Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
613001
  Коник А. "Історична пам"ять" та "Політика пам"яті" в епоху медіакультури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 153-163. – (Серія журналістика ; Вип. 32)
613002
  Голубко В. "Історичне краєзнавство" у Львівському національному університеті імені Івана Франка: концепція навчального курсу / В. Голубко, А. Середяк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 25-31. – ISBN 966-8653-41-6
613003
  Лоза Ю. "Історичний Атлас України": концепція і здобутки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 94-99. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
613004
  Сірук М. "Історичний день" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 9


  У Києві відкрили офіс Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).
613005
   "Історичний дискусійний клуб" розпочав роботу // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 6


  "... На історичному факультеті відбулася лекція доктора історичних наук, професора Донецького національного університету (м. Вінниця) Олени Стяжкіної "Неосмислена історія окупації: хибна оптика минулого як пастка для майбутнього". Декан історичного ...
613006
  Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах: спадок і сьогочасні проблеми // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 83-123. – ISBN 978-966-2164-39-8
613007
  Гирич І. "Історичний шлях" у київських монументах: спадок минулого і сьогочасні проблеми // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 122-138. – ISSN 0131-2685
613008
  Новиченко Леонід "Історичний" маскарад українсько-німецького націоналізму / Новиченко Леонід. – Київ, 1946. – 22 с.
613009
  Тельвак В. "Історичні вправи" Михайла Грушевського у Львівському університеті: спроба реконструкції // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 313-322. – (Нова серія ; вип. 19/20)
613010
  Тищук О.С. "Історичні записки: від пізньої цін до часів Республіки" поета Бай Хуа: дихання традиційної культури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 272-277
613011
   [Історичний роман]. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 341 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 17])
613012
   [Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка вітає газету "Освіта" з 60-ти річним ювілеєм] / Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
613013
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – ([Новогрецька бібліотека])
Т. 1 : за ред. Алкі Ангелу. – 1973. – 256 с. – Видання новогрецькою мовою
613014
  Драгуміс Н. [Історичні спогади / Ніколаос Драгуміс ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс. – (Новогрецька бібліотека)
Т. 2. – 1973. – 261, [2] с. – Видання новогрецькою мовою
613015
  Косач Ю. [Історичні твори] : [в 3 кн.] / Юрій Косач. – Київ : Персонал. – (Бібліотека української героїки ; вип. 16). – ISBN 978-611-02-0024-2
[Кн. 3] : Чортівська скеля / упоряд. Р. Радишевського. – 2010. – 533, [1] с.
613016
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : Логос, 2012. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: c. 145-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-580-5
613017
  Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія : [курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту] / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2531-17-6
613018
  Поліщук В.В. Історична біогеографія Дунаю або Нагальні проблеми сьогодення у світлі особливостей великої європейської ріки / В.В. Поліщук, В.В. Шепа. – Київ : Краса і мода, Бруклін-Київ, 1998. – 512с. – ISBN 996-95377-0-3
613019
  Сокальська О.В. Історична генеза литовсько-українського права // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В М..Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С.126-132. – ISSN 1563-3349
613020
  Скороход І. Історична генеза передумов виникнення та розвитку зарубіжного законодавства й юридичної думки у системі фінансового і податкового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 101-103
613021
  Зубко А.М. Історична географія / А. Зубко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 167-168. – ISBN 966-642-073-2
613022
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – К.-Х.
1. – 1938. – 346с.
613023
  Страхов Н.М. Історична геологія / Н.М. Страхов. – Київ-Харків : Радянська школа
Ч. 2 : Мезозой. Кайнозой. Загальні питання історичної геології. – 1938. – 396с.
613024
  Киселевич Л.С. Історична геологія : навчальний посібник / Л.С. Киселевич ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-439-036-8
613025
  Чернюх Б.В. Історична граматика латинської мови : [ підручник ] / Богдан Чернюх ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 292 с. – ISBN 978-966-613-536-3


  У посібнику зібрано матеріал, що стосується розвитку латинської мови від 7 ст. до 4 ст. нашої ери, тобто до розпаду Римської імперії включно. Для студентів філологічних факультетів університетів.
613026
   Історична граматика української мови : Методичні рекомендації для студ.фак-ту української філології денної та заочної форм навчання. – Луганськ, 2001. – 31с. – Бібліогр.:с.29-30
613027
  Ворончук Ірина Історична демографія України XVI- XVIIст.: Стан та проблеми // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 220-224
613028
  Полянська В.І. Історична динаміка естетичних ідей в російському формалізмі : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08. / Полянська Вікторія Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
613029
  Шевченко Ірина Семенівна Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.) : 10.02.04. Автореф. дис. ... докт. філолог. наук / Шевченко Ірина Семенівна; КДЛУ. – Київ, 1999. – 36 с.
613030
  Трибуханчик А.М. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 48-50. – (Філологічні науки)
613031
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : автореф. дис. ... канд.філос. наук : 09.00.08. / Коннов О.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 18 назв
613032
  Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Коннов О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 182 л. – Бібліогр. : л. 159-182
613033
  Процюк Л. Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (особливості конфлікту і засобів характеротворення) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 82-93. – (Філологічні науки)
613034
  КДУ ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека Історична дружба російського і українського народіі. / ім. Шевченка. Наукова Т.Г. бвбліотека КДУ. – К., 1954. – с.
613035
  Масненко В.В. Історична думка та націотворення в Україні (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. досліджень НАНУ. – Київ-Черкаси : Відлуння-Плюс, 2001. – 440с. – ISBN 966-7331-82-2
613036
  Пархомчук Олена Історична еволюція конверсії як чинника міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 164-176
613037
  Казанська І.В. Історична еволюція соціальної влади та її фіксації в соціальних вченнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-15. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і розвинуто уявлення про соціальну владу в соціальних вченнях. Розглянуто проблему функціонування соціальної влади на різних етапах історії та її трансформації в інші форми влади: державну, політичну, економічну. Запропоновано визначення ...
613038
  Шкляр Леонід Історична епоха - пером письменника : (Йоханнес Єнсен) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-60. – ISSN 0869-3595
613039
  Хоменко М.М. Історична етнологія / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168. – ISBN 966-642-073-2
613040
  Плясун Я.Г. Історична закономірність некапіталістичного розвитку молодих національних держав // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
613041
  Корольов Б.І. Історична інформатика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 168-170. – ISBN 966-642-073-2
613042
  Павленко С.Ф. Історична критика джерел / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 170-171. – ISBN 966-642-073-2
613043
  Верменич Я. Історична лімологія: проблеми концептуалізації // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 29-48
613044
  Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об"єкта: міська і сільська історії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 9-26
613045
  Сидоренко О.Ф. Історична метрологія Лівобережної України 18 ст. / О.Ф. Сидоренко. – Київ, 1975. – 160с.
613046
  Подибайло М.Т. Історична минувшина як фактор формування і трансформації політичної свідомості українського суспільства // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 365-373
613047
  Гош О. Історична місія політичної економії в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 52-58. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
613048
  Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови / С.П. Бевзенко. – Ужгород, 1960. – 416с.
613049
  Бевзенко С.П. Історична морфоолгія української мови.(Нариси із словозміни та словотвору) : Дис... доктор філол.наук: / Бевзенко С. П.; Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатоблдвидав, 1960. – 416л.
613050
  Цвілюк С.А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-587-164-4
613051
   Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2002. – 430 с. – ISBN 966-642-073-2


  Уперше в Україні систематизовано і витлумачено близько 600 термінів і понять з різних галузей історичної науки. Хронологічно охоплено період із зародження людства до сьогодення. Універсального характеру виданню надає участь у його підготовці ...
613052
  Ляпіна Олена Валеріївна Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції розвитку : Дис...канд.істор.наук:07.00.06 / Ляпіна Олена Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
613053
  Казьмирчук Г.Д. Історична наука в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – С. 67-92. – ISBN 978-966-171-364-1
613054
  Яремчук Віталій Петрович Історична наука в УРСР у "добу Шелеста" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 3. – С. 149-162. – ISSN 0130-5247


  У статті здійснено спробу встановити, яким чином політико-ідеологічний клімат середини 1960-х - початку 1970-х рр. впливав на студіювання минулого України. Зроблено висновок, що тогочасне керівництво республіки на чолі з П. Шелестом вибудовувало власні ...
613055
  Логвінов В. Історична наука та музейне життя. Роздуми про майбутнє минулого // Музеї України : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2011. – № 4/5 (42/43). – С. 2-3
613056
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 30-37. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
613057
  Єфименко І.В. Історична ойконімія Херсонщини (відантропонімні утворення) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 225-230. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
613058
  Яременко В.І. Історична ономастика у творчій спадщині Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 164-178. – ISSN 0130-5247
613059
  Безродна В. Історична освіта як чинник формування комунікативної компетентності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 66-68. – ISSN 0131-6788
613060
  Білякович Л.Г. Історична особистість у системі творчого мислення М. Старицького та Б. Лепкого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Білякович Людмила Григорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
613061
  Горбулін В.П. Історична особистість: до 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (74). – С. 5-15. – ISSN 0374-3896
613062
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава : АСМІ, 1998-
№ 2. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
613063
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
613064
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
613065
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
613066
   Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 1998-. – ISSN 2075-1451
№ 27. – 2012. – 188 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
613067
   Історична пам"ять і нові "види зброї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 14-15 грудня (№ 229/230)


  Автори "Дня" полемізували про те, чи потрібно переосмислювати концепцію української історії, якою повинна бути політика пам"яті та чи готові науковці "йти в народ".
613068
  Зарецький О.В. Історична пам"ять про Аллу Горську в 1970-1980 рр. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 102-109
613069
  Надольний І. Історична пам"ять у розвитку духовності особистості // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 306-308 : фото
613070
  Дудар Володимир Володимирович Історична пам"ять як духовний і соціокультурний феномен : Дис... канд. філос.наук: / Дудар Володимир Володимирович; Мін. осв. України. КУ ім. Т.Г.Шевченко. Каф. філос. гум. наук. – К., 1994. – 139л. – Бібліогр.:л.128-139
613071
  Вольфовська Т.О. Історична пам"ять як чинник ідентифікації та інтеграції особистості в сучасне поле політики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 70-74
613072
  Нагорна Л.П. Історична пам"ять: теорії, дискурси, рефлексії / Лариса Нагорна. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 324, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6497-7
613073
  Марченко Н. Історична постать Семена Палія у народній поезії та у творах Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 58-65


  Статті присвячена видатній постаті в історії України XVII - посатку XVIII ст. Семену Палію, котрий став прототипом народного героя в українському фольклорі та героєм низки поезій Тараса Шевченка. Символічність образу Семена Палія надає як історичним ...
613074
  КонончукМ Історична проза М.Грушевського та І.Крип"якевича (жанрово-стильова диференціація) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 67-74. – Бібліогр.: С. 73
613075
  Романчук Олег Костянтинович Історична публіцистика як складова система державотворення та самоорганізації громадського суспільства в Україні : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Романчук Олег Костянтинович; Мін-во освіти України. Ін-тут журналістики.КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 242л. – Бібліогр.:л.176-192; Додат.:л.192-242
613076
  Турченко Г.Ф. Історична реіоналістика і краєзнавство в контексті національної історії (південноукраїнський аспект) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 50-57
613077
  Архієпископ Ігор Ісіченко Історична ретроспектива в багатовимірності барокового полемічного дискурсу (зі спостережень над діалогом О.Леви Кревзи, ЧСВВ та О.Захарії Копистенського)
613078
  Філенко І. Історична ретроспектива еволюції ролі ЗМІ в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 181-187


  У статті аналізується трансформація ролі засобів масової інформації в світовій політиці в умовах глобалізації.
613079
  Левінська О.О. Історична ретроспектива лінгвістичних досліджень поетичної мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 240-245. – ISBN 978-966-581-958-5
613080
  Коапків Ю.М. Історична ретроспектива процесів консолідації банківського та страхового бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 201-210
613081
  Шемшученко С.О. Історична ретроспектива, спроби та зрушення у сфері створення міжнародної системи захисту іноземних інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 492-498. – ISSN 1563-3349
613082
  Петров В.М. Історична роль машинно-тракторних станцій та перспективи їх розвитку в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 102-107
613083
  Мандебура Т.О. Історична свідомість / Т. Мандебура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 171-172. – ISBN 966-642-073-2
613084
  Нагорна Л. Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 61-74
613085
  Ящук Т.І. Історична ситуація / Т. Ящук // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173. – ISBN 966-642-073-2
613086
  Пержун В.В. Історична соціологія як галузь соціологічного знання // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 50-52. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
613087
  Мельничук А.Л. Історична суспільна географія як навчальна та наукова дисципліна // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 59-64
613088
  Сивокінь Г. Історична та національна детермінованість теоретико-літературного знання


  У статті окреслено коло проблем, що постали перед українським літературознгавством, визначено теоретико-літературні домінанти на сучасному етапі
613089
  Братко В.О. Історична та фольклорна основи повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 12 : Творча спадщина Миколи Гоголя. – С. 28-31
613090
  Дяченко О.С. Історична тема в українській радянській драматургії : Дис... канд. філол.наук: / Дяченко О.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 319л. – Бібліогр.:л.309-318
613091
  Занкін А.Б. Історична топографія й геоморфологія стародавнього київського Подолу IX-XVIII ст. (історико-природознавчий аспект) // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 2. – С. 61-74. – ISSN 0235-3490
613092
  Петров М.Б. Історична топографія Кам"янця-Подільського очима художників 70-х рр. XVII - першої половини XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 58-64
613093
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1970. – 219с.
613094
  Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва / П.П. Толочко. – Київ, 1972. – 219с.
613095
  Верменич Я.В. Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення / Ярослава Верменич ; НАН України ; Ін-т історії України ; Сектор теоретико-методолог. проблем історичної регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. – 306 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5659-0
613096
  Карабан А.В. Історична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметника // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 128-138. – Бібліогр.: Літ.: с. 138; 9 п.


  Досліджується исторична функціональна реінтерпретація слів із граматичним значенням при утворенні кількісних модифікаторів якісного значення прикметників. Исследуется историчекая фукциональная реинтерпретация слов с грамматическим значением при ...
613097
  Хоменко М.М. Історична школа / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 173-174. – ISBN 966-642-073-2
613098
  Крючков О. Історична, освітянська, культурна святиня // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 13 травня (№ 83). – С. 6


  "... Національний університет "Острозька академія" - наступник першого вишу у Східній Європі - єдиний в Україні, занесений до Книги рекордів Гіннеса та п"ятиразовий номінант Книги рекордів України". Нещодавно академію відвідала група студентів КНУ ...
613099
  Ціватий В. Історична, політико-гуманістична і дипломатична спадщина Джованні Боккаччо (1313-1375): інституціональний дискурс // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 1 (47). – С. 83-104
613100
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; Ін-т українознавства КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 196л. – Бібліогр.:л.163-179
613101
  Мостяєв Олександр Іванович Історичне буття етносу (філософсько-методологічний аналіз) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Мостяєв Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
613102
  Гужва О.О. Історичне варіювання дискурсивних стратегій увічливості чоловіків в англомовних жіночих романах XVIII - XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гужва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
613103
  Шевченко І.С. Історичне варіювання концептів: параметри і тенденції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 378-386


  Стаття звертається до теоретичних засад історичної лінгвоконцептології, пропонує параметри аналізу історичних трансформацій концептів різних типів: когнітивніх і лінгвокультурних, зокрема концептів етики, ознакових концептів комунікативної поведінки. ...
613104
  Турченко В.О. Історичне варіювання концепту скромність, вербалізованого лексичними засобами англійської мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 25-32. – ISSN 2075-4205
613105
  Космина Віталій Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 118-122
613106
  Космина В. Історичне джерело в цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 121-130
613107
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2002. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
613108
   Історичне джерелознавство : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / Я.С. Калакура, І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов, С.Ф. Павленко, М.Г. Палієнко; [Я.С. Калакура (кер. авт. кол.), І.Н. Войцехівська, Б.І. Корольов та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 485, [3] с. – ISBN 966-06-0261-8
613109
   Історичне джерелознавство : підруч. для студентів ВНЗ / [Я.С. Калакура та ін. ; голов. ред. С.В. Головко]. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – 510, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 497-506 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0750-7


  У пр. № 1713880 напис: Шановному Олегу Олеговичу і всьому колективу Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з вдячністю за допомогу у створенні цього підручника. За дорученням авторів. Підпис. 1.09.2017 р.
613110
  Войцехівська І.Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Дис... докт. іст.наук: 07.00.06 / Войцехівська І. Н.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 440 л. – Бібліогр.:л.383-440
613111
  Войцехівська Ірина Нінелівна Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова : Автореф. дис. ... док. істор. наук : 07.00.06 / Войцехівська Ірина Нінелівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 34 с.
613112
  Бездрабко В.В. Історичне документознавство в Україні: сучасний стан і перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 4-23. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – розглянути сучасний стан і перспективи розвитку історичного документознавства в Україні. Досягненню мети сприяло застосування методології системного, функційного підходів до документа як соціокомунікаційного феномену, щоб визначити ...
613113
  Козицький М.Ю. Історичне значення II з"їзду РСДРП / М.Ю. Козицький, В.П. Рябцев // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 3-10. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе ленинского теоретического наследия, партийных документов и фактического материала освещается историческое значение II съезда РСДРП, на котором завершился процесс объединения революционных марксистских организаций и была образована ...
613114
  Коростаренко М.К. Історичне значення XV сесії Генеральної Асамблеї ООН // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 49-56. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН является исторической: 1) по количественному составу участвующих в ней государств; 2) по качественному составу ее участников (23 главы государств и главы правительств, ряд крупных государственных и политических ...
613115
  Шевченко Ф.П. Історичне значення віковічної дружби українського та російського народів / Ф.П. Шевченко. – Київ, 1953. – 79 с.
613116
  Марченко М.І. Історичне значення возз"єднання України з Росією / М.І. Марченко ; М-во освіти УРСР ; Київський Держ. Педагог. ін-т ім. О.М. Горького. – Київ, 1954. – 17 с.
613117
   Історичне значення возз"єднання України з Росією. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 298 с.
613118
  Лукач І. Історичне значення доктрини Драго (1902 р.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 53-56. – ISBN 978-966-171-793-9


  Доктрина незастосування державами сили для одержання боргів, які завинили їм інші країни. Сформульована міністром закордонних справ Аргентини Л. М. Драго у ноті, адресованій урядові США 29.XII 1902 р.
613119
  Джеджула А.О. Історичне значення дружби великого російського і українського народів / А.О. Джеджула. – Київ, 1952. – 40с.
613120
  Бойко І. Історичне значення західно-української народної республіки у багатовіковій історії національного державотворення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 33-39
613121
  Вегеш М.М. Історичне значення Карпатської України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 68-71. – (Історія ; Вип. 22)
613122
  Губський С. Історичне значення та уроки Акту злуки 22 січня 1919 р. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 396-398
613123
  Бабак І. Історичне значення тризуба як символу України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 27. – С. 127-129.
613124
  Гошуляк І. Історичне значення української революції 1917 - 1920 рр. та причини її поразки // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-33. – ISSN 0869-3595
613125
  Солошенко В.В. Історичне значення Ялтинської конференції // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 16-24
613126
  Пономаренко О. Історичне значення, пророчий зміст і літературна доля рукописної поетичної збірки "Три літа" Т. Шевченка
613127
  Міхелі С.В. Історичне і методологічне значення ландшафтного районування Волинскої губернії П.А. Тутковського // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 108-117. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0868-6939
613128
  Козловець М. Історичне коріння - "поле битви" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 24-25 лютого (№ 33/34)


  На жаль, український історичний простір, вітчизняна історія залишаються для нас значною мірою "полем битви" за свою автентичність, самобутність, національну ідентичність. Інтелектуальний історичний бестселер "Сила м"якого знака, або Повернення ...
613129
  Данилішина К.О. Історичне коріння американізації світового інформаційного простору // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.9 : Соціологія і політичні науки. – С. 177-185.
613130
  Ракитська Т.Л. Історичне коріння кафедри неорганічної хімії та хімічної екології // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 178-191. – ISBN 978-617-689-150-5
613131
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : Навчальний посібник / Уривалкін О.М. – Київ : КНТ, 2006. – 296с. – ISBN 966-373-136-2
613132
  Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство : навчальний посібник / Уривалкін О.М. – 2- ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-373-455-2
613133
  Гуменюк Т. Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х - 80-ті рр. XX ст.): історіографія проблеми // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (78). – С. 33-39
613134
   Історичне краєзнавство в Україській РСР. – К., 1989. – 237с.
613135
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 1. – 1997. – 431с.
613136
   Історичне краєзнавство і культура. – К.
Ч. 2. – 1997. – 365с.
613137
  Бондаренко Г.В. Історичне краєзнавство і пізнання історії // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 30-32
613138
  Світленко С. Історичне краєзнавство на історичному факультеті Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара: досвід і сучасний стан викладання // Всеукраїнська нарада з питань викладання навчального курсу "Основи краєзнавства" у закладах вищої освіти : матеріали та документи : Київ, 24 трав. 2018 р. : [збірник] / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: В. Дмитрук, Р. Маньковська, В. Милько ; відп. ред. О.А. Удод]. – Київ : Національна спілка краєзнавців України, 2018. – С. 31-39. – ISBN 978-617-7399-17-8
613139
   Історичне краєзнавство Одещини : збірник матеріалів. – Одеса
Вип. 6. – 1995
613140
   Історичне краєзнавство Одещини : збірник матеріалів. – Одеса
Вип. 7. – 1996
613141
  Щербина Н. Історичне краєзнавство Одещини: основні етапи та проблеми розвитку // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 478-480. – ISBN 966-8653-41-6
613142
  Рябчикова Н.І. Історичне краєзнавство Півдня України (1991 р. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рябчикова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
613143
  Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство у Волинському воєводстві (1921-1939 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 33-41
613144
  Кашаба О. Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 96-104
613145
   Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій / [В.Є. Голубко та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 2. – 2011. – 305, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці підрядних частин
613146
  Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство : Теоретико-методологічні засади та методика антропогенно-ладшафтних реконструкцій давнього природокор / С.П. Романчук; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 146с. – ISBN 966-534-065-1
613147
  Чуткий А.І. Історичне літературознавство в Університеті Св. Володимира: виникнення наукової традиції (друга половина XIX - початку XX ст.) // Література та культура Полісся : Наукове видання / Ніжинський держ. педагогічний університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2006. – Вип. 31 : Проблеми розвитку філології, історії та культури (до 200 річчя Ніжинської вищої школи). – С. 150-159
613148
  Завалій Л. Історичне минуле в книжці О. Олеся "Княжа Україна"
613149
  Костюк О.В. Історичне минуле в романі "Отчий світильник" Р. Федоріва // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 131-134. – (Філологічні науки ; № 2)
613150
  Завалій Л. Історичне минуле у книжці Олександра Олеся "Княжа Україна"
613151
  Мушкудіані О.О. Історичне минуле у творчості грузинських та українських романтиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Уперше в історії дослідження грузинсько-українських літературних взаємин розглянуто художню концепцію відображення минулого у творчості грузинських і українських романтиків.
613152
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "розстріляного відродження" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 322-329


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творчості М. Ірчана та М.Стельмаха. Рассмотрено и сопоставлено изображение исторического прошлого в творчестве М.Ирчана и М.Стельмаха. A comparison and image of the past in the works of ...
613153
  Стежко С.О. Історичне минуле у творчості М. Стельмаха: акценти літератури "Розстріляного Відродження" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 123-131


  Розглянуто та порівняно зображення історичного минулого у творах М. Ірчана та М. Стельмаха, де центральною постала проблематика людини, війни і миру, праці і рідної землі, героїзму і боягузтва. З"ясовано ключові підходи до показу цих тем, діапазон ...
613154
  Витрикуш Г. Історичне минуле України у творчості Л. Костенко та В. Симоненка
613155
  Марченко М.І. Історичне минуле українського народу в творчості Т.Г.Шевченка. / М.І. Марченко. – Київ, 1957. – 194 с.
613156
  Котляр М.Ф. Історичне минуле українського народу і зарубіжні фальсифікатори / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ : Поліграф-книга, 1974. – 80 с.
613157
  Пержун В.В. Історичне минуле, історична пам"ять, боротьба символів: нові виклики для історичної соціології // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 53-62. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
613158
  Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності / Станіслав Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2002. – 63с. – ISBN 966-02-2525-3
613159
  Петрушкевич А.В. Історичне несвідоме М. Фуко: децентрація ролі суб"єкта в культурі // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38. – ISSN 2227-1503
613160
  Третяк К.О. Історичне пам"яткознавство / К. Третяк // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 174-175. – ISBN 966-642-073-2
613161
  Гаврилюк С.В. Історичне пам`яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (19 - початок 20 ст.) : Монографія / С.В. Гаврилюк. – Луцьк : Вежа, 2002. – 532 с. – парал. тип. лист. англ. і польск. мовами. – ISBN 966-600-051-2
613162
  Ясь О. Історичне письмо Куліша у світлі його інтелектуальних трансформацій // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 459-529
613163
  Ясь О. Історичне письмо пізнього П. Куліша як предтеча консервативного проекту української історіографії початку XX ст. : (до 200-річчя від дня народження) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (547), липень - серпень. – С. 61-87. – ISSN 0130-5247
613164
  Хоменко Н.А. Історичне підгрунття виникнення та формування поняття контрабанди як негативного соціально-правового явища // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 5 (65). – С. 14-19
613165
  Отрешко О. Історичне підгрунтя і зарубіжний досвід в утвердженні змісту принципів українського державотворення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 85-94
613166
  Бузян Г. Історичне підгрунтя пізньосередньовічного герба Переяслава / Г. Бузян, М. Роздобудько, Д. Тетеря // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 164-167. – ISBN 966-95758-1-8
613167
  Сегеда С.П. Історичне підгрунтя політичних репресій в Україні: сибірська епопея гетьмана Дем"яна Многогрішного (Ігнатовича) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 163-171. – ISSN 2309-2262
613168
  Ціватий В. Історичне підгрунтя формування моделі регіональної дипломатії Румунії та механізми взаємодії з неурядовими організаціями (2006-2016 рр.): досвід для України / В. Ціватий, П. Макаренко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 48-51. – (Історичні науки)
613169
  Швець В. Історичне підгрунтя формування фінансового контролю в Україні / В. Швець, Ю. Радилицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб"єктів незалежного фінансового контролю на території Галичини. Досліджено організаційну побудову, підстави та форми здійснення ревізій, їх роль у житті кооперативних спілок. Встановлено зміст та ...
613170
  Столярчук О. Історичне пізнання в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 112-115. – ISSN 1728-9343
613171
   Історичне рішення: Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 жовтня (№ 37). – С. 1


  Сенат США одноголосно проголосував за двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.
613172
  Мотрук С.М. Історичне слов"янознавство та дослідження історії Чехії в Київському університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 126-127. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюються основні напрямки та зміст дослідницької діяльності істориків-богемістів Київського університету в другій половині XIX-XX ст. у контексті становлення та розвитку історичного слов"янознавства.
613173
  Криворучко В.С. Історичне становлення господарського договору // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 79-81. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
613174
  Демочко Г. Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 93-98. – ISSN 2222-5250
613175
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця XX - початку XXI ст.


  У статті проаналізовано досягнення українського термінознавства на початку ХХ ст. в історичному напрямі; наукові дослідження покласифіковано за проблематикою: вивчення галузевої лексики конкретного історичного періоду; визначення основних етапів ...
613176
  Туровська Л. Історичне термінознавство в Україні кінця ХХ -початку ХХI ст.
613177
  Акімова А.О. Історичне тло китайської драми через призму новітньої драматургії // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 40-44
613178
  Черненко О. Історичне тло створення поеми "Кавказ" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-52. – ISSN 0130-5263
613179
  Єщенко М. Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука "Святе сімейство" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 298-305. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті досліджуються особливості змалювання історичного тла як елемента поетики абсурду у сучасній новелістиці. Проаналізовано абсурдистський варіант потрактування історії у творі Юрія Винничука "Святе сімейство". В статье исследуются особенности ...
613180
  Бабунич Ю. Історичне тло, філософсько-естетична платформа та світоглядні засади українського модернізму // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 38-52. – ISSN 0236-4832
613181
  Арндт Н. Історичне товариство "Волинь" // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1994. – Число 6
613182
  Капелюшний В.П. Історичне товариство Нестера-літописця / В.П. Капелюшний, Л.Б. Круглова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 562-563. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
613183
  Демуз І. Історичне товариство Нестора-літописця: історіографічні студії дорадянського періоду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 65-70


  У статті проаналізовано дорадянську історіографію з проблеми діяльності Історичного товариства Нестора-літописця, яке функціонувало при Університеті Св. Володимира у кінці XIX - на початку XX ст.
613184
  Мартинов А. Історичне, але і ризиковане рішення // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 5


  "Сталося те, що зовсім недавно здавалося можливим, але неправдоподібним — демократи вирішили ініціювати імпічмент Дональду Трампу. Голова палати представників Ненсі Пелозі довго опиралася закликам лівиці у своїй партії до подібної ризикованої ...
613185
  Галата С. Історичний "блокпост" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Учителі, методисти, науковці, автори підручників із різних областей України зібралися у Києві на круглий стіл "Викладання історії України в контексті всесвітньої історії". Вони міркували над тим, як удосконалювати історичну освіту в школі та який саме ...
613186
  Філарет Історичний акт української і білоруської церков / Філарет, , Ізяслав // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 229-230
613187
  Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-10.
613188
  Чепурда Г.М. Історичний аналіз впливу соціалістичних експериментів на природне навколишнє середовище України (1948-1965 pp.) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 78-86. – ISSN 2077-1800
613189
  Кулешова Е.М. Історичний аналіз генезису місцевого самоврядування в Україні // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7104-90-1
613190
  Мисак М.П. Історичний аналіз гіпотез тектонічного морфогенезу улоговини Малого Полісся // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 16-22 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0868-6939
613191
  Опанасенко В.М. Історичний аналіз джерел формування тіньових процесів у незалежній Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 35-37. – ISSN 2306-6806
613192
  Бутинець Ю.Ф. Історичний аналіз економічної сутності капіталу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 27-29. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
613193
  Євдокімова М. Історичний аналіз жіночої злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 3 (265). – С. 140-142. – ISSN 2307-8049
613194
  Дудун В Т. Історичний аналіз класифікації топонімів // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 226-232


  Відображені різні підходи до класифікації топонімів. Наведений аналіз класифікації географічних назв. Обгрунтовані останні класифікаційні схеми топонімістів, які були побудовані за морфолого-словотворчим принципом. Отображены разные подходы к ...
613195
  Злобенко Д. Історичний аналіз наукової думки про еволюцію ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 66-70. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Підкреслюється складне розуміння процесів трансформації ґрунтоутворювальних порід у ґрунти та аналізується розвиток наукових поглядів на цю проблему. The difficult understanding of processes of transformation of pedogenic rocks into soils is ...
613196
  Мельник В.М. Історичний аналіз політико-правового впливу Ватикану на українське суспільство // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 338-347
613197
  Єщенко М.Г. Історичний аналіз проблеми професійної орієнтації в системі довузівської підготовки // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 16-24. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
613198
  М"ясоїд П.А. Історичний аналіз психологічного пізнання // Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд. – Київ : Либідь, 2016. – С. 11-72. – ISBN 978-966-06-0711-8
613199
  Поліщак І. Історичний аналіз регламентації призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті за українським законодавством // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 166-169
613200
  Гавриш В.П. Історичний аналіз розвитку грошей на українських землях / В.П. Гавриш, Л.Г. Гулько // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 404-408. – (Право. Економіка. Управління)
613201
  Шевченко О.Т. Історичний аналіз розвитку класичного анархізму ХІХ - початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 121-124. – ISSN 2076-1554
613202
  Плахтій Т.Ф. Історичний аналіз розвитку концепції "якісні характеристики облікової інформації" // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2016. – № 4 (74). – C. 60-68. – ISSN 2307-9878
613203
  Радецька В.Я. Історичний аналіз розвитку криміналістичних експертиз і становлення їх термінологічної системи / В.Я. Радецька, В.М. Атаманчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 203-209
613204
   Історичний аналіз розвитку медичної освіти / Л. Логуш, Г. Пилип, Є. Назимок, В. Стефанчук, В. Мойсюк, Я. Стефак, Л. Юрчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 123-126. – ISSN 2311-9896


  "Другий етап розвитку медичної освіти розпочався з реформування державного управління в Російській імперії. З появою галузевих міністерств система управління медичною справою роз"єдналася: лікувальні установи були підпорядковані Міністерству внутрішніх ...
613205
  Токовенко В. Історичний аналіз розвитку політико - адміністративних відносин в Україні // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.33-40
613206
  Сировець С.Ю. Історичний аналіз розвитку реакреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 179-186


  Динамічний розвиток рекреаційно-туристичної діяльності зумовив її різнобічний та значний вплив на соціально-політичні, екологічні, економічні процеси у світовій економіці, які варто досліджувати в історичній площині. Динамическое развитие ...
613207
  Івченко Ю. Історичний аналіз ролі жінки у суспільстві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 110-113. – ISSN 0132-1331
613208
  Лотюк О. Історичний аналіз становлення ідеї громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття громадянського суспільства, робиться історичний аналіз його становлення, досліджується юридична природа громадянського суспільства. В статье раскрывается понятие гражданского общества, проводится исторический анализ его ...
613209
  Герасимчук Л. Історичний анахронізм деяких примусових заходів виховного характеру що застосовуються до неповнолітніх при звільненні їх від кримінальної відповідальності та покрання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 132-135
613210
   Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра. Могили ; Ін-т укр. археог. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2008-. – ISSN 2077-5709
Вип. 8. – 2012. – 195 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
613211
  Чорномаз О.Б. Історичний аспект адміністративно-правового регулювання правовідносин у сфері пасажирських перевезень на залізничному транспорті // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
613212
  Маковійчук Р.А. Історичний аспект вживання наркотичних речовин // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 23-24
613213
  Цуркаленко Ю.В. Історичний аспект визначення категорії "джерела поліцейського права" // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 286-291. – ISBN 978-617-7293-17-9
613214
  Грищенко О.М. Історичний аспект виникнення, становлення та еволюції обліку запасів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 104-109. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
613215
  Трутень А.В. Історичний аспект виховання ціннісного ставлення до водних ресурсів у студентської молоді // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 125-126
613216
  Глоба О.Ф. Історичний аспект відкриття симбіозу та його науково-практичного обгрунтування (світовий контекст) / О.Ф. Глоба, Н.Ф. Нікітюк // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 126-135. – ISSN 0374-3896
613217
  Сірка Й. Історичний аспект двомовности в українській літературі 19 ст. : на прикладі творчостиі Пантелеймона Куліша / Йосиф Сірка. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-8764-69-1
613218
  Павленко А. Історичний аспект державного управління : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.86-88. – Бібл. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
613219
  Рєвнівцева О.В. Історичний аспект дослідження рівня життя населення // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 228-235. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
613220
  Поповченко О. Історичний аспект засвідчення справжності підпису на документі консульською установою // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 6 (96), грудень. – С. 158-160
613221
  Щасний А. Історичний аспект кримінально-правової протидії постановленню суддями завідомо неправосудного вироку // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 110-115
613222
  Зевако В.І. Історичний аспект міждіалектних контактів у північній частині східнополіського ареалу (фонетичний аспект) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 100-105
613223
  Тимошик М.С. Історичний аспект національно-культурного відродження у дзеркалі молодіжної преси України (1986-1990 роки) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 26-30. – (Історико-філологічні науки ; вип. 6). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються основні напрями висвітлення молодіжною періодикою України проблем національно-культурного відродження в період розвитку демократичних процесів у республіці.
613224
  Сьомкіна Т.В. Історичний аспект основних передумов виникнення диверсифікації / Т.В. Сьомкіна, О.М. Згурська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
613225
  Сотула О. Історичний аспект політичної злочинності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 108-113
613226
  Стоян В. Історичний аспект правового регулювання інституту оскарження нотаріальних дій або відмови у їх вчиненні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 440-442
613227
  Мицик Л.П. Історичний аспект природоохоронного мислення та степового лісознавства / Л.П. Мицик, В.М. Яковенко, О.І. Лісовець // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: Д.Г. Рей, В.А. Горбань, М.С. Якуба [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 48. – С. 3-13. – ISSN 2073-8331
613228
  Лозинський М. Історичний аспект релігійних періодичних видань у кінці XIX початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 178-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
613229
  Трофимчук В. Історичний аспект розвитку амортизаційної політики в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 412-415. – ISSN 1993-0259
613230
  Кривенко О.В. Історичний аспект розвитку законодавства про службу в органах прокуратури на території України // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 79-82. – ISBN 978-966-937-189-8
613231
  Сергеєва О. Історичний аспект розвитку Конституції України: її значення і надбання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 663-668. – ISSN 1563-3349
613232
  Батюк О.В. Історичний аспект розвитку криміналістичної тактики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 244-249
613233
  Дикий О. Історичний аспект розвитку лізингу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 328-335. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
613234
  Тарасюк А. Історичний аспект розвитку мети покарання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 424-425. – ISBN 978-617-7069-14-9
613235
  Симотюк Н. Історичний аспект розвитку мистецтва оп-арту другої половини ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 39. – С. 288-300. – ISSN 0236-4832
613236
  Бишевець О.В. Історичний аспект розвитку наукових підходів про тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 126-132
613237
  Березенко В.В. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 92-95


  Розглянуто історію розвитку наукового знання про паблік рилейшнз як соціальнокомунікаційний феномен, виокремлено етапи його становлення в сучасній Україні. Історичний аспект розвитку наукового знання про PR визначається в роботі як самостійний предмет ...
613238
  Черкасов Ю.Е. Історичний аспект розвитку одорології / Ю.Е. Черкасов, М.В. Корнієнко // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 211-216. – ISSN 2078-3736
613239
  Рудік Н.М. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської кооперації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 38-45. – ISSN 2306-6792
613240
  Козинець О.Г. Історичний аспект розвитку теорії розподілу влади / О.Г. Козинець, А.М. Толкач // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 22-25. – ISBN 978-966-7496-99-9
613241
  Гіренко Ю.О. Історичний аспект розвитку хмелярства в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 160-164. – ISSN 2309-1533
613242
  Іщенко В. Історичний аспект самоосвіти вчителя природничих дисциплін // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 101-108. – ISSN 2075-1478
613243
  Соловйова Т. Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 41. – С. 89-94. – ISSN 2415-3567
613244
  Кулініч О.О. Історичний аспект становлення й розвитку права на освіту на території України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 11-16. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
613245
  Слободенюк К.Є. Історичний аспект становлення охорони інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 38-44
613246
  Бачун Л.І. Історичний аспект творення назв осіб у романі Василя Шкляра "Чорний ворон" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 51-54. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
613247
  Лямець А.М. Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 91-100. – ISSN 1608-0599
613248
  Пильгун Н.В. Історичний аспект формування американської правової системи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 62-69. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (47)). – ISSN 2307-9061
613249
  Дмитраш О.Ю. Історичний аспект формування архітектури об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 59-69. – ISSN 2415-8151


  Висвітлено генезу та етапи розвитку типології об"єктів культури в об"ємно-планувальній структурі університетів. Проведено огляд та аналіз літературних джерел, що стосуються тематики формування архітектури будівель та кампусів університетів світу. ...
613250
  Навка І.О. Історичний аспект формування менталітету українського народу // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 102-108
613251
  Іляшенко А.Х. Історичний аспект формування мотивації праці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 82-85.
613252
  Данильчук Лариса Історичний аспект формування професійно-особистісного іміджу ( формальний сегмент ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 2. – С.30-33. – ISSN 1999-4966
613253
  Чехова І.В. Історичний аспект формування ринку кредитних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 225-228. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто питання виникнення кредиту, формування і розвитку ринку кредитних ресурсів на основі аналізу історичного досвіду і наукових досліджень.
613254
   Історичний атлас Галичини з праісторичних часів до 20 ст. : Карти, схеми, автентичні гравюри і печатки з праісторичних часів до 20 ст.: На допомогу науковцям, виклад. історії студ. і краєзнавцям. – Івано-Франківськ, 1996. – 52с.
613255
  Момот О.М. Історичний бекграунд експансії транснаціонального банківського капіталу в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 2076-4561
613256
  Боднарчук Ю.Ю. Історичний вектор України в поезії Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 88-90. – ISSN 1810-2131
613257
  Іштван І.О. Історичний вимір божественного: тіло хричстиянського короля // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 37-39
613258
  Орєхова С.Є. Історичний вимір документаційного забезпечення управлінської діяльності в УРСР як основа сучасного вітчизняного діловодства / С.Є. Орєхова, О.М. Музика // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 74-86. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
613259
  Небрат В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 151-169. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
613260
  Гнатишин О.Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій = Historical measuring of the ukrainian music-theoretical conceptions : монографія / Оксана Гнатишин ; Наук. т-во ім. Шевченка, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 599, [1] с. – Імен. покажчик: с. 580-599. – Бібліогр.: с. 521-574 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-186-0
613261
  Гнатишин О.Є. Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Гнатишин Оксана Євстафіївна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2019. – 43 с. – Бібліогр.: 34 назви
613262
  Коваленко Т. Історичний внесок журналу "З архівів ВУЧК - ГПУ - НКВД - КГБ" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 487-490. – ISBN 978-966-171-795-3
613263
  Кухта К.О. Історичний генезис адміністрування земельного податку в Україні: сучасні аспекти та еволюція розвитку земельного оподаткування / К.О. Кухта, В.В. Джура // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6814
613264
  Тупікова Г.А. Історичний генезис змісту поняття патріотизму // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 51. – С. 113-117. – ISSN 2411-5983
613265
  Васюта С. Історичний генезис і сучасний стан соціально-економічних протиріч урбанізованих територій України / С. Васюта. – Львів, 1995. – 250с.
613266
  Шатило О.А. Історичний генезис категорії ""національний інтерес"" // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 53-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
613267
  Чечило М.В. Історичний генезис прав людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
613268
  Терещук О.Д. Історичний генезис розвитку громадського контролю за правоохоронною діяльністю в період 1917-1945 рр. // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 222-227. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
613269
  Бешлей О.Н. Історичний генезис розвитку підприємництва в контексті економічних вчень // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 159-165. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
613270
  Романов С. Історичний дискурс Лесі Українки: література як форма пізнання (до 150-річчя з дня народження) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 48-64. – ISSN 0130-5247
613271
  Кудінов Д. Історичний дискурс причин єврейських погромів в Україні у жовтні 1905 року: селянський вимір // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 85-94. – ISSN 2309-9356


  Розглядається комплекс історичної літератури, де висвітлюється проблема єврейських погромів, що прокотилися теренами України у жовтні 1905 року. В центрі уваги - розуміння авторами наукових робіт причинності селянського антисемітизму, місця ...
613272
  Вергун О.М. Історичний дискурс розбудови р. Дніпро: суспільно-політичні виміри // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 136-142. – ISSN 2312-217Х
613273
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Дробіт І.М.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 189 л. – Бібліогр.: л. 171-189
613274
  Дробіт І.М. Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років 20 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.04. / Дробіт І.М.; Дроббіт І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
613275
  Кіктенко В.О. Історичний дискурс у традиційному та сучасному Китаї // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 52-64. – ISSN 1608-0599
613276
  Грицюта Н. Історичний дискурс формування етичних принципів рекламної практики та ії фахових стандартів у країнах Європи // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 97-104. – ISBN 978-966-493-306-0
613277
  Конюк А.Є. Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 107-113 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
613278
  Цюра В. Історичний досвід виникнення і врегулювання речових прав на чуже майно // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 11. – С. 2-15
613279
  Коряк В.І. Історичний досвід державотворення в Україні і його актуальність // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 217-226
613280
  Пальчвнкова В.М. Історичний досвід допомоги суспільства у збереженні соціальних зв"язків засуджених // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 47-50. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
613281
  Денисова Т.А. Історичний досвід запобігання злочинності шляхом удосконалення системи покарань / Т.А. Денисова, В.М. Пальченкова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-83. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
613282
  Архипенко І. Історичний досвід здійснення державної аграрної політики в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 52-58.
613283
  Сухенко С.В. Історичний досвід інституційного забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 126-128
613284
  Киян М. Історичний досвід конституційних засад становлення правової держави в України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 116-119. – ISSN 1993-0909
613285
  Чумак О.Ф. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню дрібної промисловості. (1921-1932 рр.) / О.Ф. Чумак. – Харків, 1971. – 188с.
613286
   Історичний досвід КПРС по формуванню і розвитку соціалістичного способу життя. – Київ, 1978. – 185с.
613287
   Історичний досвід КПРС у соціалістичному і комуністичному будівництві та його міжнародне значення. – Київ, 1976. – 207с.
613288
  Купрій Т. Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти (на прикладі соціологічного опитування "викладач очима студентів") / Т. Купрій, С. Щудло // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 26-31. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
613289
  Гозуватенко Г. Історичний досвід патріотичного виховання військовослужбовців у Російській Федерації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 86-88. – ISSN 1728-9343
613290
  Січкаренко Г.Г. Історичний досвід перебудови вищої освіти в Україні (1985-2005 рр.) : [монографія] / Г.Г. Січкаренко. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 359, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 246-357. – ISBN 978-617-640-138-4
613291
  Чобіт І.Р. Історичний досвід провідних країн світу у запровадженні та функціонуванні структур цивільно-військового співробітництва (CIMIC) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Трофимович В., Слюсаренко А., Ткачук П. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 31. – C. 179-192. – ISSN 2313-5603
613292
  Палько О. Історичний досвід реалізації принципу національно-культурної автономії в Естонії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 271-282
613293
  Дудоров О.О. Історичний досвід регламентації кримінальної відповідальності за злочини, пов" зані з оподаткуванням, в Україні // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2005. – № 11. – С. 31-60
613294
  Миронюк Н. Історичний досвід реформування головних органів Організації Об"єднаних Націй // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
613295
  Стужук П. Історичний досвід розвитку наземної розвідки у Збройних силах країн НАТО // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 65-73
613296
  Прутська О. Історичний досвід розвитку підприємництва в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.32-34
613297
  Зозуля Є.В. Історичний досвід розвитку співпраці країн-членів Європейського Союзу та України в галузі безпеки, внутрішніх справ та правосуддя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 30-38. – ISSN 1728-3671
613298
  Мостовий А. Історичний досвід систематизації державних доходів у працях Івана Янжула // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 79-83
613299
  Коряк В.І. Історичний досвід співробітництва Збройних Сил України з Організацією Північноатлантичного договору на шляху реалізації державної політики в сфері безпеки і оборони / В.І. Коряк, С.Л. Речич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 56-60. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті відповідно до етапів воєнно-політичного співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору розкриваються характер, особливості і механізми співпраці Збройних сил України з Альянсом, значення набутого досвіду для подальшого ...
613300
  Небрат В. Історичний досвід становлення державного бюджету // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 71-82. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
613301
  Турянський Ю.І. Історичний досвід становлення системи прямого оподаткування в європейських країнах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 282-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
613302
  Харчук В. Історичний досвід утворення та функціонування судів усправах неповнолітніх як основних органів ювенальної юстиції / В. Харчук, В. Хомич // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 73-75
613303
  Оніпко Т.В. Історичний досвід фінансового забезпечення торговельної галузі споживчої кооперації України в 1926-1928 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 12-20. – ISSN 2076-1554
613304
  Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА : науково-виробничий збірник / Київський, університет будівництва і архітектури національний. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 295-304
613305
  Возняк А.Б. Історичний досвід формування особистості піідлітка у позакласній виховній роботі сучасної школи // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 190-196
613306
  Каранда А.О. Історичний досвід формування садів і парків філософської та псиемоційної спрямованості // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 53. – С. 188-197. – ISSN 2077-3455
613307
  Таранець С.В. Історичний досвід формування та застосування десантно-штурмових військ в СРСР (60-80 рр. XX століття) / С.В. Таранець, О.М. Печорін // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 188-194. – ISSN 2076-8982
613308
  Заяць Б.Р. Історичний досвід щодо запобігання корупції за часів Стародавнього світу та його значення для подолання корупції в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 18 (31). – C. 7-12. – ISSN 2519-2353
613309
  Якубіна В.Л. Історичний досвід, уява та кіно, або - "вороття до майбутнього" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 182-184
613310
  Харачко Т.І. Історичний екскурс та реалії сьогодення ботанічного саду Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Т.І. Харачко, І.М. Скольський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (3). – C. 199-202. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
613311
  Малинська Н. Історичний епос в науковій оцінці Михайла Драгоманова // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.8-10
613312
   Історичний епос східних слов"ян. – К., 1958. – 259с.
613313
  Білякович Л. Історичний жанр як теоретико-літературна проблема // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 54-61. – ISSN 2413-3094


  "У статті розглянуто проблему жанрової специфіки і типології історичних творів, здійснено аналіз і систематизацію наукових підходів до історичного жанру в художньому письменстві, з’ясовано його визначальні параметри, висвітлено рецепцію історичної ...
613314
  Бітаєва О.В. Історичний живопис як феномен польської культури: досвід другої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бітаєва Оксана Валеріївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
613315
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1/2. – 2004
613316
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2004
613317
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2004
613318
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2004
613319
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6/7. – 2004
613320
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 8. – 2004
613321
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 9. – 2004
613322
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 10/11. – 2004
613323
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 12. – 2004
613324
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2005
613325
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2005
613326
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2005
613327
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2005
613328
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2005
613329
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2005
613330
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 1. – 2006
613331
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 2. – 2006
613332
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 3. – 2006
613333
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 4. – 2006
613334
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 5. – 2006
613335
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ, 2004-
№ 6. – 2006
613336
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2007
613337
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2007
613338
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2007
613339
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2007
613340
   Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2007
613341
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2007
613342
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1. – 2008
613343
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2. – 2008
613344
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3. – 2008
613345
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4. – 2008
613346
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5. – 2008
613347
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6. – 2008
613348
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1 (43). – 2009
613349
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 2 (44). – 2009
613350
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 3 (45). – 2009
613351
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 4 (46). – 2009
613352
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 5 (47). – 2009
613353
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 6 (48). – 2009
613354
   Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ : Вища школа, 2004-
№ 1/3 (49). – 2010
613355
  Бак В. Історичний злочин не залишається для нащадків безкарним, коли їхнє сумління про нього мовчить / В. Бак, С. Кравченко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 березня (№ 12). – С. 3-4
613356
  Яременко О. Історичний зміст кризи економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 25-32. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
613357
  Половка С.Г. Історичний зріз реалізації наукових ідей іонійської натурфілософської школи в природничих науках (на прикладі першо-початку) / С.Г. Половка, О.А. Половка // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 90-94. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
613358
  Половка С.Г. Історичний зріз становлення природничо-географічних досліджень у Харківському товаристві дослідників природи в другій половині ХІХ – початку ХХ століття / С.Г. Половка, О.А. Половка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 129-135. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
613359
  Матлай Л. Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 90-94. – ISSN 1998-4634
613360
  Рудко Б.Б. Історичний і порівняльний аналіз права власності на об"єкти нерухомості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 340-346. – ISSN 1563-3349
613361
  Гайдулін О.О. Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 150-157. – ISSN 2412-8465
613362
  Баштанник О.В. Історичний інституціоналізм у політичній науці: конкретизація аналітичного поля застосування // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
613363
  Шуткевич О. Історичний інтенсив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 9 липня (№ 119). – С. 2


  На Вінничині для старшокласників та студентів організували особливу літню школу. На базі табору "Подільський Артек" старшокласники, студенти та аспіранти за курвторства науковців із Вінниці й Києва аналізують передумови, причини та наслідки Другої ...
613364
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини II й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 307-319. – ISBN 978-966-920-140-9


  "Найповнішу інформацію про знищення Січі, дві російськотурецькі війни, що згодом відіб"ються у поемі «Сліпий»(1845), другій її редакції «Невольник»(1859) і в обох редакціях «Москалевої криниці»(1847, 1857) Т. Шевченко отримав із праці А. Скальковського ...
613365
  Харчук Р. Історичний інтертекст образу Катерини ІІ й катерининської доби у творчості Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 307-319. – ISBN 978-966-920-092-1


  "... М. Максимович і Т. Шевченко були в оцінках катерининської доби в історії України однодумцями". - С. 317.
613366
   Історичний календар. – Київ
на 1996 рік. – 1995. – до 1998р назва"Український історичний календарь"
613367
   Історичний календар. – Київ
на 1997р. – 1996. – До 1998р. назва "Український історичний календар"
613368
   Історичний календар. – Київ
на 1998 рік. – 1997. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
613369
   Історичний календар. – Київ
на 1999 рік. – 1998. – до 1998 р. назва "Український історичний календарь"
613370
   Історичний календар. – Київ
на 2000 рік. – 1999. – До 1998р назва "Український історичний календарь"
613371
   Історичний календар : науково-популярний альманах. – Київ. – ISSN 0869-3587
Вип. 7 : 10-річчю незалежності України присвячується. – 2001
613372
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ. – ISBN 966-7522-09-1
№ 8. – 2002
613373
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 9. – 2003
613374
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
№ 10. – 2004
613375
   Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-04-0
№ 11. – 2005
613376
   Історичний календар : [історія Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова з 1834 до 2014 р.] / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В.О. Жадько]. – Київ : Преса України, 2015. – 807, [1] с. : портр., кольор. іл. – Бібліогр.: с. 803-806. – ISBN 978-966-472-183-4
613377
   Історичний календар [на 2003 рік] : науково-популярний альманах. – Київ, 1995-. – ISBN 966-7522-09-1
Вип. 9. – 2003
613378
   Історичний календар Ананьєва : до 260-річчя заснування міста / [авт.-упоряд. О.А. Шхалахов]. – Одеса : Астропринт, 2013. – 108 с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 104-108. – ISBN 978-966-190-785-9
613379
   Історичний календар Чернігівщини. – Київ : Чернігівського земляцтва, 1997. – 736 с. – ISBN 966-95239-0-7
613380
  Шахрай О.Б. Історичний коментар до читання й правопису сучасної англійської мови. / О.Б. Шахрай. – К., 1976. – 168с.
613381
  Ткаченко О.Б. Історичний коментар Л.А. Булаховського як новий науковий метод і його значення для подальшого дослідження української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 74-76. – ISSN 0027-2833
613382
  Смирскі Л. Історичний конструктивізм в Україні в контексті дискурсу етнічності // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 612-621. – ISSN 1028-5091
613383
  Петраускас О.О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президенства Дж. Кеннеді та Л. Джонсона // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 403-417. – ISSN 2221-5719
613384
  Бешта П.П. Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 183-209. – ISBN 966-7196-06-2
613385
  Тищенко К.М. Історичний контекст Обести: від Ємадкина до Коцупіївки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 47-51. – ISSN 2218-4805


  Сумські й чернігівські топоніми як частину прадавнього іранського фракталу назв стало можливим виділити й прокоментувати після виявлення контурів цього фракталу в масштабі цілої України і більше - у його "скіфських" продовженнях до Балтійського ...
613386
  Утко Г.М. Історичний контекст процесу становлення дипломатичної служби Європейського Союзу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 9/2. – С. 35-42. – (Філософія. Соціологія. Політологія ; Вип. 22 (3). – ISSN 9125-0912
613387
  Баюра Д.О. Історичний контекст розвитку системи корпоративного управління на теренах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 126-132.


  Обґрунтована необхідність формування сучасної системи корпоративного управління в Україні, виходячи із світового досвіду та особливостей формування акціонерного капіталу, обігу акцій, захисту прав акціонерів Author of this scientific work is ...
613388
  Якуша Ю. Історичний контекст та теоретичне осмислення економічної глобалізації : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 3-15. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1605-2005
613389
  Зима І.Я. Історичний контекст формування основ державного управління охороною здоров"я європейської цивілізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 67-76. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
613390
  Ніка О. Історичний корпус української мови : основні принципи створення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 28-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначаються основні принципи створення історичного корпусу українських текстів для вирішення різнопланових дослідницьких завдань. В статье определены основные принципы создания исторического корпуса украинских текстов для решения ...
613391
  Розум О. Історичний курйоз // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.86


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
613392
  Біляшівський М.М. Історичний ландшафт центру Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького, його значення для історії України та загроза знищення // Матеріали V Наукових читань пам"яті Сергія Таращука : м. Миколаїв, 21 квіт. 2017 р. : [зб. праць учасників] / Наукові читання пам"яті Сергія Таращука. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 9-13. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 3). – ISBN 978-617-7061-45-7
613393
  Кравченко Н.Б. Історичний майнстрим сучасної України / Н.Б. Кравченко, Н.Б. Лановюк // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 156-158
613394
  Танчер В.К. Історичний матеріалізм і релігія / В.К. Танчер. – К, 1967. – 47с.
613395
  Савчук М.П. Історичний матеріалізм і соціальні дослідження. / М.П. Савчук. – К., 1969. – 38с.
613396
  Василенко В.Л. Історичний матеріалізм як наука / В.Л. Василенко. – Київ, 1971. – 30с.
613397
  Кононенко Т.П. Історичний метод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 343. – ISBN 966-316-069-1
613398
  Ковальчук В. Історичний метод економічних досліджень та "стара" історична школа / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 69-76. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
613399
  Тімірязев К.А. Історичний метод у біології : Десять загальнодоступних лекцій / К.А. Тімірязев. – Х. : Радянська школа, 1949. – 164 с.
613400
  Харлан О. Історичний міський текст у романі Зінаїди Тулуб "Людолови" // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 212-228. – ISBN 978-966-493-297-1
613401
  Салтовський О.І. Історичний міф у політичному процесі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 65-67
613402
  Іваненко О.І. Історичний напрямок розвитку бухгалтерського обліку в Україні у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто поступове становлення бухгалтерського обліку в Україні з початку його зародження до наших часів, порядок організації бухгалтерського обліку, вплив економічної політики на розвиток бухгалтерського обліку протягом років.
613403
  Дояр Л. Історичний наратив українського журналу "Глобус" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (274), травень. – С. 33-36. – ISSN 2076-9326


  У статті порушено проблему контенту радянської періодики. Авторка аналізує зміст історичних публікацій всеукраїнського універсального двотижневика "Глобус", що видавався в УСРР у міжвоєнний період
613404
  Мішалова О.В. Історичний наратив як форма організації та репрезентації історичного знання // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 184-213. – ISSN 2076-7382
613405
   Історичний нарис [Академії наук вищої школи України] // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 3-8. – ISBN 978-617-7530-19-9
613406
  Крилова І.І. Історичний нарис діяльності прокуратури // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 157-161.
613407
  Швед О. Історичний нарис діяльності Степана Ветвицького // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 517-534. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
613408
   Історичний нарис кафедри патологічної фізіології Дніпропетровської медичної академії / Ю.В. Козлова, М.А. Довгаль, В.В. Колдунов, Г.А. Клопоцький, О.Є. Худяков, С.І. Хмель, В.М. Бібікова, Н.С. Трясак, О.В. Анісімова // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – Т. 22, № 1. – С. 146-151. – ISSN 2307-0404


  В статье представлены исторические сведения о развитии кафедры патологической физиологии Днепропетровской медицинской академии, о заведующих и их вкладе в развитие кафедры от момента основания (1918 год) до настоящего времени (2016).
613409
  Базов В. Історичний нарис кодифікації правових норм щодо кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни (воєнні злочини) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 28-46. – ISSN 1814-3385


  Відповідальність за порушення норм міжнародного гуманітарного права.
613410
  Котенко Т. Історичний нарис П.С. Морачевського про будівництво й освячення церкви в с. Шняківка і роль особистості автора у цій божій справі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 121-132. – ISSN 0869-3595


  Пилип Семенович Морачевський - український просвітитель середини XIX ст., педагог, письменник, перекладач, книгознавець, один із меценатів побудови у 1863-1874 рр. церкви Введення у храм Пресвятої Богородиці в с. Шняківка Ніжинського повіту.
613411
  Поляков Б.М. Історичний нарис правового регулювання відносин неспроможності (банкрутства) в Україні // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-65.
613412
  Бігуненко В.П. Історичний нарис про Велику Березянку / [Бігуненко Василь Петрович ; ред. Макітренко (Лахман) Г.П. ]. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2012. – 162 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-2635-18-8
613413
  Любіцева О.О. Історичний нарис розвитку країнознавчих досліджень на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 3-8.
613414
  Нечаїв С. Історичний нарис Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (1977-2020) // Українські медичні вісті : науково-практичний часопис / Всеукр. лікарське т-во ; голов. ред. Мусій О.С. ; редкол.: Гаврилюк С.О., Крушинська Н.А., Мушак С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 12, № 2 (85). – С. 115-126. – ISSN 2709-4456
613415
  Кравчук М.Ю. Історичний нарис становлення державного контролю у сільському господарстві України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 54-61
613416
  Годлевський С. Історичний нарис Холмської єпархії від часу заснування до 1875 року // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 80-86
613417
  Заїка Т.П. Історичний нігілізм М. Сріблянського в контексті західноєвропейського та вітчизняного модернізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 37-44


  Стаття присвячена аналізу творчості М. Сріблянського. Головна увага зосереджена на поглядах мислителя щодо місця та значення історії в українській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст. З"ясовуються засади історичного нігілізму М. Сріблянського та ...
613418
  Звірід Н.В. Історичний огляд міграції населення на території України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 104-108.
613419
  Левченко І. Історичний огляд наукових досягнень членів медичних товариств Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 20-24. – ISSN 2076-1554


  У статті проаналізовано наукові доповіді Товариств з різних сфер медичного знання.
613420
  Омельченко Марина Сергіївна Історичний огляд проблеми свідомості у психології // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 121-128. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
613421
   Історичний огляд розвитку вищої освіти в Україні від гетьманських часів до сьогодення : метод. матеріали для магістрантів пед. спец. / Акад. міжнар. співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", Житом. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Барський гуманіт.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського ; [уклад.]: Г.О. Козлакова, О.М. Коваленко. – Київ ; Житомир : НПУ ім. М.П. Драгоманоа : Полісся, 2019. – 55, [1] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 53-54
613422
  Руденко С.М. Історичний огляд формування терміносистеми напій в українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  На основі історичних даних прослідковується послідовність формування однієї з найдавніших термінологічних систем підмови предметної галузі харчування - напій - в українській мові.
613423
  Балдинюк В. Історичний опис формування поняття обходу закону в міжнародному приватному праві у внутрішньому судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 67-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
613424
  Шашкова Л.О. Історичний перспективізм і культурно-історичний проект філософії науки: методологічні паралелі // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 32-37. – ISSN 2414-5823
613425
  Абакумова О.О. Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 3-11. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
613426
  Вішар Ю. Історичний плацдарм ринку праці в контексті Болонського процесу // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2012. – Т. 15, ч. 1. – С. 69-74


  Здійснено спробу аналізу визначальних етапів формування інфраструктури ринку праці у суспільному розвитку обумовленому підвищенням ролі освіти та професійної підготовки в контексті Болонського процесу.
613427
  Анісімов М.В. Історичний погляд на професійну систему підготовки фахівців у професійно-технічному училищі // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 152-158. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
613428
  Лопнова Н. Історичний погляд на прояв диспозитивності у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
613429
  Кузьмик О. Історичний портрет Данила Галицького // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 19-20
613430
  Скуратовський М. Історичний портрет королеви Данії Маргарете II // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 90). – С. 10


  Вона змогла модернізувати монархію, пристосувавши її до вимог сучасного данського суспільства.
613431
  Баган М.П. Історичний портрет фемінітивної підсистеми української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 153-157. – ISSN 1682-3540
613432
  Вождаєнко А.В. Історичний процес змін методики вивчення цінностей у ліричних творах української літератури // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 13-20. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
613433
  Будз В. Історичний процес і його виміри в філософії історії Михайла Грушевського // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.129-134
613434
  Мицик В.В. Історичний процес набуття національними меншинами правового статусу у державах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 194-198. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні та сучасні проблеми визнання державами національних меншин та набуття ними правового статусу - системи прав, які закріпляються державами на законодавчому рівні у конституціях, міжнародних актах про права людини та інших ...
613435
  Чередниченко О.С. Історичний процес становлення окремої думки судді як інституту в кримінальному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 493-497. – ISSN 1563-3349


  Досліджується виникнення та розвиток інституту окремої думки судді. Автор проводить аналіз механізму реалізації окремої думки судді в кримінальному процесі на різних emanax її формування та вносить пропозиції по вдосконаленню даного інституту в ...
613436
  Повстяний О.В. Історичний процес створення детектора брехні (поліграфа) // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – C. 110-111
613437
  Нагорна Л. Історичний процес та історична пам"ять: влада стереотипів // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 3-13
613438
  Романова Т.В. Історичний процес формування структурної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 78-89. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
613439
  Габович О. Історичний ракурс питання щодо створення державних академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 53-59. – ISBN 978-966-518-698-4
613440
  Мельничук С.М. Історичний ракурс правового становища населення гірських місцевостей західних областей України в аспекті його етичних, соціальних, економічних та політичних особливостей // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 141-146. – ISSN 1563-3349
613441
  Іваницький Я. Історичний ракурс предмета криміналістики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 195–204. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
613442
  Синютка Н.Г. Історичний ракурс формування офшорних юрисдикцій як глобальної системи ухилення від оподаткування / Н.Г. Синютка, О.М. Синютка // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 249-253. – ISSN 2222-4459
613443
  Бойніцька О.С. Історичний ревізіонізм у романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 82-90


  У статті розглядається проблема історичного ревізіонізму в романі Гарі Кунзру "Імпресіоніст". Переоцінка історії з певних ідеологічних позицій зазвичай пов"язана з небезпекою порушення балансу історичної перспективи в результаті зміщення акцентів на ...
613444
  Шкіль С.О. Історичний релігійний досвід як чинник сучасного державотворення (на прикладі діяльності Феофана Прокоповича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
613445
  Василенко М.К. Історичний репортаж: парадокси жанру, методика підготовки і написання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.9-12
613446
  Грьогер Л. Історичний ринок нерухомості Польщі - проблеми оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (218/219). – С. 41-52. – ISSN 2522-1620
613447
  Стріжкова А.В. Історичний розвиток Grid-технологій у мережі Інтернет // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 151-159


  Стаття присвячена огляду історії розвитку Grid-технологій у мережі Інтернет і створення Grid-інфраструктури. Запропоновано періодизацію історії Інтернету та Grid-технологій з короткою характеристикою основних рис кожного з чотирьох періодів.
613448
  Кузьменко О.В. Історичний розвиток адміністративно-правового заохочення / О.В. Кузьменко, Є.Є. Чернецький // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 203-216
613449
  Плєва К. Історичний розвиток англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Великобританії // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 7 (212). – С. 32-35. – ISSN 1810-3081
613450
  Плєва К. Історичний розвиток Англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Сполучених Штатів Америки // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 8 (213). – С. 18-21. – ISSN 1810-3081
613451
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві до 1917 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 152-156
613452
  Ніколенко Л.М. Історичний розвиток апеляційного провадження у господарському судочинстві з 1917 року до сучасного періоду // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 232-238
613453
  Малишев О.О. Історичний розвиток археологічного права Мексики // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 72-81. – ISSN 0869-2491
613454
  Горова К. Історичний розвиток аутсорсингу // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 34, ч. 1). – ISSN 2306-4420


  Розглянуті основні історичні етапи виникнення та розвитку аутсорсингу. Автором висвітлені основні події, що сприяли розвитку аутсорсингу та його поширенню в світі. В статті визначені основні учасники аутсорсингових взаємовідносин та бізнес-процеси, що ...
613455
  Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / Новікова І.Е. – Кам"янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2011. – 304 с. + Додатки: с. 275-303. – Бібліогр.: с. 234-274
613456
  Найчук А. Історичний розвиток в контексті соціально-філософських теорій // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31
613457
  Токовенко В. Історичний розвиток взаємовідносин політичного керівництва і державного управління в Украхні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.223-230. – ISBN 966-73-53-51-Х
613458
  Русакова І.Г. Історичний розвиток Вищої ради юстиції // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 155-157. – ISBN 978-966-2781-18-2
613459
  Сокальська О.В. Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 104-111. – ISSN 2306-9082
613460
  Мозгова В.А. Історичний розвиток громадських робіт як виду кримінального покарання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 543-548. – ISSN 1563-3349
613461
  Рак Р.В. Історичний розвиток державних цінних паперів як джерела забезпечення державних потреб // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 101-107.
613462
  Кальченко І. Історичний розвиток деривативів // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 69-75.
613463
  Малишев О.О. Історичний розвиток законодавства Італії про охорону археологічної спадщини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 80-91. – ISSN 0869-2491
613464
  Зражевський О. Історичний розвиток законодавства про відповідальність за порушення законодавства про захист рослин // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 25-32.
613465
  Кузеля З. Історичний розвиток і сучасний стан українського словництва // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 217-235. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
613466
  Яворська Василина Історичний розвиток інституту вето // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 15-19.
613467
  Буга Г. Історичний розвиток інституту забезпечення позову // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 107-111
613468
  Мельничук В.П. Історичний розвиток інституту колективних трудових спорів XX століття // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 274-280. – ISSN 2617-5967


  "У статті розглянуто історичний шлях розвитку інституту колективних трудових спорів (конфліктів) в Украіні з початку ХХ століття. Систематизовано етапи становлення та розвитку поняття «колективні трудові спори та конфлікти»".
613469
  Карнас А. Історичний розвиток інституту скарг і пропозицій в адміністративному процесі Польщі // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-183
613470
  Сушко Л. Історичний розвиток інституту судового контролю в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-14.
613471
  Погасій С.С. Історичний розвиток категорії автономність // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 134-137. – ISBN 978-966-8177-71-2
613472
  Попельницька О.О. Історичний розвиток київського Подолу ( ХVII - початок XIX ст.) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.104-119. – ISSN 0130-5247
613473
  Криворученко О.А. Історичний розвиток концепції економічної сутності прибутку / О.А. Криворученко, А.Ю. Копил // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 164-168. – ISSN 2075-4892
613474
  Литвин О. Історичний розвиток кримінально-правової охорони навколишнього середовища // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 3 (105). – С. 26-34
613475
  Казанцева К.В. Історичний розвиток кримінального законодавства, що забороняє незаконні дії у сфері обігу дорогоцінних металів і коштовного каміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 74. – С. 3-6.
613476
  Фітьковський С.М. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 120-126. – ISSN 2222-5374


  Досліджено історичний розвиток кримінальної відповідальності за вбивство двох або більше осіб.
613477
  Ганова Г.О. Історичний розвиток кримінальної відповідальності за умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 210-210.
613478
  Негрєєва І.І. Історичний розвиток медіаграмотності в Європі // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  Стаття дає концептуальне визначення медіаграмотності, авторка зробила огляд історичного розвитку медіаграмотності в Європі. The article presents conceptual definition of media literacy; the author described historical development of media literacy in ...
613479
  Романчук Я. Історичний розвиток набуття автокефалії Чехословацької Православної Церкви // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2001. – № 9/10. – С. 56-58. – ISSN 0203-5863
613480
  Кундрюкова А.О. Історичний розвиток офіційно-ділового стилю німецької мови // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 167-170. – ISBN 978-617-7109-99-9
613481
  Зварич І. Історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 59-68. – ISSN 1682-2366
613482
  Коваленко І.Г. Історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 48-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті є спроба проаналізувати історичний розвиток Партії зелених в незалежній Україні, її активну участь у виборах до Верховної Ради та на президентських виборах, вплив Партії зелених України на формування екологічної свідомості українців, заклики ...
613483
  Шеверєва В.Є. Історичний розвиток передвиборної агітації в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 227-234. – ISSN 0201-7245
613484
  Бабанли Р.Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 233-237. – ISSN 2219-5521
613485
  Гуцаленко У.О. Історичний розвиток поняття "контроль" та його етимологічне значення // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – С. 368-374. – ISBN 978-966-483-526-5
613486
  Рабійчук С.О. Історичний розвиток поняття "цінності" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 214-215. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
613487
  Медведєва О.А. Історичний розвиток поняття правового інституту концесій // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.72-76. – ISSN 0201-7245
613488
  Мухамєдова Е.Е. Історичний розвиток прав і свобод особи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
613489
  Циб О. Історичний розвиток права власності на землю та набуття нею форми товару // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 84-94.
613490
  Медведько О. Історичний розвиток правового статусу Генерального Прокурора України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 61-72. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
613491
  Третяк К.О. Історичний розвиток православної культової архітектури Київщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 79-81. – (Історія ; вип. 59/60)


  Присвячено історії церковного будівництва X - початку XX ст. на території Київської області. Дано загальну картину темпів будівництва в різні часи. Розглядаються характерні риси культової архітектури зазначених періодів.
613492
  Степурко С.І. Історичний розвиток принципу рівності сторін у цивільному судочинстві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 27-30. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Науковий аналіз історії виникнення і розвитку цивільних процесуальних норм, які регулювали порядок судового провадження для розв"язання життєвих конфліктів на ранніх етапах становлення української державності.
613493
  Гельфанд Й.А. Історичний розвиток радянських конституцій / Й.А. Гельфанд. – Київ, 1948. – 38с.
613494
  Смолярчук Р. Історичний розвиток регулювання правового режиму "колгоспних лісів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 231-233
613495
  Стельмах Г.Ю. Історичний розвиток сільських поселень на Україні / Г.Ю. Стельмах. – К., 1964. – 230с.
613496
  Марченко Т.Я. Історичний розвиток суфіксальних одиниць у слов"янському словотворенні // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 91-102. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
613497
  Шульга Л.В. Історичний розвиток та морально-етичні проблеми адвокатської таємниці // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 170-174
613498
  Майстер І.П. Історичний розвиток та особливості компенсації моральної шкоди як цивільно-правового інституту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2220-1394
613499
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613500
  Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу банкрутства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
613501
  Назаров І.В. Історичний розвиток та сучасна структура судової системи Німеччини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 173-181. – ISSN 2224-9281
613502
  Мережко О.О. Історичний розвиток та сучасний стан торгового права Німеччини // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 553-555. – ISSN 0896-2491
613503
  Метіль А. Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 259-263. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
613504
  Верхогляд В.Б. Історичний розвиток українсько-австрійських економічних відносин після проголошення незалежності України // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 26-30.
613505
  Бабенко Е.В. Історичний розвиток українського законодавства по пікетуванню // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 13-21. – ISSN 2617-5967
613506
  Охріменко Л. Історичний розвиток українського костюма і його регіональні особливості // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 73-80. – ISSN 1682-2366
613507
  Ющик О.І. Історичний розвиток уявлень про зміст покарання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 105-108. – (Правознавство ; Вип. 533). – ISSN 2221-173X
613508
  Шмагало Р. Історичний розвиток, структурування та методологія дизайн-освіти в Україні кінця XIX - середини XX століття // Нариси з історії українського дизайну XX століття : зб. статей / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва ; за заг. ред. акад. М.І. Яковлєва ; [редкол.: В.Д. Сидоренко (голова) та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 132-172. – ISBN 978-966-136-037-1
613509
  Мануйкін О. Історичний роман "Людолови" Зінаїди Тулуб як художній документ епохи // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 164-173. – ISBN 978-966-493-297-1
613510
  Алієва З. Історичний роман Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів": шляхи духовного поступу азербайджанців // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 6-10. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена роману Анатолія Зохраббекова "Країна вогнів", духовній історії азербайджанців, формуванню держави та релігії. Автор аналізує політичні, економічні й культурні досягнення уряду Ширваншахів.
613511
  Швачко К.К. Історичний роман в українській радянській літературі : Дис... канд. філолог.наук: / Швачко К.К.; КДУ ім. Т.Шевченка. Каф. історії укр. літ-ри. – Київ, 1953. – 409л.
613512
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 224л. – Бібліогр.: л. 193-224
613513
  Чужа Т.В. Історичний роман Г. Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.03 / Чужа Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
613514
  Калинчук А. Історичний роман Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський": поетологічні аспекти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 54-65. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
613515
  Шинкар І. Історичний роман П. Угляренка "Після довгої ночі"; актуальність проблематики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 139-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
613516
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
613517
  Шинкар І.П. Історичний роман П. Угляренка в контексті української літератури (закарпатський локус) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шинкар І.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 173 л. – Бібліогр.: л. 157-173
613518
  Волинець Ю. Історичний роман Павла Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницький…" та образ головного героя в ньому // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2010. – Вип. 9. – С. 75-88. – ISBN 978-966-493-187-5


  Стаття присвячена дослідженню образу гетьмана Богдана Хмельницького в історичному романі П.П. Білецького-Носенка "Зиновий Богдан Хмельницкий..." - першому романі на історичну тематику в укр. літ. Осмислюється також літературно-естетичний контекст ...
613519
  Гайворонська І. Історичний рохвиток мирного і компромісного вирішення кримінально-правових конфліктів на українських землях // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 105-109.
613520
  Владимиров В.М. Історичний рубіж у конкуренції традиційних та новітніх засобів масової комунікації // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 5-9


  Автор доводить, що 2008 рік розпочав якісно новий етап у розвитку інформаційної епохи, а саме - етап витіснення друкованої та "старої" електронної преси (радіо і телебачення) на нову, ту, що базується на інтернет-технологіях. Ці процеси набирають сили: ...
613521
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько. – К., 1973. – 215с.
613522
  Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за памьятами 14-18 ст / І.І. Слинько. – Чернівці, 1968. – 91с.
613523
  Іваницький А.І. Історичний синтаксис фольклору : проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики / Анатолій Іваницький ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 403, [1] с., [8] арк. фотогр. : іл., ноти. – Предм.-темат. покажч.: с. 382-392. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-382-207-5
613524
  Чирков О.А. Історичний складник української Вікіпедії у загальній тематичній структурі знань про Україну й українців // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 152-151
613525
   Історичний словник українського язика. – Харків-Київ : Держвидав України
Т. 1 : А - Ж. Зошит I (А - В). – 1930. – XXIV, 528 с.
613526
   Історичний словник українського язика. – Харків-Київ : Видавництво "Українська радянська енциклопедія"
Т. 1 : А-Ж. Зошит II (Г-Ж). – 1932. – 529-947 с.
613527
  Грунський М.К. Історичний словник української мови і робота над ним / Грунський М.К. – Київ, 1938. – [28] с. – Окр.відбиток
613528
  Білоусенко П. Історичний словотвір іменника на шляху від ілюстративного до пояснювального мовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 38-50. – ISSN 1682-3540


  Стаття присвячена історії вивченню словотвірної системи українського іменника, окремих фрагментів на різних синхронних зрізах та нинішньому періоду вивчення і виявлення нових елементів словотвірних систем і підсистем, принципів їх організації і ...
613529
  Геєць О. Історичний та сучасний погляди на надання безоплатної правової допомоги адвокатами // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 23-27
613530
  Капауз Р. Історичний та сціальний аспекти утвердження та становлення християнства на Волині // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 62-67
613531
  Бедрій М.М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обгрунтування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 99-102. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
613532
  Гринів Олег Історичний україноцентризм у теософічній концепції Лева Силенка // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 6 (316). – С. 59-64. – ISSN 0130-6936
613533
  Чечуй Е. Історичний факт і романтичний герой (Петровська тема у прозі О. Корніловича) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 153-158
613534
  Космина Віталій Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-61
613535
  Космина В. Історичний факт у цивілізаційному аналізі історії // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-62
613536
  Колесник В.Ф. Історичний факультет - ровесник університету // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 83-91.
613537
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
613538
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
613539
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
613540
  Слюсаренко А. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 43
613541
  Колесник В. Історичний факультет // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 43-44
613542
  Казьмирчук Г. Історичний факультет / Г. Казьмирчук, А. Слюсаренко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 10-32. – ISBN 96966-8060-04-0
613543
  Колесник В.Ф. Історичний факультет / В.Ф. Колесник, І.Н. Войцехівська // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 156-159. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
613544
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
613545
  Колесник В. Історичний факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Історичний факультет є одним з найстаріших у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Підготовка фахівців-істориків на стаціонарі здійснюється за чотирма спеціальностями: історія, етнологія, археологія, архівознавство. З усіх ...
613546
   Історичний факультет historia est magistra vitae "історія - вчителька життя" // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 52-55. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
613547
  Дем"яненко Б.Л. Історичний факультет в історичній ретроспективі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 12-24. – ISBN 978-966-308-217-2


  Розглядається історія становлення та зростання історичного факультету Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди, наукова робота на факультеті, інтеграція вузівської й академічної науки, здобутки аспірантів та студентів факультету. Спільно ...
613548
  Бабінський Д. Історичний факультет К-ПНУ імені Івана Огієнка доби державної незалежності Україні в оцінці сучасних українських науковців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 13. – С. 35-38
613549
   Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.). – Київ : Прайм-М, 2004. – 356 с. : іл. – ISBN 96966-8060-04-0
613550
  Латиш Ю.В. Історичний факультет Київського університету - осередок дослідження декабристського руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 82-85. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дослідження декабристського руху на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, проаналізовано внесок викладачів, аспірантів та студентів факультету у вивчення проблеми. In this article the author ...
613551
  Патриляк І. Історичний факультет Київського університету на шляху з минулого в майбутнє. КНУ імені Тараса Шевченка - 185 // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 73). – С. 9
613552
  Кізченко А.Ф. Історичний факультет Київського університету у ювілейному році // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 3-14. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
613553
   Історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка (1940-2000) : Ювілейна книга. – Львів, 2000. – 18, 293c. – ISBN 966-613-045-9
613554
  Макарчук С. Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 42-54. – (Серія історична ; вип. 50). – ISSN 2078-6107
613555
  Кравченко П. Історичний факультет на зламі століть (до 100-річчя з дня заснування) / П. Кравченко, Я. Блоха // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 40. – С. 146-178. – ISSN 2075-1443
613556
  Колесник В.Ф. Історичний факультет на межі епох: здобутки і перспективи розвитку історичної науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ф. Колесник, І.К. Патриляк // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 20-21
613557
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету : біобібліографічний довідник / М.В. Олашин ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгрод. нац. ун-т" ; [бібліогр. ред. О.Д. Закривидорога ; відп. за вип. І.О. Мандрик]. – Ужгород : Гражда, 2010. – 440 с. – ISBN 978-966-176-028-7
613558
  Олашин М.В. Історичний факультет Ужгородського національного університету (1945-2007) : короткий історичний нарис та довідкові матеріали / М.В. Олашин; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Гражда, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8924-40-8
613559
   Історичний факультет.Програми вступних іспитів до аспірантури : 07.00.01-історія України;07.00.02-всесвітня історія;07.00.04-археологія;07.00.05 -етнологія;07.00.06 -історіографія,джерелознавство та спец. історичні дисципліни. – Київ : Київський університет, 2001. – 95с.
613560
  Олашин М.В. Історичний факультет: здобутки, пріоритети, перспективи // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 4-32. – (Історія ; Вип. 25)


  Основні етапи розвитку історичного факультету Ужгородського національного уніврситету.
613561
  Волинський П.К. Історичний характер розвитку літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1958. – 23с.
613562
  Кіт В. Історичний характер та періодизація розвитку бюджетних відносин // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 55-61. – ISSN 2078-5860
613563
  Атрошенко Г. Історичний хронотоп в оповіданнях Адріана Кащенка для дітей / Г. Атрошенко, Т. Батанцева // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 3-8. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
613564
  Звіряка А.І. Історичний центр портового міста Одеси як об"єкт, що занесений до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 80-83. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена нерухомій культурній спадщині історичного центру м. Одеси в контексті його включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
613565
  Курбатов С. Історичний час у дзеркалах Хорхе Луїса Борхеса. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 3. – С.143-154.
613566
  Канівець Б.А. Історичний час у творчості Ф. Броделя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 68-69
613567
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Дис...канд.філософ.наук: 09.00.08 / Курбатов Сергій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
613568
  Курбатов Сергій Володимирович Історичний час як детермінанта творчого процесу : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Курбатов С.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
613569
  Веретюк Т. Історичний час як домінантна категорія у збірці Ігоря Муратова "Розчахнута брама" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – C. 137-141. – ISSN 2307-2261
613570
  Денисова Т. Історичний часопростір / міфічний хронотоп України у чужому мультікультурному контексті США (А. Мельничук "Що розказано") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 62-71
613571
  Казьмирчук Г.Д. Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш, А.Ф. Мінгазутдінов // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 5-9. – ISBN 978-966-171-414-3


  Історія кафедри історії для гуманітарних факультетів КНУ імені Тараса Шевченка.
613572
  Якунічева А.Ю. Історичний шлях консалтингових та дорадчих послуг в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2012. – С. 340-346. – (Економічні науки ; № 4 (20))
613573
  Петрова Н.М. Історичний шлях розвитку інституту давності звільнення від кримінальної відповідальності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 139-143. – ISSN 0201-7245
613574
  Головач Н.М. Історичний шлях трансформаційних процесів релігійної свідомості // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 226-231
613575
  Воронин О. Історичний шлях УАПЦ / Олександер Воронин ; Укр. Православне Т-во св. Андрія Первозваного. – Кенсінгтон : Воскресіння, 1992. – 134, [2] с. : іл.


  У пр. № 1694759 напис: ВША Стефанові і Людмилі Голибонь з найкращими побажаннями. Підпис (О. Воронин).
613576
  Машталір В. Історичний шлях Українського державного військового музею (1917 - 1920 роки) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 294-300. – ISBN 978-617-7062-20-1
613577
  Парахіна М.В. Історичний шлях українського культуро творення (теоретичні засади) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 26-31. – (Серія "Історичні науки")
613578
  Салапатов В. Історичний шлях: від природничого відділення до навчально-наукового інституту природничих наук / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 39-45. – ISSN 1682-2366


  Інститут природничих наук Черкаського нац. ун-ту з 1921 року і донині.
613579
  Мороз Є. Історичний, гендерний та соціокультурний виміри культурного капіталу в теоретичних соціологічних дослідженнях // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 323-324
613580
  Гула Р.В. Історичний, географічний та етнічний аспекти єврейського питання в Російській імперії в редакторській політиці газети "Киевлянин" у 1900-1914 рр. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 92-94. – ISSN 2076-1554
613581
  Іванчишен В. Історичними шляхами Слобожанщини // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 75-76. – ISSN 0130-6936
613582
  Станіславська К.І. Історичних шлях розвитку графіті як культурно-мистецької форми сучасного міста // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 238-245
613583
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект
613584
  Горбань А. Історичні алюзії та іронічний підтекст в "Енеїді" І. Котляревського: колоніальний аспект
613585
  Андрєєв В. Історичні альтернативи: історіографічні міркування одного реципієнта // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 191-200
613586
  Бачун Л. Історичні антропоніми у романі Юрія Горліса-Горського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 5-8. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
613587
  Бевз О.В. Історичні ареали населених місць: поняття , юридичні ознаки та їх закріплення в українському законодавстві // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 218-225. – ISSN 0201-7245
613588
  Ткачук В. Історичні аспекти (порівняльний аналіз) вирішення проблем виконання кримінальних покарань, не пов"язаних з позбавленням волі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 26-30
613589
  Волощук Р.Є. Історичні аспекти адміністрування податків // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 156-166
613590
  Ковальчук Т.І. Історичні аспекти аналізу педагогічних інновацій у системі освіти / Т.І. Ковальчук, Ю. Тернова // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 17-24. – ISBN 966-8847-12-1
613591
  Третьяков Дмитро Історичні аспекти боротьби з хабарництвом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 110-114
613592
  Рудейчук С.В. Історичні аспекти бухгалтерського обліку облігацій // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 159-161. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236


  Розглянуто передумови виникнення та історичні етапи розвитку облігацій, особливості їх бухгалтерського відображення в ретроспективі.
613593
  Тютюнник Т. Історичні аспекти вивчення особливостей механізму слідоутворення при дослідженні вогнепальної зброї // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 140-143.
613594
  Бааджи Н.А. Історичні аспекти виникнення адміністративного розсуду // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 197-199. – ISSN 2312-928X
613595
  Томчук О.А. Історичні аспекти виникнення волонтерського руху на допомогу Збройним Силам України у 2014 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 207-215. – ISSN 2313-5603
613596
  Калюжний Р.А. Історичні аспекти виникнення політичних партій та деякі обмеження щодо їх утворення і діяльності / Р.А. Калюжний, І.Г. Андрущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 31-40.
613597
  Боринець С.Я. Історичні аспекти виникнення та еволюціїї форм державних запозичень / С.Я. Боринець, Л.В. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 15-17
613598
  Царьов Ю.О. Історичні аспекти державного врегулювання процесів договірно-правового оформлення кордону між Сполученими Штатами Америки та Канадою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.119-121
613599
  Матяж Світлана Історичні аспекти державного регулювання меценатської діяльності в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 2 (2). – С. 109-117
613600
  Боклаг В.А. Історичні аспекти державного управління земельними ресурсами в Україні : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 52-56. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
613601
  Скомаров О. Історичні аспекти діяльності правоохоронних органів з протидії корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 116-122. – ISSN 2311-6676
613602
  Афанасенко С.І. Історичні аспекти дослідження кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 120-122. – ISSN 2312-928X
613603
  Миколаєць А.П. Історичні аспекти ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 116-118. – ISSN 2306-6814
613604
  Вісин О.О. Історичні аспекти зародження телебачення // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 297-301
613605
  Благовісний С.Г. Історичні аспекти інституту спадкового права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 28-32
613606
  Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-14.
613607
  Глущенко І.В. Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень / І.В. Глущенко, А.В. Дрозд // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 60-70. – ISSN 2222-5374
613608
  Кравченко О.В. Історичні аспекти культурної політики України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 13-21
613609
  Гвоздецький В.Д. Історичні аспекти міжнародного оподаткування // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 96-100
613610
  Степанюк А.А. Історичні аспекти міжнародного приватного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 63-74. – ISSN 0201-7245
613611
  Орєхова Л.І. Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 193-198. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Зміст статті доводить, що вивчення наукового педагогічного спадку вчених попередніх поколінь може сприяти успішному вирішенню поставлених питань. Зокрема, орієнтуючись на лінгводидактичну систему Івана Огієнка, педагогічну систему Антона Макаренка, які ...
613612
  Луценко І.О. Історичні аспекти моральності офіцера // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Досліджується історичний досвід становлення та розвитку офіцерської честі як однієї зі складових особистості офіцера.
613613
  Школьний В. Історичні аспекти організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 129-133
613614
  Шинкаренко В.В. Історичні аспекти патріотичного виховання в зарубіжних країнах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 141-142. – ISSN 2076-1554
613615
  Іванців О. Історичні аспекти підготовки фахівців-біологів в Україні в ХІХ ст. / О. Іванців, В. Іванців // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 172-177. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X


  В Університеті Св. Володимира до створення спеціалізованих кафедр біологічного профілю фахові предмети викладали на фізико-математичному відділенні філософського факультету. Перший ректор університету М. Максимович був автором багатьох підручників з ...
613616
  Мусійчук І.М. Історичні аспекти появи та укладення податкових угод // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 1 (7). – С. 25-28.
613617
  Медведєва Н. Історичні аспекти правового регулювання гірничої концесії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-91.
613618
  Александров Д. Історичні аспекти правового регулювання управління активами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 86-90
613619
  Безносюк О.О. Історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 274-278


  У статті розглянуто історичні аспекти процесу підготовки офіцерів запасу від підготовки резерву командного складу з числа студентів на базі цивільних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів запропонованих у 1925 році до початку 90-х років. В ...
613620
  Бондаренко В.Л. Історичні аспекти процесу створення й діяльності комунальних банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 114-117. – Бібліогр.: 12 назв
613621
  Купрійчук Г.М. Історичні аспекти розвитку аграрного права з середини XIX ст. до 1930-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 373-377
613622
  Лозинський Р. Історичні аспекти розвитку географії туризму / Р. Лозинський, Ю. Шивала // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 120-126. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
613623
  Курило Т. Історичні аспекти розвитку державницького підходу в охороні здоров"я та підготовці кадрів цієї галузі на теренах України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 216-232
613624
   Історичні аспекти розвитку ерготерапії у Франції / М. Данилевич, О. Романчук, Р. Коваль, Н. Базиляк // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 96-101. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Тлумачення понять "Ерготерапія" і "ерготерапевт" змінювалися і розширювалися разом з розвитком галузі. Інтенсивний розвиток ерготерапії у Франції відбувалося в ХХ столітті. У цей час були створені перші спеціалізовані установи з метою підготовки ...
613625
  Федотова О. Історичні аспекти розвитку законодавства про правовий режим земель водного транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 134-137


  У статті досліджуються розвиток законодавства про правовий режим земель водного транспорту, підходи, які можна запозичити на сучасному етапі правового регулювання відповідних відносин.
613626
  Крижний О.М. Історичні аспекти розвитку законодавства України щодо кримінально-правової охорони прав на об"єкти інтелектуальної власності // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 76. – С. 145-151. – ISSN 0201-7245
613627
  Кобець Є.А. Історичні аспекти розвитку інтеграції, її форми та напрями // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 129-133. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
613628
  Омельчук О.М. Історичні аспекти розвитку концепції правової поведінки у теоріях соціальної дії // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 6-12. – (0). – ISSN 2078-9165
613629
  Бацуровська І. Історичні аспекти розвитку масових відкритих он-лайн курсів у вищій освіті // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 250-258. – ISSN 2312-5993
613630
  Юрнюк С. Історичні аспекти розвитку медичного права / С. Юрнюк, С. Савка, А. Ткач // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 153-155. – ISSN 2311-9896
613631
  Озимовська А.В. Історичні аспекти розвитку мистецької педагогіки на Поділлі // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 80-84. – ISSN 2413-5402
613632
  Вен Н Ф.Д. Історичні аспекти розвитку народної освіти Лівії / Фітурі Дау Наср Вен // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 217-222. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
613633
  Мирославський С.В. Історичні аспекти розвитку нормативного регулювання боргових цінних паперів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 114-117. – ISSN 1563-3349
613634
  Петрицька О.С. Історичні аспекти розвитку оподаткування в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
613635
  Малишкін О. Історичні аспекти розвитку податкового обліку в Україні: методика та побудова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
613636
  Черевик Н.В. Історичні аспекти розвитку податкової системи та її вплив на податковий облік // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 274-278. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
613637
  Гринь Т.Г. Історичні аспекти розвитку працевлаштування в період античності і до кінця ХІХ століття // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 159-165. – ISSN 2222-5374
613638
  Сухобокова О.О. Історичні аспекти розвитку промисловості Французького Алжиру напередодні та під час війни за незалежність / О.О. Сухобокова, Є.В. Брагар // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 133-137. – ISSN 2076-1554
613639
  Галай Ю. Історичні аспекти розвитку форм державного правління в Україні // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
613640
  Чубар Т.М. Історичні аспекти розвитку французького законодавства про банкрутство в частині впровадження заліку взаємних однорідних вимог // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-69.
613641
   Історичні аспекти розвитку шкільної гігієни (за ретроспективним аналізом основних етапів життя та діяльності професора Добровольського К.Е.) / Н.С. Полька, Л.А. Стасюк, Р.Т. Бевз, М.М. Баранова, О.В. Швагер // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84-94


  1914 призначений зав. каф. заг. гігієни Ун-ту св. Володимира і залишався її кер. при реорганізації мед. ф-ту і створенні Київ. мед. ін-ту до 1922.
613642
  Пилипчук В.Г. Історичні аспекти розробки і впровадження наукової спеціальності 12.00.13 - "інформаційне право; право інтелектуальної власності" / В.Г. Пилипчук, М.В. Беланюк // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 5-14


  Висвітлюються історичні аспекти розробки та проблеми впровадження в Україні нової наукової спеціальності 12.00.13 – "інформаційне право; право інтелектуальної власності".
613643
  Остап"юк М.Я. Історичні аспекти становлення і розвитку бухгалтерської науки в Україні кінця ХVIII - початку ХХІ століть / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 86-93. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
613644
  Левчишина О.Л. Історичні аспекти становлення інституту саморегулівних організацій в Україні та зарубіжних країнах // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7293-17-9
613645
  Леськів С.Р. Історичні аспекти становлення інституту суддівського самоврядування в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2220-1394
613646
  Чупрій Л.В. Історичні аспекти становлення концепту "Між"моря" в контексті українського державотворення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 415-419. – ISSN 2076-1554


  Серед українських дослідників прихильниками ідеї "Між"моря" слід назвати С.Рудницького, М. Грушевського, Ю.Липи та інш.
613647
  Маліновська О.Я. Історичні аспекти становлення кредитних спілок у світі та в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто основні передумови виникнення кредитних спілок. Розкрито суть поняття "кредитна кооперація" як історичної основи створення кредитних спілок. Проаналізовано основні історичні аспекти розвитку кооперативного руху та запропоновано ...
613648
  Мезенцева Н.Б. Історичні аспекти становлення медичного права, еволюція відмінностей права і моралі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-32. – Бібліогр.: 10 назв
613649
  Мацьків К.І. Історичні аспекти становлення митної справи // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 278-282. – ISBN 978-617-7363-7-0
613650
  Петрученко К.І. Історичні аспекти становлення нормативно-правових актів місцевого самоврядування як джерел права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19. – ISSN 2220-1394
613651
  Федоришина Л.М. Історичні аспекти становлення поштової служби України та її взаємодії з митницею // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 30-41. – ISSN 2308-1988


  Проаналізовано взаємозв’язок поштової служби із митницею і з’ясовано, що їх становлення й розвиток відбувалися практично паралельно: розвиток міжнародної торгівлі сприяв формуванню основ митної політики (ще за часів античності); налагодження сполучення ...
613652
  Палієнко О. Історичні аспекти становлення та розвитку вітчизняної геронтології: внесок академіка В. В. Фролькіса у наукові пошуки механізмів старіння та засобів продовження тривалості життя // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 159-163. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізовані наукові праці відомого українського геронтолога В.В.Фролькіса з проблеми механізмів старіння та пошуку засобів подовження життя. В статье проанализированы научные труды известного украинского геронтолога В.В.Фролькиса по ...
613653
  Ільїн Л.В. Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинскої області / Л.В. Ільїн, М.М. Ляшук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 142-148 : Табл., рис. – Бібліогр.: 39 назв
613654
  Лопатинський Ю.М. Історичні аспекти становлення та розвитку методологічних засад державного регулювання економіки / Ю.М. Лопатинський, В.В. Кіндзерський // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2015. – № 1 (1). – С. 16-26
613655
  Хоменко О. Історичні аспекти становлення українознавчої методології дослідження художньої словесності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 54-59


  У статті аналізуються історичні аспекти становлення методології дослідження художньої словесності як однієї з визначальних напрямків українознавчого наукового пошуку. У проекції на фундаментальні дослідження М. Максимовича, І. Франка, О. Потебні, М. ...
613656
  Стефанчук Р. Історичні аспекти створення Галицького цивільного кодексу 1797 року / Р. Стефанчук, О. Блажівська // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 4 (37). – С. 42-48. – ISSN 2311-6676
613657
  Бондаренко Ю.Г. Історичні аспекти створення і дослідження природно-заповідних об’єктів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 297-302. – ISSN 1729-360Х
613658
  Гарбуз Т. Історичні аспекти створення та розвитку системи державної охорони об"єктів промислової власності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 24-27
613659
  Мусійчук І. Історичні аспекти створення та укладання міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-9
613660
  Столярчук Н.М. Історичні аспекти сутності категорії "інноваційна діяльність" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 144-149. – ISSN 2221-1055
613661
  Кислова Л.А. Історичні аспекти та концептуальні основи сталого розвитку // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 1. – С. 20-24. – ISSN 1993-0259
613662
  Дзюбленко І. Історичні аспекти та передумови розвитку туризму в Європейському регіоні / І. Дзюбленко, В. Сеничич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 163-173. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
613663
  Фурдичко О.І. Історичні аспекти та перспективи розвитку лікарського рослинництва в Україні / О.І. Фурдичко, Ю.А. Никитюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 10-15. – ISSN 2077-4893
613664
  Струтинська В.М. Історичні аспекти та сучасний стан досліджень термічного та льодового режимів річок / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 77-84.
613665
  Клименко О.М. Історичні аспекти та сучасні тенденції розвитку інституту примусового відчуження об"єктів права приватної власності в інтересах суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 52-58
613666
  Разумний В.В. Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин сучасності / В.В. Разумний, О.С. Саражина // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 174-181
613667
  Іваневич Л.А. Історичні аспекти у працях подолянина Костя Широцького // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 32-41. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
613668
  Іваненко О.І. Історичні аспекти українського кредитно-кооперативного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається поступове становлення українського кредитного руху із початку його зародження до наших часів, порядок розвитку та організації кредитної кооперативної статистики, влив економічної політики на розвиток української кредитної ...
613669
  Назаренко В. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 48-51
613670
  Соломаха Т.Д. Історичні аспекти фітоценотичних досліджень синантропної рослинності України / Т.Д. Соломаха, О.В. Костильов, В.А. Соломаха // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 561-566. – ISBN 978-966-2303-13-1
613671
  Приходько О. Історичні аспекти формування PABLIC RELATIONS / О. Приходько, Л. Сікорська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 240-247. – ISBN 978-617-7768-14-1
613672
  Сорочко Є.О. Історичні аспекти формування і розвитку інституту оскарження в адміністративно-деліктному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 72-76. – ISSN 2220-1394
613673
  Чорна Л.О. Історичні аспекти формування мережі природних заповідників в Україні та їх трансформація (1920-1930-ті рр.) // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 1. – С. 75-82. – ISSN 1729-7184
613674
  Ящук Т.С. Історичні аспекти формування помісного масиву червоної польської породи в Україні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 73-81 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
613675
  Луц Д.М. Історичні аспекти формування права власності на об"єкти флори і фауни на теренах України у ХІ-ХХ століттях // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 96-101. – (Юридичні науки ; № 3)
613676
  Сокиринська О.А. Історичні аспекти формування предмета криміналістики та понятя сліду у криміналістиці // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.20-23
613677
  Опря Є.А. Історичні аспекти формування та розвитку податкової системи в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 375-379. – (Право. Економіка. Управління)
613678
  Козакова О.М. Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України XVIII-XIX ст.) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 47-55 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
613679
   Історичні видання Української Академії наук у Києві. – 23с.
613680
   Історичні видання Української Академії Наук у Києві 1926-1927 р. : Бібліографія. – [Київ] : б. в. – 23 с.
613681
  Бучма О.В. Історичні виміри українського державо- і правотворення / О.В. Бучма, О.В. Токарчук // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 272-274. – ISSN 2306-9082
613682
  Пахарєв А.Д. Історичні витоки виникнення та еволюція політичних еліт в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 19-23. – ISSN 0868-8117
613683
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний; Ін-т українознавства Київського ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Київське братство, 1997. – 124с.
613684
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва / Ю.С. Фігурний. – 2-е видання. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 124с. – ISBN 966-7419-48-7
613685
  Гультай М.М. Історичні витоки вітчизняного конституціоналізму: звичаї, традиції, пам"ятки права та філософські концепції : монографія / М.М. Гультай. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 218-239. – ISBN 978-966-667-699-6
613686
  Сергійчук В. Історичні витоки волинської трагедії 1943 року // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Український інститут воєнної історії". – Київ, 2003. – № 3/4 (9/10). – С. 23-39
613687
  Сич М.А. Історичні витоки гарантій депутатської діяльності у вітчизняній політико-правовій практиці на початку XX століття // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 229-241. – ISSN 1993-0941
613688
  Реєнт О.О. Історичні витоки депутатської недоторканності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 102-111.
613689
  Бишевець О. Історичні витоки застосування тактичних прийомів у сфері судочинства (на основі дослідження "Прав, за якими судиться малоросійський народ" 1743 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу положень першого кодексу українського права досліджено історичний аспект формування та застосування тактичних прийомів як засобів розв"язання завдань у сфері судочинства. On the basis of the first ukrainian law code analysis the ...
613690
  Черняк Н.П. Історичні витоки захисту прав і свобод людини і громадянина у кримінальному судочинстві: міжнародні аспекти // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 165-168. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
613691
  Клецька Т.С. Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 123-129. – ISSN 2415-7422


  М.Є. Ващенка-Захарченка було запрошено до викладання теорії ймовірностей в Київському університеті в якості приват-доцента з ІІ семестру 1863-1864 навчального року. Перший в Україні підручник з теорії ймовірностей опублікував в 1878 році учень і колега ...
613692
  Сердюк С.С. Історичні витоки пожежно-технічної експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 332-334
613693
  Ситник О. Історичні витоки російсько-української війни 2014 – 2017 років // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 71-81. – ISSN 2519-058X
613694
  Данченко І. Історичні витоки становлення Російської Федерації у якості провідної енергетичної держави світу // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 18-19
613695
  Жуленков О.В. Історичні витоки сучасного методологічного дискурсу про інтегральний підхід // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 128-135. – (Серія "Гуманітарні студії")
613696
  Остафійчук Г. Історичні витоки сучасного поняття корупції / Г. Остафійчук, К. Колесник // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 47-53.
613697
  Кравченко О.О. Історичні витоки та еволюції інституту омбудсмана // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 76-78. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
613698
  Тимошик М.С. Історичні витоки та етапи розвитку давньої рукописної книги в світі : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
613699
  Залізняк Л. Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014-2016 рр. // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (60). – C. 26-39. – ISSN 2413-7065
613700
  Крисаченко В.С. Історичні витоки українського етносу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 366-392
613701
  Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства : Нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі / Науково-дослідний ін-тут українознавства; МОНУ; Юрій Фігурний. – Київ : Стилос, 2004. – 308 с. – ISBN 966-8518-00-4
613702
  Савченко І. Історичні витоки української пунктуації // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65. – ISSN 0869-3595
613703
  Пальченкова В.М. Історичні витоки участі церкви у діяльності пенітенціарної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 182-186. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
613704
  Ступак Ф.Я. Історичні витоки феномену благодійності // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 29-35. – ISBN 978-966-920-241-3
613705
  Толкачова Н.Є. Історичні витоки формування звичаєвих основ судово-процесуального права на землях України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 95-99
613706
  Толкачова Н. Історичні витоки формування основ судово-процесуального права на землях України в княжу добу (IX-XIV ст.) // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-27.
613707
  Заярний О.А. Історичні витоки формування поняття адміністративного інформаційного правопорушення // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 106-110. – ISBN 978-617-7293-17-9
613708
  Полуденко С.В. Історичні відмінності українського та російського менталітетів // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 26-32. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
613709
  Будьонний Іван Історичні відомості про каміни та коминярів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 21-24 : фото
613710
  Карпин Ольга Миколаївна Історичні вікторини на уроках історії України у 8 класі, або Ще раз про дидактичні ігри на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 33-38
613711
  Чабан Т.В. Історичні віхи боротьби з інфекційними хворобами на півдні України та перша кафедра інфекційних хвороб / Т.В. Чабан, Б.М. Пясецький // Інфекційні хвороби : всеукраїнський науково-практичний медичний журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; Ін-т епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України ; голов. ред. М.А. Андрейчик ; редкол.: Н.А. Васильєва, Ж.І. Возіанова, О.П. Волосовець [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 4 (86). – C. 90-95. – ISSN 1681-2727


  "З 1872 р. в Одеській міській лікарні працював прозектором Георгій Миколайович Мінх. В 1874 р. у досвіді самозараження кров"ю хворого на поворотний тиф він довів заразливість її. Встановив, що дві форми сибірської виразки - кишкова і легенева - мають ...
613712
  Тімець Оксана Історичні віхи професійної підготовки майбутніх вчителів географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 26-34. – Бібліогр.: 16 назв
613713
  Калиниш В.В. Історичні віхи розвитку фізіології праці в Україні / В.В. Калиниш, Г.Ю. Пишнов // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 26-34


  "Слід особливо підкреслити, що для становлення інституту і взагалі розвитку фундаментального напряму фізіології науки, залучення академіка В.Ю. Чаговця до завідування лабораторії фізіології праці, який за фактом був фундатором та науковим керівником ...
613714
  Сливка М.І. Історичні власні назви як реалії в українсько-англійському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 215-220
613715
  Якубова Т. Історичні впливи турецько-татарського прикордоння на формування ментальності польської шляхти та українського козацтва (XVI-XVII ст.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 166-169. – ISBN 978-966-439-147-1
613716
  Гломозда К.Ю. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України / К.Ю. Гломозда, Д.Б. Яневський // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 26-60


  Українська національна символіка: походження, традиції, доля.
613717
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
613718
  Павлік О. Історичні джерела виникнення та розвитку законодавства щодо потерпілих від злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
613719
  Стасюк Ю.М. Історичні джерела про участь добровольчих батальйонів в антитерористичній операції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 125-130. – ISSN 2076-1554
613720
   Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова думка
Вип. 4. – 1969
613721
  Піоро І.С. Історичні джерела та література про середньовічних таврів і скіфів у Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 75-80. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматривается вопрос о существовании средневековых тавров и скифов в Крыму. На основании изучения письменных источников и археологического материала автор приходит к выводу, что предложенные в исторической литературе концепции о продолжении ...
613722
  Паньків У.Л. Історичні джерела українських лексичних латинізмів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 386-391
613723
  Гетьман З.О. Історичні діалекти іспанської мови у формуванні сучасної мовної картини Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 226-229. – ISBN 966-594-420-7
613724
  Попов В. Історичні долі філософії технократизму у ХХ сторіччі // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.37-57
613725
  Ковпаненко Н.Г. Історичні дослідження архітектурно-мистецької спадщини України в другій половині XIX -на початку XX ст. // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 50-72. – ISBN 966-531-142-5
613726
  Бубенок О.Б. Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. Кримського НАН України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-73. – ISSN 1608-0599
613727
  Зайцева З.І. Історичні дослідження в Українському Науковому Товаристві до Першої світової війни (1907-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 24-25. – (Історія ; вип. 63/64)


  Визначаються основні напрями історичних досліджень в Українському Науковому Товаристві в 1907-1914 рр.
613728
  В"яла О Історичні дослідження Володимира Піскорського / О В"яла, // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 126-129
613729
  Заболотна І.М. Історичні дослідження М. Максимовича в оцінці І. Крип"якевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-102. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внесок М. Максимовича в українську історіографію у висвітленні діяльності видатного українського історика І. Крип"якевича. The objekt of article is determination the role of M. Maksimovich in the historiography in the view of outstanding ...
613730
  Казьмирчук Г.Д. Історичні дослідження на кафедрі історії для гуманітарних факультетів на зламі ХХ і ХХІ століть / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-17. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток історичної науки на кафедрі історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету ім. Тараса Шевченка після проголошення незалежної України, проаналізовано науковий доробок співробітників кафедри. The article ...
613731
  Левченко В.В. Історичні дослідження професорсько-викладацького складу Одеського інституту народної освіти (1920-1930 р.р.): напрями і традиції // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України; Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 10. – С. 211-223. – ISBN 978-966-623-661-9
613732
  Луняк Є. Історичні дослідження українського козацтва у Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто стан ознайомлення французької громадськості з Україною, проаналізовано причини цікавості французів до постаті запорозького козака на тлі історичних взаємин України та Франції. Автор простежує еволюцію французьких історичних ...
613733
  Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об"єктивні оцінки : (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920-х - 30-х рр.: історіографія) / В.П. Коцур. – Київ : Наукова думка, 1998. – 506с. – ISBN 966-00-0507-5
613734
  Кочерга І. Історичні драми / І. Кочерга. – Київ : Мистецтво, 1948. – 323с.
613735
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи. – ISBN 5-7707-6483-Х, 5-7707-6484-8
Т. 1. – 1994. – 554 с.
613736
  Лисяк-Рудницький Історичні есе / Лисяк-Рудницький. – В 2 т. – Київ : Основи
Т. 2. – 1994. – 559с.
613737
  Поліщук О. Історичні етапи виникнення та розвитку міжнародної трудової міграції, її правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 94-98.
613738
  Гусар Л. Історичні етапи правового закріплення інституту необхідної оборони / Л. Гусар, О. Боднарук // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 112-119
613739
  Піонтковська Т.В. Історичні етапи розвитку неформальної логіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
613740
  Кіндюк К.Б. Історичні етапи розвитку соціологічного підходу в юридичній науці // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 162-165. – ISBN 978-966-97457-5-0
613741
  Патик Л.Л. Історичні етапи розвитку та становлення системи паспортної реєстрації України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 7. – С. 38-39
613742
  Духовна О. Історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні етапи становлення інституту місцевих запозичень в Україні. За результатами проведеного дослідження запропоновано ряд змін в чинне законодавство України в сфері здійснення запозичень до місцевих бюджетів. Исследовано исторические ...
613743
  Растегар І. Історичні етапи становлення преси Ірану // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 125-129


  У статті розглядаються основні етапи розвитку преси в Ірані. З погляду на те, що її діяльність залежить від суспільно-політичних процесів, а також вона с невід"ємною частиною історії країни, журналістику можна розділити на давньоіранську та ...
613744
  Косткіна Ю.О. Історичні етапи становленя та розвитку Вищої ради правосуддя // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 167-169. – ISBN 978-617-616-075-5
613745
  Єніна-Березовська Історичні етапи ухалення від сплати податків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 151-155. – ISSN 1818-2682
613746
   Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу // Етнічна історія України : навчальний посібник / С.А. Макарчук. – Київ : Знання, 2008. – С. 363-385. – ISBN 978-966-346-409-1
613747
   Історичні етюди - для сучасності 2017 : наук.-дослідн. роботи учнів-членів Дніпропетров. від-ня Малої академії наук України / Укр. ін-т вивчення Голоксту "Ткума" ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; Комун. позашк. навч. заклад "Мала акад. наук учнів. молоді" Дніпропетров. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження"), 2017. – 319. [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Вивчення історії Голокосту в Україні для формування атмосфери толернатності = The Holocaust Studies in Ukraine for Toleranty Society Formation : спільний проект Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем). – ISBN 978-966-383-868-7
613748
   Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – 255, [1] с. – Кн. видана в рамках проекту "Вивчення Голокосту в Україні для формування атмосфери толерантності" Укр. ін-ту вивчення Голокосту "Ткума" та Яд Вашем. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-981-012-0
613749
  Левітас Ф.Л. Історичні етюди до ювілею В. Винниченка // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 83-87


  У статті йдеться про політичну й державотворчу діяльність видатного українського діяча ХХ століття Володимира Кириловича Винниченка. Публікація містить маловідомі факти й документи з епістолярних джерел Центрального державного архіву вищих органів ...
613750
  Тараманов Д.Д. Історичні журнали 20-х років. / Д.Д. Тараманов. – Х., 1968. – 31с.
613751
  Ясінський М.М. Історичні закономірності розвитку етнічно-культурних клубів Галичини кінця XIX - початку XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 46-49. – ISSN 2077-1800
613752
  Краснова М. Історичні засади законодавства про компенсацію екологічної шкоди (з давніх часів і до кінця XIX ст.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 149-155. – ISSN 0132-1331
613753
  Парахіна М. Історичні засади консолідації та розвитку української нації: досвід, проблеми, пропозиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються ключові напрацювання вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі дослідження та розкриття основних теорій нації та націоналізму. Висвітлено магістральні й найхарактерніші науково-теоретичні розробки щодо походження та розвитку націй, і ...
613754
  Калакура Я.С. Історичні засади українознавства / Ярослав Калакура ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ, 2007. – 381 с.
613755
  Добоні М.І. Історичні засади формування образної системи роману П.П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 291-297


  У статті розглянуто історичні засади формування образної системи роману П. П. Білецького-Носенка «Зиновій Богдан Хмельницький». Особлива увага звертається на образ Богдана Хмельницького. В статье рассмотрено исторические основы формирования образной ...
613756
  Аверочкіна Т.В. Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 88-93
613757
   Історичні зв"язки слов"янських народів. – К., 1963. – 294с.
613758
  Плахоніна Олена Володимирівна Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Плахоніна О.В.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
613759
  Сокур І.Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. / І.Т. Сокур. – К., 1961. – 84с.
613760
  Мартинов А.Ю. Історичні знання в умовах глобалізації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 181-190. – ISSN 0130-5247
613761
  Труба Р. Історичні знання у науковій спадщині та громадській діяльності Омеляна Терлецького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 29-33
613762
  Сумцов М.Ф. Історичні зразки українського літературного єднання / М.Сумцов. – У Київі (КиївЇ : [Друк Н.Т. Корчак-Новицького], 1907. – 8 с. – Отбитка з журналу: Україна. 1907, т. 3, кн. 7–8, с. 212–217


  т. 3, кн. 7–8, с. 212–217
613763
  Сумцов М. Історичні зразки українського літературного єднання / проф. М. Сумцов. – Черкаси : Вид. Т-во "Сіяч", 1918. – 14 с. – Одбитка з журналу "Україна"
613764
   Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця : ДонНУ, 1999-. – ISSN 2079-1828
№ 1/2 (55/56), листопад. – 2014. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
613765
  Васіна Г. Історичні і правові аспекти витоків адміністративного права України та Іспанії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 188-192. – ISSN 2663-5313
613766
  Бевз Т.А. Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (65), травень - червень. – С. 53-85
613767
  Гайворонський Є.П. Історичні й культурні цінності як предмет контрабанди // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 181-187. – ISSN 0201-7245
613768
  Панкратов О. Історичні й організаційні передумови становлення та розвитку національної теорії фізичного виховання молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.105-110
613769
  Дроб"язко В.С. Історичні й теоретичні аспекти Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів : монографія / [Дроб"язко В.С.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 120, [2] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISBN 978-617-696-742-2
613770
  Погребенник В. Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка
613771
  Ісаєв Д.В. Історичні карти й сім типів невизначеності // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 42-48 : мал. – Бібліогр.: 21 назв
613772
  Даценко Л.М. Історичні картографічні твори у сфері новітніх інформаційних технологій / Л.М. Даценко, Т.В. Кардаш // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  Стаття присвячена питанням дослідження сучасних представлень історичних карт в Інтернеті. Розглянуто залучення веб-ресурсів та ГІС-технологій у дослідження історичних карт, накопичення ресурсів з можливостями їх аналізу та розповсюдження отриманої ...
613773
  Янкова Н.І. Історичні коди у творчості Михайла Грушевського : монографія / Надія Янкова. – Київ : Академія, 2013. – 158, [2] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 148-158. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-419-2
613774
   Історичні колекції у книгозбірнях: проблеми збереження, вивчення, реконструкції : Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Одеса : Астропринт, 2004. – 176 с. – ISBN 966-318-267-9
613775
  Захарченко А. Історичні колізії п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 19-20. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику п"єси Людмили Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко". Через призму історичних колізій досліджуються так звана доба Руїни (останні десятиліття XVII ст.), постать гетьмана Петра Дорошенка, його суспільна діяльність і особисте ...
613776
  Дніпровська Є.В. Історичні конотації категорії "естетичного" в американській філософії мистецтва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 283-284. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
613777
  Масненко В.В. Історичні концепції М.С. Грушевського та В.К. Липинського : методол. і сусп.-політ. виміри укр. іст. думки 1920-х р. / В.В. Масненко; Ін-тут політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ ; Черкаси : Брама-ІСУЕП, 2000. – 284 с. – ISBN 966-7759-12-1
613778
  Бакалейко С.В. Історичні корені болгаро-української дружби // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 56-59. – (Серія історії ; № 12)
613779
  Спектор О.М. Історичні корені виникнення та етапи становлення системи альтернативного вирішення спорів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 102-107. – ISSN 2078-3736
613780
  Мельник Л.Г. Історичні корені єдності російського і українського народів / Л.Г. Мельник. – К., 1983. – 16с.
613781
  Резніченко В.І. Історичні корені формування ірако-кувейтського військового конфлікту 1990-1991рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 178-185
613782
  Климов А. Історичні краєзнавчі розвідки : монографія / Анатолій Климов ; МОНУ ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевенка". – Вид. 2-ге, доп. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-617-230-6
613783
  Наумовська О.В. Історичні легенди та перекази в "малорусских народных рассказах и преданиях" М. Драгоманова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 107-111. – Бібліогр.: С. 110-111.
613784
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.33-38 : Фото
613785
  Гирич Ігор Борисович Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
613786
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. "Латинський квартал" - Українська вулиця. Екскурсія друга // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-47
613787
  Гирич І. Історичні мандрівки Києвом. Старе місто. Екскурсія перша // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 31-38.
613788
  Семиног Л. Історичні метаморфози в українській естетичній думці // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 91-98. – ISSN 1992-5514
613789
  Клюєв О. Історичні метаморфози музики // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 565-572. – ISSN 1992-5514
613790
  Дмитрук В. Історичні місцевості як об"єкт краєзнавчого дослідження // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 280-283. – ISBN 978-617-7399-06-2
613791
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятки Великої Жовтневої соціалістичної революції на Україні / І.Ф. Шатилюк. – К., 1957. – 47с.
613792
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця - пам"ятники визвольної війни українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1954
613793
  Шатилюк І.Ф. Історичні місця і пам"ятники Полтавської битви / І.Ф. Шатилюк. – Київ, 1959. – 155-167с.
613794
  Гирич І.Б. Історичні місця Києва - пробудження пам"яті // Київ у національній пам"яті / Л.І. Буряк, Л.А. Ведмідь, І.Б. Гирич, А.М. Киридон, Б.А. [та ін.] Короленко. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 222-246. – ISBN 978-966-8809-89-7


  Подається таблиця пам"ятних місць українського суспільно-політичного і громадського Києва середини XIX - початку XX століть.
613795
  Жуковський М. Історичні місця початку визвольної війни під проводом Б. Хмельницького // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 149-151
613796
  Польська І.І. Історичні модуси камерного ансамблю в дзеркалі музичної герменевтики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 119-128. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто проблеми семантичної специфіки ансамблю та її герменевтичних ін- терпретацій. Простежено становлення і розвиток семантики камерного ансамблю від часів Відродження до сучасної доби. Визначено особливості кристалізації камерно-ансамблевої ...
613797
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 15 ; Т. ХІ)
Т. 8 : Руіна, [ч.] 2: Гетьманованнє Многогpішного / Пеpеклад О.Я. Конїсського; [Пеpедм. О.Г. Баpвінського]. – 1893. – [1], 127, [4] с. – В кн. також дод.: Пpо давні сїльскї гpомади на Укpаїнї-Руси / Hаписав М. Іванишов; Пеpеложив Ф.В. [О.Я. Кониський] с. 113-127
613798
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с.
613799
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 17 ; Т. ХІ)
Т. 10 : Мазепа. Ч. 1. – 1895. – [3], 198 с. – Конволют. Переплетено з: Історичні монографії Миколи Костомарова, т. 11. - Львів, 1896. - [3], 296 с.
613800
  Костомаров М.І. Історичні монографії Миколи Костомарова. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського. – (Руска Історична біблїотека / під ред. Олександра Барвіньского ; Т. 18 ; Т. ХІ)
Т. 11 : Мазепа. Ч. 2. – 1896. – [1], 127, [4] с. – В кн. також: Останні часи Козаччини на Пpавобеpежі / історична монографія В. Антоновича
613801
  Домбровська Л.Ф. Історичні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка / Л.Ф. Домбровська, О.І. Домбровський // Тарас Шевченко і національна ідея : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка : 5 берез. 2014 р. / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Ягоднікова В.В. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2014. – С. 10-18. – ISBN 978-966-2710-51-9
613802
  Лабінська Б.І. Історичні нариси з методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.) : монографія / Б.І. Лабінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2013. – 383, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 274-382. – Бібліогр.: с. 230-273. – ISBN 978-966-638-278-1
613803
  Жаровська І.М. Історичні наукові школи доктрини прав людини в парадигмі публічно-владних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 138-141. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
613804
  Матла О. Історичні нотатки = Historical annotations / Петро Терещук (Олександер Матла)). – Торонто : Гомін України, 1985. – 303 с. : іл. – На обкл. авт.: Олександер Матла. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш. – ISBN 0-919502-06-7
613805
  Гайдай В.В. Історичні обставини і передумови відновлення незалежності Польщі у 1918 р. // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 196-202
613806
  Богнін В.І. Історичні обставини обрання Уго Чавеса на посаду президента Венесуели // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 49-51
613807
  Овчар Ірина Історичні обставини створення Союзу Незалежних Держав (СНД) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 166-174. – (Історія ; Вип. 18)
613808
  Грибан О. Історичні обставини створення та початковий етап діяльності Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях (кінець XIX - початок XX ст.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 179-184
613809
  Черніговець Н. Історичні обставини та зовнішньополітичні чинники трудової сільськогосподарської еміграції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 59-62
613810
  Левицький О.І. Історичні оповідання / О.І. Левицький. – Київ, 1930. – 288с.
613811
  Чип Б. Історичні оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-146. – ISSN 0208-0710
613812
  Крупницький Б. Історичні основи европеїзму України // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 6
613813
  Михалейко А.Ю. Історичні основи ідентичності української греко-католицької церкви у богословській думці Йосифа Сліпого (1892-1984) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 295-300. – (Історія ; Вип. 25)
613814
  Узлюк Т.А. Історичні основи теорії державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-60. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто теорії державного регулювання та можливості їх застосування при формуванні сучасного та майбутнього механізму регулювання зовнішньоекономічною діяльністю.
613815
  Горб К.М. Історичні особливості розвитку суспільно-географічної думки в Дніпропетровському національному університеті // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 28-37. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
613816
  Тимошенко Ю. Історичні особливості спортивного життя в УРСР у перші повоєнні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 39-45


  З"ясовано стан, в якому перебувала спортивна сфера України в умовах повоєнної відбудови. У перші мирні роки глядачі тисячами заповнили стадіони - люди прагнули знову насолодитися мирним життям. Найбільш популярним з довоєнних часів залишався футбол, ...
613817
  Алексєєв С. Історичні особливості трансформації соціально-економічної структури населення України в 1991-2004 рр. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 73-78. – ISSN 1728-9343
613818
  Дерев"янкін Т. Історичні особливості формування вітчизняного ринкового господарства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-56. – ISSN 0131-775Х
613819
  Лаврук Т.П. Історичні особливості формування конституційно правових механізмів зовнішньої політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 163-171. – ISSN 1563-3349
613820
  Бредіхін А. Історичні особливості формування політичних систем і режимів у Латинській Америці та Аргентині // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
613821
  Ємельяненко К.О. Історичні особливості формування системи місцевого управління Республіки Казахстан в ХІ–ХХ ст. // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 148-154. – ISSN 2524-017X
613822
  Тарасенко А.Г. Історичні особливості формування соціального напіталу західноєвропейської цивілізації як орієнтир для розбудови економіки України // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 416-420. – ISBN 978-617-571-143-9
613823
  Якобчук Н. Історичні пам"ятки міста Києва в дослідженнях Івана Каманіна // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 180-188. – ISBN 978-966-2410-26-6
613824
  Підставка Р. Історичні пам"ятки прикордонного Збаржа і його околиць // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 37-40
613825
  Романюк Н. Історичні паралелі російської геополітики // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2015. – № 28. – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
613826
  Пашковська Г. Історичні передумови виникнення бі- та полілінгвізму на території міста Ізмаїл // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 222-227. – ISBN 978-2-919320-35-6
613827
  Тімуш І.С. Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 44-51. – ISSN 2222-5374
613828
  Рудакова Н. Історичні передумови виникнення козацьких оповідань на Наддніпрянщині // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 23-28. – Бібліогр.: С. 28
613829
  Мазепа Т.Л. Історичні передумови виникнення консерваторії Галицького музичного товариства у Львові // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 13-26. – ISSN 0130-5298
613830
  Попова С.Ф. Історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 73-75. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядаються історичні передумови виникнення македонської проблеми на Балканах у міжнародних відносинах.
613831
  Щербина О.І. Історичні передумови виникнення міжнародних фінансових організацій та етапи їх співробітництва з Україною // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 76-81. – Бібліогр.: 16 назв
613832
  Редченко Я.О. Історичні передумови виникнення поняття спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 158-160. – ISBN 978-966-419-299-3
613833
  Чухліб О.А. Історичні передумови виникнення системи обліку за неповними затратами : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 129-132. – Бібліогр.: 4 назви
613834
  Вітренко А. Історичні передумови виникнення та особливості розвитку реклами в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-55. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні передумови, визначені та описані історичні етапи виникнення та розвитку реклами в Україні, обґрунтовані причини особливого розвитку ринку рекламних послуг у період трансформаційних перетворень економіки України. The article ...
613835
  Макаренко Л.О. Історичні передумови виникнення та розвиток англійського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-21.
613836
  Кабанець О.С. Історичні передумови виникнення та становлення демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 21-25. – ISSN 1563-3349
613837
  Терентьєва Н. Історичні передумови виникнення університетської освіти (світовий аспект) // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 127-133
613838
  Макарова О.В. Історичні передумови виникнення явища правового нігілізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 80-86. – ISSN 1563-3349
613839
  Мамедов А.А. Історичні передумови вірмено-азербайджанського збройного конфлікту у Нагірному Карабасі // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-55
613840
   Історичні передумови возз"єднання українських земель / Ф.І. Стеблій, Я.Д. Ісаєвич, С.А. Макарчук, С.М. Трусевич, В.Г. Сарбей, В.А. Смолій, Ф.П. Шевченко; [Ф.І. Стеблій та ін.] ; АН УРСР, Ін-т суспільних наук ; відп. ред. Ф.І. Стеблій ; редкол.: Ю.Ю. Сливка, Я.Д. Ісаєвич, В.І. Масловський [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1989. – 400 с.
613841
  Карпенко Р. Історичні передумови впровадження медіації в Україні та інших державах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 28-36. – ISSN 2663-5313
613842
  Басараб М.М. Історичні передумови для зародження етнічного сепаратизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У публікації здійснюється аналіз конфлікту двох суспільних процесів: державотворення та етногенезу. Однією з основних передумов для сепаратизму є своєрідна історична несправедливість, коли не кожен само ідентифікований етнос має свою державу. ...
613843
  Чорноплеча О. Історичні передумови європейської інтеграції та нова роль Євросоюзу в глобальній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 222-228. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
613844
  Гриценко І. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 25-35. – ISBN 978-966-8909-91-7


  Вітальна промова, з нагоди відзначення десятої річниці створення Вищого адміністративного суду України, декана юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Івана Сергійовича Гриценка. В промові згадуються професори юридичного факультету ...
613845
  Гриценко І.С. Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції: українська традиція // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 107-121. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються історичні передумови запровадження адміністративної юстиції в Україні. Автор детально аналізує становлення адміністративного судочинства від найдавніших часів до сьогодення, ґрунтуючись на вивченні праць минулого та відповідного ...
613846
  Басараб М. Історичні передумови зародження етнічного сепаратизму: український контекст // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 76-79. – ISBN 978-966-439-357-4
613847
  Мірєєв М.В. Історичні передумови зародження та становлення кримськотатарської літератури в Румунії наприкінці XIX - у першій половині XX ст. // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 121-137. – ISSN 1682-671Х
613848
  Яручик В. Історичні передумови зародження українського літературного процесу в Польщі у середині XX ст. // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 48-51. – ISSN 2306-028X
613849
  Присяжнюк Ю.П. Історичні передумови інтелектуальної еміграції українців до Росії у XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 178-180. – ISBN 978-966-493-676-4
613850
  Трощинський В.П. Історичні передумови й джерела формування державних підходів до розвитку гуманітарної сфери в Україні та спроба їх практичної реалізації в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр. / В.П. Трощинський, П.К. Ситник, В.М. Купрійчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 105-113. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
613851
  Мартиненко П.Ф. Історичні передумови Конституції ЧССР 1960 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 74-77. – (Серія права ; № 6)


  Автор прослеживает общие линии экономического и политического развития Чехословакии в переходный от капитализма к социализму период и на основе анализа фактического материала приходит к выводу, что изменение соотношения классовых сил и построение ...
613852
  Вернудіна І. Історичні передумови культуротворчого поступу України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 122-126


  У статті подається аналіз національних особливостей культурного процесу в Україні 2-ої половини ХІХ ст. в історичній ретроспективі. Даний період є визначальним з точки зору витоків і зародження духовного, наукового і культурного піднесення нації на ...
613853
  Павлов Ю.В. Історичні передумови постання принципу історизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-138. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей становлення історизму як специфічного типу світосприйняття людини в контексті усвідомлення нею історичності свого існування. Автором проведений ретроспективний аналіз історико-філософських рефлексій ...
613854
  Костенко М.М. Історичні передумови розвитку земельного законодавства доби української революції 1917 - 1921 рр. // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7363-7-0
613855
  Готь О.А. Історичні передумови розвитку промислової архітектури // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 54-62. – ISSN 2076-815X
613856
  Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 179-186
613857
  Котова С.С. Історичні передумови становлення і розвитку системи державного казначества України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 8. – С. 23-27
613858
  Цимбал Л.І. Історичні передумови становлення концепції інтелектуального лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 458-464. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
613859
  Костюченко Дар"я Історичні передумови становлення німецько-російських відносин в енергетичній сфері // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 10 (247). – С. 21-23
613860
  Ковалів І.З. Історичні передумови становлення пенсійної системи в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 116-126. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
613861
  Морозова О.О. Історичні передумови становлення політичної культури молодого покоління в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 644-649. – ISSN 1563-3349
613862
  Максименко А.П. Історичні передумови становлення системи університетської освіти Франції / А.П. Максименко, С.І. Селіверстов // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 109-112.
613863
  Костенко О. Історичні передумови становлення сільськогосподарської освіти в країнах Європи першої половини - початку XX століття // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2017. – Вип. 37. – С. 214-218. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749


  У статті висвітлено та всебічно проаналізовано особливості становлення та розвиток сільськогосподарської науки та освіти в країнах Європи першої половини XIX - початку XX ст. Доведено, що на розвиток сільськогосподарської науки та освіти в першій ...
613864
  Кукса А.В. Історичні передумови статистичного дослідження державних фінансів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 55-58 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
613865
  Кміт Я.М. Історичні передумови створення козацько-лицарської академії імені Короля Данила у структурі Ставропігійського університету у Львові // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України" : (до 525-річчя Козацького руху в Україні та 425-річчя Укр. реєстрового козацтва), Львів, 29 черв. 2017 р. / "Витоки та становлення козацького руху на етнічних землях України", всеукр. наук. конф. – Львів : [б. в.], 2017. – С. 121-124
613866
  Шилова А. Історичні передумови створення першої югославської держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-63. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано ідеї слов"янської єдності та плани спільного державного утворення південнослов"янських народів. The ideas of Slavonic unity and plans of the common state creations of south Slavonic nations are analyzed.
613867
  Шолойко Н.В. Історичні передумови створення системи фармаконагляду у світі / Н.В. Шолойко, О.В. Матвєєва, К.С. Гайдук // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 3/4, травень - серпень. – С. 3-17. – ISSN 0367-3057
613868
  Осмоловська О.А. Історичні передумови створення та формування Британської Співдружності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 89-91. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні передумови створення та формування Британської Співдружності. The article is studied the historical preconditions of the creation and formation of the British Commonweals.
613869
  Сидельникова Л.В. Історичні передумови та особливості виникнення алфавітного письма // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 470-476. – ISBN 978-966-171-092-3
613870
  Бацман Ю.В. Історичні передумови та причини проголошення Акту Злуки УНРі ЗУНР у 1919 році // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7777-14-3
613871
  Черпакова Т.Г. Історичні передумови та процес створення організації Північноатлантичного договору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 438-445
613872
  Недогреєва А.І. Історичні передумови та стратегія європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 65-67.
613873
  Буренко В. Історичні передумови та характерні риси художньої культури Британії середніх віків та епохи Відродження // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 9-14
613874
  Пластун М.С. Історичні передумови формування антикорупційної правової політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 67-76. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
613875
  Карпов В.В. Історичні передумови формування військової символіки України: від Стародавньої доби до Середньовіччя // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 247-253. – ISSN 2226-3209
613876
  Гришко В. Історичні передумови формування гендерної нерівності у суспільстві / В. Гришко, С. Лівчуке // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 141-145. – ISSN 2663-5313
613877
  Завадовський Т.Б. Історичні передумови формування і розвитку мережі закладів розміщення міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 195-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
613878
  Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 41-46.
613879
  Дараганова Н. Історичні передумови формування правового статусу працівників цивільної авіації України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-20
613880
  Войналович В.А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 397-405. – ISSN 2076-1554
613881
  Раєвська І.В. Історичні передумови формування та членування субдіалекту міста Перуджі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 397-403


  Статтю присвячено аналізу історичних передумов формування перуджийського субдіалекту та залежності цього процесу від географічного розташування області, а також від взаємодії культур багатьох народів, які зумовили мовну неоднорідність досліджуваного ...
613882
  Квасневська О.О. Історичні передумови формування топонімів Липовецького району Вінницької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 168-175. – Бібліогр.: 16 назв.
613883
  Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 117-126. – ISSN 1682-2366
613884
  Гнатюк Н.Ф. Історичні періоди розвитку української національної ідеї // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 15-22
613885
  Буткевич О.В. Історичні періодизації міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 35-55. – ISBN 978-966-2609-51-6
613886
  Кисельов С.О. Історичні перспективи розвитку національної держави // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
613887
  Борисова О.В. Історичні підвалини Київського патріархату / О.В. Борисова, А.О. Климов; МОНУ; Луганський держ. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2001. – 118с. – ISBN 966-617-069-8
613888
  Головченко В.І. Історичні підстави агресивної зовнішньополітичної стратегії Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 20-34. – ISSN 2308-6912


  Неспровокована збройна агресія Росії проти України після перемоги в ній Революції гідності й анексія Криму, розпалювання й фінансово-матеріальне забезпечення сепаратистських заколотів у східних регіонах нашої держави актуалізували аналіз ...
613889
   Історичні пісні. – Київ : АН УРСР, 1961. – 1068с.
613890
   Історичні пісні. – К., 1968. – с.
613891
   Історичні пісні. – К., 1970. – 286с.
613892
   Історичні пісні. – К., 1971. – 320с.
613893
   Історичні повісті. – К., 1989. – 413с.
613894
  Багаліка Юлія Олександрівна Історичні погляди Лесі Українки : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Багаліка Юлія Олександрівна ; КУ ім Т.Г. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
613895
  Багаліка Ю.О. Історичні погляди Лесі Українки : 07.00.06: Дис. на здоб. наукового ступеня канд. історичних наук / Ю.О. Багаліка ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 184 л. – Бібліогр.: С. 169-184
613896
  Леськів М.М. Історичні погляди Михайла Драгоманова // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 48-52. – ISSN 2076-1554
613897
  Сарбей В.Г. Історичні погляди О.М.Лазаревського / В.Г. Сарбей. – Київ, 1961. – 192с.
613898
  Марочко В. Історичні погляди Олександра Довженка // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 97-120. – ISSN 0869-2556
613899
  Спицький В.Є. Історичні погляди П.А. Грабовського / В.Є. Спицький. – К, 1956. – 13 с. – Окр. відбиток
613900
   Історичні погляди Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1964. – 244с.
613901
  Вишняк О.І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 32-40
613902
  Гаєвська О. Історичні події на Україні в творчості О. Пушкіна (до постановки проблеми) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 91-95. – (Б-ка Ін-ту філології)
613903
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова;АН УРСР; Ін-т укр.літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1939. – 136с.
613904
  Шевченко Т.Г. Історичні поезії : Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в 16-18 ст. / Т.Г. Шевченко; Під ред. С. Білоусова. – Київ, 1940. – 136с.
613905
  Руданський С.В. Історичні поеми / С.В. Руданський. – Київ : Весна, 1918. – 139с.
613906
  Толочко П.П. Історичні портрети : Із історії давньоруської і європейської політики 10-12 ст. / П.П. Толочко. – Київ : Наукова думка, 1990. – 267с. – ISBN 5-12-001769-X
613907
  Іконников В.С. Історичні портрети / В.С. Іконников; Упор.: В.Ульяновського. – Київ : Либідь, 2004. – 428с. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0316-9
613908
  Балух В.О. Історичні портрети античності та середньовіччя : підруч. для студентів ВНЗ / В.О. Балух, І.П. Возний, В.П. Коцур. – Чернівці : Книги - XXI, 2007. – 500, [2] с. : іл. – Покажчики: с. 479-500. – Бібліогр.: с. 462-478. – ISBN 966-8653-67-X
613909
   Історичні портрети політичних і державних діячів Другої світової війни / [ укладач О.О. Салата ]. – Київ : Освіта України, 2008. – 242 с. – (Всесвітня історія). – ISBN 978-966-8847-82
613910
  Костомаров М.І. Історичні постаті / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 718 с. – ISBN 978-966-511-353-4
613911
  Трускавецька І.Я. Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 46-48. – ISSN 2076-1554


  Важлива роль у розвитку екологічних досліджень комах належить професорам Київського національного університету О. Ф. Кришталю, І.І. Шмальгаузену.
613912
  Гапоненко М.В. Історичні постаті у царині метрології Галичини - професор доктор Й.К. Лісганіг (1719-1799) / М.В. Гапоненко, Я.Т. Луцик // Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: Б. Стадник, В. Дудикевич, М. Дорожовець [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 79, вип. 3. – С. 64-70. – ISSN 0368-6418
613913
   Історичні постаті України : історичні нариси. – Одеса : Маяк, 1993. – 384 с. – ISBN 5-7760-0493-4
613914
   Історичні постаті України: проблеми і пошуки / В.М. Бодрухин, В.М. Романцов, Ю.М. Нікольченко, В.О. Манько, Г.О. [та ін.] М"ягка; [Бодрухин В.М. та ін.] ; М-во освіти і науки Укр. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. – 160 с. – ISBN 966-590-397-7
613915
  Бердута М.З. Історичні постаті. Гетьмани України / М.З. Бердута, В.І. Бутенко, О.М. Солошенко. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.3(3)). – ISBN 966-333-007-4
613916
  Козеллек Р. Історичні пошуки ідентичності = Identitat und erinnerung : українсько-німецький колоквіум, червень 2000 / Райнгарт Козеллек, Ютта Шеррер, Костянтин Сігов. – Київ : Дух і Літера, 2004. – 144 с. – ISBN 966-7888-74-6
613917
  Савельєва Ю.А. Історичні причини виникнення грузино-абхазького конфлікту і перспективи його врегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 154-156
613918
  Гаєцький В.С. Історичні причини Куликовської битви // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 1728-3671
613919
  Барвінський Б.О. Історичні причинки : розвідки, замітки і матеріяли до історії України - Руси / Богдан Барвінський. – Жовква : б. в.
[Т.] 1. – 1908. – 170, [1] с.
613920
  Єндращик А. Історичні проблеми та політика пам"яті в польсько-українських стосунках (1991-2017) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 237-253. – ISSN 2524-0137
613921
  Онищенко А.В. Історичні проекції філософської критики мистецького авангарду ХХ століття // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 100-105. – (Філософія та релігієзнавство ; т. 3). – ISSN 2617-1678
613922
  Крип"якевич І.П. Історичні проходи по Львові / І.П. Крип"якевич; Упор. тексту, текстол. опрац. та прим. Б.З. Якимовича. – Львів : Каменяр, 1991. – 165с. – ISBN 5-7745-0316-X
613923
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константинополь 907 року // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 322-328. – ISBN 5-7702-0821-X
613924
  Божко О. Історичні реалії походу князя Олега на Константипоноль 907 року // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 37-39.
613925
  Колесник А. Історичні реалії українсько-єврейської комунікації в художній прозі Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 692-698
613926
  Сліпушко О. Історичні ремінісценції козацьких літописів у романі І. Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" / О. Сліпушко, А. Катюжинська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 151-160. – ISSN 2520-6346


  Статтю присвячено дослідженню особливостей художньої інтерпретації історичних подій і постатей у романі "Гетьман Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу приділено інтерпретації специфіки барокової історіографії. Визначено характерні риси ...
613927
  Кобчінська О.І. Історичні рефлексії в романі Тагара Бен Джеллуна "Гарруда" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 463-468


  Стаття присвячена осмисленню історії в прозі франко-марокканського митця Тагара Бен Джеллуна. Історичні рефлексії роману "Гарруда" (1973) розглядаються в контексті проблем історичної пам"яті та справедливості, а також у ракурсі постмодерністської ...
613928
  Капелюшний В.П. Історичні розвідки професора Б.І. Андрусишина української національної державності доби Визвольних змагань 1917-1921 рр. // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 213-219
613929
  Кучменко Е. Історичні розвідки щодо соціальної природи корумпованості та переродження еліти в Україні / Е. Кучменко, Б. Кучмеко // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-188
613930
  Кішка С. Історичні розвідки, думи, оповідання / С. Кішка. – Київ : Веселка, 1993. – 158 с.
613931
  Калинчук А. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики / Алла Калинчук ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2012. – 164 с. – Бібліогр.: с. 139-159. – ISBN 978-966-529-261-6
613932
  Шпиталь А. Історичні романи Івана Білика
613933
  Власов В. Історичні романи Францішека Венжика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглядаються теоретичні засади романістичної творчості Францішека Венжика, а саме його історичних романів. Аналізуються концептуальні підходи автора до встановлення параметрів історичного роману. Робиться спроба розкрити авторські ідейні ...
613934
  Приходько Інна Історичні романи Юліана Опільського : (матеріал для уроків "Література рідного краю") // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 46-53. – Бібліогр. в кінці ст.
613935
  Томілович Л. Історичні садиби Вінницької області / Людмила Томілович ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ ; Чернігів : Деснянська правда, 2011. – 220 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 218. – ISBN 978-966-502-502-3
613936
  Томілович Л.В. Історичні садиби Вінниччини // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 236-252. – ISBN 978-966-651-795-4
613937
  Томілович Л.В. Історичні садиби Житомирської області: проблеми дослідження, збереження, використання // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 227-251. – ISBN 978-966-651-971-2
613938
  Мохнатюк І.О. Історичні смисли поняття соціальної технології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 47-52. – ISBN 966-7943-03-8


  Соціальна технологія виникає як результат запиту суспільства для вирішення нагальних проблем, що постали в системі організації діяльності,управління та керівництва різними соціальними групами. Дослідження процесу еволюції соціальних технологій ...
613939
  Пугач В.Г. Історичні спроби моделювання адміністративної системи у XX столітті: "колектократична" версія В. Винниченка та національно-демократична концепція В.Старосольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Порушено проблему пошуку найбільш адекватної до українського політичного простору моделі адміністративної системи. Проаналізовано різні історичні підходи і запропоновано як варіант розв"язання даної проблеми концепції українських мислителів В. ...
613940
   Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород
Вип. 3. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
613941
  Шевченко Ф.П. Історичні студії : зб. вибр. праць і матеріалів (До 100-річчя від дня народження) / Федір Шевченко ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2014. – 700, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 663-700. – Бібліогр.: с. 657-661 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7445-7


  У прим. №1693805 дарчий напис: Бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка з нагоди 100-річчя з дня народження мого батька Ф. Шевченка. Підпис (О. Шевченко) 19/03/2015
613942
  Східноєвропейський Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України. – Луцьк
Вип. 9/10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
613943
  Тимошенко Ю. Історичні студії фізичної культури в УРСР у середині XX ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – C. 120-141. – ISSN 0869-3595
613944
  Криса Б. Історичні сюжети у віршах пізнього українського бароко // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 136-143. – ISSN 0130-528Х
613945
  Калинчук Л.Є. Історичні та економічні передумови становлення і розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 200-204. – ISSN 1729-360Х
613946
  Рум"янцев В. Історичні та етнополітичні витоки Української Народної Республіки // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 40-47. – ISSN 1026-9932
613947
  Якобчук Н. Історичні та літературні твори Миколи Гоголя у наукових дослідженнях Івана Каманіна // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 134-144. – ISSN 0869-3595
613948
  Попович В. Історичні та міжнародно-правові передумови встановлення відповідальності за злочини агресії у кримінальному законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 12-15
613949
  Бугера С. Історичні та організаційно-правові аспекти розвитку галузі бджільництва в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-176.
613950
  Копачинська Г. Історичні та політико-правові особливості розвитку туризму у Швеції / Г. Копачинська, В. Путила // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 69-73. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
613951
  Кустовський О.П. Історичні та соціальні аспекти колекціонування рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Колекціонування - зібрання, наукове пізнання, збереження, використання в селекційному процесі - розглядається з історичного, соціального, господарського та естетичного погляду.
613952
  Євтух М.Б. Історичні та соціально-економічні умови розвитку технічної освіти в Англії кінця ХІХ – початку ХХ століть / М.Б. Євтух, Н.С. Савченко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 35-40. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
613953
  Кульmенко О.В. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 521-527. – ISSN 1563-3349
613954
  Притула Н.М. Історичні та сучасні аспекти розвитку аграрної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 205-209. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
613955
  Пономарьова Є.І. Історичні та сучасні дослідження паводків в західних регіонах України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 318-321


  У статті розглянуті історичні періоди проходження руйнівних поводків в західних регіонах України, так званих катастрофічних поводків. Представлені дослідження поводків, починаючи з XII cm. і до нашого часу. Показані синоптичні процеси, які передують їх ...
613956
  Пономаренко В.П. Історичні та сучасні тенденції розвитку категорії звертання в індоєвропейських мовах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 92-100. – Бібліогр.: с. 92-95, 97, 99-100. – ISSN 0027-2833


  На основі численних фактів романських, германських, слов"янських та інших мов, що характеризують постійні зміни в системі звертання, робиться спроба визначити основні напрями історичної еволюції даної категорії і сформулювати відповідні типологічні ...
613957
  Вергун В.А. Історичні та теоретичні передумови формування і розвитку сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 246-258. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
613958
  Яблонська Д. Історичні та філологічні дисципліни в системі підготовки кадрів у Кам"янець-Подільському ІНО (1921-1930 рр.) // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 139-144
613959
  Насіровська Г. Історичні та юридичні передумови становлення системи адміністративних судів у Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 59-67. – ISBN 978-966-8909-91-7
613960
  Грушевський О.С. Історичні твори Шевченка на лекціях історії / Олександр Грушевський. – [У Київі (Київ)] : [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "Петро Баpський"], 1918. – 38 с. – В кн. також уpив. з поет. твоpів Т.Г. Шевченка. – (Шкільна бібліотека ім. Г.З. Гpушевської ; № 1)
613961
  Ахмедова Арзу Історичні тенденції розвитку азербайджанського телебачення і радіо // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 149-150. – ISSN 2076-1554
613962
  Крисаченко В. Історичні типи держав на теренах давньої України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 95-100
613963
  Проценко О. Історичні типи етикетної поведінки // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.90-111
613964
  Афанасьєв О.Є. Історичні типи природокористування як наукова географічна категорія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
613965
  Буткевич О.Г. Історичні типи соціального управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  У статті розглядаються різні погляди на історичну типологію соціального управління.
613966
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 407 л. – Бібліогр.: л. 372-407
613967
  Сайтарли І.А. Історичні типи соціальної культури : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Сайтарли Інна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 30 с. – Бібліогр.: 29 назв
613968
  Бабкова Н.В. Історичні традиції в символіці українського козацтва XX-XXI століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 100-108. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
613969
  Бойко В. Історичні традиції в Україні та регіональні впливи // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 110-116
613970
  Сергійчук Б. Історичні традиції порозуміння між українським і турецьким народами / Б. Сергійчук, В. Сергійчук // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; КНУТШ ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 80-87. – ISBN 966-8552-01-6
613971
  Аванесян Г.М. Історичні традиції судочинства княжої доби // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 80-86. – ISSN 2075-1451
613972
  Фурса А.О. Історичні традиції та етапи формування українсько-грузинського співробітництва (кінець XX - початок XXI століття) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 290-294. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
613973
  Костенко І.В. Історичні традиції та сучасні тенденції динаміки системи наукової титулатури в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 180-184. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
613974
  Луценко А. Історичні традиції та сучасні тенденції розвитку геополітичної думки у країнах Заходу // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2007. – № 4/6 (34/36). – С. 67-75
613975
  Бех В. Історичні традиції у модерному вимірі / В. Бех, Г. Волинка, Н. Мозгова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 26-37. – ISSN 0869-3595


  Історія Університету Св. Володимира і Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
613976
  Медведчук Н.А. Історичні традиції українсько-польських культурних зв"язків // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.3-7
613977
  Задорожна Р. Історичні траєкторії відображення фінансового сектору в системі національних рахунків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  В статті досліджено еволюцію підходів до відображення фінансового сектору як складової частини економіки на концептуальних засадах Системи національних рахунків в контексті формування методології національного рахівництва та його зв"язків з економічною ...
613978
  Моісєєва Н.І. Історичні трансформації соціально-комунікаційної діяльності: етапи та механізми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 28-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
613979
  Луцький Р.П. Історичні умови виникнення, засади та витоки позитивного права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 271-275
613980
  Федчун Т.О. Історичні умови концертування західноукраїнських піаністів за межами регіону і на теренах зарубіжжя у XIX-XX ст. // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 279-293. – ISSN 2524-0447
613981
  Черемісін О. Історичні умови організації місцевим самоврядуванням Херсона медичної допомоги населенню в кінці XIX - початку XX столітть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 138-147. – ISSN 2222-5250
613982
  Ротар Д. Історичні умови становлення сучасного правового статусу бюджетних установ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 97-100
613983
  Устаєв Н.Ф. Історичні умови створення та становлення органів зовнішних зносин Катару та Бахрейну // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 170-175. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)


  У статті проаналізована діяльність зовнішньополітичних служб Катару та Бахрейну в історичному розрізі.
613984
  Яценко І.С. Історичні умови та зародження правових доктрин про державну владу в польській політико-правовій думці у XV-XVIІ століттях // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 108-118. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичні умови, у яких зароджувалися польські правові доктрини про державну владу протягом XV-XVII століть. Цей період припадає на період розвитку теорії змішаного устрою, який певною мірою був реалізований у Польщі. Представлено ...
613985
  Трипуз В.М. Історичні умови та шляхи проникнення латинської мови в Україну // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 4-8
613986
  Панкєєв О. Історичні умови формування чиновництва Російської імперії в Південній Україні у другій половині XVIII століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 9-15
613987
  Ігнатко Н.В. Історичні форми інституту дізнання в митних органах України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 33-36. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
613988
  Климончук В.Й. Історичні форми політичних свобод: особливості та тенденції пошуку парадигми українського націєтворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2015. – № 3 (31). – C. 18-27. – (Думка). – ISSN 2304-7410
613989
  Афоніна О.О. Історичні форми територіальної організації розселення на Чернігівщині // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 89-94. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 966-521-126-9
613990
  Мандебура О.С. Історичні форми шлюбу в Україні в дослідженнях Миколи Сумцова (1854-1922) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 42-51. – (Історія ; вип. 36)


  Аналізується одна з основних робіт видатного українського етнографа М.Ф. Сумцова в плані вивчення весільної обрядовості - "О свадебных обрядах, преимущественно русских" (Харків, 1881 р.).
613991
  Кузнєцова Т.М. Історичні форми шлюбу на території України середини XVIII - другої половини XIX ст. // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 22-24. – (Серія "Суспільні науки")
613992
  Кислий О.Є. Історичні функції религії та деякі напрями розвитку релігійної ситуації у Криму // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 16-25
613993
  Шекспір В. Історичні хронiки / Вільям Шекспір ; пер. з англ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4371-9
613994
  Шекспір В. Історичні хроніки / Вільям Шекспір; Переклад з англ.; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2244-5


  Пер. с англ. У дані збірку увійшли хронікі з історії Англії: "Ричард II", "Генріх IV" (дві частини) та "Ричард III"
613995
  Шекспір В. Історичні хроніки : переклад з англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова та примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко). – ISBN 978-966-03-4372-6
613996
  Логінова А.В. Історичні чинники зв"язування у французькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 196-197. – ISBN 966-638-08406
613997
  Пахольчук І.С. Історичні чинники формування та сучасний стан етнічної структури українського суспільства // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 57-63
613998
  Колодько М.К. Історичні шляхи оптимізації японського писемного мовлення: спрощення ієрогліфічної писемності та реформування правопису // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 295-300


  У статті зроблена спроба автора висвітлити проблему оптимізації японського писемного мовлення двома основними методами: спрощенням ієрогліфічної писемності та реформування правопису. Подана історична послідовність виникнення й розвитку основних ...
613999
  Кірін Р. Історичні шляхи розвитку захисту шахових партій авторським правом / Р. Кірін, В. Хоменко, А. Хоменко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ. – Бібліогр.:12 назв
614000
  Литвиненко А. Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 7-14. – ISSN 1728-6875
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,