Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
333001
  Просяннікова Г. [Вплив російських літераторів на становлення та розвиток напрямків новогрецької літератури (1918-1940) (А. Ембрікос, Я. Рицос, В. Маяковський, В. Хлєбніков)] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 215-221


  Статтю присвячено оглядові впливу російських літераторів на становлення тарозвиток напрямків новогрецької літератури, зокрема вплив на поетичну творчість соціально-політичної кон’юнктури, яка сприяла розвиткові паралельних тенденцій. В статье ...
333002
  Кларк М. Вплив ранжирування у вищій освіті на доступ, вибір і можливості студентів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 112-125. – ISSN 1682-2366


  Стаття досліджує вплив рейтингів університетів та академічних програм на доступ до вищої освіти та вибір у США.
333003
   Вплив ранкового та вечірнього введення мелатоніну на стан слизової оболонки та крипт тонкої кишки у щурів з ожирінням / І. Варенюк, Н. Шевчук, Н. Рослова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 50-53. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було вивчення структурно-функціональних змін у тонкій кишці щурів після ранкового та вечірнього введення мелатоніну при ожирінні за умов весняно-осіннього фотоперіоду (12L:12D). Для цього у частини тварин викликали ожиріння ...
333004
  Домбровський О. Вплив ранньої грецької духовности на розвиток поняття античної України // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 336-344. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
333005
  Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 158 л. – Додатки: л. 152-158. – Бібліогр.: л. 125-151
333006
  Іванюк О.А. Вплив ранньої спортивної спеціалізації на характер електричних потенціалів кори головного мозку у юнаків : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Іванюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
333007
  Єрмоленко Т.В. Вплив раціонів, збагачених рослинними оліями, на товщину слизової оболонки прямої кишки та ії вразливість за умов виразкового коліту / Т.В. Єрмоленко, Є.О. Деніс // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 43-43
333008
  Ємельянов О.Ю. Вплив реалізації інвестиційних проєктів з енергозбереження на фінансовий стан підприємств // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 11-16. – ISSN 2306-6814
333009
  Титова Н.М. Вплив реалізації міждисциплінарних зв"язків на якість підготовки педагогів професійного навчання // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 66-76. – (Гуманітарні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-9699
333010
  Козачок О.П. Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла і текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи / О.П. Козачок, Б.С. Слободян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто взаємодію пружного тіла та жорсткої основи за наявності в ній періодично розташованих виїмок квазіеліптичної форми, які заповнені реальним газом. Його стан описує рівняння Ван дер Ваальса, яке дає можливість враховувати фазовий перехід газу ...
333011
  Безкревна А.В. Вплив ревальвації грвні на макроекономічні процеси в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 6-8. – Бібліогр: на 6 пунктів
333012
  Логвінова А.С. Вплив революції на свідомість українського народу / А.С. Логвінова, В.В. Ганчева // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 312-314. – ISBN 978-966-419-280-1
333013
  Іваненко А.М. Вплив революційних виступів робітничого класу Росії на розробку фабрично-заводського законодавства // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 51-58. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье на основе опубликованных и неопубликованных источников показана антирабочая политика царизма по рабочему вопросу.
333014
  Гапій О.О. Вплив революційних подій 1917-1921 рр. на соціально-екрномічне становище селян // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 133-135. – (Серія "Суспільні науки")
333015
  Іващенко Я.І. Вплив революційних подій 1917 - 1919 рр. на функціонування Київської міської думи // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 14/15. – С. 178-187. – ISSN 2227-183Х
333016
  Манько А.О. Вплив революційних подій 1917 р. на діяльність земств Катеринославської губернії // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 29-34. – ISSN 2409-4137
333017
  Кияниця Л. Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 57-58
333018
  Торопа Ігор Михайлович Вплив регіональних властивостей тропосфери на результати GPS спостережень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Торопа І.М.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
333019
  Довгаль К.П. Вплив регіональних погодних аномалій на агроекосистеми лівобережного лісостепу / К.П. Довгаль, Н.О. Волошина // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
333020
  Ковальчук Наталя Вплив регіональних тектонічних процесів на формування родовищ вуглеводнів південно-східної частини Зовнішньої зони Передкарпатського прогину у зв"язку з перспективами нафтогазоносності // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 86-87. – ISSN 0869-0774
333021
  Крашеніннікова А.А. Вплив регіональних факторів на демогеографічну ситуацію в Чернігівській області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 109-111
333022
  Герзанич В.М. Вплив регіональних факторів на розвиток рекреаційно-туристичної сфери гірських районів Закарпаття / В.М. Герзанич, Ю.Й. Штробля // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 73-80. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
333023
  Димов О.М. Вплив регіональної зміни клімату на структуру та склад агроландшафтів Південного Степу України / О.М. Димов, С.П. Голобородько, В.В. Нестерчук // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 118-129 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2310-4678
333024
  Радзієвська С.О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Радзієвська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 221л. + Додатки : 177-188. – Бібліогр. : л.189-221
333025
  Радзієвська С.О. Вплив регіональної інтеграції на конкурентоспроможність економіки України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Радзієвська С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв.
333026
  Врублєвські М. Вплив регіональної політики ЄС на розвиток економічних відносин між Польщею і Україною - шанси і загрози // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 54-60. – (Європейські дослідження)
333027
  Горбатенко Віталій Вплив регіональної політики ЄС на розвиток європейського регіоналізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-25. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
333028
  Насадюк І.Б. Вплив регіональної співпраці на економічне зростання України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 34-36
333029
  Завадський Й. Вплив регулювання на природу циклічності макросистем / Й. Завадський, В. Попова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 20-25 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
333030
  Гейхман А.М. Вплив регулюючих параметрів на результат передбачення та вилучення поверневих кратних хвиль засобом розсіювання Борна : геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-71 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Розглянута задача передбачення та вилучення кратних хвиль, пов"язаних з поверхнею, засобом борновських рядів розсіювання. Наведено теоретичні засади методу. На синтетичній моделі показано вплив регулюючих параметрів засобу на результат передбачення та ...
333031
  Пономарьова О. Вплив регулятивів на прояв діалогічності в політичному газетному тексті // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 200-205


  Проаналізовано вплив мовних засобів різних рівнів (регулятивів) на взаємодію смислових позицій у політичному газетному тексті. Analysis of influencing of means language of different levels (regulativs) on cooperation of semantic positions in a ...
333032
  Маргітай Л. Вплив регуляторів росту на вкорінення живців Buddleja davidii Franch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив ростових пудр на вкорінення живців декоративної рослини Buddleja davidii. Показано, що всі досліджувані ростові пудри, які містили природні і синтетичні регулятори росту, позитивно впливають на кількість і довжину коренів, довжину ...
333033
  Матковська М.В. Вплив регуляторів росту на формування структури врожаю ячменю озимого сорту Вінтмальт в умовах Західного Лісостепу // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 72-77 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
333034
  Гаврись І. Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток та урожайність троянди в умовах закритого грунту / І. Гаврись, В. Романенко, О. Войцехівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 54-57. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  Серед багатьох видів квітів, що вирощуються для реалізації у квітникарських господарствах особливе місце та поширення належить троянді, яка користується великим попитом у населення. Використання регуляторів росту на культурі троянди дозволяє активувати ...
333035
  Коцан І.Я. Вплив регуляторних занять туризмом на організм підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-31. – (Біологія ; вип. 32)


  Вивчаються зміни показників фізичного розвитку, підготовленості та фізичних показників організму хлопчиків 12-16 років під впливом регулярних занять туристичною діяльністю на усі системи організму підлітків.
333036
   Вплив регуляторних механізмів підприємницької діяльності на бюджетно-податковий процес та сталий розвиток регіонів / Ю.О. Нестерчук, Р.П. Мудрак, Л.Ю. Мельник, С.Ю. Соколюк, С.А. Власюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14, липень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
333037
  Смалійчук А.В. Вплив рееміграції на інноваційний розвиток України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 387-391
333038
  Данилін Є. Вплив реєстрації місця проживання на володіння нерухомістю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 79-83.
333039
  Алексеїк Є.С. Вплив режимних та геометричних факторів на теплопередаючі характеристики пульсаційних теплових труб : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Алексеїк Євгеній Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 17 назв
333040
  Співак І.В. Вплив режиму валютного курсу на економічне зростання : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 61-67. – Бібліогр.: 8 назв
333041
  Васюта В.В. Вплив режиму зрошення, густоти стояння та регулятору роста на продуктивність огірка : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.02 / Васюта В.В.; Херсон. сільгосп. ін-т. – Херсон, 1994. – 16л.
333042
  Джердж Вплив результатів соціологічних досліджень на формування позицій громадян щодо євроатлантичної інтеграції України / Джердж, , Сергій // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 38-39. – ISSN 1728-6220
333043
  Дем"янишин В. Вплив рейдерства на фінансову безпеку суб"єктів господарювання / В. Дем"янишин, В. Костецький // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 3 (72). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
333044
  Пшенична Л.В. Вплив рейтингу на імідж викладача // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 6 (40). – С. 136-246. – ISSN 2312-5993
333045
  Кулаковська В.В. Вплив реклами книг в Інтернеті (як основного елемента глобалізаційного процесу) на формування соціокультурних цінностей // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 49-53
333046
  Голда Н.М. Вплив реклами на поведінку споживача під час купівлі товарів різних видів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця, 2001. – № 5. – С.45-48
333047
  Компанієць Т.І. Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 63-67. – ISSN 1997-4167
333048
  Гуз О.П. Вплив реклами на словотворення в сучасній французькій мові / О.П. Гуз, О.І. Михалечик // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 138-141. – ISSN 1729-360Х
333049
  Судин А. Вплив реклами на функціонування фахової періодики (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 340-345
333050
  Цимбал К.Д. Вплив реклами на ціннісний профіль жителів міст-мільонників // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 276-278. – ISBN 978-966-171-387-0
333051
  Оленіна О.Ю. Вплив рекламної комунікації на масову свідомість і колективну поведінку // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 169-177
333052
   Вплив рекомбінаційних і оптичних параметрів на характеристики сонячних елементів з пористим кремнієм / В.А. Скришевський, С.С. Кильчицька, Т.С. Кильчицька, С.В. Литвиненко, О.І. Ничипорук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Досліджувалися сонячні елементи (СЕ) із селективними шарами пористого кремнію (ПК). Показано, що ПК збільшує зовнішню квантову ефективність майже в усій спектральній області, зменшення при [лямбда]<400 нм обумовлено як оптичним поглинанням у ПК, так і ...
333053
  Музиченко О.С. Вплив рекреації на лісові фітоценози Ківерцівського держлісгоспу Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 123-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
333054
  Висоцька Н.Ю. Вплив рекреації на стан і структуру полезахисних лісових смуг / Н.Ю. Висоцька, С.В. Сидоренко, С.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 84-93 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISSN 0459-1216
333055
  Вуйцик О. Вплив рекреаційно-туристичного комплексу на розвиток економіки держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 35-42. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
333056
  Попрозман О.І. Вплив рекреаційно-туристичного потенціалу на формування стратегії економічного розвитку регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 188-195
333057
  Дерех О.І. Вплив рекреаційної дигресії лісових екосистем Опілля на видове різноманіття мікроміцетів грунту / О.І. Дерех, В.П. Оліферчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
333058
  Дрожжина С.В. Вплив релігії на процеси консолідації поліконфесійного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.228-234. – ISSN 1728-3671
333059
  Шаповал В.М. Вплив релігії на формування ділової етики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 87-99


  Досліджено вплив різних релігійних систем на формування ділової етики. Доведено, що етика українського бізнесу - явище складне і суперечливе. На нього впливають різні сили, етичні традиції й системи цінностей, тому що в українському бізнесі зайнята ...
333060
  Пайда Ю.Ю. Вплив релігії на формування права // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-37. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
333061
  Росовська І.Ю. Вплив релігії на формування та розвиток правових сімей сучасності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 83-91. – (Серія "Право" ; вип. 10 (22)). – ISSN 2078-6670
333062
  Мусіловський І.М. Вплив релігійних засад на державно-правові явища в Україні (на підгрунті теологічної теорії Фоми Аквінського) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусіловський Ігор Михайлович ; Закл. вищ. освіти "Ун-т Короля Данила". – Івано-Франківськ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
333063
  Черненко А.О. Вплив релігійних ідей на сучасні суспільні процеси через призму атеїстичних поглядів Р. Докінза в книзі "Ілюзія бога" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України ; голов. ред.: Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов ; редкол.: B. Waldenfels, W. Lugowski, В.А. Рижко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 36. – С. 214-223. – ISSN 2077-8309
333064
  Балаклицький М.А. Вплив релігійних медіаповідомлень на цільову аудиторію:результати соціологічного опитування (за матеріалами протестантських ЗМІ України) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 97-100


  У статті доведено, що ефективність релігійних ЗМІ визначається глибиною їхнього впливу на цільову аудиторію — членів релігійних громад. The article states that effectiveness of religious media is determined by the deepness of their influence on thе ...
333065
  Єрмоленко В.М. Вплив релігійних норм на сучасне аграрне право // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 37-42. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
333066
  Гриньків М.В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гриньків Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 215 арк. – Додатки: арк. 214-215. – Бібліогр.: арк. 184-213
333067
  Гриньків М.В. Вплив релігійних організацій на політичний процес в Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гриньків Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
333068
  Довбищенко М. Вплив релігійних рухів на розвиток національної свідомості православного та уніатського нобілітету Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (українознавчий аспект) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 210-213. – ISBN 978-966-439-357-4
333069
  Несправа М.В. Вплив релігійних чинників на євроінтеграційний курс України // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 162-167. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
333070
  Довбня К.В. Вплив релігійно-містичних ідей сантів на світогляд та духовну садгану Міри Баї // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (52). – С. 30-36


  В статті розглянуто питання про вплив релігійно-містичних ідей сантів на світогляд та духовну садгану Міри Баї. Цей аспект вивчення творчості поетеси ще не досліджений. В предложенной статье рассматривается вопрос о влиянии религиозно-мистических идей ...
333071
  Сав"як Н.В. Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту "любов" в японській лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; відп. ред. О.І. Чередниченко ; редкол.: А.Д. Бєлова, В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 234-238
333072
  Сав"як Н.В. Вплив релігійно-філософської думки на формування концепту любов в українській лінгвокультурі // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 534-537
333073
  Симон М.П. Вплив релігійного фактора на трансформаційні процеси суспільства // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 92-93
333074
  Прокопчук Л.В. Вплив релігійного чинника на соціальне життя населення України в 90-ті рр. XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 110-120. – ISBN 978-966-581-772-1
333075
  Магєррамова Ю. Вплив релігійного чинника на формування зовнішньої політики Саудівської Аравії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 15-16
333076
  Даниленко С.І. Вплив релігійного чинника у процесі міжкультурної комунікації / С.І. Даниленко, М. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 161-164
333077
  Ставрояни С.С. Вплив релігійного чиннику на формування української національної ідентичності (спроби філософської рефлексії) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 36-38
333078
  Отрошко Л. Вплив релігійного чиновника на релігійні події у контексті загальноукраїнської хресної ходи в умовах неоголошеної гібридної російсько-української війни // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 220-227. – ISBN 978-966-97599-1-7
333079
  Буга Т. Вплив релігійності батьків на вибір імені для новонародженого / Тетяна Буга // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 52-57. – ISSN 0320-3077
333080
  Паращевін М. Вплив релігійності на поширеність цінності традиціоналізму // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – С. 89-101. – ISSN 1563-3713
333081
  Бялик І.М. Вплив релятивістських ефектів на точність GPS-спостережень : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.19.12 / Ігор Миколайович Бялик; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
333082
  Кравець О.Я. Вплив рельєфу земної поверхні на гідрологічні та ерозійні процеси в Прикарпатті : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Олена Ярославівна Кравець. – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
333083
  Десятник Володимир Вплив рельєфу на формування відкладів завадівського інтергляціалу межирічя Стохід - Горинь приток Прип"яті // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 7-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2227-3220
333084
   Вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5 та 1 Гр на особливості регуляції активності Са2+, фосфоліпідзалежної протеїнкінази лімфоцитів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Гавриш, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 18-19. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано, що процеси регуляції активності С-кінази з лімфоцитів селезінки щурів є радіочутливими. Після опромінення тварин в дозах 0,5 та 1 Гр порушується взаємодія ферменту з Са2+ та фосфатидилсерином і процес автофосфорилювання.
333085
   Вплив рентгенівського опромінення і пероксиду водню на концентрацію вільного цитозольного кальцію в тимоцитах / Д.М. Гребіник, О.Ю. Артеменко, Ю.В. Семенов, В.Л. Зима, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 22-24. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано, що за інкубації тимоцитів щурів у присутності 0,1 ммоль/л Н[нижній індекс 2]О[нижній індекс 2] спостерігається раннє підвищення концентрації вільного цитозольного кальцію, яке не пригнічується блокатором кальцієвих каналів плазматичної ...
333086
   Вплив рентгенівського опромінення на активність фосфоліпази С, що гідролізує фосфатидилінозитол у лімфоцитах селезінки щурів / Т.А. Сировець, Т.І. Пархомець, О.П. Матишевська, М.Є. Кучеренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-14. – (Біологія ; Вип. 28)


  Показано, що у ранній період (1 - 3 год) після рентгенівського опромінення тварин у дозі 1 Гр у лімфоцитах селезінки відбувається активація фосфоліпази С, що гідролізує фосфатидилінозитол. Ферментативна активність зростає за умов, коли рівень кальцію ...
333087
  Андрійчук Т.Р. Вплив рентгенівського опромінення на метаболізм пуринів у лімфоцитах щурів / Т.Р. Андрійчук, Н.Г. Кудіна, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-20. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Показано, що в ранні строки після тотального рентгенівського опромінення в дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігається порушення ферментативної активності аденозиндезамінази, АМФ-аміногідролази, аденілаткінази в спленоцитах тварин; введення рибоксину на фоні ...
333088
   Вплив рентгенівського опромінення на морфологічний стан лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Гавриш, Е.К. Гарматіна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 59-60. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено вплив тотального рентгенівського опромінення на морфофункціональний стан лімфоцитів селезінки щурів. Показано, що виділені нами з селезінки щурів клітини представлені в основному гомогенною за радіочутливістю субпопуляцією лімфоцитів, в яких ...
333089
   Вплив рентгенівського опромінення на рухливість лейкоцитів : біологія / О.І. Олександрова, Н.М. Дергай, С.В. Демидов, О.М. Васильєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 39-41 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
333090
   Вплив рентгенівського опромінення на фосфорилювання білкових субстратів цитозолю лімфоцитів селезінки циклонуклеотид- та кальційзалежними протеїнкіназами / С.М. Корж, О.І. Долішняк, О.Є. Нальовіна, І.М. Шаповал // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано, що тотальне рентгенівське опромінення тварин 1 дозах 0,5 і 1 Гр у ранній період впливу викликає порушення Са2+ - і циклонуклеотидзалежного фосфорилювання цитозольних білкових субстратів лімфоїдних клітин.
333091
  Юркіна В.В. Вплив рентгенівського опромінення та імуномодулягора тактивіну на активність фосфоліпази С і ресинтез фосфоінозитидів у тимоцитах щурів / В.В. Юркіна, Т.Р. Андрійчук, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 25-26. – (Біологія ; Вип. 27)


  У ранні строки після тотального рентгенівського опромінення щурів (у дозі 7,76 Гр) на фоні введення тактивіну було встановлено значне збільшення інтенсивності оновлення фосфоінозитидів і підвищення фосфоліпазної активності в мембранній фракції тимоцитів.
333092
  Данилюк В. Вплив РЕОК гривні на темпи економічного зростання України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 54-56
333093
  Оболонський О.І. Вплив рестриктивної інфузійної терапії на термін закриття артеріальної протоки у недоношених новонароджених / О.І. Оболонський, В.І. Снісарь, О.Ю. Оболонська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 28-33. – ISSN 2226-1230
333094
  Лондар С.Л. Вплив реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань перед приватними кредиторами на боргову стійкість України / С.Л. Лондар, К.В. Кузнєцов, І.М. Верещака // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 39-56. – ISSN 2305-7645
333095
  Каспрук Ю.В. Вплив ресурсів місцевого бюджету на темпи економічного зростання області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 38-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються сучасні тенденції у податково-бюджетній сфері та їх вплив на нарощування бюджетних доходів регіону, стан збалансованості місцевого бюджету Львівської області, заборгованість податкових надходжень до бюджету та структура податкового боргуз ...
333096
  Коптюх О. Вплив рефінансування банків на інноваційний розвиток економіки у післякризовий період // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 117-126 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
333097
  Коптюх О.Г. Вплив рефінансування на кредитний портфель банків: теоретичні аспекти та моделювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 190-195. – ISSN 2222-4459
333098
  Бочковий О.В. Вплив реформ правоохоронної системи України на забезпечення прав та свобод громадян: очікування та реальність // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 272-277. – ISBN 978-617-616-077-9
333099
  Криворотько-Тайфур Вплив реформ у системі педагогічної освіти на підготовку вчителів іноземних мов Німеччини (друга половина ХХ ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 206-210. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
333100
  Доросевич М. Вплив реформи 1861 р. на становище України у працях істориків української діаспори // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 408-419. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1


  Джерельне підґрунтя статті склали праці істориків з української діаспори, найбільш яскравих представників державницької школи в українській історіографії, таких як О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко.
333101
  Розколупа Н. Вплив реформи децентралізації на публічні бібліотеки України / Н. Розколупа, Л. Любаренко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (87). – С. 7-9
333102
  Харук К.Б. Вплив реформи місцевого самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 73-78. – ISSN 2222-4459
333103
  Барабаш Т. Вплив реформи у сфері національної безпеки і оборони на кримінальний процесуальний закон // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 220-228. – ISBN 978-617-7638-06-2
333104
  Єрофеєв М.І. Вплив реформи управління в галузі водних відносин на правове забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування з питань водокористування та охорони вод // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2018. – Вип. 4 (84). – С. 186-194. – ISSN 2524-0323
333105
  Ван Б. Вплив реформи юаню на торгівельну конкурентоспроможність Китаю: емпіричне дослідження / Б. Ван, С. Хунг // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 33-39. – ISSN 1998-6068
333106
  Мірошниченко М.О. Вплив реформування освіти за Болонським процесом на регулювання освіти в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 147-148


  Основні принципи Болонської Декларації, підписаної міністрами освіти європейських країн 19 червня 1999 року.
333107
  Дмишук О. Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 3-8
333108
  Шайда О.Є. Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні / О.Є. Шайда, Г.В. Кривунь // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.5. – С. 304-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто питання використання у Німеччині енергетичних плантацій як джерела поновлювальної енергеї. Висвітлено проблеми запровадження плантацій з коротким оборотом енергії. Розглянуто перспективи подальшого функціонування біоплантацій у країні.
333109
  Басиста А. Вплив реформування Ради Європи на нормотворчу функцію організації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 160-163
333110
  Тиха А.П. Вплив реформування трудового законодавства на визначення умов трудового договору // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 140-142. – ISBN 978-617-7069-63-7
333111
  Урдзік С.М. Вплив рефракції на точність геометричного нівелювання // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 194-196 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
333112
  Заволока Ю.М. Вплив рецесії, викликаної пандемією COVID-19, на стан безробіття та ринок праці / Ю.М. Заволока, М.В. Сідненко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6792
333113
   Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів / П. Цапенко, О. Можеїтова, М. Мірошниченко, Т. Лященко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 32-34. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Показана відсутність дії речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів. Іnfluence of substance P on hepatocytes" membrane potential was studied. Absence of effects of substance P on ...
333114
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
333115
  Цапенко П.К. Вплив речовини Р на функціональний стан гепатоцитів в умовах in vivo та in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Цапенко Петро Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 134 л. – Бібліогр.: л. 114-134
333116
  Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 115-124 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
333117
  Кондратюк О.І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
333118
  Сич Є.М. Вплив ризиків на процес реального інвестування : інвестиції / Є.М. Сич, В.П. Ільчук, О.Є. Сич // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 3. – С. 107-113 : Табл., рис.
333119
  Романенко Л.Ф. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом / Л.Ф. Романенко, С.С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 237-140


  Запропоновано вплив ризиків на управління оборотним капіталом. Виділено рекомендації щодо проведення оцінки ризику в управління окремими елементами оборотного капіталу на підприємстві.
333120
  Нетреба Ірина Олександрівна Вплив ризиків на формування стратегій впровадження та вдосконалення інформаційного забезпечення управління // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто різні види ризиків, що можуть виникати на етапах упровадження та вдосконалення інформаційних технологій. Встановлено взаємозв"язки між ризиками зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Розроблено матрицю стратегічних напрямів ...
333121
  Кириченко О.А. Вплив ризиків при здійсненні М&А : економіка та управління підприємствами / О.А. Кириченко, О.В. Ваганова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
333122
  Книш М.Г. Вплив ризику на результат консалтингового проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 223-231
333123
   Вплив ризогуміну на вміст білка та лектинову активність сої за різних умов азотного живлення / В. Белава, Є. Конотоп, О. Панюта, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив різних умов азотного живлення за наявності чи відсутності передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом "Ризогумін" на вміст білка та гемаглютинувальну активність лектинів рослин сої у фази цвітіння та наливу бобів. ...
333124
  Кияк М.Т. Вплив Римо-католицької Церкви на процеси демократизації у другій половині ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114-115. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
333125
  Кахнич В.С. Вплив римського права на діяльність юридичного факультету Львівського університету з 1661 до 1918 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 30-34. – ISSN 2219-5521
333126
  Крисюк Ю.П. Вплив римського права на становлення та розвиток правової доктрини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-966-7166-36-6
333127
  Дігтяр Р.В. Вплив римського права на формування української державності періоду IX-XV століття // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 168-175. – ISSN 2523-4552
333128
  Бойко І.Й. Вплив римського приватного права на розвиток правового регулювання цивільних відносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 87-96. – (Серія юридична ; Вип. 2)
333129
  Гайдуцький І.П. Вплив ринкових реформ на залучення прямих іноземних інвестицій у країнах СНД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 22-27
333130
  Бора Актан Вплив ринкового портфелю у текстильній, шкіряній та швацькій галузях Туреччини: підхід на основі діагональної моделі Шарпа : наукове життя за рубежем / Бора Актан, Цзя Ванг, Саша Жикович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 268-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1993-6788
333131
  Лєсная О.С. Вплив ринкової інфраструктури на розвиток підприємництва на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
333132
  Митрофанова А.С. Вплив ринкової трансформації економіки на еволюцію відносин державної власності в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 12-20. – ISSN 2222-4459
333133
  Холод Н. Вплив ринкової трансформації економіки на функціональний розподіл доходів населення в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 152-157. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
333134
  Цибульська Л.О. та інш. Вплив ринку інтелектуальної власності на інноваційну діяльність // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – С. 17-26. – (Економічні науки ; Вип. 2 (22)). – ISSN 2225-6725
333135
  Січкаренко К. Вплив ринку праці на структуру вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 55-56. – (Географія ; вип. 55). – ISSN 1728-3817


  У статті наведені результати дослідження зв"язку між сучасними тенденціями на національному ринку праці та структурними і регіональними зрушеннями у вищій освіті. Розглянуто основні чинники цього процесу, обґрунтовано причини непропорційної підготовки ...
333136
  Дмитрієва О.А. Вплив ринку фінансових послуг на інвестиційний процес : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 20-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
333137
  Івахненко І. Вплив ринку цінних паперів на інвестування в реальний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-67. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються особливості фінансування реального сектору економіки через використання інструментів та механізму ринку цінних паперів, а також розглянуто можливість формувати в Україні інвестиційну базу за рахунок фінансових джерел залучених на ...
333138
  Айдарова В.С. Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією (експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.35 / Айдарова Вікторія Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
333139
  Язвінська Олена Станіславівна Вплив рівнів домагань у подружжі на сімейні стосунки : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Язвінська Олена Станіславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 18л.
333140
  Семенович К.О. Вплив рівномірного витікання на динаміку кутового руху резервуару з рідиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Розглянуто задачу про кутовий рух циліндричного резервуару з рідиною, що має вільну поверхню, на маятниковому підвісі за наявності рівномірного витікання рідини при коротких довжинах підвісу. Продемонстровано працездатність побудованої математичної ...
333141
  Омельчук С.М. Вплив рівноприскореного обертового руху на згинні коливання біморфного п"єзокерамічного стержня // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджується вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання біморфного стержня, один кінець якого жорстко закріплений, а другий вільний. Розв"язок задачі, сформульованій в рухомій, зв"язаній зі стержнем системі координат, ...
333142
  Нечипоренко В. Вплив рівня витрат на ведення справи на структуру страхового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi розглядається аналіз страхового портфеля (структури страхових платежів по видах страхування), рентабельність окремих страхових продуктів i всього портфеля, а також вплив на них рівня витрат на ведення справи. В статье рассматривается анализ ...
333143
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
333144
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
333145
  Рябець К. Вплив рівня екологічної правосвідомості громадян на кількість адміністративних правопорушень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 44-48. – ISSN 0132-1331
333146
  Приходько В.В. Вплив рівня економічної безпеки на соціальний стан України // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 31-40. – (Економіка ; Т. 2, № 2). – ISSN 1992-2558
333147
  Петренко К.В. Вплив рівня життя населення на конкурентоспроможність регіонів / К.В. Петренко, О.П. Микитюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 250-258


  У статті досліджено проблеми взаємозалежності конкурентоспроможності регіонів від рівня життя населення. Для даного аналізу використано інтегральні показники конкурентоспроможності регіонів та індекс людського розвитку, та проаналізовано їх ...
333148
  Ревнівцева О.В. Вплив рівня життя населення на формування соціальної структури суспільства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 246-253. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
333149
  Кельдер Т.Л. Вплив рівня життя населення україни на трудовий потенціал держави / Т.Л. Кельдер, Д.П. Одинець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 115-121. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
333150
  Повна С. Вплив рівня забезпеченості ресурсами країни на особливості її інноваційного розвитку // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 33-44. – ISSN 2411-5215
333151
  Загробська А.Ф. Вплив рівня зарплати на міграцію населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 47-56 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
333152
  Марциняк-Дорош Вплив рівня змісту життя на формування образу власного Я у жінок з надмірною вагою та ожирінням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 81-84. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується кореляція між образом Я та рівнем відчуття змісту життя у жінок за надмірною вагою і ожирінням та хворих на цукровий діабет. У роботі аналізується те, що ці жінки виявляють негативний образ самих себе, що впливає на зниження ...
333153
  Кліяненко Б.Т. Вплив рівня і якості життя населення на розвиток туризму в регіонах України / Б.Т. Кліяненко, Р.О. Кратінов // Економіка та право : науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1681-6277
333154
  Чорна О.Є. Вплив рівня інфляції на вартість короткострокового позикового капіталу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 92-99
333155
  Огородник Оксана Зіновіївна Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней породи велика біла х Ландрас : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.04 / Огородник О.З.; Укр. акад. аграрн. наук. Ін-тут біології тварин. – Львів, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
333156
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54.
333157
  Корчинський В.Є. Вплив рівня міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів і заробітної плати на внутрішню міграцію населення України / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 47-51


  Розглянуто головні економічні чинники внутрішньої міграції населення й теоретичні підвалини гіпотези Тібу. Оцінено вплив міжрегіональної диференціації видатків місцевих бюджетів та заробітної плати на внутрішню міграцію населення України в 1999-2006 ...
333158
  Лопушняк В.І. Вплив рівня мінерального живлення ячменю ярого на вміст рухомих сполук фосфору в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України / В.І. Лопушняк, Н.І. Вега // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-092X
333159
   Вплив рівня нейротизму на характер ЕЕГ людини при сприйнятті "нюхового плацебо" / А.О. Чернінський, І.Г. Зима, М.Ю. Макарчук, С.А. Крижановський, Н.Г. Піскорська, С.В. Тукаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що часткова активація неокортекса, яка супроводжує сприйняття людиною "нюхового плацебо", певною мірою визначається рівнем нейротизму індивідів. Особи з високим рівнем нейротизму виявилися більш реактивними за змінами ЕЕГ. Отримані дані ...
333160
  Слюсаренко В.Є. Вплив рівня оподаткування на розвиток економіки або її тінізацію // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 92-100. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (69)). – ISSN 1728-4236
333161
  Ткачук Т.П. Вплив рівня освіченості родини на вибір мови респондентом в умовах українсько-російського білінгвізму // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 125-129. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
333162
  Потеряйко С.П. Вплив рівня підготовки органів державного управління на стан природної та техногенної безпеки в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 4 (87). – С. 77-84. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (87)). – ISSN 2310-2837
333163
  Шиян Д.В. Вплив рівня самооцінки домогосподарствами своїх доходів на формування споживчого попиту / Д.В. Шиян, Є.О. Севрюкова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 76-83. – ISBN 978-617-7801-37-4
333164
  Підоріна Людмила Вплив рівня сформованості навчальної діяльності на зміст профільної освіти з географії : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 32-35 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
333165
  Чуйко О.В. Вплив рівня тривожності на успішність навчальної діяльності / О.В. Чуйко, І.В. Іванова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 215-226. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
333166
  Демидась Г.І. Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав / Г.І. Демидась, Ю.В. Демцюра // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 76-83 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
333167
   Вплив рівня фонового забруднення на електричні неоднорідності в розплавних монокристалах CdTe та Cd1-хZnхTe[подано формулу] / С.В. Біляєв, В.П. Велещук, О.В. Ляшенко, В.А. Гнатюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 301-305. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто ростові та чисто кристалізаційні причини нерівномірного розподілу фонових домішок у розплавних монокристалах. Аналізуються особливості високоомного стану монокристалів CdTe з утворенням канальної провідності. Показано ...
333168
  Ковальчук Богдан Вплив рідинного наповнення на рух циліндричного резервуару на маятниковому підвісі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 137-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджується траєкторія руху резервуару на маятниковому підвісі при різних співвідношеннях маси рідини і резервуару. Система збуджується моментом з круговим годографом, що приводить до режиму руху на вільній поверхні типу кругової хвилі. Показано, що ...
333169
  Бикін А.В. Вплив рідких комплексних дрбрив на чисту продуктивність фотосинтезу рослин картоплі столової / А.В. Бикін, І.П. Бордюжа // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 199-205 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 205. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
333170
  Козерецька І.А. Вплив різних алелів локусу Delta на життєздатність Drosophila virilis // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-29. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Встановлен сублетарну дію нейрогенного гена Delta в гетерозиготі у Drosophila virilis
333171
   Вплив різних доз N-стеароїлетаноламіну на рівень тривожності алкоголізованих щурів / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук, Т. Горідько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-69. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували поведінку (рівень тривожності) щурів в хрестоподібному припіднятому лабіринті (ХПЛ) в нормі, після вживання алкоголю, а також при вживанні алкоголю і введенні на його фоні N-стеароїлетаноламіну (NSE) в дозі 0.1 та 5 мг/кг. Виявлено, що ...
333172
  Головатюк Є. Вплив різних доз азотних добрив на вміст фотосинтетичних пігментів та сульфоліпіду у листках рослин сої / Є. Головатюк, О. Ситар, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 34-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено фізіолого-біохімічні параметри рослин сої за умов підживлення ґрунту різними дозами азотних добрив. З"ясовано, що високі концентрації азоту (N180P60K60) негативно впливали на вміст компонентів фотосинтетичних мембран - хлорофілу а, ...
333173
  Вожегова Р.А. Вплив різних доз азотного добрива та норм висіву на елементи структури врожаю сортів пшениці озимої / Р.А. Вожегова, Л.В. Мунтян // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-092X
333174
   Вплив різних доз інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на слизової оболонки сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 6 (120). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780


  Попередження розвитку злоякісних новоутворень та лікування онкохворих.
333175
  Кондратюк Ю. Вплив різних доз мінерального азоту на загальний вміст білка коренів та бульбочок сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum із контрасними симбіотичними характеристиками / Ю. Кондратюк, П. Маменко, С. Коць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-41. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Дослідити динаміку змін загального вмісту білка коренів та бульбочок сої за інокуляції контрастними за симбіотичними характеристиками штамами Bradyrhizobium japonicum в умовах різного забезпечення мінеральним азотом. Насіння сої інокулювали активним ...
333176
   Вплив різних класів антигіпертензивних препаратів на інсулінорезистентність у пацієнтів із м"якою та помірною артеріальною гіпертензією / О.Л. Рековець, Ю.М. Сіренко, С.Ю. Савицький, О.О. Торбас, С.М. Кушнір, Г.В. Пономарева, Г.Ф. Примак // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред. рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (56). – С. 8-24. – ISSN 2224-1485
333177
  Майстренко А.Н. Вплив різних кормових добавок на ріст і продуктивність ремонтних свинок / А.Н. Майстренко, Г.Г. Дімчя // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 161-165 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
333178
  Фролова А.О. Вплив різних методів обробки даних мікроарей експериментів на визначення профілів експресії генів в зразках ракових пухлин молочної залози людини / А.О. Фролова, В.С. Бондаренко, М.Ю. Оболенська // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2015. – Т. 17, № 3 (65). – С. 198. – ISSN 1562-1774
333179
  Галаманжук Л.Л. Вплив різних підходів до навчання основним рухам на фізичну підготовленість 4-річних хлопчиків із існуючими варіантами рухової асиметрії // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
333180
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 130-174
333181
  Рибалко А.В. Вплив різних режимів офтальмофотостимуляції на функціональний стан серцево-судинної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Рибалко Алевтина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
333182
  Кулик В.В. Вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на структурно-функціональний стан нейрогуморальної системи організму молодих і старих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Кулик Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
333183
   Вплив різних рецептів раціонів на сухостійні корови та їх нащадків мясного комолого сименталу нової генерації в Капатському регіоні Буковини / А.К. Калинка, С.А. Михальченко, Л.В. Шпак, Л.В. Казьмірук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С.60-71 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
333184
  Біденко В.М. Вплив різних рівнів мікроелементів кобальту, йоду, міді на продуктивність, якість продукції та деякі показники резистентності організму корів в умовх радіоактивного забруднення сільскогосп. угідь. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.00.32.,06.02.02 / Біденко В.М.;. – Житомир, 1996. – 27л.
333185
  Лопушняк В.І. Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого грунту Західного Лісостепу України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
333186
  Дегтярьов В.В. Вплив різних систем удобрення на дисперсність грунту / В.В. Дегтярьов, О.І. Козлова, Р.Ю. Усата // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: с. 26. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333187
  Короп. О.А. Вплив різних способів СПВ на фукнціонально-морфологічний стан слизової оболонки блунку : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.27 / Короп. О. А.; Хар. держ. мед. ін-т. – Х., 1994. – 17л.
333188
  Аттіла Комі Джіджону Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на черноземі опідзоленому важкосуглинковому лівобережному лісостепу України. : Автореф... наук: 06.01.04 / Аттіла Комі Джіджону; Інст. грунтознавства та агрохім. – Х., 1999. – 18л.
333189
  Пінту Луіс Дуарте Вплив різних технологій застосування мінеральніх добрив на продуктивність та якість насіння соі на Чорноземні опідзоленому вожкосуглинковому лівобережного лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Пінту Луіс Дуарте; Ін-т грунтознавства та агрохіміх ім. О.Н.Соколовського УААН. – Х., 1998. – 20л.
333190
  Лисенко Ганна Леонідівна Вплив різних технологічних факторів на відтворювальні якості кнурів-плідників м"ясних порід : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.02.04 / Лисенко Ганна Леонідівна; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
333191
  Стародубець О.О. Вплив різних типів води на запліднюючу здатність сперми кнурів при її розбавленні // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 182-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
333192
  Мазур Ю.П. Вплив різних типів деформацій на електроопір високоентропійного стопу CrMnFeCoNi / Ю.П. Мазур, Р.В. Остапенко, М.П. Семенько // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; ред. рада : А.Г. Наумовець, М.С. Бродин, С.В. Комісаренко [та ін.]. – Київ : РВВ ІМФ, 2016. – Т. 14, вип. 4
333193
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Дис. ...канд.біологічних наук:03.00.13 / Шуган Тетяна Богданівна; Тернопільський держ.пед.ун-тет ім.Вол.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 135л. + Додатки:л.123-135. – Бібліогр.:л.103-123
333194
  Шуган Тетяна Богданівна Вплив різних типів погоди на розумову працездатність студентів залежно від їх рухової активності : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Шуган Т.Б.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
333195
  Колісник А.В. Вплив різних форм азоту та біостимулятора "тритан" на ріст та азотний обмін проростків ншениці / А.В. Колісник, М.М. Мусієнко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2078-9912
333196
  Торгало Є. Вплив різних форм кверцетину на пероксидне окиснення ліпідів при експериментальній цереброваскулярній патології (геморагічному інсульті) / Є. Торгало, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Серцево-судинні захворювання серед, яких значне місце посідають інсульти є одними з найнебезпечніших та найпоширеніших захворювань населення. Сьогодні відомо, що цереброваскулярні захворювання складають від 30? до 50? хвороб серцево-судинної системи. ...
333197
   Вплив різних хірургічних доступів при протезуванні аортального клапана на ступінь вираженості операційного стресу і системної запальної реакції / А.В. Іванюк, М.В. Бондар, О.А. Лоскутов, А.В. Руденко, Б.М. Тодуров // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 119-124. – ISSN 2224-0586
333198
  Кошечко Н. Вплив різновидів арт-терапії на розв"язання конфліктних ситуацій студентами закладів вищої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 29-33. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано ідеї з розв"язання конфліктних ситуацій студентами, які використовують різні види арт-терапії. Через творче самовираження арт-терапія актуалізує особистісні ресурси для подолання суперечливих ситуацій та дає вихід енергії, ...
333199
  Товстокорий О.В. Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання на вміст лужногідролізованого азоту в чорноземах типових глибоких важкосуглинкових / О.В. Товстокорий, В.А. Товстокора // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: с. 107. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333200
   Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод / К.Б. Новосад, С.В. Рєзнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 72. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333201
  Гавва Д.В. Вплив різного використання чорноземних грунтів на показники фітоактивності тест-культури ячменю ярого / Д.В. Гавва, К.Б. Новосад // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 122-133 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 132-133. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333202
  Рогач В.В. Вплив рістстимуляторів вітазиму та 6- бензиламінопурину на морфогенез та продуктивність перцю солодкого / В.В. Рогач, О.В. Кушнір, В.В. Плотніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 95-101 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2313-092X
333203
  Мендусь Є.Я. Вплив рішень Венеціанської комісії на модернізацію Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 138-141. – ISSN 2220-1394
333204
  Стасів О. Вплив рішень Європейського комітету соціальних прав на зміст норм трудового права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 147-155. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
333205
  Гандзюк І. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на діяльність Конституційного Суду України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-17-0
333206
  Славейкова-Рукова Вплив рішень Європейського суду з прав людини на нормотворчу та судову практику (досвід Болгарії) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 181-189. – ISSN 1993-0909
333207
  Ляшенко Н.А. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на правову систему України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 358-363. – ISSN 2219-5521


  У статті проаналізовано правовий статус рішень Європейського суду з прав людини та їх вплив на правову систему України, наукова доктрина українських вчених та практиків – фахівців у галузі права та деякі рішення ЄСПЛ. Внесено ряд пропозицій щодо ...
333208
  Гулейкова Л.В. Вплив роботи Дністровського гідровузла на структурні показники зоопланктону транскордонної ділянки середнього Дністра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 170-173. – Бібліогр.: 4 назви
333209
  Тарасенко І. Вплив роботи за монітором персонального комп"ютера на механізми зорового сприйняття / І. Тарасенко, Т. Куценко, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-29. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив роботи за монітором комп"ютера на показники темнової адаптації, ілюзіометрії та периферичного розпізнавання образів. Виявлено підвищення швидкості паличкової адаптації після години роботи за комп"ютером. Помічено тенденцію до швидшої ...
333210
  Джі Хонг Дінг Вплив робочого стресу на робітників галузі високих технологій = demonstrating the effect of job stress on high-technologi workers / Джі Хонг Дінг, Хунг Вен Лі, Яо Веі Ку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 367-372 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1993-6788
333211
  Верба І. Вплив родини на формування світогляду Михайла Грушевського // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (58). – C. 16-22. – ISSN 2413-7065
333212
  Глушан О.В. Вплив родинного та соціокультурного середовиша на формування світогляду С.В. Бородаєвського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 155-161. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
333213
  Калашник Н.Г. Вплив розвивальних видів читання на формування естетичного і морального світогляду майбутніх фахівців / Н.Г. Калашник, Орел-Халік // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 4. – С. 128-135
333214
  Баланюк І.Ф. Вплив розвитку біоекономіки на національну економіку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 29-32. – ISSN 2309-1533
333215
  Кічук О. Вплив розвитку блокчейну в сфері фінансів та управління / О. Кічук, П. Куманова // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 89-91. – ISSN 1810-3944
333216
  Дзюба М.Т. Вплив розвитку високоточної зброї на глобальну стабільність / М.Т. Дзюба, В.С. Стрільчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 174-177


  У статті проведено аналіз розвитку високоточної зброї в світі загалом та в Сполучених Штатах Америки і Російської Федерації зокрема. Розкриті основні тенденції в цій сфері. У висновку запропоновано ряд можливих методів для вирішення проблеми. На ...
333217
  Варналій З.С. Вплив розвитку інформатизації суспільства та інформаційно-комунікаційних технологій на інтеграцію у глобальний ринок факторів виробництва / З.С. Варналій, П.Л. Клевчік // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 7/8 (170/171). – С. 65-69
333218
  Щавінський Ю.В. Вплив розвитку інформаційних технологій на інформаційну беспеку держави: психологычний аспект / Ю.В. Щавінський, І.Ю. Щавинська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 193-202. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
333219
  Мухсімова Д. Вплив розвитку переробної промисловості на економічне зростання: досвід Узбекистану // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, жовтень - грудень. – С. 137-155. – ISSN 1605-7988
333220
  Колодізєв О.М. Вплив розвитку реального і банківського секторів національної економіки на підвищення рівня ії конкурентоспроможності на етапі європейської інтеграції / О.М. Колодізєв, С.О. Колодізєва // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 161-170
333221
  Сидоренко В.К. Вплив розвитку технологій на формування середовища людської життєдіяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 3)
333222
  Купчак В.Р. Вплив розвитку туризму на демоекономічну ситуацію в Івано-Франківській області // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 90-92
333223
  Кімлик К.К. Вплив розвитку туризму на екологію (на прикладі АР Крим) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С.106-109 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
333224
  Грущинська Н.М. Вплив розвитку туристичного бізнесу в Україні на інші сфери економічної діяльності // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – С. 39-46. – (Економіка ; Вип. 21). – ISBN 966-7486-32-X
333225
  Шірінян Л.В. Вплив розмірів активів страховиків на ефективність їхньої діяльності на прикладі компаній Німеччини / Л.В. Шірінян, А.С. Шірінян, Г.О. Роганова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 45-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
333226
  Данкевич А.Є. Вплив розмірів землекористувань на рівень виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 29-33. – ISSN 2221-1055
333227
  Файдиш О.М. Вплив розмірів кристалів на люмінесценцію твердого розчину антрацен-нафтацена / О.М. Файдиш, А.Г. Жуков. – Київ, 1956. – [6] c. – Окр. відбиток : Фізичний збірник КУ, № 9, 1956
333228
  Паламарчук В.Д. Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи / В.Д. Паламарчук, В.В. Гуць // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 94-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2476626
333229
  Капулло М.В. Вплив розмірності простору проектування на відновлення оптичного хвильового фронту за тестом Хартмана / М.В. Капулло, А.В. Коваленко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 264-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено залежність точності відновлення хвильового фронту від кількості мод апроксимації. Показано існування ефективної кількості мод, що мінімізують помилку відновлення. Запропоновано спосіб оцінки ефективної кількості мод за експериментальними ...
333230
  Скрипник Ю.В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів елементарних збуджень у домішкових кристалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скрипник Ю.В. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назв.
333231
  Буланий О.О. Вплив розміру митного тарифу на надходження до деравного бюджету України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-7. – Бібліогр.: на 12 пунктів
333232
  Дьолог Т.І. Вплив розміру сільськогосподарського підприємства і його виробничої спеціалізації на економічну ефективність діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 118-123 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
333233
  Любчик О.С. Вплив розміру ставки рентної плати за використання підземних вод на екологічний статус водних об"єктів у країнах ЄС // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 115-122. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
333234
   Вплив розміру частинок на магнетизувальний випал гематитового кварциту в атмосфері монооксиду вуглецю / В.П. Пономар, О.Б. Брик, Ю.І. Черевко, В.В. Овсієнко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 19-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-2396
333235
  П"ятецька О.В. Вплив розміщення актуаторів на ефективність активного демпфування коливань в"язкопружних пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 91-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено вплив розміщення прямокутних актуаторів на прямокутних в"язкопружних пластинах на різницю потенціалів, яку необхідно підвести до них для компенсації механічного навантаження. Представлені прості формули, які дають можливість розрахувати ...
333236
  Жукова В.С. Вплив розміщення системи аерації та ефективність очищення стічних вод у біореакторах / В.С. Жукова, С.А. Саблій // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 83-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
333237
  Соколова Ю.В. Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх фукціонально-планувальну організацію // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 429-434 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
333238
  П"ятецький В.О. Вплив розподілених сенсорів та актуаторів на параметричні коливання прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 138-145. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджується вплив розподілених сенсорів та актуаторів на межі головної області динамічної нестійкості прямокутної пластини з жорстко закріпленими краями, коли на актуатор подається різниця потенціалів, пропорційна струму або першій похідній за часом ...
333239
  Зарапіна Ю. Вплив розподілу доходів у країнах ОЕСР на соціальну диференціацію в умовах глобалізації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 83-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
333240
  Мандибура В.О. Вплив розподільчої політики на формування "Середнього класу" в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто проблеми формування "середнього класу" з представників найманої праці вищої та найвищої кваліфікації та вплив на цей процес політики доходів. Показано аномалії та патологічні негативні прояви, що мають місце у державній політиці доходів, ...
333241
  Гривняк Галина Вплив розривних тектонічних порушень на формування пасток вуглеводнів Волино-Подільської нафтогазоносної області // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 73-75. – ISSN 0869-0774
333242
  Хомра О.У. Вплив розселення на розвиток міграційних процесів : населення.Трудові ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 36-42
333243
  Колобродов Сергій Валентинович Вплив розсіяного в оптичній системі випромінювання на якість зображення : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.07 / Колобродов Сергій Валентинович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 2000. – 16л.
333244
  Ковальчук В.І. Вплив розчинених фуллеренів С60 на коефіцієнт самодифузії молекул бензолу / В.І. Ковальчук, Л.О. Комарова, Є.П. Наконечний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 428-430. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом квазіпружного розсіяння повільних нейтронів досліджений вплив фуллеренів С60, розчинених у бензолі, на коефіцієнт самодифузії D молекул бензолу. Встановлено, що після розчинення фуллерену у бензолі величина D зменшується (-15%), в той час, як ...
333245
  Давиденко С.В. Вплив розширення внутрішнього ринку на економічне зростання України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.93-101.
333246
  Олефіп В.К. Вплив розширення Європейського Союзу на іноземні інвестиції і зовнішню торгівлю послугами в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.102-116. – ISSN 1605-7988
333247
  ШпакД.Р Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 393-405. – ISBN 966-7196-06-2
333248
  Загородній І.П. Вплив розширення ЄС на Україну // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 212-218. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
333249
  Гладковський Р.В. Вплив розширення НАТО на геополітичне положення України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 290-297. – Бібліогр.: 6 назв
333250
  Емішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом
333251
  Ємішянц О.Б. Вплив рольових очікувань на задоволеність шлюбом // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 364-368. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  У статті показано доцільність вивчення стосунків між подружжям, розглядається вплив рольових очікувань чолоовіків та жінок на задоволеність шлюбом. Відмічено розбіжності рольових очікувань чоловіків та жінок. Проаналізовано, які термінальні цінності ...
333252
  Столярова А.А. Вплив романських та германських мов на формування сучасної грецької юридичної термінології (на прикладі термінів, що містяться у чинних кримінальному та кримінально-процесуальному кодексах Греції) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 978-966-581-885-4
333253
  Бартіш С. Вплив романтичної концепції дитинства на розвиток літератури для дітей у Німеччині // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 244-249. – ISSN 2522-493X
333254
  Пономарчук Т.О. Вплив романтичної натури Т.Г. Шевченка на ранню творчість // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 30-32
333255
  Шинкарук К.О. Вплив Росії як "значущого іншого" на формування зовнішньополітичної ідентичності України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 43-48. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
333256
  Піпченко Н.О. Вплив російських соціальних медійних платформ на зовнішньополітичну комунікацію держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 134-139


  У статті описано перспективи впливу нових засобів інформації на стабільність зовнішньополітичної комунікації Російської Федерації. Автор пропонує комплексно розглянути роль нових медіа як інструменту зовнішньої та внутрішньої комунікації, тому що ...
333257
  Савельєва Ю. Вплив російсько-грузинської війни 2008 р. на перспективу врегулювання грузинськ-абхазького та грузинсько-осетинського конфліктів // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 10. – С. 46-47
333258
  Панова І. Вплив російського вторгнення в Україну на туристичну галузь у світі // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 82-84. – ISBN 978-617-674-060-5
333259
  Дорошко М. Вплив російського фактора на євроінтеграційний вибір України // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
333260
  Будкін В.С. Вплив російського фактору на національну економічну безпеку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 10-13
333261
  Чирков О. Вплив російської агресії 2014-2017 рр. на етнічну структуру населення окупованих територій на всій Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Вплив новітньої російської агресії на етнічну структуру населення країни розглянуто в контексті визначальних тенденцій етноструктурних змін, що сформувалися на постколоніальному етапі історичного розвитку України. Influence of the recent Russian ...
333262
  Шепель Т.В. Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 133-142. – ISSN 2222-4459
333263
  Фігурний Ю.С. Вплив російської агресії на релігійну ситуацію в Україні на початку XXI ст. // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 299-309. – ISBN 978-617-7638-08-6
333264
   Вплив російської агресії на стан розвитку географії в Україні / С.Д. Бранн, О.Л. Дронова, Л.Г. Руденко, О.М. Лейберюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 3-12 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
333265
  Менцель Т. Вплив російської мови на флективну морфологію білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення / Т. Менцель, Г. Хентшель // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 32-57. – ISSN 0027-2833


  У статті йдеться про вплив російської мови на флективні структури білорусько-російського та українсько-російського змішаного мовлення, поширених відповідно на території Білорусі та України. Матеріалом дослідження є два корпуси записів спонтанних ...
333266
  Плужник Л. Вплив російської політики на конструювання кримської ідентичності в період незалежності України як один з інструментів гібридної війни / Л. Плужник, М. Орищина // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андрущенко В.П., Базалук О.О., Кінцанс В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 40, вип. 3 : Філософія. – С. 146-160. – ISSN 2308-5126
333267
  Карпчук Н. Вплив російської пропаганди на формування іміджу української влади / Н. Карпчук, Б. Юськів // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 72-82. – ISSN 2522-1663
333268
  Довгаль І. Вплив російської революції 1905 року на розвиток революційного руху в Галичині / І. Довгаль. – Київ, 1952. – 64с.
333269
  Волошенко І.О. Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 37-47. – ISSN 2308-6912


  В статті проаналізовано проблеми розбудови збройних сил нових неза- лежних держав Центральної Азії, а також їх потенціал. Визначено особливу роль Російської Федерації для підтримки військово-політичного становища кожної з держав. Критично оцінено роль ...
333270
  Семак Б.Б. Вплив рослинних барвників і способів фарбування на якість забарвлення тканини з білкових, целюлозних і поліамідних волокон. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.19.08 / Семак Б.Б.; Мін-во освіти Укр.Киів держ.торг.-екон.ун-т. – К, 1997. – 17л.
333271
  Проценко Г.Д. Вплив рослинного покриву на температуру грунту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 20)
333272
   Вплив росту карциноми легені Льюїс на цитотоксичну активність ефекторів вродженого імунітету / Є.В. Опейда, Л.М. Сківка, О.Г. Федорчук, Н.М. Храновська, В.В. Позур, М.П. Рудик, Н.В. Сенчило, В.В. Шепелевич, В.М. Святецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 111-117. – (Серія: Біологія ; № 1 (62), спец. вип.). – ISSN 2078-2357
333273
  Луначевський Л.С. Вплив рубок догляду різної інтенсивності на таксаційні показники дубових деревостанів в умовах свіжого груду / Л.С. Луначевський, В.А. Лук"янець, С.І. Мусієнко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 66-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0459-1216
333274
  Звонська Л.Л. Вплив рукописної традиції грецьких скрипторіїв на формування мінускульних шрифтів // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 3-11


  У статті досліджується формування мінускульних грецьких шрифтів на основі різних рукописних шкіл і стилів письма грецьких скрипторіїв. Простежуються відмінності графіки залежно від каліграфічних шкіл у різних європейських скрипторіях від ІХ до ХV ст. ...
333275
  Настюк М.Г. Вплив руслових деформацій на морфометричні та гідравлічні характеристики русла р. Прут в м. Чернівці за період 1969-2009 рр. // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 86-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
333276
  Ободовский О.Г. Вплив руслоформуючих витрат води на формування русел середніх і малих річок Української РСР / О.Г. Ободовский, С.М. Лісогор, Є.С. Цайтц // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 23-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 32)
333277
   Вплив рутину на жовчосекреторну функцію печінки щурів / Є.М. Андрусь, Є.М. Решетнік, В.М. Бабан, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 16
333278
  Мельничук О.М. Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язку жаби : Автореф. дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.02 / Ольга Миколаївна Мельничук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
333279
  Мельничук Ольга Миколаївна Вплив рутину, кверцетину та їх комплексів з алюмінієм на динаміку скорочення скелетного м"язу жаби : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Мельничук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. + Додатки: л.154-168. – Бібліогр.: л.129-153
333280
  Лимарченко О.С. Вплив рухомості еліптичного резервуару на нелінійне хвилеутворення на поверхні рідини / О.С. Лимарченко, І.С. Ружицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 81-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядається рух еліптичного резервуару при кінематичних збуреннях вільної поверхні і силовому збудженні руху резервуару. Резервуар рухається поступально в горизонтальній площині. Показано, що рухомість резервуару сприяє підсиленню енергообміну між ...
333281
  Іванісік А.І. Вплив руху фокальної області самофокусування на спектр антистоксового вимушеного комбінаційного розсіювання / А.І. Іванісік, Д.В. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-50. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2)


  Робота містить результати розрахунків частоти та спектральної ширини антистокової компоненти вимушеного комбінаційного розсіювання в толуолі залежно від швидкості руху фокальної області самофокусованого збуджуючого випромінювання. Основний висновок ...
333282
   Вплив С60-фулерену, доксорубіцину і їх комплексу на пухлинні та нормальні клітини мишей лінії BALB/c / С.В. Прилуцька, Г.В. Діденко, Ю.М. Кічмаренко, О.О. Круць, Г.П. Потебня, В.В. Черепанов // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2014. – Vol. 7, № 1. – C. 60-65. – ISSN 1995-5537
333283
  Черняк О. Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища / О. Черняк, О. Комашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  Емпіричні та теоретичні дослідження С. Кузнеця в теорії економічного зростання та економічного розвитку, здійснені у 1940-1960-х роках, стали джерелом розбудови економетричних моделей у цих галузях. Ідеї С. Кузнеця поклали початок двом помітним ...
333284
  Молодченкова О.О. Вплив саліцилової кислоти на протеіназно-інгібіторну систему озимої пшениці та їх участь у формуванні стійкості до фузаріозу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.04 / Молодченкова О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 19л.
333285
  Крайник К.І. Вплив самооцінки на лідерські якості // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 261-262. – ISBN 978-617-8037-71-0
333286
  Ларін Д.І. Вплив самоствердження майбутніх психологів і педагогів на процес само актуалізації їх особистості // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 37-40. – ISBN 978-613-8-33760-7
333287
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.02 / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
333288
  Момот А.І. Вплив самоузгодженого заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запорошеній плазмі : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - "теоретична фізика" / Момот А.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 122л. – Бібліогр.: л.109-122
333289
  Рой А.Т. Вплив Сан-Франциської мирної конференції 1951 року на міжнародні відносини повоєнного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 455-462


  Досліджується Сан-Франциська мирна конференція 1951 як фактор сприяння перерозподілу світу на два полюси, зокрема у Східній Азіїї процес її підготовки та вплив результатів на ялтинсько-потсдамський світвоий порядок. Ключові слова: Сан-Франциська ...
333290
  Кононенко Д. Вплив санкцій на можливість звільнення від договірної відповідальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 47-48
333291
  Примаченко І.В. Вплив санкцій Ради Безпеки ООН на економіку транзитивних країн (на прикладі Союзної Республіки Югославія) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 261-264
333292
  Хіміч В.В. Вплив сатичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредеріка в нематичній комірці / В.В. Хіміч, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 25
333293
  Довгопола А.В. Вплив сахаридів на електропровідність водних розчинів електролітів / А.В. Довгопола, О.М. Алексєєв, С.Ю. Ткачов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 7-8
333294
  Мусієнко М.М. Вплив свинцю на еколого-фізіологічні показники рослин / М.М. Мусієнко, О.І. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-40. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Проаналізовано рівень забруднення та шляхи надходження важких металів в атмосферу і грунт міста Києва. Розглянуто вплив свинцю на фізіолого-біохімічні параметри рослин.
333295
  Соболь Т.В. Вплив світових запитів на формування вітчизняної української освіти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 203-205


  Сучасна українська освіта залучена до процесу формування єдиного європейського простору, цінностей, якості та культурної спрямованості освіти, що включає в себе принцип антропоцентризму, який визначає відповідні взаємовідношення студентів та викладачів ...
333296
  Баторшина А.Ф. Вплив світових інтеграційних процесів на функціонування та розвиток вітчизняного ринку цінних паперів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 252-258. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
333297
  Грушова А. Вплив світових конференцій на формування "жіночої політики" ООН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 71-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Стаття визначає основних параметрів міжнародних режимів гендерної рівності в контексті роботи ООН. Вона містить огляд та аналіз основних інституційних, політичних та нормативних систем, що приділяють увагу питанню захисту жінок. Таким чином, вона ...
333298
  Ганзенко О.О. Вплив світових політико-правових процесів на розвиток української держави: основні загрози та правові засоби протидії / О.О. Ганзенко, В.Ю. Шейда // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-13. – (Юридичні науки ; № 4)
333299
  Аврамчук Б.О. Вплив світових стандартів на оцінювання сільськогосподарської нерухомості в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 59-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
333300
  Татаріна Т. Вплив світових тенденцій в страхуванні на розвиток вітчизняного ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 54-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-7923
333301
  Бєдная В.Б. Вплив світових тенденцій на розвиток соціальної інфраструктури в країнах Європейського Союзу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2006. – № 27. – С. 73-86.
333302
  Грамчук А.В. Вплив світових тенденцій на становлення громадянського суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 29-33. – ISBN 966-628-108-8
333303
  Федулова Л. Вплив світових технологічних трендів на формування "розумного" рітейлу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 5-21. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
333304
  Кібальник Л.О. Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі / Л.О. Кібальник, І.С. Подолян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 89-96


  У статті розкрито вплив світових фінансових криз на макроекономічні показники та зовнішньоекономічну діяльність України. Визначено, що саме криза 2008-2009 років спричинила найсуттєвіший негативний вплив на рівень розвитку вітчизняної економіки. ...
333305
  Шиндеров Б.В. Вплив світового соціалізму на національно-визвольний рух. / Б.В. Шиндеров. – Київ, 1982. – 48с.
333306
  Кудінович О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в умовах глобалізації бізнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні акцентовано увагу на глобалізації світового фондового ринку, а також внесено пропозиції щодо розвитку корпоративного управління. The attention in the economic research is concentrated on the globalization of the world stock market. The ...
333307
  Кудінович О.О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в уомвах глобалізації бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
333308
  Кіца М. Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 110-116. – ISSN 2078-1911
333309
  Новиков В. Вплив світової економічної кризи на засоби протекціонізму країн G20: останні тенденції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 36-41
333310
  Михайляк І.В. Вплив світової економічної кризи на зовнішньоторговельні відносини України та Європейського Союзу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.1. – С. 300-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
333311
  Гончарова О.М. Вплив світової економічної кризи на металургійну промисловість України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 204-211


  У статті визначено причини і проблеми кризових явищ на вітчизняних металургійних підприємствах, досліджено вплив економічної кризи на українських виробників металопродукції та запропоновано основні заходи для подолання негативних наслідків.
333312
  Негрич О. Вплив світової економічної кризи на плани компаній щодо прямого іноземного інвестування // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 48-51. – ISSN 1728-9343
333313
  Майстренко Ю. Вплив світової економічної кризи на процеси трансформації в країнах Західних Балкан // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 143-153. – ISSN 2409-9260
333314
  Мельник К.К. Вплив світової кризи на інфляційні очікування в країнах з режимом інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 94-102


  Проведено порівняльний аналіз зарубіжного досвіду реалізації режиму інфляційного таргетування під час світової кризи.
333315
  Вербицька Г.Л. Вплив світової кризи на рівень життя населення України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 157-163. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
333316
  Кваша С.М. Вплив світової продовольчої кризи на формування державної стратегії розвитку АПК / С.М. Кваша, О.М. Синьоокий // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-67.
333317
  Глухова С.В. Вплив світової фінансово-економічної кризи на діяльність будівельної галузі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 18-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
333318
  Прибиткова І.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на зарубіжну трудову міграцію з України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 1 (55). – С. 148-155. – ISSN 1562-0905
333319
  Шутаєва О.О. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток корпоративного управління ТНК в умовах глобалізації / О.О. Шутаєва, В.В. Побірченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 141-145
333320
  Сундук А.М. Вплив світової фінансово-економічної кризи на розвиток продуктивних сил України: регіональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 205-210
333321
  Вовк І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на систему міжнародного стратегічного менеджменту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 2. – С. 5-6
333322
  Гнибіденко І. Вплив світової фінансово-економічної кризи на соціальну сферу України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 64-74. – ISSN 0131-775Х
333323
  Нікіфоров П. Вплив світової фінансової-економічної кризи на макроекономічну ситуацію в Україні / П. Нікіфоров, Є. Ткач // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 342-347. – ISSN 0201-758Х
333324
  Руських К.М. Вплив світової фінансової кризи на банківський сектор Польщі, Угорщини та Чеської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 214-220


  Стаття розглядає прямий і непрямий вплив поточної фінансової кризи на банківську систему країн, що досліджуються. Наголошується необхідність злагоджених дій країн ЄС для подолання кризи. The paper deals with direct and indirect effect of the ongoing ...
333325
  Гусєв Я.О. Вплив світової фінансової кризи на діяльність банків з іноземним капіталом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 133-144
333326
  Шайда О.Є. Вплив світової фінансової кризи на економіку України / О.Є. Шайда, Б.В. Вітровий // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 274-277. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
333327
  Яким О.Б. Вплив світової фінансової кризи на економічний розвиток країн Східної Європи / О.Б. Яким, І.Р. Боднар // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.12. – С. 299-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
333328
  Дяченко Б.І. Вплив світової фінансової кризи на зовнішньоторговельну діяльність України та регіонів Українських Карпат / Б.І. Дяченко, С.М. Рошко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 86-92. – ISSN 1562-0905
333329
  Кваша С.М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 3-17
333330
  Вегера Н.А. Вплив світової фінансової кризи на розвиток банківської системи України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 405-407. – ISBN 978-966-188-219-4
333331
  Кучмій О.П. Вплив світової фінансової кризи на розвиток інформаційної сфери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 190-196


  The article is devoted to the problem of influence of world financial crisis on an informative sector. In the article the difference of consequences of world financial crisis is considered 2008 from previous -1997 and crises the "dot.com", certainly ...
333332
  Козоріз Г. Вплив світової фінансової кризи на розвиток страхового ринку України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 211-217. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
333333
  Свєтлакова М.А. Вплив світової фінансової кризи на соціально-політичне становище Італійської Республіки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
333334
  Квасниця О. Вплив світової фінансової кризи на стан розвитку малого підприємництва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 268-271. – ISSN 1993-0259
333335
  Михайляк І. Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України / І. Михайляк, Г. Михайляк // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 333-335. – ISSN 0201-758Х
333336
  Залєтов О. Вплив світовой кризи на сучасний страховий ринок України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 95-100. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто сутність глобалізації світової економіки та її вплив на страховий ринок, запропоновано заходи державного регулювання ринку страхування в сучасних умовах.
333337
  Грабовська Т.О. Вплив сегетальної рослинності на продуктивність сільськогосподарських культур за органічного вирощування // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 90-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
333338
  Скриник О.Я. Вплив седиментації аерозольних частинок на коефіцієнт їх вертикальної турбулентної дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 143-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного експерименту встановлено залежність часу взаємодії "важких" аерозольних частинок з турбулентними молями від швидкості седиментації. Запропоновано аналітичний вираз, який із задовільною точністю описує результати експерименту. ...
333339
   Вплив седиментаційних і постседиментаційних перетворень на колекторські властивості гірських порід / В. Хомин, М. Манюк, О. Манюк, А. Поплюйко, Н. Хованець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Актуальність досліджень зумовлена науковим обгрунтуванням особливостей седиментаційних та постседиментаційних перетворень гірських порід у зв"язку з можливою їх нафтогазоносністю. Проведено детальні літологічні дослідження продуктивних відкладів ...
333340
  Стародубець О.О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 100-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
333341
  Перепаддя І.М. Вплив сек"юритизації активів на трансмісійний механізм монетарної політики в умовах світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 52-53
333342
  Урсуленко Г.В. Вплив сек"юритизації на систематичний ризик банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 544-546. – ISBN 978-966-188-219-4
333343
  Гуска М.Б. Вплив сексуальних відносин на результати спортсменів у змагальній діяльності / М.Б. Гуска, М.В. Гуска, В.Й. Мазур // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 31-34. – Бібліогр.: 5 назв.
333344
  Авдєєва С. Вплив семантики на морфологічну парадигматику змінних частин мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С.18-27. – ISBN 966-7773-28-0
333345
  Германов В. Вплив сенсаційних журналістських матеріалів на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.54-56
333346
  Левицький Д. Вплив середньовічного міського права на формування правових систем країн Центральної та Східної Європи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 112-114. – ISSN 0132-1331
333347
   Вплив середовищ на кількісний вміст екзополісахаридів SPARASSIS LAMINOSA FR / І.О. Яшина, В.І. Діденко, М.М. Сухомлин, Н.А. Кухтик // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 112
333348
  Хілько Ю. Вплив середовища на трансформацію природних здібностей (за диференційною моделлю обдарованості та таланту канадського вченого Ф. Ганє) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 4 (14), жовтень - грудень. – С. 35-43. – ISSN 2306-5532
333349
   Вплив серотоніну на кон"югацію та гідроксилювання жовчних кислот у печінці щурів / С. Атамнах, Є. Решетник, Ю. Левадянська, В. Барановський, С. Весельський, П. Янчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 124-127. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
333350
  Ковалевич Л. Вплив сецесійних рухів на територіально-політичну систему західноєвропейського регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 78-84. – ISSN 2413-7154


  Сецесіонізм як політико-географічне явище характеризується конкретною територією поширення, що дозволяє досліджувати його вплив на територіально-політичні системи різного рівня. У цьому дослідженні розглянуто основні впливи європейського сецесіонізму ...
333351
  Тананайко М.М. Вплив сильних електролітів на взаємодію бромпірогалолового червоного з хлоридом цетилпіридінію неіонного пар = хімія / М.М. Тананайко, Л.І. Горенштейн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
333352
  Лосєв Ф.В. Вплив сильних електромагнітних полів на вольт-амперні характеристики напівпровідникових приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Лосєв Ф.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
333353
  Примуш М.В. Вплив символіки політичних партій на вироблення їх стратегічного курсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 437-444
333354
  Федько В.О. Вплив симпато-адреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Федько В.О.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
333355
  Федько Віктор Олексійович Вплив симпато-андреналової системи на параметри біологічних ритмів дихання та кровообігу : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Федько Віктор Олексійович; Укр. держ. пед. уні-тет. – К., 1994. – 137л. – Бібліогр.:л.118-137
333356
  Радецька Л.В. Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 20-22. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті представлено результати вивчення впливу синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на показники гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням. Проведені дослідження дозволяють констатувати, що навіть при відсутності ...
333357
  Шворак А. Вплив синергетичного ефекту лісівництва і бджільництва на розвиток сільських територій Волинської області / А. Шворак, Д. Філюк // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 41-51 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 2313-3627
333358
  Созінова Є.І. Вплив синергії регіональної інтеграції на розвиток потенціалу транснаціоналізації країн Південно-Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Созінова Євгенія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
333359
  Федотова Н.О. Вплив синтаксичної організації висловлювання на застосування суб"єктивних трансформацій у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 316-321
333360
  Панченко О.І. Вплив синтаксичної функції на морфологічні особливості англійського займенника // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 6. – С. 54-60
333361
  Смірнов О. Вплив синтетичного регулятора росту хлорхолінхлориду на рослини гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) / О. Смірнов, А. Косян, О. Косик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено морфометричні та фізіолого-біохімічні параметри рослин гречки татарської (Fagopyrum tataricum G.) за дії ретарданту хлорхолінхлориду (ССС) в різних концентраціях. Виявлено концентрацію, що викликає оптимальні фізіологічні зміни в ...
333362
  Андрушко Л. Вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISSN 2520-6419


  У статті досліджено вплив синього кольору на психіку та фізіологічні функції людини. Доведено, що колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність викликати думки та почуття. Психологічний аспект сприйняття синього кольору ...
333363
  Ткаченко М.В. Вплив систем оподаткування соціального страхування на доходи населення в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 323-325. – ISBN 978-966-188-219-4
333364
  Котов С.Б. Вплив систем основного обробітку вкороткоротаційній зрощуваній сівозміні на родючість грунту та продуктивність культур : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.02 / Котов С.Б.; Херсон. сільскогосп. ін-тут. – Херсон, 1997. – 19л.
333365
   Вплив систем основного обробітку і удобрення на вміст в грунті доступних для рослин елементів живлення і продуктивність польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України / І.Д. Примак, О.Б. Панченко, М.В. Войтовик, С.М. Левандовська // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 16-24 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
333366
  Повх О.В. Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого грунту / О.В. Повх, Т.П. Бортнік, А.М. Бортнік // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 118-122 : табл. – Бібліогр.: с. 122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333367
   Вплив систем удобрення на ємність фосфатів темно-сірого опідзоленого грунту / С.Г. Корсун, Г.В. Давидюк, В.М. Юла, М.О. Панасюк // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0372-8498
333368
  Дацько М.О. Вплив систем удобрення на збільшення агроресурсного потенціалу сільськогосподарських культур // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 121-127 : схема, рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
333369
   Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового / Є.В. Скрильник, А.М. Кутова, В.А. Гетманенко, В.М. Артем"єва // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 74-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
333370
  Фатєєв А.І. Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України / А.І. Фатєєв, В.І. Лопушняк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 33-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0587-2596
333371
  Дмитренко О.В. Вплив систем удобрення та хімічної меліорації на структуру вбирного комплексу сірого лісового грунту / О.В. Дмитренко, А.І. Павліченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 105-113 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
333372
  Нікішенко В.Л. Вплив систем удобрення, обробітку грунту та захисту послин на урожай і якість озимох пешниці в умовах розширення півдня України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Нікішенко В. Л.; Херс. держ. аграр. ун-т. – Херсон, 1999. – 15л.
333373
  Глущенко Наталія Миколаївна Вплив систематичного застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на родючість лучно-чорноземного грунту і продуктивність кукурудзи на силос та її якість в умовах північного лісостепу України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.04 / Глущенко Наталія Миколаївна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1997. – 18л.
333374
  Євдокимов В.В. Вплив системи австрійського парламентаризму на правосвідомість населення Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 33-39. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
333375
  Борисенко А.Л. Вплив системи виборів на формування урядових коаліції в Україні і Польщі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 737. – С. 119-125. – (Питання політології ; Вип. 8). – ISSN 0453-8048
333376
  Загоруйко Є.А. Вплив системи грунтоцементних елементів на розвиток пластичних деформацій у зсувному масиві // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 133-138. – ISSN 1999-981Х
333377
  Нікитенко Д.В. Вплив системи державних замовлень як інструмента фіскальної політики на розвиток малого підприємництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 227-234.


  У статті аналізуються можливості системи державних закупівель як ефективного заходу підтримки малого підприємництва, його трансформації з торгівельно-посередницької до виробничо-інноваційної сфери діяльності, досліджується світовий та вітчизняний ...
333378
  Мойсюк М. Вплив системи класичного танцю А.Я. Ваганової на формування балетної школи Китайської народної республіки // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 154-155


  Основою підготовки висококласних танцівників вважають вправи класичного танцю, що у світовій практиці звана, як система А.Я. Ваганової - система, що формувалася протягом століть й увібрала в себе все найпровідніше та найлаконічніше. Агрипина Яківна ...
333379
  Кравчук Г.В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки / Г.В. Кравчук, М.В. Дубина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 108-114 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
333380
  Максимова Л.П. Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможність вітчизняної економіки / Л.П. Максимова, Д.С. Федорченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 56-63.
333381
  Тронь Т. Вплив Системи Трьох Віків Крістіана Томсена на побудову музейних експозицій / Т. Тронь, І. Радомський // Opus Mixtum : науково-популярне видання Музею історії Десятинної церкви / Мін-во культури України ; Музей історії Десятинної церкви. – Київ, 2014. – № 2. – С. 131-136. – ISSN 2312-9697
333382
  Дегтярьов В.В. Вплив системи удобрення на вміст власне гумосових речовин і детриту в лучно-чорноземних грунтах Правобережного Лісостепу України / В.В. Дегтярьов, І.П. Яцук, Р.Ю. Усата // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: с. 75-77. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
333383
  Невінчана І. Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920-1930-х роках // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-111
333384
  Амбросов В. Вплив системних зв"язків на організаційну структуру агроформувань // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (604). – С. 80-89. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
333385
  Редченко К.І. Вплив ситуаційної та стейкхолдерської теорій на сучасний управлінський контроль // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 200-201. – ISBN 978-611-01-0721-1
333386
  Дудзяк О.А. Вплив сільського господарства на працевлаштування на сільських територіях // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 15-18 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
333387
  Карась І.Ф. Вплив сільськогосподарської діяльності на баланс поживних речовин у грунтах Житомирської області / І.Ф. Карась, О.Б. Овезмирадова, А.О. Піціль // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 129-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-4678
333388
  Кошлата І.М. Вплив сільської культури на поширення кумівства та корупції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 20-26. – ISSN 2222-4459
333389
  Доброгаєва І.В. Вплив сім"ї і колективу на розвиток дитини / І.В. Доброгаєва. – К., 1983. – 23с.
333390
  Карамишева О. Вплив сім"ї на емоційний розвиток дитини середнього дошкільного віку // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 93-99. – ISSN 2078-1687
333391
  Сипченко В. Вплив сім"ї на емпатію дітей в молодшому шкільному віці / В. Сипченко, А. Мелоян, Е. Вержиковська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 348-363. – ISSN 2077-1827
333392
  Орловська О.А. Вплив сім"ї на психологічну адаптацію учасників бойових дій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 241-249. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 26). – ISSN 2072-4772
333393
  Антонов О.В. Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 15-22


  Статтю присвячено аналізу структури сімейної ієрархії та впливу сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів сучасної американської драми. Досліджуються особливості використання тактик та стратегій у процесі комунікації всередині сімейної групи. ...
333394
  Голубченко В.Ф. Вплив сірки на якість зерна пшениці озимої / В.Ф. Голубченко, Е.В. Куліджанов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 51-54. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
333395
  Слободяник Л. Вплив сірководню на кровообіг в печінці щурів при портальній гіпертензії / Л. Слободяник, П. Янчук, Є. Решетнік // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 211-216. – (Серія: Біологічні науки ; № 2 (302)). – ISSN 1729-360X
333396
  Кралюк П. Вплив Січневого повстання на розвиток української культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 31 жовтня (№ 198). – С. 5


  Польське повстання 1863-1864 рр.
333397
  Дутка О. Вплив скандинавської культурно-літературної зони на епістемологію і поетику роману М. Германсон "Вкритий мушлями пляж" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 73-78
333398
   Вплив скандію на емісійні властивості металевопористих катодів / І.І. Бех, В.В. Ільченко, О.М. Костюкевич, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 237-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття містить результати дослідження впливу скандію на рівень емісії металевопористих катодів. За результатами експерименту робиться висновок про можливу роль доданку окислу скандію в поліпшенні емісійних властивостей металевопористих катодів.
333399
  Ковальова В.А. Вплив сквалену на процеси пероксидного окиснення ліпідів слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці / В.А. Ковальова, О.В. Дробінська, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що сквален суттєво знижує вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів та підвищує активність антиоксидантних ферментів при аспіриновій виразці шлунку в гомогенаті слизової оболонки шлунку щурів.
333400
  Коломієць В.М. Вплив скінченних розмірів фермі-системи на енергетично зважені суми / В.М. Коломієць, С.В. Лук"янов, О.О. Худенко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-16. – ISSN 1818-331Х
333401
  Панасюк О.С. Вплив складових фосфоліпідів на функціональний стан ендотелію і мітохондрій серця : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Панасюк Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
333402
   Вплив складу атмосфери на стабільність магнітомеханічного ефекту / Л. Стебленко, А. Курилюк, С. Науменко, О. Кріт, О. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Фізика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  В роботі вивчаються особливості поведінки магнітомеханічного ефекту (стимульованого магнітним полем ефекту зміни мікротвердості) в залежності від складу кисневомісткої атмосфери. Показано, що при зменшенні вологості повітря до нуля досліджуваний ефект ...
333403
  Пічка Т.В. Вплив складу і структури вугільної речовини на колекторські властивості викопного вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Пічка Тетяна Володимирівна ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
333404
  Яр-Мухамедова Вплив складу композиційних електролітичних плівок на фізико-механічні властивості // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 539-544. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Серед великої кількості електролітичних плівок хромові мають найвищу твердість та зносостійкість. Окрім того, хром належить до корозійностійких матеріалів. Ці його властивості є визначальними при виборі матеріалів для машинобудування. Однак, в багатьох ...
333405
  Присталов А.І. Вплив складу кріозахисного середовища та методів охолодження на життєздатність гермплазми винограду : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Присталов Антон Ігорович ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
333406
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л. 179 - 185. – Бібліогр.: л.162 - 179
333407
  Копишинський Олександр Васильович Вплив складу лужно-боратного скла на ефективність оптичного запису : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Копишинський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
333408
   Вплив складу на будову шаруватої перовськітоподібної структури індатів AIILаInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, А.А. Бабарик, М.В. Тимошенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 4. – С. 70-75. – ISSN 1025-6415
333409
  Копійка С.В. Вплив складу на стабільність механічних властивостей склопластиків / С.В. Копійка, А.В. Овчаренко, О.В. Сандул // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
333410
  Капустник О.К. Вплив складу на фізичні властивості лазерних монокристалів групи AIIBVI:Сr2+, Fr2+ : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Капустник Олексій Костянтинович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
333411
   Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3 / Л.А. Булавін, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, А.О. Омельчук, Н.В. Файдюк, Р.М. Савчук // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень НАН України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 154-157. – ISSN 1818-331Х


  Експериментально досліджено вплив зміни хімічного складу системи NaF-LiF-LaF3 при переході від евтектики до перитектики на температурні залежності в"язкості, електропровідності та термоелектрорушійної сили в широкому температурному інтервалі від 600 до ...
333412
   Вплив скорининських традицій на взаємодію церковнослов"янської та української літературної мов у XVI - XVII ст. // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 308-313. – ISBN 978-966-00-1476-3
333413
   Вплив скоростиглості гібридів кукурудзи на морфологічні показники і продуктивність в умовах НВЦ "Поділля" / І.П. Рихлівський, В.С. Вахняк, В.М. Бурдига, В.С. Строяновський // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 157-174 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
333414
  Мельник М. Вплив слабких наднизькочастотних електромагнітних полів на синтез NO в гладеньком"язових клітинах / М. Мельник, В. Мартинюк, О. Артеменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дію наднизькочастотного електромагнітного поля 8 Гц 25 мкТл на синтез NO в гладеньком"язових клітинах шлунку щурів під час їх стимуляції К+-деполяризацією. Показана відсутність впливу електромагнітного поля 50 Гц 25 мкТл на синтез NO в ...
333415
  Булавін Л.А. Вплив слабкого електромагнітного випромінювання MM-діапазону на водний розчин ліпопротеїдів / Л.А. Булавін, Н.М. Івченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 429-434. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Зафіксовано вплив слабкого (менше ніж 10[верхній індекс -11] Вт/кв.м) електромагнітного випромінювання мм-діапазону на ЯМР спектр ліпопротеїдів. Зміни ЯМР спектру зворотні і час релаксації незалежний від концентрації розчину. Цей ефект можна пояснити ...
333416
   Вплив слабкого постійного магнітного поля на фотопровідність і її релаксацію в кристалах кремнію / Л.П. Стебленко, О.В. Коплак, А.М. Курилюк, О.Є. Флюнт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 291-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджено вплив слабкого (В<0,2Тл) постійного магнітного поля на величину стаціонарної фотопровідності кристалів кремнію. Вивчено характер релаксації зміненого в результаті магнітної дії фотоструму й темпового струму. Виявлені магніточутливі ...
333417
  Шевчук В.М. Вплив слідчих ситуацій на вибір тактичних операцій при розслідуванні згвалтувань // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 213-222. – ISSN 0201-7245
333418
  Гедін М.С. Вплив слов"янофільства на суспільно–політичну думку середини ХІХ століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 11-14. – ISSN 2076-1554
333419
  Капітан Н.О. Вплив словесної позитивної оцінки на формування моральної культури студентів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 175-180. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-4643
333420
  Навроцька В.В. Вплив смерті жертви злочину на долю кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 55-65.
333421
  Кругла К. Вплив смисложиттєвих орієнтацій особистості на вибір стратегії поведінки у конфлікті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 209-214
333422
   Вплив сміттєзвалищ на показники захворюваності сільського населення та поширеності серед нього хвороб / Делеган-Кокайко, Г.О. Слабкий, В.В. Лук"янова, Є.С. Анпілова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 43-52 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
333423
  Чорнявська І.Р. Вплив смугових захисних лісових насаджень Південної залізниці на розподіл снігового покриву // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 119-124. – ISSN 0459-1216
333424
  Пашук К. Вплив соєвого ізоляту на протеоліз у сирному тісті / К. Пашук, Г. Насирова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Протеоліз відіграє основну роль у формуванні смаку і певної текстури сирів та сирних продуктів. Показано, що у сирних продуктах з ізолятом соєвих білків протеоліз казеїнів упродовж 45 діб визрівання відбувався менш інтенсивно, ніж у контрольних сирах, ...
333425
  Голубєва Г.Ю. Вплив Сократа на формування світогляду Ксенофонта // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 86-92. – ISBN 966-581-295-6
333426
   Вплив солей одно- та двовалентних металів на каталітичну активність комплексів Cu/M (M=Zn,Mn) в ревкції розкладу пероксиду водню / Т.М. Безугла, В.Є. Діюк, Д.В. Шевченко, А.М. Савицька, В.Г. Герасьова // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 92-97. – ISBN 966-594-601-3
333427
  Хома Ю. Вплив сольового стресу на рослини тополі клону "INRA 353-38" та верби клону "Житомирська-1" в умовах культури in vitro / Ю. Хома, Л. Худолєєва, Н. Куцоконь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 43-49. – (Біологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817
333428
  Гнатко О.П. Вплив соматичної та гінекологічної патології на репродуктивне здоров’я дівчат-підлітків / О.П. Гнатко, А.І. Чубати, Л.Л. Семенюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 52-55. – ISSN 2413-550Х
333429
  Осіпов С.М. Вплив сонячних спалахів на характеристики п"ятихвилинних коливань сонячної фотосфери / С.М. Осіпов, А.В. Маринець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 203-205. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Наведено результати досліджень впливу сонячних спалахів на такі характеристики п"ятихвилинних акустичних коливань сонячної фотосфери, як амплітуда, різниця фаз між коливаннями на різних висотах і частота мод. Показано, що сонячні спалахи мають вплив на ...
333430
  Уман Ю. Вплив сонячного світла на мінеральний обмін у с.г. тварин. / Ю. Уман. – Х., 1928. – 13с.
333431
  Андрієнко Д.П. Вплив сонячного УФ спалаху на час існування льодяних кометних пилинок / Д.П. Андрієнко, Ю.С. Андрієнко, І.Г. Міщишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Астрономія ; вип. 37)


  Проведено розрахунки для визначення впливу УФ спалахів на час життя кометних пилинок з чистого водяного льоду, льоду з 10% домішками силікату та 10% домішками вуглецю. Показано, УФ спалахи призводять до зменшення часу життя пилинок названих типів на ...
333432
  Янченко І.А. Вплив сортових особливостей монарди двійчастої на формування рослинної сировини при вирощуванні в умовах Південного Степу України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 136-144 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
333433
  М"ялковський Р.О. Вплив сорту, строків, глибини загортання насіннєвих бульб за гребеневого способу на дружність сходів рослин картоплі // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 116-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-9270
333434
  Пушко Р.О. Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 124-130
333435
  Шафранська І.Б. Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток економічної думки Західної України в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 3-10. – ISSN 1993-6788
333436
  Затонацька Т. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни / Т. Затонацька, А. Ставицький // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 26-32. – ISSN 1818-5754
333437
  Галушка З. Вплив соціальних інновацій на модернізацію економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-11. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено підходи до розуміння сутності соціальних інновацій та обґрунтовано їхнє значення як процесу, що забезпечує якісне перетворення системи економічних відносин, їхню модернізацію та відповідне інституційне оформлення. Визначено специфіку ...
333438
  Молдованенко А.О. Вплив соціальних медіа на політичну мобілізацію: теоретичний аспект // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 211-217. – (Думка). – ISSN 2304-7410
333439
  Мануйлов Є.М. Вплив соціальних мереж на аксіогенезу особистості / Є.М. Мануйлов, Ю.Ю. Калиновський // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 28-40. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
333440
  Мордюк А.О. Вплив соціальних мереж на контент телевізійних випусків новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 152-156


  У статті досліджено вплив соціальних мереж на змістове наповнення та верстку телевізійних новин. Увагу зосереджено на соціальній мережі "Фейсбук" та інформаційних випусках "Нового каналу", "1+1",оскільки ці служби новин здійснюють моніторинг текстового ...
333441
  Тлуста А.О. Вплив соціальних мереж на політичну стабільність держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 195-201


  Здійснюється спроба дослідження соціальних мереж як елементу інформаційного простору політичної системи міжнародних відносин. Досліджується світовий досвід використання соціальних мереж як інструменту політичного впливу. Аналізується досвід США у ...
333442
  Олещук П.М. Вплив соціальних мереж на протестну політичну мобілізацію // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 311-314. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто проблему мобілізаційних технологій, що з’явилися в результаті формування нового інформаційного простору і функціонування нових медіа. Автор досліджує основні інструменти і засоби мобілізаційних технологій, специфіку їх застосування в ...
333443
  Суровцев О.О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Суровцев Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 224 арк. – Додатки: арк. 203-224. – Бібліогр.: арк. 183-202
333444
  Суровцев О.О. Вплив соціальних мереж на систему маркетингових комунікацій міжнародних компаній : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Суровцев Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
333445
  Стехіна В.М. Вплив соціальних мереж на соціум у контексті ідей соціального капіталу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 150-154


  Розглянуто процеси впливу соціальних мереж на соціум в Україні в контексті ідей соціального капіталу з метою модернізації соціального життя країни; систематизовано нові практики взаємодії соціальних мереж з аудиторією. Ця діяльність є перспективною в ...
333446
  Громова М.Є. Вплив соціальних мереж на суїцидальну поведінку молоді як кримінологічна проблема ХХІ століття / М.Є. Громова, Н.А. Кубов // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 63-65. – ISSN 2308-9636
333447
  Макух-Федоркова Вплив соціальних мереж на сучасне суспільство та зміну глобальних політичних процесів / Макух-Федоркова, О. Макух // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 264-271. – ISSN 2519-4518
333448
  Карпенко Є.Д. Вплив соціальних мереж на украінську національно-мовну картину світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 152-159


  Останнім часом функціонування укр. мови у глобальній мережі Інтернет, зокрема в соціальних мережах, досліджується багатьма лінгвістами. Формується особлива віртуально-мовна картина світу, що відображає життя в Інтернет-просторі з його специфічними ...
333449
  Рубан А. Вплив соціальних мереж на формування ідентичності підлітків та молоді // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 213-220. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
333450
  Ділай А.Ю. Вплив соціальних мереж на формування особистості в екстремальних умовах // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 507-508
333451
  Анісімова О.М. Вплив соціальних мереж на цифровізацію сучасних міст / О.М. Анісімова, Г.П. Лукаш // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 56-60. – ISBN 978-966-927-534-9
333452
  Холод Н.М. Вплив соціальних трансфертів на нерівність розподілу доходів населення та бідність у країнах з перехідною економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 144-153


  У статті вивчено вплив соціальних трансферів на нерівність розподілу доходів населення та бідність у країнах з перехідною економікою. Автор доходить висновку, що у всіх посткомуністичних країнах трансферти зменшували рівень бідності. У країнах ...
333453
  Білогуб В.Д. Вплив соціальних факторів на процес наукового пізнання в природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 9
333454
  Віноградова В. Вплив соціальних факторів на формування особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 1 (182). – С. 34-40. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
333455
  Павленко І.А. Вплив соціально-демографічних змін у РФ на її зовнішню політику // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 36-41
333456
  Паршак О.І. Вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу комерційних оргнізацій на його оцінку способів отримання грошей // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 64-73. – ISSN 2411-3190
333457
  Коляденко С.В. Вплив соціально-економічних та екологічних факторів на інтенсивність використання земель // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 9 (25). – С. 46-56. – ISSN 2411-4413
333458
  Лісніченко О.О. Вплив соціально-економічних та політичних факторів на формування кооперативного руху в Східній Галичині в модерний час // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 14-22. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6792
333459
  Захарченко Є. Вплив соціально-економічних умов життя на сім"ю як соціальний інститут / Є. Захарченко, К. Захарченко, Е. Підлубна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-33. – ISSN 0131-775Х
333460
  Палієнко С.В. Вплив соціально-економічних умов на розвиток наукової думки в радянській археології в 60-90-х роках XX ст. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 145-150. – ISBN 978-966-96992-6-8
333461
  Кух А.А. Вплив соціально-економічних факторів на демографічну ситуацію в Україні / А.А. Кух, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 37-43. – ISSN 2310-5534
333462
  Сняданко І.І. Вплив соціально-економічних чинників на рівень самоефективності студентів різних спеціальностей технічного університету // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 289-294. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
333463
  Корченко М.О. Вплив соціально-економічних чинників на розвиток університетської освіти Королівства Нідерланди // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 48. – С. 41-43
333464
  Рябоконь В.П. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 21-24. – ISSN 2221-1055
333465
  Гвелесіані А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України / А. Гвелесіані, І. Литвин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 82-89. – ISSN 0131-775Х
333466
  Лагодієнко В. Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону / В. Лагодієнко, О. Боднар // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 50-51 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
333467
  Розовик Д.Ф. Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух першої половини XIX століття / Д.Ф. Розовик, О.Д. Розовик // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 77-83. – ISSN 2075-1451
333468
  Бабічева О.С. Вплив соціально-економічного стану на світогляд селянства України (XIX - початок XX ст.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 153-157. – ISSN 2077-1800
333469
  Нгуен Хань Ван Вплив соціально-економічної діяльності на природне середовище басейну ріки Хионг : природно-географічні дослідження / Нгуен Хань Ван, Ле Ван Хионг // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 22-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
333470
  Новікова І.Е. Вплив соціально-економічної культури на розвиток господарських відносин в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 108-111. – ISBN 978-617-696-384-4
333471
  Балакірєва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України : соціальні проблеми в практиці управління / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 60-68 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
333472
  Гнибіденко І.Ф. Вплив соціально-економічної політики на соціальну безпеку та рівень життя населення України // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-135.
333473
  Барановська О.В. Вплив соціально-історичних подій на формування ойконімів Сумської області / О.В. Барановська, О.В. Рябоконь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 281-289 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
333474
  Постоюк Н. Вплив соціально-історичних чинників на формування Д.Л. Сергієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано, як вплинула родина на формування особистості Д. Л. Сергієнка, зокрема розкрито особливості сімейного виховання. Висвітлено періоди навчання педагога в Київському педагогічному інституті на шкільно-педагогічному відділі, а потім ...
333475
  Васецький В.Ю. Вплив соціально-політичних подій в Європі XVІ-XVII ст. на розвиток правової доктрини Нового часу // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 12 : Тлумачення права: від теорії до практики. – С. 136-141. – ISSN 2524-017X
333476
  Санченко С.П. Вплив соціально-політичних чинників на стан та реалізацію соціального захисту в сучасних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 216-225
333477
  Бежнар Г.П. Вплив соціально-політичних, культурних та філософських чинників на формування світогляду В.К. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 88-89. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
333478
  Скоробагатська О.І. Вплив соціально-психологічних феноменів на ефективність адміністративного управління // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 254-274. – ISBN 978-966-698-252-5
333479
  Сафін О. Вплив соціально-психологічних характеристик особистості військовослужбовця на його уявлення про ризик і психологічну готовність до нього / О. Сафін, Н. Мась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 50-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
333480
  Петренко К. Вплив соціально-психологічних чинників на зовнішню політику об"єднаної Німеччини // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 201-214. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
333481
  Додонова О.А. Вплив соціально-психологічних чинників на мотивацію студентів до занять фізичною культурою // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 361-364. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
333482
  Карковська Р. Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування образу держави // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 239-250. – (Серія "Психологія" ; вип. 35). – ISSN 2312-8437
333483
  Шаповалова Т.В. Вплив соціального капіталу на економічне зростання // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 167-175. – ISSN 1993-0259
333484
  Немашкало К.Р. Вплив соціального капіталу на економічні результати діяльності підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 97-101. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
333485
  Сергєєва Л.Н. Вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва в Україні / Л.Н. Сергєєва, О.І. Макаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 223-228. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
333486
  Алоян А.Е. Вплив соціального капіталу на формування конкурентного середовища // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1. – С. 254-256. – ISSN 1729-7036
333487
  Гордей О.Д. Вплив соціального розвитку держави на рівень життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 147-151
333488
  Ляшевич А.М. Вплив соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосуванні корвітину : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ляшевич Альона Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
333489
  Ляшевич А.М. Вплив соціального стресу і гіперхолестеринемії на жовчносекреторну функцію печінки при застосування корвітину : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ляшевич Альона Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 154 арк. – Бібліогр.: арк. 11-12, 133-154
333490
  Педько К. Вплив соціальної активності на соціальний капітал внутрішньо переміщених осіб // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3 (62) : Психологія. – C. 114–121. – ISSN 2078-1687
333491
  Вишновецька С.В. Вплив соціальної безпеки на розвиток трудових правовідносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 10-12. – ISBN 978-617-7069-63-7
333492
  Вінчковська Г.Є. Вплив соціальної кризи на стабільність соціального інституту сім"ї в сучасній Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 254-259. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
333493
  Чиханцова О.А. Вплив соціальної нерівності на мотивацію школярів до вивчення іноземної мови // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 131-138. – ISSN 2411-3190
333494
  Третяк В.П. Вплив соціальної сфери на соціалізацію трансформації економіки України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 94-98. – ISSN 1993-6788
333495
  Манцевич Ю.М. Вплив соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на розвиток житлового господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-18.
333496
  Паленичак О.В. Вплив соціальної та ринкової інфраструктури на розвиток сільських територій регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 101-106. – ISSN 2221-1055
333497
  Бесєдіна О Г. Вплив соціальної теорії П’єра Бурдьє на розвиток сучасних соціально-філософських досліджень теми практик // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 49-60. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
333498
  Романюк Ю.В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 117-123


  Статтю присвячено розглядові тенденцій мовних змін у дієслівній парадигмі: й словозмінній, й словотвірній, окресленню, з одного боку, стабільності системних явищ, належних мові (питомі словотвірні моделі, стабільне словозмінне ядро), а з іншого боку - ...
333499
  Юхименко Т.В. Вплив соціоінституційних і політичних факторів на інноваційний розвиток банківського сектору / Т.В. Юхименко, О.О. Лапко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 231-236. – ISSN 2222-0712
333500
  Тодорова Є.М. Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 124-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто технологічні зміни в сучасній бібліографічній діяльності, їхній вплив на професію бібліографа. Акцентовано на необхідності відповідності їхньої підготовки, розробки професіограми й подальших напрямів спеціалізації в контексті комп"ютеризації ...
333501
  Дергач М. Вплив соціокультурного життя України початку ХХ століття на формування особистості (на матеріалі театрального мистецтва) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2006. – Вип. 2. – С. 24-29.
333502
  Медведєва В. Вплив соцмереж на свідомість сучасного користувача бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 321-328. – ISSN 2224-9516
333503
  Котов М.М. Вплив спекл-поля на відновлення оптичного хвильового фронту / М.М. Котов, Д.В. Поданчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 249-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Експериментально досліджено вплив статистичних характеристик спекл-поля, яке виникає при освітленні дифузної поверхні когерентним лазерним випромінюванням, на точність відновлення форми хвильового фронту сенсором Шека-Хартманна The influence of ...
333504
  Акімова Н.В. Вплив специфіки мови інтернету на появу недостатніх для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських сайтів новин) // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 157-159
333505
  Мазур В.Й. Вплив спеціальних вправ на розвиток координаційних здібностей дошкільнят 3-6 років / В.Й. Мазур, М.В. Гуска // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 101-106 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
333506
  Карамушка Т.В. Вплив спеціальності на розвиток кар"єрних орієнтацій аспірантів // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнар. конф. з організаційної та екон. психології, (30-31 трав. 2013 р., м. Київ) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної психології, Донбас. держ. техн. ун-т, Каф. соц.-гуманіт. дисциплін [та ін.] ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Алчевськ : ДонДТУ, 2013. – С. 54-55. – ISBN 978-966-310-309-9
333507
  Кисельов Д.В. Вплив співвідношення K/P у фосфатно-молібдатних розплавах на утворення фосфатів лантану / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 88-91. – ISSN 0041-6045
333508
  Семенов Д.О. Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині грунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
333509
  Круц В.О. Вплив співвідношення характеристик неоднорідності та розсіювання енергії на коливання регулярних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Круц Вадим Олексійович ; НАН України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренко. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
333510
  Дуб А.Р. Вплив співпраці з МВФ на фінансову безпеку України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 287--293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
333511
  Алієв Р.В. Вплив співробітників кримінально-виконавчих інспекцій на осіб, які скоюють адміністративні правопорушення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-104. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
333512
  Трандафіл А.К. Вплив співробітництва з Міжнародним валютним фондом на стан фінансоаої безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 164-167
333513
  Трандафіл А.К. Вплив співробітництва з Міжнародним валютним фондом на стан фінансової безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 144-147
333514
  Грабар Н. Вплив спілкування на комунікаційні зв"язки в бібліотечній діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 24-27. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано діяльність сучасної бібліотеки, зокрема ВНЗ, щодо налагодження партнерських відносин. З"ясовано основні особливості спілкування як форми соціальної взаємодії, завдяки якій поліпшуються зв"язки в бібліотечній професійній сфері, що сприяє ...
333515
  Диковицька А. Вплив спільних китайсько-російських енергетичних проектів на розвиток двосторонніх відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 78-80
333516
  Баужа О.С. Вплив спін-орбітальної взаємодії на намагніченість квантових точок / О.С. Баужа, О.М. Воскобойніков, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 347-353. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені теоретичні розрахунки впливу спін-орбітальноі взаємодії на намагніченість електронів в маю розмірних квантових точках. Отримані нами характеристики демонструють незвичну поведінку при температурі рівній нулю. Різкі зміни ...
333517
  Баужа О.С. Вплив спін-орбітальної взаємодії на розщеплення енергетичних рівнів електронів в InSb напівпровідникових квантових точках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  У цій роботі проведено теоретичний аналіз впливу спін-орбітальної взаємодії (СО) наенергетичний спектр електронів в циліндричних напівпровідникових квантових точках (KT). Розглянуто залежність енергетичних рівнів електронів від розміру квантової точки ...
333518
  Шевченко Олексій Володимирович Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 147 л. – Бібліогр.: л. 131 - 147
333519
  Шевченко Олексій Володимирович Вплив сполук важких металів на перебіг фітовірусної інфекції в модельних системах : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко О.В; КНУТШ. – Київ, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв.
333520
  Арустамян О.М. Вплив сполук кадмію на організм людини / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 109-114. – ISSN 2224-0586
333521
  Шалапа С.В. Вплив спортивно-гімнастичного руху на мистецтво хореографії: початок XX століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 179-185. – ISSN 2226-3209
333522
  Салатенко І. Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 49-55. – ISSN 2220-7481


  Розроблено й науково обгрунтовано спортивно орієнтовану технологію фізичного виховання студенток економічних спеціальностей, спрямовану на покращення їхньої професійно-прикладної фізичної підготовки. Технологія – це синтез сучасних науково ...
333523
  Приведенюк Н.В. Вплив способів вирощування на ріст та розвиток меліси лікарської (Melissa officinalis L.) в умовах краплинного зрошення / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 1. – С. 91-97 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
333524
  Шевченко М.В. Вплив способів обробітку грунту на проективне покриття поверхні та грунтозахисну ефективність / М.В. Шевченко, О.О. Дьомкін // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 219-224 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 224. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
333525
  Ратошнюк Віктор Іванович Вплив способів обробітку грунту, мінеральних добрив і сапоніту на продуктивність культурних сіножатей та якість корму на осушених торфовищах полісся України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.12 / Ратошнюк Віктор Іванович; Ін-тут землеробства. Україн. акад. аграрних наук. – К., 1998. – 16л.
333526
  Вітвицький С.В. Вплив способів обробітку чорноземів на гуміфікацію рослинних решток і гною. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.01 и 06.01.03 / Вітвицький С.В.; Укр держ. аграрний ун-т. – К., 1992. – 25л.
333527
  Слюсар І.Т. Вплив способів основного обробітку осушуваного торфо-глейового грунту на його родючість та врожайність жита озимого і гречки / І.Т. Слюсар, Л.В. Богатир, А.В. Єзерковський // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 59-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
333528
  Браценюк В.Ю. Вплив способів сівби та передзбиральної десикації на продуктивність сортів сої різних груп стиглості // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 83-92 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
333529
  Боярин Ж.С. Вплив способу життя під час навчання в закладі вищої освіти на виникнення ожиріння в здобувачів / Ж.С. Боярин, В.А. Копетчук // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (25). – С. 67-70. – ISSN 2618-1592
333530
  Задорожній Ю.В. Вплив способу зрошення і рівня удобрення на врожайність та біохімічні показники якості цибулі ріпчастої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 105-114 : табл. – Бібліогр.: 13 назв.
333531
  Малиновська І.М. Вплив способу обробітку на спрямованість та напруженість мікробіологічних процесів у сірому лісовому грунті / І.М. Малиновська, С.О. Гаврилов // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 53-62 : табл. – Бібліогр.: с.62. – ISSN 1684-9094
333532
   Вплив способу одержання Co-Ni/Al2O3 систем на їх каталітичну активність у реакції метанування СО2 / О. Іщенко, М. Жлуденко, О. Бєда, А. Дяченко, С. Гайдай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 64-68. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено залежність активності нанесених на Al2O3 Co-Ni-каталізаторів, що були синтезовані різними способами, у реакції метанування СО2. Найвищу активність показали каталізатори, отримані методом розкладання нітратів. Зразки зі збагаченою кобальтом ...
333533
  Дудка М.І. Вплив способу сівби, норми висіву і рівня мінерального живлення на продуктивність амаранту волотистого // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Кравченко Ю.С., Мельник В.І., Піковська О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 1. – С. 23-32. – ISSN 2706-7688
333534
  Баляр В.Б. Вплив спотворень в трактах цифрового телевізійного мовлення на технічну якість їх функціонування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Баляр Володимир Богданович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2013. – 20 с. – Біблогр.: 15 назв
333535
  Венгренівська М.А. Вплив сприймаючої системи на переклад та стилізація при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 174-177. – ISBN 966-594-420-7
333536
   Вплив сприйняття оцінки роботи та здібностей оцінювача на ставлення персоналу / Мухаммад Акрам, Імран Алі, Джаварія Шакіл Ахмад, Сарфраз Ахмад // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 338-347 : nабл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1993-6788
333537
  Мотора Е.М. Вплив спрощеної системи оподаткування на розвиток малого бізнесу в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 267-269. – ISBN 978-966-188-219-4
333538
   Вплив стадолу на інтенсивність секреції жовчі печінкою щурів та спектр жовчних кислот і ліпідів жовчі / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, Весельський, СП, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 100-102. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Встановлено, що за умов внутрішньопортальної інфузії стадолу швидкість секреції жовчі в щурів не змінюється, але підвищується рівень секреції жовчних кислот і ефірів холестерину та пригнічується секреція холестерину. Припускається, що такі зміни ...
333539
  Решетнік Є.М. Вплив стадолу та даларгіну на жовчосекреторну функцію печінки / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
333540
  Решетнік Є.М. Вплив стадолу та даларгіну на жовчосекреторну функцію печінки / Є.М. Решетнік, О.М. Долгова, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-32. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Визначали рівень секреції й жовчних кислот за умов внутрішньопортальної інфузії блокатора опіоїдних рецепторів стадолу і синтетичного аналога лей-енкефаліну даларгіну, а також при послідовній їх інфузії. Отримані дані дозволяють припустити, що ...
333541
   Вплив стадолу та налоксону на жовчоутворення та хімічний склад жовчі у щурів / Л. Латишенко, Є. Решетнік, С. Весельський, М. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 61-64. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В гострих спробах на щурах вивчали зовнішньосекреторну функцію печінки та зміни її органічних складових. При дії антагоністів опіоїдних рецепторів стадолу та налоксону у дозі 10 мкг на 100 г маси тіла тварини практично не змінюється об"єм секретованої ...
333542
  Надоша О.В. Вплив сталого розвитку на систему державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 108-110. – Бібліогр.: 15 назв
333543
  Голубничая Г.П. Вплив стандартизації обліку і звітності на зміну інформаційної бази в системі менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-45. – (Економіка ; Вип. 51)


  Досліджено теоретичні і практичні питання зміни функціональної ролі інформаційної бази в системі менеджменту у ході здійснення стандартизації обліку і звітності, проведених у межах реалізації програми реформування національної системи бухгалтерського ...
333544
  Обметко О. Вплив станового чинника на діяльність українських земств в останній чверті XIX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 289-296. – ISSN 2222-5250
333545
  Ляшенко Г.В. Вплив стану лісового господарства півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосфері / Г.В. Ляшенко, Ю.О. Кузнєцова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 105-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
333546
  Голобородько А.О. Вплив стану навколишнього середовища на якість передачі оптичних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C.243-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість застосування оптичної обробки даних до проблеми аналізу екологічного стану ландшафтів. Як кількісний критерій ступеня забруднення запропоновано використовувати деградацію кореляції фотографій рельєфу, що викликана атмосферними ...
333547
  Большая О. Вплив стану науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки регіонів на зайнятість населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 11-17 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
333548
  Портна О.В. Вплив стану національної економіки на запровадження антикризового управління на підприємствах / О.В. Портна, Б.П. Дереза // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 352-359. – ISSN 2222-4459
333549
  Сапун Т.О. Вплив стану поверхневих вод на процеси седиментогенезу Молочного та Утлюцького лиманів // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 47-54 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
333550
  Іванісік А.І. Вплив стану поверхні на спектральні характеристики ерозійної лазерної плазми / А.І. Іванісік, В.І. Малий, В.В. Сосніцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 319-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Наведені результати експериментальних досліджень впливу рельєфу поверхні, формування кратера, наявності перешкод для розширення плазмового факела та опромінювання зразка цугом імпульсів на інтенсивність емісійних спектрів ерозійної лазерної плазми.
333551
  Гурбик Ю.Ю. Вплив стану рекреаційно-туристичної сфери на розвиток регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
333552
  Лясковський Р. Вплив староукраїнської мови на пізньосередньовічну польську мову Південно-східного порубіжжя: "Розмисел Перемишльський / Р. Лясковський, В. Жепка, В. Тварджик // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2012. – № 4. – С. 66-81. – ISSN 1682-3540
333553
  Найдовська Інеса Валентинівна Вплив статево-рольового розвитку жінок на особливості їх життєвого стилю : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Найдовська І.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
333554
  Парновський С. Вплив статистичних ефектів на величину сталої Габбла, отриману за швидкостями галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-22. – (Астрономія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
333555
  Ледней М.Ф. Вплив статичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредерікса в нематичній комірці / М.Ф. Ледней, О.С. Тарнавський, В.В. Хіміч // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 2
333556
  Вернер У. Вплив статті 6 Основного закону на соціальне право // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.115-117


  Захист соціальних і сімейних прав особи у конституціїі Німеччини
333557
  Холодна Лідія Степанівна Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук:14.03.08 / Холодна Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 34 с. – Бібліогр.:35 назв.
333558
  Холодна Лідія Степанівна Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь : Дис...доктора біолог.наук:14.03.08 / Холодна Лідія Степанівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 348л. – Бібліогр.:л.291-348
333559
  Холодна Лілія Степанівна Вплив стафілококового білка та його різних форм на імунну відповідь : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук: 14.03.08 / Холодна Л.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 34 с.
333560
   вплив стафілококового токсину на морфофункціональну характеристику гіпоталамо-гіпофізарної нейросекреторної системи мишей / О.В. Данилова, Л.О. Кожевникова, А.В. Моргун, Н.Я. Співак, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 177-181. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Стафілококовий токсин посилює синтетичні процеси і відтік нейросекрету в супраоптичному ядрі гіпоталамусу мишей. Цей токсин та інтерферон змінюють рівень нейросекрету в названому ядрі, що залежить від послідовності їх введення. При введенні ...
333561
  Грибок О. Вплив стереотипів на типові моделі послідовності комунікативних ходів у німецькому побутовому дискурсі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 128-133. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
333562
  Худолій А.О. Вплив стереотипів холодної війни на зовнішню політику Ліндона Джонсона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 46-52
333563
   Вплив стеричних факторів на мезилювання [...]-амінонітрилів / Я.О. Чучвера, М.С. Дяченко, О.В. Добриднєв, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 99
333564
  Юрченко А.М. Вплив стехіометрії та домішкового складу розчину на ріст та властивості монокристалів дигідрофосфату літію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Юрченко Антон Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
333565
  Завада В.Т. Вплив стилю бароко на архітектуру дерев"яних храмів Погориння // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 84-94. – ISSN 2077-3455
333566
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 266 арк. – Додатки: арк. 190-266. – Бібліогр.: арк. 167-189
333567
  Бастракова А.С. Вплив стилю батьківського виховання на розвиток особистісного потенціалу підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бастракова Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
333568
  Клибанівська Т.М. Вплив стилю педагогічної взаємодії на психічний стан студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 90-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті проаналізовано педагогічну взаємодію в системі «викладач-студент» та її вплив на особистість студента. Зазначено, що психічні стани суттєво впливають на педагогічну діяльність, оскільки детермінують емоційне самопочуття і викладачів, і ...
333569
  Такмакова М. Вплив стилю прихильності на особливості побудування міжособистісних стосунків у дівчат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду впливу стилю прихильності на рівень задоволеності міжособистісними стосунками та переживання самотності у дівчат. Дослідницьку вибірку склали дівчата у віці ранньої дорослості та юності, в яких було встановлено чотири ...
333570
  Окрушко С.Є. Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність капусти білоголової // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 140-145 : табл. – Бібліогр.: с. 145. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333571
  Окрушко С.Є. Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 109-114 : табл. – Бібліогр.: с. 114. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
333572
  Белеля С.О. Вплив стимуляторів росту на проростання насіння модрини європейської // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 91-98 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1991-606X
333573
  Лященко Т.П. Вплив стимуляторів та інгібіторів секреції жовчі на електричні властивості печінки / Т.П. Лященко, П.К. Цапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Порівнювався вплив на сумарний потенціал печінки речовин з холеретичною та холестатичною дією і на основі цього визичалася дія на печінку речовини Р. За допомогою методу токсичного ураження печінки й дослідження пасивних електричних властивостей органа ...
333574
  Чикаленко В.Г. Вплив стимуляції насіння кукурудзи на активність ферментів в стимульованих рослинах / В.Г. Чикаленко, 1959. – С. 51-58
333575
  Кручок С. Вплив стійкості гривні на кредитну ставку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 35-37 : Табл., рис.
333576
  Авраменко Н.Л. Вплив стічних вод целюлозно-паперових виробництв на екологічний стан водних об"єктів / Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
333577
  Приймак В. Вплив Столипінської аграрної реформи на соціально-економічну інфраструктуру Волинської губернії // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 15. – С. 18-25. – ISSN 2305-9389
333578
  Книга Г.П. Вплив сторонніх подразників на активність нейронів моторної і тім"яної асоціативної кори кішки при дії умовної та безумовної стимуляції. : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Книга Г.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 20л.
333579
  Федорченко Л.М. Вплив стороннього струму на напружено-деформівний стан ортотропної циліндричної оболонки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Дана робота присвячена дослідженню впливу стороннього струму на напружено-деформований стан ортотропної циліндричної оболонки, яка знаходиться в нестаціонарному магнітному полі. Проведено аналіз її напружено-деформованого стану при різних значеннях ...
333580
  Давидова Л. Вплив стратегії і технологій маркетингу на вибір організаційної структури університетського видавництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано вплив стратегій та маркетингових технологій, які використовують у діяльності сучасних університетських видавництв, на вибір їхньої ефективної організаційної структури.
333581
  Луценко А.В. Вплив стратегії м"якої сили Російської Федерації на зовнішню політику України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 215-221
333582
  Варук В.В. Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об"єднаних територіальних громад // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 338-345. – ISSN 2222-4459
333583
  Черноватий М. Вплив стратегій перекладацького скоропису на якість усного послідовного перекладу / М. Черноватий, І. Липко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 45-50. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати порівняльного експериментального дослідження відповідності принципів застосування перекладацького скоропису майбутніми фахівцями з міжнародних відносин у процесі усного послідовного перекладу. Встановлено причини зниження його ...
333584
  Каленська І.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66.
333585
  Каленська Т.В. Вплив стратегічних мереж ТНК на показники інноваційної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано сучасні напрямки досліджень впливу стратегічних альянсів на показники діяльності ТНК. Виділено показники, які використовуються при дослідженні впливу стратегічних альянсів на діяльність ТНК. Автором також досліджено вплив стратегічних ...
333586
  Ващенко В.М. Вплив стратосферної температури на результати інструментального дистанційного вимірювання загального вмісту озону в атмосфері / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 287-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглянуто вплив температурних ефектів на результати дистанційних озонометричних супутникових та наземних спектрометричних вимірювань. Високий коефіцієнт кореляції між температурою на висотах стратосфери і інструментально визначеним значенням ...
333587
  Черкаський І.Б. Вплив страхового маркетингу на досягнення комерційних цілей страхування // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 69-73.
333588
  Землячов С.В. Вплив страхування банківських ризиків на фінансову стабільність банків та страхових компаній / С.В. Землячов, О.А. Землячова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 325-333. – ISSN 2222-4459
333589
  Вірченко В. Вплив страхування депозитів на стабільність фінансового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та особливостей, та впливу системи страхування депозитів на фінансовий ринок. Досліджено вплив запровадження системи страхування депозитів на стабільність фінансового ринку України. Article is devoted to analysis of ...
333590
  Козоріз Г.Г. Вплив страхування на розвиток економіки країни // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 79-85. – ISSN 2071-4653
333591
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Бурлова-Васильєва Н.К.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 136с. – Бібліогр.: л.115-136
333592
  Бурлова-Васильєва Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Бурлова-Васильєва Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 7 назв
333593
  Раєцька Я.Б. Вплив стрес-агентів, зокрема радіації, на протипухлинну резистентність / Я.Б. Раєцька, Л.І. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-12. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано дані світової літератури стосовно ролі біоантиоксидантів за різних паталогічних станів. З"ясовано роль стресу в біологічних процесах та описано заходи боротьби з ним. Literature data about the role of bioantiopxidants in the different ...
333594
  Голомозий В.В. Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення / В.В. Голомозий, М.В. Карташов, Ю.М. Карташов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 23-27. – ISSN 0868-6904
333595
  Майдебура О.В. Вплив стресових чинників на фітогормональну систему проростків озимої пшениці : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Майдебура О. В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
333596
  Губкіна Олена Анатоліївна Вплив стресорних факторів на вміст нейроспецифічних білків у мозку щурів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Губкіна Олена Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
333597
   Вплив стрессового фактору на процеси перекисного окиснення ліпідів у мітохондріях печінки щурів / К. Дворщенко, С. Сенін, О. Савченюк, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-59. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що при дії на щурів імобілізаційоного водоімерсіоного холодового стресу у мітохондріях печінки активуються вільнорадикальні процеси: знижується вміст арахідонової кислоти та зростає кількість продуктів перекисного окиснення ліпідів. It is ...
333598
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
333599
  Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 150 л. – Бібліогр.: л. 117-150
333600
  Пустовалов А. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу / А. Пустовалов, М. Матвієнко, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Показано, що площа поперечного перерізу ядер астроцитів достовірно зменшується при переході від діеструса до еструса. Натомість, у нейроцитів цей параметр достовірно зростає. При стресі площа поперечного перерізу ядер достовірно збільшується як у ...
333601
  Матвієнко М. Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності мітохондрій астроцитів і нейроцитів аркуатного та преопичного ядер гіпоталамуса щурів на різних стадіях статевого циклу / М. Матвієнко, А. Пустовалов, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання морфометричних параметрів функціональної активності мітохондрій фіброзних і протоплазматичних астроцитів після впливу іммобілізаційного стресу у тварин як на стадії еструсу, так і діеструсу. Натомість у нейроцитів подібних змін не ...
333602
  Козаченко Ю. Вплив стресу на навчальний процес студентів / Ю. Козаченко, М. Лобатюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 286-297. – ISSN 2312-5993
333603
  Князюк О.В. Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування продуктивності м"яти перцевої / О.В. Князюк, В.В. Козак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 156-160 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-9270
333604
  Прісс О.П. Вплив строків висіву насіння на вміст сухих речовин у зелені базиліку в умовах плівкових теплиць / О.П. Прісс, І.О. Бурдіна // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 102-108 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-9270
333605
  Прісс О.П. Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць / О.П. Прісс, І.О. Бурдіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 93-106 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2313-092X
333606
  Приведенюк Н.В. Вплив строків сівби на продуктивність валеріани лікарської / Н.В. Приведенюк, Л.А. Глущенко, В.А. Трубка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
333607
  Влащук А.М. Вплив строків сівби на продуктивність та якість зерна гібридів кукурудзи в умовах зрошення / А.М. Влащук, О.С. Колпакова, О.П. Конащук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
333608
  Гунчак Т.І. Вплив строків сівби та заходів догляду за посівами на продуктивність сорго цукрового в умовах Південно-Західного Лісостепу України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2410-1125
333609
  Ключевич М.М. Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України / М.М. Ключевич, В.В. Сторожук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 84-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2476626
333610
  Каленич П.Є. Вплив строків сівби та норми висіву насіння на урожайність пшениці озимої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 135-141 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
333611
  Клименко А.А. Вплив строків сівби та ширини міжряддя на врожайність соняшнику / А.А. Клименко, Х.Д. Гуренко, С.Ю. Качковський // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 61-66. – ISSN 1997-4167
333612
  Поліщук М.І. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу / М.І. Поліщук, Б.М. Ковбасюк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 266-272 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
333613
  Князюк О.В. Вплив строків сівби та ширини міжрядь на формування продуктивності кропу запашного / О.В. Князюк, В.В. Козак // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 98-101 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2310-9270
333614
  Власюк О.С. Вплив строку сівби і норм висіву на забур"яненість посівів та продуктивність сортів пшениці озимої // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 51-59 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
333615
  Синельник О.Д. Вплив строфантину К на вміст натрію та калію в гепатоцитах щурів із експериментальним холестазом / О.Д. Синельник, О.А. Вітавська // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 186-191. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Клітини печінки щурів з експериментальним холестазом, викликаним введенням L-нафтілізотіоцианату, зберігають здатність активно транспортувати іони натрію та калію, пов"язану з функцією Na+, К+ -АТФази. Оскільки при такій формі холестазу каналікулярні ...
333616
  Супрун А.Д. Вплив структури а-спіралі на енергетичні стани білкових молекул / А.Д. Супрун, Ю.Б. Атмажа // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 470-479. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджується білкова а-спіраль при збудженні її молекулярних ланцюгів на частоті 1660 см-1 (внутрішньомолекулярне валентне С=О коливання). Вона моделюється одновимірним молекулярним кристалом з трьома молекулами в елементарній комірці, але з ...
333617
  Небога М.М. Вплив структури акціонерного капіталу на права акціонерів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 49-57
333618
  Шаргаєва О.Ю. Вплив структури барвника та природи середовища на утворення агрегатів індодикарбоціанінів // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 86
333619
  Шевчук В.О. Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості / В.О. Шевчук, Н.І. Черкас // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 22-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2522-9303
333620
  Алексеев І.В. Вплив структури капіталу на розвиток і конкурентоспроможність промислово-фінансової групи / І.В. Алексеев, Л.П. Бондаренко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 173-179
333621
  Манойленко О. Вплив структури капіталу на систему управління корпорацією // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 166-170.
333622
  Ступнікер Г.Л. Вплив структури капіталу на формування вартості підприємства / Г.Л. Ступнікер, Д.П. Дубицький // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 55-62. – (Економічні науки ; № 1 (21))
333623
  Кременецька Я.А. Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі : Автореф. дис. ... канд технічних наук: спец. 05.12.13 / Кременецька Я.А.; Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 17 назв
333624
  Несмеянович О.Т. Вплив структури корони на радіовипромінювання сонця / О.Т. Несмеянович, 1960. – [5] с.
333625
   Вплив структури молекул заміщених целюлозах на діелектричну релаксацію в них / А.О. Собчук, М.М. Лазаренко, Р.В. Дінжос, М М. Лазаренко, О.М. Алєксєєв, Ю.Є. Грабовский, Н.М. Фіалко // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 80-84. – ISBN 978-966-999-173-7
333626
  Герцрікен С.Д. Вплив структури на константи дифузії / С.Д. Герцрікен, І. Дехтяр, 1952. – С. 209-213
333627
  Марчак Марія Вплив структури на пористість пісковиків Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 0869-0774
333628
  Космамбетова Г.Р. Вплив структури нанофазних каталізаторів на окиснювальне перетворення монооксиду вуглецю та метану : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.15 / Космамбетова Гульнара Радіївна ; НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л.В. Писаржевського. – Київ, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 54 назви
333629
  Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 147-154
333630
  Петрова О.В. Вплив структури обігових коштів підприємств на ефективність їх використання (на прикладі харчової промисловості Одеського регіону) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 55/57)


  На прикладі харчової промисловості Одеського регіону проаналізовано вплив структури обігового капіталу підприємств на ефективність його використання. Основну увагу зосереджено на динаміці структури обігових коштів заводів продтоварів, молоко- і ...
333631
  Виклюк М.І. Вплив структури операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб"єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М.І. Виклюк, Н.П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 51-56 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
333632
  Шрагіна Л.І. Вплив структури пізнавальної активності на академічну успішність студентів-психологів / Л.І. Шрагіна, В.А. Гузенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 60-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
333633
  Кузнецов Г.В. Вплив структури проміжного шару на газову чутливість контактів метал - оксид міді - кремній / Г.В. Кузнецов, А.І. Циганова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 289-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено вплив структури проміжного шару купратного оксиду на електроадсорбційні властивості поверхнево-бар"єрних структур метал-кремній. В гетероструктурах з відкритою системою пор в оксидному шарі чутливість до впливу газового середовища парів води ...
333634
  Безсуднов І.В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протікання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
333635
  Колесов О.С. Вплив структурних зрушень на рівень соціально-економічної безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 98-111. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
333636
  Десятник К.О. Вплив структурних меліорантів на фізико-хімічні показники та продуктивність дерново-підзолистого супіщаного грунту / К.О. Десятник, А.І. Огородня, Мешреф Радван Бахаа // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 108-112 : табл. – Бібліогр.: с. 112. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333637
  Резнікова Н.В. Вплив структурних обмежень на рівень міжкраїнової економічної залежності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 32-38
333638
  Стащук В.С. Вплив структурних перетворень на оптичні властивості тонких плівок кобальту / В.С. Стащук, Р.І. Хакімов, О.П. Полянська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  При кімнатній температурі виміряні показники заломлення і поглинання тонких плівок аморфного і кристалічного кобальту в спектральній області 0,25 -17,0 мкм (0.07- 4.96 еВ). На основі цих даних розрахована оптична провідність, яка пов"язана з міжзонними ...
333639
  Клімов Р.О. Вплив структурних та фізичних параметрів в процесах приготування рідких палив // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 123-129. – ISSN 2519-2884
333640
  Заяць Т.А. Вплив структурно-динамічних зрушень у територіальній організації продуктивних сил на систему розселення / Т.А. Заяць, Л.В. Головко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С. 134-138
333641
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 176 л. – Бібліогр.: л. 150-176
333642
  Лень Т.А. Вплив структурно-морфологічного складу нановуглецевих матеріалів з нанотрубками на електротранспортні властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лень Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 36 назв
333643
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 376 л. – Додаток: л. 342-376. – Бібліогр.: л. 298-341
333644
  Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 60 назв
333645
  Костін В.А. Вплив структурно-фазового складу металу зварних швів низьколегованих сталей на стабільність їх механічних властивостей : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.16.01 / Костін В.А.; НАНУ. Фізико-технолог. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2004. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
333646
  Демченков С.О. Вплив структурно-фазового стану на властивості Al-Ni та Fe-Ni фольг різного функціонального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Демченков Сергій Олексійович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
333647
  Груник Н.І. Вплив структурно-функціональних характеристик ліпідтрансферного протеїну на біологічну стійкість Pinus sylvestris L. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 06.03.03 / Груник Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України, Ун-т м. Кордови (Іспанія). – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
333648
  Виноградов Д.В. Вплив структурного стану на процеси взаємодії водню з цирконієм та його сплавами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Виноградов Д.В.; НАН України, Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
333649
  Ілюхін О. Вплив структурної трансформації українських корпорацій на результат їх діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 31-33. – ISSN 1728-9343
333650
  Мельничук М.Д. Вплив структуроформуючих чинників на електрофізичні властивості термоелектродних матеріалів: залізо, константан, хромель, мідь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Мельничук М.Д. ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
333651
  Кушнір С.В. Вплив структурування у воді на тиск ії насичених парів на величину поверхневого натягу // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 3. – С. 80-86. – ISSN 1025-6415
333652
   Вплив струмів великої густини на властивості плівок In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) / О.Г. Гонтар, В.М. Добровольський, Л.В. Іщук, Г.К. Нінідзе // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Плівки In[нижній індекс 2]O[нижній індекс 3](Sn) на підкладках з різними теплопровідними властивостями досліджено при протіканні струмів екстремально великої густини. Виміри проводили у режимі сталої напруги та її імпульсів. Спостерігали необоротну ...
333653
  Ніколаєнко Т.Б. Вплив ступеня суспільної небезпеки особи на звільнення від кримінальної відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С.243-249. – (Право. Економіка. Управління)
333654
  Скок Н.С. Вплив суб"єктивного часу на різні види соціальної поведінки в контексті вивчення соціології особистості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
333655
   Вплив сублетальних доз іонізуючої радіації на структурно-динамічні властивості білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів / С.В. Хижняк, І.В. Ващенко, А.А. Бублик, О.О. Кисіль, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21-23. – (Біологія ; Вип. 29)


  Використовуючи метод гасіння триптофанової флуоресценції зовнішніми гасниками (акриламідом та йонами магнію) досліджено доступність триптофанілів та внутрішньо молекулярну рухливість білкових молекул апікальної мембрани ентероцитів через 1 добу після ...
333656
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Лященко Тарас Петрович; КНУТШ.Наук.-дослідний ін-тут фізіології. – Київ, 2000. – 156л. + Додатки:л.138-156. – Бібліогр.:л.120-138
333657
  Лященко Тарас Петрович Вплив субстанції Р на жовчосекреторну функцію печінки і хімічний склад жовчі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Лященко Т.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
333658
   Вплив субстанції Р на скоротливу активність гладеньких м"язів / З.Д. Скрипнюк, М.О. Каплуненко, Н.Г. Піскорська, Г.В. Божок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 20-26. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  Показано, що субстанція Р (10-6 моль(л)) підвищує скоротливу активність різноманітних вісцеральних гладеньких м"язів морської свинки. У механізмі дії субстанції Р на гладенько-м"язові препарати важливу роль відіграють позаклітинні іони Са, які входять ...
333659
  Токмань В.С. Вплив субстрату і стимуляторів коренеутворення на вкорінення живців Taxus baccata L. в умовах ННВК Сумського НАУ / В.С. Токмань, Е.А. Захарченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 108-119 : табл. – Бібліогр.: с. 118-119. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
333660
  Гетьманець А.Г. Вплив судової влади на державне регулювання у сфері телебачення і радіомовлення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-135. – Бібліогр.: 8 назв
333661
  Шмідт Г. Вплив судової практики Європейського суду з прав людини // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 272-278. – ISBN 978-966-8909-91-7
333662
  Яковець І.С. Вплив судової практики на забезпечення прав засуджених у процесі виконання покарань // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 285-287


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
333663
  Кононенко В.П. Вплив судової практики на формування права Європейського Союзу // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 172-179. – ISSN 0201-7245
333664
  Левицька С.Ю. Вплив судової реформи на інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 8-10. – ISSN 2409-1944
333665
  Скрипник Н.В. Вплив судомної активності на стан постнатального нейрогенезу в гіпокампі дорослих мишей / Н.В. Скрипник, М.Е. Дзержинський, С.М. Гарматіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-62. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  Аналіз впливу спонтанних рекурентних судом на постнатальний нейрогенез у гіпокампі дорослих транс генних мутантних мишей, що є генетичною моделлю скроневої епілепсії, виявив індуковане епілептичними нападами суттєве збільшення проліферативної ...
333666
  Брацук І. Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 129-132.
333667
  Порфімович О.Л. Вплив суїцидів серед окремих працівників міліції на формування іміджу системи МВС України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 149-156
333668
   Вплив сукцинату на редокс-процеси в гепатоцитах і жовчовидільну функцію білих щурів / Л.І. Жаліло, Т.М. Говоруха, Г.Б. Філь, В.М. Бабан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У гострих дослідах на білих щурах вивчали вплив сукцинату натрію на жовчовиділення та метаболічні, кисень-залежні, різні за функціональними значеннями процеси - тканинне дихання і перекисне окиснення ліпідів у тканині печінки. Показано, що препарат ...
333669
  Аксьом С.Д. Вплив сульфатного карсту на хімічний склад природних вод у басейні Дніпра / С.Д. Аксьом, В.К. Хільчевський. – Київ : Ніка-Центр, 2002. – 204с. – ISBN 966-521-151-Х
333670
  Головей С.А. Вплив сульфідів заліза на корозію і наводнювання вуглецевих сталей та їх сірководневе корозійне розтріскування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.14 / Головей Світлана Анатоліївна ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
333671
  Долід Анатолій Володимирович Вплив сумісності сорто-підщепних комбінувань на фізіолого-біохімічні процеси та продуктивність груші : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.07 / Долід Анатолій Володимирович; Національний аграрний університет. – К., 1999. – 18л.
333672
  Голик Й.М. Вплив супермаркетів на зміну просторово-планувальної міста / Й.М. Голик, Н.Ю. Кіс // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 169-174. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
333673
   Вплив суспільних змін на розвиток української мови / Є.А. Карпіловська [та ін.] ; [відп. ред. Є.А. Карпіловська] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 440, [4] с. : табл. – Резюме англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-426. – (Студії з українського мовознавства). – ISBN 978-966-489-439-2
333674
  Олексин Я. Вплив суспільних і демократичних процесів на релігійно-церковне життя в незалежній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 303-314. – ISBN 978-966-02-4630-8
333675
  Надурак В.В. Вплив суспільних трансформацій епохи модерну на мораль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24. – С. 45-52


  В статті досліджується вплив деяких соціальних трансформацій епохи модерну на мораль. Детальна увага приділяється негативним наслідкам такого впливу. Зроблено висновок, що хоча усунути ці зміни неможливо, проте можна пом"якшити негативний ефект від ...
333676
  Коляда Т. Вплив суспільних фінансів на регіональний розвиток: теоретичний вимір // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 75-89. – ISSN 2409-9260
333677
  Марченко Н.В. Вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 58-78


  У статті розглядається вплив суспільних чинників на сучасну мовну картину світу. Вплив на мову відбувається як у глобальному, так і у локальному вимірах насамперед у співвідношеннях "людина-суспільство-мова", "людина-наука-мова". В статье ...
333678
  Палійчук Р. Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 34-38. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено історичний розвиток національної дитячої книжки, проаналізовано джерельну базу дослідження та відображення аспектів питання в науковому доробку фахівців з літературознавства, мовознавства, педагогіки та психології. Для викладу ...
333679
  Крохмалюк П. Вплив суспільно-політичних трансформацій в Закарпатті на творчість Йосипа Бокшая // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 72-83. – ISSN 0236-4832
333680
  Котовська О.П. Вплив суспільно-політичних цінностей, громадянської активності постколоніального минулого на трансформацію зовнішньої політики // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – Вип. 1. – С. 95-117
333681
  Хряпінський П.В. Вплив суспільно корисної поведінки особи на відповідальність за кримінальним кодексом України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 210-213. – ISBN 978-966-458-403-3
333682
  Марчук Р.П. Вплив суспільного устрою на право Київської Русі / Р.П. Марчук, О.О. Шебуренков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 99-104. – ISSN 1563-3349
333683
  Лукашевич Ю. Вплив суспільної агрономії на становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 138-152. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
333684
  Грицкевич С.Г. Вплив суспільства глобального розвитку на інститути держави і права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 31-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
333685
  Квас О. Вплив суспільства на виховні процеси дитини у дослідженнях та публікаціях Степана Балея / О. Квас, М. Подоляк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень. – С. 6-12. – ISSN 2308-4634
333686
  Дудко М.О. Вплив суфійської філософії на відродження західної духовної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 76-84
333687
  Олійник Я.Б. Вплив сучасний суспільних трансформацій на конкурентоспроможність регіону / Я.Б. Олійник, Д.Ю. Гринюк // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 1 (62). – С. 3-12
333688
  Веліканов В.А. Вплив сучасних блокових рухів на формування поздовжнього профілю рік Середнього Придністров"я // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 151-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв
333689
  Тимків Ярополк Вплив сучасних викликів для європейської безпеки на відносини Україна-ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 13-16. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
333690
  Ставицький А. Вплив сучасних геополітичних викликів на економічну безпеку держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Зміни геополітичної кон"юнктури у світі створюють ризики та загрози як для самої економіки країни, так і її економічної безпеки. У роботі розглядаються можливі ризики, викликані геополітичним протистоянням держав та блоків країн, економічними ...
333691
  Савчук Н. Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 185-196. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
333692
  Грубрін Ю.Л. Вплив сучасних екзогенних рельєфоутворювальних процесів на формування морфоскульптури середньої частини басейну р. Стрий / Ю.Л. Грубрін, Ю.Ю. Кошик, В.М. Чмихал // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 142-149 : Рис.
333693
  Заморій П.К. Вплив сучасних еолових процесів на формування відкладів і рельєфу степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 10-17. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 15)
333694
  Чорноморець Ю.О. Вплив сучасних змін у співвідношенні сніго-дощового живлення річок на структуру водного балансу їх басейнів (на прикладі річкового басейну Ворскли) / Ю.О. Чорноморець, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 40-52. – ISSN 2306-5680


  У статті представлені результати дослідження сніго-дощового співвідношення живлення річок та водного балансу басейну р. Ворскла. Для розрахунків використані результати спостережень на трьох гідрологічних постах і чотирьох метеорологічних станціях. ...
333695
  Корж М.В. Вплив сучасних інтеграційних процесів у світовій економіці на розвиток цінового управління як одного з інструментів міжнародного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 162-167. – (Економіа ; Вип. 26)
333696
  Бадюл М.Г. Вплив сучасних інформаційних технологій на функціонально-просторове формування об"єктів пам"яті // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
333697
  Шевчук О.Ю. Вплив сучасних маркетингових Інтернет-технологій (краудсорсинг) на розвиток бізнесу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 282-287. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
333698
  Хромець М. Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаціоних ресурсів // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 4 (46 ). – С. 11 - 14
333699
  Велущак М.Я. Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу в США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 48-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
333700
  Лупич О.О. Вплив сучасних тенденцій індустрії гостинності на перспективи її розвитку в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 78-82. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
333701
  Гаркавенко Ю.С. Вплив сучасних тенденцій розвитку газетного ринку Німеччини на процес гетеростереотипізації України в якісних німецьких виданнях // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 12-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз ключових сучасних тенденцій функціонування ринку друкованої преси Німеччини, зокрема надрегіональних газет, з метою виявлення їх впливу на процес гетеростереотипізації України та вживання заходів з антикризового управління в ...
333702
  Пушкар О.І. Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання / О.І. Пушкар, О.К. Пандорін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .339-343. – ISSN 2222-4459
333703
  Копинець Ю.Ю. Вплив сучасних тенденцій розвитку партійних систем країн Європейського Союзу на еволюцію та функціонування партійної системи України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Копинець Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
333704
  Башинська І.О. Вплив сучасних тенденцій розвитку світової промисловості на економічну безпеку підприємства / І.О. Башинська, Г.І. Гомонюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 4-6. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2409-1944
333705
  Мирошниченко Ю.П. Вплив сучасних технологічних засобів на еволюцію культурних уподобань людства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 114-116


  Сучасний світ кардинально змінює культурні орієнтири людства, особливо коли новітні технологічні засоби стали невід"ємною частиною життя кожного з нас. Вони вже багато років є приводом дискутувань стосовно їх впливу на культурні цінності людини. У ...
333706
  Коноплястий Є.В. Вплив сучасного глобалізованого індустріального виробництва на соціально-економічну та екологічну системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 59-62. – Бібліогр.: 20 назв
333707
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на взаємодію суб"єктів політичної соціалізації: модель дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 218-227
333708
  Вольфовська Т.О. Вплив сучасного інтерпретаційного поля історичного минулого на формування картини світу особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 280-288
333709
  Рудніченко Н. Вплив сучасного радіодискурсу на мовно-інформаційний простір Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-50. – Бібліогр.: с. 50. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив одного із засобів масової комунікації - радіо - на мовно-інформаційний простір Києва, зокрема на формування мовних преференцій в умовах білінгвізму.
333710
  Малиш І.М. Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну активність будівельних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 70-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
333711
  Степанов В.Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 95-97. – Бібліогр.: 6 назв
333712
  Івасишин О.І. Вплив сучасної економіки знань на розвиток суспільства / О.І. Івасишин, СікеркоЛ.П // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 55-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
333713
  Гайдай Т. Вплив сучасної інституційної теорії на розвиток економічної науки // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 3. – С. 92-107. – ISSN 1811-3141
333714
  Діденко Н.Г. Вплив сучасної парадигми публічного управління на вироблення та прийняття управлінських рішень // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 139-152. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
333715
  Кузнєцов О.В. Вплив сучасної соціально-економічної ситуації в Німеччині на запровадження Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 25-27. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
333716
  Копачинська Г. Вплив сучасної туристичної інфраструктури на розвиток туризму в Ісландії / Г. Копачинська, І. Агапова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 151-158. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
333717
  Куліков Г.Т. Вплив сучасної фінансово-економічної кризи на заробітну плату // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 86-95. – ISSN 2072-9480
333718
  Походяща О. Вплив східних культур на розвиток українського мистецтва // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 472-488. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
333719
  П"ясецька-Устич Вплив східного розширення Європейського Союзу на спільну аграрну політику ЄС (значення для України) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 213-220. – (Економіа ; Вип. 24)
333720
  Муравська О.В. Вплив східнохристиянської культури на європейське музичне мистецтво ХІХ-ХХ століть : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Муравська Ольга Вікторівна ; М-во культури України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 43 с. – Бібліогр.: 37 назв
333721
  Нагорняк М.М. Вплив США і Росії на формування міжнародно-правової бази у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 343-348
333722
  Куделько Б. Вплив США на політику країн Латинської Америки // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 86-91. – ISSN 2519-4518
333723
  Кахнич В. Вплив та значення римського права в дослідженнях науковців юридичного факультету Львівського університету з 1784 року // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 228-230
333724
  Копистира А.М. Вплив та наслідки корупції як форми конкурентної боротьби на розвиток держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-130. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сутність поняття "корупція", описано форми та наслідки розвитку даного явища для держави. In the given article the essence of corruption is analyzed, forms and consequences of development of such phenomenon for the state are analyzed.
333725
  Єфіменко К.Ф. Вплив та результативність гендерно-орієнтованого бюджетування // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6806
333726
  Мірошніченко Т.В. Вплив та роль логістики в розвитку електронної комерції в Україні / Т.В. Мірошніченко, А.Ю. Чорна // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 5. – С. 59-62
333727
  Верхогляд І.М. Вплив тактивину на масу тимусу щурів та життєдіяльність його клітин при радіаційному опроміненні = біологія / І.М. Верхогляд, В.В. Юркіна, Б.О. Цудзевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 33-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
333728
  Буланий М.Ю. Вплив тамг монгольських ханів на формування герба "Колюмни" // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 27-29
333729
  Кобець В.М. Вплив тарифної політики транспортної компанії-монополіста на суспільний добробут // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 45-47
333730
  Ширинян А.С. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній : страхова справа / А.С. Ширинян, Л.В. Ширинян // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 111-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
333731
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : дис. .. канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 241 арк. – Додатки: арк. 205-241. – Бібліогр.: арк. 184-204
333732
  Данченко Н.М. Вплив таурину і гліцину на жовчнокислотний та ліпідний склад жовчі щурів за умов цукрового діабету : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Данченко Ніна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
333733
  Грінченко О.А. Вплив таурину і гліцину на шлункову секрецію за умов використання тироксину / О.А. Грінченко, Г.П. Гушинець, П.І. Янчук // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 142-148. – ISSN 1023-2427


  У хронічних дослідах на собаках з фістулами шлунка вивчали вплив амінокислот таурин і гліцин та їх спільні з тироксином ефекти на рівень шлункової секереції та хімічний склад шлункового соку
333734
   Вплив таурину на функціональний стан печінки щурів / М.Ю. Макарчук, С.П. Весельський, Т.М. Говоруха, Є.М. Решетнік, В.М. Бабан, Л.А. Садова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-5. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Показано, що 2-аміноетансульфонова кислота (таурин) здатна змінювати хімічний склад жовчі щурів, не впливаючи на об"ємну швидкість секреції жовчі. Таурин також може модифікувати антиоксидантно-прооксидантну рівновагу в тканині печінки in vivo. Напрямок ...
333735
  Синельник О.Д. Вплив таурохолевої та холевої кислот на секрецію жовчі й клітинний об"єм в умовах перфузії ізольованої печінки щура / О.Д. Синельник, Н.О. Карпезо // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С.41-45. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  З метою аналізу гіпотези про тригерну роль збільшення клітинного об"єму при введенні жовчних кислот для стимуляції секреції жовчі досліджували зміни внутрішньоклітинного об"єму гепатоцитів в умовах холерезу під впливом таурохолевої та холевої кислот у ...
333736
  Деиедюк О.Ю. Вплив Тауфіка Аль-Хакіма на розвиток єгипетської драматургії ХХ століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 124-128


  Стаття присвячена дослідженню творчого доробку відомого єгипетського письменника Тауфіка аль-Хакіма. Виділено 3 напрямки п"єс аль-Хакіма: п"єси, які стосуються біографічного, інтелектуального та об"єкривного театру. Розглянуто основні особливості ...
333737
   Вплив тахікінінів на жовчоутворення у щурів за умов пригніченої активності парасимпатичної нервової системи / Л.С. Співак, П.К. Цапенко, Т.П. Лященко, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1729-360Х
333738
  Гром"як Р. Вплив творчості Василя Стефаника на розвиток української літературної критики // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 1998. – Том 7/8. – С. 63-70
333739
  Карабович Т. Вплив творчості Івана Франка на літературний дискурс Нью-Йоркської групи // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 11-19. – ISSN 2313-1802
333740
  Кияновська Л. Вплив творчості Ігоря Стравинського на творчість М. Колесси та М. Скорика // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Давидов М.А., Дем"янчук О.Н., Маркова О.М. [та ін.]. – Луцьк, 2008. – Вип. 2 : Ігор Стравинський: дискурс творчості ( до 125-річчя з дня народження). – С. 119-128. – ISBN 978-966-600-346-4
333741
  Борис А.М. Вплив творчості Радослава Жука на розвиток сакральної архітектури Західної України в період кінця ХХ-початку ХХІ століть : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Борис Андрій Михайлович ; М-во освіти інауки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
333742
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 5-12
333743
  Дяченко О.В. Вплив творчості Т.Г. Шевченка на світогляд О.Я. Кониського // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 65-73. – ISBN 978-966-551-327-8
333744
  Другова М. Вплив творчості Тараса Шевченка на видавничу справу України // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Березень (№ 5/6). – С. 60-63
333745
  Векуа О. Вплив творчості Тараса Шевченка на мистецьку генерацію кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 76-81


  Поява Тараса Шевченка в Україні в своєму часовому проміжку підтвердила тезу науковців про те, що час має духовні виміри. Тарас Шевченко мав глибокий вплив на цілу генерацію українських письменників кінця ХІХ - поч. ХХ ст., очевидно, тому що наснагу для ...
333746
  Брижицька С. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-44. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Спостереження особливостей взаємоперегуків "мистецької" літературної спадщини Т. Шевченка та наукової роботи М. Грушевського - основне зацікавлення викладу статті.
333747
  Басенко І.Ю. Вплив творчості Тараса Шевченка на розвиток мистецтва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 191-193
333748
  Хомутенко А. Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-61. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається вплив творчості Тараса Григоровича Шевченка на формування світогляду молодого Бориса Грінченка. Influence of creation of Tarasa Grigory Shevchenko on forming of world view young Boris Grinchenko is examined in the article.
333749
  Бреславська С. Вплив творчості Уолта Уїтмена на поезію Богдана-Ігоря Антонича // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 133-140. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "...Майже п"ятдесят років потрібно було самобутній поезії Богдана-Ігора Антонича, щоб повернутись до читача в Україні, повернутись не з забуття, не з діаспори, а з щільно замкнутого кола радянських заборон. Його ім"я знали в США, Чехословаччині, ...
333750
  Яворська А.В. Вплив творчості Федора Кричевського на розвиток сучасного українського мистецтва / А.В. Яворська, Т.М. Зіненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 352-356. – ISSN 2077-3455
333751
  Пилипишин О.І. Вплив творчості Шевченка на формування світогляду та політичних переконань Юліана Романчука - представника нового покоління українськоїінтелігенції в Галичині // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 26)
333752
  Позур В.К. Вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів in vitro за показниками НСТ-тесту / В.К. Позур, Н.В. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 147-149. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Досліджено вплив тейхоєвих кислот на метаболічну активність макрофагів іn vitro за показниками НСТ-тесту. Встановлено, що очищена тейхоєва кислота Staph. aureus здатна викликати метаболічну активність е перитонеальних макрофагах.
333753
  Сидорчук О.А. Вплив текстури на пластичне деформування / О.А. Сидорчук, Ю.А. Черняков, В.П. Шнейдер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 224-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розглядається питання формування пластичної анізотропії металів за рахунок утворення кристалографічної текстури. Запропоновано варіант теорії мікродеформації, в якому враховано вплив текстури на пластичне деформування. В межах цього варіанту побудовані ...
333754
  Радзівілл А.Я. Вплив тектоно-магматичних і структурно-геоморфологічних факторів на сучасне рельєфоутворення шельфу і північно-західної частини Чорного моря та формування родовищ корисних копалин / А.Я. Радзівілл, С.Г. Половка // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 42-48 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
333755
  Кащевцева Ю.В. Вплив телебачення на формування громадської думки // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 64-66


  Аналіз однієї з найцікавіших наукових проблем сучасності : можливості телебачення впливати на процес формування громадської думки. The article is devoted the analysis of one of the most interesting scientific problems of contemporaneity.
333756
  Гілецька З. Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 186-190. – ISSN 0203-9494
333757
  Димніч Н.Д. Вплив телевізійних серіалів на становлення національних цінностей молоді // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 287-293. – (Слово). – ISSN 2304-7402
333758
  Скіпор К. Вплив телевізійного насильства на дитячу психіку. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 40-45.
333759
  Германов В. Вплив телевізійної реклами партії "Яблуко" на підсвідомість аудиторії // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.36-38
333760
  Прасюк О.В. Вплив теледебатів на формування електоральної громадської думки під час президентських виборів // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 119-122. – ISSN 2077-1800
333761
  Білий М.У. Вплив темпеpатуpи на люмiнесцентну здатнiсть pозчинiв олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько. – Київ, 1960. – [4] с. – Окр. відбиток з: Вісник Київського університету. Фізика та хімія. Сер. фізика, 1, 1960 (с. 67-70). – ( ; 1фізика)
333762
  Богданович Лілія Вплив темпераменту на поведінку людини під час надзвичайної ситуації / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 15-16 : фото
333763
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на активне демпфірування вимушених осесиметричних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричного актуатора / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В даній роботі досліджується вплив температури дисипативного розігріву на ефективність демпфірування вимушених коливань круглої пластини. З використанням класичних варіаційних методів, одержано прості формули для різниці потенціалів, що підводиться до ...
333764
   Вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини з використанням п"єзлелектричних сенсорів та актуаторів / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька, В.М. Нікітенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-91. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури дисипативного розігріву на демпфірування вимушених резонансних коливань круглої пластини за допомогою п"єзоелектричних сенсорів та актуаторів при дії на неї нормального гармонічного за часом тиску. Ключові слова: ...
333765
  Карнаухов.В.Г Вплив температури дисипативного розігріву на пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропної в"язкопружної циліндричної панелі / Карнаухов.В.Г, В.М. Січко, О.С. Карпенюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано скінчено-елементний метод розв"язування нелінійних задач про пасивне демпфування вимушених резонансних коливань ізотропних оболонок обертання з врахуванням впливу температури дисипативного розігріву. З його використанням розв"язана задача ...
333766
  Карнаухов В.Г. Вплив температури дисипативного розігріву на показники п"єзоелектричного сенсора при вимушених осесиметричних коливаннях круглої пластини / В.Г. Карнаухов, Т.В. Карнаухова, О.В. П"ятецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 107-113. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджується вплив температури на показники круглого п"єзоелектричного сенсора, розміщеного на круглій пластині, яка знаходиться під дією рівномірного поверхневого тиску. Одержано прості формули для температури дисипативного розігріву й різниці ...
333767
  Лошак Н.В. Вплив температури і високого тиску на структуру молекулярного кристалу хлорпропаміду / Н.В. Лошак, Л.А. Булавін, Д.П. Козленко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 14-15
333768
  Чамор Т.Г. Вплив температури на амплітудно-частотні характеристики поверхневих магнітостатичних хвиль у плівках залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-65. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження впливу температури на поведінку амплітудно-частотних характеристик (АЧХ) поверхневих магнітостатичних хвиль (ПМСХ) плівок залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ). Теоретично обраховано зміщення нижньої граничної частоти ПМСХ при нагріванні ...
333769
  Ноздренко Д. Вплив температури на дотетанічну ділянку скорочення поодиноких волокон m. tibialis жаби / Д. Ноздренко, О. Руксенас, М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-12. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процес розвитку сили скорочення м"язового волокна при зміні температури омиваючого розчину. Показана асиметрія часового плину дотетанічної ділянки скорочення яка виявляє виражену температурну залежність досягнення рівноважного стаціонарного ...
333770
  Горкавенко Т.В. Вплив температури на електронну структуру в об"ємі та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Горкавенко Тетяна Василівна ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
333771
  Яковенко І.О. Вплив температури на інактивацію варіантів T4-подібного фага LW1 отриманого з ESCHERICHIACOLIBE / І.О. Яковенко, А.І. Кушкіна // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – с. 111
333772
  Зима В.Л. Вплив температури на концентрацію вільного кальцію [Са2+ і [рН]і в тимоцитах / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 1. – С. 49-55. – ISSN 1023-2427


  Досліджено вплив температури в інтервалі 15 С до 37 С на [CA2+] [pH]i в цитозолі тимоцитів.
333773
  Білий М.У. Вплив температури на люмінесцентну здатність розчинів олова / М.У. Білий, Б.Ф. Рудько. – [Київ], 1960. – С. 67-70. – (Серія фізики та хімії ; вип. 1 ; Фізика)
333774
  Шостак А.В. Вплив температури на стискуваність і консолідацію глинистих грунтів : гідрогеологія та інженерна геологія / А.В. Шостак, О.Й. Фіалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 81-82. – (Геологія ; Вип. 15)


  Подаються висновки про вплив різних температурних умов на процес одномірного ущільнення деяких різновидів глинистих грунтів. На основі узагальнень результатів лабораторних дослідів пропонується схема розподілу грунтів за ступенем впливу температури на ...
333775
  Семенов Ю.В. Вплив температури на флуоресцентні і кальційзв"язуючі характеристики Індо-1 / Ю.В. Семенов, В.В. Ганчурін, І.А. Залоїло // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-12. – (Біологія ; Вип. 29)


  Досліджено вплив температури на спектри флуоресценції комплексу Са2+ - індо-1, в безбілковому середовищі та в присутності білка (сироваткового альбуміну - САБ). Знайдено ентальпію комплексу індо-1 - Са2+ при зростанні температури від 15 до 37С. ...
333776
  Зима В.Л. Вплив температури на флуоресцентні характеристики індо-1 при взаємодії з сироватковими альбумінами та іонами кальцію / В.Л. Зима, Ю.В. Семенов // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 48-53. – ISSN 1023-2427
333777
  Подпрятов Г.І. Вплив температури отеплення на якість бульб картоплі / Г.І. Подпрятов, А.Ю. Давиденко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 142-153 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
333778
  Красножен Т.М. Вплив температури перегріву розплаву на оптичні властивості FeCrB / Т.М. Красножен, Л.В. Поперенко, І.А. Шайкевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  На основі дослідження методом оптичної спектроскопії в інфрачервоній ділянці спектру сплавів FeCrB, одержаних із розплаву з різною температурою перегріву, показано, що зростання температури перегріву розплаву приводить загалом до розширення ...
333779
   Вплив температури спікання на фазовий склад та механічні властивості композитів на основі cBN з добавками сполук ванадію / К.В. Сліпченко, І.А. Петруша, В.З. Туркевич, Д.А. Стратійчук, В.М. Сліпченко, Н.М. Білявіна, Д.В. Туркевич, В.М. Бушля, Я.-Е. Штоль // Metallophysics and advanced technologies : a monthly international research journal / National academy of sciences of Ukraine, G.V. Kurdyumov institute for metal physics ; ed. board: O.M. Ivasishin, V.M. Antonov, S.V. Akhonin [et al.]. – Kyiv, 2019. – Vol. 41, № 12, december. – С. 1599-1610. – ISSN 1024-1809
333780
   Вплив температури та тиску на точність визначення параметрів атмосфери при фотометричних спостереженнях в Антарктиці / Е.І. Терез, Г.А. Терез, В.М. Ващенко, А.В. Козак, Ж.І. Патлашенко, Є.А. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Показано, що основний вклад в похибку визначення аерозольної оптичної товщини атмосфери при проведенні сонячних фотометричних спостережень вносять неточності обчислення релеєвської оптичної товщини. Це особливо сильно проявляється у синій та ...
333781
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика і молекулярна фізика / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 137л. + Додатки: л. 132-137. – Бібліогр.: л. 119-131
333782
  Черевко К.В. Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених системах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Черевко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
333783
   Вплив температури, ультразвуку, електричного струму на непружно-пружні характеристики релаксаційні процеси в Ge-Si та SiO / А.П. Онанко, О.В. Ляшенко, Г.Т. Продайвода, С.А. Вижва, Ю.А. Онанко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 14-21. – ISSN 1815-7459
333784
  Расевич І. Вплив температурних стресів на білки різних органів проростків Zea mays L. на ранніх етапах вегетативного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментальні відомості про особливості реакції білоксинтезуючої системи різних органів кукурудзи (Zea mays L.) на температурні стреси на ранніх етапах вегетації. Встановлено, що помірний тепловий та холодовий стреси змінювали спектральний ...
333785
  Захаренко М.І. Вплив температурно-часових режимів обробки розплаву на транспортні властивості швидкозагартованого сплаву Fe80Si6B14 / М.І. Захаренко, А.В. Носенко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 327-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено дослідження магнетоопору та резистивних характеристик АМС Fe80Si6B14. одержаних гартуванням з розплавів з різною температурно-часовою обробкою. Виявлено, що вплив обробки розплаву досить слабко впливає на електроопір, однак знаходить більш ...
333786
  Хоха Юрій Вплив температурного режиму на газогенераційний потенціал гумінових кислот органічної речовини / Хоха Юрій, Любчак Олександр, Яковенко Мирослава // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 49-62 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 60-61. – ISSN 0869-0774
333787
  Погорєлова А.О. Вплив температурного та світлового режимів утримання на формування статі у кролів спеціалізованих м"ясних порід // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 164-170 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
333788
  Муращенко А.М. Вплив температурного фактору на роботу системи гідроприводу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Муращенко Альона Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
333789
  Хриков Є. Вплив тенденцій розвитку менеджменту на формування інноваційної культури управління навчальними закладами // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 29-31. – ISBN 978-966-698-271-4
333790
  Незвещук-Когут Вплив тенденцій розвитку міжнародного туризму на функціонування вітчизняної туристичної індустрії // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 54-57. – ISSN 2071-4653
333791
  Кривошлик Т.Д. Вплив тенденцій соціального страхування на розвиток системи страхового захисту в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 239-245. – ISSN 2222-4459
333792
  Голосніченко І. Вплив теорії вільного розсуду та невизначених понять на адміністративне судочинство // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 240-243. – ISBN 978-966-8909-91-7
333793
  Ющак Ж.М. Вплив теорії трансакційних витрат на виникнення нових об"єктів обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 147-149. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
333794
  Білий І О. Вплив теорій глобалізації на формування економічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 30-35. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
333795
  П"ятецька О. Вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У даній роботі досліджується вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування вимушених коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців. З використанням класичних варіаційних методів одержано формули для амплітуди коливань ...
333796
   Вплив теплового випромінювання на лісові грунти / В.П. Ворон, В.Г. Борисенко, І.О. Барабаш, В.К. Мунтян, О.М. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 105-114 : рис. – Бібліогр.: с. 112-113. – ISSN 0459-1216
333797
  Юрченко М.Є. Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто теплове деформування довгої циліндричної оболонки, яка знаходиться у зовнішньому температурному полі. Припущено, що матеріал оболонки має неоднорідності, які приводять до залежності коефіцієнта теплового розширення від кутової координати ...
333798
  Скіп Б. Вплив теплозберігаючих заходів на якість атмосфери у приміщеннях / Б. Скіп, А. Чорней // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 59-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
333799
   Вплив теплоінерційних особливостей огороджень на умови комфортності при впровадженні енергоощадних режимів опалення в будівлях / В.І. Дешко, Н.А. Буяк, І.Ю. Білоус, М.В. Гурєєв, О.О. Голубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
333800
  Стаднік С.М. Вплив терапії статинами на когнітивні функції пацієнтів з фібриляцією передсердь / С.М. Стаднік, В.А. Лафаренко // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 10-15. – ISSN 1029-4244
333801
  Бондаренко Е.С. Вплив територіальних чинників на реалізацію акустичних характеристик німецьких голосних і приголосних // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 966-581-550-4
333802
  Іщенко Ю. Вплив територіально-інноващйних систем на розвиток території // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 65-67
333803
  Власюк О.С. Вплив термінів сівби і норм висіву на забур"яненість і врожайність пшениці озимої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
333804
  Бобось В.М. Вплив термінів сівби на ріст і розвиток рослин доліхоса (Dоlіchоs lаblаb L) / В.М. Бобось, І.О. Федосій, З.Д. Сич // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 2. – С. 59-66. – ISSN 2706-7688
333805
  Мельник Н.М. Вплив термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 174-179


  Стаття присвячена вивченню впливу термінологічної системи на функціонування автомобільного сленгу. Модифікація і трансформація автомобільної терміносистеми впливає на функціонування сленгу в різних формах вираження. Статья посвящена изучению влияния ...
333806
  Теренда Н.О. Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 60-63. – ISSN 1681-276Х
333807
   Вплив термічних відпалів на фотопровідність Si/Geгетероструктур з квантовими точками / А.С. Ніколенко, С.В. Кондратенко, О.В. Вакуленко, В.О. Юхимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 212-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі методом спектроскопії фотоструму досліджено вплив термічних відпалів SiGe структур з КТ на енергію переходів дірок з локалізованих в КТстанів в делокалізовані стани змочувального шару та Si оточення. Компонентний склад та пружні деформації в ...
333808
  Мельниченко М.М. Вплив термічного відпалу на процеси формування та властивості наноструктурованого кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 259-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі проведено детальне дослідження структурних і фотолюмінесцентних властивостей, а також елементного складу плівок паноструктурованого кремнію Встановлено, що модифікація поверхні пілкладок монокристалічного кремнію шляхом їх ...
333809
  Колесник М.О. Вплив термічного та лазерного відхилення на оптичні та структурні властивості аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів / М.О. Колесник, В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 1)


  Проведено еліпсометричні дослідження свіжих та відпалених стрічок аморфних сплавів на основі 3d-перехідних металів. Отримана залежність показника відбивання від потужності лазерного опромінення. Розраховані значення фактору кристалізації та оцінена ...
333810
   Вплив термічного та пластичного оброблення на температурно-часову стабільність аморфних стопів / В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – Київ, 2012. – Т. 10, вип. 3. – С. 437-446. – ISSN 1816-5230


  Представлено результати дослідження впливу термоцикльовання, ізотермічного відпалу та оброблення тиском на температурно-часову стабільність аморфних стопів. Показано, що термоцикльовання (3 цикли нагрівання до T=Tk - 50 К з наступним охолодженням до ...
333811
  Лисенко Т.Д. Вплив термічного фактору на тривалість фаз розвитку рослин. / Т.Д. Лисенко. – КиївХарків, 1950. – 212с.
333812
   Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месбауерівської спектроскопії / В.П. Іваницький, О.М. Пономарено, О.Б. Брик, Н.О. Дудченко, Е.В. Польшин // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 21-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0204-3548
333813
  Наконечна О.І. Вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlN / О.І. Наконечна, М.П. Семенько, Т.В. Волкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 498-503. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив термічної обробки на структуру та механічні властивості нанокомпозитних тонких плівок на основі TiAlSiN. Показано, що в результаті термообробки твердість нанокомпозитів, збагачених алюмінієм, зростає (приблизно на 30 %) в той час, як ...
333814
   Вплив термічної та магнітної обробок на мікротвердість кристалів кремнію / В. Макара, Л. Стебленко, О. Кріт, А. Курилюк, С. Науменко, Т. Волкова, Ю. Кобзар, К. Войцеховська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено вплив термічного відпалу кристалів кремнію на величину та характер релаксації магнітомеханічного ефекту (ефекту зміни мікротвердості в магнітному полі). Виявлено, що додаткова термічна обробка приводить до пролонгації ...
333815
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Дис. ... канд. фізико-матем. наук: 01.04.07- фізика твердого тіла / Теселько П.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154 л. – Бібліогр.: л. 137-154
333816
  Теселько П.О. Вплив термовідпалу на дислокаційно-домішкову структуру кристалів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.07 / Петро Олексійович Теселько; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
333817
   Вплив термодонорів на стартові характеристики рухливості дислокацій у кристалах кремнію / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, М.Я. Горідько, В.М. Кравченко, Т.Д. Котікона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-41. – (Фізика ; Вип. 3)


  Методом хімічного вибіркового травлення вивчено закономірності руху дислокації у кристалах кремнію, що містять електрично активні термодефекти. Показано, що введення заряджених термодонорів (ТД) у ці кристали викликає збільшення часів затримки, ...
333818
  Кузьменко Є.Ю. Вплив термомеханічної обробки на температурно-часову стабільність аморфних сплавів / Є.Ю. Кузьменко, Т.Л. Цареградська // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 42-43
333819
  Зуйок В.А. Вплив термомеханічної обробки на фізико-механічні властивості та радіаційну і корозійну стійкість металевого гафнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.21 / Зуйок Валерій Анатолійович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
333820
   Вплив термообробки на гідрофільні властивості диспергованого хлориду натрію / О.М. Вязьмітіна, В.Я. Забуга, Д.Ф. Даценко, Л.П. Долинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 25-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
333821
  Дунаєвська Н.І. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.04 / Дунаєвська Н.І.; НАН Укр.ін-т.газу. – Київ, 1999. – 18л.
333822
  Білюк А.І. Вплив термоциклювання в полях зовнішніх напружень на формування і стабілізацію структури дисперсійно-твердіючих сплавів : Автореф... канд. фіз-мат. наук: 01.04.07 / Білюк А.І.; Чернів. держ. ун-т. – Чернівці, 1997. – 19л.
333823
  Вовк С. Вплив тероризму на міжнародний туризм // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 37-50. – ISSN 1684-906Х
333824
   Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі самців щурів / І.С. Чернуха, А.М. Ляшевич, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 93-93
333825
  Лупаїна І.С. Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самиць щурів / І.С. Лупаїна, А.М. Ляшкевич, С.П. Весельський // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бесчасний С.П., Босенко А.І. [та ін.]. – Херсон, 2021. – С.44-51. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 31). – ISSN 2524-0838
333826
  Чернуха І.С. Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Чернуха Ірина Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 153 арк. – Бібліогр.: арк. 131-153
333827
  Чернуха І.С. Вплив тестостерону на жовчносекреторну функцію печінки щурів : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.13 / Чернуха Ірина Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
333828
   Вплив тестостерону на співвідношення у жовчі метаболітів жовчнокислотного та ліпідного обмінів у різностатевих щурів / І.С. Чернуха, Є.М. Решетнік, Н.Є. Нурищенко, С.П. Весельський, К.В. Гарник // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.Г. – Київ, 2017. – № 2. – С. 26-31
333829
  Качак Н. Вплив техніки на процес ідентифікації людини // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 15-17. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
333830
  Кондратенко В.В. Вплив технічного дефолту на вартість українських корпоративних єврооблігацій // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 232-234. – ISBN 978-966-188-219-4
333831
  Фурсов О. Вплив технічного рівня виробництва на фінансові результати операційної діяльності підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 26-30. – ISSN 1728-9343
333832
  Лисницька К.М. Вплив технічного стану будівельних конструкцій на проблеми розвитку міського середовища / К.М. Лисницька, першаков // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 84-92. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
333833
  Колісник М.П. Вплив технічного стану опорно-поворотних кругів на безпеку експлуатації вантажопідйомних кранів / М.П. Колісник, Г.В. Заєць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-36 : рис.
333834
  Митропольський О.Ю. Вплив техногенезу на навколишнє середовище при освоєнні ресурсів шельфу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 79. – ISSN 1726-5428
333835
  Юсипіва Т.І. Вплив техногенних умов зростання на зміни морфометричних показників однорічного пагона ялини колючої / Т.І. Юсипіва, А.О. Задесенець, Д.К. Злосчастьєва // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 98-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
333836
  Удалов І.В. Вплив техногенних факторів на еколого-гідрогеологічні характеристики крейдових водозаборів Північно-Східного Донбасу / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 177-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
333837
  Юсипіва Т.І. Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer / Т.І. Юсипіва, О.І. Борисова, В.В. Дротік // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 55-59 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-8331
333838
  Римар-Щербина Вплив техногенного середовища на озоновий шар нашої планети // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-29 : фото. – Бібліогр.: 6 назв
333839
  Гегера Т.О. Вплив техноглобалізму на інвестиційну діяльніст транснаціональних корпорацій // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 61-64. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
333840
  Гукасян О.М. Вплив технології бетонування на міцність трубобетонних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Гукасян Ольга Мгерівна ; М-во освіти і науки України, Полт. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
333841
   Вплив технології виробництва ПКД панелей на їх показники міцності та жорсткості / А.М. Бідаков, Є.А. Распопов, А.М. Пустовойтова, Б.О. Страшко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 165-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
333842
  Сєліверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі GaAs : Автореф...канд.техн.наук:05.27.06 / Сєліверстова С.Р.;ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
333843
  Селіверстова С.Р. Вплив технології вирощування на мікромеханічні властивості епітаксійних структур на основі. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.27.06 / Селіверстова С.Р.; ХДТУ. – Херсон, 2000. – 17л. – Бібліогр.:с.14-15
333844
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
333845
  Сіра Юлія Василівна Вплив технології та організації виробництва на побудову обліку витрат на молокопереробних підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 208-214. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено вплив технологічного та організаційного процесів виробництва на побудову обліку виробничих витрат молокопереробних підприємств, визначено особливості, які впливають на організацію обліку витрат.
333846
   Вплив технологій вирощування пшениці озимої на морфофізіологічні та агрохімічні аспекти формування врожаю / К.М. Олійник, Г.В. Давидюк, І.І. Клименко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 95-105 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
333847
  Тормахова А.М. Вплив технологій звукозапису на створення та трансляцію музичного твору // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 70-73. – ISSN 2616-9967


  "Аналізується вплив еволюції технологій на продукування та тиражування художніх творів. Наявною є трансформація музичної творчості, яка відбувається внаслідок можливостей, що виникають завдяки розвитку технологій звукозапису, обробки та відтворення ...
333848
  Фаренюк Н.В. Вплив технологій на інвестиційно-брокерський бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 49, ч. 2. – С. 171-177. – Бібліогр.: на 9 пунктів
333849
  Колос А.Н. Вплив технологій обробітку грунту та систем удобрення на продуктивність зернової ланки сівозміни в Північному Степу України / А.Н. Колос, А.М. Свиридов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 232-239 : табл. – Бібліогр.: с. 238-239. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
333850
  Горбачук В.М. Вплив технологій та факторів конфлікту на рівноважні стани / В.М. Горбачук, В.А. Заславський, П.С. Кнопов // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 6, листопад - грудень. – С. 80-94. – ISSN 1019-5262
333851
   Вплив технологічних заходів вирощування на продуктивність сої в Лівобережному Лісостепу / А.В. Кохан, Р.В. Олепір, О.А. Самойленко, О.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 58-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
333852
  Домінюк Т.І. Вплив технологічних і експлуатаційних чинників на термоелектричну неоднорідність та метрологічні характеристики термометрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Домінюк Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
333853
  Варакута Є.Б. Вплив технологічних інновацій на міжнародний рух капіталів: аналіз існуючих моделей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 1. – С. 108-119
333854
  Шевченко Р.О. Вплив технологічних рідин на фізико-хімічні властивості гірських порід / Р.О. Шевченко, М.Д. Сахненко // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 566-567


  Унаслідок експлуатації нафтогазових свердловин відбувається руйнування гідрофобного шару на поверхні капілярного середовища гірських порід. Поверхня з гідрофобного стану переходить у частково гідрофільний, що супроводжується взаємодією води з поверхнею ...
333855
  Зєльдін В.Ф. Вплив технологічних факторів на репродуктивну здатність і продуктивність свиней // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 165-168 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-6609
333856
  Радько А.О. Вплив технологічного розвитку на здійснення електронної комерції / А.О. Радько, І.Б. Мельник // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 178-185. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
333857
  Політанська О.Л. Вплив технологічності інноваційної продукції машино- та приладобудування на економічну ефективність її виробництва : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 105-112 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
333858
   Вплив тимагену, тималіну, вилозену на систему вторинних посередників при розвитку алергічних реакцій / С. Демидов, Н. Дергай, С. Шкляр, К. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 79-81. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Вивчався вплив препаратів тимусу на систему циклічних нуклеотидів при сенсибілізації і анафілактичному шоці. It was explored influence of thymus preparations on cyclic nucleotides system under sensibilization and anaphylactic shock.
333859
   Вплив тималіну і стрептоміцину на зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії сва за експериментального туберкульозу / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демідов, Л.А. Конопліч, .Александрова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено зміну морфофункціональних та імунологічних показників мишей лінії СВА за експериментального туберкульозу та впливу на ці показники комплексної терапії. Показано, що застосування тималіну в поєднанні зі стрептоміцином посилює здатність ...
333860
  Демидов С.В. Вплив тималіну й тимогену на вміст ДНК та РНК у Т-лімфоцитах селезінки мурчаків при сенсибілізації та анафілактичному шоку / С.В. Демидов, І.В. Чорна, Н.М. Дєргай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-11. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що збільшення кількості ДНК при сенсибілізації та анафілактичному шоку свідчить про активацію проліферативних процесів в імунокомпетентних клітинах. Виявлено, що застосування тималіну й тимогену призводить до активації генетичного апарату ...
333861
   Вплив тимогену на репарацію ДНК лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / Б.М. Тхоржевський, С.В. Демидов, В.І. Рясенко, С.М. Храпунов // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 155-157. – ISBN 5-12-004620-7
333862
  Лазаренко Л.М. Вплив тимогену на утворення хромосомних аберацій у цибулі батун (Allium fistulosum L) / Л.М. Лазаренко, С.В. Демідов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 27)


  Проведено дослідження генетичної активності тимогену. Проаналізовано утворення хромосомних аберацій у Allium fistulosum L під впливом тимогену. Показано, що в присутності формальдегіду як тест-мутагену (4х10[верхній індекс -5]) тимоген виявляє ...
333863
   Вплив тимогену на функціональний стан лімфоцитів селезінки норок за умов хронічного опромінення / К.О. Скрипка, С.В. Демидов, Б.М. Тхоржевський, В.І. Рясенко, С.М. Жовтенко // Проблеми Чорнобильської зони відчуження : науково-технічний збірник / Міністерство України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. – Київ, 1995. – Вип. 2. – С. 153-155. – ISBN 5-12-004620-7
333864
  Литвиненко В.В. Вплив типів журналістських текстів на вибір засобів перекладу (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 74-79.
333865
  Ситник С.А. Вплив типів лісорослинних умов на запас деревини лісоутворювальних порід степового Придніпров"я України / С.А. Ситник, В.М. Ловинська // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
333866
  Дяченко Т : Вплив типів мотивації співробітників компанії при впровадженні корпоративної культури / Т : Дяченко, Т.В. Сівашенко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 37-41.
333867
  Матей К.Г. Вплив типів та видів міграції сільського населення на стан громадського обслуговування (На прикладі Молдавської РСР) / К.Г. Матей, С.І. Флоря // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 50-53. – Бібліогр. 1 назва
333868
  Макарова З. Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню одного із факторів впливу на статус глави уряду. Статья посвящена определению одного из факторов влияния на статус главы правительства. The article is devoted to the determination of one of the factors influencing the ...
333869
  Камінська О.В. Вплив типу гендерної ідентичності на політичну активність студентської молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С.135-143. – ISBN 978-966-8063-85-7
333870
   Вплив типу лужноземельного металу на будову одношарових індатів AIILаInO4 / Л.В. Томазенко, Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.В. Тимошенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 73
333871
  Брюховецька О.В. Вплив типу навчального закладу на особливості сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
333872
  Ковалевська Ж. Вплив типу стеблових живців Podocarpus neriifolius D. Don на їх коренеутворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 124-125. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження штучного вегетативного розмноження шляхом живцювання Podocarpus neriifolius D.Don. Досліджено коренеутворюючу здатність живців різних типів. Визначено оптимальні типи живців, що дають найбільший вихід рослинного ...
333873
   Вплив типу структури полікремнієвих плівок на їх оптичні характеристики / О.І. Барчук, П.М. Литвин, Є.А. Оберемок, Т.В. Родіонова, С.М. Савенков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 299-306. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто полікремнієві плівки з різним типом структури: рівноосьова, дендритна та волокниста. Встановлено, що для довжини хвилі 0,63 мкм та кута падіння 20° коефіцієнт відбиття та величина ефективного лінійного дихроїзму не залежать від величин ...
333874
  Андрусишина Т. Вплив типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 10-13. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуте дослідження, присвячене з"ясуванню впливу типу темпераменту та інтроверсії/екстраверсії на вибір копінг-стратегій особистістю за допомогою таких методик: особистісного опитувальника Айзенка (EPI, варіант А) для виявлення ...
333875
  Пастер І.П. Вплив тиреотропного гормону на функціональну активність первинної культури клітин щитовидної залози людини / І.П. Пастер, Є.У. Пастер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 31)


  Показано здатність клітин щитовидної залози людини зберігати свої функціональні властивості в умовах первинного культивування, що дозволяє рекомендувати їх для використання в експериментальних дослідженнях та клінічній практиці.
333876
   Вплив тироксину, пентагастрину і субстанції Р на шлункову секрецію і холерез у собак / Г.П. Глушинець, Т.Г. Каревіна, Т.П. Лященко, Л.Ф. Куровська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 10-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунку і жовчовивідних шляхів вивчали зміни рівня секреції та хімічного складу шлункового соку і жовчі. Встановлено односпрямований стимулюючий вплив на шлункову секрецію і холерез як тиреоїдного гармона, так і ...
333877
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на в"язкопружні характеристики бінарних розчинів н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 368-371. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На прикладі н-алканів (система н-гексан - н-гексадекан) проаналізований вплив тиску і температури на пружнов"язкі характеристики рідких розчинів.
333878
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми надлишкового поглиблення ультразвуку у бінарних розчинах н-алканів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проаналізовані температурні залежності відношення об"ємної в"язкості до зсувної на ізобарах та ізохорах. Виявлено вплив тиску (густини) на протікання термічних релаксаційних процесів в н-парафінах та їх взаємних розчинах.
333879
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв Андрій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 266с. + Додатки: л. 222-266. – Бібліогр.: л. 206-222
333880
  Григор"єв Андрій Миколайович Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в рідких вуглеводнях : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.14 / Григор"єв А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
333881
  Адаменко І.І. Вплив тиску і температури на механізми поглинання ультразвуку в циклогексані та н-гексані / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 316-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  На основі експериментальних даних з поглинання і швидкості поширення ультразвуку в циклогексані та н-гексані розраховані відношення об"ємної в"язкості до зсувної як функції термодинамічних параметрів. Показано, що в досліджувальному інтервалі тисків ...
333882
  Королович В.Ф. Вплив тиску і температури на структуру водних систем з вуглецевими нанотрубками / В.Ф. Королович, С.П. Недяк // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 104-105
333883
  Фрідріхсон Юрій Валерійович Вплив тиску і характеристик метеловолокнистих покриттів на теплообмін при кпінні рідин у великому об"єемі : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.05 / Фрідріхсон Юрій Валерійович; КПІ. – К., 1995. – 16л.
333884
  Мороз К.О. Вплив тиску на калоричні властивості н-парафінів та ароматичних вуглеводнів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 337-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджений вплив тиску на калоричні термодинамічні властивості рідких н-парафінів та ароматичних вуглеводнів. Експериментально визначені прирости теплоємності співставлено із внесками знайденими на базі теоретичних припущень з врахуванням ...
333885
  Адаменко І.І. Вплив тиску на механізми поглинання ультразвуку в бінарних розчинах вуглеводнів / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 337-339. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено результати вимірювань коефіцієнта поглинання ультразвуку [альфа]/f[верхній індекс 2] в бінарних рідких системах н-гексан - циклогексан, н-гексан - н-гексадекан та циклогексан - н-гексадекан в інтервалі тисків (0,1 - 98,1) МПа і температур ...
333886
  Адаменко І.І. Вплив тиску на пружні властивості розчинів молекулярних рідин з конфігураційними ступенями вільності / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив тиску на пружні властивості бінарних розчинів лінійних та циклічних вуглеводнів на базі отриманих експериментальних даних по швидкості поширення ультразвуку. Зроблено висновок про те, що сили відштовхування між: молекулами, як і у ...
333887
   Вплив тиску на рівноважні властивості розчину фулерену С60 / І.І. Адаменко, К.О. Мороз, І.Ю. Дорошенко, С.О. Маркуця, Ю.І. Прилуцький // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 390-395. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджені механічні та калоричні термодинамічні властивості розчину фулерену С[нижній індекс 60] в толуолі та співставлені з термодинамічними властивостями толуола і чистого фулерена С[нижній індекс 60]. Побудоване рівняння стану для ...
333888
   Вплив тиску на теплофізичні властивості розчину полідисперсних вуглецевих нанотрубок у воді / І.І. Адаменко, І.С. Єрмоленко, В.Ф. Королович, К.О. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Експериментально досліджені термодинамічні властивості розчину полідисперсних одностінних нанотрубок у воді та співставлені з термодинамічними властивостями води і розчину С 60 у воді. Побудоване рівняння стану для розчину та проаналізована ...
333889
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості 1,3-диметиладамантану / І.І. Адаменко, І.В. Белеєвич, К.О. Мороз // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 411-415. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті приведені результати експериментального дослідження термодинамічних властивостей 1,3-диметиладамантану методом сільфонного п"єзометра. Побудоване рівняння стану та встановлена температура залежність його параметрів.
333890
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Дис. ...канд.фіз.-мат. наук.: Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 213л. – Додатки: л.140-195. – Бібліогр.: л.196-213
333891
  Мороз К.О. Вплив тиску на термодинамічні властивості поліциклічних вуглеводнів : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.14 / Костянтин Олександрович Мороз; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
333892
  Адаменко І.І. Вплив тиску на термодинамічні властивості циклічних вуглеводнів у інтервалі зміни тиску від 0.1 до 215 МРа / І.І. Адаменко, С.О. Маркуця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-11. – (Фізика ; Вип. 2)


  Наведено результати експериментального дослідження рівняння стану циклічних вуглеводнів, а саме циклододекану, циклооктану та циклогексану. аналізується рівняння стану, яке описує подані експериментальні дані.
333893
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
333894
  Зелінський С.О. Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Зелінський С.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 139л. + Додатки: 102-130. – Бібліогр.: л.131-139
333895
  Савич І. Вплив тінізації бюджетних відносин на макроекономічні показники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 117-122. – (Економіка ; вип. 2 (167)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги ...
333896
  Мирошниченко І. Вплив тінізації економіки України на макроекономічні показники в умовах глобалізації // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 70-75. – ISSN 1728-9343
333897
  Копистира А. Вплив тіньових економічних процесів на інтеграцію в Європі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 35-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто динаміку зростання тіньової економіки в Європі, визначено причини такого зростання та проаналізовано результати економіко-математичної моделі, що пов"язує процеси корупції та інтеграції. Виявлено, що країни з вищим рівнем корупції більш ...
333898
  Кононенко О.В. Вплив тіньового сектора на світову економіку // Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки" : тези доп. : 13 груд. 2019 р., м. Харків, Україна / "Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної економіки", студ. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – С. 75-79. – ISBN 978-617-7801-10-7
333899
  Гончарук Я.А. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи / Я.А. Гончарук, М.І. Флейчук // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-7988
333900
  Василенко Ю.В. Вплив тіньової діяльності на розвиток економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 89-103 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-7988
333901
  Приймак В.І. Вплив тіньової економіки на добробут населення України / В.І. Приймак, О.Р. Голубник, Є.М. Борщук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 4-7. – ISSN 2306-6806
333902
  Маковоз О.С. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 84-88. – ISSN 2309-1533
333903
  Лейфура М.В. Вплив тіньової економіки на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 86-93. – ISSN 2309-1533
333904
  Черней В.В. Вплив тіньової економіки на рівень економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 6 (85). – С. 8-15
333905
  Новікова К.І. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави / К.І. Новікова, А.В. Ільїна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 36-40. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
333906
  Нестеренко Є.С. Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 158-159
333907
  Августин Р.Р. Вплив тіньової економіки на функціонально-структурні характеристики економічної безпеки держави на посттрансформаційному етапі її розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 4-9. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 1 (76)). – ISSN 1814-1161
333908
  Фурдичко Л.О. Вплив тіотриазоліну на стан протеїназно-інгібіторної системи в легенях у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 17-19. – ISSN 1681-276Х


  "...У даній роботі виявлено, що на 10 і 18 доби виразкової хвороби шлунка на тлі пневмонії зростання показників протеолізу і зниження активності інгібіторної системи у легенях. Застосований нами препарат «Тіотриазолін» корегує дисбаланс ...
333909
  Глущевська А. Вплив ТНК на економічне зростання країн, що приймають (на прикладі Volkswagen Group та Мексики) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 30-32
333910
  Шабліна Я.В. Вплив ТНК на конкурентоспроможність економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 33-37
333911
  Іванова М.О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 88-95. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
333912
  Думікян М.М. Вплив ТНК на розвиток ринку телекомунікаційних послуг України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 31-35. – ISSN 2222-4459
333913
  Купрійчук В. Вплив товариств "Просвіта" на державотворчі процеси гуманітарного розвитку доби укранської національної революції (1917-1920) // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 179-188
333914
   Вплив товщини на структурні характеристики нанокремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, П.М. Литвин, Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 285-288. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії та атомної силової мікроскопії досліджено вплив товщини нелегованих нанокремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску, на характеристики їх поверхневого мікрорельєфу. ...
333915
  Кондратюк В.О. Вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 185-190. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Експериментально досліджено вплив тонких металевих шарів на спектр планарного феритового резонатора прямих об"ємних магнітостатичних хвиль. Показано, що такі шари переважно поглинають вищі типи магнітостатичних коливань резонатора. Досліджені різні ...
333916
   Вплив тонких прошарків титану на електрофізичні властивості контактів силіцид молібдену-кремній / В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов, В.І. Панічевська, В.І. Стріха, С.О. Тарасенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 53-56. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що в залежності від товщини прошарку титану змінюється висота потенціального бар"єра Шоттки, і параметри вольт-амперних характеристик наближаються до теоретично можливих. На основі аналізу експериментальних вольт-ємнісних характеристик ...
333917
  Зуб Станіслав Сергійович Вплив топології надпровідних елементів на стійкість рівноваги вільного тіла : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Зуб С.С.; Нац. акад. наук України; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр: 12 назв
333918
  Потравка Л.О. Вплив торгівельної лібералізації в рамках СОТ на структурні зрушення економічної системи України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 206-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено причини, з яких економіка України залишається однією з найвразливіших у Європейському просторі і причини за яких відсутні прогресивні структурні зміни в ній. Обгрунтовано необхідність удосконалення секторальної структури економічного ...
333919
  Кадько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгенівських променів реальними кристалами напвповідників : 01.04.07: Дис. ... док-ра фіз.-мат. наук / Кадько В.П.; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. – Київ, 2000. – 335л. – Бібліогр.: С.310-335
333920
  Кладько В.П. Вплив точкових дефектів і їх асоціацій на розсіювання рентгеновських променів реальними кристалами напівпровідників. : Автореф. дис.. д-ра фіз.-мат.наук: 01.04.07 / Кладько В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
333921
  Шатній Т.Д. Вплив точкових дефектів на електронні властивості модельних сплавів / Т.Д. Шатній, О.Д. Борисов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 409-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Методом когерентного потенціалу досліджуються можливі ефекти впливу точкових дефектів на електронну структуру та електронні властивості бінарних сплавів в моделі діагонального безладу.
333922
  Полубояров О.О. Вплив точкових дефектів структури і неоднорідностей складу на електричні та фотоелектричні властивості кристалів Cd ZnTe : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Полубояров Олексій Олександрович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 25 назв
333923
  Бондаревська Людмила Вплив травмуючих переживань на виникнення психічного вигоряння // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 185-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
333924
  Примуш М. Вплив традиції на характер політичної модернізації в контексті розгляду інституту глави держави країн Центрально-Східної Європи і Латинської Америки / М. Примуш, Ю. Коваль // Studia Politologica Ucraino-Polona : наукове видання / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Польська академія мистецтв і наук; Польське наукове тов-во у Житомирі. – Житомир ; Київ ; Краків, 2012. – Вип. 2. – С. 138-145
333925
  Дубінська В.О. Вплив традицій та новацій політичного лідерства на державне управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-15. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз залежностей новацій та традицій політичного лідерства на державне управління. Поглиблено розуміння політичного лідерства як постійного легітимного впливу владних осіб на суспільство, організацію чи групу. Означено певні відмінності ...
333926
  Сябрук О.П. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого / О.П. Сябрук, Г.О. Цигічко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 82-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
333927
  Подп"ятникова А. Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 49-53. – ISSN 2414-4436
333928
  Семенюк Н.В. Вплив транзитних перетоків на втрати активної потужності в передаючій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Семенюк Надія Віталіївна ; М-во освіти і науки України. Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
333929
  Вадзюк Степан Вплив транс-жирів на стан здоров"я / Вадзюк Степан, Ратинська Оксана // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 8-9 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.
333930
  Вадзюк С.Н. Вплив транс-жирів на стан здоров"я / С.Н. Вадзюк, О.М. Ратинська // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 2-4. – (Серія "Охорона навколишнього середовища" ; № 4, квітень)
333931
  Грінченко А. Вплив трансакційних витрат на діяльність промислових підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 128-132. – ISSN 2078-5860


  Виявлено фактори, що впливають на рівень трансакційних витрат.
333932
  Кузнецова Т.К. Вплив трансакційних витрат на прибутковість підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 25-26
333933
  Юхимець Р.С. Вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 60-77. – ISSN 1605-7988
333934
  Чучка І.М. Вплив транскордонного економічного співробітництва на розвиток сучасних форм міжнародного поділу праці / І.М. Чучка, Г.Г. Білак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 153-155
333935
  Етокова О.В. Вплив транскордонного злиття і поглинання на економічну безпеку приймаючої країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 484-488
333936
  Чучка І.М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 143-151. – ISSN 1993-6788
333937
  Поліщук Л. Вплив транскордонного співробітництва на соціально-економічний розвиток прикордонних регіонів (на прикладі єврорегіону "Буг") // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 81-90


  В статті проаналізовано нові механізми та форми співпраці прикордон- них регіонів країн та досліджено вплив транскордонного співробітництва на їх соціально-економічний розвиток, виявлено проблеми економічної співпраці та запропоновано інструменти її ...
333938
  Циганов С.А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин / С.А. Циганов, В.О. Сизоненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 77-88. – ISSN 2308-6912


  Досліджено сутність транснаціоналізації як особливої стадії глобалізації економіки. Розкрито сутність транснаціональних корпорацій (ТНК), визначено їх місце у системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано роль ТНК в контексті їх особливого ...
333939
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
333940
  Тхір Ірина Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 30-42. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв"язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних місту ...
333941
  Батрименко В.В. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 76-79
333942
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 245 л. – Додатки: л. 201-213. – Бібліогр.: л. 214-245
333943
  Дмітрієв В.С. Вплив транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дмітрієв В.С.; Дмитрієв Віталій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
333944
  Цирфа Ю. Вплив транснаціональних діаспор на формування зовнішньополітичної ідентичності держав Євразійського регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 134-136
333945
  Луцький М.Г. Вплив транснаціональних корпорацій на глобалізацію інноваційних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 116-120.
333946
  Дерід І.О. Вплив транснаціональних корпорацій на рівень життя населення приймаючої країни: досвід Китаю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 126-131. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
333947
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
333948
  Косьміна В.В. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Косьміна Валентина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 276 л. – Додатки: л. 211-276. – Бібліогр.: л. 188-210
333949
  Терехов Є.М. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем / Є.М. Терехов, О.В. Прокопенко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 103-113. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
333950
  Стрішна Ю.Б. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток підприємств в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-02-6
333951
  Василенко Е. Вплив транснаціональних корпорацій на соціально-трудові відносини // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 203-206. – ISBN 966-614-021-7
333952
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною екномікою : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
333953
  Панченко Ксенія Володимирівна Вплив транснаціональних корпорацій на структурні зрушення в країнах з перехідною економікою : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Панченко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224с. + Додатки: л. 40. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.213-224
333954
  Стасишин А.В. Вплив транснаціональних корпорацій як економічних суб"єктів на конкуренстоспроможність національних економік в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 69-72
333955
  Петрів Т.І. Вплив трансплантації стовбурових клітин нервового гребеня на регенерацію периферичного нерва при його травматичному ураженні в експерименті : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.05 / Петрів Тарас Ігорович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
333956
  Кіктенко В .О. Вплив транспортних умов на ефективність зовнішньоторговельних операцій // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.364-366. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
333957
  Єлісєєва К.В. Вплив транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 225-229


  У статті розглянуто кількісний та якісний характер впливу транспортного сектору на конкурентоспроможність країн світу. Розглянуто шляхи підвищення конкурентної позиції України через розвиток транспортного сектору. В статье рассмотрено количественный и ...
333958
  Лимарь Т.В. Вплив транспортної інфраструктури на розвиток регіонального туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 137-139
333959
  Дронова О. Вплив транспортної системи Києва на життя і мобільність його жителів / О. Дронова, Є. Боклаг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 94-100. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості суспільно-географічних досліджень міських транспортних систем та їхнього впливу на життєдіяльність населення. Проаналізовано індикатори розвитку транспортних мереж і сучасні вимоги до міського пасажирського транспорту. Виявлено, ...
333960
  Коропатник Т.В. Вплив транспорту на використання агровиробничого потенціалу (АВП) Чернігівського області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 122-127. – ISBN 966-7293-90-4
333961
  Булана О.О. Вплив трансфертного ціноутворення на здійснення митної оцінки товарів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 59-71 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
333962
  Таратута Л.В. Вплив трансформації бюджетного обліку в бюджетних установах на фінансування та використання бюджетних коштів / Л.В. Таратута, Я.С. Вєдмєдєва // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 169-174. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
333963
  Шкляр В.М. Вплив трансформації грунтового вбирного комплексу на вміст гумусу в сирому лісовому грунті // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-2742-92-5
333964
  Палига Є.М. Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу / Є.М. Палига, О.П. Будзуляк // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 1 (51). – С. 26-36. – ISSN 0554-4866
333965
  Кушніренко Д. Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 146-152. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
333966
  Гнатюк Л.Р. Вплив трансформації сакрального простору на ісламську архітектуру Великої Дамаської мечеті // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 41-47. – ISSN 2077-3455
333967
  Блощаневич А.В. Вплив трансформації системи міжнародних відносин кінця ХХ - початку ХХІ ст. на розвиток міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 600-607. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні події кінця XX початку XXI ст., які справили вплив на розвиток міжнародного права. Визначається роль трансформації системи міжнародних відносин в еволюції міжнародного права.
333968
  Петренко М.М. Вплив трансформацій інституту ціноутворення на розвиток аграрного сектора України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 36-47. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
333969
  Артеменко І.Л. Вплив трансформаційних процесів на інвестиційне середовище // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 102-104. – ISSN 2306-6806
333970
  Соколова А.О. Вплив трансформаційних процесів на результативність аграрного сектора економіки Волинської області / А.О. Соколова, Т.М. Ратошнюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 49-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
333971
  Головенько В.А. Вплив трансформаційних процесів на становище сільських дітей і молоді в сучасній Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 124-138.
333972
  Биркович Т.І. Вплив трансформаційних процесів у державі на формування принципів державного регулювання соціально-культурного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 86-89. – ISSN 2306-6814
333973
  Ковальська К. Вплив трансформаційних чинників на стратегічне управління підприємствами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-41. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню сутності трансформаційних чинників, які впливають на процес стратегічного управління вітчизняними підприємствами. The article is devoted to analyze the essence of transition factors that influence on the strategic ...
333974
  Герцрікен С. Вплив третього елемента на дифузію цинка у в-латунь / С. Герцрікен, І. Дехтяр, Г. Онопрієнко, 1952. – [8] c.
333975
  Максимів І.В. Вплив триазинових гербіцидів на вільнорадикальні процеси у тканинах карася сріблястого (Carassius auratus I...) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Максимів Іван Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
333976
  Доді К. Вплив трибуналів ad-hoc на звичаєве міжнародне гуманітарне право щодо неміжнародних збройних конфліктів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 36-41.
333977
  Чернишенко І.І. Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктивність польової сівозміни в Поліссі. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.04 / Чернишенко І.І.; Нац. аграрний ун-т. – К., 2000. – 20л.
333978
  Ніконенко В.М. Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на вміст обмінних катіонів у грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 124-127 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
333979
  Стасюк О. Вплив тривалого голодування на людину та трансгенераційні наслідки Голодомору-геноциду // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 16-23. – ISSN 2664-4282
333980
  Черно О.Д. Вплив тривалого застосування добрив у зерно-буряковій сівозміні на калійний фонд та баланс калію чорнозему опідзоленого правобережного Лісостепу України. : Автореф... канд. с.-г..наук: 06.00.04 / Черно О.Д.; Нац. аграрний ун-т. – К., 1996. – 29л.
333981
  Дегодюк С.Е. Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на зміни потенційної і ефективної родючості сірого лісового грунту / С.Е. Дегодюк, О.А. Літвінова, Ю.Д. Боднар // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 43-48 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
333982
   Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угруповань чорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах / О.Є. Найдьонова, О.І. Маклюк, Г.О. Цигічко, Л.О. Шедєй, Р.В. Акімова, В.Б. Гвоздік // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 82-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0587-2596
333983
  Дудченко В.М. Вплив тривалого застосування різних систем основного обробітку на агрофізисні властивості грунту і продуктивність ланки зерно-бурякової сівозміни в умовах правобережного лісостепу : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.01. / Дудченко В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – Київ, 1999. – 16л.
333984
  Лозовіцький П.С. Вплив тривалого зрошення на валовий хімічний склад темно-каштанового грунту Каховської зрошувальної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-39. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати зміни вмісту валового хімічного складу і мікроелементів у грунтах Каховської зрошувальної системи в умовах 27 річного зрошення.
333985
   Вплив тривалого інтрагастрального введення щурам 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти та регулятора росту рослин івін на Mg2+, Ca2+ - та Na+, K+-атфазну активність пламатичних мембран гепатоцитів / С.В. Яблонська, Г.В. Островська, О.М. Філінська, Т.В. Рибальченко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що гербіцид 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота) та стимулятор росту рослин івін (N-оксид-2,6-диметил-піридин) є мембраноактивними препаратами і впливають на функціональну активність плазматичних мембран печінки щурів. Обидва препарати ...
333986
   Вплив тривалої гіпергастринемії на транспортну функцію ободової кишки щурів / Т. Гурленко, В. Бабан, Т. Овчарик, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив довготривалої (протягом 28 та 35 днів) омепразол-викликаної гіпергастринемії на транспорт води та електролітів (Na+, K+ та Cl-) через епітелій ободової кишки методом перфузії ізольованої ділянки кишки in vivo. Виявлено зниження рівня ...
333987
   Вплив тривалої гіпоацидності шлункового соку на морфо-функціональний стан органів травлення та його корекція мультипробіотиками групи "Симбітер" / К. Абдулахад, Т. Фалалєєва, В. Кухарський, І. Прибитько, Г. Толстанова, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Тривала гіпоацидність шлункового соку у щурів, викликана омепразолом, призводить до розвитку дисбактеріозу в шлунку щурів та тотальної гіперплазії, що проявляється у вираженому збільшенні дебіту соляної кислоти базальної шлункової секреції. ...
333988
  Грудко Н.О. Вплив тривалості вирощування в басейнах на якісні параметри мальків веслоноса / Н.О. Грудко, І.М. Шерман // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 85-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
333989
  Романюк Г. Вплив трофічної стратегії на структуру нижньої щелепи у представників ряду Carnivora // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 13-14. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено морфо-функціональний аналіз щелепного апарату деяких представників ряду Carnivora у зв"язку з трофічною спеціалізацією. Наше дослідження вивчає вплив механічних навантажень і трофічної поведінки на певні параметри нижньої ...
333990
  Вовканич С.Й. Вплив трудового колективу на прискорення НТП / С.Й. Вовканич. – Київ : Знання, 1983. – 32 с.
333991
  Шваб Л.І. Вплив трудового потенціалу на основні тенденції економічного розвитку та інвестиційну привабливість промислових підприємств в умовах фінансової кризи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 241-246. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
333992
  Номер О.В. Вплив трудового потенціалу на сталий розвиток регіону (на прикладі Київської області) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 165-168
333993
  Васильчак С.В. Вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України / С.В. Васильчак, О.О. Галаченко, О.А. Данило // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (225). – С. 93-99. – ISSN 2522-1620
333994
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 198-208. – Бібліогр.: л. 209-234
333995
  Стаканов Р.Д. Вплив трудової еміграції на макроекономічний розвиток України : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02. / Стаканов Р.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
333996
  Якобінчук В. Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – С. 33-37
333997
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи в Польщі та Греції) : дис. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 273 л. + Додаток: л. 186-253. – Бібліогр.: л. 254-273
333998
  Володько В.В. Вплив трудової міграції на сімейні ролі сучасних українських жінок (з досвідом роботи у Польщі та Греції) : автореф. дисс. ... канд. соціологічних наук : 22.00.03 / Володько В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
333999
  Пазюк О. Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України / О. Пазюк, Т. Біденко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 36-43
334000
  Кулешова К.І. Вплив турецької моделі зовнішньої політики на політику держав пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 151-159


  The article deals with the influence of Turkish model of foreign policy on the post-Soviet space. The author points out that in case of successfulness of the model it can be used by the other Islamic states and provoke stable cooperation all over the ...
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,