Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
619001
  Лівобережний Володимир "Катрін", "Айрен" та інші // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 9 : фото
619002
   "Катюш" рубежи огневые.. – Харьков, 1983. – 183с.
619003
  Сохор А.Н. "Катюша" М.И. Блантера / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1960. – 18 с.
619004
  Небоженко Т.Н. "Катюши" на одесских рубежах / Т.Н. Небоженко. – Одесса, 1988. – 158с.
619005
  Дегтярев П.А. "Катюши" на поле боя / П.А. Дегтярев, П.П. Ионов. – Москва, 1991. – 236с.
619006
  Тымчий Наталия "Качественный сервис - наше главное преимущество" - страховая компания универсальная : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 80-81 : Фото. – ISSN 1998-8044
619007
  Попов С.И. "Качество жизни" и современная идеологическая борьба. / С.И. Попов. – К., 1975. – 22с.
619008
   "Качество программных средств" , всесоюзный науч.-технич. семинар 1990, Калинин. – Калинин, 1990. – 92с.
619009
  Холодова Зинаида Яковлевна "Кащеева цепь" М.М.Пришвина. (Идейно-худож. своеобразие. Проблема жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Холодова Зинаида Яковлевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – 15л.
619010
   "Квадрат" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 1. – С. 8-24.


  Художник Казимир Малевич
619011
   [Кафедра видавничої справи та редагування] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
619012
   [Кафедра історії літератури та журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 26
619013
   [Кафедра міжнародної журналістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
619014
   [Кафедра мови та стилістики] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
619015
   [Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ імені Тараса Шевченка (фото)] // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 3. – ISBN 978-617-673-442-0
619016
   [Кафедра періодичної преси] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 25
619017
   [Кафедра реклами та зв"язків з громадкістю] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
619018
   [Кафедра телебачення і радіомовлення] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 23
619019
   [Кафедра теорії масової комунікації] // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 24
619020
  Бичко Богдан Ігорович Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз : Автореф. дис. доктора філософських наук: 09.00.05. / Бичко Б.І.; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 46 назв.
619021
  Палінчак М.М. Католицький фундаменталізм в сучасній Польщі: політичний аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 48-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
619022
  Яртим Н.В. Католицькі доктрини походження держави і права // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 151-155. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
619023
  Козиряцька С.А. Католицькі мережеві видання України як складова конфесійного сегмента в Інтернеті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 68-75. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто католицькі мережеві видання як складову конфесійного сегмента в Інтернеті.
619024
  Степанова О.А. Католицькі санктуарії в Україні: перспективи використання в туризмі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180
619025
  Климчук Католицькі храми Рівного / Климчук, Андрій-Аскольд // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 16-21. – ISSN 0131-2685
619026
  Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-23. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність католицько-клерикальної течії словацького національно-політичного руху. The article deals with activities of catholically-clerical trend of the Slovak national political movement.
619027
  Сапунов А. Католическая легенда о Параскеве, княжне Полоцкой / А. Сапунов. – Витебск, 1888. – 50с.
619028
  Лучицкий И.В. Католическая лига и кальвинисты во Франции : Опыт истории демократического движения во Франции во второй половине 16 века : (По неизданным источникам) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип.
Т. 1. – 1877. – 560, 60 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
619029
  Ойзерман Т.И. Католическая философия империалистической реакции / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1954. – 32с.
619030
  Овчинников В.Г. Католическая церков в Западной Африке / В.Г. Овчинников. – М., 1982. – 191с.
619031
  Курносов А.П. Католическая церковь - идеологический защитник господства помещиков и буржуазии в Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Курносов А.П.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1969. – 27л.
619032
  Багацкас П. Католическая церковь в Литве в годы гитлеровской окупации : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Багацкас П.; Вильн. гос. ун-т им В.Какпсукаса. – Вильнюс, 1968. – 22л.
619033
  Лаурайтис В.А. Католическая церковь в Литве за 1905-1907 гг. и борьба против нее революционных социал-демократов : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.02 / Лаурайтис В. А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
619034
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии / Э.О. Берзин. – М, 1966. – 320с.
619035
  Берзин Э.О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Берзин Э.О.; АН СССР. – М, 1969. – 44л.
619036
  Ерин М.Е. Католическая церковь Германии и фашизм / М.Е. Ерин. – Ярославль, 1990. – 82с.
619037
  Щеголев С.И. Католическая церковь и национально-освободительное движение в Польше 1860-1864 гг.: положение польской католической церкви накануне периода манифестаций // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 71-76. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
619038
  Поташинская Н.Н. Католическая церковь и рабочее движение в Италии. / Н.Н. Поташинская. – М., 1979. – 255с.
619039
  Михайлова Л.В. Католическая церковь и рабочий класс ФРГ / Л.В. Михайлова. – Москва, 1980. – 159с.
619040
  Каутский К. Католическая церковь и социалдемократия / К. Каутский : Новый мир, 1906. – 48 с.
619041
  Подберезский И.В. Католическая церковь на Филиппинах / И.В. Подберезский. – М., 1988. – 286с.
619042
  Катасонов В.Н. Католический квиетизм и православный исихазм // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 67-76
619043
  Поташинская Н.Н. Католический клерикализм и народные массы. / Н.Н. Поташинская. – М., 1971. – 164с.
619044
  Гайдис А.А. Католический клерикальный антикоммунизм / А.А. Гайдис. – Вильнюс, 1982. – 311с.
619045
  Филатов С.Б. Католический пацифизм в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 31-42
619046
  Руткевич А.М. Католический реакционер Н. Гомес Давила // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 1. – С. 98-110. – ISSN 0235-1188
619047
  Безсонов П.А. Католический священник серб (хорват) Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке : (По вновь открытым сведениям об нем) / П.А. Безсонов. – Москва : В Университетской типографии (Катков и К), 1870. – 86 с. – Из журнала Православное Обозрение 1870 года
619048
  Канделоро Д. Католическое движение в Италии. / Д. Канделоро. – М, 1955. – 588с.
619049
   Католическое духовенство в Латвии 1920-1940 гг.. – Рига, 1961. – 208 с.
619050
  Лыкошина Л.С. Католическое и униатское духовенство Королевства Польского и Западных губерний России и польское восстание 1830-1831 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Лыкошина Л.С.; МГУ. – Москва, 1981. – 22л.
619051
  Красавин Л.П. Католичество / Л.П. Красавин. – Петроград, 1918. – 132с.
619052
  Карсавин Л.П. Католичество / Л.П. Карсавин. – Пг., 1918. – 134с.
619053
   Католичество. – Минск : Книжный дом, 2006. – 384с. – (Религии мира). – ISBN 985-489-453-3
619054
  Богданов В. Католичество в Италии. – [22] с. – Отд.отт.
619055
  Самокиш І. Католонія хоче сказати "до побачення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29 вересня (№ 176). – С. 9


  Сепаратистські рухи отримали більшість у місцевому парламенті, але менше 50% голосів виборців.
619056
  Сергеенко М.Е. Катон и его "Земледелие" // Земледелие. / М.П. Катон. – Москва ; Ленинград, 1950. – С. 87-123
619057
  Лондр А. Каторга / А. Лондр. – Ленинград, 1925. – 160 с.
619058
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1988. – 768с.
619059
  Пикуль В.С. Каторга / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 768с.
619060
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1989. – 128с.
619061
  Пикуль В.С. Каторга : трагедия былого времени / В.С. Пикуль. – М, 1990. – 304с.
619062
  Гартевельд В.Г. Каторга и бродяги Сибири / В. Гартевельд. – Москва : Изд. Дело, 1913. – 196 с.
619063
  Цебрикова М.К. Каторга и ссылка / М.К. Цебрикова. – Санкт-Петербург : "Центр." типо-лит. М.Я. Минкова, 1907. – 48 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией Семена Афанасьевича Венгерова. Серия "Материалы для истории русского общественного движения" ; № 3 ; № 27)
619064
  Пилявець Ю.Г. Каторга СРСР (1943-1954 рр.): табори, контингент, умови утримання та праці в"язнів / Ю.Г. Пилявець, Р.І. Пилявець // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (497). – С. 91-105. – ISSN 0130-5247
619065
  Кантор Ю. Каторга у "тестовому режимі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 14-15 червня (№ 102/103). – С. 11


  90 років тому було відкрито перший радянський концтабір.
619066
  Пикуль В.С. Каторга. Богатство / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 624с. – ISBN 5-7838-0111-9
619067
  Гольденберг Л.А. Каторжанин - сибирский губернатор / Л.А. Гольденберг. – Магадан, 1979. – 288с.
619068
  Грінченко Б.Д. Каторжна : оповидання / написав Васыль Чайченко (псевд.). – Київ : Изд. В.П. Hаголкина ; Тип. Г.Л. Фpонцкевича, 1891. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
619069
  Шпак В. Каторжна епопея доктора філософії // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 12 березня (№ 48). – С. 8


  120 років з дня народження Надії Суровцової - української громадської діячки, журналіста, автора мемуарів. Редакторки іномовних видань Міністерства закордонних справ УНР. Також перекладача, за фахом історика. Доктора філософії. Жертва сталінського ...
619070
  Таурин Ф.Н. Каторжный завод / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советская Россия, 1968. – 416с.
619071
  Білецький В.С. Катофорит (- рідкісний мінерал, гідроксил-алюмосилікат заліза, кальцію, магнію, натрію і калію з групи амфіболів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
619072
  Харкевич С.С. Катран сердцелистный - новое высокобелковое кормовое растение / С.С. Харкевич. – К, 1963. – 169с.
619073
  Гаман В.П. Катрановий мед / В.П. Гаман. – К, 1987. – 287с.
619074
  Казьмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 212. – ISBN 96966-8060-04-0
619075
  Казмирчук Г.Д. Катренко Андрій Миколайович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
619076
  Гуляк А.Б. Катренко Олександер // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 473. – ISBN 978-966-02-6472-4
619077
  Бенцони Ж. Катрин в поисках любви / Ж. Бенцони. – Москва, 1994. – 336 с.
619078
  Ливанова М. Катрин Денев: Cat-de-neuve, которая гуляет сама по себе // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 3 (55). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
619079
  Плахов А.С. Катрин Денев: Девять сюжетов из жизни актрисы / А.С. Плахов. – М., 1989. – 229с.
619080
  Салминен Салли Катрина / Салминен Салли. – Москва ; Ленинград, 1962. – 370 с.
619081
  Стивенсон Р.Л. Катриона / Р.Л. Стивенсон. – Мурманск, 1985. – 237с.
619082
  Дружников Ю. Катриона Келли, Павлик Морозов и Лубянка // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 3. – С. 331-357. – ISSN 0042-8795


  Павлик Морозов один із самих героїчних міфів і наймоторошних міфів радянської ідеології. В СРСР образ Павлика Морозова - хлопчик-герой, а у Великій Британіїї - "донощик 001".
619083
   Катрич Василь Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 41. – ISBN 966-8352-11-4
619084
  Стівенсон Р.Л. Катріона / Р.Л. Стівенсон. – Київ, 1961. – 257 с.
619085
  Віноградський В.М. Катрусина доля / В.М. Віноградський. – Ужгород, 1967. – 80 с.
619086
  Стефаник В.С. Катруся : Новели / В.С. Стефаник. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1961. – 59с.
619087
  Стефаник В.С. Катруся : Вибр. твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1965. – 111с.
619088
  Стефаник В.С. Катруся : вибр. твори ; для середн. шк. віку / Василь Стефаник. – Київ : Веселка, 1971. – 102 с.
619089
  Стефаник В.С. Катруся / В.С. Стефаник. – Київ, 1975. – 87с.
619090
  Стефаник В.С. Катруся : Марко Черемшина; Карби: Вибрані твори: Для середн. шк. віку / В.С. Стефаник. – Київ : Веселка, 1981. – 336с. – (Шкільна б-ка)
619091
  Гриневич Я. Катря Гриневичева = Katria Hrynewychewa : біограф. нарис / Ярослав Гриневич. – Торонто : Накладом Видавництва "Гомін України", 1968. – 96 с. – Пер. за вид.: Katria Hrynewychewa / Y. Hrynewych. Toronto, 1968. - Парал. тит. арк англ.
619092
  Дячун Т. Катували більш як місяць. Не сказав нічого / текст: Світлана Корженко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 19 (372), 18 травня 2017. – С. 38-41


  Теодор Дячун шість років здобував для УПА зброю і провіант.
619093
  Багіров С.Р. Катування за обтяжуючих обставин: юридичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 167-173.
619094
  Сюндюков І. Катування України: приховані механізми та наслідки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)


  Російсько-американський соціолог Пітирим Сорокін - про вплив голоду на свідомість людини й нації.
619095
  Грошева Е.А. Катульская / Е.А. Грошева. – М, 1957. – 239с.
619096
   Катунский проект: проблемы экспертизы.. – Новосибирск, 1990. – 59,211с.
619097
  Макарова Е.Г. Катушка / Е.Г. Макарова. – М., 1978. – 230с.
619098
  Постников С. Катушка Румкорфа / С. Постников. – Москва, 1930. – 16 с.
619099
  Басс Э.И. Катушки реле защиты и автоматики / Э.И. Басс, Л.С. Жданов. – М., 1974. – 80с.
619100
  Матвеев Г.А. Катушки с ферритовыми сердечниками / Г.А. Матвеев, В.И. Хомич. – Изд. 2-е, доп. – М., 1967. – 64с.
619101
  Завгородній Ю.Ю. Катха упанішада у перекладі Павла Ріттера: історико-філософський контекст // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 59-78. – ISSN 2076-7382
619102
  Швейцер В. Катынская версия: подтверждения и опровержения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (50). – С. 123-135. – ISSN 0201-7083
619103
   Катынская драма. – М, 1991. – 200с.
619104
  Абаринов В.К. Катынский лабиринт : [о расстреле польских военнослужащих, интернир. на территории СССР в 1939 г.] / Владимир Абаринов. – Москва : Новости, 1991. – 205, [2] с., [16] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 191-206
619105
  Яжборовская И.С. Катынское дело: на пути к правде // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 22-35. – ISSN 0042-8779
619106
  Василец В. Катынь не отпускает поляков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 15 (1134). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
619107
  Ежевский Л. Катынь. / Л. Ежевский. – Рига, 1990. – 93с.
619108
   КАТЭК и развитие отраслей хозяйства Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 166с.
619109
  Козланюк П.С. Катюзі по заслузі : гумор і сатира / П.С. Козланюк. – Львів, 1962. – 282 с.
619110
  Чабанівський М.І. Катюша : повість, оповідання, нариси / Михайло Чабанівський. – Київ : Молодь, 1960. – 319 с.
619111
  Чабанівський М.І. Катюша : повісті / Михайло Чабанівський. – Київ : Дніпро, 1990. – 517 с.
619112
  Воронина М. Катюша. У смерти женское лицо / М. Воронина. – Минск : Современный литератор, 1999. – 448с. – ISBN 985-456-233-6
619113
  Кузовлев Д.М. Катя-Катерина / Д.М. Кузовлев. – Архангельск, 1983. – 317с.
619114
  Кедров Ф. Катя / Ф. Кедров. – Ижевск : Удмурткнигоиздат, 1957. – 64с.
619115
  Токаев А. Катя : повесть / Ашак Токаев; пер. с осет. Х.-М.Мугуева. – Москва : Советская Россия, 1960. – 112 с.
619116
  Александрова Т.И. Катя в игрушечном городе : повесть-сказка : [для дошк. возраста] / Татьяна Александрова, Валентин Берестов ; ил. Л. Токмаков. – Москва : Детская литература, 1990. – 124, [3] с. : цв. ил.
619117
  Коробов Я.Е. Катя Долга / Я.Е. Коробов. – Владимир, 1958. – 424с.
619118
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1974. – 96с.
619119
  Гернет Н.В. Катя и крокодил / Н.В. Гернет, Г.Б. Ягдфельд. – Л., 1991. – 186с.
619120
  Корнилова М.Ф. Катя из Мичуринска / М.Ф. Корнилова. – Ташкент, 1960. – 152с.
619121
  Лычева К. Катя Лычева рассказывает / К. Лычева. – К., 1988. – 30с.
619122
  Эвальд И.В. Катя Павлова / И.В. Эвальд. – М, 1956. – 32с.
619123
  Федорова Л.Ф. Катя Уржумова. / Л.Ф. Федорова. – М., 1964. – 128с.
619124
  Сантарова А. Катя, Катенька, Катрин. / А. Сантарова. – М, 1980. – 191с.
619125
  Лазарев Е.В. Катькины слезы. / Е.В. Лазарев. – Куйбышев, 1966. – 84с.
619126
   Каудальные эпидуральные блокады в лечении болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника при дегенеративно-дистрофических заболеваниях / И.В. Рой, Я.В. Фищенко, А.Р. Гармиш, Б.Б. Павлов, И.И. Белая, А.П. Кудрин // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 36-41. – ISSN 2224-1507
619127
   Каудексні сукулентні рослини в колекції Ботанічного саду / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 11-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вітчизняні та зарубіжні літературні джерела з метою виявлення різниці між термінами "каудексні" і "пахікаульні" рослини, а також колекцію сукулентів Ботанічного саду на наявність у ній каудексних рослин. Проведен анализ отечественных и ...
619128
  Кошиль Ю. Кауза правочину та інституту зміни і розірвання договору у зв"язку з істотною зміною обставин: аспекти співідношення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 33-38.
619129
  Полуян Игорь Владиславович Каузальная модель простого предложения современного английского языка (статический и динамический аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полуян Игорь Владиславович; МВ и ССО СССР. Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1982. – 23л.
619130
  Зеленская Е.П. Каузальне связи в английском сложноподчиненном предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Е.П.; Львовск. гос. ин-т приклад. и декоративного искусства. – Львов, 1984. – 24л.
619131
  Балабанов О.С. Каузальні мережі: аналіз, синтез та виведення з статистичних даних : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Балабанов Олександр Степанович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 29 назв
619132
  Войналович А.В. Каузальність в афоризмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 202-209


  Стаття присвячена проблемі та засобам вираження каузальних відношень в такому жанрі малої форми як афоризми. Статья посвящена проблеме и средствам выражения каузальных отношений в таком жанре малой формы как афоризмы. The article is devoted to the ...
619133
  Григорьян Е.Л. Каузальные значения и синтаксические структуры // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 23-34. – ISSN 0373-658Х
619134
  Зеленская Елена Пименовна Каузальные связи в английском сложноподчиненном предложении : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Зеленская Елена Пименовна; Львовский гос. ин-т прикладного и декорат. ис-ва. – Львов, 1984. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
619135
  Гаджикурбанов А.Г. Каузальный порядок и моральная телеология в "Этике" Спинозы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 154-162. – ISSN 0042-8744
619136
  Кудрина Н.А. Каузальный синхретизм значений в причастных и герундиальных оборотах современного французского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кудрина Н.А.; Воронеж.ун-т. – Воронеж, 1975. – 20л.
619137
  Любченко Т.В. Каузативи у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 473-478


  Статтю присвячено дослідженню лінгвістичної реалізації каузації у новогрецькій мові. У роботі запропоновано класичні та сучасні теорії трактування каузативних відношень у проекції на лінгвістичні проблеми дослідження каузації. Статья посвящена ...
619138
  Заубер Р.А. Каузативная конструкция в испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Заубер Р.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
619139
  Зубрицький Л.М. Каузативні дієслова як прототип транзитивних // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 37-44
619140
  Миронюк С.С. Каузативність, каузальність, каузація // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 80-81
619141
  Ромбандеев Е.И. Каузативные глаголы в современном мансинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Ромбандеев Е. И.; АН СССР, ин-т языкознан. – Ленинград, 1964. – 14л.
619142
  Недялков В.П. Каузативные конструкции в немецком языке / В.П. Недялков. – Л., 1971. – 179с.
619143
  Максапетян А.Г. Каузация (лингвистические и экстралингвистические аспекты) / А.Г. Максапетян. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1990. – 338 с. – Библиогр.: с. 326-337. – ISBN 5-8084-0173-9
619144
  Ященко Т.А. Каузация в русском языке: онтология и концептуализация : Дисс. ... доктора филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Ященко Т.А.; Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2007. – 491л. – Библиогр.: л. 448 - 487
619145
  Ященко Т.А. Каузация в русском языковом сознании : монография / Т.А. Ященко ; Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. – 475, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 433-475. – ISBN 966-8180-62-3
619146
  Ященко Т.А. Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.02 / Ященко Т.А.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 50 назв
619147
  Зелюкас В. Каунас. / В. Зелюкас. – Вильнюс, 1958. – 34,6с.
619148
  Валюшкевичюте А. Каунасская художественная школа. : Автореф... Канд.исткуствовед.наук: 73.76.475.5.09 / Валюшкевичюте А.; АН Лит ССР. – Вильнюс, 1970. – 24л.
619149
   Каунасский политехнический институт. – Каунас, 1973. – 36с.
619150
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва : Советский писатель, 1967. – 324 с.
619151
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; авториз. пер. с лит. Ф.дектора. – Москва : Известия, 1968. – 240 с.
619152
  Беляускас А. Каунасский роман : роман / Альфонсас Беляускас; авториз. пер. с лит. Ф.Дектора. – Москва : Советский писатель, 1973. – 656 с.
619153
  Бєляускас А. Каунаський роман : роман / Альфонса сБєляускас; пер. с лит. – Київ : Молодь, 1970. – 392 с.
619154
  Білецький В.С. Каустобіоліти (- горючі викопні гірські породи органічного походження: вугілля, горючі сланці, нафта, торф, озокерит тощо) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 477. – ISBN 978-966-02-6472-4
619155
   Каучук и каучуконосы.. – М.-Л., 1936. – 488с.
619156
  Глазунов Г.И. Каучук и резиновое производство / Г. И. Глазунов. – Москва : Работник просвещения, 1927. – 124, [3] с.
619157
  Корецкий А. Каучук. / А. Корецкий. – М., 1929. – 40с.
619158
  Гапочка М.П. Каую роль в жизни общества играет производство / М.П. Гапочка. – М., 1962. – 40с.
619159
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1979. – 511с.
619160
  Шалагинов В.К. Кафа / В.К. Шалагинов. – Новосибирск, 1989. – 484с.
619161
  Мойсеєнко О.Б. Кафа і міжнародна торгівля прянощами в XV ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-32. – (Історія ; вип. 40)


  Досліджується процес еволюції міжнародної торгівлі прянощами в Чорному морі в XV ст. На основі документів з Державного архіву м. Генуї (Італія) та низькі інших матеріалів з"ясовується роль та місце Кафи у змінах, що їх зазнала торгівля прянощами в ...
619162
   Кафанский рудный район.. – Ереван, 1987. – 197с.
619163
  Амбарцумян Геворк Александрович Кафанское медно-полиметалличесакое месторождение Армянской ССР. (Геол. строение, прогнозирование оруденения и главнейшие направления геол.-поисковых и развед. работ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.14 / Амбарцумян Геворк Александрович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 28л.
619164
  Комаровский Л.П. Кафе "Светлана", или Хроника текущих событий в маленьком рабочем поселке / Л.П. Комаровский. – М., 1990. – 206с.
619165
  Вчеличка Геза Кафе на главной улице / Вчеличка Геза. – Москва : Художественная литература, 1958. – 179 с.
619166
  Рив Р. Кафе у дороги. Южноафрик. рассказы. / Р. Рив. – М., 1967. – 64с.
619167
  Катханов М.Н. Кафедра - главное звено высшего учебного заведения / М.Н. Катханов. – Москва : Высшая школа, 1982. – 143 с.
619168
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1980. – 463с.
619169
  Грекова И. Кафедра / И. Грекова. – Москва, 1983. – 542с.
619170
   Кафедра : Видання науково-популярне та літературно-мистецьке. – New York
N 1. – 1990. – Передрук закордонного представництва Української гельсінської спілки. - Вих. дані ориг.: Одеса; Львів, 1988
619171
   Кафедра : Літературно-мистецький та науково-популярний квартальник. – Торонто; Балтимор : Смолоскип
№ 8. – 1990
619172
  Міхневич Л. Кафедра "проблеми сучасного права": досвід організації юридичної науки ранньої радянської доби // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 102-107
619173
   Кафедра автоматизації хімічних виробництв. Історія: люди та справи (1960-2010 рр.) / Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут" ; [ уклад.: Жученко А.І., Кубрак А.І., Лукінюк М.В., Ярощук Л.Д. ; упоряд., редаг.: М. Лукінюка ; відп. ред. А.І. Жученко ]. – Київ : Просвіта, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-2152-11-1
619174
  Каракаш И. Кафедра аграрного, земельного и экологического права как учебно-научный коллектив единомышленников // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 113-116. – ISSN 1561-4999
619175
  Запорожець О.А. Кафедра аналітичної хімії Київського національного університету - сучасна школа підготовки фахівців з фарманалізу // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 5
619176
   Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДУ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 125-129. – ISSN 2224-0586


  "...Кафедра анестезіології і реаніматології ФПО створена у 1986 р. на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги м. Дніпропетровська."
619177
  Тарнавський Р.Б. Кафедра антропології та етнології Львівського університету під керівництвом Яна Чекановського: створення та перші роки діяльності // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 98-113. – ISSN 2078-1849
619178
   Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. – Довідкове вид. – Львів, 2005. – 30 с. : з іл.
619179
  Самойленко Л. Кафедра археології та музеєзнавства / Л. Самойленко, М. Гладких // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 34-41. – ISBN 96966-8060-04-0
619180
  Калакура Я. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 42-49. – ISBN 96966-8060-04-0
619181
  Павленко С. Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у спогадах випускників // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 154-163. – ISBN 966-625-009-8
619182
  Макарець М. Кафедра астрономії та фізики космосу // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. В. Івченко
619183
  Новальська Т. Кафедра бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв в іменах (1863 - 2003) / Т. Новальська, І. Тимошенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 21 - 24. – Бібліогр. наприкінці ст. - Наведено список основних публікацій завідувачів кафедри бібліотекознавства (1968 - 2003)


  Наукова, педагогічна та організаційна діяльність завідувачів кафедри бібліотекознавства Київського національного університета культури і мистецтв, знаних в Україні та за її межами науковців, з іменами яких пов"язаний розвиток бібліотечної думки та ...
619184
  Бєлих Т. Кафедра біохімії: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка. Про роботу кафедри біохімії] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 12. – С. 3
619185
  Федів О.І. Кафедра внутрішньої медицини: досягнення та перспективи розвитку (1945-2014 р.) / О.І. Федів, Л.Д. Кушнір // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 252-259. – ISSN 1684-7903


  У статті наведені основні досягнення кафедри внутрішньої медицини (факультетської терапії) з часу ії заснування та перспективи розвитку.
619186
  Дружилов С.А. Кафедра вуза в новых условиях: проблемы и перспективы // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 3, март. – С. 60-74. – ISSN 1609-4646


  Рассматриваются кадровые и социально-психологические проблемы кафедр вузов, затрудняющие продуктивную работу в новых условиях. Проводимые реформы высшего образования вступают в противоречие с традициями советской высшей школы. О преобразованиях в вузах.
619187
  Кушерець В.І. Кафедра галузевої соціології: витоки, становлення, досягення // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-2229-90-5
619188
   Кафедра географії України // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 15-20. – ISBN 966-95774-0-4
619189
  Дмитрук О.Ю. Кафедра географії України // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 20-27. – ISBN 978-966-439-593-6
619190
   Кафедра геодезії та картографії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 82-94. – ISBN 966-95774-0-4
619191
  Хильчевский В.К. Кафедра гидрологии и гидроэкологии Киевского университета имени Тараса Шевченко - 70 лет подготовки кадров и научных исследований (1949-2019 гг.) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 6-35. – ISSN 2306-5680


  Наведено результати 70-річної діяльності кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка була заснована в 1949 р. на географічному факультеті. За цей час кафедра підготувала понад 1500 ...
619192
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 22с. – ISBN 966-594-161-5
619193
   Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 51-59. – ISBN 966-95774-0-4
619194
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 56-63. – ISBN 978-966-439-593-6
619195
  Хільчевський В.К. Кафедра гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років діяльності / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 19-21. – ISSN 2306-5680
619196
  Колесник В. Кафедра давньої та нової історії України / В. Колесник, В. Короткий // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 50-59. – ISBN 96966-8060-04-0
619197
  Колесник В.Ф. Кафедра давньої та нової історії України: заснування, діяльність, сучасний стан / В.Ф. Колесник, В.А. Короткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-29. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку українознавчих студій в Київському університеті ХІХ - початку ХХ ст., зокрема історії заснування, діяльності та сучасному стану розвитку кафедри давньої та нової історії України. The article deals with the history of Ukrainian ...
619198
  Стреблов П. Кафедра доверия / П. Стреблов. – Таллин, 1988. – 96с.
619199
  Дикань В. Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту - одна з десятки кращих економічних кафедр в Україні / В. Дикань, І. Назаренко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 33-39. – ISSN 1562-529Х


  "Кафедра "Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом" Українського державного університету залізничного транспорту є лідером у підготовці саме таких висококваліфікованих спеціалістів, яких потребують наші вітчизняні підприємства."
619200
  Григор"єв А.М. Кафедра економічної географії Київського інституту народного господарства за роки Радянської влади / А.М. Григор"єв, М.М. Штепа // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 162-164 : .
619201
   Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 21-32. – ISBN 966-95774-0-4
619202
  Олійник Я.Б. Кафедра економічної та соціальної географії // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 64-75. – ISBN 978-966-439-593-6
619203
  Макарець М. Кафедра експериментальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. В. Ящук
619204
   Кафедра електрофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 125-136 : фото
619205
  Борисенко В. Кафедра етнології та краєзнавства / В. Борисенко, М. Гримич, М. Хоменко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 60-69. – ISBN 96966-8060-04-0
619206
  Лучик В.В. Кафедра загального і слов"янського мовознавства як науково-дидактичний підрозділ НаУКМА (до 10-річчя від дня створення) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – C. 3-7. – ISSN 1996-9872
619207
  Макарець М. Кафедра загальної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - доктор фіз.-мат. наук М. Боровий
619208
  Мірошниченко А.М. Кафедра земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: сучасний стан та перспективи розвитку (2011-2016) / А.М. Мірошниченко, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 51-59. – ISBN 978-966-7957-18-6
619209
   Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 41-50. – ISBN 966-95774-0-4
619210
  Бортник С.Ю. Кафедра землезнавства та геоморфології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 76-95. – ISBN 978-966-439-593-6
619211
  Хоменко М. Кафедра зустріла перше п"ятеріччя // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
619212
  Чухно А.А. Кафедра и жизнь. Взаимное обогащение // Правда Украины, 1960. – 5 июля
619213
  Стрекопытов С.П. Кафедра истории государственных учреждений и общественных организаций : Краткий очерк организации и деятельности 1952-2002 гг. / С.П. Стрекопытов, А.С. Сенин; Росс.госуд. гуманит. ун-тет. Историко-архивный ин.-тут. – Москва : Компания Спутник+, 2002. – 231с. – ISBN 5-93406-354-5
619214
  Яновский О.А. Кафедра истории России Белорусского государственного университета: современный коллективный портрет с ретроспективным предисловием // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 338-345. – ISSN 1995-5634
619215
  Яблоков С.А. Кафедра истории русского права Императорского Московского университета (конец XIX - начало XX в.) // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 95-114. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
619216
  Сумцов Н.Ф. Кафедра истории русского языка и словесности в Харьковском университете с 1805 по 1905 г. / Н.Ф. Сумцов. – Харьков. – с.109-129. – Оттиск
619217
  Маслин М.А. Кафедра истории русской философии: очерк развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-15. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
619218
  Сальков А.П. Кафедра истории южных и западных славян Белорусского государственного университета // Российские и славянские исследования : сб. науч. трудов / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2016. – Вып. 11. – С. 331-337. – ISSN 1995-5634
619219
  Марущак О. Кафедра іноземних мов. Суворі вимоги. Якісні знання / О. Марущак, К. Коваленко, А. Красношлик // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  35-річчя кафедри іноземних мов. Створена в 1976 р. у складі факультету міжнародних відносин та міжнародного права. Першими завідувачами кафедри іноземних мов були доценти І.І. Борисенко та К.Є. Смірнова. З 1990 р. кафедру очолює В.В. Дайнеко.
619220
  Тищик Б. Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 190-209. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
619221
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 71-79. – ISBN 96966-8060-04-0
619222
  Казьмирчук Г. Кафедра історії для гуманітарних факультетів // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 105-117. – ISBN 978-617-7107-52-0
619223
  Казьмирчук Г.Д. Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 6-25. – ISBN 978-966-96992-6-8
619224
  Мордвінцев В.М. Кафедра історії Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено наукові та педагогічні здобутки кафедри історії Росії. Розглянуто академічні і наукові інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковано їхній унесок у розвиток історичної науки. In clauses the scientific and pedagogical achievement of ...
619225
  Мордвінцев В. Кафедра історії Росії // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 80-87. – ISBN 96966-8060-04-0
619226
  Яровий В. Кафедра історії слов"ян // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 88-95. – ISBN 96966-8060-04-0
619227
  Яровий В.І. Кафедра історії слов"ян (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розвитку кафедри історії слов"ян за роки незалежності України. Послідовно розглядаються зміни, які відбулися у змісті й спрямованості навчальної, навчально-методичної та наукової діяльності колективу кафедри, а також персональний внесок ...
619228
   Кафедра історії СРСР не перебудовує своєї роботи // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1947. – 22 січня (№ 4 (43)). – С. 3


  18 січня ц.р. відбувся пленум восьмикафедр історичного факультету, який обговорив звіт кафедри історії СРСР про перебудову роботи кафедри в світлі рішень ЦК ВКП(б)У про ідеололгічну роботу.
619229
  Ліхтей І.М. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 25)


  Науково-педагогічна діяльність кафедри історії Стародавнього світу і Середніх віків Ужгородського національного університету.
619230
  Крижанівський О. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 96-103. – ISBN 96966-8060-04-0
619231
  Рудь М. Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 70-річчя заснування) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 62-66. – (Історія ; вип. 4 (135)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних матеріалів відображено основні віхи 70-річного розвитку кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Висвітлено педагогічну і наукову діяльність колективу кафедри, ...
619232
  Шевченко Л.І. Кафедра історії та стилістики української мови: 20 років творчої діяльності // Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. Л.І. Шевченко ; [упорядкув.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; передм. Л.В. Губерського]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7-15. – ISBN 978-966-439-595-0
619233
  Дергач Д. Кафедра історії та стилістики української мови: ювілейний контекст // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  До 20-річного ювілею кафедри: історія створення, наукові традиції та досягнення кафедри, міжнародні зв"язки. Згадуються: Тимошенко П.Д., Плющ П.П., Могила А.П., Русанівський В.М., Білодід О.І., Шевченко Л.І.,
619234
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 32-40. – (Історія ; Вип. 25)


  Етапи становлення кафедри історії України Ужгородського національного університету.
619235
  Данилюк Д.Д. Кафедра історії України УжНУ / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". Каф-ра історіі України. – Ужгород, 2010. – 125 с. – ISBN 978-966-332-056-4
619236
  Сліпушко О. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування
619237
  Насмінчук Г. Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспектива // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 25-33. – ISSN 0236-1477
619238
   Кафедра історії філософії. – Київ : Знання України, 2005. – 52с.
619239
   Кафедра історії філософії [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка : (Історія та сучасність). – Київ : [Київський університет], 2004


  Історія кафедри.
619240
   Кафедра квантової радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 103-124 : фото
619241
  Макарець М. Кафедра квантової теорії поля // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - проф. С. Вільчинський
619242
   Кафедра комп"ютерної інженерії // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 166-168 : фото
619243
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму - лідер туристичної освіти України // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7069-75-8


  Кафедра країнознавства та туризму була створена 1990 р. і стала першою в Україні кафедрою з підготовки фахівців з вищою освітою для сфери туризму.
619244
   Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 75-81. – ISBN 966-95774-0-4
619245
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 96-101. – ISBN 978-966-439-593-6
619246
  Любіцева О.О. Кафедра країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка в становленні туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 3-12


  Кафедрі виповнюється 25 років. Вона була відкрита у 1990 р. на географічному факультеті КНУ ім. Т. Шевченка, яку очолив канд. геогр. наук, доцент кафедри економічної і соціальної геогрфії Яценко Б.П. До складу нової кафедри перевели з кафедри фізичної ...
619247
  Котюк І.І. Кафедра криміналістики - вчора, сьогодні, завтра / І.І. Котюк, А.М. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 133-138. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
619248
   Кафедра логіки [філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка] // Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : (історія та сучасність) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11
619249
   Кафедра математики та теоретичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 67-83 : фото
619250
   Кафедра медичної радіофізики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 84-94 : фото
619251
  Тарасов А.В. Кафедра международного права и государственного права зарубежных стран национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.70-72. – ISSN 1812-3910
619252
   Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 60-74. – ISBN 966-95774-0-4
619253
  Сніжко С.І. Кафедра метеорології та кліматології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 102-119. – ISBN 978-966-439-593-6
619254
   Кафедра міжнародних відносин : 100-річчю Укр. Дипломатії присвячується / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин ; [редкол.: Макар Ю.І. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 351, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Передм., післям. укр., англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-99-2
619255
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 6
619256
   Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики : 65 років Інституту міжнародних відносин / КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2009. – 35 с. : фот. – 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка
619257
  Матвієнко В.М. Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин: 20 років з українською дипломатією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 7-9
619258
   Кафедра міжнародних фінансів : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 198-200
619259
   Кафедра міжнародного бізнесу : [ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка] // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 214-216
619260
  Вергун В. Кафедра міжнародного бізнесу за 20 років [Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка] // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 4-10


  Кафедра міжнародного бізнесу заснована у 1991 р. в результаті реорганізації кафедри міжнародних економічних відносин під назвою кафедра управління зовнішньоекономічних зв"язків та маркетингу, а з 1993 р. кафедра управління зовнішньоекономічною ...
619261
  Петрук В.І. Кафедра моделювання складних систем : до 45-річчя з дня заснування / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 166, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Кафедра моделювання складних систем 45. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-571-103-3


  У пр. № 1697771 напис: Шановному Олегу Калениковичу від колективу кафедри моделювання складних систем з надією на подальшу співпрацю. Підпис.
619262
  Макарець М. Кафедра молекулярної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2
619263
   Кафедра нанофізики та наноелектроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 137-164 : фото
619264
   Кафедра напівпровідникової електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 169-180 : фото
619265
  Сиделковский А.Л. Кафедра неврологии № 1 НМАПО имени П.Л. Шупика / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 3 (647). – С. 24
619266
   Кафедра нелінійної оптики // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 181-184 : фото
619267
  Слюсаренко А. Кафедра новітньої істрії України / А. Слюсаренко, А. Пижик // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 104-113. – ISBN 96966-8060-04-0
619268
  Мандрик І.О. Кафедра нової і новітньої історії та історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 45-50. – (Історія ; Вип. 25)


  Кафедра нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету.
619269
  Гончар Б. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн / Б. Гончар, О. Машевський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 114-121. – ISBN 96966-8060-04-0
619270
  Гончар Б.М. Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн: минуле, сучасність, перспективи / Б.М. Гончар, О.П. Машевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-12. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Досліджено наукові та педагогічні здобутки кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн у 1991-2003 рр.; висвітлено академічні інтереси кожного з викладачів кафедри, прослідковується їхній внесок у розвиток української історичної науки, розкрито ...
619271
  Лигун Т. Кафедра номер один. В ожидании "минуты славы" / Татьяна Лигун // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  "Кафедра номер один", "важное звено информационного обеспечения учебного и научного процесса в вузе", "важный компонент информационной образовательной среды" - это всё про вузовскую библиотеку, и всё абсолютно правильно. В публикации освещается роль ...
619272
  Фурса С.Я. Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы Украины // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 69-74
619273
   Кафедра общей и клинической патологии : от истоков к современности : монография / [Е.С. Проценко и др.] ; под ред. В.Н. Савченко ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 187, [1] с. : фотоил. – Авт. указ. в конце кн.. - Имен. указ.: с. 176-178. – Библиогр.: с. 180-187 и подстроч. примеч. – ISBN 978-966-285-312-4
619274
  Макарець М. Кафедра оптики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. Л. Поперенко
619275
  Кобижча Н.І. Кафедра організації бібліотечних фондів і каталогів у контексті еволюції бібліотечно-інформаційної освіти в КНУКіМ (1976 – 1994) / Н.І. Кобижча, І.П. Штефан // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 133-141. – ISSN 2409-9805


  У статті досліджено історію становлення кафедри організації бібліотечних фондів і каталогів КНУКіМ, визначити внесок викладачів кафедри у розвиток українського фондознавства та каталогознавства, як складових київської бібліотечної науково-освітньої ...
619276
  Ковжога С.О. Кафедра основ БЖД Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у м. Харкові // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11 : фото
619277
  Пантюк М. Кафедра педагогіки та методики початкової освіти на шляху модернізації освітнього процесу (40-річчю факультету початкової та мистецької освіти присвячується) / М. Пантюк, Л. Стахів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – C. 6-11
619278
   Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – 80, [3] с. : іл., портр. – Анот. укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 978966-97130-0-1
619279
  Фурса С.Я. Кафедра правосуддя. Історія та сучасність [Вступне слово] // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 3. – ISBN 978966-97130-0-1
619280
  Кахнич В.С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 30-33. – ISSN 2219-5521
619281
   Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Н.І. Пирогова очима її співробітників // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2016. – № 1 (561). – С. 10-12
619282
  Седих К.В. Кафедра психології та 35 років на зламі світогляду XX-XXI століть / К.В. Седих, В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 293-297. – ISSN 2226-4078
619283
   Кафедра радіотехніки та радіоелектронних систем // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 95-102 : фото
619284
   Кафедра релігієзнавства // Збірник робочих навчальних програм з релігієзнавчих дисциплін : (згідно з кредитно-модульною системою) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. релігієзнавства ; [авт.-упоряд.: В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, Л.Г. Конотоп та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – С. 7-40. – ISBN 978-966-306-145-X


  Історія кафедри релігієзнавства філософського ф-ту КНУ імені Траса Шевченка.
619285
  Іванців М. Кафедра реставрації творів мистецтва Львівської національної академії мистецтв - історія та специфіка навчального процесу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 84-91. – ISSN 0236-4832


  У статті подається стислий огляд історії реставрації у Львові та кафедри реставрації творів мистецтва, становлення професії реставратора та міжнародні вимоги до неї. Звертається увага на особливості педагогічного процесу на кафедрі РТМ.
619286
  [Дьяконов М.А.] Кафедра русского права, преобразованная в 1889 году в кафедру истории русского права : [Юридический факультет]. – [Юрьев] : [б. и.], 1902. – С. 582-600. – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его существования: (1802 - 1902). Т. 1 / под ред. Г.В. Левицкого, с. 582-600
619287
  Петухов Е.В. Кафедра русского языка и словесности в Юрьевском (Дерптском) университете : К 100-летию существования университета / Сост. Е.В. Петухов. – Юрьев : Тип. Маттисена, 1900. – 93с.
619288
   Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 170-177


  Підготовка фахівців в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
619289
  Мельник А. Кафедра славістики у Грайфсвальді при смерті...а знею може зникнути й унікальне відділення україністики / вела розмову Наталія Писанська // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 136). – С. 1, 6


  Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН про закриття напрямку "україністики" у Грайфсвальді.
619290
  Паламарчук О.Л. Кафедра слов"янської філології в Київському університеті: непростий шлях (до 175-річчя заснування і 170-річчя викладання славістики) / О.Л. Паламарчук, О.Р. Чмир // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 118-124. – ISSN 2075-437X
619291
  Фролов С.В. Кафедра суспільних наук Харківського ветеринарного інституту в перше повоєнне десятиліття (1945–1955 рр.) / С.В. Фролов, Т.М. Приходько // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
619292
  Бугрій В.С. Кафедра суспільних наук Харківського художнього інституту в перше повоєнне десятиліття (1945 - 1955 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 53-59. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
619293
  Вергун В.А. Кафедра та освітня програма "Міжнародний бізнес" у структурі Інститут міжнародних відносин / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 222-236. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
619294
   Кафедра театрознавства та акторської майстерності : До 5-ліття заснування. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 40с.
619295
  Кизилова Н.Н. Кафедра теоретической механики Харьковскогоуниверситета / Н.Н. Кизилова, Л.Н. Попова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 67-75
619296
  Горошко О.О. Кафедра теоретичної та прикладної механіки: 150 років науково-педагогічної роботи / О.О. Горошко, Н.П. Пучко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У статті викладені основні дані про створення та розвиток кафедри теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. The paper presents basic information about the creation and development of the Department ...
619297
  Макарець М. Кафедра теоретичної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Пінкевич
619298
   Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 173, [1] с. : іл., портр. – Алф. покажч.: с. 171-172. - На обкл, тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-924-219-8


  У пр. № 1719619 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з найкращими побажаннями від автора. 24.03.2016. Підпис.
619299
   Кафедра теорії та практики перекладу: 10-річний досвід роботи : колектив. монографія / Нар. укр. академія ; [редкол.: Д.І. Панченко, І.В. Змійова, І.Ю. Гусленко та ін.] ; за заг. ред. доц. Д.І. Панченка. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – 179, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-8558-98-7
619300
   Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
619301
  Любавин Н.Н. Кафедра технологии и технической химии в Московском университете с 1885 года / Н.Н. Любавин. – 563-594с.
619302
  Додина Т. Кафедра трудового права и права социального обеспечения: реалии и перспективы // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 4. – С. 109-112. – ISSN 1561-4999
619303
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: відновлення та розвиток (1996-2011) / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 42-50. – ISBN 978-966-7957-18-6
619304
  Ковальчук Т.Г. Кафедра трудового, земельного та екологічного права: історія і сьогодення / Т.Г. Ковальчук, Т.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 174-180. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
619305
  Коваленко Т.О. Кафедра трудового, колгоспного і земельного права юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка: становлення та розвиток (1972 -1987) // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 35-42. – ISBN 978-966-7957-18-6
619306
  Лиман С.І. Кафедра туристичного бізнесу Харківської державної академії культури за перші п"ять років існування (2013–2018) / С.І. Лиман, М.В. Фомін // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 150-160. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333
619307
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 54-57. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена короткій історії кафедри україністики філософського факультету Пряшівського університету. Стисло подано відомості про засновників кафедри та людей, які плідно працювали на ній в різні історичні періоди
619308
  Комарова О.С. Кафедра україністики Пряшівського університету у Словацькій республіці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 75-78. – ISSN 2075-437X
619309
  Карабанов М. Кафедра української історії та етнополітики / М. Карабанов, В. Червінський // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 122-132. – ISBN 96966-8060-04-0
619310
   Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – 99, [1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 19-21
619311
  Коцур А.П. Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 7-21


  Кафедра української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка бере свої витоки з довоєнного періоду, а саме: вони пов"язані з першою в університеті кафедрою суспільних наук - кафедрою марксизму-ленінізму, яка ...
619312
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університетеу імені Лесі Українки
619313
  Констанкевич І. Кафедра української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 7-12. – ISSN 2304-9383
619314
  Олійник Н. Кафедра української літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / Н. Олійник, І. Пасько // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
619315
  Саєнко В. Кафедра української літератури Одеського національного університету: персоналії і факти
619316
  Вокальчук Г. Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету - осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963 - 2013 роки) / Г. Вокальчук, О. Кузьмич, О. Степанова // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 117-134. – ISSN 1682-3540
619317
  Панкова Н.В. Кафедра университета:настоящее и будущее / Н.В. Панкова, Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 12. – С. 52-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается деятельность кафедры вуза в свете различных системных представлений. Освещаются инновационная деятельность, применение Smart-технологий, а также сотрудничество кафедры с другими профильными структурами и обучающимися. The article ...
619318
   Кафедра управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції НПУ ім. М.П. Драгоманова 2003-2013 : інформ.-бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова, Ін-т упр. та економіки освіти ; [уклад. Н.В. Крохмаль ; за заг. ред. В.П. Беха, Н.В. Крохмаль ; відп. ред. Т.А. Жижко]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 472, [1] с. : іл., табл., портр.
619319
   Кафедра физики сверхвысоких частот Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина : к 60-летию образования : библиогр. указатель / М-во науки и образования, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост.: Е.А. Шаулов, С.А. Погарский, А.А. Звягинцев ; отв. ред. С.А. Погарский]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 127, [1] с., [1] л. фотоил. – ISBN 978-966-623-827-9
619320
  Клоссовский А. Кафедра физической географии в Новороссийском университете, 1880-1904 г. / А. Клоссовский. – Одесса : Бланкоиздательство М. Шпенцера, 1905. – 26с.
619321
  Ростовцев Е.А. Кафедра философии Петербургского университета (1819-1917): коллективный портрет / Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 135-147. – ISSN 0235-1188


  Целью настоящей статьи является создание коллективного портрета преподавателей кафедры философии Петербургского-Петроградского университета периода с 1819 по 1917 г. На основе широкого спектра опубликованных и архивных источников, а также справочных ...
619322
  Антоненко Є. Кафедра фізвиховання: світло зелене! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Інформація про змагання з десяти видів спорту, в яких взяли участь усі факультети університету.
619323
  Макарець М. Кафедра фізики металів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України В. Макара
619324
  Новиков М.М. Кафедра фізики металів фізичного факультету КНУ (до 75-річчя з дня заснування) / М.М. Новиков, В.А. Макара, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 303-307. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За 75 років кафедра фізики металів підготувала понад 1000 фахівців, з яких 17-20% захистили дисертації. Лауреатами різних премій стали понад 25 її випускників. Викладачі кафедри надрукували більше, ніж 50 учбових посібників. Ключові слова: кафедра ...
619325
  Макарець М. Кафедра фізики функціональних матеріалів // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 1


  Завідувач кафедри - чл.-кор. НАН України М. Куліш
619326
  Кочергіна Т.І. Кафедра фізичного виховання і спорту - гарант здоров"я, сили і краси студентів та викладачів / Т.І. Кочергіна, А.Ф. Косенко // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 41-42
619327
   Кафедра фізичної географії (1944-2004). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 164с. – (Видатні географи України)
619328
   Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 75 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ, 2008. – С. 33-40. – ISBN 966-95774-0-4
619329
  Гродзинський М.Д. Кафедра фізичної географії та геоекології // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 120-126. – ISBN 978-966-439-593-6
619330
   Кафедра фізичної електроніки // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 38-66 : фото
619331
   Кафедра філософії гуманітарних наук : історія та сучасність : [біогр. довідник] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [упоряд.: Губерський Л.В., Приятельчук А.О., Колотило В.В. та ін.; за заг.ред. Губерського Л.В.]. – Київ : VADEX, 2014. – 174 с. : фотоіл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-9725-19-6
619332
  Кравченко П.А. Кафедра філософії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка: історія та сучвсність / П.А. Кравченко, Я.Є. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 167-185. – ISSN 2075-1443
619333
  Іванова К.А. Кафедра філософії та соціології НФаУ в умовах десталінізації та демократизації 50-60-х років ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 334-336
619334
   Кафедра фольклористики Шевченкового університету (1992-2012). – Київ : [б. в.]. – 32 с. : фотогр.
619335
  Дорожинський О.Л. Кафедра фотограмметрії та геоінформатики: історія, сьогодення (до 50-річчя заснування) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 21-28 : мал.
619336
   Кафедра химической технологии полимеров и научно-исследовательская лаборатория композиционных полимерных материалов.. – Рига, 1987. – 18с.
619337
  Десятерик В.І. Кафедра хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / В.І. Десятерик, С.П. Міхно, О.Г. Дунай // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 87-91. – ISSN 2307-0404


  "...У статті розглядається історичний аспект кафедри хірургії, травмотології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"."
619338
   Кафедра цивільного права у спогадах // Київська школа цивілістики : до 175 - річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка 1834-2009 / КНУТШ, Юрид. ф-т, К-ра цивільного права ; за ред. Р.А. Майданика ; [редкол. : Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик та ін.]. – Київ : Правова єдність, 2009. – С. 287-333. – ISBN 978-966-2183-63-4
619339
  Комаров В.В. Кафедра цивільного процесу та становлення її наукової школи // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 259-273. – ISSN 2224-9281


  "…Кафедра цивільного процесу Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого була заснована у 1966 р. у результаті реорганізації кафедри цивільного права і цивільного процесу Харківського юридичного інституту".
619340
  Бєлих Т. Кафедра цитології, гістології та біохімії індивідуального розвитку: [до 165-річчя КНУ імені Тараса Шевченка] // Хімія. Біологія. – Київ, 2000. – № 18. – С. 3
619341
  Сотська Г. Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття": пріоритети і перспективи діяльності / Г. Сотська, М. Вовк // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 3


  25 жовтня 2016 року Генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова підписала Угоду між ЮНЕСКО та Національною академією педагогічних наук України про створення кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття". Метою діяльності кафедри є ...
619342
  Макарець М. Кафедра ядерної фізики // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : Фізичний факультет. – С. 2


  Завідувач кафедри - проф. І. Каденко
619343
  Кияна О. Кафедральне вірую Володимира Антоновича: (З неопублікованої спадщини) // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 32-41. – ISBN 966-7522-09-1
619344
  Борисенко А.А. Кафедре геометрии Харьковского университета 90 лет // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 1 (44). – С. 58-66
619345
  Кривошеев Ю. Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета - 5 лет // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 297-302. – ISBN 978-966-02-4741-3
619346
  Бондарчук М.Н. Кафедре филологических и естественных дисциплин Национального авиационного университета - 50 / М.Н. Бондарчук, С.В. Алехина, И.В. Жогина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 69-70
619347
  Вергун В.А. Кафедри "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" та "Міжнародні фінанси" у структурі економічних спеціальностей Інституту / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 236-244. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
619348
  Заграйчук Ю. Кафедри змінили назву // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Кафедра математичних основ кібернетики називається тепер кафедрою дослідження операцій. Кафедра журналістської майстерності Ін-ту журналістики додала до своєї назви "та редакційно-видавничої справи".
619349
  Тарнавський Р.Б. Кафедри народознавчого спрямування українського університету у Львові: викладачі та специфіка навчального процесу // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 66-79. – ISSN 2078-1857
619350
  Головацький А. Кафедрі анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету – 70 // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 175-186. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
619351
  Терпиловский Р. Кафедрі археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка-60 років / Р. Терпиловский, Л. Самойленко // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2005. – № 1. – С.23-26.
619352
  Колупаєв Ю.Є. Кафедрі ботаніки і фізіології рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 125 років // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2018. – C. 6-9. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (45)). – ISSN 1992-4917
619353
  Молчанець О. Кафедрі вірусології - 50! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Квітень (№ 6/7)


  Про історію розвитку вірусології в Україні та в Київському університеті. Організатором і першим зав.кафедрою був проф. Н.П. Корнюшенко (1962-1978). Далі кафедру очолювали: докт. біол. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і ...
619354
   Кафедрі геології нафти і газу - 5 років // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  Кафедра геології нафти і газу ННІ "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка заснована в 2010 р., магістрів-геологів готує з 2012 р.
619355
  Загнітко В.М. Кафедрі геології родовищ корисних копалин Навчально-наукового інституту "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 75! // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – C. 103-109. – ISSN 2519-2396
619356
  Городній М. Кафедрі геометрії - 75! / М. Городній, В. Кириченко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Кафедра геометрії Київського університету була створена у 1934 році, але геометричні дослідження тут розпочалися набагато раніше - на початку XX століття в роботах Б.Я Букрєєва.
619357
  Продайвода Г.Т. Кафедрі геофізики геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка - 50 років / Г.Т. Продайвода, А.Ю. Серга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-7. – (Геологія ; Вип. 13)
619358
  Хільчевський В.К. Кафедрі гідрології і гідрохімії - 50 років // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 229-247 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
619359
  Щербина В. Кафедрі господарського права - 40 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817
619360
  Біланчин Я.М. Кафедрі грунтознавства і географії грунтів Одеського національного університету - 50! // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 75-85. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
619361
  Парамуд Я. Кафедрі електронних машин - 50 : до 50-річчя кафедри електронних обчислювальних машин // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 116-117. – ISSN 1992-8149


  Історія створення та здобутки кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету "Львівська політехніка".
619362
  Лещух Р. Кафедрі історичної геології та палеонтології у Львівському національному університеті імені івана франка - 90 років / Р. Лещух, Г. Гоцанюк, А. Іваніна // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 46. – С. 3-10. – ISSN 0131-2634
619363
  Ставнюк В. Кафедрі історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 40 років / В. Ставнюк, О. Охріменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 81. – (Історія ; вип. 3 (138)). – ISSN 1728-3817
619364
  Грабовецький В. Кафедрі історії України - 15 років, її здобутки / Володимир Грабовецький ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Кафедра іст. України. – Івано-Франківськ, 2005. – 24 с. – Присвячується членам професорсько-викладацького складу кафедри
619365
   Кафедрі історії України Харьківського національного університету імені В.Н. Каразіна - 50 років. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 80 с.
619366
  Сліпушко О. Кафедрі історії української літератури і шевченкознавства - 15 років // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4
619367
  Балабанов Г.В. Кафедрі країнознавства і туризму Національного авіаційного університету - 10 років / Г.В. Балабанов, Г.Ш. Уварова // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 4-13. – ISBN 978-966-598-999-8
619368
   Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 55 років. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 24 с. – ISBN 966-521-292-7
619369
  Сніжко С.І. Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70 років / С.І. Сніжко, А.В. Круківська, О.Г. Шевченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 100-103. – ISSN 2306-5680
619370
  Копійка В.В. Кафедрі міжнародного бізнесу - 25! // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 6. – ISSN 2308-6912
619371
  Степура Л.Г. Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Лариса Степура, Ольга Радченко, Ольга Моложава ; [За ред.: В.К. Позура]. – Київ : [Київський університет], 2003. – 52с. – На обкл. авт. не вказані. – ISBN 966-02-1457-X
619372
  Барчій І.Є. Кафедрі неорганічної хімії - 50 років / І.Є. Барчій, Є.Ю. Переш // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 14-15. – (Серія "Хімія" ; вип. 1 (35)). – ISSN 2414-0260


  Ювілей кафедри неорганічної хімії Ужгородського національного університету.
619373
  Москвич Л. Кафедрі організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого - 30 років! // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 203-208. – ISSN 1026-9932
619374
   Кафедрі органічної хімії 125 років // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 80
619375
  Ярмиш Ю.Ф. Кафедрі періодичної преси — 50 років // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 144-146
619376
  Предко О. Кафедрі релігієзнавства - 55 // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  На базі кафедри релігієзнавства відбулася всеукраїнська наукова конференція "Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри" (до 55-річниці кафедри релігієзнавства), присвячена проблемам розвитку релігієзнавчих студій. ...
619377
   Кафедрі системного аналізу та таеорії прийняття рішень Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 20 років // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 3-4


  Кафедра системного аналізу і теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка.
619378
   Кафедрі системного аналізу та теорії прийняття рішень 25 / [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; матеріали по персоналіях зібрали: П.М. Зінько та ін.]. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2013. – 64 с. : портр., фотогр. – Кн. опис. по обкл.


  Висвітлюється історія каф. системного аналізу та теорії прийняття рішень за 25 років її існування, подається інформація про наукову, навчально-методичну, видавничу діяльність кафедри, про колишніх та нинішніх її співробітників та вихованців.
619379
  Ступак Ф.Я. Кафедрі соціальної медицини та охорони здоров"я національного медичного університету імені О.О. Богомольця - 90 // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 5 (109), травень. – С. 98-102. – ISSN 2077-1800


  У статті висвітлюються етапи розвитку і характерні особливості діяльності кафедри, усуваються дискусійні питання щодо остаточного визначення часу заснування кафедри. Міститься матеріал про початок викладання соціальної гігієни. Зазначається, що на ...
619380
   Кафедрі теорії масової комунікації - 5 років ! // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 5-14.
619381
  Коцур А. Кафедрі української історії та етнополітики - 75 // Київський університет. – Київ, 2013. – Грудень (№ 20/21). – С. 6


  Про історію створення кафедри (з 1938 р. - кафедра марксизму-ленінізму) та сьогодення кафедри історичного факультету.
619382
  Саєнко В.П. Кафедрі української літератури Одеського університету - 75 літ: персоналії і факти // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 192-208. – ISBN 978-617-689-150-5
619383
   Кафедрі фінансів – 25 // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Відзначила своє 25-річчя кафедра фінансів економічного факультету КНУ. Викладацький потенціал кафедри на сьогодні: серед висококваліфікованих фахівців – 6 професорів, 19 доцентів, 4 асистенти, 4 доктори економічних наук, 1 доктор історичних наук, 18 ...
619384
  Треушников М.К. Кафедры в решении задач юридического образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 54-60. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
619385
  Тебин Н. Кафетерии на предприятии // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 4. – С. 28


  Японські підприємці забезпечують своїх робітників дешевою та якісною їжею в столових, буфетах, кафетеріях безпосередньо на виробництві.
619386
  Гайовий Гриць Кафізми з циклу "Українські псальми" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
619387
  Бейдер В. Кафка. Процесс // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2010. – № 29 (5138). – С 42-43. – ISSN 0131-0097


  В Цюрихе вскрыли банковские сейфы с хранящимися там уже несколько десятилетий рукописями Франца Кафки
619388
  Ткачєва А. Кафкіанський аспект у феміністичному прочитанні на прикладі роману Е. Єлінек "Піаністка" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 300-305. – ISBN 966-7825-78-7
619389
  Гурневич Л.В. Кафкіанський жах як виявлення трагізму людського буття // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 13-14
619390
  Мазырин В. КАФТА - формат экономического взаимодействия в Восточной Азии // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 11. – С. 50-58. – ISSN 0131-2227
619391
  Гедройц С. Кафтанчик / Сергей Гедройц. – Л, 1930. – 161с.
619392
  Безвенюк В. Каффа: как первый и основной объект османской фортификации на земле современной Украины // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 370-376. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
619393
  Симонян А.А. Кафы в средневековой армянской художественной проз. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Симонян А.А.; АН АрмССР. Ин-т лит. им. М.Абегяна. – Ереван, 1970. – 21л.
619394
  Авазашвили И.М. Кахети в 1830-70 годах и крестьянское восстание 1878 г. в Кизики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Авазашвили И.М.; Тбилис.гос. ун-т. – Тбилиси, 1953. – 18л.
619395
  Гусев-Оренбургский Кахетинка / Гусев-Оренбургский. – К, 1960. – 104с.
619396
   Кахетинские виноградари / Ломкаци, И, , Е.Г. Попхадзе. – Тбилиси, 1962. – 12с.
619397
  Чернявський В. Кахівський район : (кол. Херсонської округи) : природно-економічний нарис / Державна Плянова Комісія У.С.Р.Р. ; В. Чернявський, Л. Старіков. – Харків : Держвидав "Господарство України", 1931. – 71 с.
619398
  Мартиненко Л Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого собору / Л Мартиненко, А. Чекановський // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 44-46. – ISBN 966-95758-1-8
619399
  Спаська Е Кахлі Чернігівщини / Е Спаська. – К, 1927. – 24с.
619400
  Мироненко Л.В. Кахляні композиції у декорі печей Батурина останньої третини XVII — початку XVIII ст. // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (28). – C. 78-87. – ISSN 2227-4952
619401
  Назаренко Л. Кахлярська спадщина Олекси Бахматюка у фондовій збірці Національного музею народної архітектури та побуту України // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 10/12 (254/256). – С. 23-25. – ISSN 0131-2685
619402
  Шлапак Я. Каховка - це моя рідна земля // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 13


  115 років від дня народження Михайла Аркадійовича Свєтлова, російського поета.
619403
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Одеса, 1969. – 77с.
619404
  Яценко А.Д. Каховка / А.Д. Яценко. – Симферополь, 1979. – 77с.
619405
   Каховка, Каховка.. – Симферополь, 1973. – 24с.
619406
  Любомская Е.И. Каховский дневник. / Е.И. Любомская. – Херсон, 1962. – 40с.
619407
  Сухомел Г.Й. Каховська гідроелектростанція, Південно-Український і Північно-Кримський канали -- великої будови комунізму. / Г.Й. Сухомел, С.М. Алпатьєв. – К, 1951. – 24с.
619408
   Каховське водоймище : гідробіологічний нарис. – Київ : Наукова думка, 1964. – 304 с.
619409
  Скавронський П.С. Каховське водосховище та проблеми його функціонування // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 2 (192). – С. 30-36 : карта. – Бібліогр.: 10 назв.
619410
  Петльований В. Каховський репортаж / В. Петльований. – Львів, 1953. – 95с.
619411
  Дольд-Михайлик Каховські оповідання / Дольд-Михайлик. – Київ, 1952. – 92 с.
619412
  Загребельний П.А. Каховські оповідання / П.А. Загребельний. – Київ : Молодь, 1953. – 128с.
619413
  Чавчавадзе И.Г. Кациа Адамиани / Илья Чавчавадзе ;. – Тифлис, 1936. – 120 с.
619414
   Кацнельсон Абрам Ісакович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 354-355. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
619415
  Костенко Н.В. Кацнельсон Абрам Ісакович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2012. – Т. 12 : Кал - Киї. – С. 497. – ISBN 978-966-02-6472-4
619416
  Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай / Б.Г. Воронова. – Москва, 1975. – 104с.
619417
  Виленкин В.Я. Качалов / В.Я. Виленкин. – Москва, 1962. – 264с.
619418
  Таланов А.В. Качалов / А.В. Таланов. – М., 1962. – 238с.
619419
  Виленкин В.Я. Качалов (1875-1948 гг.) / В.Я. Виленкин. – 2-е изд. доп. – Москва, 1976. – 233с.
619420
  Крицький В. Качанівка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 25-35 : Фото
619421
  Кураш Т. Качанівка в світлі технічного прогресу кін. XIX - поч. XX ст. // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 86-92. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
619422
  Горенко Л. Качанівка як об"єкт культурологічних досліджень // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 19-25. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
619423
  Шевченко Б.В. Качанівка, душі спочинок : фотоальбом / Богдана Шевченко ; [авт. тексту Г. Петренко ; упорядкув., макет та текстове оформл. В. Лебедяки]. – Київ : Гнозіс, 2011. – 117, [3] с. : фотогр. – ISBN 978-966-8840-79-1
619424
  Каждан Т. Качанівка. Культурне життя садиби в другій половині ХІХ століття // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 2001. – Вип. 41/42 : Поезія українського парку. – С. 395-429.
619425
  Петренко О.М. Качанівка: історія в персоналіях // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 7/8 (96 )
619426
  Товстоляк Н.М. Качанівський маєток та йогомешканці у творчій спадщині Д.І. Яворницького // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 143-151. – ISBN 978-966-551-327-8


  Проаналізовано творчу спадщину Д. Яворницького про качанівський маєток та його мешканців. Використані листи відомих культурних діячів та спогади Д. Яворницького про Тарновського
619427
  Задорожний Микола Качанівський парк // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 26
619428
  Чернолусский М.Б. Качанча любви / М.Б. Чернолусский. – М, 1963. – 86с.
619429
  Волокитин Н.И. Качачий Луг / Н.И. Волокитин. – Красноярск, 1969. – 160с.
619430
  Злобина Д.Д. Качели / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1964. – 112с.
619431
  Пушкин В.М. Качели / В.М. Пушкин. – Владивосток, 1974. – 55с.
619432
  Зашибина О.П. Качели / О.П. Зашибина. – Рига, 1976. – 126с.
619433
  Шумский С.Б. Качели / С.Б. Шумский. – М., 1978. – 221с.
619434
  Пархомов М.Н. Качели : Повести и рассказы / М.Н. Пархомов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 328с.
619435
  Козлов Ю.В. Качели в Пушкинских горах / Ю.В. Козлов. – Л, 1984. – 27с.
619436
  Велихова З.А. Качели весны / З.А. Велихова. – Москва, 1981. – 63с.
619437
  Колупаев В.Д. Качели Отшельника : повесть, рассказы / В.Д. Колупаев. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с. – (Библиотека советской фантастики)
619438
  Мищишин И.И. Качение упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Мищишин И.И. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10 c. – Бібліогр. : с. 9-10
619439
  Макарова Г.В. Каченовский Михаил Трофимович // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 180
619440
  Короткий В.А. Каченовський Михайло Трохимович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 53. – ISBN 966-06-0393-2
619441
  Лернер И.Я. Качества знаний учащихся / И.Я. Лернер. – М., 1978. – 47с.
619442
  Варламова Л.Ф. Качественная графическая подготовка студентов - залог профессионализма будущих инженеров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 45-51. – (Педагогическое образование ; № 4)
619443
   Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы) / И.А. Йовенко, Ю.Ю. Кобеляцкий, А.В. Царев, Е.А. Кузьмова, Л.Л. Дубовская, В.Ю. Мынка, У.В. Селезнева // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 39-50. – ISSN 2224-0586
619444
  Давыдов Я.Д. Качественная металлургия ХХ века / Я.Д. Давыдов. – Москва, 1969. – 63с.
619445
  Пелешенко В.И. Качественная оценка вод водоемов и малых водотоков Киевской области / В.И. Пелешенко, Л.Н. Горев // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 102-108 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
619446
  Котов Г.Г. Качественная оценка и повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель. / Г.Г. Котов. – М, 1981. – 63с.
619447
  Мазур Г.А. Качественная оценка пахотных земель Киевской области : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Мазур Г. А. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 31 с.
619448
  Семенов В.А. Качественная оценка сельскохозяйственных земель / В.А. Семенов. – Л., 1970. – 160с.
619449
   Качественная оценка труда в промышленности социалистических стран. – М., 1969. – 124с.
619450
   Качественная теория динамических систем второго порядка. – Москва : Наука, 1966. – 568 с.
619451
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – Москва-Ленинград, 1947. – 448 с.
619452
  Немыцкий В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений / В.В. Немыцкий, В.В. Степанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1949. – 551с.
619453
   Качественная теория дифференциальных уравнений : всесоюзная конф. 7. 1989. Рига. – Рига, 1989. – 250с.
619454
   Качественная теория дифференциальных уравнений и теория управления движением. – Саранск, 1985. – 146 с.
619455
  Варех Н.В. Качественная теория дифферециальных уравнений и ее применение к исследованию математических моделей / Н.В. Варех, Б.Д. Котляр. – Днепропетровск, 1991. – 71 с.
619456
  Мазур М. Качественная теория информации / М. Мазур. – М, 1974. – 239с.
619457
  Рейссиг Р. Качественная теория нелинейных дифференциальных уравнений / Р. Рейссиг. – М., 1974. – 318с.
619458
  Габасов Р. Качественная теория оптимальных процессов / Р. Габасов, Ф.М. Кириллова. – Москва : Наука, 1971. – 507 с.
619459
   Качественная теория оптимальных систем с непрерывно-дискретными параметрами. – Киев, 1981. – 147 с.
619460
  Пересецкий Анатолий Абрамович Качественная теория открытых однородных космологических моделей с движением вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Пересецкий Анатолий Абрамович; МГУ. – М., 1977. – 10л.
619461
   Качественная теория сложных систем. – Л., 1986. – 158 с.
619462
  Лозанский Э.Д. Качественная теория стримера и механизмы вторичных процессов при стримерном пробое газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Лозанский Э.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1968. – 12л.
619463
  Кухта К.Я. Качественная теория управляемых динамических систем с непрерывно-дискретными параметрами / К.Я. Кухта. – Киев : Наукова думка, 1986. – 221 с.
619464
  Калитин Б.С. Качественная теория устойчивости движения динамических систем / Б.С. Калитин. – Минск : БГУ, 2002. – 198 с. – ISBN 985-445-687-0
619465
  Баранова И.И. Качественная характеристика гибридных форм зерновых растений, полученных методом инъекции эндосперма. : Автореф... канд. биол.наук: / Баранова И.И.; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 20л.
619466
  Алеиева Р.А. Качественная характеристика и бонитировка почв Сальянского района Азербайджанской ССР : Автореф... канд. с.х.наук: / Алеиева Р. А.; АН АзССР, От-ние биол. наук. Объедин. – Баку, 1971. – 23л.
619467
  Андроник В.И. Качественно-количественная характеристика структуры тиреоцитов : (при экспериментальной гипер- и гипофункции) / В.И. Андроник, Б.Е. Мельник; Под ред. Н.П. Дмитриевой; МВиССО МССР, Кишиневск. гос. ун-т. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133с.
619468
  Байков В.Г. Качественно-количественный аспект диалектики предложения / В.Г. Байков. – Кишинев, 1979. – 209с.
619469
  Чухно А.А. Качественно новая ступень в развитии общества // Актуал. пробл. соц.-экон. развития
619470
  Онищук Н. Качественное измерение / беседу вела К. Пошелюжна // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 5 декабря (№ 49). – С. 22. – ISSN 1563-6755


  Інтерв"ю з ректором Національної школи суддів Н. Онищуком.
619471
  Белых В.Н. Качественное исследование автономных и неавтономных систем дифференциальных уравнений из теории фазовой автоподстройки частоты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белых В.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
619472
  Белевец П.С. Качественное исследование в целом некоторых динамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Белевец П.С.; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 11л.
619473
  Филипцов В.Ф. Качественное исследование в целом некоторых классов систем дифференциальных уравнений на плоскости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Филипцов В.Ф.; АН СССР. Отделение физ.-мат. наук. – Минск, 1974. – 8л.
619474
  Козлов В.В. Качественное исследование движения тяжелого твердого тела в интегрируемых случаях : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Козлов В.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 23л.
619475
   Качественное исследование дифференциально-функциональных уравнений. – К., 1980. – 188 с.
619476
  Латфуллин Г.М. Качественное исследование дифференциального уравления с особыми точками на оси абсцисс : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латфуллин Г. М.; Куйбыш. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1965. – 6л.
619477
  Шкут Василий Владимирович Качественное исследование дифференциальных систем второго порядка со специальными свойствами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шкут Василий Владимирович; Белорусский госуниверситет им. В.И.Ленина. – Минск, 1989. – 11л.
619478
  Фольк Нина Францевна Качественное исследование дифференциальных уравнений с помощью ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фольк Нина Францевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 20л.
619479
  Кочева М.Д. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение двойного маятника : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочева М.Д.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
619480
  Серебрякова В.С. Качественное исследование дифференциальных уравнений, описывающих движение системы взаимодействующих точек по окружности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебрякова В.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1961. – 8л.
619481
  Кушков Н.Н. Качественное исследование некоторой нелинейной системы двух дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушков Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1958. – 11л.
619482
  Лиманский В.Г. Качественное исследование некоторых дифференциальных уравнений первого порядка с переменным запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Лиманский В.Г.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
619483
  Тешев Р.М. Качественное исследование некоторых систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Тешев Р. М.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 10л.
619484
  Вдовина Э.В. Качественное исследование одного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вдовина Э.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1963. – 13л.
619485
  Садовников Е.Г. Качественное исследование одного класса дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Садовников Е. Г.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 5л.
619486
  Шмыров А.С. Качественное исследование оптимальных переходов в центральном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Шмыров А.С.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 7л.
619487
  Черемных Ю.Н. Качественное исследование оптимальных траекторий динамических моделей экономики : (вопросы магистр. теории) / Ю.Н. Черемных. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 183 с. : черт.
619488
  Воронова В.Ф. Качественное исследование расположения интегральных кривых уравнения у`=F3(x,y)+f(x,y)/B3(x,y)+U(x,y) в окрестности особой точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронова В.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 4л.
619489
  Вайнберг М Н.Г. Качественное исследование решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, обладающих интегрирующим множителем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Вайнберг Н.Г.М.; МП РСФСР. – М, 1974. – 15л.
619490
  Воробев А.П. Качественное исследование решений системы двух дифференциальных уравнений с голоморфными правыми частями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробев А.П.; Акад. наук БССР. объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Отд. физики твердого. – Минск, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
619491
  Шелковников Ф.А. Качественное исследование решений системы двух линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. офиз. мат.наук: / Шелковников Ф. А.; Иркут. ГУ. – Иркутск, 1951. – 3 л.
619492
  Чернышев В.Е. Качественное исследование систем дифференциальных уравнений второго порядка обладающих свойством сжатия площадей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Чернышев В.Е.; ЛГУ. – Л., 1972. – 10л.
619493
  Лавринович А.С. Качественное исследование специальных систем второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Лавринович А.С.; АН БССР. Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1971. – 8л.
619494
  Иванов Г.Г. Качественное исследование структуры предельных инвариантных множеств релейно стабилизируемых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Иванов Г.Г.; ЛГУ. – Л., 1982. – 19л.
619495
  Латипов Х.Р. Качественное исследование характеристик некоторых дифференциальных уравнений в целом на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Латипов Х. Р.; Самарк. ГУ. – Самарканд, 1962. – 8л.
619496
  Павлюк Д.А. Качественное многообразие объектов материального мира и создание новых технических объектов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
619497
  Кропинова Е.Г. Качественное образование для индустрии туризма и сервиса - основа устойчивого развития территорий // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0869-3617
619498
  Кравченко Л.Г. Качественное своеобразие явлений микромира и "принцип дополнительности" / Л.Г. Кравченко, М.А. Якубов. – Москва, 1967. – 55 с.
619499
  Ташмуратов Т. Качественное совершенствование трудовых ресурсов и подготовка специалистов / Т. Ташмуратов. – Ташкент, 1989. – 158с.
619500
  Алимарин И.П. Качественное химическое определение германия в золе ископаемых углей / И.П. Алимарин, Б.И. Иванов-Эмин, О.А. Алексеева ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Москва ; Ленинград : Госгеолиздат, 1946. – 28 с. – Библиогр.: с. 25-26. – (Методи исследования полезных ископаемых / под. ред. И.В. Шманенкова ; вып. № 8)
619501
   Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений и управляемых систем. – Свердловск, 1988. – 127 с.
619502
  Шелухин В.В. Качественные вопросы теории дифференциальных уравнений низкого газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Шелухин В. В.; АН СССР, Сиб. отд. Вычисл. цент. – Новосибирск. – 12л.
619503
  Розендорн Э.Р. Качественные вопросы теории поверхностей отрицательной кривизны : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розендорн Э. Р.; МГУ. – Москва, 1964. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
619504
  Отаина Г.А. Качественные глаголы в нивхском языке / Г.А. Отаина. – М, 1978. – 128с.
619505
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. : пособие для учителей / М.Е. Тульчинский. – Москва : Просвещение, 1976. – 127с.
619506
  Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике в средней школе. / М.Е. Тульчинский. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1972. – 240с.
619507
   Качественные и асимптотические методы интегрирования возмущенных дифференциальных уравнений. – Саранск, 1987. – 256с.
619508
   Качественные и асимптотические методы интегрирования дифференциальный уравнений. – Саранск, 1988. – 188 с.
619509
  Исраелян А.Г. Качественные и количественные отношения между гласными просодического ядра в русском языке // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 76-82. – ISBN 966-594-839-3
619510
  Комарова Лилия Ивановна Качественные и количественные характеристики системы словоизменения существительных в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Комарова Лилия Ивановна ; Ин-т языкознания. – Киев, 1987. – 18 с.
619511
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1982. – 165 с.
619512
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1983. – 130 с.
619513
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1984. – 122 с.
619514
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1985. – 150 с.
619515
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 139 с.
619516
   Качественные и приближенные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1986. – 138 с.
619517
   Качественные и приближенные методы теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений. – Фрунзе, 1983. – 119с.
619518
  Дикусар В.В. Качественные и численные методы в принципе максимума / В.В. Дикусар, А.А. Милютин. – Москва : Наука, 1989. – 140с.
619519
   Качественные и численные методы и решения дифференциальных уравнений. – Караганда, 1982. – 131 с.
619520
  Бассарская М.А. Качественные изменения в конусе роста растений пшеницы в процессе стадийного развития : Автореф... д-ра биол.наук: / Бассарская М.А.; Одес. гос. ун-тм. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 31л.
619521
  Палат А. Качественные изменения в развитии азиатских стран после вторй мировой войны / А. Палат. – Москва : Наука, 1970. – 16 с.
619522
  Сидоренко П.Г. Качественные изменения корневой системы в процессе индивидуального развития плодовых растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сидоренко П.Г. ; Мин. культуры СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. дарвинизма и генетики. – Киев, 1954. – 16 с.
619523
  Фартунин Ю.И. Качественные изменения содержания труда и структуры инженерно-технических работников социалистической промышленности и их экономическое значение. : Автореф... канд. экон.наук: / Фартунин Ю.И.; АОН при ЦК КПСС. Каф. экон. наук. – М., 1966. – 13л.
619524
  Пинаев Г.П. Качественные изменения структуры сократительных белков в процессе развития мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: / Пинаев Г.П.; Ленингр. педиатрич. мед. ин-т. – Л., 1964. – 18л.
619525
  Кулагин В. Качественные изменения ядерного пространства // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2010. – Т. 8, № 2 (23). – С. 65-73. – ISSN 1728-2756
619526
  Мальсагова Л.Д. Качественные имена прилагательные в чеченском и ингушском литературных языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.688 / Мальсагова Л.Д.; АН ГрузССР. Ин-т языкознания. – Грозный, 1972. – 26л.
619527
  Лихачев В.М. Качественные исследования обобщенных и многоиндексных транспортных задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Лихачев В.М.; Ан БССР. – Минск, 1981. – 19л.
619528
  Горяченко В.Д. Качественные методы в динамике ядерных реакторов / В.Д. Горяченко. – М, 1983. – 88с.
619529
  Мигдал А.Б. Качественные методы в квантовой теории : учебное пособие / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1975. – 335 с.
619530
  Эльсгольц Л.Э. Качественные методы в математическом анализе / Л.Э. Эльсгольц. – М, 1955. – 300с.
619531
  Гольдштейн Р.В. Качественные методы в механике сплошных сред / Р.В. Гольдштейн, В.М. Ентов. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
619532
  Хильми Г.Ф. Качественные методы в проблеме n тел / Г.Ф. Хильми. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 124 с.
619533
  Крайнов В.П. Качественные методы в физической кинетике и гидрогазодинамике : учеб. пособие / В.П. Крайнов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 223 с.
619534
  Нечипоренко В.И. Качественные методы исследования динамики систем автоматического регулирования / В.И. Нечипоренко, 1956. – 40с.
619535
  Евтеев В.П. Качественные методы исследования ограниченной эллиптической задачи трех тел : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Евтеев В.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1978. – 13л.
619536
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1988. – 128 с.
619537
   Качественные методы исследования операторных уравнений. – Ярославль, 1991. – 136 с.
619538
  Анапольский Л.Ю. Качественные методы исследования систем : учеб. пособие / Анапольский Л.Ю. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск : ИГУ, 1987. – 82, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 83 (7 назв.)
619539
  Фомель Б.М. Качественные методы исследования элементов вычислительной техники : Автореф... канд. техн.наук: / Фомель Б.М.; АН СССР. Сибирское отделение. – Новосибирск, 1966. – 11л.
619540
   Качественные методы исследоввания нелинейных дифференциальных уравнений и нелинейных колебаний. – К., 1981. – 199 с.
619541
  Мельниковва О.Т. Качественные методы как инструмент изучения ценностных ориентаций / О.Т. Мельниковва, Д.О. Ерохин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 19-28. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
619542
   Качественные методы теории динамических систем. – Владивосток, 1982. – 130 с.
619543
   Качественные методы теории дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. – К., 1977. – 169 с.
619544
   Качественные методы теории нелинейных колебаний. – Киев : Из-е ин-та математики АН УССР
2. – 1970. – 618 c.
619545
   Качественные методы теории функций и дифференциальных уравнений. – Москва, 1990. – 124 с.
619546
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – М., 1957. – 223с.
619547
  Рево А.Я. Качественные микрохимические реакции по органической химии. Уч. пособие. / А.Я. Рево. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1965. – 255с.
619548
  Малишевский А.В. Качественные модели в теории сложных систем = Qulitative models in the tneory of complex systems / А.В. Малишевский. – Москва : Наука.Физматлит, 1998. – 528с. – ISBN 5-02-015237-4
619549
  Гомес Х.Х. Качественные наречия образа действия (на -- mente) в испанском языке Т.2 (гл.3) : Дис... канд. филолог.наук: / Гомес Х.Х.; Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Филолог. фак-т. Кафедра романо-германского языкознания. – Л., 1953. – 188-476л.
619550
  Савельев Б.В. Качественные особенности оптимальных планов для моделей экономики с техническим прогрессом и складами продуктов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Савельев Б. В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
619551
  Петушкова Е. Качественные особенности отражения в неживой природе / Е. Петушкова. – Минск, 1963. – 60с.
619552
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстантивные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
619553
  Тимченко М.Ф. Качественные отсубстативные прилагательные в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимченко М. Ф. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
619554
  Федущак М.Ю. Качественные показатели углей продуктивных пластов карбона Львовско-Волынского каменноугольного бассейна / М.Ю. Федущак, Л.М. Радченко. – К., 1988. – 150с.
619555
  Сулименко Н.Е. Качественные прилагательные в их отношении к типам лексических значений. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулименко Н.Е.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. рус. яз. – Л., 1966. – 19л.
619556
  Борк В.А. Качественные реакции кремнеорганических соединений : автореф. дис. ... канд.хим. наук / Борк В.А. – Киев, 1949. – 12 с.
619557
  Штойян Д. Качественные свойства и оценки стохастических моделей / Д. Штойян. – М, 1979. – 268с.
619558
  Шевченко А.И. Качественные свойства решений одного класса эволюционных систем / А.И. Шевченко, А.С. Миненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
619559
  Шапошников С.В. Качественные свойства стационарных распределений и переходных вероятностей диффузионных процессов : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Шапошников С.В. ; Математический ин-т РАН им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011. – 32 с. – Библиогр.: 15 назв.
619560
  Алиев Т. Качественные сдвиги в социал-экономическом развитии регионов Азербайджана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 5 (319). – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
619561
  Петроченкова Н.В. Качественные сдвиги в структуре личного потребления при социализме. / Н.В. Петроченкова. – М., 1988. – 165с.
619562
  Манкевич А.К. Качественные характеристики документальной информации и критерии ее оценки в библиотечно-информационной работе / А.К. Манкевич. – Л., 1976. – 101с.
619563
  Фотеева Е.В. Качественные характеристики населения СССР / Е.В. Фотеева. – М, 1984. – 143с.
619564
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 2-е изд. – М.Л., 1933. – 315с.
619565
  Ризенфельд Е. Качественный анализ / Е. Ризенфельд. – 3-е изд. – М.Л., 1934. – 315с.
619566
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : учеб. для пед. вузов / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1943. – 349 с. : ил. – Библиогр. в примеч.
619567
  Шапиро С.А. Качественный анализ / С.А. Шапиро. – М.-Л., 1947. – 164с.
619568
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – М.Л., 1951. – 420с.
619569
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 479 с. : ил.
619570
  Шапиро С.А. Качественный анализ : учебник для ремесленных училищ при подготовке и повышении квалификации лаборантов на предприятиях химической промышлен. / С.А. Шапиро. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : Госхимиздат, 1953. – 228с.
619571
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Москва : Госхимиздат, 1954. – 474 с. : ил.
619572
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / Алексеев В.Н. – Москва : Госхимиздат, 1959. – 594 с. : ил.
619573
  Алексеев В.Н. Качественный анализ / В.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 594с.
619574
  Барков С.А. Качественный анализ / С.А. Барков, Н.М. Ронжина. – 2-е изд., доп. – Москва, 1962. – 272с.
619575
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев. – Изд. 3-е. – Москва : Госхимиздат, 1963. – 568 с. : ил.
619576
  Алексеев В.Н. Качественный анализ : [учеб. пособие для нехим. специальностей вузов] / В.Н. Алексеев ; под ред. П.К. Агасяна. – Изд. 4-е перераб. – Москва : Химия, 1972. – 504 с. : ил. – Предм. указ.: с. 498-504
619577
   Качественный анализ без сероводорода. – М-Л, 1934. – 76с.
619578
  Бетгер В.К. Качественный анализ в изложении с точки зрения учения о ионах = Qualitative Analyse vom Standpunkte der Jonenlehre / Авториз. пер. со 2-го нем. изд. [и предисл.] инж.-техн. М.Г. Яцевича, лаборанта Киев. политехн. ин-та имп. Александра II ; С предисл. Л.В. Писаржевского, проф. Киев. политехн. ин-та имп. Александра II. – Киев : Тип. "Петр Барский", 1909. – XXIV, 547 с. : ил. – С. XIII-XV: Отзыв W. Ostwald"a о 1-м немецком издании
619579
  Ризенфельд Е. Качественный анализ и неорганический практикум / Е. Ризенфельд. – Москва - Ленингралд, 1930. – 424 с.
619580
  Бурдаков В. Качественный анализ кислот и металлов. / В. Бурдаков. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1930. – 186с.
619581
  Якимович Г.Ф. Качественный анализ кремнийорганических соединений методом инфракрасной спектроскопии : Автореф... канд. хим.наук: / Якимович Г.Ф.; Моск. ордена Ленина химико-технологический ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
619582
  Агранат Владимир Михайлович Качественный анализ некоторых задач нестационарного пограничного слоя и горения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Агранат Владимир Михайлович; Ин-т теорет. и прикл. механики. – Новосибирск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
619583
  Калашников В.В. Качественный анализ поведения сложных систем методом пробных функций / В.В. Калашников. – Москва, 1978. – 248 с.
619584
  Калинина Л.С. Качественный анализ полимеров / Л.С. Калинина. – М., 1975. – 245с.
619585
  Зубов И.В. Качественный анализ процессов управления / И.В. Зубов, Н.Н. Воробьев. – Л, 1987. – 186 с.
619586
  Нойес А. Качественный анализ редких элементов / А. Нойес, В. Брэй. – Москва, 1936. – 518с.
619587
   Качественный анализ решений дифференциальных уравнений с частными производными. – Новосибирск, 1985. – 142 с.
619588
  Исаков П.М. Качественный анализ руд и минералов методом растирания порошков / П.М. Исаков. – М, 1953. – 102с.
619589
  Гольдштейн В.М. Качественный анализ сингулярно-возмущенных систем / В.М. Гольдштейн, В.А. Соболев. – Новосибирск, 1988. – 153 с.
619590
  Шиманский С.Г. Качественный анализ со включением сернистонатриевого метода / С.Г. Шиманский, П.П. Будников. – 3-е изд., испр. – Иваново-Вознесенск, 1922. – 105с.
619591
  Алексеев П. Качественный анализ тел, содержащих органические вещества из C. Th. Barfoed, Lehrbuch der org. qual. Analyse / извлечено П. Алексеевым // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 39 c.
619592
  Селезнев К.А. Качественный анализ. / К.А. Селезнев. – М, 1951. – 268с.
619593
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1957. – 32с.
619594
  Устинов Качественный анализ. / Устинов, А.П. Голубева. – М., 1959. – 120с.
619595
  Клячко И.Р. Качественный анализ. / И.Р. Клячко. – М.
1. – 1960. – 40с.
619596
  Горковский Д.В. Качественный анализ. / Д.В. Горковский, Г.М. Мыльникова. – Алма-Ата, 1962. – 291с.
619597
   Качественный газохроматографический анализ. – М., 1978. – 243с.
619598
  Вигдергауз М.С. Качественный газохроматографический анализ органических соединений / М.С. Вигдергауз. – Куйбышев, 1987. – 88с.
619599
  Петросян В.Т. Качественный и количественный анализ себестоимости продукции. (На примере добычи и обогащения медно-молибденовых руд Армении) : Автореф... кандидата экон.наук: / Петросян В.Т.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 21л.
619600
  Алимарин И.П. Качественный и количественный ультрамикрохимический анализ / Алимарин И.П., Петрикова М.Н. – Москва : Химия, 1974. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
619601
  Столяров К.П. Качественный микрохимический анализ катионов в ультрафиолетовых лучах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров К.П.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 10 с.
619602
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / И.П. Алимарин, В.Н. Архангельская. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 181
619603
  Алимарин И.П. Качественный полумикроанализ : практ. рук. к лаб. работам : [учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак.] / Алимарин И.П., Архангельская В.Н. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва ; Ленинград : Госхимиздат, 1952. – 260 с. : ил. – Библиогр.: с. 259
619604
  Шлепянова Н.Е. Качественный полумикроанализ катионов / Н.Е. Шлепянова. – Л., 1967. – 40с.
619605
  Васильев Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ / Е.К. Васильев, М.С. Нахмансон. – Новосибирск : Наука, 1986. – 199с.
619606
   Качественный сервис с AMADEUS PRINT FORM // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (прилож.). – ISSN 1998-8044
619607
  Коршун Н.Н. Качественный состав гумуса избыточно увлажненных почв БССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Коршун Н. Н.; Бел. НИИ земледел. – Минск., 1964. – 22л.
619608
  Ермаков В.Я. Качественный состав КПСС и повышение активности коммунистов / В.Я. Ермаков. – М., 1981. – 64с.
619609
  Маркова Н.И. Качественный уровень трудовых ресурсов как фактор экономического развития сбалансированность труда и капитальных вложений : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Маркова Н.И.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
619610
  Петрашень В.И. Качественный химический анализ : Учебное пособие / В.И. Петрашень. – Москва; Ленинград : Химическая литература, 1948. – 572с.
619611
  Блок Н.И. Качественный химический анализ / Н.И. Блок. – МоскваЛ., 1952. – 668с.
619612
   Качественный химический дробный анализ. – Свердловск
2. – 1963. – 86с.
619613
  Кертман Л. Качественный химический полумикроанализ / Л. Кертман. – М.-Л., 1949. – 412с.
619614
   Качественный химический полумикроанализ. – М, 1960. – 232с.
619615
  Керов В.А. Качественный химический полумикроанализ с ограниченным применением сероводорода / В.А. Керов. – Л., 1959. – 97с.
619616
  Конюшко И.М. Качественый химический анализ / И.М. Конюшко. – Минск, 1961. – 488с.
619617
  Лапуста М.Г. Качество -- задача общенародная. / М.Г. Лапуста, В.А. Швандар. – М., 1989. – 189с.
619618
  Смелянов Н.В. Качество - главное в лекционной пропаганде. / Н.В. Смелянов. – М., 1977. – 46с.
619619
  Голосова В.И. Качество - забота партийная / В.И. Голосова. – Ленинград, 1968. – 48с.
619620
   Качество - залог успеха. – М., 1980. – 175с.
619621
   Качество - ключевая проблема народного образования : План книж. выставки и сп. лит. – Москва
Вып. 11. – 1976. – 76с.
619622
   Качество. – К., 1985. – 183с.
619623
  Комлева Н.В. Качество академических работ как показатель качества образования / Н.В. Комлева, П.Ю. Ушков, Н.С. Ушкова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2008. – № 6 (71). – С. 11-19
619624
   Качество аэрофотоизображения : (материалы семинара Междуведомственной комиссии по аэросъемке при АН СССР). – Ленинград, 1969. – 142 с.
619625
  Морева О.Н. Качество библиотечного фонда в эпоху информационно-коммуникационных технологий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 4. – С. 42-46. – ISSN 0869-608Х
619626
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
619627
  Тикунова Ирина Петровна Качество библиотечных услуг : как его измерить и оценить? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Измерение и оценка качества предоставления услуг - составляющие эффективного менеджмента. Проведение этих процедур не только позволяет проводить контроль качества и предоставляет базу для анализа и принятия управленческих решений, но и обеспечивает ...
619628
  Ритлаан Р.Э. Качество бытового обслуживания и пути его повышения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ритлаан Р. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1973. – 41л. – Бібліогр.:с.41
619629
  Двинских С.А. Качество воды и загрязнение донных отложений малых водных обьектов г. Пермь / С.А. Двинских, А.Б. Китаев // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 224-230
619630
   Качество воды и зоны экологического риска на речном участке Каневского водохранилища / В.М. Якушин, К.П. Калениченко, Т.В. Головко, Л.І. Багнюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 119-121. – Бібліогр.: 8 назв
619631
   Качество воды рек и внутренних водоемов. – М., 1973. – 100с.
619632
  Абрамов Ф.В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы и динамики // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-10. – ISSN 1728-6220


  У статті розглядаються чинники, які визначають якість вищої школи; досліджуються причини виникнення корупції у ВНЗ. Здійснюється оцінка ролі корупції у зниженні якості вищої освіти. Пропонуються заходи щодо протидії поширенню корупції у ВНЗ та ...
619633
  Кирвас В.А. Качество гуманитарного образования: риски при обучении информационным технологиям // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 140-144. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
619634
  Савка Ричард Качество демократии: проблема контроля над бюрократией // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 150-155. – ISSN 1812-7126
619635
  Тодоров А.С. Качество жизни / А.С. Тодоров. – Москва, 1980
619636
  Мироедов А.А. Качество жизни в современных оценках экономического роста и социального прогресса / А.А. Мироедов, В.А. Кретинин // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 44-48. – ISSN 0320-8168
619637
  Реут Д.В. Качество жизни и прокреация // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-118. – ISSN 0235-1188
619638
   Качество жизни населения: методические особенности исследования в разных странах : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-33 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
619639
   Качество жизни населения: Российский и украинский контекст : Суспільно-географічні дослідження / И.В. Гукалова, С.А. Лисовский, Е.А. Маруняк, Л.Г. Руденко, С.В. Рященко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32 : Рис., табл. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 1561-4980
619640
  Ахременко А.С. Качество жизни регионов России: политологический аспект, методология и методика измерения / А.С. Ахременко, С.А. Евтушенко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 67-83. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
619641
  Асмаева А.П. Качество зерна озимой пшеницы в условиях длительного применения удобрений. : Автореф... наук: / Асмаева А.П.; АН Арм.ССР. Отд. биол.наук. – Ереван, 1967. – 24л.
619642
  Шишмаренков Виктор Кириллович Качество знаний как фактор формирования убежденности учащихся в закономерностях общественного развития : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шишмаренков Виктор Кириллович; Челяб. гос. пед. ин-т. – Челябинск, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
619643
   Качество знаний учащихся и пути его совершенствования. – М., 1978. – 208с.
619644
  Мымрина А.М. Качество и безопасность посуды на украинском рынке / А.М. Мымрина, Т.А. Стрижак // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 22-24 : фото
619645
  Бурдина Т.Г. Качество и колличество в их связи с другими категориями диалектики : Автореф... канд. филос.наук: / Бурдина Т. Г.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 18л.
619646
  Зильберштейн М.М. Качество и надежность / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 16с.
619647
   Качество и надежность изделий. – М., 1989. – 97с.
619648
   Качество и надежность изделий. – М.
3. – 1989. – 115с.
619649
   Качество и надежность изделий. – М.
5. – 1990. – 96с.
619650
   Качество и надежность изделий. – М.
6. – 1990. – 88с.
619651
   Качество и надежность изделий. – М.
1. – 1991. – 111с.
619652
   Качество и надежность изделий. – М.
2. – 1992. – 103с.
619653
   Качество и надежность систем управления. – Владивосток, 1977. – 186с.
619654
  Шелюк Л.А. Качество и открытость образования как национальные приоритеты его демократического развития в Украине // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 61. – C. 134-144. – ISSN 2072-1692
619655
   Качество и рентабельность производства сельскохозяйственной продукции. – Донецк, 1973. – 124с.
619656
   Качество и стандартизация. – М., 1982. – 167с.
619657
   Качество и стандартизация промышленных товаров. – Свердловск, 1985. – 96с.
619658
  Белый Н.Д. Качество и стимул / Н.Д. Белый. – Ташкент, 1966. – 56с.
619659
  Тестов В. Качество и фундаментальность высшего образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 89-92. – ISSN 0869-3617
619660
  Улицкий А.И. Качество и хозрасчет. / А.И. Улицкий, Н.А. Назарьева. – Саратов, 1973. – 73с.
619661
  Тарасов В.И. Качество и цена новой техники / В.И. Тарасов. – Минск, 1982. – 104с.
619662
  Литвинский Ю.Л. Качество и эффективность инженерного труда. / Ю.Л. Литвинский, А.Л. Мерсон. – Рига, 1986. – 221с.
619663
   Качество и эффективность применения твердых сплавов. – М., 1984. – 120с.
619664
  Баландин В.С. Качество и эффективность проектируемой техники / В.С. Баландин. – Саратов, 1979. – 145с.
619665
  Львов Д.С. Качество и эффективность производства / Д.С. Львов. – М., 1974. – 64с.
619666
  Прозоров В.Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка / В.Ф. Прозоров. – М., 1991. – 157с.
619667
  Селиванов М.Н. Качество измерений / М.Н. Селиванов. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 294с.
619668
  Задубовский И.И. Качество изображения в электронных устройствах отображения информации / И.И. Задубовский, Б.Н. Красноголовый. – Минск : Университетское, 1990. – 208с.
619669
  Чучалин А. Качество инженерного образования: мировые тенденции в терминах компетенций : А. Чучалин, О. Боев, А. Криушева / А. Чучалин, О. Боев, А. Криушова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – С. 9-18. – ISSN 0869-3617
619670
  Дружинин Г.В. Качество информации / Г.В. Дружинин, И.В. Сергеева. – Москва, 1990. – 170 с.
619671
  Леонов В.В. Качество информационного воздействия / Леонов В.В. – Киев ; Ирпень : Перун, 2011. – 362, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 346-362. – ISBN 978-966-569-284-3
619672
  Афоничкин А.И. Качество информационного обеспечения в процессах управления / А.И. Афоничкин. – Саратов, 1988. – 175 с.
619673
  Максимов Ю. Качество как фактор международной конкуренции / Ю. Максимов, Ш. Магомедов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-30. – ISSN 2074-6040


  В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с влиянием качества продукции на международную конкуренцию в современных условиях.
619674
  Гармиз И.В. Качество карт : Современные проблемы и методы ; монография / И.В. Гармиз ; под ред. Л.Е. Смирнова и Т.М. Петровой. – Ленинград : Ленинградский университет, 1990. – 209 с. – ISBN 5-288-00522-2
619675
  Петров В.В. Качество кинопроекции / В.В. Петров. – М., 1964. – 223с.
619676
  Петров В.В. Качество кинопроекции / Петров В.В. – 2-е изд., испр. – Москва : Искусство, 1982. – 222 с. – Библиогр.: с. 217-219
619677
  Букреева Н.Е. Качество корня сахарной свеклы в зависимости от условий возделывания : Автореф... канд. биол.наук: / Букреева Н. Е.; АН Каз.ССР, Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
619678
  Давыдов Г.А. Качество лекции / Г.А. Давыдов. – М., 1982. – 64с.
619679
  Мокряк В.А. Качество личных услуг и его роль в повышении уровня жизни трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Мокряк В.А.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1977. – 20л.
619680
  Носков М.В. Качество математического образования инженера: традиции и инновации / М.В. Носков, В.А. Шершнева // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 6. – С. 35-42. – ISSN 0869-561Х
619681
  Мерсон А.Л. Качество научного труда. / А.Л. Мерсон, Н.И. Ханов. – Л., 1986. – 135с.
619682
  Акиев П.С. Качество нашей работы / Акиев П.С. – Москва : Советская Россия, 1988. – 126, [2] с.
619683
   Качество не имеет альтернативы : "Лучший туроператор по международному туризму" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 35
619684
  Олейник Л.В. Качество непосредственно общественной потребитеьной системы: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Олейник Л. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
619685
  Олейник Людмила Викторовна Качество непосредственной потребительской стоимости: сущность, материальные условия и стимулы роста в развитом социалистическом обществе : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Олейник Людмила Викторовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 210л. – Бібліогр.:л.189-210
619686
   Качество образных представлений в массовых информационных процессах. – М., 1987. – 109с.
619687
  Дубровская Т.А. Качество образования в российской высшей школы при переходе на систему зачетных единиц / Т.А. Дубровская, Н.А. . Дундина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – C. 9-16. – ISSN 0321-0383


  Анализируются проблемы создания система зачетных единиц в высшей школе России. Осмысливается новая организация учебного процесса, новых форм учета трудоемкости.
619688
  Строкова Т.А. Качество образования и его мониторинговая оценка // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 54-65. – ISSN 1726-5304
619689
  Сухарев О.С. Качество образования как индикатор уровня жизни населения // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 44-55. – ISSN 1561-2465
619690
  Наркозиев А.К. Качество образования как объект проектирования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 5 (июнь). – С. 16-20. – ISSN 0321-0383


  На основании изучения опыта организации учебного процесса в различных национальных системах высшего образования, проведенного в Международном университете Кыргызстана, предложена методология проектирования образования.
619691
  Воскобойникова М. Качество образования как фактор конкурентоспособности вуза / М. Воскобойникова, Н. Пугачева, И. Чепурышкин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 139-143. – ISSN 0869-3617
619692
  Звонников В.И. Качество образования, или Кое-что новое о вечной проблеме // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 8. – С. 27-31. – ISSN 1726-667Х
619693
  Крылова Н.Б. Качество образования: выбор приоритетов // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 43-53. – ISSN 1726-5304
619694
  Третьякова Т.В. Качество образования: от оценки к управлению // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 1726-667Х
619695
  Скударёва Г.Н. Качество образования: от педагогической теории к практике общественной оценки // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 57-60. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема качества образования в XXI в. Представлен краткий теоретический анализ понятия «качество образования», выявлены тенденции развития его общественной оценки Problem of quality of education in the 21st century is examined. Brief ...
619696
  Крыжановский Р.А. Качество образования: проблемы вузов Украины // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 8. – С. 18-20. – ISSN 1726-667Х


  Христианский гуманитарно-экономический открытый ун-т
619697
  Селиванова Т.Ф. Качество обслуживания пользователей в структурных подразделениях библиотеки на пунктах выдачи документов (по итогам социологического исследования) // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 64-68
619698
  Редькина Н.С. Качество онлайн-услуг библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 8. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Статья посвящена изучению инструментов и критериев определения качества услуг, оказываемых пользователям библиотек посредством Интернета. Рассмотрены требования, предъявляемые к онлайн-услугам; предложены стратегии, использование которых будет ...
619699
  Ефремова Н.Ф. Качество оценивания как гарантия компетентностного обучения студентов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11. – С. 119-125. – ISSN 0869-3617


  В соответствии с новыми требованиями ФГОС результатами освоения основных образовательных программ признаются компетенции, оценку уровней сформированности которых вузам необходимо обеспечивать в процессе обучения студентов. Рассматриваются подходы и ...
619700
  Евстигнеева Г.А. Качество оцифровки - проблемы и решения // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 58-61. – ISSN 2072-3849


  О проблемах качества оцифровки и сканирования печатных докуменов библиотечными учреждениями в современном мире.
619701
  Гильман Б.А. Качество парфюмерно-косметических товаров / Б.А. Гильман, В.В. Омельченко. – К., 1980. – 113с.
619702
  Собкин В.С. Качество педагогического образования глазами студента / В.С. Собкин, О.В. Белова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 5. – С. 10-17. – ISSN 0869-561Х


  В статье приведены результаты социологических исследований отношения студентов педагогических и технических вузов к содержанию и организации процесса их профессионального образования. Осуществлен анализ фактической ситуации в педагогическом ...
619703
  Безпальченко В.М. Качество питьевой воды г. Херсона / В.М. Безпальченко, Е.А. Пискун // Екологічна безпека держави : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, присвяч. пам"яті проф. Я.І.Мовчана (з міжнар. участю), 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [редкол.: О.І. Запорожець (голов. ред.), С.В. Бойченко, М.М. Радомська та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 118-119
619704
  Райзберг Б.А. Качество планово-управленческой работы / Б.А. Райзберг, Л.С. Пекарский. – Москва, 1987. – 230 с.
619705
   Качество поверхности деталей машин. – М.
5. – 1961. – 417с.
619706
   Качество поверхностных вод в системе "Водосбор - река - водохранилище". – М., 1981. – 94с.
619707
  Сериков Г.Н. Качество подготовки специалистов в вузах и оптимизация обучения / Г.Н. Сериков. – Челябинск, 1982. – 241с.
619708
  Зюзин Д.И. Качество подготовки специалистов как социальная программа / Д.И. Зюзин. – М., 1978. – 166с.
619709
  Прибылова В.М. Качество подземных вод и оценка состояния здоровья населения Харьковского региона / В.М. Прибылова, И.К. Решетов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-44 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
619710
  Неумытый Н.Л. Качество предметов труда как объект экономических отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Неумытый Н. Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
619711
  Неумытый Николай Лукич Качество предметов труда как объект экономических отношений на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Неумытый Николай Лукич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 184л. – Бібліогр.:л.170-183
619712
  Кондратьев К.Я. Качество природных вод и определяющие его компоненты / К.Я. Кондратьев. – Л, 1984. – 54с.
619713
  Липаев В.В. Качество программного обеспечения / В.В. Липаев. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 263 с.
619714
  Пасюк М.Ю. Качество продукции - на уровень научно-технического прогресса. / М.Ю. Пасюк. – Минск, 1986. – 47с.
619715
  Соколовский А. Качество продукции / А. Соколовский, В. Евстигнеев. – М., 1961. – 48с.
619716
  Прянков Б.В. Качество продукции / Б.В. Прянков, О.А. Борисов. – Саратов, 1982. – 149с.
619717
  Калиновская Т.Н. Качество продукции / Т.Н. Калиновская. – М, 1990. – 95с.
619718
  Лапиров-Скобло Качество продукции в практике Госарбитража / Лапиров-Скобло. – М, 1965. – 87с.
619719
  Зубарев А.Е. Качество продукции в условиях экономической реформы: теоретические аспекты и опыт КНР / А.Е. Зубарев. – СПб., 1992. – 173с.
619720
  Калме А.А. Качество продукции и его проверка : Автореф... канд. юрид.наук: / Калме А.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 50л.
619721
  Смирнов П.М. Качество продукции и его стимулирование / П.М. Смирнов, Г.Х. Гендлер. – Л., 1966. – 47с.
619722
  Халитов Рамзи Тауфикович Качество продукции и его стимулирование. / Халитов Рамзи Тауфикович. – Кишинев, 1979. – 144с.
619723
  Тленчиева Г.Д. Качество продукции и закон / Г.Д. Тленчиева. – Алма Ата, 1987. – 60с.
619724
  Кричевский С.Ю. Качество продукции и интенсификация производства / С.Ю. Кричевский, О.Ю. Новожилов. – Минск, 1989. – 63с.
619725
  Греков Л.И. Качество продукции и материальное стимулирование / Л.И. Греков. – М., 1972. – 147с.
619726
   Качество продукции и научно-технический прогресс. – Горький, 1986. – 110с.
619727
  Райзберг Б.А. Качество продукции и научно-технический прогресс / Б.А. Райзберг. – М, 1988. – 64с.
619728
  Котликов Я.Ш. Качество продукции и научно-технический прогресс. / Я.Ш. Котликов. – М, 1973. – 79с.
619729
  Ордян Э.А. Качество продукции и основные факторы его улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Ордян Э.А.; Объед.совет.по присуждению учен.степений.оп экон.наукам.при Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1967. – 20л.
619730
   Качество продукции и право. – К., 1988. – 179с.
619731
  Солонинко К.С. Качество продукции и проблемы ее стимулирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Солонинко К.С.; Киев. торг.-экон. ин-т. – К., 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
619732
  Фомичева В.Г. Качество продукции и пути его дальнейшего повышения (на примере швейной и обувной отраслей легкой промышленности Узбекской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Фомичева В.Г.; Ташк. ин-т нар. хоз-ва. – Ташкент, 1971. – 23л.
619733
  Вавилов А.П. Качество продукции и пути его повышения / А.П. Вавилов. – Москва, 1973. – 47с.
619734
  Перекалина Н.С. Качество продукции и растущие потребности общества / Н.С. Перекалина. – М., 1982. – 200с.
619735
   Качество продукции и рентабельность садоводства (На прим. специализир. садоводческих и овоще моолчных совхозов Дон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Жеревчук В. Н,; Жеревчук В. Н,; МСХ СССР, Укр. с.х. акад. – К., 1974. – 28л.
619736
   Качество продукции и социально-экономические факторы его роста. – Днепропетровск, 1983. – 126с.
619737
  Гличев А.В. Качество продукции и экономика / А.В. Гличев. – М, 1968. – 64с.
619738
  Тихонов Иван Артемьевич Качество продукции и экономический эффект / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Мысль, 1975. – 150 с.
619739
  Добрынина Н.Д. Качество продукции и эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Добрынина Н.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 20л.
619740
  Рогов А.И. Качество продукции и эффективность общественного производства. / А.И. Рогов. – М., 1969. – 46с.
619741
  Ильдеменов В.И. Качество продукции и эффективность производства / В.И. Ильдеменов. – Чебоксары, 1979. – 96с.
619742
  Семенов А.А. Качество продукции и эффективность сельскохозяйственного производства / А.А. Семенов. – М., 1981. – 187с.
619743
   Качество продукции и эффктивность производства. – К., 1978. – 191с.
619744
  Ухов Н. Качество продукции как объект управления / Н. Ухов, И. Сигов. – Л, 1978. – 20с.
619745
  Ткаченко А.А. Качество продукции как фактор повышения экономической эффективности производства / А.А. Ткаченко. – Киев;Одесса, 1978. – 155с.
619746
  Цибина Е.П. Качество продукции как фактор эффективнсоти общественного производства у условиях развитого социализма : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Цибина Е. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
619747
   Качество продукции, испытания. сертификация. – М., 1989. – 139с.
619748
  Солонинко К.С. Качество продукции: пути повышения / К.С. Солонинко, Н.П. Гончарова. – Киев : Вища школа, 1987. – 71 с.
619749
  Опрышко В.Ф. Качество продукции: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1982. – 224с.
619750
  Лысенко Г.А. Качество промышленной продукции и ее себестоимость. / Г.А. Лысенко. – Кишинев, 1985. – 156с.
619751
  Румянцева Г.А. Качество промышленной продукции. / Г.А. Румянцева. – М., 1969. – 124с.
619752
   Качество промышленных товаров и методы их оценки. – Л., 1983. – 152с.
619753
  Бирченко Е.В. Качество профессиональной подготовки выпускников вузов: оценка работодателей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 85-89. – ISSN 2077-1800
619754
  Ефимов В.Т. Качество работы и мораль / В.Т. Ефимов. – М, 1980. – 64с.
619755
  Бляхман Л.С. Качество работы: роль человеческого фактора / Л.С. Бляхман. – М, 1990. – 191с.
619756
  СтепановВ Качество регионального развития как категориальный императив : виклики часу / СтепановВ, Н. Шуличенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 9-11 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
619757
  Артемьев Ю.Н. Качество ремонта и надежность машин в сельском хозяйстве / Артемьев Ю.Н. – Москва : Колос, 1981. – 240 с. – Список лит.: с. 236-237. – (Надежность и качество)
619758
  Колесников А.К. Качество ресурсного обеспечения образовательной программы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1. – С. 10-16. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема получения количественных оценок качества ресурсного обеспечения образовательной программы, основанных на установлении соответствия между показателями сложности программы и ее ресурсного обеспечения. Предлагается ...
619759
  Лебедева Л.В. Качество розового масла и его изменение в процессе накоплерния и получения : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева Л. В.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
619760
  Адаманова З.О. Качество роста мировой экономики: содержание понятия и особенности повышения в условиях глобализации // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 53-57
619761
  Гушкан В.А. Качество сельскохозяйственной продукции и сырья / В.А. Гушкан. – Кишинев, 1987. – 407с.
619762
   Качество семян древесных растений и способы их предпосевной обработки. – Фрунзе, 1976. – 52 с.
619763
  Захарченко В. Качество составления єкспортного контракта // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-32


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
619764
  Подшивалова М. Качество социально-экономических институтов, формирующих среду развития малого бизнеса // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 97-111. – ISSN 0042-8736


  У статті наведені результати статистичного аналізу впливу якості інституцій на інтенсивність розвитку малого бізнесу в регіонах РФ. Використані методи кореляційного аналізу, багатовимірних середніх, карт позиціонування. До вибірки увійшли всі суб"єкти ...
619765
  Романовский Н.В. Качество социологического знания (заметки редактора) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 5 (337). – С. 39-48. – ISSN 0132-1625
619766
  Паниотто В.И. Качество социологической информации / В.И. Паниотто. – Киев, 1986. – 206с.
619767
  Богатин Ю.В. Качество техники и экономики / Ю.В. Богатин. – М, 1973. – 295с.
619768
  Гончарова Н.П. Качество техники: экономические рычаги управления / Н.П. Гончарова. – К, 1986. – 135с.
619769
  Гальперин Л.Б. Качество товаров в обязательствах купли-продажи / Л.Б. Гальперин, Г.Ф. Деревянко. – Томск, 1982. – 142с.
619770
  Комаров Л.А. Качество труда - веление времени / Л.А. Комаров. – Саратов, 1976. – 119с.
619771
  Корогодин И.Т. Качество труда : Политико-єкономическое исследование / И.Т. Корогодин. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1980. – 173 с.
619772
  Корогодин И.Т. Качество труда / И.Т. Корогодин. – Воронеж, 1990. – 223с.
619773
  Капустин Е.И. Качество труда и заработная плата / Е.И. Капустин. – М., 1964. – 336с.
619774
  Щербак Ф.Н. Качество труда и мораль / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1980. – 64с.
619775
  Прокопенко Н.Ф. Качество труда и продукции в сельском хозяйстве / Н.Ф. Прокопенко. – М, 1984. – 199с.
619776
  Кривенко Лариса Владимировна Качество труда и факторы его повышения при переходе к рыночным отношениям : Дис... докт эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Лариса Владимировна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1991. – 424л. – Бібліогр.:л.392-411
619777
  Кривенко Л.В. Качество труда и факторы его повышения при переходе к рыночным отношениям. : Автореф... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Л.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 38л.
619778
  Кривенко Л.В. Качество труда и факторы его роста. / Л.В. Кривенко. – К., 1989. – 47с.
619779
  Кривенко Лариса Владимировна Качество труда и эффективность поизводства на этапе развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Лариса Владимировна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1982. – 229л. – Бібліогр.:л.192-219
619780
  Кривенко Л.В. Качество труда и эффективность производства на этапе развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Кривенко Л.В.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
619781
  Цапок С.А. Качество труда как социальная ценность в обществе развитого социализма (философ. социолог. анализ_ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цапок С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 19л.
619782
  Цапок С.А. Качество труда как социальная ценность в обществе развитого социализма (философ. социолог. анализ_ : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Цапок С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1980. – 20л.
619783
  Кузнецов Н.Г. Качество труда как фактор формирования общественно необходимых затрат труда в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Кузнецов Н.Г. ; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1980. – 17 с.
619784
  Кривенко Л.В. Качество труда: факторы роста / Л.В. Кривенко. – Х., 1990. – 147с.
619785
   Качество трудового потенциала. – К., 1986. – 228с.
619786
  Доброгорский Н.А. Качество угольной золы и ее промыленное использование / Н.А. Доброгорский. – Киев; Донецк : Вища школа, 1981. – 120с.
619787
  Козлова Е.И. Качество учебного электронного издания и технология его оценки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 100-102. – ISSN 1726-6726
619788
  Тарлева С.Т. Качество формируемых знаний у учащихся при изменении объекта как системы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тарлева С.Т.; Моск. гос. пед. ин. – М., 1976. – 19л.
619789
  Певзнер Б.М. Качество цветных телевизионных изображений / Б.М. Певзнер. – Москва : Связь, 1980. – 136 с.
619790
  Певзнер Б.М. Качество цветных телевизионных изображений / Б.М. Певзнер. – 2-е изд. – Москва : Радио и связь, 1988. – 224 с.
619791
  Майдырова А. Качество человеческого капитала как показатель эффективности государственного управления / А. Майдырова, В. Бирюков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 386-398 : Рис. – Библигр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
619792
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход
619793
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются такие понятия как "качество чтения", "критерий", "отраслевая литература", "мотивы", "продуктивность".
619794
  Бородина В.А. Качество чтения отраслевой литературы: критериальный подход // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 1. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассматриваются такие понятия как "качество чтения", "критерий", "отраслевая литература", "мотивы", "продуктивность"
619795
  Липский А.М. Качество электроснабжения промышленных предприятий / А.М. Липский. – Киев-Одесса, 1985. – 160 с.
619796
   Качество, материалоемкость и эффективность производства. – Горький, 1985. – 130с.
619797
   Качество, надежность и долговечность продукции. – М., 1966. – 292с.
619798
  Пролейко В.М. Качество, надежность и долговечность электронных приборов / В.М. Пролейко, А.А. Чекмарев. – Москва : Энергия, 1972. – 224 с.
619799
  Клусов И.А. Качество, надежность, долговечность / И.А. Клусов, А.Н. Лукаш. – М., 1971. – 47с.
619800
  Емельянова М.Б. Качество, стандартизация и право / М.Б. Емельянова. – Рига, 1977. – 155с.
619801
  Лапуста М.Г. Качество, стимулы, хозрасчет / М.Г. Лапуста. – М, 1975. – 183с.
619802
  Лапуста М.Г. Качество, стимулы, хозрасчет. / М.Г. Лапуста. – М., 1975. – 183с.
619803
  Минин Б.А. Качество. Как его анализировать? / Б.А. Минин. – Москва, 1989. – 95 с.
619804
  Петров Н.И. Качество: новый взгляд / Н.И. Петров. – Москва, 1991. – 62с.
619805
  Котликов Я.Ш. Качество: соревнование и поощрение. / Я.Ш. Котликов. – М, 1978. – 56с.
619806
  Васильева Е.С. Качесто продукции / Е.С. Васильева. – Москва, 1979. – 158с.
619807
  Петрунь Ф.О. Качибей на старинных картах. / Ф.О. Петрунь. – 191-198с.
619808
  Білецька О.В. Качибей у світлі джерел XV - XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор"я) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 233-258. – ISSN 2312-6825
619809
  Патачакова Д.Ф. Качинский диалект хакасского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Патачакова Д.Ф. ; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск, 1965. – 20 с.
619810
  Пузицкий Е.В. Качинский язык (язык чжингпхо) / Е.В. Пузицкий. – М, 1968. – 112с.
619811
   Качкан Володимир Анатазійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 109
619812
   Качкан Володимир Атаназійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 148-149. – ISBN 978-966-2726-03-9
619813
  Александров С.А. Качканарские были : [строительтво горнообогатительного комбината] / С.А. Александров, Н.С. Горбунов. – Москва : Знание, 1964. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 10 Серия. Молодежная ; 18)
619814
  Ланге-Мюллер Качки, жінки і правда = Die Enten, die Frauen und die Wahrheit : оповідання та мініатюри / Катя Ланге-Мюллер ; пер. з нім. В. Кам"янець ; [ред.: А.-М. Волосацька, В. Мартинюк]. – Львів : Літопис, 2005. – 166, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Серія Парасольки). – ISBN 966-7007-32-4
619815
  Терес Н.В. Качковський Михайло Миколайович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 45 : фото
619816
  Парубоча Наталья Каш-Калкан - турецкий эксклюзив : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 4. – С. 44-48 : Фото
619817
  Куликовская Н.И. Каша на Лукулловом пиру (на материале фразеологических единиц немецкого языка с гастрономическим компонентом) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 251-258


  В представленной статье рассматриваются фразеологические единицы немецкого языка с гастрономическим компонентом, систематизируются их тематические признаки, анализируются особенности их функциональной специфики, формулируется вывод об их значимости в ...
619818
   Кашино. – М., 1984. – 45с.
619819
  Анов Н.И. Каширская легенда : достоверное повествование (о В.И. Ленине) / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казахстан, 1968. – 189 с.
619820
  Лямшин Ігор Кашкет Фантомаса // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-68. – ISSN 0130-5212
619821
  Дуда О.К. Кашлюк і паракашлюк: січасні підходи до діагностики та лікування (клінічна лекція) / О.К. Дуда, А.Р. Вега // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3/4 (129/130). – С. 42-47. – ISSN 1729-2344
619822
  Дибас І.В. Кашлюк у дітей раннього віку: клініко-імунолоґічні особливості // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 25-29. – ISSN 1029-4244
619823
  Жукова Н.В. Кашляющий больной: всегда ли причина в патологии дыхательной системы ? / Н.В. Жукова, В.В. Килесса, М.Г. Шкадова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 137-148. – ISSN 2312-7015


  Кашель - защитно-приспособительная реакция, обеспечивающая сохранность и очищение трахеобронхиального дерева от раздражающих агентов (мокрота, слизь, гной, кровь) и инородных тел (пыль, кусочки пищи и другое).
619824
  Пуляркин В.А. Кашмир / В.А. Пуляркин. – Москва : Географгиз, 1956. – 227с.
619825
  Медехина Н. Кашмир в современных индийско-пакистанских отношениях // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 5. – С. 65-68. – ISSN 0321-5075


  Кашмір — спірна область на північному заході пів-а Індостан, історично колишнє князівство в Гімалаях. Розділ Кашміру не закріплений офіційними угодами про кордони, а сам регіон є вогнищем напруги між країнами, що займають його, перш за все Індією і ...
619826
  Зикмунд М. Кашмир долина в поднебесье / М. Зикмунд, И. Ганзелка. – Прага, 1962. – 14с.
619827
  Коган А.И. Кашмир и его соседи в XII - XIII веках // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 37-47. – ISSN 0869-1908
619828
  Захарьин Б.А. Кашмир и кашмири - судьба страны и языка // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 3-15. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
619829
  Пуляркин В.А. Кашмир. (Геогр. характеристика). : Автореф... канд. географ.наук: / Пуляркин В.А.; АН СССР. Ин-т географии. – М,, 1955. – 16л.
619830
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Правда, 1957. – 29 с.
619831
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1970. – 40 с.
619832
  Рашидов Ш.Р. Кашмирская песня : повсть / Ш.Р. Рашидов. – Ташкент : Изд-во лит. и иск-ва, 1979. – 78 с.
619833
  Митрохин Л.В. Кашмирские легенды об Иисусе Христе / Л.В. Митрохин. – М., 1990. – 57с.
619834
  Васютина Е.К. Кашмирский камень / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1961. – 117с.
619835
  Борділовська О.О. Кашмір та історико-культурна спадщина Азії // Цирендоржиєвські читання - 2006 : тибет. цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультур. контакти : зб. наук. статей присвяч. Р.Д. Цирендоржиєву (19.05.1923-19.04.1999), засн. Т-ва бурят. культури м. Києва і Київ. обл. / Т-во бурят. культури м. Києва і Київ. обл. ; Фонд "Далекий Схід" ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України [та ін. ; редкол.: О. Огнєва (наук. керівник проекту) та ін.]. – Київ : Стилос, 2006. – С. 75-92. – ISBN 966-8518-57-8
619836
  Чапек-Ход Карел Матей Кашпар Лен-мститель / Чапек-Ход Карел Матей. – Москва, 1989. – 731с.
619837
  Холодилов А.И. Каштан под окнами / А.И. Холодилов. – Л., 1971. – 203с.
619838
  Автомонов П.Ф. Каштани на спомин : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 300с.
619839
  Пукас Н. Каштанів київських листочки : [8 оповідань і повість] / Надія Пукас. – Київ : Фенікс, 2018. – 110, [2] с. – ISBN 978-966-136-579-6
619840
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1936. – 65с.
619841
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1944. – 34с.
619842
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1944. – 65с.
619843
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1949. – 143с.
619844
  Чехов А.П. Каштанка / А.П. Чехов. – М, 1949. – 23с.
619845
  Аноко Т.М. Каштанова весна Олександрії : поезії : [збірка] / Тамара Аноко. – Київ : Олександрія, 2017. – 155, [5] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-489-428-6
619846
  Абаринов О. Каштанова дуга // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 15


  Шістдесят років тому було остаточчно відновлено зруйнований війною легендарний київський Хрещатик.
619847
  Дрозда В.Ф. Каштановая минирующая моль: некоторые экологические особенности распространения и вредоносности в условиях Полесья Украины / В.Ф. Дрозда, С.Д. Мельничук, М.А. Кочерга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 13-16 : фото. – Библиогр.: 8 назв.
619848
  Караткевич В.С. Каштанове листя / В.С. Караткевич. – Київ, 1982. – 56с.
619849
  Сингаївський П.Ф. Каштановий світ : Поезыъ / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 127с.
619850
  Тугуши К.Л. Каштановые леса Абхазии и пути их улучшения : Автореф... кандидата биол.наук: / Тугуши К.Л.; АН АзССР. Отд-ние биол. наук. – Тбилиси, 1966. – 25л.
619851
  Крутов Ю.П. Каштановые свечи / Ю.П. Крутов. – Нальчик, 1969. – 68с.
619852
  Гулиа Г.Д. Каштановый дом / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1961. – 204 с.
619853
  Пестушко Валерий Каштаны - деревья-герои : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53 : Іл.
619854
   Каштаны. – М., 1961. – 32с.
619855
  Туренская В.И. Каштаны в цвету : [повести и рассказы] / В.И. Туренская ; [ил.: А. Гольцев]. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1964. – 543 с.


  Содерж.: Наследство полковника Данилова; Марианна ищет родных; Люди и тени; Снова цветут каштаны; Марийка; Червонец; Белая мальва; В дороге; Разберутся; Седьмая палата; Щедрость; Знакомые черты; Отцовская куртка; ...
619856
   Каштаны и мрамор. – М., 1968. – 32с.
619857
  Омельченко Н.М. Каштаны моей улицы / Н.М. Омельченко. – Киев, 1972. – 187 с.
619858
  Автомонов П.Ф. Каштаны на память : Роман в двух книгах / П.Ф. Автомонов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 447с.


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
619859
   Кашуба Юрій Анатолійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 110. – ISBN 978-617-573-038-6
619860
  ас-Суйути Джалал Кашф ас-салсала ан васф аз-залзала (Трактат о землетрясениях) / ас-Суйути Джалал, ад-Дин Абд, ар-Рахман. – Баку, 1983. – 78с.
619861
  Леднев А.Ф. Кащеева суводь / А.Ф. Леднев. – Куйбышев, 1963. – 197с.
619862
  Пришвин М.М. Кащеева цепь / М.М. Пришвин. – Москва, 1960. – 527с.
619863
  Пришвин М.М. Кащеева цепь / М.М. Пришвин. – Москва, 1983. – 494с.
619864
  Гайнуллин М.Х. Каюм Насыри / М.Х. Гайнуллин. – Казань, 1975. – 47 с.
619865
   Каюм Насыри. 1825-1945. – Казань, 1948. – 135с.
619866
  Гайнуллин М. Каюм Насыров и просветительское движение среди татар / М. Гайнуллин. – Казань, 1955. – 96с.
619867
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / еонид Лапцуй; пер. с ненец. – Свердловск : Сред.-Уральск. кн. изд-во, 1969. – 32 с.
619868
  Лапцуй Л.В. Каюр : стихи / Л.В. Лапцуй. – Москва, 1969. – 32 с.
619869
  Ковінька О.І. Каюся : гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
619870
  Шатров С.М. Каюта для двойняшек. / С.М. Шатров. – М., 1978. – 208с.
619871
  Палій О. Каятися потрібно. Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 липня (№ 117). – С. 4


  Третина Верховної Ради взяла участь в антиукраїнській технології щодо Волинської трагедії.
619872
  Векуа А.К. Квабебская фауна акчагыльских позвоночных : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 128 / Векуа А.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 27 с.
619873
  Кучеренко С.І. Квадра-матричний підхід у вивченні явища "школа" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 200-206. – ISSN 2312-4679
619874
  Камок Т.В. Квадрант-аналіз як інструмент моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-21. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено окремі методологічні та організаційні аспекти моніторингу ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах. Запропоновано методику квадрант-аналiзу як нового засобу та інструмента вимірювання ефективності навчального процесу у ...
619875
  Карлссон В. Квадрат / В. Карлссон. – М, 1979. – 406с.
619876
  Барашев П.Р. Квадрат Б-52 / П.Р. Барашев, В. Китаин. – М, 1957. – 144с.
619877
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : повесть // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 9. – С. 122-139. – ISSN 0321-1878
619878
  Верхейл Кейс Квадрат в тайге : Роман / Закінчення. Поч. у № 9, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 12. – С. 136-150. – ISSN 0321-1878
619879
  Приедите А.О. Квадрат Виктора Калнберза / А.О. Приедите. – Рига, 1979. – 134с.
619880
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Советский писатель, 1950. – 252 с.
619881
  Воробьев Е.З. Квадрат карты / Е.З. Воробьев. – Москва : Правда, 1951. – 64 с.
619882
  Сийг А.К. Квадрат травы : стихи / Арви Сийг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1983. – 143 с.
619883
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ; Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 299л. – Бібліогр.: л.283-299
619884
  Рубльов Богдан Владиславович Квадратичне розпізнання множин та дослідження гладких метрик : Автореф. дис. ... докт. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Рубльов Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 34 назв.
619885
  Коваленко В.Ф. Квадратичний вплив електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок / В.Ф. Коваленко, В.Є. Короновський // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 368-372. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом оптичної поляриметрії проводились дослідження впливу змінного електричного поля на процеси намагнічування ферит-гранатових плівок. Експериментально виявлено квадратичний по електричному полю електромагнітооптичний ефект.
619886
  Кудря Ю. Квадратичні багатопараметричні залежності Таллі-Фішера для галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-23. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені квадратичні узагальнення залежності Таллі-Фішера (ЗТФ) для вибірки 2724 галактик каталогу 2MFGC. Окрім основних регресорів ЗТФ - логарифма ширини радіолінії 21 см та вільного члена - у залежності використані 2MASS-характеристики - середня ...
619887
  Марценюк В.П. Квадратичні функціональи Ляпунова-Красновського в задачах стійкості та оптимизації систем з післядією. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 17л.
619888
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 арк. – Бібліогр.: арк. 132-150
619889
  Трошкі В.Б. Квадратично [фі]-субгауссові випадкові величини та процеси : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Віктор Бейлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
619890
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратичные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
619891
  Зельдич М.В. Квадратичные формы в теории представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Зельдич М.В.; Мин-во высш. и сред. спец. образов. Украины; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 15 с.
619892
  Бельский А.А. Квадратичные формы и когомологии Галуа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Бельский А.А.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
619893
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – М., 1963. – 159 с.
619894
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва : Наука, 1967. – 159 с.
619895
  Ефимов Н.В. Квадратичные формы и матрицы / Н.В. Ефимов. – Москва, 1975. – 159с.
619896
   Квадратичные формы и поликолчаны. – К., 1977. – 44 с.
619897
  Марценюк Василий Петрович Квадратичные функционалы Ляпунова-Красовского в задачах устойчивости и оптимизации систем с последействием : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.05.04 / Марценюк Василий Петрович; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 146л. – Бібліогр.:л.119-132
619898
  Шор Н.З. Квадратичные экстремальные задачи и недифференцируемая оптимизация / Н.З. Шор, С.И. Стеценко. – Киев, 1989. – 203с.
619899
  Цыкунов А.М. Квадратичный критерий абсолютной устойчивости в теории адаптивных систем. / А.М. Цыкунов. – Фрунзе, 1990. – 156с.
619900
  Клюшин Д.А. Квадратичный реляционный дискриминантный анализ матричных даннях и устранение неопределенности / Д.А. Клюшин, М.В. Присяжная, Е.С. Бондар // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 51-58. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен новый метод однозначного квадратичного реляционного дискриминантного анализа матричных данных с помощью эллипсов Петунина. Для перехода из пространства признаков в пространство близости используется р-статистика. Устранение неопределенности ...
619901
  Мельников А В. Квадратно-гнездовая посадка картофеля под куьльтиваторы-окучники и плуги / А В. Мельников, . – М., 1954. – 32с.
619902
  Шатилов И.С. Квадратно-гнездовой посев полевых пропашных культур / И.С. Шатилов. – М., 1959. – 44с.
619903
  Буданцев П.А. Квадратные и иррациональные уравнения / П.А. Буданцев, Г.М. Щипакин. – Москва, 1956. – 119 с.
619904
  Нутфуллин Шафик Нутфуллович Квадратные и кубатурные формулы с весовыми функциями, зависящими от параметров, и некоторые неравенства для оценки интегралов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Нутфуллин Шафик Нутфуллович; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1972. – 10л.
619905
  Кюрчайлы А. Квадратные солнца : стихи и поэмы / Алиата Кюрчайлы; пер. с азерб. – Баку : Гянджлик, 1979. – 264 с.
619906
  Никольский С.М. Квадратные формулы / С.М. Никольский. – М, 1974. – 223с.
619907
  Коростелева Н.Г. Квадратные формулы интерполяционно-ортогнального типа в комплексной области : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Коростелева Н. Г.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1977. – л.
619908
  Никольский С.М. Квадратные формулы. / С.М. Никольский. – 3-е изд. – М, 1979. – 255с.
619909
  Овсиенко Сергей Адамович Квадратные формы в теории представлений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Овсиенко Сергей Адамович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 8л.
619910
  Зельдич Марк Викторович Квадратные формы в теории представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зельдич Марк Викторович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 187л. – Бібліогр.:л.186-187
619911
  Годунов С.К. Квадратные функции Ляпунова / С.К. Годунов. – Новосибирск, 1982. – 80с.
619912
  Окунев А.К. Квадратные функции, уравнения и неравенства в курсе математики средней школы / А.К. Окунев. – Москва, 1972. – 143с.
619913
  Белов К.М. Квадратный корень / К.М. Белов. – М., 1988. – 222с.
619914
  Белов К.М. Квадратный корень / К.М. Белов. – Переизд. – М., 1989. – 198с.
619915
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Автореф...док.фіз.-мат.наук:01.01.06 / Любашенко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 32с. – Бібліогр.:с.28-29
619916
  Любашенко Володимир Васильович Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор : Дис....доктора фізико-математичних наук: 01.01.06 / Любашенко Володимир Васильович; Ін-тут математики Нац.академії України. – Київ, 2000. – 306л. – Бібліогр.:л.300-306
619917
  Любашенко В.В. Квадратовні алгебри Хопфа та модулярний функтор. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Любашенко В.В.; КНУТШ. – К., 2000. – 32л. – Бібліогр.:с.28-29
619918
  Манжола Володимир Квадратура інтеграційного кола // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 139-145
619919
  Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (актуальні проблеми європейської політики України) // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0868-8273
619920
  Шаповал Ю. Квадратура кола, або Знову "Великая Отечественная" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-23 червня (№ 22/23). – С. 10


  ...Два томи накладом три тис. примірників. А назва? Назва пречудова - "Україна в Другій світовій війні: погляд з 21 ст.". Нарешті... Не УРСР, а Україна. Значить дивимося на інфернальні події 1939–1945 років з київ. пагорбів, а не з якихось ін. Про ...
619921
  Катаев В.П. Квадратура круга / В.П. Катаев. – Москва, 1935. – 52с.
619922
  Дринфельд Г.И. Квадратура круга и трансцендентность числа П / Г.И. Дринфельд. – Киев, 1976. – 83с.
619923
  Сюндюков І. Квадратура рабського кола // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)


  Російський історик Євген Анісімов - про внутрішню сутність самодержавства у своїй країні та про його історичну тяглість.
619924
  Кравченко В. Квадратура українського кола: пам"яті Омеляна Пріцака, Івана Лисяка-Рудницького та Юрія Луцького // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Вересень - (число 9/10). – С. 2-7
619925
  Верещагин Е.М. Квадратурная амплитудно-фазовая модуляция. : Автореф... канд. техн.наук: / Верещагин Е.М.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1964. – 20л.
619926
  Янишевский А.Т. Квадратурно-интеракционные методы решения линейных интегральных и интеградифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Янишевский А.Т.; КГУ. Каф-ра математики и математической физики. – Киев, 1969. – 156л. – Бібліогр.:л.148-157
619927
  Янишевский А.Т. Квадратурно-итерационные методы решения линейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Янишевский А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 11 с.
619928
  Калайда О.Ф. Квадратурно-матричні методи для слабосингулярних інтегральних рівнянь Вольтера // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 116. – ISBN 978-617-7021-28-4
619929
  Максудов Толиб Сидикович Квадратурные и кубатурные формулы для интегралов с особенностями и их приложение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Максудов Толиб Сидикович; АН СССР. Сиб. отд. ВЦ. – Новосибирск, 1980. – 13л.
619930
  Солиев Ю. Квадратурные и кубатурные формулы с кратными узлами для сингулярных интегралов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Солиев Ю.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 13л.
619931
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – Москва : Физматлит, 1958. – 124 с.
619932
  Никольский С.М. Квадратурные формулы / С.М. Никольский. – 4-е изд. – Москва : Наука, 1988. – 254 с.
619933
  Коняев Сергей Иванович Квадратурные формулы типа гаусса, инвариантные относительно группы икосаэдр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Коняев Сергей Иванович; АН СССР. Сиб. отд. Вычисл. центр. – Новосибирск, 1979. – 8л.
619934
  Браннер Д. Квадраты шахматного города / Д. Браннер. – Москва : Мир, 1984. – 399 с. – (Зарубежная фантастика)
619935
  Вознесенский Ю.А. Квадрафония / Ю.А. Вознесенский, Г.К. Клименко. – Москва, 1979. – 95 с.
619936
  Липкин Семен Квадрига : Повесть. Мемуары / Липкин Семен; Худ. Г.К. Ваншенкина; Сост. и общ. ред. Ю.А. Кувалдин. – Москва : Аграф; Книжный сад, 1997. – 640с. – ISBN 5-7784-0015-2; 5-85676-044-1
619937
   Квадрига : вірші / Юрій Дараган, Євген Маланюк, Леонід Мосендз [та ін.] ; пер. рос. Валерії Богуславської. – Київ : [б. в.], 2008. – 314 с. – ISBN 978-966-378-092-4
619938
  Глуховський П.О. Квадрики й рівняння n-го ступеня. Побудова правильних многокутників // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 6-7
619939
  Александров А.Ю. Квадрупольное взаимодействие и изомерные сдвиги гамма-перехода 23,8 КЭВ ядра олово-119 в оловоорганических соединениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Александров А. Ю.; МГУ им. М.Ломоносова, НИИ ядерн. физ. – М., 1964. – 12л.
619940
  Садыков Э.К. Квадрупольное сверхтонкое взаимодействие парамагнитных ионов в кристалле и вопросы теории ядерного гамма-резонанса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Садыков Э.К.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 11л.
619941
  Слободенюк Г.И. Квадрупольные масс-спектрометры / Г.И. Слободенюк. – Москва : Атомиздат, 1974. – 272с.
619942
  Якубовский А.П. Квазар / А.П. Якубовский. – М, 1987. – 491с.
619943
  Комберг Б.В. Квазары - свидетели рождения галактик / Б.В. Комберг. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
619944
  Бербидж Дж. Квазары : пер. с англ. / Дж. Бербидж, М. Бербидж. – Москва : Мир, 1969. – 235 с.
619945
  Вильковиский Э.Я. Квазары и активность ядер галактик / Э.Я. Вильковиский. – Москва : Наука, 1985. – 174 с.
619946
  Курбатова И.Н. Квази-геодезические отображения римановых прстранств. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.04. / Курбатова И. Н.; Одес. гос. ун-т им. И. И Мечникова. – Одесса, 1980. – 12л.
619947
  Базылев В.Т. Квази-лапласовы преобразования р-мерных поверхностей п-мерного проективного пространства : Автореф... канд.физ-матнаук: / Базылев В.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им Н.К.Крупской. – М, 1953. – 4л.
619948
  Каримов Д.А. Квазиадминистративные функции консульских учреждений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
619949
  Мандельбройт С. Квазианалитические классы функций / С. Мандельбройт. – Л.М., 1937. – 108 с.
619950
   Квазианалоговые методы моделирования краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. – К., 1973. – 174 с.
619951
  Невский М.В. Квазианизотропия скоростей сейсмических волн / М.В. Невский. – М., 1974. – 179с.
619952
  Григорян М.Г. Квазибезусловная базисность системы Фабера–Шаудера / М.Г. Григорян, В.Г. Кротов // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 2. – C. 210-219. – ISSN 1027-3190
619953
  Косарева И.А. Квазибрак: проблемы и перспективы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 5. – С. 70-75. – ISSN 0132-0769
619954
  Петенько В.А. Квазивероятностные схемы в задачах математической физики. : Дис... Канд. физ.мат. наук: / Петенько В.А.; МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 92л.
619955
  Жданов С.К. Квазигазовые неустойчивые среды / С.К. Жданов, Б.А. Трубников. – Москва : Наука, 1991. – 174 с.
619956
  Шахтарин Б.И. Квазигармонический метод и его применение к анализу нелинейных фазовых систем. / Б.И. Шахтарин. – М., 1987. – 189с.
619957
  Заславский Г.М. Квазигидродинамические модели, описания релятивистской разреженной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заславский Г.М.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. на. – Новосибирск, 1962. – 7л.
619958
  Кирвелис Квазиголографические принципы функциональной организации зрительного анализатора формы изображений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Кирвелис Д.-И.И.; МВ и ССР Лит. ССР. Каунаский мед. ин-т. – Каунас, 1975. – 26л.
619959
  Китороагэ М.Д. Квазигруппы, внутренние подстановки которых являются автоморфизмами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Китороагэ М.Д.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 11л.
619960
  Нуждина М.А. Квазидвухлетние вариации в общем содержании озона // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 69-76. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведено исследование особенностей квазидвухлетних вариаций в общем содержании озона по станциям северного полушария. В качестве агента, обусловливающего эти вариации, приняты галактические космические лучи, модулируемые состоянием межпланетной среды.
619961
  Нуждина Майя Анатольевна Квазидвухлетние вариации в природных процессах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.03 / Нуждина Майя Анатольевна; СПб гос. ун-т. – СПб., 1994. – 16л.
619962
  Кантер Ц.А. Квазидвухлетняя цикличность и атмосферная циркуляция : Лекция по спецкурсу "Долгосрочные прогнозы погоды" для студ. географ.фак. / Ц.А. Кантер. – Саратов, 1986. – 24 с.
619963
   Квазидвухлетняя цикличность и циркуляция в атмосфере и океане. – Л., 1971. – 188с.
619964
  Пахолок Б.Б. Квазидифференциальные уравнения с обобщенными функциями в коэффициентах и правой части. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Пахолок Б.Б.; Черновиц.гсо.ун-т. – Черновцы, 1990. – 14л.
619965
  Свечников С.В. Квазиимпульсно-потенциальные оптоэлектронные элементы и устройства логико-временного типа / С.В. Свечников, В.П. Кожемяко, Л.И. Тимченко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 253 с.
619966
  Калениченко О.Н. Квазиисторическое славянское фэнтези: проблематика и поэтика // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 180-183. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматриваются наиболее показательные для квазиисторического фэнтези произведения ("Огненный волк" и "Колодец старого волхва" Е. Дворецкой, "Колдун" О. Григорьевой, "Шатун" С. Шведова и "Серая орда" С. Фомичева). Анализ показал, что для этого ...
619967
  Потапов В.С. Квазиклассическая теория атомно-молекулярных столкновений : Учебное пособие / В.С. Потапов; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак-тет. – Москва : Издательство Московского университета, 1997. – 184с. – ISBN 5-87597-004-9
619968
  Алешин В.П. Квазиклассическая теория квантовых переходов под влиянием внешнего возмущения / В.П. Алешин ; Акад. наук УССР, Ин-т ядерных исследований. – Киев, 1977. – 31 с. – Библиогр.: с. 31
619969
  Толмачев В.В. Квазиклассическая теория модельной химической реакции / В.В. Толмачев. – Москва, 1981. – 120 с.
619970
   Квазиклассическая теория столкновений в газах. – Новосибирск : Наука, 1989. – 198с.
619971
  Крошилин А.Е. Квазиклассическая теория углового момента и ее применение к расчетам эффективных сечений химических реакций в газовой фазе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Крошилин А.Е.; МГУ. – М,, 1977. – 14л.
619972
  Трифонов А.Ю. Квазиклассически сосредоточенные состояния в квантовой механике. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.02 / Трифонов А.Ю.; Томский политехн. ун-т. – Томск, 1995. – 27л.
619973
  Потапов В.С. Квазиклассические методы в теории трехчастичного рассеяния / В.С. Потапов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 109с.
619974
  Жирнов Н.И. Квазиклассические электронные функции и их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жирнов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 7л.
619975
  Скородумов А.В. Квазиклассический метод расчета элементарных процессов в газах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Скородумов А.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
619976
  Толмачев В.В. Квазиклассическое приближение в квантовой механике / В.В. Толмачев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 187 с.
619977
  Маслов В.П. Квазиклассическое приближение для уравнений квантовой механики / В.П. Маслов, М.В. Федорюк. – Москва : Наука, 1976. – 296 с.
619978
  Волович Игорь Васильевич Квазикоассическое разложение в конструктивной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Волович Игорь Васильевич; АН СССР. Математический ин-т. – М., 1979. – 13л.
619979
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения - новые методы и приложения / С.Л. Крушкаль, Р. Кюнау. – Новосибирск, 1984. – 216с.
619980
  Крушкаль С.Л. Квазиконформные отображения и римановы поверхности / С.Л. Крушкаль. – Новосибирск, 1975. – 195с.
619981
  Беллман Р. Квазилинеаризация и нелинейные краевые задачи / Р. Беллман, Р. Калаба. – Москва : Мир, 1968. – 184 с.
619982
  Сизоненко В.Д. Квазилинейная теория поглощения электромагнитных волн в магнитоактивной плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Сизоненко В.Д.; Ин-т физики АН УССр. – К., 1968. – 18л.
619983
  Черемных О.К. Квазилинейные и гидромагнитные неустойчивости в плазме замкнутых магнитных ловушек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Черемных О.К.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1981. – 14л.
619984
  Свищев Г.М. Квазилинейные спектры возбуждения люминесценции некоторых ароматических углеводороодв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свищев Г. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 10л.
619985
  Бабин Анатолий Владимирович Квазилинейные эллиптические отображения и нелинейные краевые задачи : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.01.02 / Бабин Анатолий Владимирович; МГУ. – М, 1976. – 10л.
619986
  Теплицкая Т.А. Квазилинейчатые спектры люминесценции -- как метод исследования сложных природных органических смесей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Теплицкая Т. А. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
619987
  Уткина Л.Ф. Квазилинейчатые спектры флуоресценции и поглощения антрацена и его производных при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уткина Л.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
619988
  Будкин А.И. Квазимногообразия групп / А.И. Будкин. – Барнаул, 1992. – 60 с.
619989
  Карташов В.К. Квазимногообразия унаров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Карташов В. К.; АН МССР, Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 10л.
619990
  Донцова Д.А. Квазимодо на шпильках : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-05503-7
619991
  Островский В.Н. Квазимолекулярная теория атомных столкновений : учеб. пособие / В.Н. Островский. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1988. – 69 с.
619992
  Емельянов С.В. Квазинепрерывные управления в нестационарных бинарных динамических системах / С.В. Емельянов. – М., 1984. – 38с.
619993
  Шрагин И.В. Квазинормированные пространства последовательностей, порожденные генфункциями / И.В. Шрагин. – Одесса : Издательство Бартенева, 2017. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 83-84. – ISBN 978-966-1601-01-6
619994
  Степанов Г.Ю. Квазиодномерная газодинамика сопел ракетных двигателей / Г.Ю. Степанов, Л.В. Гогиш. – М, 1973. – 167с.
619995
  Гизатуллин М.Х. Квазиоднородные аффинные поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Гизатуллин М.Х.; МГУ. – М, 1971. – 5л.
619996
   Квазиоптика. – Москва, 1966. – 504 с.
619997
  Рябков В.Ф. Квазиоптимальные приемники частотно-модулированных однополосных и цифровых сигналов : Учебное пособие / В.Ф. Рябков; Мин-во высш. и средн. образов РСФСР; Горьков. политехн. ин-т. – Горький, 1984. – 100с.
619998
  Зайцев Г.Ф. Квазиоптимальные следящие системы / Г.Ф. Зайцев, В.К. Стеклов. – К., 1981. – 176с.
619999
  Шушпанов О.Е. Квазиоптические линии из квадратичных неэквидистантных и комбинированных корректоров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Шушпанов О.Е.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
620000
  Кукин В.Д. Квазиоптический метод в статистическом приближении мезонной теории : Автореф... канд. физ-мат. наук: / Кукин В.Д.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1964. – 8с. – Бібліогр.:с.8
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,