Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>
1007001
  Фичко Ж. Особливості "конфлікту нового покоління" в системі міжнародних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 144-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1007002
  Воробей О. Особливості "поетизованих" п"єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30-50-х років XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  У 30-х роках ХХ ст. в китайській драматургії з"являється нове ім"я - Цао Юй, який під впливом західноєвропейських літературних течій (в першу чергу, реалізму) та на основі китайського літературного спадку створює нову драматичну форму - "поетизовані" ...
1007003
  Кравчук С.Л. Особливості агресивних проявів дитини залежно від міжособистісних стосунків з батьками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-47. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо розробленій проблемі-залежності агресивних проявів дитини від міжособистісних стосунків з батьками. Наведено результати дослідження вираженості ставлення до батьків у агресивних і неагресивних дітей та ...
1007004
  Мосаєв Ю.В. Особливості адаптації друкованих засобів масової інформації до електронного медіапростору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
1007005
  Іванченко Л.І. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України (на прикладі ЧДТУ) / Л.І. Іванченко, О.А. Білик // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 79-85. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1007006
  Креч Т.В. Особливості адаптації освітніх мігрантів у білінгвальному оточенні / Т.В. Креч, І.В. Мілєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 80-92. – ISSN 2073-4379
1007007
  Лабоженко Д.Б. Особливості адміністративного законодавства УРСР 30-х рр. ХХ ст. у сфері регулювання діяльності міліції // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 68-73
1007008
  Дуліба Є. Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення і шляхи її вдосконалення / Є. Дуліба, С. Книш, О. Ховпун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 77-83. – ISSN 2524-0129
1007009
  Глущенко Н.В. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб / Н.В. Глущенко, В.О. Сагайдак // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 44-49. – ISSN 2519-2353
1007010
  Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
1007011
  Горєлова В.С. Особливості акторського стилю О. Райданова й Г. Козаченка у фільмах "Сватання на Гончарівці" та "Лимерівна" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 273-281. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
1007012
  Приходько Г.І. Особливості актуалізації оцінного висловлювання у діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1007013
  Кочетков В.М. Особливості акумуляції грошових коштів кредитними спілками України в період економічної кризи / В.М. Кочетков, А.О. Прудніков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 29-32
1007014
  Клименко-Мудрий Особливості американської правової системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-56. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1007015
  Літвінова Д.В. Особливості аналізу і оцінки фінансового стану підприємств України за сучасних умов розвитку економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 66-76
1007016
  Ущаповський Ю.В. Особливості аналізу неформальних інституцій представниками Київської економічної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 136-153. – ISBN 978-966-683-540-9
1007017
  Березинський В.П. Особливості аналізу самоорганізаційних процесів політичної системи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
1007018
  Гудков Д.М. Особливості аналітичного забезпечення експлуатації обладнання у сучасних умовах / Д.М. Гудков, О.О. Мусорін // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1007019
  Василенко Г.В. Особливості англомовного перекладу заголовків українських поетичних творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 27-33. – Бібліогр.: С. 32-33 ; 20 назв;. – (Філологічні науки ; № 1)
1007020
  Останіна Г.Г. Особливості антиімперського та антиколоніального пафосу "історичних" творів М. Грушевського та В. Леонтовича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 5 (194) : Аналіз і інтерпретація художнього тексту (проблеми, стратегії, досліди): II Міжнар. наук. конф., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 26-27 квітня 2018 р. – С. 232-239. – ISSN 2522-493Х
1007021
  Кузнецов О. Особливості антикризової програми "Групи двадцяти" // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (590). – С. 70-79. – ISSN 0131-775Х
1007022
  Бабенко Л.Л. Особливості антирелігійної пропаганди 1920-х років та її альтернативи // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 222-235. – ISSN 2075-1443
1007023
  Гоцалюк А.А. Особливості античної неотрадиції в моді // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 146-151. – ISSN 2225-7586
1007024
  Помаз Ю.В. Особливості атеїстичної політикиі стан об’єктів культового призначення в середині 1960-х - на початку 1970-х років в Україні // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 194-208. – ISSN 2075-1443
1007025
  Свідерський Д. Особливості аудиту малих підприємств за міжнародними стандартами аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
1007026
  Тракалюк О.Л. Особливості білінгвальної мовної освіти на початковому етапі навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 332-336


  У статті розглянуто проблема формування в учнів здатності ефективно брати участь у міжкультурній комунікації за рахунок найбільш доцільного шляху вирішення даного питання -орієнтації на білінгвальну мовну освіту. In this article the problem of the ...
1007027
  Лукашова І.О. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 92-96
1007028
  Демченко Т. Особливості бухгалтерського обліку і оцінки оборотних активів на фармацевтичних промислових підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1007029
  Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26
1007030
  Коломієць Т. Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування дочірніх розеток у представників різних родів родини Bromeliaceae Juss., інтродукованих у Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Встановлено два способи пагоноутворення (моноподіальний та ...
1007031
  Дубняк С.С. Особливості великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 8-17


  Стаття присвячена аналізу специфічних особливостей великих рівнинних водосховищ як об"єкта екосистемних досліджень у порівнянні з іншими водними екосистемами (річками, озерами, лиманами, ставками).
1007032
  Дюгованнць О.М. Особливості венчурного інвестування в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1007033
  Тома Н.М. Особливості вербалізації концепту "любов" у творах Петра Могили // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 146-150. – ISSN 2522-493Х
1007034
  Фоміна С.Б. Особливості вербалізації концепту "простір" у фантастичному романі Г. Уеллса "The time machine" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 114-122. – ISSN 2075-2970
1007035
  Левчук О.А. Особливості вербалізації образу ремісника у структурі внутрішньої форми фразеологічних одиниць (на матеріалі української, англійської та німецької мов) // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 88-92. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1007036
  Максимчук Н.М. Особливості вербальної поведінки співробітників міністерства оборони США під час проведення брифінгів (на матеріалі брифінгів міністерства оборони США) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 1 (155). – С. 236-239
1007037
  Соломін Є. Особливості верстки телевізійних новин на регіональному телебаченні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-70. – (Серія журналістика ; Вип. 34, ч. 2)


  У статі проаналізовано верстку телевізійних новин на прикладі випусків інформаційних програм обласних телеканалів Луганщини (ЛОТ, ЛКТ, ІРТА). Розглянуто механізм установлення порядку денного, що включає в себе порядок розташування тем за їх важливістю, ...
1007038
  Чемес В.Ф. Особливості вживання безособових конструкцій з дієслівними формами на -ся, -но, -то у мові української діаспори // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 111-115. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  На матеріалі вживаних в українській мові, що функціонує в іншомовному середовищі за кордоном - словацькому, польському, румунському, безособових конструкцій з дієслівними формами на -ся, -но, -то схарактеризовано фактори внутрішньо-, зовнішньо- і ...
1007039
  Прудка І.А. Особливості вживання герундія в англійській мові (на матеріалах текстів з сільського господарства) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 143-148


  Дослідження присвячене аналізу особливостей вживання герундія в англійській мові на матеріалах текстів з сільського господарства. Герундій розглядається як система не особових форм дієслова та головний елемент граматичної будови англійської мови. ...
1007040
  Соболєва О.В. Особливості вживання графічних тропів у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 420-427. – Бібліогр.: Літ.: с.427; 18 п.
1007041
  Фєфєлова В.В. Особливості вживання дієслівного способу subjonctif у контексті складних речень з підрядним часу в сучасній французькій мові // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 322-329. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1007042
  Кобзєв М. Особливості вживання синтаксичного стилістичного повтору в англійській та українській мовах // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 72-91. – ISSN 1728-9572
1007043
  Сученко С.О. Особливості вживання та проблеми перекладу військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
1007044
  Рябоконь Є.О. Особливості вжиття нотаріусом заходів щодо охорони спадкового майна (на підставі аналізу методичних рекомендацій щодо вчинення нотаріальних дій від 29 січня 2009 р.) // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 350-354. – ISBN 978-617-566-165-9
1007045
  Француз-Яковець Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 27-33
1007046
  Венгер В. Особливості взаємодії економічної політики держави та ринкової економіки: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 71-83. – ISSN 1993-0259
1007047
  Мудра О. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1007048
  Спиця Н.В. Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 152-165. – ISSN 2072-1692
1007049
  Журавльова О. Особливості взаємозв"язку прокрастинації та ірраціональних переконань особистості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 26-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1007050
  Мандибура В.О. Особливості взамодії інститутів довіри і недовіри в процесі забезпечення якості кінцевого споживання / В.О. Мандибура, С.Г. Батажок // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 48-60


  Розкрито коло проблем, пов"язаних з функціонуванням інститутів довіри і недовіри, сприяння формуванню довіри в сфері кінцевого споживання населення у контексті узагальнення світового досвіду та ситуації, що склалася в Україні.
1007051
  Породко Ю.М. Особливості вибору інвестиційними фондами об"єктів розміщення капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 117-120
1007052
  Затонацька Т.Г. Особливості виведення нового товару на ринок України / Т.Г. Затонацька, Т.В. Волошина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-76. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглядається стратегія виведення нових товарів на споживчий ринок України.
1007053
  Харко Д.М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
1007054
  Нестерук А.В. Особливості визначення поняття шахрайства в сучасних умовах // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 54-57. – ISSN 1992-4437
1007055
  Бабак А.В. Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 51-64. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
1007056
  Овсянникова Я.А. Особливості визначення ставки дисконтування в контексте оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 1683-1942
1007057
  Зайка С. Особливості викладання англійської мови в умовах дистанційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 9 (103). – С. 166-180. – ISSN 2312-5993
1007058
  Коваленко О. Особливості викладання іноземної мови в технічному вузі. Формування усного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 209-212. – ISBN 966-7825-79-5
1007059
  Дем"яненко Н.Б. Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 31-36. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню особливостей викладання польських фразеологізмів в україномовній аудиторії
1007060
  Перхач О. Особливості викладання спецкурсу "Екологія людини" // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 202-203. – ISBN 978-617-7069-36-1
1007061
  Ковальчук О.М. Особливості викладання теорії права у Київському університеті // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 13-39. – ISBN 978-966-667-385-8
1007062
  Волосенко Т.А. Особливості виконання Державного бюджету України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 63-68
1007063
  Тринчук В. Особливості використання product placement в маркетингових комунікаціях страхових компаній / В. Тринчук, Б. Лисак // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-7923
1007064
  Мартиш Є.В. Особливості використання акустичних хвиль для діагностики гетерофазної плазми // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 320-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз робіт з експериментів та теорії розповсюдження акустичних хвиль в гетерофазному газі дозволив висловити твердження про доцільність застосування акустичної діагностики в запорошеній плазмі. Наведені особливості таких систем та їх вплив на ...
1007065
  Місяць Н.О. Особливості використання векселів у зовнішньоекономічній діяльності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 83-90. – ISSN 1562-0905


  Порушуються питання, пов"язані із застосуванням векселів при проведенні розрахунків у іноземній валюті українськими суб"єктами господарювання з нерезидентами за експорт та імпорт товарів, а також аналізуються фактори, дія яких перешкоджає поширенню ...
1007066
  Барабаш Н. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 112-116
1007067
  Санніков Д.В. Особливості використання і охорона земельних ділянок для садівництва громадян : монографія / Д.В. Санніков. – Харків : ФІНН, 2010. – 159, [1] с. – Бібліогр.: с. 141-159. – (Актуальні проблеми земельного права ) ( Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-56-7
1007068
  Зєлєнкова М.В. Особливості використання комп"ютерних версій опитувальників особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто результати порівняльних обстежень за допомогою комп"ютерного та бланкового опитувальників. Встановлено зміни у показниках надійності, валідності та результатах обох версій опитувальника. Надано практичні рекомендації до використання ...
1007069
  Дідух Л.А. Особливості використання комп"ютерної програми "Графікод-4" для кодування зображень // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 13-21. – ISBN 966322012-0
1007070
  Усенко К. Особливості використання маніпуляційних засобів під час передвиборної кампанії В. Путіна у 2012 році // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 117-118
1007071
  Кондрашов В. Особливості використання окремих тактичних прийомів в ході допиту неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 423-424
1007072
  Лабенська Ю.Г. Особливості використання перекладацьких засобів англомовної технічної документації українською мовою (у підмовах електротехніки та комп"ютерних технологій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 265-269. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1007073
  Шаповалова Г. Особливості використання перифраз у сучасних закарпатських друкованих ЗМІ // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 127-129. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1007074
  Копач О.О. Особливості використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 430-434
1007075
  Медведєва О. Особливості використання політичної карикатури на прикладі Сильвіо Берлусконі та Барака Обами // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 109-111
1007076
  Линник Ю. Особливості використання пошукових систем в організації наукових лінгвістичних досліджень // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 124-133. – ISSN 2410-0927
1007077
  Тирон І.В. Особливості використання синтаксичних засобів експресії у веб-коментарях (на матеріалі британських он-лайн газет) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 168-172
1007078
  Шліхта В.М. Особливості використання системи збалансованих показників як інструменту впровадження інноваційних змін в організації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 243-249 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1007079
  Виноградова А. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 8-11
1007080
  Вишнівський В.В. Особливості використання фізичного діагностування при побудові інтелектуальної системи діагностики радіоелектронної техніки / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, К.П. Сторчак // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (137). – С. 8-13. – ISSN 2412-9070
1007081
  Вовчаста Н.Я. Особливості використанняелектронного посібника "ENGLISH FOR ECOLOGISTS" не практичних заняттях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 60-63. – (Педагогічні науки)
1007082
  Шемет Т.С. Особливості вимірювання ступеня інтеграції фінансових ринків у контексті формування регіональних валютних союзов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 151-155. – Бібліогр.: 18 назв.


  Methods for measuring of degree of regional financial intergration and monitoring of its speed are examined in the article.t is marked that determination of level of financial cooperation of member countries of regional integration association is ...
1007083
  Матусевич К.М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1007084
  Санніков Д.В. Особливості виникнення права постійного землекористування для фізичних осіб // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 182-184. – ISBN 978-966-940-085-7
1007085
  Бугайова Н.М. Особливості виникнення синдрому професійного вигорання при взаємодії в системі "людина - людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 200-204. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007086
  Волошин В.О. Особливості виникнення, зміни та припинення договірних відносин у сфері промислової власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 184-189
1007087
  Тараненко А. Особливості вираження дитячої психології у прозі 70-х років XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 287-291
1007088
  Поцелуйко А. Особливості вирішення Судетського питання // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 75-81. – ISSN 0869-3595
1007089
  Бутирський А Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
1007090
  Сухенко Ю.Г. Особливості виробництва дизельного біопалива з жировмісних відходів ресторанів / Ю.Г. Сухенко, В.Ю. Сухенко, М.М. Муштрук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.:11 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1007091
  Афанасьєв О.В. Особливості виробництва керамічної плитки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1007092
   Особливості вирощування соняшнику (Helianthus L.) на осушуваному дерново-підзолистому грунті в умовах зміни клімату / О.І. Савчук, А.О. Мельничук, Г.М. Кочик, В.В. Гуреля, О.В. Дребот // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 133-139 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1007093
  Москаленко В. Особливості вихідних теоретичних принципів дослідження проблеми соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються методологічні принципи генетичної психології стосовно аналізу соціалізації особистості. Виділяються принципи історизму, розвитку, системності, суб"єктності. Доводиться їх ефективності з точки зору адекватності дослідження ...
1007094
  Галовський Б.В. Особливості виховання гуманістичних цінностей у студентської молоді // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 8-10
1007095
  Пасько Г. Особливості вияву комунікативної мети мовленнєвого жанру загадки в аспекті класичної теорії мовленнєвих актів класичної теорії мовленнєвих актів (на матеріалі української мови) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 273-281. – ISSN 1728-9572
1007096
  Карамушка Л.М. Особливості вияву організаційних конфліктів упрофесійно-технічних навчальних закладах / Л.М. Карамушка, О.Б. Радченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007097
  Галькевич А. Особливості відображення в обліку винагороди, переданої покупцем при придбанні та об"єднанні підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 127-131. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто різні види винагороди, переданої покупцем у якості оплати за контроль над об"єктом придбання під час здійснення процесів придбання та об"єднання.
1007098
  Золотарьова О.А. Особливості відповідальності роботодавця за порушення прав працівників / О.А. Золотарьова, В.П. Градінар // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 53-61. – ISBN 978-617-7768-23-3
1007099
  Плющ Б.О. Особливості відтворення авторської метафорики роману Івана Багряного "Тигролови" в англомовному перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 2 (156). – С. 296-303
1007100
  Калужська Л.О. Особливості відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Калужська Л.О. ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 225 л. + Додаток: л. 208-225. – Бібліогр.: л. 172-207
1007101
  Плющ Б.О. Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 65-70
1007102
  Теслюк Р.Т. Особливості відтворення населення УСРР в 1920-1930 роках у параметрах демографічної стійкості / Р.Т. Теслюк, Н.І. Андрусишин, М.В. Бачинська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (100). – С. 110-124. – ISSN 1562-0905
1007103
  Качановська Т.О. Особливості відтворення однорідних рядів в українських перекладах сонетів Ередіа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 196-202. – ISBN 966-8188-10-1
1007104
  Біленька О.Є. Особливості відтворення прецедентних імен в англо-українських перекладах / О.Є. Біленька, Л.А. Богуславська // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 16-21. – ISBN 978-966-285-555-5
1007105
  Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 341-347


  У статті розглядаються особливості перекладу ремарок у драмі Ф.Г.Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі та взаємовплив "письмової драми" та театру. В статье рассматриваются особенности перевода ремарок в драме Ф.Г.Лорки "Кровавая свадьба" на ...
1007106
  Легейда Т.В. Особливості відтворення соціально-історичних реалій в перекладі роману Джузеппе Томазі ді Лампедуза "Гепард" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 413-419


  Стаття присвячена проблемі перекладу культурно-маркованих одиниць. На основі аналізу перекладу роману Джузеппе Томазі ді Лампедуза "Гепард" українською мовою розглядаються різні типи реалій і засоби, які використовуються для їх відтворення. Статья ...
1007107
  Лопушанська О.М. Особливості відтворення структурно-конотативних реалій у німецьких перекладах Вільгельма Горошовського // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 210-214. – Бібліогр.: Літ.: с. 214.


  Об"єктом дослідження є українські літературні джерела в перекладах В. Горошковського, предметом - структурно-конотативні реалії оригінальних та перекладних творів. Матеріалом розвідки служать тексти українських першоджерел та їх німецькомовні переклади ...
1007108
  Залєвська-Шишак Особливості відтворення суспільних благ в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення суспільних благ в трансформаційній економіці. Розглянуто роль держави та виявлено специфіку функціонування державного сектора економіки. Розкрито особливості відтворення суспільних благ та перспективи їх розвитку в ...
1007109
  Веклич О.А. Особливості відтворення українською мовою італійської жіночої прози кінця XIX - початку XX століття (на метеріалі творів грації Деледди) : дис. ... д-ра філософії : 035 / Веклич Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 195 арк. – Додатки: арк. 193-195. – Бібліогр.: арк. 174-192
1007110
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 340-342. – ISBN 978-966-306-020-4
1007111
  Чернишевська Л.В. Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 216-233. – ISSN 1682-671Х
1007112
  Змієвська Ю. Особливості вітчизняного розвитку можливостей судово-медичної діагностики вогнепальних ушкоджень / Ю. Змієвська, І. Савка // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Асоц. судових медиків України [та ін.] ; голов. ред. Бачинський В.Т. – Київ, 2021. – № 1. – С. 3-10. – ISSN 2218-838X
1007113
  Шевчук С.Р. Особливості внесення до спільної господарської діяльності вкладів діловою репутацією, діловими зв"язками та іншими нематеріальними активами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 167-170
1007114
  Недін Л.М. Особливості внутрішньої і зовнішньої акторської техніки в гумористичних передачах постановочноігрового характеру. Радіомистецтво // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2021. – Вип. 27/28. – С. 41-47. – ISSN 1997-4264
1007115
  Огульчанський Тиміш Юрійович Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в П-електронмістких органічних сполуках : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.04.05 / Огульчанський Тиміш Юрійович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібліогр.: л.: 98-114
1007116
  Макогонюк Ю. Особливості володіння та користування майном, що знаходиться у спільній частковій власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 168-169
1007117
  Зеленко О.М. Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 90-97. – ISSN 2308-1988
1007118
  Вінічук І.М. Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-53


  Про взаємовіднисини між країнами з різними ціннісними системами соціального розвитку в умовах глобалізації, необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких усі учасники коммунікації не прагнуть домінування.
1007119
  Schulga A. Особливості впливу засобів масової інформації на формування політичної свідомості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 410-411
1007120
  Вінічук І.М. Особливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 208-212. – ISSN 2226-3209


  У сучасних непростих умовах взаємовідносин між країнами з різними ціннісними системами та рівнями соціального розвитку в умовах глобалізації необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких всі учасники комунікації не прагнуть до домінування. ...
1007121
   Особливості впливу макроекономічних показників на формування бюджетної політики України / С. Чимшит, Л. Головкова, А. Якимова, Л. Добрик // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Амоша О., Борсекова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 18, № 3 (70), липень - вересень. – С. 247-264. – ISSN 1684-906Х
1007122
  Герасимчук В. Особливості впровадження CRM-системи в банківських установах / В. Герасимчук, С. Роговський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1007123
  Ренькас Б. Особливості впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі післядипломної педагогічної освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 10 (196), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
1007124
  Шершун К.П. Особливості впровадження інституту медітації: європейський досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 356-360
1007125
  Антошко Т.Р. Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
1007126
  Кравченко О.Ю. Особливості впровадження медіаграмотності у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів суспільних предметів // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 67-69. – ISBN 978-966-698-283-7
1007127
  Янкова Т Особливості впровадження методології WCM в умовах підприємств України / Т Янкова, , Ю.В. Слива // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 34-37 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
1007128
  Зміївський Г. Особливості впровадження мультимедійних технологій у військову освіту / Г. Зміївський, В. Горбунов // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (106). – С. 36-39. – ISSN 1562-529Х
1007129
  Благодатний В. Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради / В. Благодатний, Н. Гурець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 34-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1007130
  Кириленко В. Особливості впроваджування застандартизованої термінології в національній стандартизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 25-26. – ISSN 2076-9326
1007131
  Бровко О.О. Особливості вставних новел в українській прозі другої половини 20-х - початку 30-х років XX століття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Оповідні стратегії української прози свідчать про тісний зв"язок між сучасними і традиційними способами організації текстів. Розкриттю наративного потенціалу прозових творів малого жанру сприяють виокремлені варіації розповідних інстанцій на ...
1007132
  Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 127-129
1007133
  Гусарова А. Особливості вступу прокурора у справу, відкриту за заявою іншої особи в порядку адміністративного судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 98-103
1007134
   Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 2
1007135
  Кармаза О. Особливості вчинення нотаріальних дій, ускладнених іноземним елементом, щодо житла в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 44-47


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти здійснення нотаріального провадження з іноземним елементом щодо житла в Україні.
1007136
  Сундук А.М. Особливості гарантування економічної безпеки Житомирської області = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 38-41 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1007137
  Чорнодон М. Особливості гендерної ідентичності та гендерних стереотипів у сучасних українських мас-медіа // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 99-107. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
1007138
  Остроух В.І. Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод / В.І. Остроух, О.А. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 39-50
1007139
  Ковальчук І. Особливості геоінформаційного моделювання катастрофічних паводків у басейні Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
1007140
   Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Дніпровсько-Донецької западини : монографія / Бенько В.М. [та ін.] ; за ред. Маєвського Б.Й. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 207, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 192-206. – ISBN 978-966-694-177-3
1007141
  Маліцька Ю.Г. Особливості геостратегічної політики Російської держави у XVIII ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 213-222
1007142
   Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, І.В. Захарченко, О.С. Свечнікова // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2011. – Т. 15, № 3. – С. 3301-1-3301-9. – ISSN 1027-4642
1007143
   Особливості гомо- та кополімеризації деяких диметакрилоїльних мономерів / Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, В.В. Загній, Л.М. Гуменюк, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 59-66. – ISSN 0041-6045


  Досліджено реакції кополімеризації нових біфункціональних мономерів - (мет)акриламідофе ніл(мет)акрилатів зі стиролом у розчині ДМФА. При відносно невеликих ступенях конверсії (до 3 ( % мас.) та при двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній ...
1007144
  Угрин О.Г. Особливості готовності студентської молоді до професійної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 28 (31). – С. 145-151. – ISBN 978-966-8063-99-50
1007145
  Швець Т. Особливості громадянської соціалізації старшокласників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 200-205
1007146
  Лазер-Паньків Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 391-398


  Стаття присвячена аналізу структурних та семантичних особливостей давньогрецьких зооморфних метафор на позначення рис характеру людини, до складу яких входять назви диких тварин. Аналізуються особливості метафоричного значення як окремих назв ...
1007147
  Гончарук В.П. Особливості двопартійних систем США та Великобританії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється порівняльний аналіз двопартійних систем США та Великобританії. Зазначаються історичні етапи розвитку двопартійності в США та Великобританії, відмінні та спільні риси партійних систем обох країн. На прикладі США виокремлюються ...
1007148
  Кушнір В. Особливості декорування традиційного житла українців Буго-Дністровського межиріччя і Буджака // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 9-13. – ISSN 0130-6936
1007149
  Кузьминчук Н.В. Особливості демографічної ситуації та пенсійна реформа в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 378-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007150
  Волошин Т.В. Особливості державно-правового регулювання підприємницької діяльності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 27-30
1007151
  Переверзева Особливості державного контролю над цінами в Україні / Переверзева, 0. // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 68-74
1007152
  Демченко Д.О. Особливості державного регулювання авіаційної галузі США: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр.: 16 назв
1007153
  Шостак С.В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
1007154
  Куркіна В. Особливості державного та гарантованого державою боргу України (станом на 31 травня 2010) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 114-115
1007155
  Крисаченко В. Особливості державного та соціально-політичного устрою в Україні у XIV - XVII століттях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 183-192
1007156
  Мерзляк А.В. Особливості державного управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки / А.В. Мерзляк, В.А. Боклаг // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 106-110
1007157
  Кравченко М.В. Особливості державної політики щодо подолання бідності в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 135-141. – ISSN 2072-9480
1007158
  Слободянюк С. Особливості державної реєстрації об"єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
1007159
  Печуляк В.П. Особливості держаного регулювання у сфері лісового господарства на сучасному етапі: порівняльно-правові аспекти // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 114-119
1007160
  Кузнєцова Юлія Ігорівна Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Кузнєцова Юлія Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Додаток: Французько-український дериваційний словник будівельних термінів (бл.4550 тер.)/Кузнєцова Ю.І. – Бібліогр.:л.160-179
1007161
  Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 443-448. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України. Розглянуто особливості ддерел тіньових доходів в Україні.
1007162
  Павко Я.А. Особливості джерел міжнародно-правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в романо-германській та англо-саксонській правових системах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 290-291
1007163
  Гармата А. Особливості динаміки образів у романі В. Наріжного "Бурсак" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено систему образів у романі В. Наріжного "Бурсак. Малороссийская повесть". Акцентована увага на динаміці образів, що проявляється в розвитку характерів, зміні світоглядних засад героїв. Наголошено, що через образи характеризується епоха ...
1007164
  Дацків І.Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 41-47. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1007165
  Афанасьєва О. Особливості дистанційного викладання технічних дисциплін / О. Афанасьєва, Н. Лалазарова, С. Гончарова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 3 (105). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1007166
  Чубрей О. Особливості дифенцеренції освітніх можливостей учнів // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-36-1
1007167
  Островська К. Особливості диференційної діагностики дітей з аутизмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості проведення диференціальної діагностики дітей з аутизмом та наводяться результати проведеного емпіричного дослідження. The article analyzes the characteristics of the differential diagnosis of children with autism and ...
1007168
  Шаллан І.В. Особливості діагностики посттравматичного стресового розладу після складних медичних процедур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Наведено дані літератури з психологічних аспектів діагностики посттравматичного стресового синдрому. Особлива увага приділяється посттравматичним проявам після перенесених захворювань.
1007169
  Сомик А.В. Особливості дії каналу цін активів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в кризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 45-51
1007170
  Федоряченко Л.В. Особливості ділового письма англійською мовою = Business writing specifics : Практичний посібник / Л.В. Федоряченко, О.В. Куровська. – Київ : Знання, 1998. – 114с. – ISBN 966-7293-31-9
1007171
  Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 121-128. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
1007172
  Стегней М.М. Особливості діяльності ветеринарної служби Київщини у 20-х роках ХХ ст. / М.М. Стегней, Н.В. Пушкар // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 117-119
1007173
  Науменкова С.В. Особливості діяльності зі спільного інвестування в Україні / С.В. Науменкова, П.П. Перконос // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 119-127. – ISBN 966-614-021-7
1007174
  Алмашій Я.І. Особливості діяльності Організації економічного співробітництва і розвитку в умовах глобалізації / Я.І. Алмашій, В.І. Манівчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 261-268. – (Економіка ; Вип. 30)
1007175
  Блохіна В.Ю. Особливості діяльності практичного психолога в організації // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 121-123. – ISBN 978-966-698-282-0
1007176
  Зелінська А.Ю. Особливості діяльності страхових компаній у системі недержавного пенсійного забезпечення // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 12-17
1007177
  Шуляр В. Особливості діяльності суб"єктів сучасного уроку літератури на компетентнісній основі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 13-16
1007178
  Костів О. Особливості добровільного колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами: нормативно-правове регулювання та практика його впровадження // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 142-148. – ISSN 2524-0129
1007179
  Михайлова І.Ю. Особливості добровольної участі в системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 404-407. – ISBN 978-617-7450-09-1
1007180
  Буквич А. Особливості добросовісного набуття цінних паперів за конвенцією УНІДРУА з матеріально-правового регулювання обігу цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 167-169
1007181
  Саленко І.В. Особливості договірного регулювання робочого часу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 70-74. – ISSN 2617-5967
1007182
  Гнатів О. Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-196. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1007183
  Біленко М. Особливості договору підряду на капітальне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 43-47
1007184
  Кухарєв О. Особливості договору про зміну черговості одержання права на спадкування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 41-44
1007185
  Фаринник В. Особливості додеожання гарантії недоторканності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
1007186
  Спориш Ю.О. Особливості дозвілевих практик середніх класів великого міста в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-53. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню специфіки дозвіллєвих практик представників середніх класів, які проживають у великих містах сучасної України. Як емпіричний матеріал використані дані соціологічного дослідження "Омнібус-2006", проведенного Інститутом ...
1007187
  Вандін Є. Особливості доказування вини хабароотримувача // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 67-73
1007188
  Дехтярьов Є. Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 18-21
1007189
  Орлова Т. Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику головних особливостей трьох історіографічних періодів у висвітленні ролі і місця жіноцтва у творенні історії України, особливий акцент зроблено на проблемах і перспективах сучасності. The article characterizes the main specifics ...
1007190
  Ільченко А.Є. Особливості дослідження додаткової платної освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 103-106. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1007191
  Леньо П.Ю. Особливості дослідження історії науки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 289-294. – (Історія ; Вип. 25)
1007192
  Суржик І.О. Особливості дослідження міфологічного світогляду в українській етнічній, народній і національній культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Досліджується місце і роль міфологічного світогляду як історично першого феномену в пізнавальному процесі. Наведено визначення основних термінів і понять для проведення досліджень в даній сфері наукових інтересів. Обґрунтовано доцільність діалектичного ...
1007193
  Кахно І. Особливості дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається проблема дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення. Акцентується увага на тому, що мовленнєва культура є однією із складових загальної професійної підготовки майбутнього лікаря. ...
1007194
  Антонюк О.О. Особливості дослідження професійної Я-концепції представників професійної групи типу "людина-знакова система" // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-8
1007195
  Лужецька М.В. Особливості дослідження статусу цілісних словосполучень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 440-448


  У статті розглядається проблема статусу цілісних (синтаксично зв"язаних, синтаксично неподільних, синтаксично нечленованих) словосполучень. В статье рассматривается проблема статуса целостных (синтаксически связанных, синтаксически нечленимых ...
1007196
  Стоян В.О. Особливості дослідження та оцінки доказів у цивільних справах позовного провадження, що розглядаються за участю нотаріусів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 199-204. – (0). – ISSN 2078-9165
1007197
  Гареєв К. Особливості дослідницької роботи молодого персоналу наукових бібліотек в умовах віртуальних наукових комунікацій: до постановки проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 331-340
1007198
  Лужанський А.В. Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки майна на стадії виконавчого провадження // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 28-33
1007199
  Калітієвська О.Ю. Особливості драматургії календарних свят для дітей // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 186-193
1007200
  Павко Я.А. Особливості екологічної політики України за роки незалежності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 20-23. – ISSN 0868-8117


  Проведення екологічної політики залежить від виваженої стратегії, яка визначає основні завдання, проблеми та шляхи їх подолання. За 30-річчя незалежності України було прийнято чимало стратегій, які можна оцінити як з позитивної, так і негативної точки ...
1007201
  Нікітіна Т.Д. Особливості економічного розвитку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 88-93
1007202
  Бондаренко В.М. Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 22-25. – ISSN 2071-4653
1007203
  Яхницька М.М. Особливості електролітного обміну в пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Яхницька Мар"яна Михайлівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1007204
  Недєлько С.Г. Особливості електронно-коливальних взаємодій в молекулярних S2-центрах люмінесценції кристалів сульфатів лужних металів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 397-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено структуру фононних крил в спектрах молекулярних S[нижній індекс 2]-центрів фотолюмінесценції в кристалах сульфатів лужних металів. Зроблено висновок про важливість взаємодії електронного переходу з низькочастотними псевдолокальними ...
1007205
  Апопій В.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В.В. Апопій, О.І. Шалева, О.В. Креденець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
1007206
  Войцехівська І.Н. Особливості емблематичного матеріалу міських гербів Східного Поділля (XVI - кінець XVIII століття) / І.Н. Войцехівська, Ю.К. Савчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 147-154. – (Історія ; вип. 22)


  На основі аналізу емблематичного матеріалу міської геральдики висвітлено історичні традиції, особливості та основи герботворення Східного Поділля.
1007207
  Кравчук І.С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 263-271 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1007208
  Панич О. Особливості емпірізму Джона Стюарта Мілла // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 66-72. – ISSN 1810-2131
1007209
  Рябчина О. Особливості енергетичної політики Європейського Союзу в умовах кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 133-136. – ISSN 1818-2682


  Зазначено, що проблема енергетичної безпеки в умовах економічної кризи стає одним із найважливіших викликів людству, і несе в собі загрози не тільки енергетичного характеру.
1007210
  Воробей О. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  П"єси Лао Ше виявляють спільні риси з творами епічного театру Брехта, а саме: поєднання епічних засобів викладу з драмою. Проте говорити про прямий вплив німецького драматурга на Лао Ше не доводиться. Деякі структурні елементи епізованої драми Лао Ше ...
1007211
  Чемерис І.В. Особливості етимології терміна "корупція" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 546-551. – ISSN 1563-3349
1007212
  Кушнірова Т. Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 18-25. – ISSN 2075-1486
1007213
  Кушнірова Т. Особливості жанру роману Д.С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 7-13. – ISSN 2075-1486
1007214
  Чорноус Г. Особливості забезпечення інформаційного процесу управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 25-29. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання, пов"язані з визначенням перспективних напрямів та моделей підтримки прийняття рішень, що базуються на інтелектуальному аналізі даних, та відповідним удосконаленням сучасних інформаційних систем і технологій для ...
1007215
  Скок Л.В. Особливості забезпечення та реалізації судом і нотаріусом спадкових прав у Німеччині // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С 478-484. – ISBN 978-966-437-304-0
1007216
  Зеленський О.М. Особливості загальнообов"язкового соціального страхування деяких зарубіжних країн / О.М. Зеленський, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-617-7625-74-1
1007217
  Немеш П.Ф. Особливості законного представництва у цивільному судочинстві Гетьманщини (від середини XVII ст. до другої половини XVIII ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 4 (139). – С. 20-22
1007218
  Король В. Особливості законодавства України та Китаю у сфері захисту інтересів суб"єктів господарювання від субсидованого імпорту в контексті вимог СОТ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 105-108
1007219
   Особливості законодавчого забезпечення земельних відносин при плануванні просторового розвитку територіальних громад / Б.О. Аврамчук, О.М. Кравченко, Застулка, І.-О.Ю, Д.В. Третяченко // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 18-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1007220
  Іліка Н. Особливості заочного розгляду справ в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 455-456
1007221
  Назарок П.А. Особливості запобігання національному шахрайству // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 76-83
1007222
  Фещенко В. Особливості засвоєння лексики на основному етапі навчання іноземних студентів української мови / В. Фещенко, Л. Трифонова // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С.150-158. – ISBN 966-95452-4-7
1007223
  Коробчук П.М. Особливості застосування адміністративних заходів до тривалих адміністративних правопорушень // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 96-99
1007224
  Мединська Т.В. Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу / Т.В. Мединська, Р.Ю. Слюсар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 207-211. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
1007225
  Твардієвич Т. Особливості застосування віндикації як способу захисту права комунальної власності територіальних громад / Т. Твардієвич, М. Легенченко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 101-107
1007226
  Фаринник В. Особливості застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
1007227
  Німенко М. Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 388
1007228
  Тютюгін В.І. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 7 (143). – С. 41-47
1007229
  Сідельникова Л. Особливості застосування економетричних моделей у прогнозуванні податкових надходжень до бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 272-277. – ISSN 1993-0259
1007230
  Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
1007231
  Ніканоров О.К. Особливості застосування засобів фізичної терапії у осіб з пошкодженням Ахіллового сухожилля у передопераційному періоді / О.К. Ніканоров, В.Б. Заєць // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 26-30. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2709-2070
1007232
  Лашко А. Особливості застосування ірраціональної реклами в ході президентських 387 кампаній 2004 та 2010 років в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 387-388
1007233
  Федоренко М.В. Особливості застосування історично-правового та компаративістського методів при дослідженні систем управління державною службою в Україні та Польщі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 49-60. – ISSN 2524-0323
1007234
  Нікітіна І.О. Особливості застосування історичного тлумачення актів законодавства в практиці Конституційного Суду України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 97-103
1007235
  Бакалінська О.О. Особливості застосування категорії справедливості в цивільному праві і процесі України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
1007236
  Кізіма С. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1007237
  Міфтахов Б. Особливості застосування м"якої сили в зовнішньополітичній стратегії США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 128-130
1007238
  Машаро О.В. Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено категорію "дата виникнення доходу" страховика та питання, пов"язане з обліком страхових платежів за договорами, іншими, ніж страхування життя. Исследована категория "дата возникновения дохода" страховщика и вопрос, связанный с учетом ...
1007239
  Радецький В.Г. Особливості застосування миротворчих контингентів у ході міжнародних миротворчих операцій наприкінці XX - на початку XXI ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 377-383
1007240
   Особливості застосування новітніх засобів програмування для обслуговування телекомунікаційних потоків даних / М.І. Науменко, П.А. Савков, Ю.В. Бойко, О.В. Вишнівський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 87-96


  У роботі приведено програмне забезпечення на основі SQL Server Integration Services для перетворення інформації з метою забезпечення сумісності форматів подання інформації між апаратними засобами що використовується і новими базами даних. Розроблене ...
1007241
  Бакалінська О. Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 41-46
1007242
  Шукюров Тархан Юсіф огли Особливості застосування практики Європейського Суду з прав людини Конституційним Судом Туреччини // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 560-564
1007243
  Москалюк О.В. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 37-42


  У статті розглянуті окремі аспекти подолання змістовних колізій. Автор вважає, що колізійний принцип Lex specialis (правило пріоритету спеціальної норми) не має універсального характеру. Подолання змістовних колізій, які є наслідком помилки ...
1007244
  Черненко О.В. Особливості застосування принципу кооперації у конфліктному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 388-396
1007245
  Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 219-223. – ISSN 1993-0259
1007246
  Богатчук Д. Особливості захисту адвокатам прав та інтересів декількох підзахистних у одній кримінальній справі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 371-372
1007247
  Кодинець А.О. Особливості захисту від недобросовісної конкуренції нормами права інтелектуальної власності // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 229-231. – ISBN 978-617-566-165-9
1007248
  Фігель А. Особливості захисту житлових прав фізичних осіб як суб"єктів цивільних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 32-37
1007249
  Варшамян Т.Г. Особливості захисту земельних прав громадян // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 140-141. – ISSN 2224-9281
1007250
  Еннан Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 1608-6422
1007251
  Йосипенко С. Особливості захисту прав споживачів в Україні та Німеччині // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 31-35


  На підставі аналізу законодавства України та Німеччини проведене комплексне дослідження по визначенню поняття і змісту цивільно-правового статусу - прав споживачів. Визначено загальні і спеціальні права споживачів.
1007252
  Гончаренко О.А. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації в мережі Інтернет: практичний аспект // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 116-129. – ISSN 1993-0941
1007253
  Ясинок М.М. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 64-69
1007254
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
1007255
  Уваричева К. Особливості здійснення банкрутства в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 135-149
1007256
  Скрипнюк О. Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 12 (120). – С. 14-20
1007257
  Барікова А. Особливості здійснення перетину кордону вантажів та іншого майна у прикордонному режимі господарської діяльності: аналіз судової практики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – C. 246-247
1007258
  Мельник А. Особливості здійснення прокуратурою правозахисної діяльності у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість органами Державної податкової служби України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 97-101
1007259
  Шамсутдінов О.В. Особливості змісту вини в кримінальних правопорушеннях зі складною об"єктивною стороною (статті 272-275, 326 КК України) // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 118-129. – ISSN 2524-0323
1007260
  Бабіна О.І. Особливості змісту гімназичної освіти наприкінці XIX ст. - на початку XX ст. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 202-209. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядається розвиток змісту гімназичної освіти наприкінці ХІХ ст. - на початку ХХ ст. Автор зосереджує увагу на спробах поліпшити якість викладання в гімназіях, наголошує, що для гармонійного розвитку особистості необхідно вивчати рідну мову, ...
1007261
  Волошин С.М. Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 73-76. – (Серія "Психологія" ; вип. 9). – ISSN 2415-7384
1007262
  Мінаєва К. Особливості ЗНО з хімії. Як успішно підготуватися до іспиту й вдало його скласти // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ : Видавничий дім "Перше вересня", 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Підготовка до ЗНО
1007263
  Ватаманюк М.М. Особливості зовнішньої трудової міграції населення в Україні в умовах кризи та виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 165-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007264
  Гусєв О.П. Особливості зовнішньополітичної пропаганди в світлі рішень XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу ( З досвіду Українського радіомовлення на зарубіжні країни 1971-1974 рр.) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Гусєв О.П. ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра історії партійно-радянської преси. – Київ, 1975. – 204 л., табл. – Библиогр.: л. 184-204
1007265
   Особливості зростання іван-чаю вузьколистого (Epilobium angustifolium L.) у природних популяціях на території України / В.І. Волочай, В.Г. Десенко, О.І. Чабовська, Н.Б. Клімович, А.В. Козурак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1007266
   Особливості зсувонебезпечних територій м. Полтави / М.Л. Зоценко, Ю.Й. Великодний, С.В. Біда, В.А. Титаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1007267
  Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі / Фігурний Ю.С. ; Нац. наук.-дослідний ін-т українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2010. – 158 с. – Бібліогр.: с. 118-120
1007268
  Шлапак О.В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м"ясного скотарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1007269
  Атрашкевич Є. Особливості і проблеми захисту особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 72-85. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1007270
  Тарасевич Т.Ю. Особливості і проблеми правового регулювання сурогатного материнства: національні тенденції та зарубіжний досвід // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 41-52. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1007271
  Бунецький Л.В. Особливості і проблеми трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує деякі проблеми та особливості трансформації інституційної системи у контексті політичної транзитивності українського суспільства. Запропоновані прикладні кроки щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та ...
1007272
  Романовський О.О. Особливості і складові підприємницького університету // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 161-176 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1007273
  Богом"я В.І. Особливості ідентифікації геостаціонарних космічних об"єктів // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 88--93 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2524-0102
1007274
  Попова Н.М. Особливості ідіостилю Голови Уряду Іспанії Родрігеса Сапатеро // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 107-111. – ISBN 966-8188-07-1
1007275
  Білорицький Г.О. Особливості Ізраїльської правової доктрини в галузі застосування міжнародних стандартів прав людини під час збройних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 535-539. – ISSN 1563-3349
1007276
   Особливості іммобілізації-мобілізації деяких макроелементів грунту на осушуваних заплавних землях під насадженнями енергетичних культур / Ю.Л. Цапко, В.В. Зубковська, А.С. Холодна, В.М. Калініченко, Я.М. Водяк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
1007277
  Петраковський В. Особливості імплементації положень Правил ЄЕК ООН в систему екологічного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 329
1007278
   Особливості імунної відповіді організму піддослідних тварин на дію мийних засобів на основі аніонних поверхнево-активних речовин / О.М. Голіченков, Л.Є. Григоренко, С.В. Степанчук, В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 27-33 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
1007279
  Пурій Г.М. Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 21-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1007280
  Селютіна А. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1007281
  Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 140-149. – ISSN 1562-0905


  На основі використання кластерного аналізу виділено п"ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків.
1007282
  Прушківський В.Г. Особливості інвестиційної політики: регіональний аспект / В.Г. Прушківський, Т.Г. Сиволап // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 184-190. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1007283
  Притула Н.М. Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 211-216. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1007284
  Бондарчук І.В. Особливості інвестиційної стратегії нерезидентів в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-44. – Бібліогр.: 6 назв
1007285
  Кужель В.М. Особливості інвестування вітчизняних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 87-92
1007286
  Кузьманенко А.В. Особливості індивідуально-авторських модифікацій "вічного" сюжету про Дон Жуана у творчій спвдщині Дж. Байрона, О. Пушкіна, Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 274-284


  Розглянуто проблеми порівняльного аналізу індивідуально-авторських модифікацій "вічного" сюжету про Дон Жуана у творчості Дж. Байрона, О. Пушкіна, Лесі Українки. Доведено, що в індивідуально-авторських інтерпретаціях "вічного" сюжету про Дон Жуана, що ...
1007287
  Гречко Л.Г. Особливості індикатриси розсіяння випромінювання для матричної дисперсної системи, що складається з двошарових магнітних частинок / Л.Г. Гречко, Т.В. Скоробогатий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 267-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В релеєвському наближенні отримані аналітичні вирази для параметрів асиметрії індикатриси розсіяння плоскої електромагнітної хвилі на сферичній радіально-неоднорідній частинці з магнітною проникністю відмінною від одиниці. В якості частинних випадків ...
1007288
  Бондаренко В.М. Особливості інноваційних процесів в аграрному секторі / В.М. Бондаренко, К.Р. Дрипка, Л.Ю. Чобаль // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 48-53. – ISSN 2071-4653


  "Обгрунтовано суть, ознаки та проблеми впровадження інновацій у вітчизняному аграрному секторі. Визначено особливості інноваційний процесів агросектору в сучасних умовах. Розглянуто головні проблеми та перешкоди для інноваційного розвитку сільського ...
1007289
  Давидова О.Г. Особливості інноваційних процесів у сфері рекреаційних послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 92-95
1007290
  Мних О.Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О.Б. Мних, Г.М. Захарчин, Є.В. Гончаров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 132-139. – ISSN 1562-0905
1007291
  Чулак О. Особливості інноваційного процесу на підприємстваїх фармацевтичного ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 65-67. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості основних етапів інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. Визначені ключові підходи до організації інноваційного процесу на підприємствах фармацевтичного ринку України. В статье рассмотрены ...
1007292
  Деделюк К.Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 63-68
1007293
  Гончарова Н.М. Особливості іноземного фінансування при переході до ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 42)


  Статтю присвячено проблемі неоднозначного впливу іноземного фінансування на перехідну економіку приймаючої країни.
1007294
  Лелюк Р.В. Особливості інституціоналізації владно-громадських ініціатив у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Лелюк Роман Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 242 арк. – Додатки: арк. 216-242. – Бібліогр.: арк. 184-215
1007295
  Білан Н.І. Особливості інтернет-комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Йдеться про інтернет-комунікації як нове явище сучасного суспільства. Інтернет розглядається як соціальний феномен соціальних комунікацій. Проаналізовано основні характеристики інформаційного суспільства. Зазначено, що саме електронна комунікація стала ...
1007296
  Кононенко В.П. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 194-202
1007297
  Скляренко Г. Особливості інтерпретації імпресіоністичних тенденцій в українському мистецтві // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (393), січень - березень. – С. 30-45. – ISSN 2664-4282
1007298
  Верховод В.І. Особливості інтерпретації корупції та хабарництва в науковому та суспільному дискурсі сучасної України // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 22, № 1. – C. 86-94. – ISSN 2077-1800
1007299
  Василенко М.А. Особливості інфляційних процесів в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 42-46
1007300
  Василів В. Особливості інформатизації системи управління ВНЗ в умовах трансформації вищої освіти / В. Василів, Р. Костюкевич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 39-49 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1007301
  Стецків М. Особливості інфотейнменту на закарпацькому телебаченні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 241-244. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядаються основні принципи подачі матеріалів на закарпатському регіональному телебаченні. Аналізується використання принципів інфотейнменту, роз"яснюється специфіка творення сюжетів на телеканалах регіонального рівня.
1007302
  Єгоров С.В. Особливості інфузійної терапії періопераційного періоду у дітей при ургентній абдомінальній патології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Єгоров Сергій Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1007303
  Черпіта Т.М. Особливості ісламської етики та історичні чинники її формування // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 54-59
1007304
  Ткачук Р.Ф. Особливості історико-літературного процесу кінця XVI - початку XVII ст. в Україні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 214-226. – ISSN 2522-493Х
1007305
  Горобець І. Особливості історичного розвитку державності Пакистану // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 122-132. – ISSN 1998-4634
1007306
  Пітюренко Ю.І. Особливості й проблеми розвитку міських поселень Південного економічного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 37-46 : Табл.
1007307
  Мельник І.М. Особливості кадрового забезпечення державного управління на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 81-83 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1007308
  Неумитий М.Л. Особливості капіталоутворення та нагромадження в період переходу до ринку / М.Л. Неумитий, І.П. Яровий // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 39)


  Аналізується сучасний стан нагромадження капіталу як основи позитивних зрушень в економіці України. Доводиться необхідність активного впливу держави на процеси капіталоутворення на основні розробки концепції розвитку і використання можливостей ринку.
1007309
  Маляр Г. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму та на сході України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 99-112


  У статті викладені результати дослідження вироків вітчизняних судів щодо злочинів, учинених з 2014 по 2019 роки та кваліфікованих як терористичні злочини або як агресія. Зокрема, проаналізовано та систематизовано підходи до юридичної оцінки подій у ...
1007310
  Міхайліна Т.В. Особливості кваліфікації злочинів із використанням засобів комп"ютерної техніки, що вчиняються групою осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-193
1007311
  Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп"ютерної техніки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 139-142
1007312
  Возьний В. Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 64-72
1007313
  Сватко Ю. Особливості кваліфікації незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації ст. 359 КК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 363
1007314
  Давидович І.І. Особливості кваліфікації складених насильницьких злочинів при конкуренції "частини" та "цілого" / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 1 (148). – С. 20-24


  Статтю присвячено проблемі застосування норм, які передбачають відповідальність за складені насильницькі злочини, при конкуренції "частини" та "цілого".
1007315
  Дідух М. Особливості квітування та нектаропродуктивності у інтродукованих рослин роду Nuphar Smith / М. Дідух, Т. Мазур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати біології квітування інтродукованих видів роду Nuphar Smith. Визначено нектаропродуктивність та вміст цукру в нектарі двох видів роду Nuphar. The results biology of blossom of introduction species of the genus Nuphar Smith has been ...
1007316
  Кузьмін О. Особливості керівництва інноваційною діяльністю: хронологія теорії, сучасність та перспективи / О. Кузьмін, Н. Колінко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 43-49. – ISSN 1728-9343
1007317
  Калугіна О.А. Особливості кінетичної характеристики у творах авторів ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 28)


  Статтю присвячено розкриттю особливостей використання засобів невербальної поведінки у художніх творах авторів ХХ ст. Кінетична лексика виступає важливою складовою частиною художніх систем цих творів та бере активну участь у створенні комунікативності ...
1007318
  Комарницька Т. Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості класифікації японської фразеології. Деякі традиційні класифікації (приміром, класифікація за злитістю компонентів) цілком застосовні й на матеріалі японської мови. Одначе в інші (наприклад, класифікації за походженням та ...
1007319
  Наконечний М.В. Особливості класичного та сучасного витлумачення поняття "імперія" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості класичного та сучасного витлумачення поняття "імперія". Значна увага приділяється "позитивному дискурсу імперії", що є характерним для американської політичної думки початку ХХІ століття. В статье рассматриваются ...
1007320
  Поліщук Л.О. Особливості клубного дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 181-189
1007321
  Висоцький М.В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Висоцький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1007322
  Висоцький М.В. Особливості когерентних та нелінійних процесів при взаємодії рухомих заряджених та нейтральних частинок з упорядкованими середовищами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Висоцький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр.: л. 150-161
1007323
  Лопатюк Н. Особливості когнітивного підходу до вивчення якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – C/ 272-275. – ISBN 966-7825-79-5
1007324
  Смук О. Особливості когнітивної складової заздрощів у раннньому юнацькому віці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 123-127. – ISSN 1810-2131
1007325
  Пушак Ю. Особливості компетентного читання творів Достоєвського в сучасній Україні (1991-2008) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 233-240. – Бібліогр.: Літ.: С. 239-240; 15 поз. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X


  Авторка вивчає компетентне сприйняття творчості Достоєвського в сучасній Україні, про яке рефлексує на основі аналізу окремих публікацій і авторефератів дисертацій. Щоб дослідити суб"єктивне та індивідуальне у компетентному читанні Достоєвського, ...
1007326
  Романенко О. Особливості композиції роману Ю. Яновського "Майстер корабля" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 173-175
1007327
  Корольова О.В. Особливості композиційного та графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів "Футбол" і "Ринг") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 65-68. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано особливості композиційного і графічного моделювання сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт, визначено кількісне та якісне співвідношення текстового і графічного контенту у виданнях. Виявлено належність ...
1007328
  Горбик Р. Особливості композиційної структури "Оповідань про Майкла Паркера" Майка Йогансена // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 174-179


  У статті з погляду структурного аналізу розглянуто цикл оповідань українського письменника 20-х років Майка Йогансена. В центрі уваги — забезпечення композиційних зв"язків у текстах та між ними, структурно вагомі стилістичні та наративні прийоми, ...
1007329
  Савченко О.В. Особливості комунікативних методів викладання усного перекладу // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 161-165. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353


  У статті окреслено особливості комунікативних методів викладання усного перекладу. Зокрема, з’ясовано основні засади використання комунікативного методу в професійній підготовці перекладачів в реаліях інноваційної освітньої парадигми. Схарактеризовано ...
1007330
  Міщинська І.В. Особливості комунікативних ситуацій професійного прикордонного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 69 (2). – С. 87-94. – ISSN 2520-6397


  Розглянуто особливості прикордонного дискурсу як особливої форми соціальної взаємодії. Висвітлено характерні риси комунікативних ситуацій прикордонного дискурсу. Проаналізовано умови, за яких відбувається сучасний прикордонний дискурс. Особлива увага ...
1007331
  Кравченко А. Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто сутність та специфіку комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів, обгрунтовано важливість і значення її формування в період первинної професійної підготовки.
1007332
  Красілова Ю. Особливості комунікації між дітьми в інклюзивному середовищі / Ю. Красілова, В. Марчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 33-36. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до визначення поняття "інклюзивне навчання". Визначено особливості комунікації між дітьми молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі. Виявлено, що спілкування та сприймання дітей з особливими освітніми потребами великою мірою ...
1007333
  Червиць І.В. Особливості конкурентного середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 313-322


  Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та аналізу його сучасного стану. Проаналізовано конкурентне середовище України та вказано історичні аспекти його формування. Визначено місце України у міжнародних рейтингах ...
1007334
  Нота М. Особливості конкуренційного законодавства в трансакціях у сфері корпоративних фінансів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Аналіз практики та законодавства".
1007335
  Носенко О.В. Особливості конституійно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 28
1007336
  Нагорний С. Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, суть і види / С. Нагорний, Д. Нагорний // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 78-85
1007337
  Гедеков Д.А. Особливості конституційних гарантій міжнародних стандартів прав людини в Туркменистані // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-67. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено дослідженню особливостей конституційних гарантій міжнародних стандартів прав людтини в Туркменистані. Проаналізовано документи Другої Всесвітньої конференції з прав людини, що відбулася у Відні 1993 р. Проведено аналіз положень ...
1007338
  Пушкіна О. Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 2 (110). – С. 20-25
1007339
  Голубєва Н.А. Особливості конституційно-правового статусу Ради міністрів АР Крим // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-105
1007340
  Губрієнко О. Особливості конституційного розвитку Болгарії та Румунії // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 145-150
1007341
  Мяловицька Н. Особливості конституційної системи Королівства Данія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується конституційний розвиток однієї із європейських парламентських монархій - Королівства Данія, її сучасна система організації державної влади та правовий статус автономних утворень. В статье исследуется конституционное развитие ...
1007342
  Колодін Д. Особливості конструювання закону, що встановлює кримінальну відповідальність за фальсифікацією виборчої документації, в Україні та деяких країнах Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 78-83
1007343
  Басай Н.П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 39-40. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1007344
  Барвінська П. Особливості конструювання образу Східної Європи в академічному середовищі німецькомовних країн в останній третині ХХ ст. у баченні німецькомовних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 11-14. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано інтерв"ю та письмові відповіді істориків Австрії, Федеративної Республіки Німеччини, німецькомовної Швейцарії, що займаються історією Східної Європи. Визначено їх мотивації у виборі професії, підходи до тлумачення Східної Європи, ...
1007345
  Копча Ю.Ю. Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства. // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 139-148. – ISSN 2073-9982


  "У статті узагальнено підходи до сутності контролінгу як складової концепції управління з позиції інформаційного забезпечення, інструменту координування, управління у часі, як елемента системи управління підприємством з акцентом на планування і ...
1007346
  Назарова К.О. Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 99-107 : Табл.
1007347
  Тревого І.С. Особливості контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 5-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
1007348
  Даценко С. Особливості конфлікту у повісті В. Винниченка "На той бік" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 92-97. – ISBN 966-594-246-8
1007349
  Татар М.С. Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1007350
  Циганов С.С. Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 213-220


  Розглянуто проблеми формування ефективної кредитно-інвестиційної політики в країнах із трансформаційною економікою в умовах нестабільності фінансових ринків. Аналізується сучасний стан кредитно-інвестиційної діяльності банків в Україні.
1007351
  Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 34-39
1007352
  Андрушко П.П. Особливості кримінально-правової політики України після набрання чинності КК України 2001 року // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 97-105. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах розглядаються питання про поняття кримінально-правової політики, її форми, зміст, співвідношення їз кримінально-процесуальною та кримінально-виконавчою політикою.
1007353
  Задерейко С.Ю. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Задерейко Світлана Юріївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1007354
  Боролюк Г. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством окремих зарубіжних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 339
1007355
  Дубенко О.Ю. Особливості культурологічної семантики англо-американських та українських топонем // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 121-126
1007356
  Рябоконь Є.О. Особливості купівлі-продажу об"єктів незавершеного будівництва // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 106-110. – ISBN 978-966-667-341-4
1007357
  Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1007358
  Спільник Т.М. Особливості лексико-семантичного наповнення частин складного речення як чинник формування традиційного відношення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 156-162
1007359
  Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1007360
  Томенчук М.В. Особливості лінгвокультурних концептів у канадському варіанті англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 82-87. – Бібліогр.: С. 86-87; 29 назв
1007361
  Савчук Р.І. Особливості лінгвонаративної організації єкстрагетеродієгеетичної оповіді (на матеріалі роману Ф. Саган "Aimez-vous Brahms?") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 373-381. – Bibliogr.: Літ.: с. 381; 10 п.
1007362
  Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 6 назв
1007363
  Бабич О. Особливості літературного процесу в сучасній Іспанії // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2009. – Вип. 1 (3). – С. 521-523. – ISBN 978-966-8201-83-7
1007364
  Вернигора Н. Особливості літературного редагування творів для дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-53. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості редакторського опрацювання творів для дітей різних вікових груп. The article is about the peculiarities of editing of the works for children of different age groups.
1007365
   Особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит) / О. Грінченко, С. Бондаренко, В. Сьомка, В. Сергієнко, Л. Канунікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-31. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Вперше у статті розглянуто особливості локалізації та речовинний склад золоторудної мінералізації в скарнах Бандурківського рудопрояву, який був виявлений геологами КП "Кіровгеологія" в західній частині Братського синклінорію, Інгульського мегаблоку ...
1007366
  Сардак О. Особливості макроклімату ринку праці в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 280-286. – ISSN 1993-0259
1007367
  Корнецький А.О. Особливості малого підприємництва України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 83-85
1007368
  Подолей Л. Особливості мариністичної поезії Івана Франка // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 57-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)
1007369
  Благун І.І. Особливості маркетингової діяльності туристичних підприємств в Україні / І.І. Благун, В.В. Папп, Н.В. Бошота // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 210-216. – ISSN 2222-4459
1007370
  Расшивалов Д.П. Особливості маркетингової діяльності українських підприємств на зовнішньому ринку (за матеріалами обстеження підприємств м. Черкаси) / Д.П. Расшивалов, О.П. Скрипніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 176-182. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1007371
  Окландер М. Особливості маркетингової системи підприємства залізничого транспорту / М. Окландер, І. Жарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
1007372
  Ільченко Т.В. Особливості маркетингу в агробізнесі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1007373
  Хоменко О.І. Особливості маркетингу у сфері страхових послуг / О.І. Хоменко, В.В. Подольна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 39-40
1007374
  Мамчур Л.В. Особливості медіації в країнах англо-американської системи права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 431-436. – ISSN 1563-3349
1007375
  Феленчак Ю.Б. Особливості мережі закладів розміщення в Україні в контексті розвитку соціального туризму // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 105-111. – ISSN 2308-1988


  "Розглянуто динаміку та особливості мережі закладів розміщення впродовж 2011-2017 років. Проаналізовано основні показники діяльності готелів та аналогічних закладів розміщення впродовж зазначеного часового періоду. Розроблено картосхему, що візуально ...
1007376
  Грицай А. Особливості метафорики у поезії: Василь Стус ТА Заза Пауалішвілі // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 37-39. – ISSN 2307-0544
1007377
  Андрєєва О. Особливості методик геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази бентонітових глин України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Проведено геолого-економічну оцінку мінерально-сировинної бази бентонітових глин України за допомогою бальної шкали, методики коефіцієнтів приведення, регресійно-кореляційного аналізу. Встановлена доцільність їх використання на початкових етапах ...
1007378
  Акульшина Н. Особливості методики викладання східних мов / Н. Акульшина, Л. Хіценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 68-73. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1007379
  Мисака Г.В. Особливості методики обліку витрат обігу за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-60. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглянуто вплив національних стандартів і нового плану рахунків на методику обліку витрат обігу. Дано оцінку якісно нових аспектів процесу формування витрат торговельних підприємств.
1007380
  Феденко О.В. Особливості методики оцінки воєнно-політичної обстановки в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 54-61


  Розглянуто питання необхідності подальшого вивчення особливостей методики оцінки воєнно-політичної обстановки в сучасних умовах.
1007381
  Бондарчук Н.Я. Особливості методики проведення фізкультурних занять із дітьми дошкільного віку / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 48-52. – Бібліогр.: с. 50-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1007382
  Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 79-85 : .абл. – Бібліогр.: 13 назв
1007383
  Ткач О. Особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації / О. Ткач, О. Шавардова, О. Харченко // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 94-101. – ISBN 978-966-349-201-8


  Стаття присвячена характеристиці методологічного дослідження політичного дискурсу . Мета статті - дослідити основні підходи і виявити головні особливості політичної комунікації.Крім того, у статті розглянуто основні причини і наслідки ризиків ...
1007384
  Ткач О. Особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації / О. Ткач, О. Шавардова // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-32
1007385
  Ахтирська Н. Особливості методології судового пізнання у справах, пов"язаних із корупцією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 2-4
1007386
  Форкош С.М. Особливості методологічних структур науки доби глобалізації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 107-111. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізуються особливості методологічних структур науки доби глобалізації. Дається визначення конструктів у гноселогічному та методологічному аспектах. Визначається роль та місце конструктів у подальшому розвитку сучасної науки.
1007387
   Особливості механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnnScnO3+1 із систем суміснозакристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 5/6. – C. 11-17. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості багатостадійних механізмів утворення шаруватих скандатів SrLnScO4 та (Ln = Nd, Eu) із систем суміснозакристалізованих нітратів, які включають стадії утворення, твердофазної взаємодії або структурної перебудови проміжних ...
1007388
  Яковенко О.В. Особливості митного оформлення товарів, що ввозяться в Україну на умовах угод про вільну торгівлю / О.В. Яковенко, В.В. Заяц // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 33-40. – ISSN 2308-1988
1007389
  Ковальчук М.С. Особливості міграції золота в еволюційно-генетичному ряду залишкових кір вивітрювання і золотоносних розсипів // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр.: 16 назв
1007390
  Цірат Г. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті приклади міжнародно-правової уніфікації процедур отримання доказів за кордоном в цивільних та комерційних справах на прикладі Гаазьких конвенцій 1954 і 1970 років, конвенцій СНД, ОАД, Регламенту ЄС та основні способи отримання ...
1007391
  Дрималовська Х.В. Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
1007392
  Камінська Т.В. Особливості міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1007393
  Турубарова А.В. Особливості міжособистісного спілкування підлітків із фізичними вадами // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 253-259
1007394
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 178-217. – Бібліогр.: л. 161-177
1007395
  Малиновська І. Особливості мікробних угруповань ризосфери фітоценозів різного типу / І. Малиновська, І. Домбровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Досліджували мікробні угруповання ризосфери валіськокострицевого, наземнокуничникового і конюшинного фітоценозів багаторічного перелогу. Встановлено, що коренева зона конюшини характеризується підвищеною чисельністю амоніфікаторів, нітрифікаторів, ...
1007396
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
1007397
  Шушлєбіна Ю.М. Особливості мовної політики у країнах Європейського Союзу (на прикладі Ірландії та Фінляндії) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 686-691. – ISSN 1563-3349
1007398
   Особливості моделювання лісових пожеж на кластерах в Grid / М.В. Кононов, О.О. Судаков, В.В. Храмов, В.С. Скоропісов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано методологічні аспекти застосування сучасних комп"ютерних технологій для обрахунку складних екологічних моделей на прикладі відомих підходів до моделювання лісових пожеж. Експериментально доведено, що застосування GRID-систем є дійсно ...
1007399
  Анісімова Л. Особливості моделювання ринкових економічних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-93. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій в моделюванні ринкових економічних процесів, даються висновки щодо перспективності даного напрямку моделювання на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the ...
1007400
  Федорович А.В. Особливості модернізації вищої педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 341-346
1007401
  Павлюк О.І. Особливості модернізації ландшафтних територій міста для забезпечення безбар"єрного простору / О.І. Павлюк, Р.С. Семенюк, І.В. Стукан // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7300-94-5
1007402
  Пікуль В.П. Особливості модернізації системи суб"єктів охорони праці у трудових відносинах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – C. 66-70. – ISSN 2617-5967
1007403
  Ковальчук А.М. Особливості молодіжної соціальної реклами в пропаганді здорового способу життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-45. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Сучасні кризові явища в молодіжному середовищі вимагають інтенсифікації проведення профілактичної роботи серед молоді. Така профілактика не є можливою без урахування психологічних особливостей її об"єктів. Дана робота описує дослідження щодо сприйняття ...
1007404
  Ульянов К.Є. Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 243-251
1007405
  Бортник С.Ю. Особливості морфологічної структури земної поверхні межиріччя Тясмину та Великої Висі / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 191-198. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1007406
  Завада Т.Ю. Особливості мотиваційної сфери студентів з різним рівнем перфекціонізму // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 283-296. – ISSN 2414-0023
1007407
  Штанова Л.Я. Особливості моторно-евакуаторної функції шлунково-кишкового тракту в дуоденектомованих собак / Л.Я. Штанова, М.М. Харченко, Б.С. Олінкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-28. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У хронічних експериментах на собаках з фістулами фундального відділу шлунка та порожньої кишки досліджували вплив екстирпації двадцятипалої кишки на періодичну та харчову моторику шлунково-кишкового тракту і швидкість евакуації їжі вуглеводного складу ...
1007408
  Мягкий М. Особливості мультициклічного розвитку економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 60-63. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються і узагальнюються взаємозв"язки та взаємовплив коротких, середніх та довгих циклів економічної кон"юнктури. В статье исследуются и обобщаются взаимосвязи и взаимовлияния коротких, средних и длинных циклов экономической ...
1007409
  Лютенко К. Особливості набуття та припинення повноважень Верховною Радою України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 114-120
1007410
  Пивоварчук Т. Особливості навчальної діяльності студента-філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-243
1007411
   Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів / С. Яцюк, М. Хомяк, В. Юнчик, Т. Чепрасова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 118-122. – ISSN 2308-4634
1007412
  Мосіюк О.О. Особливості навчання майбутніх учителів інформатики роботі із системою контролю версій GIT // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 107-110. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1007413
  Басай Н. Особливості навчання німецької мови учнів старшої школи за новим навчально-методичним комплектом "GUTEN TAG! 11" // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 5 (51). – С. 75-87
1007414
  Собченко Т.М. Особливості навчання студентів-філологів в умовах інформатизації та цифровізації вищої освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 278-290. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
1007415
  Бєй Л.Б. Особливості навчання української мови іноземних студентів на Сході України / Л.Б. Бєй, О.М. Тростинська // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 356-364
1007416
  Асадчих О.В. Особливості навчання фонетики та письма на матеріалі японської мови студентів мовних спеціальностей на початковому етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 24-28
1007417
  Конопляник Л. Особливості навчання читанню англійською мовою в технічному вузі та його зв"язки з іншими видами мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 223-225. – ISBN 966-7825-79-5
1007418
  Кравченко Л.Ю. Особливості надплинності у двокомпонентних атомарних та екситонних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кравченко Л.Ю. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 20 назв.
1007419
  Насєдкін Є.І. Особливості надходження свинцю в акваторію Чорного моря / Є.І. Насєдкін, С.М. Довбиш, В.П. Усенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1726-5428
1007420
  Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 169-176. – ISSN 0132-1331
1007421
  Пясецька С.І. Особливості накопичення вологи у грунті протягом холодного періоду року в західній частині Кримських гір // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 246-253 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0868-6939
1007422
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 40-44. – ISSN 2075-1486
1007423
  Кірносова Н.А. Особливості наративної техніки в романі Май Дзя "Дешифрувати" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 4 (199). – С. 49-52. – ISSN 2522-493Х
1007424
  Голокоз А.В. Особливості насіннєвого розмноження ефемероїдних геофітів, культивованих у Ботанічному саду ОДУ / А.В. Голокоз, Н.В. Петрунь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Порівняльний аналіз схожості насіння деяких ефемероїдних геофітів, зібраних у природних місцезнаходженнях та при культивуванні, показав наявність у них адаптації до змін зовнішніх умов, що є одним з аспектів їх успішності інтродукції.
1007425
  Меліх О.О. Особливості наукових досліджень в економіці / О.О. Меліх, В.В. Немченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 222-226. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1007426
  Ковальова Г.С. Особливості національних іспитів у ряді країн світу // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 70-76


  Мета даної статті - узагальнити інформацію про те, як проводяться вступні іспити у ВНЗ в розвинених країнах світу, і допомогти російським фахівцям, що займаються організацією, розробкою і проведенням вступних іспитів, вибрати найнадійніший і ...
1007427
  Бездітний В. Особливості національного рейдерства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)


  "... Обговорення наболілих проблем ".
1007428
  Косенко Ю.В. Особливості невербальної інформації в процесі межкультурної комунікації // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 45-51. – Бібліогр.: С. 51; 11 назв
1007429
  Яріко М.О. Особливості негативного сприйняття ісламу в самосвідомості заходу // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 186-195
1007430
  Маськів Г.В. Особливості недержавного пенсійного забезпечення в Україні / Г.В. Маськів, Н.В. Шевченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 225-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007431
   Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження в стані спокою / Н. Піскорська, С. Тукаєв, І. Зима, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-49. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Зміни електричної активності головного мозку людини при виконанні когнітивного навантаження (уявний арифметичний рахунок) при короткому (до 3хв.) перебуванні індивіда в стані спокою характеризуються наявністю як специфічних для даного когнітивного ...
1007432
  Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів з домінантним та субмісивним типами поведінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1007433
  Бондаренко М.К. Особливості німецькомовної реклами в Інтернеті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 76-78
1007434
  Вільчинська Т.П. Особливості номінування концепту "БОГ" у поетичній картині світу Т.Г.Шевченка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 121-126
1007435
  Леміш Н. Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині XIX ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 130-139


  У статті проаналізовано нормативні акти щодо забезпечення організації діловодства в адміністративних установах Чернігівської губернії першої половини XIX ст. Визначено низку законодавчих ініціатив, відкоригованих для територій з "особливим статусом", ...
1007436
  Рибачок В. Особливості нотаріального провадження посвідчення договорів іпотеки в радянській Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 12 (74). – С. 53-55
1007437
  Бондарєва М.В. Особливості нотаріального процесуального правовідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 162-165
1007438
  Циба Є.В. Особливості об"єкта адміністративних проступків у сфері надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 79-84
1007439
  Базелюк В. Особливості об"єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 298 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 85-91
1007440
  Максименко І.Я. Особливості облікового відображення придбання та продажу валюти при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / І.Я. Максименко, Г.П. Питиляк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1007441
  Гоголь Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1007442
  Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія : Настільна книга для рацівників кримінальної міліції та слідчих / М.І. Камлик. – Київ : Синтез, 1995. – 256с. – ISBN 5-87534-100-9
1007443
  Круподер О. Особливості обліку та аудиту факторингових операцій фінансових компаній // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 350-356. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто правові засади здійснення факторингових операцій фінансовими компаніями.
1007444
  Мікуліна М.М. Особливості обмеження особистих немайнових прав фізичної особи зняттям інформації з каналів зв"язку та застосуванням інших технічних засобів отримання інформації, контролем за телефонними розмовами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 284-287. – ISSN 1563-3349
1007445
  Гончаренко О. Особливості обмеження права власності за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 46-50
1007446
   Особливості обробки зображень в ближньопольовій НВЧ мікроскопії / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькеваич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 17-21


  Розглянуто особливості формування зображення в скануючому ближньопольовому НВЧ мікроскопі. Запропоновано метод фільтрації зображень для компенсації впливу рельєфу об"єкта при контактному скануванні. На експериментальних даних продемонстровані ...
1007447
  Ясенев С.О. Особливості оброблення космічних знімків // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 9-12. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1007448
   Особливості ознайомлення студентів із забезпеченням навчально-виховного процесу у вузі / К.О. Островська, І.П. Островський, Х.Я. Сайко, Б.В. Андрейко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 174-183. – ISSN 2414-0023
1007449
  Ішков В.В. Особливості онтогенезу уролітів жителів Дніпропетровської області / В.В. Ішков, Є.С. Козій, М.О. Труфанова // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 50-59 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2519-2396
1007450
  Терент"єва А.В. Особливості оперативного управління за умов надзвичайної ситуації : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 83-84. – Бібліогр.: 4 назви
1007451
  Олейнікова Л.Г. Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 90-92


  Визначена сутність поняття доходу з джерелом походження в Україні. Проаналізовано зміни в податковому законодавстві в питанні оподаткування нерезидентів.
1007452
  Семенова С.М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 170-179. – ISSN 2664-1259


  "Визначено передумови та показники економічного розвитку Монако, провідних галузей економіки, динаміки зовнішньоекономічної діяльності, факторів в оподаткування, які сприяють інвестиційній привабливості країни. Охарактеризовано показники економічного ...
1007453
  Шкута І.В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-74. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто порядок формування витрат і доходів страховика.
1007454
  Андрусів Л.М. Особливості оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 15-21. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1007455
  Прокопенко М.І. Особливості організаторської функції журналістики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-15. – (Серія журналістики ; № 15)


  Ленинское учение о триединой функции газеты (коллективный пропагандист, коллективный агитатор, а также и коллективный организатор) остается концептуальной основой теории и практики средств массовой информации и пропаганды в социалистическом обществе. В ...
1007456
  Іваненко А.М. Особливості організації архівної справи в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 38)


  На основі теоретичних положень українського архівознавства розглядаються організаційні та практичні питання роботи архіву Київського університету імені Тараса Шевченка
1007457
  Денисенко М.П. Особливості організації дитячого туризму в Україні / М.П. Денисенко, Д.Д. Геньбач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806


  "У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцентується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції ...
1007458
  Ворона Д. Особливості організації діяльності міграційних служб зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 76-79
1007459
  Галецький С.М. Особливості організації експериментального дослідження формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 47-51. – ISBN 978-966-698-283-7
1007460
  Мартіросян Л.А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 78-83. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфскій школі в контексті філософської концепції антропософії, розробленої Р.Штайнером. Увагу акцентовано на понятті ритму в процесі організації навчання в трьох семирічних ...
1007461
  Бондар Л.С. Особливості організації навчального процесу в державних гімназіях і реальних училищах (кінец Х1Х - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 4 (69). – С. 131-142
1007462
  Яремчук І.А. Особливості організації навчального процесу дорослих у системі неперервної освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 158-163. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1007463
  Хаустова В.Є. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 122-137. – ISSN 2222-4459
1007464
  Шаров С.В. Особливості організації освітнього процесу в педагогічних університетах // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 124-130. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1007465
  Зуєнко М. Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 91-94. – ISSN 2075-1486
1007466
  Данильян О.Г. Особливості організації правового виховання у СРСР / О.Г. Данильян, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.114-123
1007467
  Папуша І. Особливості організації представницької діяльності військових прокуратур щодо вирішення проблемних питань використання земель оборони // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 44-52
1007468
  Крайнюк В.М. Особливості організації психологічної програми формування стресостійкості особистості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 22-28
1007469
  Прокоф"єва Л.Б. Особливості організації самостійної роботи студентів з формування англомовної лексичної компетентності // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 176-179. – ISBN 978-966-698-282-0
1007470
  Русин Н.П. Особливості організації та методики обліку векселя як засобу платежу та цінного паперу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-273. – (Економіка ; Вип. 30)
1007471
  Бауліна Т.В. Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 120-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
1007472
  Резнікова О.О. Особливості організаційного та інституційного забезпечення інтеграційних процесів у ЄС на сучасному етапі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 32-36
1007473
  Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 19-23. – ISSN 2221-1055
1007474
  Андрущенко Т. Особливості освітніх вимірювань у гуманітарних науках // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 64-67. – ISSN 2078-1016
1007475
  Бєлкін Л. Особливості оскарження ухвал про відмову в перегляді заяв за нововиявленими обставинами // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 39-41
1007476
  Кривошеїн В.В. Особливості осмислення впливу мас-медіа на громадську думку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 90-93. – ISSN 2077-1800
1007477
  Бондарук О.І. Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007478
  Колеснікова Я. Особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
1007479
  Макода В. Особливості охорони та захисту прав на знаки для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 26-30
1007480
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки бізнес-процесів, персоналу, фінансових та маркетингових компонентів із застосуванням збалансованої системи показників // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1007481
  Чубук Л.П. Особливості оцінки вартості об"єктів промислової нерухомості // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 156-163
1007482
  Аніщенко Л.Я. Особливості оцінки впливу на водну екосистему днопоглиблювальних робіт у різних за класами водних об"єктах / Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1007483
  Шуста Т.Н. Особливості оцінки ефекту маркетингових засобів в умовах міжнародної конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 75-77. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються основні проблеми оцінки маркетингової діяльності.
1007484
  Ігнатенко К.В. Особливості оцінки потреб прийомних сімей у процесі соціального супроводу // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 25-28
1007485
  Слонєвська Н.І. Особливості оцінки працівників на підприємствах будіндустрії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16


  Розглядаються сучасні фактори, які впливають на оцінювання працівників підприємств будіндустрії. Проведене дослідження виявило багато гострих та невирішених питань щодо оцінки працівників. Пропонується система заходів, яка передбачає комплексний підхід ...
1007486
  Густера О.М. Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 171-174. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1007487
  Бодянська А.В. Особливості пасивних конструкцій в іспаномовному офіційному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-16. – (Бібліотека Інституту філології)


  Мета роботи полягає у вивченні структурно-семантичних, комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей конструкцій з пасивним значенням, які являють собою одну із складових загальної категорії стану сучасної іспанської мови, в офіційному ...
1007488
  Дейнека Ю. Особливості первинного розміщення акцій (ІРО) на ринку злиттів і поглинань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 113-117. – ISSN 1993-0259
1007489
  Бобко В. Особливості перегляду деяких категорій цивільних справ у зв"язку з нововиявленими обставинами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 43-46
1007490
  Хуторянська В. Особливості переговорної процедури закупівель // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (163), серпень. – С. 28-32
1007491
  Мушніна О.О. Особливості передачі агентивного неживого підмета у перекладі науково-технічної та художньої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: Літ. С. 43-44; 24 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1007492
  Бездітий В. Особливості передачі житлового комплексу в управління невідомій компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Нормативно-правове регулювання та практика".
1007493
  Забіяка І. Особливості передачі образного світу Ярослава Сайферта ("Вірш найпокірніший" у перекладі Григорія Кочура) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ранню творчість чеського авангардного поета Я. Сайферта та, зокрема, ті її особливості, на які варто звернути увагу перекладачеві. На матеріалі поезії "Вірш найпокірніший" проаналізовано формальні та змістові складники, що витворюють ...
1007494
  Шугалій Н.Є. Особливості передумов створення данських ВНШ у XVIII- XIX століттях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 289-292. – Бібліогр.: с. 291. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1007495
  Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 240-245. – ISSN 2078-340X
1007496
  Стегніцька Л.В. Особливості перекладу англійських медичних епонімічних одиниць // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 469-473
1007497
  Філіна А.С. Особливості перекладу англомовних макроекономічних термінів українською мовою / А.С. Філіна, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 234-239. – ISBN 978-966-285-555-5
1007498
  Санжаревська М.А. Особливості перекладу англомовних термінів у галузі контрактного права українською мовою / М.А. Санжаревська, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 214-218. – ISBN 978-966-285-555-5
1007499
  Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1007500
  Усик Г.М. Особливості перекладу емоційно забарвлених англомовних висловів / Г.М. Усик, О.І. Пагурець, Г.Л. Андросюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 323-327. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1007501
  Копильна О.М. Особливості перекладу інтермедійних алюзій у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 103-108. – Бібліогр.: Літ.: с. 108; 20 поз.
1007502
  Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 302-307. – (Бібліотека Інституту філології)
1007503
  Ткачук-Мірошниченко Особливості перекладу ономастичних одиниць (на матеріалі англомовних назв телепередач) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21, т. 4 (193). – С. 353-360. – ISSN 2522-493Х
1007504
  Васильченко О.В. Особливості перекладу офіційно-ділових документів / О.В. Васильченко, Л.П. Рудько // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 420-423
1007505
  Глінка Н.В. Особливості перекладу термінів та неологізмів у творах наукової фантастики / Н.В. Глінка, А.С. Хмара // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 241-244. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1007506
  Орєхова К.С. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінологічної лексики у галузі методики навчання усного перекладу / К.С. Орєхова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 196-201. – ISBN 978-966-285-555-5
1007507
  Кива Т.О. Особливості перекладу українською мовою іспанських лексичних архаїзмів (на матеріалі повісті Педро Антоніо де Аларкона "Трикутний капелюх") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 191-197


  У статті розглядаються архаїзми, їх види, стилістичні функції, які вони виконують у художніх творах. Досліджуються варіанти перекладу архаїзмів, перекладацькі трансформації та проблеми, які можуть виникати при перекладі застарілих слів. В статье ...
1007508
  Медведів А.Р. Особливості перекладу японських науково-технічних текстів українською мовою : навч. посібник / Андрій Медведів ; КНУТШ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 220, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 214-217. – ISBN 978-966-489-150-6
1007509
  Сліпушенко С.В. Особливості перемежаємості у фізичних системах зі слабкою хаотичністю : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Сліпушенко С.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв
1007510
  Кушнарьова І.М. Особливості перемикання мовного коду на рівні морфолого-синтаксичних структур (усний та електронний різновиди дискурсу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 48-55
1007511
  Попко С.М. Особливості переміщення українського миротворчого контингенту в зону відповідальності (за досвідом операцій в Республіці Ірак у 2003-2006 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 383-395
1007512
  Стецько Я. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 149-156. – ISSN 0130-528Х
1007513
  Кардаш Л. Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 208-214. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
1007514
  Войцеховська І.М. Особливості перестрахової діяльності як окремого виду господарської діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 56-59. – ISBN 978-617-7320-15-8
1007515
  Власенко Н.І. Особливості перетворення структурних матриць традиціоналістської поетики в генеалогічних моделях англійського роману Відродження // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 281-288
1007516
  Грушко В.І. Особливості переходу до капіталізованої системи пенсійного забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-19. – (Економіка ; вип. 45)


  У широкому розумінні існують три можливі моделі переходу до капіталізованої системи пенсійного забезпечення, які й розглядаються у статті.
1007517
  Квасній Л.Г. Особливості переходу України на принципи сталого розвитку / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 74-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007518
  Надольська Ю.А. Особливості писемного мовлення при вивченні німецької мови як другої іноземної у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 419-423
1007519
  Ярославська Ж.М. Особливості пігментного комплексу у деяких тропічних орхідей колекції Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 92-93. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджені показники мезоструктури листка в орхідних різної морфоструктури та різних екобіотипів. Визначено вміст фотосинтетичних пігментів.
1007520
  Глушко О.З. Особливості підвищення професійного рівня шкільного вчителя у Польщі // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 53-56. – ISBN 978-966-698-283-7
1007521
  Колісник-Гуменюк Особливості підготовки вчителів мистецтвознавства у закладах вищої освіти України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 38-42. – ISSN 2308-4634
1007522
  Пришляк О.Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у політкультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 146-150. – Бібліогр.: с. 148-149. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1007523
  Кухаренко В.М. Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 155-164.


  Роль дистанційного навчання в системі підготовки науково-педагогічних кадрів, дано досвід Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ"ХПІ".
1007524
  Романовський О.О. Особливості підприємницьких університетів США // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-21
1007525
  Креденцер О.В. Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв"язок з організаціним розвитком // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 187-192. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007526
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 34с.
1007527
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки. / Й.М. Браславський. – Київ, 1960. – 35с.
1007528
  Флейчук М.І. Особливості післякризового інвестиційного процесу в Україні / М.І. Флейчук, А.В. Будник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 149-154. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007529
  Бондар В.В. Особливості плацебо-реакцій пацієнтів з внутрішніми хворобами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі визначення та реєстрації плацебо-реакцій у хворих на внутрішні хвороби. Наведено методи фіксації плацебо-реакцій на основі кількох показників (динаміка артеріального тиску та динаміки переживання болю). Зареєстровані ...
1007530
  Грабовський В.Б. Особливості плодоутворення рослин при інтродукції в захищений грунт як чинник збереження генофонду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Зроблено аналіз генеративної фази в інтродуцентрів із колекції субтропічної оранжереї Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна, які цвітуть, але насіння не утворюють, дається теоретичне обгрунтування і показана можливість утворення насіння у них.
1007531
  Мозолевська Особливості побудови діальгічної взаємодії у французькому та іспанському аналітичному інтерв"ю / Мозолевська, (Шкурат) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 287-297. – Бібліогр.: Літ.: с. 297; 27 поз.
1007532
  Черненко Г. Особливості побудови змісту підручників для початкової школи в Україні (1920-1933 роки) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 62-66. – ISSN 0131-6788
1007533
  Терещенко О.В. Особливості побудови інтегральних зображень для температури в кусково-однорідній півплощині / О.В. Терещенко, І.М. Вергунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 228-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена розробці методів рішення плоскої задачі термопружності для тіл із довільно розташованими включеннями. The work is devoted to developing methods for solving of the plane problem thermoelasticity for bodies with arbitrary situated ...
1007534
  Городянська Л.В. Особливості побудови інформаційної системи обліку та аналізу відтворюваних економічних ресурсів : бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 118-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1007535
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів. Проведено аналіз завдань та проблем графемного та лексемного аналізів текстів. Представлено реалізаційні аспекти ...
1007536
  Константинова С.М. Особливості побудови механізму зовнішньоекономічної діяльності на мікрорівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 43)


  Аналізуються проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
1007537
  Даньків М. Особливості побудови номінативного поля емоційного концепту страха (на матеріалі перської та української мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 87-92. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
1007538
  ТеліженкоЛ.В Особливості побудови постнекласичної моделі цілісної людини як методу її пізнання // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 99-111. – ISSN 2077-8309
1007539
  Дідух О.В. Особливості побудови художнього конфлікту повісті О.М. Ремізова "Невгамовний бубон" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 115-119. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються особливості побудови художнього конфлікту на матеріалі повісті письменника О.М. Ремізова "Невгамовний бубон" та проблеми зв"язку творчості письменника з літературними традиціями.
1007540
  Мартиш Є.В. Особливості поверхневих хвиль в лівих середовищах / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені поверхневі ТМ- і ТЕ- стаціонарні хвилі, що поширюються уздовж кордону поділу між лівим мета-матеріалом з традиційними матеріалами. Визначені обмеження для існування поверхневих хвиль. Показано, що частотні області існування для ТМ- і ТЕ- мод ...
1007541
   Особливості поводження з твердими побутовими відходами на території України / В.М. Радовенчик, М.В. Побережний, Я.В. Радовенчик, К.А. Куцак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 94-100 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1007542
   Особливості поглинання та флюоресценції препарату "Гіперфлав" / М. Гамалія, С. Дирда, П. Єрмак, О. Слободянюк, В. Ящук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 14-16. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджено спектри поглинання, флюоресценції та збудження флюоресценції препарату "Гіперфлав". Аналіз спектрів поглинання та флюоресценції Гіперфлаву дає можливість стверджувати, що спектральні прояви препарату "Гіперфлав" у видимому діапазоні довжин ...
1007543
  Лисецька Н.М. Особливості податкового контролю нових країн ЄС: на прикладі Латвії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 10 (311). – Бібліогр.: 7 назв
1007544
  Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентарізаційних надлишків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1007545
  Чічкань О.І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр.: 24 назв.
1007546
  Брязгунова О. Особливості подорожнього нарису в сучасній пресі (за матеріалами газети "Вечірній Київ") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 178-181


  Стисло зазначено історію становлення жанру. Подано аналіз написаних у жанрі подорожнього нарису публікацій у сучасній періодичній пресі В статье исследуется путевой очерк в современной журналистике. Кратко рассмотрена история становлений жанра. ...
1007547
  Денисенко О.В. Особливості поетики давніх українських новелістичних жанрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Основною рисою, яка споріднює між собою давні новели, є їхня, так би мовити, малогабаритність, стислість викладу. За всіма іншими ознаками вони бувають дуже відмінні і розподіляються на значну кількість жанрових різновидів
1007548
  Процюк Л. Особливості поетики конфлікту у соціально-психологічній драмі Л. Старицької-Черняхівської // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 23-27. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті аналізуються типи конфліктів у соціально-психологічних п"єсах Людмили Старицької-Черняхівської загалом і в драмі "Крила" зокрема. Особливо акцентується на впливі тенденцій модернізму на поетику драматичних творів авторки
1007549
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91


  У статті досліджується лірика М. Рішка, яка за своїми ідейно-стильовими ознаками вписується в контекст празької школи. Предметом аналізу є поезії в яких найбільш яскраво відображені настрої національного відродження Карпатської України
1007550
  Василина К.М. Особливості поетики поезії "Шлях до ночліжки" (1535-36) Р. Копленда // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 18-22. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1007551
  Фомін І.С. Особливості позиції України щодо вступу до COT держав учасниць митного союзу ЄВРАЗЕС // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 224-229


  Стаття спрямована на визначення розбіжностей між системою регулювання зовнішньої торгівлі митного союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства і стандартами СОТ та заходів України щодо їх усунення і прискорення за рахунок цього розвитку ...
1007552
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1007553
  Червінько І. Особливості політики лейбористського уряду Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу 2004 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-83. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1007554
  Андрєєва О.М. Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 113-121


  Стаття присвячена основним рисам політики формування національної ідентичності мультикультурних держав та їх відмінностям в Західній Європі. Розглянуто кризу національної ідентичності в Україні та шляхи її подолання. The article is accented to the ...
1007555
  Корнійчук Т. Особливості політичного і економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 43-45
1007556
  Сербіна Н.Ф. Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі / Н.Ф. Сербіна, Т. Корнійчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 72-81


  Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу має забезпечити входження держави до європейського політичного, інформаційного, економічного та правового простору.
1007557
  Постригань Г.Ф. Особливості політичного маркетингу та менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йдеться про визначення понять "політичний маркетинг" та "політичний менеджмент".
1007558
  Шелестов О.М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 162-183
1007559
  Шелестов О.М. Особливості політичної культури електорального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Шелестов Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1007560
  Рябоконь Є.О. Особливості попередніх договорів купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 119-122. – ISBN 978-966-667-341-4
1007561
  Манюх Н. Особливості портретотворення у прозі Володимира Дрозда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 212-218. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1007562
  Тодорович А.О. Особливості посвідчення договорів відчуження спільного майна пожружжя // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 133-135
1007563
  Любич Д. Особливості походження термінів комп"ютерної галузі в італійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 284-286. – ISBN 966-7825-79-5
1007564
  Коваль О.П. Особливості початкового етапу запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи : пенсійна реформа // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 6 (187). – С. 73-83 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
1007565
  Шнирков О.І. Особливості початкового етапу розвитку конкуренції у взаємному капіталообміні країн Східної Європи / О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1007566
  Антощук А.О. Особливості початку досудового розслідування в кримінальній справі за фактором убивства матір"ю новонародженої дитини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 93-99
1007567
  Баранський О.Р. Особливості поширення ценопопуляцій Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на північній межі ареалу в Західному Поліссі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
1007568
  Семчик В.І. Особливості права власності у сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 481-500. – ISBN 978-617-7021-00-0
1007569
  Шаблій О.А. Особливості правничої комунікації та мови // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 43-49. – ISBN 978-617-640-052-3
1007570
  Процевський О.І. Особливості правових норм що регулюють трудові відносини робітників та службовців // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 17
1007571
  Полюхович В. Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 73-76
1007572
  Скуріхін С.М. Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-39
1007573
  Кулініч О.О. Особливості правового регулювання використання творів з зображенням фізичної особи після її смерті // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 152-154. – ISBN 978-966-2635-96-6
1007574
  Дзюбенко О.Л. Особливості правового регулювання договорів перевезення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 31-34
1007575
  Чередник Н. Особливості правового регулювання договору факторингу як цивільно-правового інституту // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 237-249. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
1007576
  Сопілко І.М. Особливості правового регулювання зарубіжного досвіду отримання інформації органами державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 84-89
1007577
  Андрущенко І.Г. Особливості правового регулювання злиття і поглинання фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
1007578
  Мяловицька Н. Особливості правового регулювання місцевого управління в розвитку європейського державотворення / Н. Мяловицька, Н. Златіна // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 310-315
1007579
  Марчук Н. Особливості правового регулювання оплати праці в УРСР у період політики воєнного комунізму та НЕПу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 223-224
1007580
  Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 159-167. – ISSN 1993-0909
1007581
  Гавриш Н. Особливості правового регулювання охороні земель і ґрунтів населених пунктів України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 92-96. – ISSN 1561-4999
1007582
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
1007583
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1007584
  Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 27-31
1007585
  Биков О. Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 91-95
1007586
  Ватрас В. Особливості правового регулювання сімейних відносин кодифікованими правовими актами в Україні та державах Західної та Центральної Європи / В. Ватрас, І. Костяшкін // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 126-135. – ISSN 2524-0129
1007587
  Земко А.М. Особливості правового регулювання та захисту трудових прав селян в Україні // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 159-161. – ISBN 978-966-940-085-7
1007588
  Кукшинова О.О. Особливості правового режиму доступу до відкритої інформації // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 6 (78). – С. 72-77
1007589
  Чуркіна К. Особливості правового режиму земель загального користування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-314
1007590
  Гусарова А. Особливості правового становища прокурора у цивільному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 101-106
1007591
  Чорнописька В. Особливості правового статусу адвоката в умовах становлення громадського суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 132-141. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1007592
  Яцишин М.М. Особливості правового статусу засуджених в Україні та інших європейських державах // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 480-482. – ISBN 978-966-171-322-1
1007593
  Огнев"юк Г.З. Особливості правового статусу патентних повіренних за законодавством України та деяких зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 227-232
1007594
  Куценко К.Д. Особливості правового статусу помічника судді в адміністративному і цивільному судочинстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 163-171. – ISSN 2524-0323
1007595
  Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб"єктів міжнародного економічного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 54-59
1007596
  Костів М.Т. Особливості правового статусу учасників правовідносин з надання грантової допомоги // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 36-44. – ISSN 2308-9636
1007597
  Немеш П.Ф. Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
1007598
  Фальченко С. Особливості правової підготовки в Національній академіі СБ України (на прикладі кримінального права) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 90-95. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1007599
  Малець М. Особливості правової політики у сфері інновацій та інтелектуальної власності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 198-205. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1007600
  Ткаченко А. Особливості правової природи міжнародних неурядових організацій у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 46-49
1007601
  Анцут Е. Особливості правової характеристики суб"єктів антиконкурентних правопорушень за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Теорія та практичне застосування".
1007602
  Піскун Г. Особливості правого регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 42-45
1007603
  Кельман Л.М. Особливості правозастосовчої діяльності в трудовому праві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 34-37


  Стаття присвячена розгляду теоретико-правових проблем в галузі трудового права та особливостей пра-возастосовної діяльності у цій сфері. The article deals with the defining of the theoretical-law problems for the labor law and particular law ...
1007604
  Горбачова О.О. Особливості правосуб"єктності недержавного пенсійного фонду в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 190-194
1007605
  Бачинська Н.А. Особливості практичного використання архівних документів у процесі проведення генеалогічних досліджень в Україні / Н.А. Бачинська, О.М. Артеменкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 48-54. – ISSN 2409-9805
1007606
  Сухорода І.О. Особливості предмету доказування шахрайства з фінансовими ресурсами за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-966-2571-07-3
1007607
  Валітов С.С. Особливості предмету та методу правового регулювання конкурентного права // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7320-15-8
1007608
  Горбань Г.О. Особливості пректування управлінських рішень як професійної дії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007609
  Бондаренко Є.І. Особливості прецедентного права США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-68
1007610
  Семчик В.І. Особливості приватизації державного майна в АПК // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 106-123. – ISBN 978-617-7021-00-0
1007611
  Павлишин Л.В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-123. – (Історія ; Вип. 29)
1007612
  Харченко О.С. Особливості призначення опікуна малолітній дитині // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2635-96-6
1007613
  Леось О.Ю. Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України / О.Ю. Леось, К.Н. Семенова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 86-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1007614
  Легка Я.І. Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута система управління інвестиційним ризиком в призмі блоку прийняття рішень. Визначена сутність та види проблем, які виникають під час управління інвестиційним ризиком на фондовому ринку. В данной статье рассмотрена система ...
1007615
  Добкіна К. Особливості припинення діяльності торгово–промислових палат як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 22-26
1007616
  Мельничук А. Особливості припинення угоди про розподіл продукції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 270-271
1007617
  Кузьменко А.М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 317-321
1007618
  Карпов Н. Особливості провадження у кримінальних справах про злочини обмежено осудних осіб // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2011. – № 9 (237). – С. 20-24. – ISSN 1810-3081
1007619
  Кандирал О.О. Особливості проведення досліджень у справах, пов"язаних з нарахуванням та виплатою середнього заробітку за період вимушеного прогулу при незаконному звільненні працівника // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 924-942. – ISSN 0130-2655


  У статті розглянуто особливості проведення судово-експертних економічних досліджень з питань обґрунтованості нарахування та виплати середнього заробітку за період вимушеного прогулу при незаконному звільненні працівника та проаналізовано нормативні ...
1007620
  Костів М.Т. Особливості проведення конкурсу з надання грантової допомоги // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 40-45. – ISSN 2308-9636
1007621
  Топорецька З.М. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні зайняття гральним бізнесом // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – С. 82-84. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
1007622
  Качмала В.І. Особливості проведення Першого Всезагального перепису населення (1897 р.) в Лівобережній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 103-110


  Висвітлюється початок становлення статистики як науки в Україні, проаналізовано проведення Загального перепису в Російській імперії, що відбувся у 1897 р., що й стало фундаментом для подальших досліджень соціально-економічних процесів.
1007623
  Богом"я В.І. Особливості прогнозування стану суднового обладнання в умовах трансокеанських рейсів / В.І. Богом"я, Н.В. Кучерук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 92-101 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1007624
  Білань Н. Особливості прогнозування фінансового ринку України та їх урахування при оцінці ринкових ризиків банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 64-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1007625
  Ворона П.В. Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримки бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 75-77 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1007626
  Жарова І.О. Особливості програми фізичної терапії осіб з невропатією лицевого нерва у відновлювальному періоді / І.О. Жарова, О.Ю. Пашов, О.В. Бісмак // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2709-2070
1007627
  Демешкант Є.М. Особливості проектування вертикального озеленення в сформованому середовищі / Є.М. Демешкант, А.С. Денисова // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 25-26 листоп. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. освіти Київ. нац. ун-ту буд-ва і архітектури. – Київ : ДКС Центр, 2021. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7300-94-5
1007628
  Степаненко Ю.М. Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 162-169


  У статті зроблено правовий аналіз норм чинного законодавства у сфері продовження дії договору оренди нерухомого майна, наведено приклади судових справ з цієї категорії спорів з метою встановлення єдиного способу пролонгації орендних правовідносин. Крім ...
1007629
  Голубенко А.В. Особливості проростання насіння деяких представників роду Gentiana L. / А.В. Голубенко, О.В. Брайон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Подано дані про особливості проростання насіння 12-ти видів роду Gentiana L.
1007630
  Кецик-Зінченко Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 101-106
1007631
  Кушнірова Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
1007632
  Николина К.В. Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 67-70
1007633
  Покатаєва О.В. Особливості процесів реформування власності торговельних підприємств в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 28-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1007634
  Сардак О. Особливості процесу антикризового управління персоналом в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 164-166. – ISSN 1993-0259
1007635
  Краснова Н.П. Особливості процесу виховання засуджених жінок // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 94-102. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито особливості жіночої злочинності, а саме: сімейно-шлюбні, родинні та сусідські відносини, а також сфера виконання професійних функцій; показано соціальний портрет засудженої, який містить кримінально-правові та психолого-педагогічні ...
1007636
  Остапець Ю. Особливості процесу інституціалізації партійної системи України (1998-2020 рр.): начерк методології дослідження // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 18-22. – ISBN 978-617-8034-00-9
1007637
  Агарков О.А. Особливості процесу організації соціально-політичного маркетингу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 141-144. – ISSN 2077-1800
1007638
  Гедікова Н.П. Особливості процесу становлення та орієнтири української ліберальної думки у другій половині XIX - початку XX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – C. 122-126. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
1007639
  Циган Л.В. Особливості процесу формування фахової компетентності майбутніх перекладачів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 194-198
1007640
  Бондар І.О. Особливості прояву духовної традиції лютеранства в музичному мистецтві Західної Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586


  Сучасна українська естетика переосмислює досвід посткласичних теоретико- естетичних шкіл Франції, потребує діалогу між українськими та французькими нау- ковцями. Стаття присвячена аналізу французької естетики XX ст., зокрема її феноменологічному та ...
1007641
  Антонова З.О. Особливості прояву паніки в умовах карантинної самоізоляції та розповсюдження COVID-19 // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 29-39. – ISSN 2414-0023
1007642
  Мирончак К.В. Особливості прояву страху смерті як ресурсу особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
1007643
  Крутилко О.І. Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн Центрально-Східної Європи в системі ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 28-34
1007644
  Бурдюг Є.О. Особливості психодіагностики медикаментозного комплаєнсу в осіб похилого віку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 254-258


  Лікування та реабілітація осіб похилого віку залишається актуальною медико-соціальною проблемою в України Можливість прогнозувати якого рівня буде встановлений комплаєнс в співпраці лікаря і хворого та врахування цього в терапевтичній практиці, ...
1007645
  Гаєвська Г.В. Особливості психології жінки у зв"язку з фізіологічними змінами та її відображення у художніх тестах (на матеріалі творів української літератури) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 133-137


  Перед нами точка зору, альтернативна сучасному прагненню розглядати проблему психологічних особливостей жунки в контексті гендерних стереотипів, - точка зору психофізіологічних особливостей жінки в контексті гендерних стереотипів, - точка зору, яка ...
1007646
  Погорільська Н. Особливості психологічної адаптації у жінок, які виховують дитину-інваліда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 112-117


  У статті висвітлено проблему вивчення особливостей адаптації" до cumyaujl хронічного дістресу жінок, що виховують дітей-інвалідів. Аналізуються сучасна уявлення про співзалежність (емоційну залежність). Обґрунтовується позифл згідно з якою домінуючими ...
1007647
  Тимофієва К.Д. Особливості ранніх родинних романів Франсуа Моріака / К.Д. Тимофієва, Т.М. Чередниченко // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
1007648
  Стадник М.М. Особливості ранньохристиянського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Розкриваються основи ранньохристиянського пізнання. Виявляється його зв"язок з різними філософськими способами мислення.
1007649
   Особливості реабілітації пацієнтів з торакалгіями на фоні остеохондрозу грудного відділу хребта / І.В. Рой, Н.О. Борзих, А.П. Катюкова, А.П. Кудрін // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 86-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2709-2070
1007650
   Особливості реабілітаційних заходів для дітей шкільного віку із зони конфлікту на сході України / І.С. Лебець, В.О. Диннік, Т.М. Матковська, Т.П. Костенко, І.С. Миронюк // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 126-131. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
1007651
  Шульгін В.В. Особливості реалізації військового законодавства України в умовах реформування кримінального судочинства держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив галузевої систематизації законодавства на ефективність реалізації військового законодавства України. Виявлено юридико-технічні та юридико-лінгвістичні суперечності в конструкціях окремих приписів актів військового ...
1007652
  Малиш Н.А. Особливості реалізації державної екологічної політики в Україні // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2010. – № 4 (51). – С. 78-84
1007653
  Кравченко М. Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-97. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу, з позиції теорії права, особливостей реалізації законів в Україні. Статья посвящена анализу, с позиции теории права, особенностей реализации законов в Украине. Article is devoted the analysis from a position of the theory ...
1007654
   Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посібник / О.В. Чеботарьова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушенням інтелект. розвитку. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
1007655
  Ситар Г. Особливості реалізації моделей фразеологізованих речень у творах Богдана Лепкого // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 64-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1007656
  Розвадовський В.І. Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Президентом України в сучасних умовах // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – C. 17-22
1007657
  Філіпенко Д.О. Особливості реалізації принципу верховенства права в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 135-142


  В статті досліджується актуальність принципу верховенства права для України.
1007658
  Литвин О.Б. Особливості реалізації проспективного потенціалу фразеологічних одиниць у "Казці про калинову сопілку" О. Забужко: інтертекстуальний аспект // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 44-50
1007659
  Пац Л.І. Особливості реалізації членованих конструкцій у межах текстових величин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 96-99. – Бібліогр.: Літ.: С. 99; 4 поз. – ISBN 966-8188-07-1
1007660
  Полякова Вікторія Олексіївна Особливості регенерації поверхневого епітелію слизової оболонки бронхів у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобільській АЕС:ультраструктурна характеристика : Дис....канд.біолог.наук.:14.03.09 / Полякова Вікторія Олексіївна; ТОВ ін-тут екологічної патології людини. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.:186-247
1007661
  Шевська О.І. Особливості регіонального управління житлово-комунальним господарством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С.109-111. – Бібліогр.: 3 назв
1007662
  Шевченко О.О. Особливості регіональної політики продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С.104-106. – Бібліогр.: 6 назв
1007663
  Змійовська Н.І. Особливості регулювання діяльності фізичної особи - підприємця // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 63-68
1007664
  Хоружий С.Г. Особливості регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ в ЄС // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 106-111. – ISSN 2307-9878
1007665
  Чорний Є.М. Особливості регулювання мінімальної заробітної плати осіб, оплата праці яких залежить від "чайових", за законодавством Сполучених Штатів Америки / Є.М. Чорний, С.В. Венедіктов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7625-74-1
1007666
  Луценко А. Особливості регулювання трудових відносин у ВНЗ України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-81. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
1007667
  Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 25-32. – ISSN 2308-0361
1007668
  Ільчук О.О. Особливості реінжинірингу трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання / О.О. Ільчук, Н.Р. Тимошенко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 171-174. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007669
  Альохін О.Д. Особливості релаксацій різних характеристик неоднорідних рідин поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Т.В. Безродна, .Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-7. – (Фізика ; Вип. 1)


  Рефрактометричним методом вивчена кінетика встановлення рівноваги в просторово неоднорідній речовині - н-пектані в гравітаційному полі поблизу критичної точки рідина-пара. Досліджена поведінка часів релаксації густини неоднорідного н-пентану p(z,t), ...
1007670
  Кондрат"єва І.В. Особливості релігійно-філософської думки Київської Русі / І.В. Кондрат"єва, Г.Г. Олефіренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 10-17. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1007671
  Каліон В.А. Особливості реологічної поведінки і течії крові в капілярах та мікроциркуляторних одиницях / В.А. Каліон, Ю.І. Шмаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Нинішня робота є оглядом досліджень, які проведені у Київському університеті, щодо вивчення особливостей математичного моделювання реологічної поведінки і течії крові в судинах мікроциркуляторного цикла. У роботі в числі актуальних завдань реології ...
1007672
  Новгородський Р. Особливості ресоціалізації неповнолітніх в умовах виховних колоній (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує особливості ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, що відбувають покарання у Прилуцькій виховній колонії. Звернено увагу на основні напрями ресоціалізації неповнолітніх злочинців у цій установі. In the article the author ...
1007673
  Борисова М.О. Особливості реставрації архітектурної графіки на кальці (на прикладі проєктів архітектора Павла Альошина) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 2. – С. 176-181. – ISSN 2226-3209
1007674
  Задорожна О. Особливості реформації на українських землях Речі Посполитої та Великого князівства Литовського у XVI-XVII століттях // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 464-469. – ISBN 5-7702-0821-X
1007675
  Камінський А. Особливості реформування органів внутрішніх справ зарубіжних країн // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 68-73. – ISSN 1814-3385


  Аналіз зарубіжних поліцейських систем дозволяє виділити державні (федеральні), муніципальні (місцевого самоврядування), приватні поліцейські системи, підпорядковані різним міністерствам та відомствам. Внаслідок реформування органів внутрішніх справ у ...
1007676
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
1007677
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1007678
  Кудряшова О. Особливості рими у поезії Грицька Чупринки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 211-218
1007679
  Царик І.М. Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788
1007680
  Максимов М.В. Особливості рівня розвитку рефлексії у осіб різного віку // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 145-152. – ISSN 2414-0023
1007681
  Мазур Т.П. Особливості розвитку Nymphaea caerulea Savign. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено особливості онтогенезу Nymphaea caerulea Savign. в умовах захищеного грунту.
1007682
  Боровець Т.П. Особливості розвитку антиутопії в радянській літературі в період тоталітарного режиму // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 22-26


  У статтірозглядається жанрова структура і розвиток європейської літератури у часи панування тоталітарних режимів. Також аналізуються особливості розвитку радянської літератури як жанру європейської літератури ХХ століття
1007683
  Лисенко О.Ю. Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 109-111
1007684
  Литвин А.Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 300-307 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1007685
  Балюк Г.І. Особливості розвитку екологічного законодавства України в умовах глобалізації // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 9-11. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
1007686
  Жабіцька В.П. Особливості розвитку і розміщення харчової промисловості Тернопільської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
1007687
  Резнік Н.П. Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 89-93
1007688
  Ставицький О.В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 41-43
1007689
  Коберник І.В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1007690
  Бовсунівська І.В. Особливості розвитку комунальної власності в умовах переходу до ринкової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бовсунівська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1007691
  Прушківський В.Г. Особливості розвитку корпоративної культури металургійних підприємств / В.Г. Прушківський, В.А. Литовка // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 108-115. – ISSN 2073-9982
1007692
  Пилипенко Є.О. Особливості розвитку кримінально-правового забезпечення протидії залишенню у небезпеці за часи незалежної України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 114
1007693
  Умєров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 64-67. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень сучасних тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні.
1007694
  Шупик С.М. Особливості розвитку молочного скотарства у провідних країнах світу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 148-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що пріоритетними факторами підвищення стійкості є: державна підтримка галузі молочного скотарства та переробників молока, використання високопродуктивних порід тварин, запровадження наукомістких технологій у процеси виробництва та ...
1007695
  Круглова Л.Б. Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 176-193. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1007696
  Кобзар О. Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 61-68. – ISSN 2075-1486
1007697
  Нестеренко Н.В. Особливості розвитку податкової системи в Україні і країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Нестеренко, Л.В. Боркун // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 67-71
1007698
  Кісарчук З.Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.10-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1007699
   Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну латориці / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Розлач, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 43-55


  Багатопланове використання ресурсів річки Дніпро вимагає сучасного наукового обгрунтування при складанні прогнозів водності та встановленні режимів роботи дніпровських водосховищ, а також при оцінюванні впливу вибранних режимів на заплавні території ...
1007700
  Давидова О.Г. Особливості розвитку рекреаційної індустрії в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 152-164
1007701
  Кіндзерський Ю. Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 9-13. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
1007702
  Брежнєва-Єрмоленко Особливості розвитку системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1007703
  Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 267-275 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1007704
  Сачовський І. Особливості розвитку сільськогосподарських підприємств Львівщини : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 44-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1007705
  Бондарчук К. Особливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1007706
  Онопрієнко Є. Особливості розвитку страхового ринку України на сучасному етапі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 305-309. – ISSN 1993-0259
1007707
  Волосович С. Особливості розвитку страхування депозитів кредитних спілок в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 4 (98). – С. 83-94 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1007708
  Присяжнюк Ю.І. Особливості розвитку та перспективи торгівельних оборотів України й Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 208-212


  Розглянуто проблеми прикордонних регіонів, транскордонної комунікації, міжнародної транскордонної співпраці. The article deals with the probleems of close-boarder regions, transboarder communication, international transboarder cooperaration.
1007709
  Овчаренко Т.С. Особливості розвитку та формування регіональної інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 346-354


  Висвітлено та проаналізовано загальну ситуацію сучасного інноваційного та інвестиційного розвитку України. Визначено основні причини недостатності інвестицій і великого розриву між потенціалом виробництва та можливостями його фінансування, а також ...
1007710
  Якимчук І.П. Особливості розвитку творчого мислення і мотивації в учнів 6-8 класів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 197-205. – ISBN 978-966-651-861-9


  Розглянуто особливості розвитку творчого мислення та мотивації в підлітковому віці. Подано аналіз динаміки розвитку творчого мислення та мотивації.
1007711
  Стряпко І.О. Особливості розвитку товариства "Просвіти" у Словаччині (1924-1939 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 85-90. – (Історія ; Вип. 28)
1007712
  Ігнатюк А.О. Особливості розвитку фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-48. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні тенденції та особливості розвитку фінансової системи України. Досліджено основні недоліки та досягнення фінансових установ за період незалежності країни. Проанализировано основные тенденции развития финансовой системы Украины. ...
1007713
  Плотницька Н.М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phytophthora infestans (Mont) de Bary) та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Плотницька Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1007714
  Мартинова Н.С. Особливості розвитку форм державно-приватного партнерства в індустрії туризму в Україні / Н.С. Мартинова, О.В. Назаренко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 190-204. – ISSN 2313-4569
1007715
  Гаєвська О.В. Особливості розвитку японського історичного роману кінця ХХ. - поч. ХХІ ст.: проблеми поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 137-142
1007716
  Гуменюк В.І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комерційним арбітражем України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк Василь Іванович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1007717
  Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2012. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-062-4
1007718
  Бєлан Г. Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 16-19.
1007719
  Скітченко А. Особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав в порядку цивільного судочинства // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 435-440
1007720
  Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами / Паліюк В.П. ; Акад. суддів України. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Київ : Юстініан, 2009. – 384 с. + Додаток: с. 175-382. – Бібліогр.: с. 164-174. – ISBN 978-966-8257-60-5
1007721
  Галайденко Т.В. Особливості розмежування категорій "принцип незалежності суддів" і "гарантії незалежності суддів" // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 22-33
1007722
  Мяловицька Н. Особливості розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 60-62
1007723
  Цюра В.В. Особливості розмежування представництва та посередництва за законодавством України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 402-404. – ISBN 978-617-566-165-9
1007724
  Суворова І.П. Особливості розміщення міських поселень північно-східних областей Української РСР та використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 63-68 : Табл.
1007725
  Стеченко Д.М. Особливості розміщення населення та використання трудових ресурсів областей Донбасу // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 17-22 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1007726
   Особливості розповсюдження авіаційного гасу в геологічному середовищі в районі селища "Вишків" (м. Луцьк) / А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, Є.І. Некрасов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 35-40 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1007727
  Бардік В.Ю. Особливості розповсюдження звуку у розбавлених водних розчинах спиртів в околі їх особливих точок / В.Ю. Бардік, О.Л. Слинчак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Аналізуються особливості розповсюдження звуку у водному розчині у-піколіну в околі його особливої точки. Враховується, що специфіка температурної залежності звуку обумовлена процесами кластеризації у розчині. Показано, що високочастотна швидкість ...
1007728
  Бочевар Р. Особливості розповсюдження та типоморфізм сульфідів скарнових родовищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку характеристику скарнових родовищ заліза Індонезії, докембрійських мармурів Нігерії, родовища лазуриту Ляджвардара (Памір). Досліджено мінералогічні особливості та електричні властивості сульфідів цих родовищ. Оцінено можливості ...
1007729
  Кураєва І.В. Особливості розподілу Pb, Mo, Cu та Zn у водах артезіанських водоносних горизонтів (у межах Київського родовища) / І.В. Кураєва, Т.О. Кошлякова, К.С. Злобіна // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 63-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-2396
1007730
  Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
1007731
  Первак Ю.О. Особливості розподілу електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими резонаторами різної природи / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 287-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах трьох дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими дефектами різної природи. Фотонний кристал ...
1007732
   Особливості розподілу РЗЕ в апатитах грануліто-гнейсових порід Подільського блоку Українського щита / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, І.М. Лісна, Л.В. Сьомка, І.А. Швайка, Л.І. Проскурко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 27-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-2396
1007733
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 1 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 68-78 : рис., табл. – Библиогр.: с. 77-78. – ISSN 0203-3100
1007734
  Кльоба Л.Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
1007735
  Калужинський А. Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, що поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 92-98
1007736
  Олійничук Р. Особливості розслідування знищення або пошкодження об"єктів рослинного світу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 171-175. – ISSN 2524-0129
1007737
  Александренко О.В. Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-102. – ISSN 2222-5374
1007738
  Овчаренко Т. Особливості розуміння інвестиційного процесу основоположником класичної теорії А. Смітом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність та природу поняття "інвестиції". Визначено основні концептуальні елементи наукової теорії А. Сміта. Розкрито особливості інвестиційного процесу за А. Смітом як рушійного механізму соціально-економічного розвитку ...
1007739
  Костів О. Особливості розширеного колективного управління об"єктами авторського права та (або) суміжних прав за оновленим законодавством України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 25-32. – ISSN 2308-0361
1007740
  Криськов А. Особливості російської урядової політики в аграрній сфері на Правобережній Україні у 1860-і роки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 50-55
1007741
  Шнюков В.Ф. Особливості росту плівки алюмінію на вольфрамі (110) / В.Ф. Шнюков, О.Є. Лушкін, І.І. Бех // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 308-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Процес адсорбції алюмінію на поверхні вольфраму носить кристалітний характер, на що вказує специфічна поведінка концентраційної залежності роботи виходу системи W - Al.
1007742
   Особливості рухової активності жінок похилого віку у режимі дня санаторно-курортного комплексу / О.В. Андрєєва, А.В. Гакман, С.П. Дудіцька, А.М. Медвідь // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 46-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-7894
1007743
  Клочко А. Особливості саморозвитку менеджерів освітніх організацій та його зв"язок із традиційними та інноваційними стилями управління // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 72-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
1007744
  Козоріз О. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто" / О. Козоріз, М. Завістовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості сатиричного змалювання художньої дійсності та літературні прийоми, які Лао Ше використовує у своєму романі "Записки про Котяче місто". Також розглядається вплив європейської літератури на формування творчої манери ...
1007745
  Романенко Л.Ф. Особливості сегментації ринку банківських послуг в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-12. – (Економіка ; вип. 43)


  Проаналізовано роль сегментування ринку банківських послуг та запропоновано його класифікацію.
1007746
  Томенко О. Особливості секційної моделі організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти / О. Томенко, С. Матросов, О. Ярова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 309-322. – ISSN 2312-5993
1007747
  Труб В.М. Особливості семантичної інтерпретації лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти) : монографія / Труб В.М. ; [відп. ред.: Л.О. Ставицька ; Ін-т укр. мови НАН України]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 302-318. – ISBN 966-02-4089-9
1007748
  Кокоріна Л.В. Особливості середньої освіти в Іспанії на сучасному етапі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 210-212
1007749
  Бриняк О. Особливості символіки українських хрестинних пісень // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 27-38. – ISSN 2225-5095
1007750
  Католик Г.В. Особливості синдрому емоційного вигорання у студентів-психологів в умовах пандемії / Г.В. Католик, Л.В. Ковальчук // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 198-204. – ISSN 2617-4162
1007751
  Шаманська О.І. Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1007752
  Сьомкіна І.С. Особливості сімейної соціалізації в сучасних умовах // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2015. – № 10. – С. 63-65
1007753
  Білоус А. Особливості скандинавського менеджменту на прикладі компанії ІКЕА // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 52-53
1007754
  Буга Т. Особливості складу й динаміки українсько-кавказького іменника центральної Донеччини в порівнянні з українським // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 7-15. – ISSN 1728-9572
1007755
  Галецький Л. Особливості складу основних порід Коростенського комплексу і походження корінних титанових руд / Л. Галецький, М. Комський, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються геохімічні особливості титаноносних габроїдних масивів Коростенського плутону. На основі статистичної обробки даних хімічних аналізів порід та мінералів було виконано розрахунки нормативного мінерального складу, отримано формули ...
1007756
  Лук"яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціалізації дитини у прийомній сім"ї. Автором розглянуті основні етапи підготовки, функціонування та соціального супроводу прийомних сімей. Визначається зв"язок недоліків цих етапів та подальших проблем виховання ...
1007757
  Молодиченко В. Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: гендерний аналіз // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 142-145. – ISBN 978-966-8428-52-4
1007758
  Діанова Н. Особливості соціально-економічного розвитку Південної України в першій половині XIX ст. в контексті досліджень М.Є. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2519-2523
1007759
  Поляничко А.О. Особливості соціально-педагогічної роботи з вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації дітей // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 144-147. – ISBN 978-966-698-283-7
1007760
  Афанасьева Л.В. Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді / Л.В. Афанасьева, І.В. Букреєва // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 93-97. – ISSN 2306-3974
1007761
  Демида К.Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 59-64
1007762
  Кашка Е. Особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків. Автор розглядає особливості адаптації людини до віртуального світу за допомогою рольової гри в інтернет-мережі. The paper analyzes the especially the ...
1007763
  Вязова Р.В. Особливості соціально-філософського аналізу етнічності в міжкультурній комунікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 103-106. – ISSN 2077-1800
1007764
  Ільченко Г. Особливості спадкування за англійським правом // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (108). – С. 54-62. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1007765
  Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 184-191. – ISSN 1026-9932
1007766
   Особливості спектральних властивостей органічних сполук 2,7-ди (9-карбазоліл) - 9 - (2-етилгексіл) карбазол та 3,6-ди (9-карбазоліл) - 9 - (2-етилгексіл) карбазол, а також тонких плівок на їх основі для застосування у фотоніці / В. Ящук, В. Косач, О. Навозенко, Й. Гражулявічус, К. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В даній роботі досліджувалися властивості тримерів карбазолу 2,7-ди(9-карбазоліл)-9-(2-етилгексіл) карбазол (AM55b) та 3,6-ди(9-карбазоліл)-9-(2-етилгексіл) карбазол (MS97). Було отримано тонкі плівки за допомогою вакуумного нанесення. Спектри ...
1007767
  Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 25 назв
1007768
  Первак Ю.О. Особливості спектральних характеристик багатошарових структур з трьома півхвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 201-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чвертьхвильових інтерференційних фільтрів з трьома півхвильвими прошарками. Фільтри складаються з шарів оксиду кремнію (SiO2) та оксиду титану (ТiO2). Визначено параметри багатошарових структур з контрастними смугами ...
1007769
  Островський І.В. Особливості спектру сонолюмінесценції ніобату літію при кімнатній температурі / І.В. Островський, В.А. Лисих // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 1)


  У спектрі сонолюмінесценції ніобіту літію виявлена неструктурована компонента, подібна до спектру випромінювання абсолютно чорного тіла з температурою біля 2100 К. Ця складова спектра може бути зв"язана з локальним над розігріванням кристалічної гратки ...
1007770
  Сидорова К.Г. Особливості співвідношення категорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компетентність" у контексті реалізації процесу професійного навчання державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 128-130. – Бібліогр.: 10 назв
1007771
  Цюра В.В. Особливості співвідношення понять "користування" та "тримання" в цивільному праві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (221). – С. 33-39. – ISSN 2308-9636
1007772
  Берестовська А. Особливості співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 1. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
1007773
  Горбачов Д.М. Особливості співучасті у злочинах із спеціальним суб"єктом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 251-254
1007774
  Андронік Н.П. Особливості спілкування в міжкультурній дискусії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 20-24. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема навчання майбутніх учителів англомовної дискусії, а саме необхідність урахування мовленнєвої поведінки та етикету у дискусії з представниками англомовних країн.
1007775
  Кудринська Г. Особливості сприймання власної професійної діяльності працівниками служб управління персоналом державних органів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
1007776
  Іщенко С Особливості сприймання незнайомої людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Сприймання є першою стадією пізнання особи. Тому адекватність і точність цього процесу вливає на формування подальшої лінії поведінки. Вирішення проблеми часто залежить від певних особливостей поведінки, стереотипів і сформованих протягом життя ...
1007777
  Манілов І.Ф. Особливості сприйнятливості підлітків до гетерогенного сугестивного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Досліджено сприйнятливість підлітків до гетерогенного сугестивного впливу у зоровій, слуховій, нюховій, шкірній та рухово-кінестетичній сенсорних системах. Оцінено динаміку рівня навіюваності залежно від віку підлітків. Досліджено можливість ...
1007778
  Снісаренко С.Г. Особливості сприйняття європейських концепцій господарювання в умовах вітчизняних реалій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 83-87. – Бібліогр.: 13 назв
1007779
  Войтко О.В. Особливості сприйняття та реагування на отриману інформацію / О.В. Войтко, В.О. Кацалап, В.М. Чернега // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 171-174. – ISSN 2311-7249
1007780
  Ткач О. Особливості стабілізаційних заходів щодо вирівнювання платіжного балансу в умовах фінансово-економічних кризових процесів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 357-359. – ISSN 1993-0259
1007781
  Клибанівська Т. Особливості ставлення дітей підліткового віку до соціальної реклами / Т. Клибанівська, О. Попова // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 61-71 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-3190
1007782
  Рогова Н.В. Особливості сталого розвитку туризму на засадах партнерства // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 42-46
1007783
   Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушеннями зору : навч.-метод. посібник / [Т.М. Костенко, І.М. Гудим, О.М. Легкий, С.В. Кондратенко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушеннями зору. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-966-97951-1-3
1007784
  Євтушевська О.В. Особливості становлення акціонерних товариств в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 55-58
1007785
  Черняков Б.І. Особливості становлення журнальної періодики учнівської молоді в Російській імперії: типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 111-117


  У статті розглянуто еволюцію одного з основних різновидів молодіжної преси Росії кінця XVII - XX століття.
1007786
  Рибак О. Особливості становлення нової парадигми контролінгу в контексті сучасного менеджменту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 313-316. – ISSN 1993-0259
1007787
  Мазур І.І. Особливості становлення ринку муніципальних паперів в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 23-28
1007788
  Євтушевський В.А. Особливості становлення та перспективи медичного страхування в системі охорони здоров"я України / В.А. Євтушевський, В.В. Єрмолаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 33-41


  У статті розкрито особливості впровадження та розвитку медичного страхування в Україні, його роль у забезпеченні ефективності системи охорони здоров"я. Запропоновано низку першочергових заходів щодо вдосконалення медичного страхування в Україні. In ...
1007789
  Корнелюк Ю. Особливості становлення та розвитку англо-американської правової системи / Ю. Корнелюк, Т. Кратко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 69-76. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1007790
  Добош З. Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 278-287. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
1007791
  Тимонькіна К.В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 249-256 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1007792
  Мишляєв Т.Ю. Особливості становлення федеративного устрою Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 108-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1007793
  Ружицький А.В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 121-126
1007794
  Грабська І.А. Особливості статеворольової ідентифікації дівчат: роль батьків як еталонів маскулінності/фемінінності / І.А. Грабська, Н.М. Булатевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Статтю присвячено проблемі статево рольової ідентифікації дівчат. Аналізується роль батьків як еталонів маскулінності/фемінінності. Наводяться результати дослідження, які показують особливості зміни традиційних статево ролевих стереотипів.
1007795
   Особливості створення системи інформаційного забезпечення експлуатації озброєння і військової техніки / Ю.Н. Убайдуллаєв, Ю.В. Ольшевський, О.В. Буяло, В.П. Савкова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 133-137


  У статті розглядаються особливості створення системи інформаційного забезпечення експлуатації озброєння і військової техніки, її структурно-функціональну схему. У статті висуваються основні вимоги до неї, та порядок функціонування запропонованої ...
1007796
  Шевченко В.О. Особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація" / В.О. Шевченко, В.І. Остроух, С.В. Капустенко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 136-143


  Висвітлено основні особливості створення стінної навчальної карти "Україна. Екологічна ситуація" з огляду на комплексність вихідної інформації та можливості картографічних засобів адекватно відбивати ситуацію Приведено деякі прийоми, що підвищують ...
1007797
  Підлуцька Д.О. Особливості створення та просування журналістських інтернет-продуктів у новітніх умовах на прикладі порталу tochka.net / Д.О. Підлуцька, О.Г. Підлуцька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень
1007798
  ЯремчукН Особливості стилю антивоєнних романів Хемінгуея і Гончара // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 105-114
1007799
  Комарницька В.Л. Особливості стилю творів Леоніда Глібова для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 211-215. – ISBN 966-8188-10-1
1007800
  Мовчан У.В. Особливості стратегічного планування політико-правового розвитку держави // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 242-250. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 90). – ISSN 1563-3349
1007801
  Сіренко Н. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. Сіренко, І. Баришевська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 17-18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1007802
  Сєміколенова С.В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
1007803
  Гнєушева В.О. Особливості страхової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 154-164. – ISSN 2308-1988


  "Дістало подальшого розвитку визначення поняття «фінансова поведінка домогосподарств», яке, на відміну від існуючих, узагальнює фактори впливу на неї та враховує новітні тенденції у розвитку поведінкових фінансів. Оскільки у вітчизняній економічній ...
1007804
  Сліпко К.О. Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
1007805
  Чорна О.М. Особливості стрімких інновацій компанії / О.М. Чорна, М.А. Кравченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 69-73
1007806
  Лисенко О. Особливості структури дихальної реакції кваліфікованих спортсменів за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей змін основних характеристик дихальної реакції у кваліфікованих спортсменів в залежності від інтенсивності фізичних навантажень та співвідношенням аеробних та анаеробних процесів в їх ...
1007807
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – 293 л. + Додаток: л. 188-274. – Бібліогр.: л. 275-290
1007808
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1007809
  Заяць Н. Особливості структурних змін в системі цивільного судочинства України в частині касаційного перегляду справи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 217-223. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
1007810
  Свінцов О.М. Особливості структурних зрушень в економіці сучасної України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 124-130. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007811
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
1007812
  Осадчий В. Особливості суб"єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
1007813
  Безклубій О. Особливості суб"єктного складу особистих немайнових відносин // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. Г.К. Матвєєва та Ю.Г. Матвєєва (Київ, 10 листоп. 2011 р.) / Каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Т.В. Боднар та ін. ; відп. ред. Р.А. Майданик]. – Київ : Алерта, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-617-566-165-9
1007814
  Остапчук М.Я. Особливості суб"єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 262-267
1007815
  Дідківська Т. Особливості суверенітету монетарної політики в умовах глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 91-101. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1007816
  Шевченко Н.І. Особливості судового оскарження реорганізації господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 190-196
1007817
  Гетманцев О.В. Особливості судоустрою і цивільного судочинства в період Гетьманщини (середина XVII ст.) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 12-16. – (Правознавство ; Вип. 525)
1007818
  Кравченко О.І. Особливості сучасних автоматизованих систем навчання / О.І. Кравченко, О.В. Сілко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 115-120


  У статті розглянуті підходи для вирішення задач удосконалення начального процесу на основі застосування автоматизованих систем навчання та створення науково обґрунтованих засобів контролю якості вищої освіти, запропоновані основні принципи побудови ...
1007819
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1007820
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 239 л. – Бібліогр.: л. 199-239
1007821
  Алещенко В.І. Особливості сучасних психологічних операцій в умовах гібридної війни // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249
1007822
  Полієнко В.В. Особливості сучасних соціальних практик формування та презентації гендерної ідентичності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 126-136. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена аргументація можливостей застосування запропонованих І.Гофманом концептів гендерного дисплею та стигми як пізнавальних інструментів для соціологічного дослідження особливостей сучасних соціальних практик формування та презентації ...
1007823
  Дяковський Д.А. Особливості сучасного правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 8-12
1007824
  Ісакова Д. Особливості сучасного розвитку термінології бізнесу в ділових україномовних періодичних виданнях журнального формату // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 225-230. – Бібліогр.: Літ.: с. 230; 8 п.
1007825
  Семененко І.С. Особливості сучасного розвитку україно-угорсько-закарпатських прикордонних територій у контексті європейської інтеграції / І.С. Семененко, В.В. Волошин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 256-260. – (Економіка ; Вип. 30)
1007826
  Ревенко С.О. Особливості сучасного розвитку форм власності та їх поєднання в сфері АПК України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 91-97
1007827
  Д”яконова І.І. Особливості сучасного стану державного регулювання банківської діяльності / І.І. Д”яконова, Є.Ю. Мордань // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 45-54
1007828
  Драгунова Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі / Т. Драгунова, І. Майданік // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Нові видання
1007829
  Ткалич А. Особливості сучасного хронотопу у творчості українських жінок-драматургів кінця XX - початку XXI століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 305-307
1007830
  Заліток Л. Особливості сучасної зовнішньоекономічної експансії Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 42-43
1007831
  Смірнов А. Особливості сучасної утопії як соціально-політичного феномену // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 40-45
1007832
  Безуглий С.В. Особливості сучасної християнської антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1007833
  Губський С.І. Особливості та наслідки Української національної революції 1917-1920 рр.: огляд праць англомовної історіографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 278-299
1007834
  Фаріон М. Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / М. Фаріон, Т. Вергелес // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 370-374. – ISSN 1993-0259
1007835
  Біляк Ю.В. Особливості та принципи забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання в аграрному секторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 45-52. – ISSN 2306-6792
1007836
  Жабинець О.Й. Особливості та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в умовах пандемії COVID-19 // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 330-336. – ISSN 2222-4459
1007837
  Іщенко Т. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т. Іщенко, М. Хоменко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 7-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
1007838
  Іщенко Т.Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 3-7
1007839
  Сілакова Н.Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 160-166


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти у Донецькому регіоні в умовах демографічного спаду та посилення конкуренції вузів.
1007840
  Процько М.І. Особливості та проблемні аспекти реалізації права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд залізничним транспортом в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 440-443. – ISBN 978-617-7450-09-1
1007841
  Садовенко С.М. Особливості та провідні суперечності сучасного культурного процесу в Україні XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2226-3209
1007842
  Святовець Віталій Особливості та специфіка аналізу художнього твору // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С.201-230. – ISBN 966-95452-4-7
1007843
  Князев Н.М. Особливості та сучасний стан мовної політики Російської Федерації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 152-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1007844
  Коломієць Н.В. Особливості танського вугу у творчості Лі Бо та Ду Фу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-70. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Досліджується танський п"ятистопний вірш "старого стилю" вугу. Аналізуючи творчість поетів Ду Фу та Лі Бо, автор приходить до висновку, що, хоча танські поети перейняли все найкраще з поезій попередніх епох, але разом із тим створили багато нового, ...
1007845
  Пасенченко Ю. Особливості тарифної політики згідно договорів ОСЦПВВНТЗ на ринку України / Ю. Пасенченко, Р. Абдураманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У даній статті описані результати аналізу дійсної, до 27 серпня 2010 року, системи ціноутворення згідно договорів обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності на ринку України. За результатами аналізу було виділено основні недоліки системи ...
1007846
  Андрєєва С.В. Особливості творчої діяльності вокально-інструментального ансамблю "Смерічка" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 283-289


  Смерічка - укр. радянський естрадний вокально-інструментальний ансамбль, створений у 1967 р. випускником Мукачівського пед. училища Левком Дутківським у Вижницькому училищі прикладного мистецтва.
1007847
  Дубченко О.І. Особливості тематичної класифікації японських народних казок // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 117-122


  Завдання дослідження полягає в тому, щоб дослідити найпопулярніші японські казки і на їхньому матеріалі доповнити існуючі класифікації казок за їх жанровими різновидами
1007848
  Мельник А.В. Особливості технологій відображення і обробки геопросторової інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 332-334
1007849
  Клименко К.В. Особливості типологізації інститутів спільного інвестування в Україні, в країнах Західної Європи та США // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1007850
  Подорожна Т.С. Особливості тлумачення норм права за допомогою законодавчих дефініцій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 13-17. – (0). – ISSN 2078-9165
1007851
  Братель О. Особливості тлумачення положень договору дарування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 35-37
1007852
  Жиленко Л.В. Особливості товарознавчого дослідження хутряних виробів / Л.В. Жиленко, І.М. Новицька // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 950-960. – ISSN 0130-2655
1007853
  Карамушка Л.М. Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічнимми працівниками в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, А.В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1007854
  Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1007855
  Кожекіна Л.Ю. Особливості трактування поняття "соціалізація" у соціально-гуманітарних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 98-101. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості тлумачення поняття "соціалізація" з точки зору соціології, філософії та соціальної психології. Підкреслюється міждисциплінарність даного поняття. Робиться висновок, що суть соціалізації можна зрозуміти лише за умови, коли ...
1007856
  Филюк Г.М. Особливості трансформації ринкових структур у транзитивній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 196-204


  Розкрито сутність трансформації ринкових структур. Охарактеризовані її особливості у транзитивній економіці в умовах глобалізації.
1007857
  Рясна К.В. Особливості трансформації структури агропромислового комплексу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 43-44. – (Економіка ; вип. 44)


  Досліджуються проблеми кількісної та якісної трансформації структури агропромислового комплексу та вплив цього процесу на суспільну ефективність.
1007858
  Розинка О.О. Особливості трансформації фіктивного капіталу у віртуальний в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 307-314


  Розкривається категорія фіктивного капіталу. На основі аналізу факторів його функціонування у сучасних умовах зроблено висновок про суттєву зміну форми та змісту фіктивного капіталу, що забезпечує його трансформацію у віртуальний капітал.
1007859
  Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1007860
  Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 181-207
1007861
  Сундук А.М. Особливості трансформацій національного господарства в контексті світового розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 36-38
1007862
  Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 61-65
1007863
  Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 86-90
1007864
  Андрущенко Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 33-35


  Стаття присвячена питанню врегулювання сімейних правовідносин між колишнім подружжям у договірному порядку.
1007865
  Мельничук С.В. Особливості українсько-англійського перекладу зменшувально-пестливих лексичних одиниць у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 114-118


  Статтю присвячено особливостям відтворення української зменшувально-пестливої лексики в англійському перекладі на матеріалі текстів художнього стилю. Автор аналізує запропоновані перекладачами варіанти передачі зменшувально-пестливих слів засобами ...
1007866
  Замкова К.П. Особливості українсько-турецьких відносин (2014-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 2664-1933
1007867
  Подгурська С.С. Особливості українського герботворення періоду Козацької доби. Герб Пилипа Орлика // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 321-327. – ISSN 2226-2180
1007868
  Ангерчік Є.Д. Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому перекладі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 386-391
1007869
  Полотнянко О.І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 340-353. – ISSN 2413-9998
1007870
  Данилюк В.О. Особливості управління виробничою програмою підприємств харчової промисловості / В.О. Данилюк, А.О. Костромін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 118-124. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1007871
  Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення / О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 371-375. – ISSN 0321-0499


  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз.
1007872
  Ментух Н.Ф. Особливості управління діяльністю лізингових компаній // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 30-35
1007873
  Давидова О.Г. Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 323-330


  Розглянуто особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств. Досліджено конкурентні переваги туристичних підприємств.
1007874
  Музичка Є.О. Особливості управління персоналом готельних підприємств / Є.О. Музичка, У.В. Ситайло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 101-103. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1007875
  Кальний С. Особливості управління підприємством на основі хмарних технологій та засоби організації безпечної роботи електронного офісу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 228-237. – ISSN 2078-5860
1007876
  Майданик Р.А. Особливості управління цінними паперами // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 891-893. – ISBN 978-966-667-341-4
1007877
  Тітов Ю.О. Особливості утворення п"ятишарових перовскітоподібних сполук А5В5О17 (А = La, Ca, Sr, В = Ті, Fe) із систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 74-79. – ISSN 0041-6045


  Визначено особливості механізмів утворення п"ятишарових перовскітоподібних сполук типу АпВ"О3п+2 (А = La, Ca, Sr, В = Ті, Fe, n = 5) із систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів. Проведено їх порівняльний аналіз із відомими механізмами утворення цих ...
1007878
   Особливості утворення шаруватих скандатів (SrO)(LaScO3)n із систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів та закристалізованих нітратів / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, Я.А. Краєвська, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2008. – Т. 74, № 9/10. – С. 34-39. – ISSN 0041-6045


  Визначено послідовності фазових перетворень при синтезі шаруватих скандатів (SrO)(LaScO3)n h систем сумісноосаджених гідроксиоксалатів і закристалізованих нітратів. Показано, що формування кристалічної структури сполук типу (SrO)(LaScO3)n відбувається ...
1007879
  Андрусів В. Особливості участі адвоката-захисника у судовому розгляді справ про злочини неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 370-371
1007880
  Коваль В.І. Особливості участі республіки Кіпр в сучасних міграційних процесах // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 2664-1933
1007881
  Шаталова Л.М. Особливості фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 466-472. – ISSN 1563-3349
1007882
  Кравченко К.В. Особливості фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств добувної галузі Криворізького залізорудного басейну : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 24-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1007883
  Хомутенко В.П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 43-50


  Проаналізовано складові фінансового механізму системи кредитної кооперації і особливості їх застосування у забезпеченні фінансової стійкості кредитних спілок.
1007884
  Коритін Д. Особливості фінансової державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні у сучасних умовах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 135-141. – ISSN 2311-4894
1007885
  Кравчик Ю.В. Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу / Ю.В. Кравчик, Ю.С. Бойко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1007886
  Саталкіна Л.О. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу / Л.О. Саталкіна, В.В. Лакіза // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 284-292. – ISSN 0321-0499
1007887
  Третяк Д Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-55
1007888
  Лопатюк Р.І. Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 49-51
1007889
  Норд Г.Л. Особливості фінансування та казначейського обслуговування бюджетних установ на прикладі ВНЗ / Г.Л. Норд, Н.О. Руденко // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 62-67. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
1007890
  Кінджибала О.С. Особливості фітонімів у корейській літ : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 230-234
1007891
  Гарбуз А. Особливості флористичних образів у поезії Миколи Луківа (за збірками "Сади цвітуть під небесами" та "Двоє в човні") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 33-38
1007892
  Карацуба М.Ю. Особливості фомування реалізму у сербській і чеській прозі (основні тенденції) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 383-391
1007893
  Колодко С.А. Особливості фонетичних запозичень у китайській мові // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 6-10. – (Східні мови та літератури ; № 1)


  Розглядаються причини обмеженості фонетичних запозичень у китайській мові.
1007894
  Калєтнік А.А. Особливості фонетичної транскрипції діалектних текстів при вивченні нормативного курсу діалектології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 149-156


  У статті розглянуті питання, пов"язані з укладанням практичного посібника з діалектології української мови, зокрема акцентується увага на аспектах засвоєння студентами фонетичної транскрипції для запису діалектної мови. The article deals with ...
1007895
  Дударець В.М. Особливості формування архітектури і дизайну Японії XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 248-255. – ISSN 2225-7586
1007896
  Жегус О.В. Особливості формування бренду закладу вищої освіти / О.В. Жегус, М.В. Михайлова, Г.Л. Чміль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 111-114. – (Економічні науки ; № 5 (274)). – ISSN 2307-5740
1007897
   Особливості формування Великовисківського сієнітового масиву (Корсунь-Новомиргородський плутон, Український щит) за розплавними включеннями у цирконі / Д.К. Возняк, К.В. Лєвашова, С.Г. Скублов, С.Г. Кривдік, А.О. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 3-15 : рис, табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2519-2396
1007898
  Комарова О.А. Особливості формування випереджального рівня освітнього потенціалу суспільства // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220
1007899
  Бортніков В. Особливості формування владної еліти в Україні у процесі демократичної трансформації // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 33-38
1007900
  Шевченко В. Особливості формування Всеукраїнського центрального повстанського комітету (1921 р.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 593-598. – ISBN 978-966-171-90295
1007901
  Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 89-95 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1007902
  Маслак О.І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1007903
  Биркович Т.І. Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 9 назв
1007904
  Козак Л.С. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1007905
   Особливості формування заголовка офіційних документів / підготували Сосова Л., Хасанова О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 24-27
1007906
  Ганудельова Н.Г. Особливості формування звукоідеалу в Закарпатській інструментальній культурі пастушої традиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 124-131. – ISSN 2226-2180
1007907
  Вертій О. Особливості формування і становлення національних підстав методики вивчення української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 44-47


  В статті розроблено стислий огляд педагогічної думки в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII ст., визначено джерела та особливості становлення української національної ідеї в методиці вивчення української літератури
1007908
  Конєва І.І. Особливості формування інвестиційного клімату в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 131-136. – (0). – ISSN 2078-9165
1007909
  Маркіна І.А. Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств / І.А. Маркіна, С.М. Марчишинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 58-62. – ISSN 2071-4653
1007910
  Єрмілов С.Ф. Особливості формування інституту державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 92-95. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1007911
  Аземша І.Б. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 44-47
1007912
  Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищоому навчальному закладі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто ефективні технології, засоби та прийоми формування іншомовної компетентності студентів у вищих навчальних закладах. Вісвітлено питання щодо ролі поведінки та культури викладача, його особистих якостей у підвищенні рівня професійної ...
1007913
  Кочубей О.С. Особливості формування іншомовної компетенції студентів-філологів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 395-400
1007914
  Биркович Т.І. Особливості формування кадрового резерву дипломатичної служби України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 65-69. – Бібліогр.: 9 назв
1007915
  Бичкова А. Особливості формування категорій репутація та імідж в сучасній гуманітарній науці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 94-95
1007916
  Кравченко Т.А. Особливості формування комплексного механізму протидії корупції в органах місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-168. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1007917
  Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 37-44 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1606-3732
1007918
  Вовк В. Особливості формування конкурентної стратегії банку на ринку банківських послуг : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 20-26 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1007919
  Кузьменко Т.Г. Особливості формування культурологічної категорії "духовна культура" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 52-60. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1007920
  Синюра-Ростун Особливості формування локальної освітньої політики в об"єднаних територіальних громадах Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 60-70. – ISSN 1562-0905
1007921
  Звєряков М. Особливості формування магістерських програм наукового і професійного спрямування з урахуванням вимог бізнес - середовища / М. Звєряков, А. Ковальов, Т. Кублікова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С.23-33. – ISSN 1682-2366
1007922
  Колонтаєвський О.П. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О.П. Колонтаєвський, К.О. Привалова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 85-88. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1007923
  Ляшук К.П. Особливості формування механізму управління соціальною взаємодією торговельних підприємств із стейкхолдерами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 287-293. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740


  Статтю присвячено розробленню алгоритмізованої методики ідентифікації та ранжування ключових стейкхолдерів для торговельних підприємств. Цілями управління взаємодією зі стейкхолдерами є соціальна досконалість, розвиток компетенцій, забезпечення ...
1007924
  Мірзоєв Д.Ш. огли Особливості формування міграційних потоків під впливом переструктуризації ринку праці // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1007925
  Кузнєцова Т.В. Особливості формування моделей соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах / Т.В. Кузнєцова, Л.А. Шергіна // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наукових праць / Спілка економістів України ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування ; Ін-т Європейської інтеграції ; редкол.: Павлов В.І., Лазаришина І.Д., Меліхова Т.Л. [та ін.]. – Київ ; Рівне, 2013. – Вип. 19, № 3. – С. 30-37
1007926
  Ярошевич Н.Б. Особливості формування надходжень Пенсійного Фонду України в контексті проблем солідарної пенсійної системи / Н.Б. Ярошевич, І.В. Макалюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 322-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1007927
  Дзьоба О.Г. Особливості формування організаційного потенціалу газотранспортних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 129-134
1007928
  Дідур К.М. Особливості формування персоналу аграрних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 82-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1007929
  Дутка Г.Я. Особливості формування підприємницької компетентності у закладах вищої освіти // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 213-223. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1007930
  Димитров В.Г. Особливості формування площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу ультраскоростиглих сортів сої / В.Г. Димитров, В.Т. Саблук // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
1007931
  Руденко Л.С. Особливості формування попиту на страхові послуги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-68. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджуються питання формування попиту на страхові послуги.
1007932
  Васильєва М.О. Особливості формування професійної рефлексії майбутніх соціальних працівників у класичному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 161-164
1007933
  Марцинюк І.П. Особливості формування світоглядної культури студентської молоді / І.П. Марцинюк, Н.В. Ольхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 74-78. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано теоретичний аналіз сутності та структури поняття світоглядної культури особистості, а також визначено її специфічні особливості формування в студентському середовищі; окреслено основні напрями її формування в майбутніх фахівців.
1007934
  Слівчук С.В. Особливості формування системи екологічної освіти та виховання в закладах освіти сільської місцевості // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-41
1007935
  Мусієнко А. Особливості формування системи заходів запобігання торгівлі органами та тканинами людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань системи заходів запобігання злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов системы мер ...
1007936
  Іванова З.О. Особливості формування системи контролінгу на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
1007937
  Розкошна О.А. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів / О.А. Розкошна, М.Л. Гончарова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 102-106. – ISSN 2074-5354
1007938
  Головчук Ю.О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку / Ю.О. Головчук, Г.О. Пчелянська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1007939
  Денисенко С.І. Особливості формування судової практики з митних питань в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 14, № 2. – С. 70-76. – ISSN 2519-2353
1007940
  Качала Т. Особливості формування та реалізації інноваційного потенціалу регіону : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 46-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1007941
  Пилипенко Б. Особливості формування та розвитку ринку венчурного капіталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сучасні підходи до визначення сутності ринку венчурного капіталу та венчурного фінансування, охарактеризовано його особливості та специфічні риси, обгрунтовано необхідність формування інфраструктури ринку венчурного капіталу на ...
1007942
  Голубка С.М. Особливості формування та функціонування фінансової системи Гетьманщини (середина XVII - перша половина XVIII ст.) // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С.148-155
1007943
  Ємець О. Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати мінералогічних досліджень Новокостянтинівського родовища урану. Послідовність процесів, які відображені закономірною зміною (заміщенням) мінеральних парагенезисів з часом, відповідає трьом типам метасоматичних змін, а саме (від ...
1007944
   Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ / Ю.В. Федорук, Т.В. Панченко, І.А. Покотило, Л.А. Герасименко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
1007945
   Особливості формування фаз NiCx (x ? 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт / О.І. Наконечна, Н.М. Білявина, К.О. Іваненко, А.М. Курилюк, М.Г. Душейко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 3. – C. 47-54. – ISSN 1025-6415
1007946
  Малащук Ю.С. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 60-65
1007947
  Пашко М.М. Особливості формування фінансового капіталу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пашко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 203 л. + Додаток: л. 196-203. – Бібліогр.: л.176-195
1007948
  Пашко М.М. Особливості формування фінансового капіталу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пашко М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1007949
  Первуляк І.В. Особливості формування фінансового результату через управління витратами / І.В. Первуляк, Є.В. Скляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 54-59. – ISSN 2306-6792
1007950
  Рум"янцева А.Ю. Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 79-89. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1007951
  Портнов А.В. Особливості французької моделі конституційної юстиції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 8-11


  В статті здійснено комплексний аналіз французької моделі конституційної юстиції. Встановлені переваги і недоліки цієї моделі.
1007952
  Редько В.Є. Особливості франчайзингової експансії на український туристичний ринок / В.Є. Редько, Ю.В. Семич // European journal of management issues : academic journal / ed. board: T. Grynko, Y. Bogodistov, I. Privarnikova [et al.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 28 (3). – C.101-109. – ISSN 2519-8564
1007953
  Карчева Г.Т. Особливості функціонування банківської системи України в посткризовий період // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 2 (29). – С. 58-64
1007954
  Малінін В.С. Особливості функціонування вітчисзняних медіакорпорацій // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 79-83


  У статті розглянуто особливості діяльності телекомпанії "ЮТАР" і галети "Новий час", які входять до медіакорпорації лідера ВО ВО "Громада" Павла Лазаренка, зроблено спробу проаналізувати архівні документи відомої телекомпанії. The articie dealth ...
1007955
  Могилко Л.В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 201-207 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1007956
  Храновський О.В. Особливості функціонування дієслова у рекламному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 128-135. – Бібліогр.: с. 135; 7 поз.
1007957
  Циганов С.А. Особливості функціонування комерційних банків на ринку цінних паперів : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 122-125. – Бібліогр.: 3 назви
1007958
  Савчук О.Г. Особливості функціонування лексико-граматичних і стилістичних засобів інтенсифікації англомовних політичних промов жінок-політиків / О.Г. Савчук, Н.М. Марченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 92-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1007959
  Голяк Л.В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
1007960
  Демченко Н.С. Особливості функціонування неологізмів в сучасній англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 48-55. – ISSN 2522-493Х
1007961
  Міненко М.А. Особливості функціонування об"єднань харчової промисловості Німеччини на національному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 14-17 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1007962
  Траченко Л.А. Особливості функціонування підприємств сфери інжинірингових послуг: проблеми та шляхи поліпшення діяльності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 65-74. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано ключову роль інжинірингу в сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств щодо модернізації, упровадження інновацій у виробничих процесах, технічного переоснащення компаній, поліпшення управління їх діяльністю з акцентом на ...
1007963
  Грицюта Н.М. Особливості функціонування порівняльної реклами в Україні в контексті міжнародного та національного законодавства про недобросовісну конкуренцію // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 108-119. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1007964
  Губеладзе І. Особливості функціонування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 56-62
1007965
  Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
1007966
  Кельдер Т.Л. Особливості функціонування ринку послуг у Китаї в контексті співпраці з Україною / Т.Л. Кельдер, Ю.О. Шевченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 18-23. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1007967
  Знась О.Ф. Особливості функціонування синтактико-семантичної структури контрасту у простих реченнях (на матеріалі новел Й.В. Гете) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 87-93
1007968
   Особливості функціонування системи захисту населення від надзвичайних ситуацій у 2005 році // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-12 : фото, табл., рис.
1007969
  Януль І. Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до нового законодавства в Україні, досліджено порядок формування та використання активів Накопичульного пенсійного фонду. Изучены особенности ...
1007970
  Шетеля Н.І. Особливості функціонування соціально-перцептивних процесів у організації // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 180-185. – ISBN 978-966-651-861-9


  Подано теоретичний аналіз проблеми функціонування соціально-перцептивних процесів у організації.
1007971
  Рубіш М.А. Особливості функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та проблеми їх розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 171-173. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
1007972
  Дудар О. Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тесті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 199-204. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Досліджується роль сенсорної лексики як засобу створення художньої образності.
1007973
  Мурашко О. Особливості функціонування страхової компанії в Росії як суб"єкта ринку інвестицій / О. Мурашко, Г. Чернова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-92. – Бібліогр.: 4 назв.
1007974
  Сбруєва А.А. Особливості функціонування структур зовнішнього та внутрішнього ЗЯВО в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 166-174. – ISBN 978-966-698-309-4
1007975
  Гамяніна І.М. Особливості функціонування та перекладу пасивних конструкцій (на матеріалі іспанської та української мов) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Представлено порівняльний аналіз аналітичної та рефлексивної форм в іспанській та українській мовах, при цьому особливу увагу приділено розподілу комунітативних ролей між елементами три- та двочленної пасивних конструкцій. Також розглядаються способи ...
1007976
  Сич Є. Особливості функціонування транспортної системи прикордонного регіону / Є. Сич, О. Мініна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
1007977
  Гаврилюк І.Л. Особливості функціонування фейлетону в сучасній регіональній пресі (на прикладі сумського тижневика "Понорама") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 47-50. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1007978
  КедичТ Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 368-372
1007979
  Сотова Т.М. Особливості функціонування фразеологізмів української мови в тексті сучасної публіцистики // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 311-321. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1007980
  Гіков Л.В. Особливості функціонуваня прикметників у текстах німецької художньої прози // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 136-141
1007981
  Галамай Анатолій Особливості хімічного складу океанічної води раннього палеозою за даними досліджень рідких включень у галіті ордовицького солеродного басейну Ордос, Китай) / Галамай Анатолій, Сидор Дарія // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 78-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 92-94. – ISSN 0869-0774
1007982
  Киналь О.В. Особливості ходу опадів упродовж теплого періоду в Чернівцях (2000-2010) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 172-182
1007983
  Рубан Я.Г. Особливості хронотопу збірки Б.-І. Антонича "Три перстені" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 99-102. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1007984
  Бродюк Ю.М. Особливості художньо-мовленнєвої організації поеми "Енеїда" І. Котляревського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 4-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1007985
  Ткачук Т. Особливості художнього мислення Станіслава Пшибишевського та Ольги Кобилянської: типологічний аспект // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 169-176. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
1007986
  Кіт О.І. Особливості художньої реалізації образу Жанни д"Арк у п"єсі Бертольда Брехта "Свята Йоанна зі скотобійні" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 364-369
1007987
  Літвіненко С.Г. Особливості цвітіння деревних рослин Атлантично-Північноамериканської флористичної області у зв"язку з інтродукцією на Північну Буковину / С.Г. Літвіненко, Б.К. Термена // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Досліджено термін та характер цвітіння деревних інтродуцентів Атлантично-Північноамериканської флористичної області в умовах Північної Буковини. Виділено шість фенологічних груп за початком та закінченням цвітіння.
1007988
  Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб"єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 217-234. – ISSN 0132-1331
1007989
  Глотов В.М. Особливості цифрового знімання при створенні великомасштабних планів Антарктичного узбережжя в районі станції "Академік Вернадський" // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 22-25 : табл., мал. – Бібліогр.: 8 назв
1007990
  Дідора М. Особливості ціннісних орієнтацій у людей похилого віку // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 104-113. – ISSN 1810-2131
1007991
  Пашков В. Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 146-158. – ISSN 1993-0909


  Про О.М.Вінник. - С. 149; Про В.С. Щербину - С. 149.
1007992
  Горобчук Тетяна Тимофіївна Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні : Дис....канд.економ.наук.:08.01.01 / Горобчук Тетяна Тимофіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки.:л.:194-196. – Бібліогр.:л.:183-194
1007993
  Марценішко В. Особливості часопросторової організації історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 187-191
1007994
  Припхан І.І. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту суспільної моралі // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 67-78
1007995
  Кахнич В. Особливості юридичної освіти у провідних університетах США та Канади як досвід для Львівського університету // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 27-34. – (Серія юридична ; вип. 72). – ISSN 0136-8168
1007996
  Вавженчук С. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю / С. Вавженчук, В. Ємельянов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 45-47
1007997
  Малахова Ю. Особливості японських топонімів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено японські топоніми, що були запозичені в російську та українську мови. Також розглянуто проблему класифікації топонімів. В статье исследованы японские топонимы, которые были заимствованы в русский и украинский языки. Также ...
1007998
  Бондарчук Т.О. Особливості японської комунікативної поведінки: айдзуті та способи їх передачі українською мовою // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 129-133
1007999
  Комарницька Т.К. Особливості японської юридичної термінології (на прикладі перекладів творів М.В. Гоголя японською мовою) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 117-122
1008000
  Шкода М.С. Особливості, класифікація і сфера застосування двомірних бар-кодів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 319-325 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)1001100210031004100510061007100810091010(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,