Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>
614001
  Страшевич В.Б. "Колос" наливається силою : з історії сільського фізкультурного товариства на Черкащині / В.Б. Страшевич. – Черкаси : Вертикаль ; Видавець ПП Кандич С.Г., 2006. – 160 с. – ISBN 966-8438-36-1
614002
  Муранець Т. "Колосальне всеобіймаюче око всієї України" (Іван Нечуй-Левицький в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 146-159. – ISSN 0130-528Х


  У роботі розглянуто Франкові оцінки творчості І. Нечуя-Левицького протягом тридцяти років, значну увагу приділено розгляду проблеми національної та естетичної самосвідомості українського реалізму на матеріалі полеміки між І. Нечуєм-Левицьким та І. ...
614003
  Гречанюк С. "Колосом стигне слово" // Репресоване відродження / Сидоренко О.І. – К., 1993. – С. 290-307
614004
  Шмалько А.В. "Колчан его - как открытый гроб..." : Древняя Украина на страницах Библии // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 12-14. – ISBN 966-7077-60-8
614005
  Петрунек В.П. "Колыбель неврозов" / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – М., 1988. – 190с.
614006
  Лейн Девід "Кольорова" революція як політичний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.16-38. – ISSN 1563-3713
614007
  Гиря Г.В. "Кольорові революції" їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
614008
  Бєлоусова Н.Б. "Кольорові революції" як елемент брендінгової стратегії країни / Н.Б. Бєлоусова, І. Кириченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 46-49
614009
  Кенигсберг А.К. "Кольцо Нибелунга" Вагнера / А.К. Кенигсберг. – Москва : Музгиз, 1959. – 84с.
614010
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 5 (473). – С. 23-42. – ISSN 0321-2068
614011
  Дейкин А.И. "Командная экономика" администрации Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 6 (474). – С. 17-36. – ISSN 0321-2068
614012
  Швед О. "Командування передало наказ відступати, але хтось переплутав і сказав наступати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 3 (406), 25 січня 2018. – С. 6-7


  "Курень Січових Стрільців" формувався зі студентів Університету св. Володимира та Українського народного університету. "Захисники Крут були озброєні гарматою, вісьмома кулеметами й поржавілими рушницями".
614013
  Калугін Ю.А. "Командую флотом. Шмідт" / Ю.А. Калугін. – Київ, 1969. – 387с.
614014
  Лопата П. "Комар", редагований та ілюстрований "Лев"-ом // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 10 жовтня (число 39). – С. 11


  До 100-ліття від дня народження мистця Мирона Левицького.
614015
  Федорук О. Колоризм Іви Павельчук // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 212-216. – ISBN 966-8613-25-2
614016
   Колориметрические (фотометрические) методы определения неметаллов. – М., 1963. – 467с.
614017
  Соболева О.Н. Колориметрические методы определения алкалоидов опия : Автореф... кандид. химич.наук: / Соболева О.Н.; Министрество здравоохранения РСФСР. Глав. аптечное упр. Центр. научно-исслед. аптечный институт "ЦАНИИ". – Москва, 1950. – 9 л.
614018
  Трамм Р.С. Колориметрические методы определения тантала и ниобия. / Р.С. Трамм. – М, 1962. – 16с.
614019
  Сендел Е.Б. Колориметрические методы следов металлов / Е.Б. Сендел. – М., 1964. – 902с.
614020
  Бабко А.К. Колориметрический анализ / А.К. Бабко, А.Т. Пилипенко. – Москва; Ленингpад : Госхимиздат, 1951. – 408с.
614021
  Андреев С.Н. Колориметрический анализ в ультрафиолетовой области спектра : Автореф... канд. хим.наук: / Андреев С.Н.; Лен. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 8 с
614022
  Коваленко П.Н. Колориметрический метод определения натрия / П.Н. Коваленко, В.В. Теньковцев, 1954. – С. 411-416
614023
  Пилипенко А.Т. Колориметрический методопределения магния в чугунах / А.Т. Пилипенко, Л.И. Дубовенко. – Киев : КГУ, 1955. – С.143-151. – Отд. оттиск
614024
  Казарян М.А. Колориметрическое и спектрофотометрическое исследование ядер планетарных туманностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 031 / Казарян М.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 10л.
614025
  Кадомский Б.Н. Колориметрическое исследование RS лисички : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кадомский Б.Н.; Казанский гос. университет им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1950. – 8 с.
614026
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной AW Пегаса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лукацкая Ф.И. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 7 с.
614027
  Лукацкая Ф.И. Колориметрическое исследование затменной переменной АWПегаса : Дис... Канд. физ-мат.наукнаук: / Лукацкая Ф.И.; Ан УССР. – Киев, 1953. – 95л. – Бібліогр.:л.94-95
614028
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение алюминия єкстрагированием его оксихинолята / Ф.Г. Жаровский, А.С. Поляков, 1952. – 268-270с.
614029
  Коваленко П.Н. Колориметрическое определение меди в присутствии кальция / П.Н. Коваленко, 1941. – С. 74-78
614030
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение мышьяка а железной руде и стали / Ф.Г. Жаровский, 1953
614031
  Бабко А.К. Колориметрическое определение никеля экстрагированием / А.К. Бабко, П.Б. Михельсон. – Отд. отт. из жжурн. "Заводская лаборатория" № 8, 1953. – 895-899с.
614032
  Жаровский Ф.Г. Колориметрическое определение следов железа в металлической меди / Ф.Г. Жаровский, 1953. – 548-551с.
614033
  Сендэл Е.Б. Колориметрическое определение следов металлов / Е.Б. Сендэл. – М.-Л., 1949. – 560с.
614034
  Куницька А.О. Колориметричне визначення синтетичних харчових барвників у міцелярних екстрактах цетилпіридиній хлориду / А.О. Куницька, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 220
614035
  Шайкевич І.А. Колориметричні характеристики поверхонь алюмінія, золота та міді з малою шорсткістю / І.А. Шайкевич, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-404. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Шляхом чисельного моделювання досліджено кутові залежності колориметричних величин для зразків Al, Au та Cu, поверхня яких вкрита малими нерівностями. Для визначення колориметричних характеристик використовувались когерентна та некогерентна складові ...
614036
  Кустарев А.К. Колориметрия цветного телевидения / А.К. Кустарев. – Москва, 1967. – 335 с.
614037
  Селищева І.І. Колористика в системі композиційних засобів архітектури модерна в Україні : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 01 / Селищева І. І.; Харківський держ. техн. ун-т будівництва та архітектури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
614038
  Шевченко Л.І. Колористика в сучасному мовознавстві: традиційне і нове / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 234-239
614039
  Ефимов А.В. Колористика города / А.В. Ефимов. – Москва, 1990. – 270 с.
614040
  Нікульшина Т. Колористика ірреального: зіставний аспект дослідження (на матеріалі англійської та української мов)


  У статті досліджуються особливості кольоропозначення об"єктів ірреального світу на матеріалі англійської та української мов з урахуванням даних лексикографічних джерел. Проведений аналіз дозволяє виокремити загальні ознаки та етноспецифічні риси ...
614041
  Шевченко Л.І. Колористика М. Рильського як культурний прецедент словесного простору XX століття / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 15-22
614042
  Аполлонова Л. Колористика Олексія Полякова // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-127. – ISSN 0130-1799
614043
  Лук"янченко М.П. Колористика прозових творів Ж.-П. Сартра та деякі особливості її відтворення в українському перекладі


  У літературному творі назви кольорів відіграють важливу роль у створенні художньої образності. Дослі-джено прозу Ж.-П.Сартра, у якій кольоронайменування виявляють складне концептуальне підґрунтя, що не мож-на ігнорувати при перекладі. The names of the ...
614044
  Римар Н.Ю. Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 200-205. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
614045
  Ковальська Ірина Володимирівна Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) : Дис....канд.філолог.наук: 10.02.16 / Ковальська Ірина Володимирівна; Львів.нац.ун-тет ім.Івана Франка. – Львів, 2001. – 228л. + Додаток :с.216-228. – Бібл.:с.181-216
614046
  Ковальська Ірина Володимирівна. Колористика як перекладознавча проблема. : 10.02.16. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Ковальська Ірина Володимирівна.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
614047
  Демченко І.А. Колористика як прикметна ознака поетики Ольги Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 51-55. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Колір у художніх творах несе принаймні потрійне навантаження: смислове, описове, емоційне. О. Кобилянська, чутлива до колористики, за допомогою відповідних бврв і світлових контрастів передавала різні психічні стани персонажів, створювала настроєві ...
614048
  Муляр София Петровна Колористическая семантика в структуре русского художественного текста (язык поэзии 70-80-х гг. ХХ века) : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Муляр София Петровна; Волынский государственный ун-тет им. Л.Украинки. – Луцк, 2003. – 227 л. + Приложения: л. 200 - 227. – Библиогр.: л. 179 - 200
614049
  Кравец В.И. Колористическое формообразование в архитектуре / В.И. Кравец. – Харьков, 1987. – 131 с.
614050
  Бичкова Л.В. Колористична культура античного світу : Навчально-методичний посібник / Л.В. Бичкова. – Київ : Вища школа, 2003. – 135с. – ISBN 966-642-194-1


  Висвітлено широке коло питань щодо специфічного періоду в історії колорістичної культури країн Європи, коли було закладено основи сучасної естетики кольору, його символіки і семантики
614051
  Шаповал Ю. Колористична палітра у "Книзі про Мікеланджело" Мілоша Црнянського // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 58-74. – ISBN 978-617-7480-27-2
614052
  Шураєва Н.Б. Колористична парадигма роману М. Кундери "Вальс на прощання" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 352-356. – (Серія "Філологія" ; вип. 76). – ISSN 2227-1864
614053
  Ковтун Л. Колористична семантизація традиційного українського весілля // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 222-224. – ISBN 978-966-439-357-4
614054
  Муляр Софія Петрівна Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70-80-х рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Муляр С.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
614055
  Ковтун Колористичний вимір культури українського народу: філософія бачення / Ковтун, І // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 150-152
614056
  Зубач О.А. Колористичний компонент фразеологічних одиниць як складова частина універсуму (на матеріалі німецької мови) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 111-115. – ISSN 1729-360Х
614057
  Ковтун Л. Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 162-165
614058
  Дьомін М. Колористичний лад малярства Петра Собка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 132-133. – ISSN 0130-1799
614059
  Кушнір А. Колористичні ознаки декоративних рослин та їх вплив на композиційні рішення в сучасному ландшафтному будівництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-149. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані колористичні ознаки декоративних дерев"янистих рослин за їх декоративними якостями. Дерев"янисті рослини, що дають колористичний ефект, з метою їх практичного використання рекомендовано об"єднувати у окремі групи та враховувати при ...
614060
  Ковтун Л. Колористичні уявлення українців про красу, прекрасне: філософсько-світоглядний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-37. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується філософсько-світоглядний аспект прекрасного в колористичних уявлення українського народу. Номінується концепт краси в народному світогляді як означення "чистоти", "гарного", "квітучого", "красивого", "прекрасного" та ...
614061
  Ковтун Л.І. Колористичні уявлення українців як об"єкт українознавчого дослідження // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 18-20
614062
  Олексійченко Н.О. Колорит ландшафтів територій навчальних корпусів національних університетів міста Києва / Н.О. Олексійченко, М.В. Крачковська // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.7. – C. 139-144. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  "Для покращання колориту навчальної зони науковці рекомендують використовувати кольори, які сприяють покращенню продуктивності праці, інтелектуальних процесів і мислення, а це - зелений, червоний, жовтий, теплі кольори та їх світлі відтінки. У вхідній ...
614063
  Шульська Н. Колорит мовотворчості поліщуків у прізвиськах-характеристиках зовнішності людей // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 261-271. – ISSN 2304-9383
614064
  Косматов Л.В. Колорит фильма: (Азбука киноколорита). / Л.В. Косматов, Тер-Гевондян. – М., 1981. – 57с.
614065
  Матвіїшин О.М. Колоритні українські фраземи у німецькомовних варіантах західноукраїнських перекладачів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 147-151. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
614066
  Улько Н.В. Колорметрческое определение кобальта путем экстрагирования этилксантогенового комплекса. / Н.В. Улько, 1952. – 139-148с.
614067
  Горчанюк О.С. Колороніми в контексті міжособистісного спілкування: когнітивні параметри // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 223-227


  Проаналізовано лексеми на позначення кольорів у сучасній українській літературній мові, розглянуто колороніми як особливий спосіб передавання інформації. Проанализированы лексемы, которые обозначают цвета в современном украинском литературном языке, ...
614068
  Тагільцева Я. Колороніми в термінах рослинництва сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 13. – С. 75-79. – ISSN 2075-1486
614069
  Маркова Д.С. Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 61-64. – ISSN 1996-9872
614070
  Лук"янець Г.Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 463-470


  У статті встановлено, що колороніми новинних інтернет-текстів мистецької тематики можуть використовуватися для створення пафосу, тобто здійснювати емоційний вплив на читачів із метою формування їх ставлення до подій. Доведено, що колороніми слугують ...
614071
  Бабире А. Колороніми як складова частина англійської юридичної термінології // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 282-283
614072
  Зиедонис И. Колос-двойчатка : поэма о хлебе / Иманнтс Зиедонис ; [пер. с латыш. Л. Азаровой ; послеслов. В.В. Иванова ; худож. Ю. Петрашкевичс]. – Рига : Лиесма, 1986. – 149 с. – Загл. и текст парал. на латыш. и рус. яз. - Миниатюрное издание в суперобл.
614073
  Шестериков М.В. Колос / М.В. Шестериков. – М., 1971. – 142с.
614074
  Торманский К. Колос выпрямвляется / К. Торманский. – София, 1963. – 124 с.
614075
   Колос до колоса. – К., 1974. – 308с.
614076
  Білоус Д.Г. Колос і кукіль / Д.Г. Білоус. – Київ : Молодь, 1960. – 170 с.
614077
  Коломієць Т.П. Колос літа мого : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ, 1979. – 94 с.
614078
  Мадан Г. Колос мечты : историч. роман / Г. Мадан; пер. с молд. Г.Когана. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1981. – 517 с.
614079
  Гмырев А.М. Колос молодой / А.М. Гмырев. – М, 1958. – 141с.
614080
  Шмань Г.Я. Колос на ладони / Г.Я. Шмань. – Тула, 1963. – 96с.
614081
  Печерский А.И. Колос ржи. / А.И. Печерский. – Смоленск, 1958. – 126с.
614082
  Шудря Є. Колос Сергій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 65-67. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
614083
   Колос трудом полнится. – Киев : Урожай, 1985. – 183 с.
614084
  Заплетнюк О.А. Колоси Ехнатона: інтерпретації божественного образу фараона // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 10-13. – ISSN 2076-1554
614085
  Кузнецов В.И. Колосилась молодость: кн. стихов / В.И. Кузнецов. – М., 1980. – 224с.
614086
   Колосися, ниво культури. – К., 1967. – 31с.
614087
  Вівчарик М.М. Колоситься нива дружби / М.М. Вівчарик. – Київ, 1987. – 115с.
614088
  Коломієць П.О. Колоситься нива неозора / П.О. Коломієць. – Київ, 1982. – 96с.
614089
  Лисенко І.І. Колосіння / І.І. Лисенко. – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
614090
  Михайлюк І.А. Колоски / І.А. Михайлюк. – ЛЬвів, 1959. – 252с.
614091
  Кочевський В.В. Колоски і сузір""я : поезії / В.В. Кочевський. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 103 с.
614092
  Сліпчук П.О. Колоски та будяки : сатира і гумор / П.О. Сліпчук. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 180 с.
614093
  Артеменко М.Т. Колосковий гомін / М.Т. Артеменко. – Симферополь, 1967. – 63с.
614094
  Коритко Р.Ф. Колосковий гомін : повість / Р.Ф. Коритко. – Львів, 1976. – 144 с.
614095
   Колоскы [Колоски] : збиpнык казок та оповиданнив / [Склав Б. Гpінченко]. – Одесса : Типо-литогр.Е.И.Фесенко, 1891. – 114, II с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  В кн. укp. наp. казки, оповідання, легенди, пеpекази
614096
   Колосовський Павло Дмитрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 283. – ISBN 978-617-573-038-6
614097
  Максименко О.І. Колосок на вітрах / О.І. Максименко. – К., 1994. – 138с.
614098
  Селевич Ю. Колосс российской истории // Наука и техника : Журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2007. – № 3. – С. 53-59


  Епоха Петра І. Історія і археологія
614099
  Кашин Валерий Колосс Чандрагупты - еще одно чудо света // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
614100
  Лозовой В. Колосу надо налиться / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 552 с.
614101
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1968. – 259 с.
614102
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1972. – 576 с.
614103
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1979. – 600 с.
614104
  Лозовий В. Колосу треба налитися : трилогія / В. Лозовий. – Київ, 1985. – 543 с.
614105
  Пашков Ю.В. Колосяница / Ю.В. Пашков. – М., 1975. – 93с.
614106
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – М, 1979. – 110с.
614107
  Шитиков А.Ф. Колосья / А.Ф. Шитиков. – М, 1979. – 110с.
614108
  Кулиев К. Колосья и звезды / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Современник, 1979. – 382 с.
614109
  Гонтарь А.Ю. Колосья на камне : стихи / А.Ю. Гонтарь; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1973. – 158 с.
614110
  Воронин Л.А. Колосья над жнивьем / Л.А. Воронин. – Одесса, 1977. – 96с.
614111
  Приходько П.Ф. Колосья наливаются : лирика / авториз. пер. т белорус. В.Приходько. – Москва : Советский писатель, 1968. – 94 с.
614112
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1974. – 638 с.
614113
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Минск, 1977. – 638 с.
614114
  Короткевич В.С. Колосья под серпом твоим : роман / В.С. Короткевич. – Москва, 1979. – 758 с.
614115
  Долгош І.І. Колочава : роман / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1982. – 480 с.
614116
  Долгош И.И. Колочава / И.И. Долгош. – М, 1988. – 395с.
614117
  Оболенська Наталія Колочава. Новісіньке старе село : Україна чудес / Оболенська Наталія, Герц Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 142-143 : Фото
614118
  Котлярчук Андрій Колочава. Село музеїв // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 166-171 : фото
614119
  Рудніченко Наталія Колочава. Село файне, у туристів популярне // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 24-25 : фото
614120
  Скавронський П.С. Колочавський скансен // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 38-45 : табл., карта. – Бібліогр.: 4 назв.
614121
  Демидовская Л.Ф. Колочные леса Северного Казахстана, их типы и особенности возобновления : Автореф... канд. биол.наук: / Демидовская Л. Ф.; АН КазССР, Объед. уч. сов. ин-тов почвовед. ботан. микробиол. и вирусол. – Алма-Ата, 1961. – 23л.
614122
  Суша Сергей Михайлович Колошение / Суша Сергей Михайлович. – М., 1974. – 87с.
614123
   Колпакова Ирина. – Л., 1984. – 39с.
614124
  Письменный Михаил Колпачок : повесть // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 7-65. – ISSN 0012-6756
614125
  Поздняков О.А. Колпино. / О.А. Поздняков. – Л, 1962. – 188с.
614126
   Колпица : Литературно-публицистический альманах. – Колпино
Вып.32 : Доклады научной конференции,посвященной Дню славянской письменности. – 1998. – 71с.
614127
  Рябинин Ю.Н. Колсья солнечного света / Ю.Н. Рябинин. – М., 1984. – 79с.
614128
  Колтунов В.И. Колтунов Владимир Ильич. / В.И. Колтунов. – М., 1977. – 20с.
614129
  Єнсен Й.В. Колумб / Й.В. Єнсен. – Харьков, 1928. – 111 с.
614130
  Ревзин Г. Колумб / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 288с.
614131
  Свет Я.М. Колумб / Я.М. Свет. – Москва, 1973. – 367с.
614132
  Сабатини Р. Колумб / Р. Сабатини. – М, 1992. – 286с.
614133
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1970. – 191с.
614134
  Варшавский А.С. Колумб Австралии / А.С. Варшавский. – Москва, 1971. – 191с.
614135
  Вяли Х. Колумб земли Колумба : рассказы и повести / Х. Вяли; пер. с эст. Г.Муравин. – Москва : Детская литература, 1976. – 205 с.
614136
  Потапов Владимир Колумб и фортуна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8 : Іл. – ISSN 1029-5828
614137
  Ветров И Колумб небесных гор / И Ветров. – Київ : Здоров"я, 1993. – 159с.
614138
  Адамов А.Г. Колумб российский : повесть / Аркадий Адамов. – Курск : Курская правда
Ч. 1 : Шелехов на Кадьяке. – 1948. – 96 с. : ил., портр.
614139
  Виноградов И.И. Колумб третьей переправы / И.И. Виноградов. – Москва, 1965. – 47с.
614140
  Слабошпицький М. Колумб української історії // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 7


  Слово про Романа Іваничука до дня його 85-річчя
614141
  Шемякин Я. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 3. – С. 78-92. – ISSN 044-748Х


  Віра в раціо в духовному космосі латиноамериканської цивілізації
614142
  Федосов Д.Г. Колумб, открывший Другой Свет // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 61-79. – ISSN 044-748Х
614143
  Рафаловський Євген Колумбам Нового Світу : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 132-136 : Фото
614144
  Федорів Р.М. Колумби / Р.М. Федорів. – Київ, 1962. – 171 с.
614145
  Галутва І. Колумби Аральського моря // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр. / Міністерство оборони України. – Київ, 2013. – № 5 (152)


  Пройшло майже 160 років відтоді, коли почали докладно досліджувати Аральське море. Славнозвісну експедицію очолив моряк і видатний географ О.І. Бутаков. Безпосередню участь у цій подорожі взяв і Тарас Григорович Шевченко.
614146
  Конфорович Г А. Колумби математики / Г А. Конфорович. – К., 1982. – 219с.
614147
  Чеснокова О.С. Колумбийская кухня глазами филолога // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 87-96. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются особенности колумбийской кухни и лексико-семантическое своеобразие гастрономической лексики в речи колумбийцев
614148
  Коломиец В. Колумбийское зеркало Украины // Корреспондент / ООО "Корреспондент" ; гл. ред. М. Минин. – Киев, 2017. – № 21/22 (763/764), 9 июня 2017. – С. 36-38. – ISSN 2305-3364
614149
  Лукашова Е.Н. Колумбия / Е.Н. Лукашова, Д.Н. Ляликов. – Москва, 1959. – 50 с.
614150
  Литаврина Э.Э. Колумбия / Э.Э. Литаврина. – М, 1967. – 167с.
614151
  Гонионский С.А. Колумбия / С.А. Гонионский. – М., 1973. – 383с.
614152
  Тарасов К.С. Колумбия / К.С. Тарасов. – Москва : Мысль, 1976. – 67с. – (У карты мира)
614153
  Коломеец Е. Колумбия с Эквадором воевать не будут, но хотели // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 11. – С. 20-21. – ISSN 0234-1670
614154
  Ляликов Д.Н. Колумбия. Экон.-географ. характеристика : Автореф... канд. географ.наук: / Ляликов Д.Н.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1962. – 20л.
614155
  Бунегина И.А. Колумбия. Экономика и внешняя торговля / И.А. Бунегина. – М., 1959. – 150с.
614156
  Чернышов А. Колумбия: два века национального суверенитета // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-55. – ISSN 044-748Х
614157
  Жучкова Г.Е. Колумбия: коммунисты в борьбе за единство народных масс 1958-1974 гг. / Г.Е. Жучкова. – М., 1976. – 139с.
614158
  Ивановский З.В. Колумбия: от демократической безопасности к демократическому процветанию? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 18-38. – ISSN 044-748Х
614159
  Ильина Н.Г. Колумбия: от колонии к независимости, 1781-1819 гг. / Н.Г. Ильина. – М., 1976. – 326с.
614160
  Лавут А.А. Колумбия: проблемы и концепции экономического развития : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Лавут А.А.; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1974. – 28л.
614161
  Дворжак Л. Колумбия: противоречия зависимого капиталистического развития / Л. Дворжак. – М., 1977. – 242с.
614162
  Ивановский Збигнев Владиславович Колумбия: студенчество и революционный процесс : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ивановский Збигнев Владиславович; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
614163
   Колумбия: тенденции экономического и социально-политического развития. – М., 1986. – 303с.
614164
  Рувинский В.В. Колумбия: трудности и перспективы общественного развития // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 53-72. – ISSN 044-748Х
614165
   Колумбия: трудности и перспективы общественного развития ("круглый стол" в ИЛА РАН) // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 25-36. – ISSN 044-748Х
614166
  Окара І. Колумбійське танго / І. Окара, Д. Левусь // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-27


  Про що свідчить конфлікт Венесуели та Еквадору з Колумбією
614167
  Тарнавська Марта Колумбійський симпозіум про Юрія Лавріненка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 196-197. – ISSN 0320 - 8370
614168
   Колумбійські прислів"я та приказки.. – К., 1986. – 109с.
614169
  Казелла Себастьяно Колумбія. Медельїнський синдром // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 96-97 : фото
614170
  Коваль О. Колумбія: примирення через референдум не пройшло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 8-14 жовтня (№ 36). – С. 5


  Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос став лауреатом Нобелівської премії миру за 2016 рік. Цю нагороду він одержав минулої п"ятниці за "рішучі зусилля для завершення більш ніж 50-річної громадянської війни". Жертвами найдовшого конфлікту в Південній ...
614171
  Азизов А.С. Колумбы : стихи / А.С. Азизов. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 40 с. : портр. – (Первая книга поэта)
614172
  Носов Юрий Колумбы "нового света" : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 80-87 : Фото
614173
  Романов Д.М. Колумбы Артики / Д.М. Романов. – Тула, 1982. – 232с.
614174
   Колумбы земли русской. – Хабаровск, 1989. – 460с.
614175
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – Москва : Знание, 1978. – 160с.
614176
  Варшавский А.С. Колумбы каменного века / А.С. Варшавский. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1985. – 160с.
614177
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей / В.П. Козлов. – Москва : Наука, 1981. – 168 с.
614178
  Козлов В.П. Колумбы российских древностей / В.П. Козлов. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 175с.
614179
  Алексеев А.И. Колумбы росские / А.И. Алексеев. – Магадан : Книжное издательство, 1966. – 182 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 179-181
614180
  Голубев Г.Н. Колумбы росские : Историческая хроника / Г.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384с.
614181
  Братный Р. Колумбы, год рождения 20-й. / Р. Братный. – М., 1989. – 607с.
614182
  Звелідовська Л. Колумністика як жанр публіцистики // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 40-46


  Вперше в українському журналістикознавсті розглянуто жанр публіцистики, запозичений із західної журналістики. У статті запропоновано термін "авторська шпальта" для позначення текстів, що становлять колумністику. It is the first time in Ukrainian ...
614183
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : дис. ... канд. наук із соц.комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 181 арк. – Бібліогр.: арк. 150-181
614184
  Деяк-Якобишин Колумністика як феномен персоналізованої журналістики (на прикладі творчого доробку Вільяма Коннора) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Деяк-Якобишин Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
614185
  Портяк В. Колуни // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 13


  Про знищення пам"ятної дошки Ю. Шевельову у Харкові
614186
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1934. – 68 с.
614187
  Паустовский К.Г. Колхида / К.Г. Паустовский. – Москва, 1935. – 133 с.
614188
  Паустовский К. Колхида / К. Паустовский. – Москва, 1935. – 144 с.
614189
  Лордкипанидзе Г.А. Колхида в VI - II вв. до н.э. / Г.А. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1978. – 168с.
614190
  Лордкипанидзе Г. Колхида во 2-1 вв. до н.э. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лордкипанидзе Г.; АН Груз ССР.Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
614191
  Какабадзе М.В. Колхидиты и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Какабадзе М.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 28л.
614192
   Колхидская низменность : Научные предпосылки освоения. – Москва : Наука, 1989. – 373с.
614193
   Колхидская низменность. – Москва, 1990. – 247с.
614194
  Долуханов А.Г. Колхидский подлесок / А.Г. Долуханов. – Тбилиси, 1980. – 262с.
614195
  Сумбадзе Л.З. Колхидское жилище по Витрувию / Л.З. Сумбадзе. – Тбилиси, 1960. – 51с.
614196
  Колесников А.И. Колхицин и получение новых форм сельскохозяйственных растений. / А.И. Колесников. – Л., 1972. – 128с.
614197
  Паустовський К.Г. Колхіда / К.Г. Паустовський. – Харків ; Одеса, 1935. – 133 с.
614198
   Колхоз -- моя судьба. – М., 1979. – 223с.
614199
   Колхоз -- школа коммунизма для крестьянства : комплексное социальное исследование колхоза "Россия". – Москва : Мысль, 1965. – 358, [2] с.
614200
  Станкевич В.Н. Колхоз - как социалистическая форма хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкевич В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 16 с.
614201
  Королев Я.А. Колхоз - как социалистическое предприятие : Автореф... канд. экон.наук: / Королев Я. А.; МГУ. – Москва, 1950. – 19 с.
614202
   Колхоз - школа коммунизма для крестьянства.. – М., 1969. – 384с.
614203
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – М., 1948. – 78с.
614204
  Грибачев Н. Колхоз "Большевик" / Н. Грибачев. – М., 1948. – 48с.
614205
  Алергант Г.И. Колхоз "Завет Ильича": опыт внедрения чековой системы / Алергант Г.И., Сугробов В.М. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 88 с. – (Правофланговые одиннадцатой пятилетки)
614206
  Мельник В.Н. Колхоз "Коммунар" Мало-Девицкого района Черниговской области / В.Н. Мельник. – М., 1939. – 40с.
614207
  Шелест П.С. Колхоз "Красная заря" / П.С. Шелест. – М., 1951. – 94с.
614208
  Бедный Д. Колхоз "Красный кут" : Сатирическая повесть на истинном происшествии основанная / Д. Бедный. – Москва : Советский писатель, 1936. – 68с.
614209
  Голышкин В.С. Колхоз "Ленинское знамя" : люди, дела, планы / В.С. Голышкин. – М., 1985. – 175с.
614210
  Кремнев Г.С. Колхоз "Новый путь" / Г.С. Кремнев. – Красноярск, 1948. – 39с.
614211
  Конюков И.А. Колхоз "Память Ильича". / И.А. Конюков. – М., 1952. – 224с.
614212
   Колхоз "Победа".. – М., 1984. – 64с.
614213
  Дмитриев В.В. Колхоз "Покровское" / В.В. Дмитриев. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 127 с.
614214
   Колхоз "Россия".. – Симферополь, 1967. – 12с.
614215
  Усаров В.П. Колхоз в Зугалае / В.П. Усаров. – Чита, 1960. – 40с.
614216
   Колхоз высоких урожаев. – М., 1949. – 120с.
614217
  Годин П.Г. Колхоз и подготовка молодежи к труду / П.Г. Годин. – Москва, 1985. – 79 с.
614218
  Пузанев С В. Колхоз и школа / С В. Пузанев, . – Москва, 1973. – 207с.
614219
  Плешков П.П. Колхоз им.Макарова / П.П. Плешков, Н.Н. Полетаев. – М., 1952. – 230с.
614220
  Малицкий Н.А. Колхоз им.Фрунзе / Н.А. Малицкий. – Л., 1932. – 30с.
614221
  Кукушкин И.М. Колхоз имени Ильича. / И.М. Кукушкин, И.И. Новиков. – М., 1953. – 136с.
614222
  Макаров М.П. Колхоз имени Карла Маркса - передовое хозяйство / М.П. Макаров. – Фрунзе, 1957. – 38с.
614223
  Юсуров Х. Колхоз имени Таширова / Х. Юсуров. – Фрунзе, 1971. – 52с.
614224
  Абатуров В.М. Колхоз имени Тимирязева : [Городецкий район] / В. М. Абатуров, И. А. Емельянов, А. А. Калашников. – Москва : Сельхозгиз, 1953. – 232 с., [7] л. ил. : ил. – (Колхозы нашей страны)
614225
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система / В.В. Гусев. – Москва, 1971. – 77с.
614226
  Гусев В.В. Колхоз как самоуправляемая социальная система. : Автореф... Канд.филос.наук: 621 / Гусев В.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1971. – 20л.
614227
  Хлебо Г. Колхоз, борющийся за звание коммунистического труда / Г. Хлебо, Д. Денисов. – Алма-Ата, 1961. – 64с.
614228
  Косынкин А.А. Колхозам и совхозам - прочную основу. / А.А. Косынкин. – М., 1978. – 48с.
614229
  Гайворонский И.И. Колхозная агрометеорологическая станция / И.И. Гайворонский, И.М. Петунин. – Москва : Госиздатсельхозлит, 1952. – 239с.
614230
   Колхозная библиотека.. – Омск, 1950. – 44с.
614231
   Колхозная гвардия. – М., 1988. – 478с.
614232
  Павлов Н.П. Колхозная демократия - действенное средство укрепления общественной собственности (1946-1970 гг) / Н.П. Павлов. – Ижевск, 1984. – 240с.
614233
  Кулаков В.П. Колхозная демократия / В.П. Кулаков. – Москва, 1970. – 28с.
614234
  Козырь М.И. Колхозная демократия / М.И. Козырь. – Москва, 1972. – 112с.
614235
  Подошевко Виктор Дмитриевич Колхозная демократия и ее совершенствование на современном этапе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Подошевко Виктор Дмитриевич; БГУ. – Минск, 1976. – 20л.
614236
  Дешко С.И. Колхозная демократия как общественное явление : Автореф... канд. филос.наук: / Дешко С. И.; Моск. ин-т нар. хоз., Каф. филос. – М., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
614237
  Тарельник Б.И. Колхозная демократия развитого социалистического общества. / Б.И. Тарельник. – Львов, 1976. – 154с.
614238
  Сургутский В.А. Колхозная деомкратия и управление колхозным производством. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Сургутский В.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории гос. и права. – М., 1975. – 19л.
614239
  Гусейнов Ч. Колхозная деревня в послевоенной азербайджанской прозе / Ч. Гусейнов. – Баку, 1960. – 100с.
614240
  Парастаев А.Ф. Колхозная деревня в послевоенной советской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: / Парастаев А.Ф.; АН СССР.ин-т русск.литер. – Л, 1955. – 18л.
614241
  Трифонова Т.К. Колхозная деревня в современной литературе / Т.К. Трифонова. – М, 1956. – 40с.
614242
  Ткачев А. Колхозная новь / А. Ткачев. – Пенза, 1951. – 97с.
614243
   Колхозная новь.. – Владимир, 1949. – 36с.
614244
  Домрачев М. Колхозная партийная организация / М. Домрачев. – М, 1947. – 63с.
614245
  Куприянов И. Колхозная партийная организация / И. Куприянов. – М, 1947. – 51с.
614246
  Скребков А.Д. Колхозная партийная организация в борьбе за рентабельность / А.Д. Скребков. – Горький, 1965. – 72с.
614247
  Митрошенков В.А. Колхозная площадь / В.А. Митрошенков. – М., 1986. – 415с.
614248
   Колхозная производственная энциклопедия. – К.
1. – 1949. – 464с.
614249
   Колхозная производственная энциклопедия. – 2-е изд. перераб. доп. – К.
Т. 2. – 1957. – 923с.
614250
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму / В.К. Логвиненко. – Киев, 1966. – 227с.
614251
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – Киев, 1966. – 67л. – Бібліогр.:л.167
614252
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Логвиненко В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 41 с. – Бібліогр.:с.40-41
614253
  Логвиненко В.К. Колхозная собственность и вопросы ее развития при переходе к коммунизму. : Дис... Канд. эконом. наук: / Логвиненко В.К.; КГУ. – К, 1966. – 302л.
614254
  Бычков А.С. Колхозная собственность и перспективы ее развития / А.С. Бычков. – Томск, 1962. – 94с.
614255
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму : Дис... канд. эконом.наук: / Тараненко А.Ф.; КГУ. Каф. полит. экономии естественных ф-тов. – Киев, 1968. – 185л. – Бібліогр.:л.1-18
614256
  Тараненко А.Ф. Колхозная собственность и повышение степени ее зрелости при переходе к коммунизму. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тараненко А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
614257
  Ридзинь Я. Колхозная собственность священна и неприкосновенна / Я. Ридзинь. – Рига, 1953. – 67с.
614258
  Гордон Э. Колхозная сцена : пьеса / Э. Гордон, Я. Зельдин. – Москва, 1932. – 24 с.
614259
   Колхозная сцена.. – Воронеж
1. – 1948. – 40с.
614260
   Колхозная сцена.. – Воронеж
2. – 1948. – 55с.
614261
   Колхозная сцена.. – Воронеж
3. – 1948. – 70с.
614262
   Колхозная торговля в 1932-1934 г.. – М.
В.1. – 1935. – 180 с.
614263
  Журавлев А.Т. Колхозная торговля в период развернутого строительства коммунизма (На матер. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Журавлев А. Т.; АН УССР, Ин-т экон. – К., 1963. – 15л.
614264
  Левин А.И. Колхозная торговля в СССР / А.И. Левин, В.М. Никитин. – М., 1978. – 119с.
614265
  Шутов И.Н. Колхозная торговля в СССР и ее развитие в современных условиях. (На матер. УССР 1944-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шутов И.Н. ; МВ и ССО УССР. Киев. фин.-экон. ин-т. – Киев, 1959. – 21 с.
614266
  Линийчук Я.У. Колхозная торговля и ее народнохозяйственное значение. : Дис... Канд. экономич. наук: / Линийчук Я.У.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1954. – 279л. – Бібліогр.:л.1-13
614267
  Буланикян С.А. Колхозная торговля и пути ее дальшенйшего развития (По материалам АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Буланикян С.А.; Объед. сов. по присужд. уч. степ. по экон. наукам при Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 20л.
614268
  Челноков В.С. Колхозная торговля, как одна из форм советской торговли. : Автореф... канд. экон.наук: / Челноков В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
614269
   Колхозная ферма серебристо-черных лисиц.. – М., 1950. – 64с.
614270
   Колхозная эстрада. – М.-Л., 1943. – 112с.
614271
  Милявский И.О. Колхозник-ученый Т.С.Мальцев. / И.О. Милявский. – М, 1953. – 80с.
614272
  Котенко И.М. Колхозники. / И.М. Котенко. – Омск, 1951. – 236с.
614273
   Колхознику о правах и обязанностях. – Москва, 1978. – 264с.
614274
  Живитере М.И. Колхозно-кооперативная собственность и ее развитие на этапе зрелого социализма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Живитере М. И. ; Киев. торгов. экон. ин-т. – Киев, 1978. – 22 с.
614275
  Лисовская Виктория Валентиновна Колхозно-кооперативная собственность. Критика антимарксистских концепций в политической экономии социализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лисовская Виктория Валентиновна; АН СССР. Уральский научный центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1980. – 26л.
614276
  Никитченко В.С. Колхозно-кооперативное присвоение и его развите в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.01.01 / Никитченко В. С.; Киев. торг. экон. ин-т. – К., 1981. – 24л.
614277
   Колхозно-кооперативное строительство в Киргизии. – Фрунзе, 1969. – 437с.
614278
  Капитонова И.В. Колхозно-правовые договоры : Автореф... канд. юрид.наук: / Капитонова И.В.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 9 с.
614279
  Атаев Т. Колхозное дайханство Туркменистана в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Атаев Т. ; АН Туркм.ССР. – Ашхабад, 1969. – 22 с.
614280
  Логунов В.И. Колхозное движение в Воронежской губернии в годы, предшествующие сплошной коллективизации. : Автореф... Канд.ист.наук: / Логунов В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1953. – 20л.
614281
  Кащенко С.Г. Колхозное движение в Крыму в 1918-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кащенко С.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 18л.
614282
   Колхозное движение на Украине. – Харків, 1929. – 139 с.
614283
  Чмыша Колхозное движение на Украине. / Чмыша, АФ. – Москва, 1974. – 320 с.
614284
  Смольянинов А.А. Колхозное животноводство / А.А. Смольянинов. – Свердловск, 1953. – 160с.
614285
   Колхозное животноводство.. – М., 1936. – 278с.
614286
   Колхозное животноводство.. – М., 1948. – 504с.
614287
  Бойцов Л.В. Колхозное звероводство / Л.В. Бойцов. – М., 1941. – 160с.
614288
  Кинзебулатов Х.Б. Колхозное крестьянство Башкирии в годы Великой Отечественной войны : Автореф... канд. ист.наук: / Кинзебулатов Х.Б.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
614289
   Колхозное крестьянство в строительстве коммунизма. – М, 1961. – 47с.
614290
  Пановский Л.С. Колхозное крестьянство Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны. (Численность, состав и соц.-экон. положение). : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Пановский Л.С.; НГУ. Объед. учен. совет по гуманит. наукам. – Новосибирск, 1971. – 25л.
614291
  Мартынюк А.И. Колхозное крестьянство западных областей Украинской ССР в борьбе за выполнение задач восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Мартынюк А.И. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1977. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
614292
  Кудряков Л.В. Колхозное крестьянство Ивановской области в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Кудряков Л.В.; Моск.гсо.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
614293
  Балакаев Т.Б. Колхозное крестьянство Казахстана в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг / Т.Б. Балакаев. – Алма Ата, 1971. – 351с.
614294
  Болджурова И.С. Колхозное крестьянство Киргизии в условиях развитого социализма. / И.С. Болджурова. – Фрунзе, 1985. – 148с.
614295
  Датий Ю.П. Колхозное крестьянство Молдавской ССР / Ю.П. Датий. – Кишинев, 1985. – 134с.
614296
  Маркусенко И.С. Колхозное крестьянство Ростовской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маркусенко И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Каф. ист. СССР. – Москва, 1953. – 24 с.
614297
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советкой Украины в период Великой Отечественной войны : Дис... канд. эконм.наук: / Лаута С. П.; МВО СССР, КГУ им. Т. Шевченко, эконом. фак-т. – Киев, 1951. – 368л. – Бібліогр.:л.1-24
614298
  Лаута С.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф... докт. экон.наук: / Лаута С.П.; КИНХ, Каф. ист. нар. хоз. – К., 1965. – 58л. – Бібліогр.:с.57-58
614299
  Лаута О.П. Колхозное крестьянство Советской Украины в период Великой Отечественной войны : Автореф... канд. экон.наук: / Лаута О. П.; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1951. – 25 с.
614300
  Островский В.Б. Колхозное крестьянство СССР. / В.Б. Островский. – Саратов, 1967. – 330с.
614301
  Каримов А.А. Колхозное крестьянство Узбекской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Каримов А.А.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
614302
  Петренко В.С. Колхозное крестьянство Украинской ССР в 1951-1970 гг. (Изменения в составе условиях труда и жизни) : Автореф... д-ра ист.наук: 571 / Петренко В.С.; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 60л.
614303
  Хвостин Н.П. Колхозное крестьянство Украины в борьбе за увеличение производства технических культур для промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хвостин Н.П.; Ин-т истории Акад.наук СССР. – М, 1961. – 18л.
614304
  Заславская Л.А. Колхозное лесопользование / Л.А. Заславская. – М., 1962. – 40с.
614305
   Колхозное право. – М., 1939. – 376с.
614306
   Колхозное право. – Москва : Юриздат, 1940. – 327 с.
614307
   Колхозное право. – М., 1947. – 423с.
614308
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1949. – 172 с.
614309
   Колхозное право. – М., 1950. – с.
614310
  Аксененок Г.А. Колхозное право / Г.А. Аксененок. – Москва, 1950. – 296с.
614311
   Колхозное право. – М., 1955. – 384с.
614312
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – 3-е изд., доп. – Москва, 1955. – 176 с.
614313
  Павлов И.В. Колхозное право / И.В. Павлов. – Москва, 1960. – 371с.
614314
   Колхозное право. – М., 1962. – 546с.
614315
  Рускол А.А. Колхозное право / А.А. Рускол, Б.А. Лисковец. – Москва, 1963. – 154 с.
614316
   Колхозное право. – Москва, 1965. – 316 с.
614317
   Колхозное право. – М., 1970. – 438с.
614318
   Колхозное право. – М., 1972. – 447с.
614319
   Колхозное право : учебник. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 400 с.
614320
   Колхозное право. – Саратов, 1978. – 141с.
614321
  Петров В.Н. Колхозное право в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства (1930-1934 годы) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Петров В.Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 16 с.
614322
  Берлявский Л.Г. Колхозное право в СССР в 30-е годы XX века / Л.Г. Берлявский, В.А. Бондарев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 12. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805
614323
  Водяницкий Леонид Яковлевич Колхозное производство и товарно-денежные отношения : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Водяницкий Леонид Яковлевич; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
614324
  Румянцев С.И. Колхозное производство Марийской АССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Румянцев С.И.; Лен. фин.-экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 18 л.
614325
  Юсуфбеков Р. Колхозное производство Таджикистана и управление им на современном этапе / Р. Юсуфбеков, Г. Севликянц. – Душанбе, 1970. – 296с.
614326
  Юсупов И.И. Колхозное село Масанчин / И.И. Юсупов. – Фрунзе, 1967. – 76с.
614327
  Кувшинский А.И. Колхозное строительство в Марийском крае в 1918-1929 годах. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кувшинский А.И.; Казан.ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Казань, 1958. – 17л.
614328
  Касьян А.К. Колхозное строительство в омской деревне в 1919-1927 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Касьян А. К.; Моск. гор. пед. ни-т им. В. П . Потемкина. – Омск, 1954. – 14л.
614329
  Марсаков К.П. Колхозное строительство в Таджикистане в годы второй пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Марсаков К.П.; Таджик. гос. ун-т. Каф. ист. – Сталинабад, 1955. – 20л.
614330
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине (1919-1925 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Кузнецова Л. Г.; КГУ им. Т.Шевченко, каф. истории СССР. – К., 1951. – 246л.
614331
  Кузнецова Л.Г. Колхозное строительство на Киевщине. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецова Л.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 19 с.
614332
  Куц М.Т. Колхозное строительство на Украине 1929-1941 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 571 / Куц М.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 50 с.
614333
  Денисовец П.М. Колхозное строительство на Украине в 1921-1925 гг. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Денисовец П.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 44 с.
614334
  Чмыга А.Ф. Колхозное строительство на Украине в восстановительных период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чмыга А.Ф.; МК СССР. Москов. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
614335
   Колхозное строительство на Украине.. – Харьков, 1929. – 59с.
614336
  Протопопов А.А. Колхозное строительство на Харьковщине (1918-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Протопопов А.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.А.Горького. Каф. маркс.-лен. – Харьков, 1950. – 31 с.
614337
  Приходько Л.Н. Колхозное строительство Сибири в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Приходько Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1975. – 25л.
614338
  Вовк Ю.А. Колхозное трудовое правоотношение / Ю.А. Вовк. – Москва, 1972. – 248с.
614339
  Чантладзе З.М. Колхозное цитрусоводство Аджарской АССР и основные вопросы его экономики (1921-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Чантладзе З.М. ; АН ГрузССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 35 с.
614340
   Колхозные будни. – Ставрополь, 1955. – 112с.
614341
  Полякова Г.Е. Колхозные доходы и дифференциальная рента. / Г.Е. Полякова. – Х., 1958. – 60с.
614342
  Архипов А.И. Колхозные доходы и их использование / А.И. Архипов. – Москва, 1966. – 231с.
614343
  Всесоюзная Колхозные животноводческие фермы. / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1954. – 56с.
614344
  Шмаков А.А. Колхозные очерки / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1950. – 38с.
614345
  Разуваев А. Колхозные партийные организации в борьбе за урожай / А. Разуваев. – М, 1947. – 42с.
614346
   Колхозные поля. – М., 1952. – 48с.
614347
  Рускол А.А. Колхозные правоотношения в СССР. / А.А. Рускол. – М., 1960. – 246с.
614348
  Евкин С.П. Колхозные частушки / С.П. Евкин. – 2-е изд. – Москва, 1939. – 96с.
614349
  Врабцова Е. Колхозные частушки / Е. Врабцова. – Пряшев, 1954. – 227с.
614350
   Колхозные частушки Костромской области. – Кострома, 1957. – 63с.
614351
   Колхозные частушки.. – Красноярск
1. – 1937. – 101с.
614352
  Колотинская Е.Н. Колхозный двор (правовые вопросы) : Автореф... канд. юридич.наук: / Колотинская Е.Н.; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1951. – 12 л.
614353
  Павлов И.В. Колхозный двор и его правовое положение / И.В. Павлов. – М., 1954. – 64с.
614354
  Самофал С.А. Колхозный лесной питомник / С.А. Самофал. – Воронеж, 1936. – 80с.
614355
  Якупов Х.И. КОлхозный лесной питомник. / Х.И. Якупов. – Алма-АТа, 1950. – 40с.
614356
  Санников М.И. Колхозный опыт высокопродуктивного тонкорунного овцеводства / М.И. Санников. – Москва, 1954. – 32с.
614357
  Малинина П.А. Колхозный опыт повышения продуктивности животноводства / П.А. Малинина. – Москва, 1954. – 40с.
614358
   Колхозный путь. – Свердловск, 1952. – 364с.
614359
  Панов А.Г. Колхозный рынок в системе производственных отношений развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Панов А.Г.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1977. – л.
614360
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом. наук: / Линийчук Я.У.; МГУ Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. – Москва, 1962. – 354л.
614361
  Линийчук Я.У. Колхозный рынок в СССР и его значение в период развернутого строительства коммунизма : Дис... Докт. эконом наук: / Линийчук Я.У.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей общестевен. наук. – Москва, 1962. – 355-633л. – Бібліогр.:л.1-25
614362
   Колхозный спектакль. – Иваново, 1945. – 36с.
614363
   Колхозный строй. – Л., 1934. – 376с.
614364
  Лаптев П.И. Колхозный строй в условиях Отечественной войны. / П.И. Лаптев. – М., 1943. – 64с.
614365
  Венжер В.Г. Колхозный строй на современном этапе / В.Г. Венжер. – Москва, 1966. – 303с.
614366
   Колхозный театр. – М.-Л., 1942. – 136с.
614367
  Нефедов С. Колхозный университет культуры / С. Нефедов. – Краснодар, 1960. – 34с.
614368
  Ивницкий Н.А. Колхозцентр СССР и РСФСР 1927-1932 гг. (организация, функции, структура) : Автореф... канд. ист.наук: / Ивницкий Н.А.; Моск. гос. историко-архивный ин-т МВО СССР. – Москва, 1952. – 20 с.
614369
   Колхозы в 1928 г.. – М.-Л., 1932. – 199с.
614370
   Колхозы в 1930 г.. – М.-Л., 1931. – 263с.
614371
   Колхозы в 1938 году. – М,
3. – 1939. – 188с.
614372
  Гусев П.И. Колхозы в условиях развитого социализма / П.И. Гусев, И.Ф. Суслов. – М, 1984. – 169с.
614373
   Колхозы в экономической системе социализма. – М,, 1974. – 247с.
614374
   Колхозы весной 1931 года. – М.-Л., 1932. – 211с.
614375
   Колхозы во второй сталинской пятилетке : Статистический сборник. – Москва : Госпланиздат, 1939. – 144 с.
614376
   Колхозы Грузии. – Тифлис, 1930. – 156с.
614377
  Арлаускас Пранас Казевич Колхозы и колхозное крестьянство Литвы в 1952-1958 годах : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Арлаускас Пранас Казевич ; АН ЛитССР , Ин-т истории. – Вильнюс, 1978. – 16 с.
614378
  Волков И.М. Колхозы и колхозное крестьянство СССР в первые послевоенные годы (1946-1950 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Волков И.М.; Моск. гос. ун-т. Хим. фак. – М., 1968. – 31л.
614379
  Тихов Александр Гаврилович Колхозы и совхозы Воронежской области в борьбе за увеличение производства мяса и молока / Тихов Александр Гаврилович. – М. : Знание, 1957. – 39с.
614380
  Терентьев М.Л. Колхозы и товарно-денежные отношения / М.Л. Терентьев. – М., 1966. – 64с.
614381
  Висоцкис А.В. Колхозы Литовской ССР научно-технического прогресса /1959-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Висоцкис А.В.; АН ЛитСС. Ин-т истории. – Вильнюс, 1979. – 16л.
614382
  Потапов Х.Е. Колхозы на крутом подъеме / Х.Е. Потапов. – М., 1958. – 96с.
614383
   Колхозы РСФСР по данным предваритеьлных итогов сплошного обследования 1929 года. – М., 1930. – 96с.
614384
  Яцков П.И. Колхозы Северо-Кавказского края / П.И. Яцков. – Ростов-на-Дону, 1930. – 130с.
614385
   Колхозы Средневолжского края.. – Самара
11. – 1930. – 143с.
614386
   Колхозы СССР.. – М., 1929. – 80с.
614387
   Колхозы СССР.. – М., 1988. – 223с.
614388
   Колхозы УзССР в цифрах. – Самарканд, 1930. – 115с.
614389
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в 50-е годы / Р.П. Толмачева. – Томск, 1981. – 191с.
614390
  Мотревич В.П. Колхозы Урала в годы Великой Отечественной войны / В.П. Мотревич. – Свердловск, 1990. – 196с.
614391
  Толмачева Р.П. Колхозы Урала в первые послевоенные годы 1946-50 / Р.П. Толмачева. – Томск, 1979. – 221с.
614392
   Колхоозная деревня. – М.-Л., 1950. – 304с.
614393
   Колчак Александр Васильевич -- последние дни жизни. – Барнаул, 1991. – 302с.
614394
  Дорохов П. Колчаківщина / П. Дорохов. – Х.-Одеса, 1930. – 271с.
614395
  Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах / Г.З. Иоффе. – М, 1983. – 294с.
614396
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – М.-Л., 1924. – 258с.
614397
  Дорохов П.Н. Колчаковщина / П.Н. Дорохов. – Куйбышев, 1981. – 336с.
614398
   Колчаковщина.. – Л., 1930. – 240с.
614399
  Гумилев Н.С. Колчан / Н.С. Гумилев. – М., 1990. – 104с.
614400
  Мащенко Л.З. Колчаны нетеровых полусовершенных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються напівдосконалі кільця, сагайдаки яких задовольняють наступну умову кожної вершини виходить одне й те ж число стрілок.
614401
   Колчеданно-полиметалические месторождения Прииртышского района.. – Алма-Ата, 1988. – 248с.
614402
   Колчеданно-полиметаллические месторождения верхнего девона северо-западной части рудного Алтая. – Новосибирск, 1991. – 118с.
614403
  Панкратьев П.В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана / П.В. Панкратьев, Ю.В. Михайлова. – Ташкент : ФАН, 1971. – 187с.
614404
  Исаханян А.Е. Колчеданное и полиметалическое оруденение Алавердского антиклинория, его перспективы (АрмССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.14 / Исаханян А.Е.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 26л.
614405
  Рыбаков С.И. Колчеданное рудообразование в раннем докембрии Балтийского щита / С.И. Рыбаков. – Ленинград, 1987. – 266с.
614406
   Колчеданные месторождения Баймакского рудного района.. – М., 1973. – 224с.
614407
   Колчеданные месторождения Большого Кавказа. – М., 1973. – 255с.
614408
  Ефремов А.В. Колчеданные месторождения западной полосы Калатинского района на Урале / А.В. Ефремов, Е.И. Каминская. – М.Л., 1931. – 62с.
614409
   Колчеданные месторождения зарубежных стран. – Москва : Наука, 1984. – 216с.
614410
  Сопко П.Ф. Колчеданные месторождения Малого Кавказа / П.Ф. Сопко. – Москва : Недра, 1971. – 256с.
614411
   Колчеданные месторождения мира. – Москва : Недра, 1979. – 284с.
614412
   Колчеданные месторождения СССР. – Москва : Наука, 1983. – 222с.
614413
   Колчеданные месторождения Урала = Статьи по геологии и метаморфизму колчеданных месторождений. – Москва : АН СССР, 1950. – 328с.
614414
  Суслов Д.К. Колчеданные месторождения. / Д.К. Суслов, М.И. Меркулов. – М-Л, 1932. – 88с.
614415
   Колшебный козел.. – М., 1976. – 256с.
614416
  Дронников В.П. Колыбель / В.П. Дронников. – Тула : Приокское книжное издательство, 1966. – 56 с.
614417
  Землянский А.Ф. Колыбель / А.Ф. Землянский. – М., 1969. – 95с.
614418
  Хаметова Ханбиче Колыбель : стихи / Ханбиче Хаметова; пер. с лезгин. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 79 с.
614419
  Егоров В.Ф. Колыбель / В.Ф. Егоров. – Саранск, 1982. – 103с.
614420
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Киев : Веселка, 1982. – 144с.
614421
  Батурина Т.М. Колыбель / Т.М. Батурина. – Волгоград, 1982. – 63с.
614422
  Митрохин В.В. Колыбель / В.В. Митрохин. – М., 1985. – 319с.
614423
  Гайдаенко И.П. Колыбель / И.П. Гайдаенко. – Одесса, 1987. – 173с.
614424
  Каноат Мумин Колыбель Авиценны : поэмы / Каноат Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1982. – 79 с.
614425
  Андреев Андрей Колыбель Будды // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 5. – С. 38-45 : фото
614426
  Бенк Т Колыбель ветров / Т Бенк. – Москва : Географгиз, 1960. – 198с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
614427
  Леве Хайо Колыбель ветров : патагония / Леве Хайо, Эвертон Макдаф // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 96-105 : Фото. – ISSN 1029-5828
614428
  Тарази Аким Колыбель для Адама : пьесы / Тарази Аким; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 331 с.
614429
  Воннегат К. Колыбель для кошки / К. Воннегат. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 223с.
614430
  Воннегут К. Колыбель для кошки / К. Воннегут. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 192с. – (Новый стиль). – ISBN 5-30600107-6
614431
  Воннегут К. Колыбель для кошки. Бойня номер пять // Над пропастью во ржи : Выше стропила, плотники. Рассказы / Д.Д. Сэлинджер. – Москва : Радуга, 1983. – С.
614432
  Обухова С. Колыбель дома // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 30-33. – ISSN 1818-2968
614433
  Клейман Х. Колыбель еврейского театра. / Х. Клейман. – Кишинев, 1939. – 72с.
614434
  Дейниченко Петр Колыбель Европы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
614435
  Коломиец В.Р. Колыбель жаворонка / В.Р. Коломиец. – М., 1969. – 136с.
614436
  Шенихен В. Колыбель жизни : (Из жизни обителей моря) : С 1 таблицей и 95 рис. в тексте / В. Шенихен ; Пер. с нем. П.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон ; [Тип. Акц. О-ва Брокгауз-Ефрон], 1910. – 111 с. : ил., табл. – (Дешёвая библиотека естествознания ; № 3)
614437
  Крыжановская Людмила Колыбель жизни на Земле : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 5. – С. 56-57 : Фото
614438
  Муртазов Б.А. Колыбель и посох : стихи / Б.А. Муртазов; пер. с осетинского. – Москва : Советская Россия, 1975. – 192 с.
614439
  Челноков А.И. Колыбель моя / А.И. Челноков. – Москва, 1974. – 80 c.
614440
  Шюто А. Колыбель на небе. / А. Шюто. – Бухарест, 1972. – 40с.
614441
  Прокушев Ю.Л. Колыбель поэзии / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Детская литература, 1982. – 174 с.
614442
  Ларичев В.Е. Колыбель предков / В.Е. Ларичев. – Новосибирск, 1987. – 382 с.
614443
  Граши А.Б. Колыбель радуг : стихи / А.Б. Граши; пер. с арм. В.Куприянова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 222 с.
614444
   Колыбель Ренесанса // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 8 (197), август. – С. 76-83 : фото. – ISSN 1029-5828
614445
  Предтеченский А.В. Колыбель русской науки. / А.В. Предтеченский, В.Я. Голант. – Л., 1959. – 254с.
614446
  Антокольский П.Г. Колыбель русской поэзии / П.Г. Антокольский. – Москва, 1976. – 32с.
614447
  Гребер Райан Колыбель трех миров // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 60-61 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
614448
  Стийенский Р. Колыбель юнаков / Р. Стийенский. – М., 1945. – 240с.
614449
  Пирогова Н.Н. Колыбель. / Н.Н. Пирогова. – Л., 1975. – 95с.
614450
  Полякова И.Н. Колыбель. Стихи / И.Н. Полякова. – К., 1982. – 43 с.
614451
  Хайруллаев М. Колыбельная / М. Хайруллаев. – Ташкент, 1976. – 1975с.
614452
  Хаидов А. Колыбельная деревьям : стихи / А. Хаидов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 134 с.
614453
  Крапивин В.П. Колыбельная для брата / В.П. Крапивин. – Свердловск, 1980. – 159с.
614454
  Крастошевский А. Колыбельная для Маленького принца : проза: повесть // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 11 (682). – С. 36-51. – ISSN 0132-2036
614455
  Устинова О. Колыбельная для маятника // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 2. – С.86-102. – ISSN 1728-8568
614456
  Яковлев Ю.Я. Колыбельная для мужщин : повести и рассказы / Ю.Я. Яковлев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 304с.
614457
  Петрушевская Л. Колыбельная птичьей родины : [ рассказы, повести ] / Людмила Петрушевская. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 366с. – ISBN 978-5-367-00664-3
614458
  Куранов Ю.Н. Колыбельные руки. / Ю.Н. Куранов. – М., 1966. – 219с.
614459
   Колыванская ваза: Проспект. – Л., 1989. – 12с.
614460
  Родионов А.М. Колывань камнерезная / А.М. Родионов. – Москва, 1986. – 23 с.
614461
  Ротфорт М.С. Колыма -- круги ада / М.С. Ротфорт. – Екатеринбург, 1991. – 101с.
614462
  Новиков В.Б. Колыма ты, Колыма. Рассказы. / В.Б. Новиков. – Магадан, 1960. – 148с.
614463
  Обручев С.В. Колымская землица / С.В. Обручев. – Москва, 1933. – 174с.
614464
  Савченко Б.А. Колымские мизансцены / Б.А. Савченко. – М., 1988. – 54с.
614465
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Магадан, 1989. – 364с.
614466
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1991. – 525с.
614467
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – Челябинск, 1991. – 93с.
614468
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы / В.Т. Шаламов. – М, 1992. – 589с.
614469
  Шаламов В. Колымские рассказы. Левый берег / В. Шаламов. – Москва : АСТ: АСТ Москва : Хранитель, 2008. – 444 с. – ISBN 978-5-17-025788-1
614470
  Шаламов В.Т. Колымские рассказы. Стихотворения / Варлам Тихонович Шаламов ; [отв. ред. Н. Холодова]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828, [4] с. – (Библиотека всемирной литературы). – ISBN 978-5-699-26728-6


  "Лагерная тема" - основной мотив произведений Варлама Шаламова, уничтожение человека государством - главный вопрос, который его интересовал всю жизнь. Писатель провел долгие годы в заключении, прошел через побои, голод, унижения, что не могло не ...
614471
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – М, 1977. – 356с.
614472
  Кокоулин Л.Л. Колымский котлован / Л.Л. Кокоулин. – 2-е изд. – М, 1980. – 383с.
614473
  Михеева Е.В. Колычевская весна / Е.В. Михеева. – Челябинск, 1961. – 99с.
614474
   Колюпанов С.Ф., Колюпанова Е.П., Кузин В.Ф. Скульптура, керамика, акварель. Каталог выставки. – Пермь, 1967. – 18с.
614475
  Понпа Д.Л. Колюрия -- новый истончник эвгенола / Д.Л. Понпа. – М.-Л., 1936. – 20с.
614476
  Кондюрин Владимир Викторович Колючая акула Squalus fernandinus mglina Юго-Восточной Атлантики (Биол. и перспективы промысла) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кондюрин Владимир Викторович; Мин-во рыбного хоз-ва СССР. Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-ти и хоз-ва. – Калининград, 1974. – 18л.
614477
  Карабаглы Т. Колючая изгородь / Т. Карабаглы. – М., 1992. – 252с.
614478
  Новицкая Г.М. Колючая красота / Г.М. Новицкая. – Л, 1968. – 71с.
614479
  Курбанов Ахмедага Колючая проволока. / Курбанов Ахмедага. – Баку, 1964. – 167с.
614480
  Хайтов Н. Колючая роза / Н. Хайтов. – М., 1983. – 351с.
614481
   Колюче строчки. – Кострома, 1959. – 46с.
614482
  Бережний В.П. Колюче терня / В.П. Бережний. – К, 1966. – 177с.
614483
  Силин А.И. Колючее перо / А.И. Силин. – Свердловск, 1958. – 32с.
614484
  Диктониус Э. Колючее пламя / Э. Диктониус. – М., 1969. – 158с.
614485
  Урбан А. Колючее чудо / А. Урбан. – Братислава, 1976. – 332с.
614486
  Беспаев С.Б. Колючелистик кочимовидный в Казахстане : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Беспаев С.Б. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
614487
  Гладышев А.И. Колючелистники Туркменистана, их биология и перспективы хозяйственного использования / А.И. Гладышев, А.С. Мищенко. – Ашхабад, 1990. – 100с.
614488
  Горбачева Р.В. Колючие дожди / Р.В. Горбачева. – Фрунзе, 1982. – 47с.
614489
  Лебедев Колючие стихи / Лебедев, -Кумач. – М., 1945. – 64с.
614490
  Хаджиев Р. Колючие усы : сатирич. стихи / Ризван Хаджиев ; пер. с чечен. И.Трунова. – Грозный : Чечено- Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 45 с.
614491
  Крапива К.К. Колючий строй : стихи, басни / К.К. Крапива. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 205 с.
614492
  Колотилов Н.Ф. Колючий хлеб / Н.Ф. Колотилов. – Ярославль, 1969. – 150с.
614493
  Корф Анастасия Колючий хоровод. Ушастый и с иголками // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – сентябрь № 108. – С. 88-95 : фото
614494
   Колючка. – М., 1960. – 48с.
614495
  Епхиев Т.А. Колючки : рассказы / Т.А. Епхиев; пер. с осет. – Орджоникидзе : Сев.-Осет. кн. изд-во, 1957. – 106 с.
614496
  Сухачевский С.С. Коля Мяготин / С.С. Сухачевский. – М., 1963. – 125с.
614497
  Дубовик Ольга Коляда-фест у Львові // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 100-103 : фото
614498
   Коляда Сергей Авксентьевич. Выставка произведений. Москва, 1980. – М., 1980. – 15с.
614499
   Колядки. – Петроград (Санкт-Петербург) : Дpук. Бp[атів] В. та И. Линників, 1914. – 31 с. : мал., нот.
614500
   Колядки. – вид. 2-ге. – Київ : Видавн. Т-во "Дpукаpь" ; Печатня Вид[авн.] Т-ва "Дpукаpь", 1918. – 31 с. : мал., нот. – В кн. 12 колядок та 2 щедpівки
614501
   Колядки. – К., 1990. – 40с.
614502
   Колядки і щедрівки. – Львів : Монастир Монахів Студитського Уставу ; Свічадо, 1998. – 190, [10] с. : іл., ноти. – ISBN 966-561-106-2
614503
  Михащук В. Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 582-588. – ISSN 1028-5091
614504
  Терпило П. Колядки та щедрівки : в обробці [К.] Стеценка, [М.] Леонтовича та [ В.] Ступницького : [Для мішан. хору без супр.] : [ноти] / упорядкував П. Терпило ; авт. зобр. Кирило Стеценко. – [Київ] : [Газетно-жур. друк.], 1918. – 19 c., іл.
614505
   Колядки та щедрівки. – К., 1965. – 804с.
614506
  Єфремова Л.О. Колядки та щедрівки Житомирщини / Л.О. Єфремова, Л.В. Адамович // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 143-175. – ISBN 966-02-2984-4
614507
   Колядник: Гармонізація Віри Вовк. – Rio de Jeneiro, 1988. – 54с.
614508
   Колядники із сиротинця : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 106 : Фото
614509
  Конопка В.М. Колядование во время жатвы (на материалах Юго-Западного историко-этнографического региона Украины) // Этнографическое обозрение / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2014. – № 2 март -апрель. – С. 131-138. – ISSN 0869-5415
614510
  Творун С. Колядування на жнивах // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 37-39. – ISSN 0130-6936
614511
  Пермитин Е.Н. Коляска / Е.Н. Пермитин. – М., 1958. – 48с.
614512
  Мазаев В.М. Коль жить да любить / В.М. Мазаев. – Кемерово, 1975. – 270с.
614513
  Евсюков А. Коль хочешь адвокатом быть, умей толко говорить // Комсомольская правда в Украине : киевсикй выпуск. – Киев, 2000. – 6 июля (№ 121). – С. 6 : фото. – ISSN 1997-1249


  Про Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка. Об Институте адвокатуры при КНУ имени Тараса Шевченко.
614514
   Кольбе Адольф Вильгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Химики. Почетные члены и доктора Киевского университета : [научно-справочное изд.] / В.В. Скопенко, Т.В. Табенская, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – Киев : Киевский университет, 2004. – С. 163-174. – ISBN 966-594-386-3
614515
   Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал // Вчені-хіміки. Почесні члени Університету Св. Володимира (1834-1919) / В.В. Скопенко, Т.В. Табенська, В.А. Короткий, Ю.В. Цимбал. – [Київ] : Прайм, 2001. – С. 98-105. – (Почесні члени Університету Св. Володимира. (1834-1919)). – ISBN 966-95679-9-8
614516
  Короткий В.А. Кольбе Адольф Вільгельм Герман / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 204. – ISBN 966-06-0393-2
614517
  Конанов А.Е. Колька Гранин / А.Е. Конанов. – Архангельск, 1984. – 125с.
614518
  Колесников Л.Т. Колька Ерш-мореход. / Л.Т. Колесников. – М., 1976. – 95с.
614519
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1957. – 344с.
614520
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1963. – 304с.
614521
  Конторович Л.И. Колька и Наташка / Л.И. Конторович. – Челябинск, 1981. – 209с.
614522
  Хмелик А.Г. Колька отдыхает / А.Г. Хмелик. – М, 1957. – 94с.
614523
  Маковеев М.С. Колькин Рубикон / М.С. Маковеев. – М., 1966. – 32с.
614524
  Наумов И. Колькино зеркало // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 131-141. – ISSN 1728-8568
614525
  Столяров В.А. Колькино знамя / В.А. Столяров. – Куйбышев, 1970. – 28с.
614526
  Куприна Г.А. Кольматация песков / Г.А. Куприна. – М, 1968. – 174с.
614527
  Златокудр І. Кольорами нетривожними : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 10 (804). – С. 9-12. – ISSN 0868-4790
614528
  Лупій О.В. Кольорами предків : вірші, історична поема / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1991. – 128 с.
614529
  Колоїз Ж.В. Кольоратив чорний у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 31-41


  У статті досліджено семантику, символічне значення, авт. використання кольоратива "чорний" у романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон"; окреслено способи реалізації кольоративного контрасту.
614530
  Іншаков А. Кольоративи в поезіях В. Стуса // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 365-367
614531
  Півторак В. Кольоративна лексика-складник поетичного ідіостилю Марії Сербін // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 239-247. – ISSN 2304-9383
614532
  Світлична Г.П. Кольори : поезії / Г.П. Світлична. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 68 с.
614533
   Кольори Luxury // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 48-51 : фото
614534
  Гей В.С. Кольори вересня : поезії / В.С. Гей. – Львів : Каменяр, 1985. – 54 с.
614535
  Березінський В.К. Кольори граніту : поезії / В.К. Березінський. – Одеса : Маяк, 1975. – 94 с.
614536
  Приходько Н.А. Кольори життя / Н.А. Приходько. – К., 1975. – 103с.
614537
  Омельчук Юлія Кольори його стежин... // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 48-49. – ISSN 0868-9644
614538
  Литвин С.М. Кольори тривоги і надії / С.М. Литвин. – К., 1984. – 135с.
614539
  Саканський С. Кольори Чукотки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 35 (200). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561
614540
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
614541
  Куліченко С.А. Кольориметричне визначення молібдену в міцелярних екстрактах катіонної ПАР / С.А. Куліченко, М.Г. Щербина // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 39-44. – ISSN 1991-0290


  Досліджено RGB-характеристики кольору комплексу молібдену з фенілфлуороном у міцелярних екстрактах на основі катіонної поверхнево-активної речовини цетилпіридиній хлориду. Оптимізовано умови отримання таких екстрактів та реєстрації характеристик їх ...
614542
  Скрипник Л. Кольористика роману "Диво" Павла Загребельного / Л. Скрипник, М. Панченко


  Автором досліджено найуживаніші кольороназви роману "Диво" П. Загребельного, З"ясовано семантику кожного з наведених кольорів та їх стилістичне забарвлення, дібрано приклади, розглянуто прості і складні кольороназви
614543
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика інформаційної телевізійної програми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80-87. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядається проблематика кольору в інформаційному телебаченні, зокрема в інформаційному, інформаційно-аналітичному та інформаційно-розважальному типах програм, визначаються оптимальні зображальні моделі для результативного візуального сприйняття ...
614544
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійних програм: світовий досвід : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 40с.
614545
  Гоян В.В. Кольористика та зображальна естетика телевізійної програми : Методичні рекомендації / В.В. Гоян; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – 32с.
614546
  Небеленчук І. Кольористика як один із засобів формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі роботи над повістю М. Гоголя "Тарас Бульба"
614547
  Богдан С.К. Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі У країнки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 18-24. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
614548
  Карасьов О.О. Кольорова гармонійність земного покриву як нематеріальний ресурс довкілля (ландшафтна природоохоронна територія Вооремаа, Естонія) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 80-85 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
614549
  Шевченко Л.О. Кольорова картина світу в іспанській поезії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 575-582


  У статті йдеться про лексико-семантичні способи втілення категорії кольору в іспанській поезії, який виступає в ролі національно-культурного символу іспаномовного суспільства. В статье идет речь о лексико-семантических способах воплощения категории ...
614550
  Лук"янець Г.Г. Кольорова ластівка весни, або символіка кольорів в українських та англійських народних весняних піснях // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 179-183. – (Бібліотека Інституту філології)
614551
  Семашко Т. Кольорова палітра текстів Валерія Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 360-363
614552
  Вакулик І.І. Кольорова символіка та її роль у становленні європейського світогляду / І.І. Вакулик, І. Бушміна // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 174-176
614553
  Шевченко Л.І. Кольорове осягнення світу в поезії Тараса Шевченка. Період заслання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
614554
   Кольоровий вітер : Збірка перекладів прозованих та поетичних творів корейських літераторів. – Київ : Київський університет, 2003. – 120с. – ISBN 966-594-417-7
614555
  Бучинська О.В. Кольоровий ПР як метод якісного маркетингу // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 168-177


  У статті розглядається таке актуальне питання сучасного маркетингу, як кольоровий ПР, розкриваються причини, чому колір викликає у людей позитивні або ж негативні емоції по відношенню до того або того товару, магазину. У статті йдеться про те, які ...
614556
  Сівова Т. Кольоровий хронотоп у романі К.Г. Паустовського "Романтики" // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 28. – С. 137-146. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
614557
  Пенчук І.Л. Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 91-95. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
614558
  Пітак О.Я. Кольорові зносостійкі покриття по кераміці на основі системи ZnO- MgO-Al2O3-SiO2 з використанням техногенної сировини : Автореф. дис. ...канд.техн. наук:Спец.05.17.11 / Олег Ярославович Пітак; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
614559
  Светов О.А. Кольорові кільця / О.А. Светов. – К., 1964. – 193с.
614560
  Коцарев О. Кольорові лампочки любови : поезія // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 9. – С.59-63. – ISSN 0585-8365
614561
  Покальчук Ю.В. Кольорові мелодії. / Ю.В. Покальчук. – К, 1984. – 207с.
614562
  Шевченко Л. Кольорові події в кольорових словах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 78-83


  Актуалізовані слова в текстах ЗМІ стають учасниками мовних процесів: парадигматичних, синтагматичних, дериваційних тощо. У контексті цих процесів досліджується слово "помаранчевий". In Mass Media texts urgent words became participants of the ...
614563
  Ткачик А. Кольорові слова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 31
614564
  Смірнова К. Кольорові школи, або Чому гальмує реформа // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5). – С. 12


  "Пошуки філософського каменя в Середньовіччі й реформа освіти в сучасній Україні мають багато спільного: кожен вважає себе експертом, кожен має тверду й непохитну думку, що саме він має рацію, і всі разом та всупереч кожному шукають якийсь "чарівний ...
614565
  Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 16-17. – ISSN 0130-5263
614566
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення ?-каротину в харчових продуктах з попереднім концентруванням у стабілізовані ПАР емульсії / М.В. Рогоза, М.Г. Мандзюк // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 238
614567
   Кольорометричне визначення Pd(II), RH(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами / Р. Горда, А. Трохимчук, О. Легенчук, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-43. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено оптимальні умови кольорометричного визначення благородних металів на поверхні силікагелю хімічно модифікованого тіосечовинними групами за допомогою офісного сканера та комп"ютерних програм обробки зображень. Встановлено, що даний метод може ...
614568
  Рогоза М.В. Кольорометричне визначення альбуміну у міцелярно- екстракційній системі Mо(VI) – Бромпірогалоловий червоний – Triton X-100 / М.В. Рогоза, С.А. Куліченко // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – C. 67-72. – ISSN 1991-0290
614569
  Старова В.С. Кольорометричне визначення білків на твердих поверхнях після міцелярно-екстракційного вилучення у фазу додецилсульфату натрію / В.С. Старова, С.А. Куліченко // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 84-91. – ISSN 0041-6045
614570
  Оксамит І.Ю. Кольорометричне визначення дротаверину з бромфеноловим синім в міцелярних середовищах ПАР / І.Ю. Оксамит, С.А. Куліченко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 16
614571
  Корнійчук В.П. КольороМузика Слова : мальовані поезії у прозі, новели, короткі повісті, фотородовід, преса про автора / Володимир Корнійчук. – Київ : Жнець, 2016. – 191, [1] с., [4] арк. іл. : іл., фот. – ISBN 978-966-2057-22-5
614572
  Супрун Л.О. Кольороназви в ідіостилі Олеся Гончара // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 157-161
614573
  Меленецька О. Кольороназви в поезії Юрія Федьковича // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 131-143. – ISSN 2413-0923
614574
  Кадочнікова О. Кольороназви в текстах інтернет-видань для жінок: походження, семантика, функції // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 50-57. – ISSN 0252-3108
614575
  Волощак Х. Кольороназви у поезії Ліни Костенко (збірка "Вибране" (1989)) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 244-249. – ISSN 0130-528Х
614576
  Герасимова К.Д. Кольороназви у творчій лабораторії Орхана Памука // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 135-138


  У статті аналізуються особливості кольороназв, зафіксованих у творчості Орхана Памука, зокрема у мемуарній книзі "Стамбул. Місто спогадів". Охарактеризовано головні аспекти використання кольору як підкреслення за його допомогою основної ідеї у творчому ...
614577
  Морозюк Н. Кольороназви у творчості Тараса Федюка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
614578
  Микитюк О. Кольороназви як відтворення ідеології Дмитра Донцова // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 144-153. – ISSN 2413-0923
614579
  Герасимова В.В. Кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-41. – (Бібліотека Інституту філології)
614580
  Гапченко О. Кольоропозначення в українській мові (психолінгвістичний аспект) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 25. – С. 81-85. – ISSN 0320-3077
614581
  Улянич А. Кольоропозначення у творчості Максима Рильського // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 37-44. – ISBN 966-7773-70-1
614582
  Григор"єва К. Кольоропозначення як мовне кодування позамовної інформації ("чорний" в англійській традиції) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 41-43
614583
  Жерлицын М. Кольридж и английский романтизм / М. Жерлицын. – Одесса : "Эконическая" тип., 1914. – [4], XVI, II, [2], 300 с. – Библиогр.: с. XIII-XV и в примеч.
614584
  Мірошниченко Л. Кольріджевські мотиви у морській трилогії Вільяма Голдінга // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 202-211. – ISBN 966-581-102-9
614585
  Ушаков И.Ф. Кольская земля. / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1972. – 672с.
614586
  Горбацевич Ф.Ф. Кольская сверхглубокая скважина (СГ-3): новое в свойствах глубинных пород / Ф.Ф. Горбацевич, О.С. Головатая, Ю.П. Смирнов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 23-36 : Рис. – Бібліогр.: 32 назви. – ISSN 0203-3100
614587
  Золотарев Д.А. Кольские лопари / Д.А. Золотарев. – Л., 1928. – 207с.
614588
   Кольский край в литературе. – Мурманск, 1962. – 306с.
614589
  Ушаков И.Ф. Кольский острог. 1583-1854 / И.Ф. Ушаков. – Мурманск, 1960. – 48с.
614590
  Кудрявцев Н.В. Кольский полуостров : физико-геогр. очерк, читанный в общем собринии Об-ва Естествоиспытателей 19 мая 1881 г. / Н. Кудрявцев // Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. – [101] с.
614591
  Петровская Л.Б. Кольский полуостров / Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1961. – 48с.
614592
  Беспалова М.Т. Кольский полуостров / М.Т. Беспалова, Л.Б. Петровская. – Апатиты, 1965. – 64с.
614593
  Соловьянов Г.Н. Кольский промышленный узел / Г.Н. Соловьянов. – М.-Л., 1932. – 124с.
614594
  Беспалова М.Т. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР : История и деятельность (Литература 1961-1979 гг.) / АН СССР; Кольский филиал им. С. М. Кирова; Науч. б-ка; Сост.: М. Т. Беспалова. – Апатиты, 1980. – 165с. – К 50-летию Кольского филиала им. С. М. Кирова АН СССР
614595
  Морозюк И.Г. Кольский филиал им. С.М. Кирова Академии наук СССР. История и деятельность / И.Г. Морозюк. – Апатиты, 1961. – 82с.
614596
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 46с.
614597
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 44с.
614598
   Кольца. – Новосибирск, 1973. – 72с.
614599
  Ковальджи К.В. Кольца годовые / К.В. Ковальджи. – М, 1981. – 126с.
614600
   Кольца дружбы. – М., 1977. – 56с.
614601
  Демченко В.Г. Кольца жизни / В.Г. Демченко. – Ужгород, 1979. – 143с.
614602
  Ширшов А.И. Кольца и алгебры. / А.И. Ширшов. – М., 1984. – 144с.
614603
  Редьков М.И. Кольца и идеалы / М.И. Редьков. – Омск, 1973. – 47с.
614604
   Кольца и линейные группы. – Краснодар, 1988. – 129с.
614605
   Кольца и матричные группы. – Орджоникидзе, 1984. – 176с.
614606
  Ламбек И. Кольца и модули / И. Ламбек. – М., 1971. – 280с.
614607
  Кириченко В.В. Кольца и модули : eчеб. пособие / В.В. Кириченко. – К., 1981. – 63с.
614608
  Пунинский Г.Е. Кольца и модули / Г.Е. Пунинский, А.А. Туганбаев. – Москва : Союз, 1998. – 420 с. – ISBN 5-7139-0101-7
614609
  Двинский Э.Я. Кольца и радиусы Москвы / Э.Я. Двинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 478 с.
614610
  Нако А.Н. Кольца инцидентности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нако А.Н.; МГУ. – М, 1976. – 10л.
614611
  Вечтомов Е.М. Кольца непрерывных функций . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Вечтомов Е.М.; АН МолССР. Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев, 1979. – 8л.
614612
  Бобров М.С. Кольца планет / М.С. Бобров. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
614613
  Михеев А.В. Кольца путешественники. (Кольцевание птиц). / А.В. Михеев. – М., 1949. – 56с.
614614
  Ширяев В.М. Кольца с дополнительной операцией суперпозиции / Ширяев В.М. – Минск : БГУ, 2004. – 276с. – ISBN 985-485-224-5
614615
  Салавова Катарина Кольца с инволюцией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Салавова Катарина; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 8л.
614616
  Бейдар Константин Игоревич Кольца с обобщенными тождествами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бейдар Константин Игоревич;. – М., 1978. – 14л.
614617
  Хмельницкий И.Л. Кольца с условием транзитивности для идеалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Хмельницкий И.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
614618
  Мекей Абишийн Кольца с условием Фейта и Херстейновы полиномы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мекей Абишийн; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1972. – 10л.
614619
  Бобров М.С. Кольца Сатурна / М.С. Бобров. – Москва : Наука, 1970. – 120 с.
614620
  Роомельди Р.Э. Кольца типа(-1,1) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Роомельди Р. Э.; АН СССР,Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та матем. по присужд. уч. степ. – Новосибирск, 1974. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
614621
  Коробов А.А. Кольца функций, структуры и когомологии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробов А. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1972. – 15л.
614622
  Бродский Герман Михайлович Кольца эндоморфизмов свободных модулей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бродский Герман Михайлович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
614623
  Григорян Армен Гургенович Кольца эндоморфизмов свободных модулей над предаддитивными категориями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Григорян Армен Гургенович; Моск. гос. ун-т. – М., 1979. – 12л.
614624
   Кольца, близкие к ассоциативным. – М., 1978. – 431с.
614625
  Мишин А.В. Кольца. / А.В. Мишин. – М., 1972. – 32с.
614626
   Кольцевание в изучении миграций птиц фауны СССР. – М., 1976. – 256с.
614627
   Кольцевание и мечение животных, 1983-1984 гг.. – М., 1987. – 157с.
614628
   Кольцевание и мечение птиц в СССР. 1979-1982 гг.. – М., 1986. – 169с.
614629
  Чайлахян Х.М. и Саркисова М.М. Кольцевание и обработка растворными препаратами, / Х.М. и Саркисова М.М. Чайлахян. – с.
614630
  Калабухов Н.И. Кольцевание сусликов (Citellus pygmaeus Pall.) при изучении продолжительности их жизни в природе / Н.И. Калабухов. – 6с.
614631
  Волгин И.Л. Кольцевая дорога / И.Л. Волгин. – Москва, 1970. – 112с.
614632
  Пациенко Г.Б. Кольцевая дорога / Г.Б. Пациенко. – М., 1983. – 282с.
614633
  Ильин М.В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 2 (122). – С. 129-133. – ISSN 0321-2017
614634
  Самойлов Юрий Кольцевая электричка вместо "открытого неба"? : транспорт // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 76-78 : Фото. – ISSN 1998-8044
614635
  Шестернина З.Н. Кольцевое крыло в стационарном потоке идеальной жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Шестернина З.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 6л.
614636
  Литиков И.П. Кольцевое тестирование цифровых устройств. / И.П. Литиков. – М., 1990. – 157с.
614637
  Райзер М.Д. Кольцевой плазменный ток в переменных магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Райзер М.Д.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1962. – 11л.
614638
  Полищук Н.П. Кольцевые антенные решетки с фазовым сканированием : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05-295 / Полищук Н.П. ; Моск. энергетич. ин-т. – Москва, 1971. – 20 с.
614639
  Кац Г.И. Кольцевые группы : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кац Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – К., 1963. – 24л.
614640
  Скублова Н.В. Кольцевые морфоструктуры Балхаш-Нуринского водораздела. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.693 / Скублова Н.В.; ЛГУ. – Л, 1970. – 24л.
614641
  Демиденко В.Н. Кольцевые оболочки атомных ядер / В.Н. Демиденко. – Череповец : б. в., 1992. – 60 с.
614642
   Кольцевые структуры Земли: миф или реальность. – Москва : Наука, 1989. – 189 с.
614643
   Кольцевые структуры земной коры Волжско-Камской антеклизы. – Казань, 1983. – 98с.
614644
  Борисов О.М. Кольцевые структуры и линеаменты Средней Азии : (по материалам дешифрирования мелкомасштабных космоснимков) / О.М. Борисов, А.К. Глух. – Ташкент : Фан, 1982. – 123с.
614645
  Нигматзянов Р.С. Кольцевые структуры как импактные кратеры: обзор // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 93-110 : Рис., табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0203-3100
614646
   Кольцевые структуры континентов Земли. – Москва : Недра, 1987. – 184с.
614647
   Кольцевые структуры лика планеты. – М., 1989. – 44с.
614648
  Зубавин Б.М. Кольцо / Б.М. Зубавин. – М, 1965. – 46с.
614649
  Луговская М. Кольцо / М. Луговская. – М., 1980. – 118с.
614650
  Кильчевская Г.И. Кольцо / Г.И. Кильчевская. – М., 1989. – 124с.
614651
  Дауэр Том Кольцо Аннапурны. Дорога / Дауэр Том, Пэли Мэтью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 136-147 : фото. – ISSN 1029-5828
614652
  Байрамов Б. Кольцо без камня : повести / Б. Байрамов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 496 с.
614653
  Жилкин В. Кольцо в кольцо / В. Жилкин. – Москва : Профиздат, 1932. – 64 с.
614654
  Бадигин К. Кольцо великого магистра / К. Бадигин. – Москва, 1969. – 384с.
614655
  Бадигин К.С. Кольцо великого магистра / К.С. Бадигин. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 383с.
614656
  Леонтьев А. Кольцо власти и кольцо всевластья. Катарнаш // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-22 июня (№ 24). – С. А 5


  "Оказавшемуся в блокаде Катару «Иран и Россия предложили продовольственную помощь, но она пока не нужна... мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и других стран», - заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани. Сказать, что ...
614657
  Саймак Клиффорд Дональд Кольцо вокруг Солнца. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1982. – 396с.
614658
  Глушко М.В. Кольцо для Анастасии / М.В. Глушко. – Симферополь : Таврия, 1986. – 159 с.
614659
  Козлов М.А. Кольцо жизни / М.А. Козлов. – Чебоксары, 1980. – 191с.
614660
  Крупин В.Н. Кольцо забот / В.Н. Крупин. – М, 1982. – 255с.
614661
  Теккерей У.М. Кольцо и роза, или история принца Обалду и принца Перекориля / У.М. Теккерей. – Москва, 1970. – 144с.
614662
  Теккерей У.М. Кольцо и роза, или история принца Обалду и принца Перекориля / У.М. Теккерей. – Москва, 1970. – 144с.
614663
  Теодоряну Ал.О. Кольцо Маргиолицы / Ал.О. Теодоряну. – Бухарест, 1970. – 48с.
614664
  Семернин В.Н. Кольцо Москвы. / В.Н. Семернин. – М., 1985. – 165с.
614665
  Попов Александр Кольцо на снегу / Попов Александр. – Челябинск : Издатель Татьяна Лурье, 2004. – 136с. – ISBN 5-89851-079-6
614666
   Кольцо Нибелунга. – 2-е изд. – Л., 1933. – 32с.
614667
  Коломийцов В. Кольцо Нибелунга. Трилогия Рихарда Вагнера / В. Коломийцов. – Пб., 1923. – 199с.
614668
   Кольцо обратного времени. – Л., 1977. – 639с.
614669
  Ганшин В.И. Кольцо памяти, кольцо славы / В.И. Ганшин, О.М. Сердобольский. – Л, 1988. – 171с.
614670
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1987. – 556с.
614671
  Снегин Д.Ф. Кольцо причастности / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1987. – 462с.
614672
  Шатуновский И.М. Кольцо с самоцветом. / И.М. Шатуновский. – М., 1987. – 526с.
614673
  Карнеев В.И. Кольцо скорости. Мотогонки по гаревой дорожке. / В.И. Карнеев. – М., 1969. – 91с.
614674
  Кот А.П. Кольцо судьбы : роман / А.П. Кот. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 319с.
614675
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1970. – 220с.
614676
  Лоренц Конрад Кольцо царя Соломона / Лоренц Конрад. – Москва : Знание, 1970. – 220с.
614677
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1978. – 208с.
614678
  Лоренц К.З. Кольцо царя Соломона / К.З. Лоренц. – М, 1980. – 208с.
614679
  Бабель И. Кольцо Эсфири : Рассказ // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2003. – № 2. – С.283-286. – ISSN 0042-8795
614680
  Черенкова Л. Кольцо. / Л. Черенкова. – Х., 1970. – 44с.
614681
  Цакунов О.А. Кольцо: стихи. / О.А. Цакунов. – Л., 1983. – 255с.
614682
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 287 с. – (Жизнь замечательных людей)
614683
  Скатов Н.Н. Кольцов / Н.Н. Скатов. – 2-е изд., доп. – М., 1989. – 298с.
614684
  Антюхин Г.В. Кольцовские места / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1982. – 63 с.
614685
  Валтер Р.Э. Кольчато-цепная изомерия в органической химии. / Р.Э. Валтер. – Рига, 1978. – 238с.
614686
   Кольчицкий Николай Михайлович. Выставка живописи. Москва, 1980. – М., 1980. – 28с.
614687
  Черненко В.А. Кольчуга / В.А. Черненко. – Молотов, 1950. – 216с.
614688
  Косаченко В.Д. Ком"пютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис... канд. геологічних наук : 04.00.22. / Косаченко В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: с.14-15
614689
  Косаченко В.Д. Ком"ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв"язку з підрахунком запасів вуглеводнів : автореф. дис. .. канд. геолог. наук : 04.00.22 / Косаченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.:с.14-15
614690
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк
Т. 1, № 1. – 2013
614691
   КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2312-9808
Т. 2, № 1. – 2014
614692
  Злотников С.И. Команда / С.И. Злотников. – М., 1991. – 414с.
614693
  Стрезовский Й. Команда "Братское дерево" / Й. Стрезовский. – М., 1990. – 221с.
614694
  Балашов В.С. Команда "Бури" / В.С. Балашов. – Куйбышев, 1959. – 128с.
614695
  Селішкар Т. Команда "Синьої чайки" / Т. Селішкар. – Київ, 1965. – 151 с.
614696
  Волос А.Г. Команда 22/19 / А.Г. Волос. – Москва, 1989. – 283с.
614697
  Мельник А. Команда з Хмельниччини - серед переможців // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 7-8 : фото
614698
   Команда ІМВ - у конкурсі ім. Ф. Джессапа // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 2


  У Вашингтоні (США) відбулися міжнародні раунди Конкурсу з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа. Україну представляла команда ІМВ нашого університету. За результатами відбіркових раундів міжнародного етапу змагань команда зайняла почесне ...
614699
   Команда ІМВ здобула перемогу / прес-центр ІМВ // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 2


  Студенти ІМВ Б. Токарський, П. Григаеська та О. Маслов здобули перемогу в 16-му Конкурсі ім. Ф.Ф. Марненса з міжнеародного гуманітарного права (Росія), якиц проводився під егідою Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, ...
614700
  Григанська П. Команда ІМВ знову з нагородою! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 2


  Команда Інституту міжнародних відносин (у складі: П. Григанська, І. Карплюк, О. Маслов, О. Варакіна) здобула титул найкращої східноєвропейської команди в Франкфуртському конкурсі судових дебатів з міжнародного арбітражу (Franrfurt Investment ...
614701
  Басс Э. Команда Клапзуба / Э. Басс. – М., 1959. – 156с.
614702
  Басс Э. Команда Клапзубовых / Э. Басс. – Л., 1960. – 61с.
614703
   Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 409


  Команда Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка стала переможцем цього конкурсу.
614704
  Поляковский О. Команда молодости нашей // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 46. – С. 2-5. – ISSN 0234-1670
614705
  Поляков И.П. Команда на взлет: записки бвышего нач. уч-ща летчиков / И.П. Поляков. – Донецк, 1985. – 128с.
614706
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – 2-е изд. – М, 1988. – 320с.
614707
  Дасаев Р.Ф. Команда начинается с вратаря. / Р.Ф. Дасаев, А.Л. Львов. – М, 1986. – 237с.
614708
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 207с.
614709
  Кубанский Г.В. Команда осталась на судне / Г.В. Кубанский. – М, 1978. – 208с.
614710
  Соловьева Галина Команда профессионалов // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 66 : фото
614711
  Балдин Г.А. Команда СПП : рассказы о славных делах детей железнодорожников / Г.А. Балдин. – 5-е доп. изд. – М, 1977. – 223с.
614712
   Команда трудоголиков - залог успешного старта : "Лучшая гостиница - партнер в развитии бизнесс-туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 62-64
614713
  Ньюман Б. Команда убийц. / Б. Ньюман. – М., 1992. – 343с.
614714
  Федотов А.В. Команданте Джоэль. / А.В. Федотов. – М., 1966. – 136с.
614715
  Калиновская Е. Команданте оступился // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 48. – С. 65


  3 грудня у Венесуелі відбувся референдум і 51 процент народу висказалися проти поправок до конституції стосовно сроку на посту глави держави
614716
  Назаров О.А. Командарм / О.А. Назаров. – Ярославль, 1975. – 215с.
614717
  Горелик Я.М. Командарм Александр Кукк (1886-1932) / Я.М. Горелик. – Таллин, 1983. – 63с.
614718
  Гуревич Л.С. Командарм Александр Степинь / Л.С. Гуревич, С.П. Носов. – М., 1962. – 54с.
614719
  Черушев Н.С. Командарм Дубовой / Н.С. Черушев. – К., 1986. – 212с.
614720
  Жигалов И.М. Командарм Дыбенко / И.М. Жигалов. – Москва, 1987. – 431,1с.
614721
  Смирнов А.П. Командарм Иван Федько / А.П. Смирнов. – Симферополь, 1959. – 124с.
614722
  Сечкин Командарм из 1941 года. / Сечкин, Н.Г. Зайцев. – М., 1988. – 169с.
614723
  Строева А.Т. Командарм Кравченко / Анна Строева. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 173, [3] с., [4] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Люди и подвиги"). – ISBN 5-1573674
614724
   Командарм крылатых. – Рига, 1973. – 374с.
614725
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
614726
  Асташенков П.Т. Командарм крылатых / П.Т. Асташенков, Н.Н. Денисов. – Москва, 1983. – 112с.
614727
  Муратов В.В. Командарм Лукин / В.В. Муратов, Ю.М. Городецка. – М., 1990. – 350с.
614728
  Гольцев В.П. Командарм Миронов : докум. повесть / В.П. Гольцев. – М., 1991. – 238с.
614729
  Савостьянов В.И. Командарм первого ранга. / В.И. Савостьянов, П.Я. Егоров. – М., 1966. – 215с.
614730
  Парамонов И.В. Командарм угольного фронта / И.В. Парамонов. – М., 1977. – 120с.
614731
  Смирнов О.П. Командарм Федько : Hариси, статті, інтерв"ю на теми політично та етнічно психологі / О.П. Смирнов; перед.слово М.В.Поповича. – Київ : Молодь, 1969. – 285 с. : іл. – Бібліогр.С.231-233. – (Сер.:Життя славетних ; Вип.)
614732
  Доманк А.С. Командарм Харитонов / А.С. Доманк, Р.М. Португальский. – Ярославль, 1989. – 174с.
614733
   Командарм Якир. – М., 1963. – 247с.
614734
   Командването на българската войска през войните за национално обединение 1885-1912-1913-1915-1918. – София : Военноиздателски комплекс "Св. Георги Победоносец", 1993. – 201, [2] с.
614735
   Командир - организатор воспитания воинов. – М., 1963. – 119с.
614736
  Азаров В.Б. Командир "С-7" : о Герое Сов. Союза С.П. Лисине / В.Б. Азаров. – Москва, 1986. – 108, [2] с. – (Герои Советской Родины)
614737
  Шевчук В.М. Командир атакует первым / В.М. Шевчук. – М., 1980. – 256с.
614738
  Бек А.А. Командир батальона / А.А. Бек, 1952. – 48с.
614739
  Зубавин Б.М. Командир батареи / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 48с.
614740
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Пенза, 1955. – 103с.
614741
  Катков Н.И. Командир батареи. / Н.И. Катков. – Тюмень, 1961. – 98с.
614742
  Виноградов С.Ф. Командир боевой дружины / Виноградов С.Ф. – Москва, 1986. – 160 с.
614743
  Коновалов И.Ф. Командир бронепоезда Иван Деменев / И.Ф. Коновалов, Н.П. Титов. – Пермь, 1960. – 27с.
614744
  Чинарева Т.Ф. Командир в полоску / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1990. – 254с.
614745
  Гамарра П"єр Командир Весна / Гамарра П"єр. – К., 1975. – 108с.
614746
  Гавришко М. Командир вигнав близько 50 жінок. Залишив тільки трьох санітарок // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 47 (250). – С. 54-57


  Більшість командирів Української Повстанської Армії негативно ставилися до залучення жінок у боротьбу. Але наприкінці 1944 року мусили переглянути цю тактику.
614747
  Рязанов Л. и др. Командир гвардейского корпуса "Илов" / Л. и др. Рязанов. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 111 с.
614748
  Кургузов И.П. Командир гвардейской. / И.П. Кургузов. – М., 1975. – 127с.
614749
  Акишин А.А. Командир голубой двойки : рассказі о капитане Гастелло / Акишин А.А. – Москва : Знание, 1965. – 95 с.
614750
  Миронов Г.М. Командир дивизии прорыва : [о ген.-майоре артиллерии С.С. Волкенштейне] / Г.М. Миронов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 168 с.
614751
  Варваров В.И. Командир и подчиненные / В.И. Варваров, Л.Е. Мерзляк. – Москва, 1986. – 166с.
614752
  Балуев Г.В. Командир Иванов / Г.В. Балуев. – Ленинград, 1979. – 64с.
614753
  Халилецкий Г.Г. Командир корабля. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1975. – 335с.
614754
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии : Сказка новых времен // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 58-64 : Іл.
614755
  Дмитрук Андрей Командир кошачьей гвардии // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 58-63 : Іл.
614756
  Руднев Н.В. Командир легендарного крайсера. / Н.В. Руднев. – Тула, 1960. – 247с.
614757
   Командир лидера "Москва". – М., 1961. – 32с.
614758
  Лаффит Ж. Командир Марсо : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Тихомировой. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 332 с.
614759
   Командир наш боевой. – М., 1956. – 168с.
614760
  Ступак І. Командир непереможених // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 37). – С. 1, 6
614761
  Крикунов А.Ф. Командир отделения / А.Ф. Крикунов, И.А. Милявский. – 2-е изд. – М., 1960. – 160с.
614762
  Гайдовский Г.Н. Командир ПЛ К-143 / Г.Н. Гайдовский. – М., 1962. – 192с.
614763
  Соболевский А.А. Командир подземного гарнизона / А.А. Соболевский. – 3-е изд., доп. и перераб. – Саранск, 1989. – 301с.
614764
  Флегель В. Командир полка / В. Флегель. – М, 1974. – 448с.
614765
  Гузанов В.Г. Командир принимает решение : докум. повесть / В.Г. Гузанов. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 224с.
614766
  Вендров Е.Е. Командир производства и его авторитет / Е.Е. Вендров. – Москва, 1968. – 64с.
614767
  Помченко Ю.П. Командир ракетного / Ю.П. Помченко. – М., 1987. – 319с.
614768
  Зюков Б.Б. Командир сыльных духом / Б.Б. Зюков. – М., 1987. – 141с.
614769
  Панов Н.Н. Командир танка / Н.Н. Панов. – Москва, 1937. – 153с.
614770
  Мировицький П. Командир Червоної Армії / П. Мировицький. – Х., 1928. – 32с.
614771
  Поздеев А.А. Командир эскадрильи. / А.А. Поздеев. – М, 1959. – 176с.
614772
  Кривда Ф.Ф. Командирами не рождаются: о воин. воспитании: (опыт. Практ. рекоменд. / Ф.Ф. Кривда. – М., 1987. – 230с.
614773
   Командири великого голоду = Командиры большого голода : поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. – Київ : Генеза, 2001. – 400с. – Парал. тит. арк. російською мовою. – ISBN 966-504-234-3
614774
  Лосото Е.Л. Командировака на войну / Е.Л. Лосото. – М, 1990. – 124с.
614775
  Дворецкий И.М. Командировка / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1957. – 200с.
614776
  Пуппо И.П. Командировка / И.П. Пуппо. – Днепропетровск, 1969. – 80с.
614777
  Корнешов Л.К. Командировка / Л.К. Корнешов. – Москва, 1977. – 255с.
614778
  Иванченко Л.М. Командировка / Л.М. Иванченко. – Саратов, 1979. – 184с.
614779
  Афанасьев А.В. Командировка / А.В. Афанасьев. – Москва, 1981. – 303 с.
614780
  Дементьева И.А. Командировка / И.А. Дементьева. – М, 1985. – 126с.
614781
  Пятков Г.И. Командировка : повесть и рассказы / Г.И. Пятков. – Симферополь : Таврия, 1989. – 222с. – ISBN 5-7780-0103-7
614782
  Трубникова А.Я. Командировка в 13 век. / А.Я. Трубникова. – М., 1965. – 349с.
614783
  Цопа Тудор Командировка в бессмертие. / Цопа Тудор. – М., 1985. – 78с.
614784
  Бершадский Р.Ю. Командировка в Грюнштедтль / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1968. – 89с.
614785
  Пелипенко Е. Командировка в иногороднее подразделение предприятия: как правильно оформить? // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 47-50.
614786
   Командировка в Китай. – М., 1988. – 96с.
614787
  Стил Дж. Командировка в Копенгаген : Роман / Дж. Стил; Пер. с англ.: Ж.Баскаковой. – Москва : Радуга, 2000. – 192. – (HARLEOUIN. Любовный роман). – ISBN 0-263-81063-1; 5-05-005106-1
614788
  Михайлов И.Л. Командировка в прошлое / И.Л. Михайлов. – Л, 1980. – 102с.
614789
  Ерашов В.П. Командировка в юность / В.П. Ерашов. – М., 1966. – 48с.
614790
  Надеин В.Д. Командировка на дуэль / В.Д. Надеин. – М., 1975. – 246с.
614791
  Шмыгановский В.Н. Командировка на Край Света / В.Н. Шмыгановский. – Москва : Известия, 1988. – 189с.
614792
   Командировка по просьбе читателей. – М., 1985. – 192с.
614793
  Хромаков М.Д. Командировка по тревожному письму / М.Д. Хромаков. – М, 1988. – 222с.
614794
  Жуков В. Командировка с погружением в глубь веков // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 5. – С. 22-27. – ISSN 0234-1670


  Подорож до країни Йемен, яку древні римляни називади "Арабія Фелікс"
614795
  Абрамова А.А. Командировки / А.А. Абрамова. – Москва : Госюриздат, 1961. – 102 с.
614796
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1982. – 87с.
614797
  Быков А.М. Командировки / А.М. Быков. – М., 1989. – 141с.
614798
  Денисов Н.Н. Командирская слава / Н.Н. Денисов. – М., 1979. – 126с.
614799
   Командиру о военно-уголовном законодательстве. – М., 1983. – 176с.
614800
  Ассовская А.С. Командируется в стратосферу / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1983. – 126с.
614801
  Карпов В.В. Командиры седеют рано. Повести, рассказы, очерки. / В.В. Карпов. – М., 1965. – 547с.
614802
  Райгородецкий Е.Я. Командиры смолоду / Е.Я. Райгородецкий. – К, 1986. – 246с.
614803
  Радченко Л.І. Командитне товариство як учасник цивільних правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 56-65
614804
  Костюк В.Н. Командна інтелектуальна гра "Брейн-ринг" // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 37-41. – Бібліогр.: 11 назв
614805
  Станек Уильям Командная строка Microsoft Windows : Справочник администратора / Станек Уильям; Пер. с англ. – Москва : Русская Редакция, 2004. – 480с. – ISBN 5-7502-0267-4
614806
  Аблязов Р.А. Командний менеджмент : навч. посібник для студентів внз / Р.А. Аблязов, Г.І. Падурець, І.Б. Чудаєва ; за ред. Р.А. Аблязова ; МОНУ, Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Київ : Професіонал, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-370-085-4
614807
  Холод Н. Командно-адміністративна система: економічне зростання та рівень життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 753-763. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
614808
  Дригайло В.Г. Командное управление библиотекой вуза как социальным институтом: взаимодействие дирекции, руководящих сотрудников и общественных организаций // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 3. – С. 36-51. – ISSN 0130-9765


  Представлены научно-методические материалы, в которых рассмотрено рацио- нальное распределение прав и ответственности каждого члена дирекции, общественных профсоюзных организаций, совещательных органов, заведующих отделами в процессе управления ...
614809
  Лобода В.Ф. Командные кадры и законодательство о кадрах в развитии Вооруженных Сил СССР. / В.Ф. Лобода. – Москва, 1960. – 151с.
614810
  Понарина Е. Командный подход. Один, став начальником, раздает команды, другой создает команду для хорошей работы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 марта (№ 9)


  Идея корпорации - способствовать инновационному развитию всего региона, активно привлекать на Белгородчину инвесторов. И то, и другое только на первый взгляд понятная работа. Скажем, по материаловедению Белгород силен специалистами Технологического ...
614811
  Ефимов Н. Командный состав иностранных армий / Н. Ефимов. – М.-Л, 1927. – 166с.
614812
   Командныя слова и исполнение по оным в баталионном учении : Для употребления субалтерн офицеров : Печатано в Военно-походной типографии Главного Штаба 1-й Армии, 1817
614813
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – М., 1977. – 288с.
614814
  Кожевников М.Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне / М.Н. Кожевников. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 288с.
614815
  Мусьяков П.И. Командор / П.И. Мусьяков. – М., 1955. – 56с.
614816
   Командор : вісник державного службовця України / Асоціація випускників ІДУС-НАДУ. – Київ
№ 2 (8). – 2014. – 90 с.
614817
  Суворов Е.К. Командорские острова и пушной промысел на них / Е.К. Суворов. – С.-Петербург, 1912. – 323с.
614818
  Бурлак В.Н. Командорские этюды / В.Н. Бурлак. – Москва : Знание, 1982. – 80с. – (Прочти, товарищ!)
614819
  Леньков В.Д. Командорский лагерь экспедиции Беринга / В.Д. Леньков. – Москва, 1988. – 125 с.
614820
  Гиппенрейтер В.Е. Командоры / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1972. – 165с.
614821
  Пасенюк Л.М. Командоры мои и твои / Л.М. Пасенюк. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 253с.
614822
  Горєлов М.Є. Командос "психололгічної війни" / М.Є. Горєлов. – Львів, 1988. – 110с.
614823
  Герэн А. Командос "холодной войны" / А. Герэн. – Москва : Прогресс, 1972. – 224с.
614824
  Журба І.В. Командоутворення: деякі аспекти // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 80-88


  Про ефективність командної роботи: її переваги, недоліки та особливості.
614825
   Командрам крылатых. – Рига, 1967. – 247с.
614826
   Командрам Уборевич. – Владивосток, 1978. – 280с.
614827
   Командрамами становятся не сразу. – М., 1965. – 32с.
614828
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
614829
  Шокін В. Команду стріляти по майдану давав Янукович / вела розмову Соня Кошкіна // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 5-15


  Інтерв"ю з Генеральним прокурором України В. Шокіним.
614830
  Шендриков Е.А. Командующий Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутин. Июль - октябрь 1942 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 137-149. – ISSN 0042-8779
614831
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1956. – 434с.
614832
  Бычевский Б.В. Командующий фронтом / Б.В. Бычевский. – М, 1973. – 112с.
614833
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1974. – 495с.
614834
  Гарин Ф.А. Командующий фронтом / Ф.А. Гарин. – М, 1989. – 471с.
614835
   Команды DOS: Справочник-гипертекст. – Москва, 1990. – 193 с.
614836
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – Москва : Издательство " ДиаСофт ", 2001. – 688с. – ISBN 966-7393-77-1
614837
  Скловская С. Команды Linux : Справочник / С. Скловская. – 3-е изд., перераб. и дополн. – Москва.Санкт-Петербург. Киев : ДиаСофт, 2004. – 848с. – ISBN 5-93772-113-6
614838
  Попов В. Комар живет, пока поет : Повесть // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 5. – С. 8-65. – ISSN 0130-7673
614839
   Комар.. – М., 1943. – 64с.
614840
   Комаров Аркадий Ильич - 60 лет трудовой деятельности // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 55 : фото. – ISSN 0016-7126
614841
  Будько Євген Комаров за кадром, або Виворіт "Світу навиворіт" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 22-27 : фото
614842
  Паламарчук О.Л. Комарова Ольга Сергіївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 200. – ISSN 2075-437X
614843
   Комаровские чтения. – Владивосток
Вып. 13. – 1964. – 31с.
614844
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 1. – 1961. – 1-488с.
614845
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 2. – 1964. – 1-504с.
614846
  Савченко Е.Н. Комары-долгоножки. / Е.Н. Савченко. – М.-Л.
ч. 3. – 1973. – 1-282с.
614847
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды фауны СССР. / Е.Н. Савченко. – К., 1989. – 376с.
614848
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южного Приморья / Е.Н. Савченко. – К., 1983. – 156с.
614849
  Савченко Е.Н. Комары-лимонииды Южных Курил и Южного Сахалина. / Е.Н. Савченко, Г.О. Криволуцкая. – К., 1976. – 160с.
614850
  Бедный Б.В. Комары / Б.В. Бедный. – М., 1952. – 64с.
614851
  Ермакова Р.М. Комары (фауна и экология) нефтегазодобывающих районов Тюменской области и экологическое обосновение мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Ермакова Р.М.; Центр. науч.-иссл. ин-т эпидемиологии. – М., 1972. – 16л.
614852
  Бурлаков С.А. Комары и клещи -- переносчики возбудителей вирусных риккетеиозных заболеваний человека. / С.А. Бурлаков, В.Н. Паутов. – М., 1975. – 216с.
614853
   Комары и слепни Тоской области. – Томск, 1976. – 2с.
614854
  Таджиева В.С. Комары трибы Culicini, как основные компоненты гнуса в Голодной степи и экологические основы мер борьбы с ними : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Таджиева В.С.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.30-31
614855
  Гуцевич А.В. Комары. Семейство Culicidae / А.В. Гуцевич. – Л., 1970. – 1-384с.
614856
   Коматииты и высокомагнезиаьные вулканиты раннего докембрия Балтийского щита. – Л., 1988. – 192с.
614857
  Шмиговський К.А. Комахи - шкідники городніх рослин / К.А.Шмиговський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 83 с.
614858
  Загайкевич І.К. Комахи - шкідники деревних і чагарникових порід Західних областей України / І.К. Загайкевич. – К., 1958. – 132с.
614859
  Кришталь О.П. Комахи - шкідники сільськогосподарських рослин в умовах Лісостепу та Полісся України / О.П. Кришталь. – Київ, 1959. – 360с.
614860
  Дмитрієв Г.В. Комахи в біосфері / Г.В. Дмитрієв. – Київ, 1978. – 1200с.
614861
   Комахи Українських Карпат. – К., 1966. – 175с.
614862
  Лагутіна М.А. Комахоїдні рослини. / М.А. Лагутіна. – К, 1969. – 87с.
614863
  Сняданко Н.В. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталка Сняданко ; [худож.-оформлювач О.Г. Жуков]. – Харків : Фоліо, 2013. – 283 с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4855-4
614864
  Мельнин І.В. Комбiноване використання брендингу та маркетингових дослiджень як засіб проведення ефективної комунікативної політики компаній та організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 85-89


  У статтi вивчено питання, пов"язанi зi створенням бренду, управлiння брендами та оцiнювання їх вартостi. У дослiдженнi використано методики бренд-циклу консалтингової агенцiї Interband Zintzmeyer & Lux. The issues of brand creation, brand ...
614865
  Максименко П.П. Комбайнер Григорій Байда / П.П. Максименко. – Дніпропетровськ, 1957. – 76с.
614866
  Журавлев Т.К. Комбайнеры / Т.К. Журавлев. – Москва, 1954. – 152с.
614867
  Яцких В.Г. Комбайны в каменноугольной промышленности / В.Г. Яцких. – Х.-К., 1935. – 243с.
614868
  Клюев В.В. Комбат / В.В. Клюев. – М., 1971. – 96с.
614869
  Меркулов О.Б. Комбат Ардатов / О.Б. Меркулов. – Алма-Ата, 1976. – 248с.
614870
  Серов Н.В. Комбат. / Н.В. Серов. – 2-е изд. – Ярославль, 1985. – 288с.
614871
  Селезнев М.С. Комбаты. / М.С. Селезнев. – Днепропетровск, 1986. – 214с.
614872
  Чернобаев А.А. Комбед / А.А. Чернобаев. – М., 1978. – 128с.
614873
   Комбеды РСФРС. – М., 1933. – 264с.
614874
  Юган Владимир Георгиевич Комбикормовая промышленность Северного Кавказа и перспективы ее планирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Юган Владимир Георгиевич; Рост.-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 21л.
614875
  Латышев В.Н. Комбинаорная теория колец / В.Н. Латышев. – М, 1987. – 106с.
614876
  Тараканов В.Е. Комбинаротные задачи и (0,1)-матрицы. / В.Е. Тараканов. – М., 1985. – 191с.
614877
   Комбинат графического искусства. – М., 1970. – 32с.
614878
  Троицына Т.Л. Комбинат Тайшетлес работает по-новому / Т.Л. Троицына. – Иркутск, 1969. – 56с.
614879
   Комбинатоная методика Т.П.Ломтева и некторые вопросы прикладной лингвистики. – Днепропетровск, 1978. – 203с.
614880
   Комбинатоно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1986. – 206с.
614881
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин. – Москва, 1969. – 328с.
614882
  Холл М. Комбинаторика / М. Холл. – Москва : Мир, 1970. – 424 с.
614883
  Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, П.А. Виленкин. – 5-е изд. – Москва : ФИМА ; МЦНМО, 2015. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ. : с. 400. – ISBN 978-5-89492-020-7
614884
  Липский В. Комбинаторика для программистов. / В. Липский. – Москва : Мир, 1988. – 213 с.
614885
  Пивоваров Григорий Борисович Комбинаторика евклидовых асимптотических разложений функций грина в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пивоваров Григорий Борисович; АН СССР. Ин-т ядерных исслед. – М., 1988. – 7л.
614886
  Савельев Л.Я. Комбинаторика и вероятность / Л.Я. Савельев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 423 с.
614887
   Комбинаторика и логика. – Москва : БюроКвантум, 2003. – 128с. – (Приложение к журналу Квант №1/2003). – ISBN 5-85843-041-4
614888
   Комбинаторика и оптимизация. – Свердловск
1. – 1991. – 85с.
614889
  Бурков В.Н. Комбинаторика и развитие техники / В.Н. Бурков, С.Е. Ловецкий. – М., 1968. – 32с.
614890
  Белецкий А.Я. Комбинаторика кодов Грея : Научное издание / А.Я. Белецкий. – Київ, 2003. – 506с. – ISBN 966-7192-54-7
614891
  Муравьева Анна Александровна Комбинаторика нейтральных и стилистических маркированных единиц в художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 10.02.04 / Муравьева Анна Александровна ; Моск. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1983. – 22 с.
614892
  Мисюров Д.А. Комбинаторика общественного развития : варианты трансформаций символических моделей // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 5 (113). – С.18-31. – ISSN 0321-2017
614893
  Магазинов А.Н. Комбинаторика параллелоэдров и ее связь с гипотезой Вороного : автореф. канд. ... физ-мат. наук : 01.01.04 / Магазинов Александр Николаевич ; Мат. ин-т им. В.А. Стеклова РАН. – Москва, 2014. – 17 с. – Библиогр.: 4 назв.
614894
  Строк В.В. Комбинаторика перечислений и подсчет графов некоторых типов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Строк В.В.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1972. – 13л.
614895
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1973. – 70с.
614896
   Комбинаторная геометрия и оптимальные размещения. – К., 1974. – 61с.
614897
  Рисслинг А.С. Комбинаторная геометрия неевклидовых пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Рисслинг А. С.; Моск. пед. ин-т. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
614898
  Хадвигер Г. Комбинаторная геометрия плоскости / Г. Хадвигер, Г. Дебруннер. – М, 1965. – 171с.
614899
  Болтянский В.Г. Комбинаторная геометрия различных классов выпуклых множеств. / В.Г. Болтянский, П.С. Солтан. – Кишинев, 1978. – 279с.
614900
  Райзер Г.Д. Комбинаторная математика / Г.Д. Райзер. – Москва, 1966. – 154 с.
614901
  Шиловский А.Н. Комбинаторная методика т.П.ЛОмтева и возможности ее применения. / А.Н. Шиловский. – Днепропетровск, 1979. – 105с.
614902
  Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация / Х. Пападимитриу, К. Сстайглиц. – Москва : Мир, 1985. – 510 с.
614903
  Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина ; под общ. ред. И.В. Сергиенко ; Укоопсоюз ; Полтавский ун-т потребительской кооперации Украины. – Київ : Наукова думка, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-00-0865-1
614904
  Айгнер М. Комбинаторная теория / М. Айгнер ; пер. с англ. В.В. Ермакова, В.Н, Лямина ; под ред. Г.П. Гаврилова. – Москва : Мир, 1982. – 556 с. : ил. – Библиогр.: с. 522-543
614905
  Магнус В. Комбинаторная теория групп : Представление групп в терминах образующих и соотношений / В. Магнус, А. Каррас, Д. Солитэр; Под ред. М.Д. Гриндлингера. – Москва : Наука, 1974. – 455 с.
614906
  Линдон Р.К. Комбинаторная теория групп / Р.К. Линдон, П. Шупп. – Москва : Мир, 1980. – 447 с.
614907
  Латышев В.Н. Комбинаторная теория колец. Стандартные базисы / В.Н. Латышев; Механико-математический ф-т МГУ им. М. Ломоносова. – М. : Московского университета, 1988. – 67 c.
614908
  Александров П.С. Комбинаторная топология / П.С. Александров. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 660 с.
614909
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы в прикладной математике. – Горький, 1988. – 124с.
614910
   Комбинаторно-алгебраические и вероятностные методы и их применения. – Горький, 1990. – 163с.
614911
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1979. – 123с.
614912
   Комбинаторно-алгебраические методы в прикладной математике. – Горький, 1985. – 153с.
614913
   Комбинаторно-алгебраические методы и их применения. – Горький, 1987. – 170с.
614914
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(g)=2,3 : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 120л. – Бібліогр.:л.117-120
614915
  Чуда Фона Луис Комбинаторно-геометрическая характеризация примитивных представлений групп PSLn(q), n=2,3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чуда Фона Луис; КГУ. – К., 1986. – 8л.
614916
  Бурков В.Н. Комбинаторное программирование / В.Н. Бурков. – М., 1977. – 64с.
614917
   Комбинаторные алгоритмы для решения некоторых задач математического программирования. – Киев, 1978. – 334с.
614918
  Рейнгольд Э.М. Комбинаторные алгоритмы. / Э.М. Рейнгольд. – Москва : Мир, 1980. – 476с.
614919
  Касьянов Виктор Николаевич Комбинаторные задачи анализа проограмм в оптимизирующей трансляции : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 05.13.11. / Касьянов Виктор Николаевич; Сиб. отд-ние АН СССР. Вычислит. Центр. – Новосибирск, 1975. – 21л.
614920
  Гринберг Арий Соломонович Комбинаторные задачи в теории многообразий представлений групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гринберг Арий Соломонович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
614921
  Гармаш Иван Ильич Комбинаторные задачи на матрицах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гармаш Иван Ильич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1973. – 12л.
614922
  Корженевич Ю.В. Комбинаторные задачи: олимпиады по программированию. / Ю.В. Корженевич. – Минск, 1989. – 114с.
614923
  Ревякин Александр Михайлович Комбинаторные конструкции общих алгебраических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Ревякин Александр Михайлович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1976. – 19л.
614924
  Тончев В. Комбинаторные конфигурации / В. Тончев. – К., 1988. – 153с.
614925
  Такач Л. Комбинаторные методы в теории случайных процессов / Л. Такач. – Москва : Мир, 1971. – 264 с.
614926
  Сачков Владимир Николаевич Комбинаторные методы дискретной математики / Сачков Владимир Николаевич. – Москва : Наука, 1977. – 319с. – Библиогр.: с.310-315
614927
  Семереди Э. Комбинаторные методы и теории чисел. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Семереди Э.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
614928
  Амелькин В.А. Комбинаторные методы кодирования геолого-геофизических данных / В.А. Амелькин, Ю.А. Воронин. – Москва, 1984. – 167с.
614929
  Черняк А.А. Комбинаторные методы математической теории надежности. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.09 / Черняк А.А.; Ин-т матем. НАН Беларуси. – Минск, 2000. – 30л.
614930
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
614931
  Пархоменко Алла Федоровна Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения (на материале современного английского языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко Алла Федоровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.170-203
614932
  Пархоменко А.Ф. Комбинаторные ограничения в стилистическом приеме сравнения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Пархоменко А.Ф.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
614933
  Маркова Е.В. Комбинаторные планы в задачах многофакторного эксперимента / Е.В. Маркова, А.Н. Лисенков; АН СССР. Научный совет по комплексной проблеме " Кибернетика"; Отв.ред. Г.К.Круг. – Москва : Наука, 1979. – 345 с.
614934
  Сукиасян Г.С. Комбинаторные принципы в некоторых задачах стохастической геометрии и геометрических вероятностей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сукиасян Г.С.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 10л.
614935
  Исаченко А.Н. Комбинаторные свойства выпуклых многогранников. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Исаченко А.Н.; Ин-тут кибернетики АН УССР. – К., 1980. – 15л.
614936
   Комбинаторные свойства выпуклых множеств и графов. – Свердловск, 1983. – 88с.
614937
  Кувырков П.П. Комбинаторные системы. / П.П. Кувырков. – М., 1975. – 152с.
614938
  Риордан Дж. Комбинаторные тождества / Дж. Риордан; Под ред. В.П. Чистякова; Пер. с анг. А.Е. Жукова. – Москва : Наука, 1982. – 255 с.
614939
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа / М.Л. Платонов. – Иркутск, 1980. – 104с.
614940
   Комбинаторные числа и полиномы в моделях дискретных распределений. – Иркутск, 1990. – 203с.
614941
  Платонов М.Л. Комбинаторные числа класса отображений и их приложения / М.Л. Платонов. – М., 1979. – 152с.
614942
  Шарин Ю.С. и др. Комбинаторные шкалы в системах автоматики / Ю.С. и др. Шарин. – М., 1973. – 113с.
614943
   Комбинаторный анализ. – М.
1. – 1971. – 120с.
614944
   Комбинаторный анализ. – М., 1983. – 105с.
614945
  Табачников Марк Израильевич Комбинаторный анализ спектральных свойств матриц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Табачников Марк Израильевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л.
614946
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва, 1970. – с.
614947
   Комбинаторный анализ. Задачи и упражнения. – Москва : Наука, 1982. – 365 с.
614948
  Ланге Э.Г. Комбинаторный метод решения задачи размещения / Э.Г. Ланге, А.Ж. Жусупбаев. – Фрунзе, 1990. – 152с.
614949
  Крывый С.Л. Комбинаторный метод решения систем линейных ограничений // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 4. – С. 14-26. – ISSN 0023-1274


  Рассмотрены комбинаторный метод построения базиса множества решений систем линейных ограничений в области действительных чисел и улучшенный метод построения минимального порождающего множества решений в области натуральных чисел. Дан краткий обзор этих ...
614950
  Бенсон М. Комбинаторный словарь английского языка / М. Бенсон. – Москва : Русский язык, 1990. – 286 с. – ISBN 5-200-01363-1
614951
  Шабалин А.Я. Комбинаты в системе управления народным хозяйством ГДР. / А.Я. Шабалин, Л.И. Цедилин. – М., 1984. – 159с.
614952
  Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле / И.З. Бондаревский. – М, 1965. – 83с.
614953
  Злобинский А.Д. Комбинации в русских шашках / А.Д. Злобинский. – К., 1985. – 248с.
614954
  Миротин Б.А. Комбинации в шашечной партии / Б.А. Миротин. – М., 1952. – 166с.
614955
  Вайнштейн Б.С. Комбинации и ловушки в дебюте / Б.С. Вайнштейн. – Москва, 1965. – 95с.
614956
  Козлов И.П. Комбинации и ловушки в русских шашках. / И.П. Козлов, Б.А. Миротин. – М., 1962. – 256с.
614957
  Мисюров Д.А. Комбинации символического моделирования и общественное развитие на пути к доминанте культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С.15-18. – ISSN 2073-9702


  Предлагается методика вариативного символического моделирования общественного развития на основе математической комбинаторики, обращения к теории эволюции, отбору вариантов интегральных моделей (модели "природа" - "человек-природа" - ...
614958
  Енгалычев Олег Хафизович Комбинационная способность сортов хлопчатника с общей генеалогией : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Енгалычев Олег Хафизович; АН УзССР. Ин-т экспериментаьлной биологии растений. – Ташкент, 1980. – 24л.
614959
  Бобырь А.В. Комбинационное расселение света в слоистых кристаллах при резонансном возбуждении. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А.В.;. – М., 1986. – 156л. – Бібліогр.:л.139-156
614960
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние / М.М. Сущинский. – М., 1978. – 64с.
614961
  Коротков П.А. Комбинационное рассеяние в молекулярных кристаллах : Монография / П.А. Коротков, Л.Н. Овандер, Н.С. Тю; МОНУ; КУ им. Т. Шевченка; ЖИТИ. – Житомир, 2000. – 228с. – ISBN 966-7570-55-Х
614962
  Шабанов Василий Филиппович Комбинационное рассеяние света в анизотропных гетердесмических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шабанов Василий Филиппович; ХГУ. – Х., 1983. – 44л.
614963
  Ботвич А.Н. Комбинационное рассеяние света в молекулярных кристаллах / А.Н. Ботвич, В.Г. Подопригора, В.Ф. Шабанов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 217с.
614964
  Бобырь А.В. Комбинационное рассеяние света в слоистых кристаллах при резонансном созбуждении : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Бобырь А. В.; КГУ им. Шевченко. – л.
614965
  Фурцев Валерий Гаврилович Комбинационное рассеяние света и оптическая нелинейность сегнетополупроводников типа Sn2P2Sr : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат .наук / Фурцев Валерий Гаврилович ; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16 c.
614966
  Сущинский М.М. Комбинационное рассеяние света и строение вещества / М.М. Сущинский. – Москва : Наука, 1981. – 183с.
614967
  Тер-Микаелян и Мовсесян Р.Е. Комбинационные рассеяния света вблизи резонанса / и Мовсесян Р.Е. Тер-Микаелян. – Аштарак, 1975. – 24с.
614968
  Бронштейн Г.С. Комбинационные способы измерения расстояний / Г.С. Бронштейн; Рец. Пик Л.И. – Москва : Недра, 1991. – 89с. – ISBN 5-247-02330-7
614969
  Видерман А.И. Комбинация в русских шашках / А.И. Видерман. – Москва, 1966. – 64с.
614970
  Войтович Ф.С. Комбинация геометрических тел / Ф.С. Войтович. – Минск, 1991. – 158с.
614971
  Бондарев Алексей Комбинация Дяди Сэма // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 6 (345). – С. 62-64


  Радянсько-американські відносини. Виведення радянських військ з Афганістану.
614972
  Борисова Л.А. Комбинирование в промышленности как форма концентрации социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Борисова Л.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1967. – 19л.
614973
  Железнов И.Г. Комбинированная оценка характеристик сложных систем / И.Г. Железнов, Г.П. Семенов. – М, 1976. – 56с.
614974
  Белячкова Е.И. Комбинированная терапия панического расстройства // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.49-60
614975
  Азимходжаева М.Н. Комбинированное действие новоиманина и некоторых антибиотиков на золотистый стафилококк : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азимходжаева М.Н. ; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев, 1967. – 19 с.
614976
  Демин Ю.С. Комбинированное действие общей вертикальной вибрации и рентгеновских лучей на ядро клеток млекопитающих : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демин Ю. С. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 16 с.
614977
  Назаренко С.А. Комбинированное действие химических мутагенов на хромосомы человека. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.15 / Назаренко С.А.; АМН СССР.Ин-т мед.генетики. – М, 1977. – 24л.
614978
  Перевалов Геннадий Михайлович Комбинированное действие электромагнитных полей сверхвысокой частоты и ультрафиолетового излучения на функциональное состояние центральной нервной системы животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевалов Геннадий Михайлович; Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1979. – 26л.
614979
  Сигал Х И. Комбинированные алгоритмы решения задачи коммивояжера / Х И. Сигал, . – Москва, 1985. – 48 с.
614980
  Курейчик В.М. Комбинированные аппаратные модели и алгоритмы в САПР, / В.М. Курейчик. – М., 1990. – 214с.
614981
  Смолов В.Б. Комбинированные вычислительные устройства / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л.
5. – 1974. – 42с.
614982
  Игнатьев М.Б. Комбинированные вычислительные устройства: уч. пособие. / М.Б. Игнатьев, Л.А. Мироновский. – Л., 1977. – 84с.
614983
  Горбачев Б. Комбинированные киносъемки / Б. Горбачев, И. Фелицын. – М., 1950. – 56с.
614984
   Комбинированные киносъемки. – М., 1972. – 343с.
614985
   Комбинированные киносъемки. – М., 1978. – 266с.
614986
  Сенский М. Комбинированные киносъемки / М. Сенский. – М., 1979. – 231с.
614987
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – М., 1960. – 126с.
614988
  Плужников Б.Ф. Комбинированные киносъемки. / Б.Ф. Плужников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 192с.
614989
  Пугачев В.Н. Комбинированные методы определения вероятностных характеристик / Пугачев В.Н. – Москва : Сов. радио, 1973. – 596с. – Библиогр.: с. 251-252
614990
  Зысин В.А. Комбинированные парогазовые установки и циклы / В.А. Зысин. – М.-Л., 1962. – 186с.
614991
  Кабаков Н.С. Комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты и машины / Н.С. Кабаков, А.И. Мордухович. – Москва, 1984. – 80 с.
614992
  Плужников Б.Ф. Комбинированные съемки в художественных фильмах. / Б.Ф. Плужников. – М., 1963. – 128с.
614993
  Каган Л.М. Комбинированные электрические разряды и их применение в эмиссионном спектральном анализе / Л.М. Каган. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 110 с.
614994
  Ивахненко А.Г. Комбинированный метод моделирования водных и нефтяных полей / А.Г. Ивахненко. – К, 1984. – 151с.
614995
  Мтышук Н.Ф. Комбинированный силос / Н.Ф. Мтышук. – М., 1962. – 11с.
614996
  Ярмоленко С.А. Комбинированный силос при мясном откорме свиней : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Ярмоленко С.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1966. – 20л.
614997
  Назарова А.А. Комбинированный электрофотометрический метод анализа свинца, тория и урана. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назарова А.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
614998
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический анализ цветных металлов / П.Н. Коваленко. – Ростов, 1960. – 204с.
614999
  Коваленко П.Н. Комбинированный электрохимический метод анализа металлов. 1 / П.Н. Коваленко
5. – 1950. – С. 217-227
615000
  Мусаелянц Л.Н. Комбинированный электрохимичнеский метод определения меди, кадмия и индия в присутствии цинка и мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусаелянц Л.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1964. – 20л.
<< На початок(–10)611612613614615616617618619620(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,