Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
612001
  Плохій С. "Історики мають перейти від пропаганди місцевих "правд" до написання історії нації" / спілкувалася Ольга Ворожбит // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 17/18 (337/338). – С. 40-41. – ISSN 1996-1561


  Розмова із професором Гарвардського університету Сергієм Плохієм.
612002
  Лозинський К. "Історична записка" 1925 р. як спроба УАПЦ дійти порозуміння із повнотою вселенського православ"я // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 0203-5863
612003
  Стельмах С. "Історична культура" в сучасних зарубіжних та вітчизняному історіографічних дискурсах / С. Стельмах, С. Котова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "історичної культури" як наукового поняття. У контексті сучасних теоретичних підходів встановлюється кореляція між "культурою історичної пам"яті", засобом політичної інструменталізації знання про минуле в ...
612004
  Гардзаніті Марчелло "Історична спадщина належить тому, хто зумів її осмислити" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 217). – С. 10


  Засновник Асоціації україністів Італії, президент Асоціації славістів Італії, професор Університету Флоренції Марчелло Гардзаніті - про українців, слов"ян, Київську Русь та Європу.
612005
  Маначинський О. "Історична справедливість" в контексті нових реалій. Крим: чого чекати від повернення депортованого населення / О. Маначинський, Б. Парахонський // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0868-8273
612006
  Житарюк М. "Історична тяглість" щодо України (від Й. Сталіна до В. Путіна) у сценаріях реанімування Російської імперії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 101-111. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
612007
  Кононенко Тарас Петрович Історик- філософська концепція В.С.Соловйова : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Кононенко Тарас Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
612008
  Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 164-169. – ISSN 2306-4323
612009
  Войцехівська І.Н. Історик-архівіст В"ячеслав Стрельський (до 100-річчя від дня народження) / І.Н. Войцехівська, В.В. Патик // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 240-257. – ISSN 0320-9466


  Досліджується життя та діяльність українського історика-архівіста, дже- релознавця та педагога В. І. Стрельського.
612010
  Бондарчук В.В. Історик-документознавець Андрій Введенський (1891–1965): до 120-річчя від дня народження // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 210-225. – ISSN 0320-9466
612011
  Малацай І. Історик-славіст Олександр Олександрович Котляревський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 50-54. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  Друга половина ХІХ ст. стала часом пришвидшеного розвитку історичних наук. Саме у цей час з"явилася ціла плеяда видатних дослідників минувшини. Одним з них був відомий славіст, етнограф, міфолог, фольклорист та бібліограф - Олександр Олександрович ...
612012
  Ващенко В.В. Історик у боротьбі за символічну владу в соціології: М. Грушевський ж творець наукових традицій // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 37-55. – ISBN 978-966-353-435-0
612013
  Смолій В.А. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О. Гуржія) / В.А. Смолій, О.П. Реєнт // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 164-171. – ISSN 0130-5247
612014
  Гомотюк О. Історик у контексті епохи. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Калакури Ярослава Степановича. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій: ювілейний випуск / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2012. – № 4 (100) липень - серпень. – С. 87-90


  Під час навчання в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка його науковим керівником був знаний історик Іван Іванович Шевченко. З 1972 р. Ярослав Степанович працював у Київському університеті. Його призначили заступником директора Інституту підвищення ...
612015
  Вільчинський Ю. Історик украінського духу [Дмитор Чижевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 175-180. – ISBN 966-7522-09-1
612016
   Історик України - Володимир Грабовецький : біобібліогр. покажчик наук. пр. : до 85-річчя уродин / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд. Ю. Крайчук ; авт. вступ. ст. В. Марчук ; ред. А. Королько]. – 11-те вид., допов. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2013. – 617, [7] с., [8] вклеєн. арк. : іл., фотоіл. – На обкл. також: Ювілейне видання. - Помилкова паг.: с. 616-617
612017
   Історик України : Ювілейний збірник на пошану академіка Володимира Грабовецького: До 70-річчя від дня народження. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1998. – 304с. – ISBN 966-7363-07-4
612018
  Тейлор Алан Джон Персіфаль Історик як бібліограф // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 76-84. – ISBN 966-544-258-9
612019
  Маркос Ф.С. Історик як перекладач // Україна модерна : наукове видання / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 5 (16) : Перекладаючи культуру/Культивуючи переклад. – С. 269-282. – ISSN 2078-659X


  "У цьому есеї я хочу поміркувати про ті засоби, вимоги та обмеження, завдяки яким історик реалізовує або має змогу реалізувати своє важливе покликання перекладача, виступаючи в ролі посередника між різними культурами. Перш за все на ці роздуми мене ...
612020
   Історик, археолог, етнограф // Вчені України: 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 32-35. – ISBN 966-505-054-0
612021
  Шкраб"юк П. Історик, відкритий для сучасності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18-19 жовтня (№ 189/190). – С. 12


  Спогад про дослідника та активного практика Ярослава Ляльку.
612022
  Віхров М. Історик, галичанин, консерватор // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 27 (659), 3-9.07.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Історик Степан Теодорович Томашівський.
612023
  Федорук Я. Історик, його стиль і тексти: нова книга з української історіографії // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 9 (207). – С. 66-68. – ISSN 0131-2685
612024
  Калакура Я. Історик, який завжди залишався українцем (до сторіччя проф. Шевченка І.І.) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 26-28.
612025
  Грабовський С. Історик, який творив історію // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 11. – С. 98-99. – ISSN 1812--514Х
612026
  Грабовський С. Історик, який творив історію: епізоди ідейної еволюції М.Грушевського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 20
612027
  Калакура Я. Історик, якого пам"ятають // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "20 лютого виповнилося б 90 років доктору історичних наук, професору, Заслуженому працівникові освіти України, учаснику війни і ветерану праці, багаторічному завідувачеві кафедри української історії та етнополітики нашого Університету та її вихованцю ...
612028
  Брехуненко В. Історик,археограф,людина щедрого серця / В. Брехуненко, О. Маврін // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.110-113 : Портрет. – ISSN 0869-3595
612029
  Снайдер Тімоті Історика заарештувати простіше, ніж подолати проблему корупціії // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 42 (195). – С. 28-30


  Усі розмови про те, що мова та історія розділяють країну, - це балачки політиків, які хочуть викликати емоції в людей, замість того, аби намагатися подолати головні проблеми України - корупцію та відсутність верховенства права, вважає професор ...
612030
  Горгота О.Б. Історики-філософська концепція Карла Ясперса як спроба подолання замкненості філософської системи Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 102-103. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
612031
   Історики – володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У фіналі "Кубка ректора" зіграли команди історичного та географічного факультетів. Для істориків це був перший вихід у фінал турніру. Фінальну гру відвідав й із задоволенням вболівав за студентів-футболістів ректор Леонід Губерський. На матч прийшли ...
612032
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманістаристиці, 2005 - 2011 // Критика. – Київ, 2013. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 27-31. – ISSN 1563-6461
612033
  Стриєк Т. Історики vs політика в українській гуманітаристиці, 2005 - 2011 : Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов // Критика. – Київ, 2013. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 28-31. – ISSN 1563-6461


  Історик у пошуках своєї долі: Андрій Портнов.
612034
  Крайній Костянтин Історики Києво-Печерської лаври ХІХ - початку ХХ століття / Крайній Костянтин. – Київ : Пульсари, 2000. – 240с. – ISBN 966-7671-12-7
612035
  Таїрова-Яковлєва Історики мають послуговуватися документами, а не міфами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 16 - 22 квітня (№ 16). – С. 14


  У своїй праці відомий російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва посилаючись на документи розвінчала міфи, що багато століть огортали постать гетьмана. Найперший із них, звичайно ж, - про ту саму "зраду". Якої не було.
612036
  Гвоздик Н.С. Історики Німецької Демократичної Республіки про Рапалльський договір і його роль у зміцненні економічних і культурних зв"язків між СРСР і Німеччиною // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 55-62. – (Серія історії ; № 11)
612037
  Барвінська П.І. Історики німецькомовного простору і Східна Європа : пошук образів та ідентичностей протягом ХХ століття : монографія / П.І. Барвінська, М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т. – Одеса : Астропринт, 2010. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-231 та в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-190-470-4
612038
  Житков О. Історики про витоки земельних реформ 1917-1921 рр. в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано праці вітчизняних і зарубіжних істориків, присвячені висвітленню аграрних відносин в Наддніпрянській Україні у другій половині ХIХ - на початку ХХ ст. Підбито підсумки історіографічного дослідження економічного становища ...
612039
  Бездрабко Валентина Історики про документознавство, або з досвіду визначення змісту дисципліни в сучасній українській історичній науці // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С. 23-29
612040
   Історики про український вимір Другої світової війни // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Українська Друга світова", присвячена 70-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У конференції взяли участь і виступили ректор університету Л. Губерський, декан ...
612041
   Історики пропонують переосмислити роль і місце Полтавської битви в історії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 11
612042
  Кіт Л. Історики у нетрях НАТО // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 5


  "У серпні 2016 року Студпарламент Університету та Відділ по роботі зі студентами запропонував студентам історичного провести квест і театралізовану екскурсію Червоним корпусом. Хто ж, як не історики, може цікаво розповісти про історію alma mater? ...
612043
  Іванко А.Б. Історики України XIX - XX ст. : (нариси української історіографії) / А.Б. Іванко ; Обласна організація Всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. – 382, [2] с. – ISBN 966-583-076-7
612044
   Історики Харківського університету : біобібліогр. довідник (1905-2013 рр.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.М Богдашина та ін. ; редкол.: С.І. Посохов (відп. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 283, [1] с., [10] арк. портр. – Бібліогр.: с. 280 та в кінці ст. – ISBN 978-966-623-881-1
612045
  Арасланова С. Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ - початок ХХ): історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 162-166. – ISSN 2076-1554
612046
  Зозуля А. Історики: стежками профорієнтації / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 7


  Про "Дні відкритих дверей" на історичному факультеті: екскурсія в Музей історії університету, зустріч з деканом В.Ф. Колесником, концерт.
612047
  Кузьменко С.Г. Історико--правовий аналіз деяких систем пенсійного страхування через призму цивільного законодавства про пенсійне забезпечення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 182-189
612048
  Хоменець Р.Б. Історико- правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.21-29
612049
  Воробей Р. Історико- теоретичні проблеми самоврядних структур та їх взаємодія з органами виконавчої влади в Чернігівській губернії другої половини ХІХ століття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.431-436
612050
  Дмитрюк В.В. Історико-антропологічна варіативність функціонування фотографії у культурах Одещини : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Дмитрюк Вікторія Вікторівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича, Ін-т народознавства. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
612051
  Долженко Ю. Історико-антропологічний нарис поховань XVI–XVIII ст. з с. Жовнино на Черкащині / Ю. Долженко, О. Прядко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 43-50. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовано останки людей, похованих у с. Жовнино в XVI-XVIII ст. Проведено порівняльний аналіз морфологічних комплексів цієї вибірки з населенням Східної Європи XIV-XX ст. Визначено, що за даними краніометрії простежується зв"язок ...
612052
  Горак Г.І. Історико-антропологічний підхід / Г. Горак // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 166. – ISBN 966-642-073-2
612053
  Чаркіна Т.І. Історико-антропологічні аспекти розвитку культурного діалогу у глобалізаційному вимірі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 4-13. – ISSN 2312-4342
612054
  Волошин І.М. Історико-археологічний потенціал в межах єврокоридору Львів-Краковець / І.М. Волошин, Ю.І. Чикайло // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 160-168 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
612055
  Мезенцев В. Історико-археологічні дослідження садиби І. Мазепи в Батурині // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-11
612056
  Ніколаєва Т. Історико-археологічні факти про київський Дніпро як джерело туристичної привабливості міста // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 248-254. – ISBN 978-617-7399-39-0
612057
  Калакура Я. Історико-архівознавча школа Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 8-19. – ISBN 966-625-009-8
612058
  Смоляк В.В. Історико-архітектурне дослідження будівлі Вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва / В.В. Смоляк, Субін-Кожевнікова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 151-161 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
612059
  Дробна І. Історико-архітектурний розвиток Кам"янця-Подільського кінця XIX - початку XX ст. за документальними листівками В. Вінярського // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 13-14
612060
  Кучер П.В. Історико-архітектурні пам"ятки Рівненської області: геопросторове поширення, туристичні маршрути та їх хзарактеристика / П.В. Кучер, І.М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
612061
  Смогоржевська І. Історико-бібліографічна спадщина Михайла Грушевського // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 4. – С. 171-175. – ISSN 0869-3595
612062
  Серебрякова Т. Історико-бібліографічне дослідження періодичних видань ХVIII - першої половини ХХ ст. з фонду Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – С. 25-28
612063
  Бодак О.П. Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 29-39. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
612064
  Лєсовець Н.М. Історико-бібліотекознавча та історико-бібліографічна спадщина у сучасному інформаційному просторі // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 143-147
612065
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості Бориса Євгеновича Сємейкіна (1900-1938) // Кинематика и физика небесных тел : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Отделение физики и астрономии ; гл. ред. Я.С. Яцкив ; редкол.: И.Л. Андронов, В.Г. Булацен, Б.И. Гнатык [и. др.]. – Киев, 2018. – Т. 34, № 2 (200). – С. 71-75. – ISSN 0233-7665
612066
  Балишев М.А. Історико-біографічне дослідження життя та творчості українського астрофізика професора Мстислава Сергійовича Саврона (1902—1943) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 96-124. – ISSN 1560-4926


  " Історія астрономії у Харкові розпочалася з утворення у 1808 р. у Харківському університеті астрономічного кабінету та читання лекцій Іоганом Гутом (1763-1818), астрономом Франкфуртського університету".
612067
  Ляхоцький В. Історико-біографічні дослідження життя та діяльності й бібліографічні студії творчості І. Огієнка (митрополита Іларіона): питання класифікації // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 294-325. – Бібліогр.: с. 306-325. – ISBN 966-02-2067-7
612068
  Ходорківський І.Д. Історико-біографічні твори з життя письменників / І.Д. Ходорківський. – К., 1963. – 170с.
612069
  Білинська М.М. Історико-генетична природа термінологічного забезпечення публічного адміністрування з джерел адміністративного права // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 237-238
612070
  Смоляк П.О. Історико-генетичний аналіз ідей виховання лідерських якостей особистості / П.О. Смоляк, Р.В. Сопівник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 161-167. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
612071
  Оробець І. Історико-генетичний підхід у дослідженні еволюції концепції сталого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-101. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи еволюції концепції сталого розвитку. Визначено роль ООН у становленні та пропагуванні ідей сталого розвитку. Виокремлено шляхи досягнення сталого розвитку. Рассмотрены основные этапы эволюции концепции устойчивого развития. ...
612072
  Сверчевська І.А. Історико-генетичний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 82-86. – ISSN 2413-1571
612073
  Бондаренко І. Історико-генетичні витоки засобів національної самоідентифікації в дизайні інтер’єру // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 222-230
612074
  Капранов Я.В. Історико-генетичні витоки поняття "прамова" у порівняльно-історичному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821


  У статті проаналізовано історико-генетичні витоки поняття прамови у порівняльно-історичному мовознавстві; зроблено спробу осмислити поняття прамови крізь модель родовідного дерева А. Шлейхера і модель теорії хвиль Г. Шухардта, І. Шмідта; установлено ...
612075
  Пасішник Любов Історико-географічна екскурсія по ландшафтному парку "Знесіння" : Позаурочна робота // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-28 : Схема. – Бібліогр.: 4 назви
612076
   Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1988. – 112с.
612077
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне дослідження процесу формування польської громади Південно-Східної України для цілей туризму // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 71-81


  Регіон Південно-Східної України відноситься до поліетнічних, населення якого формувалося протягом багатьох століть шляхом інтеграції традицій природокористування багатьох народів. Серед таких вагому роль у формуванні регіональної специфічності ...
612078
  Полєшко Д.Р. Історико-географічне дослідження Радомишльського Полісся // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 152-154
612079
  Афанасьєв О.Є. Історико-географічне районування Південно-східної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 102-109


  Історико-географічне районування - це порівняно слабо розроблений розділ в регіональній історії географії. В статті розглядаються чинники, що впливають на цей вид районування з точки зору концепції регіонального природокористування. Запропоноване ...
612080
  Колотуха І. Історико-географічний аналіз зв"язності житлових районів міста Києва легкорейковим транспортом у ХХ-ХХІ сторіччі // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 27-31. – ISSN 2413-7154


  Система громадського транспорту є надзвичайно важливою складовою функціонування міст, в першу чергу - великих столичних. Для формування територіальних меж м. Києва важливу роль відіграв легкрейковий (трамвайний) транспорт. Мета дослідження - аналіз ...
612081
  Федчук А.П. Історико-географічний аналіз та сучасна компонентна структура антарктичного туризму // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 304-311. – Бібліогр.: 13 назв


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голву Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Баніфатійовича Антоновича.
612082
  Кіян О. Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 207-216. – (Історичні науки ; вип. 16). – ISBN 966-8089-24-8


  Здійснено аналіз наукової спадщини Володимира Антонович в царині історичної географії. Визначено роль історико-географічного фактору в інтерпретації вченим історії України. В статті згадуються імена вчених: О. Андрієвського, О. Андріяшева, В. ...
612083
  Скляров О.А. Історико-географічний чинник геопланування міста Херсон // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 166-169
612084
  Винниченко І.І. Історико-географічні аспекти дослідження української східної діаспори // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 14-15. – (Географія ; Вип. 45)


  Означено стан студіювань української східної діаспори, представлено варіант програми її історико-географічних досліджень.
612085
  Рудакевич І. Історико-географічні аспекти розвитку електричного транспорту міста Львова // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 122-126 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
612086
  Гладкий О.В. Історико-географічні аспекти розвитку Київської господарської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 48)


  Розглянуто історичні аспекти формування і розвитку господарства та системи розселення Київської агломерації. Застосовано методику оцінки порогового розвитку великих міст.
612087
  Вербиленко Г.А. Історико-географічні дослідження в історично-філологічному відділі ВУАН у 20-30-х роках XX ст. / Галина Вербиленко ; [відп. ред. Я.В. Верменич] ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 118, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7170-8
612088
   Історико-географічні дослідження на Україні : Збірка наукових праць. – Київ, 1998. – 211с. – ISBN 5-7702-1280-2
612089
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 246 л. + Додатки : л.200-246. – Бібліогр. : л.178-199
612090
  Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Борисова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
612091
  Трусій О. Історико-географічні особливості розвитку науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено історико-географічні особливості розвитку науки. Розглянуті етапи розвитку наукового потенціалу та виділені три історико-географічні зрізи. Охарактеризовано особливості становлення природознавства. Досліджено зародження, існування та ...
612092
  Когатько Ю. Історико-географічні особливості розвитку православ"я, як основної релігії в Чернігівській області // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 145-147
612093
  Рутинський М.Й. Історико-географічні особливості становлення Прикарпатського курорту Моршин // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 151-161


  Проведено ретроспективно-географічний аналіз специфіки становлення курорту Моршин на ринку міжнародних оздоровчо-рекреаційних послуг. Прослідковано основні етапи еволюції курорту від одиничного приватного закладу сезонного типу до поліфункціонального ...
612094
  Зубик А. Історико-географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 178-183. – ISSN 2076-1333
612095
  Трубчанінов С.В. Історико-географічні праці 20-х років XX ст. Федора Петруня // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 66
612096
  Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (345), вересень - жовтень. – С. 88-100. – ISSN 0130-6936
612097
  Трубчанінов С.В. Історико-географічні уявлення в контексті осягнення історії України Михайлом Максимовичем // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – C. 78-90. – (Історичні науки ; вип. 12). – ISSN 2309-8074
612098
  Миронюк Н.В. Історико-географічні фактори розвитку культурної сфери Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 248-258. – Бібліогр.: 14 назв.
612099
   Історико-геогрфічні дослідження на Україні : Збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992. – 124с.
612100
  Подобівський В.С. Історико-геоморфологічна зумовленість малюнка поселенської мережі Кремецького і Шумського районів (Гологоро-Кремецький кряж) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 117-122 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0868-6939
612101
  Левченко О. Історико-геоморфологічний аналіз території західної межі Українського щита впродовж мезозой-кайнозою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-37. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто різні підходи до проведення західної межі Українського щита і відповідно дано характеристику кожній з цих меж. Зроблено порівняльний палеогеоморфологічний аналіз території західної межі щита протягом мезозой-кайнозою. Different ways of ...
612102
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.; Ін-тут народозн. НАН України. – Львів, 2004. – 394л. – Бібліогр.: л. 351 - 394
612103
  Сокіл Василь Васильович Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.07 / Сокіл В.В.КНУТШ. – Київ, 2005. – 34с. – Бібліогр.: 21 назв.
612104
  Слободянюк Н. Історико-гносеологічний аналіз поняття безеквівалентної лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається питання виникнення та розвитку теорії про взаємозв"язок мови і культури. Особливу увагу приділено національним і культурним особливостям мов. Стаття містить аналіз праць українських та зарубіжних мовознавців, що займались вивченням ...
612105
  Козюба В.К. Історико-демографічна характеристика давньоруської сім"ї : (за матеріалами історичних та археологічних джерел) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.29-41. – ISSN 0235-3490
612106
  Шейко В.М. Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об"єднань України: культурологічний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 172-193. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325
612107
  Бездрабко В.В. Історико-джерелознавчі набутки XIX ст. і формування основ документознавства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 282-288. – (Історія ; Вип. 25)
612108
  Линченко М. Історико-джерельна база відтворення героїки громадянської війни у творах В. Винниченка та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 129-131
612109
  Лукашова Н. Історико-дидактичний аналіз використання диференційованого підходу в навчанні хімії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-36.
612110
  Комлєв Олександр Олександрович Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій українського щита : Автореф. дис. ... д-ра географ. наук: 11.00.04 / Комлєв О.О.; НАН України Інститут географії. – Київ, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
612111
  Іваницький-Василенко Історико-догматичне виучування джерел магдебурзького права в Західній Русі і Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.131-140. – ISSN 0869-2491
612112
  Нестеренко О. Історико-еволюційний підхід у науковій спадщині М. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-27. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано реалізацію історико-еволюційного підходу у творчості М. Зібера Realization of historical-evolutional approach in M. Ziber"s heritage is analized
612113
  Рудько Г.І. Історико-екологічні передумови формування та розвитку промислово-міських агломерацій України / Г.І. Рудько, І.М. Суматохіна // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
612114
  Бездрабко В.В. Історико-екологічні студії в краєзнавстві 1920-1930-х рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 21-30
612115
  Снігова О.Ю. Історико-економічна ґенеза структурних диспропорцій економіки старопромислових регіонів України // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 164-173. – ISSN 0320-4421
612116
  Вербова О. Історико-економічна наука про національний господарський рух у Західній Україні впродовж 1848-1944 років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 63-69. – ISSN 1728-9343
612117
  Небрат В.В. Історико-економічне підгрунтя суспільних перетворень // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 70-89. – ISBN 978-966-02-8705-1
612118
  Гайдай Т.В. Історико-економічний аналіз розробки проблеми цінності у вітчизняній та зарубіжній теорії // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 276-289. – ISSN 0320-4421
612119
  Студінський В.А. Історико-економічний аналіз співробітництва Міжнародного валютного фонду та України в розрізі сучасних викликів / В.А. Студінський, К.М. Рошкар // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 165-171. – ISSN 2306-546X
612120
  Денисенко Ю.В. Історико-економічний аспект дослідження норми відсотка як регулятора інвестиційного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Економіка ; вип. 44)


  В історико-економічному розрізі розглядається проблема визначення факторів, які впливають на норму відсотка в ринковій економіці. Дана еволюція і характеристика підходів прихильників класичної, неокласичної та кейнсіанської теорії до аналізу норми ...
612121
  Корнійчук Л.Я. Історико-економічні дисципліни в системі економічних наук / Л.Я. Корнійчук, В.М. Фещенко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 73-78. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
612122
  Небрат В.В. Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 9-26. – ISSN 0320-4421


  Тенденційна оцінка поглядів та діяльності М.Бунге, М.Драгоманова, М.Зібера, В.Каразіна, М.Туган-Барановського та ін. обумовила вилучення їхніх найбільш глибоких і прогресивних ідей з арсеналу наукового пошуку та прирекла на тривале забуття цілу плеяду ...
612123
  Леоненко П.М. Історико-економічні дослідження радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-29. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито новітні тлумачення радянських та пострадянських економічних реформ (1985-2000 рр.) у вітчизняній та зарубіжній історико-економічній літературі.
612124
  Ущаповський Ю.В. Історико-економічні дослідження у світлі методології сучасного інституціоналізму // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 9-54. – ISBN 978-966-683-540-9
612125
  Даниленко Л.І. Історико-етимологічна реконструкція семантики чеського прислів"я // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 221-227. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
612126
  Лучканин С.М. Історико-етимологічний правопис румунського лінгвіста Тімотея Чіпаріу (1805-1887) та українського філолога Михайла Максимовича (1804-1873) як спосіб обгрунтування старожитності власного етносу та його мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 387-393
612127
  Карпенко О.П. Історико-етимологічні розвідки (на матеріалі ойконімів Житомирщини) // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 203-211. – ISBN 978-966-489-126-1
612128
  Карпенко О.П. Історико-етимологічні розвідки з ойконімії Кіровоградщини // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 14-25. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
612129
  Гладких М.І. Історико-етнічна спільність / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167. – ISBN 966-642-073-2
612130
  Глушко М. Історико-етнографічне районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (373), травень - червень. – С. 9-21. – ISSN 0130-6936
612131
  Верба І. Історико-етнографічний гурток при університеті Св. Володимира та його роль формуванні історико-економічної школи М.В. Довнар-Запольського / І. Верба, Д. Карпусь // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004. – № 8. – С. 50-54
612132
  Бондаренко Г. Історико-етнографічний огляд літератури за 1991-2008 рр. (Волинська область) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 294-311
612133
  Аксьонова Н.В. Історико-етнографічний регіон Слобожанщина в історіографічних дослідженнях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 101-105. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 21). – ISSN 2227-6505
612134
  Федака С. Історико-етнографічний фактор у сучасній геостратегії України // Геополітика України: історя і сучасність : збірник наукових праць. – Ужгород, 2010. – Вип. 2. – С. 54-64. – ISSN 2078-1431
612135
  Ільченко І.І. Історико-етнографічні відомості про надвеликолузький регіон у зв"язку з формуванням місцевого антропонімікону // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 102-107


  Стаття продовжує цикл публікацій автора з антропонімії надвеликолузького регіону. У ній подаються історико-етнографічні відомості про цей регіон.
612136
  Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України : навч. посібник / Степан Макарчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 351, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 345-351 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-925-5
612137
  Кукса Н.В. Історико-етнографічні студії Івана Гончара: чигиринський вимір // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 344-350
612138
  Даниленко В. Історико-етнологічне дослідження про культуру повсякдення міст України. (Рецензія на монографію Мирослава Борисенка "Житло та побут міського населення України у 20–30-х роках ХХ ст. Монографія." – К.: Стилос, 2009. – 356 с. іл.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 170-171
612139
  Вільчинська С.В. Історико-етнологічні дослідження М. Максимовича як проекція антропологічної науки // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2007. – Вип. 17/18. – С. 449-466
612140
  Гуска М.Б. Історико-етнологічні засади оздоровчо-рекреаційного туризму в Кам"янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка / М.Б. Гуска, В.В. Щегельський // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 40-43. – Бібліогр.: 3 назв.
612141
  Пастух М.В. Історико-картографічний нарис про визначення параметрів Земної кулі та географічного місцерозташування території Тмутараканського острова // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 205-209. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 966-631-331-6
612142
  Афанасьєва З.Б. Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906-1920 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 173-183. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
612143
  Товстоляк Н.М. Історико-краєзнавча діяльність Василя Васильовича Тарнавського-молодшого (1938-1899) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 185-191. – (Історія та географія ; вип. 48)
612144
  Гончаров О. Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 2013 // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 213-220. – ISSN 2222-5250
612145
  Королько А. Історико-краєзнавча робота у вищій школі як складова частина популяризації вивчення історії м. Івано-Франківськ // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 92-95
612146
  Клименко Н. Історико-краєзнавча спадщина Івана Крип"якевича // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 157-164
612147
  Кінд-Войтюк Історико-краєзнавча та памяткоохоронна діяльність на Західній Волині у 1920-1930-х рр.: джерела вивчення // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 29-34. – ISSN 2305-9389
612148
  Юрченко О. Історико-краєзнавча характеристика топонімів с. Лецьки на Переяславщині // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 74-84
612149
  Крючкова Н.Д. Історико-краєзнавче дослідження періодичних видань ХІХ - початку ХХ ст. відділу рідкісних видань бібліотеки Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 97-100. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
612150
  Костриця М.Ю. Історико-краєзнавче товариство "Волинь" у Німеччині // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 146-151. – ISBN 966-7626-11-3
612151
  Романюк Н. Історико-краєзнавчий додаток "Єлисавет": історія, завдання, жанрово-тематичне наповнення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 40-42. – ISSN 2076-9326
612152
  Білоцерківська І. Історико-краєзнавчий музей Сакунівської школи: створення та діяльність (1972 - 2010) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 138-145
612153
  Кашаба О. Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 23-29
612154
   Історико-краєзнавчі дослідження в Харківському університеті (кін. ХIX - поч. ХX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – C. 23-29
612155
  Надольська В. Історико-краєзнавчі дослідження Вальдемара П"ясецького // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 211-214
612156
  Королько А. Історико-краєзнавчі дослідження з вивчення Покуття (90-і рр. XX - початок XXI ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 248-262. – ISSN 2078-6077
612157
  Добржанський О. Історико-краєзнавчі дослідження на Буковині в ХХ - на початку ХХІ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 39-44. – ISBN 966-8653-41-6
612158
  Щербина Н. Історико-краєзнавчі дослідження на Одещині у другій половині ХХ століття: тенденції та напрямки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов. – Київ, 2017. – № 1/2 (98/99). – С. 25-38. – ISSN 2222-5250
612159
  Лобурець В.Є. Історико-краєзнавчі дослідження на Полтавщині // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 40-42
612160
  Вакулишин С. Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 180-185. – ISSN 2222-5250
612161
  Біла С. Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України / С. Біла, В. Драган // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Галик В., Петречко О., Андрєєв В. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 11-22. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 2312-2595
612162
  Шльончик А. Історико-краєзнавчі пошукові завдання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 27. – С. 5-9.
612163
  Головкін Б.М. Історико-кримінологічне дослідження тяжкої корисливо-насильницької злочинності: від радянської доби до часів незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 143-151. – ISSN 0201-7245
612164
  Ларін Д.І. Історико-критичний аналіз психології релігії як галузі психологічної науки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 107-114. – ISBN 978-613-8-33760-7
612165
  Біляєва С.О. Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина" у 2006-9 рр. Хроніка подій / С.О. Біляєва, І.М. Дрига, О.Є. Фіалко // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 206-209. – ISSN 1608-0599


  Важливим кроком у розвитку співробітництва вчених, діячів культури, широкого кола громадськості, налагодження діалогу культур країн-сусідів України та Туреччини стала фундація Історико-культурної асоціації "Україна - Туреччина" (ІКАУТ). У межах ...
612166
  Тарасова Оксана Олексіївна Історико-культурна еволюція артикуляційного комплексу (на прикладі вокальних циклів 19-20 сторіч) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Тарасова О.О.; ХДА культури. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
612167
  Овчинников Е. Історико-культурна пам"ятка "Гайдамацькі льохи" на батьківщині Т. Шевченка // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 22-26. – ISBN 966-95758-1-8
612168
  Волчук С. Історико-культурна реконструкція як чинник збереження духовної спадщини // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 17-19
612169
  Гаврилюк С.В. Історико-культурна спадщина Волині в описах польського дослідника Тадеуша Стецького // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 130-135. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
612170
  Терещенко О. Історико-культурна спадщина Корсунщини // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 10 (170). – С. 34-36
612171
  Паньків Н. Історико-культурна спадщина малих історичних міст Івано-Франківської області та її використання в галузі туризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 161-168 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
612172
  Тюрменко І. Історико-культурна спадщина на веб-сайтах системи державних архівів областей України: стратегія доступу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 70-75. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано контекстну поведінку веб-сайтів Державних архівів областей України для встановлення пріоритетних напрямків удосконалення їх змісту, оформлення та наповнення з метою покращення умов вільного доступу користувачів до інформаційних ...
612173
  Федірко А. Історико-культурна спадщина Новгорода-Сіверського // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 2/3 (114/115). – С. 35-37
612174
  Кіндрачук Н.М. Історико-культурна спадщина Тернопільської області: сучасний стан та перспективи використання в туризмі // Записки історичного факультету : наук.-істор. видання / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – Вип. 23. – С. 121-128. – ISBN 978-617-689-047-8
612175
  Кузіна Н. Історико-культурна спадщина української діаспори в сучасній туристичній практиці // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 75-81. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його значенням як однієї з найбільш активних форм спілкування людей, що сприяє встановленню і розширенню культурних зв"язків. На початку нового тисячоліття дослідники різних напрямів усе частіше ...
612176
  Поливач К.А. Історико-культурна спадщина як фактор розвитку регіонів та населених місць України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр. 34 назви. – ISSN 1561-4980
612177
  Химинець В.В. Історико-культурна спадщина як чинник стимулювання економічного розвитку регіону / В.В. Химинець, Г.І. Цімболинець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (97). – С. 57-64. – ISSN 1562-0905
612178
  Куц О.Р. Історико-культурна спадщина: невикористані можливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 64-65. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізується значення ознайомлення студентів з київськими пам"ятками історії та культури у вихованні молоді.
612179
  Яковлев О.В. Історико-культурна цінність книжкових пам"яток України 20-х рр. XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 166-171
612180
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережних територій річки Почайна у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 227-232. – ISSN 2076-815X
612181
  Носенко Г.А. Історико-культурна цінність прибережної території озера Йорданське у місті Києві як фактор сучасного розвитку / Г.А. Носенко, Г.А. Драгомирова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 299-304. – ISSN 2077-3455
612182
  Розумна Л.-Д. Історико-культурне значення Острозької Біблії / Л.-Д. Розумна, Л. Льода // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 3-23. – ISBN 966-02-1903-2
612183
  Братусь І.В. Історико-культурне значення спогадів про Олександра Довженка // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 193-196. – ISSN 2226-3209
612184
  Братель О. Історико-культурниі особливості аргентинської поетичної картини світу // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – C. 30-41. – ISBN 966-7773-70-1
612185
  Поливач К.А. Історико-культурний каркас України: методичні підходи до його виявлення та дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
612186
  Мадей А.С. Історико-культурний контент інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (2004-2019 рр.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мадей Анна Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 282 арк. – Додатки: арк. 217-282. – Бібліогр.: арк. 185-216
612187
  Карпенко Г. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 123-127
612188
  Карпенко Г.А. Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій


  Досліджуються прийоми передачі китаємовних соціально-побутових реалій українською мовою.
612189
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 234л. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр. : л.215-234
612190
  Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. + Додатки : л.200-214. – Бібліогр.: 9 назв
612191
  Сергіюк І.М. Історико-культурний потенціал гарнізонних комплексів Волині та заходи з їх реабілітації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 162-165. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
612192
  Дударчук К.Д. Історико-культурний потенціал стародавніх містечок як чинник розвитку туризму у Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 137-143 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
612193
  Козловський А.А. Історико-культурний розвиток Південного Подніпров""я в IX-XIV ст / А.А. Козловський. – К, 1992. – 184с.
612194
  Капелюшний В. Історико-культурний туризм в Україні та країнах Європи: висвітлення в літературі його суті, змісту, історії розвитку та досвіду правового регулювання / В. Капелюшний, М. Чубата // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 50-59. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У сучасних міжнародних документах, що стосуються розвитку туризму, наголошується на економічному, світоглядному, пізнавальному й комунікативному значенні туризму як особливого соціально-культурного інституту загальнолюдської культури, що, безперечно, ...
612195
  Яковенко Н. Історико-культурний туризм як інструмент м"якої сили в політиці держав // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7399-29-1
612196
   Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – 330, [1] с. : кольор. іл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7399-29-1
612197
  Гордіца К.А. Історико-культурні архетипи господарювання в український традиції підприємництва // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 126-141. – ISSN 0320-4421
612198
  Братусь І.В. Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 95-101. – ISSN 2076-1554
612199
   Історико-культурні заповідники : [наукова монографія] / М-во культури України ; Держ. служба з питань нац. культ. спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : [Деснянська правда], 2011. – 292 с., [9] арк. іл. : табл., іл., карти. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-502-497-2
612200
  Вара О.А. Історико-культурні заповідники Міністерства культури України. Сучасний стан, проблеми та актуальні питання розвитку // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 297-308. – ISBN 978-966-651-971-2
612201
   Історико-культурні заповідники. Плани організації територій : [наук. моногр.] / М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохорон. досліджень ; за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. О.М. Сердюк]. – Київ : Фенікс, 2011. – 191, [48] с. іл., [10] л. іл. : фотогр., табл., карти. – Присвяч. пам"яті видатного укр. музейника і пам"яткоохоронця, засн. і першого дир. Нац. істор.-етногр. заповідника "Переяслав", Героя України Михайла Івановича Сікорського. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-651-737-4
612202
  Братель О.М. Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 71-76
612203
  Шевчук В.В. Історико-культурні передумови становлення полтавської психологічної школи у XVIII - XX століттях : монографія / В.В. Шевчук, М.-Л.А. Чепа ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ : Слово, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-211 та в додатках: с. 228-246. – ISBN 978-966-194-219-5
612204
  Волков С. Історико-культурні передумови становлення професійної мистецької освіти в Україні // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 21-37. – ISBN 978-966-2241-15-0


  Про історію мистецької освіти в Україні, мистецькі школи. "Важливим освітнім центром, в якому значне місце належало музичному вихованню, став відкритий 1834 р. в Києві університет. У його музичних класах молодь мала можливість отримати певні навички не ...
612205
  Єрошенко О.В. Історико-культурні передумови формування української опери // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 286-294
612206
  Павленко Т.М. Історико-культурні рекреаційні ресурси Полтавської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
612207
  Мисько В.З. Історико-культурні ресурси національного природного парку "Подільські Товтри" та їх рекреаційне значення // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 14-16
612208
  Кармазін А. Історико-культурні традиції Волині та їх вплив на формування композиторської особистості М.І. Вериківського // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 10. – С. 359-367. – ISSN 2411-3832
612209
  Зубкова Н.М. Історико-культурні фонди бібліотек як комплексний об"єкт наукового дослідження (на прикладі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.10-15.
612210
  Джой Чиндінма Отуоньє Історико-культурологічний аналіз національної проблематики Нігерії в міжнародних документах // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2226-3209
612211
  Шейко В. Історико-культурологічні аспекти впливу інноваційних циклів на геопростір // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.90-96
612212
  Шейко В.М. Історико-культурологічні аспекти психоаналізу : Монографія / В.М. Шейко. – Харків : Основа, 2001. – 152с. – ISBN 5-7768-0746-8
612213
  Бойко В.І. Історико-культурологічні засади діалектичного характеру свободи // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.15-21
612214
  Лавер О. Історико-культурологічні хронологічно значущі літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 54-57
612215
  Романчук С.П. Історико-ландшафтні дослідження в Україні (проблеми та перспективи) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Географія ; Вип. 45)


  Розглянуто етапи становлення та основні проблеми історичного ландшафтнознавства.
612216
  Романчук С.П. Історико-ландшафтнознавча реконструкція території сучасного Майдану Незалежності та його довкілля на давньокиївський період // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 98-120. – Бібліогр.: 22 назви
612217
  Півторак Г.П. Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Григорій Півторак ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2015. – 510, [2] с., [1] арк. портр. : табл. – До 80-річчя від дня народж. та 50-річчя наук. діяльності. - Текст укр., пол., білорус. – Бібліогр. в прим.: с. 490-493 , хронол. покажч.: с. 494-508 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1476-3
612218
  Тараненко О. Історико-лінгвістична славістика: вибрані праці // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 0027-2833
612219
  Ніка О.І. Історико-лінгвістичний дискурс модальності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 336-339
612220
  Пуряєва Н. Історико-лінгвістичні дослідження української мови: основні напрямки // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 56-66. – ISSN 1682-3540
612221
  Томенко Олеся Миколаївна Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років 20 ст. : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Томенко Олеся Миколаївна; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 172л. – Бібліогр.:л.160-172
612222
  Томенко О.М. Історико-літературна концепція Михайла Калиновича в контексті українського літературного процесу 20-30-х років ХХ століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Томенко О.М. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
612223
  Гнатюк М. Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 85-93. – ISBN 978-966-171-312-2
612224
  Мучка М. Історико-літературний дискурс в Україні з приводу творчості Гайнріха фон Кляйста // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 177-186. – ISSN 2304-9383
612225
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2000
612226
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 6. – 2001
612227
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 7. – 2002
612228
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 8. – 2002
612229
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 9. – 2003
612230
   Історико-літературний журнал. – Одеса : Астропринт
№ 10. – 2004
612231
  Хворостяний І.Г. Історико-літературний контекст концепту свободи в прозі Панаса Мирного // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 555-560


  Статтю присвячено дослідженню історико-літературного контексту концепту свободи в прозі Панаса Мирного. Простежено витоки цього поняття, його іманентну роль для розвитку літератури, зокрема, творчості Панаса Мирного. Доведено, що в концепт свободи в ...
612232
  Вільна Я.В. Історико-літературний контекст творчості Г. Квітки-Основ"яненка : навч. посібник / Ярослава Вільна. – Київ : Логос, 2010. – 202, [1] с. – Покажч. імен.: с. 170-175. – Бібліогр.: с. 176-201. – ISBN 978-966-171-306-1
612233
  Вільна Я. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації творчості Г. Квітки-Основ"яненка : Монографія / Я.Вільна; КНУТШ. – Київ : Альтерпрес, 2005. – 300с. – ISBN 966-542-270-7
612234
  Стебун І. Історико-літературні нариси / І. Стебун. – Київ-Львів, 1947. – 256с.
612235
  Оглоблин-Глобенко Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко ; упоряд. І. Кошелівець ; вступ. ст. В. Кубійовича й І. Кошелівця // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Мюнхен, 1958. – Т. 167 : Історико-літературні статті / Микола Оглоблин-Глобенко. – С. 1-160. – (Праці філологічної секції)
612236
   Історико-літературні, теоретико-літературні й мовно-стилістичні аспекти творчості Тодося Осьмачки : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 105-ї річниці з дня народження Т.С. Осьмачки, 11-12 трав. 2000 р. – Черкаси : [б. в.], 2000. – 128, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 120-122 та наприкінці ст.
612237
  Музичко О. Історико-меморіальна експедиція 1909 р. по козацьких місцинах нижньої течії Дніпра членів Одеського відділення Російського військово-історичного товариства // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 53-62. – ISSN 2519-2523
612238
   Історико-меморіальний музей Євгена Коновальця / матеріал підготував Львівський історичний музей // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 травня (№ 19). – С. 9
612239
  Босацький А.М. Історико-меморіальний музей Олекси Довбуша / А.М. Босацький. – Ужгород, 1975. – с.
612240
  Фуртес О. Історико-мемуарний літопис УГА "Український Скиталець" 1920-1923 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 130-137. – ISBN 978-966-02-5080-2
612241
  Тодорова Є.М. Історико-методичний аспект концепції ретроспективної національної бібліографії (РНБ) України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 152-162. – ISBN 966-7352-66-8


  З"ясовуються суть поняття "ретроспективна національна бібліографія", її об"єкт, принципи добору та характеристики документів у репертуарних покажчиках, а також генезис формування системи посібників РНБ в Україні.
612242
  Христова Т.Є. Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Христова Т.Є., Пюрко О.Є., Мусієнко М.М. ; КНУТШ ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – 420 с. : іл. , табл. – Бібліогр.: с. 395-415. – ISBN 978-966-197-032-7
612243
  Мороз С.А. Історико-методологічні підвалини розвитку стратиграфії / С.А. Мороз, І.П. Соколов, Совяк-Круковський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 47-61. – (Геологія ; Вип. 14)


  Аналіз історико-методологічних підвалин стратиграфічної геології дозволяє окреслити перспективи її подальшого розвитку. Передусім постає необхідність коректного узагальнення величезного емпіричного матеріалу, який треба впорядкувати і систематизувати з ...
612244
  Ціватий В.Г. Історико-методологічні традиції інституціональних витоків італійської та іспанської державності, політики і дипломатії (до 150-річчя від дня народження проф. В.К. Піскорського) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 98-103. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
612245
  Бушак С. Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 159-169. – ISBN 978-966-2374-12-4
612246
  Ізотов А.О. Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контектсті розвитку Києва 10 - початку 21 століть : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Ізотов А.О.; Мін-во культури і туризму України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 13 назв
612247
  Шамраєва О.О. Історико-містобудівний розвиток та архітектура м. Тульчина Вінницької області у повоєнний період (1945-1981 рр.) // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 121-124
612248
  Крижанівський О.А. Історико-містобудівний та еколого-геологічний аналіз території басейну річки Либідь // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 287-292. – ISSN 2077-3455
612249
   Історико-містобудівні дослідження Києва / за ред. В. Вечерського ; [відп. за вип. Сердюк О.М.] ; М-во культури України ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Фенікс, 2011. – 312 с.; [118] с. іл. : іл., карти, портр. – Присвячується пам"яті видатного укр. пам"яткоохоронця, почесного громадянина міста Києва, акад. П.Т. Тронька. - Додатки: с. 278-310. – Бібліогр.: с. 244-277. – ISBN 978-966-651-959-0
612250
   Історико-містобудівні дослідження м. Василькова / В.В. Вечерський, Л.В. Тормілович, І.В. Єрзіна, О.А. Кожушко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 77-109. – ISBN 978-966-651-795-4
612251
  Вечерський В.В. Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В.В., Скібіцька Т.В., Сердюк О.М. ; за ред. канд. архітектури, лауреата Держ. премій України в галузі архітектури В. Вечерського ; М-во культури і туризму України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : Фенікс, 2008. – 105, [1] с., [18] арк. фотоіл., схем : іл., табл. – Присвяч. 600-річчю першої згадки про місто Чернівці. – Бібліогр.: с. 96-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-651-647-6
612252
  Пономаренко Л.П. Історико-науковий аналіз досліджень в галузі магнітооптики в Україні.. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.05 / Пономаренко Л.П.; НАН України. Ін-т теоретич. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1997. – 22л.
612253
  Колтачихіна О.Ю. Історико-науковий аналіз досліджень у галузі реєстрації, передачі та відтворення інформації (світовий контекст) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 137-153. – ISSN 0374-3896
612254
  Мироненко С.Г. Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Дис....канд. біол. наук: Спец. 03.00.23 -іст. біології / Світлана Георгіївна Мироненко; Укр. акад. аграрних наук. – Полтава, 2006. – 216л. – Додатки л. 206-218. – Бібліогр.: л. 153-205
612255
  Мироненко Світлана Георгіївна Історико-науковий аналіз становлення і розвитку основних напрямів фізіології репродукції тварин в Україні : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 23 / Мироненко С. Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 9 назв
612256
  Литвиненко А.С. Історико-науковий аналіз формування та розвитку київської школи математичної та теоретичної фізики. : Автореф... канд.фіз-мат.наук: 01.05.05 / Литвиненко А.С.; НАН Укр.Ін-т.теорет.фіз. – К, 1997. – 22л.
612257
  Левченко В. Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця XX - початку XXI століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні / В. Левченко, Г. Левченко, Е. Петровський // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
612258
  Домбровська Л. Історико-освітній аспект українського часопису "Правда" (Львів, 1867-1898 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 3 (57). – С. 34-39
612259
  Стешенко О.Л. Історико-партійні знання -- в маси / О.Л. Стешенко. – Київ, 1965. – 32с.
612260
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 526 л. + Додатки: л. 389 - 526. – Бібліогр.: л. 361 389
612261
  Калашник Наталія Григорівна Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Калашник Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 36 назв.
612262
  Ільченко О. Історико-педагогічна оцінка досвіду жіночої благодійності в освіті Україні // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 74-79. – ISSN 2075-1478


  У статті здійснено історико-педагогічну оцінку жіночого благодійного досвіду в освіті України ХVІІ – останньої чверті ХVІІІ ст.
612263
  Годунко Л. Історико-педагогічна ретроспектива у викладанні іноземних мов у Чеській Республіці у ХХ столітті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
612264
  Панасенко Е. Історико-педагогічне дослідження: сутність, принципи та класифікація джерельної бази / Е. Панасенко, В. Кучков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 113-125. – ISSN 2077-1827
612265
  Мукан Н.В. Історико-педагогічне підґрунтя професійної підготовки лікарів в університетах США / Н.В. Мукан, О.З. Блавт // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – C. 140-143. – ISSN 1681-2751
612266
  Голик Б. Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 228-234. – ISSN 2075-1478


  З ініціативи київської інтелегенції - Г. Павлуцького, Д. Антоновича, М. Біляшівського та інших, за особистої підтримки Голови Центральної Ради М. Грушевського у грудні 1917 року було відкрито Українську академію мистецтва.
612267
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2006
612268
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2006
612269
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2007
612270
   Історико-педагогічний альманах. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип .2. – 2007
612271
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 1. – 2008
612272
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань : Міленіум, 2004-
Вип. 2. – 2008
612273
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2009
612274
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2009
612275
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2010
612276
   Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
612277
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
612278
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
612279
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
612280
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612281
   Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2004-
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612282
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612283
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2004-
Вип. 2. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612284
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2004-. – ISSN 2307-4833
Вип. 1. – 2019. – 86, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
612285
   Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки ; редкол.: Сухомлинська О.В., Коляда Н.М., Березівська Л.Д. [та ін.]. – Умань : Візаві, 2004-. – ISSN 2307-4833
Вип. 2. – 2019. – 52, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
612286
  Борзик О.Б. Історико-педагогічний аналіз дефініції "толерантність" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 13-18. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
612287
  Бабаян Ю. Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 10-18. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
612288
  Тітова О. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки вітчизняних інженерів для сільского господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 7 (138), липень. – С. 49-53. – ISSN 2308-4634
612289
  Телелим В.М. Історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів / В.М. Телелим, Ю.І. Приходько // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (29). – С. 161-169


  У статті проведено ретроспективний історико-педагогічний аналіз виникнення та становлення ступеневої системи підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, починаючи від її виникнення на європейському просторі (Італія, Франція), специфічного ...
612290
  Когут С. Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 115-121. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
612291
  Мисів В.М. Історико-педагогічний аналіз становлення педагогічних технологій у системі фізичного виховання учнів військових ліцеїв / В.М. Мисів, ЮрчишинЮ.В, Д.М. Солопчуки // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 100-107. – Бібліогр.: 15 назв.
612292
  Бабченко Н. Історико-педагогічний аналіз становлення та розвитку системи вищої освіти республіки Польщі // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 67-83. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
612293
  Коркішко А.В. Історико-педагогічний аспект категорії "імідж" у зарубіжному науковому просторі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 30–34. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
612294
  Лебедь Г. Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 85-91. – ISSN 2309-9127
612295
  Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес в Україні: регіональний вимір // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-49.
612296
  Чумак М.Є. Історико-педагогічний характер розвитку освіти у розрізі міждисциплінарності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 241-244. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
612297
  Розлуцька Г.М. Історико-педагогічні аспекти за участю греко-католицького духовенства на Закарпатті (середина ХVІІ – початок ХІХ ст.) // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 43-46. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
612298
  Марків В. Історико-педагогічні джерела підготовки вчителів початкових класів у системі середньої педагогічної освіти в Східній Україні на початку ХХ століття / В. Марків, І. Онищенко // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (4). – С. 104-110. – ISSN 2706-6258
612299
  Нечепорук Я.С. Історико-педагогічні особливості викладання іноземної мови в Радянському Союзі (50–80-ті роки ХХ століття) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 146-150. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
612300
   Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова
Вип. 2. – 2008. – 239 с.
612301
  Герасіна Л.М. Історико-політична еволюція міжнародних систем: сутність, закономірності, типи // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 80-94. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
612302
  Логвінов Історико-політичне підгрунтя формування жанрової системи магрибської літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 206-210
612303
  Пікалова О.В. Історико-політичний аналіз розвитку неурядових організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті піднімаються питання формування та розвитку різноманітних неурядових суспільних об"єднань в різні історичні проміжки часу. Також подається історико-політичний аналіз розвитку таких організацій на Заході й, як приклад, наводиться найрозвиненіша ...
612304
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : Збірник накових статей. – Чернівці : Рута, 2005. – ISBN 966-568-745-Х
612305
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 29/30. – 2015. – 377 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
612306
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин [та.ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-
Т. 31/32. – 2015. – 227 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
612307
   Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 33/34. – 2016. – 396 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
612308
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 35/36. – 2017. – 398, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
612309
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 37/38. – 2018. – 327 с. – Резюме укр., англ. мовами
612310
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 41. – 2020. – 283, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
612311
   Історико-політичні проблеми сучасного світу = Modern Historical and Political Issues : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2002-. – ISSN 2519-4518
Т. 42. – 2020. – 259, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
612312
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-
№ 1. – 2013. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612313
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2. – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612314
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (3). – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
612315
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (4). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
612316
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (5). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
612317
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 2 (6). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Політичні науки")
612318
   Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ : Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2012-. – ISSN 2312-217Х
№ 1 (9). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Історичні науки")
612319
  Макаренко Н. Історико-політичні чинники формування національної ідентичності: південно-український формат // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 81-87
612320
  Ступак Ф.Я. Історико-понятійна інтерпретація доброчинності та соціальної допомоги // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 124-128
612321
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 216, [3] арк. – Додатки: арк.213-216, [3]. – Бібліогр.: арк. 14-16, 188-212 та в додатках: арк. 213-215
612322
  Дубовик О.І. Історико-порівняльний аналіз європейських моделей відновного правосуддя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубовик Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
612323
  Сидор В. Історико-праві аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43
612324
  Кравчук М. Історико-правова генеза Державного Трибуналу: досвід Польщі // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (3). – C. 18-22
612325
  Сказко Ю.А. Історико-правова генеза кримінальної відповідальності за розбійні напади на банківські установи та інкасаторів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 294-306. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
612326
  Лобода Ю.П. Історико-правова концепція М.Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 7 (57). – С. 42-47


  Метою даної статті є висвітлення особливостей правової традиції українського народу з точки зору М.Чубатого.
612327
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 259-266
612328
  Редько А. Історико-правова оцінка Голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 516-534
612329
  Бойко І.Й. Історико-правова оцінка інкорпорації західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії у другій половині ХVІІІ століття // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – C. 8-22. – ISSN 2224-9281
612330
  Чорнобай А. Історико-правова оцінка існування Донецько-Криворізької республіки у працях українських вчених // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 108-110
612331
  Каращук К.Л. Історико-правова природа становлення правового регулювання прав стягувача у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 104-113
612332
  Карпічков В.О. Історико-правова реальність як форма буття права у просторово-часовій площині // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 160-163. – ISSN 2524-017X
612333
  Свінціцький Е.М. Історико-правова ретроспектива передумов виникнення та розвитку фінансового контролю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 62-66
612334
   Історико-правова спадщина України. – Х., 1996. – 129с.
612335
  Прокопов Д.Є. Історико-правова теорія солідаризму М. Ковалевського як спосіб розв"язання проблеми генезису держави і права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 34-41. – ISSN 1563-3349
612336
  Корнієнко І.В. Історико-правова характеристика адвокатури у працях Є.В.Васьковського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 365-375
612337
  Сербин Р.А. Історико-правова характеристика благодійництва в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Право" ; вип. 1)
612338
  Лебідь В.І. Історико-правова характеристика двору як організаційно-правової форми особистого господарювання громадян на землі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-133
612339
  Лівчук С.Ю. Історико-правова характеристика інституту смертної кари // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 102-105. – ISSN 2313-0431
612340
  Тимкович І.І. Історико-правова характеристика поняття "повітряні лінії" // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 23-26. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
612341
  Кацин М.Ю. Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (XIX ст.- поч. XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 50-65. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
612342
  Бунчук О.Б. Історико-правова характеристика становища селянства західноукраїнських земель під владою Польщі у науковій спадщині І.Я.Франка // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 34-39. – (Правознавство ; Вип.286)
612343
  Іванов О.Ю. Історико-правова характеристика статусу Криму за доби Української Центральної Ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 28-32. – ISSN 2219-5521
612344
  Кравчук М. Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу / М. Кравчук, А. Глабай // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 34-38. – ISSN 2409-4544
612345
  Бойко І. Історико-правова школа Львівського університету імені Івана Франка - одна з найдавніших наукових шкіл в Україні (235-річчя від часу заснування) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 23-34. – (Серія юридична ; вип. 69). – ISSN 0136-8168
612346
  Гулєвата Н.Г. Історико-правове вчення К.О. Неволіна: особливості становлення // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 85-90


  У статті автор розкриває витоки та здійснює аналіз першоджерел історико-правового вчення юриста, доктора права, ординарного професора, ректора Імператорського університету Св. Володимира (1837-1843) - Неволіна К.О..
612347
  Лавріненко О.В. Історико-правове дослідження законодавства, що регламентує порядок зміни умов служби персоналу органів внутрішніх справ / О.В. Лавріненко, ОстафійчукМ.М // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 257-268.
612348
  Кириченко В.Є. Історико-правове дослідження міліції України передвоєнного десятиліття (1931-1941 роки) // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2020. – № 2 (12). – С. 145-148. – ISSN 2523-4552


  Рец. на кн.: Бандурка О.М., Греченко В.А. Міліція в Україні в період поси- лення тоталітарного режиму (1931-1941 рр.): історико-правове дослідження: [монографія]. Харків : Золота миля; Панов, 2020. 444 с.
612349
  Косташ Н. Історико-правове значення Конституції УНР 1918 як важливої сторінки українського державотворення // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 200-202
612350
  Василенко А.М. Історико-правове розуміння діаспор і національних меншин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 18-23. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Визначення історико-правового розуміння діаспор і національних меншин у контексті існуючих правовідносин щодо них. Стаття має більше теоретико-правовий характер і присвячена історико-правовому аналізу діаспор і національних меншин в цілому й ...
612351
  Житков О. Історико-правовий аналіз аграрного законодавства Центральної Ради // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 61-67. – ISBN 978-617-7399-06-2
612352
  Казначеєва Д.В. Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 79-93. – ISSN 2304-4556
612353
  Доля Р.В. Історико-правовий аналіз етапів розвитку кримінальної відповідальності за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 97-101. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
612354
  Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз зародження та формування повітряного права в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 148-154
612355
  Шимончук І.В. Історико-правовий аналіз інституту звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 36-44.
612356
  Литвиненко Є.Ю. Історико-правовий аналіз кодифікації адміністративно-правових норм у провідних країнах Європейського Союзу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 32-46. – ISSN 2227-796X


  The article reveals approaches to codification of administrative legislation, formed in the leading countries of the European Union within the period of XVIII-XXI centuries, that have special interest for introduction of the applied methods and ...
612357
  Шевердін М.М. Історико-правовий аналіз механізму прямого оподаткування у 90-х рр. ХХ ст. в Україні // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 13-26. – ISSN 1993-0909
612358
  Стоян В. Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі ХІХ-ХХ століть // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 78-82


  У статті аналізується накладення штрафу у разі відмови у задоволенні вимог позивача у справах про оскарження нотаріальних актів, а також у разі нез"явлення нотаріуса-свідка, альтернатива адрес надсилання повістки нотаріусу, подання проти нотаріальних ...
612359
  Степанченко О.С. Історико-правовий аналіз основних шляхів реформування інвестиційного законодавства Російської імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 120-123. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
612360
  Блажівська О.Є. Історико-правовий аналіз особисто-майнових прав за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 56-63. – ISSN 2312-1831
612361
  Розсоха К.О. Історико-правовий аналіз передумов виникнення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 233-236. – ISBN 978-966-937-189-8
612362
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України
612363
  Нелін О. Історико-правовий аналіз поняття "склад спадщини" в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-9


  У статті грунтовно досліджуються теоретичні та практичні проблеми складу спадщини в українському звичаєвому праві та за цивільним законодавством України. Автор згадує учених-цивілістів Київського університету: М.Ф. Владимирського-Буданова, М.С. ...
612364
  Сокол О.О. Історико-правовий аналіз протидії ухиленням від сплати аліментів на утримання дітей та коштів на утримання непрацездатних батьків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 88-94. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
612365
  Блажівська О. Історико-правовий аналіз речового права за Загальним цивільним уложенням Австрійської імперії 1811 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 15-20. – ISSN 2308-9636
612366
  Головій Л.В. Історико-правовий аналіз розвитку державного регулювання освітньої діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 230-237. – (Право). – ISSN 2222-5226
612367
  Палехов Д.О. Історико-правовий аналіз розвитку екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 430-437. – ISSN 1563-3349
612368
  Гаврилов Ю.Г. Історико-правовий аналіз розвитку кримінального законодавства України про відповідальність за бандитизм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-64. – (Серія: Право ; № 4 (50)). – ISSN 1813-338Х
612369
  Макаруха З. Історико-правовий аналіз розвитку спільної політики ЄС у сфері зовнішніх кордонів // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 55-58
612370
  Макаровець А.М. Історико-правовий аналіз розвитку та становлення сучасного апарату суду в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 198-207. – ISSN 1999-5717
612371
  Дараганова Н. Історико-правовий аналіз розвитку та формування галузі цивільної авіації України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 316-323. – ISSN 0132-1331
612372
  Прокопчук К. Історико-правовий аналіз розвитку торговельно-економічної співпраці регіонів України та Республіки Польща наприкінці XX ст. - першого десятиліття XXI ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 167-171. – ISSN 2409-4544
612373
  Процан Ю.Г. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 243-251. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
612374
  Ватраль А.В. Історико-правовий аналіз становлення і розвитку пізнавальної діяльності в контррозвідці // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 31-39. – ISSN 2310-9769
612375
  Яцишин М. Історико-правовий аналіз трансформації виправно-трудового законодавства УРСР та України у кримінально-виконавче законодавство незалежної держави: прорахунки, здобутки, перспективи // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 3-8
612376
  Кулакевич О.В. Історико-правовий аспект взаємодії християнської церкви та держави і його значення для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
612377
  Санніков Д.В. Історико-правовий аспект використання земельних ділянок для садівництва в 1917-1927 рр. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 227-232. – ISSN 0201-7245
612378
  Шульга М.В. Історико-правовий аспект використання кормових угідь як різновиду права землекористування // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 74-80. – ISSN 2413-7189
612379
  Коробенко Н.П. Історико-правовий аспект виникнення та становлення пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 56-60. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (14))
612380
  Адамовський В.І. Історико-правовий аспект депортацій в Україні (перша половина XX століття): історіографія проблеми // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 19-26. – (Історичні науки ; Вип. 5)
612381
  Культенко О.В. Історико-правовий аспект емансипації фізичних осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією / О.В. Культенко, А.О. Солоненко // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 240-248. – ISSN 1563-3349
612382
  Сакаджи К.Б. Історико-правовий аспект застосування засобів захисту сільськогосподарських рослин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 241-248. – ISSN 0201-7245
612383
  Галунько В.В. Історико-правовий аспект захисту власності від протиправних посягань у Київській Русі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 269-273.
612384
  Марків С. Історико-правовий аспект кібертероризму // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 103-106. – ISSN 2524-0129
612385
  Черниченко Людмила Історико-правовий аспект розвитку інституту повторності злочинів у кримінальному законодавстві періоду ХІV - XIX ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 125-128
612386
  Зайцева О.В. Історико-правовий аспект розвитку концепції юридичної особи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 48-50.
612387
  Налуцишин В. Історико-правовий аспект розвитку кримінального законодавства за невиконання судового рішення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 182-192. – ISSN 2078-9165
612388
  Павленко Б.О. Історико-правовий аспект розвитку медицини та людства // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 23-34. – ISSN 2519-2353
612389
  Попченкова І.М. Історико-правовий аспект становлення кримінально-правової відповідальності за ухилення від обов"язків по догляду за дитиною // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (75). – С. 86-95. – ISSN 2222-5374
612390
  Масловський С.В. Історико-правовий аспект становлення та розвитку господарських судів першої інстанції // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 96-102. – ISSN 2413-1342
612391
  Никонець А.А. Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 9-13. – ISSN 2519-2353
612392
  Ющенко Т.В. Історико-правовий аспект участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 157-167. – ISSN 1993-0941
612393
  Сливка М.М. Історико-правовий аспект формування і розвитку охорони навколишнього природного середовища в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 158-164. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено формуванню та становленню знань у сфері охорони навколишнього природного середовища в різні періоди розвитку України, оскільки оновлення нормативно-правової бази з охорони довкілля є неможливим без урахування минулого досвіду. Статья ...
612394
  Грищук Н. Історико-правовий генезис інституту адміністративної відповідальності: порівняльно-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 111-115


  Стаття присвячена порівняльному аналізу історико-правового розвитку інституту адміністративної відповідальності в Україні, Франції та Німеччині.
612395
  Гриценко В.Г. Історико-правовий генезис становлення та розвитку правоохоронної системи України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 65-70. – (Серія "Право" ; вип. 2)
612396
  Шаповал М.М. Історико-правовий дискурс розвитку підготовчого провадження в цивільному процесі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 67-76. – ISSN 2413-1342
612397
  Луцький А.І. Історико-правовий досвід формування правової ідеології в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 4 (16). – C. 10-14. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
612398
  Каторкін Р.А. Історико-правовий нарис кримінальної відповідальоності за ухилення від призову на військову службу на землях сучасної України в період XVI-XIX століть // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (15). – С. 199-206. – ISSN 2304-4556
612399
  Вознюк А.А. Історико-правовий нарис спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій у вітчизняному кримінальному законодавстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 27-32.
612400
  Пронь Д. Історико-правовий прецедент курильської територіальної проблеми між Японією та СРСР // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 362-368. – ISSN 1026-9932
612401
  Грицаєнко Л. Історико-правовий процес утвердження інституту прокуратури в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 121-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
612402
   Історико-правовий часопис : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1. – 2013. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612403
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612404
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 1 (3). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612405
   Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк
№ 2 (4). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612406
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (5). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612407
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (6). – 2015. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612408
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (7). – 2016. – 268 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612409
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (8). – 2016. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612410
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612411
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (10). – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612412
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 1 (11). – 2018. – 166, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612413
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк. – ISSN 2409-4544
№ 2 (12). – 2018. – 172, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612414
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 1 (13). – 2019. – 153, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612415
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 2 (14). – 2019. – 150, [6] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612416
   Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – ISSN 2409-4544
№ 1 (15). – 2020. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612417
  Мендєлєєва Ю.В. Історико-правові аспекти взаємодії органів державної влади та благодійних організацій в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
612418
  Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в умовах в Україні. Формулюються пропозиції щодо врахування історичного досвіду в сучасній правовій діяльності. The article deals with historical legal aspects used of land ...
612419
  Шевченко Д.В. Історико-правові аспекти вирішення трудових спорів (конфліктів) у Радянському Союзі в період 20-30-х років XX ст (РКК, мирові камери, єднальні (третейські) суди) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 312-317. – ISSN 1563-3349
612420
  Хоменець Р. Історико-правові аспекти господарської діяльності терирторіальної громади // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – 8-12


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
612421
  Красніцький А.В. Історико-правові аспекти дослідження українського державотворення 1917-1921 рр.: досягнення, проблеми, перспективи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 22-28. – (Право та державне управління ; № 2 (6))


  У статті охарактеризовано досягнення істориків права у вивчені національного та радянського державотворення 1917-1921 рр. в Україні, виокремлено проблеми дослідження та окреслено його перспективи.
612422
  Бровар О. Історико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України у 90-х роках ХХ ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 119-121
612423
  Білас І. Історико-правові аспекти європейської інтеграції України в умовах глобалізації світу та реалії сьогодення // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 554-563. – ISBN 966-7251-18-7
612424
  Коваль А. Історико-правові аспекти захисту інтелектуальної власності за кримінальним законодавством України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 29-40.
612425
  Сидор В. Історико-правові аспекти земельної іпотеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-42
612426
  Лабецька Л.М. Історико-правові аспекти іпотеки // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 209-214. – ISSN 1562-0905
612427
  Кравчук В. Історико-правові аспекти конституційних основ правового статусу суддів у період національно-визвольної боротьби на початку ХХ століття (1917-1921 роки) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 33-38. – ISSN 2409-4544
612428
  Бостан С.К. Історико-правові аспекти кримінального права в творчій спадщині О.Ф. Кістяківського // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 20-25. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х


  Аналіз структури та змісту монографії "Дослідження про смертну кару" і на цій основі визначенно історико-правові аспекти смертної кари.
612429
  Осадчук С. Історико-правові аспекти ліцензування господарської діяльності в Україні та зарубіжних державах / С. Осадчук, М. Осадчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 7 (223). – С. 11-15
612430
  Бунчук О.Б. Історико-правові аспекти наукової розвідки І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-14. – (Правознавство ; Вип. 522)


  У праці І.Франка "Грималівський ключ в р. 1800" порушується проблема дії магдебурзького права в українських містах під владою Польщі. Письменник процитував привілей великого коронного гетьмана А.Сенявського, а також висловив власні міркування щодо ...
612431
  Астаф"єва К.Ю. Історико-правові аспекти обвинувачення та покарання за терористичну діяльність на території України // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 6-8
612432
  Цубенко В. Історико-правові аспекти організації Південних поселень на території України (1857-1867) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 4 (256). – С. 217-233. – ISSN 2409-9260
612433
  Кравчук В. Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. - середина XVI ст.) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 36-41. – ISSN 2409-4544
612434
  Бошицький Ю.Л. Історико-правові аспекти охорони службових винаходів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 215-219
612435
  Сергійчук В. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від голодомору-геноциду 1932-1933 рр. // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк ; Маріуполь, 2021. – Т. 48. – С. 22-44. – (Серія. Історія, філософія, природничі науки, літературознавство і мовознавство. Наші зустрічі, інтерв"ю). – ISSN 1728-9572
612436
  Сергійчук В. Історико-правові аспекти підрахунку втрат від Голодомору-геноциду 1932–1933 років // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 11-25. – ISSN 2664-4282
612437
  Мацюк М.С. Історико-правові аспекти приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939 р.) // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 78-79. – ISBN 978-617-7363-7-0
612438
  Мацькевич М. Історико-правові аспекти проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 17-24
612439
  Пластун М.С. Історико-правові аспекти протидії корупції у новітній час // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 129-134. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
612440
  Шебаніц Д.М. Історико-правові аспекти реалізації конституційної реформи в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 78-84. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
612441
  Кулик С.В. Історико-правові аспекти реформування судової системи України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 16-20. – ISSN 2220-1394
612442
  Чорний В.Б. Історико-правові аспекти розвитку митної справи на Поділлі з найдавніших джерел // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 30-34.
612443
  Горецький О.В. Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
612444
  Магновський І. Історико-правові аспекти розвитку територіальної автономії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 106-111. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В історико-правовому ракурсі розглянуто процес розвитку територіальної автономії у державі.
612445
  Давидова Ю.Є. Історико-правові аспекти розвитку транспортного права України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 167-170
612446
  Хохленко О. Історико-правові аспекти розвитку університетської автономії в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 136-137
612447
  Сіньова Л. Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-52. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів - примусово зобов"язаних до праці у промисловості та сільському господарстві на користь Німеччини та її союзників під час Другої cвітової війни 1939-1945 ...
612448
  Андрухів О.І. Історико-правові аспекти становлення інституту патронування та опіки в радянському законодавстві // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 8-15. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
612449
  Осауленко А.О. Історико-правові аспекти становлення поглядів на мету кримінально-виконавчого законодавства України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 96-102
612450
  Ратушна С.І. Історико-правові аспекти становлення права спільної власності на землю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – № 3/4 (67/68). – С. 210-218. – ISSN 2078-9165
612451
  Дудар М.І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку дозвільної системи у сфері використання та охорони надр в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 262-268. – ISSN 2219-5521
612452
  Шамрай В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку доктрини конституціоналізму // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 81-88. – ISSN 2306-9082
612453
  Фещенко І. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інспектування освітніх установ в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 95-98
612454
  Польщиков І.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку місцевого самоврядування як інституту міжнародного співробітництва // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 239-243. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
612455
  Городовенко А.В. Історико-правові аспекти становлення та розвитку української судової системи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 123-130. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
612456
  Годованик С.В. Історико-правові аспекти створення Ради Безпеки ООН // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 170-177. – ISSN 1563-3349
612457
  Гороть А. Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 27-31. – ISSN 2409-4544
612458
  Мачуська І.Б. Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 220-231
612459
  Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історико-правові аспекти формування законодавства України щодо регулювання відносин у сфері охорони земель від забруднення та псування. The historic-legal aspects of the legislation formation for relation regulation in the field of ...
612460
  Тавлуй О.В. Історико-правові витоки незаконних дій щодо усиновлення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 115-122
612461
  Федотова Г.В. Історико-правові витоки нормативного регулювання відповідальності за проступки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – С. 221-228. – ISSN 2072-8670
612462
  Ільєнок В Т. Історико-правові витоки поняття корупції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 51-56. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
612463
  Тавлуй О. Історико-правові витоки розголошення таємниці усиновлення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 238-242. – ISSN 2663-5313
612464
  Портнов А. Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62.
612465
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
612466
  Портнов Андрій Історико-правові джерела виникнення конституційного судочинства // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 60-62. – Бібліогр. в кінці ст.


  Вивчення історії та генезису будь-якого явища дає можливість пізнати його глибинну суть, значущість та значною мірою передбачити найімовірніші тенденції розвитку у майбутньому. Саме тому є потреба у дослідженні історичних джерел та витоків ...
612467
  Панич Н. Історико-правові джерела щодо інституту прокуратури в галичині у складі австрії і австро-угорщини (1849–1918 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 52–59. – (Серія юридична ; Вип. 48)
612468
  Бондарук Т.І. Історико-правові дослідження в контексті нової гуманітаристики: деякі тенденції і акценти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 173-180. – ISSN 0869-2491
612469
  Капелюшна М.В. Історико-правові дослідження законодавчих засад державного будівництва в Україні (1917-1921 рр.): аналітичний огляд наукового доробку правознавців української діаспори // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 61-66. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано дослідження істориків права української діаспори, присвячені проблемі вивчення законодавчих засад національного державного будівництва за доби Української революції 1917–1921 рр. Стверджується, що правознавцями діаспори проблема ...
612470
  Степанов Є. Історико-правові етапи становлення і розвитку екологічної функції держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 112-118
612471
  Барабаш О. Історико-правові етапи формування вищої екологічної освіти // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 103-108. – ISSN 2075-1478


  "...Розглянуто становлення вищої екологічної освіти в Україні базуючись на історичному дослідженні розвитку законодавчої бази з питань охорони навколишнього природного середовища, ії форм і проявів впродовж тривалого періоду."
612472
  Єрмакова Г.С. Історико-правові засади втілення євроінтеграційних процесів: ретроспективний аналіз // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – C. 170-177. – ISSN 2519-2299
612473
  Турчак О.В. Історико-правові засади діяльності польських урядів щодо українського питання у Польщі (1919-1926 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 32-39. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
612474
  Баланюк Н.Ю. Історико-правові засади організації недержавного пенсійного забезпечення населення в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 90-94. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600
612475
  Супруненко Д.О. Історико-правові засади реалізації функцій прокуратури як суб"єкта запобігання злочинам: досвід зарубіжних країн // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 246-256. – ISSN 2304-4556
612476
  Церковник С.І. Історико-правові засади становлення та діяльності Львівського Ставропігійського інституту (друга половина XIX - початок XX століття) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 96-110. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
612477
  Білошицька Н. Історико-правові засади становлення та розвитку фабричнозаводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 12-17


  У статті комплексно досліджено історико-правові засади утворення та діяльності фабрично-заводської інспекції в межах Київського фабричного округу. На основі аналізу та узагальнення законодавчих актів показано організацію процесу роботи фабричних ...
612478
  Герасименко Я.О. Історико-правові засади створення Червоної книги України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 116. – С. 152-159. – ISSN 2224-9281
612479
  Мушенок В.В. Історико-правові засади формування екологічного оподаткування в Україні / В.В. Мушенок, Ю Юзьків // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – С. 72-76. – (Серія : Право та державне управління ; № 3/4 (16))


  Проаналізовано особливості правового регулювання сучасної системи екологічного оподаткування та обгрунтована необхідність її подальшого розвитку для отримання відповідного еколого-економічного ефекту. Дослідженню екологічної складової податкового ...
612480
  Кім Г.А. Історико-правові засади формування та розвитку законодавства щодо охорони і відтворення об"єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 181-189. – ISSN 2224-9281
612481
  Філонов О.В. Історико-правові основи діяльності поліції, жандармерії та спеціальних служб Російської імперії на території України по боротьбі з тероризмом (XIX - поч. XXст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Філонов Олександр Володимирович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
612482
  Рудешко В.В. Історико-правові основи регулювання організації бухгалтерського обліку виконання бюджету // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 170-174
612483
  Деревинський О.М. Історико-правові основи, витоки кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 75-82. – ISSN 2222-5374
612484
  Парпан У. Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 18-25. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
612485
  Гавриленко В.В. Історико-правові особливості формування концепції державного суверенітету // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-16. – ISSN 2220-1394
612486
  Бориняк О.К. Історико-правові передумови активізації польсько-білоруського міждержавного співробітництва в першій половині 90-х рр. XX ст. // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 222-230. – ISSN 2078-6743
612487
  Стефанчишен Р.В. Історико-правові передумови боротьби з піратством // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – C. 14-22. – ISSN 2413-1342
612488
  Куреза Тетяна Історико-правові передумови виникнення та здійснення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 52-55.
612489
  Арушанян К.К. Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту виконання судових рішень у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 139-146. – ISSN 1563-3349
612490
  Паславська Н.Т. Історико-правові передумови виникнення фінансової конституції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 119-132. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
612491
  Джумагельдієва Г.Д. Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 147-153. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
612492
  Берназюк О.О. Історико-правові передумови запровадження цифрових технологій у право // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 53-55. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
612493
  Лизогуб А. Історико-правові передумови інтеграції Польщі з Євросоюзом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 27-29
612494
  Головко С.Г. Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 29-35. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061


  Проаналізовано основні етапи становлення системи підготовки наукових кадрів в незалежній Україні та особливості розбудови її нормативно-правового забезпечення. Висвітлено історико-правові особливості ініціювання, розроблення та реалізації правових ...
612495
  Семків В. Історико-правові передумови реалізації релігійних свобод у сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 34-41. – (Серія юридична ; Вип. 41)
612496
  Русу С.Д. Історико-правові передумови рецепції римського приватного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12-17. – (Право. Економіка. Управління)
612497
  Матевосян К. Історико-правові передумови формування адміністративного судочинства та шляхи його розвитку // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-966-8909-91-7
612498
  Гарагонич О. Історико-правові передумови формування господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 48-54
612499
  Кот С. Історико-правові питання державного визнання учасників українського національно-визвольного руху в контексті національного відродження України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 307-310. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
612500
  Греченко В.А. Історико-правові погляди І.Є. Енгельмана // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 10-16. – ISSN 1727-1584
612501
  Тетерук А. Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 51-55. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
612502
  Мацелюх І.А. Історико-правові проблеми взаємин церкви і держави // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 81-84. – ISSN 2413-6433
612503
  Пилипчук В.Г. Історико-правові проблеми становлення і розвитку інформаційної сфери та інформаційного права в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / В.Г. Пилипчук, В.С. Цимбалюк // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 29-44. – ISSN 1993-0909
612504
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 31-37. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
612505
  Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 78-87. – ISSN 2524-0331
612506
  Ієрусалімова І.О. Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 92-102


  Проаналізовано історико-правові аспекти регламентування процесів заселення південних та південо-східних областей України. Визначені основні етапи та особливості міграційної політики уряду Російської імперії.
612507
  Налуцишин В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 237-248. – (Право. Економіка. Управління)
612508
  Ковальчук О.М. Історико-правові та соціологічні аспекти в теорії права М.Д. Іванішева // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 63-75. – ISBN 978-966-667-385-8
612509
  Філінюк І.Г. Історико-правові трансформації судової системи на українських землях другої половини XIX - початку XX століття та проблема спеціалізації юрисдикційних органів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 22-30. – ISSN 2413-1342
612510
  Панчишин Р.І. Історико-правові умови формування територіальної громади на українських землях у період національного самовизначення (XVI-XVII століття) // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 31-40
612511
  Гуменюк Т.І. Історико-правові умови функціонування юридичної науки в Українській РСР (друга половина XX ст.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 42-48. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
612512
  Лихолат С.М. Історико-практичний аналіз розвитку конкурентних відносин в інфраструктурних галузях ринкової економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 72-78. – (Економічна ; Вип. 1)
612513
  Пустовгар О. Історико-просвітницькі виставки та нові видання презентували у Полтаві з нагоди сторіччя IV Універсалу Центральної Ради // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6
612514
  Богданов В.С. Історико-процесуальні аспекти становлення авторитету як чинника соціальної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 102-109. – ISBN 966-628-108-8
612515
  Дроздова М.А. Історико-психологічний "портрет" політичного лідера (на прикладі Отто фон Бісмарка) // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 127-136. – ISBN 978-966-8063-99-46
612516
  Малахов М.А. Історико-психологічний аналіз виникнення поняття адаптації у науковій думці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 92-95. – Бібліогр.: С. 95. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті підходи зарубіжних та вітчизняних науковців щодо проблеми виникнення поняття "адаптації. In the article the approaches of foreign and national scholars to the problem of appearance of the "adaptation" notion are considered.
612517
  Шасварі З. Історико-психологічні основи агресиності. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Шасварі З.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 24 с.
612518
  Бойко Л.С. Історико-революційна проза П.Капельгородського / Л.С. Бойко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 232 с.
612519
  Кононко Г.Н. Історико-революційні пам"ятні місця та пам"ятники Києва. / Г.Н. Кононко. – К., 1959. – 96с.
612520
  Кралюк П.М. Історико-релігієзнавчі дослідження у працях студентства та професури та Київської духовної академії / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 78-84. – ISBN 978-966-373-827-7
612521
  Янковська Ж.О. Історико-релігійна монографія Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" в контексті поступування народознавчої науки // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 254-260. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
612522
  Мельник Л.М. Історико-релігійна складова в державницьких поглядах В. Антоновича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
612523
   Історико-релігійна тематика як складова антиукраїнської політики: загрози Московського патріархату для національної безпеки України // Політика історичної пам"яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / В.М. Яблонський, В.С. Лозовий, О.Л. Валевський, С.І. Здіорук, С.О. та ін. Зубченко. – Київ : НІСД, 2019. – С. 53-59. – ISBN 978-966-554-315-2
612524
  Шевченко В. Історико-релігійні праці доби поширення унійної моделі співіснування православ"я та католицизму // Релігієзнавство України : [колектив. монографія : в 2 кн.] / Укр. Aсоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України ; [за наук. ред. В. Климова та А. Колодного]. – Київ : [б. в.], 2013. – Кн. 1 : Релігієзнавча думка України другого тисячоліття / [А. Вальчук, В. Горський, В. Климов та ін.]. – С. 74-91. – ISBN 978-966-02-6706-0
612525
  Загородня Л. Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2019. – С. 19-30. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
612526
  Сваричевська А.П. Історико-ретроспективний аналіз проблеми виникнення і розвитку екології як самостійної галузі наукових і освітніх знань // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 252-255. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
612527
  Зубова Н.С. Історико-семасіологічна характеристика концепту "Silence" (на матеріалі новофранцузької мови та сучасної французької) / Н.С. Зубова, С.М. Соломіна // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 79-92. – ISBN 978-966-8847-78-3
612528
  Мікіна О.Г. Історико-семасіологічне дослідження латинських і романських дієслів мовлення на індоєвропейському фоні : монографія / О.Г. Мікіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровоград. ін-т розвитку людини Відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 449, [1] с. – Бібліогр.: с. 361-395. – ISBN 978-966-374-714-9
612529
  Копилов С.А. Історико-славістичні дослідження вчених Київського університету в перше десятиріччя XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 117-126. – Бібліогр : 43 назв. – (Історія ; Вип. 22)
612530
  Демчук Д.Ю. Історико-соціальні аспекти поширення англійської мови у країнах світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 48-50. – ISSN 2313-0431
612531
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права в працях О.Ф. Кістяківського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Проаналізовано правову теорію вченого Київського університету св. Володимира О.Ф. Кістяківського й особливості його підходів до з"ясування актуальних правових проблем. Legal theory O.F. Kistyakivsky, a famous scientist who worked at Kyiv university of ...
612532
  Пружина О. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 6-8
612533
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях М.Ф. Владимирського-Буданова // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-94. – ISBN 978-966-667-385-8
612534
  Ковальчук О.М. Історико-соціологічна теорія права у працях О.Ф. Кістяківського // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 94-114. – ISBN 978-966-667-385-8
612535
  Бездрабко В.В. Історико-соціологічний аналіз діяльності Українського комітету краєзнавства та часопису „Краєзнавство" // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 19-36
612536
  Рубанка Ю. Історико-соціологічний погляд на право в працях М.Ф. Владимирського-Буданова / Ю. Рубанка, С.В. Бобровник // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, (17-19 грудня 2009 р., м. Ужгород) / Київський ун-т права НАНУ; Закарпатський держ. ун-т ; [ред. кол. : Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. та ін.]. – Київ : Європейський університет, 2010. – С. 233-237. – ISBN 978-966-301-168-4
612537
  Лукашук Валентин Історико-статистичні описи церков та моностирів за матеріалами "Волынских епархиальных ведомостей" // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С. 43-46. – ISSN 1999-4966
612538
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр. : л.179-193
612539
  Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Ройко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
612540
  Ржевська Н. Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 74-84. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
612541
  Піцур Я.С. Історико-теоретичний аналіз концепції сталого соціально-економічного розвитку / Я.С. Піцур, О.В. Сенишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 82-92. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X


  Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспільствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних положень, які тією чи іншою мірою мають значне ...
612542
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 12-15. – ISBN 978-966-2133-74-5
612543
  Наєнко М. Історико-теоретичний аспект поняття "реалізм" // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7480-98-2
612544
  Приполова Л.І. Історико-теоретичний аспект становлення адміністративно-територіального устрою України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 229-234. – ISSN 1563-3349
612545
  Бондаренко А.Р. Історико-теоретичний аспект становлення права громадян на безоплатну медичну допомогу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 267-271. – ISSN 2306-9082
612546
  Івановська О. Історико-теоретичні аспекти визначення фольклорного феномену // Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підручник для студентів фольклорист. та філол. спеціальностей ВНЗ / О. Івановська. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – С. 11-40. – ISBN 978-966-2530-39-1


  Становлення та історичний розвиток концепцій предметного поля фольклору, категоріальне моделювання системи фольклору, суб’єктність як конститутивна категорія та функціональна характеристика фольклору.
612547
  Пильгун Н.В. Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві / Н.В. Пильгун, Ж.В. Яківчук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 41-47. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
612548
  Катасонова Ю. Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 168-172. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
612549
  Осауленко А.О. Історико-теоретичні аспекти розвитку юридичної відповідальності та покарання // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 23-27. – ISSN 2078-3736
612550
  Кавун М В. Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 160-164. – ISSN 2312-4679
612551
  Бровко М.М. Історико-теоретичні аспекти становлення культурологічного знання в контексті розвитку сучасної гуманітарної науки // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – C. 9-14. – ISSN 2312-4679
612552
  Мацюк А.А. Історико-теоретичні аспекти форм державного правління в умовах конституційного розвитку України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 16-21. – ISSN 2220-1394
612553
  Соколов В. Історико-теоретичні засади вивчення розвитку оправ та інтролігаторства в Україні в контексті еволюції європейського палітурного мистецтва / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Досліджено розвиток оправ та палітурного мистецтва в Україні, охарактеризовано основні історичні етапи й техніки, визначено семантичні відмінності в термінології.
612554
  Химович О.С. Історико-теоретичні засади вивчення та діахронний вимір сучасної трудової міграції // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 91-99. – ISSN 2077-1800
612555
  Хороб С. Історико-теоретичні засади становлення та функціонування українського експресіонізму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 309-331. – ISBN 966-594-298-0
612556
  Альзубейді Альгейс Історико-теоретичні основи музично-композиторської творчості: історіографія і реальність // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 66-70. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
612557
  Фурдуй Ю.В. Історико-теоретичні передумови дослідження жанру багателі в музиці // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 434-440. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна статті полягає у пошуку і розкритті ознак жанру інструментальної багателі. Висновки. Багатель на етапі становлення в основному була написана для фортепіано та струнної групи. З часом її інструментальний склад розширився – у ХХ столітті ...
612558
  Хоменко О. Історико-теоретичні підстави формування концепції художньої словесності в українознавстві // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 130-138


  Автор згадує науковців Київського університету: М. Грушевського, П. Кононенко, Є. Кирилюка, М. Максимовича, С. Маслова, В.Перетца, А. Погрібного.
612559
  Татаренко М.Г. Історико-теоретичні підходи до естетичного розвитку студентської молоді / М.Г. Татаренко, О.М. Косінова, Я.М. Ланчак // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 81-86. – ISSN 2226-0285
612560
  Вітвіцький С. Історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 55-59


  Розглядаються історико-теоретичні проблеми становлення та розвитку громадського і державного контролю, розкривається сутність бюрократизації влади.
612561
  Казимирова І. Історико-термінологічний словник українських лінгвістичних термінів: теорія і практика укладання // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 72-85. – ISSN 2413-3094
612562
  Фриз П.І. Історико-типологічний аспект розвитку української хореографічної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 139-147
612563
  Ставнюк О. Історико-топографічні нариси М.І. Петрова як путівник по Давньому Києву // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 109-114. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Після тривалого періоду позиціонування М.І. Петрова (1840-1921) як, головним чином, літературознавця, що було типовим для довідкових видань радянської доби, сьогодні він усе частіше характеризується і як українознавець, археолог, історик мистецтва і ...
612564
  Капраль. М. Історико-урбаністичний розвиток Жовкви від заснування до кінця XVIII століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 268-281. – (Нова серія ; вип. 19/20)
612565
  Буряк Л. Історико-фемінологічні студії в системі Української академії наук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 24-46


  У статті розглянуто дослідження у сфері жіночої історії (історичної фемінології), що здійснювались у системі Української академії наук у 20-30-ті роки XX ст. Проаналізовано проблематику, зміст, контекст, авторство матеріалів, визначено їхню специфіку, ...
612566
  Синиця І. Історико-філологічне значення лексеми "козак" у розумінні М.І. Костомарова (на матеріалі історичного дослідження "Богдан Хмельницький") // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 227-230. – ISBN 966-650-037-X
612567
  Конюшенко Ю.А. Історико-філологічне товариство при Новоросійському університеті: основні етапи і напрями діяльності (1889-1923 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 97-106. – ISSN 0130-5247
612568
  Музичко О.Є. Історико-філологічні кабінети у структурі вищої освіти в Одесі наприкінці XIX - першій третині XX ст. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 16, вип. 1/2 (5/6). – С. 253-266. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)


  У статті йдеться про історію функціонування кабінетів у структурі вищої історичної та філологічної освіти в Одесі у Новоросійському університеті наприкінці XIX - першій третині XX ст.
612569
  Лучканин С.М. Історико-філологічні концепції в українських і румунських землях доби просвітництва: порівняльно-типологічне дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 178-183
612570
  Карпенко К.І. Історико-філософске підгрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 29-34. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
612571
  Менжулін В.І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 18-25. – ISSN 1996-5931
612572
  Решетник М.Д. Історико-філософська концепція В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612573
  Руденко Сергій Валерійович Історико-філософська концепція В.П. Петрова ( методологічний аспект аналізу ) : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 05 / Руденко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.:10 назв
612574
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова (методологічний аспект аналзу) : Дис. ... канд. філос. наук: Спец.09.00.05 - іст. філософії / Сергій Валерійович Руденко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 181л. – Бібліогр.: л.164-181
612575
  Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П. Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється спроба аналізу співвідношення методологічних засад історико-філософського та філософсько-історичного пізнання в філософській концепції В.П. Петрова, що дозволяє виявити умови можливості застосування ідей вченого при розробці ...
612576
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188л. – Бібліогр.: л. 168-188
612577
  Нич Т.В. Історико-філософська концепція В.Ф. Асмуса : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Нич Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
612578
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософська концепція О.О. Козлова та її значення для розвитку університетської філософської традиції // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 500-539. – ISBN 978-966-439-469-4
612579
  Федулова В.В. Історико-філософська освіта як складова філософських учень теїстів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 96-97. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612580
  Варениця О.П. Історико-філософська проблематика у концепції Р. Рорті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-62. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
612581
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Дис.... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен Ольга Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 184 л. – Бібліогр.: л.169-181
612582
  Гуджен Ольга Федорівна Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Гуджен О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
612583
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2004. – 165л. – Бібліогр.: л.147-165
612584
  Культенко Валентина Павлівна Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспільств : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Культенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
612585
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 191 л. – Бібліогр.: л. 182-191
612586
  Павленко І.А. Історико-філософська реконструкція лібералізму Дж. Ролзом: параметри розуміння справедливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Павленко І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
612587
  Кириченко М.С. Історико-філософська ретроспектива проблеми людської природи в філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 168-172. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблему "людської природи" у філософії Д. Юма та сучасні критичні історико-філософські зауваження щодо позиції філософа відносно даного питання.
612588
  Шевців М.Б. Історико-філософська рефлексія війни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 96-104. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
612589
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Дис.... канд. філософ.наук: 09.00.05 / Таранов Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183л. – Бібліогр.: л.170-183
612590
  Таранов Сергій Володимирович Історико-філософська спадщина у світогляді Льва Шестова : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук:09.00.05 / Таранов С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
612591
  Руденко С.В. Історико-філософська теорія Г.В.Ф. Гегеля та її переосмислення у вітчизняних історико-філософських дослідженнях ХІХ - ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
612592
  Літестанський В. Історико-філософське осмислення феномену традиції // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 211-213. – ISSN 2076-1554
612593
  Ткачук М.Л. Історико-філософське сходознавство в Києві ХІХ - початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 50 : Філософія та релігієзнавство
612594
  Демська О.І. Історико-філософський аналіз категорії "серце" у філософії Г. Сковороди // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 70-72
612595
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз поняття наукового принципу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Дається історико-філософський аналіз поняття наукового принципу в античній філософії, філософії Нового часу, німецькій класичній філософії та філософії марксизму-ленінізму.
612596
  Ярмоліцька Н.В. Історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість" та їх значення для інноваційних процесів сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проведено історико-філософський аналіз понять "свобода", "цінність", "творчість". Проаналізовано значення і вплив цих понять на інноваційні процеси сучасного суспільства. Проведен историко-философский анализ понятий "свобода", "ценность", ...
612597
  Сова А.В. Історико-філософський аналіз проблеми природи правди // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 81-88. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
612598
  Руденко О.В. Історико-філософський аналіз становлення філософії науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 62-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
612599
  Звонська Л.Л. Історико-філософський аспект становлення поняття "концепт" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 203-209


  У статті досліджується формування поняття "концепт" в автентичній латиномовній традиції, розвиток понять на позначення ментальної єдності інтелектуальних процесів в античній філософії й філології та у філософсько-теологічному лексиконі середньовічної ...
612600
  Трубенко А.І. Історико-філософський вступ до курсу "Філософія" : Матеріали до лекцій / А.І. Трубенко; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 60с.
612601
  Руденко С.В. Історико-філософський зміст категорій "реконструкція" та "рефлексія" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 18-30


  У статті здійснюється історико-філософський аналіз змісту категорій "реко- нструкція" та "рефлексія", обґрунтовується експліцитність поняття "реконст- руююча рефлексія" в структурі сучасного історико-філософського знання. In this article the ...
612602
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський зміст феномена ідеології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  У статті досліджуються трансформації в інтерпретації феномена ідеології з середини ХІХ і до початку ХХІ століття, визначаються основні теоретичні і методологічні підходи до його тлумачення, окреслюються тенденції наукового осмислення ідеологічного ...
612603
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
612604
  Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 189л. – Бібліогр.: л. 170-189
612605
  Дмитриченко В.В. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-15. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Досліджується проблема визначення специфіки українського менталітету. Розглядаються різні підходи до цієї проблеми в історії української філософії.
612606
  Віннічук А. Історико-філософський інтертекст романістики Віталія Кулаковського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 32-35. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розкрито художні особливості історичних романів Віталія Кулаковського "Максим Кривоніс", "Северин Наливайко", "Іван Сірко". Увагу закцентовано на співвідношенні історичної та художньої правди. Простежено інтертекстуальність досліджуваних творів
612607
  Терлецький В.М. Історико-філософський контекст етики І. Канта // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 186-188
612608
  Павленко І.А. Історико-філософський контекст лібералізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується процес історико-філософського осмислення ідей вдосконалення суспільного життя на принципах лібералізму, дається характеристика двох основних концепцій лібералізму. In this article were realized history-philosophical analyses of ...
612609
  Артем"єва О.О. Історико-філософський контекст становлення гендерних досліджень // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 56-58
612610
  Скринник М. Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 169-190. – ISSN 2227-1503
612611
  Мандрик-Мельничук Історико-філософський підхід до аналізу проблем здоров"я у концепції Аристотеля // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
612612
  Шашкова Л.О. Історико-філософський простір вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 103. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612613
  Прокопов Д.Є. Історико-філософський текст і проблема прагнення бути "більш-ніж-текстом" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612614
  Демченко М.В. Історико-філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
612615
  Балагура Олена Історико-філософський феномен духовності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.118-123
612616
  Ілініцька Н. Історико-філософський  аспект  диференціації  в  освіті // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 12 (155), грудень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634
612617
  Мікулак Н.М. Історико-філософські аспекти жіночої освіти і ментальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
612618
  Степанов В.В. Історико-філософські аспекти становлення середньовічного містицизму // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
612619
  Гончаренко К.В. Історико-філософські аспекти теорії "зіткнення цивілізацій" С.Ф. Гантінгтона // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 114-116
612620
  Держко І.З. Історико-філософські аспекти формування правової свідомості / І.З. Держко, О.П. Швед // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 189-196. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
612621
  Яручик А.І. Історико-філософські витоки поглядів М. Монтеня про людину // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 187-194. – ISSN 1729-360Х
612622
  Кралюк П.М. Історико-філософські дослідження в другій половині XX ст.: дискусія-діалог // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 11-16. – ISBN 978-966-373-777-5
612623
  Самчук Р.В. Історико-філософські дослідження Інституту філософії АН УРСР // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 44-46
612624
  Луппол І.К. Історико-філософські етюди. / І.К. Луппол. – К., 1936. – 204 с.
612625
  Ярош О.М. Історико-філософські засади гносеологічної системи Миколи Кузанського // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 70-74. – ISSN 2076-7382
612626
  Демиденко Я.С. Історико-філософські засади українського авангардизму // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
612627
  Сіромська Г.М. Історико-філософські засади формування української ментальності у трактуванні Дмитра Чижевського // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 361-363. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Постать Дмитра Чижевського (1894-1977) належить до когорти непересічних представників української філософії, а його ідеї залишаються актуальними, потребуючи поглибленого вивчення. Обґрунтовуючи поняття "національної філософії", мислитель одним із ...
612628
  Гапченко О.В. Історико-філософські ідеї Бертрана Рассела // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-149. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
612629
  Омельченко В.Ю. Історико-філософські й теоретичні джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються історико-філософські джерела формування філософсько-правового вчення К. Неволіна, зокрема погляди на філософію права Канта та Гегеля. В статье исследуются историко-философские истоки формирования философско-правового учения К. ...
612630
  Гумєнніков І.М. Історико-філософські концепції часу як інструмент прогностичної методології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 48-58. – ISBN 966-628-134-1
612631
  Посєва В.С. Історико-філософські медитації щодо визначення чинників становлення давньоіндійської філософської культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 222-224
612632
  Вауліна О.В. Історико-філософські основи українознавства / О.В. Вауліна, С.В. Майстренко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 50. – С. 3-7. – (Серія "Історичні науки")
612633
  Бездверний Ю.Ю. Історико-філософські підвалини проблеми соціального насилля / Ю.Ю. Бездверний, М.В. Колінько // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 1728-3671
612634
  Андреус А.П. Історико-філософські погляди Артура Шопенгауера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612635
  Голик М.М. Історико-філософські погляди на етичні константи військовослужбовців / М.М. Голик, І.М. Томюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 191-194. – ISSN 2076-1554
612636
  Шейко В.М. Історико-філософські погляди на цивілізацію до початку 20 ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.12-18. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
612637
  Березкіна В. Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 32-35. – ISSN 2076-9326


  Подається огляд історико-філософських праць вчених української діаспори Д. Чижевського, В. Липинського та ін.
612638
  Кушаков Ю.В. Історико-філософські проекти ХХ сторіччя: підсумки, проблеми, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612639
  Свириденко О.П. Історико-філософські реалії духовного буття людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 91. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
612640
  Максюта М.Є. Історико-філософські рецепції ідей громадянського гуманізму як основи національного єднання українців у 20-ті рр. XX ст. / М.Є. Максюта, О.М. Соколова // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 135-136
612641
  Кралюк П. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 589-594. – ISBN 978-966-2254-74-7
612642
  Кралюк П.М. Історико-філософські студії Дмитра Чижевського та його послідовників // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 589-594. – ISBN 978-966-373-777-5
612643
  Клименко К. Історико-філософські та правові основи методології правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 32-37. – ISSN 0132-1331
612644
  Дегтярьова Н.І. Історико-філософські трансформації концепту ідеології // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 108-113. – ISSN 2077-1800
612645
  Волковський В. Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 85-87


  18 листопада 2014 року в Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України до Всесвітнього дня філософії відбулися чергові історико-філософські читання, які цьогоріч були присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра ...
612646
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 77-85. – Bibliogr.: Бібіліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
612647
  Небрат В.В. Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці XIX - початку XX ст. // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (617). – С. 80-89. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0131-775Х
612648
  Шовковий В.М. Історико-фіолсофські засади герменевтики // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 34-54. – ISBN 978-966-439-842-5
612649
  Шумада Н.С. Історико-функціональна обумовленість художніх структур пісенного фольклору слов"янських народів / Н.С. Шумада. – Київ : Наукова думка, 1983. – [18] с. – Отд. оттиск из: IX Міжнародний з"їзд славістів : історія, культура, фольклор та етнографія слов"янських народів / АН УРСР ; Укр. комітет славістів ; Ін-т історії ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ; Ін-т археології (с. 152-269)
612650
  Чекан Ю.І. Історико-функціональне дослідження музичних творів. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.02 / Чекан Ю.І.; Київ. Держ. консерваторія ім. П.Чайковського. – К., 1992. – 25л.
612651
  Іщенко А.В. Історико-хронологічні аспекти розвитку дактилоскопії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 244-250.
612652
  Луньов П.Ф. Історико-художній музей в школі / П.Ф. Луньов. – К., 1964. – 72с.
612653
  Педич В. Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 1. – С. 265-274. – ISBN 966-7379-70-1
612654
  Педич В. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип"якевича "Львівська Русь в першій половині XVI віку" / В. Педич, В. Тельвак, В. Тельвак // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27, ч. 2. – С. 316-326
612655
  Фігурний Ю. Історико-цивілізаційні уроки 1917 року для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Українознавство ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано історико-цивілізаційні уроки 1917 р. для України. Аналіз Української революції та визвольних змагань 1917- 1921 рр. дає можливість осягнути важливі події минулого Батьківщини й переосмислити їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і ...
612656
  Діра Н.О. Історико–генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
612657
  Трубчанінов С.В. Історико–географічні дослідження та викладання історичної географії у вищій школі Наддніпрянської України у XIX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 18-22. – ISSN 2076-1554
612658
  Михалевич В.В. Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі / В.В. Михалевич, І.В. Братусь // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 119-120. – ISSN 2076-1554
612659
  Бурятова В. Історико–правове значення Акту злуки УНР і ЗУНР для сучасної України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 154-156
612660
  Гаврилюк А. Історико–правовий аналіз доцільності створення інституту присяжних в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 156-157
612661
  Пономарова І. Історико–правовий аналіз судової системи УНР // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 232-234
612662
  Душкевич В. Історико–правові аспекти ліквідації Кримської Народної республіки (кінець 1917–перша половина 1918 р.) // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 175-177
612663
  Фараджова Л.А. Історико–філософський аналіз трансформації ліберальних філософсько–економічних шкіл та напрямів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 247-252. – ISSN 2076-1554
612664
  Настасяк І. Історико - правовий аналіз входження Галичини до складу Австрійської імперії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.84-90. – (Серія юридична ; Вип. 38)
612665
  Компанієць Д. Історико - правовий аспект розшукової функції у діяльності поліції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.139-143. – ISSN 0132-1331
612666
  Хоменець Р. Історико - правові аспекти господарської діяльності територіальної громади // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-25
612667
  Андрухович Д. Історико - правові аспекти створення МОП // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 285-286. – ISBN 978-617-7069-14-9
612668
  Діра Н.О. Історико – генетичний аналіз поняття "ціннісне ставлення особистості до живої природи" у філософському та психолого-педагогічному дискурсі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 70-77. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
612669
  Щербак М.Г. Історику і архівісту Юрію Кулінічу - 70 // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 261-267. – ISSN 0320-9466
612670
  Савчук О. Історичий досвід православ"я в Польщі: українське питання // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2015. – № 12. – С. 200-213. – ISSN 2310-0923
612671
  Кругляков В. Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук: спроба аналітичного огляду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 175-177
612672
   Історична антропологія та біоархеологія України / НАН України, Ін-т археології. – Київ : Олег Філюк. – ISBN 978-617-7122-37-0
Вип. 1 : / [редкол.: О.П. Моця, Р.В. Терпиловський, Т.О. Рудич та ін.]. – 2014. – 156, [2] с. : іл., табл., портр. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
612673
   Історична антропологія та біоархеологія України / Ін-т археології НАН України. – Київ : Інститут археології НАН України. – ISBN 978-617-7810-15-4
Вип. 2 : Від трипілля до козаччини / [редкол.: М.К. Ліллі та ін.]. – 2020. – 160, [2] с. : іл., табл. – Ст. укр, нім., пол. – Бібліогр. в кінці ст.
612674
  Айтов С. Історична антропологія як сучасна філософія історії: концептуалізація та перспективи // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. В.С. Савчук ; ред. рада: М.В. Поляков, О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 1. – С. 3-10. – ISSN 2617-1929
612675
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
612676
  Антонюк Т.Р. Історична аура антропонімії романів Раїси Іванченко // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – C. 248-252. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
612677
  Карбашевська О. Історична балада: українсько-британський контекст // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 253-260. – ISSN 2078-340X
612678
  Казьмирчук Г. Історична бібліографія : Курс лекцій і методичних матеріалів для студентів історичних факультетів / Г. Казьмирчук; КНУТШ. – Київ, 2002. – 78с. – 01Казь Шифр дубл.
612679
  Голиш Г.М. Історична бібліографія : навч.-метод. посібник / Голиш Г.М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 55, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 50-55. – ISBN 978-966-353-223-3
612680
  Самойленко Н.І. Історична болгаристика у творчому доробку Миколи Державіна // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 26-28. – ISBN 966-2980-20-2
612681
  Калакура Я. Історична взаємообумовленість системи національної освіти та українознавства // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 114-116.
612682
  Косик В. Історична вигадка в сучасній проекції : [продовження] // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 2 (42). – С. 41-43
612683
  Снайдер Т. Історична відповідальність Німеччини перед Україною // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 10-11
612684
  Чеканов В.Ю. Історична візантиністика в Київському університеті в другій половині XIX - на початку XX ст. // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 50-52. – ISBN 978-966-2530-21-6
612685
  Пелешко А. Історична візія поняття грецької культури Північного Причорномор"я у вітчизняній історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 37-44


  У статті розкриті основні риси грецької культури, носіями якої є декілька етнічних груп, що мешкають у Північному Причорномор"ї та Надазов"ї. Здійснено аналіз опублікованих вітчизняних історичних праць. Розглянуті здобутки та існуючі прогалини в ...
612686
  Мельничук Л.М. Історична генеза демографічної політики в Україні: особливості радянського періоду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 239-245. – (0). – ISSN 2078-9165
612687
  Хараджа Н. Історична генеза джерел сімейного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 122-126
612688
  Зімін В.С. Історична генеза дипломатичної освіти в Україні (начальний етап) // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; голов. ред. В.П. Бех ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 104 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 187-194
612689
  Соловйов В.М. Історична генеза корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 5 (8). – С. 22-26. – ISSN 2220-1394
612690
  Павлюк І. Історична генеза моральних цінностей: від таліону до категоричного імперативу І.Канта // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 156-161. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
612691
  Погорєлова З.О. Історична генеза нормотворчої діяльності держави (Середні віки) // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 51-56. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
612692
  Кострюков С. Історична генеза поняття "цінність" у філософії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С24-31.
612693
  Кичкирук Т.В. Історична генеза поняття «економічна освіта» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 63-69. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
612694
  Чувашова Д.Д. Історична генеза сатанізму. Психологічні та соціальні аспекти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 119-120
612695
  Ткаченко В.С. Історична генеза становлення територіальної самоорганізації населення на теренах України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 126-131. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
612696
  Богачев Р.М. Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 33-43. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
612697
  Вербицький В.В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 5-8


  У статті основним чином розглядається надзвичайно важливий фактор міжнародної діяльності Української Греко-Католицької Церкви, яка активно підтримує разом зі своїми парафіянами найбільш позитивні тенденції в політиці країни. В статье рассматривается ...
612698
  Корнус О.Г. Історична географія : навч. посібник / Корнус О.Г. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 154, [2] с. : іл. – Покаж. терм.: с. 155. – Бібліогр.: с. 151-154 та в кінці частин. – ISBN 978-966-698-163-2
612699
  Трубчанінов С.В. Історична географія в творчості Мирона Кордуби // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 86-101. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
612700
  Трубчанінов С. Історична географія в університетах Наддніпрянської України (XIX - початок XX ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 78-91


  У статті йдеться про історико-географічні дослідження та практику викладання історичної географії в університетах Наддніпрянської України в XIX - на початку XX ст. Розглядається внесок в історичну географію вчених Університету Св. Володимира: М.О. ...
612701
  Пилипчук Я.В. Історична географія Дашт-і Кипчак (соціально-економічний аспект) // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 248-263. – ISBN 978-966-02-6446-5
612702
  Звагельський В.Б. Історична географія Лівобережної України доби Середньовіччя (в контексті досліджень "Слова о полку Ігоревім") / В.Б. Звагельський ; НАН України, Ін-т археології ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ ; Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 232-236. – Бібліогр.: с. 219-231 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-300-4
612703
  Приймак Віктор Історична географія Путивльського повіту Литовської доби // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 5-16. – ISBN 966-7865-75-4
612704
  Вербиленко Г. Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 71-82
612705
  Нікічук В. Історична географія та картографія Південної України у матеріалах війської періодики ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 14. – С. 55-66. – ISSN 2519-2523
612706
  Трубчанінов С.В. Історична географія у творчості В. Гериновича // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 46-46
612707
  Щодра О. Історична географія України від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посібник / Ольга Щодра, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 296, [1] с. : іл., табл., карти. – Геогр. покажч.: с. 288-296. – Бібліогр.: с. 278-287. – ISBN 978-617-10-0319-4
612708
  Вівсяна І. Історична географія чорноліської культури // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 19-28. – ISSN 1998-4634
612709
  Трубчанінов С. Історична географія як дослідницьке поле для учених Півдня України (XIX - початок XX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 99-105. – ISSN 1998-4634
612710
  Щодра О. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 282-296. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107


  Згадується Київський національний університет ім. Т. Шевченка, викладачі: П. Шищенко, В. Пащенко, С. Романчук.
612711
  Щодра О. Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 159-174
612712
   Історична геологія. – Х., 1963. – 40 с.
612713
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.1. – 1963. – 8 с.
612714
   Історична геологія : Метод. вказівки. – Харків
Вип.2. – 1963. – 40 с.
612715
  Клюшников М.М. Історична геологія / М.М. Клюшников, О.М. Онищенко. – Київ : Вища школа, 1975. – 295с.
612716
  Крочак М.Д. Історична геологія з основами палеонтології. Практикум : навчальний посібник для студ. геологічних спец. вищих навч. закладів / М.Д. Крочак, А.Ш. Мєнасова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-439-453-3
612717
   Історична гєологія. – вип.1. – Х., 1964. – 8с.
612718
   Історична граматика української мови. – 38с.
612719
  Медведев Ф.П. Історична граматика української мови / Ф.П. Медведев. – Харків, 1955. – 215с.
612720
   Історична граматика української мови. – Київ
1. – 1956. – 123с.
612721
   Історична граматика української мови. – Київ
3. – 1956. – 120с.
612722
   Історична граматика української мови : підручник / О.П. Безпалько, М.К. Бойчук, М.А. Жовтобрюх, С.П. Самійленко, І.Й. Тараненко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 475 с.
612723
   Історична граматика української мови. – Київ
2. – 1957. – 224с.
612724
   Історична граматика української мови / О.П. Безпалько, М.К. Бойчук, М.А. Жовтобрюх, С.П. Самійленко, І.Й. Тараненко. – 2-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1962. – 510 с.
612725
   Історична граматика української мови : навч. посібник / М.А. Жовтобрюх, О.Т. Волох, С.П. Самійленко, І.І. Слинько. – Київ : Вища школа, 1980. – 320 с.
612726
  Коломієць Л.І. Історична граматика української мови : Збірник вправ / Л.І. Коломієць, А.В. Майборода. – Киев : Вища школа, 1988. – 229с.
612727
   Історична граматика української мови : навч. посібник / О.І. Бондар [та ін. ; відп. ред. Т.Ю. Ковалевська] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-167. – ISBN 978-617-689-055-3
612728
  Саєнко Н.А. Історична демографія і самоврядування Батурина у XVII - XVIII ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 257-264. – ISSN 2409-2037
612729
  Ворончук І.О. Історична демографія України XVI - XVII ст.: стан, проблеми, методи // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 126-135
612730
  Химинець В.В. Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 268-276. – ISBN 966-7196-06-2
612731
  Кіндюк Б. Історична динаміка джерел українського лісового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 285-291. – ISSN 0132-1331
612732
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 391 л. – Бібліогр.: л. 364-391
612733
  Чуприна Ю.В. Історична динаміка музею як соціокультурного інституту // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 139-141
612734
  Шевченко І.С. Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення 16-20 ст.) : Автореф... докт. філол.наук: 10.02.04 / Шевченко І. С.; Київ. держ. лінгв. ун-т. – К., 1999. – 36л.
612735
  Сафонова Т. Історична динаміка розвитку мистецтва фотографії Репродукція, фотоколаж // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 72-76
612736
  Галгаш А.Ю. Історична динаміка співвідношення мистецтва і моралі // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 53-58
612737
  Дьяченко А.С. Історична динаміка форм естетизації жаху // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 81-83
612738
  Кіндюк Б. Історична динаміка форм правління у козацько-гетьманській державі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 158-166. – ISSN 1026-9932


  У статті під час розгляду історичної динаміки правової системи Гетьманщини виокремлено три періоди зміни форм правління: 1) установчий (1572–1648 рр.); 2) республіканський (1648–1722 рр., 1727–1734 pp. та 1750–1764 pp.); 3) монархічний (1722–1727 рр., ...
612739
  Крисаченко В. Історична динаміка чисельності єврейської спільноти в Україні / В. Крисаченко, О. Дякова // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 92-103
612740
  Ніка О. Історична дискурсологія в сучасній проекції // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – Вип. 812. – С. 9-13. – (Романо-слов"янський дискурс). – ISSN 2664-3839
612741
  Пушонкова О.А. Історична дійсність та подія життя: проблема співвідношення на рубежі XX - XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 82-90. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
612742
  Мішалова О.В. Історична дійсність та факт у світлі ідей Л. Вітгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 96-97
612743
  Георгієвська В. Історична доба у трагедії Крістоера Марло "Мальтійський Єврей" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 89-93. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  У добу Відродження повністю зруйновано ідеологію попередньої доби, Середньовіччя, тому необхідним було створення нових традицій і філософій. Специфіка англ. гуманізму зумовлена часовими межами його існування - Відродження проникає до Англії в кін. 15 ...
612744
   Історична довідка із сайту Національного антарктичного наукового центру uac.gov.ua // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 4


  Д 200-ї річниці з часу відкриття Антарктиди.
612745
  Вольвач П. Історична довідка про діяльність славетної родини Симиренків в Україні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 11
612746
  Кравець С.В. Історична доля еволюційної теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 39-42. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Соціологія та антропологія постійно перебували у любовно-ненависних стосунках з еволюційною теорією, періоди злету і захоплення даною теорією змінювалися падінням і ненавистю. Еволюціонізм протягом часу свого існування зазнавав жорсткої критики, хоча ...
612747
  Нікітенко М.М. Історична доля житія прп. Антонія Печерського крізь призму подій 1015 - 1019 рр. // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 18-30
612748
  Масненко В.В. Історична доля м. Черкаси у контексті руйнування Правобережної Гетьманщини у 60-70-х рр. XVII ст. // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 44-48. – ISBN 5-7702-0775-2
612749
  Наконечний В. Історична доля та культурне відродження лемків // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 85-90


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. XX ст. На території Польщі здійснена політика етнічної чистки по відношенню до українців.
612750
  Сабат Г. Історична драма-казка Івана Франка "Сон князя Святослава":основні проблеми й колізії крізь призму художнього методу // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 104-109
612751
  Варфоломеєва Н. Історична драма "Рогнеда" у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 244-249. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті представлені результати дослідження історичної драми "Рогнеда" у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського. Головною тезою роботи є твердження, що написання твору стало знаковою віхою у творчості поета і драматурга, особливо у світлі ...
612752
  Скринченко В. Історична драма Володимира Антоновича // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 13
612753
  Коломієць В.В. Історична драма на сцені "театру корифеїв" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Розглядається розвиток історичного жанру в українській класичній драматургії, зокрема у творчості таких видатних письменників, як М. Старицький, І. Карпенко-Карий, І. Франко та ін., а також історія сценічного втілення їхніх п"єс у "театрі корифеїв" і ...
612754
  Товт О.О. Історична драматургія М.Костомарова: проблематика та поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Товт Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
612755
   Історична дружба російського і українського народів : бібліографічний покажчик (до 300-річчя возз"єднання російського і українського народів). – Київ, 1954. – 56 с.
612756
  Стельмах С.П. Історична думка в Україні ХІХ - початку XX століття / Сергій Стельмах. – Київ : [Академія], 1997. – 175, [1] с.
612757
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.06 / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 424л. – Бібліогр.: л. 378 - 424
612758
  Стельмах Сергій Петрович Історична думка і методологія історії в Україні (19 - початок 20 ст.) : Автореф. ... доктора історичних наук: 07.00.06- історіографія, джерелознавство, та спеціальні історичні дисципліни / Стельмах С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 30 назв
612759
  Данилюк Д.Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження : (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) / Д.Д. Данилюк ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Каф-ра історії України. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2009. – 397 с. – ISBN 978-966-332-054-7
612760
  Пшеничний Т. Історична думка про акцію "Вісла", як одну з форм ліквідації Української греко-католицькоїцеркви на українськопольському порубіжжі // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 77


  У статті подається аналіз вітчизняної та радянської історичної літератури щодо визначення стану наукової розробки питання, пов"язаного із завершенням депортації українського населення з Польщі в УРСР у 1947 р. та прив"язаність до нього ліквідації УГКЦ, ...
612761
  Грицик Л. Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 148-154
612762
  Ющик І О. Історична еволюція виправданого ризику в кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.105-109. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
612763
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: історія та методологія (стаття третя) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-107
612764
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття друга) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-58
612765
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (стаття перша) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.68-83
612766
  Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу: теорія та методологія (Стаття четверта) // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.59-74
612767
  Вашкевич В.М. Історична еволюція наукової картини світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)
612768
  Степаненко С. Історична еволюція поняття " власність" (від Арістотеля до неоінституціоналістів) : з історії економічної думки // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 76-92. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 0131-775Х
612769
  Рудницький О.П. Історична еволюція чисельності населення України у світлі теорії демографічного переходу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 3-16. – ISSN 2072-9480
612770
  Дюжев С.А. Історична забудова міста чи історичний міський ландшафт (місто-ландшафт і технологічні аспекти його містобудівного планування) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
612771
  Рогович П. Історична записка про ботанічний сад Університету Св. Володимира // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 217-241.
612772
  Калакура Я. Історична і національна пам"ять: історіографічний вимір // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 466-479. – ISBN 978-966-02-6839-5
612773
   Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / [Балабанов К.В. та ін. ; редкол.: Б.Є. Патон (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 629, [3] с., [16] арк. фотоіл. : іл. – Авт. зазнач. на с. 626-630. – Бібліогр. у підрядк. прим. та в кінці ст. – ISBN 978-966-611-701-7
612774
  Ковальська-Павелко Історична і соціальна пам"ять: спільне та особливе // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 280-289. – ISSN 2409-3661


  Встановлено, що на початкових етапах становлення меморіальних концептів історичну і соціальну пам’ять здебільшого ототожнювали, вважаючи їх зрізами колективної пам’яті, проте поступово почало викристалізовуватися розуміння можливості і потреби в ...
612775
  Сніжко В.В. Історична ідея геополітичної свідомості українства / В.В. Сніжко, О.А. Федоренко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 402-409
612776
  Головченко В.І. Історична й колективна пам"ять як складові національної свідомості // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 62-68
612777
  Ісаєва Д.В. Історична картографія у школі: стан і перспективи : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 41-44 : Мал. – Бібліогр.: 6 назв
612778
  Рибак А.А. Історична картографія: теоретичні та практичні здобутки, знакові персоналії та публікації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 270-278


  Проведено ретроспективний аналіз теоретичних та практичних досягнень в історичній картографії, розкрито результати наукових досліджень основних вітчизняних та зарубіжних авторів, подано огляд знакових публікацій. Проведен ретроспективный анализ ...
612779
  Мартинов А.Ю. Історична компаративістика світових економічних криз ( XX - початок XXI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 131-146. – ISSN 0130-5247
612780
  Мороз В.Я. Історична комунікація первісної доби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
612781
  Олійник О. Історична контекстуалізація гостинності в Україні та світі: нотатки до постановки проблеми // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 132-136. – ISSN 1998-4634
612782
  Сиротенко В.П. Історична концепція М. Грушевського та її відображення в художніх творах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 160-165. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
612783
  Задорожна Л.М. Історична концепція Т. Шевченка в поемі "Гайдамаки" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 22-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядаються чинники, що - апріорно - обумовили зображення Т. Шевченком гайдамацького руху не як тривалої партизанської війни, а як заключної панорами боротьби, котрій нема історичних аналогів.
612784
  Лапушкіна Н. Історична концепція та жанрові особливості роману Сави Божка "В степах" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 62-65. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
612785
  Нагорна Л.П. Історична культура : концепт, інформаційний ресурс, рефлексивний потенціал / Лариса Нагорна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 379, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7177-7
612786
  Гнатюк Л.П. Історична лінгвоукраїністика XXI ст.: завдання і перспективи // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 431-435. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
612787
   Історична література у фондах Наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1834-1949 : бібліографічний покажчик та навчально-методичні матеріали / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський факультет ; [ уклад. : О.З. Медалієва, Л.І. Синявська ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Історична)
612788
  Дерлиця А. Історична логіка становлення суспільних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 69-82. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
612789
  Шендеровський В. Історична минувшина - підгрунтя освіти нації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 32-38


  Відродження історичних, патріотичних та культурних традицій українського народу є головним завданням гуманітарної стратегії незалежної Української держави. З початком діяльності Києво-Могилянської академії (1632 рік) рівень натурфілософської науки вже ...
612790
  Рудь М. Історична минувшина полабсько-прибалтійських слов"ян у науковому доробку вчених Київського університету Св. Володимира другої половини XIX - початку XX ст. // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 36


  Згадуються: О.О. Котляревський, В.Г. Ляскоронський, Т.Д. Флоринський, ФюЯ. Фортинський та ін.
612791
  Терлецька О.В. Історична мінливість функціонального зонування урбосистем на прикладі міста Дрогобич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 51-57. – ISSN 0868-6939


  Характеризуються окремі історичні зрізи розвитку функціонального зонування міста Дрогобич. Показано, що за тривалий історичний період набір функціональних зон змінювався досить повільно (практично за сторіччя додалась лише одна зона). При цьому риси ...
612792
  Калакура Я.С. Історична місія [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 51
612793
  Андрущенко В. Історична місія освіти у подоланні соціальної турбулентності та реалізації консенсусних практик // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 8-18. – ISBN 978-966-931-159-7
612794
  Наєнко Г.М. Історична морфологія української мови : динаміка граматичної форми : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Галина Наєнко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 136 с. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 978-966-439-258-4
612795
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна імен / М.А. Пушкар. – Львів, 1970. – 119с.
612796
  Пушкар М.А. Історична морфологія чеської мови : Відміна дієслів / М.А. Пушкар. – Львів, 1972. – 82с.
612797
  Стельмах С.П. Історична наука (- динамічна система знань про людський досвід) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 555-557. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
612798
  Смолій В.А. Історична наука в Академії: інституційний розвиток і дослідницькі практики (Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 червня 2018 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 8. – C. 39-47. – ISSN 1027-3239


  Згадуються викладачі Університету Св. Володимира: М. Грушевський, В. Антонович, О. Оглоблін та інш.
612799
  Зашкільняк Л. Історична наука в Галичині на початку ХХ ст. та українсько-польські взаємини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 93-113. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  У статті на підставі висвітлення політичних умов розвитку Галичини в складі Австро- Угорщини наприкінці ХІХ і на початку ХХ ст. показано еволюцію українсько-польських відносин, котрі характеризувались ескалацією боротьби двох національних рухів - ...
612800
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920 - 1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Ляпіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
612801
  Стельмах С.П. Історична наука в Україні епохи класичного історизму XIX - початок XX століття : монографія / Сергій Стельмах ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 378 с. – ISBN 966-594-596-3
612802
  Коваль М.К. Історична наука і формування світогляду людини / М.К. Коваль. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1963. – 40 с.
612803
  Сарбей В.Г. Історична наука й Українська історіографічна спадщина у системі українознавства // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 19-27
612804
  Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII-перша половина ХХ ст.) / Д. Данилюк; МОУ. УДУ. Науково-дослідний ін-т Карпатознавства. – Ужгород, 1999. – 352с. – ISBN 966-7400-05-4
612805
  Масненко В.В. Історична наука та історики у національно ідентифікаційних реаліях Закарпаття 1920-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 18-24. – (Серія "Історичні науки")


  Згадуються: М.С. Грушевський, М. Костомаров.
612806
  Кондратюк К. Історична наука у Львівському національному університеті імені Івана Франка на порозі ХХІ століття: здобутки і перспективи // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 190-198. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107
612807
  Шуст Р. Історична наука у Львівському університеті: 350 років розвитку / Р. Шуст, Р. Тарнавський // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 11-41. – (Серія історична ; спец. вип. 49). – ISSN 2078-6107


  На основі, насамперед, опублікованих та архівних джерел подано узагальнений огляд історії розвиткуісторичної освіти та науки у Львівському університеті впродовж 1661-2011 років. Особливий акцент зроблено на структурі підрозділів історичного спрямування ...
612808
  Фролов С.В. Історична наука у Харкові 50-60-х рр. ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 120-126. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 54). – ISSN 2312-1866
612809
  Головко В. Історична наука УРСР в оцінках діаспорної історіографії (кінець 1920-х - перша половина 1980-х рр.) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 43-52. – ISBN 966-95788-6-8
612810
  Шановський В.К. Історична необхідність і людська діяльність / В.К. Шановський. – Київ : Знання України, 1973. – 48 с
612811
  Багмет М.С. Історична необхідність і суть перехідного періоду від капіталізму до соціалізму : загальні закономірності соціалістичного будівництва / М.С. Багмет ; М-во вищої і серед. спец. освіти УРСР, Київський ордена Леніна політехн. ін-т ім. 50-річчя Великої Жовтневої соц. революції, Кафедра наук. комунізму. – Київ : [б. в.], 1968. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39 і в підрядк. приміт.
612812
  Дніпровська Є.В. Історична необхідність постісторичності мистецтва в контексті американської естетики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
612813
   Історична ностальгія. Чи реваншизм? / Н. Пушкарук, Л. Зашкільняк, В. В"ятрович, А. Шептицький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 січня (№ 6). – С. 3


  Українські та польські експерти - про ініціативу Польщі назвати кораблі на честь українських міст.
612814
  Васильковська М.А. Історична ностальгія: пошук ідентичності в епоху глобалізації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 5-9. – ISSN 1996-5931
612815
  Нетреба А.І. Історична обумовленість судової реформи 1864 р. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Нац. заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Глухів ; Київ, 2020. – Вип. 13. – С. 201-205. – ISSN 2218-4805
612816
  Карпенко О.П. Історична ойконімія Житомирщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 126-132. – ISBN 978-966-02-4236-4
612817
  Жовтянський В.А. Історична Олика та її пам"ятки // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 253-273. – ISSN 2078-0133
612818
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
612819
   Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня [та ін.] ; [упоряд.: І.І. Лиман, В.М. Константінова]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 253, [1] с. : табл., фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7828-54-7


  Бібліотеці від І.І. Лимана та В.Н. Константінової
612820
  Тарасенко О. Історична освіта в Київському університеті // Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / О. Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – С. 17-63. – ISBN 5-87534-250-1
612821
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
612822
  Погребна О.О. Історична освіта в університетах УРСР (1943 -1964 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Погребна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 210 л. + Додаток: л. 164-167. – Бібліогр.: л. 168-210
612823
   Історична освіта і сучасність = Edukacji historyczna a wspolczesnosc : як викладати історію школярам і студентам. – Київ : К.І.С., 2007. – 428 с. – Збірник на пошану проф. А. Сухонського з нагоди сорокаріччя пед. та наук. діяльності та сімдесятиріччя з дня народження. – ISBN 978-966-7048-95-2
612824
   Історична освіта: європейський та український досвід : викладання національної історії в школах Центральної і Східної Європи / [пер. з нім. : О. Красівська, Н. Саповська ; наук. ред. О. Іванов ; літ. ред. Н. Гончаренко]. – Київ : К.І.С., 2010. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – (Історична серія). – ISBN 978-966-2141-14-6
612825
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Білякович Л.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 174 л. – Бібліогр.: л. 152-174
612826
  Потильчак О. Історична оцінка радянсько-німецьких договорів 1939 року в наукових працях А. Ф. Трубайчука // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 28-37
612827
  Гирич І. Історична пам"ять - найсуттєвіший чинник формування національної свідомості. Історичні міфи та "війна пам"ятників" // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 94-102. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
612828
  Мороко В.В. Історична пам"ять - соціокультурний наратив чи соціополітичний дискурс? // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 171-181
612829
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-2-Х
№ 1/2. – 1999
612830
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-01-2
№ 1/2. – 2000
612831
   Історична пам"ять : науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-03-6
№ 1/2. – 2001
612832
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-05-8
№ 1/2. – 2002
612833
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-10-3
№ 1/2. – 2003
612834
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 1. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
612835
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-14-4
№ 2. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
612836
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава, 1998-. – ISBN 966-7653-22-5
№ 1/2. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
612837
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-. – ISBN 966-7653-01-1
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
612838
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
612839
   Історична пам"ять : Науковий збірник. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
612840
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 1. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
612841
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1 (25). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
612842
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2 (26). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
612843
   Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 28. – 2012. – 200, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612844
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 29. – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612845
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 30/31. – 2014. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612846
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 32. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612847
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 33. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612848
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 34/35. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612849
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
Вип. 36. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
612850
  Калакура Я.С. Історична пам"ять [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 52-53
612851
   Історична пам"ять в особистостях // Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – С. 35-118. – ISBN 978-966-9725-19-6


  Науковці та викладачі Кафедри філософії гуманітарних наук філософського ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка.
612852
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-78-1
Т. 1 : Боротьба з інакодумством на Дніпропетровщині / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко та ін.]. – 2013. – 258, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст.
612853
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-89-7
Т. 2 : Інтелегенція Придніпров"я в жорнах тоталітарної системи / / [упоряд.: Є.І. Бородін, В.В. Іваненко, Л.Л. Прокопенко та ін.]. – 2014. – 223, [1] c. – Бібліогр.: с. 220 та у кінці ст. і підрядк. прим.
612854
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2252-94-1
Т. 3 : Голгофа Дніпровського металургійного заводу / [уклад.: О.Ю. Слонєвський, Р.К. Терещенко]. – 2015. – 215, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
612855
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-08-9
Т. 4 : Боротьба радянської влади проти технічної інтелегенції на Придніпров"ї / [уклад.: Є.І. Бородін та ін.]. – 2016. – 206, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
612856
   Історична пам"ять Дніпропетровщини: події, факти, імена : зб. статей та док. : у 5 т. – Дніпропетровськ : Монолит. – (Реабілітовані історією / редкол.: М.І. Пустова (голова) [та ін.]). – ISBN 978-617-7369-13-3
Т. 5 : Криворіжжя у тенетах політичних репресій / [уклад.: Є. І. Бородін та ін.]. – 2017. – 218, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
612857
  Бондаревська І. Історична пам"ять і забування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 6 : Місця пам"яті. – С. 18-21. – ISSN 0235-7941
612858
  Григоришин М.В. Історична пам"ять і конструювання суспільної дійсності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 45-47
612859
  Пилипчук Я. Історична пам"ять і писемність у кипчаків // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
612860
  Стародубцева В.М. Історична пам"ять і розвиток національної традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2001. – Т. 1. – С. 31-32. – ISBN 966-7517-08-X
612861
  Вербицька П. Історична пам"ять і форми її репрезентації в музейному середовищі України та Литви / П. Вербицька, Р. Кузьмин // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 41-62. – ISBN 978-609-07-0287-1
612862
  Литвин В. Історична пам"ять й устремління. // Голос України, 2004. – 21 серпня


  [Вітання голови Верховної Ради України з нагоди Дня незалежності України]
612863
  Мацькевич М. Історична пам"ять народу та сучасне українське державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 4-8.
612864
  Шаповал Ю. Історична пам"ять про Голодомор: втрата та віднайдення // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 142-166. – ISBN 978-966-02-6839-5
612865
  Довганик Н.М. Історична пам"ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 2312-217Х
612866
  Полянська Н. Історична пам"ять про Другу світову війну в українському та польському соуіумах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 413-421. – ISBN 978-966-02-5080-2
612867
  Смеречанська О. Історична пам"ять про Другу світову війну та формування української ідентичності у сучасній Україні // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 191-201. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
612868
  Ніколаєць Ю.О. Історична пам"ять про Другу світову війну у контексті загроз державотворенню // Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси : [збірник наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [упоряд.: З.Ф. Самчук, Г.І. Зеленько, М.С. Кармазіна та ін. ; за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : ІПіЕНД НАН України, 2018. – С. 447-471. – ISBN 978-966-02-8821-8
612869
  Лозовий В.С. Історична пам"ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 271-278
612870
  Мирний М. Історична пам"ять про сучасну війну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 серпня (№ 152/153). – С. 14-15


  Експерти дискутували, якою вона має бути і як її формувати.
612871
  Харчук Р. Історична пам"ять Т.Г. Шевченка : спроба реконструкції : монографія / Роксана Харчук. – Київ : Академія, 2019. – 214, [2] с. – Сер. засн. в 2006 р. - Імен. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр. в кінці статей та в підрядк. прим. – (Monograf). – ISBN 978-966-580-561-8
612872
  Касьянов Г.В. Історична пам"ять та історична політика: до питання про термінологію й генеалогію понять // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 118-137. – ISSN 0130-5247
612873
  Лісничук О.В. Історична пам"ять та національні інтереси: особливості дискурсійних інтерпретацій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 58-68
612874
  Стасевська О.А. Історична пам"ять та соціальний міф як форми інтерпретації минулого // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 1 (40). – С. 165-181. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
612875
  Селищева І.А. Історична пам"ять у контексті історичної освіти // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 222-230. – ISSN 2304-4470
612876
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять у пропедевтичному дискурсі // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 243-255. – ISSN 2409-3661
612877
  Жадько В.О. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / Віктор Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – 479, [1] с. : іл. – Корот. філос. слов.-довід.: с. 454-479. – Бібліогр.: с. 405-453. – ISBN 966-8567-08
612878
  Дудар В.В. Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Дудар В.В.; КУ. – К, 1994. – 16л.
612879
  Трегуб О. Історична пам"ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 25-29
612880
  Лозовий В.С. Історична пам"ять як інструмент політичної бротьби Центральної Ради (1917 р.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 233-242
612881
  Миклащук І.М. Історична пам"ять як інструментарій політичних конфліктів в Україні // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 67-73. – ISBN 978-966-136-196-5
612882
  Кривицька О.В. Історична пам"ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 69-82
612883
  Ковальська-Павелко Історична пам"ять як ментальний простір // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 331-334. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190


  "Сьогодні українське суспільство переживає складний і болючий процес пошуку національної ідентичності, формування національної свідомості. І в цих процесах ключову роль відіграє історична пам’ять - адже завдяки усвідомленню й переживанню спільного ...
612884
  Ковтун Н. Історична пам"ять як основа становлення політичної еліти в контексті політичної трансформації України початку XXI ст. // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 53-58
612885
   Історична пам"ять як поле змагань за ідентичність : матеріали "круглого столу" / Національний ін-т стратегічних досліджень; [ за заг. ред. Ю.О. Зерній ]. – Київ : НІСД, 2008. – 68с. – ISBN 966-95383-6-X
612886
  Трохименко О. Історична пам"ять як складова німецької етнонаціональної свідомості // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 162-168. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриваються окремі аспекти етнонаціональної ідентичності та історичної пам"яті німців на матеріалах власного опитування громадян Німеччини. На материалах опросов граждан Германии в статье освещаются некоторые аспекты этнонациональной ...
612887
  Зерній Ю.О. Історична пам"ять як фактор національної безпеки України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 37-56
612888
  Бабка В.Л. Історична пам"ять як фактор політичного впливу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 6-8
612889
  Колесник І.І. Історична пам"ять: аналітична модель // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 4 : Національна пам"ять: соціокультурний та духовний виміри. – С. 19-29
612890
  Бабка В.Л. Історична пам’ять доби Перебудови в Україні: вектори трансформації // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 227-238. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
612891
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
612892
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – 2013. – 207 с. – Резюме укр., англ. мовами
612893
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 18 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
612894
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – 2014. – 131 с. – Резюме укр., англ. мовами
612895
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
612896
   Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 21 : Спеціальність "Історія". – 2015. – 139 с. – Резюме укр., англ. мовами
612897
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-
Вип. 22/23 : Спеціальність "Історія". Країни Європи в ХХ ст.: проблеми політичного і соціального розвитку (Румунія, Польща, СРСР, Велика Британія). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., англ. мовами
612898
   Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-. – ISSN 2521-1587
Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
612899
  Стадніченко Р. Історична парадигма міжнародних відносин України з країнами Середнього Сходу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.25-32
612900
  Лещинська С. Історична парадигма українських народних пісень до танцю // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 97-104


  У статті розглядається актуальні проблеми сучасного побутування фольклорного жанру пісні до танцю, його місце в культурній місії популяризації української народної традиції у світі. The article deals with topical issues of contemporary existence folk ...
612901
  Гребенюк М. Історична періодизація антитерористичної операції на сході України (14 квітня 2014 – 30 квітня 2018 рр.) / М. Гребенюк, В. Грицюк, П. Щипанський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (553), липень - серпень. – C. 176. – ISSN 0130-5247
612902
  Пилипенко Р.Є. Історична періодизація вивчення творчості Тараса Шевченка в німецькомовних країнах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 324-333


  Статтю присвячено аналізові німецькомовних дискурсів про великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Продемонстровано низку мовно-культурних тлумачень його постаті на трьох етапах розвитку німецькомовної шевченкіани. Статья посвящена ...
612903
  Бойніцька О.С. Історична перспектива у романі Берил Бейнбрідж "Мастер Джорджі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 60-64


  Розглядається проблема історичної перспективи у британському історіографічному романі. Зокрема, аналізується співвіднощення минулого та теперішнього планів, синтез реалістичних та постмодерністських елементів, особливості наративних стратегій, а також ...
612904
  Міхнік А. Історична політика : російський варіант / Адам Міхнік ; [ наук. ред. М.В. Кірсенко ] ; переклад з польської Е.М. Андреєвої. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 24 с. – ISBN 966-518-377-Х
612905
  Лозовий В.С. Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 30-35
612906
  Бондар В.В. Історична політика в Україні: постановка і загальний огляд проблеми // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 5-12. – ISBN 978-966-8809-92-7
612907
  Примаченко Я. Історична політика РФ та її влив на території південно-східної України та АР Крим в контексті "русского мира" // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 101-132. – ISSN 2519-2760
612908
  Ніколаєць Ю.А. Історична політика у контексті реформування українського суспільства (2014-2019 рр.) // Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. О.О. Рафальського, О.М. Майбороди]. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 364-411. – ISBN 978-966-02-9246-8


  Політика пам"яті має слугувати уникненням віктимізації української історії. Важливим видається акцент на досягненнях українського громадянського суспільства в роки протистояння із РФ. У цьому контексті важливим залишається акцент на політиці пам"яті ...
612909
  Поліщук І. Історична політична ментальність українства: проекція у сучасність // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2013. – Вип. 3. – С. 333-338
612910
  Усань В.С. Історична постать Івана Матвійовича Муравйова-Апостола // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 38-39
612911
  Лизанчук В. Історична правда - головна гуманітарна зброя // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 15 грудня (№ 48). – С. 15
612912
   Історична правда в шатах художнього слова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 27 лютого (№7)


  Учитель спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови Тетяна Пахомова стала переможцем і отримала першу премію у номінації "Романи" міжнародного літературного конкурсу "Коронація слова".
612913
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9-10 жовтня (№ 184/185). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
612914
  Півторак Г. Історична правда проти імперської облуди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 8


  Українці, білоруси, росіяни: три народи - три історії.
612915
  Кіт Л. Історична правда у цифрах // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 4


  "Відомий дослідник Голодомору, професор історичного факультету КНУ Володимир Сергійчук два тижні виступав із лекціями у США та Канаді, де презентував україномовне і англомовне видання книги «Голодомор 1932 – 1933 років як геноцид українства» та ...
612916
  Мельник В.М. Історична правдивість фольклору / В.М. Мельник. – Львів, 1968. – 310с.
612917
  Злотник О. Історична прем"єра і конкурс он-лайн // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 березня (№ 51/52). – С. 22


  О.Злотник, ректор Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра розказав "Дню", які акції відбудуться до 150-річчя з днем заснування вишу.
612918
  Матієк О.М. Історична природа та специфіка українського менталітету // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 229-234. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
612919
  Желіховська Н. Історична проблематика в українській публіцистиці періоду суспільно-політичних змін (1985-1990) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 70-75


  У статті розглянуто характерні особливості висвітлення історичної проблематики на сторінках журналів "Київ" і "Вітчизна" в період суспільно-політичних змін. В статье исследуются характерные особенности освещения исторической проблематики на страницах ...
612920
  Сейтяг"яєв Нариман Сеїтаметович Історична проза в кримськотатарській літературі 15-18 ст. : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.10 / Сейтяг"яєв Н.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
612921
  Бойко Н. Історична проза І. Нечуя-Левицького у контексті літератури другої половини XIX ст.: проблемно-тематичні та жанрові пошуки // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 176-183. – ISBN 978-966-793-136-3
612922
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Богдан Юрійович Денисюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
612923
  Денисюк Б.Ю. Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Денисюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 200л. – Бібліогр.: л. 191 - 200
612924
  Лущій С. Історична проза Юрія Косача 1940-1980-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 80-88. – ISSN 0236-1477
612925
  Гуляк А.Б. Історична проза Юрія Мушкетика: проблеми сучасної рецепції / А.Б. Гуляк, Ф.Ф. Кейда // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 42-62. – ISBN 978-966-171-249-1
612926
  Поліщук Я. Історична проза як націєтворчий проект // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 66-70
612927
  Набитович І. Історична проза як предтеча проекту "історія повсякденності" та "історія ментальностей": література та історія у пошуках цивілізаційних елементів буття // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 192-199. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
612928
  Яремчук О.В. Історична психологія в Одеському національному університеті: можливості міждисциплінарних досліджень // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 284-292. – ISBN 978-617-689-150-5
612929
  Карпенко З.С. Історична психологія у фокусі синергетики // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 16-21. – ISBN 978-617-689-193-2
612930
  Романчук О. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 42-48. – ISBN 966-294-186-0
612931
  Романчук О.К. Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспільства в Україні : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук О.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.:с.12-13
612932
  Болварі Т.Й. Історична реальність діалектики : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Болварі Т.Й. ; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1995. – 25 с.
612933
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Я.В. Верменич ; відп. ред. В.А. Смолій ; [М-во освіти і науки України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 411, [1] с. – На парал. тит. арк. зазнач. назви розд. – ISBN 978-966-02-7169-2
612934
  Житков О. Історична регіоналістика 1950 - 1960-х років про селянський аграрний рух у Наддніпрянській Україні доби визвольних змагань // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 131-140. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
612935
  Верменич Я. Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 9-38
612936
  Верменич Я.В. Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.3-21. – ISSN 0130-5247
612937
  Ільницький В. Історична реінкарнація Вишеграда // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 27-28 серпня (№ 115/116). – С. 24


  Про місто, що є прадавнім символом єдання центральноєвропейських народів.
612938
  Ямаш Ю. Історична реконструкція першої творчої подорожі Івана Труша до Криму // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 46-49. – ISSN 2520-6419


  "Кримські сюжети художника, епістолярій, довідковий історичний та краєзнавчий матеріал дозволяють здійснити реконструкцію першої подорожі на півострів 1901 р. Об.єктом дослідження є епістолярна спадщина художника, картини на кримську тематику, його ...
612939
   Історична ретроспектива в українській літературі : Збірка наукових праць. – Київ : Київський університет, 2003. – 166с.
612940
  Ткаченко І. Історична ретроспектива взаємин України з Чеською Республікою // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 260-271
612941
  Романенко Є.О. Історична ретроспектива виникнення та розвитку інституту права власності / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 86-88. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
612942
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
612943
  Марченко Г.В. Історична ретроспектива виникнення та розвитку системи освіти у США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 292-301
612944
  Кравченко П.А. Історична ретроспектива глобалізаційних та антиглобалізаційних процесів у європейському філософському дискурсі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Амрахов Маіс Ісраіль Оглу, Волошин Ю.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 36. – C. 30-46. – ISSN 2075-1451
612945
  Дубич К.В. Історична ретроспектива державного управління соціальним забезпеченням в період влади Радянського Союзу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Рачинський А.П., Ворона П.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, серпень. – С. 20-24. – (Серія державне управління). – ISSN 2306-6806
612946
  Кобаль В.І. Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 142-145. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609


  У статті розглядаються питання історії мобільності студентів та науково-педагогічних працівників на основі даних по університету м. Будапешт та визначено фактори, що сприяли або перешкоджали розвитку академічної мобільності, зокрема, наявність в ...
612947
  Неділько В.В. Історична ретроспектива поглядів на проблему сором"язливості у вітчизняних та зарубіжних джерелах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено науково-теоретичний аналіз проблеми сором"язливості у вітчизняній і зарубіжній літературі. Показано значення нагромадженого емпіричного досвіду для виявлення проблеми сором"язливості, її вивчення та подолання.
612948
  Денисенко О.А. Історична ретроспектива становлення пам"яткоохоронного законодавства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
612949
  Ізмайлікова О. Історична ретроспектива становлення та розвитку Вінницького обласного художнього музею // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 15-16
612950
  Клюйко Т. Історична ретроспектива формування міст-супутників Києва та поширення субурбанізаційних процесів на території Київщини // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 186-189. – ISSN 2076-1333


  Стаття присвячена аналізу історико-географічних особливостей формування міських поселень навколо міста Києва. Виділено причини самобутності та специфіку окремих поселень, їх функції та зони впливу. Дана характеристика взаємозв"язків міст-супутників і ...
612951
  Карпенко К.К. Історична ретроспектива формування та розвитку страхування наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 141-150. – ISSN 2524-0323
612952
  Можаровська Н.О. Історична ретроспекція виникнення правової охорони знаків для товарів та послуг в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 2-7.
612953
  Шевчук С.В. Історична ретроспекція виникнення правової охорони комерційної таємниці в Україні / С.В. Шевчук, Т.В. Васильченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 119-124
612954
   Історична розкіш // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 2 (122), квітень-травень. – С. 68-71 : фото
612955
  Кметюк Т.В. Історична роль Наддніпрянського хору Дмитра Котка в розбудові української музичної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 48-54


  Дмитро Васильович Котко (1892-1982) - український хоровий диригент. У 1925—1931рр. створив Український наддніпрянський хор (перший професійний укр. хор в Польщі), з яким гастролював у країнах Європи.
612956
  Мошкола М.І. Історична роль національної еліти у збереженні та розбудові системи освіти в Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 130-133
612957
  Подміногін Історична роль перекладу у становленні національних мов / Подміногін, О.А. Кальниченко // Збірник наукових праць В.О. Подміногіна з історії та теорії перекладу / Народна укр. акад., [Каф. теорії та практики перекладу ; авт.-упоряд.: О.А. Кальниченко, Д.І. Панченко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 118-128. – ISBN 978-966-8558-97-4
612958
  Ричко В. Історична роль Почаївської лаври та її вплив на релігійні процеси в сучасному українському соціумі // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 88-93. – ISSN 2519-1942
612959
  Коврігіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Коврігіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 213 л. – Бібліогр.: л. 194-213
612960
  Ковригіна Л.М. Історична романістика Зінаїди Тулуб: генеза жанру : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ковригіна Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 6 назв.
612961
  Зварич О. Історична свідомість на рубіконі : проблема національної ідентичності у прозі Юрія Косача // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 121-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
612962
  Вашкевич В.М. Історична свідомість студентської молоді : ціннісно-світоглядні орієнтири : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закл.] / В.М. Вашкевич ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Світогляд, 2010. – 274, [1] с. – Покажч. імен: с. 269-274 .- Вид. містить тексти першоджерел. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8837-15-0
612963
  Хардель Р. Історична свідомість як об"єкт інформаційного впливу в нових медіа під час протистояння Російської Федерації з Україною / Р. Хардель, В. Виздрик // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 100-107. – (Серія "Журналістика" ; вип. 45). – ISSN 2078-7324
612964
  Скринченко В. Історична скарбниця Михайла Степаненка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 18 грудня (№ 24)
612965
  Домановська М.Є. Історична славістика та візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - поч. XX ст.): традиції у вивченні та викладанні середньовічної історії південних слов"ян // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1117. – С. 188-197. – (Серія "Історія" ; вип. 48). – ISSN 2220-7929
612966
   Історична соціальна наука в світ-системній перспективі : Матеріали Міжнародного наукового колоквіуму 2-3 червня 2005 року. – Харків : Константа, 2005. – 64с. – ISBN 966-342-059-6
612967
  Мартинов А.Ю. Історична соціологія (циклічна парадигма) : Монографія / А.Ю. Мартинов; МВС України; Нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Рада, 2004. – 288 с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 3). – ISBN 966-7909-06-9
612968
  Дем"янюк О.Й. Історична спадщина В. Липинського: козацька героїка в обгрунтуванні державної моделі Гетьманату // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 141-151. – ISSN 2313-5603
612969
  Щигельська Г. Історична спадщина Галицької Трембовлі в канадських преріях (до 120-річчя заснування Канадійської Трембовлі) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 41-46. – ISSN 2311-9896
612970
  Скринченко В. Історична спадщина Михайла Степаненка // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2020. – № 2/3 (274/275). – С. 16-19. – ISSN 2308-8095


  "Україно, це ти, Твоя доля і сила, і слава, І минуле твоє і майбутнє, І вічність твоя... (М.Б. Степаненко). Ось так поетично звертається до читача Михайло Борисович Степаненко зі сторінок своєї останньої праці "Статті. Дослідження. Спогади", яку слід ...
612971
  Шумило М.Н. Історична спадщина пенсійного забезпечення України та Білорусі // Становление и развитие трудового и социально-обеспечительного законодательства: история, современность, перспективы : сборник науч. трудов по итогам IV Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 27-28 окт. 2017 г.) / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр исследования профсоюзного движения и труд. права науч.-исслед. ин-та труд. и соц. отношений ; [редкол.: К.Л. Томашевский (сост.) и др.]. – Минск : МИТСО, 2017. – С. 48-51. – ISBN 978-985-6421-72-6
612972
  Шайкан В. Історична спадщина Петра Варгатюка - невідомого науковця - історика, педагога, краєзнавця ( до 90 - річчя з дня народження ) / В. Шайкан, А. Дробот // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 34-37
612973
   Історична спадщина у світлі сучасних досліджень : Величко, Маркович, Маркевич, Костомаров, Яворський / Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод; [Ю.А. Пінчук, А.В. Санцевич, Н.О. Герасименко, В.О. Нерод]; НАНУ; Ін-т історії України; [За ред.: В.А. Смолія, Ю.А. Пінчука]. – Київ, 1995. – 190с. – Відомості щодо назви взяти з обкладинки. – ISBN 5-7702-0895-3
612974
  Донченко Євгенія Історична спадщина українсько-французьких відносин // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 265-270
612975
  Лукашук В. Історична спадщина часопису "Волынские епархиальные ведомости" (1867-1917 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 137-139
612976
  Олійник А.Д. Історична та дидактична адекватність перекладу деяких соціально-побутових концептів у біблійних текстах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 30-34
612977
  Баштова Л.С. Історична та наукова спадщина авіаконструктора Г.Є. Лозино-Лозинського в оцінках рідних та колег / Л.С. Баштова, Н.В. Писаревська // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 158-180
612978
  Шарова Т.М. Історична тема у творчості М. Костомарова // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 200-206. – ISBN 978-617-7346-65-3
612979
  Бурлака Г. Історична тематика в літературній творчості Михайла Грушевського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (657). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
612980
  Новік-Кретова Історична типологія та загальні тенденції розвитку жанру фортепіанного дуету: західноєвропейський контекст // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 265-271
612981
  Коваленко Ю.О. Історична топографія Глухівської фортеці згідно плану 1747-1752 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 156-163. – ISSN 2218-4805
612982
  Попельницька О. Історична топографія київського Подолу 17 - початку 19 століття / Ін-т історії України НАНУ; Відповід. ред. М.Ф.Дмитрієнко; Олена Попельницька. – Київ : Стилос, 2003. – 304с. – ISBN 966-8518-03-9
612983
  Пляшко Л. Історична топографія та пам"ятки Ніжина початку XIX століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 7 (239), серпень. – С. 69-80. – ISSN 0131-2685


  Гоголь Микола Васильович (1809-1852).
612984
  Огієнко В.І. Історична травма Голодомору: проблема, гіпотеза та методологія дослідження // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 145-156
612985
  Найдьонова Л.А. Історична травма спільноти: як нащадкам пам"ятати трагічне? // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (155). – С. 48-54
612986
  Павлів І. Історична трагедія Івана Карпенка-Карого "Сава Чалий" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С.21-31. – ISSN 0130-5263
612987
  Данильченко В.С. Історична трансформація змісту поняття "суверенітет" // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 499-504. – ISBN 978-966-438-135-9
612988
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 201 л. – Бібліогр.: л. 184-201
612989
  Русін Р.М. Історична трансформація художнього образу у пластичному мистецтві (європейський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Русін Руслан Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
612990
  Клевець Л.Т. Історична трилогія Володимира Рутківського "Джури" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 27 (463), вересень. – С. 26-31
612991
  Гриневич Т. Історична україніка у творчості Йоахіма Лелевеля // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 122-132. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
612992
  Буряк Л.І. Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 241-260. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
612993
  Підгородецький П.Д. Історична фізична географія // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 9-15. – Бібліогр.: 15 назв
612994
  Пушкар М.А. Історична фонетика чеської мови / М.А. Пушкар. – Львів, 1965. – 106с.
612995
  Шевельов Юрій Історична фонологія української мови / Шевельов Юрій; Канад. ін-т укр. студій та ін. ; [пер. з англ.: С.Вакуленко, А.Даниленко]. – Харків : Акта, 2002. – 1054 с. – (Класика української науки). – ISBN 966-7021-62-9; 966-7021-34-3
612996
   Історична Шевченкіана : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т історії України ; М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко та ін. ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Г. Боряк]. – Київ : [б. в.], 2016. – 575, [1] с. – Покажчики: с. 509-572. – ISBN 978-966-02-7919-3
612997
  Школьний І. Історична школа права та принцип лібералізму в сучасності // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 71-72
612998
  Гранат Н. Історична школа права: загальна характеристика / Н. Гранат, К.Г. Волинка // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2609-60-8
612999
  Стрілець Б.В. Історична школа права: сильні та слабкі сторони // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 101-103
613000
  Гряник В. Історична югославістика в Харківському державному університеті імені О. М. Горького // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2010. – Вип. 1 (4)"2009. – С. 126-137
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,