Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1007001
  Сворак С.Д. "Основи державного устрою Галицької Республіки" в контексті європейського конституціоналізму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 112-119. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1007002
  Помогайбо В.М. Основи антропогенезу : підручник [для студентів ВНЗ] / Валентин Помогайбо, Андрій Петрушов, Наталія Власенко. – Київ : Академвидав, 2015. – 142, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - На обкл.: Антропогенез як розділ. Походження та еволюція людини. Раси та їх походження. Генетичні аспекти антропогенезу. – Бібліогр.: с. 142-143. – (Alma mater+). – ISBN 978-617-572-092-9
1007003
  Сегеда С. Основи антропології : Навчальний посібник для студ. історичних спеціальностей внз / С. Сегеда. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00531-6
1007004
  Мельник Т.О. Основи антропології : Навчально-методичний посібник для студентів-істориків / Т.О. Мельник, В.В. Масненко; Мін-во освіти України.Черкаський держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 79с. – ISBN 966-7331-18-0
1007005
  Майданик Р. Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 95-107. – ISSN 1026-9932
1007006
   Основи археології. – К.
1. – 1963. – 32с.
1007007
  Шовкопляс І.Г. Основи археології / І.Г. Шовкопляс ; [ред. К.П. Сульженко]. – Київ : Радянська школа, 1964. – 267, [3] с : мапи, ілюстрації. – Бібліогр. в підряд. прим.
1007008
   Основи археології : програма та робочий план вивчення курсу. – 2-е доп. і перероб. вид. – Київ : Київська книжкова друкарня № 5
Вип. 1. – 1966. – 27с.
1007009
  Шовкопляс І.Г. Основи археології : підручник / І.Г. Шовкопляс. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 221 с.
1007010
   Основи археології : програма вичення курсу на історичних факультетах вузів Української РСР. – Київ : Київський університет, 1978. – 33 с.
1007011
  Пивоваров С.В. Основи археології земель Чернівецької області : (шкільний курс) : 7-11 класи / Пивоваров С.В., Федорак В.Ф. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Чернігів : Технодрук, 2019. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147. – ISBN 978-617-7611-50-8
1007012
  Кравець Н Й. Основи атеізму / Н Й. Кравець, В.М. Петров. – Харків, 1959. – 284с.
1007013
   Основи атеїзму. – К., 1959. – 16с.
1007014
  Танчер В.К. Основи атеїзму / В.К. Танчер. – Київ, 1961. – 339 с.
1007015
  Войтко В.І. Основи атеїзму / В.І. Войтко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 230 с.
1007016
   Основи атомної та ядерної фізики : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2001. – 63с.
1007017
  Білик М.Д. Основи аудиту / М.Д. Білик, Л.І. Полятикіна. – Суми : Слобожанщина, 1999. – 296 с. – ISBN 966-535-082-Х
1007018
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівніх акредитації] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид.. переробл. і доповн. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 504с. – ISBN 966-96076-3-9; 966-8007-00-Х; 966-7827-18-6
1007019
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навчальний посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-3-9
1007020
  Джерелейко С.Д. Основи аудиту : підручник / С.Д. Джерелейко; [ Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький)]. – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 144с. – ISBN 966-346-207-8
1007021
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Українська книга). – ISBN 966-8007-00-Х
1007022
  Ільіна С.Б. Основи аудиту : навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ільіна С.Б. ; [ред. С.П. Білокурський]. – Київ : Кондор, 2009. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-377. – ISBN 966-351-146-X
1007023
  Десятник Г.О. Основи аудіовізуальної документалістики : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. В.В. Гоян] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 103
1007024
  Завадський І.О. Основи баз даних : [навч. посіб. для учнів 10-11 кл. та вчителів інформатики загальноосвіт. навч. закл.] / І.О. Завадський. – Київ : І.О. Завадський, 2011. – 191, [1] с. : іл. – (Інформатика. Курси за вибором). – ISBN 978-966-97182-0-4
1007025
  Завадський І.О. Основи баз даних : [навч. посібник для учнів 10-11 кл. та вчителів інформатики загальноосвіт. навч. закл.] / І.О. Завадський. – Київ : І.О. Завадський, 2013. – 190, [2] с. : іл., табл. – (Інформатика. Курси за вибором). – ISBN 978-966-97182-0-4
1007026
  Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту : [практикум : навч. посібник] / Версаль Наталія Іванівна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-306-168-6
1007027
  Онищенко В.О. Основи банківської справи : Навчальний посібник / В.О. Онищенко, .; МОУ. ПДТУ ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1999. – 163c. – ISBN 966-616-001-3
1007028
  Остапишин Т.П. Основи банківської справи : Курс лекцій / Т.П. Остапишин; Міжрег.акад. управл. персоналом. Відп.ред. І.В. Хронюк. – Київ : МАУП, 1999. – 112с. – ISBN 966-7312-80-1
1007029
   Основи банківської справи : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, В.В. Соляр, С.І. Маслов; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. ; МОНУ ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с. – ISBN 966-8365-132-0
1007030
  Пістун І. Основи безпеки життєдіяльності : Навчальний посібник для 9 класу / Ігор Пістун, Микола Хобзей, Андрій Березовецький. – Львів : Сполом, 2000. – 160с. – ISBN 966-7445-62-3


  Висвітлюється фізіологічна надійність людини, зокрема аналізатори та психологічна надійність людини і їх вплив на працездатність. Для студентів вузів
1007031
  Пістун І. Основи безпеки життєдіяльності : Навчальний посібник для 7-8 класів / Ігор Пістун, Микола Хобзей, Андрій Березовецький. – Львів : Сполом, 2001. – 192с. – ISBN 966-7445-76-3


  Висвітлюється фізіологічна надійність людини, зокрема аналізатори та психологічна надійність людини і їх вплив на працездатність. Для студентів вузів
1007032
  Бакка М.Т. Основи безпеки життєдіяльності людини : навч. посібник для студ. вузів техн. та екон. профілю / М.Т. Бакка, В.С. Редчиць, В.С. Сивко ; Мін-во освіти України ; Ін-т змісту і методів навчання ; Житомир. інженерно-технолог. ін-т. – Житомир : [б. в.], 1997. – 333 с.
1007033
  Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-162-8
1007034
  Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль; МАУП. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 232. – ISBN 966-608-417-1
1007035
  Григорук В.І. Основи безпеки життєдіяльності людини : підручник / В.І. Григорук, П.А. Коротков, Т.П. Короткова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 276 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276. – ISBN 966-594-429-0
1007036
   Основи безпеки життєдіяльності та підтримання здоров"я людей середнього віку : Метод. настанови для студ. відділення психології, фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 32с.
1007037
  Лохвицька Л.В. Основи безпечної поведінки закладаються в дошкільному віці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-18
1007038
  Черниш Н.І. Основи бібліології : навч. посібник [для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування"] / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-219 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-7821-60-9
1007039
  Крамаренко А.О. Основи бізнес-законодавства : навч. посібник / А.О. Крамаренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 169, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 164-169. – ISBN 978-966-285-497-8
1007040
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : Підручник для студ.економ.спец.ВНЗ / А.П. Кісельов. – Київ : Вища школа, 1998. – 191с. – ISBN 5-11-004657-3
1007041
   Основи бізнесу : навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-283-9
1007042
  Бейкер К. Основи білінгвальної освіти і білінгвізму / Колін Бейкер ; [пер. з англ. Н.А. Сафонової]. – 5-те вид. – Дніпро : Ліра, 2016. – 645, [1] с. : іл., табл. – Індекс: с. 617-645. – Бібліогр.: с. 533-616 та в кінці розд. – (Білінгвальна освіта і білінгвізм = Bilingual education and bilingualism). – ISBN 978-966-383-757-4-5
1007043
  Рудишин С.Д. Основи біогеохімії : навч. посібник / С.Д. Рудишин. – Київ : Академія, 2013. – 245, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. сл.: с. 234-241. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-423-9
1007044
  Шмандій В.М. Основи біогеохімії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Шмандій, Л.А. Бездєнєжних ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2020. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-175. – ISBN 978-966-289-044-0
1007045
  Михайленко В.Є. Основи біодизайну : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Є. Михайленко, О.В. Кащенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2018. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-171. – ISBN 978-966-2229-20-2
1007046
  Бабський А.М. Основи біоенергетики : підручник [для студ. і аспір. біол. ф-тів ун-тів, фізіологів, біофізиків, біохіміків, лікарів, фахівців у галузі клітин. біології] / Андрій Бабський, Оксана Іккерт, Володимир Манько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 310, [2] с. : іл., табл. – Серію засн. 2009 р. - Покажч.: с. 299-311. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0422-1
1007047
  Дідух Я.П. Основи біоіндикації = Fundamentals of bioindication : [монографія] / Я.П. Дідух ; [відп. ред. Д.М. Гродзинський ; ред. К.С. Потійчук ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 312-339. – ISBN 978-966-00-1255-4
1007048
  Орловський М.І. Основи біології цукрових буряків / М.І. Орловський. – Київ; Харків, 1937. – 163с.
1007049
   Основи біологічного методу захисту рослин. – К., 1973. – 352с.
1007050
  Ємчик Л.Ф. Основи біологічної фізики і медична апаратура : підручник для студентів вищ. мед. навч. закладів І-ІІІ рівнів акредитації / Л.Ф. Ємчик. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2014. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 390-391. – ISBN 978-617-505-325-6
1007051
  Орос М.Г. Основи біометрії / М.Г. Орос. – Ужгород, 1973. – 82с.
1007052
  Гумецький Р.Я. Основи біоніки / Р.Я. Гумецький. – Львов, 1972. – 128с.
1007053
  Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії : Пробний навч. підр. для 11 кл. / В.Г. Пивоваренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-02749-7
1007054
  Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії : Підруч. для 11 кл. серед. шк. з поглиб. вивч. хімії / В.Г. Пивоваренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1998. – 174 с.
1007055
  Бондар І.В. Основи біотехнології : монографія / І.В. Бондар, В.М. Гуляєв ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : Видавництво ДДТУ, 2009. – 443, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-438. – ISBN 978-966-8551-77-2
1007056
  Кравченко О.О. Основи біотехнології : навч. посібник / О.О. Кравченко, О.М. Савчук, Л.І. Остапченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 978-966-933-057-4
1007057
  Деркач М.П. Основи біофізики / М.П. Деркач. – Львів : Львівський уныверситет, 1967. – 278 с.
1007058
  Савицький І.В. Основи біохімії : підруч. для студ. мед. ін-тів / І.В. Савицький. – Київ : Здоров"я, 1965. – 614 с.
1007059
  Ковальчук Л.О. Основи біохімії : Опорний конспект лекцій. Навчально-методичний посібник / Л.О. Ковальчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Львів. економ. бізнес-коледж. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 185 с. – ISBN 966-613-091-2
1007060
  Нельсон Д.Л. Основи біохімії за Ленінджером = Lehninger principles of biochemistry : [навч. посібник] / Дейвід Л. Нельсон, Майкл М. Кокс ; [пер. з англ.: О. Матишевська та ін. ; наук. ред. перекладу: С. Комісаренко та ін.]. – Львів : БаК, 2015. – XXIV, 1256 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 1211-1256. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2227-35-2
1007061
  Кретович В.Л. Основи біохімії рослин / В.Л. Кретович. – Київ, 1959. – 480 с.
1007062
  Сопін Є.ф. Основи біохімічних методів дослідження / Є.ф. Сопін, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1975. – 243с.
1007063
  Кононенко І.В. Основи біржового права : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Кононенко. – Київ : Кондор, 2007. – 576с. – ISBN 966-351-012-9
1007064
  Трофименко П.Є. Основи бойового застосування артилерії : підручник / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, В.О. Колесников ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-0446. – Бібліогр.: с. 368-370. – ISBN 978-966-657-670-8
1007065
  Трофименко П.Є. Основи бойового застосування артилерійської батареї : підручник / П.Є. Трофименко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 308, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 198-245. – Бібліогр.: с. 194-197. – ISBN 978-966-657-895-5
1007066
  Талієв В.І. Основи ботаніки / В.І. Талієв. – Харків-Одеса, 1933. – 400с.
1007067
  Джуран В.М. Основи ботаніки : Методичні розробки / В.М. Джуран, Н.І. Крецул; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницький держ.педаг. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини. – ISBN 966-7053-44-Х
Ч.1. – 2002. – 68с.
1007068
  Джуран В.М. Основи ботаніки : Методичні розробки / В.М. Джуран, Н.І. Крецул; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницький педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини. – ISBN 966-7053-02-Х
Ч.2. – 2002. – 62с.
1007069
   Основи будування сайтів / В. Манако, Д. Манако, О. Данилова, О. Войченко; Володимир Манако, Дмитро Манако, Ольга Данилова, Олексій Войченко. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-021-2; 966-356-059-2
1007070
  Максимович М.Г. Основи булевої алгебри і контактні схеми / М.Г. Максимович. – Львів, 1980. – 100с.
1007071
  Матвіенко А.В. Основи бухгалтерського обліку / А.В. Матвіенко. – Х., 1935. – 116с.
1007072
  Швець Є В. Основи бухгалтерського обліку і судово-бухгалтеської експертизи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Є. Швець. – Київ : Каравела, 2008. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-83-0
1007073
  Пилипенко І.І. Основи бухобліку за міжнародними стандартами : Навч. посібник / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. – Київ, 2001. – 184с. – ISBN 966-7773-33-7
1007074
   Основи валеології : Навчальна програма для студ. пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 20с. – ISBN 966-8847-03-2
1007075
  Стоєв В.Л. Основи вдосконалення фіскальної політики регіонів в Україні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 52-55. – ISBN 978-9934-571-53-4
1007076
  Бакка М.Т. Основи ведення сільского господарства та охорона земель : навч. посібник для студ. екологічн. спец. вузів / Бакка М.Т., Стрельченко В.П., Божок П.Т. ; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир, 2000. – 366с. – ISBN 966-7570-61-4
1007077
  Креневич А.П. Основи векторного аналізу та теоріїї поля : навч. посібник / А.П. Креневич, А.В. Ловейкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
1007078
  Разумова М.А. Основи векторного і тензорного аналізу : навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-114-4
1007079
  Лісняк В.С. Основи векторного та тензорного аналізу / В.С. Лісняк. – Київ, 1993. – 84с.
1007080
  Близнюк М. Основи вивчення інформаційних технологій: теоретичні і методичні засади // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 47-58. – ISSN 1682-2366
1007081
  Супрун Л.В. Основи видавничої справи : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика" / Л.В. Супрун; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-2150-44-5
1007082
  Партико З.В. Основи видавничої справи : навч. посібник / З.В. Партико. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 301, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-301. – ISBN 978-617-7507-54-2
1007083
   Основи видавничої справи та редагування : Ддля студ. філософ. факультету: Навчальна програма. – Київ, 2000. – 4с.
1007084
  Гречан А.П. Основи визначення інноваційного розвитку економіки / А.П. Гречан, Т.Є. Воронкова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14. – Бібліогр.: 8 назв
1007085
   Основи викладання мистецьких дисциплін : навч. посіб. для студентів гуманіт. спец. ВНЗ / О.П. Рудницька, Л.М. Ісьянова, О.А. Цвігун, О.П. Кодьєва, С.О. Соломаха; О.П. Рудницька [та ін.] ; за заг. ред. О.П. Рудницької ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т змісту і методів навчання [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998. – 182, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7111-03-2
1007086
  Скідін О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Скідін. – Запоріжжя, 2003. – 277с. – ISBN 966-599-020-9
1007087
  Мулярчук І.Ф. Основи виробництва / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2001. – 268с.
1007088
  Матвійків М.Д. Основи виробництва електронних апаратів : підручник для студентів вищих навч. закладів напряму "Електронні апарати" / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – Львів : Апріорі, 2008. – 360с. – ISBN 966-8256-68-9
1007089
  Копей Б.В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу : навч. посібник / Б.В. Копей ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. мор. нафтогаз. технологій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 371, [1] с. – На корінці зазнач. номер тому серії. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 371. – (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 5). – ISBN 978-966-694-232-9
1007090
  Зінчук М.І. Основи виробничого кризового та наукового моніторингу грунтів у верхів"ях Прип"яті : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.03 / Зінчук М.І.; Ін-тут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. – Х., 1998. – 19л.
1007091
  Тріпак М.М. Основи вишколу психології фінансів інклюзивних інституцій в умовах світової пандемії // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 7-24. – ISSN 2617-1112
1007092
  Ковалевський Г. Основи вищої аналізи / Г. Ковалевський. – Х.-О, 1930. – 120с.
1007093
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техників / В. Боришкевич. – Дніпропетровськ
1. – 1929. – 159 с.
1007094
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техніків / В. Боришкевич. – Харків; Дніпропетровськ
2. – 1930. – 164с.
1007095
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техніків / В. Боришкевич. – Харків; Дніпропетровськ
3. – 1931. – 379с.
1007096
  Доманська Г.П. Основи вищої математика (для економічних спеціальностей) : (для економічних спеціальностей) : посібник / Г.П. Доманська, С.П. Лавренюк ; МОНУ. ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 634 с. – ISBN 978-966-613-647-6
1007097
   Основи вищої математики. – Харків
1. – 1962. – 12 с.
1007098
   Основи вищої математики : Методична розробка для студ. біол. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
1007099
  Тріщ Б. Основи вищої математики : теореми, приклади і задачі / Б.М. Тріщ ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 404 с. – ISBN 979-966-613-528-9
1007100
  Тюрин О.В. Основи вищої математики : навч. посібник / О.В. Тюрин, М.Г. Мірак"ян, С.О. Жуков ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-085-0
Ч. 2 : Математичний аналіз. – 2014. – 534, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Математичний аналіз
1007101
  Деніелс Ф. Основи вищої математики для хіміків / Ф. Деніелс. – Харків; Київ, 1932. – 184 с.
1007102
  Голубець М.А. Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-141. – ISBN 978-966-2400-49-6
1007103
  Романенко Ю.В. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму : [ монографія ] / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2008. – 320 с. – До 15-річчя Класичного приватного університету. – ISBN 978-966-2970-13-5
1007104
  Огаренко Т.О. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях: прикладний аспект / Т.О. Огаренко, Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2009. – 275 с. – ISBN 978-966-2970-34-0
1007105
  Беспалько А. Основи військово-соціальної роботи у збройних силах України й арміях провідних країн світу / А. Беспалько, А. Шумейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-10. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто зміст військово-соціальної роботи Збройних Сил України як складової морально-психологічного забезпечення. Виявлено функції, завдання і зміст військово-соціальної роботи. Доповнено та розширено уявлення про зміст військово-соціальної роботи. ...
1007106
  Балабін В.В. Основи військового перекладу : англійська мова : навчальний посібник / В.В. Балабін ; КНУТШ, Військовий ін-т. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-472-9
Ч. 1. – 2004. – 208 с.


  Розглядається новий, актуальний напрямок психофізіології, який поєдніє практичні шляхи та засоби вирішення загальнодержавної проблеми ефективної та безпечної діяльності
1007107
  Ольховой І.О. Основи військового перекладу : французька мова : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Ольховой, М.Б. Білан, О.В. Акульшин ; за заг. ред. генерал-майора, канд. філол. наук, проф. В.В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Київ : Логос, 2012. – 632, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., фр. – Бібліогр.: с. 556-561. – ISBN 978-966-171-516-4
1007108
  Онищук М.І. Основи військового перекладу. Польська мова : навч. посіб. для курсантів і студ. третього-п"ятого курсів вищ. навч. закладів / М.І. Онищук ; за заг. ред. В.В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр.: с. 266-267. – ISBN 978-966-439-625-4
1007109
  Заброцький М.М. Основи вікової психології : Навчальний посібник / М.М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 112с. – ISBN 966-7924-07-6
1007110
  Шмараков І.О. Основи вірусології : підручник для студ. біол. спец. / І.О. Шмараков, М.М. Марченко, М.Я. Співак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 319, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-966-423-161-6
1007111
  Буняк Наталія Основи віршування : програма спецкурсу для гімназій та ліцеїв, профільних класів із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 49-53. – Бібліогр. в кінці ст.
1007112
   Основи вітчизняного парламентаризму : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-309-7
Т. 1. – 2012. – 407, [1] с. – Додатки: с. 396-403. – Бібліогр. наприкінці розділу
1007113
   Основи вітчизняного парламентаризму : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-312-7
Т. 2. – 2012. – 337, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розділу
1007114
   Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті : навч.-метод. посібник / Голов. упр. освіти і науки виконавч. органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.) та ін. ; [упоряд.: О.І. Авєріна, В.В.Брязкун, В.В. Варенич та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 205, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-966-651-984-2
1007115
  Костирко С.Р. Основи впровадження контролінгу в систему управління підприємством / С.Р. Костирко, В.М. Кий // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 166-173. – ISSN 2310-5534
1007116
  Трофименко П.Є. Основи всебічного забезпечення артилерійських підрозділів : підручник / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 551, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 401-474. – Бібліогр.: с. 398-400. – ISBN 978-966-657-782-8
1007117
  Сопін Є.Ф. Основи вчення про вітаміни / Є.Ф. Сопін. – Київ, 1957. – 216 с.
1007118
  Ремез Е.Я. Основи вчення про неперервність / Е.Я. Ремез. – К.-Л, 1948. – 55с.
1007119
  Кульчицький Я.О. Основи вчення про формації (Геогенерації). Консп. лекцій / Я.О. Кульчицький. – Львів
ч. 1, 2. – 1973. – 96, 90с.
1007120
  Лисенко О.М. Основи газової хроматографії : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2014. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91
1007121
  Лисенко О.М. Основи газової хроматографії : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1007122
  Христова Г.О. Основи гендерно-правового аналізу законодавства України / Христова Г.О. ; Харк. жіноча орг. "Крона". – Харків, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-8246-98-2
1007123
   Основи гендерного-чутливого публічного управління. Навчальний модуль : метод. рекомендації / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М.М. Білинська, В.А. Малюська ; за наук. ред. М.М. Білинської]. – Київ : [б. в.], 2016. – 119 с. : табл. – На обкл.: Фонд народонаседення ООН; UNFPA. – Бібліогр.: с. 118-119
1007124
  Аніщук Н.В. Основи гендерного права України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Анішук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 207, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 202-207. – Бібліогр.: 181-195 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-669-9
1007125
  Фурман А.В. Основи гендерної рівності : навчальний посібник / А.В. Фурман, Т.Л. Надвинична; МОНУ; Тернопільський нац. економ. ун-т; Ін-т експеримент. систем освіти. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168с. – ISBN 966-654-189-0
1007126
  Голинська Є.Л. Основи генетики / Є.Л. Голинська. – Київ, 1968. – 330с.
1007127
  Максименко С.Д. Основи генетичної психології : Навчальний посібник / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 218с.
1007128
  Максименко С.Д. Основи генетичної психології : навчальний посібник для студентів пед. вузів / Сергій Максименко ; Мін-во освіти України. – Київ : Перспектива, 1998. – 218 с. – ISBN 966-7038-22-X
1007129
  Максименко С. Основи генетичної психології // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 10-19. – ISBN 978-966-222-967-7
1007130
  Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму : навчальний посібник / І.В. Смаль; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 264с.
1007131
  Орлов П.М. Основи геодезії (землемірство) : підручник для сільськогосподарських технікумів / П.М. Орлов. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 252 с. – (Підручники і учбові посібники для сільськогосподарських технікумів)
1007132
  Світличний О.О. Основи геоінформатики : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Світличний, С.В. Плотницький; За ред. О.О. Світличного. – Суми : Університетська книга, 2006. – 304с. – ISBN 966-680-234-1
1007133
  Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем і технологій : навч. посібник. – Київ : Картографія, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-670-128-6
1007134
  Даценко Людмила Основи геоінформаційних систем і технологій у шкільній освіті країн світу : реформи шкільної освіти / Даценко Людмила, Подкаленко Катерина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-7. – Бібліограф.: 11 назв
1007135
  Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем і технологій, програма курсу за вибором (для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) / Л.М. Даценко, В.І. Остроух // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 3 (205). – С. 2-8. – Бібліогр.: 9 назв.
1007136
  Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем та технологій у шкільних курсах за кордоном // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 197-205


  В статті розглянуті питання впровадження в шкільну освіту географічних інформаційних систем в зарубіжних школах. Проаналізований сучасний стан і спектр проблем, що торкаються цього процесу. Дається коротка характеристика особливостей шкільних ...
1007137
  Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 276с. – ISBN 966-521-230-3
1007138
  Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії : навч. посібник для студентів вузів / Д.К. Біленко. – Київ : Радянська школа, 1958. – 363 с.
1007139
  Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії : посібник для студентів вузів / Д.К. Біленко. – Вид. 2-е, перероб., доп. – Київ : Радянська школа, 1961. – 376 с., [3] арк. карт. : іл., карт.
1007140
  Біленко К Д. Основи геології і мінералогії. : навч. посібник для природ. і природ.-геогр. фак. пед. ін-тів / Д.К. Біленко. – Вид. 3-є, перероб., доп. – Київ : Вища школа, 1973. – 253 с., [1] л. карт. : іл., карт.
1007141
  Мончак Л.С. Основи геології нафти і газу : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, В.Г. Омельченко ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 276 с. – ISBN 966-694-013-2
1007142
  Ковальов Ю.М. Основи геометричного моделювання : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Ковальов. – Київ : Вища школа, 2003. – 231с. – ISBN 966-642-114-3


  Містить усі розділи нарисної геометрії. Розглянуто сучасні напрями розвитку дисципліни
1007143
  Смогоржевський О.С. Основи геометрії / О.С. Смогоржевський. – Київ, 1947. – 298 с.
1007144
  Смогоржевський О.С. Основи геометрії / О.С. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 343 с.
1007145
  Стецюк В.В. Основи геоморфології : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук; За ред. О.М. Маринича. – Київ : Вища школа, 2005. – 496 с. – ISBN 966-642-245-Х


  Висвітлено загальні питання науки про рельєф земної поверхні - геоморфології, охарактеризовано головні чинники формування рельєфу. Викладено найголовніші наукові концепції геоморфології, основні наукові проблеми, наведено прикладні напрями застосування ...
1007146
  Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології : монографія / Ю.О. Кисельов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-617-238-2
1007147
  Михайлов В.А. Основи геотектоніки : Навчальний посібник для студ.геологічних спец.вищ. навч. закл. / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 168с. – 55 Миха Шифр дубл. – ISBN 966-594-290-5
1007148
  Тяпкін К.Ф. Основи геофізики : Підручник для студ. геологічних спец. вузів / К.Ф. Тяпкін, О.К. Тяпкін. М.А. Якимчук; За ред. К.Ф. Тяпкіна. – Київ : Карбон Лтд, 2000. – 248с. – ISBN 966-95585-0-7, 966-95585-3-0
1007149
   Основи геофізики (Методи розвідуваньної геофізики) : Підручник для студ. геологічних спец. вузів / М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, В.П. Степанюк, А.В. Сухорада; М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, В.П.Степанюк В.П., А.В.Сухорада; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 446с. – ISBN 966-594-704-4
1007150
  Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 505-527 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8609-66-2
1007151
  Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-527. – ISBN 966-8609-66-2
1007152
  Квіт С. Основи герменевтики / С. Квіт. – Київ, 1999. – 123с.
1007153
  Квіт Сергій Основи герменевтики : Навчальний посібник / Квіт Сергій. – Київ : КМ Академія, 2003. – 123с. – ISBN 966-518-190-4
1007154
  Сайдаковський С.З. Основи гідрогеології / С.З. Сайдаковський, А.С. Таран. – Харків : Харківський університет, 1961. – 184с.
1007155
  Романенко В.Д. Основи гідроекології : Підручник / В.Д. Романенко; Підручник для студ. еколог. і біолог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Обереги, 2001. – 728с. – Карточки гр. напечатаны. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-016-1
1007156
  Хільчевський В.К. Основи гідрохімії : ... підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 311, [1] с., XXIV арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-307. – ISBN 978-966-521-559-2
1007157
   Основи глікобіології : монографія / [Н.О. Сибірна та ін.] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2015. – 490, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Серія засн. у 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-617-10-0067-4
1007158
  Мовчан В.А. Основи годівлі станових риб / В.А. Мовчан. – К, 1934. – 152с.
1007159
  Карпов Г.М. Основи голографії : Навчальний посібник / Г.М. Карпов, В.В. Обуховський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
1007160
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібник / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1995. – 204с. – ISBN 5-86026-058-2
1007161
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібник / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ : МАУП, 1996. – 268с. – ISBN 5-86026-058-2
1007162
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібн. / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ : МАУП, 1998. – 320с. – ISBN 966-7299-15-1
1007163
  Пилипенко А.Т. Основи господарського права України / А.Т. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ, 1998. – 204с.
1007164
  Чернадчук В.Д. Основи господарського процесуального права України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. – 2-е вид., стереотип. – Суми : Університетська книга, 2005. – 220с. – ISBN 966-680-167-1
1007165
  Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / Роглєв Ї.Й. ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2005. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1
1007166
  Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : підручник для студ. вищих навч. закладів / Роглєв Х.Й. ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с. – Бібліогр. : с. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1


  Систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Для студентів та аспіратнів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.
1007167
  Круль Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Я. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 367, [1] с. : табл. – Додатки: с. 290-367. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-611-01-0186-8
1007168
  Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика : Учебное пособие / Е.Я. Мороховська. – Київ : Вища школа, 1993. – 465с.
1007169
  Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С.Л. Бучинський. – Київ : Радянська школа, 1981. – 120 с.
1007170
  Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492с. : іл. – ISBN 978-966-351-177-0


  Подані теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну: основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну. Зібрані, систематизовані та досліджені головні закономірності композиції знаків – індексів ...
1007171
   Основи громадянського суспільства : Словник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Знання України, 2006. – 232с. – ISBN 966-316-155-8
1007172
  Бесхмельніцина М.М. Основи гуманітарного та естетичного виховання в Київському політехнічному інституті наприкінці XIX - на почаотку XX століття // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 23-25
1007173
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 2-е. – К., 1951. – 191с.
1007174
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 4-е. – К., 1953. – 176с.
1007175
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 3-є. – К., 1953. – 188с.
1007176
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 5. – К., 1954. – 176с.
1007177
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 7-е. – К., 1956. – 140с.
1007178
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1957. – 204с.
1007179
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1960. – 204с.
1007180
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1962. – 204с.
1007181
  Котюк В.О. Основи деpжави i пpава : Hавч. посiбн. / В.О. Котюк. – Київ : ІСДО, 1994. – 144с. – ISBN 582380279
1007182
  Прибиткова І.М. Основи демографії : навч. посіб. для студ. гуманітарних та суспільних ф-тів вузів / І.М. Прибиткова; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, 1995. – 256 с. – ISBN 5-7707-8869-0
1007183
  Прибиткова І.М. Основи демографії : Учбовий посібник / І.М. Прибиткова. – Київ : АртЕк, 1997. – 256с. – ISBN 966-505-080-Х
1007184
   Основи демократії : Посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. Буркут; За ред. А. Колодій;МОН України, АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – Київ : Ай Бі, 2002. – 684с. – ISBN 966-96198-0-7
1007185
   Основи демократії : навч. посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. [ та ін.] Буркут; Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ай Бі, 2004. – 669 с. – ISBN 966-95538-7-3
1007186
   Основи демократії : права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров; О.В. Філонов [та ін.]. – Київ : Знання, 2006. – 215 с. – ISBN 966-346-072-5
1007187
   Основи демократії = Fudamentals of democracy : підруч. для студентів ВНЗ / [Антонович М. та ін.] ; за ред. А. Колодій ; [редкол.: Дж. Перлін та ін.]. – 3-тє вид., оновл. і доп. – Львів : Астролябія, 2009. – 831, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Інтернет-ресурси: с. 796-798. - Покажч.: с. 799-821. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8657-42-9
1007188
   Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навчальний посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2008. – 215с. – Бібліогр. : с. 210-215. – ISBN 978-966-346-362-9
1007189
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1994. – 140с.
1007190
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ, 1995. – 174с.
1007191
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1995. – 320с. – ISBN 5-7707-8060-6
1007192
   Основи держави і права : Навчальний посібник. – Київ : Юрінформ, 1995. – 160с. – ISBN 5-7707-3722-0
1007193
  Молдован В.В. Основи держави і права / В.В. Молдован. – К., 1996. – 175с.
1007194
   Основи держави і права : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1997. – 208с. – ISBN 5-325-00844-7
1007195
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1997. – 224с. – ISBN 966-570-015-4
1007196
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1998. – 320с. – ISBN 966-570-015-4
1007197
  Брецко Ф.Ф. Основи держави і права / Ф.Ф. Брецко. – Ужгород : Закарпаття
Кн.1. – 1998. – 660с.
1007198
  Брецко Ф.Ф. Основи держави і права : Навч. посібн. в 2-х кн. / Ф.Ф. Брецко. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 57116-065-4
Кн.2 : Правознавство в таблицях. Юридичний практикум. – 1998. – 452с.
1007199
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – 3-є вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – ISBN 966-7714-83-7
1007200
  Забарний Г.Г. Основи держави і права : Навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – Київ : Вид-во Паливода, 2001. – 240с. – ISBN 966-95-871-3-1
1007201
  Забарний Г.Г. Основи держави і права : Навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вид-во Паливода А.В., 2002. – 384с. – ISBN 966-8037-06-5
1007202
  Михайленко О. Основи держави і права (Правознавство) / О. Михайленко. – Київ : Феміна, 1995. – 160с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7460-6
1007203
   Основи держави і права України : Методичні рекомендаці для абітуріїнтів. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 1993. – 224 с.
1007204
   Основи держави і права України : підручник / Ортинський В.Л., Грищук В.К., Мацько М.А., Бурак В.Я., Грищук О.В. та ін.; [ за ред. В.Л. Ортинського, В.К. Грищука, М.А. Мацька ]. – Київ : Знання, 2008. – 583с. – ISBN 978-966-346-331-5
1007205
  Молдован В.В. Основи держави і права. Опорні конспекти : Навч. посібник / В.В. Молдован. – Київ : Юмана, 1997. – 240с. – ISBN 966-7005-10-0
1007206
  Сумський Д.О. Основи держави та права : Навч. посібн. / Д.О. Сумський. – Київ : НТУУ "КПІ", 1999. – 288с. – ISBN 966-7463-19-2
1007207
   Основи держави та права: Навч. посібн. у запит. та відп.. – К., 1995. – 167с.
1007208
  Коваленко В. Основи державного управління : монографія / Коваленко В. – Харків : Золота миля, 2009. – 320с. – ISBN 978-966-1685-06-1
1007209
   Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : науково-методологічний посібник. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 172с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-35-4
1007210
  Ткачук В.А. Основи державної політики у сфері розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 38-45. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1007211
  Чайка В.М. Основи дидактики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-012-7


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
1007212
  Васянович Г. Основи дидактики вищої школи // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 33-53. – ISBN 966-7483-11-8
1007213
  Воронов Г.С. Основи динамічної метеорології : монографія / Г.С. Воронов, Т.В. Булгач, Ю.Г. Крюков; Мін-во транспорту і зв"язку України, Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ : Нора-прінт, 2006. – 168с. – На тит. арк.: Присвячується світлій пам"яті проф. М.І. Щербаня. – ISBN 966-8659-13-9
1007214
  Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу / Г.М. Руденко. – Київ : Бліц- Інформ, 1996. – 184с. – ISBN 966-7028-15-1
1007215
  Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : Hавчальний посібник для студ.вищих закл.освіти / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 1998. – 248с. – ISBN 966-06-0042-9


  У посібнику розглядаються організаційні, правові, адміністративні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби в Україні з часу проголошення незалежності. Аналізуються найважливіші поняття сучасної дипломатії, структура і статус основних ...
1007216
  Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : Hавч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2004. – 248 с. – ISBN 966-06-0042-9


  Розглянуто організаційні, правові, адміністративні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби в Україні з часу проголошення незалежності. Аналізуються найважливіші поняття сучасної дипломатії, структура і статус основних інституцій, ...
1007217
   Основи дискретної математики : підручник для студентів техн. вузів / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін; Капітонова Ю.В. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Київ : LitSoft. – ISBN 966-95402-2-4
Т. 1. – 2000. – 380 с.
1007218
   Основи дискретної математики : Підручник / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін; Нац.Акад.наук України; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2002. – 579с. – ISBN 966-00-0622-5
1007219
  Батрак Ю.А. Основи дискретної математики : посібник для самост. роботи / Ю.А. Батрак. – Миколаїв : [б. в.], 2005. – 243 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-238


  У пр. № 1734427 напис: Пишнограєву Івану на згадку про участь в НАН. Підпис. 24.02.06
1007220
  Максимова Н.Ю. Основи дитячої патапсихології : Навч. посіб. / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; Міжнародний фонд "Відродження". Программа "Трансформація гуманітарної освіти в україні". – Київ : Перун, 1996. – 463с.
1007221
  Бугрій О.М. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : навч. посібник / О.М. Бугрій, Н.П. Процах, Н.В. Бугрій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : І. Чижиков, 2011. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-347. – ISBN 978-966-2645-01-9
1007222
  Чеботарьова О.В. Основи діагностичної діяльності корекційного педагога в роботі з дітьми з комплексними порушеннями розвитку : метод. рекомендації / О.В. Чеботарьова, І.В. Гладченко, Н.А. Ярмола ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушенням інтелект. розвитку. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 92 с. : табл. – Бібліогр.: с. 83-85
1007223
  Ключников О.О. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань : навч. посіб. / О.О. Ключников, А.В. Носовський; НАНУ; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Київ, 2007. – 256 с. : іл. – (Безпека атомних станцій : Серію засновано у 2004 р.). – ISBN 966-02-4149-6; 978-966-02-4298-2
1007224
  Суходуб П.І. Основи документальної ревізії та бухгалтерської експертизи / П.І. Суходуб. – Львів, 1974. – 98с.
1007225
  Поніманська Т.І. Основи дошкiльної педагогiки : Hавч.посібник для студ.вузів,які навч.за спец."Дошкільне виховання" / Т.І. Поніманська; МФ "Відродження".Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Абpис, 1998. – 448с. – ISBN 9665310429
1007226
  Вірченко Н.О. Основи дробового інтегро-диференціювання / Н.О. Вірченко, В.Я Рибак. – Київ : Задруга, 2007. – 364с. – ISBN 978-966-432-011-2
1007227
  Барановский П.П. Основи дуалізму інтервалів / П.П. Барановский; П.П. Барановський ; Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 43 с.
1007228
  Кухарський Володимир Основи духовності і морального виховання у дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст.
1007229
  Злобін Ю.А. Основи екологiї : Підручник / Ю.А. Злобін; МФ "Вiдpодження".Програма "Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Лiбpа, 1998. – 248с. – ISBN 966-7035-16-6
1007230
  Чайка В.Є. Основи екології : Короткий курс лекцій та малий практикум для студ.сільськогосп.та інших біол.спец. / В.Є. Чайка. – Винниця, 1995. – 192с.
1007231
  Корсак К.В. Основи екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – Київ : МАУП, 1998. – 225с. – ISBN 966-7299-18-6
1007232
  Герасимчук А.А. Основи екології : Опорний курс лекцій. Hавч. посібник / А.А. Герасимчук, Ю.І. Палеха; УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 68с. – ISBN 966-7508-11-0
1007233
  Корсак К.В. Основи екології : Навч. посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 2-ге вид-ня, стереотип. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-007-9
1007234
  Лук"янова Л.Б. Основи екології : Навчальний посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / Л.Б. Лук"янова. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004764-2
Ч.1 : Теоретичні аспекти загальної екології. – 2000. – 327с.
1007235
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. технічних спеціальн. вищих навчальних закладів / А.К. Запольський, А.І. Салюк; За ред. К.М.Ситника. – Київ : Вища школа, 2001. – 358с. – ISBN 966-642-059-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1007236
  Михайлов В.А. Основи екології : Навчальний посібник / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 122с. – ISBN 966-594-235-2
1007237
  Корсак К.В. Основи екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-198-9
1007238
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для студентів техніко-технологіч. спец. вищих навчальних закладів / А.К. Запольський, А.І. Салюк ; за ред. К.М. Ситника. – Київ : Вища школа, 2003. – 360 с. – ISBN 966-642-059-7


  Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вузів
1007239
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. техніко-технологіч. спец-тей внз / А.К. Запольський, А.І. Салюк; За ред. К.М. Ситника. – 2-е вид., доп. і перер. – Київ : Вища школа, 2004. – 382с. – ISBN 966-642-220-4


  Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вузів
1007240
  Білявський Г.О. Основи екології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0289-8


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
1007241
  Білявський Г.О. Основи екології : теорія та практикум: навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Лібра, 2004. – 368 с. – ISBN 966-7035-42-5
1007242
  Білявський Г.О. Основи екології : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2005. – 408 с. – ISBN 966-06-0377-0


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
1007243
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. техніко-технол.спец. вищ. навчал. закладів / А.К.Запольський А.К., Салюк; За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 382с. – ISBN 966-642-296-4
1007244
  Заверуха Н.М. Основи екології : Навчальний посібник для вузів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – Київ : Каравела, 2006. – 368с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-51-2
1007245
  Коваленко Г.Д. Основи екології : Навчальний посібник / Коваленко Г.Д., Попенко Г.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 228с. – ISBN 966-676-179-3
1007246
  Федоренко О.І. Основи екології : підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. – Київ : Знання, 2006. – 542с. – Парал. тир. арк. англ. мовою. – ISBN 966-346-255-8
1007247
  Білявський Г.О. Основи екології : підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408 с. – ISBN 966-06-0449-1
1007248
  Батлук В.А. Основи екології : підручник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2007. – 519с. – ISBN 966-346-308-2
1007249
  Заверуха Н.М. Основи екології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-51-2
1007250
  Мягченко О.П. Основи екології : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-364-943-6
1007251
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Салюк ; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2010. – 399, [1] с., [4] арк. карти : іл., табл. – Присвяч.80-річчю Нац. ун-ту харч. технологій (1930-2010). - Слов. екол. термінів: с. 376-386. - Предм. покажч.: с. 391-395. – Бібліогр.: с. 387-390. – ISBN 978-966-642-440-5


  В пр.№1708088 напис: Бібліотеці хімічного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
1007252
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 304 с. – ISBN 966-8019-51-2
1007253
  Олійник Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с., [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 537-540. – ISBN 978-966-346-933-1
1007254
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-8019-51-2
1007255
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-51-2
1007256
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-51-2
1007257
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гавриленко; КУ ім.Т. Шевченка; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 117с. – 5 Гавр Шифр дубл. – ISBN 966-594-332-2
1007258
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 456с. – ISBN 966-521-255-9
1007259
  Бойко А.Л. Основи екології та біофізики вірусів / А.Л. Бойко ; КНУТШ, Ін-т агроекології та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 164 с. – ISBN 966-306-035-5
1007260
   Основи екології та екологічного права : Навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга, Д.С. Цалін, В.І. Дем"яненко; За заг.ред.: Ю.Д. Бойчука, М.В. Шульги. – Суми : Університетська книга, 2004. – 352 с. – ISBN 966-680-120-5
1007261
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування = Bases of ecology and enviroment economy : Навчальний посібник для студ.вузів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – Суми : Університетська книга, 2001. – 326с. – ISBN 966-7550-32-Х
1007262
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування = Bases of ecology and enviroment economy : навч. посібник для студ. ВНЗ / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – Суми : Університетська книга, 2014. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 978-966-680-337-8
1007263
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи;Навч.посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2000. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
1007264
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи. Підручник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк; МОіНУ. Науково-метод. центр вищої освіти. – 3-є вид., доп. – Львів : Афіша, 2001. – 272с. – ISBN 966-7760-46-4
1007265
  Бедрій Я.І. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / Я.І. Бедрій. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8253-05-1
1007266
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : МОіНУ; Науково-мед.центр вищ. освіти; Навч. посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2004. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
1007267
  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 394с. – На тит. арк.: Видання присвячене 60-ряччю хімічного фак-ту Ужгородського нац. ун-ту. – ISBN 966-364-229-7
1007268
   Основи екології та природокористуванн. Навчальна програма // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 8-11 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1007269
   Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / Я. Бедрій, Я. Геник, В. Єнкало, М. Назарук; Під ред. М.Назарука. – Львів : За вільну Україну, 1997. – 210с. – ISBN 9669502357
1007270
  Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / М.М. Назарук; Мін-во освіти України Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Афіша, 1999. – 256с. – ISBN 966-95063-9-5
1007271
  Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / М.М. Назарук; МОНУ. Науково-методичний центр вищ. освіти ЛНУ ім.І.Франка. – 2-е вид., доп. – Львів : Афіша, 2000. – 256с. – ISBN 966-95063-9-5
1007272
   Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basics of ekology. Ecological economics and enviromental management : Підручник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759с. – ISBN 966-680-189-2
1007273
   Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basic of ecology. Ecological economics and environmental management : підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2014. – 758, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Авт. зазнач. на с. 14-15. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. покажч.: с. 745-753. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Сталий розвиток"). – ISBN 978-966-680-189-2
1007274
  Герасимчук А.А. Основи екології: соціальні та прикладні аспекти : Навчальний посібник / А.А. Герасимчук, Ю.І. Палеха. – 2-ге видання, доповнене. – Київ : Європейський університет, 2001. – 107с. – ISBN 966-7942-11-2


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
1007275
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – Київ : Лібра, 2002. – 352 с. – ISBN 966-7035-42-5
1007276
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 3-є вид. – Київ : Лібра, 2006. – 368 с. – ISBN 966-7035-42-5
1007277
  Петрина Н.В. Основи екологічних експертиз : конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник / Н.В. Петрина. – Київ : Київська військово-картографічна фабрика, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 68-69 та наприкінці ст.
1007278
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : підручник для 10-11 класів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй; Г.О. Біллявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1995. – 288 с. – ISBN 5-325-00752-1
1007279
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либiдь, 1997. – 288с. – підручник для 10-11 класів. – ISBN 5-325-00752-1


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
1007280
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : пробний мас. підручник для 10-11 кл. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2000. – 336 с. – ISBN 966-06-0140-9
1007281
  Коростова І.О. Основи екологічного аудиту промислових підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 273-277. – ISSN 2225-6407
1007282
  Яновська Е.С. Основи екологічного менеджменту та аудиту : Навчальний посібник / Е.С. Яновська; В.А. Кузовенко, Н.М. Дяченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с. – ISBN 966-594-736-2
1007283
  Малишко М.І. Основи екологічного права України : Навч. посібник / М.І. Малишко; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 152с. – ISBN 966-7312-85-2
1007284
  Сич В.А. Основи екологічного туризму : навч. посібник / В.А. Сич, В.В. Яворська, К.В. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2018. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213. – ISBN 978-617-689-264-9
1007285
  Стецюк В. Основи екологічної геоморфології : Навч. посібник / В. Стецюк, Ю. Сілецький. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 368с. – ISBN 966-529-087-8
1007286
  Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-363-9


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
1007287
  Драгомирецький О.В. Основи еколого-геологічного картографування : навч. посібник / О.В. Драгоманов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2018. – 163, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-158. – ISBN 978-617-689-265-6
1007288
  Назаренко О.М. Основи економетрики : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Назаренко; МОіНУ. Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8253-72-8
1007289
  Назаренко О.М. Основи економетрики : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Назаренко; МОіНУ: Сумський держ. ун-тет. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с. – ISBN 966-8253-72-8
1007290
  Здрок В.В. Основи економетричних досліджень : навч. посібник / В.В. Здрок ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 356, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 330-332. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-617-10-0043-8
1007291
  Цегелик Г.Г. Основи економетрії : текст лекцій / Г. Г. Цегелик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131
1007292
  Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів : навчальний посібник / М.О. Оліскевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 321с. – ISBN 978-966-613-628-5
1007293
  Воблий К.Г. Основи економії страхування / Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 460-477. – ISBN 966-346-208-6
1007294
   Основи економіки : Проб. під. для 11 кл. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 222с. – ISBN 5-7707-7466-5
1007295
  Орищак Я.В. Основи економіки / Орищак Я.О., Стебло М.І. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 110с. – ISBN 966-562-154-8
1007296
  Філатов В.М. Основи економіки : навч. посібник [для інозем. слухачів підготовч. від-ня] / В.М. Філатов, Г.В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-659-8
1007297
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : Навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Голов"яшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-537-8
1007298
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 84с. – ISBN 966-594-574-2
1007299
   Основи економіки і управління виробництвом. – К., 1973. – 395с.
1007300
   Основи економіки і управління сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 468 с.
1007301
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для студ. екон. спеціальностей / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-00-0
1007302
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник для студ. економ. спец. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-11-6


  На системній основі розкрито теорію людського капіталу, охарактеризовано про-блеми якості робочої сили, освіти та професійної підготовки. На сучасному рів-ні і в доступній формі висвітлено також розділи, традиційні для економіки праці.
1007303
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : навчальний посібник / Д. П. Богиня, О.А. Грішнова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 313 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-49-3


  На системній основі розкрито теорію людського капіталу, охарактеризовано про-блеми якості робочої сили, освіти та професійної підготовки. На сучасному рів-ні і в доступній формі висвітлено також розділи, традиційні для економіки праці.
1007304
  Письменна О.Б. Основи економіки ресурсозбереження уранодобувного регіону України, перспективи і можливості їх реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 107-109. – Бібліогр.: 19 назв
1007305
  Гутиря І.І. Основи економіки, організації і технології сільськогосподарського виробництва та роль преси в підвищенні його економічної ефективності : Прог.та мет.вказ.до вивч.курсу для студ.журн. / І.І. Гутиря; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1974. – 79с.
1007306
   Основи економіки: Пробн. підр. для 11 кл. загальн. школи. – К., 1995. – 224с.
1007307
   Основи економіко-математичного моделювання : навч. посібник для студентів ВНЗ / Лавріненко Н.М., Латинін С.М., Фортуна В.В., Бескровний О.І. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 539, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 451-454. – Бібліогр.: с. 449-450. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-000-2
1007308
   Основи економічниї знань. – К., 1976. – 368с.
1007309
  Белз О.Г. Основи економічних експертних систем : навчальний посібник / Олександр Белз ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-613-650-6
1007310
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 296с.
1007311
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 303с.
1007312
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 304с.
1007313
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Femina, 1995. – 352с. – ISBN 5-7707-7462-2
1007314
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Феміна, 1996. – 352с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7462-2
1007315
  Мочерний С. Основи економічних знань : Запитання і відповіді / С. Мочерний. – Київ : Феміна, 1996. – 269 с.
1007316
  Гальчинський А.С. Основи економічних знань : Навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закл.освіти з поглибл.вивч.економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – Київ : Вища школа, 1999. – 544с. – ISBN 5-11-004783-9
1007317
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2000. – 304с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-053-1
1007318
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – 2-ге вид., уточнене. – Київ : Академія, 2001. – 312с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-099-1
1007319
   Основи економічних знань : Навч. пос. для учнів ліцеїв, гімназій та середніх закл. з поглиб. вивч. економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін, . – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 543с. – ISBN 966-642-088-0
1007320
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – 2-ге, уточнене. – Київ : Академія, 2002. – 312с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-1
1007321
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації / С.В. Мочерний. – 2-е вид., уточ. – Київ : Академія, 2003. – 312с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-1
1007322
  Кулішов В.В. Основи економічних знань : Підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 516с. – ISBN 966-8340-51-5
1007323
  Загной М.О. Основи економічних знань : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Загной М.О. – Київ : [б. в.], 2014. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-335 та наприкінці теми. – ISBN 978-966-2491-18-0
1007324
   Основи економічних знань : підручник для студентів пед. закладів вищ. освіти / М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т ; [уклад.]: А.С. Лобанова, В.І. Баюра, Л.Є. Братченко [та ін.] ; за ред. А.С. Лобанової. – Київ : Каравела, 2020. – 399, [1] с. – Імен. покажч.: с. 396-399. - На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 333-338, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8019-94-4
1007325
   Основи економічних знань будівельника. – Київ, 1973. – 248с.
1007326
   Основи економічних теорій : посібник / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко, А.Г. Зюнькін, Ю.О. та ін. Тараненко; В.А. Предборський [та ін.] ; [під ред. В.А. Предборського] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Фенікс, 2002. – 487, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-На обкл. рік вид.: 2001. – ISBN 966-651-029-4
1007327
  Мельник В.М. Основи економічного аналізу : Короткий теоретико-методологічний курс: Навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Мельник. – Київ : Кондор, 2003. – 128с. – ISBN 966-8251-09-1
1007328
  Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8251-47-4


  Розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва
1007329
  Гай-Нижник Основи економічного ладу майбутньої української держави крізь призму політичної концепції ОУН (б) 1940 - 1970 рр. // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 35-54
1007330
  Зав"ялов Г.Е. Основи економічного прланування виробництва / Г.Е. Зав"ялов. – Х., 1932. – 64с.
1007331
  Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 337 с. – Бібліогр.: с. 334-337. – ISBN 978-966-373-432-3


  У навчальному посібнику викладено основи економіної безпеки підприємництва, розглянуто предмет і функції економічної безпеки, організаційні, технічні та програмні засоби захисту інформації, етичні принципи ведення бізнесу та діловий моніторинг.
1007332
  Гнилицька Л. Основи економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 41-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1007333
   Основи економічної геології : Навч. посібник для студ. геолог. спец. – Київ : Логос, 2006. – 223с. – ISBN 966-581-714-0
1007334
  Сявавко М.С. Основи економічної інформатики : навчальний посібник / М.С. Сявавко, Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія Плюс. – ISBN 966-8340-72-8
Кн. 1. – 2006. – 236 с.
1007335
  Сявавко М.С. Основи економічної інформатики : навчальний посібник / М.С. Сявавко, Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія 2006. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-72-8
[Кн. 1]. – 2021. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 234-235
1007336
  Кучеренко В.Р. Основи економічної кон"юктури : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – ISBN 966-8365-41-0
1007337
   Основи економічної науки : курс лекцій / Савчук В.С. [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Савчука ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2011. – 442, [6] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 438-442. – ISBN 978-966-483-458-9
1007338
   Основи економічної політики КПРС на сучасному етапі. – Київ, 1972. – 407с.
1007339
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природничих фак-тів ун-тів та студ. техніч. спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 1 : Суспільне багатство, виробництво, привласнення, розподіл/Авт.-уклад.: Ю.В.Ніколенко, А.М.Кравчук, С.І. Ромашко, Б.Т.Светлов . – 1992. – 108с.
1007340
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Ч. 1. – 1992. – 294с.
1007341
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Ч. 2. – 1992. – 309с.
1007342
   Основи економічної теорії : Навч.посіб. для студ. природн.фак-тів ун-тів та студ. техніч.спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 2 : Основи ринкової економіки/Авт.-уклад.: М.Д.Миронов, Ю.В.Кирилюк, В.В.Фещенко та ін. – 1992. – 164с.
1007343
   Основи економічної теорії : Навч. пос. для студ. природн.фак-тів ун-тів і студ. техн. спец. вузів. – Київ : НМК ВО. – ISBN 5-7763-1209-4
Ч. 3 : Підприємництво в ринковій економіці/ Авт.уклад.: Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, О.М.Діденко та ін. – 1992. – 232 с.
1007344
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природн. фак-тів ун-тів і студ. техн. спец. вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 4 : Відтворення. Інтеграційні процеси у світовому господарстві/ Авт.-уклад.: О.Д.Заруба, І.В.Черних, М.П.Ігнатьєв та ін. – 1992. – 88 с.
1007345
   Основи економічної теорії : Підручник. – Тернопіль : Тарнекс, 1993. – 688с. – ISBN 5-8321-0010-7
1007346
  Ткаченко А.А. Основи економічної теорії : Вступ до курсу / А.А. Ткаченко, Б.Ф. Козаченко. – Запоріжжя
1. – 1993. – 200с.
1007347
  Ткаченко А.А. Основи економічної теорії : Вступ до курсу / А.А. Ткаченко, Б.Ф. Козаченко. – Запоріжжя
2. – 1993. – 200с.
1007348
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект: Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 559с. – ISBN 5-11-004123-7
1007349
  Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – Київ : Основи, 1994. – 336с. – ISBN 5-86248-245-8
1007350
   Основи економічної теорії. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-8238-0233-1
Ч.1. – 1994. – 456с.
1007351
   Основи економічної теорії : Підручник у 2-х кн. – Київ : Либідь
Кн. 1 : Суспільне виробництво. Ринкова економіка/Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.В.Фещенко та ін. – 1994. – 222с.
1007352
   Основи економічної теорії : Підручник у 2-х кн. – Київ : Либідь
Кн. 2 : Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві/Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, О.М.Дідденко та ін. – 1994. – 270с.
1007353
   Основи економічної теорії. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-8238-0238-2
Ч.2. – 1994. – 256с.
1007354
  Гальчинський А.С. Основи економічної теорії / А.С. Гальчинський, С П. Палкін Єщенко. – Київ : Вища школа, 1995. – 471с. – ISBN 5-11-004551-8


  У підручнику розкрито загальні основи розвитку економіки. Основну увагу приділено товарному виробництву і ринку в економічному розвитку суспільства. Розкриття змісту ринкових відносин є провідною економічною доктриною курсу. Послідовно висвітлені теми, ...
1007355
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, Знання, 1997. – 743с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 5-11-004720-0
1007356
   Основи економічної теорії. – Київ : Академія, 1997. – 464с. – ISBN 966-580-013-2
1007357
  Крачило М.П. Основи економічної теорії / М.П. Крачило. – К., 1997. – 344с.
1007358
   Основи економічної теорії : Тести. Задачі. Кросворди [Посібник]. – Київ : Академія, 1998. – 256с. – ISBN 996-580-024-8
1007359
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 1998. – 464с. – (Сер.:Гаудеамус). – ISBN 996-580-027-2
1007360
   Основи економічної теорії : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0005-4
Кн. 1 : Суспільне виpобництво. Ринкова економіка. – 1998. – 272с.
1007361
   Основи економічної теорії : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0006-2
Кн. 2 : Пiдпpиємництво, маpкетинг, мененджмент. Вiдтвоpення в нацiональному та свiтовому господаpствi. – 1998. – 272с.
1007362
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге вид., перероблене и доповнене. – Київ : Вища школа; Знання, 1999. – 743 с. – ISBN 5-11-004720-0 (в опр.)
1007363
   Основи економічної теорії : Підручник для студ.нееконом.спец.вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2001. – 606с. – ISBN 966-642-075-9


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1007364
  Крупка М.І. Основи економічної теорії : Підручник / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 344с. – ISBN 966-7714-31-4
1007365
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2001. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
1007366
   Основи економічної теорії : Посібник / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко. – Київ : Академія, 2002. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
1007367
  Крупка М.І. Основи економічної теорії : Підручник / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Атіка, 2002. – 344с. – ISBN 966-7714-31-4
1007368
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2002. – 621с. – ISBN 966-7982-05-Х
1007369
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
1007370
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 540с. – ISBN 966-690-032-9
1007371
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2003. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
1007372
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2003. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
1007373
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : Навчальний посібник / В.Г. Чепінога; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-085-2
1007374
   Основи економічної теорії : підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. та ін. Довбня; О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. Довбня та ін. ; МОНУ ; за заг. ред. О.О. Мамалуя. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – ISBN 966-667-102-6
1007375
  Ажнюк М.О. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк ; Закарпат. держ. ун-т, Каф. економіки і менеджменту. – Ужгород : Гражда, 2005. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198. – ISBN 966-7112-88-8
1007376
  Уразов А.У. Основи економічної теорії / А.У. Уразов, П.В. Маслак, І.В. Саух. – Київ : МАУП, 2005. – 328с. – ISBN 966-608-416-3
1007377
   Основи економічної теорії : Навчальний посібник для студентів вузів / Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький, В.М. Огаренко, Л.Л. Мельник, П.М. Макаренко, О.І. Дацій; Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М., Мельник Л.Л., Макаренко П.М., Дацій О.І.; Под ред. Л.Ю. Мельника; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с. – ISBN 966-364-047-2
1007378
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник / Мочерний С.В., Устенко О.А. – Київ : Академія, 2005. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
1007379
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – Київ : Знання, 2006. – 481с. – ISBN 966-346-087-3
1007380
   Основи економічної теорії : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. – ISBN 966-667-102-6
1007381
  Пушкаренко П.І. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Пушкаренко; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія. – Харків : ХНУВС, 2006. – 304с. – ISBN 966-610-149-1
1007382
  Предборський В.А. Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навч. закладів / Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України; [за ред. Предборського В.А.]. – Київ : Кондор, 2006. – 622 с. – ISBN 966-7982-05-Х
1007383
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2006. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
1007384
   Основи економічної теорії : навчальний посібник / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, Баєвська-Кіпрушева, І.О. Безлюдько, О.В. Безпалько; Зюнькін А.Г. [ та ін. ] ; за ред. А.Г. Зюнькіна ; МОН України. – Київ : КНТ ; Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-287-9; 978-966-364-490-5
1007385
   Основи економічної теорії : підручник для студентів ВНЗ / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко, М.П. Денисенко, М.М. Руженський; В.Г. Федоренко [та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Федоренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2007. – 517, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 510-511 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8533-56-9
1007386
   Основи економічної теорії : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів з галузі знань "Економіка та підприємництво" / [Л. С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 448 с. : іл. – Додаток: с. 432-436. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-966-458-017-2
1007387
  Ажнюк М.О. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 364-365. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-574-6
1007388
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – Київ : Каравела, 2008. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-65-2
1007389
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навчальний посібник / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 491с. – ISBN 978-966-346-382-7
1007390
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-275-4
1007391
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-346-901-0
1007392
   Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, М.М. Руженський, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. на почат. тем. – (Бібліотека курсу "Економічна теорія"). – ISBN 978-617-566-116-1
1007393
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студ. внз / Ю.Г. Козак [та ін.] ; за ред. : Ю.Г. КозакА, С.С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. : табл. – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 978-611-01-0265-0
1007394
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посібник / О.В. Отрошко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Знання, 2013. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-07-0122-0
1007395
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-2609-64-6
1007396
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл., аспірантів, викладачів] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0160-2
1007397
  Косьмій О.М. Основи економічної теорії : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-31
1007398
  Литвинова О.Н. Основи економічної теорії / О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-427. – ISBN 978-966-673-245-6
1007399
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-2609-64-6
1007400
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів ВНЗ / [В.Б. Алексєєв, О.І. Андрусь, М.В. Вербіцька та ін.] ; за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – 3-тє вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 446-447. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-8019-65-2
1007401
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2020. – 239, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2609-64-6
1007402
  Полковниченко С.О. Основи економічної теорії в інформаційних схемах : [навч. посібник] / Полковниченко С.О. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 483, [2] с., включ. обкл. : схеми. – Бібліогр.: с. 482-483. – ISBN 978-966-7496-78-4
1007403
  Другак В. Основи економічної теорії прав власності на землю та перспективи їх розвитку в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35
1007404
  Задоя А.О. Основи економічної теорії: Вправи для студентів : Hавчальний посібник / А.О. Задоя, Петруня Юрій Ївгенович. – Київ : Знання, 1998. – 117с. – ISBN 9667293408
1007405
  Бочан І.О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід : навч. посіб. / І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. – 210, [6] с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-07-0029-2
1007406
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2006. – 222с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-116-0
1007407
   Основи економічної теорії: політекономічний аспект : Підручник для студ. економ. спец. вищих закладів освіти / Г.Н. Климко, Л.О. Каніщенко, В.М. Пригода, М.М. Садовий; Відповід. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 616с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-16-7


  Це базовий підручник з економічної теорії для студентів вищих закладів освіти. Третє видання суттєво перероблено і доповнено з урахуванням особливостей трансформації економіки України і світового досвіду. Підручник для студентів економічних ...
1007408
   Основи економічної теорії: політекономічний аспект : Підручник для студ. економ. спец. вищ. закл. освіти. – 5-те вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-98-1


  Новий підручник з економічної теорії, у якому розкривається політекономічний аспект економічної теорії в сучасному його розумінні
1007409
  Десятник Г.О. Основи екранної документалістики : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. Горевалов С.І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : КНУ, 2016. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-287. – ISBN 966-594-796-6
1007410
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, М-во освіти і науки України, Від-ня цільової підготовки Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279. – ISBN 978-966-360-324-7
1007411
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, Від. цільов. підгот. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 280 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Електрон. вид. на CD-ROM. - Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-360-325-4
1007412
  Богач П.Г. Основи електpофiзiологiї / П.Г. Богач, М.Ю. Клевець, В.К. Рибальченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 231с. : ил.99 + табл.17. – Bibliogr.: биб.16 назв.


  Розглядається коpотка iстоpiя вивчення бiоелектpичних потенцiалiв, основнi теоpiї бiоелектpогенеза та винекнення збудження , фiзико-хiмiчнi механiзми електpогенеза в pаствоpах.
1007413
   Основи електроаналітичної хімії : навч. посібник / [О.С. Тимошук, С.В. Тимошук, Т.Я. Врублевська, І.О. Пацай] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 433-436. – Бібліогр.: с. 431-432. – ISBN 978-617-10-0182-4
1007414
  Жмудський О.О. Основи електродинаміки : Навч. посіб. / О.О. Жмудський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-215-8
Ч.1. – 2000. – 214с.
1007415
  Дубов Д.В. Основи електронного урядування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Дубов, С.В. Дубова; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-216-5
1007416
  Гершунський Б.С. Основи електронної і напівпровідникової техніки / Б.С. Гершунський. – Київ : Вища школа, 1971. – 415 с.
1007417
  Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії : навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 292-295. – Бібліогр.: с. 289-291. – ISBN 978-966-613-950-7
1007418
  Копняєв П П. Основи електротехніки / П П. Копняєв. – Харків : ДВОУ. Технічне видавництво
Ч. 1 : Коло простого струму. – 1931. – 144 с.
1007419
   Основи електротехніки й радіоелектроніки : навч. посібник / В.П. Махній, М.Ф. Павлюк, Р.Л. Політанський, Л.Ф. Політанський ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266. – ISBN 978-966-423-506-5
1007420
  Солдаткіна Л.М. Основи електрохімії : теорія та задачі : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-172. – ISBN 978-617-689-223-6
1007421
  Куренський М.К. Основи елементарної та вищої математики / М.К. Куренський. – Київ, 1928. – 125 с.
1007422
  Таборов Б.В. Основи ендшпілю / Б.В. Таборов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 144 с.
1007423
  Гоцин Р.Л. Основи енергетичної безпеки України / Роман Гоцин. – Кривий Ріг : Діоніс, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39. – ISBN 978-966-2775-60-0
1007424
  Левчук Л.Т. Основи естетики : Навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 966-642-001-5
1007425
  Левчук Л.Т. Основи естетики : навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Лариса Левчук, Олена Оніщенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 271с. – ISBN 966-642-326-X
1007426
  Романчук С.П. Основи етногеоекології : Навчальний посібник / С.П. Романчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 206с. – ISBN 966-894-684-6
1007427
  Собчук В.С. Основи етнографії : Робоча програма для студентів спеціальностей "Культурологія" і "Соціологія" / В.С. Собчук; Волин. держ.ун-тет ім.Л.Українки; Істор. фак-тет; Каф-ра археології та джерелозн-во. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 52с.
1007428
   Основи етнодержавознавства : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с. – ISBN 5-325-00848-Х
1007429
  Антонюк О.В. Основи етнополітики : Навчальний посібник / О.В. Антонюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 432с. – ISBN 966-608-373-6
1007430
   Основи ефективної економіки: Стеногр. запис відеолекц. канд екон. наук В.Р.Костюка .. – К., 1994. – 17с.
1007431
  Монастирська У.В. Основи ефективності PR-технологій: дослідження, план, програма // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 131-133


  У статті порушена проблема правильного вибору джерел інформації, зосередженого підходу до них та аналізу їх якості у контексті вивчення ефективності PR-технологій. This article covers the issues of right choice of information sources, as well as ...
1007432
  Шафранський В.В. Основи Європейської політики і стратегія для XXI століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров"я / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий, Л.О. Качала // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 72-80. – ISSN 2415-8763
1007433
  Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні : (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – Київ : Знання України, 2006. – 280с. – ISBN 966-316-114-0
1007434
  Палладін А.В. Основи живлення : фізіологічні нариси / А.В. Палладін. – 2-е перероб. авт. вид. – Харків : 2-а Літо-Друкарня Держвидаву України Укрголовліт, 1926. – 167, [35] с.
1007435
   Основи життєзнавства у сучасній школі : наук.-метод. посібник / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.] ; [редкол: Єрмаков І.Г. та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2219-05-0


  Ректору Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу від колективу Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. З повагою директор: підпис / А. Косовський.
1007436
  Москаленко А.З. Основи журналістики / А.З. Москаленко. – К., 1994. – 135с.
1007437
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп.та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
1007438
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп. та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
1007439
  Різун В. Основи журналістики : у відповідях та заувагах / КНУТШ; Володимир Різун. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-192-Х
1007440
   Основи журналістики : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
1007441
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Л. Михайлин. – 5-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0175-2
1007442
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : підручник для студентів ВНЗ / І.Л. Михайлин. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 494, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1589-6
1007443
  Чекмишев О.В. Основи журналістики : навч. посібник / Олександр Чекмишев. – Київ : Академія, 2021. – 165, [3] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 165-166.- Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 167. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-636-3
1007444
  Чекмишев О.В. Основи журналістики: теорія і практики журналістського фаху : навч. посібник / О.В. Чекмишев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-933-002-4
1007445
   Основи журналістикознавчих досліджень : Навч. програма. – Київ, 2000. – 17с.
1007446
  Чайченко Н.Н. Основи загально хімії : Підручник для 11 класу середньо загальноосвітньо школи з поглибл.вивченням хімі / За ред.H.H.Чайченко. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Освіта, 1997. – 144 с. – ISBN 966-04-0137-Х
1007447
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – Київ, 1966. – 286с.
1007448
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – 2-е, перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 229с.
1007449
   Основи загального землеробства. – Киев ; Харьков, 1937. – 175 с.
1007450
  Крупський М.К. Основи загального землеробства / М.К. Крупський. – К.-Х, 1947. – с.
1007451
   Основи загального землеробства. – К.Х., 1947. – 196с.
1007452
   Основи загальної гідрології : Навчальний посібник. – Киев : Вища школа, 1975. – 190с.
1007453
  Білявський Г.О. Основи загальної екології : підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с. – Бібл.:с.290. – ISBN 5-325-00296-1


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
1007454
  Скоморохов О.О. Основи загальної електротехніки / О.О. Скоморохов. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 284 с.
1007455
  Вітенко І.С. та ін. Основи загальної і медичної психології / І.С. та ін. Вітенко. – Київ, 1991. – 270с.
1007456
  Перепелятніков Г.П. Основи загальної радіоекології / Г.П. Перепелятніков. – [2-ге вид. укр. мовою, випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2012. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-439. – ISBN 978-966-326-442-4
1007457
  Лазоренко Тимофій Основи загальної соціології : Навчальний посібник / Лазоренко Тимофій. – Київ : Софія, 2000. – 159с. – ISBN 5-86468-032-Х
1007458
  Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології : навчальний посібник / Ольга Плахотнік, Віктор Шваб ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : Інфодрук, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 292-297
1007459
   Основи загальної та військової психології і педагогіки : Навчальний посібник / С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 303с. – ISBN 966-594-836-9
1007460
   Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій : навч. посібник / Бобечко Н.Р. [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-611-01-0243-8
1007461
  Воєводін О.П. Основи загальної теорії інформації : навч. посібник / О.П. Воєводін, Ю.Ю. Полулях ; [відп. ред. Воєводін О.П.] ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганск : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-220, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-11-0017-6
1007462
  Рабинович П.М. Основи загальної теорії права і держави / П.М. Рабинович. – К., 1995. – 171с.
1007463
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Бородянка, 1993
1007464
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Вид. 2-е, зі змін. й допов. – Київ, 1994. – 236 с. – ISBN 5-7763-2562-5
1007465
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 5-те, видання зі змінами. – Киев : Атіка, 2001. – 176с. – ISBN 966-7714-81-0
1007466
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 6-е вид. – Харків : Консум, 2002. – 160с. – ISBN 966-7920-27-5
1007467
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П.М. Рабінович ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-547-282-7
1007468
   Основи загальної фізики / М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 2. – 2006. – 144с. – Шифр дубл.53 Осно.Доп.карт.бл.
1007469
  Фельдман Ф.Г. Основи загальної хімії / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1990. – 109с.
1007470
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії : 11 клас.Пробний підручник для серед. загальноосвіт. навч. закладів з поглиб. вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1997. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
1007471
   Основи загальної хімії : [підручник] / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О.С. Заречнюк, В.В. Кінжибало; В.С. Телегус [та ін.] ; за ред. В.С. Телегуса. – Львів : Світ, 1998. – 423, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 416-419. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 5-7773-0315-3
1007472
   Основи загальної хімії : Підручник. – Львів : Світ, 2000. – 424 с. – ISBN 5-7773-0315-3
1007473
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії. 11 клас : Пробний підручн.для середн.загальноосвіт.навч.закл.з поглибл.вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Ірпінь : Перун, 1996. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
1007474
  Рудько Г.І. Основи загальної, інженерної та екологічної геології : [навч. посіб. для студ. вузів України] / Г.І. Рудько, І.П. Гамеляк; МОНУ. – Чернівці : Букрек, 2003. – 392с. – ISBN 966-7854-81-7
1007475
  Білявський Г.О. Основи загальной екології : підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – 2-е вид., зі змінами. – Київ : Либідь, 1995. – 368 с.
1007476
   Основи законодавства України : Підручник для курсантів вищ. військових навч. закл. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 617с. – ISBN 966-7890-15-5
1007477
   Основи законодавства України про культуру. : За станом на 20 лютого 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-138-1
1007478
  Демченко І.С. Основи законодавства України про охорону здоров"я та міжнародно-правові стандарти: аналіз відповідності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 18-32. – ISSN 2072-084X
1007479
   Основи законодавства України про охорону здоров"я. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 2 (38), лют. 2018)
1007480
   Основи закономірності поведінки 137Cs та 90Sr в грунтах лісових екосистем / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський, В.М. Войціцький, Ю.В. Степанов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Висвітлені процеси забруднення грунтів радіоізотопами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовані основні закономірності міграції 137Cs і 90Sr в різних типах грунтів лісових екосистем, які характерні для Чорнобильської зони відчуження.
1007481
  Любич І.Й. Основи заповідної справи : Навчальний посібник / І.Й. Любич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 128с. – 57Люби Шифр дубл. – ISBN 966-594-296-4
1007482
  Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : Навчальний посібник / А.О. Антонюк; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 244с. – ISBN 966-518-211-0
1007483
  Карпінський Б.А. Основи збалансованості фінансової системи держави : фінансовий механізм / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 77-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1007484
  Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
1007485
  Сагач Г.М. Основи зв"язків із громадськістю ("Паблік рилейшнз") : Hавч. посіб. для серед. і вищих навч. закладів Укра ни / Г.М. Сагач, І.Г. Єрмаков; Орієнтовна навчальна програма. – Київ : Школяр, 1997. – 61 с.
1007486
  Іващенко М.С. Основи здійснення тестування на проникнення / М.С. Іващенко, І.І. Пархоменко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 215-216
1007487
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2008
1007488
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2008
1007489
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
1007490
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 7/8. – 2008
1007491
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 9/10. – 2008
1007492
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 11/12. – 2008
1007493
  Завидівська О.І. Основи здоров"яорієнтованого управління : навч.-метод. посібник / О.І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського. – Львів : Простір-М, 2020. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-247. – ISBN 978-617-7746-46-0
1007494
   Основи здорового способу життя : підручник / [М.І. Кручаниця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров"я людини. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 263, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-617-7404-18-6
1007495
  Лохвицька Л.В. Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 5 назв
1007496
  Індиченко П.Д. Основи земельного і колгоспного права / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 96с.
1007497
  Вільямс В.Р. Основи землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1948. – 212с.
1007498
   Основи землеробства. – К., 1966. – 439с.
1007499
   Основи землеробства : Посібник для шкіл підвищ. проф. кваліф-ї колгосп-в і роб-в радгоспів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1968. – 380 с.
1007500
  Іванюк А.П. Основи землеробства : Навчальний посібник / А.П. Іванюк, М.М. Гузь; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2005. – 256с. – ISBN 966-8343-37-9
1007501
  Леонтьев В.М. та ін. Основи землеробства і кормовиробництва : Учбовий пос. для зоотехн. техн.-в / В.М. та ін. Леонтьев; В.М.Леонтьєв, І.П.Карнаухов, Д.А.Іванов. – Київ, 1965. – 423с.
1007502
  Ступаков В.П. Основи землеробства і тваринництва / В.П. Ступаков, П.М. Кондратенко. – К, 1968. – 440с.
1007503
  Котов І.І. Основи землеробства і тваринництва. / І.І. Котов, А.А. Кротов. – К, 1969. – 488с.
1007504
  Котов І.І. Основи землеробства, лісництва, тваринництва / І.І. Котов. – Київ, 1963. – 440с.
1007505
  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-213-5
1007506
  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. випр. – Київ : Академія, 2019. – 423, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Предм. покажч.: с. 404-413. - Покажч. мов: с. 424-423. - На обкл. зміст кн. – Бібліогр.: с. 387-404 та в кінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-577-9
1007507
  Мезенцев К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : [ФПУ], 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7849-10-4
1007508
  Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник вищ. навч. закл. / В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець; МОіНУ; Нац. гірничий ун-тет. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2003. – 176с. – ISBN 966-8556-18-6


  Висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД
1007509
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагог. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ : Деміур, 2003. – 296с. – ISBN 966-7780-01-5
1007510
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гребельник ; МОНУ ; Київський нац. торг.-екон. ун-тр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-8365-57-7
1007511
  Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. – Львів : Афіша, 2005. – 272 с. – ISBN 966-325-012-7
1007512
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак; Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак ; МОНУ ; Національний авіаційний ун-т ; Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Сузір"я, 2007. – 372 с. – ISBN 978-966-96798-5-7


  Детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності"
1007513
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 430, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 427-430. – ISBN 978-966-364-581-0
1007514
  Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за ред. Е.А. Зіня ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-351-241-9
1007515
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр.-америк. гуманіт. ін-т ; "Вісконсінський міжнар. ун-т (США) в Україні". – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 450, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-446. – Бібліогр.: с. 447-450. – ISBN 978-617-673-161-0
1007516
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 454, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 978-617-07-0073-5
1007517
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів ВНЗ / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. фіскальної служби України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 978-617-673-806-0
1007518
  Сологор К.А. Основи зоогеографії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / К.А. Сологор, Я.А. Омельковець. – Київ : Академія, 2013. – 222, [2] с. : іл. – На обкл. зміст: Загальні засади зоогеографії; Зоогеографічне районування. - - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 221-222. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-425-3
1007519
  Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики : навч. посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навч. закл. / М.М. Ковблюк. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-491-028-3
1007520
  Губко О.Т. Основи зоопсихології / Олексій Губко ; за ред. Сергія Болтівця ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. – Київ : Світогляд, 2006. – 190, [1] с. : іл. – На обкл. також: Психічне відображення ; Первісні форми психіки ; Уява ; Пам"ять ; Мислення ; Свідомість ; Спілкування. – Бібліогр. в прим.: c. 181-187 та на с. 188-189. – ISBN 966-8837-11-8
1007521
  Діденко Л.В. Основи ідеєвпровадження: технологія "сумнів" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
1007522
  Скок М.В. Основи імунології : Курс лекцій / М.В.Скок. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с. – ISBN 966-7938-81-6
1007523
   Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Алерта, 2004. – 432с. – ISBN 966-8533-07-0
1007524
   Основи інвестиційного менеджменту : Методичні рекомендації з курсу "Корпоративні системи". – Київ : Київський університет, 2002. – 46с.
1007525
  Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. – Київ : Кондор, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-351-135-1
1007526
  Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – Київ, 1997. – 383с.
1007527
  Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Денисенко Микола Павлович]. – Киев : Алерта, 2003. – 338с. – ISBN 966-96108-7-7
1007528
  Землянова А.Л. Основи інвестиційної політики Франції у галузі туризму // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 150-154
1007529
  Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування : навч. посібник / С.В. Васьківська ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7863-27-1
1007530
  Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З.М. Шевців. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-263. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-28-6
1007531
  Косяченко Л.А. Основи інтегральної та волоконної оптики / Л.А. Косяченко. – Чернівці : Рута, 2008. – 347, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-347. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-568-943-0
1007532
  Пітулей В.В. Основи інтегративної християнської психотерапії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 202-204
1007533
  Абизова Л.В. Основи інтегрування філософської та педагогічної аксіології в контексті формування сучасної освітньої парадигми // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 6-11. – ISSN 2220-6310


  Стаття є авторською спробою дослідження освіти в контексті філософської рефлексії. Констатується тісний взаємозв"язок між філософією і освітою. Встановлено, що формування нової парадигми освіти в Україні здійснюється в контексті процесу інституалізації ...
1007534
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : Навч. посібник / І.О. Мікульонок; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2005. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
1007535
  Драпак Г.М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Г. Драпак, М. Скиба. – Вид. 2-ге, виправлене. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-8251-78-8
1007536
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / І.О. Мікульонок; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Політехніка, Ліра-К, 2008. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
1007537
   Основи інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Орлюк О.П. (кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 381, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 381. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-471-1
1007538
  Сільченкова О. Основи інтелектуальної власності вивчатимуть у середніх школах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39. – ISSN 1608-6422
1007539
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
1007540
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
1007541
  Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
1007542
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – 196 с. – ISBN 966-8440-51-X
1007543
  Чалий О.В. ін. Основи інформатики / О.В. ін. Чалий. – Київ : Вища школа, 1993. – 142с.
1007544
   Основи інформатики : навч. посібник / [Вітюк О.В. та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 100, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-608-515-1
1007545
  Россада Т.В. Основи інформатики : навч.-метод. посібник для студентів спец. 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) / Россада Т.В., Русіна Н.Г., Федорова М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький : Александрова М.В., 2018. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – ISBN 978-966-2466-61-4
1007546
  Костоглод К.Д. Основи інформатики та комп"ютерної техніки : Підручник для студ.економ.спец. / К.Д. Костоглод, А.П. Злосчастьєв, А.В. Калініченко. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2001. – 132с.
1007547
  Забродська Л.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Посібник для вивчаючих інформатику в школі або самостійно 8-11 класи / Л.М. Забродська, М.В. Забродський. – Київ : Просвіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-7115-12-7
1007548
  Шост Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Turbo Pascal: Зошит-конспект 10-11 класи / Д. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 192 с. – ISBN 966-7224-62-7
1007549
   Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 328с. – ISBN 966-667-128-Х


  Розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів
1007550
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-288-4
1007551
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
1007552
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
1007553
  Козуб І.О. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Довідник учня. 10 клас / І.О. Козуб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 72с. – ISBN 966-7437-18-3
1007554
  Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
1007555
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування мовою Fortran : навч. посібник / В.А. Каліон, М.В. Лавренюк, І.Ю. Семенова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-184
1007556
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : Практикум: Навчальний посібник / В.А. Каліон, О.І. Черняк, О.М. Харитонов; ЕКОМЕН. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 248с. – ISBN 966-364367-7
1007557
  Засанський В.В. Основи інформації управління ринковою економікою : Учбовий посібник / МВСУ; Львівський ін-т внутр. справ; Авт.Засанський В.В. – Львів, 1995. – 98с.
1007558
  Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань : навч. посібник / Г.Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-516-1
1007559
   Основи інформаційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; МОУ.КНЕУ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 420с. – ISBN 966-574-241-8
1007560
   Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В. Юринець, М. Крупка, С. Сажинець, З. Смаль; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 258 с. – ISBN 966-613-130-7
1007561
  Кубявка М.Б. Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії / М.Б. Кубявка, Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 123-128. – ISSN 2524-0056
1007562
  Федько В.В. Основи інформаційних технологій. Електронні таблиці MS EXCEL 2010 : навч. посібник / Федько В.В., Плоткін В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276. – ISBN 978-966-676-529-4
1007563
  Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та корінці зазнач. лише один автор. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-617-673-175-7
1007564
  Горват А.А. Основи інформаційно-вимірювальної техніки : лаб. практикум : навч. посібник / А.А. Горват, А.А. Когутич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Говерла, 2016. – 174, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7333-16-5
1007565
  Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Матвієнко; МОіНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8568-09-5
1007566
   Основи інформаційного права та концепція формування системи інформаційного законодавства України / М.Я. Швець, В.Д. Гавіовськіт, М.В. Гуцалюк, В.С. Ціімбалюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1007567
   Основи інформаційного права України : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 274с. – ISBN 966-8148-30-4
1007568
   Основи інформаційного права України : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1
1007569
  Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення : Підручник для студ.ун-тів спец."Журналістика" / В.Я. Миронченко; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 440с. – ISBN 5-7763-2664-8
1007570
  Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : навч.-методол. посіб. / [Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль О.М.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103. – (Серія "Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України"). – ISBN 966-8809-30-0
1007571
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навчальний посібник / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 332 с.
1007572
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навч. посібник / Т.П. Ткаченко, В.І. Сологуб, Г.І. Пасинкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-010-6
1007573
  Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки : Навч. посібник / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова; Мін-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім Т.Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1997. – 399с. – ISBN 5-7763-9217-9
1007574
  Тимошенко Ю. Основи історіософії // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 146-153. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
1007575
   Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
1007576
  Форкун І.В. Основи казначейської справи : навч. посібник / І.В. Форкун, Н.Л. Фролова. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 508-513. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-162-1
1007577
  Форкун І.В. Основи казначейської справи : навч. посібник / І.В. Форкун, Н.Л. Фролова. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 476, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 472-476 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-162-1
1007578
  Стоцький В.І. Основи калькуляції та економічні аналізи собівартості. / В.І. Стоцький. – Харків, 1933. – 369с.
1007579
  Мельник В.М. Основи картографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 210, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 202-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-632-8
1007580
  Середюк О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посібник / О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-694-213-8
1007581
  Птащенко О.О. Основи квантової електроніки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
1007582
  Марх А. Основи квантової механіки : пер. з рос. / А. Марх. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 288 с.
1007583
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Р. Юхновський. – Київ : Либідь, 1995. – 347 с. – ISBN 5-325-0604-5
1007584
  Венгер Є.Ф. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2002. – 286с. – ISBN 966-642-106-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
1007585
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ.фізичних спец. вищ. навч. закладів / І.Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Либідь, 2002. – 390 с. – ISBN 966-06-217-0
1007586
  Горбань І.С. Основи квантової та хвильової оптики : навчальний посібник / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 232 с. – ISBN 966-594-160-7
1007587
  Лукіянець Б.А. Основи квантової фізики : навч. посібник для студ. фіз.-техн. та інженерно-техн. спец. / Б.А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 420 с. – ISBN 978-966-553-859-2
1007588
  Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 3-8
1007589
   Основи китайської мови. – Пекін : Вид-во Пекінського ун-ту, 1985. – 256 с. – Видання китайською мовою
1007590
  Старовєров С.С. Основи китайської оздоровчої гімнастики / С.С. Старовєров, В.П. Меньшиков. – Київ : Здоров"я, 1992. – 175с.
1007591
  Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах : навчальний посібник / В.Я. Дегода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 235 с. – ISBN 978-966-439-215-7
1007592
  Довгань П.О. Основи класифікації необоротних активів та підходи до їх удосконалення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1007593
  Цвєтков В.І. Основи класичної режисури : конспект лекцій / В.І. Цвєтков ; М-во культури та мистецтва України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бурун і К, 2008. – 157, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8391-08-8
1007594
  Письменна О.Б. Основи кластеризації уранодобувного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1007595
  Слободянюк І.А. Основи клієнтцентрованої психотерапії : навчальний посібник / Ігор Слободянюк. – Київ : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-135. – ISBN 966-8487-52-4
1007596
  Закалик Г.М. Основи клінічної психології : навч. посібник / Г.М. Закалик, О.В. Войцеховська, Н.М. Шувар ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-941-508-0
1007597
  Довжук І.В. Основи книгознавства : підручник / Ігор Довжук ; М-во освіти і науки України, ГО "Нац. акад. наук вищої освіти України". – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2020. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-476. – ISBN 978-617-7747-24-5
1007598
  Мельничук Ю.Л. Основи козацько-лицарського виховання / Мельничук Ю.Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295, [1] с. : іл. – 25-й річниці козацької педагогіки присвячується. – Бібліогр.: с. 291-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2506-03-7
1007599
  Кожевнікова В. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 107-112
1007600
  Макаренко О.В. Основи колориметрії : навч. посібник / О.В. Макаренко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 84 с.
1007601
  Сігова В.І. Основи комп"ютерного матеріалознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сігова В.І., Алексєєв О.М. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 207 с. – ISBN 978-966-657-221-2
1007602
  Різун В.В. Основи комп"ютерного набору і коректури : Підручник / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1993. – 172с. – ISBN 5-325-00394-1
1007603
  Андрєєв Ю.М. Основи комп"ютерної алгебри: програмні комплекси, алгоритми і програми реалізації : навч. посібник для студентів спеціальності 122 "Комп"ютерні науки" / Ю.М. Андрєєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Мадрид, 2021. – [118] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в кінці кн. – ISBN 978-617-7988-82-2
1007604
  Горобець С.М. Основи комп"ютерної графіки : навчальний посібник / С.М. Горобець ; за ред. М.В. Левківського ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. – ISBN 966-364-271-8


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
1007605
  Іванов В.Ф. Основи комп"ютерної журналістики : навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів журналістики / Іванов В.Ф., Мелещенко О.К., Різун В.В. ; Мін-во освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний ун-т. – Київ, 1995. – 244 c. – ISBN 5-7763-9497-X
1007606
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів / М.М. Глибовець. – Київ : КМ Академія, 2003. – 452с. – ISBN 966-518-193-9
1007607
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін; МОіНУ; НТУУ КПІ. – Київ : ІВЦ Політехніка - Каравела, 2005. – 344с. – ISBN 966-622-183-7; 966-8019-30-Х


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
1007608
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.О. Кравчук, В.О. Шонін. – Київ : Каравела, 2006. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-30-X
1007609
  Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-69. – ISSN 1818-5754
1007610
  Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Ф. Бацевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 236с. – ISBN 966-613-050-5
1007611
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-172-4
1007612
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
1007613
   Основи комуністичного виховання. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 417с.
1007614
   Основи комуністичної моралі. – К., 1975. – 260с.
1007615
  Бодров В.Г. Основи конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-74.
1007616
  Кондрашова-Діденко Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 217-224


  Обгрунтовано, що культура є джерелом формування інтекто-креативних здатностей Актора, які уможливлюють конкурентоспроможність країнової економіки.
1007617
   Основи конституцiйного ладу Укpаїни : Навч.посіб.для 9 кл.середн.шк. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук; ГоловкоС.В.-гол.pед.,Веpбило О.О. – Київ : Либідь, 1997. – 206с. – ISBN 9660600003
1007618
  Яковлів Анд. Основи Конституції УНР // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 300-314
1007619
  Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 93-96
1007620
  Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 40с.
1007621
  Тодика Ю.М. Основи конституційного права : Навчальний посібник / Ю.М. Тодика, Г.Б. Клименко. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1998. – 117с.
1007622
  Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України : Курс лекцій / В.Ф. Мелащенко. – Київ : Вентурі, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-7759-1
1007623
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 208с. – ISBN 966-7059-13-8
1007624
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-41-5
1007625
  Костюченко О.А. Основи конституційного права України : Конспект лекций / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1999. – 54с. – ISBN 966-7312-74-7
1007626
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : Навчально-методичний посібник для студентів / З.С. Гладун, М.Г. Федчишин. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 151с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7411-53-2
1007627
   Основи конституційного права України : Підручник. – стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-45-8
1007628
   Основи конституційного права України : Підручник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7302-83-0
1007629
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7784-47-9
1007630
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-010-0
1007631
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Курс лекцій / С.Л. Лисенков. – Київ : Форум, 2005. – 237с. – ISBN 966-8635-08-6
1007632
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Навчальний посібник. / С.Л. Лисенков; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Юрисконсульт, 2007. – 272с. – ISBN 966-2968-01-6; 966-373-159-1
1007633
  Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / Станіслав Шевчук. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 302с. – ISBN 966-7630-07-2
1007634
  Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції = Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Харків : Консум, 2002. – 296с. – ISBN 966-7920-26-7


  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті чинної Конституції України 1996 ро
1007635
  Супрун Д.М. Основи конструювання системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 165-172. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1007636
   Основи консульських зносин : До 15 річниці створення ГДІП. – Київ, 2006. – 423с. – .Доп.карт.м.в.
1007637
   Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій : Метод. рекомендації. – Київ : Міносвіти, 1992. – 116с.
1007638
  Гірник А.М. Основи конфліктології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Гірник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-518-517-8
1007639
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : Навч. посібник / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2004. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
1007640
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
1007641
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
1007642
  Корнілова Н.В. Основи концепції відновлення території з критичною екологічною ситуацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основи концепції відновлення територій з критичною екологічною ситуацією.
1007643
  Крикавський Є. Основи концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації України : Питання розвитку АПК / Є. Крикавський, П. Вербицький, О. Гаврилюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 59-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1007644
  Кудрявцев В.М. Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 6-10. – ISSN 2226-8820
1007645
  Голуб А.М. Основи коордінаційної хімії : [навч. посібник для хім. спец. вузів] / А.М. Голуб, В.В. Скопенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 303 с. : з граф. – Бібліогр.: с.293
1007646
  Слабоспицький О.С. Основи кореляційного аналізу даних : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 59с. – ISBN 966-594-869-5
1007647
  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.А. Євтушевський; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут вищої освіти АПНУ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 317с. – 33Євту Шифр дубл. – ISBN 966-7767-30-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1007648
  Демідієнко О.Я. Основи краєзнавства : Навчальний посібник / О.Я. Демідієнко, О.М. Іонова, В.І. Кузнєцова; Мін-во освіти України. Харківський держ.пед.університет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Світ дитинства, 1999. – 96с. – ISBN 966-544-111-6
1007649
  Олішевська Ю.А. Основи краєзнавства : навчально-методичний посібник / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл.
1007650
  Кузьма-Качур Основи краєзнавства : навч. посібник / М.І. Кузьма-Качур, М.В. Горват ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2017. – 255, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 227-231. – Бібліогр.: с. 221-223 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7507-10-8
1007651
   Основи краєзнавства : підручник для студентів закл. вищ. освіти / [Л.В. Баженов та ін.] ; НАН України, Міжвідомча координац. рада з питань краєзнавства при Президії НАН України, Нац. спілка краєзнавців України. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : АДЕФ-Україна, 2021. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 323-343 та в кінці розд. – (Національна спілка краєзнавців України). – ISBN 978-617-7736-85-0
1007652
  Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко ; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 172 с. : іл. – ISBN 978-966-613-578-3
1007653
  Теслюк В.М. Основи красномовства : навч. посібник / В.М. Теслюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 281, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 257-276. – Бібліогр.: с. 277-281. – ISBN 978-617-7844-19-7


  У пр. № 1738025 напис: Читальному залу Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з надією на корисність цієї книжки для колег. Підпис. 1.06.2011 р. Черкаси
1007654
  Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 117-121
1007655
  Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології : монографія / В.Д. Басай ; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – 484 с. – ISBN 966-550-176-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
1007656
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : Навч. посібник / В.О. Навроцький; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-222-7
1007657
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
1007658
  Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Острогляд ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-218. – ISBN 978-966-286-035-1
1007659
  Федчак І.А. Основи кримінального аналізу : навч. посібник / І.А., Федчак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-511-327-1
1007660
   Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-641-430-7
1007661
  Павлишин В. Основи кристалохімії мінералів : Навчальний посібник / В. Павлишин; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 320с. – ISBN 966-594-08408
1007662
  Черниш Н.І. Основи культури видання : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; [Укр. акад. друкарства]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-322-987-2
1007663
  Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : Навчальний посібник / К.Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240с. – Доп.карт. жур.,ст. – ISBN 966-351-016-1
1007664
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
Вип. 1. – 2013. – 106, [2] с. – Бібліогр. в тексті: c. 19-26 та на с. 107
1007665
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1932-5
Вип. 2. – 2013. – 144, [1] с., включ. обкл. : табл.
1007666
  Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-617-673-006-4
1007667
  Сінькевич О.Б. Основи культурології : підручник / О.Б. Сінькевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Київ; Львів : ІнЮре; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-313-403-1; 978-966-613-720-6
1007668
   Основи культурології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / [Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф. та ін.] ; за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту присвяч. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-399. – ISBN 978-611-01-0259-9
1007669
  Овчаренко А.О. Основи культурології: опорний конспект лекцій : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [уклад.] : А.О. Овчаренко, Л.Я. Самойленко, В.П. Ткаченко. – 2-ге вид. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-385. – ISBN 978-966-353-364-3
1007670
  Стоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем : навч. посібник / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113
1007671
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2009. – 217, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
1007672
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2014. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
1007673
  Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : Підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Либідь, 1993. – 224 с. – ISBN 5-325-00377-1
1007674
  Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці, 1992. – 60 с.
1007675
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В. Канівець, М. Пархоменко М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Харків : Майдан, 2016. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-372-687-8
1007676
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.І. Канівець, М.М. Пархоменко, С.В. Канівець ; Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2019. – 140 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-139. – ISBN 978-966-222-974-5
1007677
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ - початок ХХІ) : навч. посібник / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-184-229-7
1007678
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
1007679
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1


  Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; ...
1007680
  Міщенко В.І. Основи лізингу : Навчальний посібник / В.І. Міщенко, О.Г. Луб`яницький, Н.Г. Слав`янська. – Київ : Знання, 1997. – 138с. – ISBN 966-7293-48-3
1007681
  Чумак М.М. Основи лікознавства з рецептурою. / М.М. Чумак. – Київ, 1976. – 111с.
1007682
  Корольов І.Р. Основи лінгвістичних знань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-682-7
1007683
  Воробйова І.А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-194-190-7
1007684
  Лопатинский Я.Б. Основи лінійної алгебри / Я.Б. Лопатинский. – Львів, 1959. – 112 с.
1007685
  Зеліско В.Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закл.] / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 324, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-613-823-4
1007686
  Білецький Л. Основи літературно-наукової критики : (спроба літературно-наукової методології) / Леонід Білецький. – Прага : Український громадський видавничий фонд
Т. 1 : Впровід. [Розвиток літертаутрно-наукової критики], [кн. 1]. – 1925. – 307, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1007687
  Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1985. – 247с.
1007688
  Григораш Д.С. Основи літературного редагування у газеті / Д.С. Григораш. – Львів
ч. 2. – 1977. – 72с.
1007689
  Сидоренко Г.К. Основи літературознавства / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1962. – 148 с.
1007690
  Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
1007691
  Хоменко І.В. Основи логіки : Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – Київ : Золоті ворота, 1996. – 256с. – ISBN 5-88490-064-3
1007692
  Кальченко А.Г. Основи логістики : Навчальний посібник / А.Г. Кальченко. – Київ : Знання, 1999. – 135с. – ISBN 966-7293-89-0
1007693
  Дудар Т.Г. Основи логістики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-611-01-0331-2
1007694
  Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
1007695
  Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому : навчальний посібник / Л.В. Батліна. – Київ : КНТ, 2008. – 329с. – ISBN 978-966-373-423-1
1007696
  Глібов Є.К. Основи Маніха в ряду кумаринів у реакціях ацилювання / Є.К. Глібов, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 93-101. – ISSN 0041-6045
1007697
  Харін О.І. Основи маркетингу / О.І. Харін. – К., 1992. – 129с.
1007698
  Луцій О.П. Основи маркетингу : Конспект лекцій / О.П. Луцій; УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 48с
1007699
  Кус А. Основи маркетингу : Навч.посібник для студ.економ.фак.вищих закладів освіти / А. Кус; Пер.з нім.мови на наук.ред.Павленка А.Ф.,Пилипчука В.П. – Київ : Нічлава, 1999. – 224с. – ISBN 966-7317-28-5
1007700
  Мостенська Т.Л. Основи маркетингу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Мостенська ; МОНУ ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2006. – 240 с. – ISBN 966-8254-42-3
1007701
   Основи маркистської філософії. – Київ, 1962. – 614с.
1007702
   Основи марксизму-ленінізму. – Київ, 1960. – 727с.
1007703
   Основи марксизму-ленінізму. – 2- е вид. – Київ, 1963. – 740с.
1007704
  Чернокозова В.М. Основи марксистсько-ленінської етики / В.М. Чернокозова, І.І. Чернокозов. – Київ, 1968. – 302 с.
1007705
  Полковенко В.В. Основи марксистсько-ленінської теорії преси : навчально-методична розробка для студентів-заочників ф-ту журналістики / В.В. Полковенко, В. Рубан. – Київ : Київський університет, 1973. – 84 с.
1007706
   Основи марксистсько-ленінської філософії : підручник. – Київ : Вища школа, 1981. – 408 с.
1007707
   Основи марксистсько-ленінської філософії : підручник. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1985. – 494 с.
1007708
   Основи марксистської філософії. – К., 1960. – 647с.
1007709
  Москаленко А.З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 634 с. – ISBN 966-7181-56-1
1007710
  Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування : Навч. посібник / О.І,Пономаренко. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 243с. – ISBN 966-7773-71-X
1007711
  Городній М.Ф. Основи математичного аналізу : Навчальний посібник для студентів факультетів інформатики вищих навчальних закладів / Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпировський О.І. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-258-7
Частина 1 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2004. – 101с.
1007712
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : підручник: у 2 ч. / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-748-0
Ч. 1. – 2010. – 374 с. : іл. – Бібліогр.: с. 373
1007713
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : у 2 ч. : підручник / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-749-7
Ч. 2. – 2010. – 416, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 417
1007714
  Станжицький О.М. Основи математичного моделювання : навчальний посібник / О.М. Станжицький О.М., Є.Ю.Таран, Л.Д. Гординський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 96 с.
1007715
   Основи математичного моделювання в екології : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Комп"ютерні науки" / А.В. Гладкий [та ін.] ; [відп. ред. В.К. Задірака] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-622-319-0
1007716
  Ляшенко І.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів : навчальний посібник з напрямку "Прикладна математика" для студ. вищих навчальних закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, А.М. Столяр. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. – 304 с. – ISBN 966-692-824-8
1007717
  Петрик М. Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях : Науково-методичний посібник / М. Петрик, М. Баб"юк;Тернопільський держ.техн.ун-т, Нац.ун-т "Києво-Могилянська Акад.", Галицький коледж. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-186-6
1007718
  Пономаренко О.І. Основи математичної економіки / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 320с. – ISBN 5-7707-9200-0
1007719
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навч. посібник / В.А. Козицький, С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
теорія споживання. – 2004. – 264с.
1007720
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навчальний посібник / В.А. Козицький , С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
2 : теорія фірми. – 2005. – 323 с.
1007721
  Дрозд Ю.А. Основи математичної логіки : Курс лекцій / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 126с. – ISBN 966-594-590-4
1007722
  Любчак В.О. Основи математичної теорії систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 221с. – ISBN 978-966-657-202-1
1007723
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2003. – 164с.
1007724
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Український соціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2004. – 184 с.
1007725
   Основи матеріалознавства : навчальний посібник [для хімічних, фізичних і матеріалознавчих спец. вищих навч. закладів] / В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін; В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін. – Київ : Логос, 2006. – 176с. – ISBN 966-581-838-4
1007726
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ. – Київ : Український фітосоціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2006. – 184с.
1007727
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2008. – 164с.
1007728
  Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства та конструкційні матеріали / А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-603-387-9


  Розглянуто загальні властивості металів та методи отримання сплавів. Викладено теоретичні основи залежності їх структури та властивостей від концентрації та температури. Наведено основні відомості про будову і властивості полімерних, композиційних та ...
1007729
  Кіраковський М.Ф. Основи машинознавства. / М.Ф. Кіраковський, І Швець. – К., 1959. – 375с.
1007730
  Швець І.Т. Основи машинознавства. / І.Т. Швець, М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 427с.
1007731
   Основи медичних знань : Навчальна програма для студ. пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-01-6
1007732
   Основи медичних знань та долікарської допомоги : підручник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.І. Федонюк, В.С. Грушко, Л.Я. Федонюк [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 590, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 590. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-35-4
1007733
  Гищак Т.В. Основи медичних знань та медицини катастроф : Навчальний посібник / Т.В. Гищак, О.В. Долинна. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 144с. – ISBN 966-8037-18-9
1007734
  Грін О. Основи медичного права. Альбом схем : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Олександр Грін. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 377, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 362-377. – ISBN 978-617-7798-14-8
1007735
   Основи медичної генетики : Навч. посіб. для студ. 1-2 рівнів акредит. / В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен, О.В. Пішак, В.Ф. Мислицький; Мін-во охорони здоров"я України. Буковинська держ. медична акад. – Чернівці : Медакадемія, 2000. – 248с. – ISBN 966-573-217-X
1007736
  Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів : Світ, 1995. – 296 с. – ISBN 5-7773-0259-9
1007737
  Юргутіс І.А. Основи менеджменту : Навчальний посібник / І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0361-5
1007738
  Доленко Г.О. Основи менеджменту : Конспект лекцій для студ. фак-тету кібернетики / Г.О. Доленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 124с. – ISBN 966-594-118-6
1007739
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник для студ. екон. спец. / Гріфін Р.В., Яцура В. – Львів : БаК, 2001. – 624 с. – ISBN 966-7065-27-8


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1007740
  Робінс Стефан Основи менеджменту = Fundamentals of management / Робінс Стефан, Де Ченцо Девід; Пер. з англ. А.Олійник та ін. – Київ : Основи, 2002. – 671с. – ISBN 966-500-192-2


  Книжка знайомить читача з базовими концепціями сучасної теорії управління та еволюцією управлінської думки в передових країнах Заходу. Підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту - планування, організації, керівництва й ...
1007741
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2003. – 556с. – ISBN 966-8251-05-9
1007742
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-04-6
1007743
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2003. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
1007744
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 496с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-36-9


  Раскрывает содержание программы нормативной профессионально ориентированной дисциплины "Основы менеджмента". Учебник объединяет теоретические основы менеджмента и методы практического их использования в деятельности организаций
1007745
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2005. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
1007746
  Бєсєдін М.О. Основи менеджменту : оцінно-ситуац. підхід : підручник (модульний варіант) / М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв ; М-во освыти ы науки Украъни ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с. – ISBN 966-364124-Х
1007747
  Охріменко А.Г. Основи менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Охріменко; МОНУ; Київськ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 130с. – ISBN 966-364-186-Х
1007748
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. Білокурський С.П.]. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2006. – 661, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-351-058-7
1007749
   Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко, О.Ф. Іткін, О.М. та ін. Панько; МОНУ; Економічна школа академіка УАН В.Г. Федоренка; за наук. ред. Федоренка В.Г. – Київ : Алерта, 2007. – 420 с. – ISBN 966-8533-51-8
1007750
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник [для студентів економ. спец. вищих навч. закладів] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-50-2
1007751
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-46-5
1007752
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2008. – 664с. – ISBN 966-351-058-7
1007753
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – ISBN 966-8019-36-9
1007754
  Білорус Т.В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Т.В. Білорус ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-326-337-3
1007755
  Сусліков Л.М. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. прикл. фізики. – Ужгород : Говерла, 2009. – 126, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 126
1007756
  Білецька К.В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / К.В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 224-226. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-599-4
1007757
  Нетреба І.О. Основи менеджменту : навчальний посібник / І.О. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-142
1007758
   Основи менеджменту : теорія і практика : навч. посібник / [Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 527. – Бібліогр.: с. 521-526. – ISBN 978-617-7320-79-0
1007759
   Основи менеджменту : теорія і практика : навч. посібник / [Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 521-525. – ISBN 978-617-7320-79-0
1007760
  Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків : курс лекцій / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-373-263-3
1007761
  Жигалов В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності / В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановська. – Київ : Вища школа, 1994. – 224с. – ISBN 5-11-004379-5
1007762
   Основи менеджменту та маркетингу : Програма спецкурсу для підготовки бакалаврів і магістрів неекономічних спец-ей. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
1007763
  Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум : Навчальний посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – Київ : Кондор, 2005. – 581с. – ISBN 966-7982-57-2
1007764
  Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер : Навчальний посібник / І.Т. Стеценко. – Київ : А.С.К., 2004. – 224с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-015-9
1007765
  Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Баєва, Н.І. Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-364-470-7
1007766
  Оконская Н.Б. Основи метаантропологии : Человек и мир / Н.Б. Оконская. – Москва : Вузовская книга, 2004. – 224с. – ISBN 5-9502-0080-2
1007767
   Основи металургійного виробництва металів і сплавів : підруч. для студентів металургійних спеціальностей ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський, С.Г. Грищенко, В.М. та ін. Шифрін; Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. [та ін.] ; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. – Київ : Вища школа, 2006. – 503 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 497-498. – ISBN 966-642-310-3
1007768
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Г.Д. Проценко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5; 966-594-269-7 (ч.1)
Ч.1. – 2002. – 160с.
1007769
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Л.В. Паламарчук; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5
Ч.2. – 2004. – 149 с.
1007770
  Водчиць О.Г. Основи метеорології і кліматології : навч. посібник / О.Г. Водчиць, В.І. Затула ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354. – ISBN 978-966-598-707-9
1007771
  Оболенский В.Н. Основи метеорології. / В.Н. Оболенский. – Х.-К., 1937. – 376с.
1007772
  Свердан Т.О. Основи методики аналізу викривлень в аудиті // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1007773
  Коблянська Г.Ю. Основи методики аудиторської перевірки експортних операцій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 139-146.
1007774
  Малихіна К. Основи методики викладання у вищій школі крізь призму працевлаштування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 25-36. – ISSN 1682-2366
1007775
  Провотар Н.І. Основи методики економіко-географічного вивчення агропромислових комбінатів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 26-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1007776
   Основи методики земельного кадастру гірських районів (на прикладі Українських Карпат). – Львів : ЛГУ, 1966. – 92с.
1007777
  Калапуша Л.Р. Основи методики і техніки навчального фізичного експерименту : навч. посібник / Л.Р. Калапуша, В.П. Муляр ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. факультет. – Луцьк : Вежа, 2009. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-397-6
1007778
  Матвієнко Н.М. Основи методики індикативного планування агропромислової діяльності сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 43-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1007779
  Сторчак К.М. Основи методики літератури / К.М. Сторчак. – Київ, 1965. – 418с.
1007780
  Асадчих О.В. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі : монографія / Асадчих О.В., Філонова В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-155. – ISBN 978-617-7349-62-3
1007781
  Бурбело Б.А. Основи методики розслідування злочинів пов"язаних із корупцією // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 233-239
1007782
  Безгинський Ю.С. Основи методики розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних з порушенням правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості : автореф. дис. ... канд. юрид. нуак : 12.00.09 / Безгинський Юрій Сергійович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1007783
  Іващенко В. Основи методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-66.
1007784
  Беззубенко М.В. Основи методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Беззубенко Микола Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1007785
  Беззубенко М.В. Основи методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Беззубенко Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 224 арк. – Додатки: арк. 217-224. – Бібліогр.: арк. 189-216
1007786
   Основи методики створення і застосування компьютерних програм у навчанні інооземних мов. – К., 1993. – 106с.
1007787
  Савченко І. Основи методики суспільно-географічного дослідження територіально-політичної системи регіону / І. Савченко, О. Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 69-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1007788
  Приблуда З. Основи методики фізики : посібник / З. Приблуда. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1937. – 341 с.
1007789
  Каденко І.М. Основи методів оцінок статистичних даних та функцій їх розподілу : Навчальний посібник / І.М. Каденко, В.А. Плюйко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 145с. – ISBN 966-594-480-0
1007790
  Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес-моделювання Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 5-15
1007791
   Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад"юнктів вищих навч. закл. / МОНУ ; КНУТШ ; [авт.-упоряд.: Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г. та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 351, [1] с. – Загол. обкл.: Організація та методологія наукових досліджень.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та кінці кн. – ISBN 978-611-01-0082-3
1007792
   Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, ад"юнктів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-упоряд.: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0082-3
1007793
  Даник Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України / Ю. Даник, О. Корнейко // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 2 (11). – С. 105-123. – ISSN 2411-1031


  Проведено аналіз наявних в провідних країнах світу (США, Великобританія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща) систем підготовки військових фахівців з кібербезпеки для сфер національної безпеки та оборони, а також рівня ...
1007794
  Куценко О.Г. Основи методу граничних елементів : навчальний посібник / О.Г. Куценко, О.Я. Григоренко, Т.Ю. Кепич ; КНУТШ ; Нац. акад. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-138. – ISBN 978-966-171-351-1
1007795
  Солтис І.В. Основи метрології : навч. посібник / І.В. Солтис, О.В. Деревянчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – 111, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-966-423-681-9
1007796
   Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / Кухарчук В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 537, [1] с : іл., табл. – Предм. покажч. с.: 528-537. – Бібліогр.: с. 517-522. – ISBN 978-966-2393-88-0
1007797
  Бичківський Р. Основи метрологічного забезпечення : навч. посіб. / Р. Бичківський, В. Зорій. П. Столярчук ; МОУ ; Державний ун-т "Львівська політехніка". – Київ : Львівська політехніка, 1999. – 180 с. – ISBN 966-553-031-3
1007798
  Грінь Л.П. Основи механізації та електрифікації сільского господарства / Л.П. Грінь. – К., 1962. – 251с.
1007799
  Нагірний Т. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл : Основи наномеханіки ІІ / Тарас Нагірний, Костянтин Червінка ; НАН України, Центр мат. моделювання ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 161-167. – ISBN 978-617-7045-60-0
1007800
  Корсак К.В. Основи механіки рідин і газів / К.В. Корсак. – Київ : Вища школа, 1990. – 96 с.
1007801
  Кепич Т.Ю. Основи механіки суцільних середовищ : (загальні положення та динаміка ідеальної рідини) : [навчальний посібник] / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов. – Київ : Логос, 2006. – 197 с. – ISBN 966-581-766-3
1007802
  Куценко Г.В. Основи механіки точки зі змінною масою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано рівняння Мещерського без використання механіки системи. Виконано порівняння його з законом Ньютона. Обгрунтовується доцільність введення в механіку закону Ньютона-Мещерського.
1007803
  Рябикина А.А. Основи микроэкономики. Что такое спрос и предложение : Учебн. пособие / А.А. Рябикина, Т.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 304с. – ISBN 5866170094
1007804
  Хоменко Г.Д. Основи миротворчості : навчальний посібник / Г.Д. Хоменко. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 312 с. – ISBN 966-7196-01-1
1007805
  Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : Підручник / О.Л. Калашникова. – Київ : Знання, 2006. – 479с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-176-4
1007806
  Десятник Г.О. Основи мистецьких телевізійних програм : тексти лекцій / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2017. – 204, [1] с. – Бібліогр.: с. 204
1007807
  Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні : Теорія та практика: Навчальний посібник / С. Терещенко, В. Науменко. – Київ : Август, 1999. – 296c. – ISBN 966-95225-4-4
1007808
  Терещенко С. Основи митного законодавства України : Питання теорії та практики зовішньоекономічної діяльності:Навч.посіб.для студ.вищ. нав.закл. / С. Терещенко. – Київ : Август, 2001. – 422c. – ISBN 966-95225-9-5
1007809
   Основи митної справи : Навчальний посібник для студ.юрид. спец.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 318с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-620-106-2
1007810
  Гребельник О.П. Основи митної справи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с. – ISBN 966-8253-62-0
1007811
   Основи митної справи в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 732с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-12-6
1007812
   Основи митної справи в Україні : підручник / [ Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Буланга В.В. та ін.; за ред. П.В. Пашка ]. – Київ : Знання, 2008. – 656с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 978-966-346-483-1
1007813
  Піскун О. Основи міграційного права : Порівняльний аналіз: Навчальний посібник / О. Піскун. – Київ : Леся, 1998. – 360 с. – ISBN 966-7166-10-4
1007814
  Камінський А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 206с. – ISBN 966-613-129-3
1007815
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
1007816
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студентів ВНЗ / [Рогач О.І. та ін.; за ред О.І. Рогача] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-783-1
1007817
   Основи міжнародного военно-політичного співробітництва // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 98-117. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
1007818
  Біленчук П.Д. Основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права кіберзлочинності / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 242-246. – ISSN 2219-5521
1007819
   Основи мікробіології : Навч посібник. – Київ : УМК ВО, 1991. – 236с. – ISBN 5-7763-0678-1
1007820
  Люта В.А. Основи мікробіології, вірусології та імунології : Навч. пос. для студ. вищ. медичних закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.А. Люта, Г.І. Заговора. – Київ : Здоров`я, 2001. – 280 с. – ISBN 5-311-01211-0
1007821
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : Підручник / О.І. Ястремський, Гриценко Олена Георгі вна. – Київ : Знання, 1998. – 673с. – Сер.:Вища освєта ХХЄ столєття. – ISBN 966-7293-15-7
1007822
  Бакаєв О.О. Основи мікроекономіки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Бакаєв О.О., Карагодов О.О., Кутах Ю.О. – Київ : КУЕТТ, 2004. – 267 с. – ISBN 966-7737-32-2
1007823
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
1007824
  Зянько В.В. Основи мікроекономіки : навч. посібник / В.В. Зянько; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-194-004-7
1007825
  Нагорний А.О. Основи мікроелектроніки / А.О. Нагорний. – Київ, 1975. – 103 с.
1007826
  Кириченко С.А. Основи мікрооб"єктології : Лекція №3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред.О.А.Кириченка. – Київ, 2004. – 31с.
1007827
  Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посіб. для студ. геол. спец. ВНЗ / О.П. Ольштинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фоліант, 2012. – 126 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-585-038-0
1007828
  Наконечний Ю.С. Основи мікропроцесорної техніки : Лабораторний практикум / Ю.С. Наконечний, О.О. Молнар. – Ужгород, 1998. – 122с. – ISBN 966-7400-02-6
1007829
  Бортник С.Ю. Основи мінералогії та петрографії : навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Геологія загальна та історична" / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ, Геогр. фак-т. – Київ : Обрії, 2008. – 142 с.
1007830
   Основи мінералогії та петрографії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
1007831
  Матковський О. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 856с. – ISBN 978-966-613-694-0
1007832
  Ковальчук М.С. Основи мінералогії України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1007833
  Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Оксана Лазор. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 432 c. – ISBN 966-8253-23-X
1007834
  Зеленін В.В. Основи міфодизайну : психотехнології керування медіареальністю : навч.-метод. посібник / В.В. Зеленін. – Київ : Гнозіс, 2017. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-163
1007835
  Зражевський Г.М. Основи міцності, деформації та механіки руйнування : Навчальний посібник / Г.М.Зражевський, Т.Б.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 107с. – ISBN 966-7938-99-9
1007836
  Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В.А. Чабаненко. – К., 1984. – 167с.
1007837
  Тищенко К.М. Основи мовознавства : системний підручник / Костянтин Тищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 304с. : іл. – ISBN 966-594-905-5
1007838
   Основи мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес та ін.]. – Київ : Київський університет, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк,. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-983-5
1007839
  Сербенська О.А. Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка : текст лекції / О.А. Сербенська; МВОУ ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1993. – 111 с.
1007840
  Горев Л.М. Основи моделювання в гідроекології : Підручник для студентів / Л.М. Горев. – Київ : Либідь, 1996. – 336с. – ISBN 5-325-00715-7
1007841
  Іншина Н.М. Основи молекулярної біології : навч. посібник / Н.М. Іншина ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISBN 978-966-657-756-9
1007842
  Кучеренко М.Є. Основи молекулярної радіобіології : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей університетів / М.Є. Кучеренко, В.І. Мирутенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 269с.
1007843
  Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.М. Шуба ; НАНУ ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; Міжн. центр молекулярної фізіології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 448 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 425-448. – ISBN 978-966-00-1042-0
1007844
   Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
1007845
  Варій М.Й. Основи морально-психологічного забезпечення дисципліни у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій, В.О. Букреєв, А.М. Зачепа; Відділення військ.підготовки Держ.ун-тету "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 63с.
1007846
  Митропольський О.Ю. Основи морської геології : Підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закл. / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 219 с. – ISBN 966-594-551-3
1007847
  Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів : Навчальний посібник / В.І. Павлишин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 186с. – ISBN 966-594-148-8
1007848
  Довжук І.В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
1007849
  Виноградова О.В. Основи музеєзнавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук] ; за ред. О.В. Виноградової ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 183, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 170-178. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-574-063-7
1007850
  Виноградова О.В. Основи музеєзнавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук] ; за ред. О.В. Виноградової ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 183, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 170-178. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-574-063-7
1007851
  Ковалинська І.В. Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 340-346. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1007852
  Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту : навч. посібник / [В.В. Кравченко, М.В. Пітцик, І.М. Салій] ; Т-во науковців із сприяння муніцип. реформі [та ін.]. – Київ : Атіка-Н, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 291-300. – Бібліогр.: с. 301-302 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8074-76-9


  У пр. № 1733925 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні з повагою від автора. Підпис
1007853
  Ангелески М. Основи на економската криминалистика : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
1007854
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печатница, 1945. – 472 с. – (Университетска библиотека ; № 305)
1007855
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печать, 1946. – 474 с. – (Университетска библиотека)
1007856
  Атанасов С. Основи на микроелектрониката : Учебное пособие / С. Атанасов. – София : Техника, 1987. – 244с.
1007857
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука / Н. Сарановь. – София
2. – 1933. – 471с.
1007858
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука от Д-р Никола Сарановь / Н. Сарановь. – София
1. – 1930. – с.
1007859
  Огнянов-Ризор Основи на преводаческото изкуство / Огнянов-Ризор. – София, 1947. – 180 с.
1007860
  Георгиев Емил Основи на славистиката и българистиката / Георгиев Емил. – София, 1979. – 354с.
1007861
  Попов К. Основи на теория на културата / Костадин Попов. – София : Институт за социално управление при ЦК на БКП, 1985. – 344 с.
1007862
  Тимофеев Л.И. Основи на теорията на литературата / Л.И. Тимофеев. – София : Наука и изкуство, 1968. – 576 с.
1007863
  Голубек О.В. Основи навігації та орієнтації ракет-носіїв : навч. посібник / Голубек О.В., Лебедь А.П. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Фіз.-техн. ф-т, Каф. систем автоматиз. упр. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 135, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-135
1007864
  Дмитрук О.Ю. Основи навчальних, географічних, інформаційних / О.Ю. Дмитрук, 1997
1007865
  Захарія Й.А. Основи надвисокочастотних радіовимірювань / Й.А. Захарія. – Київ : Вища школа, 1972. – 343 с.
1007866
  Черв"яков В.Д. Основи надійності об"єктів системотехніки : навчальний посібник / В.Д. Чер"яков, А.В. Павлов, О.Ю. Журавльов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 244, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 225-244. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-657-387-5
1007867
  Багдасарян А.А. Основи наноелектроніки : навч. посібник / А.А. Багдасарян ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-657-783-5
1007868
  Чекман І.С. Основи наномедицини : [монографія] / І.С. Чекман, В.О. Маланчук, А.В. Рибачук ; НАН України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Ін-т нанофармакології [та ін.]. – Київ : Логос, 2011. – 249, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-250. – ISBN 978-966-171-422-8
1007869
  Леонов В.П. Основи наочної бібліотечної класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 138-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На підставі розробленої раніше "карти науки" пропонується структура із зазначенням розділів та підрозділів наочної бібліотечної класифікації (НБК), що складена з метою усунення недоліків Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).
1007870
   Основи народної медицини при викладанні предметів у вищих медичних навчальних закладах України (Огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, В.А. Туманов // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2014. – № 4. – C. 4-7
1007871
  Коцун Б.Б. Основи натуралістичної роботи : Методичні рекомендації для проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету спеціальності 8.010104 "Початкове навчання" денної, заочної та екстернатної форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2004. – 34с.
1007872
  Ткаченко А.А. Основи науки логіки : Навч. посібник / А.А. Ткаченко, В.О. Толок. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 378с. – ISBN 966-7037-37-1
1007873
  Фройндліх Г. Основи науки про колоїди. / Г. Фройндліх. – Харків, 1930. – 110с.
1007874
  Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
1007875
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. // Українська граматика / Є.К. Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 71 с.
1007876
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. – [Київ] : Вид. Т-ва "Час" ; [Дpук. Ун-ту Св. Володимиpа Акц. Т-ва дpук. і вид. діла H.Т. Коpчак-Новицкого], 1917. – 71 с. – Бібліогp.: [Список літ. по мовознавству]: с. 66-70
1007877
  Волович В.Ф. Основи науки управления / В.Ф. Волович. – Томск, 1972. – 73с.
1007878
  Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Б.А. Гаєвський; Міжрегіональна акад.упр.персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 112с. – ISBN 5-86926-116-3.0.


  У посібнику пропонується авторське бачення сучасної науки управління, основних її структурних частин: науково-організаційних засад управління, соціальних об"єктів і суб"єктів управління, управління як виду інтелектуальної діяльності.
1007879
  Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : Підручнік / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1997. – 271 с.Обл.-вид. арк. – ISBN 5-11-004670-0
1007880
  Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / П.В. Дмитренко, В.К. Сидоренко. – Київ, 2000. – 259с. – ISBN 966-95442-2-1
1007881
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / Ю.Г. Тормоса; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 76с. – ISBN 966-574-548-4
1007882
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2003. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
1007883
  Самойленко В.М. Основи наукових досліджень : Програма семінарсько-практичних занять / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
1007884
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2004. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
1007885
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1


  Для студентів вищих навчальних закладів.
1007886
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагог. наук України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-00-3


  Витсвітлено основні положенні про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів
1007887
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
1007888
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
1007889
  Супрун Л.В. Основи наукових досліджень : Программа курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. В. Супрун; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти; Вінницький держ. пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. Інститут філології й журналістики. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 44с. – ISBN 966-8300-424
1007890
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.І. Романчиков; Українська академія бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 966-364-399-4
1007891
  Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Соловйов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 176с. – ISBN 966-364-420-6
1007892
  Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор"єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с. – ISBN 966-346-248-5
1007893
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
1007894
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
1007895
  Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. : іл., табл. – Додатки: с. 104-141. – ISBN 978-611-01-0164-6
1007896
  Бейлін М.В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
1007897
   Основи наукових досліджень : навч. посібник / [В.І. Саюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9
1007898
  Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
1007899
   Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник [для студ. ф-ту культури та мистецтв Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка] / Роман Крохмальний [та ін. ; відп. за вип. О.В. Козаренко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-309 та наприкінці тем
1007900
  Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 978-966-694-188-9
1007901
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
1007902
  Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 211, [1] с. : табл. – Словник основних понять: с. 137-161. – Бібліогр.: с. 130-136, в кінці тем, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-836-4
1007903
  Комар Ю.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Комар Ю.М., Попов О.І., Комар В.Ю. ; за заг. ред. Романчикова Володимира Івановича, зав. каф. міжнар. економіки Укр. акад. бізнесу та підприємництва, канд. екон. наук, проф. ; Держ. ВНЗ, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 181, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-617-7605-80-4
1007904
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягин, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – 490, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 484-489 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-533-6
1007905
  Сінчук О.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник / О.М. Сінчук, Т.М. Берідзе, М.Л. Барановська. – Кременчук : Щербатих О.В., 2022. – 195, [1] с. : портр., іл. – Термінол. словник: с. 178-195. – Бібліогр.: с. 174-177. – ISBN 978-617-639-336-8
1007906
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – 2-е вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144с. – Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8510-11-9


  Розглянуто основні положення, пов’язані з організацією проведення наукових досліджень в економіці, представлені методологічні основи наукового дослідження. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
1007907
   Основи наукових досліджень з романської філології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: М.М. Попович, М.Р. Смірнова. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-178. – ISBN 978-966-423-620-8
1007908
  Бубряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин / І.І. Бубряк. – Ужгород, 1976. – 54с.
1007909
  П"ятницька-Позднякова Основи наукових досліджень у вищій школі : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П"ятницька-Позднякова; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 116с. – ISBN 966-8253-74-4
1007910
  Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник / З.В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 222-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-62-7
1007911
   Основи науково-дослідної роботи : Навчальний посібник для студ., аспірантів і докторантів філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 186с. – ISBN 966-594-494-0
1007912
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи / МОНУ; Вінницьк. нац. технічн. ун-т; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; В.Г. Петрук, Є.Т. Володарська, В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 144с. – ISBN 966-641-164-4
1007913
  Палеха І Ю. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312. – ISBN 978-966-2609-31-8
1007914
   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії : (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навч. посібник / В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук, В.І. Воронова, О.В. Борисова. – Київ : КНТ, 2019. – 634 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 616-632 та в кінці підрозд. – ISBN 978-966-373-264-0
1007915
  Запаско Я.П. Основи науково-дослідної роботи студентів / Я.П. Запаско. – Львів, 1992. – 67с.
1007916
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2018. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
1007917
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. проф. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2020. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
1007918
  Десятник Г.О. Основи науково-популярного кіно і пізнавального телебачення : [тексти лекцій] / Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Вид-во КНУ, 2018. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
1007919
   Основи науково-технічного перекладу з японської мови : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Практика перекладу (з японської мови)" для студентів спец. "Прикладна лінгвістика" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А.Р. Медведів, О.О. Корнацька, Л.В. Богдан]. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
1007920
  Кондратов В.Т. Основи науково-технічної мови (метрологія та вимірювальна техніка) : монографія / В.Т. Кондратов // Основы научно-технического языка (метрология и измерительная техника) : монография / В.Т. Кондратов. – Харьков : Мачулин Л.И., 2017. – С. 111-218. – ISBN 978-617-7364-01-5
1007921
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму : підручник / В.К. Танчер. – Київ : Київський університет, 1968. – 488 с.
1007922
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – Киев : Вища школа, 1971. – 180 с.
1007923
   Основи наукового атеїзму : навчальний посібник. – Київ : Політвидав України, 1973. – 399 с.
1007924
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1974. – 310 с.
1007925
   Основи наукового атеїзму. – Київ, 1985. – 222с.
1007926
   Основи наукового комунізму. – Львів, 1964. – 208с.
1007927
  Філіппова М.М. Основи наукового комунізму : хрестоматія / М.М. Філіппова, О.М. Ковальов. – Київ : Политиздат
Ч. 1. – 1965. – 786, [2] с.
1007928
  Меньшов М.Д. Основи наукового комунізму. Лекції для студентів ун-ту по 3 розділу курсу. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 82с.
1007929
  Мазур І. Основи наукового підходу до вивчення української народнопісенної творчості у працях дослідників другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-85. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено питання формування та становлення науково-дослідницької думки у галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної творчості в Україні в ХІХ столітті. На основі аналізу збірників народнопісенної творчості ...
1007930
   Основи наукового управління соціалістичним виробництвом. – Київ : Політвидав України, 1974. – 381с.
1007931
   Основи наукового управління соціалістичним сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 486с.
1007932
   Основи науковогоо атеїзму. – К., 1963. – 374с.
1007933
  Лук""янчук О.Ф. Основи наукової організації і нормування праці в сільському господарстві / О.Ф. Лук""янчук. – К, 1977. – 207с.
1007934
   Основи наукової організації праці на промислових підприємствах. – К., 1973. – 254с.
1007935
  Сотченко З.Я. Основи наукової організації праці на промисловому підприємстві / З.Я. Сотченко. – К., 1972. – 360с.
1007936
  Еко Умберто Основи наукової роботи : поради та настанови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 4-14.
1007937
  Пилипів Л.Д. Основи нафтогазової справи : навч. посібник / Л.Д. Пилипів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-694-166-7
1007938
  Васянович Г. Основи національного виховання студентської молоді // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 20-33. – ISBN 966-7483-11-8
1007939
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-198-9
Том 1 : Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 2006. – 456с.
1007940
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-203-9
Том 2 : Прикладні аспекти негатроніки. – 2006. – 306с.
1007941
  Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-157
1007942
  Білий М.У. Основи нелінійної оптики та її застосування : Навч. посібник для студ.фізичного факультету / М.У. Білий; Київський университет Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 171с. – Бібліогр.: с.171. – ISBN 966-594-088-0
1007943
  Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
1007944
  Каблуков І.А. Основи неорганічної хімії. / І.А. Каблуков. – Х., 1937. – 488с.
1007945
  Деркачов А.А. Основи неорелятивістської механіки / А.А. Деркачов. – Київ, 2000. – 264с.
1007946
   Основи нечіткої логіки та нечіткі запити до реляційних баз даних / І.В. Пампуха, В.К. Шваб, О.Ю. Ніколаєвський, Ю.В. Аксент"єв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
1007947
  Грунський М.К. Основи нового українського правопису : Вступ, фонетика, морфологія з додатком істор. хрестоматії / Грунський М.К. – Київ, 1929. – 44 с.
1007948
  Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
1007949
  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 10-15. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.
1007950
  Корсак К. Основи ноофутурології для захисту і порядку людства / К. Корсак, Є. Суліма // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
1007951
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Єрьоменко В.О., Ковалено Г.О., Рижиков В.С.; МОН України, Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-176-2
1007952
  Голиш Г.М. Основи нумізматики : Навчальний посібник / Г.М. Голиш; МОНУ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2006. – 313с. – ISBN 366-8120-36-1
1007953
  Юнацький М.О. Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 113-120
1007954
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : Нвчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Й. Атамас; МОіНУ; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с. – ISBN 966-8253-49-3
1007955
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти / М.А. Кириченко. – Київ : Вища школа, 1982. – 168 с.
1007956
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти : Навчальний посібник для студ. художньо-графічних фак-тів вищ. педагогічн. навчальн. закладів / М.А. Кириченко, І.М. Кириченко. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 2002. – 190с. – ISBN 966-642-055-4


  для студентів худоньо-графічних факультетів вузів, учнів художніх шкіл, педагогічних училищ
1007957
  Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. / Л.О. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1979. – 216с.
1007958
  Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
1007959
   Основи обчислювальної геометрії : конспект лекцій дисципліни 03.14 Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка для напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISBN 978-617-7010-09-7
1007960
  Басай В.Д. Основи одорології : монографія / В.Д. Басай, О.А. Кириченко ; МОНУ ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – 580 с. – ISBN 966-8067-19-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
1007961
   Основи одорології : Лекція №10 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; РВВ; КІВС; Ред. О.А.Кириченко. – Київ, 2003. – 51с.
1007962
  Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
1007963
  Хільчевський В.К. Основи океанології : Підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 242с. – ISBN 966-594-161-5
1007964
  Хільчевський В.К. Основи океанології : підручник для студентів вищих закладів освіти / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-015-3
1007965
   Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
1007966
   Основи оперативно-розшукової діяльності : термінол. словник / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері опер.-розшук. діяльності ; [уклад. С.В. Албул]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 130, [2] с. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 121-130. – (Серія: Теорія і практика ОРД). – ISBN 978-966-927-237-9
1007967
  Павленко С.О. Основи оперативно-розшукової тактики : монографія / С.О. Павленко ; М-во внутр. справ, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Людмила, 2022. – 623, [1] с. – Бібліогр.: с. 528-623 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-555-042-7
1007968
  Аліфанов О.А. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти : тексти лекцій / Аліфанов О.А., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : КНУ, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125
1007969
  Третяк В.Ф. Основи операційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю. Голубничий, С.В. Кавун; МОНУ. Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-119-X
1007970
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
1007971
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 339, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
1007972
  Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 240с. – ISBN 966-95255-9-4
1007973
  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ольга Олійник ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2010. – 178, [3] с. – Бібліогр.: с. 178. – ISBN 978-966-351-283-9
1007974
  Овчиннікова А.П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії : Навчальний посібник / А.П. Овчиннікова, С.К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 180с. – ISBN 966-96487-1-8
1007975
  Мокринська З.В. Основи організації бухгалтерського обліку для промислових підприємств у Генеральному губернаторстві в період Другої світової війни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6806
1007976
  Афанасьєв А.О. Основи організації виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 17-24


  У статті обгрунтовуються методичні засади виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Розглянуто дві групи суб"єктів виховання: на рівні українського суспільства та на рівні Збройних Сил України. Визначено алгоритм ...
1007977
  Кислова Л.А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
1007978
  Шурпенкова Руслана Казимирівна Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Шурпенкова Руслана Казимирівна, Демко Ірина Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. ...
1007979
  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-364-587-2
1007980
  Петров А.О. Основи організації здорового способу життя студентів // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 180-187. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1007981
  Любчинський О.В. Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному грунті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 536-541. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1007982
  Скрипнюк В.М. Основи організації і функціонування вищих органів державної влади: Україна і європейська конституційна практика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 61-69. – ISSN 0201-7245
1007983
  Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навчальний посібник / С.П. Кулицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 224с. – ISBN 966-608-240-3
1007984
  Десятник Г.О. Основи організації кінотелевиробництва : [тексти лекцій] / Десятник Г.О., Мужук Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 108, [1] с. – Бібліогр. : с. 108
1007985
  Чухлатий А.В. Основи організації командно-штабного навчання у Національній академії Національної гвардії України з підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня / А.В. Чухлатий, О.С. Надточий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 39-43. – ISSN 2078-7480
1007986
   Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
1007987
  Вишивана Б. Основи організації платіжних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 9-15. – ISSN 2078-5860


  Розкрито суть, критерії класифікації та види платіжних систем, принципи їхньої роботи.
1007988
  Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієнко, В. Прус // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
1007989
  Богунов С. Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 35-48
1007990
  Черних Ю.О. Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції - аналітичний огляд / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 249-256. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Франції.
1007991
  Галанець В.Г. Основи організації управлінської праці в сільськогосподарському виробництві. / В.Г. Галанець. – Львів, 1974. – 84с.
1007992
  Жадько К.С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 178-188 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1007993
   Основи органічної і біологічної хімії / Ф.Ф. Боєчко, М.М. Юхименко, Л.О. Боєчко, Д.М. Захарик. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
1007994
   Основи органічної і біологічної хімії. – Київ, 1982. – 255с.
1007995
  Сидоренко М.В. Основи ординаційних рядів екологічних режимів місць ландшафтів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 171-172
1007996
  Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту : навч. посібник вищих навч. закладів / В.С. Демчук. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с. – ISBN 966-8995-07-4
1007997
  Мисак Д.П. Основи основ // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 69-70. – ISSN 1029-4171
1007998
   Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. та ін. Сабарно; К.Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Основа, 2006. – 444, [4] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 966-699-156-Х
1007999
   Основи охорони праці : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
1008000
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М.П. Гандзюка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-383. – ISBN 978-966-8019-01-6
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,