Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1008001
  Іванець І.П. "Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права" : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Іванець Іван Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 266 арк. – Бібліогр.: арк. 241-266
1008002
  Корчак Н.М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діялності в Україні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.04 / Корчак Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 28л.
1008003
  Корчак Наталія Михайлівна Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.04 / Корчак Наталія Михайлівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 206л. – Бібліогр.:л.180-206
1008004
  Коваленко С.В. Правові питання банкрутства фермерських господарств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 178-187. – ISBN 9
1008005
  Семчик В.І. Правові питання діяльності агропромислових об"єднань. / В.І. Семчик. – К., 1984. – 57с.
1008006
  Вінник О.М. Правові питання діяльності підприємств в умовах переходу до ринку (на матеріалах ремонтно-будівельних підприємств та організацій житлово-комунального господарства України) : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Вінник О. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
1008007
  Ковальчук Тетяна Григорівна Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування : Дис... канд. юрид. наук: 02.00.06 / Ковальчук Тетяна Григорівна; КУ ім Т. Шевченка. – Київ, 1996. – 201л. – Бібліогр.:л.176-201
1008008
  Поєдинок В. Правові питання здійснення корпоративних прав держави // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 12. – С. 30-38.
1008009
  Мацюк А.Р. Правові питання зміцнення трудової дисципліни на сучасному етапі. / А.Р. Мацюк. – К., 1973. – 168с.
1008010
  Станіславський В. Правові питання насінницької діяльності в Україні: окремі проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.113-117. – ISSN 0132-1331
1008011
  Єрмолаєв В.М. Правові питання новогопорядку реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності / В.М. Єрмолаєв, О.В. Шевердіна // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 92-97. – ISSN 0201-7245
1008012
  Коваленко Т.О. Правові питання орендної плати за землю // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-40
1008013
  Мацюк А.Р. Правові питання підготовки і підвищення кваліфікації працівників народного господарства. / А.Р. Мацюк. – К., 1978. – 48с.
1008014
  Шульга М. Правові питання штучно утворених земельних ділянок як об"єктів земельних відносин // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 93-98.
1008015
  Кременовська І.В. Правові підойми розв"язання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб та активізаціх їх підприємницької діяльності / І.В. Кременовська, О.А. Святогор // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 87-94 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1008016
  Чебан В.І. Правові підстави-припиненн діяльності судді (за національним і зарубіжним законодавством) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 40-45. – (Правознавство ; Вип. 282)
1008017
  Соловйова В.В. Правові підстави визнання службовими об"єктів права інтелектуальної власності // Актуальні питання цивільного та господарського права : Науково-практичне видання. – Харків, 2006. – № 1. – С. 64-79.
1008018
  Соловйова В.В. Правові підстави визнання службовими об"єктів права інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 134-144.
1008019
  Джежула Т. Правові підстави визначення місця проживання дитини з батьком // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 170-172. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1008020
  Пашко П. Правові підстави визначення стажу науково-педагогічної діяльності кандидата на заміщення посади керівника вищого навчального закладу / П. Пашко, Б. Новосад // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 1. – С. 20-26. – ISSN 1682-2366
1008021
  Іванова Є.О. Правові підстави використання земель житлової та громадської забудови у містах // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-28
1008022
  Кишко-Єрлі Правові підстави використання поновлюваних джерел енергії як різновиду природних ресурсів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 485-490. – ISSN 1563-3349
1008023
  Чепель О.Д. Правові підстави виникнення депутатського мандата члена парламенту України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип. 273)
1008024
  Загородній С.А. Правові підстави виникнення кондикційних зобов"язань // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 45-51
1008025
  Подколзін І. Правові підстави відшкодування збитків / І. Подколзін, І. Дзера // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 73-80.
1008026
  Шевчук О. Правові підстави впровадження системи публічних закупівель "ProZorro" в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 156-157
1008027
  Дудар М. Правові підстави встановлення сервітутів: проблемні аспекти теорії та практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7069-17-0
1008028
  Кулаков С. Правові підстави для виплати роялті // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.36-40. – ISSN 1608-6422
1008029
  Сопілко І.М. Правові підстави для отримання органами державної влади України інформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 135-142.
1008030
  Чечерський В. Правові підстави для призначення та звільнення прокурора з посади: на досвіді окремих держав Східної Європи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 112-117. – (Правознавство ; Вип. 435)
1008031
  Струць О.А. Правові підстави для провадження слідчих дій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1008032
  Тарасенко А. Правові підстави до визначення поняття та змісту матеріально-технічного забезпечення суб"єктів сектору безпеки й оборони України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність та зміст матеріально-технічного забезпечення суб"єктів сектору безпеки й оборони України. Проаналізовано підходи тлумачення понятійно-категоріального апарату в цій сфері та запропоновано шляхи їх вирішення. The essence and ...
1008033
  Марущак А. Правові підстави доступу контролюючих державних органів до інформації про діяльність суб"єктів господарювання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 104-107.
1008034
  Єсімов С.С. Правові підстави застосування адміністративних стягнень // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 5-10. – (Юридичні науки ; № 1 (4)). – ISSN 2226-2873
1008035
  Василенко Ю.В. Правові підстави застосування процедури санації до банківської установи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 450-456. – ISSN 1563-3349
1008036
  Ковальчук В.П. Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 212-216. – (Юридична ; Вип. 2)
1008037
  Звенигородський О. Правові підстави здійснення контролю та нагляду кримінально-виконавчою інспекцією за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 94-97.
1008038
  Суходубов Д. Правові підстави координаційної діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 31-36
1008039
  Кундеус В.Г. Правові підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 108-123. – ISSN 2304-4556
1008040
  Ліпкан І.А. Правові підстави міжнародного економічного співробітництва в рамках ОЧЕС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 71-73.
1008041
  Дядюк Є.М. Правові підстави обмеження свободи суб"єктів господарювання: контроль та вплив // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 153-157. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1008042
  Шевчук В. Правові підстави повернення громадянам вкладів за ощадними книжками // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.105-108. – ISSN 0132-1331
1008043
  Кухарєв О.Є. Правові підстави повернення спадкоємцю відумерлого майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 203-207. – ISSN 2219-5521
1008044
  Тилик Т. Правові підстави припинення житлових відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 46-51.
1008045
  Пришва Н.Ю. Правові підстави реформування податкового законодавства в умовах інтеграції України до Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні напрями реформування податкового законодавства України відповідно до вимог Європейського Союзу. Main orientations of the lax legislation reform in Ukraine in conformity with the requirements of the European Union are dealt with.
1008046
  Дядюк А.Л. Правові підстави розмежування агентського договору та договору доручення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 45-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1008047
  Богданов С.В. Правові підстави розшуку осіб: історико-юридичні аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 299-308. – (Юридична ; Вип. 3)
1008048
  Подоляк С.А. Правові підстави та наслідки визнання господарських договорів недійсними та неукладеними в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Подоляк С.А. ; Науково -дослідний ін-т приватного права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1008049
  Кофанова О.С. Правові підстави та особливості призначення судових експертиз для дослідження культурних цінностей // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 38-42
1008050
  Поліщук В.А. Правові підстави та умови ведення промислового садівництва // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 223-226. – ISBN 978-966-7957-18-6
1008051
  Довбня В. Правові підстави усунення органів місцевого самоврядування від участі у керівництві міліцією у період Української револлюції 1917-1920 рр. // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
1008052
  Чубаєвський В.І. Правові підстави участі громадян України у парламентських виборах (1994-2014 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 168-177. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1008053
  Стороженко О.М. Правові підстави юридичної відповідальності за насилля над дітьми у школі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 115-117
1008054
  Кузнєцова С.В. Правові підходи гармонізації законодавства України до законодавства Європейського союзу в космічній галузі // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 41-53.
1008055
  Левада О.В. Правові пільги як спосіб регулювання суспільних відносин: теоретико-правова характеристика // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 26-33. – ISSN 1999-5717
1008056
  Горожанкін А.І. Правові погляди Д.І. Курського // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 18. – С. 116-122
1008057
  Андрусяк Т. Правові погляди Івана Вагилевича (до 200-річчя від дня народження) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 65-73. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1008058
  Басиста І.В. Правові погляди Івана Франка: окремі грані // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 210-219. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1008059
  Осадчук Стефанія Стефанівна Правові погляди М.Лозинського : Дис....канд.юрид.наук:12.00.01 / Осадчук Стефанія Стефанівна; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 234л. + Додатки: 227-234. – Бібл.:л.213-227
1008060
  Осадчук Стефанія Стефанівна Правові погляди М.Лозинського : Автореф. дис. ... канд.юридичн. наук:12.00.01 / осадчук С,С.; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 17 с. + Додатки: 227-234
1008061
  Івашків Т. Правові погляди С. Дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства / Т. Івашків, Л. Федик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 21-27. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1008062
  Мельничук С. Правові позиції в актах інтерпретаційної форми правотворчої діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 1 (14). – С. 42-49
1008063
  Бобечко Н.Р. Правові позиції Верховного Суду (України) у конкретних кримінальних провадженнях як елемент механізму кримінального процесуального регулювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 237-240. – ISBN 978-966-419-300-6
1008064
  Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства : Навчально-практичний посібник / А.Й. Осетинський. – Київ : Праксіс, 2005. – 360с. – ISBN 966-313-238-8
1008065
  Шаповал Д. Правові позиції ВСУ: істина в непостійних інстанціях // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 14. – ISSN 1992-9277
1008066
  Тхорук Я. Правові позиції Європейського суду з прав людини при вирішенні спорів, пов"язаних з реалізацією права на мирні збори та зібрання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 181-182
1008067
  Ключковський Ю. Правові позиції Європейського суду з прав людини та вітчизняне виборче законодавство : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 23-32. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції "Роль практики ЄСПЛ у ...
1008068
  Євграфов П.Б. Правові позиції Європейського суду з прав людини та їх значення для України / П.Б. Євграфов, В.П. Тихий // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 11. – С. 77-80
1008069
  Курило Л.В. Правові позиції Європейського суду з прав людини у рішеннях проти України щодо права людини на життя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 59-66. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1008070
  Задоя К.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (161). – С. 24-29
1008071
  Задоя К.П. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо кримінально-правових обмежень права на свободу вираження поглядів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (162). – С. 21-27
1008072
  Бакумов О.С. Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 183-193. – ISSN 1993-0909
1008073
  Ткачук П. Правові позиції Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 10-21
1008074
   Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997-2003 роки) : Станом на 1 березня 2003 року / М.Г. Чаюн, Ю.М. Кириченко, Р.А. Кидисюк, І.П. Кияниця, М.І. Мельник, Л.І. Ярова. – Київ : Атіка, 2003. – 336с. – ISBN 966-8074-61-0
1008075
  Росіхіна В. Правові позиції Конституційного Суду України в сфері реалізації права на свободу об"єднання в політичні партії та громадські організації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 47-55


  У статті визначаються методологічні підходи до комплексного аналізу правових позицій Суду в сфері реалізації громадянами України права на свободу об"єднання в політичні партії та громадські організації.
1008076
  Слінько Т.М. Правові позиції Конституційного Суду України з питань діяльності судів загальної юрисдикції / Т.М. Слінько, Р.Р. Рева // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
1008077
  Гецко В.В. Правові позиції Конституційного Суду України з питань конституційно-правової відповідальності депутатів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-72. – ISSN 2219-5521
1008078
  Кравчук О.В. Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 117-121
1008079
  Кампо В. Правові позиції Конституційного Суду України як необхідний елемент забезпечення судово-правової реформи // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 112-122
1008080
  Овчаренко В. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття, суть і можливості перегляду // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 62-71
1008081
  Дідікін А. Правові позиції судового органу конституційного контролю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 128-130
1008082
  Бердніков Є. Правові позиції щодо визначення кола суб"єктів (осіб), що мають право на приватизацію земель для ведення фермерського господарства, та кола об"єктів (земельних ділянок), що підлягають такій приватизації // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 26-29
1008083
  Кудін С.В. Правові порівняльно-історичні дослідження в працях М.Д. Чубатого та Р.М. Лащенка // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; № 2 (1))
1008084
  Гаргат-Українчук Правові презумпції у кримінально-процесуальному законодавстві України // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 233-242
1008085
  Гудзь Д.С. Правові презумпції у міжнародних документах про права людини // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 91-97. – ISSN 1563-3349
1008086
  Марченко С.І. Правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові принципи господарської діяльності в агропромисловому комплексі України, визначено їх перелік та запропоновані можливі шляхи вдосконалення чинного законодавства з цих питань. Статья посвящена правовым принципам хозяйственной ...
1008087
  Чирик С.В. Правові принципи діяльності Національної поліції України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 123-127
1008088
  Гончаров В.О. Правові принципи інституту соціального обслуговування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 226-233. – ISSN 0201-7245
1008089
  Гуріна О.О. Правові принципи реалізації права на освіту у віддалених від адміністративних центрів територіях держави // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 106-111. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
1008090
  Темченко В. Правові принципи справедливості, єдності приватного та загальносуспільного у власності в ринкових умовах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.77-82
1008091
  Гаєва Н.П. Правові принципи утворення і діяльності громадських об"єднань: деякі міркування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 55-59. – ISSN 2219-5521
1008092
  Тітов Д.М. Правові проблеми апеляційного й касаційного оскарження судових актів, прийнятих у системі господарського судочинства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 87-71. – ISSN 0201-7245
1008093
  Шаповалова А. Правові проблеми банківської таємниці // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 102-105. – ISSN 0132-1331
1008094
   Правові проблеми боротьби зі злочинністю.Legal aspects of combating crime : (Збірник праць дослідників Проекту "А" Науково-дослідницької Програми АПрН України та НІЮ США). – Харків : НУЦІО "КримАрт". – ISBN 966-7922-21-9
Кн.1. – 2002. – 220с.
1008095
  Чубенко А. Правові проблеми вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-94. – ISSN 0132-1331
1008096
  Кондратьева Н. Правові проблеми виділу у натурі частки із майна, що с у спільній частковій власності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 48-51
1008097
  Сьобко Д.В. Правові проблеми визнання виборів недійсними за законодавством України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 153-156. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1008098
  Титикало Р. Правові проблеми визнання господарських договорів неукладеними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 38-42.
1008099
  Потопальський С.С. Правові проблеми визнання недійсним правочину, вчиненого представником з перевищенням повноважень // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 9-12
1008100
  Шмат А.М. Правові проблеми визначення "господарське зобов"язання" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 115-121.
1008101
  Клименко А. Правові проблеми визначення "сумнівних" операцій в українькому законодавстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-87
1008102
  Чуприна Л.М. Правові проблеми визначення ознак бюджетної установи у фінансовому праві // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 8-11


  У статті досліджено поняття бюджетної установи та розглянуто її особливості як суб"єкта фінансових правовідносин.
1008103
  Тимчик Г.С. Правові проблеми визначення підстав відмови у наданні Статусу біженця в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 128-136
1008104
  Білько Т.О. Правові проблеми визначення поняття "фінансовий моніторинг" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 4-7


  У статті зосереджено увагу на проблемі визначення поняття "фінансовий моніторинг". Наголошено на необхідності у правовому закріпленні визначення поняття "банківський фінансовий моніторинг".
1008105
  Якимчук Н. Правові проблеми визначення поняття відокремленого підрозділу юридичної особи, в контексті визнання місцевого бюджету, до якого належить перераховувати податок на доходи фізичних осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 102-107. – ISSN 2306-9082
1008106
  Негода О.А. Правові проблеми визначення поняття сім"ї // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 426-433. – ISSN 1563-3349
1008107
  Проценко І.М. Правові проблеми визначення статусу, цілей та напрямів діяльності Нового банку розвитку БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Міжнародний економічний форум БРІКС, в рамках якого проходять зустрічі п"яти держав, що мають високі темпи економічного зростання, сьогодні сприймається багатьма фахівцями як молоде амбіційне утворення, здатне змінити сучасну міжнародну економічну та ...
1008108
  Іванець І.П. Правові проблеми виконання рішень та застосування практики європейського суду з прав людини в сфері приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Іванець Іван Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 9 назв
1008109
  Кононов В.В. Правові проблеми використання земельних ділянок у межах водоохоронних зон // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 70-73
1008110
  Задорожній О. Правові проблеми використання покладів корисних копалин на небесних тілах // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 185-188
1008111
  Кіндюк К.Б. Правові проблеми використання смертної кари в творчій спадщині М.М. Гернета // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 158-164. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1008112
  Біленко М. Правові проблеми виникнення права власності на об"єкт будівництва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 3 (147). – С. 33-37
1008113
  Скічко К.І. Правові проблеми вирішення земельних спорів щодо примусового відчуження земельних ділянок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 331-334. – ISSN 2219-5521
1008114
  Андрейцев В.І. Правові проблеми виявлення і усунення монополізму в регулюванні земельних, природоресурсових та екологічних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-68.
1008115
  Галянтич М Правові проблеми встановлення місця проживання фізичних осіб / М Галянтич, С Рибченко // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.53-59. – ISBN 966-667-078-Х
1008116
  Черкашина Марина Правові проблеми гарантування фізичній особі можливості набуття статусу члена фермерського господарства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 146-148
1008117
  Медведчук В.В. Правові проблеми двопалатної організації парламентів і конституційний процес в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 259-270. – ISSN 1026-9932


  У статті досліджено перспективи запровадження в Україні бікамеральної структури парламенту. Автор аналізує конституційний досвід незалежної України. Про Л. Юзькова. - С. 267.
1008118
  Костенко С. Правові проблеми державних інтервенцій в аграрному секторі економіки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 71-75
1008119
  Бугера С.І. Правові проблеми державного контролю якості сільської продукції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 62
1008120
  Блоха К. Правові проблеми державного управління в сфері екології на місцевому рівні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 86-87
1008121
  Єрмоленко Правові проблеми добровільної відмови від земельної ділянки сільськогосподарського призначення / Єрмоленко, , Володимир. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 116-118
1008122
  Анісімова Г.В. Правові проблеми додержання вимог екологічної безпеки при забезпеченні громадян питною водою // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 57-69. – ISSN 0201-7245
1008123
  Андрейцев В.І. Правові проблеми доступу до інформації та правосуддя в контексті міжнародних конвенцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-64. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються міжнародно-правові аспекти доступу до інформації; напрями гармонізації в цій частині національного законодавства та судового захисту суб"єктивних прав громадян. International legal aspects of access to information are highlighted as well ...
1008124
  Даниленко Б.В. Правові проблеми екологізації використання земель сільськогосподарського призначення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 256-263. – ISSN 0201-7245
1008125
  Дутов М. Правові проблеми електронного документтообігу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1008126
  Шемшученко Ю. Правові проблеми енергетичної безпеки України // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 301-306. – ISBN 978-966-02-4324-8
1008127
  Комкова Г. Правові проблеми забезпечення рівності незалежно від стану здоров"я в Російській Федерації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 61-67. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
1008128
  Дурнева Ю. Правові проблеми закупівлі товарів, робіт та послуг суб єктами господарювання комунального сектора економіки України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 57-61
1008129
  Хрімлі К.О. Правові проблеми залучення інвестицій в економіку України / К.О. Хрімлі, О.Ю. Гостєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 51-54. – ISSN 2308-9636
1008130
  Макарчук М.П. Правові проблеми запровадження реєстрів у сфері охорони здоров"я в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 209-220. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено проблемним питанням науки адміністративного права щодо впровадження реєстрів у сфері охорони здоров"я, зокрема реєстру па-цієнтів, реєстру медичних працівників та реєстру лікарських помилок. На підставі проведеного у статті аналізу ...
1008131
  Харченко О.С. Правові проблеми застосування конфіскації в цивільних правовідносинах // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
1008132
  Усенко Володимир Правові проблеми застосування статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення / Усенко Володимир, Шемелинець Іван // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 46-51.
1008133
  Яркіна Н. Правові проблеми захисту авторських і суміжних прав // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 99-107
1008134
  Данильченко Ю. Правові проблеми захисту лісів в Україні / Ю. Данильченко, С. Гізімчук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9. – С. 72-79
1008135
  Носік Ю. Правові проблеми захисту прав на комерційну таємницю в боротьбі з недобросовісною конкуренцією в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 30-38
1008136
  Євстігнєєв А.С. Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 253-256
1008137
  Фурашев В. Правові проблеми здійснення народом права на владу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 23-26
1008138
  Носік В.В. Правові проблеми земельної і аграрної реформ у реалізації стратегії сталого розвитку України // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7272-11-2
1008139
  Теплюк М. Правові проблеми змінення Конституції України / М. Теплюк, О. Ющик // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 3-7. – ISSN 0132-1331
1008140
  Миськів Л.І. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні : монографія / Л.І. Миськів. – Харків : НвкаНова, 2014. – 454, [1] с. – Бібліогр.: с. 419–454 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-93-6
1008141
  Худенко О. Правові проблеми кваліфікації одноосібних та колективних обмежень конкуренції, які здійснюються з використанням інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 292-294. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1008142
  Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов"язань / Л. Ніколенко, Г. Шмат // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 39-42.
1008143
  Заверуха І. Правові проблеми класифікації державного боргу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 51-55. – ISSN 0132-1331
1008144
  Атаманова Ю. Правові проблеми комерціалізації результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 109-121. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена аналізу законодавства, яке забезпечує комерціалізацію результатів наукових досліджень вищими навчальними закладами в Україні.
1008145
  Ющик О. Правові проблеми конституційного визначення парламентської коаліції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30.
1008146
  Скоропис О.М. Правові проблеми ліквідації банків // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 376-382. – ISSN 1563-3349
1008147
  Сидор В.Д. Правові проблеми набуття прав на землю юридичними особами // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
1008148
  Сергій Зубков Правові проблеми набуття права власності на об"єкти нерухомості, що надаються власникам приміщень, відчужених під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 52-55.
1008149
  Новосельська І.В. Правові проблеми набуття статусу учасника АТО / І.В. Новосельська, Д.С. Кузьмінська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 288-293
1008150
  Малюга Л.Ю. Правові проблеми надання соціальних послуг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 264-270. – (0). – ISSN 2078-9165
1008151
  Федорченко Н. Правові проблеми надання театрально-видовищних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 44-47
1008152
  Коростей В. Правові проблеми національної демократії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.123-127. – ISSN 0132-1331
1008153
  Бухтіярова І. Правові проблеми оподаткування об"єктів нерухомості, відмінної від земельної ділянки, що перебувають на тимчасово окупованій території України та території проведення антитерористичної операції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 173-177. – ISSN 2307-8049
1008154
  Корпань О.В. Правові проблеми організації самоврядування в Україні / О.В. Корпань. – Київ : Оріяни, 2001. – 144с. – ISBN 966-7373-55-Х
1008155
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми організації сільськогосподарського землекористування в контексті завдань земельної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 122-128
1008156
  Мірошниченко А.М. Правові проблеми оформлення прав на земельні ділянки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-42. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Привертається увага до існування певних правових проблем, пов"язаних з оформленням прав на земельні ділянки, і пропонується бачення автором шляхів їх розв"язання. Йдеться про існування прав на земельні ділянки, не передбачених чинним законодавством, ...
1008157
  Бахтуринська М.М. Правові проблеми оформлення прав на землю в умовах утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 386-392. – ISSN 1563-3349


  Висвітлюються проблеми оформлення прав на землю, а також проблеми суб"єктивного складу права постйного землекористування у зв"язку з утворенням державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, пропонується розширення ...
1008158
  Шуббар Ібрагім Аль Відаі Правові проблеми охорони вод Перської затоки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 111-115. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються політико-правові проблеми охорони вод Перської затоки, зокрема міжнародні та регіональні угоди, а також національні закони країн регіону з охорони навколишнього середовища.
1008159
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони грунтів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 79-88.
1008160
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : монографія / П.Ф. Кулинич ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Логос, 2011. – 688 с. – Бібліогр.: с. 625-687. – ISBN 978-966-171-930-3
1008161
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павло Федотович ; НАНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1008162
  Балюк Г.І. Правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці / Г.І. Балюк, С.Г. Плачкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-71. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються правові проблеми охорони навколишнього середовища в ядерній енергетиці. Legal Problems of environment protection in nuclear power engineering are examined in the article.
1008163
  Кім Г.А. Правові проблеми охорони об"єктів рослинного світу, занесених до зеленої книги України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 223-229. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1008164
  Сивак Світлана Миколаївна Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.05 / Сивак Світлана Миколаївна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.148-170
1008165
   Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / [Хуторян Н.М. та ін. ; наук. ред.: Хуторян Н.М., Шумило М.М.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2012. – 538, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-462-8
1008166
  Сивак С.М. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Сивак С.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1008167
  Кіндзерський І. Правові проблеми пенсійної системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 38-40
1008168
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми передачі майна творчих спілок Радянського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 412-418. – ISSN 1563-3349
1008169
  Устименко Володимир Правові проблеми планування господарської діяльності в Україні / Устименко Володимир, Джабраїлов Руслан // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 40-55
1008170
  Ущаповська О.І. Правові проблеми планування земель на територіях об"єднаних територіальних громад // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 198-201. – ISBN 978-966-7957-20-9
1008171
  Ісаєва Н.К. Правові проблеми податкової системи України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 87-88. – ISBN 978-617-7363-7-0
1008172
  Синчук С.М. Правові проблеми понятійного апарату пенсійного законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 27-32. – ISSN 1026-9932
1008173
  Петренко Б.М. Правові проблеми попередження політичного екстремізму в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 705-711. – ISSN 1563-3349
1008174
  Нерсесян А.С. Правові проблеми порушення прав інтелектуальної власності службовими особами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 154-158.
1008175
  Нестеренко П.В. Правові проблеми права власності державних вищих закладів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2009. – Т. 15. – С. 144-149. – ISSN 1993-5560
1008176
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми припинення об"єднань громадян в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
1008177
  Синенко С.В. Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 161-165. – ISSN 2219-5521
1008178
  Шишлюк В. Правові проблеми припинення трудового договору у зв"язку зі смертю роботодавця - фізичної особи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 213-215
1008179
  Савченко Л.А. Правові проблеми процесу фінансового контролю : монографія / Л.А. Савченко, О.П. Мельник. – Київ, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-8299-56-8
1008180
   Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах / [Д.В. Бусуйок та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Наукова думка, 2015. – 195, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1491-6
1008181
  Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування / В.Л. Мунтян. – Київ, 1973. – 181с.
1008182
  Лощихин Правові проблеми реалізації економічних функцій сучасної держави / Лощихин, ОМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 10-18. – ISSN 1563-3349
1008183
  Короленко В. Правові проблеми реалізації житлових прав громадян / В. Короленко, Н Солтис, І. Янчук // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 97-103. – ISSN 0132-1331
1008184
  Малюга Л. Правові проблеми реалізації пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 187-189
1008185
  Кулинич О.П. Правові проблеми реалізації права власності на посіви та урожай // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 144-146. – ISBN 978-966-419-269-6
1008186
  Савченко Л.А. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія / Савченко Леся Анатоліївна, Сірош Микола Васильович ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 191, [1] с. – Бібліогр.: с. 174-191. – ISBN 978-617-673-493-2
1008187
  Євстігнєєв А.С. Правові проблеми реалізації принципу ВАТ при видачі дозвільних документів на право спеціального природокористування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 260-263
1008188
  Шумна Л.П. Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 18-27. – ISSN 2078-9165
1008189
  Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Перощук Зорина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 421 арк. – Бібліогр.: арк. 376-421
1008190
  Перощук З.І. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи України : автоеф. дис. .. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Перощук Зорина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 32 назви
1008191
  Венецька М.В. Правові проблеми регулювання діяльності фондів фінансування будівництва // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 238-244. – ISSN 1563-3349
1008192
  Краснова М.В. Правові проблеми регулювання контролю за додержанням режиму окремих особливо охоронювальних природних територій та об"єктів // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 535-541. – ISBN 978-617-566-151-2
1008193
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Монографія / Пришва Надія Юріївна. – Київ : ЕксОб, 2003. – 280с. – ISBN 966-7769-26-7
1008194
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Дис. ... доктора юридичних наук: 12.00.07. / Пришва Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 439л. – Бібліогр.: л.392-439
1008195
  Пришва Надія Юріївна Правові проблеми регулювання обов"язкових платежів : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Пришва Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 39с. – Бібліогр.: 21 назв.
1008196
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 16 назв
1008197
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 578л. + Додатки: л.438-578. – Бібліогр.: л.400-437
1008198
  Нечай Анна Анатоліївна Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі : Автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Нечай А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 6 назв
1008199
  Карпець А.Ю. Правові проблеми регулювання соціальних мереж в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 105-109


  В статті розкривається поняття "соціальна мережа", аналізуються основні групи правових проблем, які пов"язані з цим явищем і виникають, як на міжнародному рівні, так і на рівні однієї держави. In article is revealed the concept of @social network@, ...
1008200
  Заверуха І. Правові проблеми реструктуризації державного внутрішнього боргу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.240-246. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1008201
  Ковальчук А. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.64-68. – ISSN 0132-1331
1008202
  Цельєв О.В. Правові проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1008203
  Чмелюк В. Правові проблеми розмежування компетенції обласних і районних державних адміністрацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 10-13
1008204
  Поєдинок В.В. Правові проблеми розмежування прямих і портфельних інвестицій // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 127-136.
1008205
  Козьяков Р.С. Правові проблеми розслідування фактів безвісного зникнення осіб на тимчасово окупованих територіях // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 51-55. – ISBN 978-617-7220-71-7
1008206
  Козьяков Р. Правові проблеми розслідування фактів безвісного зникнення осіб на тимчасово окупованих територіях // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 161-163. – ISBN 978-617-7220-78-6
1008207
  Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1008208
  Коваленко О.О. Правові проблеми свободи волі сторін при укладанні, зміні та припиненні трудового договору : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Коваленко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 447 арк. – Бібліогр.: арк. 398-447
1008209
  Соколова А.К. Правові проблеми систематизації екологічного законодавства України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 116-126. – ISSN 2224-9281
1008210
  Черкашина М.К. Правові проблеми скиду стічних вод у поверхневі водні об"єкти / М.К. Черкашина, Ю.Ю. Виставна // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 90-94. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Стаття присвячена аналізу діючого водного законодавства України з метою удосконалення правового регулювання скиду стічних вод у водні об"єкти суб"єктами господарювання, а також розробка і правова регламентація підходу, стосовно виявлення джерел ...
1008211
  Кучеру Правові проблеми складання та виконання заповіту подружжя в Україні / Кучеру, І К. к, К.С. Босак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 141-144. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1008212
  Пузирний П В. Правові проблеми соціальної адаптації та працевлаштування осіб, звільнених після відбуття покарання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.58-62
1008213
  Проценко І. Правові проблеми співробітництва України з Митним союзом Євразійського економічного співтовариства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 98-105. – ISSN 1026-9932
1008214
  Орищенко Л.І. Правові проблеми способів регулювання і обліку зовнішньої торгівлі послугами в рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-113.
1008215
  Гергелійник В"ячеслав Олександрович Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України : Дис... канд. юридич. наук: 12.00.02 / Гергелійник В"ячеслав Олександрович; Нац. Акад. Внутрішніх справ України. – К., 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.179-203
1008216
  Гергелійник В.О. Правові проблеми становлення та функціонування конституційної юстиції України : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гергелійник В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 18л.
1008217
  Ущапівська Л.В. Правові проблеми створення об"єднань громадян в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 378-384. – ISSN 1563-3349
1008218
  Денис Кошелев Правові проблеми створення об"єднань співвласників багатоквартирного будинку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 48-51
1008219
  Шомпол О.А. Правові проблеми суверенітету держав над природними ресурсами та багатствами // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 318-321. – ISBN 978-966-7957-20-9
1008220
  Костицький М. Правові проблеми судового захисту прав людини і громадянина в Конституційному Суді України / М. Костицький, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.53-66
1008221
  Притика Д. Правові проблеми судового управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.30-36. – ISSN 0132-1331
1008222
  Співак М.В. Правові проблеми та перспективи застосування статей 45 та 46 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 326-323. – ISSN 1563-3349
1008223
  Бейкун А. Правові проблеми теорії державного регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.44-48. – ISSN 0132-1331
1008224
  Аблятіпова Н.А. Правові проблеми тлумачення терміна "член сім"ї" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 59-62. – (Правознавство ; Вип. 427)
1008225
  Пазюк А. Правові проблеми транскордонної передачі персональних даних: Україна і Європейський Союз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 138-142
1008226
   Правові проблеми трудового та пенсійного законодавства України в контексті євроінтеграції : монографія / [Н.М. Хуторян та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7067-24-3


  В пр. №1714712 напис.: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від авторського колективу. Підпис. 18/ V-2017 р.
1008227
  Фролов М.О. Правові проблеми удосконалення нормативів екологічної безпеки у контексті концепції екологічного ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – C. 42-46. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Присвячено правовим проблемам нормативів екологічної безпеки, юридичним аспектам концепції екологічного ризику. Вносяться пропозиції щодо удосконалення системи нормування у галузі екологічної безпеки. The article is devoted to the legal problems of ...
1008228
  Першиков Є.В. Правові проблеми укладання господарських договорів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.133 - 138. – ISBN 966-7784-65-7
1008229
  Тищенко Олена Володимирівна Правові проблеми укладання, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тищенко О. В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1008230
  Тищенко Олена Володимирівна Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Тищенко Олена Володимирівна; Нац. педагог.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2002. – 204 л. + Додатки: л.195-204. – Бібліогр.: л. 185-195
1008231
  Побірченко І.Г. Правові проблеми управління народним господарством // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 74-81. – (Серія права ; № 9)


  В статье в научно-информационном плане излагаются материалы международной конференции на тему "О роли права в управлении народным хозяйством". Автор рассматривает основное направление докладов и дискуссионных выступлений участников конференции, ...
1008232
  Балюк Г.І. Правові проблеми фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Розглядаються правові проблеми щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. The author of the given article considers Legal problems of physical protection of nuclear ...
1008233
  Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю місцевих фінансів : монографія / Л.А. Савченко, А.А. Коваленко. – Київ : КиМУ, 2010. – 124 с. – ISBN 978-966-8299-62-9
1008234
  Подцерковний О. Правові проблеми фінансування інноваційних проектів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-65
1008235
  Подцерковний О. Правові проблеми фінансування інноваційних проектів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-66
1008236
  Деревчук О. Правові проблеми фінансування Міністерства внутрішніх справ України із застосуванням нрограмно-цільового методу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 41-43.
1008237
  Якубовський Р. Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 98-101
1008238
  Потапчук І.М. Правові проблеми формування прибережної смуги морів України як об"єкта правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-108. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються проблеми охорони морів в Україні, робиться загальний аналіз законодавства в частині охорони прибережних смуг морів і на основі аналізу пропонується розробити та закріпити в Земельному Кодексі новий об"єкт правовідносин на правах категорії ...
1008239
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 34-43.
1008240
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Позняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 45-54.
1008241
  Заєць О.І. Правові проблеми формування системи органів управління в галузі екології / О.І. Заєць, Е.В. Лозняк, О.А. Шомпол // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-70.
1008242
  Лісова Т.В. Правові проблеми формуваннянаціональної інфраструктури геопросторових даних // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 106-112. – ISSN 0201-7245
1008243
  Орлюк О.П. Правові проблеми функціонування кредитних спілок України як громадських об"єднань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 53-58. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Висвітлюється питання організації кредитних спілок в Україні, визначається складна правова природа цих організацій, які поєднують у собі риси громадських об"єднань та позабанківських кредитно-фінансових інститутів, підіймаються проблеми функціонування, ...
1008244
  Сімсон О. Правові проблеми функціонування спеціального режиму на теориторії технопарків України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
1008245
  Зубков С.О. Правові проблеми цивільного обороту незавершених об"єктів будівництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 386-391. – ISSN 1563-3349
1008246
  Кулинич П.Ф. Правові проблеми цільового використання земель сільськогосподарського призначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 151-157.
1008247
  Троян А. Правові проблеми цінних паперів в законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 218-224
1008248
  Осадчий П.Ю. Правові проблеми юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.117-123
1008249
  Фоміч Г.В. Правові процедури щодо просування по державній службі // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 160-165. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1008250
  Фельдман О.Б. Правові регулятиви посилення альтруїзму в українському суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 84-89. – ISSN 2077-1800
1008251
  Поєдинок В. Правові режими зовнішньоторговельної діяльності / В. Поєдинок, В. Назарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-67. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються сутність та сфера дії режиму найбільшого сприяння та національного режиму як опор системи СОТ. З"ясовується характер впливу цих режимів на внутрішній господарський правопорядок. Проводиться порівняльний аналіз положень угод СОТ ...
1008252
  Смирнова К.В. Правові режими угод в антимонопольному праві Європейського Союзу: досвід для України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 121-128. – ISSN 2220-1394
1008253
  Бондаренко Н.О. Правові результати Нюрнбезького процесу та їхнє сучасне значення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 6 (59). – С. 81-85
1008254
  Фединяк Г. Правові системи світу та джерела їх приватного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.293-302. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 2)


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1008255
  Лук"янов Д. Правові системи світу: історія і сучасність правосімейного підходу до їх типологізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 81-89. – ISSN 1026-9932
1008256
   Правові системи сучасності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 490, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-94-8
1008257
  Зайчук О. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку / О. Зайчук, Н. Онищенко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.5-13. – ISSN 0132-1331
1008258
  Оніщенко Н. Правові системи України та Республіки Македонія в умовах демократичного розвитку // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 244-252. – ISBN 978-966-02-4324-8
1008259
  Вовк Д. Правові системи християнських країн (особливості та проблеми неоднорідності) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 249-258. – ISSN 1993-0909
1008260
  Сушко О. Правові стандарти виборчої кампаніі в Україні 2002 року // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.96-104
1008261
  Капліна О. Правові стандарти Європейського суду з прав людини / О. Капліна, В. Маринів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 65-70.
1008262
  Завгородній В.А. Правові стандарти Європейського Суду з прав людини та їх співвідношення з прецедентами // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 26-34. – ISSN 2078-3566
1008263
  Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 190-200
1008264
  Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1008265
  Святоцька В. Правові стандарти, стандартизація, стандартологія: загальнотеоретичні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 193-204. – ISSN 1026-9932
1008266
  Гриценко Г.Г. Правові стани: ix взаємовплив і суб"єктний склад // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 92-96. – ISSN 0201-7245
1008267
  Кармазіна К. Правові стилі (до історії питання) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 125-127. – ISSN 0132-1331
1008268
  Красовська В.Г. Правові стимули (поняття, ознаки, види) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 62-67. – ISSN 1563-3349
1008269
   Правові та економічні аспекти використання і захисту прав на об"єкти інтелектуальної власності : Четвертий галузевий семінар: Тези доповідей. – Київ : Укрірмаш, 2000. – 103с.
1008270
  Тимофієнко Л. Правові та економічні аспекти організованих ринків інтелектуальної власності / Л. Тимофієнко, Ю. Ратушин // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.45-52. – ISSN 1608-6422
1008271
  Лега В. Правові та економічні аспекти розмежування земель державної та комунальної власності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65.
1008272
   Правові та економічні відносини, що виникають унаслідок порушення прав на об"єкти інтелектуальної власності : монографія / [Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, Ю.Є. Ленго та ін.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 164, [2] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 150-164. – ISBN 978-617-696-645-6
1008273
  Буздуган Я. Правові та економічні засади організації діяльності благодійних об"єднань // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 9-11
1008274
  Сірош Т.О. Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 84-89.
1008275
  Федик Л.Б. Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби / Л.Б. Федик, Т.С. Івашків // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 50-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1008276
  Буздуган Я. Правові та економічні чинники ефективності благодійної діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 12-15
1008277
  Антонов С.В. Правові та етичні проблеми "відкладеного батьківства" // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 12-13
1008278
  Рибак Т.М. Правові та інституційні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь у контексті міжнародної інтеграції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С.107-114. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
1008279
  Дзюбій О. Правові та інституційні засади співробітництва України і ЄС у сфері юстиції внутрішніх справ // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 136-140. – ISSN 0132-1331
1008280
   Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 року / НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України, Харк. осередок, ВГО "Асоц. кримін. права України" ; [редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 109, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 16). – ISBN 978-966-458-495-8
1008281
  Дзюбій О.А. Правові та інституційні основи візової політики та прикордоного співробітництвав рамках Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 120-125.
1008282
  Михалюк О.В. Правові та історичні аспекти формування механізму банкрутства в Україн // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-96.
1008283
  Павлов А.П. Правові та історичні передумови організації митної справи в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.3-17
1008284
  Бевзенко М.Е. Правові та лінгвістичні аспекти співвідношення понять "адміністративний проступок" та "адміністративне правопорушення" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 199-203. – (Право. Економіка. Управління)
1008285
   Правові та нормативні документи з видавничо справи : Тематична добірка. – Київ, 1998. – 48с.
1008286
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 3-те вид,. допов. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2000. – 52с.
1008287
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 3-тє вид., доповнене. – Київ : Книжкова палата України, 2000. – 52с.
1008288
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : Тематична добірка. – 4-те вид., доп. – Київ : Книжкова палата України, 2002. – 47с.
1008289
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : тематична добірка / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. Г.М. Плиса ]. – Вид. 8-ме, доп. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 48 с.
1008290
   Правові та нормативні документи з видавничої справи : тематична добірка / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [укладач Г.М. Плиса]. – Київ : Книжкова палата України, 2013. – 58, [1] с.
1008291
  Ігнатенко С. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій : бухгалтерський облік / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-41. – Бібліогр.: 1 назва
1008292
  Сивко В.Й. Правові та організаційни основи охорони праці в Україні : Навчальний посібник для студ. усіх спеціальностей вищ. навч. закл. / В.Й. Сивко. – Київ : Кондор, 2003. – 140с. – ISBN 966-7982-28-9
1008293
  Хотенець П.В. Правові та організаційні аспекти діяльності кримінальної поліції ФРН / П.В. Хотенець, І.Л. Невзоров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 145-149. – ISSN 1609-0462
1008294
  Сухонос В.В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах : монографія / В.В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2014. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 290-327 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-510-5
1008295
  Ліпкан В.А. Правові та організаційні засади взаємодії суб"єктів протидії торгівлі людьми = Legal and institutional fundamental principles of interaction between entities combating human trafficking in Ukraine : монографія / В.А. Ліпкан, О.В. Кушнір ; за заг. ред В.А. Ліпкана ; Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства ; Акад. наук вищ. освіти України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2013. – 372, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. – Бібліогр.: с. 340-366 та в підрядк. прим. – (Ordo ordinans). – ISBN 978-966-2439-40-3
1008296
  Ворона М.І. Правові та організаційні засади державного управління в сфері підготовки іноземних студетів в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1008297
  Щадило А.А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Щадило Анатолій Антонович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1008298
  Щадило А.А. Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Щадило Анатолій Антонович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Додатки: арк. 239-241. – Бібліогр.: арк. 198-238
1008299
  Культенко О.В. Правові та організаційні засади діяльності працівників Робочого апарату НЦБ Інтерполу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 608-615. – ISSN 1563-3349
1008300
  Калашников В. Правові та організаційні засади місцевого самоврядування у ФРН // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 240-247.
1008301
  Челпан Р.В. Правові та організаційні засади охорони українських лісів від пожеж: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Челпан Роман Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Маріупольський держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв.
1008302
  Любарець А.Ю. Правові та організаційні засади скорочення чисельності держслужбовців в Україні (на прикладі мінагрополітики України) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 207-212. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1008303
  Антоненко С.А. Правові та організаційні засади функціонування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 58-71
1008304
  Нетесаний Ю.В. Правові та організаційні засади функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті автор висвітлює правові особливості утворення і функціонування промислово-фінансової групи та правові обмеження щодо приєднання підприємницьких структур до даної форми господарювання. І як наслідок розкриває організаційні засади побудови ПФГ ...
1008305
  Нетесаний Ю.В. Правові та організаційні засади функціонування промислово-фінансових груп в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-22.
1008306
  Бантишев О. Правові та організаційні заходи боротьби з піратством / О. Бантишев, М. Гуменюк // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
1008307
  Мкртчян Р.С. Правові та організаційні заходи вдосконалення інституту оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 65-72. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню правових та організаційних заходів удосконалення інституту оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України. Окрему увагу приділено труднощам, які виникають при оскарженні таких рішень, і пропонується їх вирішення. Статья ...
1008308
  Сивко В.Й. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні : навчальний посібник для студ. усіх спеціальностей вищ. навч. закл. / В.Й. Сивко. – Київ : Кондор, 2008. – 140с. – ISBN 966-7982-28-9
1008309
  Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право / Буздуган Я.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1008310
  Буздугян Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право ; інформаційне право / Буздугян Я.М. ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2009. – 227с. + Додатки : л.198-203. – Бібліогр. : л.204-227
1008311
  Пивовар Ю.І. Правові та організаційні особливості проведення зустрічної звірки та ревізії за вилученими документами при взаємодії органів міліції і Державної контрольно-ревізійної служби // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 461-468. – ISSN 1563-3349
1008312
  Коваленко С.П. Правові та організаційні питання діяльності державних холдингових компаній у розвинених країнах та країнах, що розвиваються // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76. – Бібліогр.: 10 назв
1008313
  Лук"янчиков Є.Д. Правові та організаційні питання захисту особи, яка володіє інформацією при провадженні слідчих дій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 116-118. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1008314
  Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Русаловський; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 176с. – ISBN 966-364-039-1


  У посібнику розглянуто питання законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці в Україні, міжнародне регулювання та співробітництва в галузі охорони праці
1008315
  Бабенко В. Правові та організаційні питання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.14-20
1008316
  Тісногуз В.В. Правові та організаційні проблеми регулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 343-347. – ISSN 1563-3349
1008317
  Шейбут В.В. Правові та організаційні проблеми формування підрозділів протидії корупції в органах Державної служби України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.56-65. – ISSN 1609-0462
1008318
  Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1008319
  Волков В Правові та практичні проблеми розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.324-335
1008320
  Честа Д.О. Правові та соціальні засади захисту працівників у випадку масового вивільнення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Честа Дмитро Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. – Харків, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 183-205
1008321
  Честа Д.О. Правові та соціальні засади захисту працівників у випадку масового вивільнення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Честа Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1008322
  Панченко Ж.О. Правові та соціально-політичні аспекти впроваждення електронної демократії в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 94-107


  Статтю присвячено проблемі розвитку електронної демократії в Україні. Автор розглядає нормативно-правову базу забезпечення розвитку електронної демократії та аналізу особливості впровадження електронного урядування в Україні. Особлива увага ...
1008323
  Гулик Г.С. Правові та соціо-еколого-економічні передумови екологізації освіти в Україні / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 385-390. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Звернено увагу на цілеспрямований навчальний, науковий та виховний процеси підготовки студентів щодо екологічної компетентності відповідно до вимог концепції сталого розвитку. Проаналізовано нормативно-правову базу та соціо-еколого-економічні ...
1008324
  Соколан Т.С. Правові та фактичні засади застосування відеоспостереження у Сполучених Штатах Америки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 535-543. – ISSN 2078-3566


  Досліджено досвід Сполучених Штатів Америки у сфері застосування відеоспос- тереження у громадських місцях. Проаналізовано статті Конституції США, в яких закріплено право особи на недоторканність приватного життя. Розглянуто судові справи, рішення по ...
1008325
  Петренко І.П. Правові та фінансові аспекти використання цільових облігацій для фінансування житлового будівництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 58-60. – Бібліогр.: 12 назв
1008326
  Машіка Віктор Томашович Правові тести як творчі завдання : (на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права) / Машіка Віктор Томашович, Томаш Юлія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 48-52
1008327
  Машіка Віктор Томашович Правові тести як творчі завдання : (на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права) / Машіка Віктор Томашович, Томаш Юлія // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-42
1008328
  Машіка В. Правові тести як творчі завдання : на прикладі конституційного, адміністративного та трудового права / В. Машіка, Ю. Томаш // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 35-42.
1008329
  Патерило І.В. Правові умови вступу України до COT та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 481-487. – ISSN 1563-3349
1008330
  Гордіца К.А. Правові умови економічної діяльності в дослідженнях М. П. Василенка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 381-399. – ISSN 0320-4421
1008331
  Яновська О. Правові умови реалізації засад змагальності у кримінальному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 197-204. – ISSN 0132-1331
1008332
   Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? / [М.В. Лациба та ін.] ; Український незалежний центр політ. дослідж. – Київ : Агентство "Україна", 2011. – 132 с. – ISBN 978-966-2157-62-8
1008333
  Картамишева О. Правові фактори, що зумовлюють необхідність державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансовивих установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 53-56.
1008334
  Ульяновська О. Правові фікції і правові презумпції: єдність та відмінність // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 101-103. – ISSN 0132-1331
1008335
  Іванський А. Правові фікції як прийом юридичної техніки у правовому регулюванні фінансових правовідносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-242. – ISSN 0132-1331
1008336
  Пестрецова О.О. Правові фонди та колекції сучасних бібліотек: формування, розвиток // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 106-113. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід юридичних бібліотек, що поєднують традиційні для бібліотеки функції з функціями галузевих інформаційних центрів. Проаналізовано особливості формування колекцій та специфіку наповнення правових ...
1008337
  Когут Н.Д. Правові форми безоплатного отримання земельних ділянок юридичними особами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 57-65.
1008338
  Сушик О. Правові форми вдосконалення законодавства України у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 71-76. – ISSN 1561-4999


  Статтю присвячено вдосконаленню правового регулювання використання ядерної енергії й забезпечення радіаційно ї безпеки шляхом систематизації законодавства у вищенаведеній сфері. Статья посвящена усовершенствованию правового регулирования использования ...
1008339
  Вільгушинський М. Правові форми взаємодії судів з Президентом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються нормативно-правові засади та форми взаємодії судів з Президентом України. Визначаються перспективні напрямки такої взаємодії. Рассматриваются нормативно-правовые основы и формы взаимодействия судов с Президентом Украины. Определяются ...
1008340
  Бондар В.В. Правові форми використання земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 157-164.
1008341
  Мордвінова І.О. Правові форми використання земель сільськогосподарського призначення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 221-227. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1008342
  Бахуринська М.М. Правові форми державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 94-97. – ISBN 978-966-7957-20-9
1008343
  Кравцова Т. Правові форми державного регулювання у сфері підприємницької діяльності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.45-47. – ISSN 0132-1331
1008344
  Бурило Ю.П. Правові форми державного управління інформаційною сферою // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-10.
1008345
  Тимофєєва Л.Р. Правові форми діяльності глави держави // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 117-127
1008346
  Огнев"юк Г. Правові форми діяльності представників у справах інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 53-59.
1008347
   Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / Краснова М.В., Коваленко Т.О., Позняк Е.В., Євстігнєєв А.С., Ільїна Н.Л. [та ін.] ; [за ред. М.В. Краснової] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2012. – 759, [1] с. – Бібліогр. : с. 739-753. – ISBN 978-617-566-151-2


  В кн. також автори: Саркісова Т.Б., Бахуринська М.М., Ковальчук Т.Г., Марченко С.І., Краснова Ю.А., ЗаєцьО.І., Сушик О.В., Шомпол О.А., Бевз О.В., Слепченко А.А., Шараєвська Т.А.
1008348
  Краснова М.В. Правові форми екологічного контролю за використанням і охороною надр // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 424-445. – ISBN 978-617-566-151-2
1008349
  Коваленко Т.О. Правові форми забезпечення зайнятості в процесі реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-194. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Присвячено актуальним питанням аграрної реформи в Україні. Пропонуються заходи щодо вдосконалення чинного законодавства з метою вирішення проблем зайнятості в сільському господарстві. Topical issues of the agrarian reform of Ukraine are dealt with. ...
1008350
  Кравцова Т. Правові форми залучення громадськості до регуляторної діяльності державних установ у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.3-7
1008351
  Радченко Лілія Правові форми залучення коштів у сфері інвестування у житлове будівництво // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 93-97
1008352
  Кохан М.С. Правові форми заохочення працівників в умовах ринкової економіки в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кохан Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1008353
  Кохан М.С. Правові форми заохочення працівників до сумлінної праці в умовах ринкової економіки в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кохан Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 201-222
1008354
  Резнікова В.В. Правові форми здійснення спільної господарської діяльності в України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 168-176. – (Право. Економіка. Управління)
1008355
  Александров Д. Правові форми здійснення управління активами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 48-56
1008356
  Хабло О. Правові форми зловживання кримінально-процесуальними правами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 135-139
1008357
  Краснова М.В. Правові форми контролю у сфері охорони та раціонального використання курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних зон, об"єктів історико-культурного призначення / М.В. Краснова, О.В. Бевз // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 510-535. – ISBN 978-617-566-151-2
1008358
  Коваль О.Я. Правові форми легітимації влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 2219-5521
1008359
  Попова А.О. Правові форми охорони земель від забрудення небезпечними речовинами в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 163-176
1008360
  Оверковська Т. Правові форми охорони земель від забруднення та псування за законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття правової форми охорони земель від забруднення та псування. Juridical form of the land protection from pollution and damage conception has been analyzed.
1008361
  Чайка В.В. Правові форми реалізації акцизної політики в Україні та державах ЄС // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 75-81. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено вивченню проблем правового регулювання акцизного оподаткування в умовах підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Охарактеризовано основні засади acquis communautaire у сфері акцизного оподаткування. Визначено можливості ...
1008362
  Базилєв Б.Т. Правові форми реалізації державного примусу в радянському суспільстві // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
1008363
  Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 148-151. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні напрями земельної реформи в Україні та правові форми їх реалізації на підставі новітнього земельного законодавства. Major orientations of land reform in Ukraine are dealt with as well as legal forms of its implementation on the ...
1008364
  Вишньова У. Правові форми реалізації продукції овочівництва фермерськими господарствами в умовах сучасних інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 155-157
1008365
  Батюк О.В. Правові форми розслідування злочинних порушень правил охорони праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 103-106. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Аналізуються правові форми відомчого та спеціального розслідування злочинних порушень правил охорони праці. Обґрунтовується пропозиція про надання технічній інспекції праці прав і функцій органів дізнання.
1008366
  Філіпенко Т.В. Правові форми співробітництва в галузі вдосконалення митного законодавства України / Т.В. Філіпенко, В.В. Філатов // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 6 (66). – С. 28-34
1008367
  Прокопенко В.І. Правові форми стимулювання матеріальної заінтересованості робітників і службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1008368
  Підопригора О.А. Правові форми стимулювання технічного прогрессу / О.А. Підопригора. – Київ, 1975. – 48с.
1008369
  Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 47-75
1008370
  Мединська Л. Правові форми фінансового забезпечення соціально-культурної сфери в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 98-101
1008371
  Чебан Вікторія Миколаївна Правові форми фінансової діяльності : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Чебан Вікторія Миколаївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 217л. – Бібліогр.:л.178-217
1008372
  Чебан В.М. Правові форми фінансової діяльності. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.07 / Чебан В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1008373
  Хряпінський П.В. Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1008374
  Хряпінський П. Правові функції спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 86-91
1008375
  Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 23-25.
1008376
  Зуєва А.М. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 79-81. – ISSN 1563-3349
1008377
  Кравцов І.В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 66-69. – ISSN 1996-5931
1008378
  Грицюта Н.М. Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 120-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1008379
  Опришко В.Ф. Правові Чорнобильські проблеми // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 5-27
1008380
  Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами : Правовий посібник / О.В. Демченко. – Чернігів, 2004. – 216с. – ISBN 966-8701-00-3
1008381
   Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – 166, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1008382
  Підпалий В.Л. Правові, процесуальні й криміналістичні проблеми доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання правових, процесуальних і криміналістичних проблем доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми. Issues of legal, procedural and criminalistic problems of access to ...
1008383
  Гемай С. Правовідновлюючі каральні (штрафні) санкції норм кримінально-процесуального права // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 1810-3081
1008384
  Чернадчук В. Правовідносини бюджетної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91.
1008385
  Лесніча Т.В. Правовідносини в галузі освіти як предмет освітнього права / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 21-29
1008386
  Рябова К. Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 235-240. – ISSN 1026-9932
1008387
  Рудь Ю. Правовідносини з енергозбереження в сільському господарстві: питання галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 34-38
1008388
  Гула О. Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України. Проаналізовано підходи різних вчених щодо сутності правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві ...
1008389
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1008390
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1008391
  Віхров О. Правовідносини з планування господарськоі діяльності державних і комунальних підприємств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 33-37.
1008392
  Прокопчук Н.Р. Правовідносини з професійної підготовки та перепідготовки кадрів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-210.
1008393
  Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці : монографія / Т.М. Вахонєва. – Харків : У справі, 2017. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-35-3
1008394
  Валєєв Р.Г. Правовідносини зі вступу до ВНЗ України: етапи, склад і цивільно-правові аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 285-295
1008395
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
1008396
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1008397
  Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) = Legal relationships arisen in the sphere of intellectual property as a result of the creative activity (conceptual principles) : монографія / О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343, [3] с. – Загол. обл. та тит. арк. парал. укр., англ. - На обкл. назва: Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності. – Бібліогр.: с. 308-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-490-9


  В пр. №1708973 напис: Шановній Тетяні Миколаївні з побажаннями творчих успіхів від авторки. 27.05.2016 р. Підпис.
1008398
  Живко Леся Михайлівна Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Живко Леся Михайлівна, Берлінг Роман Збиславович, Живко Володимир Михайлович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 81-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми екологічної безпеки держави, шляхи її забезпечення в процесі впровадження сучасних технологій, автоматизації процесів і роль людського чинника у вирішенні цієї проблематики.
1008399
  Майданик Р.А. Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 48-70. – ISSN 2072-084X
1008400
  Нискогуз Н. Правовідносини пенсійного забезпечення за віком: поняття та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 316-321. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1008401
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182с. – Бібліогр.: л.168-182
1008402
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
1008403
  Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення : суб"єкти, зміст, об"єкти : монографія / С.М. Синчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2015. – 421, [1] с. – Бібліогр.: с. 358–421. – ISBN 978-617-10-0185-5
1008404
  Андріїв В. Правовідносини соціального забезпечення: суб"єкти, зміст, об"єкти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 181-184. – ISSN 1026-9932
1008405
  Токарева В.О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату : монографія / В.О. Токарева. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2601-04-6
1008406
  Сітайло Л.Г. Правовідносини та міжнародний цивільний процес // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правові відносини, як специфічні вольові суспільні відносини, виникають на основі відповідних норм права. Суб"єкти правовідносин взаємозалежні суб"єктивними правами і юридичними обов"язками. Правовідносини, як об"єднання фактичних суспільних відносин ...
1008407
  Синівська Я.С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-110
1008408
  Кожушко С.І. Правовідносини у структурі предмета трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 224-228. – ISBN 978-966-521-631-5
1008409
  Сонюк О.Б. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства як різновид адміністративно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 156-159
1008410
  Хвесюк В. Правовідносини у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 115-120
1008411
  Стеценко С. Правовідносини у сфері медичної діяльності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 287-293. – ISBN 978-966-349-240-7
1008412
  Коваленко Т.О. Правовідносини у сфері паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 156-163
1008413
  Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні / Михайло Шумило ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 679, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 626-680 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-679-7


  У пр. № 1704470 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. Підпис. 17.03.2016 р.
1008414
  Синкова О.М. Правовідносини у сфері підзвітності: структура та елементи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-111.
1008415
  Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-16.
1008416
  Саприкіна І. Правовідносини шодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-39
1008417
  Піддубний О.Ю. Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 122-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1008418
  Бесчастний В.М. Правовідносини як складник механізму регулювання служби в Органах Внутрішніх Cправ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
1008419
  Вільданова І.Ю. Правовідносини як форма реалізації права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-11. – ISBN 978-966-927-257-7
1008420
  Мітцель О. Правовідносини, що виникають у зв"язку зі вступом особи на державну службу до прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 113-120
1008421
  Гармаш В. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання / В. Гармаш, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 22-26
1008422
  Дідікін А. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 57-61
1008423
  Гармаш В.М. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі / В.М. Гармаш, А.С. Овчаренко // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 41-48
1008424
  Скоробагатько А.В. Правовідношення з пенсійного забезпечення наукових (науково педагогічних) кадрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 283-290. – ISSN 1563-3349
1008425
  Мачин И.Ф. Правовіе взгляді софистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.89-104. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1008426
  Бошицький Ю.Л. Правовій державі - сучасна європейська освіта! Випуск 2016 року Київського університету права НАН України / Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2219-5521
1008427
  Коваленко В. Правовій державі -надійний законодавчий інструментарій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 423-427. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються актуальні питання реформування кримінальної юстиції України. Зазначені ідеї та думки можуть бути покладені в основу законотворчої та правозастосовної діяльності, що буде сприяти забезпеченню захисту прав і свобод громадян, ...
1008428
  Кочубей Ю. Правовірний українець Мухаммад Асад // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-53. – (Історичні науки)


  Німецький журналіст, видатний ісламський письменник, мислитель, дипломат, представник Пакистану в ООН на поч. 1950-х рр., перекладач Корану англійською мовою. Син єврейського адвоката, після прийняття ісламу взяв ім"я Мухаммед Асад.
1008429
   Правовісник. – Київ
№ 1. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1008430
   Правовісник. – Київ
№ 2. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1008431
   Правовісник. – Київ
№ 3. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1008432
   Правовісник. – Київ
№ 4. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1008433
  Сіньова Л.М. Правовове [тобто правове] регулювання соціального захисту остарбайтерів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1008434
  Зонне О.Я. Правовове регулирование труда в буржуазной Латвии и его эксплуататорская сущность (1920-1940 гг.) / О.Я. Зонне. – Рига, 1969. – 60с.
1008435
  Сіньова Л.М. Правовове регулювання соціального захисту остарбайтерів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1008436
  Еренов А.Е. Правовое абеспечение рационального природопользования / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1985. – 150с.
1008437
  Оксамытный В.В. Правовое воспитание - важный фактор формирования социально активной личности / В.В. Оксамытный. – Киев, 1979. – 75с.
1008438
  Павлов А.С. Правовое воспитание / А.С. Павлов. – Москва, 1972. – 270с.
1008439
  Кондрашков Н.Н. Правовое воспитание / Н.Н. Кондрашков. – М, 1977. – 47с.
1008440
  Амиралиев М.И. Правовое воспитание / М.И. Амиралиев. – Махачкала, 1986. – 164с.
1008441
  Татаринцева Е.В. Правовое воспитание / Е.В. Татаринцева. – М., 1990. – 174с.
1008442
   Правовое воспитание в вузе. – Свердловск, 1979. – 102с.
1008443
   Правовое воспитание в работе библиотек: метод. рекоменд.. – М., 1984. – 39с.
1008444
  Давыдов Г.П. Правовое воспитание в системы работы школы / Г.П. Давыдов. – М., 1976. – 48с.
1008445
  Колосов Сергей Сергеевич Правовое воспитание в трудовом коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Колосов Сергей Сергеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1008446
  Силаев В.П. Правовое воспитание в трудовом коллективе / В.П. Силаев. – М., 1979. – 78с.
1008447
  Сухарев А.Я. Правовое воспитание в условиях развитого социалистического общества / А.Я. Сухарев. – М., 1977. – 48с.
1008448
  Балин Л.Е. Правовое воспитание и предепреждение правонарушений органами внутренних дел / Л.Е. Балин. – Ташкент, 1977. – 79с.
1008449
   Правовое воспитание и социальная активность населения.. – К., 1979. – 327с.
1008450
   Правовое воспитание молдежи. – К., 1985. – 319с.
1008451
  Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи / А.И. Долгова. – М, 1979. – 47с.
1008452
  Котюк В.А. Правовое воспитание молодежи и идеологическая борьба / В.А. Котюк. – К, 1986. – 47с.
1008453
   Правовое воспитание молодежи и юношества: метод. и библиогр. мат.. – Минск, 1983. – 43с.
1008454
  Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних / А.И. Долгова. – Москва, 1977. – 95 с.
1008455
  Мазняк К.В. Правовое воспитание осудженных к лишению свободы / К.В. Мазняк. – Л, 1974. – 40с.
1008456
  Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.83-86. – ISSN 1727-1584
1008457
  Котюк В.А. Правовое воспитание рабочей молодежи в социалистическом трудовом производственном коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Котюк В.А.; КГУ. – К., 1981. – 26л.
1008458
  Мигущенко О.Н. Правовое воспитание сельского населення в 1928-1934 годы на материалах ЦЧО // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805
1008459
  Бушуев Г.И. Правовое воспитание советских воинов / Г.И. Бушуев. – М, 1976. – 136с.
1008460
  Тарас А.Е. Правовое воспитание старшеклассников. / А.Е. Тарас. – Минск, 1988. – 70с.
1008461
  Бабкин В.Д. Правовое воспитание студентов / В.Д. Бабкин. – Киев : Вища школа, 1983. – 53 с.
1008462
   Правовое воспитание трудящихся: вопр. теории и практики.. – Фрунзе, 1978. – 194с.
1008463
  Ткачева Н.А. Правовое воспитание учащихся профтехучилищ во внеурочное время / Н.А. Ткачева, В.В. Оксамытный. – Киев, 1985. – 89с.
1008464
   Правовое воспитание учащихся: из опыта работы.. – М., 1979. – 159с.
1008465
  Рудаева Иетта Марковна Правовое воспитание школьников. : Краткий указ. лит. в пом. учителю / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1977. – 16с.
1008466
  Алексеев С.С. Правовое государство-судьба социализма / С.С. Алексеев. – Москва, 1988. – 174с.
1008467
  Лейтхольд Руди Правовое государство в Джунглях. Плавучая юстиция / Лейтхольд Руди, Шульце Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1008468
  Чиркин В.Е. Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 469-476. – ISSN 0869-2491
1008469
  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика / С.А. Котляревский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1909. – 432 с.
1008470
   Правовое государство и демократия: межвуз. сб. науч. ст.. – Барнаул, 1992. – 100с.
1008471
  Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1991. – 148с.
1008472
   Правовое государство и народное голосование. – С.-Пб. – 352 с.
1008473
   Правовое государство и народное голосование. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголевыа, 1906. – [1], III, 355 с. – (К реформе государственного строя России ; Вып. 2)


  Содержание: О правовом государстве / В. Гессен; Идея земского собора в русском прошлом и настоящем / В. Мякотин; Всеобщее избирательное право и применение его в России / В. Водовозов; О всеобщем избирательном праве и его применении в России / И. ...
1008474
  Минниахметов Р.Г. Правовое государство и права человека / Р.Г. Минниахметов, М.М. Щекина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-37. – ISSN 1812-8696
1008475
  Стовба А.В. Правовое государство и правовая ситуация: от нормативного идеала к жизненному миру // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.95-101
1008476
   Правовое государство и развитие законодательства Таджикской ССР: науч. тр.. – Душанбе, 1991. – 106с.
1008477
  Горская Н.И. Правовое государство и цели судебной реформы 1864 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1008478
  Любашиц В.Я. Правовое государство как институт гражданского общества / В.Я. Любашиц, Н.Ю. Попова // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.9-17
1008479
   Правовое государство: проблемы построения и развития.. – Кемерово, 1992. – 78с.
1008480
   Правовое государство: сб. ст.. – Тарту, 1989. – 253с.
1008481
  Исаев И.А. Правовое действие и нравственность: И.Фихте // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805
1008482
  Байков А.Л. Правовое значение оговорки "Rebus sic stantibus" в междувластных отношениях / А.Л. Байков. – Москва : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1916. – [6], 91 с.


  На тит. стр. дарственная надпись. ГлубокоуважаемомуАлек... Михайловичу Гу...ву от автора
1008483
  Иванова Т.Г. Правовое значение резервирования земель и земельных участков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 65-72. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1008484
  Туманова А.С. Правовое и конституционное начала государственности в трактовке российского государствоведа В.М. Гессена / А.С. Туманова, А.С. Окатова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 44-47. – ISSN 1812-3805
1008485
  Бердицкий А.В. Правовое и нравственное создание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе (Социально-философский аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бердицкий А. В.; В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.168-181
1008486
  Бедрицкий Анатолий Васильевич Правовое и нравственное сознание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бедрицкий Анатолий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1008487
   Правовое и организационно-экономическое регулирование хозяйственной деятельности. – Киев : Кондор, 2002. – 317с. – ISBN 966-7982-02-5
1008488
  Нестерова О.В. Правовое и организационное совершенствование механизмов сохранения плодородия почв и земель Российской Федерации (на примере Дальнего Востока) / О.В. Нестерова, В.А. Семаль, В.Г. Трегубова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 765-772 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1008489
  Нажимов В.П. Правовое и процессуально-правовое положение судей при рассмотрении уголовных дел в народном суде : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нажимов В.П.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 25л.
1008490
   Правовое и экономическое обеспечение рационального использования земель в социалистических странах. – Алма-Ата, 1984. – 304с.
1008491
  Тарасов О.В. Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспектьі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 175-182. – ISSN 0201-7245
1008492
  Коробка В.Н. Правовое мировоззрение: анализ литературы по проблеме // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 3-8
1008493
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних элегиков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0042-8744
1008494
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и Гесиода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С.106-116. – ISSN 0042-8744
1008495
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – Рига, 1975. – 56с.
1008496
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – М., 1979. – 127с.
1008497
  Барабанов В.П. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления строительством / В.П. Барабанов. – Москва : Стройиздат, 1987. – 98с.
1008498
  Ключинская Л.А. Правовое обеспечение бригадной организации и стимулирования труда в производственных объединениях (предприятиях) промышленности. / Л.А. Ключинская. – Рига, 1988. – 27с.
1008499
  Янчук В.В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / В.В. Янчук. – Киев, 1990. – 151с.
1008500
  Терещенко С.В. Правовое обеспечение государственно-частного партнерства и проблемы его популяризации // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 111-115. – ISSN 1681-6277
1008501
   Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. – Вильнюс, 1984. – 223с.
1008502
  Папцов А. Правовое обеспечение землепользования в сельском хозяйстве развитых стран // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-87. – ISSN 0235-2443
1008503
  Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 199с.
1008504
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Дис... канд. юр.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; Ин-т экономики промышлен. – Донецк, 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.181-204
1008505
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1008506
   Правовое обеспечение информационной безопасности : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенсий, Е.Б. Белов, С.В. Полникова; Казанцев С.Я., Згадзай О.Э., Оболенсий Р.М., Белов Е.Б., Полникова С.В.; Под ред. С.Я. Казанцева. – Москва : Academia, 2005. – 240с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1209-1
1008507
  Белых Владимир Сергеевич Правовое обеспечение качества поставляемых машин т оборудования : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Белых Владимир Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1008508
  Мауленов Касым Сырбаевич Правовое обеспечение качества строительства (гражданско-правовый аспект) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Мауленов Касым Сырбаевич; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1983. – 14л.
1008509
  Раянов Ф.М. Правовое обеспечение коллектисного подряда на селе / Ф.М. Раянов. – М., 1988. – 47с.
1008510
  Бобылев А.И. Правовое обеспечение материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии будушего общественного производства : Автореф... канд. юр.наук: / Бобылев А. И.; МВиССО, СРФСР, Сверлд. юридич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
1008511
  Минц Б.И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. / Б.И. Минц. – Свердловск, 1989. – 123с.
1008512
  Силков С.В. Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С.39-42.
1008513
  Силков Сергей Васильевич Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в Республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42


  У статті аналізуються основні вимоги національного законодавства щодо забезпечення обороту інформаційних ресурсів, показано необхідність розробки "Правил забезпечення збереження і роботи з інформаційними ресурсами і електронними документами в ...
1008514
   Правовое обеспечение организации и деятельности кооперативов в сферах производства и услуг : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 127, [1] с.
1008515
  Копытов Ю.А. Правовое обеспечение организации и деятельности систем управления. : Конспект лекций / Ю.А. Копытов. – Свердловск, 1977. – 48 с.
1008516
  Кубанков Е.С. Правовое обеспечение перестройки / Е.С. Кубанков. – М, 1989. – 43с.
1008517
  Кучер О.С. Правовое обеспечение планирования в Китайской Народной республике : науч. доклад / О.С. Кучер ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 34, [1] с. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISBN 978-966-374-734-7
1008518
  Рясенцев В.А. Правовое обеспечение повышения качества прмышленной продукции / В.А. Рясенцев. – М, 1987. – 40с.
1008519
  Артемова В.Н. Правовое обеспечение повышения производительности труда и качества продукции / В.Н. Артемова. – Минск, 1988. – 111с.
1008520
  Ярышев С.Н. Правовое обеспечение приграничного экономического сотрудничества в контексте Единого экономического пространства // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 55-64. – ISSN 1560-2893
1008521
  Станкевич Н.Г. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1986. – 125с.
1008522
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: вопр. орг. с.-х. пр-ва и труда.. – Саратов, 1989. – 158с.
1008523
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 158с.
1008524
  Петрова Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса : Учеб. для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования / Г.В. Петрова. – Москва : Academia, 2004. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1926-6
1008525
  Семчик В.І. Правовое обеспечение развития аграрного сектора Украины в контексте Еврпейского выбора // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 342-349. – ISBN 978-617-7021-00-0
1008526
  Семчик В.И. Правовое обеспечение развития кооперации. / В.И. Семчик, П.Ф. Кулинич. – К., 1988. – 70с.
1008527
   Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР. – Москва, 1969. – 216с.
1008528
  Кулинич Павел Федотович Правовое обеспечение рационального использования мелиолированных земель (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павел Федотович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1008529
  Кулинич П.Ф. Правовое обеспечение рационального использования мелиорированных земель. (На материалах УССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Кулинич П. Ф.; АН УССР, Ин-т гос-ва и прав. – К., 1984. – 241л. – Бібліогр.:л.206-241
1008530
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В.И. Андрейцев. – Киев : Урожай, 1989. – 197с. – ISBN 5-337-00368-2


  В книге изложены особености государственно-правового механизма по обеспечению рационального природопользования предприятий и объединений АПК, освещены их задачи функции, права и обязанности в деле охраны природы и использовании земельных, водных, ...
1008531
  Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова; Мин-во науки и образования Украины.НАНУ.Донецкий гос.ун-т.Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2000. – 308с. – ISBN 966-7277-59-3
1008532
  Бобкова Антонина Григорьевна Правовое обеспечение рекреационной деятельности : Дис...докт.юридич.наук:12.00.06;12.00.04 / Бобкова Антонина Григорьевна; Донецький нац.ун-тет.ИЭПИ НАН Украины. – К, 2001. – 466л. + Додатки:л.460-466. – Бібліогр.:л.407-459
1008533
  Юрчук В.С. Правовое обеспечение свободы и равенства прав граждан в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 40-45. – ISSN 1812-8696
1008534
  Савичев Г.П. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозках: практ. пособие. / Г.П. Савичев, В.В. Витрянский. – М., 1989. – 222с.
1008535
  Дмитренко И.А. Правовое обеспечение социально-экономического развития колхозов / И.А. Дмитренко. – К., 1991. – 243с.
1008536
  Мкртумян Сережа Иванович Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран-членов СЭВ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мкртумян Сережа Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.1-11
1008537
  Мкртумян С.И. Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран - членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мкртумян С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1008538
  Разумова Светлана Алексеевна Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении : Дис... канд. юр.наук: / Разумова Светлана Алексеевна; Ин-т экономики. – Донецк, 1984. – 181л.
1008539
  Разумова С.А. Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении. : Автореф... Канд.филол.наук: 12.00.04 / Разумова С.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т . – К, 1984. – 23л.
1008540
  Адиханов Ф.Х. Правовое обеспечение устойчивости землепользования сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Адиханов Фатхулла Хуснуллинович ; МВ и ССО РСФСР, Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 24 с.
1008541
  Замойский И.Е. Правовое обеспечение хозрасчета / И.Е. Замойский. – К., 1989. – 48с.
1008542
  Константинова В.С. Правовое обеспечение хозяйственных обязательств / В.С. Константинова. – Саратов, 1987. – 117с.
1008543
  Андреицев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андреицев. – Київ, 1990. – 167с.
1008544
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андрейцев. – Київ : Будівельник, 1990. – 168с. – ISBN 5-7705-0231-2
1008545
  Юков М.К. Правовое обеспечение экономической политики КПСС / М.К. Юков, С.В. Запольский. – М., 1987. – 48с.
1008546
  Берман Г.Дж. Правовое обоснование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.56-70. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1008547
  Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности / Г.С. Остроумов. – Москва, 1969. – 176с.
1008548
  Самойлович П.Д. Правовое оформление морских перевозок грузов. / П.Д. Самойлович. – М, 1954. – 260с.
1008549
  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение. / В.Н. Кудрявцев. – М., 1982. – 287с.
1008550
  Земенге Ж. Правовое поле библиотечного образования Камеруна: проблемы и перспективы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 25-27. – ISSN 1727-4893
1008551
  Борисова Е. Правовое поле отрасли: где его границы? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 20 - 23. – ISSN 0869-4915
1008552
  Решетников О.М. Правовое поле политической партии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1008553
  Песоцкий В. Правовое поле факторинга // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 65-69.
1008554
  Ковалев Н.Г. Правовое полжение мастера на государсвтенном промышленном предприятии. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалев Н.Г.; Саратов. юридич. ин-тут им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 15л.
1008555
   Правовое полжение межхозяйственных предприятий. – Алма-Ата, 1987. – 141с.
1008556
  Стрельцов Л.М. Правовое полложение Советской Социалистической Союзной республики. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Стрельцов Л.М.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1973. – 36л.
1008557
  Бандурка А.М. Правовое положение oсужденных к лишению свободы : [Документы и комментарии]: [Пособие] / А.М. Бандурка, В.П. Севостьянов; МВС України; Ун-т внутрішніх справ. – Харків : Основа, 1997. – 242с. – ISBN 5-7768-0519-8
1008558
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений / И.И. Бодюл, М.И. Козырь, П.С. Никитюк, Я.З. Башканский, З.С. [и др.] Беляева; [Бодюл И.И. и др. ; под ред. : М.И. Козыря, В.Н. Яковлева, В.А. Кикотя ; АН СССР, Ин-т государства и права ; АН Молдавской ССР, Отд. филос. и права и др.]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 743, [1] с.
1008559
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений в СССР.. – Кишинев, 1974. – 242с.
1008560
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений / Л.М. Дашевская. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1008561
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений. / Л.М. Дашевская. – М., 1984. – 176с.
1008562
  Кепбанов Е.А. Правовое положение Госплана союзной республики / Е.А. Кепбанов. – Ашхабад, 1986. – 170с.
1008563
  Сосна С.А. Правовое положение государственного предприятияв развивающихся странах / С.А. Сосна. – М., 1976. – 216с.
1008564
  Брославский Л.И. Правовое положение государственного розничного торогового предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Брославский Л.И.; Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. – М., 1969. – 16л.
1008565
  Веюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Веюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1008566
  Ведюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Ведюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1008567
  Сидорчук В.К. Правовое положение государственных комитетов союзных республик / В.К. Сидорчук. – Минск, 1991. – 124с.
1008568
  Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР / В.В. Лаптев. – М, 1963. – 288с.
1008569
  Джомарджидзе Л.С. Правовое положение государственных строительных организаций в СССР. / Л.С. Джомарджидзе. – Тбилиси, 1968. – 278с.
1008570
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления / В.И. Новоселов ; [ред. М.П. Ларина ; техн. ред. Л.В. Агальцова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977. – 164, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1008571
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. / В.И. Новоселов. – Саратов, 1976. – 217с.
1008572
  Карлов А.А. Правовое положение депутатов местных Советов / А.А. Карлов. – К, 1982. – 57с.
1008573
  Карлов А.А. Правовое положение депутатов местных Советов / А.А. Карлов. – К, 1982. – 56с.
1008574
  Поляков Б. Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.22-27
1008575
  Святецкая Т.К. Правовое положение должностных лиц колхоза : Автореф... канд. юр.наук: / Святецкая Т. К.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1968. – 18л.
1008576
  Васикова М.С. Правовое положение женщин Советского Узбекистана / М.С. Васикова. – Ташкент, 1981. – 146с.
1008577
  Стрельцов Л.М. Правовое положение и повышение роли союзных республик в руководстве социально-культурным строительством / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1966. – 58с.
1008578
  Поздняков В. Правовое положение иностранных капиталистических компаний в Китайской Народной Республике : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков В.; Институт Внешней торговли МВТ СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
1008579
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в арабских странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1008580
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в Арабских странах : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1008581
  Смирнова Е.С. Правовое положение иностранцев в Древнем Мире (некоторые страницы истории) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910
1008582
  Автономов А. Правовое положение иностранцев в Исландии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1812-7126
1008583
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев в Итальянской Республики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-26. – ISSN 1812-7126
1008584
  Татьяна Васильева Правовое положение иностранцев в Нидерландах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 5-16. – ISSN 1812-7126
1008585
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1959. – 119с.
1008586
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 143с.
1008587
  Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР / Л.Н. Галенская. – Москва : Международные отношения, 1982. – 159 с.
1008588
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев: стандарты и ориентиры Совета Европы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1008589
  Залесская О.В. Правовое положение китайских мигрантов на Дальнем Востоке России. 1920-1930-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 211-219. – ISSN 0130-3864
1008590
  Сторожев Н.В. Правовое положение колхоза на современном этапе. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1975. – 245с.
1008591
  Девдариани Г.Г. Правовое положение колхозного двора : Автореф... канд. юрид.наук: 12.714 / Девдариани Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1008592
  Павлов И.В. Правовое положение колхозной собственности / И.В. Павлов. – М., 1958. – 40с.
1008593
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Волков А.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1953. – 13 с.
1008594
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков. – Москва, 1955. – 64с.
1008595
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков, Г.В. Иванов. – Москва, 1957. – 142с.
1008596
  Архипов И.Н. Правовое положение колхозных фондов. : Автореф... наук: 12.00.06 / Архипов И.Н.; Мин. юстиц. СССР. Всес. науч-исслед. инст. сов. закон. – М., 1973. – 19л.
1008597
   Правовое положение колхозов в СССР.. – М., 1961. – 379с.
1008598
  Чалый П.Ф. Правовое положение комиссий при исполкомах местных Советов народных депутатов / П.Ф. Чалый. – Киев, 1979. – 136с.
1008599
  Нурзад И.Л. Правовое положение коммерческих банков на рынке ценных бумаг Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.101-110
1008600
  Траат А. Правовое положение крестьянства Лифляндии в период разложения феодализма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Траат А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 28л.
1008601
  Вансевичус С. Правовое положение литовских крестьян во второй половине 19 века. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Вансевичус С.; М-во высш.образования Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 24л.
1008602
  Андреев В.С. Правовое положение лиц, совмещающих оббучение с производительным трудом / В.С. Андреев, Ю.П. Орловский. – Москва, 1961. – 230с.
1008603
  Павлов И.В. Правовое положение личного подсобного хозяйства колхозников / И.В. Павлов. – М., 1966. – 47с.
1008604
  Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. – Москва, 1969. – 248с.
1008605
  Озеров В.П. Правовое положение личности в СССР / В.П. Озеров. – М., 1958. – 31с.
1008606
   Правовое положение личности: сб. ст.. – Москва, 1987. – 270с.
1008607
  Рускол А.А. Правовое положение машинно-тракторной станции и характер ее договорных отношений с колхозами. / А.А. Рускол, Н.Г. Салищева. – М., 1956. – 152с.
1008608
  Богдан В.В. Правовое положение межхозяйственного предприятия в сельком хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: 21.00.03 / Богдан В. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1980. – 15л.
1008609
  Казачкин В.Г. Правовое положение механизаторов колхозов. / В.Г. Казачкин. – М., 1959. – 36с.
1008610
  Бишер И.О. Правовое положение министерств союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Бишер И.О.; АН СССР. – М, 1973. – 16л.
1008611
   Правовое положение министерств СССР.. – М., 1971. – 296с.
1008612
  Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. / И.А. Юхо. – Минск, 1978. – 143с.
1008613
  Шохин А.А. Правовое положение научно-производственных объединений в СССР / А.А. Шохин. – М., 1981. – 112с.
1008614
  Сизов Е.В. Правовое положение научно-производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сизов Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 18л.
1008615
  Бурштейн И.М. Правовое положение научных работников / И.М. Бурштейн, Л.Б. Гейфман. – К., 1950. – 411с.
1008616
  Широкова Е.М. Правовое положение национальных округов РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Широкова Е.М.; Высшая школа МВД СССР. – М., 1971. – 15л.
1008617
  Иванов Г.В. Правовое положение неделимого фонда в колхозе. / Г.В. Иванов. – М., 1956. – 20с.
1008618
  Петров В.В. Правовое положение неделимого фонда колхоза / В.В. Петров. – Казань, 1961. – 44с.
1008619
  Войнилова И.Г. Правовое положение незаконнорожденных лиц в период систематизации права в России 1649-1833 гг. // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 2 (24). – С. 10-17. – (Юридические науки ; вып. 2 (24)). – ISSN 1995-4190
1008620
  Горбунов Н.Н. Правовое положение объединений в промышленности / Н.Н. Горбунов. – М, 1980. – 48с.
1008621
  Паршукова К.Ю. Правовое положение организаций, занимающихся международным усыновлением // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 151-156. – ISSN 1684-2626
1008622
  Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе / А.П. Кругликов. – Волгоград, 1986. – 43с.
1008623
  Рахимбеков Р.Р. Правовое положение органов управления колхоза по новому примерному уставу (по материалам Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Рахимбеков Р.Р.; АН Каз.ССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1008624
  Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы / А.А. Беляев. – Горький, 1976. – 119с.
1008625
  Корниенко Н.И. Правовое положение отделов и управлений исполнительных комитетов местных советов Украинской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Корниенко Н.И.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 28л.
1008626
  Городецкий Б.Н. Правовое положение писателей и композиторов по законодательству Союза ССР и РСФСР / Б.Н. Городецкий. – М., 1946. – 168с.
1008627
  Мацько Михаил Антонович Правовое положение подсобных предприятий и промыслов в колхозах (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мацько Михаил Антонович; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. советского законодательства. – М., 1979. – 20л.
1008628
  Боголепов Р.Д. Правовое положение подсобных продпредприятий и промыслов в сельском хозяйствек / Р.Д. Боголепов. – М., 1970. – 80с.
1008629
  Мозолин В.П. Правовое положение предпринимательских корпораций и основные тенденци развития законодательства о корпорациях в США. : Автореф... доктор юрид.наук: / Мозолин В.П.; МГУ. Юридич. ф-тет. Каф. гражд. права. – М., 1967. – 24л.
1008630
   Правовое положение предприятий в условиях перестройки: науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 26с.
1008631
  Лопатина Н.Ф. Правовое положение предприятий связи / Н.Ф. Лопатина. – М, 1978. – 87с.
1008632
  Бухаловский О.Н. Правовое положение предприятия по трудовому законодательству / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1974. – 160с.
1008633
  Лаптев В.В. Правовое положение производственных и промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 247с.
1008634
  Маслов В.Ф. Правовое положение производственных объединений в сельском хозяйстве. / В.Ф. Маслов. – Киев, 1979. – 183с.
1008635
  Борисова Валентина Ивановна Правовое положение производственных объединений в СССР (в промышленности) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Борисова Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьк. юр. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 16л.
1008636
  Лаптев В.В. Правовое положение промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 63с.
1008637
  Пронская Г.В. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711.712 / Пронская Г.В.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К,, 1969. – 28л.
1008638
  Шохин А.А. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Шохин А.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1970. – 18л.
1008639
   Правовое положение профессиональных союзов СССР. – Л., 1962. – 146с.
1008640
  Джебатыров М. Правовое положение районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (На матер. КазССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джебатыров М.; Казах.ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1008641
  Куфакова Н.А. Правовое положение распорядительей кредитов. / Н.А. Куфакова, М.Л. Коган. – М., 1960. – 52с.
1008642
  Барабанова С.В. Правовое положение ректора вуза: сравнительный анализ законодательства России и Австрии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3 (72). – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
1008643
  Подгорный В.И. Правовое положение религиозных объединений в условиях усиления государственного контроля за соблюдением советского законодательства о культах в 50-60-е годы (по материалам Белгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1008644
  Якунин В.Н. Правовое положение Русской православной церкви в годы ВОВ 1941-1945гг. // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-20
1008645
  Губарев А.И. Правовое положение рядового и начакльствующего состава ораганов внутренних дел / А.И. Губарев. – Л, 1974. – 60с.
1008646
  Покровский Ф Г. Правовое положение садоводческих товариществ рабочих и служащих / Ф Г. Покровский. – М., 1959. – 77с.
1008647
  Сунцов В.В. Правовое положение садоводческого товарищества. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сунцов В.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 26л.
1008648
  Джекбатыров М. Правовое положение сельских и районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (на метер. Каз.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джекбатыров М.; Казах.ГУ, Юр.фак. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1008649
  Куфакова Н.А. Правовое положение служащих государственного управления буржуазных стран (Учеб. пособие) / Н.А. Куфакова. – Москва, 1967. – 98с.
1008650
  Юмашев Ю.М. Правовое положение смешанных обществ в странах европейского экономического сообщества : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Юмашев Ю.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 28л.
1008651
  Федоров И.Л. Правовое положение советов народного хозяйства / И.Л. Федоров. – М., 1960. – 127с.
1008652
  Богуславский М.М. Правовое положение советских граждан за границей / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1961. – 112с.
1008653
   Правовое положение совместных предприятий на территории СССР: сб. ст. / Богуславский М.М. – М., 1988. – 172с.
1008654
  Венедиктов А.В. Правовое положение совнархоза и подведомственных ему предприятий / А.В. Венедиктов. – Ленинград, 1959. – 131с.
1008655
  Аксененок Г.А. Правовое положение совхозов в СССР / Аксененок Г.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва, 1960. – 304 с.
1008656
  Жданова О.В. Правовое положение сословий во взглядах Н.М. Карамзина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805
1008657
  Якушев С.Д. Правовое положение сотрудника разведывательного органа Монголии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1008658
   Правовое положение социалистического сельскохозяйственного предприятия. Сб. ст.. – М., 1974. – 256с.
1008659
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов / В.И. Семчик, В.З. Янчук. – М., 1979. – 152с.
1008660
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 1200.06 / Семчик В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1975. – 29л.
1008661
  Барабашева Н.С. Правовое положение студентов в СССР / Н.С. Барабашева. – М, 1981. – 64с.
1008662
  Невинский В.В. Правовое положение субъектов буржуазной федерации: На прим. федер. земельФРГ. / В.В. Невинский. – Красноярск, 1986. – 151с.
1008663
  Рева Д. Правовое положение субъектов контрольно- налоговых правоотношений // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.33-37
1008664
  Шутенко О. Правовое положение суда в гражданском судопроизводстве // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 14-17.
1008665
  Яричевский В.С. Правовое положение трудового коллектива / В.С. Яричевский. – Харьков, 1975. – 101с.
1008666
  Масленников В.А. Правовое положение трудового коллектива. / В.А. Масленников. – М., 1982. – 40с.
1008667
  Хахулин В.В. Правовое положение управления промышленного объединения / В.В. Хахулин. – Казань, 1981. – 143с.
1008668
  Щербина В.С. Правовое положение участников арбитражного процесса : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Щербина В.С.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
1008669
  Щербина Валентин Степанович Правовое положение участников арбитражного проццесса : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Щербина Валентин Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
1008670
  Агеев О.Г. Правовое положение участников бюджетных отношений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 181-185. – ISSN 1684-2618
1008671
  Малков С.П. Правовое положение Федерального органа исполнительной власти по космической деятельности в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1008672
  Марков К.А. Правовое положение этнических немцев переселенцев в Германию в годы второй мировой войны /1939-1945 гг./ // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 88-102. – (Правознавство ; вип. 4)
1008673
  Сытников Д.М. Правовое понятие безопасности при внедрении новейших биотехнологий // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 491-498. – ISBN 978-966-927-142-6
1008674
  Семкив Виталий Остапович Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Семкив Виталий Остапович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 161л. – Бібліогр.:л.155-161
1008675
  Семкив В.О. Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1008676
  Семкив В.О. Правовое предвидения как функция социалистического правового сознания. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1008677
  Самигуллин В.К. Правовое прочтение творческого наследия Ушинского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.112-124. – ISSN 1811-9018
1008678
  Гулиев А.Д. Правовое разрешение проблем борьбы с терроризмом: опыт Азербайджанской Республики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 324-326
1008679
  Смирнова Н.М. Правовое регулирвоание командировок / Н.М. Смирнова. – М., 1972. – 144с.
1008680
  Вовк Ю.А. Правовое регулирвоание материально-технического снабжения сельского хозяйства / Ю.А. Вовк. – Москва, 1965. – 79с.
1008681
  Малеина Марина Николаевна Правовое регулирвоание отношений между гражданами и лечебными учреждениями (гражданскоправовой аспект) : Автореф... наук: 12.00.03 / Малеина Марина Николаевна; ВЮЗИ. – М., 1985. – 21л.
1008682
  Ольхон Э.К. Правовое регулирвоание порядка приемки продукции и товаров : Автореф... каню. юр.наук: / Ольхон Э. К.; ИркутГУ, Юр. фак. – Иркутск, 1972. – 26л.
1008683
  Пешков Владимир Михайлович Правовое регулирвоание поставки стеклопродукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пешков Владимир Михайлович; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1977. – 16л.
1008684
  Окуньков Л.А. Правовое регулирвоание премиальной оплаты труда рабочих промышленных предприятий на современном этапе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Окуньков Л. А.; М-во юст. ВНИИ сов. законод. – М., 1973. – 16л.
1008685
  Федоров С. Правовое регулирование "оперативной информации"в деятельности органов государственной налоговой службы / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.48-51


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1008686
   Правовое регулирование аграрных отношений: сб. ст.. – Москва, 1986. – 231с.
1008687
  Молодых А.И. Правовое регулирование азартных игр в XIX веке в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1008688
  Сохан А.В. Правовое регулирование азартных игр в России с древнейших времен до конца XVIII века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 47-48. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается становление и развитие законодательства, регулирующего азартные игры, в Российском государстве в период с древнейших времен до конца XVIII в. Автор подробно исследует правовые источники с 1717 г. - издания первого указа, ...
1008689
  Степанов В.С. Правовое регулирование акцизного сбора // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 99-104. – ISSN 0201-7245
1008690
  Новохатская Я.В. Правовое регулирование альтернативных форм организации семейной жизни: сравнительно-правовой аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 64-71. – ISSN 0201-7245
1008691
  Колесников В.Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.42-44. – ISSN 1812-3910
1008692
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности : Научно-практическое пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 480с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 30). – ISBN 5-85129-175-3
1008693
  Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР / Н.В. Орлова. – М., 1971. – 127с.
1008694
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Нгуен Ван Куен; КГУ. – К., 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1008695
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Нгуен Ван Куен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1008696
  Гусева В.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на науку. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гусева В.В.; АН СССР. – М, 1976. – л.
1008697
  Пісоцький В. Правовое регулирование в медицине. Особенности стоматологической отрасли // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 81-84.
1008698
   Правовое регулирование в потребительской кооперации. Справочник.. – М., 1975. – 415с.
1008699
  Нижечек В.И. Правовое регулирование в системе нормативного регулирвоания общественных отнгошений в СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Нижечек В. И.; МВиССО СРФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1975. – 38л.
1008700
  Карчевский Правовое регулирование в сфере робототехники или право роботов / Карчевский, // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 76-80. – ISBN 978-617-616-069-4
1008701
  Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства / Л.Б. Зусь. – Владивосток, 1984. – 145с.
1008702
   Правовое регулирование валютных операций: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 188с.
1008703
  Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков : Право, 2001. – 512с. – ISBN 966-7146-46-4
1008704
  Устименко Владимир Анатольевич Правовое регулирование взаимоотношений Горсовета с субъектами предпринимательства : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Устименко Владимир Анатольевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.170-178
1008705
  Панкова М. Правовое регулирование виртуальной собственности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 198-200
1008706
  Лю Чжэнь-цзян. Правовое регулирование внешней торговли между странами социалистического лагеря : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лю Чжэнь-цзян. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1960. – 15 с.
1008707
   Правовое регулирование внешней торговли СССР.. – М., 1961. – 514с.
1008708
   Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.. – М., 1991. – 115с.
1008709
  Миронов Н.В. Правовое регулирование внешних сношений СССР 1917-1970 гг. / Н.В. Миронов. – М., 1971. – 296с.
1008710
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 158с.
1008711
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Василюк С.Ф.; Всес. НИИ сов. законодательства. – М, 1980. – 18л.
1008712
  Ядевич Н.И. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Н.И. Ядевич, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1985. – 97с.
1008713
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / С.Ф. Василюк. – Львов, 1986. – 164с.
1008714
  Замойский И.Е. Правовое регулирование внутризаводского хозрасчета : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Замойский И.Е.; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1970. – 20л.
1008715
  Пилипенко Анатолий Яковлевич Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пилипенко Анатолий Яковлевич ; АН УССР , Объедин. совет ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 33 с.
1008716
  Пилипенко А.Я. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении / А.Я. Пилипенко. – К., 1978. – 151с.
1008717
  Данилевич А.А. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс / А.А. Данилевич, О.В. Петрова // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 267-280. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1008718
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование государственного кредита в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1977. – 64с.
1008719
  Кудряшова Е.В. Правовое регулирование государственного планирования в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  Сегодня вопросы государственного планирования возвращаются на страницы научной периодики, а исторические аспекты планирования теперь представляют не праздный интерес.
1008720
  Розенблюм Р.И. Правовое регулирование государственного финансвового контроля в СССР : Автореф... канд. юр..наук: / Розенблюм Р. И.; Лен. юр. ин-т. – Ленинград, 1952. – 19 л.
1008721
  Курдюмова Александра Михайловна Правовое регулирование государственной патентной экспертизы изобретений на новизну : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Курдюмова Александра Михайловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 27л.
1008722
   Правовое регулирование гражданских, трудовых и семейно-брачных отношений.. – Ташкент, 1974. – 220с.
1008723
  Слуту Н. Правовое регулирование гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Н. Слуту, О. Седлецкий, Д. Факиров // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 86-91
1008724
  Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Смирнов В.Т.; ЛГУ. – Л., 1970. – 40л.
1008725
  Матрохин Н.С. Правовое регулирование денежного обращения в СССР / Н.С. Матрохин. – Харьков, 1978. – 31с.
1008726
   Правовое регулирование деятельности агропромышленных объединений (винод. и плодоовощ. отрасли пищевой пром. МССР). – Кишинев, 1978. – 168с.
1008727
  Нурзад Ирина Латифовна Правовое регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг Украины : Дис. ... канд.юридических наук: 12.00.03. / Нурзад И.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 188л. – Библиогр.: л. 174-188
1008728
  Кубасов А.Л. Правовое регулирование деятельности ВЧК: революционная законность и политическая целесообразность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-41. – ISSN 1812-3805
1008729
  Григорович А М. Правовое регулирование деятельности колхоза по управлению производством и социальными процессами. / А М. Григорович. – М, 1980. – 79с.
1008730
  Боровиков Н.А. Правовое регулирование деятельности кооперативов в развивающихся странах Азии и Африки / Н.А. Боровиков. – М, 1985. – 183с.
1008731
  Тарасенко М.Н. Правовое регулирование деятельности местных Советов по использованиею ресурсов производства. / М.Н. Тарасенко. – М., 1985. – 128с.
1008732
  Татаринцева Е.В. Правовое регулирование деятельности научно-исследовательских организаций / Е.В. Татаринцева. – Куйбышев, 1972. – 51с.
1008733
  Войно-Данчишина Правовое регулирование деятельности научно-педагогических кадров в современной Украине // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 93-98
1008734
  Мильштейн Н.Я. Правовое регулирование деятельности органов госбезопасности Узбекистана. / Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1974. – 155с.
1008735
  Козырин А.Н. Правовое регулирование деятельности правительства Франции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 198-214. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1008736
  Купреев С.С. Правовое регулирование деятельности представительств международных финансовых организаций на территории Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3910
1008737
  Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1980. – 176 с.
1008738
  Уакпаев Марат Султановч Правовое регулирование деятельности товарных бирж в республике Казахстан : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Уакпаев Марат Султановч;. – Алматы, 1998. – 17л.
1008739
  Литкевич В.С. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Литкевич В.С.; КУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 162 л. – Бібліогр.:л.153-162
1008740
  Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта / М.Е. Ходунов. – М., 1965. – 164с.
1008741
  Мацюк А.Р. Правовое регулирование дисциплины труда рабочих и служащих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мацюк А.Р.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1971. – 24л.
1008742
  Оськина И.Ю. Правовое регулирование договора залога в зарубежных государствах: сравнительно-правовой анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  О сравнительном исследовании договора о залоге.
1008743
  Тулеугалиев Г. Правовое регулирование договорных отношений по перевозке грузов автомобильным транспортом. (По материалам Каз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тулеугалиев Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. Кафедра советского гражд. права. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1008744
  Иванова Ирина Витальевна Правовое регулирование дополнительных отпусков предоставляемых рабочим и служащим в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Иванова Ирина Витальевна; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1008745
  Кузьмина М.Н. Правовое регулирование доходов местных бюджетов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кузьмина М.Н.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1008746
  Луценко С.М. Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874 - 1918 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 108-118. – ISSN 2077-7280
1008747
  Червоный Ю.С. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР. / Ю.С. Червоный. – Одесса, 1984. – 110с.
1008748
  Богданов Е.В. Правовое регулирование жилой площади в домах государственного фонда : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Богданов Е. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1979. – 23л.
1008749
  Сайдахмедов М.С. Правовое регулирование заготовки и поставки коконов тутового шелкопряда : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Сайдахмедов М.С.; АН Узб.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 18л.
1008750
  Годунов В.Н. Правовое регулирование заготовок сельскохозяйственной продукции / В.Н. Годунов. – Минск, 1985. – 104с.
1008751
  Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда : Автореф... кандидата юрид.наук: / Яковлев В.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 25л.
1008752
  Байбороша Н.С. Правовое регулирование заключения брака в международном семейном праве: проблемы и реалии // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 205-225. – ISBN 978-985-518-189-8
1008753
  Ласкевич А. Правовое регулирование заключения договоров по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил в магистратуре // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-28-6
1008754
  Тороп Ю.В. Правовое регулирование законодательной инициативы в Швейцарии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 75-85. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1008755
  Столярчук Д.Г. Правовое регулирование закупок основных видов продовольственных сельскохозяйственных продуктов у колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 714 / Столярчук Д.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 28 с.
1008756
  Король Н.М. Правовое регулирование заработаной платы / Н.М. Король. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 80 с.
1008757
  Кучма М.И. Правовое регулирование заработной платы / М.И. Кучма. – М., 1985. – 64с.
1008758
  Каринский С.С. Правовое регулирование заработной платы рабочих и служащих в СССР / С.С. Каринский. – М, 1960. – 40с.
1008759
  Пестова Ольга Константиновна Правовое регулирование заработной платы служащих промышленных предприятий (тарифная система) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Пестова Ольга Константиновна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 23л.
1008760
  Хохуляк В.В. Правовое регулирование земельного налога в Украине / В.В. Хохуляк; МОиНУ; ЧНУ им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Рута, 2004. – 280с. – ISBN 966-568-692-5
1008761
  Чмыхало Е.Ю. Правовое регулирование земельных отношений на региональном уровне // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.105-113. – ISSN 1608-8794
1008762
   Правовое регулирование и охрана труда работников торговли. Уч. пособие.. – Л.
ч. 1. – 1973. – 106с.
1008763
  Чепелевецкий А.М. Правовое регулирование изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чепелевецкий А.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 24л.
1008764
  Качалов С.М. Правовое регулирование импорта / С.М. Качалов, А.В. Могилянский. – М., 1972. – 152с.
1008765
  Лалетина А.С. Правовое регулирование имущественных отношений супругов в рамках Европейского Сообщества // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.46-51. – ISSN 1811-9018
1008766
  Тагунов Д.Е. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / Д.Е. Тагунов. – М., 1987. – 62с.
1008767
  Рясенцев В.А. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Рясенцев. – М, 1988. – 36с.
1008768
   Правовое регулирование индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 125с.
1008769
  Волынкина М. Правовое регулирование инновационных отношений: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
1008770
  Воронцова А.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России на рубеже веков (конец ХIХ - начало ХХ в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
1008771
   Правовое регулирование иностранных инвестиций в СССР: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 355с.
1008772
  Фам Ши Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Ши Чунг; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1008773
  Фам Щи Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Щи Чунг; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 27л.
1008774
   Правовое регулирование иностранных капиталовложений в развивающихся странах: страны Африки и Араб. Востока. – М., 1991. – 129с.
1008775
  Гончаров А.В. Правовое регулирование института представительства по гражданскому законодательству России XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В представленной статье рассматривается законодательное развитие института представительства в гражданском праве России XX в. Автор, перечисляя законодательные акты, содержащие положения о представительстве, указывает на существенные изменения в ...
1008776
  Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий : Анализ проблем и основные документы. Версия 1.0 / Московск. гос. ин-т международн. отношений; МИД РФ; Ин-т гос. и права; А. В. Шамраев. – Москва : Статут, 2003. – 1013с. – ISBN 5-8354-0127-2
1008777
   Правовое регулирование исполльзования атомной энергии в странах - членах СЭВ: сб. ст.. – М., 1987. – 98с.
1008778
  Раденко М.М. Правовое регулирование использования алфавитов в СССР в 20-40-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1008779
  Абдуллаев И. Правовое регулирование использования водных ресурсов / И. Абдуллаев, А. Безбородов // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1680-2721
1008780
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ромащенко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1978. – 16 с.
1008781
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.03 / Ромащенко А. А.; МВССО УССР, Хар.юр. ин-т. – Х., 1978. – 15л.
1008782
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 22л.
1008783
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование каратульно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; Мин-во Образов. Украины, КУ им Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 315л. – Бібліогр.:л.276-285
1008784
  Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции / В.М. Огрызков. – М., 1973. – 288с.
1008785
  Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.6-8
1008786
  Лурье С.М. Правовое регулирование контрактации в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Лурье С.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1968. – 19л.
1008787
  Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / А.С. Луценко. – Донецк : Сталкер, 1999. – 288с. – ISBN 966-596-259-0
1008788
  Труш И.В. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммунальных предприятий со стороны территориальных общин // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 149-155. – ISSN 2306-255X
1008789
  Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве : учебное пособие / Л.К. Воронова. – Киев : Вища школа, 1988. – 214 с. – ISBN 5-11-000213-4


  В пособии раскрыты основные вопросы становления банковской системы СССР, раскрывается правовой статус и функции советских кредитных учреждений, порядок планирования, предоставления и погашения краткосрочных и долгосрочных банковских ссуд. ...
1008790
  Тютекин Юрий Иванович Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тютекин Юрий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 17 с.
1008791
  Тютекин Ю.И. Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов. : Дис... канд. юридич.наук: / Тютекин Ю.И.; Кишинев. гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Кишинев, 1964. – 229л.
1008792
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесопользования в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цветков Б. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
1008793
  Козырь М.И. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства граждан / М.И. Козырь. – М, 1981. – 64с.
1008794
  Танчук И.А. Правовое регулирование материально-технического снабжения промышленности / И.А. Танчук. – М, 1965. – 200с.
1008795
  Горбачев И.М. Правовое регулирование материального стимулирования рабочих и служащих в современных условиях / И.М. Горбачев. – Ярославль, 1977. – 88с.
1008796
  Данченко Н.И. Правовое регулирование материальной ответственности рабочих и служаих за ущерб, причиненный ими предприятиям, организациям и учреждениям. (На материалах судебной практики УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Данченко Н.И.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сктора государства и права. – К., 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1008797
  Садиков О.Н. Правовое регулирование международніх перевозок. / О.Н. Садиков. – М., 1981. – 286с.
1008798
  Бордунов В.Д. и др. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / В.Д. и др. Бордунов. – Москва : Наука, 1988
1008799
  Шауки А. Правовое регулирование международных торговых отношений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки А.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Канів, 1985. – 19 с.
1008800
  Шауки Ахмед Правовое регулирование международных торговых отношений (на практике Марокко) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки Ахмед; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1008801
  Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А.С. Довгерт. – Київ : УМК ВО, 1992. – 250с.
1008802
  Довгерт Анатолий Степанович Правовое регулирование международных трудовых отношений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.03. / Довгерт Анатолий Степанович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 210л. – Бібліогр.:л.200-203
1008803
  Иванов А.П. Правовое регулирование международных туристских отношений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Иванов А.П.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 26л.
1008804
  Богуславский М.М. Правовое регулирование международных хозяйственных отношений / М.М. Богуславский. – М., 1970. – 280с.
1008805
  Горожанкин А.И. Правовое регулирование международных централизованых перевозок грузов автомобильным транспортом : Автореф... канд. юр.наук: / Горожанкин А. И.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1008806
  Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений / Г.Е. Бувайлик; АН УССР. Институт государства и права. – Киев : Наукова думка, 1977. – 382 с.


  В монографии исследуются проблемы международно-правового регулирования современных международных экономических отношений, широко освещается вклад Советского государства в его развитие, а также в становление новой отрасли международного права - ...
1008807
  Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений : Учеб. пособ. / В.И. Лисовский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 191 с.
1008808
  Прудников В.А. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания в колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Прудников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет.. – М., 1974. – 18л.
1008809
  Авакьян С.А. Правовое регулирование местных Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1974. – 232 с.
1008810
  Бехруз Х.Н. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082
1008811
   Правовое регулирование миграционных процессов в Украине : [информ.-справоч. пособие]. – Киев : Атіка ; МОМ Міжнародна організація з міграції, 2002. – 327, [1] с. – На тит. арк: МОМ Міжнародна організація з міграції. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7714-86-1
1008812
  Коледа В.В. Правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в законодательстве Великого княжества Литовского XVI в. по статутам 1529, 1566 и 1588 гг. // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 71-89. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
1008813
  Балявичюс З.Ю. Правовое регулирование наемного труда в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Балявичюс З.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 71 с.
1008814
   Правовое регулирование налогов с населения в СССР.. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1008815
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1955. – 76с.
1008816
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование научно-методической работы // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 169-182
1008817
  Подопригора А.А. Правовое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – Киев, 1981. – 151 с.
1008818
  Ведяхин В.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса: теоретико-правовой аспект / В.М. Ведяхин. – Куйбышев, 1990. – 194с.
1008819
  Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование научной деятельности в Российской империи (из истории академического законодательства) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
1008820
   Правовое регулирование национальных отношений: сб. ст.. – М., 1980. – 182с.
1008821
  Журавлёва Т.В. Правовое регулирование новых направлений адаптивного спорта (к постановке проблемы) // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 219-223. – ISBN 978-966-927-257-7
1008822
  Лазько С. Правовое регулирование нотариальной формы договоров в законодательстве Украины // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 143-150
1008823
  Батыгин К.С. Правовое регулирование обеспечения трудящихяс пособиями по государственному социальному страхованию : Автореф... канд. юрид.наук: / Батыгин К.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1008824
  Бодрунов С.Д. Правовое регулирование оборонно-промышленного комплекса страны / С.Д. Бодрунов, Н.А. Никитина, Н.М. Глумова // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 15-21. – ISSN 1990-9780
1008825
  Захаров В.В. Правовое регулирование обращения взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в России в XVII - начале XX веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1008826
   Правовое регулирование общественных отношений: сб.ст.. – М,, 1976. – 120с.
1008827
  Дмитренко А И. Правовое регулирование оплаты труда в колхозах на новом этапе развития колхозного строя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дмитренко И.А. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 18 с.
1008828
  Троценко И.Д. Правовое регулирование оплаты труда колхозников : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Троценко И.Д. ; МГУ. – Москва, 1965. – 22 с.
1008829
  Монкевичюс Э.А. Правовое регулирование организаци труда в колхозах и совхозах. (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Монкевичюс Э.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1978. – 20л.
1008830
  Балакирева В.М. Правовое регулирование организации дисциплины и охраны труда в рыболовецких колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Балакирева В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1008831
  Коваленко Е.И. Правовое регулирование организации и оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. юридич.наук: / Коваленко Е.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 25 л.
1008832
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда государственных служащих / Л.А. Сергиенко. – М., 1981. – 64с.
1008833
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда служащих министерств. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Сергиенко Л.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 17л.
1008834
  Семин Л.С. Правовое регулирование организационно-экономического механизма. / Л.С. Семин. – Днепропетровск, 1986. – 29с.
1008835
  Хоменко Василий Николаевич Правовое регулирование ответственности хозорганов в хозяйственных отношениях : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Хоменко Василий Николаевич; АН УССР. Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1975. – 37л.
1008836
  Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 0132-0769
1008837
  Лыкова Э.Б. Правовое регулирование отношений в жилищно-строительных кооперативах. / Э.Б. Лыкова. – Воронеж, 1978. – 103с.
1008838
  Голоденко И.А. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 87-95. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1008839
   Правовое регулирование отношений в сфере обслуживания граждан: сб. ст.. – М., 1983. – 172с.
1008840
   Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / [Васьковский Е.В. и др.] ; под ред. И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Науч. б-ка ун-та, Экон.-правовой фак. – Одесса : Астропринт, 2016. – 499, [1] с. : ил., портр. – Авт. указ. на с. 495-496. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-140-2
1008841
  Егоров В.Е. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-111. – ISSN 0132-0831
1008842
  Розенберг М.Г. Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями - заказчиками импортных товаров / М.Г. Розенберг. – Москва : Международные отношения, 1966. – 116 с.
1008843
  Коваль Н.И. Правовое регулирование отношений между колхозми и объединениями "Сельхозтехники" по выполнению механизированных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Коваль Н.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1008844
  Долуханян Р.М. Правовое регулирование отношений между сторонами договора аренды торговых помещений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Долуханян Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 24л.
1008845
  Сиддиков Н. Правовое регулирование отношений по банковскому кредитованию колхозов. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сиддиков Н.; АН УзССР. Учен. Совет по юрид. наукам ин-та филос. и права. – Ташкент, 1973. – 20л.
1008846
  Прощалыгин Р.А. Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями должностного лица (в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1008847
  Рябинский Б.М. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов на советском морском транспорте : Автореф... канд. ист.наук: / Рябинский Б. М.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1962. – 15л.
1008848
  Акманов С.С. Правовое регулирование отношений по привлечению на долевых началах средств социалистических организаций для жилищного и гражданского строительства / Акманов С.С. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1985. – 88 с.
1008849
  Коган М.И. Правовое регулирование отношений по хранению товаров в торговле. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Коган М.И.; Моск.ин-т.нар.хоз-ва. – М, 1971. – 16л.
1008850
  Верб С.А. Правовое регулирование отношений производственного кооперирования строительных организаций / С.А. Верб. – Свердловск, 1974. – 171с.
1008851
  Гальперин Лев Борисович Правовое регулирование отношений промышленности и торговли и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гальперин Лев Борисович ; МВ и ССО РСФСР , Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 37 с.
1008852
  Андрианов И.А. Правовое регулирование отношений транспортных организаций с клиентурой и между собой / И.А. Андрианов, С.А. Зинченко ; Ростов. гос. ун0т. – Ростов : Ростов. ун-т, 1972. – 41 с.
1008853
  Иоаннис Литинас Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.11 / Иоаннис Литинас; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – К., 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.145-162
1008854
   Правовое регулирование отношений хозяйственных систем: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1979. – 146с.
1008855
  Процевский В.А. Правовое регулирование отстранения рабочих и служащих от работы. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Процевский В.А.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1981. – 16л.
1008856
  Искоян Аида Багратионовна Правовое регулирование охраны и использование растительного мира / Искоян Аида Багратионовна. – Ереван, 1987. – 129с.
1008857
  Киселев Я.Л. Правовое регулирование охраны труда в СССР / Я.Л. Киселев. – Москва, 1958. – 52с.
1008858
  Хафизов Г.Х. Правовое регулирование охраны труды подростков / Г.Х. Хафизов. – Душанбе, 1976. – 55с.
1008859
  Безрук В.А. Правовое регулирование перевозок грузов, капитального строительства,. расчетов и кредитования в народном хозяйстве / В.А. Безрук. – Москва, 1979. – 76 с.
1008860
  Васькин В.В. Правовое регулирование перевозок железнодорожным и автомобльным транспортом / В.В. Васькин, В.В. Качанова. – Куйбышев, 1986. – 71с.
1008861
  Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народнохозяйственных грузов / Г.П. Савичев. – М., 1986. – 148с.
1008862
  Перелыгин В.И. Правовое регулирование перемещений рабочих и служащих на предприятиях и в организациях : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Перелыгин В.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
1008863
  Жабин А.П. Правовое регулирование планирования промышленного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Жабин А.П.; Куйбыш. плановый ин-т. – Куйбышев, 1972. – 22л.
1008864
  Голубев А.А. Правовое регулирование подготовки врачебного персонала в РСФСР в 1917-1941 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 106-113. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1008865
  Прокудин В.П. Правовое регулирование подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Прокудин В.П.; Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 14л.
1008866
  Орловский Ю.П. Правовое регулирование подготовки и расстановки кадров / Ю.П. Орловский. – М., 1983. – 109с.
1008867
  Орго И.М. Правовое регулирование подготовки и трудоустройства молодых рабочих кадров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Орго И.М.; Тарутус.гос.ун-т. – Тарту, 1968. – 37л.
1008868
  Дрожжин В.А. Правовое регулирование подготовки рабочих кадров на производстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Дрожжин В.А.; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юридический факультет. – Ленинград, 1970. – 26л.
1008869
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03 / Кузнецова Н. С.; КУ им. Т Шевченко. – К., 1993. – 359л. – Бібліогр.:л.284-312
1008870
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве. : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецова Н.С,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 53 с.
1008871
  Нудненко В.А. Правовое регулирование подсобного хозяйства семьи колхозника (колхозного двора) / В.А. Нудненко. – Томск, 1979. – 139с.
1008872
  Медведев С.Н. Правовое регулирование поземельных отношений в современной Аргентине : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Медведев С.Н.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1971. – 22л.
1008873
  Фефелов В.А. Правовое регулирование политико-воспитательной работы с осужденными / В.А. Фефелов. – Рязань, 1985. – 62с.
1008874
  Геец И.В. Правовое регулирование получения ученой степени в Российской империи в ХІХ в. (на материалах украинских губерний) // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 21. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1008875
  Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
1008876
  Соловьева С.В. Правовое регулирование порядка заключения договоров в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 19-24. – ISSN 1991-3222
1008877
  Сосна Б. Правовое регулирование порядка приема на работу // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 11-15. – ISSN 1810-3081
1008878
  Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на комунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-97.
1008879
  Кабалкина Н.М. Правовое регулирование поставки импортных товаров народного потребления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Кабалкина Н.М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 16л.
1008880
  Борисович К.Л. Правовое регулирование поставки книжной продукции и комплектования книжных фондов библиотек / К.Л. Борисович. – Л, 1979. – 46с.
1008881
  Башканский Я.З. Правовое регулирование поставни продукции винодельческой промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Башканский Я.З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1970. – 16л.
1008882
  Притыка Д.Н. Правовое регулирование поставок / Д.Н. Притыка, ОсетинскийА.И. – К., 1989. – 255с.
1008883
  Сосна А. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей и детей в международном законодательстве / А. Сосна, О. Сары // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 36-38. – ISSN 1810-3081
1008884
  Мингалева Ж.А. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 62-70. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1008885
  Старова Е.В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для размещения объектов промышленности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 70-75. – ISSN 1812-8696
1008886
  Кропачев Н.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике Корея (сравнительно-правовой аспект) / Н.М. Кропачев, В.А. Мусин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1008887
  Лиговская Д.П. Правовое регулирование преобразования интеллектуальной собственности в нематериальные активы и использование их в качестве активного инструмента в залоговых и международных инвестиционных кредитно-расчетных обязательствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1008888
  Манукян М.А. Правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий с участием иностранных лиц в Республике Армения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910
1008889
  Фетисов К.А. Правовое регулирование применения технологий электронной подписи: краткий сравнительный анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
1008890
  Улицкий С.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. / С.Я. Улицкий. – Владивосток, 1974. – 19с.
1008891
  Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. / Н.А. Робинсон. – М., 1990. – 523с.
1008892
  Конев Л.П. Правовое регулирование проектирования в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Конев Л.П.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 18л.
1008893
  Веденин Н.Н. Правовое регулирование производственно-технического обеспечения сельского хозяйства / Н.Н. Веденин. – Москва, 1988. – 169с.
1008894
  Юлдашев Алексей Хашимович Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий бытового обслуживания населения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02, 12.00.04 / Юлдашев Алексей Хашимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1008895
  Бриль Г.Г. Правовое регулирование прокурорского надзора в пореформенной России (вторая половина XIX века) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1008896
  Ильюхов А.А. Правовое регулирование проституции в России в XIX - начале XX в. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 76-85. – ISSN 0132-0769
1008897
  Красненков А.Л. Правовое регулирование профессионального отбора в СССР / А.Л. Красненков. – Калинин, 1989. – 80 с.
1008898
  Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Долголева Ирина Алексеевна ; Нац. центр законодательства а правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 27 с. – Библиогр.: 34 назв.
1008899
  Астахов В.В. Правовое регулирование процессов модернизации образовательной системы Украины: проблемы и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 47-62. – ISSN 1993-5560


  "Модернизация образования в целом и системы непрерывного образования, в частности, является главной стратегической задачей развития украинского общества. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе реализации в Украине указанной стратегии, а ...
1008900
  Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных капиталовложений в ЕЭС / Ю.М. Юмашев. – М., 1988. – 124с.
1008901
  Мустафин Р.Р. Правовое регулирование рабочего времени в Российской империи // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-111. – ISSN 0132-0769
1008902
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых / Г.С. Башмаков. – М, 1978. – 136с.
1008903
  Ахметова Правовое регулирование развития коренных народов Дальнего Востока в 1920-1930-е гг. / Ахметова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 0042-8779


  Задачей советской власти в 20-30-е годы 20-го века являлся перевод экономики народов Севера на новую основу, что заключалось в совершенствовании технологии, изменении организации труда и традиционных представлений.
1008904
  Иконицкая И.А. Правовое регулирование разрешения земельных споров в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Иконицкая И.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 15л.
1008905
  Стадник Николай Петрович Правовое регулирование разрешения коллективных трудовых способов (Конфликтов) : Дис... кандид. юридическихнаук: 12.00.05 / Стадник Николай Петрович; Ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. НАН Украины. – К., 1998. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1008906
  Баховкина Л.Н. Правовое регулирование распределения доходов в колхозах / Л.Н. Баховкина. – М, 1954. – 104с.
1008907
  Морозова О.С. Правовое регулирование распределения налога с оборота и его роль в процессе финансового выравнивания в ФРГ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 60-66. – ISSN 0132-0769
1008908
  Астахов Н.П. Правовое регулирование расчетов между социалистическими организациями при иногородних поставках : Автореф... Канд.юрид.наук: / Астахов Н.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1962. – 17 с.
1008909
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земель сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (на материалах УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
1008910
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земль сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.191-222
1008911
  Лемешенко Анатолий Андреевич Правовое регулирование рационального использования пастбищ. (По материалам КиргССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Лемешенко Анатолий Андреевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1008912
   Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов.. – К., 1989. – 223с.
1008913
  Шалагин В.Д. Правовое регулирование реализации продукции государственных промышленных предприятий. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Шалагин В.Д.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1008914
  Владыченко А.А. Правовое регулирование реализации угольной продукции в Украине и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (73). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1008915
  Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
1008916
  Еременко В.И. Правовое регулирование рекламы в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1008917
  Ахвледиани З.Г. Правовое регулирование розничной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: / Ахвледиани З.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1008918
  Тонян О.Э. Правовое регулирование рынка микрокредитирования: борьба с мошенничеством // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 178-180. – ISSN 1684-2618
1008919
   Правовое регулирование рыночных отношений в СССР: сб. ст.. – М,, 1990. – 88с.
1008920
  Герасимова А. Правовое регулирование свободных лицензий // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1008921
  Клюкин Б.Д. Правовое регулирование сельского хозяйства в США. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.714 / Клюкин Б.Д.; АН СССР. Ин-тут гос. и права. – М., 1972. – 36л.
1008922
  Иванов Б.Н. Правовое регулирование сельскохозяйственного налога в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Иванов Б.Н.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1008923
  Волков А.И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А.И. Волков, И.В. Павлов. – Москва, 1959. – 192с.
1008924
  Азимов Ч.Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Азимов Ч.Н.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20л.
1008925
  Сейнароев Б.М. Правовое регулирование снабжения электроэнергией социалистических предприятий и организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Сейнароев Б.М.; Всес.науч-исслед.ин-т.сов.законодат. – М, 1971. – 20л.
1008926
  Нгуен Тхань Дык Правовое регулирование создания и деятельности акционерных компаний во Вьетнаме : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Нгуен Тхань Дык;. – Алматы, 1997. – 24л.
1008927
  Ву Куанг Правовое регулирование создания и деятельности совместных предприятий во Вьетнаме : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ву Куанг;. – Алматы, 1997. – 24л.
1008928
   Правовое регулирование социалистических общественных отношений. Сб. ст.. – Махачкала, 1983. – 152с.
1008929
   Правовое регулирование социально-экономических отношений в условиях перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. ст. – Барнаул, 1990. – 137с.
1008930
  Шайхатдинов В.Ш. Правовое регулирование социального обеспечения колхозников. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Шайхатдинов В.Ш.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24л.
1008931
  Сирота И.М. Правовое регулирование социального страхования членов колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сирота И.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1008932
  Бекерская Декабрина Андриановна Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Бекерская Декабрина Андриановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 27л.
1008933
  Бекерская Д.А. Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений. / Д.А. Бекерская. – Одесса, 1973. – 44с.
1008934
  Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 161-163 и в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 16). – ISBN 978-5-425305-33-6
1008935
  Соловьев А.А. Правовое регулирование спорта в Швейцарии / А.А. Соловьев, И.В. Понкин, А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Российской Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 235, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 18). – ISBN 978-5-4465-0090-1
1008936
  Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак В.М.; КГУ. – К., 1985. – 27л.
1008937
  Жигалкин П.И. Правовое регулирование сроков в трудных отношениях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Жигалкин П. И.; МВиССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1974. – 24л.
1008938
  Беседкина Я.И. Правовое регулирование статуса ребенка в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 0132-0769
1008939
  Воропанов В.А. Правовое регулирование статуса судей и судебных представителей в законодательстве Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
1008940
  Тарабия Хассан Правовое регулирование страхования во внешнеэкономических связах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тарабия Хассан; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1008941
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил Дальневосточной Республики (1920-1922 г.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; КГУ. – К., 1980. – 32л.
1008942
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил дальневосточной республики (1920-1922 гг.) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 191л. – Бібліогр.:л.167
1008943
  Прокопенко В.В. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенного оформления воздушны- судов // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1008944
  Татаренко А.В. Правовое регулирование таможенной деятельности в России XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1008945
  Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных законов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Адуев А.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1008946
   Правовое регулирование торговой деятельности в Украине.. – Х., 1997. – 654с.
1008947
  Усенин В.И. Правовое регулирование труда в капиталистических странах / В.И. Усенин, М.В. Баглай. – М., 1963. – 215с.
1008948
  Смирнов О.В. Правовое регулирование труда в странах капитала / О.В. Смирнов, К.П. Уржинский. – Воронеж, 1967. – 83с.
1008949
  Леденев Ю.В. Правовое регулирование труда в сфере культуры / Ю.В. Леденев. – М.
3. – 1987. – 89с.
1008950
  Воробьев Д.В. Правовое регулирование труда во время Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 183-188. – ISSN 1812-8696
1008951
   Правовое регулирование труда водителей и безопасности дорожного движения.. – К., 1983. – 216с.
1008952
  Абрамова А.А. Правовое регулирование труда женщин в СССР : автореф. дис. ... канд. юрд. наук / Абрамова А.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
1008953
  Ананьева К.Я. Правовое регулирование труда медицинских работников : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ананьева К.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1968. – 18л.
1008954
  Монастырский Е.А. Правовое регулирование труда молодежи СССР / Е.А. Монастырский, Д.А. Карпенко. – Киев, 1984. – 117с.
1008955
  Голованова Е.А. Правовое регулирование труда подростков в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Голованова Е.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 24 с.
1008956
  Иванов В.Г. Правовое регулирование труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Иванов В.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут сов. законодательства. – М., 1968. – 19л.
1008957
  Пастухов В.П. Правовое регулирование труда преподавателей высшей школы. / В.П. Пастухов. – К., 1981. – 240с.
1008958
  Зинчук Э.А. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественного питания / Э.А. Зинчук, А.Г. Власова. – М
4. – 1978. – 63с.
1008959
  Власова А.Г. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественногшо питания / А.Г. Власова, Э.А. Зинчук. – Москва, 1973. – с.
1008960
  Нефедов В. и. Правовое регулирование труда работников морского транспорта ССР (плаваоющего состава судов морского транспортного флота СССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Нефедов В. и.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
1008961
  Кагазов О. Правовое регулирование труда работников нефтяной промышленности. (На материалах нефтяной промышленности Казахстана, Азербайджана и Чечено-Ингушской АССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Кагазов О.; Казахск. Гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
1008962
  Озерина Н.Н. Правовое регулирование труда работников плавсостава флота рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Озерина Н. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 21л.
1008963
  Воеводенко Наталия Константиновна Правовое регулирование труда работников с ненормированным рабочим днем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Воеводенко Наталия Константиновна; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1976. – 21л.
1008964
  Богачева О.Г. Правовое регулирование труда работников совхозов : Автореф... канд. юр.наук: / Богачева О. Г.; МГУ, юр. фак. – М., 1960. – 16л.
1008965
  Уваров В.Н. Правовое регулирование труда работников физической культуры и спорта : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Уваров В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1008966
  Горячих К.М. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в первые годы Советской власти (1917-1920 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Горячих К. М.; М-во юст. СССР, Всес.НИИ сов. законодавства. – М., 1972. – 22л.
1008967
  Глазырин В.В. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Глазырин В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.советского законодательства. – М, 1968. – 20л.
1008968
  Ярославцев В.В. Правовое регулирование трудових отношений в России: история становления и развития (до начала XX века // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 71-77. – ISSN 1812-8696
1008969
  Бодерскова Н.Н. Правовое регулирование трудового стажа рабочих и служащих : Автореф... канд. юр.наук: / Бодерскова Н. Н.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1008970
  Сивачев Н.В. Правовое регулирование трудовых отношений в США / Н.В. Сивачев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 263 с.
1008971
  Шевчук В.Д. Правовое регулирование трудовых отношений в ФРГ в 1949-1959 гг : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шевчук В. Д.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
1008972
  Ермаков В.В. Правовое регулирование трудовых отношений на морском транспорте. Уч. пособие / В.В. Ермаков. – М., 1982. – 54с.
1008973
  Шиник Д.Н. Правовое регулирование трудовых отношений сезонных рабочих и служащих. / Д.Н. Шиник. – Кишинев, 1975. – 120с.
1008974
   Правовое регулирование управления отраслью промышленности союзной республики.. – К., 1984. – 278с.
1008975
  Смолин Григорий Васильевич Правовое регулирование управления перераспределением трудовых ресурсов (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Смолин Григорий Васильевич; АН УССР. Ин-т гос. и права. – К., 1980. – 25л.
1008976
  Шептулина Н.Н. Правовое регулирование услвий труда женщин / Н.Н. Шептулина. – М, 1978. – 87с.
1008977
  Шубакова Н.А. Правовое регулирование условий труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Шубакова Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1008978
  Зайцева И.В. Правовое регулирование участия законодательного органа в формировании высшего органа исполнительной власти в субъектах Дальнего Востока // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.164-176. – ISSN 1608-8794
1008979
  Автономов А.С. Правовое регулирование факторинга в России и во Франции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0132-0769
1008980
  Скарженовский Н.Г. Правовое регулирование финансирования капитальных вложений в СССР. / Н.Г. Скарженовский. – Душанбе, 1967. – 116с.
1008981
  Маркова Г. Правовое регулирование финансового рынка в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Становление и развитие правового регулирования финансового рынка, рынка банковских услуг и страхования. Система надзора в финансовой сфере.
1008982
  Макаров А.И. Правовое регулирование форм реализации программного обеспечения как метод борьбы с "интеллектуальным пиратством" в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
1008983
  Губин Е.П. Правовое регулирование хозяйственного механизма АПК / Е.П. Губин. – М, 1988. – 115с.
1008984
  Астахов Н.П. Правовое регулирование хозяйственного расчета промышленного предприятия / Н.П. Астахов. – Казань, 1975. – 216с.
1008985
  Мартемьянов В.С. Правовое регулирование хозяйственного расчета, совместной хозяйственной деятельности и рассмотрения хозяйственных споров / В.С. Мартемьянов. – Москва, 1979. – 53 с.
1008986
   Правовое регулирование хозяйственного управления и хозрасчета: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбышев, 1986. – 80с.
1008987
  Качанова В.В. Правовое регулирование хозяйственного упражнения хозрасчета / В.В. Качанова, Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1982. – 88с.
1008988
  Емец И.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности / И.Г. Емец. – К., 1985. – 73с.
1008989
  Игнатьев Дмитрий Валентинович Правовое регулирование хозяйственной деятельности подсобных предприятий и промыслов колхозов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Игнатьев Дмитрий Валентинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 22л.
1008990
   Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятий и объединений.. – М., 1986. – 131с.
1008991
  Собчак А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельсноти. / А.А. Собчак. – Л., 1981. – 167с.
1008992
  Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1982. – 204с.
1008993
   Правовое регулирование хозяйственных отношений. Сб. ст.. – М., 1978. – 163с.
1008994
  Волкова Наталья Алексеевна Правовое регулирование членства в колхозе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Волкова Наталья Алексеевна; М-во юстиции СССР. Всесоюзн. н.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1973. – 19л.
1008995
   Правовое регулирование экономики: сб. ст.. – М., 1979. – 248с.
1008996
   Правовое регулирование экономической деятельности в империалистических и развивающихся странах. Сб. науч. тр.. – М., 1973. – 192с.
1008997
  Жуков В.И. Правовое регулирование экспидиционной деятельности на транспорте : Автореф... канд. юр.наук: / Жуков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
1008998
  Митина С.И. Правовое регулирпования международных отношений на море в эпоху элиннизма // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.52-55
1008999
  Лаптев В.В. Правовое регулрование хозяйственных отношений / В.В. Лаптев. – М, 1980. – 48с.
1009000
  Киндюк Б. Правовое регултрование концессионных отношений в лесной отрасли / Б. Киндюк, К. Киндюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 21-23.
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,