Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
99001
  Пушкарук І. "PSYCHOромантичні казки" : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 170-181. – ISSN 08-68-4790-1


  Psycho значить Душа.
99002
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
99003
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
99004
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
99005
   "Qirim: Крим - це ми" // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2022. – Вересень (№ 7). – С. 3


  До 30-ліття відновлення Незалежності України у КНУ презентували просвітницький курс "Qirim: Крим - це ми", створений у співпраці з онлайн-платформою Prometheus. Серед лекторів курсу - фахівці Університету, інших освітніх та наукових інституцій, а також ...
99006
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
99007
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
99008
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
99009
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
99010
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
99011
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
99012
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
99013
  Рейнш А. PR-акции приобщают к прекрасному / Анна Рейнш // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2009. – № 5 : 14 ежегодная конференция РБА Май-2009. – С. 39. – ISSN 0869-4915
99014
  Осипова И.П. PR-деятельность библиотек: общие проблемы, региональный опыт, перспективы развития // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 2 (14). – С. 157-181
99015
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 226 л. – Додатки: л. 209-226. – Бібліогр.: л. 185-208
99016
  Долюк В.В. PR-дискурс соціальної відповідальності бізнесу: структурно-тематичні та функціональні особливості : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Долюк Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
99017
  Тихомирова Є.Б. PR-діяльність недержавних суб"єктів міжнародних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 158-163. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми комунікацій з громадськістю, які здійснюються недержавними суб"єктами міжнародних відносин. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій та їх органів щодо інформування світової громадськості, їх функції, завдання та основні ...
99018
  Головня О.М. PR-діяльність підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі благодійності як вид соціально-економічної активності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 110-119. – ISSN 2222-4459
99019
  Литовченко І. PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу / І. Литовченко, І. Жарська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 11 (361), листопад. – С. 19-25. – ISSN 1810-3944
99020
  Степанюк Є. PR-інструментарій у системі маркетингових комунікацій професійного футболу (соціальний аспект) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 424-428
99021
  Богданова Светлана PR-клуба МБА: эффективная встреча на "ринге" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-21 : Фото
99022
  Карпов К. PR-комунікації в кризових ситуаціях // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.27-31
99023
  Мантуло Н.Б. PR-комунікації готелю: специфіка, можливості, інструменти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 131-136. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
99024
  Корнілова В.В. PR-комунікації музейних установ і туристичних фірм: спільне й відмінне // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 28-35 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
99025
  Березенко В.В. PR-комунікації органів влади: стан розроблення проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 140-144. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті визначено науковий стан розроблення проблеми PR-комунікацій органів влади, що є одним з найважливіших видів комунікаційної взаємодії в сучасному демократичному соціумі
99026
  Мандич О.В. PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.В. Мандич, І.О. Романюк, О.М. Нікітіна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 160-166. – (Економічні науки)
99027
  Кучмій О.П. PR-підтримка формування інформаційного суспільства у Європі / О.П. Кучмій, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 50-54
99028
  Курбан О.В. PR-процес у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 51-53


  Сучасна наука дає декілька сот визначень поняття "соціальна комунікація". Кожне з цих визначень є характерним для конкретних напрямків в комунікативістиці і, відповідно, має свої особливості. В сфері зв"язків з громадськістю соціальна комунікація може ...
99029
  Тодорова О.В. PR-середовище нового покоління як база формування інноваційного PR-інструментарію // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333
99030
  Скляр Р. PR-сопровождение сделок слияния и поглощения // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2010. – № 4. – С. 11-20
99031
  Пікульська О.М. PR-стратегії при формуванні іміджу мовця як перекладознавча проблема (на прикладі україньких перекладів промов Стіва Джобса) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 130-134


  Стаття присвячена вивченню проблеми перекладу промов топ-менеджерів як особливого виду міжмовної творчості. Матеріалом дослідження послужив переклад промови Стіва Джобса "Залишайтесь голодними, залишайтесь безрозсудними". Проведений аналіз дозволив ...
99032
  Дегтяренко О М. PR-стратегія в комунікативному пpосторі (на матеріалі англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 153-161. – ISSN 2520-6397


  Зроблено спробу виявити специфіку PR-стратегії бізнесменів в англо- мовному мас-медійному дискурсі на матеріалі текстів інтерв"ю. Пропону- ється класифікацію PR-тактик за семантичною складовою. Особливу увагу приділено аналізу структурно-семантичних ...
99033
  Мантуло Н.Б. PR-текст у сучасному інформаційному просторі // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 3 (59). – С. 18-23. – ISSN 0554-4866
99034
  Володченко О.М. PR-тексти та їх використання в туристичних виданнях // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 33-36


  Здійснено аналіз особливостей створення PR-текстів у галузі туризму в спеціалізованих виданнях. The article is devoted to the analysis of peculiarities of PR texts creation in tourist sphere in the specialized issues. Осуществлён анализ особенностей ...
99035
  Мастєрук Д.А. Pr-технології в політичному маркетингу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 258-268


  Аналізується рівень впливу PR-технологій в політичному процесі та здійснюється методологічне їх вивчення. Ключові слова: політичний маркетинг, PR-технології, технології виборчого процесу, маніпулювання масовою свідомістю, інформаційно-комунікативні ...
99036
  Вертегел С.Я. PR-технології в системі маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 300-305. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
99037
  Валевська І.А. PR-технології лобіювання інтересів бізнесу / І.А. Валевська, А. Чучко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 118-123
99038
  Швардак М.В. PR-технології на ринку освітніх послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 307-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
99039
  Makowiecki W. Przygody Meliklesa Greka / W. Makowiecki. – Warszawa, 1956. – 328с.
99040
  Freuchen Peter Przygody na Arktyku / Freuchen Peter; Przeklad A.Panskiego. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1949. – 349s.
99041
  Kraszewski Jozef Ignacy Przygody pana Marka Hinczy. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1961. – 194с.
99042
  Grimmelshausen Przygody Simplicissimusa / H.R.Chr. von Grimmelshausen; Przel. A.M. Linke. – Warszawa : PIW, 1958. – 657 s. – (Bablioteka arcydziel : Najslawniejsze powiesci swiata)
99043
  Lesmian Boleslaw Przygody Sindbada Zeglarza. / Lesmian Boleslaw, 1957. – 216с.
99044
  Twen Mark Przygody Toma Sojera / Twen Mark. – Kijow-Charkow : Panstwowe wydawnictwo mniejszosci narodowych USRR, 1936. – 231 s.
99045
  Twain M. Przygody Tomka Sawyera / M. Twain. – Warszawa, 1972. – 246с.
99046
  Szczepanski J.A. Przygody ze skala dziewczyna i smiercia. Wspomnienia z Tatr / J.A. Szczepanski. – Warszawa, 1956. – 372с.
99047
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Warszawa, 1960. – 218с.
99048
  Meissner Janusz Przygoga srodziemnomorska / Meissner Janusz. – Krakow, 1976. – 302с.
99049
  Bela Z. Przygotowania do wystepu / Zbigniew Bela. – Krakow : Wydawnictwo literackie, 1979. – 148 s.
99050
  Dobrowolska Janina Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Dobrowolska Janina. – Warszawa, 1974. – 183с.
99051
  Wunder P.A. Przyjaciele czlowieka wsrod owadow / Wunder P.A. – Charkow : Wszechukrainska Filja Centralnego Wydawnictwa Ludow Z.S.R.R., 1929. – 48 p.
99052
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. – Warszawa, 1973. – 202с.
99053
   Przyjaciele spotykaja sie na ringu. Trening piesciarzy polskich i radzieckich. – Warszawa, 1973. – 202с.
99054
  Baklanow Grigorij Przyjaciele. / Baklanow Grigorij. – Warszawa, 1977. – 252с.
99055
  Dowgielewicz Irena Przyjade do ciebie na pieknym koniu / Dowgielewicz Irena. – Poznan, 1965. – 147с.
99056
  Grochulski Janusz Przyjazn nam drogi torowala / Grochulski Janusz. – Kijow, 1988. – 184с.
99057
  Lechicka Anna Przyjazn w godzinie szczytu / Lechicka Anna. – Warszawa, 1965. – 136с.
99058
  Dabrowska Maria Przyjazn. / Dabrowska Maria. – Warszawa, 1960. – 176с.
99059
  Spiewak Jan Przyjaznie i animozje / Spiewak Jan. – Warszawa, 1965. – 440с.
99060
  Bieniecka Biruta Markuza Przyjmujemy gosci / Bieniecka Biruta Markuza. – Warszawa, 1983. – 157с.
99061
  Srokowski Stanislaw Przyjsc aby wolac / Srokowski Stanislaw. – Wroclaw, 1976. – 165с.
99062
  Kotarbinski Tadeusz Przyklad indywidualny ksztaltowania sie postawy wolnomyslicielskiej / Kotarbinski Tadeusz, Infeld Leopold. – Warszawa, 1960. – 48с.
99063
  Moszkowski An. Przyladek delfinow / An. Moszkowski. – Warszawa, 1972. – 194с.
99064
  Gromadska Melityna Przylzence kwiatow biotopu wydmowego (Proba analizy ekologicznej) : Пузыреногие (Thysanoptera) цветков дюнового биотопа ( Попытка экологической характеристики) / Gromadska Melityna; Zaklad Ochrony Przyrody i Ekologii U.M.K. – Warszawa, 1954. – 93-137S. – Polska Academia Nauk - Komitet Ecologiczny. Ecologia Polska, Tom II, Zeszyt 1, Warszawa 1954
99065
  Swiatek Adam Przypadek gente Rutheni, natione Poloni w Galicji // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2017. – 144, z. 2 : Ksztalty galicyjskich tozsamosci. – S. 303-322. – ISBN 978-83-233-4237-3. – ISSN 0083-4351
99066
  Dehnel A. Przypadek zarodkowej potwornosci podwojnej u zolwia blotnego (Emys orbicularis L.) observed during its development / A. Dehnel; Annales univ. Marie Curie-Sklodowska, V.3, S. C, 1948. – Lublin : Univ. Marie Curie-Sklodowska, 1948. – S. 440-454
99067
  Bellow Saul Przypadki Augie"ego Marcha / Bellow Saul; Przelozyl W.Niepokilczynski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1990. – 708s. – (Wspolczesna proza swiatowa)
99068
  Zielinski Ryszard Przypadki generala Wiceprezesa / Zielinski Ryszard. – Warszawa : Wyd-wo MON, 1972. – 280 s.
99069
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
1. – 1975. – 408с.
99070
  Lesage Alain Rene Przypadki Idziego Blasa. / Lesage Alain Rene. – Warszawa
2. – 1975. – 421с.
99071
  Warda Anna Przypadki Iwana, syna kupieckiego Iwana Nowikowa : Analiza monograficzna na tle kultury literackiej rosyjskiego Oswiecenia / Warda Anna. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 1996. – 116, [6]s. – ISBN 83-7016-932-5
99072
  Defoe Daniel Przypadki Robinsona Kruzoe. / Defoe Daniel. – Warszawa, 1971. – 305с.
99073
  Murdoch Iris Przypadkowy czlowiek. / Murdoch Iris. – Warszawa, 1978. – 721с.
99074
  Mroz-Dlugoszewski Bronislaw Przypowiesci osobliwe polzmyslone polprawdziwe. / Mroz-Dlugoszewski Bronislaw. – Warszawa, 1959. – 344с.
99075
  Puchalski Wlodzimierz Przyroda Arktyki / Puchalski Wlodzimierz. – Warszawa, 1968. – 16с.
99076
   Przyroda i cywilizacja / pod red. Ewy Dobierzewskiej-Mozrzymas, Adama Jezierskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3208 : Przyroda i cywilizacja / pod red. E. Dobierzewskiej-Mozrzymas, A. Jezierskiego. – S. 1-374 : il. – (Studium generale: seminaria interdyscyplinarne ; t. 14). – ISBN 978-83-229-3103-5. – ISSN 0239-6661
99077
  Debowski Jan Przyroda w literaturze i filozofii bialorusinow / Debowski Jan. – Olsztyn : Uniw. Warminsko-Mazurski, 1999. – 166s. – ISBN 83-88343-06-8
99078
  Stangenberg M. Przyrodnicze podstawy gospodarstwa jeziorowego : Referaty / M. Stangenberg. – Warszawa : Polskie Archiwum Hydrobiologii, 1956. – 363-402s.
99079
  Lion K.S. Przyrzady do badan naukowych : Elektryczne przetworniki wejsciowe / K.S. Lion; Kacprowski J. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1962. – 312 s.
99080
  Ben Streetman Przyrzady polprzewodnikowe : podstawy fizyczne, technologia, konstrukcja / Ben Streetman. – Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. – 364 s.
99081
  Pruszkowska Maria Przysle Panu list i klucz / Pruszkowska Maria. – Gdynia, 1959. – 183с.
99082
  Kolberg Oskar Przyslowia / Kolberg Oskar. – Warszawa, 1977. – 635с.
99083
  Brzozowski Franciszek Korab Przyslowia polskie. – Krakow : Aleks. Slomski, 1896. – XVIII, 191 s.
99084
  Janowicz L. Przystanek-niepodleglosc / Leon Janowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1970. – 170 s.
99085
  Ziemny Aleksander Przystanek dla ciebie / Ziemny Aleksander. – Warszawa : Czytelnik, 1960. – 67 s.
99086
  Jesionowski Jerzy Przystanek w biegu / Jesionowski Jerzy. – Warszawa : Kraiowa agencja wydawnycza, 1981. – 342s.
99087
  Stanuch Stanislaw Przystanek w szczerym polu / Stanuch Stanislaw. – Krakow, 1966. – 216с.
99088
  Sobczyk Wanda Przystosowanie czlowieka do pracy. Zarys problematyki / Sobczyk Wanda, Kowalczuk Rajmund. – Warszawa, 1974. – 200с.
99089
  Dobraczynski J. Przyszedlem rozlaczye... / J. Dobraczynski. – Warszawa, 1973. – 365с.
99090
  Grudzinski Przemyslaw Przyszlosc Europy w koncepcjach Franklina D.Rocsevelta (1933-1945) / Grudzinski Przemyslaw. – Wroclaw i i., 1980. – 212с.
99091
  Gajlewicz-Korab Przyszlosc francuskiego sektora mediow publicznych w dobie funkcjonowania TNT na przykladzie France Televisions / Katarzyna Gajlewicz-Korab // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S.85-94. – ISSN 1641-0920
99092
  Tendera-Wlaszczuk Przyszlosc integracji w swietle analizy zrodel kryzysu idei europejskiej // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2015. – S. 205-213. – (Sectio H: Oeconomia ; vol. 49, 2). – ISSN 0459-9586
99093
  Sawicki A. Przyszlosc mediow publicznych w Japonii / Andrzej Sawicki // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 2 (57). – S. 123-134. – ISSN 1641-0920
99094
  Cwiek Zbigniew Przywodcy powstania styczniowego / Cwiek Zbigniew. – Warszawa, 1955. – 274с.
99095
  Zurek Edmund Przywroceni zyciu / Zurek Edmund. – Lodz : Wyd-wo MON, 1976. – 265s.
99096
  Жданухин Д. PRаво: предпосылки появлення // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 6. – С.25-27
99097
  Ржеуський А. PRтехнології в бібліотеках // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 229-232. – ISBN 978-966-285-103-8
99098
  Przezdzieckiy A. Prуby Dramatyczne. – Wilno : Teofil Glucksb, 1841. – 174 p.
99099
  Литвак М. PS-752: уроки трагедії / М. Литвак, В. Василенко; розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 4-5
99100
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
99101
   Psalterium Sinaiticum. An 11-th century glagolitic manuscript from St. Katherine"s monastery, mt. Sinai. – Skopje, 1971. – 360с.
99102
  Jankowski Zbigniew Psalterz Baltycki / Jankowski Zbigniew; Kamienska A. (wstep). – Wroclaw, 1974. – 233с.
99103
  Kochanowski Jan Psalterz Dawidow / Kochanowski Jan. – Wroclaw-Krakow, 1960. – 304с.
99104
  Claudel Paul Psaumes. Traductions 1918-1953. / Claudel Paul. – Paris, 1968. – 256с.
99105
  Psellus M. Pselli Miscellanea / M. Psellus. – Paris : Maisonneuve et C-ie ; Libraires-editeurs, 1876. – [82], 605 p. – Видання грецькою мовою.- Книга описана по обкл. – (Bibliotheca Graeca / nunc primum edidit C.N. Sathas ; Vol. 5 ; Medii aevi)
99106
  Schwartz J. Pseudo-hesiodeia : recherches sur la composition, la diffusion et la disparition ancienne d"oevres attribuees a Hesiode : these presentee en vue du Doctorat es-lettres / Jacques Schwartz ; Universite de Paris, Fac des lettres et sciences humaines. – Paris : [s. n.], 1960. – 662 p. – Бібліогр. в підрядк. прим.
99107
  Struminsky Bohdan Pseudo-Melesko : A Ukrainian apocryphal parliamentary speech of 1615-1618 / Struminsky Bohdan. – Cambridge : Harvard University press; Harvard Ukr. research inst., 1984. – 168p. – (Monograph series / Harvard Ukranian research institute). – ISBN 0916458113
99108
  Semenov-Tian-Shanskij Pseudochrysis (Spintharis) virgo. sp.n. / Andreas Semenow // Компакт - 229177 / Семенов-Тян-Шанский [Sеmеnоv Тіаn- Shаnskіj]. – С. 441-444
99109
  Aurednicek O. Pseudokontessy. a jine novelly. – Praze, 1894. – 268 c.
99110
  Prokop-Dorner Anna Pseudopsychiatryzacja jako strategia w dyskursie elit symbolicznych? // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2017. – T. 66/1. – S. 107-134. – ISSN 0033-2356


  Pseudopsychiatrization – a strategy in the discourse of symbolic elites?
99111
  Ахвердов А.А. Pseudovesicaria digitat (C. A. Mey.) Rupr. на г. Арагац в Армении / А.А. Ахвердов, В.А. Манакин. – Ереван : [б. и.], 1963. – С. 85-91. – Отд. оттиск
99112
  Fabian Karel Psi Komando. / Fabian Karel. – Praha, 1959. – 168с.
99113
  Askenazy Ludvik Psi zivot. / Askenazy Ludvik. – Praha, 1959. – 132с.
99114
  Koszutska Halina Psia sluzba / Koszutska Halina. – Warszawa, 1960. – 88с.
99115
  Stoliarenko A. Psicologia de direccao do colectivo de trabalhadores / A. Stoliarenko. – M., 1983. – 221с.
99116
  Talizina N. Psicologia de la ensenanza / N. Talizina. – M., 1988. – 365с.
99117
   Psicologia e inteligencia artificial. – Madrid : Trotta, 1994. – 309p. – (Coleccion Estructuras y procesos ; Cognitiva)
99118
   Psicologia general. – M., 1980. – 419с.
99119
  Platonov Konstantin Psicologia recreativa / Platonov Konstantin. – M., 1966. – 484с.
99120
  Mitana Dusan Psie dni / Mitana Dusan. – Bratislava, 1970. – 132с.
99121
  Trampczynski Wlodzimiers Psie Pole / Trampczynski Wlodzimiers. – Warszawa, 1960. – 288с.
99122
  Bunsch Karol Psie Pole. / Bunsch Karol. – Warszawa, 1956. – 244с.
99123
  Mihai Gheorghe Psiho-logica argumentarii dialogale / Mihai Gheorghe. – Bucuresti, 1987. – 187с.
99124
   Psihofiziologia activitatii de orientare. – 1968. – Bucuresti. – 348с.
99125
   Psihologia colectivelor de munca. – 1968. – Bucuresti, 1973. – 217с.
99126
  Suliteanu Ghizela Psihologia folclorului muzical / Suliteanu Ghizela. – Bucuresti, 1980. – 303с.
99127
  Iosif G. Psihologia inginereasca si activitatea de proictare si exploatare a sistemelor complexe / G. Iosif, E. Popescu, Z. Weintraub. – Bucuresti, 1983. – 181с.
99128
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1967. – 456 p.
99129
   Psihologia muncii industriale. – Bucuresti, 1981. – 387с.
99130
   Psihologia si viata cotidiana. – Bucuresti
1. – 1988. – 189с.
99131
  Arseni C. Psihoneurologie / C. Arseni, M. Golu, L. Danaila. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1983. – 508c.
99132
  Herseni T. Psihosociologia organizarii intreprinderilor industriale / T. Herseni. – Bucuresti, 1969. – 259с.
99133
  Tan Hasan Psikolojik yardim iliskileri danisma ve psikoterapi / Tan Hasan. – Istanbul : M.E.B., 1992. – 243s. – (Milli egitim bakanligi yayinlari ; 166 ; Ogretmen kitaplari dizisi). – ISBN 975.11.0288.X
99134
  Ямщиков С. Pskov / С. Ямщиков. – М., 1973. – 64с.
99135
  Morozkina Yelena Pskov / Morozkina Yelena. – M., 1984. – 192с.
99136
   PSKP-PSRS Tartu braligas sadraudzibas attistubas un nostiprinasanas organizetija. – Riga, 1972. – 81с.
99137
   PSKP 23 Kongresa materialu propaganda masu bibliotekas. – Riga, 1967. – 140с.
99138
  Wodehouse P.G. Psmith Journalist / P.G. Wodehouse. – Harmondsworth : Penguin books, 1979. – 186 p.
99139
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1968. – 60с.
99140
   PSRS valsts premiju laureati literatura, maksla un arhitektura. – Riga, 1975. – 23 с.
99141
  Vailland Roger Pstrag / Vailland Roger; Tlum.C.i M.Zulawscy. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1967. – 239 s.
99142
  Lisiecki Henryk Psy / Lisiecki Henryk, Styczynski Zdjecia Jan. – Wyd. 2. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1968. – 270s. – (Nasze Hobby)
99143
  Laszowski A. Psy goncze / Alfred Laszowski. – Warszawa : PAX, 1960. – 199s. : il.
99144
  Frankiewicz E. PSY Mysliwskie i ic h ukladanie / E. Frankiewicz. – Warszawa : Pastwowe Wyd-wo Rolnicze i Lesne, 1972. – 228s.
99145
  Smyczynski Lubomir Psy. Rasy i wychowanie / L. Smyczynski. – W. 3. – Warszawa : PWRL, 1975. – 452 s. : il.
99146
  Rohde E. Psyche / E. Rohde. – Stuttgart : Kroner. – 324s. – (Kroners Taschenausgabe ; Bd. 61)
99147
   Psychiatry in American Life : A Delta Book, 1966. – 246p.
99148
  Miksik Oldrich Psychicka integrita osobnosti / Miksik Oldrich. – Praha, 1985. – 289с.
99149
  Maltz Maxwell Psycho-cybernetic principles for creative living / Maltz Maxwell. – Mrkham, 1974. – 255с.
99150
  Uvarova S. Psychoanalysis & social processes : from theory to practice / Svetlana Uvarova // Психоанализ & социальные процессы : от теории к практике / С.Г. Уварова. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2017. – P. 120-247. – Библиогр.: с. 231-233 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-97479-5-2
99151
  Fromm-Reichmann Frieda Psychoanalysis and psychotherapy / Fromm-Reichmann Frieda. – Chicago; London, 1974. – 350с.
99152
  Malcolm Janet Psychoanalysis: the impossible profession / Malcolm Janet. – New York, 1981. – 174 p.
99153
  Marcuse H. Psychoanalyza a politika / H. Marcuse. – Praha, 1969. – 73с.
99154
   Psychodiagnostik. – Berlin
1. – 1990. – 360с.
99155
   Psychodiagnostik. – Berlin
2. – 1991. – 361с.
99156
  Minhova Jana Psycholigical aspects of teaching practice : Психологічні аспекти педагогічної практики / Minhova Jana, Lovasova Vladimira, Vankova Jana // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст.


  На сьогодні всі вищі навчальні заклади Чехії реформують свої освітні програми. Необхідно підкреслити, що освіта повинна створювати умови для розвитку педагогічної майстерності (вмінь). Педагогічна практика не може відбуватись без самовідданої та ...
99157
  Tkachenko N.D. Psycholinguistic Analysis of the Verbal and Nonverbal Presentations in the Animated Cartoon “Horrid Henry” // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 59-67. – ISSN 2413-5593
99158
   Psycholinguistic Content of Complements in English and Ukrainian / E. Ivashkevych, I. Perishko, S. Kotsur, S. Chernyshova // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 2. – С. 24-55. – ISSN 2309-1797
99159
   Psycholinguistic Paradigm of the Medical Staff - Patients Communicative Interaction in the Conditions of COVID-19 in Ukraine and Scotland / N. Mykhalchuk, V. Zlyvkov, S. Lukomska, A. Nabochuk, N. Khrystych // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 92-117. – ISSN 2309-1797
99160
  Mykhalchuk N. Psycholinguistic Specifics of Understanding by Ukrainian Students the Principles of Nomination of Linguocultural Models "clothing" in English and Ukrainian / N. Mykhalchuk, P. Levchuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – Р. 195-237. – ISSN 2309-1797


  Психолінгвістичні особливості розуміння українськими студентами принципів номінації лінгвокультуреми "одяг" в англійській та українській мовах.
99161
  Saporta Sol. Psycholinguistic theories and generative grammars / Sol. Saporta. – Eugene, 1967. – 32с.
99162
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 1. – 2018. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
99163
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  vol. 23, issue 2. – 2018. – 224 p. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
99164
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 1. – 2018. – 425, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
99165
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.]
  vol. 24, issue 2. – 2018. – 379, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика"
99166
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 1. – 2019. – 401, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99167
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 26, issue 2. – 2019. – 377, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99168
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 2. – 2019. – 407, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99169
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 25, issue 1. – 2019. – 443, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99170
   Psycholinguistics. Psychology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 1. – 2020. – 351, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99171
   Psycholinguistics. Philology = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М.
  vol. 27, issue 2. – 2020. – 417, [1] с. – До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". Резюме укр., рос., англ. мовами
99172
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 1. – 2020. – 287, [1] с. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99173
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
vol. 28, issue 2. – 2020. – 223, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2020-28-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99174
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 1. – 2021. – 213, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99175
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 29, issue 2. – 2021. – 237, [1] c. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-29-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99176
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 1. – 2021. – 273, [1] р. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99177
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 30, iss. 2. – 2021. – 239, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2021-30-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., рос., англ. мовами
99178
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 1. – 2022. – 233, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99179
   Psycholinguistics = Психолінгвістика = Психолингвистика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 31, iss. 2. – 2022. – 161, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-31-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99180
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 1. – 2022. – 207, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99181
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 32, iss. 2. – 2022. – 155, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2022-32-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99182
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 33, iss. 1. – 2023. – 229, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-33-1 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99183
   Psycholinguistics = Психолінгвістика : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav : [s. n.], 2008-. – ISSN 2309-1797
Vol. 33, iss. 2. – 2023. – 237, [1] p. – DOI: 10.31470/2309-1797-2023-33-2 - До 2018 р. назва укр. мовою "Психолінгвістика". - Резюме укр., англ. мовами
99184
  Shymko V. Psycholinguistics of Organizational Phenomena: A Case of the Managerial Culture Study // Psycholinguistics : collection of research papers / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L.О. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 31, iss. 1. – C. 173-186. – ISSN 2309-1797
99185
  Kulish A. Psycholinguistics: psycholinguistic text analysis // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень" : 7 жовт. 2022 р., м. Суми, Україна / "Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 63-64. – ISBN 978-617-8037-90-1


  Психолінгвістика: психолінгвістичний аналіз тексту.
99186
  Kurcz Ida Psycholingwistyka. Przeglad problemow badawczych. / Kurcz Ida. – Warszawa, 1976. – 288с.
99187
  Borshchovetska V. Psycholinquistic considerations on translation process: analysis, challenges and further development // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 28-34. – (Педагогіка та психологія ; вип. 28). – ISSN 2412-9283
99188
   Psychologia. – Warszawa, 1975. – 891с.
99189
   Psychologia. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 891s.
99190
  Obuchowski Kazimierz Psychologia dazen ludzkich / Obuchowski Kazimierz. – Wyd. 2. – Warszawa, 1967. – 296с.
99191
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa : Panstwowe Wydawnistwo Naukowe
T 1. – 1963. – 749s.
99192
  Woodworth R.S. Psychologia eksperymentalna / R.S. Woodworth, H. Schlosberg. – Warszawa
T 2. – 1963. – 586s.
99193
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa : PWN, 1977. – 158s.
99194
  Piaget Jean Psychologia i epistemologia / Piaget Jean. – Warszawa, 1977. – 157с.
99195
  Ratajczak Zofia Psychologia inzynieryjna / Ratajczak Zofia. – Katowice, 1974. – 74с.
99196
  Pospiszyl K. Psychologia kobiety / K. Pospiszyl. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 236s. – (Biblioteka problemow ; Tom 268)
99197
  Szalek Jerzy Psychologia obrony cywilnej / Szalek Jerzy. – Warszawa, 1988. – 336с.
99198
  Pilo M. Psychologia Piekna i sztuki / M. Pilo; przekl. A. Morzkowskiej. – Warszawa : Nakladem redakcji "Glosu", 1900. – 139 s.
99199
   Psychologia procesow poznawczych. – Warszawa, 1986. – 231 s.
99200
   Psychologia rozwojowa dzieci i mlodziezy. – Wyd. 6. – Warszawa, 1975. – 879с.
99201
   Psychologia sociala in Romania. – Bucuresti, 1984. – 236 p.
99202
  Mika Stanislaw Psychologia spoleczna / Mika Stanislaw. – Wyd. 3, zmien. – Warszawa, 1981. – 559с.
99203
  Pietrasinski Zbigniew Psychologia sprawnego myslenia / Pietrasinski Zbigniew. – Warszawa, 1959. – 244с.
99204
  Burtt Harold Ernest Psychologia stosowana. / Burtt Harold Ernest. – Warszawa, 1965. – 558с.
99205
  Kowalczuk Rajmund Psychologia w pracy z ludzmi / Kowalczuk Rajmund. – Wyd. 3. – Warszawa, 1975. – 176с.
99206
  Green Donald Ross Psychologia w szkole / Green Donald Ross. – Wyd. 2. – Warszawa, 1974. – 240с.
99207
  Rudyshyn S. Psychological and Pedagogical Features of Scientific Ecological Discourse // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 25-42. – ISSN 2411-1317
99208
   Psychological basis of professional problem-solving : collective monogr. / [M. Smulson, M. Tomchuk, A. Chornyi et al.]. – Lviv : Liha-Pres, 2019. – IV,172, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-152-0
99209
  Tsymbal I.V. Psychological conditions of improving reading competence of modern specialists // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – P. 43-48 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 14 name. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
99210
  Ivkin V.M. Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – P. 36-42 : tabl. – Bibliogr.: Referen.: 22 name. – ISSN 2411-3190
99211
  Pakholchuk O.P. Psychological impact of quarantine on the medical education and how to reduce it / O.P. Pakholchuk, S.M. Nedelska, S.V. Pavlov // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 65-68. – ISSN 1681-2751


  Метою статті було виявити, оцінити й узагальнити дані із систематичних оглядів можливого психологічного впливу карантину на навчання в медичному університеті в умовах ізоляції під час пандемії COVID-19 та запропонувати підходи до вирішення цих проблем.
99212
  Andrushchenko T. Psychological Issues of Students" Social initiative in Higher Education Establishments: Systemic / T. Andrushchenko, N. Khvorostyanko // Міждисциплінарні дослідження складних систем : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем ; редко л.: В.П. Андрущенко, Ю.Г. Кондратьєв, С. Альбеверіо [та ін.]. – Київ, 2022. – № 20. – С. 73-84. – ISSN 2307-4515


  Психологічні проблеми соціальної роботи студентів - ініціатива у вищих навчальних закладах: системний підхід.
99213
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 12 (32). – 2019. – 301, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99214
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 5, iss. 11 (31). – 2019. – 328, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.11 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99215
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 7 (39). – 2020. – 141, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.7 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99216
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 8 (40). – 2020. – 128, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.8 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99217
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 9 (41). – 2020. – 131, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.9 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99218
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 3 (35). – 2020. – 208, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99219
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 4 (36). – 2020. – 279, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99220
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 5 (37). – 2020. – 262, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99221
   Psychological journal = Психологічний часопис : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ : [s. n.]. – ISSN 2414-0023
Vol. 6, iss. 6 (38). – 2020. – 149, [1] p. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.5.12 - Резюме укр., рос., англ. мовами
99222
  Kovalenko A.B. Psychological means for women"s shyness overcoming / A.B. Kovalenko, E.Yu. Gryshuk, N.I. Rohal // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус, Москалець В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (12). – С. 72-83. – ISSN 2520-6265
99223
  Maksymenko S.D. Psychological nature of the personality : monograph / S.D. Maksymenko ; transl. from Ukrainian by E.V. Topolov. – Kyiv : KMM, 2007. – 215, [1] p. : ill. – Bibliogr.: p. 206-215. – ISBN 978-966-96599-9-6
99224
  Hotsuliak N. Psychological peculiarities of creative activity development of future psychologists // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – P. 23-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the study of the psychological peculiarities of the development of creative activity of future psychologists. Creativity as a scientific problem in psychology began to be studied relatively long ago, it is one of the most ...
99225
  Danyliuk I. Psychological peculiarities of language use among Ukrainian migrants in Poland speaking Ukrainian and Russian languages / I. Danyliuk, S. Shykovets // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 32-35. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presentsresults of the study and practical analysis of the phenomenon of the influence of ethnolinguistic identity on the formation of the language image, as well as the psychological well-being and personal health of Ukrainian-speaking and ...
99226
   Psychological Peculiarities of Understanding by Students Internet Texts / S. Maksymenko, O. Nemesh, K. Maksymenko, A. Nabochuk // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – vol. 28, issue 1. – С. 187-213. – ISSN 2309-1797
99227
  Britt Steuart Henderson Psychological principles of marketing and consumer behavior / Britt Steuart Henderson. – Lexington : Lexington books, 1978. – 18,532p. – ISBN 0-669-01513-X
99228
  Tsurkan-Saifulina Psychological Readiness as a Component of Professional Training of Future Lawyers / Tsurkan-Saifulina, Stupak, // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2022. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 2617-4162


  Мета науково-дослідної роботи - здійснити комплексний аналіз явища психологічної готовності, виявити його взаємозв"язок з професійною підготовкою майбутніх юристів, з"ясувати найбільш ефективні заходи для формування психологічної готовності майбутніх ...
99229
  Buzek Miloslav Psychologicka valka. / Buzek Miloslav. – Praha, 1959. – 199с.
99230
   Psychologicke problemy vychovy k tvorivosti. – Praha, 1981. – 240s.
99231
   Psychologiczna analiza wybranych problemow funkcjonowania spolecznego mlodziezy / Pod red. R. Poprawy // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 145 s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
99232
  Sokolowska Alicja Psychologiczna ekspertyza sadowa w sprawach dzieci i mlodziezy / Sokolowska Alicja. – Warszawa, 1977. – 356с.
99233
   Psychologiczne aspekty odbioru telewizji. – Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1999. – 259s. – (Prace Wydzialu nauk spolecznych ; 53). – ISBN 83-87703-62-1
99234
  Mellibruda Jerzy Psychologiczne mozliwosci ulepszania kontaktow miedzyludzkich / Mellibruda Jerzy. – Warszawa, 1980. – 412с.
99235
  Koscielak Ryszard Psychologiczne podstawy rewalidacji uposledzonych umyslowo / Koscielak Ryszard. – Warszawa, 1989. – 235с.
99236
   Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarzadzaniu. T. 5 / Pod. red. St.A.Witkowskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2211. – 213, [1] s. – (Prace psychologiczne ; 51). – ISSN 0137-110X
99237
   Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego. – Torun : Wyd-wo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2000. – 260s. – ISBN 83-231-1221-5
99238
   Psychologie-Philosophie-Menschenbild. – Halle (Saale), 1964. – 122с.
99239
  Simon M.D. Psychologie - gestern und heute / M.D. Simon. – Wien, 1976. – 162s. – ISBN 3-215-02282 6
99240
  Teplov B.M. Psychologie / B.M. Teplov. – Praha, 1952. – 216с.
99241
  Zimbardo P.G. Psychologie / P.G. Zimbardo. – Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo : Springer-Verlag, 1983. – 784s. – ISBN 3-540-12123-4
99242
   Psychologie a sociologie pro ekonomy. – Praha, 1976. – 278с.
99243
   Psychologie als gesellschaftliche Produktivkraft. – Berlin, 1965. – 484 S.
99244
   Psychologie an der Alma mater Lipsiensis : Standpunkte und Perspektiven. – Leipzig, 1986. – 205s. – (Wissenschaftliche Beitrage K.-Marx-Univ. Leipzig ; Reihe Psychologie)
99245
  Fischel Werner Psychologie canine l"ame du chien / Fischel Werner. – Paris : Librairie Maloine S.A., 1968. – 220s.
99246
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
1. – 1956. – 270с.
99247
  Ibn Sina (Avicenne) Psychologie d"Ibn Sina (Avicenne) d"apres son oeuvre As-Sifa / Ibn Sina (Avicenne); Bakos Jan. – Prague
2. – 1956. – 246с.
99248
  Dembowski Jan Psychologie der Affen / Dembowski Jan. – Berlin : Akademie - Verlag, 1956. – 260с.
99249
  Jaroschewski Psychologie im 20. Jahrhundert / Michail Jaroschewski. – Berlin : Volk und Wissen, 1975. – 539 S.
99250
  Schneider Klaus Psychologie im Management: Taschenlexikon Marktwirtschaft / Schneider Klaus. – Berlin, 1991. – 120с.
99251
   Psychologie im Sport. – Berlin, 1975. – 288с.
99252
   Psychologie in unserem Leben. – Berl., 1966. – 182с.
99253
  Platonov C. Psychologie recreative / C. Platonov. – Moscou. – 432с.
99254
  Kubicka Ludek Psychologie skolniho ditete a jehovychova v rodine. / Kubicka Ludek. – Praha, 1959. – 192с.
99255
  Dankwardt H. Psychologie und Criminalrecht / H. Dankwardt. – Leipzig : Winter, 1863. – VI, 111 S. – Бібліогр. в підрядк. прим.
99256
   Psychologiehistorische Manuskripte : I. Herbstsymposium 29. September bis 1.Oktober 1976, 1977. – 74
99257
   Psychologische Probleme der Einstellungs- und Verhaltensanderung. – Berlin, 1972. – 190с.
99258
  Grassel Heinz Psychologische Untersuchungen / Grassel Heinz, Kulka Helmut. – Berl., 1958. – 146с.
99259
   Psychologische Untersuchungen zur Entwicklung sozialistischer Personalichkeiten. – Berlin, 1971. – 319с.
99260
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
99261
   Psychology : Text-book for the 11th class of the School for English Language / A. Rainov, I. Netov, I. Markov, K. Kamenova; At. Rainov [et al.]; transl. by Hr. Tchohadjieva. – Sofia : "Narodna Prosveta", 1959. – 162 p.
99262
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
99263
  Gross Richard Psychology : The science of mind and behaviour / Gross Richard. – 3rd edition. – London : Hodder & Stoughton, 1996. – XII,948p. : il. – ISBN 0 -340- 64762 0
99264
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
99265
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-23-7
Vol. 1 : Essence of the human soul. – 1999. – 23,392p.
99266
  Rosmini Antonio Psychology / Rosmini Antonio; Translated by D.Cleary, T. Watson. – Durham : Rosmini house. – ISBN 1-899093-35-4
Vol. 3 : Laws of animality. – 1999. – 10,263p.
99267
  Santrock John Psychology / John W.Santrock. – 6th ed. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2000. – 34,593,[72] p. + 1 CD-ROM. – ISBN 0-07-039469-5
99268
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
99269
  Kagan J. Psychology an introduction / J. Kagan, E. Havemann. – New York ; Chicago ; San Francisko : Harcourt ; Brace & World, 1968. – XIV, 673 p. – ISBN 0-15-572601-3
99270
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
99271
   Psychology at work. – 5th ed. – London : Penguin books, 2002. – XVI, 452 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (PENGUIN ; Psychology. Business/Management). – ISBN 978-0-14-100010-7
99272
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
99273
  Sorenson Herbert Psychology in education / Herbert Sorenson. – 3rd ed. – New York a.o. : McGraw-Hill, 1954. – X, 577 p. – (McGraw-Hill series in education)
99274
  Cole Luelle Psychology of Adolescence. / Cole Luelle. – New York
16. – 1941. – 503с.
99275
  Barwichk Judith Psychology of women: a study of biocultural conflicts / Barwichk Judith. – New York, 1971. – 242с.
99276
  Kuhlman T.L. Psychology on the streets : Mental health practice with homeless persons / Thomas L. Kuhlman. – New York : A Wiley Interscience Publication, 1994. – X, 223 p. – ISBN 0-471-55243-7
99277
  Piaget J. Psychology, interdisciplinary relations and the system of sciences : (Evening lecture) / J. Piaget. – Москва, 1966. – 48p.
99278
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
99279
  Perrin Fleming Allen Psychology: its methods and principles / Perrin Fleming Allen, Klein David Ballin. – London, 1927. – 387с.
99280
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
99281
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
99282
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
99283
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
99284
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
99285
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
99286
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
99287
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
99288
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
99289
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
99290
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
99291
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
99292
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
99293
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
99294
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
99295
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
99296
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
99297
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
99298
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
99299
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
99300
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
99301
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
99302
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
99303
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
99304
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
99305
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
99306
  Yehorycheva S.B. Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis / S.B. Yehorycheva, M.I. Lakhyzha // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 182-197. – ISSN 2414-0562
99307
  Kruhlov V.V. Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential / V.V. Kruhlov, D.A. Tereshchenko // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et. al.]. – Kiev, 2019. – Vol. 15, № 6. – C. 5-13. – ISSN 2409-9066


  Державно-приватне партнерство як інструмент розвитку трудового потенціалу.
99308
  Dragomyretska N.M. Public-public partnership in the field of blood donation of foreign states: experience for Ukraine. / N.M. Dragomyretska, M.M. Durharian // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 90-104. – ISSN 2414-0562
99309
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
99310
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
99311
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2674-5216
Iss. 1. – 2020. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
99312
   Public administration and law review (PALR). – Tallinn : Scientific Center of Innovative Researches OU. – ISSN 2733-211X
Iss. 1 (5). – 2021. – Назва обкл.: Public administration and law review. – (Scientific Center of Innovative Researches)
99313
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
99314
   Public administration in the education system: Theoretical and methodological approaches and practical recommendations / T.V. Sych, O.M. Kryvtsova, N.I. Kaduk, M.V. Nesprava, O G. Panchenko // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 2. – С. 132-139. – ISSN 1993-0909


  Державне управління в системі освіти: теоретичні та методологічні підходи та практичні рекомендації.
99315
  Hrazhevska N. Public Administration Models and Healthcare System Regulation in Foreign Countries / N. Hrazhevska, A. Tyngisheva // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 11-16. – (Економіка ; вип. 1 (214)). – ISSN 1728-3817


  The article focuses on a comparative analysis of public administration models and healthcare system regulation in foreign countries. The study explores organizational features of the operation and development of healthcare systems and identifies three ...
99316
  Halanets V.V. Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach) / V.V. Halanets, R.B. Dzyanyy, Y.M. Dziurakh // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2019. – № 3 (18), june 2019. – C. 125-142. – ISSN 2414-0562
99317
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
99318
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
99319
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
99320
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
99321
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
99322
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
99323
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
99324
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
99325
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
99326
  Balanutsa O. Public Diplomacy of Ukraine in Kuwait: Thinking out of the Box. / O. Balanutsa, O. Seheda // Україна дипломатична : науковий щорічник / Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред.: А. Денисенко, В. Власенко ; ред. рада: Кулеба Д., І. Алєксєєнко, В. Андрущенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21. – С. 268-276. – ISBN 978-617-7919-14-7. – ISSN 2707-7683
99327
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
99328
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
99329
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
99330
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
99331
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
99332
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
99333
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
99334
  Bakhrushin V.E. Public funding of higher education from the viewpoint of decision making theory // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 18. – ISBN 978-966-7166-39-7
99335
  Kucharchuk P.M. Public governance in the educational environment / P.M. Kucharchuk, O.A. Bilyk // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 3 (23), june 2020. – С. 149-159. – ISSN 2414-0562
99336
   Public Health and Social Security. – Moscow
99337
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
99338
  Kaczorowska A. Public international law / Alina Kaczorowska. – 4th ed. – London : Routledge, 2010. – XXI, 877 p. : tab. – Index: p. 861-877. – Бібліогр. в підрядк. прим.
99339
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
99340
  Ivatsko T.S. Public leader"s communication skills to build dialogue // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 4 (24), september 2020. – P. 120-130. – ISSN 2414-0562
99341
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
99342
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
99343
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99344
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99345
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99346
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (9), September 2017. – 2017. – 227 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
99347
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 5 (10), Desember 2017. – 2017. – 305 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
99348
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (11), January 2018. – 2018. – 342 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
99349
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (12), February 2018. – 2018. – 246 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
99350
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99351
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (15), september. – 2018. – 297, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2018-15-5 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією - Резюме укр., рос., англ. мовами
99352
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99353
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99354
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (18), june 2019. – 2019. – 509, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-18-3 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99355
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (21), january 2020. – 2020. – 321, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-1-(21) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99356
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (22), march 2020. – 2020. – 235, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-2-(22) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99357
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 3 (23), june 2020. – 2020. – 301, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-3-(23) - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
99358
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 4 (24), september 2020. – 2020. – 289, [3] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-4(24) - Резюме укр., рос., англ. мовами
99359
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (25), december 2020. – 2020. – 275, [1] p. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25) - Резюме укр., рос., англ. мовами
99360
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : [s. n.], 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (26), february 2021. – 2021. – 283, [1] р. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-1(26) - Резюме укр., рос., англ. мовами
99361
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
99362
  Suray I.G. Public management: scientific and substantive discourse // Public management : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (15), september. – P. 236-245. – ISSN 2414-0562


  Визначено сутність публічного управління як моделі управління справами суспільства для створення підгрунтя законодавчого закріплення терміна "публічне управління" в Україні.
99363
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
99364
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
99365
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
99366
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
99367
  Kormyshkin Yu. Public participation in the decision-making process at the level of territorial communities / Участь громадськості в процесі прийняття рішень на рівні територіальних громад // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – Т. 26, № 3. – С. 20-31. – ISSN 2313-092X


  Метою статті є узагальнення теоретичних основ та обґрунтування доцільності застосування інноваційних інструментів залучення громадян до процесу прийняття рішень на рівні територіальних громад, поширення практик бюджету участі, що сприятиме формуванню ...
99368
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
99369
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (1). – 2020. – 49, [1] p. – Резюме англ. мовою
99370
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 2 (2). – 2020. – 33, [1] p. – Резюме англ. мовою
99371
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (3). – 2021. – 31, [1] p. – Резюме англ. мовою
99372
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (5). – 2022. – 38, [1] p. – Резюме англ. мовою
99373
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 2 (6). – 2022. – 39, [1] p. – Резюме англ. мовою
99374
   Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік : scientific journal / Zhytomyr Polytechnic State University ; ed.-in-chief V. Ievdokymov. – Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic State University, 2020-. – ISSN 2707-9325
Vol. 1 (7). – 2023. – 53, [1] p. – Резюме англ. мовою
99375
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
99376
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
99377
   Public policy and public morality / [Gr. Blicharz, P. Sobczyk, A. Syryt et al.] ; ed. by Grzegorz Blicharz. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwosci, 2019. – 279 p. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 259-279 та в підрядк. прим. – (Prawo Publiczne). – ISBN 978-83-66344-15-0
99378
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
99379
  Zybala Andrzej Public Policy in Poland in Context of Tendencies Unfolding in Central Europe. Conclusions from Case Studies // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 81-103. – ISSN 1732-1395
99380
  Bolaji Suleiman Public Private Partnership (PPP) for Housing Delivery to the Low Income Civil Servants in Abuja, Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 144-157. – ISSN 2367-6361
99381
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
99382
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
99383
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
99384
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
99385
  Медведева Е.А. Public Relations в библиотеке как предмет изучения и преподавания // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 85-90. – ISBN 978-617-531-209-4
99386
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
99387
  Січкаренко Г.Г. Public relations у системі маркетингу освітніх послуг / Г.Г. Січкаренко, Ю.М. Палій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (37). – С. 66-70. – ISSN 2415-8089
99388
  Шарапов М.М. Public relations. Марковські методи / М.М. Шарапов, О.В. Воловода // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 119
99389
  Panchenko O.A. Public request for information security // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 2 (22), march 2020. – С. 141-149. – ISSN 2414-0562
99390
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
99391
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
99392
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
99393
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
99394
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
99395
  Tokovenko O.S. Public sphere of politics and deliberative democracy: demarcation criteria / O.S. Tokovenko, O.A. Tretiak // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 241-250. – ISSN 2618-1274
99396
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
99397
   Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
99398
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
99399
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
99400
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
99401
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
99402
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
99403
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
99404
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
99405
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
99406
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
99407
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99408
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99409
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99410
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99411
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99412
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99413
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
99414
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
99415
   Publications editees par la Societe des Nations. – Geneva, 1925. – 48c.
99416
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
99417
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
99418
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
99419
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
99420
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99421
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99422
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99423
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99424
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99425
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99426
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99427
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99428
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99429
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99430
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
99431
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99432
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99433
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99434
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99435
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99436
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
99437
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
99438
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
99439
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
99440
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
99441
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
99442
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
99443
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
99444
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
99445
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
99446
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
99447
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
99448
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
99449
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
99450
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
99451
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
99452
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
99453
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
99454
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
99455
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
99456
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
99457
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
99458
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
99459
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
99460
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
99461
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
99462
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
99463
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
99464
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
99465
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
99466
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
99467
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
99468
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
99469
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
99470
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
99471
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
99472
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
99473
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
99474
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
99475
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
99476
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
99477
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
99478
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
99479
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
99480
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
99481
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
99482
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
99483
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
99484
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
99485
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
99486
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
99487
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
99488
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
99489
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
99490
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
99491
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
99492
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
99493
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
99494
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
99495
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
99496
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
99497
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
99498
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
99499
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
99500
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
99501
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
99502
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
99503
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 3. – 2017. – (European mathematical society)
99504
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 4. – 2017. – (European mathematical society)
99505
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 1. – 2018. – (European mathematical society)
99506
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 2. – 2018. – (European mathematical society)
99507
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 3. – 2018. – (European mathematical society)
99508
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 4. – 2018. – (European mathematical society)
99509
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 1. – 2019. – (European mathematical society)
99510
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 2. – 2019. – (European mathematical society)
99511
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 3. – 2019. – (European mathematical society)
99512
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 55, Nо. 4. – 2019. – (European mathematical society)
99513
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 1. – 2020. – (European mathematical society)
99514
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 2. – 2020. – (European mathematical society)
99515
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 3. – 2020. – (European mathematical society)
99516
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 56, Nо. 4. – 2020. – (European mathematical society)
99517
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 1/2. – 2021. – (European mathematical society)
99518
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 57, Nо. 3/4. – 2021. – (European mathematical society)
99519
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
99520
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
99521
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
99522
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
99523
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
99524
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
99525
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
99526
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
99527
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
99528
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
99529
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
99530
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
99531
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
99532
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
99533
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
99534
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
99535
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
99536
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
99537
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
99538
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
99539
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
99540
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
99541
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
99542
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
99543
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
99544
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
99545
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
99546
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
99547
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
99548
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
99549
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
99550
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
99551
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
99552
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
99553
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
99554
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
99555
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
99556
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
99557
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
99558
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
99559
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
99560
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
99561
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
99562
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
99563
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
99564
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
99565
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
99566
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
99567
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
99568
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
99569
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
99570
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
99571
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
99572
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
99573
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
99574
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
99575
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
99576
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
99577
  Siryk L. Publicystyka Jozefa Lobodowskiego na lamach "Biuletynu PolskoUkrainskiego" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  Glownym celem artykulu jest przestawienie i ocena postawy artystycznej i spoleczno-politycznej Jozefa Lobodowskiego na pograniczu polsko-ukrainskim. Proby analizy dokonano na bazie jego publicystyki literackiej i politycznej, opublikowanej w pismie ...
99578
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
99579
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
99580
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  1. – 1990
99581
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  9. – 1998
99582
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
99583
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
99584
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
99585
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  16. – 2005
99586
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
99587
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
99588
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
99589
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
99590
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
99591
  Wertow Dsiga Publizist und Poet des Dokumentarfilms / Wertow Dsiga, 1960. – 72 s.
99592
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
99593
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
99594
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
99595
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192 с.
99596
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
99597
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
99598
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
99599
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
99600
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
99601
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
99602
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
99603
  Wellm A. Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / A. Wellm. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325 S.
99604
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
99605
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
99606
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
99607
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
99608
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
99609
  Fadijew A. Pulk amgunski / A. Fadijew. – Kijow, 1936. – 87 p.
99610
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
99611
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
99612
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
99613
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
99614
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
99615
  Russell William Pulpit elocution: comprising. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
99616
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
99617
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
99618
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
99619
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
99620
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
99621
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
99622
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
99623
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
99624
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 388 p.
99625
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
99626
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
99627
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
99628
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
99629
  Varshavsky V.I. Puppets Without Strings / V.I. Varshavsky, D.A. Pospelov. – Moscow, 1988. – 294 p.
99630
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
99631
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
99632
   Purification and biochemical characterization of fibrino(geno)lytic enzymes from tissues of Antarctic hydrobionts / N. Raksha, I. Udovychenko, T. Halenova, T. Vovk, O. Savchuk, L. Ostapchenko // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" [та ін.] ; голов. ред.: В. Старостенко ; редкол.: В. Богилло, І. Городецька, К. Ласка [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – Р. 69-81. – ISSN 1727-7485
99633
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
99634
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
99635
  Perrin D.D. Purification of laboratory chemicals / D.D. Perrin. – 3d ed. – Oxford, 1988. – 391 с.
99636
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
99637
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
99638
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
99639
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
99640
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
99641
  Lytvynenko Y. Purpose, types and main features of abstracts // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – P. 348-349


  Іноземна мова за професійним спрямуванням (право). Мета, види та основні особливості тез.
99642
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
99643
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
99644
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
99645
  Межов В.И. Puschkiniana : Библиогр. указ. ст. о жизни А.С. Пушкина, его соч. и вызван. ими произведений лит. и искусства / Сост. В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Изд. Александров. лицей, 1886. – [4], VI, II, 406 с.
99646
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
99647
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
99648
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
99649
  Ильинский Л.К. Puschkiniana за 1911 и 1912 годы / Л.К. Ильинский. – Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 48 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники. Вып. 19-20
99650
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
99651
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
99652
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
99653
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
99654
  Stockl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stockl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
99655
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
99656
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
99657
   Pustelnik z Krakowskiego Przedmiescia, czyli charaktery ludzi i obyczajow. – Warszawa
T. 2. – 1818. – 276 s.
99658
  Twain M. Pustolovine Huckleberryja Finna / M. Twain. – Zagreb, 1974. – 275с.
99659
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
99660
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
99661
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
99662
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
99663
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
99664
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
99665
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
99666
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
99667
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
99668
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
99669
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
99670
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
99671
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
99672
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
99673
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
99674
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
99675
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
99676
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
99677
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
99678
  Смаглій К. Putinverstehers вражає провідні мізки світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 10-11


  Справжній масштаб гібридної війни Росії проти Заходу. Частина 1.
99679
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
99680
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
99681
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
99682
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
99683
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
99684
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
99685
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
99686
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
99687
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Moscow, 1959. – 152с.
99688
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
99689
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
99690
  Soroka Yu. Pylyp Orlyk Constitution (1710) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 82-83. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
99691
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
99692
   Pyrolopyridine derivative as novel optical probe for water determination / V.V. Scherban, O.S. Vorobiova, O.O. Kuleshova, O.V. Khilya, Le T. Keda // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тенденції 2020" : 21-23 жовт. 2020, Київ / "Сучасні Тенденції 2020", Київ. Конф. з аналіт. хімії. – Київ : LAT&K, 2020. – С. 67. – ISBN 978-617-7824-30-4
99693
  Четвериков С.С. Pyrrhia exprimens Walker =vexilliger Chr. = acontii Holtzermann в палеарктической области (Lepidoptera Noctuidae). / С.С. Четвериков (Москва) // Компакт- 252367 / С.С. Четвериков. – 2 с.
99694
  Четвериков С.С. Pyrrhia exprimens Walker =vexilliger Chr. = acontii Holtzermann в палеарктической области (Lepidoptera Noctuidae). / С.С. Четвериков (Москва) // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – 2 с.
99695
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
99696
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
99697
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
99698
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
99699
   Python, C++, Pascal, JavaScript? Легко! // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Перша командна олімпіада з комп"ютерного експерименту CETO для школярів стала реальністю на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем (ФРЕКС). Захід відбувався у два тури: під час заочного школярі обмірковували варіанти рішень для ...
99700
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
99701
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
99702
   Pаrаmeters of the lipid profile in donors who had suffered from Covid-19 and had various titers of anti- SARS-CoV-2 IgG in blood plasma / A. Rachkovska, M. Kuntsova, D. Krenytska, O. Savchuk, V. Karbovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 22-26. – (Біологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817


  COVID-19, caused by SARS-CoV-2, is a systemic disorder of with possible pathological complications in human organism. One of the critical targets of SARS-CoV-2 is the metabolism of lipids and products, which may influence the changes in patients with ...
99703
  Лакіза-Сачук Pепродуктивне здоров"я населення України у контексті соціально-демографічного розвитку держави // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 91-93
99704
  Пенишкевич Я.И. Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 75-81. – ISSN 2226-1230
99705
  Бутирін Є.О. Pеформа місцевого самоврядування Йосифа ІІ на українських землях у складі Австрійської імперії в другій половині XVIІІ століття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 4 (88). – С. 15-23. – ISSN 2524-0323


  У статті здійснено історико-правовий аналіз реформи місцевого самоврядування на українських землях (Галичини, Буковини, Закарпаття), які увійшли до складу Австрійської імперії у другій половині XVIII ст. Виділено, що міська ординація 1783 р. зберегла й ...
99706
  Прокоп"як В. Pоль українських організацій та фахових об"єднань у діяльності національних професійних театрів Галичини періоду німецької окупації (1941 –1944 рр.) // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 403-412. – ISSN 2300-1062
99707
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
99708
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
99709
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
99710
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
99711
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
99712
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
99713
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
99714
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
99715
  Seit-Celil Qirimtatar tili = Кримськотатарська мова : самовчитель : Ogretici kitap / [Abibulla Seit-Celil]. – Harkiv : Folio, 2021. – 287, [1] s. : ill., tab. – Текст кримськотатар., укр. мовами. – ISBN 978-966-03-9239-7
99716
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
99717
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
99718
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
99719
  Ярема Х. Qiuzlet та Classtime - онлайн-сервіси для навчання // Освітні тренди професійного розвитку педагогічних працівників в умовах неформальної освіти : зб. навч.-метод. матеріалів для пед. працівників : [навч.-метод. посібник] / Комун. закл. "Центр проф. розвитку пед. працівників" Ужгород. міської ради. – Ужгород : Ліра, 2021. – Кн. 1 / [ред. І.З. Даньків]. – С. 115-126. – (Навчально-методичний посібник). – ISBN 978-617-596-338-8
99720
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
99721
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
99722
  Стельмах С.І. QSPR Моделі для прогнозу дзета-потенціалів наночастинок оксидів / С.І. Стельмах, В.Є. Кузьмін, Л.М. Огніченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (78). – C. 101-110. – (Серія: Хімія ; Т. 26, вип. 2 (78)). – ISSN 2304-0947
99723
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
99724
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
99725
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
99726
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
99727
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
99728
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
99729
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
99730
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
99731
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
99732
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
99733
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
99734
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
99735
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
99736
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
99737
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
99738
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
99739
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
99740
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
99741
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
99742
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
99743
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 558с.
99744
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
99745
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
99746
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
99747
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
99748
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
99749
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
99750
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
99751
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
99752
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
99753
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
99754
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
99755
  Kuznetsov V. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law enforcement Issues / V. Kuznetsov, O. Spiricheva // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 256-258
99756
  Guyvan P.D. Qualification provocation as a way to combat corruption // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 177-196. – ISBN 978-9934-588-04-4
99757
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
99758
  Zapalowska A. Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus L.) / A. Zapalowska, U. Bashutska // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – P. 124-128 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 127-128. – ISSN 1991-606X
99759
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
99760
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
99761
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
99762
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
99763
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
99764
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
99765
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
99766
  Dylda S.S. Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state / S.S. Dylda, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 17-22. – ISSN 2227-1481


  We study solutions of the Friedmann equations in case of the homogeneous isotropic Universe filled with a perfect fluid. The main points concern the monotony properties of the solutions, the possibility to extend the solutions on all times and ...
99767
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
99768
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
99769
  Semenets-Orlova Quality assurance in higher education in Ukraine: an aspect of state regulation / Semenets-Orlova, N.V. Hrabovenko // Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Київ, 2020. – № 5 (25), december 2020. – P. 223-234. – ISSN 2414-0562


  Забезпечення якості вищої освіти в Україні: аспект державного (де)регулювання.
99770
  Knysh O. Quality assurance in Israely higher education system // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Забезпечення якості в системі вищої освіти держави Ізраїль.
99771
  Yeremenko I. Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 12-19. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти: законодавчі засади.
99772
  Mariuts I. Quality assurance of university education in EU countries: Romanian and Polish experience / I. Mariuts, O. Derkach // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 34-37. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article presents an analysis of external and internal assessment of the quality of higher education of Eastern European countries experience, namely Poland and Romania. These countries are close to Ukraine not only geographically, but also have a ...
99773
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
99774
  Klishch H.I. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H.I. Klishch, N.O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157. – ISSN 1681-2751


  У статті проаналізовано підходи до аудиту в Австрії. Представлено різні підходи до впровадження аудиту в освітню систему Австрії і висвітлено проблему забезпечення якості як з погляду відповідних органів, так і з погляду закладів вищої освіти. У статті ...
99775
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
99776
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
99777
   Quality of Education and Innovation-Driven Development: the New Ukrainian School Reform in the Context of Global Trends / V.G. Kremen, L.M. Hrynevych, V.I. Lugovyi, Z.V. Talanova // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National academy of sciences of Ukraine ; ed. board: V. Semynozhenko, І Pritula, Е. Libanova [et al.]. – Kyiv, 2022. – Vol. 18, № 1 (103). – С. 29-43. – ISSN 2409-9066
99778
  Pappas G. Quality of education in the European union strategic documents: a critical analysis // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 86-92. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Якість освіти в стратегічних документах Європейського Союзу: критичний аналіз.
99779
   Quality of higher education in Ukraine and Poland: comparative aspects / O. Yuzyk, I. Mazaikina, H. Bilanych, M. Yuzyk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 66-74. – ISSN 2308-4081


  Якість вищої освіти в Україні та Польщі: порівняльні аспекти.
99780
  Fedchyshyn N. Quality of higher medical education in Germany: realities and peculiarities // Людинознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Чепіль. – Дрогобич, 2020. – № 11/43 (2020). – С. 103-114. – (Серія "Педагогіка"). – ISSN 2313-2094


  Проаналізовано рівень підготовки майбутніх лікарів у Німеччині, який базується на науковій основі та гарантованій якості під-готовки фахівців медицини.
99781
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
99782
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
99783
   Quality of university education: educological discourse : collective monograph / [V. Ogneviuk, O. Buinytska, O. Bulvinska et al.] ; ed. by Victor Ogneviuk ; Borys Grinchenko Kyiv University. – Prague : Oktan, 2022. – 219, [1] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-80-88415-56-5
99784
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
99785
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
99786
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
99787
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
99788
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
99789
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
99790
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
99791
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
99792
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
99793
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
99794
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
99795
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
99796
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
99797
  Shkilniak S.S. Quantifier-free functional and renominative logics of partial predicates / S.S. Shkilniak, D.B. Volkovytskyi // XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2016. – P. 149-151. – ISBN 978-966-7166-39-7
99798
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
99799
  Davydov Y. Quantifying non-monotonicity of functions and the lack of positivity in signed measures / Y. Davydov, R. Zitikis // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 219-231. – ISSN 2351-6046


  In various research areas related to decision making, problems and their solutions frequently rely on certain functions being monotonic. In the case of non-monotonic functions, one would then wish to quantify their lack of monotonicity. In this paper ...
99800
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
99801
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
99802
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
99803
  Nazarovets S.A. Quantitative Analysis of the Co-Publications of Ukrainian Scientists with the Nobel Laureates 1994-2018 in Science // Science and innovation : ukrainian review journal of future / National Academy of Sciences of Ukraine ; ed. in chief Paton B. ; ed. board : Andon P., Andronati S., Babayev E. [et al.]. – Kiev, 2020. – Vol. 16, № 5 (95). – C. 103-110. – ISSN 2409-9066


  Кількісний аналіз спільних публікацій українських науковців з нобелівськими лауреатами 1994-2018 рр. у окремих галузях науки.
99804
  Shnyrkov O.I. Quantitative analysis of trade complementarity between Ukraine and the EU / O.I. Shnyrkov, D.S. Pliushch // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  Resolving the issue of global climate change addresses a number of vital issues, including the identification of participants and the scope of their competences and areas of responsibility. One of the most influential actors are international ...
99805
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
99806
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
99807
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
99808
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
99809
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
99810
  Bulkot O. Quantitative methods of estimation of the degree of company"s transnationality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of estimating of the level of trasnationality of the companies. The existing approaches to the measurement of trasnationality are generalized. Amethodology is developed for measuring the depth of company"s ...
99811
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
99812
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
99813
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
99814
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
99815
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
99816
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
99817
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
99818
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
99819
   Quantum-Chemical Study of Acceptor Properties of Fullerene and Its Bridge Derivatives / E.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, V.A. Brusentsov, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, N.V. Obernihina, Y.O. Prostota, O.D. Kachkovsky, V.S. Brovarets // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – Р. 389-402. – ISSN 1816-5230
99820
  Mustafina Marta Quantum and tempo effects of changes during the demographic transition: classification of world sub-regions and selected countries // Acta Universitatis Carolinae / Charles University in Prague. – Praha, 2020. – P. 15-26. – (Geographica ; vol. 55, N 1). – ISSN 0300-5402
99821
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
99822
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
99823
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
99824
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
99825
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
99826
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
99827
  Rudavskii E.Ya. Quantum kinetic processes in solid helium // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків, 2022. – Т. 48, № 8, спец. вип. – С. 659-660. – ISSN 0132-6414
99828
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
99829
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
99830
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
99831
  Giacomuzzi S. Quantum Mechanics (QM) and Psychology: A New Field of Cooperation? // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 13. – С. 6-17. – ISSN 2410-1249


  Квантова механіка (ПМ) та психологія: нове поле співпраці?
99832
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
99833
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
99834
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
99835
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
99836
  Sonin E.B. Quantum rotator and Josephson junction: compact vs. extended phase and dissipative quantum phase transition // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / НАН України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: Ю.Г. Найдюк, О.С. Бакай, М.М. Богдан [та ін.]. – Харків, 2022. – Т. 48, № 5, спец. вип. – С. 450-463. – ISSN 0132-6414
99837
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
99838
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
99839
   Quantum systems and methods in mathematics, physics and chemistry / Min. of education and science of Ukraine, Odessa state environmental univ. ; ed.: A.V. Glushkov, O.Y. Khetselius, A.A. Svinarenko, V.V. Buyadzhi. – Odessa : TES, 2019. – 205, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (Series: Progress in Applied Mathematics and Quantum Optics). – ISBN 978-617-7711-55-0
99840
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
99841
  Kostiuk M. Quarantaine, confinent, isolement: vers la comprehension // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, Р. Брунер, В.Б. Бурбело [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 127-133. – ISSN 2617-8923
99842
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
99843
  Sarcey Francisque Quarante Ans de Theatre / Sarcey Francisque. – Paris, 1900. – 403 s.
99844
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
99845
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
99846
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
99847
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
99848
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
99849
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
99850
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 39, N 4. – 1982. – С. 433-544


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99851
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99852
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99853
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99854
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99855
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99856
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99857
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99858
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99859
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99860
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99861
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99862
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99863
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99864
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99865
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
99866
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
99867
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
99868
  Borovyk S.O. Quasi-linear fuzzy system for traffic control car // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – C. 14-17. – ISBN 978-966-8725-10-4
99869
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
99870
  Dadyka D.I. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 164-167. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
99871
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
99872
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
99873
  Samoilenko O.V. Quasicomposition as a productive way of building occasional words in novels by terry pratchett // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 55. – С. 49-58. – ISSN 2312-0665


  Квазікомпозиція як продуктивний спосіб творення оказіональних слів у романах Террі Пратчетта.
99874
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
99875
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
99876
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
99877
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
99878
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Москва, 1955. – 124 с.
99879
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
99880
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
99881
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
99882
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
99883
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
99884
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
99885
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
99886
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
99887
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
99888
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
99889
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
99890
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
99891
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
99892
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
99893
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
99894
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
99895
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
99896
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
99897
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
99898
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
99899
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
99900
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
99901
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
99902
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
99903
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
99904
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
99905
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
99906
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
99907
  Plokhy S. Que Vadis Ukrainian History? // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 1-24. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
99908
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
99909
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / H. Buller. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
99910
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
99911
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
99912
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
99913
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
99914
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
99915
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
99916
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
99917
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
99918
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
99919
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
99920
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
99921
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
99922
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
99923
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
99924
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
99925
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
99926
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
99927
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – (2) p.
99928
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
99929
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
99930
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
99931
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze. – [S. l. : s. n.], 1939. – 7-14 p.
99932
  Solomarska O. Quelques particularites de la traduction des textes juridiques // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 221-230
99933
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
99934
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
99935
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – Moscow, 1962. – 650с.
99936
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
99937
   QUERCUS ROBUR L. в історичних насадженнях Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України за різних фітоценотичних умов / Ю.О. Рум"янков, О.Л. Порохнява, Г.І. Музика, В.М. Грабовий // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2021. – Т. 31, № 3. – С. 34-40. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
99938
  Fokin S. Queries structuring for solving grammar and lexical semantic problems by means of corpus tools // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Саєнко ; редкол.: М. Ангель Кандель-Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4. – Р. 18-28. – ISSN 2617-5339
99939
   Query Optimization in Microsoft SQL Server / Haxhijaha Blerta, Ajdari Jaumin, Raufi Bujar, Zenuni Xhemal, Ismaili Florie // International journal on information technologies and security / Union of scientists in Bulgaria. – Sofia, 2018. – Y. 10, № 2. – P. 13-22. – ISSN 1313-8251
99940
  Visvizi Anna Querying Central Europe in 2018: Between the Shadow of Communism and a New Normalcy // Yearbook of the Institute of East-Central Europe / Institute of East-Central Europe. – Lublin, 2018. – Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – P. 7-13. – ISSN 1732-1395
99941
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
99942
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
99943
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
99944
  Gusarov K.V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 32-40. – ISSN 2224-9281
99945
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
99946
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
99947
  Girardin E. Questions administratives et financieres. – Paris : Michel Levy Freres, 1849. – 286 p.
99948
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
99949
  Barante M. Questions constitutionnelles / M. Barante. – Paris, 1849. – 210s
99950
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
99951
  Fedoriv Iryna Questions of Ethnogenesis of the Belarusian People in Scientific Concept of Myron Korduba // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 4 (36), жовтень-грудень. – P. 136-147. – ISSN 1998-4634
99952
  Holman H., Irvine M.C.W. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d. – London : Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
99953
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
99954
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
99955
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
99956
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
99957
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
99958
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
99959
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
99960
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
99961
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
99962
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
99963
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237 p.
99964
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
99965
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
99966
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
99967
  Tchiladze O. Quiconque me trouvera = И всякий, кто встретится со мной.. : roman / Otar Tchiladze ; [trad. du russe par A. Karvovski]. – Moscou : Radouga, 1987. – 448 p. : ill. – Пер. по изд.: И всякий, кто встретится со мной... М.: Сов. писатель, 1981. – (Litteratures sovietiques = Романы советских писателей). – ISBN 5-05-001469-7
99968
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
99969
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
99970
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
99971
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
99972
  Hall A. Quiller bamboo / Adam Hall. – London : Headline feature, 1992. – 341 p. – ISBN 0-7472-3818-9
99973
  Hall A. Quiller solitare / Adam Hall. – London : Headline feature, 1993. – [6], 373 p. – ISBN 0-7472-3976-2
99974
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
99975
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
99976
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
99977
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
99978
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu, 1981
99979
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
99980
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
99981
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
99982
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu : Mir, 1988. – 462 с.
99983
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
99984
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
99985
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
99986
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
99987
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
99988
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
99989
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
99990
  Шипілов Л. QUO VADIS : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-1513-43-2
99991
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
99992
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
99993
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
99994
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
99995
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
99996
   Quo vadis, Університете? / [В. Бахрушин та ін.] ; за ред. Дмитра Шевчука ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – 246, [2] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7328-82-6
99997
  Shapoval V.M. Quo Vadis: Anthropological Dimension of the Modern Civilization Crisis / V.M. Shapoval, I.V. Tolstov // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акд. В. Лазаряна ; голов. ред. Хміль В.В. ; редкол.: Базалук О.О., Громов В.Є., Кац Л.А. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 19. – С. 23-31. – ISSN 2227-7242


  Quo Vadis: антропологічний вимір сучасної цивілізаційної кризи.
99998
  Клековкін О.Ю. Quo vadis? // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 367-376. – ISBN 978-966-136-114-9


  Про театр Леся Курбаса.
99999
  Гопко Г. Quo vadis? Про головні безпекові виклики для України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 44-45. – ISSN 1996-1561
100000
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,