Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>
620001
  Малиновська О.Л. "Іноземна мова за професійним спрямуванням" як інтегрована навчальна дисципліна в оволодінні іншомовною компетенцією з фаху / О.Л. Малиновська, С.Р. Масон // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (5). – C. 175-178. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання вивчення навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням". Наголошено, що суть професійно орієнтованого вивчення іноземних мов полягає у його інтеграції зі спеціальними дисциплінами. Вивчення навчальної дисципліни ...
620002
  Дзюба С. "Інопланетяни в Чернігові" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 222-225. – ISSN 08-68-4790-1


  Повість.
620003
  Горбань Т. "Інородці" чи складова "єдиноруської нації": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-82. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Висловлено погляд на неоднозначно трактовану в історичній думці проблему правосуб"єктного статусу українців у складі Російської імперії. Окремі положення дослідження можуть мати дискусійний характер. The article presents a view on ambiguous historical ...
620004
  Вапнярчук Н.М. Інноваційна - одна із основних функцій професійного розвитку працівників // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 57-61. – ISSN 2311-4894
620005
  Антонов В.М. Інноваційна акмеологічна педагогіка: кіберакмеологічний аспект управління якістю освіти = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Авт. передм. та додатки англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-20-8
620006
  Матвій І.Є. Інноваційна активність малого бізнесу в Україні: стан та перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 124-129. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
620007
  Жерновий Д.В. Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 21-28
620008
   Інноваційна взаємодія науки з вітчизняним паливно-енергетичним комплексом: досвід ІПМаш НАН України : [монографія] / [А.В. Русанов та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Мацевитого] ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Київ : Наукова думка, 2021. – 300, [3] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 278-298. – (Проєкт "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1753-5
620009
  Вилегжаніна Т. Інноваційна діяльність бібліотек: виклик часу // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (94). – С. 4-6
620010
  Євтух М.Б. Інноваційна діяльність в освіті: становлення гуманістичної парадигми / М.Б. Євтух, С.В. Яшник // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 86-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
620011
  Чаплинський П. Інноваційна діяльність в рибопереробній галузі Польщі // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 14-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
620012
  Єршова Г.В. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 137-148. – ISSN 1605-7988


  "Аналізується стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру джерел її фінансування, зроблено окремі висновки щодо можливості збільшення їх концентрації в інноваційному процесі. Виокремлено комплекс проблем, які пригнічують ...
620013
  Ганечко І.Г. Інноваційна діяльність в Україні: тенденції та проблеми розвитку / І.Г. Ганечко, К.М. Афанасьєв // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 189-193. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
620014
  Толков О.С. Інноваційна діяльність викладачів вищої школи в умовах змін // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 10-11. – ISBN 978-617-7528-36-3
620015
  Співакова І.Б. Інноваційна діяльність вчителя як головна умова реформування шкільної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 263-268. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
620016
  Дербак М.Ю. Інноваційна діяльність науково-навчального центру "Синевир" : монографія / Дербак М.Ю., Обозний В.В., Смипнова І.Г. ; Нац. природ. парк "Синевир", Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205


  У пр. № 1740534 напис: Вельмишановному Ярославу Богдановичу Огієнку з найкращими побажаннями від авторів. Підпис. 31.3.2014
620017
  Заславська С.І. Інноваційна діяльність педагога професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 26-34. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
620018
  Городянська Л.В. Інноваційна діяльність підприємиств України з відтворення економічних ресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  Інноваційні процеси спричиняють позитивні зрушення на всіх рівнях економіки в умовах глобалізованого середовища. Ключовим елементом глобалізації є економічні ресурси, серед яких значущими є ресурси, яким притаманні щільні взаємозв’язки та ...
620019
  Кафка С. Інноваційна діяльність та облік цільового фінансування інноваційних ппроектів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 38-48. – ISSN 2410-0706
620020
  Волощук Л.О. Інноваційна діяльність та розвиток промислових підприємств України: проблеми статистичного та економічного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 269-274 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
620021
  Ткаченко В.П. Інноваційна діяльність у закладах освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 10, травень. – C. 44-46. – ISSN 2306-6814
620022
  Куліченко А. Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910-1940 рр.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 20-30. – ISSN 2312-5993
620023
  Тхорук В.П. Інноваційна діяльність України: проблеми та перспективи розвитку // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 121-124 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
620024
  Бєліков С.Б. Інноваційна діяльність як основа науково-технічного розвитку університету // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 22-23. – ISBN 978-966-600-659-5
620025
  Лященко В.М. Інноваційна діяльність як предмет наукових досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 24-31. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
620026
  Стукан Т.М. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
620027
  Столяренко О.Б. Інноваційна діяльність як чинник розвитку професійної я-концепції педагогів // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 179-181. – ISBN 978-966-654-490-5
620028
  Аннаєв Б.С. Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 4 (12). – C. 14-20
620029
  Куцинська М.В. Інноваційна діяльність: проблемні питання обліку та аудиту // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 85-88
620030
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (62). – 2016. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620031
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (65). – 2016. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620032
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 11/12 (66). – 2016. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620033
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (67). – 2017. – 231 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620034
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 3/4 (68). – 2017. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620035
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (69). – 2017. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620036
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. ; редкол.: Варченко О.М., Губень Ю.Е., Дем"яненко М.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 9/10 (77). – 2018. – 265, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620037
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. ; редкол.: Варченко О.М., Губень Ю.Е., Дем"яненко М.Я. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 1/2 (78). – 2019. – 278, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620038
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 5/6 (80). – 2019. – 251, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620039
   Інноваційна економіка = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.]. – ISSN 2309-1533
№ 7/8 (81). – 2019. – 196, [5] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620040
   Інноваційна економіка АПК : науково-виробничий журнал / Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Ф-т економіки, менеджменту та інновацій ; редкол.: Музика П.М., Баланюк І.Ф., Борщевський В.В. [та ін.]. – Львів, 2014-
№ 1 (1). – 2014. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620041
  Краус Н.М. Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2019. – 490, [2] с. : портр. – Бібліогр.: с. 336-381. – ISBN 978-617-646-450-1
620042
  Ілюшик О.І. Інноваційна економіка та людський капітал / О.І. Ілюшик, М.І. Дзямулич // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 113-116. – ISBN 978-966-654-490-5
620043
  Остролуцька Л. Інноваційна екосистема та її активатори // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 1


  Як налагодити взаємодію стартап-команд та бізнесу, чому вихід у міжнародний простір є важливим для розвитку інновацій в Україні та яким є досвід вже реалізованих проєктів. Про це йшлося під час дводенного Міжнародного форуму "INNOVATION MARKET".
620044
  Кузьмін О.Є. Інноваційна ємність підприємств: методичні положення з аналізування та оцінювання / О.Є. Кузьмін, О.Ю. Жигало // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 59-66. – ISSN 2222-4459
620045
  Гринюк Р.Ф. Інноваційна інфраструктура й напрями комерціалізації результатів наукових досліджень у Донецькому національному університеті / Р.Ф. Гринюк, Беспалова, С.В. Радіо // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-600-659-5
620046
   Інноваційна інфраструктура Харківської області: сучасний стан та перспективи / Нємець Людмила, Гусєва Наталія, Сегіда Катерина, Ключко Людмила // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 41-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 2076-1333
620047
   Інноваційна класика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 112-113 : фото
620048
  Ковальова О.С. Інноваційна компетентність майбутніх авіаційних фахівців: зміст і структура // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 166-171. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
620049
  Романовська О.О. Інноваційна корпоративна підприємницька культура в системі вищої освіти (на прикладі ЗВО) / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 69-100. – ISBN 978-966-931-165-8
620050
  Козлов Д.О. Інноваційна культура як вектор розвитку сучасного суспільства // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 17-19. – ISBN 978-966-698-283-7
620051
   Інноваційна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21 травня (№ 20). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відкрито інноваційну лабораторію FabLab на базі Центру 3D технологій в рамках європейського проекту програми Еразмус+ "Створення мережі та інфраструктури підтримки молодіжного ...
620052
   Інноваційна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 15 лютого (№ 6)


  У Національному університеті "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" відкрили інноваційну лабораторію інтегрованого моделювання з програмним забезпеченням від британської компанії Petrolium Experts Limited.
620053
  Лєсная Інноваційна лексика у вивченні української мови як іноземної (як аспект мовної підготовки міжнародників) / Лєсная, (Лісна) // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 34-42. – ISBN 978-617-7037-08-7
620054
  Залізко В.Д. Інноваційна модель аграрного устрою українського села / В.Д. Залізко, В.І. Мартиненков, І.О. Луценко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 113-124. – ISSN 1993-6788
620055
  Фостолович В.А. Інноваційна модель бізнес-процесу в системі незалежного фінансового посередництва за умов реалізації євроінтеграційних прагнень України / В.А. Фостолович, Т.В. Боцян // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 4-11. – ISSN 2306-6806
620056
  Романинець М. Інноваційна модель закладу вищої освіти у контексті аналізу національного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 103-110. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 22). – ISSN 2415-3818
620057
  Швиданенко Г.О. Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні / Г.О. Швиданенко, К.С. Бойченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 192-196. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
620058
  Костюк Т.О. Інноваційна модель розвитку м"ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної безпеки сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 66-72 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
620059
  Шалімова І.М. Інноваційна модель управління організацією методичної роботи в закладах вищої освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 71-80. – ISSN 2074-8922
620060
  Горященко Ю. Інноваційна модернізація підприємництва: теорія і практика // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 90-93. – ISSN 2409-9260
620061
  Новікова І.Е. Інноваційна наука в дослідницьких університетах України: приклад Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 251-274. – ISBN 978-617-620-309-4
620062
  Конащук В.Л. Інноваційна платформа для проекту перетворення об"єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 93-100. – ISSN 1813-3584


  "У статті формується бачення інноваційної платформи для процесу перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Процес повинен пройти у три етапи. На першому етапі необхідно розробити проект ліквідації ядерної і радіаційної загроз (ЛЯРЗ) ...
620063
  Приходько Ю.І. Інноваційна політика та інноваційна діяльність у військово-освітній сфері // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 108-110. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
620064
  Петренко Н.О. Інноваційна політика як складова регіональної промислової політики // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 102-109. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
620065
  Любчич А.М. Інноваційна політика: індонезійський досвід і рекомендації для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 133-137. – ISSN 2311-4894
620066
  Яненко Я. Інноваційна рекламна упаковка: соціалізаційний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 67-71. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду соціалізаційного аспекту інноваційної рекламної упаковки як однієї із сучасних рекламних технологій, яка репрезентує цільовій аудиторії нові знання та уявлення про суспільство. Проаналізовано приклади інноваційної рекламної ...
620067
  Орзіх М. Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 11-15. – ISSN 0132-1331
620068
  ХриковЄ Інноваційна система роботи кафедри вищого навчального закладу з підготовки наукових кадрів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 232-244. – ISSN 2312-5993
620069
  Лапін О.В. Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств / О.В. Лапін, Н.Ю. Чикунова, В.Б. Богословов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 23, грудень. – С. 44-50. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
620070
  Гнилорибов М.А. Інноваційна складова міжнародної конкурентоспроможності світових виробників промислової продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гнилорибов Михайло Андрійович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
620071
  Збаржевецька Л.Д. Інноваційна складова розвитку вітчизняних підприємств: аналіз ключових тенденцій // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 117-121
620072
  Шабранська Н.І. Інноваційна складова у зростанні продуктивності праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (215). – С. 39-46
620073
  Хмара М. Інноваційна специфіка соціального підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність, особливості та основні напрями розвитку соціального підприємництва в Україні, його специфічний характер та особливості в умовах скорочення бюджетного фінансування. Исследована суть, особенности и основные направления развития ...
620074
  Вергун В.А. Інноваційна спрямованість навчання в університетах "третього покоління" / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 35-43. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
620075
   Інноваційна спрямованість розвитку медичної науки / Л.Г. Карпінська, О.П. Волосовець, О.М. Кочет, П.Р. Петрашенко, К.В. Баранніков, А.Є. Горбань, І.І. Шевчук, І.О. Трубка, С.В. Уваренко, Л.І. Закрутько // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 22-28. – ISSN 1681-2751
620076
  Скляренко Н.В. Інноваційна структура ВНЗ України: проблеми формування та шляхи розвитку // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 160-161. – ISBN 978-966-600-659-5
620077
  Єгоров І. Інноваційна та науково-технічна діяльність в Україні в контексті політики євроінтеграції: тенденції та проблеми / І. Єгоров, В. Грига // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 5/6 (85/86), вересень - грудень. – С. 184-196. – ISSN 2524-0137
620078
   Інноваційна техніка / підгот. Н. Мацибок-Стародуб // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 21-28 січня (№ 3/4). – С. 6


  Університетську клініку КНУ імені Тараса Шевченка дооснащено терапевтичним мультилазерним медичним комплексом"Геліос".
620079
   Інноваційне дозвілля [Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 3. – ISSN 2219-5793
620080
  Новальська Т. Інноваційне дослідження довідкого-бібліографічної діяльності наукових бібліотек // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 3 (61). – С. 34-35


  В статті подається рецензія на монографію керівника Центру науково-бібліографічної інформації НБУ ім. В. І. Вернадського Т. Добко ( Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток ...
620081
  Басай В.Д. Інноваційне забезпечення навчального процесу юристів стосовно вимог Болонського процесу // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 27-30
620082
  Гнатенко Є.Ю. Інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Гнатенко Євгеній Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
620083
  Секірож Я.В. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Секірож Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Українська інж.-пед. акад. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
620084
  Шихненко Д.В. Інноваційне лідерство як справжня альтернатива засиллю бюрократизму // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 53-55. – ISBN 978-966-285-399-5
620085
  Гонтарева І.В. Інноваційне підприємництво в умовах обмежень і кризи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 185-189. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
620086
  Овчаренко Л.В. Інноваційне підприємництво: світовий досвід та реалії України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 2. – С.3-5
620087
  Кравець А. Інноваційне полювання на абітурієнта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 18 жовтня (№ 40/41)


  "КНУ Expo Осінь - 2021" - вчетверте у КНУ імені Тараса Шевченка відбувається інтерактивний, інноваційний фестиваль для майбутніх студентів. Захід проходив на кількох майданчиках - у головному, Червоному корпусі, на факультеті хімії та в Науковій ...
620088
   Інноваційне рішення для LEO-системи з архітектурою "розподіленого супутника" / В. Сайко, Т. Наритник, В. Гладких, Н. Сивкова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 77-83. – ISSN 2707-1758


  Запропоновано інноваційне рішення для практичної реалізації у LEO- системі з архітектурою "розподіленого супутника", яке може бути використано для забезпечення зв"язку низькоорбітальних космічних апаратів з наземними станціями та користувачами ...
620089
  Кузик О.В. Інноваційне середовище комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6814


  "Упродовж останніх десятиліть спостерігається постійне ускладнення комунікацій підприємств зі споживачами. Твердження про прийняття раціональних рішень споживачами за умови достатньої інформації часто не підтверджуються на практиці. Тому світ ...
620090
  Штефан Л.В. Інноваційне середовище сучасного закладу вищої освіти як об"єкт конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 62. – С. 15-23. – ISSN 2074-8922


  "Ринкові відносини, в яких задіяна й освіта, вимагають дотримання нею відповідних вимог існування. Однією з таких виступає конкурентоспроможність закладу вищої освіти на ринку праці. Для доведення рівня освітніх послуг до рівня сучасних вимог заклад ...
620091
  Українська Л.О. Інноваційне спрямування розвитку корпаративної культури // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 219-222. – ISSN 2075-4892
620092
  Єгоров І.Ю. Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 87-91. – ISSN 1027-3239
620093
  Мальченко В.Л. Інноваційне управління в міжнародних компаніях // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 164-165
620094
  Лохоня М. Інноваційне управління людськими ресурсами в організації // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 16-18. – ISBN 978-966-698-272-1
620095
  Давидова Ю О. Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства: концептуальний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 139-144. – ISSN 2222-4459
620096
  Бедратенко В.М. Інноваційний бізнес в країнах з розвиненою економікою / В.М. Бедратенко, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 7-9. – ISBN 978-617-645-231-7
620097
  Шевченко Л.С. Інноваційний вектор соціально-економічного розвитку України: виклики і загрози // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 10-14. – ISSN 2218-1199
620098
  Мельник М.І. Інноваційний вимір реалізації державної регіональної політики в Україні / М.І. Мельник, І.В. Лещук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (148). – С. 42-57. – ISSN 2071-4653
620099
  Лещух І.В. Інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 7-15. – ISSN 2071-4653


  "Досліджено інноваційний вимір структурних трансформацій економіки великих міст України на прикладі промислових підприємств. Встановлено, що основним чинником гальмування інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств залишаються фінансові ...
620100
  Козлов Д. Інноваційний дискурс культури як компонента підручника для керівника закладу освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 89-97. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
620101
  Саух П. Інноваційний дискурс підготовки фахівців на межі нової технологічної революції // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 134-140. – ISSN 2415-8143
620102
  Олексенко Р. Інноваційний досвід у дидактиці А.С. Макаренка / Р. Олексенко, М. Окса // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016
620103
  Лавренюк В. Інноваційний і традиційний підходи у викладанні лінгвістичних дисциплін // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (755), лютий. – С. 2-5
620104
  Гальків Л.І. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор ризиків і загроз соціально-економічній безпеці / Л.І. Гальків, М.Я. Демчишин, Д.В. Грищук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 61-68. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
620105
   Інноваційний кампус [НТУ "Харківський політехнічний інститут] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 27 вересня (№ 36/37)
620106
   Інноваційний кампус для айтішників // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 лютого (№ 5/6). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  "На базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбулося офіційне відкриття Інноваційного кампусу".
620107
  Ісаєнко О.О. Інноваційний краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України" // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 56-59
620108
  Луференко Л.Ю. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 78-84. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
620109
  Карпенко В.Л. Інноваційний маркетинг як сучасна концепція розвитку підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 11/12 (72). – С. 195-201. – ISSN 2309-1533
620110
  Антощенкова В.В. Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності / В.В. Антощенкова, О.А. Богданович // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 50-55. – (Економічні науки)
620111
  Чайковська М.П. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / М.П. Чайковська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 380, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 341-352. – ISBN 978-617-689123-9
620112
  Литвинова О.Н. Інноваційний менеджмент в освітніх закладах з інклюзивною складовою у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації / О.Н. Литвинова, І.Р. Стадницька // Медсестринство : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2017. – № 3
620113
  Чернуха Д.А. Інноваційний менеджмент на підприємстві / Д.А. Чернуха, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 59-61. – ISBN 978-617-645-231-7
620114
  Гарбар Ж.В. Інноваційний менеджмент як базис інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / Ж.В. Гарбар, К.С. Майбородок // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 11-17. – ISSN 2306-6792
620115
   Інноваційний науково-освітній простір вищої школи як умова інтелектуального розвитку студентів / С.В. Шевченко, Л.М. Міхайленко, Л.П. Добровольська, Т.А. Каткова // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 212-221. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...Стаття присвячена дослідженню інноваційного науково-освітнього простору вищої школи, що виступає умовою інтелектуального розвитку студентів."
620116
  Скрипченко І.Т. Інноваційний підхід в організаціїї самостійної роботи майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту при опануванні навчальних дисциплін туристської спрямованності / І.Т. Скрипченко, Л.В. Шуба // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 368-372. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  На основі аналізу науково-методичної літератури визначено, що самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців з фізичної культури і спорту. Організація самостійної роботи при вивченні практичних дисциплін ...
620117
  Синиця Т.В. Інноваційний підхід до змісту професійної підготовки бухгалтерських кадрів на основі впровадження інформаційних тенологій в бухгалтерську освіту / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 167-169
620118
  Кривонос О.Б. Інноваційний підхід до організації дидактичної адаптації студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 124-153. – ISBN 978-966-698-251-8


  Висвітлено сучасний підхід до теоретичного обгрунтування та організації дидактичної адаптації студентів молодших курсів. Особливу увагу звернено на питання наступності між шкільним і вузівським навчанням та готовності абітурієнтів до навчання у вузі. ...
620119
  Гаращук О.В. Інноваційний підхід до підготовки кадрів у контексті забезпечення їх конкурентоздатності / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 228-244. – ISSN 2218-5348
620120
  Снісаренко О. Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / О. Снісаренко, О. Ануфрієва // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 74-85
620121
   Інноваційний портативний електрокардіографічно-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини / А.П. Казмірчук, Г.В. Мясников, С.В. Софієнко, О.О. Бугай, А.А. Воронко, І.А. Чайковський, М.М. Будник, В.І. Дегтярук, Ю.О. Фролов // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 298-310. – ISSN 2310-4910
620122
  Ничкало Н. Інноваційний поступ польської педагогіки праці. (Рецензія на монографію "Praca zawodowa - zycie osobiste. Dysonans czy synergia?” Renata Tomaszewska-Lipiec. Bydgoszcz 2018. – 672 s.). // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. Акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 2. – P. 86-90. – ISSN 2308-4081
620123
  Волинець К.І. Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 42-49. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  "Стратегічним напрямом вищої педагогічної школи стають інтенсифікація інноваційних процесів та розвиток інноваційного потенціалу, активний пошук нових резервів удосконалення процесу підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності. Завдання ...
620124
  Амоша О.І. Інноваційний потенціал Придніпровського регіону: стан, тенденції та проблеми розвитку / О.І. Амоша, І.Ю. Підоричева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 54 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
620125
   Інноваційний потенціал регіонів України в контексті формування стратегій смарт-спеціалізації : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України", 2020. – 98, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9479-0
620126
  Лещух І.В. Інноваційний потенціал регіонів України: методичні підходи та результати оцінки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 15 назв
620127
  Павлов В.І. Інноваційний потенціал регіону: діагностика та реалізація : монографія / В.І. Павлов, Ю.М. Корецький ; Ін-т регіон. дослідж. НАН України, Терноп. акад. нар. госп-ва, Вища шк. "Луцький гуманіт. ун-т". – Луцьк : Надстир"я, 2004. – 242, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-242. – ISBN 966-517-438-Х
620128
  Осова О.О. Інноваційний потенціал сучасного підручника з іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 274-284. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
620129
  Бойченко М. Інноваційний потенціал США, Канади та Великої Британії у професійній підготовці вчителя до роботи з обдарованими дітьми // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 3-5. – ISBN 978-966-698-271-4
620130
  Прудка О.В. Інноваційний потенціал України в регіональному розрізі // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 22-27 : фото, рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Трансфер технологій є одним із основних механізмів інноваційного процесу, тому в умовах глобалізації ринкових відносин його роль у забезпеченні конкурентоспроможності національних економік постійне зростає.
620131
  Литвин С.В. Інноваційний пошук педагогічних ідей управління // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 22-29. – ISSN 2074-8922
620132
  Заїка С.О. Інноваційний проект як об"єкт управління / С.О. Заїка, О.В. Грідін // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 101-114. – (Економічні науки)
620133
  Орлюк О. Інноваційний прорив без науки неможливий // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 17-23 черввня (№ 24). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277


  15 червня 2016 р. відбулася акція вчених під Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України, з вимогою збільшити фінансування.
620134
  Ільченко М. Інноваційний прорив здійснюють університети // Світ. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Щорічні підсумкові збори Ради проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти окреслили нові перспективи.
620135
  Шебаніна О.В. Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки: пріоритети забезпечення та регулювання : монографія / О.В. Шебаніна, В.П. Рибачук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-210. – ISBN 978-617-7149-40-7
620136
  Маслак О. Інноваційний розвиток АПК України в сучасних умовах господарювання / О. Маслак, Т. Якимець, І. Ященко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 137-143. – ISSN 2410-0919
620137
  Ракитянська В.Д. Інноваційний розвиток бібліотек як спосіб забезпечення дієздатності в умовах інформаційного суспільства: досвід та перспективи // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 5-18
620138
  Ковтуненко К.В. Інноваційний розвиток бізнес-структур: сутність, тлумачення, теорії та підходи до визначення / К.В. Ковтуненко, А.О. Коцага // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 43-55. – ISSN 2222-4459
620139
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-271-4
Т. 1. – 2019. – 207, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
620140
   Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін = Innovative development of higher education: global and national dimensions of changes : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-272-1
Т. 2. – 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
620141
  Співакова І.Б. Інноваційний розвиток вчителя як педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 181-188. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
620142
  Антохов А.А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-15. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
620143
  Зайченко К.С. Інноваційний розвиток малого бізнесу та євроінтеграція: можливості і перспективи // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 72-74. – ISBN 978-617-645-233-1
620144
  Андрєєв Д. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 69-76. – ISSN 2308-0361
620145
  Радченко О.П. Інноваційний розвиток національної економіки - конкурентоспроможність держави на міжнародному ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 51-64. – ISSN 2413-9998
620146
  Петренко Л.А. Інноваційний розвиток ОПК України на засадах офсетної політики та міжнародного трансферу технологій / Л.А. Петренко, М.М. Трейтяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 335-341. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
620147
  Огієнко О. Інноваційний розвиток освіти дорослих як вимога сучасності // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 20-22. – ISBN 978-966-698-271-4
620148
  Ганущак-Єфіменко Інноваційний розвиток підприємств : навч. посібник / Ганущак-Єфіменко Л.М., Гуменна О.В. – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-269. – ISBN 978-966-2410-67-9
620149
  Бояринова К.О. Інноваційний розвиток підприємств машинобудування на засадах нооуправління // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
620150
  Швиданенко Г.О. Інноваційний розвиток підприємств у контексті ціннісних орієнтацій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 254-261. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
620151
  Баранов В.В. Інноваційний розвиток підприємств: досвід Норвегії // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 15-21. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
620152
  Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Ю. Сусіденко, Т. Сіташ // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 23-35. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
620153
   Інноваційний розвиток підприємства : навч. практикум / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.]: О.В. Зибарева, Л.В. Вербівська. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 112 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 109-112. – ISBN 978-617-8034-18-4
620154
  Білоброва О.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств за умови посилення євроінтеграційних процесів в Україні // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 17-20
620155
  Родіонова І. Інноваційний розвиток промислових підприємств на засадах корпоративного управління: проблеми та шляхи вирішення // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 73-81. – ISSN 2410-0919
620156
  Амоша О.І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи / О.І. Амоша, Л.М. Саломатіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 3 (664). – С. 20-34 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
620157
  Лозова Т. Інноваційний розвиток ринку плодів та ягід в Україні // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 132-139. – ISBN 978-617-7768-14-1


  Розвиток ринку плодів та ягід в Україні.
620158
  Примостка Л.О. Інноваційний розвиток сучасного банківництва // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 115-126. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено вплив інновацій на банківську систему. Виокремлено такі інновації, як зростання мобільності капіталу, розподіл ризиків, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано вплив інновацій на розвиток сучасного ...
620159
  Уткіна Ю.М. Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств / Ю.М. Уткіна, Б.Я. Остапюк // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 61. – C. 167-173. – ISSN 2075-4892
620160
  Копець Г.Р. Інноваційний розвиток у сфері електронного бізнесу / Г.Р. Копець, Г.В. Рачинська, К.О. Дзюбіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 107-113. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
620161
  Вишнівська Б.В. Інноваційний розвиток України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 244. – С. 183-191. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
620162
  Головатюк В.М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (97). – С. 3-22. – ISSN 0374-3896
620163
  Воробйова О.С. Інноваційний розвиток України: проблеми сьогодення / О.С. Воробйова, О.В. Воронянська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2015. – № 1 (29). – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 1 (29))
620164
  Сорока А.М. Інноваційний розвиток як механізм управління конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 97-102. – ISSN 2415-8089
620165
  Жукова Л.М. Інноваційний розвиток як чинник попиту на економічну владу держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6814
620166
  Ніколаєнко Н.М. Інноваційний сервіс сучасної бібліотеки ВНЗ // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 258-260
620167
  Артьомов І.В. Інноваційний університет - важливий інструмент інтегрування в європейський освітній і науковий простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 89-119. – ISSN 2218-5348


  Ужгородський національний університет.
620168
  Гусь А.В. Інноваційний університет як чинник розбудови економіки знань // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 245-257. – ISSN 2218-5348
620169
   Інноваційний центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Договір про освітньо-наукову співпрацю підписали ректор КНУ імені Тараса Шевченка Леоніда Губерський і генеральний директор компанії Zhejiang Golden Egg Scienceand Technologi Лі Люменг. Стратегічною метою Договору є створення можливостей для ведення ...
620170
   Інноваційний центр // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  У Вінницькому національному технічному університеті відкрили інноваційний тренінговий центр.Кожен винахідник зможе отримати консультацію досвідченого тренера, а також скласти план реалізації стартапу - від ідеї до прибуткового бізнес-проекту.
620171
  Грубов В.М. Інноваційний чинник у зміні миропорядку: на прикладі воєнних конфліктів кінця XX - початку XXI століття // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 270-280
620172
  Андрощук Г.О. Інноваційні адитивні технології 3D-друку : екон.-правові аспекти регулювання / Геннадій Андрощук ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 49-50. – ISBN 978-617-696-823-8
620173
  Бойко О.М. Інноваційні аспекти діяльності промислових підприємств галузей переробної промисловості України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 30-49. – ISSN 2306-546X
620174
  Ямненко Г. Інноваційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 47-52. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що каталізатором модернізації й структурної перебудови економіки країни є інновації, які сприяють посиленню конкурентоспроможності, прибутковості та інноваційного розвитку підприємств, допомагають ...
620175
  Грішнова О.А. Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності / О.А. Грішнова, К.М. Березюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 20-28


  У статті обґрунтовано значення екологічної відповідальності бізнесу як фактора конкурентоспроможності, висвітлено основні тенденції розвитку інноваційних аспектів корпоративної екологічної відповідальності. Проаналізовано проблеми впровадження ...
620176
  Яремко С.А. Інноваційні аспекти розвитку соціального підприємства в розвинутих країнах світу та в Україні / С.А. Яремко, О.М. Кузьміна // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 214-221. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
620177
  Гаврилюк А.М. Інноваційні аспекти розвитку туристичної галузі в Україні / А.М. Гаврилюк, Є.В. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 17-24. – Бібліогр.: 7 назв.
620178
  Корнійчук О.П. Інноваційні аспекти структурування економіки здоров"я населення // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 16-27. – ISSN 1560-4926
620179
  Джур О.Є. Інноваційні аспекти удосконалення системи менеджменту організацій у сучасних умовах / О.Є. Джур, А.С. Шулякова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 55-67. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
620180
  Чуріканова О.Ю. Інноваційні бізнес-моделі циркулярної економіки на регіональному рівні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 204-208. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
620181
  Карчева Г.Т. Інноваційні блокчейн-технології як фактор підвищення ефективності фінансової сфери та економіки / Г.Т. Карчева, І.Я. Карчева // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 39-42. – ISSN 2414-3499
620182
  Куцаб-Бонк Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 18-22. – ISSN 2309-1533
620183
  Дзюблюк О. Інноваційні вектори розвитку банківської системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 8-25. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-5754
620184
  Куцевол О. Інноваційні види практичних занять у форматі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів української літератури // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6. – C. 211-220. – ISSN 2313-5921
620185
  Проскуріна Н.М. Інноваційні домінанти та важелі впливу на розвиток промисловості регіонів // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 122- 130. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 3 (23))
620186
  Романовська О.О. Інноваційні досягнення в системі вищої освіти США / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 126-131. – ISBN 978-966-931-165-8
620187
  Голубка С.М. Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка / С.М. Голубка, Д.С. Голубка // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 250-274. – ISSN 0320-4421
620188
  Шевчук В.М. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності: проблеми формування концепції // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 23. – С. 7-23. – ISSN 1993-0917
620189
  Черненко К.Р. Інноваційні засади розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 333-335. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
620190
   Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети дослідження соціально-економічної безпеки : колект. монографія / [Г.Ю. Міщук та ін.] ; за наук. ред. Г.Ю. Міщук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2020. – 408, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-327-475-1
620191
  Залізко В.Д. Інноваційні засоби діджиталізації послуг в об"єднаних територіальних громадах / В.Д. Залізко, О.Г. Старинець, Р.В. Микула // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – С. 62-66. – ISSN 2222-4459
620192
  Карповець Х.М. Інноваційні засоби професіоналізації майбутніх викладачів-філологів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 255-258. – ISBN 978-966-698-290-5
620193
  Уличний І.Л. Інноваційні засоби профорієнтації в системі педагогічної освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 250-256. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
620194
  Кузьменко О.С. Інноваційні засоби та форми організації навчального процесу з фізики в умовах розвитку stem-освіти в вищих технічних навчальних закладах // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 85-92. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям вивчення курсу фізики у вузах технічного профілю в умовах розвитку Концепції STEM-освіти. Важливою дидактичною проблемою є теоретичне обгрунтування та розробка технологій STEM-навчання у вищій школі, і зокрема при ...
620195
  Царенко О. Інноваційні засоби у вивченні курсу "Теорія та методика профорієнтаційної роботи" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 181-187. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена розв’язанню проблеми вдосконалення навчально-методичного забезпечення курсу «Теорія та методика профорієнтаційної роботи» (ТМПОР). Ефективним засобом підготовки майбутніх учителів трудового навчання до профорієнтаційної діяльності в ...
620196
  Брич В.Я. Інноваційні заходи енергоефективності на підприємствах теплоенергетики / В.Я. Брич, Л.О. Бицюра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 62-69. – ISSN 2222-4459
620197
  Москаленко Н.О. Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу / Н.О. Москаленко, К.С. Савенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 23-27. – ISSN 2222-4459
620198
  Пікус Р.В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р.В. Пікус, В.О. Заколодяжнний // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
620199
  Булах Т. Інноваційні канали та форми організації рекламної комунікації у видавничому бізнесі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 11-16. – ISSN 2076-9326
620200
  Оніпко Т.А. Інноваційні кластери у розробках скандинавської школи кластерної теорії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 22-28. – ISSN 2222-4459
620201
  Дрогомерецька О.І. Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів медичного факультету під час вивчення курсу імунології / О.І. Дрогомерецька, Г.М. Курилів, В.В. Мигович // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
620202
  Молочек Ю.А. Інноваційні методи зупинки неускладнених носових кровотеч / Ю.А. Молочек, О.В. Куркова, О.В. Ткачишин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 70-75. – ISSN 0044-4650
620203
  Кляп М.І. Інноваційні методи навчання в контексті реалізації мобільності викладача // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 203-227. – ISSN 2218-5348
620204
  Беденюк А.Д. Інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі / А.Д. Беденюк, Т.В. Боднар, П.Я. Боднар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2019. – № 4 (85). – C. 113-118. – ISSN 1681-2751
620205
  Золочевська М.В. Інноваційні методи навчання в сучасних закладах вищої освіти: переваги і недоліки. / М.В. Золочевська, В. Дружиніна // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 115-126. – ISSN 2074-8167
620206
  Прихода Я.В. Інноваційні методи навчання майбутніх видавців-редакторів / Я.В. Прихода, М.І. Женченко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. ; редкол.: Луцків М.М., Мервінський Р.І., Огірко І.В. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 2 (72). – С. 191-198. – ISSN 0554-4866
620207
  Гришко Ю.А. Інноваційні методи навчання на заняттях фізичного виховання у ВНЗ // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 16-20. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
620208
   Інноваційні методи навчання у підготовці учасників професійно-орієнтованих олімпіад / Шостакович-Корецька, В.В. Маврутенков, А.В. Чергінець, І.В. Будаєва, К.Ю. Литвин, М.С. Суременко, Т.А. Гайдук, О.М. Якуніна, В.П. Дядик // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 108-112. – ISSN 1681-2751
620209
  Кичко І. Інноваційні методи підбору та оцінки персоналу / І. Кичко, О. Горбачова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Абакуменко О.В., Вдовенко С.М., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 2 (10). – С. 7-14. – ISSN 2411-5215
620210
  Прав Р.Ю. Інноваційні методи реалізації державної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 113-118. – ISSN 2306-6814
620211
  Шелюжак І.Г. Інноваційні методи розвитку персоналу / І.Г. Шелюжак, С.І. Тодорюк, В.І. Кифяк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 437-444. – ISSN 2222-4459
620212
  Білик Т.Л. Інноваційні моделі розвитку та менеджмент персоналу малих підприємницьких структур агропромислового виробництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 226-232. – ISSN 2309-1533
620213
  Коваль Т. Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечно-інформаційного обслуговування / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Спираючись на новітній досвід світових бібліотек щодо розробки та впровадження інноваційних моделей бібліотечного розвитку, в статті розглянуто та досліджено форми і методи бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах формування суспільства знань.
620214
  Васильченко Л.С. Інноваційні можливості застосування маркетингових комунікацій підприємств в мережі Iнтернет // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 96-103. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
620215
  Нікітін Ю.О. Інноваційні МСП як основа інноваційного розвитку Європейського Союзу / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 13-19. – ISSN 2309-1533
620216
  Шевчук В. Інноваційні напрями оптимізації слідчої (детективної) діяльності у сучасних умовах // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 2 (24). – С. 8-25. – ISSN 1993-0917
620217
   Інноваційні напрямки розвитку агротуризму в Україні / О.Б. Шидловська, Т.І. Іщенко, І.М. Медвідь, Я.С. Шевела // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 61-70. – ISSN 2308-135X
620218
   Інноваційні освітні технології в післядипломному навчанні лікарів: психолого-педагогічні аспекти / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, О.А. Цодікова, М.П. Гиря, І.А. Соболєва, І.О. Вороньжев, З.В. Єлоєва, О.І. Сергієнко, О.М. Касьянова, В.В. Жеребкін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 96-101. – ISSN 1681-2751


  Розкрито контекст поняття “психологічна готовність до здійснення інновацій” з огляду на її статичний рівень, який трактується як “базовий інноваційний потенціал”, та динамічний рівень – процес “нарощування” імовірності загальної ефективності ...
620219
   Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів / О.М. Хвисюк, В.Г. Марченко, В.В. Жеребкін, І.А. Жадан, І.А. Соболєва, К.І. Бодня, О.В. Грищенко, О.І. Сергієнко, М.О. Бортний, Ю.А. Коломійченко, Н.О. Пересада // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 124-127. – ISSN 1681-2751
620220
  Андрейкова І.Б. Інноваційні освітні технології у процесі навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням: концептуально-дидактичний аспект // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 18-22. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
620221
  Кирилова І. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 149-152
620222
  Белявцева В.В. Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 145-150
620223
  Романовська О.О. Інноваційні перетворення в системі вищої освіти провідних країн світу. Прибуткова та неприбуткова (безприбуткова) вища освіта (досвід США) / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський // Досвід вищої освіти Сполучених Штатів Америки XX-XXI століття : навч. посібник / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – Кн. 3 : Особливості інноваційного розвитку сфери вищої освіти США другої половини ХХ- початку ХХІ століття. – С. 110-126. – ISBN 978-966-931-165-8
620224
  Криловець М.Г. Інноваційні підходи в методиці викладання соціально-педагогічних дисциплін // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 285-287. – ISBN 978-966-654-490-5
620225
  Міхо О.І. Інноваційні підходи в підготовці фахівців для сфери туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 292-296. – Бібліогр.: 2 назв.
620226
  Сайко В.Г. Інноваційні підходи для побудови радіоканалу доступу терагерцового діапазону в інформаційних системах електронної комерції / В.Г. Сайко, С.Д. Годз // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 359
620227
  Дідченко О.І. Інноваційні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю підприємств / О.І. Дідченко, О.Є. Агафонов // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 20-24
620228
  Приймак І. Інноваційні підходи до вдосконалення фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України / І. Приймак, Р. Кравець // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 116-122. – ISSN 2078-5860


  Вивчено проблеми фінансового прогнозування розвитку реального сектору економіки України, а також запропоновано прогресивні підходи до його удосконалення. Відображено стан і специфіку застосування механізмів фінансового прогнозування в національній ...
620229
  Волохова Л. Інноваційні підходи до методології дослідження соціальної відповідальності у сфері ризик-менеджменту / Л. Волохова, О. Євсєєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначена роль страхування та ризик-менеджменту у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Розглядається теорія позиційного відгуку та відповідна їй інноваційна модель IRT для аналізу комплексних, якісно-визначених характеристик даної ...
620230
   Інноваційні підходи до моделювання бізнес-процесів підприємств готельно-ресторанного господарства / С.Ю. Попова, А.В. Слащева, О.О. Сімакова, О.А. Пусікова, В.О. Пшиннік // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 151-155. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
620231
  Москвяк Я.Є. Інноваційні підходи до модернізації системи управління підприємствами сільського туризму // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 75-80. – ISSN 2306-6792
620232
  Довженко Т.О. Інноваційні підходи до моніторингу якості освіти студентів у процесі магістерської підготовки // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 120-129. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
620233
  Винничук Р. Інноваційні підходи до мотивації студентів покоління Z // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
620234
  Конюхов С. Інноваційні підходи до наповнення музейного простору / С. Конюхов, І. Гнідик // У лабіринтах наративів : досвід музеїв Литви і України : колективна монографія / Р. Шермукшніте, В. Банах, П. Вербицька, І. Гнідик, С. та ін. Конюхов. – Vilnius : University press, 2019. – С. 157-159. – ISBN 978-609-07-0287-1
620235
  Карпенко В. Інноваційні підходи до підготовки офіцера-лідера // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 173-180. – ISSN 2617-1775
620236
  Горбань С.І. Інноваційні підходи до підготовки студентів художніх спеціальностей // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 52-58. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
620237
  Живодоьр В. Інноваційні підходи до професійної компетентності менеджерів освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 11-13. – ISBN 978-966-698-272-1
620238
  Комова О.С. Інноваційні підходи до професійної підготовки майбутніх фахівців екскурсійної справи у закладах вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 62-65. – ISBN 978-9934-571-49-7
620239
  Сидоренко Т.В. Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 155-165. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано особливості соціокультурної діяльності публічних бібліотек Півдня України у XXI ст. Визначено форми та тенденції розвитку їх соціокультурної діяльності. Особливу увагу приділено використанню бібліотеками проектів, програм, акцій, не ...
620240
  Парубець О. Інноваційні підходи до розвитку транспортної логістики в Україні / О. Парубець, Д. Сугоняко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 147-156. – ISSN 2411-5215
620241
  Суліменко О. Інноваційні підходи до управління професійним розвитком працівників закладу освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 22-25. – ISBN 978-966-698-272-1
620242
  Аврамчук В.А. Інноваційні підходи до формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасних умовах // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2019. – [2019 рік]. – С. 85-87
620243
  Лукша О.В. Інноваційні підходи у стратегічному плануванні і управлінні розвитком регіону в умовах системних реформ / О.В. Лукша, П.А. Рябоконь // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 49-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
620244
  Дорожкіна Г.М. Інноваційні підходи щодо технічного переозброєння виробництва дорожньої техніки / Г.М. Дорожкіна, Є.В. Буряк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 119-124 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
620245
  Семеног О.М. Інноваційні підходи щодо формування академічної культури: концептуальні основи // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 142-144. – ISBN 978-966-698-318-6
620246
  Охота В.І. Інноваційні підходи щодо формування конкурентних туристичних продуктів (послуг): зарубіжний та вітчизняний досвід // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – C. 108-113. – ISSN 2309-1533
620247
  Калетнік Г.М. Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки / Г.М. Калетнік, І.В. Гунько // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 7-18. – ISSN 2411-4413


  У статті досліджено загальносвітові проблеми та виклики, що постають перед аграрним сектором економіки, їх вплив на сучасне наукове і освітнє середовище та необхідність модернізації навчального процесу як базової складової інноваційно-орієнтованого ...
620248
  Братюк В.П. Інноваційні послуги на ринку перестрахування / В.П. Братюк, Р.В. Гвоздак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 31-35. – ISSN 2306-6792
620249
  Амеліна Є. Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек / Є. Амеліна, В. Пілярчук // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 1 (55). – С.14-19
620250
  Русинська-Гєртих Інноваційні послуги у польських наукових бібліотеках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 61-72. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
620251
  Ігрушко А.Ю. Інноваційні практики комунікативних прийомів у соціальній роботі з різними групами клієнтів / А.Ю. Ігрушко, М.В. Арабаджин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 91-97. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
620252
  Горемикіна Ю.В. Інноваційні практики соціальної роботи з вразливими групами населення в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 91-113. – ISSN 2072-9480
620253
  Пономаренко І.В. Інноваційні принципи вокальної освіти О. Благовидової в українській національній вокальній школі // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 167-171. – ISSN 2312-4679


  "Наукові положення дослідження аргументовані на рівні сукупності загальнонаукових методів наукового пізнання та музикознавчих і мистецтвознавчих методологічних підходів. Застосовано компаративний, теоретичний, когнітивний, системний та ...
620254
  Кваша Т.К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична методологія їх уточнення для України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 267-278. – ISSN 2078-9165
620255
  Семеног О.М. Інноваційні проєкти в умовах університетах // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 52-60. – ISBN 978-966-698-318-6
620256
  Череднік Д. Інноваційні процеси в освіті / Д. Череднік, С. Даньшева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 44-47. – ISSN 1562-529Х
620257
  Єфімова Г.В. Інноваційні процеси як довгострокові джерела формування ринкової вартості підприємства / Г.В. Єфімова, О.В. Пащенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 222-228. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
620258
  Кравців М.Б. Інноваційні рішення як фактор забезпечення економічної стійкості підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 82-85 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
620259
   Інноваційні розробки Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України в галузі медицини і фармакології / С.В. Комісаренко, Р.П. Виноградова, В.М. Данилова, Г.Г. Луговська, І.Ю. Черниш, С.Г. Торхова // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 280-288
620260
  Ткаченко О.Б. Інноваційні складові стратегічного розвитку виноробних підприємств України / О.Б. Ткаченко, І.М. Агеєва, В.М. Беркгаут // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 55-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
620261
  Ясточкіна І.А. Інноваційні соціальні технології у роботі з дітьми та молоддю // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 245-248. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
620262
  Клочко А.О. Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у процесі взаємодії менеджерів і педагогічного колективу: зв"язок з характеристиками організацій та менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 22-28. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
620263
  Галюк І.Б. Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації інтелектуального потенціалу людських ресурсів держави : монографія / Галюк І.Б., Петрина М.Ю., Петренко В.П. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-694-223-7
620264
  Гао Вейчжень Інноваційні суспільства Східної Азії: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гао Вейчжень ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
620265
  Плисенко Г. Інноваційні тенденції підготовки державних службовців в умовах модернізації вищої освіти / Г. Плисенко, В. Назаркевич // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 129-131. – ISBN 978-617-649-062-3
620266
  Табенська О.І. Інноваційні тенденції розвитку ресторанного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
620267
  Романова О. Інноваційні тенденції у методиці викладання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 313-318
620268
  Даниленко І. Інноваційні тенденції у методиці навчання іноземних мов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 242-244
620269
  Подольчак Н.І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів / Н.І. Подольчак, А.І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 287-298. – ISSN 0321-0499
620270
  Гапєєв С.М. Інноваційні технології - шлях до ефективної вугільної галузі / С.М. Гапєєв, О.В. Солодянкін // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 31-36. – ISSN 0041-5804
620271
   Інноваційні технології : матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, 15-16 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, НАН України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред. В.М. Казак]. – Київ : НАУ, 2017. – 113, [3] с. : іл. – Текст укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
620272
   Інноваційні технології : матеріали наук.-техн. конф. студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених, м. Київ, 12-13 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Казак]. – Київ : НАУ, 2017. – 80, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Ст. часково англ. – Бібліогр. в кінці ст.
620273
  Петруньок Т. Інноваційні технології будівництва в освітньому процесі з фізики у закладах вищої будівельної освіти / Т. Петруньок, Л. Благодаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2021. – C. 303-310. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
620274
  Третяк Д.Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / Д.Д. Третяк, Я.С. Поруба // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 30-36. – ISSN 2306-6814
620275
  Чайка В.О. Інноваційні технології в дистанційному навчанні // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 159-164. – ISSN 1997-9266


  Виконано аналіз формування та введення навчання на дистанційній формі та запропоновані навчально-методичні та педагогічні рекомендації щодо поліпшення результатів навчання та розвитку дистанційної форми навчання.
620276
  Красуля А. Інноваційні технології в магістерській підготовці в галузі освітніх наук: з досвіду Естонії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 9-11. – ISBN 978-966-698-271-4
620277
  Подплєтня О.А. Інноваційні технології в професійній освіті: сучасні тенденції та практика впровадження / О.А. Подплєтня, Т.М. Потапова, В.Ю. Слєсарчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 77-80. – ISSN 1681-2751
620278
  Поворознюк С. Інноваційні технології в процесі підготовки студентів до формування стилістичних умінь у молодших школярів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 70-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (39))
620279
  Атаманчук Н.М. Інноваційні технології в сфері екологічної освіти в ЗВО // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 6-20. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
620280
  Жураєва К.А. Інноваційні технології в сфері туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 224-230. – Бібліогр.: 13 назв.
620281
  Ченбай Н.А. Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606


  Проблемам діяльності університету, університетської освіти певну увагу приділяли як західні так і вітчизняні дослідники, серед яких Л. Губерський, В. Андрущенко, В. Кремень та ін.С. 77.
620282
  Кулина Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 215-226. – ISSN 1818-5754
620283
  Старушенко Г.А. Інноваційні технології моделювання державного управління освітою: проблеми, тенденції, напрями розвитку в Україні / Г.А. Старушенко, С.В. Базилевський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 53-58. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
620284
  Теплицька О.Ю. Інноваційні технології навчання - вимога сучасності / О.Ю. Теплицька, Г.М. Карась // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 115-122. – ISSN 2521-6449
620285
  Стрельніков В. Інноваційні технології навчання в контексті реалізації концепції "Нова українська кола" // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 26-29. – ISBN 978-966-698-271-4
620286
   Інноваційні технології навчання в процесі формування професійної компетентності студентів / І.В. Берестов, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань, Пестременко-Скрипка // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 138-139
620287
  Кошечко Н. Інноваційні технології навчання студентів з педагогічної конфліктології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-36. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
620288
  Вербицька Х.І. Інноваційні технології навчання у процесі викладання іноземної мови на нефілологічних спеціальностях // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 29-37. – ISBN 978-966-7359-77-5
620289
  Бахтіярова Х.Ш. Інноваційні технології навчання: умови запровадження, різновиди, зміст, особливості / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-107. – ISBN 978-966-632-261-9
620290
  Старікова Л. Інноваційні технології ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з природою рідного краю // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (100). – С. 72-77. – ISSN 1562-529Х
620291
  Нікітіна Н. Інноваційні технології освітнього менеджменту / Н. Нікітіна, І. Решетова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 101-113. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджується проблема управлінської діяльності з впровадження інноваційних технологій в закладах освіти. Розкрита сутність понять "освітні інновації", "технологічність в освітньому менеджменті". З"ясовані основні елементи, характерні риси ...
620292
  Гільдебрант К.Й. Інноваційні технології покращення іншомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 275-285. – (Економічні науки ; вип. 1 (73)). – ISSN 2310-8185
620293
  Угненко Є. Інноваційні технології проєктування шляхів сполучення, геодезичне забезпечення будівельної галузі та поліпшення ефективності підготовки фахівців / Є. Угненко, О. Ужвієва, О. Тимченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 79-83. – ISSN 1562-529Х
620294
  Прудиус Л.В. Інноваційні технології професійного навчання державних службовців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 90-95. – (Серія: Державне управління ; № 4 (56)). – ISSN 1813-3401
620295
  Величко Т.Г. Інноваційні технології та інструменти аналізу діяльності i управління розвитком вітчизняних підприємств // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 58-63. – ISSN 2306-546X
620296
  Павловський В.В. Інноваційні технології тестування якості навчання у контексті Болонського процесу / В.В. Павловський, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 59-64. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
620297
   Інноваційні технології у медицині: стан і перспективи / О.І. Олар, О.Ю. Микитюк, В.І. Федів, М.А. Іванчук, О.В. Гуцул // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 17, № 2 (66). – С. 155-160. – ISSN 1684-7903
620298
  Жуковський М.О. Інноваційні технології у підготовці майбутніх лікарів ветеринарної медицини до професійного спілкування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 65-69. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
620299
  Бхіндер Н.В. Інноваційні технології у процесі професійної підготовки прикордонників в Республіці Індія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 132-139. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
620300
  Легенький М.І. Інноваційні технології у сфері освіти: організаційно-правовий аспект // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (17). – С. 103-110. – ISSN 2311-4894
620301
   Інноваційні технології у формуванні трирівневої екологічної освіти / М.М. Орфанова, М.М. Орфанова, Т.М. Яцишин, О.І. Рибак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 98-101. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
620302
   Інноваційні технології управління якістю в проектах підготовки рятувальників / А.Г. Ренкас, О.Г. Придатко, Д.Б. Мозоль, Т.П. Ганчур // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 80-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2078-4643
620303
  Куц Л.Л. Інноваційні технології формування капіталу знань як основи індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / Л.Л. Куц, О.М. Собко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 93-103. – ISSN 2309-1533
620304
  Мельничук Л.Б. Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладуг / Л.Б. Мельничук, Т.В. Левкулич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 165-170. – ISBN 978-966-7359-77-5
620305
  Шевчук О. Інноваційні технології формування професійної суб"єктності майбутніх психологів: результати дослідження // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 216-221. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
620306
  Мазур В.Г. Інноваційні технології як напрям підвищення інформаційної відкритості органів влади та налагодження зв"язків влади із громадськістю // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 135-140. – ISSN 2306-6814
620307
  Ільченко Н. Інноваційні технології. Формування навичок самостійної роботи учнів на уроках української мови засобами мультмедійного контенту // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2021. – Листопад - грудень (№ 11/12) : Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах
620308
   Інноваційні трансформації аграрного сектора економіки : монографія / [О.В. Шубравська, Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук О.В. Шубравської ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2012. – 494, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6367-3
620309
  Астахова К.В. Інноваційні університети: критерії та підходи до визначення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 281-285. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
620310
   Інноваційні управлінські рішення у адмініструванні сталого розвитку регіону в умовах COVID-19 / О.М. Овдіюк, О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова, В.А. Довженко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 114-119. – ISSN 2306-6814
620311
  Лук"яненко О.Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О.Д.Лук"яненко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-263. – ISBN 978-966-926-043-7
620312
  Марченко О.А. Інноваційні форми в регіональному управлінні туристичної діяльності / О.А. Марченко, М.В. Сальнікова, К.В. Шевельова // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 43. – С. 27-34. – ISSN 2306-546X
620313
  Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Д.М. Стеченко; КНУТШ. – Київ : Вища школа, 2002. – 254с. – ISBN 966-642-099-6


  Розкрито теоретичні та методичні аспекти становлення сучасних інтегративних форм реґіонального розвитку. Показано сутність і зміст розробки проектів ство-рення вільних економічних зон, спільних підприємств, технопарків, технополісів та ...
620314
  Соколовська Л. Інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 20-25. – ISSN 2518-7341


  Розглянуто деякі інноваційні форми рекламно-інформаційної діяльності бібліотек, а саме: веб-сайт (контент та особливості структури); бібліотечні представництва в соцмережах (можливості, методика створення та ведення представництва); віртуальні виставки ...
620315
  Головко Л.С. Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 241-246. – ISSN 0321-0499
620316
   Інноваційні шляхи керування процесом формування кристалічної будови металевих сплавів / А.С. Нурадінов, О.В. Ноговіцин, І.А. Нурадінов, Н.Ф. Зубеніна, К.А. Сіренко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 71-77. – ISSN 1815-2066
620317
  Ніколаєва О.Г. Інноваційні шляхи розвитку наукового періодичного видання економічного профілю / О.Г. Ніколаєва, О.С. Тітомир // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 55-61. – (Серія "Економічна" ; вип. 96). – ISSN 2311-2379
620318
  Цапко Ю.Л. Інноваційній технології локальної меліорації грунтів - гідне технічне забезпечення // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
620319
  Леонтьєва І.В. Інноваційність - conditio sine qua non розвитку вищої педагогічної освіти? // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 92-96. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
620320
  Цейтельман О.Б. Інноваційність в економіці України: статистичний аспект / О.Б. Цейтельман, С.О. Смирнов // Міжнародна науково-практична конференція "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери" : 5 груд. 2015 р. : зб. матеріалів конф. / "Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : Чернігівський національний технологічнийуніверситет, 2015. – С. 171-173. – ISBN 978-966-2188-72-1
620321
  Федулова Л.І. Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 22-25. – ISSN 1728-6220


  У статті наведено порівняльну характеристику рівня інноваційного розвитку країн Євросоюзу й України на основі даних офіційної статистики й міжнародних рейтингів. Виявлено причини, що стримують реалізацію ролі інноваційного фактору в підвищенні ...
620322
  Прохорова В.В. Інноваційність системи управління як умова забезпечення безпеки розвитку підприємств / В.В. Прохорова, С.А. Мушникова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 82-90. – ISSN 2073-9982
620323
  Бутнік-Сіверський Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 49-58. – ISSN 2308-0361
620324
  Ковальчук Н. Інноваційність як вагомий складник ефективної організаційно-управлінської діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості інноваційності змісту організаційно-управлінської діяльності розвитку бібліотек у контексті нових суспільних реалій; наведено огляд основних складових елементів бібліотечних інновацій
620325
  Химинець В. Інноваційно-гуманістичне та компетентнісне спрямування сучасної післядипломної педагогічної освіти: європейський вимір // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 43-51
620326
  Могилова М.М. Інноваційно-диверсифікаційне відтворення основних засобів у забезпеченні стійкого розвитку сільського господарства і сільських територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
620327
  Гончарук І.В. Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: фактори впливу / І.В. Гончарук, О.М. Бабина, Т.В. Ємчик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 144-151. – ISSN 2222-4459
620328
  Бакіров В.С. Інноваційно-інвестиційна політика університету: теорія і практика // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 18-20. – ISBN 978-966-600-659-5


  Аналіз ролі ВНЗ у реалізації інноваційно-інвестиційних проектів на прикладі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
620329
  Ткачук Л.М. Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристсько-рекреаційного комплексу України / Л.М. Ткачук, В.С. Сайчук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 28-36. – Бібліогр.: 8 назв.
620330
  Павленко І.І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні / І.І. Павленко, Білінська, (Колісецька) // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 104-113


  У статті визначено особливості та значення інноваційно-інвестиційного забезпечення у підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства. Розкрито взаємозв"язок інноваційної та інвестиційної діяльності з правовою складовою. Проаналізовано основні ...
620331
  Дурбалова Н.І. Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку хлібопекарських підприємств // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 3. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
620332
  Чудовська В.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
620333
  Романюк І.А. Інноваційно-інвестиційні механізми та маркетингові стратегії розвитку підприємств сільского зеленого туризму: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Романюк Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
620334
  Тарасевич В.М. Інноваційно-інформаційна економіка: постіндустріальність, генераційність, відкритість / В.М. Тарасевич, О.О. Завгородня // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
620335
  Білорус О.Г. Інноваційно-інформаційна економіка: цифровий вимір та еволюційна динаміка у глобальному контексті / О.Г. Білорус, А.А. Гриценко // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 1. – С. 115-119. – ISSN 1811-3141
620336
   Інноваційно-космічний кластер // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 лютого (№ 7)


  Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення державний інвестиційний проєкт "Розвиток інфраструктури регіонального інноваційно-космічного кластеру "Полісся" з метою отримання відповідних пропозицій, які аналізуються під час ...
620337
  Гелеверя Є.М. Інноваційно-організаційні проблеми комерціалізації інтелектуальних продуктів закладами вищої освіти // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 79-83. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Ефективне впровадження у виробництво продуктів інтелектуальної праці є визначальною рисою розвинених країн Європейського Союзу. Досвід цих країн переконує, що вагому роль у формуванні інноваційної політики відіграють заклади вищої освіти, а найбільш ...
620338
  Якушев О.В. Інноваційно-освітні кластерні форми регіонального розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Якушев Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
620339
  Лаба О.В. Інноваційно-педагогічні напрями розвитку правової освіти України / О.В. Лаба, А.В. Лякішева // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 24-25 черв. 2016 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Я. Коцан та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-966-940-002-4
620340
  Новікова І. Інноваційно-підприємницькі моделі у трансфері академічних технологій: трансформація ціннісної сутності та суперечності реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 33-41. – (Економіка ; вип. 2 (209)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано трансформаційну еволюцію сутності основних інноваційно-підприємницьких моделей у технологічному трансфері. Здійснено хронологічну систематизацію основних інноваційно-підприємницьких моделей у трансфері академічних технологій. Виявлено ...
620341
  Растригіна А.М. Інноваційно-творчий потенціал мистецького освітнього простору як основа реалізації новітньої парадигми освіти ХХІ століття // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 170. – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
620342
  Острий О.Г. Інноваційно-технологічна складова економічної безпеки: основні загрози та шляхи їх нейтралізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 310-314
620343
  Хаустова В.Є. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей промисловості України / В.Є. Хаустова, Г.В. Крамарев, В.А. Зінченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 218-228. – ISSN 2222-4459
620344
  Федулова Л. Інноваційно-технологічний фактор розвитку економіки в період пандемії COVID-19 та рекомендації на майбутнє (аналітична записка) / Л. Федулова, О. Петроє // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 128-143. – ISSN 2664-3618
620345
  Бояринова К.О. Інноваційно орієнтоване підприємство: сутність, класифікація та особливості функціонування // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 52-57. – ISSN 2413-9610
620346
  Бошота Н.В. Інноваціна діяльність в Україні та напрями її розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6814
620347
  Кубишина О.В. Інновація - складова міжнародного маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 131-132
620348
  Грицюк Д.А. Інновація - фактор розвитку монополії // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 36-38. – ISBN 978-966-188-219-4
620349
  Гуцул О. Інновація барокової традиції вертепної драми в українській прозі 20-30-х років XX ст. Аркадій Любченко "Вертеп" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджується інновація барокової традиції вертепної драми в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст. на прикладі "Вертепу" А. Любченка (особливості архітектоніки твору, специфіка дійових персонажів).
620350
  Лищенко О.Г. Інновація обліку необоротних активів бюджетних установ / О.Г. Лищенко, М.О. Сергеєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто останні зміни законодавчої бази з обліку необоротних активів бюджетних установ у зв"язку з переходом на Національне положення (стандарт) №121 "Основні засоби" бухгалтерського обліку у бюджетній сфері.
620351
   Інновація суддівської освіти та нова плеяда українських суддів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Балаклицький І.І., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (25). – С. 103-115
620352
  Романенко М.І. Інновація та традиція в духовній культурі у контексті становлення постнекласичної освіти // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 102-107. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896
620353
  Зянько В.В. Інновація як складова науково-технічного прогресу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризована особливість сучасного етапу науково-технічного прогресу. Виявлені основні причини низької інноваційної активності вітчизняних підприємств. Обгрунтована необхідність активізації інноваційної діяльності в Україні та запропоновані заходи ...
620354
  Остропольська З.М. Інновація як складова соціокультурної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 209-220. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу розглядається інновація як специфічний спосіб креативної людської діяльності, її складова. Зазначається, що важливим смисловим аспектом поняття "інновація" є акцентування на практичній дії щодо ...
620355
  Дмитренко М. Інновація як універсальна цінність суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 17-24
620356
  Плівако С.О. Інновація як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / С.О. Плівако, Л.А. Величко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 43-45. – ISBN 978-617-645-231-7
620357
  Карп О. Інновація як фактор розвитку конкурентноспроможності країни на світовому ринку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 122-123
620358
  Скворцов Д.І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позицій економічної теорії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 309-314. – ISSN 0321-0499
620359
  Рак Ю.П. Інновінг безпеко-орієнтованого управління проектами ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності та ризику / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач, В.Б. Лоїк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 39-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
620360
  Антоненко І.Я. Інновінг у туризмології: модернізація системи підготовки професійних кадрів для сфери туризму / І.Я. Антоненко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 98-110. – ISSN 2218-5348
620361
  Короткий В.А. Іннокентій (Борисов Іван Олександрович) / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 57. – ISBN 966-06-0393-2
620362
  Короткий В. Іннокентій, єпископ (у світі - Іван Олексійович Борисов (1800-1957)) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 414-415. – ISBN 5-7707-1062-4
620363
   ІНО в поході // Кузня освіти : журнал студентів, професорів та службовців Київського Інституту Народної Освіти. – Київ, 1928. – № 2, грудень. – С. 1-2
620364
  Татаринов С.Й. Іноваційні розробки та тенденції розвитку інженерно-педагогічної освіти / С.Й. Татаринов, Н.А. Несторук // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 36-42
620365
  Якуніна Н.В. Іноваційні технології в бібліотечній практиці // Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – С. 207-213


  Розглядається стан впровадження, використання та розповсюдження інноваційних технологій в бібліотечній практиці. Базуючись на отриманих результатах висвітлено досвід робіт ВНЗ III-IV рівнів акредитації.
620366
   Іногамова-Хегай Людмила Валентинівна // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 104-105. – ISBN 978-617-573-038-6
620367
   Іноді гроші надто дорого коштують // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 2-3


  Підсумком жовтня стало ухвалення Верховною Радою узгодженого Закону "Про першочергові заходи стосовно запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" у другому читанні та в цілому. ...
620368
  Дмитренко М.К. Іноді... : поезії / Микола Дмитренко. – Київ : ТОВ"Юрка Любченка", 2020. – 119, [1] с. – ISBN 978-617-7221-44-8


  У пр. № 1743384 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - щастя завжди ! Підпис. 15.12.21 р.
620369
  Коцан В.В. Іноетнічні запозичання та їх впливи на формування народного одягу долинян Мараморщини ( кінець XIX - початок XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – (Історія ; Вип. 20)
620370
  Телеуця В. Іноетнічні напластування на національний фольклор в умовах поліетнічного середовища // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 292-296
620371
  Чучкова Н. Іноземна держава як учасник цивільного процесу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 276-282. – ISSN 0132-1331
620372
  Прошин Д.В. Іноземна державна підтримка як фактор сили та слабкості терористичних організацій: можливі уроки для України? // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 49-67. – ISBN 978-966-434-365-4
620373
  Мохнюк Р. Іноземна довіреність для правочину щодо нерухомого майна: як вберегтися від шахрайства? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 жовтня (№ 42). – С. 30-31
620374
  Браун С. Іноземна допомога на практиці / С. Браун. – Київ : Основа, 1994
620375
  Парфенюк І. Іноземна культурна продукція в інформаційному просторі України // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 76-82


  У статті розглядаються іноземні культурні продукти в інформаційному просторі України як засіб інформаційних війн. In the article foreign cultural products in Ukraine"s information space has been considered as a means of information warfare.
620376
  Петровський М. Іноземна мова в магістратурі / М. Петровський // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.91-101
620377
   Іноземна мова професійного спрямування. Англійська мова для менеджерів : підручник / [Н.В. Мукан та ін.] ; за ред. Н.В. Мукан. – Київ : Знання, 2009. – 595, [1] с. – Текст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 592-595. – ISBN 978-966-346-686-6
620378
  Кулаєць М.М. Іноземна мова як важливий засіб міжнародного спілкування / М.М. Кулаєць, Н.М. Хома // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 47-49
620379
  Зеленін Г.І. Іноземна мова як інструмент формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів технічних дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 64. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
620380
  Гуляк О. Іноземна мова як чинник професійної самореалізації студента // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 124-130. – ISSN 2078-1687
620381
  Семенець О.Є. Іноземна мова: принцеса і попелюшка // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються питання еволюції стану вивчення, викладання і використання іноземних мов на Україні, ставлення до них суспільства та офіційних органів народної освіти, а також зарубіжний досвід формування політики щодо іноземних мов, пропонується ...
620382
  Грицик Л. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 56-63
620383
  Хавкіна Л.М. Іноземна та вітчизняна рекламна продукція в площині сучасного українського рекламного міфу: національно-культурний аспект // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 45-50


  Статтю присвячено аналізові національно-культурного аспекту функціонування вітчизняної та іноземної рекламної продукції у площині сучасного українського рекламного міфу. Дається характеристика складників рекламного креативу, пов"язаних із ...
620384
  Пилипенко О.Є. Іноземна трудова імміграція в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 22-41. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
620385
  Никітенко Р. Іноземна умова // Український адвокат : щомісячне професійне видання / ПрАТ "Юридична практика" ; редкол.: Бедь В.В., Головань І.В., Довгерт А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (152), квітень 2019 року. – С. 32-34. – ISSN 1991-5829


  Участь компанії-нерезидента в господарському спорі завжди є передумовою особливостей його судового розгляду.
620386
   Іноземна філологія. – Львів
21. – 1970. – 194с.
620387
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 62. – 1981
620388
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 65. – 1982
620389
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 66. – 1982
620390
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 67. – 1982
620391
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 68. – 1982
620392
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 69. – 1983
620393
   Іноземна філологія. – Київ
№ 70. – 1983
620394
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 71. – 1983
620395
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів
№ 72. – 1983
620396
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 92. – 1988
620397
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 93. – 1988
620398
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 94. – 1989
620399
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 95. – 1989
620400
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 96. – 1989
620401
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 97. – 1990
620402
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 98. – 1990
620403
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 99. – 1990
620404
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 100. – 1990
620405
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 101. – 1991
620406
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 102. – 1991
620407
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 103. – 1992
620408
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 104. – 1992
620409
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 105. – 1993
620410
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 106. – 1993
620411
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 107. – 1994
620412
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 108. – 1995
620413
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 109. – 1996
620414
   Іноземна філологія : міжвідомчий республіканський збірник. – Львів, 1964-
№ 110. – 1997
620415
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів, 1964-. – ISSN 0320-2372
№ 111. – 1999
620416
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів, 1964-
Вип. 112. – 2001
620417
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 114. – 2003
620418
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 113. – 2004
620419
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 115. – 2005. – резюме укр., англ. мовами
620420
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 118. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
620421
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 119. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
620422
   Іноземна філологія : український науковий збірник. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1964-
Вип. 119 (2). – 2007. – резюме укр., англ. мовами
620423
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 122. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
620424
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 123. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
620425
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 124. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620426
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 126, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620427
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 126, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620428
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 127, ч. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620429
   Іноземна філологія = Inozemna philologia / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 127, ч. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620430
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 128. – 2016. – 314 с. – Резюме укр., англ. мовами
620431
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 2078-340X
Вип. 129. – 2016. – 230 с. – Резюме укр., англ. мовами
620432
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А.Й. Паславська, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 1964-. – ISSN 0320-2372
Вип. 130. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., англ. мовами
620433
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1964-. – ISSN 0320-2372
Вип. 132. – 2019. – 191, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
620434
   Іноземна філологія = Inozemna philologia : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т.В. Яхонтова, Н.І. Андрейчук, О.Т. Бандровська [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1964-. – ISSN 0320-2372
Вип. 133. – 2020. – 256, [2] c. – DOI: http:dx.doi.org/10.30970/fpl.00133 - Резюме укр., англ. мовами
620435
  Романьок Т. Іноземне інвестування в банківському секторі України: стан та перспективи розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 110-121. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
620436
  Марцин В.С. Іноземне інвестування в економіку України та його регіональна характеристика (на прикладі Львівської області) // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 84-93
620437
  Виноградова Г.В. Іноземне інвестування в міжнародному приватному праві : Монографія / Г.В. Виноградова, Б.І. Кучер; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 138с. – ISBN 966-594-522-Х
620438
  Лазебник Л.Л. Іноземне інвестування в період ринкової трансформації економіки України : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Лазебник Л. Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.170-202
620439
  Лазебник Л.Л. Іноземне інвестування в період ринкової трансформації економіки України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Лазебник Л.Л.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
620440
  Яцун А.С. Іноземне інвестування в Україні: проблеми та перспективи / А.С. Яцун, М.В. Шереметинська // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 49-50
620441
  Криклій Д.Р. Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 370-372. – ISBN 978-617-7069-02-6
620442
  Сердюк Є. Іноземне інвестування в український ринок землі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 218-222.
620443
  Карп В.С. Іноземне інвестування в український ринок землі / В.С. Карп, Є. Сердюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 125-129
620444
  Карп В.С. Іноземне інвестування в український ринок землі / В.С. Карп, Є. Сердюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 276-280
620445
  Вайцеховська В.В. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України у світову економіку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 55-60
620446
  Федоренко В.Г. Іноземне інвестування економіки України : навчальний посібник / В.Г. Федоренко. – Киев : МАУП, 2004. – 272с. – ISBN 966-608-397-3
620447
  Денисенко М.П. Іноземне інвестування економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 70-77. – ISSN 1993-6788
620448
  Мельник О.І. Іноземне інвестування як фактор розвитку аграрного сектора України / О.І. Мельник, А.Г. Мельник, Л.Б. Малиш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
620449
  Гуриненко О.М. Іноземне інвестування як чинник економічної трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Визначено вплив іноземного інвестування на ринкові перетворення. Обгрунтовано необхідність переосмислення існуючої моделі ринкової трансформації, зміни механізму залучення та використання іноземних інвестицій.
620450
  Папп В. Іноземне інвестування як чинник формування економічної системи інноваційного типу / В. Папп, Н. Бошота // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 55-59. – ISSN 1728-9343
620451
  Лопата О.О. Іноземне перестрахування як елемент забезпечення фінансової стійкості національного страхового ринку / О.О. Лопата, І.О. Лещишин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 225-229. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
620452
  Галущенко Г.В. Іноземне право в суді: "право" чи "факт" // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 5 (139). – С. 17-21


  У статті розглядається питання застосування іноземного права судами. Зокрема як суд має застосовувати іноземне право - як "право" чи "факт" і які останні тенденції розвитку цього питання у доктрині та законодавстві держав.
620453
  Бовтенко Т.А. Іноземне стратегічне інвестування та економічна безпека України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 290-293
620454
  Булкін І.О. Іноземне фінансування НДДКР в Україні: деякі довгострокові тенденції // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 40-114. – ISBN 978-966-360-217-2 (вип. 7) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
620455
  Король О. Іноземний (в"їзний) туризм у Карибському туристичному регіоні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 47-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
620456
  Фурса Є.Є. Іноземний адвокат в Україні та співпраця консула із адвокатами України, акредитованими у державі перебування: проблеми законодавства та практики // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 69-72


  У статті розкрита сутніть та порядок реалізації консулом функції представництва інтересів громадян України за кордоном та співпраця консула з акредитованими адвокатами України в країні перебування. Внесені пропозиції щодо конкретизації питань ...
620457
  Вознюк П. Іноземний геополітичний лобізм в Україні // Молода нація : Альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2006. – № 2. – С. 219-237. – ISBN 966-7332-13-6
620458
  Швець В.О. Іноземний досвід врегулювання судового захисту від рейдерства: загальний огляд // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 77-83
620459
  Тибінка Г. Іноземний досвід застосування різних систем оплати праці та можливості їх використання в Україні / Г. Тибінка, О. Сікора, Н. Мартинюк // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 120-126 : рис. – Бібліогр.: с. 126. – ISSN 2313-3627
620460
  Кузьмін О.Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха, Н.А. Городиська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 240-245. – ISSN 2222-0712
620461
  Менчинська О.М. Іноземний досвід інституційного регулювання франчайзингових відносин : Географія міжнародних економічних відносин // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 203-207. – Бібліогр.: 4 назви
620462
  Лимар В.В. Іноземний досвід підтримки розвитку біоекономіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 48-52. – ISSN 2222-4459
620463
  Гребенюк М. Іноземний досвід правового регулювання іонізуючого опромінювання харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки / М. Гребенюк, О. Главацька // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 39-44
620464
  Копилян В.А. Іноземний досвід правового регулювання кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 569-575. – ISSN 1563-3349
620465
  Пянковський В. Іноземний досвід проведення децентралізації та пропозиції для України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 102-106. – ISSN 2524-0129
620466
  Грушинський Я.М. Іноземний досвід створення правових передумов залучення інвестицій у сільське госпподарство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 227-231
620467
  Мних М.В. Іноземний досвід страхування депозитів та можливість його реалізації в сучасних умовах в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 10. – С. 11-14
620468
  Сазонець О.М. Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі / О.М. Сазонець, Альшаафі Мохамед Алі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 18-22. – ISSN 2306-6814
620469
  Діденко Є.В. Іноземний досвід утілення права на справедливий суд під час розгляду справ про адміністративні правопорушення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; № 3). – ISSN 2616-9444
620470
  Семенов А. Іноземний економічний сектор у США і зарубіжний сектор США: порівняльний аналіз // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 73-81. – ISSN 0131-775Х
620471
  Степанюк А.А. Іноземний елемент як визначальна категорія для міжнародного приватного права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
620472
  Ручко О. Іноземний інвестор і українська земля: нюанси та тонкощі // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 28-29
620473
  Яковлєва Н.Г. Іноземний інноваційний капітал в економіці України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 162-166.
620474
  Гірняк В.В. Іноземний капітал банків України: ризики та можливості // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 261-264. – ISSN 2309-1533
620475
  Забчук Г. Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 23-28. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
620476
  Мех Л. Іноземний капітал в бінківській системі Республіки Білорусь / Л. Мех, О. Мєшко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 89-97. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 2). – ISSN 2306-4420
620477
  Одотюк І.В. Іноземний капітал в Україні в умовах нестабільності цін на енергоресурси // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 99-116. – ISSN 1605-7988
620478
  Коваленко В.В. Іноземний капітал і фінансова безпека банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 43-52. – ISBN 966-8958-03-9
620479
  Барановський О. Іноземний капітал на ринках банківських послуг України, Росії та Білорусії : банки України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-20 : Табл.
620480
  Пластун В.Л. Іноземний капітал на страховому ринку України / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 182-189. – ISSN 1993-6788
620481
  Залєтов О. Іноземний капітал на страховому ринку України та його роль // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 24-25
620482
  Міщенко В. Іноземний капітал у банківській системі країн Центральної та Східної Європи. Уроки для України / В. Міщенко, Р. Набок // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-14. – ISSN 1605-2005
620483
  Стубайло Т. Іноземний капітал у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 45-50. – ISSN 1818-5754
620484
  Алексєєв С. Іноземний капітал у банківській системі України у 1991-2005 рр.: історичний контекст // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
620485
  Дзюблюк О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. Дзюблюк, О. Владимир // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 5 (219). – С. 26-33. – ISSN 2310-2624
620486
  Д"яконова І.І. Іноземний капітал у банківській системі Україні: реалізація системних принципів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 6-15. – ISSN 2305-7491
620487
  Мальчик М. Іноземний капітал у банківській сфері України: переваги та недоліки / М. Мальчик, Л. Федорук // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 41-45. – ISSN 1728-9343
620488
  Костюк О. Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. Костюк, О. Костюк // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 6 (220). – С. 28-35. – ISSN 2310-2624
620489
  Шевченко В.Ю. Іноземний капітал у банківському секторі України: економічні параметри та ризики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-15. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються динаміка та економічні параметри участі іноземного капіталу у банківській системі, оцінки вартості придбання банківських активів та канали впливу іноземних банків на національну банківської систему. The dynamics and economic indicators ...
620490
  Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 79-86 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
620491
  Павлик Н.Г. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції та протиріччя // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 97-101


  У статті досліджено проблеми присутності іноземного капіталу в банківському секторі України. Виявлено позитивні та негативні сторони присутності іноземних банків в Україні. The problems of presence of foreign capital in the bank sector of Ukraine are ...
620492
  Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 100-107 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
620493
  Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє : наукова доповідь / Гаркавенко В.І. ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2011. – 108 с. : табл. – Бібліогр.: с. 106-107. – ISBN 978-966-02-6076-4
620494
  Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.08 / Балануца О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л.197-215
620495
  Балануца О.О. Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Балануца О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
620496
  Носова О. Іноземний капітал у перехідній економіці країн СНД : Сільськогосподарські зв"язки: тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр. 17 назв. – ISSN 0131-775Х
620497
  Склепова Анна Вікторівна Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Склепова Анна Вікторівна; Ку ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 273 л. – Бібліогр.: л. 236 - 273
620498
  Склепова Анна Вікторівна Іноземний капітал у приватизації стратегічних підприємств України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Склепова А.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
620499
  Балануца О. Іноземний капітал у системі фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 36-39. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття економічної безпеки держави, охарактеризовано елементи економічної безпеки України та вплив на них іноземного капіталу. The concept of economic security of the state is certain in the article, the elements of economic ...
620500
  Фінк В.Г. Іноземний легіон / В.Г. Фінк. – К, 1936. – 224с.
620501
  Федорова Н. Іноземний та вітчизняний досвід захисту прав інтелектуальної власності на біжутерію та ювелірні вироби // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 31-37. – ISSN 2308-0361
620502
  Кифяк В.Ф. Іноземний туризм як головна складова туристичної діяльності в прикордонному регіоні / В.Ф. Кифяк, Г.Ю. Бондаренко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 72-83. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
620503
  Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні під час системної кризи // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 1 (29). – С. 133-151. – ISSN 2310-9734
620504
  Корнилюк Р.В. Іноземні банки в Україні: вихід європейських інвесторів / Р.В. Корнилюк, Є.Е. Сікорська // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 68-76
620505
  Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн Центрально-Східної Європи // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 62-69. – ISSN 1605-2005
620506
  Гусев В. Іноземні громадяни в Україні : працевлаштування та оплата праці // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 19. – С.45 - 50
620507
  Каковкіна О. Іноземні делегації у Дніпропетровську та області у 1945-1959 рр. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 199-222. – ISSN 2664-9993
620508
  Романів К.М. Іноземні інвестиції - ресурс економічного зростання регіону та України в цілому // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 402-405. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
620509
  Малий Іван Іноземні інвестиції : Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України / Малий Іван; Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; Рец. М.Д. Білик,Г.В. Шумков. – Київ, 1999. – 45с.
620510
  Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Матюшенко, В.П. Божко; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 336с. – ISBN 966-8556-68-2
620511
  Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України : навчальний посібник / А.В. Пехник; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2007. – 335с. – ISBN 966-346-314-7
620512
  Проскура В.Ф. Іноземні інвестиції в економіку України та процес глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 12-13. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємозв"язок іноземного інвестування і процесів глобалізації. Підкреслено суперечливий вплив глобалізації на розвиток національної економіки.
620513
  Прокопчук О.А. Іноземні інвестиції в економіку України: тенденції та перспективи // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 200-206. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
620514
  Козак Л.С. Іноземні інвестиції в економіці України / Л.С. Козак, Д.В. Цвєтков // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 109–115. – ISSN 2413-0966
620515
  Марич О. Іноземні інвестиції в економіці України та шляхи їх залучення // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 313-319. – ISBN 966-7574-11-3
620516
  Баннов В.В. Іноземні інвестиції в залізничний транспорт: можливі перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-41. – (Економіка ; вип. 43)


  Статтю присвячено впливу іноземних інвестицій у систему залізничного транспорту.
620517
  Пестушко Валерій Іноземні інвестиції в України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36
620518
  Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні : Довідник з правових питань / А.В. Омельченко. – Київ : Юрінком, 1997. – ISBN 966-70-59-12-Х
620519
   Іноземні інвестиції в Україні. – Київ : УкрІНТЕІ, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7505-46-4
620520
  Горишняк С. Іноземні інвестиції в Україні // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 43-45


  "... Окремі моменти правового регулювання".
620521
  Іваніненко-Свінцицька Іноземні інвестиції в Україні: стан та можливості залучення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.42-47
620522
  Стахурська С.А. Іноземні інвестиції та інноваційний розвиток: гіпотетичні та фактичні індикатори змін / С.А. Стахурська, С.В. Ткачук, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (227). – С. 49-55. – ISSN 2522-1620
620523
  Шинкарук Л.В. Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект) : 08.01.01:Дис. ... канд. еконм. наук / Шинкарук Л.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 215л. – Бібліогр.: С.180-193
620524
  Шинкарук Лідія Василівна Іноземні інвестиції та їх роль у становленні і розвитку економіки (регіональний аспект) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.01 / Шинкарук Лідія Василівна ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
620525
  Балабушка Т.О. Іноземні інвестиції та конкуренція // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 69-72. – ISSN 2313-0431
620526
  Грушко В Іноземні інвестиції як джерело поповнення фінансових ресурсів України / В Грушко, , М.В. Трохимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз стану залучення іноземних інвестиційних ресурсів в Україну. З"ясовано роль зовнішніх інвестицій у забезпеченні сталого економічного розвитку. Розглянуто основні тенденції розвитку інвестиційної сфери. Запропоновані напрями ...
620527
  Дубина А.І. Іноземні інвестиції як економічна категорія, проблеми та напрямки їх вирішення в Україні / А.І. Дубина, Т.Д. Мельничук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 73-76. – ISSN 2313-0431
620528
  Комарова К.В. Іноземні інвестиції як необхідна умова становлення ринкового механізму // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 96-100
620529
  Остапенко С.О. Іноземні інвестиції як потенційний фактор подолання пастки бідності для України / С.О. Остапенко, Ю.О. Нам"ясенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 8 (523) : Удосконалення підходів до податкового реформування в Україні. – C. 19-28. – ISSN 2222-4459
620530
  Журко Т.О. Іноземні інвестиції як ресурс економічного зростання України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-15. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема ресурсного забезпечення економічного зростання України у довгостроковій перспективі. Розглянуто потенційні джерела зовнішніх і внутрішніх інвестицій.
620531
  Петрова Г.Є. Іноземні інвестиції як складова конкурентоспроможності економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 41-46. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
620532
  Пирог О.В. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 15-19 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
620533
  Шевчишин В.О. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 170-171
620534
  Шевчишин В.О. Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 84-86
620535
  Трачук В.В. Іноземні інвестиції як фактор розвитку перехідної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-36. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядається інвестиційна ситуація, що склалася в Україні.
620536
  Симак А.В. Іноземні інвестиції як чинник впливу на економічну безпеку держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 285-293. – (Економічна ; Вип. 1)
620537
  Небрат В.В. Іноземні інвестиції як чинник модернізації економіки // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 76-82
620538
  Борщевський В.В. Іноземні інвестиції як чинник регіонального розвитку : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 108-117 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
620539
  Власова І.В. Іноземні інвестиції як чинник сприятливого інвестиційного клімату країни / І.В. Власова, К.Г. Овсяннікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 58-63
620540
  Лаптєва А.І. Іноземні інвестиції, їх залучення і використання в Україні / А.І. Лаптєва, М.А. Крутько // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 2. – С. 94-98
620541
  Ванькович Л.Я. Іноземні інвестиції: визначення, сутність, класифікація / Л.Я. Ванькович, С.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 635 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 146-151. – ISSN 0321-0499
620542
  Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 8. – С. 4-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
620543
  Вергун В.А. Іноземні інвестиції: офшорні зони та їх інституції в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Вергун, О.І. Ступницький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-476-2
620544
  Наконечний В. Іноземні інвестори в українських судах. Спори з податковим органом // Юридична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 20). – С. 24-25
620545
  Матяш І. Іноземні консули в УCРР (1919-1922 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 100-123. – ISSN 2411-345X
620546
  Кашкаєв М. Іноземні консульства в Одесі за документами фонду Управління тимчасового генерал-губернатора (1879-1889 рр.) // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 374-381. – ISSN 2411-345X
620547
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1996
620548
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1996
620549
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1997
620550
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1997
620551
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1997
620552
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1997
620553
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1998
620554
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1998
620555
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1998
620556
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1998
620557
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 1999
620558
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 1999
620559
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 1999
620560
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 1999
620561
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
620562
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
620563
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
620564
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
620565
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
620566
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
620567
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
620568
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
620569
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
620570
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
620571
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
620572
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
620573
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
620574
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
620575
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
620576
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
620577
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
620578
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
620579
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
620580
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
620581
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
620582
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
620583
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
620584
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
620585
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2006
620586
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2006
620587
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2006
620588
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2006
620589
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2007
620590
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2007
620591
   Іноземні мови : Науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2007
620592
   Іноземні мови : науково-методичний журнал. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2007
620593
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2008
620594
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2008
620595
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2008
620596
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2008
620597
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2009
620598
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2009
620599
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2009
620600
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2009
620601
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1. – 2010
620602
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2. – 2010
620603
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3. – 2010
620604
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4. – 2010
620605
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (66). – 2011
620606
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (67). – 2011
620607
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1995-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (68). – 2011
620608
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (69). – 2012. – 72 с.
620609
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (70). – 2012. – 72 с.
620610
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (71). – 2012. – 72 с.
620611
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (72). – 2012. – 72 с.
620612
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (73). – 2013. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620613
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (74). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
620614
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (75). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
620615
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (76). – 2013. – 72 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
620616
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620617
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620618
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620619
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1
№ 4 (80). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620620
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620621
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (82). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620622
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (83). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620623
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (84). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620624
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (85). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620625
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (86). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620626
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (87). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620627
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (88). – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620628
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (89). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620629
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт" ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (90). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620630
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (91). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620631
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (92). – 2017. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620632
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (93). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620633
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ленвіт, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (94). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620634
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (95). – 2018. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620635
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр ; редкол.: Васько Р.В., Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (96). – 2018. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620636
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (97). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620637
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (98). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620638
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (99). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620639
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (100). – 2019. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620640
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (101). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620641
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (102). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620642
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (103). – 2020. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620643
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (104). – 2020. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620644
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (105). – 2021. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620645
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 2 (106). – 2021. – 72 с. – DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620646
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 3 (107). – 2021. – 68 с. – DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620647
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 4 (108). – 2021. – 68 с. – DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2021.4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620648
   Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 1994-. – ISSN 1817-8510
№ 1 (109). – 2022. – 59 с. – DOI: https://doi.org/10.32589/1817-8510.2022.1 - Резюме укр., англ. мовами
620649
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002-
№ 1. – 2003
620650
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (4). – 2003. – 192 с.
620651
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (5). – 2003. – 184 с.
620652
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (6). – 2003. – 192 с.
620653
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (7). – 2004. – 192 с.
620654
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (8). – 2004. – 192 с.
620655
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (9). – 2004. – 192 с.
620656
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (10). – 2004. – 120 с.
620657
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2005
620658
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2005
620659
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2005
620660
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2005
620661
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5. – 2005
620662
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6. – 2005
620663
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2006
620664
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2006
620665
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2006
620666
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2006
620667
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5. – 2006
620668
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6. – 2006
620669
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2007
620670
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2007
620671
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2007
620672
   Іноземні мови в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2007
620673
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5/6. – 2007
620674
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1. – 2008
620675
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2. – 2008
620676
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3. – 2008
620677
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4. – 2008
620678
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5/6. – 2008
620679
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (35). – 2009
620680
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (36). – 2009
620681
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (37). – 2009
620682
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (38). – 2009
620683
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (39). – 2009
620684
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (40). – 2009
620685
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (41). – 2010
620686
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (42). – 2010
620687
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (43). – 2010
620688
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (44). – 2010
620689
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (45). – 2010
620690
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (46). – 2010
620691
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (48). – 2011
620692
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (49). – 2011
620693
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (50). – 2011
620694
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (51). – 2011
620695
   Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (52). – 2011. – З 2012 р. назва : Іноземні мови в сучасній школі
620696
   Іноземні мови в середній школі. – К.Х., 1938. – 40с.
620697
   Іноземні мови в середній школі. – К, 1939. – 48с.
620698
  Осова О. Іноземні мови в системі підготовки майбутніх учителів України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 11 (154), листопад. – C. 78-82. – ISSN 2308-4634
620699
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (53). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620700
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (54). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620701
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (55). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620702
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (56). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620703
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (57). – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620704
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (58), листопад - грудень. – 2012. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620705
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (59), січень - лютий. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620706
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (60), березень - квітень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620707
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (61), травень - червень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620708
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (62), липень - серпень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620709
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (63), вересень - жовтень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620710
   Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (64), листопад - грудень. – 2013. – 72 с. – До 2012 р. назва: Іноземні мови в навчальних закладах
620711
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (65). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620712
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (66). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620713
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (67). – 2014. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620714
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (71). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620715
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (72). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620716
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (73). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620717
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (74). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620718
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (75). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620719
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (76). – 2015. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620720
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 1 (77). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620721
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 2 (78). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620722
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 3 (79). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620723
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 4 (80). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620724
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 5 (81). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620725
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2002-
№ 6 (82). – 2016. – 64 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620726
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ, 2002-
№ 1 (83). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620727
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2002-
№ 2 (84). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620728
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (85). – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620729
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (86), липень - серпень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620730
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (87), вересень - жовтень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620731
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (88), листопад - грудень. – 2017. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620732
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (89), січень - лютий 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620733
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (90), березень - квітень 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620734
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (91), травень - червень 2018. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620735
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (92), липень - серпень. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620736
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (93), вересень - жовтень. – 2018. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620737
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. підприємство вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (94), листопад - грудень 2018. – 2018. – 56, [1] с., включ. обкл. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620738
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 1 (95), січень - лютий 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620739
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 2 (96), березень - квітень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620740
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 3 (97), травень - червень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620741
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 4 (98), липень - серпень 2019. – 2019. – 56 с. включ. обкл. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620742
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 5 (99), вересень - жовтень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620743
   Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ : Педагогічна преса, 2002-
№ 6 (100), листопад - грудень 2019. – 2019. – 56 с. – До 2014 р. назва журн. "Іноземні мови в сучасній школі"
620744
   Іноземні мови в школі. – Київ; Львів
1. – 1951. – 72с.
620745
   Іноземні мови в школі. – К
2. – 1957. – 168с.
620746
   Іноземні мови в школі. – К
3. – 1959. – 128с.
620747
   Іноземні мови в школі. – К
4. – 1960. – 120с.
620748
   Іноземні мови в школі. – К
5. – 1962. – 126с.
620749
   Іноземні мови в школі. – К
6. – 1963. – 125с.
620750
   Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць. – Київ, 2005-
Вип. 1. – 2005. – резюме -укр., англ. мовами
620751
  Першукова О.О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 20-26


  У статті розглядається місце і роль навчального предмета "Іноземні мови" у середніх навчальних закладів США та його роль у формуванні світогляду американських школярів.
620752
  М"ясковський М. Іноземні мови у ХХІ столітті: розвиток, тенденції і перспективи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 19-26. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
620753
  Орлик В. Іноземні переселенці й колоністи в податковій політиці Російської імперії у кінці XVIII – середині XIX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 149-156
620754
  Дзюба П. Іноземні портфельні інвестиції США: формування національної інвестиційної моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню іноземних портфельних активів США, виявленню основних специфічних рис їх формування та розвитку, а також структурних зрушень і тенденцій. На основі позиціонування США як найбільшого у світі портфельного інвестора ...
620755
  Косякіна О.А. Іноземні портфельні інвестиції та "втеча" капіталу в умовах зовнішньоекономічної лібералізації в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 174-179. – ISSN 2074-5354
620756
  Слюсар А.М. Іноземні працівники - суб"єкти трудового права України: постановка проблеми // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 53-59. – ISSN 0201-7245
620757
  Матяш І. Іноземні представництва в Києві доби Директорії: вимушене повернення додому // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 53-77. – ISBN 978-617-7631-10-0
620758
  Усатенко Г. Іноземні студенти 2020: підсумки вступної кампанії // Київський університет. – Київ, 2021. – Січень (№ 1). – С. 4


  "На Підготовчому відділенні завершилася вступна кампанія для іноземних громадян 2020 року. Цьогоріч вона була тривалішою, реагувала на чимало викликів, однак стала успішною. Загалом на основні факультети було зараховано 497 студентів – іноземних ...
620759
  Здорікова А.В. Іноземні студенти в системі вищої освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 137-145. – ISSN 1993-5560
620760
  Бардіна-Віж"є Іноземні студенти в Україні: чинники адаптації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 108-112. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
620761
   Іноземні студенти в университеті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Щороку наш університет приймає на навчання не лише українських, а й іноземних громадян. Ось і в цьому році близько ста чоловік із зарубіжних країн стали студентами КНУ імені Тараса Шевченка.
620762
  Кобченко В. Іноземні студенти на світовому освітньому ринку // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.117-120.
620763
   Іноземні студенти обирають українські університети // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 16-23 грудня (№ 50/52). – С. 4


  43,5% респондентів відповіли, що обрали заклади вищої освіти України, тому що їх влаштовує якість навчання.
620764
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4


  "...Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв"язки) Петро Бех та заступник начальника відділу міжнародного співробітництва Олександр Меншов зустрілися зі студентами та дослідниками. Іноземні студенти поділилися своїми враженнями від ...
620765
   Іноземні студенти про КНУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 4


  У першому семестрі 2013-2014 навчального року за освітньою програмою ЄС Еразмус Мундус у КНУ імені Тараса Шевченка навчалися та проходили стажування студенти з Італії, Литви, Словаччини, дослідники з Угорщини і викладач з Університету Миколаса ...
620766
   Іноземні студенти про навчання в КНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 7


  Проректор університету Петро Бех зустрівся зі студентами, які навчаються в КНУ за обміном у рамках міжнародних освітніх проектів Еразмус Мундус EMP-AIM та HUMERIA. Студенти з Чехії та Словаччини розповіли про свої враження про навчання в КНУ імені ...
620767
   Іноземні студенти спілкувалися з адміністрацією університету / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Зустріччю земляцтв з проректором П. Бехом започаткована традиція регулярного спілкування іноземних студентів, аспірантів, докторантів та стажистів з адміністрацією ун-ту.
620768
  Солончак В. Іноземні студенти та випускники на службі окупаційної пропаганди // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 6 листопада (№ 21)
620769
  Жиляєв І.Б. Іноземні студенти та навчання українців за кордоном / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 89-91. – ISBN 978-966-7909-71-0
620770
  Охредько О. Іноземні студенти у вишах окупованого Криму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 24 липня (№ 14)
620771
  Добрянський І. Іноземні студенти у вищій освіті України та Росії: стан, тенденції, перспективи (порівняльний аналіз) / І. Добрянський, О. Наумець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 7-18. – ISSN 1682-2366


  Аналізується динаміка чисельності іноземних студентів в обох країнах, визначена роль України та Росії у міжнародному просторі вищої освіти, окреслені перспективи ринку освітніх послуг України і Росії.
620772
  Шаповалова О. Іноземні студенти: прямий шлях до університету / підготував Максим Короденко // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Нещодавно МОН України затвердило зміни до Порядку організації набору і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженого наказом № 1541 (зі змінами). Чи, зважаючи на пандемію COVID-19, цей напрям роботи є перспективним для ...
620773
   Іноземні члени НАПрН України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 338 : фото. – ISSN 1026-9932
620774
  Литвин Ю. Іноземні юрисдикції та підприємницька діяльність на їх території // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 111-113
620775
  Бугров В.А. Іноземною як рідною : інтерв"ю / В.А. Бугров ; [записала] Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 5)


  Проректор з науково-педагогічної роботи В.А. Бугров про нову Концепцію викладання іноземних мов для студентів неспеціальних факультетів та інститутів, яку затвердила Вчена рада університету 2 березня 2009 року. Ця концепція побудована так, щоб ...
620776
  Бобіна О.В. Іноземці-будівничі Миколаєва: початки історії // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 94-97. – ISBN 978-966-927-169-3
620777
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Додаток: л. 209-210. – Бібліогр.: л. 181-208
620778
  Трохимчук К.О. Іноземці в соціально-економічному житті Московської держави в другій половині XV - першій половині XVI століть : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Трохимчук Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
620779
  Ященко Т. Іноземці в Україні: особливості працевлаштування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 37). – С. 33
620780
  Кадзі Ітару Іноземці в Японії у світлі статистики: в"їзд, тимчасове й постійне проживання, натуралізація // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 27-39. – ISSN 0130-6936
620781
  Потапенко В. Іноземці нам допоможуть. Аналіз можливостей використання іноземних компаній для антирейдерського захисту // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 18-23.
620782
  Марочко В. Іноземці про голодомор: враження про подорожі до пекла // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (171), листопад. – С. 17-20
620783
   Іноземці про українських політв"язнів = Foreigners about ukrainian political prisoners : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – 733, [2] с. : іл. – Анот. покажч. укр. політв"язнів: с. 681-716. - Імен. покажч.: с. 717-728/ - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-2164-80-0
620784
   Іноземці складатимуть пробне ЗНО // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  Восени 2019 року в Україні проведуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання з мови навчання для іноземних студентів.
620785
  Пасайлюк І.В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 145-150. – ISSN 2219-5521
620786
  Новородовський В. Іноземці та представники національних меншин України у вітчизняних збройних формуваннях: особливості, проблеми, статус (2014-2018) // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 40, вип. 3 : Філософія. – С. 133-145. – ISSN 2308-5126
620787
  Третяк А.М. Іноземці у сільськогосподарському землеволодінні. Бразилія // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 2. – С. 45-47


  Матеріали до обговорення проекту Закону України "Про ринок земель".
620788
  Константінов С.Ф. Іноземці як спеціальні суб"єкти адміністративної відпоідальності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 97-101.
620789
  Ульяновський В.І. Інокентій (- Ястребов Ілля Іванович - церковний діяч РПЦ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 414. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
620790
  Короткий В. Інокентій (в миру - Іван Олексійович Борисов) // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 126-128. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
620791
  Стратій Я.М. Інокентій Гізель про природу поєднання душі й тіла // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 92-103


  У статті аналізується розуміння Інокентієм Гізелем природи поєднання душі і тіла в контексті схоластичної філософії. В статье анализируется понимание Иннокентием Гизелем природы соединения души и тела в контексте схоластической философии. The article ...
620792
  Хохуляк В. Інокентій Патлаєвський та наука фінансового права у Новоросійському університеті м. Одеси // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 334-340. – ISSN 1026-9932
620793
  Приліпко І. Інокультурні реалії та етнообрази в "Щоденниках" Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9, (705), вересень. – С. 69-80. – ISSN 0236-1477
620794
  Гресько О.В. Іномовлення в системі міжнародних медіакомунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 14-23. – ISSN 2308-6912


  Іномовлення за допомогою новітніх ЗМК у ХХІ столітті виступають інструментом як внутрішніх, так і зовнішніх трансформацій певних політичних систем. Зазвичай свою інформаційну присутність у світовому просторі більшість країн забезпечують за допомогою ...
620795
  Кострубіцька А.В. Іномовлення як об"єкт державного регулювання: досвід країн-членів ЄС для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз основних законодавчих засад діяльності державного іномовлення у країнах-членах Європейського Союзу. Окрему увагу приділено розгляду всесвітньовідомих іномовників, - "Всесвітня служба BBC", "Німецька хвиля" та "France 24", за ...
620796
  Тетеріна О. Інонаціональна література у творчості Михайла Старицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
620797
  Стрюк Л. Інонаціональні елементи образності у творах І.Я. Франка / Л. Стрюк, М. Стрюк // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 128-138
620798
  Мізінкіна О. Інонаціональні інтер"єри доби середньовіччя в художньому просторі українських романістів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 215-225. – ISSN 2312-6809
620799
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Івана Франка // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 3-103. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті досліджено мистецьку реалізацію мотивів із життя інших народів у поезії Івана Франка. Проаналізовано естетичне функціонування слов"янської, єврейської, бразильської тему оригінальної лірики і ліро-епіки письменника
620800
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837 – 1845 роки) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
620801
  Погребенник В. Інонаціональні мотиви поезії Юрія Федьковича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 236-239
620802
  Стапозі Александрос Інопланетяни глибин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 82-85 : фото
620803
  Лупул О.В. Інопланетятко: Віршоване оповід. / О.В. Лупул. – Чернівці, 1996. – 23с.
620804
  Нечитайло І.М. Інослов"янські відповідники прамовних рефлексів // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 138-143. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
620805
  Коцюбинський С.П. Іноцерами крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.П. Коцюбинський; Відп. ред. Пастернак С.І. – Київ : АН УРСР, 1958. – 32с.
620806
  Пампуха С.І. Інраструктура сільскогосподарських підприємств / С.І. Пампуха, В.Г. Кобзар. – К, 1987. – 48с.
620807
   Інсайдери Join up! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 132 : фото
620808
  Петруня Ю. Інсайдери та аутсайдери в корпоративній моделі України : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 1 назви
620809
  Баторшина А. Інсайдерська інформація: міжнародний досвід державного регулювання / А. Баторшина, Л. Діденко // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 41-51. – Бібліогр.: 16 назв
620810
  Черпак А. Інсайдерська рента - специфічний об"єкт корпоративного контролю в умовах трансформації економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISSN 1810-3944
620811
  Антошко Т.Р. Інсайдерська та аутсайдерська складові сучасного корпоративного управління: системний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 41-43
620812
  Дудоров О. Інсайдерські зловживання під забороною кримінального закону: предмет злочину, передбаченого статтею 232 КК України / О. Дудоров, Ю. Старовойтова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 112-115.
620813
  Дениско П. Інсайт. Візуальні й мультимодальні метафори в живописі, скульптурі, кіно та інших візуальних мистецтвах / Петро Дениско. – Полтава : Говоров С.В., 2021. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-238, 239-247 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2764-41-3
620814
   Інсайт. Українська чорно-біла фотографія XXI ст. = Insight. Ukrainian black and white photography XXI / [уклад.: Ф.Ф. Хачатурян, О.В. Глядєлов ; передм.: Т. Прохасько, О. Глядєлов ; фот.: В.Кривенко та ін.]. – Київ : Бланк-Прес, 2008. – 143, [1] с. : фотоіл. – Видавничий проект "KonturPress". - Передм. та підписи до іл. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-8843-04-4
620815
  Добровольський В.В. Інсоляційні переваги локального енергозбереження на Півдні України // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 24-26 : фото
620816
  Марочко В. Інспектор "охорони дитинства Головсоцвиху" Михайло Биковець / В. Марочко, Х. Гьотц // Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929-1941) / В.І. Марочко, Х. Гьотц. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 69-74. – ISBN 966-675-240-9
620817
  Крісті А. Інспектор Пуаро та інші : Повісті / А. Крісті. – Донецьк : Донбас, 1991. – 448с.
620818
  Марисаєв Є.К. Інспектор рибоохорони : повість / Є.К. Марисаєв. – Київ : Веселка, 1984. – 72с.
620819
  Нечипорук З.С. Інспектування середньої школи / З.С. Нечипорук. – К., 1958. – 175с.
620820
  Головкін О.В. Інспектування як форма державного контролю у галузі охорони довкілля в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 233-236
620821
  Самагальська Ю. Інспекційні повноваження та правові основи їх реалізації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 209-214. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
620822
  Войцещук А. Інспекційно-доглядові комплекси в системі управління митними ризиками / А. Войцещук, В. Пархоменко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 7-14. – ISSN 2410-0919
620823
  Щербина В.І. Інспекція праці в системі забезпечення соціальної безпеки // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 68-72. – ISSN 2617-5967


  У представленій науковій статті виявлено та окреслено основні напрямки правового регулювання діяльності інспекції праці, внесено пропозиції з суттєвого реформування трудового законодавства України у цій частині.
620824
  Клімашевський А. Інспірація японських мотивів у мистецтві сецесії Львова і Східної Галичини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 261-266
620825
  Грицюк Л.С. Інсталяції в архітектурному просторі: гра мистецтва з архітектурою // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 119-124. – ISSN 2077-3455


  У статті розглянуте мистецтво інсталяції як один із способів формування архітектурного простору; представлені дефініції інсталяції, а також поняття інтермедіальності цього виду мистецтва; визначені критерії, яким повинні відповідати арт-інсталяції.
620826
  Чембержі Д.А. Інсталяційні проекти в Україні: витоки, ідеї, персоналії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 167-175. – ISSN 2226-2180


  " Наукова новизна полягає у розширенні уявлення про генезис візуального мистецтва на перетині новітніх культурних парадигм та про його вплив на явища мистецького авангарду упродовж ХХ – початку ХХІ ст. Простежено витоки, типи, ідеї інсталяційних ...
620827
  Голобородько Я. Інсталяція жанру: роман-puzzle Іздрика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 102-105. – ISSN 0236-1477
620828
  Шумська Я.І. Інсталяція та перформанс у мистецтві кінця ХХ-початку ХХІ століття: українсько-польська співпраця, творчі експерименти та взаємовпливи : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шумська Ярина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
620829
  Новак Р. Інсталяція Україною заходів стратегічної безпеки в Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 157-159
620830
  Буряк Л.І. Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 13-42. – ISSN 2520-2855
620831
  Станіславська К.І. Інсталяція як візуально-видовищна форма сучасного образотворчого мистецтва // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 228-236


  Художня техніка, яка використовує тривимірні об"єкти призначені для зміни сприйняття простору людиною. Інсталяції можуть бути як постійними об"єктами виставленими в музеях, або створюватися тимчасово в публічних та приватних просторах. Елементами ...
620832
  Чембержі Д.А. Інсталяція як візуально-комунікативна практика: творення сучасного мистецького простору : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чембержі Дар"я Андріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 17 назв
620833
  Затираха І. Інстанційна підсудність справ адміністративним судам // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 159-165. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
620834
  Шибіко В.П. Інстанція судова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2011. – Т. 11 : Зор - Как. – С. 417-418. – ISBN 978-966-02-6092-4 (Т.11)
620835
  Купрій В. Інстигути громадянського суспільства і процес формування суспільної політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 140-145
620836
  Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Карнаухов К.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 184л. – Бібліогр.: л.165-184
620837
  Карнаухов К.Л. Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культури / Карнаухов К.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
620838
  Негреску І. Інстинкт мистецтва. Мистецтво інстинкту // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 4 : Медіосвіта а Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку. – С. 41-51. – ISBN 278-966-1648-15-8
620839
  Антонишин Світлана Інстинкт самозбереження душі = тіні з узбіччя : цикл непочутих монологів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 1 (771). – С. 2-7. – ISSN 0868-4790
620840
  Марченко А.В. Інстинкт території в сакральній географії / А.В. Марченко, П.О. Масляк // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 140-143
620841
  Тузов Д.А. Інстинкти в маніакальних злочинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 274-279
620842
  Соколов В.А. Інституалізація аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки на основі застосування зарубіжного та вітчизняного досвіду : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Соколов Вадим Андрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. НАДУ при Президентові України. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
620843
  Кавунник В.Л. Інституалізація більшовицького уряду в Україні (1919-1920): військово-політичні та дипломатичні аспекти // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 104-109. – ISSN 2076-8982
620844
  Берназюк І.М. Інституалізація державного контролю за додержанням законодавства України про захист персональних даних // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 15-27. – ISSN 2524-0323
620845
  Свірко С.В. Інституалізація державного управління у сфері бюджетної безпеки: суб"єктне оновлення / С.В. Свірко, Т.О. Тарасова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (48). – С. 56-62. – ISSN 2222-0712
620846
  Мешковський К.Е. Інституалізація довіри як фактор ефективності державного управління // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 82-91. – (Серія "Державне управління")
620847
  Панич О. Інституалізація євангельського протестантизму в Україні (1990-ті - 2000-ні роки) // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 77 : Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення. – С. 55-66. – ISSN 2306-3548
620848
  Березенко В.В. Інституалізація зв"язків з громадськістю в Українгі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 4-8. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741
620849
  Бова А. Інституалізація і політизація організованої злочинності // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 36-44. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
620850
  Литвиненко А.С. Інституалізація історії науки і техніки в Національній Академії наук України / А.С. Литвиненко, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 125-147. – ISSN 0374-3896


  Згадується Швець І.Т.
620851
  Молдаван Л.В. Інституалізація концепції багатофункціональності сільського господарства: досвід ЄС для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 121-130. – ISSN 1605-7988
620852
  Фроленко О. Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 196-209
620853
  Волков С.М. Інституалізація мистецьких практик у культурі України 50-х років XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 68-80
620854
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 201 л. – Бібліогр.: л. 175-201
620855
  Середюк Н.Г. Інституалізація моралі у сучасному суспільстві (соціально-філософський контекст) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Середюк Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
620856
  Зінченко В. Інституалізація моральної свідомості як передумова суспільного розвитку в західній соціальній філософії освіти // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 137-149
620857
  Ващенко К.О. Інституалізація наукового аналізу і прогнозування в умовах динаміки політичного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 363-374
620858
  Грищенко Ю. Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 141-158
620859
  Колюх В. Інституалізація парламентської коаліції у Верховній Раді України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-14. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальний суспільно-політичний контекст функціонування інституту парламентської більшості у Верховній Раді України. Показано взаємозв"язок між формою правління та засадами формування правлячої коаліції. Окреслено перспективи оптимізації ...
620860
  Ситник С.В. Інституалізація публічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 210-218
620861
  Люта Т.П. Інституалізація системи корпоративного навчання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 81-82
620862
  Солоненко Ю. Інституалізація сімейного фермерського господарства в контексті розвитку сімейного бізнесу в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 55-62. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено становище сімейних фермерських господарств у світі, підкреслена їх ключова роль у забезпеченні продовольчої безпеки та збереженні природних ресурсів. Розглянуто діяльність Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) ООН ...
620863
  Люта Л.П. Інституалізація спорту: динаміка структурних змін : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - соц. стуктура та соц. відносини / Л.П. Люта ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
620864
  Люта Л.П. Інституалізація спорту: динаміка структурних змін : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.03 - соціальна структура та соціальні відносини / Люта Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 204л. – Бібліогр.: л.191-204
620865
  Ладиченко В. Інституалізація справедливості в процесі державотворення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-9
620866
  Литовченко І.В. Інституалізація суспільного життя в умовах глобалізації: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 54-58. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
620867
  Михненко А.М. Інституалізація суспільного розвтку : навч. посібник / А.М. Михненко, Е.М. Макаренко, Н.Г. Макаренко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 292, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-291. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-619-306-1
620868
  Косенко Д.В. Інституалізація сфери політичної відкритості в процесі демократичних трансформацій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 137-143
620869
  Волков С.М. Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / [Сергій Волков]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – 246, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 235-247. – Бібліогр.: с. 213-234. – ISBN 978-966-2241-15-0
620870
  Шаблій О.А. Інституійно-процедурні умови юридичного перекладу у ФРН та в Україні // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 8-18. – ISBN 978-617-640-052-3
620871
  Вергун В.А. Інститут - головний навчально-методичний центр з підготовки фахівців-міжнародників / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 206-222. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
620872
  Воробель У. Інститут "Amicus Curiae" у праві країн англосаксонської правової сім"ї // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 163-178


  У статті досліджуються питання формування та розвитку інституту експерта з питань права, а також особливості його законодавчого регулювання та функціонування в праві країн англосаксонської правової сім’ї, зокрема, в таких державах, як Велика Британія, ...
620873
  Лотюк О.Є. Інститут "Amparo" в системі захисту конституцйних прав громадян в зарубіжних країнах // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 136-138
620874
  Фаїс О. Інститут "tata" і зміни функцій італійської сім"ї // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 87-91. – ISSN 0130-6936
620875
  Ковалишин П. Інститут "бізнес-ангелів" у США та Європі. Сучасний стан // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
620876
  Бенедік К. Інститут "побратимства" в системі казкового епосу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 48-52


  Стаття присвячена дослідженню такого питання як інститут "побратимства", який є надзвичайно важливим у системі казкового епосу і кожний помічник - це персоніфікація певних властивостей головного персонажа або його стану, тому роль побратима надзвичайно ...
620877
  Самсін І. Інститут "професійності" суддів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 3-8
620878
  Ващук Д.П. Інститут "старини" у Великому князівстві Литовському (аналіз матеріалів Литовської метрики) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (496). – С. 195-209. – ISSN 0130-5247
620879
  Кривошея І. Інститут "товаришів" у польському війську ХV-ХVII ст. та його вплив на формування неурядової старшини Гетьманщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2010. – № 1/4 (5), січень - грудень. – С. 34-45. – ISSN 1998-4634
620880
  Василик І.Б. Інститут адвокатури - запорука розвитку громадянського суспільства / І.Б. Василик, В.А. Гвоздій // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 83-85
620881
  Святоцька В. Інститут адвокатури Німеччини: заснування, становлення, організація та діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 174-181. – ISSN 1026-9932
620882
   Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка - 5 років. – Київ, 2001. – 26с.
620883
  Блануца А. Інститут адвокатури у Великому князівстві Литовському ( 60-70-роки XVI ст.) // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 11-38. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
620884
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: історична генеза, сучаснаорганізація та професійна діяльність // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 129-138. – ISSN 1026-9932
620885
  Святоцька В. Інститут адвокатури Франції: особливості формування і розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 247-253. – ISSN 0132-1331
620886
  Гончар Д.В. Інститут адвокатури як гарантія права на отримання кваліфікованої юридичної допомоги // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 448-455. – ISSN 0896-2491
620887
  Любімова С. Інститут адміністративних послуг як спосіб забезпечення прав і законних інтересів приватних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 94-97. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу чинного адміністративного законодавства розкрито сутність адміністративних послуг. Визначено значення таких послуг для приватного підприємництва. Аналізуються види адміністративних послуг. В статье на основе анализа ...
620888
  Коршун В.Ф. Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
620889
  Тимощук В.П. Інститут адміністративного оскарження: проблеми та перспективи розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 105-110.
620890
  Веселов М. Інститут адміністративної відповідальності у системі ювенальної юстиції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 49-62. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
620891
  Комарницька І. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 165-170. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
620892
  Качур І.А. Інститут адміністративної справи в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Качур Ігор Анатолійович ; Держ. н.-д. ін-т М-ва внутр. справ України. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
620893
  Іванова А. Інститут адміністративної юстиції в Україні в контексті праць М.І. Палієнка // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 29-34. – ISBN 978-966-7067-07-6
620894
  Гриценко І.С. Інститут адміністративної юстиції та право скарги у працях М.Д. Загряцкова / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові праці М.Д. Загряцкова, присвячені дослідженню інституту адміністративної юстиції. M.D. Zagryatskov"s scientific works devoted to the problems of administrative justice institute are analised.
620895
  Ляхович У. Інститут адміністративної юстиції як крок до розбудови цивілізованої та прогресивної системи державно службових відносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 3 (19). – С. 69-73
620896
  Вербицька Н. Інститут акредитованих суб"єктів - законодавча новела у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 50-53
620897
  Малик І.П. Інститут акціонерної власності в контексті корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 156-166. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
620898
  Мартинишин Г. Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 166–172. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
620899
  Литвак О. Інститут амністії та помилування натериторії України / О. Литвак, О. Палійчук // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 108-115.
620900
  Корчак Н.М. Інститут антимонопольного регулювання як засіб державного впливу в умовах змішаної економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.49-53. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
620901
  Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 5 (141). – С. 43-45
620902
  Стеблій Н.Я. Інститут археології ЛНУ імені Івана Франка: академічна інституція у вищій школі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 127–133. – (Серія "Історія" ; вип. 54). – ISSN 2220-7929
620903
  Христова Н. Інститут архівної науки в Маріборі // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 121-123. – ISBN 966725001-6
620904
  Синявська Н. Інститут аудиту через призму економіко-правових перетворень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 175-177
620905
  Шульга С.В. Інститут аудиту: сутність та основні складові / С.В. Шульга, Л.С. Новіченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 363-368. – ISSN 2222-4459
620906
  Шамрай І. Інститут банківської таємниці в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.83-89
620907
  Поляков Р.Б. Інститут банкрутства (неплатоспроможності) в юридичній доктрині України : монографія / Р.Б. Поляков ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Право України, 2021. – 311, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7928-01-9
620908
  Бірюков О.М. Інститут банкрутства в системі права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 43-46
620909
  Назімок Н. Інститут банкрутства фізичних осіб перспективи законодавчого врегулювання в Україні та зарубіжний досвід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 47-50.
620910
  Токар В.В. Інститут банкрутства фізичної особи у системі забезпечення економічної безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 177-182 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2222-0712
620911
  Колісник М.К. Інститут банкрутства як інструмент антикризового управління виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, Н.Б. Ярошевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.1. – С.377-381. – ISBN 5-7763-2435-1
620912
  Мірошниченко О.Ю. Інститут банкрутства як інструмент регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 321-331


  Охарактеризовано етапи становлення інституту банкротства в Україні.
620913
  Козлянченко О.М. Інститут банкрутства як складова розвитку ринкової економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 79-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
620914
  Онисько С. Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування / С. Онисько, О. Агрес // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 11-15
620915
  Власюк І.І. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 406-412. – ISSN 1563-3349
620916
  Селезень П.О. Інститут бенефіціарного власника доходу в Україні та напрями його вдосконалення / П.О. Селезень ; за ред. д. ю. н., проф. Тимченка Л.Д. – Одеса : Фенікс, 2016. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 164-175. – (Серія "Податкова та митна справа в Україні"). – ISBN 978-966-928-114-2
620917
  Сибірний А.А. Інститут біології клітини НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 63-72. – ISBN 978-617-7694-05-1
620918
   Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України (1925-2005) : До 120-річчя академіка О.В. Палладіна (1885-2005). – Київ : Альфа-Прайм, 2005. – 496с. – ISBN 966-8780-06-Х
620919
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620920
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 2. – 2016. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620921
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль. – ISSN 2410-0706
Вип. 3. – 2016. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620922
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 4. – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620923
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2017. – 101 с. – Резюме укр., англ. мовами
620924
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
620925
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2018. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620926
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2018. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами
620927
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2019. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
620928
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2019. – 154 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2019.03 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620929
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1. – 2020. – 108 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620930
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 2. – 2020. – 141 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
620931
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2020. – 102, [1] c. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2020.03 - Резюме укр., англ. мовами
620932
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 1/2. – 2021. – 106 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.01-02 - Резюме укр., англ. мовами
620933
   Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The institute of accounting, control and analysis in the globalization circumstances : міжнародний науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль : [б. в.], 2013-. – ISSN 2410-0706
Вип. 3/4. – 2021. – 65 с. – DOI: https://doi.org/10.35774/ibo2021.03-04 - Резюме укр., англ. мовами
620934
  Дічкова Олена Інститут бюджетної декларації в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 48-51.
620935
  Ротар Д. Інститут бюджетної установи як елемент системи фінансового права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 55-59
620936
  Кузнецова І.С. Інститут венчурних інвестицій: стан і перспективи розвитку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 87-95. – ISSN 1815-2066
620937
  Ковриженко Д. Інститут вето: зарубіжний досвід, національне законодавство і практика, пропозиції // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 5. – С. 3-21.
620938
  Харченко Л.В. Інститут виборів як основа політичної культури козацької доби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 325-333
620939
  Баулін Ю.В. Інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 7. – С. 44-56.
620940
  Хмельова І.Є. Інститут визнання в контексті агресії Російської Федерації на сході України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 295-298. – ISSN 2219-5521
620941
  Клименко О.М. Інститут визнання рішення іноземного суду в Україні: особливості трансформації та переспективи розвитку // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 130-135. – ISBN 978-966-8830-75-4
620942
  Хмельова І. Інститут визнання як складова генези міжнародної правосуб"єктності України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 97-100. – ISSN 1814-3385
620943
  Прилуцький С. Інститут виключення з доказів на стадії досудового розслідування: актуальні проблеми та шляхи їхнього розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 48-53. – (Юридичні науки ; вип. 1 (116)). – ISSN 1728-3817
620944
  Яремко О. Інститут виконання покарань України у радянський період: репресивно-каральна парадигма // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 95-100. – ISSN 2524-0129
620945
  Чудик Н. Інститут викривачів у запобіганні та протидії корупції в Україні / Н. Чудик, Є. Антоник // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 141-146. – ISSN 2524-0129
620946
  Кобко Є. Інститут викривачів як інструмент запобігання та протидії корупції в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 136-141. – ISSN 2663-5313
620947
  Кошель Б. Інститут виправдання в Україні: історія та сучасність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 369-372. – ISBN 978-617-7069-17-0
620948
  Ющик О.І. Інститут виправданого ризику в кримінальному праві зарубіжних країн // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.113-117. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
620949
   Інститут високих технологій / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій ; [вступ. слово: Л.В. Губерський, О.В. Третяк]. – Київ : [б. в.], 2015. – 43 с. : портр., іл., табл. – Опис за обкл.
620950
   Інститут високих технологій пропонує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  На базі КНУ проводиться педагогічний експеримент щодо підготовки кадрів з високих технологій шляхом запровадження спеціальності "Високі технології."З 1 вересня в нашому університеті почалися заняття в магістратурі за спеціальністю "Високі технології".
620951
  Ільченко В. Інститут високих технологій: бачити світ іншим // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 5


  У 2009 році в КНУ імені Тараса Шевченка створено новий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ – Інститут високих технологій (ІВТ). від моменту створення Інституту його науковці отримали три Державні премії України в галузі науки і ...
620952
  Ільченко В. Інститут високих технологій: бачити світ іншим // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Лютий (№ 2) : Інститут високих технологій. – С. 1


  Автор статті стверджує, що "вивчення природи живого на сучасному рівні неможливе без одночасного глибокого розуміння притаманних їй фізичних, хімічних, біологічних взаємодій та процесів. Саме закони згаданих взаємодій утворюють основу технології, яку ...
620953
  Коваленко О. Інститут вищої освіти - для вищої освіти // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 червня (№ 26). – С. 5. – ISSN 2219-5793
620954
  Хомерікі О.А. Інститут вищої освіти в соціологічному теоретизуванні // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 15-38. – ISBN 978-966-2462-25-8
620955
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 15-22 березня ( 11/12 )
620956
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)
620957
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 січня (№ 1/2). – С. 16
620958
   Інститут вищої освіти НАПН України оголошує конкурс на заміщення посади у відділі політики та врядування у вищій освіті // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 8


  "...Нещодавно зі стажування у Сполучених Штатах Америки повернувся провідний науковий співробіник Інституту педагогічної освіти і освіти доросих НАПН України Ярослав Пилинський. Він стажувався у м. Дейтон (штат Огайо) у всесвітньовідомій фундації ...
620959
  Судаков М.В. Інститут вищої освіти України: суперечності адаптації до освітніх систем постіндустріальних країн // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 121-126. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті досліджені якісні відмінності функціонування інституту вищої освіти в індустріальних та постіндустріальних суспільствах. Аргументовано,що процес реформування сучасної системи вищої освіти в Україні передбачає розробку принципів нової ...
620960
  Луговий В. Інститут вищої освіти: завдання сьогодення // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-18
620961
  Ясинюк М.М. Інститут відводу-яким йому бути? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-52
620962
  Ясинюк М. Інститут відводу - яким йому бути? // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-37.
620963
  Ануфрієва О. Інститут відводу з позицій загальних засад нового кримінального процесуального кодексу України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 104-108. – ISSN 2220-1394
620964
  Харчук В. Інститут відводу судді: деякі проблеми реалізації у процесуальному праві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 64-68
620965
  Колысник О.В. Інститут відводу суду як гарантія відправлення належного судочинства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 63-68. – ISSN 0201-7245
620966
  Мельник Я. Інститут відмови від визнання обставин в цивільному процесі за ст. 178 ЦПК України, як реалізація права на процесуальну безпеку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 86-87
620967
  Терещук М.М. Інститут відповідальності глави держави в парламентських монархіях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 56-60
620968
  Кітовські Б. Інститут відповідальності Ради Міністрів Республіки Польща за виконання закону про бюджет (англійською мовою) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 68-74. – (Правознавство ; Вип.306)
620969
  Забара І. Інститут відповідальності суб"єктів міжнародного права за інформаційні міжнародно-протиправні діяння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-45. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані зі становленням і розвитком режиму міжнародно-правової відповідальності за інформаційні міжнародно-правові діяння. Автор аналізує суб"єкти відповідальності, підстави, ознаки, види і форми відповідальності, що ...
620970
  Сушинський О. Інститут відставки в здійсненні контрольної влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.107-118. – ISBN 966-7800-08-3
620971
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343


  В статті проаналізований сучасний стан інституту військового капеланства у Війську Польському. Проаналізовані умови забезпечення права на задоволення релігійних потреб в армії для представників християнського та інших віросповідань.
620972
  Владиченко Л. Інститут військового капеланства в Збройних силах Польщі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 178-182. – ISSN 1728-9343
620973
  Тарасюк В.М. Інститут військового омбудсмена як інструмент демократичного контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 128-143. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
620974
  Чередник Н. Інститут вільного використання об"єктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах - проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 81-88. – Бібліогр.: 11 назв
620975
  Романіка Т.К. Інститут влади як фактор впливу на молодіжне безробіття в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 161-169. – ISSN 2222-4459
620976
  Гримич М.В. Інститут власності у звичаєво-правовій культурі українців XIX - початку XX століття : монографія / Марина Гримич. – Київ, 2004. – 588 с. – Рецензенти: А.Г. Слюсаренко, С.П. Павлюк, М.П. Тиводар. – ISBN 966-8026-04-7
620977
  Дмитрієв А.І. Інститут вмзнання в міжнародному праві: сторінка історіїї // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.71-77
620978
  Харченко Г. Інститут володіння у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 38-43. – ISSN 2663-5313
620979
  Севрюкова І.Ф. Інститут володіння у цивільному праві України і деяких країн ЄС: проблеми теорії і практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
620980
  Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.124-129. – ISSN 0132-1331
620981
  Яценко С. Інститут врегулювання спору за участю судді: правова характеристика та вплив на господарський процес // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 213-219. – ISSN 1026-9932
620982
  Федоренко В. Інститут всеукраїнського референдуму в умовах конституційної реформи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 13-22.
620983
  Будник Ю.В. Інститут всеукраїнського референдуму: проблеми теоретико-методологічного та законодавчого забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 82-89
620984
  Мельник З.П. Інститут гарантії в міжнародній практиці / З.П. Мельник, В.Є. Мармазов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено одному з найважливіших інститутів зобов"язального права - гарантії (в її новому звучанні). Висвітлено певні проблеми теоретичного і практичного плану, а саме питання правової природи та правового регулювання за проектом ЦКУ та за чинним ЦК ...
620985
  Медведський В. Інститут генеральних осавулів у Гетьманщині в середині XVII - XVIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 104-107. – ISBN 978-966-171-783-0
620986
  Павлюк М.І. Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України // Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 73-80. – ISBN 978-617-7694-05-1
620987
   Інститут геології та Французький ліцей імені Анни Київської: угода про співпрацю // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 3 : фото


  Протягом двох років ННІ "Інститут геології" співпрацює з Французьким ліцеєм імені Анни Київської, проводячи геологічну практику для французьких ліцеїстів на території України під керівництвом викладача Ліцею наук про Землю Ерве Айчеджі та доцента ...
620988
  Гаврилюк Л. Інститут геологічних наук НАН України // Науково-освітній потенціал України : крізь призму часу, наук. установи, навч. заклади, відомі імена в освіті і науці / [авт.-упоряд. Л.М. Гаврилюк]. – Київ : Український рейтинг, 2011. – С. 40. – ISBN 978-966-97103-2-1
620989
  Палій В.М. Інститут геологічних наук Національної Академії наук України: історія та сучасність / В.М. Палій, С.Б. Шехунова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 8
620990
  Островська Л. Інститут гетьманів та його роль в історії Українського козацтва (XV - XVIII століття) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 44-46
620991
  Калантиренко І.І. Інститут гідротехніки і меліорації : Заснування, розвиток та найважливіші наукові досягнення за 75 років / І.І. Калантиренко, А.С. Загайчук; За ред. П.І. Коваленка; Українська академія аграрних наук. – Київ : ПоліграфКонсалтинг, 2005. – 170с. – ISBN 966-8440-87-4
620992
  Сухонос В.В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В.В. Сухонос ; Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 339 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 290-329. – ISBN 978-966-8958-81-6
620993
  Бараєв В. Інститут глави держави: українська традиція та сьогодення / В. Бараєв, Г. Кривчик // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 10-21.
620994
  Магновський І.Й. Інститут громадських об"єднань у системі забезпечення прав людини в Україні конституційно-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 84-93. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
620995
  Рева К.С. Інститут громадянства в сучасній правовій доктрині // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія "Право" ; вип. 1)
620996
  Левкович О. Інститут громадянства в Українській Народній Республіці в період Центральної Ради // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 206-207
620997
  Дрьомов С.В. Інститут громадянства як регулятор впливу на стан забезпечення національної безпеки України : аналіт. доповідь / [С.В. Дрьомов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 49, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-292-6
620998
  Вітвіцький С.С. Інститут громадянського контролю в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 40-47. – ISSN 2078-3566
620999
  Годомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених або оспорюваних прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 107-110.
621000
  Гадомський Д. Інститут групових (класових) позовів як інструмент захисту порушених прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 124-128.
<< На початок(–10)621622623624625626627628629630(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,