Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1008001
  Костенко О. "Основне питання" Конституції. Що має бути конституйовано в суспільстві як першоджерело правопорядку - свобода людини чи державна влада? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 18-24 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  17 магістрів юрфаку отримали подвійні дипломи - з Вільнюським університетом. Дипломи вручили ректор Л. Губерський та декан юридичного факультету , професор А. Мірошниченко.
1008002
  Афонін О. "Основний замовник книжки - країна, що розвивається" / розмову вели Іван Столярчук, Ганна Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 45 (398), 23 листопада 2017. – С. 24-27


  Україна - єдина в Європі не має державної програми популяризації читання серед населення.
1008003
  Гунько С.М. Основи поліграфії : (додрукарські процеси) : навчальний посібник / С.М. Гунько ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-179-3
1008004
   Основи політичних знань. – К., 1959. – 472с.
1008005
   Основи політичних знань. – К., 1962. – 516с.
1008006
   Основи політичних знань. – К., 1966. – 292с.
1008007
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – Київ, 1962. – 388с.
1008008
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
1008009
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Туган-Барановський; Мін-во освіти і науки України; Наук. ред., авт. передм. і вступної статті С.М.Злупко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 628с. – ISBN 966-613-246-Х
1008010
   Основи політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк, Л. Старецька, Г. та ін. Ткаченко; за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-7092-37-2
Ч. 3 : Політична свідомість і культура / [Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін.]. – 1998. – 554, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540-548 та в кінці частин
1008011
  Нікітін П.І. Основи політичної системи України / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
1008012
   Основи політичної соціології : навч. посібник для студентів соціогуманітар. спец. / [М.А. Безносов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 251, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-237-0
1008013
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 1. – 1992. – 188 с.
1008014
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 2. – 1992. – 278 с.
1008015
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти України ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – 322 с. – ISBN 966-574-070-9
1008016
  Брегеда А.Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 324с. – ISBN 966-574-070-9
1008017
   Основи політології : [підручник для студ. вищих медич.закл. освіти I-II ступ. акредитації]. – Київ : Здоров"я, 2000. – 248 с. – ISBN 5-311-01171-8
1008018
  Юрій М.Ф. Основи політології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340с. – ISBN 966-8251-12-1
1008019
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2005. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
1008020
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 337, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-338, в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
1008021
   Основи політології : навч. посібник / [Н.Д. Світайло та ін.] ; за ред. Н.Д. Світайло ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 296, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-657-516-9
1008022
  Андріів В.М. Основи порівняльного права соціального забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 8-17. – ISBN 978-617-7625-68-0
1008023
  Шмальгаузен І.І. Основи порівняльної анатомії хребетних тварин / І.І. Шмальгаузен. – Київ : Радянська школа, 1939. – 464с.
1008024
  Венгренівська М.А. Основи порівняльної граматики французької та української мов : Навчальний посібник / М.А. Венгренівська, А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2001. – 102с.
1008025
   Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали. – Харків : Яшма, 2005. – 236 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95934-0-9


  У пр. № 1704986 напис: Пані Юлії з побажанням успіхів! м. Київ, 14-15 листопада 2006 р. Підпис.
1008026
  Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
1008027
  Смирнова К.В. Основи права конкуренції Європейського Союзу та "європеїзація" конкуренційного права України : навч. посібник / Смирнова К.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 222, [1] с. – Проєкт програми ЄС Еразмус+ Центру досконалості Жана Моне №611625-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE"Поглиблений розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід". – Бібліогр.: с. 222. – ISBN 978-966-933-145-8
1008028
  Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
1008029
   Основи права України : Навчальний посібник для неюридичних спеціальностей. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – ISBN 5-8326-0128-9
1008030
  Савченко Д.О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Савченко Д. О.; КУ. – К., 1994. – 23л.
1008031
  Музикант К.А. Основи правового регулювання адміністративно-правового статусу неповнолітніх в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-65. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1008032
  Бойко М.Д. Основи правового самозахисту : коментарі, роз"яснення, практичні поради, зразки юридичних документів : навч. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2001. – 356 с. – ISBN 966-7984-01-Х
1008033
  Янюк Н.В. Основи правового статусу керівника державного органу // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.28-32
1008034
  Рябовол Л.Т. Основи правового статусу освітнього омбудсмена в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 4-8. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1008035
  Ржевська Н. Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 135-140. – ISSN 2078-1687
1008036
  Кацавець Р.С. Основи правової культури юриста : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-566-426-1
1008037
   Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 236с. – ISBN 966-313-039-3
1008038
  Тодоров І.Я. Основи правознавства : Основні відомості школьного курсу / І.Я. Тодоров. – Донецьк : БАО, 1997. – 96с. – ISBN 966-548-021-9
1008039
  Коляда І. Основи правознавства : 9 кл.: Навч. посіб.: Зошит-конспект тем / І. Коляда, Я. Лозовий. – Київ : Каннон, 1997. – 192с. – ISBN 966-539-012-0
1008040
  Наровлянський О.Д. Основи правознавства : Підручник для 9 класу / О.Д. Наровлянський. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 320с. – ISBN 966-557-016-1
1008041
  Гладун З.С. Основи правознавства : Навч. посібник для вступників спеціальн. "правознавство" вищ.закл.освіти / З.С. Гладун, М.В. Кравчук, М.В. Бармак; МОУ. ТАНГ. Юридичний інститут. – Тернопіль, 1999. – 280с. – Шифр дубл.
1008042
  Лисенков С.Л. Основи правознавства : Навч.посібник для учнів 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 2000. – 392с. – ISBN 966-06-0093-3
1008043
  Гісем О.В. Основи правознавства : Білети та відповіді. 9 кл. / О.В. Гісем, А.Л. Ольшанська, В.М. Щербина; Київськ.міжрег.ін-тут вдосконален.вчителів ім.Б.Грінченка. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 128с. – ISBN 966-521-084-Х
1008044
  Пастухов В.П. Основи правознавства : Навчальний посібник / В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум;За ред.В.П.Пастухова;. – Київ : Знання, 2000. – 426с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-67-Х
1008045
   Основи правознавства : Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. – 416с. – ISBN 966-620-083-Х


  Цей посібник підготовлено відповідно до Консти-туції України, новітніх законодавчих актів, а також з урахуванням законопроектних робіт і державно-правової реформи, що здійснюється в Україні.
1008046
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2000. – 208с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-245-Х
1008047
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 358c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-52-1
1008048
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-083-Х
1008049
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2002. – 208с. – ISBN 966-539-245-Х
1008050
  Котюк І.І. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітних навчальних закладів / І.І. Котюк. – Київ : Генеза, 2002. – 320с. – ISBN 966-504-089-8
1008051
   Основи правознавства : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 416с. – ISBN 966-569-053-1
1008052
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. – Київ : Каравела, 2003. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8012-21-0
1008053
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Школа, 2003. – 380с. – ISBN 966-661-127-9
1008054
  Шуляк С.Я. Основи правознавства : Відповіді на запитання програми для абітурієнтів / С.Я. Шуляк. – Київ : Орин-прес, 2003. – 344с. – ISBN 966-7005-14-3


  Навч. посіб. "Відповіді на питання з курсу "Основи правознавства" підготовлений відповідно до програми вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ньому даються грунтовні відповіді на всі питання з програми ...
1008055
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко; За ред. І.П. Лаврінчук. – Київ : Каравела, 2004. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
1008056
   Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
1008057
   Основи правознавства : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
1008058
  Логвінова М.В. Основи правознавства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Марія Логвінова, Віталій Кафарський; За заг. ред.В.П. Нагребельного. – МОіНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 568с. – ISBN 966-364-034-0
1008059
  Сидоренко М.Й. Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ дистанц. навчання / М.Й. Сидоренко ; [за ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 242, [1] с. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-93-8
1008060
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 376с. – Всем кабинетам карточки отпечатаны. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
1008061
  Костенко О.Б. Основи правознавства : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
1008062
  Осауленко О.І. Основи правознавства : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
1008063
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
1008064
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
1008065
   Основи правознавства : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0


  Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
1008066
  Хоптяр Ю.А. Основи правознавства : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
1008067
   Основи правознавства : навч. посібник / [Ю.І. Крегул та ін.] ; за ред. проф. Ю.І. Крегула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 405, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 400-405. – ISBN 966-629-299-8
1008068
  Шило Д.Д. Основи правознавства (опорні схеми-конспекти) : Посібник для вчителів та учнів різних типів загальноосвітніх шкіл та неюридич.вузів / Д.Д. Шило; Мін-во освіти України ЄУФІМБ. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 126с. – ISBN 5-7763-2348-7
1008069
   Основи правознавства. Практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
1008070
  Михайленко О.Р. Основи правознавства: посібник 9 кл. / О.Р. Михайленко. – 3-є вид., розшир. і поглибл. – К., 1997. – 251с.
1008071
  Ковальчук Олена Основи правознавства: цивільне право (9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 60-63
1008072
  Воронянський О.В. Основи правознаства : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
1008073
  Мартишин Д.С. Основи православної віри : (Навчальний посібник для студ. МАУП) / Д.С. Мартишин; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-400-7
1008074
  Бігун В. Основи правосуддя: термінологія, філософія, практика : 230 термінів, темат. цитати, судова практика, рішення ЄСПЛ,15 притч та афоризми / В"ячеслав Бігун. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 187-196. – ISBN 978-617-696-918-1


  У пр. № 1730078 напис: У дарунок Бібліотеці шановного Університету. Підпис. 7.ІІ.2020
1008075
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник / Под ред. Панок В. та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0066-6
1008076
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Авт.: В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва, В. Рибалка та ін.; Під ред. Панок В. – Вид. 2-ге., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2


  В основу підручника покладено оригінальну теорію життєвого шляху особистості. У другому виданні враховано досвід підготовки практичних психологів, соціаль-них працівників психотерапевтів, поглиблено висвітлення основних теоретичних і методологічних ...
1008077
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Авт.: В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші. – Київ : Либідь, 2003. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2
1008078
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Рибалка. – 3-тє вид., стереотипн. – Київ : Либідь, 2006. – 536с. – ISBN 966-06-0409-2
1008079
  Глейзерман А.Б. Основи практичної радіотехніки / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса, 1932. – 194 с.
1008080
   Основи практичної філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
1008081
  Гнатюк А.Д. Основи приватного і ділового листування французькою мовою / А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 107с. – ISBN 966-594-123-2
1008082
   Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі : Навчальний посібник / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. та інш. Мягков; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 115с.
1008083
  Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
1008084
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-439-791-6
1008085
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8


  Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
1008086
   Основи прикладної статистики : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2002. – 92с.
1008087
  Коробова Т.Б. Основи природознавства / Т.Б. Коробова. – К., 1967. – 240с.
1008088
  Горощенко В.П. Основи природознавства / В.П. Горощенко, Л.Ф. Мельчаков, І.О. Степанов [та ін.] ; за ред. О.І. Соловйова. – Київ : Вища школа, 1978. – 229 с.
1008089
  Яришева Н.Ф. Основи природознавства / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 336с.
1008090
   Основи природознавства : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
1008091
  Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
1008092
  Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева; Ін-тут програмних систем НАН України; КНУТШ. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-095-3
1008093
  Ковалюк Т.В. Основи програмування : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
1008094
  Пекарський Б.Г. Основи програмування : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0


  Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
1008095
  Сидоров М.О. Основи програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.О. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-417. – ISBN 978-966-932-090-2
1008096
  Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
1008097
   Основи програмування мікроконтролерів фірми "Microchip" : метод. рекомендації до лабораторних робіт / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: А.Д. Верига. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – 184 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем
1008098
  Копитко М.Ф. Основи програмування мовою Java : Тексти лекцій / М.Ф. Копитко, К.С. Іванків; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет прикладної математики та інформ. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 83 с. – (Серія: тексти лекцій №1/02)
1008099
  Шикова О.М. Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях : Навчальний посібник / О.М. Шикова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-400-7
1008100
  Путятін Є.П. Основи програмування мовою С++ : Навч. посібник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 320с. – ISBN 966-8530-41-1
1008101
  Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal : Навч. посіб. / В.В.Шищук. – Київ : Кондор, 2006. – 224с. – ISBN 966-351-034-Х
1008102
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 1. – 2009. – 83 с.
1008103
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 2. – 2009. – 77 с.
1008104
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7


  Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
1008105
  Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Зайченко; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352с. – ISBN 966-8407-21-0
1008106
  Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
1008107
  Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гайдаржи, О.А. Дацюк; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 256с. – ISBN 966-622-167-5
1008108
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 246-257. – Бібліогр.: с. 243-245. – ISBN 978-617-7605-08-8
1008109
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешнікова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-263. – ISBN 978-617-7605-08-8
1008110
   Основи прокурорської діяльності : навч. посібник з підгот. до держ. підсумкової атестації / [О.Ю. Дудченко, Ю.О. Рємєскова, К.О. Розсоха та ін.] ; за заг. ред. І.В. Юревич. – Харків : Право, 2019. – 194, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-600-8
1008111
  Дубінін Д О. Основи промислового виробництва / Д О. Дубінін, . – К, 1966. – 168с.
1008112
  Іванова Л.О. Основи промислового дизайну : навч. посібник / Л.О. Іванова, О.Є. Сергєєва, С.В. Котлик ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-927-276-8
1008113
  Ісаков Ю.А. Основи проміслової електроніки / Ю.А. Ісаков. – К, 1969. – 254с.
1008114
  Кулинич Р.О. Основи протидії гібридним загрозам та інформаційно-пропагандистському впливу / Р.О. Кулинич, О.І. Кулинич // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 133-134. – ISBN 978-617-7572-52-6
1008115
  Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
1008116
  Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі / Д.Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-219. – ISBN 978-617-7019-15-1
1008117
  Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 12-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті визначені складові професійної майстерності журналіста, представлена модель професійної майстерності журналіста та розкрита її ефективність у діяльності провідного журналіста , Полтавщини Людмили Анатоліївни Нестулі.
1008118
  Вірна Жанна Основи професійної орієнтації / Вірна Жанна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 156с. – ISBN 966-600-054-7
1008119
  Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
1008120
   Основи професіографії : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 1997. – 148с. – ISBN 5-86926-095-7
1008121
   Основи професіональної комунікації : Навчальна програма та методичні рекомендації для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 41с.
1008122
  Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації : Навчально-методичний комплекс / В.О. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 51 с. – ISBN 966-594-183-6
1008123
  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : Підручник-практикум для студ. внз, які навчаються за спец. "Журналістика" / О.В. Чекмишев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – видання має дві різні палітурки. – ISBN 966-594-550-5
1008124
  Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
1008125
  Теслюк В.М. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посібник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 272-277. - Покажчики: с. 278-279. – Бібліогр.: с. 280-292. – ISBN 978-617-7320-85-1
1008126
  Гладій Г.І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-21. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1008127
  Терлецька Л. Основи психодіагностики / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-05-1
1008128
  Скребець В.О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Скребець В.О.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 192с. – ISBN 966-8407-14-8
1008129
  Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.199-200. – ISSN 2226-4078
1008130
  Мельничук О.Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Практична психологія" / Оксана Богданівна Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 389, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 386-389. – Бібліогр.: с. 370-385 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-77-6
1008131
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
1008132
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.Б. Кузікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2021. – 334, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 329-334. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-618-9
1008133
  Куранова С.І. Основи психолінгвістики : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
1008134
  Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресатного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченко) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 197-200. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1008135
   Основи психології. – Київ : Либідь, 1995. – 632 с.Обл.-вид.аpк.4. – ISBN 5-325-00822-6
1008136
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
1008137
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 3-ї вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1997. – 632 с. – ISBN 5-325-00822-6
1008138
   Основи психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Вид. 4-е, стереот. – Київ : Либідь, 1999. – 632 с. – ISBN 966-06-0135-2
1008139
  Дубравська Д.М. Основи психології : Навчальний посібник / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280с. – ISBN 966-603-129-9


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
1008140
   Основи психології : Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Вид. 5-е, стереотип.. – Київ : Либідь, 2002. – 632 с. – ISBN 966-06-0233-2
1008141
  Кириленко Т.С. Основи психології : Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 88с. – ISBN 966-594-461-4
1008142
  Веракіс А.І. Основи психології : навч. посібник / [А.І. Веракіс та ін.]. – Київ ; Харків : ТОВ "Р.И.Ф", 2005. – 413, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 374-411. – Бібліогр.: с. 412-414 та наприкінці тем. – ISBN 966-8097-06-8
1008143
   Основи психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, В.М. та ін. Пискун; [О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.]; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-те вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 632 с. – ISBN 966-06-0410-6
1008144
  Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
1008145
  Бандурка О.М. Основи психології і педагогіки : Підручник для вищ. навч. закладів МВС України / О.М. Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 336с. – ISBN 966-610-053-3
1008146
  Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька; МОіНУ. ДНТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с. – ISBN 966-8253-42-6
1008147
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 504с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1008148
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 520с. – ("Альма- Матер"). – ISBN 966-8226-22-4
1008149
  Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
1008150
  Семенова А.В. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – Київ : Знання, 2006. – 319с. – ISBN 966-346-114-4
1008151
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1008152
  Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
1008153
   Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 341с. – ISBN 978-966-346-346-9
1008154
  Власова О.І. Основи психології і педагогіки : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
1008155
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник [ля студ. вищих навч. закладів] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 484-486. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-041-7


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
1008156
  Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості : монографія / О.Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-464. – ISBN 978-617-7323-41-8
1008157
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейский ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 154с. – Бібліогр.:С.149-151. – ISBN 966-7508-27-7
1008158
  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОНУ ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 288 с. – ISBN 966-574-207-8


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
1008159
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
1008160
  Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 157с. – ISBN 966-574-311-2
1008161
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
1008162
  Балашова С.П. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С.Г. Лисюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – ISBN 966-594-654-4
1008163
  Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
1008164
  Власова О.І. Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
1008165
  Романовська Л.І. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Л.І. Романовська, Л.О. Подкоритова. – Львов : Новий Світ-2000, 2019. – 449, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-449. – (Вища освіта в Україні)
1008166
  Ржевська-Штефан Основи психологічних наук : метод. забезп. самостійної роботи студ. педагогічного ВНЗ / З.О. Ржевська-Штефан, Л.В. Клочек, І.Л. Уличний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 376 с. : табл. – Імен покажч. : с. 368-369 - Предм. покажч. : с. 370-375. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-78-3
1008167
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2004. – 256с. – ISBN 966-529-064-9
1008168
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
1008169
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
1008170
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник для студентів ВНЗ / С.В. Васьківська. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-564-6
1008171
  Андрушко Я.С. Основи психологічного тренінгу та психокорекція : навч. посібник / Ярина Андрушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – Короткий понят.-термінол. словник: с. 190-194. – Бібліогр.: с. 187-189 та в кінці частин. – ISBN 978-966-941-630-8
1008172
  Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
1008173
  Кузьо О.Б. Основи психологічної практики : навч. посібник / [О.Б. Кузьо] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 123, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110-111 та в кінці тем. – ISBN 978-617-511-345-5
1008174
  Никоненко Ю.П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посібник / Никоненко Ю.П. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2019. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин та в додатках. – ISBN 978-966-373-831-4
1008175
   Основи психолого-управлінського консультування : Навч. посібник для студентів вузів. – Київ : МАУП, 2002. – 136с. – 15Осно Шифр дубл. – ISBN 966-608-170-9
1008176
   Основи психотерапії : навч. посібник / [В.І. Банцер та ін. ; під заг. ред. К.В. Седих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацької] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ЦПК, 2013. – 329, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2230-04-8
1008177
   Основи психотерапії : навч. посібник / [К.В. Седих та ін.] ; за ред. д-ра психол. наук К.В. Седих, д-ра мед. наук О.О. Фільц. – Київ : Академія, 2017. – 189, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: 185-190. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-516-8
1008178
  Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-1
1008179
   Основи публічного адміністрування : навч. посібник / [Ю.П. Битяк та ін.] ; за заг. ред. Н.П. Матюхіної. – Вид. 2-ге, допов. та перероб. – Харків : Право, 2021. – 237, [1] с. – Бібліогр.: с. 235-237 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-998-139-4
1008180
  Котюк І.І. Основи публічного права України / І.І. Котюк. – Київ : Логос, 1998. – 160с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-044-5
1008181
  Лазор О.Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посібник / Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г. ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-92-9
1008182
  Сопін Є.Ф. Основи радіобілогії / Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1962. – 240с.
1008183
  Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Кіцно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2143-01-0
1008184
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; За ред. В.П.Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 320с. – ISBN 966-642-137-2


  Наведено основні принципи радіоекології. Розглянуто дію радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, а також міграцію радіонуклідів у різних системах. Висвітлено проблеми екології міст, а також значних територій, забруднених ...
1008185
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с. – ISBN 966-594-304-9
1008186
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.М. Сисоєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с. – ISBN 966-642-018-Х


  Розглянуто електричні сигнали та елементи радіоелект-ронних пристроїв, радіоелектронні пристрої та системи. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів
1008187
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
1008188
  Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В. Лизанчук; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2006. – 632с. + компакт- диск. – ISBN 966-346-249-3
1008189
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2004. – 245 с. – ISBN 966-01-0319-0
1008190
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О.Я. Гоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 190с. – ISBN 966-594-460-6
1008191
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / О.Я. Гоян ; КНУТШ. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-093-1
1008192
  Бова М.Т. Основи радіотехніки : посіб. для учнів середньої школи / М.Т. Бова, Г.Г. Марголін, Н.М. Розенберг. – Київ : Радянська школа, 1957. – 231 с.
1008193
   Основи радіофотоніки : навч. посібник / Бойко Ю.М., Дружинін В.А., Трембовецький М.П., Рєзніков М.І. – Київ : Каравела. – ISBN 978-966-8019-86-9
Ч. 1. – 2020. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-181
1008194
  Євтіхієв О.Ф. Основи радянського адміністративного права : підручник для ВУЗ"ів та для уряд. осіб адміністрації / О.Ф. Євтіхієв, проф. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 296 с.
1008195
   Основи радянського законодавства. – К., 1973. – 316с.
1008196
   Основи радянського законодавства.. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 340с.
1008197
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1963. – 95с.
1008198
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1964. – 34с.
1008199
   Основи радянського права. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 424 с.
1008200
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 1963с.
1008201
   Основи радянського права. – 3-є перероб. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1966. – 403с.
1008202
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – К., 1980. – 464с.
1008203
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1981. – 464 с.
1008204
   Основи радянського права.. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1971. – 315с.
1008205
   Основи радянського трудового законодавства. – Київ : Вища школа, 1974. – 167 с.
1008206
   Основи радянського цивільного і трудового права. / Ф.Г. Бурчак, І.Г. Євсєєв, Є.О. Монастирський, В.З. Янчук; Євсєєв І.Ф. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 302с.
1008207
   Основи Радянської держави і права. – К., 1984. – 176с.
1008208
  Гурєєв П.П. Основи Радянської держави і права : навчальний посібник / П.П. Гурєєв. – Київ : Вища школа, 1987. – 190 с.
1008209
  Бурдянський І. Основи раціоналізації виробництва / І. Бурдянський. – Х., 1932. – 360с.
1008210
   Основи раціонального викоростання та охорони водних ресурсів / Н.Г. Астрова, І.П. Зелінський, Л.В. Моісеєва, В.В. Астров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 607-609. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
1008211
  Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
1008212
   Основи реалізації природної структурно-логічної надмірності диз"юнктивних нормальних форм представлення даних / Ю. Іванов, І. Пампуха, Д. Перегудов, О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено теоретичні основи реалізації природної структурно-логічної надмірності змінних, що породжує послідовності n-мірного куба Е n, забезпечують завдання необхідних коригувальних властивостей структурно-логічних кодів. Developed are theoretical ...
1008213
  Россіхіна Г.В. Основи реалізації фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-95. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
1008214
   Основи регіонального управління в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
1008215
  Сергєєв О.Д. Основи регіональної геології Причорноморської синеклізи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 8)
1008216
  Павленко А.Ф. Основи регіональної діагностики : Навчальний посібник / А.Ф. Павленко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 70с. – ISBN 966-95729-2-4
1008217
  Злупко С.М. Основи регіонології = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
1008218
  Макогон В.Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 21-23
1008219
  Тимошик М.С. Основи редагування : підручник для студентів ВНЗ / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2019. – 559, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 545-547. - Резюме англ., польськ. – Бібліогр.: с. 550-555. – ISBN 978-966-7821-70-8


  У пр. № 1727187 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича - нашій країні вкрай потрібна грамотна і патріотично налаштована інтелектуальна еліта. Цеглинка для цього - мій новий підручник. Підпис. 28.08.19 р.
1008220
  Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
1008221
  Кулик А.В. Основи рейтингового управління регіональними системами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: 21 назва
1008222
   Основи реклами і зв"язків із громадськістю : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
1008223
  Ревнюк О.В. Основи реклами і зв"язків із громадськістю. Покажчик зміст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 56-57


  Подаємо відомості про видання й авторів та покажчик змісту нового колективного підручника (2011 рік), підготовленого до другу викладачами кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. It is presented ...
1008224
  Шальман Т.М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-127
1008225
  Вежель Л.М. Основи рекламної діяльності : Методичні рекомендації / Вежель Л.М.; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 80с.
1008226
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : Навчально-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.О. Борисова; МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-206-8
1008227
  Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства : підручник для студ. ВНЗ / В.Ю. Лешан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Рута, 2006. – 303, [1] с. : табл. – Слов.: с. 275-303. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-568-795-6
1008228
  Александров Ю.В. Основи релятивістської космології : Навчальний посібник для студ. спеціальностей "Астрономія" і "Фізика" вищ. навч. закладів / Ю.В. Александров; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 134с. – ISBN 966-623-304-5
1008229
   Основи реології : Лабораторний практикум для студентів фізичного факультету зі спеціалізації "Молекулярна фізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 55с.
1008230
  Харченко Г. Основи речового права в Цивільному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (280). – С. 57-61. – ISSN 2663-5313
1008231
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вища школа, 1995. – 267с. – ISBN 5-11-004389-2
1008232
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вентурі, 1997. – 336с. – ISBN 966-570-045-6
1008233
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник для вищих навч.закладів / В.С. Макарчук; Львівськ.ін-т внутр.справ при Нац.Акад.ВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-19-5
1008234
  Орач Є.М. Основи римського приватного права : Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик; Львівськ.держ. ун-т ім. Івана Франка; Рец. Кульчицький, Кольбенко А.В., Семків В.О. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-22-3
1008235
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник / В.С. Макарчук; Львівський ін-тут внутрішніх справ при Націон. акад. внутрішніх справ України. – Вид-ня 2-ге, доповнене. – Київ : Атіка, 2003. – 256с. – ISBN 966-8074-51-3
1008236
   Основи римського приватного права : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
1008237
   Основи римського приватного права. Стислий курс : навч. посібник / [В.А. Кройтор та ін. ] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2013. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. та в макеті каталож. картки рік видання зазнач. 2014. – Бібліогр.: с. 195-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-9
1008238
  Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк ; [за заг. ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-46-6
1008239
   Основи римського цивільного права.. – К.
1. – 1962. – 12с.
1008240
   Основи римського цивільного права. : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Київ : Видавництво Київського університету
2. – 1962. – 36 с.
1008241
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки : підручник / В.Я. Бобров. – Київ : Либідь, 1995. – 320 с.
1008242
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник для учнів, студентів проф.-тех. навч. закладів / В.Я. Бобров. – Київ : Вища школа, 2003. – 719 с. – (Професійно-технічна освіта України). – ISBN 966-642-165-8
1008243
  Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України : влада, право, підприємництво, фінанси, податки, маркетинг, менеджмент, торгівля, реклама: посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Селезньов. – Київ : А.С.К., 2006. – 688с. – (Економічна освіта). – ISBN 966-319-113-9
1008244
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
1. – 1993. – 112с.
1008245
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
2. – 1993. – 142с.
1008246
  Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – Київ : Вища школа, 1978. – 173с.
1008247
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Excel XP : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Юдін, В.С. Рижиков, В.В. Ровенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 272 с. : іл. – ISBN 978-966-364-512-4
1008248
  Іванов Є.О. Основи роботи із системою Microsoft Excel : Навч. посібник / Є.О. Іванов, В.Т. Матвієнко, Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 121с. – ISBN 966-594-135-6
1008249
   Основи роботи із системою комп"ютерної алгебри MathCAD : Методична розробка для студ. природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
1008250
   Основи рослинництва і селекції. – Київ, 1953. – 247 с.
1008251
  Кравченко Аліна Основи самомотивації, або як досягти успіху в спорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 27 : фото
1008252
  Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики : Навчальний посібник / Г.Т. Продайвода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 296с. – ISBN 966-594-159-3
1008253
  Ділі Джон Основи семіотики = Basics semiotics / Ділі Джон; ЛНУ ім.І.Франка. Філософ. фак-тет; Пер. з англ. та наук.ред. А.Карася. – 2-ге вид. доп. – Львів : Арсенал, 2000. – 232с. – ISBN 966-7790-00-2
1008254
  Сугаков В.Й. Основи синергетики / В.Й. Сугаков; Біб-ка державного фонду фунд.досліджень. – Київ : Обереги, 2001. – 287c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-225-3
1008255
  Кобзистий П.І. Основи синоптичної метеорології : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий, І.М. Щербань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-731-1
1008256
  Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин / Ол. Швайка; МОНУ. НАНУ. ДНУ. Ін-тут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. – Донецьк, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7804-27-5
1008257
  Швайка О.П. Основи синтезу органічних речовин : навч. посібник / Олесь Швайка, Микола Короткіх, Геннадій Раєнко ; НАН України, Ін-т фізико-орган. хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Київ : Академперіодика, 2021. – 335, [2] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 327-333. – Бібліогр.: с. 323-324. – ISBN 978-966-360-445-9
1008258
  Болюк О. Основи систематизації дерев"яного облаштування та архітектурні елементи інтер"єру церков // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 671-679. – ISSN 1028-5091
1008259
  Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 464-473. – ISSN 2077-3455
1008260
  Шевченко П.Г. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-966-2393-54-5
1008261
  Сімкова Т.О. Основи системи ефективного управління якістю в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
1008262
  Чичун В.А. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. Пацаранюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 155-163. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1008263
  Вовк В.М. Основи системного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 248с.
1008264
  Згуровський М.З. Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.З. Згуровський, В.С. Панкратова ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – Київ : BHV, 2007. – 544 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 978-966-552-153-2
1008265
  Швець С.В. Основи системного аналізу : [навч. посібник для студентів та аспірантів ВНЗ] / С.В. Швець, У.С. Швець ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-657-655-5
1008266
  Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації / О.Л. Перевозчикова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 432с. – ISBN 966-518-230-7
1008267
  Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
Ч.2. – 2008. – 312с.
1008268
  Самойленко В.М. Основи системного гідроекологічного районування території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 95-110. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1008269
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів : Основи системного підходу та системного аналізу об"єктів нової техніки: Навч. посібник для студ. внз за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.А. Тимченко; За ред. Ю.Г. Леги. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0060-7


  Викладено нову концепцію системного проектування САПР, як складної організаційно-технічної системи, що розвивається, орієнтованої на вирішення проблеми побудови проектного рішення. Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних ...
1008270
  Околітенко Н.І. Основи системної біології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. – Київ : Либідь, 2005. – 360с. – Шифр дубл.57 Окол.Доп.карт. бл.,хим.,рфз.,фз.,. – ISBN 966-06-0374-6


  Пропонований посібник - це перша спроба привести в систему потік відомостей про будову навколишнього світу та знайти його внутрішні механізми, висвітлити глибоко сховані причини, чому живий світ, зберігаючи автономію, водночас функціонує як єдине ціле
1008271
  Фурашев В.М. Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 3-12
1008272
  Бондаренко С.Г. Основи системної технології життєвого циклу машин : монографія / С.Г. Бондаренко, О.П. Космач ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка. – ISBN 978-617-7932-03-0
Ч. 1 : Системність та створення виробу. – 2020. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-261
1008273
  Власюк П.А. Основи сільского господарства : Дозволено Мін-вом освіти УРСР як підручник для природничих факультетів пед.інститутів / П.А. Власюк. – Київ : Радянська школа, 1956. – 532 с.
1008274
  Калачиков О.Т. Основи сільскогосподарського виробництва. Програма та метод. вказ. / О.Т. Калачиков. – Харків, 1966. – 68с.
1008275
  Бернацький М.Л. Основи сільсько-господарської мікробіології : підручник для с.-г. вишів. / Микола Бернацький. – 2-ге вид., доп. та випр. – Харків ; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126
1008276
  Мосолов В.П. Основи сільського господарства / В.П. Мосолов. – К, 1951. – 319с.
1008277
   Основи сільського господарства. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 296с.
1008278
   Основи сільського господарства.. – К., 1983. – 246с.
1008279
   Основи сільськогосподарського виробництва.. – К., 1977. – 264с.
1008280
   Основи сільськогосподарської мікробіології. – ХарківКиїв, 1934. – 580с.
1008281
  Ковальчук Олена Основи сімейного права : (розробка уроку з основ правознавства. 9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48
1008282
  Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Сахарцева. – Київ : Кондор, 2003. – 614с. – ISBN 966-8251-13-Х
1008283
  Горобець В.Й. Основи складоподілу і синтагматичного членування рукописного тексту ХVІІ-XVIII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 66-74


  Аналіз знаків переносу та пунктуації дає змогу простежити спадкоємні традиції у складоподілі та синтагматичному членуванні рукописних текстів XVI - XVIII ст. By means of analysis of hyphenution and punctuation marks, the author traces continuity of ...
1008284
   Основи слідознавства : Лекції №8 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 35с.
1008285
   Основи соціалізації особистості : навч. посібник для студентів ОС "Бакалавр" спец. 6.010106 "Соціальна педагогіка" / Вікторова Л.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-473 та в кінці розд. – ISBN 978-966-929-701-3


  Рецензент даного навч. посібника Сербін О.О.
1008286
   Основи соціалістичної економіки. – К., 1971. – 336с.
1008287
  Врублевський В.К. Основи соціалістичної економіки / В.К. Врублевський, А.П. Доценко, В.Г. Лиходій. – Київ, 1971. – 336с.
1008288
   Основи соціалістичної економіки.. – К., 1971. – 50с.
1008289
  Костенко О.М. Основи соціально-натуралістичної юриспруденції та кримінології : монографія / О.М. Костенко. – Одеса : Гельветика, 2021. – 138, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-992-402-5
1008290
  Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Додатки: с. 225-242. – Бібліогр.: с. 243-246 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0335-0
1008291
  Олійник Я.Б. Основи соціальної географії : робоча навчальна програма / Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 32с.
1008292
  Фоміцька Н. Основи соціальної держави через призму забезпечення гарантій внутрішньо переміщеним особам // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 64-66
1008293
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Курс лекцій / О.І. Салтовський; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5-86926-117-1
1008294
  Костріков С.В. Основи соціальної екології : Навчально-методичний посібник / С.В. Костріков, Л.М. Нємець, К.А. Нємець; Мін-во освіти України; Харківськ. Нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 1999. – 184с. – ISBN 966-623-084-4
1008295
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Салтовський; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 382с. – ISBN 966-8365-29-1


  Викладаються теоретичні засади інтегративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи - соціальної екології
1008296
  Єременко В.Г. Основи соціальної економіки : Популярний курс / В.Г. Єременко. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5869260973
1008297
  Головніна О.Г. Основи соціальної економіки : підручник / О.Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 647, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 604-642. – Бібліогр.: с. 593-603 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0388-6
1008298
   Основи соціальної психології : навчальний посібник / Донченко О.А. [ та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського ; АПН України ; Ін-т соціальної політичної психології. – Київ : Міленіум, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8063-45-2
1008299
   Основи соціальної психології : підручник для закл. вищ. освіти / [П.П. Горностай та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАПН України М.М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Талком : Інститут соціальної та політичної психології, 2018. – 578, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9-10. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7685-42-4
1008300
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вузів / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
1008301
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
1008302
   Основи соціоекології. – Київ : Вища школа, 1995. – 237с.
1008303
  Ерліх Є. Основи соціології права (1913) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 211-221. – ISSN 1818-992Х
1008304
  Ніколаєнко Т.Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посібник / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 та в підрядк. прим.
1008305
  Зуб В.Я. Основи спектроскопії електронного парамагнітного резонансу : навч. посібник / В.Я. Зуб, В.Г. Маханькова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 77 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75
1008306
  Сугаков В.Й. Основи спеціальної теорії відносності / В.Й. Сугаков, Е.М. Верлан. – Київ : Вища школа, 1977. – 87 с.
1008307
  Павлюк А. Основи спілкування іноземною мовою : (Програма курсу за вибором для 10-12 класів) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 38-42
1008308
  Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;


  Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
1008309
   Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посіб. / [Р.В. Бабко та ін.] ; за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко ; Сумський обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю ; Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Університетська книга, 2013. – 351, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 350-351. – Бібліогр. зазнач. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-666-9
1008310
  Шмальгаузен И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И. Шмальгаузен, 1916. – С. 185-214. – Отд. оттиск из: Русский зоологический журнал
1008311
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных : Утв. Всес. ком-том по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учебника для гос. ун-тов / И.И. Шмальгаузен, акад. – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : Гос. Учпедгиз Наркомпроса РСФСР ; [Л. : Тип. "Печатный двор".], 1938. – 488 с. – Библиогр.: "Указатель лит-ры" (стр. 451-61)
1008312
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 4-е испр. и доп. – Москва : Советская наука, 1947. – 540с.
1008313
  Сукач М.К. Основи стандартизації : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.К. Сукач. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 322, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7320-66-0
1008314
   Основи стандартизації метрології та управління якістю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Надія Машта, Олександр Бенчук, Галина Бенчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384, [4] с. : іл., табл. – До 75-річчя Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Бібліогр.: с. 365-369. – ISBN 978-617-601-144-6


  В пр. №1704809 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
1008315
   Основи стандартизації та сертифікації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2393-82-8
1008316
  Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг : опорний конспект для студентів ВНЗ / І.П. Студеняк, Ю.М. Ажнюк, І.М. Чучка ; М-во освіти і науки України, Мукачів. технол. ін-т. – Київ : Кондор, 2007. – 151, [1] с. : іл. – Глосарій: с. 143-148. – Бібліогр.: с. 151. – ISBN 978-966-351-153-5
1008317
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, Н.В. Павліха, О.В. Мишко, І.В. Опьонова; МОНУ; ЛДТУ; Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 252с. – ISBN 966-517-352-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
1008318
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Павлов [та ін.] ; [під ред. : Домішнього М.І. (відп. ред.), Дзіся Г.В., Оскольського В.В.] ; Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" ; Тернопільська академія народного господарства. – Вид 2-ге, доп. – Київ : Кондор, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 966-7982-95-5


  У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні
1008319
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / М.І. Шаповал. – 2-ге вид. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 152с.
1008320
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник / М.І. Шаповал; Європейський університет. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 174с. – ISBN 966-7508-96-Х
1008321
  Ротштейн А.І. Основи статистики соціалістичної промислововсті / А.І. Ротштейн. – Х.
ч.1. – 1933. – 288с.
1008322
  Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики : навчально-методичний посібник / Соломія Бук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 124 с.
1008323
  Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки : навчальний посібник для студ. фізико-матем. спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2004. – 256 с. – ISBN 966-642-242-5


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
1008324
  Королюк С.Л. Основи статистичної фізики та термодинаміки : підручник для студ. вищих навч. закладів / Степан Королюк, Степан Мельничук, Олександр Валь. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 348 с. – ISBN 966-8653-03-3
1008325
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посібник / А.М. Береза ; МОНУ, КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 140 с. – ISBN 966-574-170-5
1008326
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : навч. посібник / А.М. Береза ; МОНУ, КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214 с. – ISBN 966-574-253-1
1008327
  Солдаткін О.О. Основи створення мультиферментних електрохімічних біосенсорів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.20 / Солдаткін Олександр Олексійович ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 70 назв
1008328
  Ліпінський О.Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп"ютерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліпінський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1008329
  Нікольський Віталій Валентинович Основи створення пристроїв п"єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.13.05 / Нікольський В.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одесса, 2005. – 36 с. – Бібліогр.:43 назви
1008330
  Вакуленко В.Л. Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 13-18
1008331
  Петліна Д.В. Основи стійкого розвитку виноградсько-виноробних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 154-163. – ISSN 2308-135X
1008332
  Колпаков В.М. Основи стратегії : практико-орієнтовна монографія / Колпаков В.М., Пономаренко С.О., Сєлюков О.В. ; [пер. з рос. А. Сєлюкової]. – Київ : Людмила, 2021. – 474, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 402-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-011-3
1008333
  Лагутін В.Л. Основи стратегії державного регулювання інноваційної діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – С. 25-32. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1008334
  Ладан Т.М. Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру "Жовтень" у м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 124-130. – ISSN 2077-3455
1008335
  Ситник Г.П. Основи стратегічного планування національної безпеки : навч. посібник / Г.П. Ситник, М.Г. Орел ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кравченко Я.О., 2021. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-218 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7700-93-6
1008336
  Петленко Ю.В. Основи стратегічного управління рухом грошових коштів на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми управління рухом грошових коштів на підприємстві.
1008337
  Залєтов О.М. Основи страхового права України : Навчальний посібник з комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування" / О.М. Залєтов, О.О. Слюсаренко; Під ред.: Б.М. Данилишина. – Київ : BeeZone, 2003. – 384с. – +CD ROM. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-00-7


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування", який містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України
1008338
  Заруба О.Д. Основи страхування : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-2577-3
1008339
  Шевчук В.В. Основи структурного аналізу : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
1008340
  Зиман З.З. Основи структурної кристалографії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.З. Зиман ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-623-494-3
1008341
   Основи субмікронної та нанотехнології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ч. 1 : / уклад.: В.М. Стребежев, І.М. Юрійчук. – 2021. – 118. [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116
1008342
   Основи судової експертизи : навч. посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз [та ін.] ; [авт.-уклад.: Л.М. Головченко та ін.]. – Харків : Право, 2016. – 925, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в дод. : с. 462-628 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-991-5
1008343
  Опришко Л. Основи судової журналістики : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : Рада Європи, 2016. – 148 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні"). – ISBN 978-966-138-025-6
1008344
  Кириченко О.А. Основи судової мікрології : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Кириченко О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 32 с.
1008345
  Морозов С.М. Основи суїцидології : навчальний посібник / С.М. Морозов, Т.В. Вашека; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка; Геопринт, 2003. – 152с. – Шифр дубл.15 Моро.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-25-5
1008346
  Карпінський В.О. Основи суспільного і державного ладу Радянського Союзу / В.О. Карпінський. – К., 1954. – 79с.
1008347
  Юзьков Л.П. Основи суспільного ладу СРСР / Л.П. Юзьков. – К., 1978. – 41с.
1008348
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г. Топчієв; Мін-во освіти і науки України.Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560с. – 1Топч Шифр дубл. – ISBN 966-549-651-4


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
1008349
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підручник для студентів геогр. спеціальностей ВНЗ / О.Г. Топчієв ; М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
1008350
  Шаблій О.І. Основи суспільної географії = Fundamentals of human geography : підручник для студентів ВНЗ / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
1008351
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 216с.
1008352
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн.вид-во, 1952. – 216с.
1008353
  Франко І.Я. Основи суспільності : повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Художня література, 1955. – 240 с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
1008354
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1986. – 200с. – (Б-ка юношества)
1008355
  Франко І. Основи суспільності : [повість] / Іван Франко // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 9-196 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
1008356
  Власенко Я.О. Основи сучасного маркетингу : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Власенко Я.О., Карпенко С.В. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-617-598-064-4
1008357
  Вергун В.А. Основи сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 201-232. – ISBN 978-966-9725-33-2
1008358
  Бичков О.С. Основи сучасного програмування : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
1008359
  Бичков А.С. Основи сучасного програмування [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Бичков, Ю.В. Турбал. – б.м., 2005. – 423 с.
1008360
  Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Наук.-дослідний ін-тут українознавства МОН України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова; Юрій Руденко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с. – ISBN 966-7018-61-Х
1008361
  Карпенко С.В. Основи сучасного управління : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Карпенко С.В., Корченко О.Г. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-617-598-039-2
1008362
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2004. – 340с. – ISBN 966-608-482-1
1008363
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
1008364
  Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
1008365
  Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 286 с. – ISBN 978-966-8995-18-7
1008366
  Влялько І.В. Основи сучасної методології адаптації законодавства України до права Євросоюзу // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 260-271. – ISBN 978-617-7624-26-3
1008367
  Курбан О.В. Основи сучасної національної інформаційної безпеки України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 55-66. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Визначено ключові проблемні аспекти сучасної системи національної інформаційної безпеки України, серед яких - геополітичне питання, радянський спадок та брак належної уваги держави. Розглянуто історію дослідження порушеної теми в працях провідних ...
1008368
  Цюрупа М.В. Основи сучасної політології : підручник для студентів ВНЗ / Цюрупа М.В., Ясинська В.С. ; Київ. держ. акад. водного транспорту ім. гетьмана Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Кондор, 2009. – 349, [1] с. – Бібліогр.: с. 342-349, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-202-0
1008369
  Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів / О.Л. Ребенко; О.Л. Ребеко; НАНУ, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2007. – 540с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0665-2
1008370
  Пришляк О.О. Основи сучасної топології : Навчальний посібник / О.О. Пришляк; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2006. – 79с. – . – ISBN 966-594-746-Х
1008371
  Пунченко О.П. Основи сучасної філософії у поняттях та схемах : навч. посібник / О.П. Пунченко, Й.Й. Дидишко ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Астропринт, 2020. – 174, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-607-0
1008372
  Зозуляк-Случик Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 88-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1008373
  Олтаржевський Д.О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. – Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [Центр вільної преси], 2013. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2123-46-3
1008374
   Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю.О. Ушенко, М.С. Гавриляк, М.В. Талах, В.В. Дворжак. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307. – ISBN 978-966-423-639-0
1008375
  Рябова Ю. Основи та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634
1008376
   Основи твариництва.. – К., 1957. – 352с.
1008377
  Клепіков О.І. Основи творчості особи : навч. посіб. для студ. внз / О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1996. – 295 с. – ISBN 5-11-004658-1
1008378
  Бєлоновський П.Д. Основи теоретичної арифметики : учб. посіб. для фіз.-мат. фак. пед. ін-тів УРСР / П.Д. Бєлоновський ; перекл. з рос., перероб. і доп. В.А. Зморовичем. – Київ : Радянська школа, 1952. – 212 с.
1008379
  Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
1008380
  Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології / В. Бебик. – К, 1994. – 122с.
1008381
   Основи теоретичної фізики : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
1008382
  Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
1008383
  Приходько В.В. Основи теоретичної філософії : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
1008384
  Натансон І.П. Основи теорії / І.П. Натансон. – Київ, 1950. – 424 с.
1008385
  Кондратов В.Т. Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабільній та нелінійній функції перетворення датчика : Автореф...док.техн.наук:05.11.15;05.11.01 / Кондратов В.Т.;МОіНУ.НТУУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.: с.28-32
1008386
  Лісовик Л.А. Основи теорії алгоритмів / Л.А. Лісовик, С.С. Шкільняк. – Киев : Київський університет, 1993. – 95с.
1008387
  Шкільняк С.С. Основи теорії алгоритмів : навч. посібник / С.С. Шкільняк, І.Ю. Ткачук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2006. – 69, [2] с. – Бібліогр.: с. 69
1008388
  Супрун А.Д. Основи теорії білкових молекул : Навчальний посібник для студ. фізич. фак-ту / А.Д. Супрун, Ю.І. Прилуцький; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 99с. – ISBN 966-594-381-2
1008389
  Власова О.В. Основи теорії взаємозамінності супутникової та наземної інформації в еколого-меліоративному моніторингу // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
1008390
  Білоус А.Р. Основи теорії використання функціонально-вартісного аналізу для удосконалення напірних фільтрів / А.Р. Білоус, Р.М. Сторожук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1008391
  Царков Є.Ф. Основи теорії випадкових процесів / Мін-во освіти України; ЧДУ ім. Ю.Федькова; Під заг. ред. Є.Ф.Царкова. – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 296 с. – (Лекції з теорії стохастичного моделювання). – ISBN 966-7123-20-0
1008392
  Копф А. Основи теорії відносності Ейнштейна : пер. з рос. / посібник / А. Копф. – Харків : ДНТУ, 1937. – 168 с.
1008393
   Основи теорії гендеру : Навч. посібник. – Київ : К.І.С., 2004. – 536с. – ISBN 966-8039-70-X
1008394
  Рудик П.А. Основи теорії держави : навч. посібник / П.А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-159. – ISBN 978-617-566-154-3


  У пр. № 1715007 напис: Данилевичу В.П. Бажаю успішно завершити навчання в університеті. Підпис.
1008395
  Недбайло П.О. Основи теорії держави і права / П.О. Недбайло. – Київ, 1959. – 171с.
1008396
  Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1008397
  Грицьків Р.Д. Основи теорії довгих ліній / Р.Д. Грицьків. – К., 1974. – 143с.
1008398
  Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
1008399
  Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Добровольський; МОНУ; Миколаївський ДГУ ім. П.Могили. – Київ : Професіонал, 2006. – 272с. – ISBN 966-370-007-6
1008400
  Біда М. Основи теорії економії / М. Біда. – Чікаго, 1963. – 229 с.
1008401
   Основи теорії економіки : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков, Л.Є. Сухомлин; В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков , Л.Є. Сухомлин. – Харків : Кондор, 2007. – 229с. – ISBN 5-7763-0864-X
1008402
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К, 1997. – 232с.
1008403
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику : Hавч.посіб.для студ.економ.спец.ВHЗ / О.І. Ястремський; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1997. – 235с. – Бібліогр.:с.234-235. – ISBN 966-505-125-3
1008404
  Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
1008405
  Максимович М.Г. Основи теорії електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів
Ч. 1. – 1973. – 142 с.
1008406
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-186-0 (Кн.1)
Кн.1 : Аналіз лінейних електричних кіл. Часова область. – 2003. – 399 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
1008407
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-208-5 (Кн.2)
Кн.2 : Аналіз лінейних електричних кіл. Частотна область. – 2004. – 358 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
1008408
   Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Б. Гумен, А.М.Гуржій, В.М.Співак, Ю.Г.Савченко; За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-248-4
Кн.3. : Аналіз нелінійних електричних кіл. – 2004. – 391с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1008409
  Миколенко В. Основи теорії емоційного моделювання // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 44-49. – ISBN 978-617-7611-86-7
1008410
  Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр; Міжнар. ін-т лінгвистики і права. – Київ, 2000. – 203с. – ISBN 966-7181-38-3
1008411
  Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
1008412
  Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : Монографія / Ю.В. Шабатура; Мін-во освіти і науки України; ВНТУ. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 167с. – ISBN 966-641-068-0
1008413
  Власко О.М. Основи теорії і практики реформування органів державного управління / О.М. Власко, магістр з економіки. – Київ : Фенікс, 2022. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-136-895-7
1008414
  Гуцало О.Г. Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів : Автореф... Доктора техн.наук: 05.11.08 / Гуцало О.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1999. – 34л.
1008415
  Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
1008416
   Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – Київ : КВІЦ, 2003. – 432 с. – ISBN 966-7192-48-2
1008417
  Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
1008418
  Щоголев С.А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-689-131-4
1008419
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-05-8
Ч. 1. – 2008. – 432с.
1008420
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-06-5
Ч. 2. – 2008. – 560с.
1008421
  Байдак Ю.В. Основи теорії кіл : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
1008422
  Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 41-46
1008423
  Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму : Посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія. – ISBN 966-96118-6-5
Ч.1. – 2003. – 232 с.
1008424
  Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації / В.В. Гончаренко. – Київ : НАКСУ, 1999. – 52 с. – (Бібліотечка кооператора / За ред. В.В.Гончаренка)
1008425
  Біленчук П.Д. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський ; Вінницька філія МАУП. – Вінниця : МАУП, 2000. – 208 с.
1008426
  Блажкевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл : (кола з зосередженими параметрами) / Б.І. Блажкевич ; АН УРСР, Фіз.-мех. ін-т. – Київ : Наукова думка, 1964. – 443 с. – Бібліогр.: с. 419-421
1008427
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1962. – 351 с.
1008428
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 351с.
1008429
  Пахаренко В.І. Основи теорії літератури : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
1008430
  Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
1008431
  Гриценко О.М. Основи теорії міжнародної журналістики : Підручник для студ.гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О.М. Гриценко, В.І. Шкляр; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 304с. – ISBN 966-594-291-3
1008432
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 291, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-263 та в кінці тем. – ISBN 978-966-657-456-8
1008433
  Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1008434
  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
1008435
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
1008436
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0


  Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
1008437
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
1008438
  Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
1008439
  Ідак Ю.В. Основи теорії морфології міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Ідак Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1008440
  Смаглій Г.А. Основи теорії музики : [муз. фонетика, нотна графіка, муз. морфологія, муз. форми] : підручник для навч. закл. освіти, культури і мистецтв / Г.А. Смаглій, Л.В. Маловик. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Факт, 2007. – 382, [2] с. : ноти. – На обкл. також зазнач.: Музична фонетика ; Нотна графіка ; Музична морфологія ; музичні форуми. - Укр.-рос. словник: с. 375-376. – Бібліогр.: с. 377-379 та в підрядк. прим. – ISBN 966-637-031-X
1008441
  Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
1008442
  П"яних Б.Є. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямами підгот. "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / Б.Є. П"яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В. Вишнівський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-598-725-3
1008443
  Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин : Навчальний посібник / Святослав Григорович Лейко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-329-2
1008444
  Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / В.М. Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 134, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-020-2
1008445
  Барам О.М. Основи теорії перебігу хімічних реакцій / О.М. Барам. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
1008446
  Ситенко О.Г. Основи теорії плазми / О.Г. Ситенко, В.М. Мальнєв; HАHУ, Ін-т теоретично фізики. – Київ : Наукова думка, 1994. – 376 с. – ISBN 5-12-003776-3
1008447
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок : Навч.посібник / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко. – Київ : Либідь, 1993. – 232 с. – ISBN 5-325-00136-1
1008448
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
1008449
  Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
1008450
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності й аналізу розмірностей та їх застосування в задачах механіки : Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 78с.
1008451
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці : Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 130 с. – ISBN 966-581-523-7


  В навчальному посібнику послідовно викладено основи теорії подібності та аналізу розмірностей, які необхідні для оволодіння курсом "Методи математичного моделювання в задачах механіки", що читається студентам-механікам механіко-математичного ...
1008452
  Рябов С.Г. Основи теорії політики : Навч. посібник для студентів спец. вищих навчальних закладів / С.Г. Рябов, М.В. Томенко; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 192 c. – ISBN 966-7145-00-X
1008453
  Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
1008454
  Олексик Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
1008455
  Млишко Іван Олександрович Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Млишко Іван Олександрович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К,, 1996. – 33л.
1008456
  Гончаренко В.М. Основи теорії рівнянь з частинними похідними / В.М. Гончаренко. – Київ : Вища школа Головне вид., 1995. – 311с.
1008457
  Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
1008458
  Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / А. Лопатьєв, А. Демічковський, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 4-6. – ISBN 978-966-2328-99-8
1008459
  Болясний І.Л. Основи теорії соціалістичної влади : поняття і класифікація / І.Л. Болясний. – Київ : Київський університет, 1971. – 199 с.
1008460
  Котюк І.І. Основи теорії судового пізнання : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-486-1
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. – 2012. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-423
1008461
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : Навчальний посібник / М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1994. – 155 с.
1008462
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / Міжнародний фонд "Відродження" ; програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" ; М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1996. – 231 с. – ISBN 5-11-004675-1
1008463
  Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1008464
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навчальний посібник для студ.фізичних спеціальностей / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-247-6
Ч.1 : Ідеальна оптична система та аберації зображення. – 2001. – 220с.
1008465
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник для студ.оптичних спеціальн. ун-тетів та вищих технічних навчальн. закладів / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-326-Х
Ч.2 : Оптичні системи та їх елементи. – 2002. – 291с.
1008466
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-371-5
Ч.3 : Оптичні системи спектральних приладів. – 2003. – 40с.
1008467
  Приходько Ю. Основи теорії трансформації систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-27. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретичні основи та методологічні засади трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Аргументовано закономірності та принципи трансформації систем, визначено зовнішні та внутрішні чинники цього процесу, розкрито їх ...
1008468
  Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; МОіНУ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Пектораль, 2005. – 104с. – ISBN 966-963057-2-Х
1008469
  Василевська Г.В. Основи теорії формування оптимального фіскального простору // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 109-116. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
1008470
  Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної / І.М. Фішман. – Київ, 1963. – 226 с.
1008471
  Царьова З.М. Основи теорії хімічних реакторів комп"ютерний курс : Підручник для студ.хім.спец. / З.М. Царьова, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Орлова; За ред. З.М. Царьової; Мін.освіти і науки україни. – Харків : ХПІ, 2002. – 615с. – ISBN 966-583-242-Х
1008472
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Київ, 1952. – 160 с.
1008473
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Москва, 1952. – 180с.
1008474
  Лазарєв Ю.Ф. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Приладобудування" / Ю.Ф. Лазарєв, М.П. Бондар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 642, [2] с. : іл., табл. – Абетк. покажч.: с. 629-636. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-622-434-0
1008475
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів : Ядерні процеси: Навчальний посібник / КНУТШ; В.А. Плюйко. – Київ : Київський університет, 2003. – 160с. – ISBN 966-594-348-0
1008476
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика атомного ядра : Навчальний посібник / В.А. Плюйко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 162с. – ISBN 966-594-348-0
1008477
  Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
1008478
  Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. / Б.В. Шварцер. – К., 1974. – 113с.
1008479
  Д"яков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д"яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ : "КМ Academia", 2000. – 218 с. – ISBN 966-518-047-9


  Авт. КУ Кияк Т.Р. (1944-2018)
1008480
  Бакка М.Т. Основи термодинаміки в гірництві : навчальний посібник для студ. гірн. спец. вузів / М.Т. Бакка ; МОНУ ; Ін-т змісту і метод. навчання; ЖІТІ. – Житомир : [б. в.], 2000. – 210 с. – ISBN 966-7570-55-Х
1008481
  Вайнштейн С.Я. Основи техніки безпеки та протипожежної техніки / С.Я. Вайнштейн. – Харків, 1965. – 196с.
1008482
  Пивоваров Л.О. Основи техніки безпеки. / Л.О. Пивоваров, П Л. Грінь, . – К., 1965. – 128с.
1008483
  Іпполітов П. Основи техніки бігу на коньках / П. Іпполітов. – Київ, 1937. – 16с.
1008484
   Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
1008485
   Основи техніки оформлення газети : Тексти лекцій. – Київ : Центр вільної преси, 2000. – 195с. – ISBN 966-7181-66-9
1008486
   Основи техніки передавання інформації : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
1008487
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-341-5
Кн. 1 : Теорія електронних кіл. – 2007. – 728 с.
1008488
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-363-7
Кн. 2 : Схемотехніка/Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., В.М. Співак та ін. – 2007. – 510 с. : іл.
1008489
  Левінсон Л.Є. Основи технічної механіки / Л.Є. Левінсон. – К, 1955. – 336с.
1008490
  Пономаренко В.С. Основи технологий Internet : Учебное пособие / В.С. Пономаренко, С.В. Минухин, И.А. Торохтий; МО и НУ; Харьк. гос. эконом. ун-тет. – Харьков : ХГЭУ, 2001. – 256с. – ISBN 966-676-012-6
1008491
  Збожна О.М. Основи технології : Навчальний посібник / О.М. Збожна; Мін-во освіти і науки України; Тернопільська акад. народ. господ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – ISBN 966-7952-03-7


  Основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготевлення продукції, яка задовольняє вимоги споживоча. Для студентів ВНЗ
1008492
  Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1008493
  Хомко Наталія Юріївна Основи технології гетерогенно-каталітичної гідратації нітрилів карбонових кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Хомко Наталія Юріївна; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
1008494
  Кудрявцев С.О. Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Кудрявцев С.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
1008495
  Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1008496
  Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1008497
  Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1008498
  Голибард Є. Основи технології системного мислення : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
1008499
  Логвінков С.М. Основи технологічних систем : навч. посібник / Логвінков С.М., Борисенко О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-304. – ISBN 978-966-676-611-6
1008500
  Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 206-212. – ISSN 2306-9082
1008501
  Черкес О.І. Основи токсикології бойових отруйних речовин / О.І. Черкес. – 4-те вид.,перероб. і доп. – Харків-Київ : Медичне видавництво, 1934. – 231с. – Библиогр.: с.229
1008502
  Шувалов Я.А. Основи топографії : навч. посібник для географічних ф-ів педагогічних ін-ів / Я.А. Шувалов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 328 с.
1008503
  Пастух В.В. Основи топографії : підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищих навч. закладів / КНУТШ ; В.В. Пастух, Г.Ф. Виноградов. – Київ : Київський університет, 2000. – 372 с. – 526 Паст Шифр дубл. – ISBN 966-594-126-7
1008504
  Матусевич К.М. Основи топографії : посібник для вчителів / К.М. Матусевич , М.К. Матусевич. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7518-40-X
1008505
  Остроух В.І. Основи топографії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ. геологічного факультету / В.І. Остроух; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 46с.
1008506
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Основи картографії. – 1968. – 46 с.
1008507
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Основи топографії. – 1969. – 60 с.
1008508
  Загородній В.В. Основи топографії і картографії : посібник для вчителів / В.В. Загородній, К.М. Матусєвич; ред. Р.Є. Рибіна. – Київ : Радянська школа, 1977. – 134 с.
1008509
  Шувалов Я.А. Основи топографії. : Учебное пособие / Я.А. Шувалов. – Київ, 1951. – 351с.
1008510
  Даценко Л.М. Основи топографічних знань. Програма факультативного курсу для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (35год) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, Т.І. Олексенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 23-25 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
1008511
  Алі Н.А. Основи трансцендентально-семіотичного аналізу літературного дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядаються проблеми дослідження текстів у постмодерністському дискурсі з точки зору виявлення змісту символічних інтерпретацій.
1008512
  Карпенко Д.О. Основи трудового права = Розкрито основні глави курсу загальної та особливої частини основ трудового права : Навчальний посібник / Д.О. Карпенко. – Київ : А.С.К., 2003. – 656с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-12-3
1008513
  Беззуб Б.С. Основи трудового права : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
1008514
  Шерешевський І.В. Основи трудового права. / І.В. Шерешевський. – Харків, 1930. – 328с.
1008515
  Зеленін С.М. Основи туризму / С.М. Зеленін, В.В. Нікольський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 240с.
1008516
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 1. – 2009. – 264 с.
1008517
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 2. – 2009. – 224с.
1008518
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; М-во освіти і науки Ураїни, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359
1008519
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
1008520
  Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
1008521
  Бойко-Блохін Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 103-133. – ISBN 978-966-1513-13-5
1008522
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч. 1. – 2004. – 228с.
1008523
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч.2. – 2004. – 254 с.
1008524
  Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики : навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. закладів освіти / Л.Т. Білецький ; упоряд., авт. передм. і прим. М.М. Ільницький. – Київ : Либідь, 1998. – 405, [1] с. – (Літературні пам"ятки України). – ISBN 966-06-0063-1
1008525
  Кавун Л. Основи української літературно-наукової критики Леоніда Білецького: методологія, проблематика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 218-230. – ISBN 978-617-8077-06-8


  Працю літературознавця та педагога Леоніда Білецького (1882–1955) присвячено історії становлення української літературознавчої думки в контексті розвитку літературознавчої концепцій у Європі. На широкому історико-хронологічному й міжнародному тлі ...
1008526
  Кісіль З.Р. Основи управління : посібник / З.Р. Кісіль ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 231, [1] с. : іл., табл. – Анотація укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-223. – ISBN 978-617-511-335-6
1008527
  Ковчин Н.А. Основи управління виробничим колективом. Навчальна програма курсу за вибором для гімназій та ліцеїв // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 13-19 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
1008528
  Танклевська Н.С. Основи управління грошовими потоками підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 215-219. – ISSN 2222-4459
1008529
  Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій : Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" / За ред. Стеклова В.К. – Київ : Техніка, 2002. – 438с. – ISBN 966-575-075-5


  Принципи автоматизації управління мережами, послугами та діяльностью в телекомунікаціях, технології, сценарії та варіанти реалізації систем управління
1008530
  Храмов О В. Бовтрук Основи управління персоналом : Навч.-метод. посіб. / О В. Бовтрук Храмов; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 112с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-086-9
1008531
  Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
1008532
   Основи управління у військовій справі : Навчальний посібник / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Київський університет, 2003. – 140с. – ISBN 966-594-479-7
1008533
   Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / [М.П. Костюченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра філософії М.П. Костюченка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та с. 3. – Бібліогр.: с. 438-446. – ISBN 978-966-377-212-7
1008534
  Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
1008535
  Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
1008536
  Стецюк В.В. Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) : навч. посібник / В. Стецюк, С. Бортник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-617-7069-46-0
1008537
  Велш Г.А. Основи фiнансового облiку / Г.А. Велш, Шорт Деніел; Пер.з англ.О.Мінін та О.Ткач. – Київ : Основи, 1997. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
1008538
  Внукова Н.М. Основи фактоpингу : Hавчальний посiбник / Н.М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174с. – (Библiотечка банкipа ; N1-1998). – ISBN 966-7293-22- Х
1008539
   Основи фармакології : навч. посібник [для студентів спец. 227 "Фізична терапія, ерготерапія" із навч. дисципліни "Основи фармакології" / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Л.Г. Логуш, Н.А. Стратійчук, Л.Г. Доцюк [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2020. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 198-199
1008540
  Грін О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Олександр Грін. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 211, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-617-7798-11-7
1008541
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії / Л. Морейніс. – Харків-Київ : Держвидав України, 1929. – 496 с.
1008542
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії. / Л. Морейніс. – 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. – Київ, 1934. – 424с.
1008543
  Чолпан П.П. Основи фізики : Навч. посіб. / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1995. – 487с. – ISBN 5-11-004270-5
1008544
   Основи фізики вакууму та вакуумної техніки : Методи отримання високого й надвисокого вакууму: Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 70с. – ISBN 966-594-572-6
1008545
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : навч. посіб. / КНУТШ ; І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський. – Київ : Київський університет, 2001. – 144 с. – Книга має іншу палітурку на відміну від книги що має 105 стор. – ISBN 966-594-261
1008546
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 105с. – ISBN 966-594-261
1008547
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : Навчальний посібник / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – 2-ге вид., пероробл.і доп. – Київ : Кондор, 2003. – 384с. – ISBN 966-00-0807-4
1008548
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : навч. посібник [для учнів старших класів фіз.-мат. шкіл, гімназій, ліцеїв, вузів] / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-00-0807-4


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
1008549
  Гаращук В.П. Основи фізики лазерів : навч. посібник / В.П. Гаращук. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Покажч.: с. 332-336. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-617-615-006-0
1008550
  Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
1008551
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : Підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-872-5
Т.1. – 2007. – 340с. – оп.карт.фз.,рфз.
1008552
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
Т.2. – 2009. – 384 с.
1008553
  Федотов Я.А. Основи фізики напівпровідникових приладів : навчальний посібник / Я.А. Федотов. – Київ : Вища школа, 1972. – 507 с.
1008554
  Козак Л.В. Основи фізики планет : навчальний посібник / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 966-439-010-0
1008555
  Чернюк Г.В. Основи фізичної географії : навч. посібник для студентів пед. ін-тів (спец. "Природознавство", Київ 2020) / Г.В. Чернюк, Р.Д. Бойко ; М-во науки і освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : ІСДО, 2020. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-229, 232-233. – ISBN 5-7763-2550-1
1008556
  Карпухіна Ю.В. Основи фізичної реабілітації : навч. посібник / Ю.В. Карпухіна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-289-082-2
1008557
  Лісневич Л.О. Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О.Д. Хоменка / Л.О. Лісневич, В.А. Вергунов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 125-128. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
1008558
  Данильян О.Г. Основи філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-78-2


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
1008559
   Основи філософії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-2 рівнів акредитації / П.І. Гнатенко, В.Б. Окороков, В.І. Пронякін, О.О. Осетрова. – Київ : Вища освіта, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-8081-75-0
1008560
  Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук = Grundlage der Philosophie und philosophischen Wissenschaften / Упор. Карась А. // Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів, 1995. – Ч. 16. – 1-164 с. : іл.
1008561
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 498-505. – ISBN 966-524-093-5
1008562
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. / О. Кульчицький. – Львів, 1995. – 166с.
1008563
   Основи філософії культури : словник для студентів вищих навч. закладів / Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич, М.П. та ін. Недюха; Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич та ін. – Київ : Знання України, 2005. – 254с. – ISBN 966-316-006-3


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
1008564
  Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. Гегель; Пер.з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – Київ : Юніверс, 2000. – 336с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-33-3
1008565
  Філіпенко А.С. Основи філософії та методології економічної теорії : навч. посібник / А.С. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-266 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-981-1
1008566
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з рос. вид.]. – Київ : Політвидав України, 1966. – 306 с.
1008567
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму : (для системи парт. навчання) / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з 7-го рос. вид. ("Мысль", 1973 г.)]. – Київ : Політвидав України, 1973. – 316 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
1008568
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Київ : Каравела, 2002. – 296с. – ISBN 966-95596-03-2; 966-7827-19-4;


  Короткий за змістом і доступний за формою викладом історії світової та вітчизнянної філософської думки, основних теоретичних проблем скчасної філософії
1008569
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
1008570
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : курс лекцій: навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
1008571
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : Підручник / В.А. Буслинський,П.І. Скрипка. – 2-е вид., стереотипне. – Львів : Новий світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-7827-67-4
1008572
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : підручник / Буслинський В.А., Скрипка П.І. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий світ - 2000, 2006. – 351, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 1999 р. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-67-4
1008573
   Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
1008574
  Глібко В.М. Основи фінансово-господарського контролю і документальної ревізії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 209-216. – ISSN 0201-7245
1008575
  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів : Підручник для підготовки молодших спеціалістів / М.Л. Лапішко. – Львів : Світ, 1995. – 328с. – ISBN 5-7773-0301-3
1008576
   Основи фінансового аналізу : Навч. посібник для студ.екон.спец.вищих навч.закладів / Я.І. Єлейко, О.М. Кандиба, М.Л. Лапішко, Т.С. Смовженко; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Київ, Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 141с. – ISBN 966-7330-19-2; 5-7763-2511-0
1008577
  Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 108с.
1008578
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
1008579
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
1008580
  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с. – ISBN 5-7720-094-55
1008581
  Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Ю. Матюшенко; МОіНУ; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-тут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с. – ISBN 966-8253-69-8
1008582
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник / Є.Г. Рясних; Verba Magistri. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Скарби, 2004. – 238с. – ISBN 966-8016-08-4
1008583
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5


  Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
1008584
  Велш Глен Основи фінансового обліку / Велш Глен, Шорт Деніел. – Київ : Основи, 1999. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
1008585
  Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 350-359. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1008586
  Пономаренко О.І. Основи фінансового та інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 59с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1008587
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-617-7748-50-1
1008588
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2020. – 198, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 193-196. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-617-7748-50-1
1008589
  Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І. Мітіліно. – Київ, 1929. – 395 с.
1008590
  Західна О.Р. Основи фінансування бюджетних установ / О.Р. Західна, Т.І. Сподарик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 332-337. – ISSN 2222-4459
1008591
  Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 240с. – Бібліогр.: с.237-239. – ISBN 966-7459-65-9
1008592
  Олексієнко Л.П. Основи фонетики англійської мови / Л.П. Олексієнко. – Київ, 1997. – 76с.
1008593
  Зіятдінова О.О. Основи формування антикризової програми підприємства / О.О. Зіятдінова, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-229-4
1008594
  Савчук Степан Григорович Основи формування геодезичної системи України : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: 05.24.01 / Савчук С.Г.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
1008595
  Задворняк Л. Основи формування громадянської позиції студентської молоді в процесі патріотичного виховання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 10 (104). – С. 104-114. – ISSN 2312-5993
1008596
  Резнік Н.П. Основи формування і функціонування інтегрованих структур в АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 3-6
1008597
   Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів (за спец. "Іноземна мова") ВНЗ / [П.О. Бех та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. методики навчання інозем. мов та приклад. лінгвістики. – Київ : Вольф, 2009. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-288 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-96737-3-2
1008598
  Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1008599
  Коюда В.О. Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів / В.О. Коюда, Л.А. Слюсарєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
1008600
  Захарченко В. Основи формування науково-технологічної політики в умовах трансформації / В. Захарченко, Н. Корсікова // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 75-84. – ISBN 966-79-75-57-7
1008601
  Некос В. Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні : Некос В., Некос А. / В. Некос, А. Некос // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-37
1008602
  Пепа Т.В. Основи формування парадигми соціального розвитку та механізми її реалізації / Т.В. Пепа, Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
1008603
  Медведєва І.М. Основи формування професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / І.М. Медведєва, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
1008604
  Краснова М.В. Основи формування сучасної екологічної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено соціальні, економічні, екологічні та правові засади формування сучасної екологічної держави та перспективи побудови такої держави в Україні на засадах реалізації державної політики. Розглянуто особливості реалізації окремих принципів ...
1008605
  Коба В.В. Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг / В.В. Коба, І.І. Висоцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 179-183
1008606
  Андрусяк Т. Основи формування та розвитку національної державності українського народу початку XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 29-32
1008607
  Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східнослов"нськими мовами // Історія української мови : Хрестоматія / Упоряд. Єрмоленко С.Я. – Київ : Либідь., 1996. – С. 226-250. – ISBN 5-325-00794-7
1008608
  Хорунжак Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі в Україні // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 60-66. – ISBN 966-303-007-1
1008609
   Основи фототермоакустики : Практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 34с.
1008610
   Основи фрактальної психології : Проект психоекологічного оновлення. – Київ : Міленіум, 2006. – 472c. – ISBN 996-8063-02-X
1008611
  Кунєв Ю.Д. Основи функціональної моделі митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 7-12.
1008612
  Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови: навч. посібник для вузів / А.П. Загнітко. – К., 1991. – 76с.
1008613
  Дяковський Д.А. Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
1008614
  Ребар О.В. Основи функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 129-136
1008615
  Бударіна Н.О. Основи функціонування Світового валютного фонду на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 240-244
1008616
  Ткаченко І. Основи функціонування системи економічної безпеки в умовах глобалізації економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 352-359. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1008617
  Дегтяр Н.А. Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи України / Н.А. Дегтяр, О.В. Дейнека // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 24-28
1008618
  Горбань І.С. Основи хвильової та променевої оптики. : Навчальний посібник для студ. фіз-х фа-ів / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 221с. – ISBN 966-594-096-1
1008619
  Кравз К. Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельский. – Вінниця, 1919. – 140с.
1008620
  Яцков М.В. Основи хімії : навч. посіб. для студентів НУВГП за спец. 184 "Гірництво" та студентів Техн. коледжу НУВГП за спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / М.В. Яцков, Н.М. Буденкова, О.І. Мисіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241–243. – ISBN 978-966-327-430-0
1008621
  Тарасенко О.І. Основи хімії і технології рідиннофазного окиснення гідрокситолуолів та їх ацильованих похідних озоноповітряною сумішшю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Тарасенко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1008622
  Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1008623
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1976. – 175 с. : схем. – Бібліогр.: с. 174
1008624
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – 2-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 199 с. : іл.
1008625
  Демченко О.О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Демченко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1008626
  Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь ; МОНУ ; Мукачівський держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2010. – 325 с. – Бібліогр.: с. 311-318. – ISBN 978-966-351-303-4
1008627
  Романова Н.В. Основи хімічного аналізу : 10-11 кл. Навч. пос. / Н.В. Романова. – 2-ге вид.переробл. та доп. – Київ ; Ірпінь : Перун, 1998. – 240 с. – ISBN 966-569-036-1
1008628
  Гродзінский А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінский. – Киев : Наукова думка, 1973. – 206с.
1008629
  Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінський; Відп.ред.І.Г.Вивалько. – Київ : Наукова думка, 1973. – 206с.
1008630
  Синькова Л.О. Основи хімічної термодинаміки / Л.О. Синькова. – Одеса, 1992. – 95с.
1008631
  Гончаров А.І. Основи хімічної технології : посібник для студентів природничих факультетів педагогічних ін-тів / А.І. Гончаров, О.В. Стеценко. – Київ : Вища школа, 1971. – 460 с.
1008632
  Власов В.В. Основи хірургічної асистенції. Зав"язування вузлів : навч.-практ. посібник / [В.В. Власов, А.Е. Гурніцький, Б.О. Левчук] ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 86, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978-617-7611-16-4
1008633
   Основи християнської віри. – Минск : Прикора, 1998. – 356с.
1008634
   Основи християнської віри : Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. – Минск, 1998. – 355 с. – На обкладинці перед назвою: Едвард Кейлер


  В книзі: Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера. - С. 1-32; А також: Кейлер Едвард Коментарі до Малого Катехізису. - С. 33-354
1008635
   Основи християнської етики : 5 кл. : навч. посібник / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман, Т.В. Саннікова, С.В. Филипчук, О.Я. та ін. Гаврисюк; Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. [та ін.]. – Київ : Літера, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-17-8
1008636
   Основи християнської етики : 5 клас : хрестоматія. – Київ : Літера, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-2032-08-6
1008637
  Набиванець Б.Й. Основи хроматографічного аналізу : Навчальний посібник / Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, О.М. Лисенко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 121с. – ISBN 966-594-309-Х
1008638
   Основи художньої культури.. – Харків : Основа
1 : Теоррія та історія світової культури. – 1997. – 318с.
1008639
  Лосєв І. Основи цивілізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Як сформувалася нинішня система європейської освіти.
1008640
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – Київ, 1941. – 192с.
1008641
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – 2-е вид. – К., 1948. – 424с.
1008642
  Дмитрук І.М. Основи цивільного та сімейного права України : навч.-метод. посібник / І.М. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинского. – Херсон : Гельветика, 2019. – 155, [1] с. : табл. – На обкл., тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як автора. – Бібліогр. 151-154 та в кінці тем. – ISBN 978-966-916-739-2
1008643
  Рогоза Н.А. Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 219-228. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1008644
  Барабанов О.В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посібник / О.В. Барабанов, О.С. Баужа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101
1008645
   Основи ціноутворення : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко; Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна, Н.А.Іваннікова, Я.Я.Слабко, Ю.В.Лисенко. – Київ : Кондор, 2007. – 252с. – ISBN 966-351-082-Х
1008646
  Мусіяка В.Г. Основи чисальних методів механіки / В.Г. Мусіяка. – Дніпропетровськ, 1993. – 156с.
1008647
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Мусіяка. – Київ : Вища освіта, 2004. – 240с. – Шифр дубл.51 Мусі.Доп.карт.м.м. – ISBN 966-8081-23-4


  Розкрито математичний апарат чисельних методів механ-зації, особливості його використання у різних сферах теоре-тичної та прикладної діяльності. Наведено механізм різних варіантів розрахунків чисельних методів механізації. Для студентів природничих ...
1008648
  Лебідь О.Г. Основи чисельного та експериментального моделювання розподілених систем постійної та змінної довжини у просторі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Лебідь Олексій Григорович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2022. – 35 с. – Бібліогр.: 25 назв
1008649
  Мусіяка В.Г. Основи числових методів : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / В.Г. Мусіяка ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 256 с. : іл., табл. – Ухвалено на вчен. раді протокол № 8 від 22 груд. 2016 р. - Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-383-938-7
1008650
  Олексієнко Лариса Основи читацької компетентності закладати в початковій школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-12


  Аналіз роботи вчителів початкових класів свідчить, що основним недоліком їхньої роботи з підготовки молодшого школяра-читача є те, що дітей вчать одному - розкодуванню одиниць писемного мовлення або тексту літературного твору, а вимагають іншого - ...
1008651
   Основи читацької культури і самоосвіти студентів : Базова програма спецкурсу. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. – 32с. – ISBN 966-551-055-Х
1008652
  Стрельчук С.И. Основи экспериментального мутагенеза / С.И. Стрельчук. – Киев : Вища школа, 1981. – 215с.
1008653
  Комарь М.П. Основи якісного хімічного аналізу / М.П. Комарь. – Харків, 1960. – 454с.
1008654
  Владикин Л. Основите на царската власть и престолонаследието. / Л. Владикин. – София, 1931. – 562с.
1008655
  Вертузаев М.С. Основі компьютеризации деятельности сотрудников органов внутренних дел / М.С. Вертузаев, Ю.В. Попов. – Київ, 1992. – 207с.
1008656
  Сахарова Е.М. Основі марксистско-ленинской эстетики. / Е.М. Сахарова. – М., 1961. – 43с.
1008657
  Сагатовский В.Н. Основі систематизации всеобщих категорий. / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431с.
1008658
  Магда Є.В. Основі фактори впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 566-577
1008659
  Венжинович Н.Ф. Основіні принципи зіставного вивчення фразеології різних мов // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 86-102. – ISBN 978-966-2075-11-3
1008660
  Білик Я.О. Основнi iдеї перебудови вiдповiдно установчому з"їзду народного руху України (1989 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 19-25. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1008661
  Богданов Г. Основнi етапи вивчення й типологiзацii читачiв у Нiмеччинi в XX-XXІ століттях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
1008662
  Смірнова-Замкова Основна аргірофільна речовина та її значення в патології / Смірнова-Замкова, 1944. – С. 235-246. – Окр. відбиток
1008663
  Андрейчин Л.Д. Основна българска граматика / Андрейчин Л.Д. – София : Кн-во Хемус А.Д., 1942. – 560 с.
1008664
  Дейнека Т. Основна економічна суперечність сучасної епохи: змістовне розширення парадигми теоретичного дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1008665
  Гришин С.П. Основна задача організаційного управління воєнною безпекою систем енергетики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 37
1008666
  Предборський В.А. Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 8-11
1008667
  Литвицький В. Основна макропара: тенденції першого півріччя : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-19. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1008668
  Гавриленко О.П. Основна мета викладання і структура дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" у вищих навчальних закладах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 58-64. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1008669
  Сербін О. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Як основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва розглядається Енциклопедія Дідро та д"Аламбера. Наведено передумови і методологічні основи створення та історію започаткування й розвитку цього видання. Розкрито суть та ...
1008670
  Стариковська О.О. Основна передумова гармонізації процесу функціонування громадської думки в Україні // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 65-77. – ISSN 2708-0390
1008671
  Мандибура В.О. Основна суперечність відносит споживчого ринку та шляхи її подолання / В.О. Мандибура, В.О. Хижняк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 69-88 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
1008672
  Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1008673
  Наєнко М. Основна увага - підвищенню якості освіти // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Головним своїм завданням наш Університет вважає постійне вдосконалення і підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів <...> Для проведення позалекційної роботи в Університеті створено близько ста різних центрів, лабораторій, кабінетів. Тільки у ...
1008674
  Нагорна Ю.А. Основна характеристика мовної культури державних службовців // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
1008675
  Умарова А.Б. Основная гидрофизическая характеристика агросерых почв: влияние анизотропии и масштабного фактора / А.Б. Умарова, Е.В. Шеин, Н.С. Кухарук // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1460-1466 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1008676
  Окунев Б.Н. Основная задача внешней баллистики и аналитические методы ее решения / Б.Н. Окунев. – Ленинград; Москва, 1934. – 524с.
1008677
  Личков Б.Л. Основная закономерность вековых поднятий и опусканий земной коры / Б.Л. Личков, 1947. – с.
1008678
  Милютин И.А. Основная земская единица в пределах прихода. – Санкт-Петербург : Знаменская тип. инж. Г.А.Бернштейна, 1903. – 48 с. – Дарств.надпись
1008679
  Сабашвили Б.М. Основная лексика родства в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Б. М.; АН ГССР, Ин-т языка. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
1008680
   Основная литература по проблемам хозяйственного расчета и экономического стимулирования в промышленности.. – М., 1975. – 196с.
1008681
  Дильтей В. Основная мысль моей философии. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.122-124. – ISSN 0042-8744
1008682
  Вербицкий А.А. Основная образовательная программа в контекстно-компетентностном формате / А.А. Вербицкий, А.С. Курылев, М.Д. Ильязова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы формирования компетентностной модели выпускника как целеполагающего компонента основных образовательных программ контекстно-компетентностного формата. Представлена инвариантная структура компетенции выпускника вуза, технология ...
1008683
  Захарова Г.П. Основная образовательная программа подготовки бакалавра: опыт и оценка перспектив // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-75. – ISSN 0869-561Х


  Показан конкретный опыт разработки вузом основной образовательной программы высшего профессионального образо вания и возникающие в ходе ее реализации проблемы. The article discusses a specific experience of a higher educational institution in ...
1008684
   Основная причина органического прогресса.. – 3-48с.
1008685
  Ильин В.Н. Основная проблема теории познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.123 - 134. – ISSN 0042-8744
1008686
   Основная программа гидробиологических исследований озера Байкала. – 5 с. – Отд. оттиск
1008687
  Васильев А.Н. Основная профессия / А.Н. Васильев. – Москва, 1954. – 56с.
1008688
  Узнадзе Э.Д. Основная соль алюминия и структурообразование в суспензиях аскангеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Узнадзе Э.Д. ; Лаборатория коллоидной химии Ин-та химии им П.Г. Меликишвили Акад. наук ГрузССР и Кафедра химии Тбилиси. – Тбилиси, 1955. – 13 с.
1008689
   Основная справочная литература по сельскому хозяйству.. – М., 1942. – 24с.
1008690
  Калужнин Л.А. Основная теорема арифметики / Л.А. Калужнин. – Москва, 1969. – 32с.
1008691
  Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14 с.
1008692
  Сапожников А.В. Основная химическая промышленность / А.В. Сапожников. – М., 1929. – 179с.
1008693
  Иоффе Я.А. Основная экономическая задача СССР / Я.А. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1939. – 84с.
1008694
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 108с.
1008695
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 99с.
1008696
  Супоницкий С.А. Основная экономическая задача СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 96с.
1008697
  Тихонов И.А. Основная экономическая задача СССР / И.А. Тихонов. – Ленинград : Ленидат, 1959. – 395 с.
1008698
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва : Знание, 1956. – 40 с.
1008699
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
1008700
  Ляпин А.П. Основная экономическая задача СССР. Лекция. / А.П. Ляпин. – Москва, 1957. – 52с.
1008701
  Иванов В.Н. Основная ячейка социалистического общества / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1975. – 287с.
1008702
  Свєженцев О.О. Основнв проблеми дистанційного навчання та можливі шляхи їхнього вирішення // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-285-210-3
1008703
   Основне - прямі угоди між навчальними закладами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник зустрівся з делегацією Японії у складі голови і засновника Форуму STS ("Наука і технології в суспільстві") Кодзі Омі. Члени делегації Японії відвідали КНУ імені Тараса Шевченка
1008704
  Леонтьев А. Основне економічне завдання СРСР / А. Леонтьев. – К, 1940. – 80с.
1008705
  Брагінський Б. Основне економічне завдання СРСР / Б. Брагінський. – Київ : Політвидав, 1947. – 68 с.
1008706
  Нестеренко О.О. Основне економічне завдання СРСР і шляхи його розв"язання / О.О. Нестеренко. – Київ, 1957. – 24с.
1008707
  Костенко О.М. Основне питання правознавства з позицій соціального натуралізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.72 - 79. – ISBN 966-568-656-9
1008708
  Культенко В.П. Основне питання філософії Парменіда / В.П. Культенко, В.Р. Коломійчук // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 34-36
1008709
  Прутько С.М. Основне право людини: історико-філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 79-91. – ISBN 966-628-132-5
1008710
  Болюбаш Я. Основне призначення організацій, де працюю, - не допускати конфліктів між сторонами // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Екс-керівник Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Ярослав Болюбаш відразу після відставки обійняв посаду в Спілці ректорів, а нещодавно очолив Громадську раду при МОНмолодьспорту. В інтерв"ю "Освіті України" розповів про специфіку цих ...
1008711
  Тетеря І. Основне про поділ майна подружжя, враховуючи останню практику Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 28-29
1008712
  Стахєєва-Боговик Основне та неосновне провадження у транскордонній неспроможності: ключові фактори та поняття // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-114
1008713
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
1. – 1976. – 460с.
1008714
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
2. – 1976. – 479с.
1008715
  Бицилли П.М. Основни насоки в историческото развитие на Европа от началото на християнската ера до наше време / П.М. Бицилли. – София : Университетска печатница, 1940. – 280 с. – (Университетска библиотека ; № 229)
1008716
   Основни проблеми на наукознанието.. – София, 1973. – 238с.
1008717
  Георгиев В. Основни проблеми на славянската диалехронна морфология / В. Георгиев. – София, 1969. – 208с.
1008718
  Николова Р. Основни химични понятия. / Р. Николова. – София, 1980. – 171с.
1008719
  Коваленко К.С. Основний економічний закон соціалізму / К.С. Коваленко. – К, 1958. – 56с.
1008720
  Петровський М.І. Основний економічний закон соціалізму / М.І. Петровський. – Львів, 1958. – 58с.
1008721
  Вишневецький Й.А. Основний економічний закон соціалізму і його діяння в СРСР / Й.А. Вишневецький. – Київ, 1960. – 88с.
1008722
  Панфілов О.Ю. Основний закон війни як одна із ключових категорій філософії воєнної сили // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 79-81
1008723
  Бутко І.П. Основний закон СРСР / І.П. Бутко. – К., 1978. – 120с.
1008724
  Бєлов Д.М. Основний закон України - історія, сучасність та перспективи // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 10-16. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1008725
  Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-18. – ISSN 0132-1331
1008726
  Бурчак Ф.Г. Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки / Ф.Г. Бурчак. – К., 1978. – 48с.
1008727
  Ясинський С. Основний зміст та характер особливості практичного втілення ідеї народного представництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються різноманітні концепції народного представництва, виявляється їх специфічний зміст та особливості.
1008728
  Звєряков М.І. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект : монографія / М.І. Звєряков, Л.Л. Жданова, О.С. Шараг ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2019. – 201, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-201. – ISBN 978-966-927-539-4
1008729
  Баглюк Ю.Б. Основний капітал як чинник економічного зростання // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 20-24. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1008730
  Мазур А.В. Основний кодифікований акт у галузі митної справи (пошук нормативно-правової моделі) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 32-38
1008731
  Граве Д.О. Основний курс механіки. – Київ : Вид. видав ком. ІОН ; Окрліт
Кн. 1 : Основи загальної механіки. – 1927. – 197 с. – Шклограф І.Н.О.
1008732
  Лямцев В.М. Основний метод і найважливіший засіб розвитку соціалістичної економічної інтеграції. / В.М. Лямцев. – К., 1979. – 48с.
1008733
  Рудич Ф. Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політичного аналізу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 8-11
1008734
  Гаврилюк Р.О. Основний податково - правовий режим держави (за законодавством України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.87-91. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
1008735
  Москалець В.П. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.1 -7
1008736
  Кривошеєв В.Т. Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти і газу в Україні / В.Т. Кривошеєв, В.В. Макогон, Є.З. Іванова // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-721Х
1008737
  Сторонянська І.З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 17-25. – ISSN 1562-0905
1008738
  Мота Н.Я. Основний чинник становлення особистості майбутнього фахівця - відносини між викладачем і студентом / Н.Я. Мота, Н.І. Тушницька, Г.М. Баб"як // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 124-130
1008739
  Забитівська А. Основник і добродій Національного музею у Львові // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 100-110. – ISSN 0868-4790
1008740
   Основним принципом гуманітарного розвитку України є людиноцентризм // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4
1008741
  Коломоєць Т. Основні адміністративно-примусові заходи протидії незаконному обігу наркотиків в Україні: пріоритети використання в умовах сучасних реформаційних процесів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 199-208. – ISSN 1026-9932
1008742
  Нікітенко О.І. Основні акти регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 50-57
1008743
  Гуменюк В.В. Основні акценти стратегії розвитку медичної освіти в Україні початку XXI століття // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 72-75
1008744
  Анісімов А.В. Основні алгоритми обчислювальної геометрії : навч.-метод. посібник / Анісімов А.В.,Терещенко В.М., Кравченко І.В. ; КНУТШ, Ф-т кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с.
1008745
  Анісімов А.В. Основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів / А.В. Анісімов, А.М. Глибовець, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів. Проведено порівняльний аналіз найбільш відомих платформ підтримки обчислювальних мобільних агентів. Визначено базові вимоги до архітектури ...
1008746
  Ліщинська Л.Б. Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 206-209. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто основні аспектів підвищення ефективності функціонування підприємства шляхом автоматизації взаємовідносин з клієнтами та впровадження CRM-ситем у його діяльність.
1008747
  Зоріна О.А. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 69-77 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
1008748
  Головач К.С. Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 62-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1008749
  Чухрай Н.І. Основні аспекти аудиту логістики в системі менеджменту / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 110-116. – ISSN 0321-0499
1008750
  Савицька Н. Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 289-294. – ISSN 2307-2261
1008751
  Кравченко І.Л. Основні аспекти викладання спецкурсу "Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об"єктів цивільного будівництва" для 5 курсу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 481-486 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1008752
  Фільштейн Л.М. Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту / Л.М. Фільштейн, Ю.А. Бондар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 118-130. – (Економічні науки ; вип. 28)
1008753
  Кальна-Дубінюк Основні аспекти впровадження венчурного підприємництва / Кальна-Дубінюк, О.А. Причепа // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 81-85
1008754
  Дідух Л.В. Основні аспекти всесвітньо-історичних досліджень у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 321-327
1008755
  Лужанська Т.Ю. Основні аспекти геополітичних процесів в сфері туристичної діяльності… / Т.Ю. Лужанська, Т.В. Теличко, В.Ю. Деркач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 63-68. – ISSN 2311-8164
1008756
  Дронова А.Ю. Основні аспекти державного регулювання цін на ринку нафтопродуктів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 83-89
1008757
  Ходченко О. Основні аспекти діяльності державних кредитних установ Росії та України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1008758
  Швець Т.В. Основні аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України та аналогічних органів у парламентах окремих зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85-91
1008759
  Гавриленко О.П. Основні аспекти дослідження антропогенної перетвореності ландшафтів України як одного з факторів, що визначають ступінь екологічної безпеки території // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 140-147. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1008760
  Гончаров В.В. Основні аспекти дослідження традицій і новацій у межах соціально-філософської концепції В. Плахова // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 171-176. – ISSN 2226-0285
1008761
  Мірошниченко А.К. Основні аспекти дослідження феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи дослідження питання феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства. Автор подає варіант методологічного підходу до здійснення дослідження і викладає аспекти, вирішення яких допоможе здійснити крок у подоланні ...
1008762
  Скопенко Н. Основні аспекти економічного аналізу інтеграційних процесів / Н. Скопенко, О. Михайленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 347-352. – ISSN 1993-0259
1008763
  Бабець І.Г. Основні аспекти економічної безпеки у процесі залучення України до європейського ринку енергоресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-188. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми економічної безпеки, пов"язані з енергетичним сектором у контексті географічного вектора його інтеграції.
1008764
  Халіна О.В. Основні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємства / О.В. Халіна, Н.О. Козаченко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 133-142. – ISSN 1998-6912
1008765
  Сніщенко Р.Г. Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
1008766
  Заікін А.В. Основні аспекти залучення студентської молоді до рухової активності в контексті фізичної рекреації / А.В. Заікін, О.Б. Іваськів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 47-51
1008767
  Путров С.Ю. Основні аспекти зацікавлення студентів до занять фізичним вихованням у контексті гуманізації освітнього процесу / С.Ю. Путров, Л.П. Сущенко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-100
1008768
  Фабрика Н. Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-66. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти зовнішньої політики періоду адміністрації Ліндона Джонсона стосовно Ірану. Проаналізовано період формування відносин між урядами Сполучених Штатів Америки та Ірану. The article deals with main aspects of the United States ...
1008769
  Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок сучасних вітчизняних істориків у вивчення основних аспектів зовнішньополітичної діяльності уряду Павла Скоропадського. The article analyzes the include of the modern Ukrainian historians in the investigation of basic aspects of ...
1008770
  Запорожець В. Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ дев"яностих років XX століття // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 86. – С. 57-65. – ISSN 2306-3548
1008771
  Скрипник А. Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи : макроекономіка / А. Скрипник, С. Марченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 10-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв
1008772
  Ціпан О.Я. Основні аспекти і проблеми розвитку бенчмаркінгу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 9-11
1008773
  Русяєва А.С. Основні аспекти історії Ольвії у працях Л.М. Славіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
1008774
  Лубська М.В. Основні аспекти історії формування і розвитку уявлень про свободу совісті та віросповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядаються основні історичні етапи формування уявлень про свободу совісті та віросповідання, досліджується взаємозв"язок між ними.
1008775
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1008776
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 439-443. – ISBN 966-7890-03-1
1008777
  Лютий В. Основні аспекти класифікації неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 85-90. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються різноманітні підходи до класифікації неттінгу у вітчизняній та зарубіжній науковій доктрині, а також у законодавстві зарубіжних країн. Визначаються основні критерії для проведення класифікації механізму неттінгу. Детально ...
1008778
  Пересадько В.А. Основні аспекти концепції системного еколого - природоохоронного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.14-18. – Бібліогр.: 5 назв
1008779
  Мороз С.В. Основні аспекти кредитування на сучасному етапі / С.В. Мороз, В.О. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 116-125. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1008780
  Суховінська О.Р. Основні аспекти кримінальної відповідальності за порушення авторського права в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 150-153
1008781
  Петрик О. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 3-5. – Бібліогр.: 6 назв
1008782
  Бачур Б. Основні аспекти методологічного дослідження конституційного права України // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. та Всеукр. студент. наук.-практ. конф. "Проблеми інтеграції вітчизняної освіти та науки у міжнародний простір" : 20 трав. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом" ; Одес. ін-т ; Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" [та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7768-34-9
1008783
  Кукіна З.О. Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 98-104


  У зв’язку з швидким розвитком інформаційних технологій, активізацією обміну інформацією в мережі Інтернет, з’являються нові виклики в сфері захисту персональних даних. Активізація діяльності в соціальних мережах, з одного боку, та відсутність ...
1008784
  Білокопитов В. Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 27-33. – ISSN 2312-5993
1008785
  Омельчук С. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 13-18. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано варіанти нормативного наголошування, доречного слововживання на орфографічному, лексичному і граматичному рівнях, а також правильного використання вчителем української мови й літератури лінгвістичної та методичної термінології у ...
1008786
  Лаврик М. Основні аспекти мовної підготовки іноземних студентів: аналіз вітчизняних наукових досліджень // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 69-71. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1008787
  Хільчевський В.К. Основні аспекти морфометрії та гідрохімії Шацьких озер / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 92-100. – ISSN 2306-5680
1008788
  Дроздова І. Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 32-41. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1008789
  Василенко О.М. Основні аспекти написання та публікації статей у вітчизняних журналах, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 11-13
1008790
  Янкова Н. Основні аспекти наукової, літературно-критичної та мистецької діяльності М. Грушевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 542-550
1008791
  Шутка С.Є. Основні аспекти обліку експортних операцій суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності / С.Є. Шутка, Н.І. Колінько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 253-260. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1008792
  Гевко В.Л. Основні аспекти організації підприємств мережевого типу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 67-69. – ISSN 2306-6806
1008793
  Лучків Н.Ю. Основні аспекти організації самостійної роботи студентів медичного факультету // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 147-150. – ISSN 2079-8334
1008794
  Костенко І.В. Основні аспекти організації та перспективи діяльності Вищого антикорупційного суду України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 188-202. – ISSN 1993-0941
1008795
  Гуменюк А. Основні аспекти освітньої діяльності домініканського ордену в Галичині у другій половині XIX - початку XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 14-18
1008796
  Смирнова Т.А. Основні аспекти офшорного бізнесу / Т.А. Смирнова, В.Ю. Мельник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-228-7
1008797
  Ключкович А.Ю. Основні аспекти партійної політизації державно-владної сфери в ФРН // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 143-145
1008798
  Чернюк Н.В. Основні аспекти педагогічної майстерності та іміджу викладача вищого медичного навчального закладу // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 70-73. – ISSN 2077-4214
1008799
  Русіна Ю.О. Основні аспекти повоєнного відновлення сфери вищої освіти в Україні / Ю.О. Русіна, Віжуткін, // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7763-01-6
1008800
  Беззубов Д.О. Основні аспекти правового забезпечення діяльності банків як суб"єктів господарювання / Д.О. Беззубов, М.О. Бухер // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 190-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1008801
  Пожоджук Р.В. Основні аспекти правової природи споживчих відносин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (229). – С. 21-30. – ISSN 2308-9636
1008802
  Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 379-384. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1008803
  Попович Олександр Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 57-62
1008804
  Завадовський Т.Б. Основні аспекти промоції міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
1008805
  Маринюк А.Ю. Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 80-84. – ISSN 2522-9273
1008806
  Ільчук Л.П. Основні аспекти психоаналізу Зігмунда Фрейда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1008807
  Осадчук О.П. Основні аспекти реалізації сучасних систем управління якістю та безпечністю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 144-148
1008808
  Плескач В.Ю. Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1008809
  Духницький Б.В. Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 74-80. – ISSN 2221-1055
1008810
  Ліштаба Т.В. Основні аспекти редагування текстів офіційно-ділового стилю на заняттях з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 112-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1008811
  Островська А. Основні аспекти реформування системи валютного регулювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 155-156. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1008812
  Кудлак В.Я. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча М.Х. Бунге (кінець ХІХ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 67-78. – ISSN 0320-4421
1008813
  Шемет Д.А. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в поліграфічній сфері // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 65-66
1008814
  Тарасов Д.А. Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 73-76. – ISSN 1997-4167
1008815
  Педик Я. Основні аспекти розвитку прокуратури як правоохоронної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.120-125
1008816
  Нікітчина О.В. Основні аспекти соціальної політики держави та регулювання рівня життя населення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 102-103
1008817
  Дробіна Л. Основні аспекти соціальної політики українських урядів у роки національної революції 1917-1921 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 26-32
1008818
  Бондар В.В. Основні аспекти спадкування як засобу набуття права приватної власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 20-26. – ISSN 2414-4207
1008819
  Ковальчук Я. Основні аспекти співвідношення між спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-56.
1008820
  Литвинчук О. Основні аспекти співробітництва України з Європейською організацією з питань юстиції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 119-126.
1008821
  Вакуленко В.Л. Основні аспекти становлення індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 134-137
1008822
  Смоленюк Р.П. Основні аспекти становлення, функціонування і регулювання національної економіки відкритого типу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 18-26. – ISSN 2308-1988
1008823
  Олещенко О.А. Основні аспекти створення інформаційно-телекомунікаційної системи Національної гвардії України / О.А. Олещенко, В.Ю. Поляков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 2 (53). – С. 29-34. – ISSN 2078-7480
1008824
  Матросова Н.М. Основні аспекти створення інформаційної системи менеджменту наукових досліджень / Н.М. Матросова, Х.В. Середа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 147-156. – ISSN 1998-6939
1008825
  Надтока О.Ф. Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки / О.Ф. Надтока, В.О. Надтока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 250-260. – ISBN 978-966-544-404-5
1008826
  Бортник О. Основні аспекти суспільно-політичної діяльності польського корпусу охорони прикордоння на теренах Волинського воєводства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 9-13
1008827
  Забокрицький І.І. Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 53-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1008828
  Живко З. Основні аспекти технологічної безпеки в інноваційному просторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0259
1008829
  Фіголь С.І. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 271-278. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
1008830
  Голопопа Д.І. Основні аспекти фіксування судового процесу // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 51-53. – ISBN 978-617-7041-91-6
1008831
  Товмаш Є.А. Основні аспекти філософського тлумачення соціальної справедливості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 133-139


  У статті автор аналізує розвиток ідеї соціальної справедливості у філософській традиції, а також, у соціально-філософському плані розглядає сучасні концепції справедливості, підкреслюючи їх економічне, політичне та етичне значення для розвитку ...
1008832
  Супрун А.Г. Основні аспекти філософської системи М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні аспекти філософської системи М. Гоголя.
1008833
  Пуцентайло П. Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства / П. Пуцентайло, О. Гуменюк // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 37-47. – ISSN 2410-0919
1008834
  Павлюк М. Основні аспекти формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу на початку XXI ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 203-214
1008835
  Подольна Валентина Вікторівна Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу як нематеріального активу підприємства, розглянуто складові гудвілу і представлено схему формування позитивного гудвілу підприємства, наведено приклад застосування ...
1008836
  Подольна В.В. Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – ISSN 1993-6788
1008837
  Щербань М. Основні аспекти формування та специфіка процесу перекладу сучасних літургічних текстів / М. Щербань, Ю. Хильчук // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 173-185. – ISSN 2310-0923
1008838
  Гуменяк А. Основні аспекти церковно-релігійного життя Домініканського ордену Східної Галичини в другій половині ХІХ - 30-і роки ХХ століть // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 33-40


  У статті відображено напрями діяльності домініканців у релігійній сфері. Висвітлено осередки існування мережі згромадження у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Виокремлено основні функції ордену в рамках церковно-релігійного життя. Виявлено ...
1008839
  Бахметьєва А.М. Основні атрибути та драйвери бренда університету // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 3-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610


  Запропоновано аналіз сучасних світових і вітчизняних стратегій брендинга університетів, вивчено атрибутивні складові та драйвери бренда університету, актуальні для цільових аудиторій академічних установ.
1008840
  Шишкіна І. Основні бар"єри на ринку альтернативних джерел енергії (на прикладі біомаси) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
1008841
  Чала Т.Г. Основні бар"єри при впровадженні в Україні електронної медичної картки пацієнта / Т.Г. Чала, О.В. Туманова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
1008842
  Бассанський Б. Основні біблейські принципи / Б. Бассанський. – Київ : Март, 1994. – 96с.
1008843
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії землі. Сценарії техногену // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 95-100. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1008844
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену = Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии техногена = Main biostratigraphic stages of the earth history. Technogenic scenarios / Г.І. Рудько, Г.Р. Бала ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – Київ : Букрек, 2014. – 223, [1] с. : кольор. іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм., вступ, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 210-216. – ISBN 978-966-399-574-8
1008845
  Боєчко Ф.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : навч. посіб. / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1993. – 530 с.
1008846
  Берзін П. Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 52-57.
1008847
  Кодинець Г.А. Основні вди і породи сільськогосподарської приці / Г.А. Кодинець. – К., 1959. – 36с.
1008848
  Степашко О.П. Основні вектори антикорупційної політики США // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 327-336. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1008849
  Климишин П. Основні вектори геостратегії Китайської Народної Республіки на початку XXI ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 384-398
1008850
  Дацків І. Основні вектори зовнішньої політики ЗУНР (1918-1923рр.) та формування дипломатичної служби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 38-42. – ISSN 1998-4634
1008851
  Маковська М.М. Основні вектори зовнішньої політики Касситської Вавілонії та міжнародна торгівля металами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-166. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між головними напрямками міжнародної діяльності Касситської Вавілонії та міжнародною торгівлею металами. Сучасний стан джерельної бази дозволяє допустити, що не тільки зовнішньополітична діяльність Касситської Вавілонії, а й уся ...
1008852
  Стародубець Г. Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 127-138. – ISSN 1998-4634
1008853
  Хомерікі О.А. Основні вектори модернізації сучасної системи Європейської вищої освіти // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 165-189. – ISBN 978-966-2462-25-8
1008854
  Хомерікі О.А. Основні вектори реформування вищої освіти в Україні у руслі Болонського процесу: очікування і наслідки // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 225-236. – ISBN 978-966-2462-25-8
1008855
  Приступенко Т.О. Основні вектори розвитку інформаційної політики України на сучасному етапі / Т.О. Приступенко, І.С. Блохін // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 195-198


  У статті розглянуто основні напрями та зміст інформаційної політики нашої держави за часів новітньої історії України.
1008856
  Дзвінчук Д.І. Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – С. 125-136. – ISSN 2072-1692
1008857
  Черпакова Т.Г. Основні вектори сучасної зовнішньої політики Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 468-474
1008858
  Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 213-220
1008859
  Мовчан В.А. Основні весняні роботи в ставовому рибному господарстві / В.А. Мовчан. – Х, 1934. – 67с.
1008860
  Петренко І.І. Основні види аналізу державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті виокремлено та проаналізовано основні види аналізу державної політики. Розглянуто основні підходи закордонних та вітчизняних авторів до типології аналізу державної політики. Здійснено систематизацію сучасних класифікацій аналізу державної ...
1008861
  Бабак О. Основні види відповідальності суб"єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 144-148
1008862
  Хільчевський В.К. Основні види господарської діяльності, які впливають на хімічний склад вод басейну верхнього Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 42-47 : Табл., карта. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1008863
  Матвєєв Ю.Г. Основні види деліктів у сучасному англо-американському праві // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
1008864
  Єрмошин М.О. Основні види і форми службово-бойової діяльності і дій Національної гвардії України / М.О. Єрмошин, Т.А. Сутюшев // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 18-24. – ISSN 2078-7480
1008865
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-165. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання входження східних літератур (закавказьких) в українську культуру, процеси інтеграції, включення іншомовних матеріалів, образів, мотивів в український національний контекст.
1008866
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку ХХ століття. Інтегральні зв"язки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-63. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  На широкому матеріалі (архіви, періодика ХХ ст.) розглядаються найактивніші види і форми україно-східних (Середня Азія, Закавказзя) літературних взаємин. Значна частина літературно-критичних праць, оглядів введена в науковий обіг уперше.
1008867
  Матюх С.А. Основні види національних систем вищої освіти у країнах Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Викладено класифікацію, за допомогою якої визначають типи національних систем вищої освіти з врахуванням сучасних глобалізаційних процесів.
1008868
  Миценко Д.В. Основні види психологічного впливу на особистість та їх використання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 137-138
1008869
  Яценко А.Д. Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 326-332. – Бібліогр.: 7 назв.
1008870
  Радіонов Ю.Д. Основні види та суть бюджетних порушень // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1008871
  Семчук А.Г. Основні види та умови виникнення злочинних груп, що спеціалізуються на легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 107-116.
1008872
  Одайник Б.М. Основні визначення термінів, пов"язаних з правовим поняттям "культурна спадщина": проблемні питання // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 125-130
1008873
   Основні визначення, можливі загрози воєнній безпеці держави, основні напрями державної політики у сфері оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 9-40. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
1008874
  Валюшко І.О. Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 142-147. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1008875
  Шустенко С. Основні виклики і пріоритети інформаційної політики Ради Європи у сфері інформаційної безпеки та свободи вираження поглядів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-39. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (54)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано виклики і пріоритети інформаційної політики Ради Європи у сфері інформаційної безпеки та сво - боди вираження поглядів . Аналіз базується на останніх дослідженнях провідних міжнародних дослідників , спеціалізо - ваних органів РЄ та ...
1008876
  Петруньок Б. Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті дається коротка характеристика основних викликів і загроз, що постають перед кримськими татарами в умовах російської окупації. Звернено увагу на проблему етнізації суспільних конфліктів, а також реакцію кримських татар на політику Росії, ...
1008877
  Івасюк Г. Основні виклики сучасній зовнішній політиці Німеччини // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 105-112. – ISSN 2519-4518
1008878
  Пойта І.О. Основні виклики та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні / І.О. Пойта, Горик-Чубатюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 35-39
1008879
  Ковальчук В. Основні виконавчі документи УПА та запілля // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 135-147. – (Нова серія ; вип. 21/22)
1008880
  Танцюра О. Основні виміри дослідження політики пам"яті держави Ізраїль у сучасних історичних студіях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 165-169. – ISSN 1998-4634
1008881
  Машталер А.А. Основні виміри філософської антропології М. Шелера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 105-107
1008882
  Даценко А.Ю. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 357-360


  Поряд з терміном "Інформаційне суспільство" у міжнародні практиці існує термін "цифровий розрив" або "цифрова нерівність". Йдеться про доступність Інтернету у країнах світу. У статті розглянуті причини та особливості виникнення такого явища як ...
1008883
  Сторчак К.М. Основні вимоги до вивчення літератури в школі. / К.М. Сторчак. – К., 1953. – 28с.
1008884
  Романова С.М. Основні вимоги до випускника інженерного вищого навчального закладу в компетентнісній парадигмі освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 110-119. – ISSN 2218-5348
1008885
  Скиба М.Є. Основні вимоги до вищого навчального закладу при визначенні його як засновника наукового парку / М.Є. Скиба, Г.Б. Параск // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 158-160. – ISBN 978-966-600-659-5
1008886
  Безуглий А.М. Основні вимоги до геотектонічних гіпотез на сучасному етапі розвитку науки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 9-12. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
1008887
  Кушик В.Р. Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 56-58. – ISSN 1996-5931
1008888
  Красножон В. Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано вплив Федеральної Авіаційної Адміністрації на формування основних вимог до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США; визначено роль Зводу Федеральних Правил у становленні майбутнього авіаційного диспетчера; ...
1008889
  Левитська Т. Основні вимоги до організації професійної підготовки фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах Данії на прикладі Копенгагенського університету прикладних наук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 443-458. – ISSN 2312-5993
1008890
  Загребнюк Ю.В. Основні вимоги до оформлення тестових завдань при очно-дистанційному навчанні під час вивчення німецької мови не на мовних спеціальностях // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 21-22
1008891
  Мудринич С. Основні вимоги до підготовки і написання науково-дослідницьких робіт // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 26-30
1008892
  Браіловський М.М. Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління / М.М. Браіловський, Т.В. Погребна, О.В. Пташок // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 41-48
1008893
  Давиденко Р.Д. Основні вимоги до подання звернення до Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 221-225. – ISSN 1563-3349
1008894
  Рзаєва С.Л. Основні вимоги до проектування та функціонування дистанційного курсу / С.Л. Рзаєва, Д.О. Рзаєв // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 56-57
1008895
  Зеленська Л.М. Основні вимоги до професійного мовлення диспетчерів управління повітряним рухом / Л.М. Зеленська, С.В. Тимченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 195-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1008896
  Ібатуллін Ш.І. Основні вимоги до розробки програмного забезпечення автоматизованої системи моніторингу землі / Ш.І. Ібатуллін, О.С. Дорош, А.В. Тарнопольський // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 119-126 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
1008897
  Марченко-Бабіч Основні вимоги до системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 119-123. – ISSN 2524-0056
1008898
  Фокін С.П. Основні вимоги до спортивних карт / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 220-224. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7650-87-1
1008899
  Феллер М.Д. Основні вимоги до структури і тексту повідомлення (стандарти, рекомендації) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С. 29-41.


  Редагування тексту
1008900
  Нагорна Н.В. Основні вимоги до сучасного вчителя біології / Н.В. Нагорна, А.А. Дану // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 151-155. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1008901
  Козенков Д.Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 83-88. – ISSN 2074-5354
1008902
  Заяць В.М. Основні вимоги і підходи до побудови екоінформаційних систем на основі комп"ютерних технологій / В.М. Заяць, О.І. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 164-174 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1008903
  Бєлоусова Н.Б. Основні вимоги НАТО щодо забезпечення безпеки інформаційного простору / Н.Б. Бєлоусова, П.А. Афанасьєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 195-202


  Ця стаття розглядає стандарти НАТО щодо забезпечення інформаційної безпеки в межах організації. Головною проблемою є боротьба з тероризмом та передбачення шкідливого впливу кібер атак на державний інформаційний простір. Метою є описання заходів НАТО ...
1008904
  Кухар К. Основні вимоги та законодавчі обмеження щодо мирової угоди в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-15-6
1008905
  Бувай І.В. Основні вимоги та порядок складання звітності за сегментами / І.В. Бувай, В.В. Барабаш // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 20-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1008906
  Марченко В. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 56-59
1008907
  Погребняк С. Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 41-53. – ISSN 1993-0909
1008908
  Гаврилів О.С. Основні випадкові розподіли на площині в R3 / О.С. Гаврилів. – Львів : Товариство ім. Стефана Банаха, 2007. – 70с. – ISBN 966-8460-30-8
1008909
   Основні виробничі типи сільськогосподарських підприємств.. – Київ : Урожай, 1974. – 176с.
1008910
  Підлісецький Г.М. Основні виробничі фонди колгоспів і радгоспів / Г.М. Підлісецький. – К, 1975. – 47с.
1008911
  Прокопенко И.С. Основні виробничі фонди промисловості УРСР і ефективність їх використання. / И.С. Прокопенко. – К, 1969. – 41с.
1008912
  Чуйко О.А. Основні виробничі фонди та шляхи підвищення ефективності їх використання // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 186-188. – (Серія "Економічні науки")
1008913
  Мещеряков В.М. Основні вихідні дані, які послужили підставою для розробки проекту відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 158-164. – ISSN 2077-3455
1008914
  Єрмошенко А.М. Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні / А.М. Єрмошенко, К.С. Горячева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 278-282 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1008915
  Заіка І.В. Основні вияви особистісної напруженості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 9-15. – Бібліогр.: 39 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1008916
  Набі А І.М. Основні відмінності між поняттями міжнародного та світового порядку в рамках теорії міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 95-101. – ISSN 2308-6912


  В статті розглянуто основні концептуальні відмінності між понятійними категоріями міжнародного та світового порядку в теорії міжнародних відносин. Поняття "міжнародний порядок" та "світовий порядок" достатньо часто вживаються не лише в рамках наукових ...
1008917
  Плющ П.П. Основні відомості з історії української літературної мови : Лекції для студентів-заочників педагогічних і учительских інститутів / П.П. Плющ ; МО УРСР, Науково-метод. кабінет заоч. пед. освіти. – Київ : Радянська школа, 1953. – 136 с.
1008918
   Основні відомості якісних даних професорсько-викладацького складу та підготовка ними науково-методичної літератури за післявоєнні роки. – Київ, 1973. – 14с.
1008919
   Основні віхи в розвитку факультету // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-593-6
1008920
  Тептюк Л.М. Основні віхи діяльності Історичного товариства Нестора–літописця та участь Володимира Іконникова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 47-49. – ISSN 2076-1554


  Наукова діяльність багатьох відомих українських істориків була пов"язана з діяльністю товариства Нестора-літописця, серед яких М. Максимович, В. Іконников, В. Антонович, Д. Багалій, О. Левицький, І. Лучицький, М. Грушевський, М. Довнар-Запольський та ...
1008921
   Основні віхи життя й творчості О.С. Стрижака // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 15-16. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
1008922
  Петрук Б.В. Основні віхи життя Олександра Русова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається життєвий і творчій шлях видатного українського науковця Олександра Олександровича Русова, основоположника земської статистики, напрямки діяльності вченого в галузі статистики, етнографії, фольклористики та філології, а також його ...
1008923
  Черняк І.В. Основні віхи життя та творчості бібліотекознавця професора О.С. Сокальського // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 2409-9805
1008924
  Петрик А.М. Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 124-126. – ISBN 966-2980-20-2
1008925
  Кудласевич О.М. Основні віхи історії вітчизняного підприємництва ретроспективний аналіз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 100-104
1008926
  Букет Є. Основні віхи історії православної церкви на території України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
1008927
  Кічера В.В. Основні віхи релігійного розвитку Мукачівського монастиря // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 3-6. – (Історія ; Вип. 24)
1008928
  Жовкова О.І. Основні віхи розвитку православних навчальних закладів. Ракурс з історії у сьогодення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 89-99
1008929
  Нікіфоров К. Основні віхи розвитку Ради у справах релігій при РМ СРСР в період "застою" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 156-159. – ISBN 978-966-171-793-9
1008930
  Копилов С.А. Основні віхи столітнього поступу Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1008931
  Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-22.
1008932
  Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 10-13
1008933
  Швачко С.О. Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 230-233. – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено питання семантичної конгруентності нумеральної та димензіональної лексики на матеріалі числівників, слів міри та ваги в англійській, українській і російській мовах.
1008934
  Васильченко О.П. Основні властивості джерел конституційного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 171-179. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми системи джерел конституційного права України, висвітлюються особливості як системи джерел конституційного права України в цілому, так і окремих її складових. Підкреслюється необхідність наукового обгрунтування юридичної природи та ...
1008935
  Шаповалова С.М. Основні властивості затрат підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості затрат як об"єкта управління. Обгрунтовано необхідність введення поняття "характер затрат". Доведено необхідність розширення переліку комплексу властивостей затрат такою характеристикою, як "привабливість", що сприятиме ...
1008936
  Шаповалова Світлана Михайлівна Основні властивості затрат підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості затрат як об"єкта управління. Обгрунтовано необхідність введення поняття "характер затрат". Доведено необхідність розширення переліку комплексу властивостей затрат такою характеристикою, як "привабливість", що сприятиме ...
1008937
  Могильчак В.Ю. Основні властивості просторово-часового розподілу загального вмісту озону на території України протягом 1979-2014 років // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 101-102
1008938
  Черненко М.В. Основні внутрішні причини формування культурно-дисидентського руху // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 141-145
1008939
  Степаненко В.В. Основні внутрішні фактори успіху діяльності бізнес-інкубатора // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-44. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1008940
   Основні воєнно-економічні аспекти комплексного планування розвитку Збройних Сил України / О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Є. Єфіменко, О.С. Паюк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
1008941
  Скрипкін О.Г. Основні впливові фактори генезису професійних страхів військових льотчиків // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 288-294


  У статті висвітлено результати досліджень основних впливових факторів, які мають місце та відіграють роль у процесі формування професійних страхів офіцерів льотного складу, отриманих під час проведення в 2012 році комплексного психологічного ...
1008942
  Тащук К.О. Основні галузеві елементи територіальної структури промислового комплексу Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 40-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1008943
  Бінчева М.С. Основні галузі сільського господарства : характеристика сучасного господарства / М.С. Бінчева, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 96-107
1008944
  Шалімова Н.С. Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 280-288 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1008945
  Хоменко М. Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет / М. Хоменко, Н. Коробцова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 74-79. – ISSN 2663-5313
1008946
  Комлєв О.О. Основні генетичні типи давнього рельєфу ранньо- та пізньокрейдового віку в межах Правобережжя Середнього Дніпра / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено короткий аналіз палеографічних умов, які зумовлювали формування давнього рельєфу протягом ранньої та пізньої крейди. Названо й охарактеризовано основні генетичні типи давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров"я, характерні для ...
1008947
  Паланичко О.В. Основні геоекологічні проблеми в басейнах річок Передкарпаття / О.В. Паланичко, А.О. Кирилюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 102-106. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1008948
  Береговий А.І. Основні геополітичні гравці арктичного регіону та національні інтереси Канади в Арктиці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 191-199. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
1008949
  Олійник Я. Основні геополітичні парадигми в умовах глобалізації світового простору / Я. Олійник, А. Степаненко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 65-68. – ISBN 978-617-7069-36-1
1008950
  Даніленко А.Ю. Основні групи труднощів у перекладі медичних термінів / А.Ю. Даніленко, Д.В. Карачова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844


  "У цій статті ми робимо загальний екскурс до перекладу у медичній галузі. Останні десятиліття медицина зазнала значного розвитку та науково-технічного прогресу. Майже кожного року ця галузь науки поповнюється новими розробками та науковими винаходами, ...
1008951
  Чернова К. Основні дані про кафедру української мови і літератури Пряшівського філософського факультету Кошицького університету ім. П.Й. Шафарика // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
1008952
   Основні дати життя і науково-педагогічної діяльності В. А. Кучера // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 607-610. – ISSN 1563-3969
1008953
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 42-66


  О. Пономарів.
1008954
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 33-34
1008955
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С.102-105
1008956
   Основні дати життя та діяльності А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 14-15


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1008957
   Основні дати життя та діяльності В.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 7-9


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1008958
   Основні дати наукової та педагогічної діяльності Л.В. Губерського // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 5]. – ISBN 978-966-439-447-2
1008959
  Євсеєнко О.Ф. Основні демографічні чинники впливу на міграційні процеси серед молоді в Україні // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 42-43
1008960
  Наконечний В. Основні державницькі погляди В"ячеслава Липинського як ідеолога українського монархізму ХХ століття за "Листами до братів-хліборобів"
1008961
  Наконечний В. Основні державницькі погляди В"ячеслава Липинського як ідеолога українського монархізму ХХ століття за "Листами до братів-хліборобів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-15-6
1008962
  Зінченко О.В. Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. - конституція чи "конституційний костюм" самодержавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 26-36. – ISSN 0201-7245
1008963
  Лехніцька С.І. Основні дериваційні моделі у латинських фармацевтичних назвах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 191-195
1008964
  Сербін О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21
1008965
  Олієвська М.Г. Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку / М.Г. Олієвська, Д.Л. Кумков, С.В. Петруха // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 127-136
1008966
  Лютий В. Основні детермінанти крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 148--152. – ISSN 0132-1331
1008967
  Синютка О.М. Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 27-36. – ISSN 1562-0905
1008968
  Філіпенко А.С. Основні детермінанти трансформації економічної моделі України // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 12-13
1008969
  Дарчук В.Г. Основні дефініції розвитку стратегії просування / В.Г. Дарчук, О.В. Литвинова, В.Ю. Одношов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 21-26. – ISSN 2415-8089
1008970
  Косинська І.Е. Основні джерела виробництва електричної енергії та розвиток альтернативних джерел енергії // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1008971
  Пасічник М.С. Основні джерела наукової інформації. інформаційний документ // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 2 (22). – С. 25-35. – ISBN 966322012-0
1008972
  Бахвалов В.Б. Основні джерела помилок GPS-спостережень / В.Б. Бахвалов, В.В. Вишнівський, Р.М. Леоненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 378-381


  Розглядаються основні джерела помилок, та їх характеристики, які виникають при визначенні місцеположення (координат) приймача GPS (глобальна система позиціонування). Матеріал статті носить інформаційне значення и можуть бути корисним для спеціалісті з ...
1008973
  Стишов О.А. Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця XX - початку XXI століть // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 33-46. – ISSN 0027-2833
1008974
  Жила В. Основні джерела походження корейських фразеологізмів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-15. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено та прокласифіковано основні джерела походження фразеологічних одиниць. Розглянуто класифікації корейських мовознавців та подана власна. В статье определены и проклассифицированы основные источники происхождения фразеологических ...
1008975
  Гутів Б. Основні джерела права міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 49-51
1008976
  Яцишин М. Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань : (теоретико-аналітичний огляд) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 135-140. – ISSN 0132-1331
1008977
  Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 101-111
1008978
  Нехайчук Д.В. Основні джерела фінансового забезпечення водогосподарського комплексу АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-61. – Бібліогр.: 6 назв
1008979
  Пухтецька А.А. Основні джерела формування європейських принципів адміністративного права // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 170-175. – ISBN 966-435-028-1
1008980
  Романенко Л.Ф. Основні джерела формування та управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки / Л.Ф. Романенко, С.С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 74-78
1008981
  Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 58-64
1008982
  Павленко В.В. Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 127-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
1008983
  Стоєцький Валентин Основні дії під час пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 15 : фото
1008984
  Стоєцький В.Ф. Основні дії під час пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 16 : фото
1008985
  Дружченко Ю.М. Основні доктрини імунітету держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 317-320
1008986
   Основні документи Буджацького козацтва // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 100 с. – Бібліогр.: іл., табл.
1008987
   Основні документи про школу : [збірник-довідник]. – Київ : Радянська школа, 1973. – 360с.
1008988
   Основні документи про школу. – Київ : Радянська школа, 1982. – 398, [2] с.
1008989
   Основні документи, що регламентують роботу Українського реєстрового козацтва : Статутне видання. – Київ, 2003. – 76с.
1008990
  Сігуа Г.В. Основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Сігуа Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1008991
  Ілляхова М. Основні домінанти сучасного освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 416-418. – ISSN 2076-1554


  Представлено аналіз освітніх підходів, що відповідають ціннісним орієнтирам інформаційного суспільства.
1008992
  Клименко С.Ю. Основні домінанти та стратегія розвитку наукоємних виробництв в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-36.
1008993
  Малишена Ю.О. Основні дослідницькі вектори соціальної епістемології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 287-291. – ISSN 2076-1554
1008994
  Тітаренко А. Основні досягнення національних революцій XVIІ століття в Англії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 107-108
1008995
   Основні досягнення та напрями розвитку відділу палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України впродовж 1990-2018 рр. / В.І. Полєтаєв, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко, О.Ю. Котляр, Т.І. Немировська // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 67-83 : рис., фото. – Бібліогр.: с.82-83. – ISSN 1025-6814
1008996
   Основні досягнення та перспективи розвитку дослідженнь квартету України у відділі геології антропогену ІГН НАН України / Н.І. Дикань, О.І. Крохмаль, О.С. Комар, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 103-107. – ISSN 1025-6814
1008997
   Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського держ. ун.(1946-1990): Бібл. покажчик.. – Ужгород, 1991. – 253с.
1008998
  Сафонова Т.В. Основні еволюційні стадії становлення мистецтва фотографії: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 169-175
1008999
  Андрущенко В. Основні екзистенції життєдіяльності драгоманівців // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 235-246. – ISBN 978-966-931-159-7
1009000
  Чайка В.М. Основні екологічні чинники збіднення природного біорізноманіття України / В.М. Чайка, М.М. Лісовий, М.З. Мухаммед // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 2077-4893
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,