Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
335001
  Сірук М. "Вражаюча демонстрація єдності" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 6


  Перші оцінки виступу Генснка НАТО Єнса Столнберга на спільній сесії Конгресу.
335002
  Яблонская А.Д. "Врата восприятия" человека и когнитивно-психологическая архитектура / А.Д. Яблонская, А.В. Коновалюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 39. – С. 177-185. – ISSN 2077-3455
335003
  Верб Э.А. "Врата священного источника". Опыт реализации авторского культурно-образовательного проекта в системе профессиональной подготовки бакалавра-педагога // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 36-44. – ISSN 0321-0383


  На примере интегрированного авторского курса «Художественная культура Санкт-Петебурга в контексте воспитания» дано обоснование нового подхода к преподаванию культурологических дисциплин в педагогическом университете с учетом необходимости их связи с ...
335004
  Маслак П. "Времена" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 9/10. – С. 94-99. – ISSN 0131-8136


  Стихи.
335005
  Рибаков Д. "Временник Івана Тимофієва": етапи створення та принципи "авторської лабораторії" // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – 131-166. – ISBN 978-966-8846-19-9


  "Временник Івана Тимофієва" - пам"ятка російської історіографії ХVII ст.
335006
  Рыбаков Д.А. "Временник" Ивана Тимофеева - несостоявшийся историографический проект начала ХVII в // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 60-65
335007
  Криворучко О.В. "Временник" І. Тимофєєва як вираження політичних ідей періоду Смутного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
335008
  Лавров П. "Временные правила" // Советское студенчество : ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный журнал ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. – Москва, 1936. – № 1, январь. – С. 78-80


  Студенческое революционное движение в Киевском университете конца 1990 и 1901 гг.)
335009
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
335010
  Хакимов Г.А. "Время большой длительности " Фернана Броделя как методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.135-146. – ISSN 0042-8744
335011
  Гузенко О. Впровадження SMART-технологій в освітній процес: опис зарубіжного досвіду // Інноваційні технології в сучасному освітньому просторі : монографія / Н.М. Атрощенко, О.О. Гиря, С.М. Грицай, О.В. Гузенко, Д.І. та ін. Дзвінчук. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 174-192. – ISBN 978-966-698-312-4
335012
  Закупець Н. Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи в бібліотеці коледжу / Н. Закупець, Т. Швець // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 15-16. – ISSN 2518-7341
335013
  Носик О.А. Впровадження асесмент-центрів як чинник ефективного розвитку служб управління персоналом державних органів // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 8/9. – С. 47-55. – ISSN 2311-6420
335014
  Нечитайло О. Впровадження в судочинство європейських стандартів прав людини є однією з передумов для оперативного, ефективного та якісного правосуддя // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 3-8
335015
  Косткіна Ю. Впровадження в Україні Уповноваженого з прав дитини з урахуванням зарубіжного досвіду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 8-9
335016
  Яременко Л. Впровадження вимог Оргуської конвенції Міністерством охорони навколишнього природного середовища України: досягнення та завдання на майбутнє // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 37-45.
335017
  Макаренко С.О. Впровадження високих педагогічних технологій під час навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 150-159
335018
  Голинська Х.О. Впровадження гендерного мейнстрімингу в порядок проведення публічних громадських обговорень органами управління містом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 10-14. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Окреслено специфіку гендерного мейнстрімингу як інструменту забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Підкреслено важливість впровадження гендерного мейнстрімингу в планування та організацію публічних громадських обговорень органами ...
335019
  Болдирєв С.В. Впровадження децентралізації в Україні:світовий та європейський досвід / С.В. Болдирєв, С.С. Чубар // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 48-64. – ISSN 1993-0941
335020
  Толок І.В. Впровадження деяких технологій подвійного призначення при дистанційному викладанні військових дисциплін: переваги та проблеми / І.В. Толок, Д.В. Зайцев, В.В. Швалючинський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 54-61. – ISSN 2524-0056
335021
   Впровадження дистанційних технологій навчання у ВНЗ: засади, проблеми, практичний досвід : зб. тез доп. міжвуз. наук.-метод. вебінару / М-во освіти і науки України, Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Красікова Т.І. (голова) та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
335022
  Колесник Ю. Впровадження дистанційного навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка: стан, проблеми, перспективи / Ю. Колесник, Т. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 63-67. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
335023
  Цимбалюк В.І. Впровадження електронних систем документообігу в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 10-14
335024
  Кудін А.П. Впровадження електронних систем навчання в НПУ імені М. П. Драгоманова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 3-10. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто питання ефективності використання нових програмних продуктів та Інтернет-адаптованих технологій у традиційному навчальному процесі у вищій школі. Визначено основні педагогічні проблеми, що виникають на основних стадіях процесу навчання. ...
335025
  Цимдарс А. Впровадження електронного журналу голосування у виборчу систему Латвії // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 26-27
335026
  Максименко Н.В. Впровадження електротранспорту як спосіб боротьби із забрудненням навколишнього природного середовища / Н.В. Максименко, Ушакова-Кирпач // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 168-176. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
335027
  Осьмук Н.Г. Впровадження елементів smart-освіти в практику сучасної вищої школи / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 153-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
335028
  Форкун Н.В. Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 104-108. – (Серія педагогічна ; вип. 25). – ISSN 2307-4507
335029
  Форкун Н.В. Впровадження елементів Stem-освіти на уроках фізики та в позаурочний час // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 71-72
335030
  Глазова В.В. Впровадження елементів дистанційного навчання у традиційний освітній процес / В.В. Глазова, Н.В. Кайдан // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 223-229. – ISSN 2312-5993
335031
   Впровадження європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посібник / О.І. Бондар, О.Г. Тараріко, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. [та ін.] Браєвич; О.І. Бондар [та ін.] ; М-во охорони навколишнього природ. середовища України, Держ. екол. ін-т. – Київ : Інрес, 2006. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 966-8887-01-8
335032
  Купінець Л.Є. Впровадження зарубіжного досвіду поводження з відходами в Україні / Л.Є. Купінець, С.І. Рассадникова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 22-23
335033
  Хмурова В.В. Впровадження змін як фактор підвищення конкурентоспроможності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – С. 89-93. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
335034
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
335035
  Шмідт М.П. Впровадження і використання бюджетування в управлінні корпораціями машинобудування України / М.П. Шмідт, Я.В. Кудря // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-87. – Бібліогр.: с. 76-78, 81, 83


  Проведено дослідження бюджетування як однієї зі сфер інтересів фахових управлінців сучасних машинобудівних корпорацій України. На засадах функціонального підходу до менеджменту розкрито специфіку і послідовність запровадження і реалізації бюджетуванняв ...
335036
  Зачепа А.М. Впровадження ідеї громадянського суспільства в Україні - європейський вимір // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 2 (43). – С. 3-6. – ISSN 1998-6912
335037
  Стрілець В.Ю. Впровадження імітаційної моделі бізнес-процесів малих підприємств з урахуванням поліциклічного економічного середовища // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
335038
  Бритвєнко А.С. Впровадження інновацій у виробництво оліє-жирової продукції // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 49-58. – ISSN 2306-546X
335039
  Сулейман М.М. Впровадження інноваційних методів у навчальний процес фармацевтичного вузу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 75-78. – ISSN 1681-2751
335040
  Черниш О.І. Впровадження інноваційних підходів європейської практики залучення інвестицій щодо забезпечення регіонального розвитку в Україні // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 163-166. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Питання створення інвестиційного клімату, сприятливого як для національного, так і іноземного інвестора, є вельми актуаль ним, оскільки надходження інвестицій є одним із найголовніших чинників економічного зростання. Протягом останнього десятиріч чя ...
335041
  Гаєва А.О. Впровадження інноваційних процесів на підприємствах України / А.О. Гаєва, П.О. Хуторськой // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 45-48. – ISBN 978-617-645-233-1
335042
  Опалінська В. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес Коврайського НВК імені Г.С. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 321-325. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146


  Коврайський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад імені Г.С. Сковороди Гельмязівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (Коврайський НВК імені Г.С. Сковороди).
335043
  Терещенко І. Впровадження інноваційних технологій у бібліотечний сервіс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 447-455. – ISSN 2224-9516
335044
  Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 200-208. – ISSN 1993-0909
335045
  Заліток Л. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету в сучасний освітній простір // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 213-226. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
335046
  Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії / Тетяна Колесникова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2013. – № 1 (198). – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
335047
  Богатирьов І. Впровадження інституту громадських інспекторів (волонтерів) у діяльність кримінально-виконавчої інспекції / І. Богатирьов, С. Халимон // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 77-81
335048
  Барвіцький В. Впровадження інституту мирових суддів: фінансово-матеріальний аспект // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 99-100.
335049
  Чорна І. Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови як важлива умова формування професійної мобільності майбутніх фахівців з економіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 112-117. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто проблему впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях з іноземної мови, як важливу педагогічну умову для досягнення майбутніми фахівцями з економіки професійної мобільності. Встановлено, що застосування інтерактивних ...
335050
  Семчук С. Впровадження Інтернет-технологій в освітній процес закладів вищої освіти // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2021. – Вип. 1 (5). – С. 136-142. – ISSN 2706-6258
335051
  Боднар Г.В. Впровадження інформаційних технологій в освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 58-59
335052
  Ліпська В.В. Впровадження інформаційних технологій в систему менеджменту якості ВНЗ // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 111-115
335053
  Левицька Тетяна Володимирівна Впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави / Левицька Тетяна Володимирівна, Мельникович Вікторія Михайлівна, Войтович Юлія Василівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 117-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено впровадження інформаційних технологій у процес забезпечення екологічної безпеки держави. Визначено роль захисних екологічних систем з погляду соціально-економічної безпеки людства.
335054
  Остапчук Ю.М. Впровадження Класифікації індивідуального споживання за цілями - важливий крок на шляху адаптації української статистики до міжнародних стандартів / Ю.М. Остапчук, А.В. Варнідіс // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлено опис національної Класифікації індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), розробленої на базі європейської класифікації СОІСОР-HBS (Classification of Individual Consumption by Purpose), розглянуто її місце у загальній системі ...
335055
  Купріянова В.С. Впровадження когнітивної графіки в дистанційне навчання ВНЗ та економічні аспекти підвищення його ефективності / В.С. Купріянова, Д.А. Купріянов // XIII Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами" : тезисы докладов / "Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков ; Одесса : Харьковский авиационный институт, 2015. – С. 34-35
335056
  Щербань П.І. Впровадження компетентнісного підходу до формування предметних компетентностей на уроках географії в загальноосвтніх навчальних закладах // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 6-8. – Бібліогр.: 6 назв.
335057
  Ржеуський А. Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка" / А. Ржеуський, Н. Кунанець // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України. – Київ, 2013. – № 8 (205). – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено досвід використання маркетингових засобів у бібліотеці вищого навчального закладу як невід"ємної складової освітньо-виховного процесу. Розглянуто ефективність застосування зв"язків з громадськістю у формуванні іміджу бібліотечного інституту.
335058
  Пасенко І.М. Впровадження контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з правознавства // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 144-151. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
335059
  Ніколаєнко Н.М. Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 95-97. – ISBN 978-966-02-7706-9
335060
  Прийменко С.А. Впровадження концепції екологічно чистої енергетики в паливно-енергетичному комплексі України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 95-100. – ISSN 2077-6330
335061
  Маслова О.В. Впровадження концепції здоров"яформуючих технологій в процесі адаптивного фізичного виховання дітей шкільного віку з порушенням слуху // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2709-2070
335062
  Пісьменна К. Впровадження лізингу на ринку суднобудування в контексті державного регулювання господарських правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-27.
335063
   Впровадження локальних систем управління якістю в українських університетах : аналіт. звіт / Міжнар. благод. Фонд "Міжнар. фонд дослідж. освіт. політики", Укр. католицький ун-т ; [за заг. ред. Т.В. Фінікова, В.І. Терещука]. – Київ : Таксон, 2018. – 86, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-7128-93-7
335064
  Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк. – Київ : Глобус, 1995. – ISBN 5862480765
335065
  Дмитрієва О.О. Впровадження методу вибору технологій екологічно безпечного водовідведення, як елемент сталого розвитку населених пунктів України / О.О. Дмитрієва, Н.О. Телюра // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 89-93. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335066
  Артемов В.Ю. Впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-104. – ISBN 966-614-021-7
335067
  Ярмолюк А. Впровадження моделі відкритих інновацій в умовах розвитку цифрової економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 81-93. – ISSN 2308-0361
335068
  Кравченко Ю.С. Впровадження наукових основ грунтозахисного землеробства та аграрної політики у відтворенні родючості чорноземів Північно-Східного Китаю // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – Вип. 1 (105). – С. 58-70. – ISSN 2313-092X
335069
  Нікітіна А.М. Впровадження нових міжнародних стандартів національних рахунків у статистиці України / А.М. Нікітіна, О.О. Москвін // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 4-10. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв
335070
  Рудь В.Д. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті / В.Д. Рудь, Т.Є. Божко, Т.Н. Гальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 467-481. – ISSN 1993-6788
335071
  Сукало А.М. Впровадження новітніх технологій до архівної справи: сучасний стан та проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-25. – (Історія ; вип. 51)


  Стаття присвячена розкриттю деяких аспектів впровадження та використання новітніх технологій в архівній справі на сучасному етапі.
335072
  Гутаріна К.В. Впровадження нового Цивільного Кодексу в Україні // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-11
335073
  Барзилович А.Д. Впровадження обов"язкового медичного страхування в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814
335074
   Впровадження оздоровчих технологій у процес занять із фізичного виховання учнівської та студентської молоді / О.В. Фоменко, А.В. Бойченко, В.Х. Фоменко, Д.В. Сичов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 200-203. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
335075
  Огреба С. Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено історичний аспект впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національного рахівництва. Здійснено періодизацію цього процесу та виявлено характерні особливості кожного з його етапів, а також окреслено пріоритетні ...
335076
  Олійник В. Впровадження оцінювання якості освіти (в рамках проекту TEMPUS "Справедливе оцінювання" / В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-12.
335077
  Федорчак П.С. Впровадження передового виробничого досвіду - турбота партійна. / П.С. Федорчак. – К., 1984. – 48с.
335078
  Фулей Т. Впровадження практики ЄСПЛ у суддівськуосвіту: методичні підходи // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 17-29
335079
  Семенюк В.Г. Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 3. – С. 43-54 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
335080
  Максимова Н.Ю. Впровадження пробаційних програм як фактор попередження рецидивної злочинності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 120-129. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
335081
  Попович О.С. Впровадження програмно-цільових методів у розробку і здійснення державної політики у сфері науки та інновацій // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; [заг. ред.: В.І. Сергієнко ; упоряд.: С.Г. Шидловський, І.М. Мищак]. – Київ : Людмила, 2020. – (Вип. 6). – С. 52-60. – ISBN 978-617-7828-93-7
335082
  Бердар М.М. Впровадження прогресивних методів управління фінансовими ресурсами підприємств у зовнішньоекономічній діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 31-36.
335083
  Атаманчук Ю.М. Впровадження прогресивних механізмів управління збутовою діяльністю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
335084
   Впровадження Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів - шлях до поліпшення екологічної ситуації в техногенно навантажених регіонах // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 7-9 : фото
335085
  Осинська О.В. Впровадження ризик орієнтованого підходу у сферу управління господарською діяльністю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 182-184. – ISSN 2219-5521
335086
  Затонацька Т.Г. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків / Т.Г. Затонацька, М.М. Лаврентьєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 31-42.
335087
  Данилевська-Жугунісова Впровадження системи бюджетування на підприємстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 160-166. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  У статті досліджується один з найефективніших напрямків стратегічного управління - бюджетування. Визначено сутність процесу бюджетування, його роль і місце в управлінні сучасним підприємством, його функції в системі фінансового менеджменту та основні ...
335088
  Птащенко Л.О. Впровадження системи контролінгу в корпоративне управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 54-59.
335089
  Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 34-37. – ISSN 2306-6792
335090
  Пожарська А.-О.Ю. Впровадження сонечної енергетики у країнах, що розвиваються // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 39-41
335091
   Впровадження Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки: плани МОН у сфері вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
335092
  Бондар Н.М. Впровадження стратегічного управління на підприємстві: вибір стратегії та шляхи її реалізації / Н.М. Бондар, А.П. Гречан, О.В. Шатіло // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 15-21. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
335093
  Мамчур Р.М. Впровадження сучасної системи бюджетування у вітчизняних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 4. – С. 81-87
335094
  Орленко С.С. Впровадження та адаптація системи управління прибутком на основі бюджетування для підвищення конкурентоспроможності українських підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 282-287.
335095
  Корнійчук М. Впровадження та застосування інформаційних систем у бібліотеках. Заява ВГО "Українська бібліотечна асоціація" : затверджено Президією ВГО "Українська бібліотечна асоціація" 1 лютого 2021 р. / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 38-39. – ISSN 2518-7341
335096
  Івлєва К.С. Впровадження технології розвитку критичного мислення у процесі викладання іноземної мови у вищій школі / К.С. Івлєва, О.А. Рейда, Д.О. Гулієва // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (106). – С. 23-29. – ISSN 1817-8510
335097
  Коблянська А.В. Впровадження у державну політику з охорони довкілля та здоров"я України Європейських стратегій щодо профілактики та боротьби з інфекційними захворюваннями / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 4-9 : фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
335098
   Впровадження фахового курсу тактичного рівня l-1b як основа допідготовки курсантів за стандартами НАТО / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський, Я.І. Мельник, А.І. Сизов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 96-102. – ISSN 2524-0056
335099
  Мартинюк Т.В. Впровадження художньо-педагогічних інтерпретаційнихтехнологій у зміст професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні мистецьких інновацій в закладах освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 164-187. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
335100
  Рибалко Л. Впровадження цифрових ресурсів у процес підготовки музикантів-педагогів у навчальних закладах КНР / Л. Рибалко, О. Жерновникова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 67-87. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
335101
  Мартинюк Ю.П. Впроваджуємо інтерактивні технології навчання / Ю.П. Мартинюк, О.О. Мосолов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 21-22 : фото
335102
  Федор О.Т. Впроваджуємо сучасні технології навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 20-21
335103
  Платонов А.П. Впрок : Проза / А.П. Платонов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 653с.
335104
  Васильев В.Г. Впросы геологии и разработки нефтяных месторождений Срднего Поволжья / В.Г. Васильев. – Москва-Ленинград, 1946. – 172с.
335105
  Ирматов М. Впросы совершенствования работы грузового автомобильного транспорта Узбекистана на базе экономикоматематических методов и электронных вычислительных машин. : Автореф... доктор экон.наук: 607 / Ирматов М.; АН УССР. ИН-тут кибернетики. – К., 1971. – 38л. – Бібліогр.:с.35-37
335106
  Ігратуша Олександр ВПЦР як центральна ланка УАПЦ : досвід нетривалої еволюції (1921-1927 рр.) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 229-244. – ISSN 2075-1443
335107
  Рюль К. ВР: Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 109-128. – ISSN 0042-8736
335108
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2009 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 93-109. – ISSN 0042-8736
335109
   ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 101-112. – ISSN 0042-8736
335110
  Губерський Л.В. Врабець Йозеф (- чеський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
335111
  Семчинський С.В. Врабіє Еміль (- румунський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 196. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
335112
   Враг всего мира. – М., 1962. – 312с.
335113
  Овсянникова Г.А. Враг и соратник христианского бога / Г.А. Овсянникова. – Алма Ата, 1974. – 54с.
335114
  Лукьянов М.Н. Враг как друг или друг как враг : российские правые, Германия и Великобритания в 1914-1917 гг. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 46-51. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается отношение российских правых к Германии и Великобритании между июлем 1914 г. и февр. 1917 г. Делается вывод о том, что во время Первой мировой войны правые сохраняли симпатии к Германии и антипатии к Великобритании, характерные ...
335115
  Попов И.М. Враг не пройдет! / И.М. Попов. – М, 1988. – 171с.
335116
  Сафонов А. Враг не родился 11 сентября. он, скорее, просто встал в полный рост // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 76-88. – ISSN 0130-9625


  Міжнародний тероризм
335117
  Зеленин Д. Враг номер два, кажется, выбран // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.18-19. – ISSN 0234-1670


  [Международные отношения США со странами Ближнего Востока.]
335118
  Кузнецова О. Враг под микроскопом / О. Кузнецова. – Л., 1934. – 223с.
335119
  Арельский Г. Враг Птолемея : биограф. роман / Г. Арельский. – Ленинград : Изд-во писателей в Ленинграде, 1928. – 215 с.
335120
  Семин Л.П. Враг рядом / Л.П. Семин. – 2-е изд,. – Л., 1974. – 143с.
335121
  Бучис А.А. Враг твоих врагов / А.А. Бучис. – Вильнюс, 1985. – 287с.
335122
  Сергиенко Людмила Враги - наши лучшие учителя : Тема номера:Гостиная // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 50-57 : Іл. – ISSN 1818-2968
335123
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва; Ленинград, 1937. – 148с.
335124
  Горький М. Враги / М. Горький. – Москва, 1953. – 75с.
335125
  Сабахаттин А. Враги / А. Сабахаттин. – М, 1971. – 223с.
335126
  Славянин В. Враги : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 7. – С.120-142. – ISSN 0131-8136
335127
  Кулагин Н.М. Враги земледельца. / Н.М. Кулагин. – М., 1924. – 108с.
335128
  Лункевич В.В. Враги и друзья человека : с 56 рис. в тексте / [соч.] В.Лункевича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Книгопечатня Шмидт, 1905. – 112 с. : ил. – (Научно-популярная библиотека для народа ; № 26)
335129
  Старк Н. Враги леса / Н. Старк. – М.-Л., 1929. – 288с.
335130
  Абрамова Л. Враги ли нам евреи? / Л. Абрамова. – Москва : Молодая Россия, 1906. – 32 с. – (Популярная библиотека ; № 9)
335131
   Враги народа, 1937. – 134с.
335132
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Москва, 1966. – 271с.
335133
   Враги наших врагов. – М.
22. – 1968. – 15с.
335134
  Заянчковский И.Ф. Враги наших врагов / И.Ф. Заянчковский. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 355с.
335135
  Сазанов И. Враги наших полей / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
335136
  Сазанов И. Враги наших полей. / И. Сазанов. – М.-Л., 1930. – 46с.
335137
  Кессель П. Враги общества : роман / Патри Кессель ; пер. с фр. Н. Стояровой ; предисл. Ел. Евниной ; ред. М. Черневич. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 264 с.
335138
  Плавильшиков Н.Н. Враги поля и огорода / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 40с.
335139
  Голубов А. Враги поневоле // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 48 (536). – С. 62-64


  Немецкая община в Украине пережила российских императоров, Первую мировую войну и революцию. Но Сталин и Великая Отечественная нанесли потокам переселенцев с германских земель смертельный удар.
335140
  Горностаев О.З. Враги хвойных и лиственных деревьев : Беседы о насекомых, вредящих лесам, паркам и садам, и способы борьбы с ними : (По Кулагину, Линдеману и др.) / Сост. Ф.З. Горностаев. – Москва : Изд. И.Д. Сытин, 1903. – 126, II с. : ил. – (Библиотека сельского хозяина)
335141
  Степанов П.Т. Враги хлебного жука (Anisoplia austriaca Herbst) / [соч.] П.Т. Степанова. – Харьков : Изд. почиталей и учениВ университетской тип.ков И.А. Стебута, 1880. – [2], 25 с. – Отд. оттиск: Труды испытателей природы. Т. 14
335142
  Смолич Ю.К. Враги человечества и их наемники / Ю.К. Смолич. – Київ : Госполитиздат Усср, 1953. – 128с.
335143
  Сырокомский В.А. Враги. Партнеры. Друзья / В.А. Сырокомский. – М., 1980. – 359с.
335144
  Янюшкин И.А. Врагу не сдается... / И.А. Янюшкин. – Саранск, 1970. – 184с.
335145
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя = Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Вадим Костянтинович Пеунов (н. 29.04.1923) - укр. і радянський письменник. Засл. робітник культури України.
335146
  Жулинський М. Вражає все: і творчість, і життя : Вадимові Пеунову - 90 // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 12


  Творчий шлях Вадима Пеунова, якому цьогоріч виповнилося 90 років
335147
  Олдингтон Р. Вражда / Р. Олдингтон. – Москва
2. – 1937. – 299с.
335148
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Москва, 1981. – 95с.
335149
  Иванов А.С. Вражда / А.С. Иванов. – Пловдив : "Христо Г.Данов", 1983. – 232 с.
335150
  Хайнрих Є. Вражда с первого дня / Є. Хайнрих, К. Ульрих. – М., 1983. – 223с.
335151
  Таранов С.В. Враждебность и негация // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 346-352
335152
  Ганієв Олександр Враження від "п"ятірки": тест Mazda CX-5 // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 96-99 : фото
335153
  Зеленська Л.І. Враження від турніру // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 1 (179). – С. 17-18, 48 : фото
335154
  Петрусевич В. Враження першокурсника // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 6


  Студенти-першокурсники фізичного факультету надають пропозиції як покращити навчальні та житлові умови студентів
335155
   Враження року / Д. Лібов, В. Щербина, Ж. Панченко, Д. Сидоренко, І. Мельник // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 3


  Співробітники, студенти КНУ імені Тараса Шевченка підводять особисті підсумки року, що минає.
335156
   Враження року / О. Добржанська, Р. Куриленко, О. Мацько, М. Пасєка // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 6


  Свойми враженнями від пройдешнього 2017 року діляться співробітники КНУ імені Траса Шевченка.
335157
  Завірюха А Л. Враження, відгуки, коментарі... / Лідія Завірюха. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 105, [3] с. – Бібліогр.: с. 86-88. – ISBN 978-966-489-176-6


  Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доц. Л.А. Завірюха. 25.12.2013 р. Лютий 2014. Березень 2014.
335158
  Кисілевська О.Л. Вражіня з дороги / О. Галичанка. – Львів : Накладом власним. З друкарні Івана Айхельбергера, 1910. – 156, [1] с.


  Справжнє ім"я автора та рік видання у книзі не зазначені
335159
   Вражья сила : опера в 3-х действ. ^Подробное изложение содержания с сохранением всех главных арий и номеров пения / музыка А.Н. Серова. – 8-е изд., пересмотр. и доп. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1912. – 4-16 с. – Без тит. л. - Описан по обл. – (Подробное либретто оперы)


  Композитор: Серов, Александр Николаевич (1820-1871)
335160
  Кріль Т.В. Вразливість геологічного середовища урбанізованих територій до техногенних динамічних навантажень (на прикладі м. Київ) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
335161
  Козюк В. Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
335162
  Пучкова Д.Д. Вразливість концепту "homo economicus": вихід до надж-теорії // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 35-38. – ISSN 2414-5823


  Тенденції до абсолютизації людини в економіці, які з"явилися завдяки Адаму Сміту, превалювали тривалий час у царині економічних уявлень аж до ХХ століття. Створення концепту homo economicus ("людина економічна"), за яким людина постає раціональним ...
335163
  Богушенко А.О. Вразливість крупних міст до змін клімату на прикладі м. Одеса і м. Київ на основі сценаріїв RCP 4.5 та RCP 8.5 // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 33-35. – ISBN 978-966-136-643-4
335164
  Шутенко Д.В. Вразливість міжсайтового скрипнингу та захист від неї (XSS vulnerability fixing) / Д.В. Шутенко, А.О. Фесенко, М.В. Сашньова // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 76-79
335165
  Яценко В.О. Вразливість міст Карпатського регіону до змін клімату // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 50-52. – ISBN 978-966-136-643-4
335166
  Сливка Р.Р. Вразливість пострадянських держав до конфліктів як передумова війни: політико-географічний підхід // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 221-224. – ISBN 978-617-7069-75-8
335167
  Шевченко О.Г. Вразливість урбанізованого середовища до зміни клімату // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 112-120. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано кліматичні зміни, що вже відбулися на території України, а також, з урахуванням результатів моделювання клімату на кілька найближчих десятиліть, розглянуто основні потенційні негативні наслідки зміни клімату для великих міст та чинники, ...
335168
  Хижняк Л.М. Вразливість уяви соціальних аналітиків про війни: можливості подолання / Л.М. Хижняк, В.В. Сичова, О.В. Хижняк // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 85-99. – ISSN 1681-116Х


  Стаття присвячена соціальній аналітиці з проблем війни та розбудови миру. На основі використання аналітико-описового, компаративістського методів, а також методу класифікацій війну досліджено як феномен, поняття, практику цифрового суспільства, ...
335169
   Вразрез с коренными интересами народов. – М., 1975. – 31с.
335170
  Башевски Д. Враканье / Д. Башевски. – Скопие, 1972. – 93с.
335171
  Дьяченко О. Врангели из рода Ганнибалов // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 40 (1159). – С. 41. – ISSN 0234-1670


  На одной из ветвей генеалогического древа Ганнибалов-Пушкиных есть и имя известного русского военачальника, одной из главных фигур Белого движения Петра Николаевича Врангеля. Его отец, Николай Егорович, родился в семье отставного военного Егора ...
335172
  Капелюшний В.П. Врангелівщина (-політичний режим російських білогвардійських війск на Півдні України у квітні - листопаді ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 198. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
335173
  Халит Дюндар Акарджа Врангель и Кемаль // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 19-22. – ISSN 0235-7089
335174
  Воскобойников В.М. Вранішні дзвони / В.М. Воскобойников. – Київ : Веселка, 1990. – 303с.
335175
  Платт С. Вранішня пісня = Психодрама Сільвії Платт : поезія: вірші / переднє слово Т. Винник про поетку // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 9/10. – С. 122-131. – ISSN 0130-1608
335176
  Петрук М. Вранці всюди гаряча вода : проза: оповідання // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 70-72
335177
  Матвійчук Н.І. Вранці напровесні / Н.І. Матвійчук. – К., 1981. – 45с.
335178
   Врата в будущее. – М., 1990. – 383с.
335179
  Рерих Н. Врата в будущее / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 227с. – ISBN 5-95745-016-0
335180
  Моравцова Я. Врата взаимопонимания / Я. Моравцова. – М., 1988. – 284с.
335181
  Хаким С. Врата времен : стихи и поэмы / С. Хаким; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1977. – 160 с.
335182
  Фармер Ф.Х. Врата времени внутри и снаружи. / Ф.Х. Фармер. – К, 1992. – 305с.
335183
   Врата древнего Востока. – Баку, 1980. – 287с.
335184
   Врата подземного мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 32-36 : фото
335185
  Лауринчюкас А.К. Врата страха / А.К. Лауринчюкас. – Москва : Политиздат, 1982. – 287 с.
335186
  Горянов Л.Б. Вратари советского хоккея / Л.Б. Горянов. – М., 1981. – 160с.
335187
  Шабанов В.В. Вратари: стихи. / В.В. Шабанов. – М., 1977. – 255с.
335188
   Вратарская площадка. – К., 1985. – 152с.
335189
  Макаров О.А. Вратарь / О.А. Макаров. – К., 1963. – 386с.
335190
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 312с.
335191
  Кассиль Л.А. Вратарь республики / Л.А. Кассиль. – Москва, 1959. – 285 с.
335192
  Кассиль Л.А. Вратарь Республики. Дорогие мои мальчишки / Л.А. Кассиль. – Пермь, 1971. – 396с.
335193
  Мартынов Семен Врать по-русски // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 36-37 : фото
335194
  Гречанінов В. Враховуючи нові реалії міжнародних відносин // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 29-39.
335195
  Кендзера О. Врахування амплітудно-частотних характеристик грунтової товщі при сейсмічному мікрорайонуванні будівельного майданчика в м. Одесі / О. Кендзера, Ю. Семенова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-наук, проф. С.А. Вижвою) При проектуванні сейсмостійких споруд виникає необхідність оцінити вплив ґрунтових умов на майданчику. В даній роботі для розрахунку впливу локальних інженерно-геологічних ...
335196
  Патиченко О.М. Врахування антропогенного навантаження на територію населених пунктів України при визначенні нормативної грошової оцінки їх земель // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 49-59. – ISSN 0868-6939
335197
  Камінський А.Б. Врахування асиметрії при моделюванні фінансових ризиків // Економічна кібернетика : міжнародний науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки Укр.Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 25-35. – ISSN 2077-8031
335198
  Верхоглядова О.П. Врахування багатокомпонентності плазми в моделі формування променевої структури в плазмових хвостах комет / О.П. Верхоглядова, Ю.О. Залізняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 72-76. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Досліджено лінійну стадію розвитку дисипативної філаментаційної нестійкості з метою вивчення одного з можливих механізмів формування великомасштабних променевих структур у плазмових хвостах комет. Показано, що врахування в розгляді другої, менш ...
335199
  Крячок С.Д. Врахування вертикальної рефракції під час гідрометричних робіт / С.Д. Крячок, Л.С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 17-22 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
335200
  Лисогор С.М. Врахування вздовжберегового руху наносів при прогнозах переробки берегів водосховищ // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 138-141 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
335201
  Демешок О.О. Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 30-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
335202
  Мервінський О. Врахування вимог Закону України "Про захист персональних даних" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... У новій редакції Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг".
335203
  Бачишин Б.Д. Врахування впливу забруднення атмосфери і грунтів промисловими підприємствами в процесі оцінювання сільськогосподарських угідь : геоінформатика і кадастр / Б.Д. Бачишин, Р.Г. Шульга // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 31-37 : Мал., табл. – Бібліогр.: 10 назв
335204
  Кремльова О. Врахування гендерних аспектів у формуванні законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 96-100. – ISSN 0132-1331
335205
  Горук Н. Врахування ґендерних відмінностей в освітньому процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 317-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 1)
335206
  Яковенко Р. Врахування демографічних показників у макроекономічному рахівництвіяк одна з передумов поліпшення демографічного стану // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 184-185.
335207
  Киричок І. Врахування деформації поперечного зcуву при вимушених коливаннях гнучкої в"язкопружної балки з п"єзоелектричними сенсором і актуатором / І. Киричок, Я. Жук, С. Круць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 48-53. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі уточнених рівнянь електромеханіки в"язкопружних шаруватих балок представлена постановка і числовий розв"язок задачі про вимушені резонансні коливання гнучкої в"язкопружної балки та їх активне демпфірування п"єзоелектричними сенсором і ...
335208
  Чугаєв О.А. Врахування динаміки валютного курсу при експорті послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 25-27
335209
  Іщенко Ю.І. Врахування динамічних впливів на геотехнічні споруди в умовах ущільненої міської забудови на прикладі м. Києва / Ю.І. Іщенко, А.Є. Вусатюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 84-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-4049
335210
  Автомонов П. Врахування діалектичних суперечностей як основа підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 6-10. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Здійснено порівняльний аналіз викладання і учіння традиційного і новаторського підходів у навчальному процесі вищої школи. Принциповою відмінністю цих двох позицій є не врахування викладачами існуючих об"єктивних і суб"єктивних суперечностей в ...
335211
  Храбан І.А. Врахування досвіду рекламування військової служби у Збройних Силах України при підготовці майбутніх фахівців з реклами і зв"язків з громадськістю / І.А. Храбан, М.І. Онищук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 294-299


  У статті проаналізовано стан рекламування військової служби в Збройних Силах України, висвітлено деякі проблеми, які виникають у зв"язку з цим в процесі переходу до професійної армії. Важливою передумовою для організації та проведення заходів з ...
335212
  Миронова Г.А. Врахування думки дитини у сфері надання медичної допомоги: міжнародні стандарти та досвід України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Берна, Вольфман Самюель [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (26). – С. 67-75. – ISSN 2072-084X
335213
  Станиціна В.В. Врахування екологічних витрат при визначенні показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження в галузях та регіонах // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (28). – С. 62-68. – ISSN 1562-8965
335214
  Тимченко І.О. Врахування екологічних чинників у теоріях економчного зростання // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 42-54. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведено систематизацію теорій економічного зростання, встановлення принципів і методів урахування екологічних обмежень у теоріях економічного зростання.
335215
  Шульган Р.Б. Врахування екологічного стану територій при грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Шульган Роман Богданович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
335216
   Врахування екологічної складової при формуванні регіональних стратегій, програм і планів // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 10-11 : фото
335217
  Лізунов В.В. Врахування електронних кореляцій у розрахунках енергетичного спектра молекул / В.В. Лізунов, С.П. Репецький, Т.Д. Шатній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-32. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Розвинуто метод врахування електронних кореляцій при розрахунку електронної структури молекул, що ґрунтується на мінімізації енергії молекул. Цей підхід є узагальненням відомого методу молекулярних орбіталей з врахуванням електронних кореляцій. На ...
335218
  Веркалець І.М. Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
335219
  Бєгун С.В. Врахування ефекту поглинання гамма-квантів зразком в нейтронному активаційному методі / С.В. Бєгун, І.М. Каденко, В.К. Майданюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 335-341. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод врахування ефекту самопоглинання для аксіально-симетричної геометрії вимірювання гамма-спектрів. Створений та перевірений алгоритм дозволяє враховувати нерівномірний розподіл активності. Ключові слова: гамма-спектр, самопоглинання, ...
335220
   Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обгрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Проведені дослідження мають за мету розробку оптимального підходу, що дозволяє коректно оцінити гідрогеологічні умови будівельних майданчиків. Вивчені загальні закономірності формування, розподілу та руху підземних вод у межах ділянок проєктної та ...
335221
  Турба О.О. Врахування зарубіжного досвіду з підвищення ролі засобів масової інформації у євроінтеграційних процесах / О.О. Турба, К.А. Христюк // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 4 : Проблемні аспекти і перспективи розвитку системи управління діяльністю підприємств в умовах інтеграції. – С. 72-75. – ISBN 978-617-645-230-0
335222
  Пліш М.А. Врахування зарубіжного досвіду у вирішенні питань судової спеціалізації у контексті судово-правової реформи // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 63-68. – ISSN 2413-6433
335223
  Антипенко Є.Ю. Врахування інвестиційного лагу на стадії економічного аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 264-269. – ISSN 2072-1692
335224
  Повідайчик О.С. Врахування індивідуально-стильових особливостей у процесі професійної підготовки математиків / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик, Е.О. Карбованець // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 104-108. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
335225
  Алексєєва О. Врахування інтересів громадськості при будівництві окремих об"єктів містобудування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-88.
335226
  Горох О.П. Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 139-144. – ISSN 1996-5931
335227
  Човнюк Ю.В. Врахування інфляційних факторів у тактиці фінансового менеджменту й при оцінці інвестиційних проектів задля відновлення зруйнованих війною міст України та їх інфраструктури / Ю.В. Човнюк, С.І. Козупиця, П.П. Чередніченко // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 80. – С. 465-485. – ISSN 2076-815X
335228
  Приятельчук О.А. Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 62-64. – бібліогр. в кінці ст.


  Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в процесі формування споживчого попиту є недостатньо розвиненим, значно варіює навіть в рамках одного регіону, однак за умов новітніх тенденцій розвитку міжнародної економічної ...
335229
  Жук О. Врахування кримінологічної характеристики жінок, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, при розробці стратегії реформування пенітенціарної системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 27-28
335230
  Шульган Р.Б. Врахування критерію забрудненості атмосферного повітря уздовж автомобільних доріг при оцінюванні вартості земель : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 40-44 : Мал., табл. – Бібліогр.: 12 назв
335231
  Василенко Л.Г. Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 39-43. – ISSN 2077-3455
335232
  Третяк О.В. Врахування надтонкого поля в квантовій теорії електронного детектованого магнітного резонансу / О.В. Третяк, О.В. Барабанов, В.А. Львов // УРЖ, 1997. – №10
335233
  Барабанов О. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації. Розроблено теоретичну модель, що дозволяє розраховувати залежності відносної зміни швидкості рекомбінації без обмежень на параметри системи. ...
335234
  Берзін П.С. Врахування наслідків у механізмі кримінально-правового регулювання, який функціонує в режимі дотримання певних норм заборон загальні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 514-519. – ISSN 1563-3349
335235
  Макаренко Е.М. Врахування національної ментальності у вихованні військовослужбовців Збройних сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються чинники та механізми впливу національної ментальності на процес виховання військовослужбовців Збройних сил України.
335236
  Завацький С.В. Врахування негативних природних факторів при проектуванні фундаментів будівель / С.В. Завацький, М.М. Корзаченко, В.А. Самодєлок // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 117-121 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
335237
  Микитенко М.Т. Врахування нестаціонарності часових рядів при прогнозуванні макроеекономічних показників за методом фільтра Калмана / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
335238
  Дехтяр О. Врахування обмеженості тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено внутрішню геоцентричну задачу міжпланетного перельоту за модифікованим методом сфер впливу, що полягає в оптимізації маневру (між початковою круговою або еліптичною навколоземною орбітою та гіперболічною орбітою виведення до сфери впливу) ...
335239
  Новицька С. Врахування оцінки якості води при використанні водних ресурсів Тернопільської області в рекреаційній галузі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 124-131. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
335240
  Ілляшенко С.М. Врахування політичного ризику при прогнозуванні валютного курчу гривні до євро // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 48-60. – бібліогр.: 6 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
335241
  Лісовський С.А. Врахування положень конвенцій Ріо- 92 в контексті забезпечення соціальної складової розвитку регіонів України: стан та перспективи // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
335242
  Хавронюк М.І. Врахування положень Конституції України в проєкті нового Кримінального кодексу України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (218). – С. 62-66. – ISSN 2308-9636
335243
  Караневич М. Врахування прагматичного чинника яу умова досягнення адекватності художнього перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 90-96
335244
  Гвоздюк В.В. Врахування практики Європейського Суду з прав людини під час проведення огляду місця події // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 107-119. – ISSN 2524-0323
335245
  Жиленко М. Врахування принципів групової динаміки при проведенні аудиторних занять // Сучасні освітні технології у вищій школі : наук. збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. Марушкевич]. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 25-31. – ISBN 978-617-8049-46-1
335246
  Іванков Р.Ш. Врахування принципів екологічного управління в процесі кодифікації екологічного законодавства України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 104-106. – Бібліогр.: 13 назв
335247
  Горностай А.В. Врахування пріоритетності розвитку превенції злочинів при реформуванні кримінального законодавства // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7627-30-1
335248
   Врахування профілю природничих факультетів при викладанні курсу "Історія КПРС". – Київ, 1972. – 65с.
335249
  Антошків М.С. Врахування психологічних особливостей студентів цифрового покоління шляхом організації змішаного навчання // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
335250
  Янчук Р.М. Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Янчук Р.М.; Київський націон. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
335251
  Чириченко Ю.В. Врахування регіональної специфіки в динаміці споживання продовольчої продукції шляхом застосування кластерного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.313-319. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
335252
  Затула В.І. Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 105-111. – ISSN 2306-5680


  Стаття присвячена розробці прийомів оцінювання режиму природної освітленості горизонтальної поверхні за середніх умов хмарності на основі стандартних таблиць кліматичних довідників.
335253
  Брич Л.В. Врахування ресурсного потенціалу особистості в соціальному управлінні сферою освіти // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 300 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – C. 57-62. – (Серія "Державне управління")
335254
  Франчук І.А. Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 70-72.
335255
  Голованенко М.В. Врахування ризиків при оптимізації логістики в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 240-242


  8 статті пропонується застосувати модель транспортного типу дпя і тимізаціі логістичних зв"язків між підприємствами АПК. В розробленій моделі ер ховується вплив ризиків на результати діяльності суб"єктів комплексу. It is proposed to apply ...
335256
  Левченков О.В. Врахування ризику під час проведення аудиторської вибірки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Належне використання вибіркових процедур забезпечує економію часу аудитора із збереженням належної якості аудиту. Проте, це налагає певні особливості, які треба враховувати. Розглядаються особливості оцінки аудиторського ризику, що зазнає певних ...
335257
  Солодова О.О. Врахування ризику при оцінці ефективності інвестиційних проектів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 101-106. – Бібліогр.: 3 назв
335258
  Драган Є.В. Врахування рівня складності тестових завдань при комп"ютерній діагностиці знань / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 325-330. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено метод корегування результатів тестування, який дозволяє об"єктивно враховувати важкість тестових завдань. Для цього застосовують вагові коефіцієнти, отримані при статистичній обробці виконання кожного завдання репрезентативною групою ...
335259
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 124-129. – ISBN 966-8188-08-X


  Метою статті є визначення особливостей впливу рідної мови у процесі професійно спрямованого навчання граматики англійської мови студентів вищих навчальних закладів, які вивчають іноземну мову як другу спеціальність
335260
  Румянцева Т.В. Врахування рідної мови у процесі професійно-спрямованого навчання ноземної мови студентів вищих навчальних закладів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 124-129. – Бібліогр.: Літ.: С. : 129; 5 назв. – ISBN 966-8188-07-1
335261
  Позняк О.В. Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 72-76. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
335262
  Кендзера О.В. Врахування сейсмічних впливів у проекті державних будівельних норм / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-77. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми врахування сейсмічних впливів при спорудженні житла і важливих об"єктів. Показано необхідність переходу в будівельних нормативних документах до описання сейсмічної небезпеки у фізичних одиницях (прискореннях, швидкостях, зміщеннях), ...
335263
  Кочкіна Н. Врахування соціокультурних особливостей країни при формуванні рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціокультурні фактори формування рекламної стратегії підприємства на зовнішньому ринку. Зокрема, запропоновано перелік обов"язкових правил організації прямої поштової реклами на міжнародних ринках, який проілюстровано за допомогою ...
335264
  Зазимко О.В. Врахування соціокультурних чинників у процесі психологічної діагностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 22 (25). – С. 85-92. – ISBN 978-966-8063-80-2
335265
  Паліюк В. Врахування справедливості, добросовісності та розумності при вирішенні судами спорів з успадкування земельної частки (паю) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.48-52
335266
  Авраменко О.В. Врахування стану сильного душевного хвилювання при конструюванні санкції ст.ст.116, 123 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 237-250. – (Юридична ; Вип. 1)
335267
  Толкачов Д.І. Врахування статусу особи при визначенні розміру компенсації моральної шкоди // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 151-155
335268
  Ласінська Т.А. Врахування стилістичної функції архаїчних займенників при прекладі поезій Уолта Уїтмена // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 146-150
335269
  Бобровська О.Ю. Врахування структурнихзмін у стратегіях розвитку регіонів / О.Ю. Бобровська, Зєніна-Біліченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 6-9 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
335270
  Зайцев О.В. Врахування судом обмеженої осудності особи при призначенні їй покарання // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-12.
335271
  Овод А. Врахування сучасних економіко-правовихвідносин в новій редакції Господарського кодексу України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 125-126
335272
   Врахування тенденцій воєнної політики України в організації освітнього процесу вищого військового навчального закладу / М. Медвідь, М. Ктіторов, Ю. Медвідь, А. Курбатов, А. Пашинський, В. Криворучко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 29-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проведеного дослідження присвяченому врахуванню тенденцій воєнної політики України в організацію освітнього процесу вищого військового навчального закладу.
335273
  Домбровський В.С. Врахування фази життєвого циклу підприємства як чинник попередження його банкутства / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 113-120. – ISSN 1993-6788
335274
  Щукін Б. Врахування фактора трудових ресурсів при прогнозуванні ВВП // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
335275
  Коляда Врахування фактору персистентності у кількісній оцінці маркетингового ризику / Коляда, І. Шатарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 29-35 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
335276
  Фесенко Є.В. Врахування формули "об"єкт-цінності" при кваліфікації злочину та реформуванні кримінального законодавства // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 94-96. – ISBN 978-966-458-403-3
335277
  Данова К.В. Врахування функціональних обмежень при оцінюванні ризику травмування працівників із інвалідністю / К.В. Данова, В.В. Малишева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 165-169 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
335278
  Руда О.І. Врахування чинника енергетичної безпеки у системі умов забезпечення захисту національних інтересів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 261-269. – (Економічна ; Вип. 1)
335279
  Штурхецький С.В. Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих учених, 26 січня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Острозька академія", Каф. документознавства та інформ. діяльності ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; за заг. ред. Шершньової О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 141-150


  Розглядаються чинники процесу саморегуляції журналістської спільноти (інституційні, нормативні та звичаєві), врахування яких є необхідним для повноцінної підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності, розуміння та аналізу сучасних трендів ...
335280
   Врахування шумів при визначенні часу загасання люмінесценції / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, А.І. Шарапа // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 383-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз впливу шумів різної природи на величину похибки вимірювання оптичних сигналів модифікованим методом стробування і показано, що максимальний внесок дає дробовий шум фотоприймача. Запропоновано оптимальний фільтр сигналу з ФЕП, який ...
335281
  Самойленко Є. Врахуваня обставин, що пом"якшують покараня, при застосуванні статті 69 КК України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 222-232. – ISSN 1993-0909
335282
  Галкин В.А. Врач в пути / В.А. Галкин. – Москва, 1980. – 248с.
335283
  Коренева Т.Р. Врач и больной / Т.Р. Коренева. – М., 1987. – 328с.
335284
  Коренева Т.Р. Врач и больной. / Т.Р. Коренева. – М., 1984. – 163с.
335285
  Иванюта О.М. Врач и больой / О.М. Иванюта, Ю.Л. Замдборг. – К, 1988. – 32с.
335286
   Врач и пациент: этико-правовой аспект. – Москва, 1990. – 29с.
335287
  Гаррисон Г. Врач космического корабля / Гарри Гаррисон // Возвращение на звезды : фантастический роман / Гамильтон Э. – Москва : Крим-пресс ; Асмодей, 1991
335288
  Смольников А.В. Врач на войне / А.В. Смольников. – Л., 1972. – 182с.
335289
  Васкес Абанто Врач неотложной помощи о текущей стандартизации в медицине страны // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2018. – № 2 (89). – С. 145-154. – ISSN 2224-0586
335290
  Понкина А.А. Врачебная ошибка в контексте защиты прав пациентов : [науч. монография] / А.А. Понкина ; Каф. правового обеспеч. гос. и муниципал. службы, Междунар. ин-та гос. службы и управления Рос. академии нар. хозяйства и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Консорциум специалистов по защите прав пациентов, 2012. – 198, [1] с. : табл. – Прилож.: с. 193-198. – Библиогр.: с. 193-195 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-4253-0508-4
335291
  Сиделковский А.Л. Врачебная тайна. Защита персональных данных // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 9 (661). – С. 18-20
335292
  Костыря И.С. Врачебная тайна: повести и рассказ / И.С. Костыря. – К., 1980. – 223с.
335293
  Смольников А.И. Врачебная этика / А.И. Смольников, Е.Г. Федоренко. – К., 1978. – 104с.
335294
  Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтология. / А.А. Грандо. – К., 1988. – 192с.
335295
  Чеботарева Э.П. Врачебная этика. / Э.П. Чеботарева. – Москва, 1984. – 64с.
335296
  Гордиенко С. Врачебно-пациентское партнерство вместо пресловутой реформы здравоохранения // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 9-15 октября (№ 34). – С. 12-13


  Как научиться не болеть. О реформах здравоохранения Украины, незаинтересованности семейных врачей в пациентах, принципах мониторинга собственного здоровья, о профилактике болезней, основах этиотропного лечения вирусных заболеваний отечественными ...
335297
  Фрейберг Н.Г. Изд. юрид. кн. скл. "Право" Врачебно-санитарное законодательство в России : Узаконения и распоряжения Правительства по гражданской медицинской, санитарной и фармацевтической частям, опубликованные по 1 января 1908 года : [Вып. 1-2] / сост. Н.Г. Фрейберг, д-р,. – 2-е изд., перераб и доп. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. В. Безобразова и комп.]
[Вып. 1]. – 1908. – XVI, 608 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  [Вып. 2 : (Доп. к изд. 1908 г.) : Узаконения и распоряжения..., опубл. и изд. с 1 янв. 1908 г. по 1 июля 1909 г. - 1910. - [2], VIII, 96 с.]
335298
   Врачебно-трудовая экспертиза. – Москва, 1959. – 446с.
335299
  Артамонова В.Г. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях / В.Г. Артамонова, Г.И. Зуев, М.Л. Хаймович. – Ленинград : Медицина, 1975. – 279 с. – Список лит.: с. 257-277
335300
   Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при профессиональных заболеваниях. – Л, 1975. – 279с.
335301
   Врачебно-трудовая экспертиза при заболевании внутренних органов. – К., 1978. – 207с.
335302
  Куколевский Г.М. Врачебные наблюдения за спортсменами. / Г.М. Куколевский. – М, 1975. – 335с.
335303
  Граевская Н.Д. Врачебные наблюдения над футболистами / Н.Д. Граевская, М.Г. Шафеева. – М., 1957. – 175с.
335304
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации : [монография] / А.Л. Сиделковский ; Клиника соврем. невралгии "Аксимед". – Киев : Пабліш Про, 2018. – 173, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 167-173. – ISBN 978-966-97696-1-9
335305
  Сиделковский А.Л. Врачебные ошибки и врачебные девиации // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 13 (668). – С. 22-23
335306
  Дуэйн Диана Врачебные предписания / Дуэйн Диана. – Смоленск : Русич, 1995. – 605,[1] с. – На пер. авт. не указан. - Загл. пер. : Убийство на Вулкане. – (Star trek-Звездный путь). – ISBN 5-88590-247-X
335307
  Коваленко В.Н. Врачебный контроль в физическом воспитании / В.Н. Коваленко. – М, 1956. – 224с.
335308
  Дешин Д.Ф. Врачебный контроль в физическом воспитании. / Д.Ф. Дешин. – М., 1958. – 216с.
335309
  Мотылянская Р.Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровчительной работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. – М, 1980. – 96с.
335310
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Санкт-Петербург : Гамма, 1992. – 237с.
335311
  Цвейг С. Врачевание и психика / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1992. – 334с.
335312
  Цвейг С. Врачевание и психика. Месмер. Бекер-Эдди. Фрейд / С. Цвейг. – Москва : Политиздат, 1982. – 334с. – ISBN 5-250-01789-4
335313
   Врачи-большевики - строители советского здравоохранения. – Москва, 1970. – 384с.
335314
  Чикин С.Я. Врачи-философы / С.Я. Чикин. – Москва, 1990. – 382с.
335315
   Врачи и их помощники. – М., 1981. – 47с.
335316
  Опарин А.А. Врачи, волхвы, целители и лечцы Киевской Руси // Новини медицини та фармації в Україні. – Київ, 2020. – № 11 (729). – С. 16-20
335317
   Врачующие машины. – М., 1979. – 48с.
335318
  Добрынин Сергей Вращайте синхротрон // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 14 : фото
335319
  Дадали Александр Абдулович Вращательная диффузия спиновых зондов в твердых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Дадали Александр Абдулович; АН СССР. Ин-т химической связи. – М., 1980. – 21л.
335320
  Пентин Ю.А. Вращательная изомерия молекул / Ю.А. Пентин. – Москва, 1969. – 64с.
335321
  Тухватуллин Ф.Х. Вращательная подвижность молекул жидкости и ширина линии релеевского и комбинационного рассеяния : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тухватуллин Ф.Х.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 12л.
335322
   Вращательная релаксация в газах и плазме. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 215 с.
335323
  Филиппов Г.Ф. Вращательная энергия системы трех частиц / Г.Ф. Филиппов. – Киев, 1967. – 16 с.
335324
  Немировский Ю.В. Вращательно-анизотропные турбулентные течения каналах и трубах / Ю.В. Немировский, Я.Л. Хейнлоо. – Новосибирск, 1982. – 76с.
335325
  Кашуба И.Е. Вращательно-одночастичные возбуждения в модели неаксиального печатного ядра с учетом его деформируемости / И.Е. Кашуба, А.А. Голубова. – К., 1970. – 34 с.
335326
  Киселев А.Т. Вращательно-ударное бурение геологоразведочных скважин / А.Т. Киселев, И.Н. Крусир. – М., 1982. – 104с.
335327
  Калинников А.В. Вращательное бурение / А.В. Калинников. – М, 1933. – 224с.
335328
  Зубков М.К. Вращательное бурение / М.К. Зубков. – Баку; Москва, 1937. – 428с.
335329
  Черней М.И. Вращательное движение в нечетных атомных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Черней М.И.; ОИЯИ. Лабор. теорет. физики. – Дубна, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
335330
  Белецкий В.В. Вращательное движение намагниченного спутника / Белецкий В.В., Хентов А.А. – Москва : Наука, 1985. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 279-287 (222 назв.). – (Механика космич. полета ; № 18)
335331
  Башкатов Д.Н. Вращательное шнековое бурение геологоразведочных скважин / Д.Н. Башкатов, Ю.А. Олоновский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
335332
  Вершинина Н.И. Вращательный гистерезис намагниченности и магнитная анизотропия ферритовгранатов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Вершинина Н.И.; Туркменский гос. ун-т. – Ашхабад, 1971. – 18л.
335333
  Сабинин Г. Вращающиеся анемометры и измерения ими действительности скорости ветра / Г. Сабинин. – М, 1922. – 38с.
335334
  Оден Мишель Вращающиеся волчки: курс интегрируемых систем [Электронный ресурс] / Мишель Оден ; пер. с англ. О.Е. Орел, П.Е. Рябова. – Ижевск : Удмуртский университет, 1999. – 216 с. – (R & C Dynamics ; Т. 5)
335335
   Вращающиеся печи для спекания глиноземных шихт. – М., 1962. – 80с.
335336
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Вологда, 1926. – 165с.
335337
  Перри Дж. Вращающийся волчок / Дж. Перри. – Москва-Ленинград, 1935. – 93с.
335338
  Плесков Ю.В. Вращающийся дисковый электрод / Ю.В. Плесков, В.Ю. Филиновский. – М., 1972. – 344с.
335339
  Тарасевич М.Р. Вращающийся дисковый электрод с кольцом / М.Р. Тарасевич. – Москва, 1987. – 246с.
335340
  Гай Е.В. Вращение в квантовых системах с малым числом степеней свободы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Гай Е.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1971. – 14л.
335341
  Генкин Л И. Вращение галактик и динамика нестационарных звездных систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Генкин И.Л,; МГУ. – М, 1962. – 8л.
335342
   Вращение Земли : материалы расшир. пленума. – Киев : Издательство АН УССР, 1963. – 310 с.
335343
  Манк У. Вращение Земли : пер. с англ. / У. Манк, Г. Макдональд. – Москва : Мир, 1964. – 384 с.
335344
  Куликов К.А. Вращение Земли / К.А. Куликов. – Москва : Недра, 1985. – 159 с.
335345
   Вращение Земли и геодинамика : труды Всесоюзн. совещания. – Ташкент : Фан, 1983. – 184 с.
335346
  Монин А.С. Вращение Земли и климат / А.С. Монин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 112с.
335347
   Вращение Земли и определение времени. – Москва : Наука, 1969. – 152 с.
335348
  Кацер Ю. Вращение земли. Законодательные изменения в сфере земельных отношений призваны повысить эффективность использования бесхозяйственных земель / Ю. Кацер, В. Булгак // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 8 ноября (№ 45). – С. 16. – ISSN 1563-6755
335349
   Вращение и приливные деформации Земли : материалы юбилейн. конференции. – Киев : Наукова думка
вып. 1. – 1970. – 386 с.
335350
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 2. – 1970. – 156 с.
335351
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
вып. 3. – 1971. – 155 с.
335352
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 10. – 1978
335353
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 12. – 1980
335354
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 14. – 1982
335355
   Вращение и приливные деформации Земли. – Киев : Наукова думка
Вып. 15. – 1983
335356
  Губанова И.И. Вращение криволинейного упругого стержня в недеформируемой криволинейной оболочке : Автореф... канд. техн.наук: / Губанова И.И.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 14л.
335357
  Долицкий А.В. Вращение мантии по ядру: движение географических и геомагнитных полюсов, периодичность геологических и тектонических процессов / А.В. Долицкий; РАН; Объединенный ин-т физики Земли им. О.Ю. Шмидта. – Москва, 2000. – 42с. – ISBN 5-201-11910-7
335358
  Шульман З.П. Вращение непроводящих тел в электрореологических суспензиях / З.П. Шульман, В.М. Носов. – Минск, 1985. – 112с.
335359
  Воронков В.Е. Вращение предварительно изогнутых упруго-пластических стержней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воронков В.Е.; Моск. гос. ун-т. Мехн.-мат. фак. Кафедра теории упругости. – М., 1968. – 10л.
335360
  Бутенко Н.В. Вращение твёрдого тела вокруг неподвижной оси / Н.В. Бутенко. – Ленинград, 1964. – 17 с.
335361
  Ишлинский А.Ю. Вращение твердого тела на струне и смежные задачи / А.Ю. Ишлинский, В.А. Стороженко, М.Е. Темченко; АН СССР. Институт проблем механики. – Москва : Наука, 1991. – 330с. : Ил. 115 + Табл. 15. – Библ.: 200 назв. – ISBN 5-02-006660-5
335362
  Суслов Г.К. Вращение тяжелого твердого тела около неподвижного полюса (случай С.В. Ковалевский) / Г. К. Суслов, проф. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1895. – 10 с. – Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. VII
335363
  Бєліков О. Врегулювання взаємин керівника із трудовим колективом за допомогою колективного договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-133.
335364
  Ковальов І.В. Врегулювання відносин у сфері державних закупівель відповідно до міжнародних норм та вимог / І.В. Ковальов, В.М. Колотій, В.І. Пила // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 62-69
335365
  Яцишин М.М. Врегулювання володільницьких прав на землю за першим Литовським статутом // Ювілейний збірник наукових праць : на пошану проф. Володимира Семеновича Кульчицького з нагоди 100-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.Й. Бойко та ін. ; за ред. І.Й. Бойка]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – C. 136-141
335366
  Ткачук А. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів / Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 89, [3] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-67-0
335367
  Мотузюк Б. Врегулювання ДРТ в Україні невигідне? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
335368
  Рудзей К. Врегулювання захисту прав жінок у сфері праці за міжнародним правом // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 303-308. – ISBN 978-966-2075-20-5
335369
  Євтушевська О. Врегулювання зовнішньої сфери корпоративних відносин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 109-112. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються основні особливості функціонування зовнішньої сфери корпоративних відносин. Надаються рекомендації стосовно вдосконалення системи зовнішньокорпоративних відносин в Україні. Main distinctiveness of an external range of corporate ...
335370
  Ліпкан В. Врегулювання кризових ситуацій соціального характеру в контексті профілактики тероризму / В. Ліпкан, І. Рижов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 131-135
335371
  Абрам"юк І. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою / Ігор Абрам"юк, Анатолій Ткачук ; [Ін-т громадян. суспільства]. – Київ : Легальний статус, 2011. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Бібліотека депутата місцевої ради). – ISBN 978-966-8312-63-2
335372
  Басараб М.М. Врегулювання міжнародної нормативно-правової бази - ключ до рішення міжетнічних конфліктів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 254-260. – ISBN 966-628-197-5
335373
  Фіш М. Врегулювання патентних спорів у у судах Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.24-29. – ISSN 1608-6422
335374
  Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес, але помірний сутнісний прогрес // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-91. – ISSN 0132-1331
335375
  Мулявка Д. Врегулювання поведінки професійних державних службовців - вимога часу / Д. Мулявка, М. Глубіш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-72.
335376
  Капіца Ю. Врегулювання прав на об"єкти права інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 72-76. – Бібліогр.: на 4 пункта. – ISSN 0132-1331
335377
  Пропишен М. Врегулювання права на страйк на міжнародно-правовому рівні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-36.
335378
  Рубаник В. Врегулювання правовідносин власності в гетьманщині у 18 ст.: міфи та реалії // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.60-62


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
335379
  Герасименко Є.С. Врегулювання проблеми біженців. Документи ліги націй // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 58-70
335380
   Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері праці : [право, гарантії, захист, зайнятість, конкурентоспроможність, інформація] : практ. посібник. – Київ : Університет Україна, 2007. – 155, [1] с. : іл., табл. – Програма малих проектів MATRA KAP Посольства Королівства Нідерландів в Україні "Забезпечення реалізації права на працю для осіб з обмеженими фізичними можливостями". – ISBN 978-966-388-187-4
335381
  Головачов Я. Врегулювання спорів за участю судді: "Що?" і "Як?" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 34-36
335382
  Хейворд П. Врегулювання спорів у Патентному відомстві Великої Британії // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.29-35. – ISSN 1608-6422
335383
  Жаров В. Врегулювання спорів у процесі набуття прав інтелектуалної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Ук; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
335384
  Фурса С.Я. Врегулювання спору за участі судді - новий зміст медіації / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 2219-5521
335385
  Ковалко Н. Врегулювання спору за участі судді. Особливості та перспективи процесу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-22 березня (№ 10-11)
335386
  Василина Н. Врегулювання спору за участю нотаріуса // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 6-9. – ISSN 2663-5313
335387
  Татулич І.Ю. Врегулювання спору за участю судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 173-176. – ISBN 978-617-7096-97-8
335388
  Коротка Н. Врегулювання спору за участю судді в цивільному процесі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 59-66. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
335389
  Тиханський О.Б. Врегулювання спору за участю судді у цивільному судочинстві України // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 176-178. – ISBN 978-617-7096-97-8
335390
  Іверук Н. Врегулювання спору за участю судді як новела ЦПК України: переваги і недоліки законодавчого закріплення та проблеми практичної реалізації // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 234-235
335391
  Ярош Я. Врегулювання спору за участю судді як самостійний вид примирювальної процедури у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – С. 149-166. – ISSN 1026-9932
335392
  Ардель Д.С. Врегулювання спору за участю судді: досвід Фінляндії // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 331-333. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
335393
  Духовна О. Врегулювання спору за участю судді: нові процесуальні можливості // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
335394
  Пода Т.О. Врегулювання суперечок в СОТ: питання прозорості процесу, доступу неурядових організацій та розгляду Amius Curiae Briefs // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-24.
335395
  Книш С.В. Врегулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров"я в Україні адміністративно-правовими засобами // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 45-52. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
335396
  Шмідт Р.М. Врегулювання та розвиток земельних відносин в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 3 (173). – С. 19-20
335397
  Сегал Є. Врегулювання так званої "замороженої" проблеми Придністров"я, як один з пріоритетів головування України в ОБСЄ в 2013 році // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 147-151
335398
  Липець Л.В. Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом і договором : монографія / Л.В. Липець. – Київ : Пріоритети, 2013. – 187, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-188. – ISBN 978-966-8809-94-1
335399
  Бакуменко Д.О. Врегульованість надання митних адміністративних послуг проектом Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законодавчих акт / Д.О. Бакуменко, В.П. Бардзіловський // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 119-124. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
335400
  Левитский П.М. Вред алкоголя и никотина / П.М. Левитский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1987. – 107с.
335401
  Бенюмов В.М. Вред алкоголя, никотина и наркотиков : пособие для учителя / В.М. Бенюмов, О.Р. Костенко, К.М. Флоренсова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 122-124
335402
  Михайлов В.И. Вред и его регулирование в уголовном законе // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 61-68. – ISSN 0132-0769
335403
  Махновский И.К. Вредители арчи и меры борьбы с ними : Автореф... кандид. сельскохоз.наук: / Махновский И.К.; Министерство лесного хозяйства СССР. Среднеазиатский научно-исслед. институт лесного хозяйства "Средазн. – Ташкент, 1950. – 17 с.
335404
  Богданов-Катьков Вредители в сельском хозяйстве / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петроград : Начатки знаний, 1922. – 32 с. : ил. – (Начатки сельскохозяйственных знаний ; 12)
335405
  Федоров С.М. Вредители виноградной лозы в Крыму по наблюдениям 1926-27 года и меры борьбы с ними // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]. – 5 с.
335406
  Земкова Р.И. Вредители генеративных органов лиственых интродуцентов / Р.И. Земкова. – К., 1980. – 199 с.
335407
  Новопольская Е.В. Вредители грецкого ореха в условиях Крыма. / Е.В. Новопольская. – 283-285с.
335408
  Рупайс А.А. Вредители деревьев и кустарников в зеленых насаждениях Латвийской ССР. / А.А. Рупайс. – Рига, 1981. – 264с.
335409
  Шестаков А.В. Вредители древесины / А.В. Шестаков. – М-Л, 1933. – 244с.
335410
  Римский-Корсаков Вредители древесных пород из мира несекомых в парке Лесного института / Римский-Корсаков. – с.
335411
   Вредители животноводства. – М.-Л., 1935. – 760с.
335412
  Конаков Н.Н. Вредители зеленых насаждений города Воронежа / Н.Н. Конаков. – Воронеж, 1934. – 15с.
335413
  Беляев И.М. Вредители зерновых культур / И.М. Беляев. – Москва : Колос, 1974. – 284с.
335414
   Вредители и болезни батат. – Москва ; Ленинград
Сборник 1. – 1933. – 242 с. – 3 цветных таблицы в приложении
335415
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград; Москва
1. – 1935. – 22 с.
335416
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 113с.
335417
   Вредители и болезни в сельском и лесном хозяйстве СССР и меры борьбы с ними : Итоги советской и мировой науки по защите растений. – Ленинград
Т. 2 : Основы общей энтомологии. – 1937. – 80с.
335418
  Федоров С.М. Вредители и болезни винограда и табака и их экономическое значение / С.М. Федоров. – Ялта, 1928. – 11с.
335419
  Принц Я.И. Вредители и болезни винограда. / Я.И. Принц. – М.-Л., 1937. – 216с.
335420
   Вредители и болезни декоративных растений. – Киев : Наукова думка, 1977. – 136 с.
335421
  Княжецкий Б.В. Вредители и болезни зеленых насаждений городов и населенных пунктов Московской области. / Б.В. Княжецкий. – М.-Л., 1951. – 76с.
335422
  Сторчевой А.Л. Вредители и болезни люцерны и разработка мероприятий бортьбы с ними. / А.Л. Сторчевой. – Ставрополь, 1950. – 87с.
335423
  Мегалов В.А. Вредители и болезни овощных культур / В.А. Мегалов, Е.С. Мушникова. – М, 1936. – 192с.
335424
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Изд. 3-е. – М., 1955. – 607с.
335425
   Вредители и болезни овощных культур в открытом грунте. – Москва : Колос, 1964. – 48с.
335426
  Герасимов Б.А. Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними / Б.А. Герасимов, Е.А. Осницкая. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1948. – 392 с.
335427
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур / А.В. Соколов; Под ред. А.А. Горяинова. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
335428
  Соколов А.В. Вредители и болезни парниковых культур и борьба с ними / А.В. Соколов. – Москва-Ленинград, 1931. – 30с.
335429
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – М., 1951. – 263с.
335430
  Попова М.П. Вредители и болезни плодово-ягодных культур / М.П. Попова, В.П. Соболева. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 296 с.
335431
   Вредители и болезни плодово-ягодных культур. – 2-е изд. доп. и перераб. – К., 1965. – 288 с.
335432
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни плодовхы и ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1971. – 151с.
335433
   Вредители и болезни полевых культур : Альбом. – Москва : Россельхозиздат, 1970. – 232с.
335434
  Клюшкин П.А. Вредители и болезни полевых культур Крыма. / П.А. Клюшкин, Е.Н. Степанова. – Симферополь, 1954. – 216с.
335435
  Поповкина Л.М. Вредители и болезни растений / Л.М. Поповкина, Т.М. Соколова. – К., 1968. – 63 с.
335436
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни растений поля и огорода / В.Г. Плигинский. – Курск, 1927. – 63с.
335437
  Витковский Н. Вредители и болезни растений, наблюдавшиеся в течении 1913 года в Бессарабской губернии / Н. Витковский. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского правления, 1914. – [2], 99-141 с.
335438
  Плавильшиков Н.Н. Вредители и болезни сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М.-Л, 1930. – 32с.
335439
   Вредители и болезни сахарной свеклы. – Москва, 1952. – 256с.
335440
  Плигинский В.Г. Вредители и болезни свеклы и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М.-Л., 1930. – 32с.
335441
  Пятницкий Г.К. Вредители и болезни сельского и лесного хозяйства и меры борьбы с ними / Г.К. Пятницкий. – М., 1936. – 92с.
335442
   Вредители и болезни сельскохозяйственных культур в Харьковской области : Прогноз проявления в 1967 году и меры борьбы. – Харьков : Прапор, 1967. – 108с.
335443
  Белизин А.П. Вредители и болезни сельскохозяйственных растений и меры борьбы с ними (для нечернозёмной полосы) : робочая книга для ШКМ / Белизин А.П., Хохряков М.К. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 215 с.
335444
  Гречкин В.П. Вредители и болезни тополей и меры борьбы с ними / В.П. Гречкин, А.И. Воронцов. – Москва : Гослесбумиздат, 1962. – 150 с.
335445
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1982. – 592с.
335446
   Вредители и болезни цветочно-декоративных растений. – Москва : Наука, 1987. – 592с.
335447
  Белосельская З.Г. Вредители и болезни цветочных и оранжерейных растений / З.Г. Белосельская, А.Д. Сильвестров. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 201-202
335448
  Корчагин В.Н. Вредители и болезни ягодных культур / В.Н. Корчагин. – М., 1967. – 36с.
335449
   Вредители и повреждения в 1926 году. – Харьков, 1927. – 64с.
335450
  Скопин Н.Г. Вредители ивовых пород в Заилийском Ала-тау и его подгорной равнине. : Автореф... Канд.биол.наук: / Скопин Н.Г.; Ин-т зоологии Акад.Казах.ССР. – Алма-Ата, 1952. – 15 с.
335451
  Шитт В.М. Вредители из мира насекомых / В.М. Шитт. – М, 1923. – 578с.
335452
  Сопоцько А.А. Вредители клевера-семяеды рода Apion в Тульской губернии в 1911 году и меры борьбы с ними / Прилож. к очерку Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1912. – 37 с.
335453
  Цитович П.В. Вредители конопли. / П.В. Цитович. – Смоленск, 1932. – 32с.
335454
  Батиашвили И.Д. Вредители континентальных и субтропических плодовых культур : учеб. пособие для фак-тов защиты растений и субтропического хозяйства с./х. вузов / И.Д. Батиашвили. – Изд. 2-е, перер. – Тбилиси : Ганатлеба, 1965. – 334 с. : рис.
335455
  Шмиговский К.А. Вредители кормовых культур / К.А. Шмиговский. – М.-Л., 1931. – 93с.
335456
  Порсаев М. Вредители косточковых плодовых в Самаркансдкой области. : Автореф... канд. биол.наук: / Порсаев М.; Укр. с.-х. акад. – К., 1966. – 15л.
335457
  Попова Е.А. Вредители кукурузы в условиях Самаркандской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Е.А.; АН ТаджССР. Отд. с.-х. и биол. наук. – Сталинабад, 1961. – 21л.
335458
   Вредители леса : Справочник. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1955. – 422с.
335459
   Вредители леса. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1955. – 423-1098с.
335460
  Падий Н.Н. Вредители лиственницы в культурах Украинской ССР и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Падий Н.Н.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1953. – 15 с.
335461
  Горбунова Н.Н. Вредители люпинов и мероприятия по их уничтожению : Автореф... канд. биол.наук: / Горбунова Н. Н.; АН БССР, Ин-т соц. с.х. – Минск, 1954. – 16л.
335462
  Галахов П.Н. Вредители льна и борьба с ними / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 64 с.
335463
  Щеголев В.Н. Вредители масличных культур / В.Н. Щеголев, М.П. Струкова. – Москва-Ленинград, 1930. – 216 с.
335464
  Амшеев Р.М. Вредители облепихи в Бурятской АССР и меры борьбы с ними : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 098 / Амшеев Р.М. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1971. – 22 с.
335465
  Бондаренко Н.В. Вредители овощных культур в парниках и теплицах / Н.В. Бондаренко. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1953. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 115-116
335466
  Плавильшиков Н.Н. Вредители огорода и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 61с.
335467
  Ильинская М.И. Вредители оранжерейных растений / М.И. Ильинская. – Москва, 1963. – 132 с.
335468
  Белосельская З.Г. Вредители парковых насаждений нечерноземной полосы и меры борьбы с ними / З.Г. Белосельская ; Е.Н. Павловский. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1955. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198. – (Научно-популярная серия : В помощь сельскому хозяйству / АН СССР, Всесоюз. энтомол. о-во ; Вып. 5)
335469
  Поспелов В.П. Вредители плодового сада и меры борьбы с ними / В.П. Поспелов, прив.-доц. Ун-та св. Владимира, ст. специалист Деп. зем. по прикл. энтомологии. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1909. – 29, [1] с., 6 ил., 7 л. ил. – Отд. оттиск: Труды Энтомологической станции Южно-Русского общества поощрения земледелия и сельской промышленности
335470
  Рычин Ю.В. Вредители плодового сада, борьба с ними осенью и зимой / Ю.В. Рычин. – Москва : Государственное издательство, 1930. – 48 с.
335471
  Васильев В.П. Вредители плодовых культур / В.П. Васильев, И.З. Лившиц. – Москва : Сельхозгиз, 1958. – 392с.
335472
  Безденко Трофим Титович Вредители плодовых насаждений в Белорусской ССР и рациоанльное сочетание агротехнического, биологического и химического методов борьбы с ними : Автореф... д-ра биол.наук: / Безденко Трофим Титович; Белорус. науч.-исслед. ин-т земледелия. – Минск, 1965. – 43л. – Бібліогр.:с.42-43
335473
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1909 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1910. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1910, № 7-8, с. 198-204, с. 242-245
335474
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1910 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1911
335475
  Поспелов В.П. Вредители полеводства в Киевской губ. по наблюдениям Киевской Энтомологической станции в 1911 году / В. Поспелов. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1912. – 12 с. – Отд. оттиск: Вестник сахарной промышленности. 1912
335476
  Добровлянский В.В. Вредители полеводства и садоводства по наблюдениям Киевской энтомологической станции / В.В. Добровлянский. – Киев, 1913. – 14 с.
335477
  Пантелеев А.М. Вредители полевых культур и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1930. – 104с.
335478
  Покровский Г.И. Вредители полей и меры борьбы с ними / Г.И. Покровский. – М., 1925. – 81с.
335479
  Шмиговский К.А. Вредители поля, огорода, сада и леса / К.А. Шмиговский, В.И. Гусев. – Москва, 1958. – 327с.
335480
   Вредители растений и их энтомофаги. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 64с.
335481
  Мукимова Х.М. Вредители риса и система мероприятий по борьбе с ними в условиях Самаркандской области : Автореф... канд. биол.наук: / Мукимова Х.М.; Узбек. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1955. – 14л.
335482
  Сахаров Н.Л. Вредители рыбных продуктов Астраханского рыбного промысла. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1921. – 39с.
335483
  Торский С.И. Вредители сада : с 6 рис. / С.И. Торский, и.о. старшего спец. Деп. Земледелия по прикладной энтомологии ; Г.У.З. и З. Департамент земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева
Вып. 1 : Наиболее вредные для сада бабочки. – 1911. – 23 с.


  Пер: Баллион, Эрнест Эрнесович (1816-1901)
335484
  Плавильшиков Н.Н. Вредители сада и борьба с ними / Н.Н. Плавильшиков. – М, 1930. – 64с.
335485
  Беляев В.А. Вредители сада и огорода и борьба с ними / В.А. Беляев. – Орел : Изд-во "Красная книга", 1925. – 88 с. : 33 ил.
335486
  Пантелеев А.М. Вредители сада и огорода и борьба с ними. / А.М. Пантелеев. – М.-Л., 1931. – 93с.
335487
  Гужавин Т. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними : из личной практики / Т. Гужавин. – [Петроград : Печ. Пивоварского. – 40 с.
335488
  Горяинов А.А. Вредители сада и огорода и меры борьбы с ними / А.А. Горяинов. – Москва, 1925. – 35 с. – (сельское хозяйство ; 27)
335489
  Юхневич Л.А. Вредители садов и огородов и меры борьбы с ними. / Л.А. Юхневич. – Алма-Ата, 1963. – 67с.
335490
  Васильев В.П. Вредители садовых насаждений / В.П. Васильев. – Київ, 1955. – 268с.
335491
  Коковихин А.А. Вредители сахарной свеклы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: 098 / Коковихин А.А.; Укр.с-х.акад. – К, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
335492
  Соснина М.А. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними в условиях Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина М.А.; МВО СССР. Узбекский с.-х. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Самарканд, 1952. – 16 с.
335493
  Лебедянская М.Г. Вредители сахарной свеклы и меры борьбы с ними. / М.Г. Лебедянская. – М., 1929. – 34с.
335494
  Зверезомб-Зубовский Вредители сахарной свеклы. / Зверезомб-Зубовский. – Киев, 1956. – 276с.
335495
  Корольков Д.М. Вредители сельско-хозяйственных растений Сочинского района Черноморского округа по наблюдениям 1926 и 1927 гг. / Д.М. Корольков. – Сочи, 1929. – 20с.
335496
  Корольков Д.М. Вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними в губерниях средней полосы РСФСР / Д.М. Корольков, З.П. Дурново, 1926. – 64с.
335497
  Рушковский И.А. Вредители сельского хозяйства Уфимской губернии в 1913 году : Результаты исследования, произведенных по поручению департамента земледелия Г. У. З. и З. И.А. Рушковским / Уфимское губернское земство. – Уфа : изд. агрономического отдела ; Элекстрическая тип. Т-ва "Печать", 1914. – 30 с.
335498
  Малявин И.С. Вредители сельскохозяйственных культур Западного Памира и меры борьбы с ними. / И.С. Малявин. – Душанбе, 1973. – 78с.
335499
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие (часть первая). – 1973. – 496с. : Табл. 11, илл.127
335500
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 2 : Вредные членистоногие (продолжение), позвоночные. – 1974. – 608с. : Илл. 201
335501
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : В трёх томах. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1975. – 528с. : Илл. 80, табл. 25
335502
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 1 : Вредные нематоды, моллюски, членистоногие. – 1987. – 440с.
335503
   Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений : Справочное издание в трёх томах. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Киев : Урожай
Т. 3 : Методы и средства борьбы с вредителями, системы мероприятий по защите растений. – 1989. – 408с. : Илл. 20, табл. 25
335504
  Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними / В.В. Яхонтов. – Ташкент : ГосиздатУзССр, 1953. – 663 с.
335505
  Горяинов А.А. Вредители сельскохозяйственных растений Рязанской губернии / А.А. Горяинов. – Рязань, 1914. – 67 с.
335506
  Богданов-Катьков Вредители семян культур и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.) : для агрономов и инструкторов с 10 рисунками / Н.Н. Богданов-Катьков. – Петербург, 1920. – 16 с. : ил. – Библиогр.: с. 15-16
335507
  Флоров Д.Н. Вредители сибирского кедра / Д.Н. Флоров. – Иркутск, 1951. – 124с.
335508
  Семенов А.Е. Вредители табака-махорки / А.Е. Семенов. – М., 1930. – 32с.
335509
  Добровольский Б.В. Вредители тау-сагыза (Scorzonera tausaghys lipsch. et bosse) и вопросы борьбы с ними в условиях Ростовской области и Краснодарского края / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1940. – 103-146 с.
335510
  Рогова Т.И. Вредители тропических культур и меры борьбы с ними / Т.И. Рогова. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 136 с.
335511
  Батиашвили И.Д. Вредители цитрусовых и других субтропических плодовых культур / И.Д. Батиашвили. – Тбилиси : Изд-во Груз. с.-х. ин-та, 1954. – 313 с., [6] л. ил. : ил.
335512
  Рубцов И.А. Вредители цитрусовых и их естественные враги / Рубцов И.А. ; Акад. наук СССР, Всесоюз. энтомол. о-во. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. – 260 с. – Библиогр.: с. 248-253. – (Научно-популярная серия ; вып. 2)
335513
  Кокот О.П. Вредители эспарцета в центральной и северной части степи УССР. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кокот О.П.; Харьк.ордена Труд.Красного Знамени с-х.ин-т. – Харьков, 1956. – 16л.
335514
  Шаронова М.В. Вредители эфромасличной розы и меры борьбы с ними в условиях Молдавии. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаронова М.В.; Кишинев.с-х.ин-т. – Кишинев, 1966. – 20л.
335515
   Вредители, болезни и сорняки, обнаруженные в импортных растительных грузах : Всесоюзная сводка с 1937 по 1959 г. – Москва : Колос, 1964. – 616 с.
335516
  Невский В.П. Вредитель абрикоса в Фергане Rhynchites auratus Scop.Ferganensis Nevsk. / В.П. Невский. – Л., 1928. – 34с.
335517
  Бельский Б.И. Вредитель крестоцветных растений Ceutorrhynchus quadridens Panz : Оттиск из "Бюллетня Сахаротреста", №7-1923г. / Б.И. Бельский. – Киев : Трест "Киев-печать", 1923. – 20 с. : 1 табл.
335518
  Шишкин К.Л. Вредитель свеклы крошка продолговатая / К.Л. Шишкин. – [Киев], 1928. – С. 131-134. – Без обл. и тит. л.- Отд. оттиск: Сборник ССУ. № 6. 1928
335519
  Шкловский Г. Вредительство как метод классовой борьбы / Г. Шкловский. – М., 1931. – 176с.
335520
  Славин И. Вредительство на фоне советского уголовного права / И. Славин. – М., 1931. – 111с.
335521
  Прутенский Д.И. Вредная деятельность короедов как фактор усыхания сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) в Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Прутенский Д.И.; Ин-т зоологии АН КазССР. – Алма-Ата, 1950. – 9л.
335522
  Свириденко П.А. Вредная деятельность мышевидных грызунов и способы их уничтожения. / П.А. Свириденко. – К., 1950. – 96с.
335523
  Арутюнян Е Вредная микрофлора древесных пород и кустарников дубовых лесов Южной Армении / Арутюнян Е.С. ; Ереванский гос. ун-т им. В.М. Молотова. – Ереван : Ереванский университет, 1955. – 104 с.
335524
  Арутюнян Е.С. Вредная микрофлора дубовых лесов Зангузура : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Арутюнян Е.С.;. – Ереван, 1954. – 23 с.
335525
  Максимова Ю.П. Вредная фауна насекомых и клещей древесных и кустарниковых насаждений г. Харькова и обоснование мероприятий по борьбе с главнейшими видами : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова Ю. П.; Хар.ГУ. – Х., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.21
335526
  Гачечиладзе Реваз Андреевич Вредная фауна плодопитомников Грузии и изучение биологии главнейших видов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Гачечиладзе Реваз Андреевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 30л.
335527
  Кравченко Ф.Т. Вредная Хивря / Ф.Т. Кравченко. – М., 1957. – 28с.
335528
   Вредная черепашка : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии. – М.-Л.
Том 1. – 1947. – 272с.
335529
   Вредная черепашка. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – 104с.
335530
  Арешников Б.А. Вредная черепашка / Б.А. Арешников, С.П. Старостин. – Москва : Агропромиздат, 1992. – 61 с. – (Библиотека по защите растений)
335531
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Работы лаборатории морфологии беспозвоночных по материалам экспедиции в Краснодарском Крае в 1949-1953 гг. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 3. – 1955. – 278с.
335532
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Put. : Сборник работ лаборатории морфологии беспозвоночных. – Москва : Академия Наук СССР
Т. 4. – 1960. – 239c.
335533
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 1. – 1947. – 272с.
335534
   Вредная черепашка Eurygaster integriceps Рut. : Сборник работ среднеазиатской экспедиции по вредной черепашке Института эволюционной морфологии имени академика А.Н.Северцова. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР
Т. 2. – 1947. – 271c.
335535
  Арешников Б.А. Вредная черепашка и меры борьбы с ней / Б.А. Арешников, С.П. Старостин ; ВАСХНИЛ. – Москва : Колос, 1982. – 287 с.
335536
  Фиш Г.С. Вредная черепашка и теленомус / Г.С. Фиш, 1939. – 128с.
335537
  Мамедов С.Г. Вредная энтомофауна кукурузы и меры борьбы с главнейшими ее видами в Нахичеванской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мамедов С.Г.; АН Арм.ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1962. – 25л.
335538
   Вредная энтомофауна Молдавии и меры борьбы с ней. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1963. – 108с.
335539
  Сахаров Н.Л. Вредная энтомофауна Н.-В. области. / Н.Л. Сахаров. – Саратов, 1928. – 195-232с.
335540
  Судейкин Вреднейшие насекомые и грибные болезни леса. / Судейкин, Н.Ф. Слудский. – М., 1939. – 84с.
335541
  Васильев И. Вреднейшие сельско-хозяйственные насекомые и борьба с ними / И. Васильев. – Харьков : Пролетарий, 1924. – 48с. : 8 таблиц в дополнении
335542
  Анощенко А. Вредні діти : роман для підлітків / А. Анощенко ; перекл.: О. Медич. – Харків : Державне видавництво, 1929. – 124 с. : ил.
335543
  Ильина Л.А. Вредность не порок : роман / Л.А. Ильина. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-009195-8
335544
  Сопоцько А.А. Вредны ли семенному клеверу жуки-семяеды рода Apion? / Арк. Сопоцько ; Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Киев : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1916. – 18 с.


  На обл. дарств. надпись и фамилия-подпись: Л. Круцченникова?
335545
  Севастьянов В.Д. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков / В.Д. Севастьянов. – Киев, 1988. – 87с.
335546
  Андрейко О.Ф. Вредные беспозвоночные фауны тропиков и субтропиков : [учеб. пособие для спец. "Биология"] / Андрейко О.Ф. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР ; Учеб.-метод. каб. по высш. образованию ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Киев : УМК ВО
Ч. 1 : Простейшине и гельминты. – 1988. – 94, [2] с. – Библиогр.: с. 93-94 (21 назв.)
335547
  Шефтель В.О. Вредные вещества в пластмассах : Справочник / В.О. Шефтель. – Москва : Химия, 1991. – 543 с.
335548
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 1 : Органические вещества. – 1954. – 811 с.
335549
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 2 : Неорганические и элементорганические соединения. – 1954. – 583 с.
335550
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 4-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Госхимиздат
Т. 1 : Органические вещества. – 1963. – 831 с.
335551
   Вредные вещества в промышленности : Справочник для химиков, инженеров и врачей. – 4-е изд. перераб. и доол. – Ленинград : Госхимиздат
Ч. 2 : Неорганические элементорганические соединения. – 1963. – 620 с.
335552
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Л.
1. – 1965. – 831с.
335553
   Вредные вещества в промышленности. – 5-е изд. стереотип. – Ленинград : Химия
2. – 1965. – 620 с.
335554
   Вредные вещества в промышленности. – Справочник. – Ленинград : Химия
дополнительный том. – 1969. – 533 с.
335555
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Л.
1. – 1971. – 831с.
335556
   Вредные вещества в промышленности. – 6-е изд., испр. – Ленинград : Химия
Т. 2. – 1971. – 620 с.
335557
   Вредные вещества в промышленности. – 7-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия
Т. 1. – 1976. – 591 с.
335558
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.1. – 1976
335559
   Вредные вещества в промышленности. – Л.
Т.2. – 1976. – 624 с.
335560
   Вредные вещества в промышленности: Органические вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1985. – 462 с.
335561
  Флюри Ф. Вредные газы / Ф. Флюри, Ф. Церник. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 846 с.
335562
  Поляков И.Я. Вредные грызуны и борьба с ними. / И.Я. Поляков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1968. – 256с.
335563
   Вредные грызуны Киргизии. – Фрунзе, 1966. – 122с.
335564
  Сахаров Н.Л. Вредные для лесных и садовых насаждений бабочки / Н.Л. Сахаров. – Аткарск, 1928. – 51 с.
335565
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... доктора биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 556л.
335566
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 557-1076л. – Бібліогр.:л.1011-1076
335567
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Дис... докт. биологич.наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 80л.
335568
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона : Автореф. дис. ... докт. биол. наук / Добровольский Б.В. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1947. – 15 с.
335569
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона / Б.В. Добровольский. – Ростов н/Дону, 1947. – 16с.
335570
  Добровольский Б.В. Вредные жесткокрылые Северного Кавказа и Дона. Картограммы : Дис... наук: / Добровольский Б.В.; Ростовский Гос. Университет им. В.М.Молотова. – Ростов -на-Дону, 1947. – 52л.
335571
   Вредные животные Средней Азии. – М.-Л., 1949. – 404с.
335572
  Цэндсурэн А. Вредные жуки-щелкуны и чернотелки Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Цэндсурэн А.; МГУ, Биол. почв. фак., Каф. энтомологии. – М., 1963. – 27л.
335573
  Добровольский Б.В. Вредные жуки / Б.В. Добровольский. – Ростов -на-Дону, 1951. – 456 с.
335574
  Виноградов Б.С. Вредные и полезные в сельском хозяйстве млекопитающие / Б.С. Виноградов. – Москва, 1932. – 222с.
335575
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы / М.К. Хохряков. – 2-е изд. – Ленинград : Колос, 1969. – 110с.
335576
  Хохряков М.К. Вредные и полезные грибы. / М.К. Хохряков. – Л.-Москва, 1961. – 104с.
335577
  Садофьев А.Ф. Вредные и полезные для сельского хозяйства звери, птицы и насекомые : беседа о книгах / А.Ф. Садофьев. – Москва : [б. и.], 1951. – 20 с. – (Читателю сельской и колхозной библиотеки / Гос. ордена Ленина б-ка СССР им. В.И. Ленина)
335578
  Положенцев П.А. Вредные и полезные животные полезащитных полос. / П.А. Положенцев, Довнар-Запольский. – М.-Л., 1953. – 111с.
335579
  Браунер А.А. Вредные и полезные животные Херсонской губ.. – Одесса : "Славянская" тип. Н.Хрисогелос, 1899. – 26 с. – Отд. оттиск из: "Записки" Имп. Общ. сельск. хоз. южной России за 1899 г.
335580
  Гептер В.Г. Вредные и полезные звери районов полезащитных насаждений / В.Г. Гептер. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 452с.
335581
  Шумаков Е.М. Вредные и полезные насекомые / Е.М. Шумаков, И.Б. Брянцева. – Москва ; Ленинград, 1962. – 110 с.
335582
   Вредные и полезные насекомые хлопчатника и других сельскохозяйственных культур Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1977. – 160с.
335583
  Глуздаков И С. Вредные и ядовитые растения Западной Сибири / С. Глуздаков, канд. биол. наук ; под ред. заслуж. деятеля науки проф. д-ра биол. наук В.В. Ревердатто. – Новосибирск : Новосиб. обл. гос. изд-во, 1950. – 60 с. – Библиогр.: с. 61
335584
  Мухин В.Е. Вредные ископаемые / В.Е. Мухин. – Донецк, 1964. – 47с.
335585
  Старк В.Н. Вредные лесные насекомые / В.Н. Старк. – М.-Л., 1931. – 456с.
335586
  Зубарева Л.М. Вредные лесные чешуекрылые на территории Сибири и меры борьбы с ними. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зубарева Л.М.; Лесотехнич. Академия им. С.М.Кирова, 1951. – 10 с.
335587
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 1 : Общая часть: Введение в энтомологию. – 1881. – XX, 374 с. – Библиогр. в предисл. (с. III-XII)
335588
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 2 : Специальная часть: I. Прямокрылые, жуки и перепончатокрылые. – 1882. – X, 585 с. : ил.
335589
  Кеппен Ф.П. Вредные насекомые : в 3 т. / соч. Федора Кеппена ; Департамент Земледелия и сельской промышленности. – 1881-1883. – Санкт-Петербург : Изд. Деп. земледелия и сел. промышленности ; Тип. Имп. Академии наук
Т. 3 : Специальная часть: II. Бабочки, двукрылые и полужесткокрылые. – 1883. – VIII, 586 с. : ил.
335590
  Сахаров Н.Л. Вредные насекомые в Астраханской губ. с 1912 по 1914 года : К отчету станции за 1914 год / Н. Сахаров. – Астрахань : Тип. А. Штылько, 1915. – 29 с. : ил. – (Энтомологическая станция Астраханского Общества Садоводства, Огородничества и полеводства)


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 30 I 1915 г.
335591
  Мирзоян С.А. Вредные насекомые Дилижанского лесохоза и меры борьбы с массовыми вредителями : Автореф... кандид. биологич.наук: / Мирзоян С.А.; Академия наук Армянской ССР. Отделение биологич. наук. – Ереван, 1951. – 19 с.
335592
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1913 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1913 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1914. – 24 с.
335593
  Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течение 1914 года : Отчет о деятельности помощника Губернского энтомолога Таврического Земства за 1914 год / И.М. Щеголев. – Симферополь, 1915. – 20 с.
335594
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1907 года / [соч.] С.А.Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1908. – [2], 36, [1] с. – Библиогр.: "Научно-литературные работы" (с. 36). – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1907 год ; Год XV)
335595
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1909 года / [соч.] С.А. Мокржецкого. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1910. – 29 с. – Библиогр.: с. 29. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1909 год ; Год XVII)
335596
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1910 года / [соч.] С.А. Мокржецкого ; [Добавление А. Яната]. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1911. – 45, [3] с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1910 год ; Год XVIII)


  Авт.добавления: Яната, Александр Алоизович (1888-1938)
335597
  Мокржецкий С.А., Щеголев И.М. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1911 года / [соч.] С.А. Мокржецкого и И.М. Щеголева. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1912. – 19 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1911 год ; Год XIX)


  Авт. Щёголев Иринарх Михайлович (1873-1943)
335598
  Мокржецкий С.А. Вредные насекомые и болезни растений, наблюдавшиеся в Таврической губернии в течении 1913 года / С.А. Мокржецкий. – Симферополь : Тип. Таврического губернского земства, 1914. – [2], 13 с. – (Отчет о деятельности Губернского энтомолога Таврического земства за 1913 год ; Год XXI)
335599
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – Ростов-на-Дону, 1939. – 212с.
335600
  Померанцев Д.В. Вредные насекомые и борьба с ними в лесах и лесных полосах юго-востока Европейской части СССР / Д.В. Померанцев. – 2-е, изд.. доп. – М-Л, 1949. – 212с.
335601
   Вредные насекомые и гельминты Якутии. – Якутск, 1971. – 116с.
335602
  Брамсон К.Л. Вредные насекомые и меры борьбы с ними : руководство для сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий / сост. Брамсон, чл. корр. Имп. Моск. О-ва Испытателей природы, Энтом. О-ва в СП(б) и Французского Энтомолог. О-ва в Париже. – Екатеринослав : Печ. в тип. Н.Я. Павловского
Ч. 2 : Насековые для лесоводства, садоводства и виноградства. – 1883. – [4], 178 с., 2 л. табл. (ил.) : ил.
335603
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин, проф. Петровской Сельскохоз. академии. – 3-е изд., испр. и значит. доп. – Петербург : Госиздат
Т. 1. – 1922. – 331 с.
335604
  Кулагин Н.М. Вредные насекомые и меры борьбы с ними. / Н.М. Кулагин. – 4-е изд., испр. и значит. доп. – М.-Л.
2. – 1930. – 308с.
335605
  Рузский М.Д. Вредные насекомые Казанской и Самарской губерний в 1889 году. – Казань : Тип. Губернского Правления, 1889. – 10 с. – Отд. оттиск
335606
  Богданов-Катьков Вредные насекомые как предмет школьных наблюдений / Богданов-Катьков. – Л, 1924. – 16с.
335607
   Вредные насекомые лесов Советского Дальнего Востока. – Владивосток, 1966. – 185 с.
335608
  Аристов М.Т. Вредные насекомые плодового сада / М.Т. Аристов. – Москва ; Ленинград : Сельхозгиз, 1932. – 144 с.
335609
  Гулий А.П. Вредные насекомые плодовых насаждений северного склона Центрального Кавказа. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулий А.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
335610
  Пономаренко А.В. Вредные насекомые посевов дуба в восточных районах Ростовской обалсти и разработка мероприятий по борьбе с ними. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко А.В.; Ростов. гос. ун-т им. В.М.Молотова. Каф. зоологии беспозвоночных с энтомологией. – Ростов -на-Дону, 1953. – 21л.
335611
  Миноранский Виктор Аркадьевич Вредные насекомые свекловичных полей Нижнего Дона и степной зоны Северного Кавказа : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.09 / Миноранский Виктор Аркадьевич; М-во с/х ССР, Укр. с/х академия. – К., 1974. – 55л.
335612
  Ингеницкий И.В. Вредные насекомые Семиречья : Практические указания, как разводить лес на возвышенностях и низинах, применяемые в оказанных имениях : доклад Харьковскому Сельско-хозяйственному и промышленному обществу / сос. И.М. Кабештовым ; Министерство Земледелия и государственных имуществ Департамента земледелия. – 2-е изд., доп. и испр. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 23 с. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельское Хозяйство и Лесоводство, 1897, кн. 1


  На обл. автограф- К. Домбровского
335613
  Кобахидзе Д.Н. Вредные насекомые чайных плантаций СССР / Д.Н. Кобахидзе. – Москва, 1954. – 100 с.
335614
  Щербиновский Н.С. Вредные насекомые. / Н.С. Щербиновский. – М., 1948. – 64с.
335615
  Троицкий Н.Н. Вредные насекоые в плодовых и ягодных садах / Н.Н. Троицкий. – Москва : Новая деревня, 1926. – 110с.
335616
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны : [для фак. и отд-ний защиты растений с.-х. вузов] / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков ; под ред. Н.В. Бондаренко. – Ленинград : Колос, 1969. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 262. – (Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. учеб. заведений)
335617
  Бондаренко Н.В. Вредные нематоды, клещи, грызуны : [учебник для студ. высш. с.-х. учеб. заведений по спец. "Защита растений"] / Н.В. Бондаренко, И.Я. Поляков, А.А. Стрелков ; под ред. Н.В. Бондаренко. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 263 с. : рис.
335618
  Глушко Я.М. Вредные неорганические соединения / Я.М. Глушко. – Ленинград, 1987. – 192с.
335619
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу / Я.М. Грушко. – Ленинград : Химия, 1986. – 206 с.
335620
  Грушка Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушка. – Л., 1976. – 128с.
335621
  Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах / Я.М. Грушко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1982. – 214с.
335622
  Торский С. Вредные полевые насекомые Уфимской губернии / С. Торский. – Отд.отт. – 17с.
335623
   Вредные почвенные насекомые. – Краснодар, 1974. – 112с.
335624
  Мусалов Г.Г. Вредные привычки подростков и их профилкатика / Г.Г. Мусалов. – Махачкала, 1989. – 75с.
335625
  Торский С. Вредные садовые насекомые Киевского района в 1900 г., по наблюдениям в Киеве и его окрестностях / С. Торский. – Отд. отт. из журн. Земледелие. – К, 1901. – 5с.
335626
  Щербакова Марина Вредные советы для непослушных туристов или Как навсегда потерять вкус к приключениям. Краткий гид // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 34-35 : фото
335627
   Вредные советы туристам : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 54 : Фото
335628
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов I-IV групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1988. – 512 с.
335629
   Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1989. – 592 с.
335630
   Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 463 с.
335631
   Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов. – Справочник. – Ленинград : Химия, 1990. – 731 с.
335632
  Соловьев Г.В. Вредный мужик Максим Бегаев / Г.В. Соловьев. – М., 1990. – 350с.
335633
  Архимандрит Тихон (Шевкунов) Вредный отец Нафанаил // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2011. – № 2. – С. 232-239. – ISSN 0131-2332


  Нафанаил, в миру Поспелов Кронид Николаевич (1920 г.), казначей Псково-Печерского монастыря
335634
  Иверсен В.Э. Вредныя полевыя насекомыя : Опыт практической энтомологии для землевладельцевя, сельских хозяев, народных учителей и учительских семинарий : с 43 рис. в тексте / сост. В.Э. Иверсен, действ. чл. учен. о-в: Рус. энтомол., Имп. Вольн. экон.... и др. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова, 1883. – VI, 117 с. : ил.
335635
  Можаєва К.А. Вредоносность и сохранение инфекционности вироида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК) / К.А. Можаєва, Т.Б. Кастальєва, Н.В. Гірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 25-27. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Показано високу шкідливість ВВКК для картоплі, особливо в насінництві. Вивчено тривалість збереження інфекційності патогену в умовах in vivo і in vitro, а також особливості його передачі. Potato spindle tuber viroid (PSJVd) was shown to be great ...
335636
  Самерсов В.Ф. Врелители и болезни зерновых культур и меры борьбы с ними / В.Ф. Самерсов, С.Ф. Буга. – Минск, 1978. – 80с.
335637
  Левчев Л. Време за герои / Л. Левчев. – София, 1980. – 88с.
335638
  Хайтов Н. Време за разхърляне на камъни / Н. Хайтов. – София, 1994. – 349с.
335639
  Паустовски К.Г. Време на големи упования / К.Г. Паустовски. – София : Народна култура, 1982. – 464 с.
335640
  Кьорчев Д. Време на надежди и катастрофи (1905-1919) : (дневници и политически студии) / Д. Кьорчев; [съставител Илия П. Пасков]. – София : Издателство български писател, 1994. – 396, [3] с.
335641
  Нинов Нино Време на полуистини: Публиц. / Нинов Нино. – София, 1993. – 127с.
335642
  Василевски Г. Време на филмот / Г. Василевски. – Скопjе : Македонска книга, 1990. – 250 с.
335643
  Дончев А. Време разделно : историски роман / Антон Дончев ; прев. от бугарски Б. Мирчевски. – Скопjе : Мултиграф, 2004. – 407 с. – ISBN 9989-9673-5-0
335644
   Време слично на jастреб : Антологиjя на бугарскиот расказ во ХХ век. – Скопjе : СИГМАПРЕС, 2000. – 213с. – ISBN 9989-36-048-0
335645
  Чьосичь Д. Време смрти / Д. Чьосичь. – 5-о изд. – Београд : Просвета
Део 3. – 1976. – 752 с.
335646
  Ланщиков А. Времен возвышенная связь / А. Ланщиков. – М., 1969. – 48с.
335647
  Черняк Е.Б. Времен минувших заговоры / Е.Б. Черняк. – М., 1994. – 540с.
335648
   Времен невидимая связь. – Челябинск, 1977. – 132с.
335649
  Енишерлов В.П. Времен прослеживая связь: (Сб. ст.). / В.П. Енишерлов. – М., 1985. – 287с.
335650
  Добровольский О.М. Времен связующа нить / О.М. Добровольский. – М., 1984. – 271с.
335651
  Ауэзов М. Времен связующая нить : лит.-критич. этюды / М. Ауэзов. – Алма-Ата : Жазушы, 1972. – 134 с. : ил., портр.
335652
   Времен связующая нить. – Кишинев, 1981. – 161с.
335653
  Шендрик А.И. Времен связующая нить / А.И. Шендрик. – Москва, 1988. – 61с.
335654
  Королев А.А. Времен связующая нить... / А.А. Королев. – Тула, 1978. – 79с.
335655
  Савин О.М. Времен связующая нить... / О.М. Савин. – Саранск, 1991. – 413с.
335656
  Гура В.В. Времен соединенье : Очерки, портреты, этюды, образы / В.В. Гура. – Архангельск; Вологда, 1985. – 335 с.
335657
  Брыгин Н.А. Времен стремительная связь / Н.А. Брыгин. – Одесса, 1977. – 223с.
335658
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Б.А. Кац. – Ленинград : Музыка, 1983. – 104 с.
335659
  Кац Б.А. Времена - люди - музыка : документальные повести о музыке и музыкантах / Кац Б.А. – 2-е изд. – Ленинград : Музыка, 1988. – 144 с.
335660
  Межиров Александр Петрович Времена : Стихи / Межиров Александр Петрович. – Москва : Советская Россия, 1976. – 319с.
335661
  Ибрагим В. Времена : стихи / Вагиф Ибрагим ; пер. с азерб. О.Дмитриева. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32 с.
335662
  Зайцев М.Ф. Времена / М.Ф. Зайцев. – Волгоград, 1982. – 79с.
335663
  Самойлов Д.С. Времена / Д.С. Самойлов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 110с.
335664
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – М., 1989. – 621с.
335665
  Осоргин М.А. Времена / М.А. Осоргин. – Екатеринбург, 1992. – 606с.
335666
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1970. – 111с.
335667
  Лебедева А.Я. Времена английского глагола / А.Я. Лебедева. – Л., 1979. – 80с.
335668
  Рязанова Н.К. Времена английского глагола / Н.К. Рязанова, М.В. Смолина. – М, 1983. – 128с.
335669
  Дугин С.П. Времена английского глагола : девять уроков с профессиональным репетитором / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эделника, 2008. – 111, [1] с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-382-8


  новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике
335670
  Ковалев К.Я. Времена английского глагола в графике / К.Я. Ковалев. – Новосибирск, 1971. – 78 с.
335671
  Клементьева Т.Б. Времена английского глагола в картинках и играх. / Т.Б. Клементьева. – Москва, 1989. – 223с.
335672
  Супян В. Времена Великой депрессии наступают? // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 39-55. – ISSN 0130-9625
335673
  Керимов Ягуб Керим оглы Времена глагола в азербайджанском и казахском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Керимов Ягуб Керим оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1973. – 33л.
335674
  Али-Заде Времена глагола в современном персидском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Али-Заде Г. А.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1954. – 16л.
335675
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гос. изд. худож. лит-ры, 1946. – 112 с.
335676
  Урманов К.Н. Времена года / К.Н. Урманов. – Новосибирск, 1951. – 192с.
335677
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 108 с.
335678
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1964. – 152 с.
335679
  Балбышев И.Н. Времена года : календарь природы ( для детей) / И. Н. Балбышев. – изд. 2-е, доп. – Ленинград : Лениздат, 1971. – 182 с. : Библиогр.: с. 180-181
335680
  Тири Арпад Времена года : Роман / Тири Арпад. – Москва : Воениздат, 1972. – 296с.
335681
  Данилова Н.А. Времена года / Н.А. Данилова, А.О. Кеммерих. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1973. – 192с. – (Рассказы о природе)
335682
  Смирнов Ю.В. Времена года / Ю.В. Смирнов. – Москва, 1974. – 71с.
335683
   Времена года / Смирнов М.М. – Л., 1976. – 608с.
335684
   Времена года. – Москва, 1976. – 255 с.
335685
   Времена года : родная природа в поэзии. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 255 с.
335686
  Эштон-Уорен Времена года / Эштон-Уорен. – М., 1979. – 286с.
335687
   Времена года. – М., 1980. – 32с.
335688
  Панова В.Ф. Времена года / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1983. – 576с.
335689
   Времена года. – М., 1984. – 376с.
335690
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Вильнюс, 1984. – 109 с.
335691
  Пришвин М.М. Времена года / М. Пришвин ; худож. П. Багин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 239 с. : ил. ; 10х7 см. – Миниатюрное издание в суперобл.
335692
   Времена года. – Л., 1985. – 238с.
335693
  Рембез А.Я. Времена года / А.Я. Рембез. – М, 1986. – 111с.
335694
  Объедков И.Ф. Времена года : народные суждения о погоде / И.Ф. Объедков ; [худож. Д. Махашвили, Ю. Панипартова]. – Горький : Волго-Вятск. кн. изд-во, 1986. – 127 с. – Миниатюрное издание
335695
  Мазур В.А. Времена года / В.А. Мазур. – К, 1987. – 208с.
335696
  Стефанов П.А. Времена года / П.А. Стефанов. – Харьков, 1987. – 145с.
335697
  Донелайтис К. Времена года : поэма / Кристионас Донелайтис ; пер. с литов. Д.Бродского. – Москва : Художественная литература, 1990. – 189 с.
335698
   Времена года. – Свердловск, 1991. – 285с.
335699
  Абрамов Д.А. Времена года / Д.А. Абрамов. – Иваново : Талка, 1991. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 196
335700
  Луговской Э. Времена года / Эдуард Луговской. – Киев : Наукова думка, 2003. – 112с. – Парал. тит. лист на англ. языке. – ISBN 966-00-0147-9
335701
  Куллэ В. Времена года // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 102-107. – ISSN 0130-7673
335702
  Сарычева З.А. Времена года / З.А. Сарычева. – Киев : Полипром, 2010. – 88 с. : ил.: с.64-87. – ISBN 978-966-8384-06-6
335703
  Скурихин С.Н. Времена года : стихотворения / Сергей Скурихин. – Одесса : Астропринт, 2017. – 78, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-927-274-94
335704
   Времена года в поэзии Серебряного века : Какие дни и вечера!.. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 320с. – (Золотая серия поэзии). – ISBN 5-699-15449-3
335705
   Времена года в русской поэзии : сборник стихотворений / сост. Н.С. Клестов, с предисл. Н.Л. Бродского. – Москва : Т-во Книгоизда писателей в Москве, 1919. – IV, [4], 142, [2] с. : ил. – (Народная школьная библиотека)
335706
   Времена года в старых русских пословицах. – Л., 1965. – 39с.
335707
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / Сатимжан Санбаев ; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 336 с.
335708
  Санбаев С. Времена года нашей жизни / С. Санбаев. – Алма-Ата, 1981. – 670с.
335709
  Коркина А.А. Времена года. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1970. – 88с.
335710
  Джагаров Г. Времена года. / Г. Джагаров. – М, 1981. – 223с.
335711
   Времена года. Весна : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1984. – 157 с. : ил. – Миниатюрное издание
335712
   Времена года. Зима : стихи русских поэтов о природе / [сост. Иван Лепин ; худож. Виктор Кадочников]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1984. – 123 с. : ил. – Миниатюрное издание
335713
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей г. Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1954. – 356с.
335714
  Панова В.Ф. Времена года. Из летописей города Энска. / В.Ф. Панова. – Ленинград, 1956. – 352с.
335715
   Времена года. Лето : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1984. – 137 с. : ил. – Миниатюрное издание
335716
   Времена года. Осень : стихи русских поэтов о природе / [сост. И. Лепин ; худож. В. Кадочников]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1984. – 146 с. : ил. – Миниатюрное издание
335717
  Аксенова С.А. Времена души : стихи / С.А. Аксенова. – Москва : Совецкий писатель, 1990. – 190 с.
335718
  Воронин С. Времена жизни / С. Воронин. – Москва, 1968. – 48с.
335719
  Васильев Ф.И. Времена жизни : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм.Е.Храмова. – Москва : Советский писатель, 1976. – 128 с.
335720
  Головатый Г.А. Времена жизни / Г.А. Головатый. – Симферополь, 1982. – 63с.
335721
  Акчурин М.О. Времена жизни : стихотворения / Марат Акчурин. – Москва : Совецкий писатель, 1986. – 166 с.
335722
  Воронин С.А. Времена жизни / Воронин С.А. – Ленинград, 1988. – 557 с.
335723
  Таций В.Я. Времена жизни / В.Я. Таций. – Харьков : Право, 2010. – 143, [1] с., [40] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-458-160-5
335724
  Макогон Н. Времена жизни Антонио Вивальди // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1818-2968
335725
  Берлович Э.Е. Времена жизни возбужденных состояний атомных ядер / Э.Е.Берлович, С.С. Василенко, Ю.Н. Новиков ; АН СССР, Ленинградский ин-т ядерной физики им. Б.П. Константинова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1972. – 231 с. : черт., 1 л. граф. – Библиогр.: с. 204-207 (196 назв.)
335726
  Рязанов Василий Васильевич Времена жизни и стохастическое моделирование статистических систем : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.124 / Рязанов Василий Васильевич; НАНУ. Ин-тут ядерных исследований. – Киев, 2002. – 334л. + Приложения: л. 317 - 328. – Библиогр.: л. 292 - 317
335727
  Пастернак А.А. Времена жизни и структура высокоспиновых состояний атомных ядер массовой области А=50+80, исследования допплеровскими методами -спектроскопии : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Пастернак А.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1986. – 32л.
335728
  Лиханов А.А. Времена жизни: Размышления о близком и дорогом. / А.А. Лиханов. – М., 1978. – 287с.
335729
  Куралех С.С. Времена жизни: Стихи. / С.С. Куралех. – Донецк, 1983. – 47с.
335730
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , и. – Рига, 1949. – 587с.
335731
  Каудзит Времена землемеров. / Каудзит, , братья. – М., 1962. – 472с.
335732
  Петрович В. Времена и догабаjи : Собрана дела / В. Петрович. – Нови Сад : Матица Српска
2. – 1954. – 732 с.
335733
  Тихонов Николай Семенович Времена и дороги : Стихи 1967-1969 / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1970. – 103с.
335734
  Гамзатов Р. Времена и дороги // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 8. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
335735
  Куняев С.Ю. Времена и легенды / С.Ю. Куняев. – М, 1990. – 221с.
335736
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Москва-Ленинград, 1962. – 388с.
335737
  Розен А.Г. Времена и люди / А.Г. Розен. – Л, 1985. – 720с.
335738
  Апостолов К. Времена и люди : дилогия : пер. с болг. / Кирилл Апостолов ; [худож. Н. Эльконика]. – Москва : Радуга, 1989. – 398, [2] с. : ил.
335739
  Розен А.Г. Времена и люди. / А.Г. Розен. – 3-е изд. – М, 1967. – 333с.
335740
  Владимиров В. Времена и люди. / В. Владимиров. – Москва, 1967. – 48с.
335741
  Розен А.Г. Времена и люди. Разговор с другом / А.Г. Розен. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 720с.
335742
  Палль В. Времена и наклонения в мордовских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: / Палль В.; Тартус. гос. ун-т. Каф. фин.-угор. языков. – Тарту, 1955. – 19л.
335743
  Савеличев А.А. Времена и сроки / А.А. Савеличев. – М., 1986. – 363с.
335744
  Руткевич Алексей Михайлович Времена идеологов. Философия истории "консервативной революции" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 39-57. – Бібліогр.: с. 39-41, 43-44, 46-51, 54. – ISSN 0042-8744
335745
  Липьяйнен Л.С. Времена любви / Л.С. Липьяйнен. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 336с.
335746
  Меламуд Х.Г. Времена меняются : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255 с.
335747
  Ермаков Дмитрий Времена меняются, запросы растут : Спецвыпуск-Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 44-45 : Фото
335748
  Казлаускас Времена релаксации и вычисление кинетических коэффициентов вариационным методом Швингера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Казлаускас П.-А.В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
335749
   Времена Хокусая. – М., 1967. – 287с.
335750
  Кац З.М. Времена. / З.М. Кац. – Киев, 1979. – 199с.
335751
  Горбачев В.В. Временем назначена цель / В.В. Горбачев. – М. : Правда, 1982. – 47 с.
335752
  Нехорошев Л.Н. Временем призванные / Л.Н. Нехорошев. – Москва : Искусство, 1965. – 168 с.
335753
  Блюмкин Л.М. Времени виток : стихи / Леонид Блюмкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1985. – 46 с. : ил.
335754
  Гринин С.Е. Времени лицо / С.Е. Гринин. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 63 с.
335755
  Синельников М.Х. Времени причастен / М.Х. Синельников. – М., 1984. – 64с.
335756
   Временная выставка коллекции орденов и знаков. – Л., 1956. – 16с.
335757
   Временная выставка памятников искусства и культуры, оставшихся в Ленинграде во время блокады. – Ленинград : 2-я типо-литография ГУГМС СССР, 1945. – 102 с.
335758
  Резников Владислав Временная иммиграция : Feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 68-74 : Фото
335759
  Данчич В.В. Временная инвентарная крепь в горизонтальных и наклонных выработках. / В.В. Данчич, В.Б. Алексеев. – Х., 1961. – 12с.
335760
  Кудрявцева М.М. Временная инструкция для определения урана в природных водах. / М.М. Кудрявцева, Н.В. Озерова. – М, 1959. – 20с.
335761
  Моржов Б.А. Временная инструкция для производства глубоководных гидрологических наблюдений в гидрографических экспедициях 1935 года. / Б.А. Моржов. – Л., 1935. – 23с.
335762
   Временная инструкция по алмазному бурению. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1969. – 144с.
335763
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин в условиях Восточного Донбасса. – Л., 1970. – 42с.
335764
   Временная инструкция по алмазному бурению геологоразведочных скважин на угольных месторожденияъ западного Донбасса. – Л., 1968. – 60с.
335765
   Временная инструкция по выпуску учету и оценке гидрологических прогнозов. – Ленинград; Москва : Гидрометеоиздат, 1941. – 52с.
335766
   Временная инструкция по гидрогеологическому и инженерно-геологическому обслуживанию горноэксплуатационных работ на месторождениях твердых полезных ископаемых. – Москва : ВСЕГИНГЕО, 1961. – 58с.
335767
   Временная инструкция по камеральной обработке материалов опорного бурения. – Л.-М., 1948. – 55с.
335768
   Временная инструкция по месторождений минеральных вод Азербайджанской ССР. – Баку, 1962. – 12с.
335769
   Временная инструкция по направленному и многозабойному бурению скважин. – Л., 1980. – 97с.
335770
   Временная инструкция по опервичной геологической документации полевых геолого-разведочных работ. – М., 1951. – 63с.
335771
   Временная инструкция по определению пластового давления вскважинах по данным о гидродинамическом взаимодействии пластов с промывочной жидкостью. – Л., 1984. – 14с.
335772
   Временная инструкция по очистке фильтров скважин взрывом торпеды из детонирующего шнура. – М., 1960. – 11с.
335773
  Мительман Е.Я. Временная инструкция по предварительным вычислениям триангуляции и полигонометрии / Е.Я. Мительман, Я.Я. Иодис; Ред. Хромченко Ф.И. – Москва : Недра, 1974. – 68с.
335774
   Временная инструкция по применению гидравлических стоек СГС-ЗА. – М., 1962. – 12с.
335775
   Временная инструкция по применению классификации запасов к месторождениям ювелирно-поделочных камней. – М., 1985. – 30с.
335776
   Временная инструкция по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов природных нефтяных битумов. – М., 1985. – 23с.
335777
   Временная инструкция по применению штанговой крепи в горнодобывающей промышленности Казахской ССР. – Алма-Ата, 1962. – 44с.
335778
   Временная инструкция по применению ядохимикатов-дустов ДДТ и гексахлорана для борьбы с вредителями с.-х. культур. – 6 с.
335779
   Временная инструкция по проводке опорных скважин. – Изд. 2-е. – Л.-М., 1949. – 48с.
335780
   Временная инструкция по сбору и обработке материала в целях корреляций угольных пластов. – Л., 1968. – 34с.
335781
  Иванищев Г.Т. Временная инструкция по составлению и подготовке к изданию административно-хозяйственной карты района : Отв. ред. Стрельбицкий А.В. / Г.Т. Иванищев. – Москва : ГУГСК НКВД СССР, 1937. – 24с.
335782
  Гузенко Н. Временная капитуляция // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 35 (676), 4 сентября 2015. – С. 46-49


  70 лет назад на линкорне Миссури был подписан акт о капитуляции Японии
335783
  Козинцева Н.А. Временная локализованность действиия и ее связи с аспектуальными, модальными и таксисными значениями / Н.А. Козинцева. – Л., 1991. – 142с.
335784
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – М., 1977. – 24с.
335785
   Временная методика определения научно-технического уровня автоматизированных систем управления производственными объединениями (комбинатами) и предприятиями (НТУ АСУП). – Изд. 2-е. – М., 1977. – 24с.
335786
   Временная методика определения стоимости разведки единицы запасов твердых полезных ископаемых. – Москва, 1964. – 15 с.
335787
   Временная методика по составлению карт пластики рельефа крупного и среднего масштабов : методические рекомендации. – Пущино, 1984. – 20с.
335788
  Страшко С.В. Временная организация водного обмена : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Страшко С.В.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1983. – 217л. – Бібліогр.:л.185
335789
  Гудвин Б. Временная организация клетки: динамическая теория внутриклеточных регуляторных процессов / Б. Гудвин. – Москва : Мир, 1966. – 251 с.
335790
  Проскурина Е.Н. Временная организация романов Г. Газданова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-9730
335791
  Матюшечкина Галина Геннадьевна Временная организация сверхфазовых единств в устном диалогическом тексте: (экспериментально-теоретическое исследование на материале английских спонтанных диалогов и полилогов) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Матюшечкина Галина Геннадьевна; Московский ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1990. – 20л.
335792
  Костромская Н.С. Временная организация устного диалогического текста (экспериментально-теоретическое исследование на материале английского спонтанного диалога и радиопьесы : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Костромская Н. С. ; Моск. гос. педагог. ин-т. – Москва, 1985. – 21 с.
335793
  Мохамед Саид Аль-Гухи Временная оценка суммарной солнечной радиации на территории Аравийского полуострова : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 126-132 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
335794
  Нуралин Н. Временная петля // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 13 февраля (№ 7)


  С 15 марта с.г. будут существовать одновременно две редакции УПК в части сроков расследования и порядка их продления, что противоречит принципу действия Кодекса во времени.
335795
  Гинтов О.Б. Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 17-40 : рис. – Библиогр.: с. 31-35, 36-40. – ISSN 0203-3100
335796
  Ткаченко В.М. Временная развертка выхода вещества из электродов в источниках света для спектрального анализа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткаченко В.М.; БГУ. – Минск, 1969. – 24л.
335797
  Моисеева Н.И. Временная среда и биологические ритмы. / Н.И. Моисеева, В.М. Сысуев. – Ленинград : Наука, 1981. – 127с.
335798
  Корсакене Г.П. Временная столица : роман / Г.П. Корсакене; пер. с лит. З.Федорова. – Вильнюс : Vaga, 1964. – 474 с.
335799
  Немировская Наталья Ивановна Временная структура социобиогенсферы и экологическое прогнозирование : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Немировская Наталья Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
335800
   Временная тематика контрольных работ и методические указания по курсу "Общее земледелие" для студентов фак-та заочного образования на на 1962 год. – Харьков. – 12 с.
335801
   Временная технологическая инструкция по применению штанговой крепи при проведении подземных горноразведочных выработок. – М., 1976. – 41с.
335802
   Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществеления природоохранных метроприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей. – Москва : Экономика, 1986. – 91с.
335803
  Каленова А Т. Временная учительница / А Т. Каленова. – Новосибирск, 1970. – 287 с.
335804
  Стрелков Ю.К. Временная форма профессионального опыта // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.23-31. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
335805
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1969. – 343с.
335806
  Василевский С В. Временник / С В. Василевский, . – Москва, 1971. – 335с.
335807
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
Ч. 1. – 1894. – VIII, 150, [4]. – Оглавление на рус. и фр. яз. - Конволют. - Пер.: Временник Главной палаты мер и весов. 1895, ч. 2; 1896, ч. 3
335808
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 2 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 196 с.
335809
  Россия. Главная палата мер и весов Временник Главной палаты мер и весов. Ч. 3 : Ч.1-3 / Министерство финансов по Департаменту торг. и мануфактуры // Временник Главной палаты мер и весов : Ч.1-3 / Главная палата мер и весов Россия. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – Ч. 1. – 140 с.
335810
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева : извлечено из 13-го тома "Русской Исторической библиотеки" / И. Тимофеев. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Археограф. ком. ; Тип. М.А. Александрова, 1907. – [4] с., 5-216 стб. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
335811
  Тимофеев И. Временник дьяка Ивана Тимофеева. – Санкт-Петербург : Издание Императорской Археографической Комиссии, 1907. – V с., [5-6], 216 стб. – (Извлечено из XIII тома "Русской исторической библиотеки"). – Библиогр. в тексте
335812
  Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева : текст и перевод / Подготовка к печати, перевод, коммент. и статья "Дьяк Иван Тимофеев и его "Временник", с. 351-409, О. А. Державиной ; Под ред. чл.-кор. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – 512 с., 8 л. ил., ил. – Библиогр.: с. 506. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР)
335813
   Временник Общества Друзей Русской Книги. – Париж : Издательство Я. Поволоцкій и К
№ 1. – 1925. – 100, [8] с.
335814
   Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера
Вып. 1. – 1913. – XVII, [3], 77 с., факс., 6 л. ил., 2 л. факс. – Конволют. - Пер.: Временник Пушкинского дома 1914
335815
   Временник Пушкинского дома 1914. Вып. 2 : [в 2 вып.] // Временник Пушкинского дома 1913 : [в 2 вып.]. – Санкт-Петербург : Фототип. А. Дресслера, 1913. – Вып. 1. – VIII, 140 c., ил.
335816
   Временник Пушкинской комиссии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука
Вып. 16. – 1981
335817
   Временник Пушкинской комиссии : сборник научных трудов. – Ленинград : Наука
Вып. 21. – 1982. – 236 с.
335818
   Временник Пушкинской комиссии. 1975. – Ленинград, 1979
335819
   Временник Пушкинской комиссии. 1976. – Ленинград, 1979
335820
   Временник Пушкинской комиссии. 1977. – Ленинград, 1980
335821
   Временник Пушкинской комиссии. 1979. – Ленинград, 1982
335822
   Временник Пушкинской комиссии. 1980. – Ленинград, 1983
335823
  Рудов В.С. Временно исполняющий / В.С. Рудов. – М., 1988. – 363с.
335824
  Дьяченко Н.В. Временное и вечное : философская поэтика : эссе, фрагменты, миниатюры / Николай Дьяченко. – Харьков : Майдан, 2012. – 359, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-372-456-0
335825
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 60с.
335826
   Временное методическое руководство по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. – М., 1976. – 94с.
335827
   Временное наставление по производству топографических съемок в неисследованных и малоисследованных районах Севера, Северо-Востока и Дальнего Востока. – 2-е изд. – Москва : Геодезиздат, 1943. – 32с.
335828
   Временное наставление по составлению технического проекта на проведение разведочных геофизических работ. – Москва; Ленинград : Гостоптехиздат, 1952. – 16с.
335829
  Новикова Е.А. Временное оформление изъяснительных предложений в русском, украинском и польском языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 662 / Новикова Е.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
335830
   Временное положение о Высших женских курсах в г.Киеве. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1911. – 15с.
335831
   Временное положение о первичной организации Осоавиахима (на военный период).. – М. – с.
335832
   Временное положение о пылевентиляционной службе на горнорудных предприятиях Дальстроя.. – Магадан, 1956. – 59с.
335833
   Временное положение об эксплуатационном районе Юго-зап.ж.д.. – К., 1930. – 70с.
335834
  Набоков В.Д. Временное правительство. / В.Д. Набоков. – М., 1991. – 79с.
335835
  Шеляховская Н.К. Временное психическое стартовое состояние в труде у учащихся-токарей профессионально-техничесего училиза : Автореф... канд. пед.наук: / Шеляховская Н. К.; Моск обл. пед. ин-т. – М., 1965. – 21л.
335836
  Семенова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов / А.В. Семенова. – М., 1982. – 202с.
335837
  Басария Этери Временное явление : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 8. – С. 8-33. – ISSN 0131-8136
335838
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии - квантов и нуклонов ядрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 21л.
335839
  Дорошко Наталья Леонидовна Временной анализ низкоэнергетических и резонансных процессов в рассеянии -квантов и нуклонов ядрами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02. / Дорошко Наталья Леонидовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 106л. – Бібліогр.:л.96-106
335840
  Мелешко Е.А. Временной анализ при исследовании асимметрии м-е-распада и вопросы временного отбора в наносекундном диапазоне : Автореф. дис... канд. техн. наук : 040 / Мелешко Е.А. ; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
335841
  Ерзинкян Елена Левонояка Временной дейкис в разных частях речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ерзинкян Елена Левонояка; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 23л.
335842
  Бесшапошникова О.А. Временной и пространственный дейксис в семантике фразеологических единиц современного английского языка : Автореф... канд.филол. наук: 10.02.04 / Бесшапошникова О.А.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – Москва, 1987. – 22с.
335843
  Шеппард Генри Временной микроскоп : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 84-92 : Фото
335844
  Авакимова Л.Г. Временной ход некоторых физиологических процессов листа в связи с эффектом отрезания и обезвоживанием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Авакимова Л.Г. ; Моск. с-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1966. – 14 с.
335845
  Тедтоев А.А. Временнопроживающие крестьяне в Северной Осетии во II половине XIX в. и в начале XX в. : Автореф. дис... канд.истор. наук / Тедтоев А.А. – Дзауджикау, 1949. – 18 с.
335846
  Тодоров Г.Д. Временното руско управление в България през 1877-1879 / Г.Д. Тодоров. – София, 1958. – 460 с.
335847
   Временные агротехнические указания по закладке и уходу за садами пальметного и веретеновидного типа. – Кишинев, 1965. – 24 с.
335848
  Броунов П.И. Временные барометрические максимумы в Европе : с 2-мя черт. и 16-ю картами : (Читанным на заседании физико-математического отделения 22 апреля 1886 г.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1886. – IV, II, 3-173, [3] с., 16 л. карт. табл., черт. – Приложение к т. 53 Записки Имп. Академии наук, № 1. – Библиогр.: с. 6- 8
335849
  Ефимов Н.Н. Временные вариации широких атмосферных ливней космических лучей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ефимов Н.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1967. – 11 с. – Бібліогр. : с. 10-11
335850
  Лисейцев Д.В. Временные границы Смуты // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 5. – С. 43-54. – ISSN 0869-5687
335851
  Данилевский Игорь Николаевич Временные данные письменных источников и методы датировки исторических фактов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Данилевский Игорь Николаевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – л.
335852
  Бэнулеску Штефан Временные жизни / Бэнулеску Штефан. – Бухарест, 1979. – 40с.
335853
  Корсунь В.М. Временные и пространственные процессы при электролюминесценции форсфоров Sn, S, Cu : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Корсунь В.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1966. – 15 с.
335854
  Цейтлин С.Д. Временные и сезонные работники / С.Д. Цейтлин. – Москва, 1961. – 37с.
335855
  Джиблазде М.И. Временные и спектральные характеристики лазера на кристаллах СaF2:Dy2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиблазде М.И.; АН СССР, Физ. ин-т. – М., 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
335856
  Маргарян В.Г. Временные изменения зимнего минимального декадного стока рек бассейна озера Севан // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 20-29 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
335857
  Данилевич В.В. Временные измерения в физическом эксперименте / В.В. Данилевич, А.Ф. Чернявский. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 101с.
335858
  Скогорев В.А. Временные конструкции в памятниках русской деловой письменности 17 века. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Скогорев В.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1970. – 22л.
335859
  Руже А.А. Временные конструкции современного литовского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.15 / Руже А.А.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
335860
  Зацепин В.М. Временные корреляционные функции вращательного движения молекул и их фрагментов в конденсированных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Зацепин В.М. ; АН СССР , Сиб. отд. , Ин-т хим. кинетики и горения. – Новосибирск, 1977. – 16 с.
335861
  Колесник В.В. Временные меры в практике Международного Суда ООН // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.26-34. – ISSN 1812-3910
335862
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Программное обеспечение вторичной обработки.. – М., 1977. – 93с.
335863
   Временные методические рекомендации по автоматизированной системе обработки материалов наблюдений за режимом подземных вод. Специальное программное обеспечение. (ВСЕГИНГЕО). – М., 1977. – 130с.
335864
   Временные методические рекомендации по бурению скважин установкой УБР-1 при разведке россыпных месторождений. – М., 1974. – 24с.
335865
   Временные методические рекомендации по вскрытию неустойчивых водовмещающих пород с промывкой водой.. – М., 1976. – 62с.
335866
   Временные методические рекомендации по научной организации труда инженерно-технических работников и служащих в геологии (работающих в стационарных условиях).. – М., 1970. – 86с.
335867
   Временные методические рекомендации по определению экономического эффекта разработок рудной геофизики.. – Л., 1988. – 95с.
335868
   Временные методические рекомендации по оценке эффективности разведки пресных подземных вод.. – М., 1977. – 43с.
335869
   Временные методические рекомендации по приему, обработке и использованию спутниковой ИК-информации по температуре поверхности морей и океанов.. – Л., 1985. – 126с.
335870
   Временные методические рекомендации по применению скважинной магниторазведки при поисках и разведке кимберлитов.. – Л., 1983. – 86с.
335871
   Временные методические рекомендации по проведению гидрогеологических исследований в процессе бурения глубоких скважин.. – М., 1978. – 31с.
335872
  Баржадов И.А. Временные методические указания по ведению государственного водного кадастра (по разделу подземных вод) / сост. И.А. Баржадов. – Москва : [Б. и.], 1978. – 73 с.
335873
   Временные методические указания по изготовлению и контролю кормогризина. – Москва, 1962. – 12 с.
335874
   Временные методические указания по машинной обработке и контролю данных гидрометеорологических наблюдений. – Обнинск : Информационный центр
Вып.6, раздел1. – 1975. – 12с.
335875
   Временные методические указания по определению содержания примесей в атмосфере.. – Л., 1971. – 80с.
335876
   Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ для проектирования подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.. – Л., 1976. – 51с.
335877
   Временные методические указания по проведению специализированной (в связи с мелиорацией избыточно-увлажненных земель) гидрогеологической и инженерно-геологической съемки.. – М., 1968. – 128с.
335878
   Временные нормативы численности рабочих подсобных и вспомогательных производств строительных организаций.. – М., 1964. – 20с.
335879
   Временные нормы времени на бурение разведочных скважин алмазными коронками. Обязательны для применения во всех организациях системы М-ва геологии СССР.. – М., 1971. – 20с.
335880
   Временные нормы выработки и времени на геодезические и топографические работы, выполняемые в геологоразведочных и геофизических организациях Министерства геологии СССР : сборник. – Москва : ОНТИ ВИЭМС, 1969. – 48с.
335881
   Временные оптовые цены (сроком ввода в действие с 1 января 1949 г. Прейскурант)., 1949. – с.
335882
   Временные положения по разработке нормативных материалов для технического нормирования труда.. – М., 1961. – 64с.
335883
   Временные правила о волостном суде в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках : с приложением и объяснением узаконений, на которые сделаны ссылки, и постановлений, которыми волостные судьи обязаны руководствоваться при разбирательстве дел лиц не крестьянского сословия. – Неофиц. изд. – Москва : Изд. и тип. П.М. Мартынова, 1890. – VIII, 184 с.
335884
  Домерщиков М.П. Временные правила о применении судебных уставов в губерниях и областях Сибири, с законодательными мотивами и разъяснениями / Сост. с разреш. г. министра юстиции, чл. консультации при М-ве юст. М.П. Домерщиков. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд. юр. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1894. – [2], II, IV, 82 с.


  В РГБ есть электр. ресурс
335885
   Временные правила по бурению глубоких нефтяных и газовых скважин в осложненных условиях.. – Баку, 1963. – 80с.
335886
   Временные правила техники безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации обогатительных фабрик цветной металлургии.. – 2-е изд. – М., 1961. – 167с.
335887
  Скляревич А.Н. Временные процессы в информационном канале при двухсторонней пересылке больших массивов. / А.Н. Скляревич. – Рига, 1989. – 62с.
335888
  Базаров И.П. Временные процессы в статистической задаче многих частиц : Автореф... канд. физ-матнаук: / Базаров И.П.; МГУ. – Москва, 1949. – 8 л. – Бібліогр.:с.8
335889
   Временные рекомендации по проектированию и устройству буродобивных свай на оттаивающих вечномерзлых грунтах в г.Чите.. – Якутск, 1988. – 31с.
335890
   Временные руководящие указания по надзору за вводами в здания и наружными присоединениями 1-Н. – Киев : Издание энергосбыта Киевэнерго, 1939. – 25 с.
335891
   Временные руководящие указания по приемке электроустановок в жилых общественных помещениях и производственных предприятиях мощност ью до 50 квт 2-Н. – Киев : Киевэнерго, 1940. – 114 с.
335892
  Бриллинджер Д.Р. Временные ряды / Д.Р. Бриллинджер. – М., 1980. – 536 с.
335893
  Кендэл М.Д. Временные ряды / М.Д. Кендэл. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 199 с.
335894
  Гуляев А.И. Временные ряды в динамических базах данных / А.И. Гуляев. – Москва : Радио и связь, 1989. – 128с.
335895
  Поповский А.Д. Временные связи / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1953. – 490с.
335896
  Ульянов М.Ю. Временные связи при прямом раздражении электрическим током головного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Ульянов М.Ю.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Горький, 1960. – 8л.
335897
   Временные системы телеуправления на магнитных и ионных элементах.. – М.-Л., 1966. – 192с.
335898
  Алиев А.М. оглы Временные соотношения между главными и придаточными предложениями в современном азербайджанском языке : автореф. ... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев А.М. оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова, Филол. фак. – Баку, 1975. – 34 л.
335899
   Временные технические условия на готовые кулинарные изделия, вырабатываемые в предприятиях общественного питания.. – М., 1944. – 61с.
335900
   Временные технические условия на нефтепродукты. Керосин тракторный, автолы, масла машинные, вискозины, нигрол, масла цилиндровые.. – М., 1933. – 16с.
335901
   Временные технические условия на проектирование металлических индивидуальных комплектных и агрегатных крепей для пологих пластов Кузбасса.. – Л., 1961. – 100с.
335902
   Временные требования к организации и производству объемного геологического картирования.. – Л., 1991. – 55с.
335903
   Временные требования, предъявляемые ВКЗ и ТКЗ по содержанию, объему и оформлению к отчетам по геолого-съемочным, поисковым, геофизическим, инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам. – Москва-Ленинград, 1945. – 28с.
335904
   Временные указания по охране окружающей природной среды при проведении гидрогеологических и инженерно-геологических работ.. – М., 1979. – 34с.
335905
   Временные указания по проектированию горнотехнической рекультивации земель, нарушенных открытыми разработками в Украинской ССР : Утвержд. Мин. черной металлургии СССР 21 апреля 1978 г. – Днепропетровск, 1979. – 131с.
335906
   Временные указания по размещению стоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания легковых автомобилей в городах и других населенных пунктках .. – М., 1974. – 40с.
335907
  Брагинский В.А. Временные указания по технологии разборки и сборки турбинК-300-240 ХТГЗ / В.А. Брагинский, И.Е. Полнобродский. – Москва, 1968. – 32с.
335908
   Временные укрупненные проектно-сметные нормативы на гидрогеологические и инженерно-геологические работы, не предусмотренные СУСНом.. – М., 1979. – 33с.
335909
   Временные урочные нормы на проектно-изыскательские работы по ирригационному строительству. – Ленинград : Гидропроиз
Т. 3 : Гидрологические работы. – 1936. – 126 с.
335910
   Временные урочные нормы на производство технических изысканий морских портов.. – М., 1929. – 45с.
335911
   Временные условные знаки для топографических планшетов и планов масштабов 1 : 10000, 1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000 и 1 : 500 / А.И. Верейн, Н.Д. Кудрявцев, В.С. Толгский, Ю.С. Фроловский; отв. ред. А.И. Верейн. – Москва : Редбюро ГУГСК НКВД СССР, 1938. – 51 с. – обязательны для всех ведомств, организаций и учреждений СССР, кроме НКО
335912
  Герасимов В.Л. Временные формирования морской авиации в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 13-17. – ISSN 0321-0626
335913
  Константинов В.Н. Временные формы в немецком языке и способы их перевода / В.Н. Константинов, Г.К. Анюшкина. – Воронеж, 1975. – 40с.
335914
  Лантух Л.В. Временные характеристики английских гласных в спонтанной речи : Автореф... канд. филол.наук: / Лантух Л.В.; ЛГУ. – Л., 1981. – 15л.
335915
  Шарапов В.Н. Временные характеристики развития вулканоплутонических рудно-магматических систем окраин Тихого океана / В.Н. Шарапов, А.С. Лапухов, Л.Г. Смолянинова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1731-1753 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1750-1753. – ISSN 0016-7886
335916
  Чистович Л.А. Временные характеристики слуха. : Автореф... доктор биол.наук: / Чистович Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1958. – 21л.
335917
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
335918
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
335919
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : эллипсоид Бесселя. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 260, [3] с., [3] вкл. л. схем. + 3 карти
335920
   Временный порядок подготовки и выпуска информационных писем межотраслевыми территориальными центрами УССР.. – К., 1977. – 27с.
335921
   Временный порядок подготовки и выпуска информационых изданий межотраслевыми территориальными центрами научно-технической информации и пропаганды Украинской ССР.. – К., 1977. – 29с.
335922
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
335923
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – Москва, 1985. – 47с.
335924
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детгиз, 1960. – 191 с.
335925
  Гукасян О.А. Время -- золото : повесть / О.А. Гукасян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1972. – 176 с.
335926
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
335927
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Современник, 1972. – 328 с.
335928
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
335929
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – Москва, 1950. – 148с.
335930
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
335931
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
335932
   Время - импульсные элементы дискретной техники. – Киев, 1978. – 224 с.
335933
  Прудковский П.Н. Время - молодым / П. Прудковский. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1980. – 168 с.
335934
  Баранов В.И. Время - мысль - образ : стстьи о сов. литературе / И.В. Баранов. – Горький : ВолгоВят. кн. изд-во, 1973. – 271 с.
335935
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
335936
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
335937
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
335938
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
335939
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
335940
  Мухрат А. Время / А. Мухрат; Аскад Мухра ;. – Москва, 1969. – 32 с.
335941
  Антокольский П.Г. Время : стихи и поэмы / П.Г. Антокольский ; ил. В. Лукашов. – Москва : Современник, 1973. – 207 с. : ил. – (Библиотека поэзии "Россия")
335942
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
335943
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
335944
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
335945
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
335946
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
335947
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
335948
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
335949
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Художественная литература, 1980. – 636 с.
335950
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; Бекежан Глегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
335951
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – Москва, 1985. – 158с.
335952
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
335953
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
335954
  Белик Д.В. Время = Time : физиологические, психологические, мистические и физические аспекты / Д.В. Белик. – Новосибирск : Сибпринт, 2017. – 199, [1] c. – Тит. арк. парал. англ. і рос. – Библиогр.: c. 192-199. – ISBN 978-5-94301-667-7
335955
  Киш Г. Время // Академический Летописец : студентський журнал Київської Духовної Академії і Сіменарії / Київська Духовна Академія і Семінарія ; голов. ред. І. Лабатій ; редкол.: Надь О.О., Музольф А.О. – Киев, 2018. – № 2 (23) : Свобода чи "Свобода". – С. 34-37
335956
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
335957
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
335958
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
335959
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
335960
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
335961
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
335962
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
335963
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
335964
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
335965
  Катаев В.П. Время , вперед ! / В.П. Катаев. – Пермь, 1981. – 485с.
335966
  Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – C. 18-29. – ISSN 0042-8744
335967
  Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова / Дмитрий Шелестов. – Москва : Прогресс, 1990. – 349, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 324-330
335968
  Возовиков В.С. Время алых снегов / В.С. Возовиков. – Москва, 1976. – 224с.
335969
   Время алых снегов.. – М., 1973. – 96с.
335970
  Мердок А. Время ангелов. Единорог: Романы. / А. Мердок. – С.-Пб., 1995. – 552с.
335971
  Муратханов В. Время безветрия : проза: повесть // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 9-24. – ISSN 0130-7673
335972
  Больных А.Г. Время белых ночей / А.Г. Больных. – Свердловск : [Б. и.], 1990. – 157 с.
335973
  Тихоплав В.Ю. Время Бога : голос из далека / Виталий и Татьяна Тихоплав. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 256 с. – ISBN 5-17-035836-9
335974
   Время больших дел.. – М., 1986. – 415с.
335975
  Полянкер Г.И. Время больших надежд : роман, рассказы о писателях / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
335976
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Москва : Советский писатель, 1960. – 238 с.
335977
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Одесса : Кн. изд-во, 1961. – 212 с.
335978
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий : Повесть, рассказы / К.Г. Паустовский. – Одесса : Маяк, 1977. – 376 с. – (Морская библиотека ; Кн. 12)
335979
   Время больших перемен. – Москва, 1973. – 159с.
335980
  Тепер Е.М. Время больших перемен : к разрядке междунар. напряженности : [беседы о книгах] / Е.М. Тепер; под общ. ред. Ю.Л. Кузнеца ; ред. А.П. Раскин. – Москва : Книга, 1975. – 31 с. – (Мир. Труд. Коммунизм / Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ; Вып. 48)
335981
  Михайлов Эдуард Время больших рыб : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 106-109 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
335982
  Самохин Н.Я. Время больших снегопадов. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1977. – 296с.
335983
  Поволяев В.Д. Время большой воды / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 319с.
335984
   Время борьбы. – М., 1987. – 45с.
335985
  Тычинин В.В. Время бросать камни / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
335986
  Стариков В.А. Время бросать камни. / В.А. Стариков. – М, 1977. – 272с.
335987
  Иванов А.М. Время было военное: Повести / А.М. Иванов. – Волгоград, 1988. – 270с.
335988
  Волошин А.Н. Время быть / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1976. – 349с.
335989
  Сотник Л.А. Время быть красивой / Л.А. Сотник. – Донецк, 1966. – 32с.
335990
  Литвинцева Л.В. Время в естественном языке и в системах искусственного интеллекта / Л.В. Литвинцева, В.Н. Дембовская. – М., 1986. – 21с.
335991
  Клупт М.А. Время в жизни человека / М.А. Клупт. – М., 1985. – 78с.
335992
  Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Ю.Б. Молчанов. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
335993
  Шкерин М.Р. Время в лицах. Ефим Пермитин и его романы / М.Р. Шкерин. – М, 1981. – 237 с.
335994
  Мухрат А. Время в моей судьбе : роман-исповедь / Аскад Мухрат ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 303 с.
335995
  Моисеева Н.И. Время в нас и время вне нас / Н.И. Моисеева. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 154 с.
335996
   Время в начале жизни.. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с.
335997
   Время в неживой и живой природе. : Рек. указ. лит. – Одесса : ОГНБ, 1987. – 66, [1] с. – (Проблемы. Гипотезы. Открытия / Одес. гос. науч. б-ка им. А.М. Горького)
335998
  Паньшина И.Н. Время в образах и красках: Для детей. / И.Н. Паньшина. – Минск, 1980. – 95с.
335999
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – М.-Л., 1963. – 218с.
336000
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 416с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,