Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
339001
  Щербатюк Л. "...Дай мені так прожити, щоб не зробити злого" : Урок за творчістю Тетяни Яковенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
339002
  Юсова Н.М. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) / Н. Юсова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Стилос, 2006. – 620 с. – ISBN 966-8518-65-9
339003
  Волков Е. "Даешь Врангеля!" = Борьба за Крым в советском кино // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 0235-7089
339004
  Латынина А. "Даже уж не знали, за что похвалить..." К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина "Черная обезьяна" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 158-165. – ISSN 0130-7673
339005
  Сілецький Р. "Дай. Боже, в добру пору, в добрий час..." // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-127. – (Серія історична ; вип. 47). – ISSN 2078-6107


  Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості.
339006
  Мельниченко І.В. "Далека путь моя, та марний поклик..." : Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст. / Ігор Мельниченко; Нац. акад. наук України; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Стилос, 2003. – 206с. – ISBN 966-02-2839-2
339007
  Бердников Г.П. "Дама с собачкой" А.П. Чехова / Г.П. Бердников. – Л, 1976. – 95с.
339008
  Сюндюков І. "Дамоклів меч історії та політики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Підготовлене перше в незалежній Україні узагальнююче дослідження "Національне питання в Україні XX - початку XXI ст.: історичні нариси".
339009
  Сорока М.Е. "Дамское ведомство" министерства иностранных дел России: жены и дочери российских дипломатов. 1906-1917 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 177-193. – ISSN 0130-3864
339010
  Федорчук И.В. "Данте архитектуры!" // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 6. – С. 77-79. – ISSN 1680-2721


  Архітектор Антоніо Гауді
339011
  Звонська-Денисюк Давньогрецька мова : Підручник / Звонська-Денисюк. – Київ : Томіріс, 1997. – 592с. – ISBN 5-87498-095-4
339012
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для філософів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Звонська Л.Л. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 638, [2] с. : табл. – (Серія "Sapientia humana / sapientia divina"). – ISBN 978-966-2302-15-8
339013
  Поліщук Давньогрецький "Міф про аргонавтів" у контексті проблематики балканського етногенезу / Поліщук, (Шадчина) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 212-222


  Стаття присвячена інтерпретації елементів "аргонавтичного міфу", зокрема, генеалогічним зв"язкам коринфської та колхської династій періоду бронзового віку, а також аналізу супутніх міфологічних символів і лексики.
339014
  Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С.Г. Меленко ; [наук. ред. Костицький М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-431. – ISBN 978-617-7096-08-4
339015
  Лазер-Паньків Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 105-110
339016
  Вакулик І. Давньогрецькі ініціальні частини сучасних термінів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються давньогрецькі ініціальні частини сучасних юридичних та економічних термінів, їх моделі й кореляції, побудовані на відношеннях ототожнення і протиставлення початкових терміноелементів, а також етимони (які не завжди відповідаються сучасним ...
339017
  Лазер-Паньків Давньогрецькі паремії з топонімічним компонентом // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 147-152. – Бібліогр.: Літ.: с. 152; 12 н.


  В статті відображено деякі аспекти дослідження вживання етнонімів та топонімів у складі паремії давньогрецької мови. The article is dedicated to some aspects of resear of the toponym and ethnonym as component of ancient Greek paremias.
339018
   Давньоєврейська література : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2001. – 186с. – ISBN 966-594-219-0
339019
  Карпенко Ю.О. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.27-31. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0027-2833
339020
  Тарасенко М.О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 156-170. – ISSN 1682-671Х
339021
  Борділовська О.А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606-646/7 рр.н.е.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.36-53.
339022
  Хведченя С.Б. Давньоісландські cаги як джерело з історичної географії: подорож Торвальда Кодранссона у Cвяту Землю і його перебування на теренах Русі (початок XI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 200-214. – ISSN 0130-5247
339023
  Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології / М.А. Сагайдак. – Київ : Наукова думка, 1991. – 168с.
339024
  Калашник Л.С. (Меї) Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання : Наукова монографія / Л.С. (Меї) Калашник; МОНУ; Хар. нац. пед. унів-т ім. Г.С. Сковороди. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 259 с. – ISBN 966-8268-87-3
339025
  Безручко К. Давньокитайська міфологія: короткий нарис // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 211-215. – ISBN 978-2-919320-35-6
339026
  Шекера Я.В. Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
339027
  Мацько Л.І. Давньокнижний любомудр Григорій Сковорода // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 127-131. – ISBN 978-966-660-472-2
339028
   Давньоримська література : У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-62-6(кн.2)
Кн.2:. – 2005. – 576с.
339029
   Давньоримська поезія // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 28-29
339030
  Бондар Ю. Давньоримське видавництво: усна традиція, письмо та закони в контексті суспільних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Простежено процес зародження видавничої справи у Стародавньому Римі, розглянуто чинники і складники давньоримського видавництва, вплив на нього, зокрема, усної традиції та правотворчості, проаналізовано розуміння давніми римлянами значення, ролі та ...
339031
  Погорілець О. Давньоримський військовий диплом з Поділля / О. Погорілець, Р. (Хмельницький) Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1811-542X
339032
  Тимошик Г.В. Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого письма ХІХ–ХХ ст. (на матеріалі найменувань, що містять у своїй структурі назви посад, професій). - // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 89-98. – ISBN 978-966-399-637-0
339033
  Баранкова Я. Давньоримські монети у грошовому обігу на східнослов"янських та сучасних українських землях // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – C. 21-25
339034
  Саввов Р. Давньоруська актова печатка з Меджибожа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
339035
  Пахомова С.М. Давньоруська антропонімійна система X- XIII ст. // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 161-172. – ISBN 978-966-8825-79-8
339036
  Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (10-перша половина 14 ст.) / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1982. – 207с
339037
  Тарасенко О. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 358-382. – ISSN 1992-5514
339038
  Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 40-56. – ISSN 0130-5247
339039
  Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.14-21
339040
   Давньоруська ономастична спадщина в східнослов"янських мовах. – К., 1986. – 163с.
339041
  Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К., 1992. – 412с.
339042
  Коцур Віктор Давньоруська твердиня // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0869-3595
339043
  Козюба В.К. Давньоруське "столпие" за історико-лексичними та археологічними матеріалами // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 0235-3490
339044
  Златогорський О.Є. Давньоруське городище "Рай" у селищі Шацьк на Поліссі / О.Є. Златогорський, С.В. Демедюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 47-55. – ISSN 2227-4952
339045
  Прядко О. Давньоруське городище Бубнів на переяславському Лівобережжі Дніпра // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 132-139. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
339046
  Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
339047
   Давньоруське любомудріє : тексти і контексти. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с. – Вілену Сеогійовичу Горському з нагоди 75-ліття присвячується. – ISBN 966-518-385-0
339048
  Шекун О.В. Давньоруське поселення Ліскове / О.В. Шекун, О.М. Веремейчик; Ін-т археології НАНУ; ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 184с. – ISBN 966-502-097-8
339049
  Жулковський Б. Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 92-114. – ISBN 978-617-640-162-9
339050
  Поляков Б.М. Давньоруський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89.
339051
  Моця О.П. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1


  В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – ...
339052
  Сергєєва М.С. Давньоруські дерев"яні вироби з гори Киселівка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0235-3490
339053
  Вдовина Олена Давньоруські історико-філософські читання пам"яті Вілена Горського стають традиційними // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.148-150. – ISSN 0235-7941
339054
  Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці 10-13 ст. / Толочко П.П.; НАНУ. Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 2005. – 364с. – ISBN 966-00-0446-X
339055
  Мінєнкова Н.Є. Давньоруські літописи про печенегів, торків, половців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 99-100. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення в літописах життя кочових племен сусідів давньоруського населення.
339056
   Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок; Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. – Київ : КМ Академія, 2004. – 304с. – ISBN 966-518-243-9
339057
  Будзинська Наталія Миколаївна Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено давньоруським металевим персням із колекції Музею історії міста Києва, зібрану протягом понад 20 років існування музею. Наведено класифікацію та каталог виробів.
339058
  Бібіков Д.В. Давньоруські оборонні споруди Вишгорода // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 78-82. – ISSN 2218-4805
339059
  Капустін К.М. Давньоруські пам"ятки Курщини // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 0235-3490


  За матеріалами розвідок І.І. Ляпушкіна 1947 р.
339060
  Бліфельд Д.І. Давньоруські пам"ятки Шестовиці / Д.І. Бліфельд. – К, 1977. – 235с.
339061
  Сушко А.О. Давньоруські писанки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
339062
  Топальський В. Давньоруські польові фортифікаційні споруди // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 74-81
339063
  Чучка П.П. Давньослов"янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 83-90. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
339064
  Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 4-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальне питання етимології давньотюркської антропонімії в українських літописах Х-ХІІІ ст., окреслено моделі, за якими тюрки, що вступали в міжмовні контакти з населенням Київської держави, будували систему антропонімів. The ...
339065
  Сулима В. Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 91-94. – ISSN 0236-1477


  Матеріали семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
339066
  Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128. – ISBN 966-7804-53-4
339067
  Жовта Н.М. Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 193-197


  Основною проблемою дослідження є розгляд мови української чарівної казки в аспекті реконструкції давньослов"янської язичницької міфології. Основной проблемой ислледования является рассмотрение языка украинской волшебной сказки в аспекте реконструкции ...
339068
  Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов) = The old Ukrainian bestiary : Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах / О.Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 144с. – ISBN 966-578-074-3


  Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, иіфах, символах, емблемах
339069
  Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій. : Автореф... канд.філол.наук: 10.01.01 / Сліпушко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
339070
  Сліпушко Оксана Миколаївна Давньоукраїнський бестіарій. Генезис і система : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сліпушко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.177-197
339071
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 33-44. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 29 поз. – ISSN 1728-9572


  Соболь Валентина - доктор філологічних наук, професор Варшавського університету. Соболь Валентина - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
339072
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 245-252.
339073
  Жовтий О.О. Давньоукраїнські міфоніми в контексті архаїчних міфологічних уявлень про Всесвіт: Троян "Слова о полку Ігоревім" // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 135-141. – ISBN 978-2-919320-34-9
339074
   Давос-Клостерс: Альпийское поднебесье // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 105-107 : фото
339075
  Ющенко В. Давос: світ пізнає Україну: Промова Президента України на Всесвітньому економічному форумі // Уряд. кур"єр, 2005
339076
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
339077
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
339078
  Якубов А. Даврон Газиев - гвардии капитан : повести / А. Якубов. – Ташкент, 1973. – 288 с.
339079
  Курило М.В. Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, М.М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні й мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.
339080
  Горюнов И.Г. Давыдкин надел / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1960. – 168с.
339081
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
339082
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Харченко Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 165л.
339083
  Артюх Е.С. Давэнеаты-ленточные гельминты диких и домашних животных / Е.С. Артюх. – Москва
6. – 1966. – 1-511с.
339084
   Дагель Плехан Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 74-76. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
339085
  Транковский С. Дагер - создатель фотографии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
339086
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский. – М.-Л., 1925. – 150с.
339087
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский; республики и области СССР. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 150 с.
339088
  Османов А.М. Дагестан / А.М. Османов. – Москва : Мысль, 1986. – 139с.
339089
  Маркедонов С. Дагестан : новая власть и старые проблемы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 59-72. – ISSN 0869-44435
339090
   Дагестан в годы Великой Отечественной войны. – Махачкала, 1963. – 472с.
339091
  Джахиев Г.А. Дагестан в кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Джахиев Г. А.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 23л.
339092
  Магомедова Л.А. Дагестан в кавказской политике России, Ирана и Турции в 1802-1813 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 34-37. – ISSN 0321-0626
339093
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала, 1960. – 472с.
339094
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала
1. – 1960. – 472с.
339095
  Ханмурозаев Г.Г. Дагестан в русской прозе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханмурозаев Г.Г.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
339096
  Соколова Л.М. Дагестан в русской советской литературе. / Л.М. Соколова. – Махачкала, 1963. – 100с.
339097
  Марковин В.И. Дагестан и Горная Чечня в древности. Каякентско-хорочоевская культура / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 122 : Дагестан и Горная Чечня в древности, Каякенско-хорочоевская культура / Марковин В.И. – С. 1-114
339098
  Гасанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 158-160. – ISSN 0042-8779
339099
  Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в / Р.Ф. Юсуфов. – М, 1964. – 270с.
339100
  Козловський Борислав Дагестан. Сила традиций. Курсы лезгинки / Козловський Борислав, Мордасов Михаил, Дементиевский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 112-123 : фото. – ISSN 1029-5828
339101
  Прокопович Наталья Дагестан: безопасность гарантирована : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 80-81
339102
  Чичкина Светлана Дагестан: страна контрастов и уникальных возможностей : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 70-73 : Фото
339103
   Дагестанская АССР. – Махачкала, 1967. – 15с.
339104
   Дагестанская народная лирика. – Москва : Художественная литература, 1957. – 279 с.
339105
  Мамашева А.С. Дагестанская организация КПСС в борьбе за воспитание у труженников сельского хозяйства коммунистического отношения к труду в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Мамашева А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 25л.
339106
  Мунчаев Шамиль Мамедович Дагестанская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мунчаев Шамиль Мамедович; МГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак. – М., 1963. – 19л.
339107
  Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма / Ч.С. Юсупова. – М, 1989. – 407с.
339108
  Алеиева З.З. Дагестанская советская сатирическая литература. (Истоки и этапы развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева З.З. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
339109
  Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе ХІХ века. / Г.Г. Ханмурзаев. – Махачкала, 1987. – 79с.
339110
  Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари : (применительно к обстановочным залам этно-парка) / Е.М. Шиллинг. – Москва : Центральный музей народоведения, 1926. – 46 с.
339111
   Дагестанские лирики. – Л, 1961. – 404 с.
339112
  Гасанов М.М. Дагестанские народные пословицы, поговорки, загадки / М.М. Гасанов. – Махачкала, 1971. – 80с.
339113
   Дагестанские народные сказки. – М, 1951. – 96с.
339114
   Дагестанские народные сказки. – Москва, 1957. – 136 с.
339115
   Дагестанские народные сказки. – М, 1991. – 171с.
339116
   Дагестанские повести и рассказы. – М, 1960. – 356 с.
339117
  Канторович В.Я. Дагестанские рассказы. / В.Я. Канторович. – Махачкала, 1969. – 128с.
339118
  Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы, ХІХ - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева. – М., 1990. – 212с.
339119
  Абилов А.А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина : ист. очерк / А.А. Абилов
339120
  Вейнберг П.И. Дагестанский тур / П.И. Вейнберг. – Москва, 1984. – 89с.
339121
  Абакарова Ф.З. Дагестанский фольклор о трудовом воспитании детей / Ф.З. Абакарова. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 105 с.
339122
   Дагестанское землетресение 14 мая 1970 г.. – М, 1980. – 219с.
339123
  Шебалин Н.В. Дагестанское землетрясение. / Н.В. Шебалин. – Махачкала, 1970. – 36с.
339124
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
339125
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
339126
  Кузнецов В.А. Дагомея / В.А. Кузнецов, Н.И. Лунев. – М., 1974. – 132с.
339127
  Кормишаева Т.М. Дагомея. / Т.М. Кормишаева. – М., 1975. – 26с.
339128
  Тодаева Б.Х. Дагурский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1986. – 188 с.
339129
  Гадзінський Я. Дада мого дао // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 333-336
339130
  Букрієнко А. Дадаїзм в Японії: між футуризмом та модернізмом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 158-162


  В статті розглядається історія становлення та розвитку в японській літературі такого цікавого, складного і неоднозначного явища як дадаїзм. Висвітлюються передумови появи дадаїзму в Японії, особливості першого знайомства японців з цим літературним ...
339131
  Омельяненко С.В. Дадактические условия применения системы методов обучения (на матер. предм. естественно-математ. цикла в 608 классах) : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко С. В.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
339132
  Гущина Н.В. Дадактический материал как средство формирования нравственных представлений и понятий у младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гущина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
339133
  Касим-заде Э.А. Дадашев. Усейнов / Э.А. Касим-заде, Ю.С. Яралов. – Москва, 1951. – 132 с.
339134
  Добровольский Е.Н. Даешь автомобиль! : Документальная повесть / Е.Н. Добровольский. – Москва : Политиздат, 1971. – 128 с.
339135
  Соколов М.Н. Даешь Апокалипсис : Современное искусство Запада / М.Н. Соколов. – М., 1991. – 53с.
339136
   Даешь БАМ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 48-49 : фото
339137
  Журавлев Андрей Даешь Дирижаблестрой! : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-72 : Фото
339138
  Бикчентаев Р.А. Даешь контакт! / Р.А. Бикчентаев. – Уфа, 1981. – 136с.
339139
  Глазков М. Даешь Парнас! / М. Глазков. – Ярославль, 1965. – 80с.
339140
  Даценко С. Даєш Київ! // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 46-53


  Битва за Дніпро і Київ.
339141
  Жовтий О. Дажбог і Хорс: проблема інтерпретації та етимологізації двох дискусійних давньоукраїнських міфонімів / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 23-33
339142
  Ткачук П.І. Дажбожі заповіти : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
339143
  Нечипоренко Л. Дажбожі заповіти УкРаїни-Руси : (УкРа-РаСу) / Лад Нечипоренко. – 2-ге, виправл., вид. – Київ : С. Пантюк. – ISBN 978-966-8539-95-5
Кн. 1 : Пантеон - Слава УкРаїни-Руси ; Кн. 2 : Абетка із Дажбожих заповітів. – 2010. – 316 с. : іл. – Назва кн. на обкл. – Бібліогр.: с. 276-277
339144
  Кучерява З.О. Даждь нам днесь... / З.О. Кучерява. – К., 1992. – 61с.
339145
  Полян П.М. Дазиметрические карты В.П. Семенова-Тян-Шанского и их перспективы в информационном поле ХХI века // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 98-106 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
339146
   Даиси. – Тбилиси, 1936. – 26с.
339147
   Даісі. – К., 1938. – 24с.
339148
  Самойлов Д.С. Дай выстрадать стихотворенье... / Д.С. Самойлов. – М, 1987. – 30с.
339149
  Малєй Віктор Дай краба! : Норвегія. Спецрепортаж / Малєй Віктор, Ільченко Володимир, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 52-58 : Фото
339150
   Дай Кремлю шанс! : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 8-11 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
339151
  Федотовских М.В. Дай мне новые крылья. / М.В. Федотовских. – Пермь, 1963. – 72с.
339152
  Олійник Б. Дай нам, Боже, бути гідними великих предтеч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 6-7


  Авторська передмова до нової книжки поезій Бориса Олійника "Крик".
339153
  Головко Д.А. Дай руку однодумцю / Д.А. Головко. – К., 1966. – 27с.
339154
  Зигмонте Д.А. Дай руку утренней заре : роман / Д.А. Зигмонте. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 367с.
339155
  Идрисов К. Дай руку, друг / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1973. – 78с.
339156
  Бачинский А.Д. Дай руку, другар! / А.Д. Бачинский, М.Д. Дыхан. – Одесса, 1965. – 128с.
339157
  Примак А.Я. Дай руку, друже / А.Я. Примак. – К, 1962. – 71с.
339158
  Вільний В.М. Дай руку, товаришу : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1957. – 34 с.
339159
   Дай руку, товарищ далекий. – Симферополь, 1967. – 12 с.
339160
  Понизовский В.М. Дай руку, товарищ! / В.М. Понизовский. – М., 1972. – 280с.
339161
   Дай руку, товарищ!. – Харьков, 1981. – 215с.
339162
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 85 с.
339163
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 112с.
339164
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1945. – 94с.
339165
  Киндрук И.М. Дай характеристику / И.М. Киндрук. – К, 1982. – 107с.
339166
  Бордуляк Т.Г. Дай, Боже, здоровля корові : оповідання / Т. Бордуляк ; під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка. – У Київі (Київ) : Вид. "Українська школа" ; [Друк. б. Київської друк. спілки], 1917. – 12 с. – (Українська школа ; № 3)
339167
   Дайвинг на Филиппинах : Экзотика подводного царства. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-73 : Фото
339168
  Некрасов Андрій Дайвинг. Іграшки для китів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 18-22 : фото
339169
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ, 2000
339170
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 1. – 2001
339171
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 2. – 2001
339172
   Дайджест літніх освітніх програм // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  Відділ академічної мобільності підготував дайджест літніх програм для навчання та стажування за кордоном. Провести літо-2016 з користю можуть не тільки студенти, а й викладачі. Зокрема, докторанти можуть отримати грант на проведення наукових ...
339173
   Дайджест нормативно-правових документів у сфері євроатлантичної інтеграції України : Збірник анотацій. – Київ
Вип. 1. – 2004
339174
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1/2. – 2001
339175
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3/4. – 2001
339176
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 5/6. – 2001
339177
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 7/8. – 2001
339178
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1. – 2002
339179
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 2. – 2002
339180
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3. – 2002
339181
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 4. – 2002
339182
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
339183
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
339184
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
339185
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
339186
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
339187
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
339188
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2005
339189
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2005
339190
  Габрук О. Дайджест: податкові та неподаткові новації 2007 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49 : табл.
339191
  Ефремова С.В. Дайки в гранитоидных комплексах Центрального Казахстана / С.В. Ефремова. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
339192
  Шаталов Н.Н. Дайки и дайковые пояса как индикаторы глубинной структуры и геодинамики Украинского щита // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
339193
  Абдуллаев Х.М. Дайки и оруднение / Х. М. Абдуллаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-232
339194
  Ефремова С.В. Дайки и эндогенное оруденение / С.В. Ефремова. – М., 1983. – 224с.
339195
  Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья / Н.Н. Шаталов. – К., 1986. – 190с.
339196
  Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии / Л.Н. Индолев. – М., 1979. – 195с.
339197
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 1. Дайкові пояси : Dyke of the Ukrainian shield. Part 1. Dyke swarms / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
339198
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 2. Рудоносність дайок = Dykes of the Ukrainian shield. Part 2. Ore prensence in the dykes / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
339199
  Васько В.М. Дайкові породи басейну р.Інгулу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
339200
  Омельченко А. Дайкові породи Бехінського блоку складчастого фундаменту коростенського плутону / А. Омельченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Вивчено умови залягання та петрографічні особливості базитових дайок Бехінського блоку. Встановлено, що досліджувані базитові дайки представлені щонайменше трьома віковими групами. Найбільш древніми є дайки метадіабазів, які віднесені до осницького ...
339201
  Шаталов М.М. Дайкові породи Приазовського геоблоку Українського щита : Dykes rocks Near-Azovian geoblock of the Ukrainian Shield / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54 : fig. – Bibliogr.: 13 name
339202
  Русанов Б.И. Дайковые породы Саякского рудного района в Центральном Казахстане. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русанов Б.И.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
339203
  Арзамасцев А.А. и др. Дайковые породы Хибинского массива и его обрамления / А.А. и др. Арзамасцев. – Апатиты, 1988. – 85с.
339204
  Атакишиев З.М. Дайковый комплекс северо-западной части Севано-Карабахской зоны и его взаимоотношение с оруденением. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атакишиев З.М.; Совет Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 31л.
339205
  Азизбеков Р.Ш. Дайковый комплекс юго-западной части Мегри-Ордубанского батолита и связанное с ним оруденение : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Азизбеков Р.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 16л.
339206
  Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений / Б.М. Зубарев. – Москва : Недра, 1989. – 182с.
339207
  Сидорова М.А. Даймонион как метафора действующего и мыслящего Кто в философии Х.Арендт // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 166-174. – ISSN 0042-8744
339208
  Лізен О.М. Даймоніон, або Життя та смерть Василя Дударя / О.М. Лізен. – К., 1990. – 260с.
339209
   Дайны. – Вильнюс, 1965. – 212с.
339210
  Дерев"янко Сергій Дайте волю! : ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленій Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Річниця прийняття чинної Конституції України позначилася пожвавленням інтересу до проблеми конституційних змін. Поза риторикою політиків і засобів масової інформації щодо їх потреби, глибини та формату, привертає увагу сформульований Президентом ...
339211
  Дерев"янко С. Дайте волю! Ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленній Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47.
339212
  Котова Наталия Дайте закончить // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 112-113 : фото
339213
  Романова Н.И. Дайте кошке слово / Н.И. Романова. – М., 1992. – 253с.
339214
  Маркуша А.М. Дайте курс / А.М. Маркуша. – М, 1965. – 222с.
339215
  Воробьев-Обухов Алексей Дайте мне одно колесо : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 88-91 : Фото
339216
   Дайте мне стать свободным человеком. – М., 1984. – 207с.
339217
   Дайте нам организацию революционеров. – М., 1987. – 638с.
339218
  Юрин А. Дайте отдачу! От белорусских ученых требуют подъема экономики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 2


  В ноябре текущего года должна быть принята программа реформирования белорусской науки. Для ее окончательной подготовки у руководителей научной сферы и правительства осталось три месяца. Таков основной итог совещания, которое провел президент Белоруссии ...
339219
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
339220
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
339221
  Давыдов И. Дайте ракету! / И. Давыдов. – Свердловск, 1969. – 108с.
339222
  Клименко В.Р. Дайте слово! / В.Р. Клименко, И.Д. Мачнев. – Краснодар, 1981. – 64с.
339223
  Плахтін І.О. Дайте тільки розвернутися / І.О. Плахтін. – Київ, 1946. – 33 с.
339224
  Горбачев Н.А. Дайте точку опоры. Ударная сила : Романы / Н.А. Горбачев. – Москва : Воениздат, 1973. – 592с.
339225
  Сергиенко Т. Дайте трудное дело / Т. Сергиенко. – Грозный, 1970. – 81с.
339226
   Дакаики. – М., 1977. – 168с.
339227
  Станев Стефан Даки Йорданов : Биобиблиография / Станев Стефан; Българска АН; Центральна б-ка. – София : Българската АН, 1986. – 160с. – (Биобиблиографии на български учени)
339228
  Колосовская Ю.К. Дакия в период кризиса III века н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Колосовская Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
339229
  Бугрий А.И. Дакльные модели с мандельстамовской аналитичностью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бугрий А. И.; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – К., 1972. – 14л.
339230
  Штатских А. Дактилография Гершмана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-93.
339231
   Дактилоскопическая экспертиза. – Красноярск, 1990. – 412с.
339232
  Давыдов Г.П. Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Г.П.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1952. – 15л.
339233
  Гутарєва О. Дактилоскопічна інформація: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 142-145.
339234
  Данилевський Г.І. Дактилоскопія / Г.І. Данилевський. – К, 1934. – 47с.
339235
  Кравченко Алексей Дактиль Саддама // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670
339236
  Гейндл Р. Дактолоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений / Р. Гейндл. – М., 1927. – 332с.
339237
  Ридле Габриэле Далай-лама = Добрый человек из Лхасы : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 90-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
339238
  Шаталова А. Далее - везде. Немецких ученых познакомят с коллегами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Мы неоднократно рассказывали своим читателям о деятельности Германского дома науки и инноваций - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) (см., например, “Поиск” №48, 2011). Уже целый год DWIH в Москве возглавляет руководитель ...
339239
  Шрайбман И.И. Далее... / И.И. Шрайбман. – М., 1988. – 526с.
339240
  Інанішвілі Р. Далека біла вершина / Р. Інанішвілі. – Київ, 1980. – 192с.
339241
  Логвин Ю.Г. Далека веселка : новели / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 163 с.
339242
  Подворняк М. Далека дорога : Спогади / Михайло Подворняк. – Торонто, Чікаго : Дорога правди, 1963. – 334 с. : іл.
339243
  Лондон Д. Далека країна / Д. Лондон. – К, 1926. – 64с.
339244
  Лагарс Ж.-Л. Далека країна / Ж.-Л. Лагарс; Пер. з франц.: Д.Лазорка та Д.Тодорюка. – Київ : Юніверс, 2003. – 144 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-92-9
339245
  Чирков Б. Далека країна близьких друзів / Б. Чирков. – К., 1959. – 120с.
339246
  Задорожний Олексій Далека країна Чилі : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-43 : Фото
339247
  Аллилуева С.И. Далека музыка / С.И. Аллилуева. – Москва, 1992. – 288с.
339248
  Михеев М.П. Далека от солнца / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1969. – 104с.
339249
  Шевченко Оксана Далека ціль // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-111. – ISSN 0130-5212
339250
  Герасимов И.А. Далекая Вега / И.А. Герасимов. – М., 1965. – 230с.
339251
  Черненко В.А. Далекая звезда / В.А. Черненко. – Пермь, 1962. – 159с.
339252
  Айбек Далекая звезда моя : стихи и поэмы / Айбек. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1974. – 290, [2] c.
339253
  Успенский В.Д. Далекая и желанная. / В.Д. Успенский. – М, 1975. – 78с.
339254
  Куракин П.Г. Далекая юность. Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1969. – 208с.
339255
  Куракин П.Г. Далекая юность.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1959. – 288с.
339256
  Афіногенов О.Н. Далеке / О.Н. Афіногенов. – Київ, 1955. – 72с.
339257
  Нагібін Ю.М. Далеке і близьке. / Ю.М. Нагібін. – К., 1968. – 324с.
339258
  Чендей І.М. Далеке плавання : повість / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1989. – 136 с. : іл.
339259
  Калишкин А.А. Далекие - бизкие / А.А. Калишкин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1969. – 61 с.
339260
  Малыгин В.М. Далекие берега. Очерки о Чукотке. / В.М. Малыгин. – М.-Л., 1950. – 76с.
339261
  Павлов М.Я. Далекие берега: повесть / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1977. – 159с.
339262
  Мелкумов М.А. Далекие близкие годы / М.А. Мелкумов, К. Ярматов. – Ташкент, 1977. – 317с.
339263
  Кольчугин М.П. Далекие весны / М.П. Кольчугин. – Тула, 1967. – 159с.
339264
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1972. – 240с.
339265
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – М., 1980. – 299с.
339266
  Бирзе М. Далекие годы, близкие годы / М. Бирзе. – Москва : Советский писатель, 1988. – 382 с.
339267
  Паустовский К.Г. Далекие годы. Беспокойная юность : Повести / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1987. – 510с.
339268
  Тищенко Яков Васильевич Далекие годы: Повесть / Тищенко Яков Васильевич. – Львов : Каменяр, 1978. – 251с.
339269
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1972. – 157с.
339270
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемеров, 1979. – 400с.
339271
  Кондрашев Г.Ф. Далекие грозные годы / Г.Ф. Кондрашев. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 94с.
339272
  Коляструк Н.Д. Далекие друзья / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1952. – 122с.
339273
   Далекие журавли. – М., 1980. – 344с.
339274
  Малькевич Е.М. Далекие зарницы : повести о любви и верности / Е.М. Малькевич. – Москва, 1972. – 351с.
339275
  Клдиашвили С. Далекие зарницы. / С. Клдиашвили. – М, 1969. – 302с.
339276
  Шукшин В.М. Далекие зимние вечера / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1978. – 80с.
339277
   Далекие и близкие. – М., 1978. – 306с.
339278
  Гвердцители Г.Е. Далекие и близкие / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1983. – 294с.
339279
  Калиновский Г.М. Далекие Колодцы / Г.М. Калиновский. – Ташкент : Гос. изд-во художественной литературы, 1957. – 368 с.
339280
  Коул А. Далекие королевства / А. Коул, К. Банч. – М, 1996. – 460с.
339281
  Гончар О. Далекие костры : Повести, рассказы / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382с. – ISBN 5-265-00852-7
339282
  Файнберг А.А. Далекие мосты / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1978. – 86с.
339283
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1960. – 125с.
339284
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 119 с.
339285
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – Ростов н/Д, 1947. – 310с.
339286
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – М, 1958. – 277с.
339287
  Аксенов Л.А. Далекие острова Вест-Индии / Л.А. Аксенов, А.С. Фетисов. – Москва : Мысль, 1984. – 95с
339288
  Бановани Далекие призраки / Бановани. – Тбилиси, 1970. – 364с.
339289
  Савельев В.С. Далекие причалы / В.С. Савельев. – М., 1964. – 88с.
339290
  Тряпша В.В. Далекие пьесы. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1972. – 47с.
339291
  ЧАусов Далекие рейсы. / ЧАусов. – Иркутск, 1959. – 404с.
339292
  Уткин Н.К. Далекие сопки. / Н.К. Уткин. – Саранск, 1965. – 218с.
339293
  Волкодаев П.И. Далекие сполохи / П.И. Волкодаев. – Минск, 1981. – 191с.
339294
  Кравченко И.Г. Далекие стаи / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1973. – 126с.
339295
  Беус А.А. Далекие хребты Кордильер / А.А. Беус. – Москва : Мысль, 1976. – 141с
339296
  Смышляев Ю.М. Далекие, далекие костры / Ю.М. Смышляев. – Фрунзе, 1979. – 46с.
339297
  Сизоненко О.О. Далекий Бейкуш : роман / О.О. Сизоненко. – Київ : Український письменник, 1992. – 400 с.
339298
  Скрынников Р. Далекий век : Исторические повести / Р. Скрынников. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 636с. – ISBN 5-289-00421-1
339299
  Скрынников Р.Г. Далекий век: Иван Грозный. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Л., 1989. – 635с.
339300
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос / В.Б. Лавринайтис. – Иркутск, 1966. – 94с.
339301
  Колисниченко А.И. Далекий голос кукушки. / А.И. Колисниченко. – М., 1975. – 253с.
339302
  Лавринайтис В.Б. Далекий голос. Приемщица / В.Б. Лавринайтис. – Чита, 1958. – 20с.
339303
  Радин В.Н. Далекий гость : повести / В.Н. Радин; пер. с мордов.- мокша Л.Ханбекова. – Москва : Современник, 1978. – 236 с.
339304
  Валеев Р.Ш. Далекий дом / Р.Ш. Валеев. – Челябинск, 1972. – 207с.
339305
  Петльований В. Далекий друг / В. Петльований. – Київ, 1957. – 319 с.
339306
  Лідін В.Г. Далекий друг / В.Г. Лідін. – К., 1966. – 391с.
339307
  Зайцев А.С. Далекий и Близкий Таиланд // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 2 (643). – С. 50-52. – ISSN 0321-5075
339308
  Панічев Р. Далекий і близький Занзібар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 25 (449), 24-30.06.2016 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Африка - це не тільки величезний материк, а й острови довкола нього. Занзібар, як і решта Чорного континенту, є результатом перетину різних культур, торговельних шляхів і цивілізацій.
339309
   Далекий і близький Шевченко = Узакъ ве якъын Шевченко. – Сімферополь : Книговидавн. фірма "Журнал "ДОЛЯ", 1999. – 224с. : іл. – На обкл. назва частково парал. укр., кримськотатар. — Текст укр., кримськотатар. – ISBN 966-95494-9-3
339310
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Ленинград, 1949. – 420с.
339311
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1954. – 343с.
339312
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Москва, 1969. – 743с.
339313
  Задорнов Н.П. Далекий край / Н.П. Задорнов. – Хабаровск, 1988. – 572с.
339314
  Задорнов Н.П. Далекий край. К океану / Н.П. Задорнов. – Чкалов : Чкаловское книжное издательство, 1955. – 524с.
339315
  Островская Н.А. Далекий маршрут. Стихи / Н.А. Островская. – Петрозаводск, 1961. – 79с.
339316
  Штюренберг Михаэль Далекий мир берберов : Марокко / Штюренберг Михаэль, Ферухи Надя // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 44-66. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
339317
  Михайловская И.И. Далекий остров / И.И. Михайловская. – М, 1965. – 99с.
339318
  Стефак В.Ф. Далекий птах : оповідання / В.Ф. Стефак. – Київ, 1973. – 96 с.
339319
  Мавджуда Далекий путь к свету / Мавджуда. – Москва, 1974. – 79 с.
339320
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва, 1961. – 247с.
339321
  Вала К. Далекий сад / К. Вала. – Москва : Художественная литература, 1966. – 247с.
339322
  Ваншенкин К.Я. Далекий свет / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 496с.
339323
  Никитин Ю.А. Далекий светлый терем / Ю.А. Никитин. – М, 1985. – 255с.
339324
  Журба Г. Далекий світ = El mundo lejano : автобіогр. розповідь / Галина Журба. – Буенос-Айрес : Перемога, 1955. – 352, [2] с.
339325
  Журба Галина Далекий світ : Автобіографічна розповідь / Журба Галина. – New York : Kots, 1955. – 372с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1955
339326
  Янович Б. Далекий Схід Леонтія Татарчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30-31 жовтня (№ 197/198). – С. 12


  Волинський художник працював разом зі Стусом.
339327
  Собко В.Н. Далекий фронт : Повесть / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Л. Шапиро. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 195 с.
339328
  Свистунов И.И. Далекий, далекий путь на Берлин. / И.И. Свистунов. – М., 1969. – 156с.
339329
  Сальников П.Г. Далеким днем / П.Г. Сальников. – Воронеж, 1981. – 302с.
339330
  Будаков В.В. Далеким недавним днем / В.В. Будаков. – Воронеж, 1972. – 224с.
339331
  Яворська О. Далеких зір омріяні висоти... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 4 (810). – С. 21-26. – ISSN 0868-4790
339332
  Собко В.М. Далекі вікна : Драма на 2 дії, 7 картин / В.М. Собко. – Київ : Мистецтво, 1968. – 84 с. – (Б-чка худ. самодіяльності ; № 8)
339333
  Гончар О.Т. Далекі вогнища : Нові твори / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 285с.
339334
  Гай А.І. Далекі гарнізони : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Анатолій Гай ; худож. Петро Ткаченко. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 2015. – 312, [4] с. – ISBN 978-966-01-0448-8
339335
  Сизоненко О. Далекі гудки : оповідання, повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 256 с.
339336
  Чумак В.Г. Далекі дзвони печалі : Художньо-документальний роман / В.Г. Чумак. – Ужгород : Патент, 1999. – 264с. – ISBN 966-7242-68-4
339337
   Далекі зірниці : Українська література першої половини 20 ст.: Навчальний посібник. – Київ : Грамота, 2001. – 479с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-95893-8-Х
339338
  Варненська М. Далекі зорі. / М. Варненська. – Київ, 1971. – 116с.
339339
  Паустовський К.Г. Далекі літа / К.Г. Паустовський. – Київ, 1983. – 264 с.
339340
  Рильський М.Т. Далекі небосхили / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 118 с.
339341
  Тосенко Ю.О. Далекі обрії : повість / Ю.О. Тосенко. – Київ, 1968. – 190 с.
339342
  Боднарчук І. Далекі обрії / І. Боднарчук. – Торонто, 1968. – 54 с.
339343
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 437 с.
339344
  Малишко А.С. Далекі орбіти : Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1965. – 351 с.
339345
  Григурко І.С. Далекі села : роман / І.С. Григурко. – Київ, 1977. – 228 с.
339346
  Григурко І.С. Далекі села : роман / І.С. Григурко. – Київ, 1978. – 287 с.
339347
  Яцків М.Ю. Далекі шляхи : нариси і новелі / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом "Всесвіт. б-ки" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1917. – 98 с. : портр. – Бібліогp.: Поазбучний спис твоpів М. Яцкова (1900-1917) / Зладив І. Калинович: с. 89-98. – (Всесвітня бібліотека ; № 9/10 ; Сер. українських письменників № 1)
339348
  Авдеев В.Ф. Далеко-далеко : повести и рассказы / В.Ф. Авдеев ; [предисл. С. Васильева]. – Москва : Худож. лит., 1966. – 470 с. : ил.
339349
  Ероховец А.С. Далеко-далеко от фронта / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1974. – 116с.
339350
  Чьосичь Д. Далеко jе сунце : роман / Добрица Чьосичь. – 21 изд. – Београд : Просвета, 1976. – 386 с.
339351
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Москва, 1984. – 448 с.
339352
  Залата Л.Д. Далеко в Арденнах. Пламя в степи : роман,повесть / Л.Д. Залата. – Москва : Советский писатель, 1980. – 472 с.
339353
  Чекуолис А.Ю. Далеко в Баренцевом море : рассказы : пер. с литов. / А.Ю. Чекуолис. – Москва : Советский писатель, 1961. – 206 с. : ил.
339354
  Литвинцев Данил Далеко в горах : Путешествие // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 210-226 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
339355
  Липинская К.А. Далеко в заснеженной Сибири... Рассказ коммунистки. / К.А. Липинская. – 3-е изд., доп. – Красноярск, 1974. – 167с.
339356
  Тогисбаев Бек Далеко в степи : Повести / Тогисбаев Бек. – Алм-Аты : Жизушы, 1989. – 352 с.
339357
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1962. – 431с.
339358
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 608с.
339359
  Таурин Ф.Н. Далеко в стране Иркутской / Ф.Н. Таурин. – М., 1986. – 733с.
339360
  Зверев А.В. Далеко в стране Иркутской / А.В. Зверев. – Иркутск, 1987. – 302с.
339361
  Клоков В. Далеко від Батьківщини : Українці в антифашистській боротьбі народів Європи (1941-1945 роки) / В. Клоков, А. Кудрицький, І. Бречак. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1968. – 158 с.
339362
  Шейнін Л.Р. Далеко від Батьківщини / Л.Р. Шейнін. – К, 1969. – 85с.
339363
  Башкірова О. Далеко від вулиці пекарів : проза: уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 232-247
339364
  Ажаєв В.М. Далеко від Москви / В.М. Ажаєв. – Київ, 1955. – 552с.
339365
  Осин Д.Д. Далеко во все стороны / Д.Д. Осин. – М, 1966. – 64с.
339366
  Козлович А.Н. Далеко впереди / А.Н. Козлович. – Минск, 1981. – 303с.
339367
  Кулешов А.А. Далеко до океана : поэма / А.А. Кулешов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 160 с.
339368
  Шулікін Д. Далеко до Таллінна? // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 25 червня (№ 26)


  Всеохоплююча інтернетизація шкіл, ставка на високі технології, реформування вищої освіти і навіть учительські страйки... Все це про найменшу балтійську країну - Естонію!
339369
   Далеко за линией фронта : Документальные очерки о разведчиках. – Москва : Воениздат, 1988. – 367с.
339370
  Лазебников А. Далеко за Угрюм-рекой / А. Лазебников. – М., 1970. – 223с.
339371
  Лесничий С.П. Далеко за фронтом / С.П. Лесничий. – Минск, 1972. – 206с.
339372
  Отрешко М.А. Далеко и близко / М.А. Отрешко. – Кишинев, 1961. – 108с.
339373
  Кассиль Л. Далеко и близко, высоко и низко / Л. Кассиль. – М., 1971. – 272с.
339374
  Джонстон Д. Далеко ли до Вавилона? ; Старая шутка / Д. Джонстон. – М., 1983. – 303с.
339375
  Легкий З.М. Далеко ли до Геракловых столбов / З.М. Легкий. – Москва, 1990. – 477 с.
339376
  Перфильева А.В. Далеко ли до Сайгатки? / А.В. Перфильева. – М., 1972. – 240с.
339377
  Ракша И.Е. Далеко ли до Чукотки? / И.Е. Ракша. – М, 1979. – 344с.
339378
  Филиппова Татьяна Далеко ли от Москвы до Кондопоги? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 8. – С. 1. – ISSN 1727-4893
339379
   Далеко ль, кума, ходила?. – Москва, 1990. – 156с.
339380
  Симонов К. Далеко на Востоке : Халкин-гельские записи / Константин Симонов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 112с.
339381
  Коваленков А.А. Далеко на Севере / А.А. Коваленков. – М, 1941. – 46с.
339382
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : повесть / Юрий Герман ; [обл. худ. В.Н. Ланцети]. – Ленинград : Изд. ЦК ВЛКСМ Молодая гвардия, 1943. – 151 с.
339383
  Герман Ю.П. Далеко на Севере : Повести / Ю.П. Герман. – Москва : Воениздат, 1972. – 294с.
339384
  Мора В. Далеко на юг от Берингова пролива / В. Мора. – М., 1968. – 94с.
339385
  Сорока П. Далеко не особисте Віталія Коротича // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 10
339386
  Драбкина А.В. Далеко от апреля / А.В. Драбкина. – Л, 1971. – 271с.
339387
  Тростянский В.С. Далеко от войны / В.С. Тростянский. – М, 1980. – 127с.
339388
  Нагибин Ю.М. Далеко от войны. / Ю.М. Нагибин. – М., 1964. – 117с.
339389
   Далеко от дома. – Москва : Московский рабочий, 1963. – 271 с.
339390
   Далеко от Ленинграда. – Л, 1985. – 263с.
339391
   Далеко от линии фронта. – Харьков, 1977. – 247с.
339392
  Костенецкая М.Г. Далеко от Мексиканского залива : рассказы и повесть / М.Г. Костенецкая. – М., 1984. – 320с.
339393
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1949. – 672с.
339394
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – изд. перераб. и доп. – Москва : Советский писатель, 1952. – 763с.
339395
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1957. – 716с.
339396
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы / В.Н. Ажаев. – Москва, 1978. – 703с.
339397
  Ажаев В.Н. Далеко от Москвы : роман в 3 кн. / Василий Ажаев. – Москва : Современник, 1985. – 701 с. – (Серия книг о коммунистах "Сыновья века")
339398
  Горчаков Овидий Далеко по ту сторону фронта / Горчаков Овидий. – Москва : Советский писатель, 1973. – 343 с.
339399
  Ледков В.Н. Далеко Сэрне моя живет : сборник стихов / В.Н. Ледков, А.И. Пичков : Архангельское кн. изд-во, 1961. – 67 с.
339400
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 280 с.
339401
  Залата Л.Д. Далеко, в Арденнах : роман / Л.Д. Залата. – Київ : Дніпро, 1977. – 411 с.
339402
  Пегов Н.И. Далекое-близкое. / Н.И. Пегов. – М, 1982. – 223с.
339403
  Мампория О.А. Далекое - ближе / О.А. Мампория. – М., 1959. – 152с.
339404
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Ленинград, 1936. – 83с.
339405
  Афиногенов А.Н. Далекое / А.Н. Афиногенов. – Москва, 1955. – 80с.
339406
  Зайцев Б.К. Далекое / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 511с.
339407
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 3-е изд. – М.-Л., 1949. – 555с.
339408
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 4-е изд. – М., 1953. – 520с.
339409
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 5-е изд. – М., 1960. – 510с.
339410
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 6-е изд. – М., 1961. – 510с.
339411
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 7-е изд. – Москва, 1964. – 512 с.
339412
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 8-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 518с.
339413
  Репин И.Е. Далекое близкое / И.Е. Репин. – 9-е изд. – Л., 1986. – 488с.
339414
  Безруков Л.М. Далекое детство / Л.М. Безруков. – Горький, 1989. – 189с.
339415
  Сабинина Л.Н. Далекое зарево / Л.Н. Сабинина. – М, 1979. – 398с.
339416
  Милявский А.И. Далекое зимнее небо. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1981. – 256с.
339417
   Далекое и близкое. – Оренбург, 1976. – 34с.
339418
  Медведков В.А. Далекое и близкое / В.А. Медведков. – Йошкар-Ола, 1981. – 176с.
339419
  Климов И.Ф. Далекое и близкое / И.Ф. Климов. – Минск, 1987. – 334с.
339420
  Чеплевский Владимир Далекое и близкое : ( воспоминания об артисте театра и кино О.И.Борисове и не только о нем) / Чеплевский Владимир. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 488с. – ISBN 966-7276-86-4
339421
  Нагибин Ю.М. Далекое и близкое. / Ю.М. Нагибин. – М., 1965. – 335с.
339422
  Скатов Н.Н. Далекое и близкое: лит.-критич. очерки. / Н.Н. Скатов. – М., 1981. – 352с.
339423
  Ремпель Л.И. Далекое и близкое: Страницы жизни, быта, строит. дела, ремесла и искусства Старой Бухары / Л.И. Ремпель. – Ташкент, 1982. – 301с.
339424
   Далекое прошлое Молдавии. – Кишинев, 1969. – 232с.
339425
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья / А.П. Окладников. – Владивосток, 1959. – 292с.
339426
  Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья / А.П. Окладников, А.П. Деревянко. – Владивосток, 1973. – 440с.
339427
  Платонов С.Ф. Далекое прошлое Пушкинского уголка : исторический очерк / С.Ф. Платонов. – Ленинград : Издание автора, 1927. – 62 с. : 3 л. ил., факс. – (Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР)
339428
  Александров-Липкинг Далекое прошлое соловьиного края / Александров-Липкинг. – Воронеж, 1971. – 159с.
339429
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 52с.
339430
  Замесов В.Ф. Далекое рядом / В.Ф. Замесов. – Харьков, 1983. – 51с.
339431
  Домогацких М. Далекое созвездие / М. Домогацких. – Воронеж, 1967. – 208с.
339432
  Филиппов А.П. Далекое эхо / А.П. Филиппов. – Уфа, 1978. – 101с.
339433
  Таманов С.И. Далекое эхо / С.И. Таманов. – Тула, 1982. – 56с.
339434
  Зотов Н.И. Далекое эхо / Н.И. Зотов. – Одесса, 1985. – 189с.
339435
  Деркач Г.Г. Далекое эхо / Г.Г. Деркач. – Хабаровск, 1989. – 79с.
339436
  Корольков Ю.М. Далекое, не забытое... / Ю.М. Корольков. – М, 1975. – 271с.
339437
   Далекому другу. – М, 1989. – 361с.
339438
  Липовецький С. Далекосхідна місія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 22 (498), 2-8.06.2017 р. – С. 38-39. – ISSN 1996-1561


  Вісімдесят років тому члени ОУН за підтримки японського уряду розбудували українське життя на Далекому Сході й планували створення "Зеленої України".
339439
  Микитенко О. Далекосхідна трудова епопея українців // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 20


  Маловідомі сторінки з нашої української минувшини.
339440
  Пехів Володимир Далекосхідний вектор зовнішньої політики ОУН напередодні Другої світової війни // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 6. – С. 38-40
339441
  Сухов А. Далекосхідний велетень. / А. Сухов. – Х, 1928. – 117с.
339442
  Чумак В.Г. Далеч віків прозираючи... / В.Г. Чумак. – К,, 1985. – 49с.
339443
  Рогов В.Я. Далече от берегов Невы...: заметки о пребывании А.С.Пушкина в Екатеринославле в 1820 г. / В.Я. Рогов. – Днепропетровск, 1984. – 103с.
339444
  Богач Г.Ф. Далече северной столицы : о творчестве Пушкина в Молдавии / Г.Ф. Богач. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 191 с.
339445
  Пушкин А.С. Далече северной столицы... / А.С. Пушкин ; [сост. и предисл. Г. Богача]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 79 с. : ил. ; 12,5х8. – Миниатюрное издание
339446
  Кралевски С. Далечини / С. Кралевски. – София, 1965. – 110с.
339447
  Брюсов В. Дали / В. Брюсов. – М., 1922. – 88с.
339448
  Маргарян А.А. Дали : стихи / А.А. Маргарян; пер. с арм. С.Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 87 с.
339449
  Кутов Н.Н. Дали / Н.Н. Кутов. – Л., 1974. – 119с.
339450
  Суховский В.Н. Дали долинные / В.Н. Суховский. – Москва, 1989. – 125с.
339451
  Михайлов Константин Дали заповедной Теберды : заповедники // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 174-181 : Фото
339452
  Байрамов Б. Дали лазурные : роман / Б. Байрамов. – Баку : Детюниздат, 1995. – 199 с.
339453
   Дали отчие, неоглядные. – М, 1980. – 448с.
339454
   Дали отчие, неоглядные. – М
3. – 1980. – 303с.
339455
   Дали отчие, неоглядные : художественно-публицистический сборник. – Москва : Советская Россия, 1986. – 331 с.
339456
  Голиков И.К. Дали прошедшего / И.К. Голиков. – Воронеж, 1971. – 269с.
339457
  Ковалев В. Дали родные / В. Ковалев. – М, 1958. – 73с.
339458
  Кісь Р. Далі веслувати супроти течії // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 4-13


  Сумління науковців-гуманітаріїв та нова духовна колонізація України.
339459
  Клименко М.Д. Далі голубині : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 72 с.
339460
  Вірта М.Є. Далі неозорі / М.Є. Вірта. – Київ, 1962. – 100с.
339461
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли : повісті / А.М. Тютюнник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 331 с.
339462
  Тютюнник А.М. Далі польоту стріли : повісті / А.М. Тютюнник. – Київ : Дніпро, 1990. – 268 с.
339463
   Далівський університет 1920-2010 : Східноукраїнський національний уніерситет імені Володимира Даля. – Луганськ : Логос Україна, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-1581-12-7
339464
  Фрейденберг М.М. Далматинский город и его сельская округа в XIII - XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Фрейденберг М.М.; АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. – Москва, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
339465
   Далматинское настроение : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 16-20 : Фото
339466
  Копилов С.А. Далматський гуманіст про польсько-турецьку війну 1620 - 1621 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 71-83. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
339467
  Сірук М. Даля! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 3


  Президент Литви Даля Грибаускайте стала лідером симпатій серед українців.
339468
  Трусов Ю.С. Даль : повесть / Ю.С. Трусов. – Киев : Радянський письменник, 1975. – 164с.
339469
  Крылов Р.А. Даль голубая / Р.А. Крылов. – Краснодар, 1965. – 95с.
339470
  Кобилецький Ю.С. Даль махне крилом / Ю.С. Кобилецький. – К., 1985. – 158с.
339471
  Кириенко О. Даль моде. Если ли бкдкщее в нашем государстве у модного иностранного института гражданской конфискации? // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 31 января (№ 5). – С. 24-25. – ISSN 1563-6755
339472
  Катанов В.М. Даль моих полей / В.М. Катанов. – М., 1980. – 96с.
339473
   Даль моя, океанская : репертуарный сборник для флотской художественной самодеятельности. – Москва : Военное издательство
Вып. 3. – 1978. – 331 с.
339474
  Дуйсенбиев А. Даль неоглядная / А. Дуйсенбиев. – Алма-Ата, 1978. – 152с.
339475
  Мережников Н.Я. Даль окликает: Кн. стихов. / Н.Я. Мережников. – М., 1980. – 95с.
339476
  Малохаткин И.И. Даль открыта. Стихи / И.И. Малохаткин. – Москва, 1974. – 110с.
339477
  Рябухин Б.К. Даль отчего света / Б.К. Рябухин. – М., 1986. – 63с.
339478
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 112с.
339479
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 31с.
339480
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1977. – 117с.
339481
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – Л, 1981. – 160с.
339482
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 112с.
339483
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 335с.
339484
  Исаев Е.А. Даль памяти / Е.А. Исаев. – М, 1984. – 191с.
339485
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – М., 1978. – 272с.
339486
  Прокушев Ю.Л. Даль памяти народной / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1983. – 272 с.
339487
  Хадкевич Т.К. Даль полевая : роман / Т.К. Хадкевич. – Москва : Советский писатель, 1961. – 470 с.
339488
  Кашпуров И.В. Даль полынная / И.В. Кашпуров. – М., 1980. – 110с.
339489
  Иванов Б.Е. Даль свободного романа / Б.Е. Иванов. – М., 1959. – 716с.
339490
  Жалсараев Д. Даль степная : стихи / Д. Жалсараев; пер. с бурят. М.Светловой. – Москва : Советский писатель, 1959. – 116 с.
339491
  Костяков И.М. Даль степная / И.М. Костяков. – Красноярск, 1960. – 29с.
339492
  Малыгин В.М. Даль степная. Повесть. / В.М. Малыгин. – Оренбург, 1958. – 187с.
339493
  Порудоминский В.И. Даль. (1801-1872 гг.) / В.И. Порудоминский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 384 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 17(505))
339494
  Гирилович Н.П. Дальва - сестра Хатыни / Н.П. Гирилович. – 2-е изд. доп. – Минск, 1981. – 142с.
339495
   Дальверзинтепе - кушанский город на юге Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 238с.
339496
  Осипов И.З. Дальдние дороги / И.З. Осипов. – М, 1957. – 158с.
339497
  Рагимов А.Т. Дальенейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства Дагестана в период развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Рагимов А.Т.; МВ и ССО РСФСР.Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1979. – 24л.
339498
  Дальневосточная Дальневосточная гвардия пятилетки / Дальневосточная, гвардия пятилетки. – Хабаровск, 1972. – 311с.
339499
  Авдеева А Н. Дальневосточная народная республика (1920-1922 гг.) / Н.А. Авдеева ; под ред. д-ра ист. наук П.И. Кабанова. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1957. – 64 с. : ил. – (К 40-летию Советской власти)
339500
  Жигалов Б.С. Дальневосточная политика Англии в 1917-1922 гг. / Б.С. Жигалов. – Томск, 1981. – 175с.
339501
  Григорцевич С.С. Дальневосточная политика империалистических держав в 1906-1965 гг. / С.С. Григорцевич. – Томск, 1965. – 603с.
339502
  Добров А. Дальневосточная политика США в период русско-японской войны / А. Добров. – М, 1952. – 396с.
339503
  Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой войны / Р.М. Бродский. – Москва, 1968. – 244с.
339504
  Арбузов И.С. Дальневосточная прописка / И.С. Арбузов. – Владивосток, 1971. – 63с.
339505
  Персиц А М. Дальневосточная республика и Китай. Роль ДРВ в борьбе советской власти с Китаем в 1920-1922 гг / А М. Персиц, . – М, 1962. – 304с.
339506
  Фетисова Л.Е. Дальневосточная частушка и некоторые проблемы истории и поэтики жанра : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.09 / Фетисова Л.Е. ; АН УССР , Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – Киев, 1982. – 28 с.
339507
  Коробеев А.И. Дальневосточная школа уголовного права и криминологии: история и современность / А.И. Коробеев, В.А. Номоконов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 135-147. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
339508
   Дальневосточная юность. – Хабаровск, 1978. – 336с.
339509
  Горлач Л.Н. Дальневосточное кольцо / Л.Н. Горлач, С.В. Тельнюк. – К, 1978. – 232с.
339510
  Петренко С.А. Дальневосточное морское пароходство в начальный период коммунистического строительства в СССР ( 959 - 1965 гг. ) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / С.А. Петренко ; Акад. наук СССР, Сибир. отд., Дальневосточ. филиал им. акад. В.Л. Комарова. – Владивосток, 1969. – 20, [2] л. – Библиогр.: 11 назв.
339511
  Цыпкин С. Дальневосточные большевики на путях к Октябрю. / С. Цыпкин. – Хабаровск, 1934. – 172с.
339512
  Сушков Б.А. Дальневосточные моря и побережья. / Б.А. Сушков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Владивосток, 1972. – 96с.
339513
   Дальневосточные партийные организации в борьбе за осуществление постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 мая 1970 г.. – Владивосток, 1977. – 143с.
339514
  Лидин Г В. Дальневосточные повести / Г В. Лидин, . – Хабаровск, 1954. – 424с.
339515
  Можаев Б.А. Дальневосточные повести / Можаев Б.А. – Москва : Советский писатель, 1970. – 384 с. : портр.
339516
  Винник Ю.М. Дальневосточные проблемыв в американо-индийских отношениях /1950-1953 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: / Винник Ю.М.; Моск. гос. ин-т международ. отношений. – М., 1961. – 19л.
339517
  Диковский С.В. Дальневосточные рассказы / С.В. Диковский. – М., 1947. – 247с.
339518
  Омаров М.О. Дальневосточные растительноядные рыбы в условиях Дагестана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Омаров М.О. ; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Баку, 1970. – 20 с.
339519
   Дальневосточный Босфор для стран ШОС // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 57-58
339520
  Асташин Н.А. Дальневосточный вектор венгерской внешней политики : XX век // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 0132-1366
339521
  Архипов Н.Б. Дальневосточный край / Н.Б. Архипов. – 2-е перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1929. – 158 с. + 1 карта. – (Экономическая география СССР по районам / Под ред. Вольфа М.Б., Мебуса Г.А.)
339522
  Кабузан В.М. Дальневосточный край в 17 - начале 20 вв. / В.М. Кабузан. – М., 1985. – 260с.
339523
  Стимсон Г.Л. Дальневосточный кризис / Г.Л. Стимсон. – М., 1938. – 196с.
339524
   Дальневосточный очаг военной опасности : в помощь пропагандисту и агитатору. – Саратов : Саратовское краевое изд., 1936. – 132 с.
339525
  Цой В.А. Дальневосточный регион в условиях реализации проекта присоединения транскорейской железной дороги к Транссибирской железнодорожной магистрали // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 67-70. – ISSN 2074-6040


  Автор статьи анализирует условия, необходимые для функционирования объема экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. При этом наблюдаются структурные преобразования, минимизация участия ...
339526
  Зайцев Ю.М. Дальневосточный след // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 (617). – С. 50-55. – ISSN 0321-0626


  Историография стран Северо-Восточной Азии о роли СССР в победе над Японией. К 66-летию окончания Второй мировой войны.
339527
   Дальневосточный университет. – Владивосток, 1973. – 114с.
339528
   Дальневосточный филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР в 1969 году. – Владивосток : [б. и.], 1970. – 40 с.
339529
  Петренко В.М. Дальневосточный фронт накануне и в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 20-25. – ISSN 0321-0626
339530
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1961. – 116с.
339531
   Дальневосточный художественный музей. – Л, 1966. – 94с.
339532
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Москва, 1949. – 70с.
339533
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1949. – 192с.
339534
  Бажов П.П. Дальнее - близкое / П.П. Бажов. – Свердловск, 1989. – 378с.
339535
   Дальнее поле. – Смоленск, 1958. – 259с.
339536
  Шлионский А.Г. Дальнее распространение радиоволн в ионосфере / А.Г. Шлионский. – Москва : Наука, 1979. – 152с.
339537
  Каюмов Р.К. Дальнейшая демократизация местных Советов депутатов трудящихся в период развернутого строительства коммунизма в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Каюмов Р.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1962. – 17л.
339538
  Шишкин Вячеслав Павлович Дальнейшая разработка и реализация прямого метода эластопотенциала для расчета упругих элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Шишкин Вячеслав Павлович; Моск. инженерно-строительный ин-т им. В.В.Куйбышева. – М., 1979. – 18л.
339539
   Дальнейшее возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве. – К, 1976. – 315с.
339540
  Рыбалкин А.А. Дальнейшее обострение противоречий капиталистической системы / А.А. Рыбалкин. – Киев, 1956. – 15с.
339541
   Дальнейшее повышение активности коммунистов в свете рашений XXIV съезда КПСС. – Новосибирск, 1973. – 241с.
339542
  Иванов С.И. Дальнейшее повышение боеспособности первичных партийных организаций предприятий промышленности в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванов С.И.; ЛГУ им А.А.Жданова. – Л,, 1973. – 18л.
339543
  Таран Е.П. Дальнейшее повышение роли и демократизация деятельности Советов депутатов трудящихся (1954-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Таран Е.П. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – Москва, 1965. – 18 с.
339544
  Култышев С.С. Дальнейшее повышение уровня партийно-организационной и идейно-воспитательной работы в период послевоенной сталинской пятилетки (1946-1950 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Култышев С.С.; Акад. общественных наук ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
339545
  Павко А.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблакистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
339546
  Павко Анатолий Иванович Дальнейшее развитие В.И.Лениным левоблокистской тактики и борьба против ее меньшевистских извращений (1907-1914 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павко Анатолий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 225л. – Бібліогр.:л.196-225
339547
  Девяткина И.И. Дальнейшее развитие В.И.Лениным теории и программы партии по национальному вопросу / И.И. Девяткина. – Киев, 1967. – 32с.
339548
  Зарницкий Б.В. Дальнейшее развитие В.И.Лениным учения о партии нового типа (1903-1912 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Зарницкий Б.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – Москва, 1971. – 22 с.
339549
  Мазюк Г. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии в свете решений XXIV съезда КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мазюк Г.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 22л.
339550
  Жиляков Н.М. Дальнейшее развитие внутрипартийной демократии на основе Устава КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Жиляков Н. М.; МГУ, ИПКП маркс. ленин. – М., 1955. – 16л.
339551
   Дальнейшее развитие движения за коммунистический труд и соревнования за украинский час - верный путь неуклонного повышения производительности труда : Тезисы докладов и сообщений на научно-теоретической конференции, 25-26 апреля 1964 года. – Луганск, 1964. – 96с.
339552
  Каминскас В.А. Дальнейшее развитие и применение уточненных методов теории атома : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Каминскас В.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 8л.
339553
  Ахмедов А.П. Дальнейшее развитие и укрепление семейных отношений в период строительства коммунизма. (По материалам АзССР). : Автореф... канд. философ.наук: / Ахмедов А.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 18л.
339554
  Курбатова Э.В. Дальнейшее развитие иформативности метода Короткова. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Курбатова Э. В.; Кубан.гос.мед. ин-т. им Красной Армии. – Краснодар, 1978. – 17л.
339555
  Серлин Э.М. Дальнейшее развитие Коммунистической партией Советского Союза экономических форм союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серлин Э.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1962. – 16л.
339556
  Чейпеш Э.П. Дальнейшее развитие культурной революции в Венгерской Народной Республике и углубление советско-венгерского культурного сотрудничества (1962-1975 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чейпеш Э.П.; Ужгород. гос. ун-т. МВ и ССО УССР. – Ужгород, 1978. – 24л.
339557
  Бяков В.Ф. Дальнейшее развитие ленинской теории социалистической революции в материалах международного совещания коммунистической и рабочих партий / В.Ф. Бяков. – Київ, 1970. – 27с.
339558
  Иванов Л.А. Дальнейшее развитие общественных начал в деятельности профсоюзов Узбекистана в условиях коммунистического строительства (1959-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Иванов Л.А.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 30л.
339559
  Завиновский М.Л. Дальнейшее развитие революции / М.Л. Завиновский. – Киев, 1962. – 26с.
339560
  Демченко М.П. Дальнейшее развитие специализации и кооперирования в промышленности СССР / М.П. Демченко, Н Е. Сластенко. – М., 1960. – 52с.
339561
  Адрианова В.И. Дальнейшее развитие теории и практики пролетарского интернационализма в деятельности КПСС (1956-1962 гг.) / Адрианова В.И. – Саратов, 1962. – 48 с.
339562
  Землянников А.Б. Дальнейшее сближение наций в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Землянников А.Б.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
339563
  Джавадов Г.А. Дальнейшее совершенствование и постепенное преобразование социалистических производственных отношений в коммунистические. / Г.А. Джавадов. – М, 1963. – 2с.
339564
  Ванев Георги Станев Дальнейшее совершенствование организационно-партийной работы БКП с учетом творческого использования опыта КПСС : Автореф... Канд.истнаук: 07.00.01 / Ванев Г.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1976. – 24л.
339565
   Дальнейшее углубление кризиса международных валютных отношений капиталистических стран. – М, 1977. – 328с.
339566
  Бабинцева А.А. Дальнейшее украпление единства партийных рядов в период между XVII и XVIII съездами Коммунистической партии Советского Союза : Автореф... канд.ист.наук: / Бабинцева А.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1955. – 16л.
339567
  Токаренко Я.П. Дальнейшее укрепление дружбы украинского и русского народов в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945 годов) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Токаренко Я.П. ; Мин. культуры СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
339568
  Коровин А.М. Дальнейшее укрепление заводских партийных организаций и соврешенствование их внутрипартийной работы в период между 22 и 23 създами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: / Коровин А.М.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 27л.
339569
  Рузимуратов А. Дальнейшее укрепление и развитие дружбы, сотрудничества и взаимопомощи народов Узбекистана с народами братских республик (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Рузимуратов А.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1969. – 26л.
339570
  Шиков Р.С. Дальнейшее укрепление и расширение связи партии с массами (1956-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шиков Р.С. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1966. – 16л.
339571
  Гурбанов С.М. Дальнейшее укрепление и роль морально-политического единства советского общества в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гурбанов С.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
339572
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович;. – К., 1987. – 238л. – Бібліогр.:л.192-238
339573
  Калиновский Валерий Степанович Дальнейшее укрепление первичных партийных организаций на основе принципа демократического централизма (1976-1980 гг.) (на материалах парторганизаций промышленных предприятий Украины) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Калиновский Валерий Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 25 с.
339574
  Бурчак Ф.Г. Дальнейшее укрепление правовой основы государственной и общественной жизни / Ф.Г. Бурчак. – К., 1987. – 47с.
339575
  Данилова А.П. Дальнейшее укрепление связей Коммунистической партии с массами - решающее условие успешного выполнения пятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Данилова А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
339576
  Кулиев Дж.С. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства - важнейшее условие успешного строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Кулиев Дж.С.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
339577
  Ковалевский Б.П. Дальнейшее укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период коммунистического строительства 1959-1970 гг. : Автореф... доктор ист.наук: 571 / Ковалевский Б.П.; АН УССР. Ин-тут истории. – К., 1971. – 69л. – Бібліогр.:с.68-69
339578
  Петрович Н.Г. Дальнейшее улучшение условий труда рпбочих каменноугольной промышленности Донбасса (на материалах шахт Донбасса) : Дис... канд. экон.наук: / Петрович Н. Г.; КГУ им. Т. Шевченко, каф. полит. экон. – К., 1956. – 253л.
339579
  Душечкин А.И. Дальнейшие исследования о биологическом поглощении фосфорной кислоты в почве / А.И. Душечкин. – Петроград : Типогр. Альтшулера, 1914. – 34с. – (Труды сети опытных полей Всероссийского об-ва сахарозаводчиков ; Сообщение 31)
339580
  Караваев В.А. Дальнейшие наблюдения над видами рода ANTENNOPHORUS = Weitere beobachtungen uber Arten der Gattung : Оттиск из ХХ т. Записок Киевск.Общества Естествоиспытателей / В.А. Караваев. – Киев : Тип.Имераторского Университета Св.Владимира, 1906. – 22с.
339581
  Сомадева Дальнейшие похождения царевича Нараваханадаттіі... / Сомадева. – М, 1976. – 446с.
339582
  Авраменко И.К. Дальние берега : стихи / И.К. Авраменко. – Ленинград : Советский писатель, 1955. – 156 с.
339583
  Соколов-Микитов Дальние берега / Соколов-Микитов. – М., 1975. – 576с.
339584
  Романов А.В. Дальние берега / А.В. Романов. – М., 1978. – 280с.
339585
  Божаткин М.И. Дальние берега / М.И. Божаткин. – Киев, 1982. – 256с.
339586
   Дальние берега : Портреты писателей эмиграции: мемуары. – Москва : Республика, 1994. – 383с. – ISBN 5-250-02304-6
339587
  Никонов Н.Г. Дальние берега. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1980. – 543с.
339588
  Жумаканов Ж. Дальние березы : рассказы и были / Ж. Жумаканов. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 197 с.
339589
  Гусев А. Дальние горизонты / А. Гусев. – Москва : Современник, 1983. – 62 с.
339590
  Парве Р.Л. Дальние дороги : избр. стихи / Р.Л. Парве; пер. с эсттон. – Таллин : Эстгосиздат, 1956. – 100 с.
339591
  Цыбенко М. Дальние дороги / М. Цыбенко. – Алма-Ата, 1956. – 87с.
339592
  Балтрунас А. Дальние дороги : роман / А. Балтрунас. – Москва : Советский писатель, 1961. – 419 с.
339593
  Упит А.М. Дальние дороги : рассказы / А.М. Упит. – Рига : Детгиз, 1968. – 221 с. – (школьная библиотека)
339594
  Можаев Б.А. Дальние дороги / Можаев Б.А. – Москва : Советская Россия, 1970. – 224 с.
339595
  Кузнецов А.А. Дальние дороги / А.А. Кузнецов. – М., 1985. – 191с.
339596
  Аджиев А.М. Дальние дороги песни / А.М. Аджиев. – Махачкала, 1977. – 101с.
339597
  Тростянский В.С. Дальние дороги, дальние... / В.С. Тростянский. – Минск, 1981. – 80с.
339598
  Шемшелевич Л.В. Дальние дороги. / Л.В. Шемшелевич. – Ростов -на-Дону, 1948. – 95с.
339599
  Гольский Е. Дальние дороги. / Е. Гольский. – Кишинев, 1955. – 111с.
339600
  Пасько С.Д. Дальние дороги. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1963. – 381с.
339601
  Годер Г.И. Дальние историко-турстические походы. / Г.И. Годер, Н.А. Куперман. – М, 1957. – 123с.
339602
   Дальние края : Повести и рассказы вьетнамских писателей [ Для среднего шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : илл.
339603
  Краминов Д.Ф. Дальние края, близкие соседи / Д.Ф. Краминов. – М., 1979. – 224с.
339604
  Райнис Я. Дальние отзвуки синего вечера : стихи / Я. Райнис. – Рига : Лиесма, 1973. – 182 с.
339605
  Толстов Ю.Г. Дальние передачи электической энергии постоянного тока / Ю.Г. Толстов. – М., 1954. – 32с.
339606
  Каракулин К. Дальние плавания на яхтах / К. Каракулин. – М., 1955. – 92с.
339607
  Антонов С.П. Дальние поезда / С.П. Антонов. – Москва, 1951. – 64с.
339608
  Кравцов А.ф. Дальние поезда / А.ф. Кравцов. – Х., 1961. – 123с.
339609
  Сланов Г. Дальние просторы. / Г. Сланов. – Алма-Ата, 1949. – 178с.
339610
  Успенский В.Д. Дальние рейсы. / В.Д. Успенский. – М, 1969. – 255с.
339611
  Юрьев З.Ю. Дальние родственники : Фантастическая повесть / З.Ю. Юрьев. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 302с.
339612
  Кугультинов Д.Н. Дальние сигнал : сказки и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1969. – 215 с.
339613
  Изюмский Б.В. Дальние снега / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1990. – 397с.
339614
  Лисаковский И.Н. Дальние соседи / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1968. – 136с.
339615
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1937. – 104 с.
339616
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1948. – 104с.
339617
  Гайдар А.П. Дальние страны / А.П. Гайдар. – Ижевск, 1956. – 104с.
339618
  Полянский А.Ф. Дальние цели: записки воен. кор. / А.Ф. Полянский. – М., 1977. – 191с.
339619
  Веников В.А. Дальние электропередачи / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1960. – 312с.
339620
  Прудников М.С. Дальний билет / М.С. Прудников. – М., 1983. – 315с.
339621
  Боровиков Г.Ф. Дальний ветер / Г.Ф. Боровиков. – М, 1966. – 200с.
339622
   Дальний Восток. – М, 1961. – 258с.
339623
  Никольская В.В. Дальний Восток : Очерк природы, южной половины Дальнего Востока / В.В. Никольская. – Москва : Географгиз, 1962. – 215с.
339624
   Дальний Восток. – Москва : Мысль, 1964. – 120с.
339625
   Дальний Восток : Экономико-географическая характеристика. – Москва : Мысль, 1966. – 495 с.
339626
   Дальний Восток. – М, 1974. – 164с.
339627
   Дальний Восток. – Москва, 1989. – 280с.
339628
  Якимов А.Т. Дальний Восток в огне борьбы с интервентами и белогвардейцами (1920 - 1922) / А.Т. Якимов. – М, 1979. – 120с.
339629
  Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства / В.С. Флеров. – Томск
1. – 1973. – 492с.
339630
   Дальний Восток в поэзии современников. – Дальневост., 1990. – 682с.
339631
  Самарин Г. Дальний Восток ждет переселенцев / Г. Самарин, В. Антонович. – М., 1940. – 112с.
339632
   Дальний Восток за 40 лет Советской власти. – Комсомольск-на-Амуре, 1958. – 554с.
339633
   Дальний Восток и берега морей, омывающих территорию СССР. – Москва : Наука, 1982. – 277 с.
339634
  Кузнецова О.Н. Дальний Восток и развитие русско-французских отношений в 1902-1905 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-47. – ISSN 0042-8779
339635
   Дальний Восток и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1980. – 151с.
339636
  Жуков Е.М. Дальний Восток после первой мировой войны / Е.М. Жуков. – Москва, 1951. – 24с.
339637
  Бляхер Л.Е. Дальний Восток России в режиме консервации: между "глобальной экономикой" и "государственной опекой" / Л.Е. Бляхер, Л.А. Васильева // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 2 (53). – С. 60-71
339638
  Шиндялова И.П. Дальний Восток России в системе взаимодействия со старанами АТР: социально-демографический аспект : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 65-66. – ISSN 0016-7207
339639
  Гладышев А.Н. Дальний Восток сегодня, завтра / А.Н. Гладышев. – М, 1987. – 37с.
339640
  Дьяконов Ф.В. Дальний Восток: компелксное развитие / Ф.В. Дьяконов. – Москва : Знание, 1988. – 46 с . – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 10 ; Науки о Земле)
339641
   Дальний Восток: Корея = 10 стран, которые покорили нас, когда мы покоряли мир : Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 72-79 : Фото
339642
  Чичканов В.П. Дальний Восток: стратегия экономического развития / В.П. Чичканов. – М., 1988. – 247с.
339643
   Дальний Восток: Физико-географическая характеристика. – Москва : АН СССР, 1961. – 438с.
339644
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1950. – 128с.
339645
  Гудзенко С.П. Дальний гарнизон / С.П. Гудзенко. – М, 1984. – 159с.
339646
  Шумаков Н.Ф. Дальний гром / Н.Ф. Шумаков. – М, 1978. – 175с.
339647
  Зайцев Б.К. Дальний край / Б.К. Зайцев. – М., 1990. – 669с.
339648
   Дальний перелет. Пора в путь-дорогу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 11 (176). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
339649
  Фарбер А.М. Дальний поезд. / А.М. Фарбер. – Ростов н/Д, 1960. – 104с.
339650
  Парнов Е.И. Дальний поиск / Е.И. Парнов. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 255 с.
339651
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 9-10. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-114-7
339652
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 8. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-113-9
339653
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5-6. 2006. – Москва : Метагалактика, 2006. – 288с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-108-2
339654
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 11-12. 2006. – Москва, 2006. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2006. – ISBN 5-85141-116-3
339655
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-122-8
339656
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-064-7
339657
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 352с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 956-5-85141-123-6
339658
   Дальний Поиск. – Москва : Метагалактика, 2007. – 336с. – (Приключения, фантастика ; 3, 2007 ; Дальний поиск). – ISBN 5-85141-125-2
339659
   Дальний Поиск : Литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 5. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 5-85141-119-8
339660
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 6. 2007. – Москва : Метагалактика, 2007. – 320 с. – ISBN 956-85141-110-8
339661
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 1. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 320с. – На титул. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2008. – ISBN 956-85141-037-X
339662
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 4-6. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 384 с. – На тит. листе: Журнал "Приключения, фантастика", 2007. – ISBN 5-85141-073-6. – ISSN 0869-2726
339663
   Дальний Поиск : литературно-художественный журнал "Приключения, фантастика" 2-3. 2008 / гл. ред. Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2008. – 368 с. – ISBN 5-85141-069-8
339664
  Хузангай П. Дальний полет : стихи и поэма / П. Хузангай; пер. с чуваш. – Москва : Советская Россия, 1972. – 158 с.
339665
   Дальний полет. – Москва, 1972. – 302с.
339666
  Савостин Н.С. Дальний полустанок. / Н.С. Савостин. – Чита, 1956. – 63с.
339667
  Уайт Р. Дальний порядок в твердых телах : пер.с англ. / Р. Уайт, Т. Джебелл. – Москва : Мир, 1982. – 447с.
339668
  Вологин А.М. Дальний поход / А.М. Вологин. – Москва, 1988. – 286с.
339669
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – М.-Л., 1964. – 71с.
339670
  Сотников С.К. Дальний прием телевидения / С.К. Сотников. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 87с.
339671
  Анисимов Ф В. Дальний прием телевидиния / Ф В. Анисимов. – Москва, 1956. – 96 с.
339672
  Черемисин Б.П. Дальний прицел. / Б.П. Черемисин. – Нальчик, 1968. – 100с.
339673
  Наровчатов С.С. Дальний путь. Стихи и поэмы. / С.С. Наровчатов. – М., 1973. – 327с.
339674
  Федосеев Семен Дальний ракетный удар : Арсенал / Федосеев Семен, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 136-142 : Фото
339675
  Беркут А.Н. Дальний рейс / А.Н. Беркут. – Краснодар, 1966. – 144с.
339676
  Неверов И.М. Дальний рейс. / И.М. Неверов. – Одесса, 1963. – 124с.
339677
  Попов В.Н. Дальний рейс. / В.Н. Попов. – Барнаул, 1971. – 312с.
339678
  Митницкий Л.Д. Дальний родственник. / Л.Д. Митницкий. – М., 1952. – 64с.
339679
  Преловский А.В. Дальний свет / А.В. Преловский. – М., 1970. – 128 с.
339680
  Кряквин Е.Е. Дальний свет / Е.Е. Кряквин. – М., 1978. – 303с.
339681
  Назаров Р.В. Дальний свет / Р.В. Назаров. – Л., 1981. – 384с.
339682
  Лобанцев Ю.Л. Дальний свет. / Ю.Л. Лобанцев. – Свердловск, 1981. – 79с.
339683
  Поздняков Н.А. Дальний свет. / Н.А. Поздняков. – М, 1986. – 125с.
339684
  Халемский Н.А. Дальний свет: Повести, рассказы / Н.А. Халемский. – К, 1985. – 320с.
339685
  Крылов А.И. Дальними маршрутами. / А.И. Крылов. – М., 1969. – 216с.
339686
  Ялымаров А. Дальними тропами. / А. Ялымаров. – Майкоп, 1958. – 92с.
339687
  Ляшенко В.Г. Дальних лет поезда / В.Г. Ляшенко. – Тула, 1974. – 47с.
339688
  Дорошко П.О. Дальні заграви / П.О. Дорошко. – Київ ; Харків, 1945. – 79 с.
339689
  Дорошко П.О. Дальні подорожі / П.О. Дорошко. – Київ, 1954. – 198 с.
339690
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – Москва-Ленин, 1950. – 64 с.
339691
  Гладков К.А. Дальновидение / К.А. Гладков. – 3-е изд. – М., 1952. – 64с.
339692
  Гладков К.А. Дальновидение и его применение / К.А. Гладков. – М., 1954. – 96с.
339693
  Руссиян А.А. Дальнодействующее взаимодействие сверхдислокаций в упорядоченных сплавах со сверхструктурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Руссиян А.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1980. – 18 с.
339694
   Дальное тропосферное распространение ультракоротких радиоволн. – Москва, 1965. – 416с.
339695
  Мартынов Н.И. Дальнозоркость / Н.И. Мартынов. – М, 1972. – 88с.
339696
  Галкин С.З. Дальнозоркость. / С.З. Галкин. – М., 1968. – 527с.
339697
  Березкин В. Дальность видимости как объект метеорологических наблюдений / В. Березкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 97с.
339698
  Усенко П.М. Дальня вгинається путь / П.М. Усенко. – Київ, 1977. – 191 с.
339699
  Голованівський С.О. Дальня луна : драма / С.О. Голованівський. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 71 с.
339700
  Кратт И.Ф. Дальняя бухта / И.Ф. Кратт. – Л., 1945. – 236с.
339701
  Марченко А.Т. Дальняя гроза / А.Т. Марченко. – М, 1987. – 303с.
339702
  Магалиф Ю.М. Дальняя дистанция / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1988. – 253с.
339703
  Лавренев Б.А. Дальняя дорога / Б.А. Лавренев. – М.-Л., 1946. – 139с.
339704
  Борисов К.Ф. Дальняя дорога / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1957. – 190с.
339705
  Арбузов А.Н. Дальняя дорога / А.Н. Арбузов. – Москва, 1958. – 123с.
339706
  Кожемякин В.И. Дальняя дорога / В.И. Кожемякин. – М., 1977. – 79с.
339707
  Толконюк И.А. Дальняя дорога / И.А. Толконюк. – М., 1981. – 95с.
339708
  Дудин М.А. Дальняя дорога / М.А. Дудин. – Москва : Современник, 1982. – 424с. – (Библиотека поэзии Россия)
339709
  Тупицын Ю. Дальняя дорога : роман / Ю. Тупицын. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. – 319 с.
339710
  Цветнов А.. Дальняя дорога / А. Цветнов. – Горький, 1985. – 253с.
339711
  Еловских В.И. Дальняя дорога / В.И. Еловских. – Москва, 1987. – 262с.
339712
  Атаров Н.С. Дальняя дорога : лит. портрет В.Овечкина / Н.С. Атаров. – Москва, 1977. – 167с.
339713
  Финнов М.П. Дальняя дорога Антона Чехова / М.П. Финнов. – М, 1991. – 238с.
339714
  Катерли Е.И. Дальняя дорога. / Е.И. Катерли. – Л, 1955. – 458с.
339715
  Праскунин М.В. Дальняя дорога. / М.В. Праскунин. – М., 1958. – 72с.
339716
  Семынин П.А. Дальняя дорога: стихотворения / П.А. Семынин. – Москва, 1977. – 95с.
339717
  Коржиков В.Т. Дальняя земля.Стихи. / В.Т. Коржиков. – М., 1961. – 64с.
339718
  Ганина М.А. Дальняя поездка / М.А. Ганина. – М., 1975. – 387с.
339719
  Сиротин С.М. Дальняя пристань : повесть, рассказ / Сергей Сиротин // На взлетной полосе : рассказы / В.И. Ваганов. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. – С. 226-305. – ISBN 5-7688-0260-6
339720
  Герасимова В.А. Дальняя родственница / В.А. Герасимова. – М., 1934. – 63с.
339721
  Дракохруст А.А. Дальняя связь / А.А. Дракохруст. – Минск, 1983. – 335с.
339722
   Дальняя тропосферная радиосвязь. – Москва, 1968. – 248 с.
339723
  Давыденко Ю.И. Дальняя тропосферная связь / Ю.И. Давыденко. – Москва, 1968. – 21с.
339724
  Григорьев Ал Дальняя экстраполяция признаков дешифрирования четвертичных отложений. (На примере равнинных территорий областей древнего оледенения лесной и лесостепной зоны) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Григорьев Ал ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 20 с.
339725
   Дальняя электропередача 400 кв.. – М, 1957. – 32с.
339726
   Дальревком. – Хабаровск, 1949. – 148с.
339727
   Дальревком. – Хабаровск, 1957. – 286с.
339728
  Мухин В.Н. Дальтоград / В.Н. Мухин. – М., 1980. – 63с.
339729
  Рудольф С. Дальтоник: Роман. / С. Рудольф. – М., 1982. – 366с.
339730
  Дьюи Э. Дальтонский лабораторный план / Эвелина Дьюти ; Эвелина Дьюи; пер. с англ. Р. Ландсберг; предисл. Н.К.Крупской. – Москва : Новая Москва, 1923. – 153 с. – (Библиотека "Вестника просвещения" / под ред. И.М. Диомидова, Л.Д. Синицкого)
339731
  Петляков П.А. Дальша діяльність припиняється / П.А. Петляков. – Львів, 1987. – 129с.
339732
  Антоненко В.Г. Дальша інтернаціоналізація духовного життя радянського народу / В.Г. Антоненко, О.Є. Маноха. – Київ : Т-во "Знання", 1980. – 48с. – (Т-во "Знання" ; № 2 ; Сер. 4 : Теорія і практика наукового комунізму)
339733
  Михеев В. Дальше - без заветов-2 // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 57-65. – ISSN 0131-2227


  Китай: смена модели модернизации.
339734
  Михеев В Дальше - без заветов / В Михеев, С. Луконин, Ю. Сафронова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 12. – С. 69-78. – ISSN 0131-2227


  Китай - смена модели модернизации.
339735
   Дальше действовать будем мы. Модный приговор : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 26-27 : Фото
339736
  Вдовиченко Г.Г. Дальше зміцнення взаємозв"язку марксистсько- ленінської філософії та природознавства - основа вирішення проблеми з"єднання науки з виробництвом // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
339737
  Токаренко Я.П. Дальше зміцнення дружби українського і російського народів в ході Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. : Дис... канд. історич.наук: / Токаренко Я.П.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1954. – 283, XIVл. – Бібліогр.:л.І-XIV
339738
   Дальше піднесення народного добробуту : Про рішення 5-ї сесії Верховної Ради УРСР 5-го скликання. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 64 с.
339739
  Просецкий Э.П. Дальше пойдешь один / Э.П. Просецкий. – М., 1987. – 309с.
339740
  Петрович Н.Г. Дальше поліпшення умов праці робітників кам"яновугільної промисловості Донбасу / Н.Г. Петрович. – Київ, 1957. – 63с.
339741
  Мурашин Г.А. Дальше розширення і поглиблення соціалістичної демократії / Г.А. Мурашин. – К., 1978. – 56с.
339742
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – М., 1989. – 303с.
339743
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Рига, 1990. – 125с.
339744
  Шатров М.Ф. Дальше... дальше... дальше! / М.Ф. Шатров. – Рига, 1990. – 126с.
339745
  Король М.С. Дальший розвиток колгоспного ладу і відносин власності / М.С. Король. – К, 1961. – 68с.
339746
  Чухно А.А. Дальший розвиток системи економічного стимулювання в промисловості / А.А. Чухно. – К, 1966. – 54с.
339747
  Дудина Ирина Дама Британской империи, которая родилась в Москве // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып .8. – С. 20-27


  Суламіф Михайлівна Мессерер (1908 — 2004, Лондон) — російска балерина і балетний педагог
339748
  Резанова Н. Дама Брузена // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С.82-102. – ISSN 1728-8568
339749
  Жапризо С. Дама в очках и с ружьем в автомобиле : Ловушка для золушки. Убийство в спальном вагоне. Романы / Себастьян Жапризо. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 1995. – 431с. – ISBN 5-7707-6395-7
339750
   Дама из Амстердама // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 10. – С. 6-13.
339751
  Сименон Ж. Дама из Байе / Жорж Сименон ; [пер. И. Можейко]. – Москва : Система, 1990. – 62 с. – В изд. также: Когда наступает полночь / Вит Мастерсон
339752
  Кальдерон П. Дама невидимка / П. Кальдерон. – Москва ; Ленинград, 1946. – 159 с.
339753
  Тарасюк Г.Т. Дама останнього лицаря : Новели. Оповідання / Галина Тарасюк. – Чернівці : Місто, 2004. – 216с. – ISBN 966-8341-18-Х
339754
  Дойль А.К. Дама под вуалью / А.К. Дойль. – М., 1991. – 348с.
339755
  Дюма А. Дама с камелиями / А. Дюма. – 116 с.
339756
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями / А. (сын) Дюма. – Тбилиси, 1959. – 200с.
339757
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями / А. (сын) Дюма. – Л., 1991. – 191,1с.
339758
  Дюма А. (сын) Дама с камелиями : Роман / А. (сын) Дюма. – Київ : Вік, 1991. – 190с. – ISBN 5-7707-1387-9
339759
  Донцова Д. Дама с коготками / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 320с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-002921-7
339760
  Нариньян С.Д. Дама с Нарциссом / С.Д. Нариньян. – М., 1951. – 48с.
339761
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М.Л., 1948. – 42с.
339762
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1961. – 23с.
339763
  Чехов А.П. Дама с собачкой / А.П. Чехов. – М, 1978. – 280с.
339764
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : для говорящих на английском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1975. – 200с.
339765
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1976. – 264с.
339766
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения для говорящих на французском языке / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1976. – 240с.
339767
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1977. – 239с.
339768
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 256с.
339769
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – М, 1978. – 224с.
339770
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения с комментарием на финском языке и словарем / А.П. Чехов. – Москва : Русский язык, 1978. – 232с.
339771
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Для говорящих на английско языке / А.П. Чехов. – 3-е изд. – М, 1981. – с.
339772
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы : Книга для чтения с комментарием на французском языке и словарем / А.П. Чехов. – 2-е изд. – Москва : Русский язык, 1982. – 247с.
339773
  Чехов А.П. Дама с собачкой и другие рассказы / А.П. Чехов. – 2-е изд. – М, 1987. – 243с.
339774
  Тамер З. Дамаск пожарищ / З. Тамер. – М, 1977. – 134с.
339775
  Кубатьян Григорий Дамаск. Город мастеров : Профессии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 30-35 : Фото. – ISSN 1029-5828
339776
  Волгин О.И. Дамасский булат / О.И. Волгин. – Москва, 1988. – 95с.
339777
  Пермяк Е.А. Даматова Фартуната / Е.А. Пермяк. – М., 1977. – 48с.
339778
  Мир-Хайдоаров Дамба / Мир-Хайдоаров. – М., 1984. – 272с.
339779
  Оганджанов И. Дамба : проза: рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 2 (1042). – С. 107-112. – ISSN 0130-7673
339780
  Бат-Очир Дамдины Сухэ-Батор / Бат-Очир, Д. Дашжамц. – Москва, 1971. – 136с.
339781
   Дамдины Сухэ-Батор : Библиогр. указ. – Москва, 1976. – 159с.
339782
   Даме Груев (1871-1906). – Битола, 1981. – 276с.
339783
  Груев Д. Даме Груев во македонското националоослободително движенье : тркалезна маса по повод 80-годишнината од загинуваньето (Битола - Демир Хисар, 9 и 10 ноември 1986) / Д. Груев. – Скопjе : Напредок, 1989. – 191, [3] с.
339784
  Леус В. Дами запрошують кавалерів : повість, оповідання / В. Леус. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного управління по пресі, 1993. – 105 с.
339785
  Хан-Магомедова Дамиан Херст: дерзкий новатор или ловкий мистификатор? // Обсерватория культуры : Журнал-обозрение / Российская государственная библиотека. Информкультура. – Москва, 2006. – № 4. – С. 56-61. – ISSN 0206-5231
339786
  Здравковски Ц. Дамка. / Ц. Здравковски. – Скопіе, 1968. – 132с.
339787
   Дамміт (Dummett) Майкл Ентоні Ердлі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 729-731. – ISBN 966-316-069-1
339788
  Буркацька Г.Є. Дамо 100 і 420 / Г.Є. Буркацька. – К., 1957. – 32с.
339789
   Дамоклів меч : Антична новела. – Київ : Дніпро, 1984. – 285с. – (Вершини світового письменства ; Т..49)
339790
  Чумак О.Р. Дамоклів меч : повісті / О.Р. Чумак. – Київ : Молодь, 1986. – 152 с.
339791
  Гусєв В.І. Дамоклів меч / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
339792
  Пагіря О. Дамоклів меч демократії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 17/18 (285/286). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  У Швейцарії вже понад 100 років діє унікальна система прийняття політичних рішень через референдум.
339793
  Ревич Юрий Дамоклово море : место события // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 60-66 : Фото
339794
  Столыпин П.А. Дамские речи / П.А. Столыпин. – М, 1990. – 63с.
339795
  Грекова И. Дамский мастер : Избранное / И. Грекова. – Москва : Текст. – (Классика ХХ века). – ISBN 5-7516-0124-6
Кафедра. Дамский мастер. "Скрипка Ротшильда". За проходной. – 1998. – 351с.
339796
  Филина О. Дамский негодник // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 19 (5097). – С. 21-23. – ISSN 0131-0097
339797
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Москва, 1955. – 463с.
339798
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – М., 1959. – 478с.
339799
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – М., 1983. – 416с.
339800
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – Нальчик, 1987. – 558с.
339801
  Золя Э. Дамское счастье / Э. Золя. – К., 1993. – 367с.
339802
  Литвинова А.В. Дамы убивают кавалеров : Роман / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО, 2002. – 416 с. – (Русский стиль). – ISBN 5-669-00512-9
339803
   Дан приказ ему на запад. – М, 1968. – 542с.
339804
  Уральский Л.В. Дан приказ ему... / Л.В. Уральский. – Ужгород, 1967. – 93с.
339805
  Кавалер В.М. Дан приказ ему... / В.М. Кавалер. – Донецк, 1974. – 192с.
339806
  Пляченко П.Ф. Дан приказ... / П.Ф. Пляченко. – М., 1984. – 271с.
339807
  Герасимчук Д.К. Дана / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1967. – 70 с.
339808
  Ильин В.А. Дана Ивану голова... / В.А. Ильин. – М., 1966. – 191с.
339809
  Юровская О.Ф. Дана мне радость / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1977. – 64с.
339810
  Пивовар С.Ф. Данайці / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 81. – ISBN 966-642-073-2
339811
  Луговской В.А. Дангера / В.А. Луговской, 1935. – 38с.
339812
  Нванкво Нкем Данда. / Нванкво Нкем. – Москва, 1973. – 159 с.
339813
  Корнєєв Віктор Данець - російський мореплавець і першовідкривач (До 325-річчя з дня народження Вітуса Беринга) // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-49 : Карта, фото. – Бібліогр.: 6 назв
339814
  Габриелян Вазген Аршалуйсович Даниел Варужан : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Габриелян Вазген Аршалуйсович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 50л.
339815
  Козлова Ю. Даниель Бьязини: "Девять лет любви с Роми Шнайдер" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 11. – С. 318-336. – ISSN 1726-6084
339816
  Фролов Ю. Даниель Дефо - метеоролог // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-88. – ISSN 0028-1263


  Английский писатель Даниель Дефо (1661-1731) известен нам как классик литературы, автор бессмертных приключений Робинзона Крузо, "Всеобщей истории пиратства", "Дневника чумного года" (всего более 500 книг, памфлетов и статей). Но англичане чтят его и ...
339817
  Аникст А.А. Даниель Дефо / А.А. Аникст. – Москва, 1957. – 136с.
339818
  Нерсесова М.А. Даниель Дефо. (К трехсотлетию со дня рождения). / М.А. Нерсесова. – М., 1960. – 40с.
339819
  Винниченко Т. Даниель Дефо: Жизнь и необычные удивительные приключения // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 9 (85). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
339820
  Шаповал В.Н. Даниил Андреев: опыт постижения невыразимого // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 217-225. – ISSN 2077-8309
339821
  Григорьян А.Т. Даниил Бернулли / А.Т. Григорьян, Б.Д. Ковалев. – Москва, 1981. – 313с.
339822
  Клчинский Э.И. Даниил Владимирович Лебедев - историк и библиограф ботаники / Э.И. Клчинский, А.А. Федотова // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 9. – С. 962-978. – ISSN 0006-8136
339823
  Югов А.К. Даниил Галицкий / А.К. Югов. – М, 1944. – 56с.
339824
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / А.Ф. Хижняк. – Москва : Советский писатель, 1956. – 562 с.
339825
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / А.Ф. Хижняк. – Москва : Художественная литература, 1964. – 607 с.
339826
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий : роман / Антон Хижняк ; авт.пер. с укр. И.Ф. Карабутенко. – Москва : Военное издательство, 1979. – 576 с.
339827
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1989. – 558 с.
339828
  Хижняк А.Ф. Даниил Галицкий / А.Ф. Хижняк. – Москва, 1991. – 559 с.
339829
  Майоров А.В. Даниил Галицкий и Фридрих Воинственный: русско-австрийские отношения в середине XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 32-52. – ISSN 0042-8779
339830
  Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири / М.Г. Новлянская. – Ленинград : Наука, 1970. – 184с.
339831
  Войтинская О.С. Даниил Гранин / О.С. Войтинская. – Москва : Советский писатель, 1966. – 192 с.
339832
  Плоткин Л.А. Даниил Гранин / Л.А. Плоткин. – Л. : Советский писатель, 1975. – 246 с.
339833
  Гайдай И.Н. Даниил Исидорович Антонович народный артист СССР / И.Н. Гайдай. – К., 1960. – 44с.
339834
  Глебов Н.А. Даниил Кайгородов / Н.А. Глебов. – Челябинск, 1961. – 156с.
339835
  Билай В.И. Даниил Кириллович Заболотный / В.И. Билай. – Киев : Наукова думка, 1987. – 126 с.
339836
  Пицык Н.Е. Даниил Кириллович Заболотный / Н.Е. Пицык. – М, 1988. – 301с.
339837
  Стражеско Н. Даниил Кириллович Заболотный. Воспоминания // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 378-380. – ISBN 5-7707-1061-6
339838
  Момонт С В. Даниил Лукич Мордовцев : Очерк жизни и творчества / С В. Момонт, . – Ростов -на-Дону, 1978. – 125 с.
339839
  Быков О.Н. Даниил Михайлович Проэктор (1917-1999) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 3. – С. 211-229. – ISSN 0130-3864


  Портрет історика, члена-корр. РАН
339840
  Ляховицкий Е.А. Даниил Натанович Альшиц: краткое обозрение научных достижений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 62-67. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
339841
   Даниил Сагал. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – Москва, 1966. – 16с.
339842
  Федоренко Т.А. Даниил Самойлович Самойлович - "величайший благодетель человечества" // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 10 (114). – С. 2-6


  Основатель эпидемиологии в Росийской империи и первого в Украине научного медицинского товарищества.
339843
  Серков Ф.Н. Даниил Семенович Воронцов (1886-1965) / Ф.Н. Серков. – К., 1986. – 127с.
339844
   Даниил Фомич Острянин: философ. – К., 1987. – 52с.
339845
  Ямпольский И.М. Даниил Шафран / И.М. Ямпольский. – Москва : Советский композитор, 1974. – 60 с.
339846
  Мельник Л.Г. Данилевич Василь Юхимович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 189. – ISBN 96966-8060-04-0
339847
  Кузьминська О. Данилевич Василь Юхимович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 170-173. – ISBN 966-02-3529-1
339848
   Данилевский Евгений Иванович. Живопись. – Москва, 1989. – 56с.
339849
   Данилевский Николай Яковлевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 31-57
339850
  Короткий В. Данилевський Григорій Петрович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 109-110. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
339851
  Трубенко А.І. Данилевський Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1014-1015. – ISBN 966-316-069-1
339852
   Даниленко Володимир Григорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 405. – ISBN 978-966-2726-03-9
339853
  Стеблина-Рудякова Даниленко Людмила Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1981) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету вм. Т.Г. Шевченка. З 1996 р. - асистент, згодом - доцент кафедри слов"янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
339854
  Могильний Л.П. Даниленко Олександр Вікторович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 27 : фото


  Професорсько-викладацький склад кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Даниленко Олександр Вікторович - кандидат історичних наук, доцент.
339855
  Казакова М.Н. Данилкин клад / М.Н. Казакова. – Тула : Тульское книжное изд-во, 1963. – 192 с.
339856
  Яган И.П. Данилкино утро / И.П. Яган. – Омск, 1989. – 318с.
339857
  Тома Л.В. Данило Апостол / Л.В. Тома. – Київ : ДАК "Укрвидавполіграфія", 2012. – 94, [2] с. – Бібліогр.: с. 93. – ISBN 978-966-97243-1-1
339858
  Пришутов Е. Данило Богданович Братковський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 2 (73) : березень- квітень. – С. 103-106
339859
  Горщак Л.Ф. Данило Братковський - поет і громадянин / Л.Ф. Горщак, В.І. Кух // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 13. – С 16-18.
339860
  Братковський Д. Данило Братковський – суспільний діяч і письменник XVII ст. / Подав Михайло Возняк. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 25 с


  Зміст: Данило Бpатковський і його доба / В. Липинський. Віpші Данила Бpатковського / [Пеp. та авт. пеpедм.] В. Доманицький.
339861
  Войтович Л. Данило в Галичі з 59 років правління не пробув і трьох / розмову вели Марта Гавришко, Леся Межва Л. // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 48-50


  У всіх західних середньовічних джерелах Галицько-Волинська держава іменується як Королівство Русі - розповідає історик Леонтій Войтович.
339862
  Барабаш Н. Данило Велланський: доля інтелектуала на тлі епохи // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – Вип. 18 (21). – С. 195-203. – (Серія "Пам"яткознавство Північного регіону України" ; № 6). – ISSN 2078-063X
339863
  Гуслистий К. Данило Галицький / К. Гуслистий. – Саратов, 1942. – 14с.
339864
  Хижняк А. Данило Галицький : роман / А. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 386 с.
339865
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 467 с.
339866
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / Антон Хижняк. – Київ : Дніпро, 1970. – 588 с.
339867
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1975. – 560 с.
339868
  Котляр М.Ф. Данило Галицький / М.Ф. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1979. – 187с.
339869
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Львів, 1984. – 536 с.
339870
  Хижняк А.Ф. Данило Галицький : роман / А.Ф. Хижняк. – Київ : Дніпро, 1991. – 571 с. – (Б-ка історичної прози)
339871
  Котляр Микола Данило Галицький : Біографічний нарис / Котляр Микола. – Київ : Альтернативи, 2002. – 328с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-75-2
339872
  Майоров О. Данило Галицький та Мстислав Удатний: до проблеми княжого співправительства у Давній Русі // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 115-118
339873
  Хижняк А. Данило Галицький. : роман / А. Хижняк. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 610 с.
339874
   Данило Гетманцев увійшов до складу Науково-консультативної ради при ВАСУ // Юридична газета. – Київ, 2016. – 23 лютого (№ 8). – С. 41


  Почесний президент Jurimex, адвокат, прорф. кафедри фінансового права КНУ ім. Т. Шевченка, експерт Taxlink, президент Асоціації податкових радників Данило Гетманцев увійшов до складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.
339875
  Безгін І.Д. Данило Данилович Лідер. Дійсний член (академік) Академії мистецтв України // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 106-119. – ISBN 966-96714-2-6
339876
  Матвійчук О. Данило Заболотний - ім"я в усіх енциклопедіях світу / О. Матвійчук, Н. Струк // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2006. – № 6. – С. 109-111. – ISSN 0869-3595


  Видатний вчений, епідеміолог, мікробіолог
339877
  Калита В.Т. Данило Заболотний / В.Т. Калита. – Київ : Молодь, 1981. – 248 с.
339878
  Дроботько В.Г. Данило Кирилович Заболотний / В.Г. Дроботько. – К., 1958. – 32с.
339879
  Білай В.Й. Данило Кирилович Заболотний. / В.Й. Білай. – Київ : Наукова думка, 1979. – 88 с.
339880
  Мацелюх Б. Данило Кирилович Заболотний. "Діти мої дорогі, любіть науку і правду" : (до 150-річчя від дня народження) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 28-34. – ISSN 1819-7329
339881
  Іваниця В.О. Данило Кирилович Заболотний. Життя в науці (До 145 - річчя від народження академіка Д.К.Заболотного / В.О. Іваниця, Н.Г. Юргелайтіс, Т.В. Бурлака // Мікробіологія і біотехнологія / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2011. – № 4 (16). – С.90-100. – ISSN 2076-0558
339882
  Адріанова-Перетц Данило Корсунський паломник XVI-го віку / Адріанова-Перетц; В. Адріянова-Перетц, 1926. – 18 с. – Окр. відб. з: Зап. істор.-філол. відділу, 1926, кн. 9. - Рік встанов. за: Труды отдела древнерусской лит. Т. 14, 1958 ; АН СССР Институт русской лит-ры (Пушкинский Дом)


  В кн. текст уpивка (цеpковнослов.) - Hа окp. аpк. фот. стоpінки з "Псалтиpя".
339883
  Павленко Г. Данило Лідер: модуси пам"яті // Український театр : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України ; ред. А. Гайшенець. – Київ, 2017. – № 2/3. – С. 64-65. – ISSN 0207-7159
339884
  Лисенко Т.О. Данило Михайлович Щербаківський (1877-1927) : Його життя та доля // Лаврський альманах : Києво-Пєчєрська Лавра в контексті української історії та культури: збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 3. – С.115-123 : Фот. – ISBN 966-7671-25-9
339885
  Островський О. Данило Нечай (1651 р.) : Історична повість. – Харків : Друкарня "Печатник", 1914. – 86с. : з малюнками : Видавництво "Історична белетристика" ; Ч.4
339886
  Кохно Л.І. Данило Порфирович Демуцький / Л.І. Кохно. – К., 1965. – 97с.
339887
  Гаврилюк Ю. Данило Романович і його підляські та холмські справи // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 3 (133). – С. 31-34. – ISSN 1230-2759
339888
  Горбань Е.И. Данило Сагайдак. Дума старого казака / Е.И. Горбань. – М., 1956. – 49с.
339889
  Бородій М.К. Данило Самійлович Самойлович / М.К. Бородій. – К, 1987. – 149с.
339890
  Мар"єнко Ф.С. Данило Самойлович / Ф.С. Мар"єнко. – Одеса, 1965. – 192с.
339891
  Громбах С.М. Данило Самойлович. Жизнь и деятельность / С.М. Громбах. – М, 1952. – 307-450с.
339892
  Очак И.Д. Данило Сердич - красный командир / И.Д. Очак. – М., 1964. – 80с.
339893
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1949. – 208с.
339894
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – 2-е изд., доп. – Ижевск, 1956. – 271с.
339895
  Бор-Раменский Данило Шитов / Бор-Раменский. – Ижевск, 1965. – 292с.
339896
  Ходак І. Данило Щербаківський як збирач і популяризатор мистецької спадщини Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 1 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.93-107. – ISSN 1728-6875
339897
  Капланова С.Г. Данило Яковлевич Черкес / С.Г. Капланова. – М., 1962. – 92с.
339898
   Данилов Вадим Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 35. – ISBN 966-8352-11-4
339899
   Данилова Валентина Михайлівна : (До ювілею) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)
339900
  Попков Б.С. Данилович Игнатий Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 142
339901
  Гриценко І.С. Данилович Ігнатій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 15. – ISBN 978-966-06-0557-2
339902
   Данилович Ігнатій Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 271-272. – ISBN 978-617-573-038-6
339903
  Набока С.В. Данилюк Михайло Зіновійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 33. – ISBN 978-966-96992-6-8
339904
  Харахан І. Данильчук Дмитро Васильович : [спогади] / Ірина Харахан // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 107. – ISBN 978-966-2726-03-9
339905
  Мордвінцев В.М. Данина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С.81-82. – ISBN 966-642-073-2
339906
  Шкляр Леонід Данина високому ідеалізму : (Сельма Лагерлеф) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 199-200. – ISSN 0869-3595
339907
  Сапон В. Данина Миколи Тимошика // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 5 травня (№ 9). – С. 5


  Книга д-ра філол. наук М. Тимошика - це виклад нашої історії "знизу", крізь призму долі українського села в цілому.
339908
  Паушкин Г.А. Данинка / Г.А. Паушкин. – Казань, 1969. – 127с.
339909
  Ибн-Сина Даниш-намэ / Ибн-Сина. – Сталинабад, 1957. – 286с.
339910
  Гамезардашвили Д. Даниэл Чонкадзе / Д. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1960. – 56 с.
339911
  Невлер В.Е. Даниэле Манин и Венецианская республика, 1848-1849 / В.Е. Невлер. – М., 1978. – 351с.
339912
  Лапицкий М.И. Даниэль Де Леон: (Лидер Социалист. рабочей партии, США 1852-1914). / М.И. Лапицкий. – М., 1987. – 218с.
339913
  Заковский Х. Даниэль Друскарт / Х. Заковский. – М, 1979. – 346с.
339914
   Даниэль Ортега: "Главное событие в Никарагуа и в мире - провал неолиберализма". Беседы с президентом Никарагуа // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 044-748Х
339915
  Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2006. – 528 с. – ISBN 5-699-19444-4
339916
  Улицкая Л.Е. Даниэль Штайн, переводчик / Людмила Улицкая. – Москва : Эксмо, 2007. – 528 с. – ISBN 978-5-699-22534-7
339917
  Караев Ю. Дания : социально-экономический очерк / Юрий Караев. – Москва : Соцэкгиз, 1933. – 72 с.
339918
  Похлебкин В.В. Дания / В.В. Похлебкин. – Москва, 1955. – 88с.
339919
   Дания. – Москва : ГУГиК, 1967. – 16 с. : карты
339920
  Градобитова Д Л. Дания / Д Л. Градобитова, С.М. Ушакова. – М, 1990. – 63с.
339921
  Кудрина Ю.В. Дания в годы второй мировой войны. / Ю.В. Кудрина. – М., 1975. – 205с.
339922
  Ленская Юлия Дания: окунуться в сказку : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 44-46 : Фото. – ISSN 1998-8044
339923
  Кожушко А.В. Дані арабомовних авторів XIII - XV ст. про батьківщину монголо-татар // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 13-21. – ISSN 1682-671Х
339924
  Мележик О.О. Дані ДНК-досліджень висвітлюють таємниці бронзової доби // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 7. – С. 113-114. – ISSN 1027-3239


  У дослідженні, опублікованому в червні 2015 р. в журналі Nature, на основі великомасштабного дослідження ДНК давніх людей учені отримали нові дані щодо шляхів міграції населення на Євразійському континенті, внаслідок яких сформувалися основні складові ...
339925
  Козубовський Г.А. Дані нумізматики про торгівельні шляхи в Україні в середині XIV ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2012. – № 3. – С. 75-82. – ISSN 0235-3490
339926
  Гусаков В.В. Дані письмових та нумізматичних джерел про міжнародне становище Середньої Азії в період пізньої античності (III-V ст. н.е.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 75-83. – ISSN 1608-0599
339927
  Матяш Н.Ю. Дані про Глухів та Глухівщину ХVІІІ ст. у недрукованій частині щоденника Якова Марковича (1741 р.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 155-156. – ISSN 2218-4805
339928
  Бойченко Н. Дані психолінгвістики у методиці викладання української мови як іноземної (навчання лексиці) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 39-43
339929
  Бубенок О. Дані топонімії про середньовічні міграції адигів до Наддніпрянщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 83-87. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
339930
  Карліна О. Даніель Бовуа проти "спокуси красивих історій" // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 84-94. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
339931
  Улицька Л. Даніель Штайн, перекладач : роман / Людмила Улицька ; [пер. з рос. Н.Т. Чорпіти ; худож.-оформлювач Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 637, [3] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Пер. за вид.: Даніель Штайн, перекладач /Л. Улицька. Москва: ЭКСМО, 2007. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-6584-1
339932
  Ставицька А. Даніло Щербаківський як викладач Київського археологічного інституту // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 36. – С. 65-69
339933
  Храпливий Е. Данія - край хліборобів / Е. Храпливий. – К, 1935. – 78с.
339934
   Данія. Королева і Голий Король : новинки сезону // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 42-43 : Фото
339935
  Степанова Світлана Данія. Найкраща казка Андерсена : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 96-102 : Фото
339936
  Процай Л.П. Данія. Система освіти Данії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 39-48. – ISSN 2312-5993
339937
   Данія: русалка з Копенгагена // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 32 : фото
339938
  Прасалов И.А. Данков. / И.А. Прасалов, В.П. Соседов. – Липецк, 1963. – 47с.
339939
  Березин А. Данков. Художественная галерея / А. Березин. – Ленинград, 1980. – 311 с.
339940
  Ивашкин А.В. Даннил Шафран / А.В. Ивашкин. – Москва : Музыка, 1980. – 32 с.
339941
  Какиашвили З.А. Данніе по биохимии столбнячной интоксикации : Автореф... канд.биол.наук: / Какиашвили З.А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1950. – 14л.
339942
   Данные в языках программирования.. – М., 1982. – 328с.
339943
  Черный И.Н. Данные достоверны. / И.Н. Черный. – М, 1968. – 317с.
339944
  Черный И.Н. Данные достоверны. / И.Н. Черный. – 2-е изд. – М, 1972. – 319с.
339945
  Лесная И.М. Данные изотопного возраста пород Тывровской и Березнинской толщ Днестровско-Бугской серии Верхнего Побужья (Украинский щит) / И.М. Лесная, Е.О. Касьяненко, Л.В. Сьомка // Геохронологія та геодинаміка раннього докембрію (3,6-1,6 млрд років) Євразійського континенту : зб. тез Міжнар. наук. конф., присвяч. 90-річчю акад. НАН України М.П. Щербака, Київ, 16-17 верес. 2014 р. / НАН України, Від-ня наук про Землю, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка [та ін] ; відп. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Компринт, 2014. – С. 80-81. – ISBN 978-966-02-7319-1
339946
  Попов В.Е. Данные механического анализа отложений террас долины р. Катуни от Катандинской степи до устья р. Чуи (Центральный Алтай) / В.Е. Попов, 1954. – С.301-308. – Отд. оттиск
339947
   Данные наблюдений над осадками по простым дождемерам метеорологической сети Крымводхоза за период 1916-1923 гг.. – Симферополь, 1924. – 45с.
339948
   Данные о биохимическом действии радиоактивных излучений.. – Москва, 1958. – 8 с.
339949
  Короткорученко В.П. Данные о превращении дегидроаскорбиновой кислоты в дикетогулоновую кислоту в животных тканях : Дис... канд.биолог.наук: / Короткорученко В.П.; ИН-т биохимии АН УССР. – Киев, 1948. – 112л. – Бібліогр.:л.105-109
339950
   Данные о режимах эксплуатации энергетических реакторов.. – М., 1971. – 112с.
339951
  Груза Г.В. Данные о структуре и изменчивости климата: Температура воздуха на уровне моря. Северное полушарие / Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова. – Обнинск, 1979. – 204с.
339952
  Логинов Б.В. Данные о функциональной организации мезецефальных отделов зрительной системы рыб. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Логинов Б.В.; МГУ. – М, 1972. – 23л.
339953
  До К.Х. Данные о функциональной организации переднего мозга птиц : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / До К.Х.; МГУ. – Москва, 1970. – 24л.
339954
  Остроухова В.А. Данные об обмене тиамина в животном организме при нормальной и пониженной температуре окружающей среды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Остроухова В.А. ; М-во выш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 15 с.
339955
  Гриднев Д.А. Данные опроса профессорско-преподавательского состава о состоянии военного образования в современной России // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 8. – С. 71-75. – ISSN 1561-2465
339956
   Данные переписи служащих 1922 года о составе кадров наркоматов РСФСР.. – М., 1972. – 172с.
339957
  Пирожков П.Л. Данные по биологии азиатской корюшки / П.Л. Пирожков, 1950. – 1037-1040с.
339958
  Михайловская Т.Ц. Данные по биохимии фосфорных соединений штаммов Aspergillus niger и Actionomyces violaceus образующих антибиотики. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайловская Т.Ц.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1953. – 16л.
339959
  Местечкина А.Я. Данные по изучению биохимии мышечной дистрофии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Местечкина А.Я. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1950. – 11 с.
339960
  Местечкина А.Я. Данные по изучению биохимии мышечной дистрофии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Местечкина А.Я. ; Акад. наук УССР, Ин-т биохимии. – Киев, 1950. – 11 с.
339961
  Дмитренко Н.П. Данные по изучению изоферментов АТФ : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Дмитренко Н.П.; АН УССР. – Киев, 1968. – 22л.
339962
  Волохонская Л.И. Данные по изучению обмена веществ в слизистой оболочке желудка : Дис... канд. биол.наук: / Волохонская Л. И.; Ин-т биолхими АН СССР. Лаборат. биохим. мышечн. деятельн. – К., 1954. – 211л. – Бібліогр.:л.198-207
339963
  Попова Э.М. Данные по изучению фосфолипидов в сердечной мышце при ее дистрофии. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Попова Э.М.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 20л.
339964
   Данные по климату СССР. Статистические характеристики непрерывной продолжительности различных скоростей ветра. – Обнинск, 1980. – 160с.
339965
  Богачик Т.А. Данные по функциональной морфологии черноморских бычков (семейства Gobiidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Богачик Т. А.; МВО УССТ, Одес. ГУ им. Мечникова. – Одесса, 1958. – 16л.
339966
  Бухалов В.И. Данные по экологии некоторых видов гастропод реки Усманки - переносчиков стихорхоза бобров / В.И. Бухалов. – С. 7-24
339967
  Мерилаас К. Дано и отымется / К. Мерилаас. – М., 1983. – 120с.
339968
  Татаренко Ю.П. Дано ім"я людині... / Ю.П. Татаренко. – К., 1971. – 48с.
339969
  Вишенський В.А. Дано тільки точки... : Бібліотечка фізико-математичної школи / В.А. Вишенський. – Київ : Вища школа, 1988. – 94 с. – ISBN 5-11-000117-0


  У книзі запропоновано тематичну добірку із ста геометричних задач, в умовах яких фігурують тільки точки. Текстам і розв"язанням задач передує допоміжний розділ, в якому систематично викладено основні задачі на побудову. Особливість викладу матеріалу ...
339970
  Чирвинский П.Н. Данолит с горы Машук, близ Пятигорска / П.Н. Чирвинский. – 166-170с.
339971
  Байдаченко Н. Данс Макабр. Танок смерті : роман / Настя Байдаченко. – Київ : Факт, 2005. – 140, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2003 р. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 966-359-060-2
339972
  Іванова І.І. Данський неокорпоративізм: політичний діалог між державою та соціальними партнерами // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 226-227
339973
  Вер В. Данте / В. Вер. – Київ, 1941. – 31с.
339974
  Голенищев-Кутузов Данте / Голенищев-Кутузов. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 288 с. : 25 л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ; Вып. 19 (443))
339975
  Мережковский Д.С. Данте / Д.С. Мережковский. – Томск : Водолей, 1997. – 288с. – ISBN 5-7137-061-5
339976
  Дживелегов А.К. Данте Алигиери. / А.К. Дживелегов. – М, 1933. – 176с.
339977
  Дживелегов А.К. Данте Алигиери. / А.К. Дживелегов. – М, 1946. – 412с.
339978
  Сутуева Т.О. Данте Алигьери / Т.О. Сутуева. – М., 1965. – 32с.
339979
  Доброхотов А.Л. Данте Алигьери / А.Л. Доброхотов. – М, 1990. – 208с.
339980
  Данченко В.Т. Данте Алигьери. / В.Т. Данченко. – М., 1973. – 269с.
339981
  Ливанова М. Данте Алигьери: земная жизнь // Личности. – Киев, 2010. – № 6 (28). – С. 78-99. – ISSN 1819-6268
339982
  Ливанова М. Данте Алигьери: земная Жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 6 (34). – С. 78-99. – ISSN 1819-6268
339983
  Алєксандрова О.В. Данте Аліг"єрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 227-229. – ISBN 966-316-069-1
339984
  Франко І.Я. Данте Алігієрі : Хаpактеpистика сеpеднїх віків. Житє поета і вибіp із його поезії / Укр. мовою зладив Іван Франко. – Львів : Виданнє Т-ва пpихильників укp. літ., науки і штуки, 1913. – VII, 246 с. : 1 портр.
339985
  Франко І.Я. Данте Алігієрі : Характеристика сер. віків. Життя поента і вибір із його поезій / І.Я. Франко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 327с.
339986
  Рудницька Г. Данте в поетичному світі Лесі Українки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 220-227
339987
   Данте в СССР.. – Москва, 1965. – 40с.
339988
   Данте и всемирная литература.. – М., 1967. – 259с.
339989
  Федерн К. Данте и его время / Карл Федерн ; Пер. с нем. В.М. Спасской, под ред. [и с предисл.] М.Н. Розанова, прив.-доц. Моск. ун-та. – Москва : Изд. Т-ва И.Д. Сытина, 1911. – XII, 284 с., 1 л. фронт. (портр.), 2 л. ил. : ил. – (Библиотека для самообразования, издаваемая под редакцией профессора В.И. Вернадского [и других] : Иллюстрированная серия ; № 1)
339990
  Баткин Л.М. Данте и его время / Л.М. Баткин. – Москва, 1965. – 198с.
339991
  Вайман С.Т. Данте и проблема зарождения реализма / С.Т. Вайман. – Сталинабад, 1961. – 100с.
339992
  Асоян А.А. Данте и русская литература / А.А. Асоян. – Свердловск, 1989. – 171с.
339993
  Асоян А.А. Данте и русская литература 1820-1850-х годов / А.А. Асоян. – Свердловск, 1986. – 79с.
339994
  Асоян А.А. Данте и русская литература конца XIX - начала XX века / А.А. Асоян. – Свердловск, 1988. – 79с.
339995
   Данте и славяне : сб. статей. – Москва : Наука, 1965. – 272 с. : ил., 2 л. ил.
339996
  Данильчук О.М. Данте і Куатье: точки дотику (інтерпретація образів Данте в романі А. де Куатье "Сповідь Люцифера") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 70-73. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
339997
  Свєнціцький І.С. Данте любови співець бессмертний / І. Свєнціцкий. – Львів : [Печатня Ставpопиг. Ін-та під упp. Ю. Сидоpака], 1922. – 16 с.
339998
  Байбаков Г.В. Данте о мировом государстве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 266-267. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
339999
  Ціон В. Данте призначив тосканський діалект літературною мовою // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 8 жовтня (№ 38). – С. 2


  Максим Стріха отримав премію імені М. Рильського за переклад українською "Божественної комедії" Данте Аліг"єрі (а якщо точніше - її першої частини "Пекло", хоча на сьогодні переклав усі три). На церемонії вручення виступила Ганна Агеєва, асистент ...
340000
  Хребтова А. Данте Россетти : благословенный мечтатель // Академия : Интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2005. – № 7/8. – С. 110-112.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,