Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
340001
  Дороніна Т.О. "Гендерний конфлікт": загальнонауковий та педагогічний аспекти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 248-253


  У сучасній педагогіці відбувається процес термінологічного розширення понятійного апарату за рахунок уведення до освітнього дискурсу понять із суміжних гуманітарних дисциплін. Пожвавлення гендерної теми у науково-педагогічній періодиці породжує ...
340002
  Сидоренко Н.М. "Гендерний монолог" української "урядової" преси / Н.М. Сидоренко, Н.Ф. Остапенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 61-65
340003
  Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
340004
  Ткачук М. "Гендерний сюжет" другого жмутка в модерністському дискурсі збірки "Зів"яле листя" Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 288-294. – ISBN 966-8110-14-5
340005
  Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.103-108. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 0132-1331
340006
  Єфанова І.В. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І.В. Єфанова, Т.О. Марценюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 69-81. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
340007
  Матвієнко І.С. Гендерна ситуація в українській освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 296-298. – ISSN 2076-1554
340008
  Польовик С.М. Гендерна складова бібліотечної професії: контент-аналіз фахових видань // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 147-154. – ISSN 2707-3335


  У статті розкрито питання гендерної сегрегації на прикладі ІТ-сфери сучасних бібліотек. Характеристика даної проблеми представлена через дослідження фахових журнальних видань США та Росії протягом 1980–2017 років у контексті аналізу статі авторів ...
340009
  Грабовська І. Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 190-211. – ISBN 978-966-524-388-5
340010
  Костіна Т.О. Гендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-80. – Бібліогр.: 25 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
340011
  Лабур Ольга Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20 - 30-х роки ХХ ст.): історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография гендерного аспекта трудовой политики В Советской Украине в 20 - 30-х гг.
340012
  Плотян С.Г. Гендерна складова юридичної освіти в контексті європейського вибору України // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 100-106. – ISBN 966-8009-46-0
340013
  Бабенко О. Гендерна соціалізація підлітків (на основі аналізу поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина") // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 17-19
340014
  Галан Ю. Гендерна соціалізація як одна із причин маргіналізації особистості в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам гендерної соціалізації, здебільшого стереотипізації, соціальному тиску та іншим, які негативно впливають на розвиток особистості і можуть спричинити її маргіналізацію. Тут також описані сучасні гендерні процеси в період ...
340015
  Афанасьева Л. Гендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення гендерних освітніх проектів в їхньому середовищі / Л. Афанасьева, І. Грабовська // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 17-25. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Досліджуються особливості гендерних взаємин у ромів України у взаємозв"язку із існуючими в країні освітніми завданнями, зокрема, Наказом МОН "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту".
340016
  Герус В.Ю. Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми / В.Ю. Герус, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 140-144
340017
  Шостак О.Г. Гендерна специфіка ментальності сучасних індіанських письменників США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 449-455
340018
  Павличко О.О. Гендерна специфіка реалізації категорії інформативності (на матеріалі журналів "Spiegel" і "Brigitte") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглядаються особливості інформаційного тексту з точки зору гендерної лінгвістики. Показано, що гендерна маркованість інформаційного тексту виявляється на змістовно-структурному та стилістичному рівнях, що відображається у виборі аспектів ...
340019
  Бажан О.М. Гендерна специфіка у формуванні прогресивних рис світогляду героїв нового типу у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка та Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 20-28


  У статті досліджується чоловіча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення Ганною Барвінок, Марком Вовчком, Андрієм Малишком місця та ролі особистості в суспільстві. Поведінка чоловіка для реципієнта стає ...
340020
  Говорун Т. Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами / Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Шульга // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
340021
  Пархоменко О.І. Гендерна толерантність як альтернатива прихованому гендерному расизму (до полеміки з О. Кісь) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 49-54. – ISSN 2077-1800
340022
  Мафтин Н. Гендерна утопія й "Код самості" в західноукраїнській прозі 30-х рр. ХХ ст.
340023
  Шкловский И. Гендерная асимметрия и заключительные модальные частицы в японской разговорной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано, что заключительные модальные частицы, выражающие тонкие нюансы разговорной речи, традиционно носят гендерный характер. Стандартная гендерная асимметрия предполагает использование мужчинами мужских частиц, а женщинами-женских. Автор ...
340024
  Остапенко А.Б. Гендерная асимметрия профессиональной деятеьности в вузе и ее причины // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-41. – ISSN 1726-667Х
340025
  Ладыженская С.Ю. Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 77-83. – ISSN 2307-4604
340026
  Николаев Б.В. Гендерная дискриминация в высшем образовании США: правовые средства противодействия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 45-48. – ISSN 0132-0769
340027
  Ребеко Т.А. Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.15-31. – ISSN 0205-9592
340028
  Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений : монография / И.В. Головнева ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 312 с. – Библиогр.: с. 284-309. – ISBN 966-8558-27-8
340029
  Переверзева Д.А. Гендерная компетентность: проблемы и перспективы формирования и измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 552-560. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена изучению потенциала партнерских отношений между мужчинами и женщинами, развиваемого с детского возраста. Автором было рассмотрено понятие гендерной компетентности как предрасположенности, готовности личности (в том числе и как носителя ...
340030
  Маевская А.Ю. Гендерная проблематика в контенте глянцевых журналов : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 261-267. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
340031
  Клецина И.С. Гендерная проблематика в публикациях журналов "Вопросы психологии" и "Психологический журнал" // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 83-91. – ISSN 0042-8841
340032
  Стебунова Е.И. Гендерная проблематика в философской традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.78-90. – ISSN 0042-8744
340033
  Чекалина А.А. Гендерная психология : учебное пособие / А.А. Чекалина. – Москва : Ось-89, 2006. – 256 с. – ISBN 5-98534-412-6
340034
  Бендас Т. Гендерная психология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Т.В. Бендас. – СПб. : Питер, 2007. – 432с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-369-Х
340035
  Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по направлению и спец. психологии / Т.В. Бендас. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-369-8
340036
   Гендерная психология : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
340037
  Дадаева Т.М. Гендерная социализация юношей-первокурсников университета / Т.М. Дадаева, А.Ф. Фудин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 86-96. – ISSN 1561-2465
340038
  Сафьян Ю. Гендерная специфика концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійской и украинской лингвокультурах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
340039
  Казнин Л.Н. Гендерная теория в социальном знании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 71-77. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
340040
  Маллаахмади Д.А. Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 179-184


  Статтю присвячено проблемі гендерної трансформації міфу в творчості сучасної іранської письменниці Сімін Данешвар, зокрема в її романі «Плач за Сіявушем» («Сувашон»). У тексті виділяється кілька міфологічних шарів, пов’язаних з архаїчними уявленнями ...
340041
  Гербач Ж.В. Гендерная трансформация современной армии: социальные предпосылки // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 50-55. – ISSN 0321-2017
340042
  Лаврентьева И.В. Гендерная экономика и репродуктивный сектор // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.16-21. – ISBN 5-88519-245-6
340043
  Баранник Л.Б. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 163-174. – ISSN 2306-546X
340044
  Остріщенко Ю.В. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Ю.В. Остріщенко, Н.М. Корнієнко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 19-27. – ISSN 1683-1942
340045
  Яценко Л. Гендерне виховання старшокласників на уроках української літератури
340046
  Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
340047
   Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. – Київ : Заповіт, 2005. – 56с. – На тит. листі напис: Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-73-7
340048
  Карась Т.О. Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування / Т.О. Карась, С.М. Оксамитна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 39-47. – ISSN 1996-5931
340049
  Ісаєва Н. Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення


  Стаття досліджує особливості формування ґендерного підходу в китайському літературознавстві ХХ ст. Основна увага приділена проблемі визначення й аналізу жіночої літератури як художнього феномену, а також рецепції західних теорій і методів ...
340050
  Климентова О. Гендерне мислення "пражан" як рецепція творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 85-90
340051
  Колос Л.Є. Гендерне насильство: відпрацювання механізмів протидії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 73-78
340052
  Саруханова К.А. Гендерне насильство: кримінально-правові та віктимологічні аспекти // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 169-171
340053
  Єрмоленко Світлана Гендерне питання в мовному та методичному аспектах
340054
  Харламова Г. Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців / Г. Харламова, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-52. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні питання гендеру та рівності можливостей для жінок і чоловіків піднімається все частіше, незважаючи на те, що в розвинених країнах відбуваються дуже сильні тенденції фемінізації. Однак розвиток нових технологій, перехід в онлайн знов ...
340055
  Тищенко О.В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-75
340056
  Ігошина Ж.Б. Гендерне питання та процеси глобалізації на Арабському Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 130-137


  Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході, на вирішення гендерного питання в арабських країнах. Особливу увагу в статті приділено висвітленню гендерної нерівності на ринку праці, присутності жінок у ...
340057
  Загурська-Антонюк Гендерне питання у державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
340058
  Мозгова Л. Гендерне прочитання балад у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 18-20. – ISSN 0130-5263
340059
  Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR-менеджменті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 261-265. – ISSN 2222-4459
340060
  Гладченко С.В. Гендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 221-228. – ISSN 2312-6825
340061
  Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середьої школи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 35-39. – ISBN 978-966-8428-52-4


  В статті зрорблено спробу сформулювати критерії аналізу освітніх документів та програм для середньої школи. Показано взаємозв"язок рівнів гендерних відносин і гендерних характерисьтик з навчально-виховним процесом школи.Викладено теоретичні підходи ...
340062
  Шевченко Н. Гендерний аналіз текстів літератури для дітей:лексико-граматичний зріз мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 157-163


  У статті розглядається гендерний аспект дослідження текстів літератури для дітей через лексико-граматичний зріз мови. An article considers the gender aspect of reserch of children"s literature texts by means of lexico-grammatical cut of the language.
340063
  Шпіньова Ю.О. Гендерний аналіз у процесі формування публічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6814
340064
  Медіна Т. Гендерний аналіз українських казок // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 90-97. – ISSN 2224-0306
340065
  Сербіна Тетяна Гендерний аналіз українського сільськогосподарського сектору : Канадсько-український зерновий проект - 2 / Сербіна Тетяна, Локхарт Шерил. – Київ, 2007. – 45 с.
340066
  Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
340067
  Медведська Л. Гендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-44. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The picularities of the political confrontation of Natalia Naryshkina and tsarevna Sophia are analysed on the basis of the works of the Russian historians. Особливості політичного протистояння Наталії Наришкіної та царівни Софії аналізуються на основі ...
340068
  Андрусяк І. Гендерний аспект в професійній діяльності та гендерна нерівність на ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 26-30. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
340069
  Литовченко Д. Гендерний аспект інтернет-спілкування ( на матеріалі блогів, форумів та чатів ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-291


  У статті розглядаються гендерні особливості міжособистісної комунікації в Інтернет-середовищі, аналізуються розбіжності жіночих та чоловічих повідомлень у різних типах соціальних мереж. В статье рассматриваются гендерные особенности межличностной ...
340070
  Пилипчук Я.В. Гендерний аспект історії кипчаків // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-151
340071
  Бойченко С. Гендерний аспект концептуальної картини світу мовної собистості (на матеріалі роману В.С. Моема "Театр") // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 13-18
340072
  Гаврилюк В. Гендерний аспект культури Китаю першої половини XX ст.: жіноче питання (на матеріалі п"єси Цао Юя "Гроза") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-43. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню гендерних аспектів культури Китаю першшої половини XX століття. В роботі особлива увага приділяється положенню жінки у тогочасному суспільстві на прикладі жіночих образів п"єси Цао Юя "Гроза".
340073
  Монастирська Р. Гендерний аспект лінгвістичних студій І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 81-86. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
340074
  Сокіл В. Гендерний аспект наративів про голодомори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-387


  У статті йдеться про роль гендера в наративах, пов"язаних з голодоморами. Розглядається вплив феміністичного й маскулінного на зміст і форму народного твору зокрема та всього тематичного підрозділу загалом. Досліджується місія жінки і чоловіка в ...
340075
  Гладченко С. Гендерний аспект незалежної Туніської Республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-170. – ISSN 2226-3209
340076
  Олійник О. Гендерний аспект перкладу назв посад і професій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 107-109
340077
  Шевчук І.В. Гендерний аспект політичного дискурсу в німецькій та українській мовах (на матеріалі політичних промов) // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-65. – (Бібліотека Інституту філології)
340078
  Левченко Ю.В. Гендерний аспект політичного лідерства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 62-65
340079
  Соколовська Н.М. Гендерний аспект правничої лексики німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 220-223
340080
  Кот Г.М. Гендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 89-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
340081
  Кононова Д.В. Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 203-209. – ISBN 978-966-581-958-5
340082
  Френкель О.В. Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв"ю (на матеріалі англомовних ЗМІ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Френкель Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 331 арк. – Додатки: арк. 317-331. – Бібліогр.: арк. 242-300
340083
  Френкель О.В. Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв"ю (на матеріалі англомовних ЗМІ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Френкель Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
340084
  Чернова А.О. Гендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 251-258


  Стаття присвячена вивченню гендерного аспекту соціокультурних репрезентацій, а саме його ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті розглянуті лексичний, синтаксичний ...
340085
  Яковенко К.В. Гендерний аспект стилів управління персоналом // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 169-175. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
340086
  Боброва Ю.Ю. Гендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Боброва Юлія Юріївна ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
340087
  Шутяк Л.М. Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається поняття літературної журналістики в контексті українських реалій. Виокремлено ознаки, що дозволяють зараховувати ці тексти до означеного жанру. Основна увага зосеред жується на зразках жіночого письма, їх характерних ...
340088
  Васьківський Ю. Гендерний аспект телевізійної реклами: український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: Літ.: С. 62-63; 14 назв. – ISSN 2078-1911
340089
  Малиновська О.Ю. Гендерний аспект туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 23-29. – Бібліогр.: 10 назв
340090
  Плужник О. Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім"я // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 64-69. – ISSN 2308-1902
340091
  Гамулець Д. Гендерний аспект у сербській фразеології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 219-226. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
340092
  Чухно В. Гендерний аспект у соціолінгвістичному дискурсі Оксани Забужко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-188. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
340093
  Гаєвська О.В. Гендерний аспект у творчості Йосано Акіко та Лесі Українки


  Ідеться про особливості гендерного аспекту у творах японської письменниці Йосано Акіко й української - Лесі Українки. Наголошується на персональному й онтологічному, що об"єднає творчість двох поетес періоду модерну.
340094
  Деділова Т.В. Гендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача / Т.В. Деділова, І.І. Токар, А.В. Філатов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 137-145. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
340095
  Бойко Ю. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій / Ю. Бойко, О. Сєргєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 195-202. – ISSN 2617-3921
340096
  Ювченко А.І. Гендерний вимір глобалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 109-110
340097
  Карпенко К.І. Гендерний вимір екологічної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття висвітлює пізнавальні можливості гендерного виміру екологічної комунікації. Такий підхід дозволяє поєднати системний аналіз екологічної комунікації та її морально-етичне обгрунтування. М. Максимович.- С. 139. The given article ...
340098
  Ісаєва Н.С. Гендерний вимір китайського літературознавства: до питання термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 142-154
340099
  Шкіцька І.Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 64-72. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 26 поз. – ISSN 0027-2833
340100
  Воропаєва Т. Гендерний вимір політичної культури української молоді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 52-60. – ISBN 978-966-8428-52-4
340101
  Шкурко Н.В. Гендерний вимір української політики // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 173-185. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
340102
  Стребкова Ю. Гендерний дисбаланс у дитячій літературі // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 18-19
340103
  Якуба К.І. Гендерний дисбаланс у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
340104
  Добржанська О.Л. Гендерний дискурс політичної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 107-109
340105
  Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 19 назв
340106
  Санакоєва Н.Д. Гендерний дискурс у прозі П. Загребельного // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 187-189. – (Філологічні науки ; № 2)
340107
  Варикаша Марта Гендерний дискурс: семіотичні аспекти


  У статті розглянуто семіотичні аспекти гендерної теорії суб"єкта. Охарактеризовано головні теоретичні праці Елен Сіксу, Люсі Ірігаре та Юлії Крістевої. Зазначені вчені порушують актуальну проблему жіночого письма та мови, проте цей феномен дискусійний. ...
340108
  Заграй Л. Гендерний досвід особистості: методологія дослідження // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 15-21. – ISSN 2312-1246
340109
  Рибаченко В.Ф. Гендерний імідж списку "великих українців" у телепроекті "Інтера" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 95-97
340110
  Подлісецька О. Гендерний код у прозі Лесі Українки // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 118-126. – ISSN 2312-6809
340111
  Емірсуінова Г.І. Гендерний компонент мовної особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-60. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
340112
  Данилевська О. Гендерний компонент у мовній освіті: чому українські школярі не знають, що таке мовний сексизм : (Матеріали до уроків гендерної грамотності)
340113
  Гончаренко О.В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-283-7
340114
  Чорнодон М. Гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок в Укораїні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 170-175


  У статті розглянуто гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок (на прикладі всеукраїнських журналів "Натали" і "Женский журнал"). Досліджено гендерний контент видань за допомогою методу контент-аналізу. З"ясовано тематичне, жанрове, ...
340115
  Остапчук С.С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
340116
  Голинська Х.О. Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність гендерного мейнстримінгу як передумови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Окреслено специфіку використання принципу гендерного мейнстримінгу в управлінні розвитком міст. Коротко охарактеризовано два ...
340117
  Савків Т.В. Гендерний мейнстримінг у вищій освіті Україні (Національний університет "Львівська політехніка") // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 261-267. – ISSN 2078-4643
340118
  Кравченко О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-17. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито гендерну специфіку (подібності та відмінності) в управлінській діяльності чоловіків-керівників та жінок-керівниць закладів соціальної сфери, обґрунтовано доцільність урахування цієї специфіки на практиці. Застосовано кілька методів, зокрема ...
340119
  Велика І.О. Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 46-50


  У статті дається визначення поняття "наратив", доводиться його доречність для дослідження рекламного дискурсу. Поняття "наратив" розглядається в контексті гендерних досліджень, впроваджується нове лінгвістичне поняття "гендерний наратив". В статье ...
340120
   Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – 2-е вид., доп., уточнене. – Київ, 2003. – 129с. – ISBN 966-7902-25-0
340121
  Черняхівська В. Гендерний паритет у конституційному законодавстві та організації державного управління Швеції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 497-501. – ISSN 2413-6433
340122
  Ісакова Н.Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 68-90. – ISSN 0374-3896
340123
  Літвін Л.А. Гендерний паритет як національний інтерес сучасної держави // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2519-2949
340124
  Мартинець В.В. Гендерний підхід в управлінні персоналом організації / В.В. Мартинець, М.Д. Шеремет // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
340125
  Гончарук Н. Гендерний підхід до формування керівного персоналу органів влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 200-207
340126
  Кушнаренко Н.М. Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються сучасні публікації, в яких розкрито пізнавальні можливості гендерного підходу на прикладі бібліотекознавства. Висвітлюються причини фемінізації бібліотечної галузі. Окреслюється основне коло проблем, пов"язаних з участю чоловіків і жінок у ...
340127
  Васильченко О. Гендерний підхід у викладанні іноземної мови в університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 13-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано актуальність використання гендерного підходу в системі вищої освіти. Розглянуто особливості студентського віку, які полягають у засвоєнні соціальних ролей, гендерній стереотипізації завдяки існуючим цінностям, стереотипам культури та ...
340128
  Янченко Т.В. Гендерний підхід у соціальному вихованні дітей: історико-педагогічний аспект // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 257-260. – (Педагогічні науки)


  У статті характеризуються ідеї гендерного виховання дітей у науковій спадщині вітчизняних і зарубіжних педегогів
340129
  Січкаренко Г.Г. Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 104-122. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600


  Місце гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України.
340130
   Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2005. – 351с. – ISBN 966-8474-22-8
340131
  Сисоєва О. Гендерний розрив в опануванні STEM предметів: причини та шляхи подолання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 111-118. – ISSN 2307-4906
340132
  Кальниш Ю.Г. Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 73-78. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
340133
  Фулей Т.І. Гендерний склад суддівського корпусу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 41-47
340134
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 211 л. – Додатки: л. 196-211. – Бібліогр.: л. 170-195
340135
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008 - 2012 роки) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
340136
  Синякова В.Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 67-74
340137
  Андрійченко Ю.В. Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 14-21
340138
  Шиманович Г. Гендерний фактор у створенні назв осіб в англійській мові XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 341-345
340139
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
340140
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – 210л. – Бібліогр. : л.183-210
340141
  Куцмус Н.М. Гендерні асиметрії сільської економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 142-149. – ISSN 2309-1533
340142
  Малько В. Гендерні аспекти в дослідженнях Голодомору // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 1-13. – ISBN 978-966-518-764-6
340143
  Васильченко О. Гендерні аспекти викладання іноземної мови в університеті // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 63-66. – ISSN 2519-8416


  "Отже, використання гендерно орієнтованого змісту навчального матеріалу під час викладання іноземної мови в університеті сприяє формуванню особистості студента/ки, вільної від гендерних упереджень та здатної усвідомлювати прояви гендерної нерівності в ...
340144
  Зубаренко І.В. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1608-0599
340145
   Гендерні аспекти державної служби : Монографія. – Київ : Основи, 2002. – 335с. – ISBN 966-500-237-6
340146
  Говорун Т. Гендерні аспекти економічної соціалізації // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 60-67. – ISBN 978-966-8428-52-4
340147
  Марчишина А.А. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 90-93. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
340148
   Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи : Круглий стіл. 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-7272-76-1
340149
  Піжук Ольга Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджуються диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок в економіці сучасної України, зокрема аналізується горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Висвітлюються причини та чинники появи диспропорції у професійній ...
340150
  Семикіна М.В. Гендерні аспекти зайнятості в Україні / М.В. Семикіна, М.В. Бугайова, Н.В. Гончарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
340151
  Бойченко Е.Б. Гендерні аспекти зайнятості та оплати праці в економіці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 198-208.
340152
  Онищенко О.А. Гендерні аспекти запобігання конфліктам. Підтримання та укріплення миру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-191. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
340153
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) / О.В. Козерод ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2013. – 101, [3] с. – Бібліогр.: 82-102. – ISBN 978-966-281-015-8
340154
  Ортіна Г.В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-32. – Бібліогр.: 6 назв
340155
  Кравченко О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 95-104. – ISSN 2307-4906
340156
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти міського управління в регіонах України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 107-113. – ISSN 2076-1333


  Визначено сутність гендерної рівності в управлінні містами. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок в державній службі України, виявлено регіональні особливості та відміни. Здійснено просторово-часовий аналіз гендерних співвідношень в сфері ...
340157
  Стребкова Ю. Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто міфологізацію світогляду населення сучасної України. У якості матеріалу для аналізу були використані київські міські газети безкоштовних оголошень, що містили сформовані з рекламною метою, короткі життєві історії-подяки за "послуги" знахарок ...
340158
  Вінтоняк В.Ф. Гендерні аспекти паритетної демократії (за досвідом НАТО) / В.Ф. Вінтоняк, О.А. Іванова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 44-50
340159
  Рогатюк А.Є. Гендерні аспекти перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 306-309. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
340160
  Сизова О.Ф. Гендерні аспекти перекладу: проблеми та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 243-246
340161
  Севрюкова Т. Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-266


  У статті досліджується концепт гендеру як ключовий у творчості японсько-німецької письменниці Йоко Тавади. Аналізується його інкорпорація у загальні риси творчості Тавади та реалізація на прикладі пєси "Wie der Wind im Ei". В статье исследуется ...
340162
  Головко Т. Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 162-167. – ISSN 0132-1331
340163
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
340164
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 316л. + Додаток : л.222-298. – Бібліогр. : л.299-316
340165
  Василик А.В. Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні / А.В. Василик, Н.С. Бойчук, К.С. Омельченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
340166
  Завгородня О. Гендерні аспекти психології художньо обдарованої особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 72-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
340167
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти ринку праці України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Проаналізовано галузеву ...
340168
  Орлова Т.В. Гендерні аспекти російської агресії проти України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 158-165
340169
  Гавришко М. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940 - 1950-х роках // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 199-213
340170
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні : монографія / Г.В. Герасименко. – Умань : Візаві (СПД Сочінський), 2008. – 252с. – ISBN 978-966-96843-0-1
340171
  Назарова Р. Гендерні аспекти сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 131-138


  Репа Назарова. Тендерные аспекты современной украинской прессы. На основе мониторинга розничных изданий прослеживаются гендерные аспекты современной украинской прессы, их влияние на формирование общественного мнения и имиджа женщины. На основі ...
340172
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-54.
340173
  Михальченко Г.Г. Гендерні аспекти формування людського розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 103-109
340174
  Умрихіна Л.М. Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів / О.В. Бердник, О.В. Добрянська, О.П. Рудницька, К.В. Шевчук // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 295-301
340175
  Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
340176
  Замотаєва Н. Гендерні виміри військового лідерства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 127-135. – ISSN 2617-1775
340177
  Ємець Н.А. Гендерні виміри діяльності закладів вищої освіти України // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 132-134. – ISBN 978-966-7496-99-9
340178
  Стяжкіна О. Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 - середини 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 214-223


  Радянська повсякденність 60 - 80-х рр. була простором певної свободи і модернізації
340179
  Оніщенко Н.М. Гендерні виміри сучасного українського суспільства / Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-14
340180
  Костіна Т.О. Гендерні виміри сучасності: гендерна різноманітність // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 32-36. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
340181
  Курова А.В. Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 27-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
340182
  Котлова Л.О. Гендерні відмінності в уявленнях про "ідеального" керівника організації / Л.О. Котлова, І.Л. Гарбовська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
340183
  Романова В.В. Гендерні відмінності на регіональному ринку праці // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 371-374. – (Право. Економіка. Управління)
340184
  Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25.
340185
  Юрценюк О.С. Гендерні відмінності рівня алекситимії у студентів з непсихотичними психічними розладами // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 25-29 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
340186
  Федорченко О. Гендерні відмінності тривожності у дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обгрунтування та досвід практичного дослідження гендерних відмінностей тривожності у дітей старшого дошкільного віку. Особливість та новизна наукового матеріалу полягає в емпіричному визначенні основних психологічних ...
340187
  Федорова А.Л. Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 53-56
340188
  Кацович Я.Ю. Гендерні відмінності у міжгруповій диференціації персоналу моногендерних та гетерогендерних організацій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 127-131. – ISSN 2310-4368
340189
  Боднар А.С. Гендерні відмінності у сприйманні сексуально забарвленої реклами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 233-235
340190
  Ямненко Т.М. Гендерні відносини в економічній сфері України / Т.М. Ямненко, Ю.О. Количева // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13 (26). – С. 7-11. – ISSN 2519-2353
340191
  Лавріненко Наталія Гендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.138-162. – ISSN 1563-3713
340192
  Гоян І.М. Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 13-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Гендерна проблематика, яка аналізує гендерні відносини має системний зміст і не може зводитись тільки до вікових, психологічних, антропологічних, трудових, рольових особливостей гендерної поведінки людини. Вона має також ментальні, культурологічні, ...
340193
  Гупаловська В. Гендерні детермінанти суб"єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 208-223
340194
  Мороз В. Гендерні диспропорції в Україні та головні проблеми тендерних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 166-168
340195
  Шкорба М. Гендерні діти лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 20-23
340196
   Гендерні дослідження : [збірка] / [Фонд Ізоляція, Платформа культурних ініціатив ; Фонд імені Гайнріха Бьолля ; упоряд. К. Яковленко ; ред. тексту К. Міщенко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 231 с. : іл. – Без тит. арк. – (Донбаські студії = Donbas studies : проект). – ISBN 978-617-7110-25-4
340197
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.09 / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
340198
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнеокласичної раціональності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.163-178
340199
  Курченко Л.М. Гендерні дослідження в сучасній германістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 360-366
340200
  Оніщенко Н. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи / Н. Оніщенко, С. Береза, Л. Макаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
340201
  Яременко Л.І. Гендерні дослідження рівнів навчальних досягнень першокурсників з вищої математики кількісними методами / Л.І. Яременко, О.В. Харитоненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 52-59. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X
340202
  Фулей Т. Гендерні дослідження та їх значення для судової системи України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 14-27
340203
  Харченко О.І. Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
340204
  Егава Х. Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 21-27


  В японській ономатопеїчній лексиці виділено та проаналізовано лексичні одиниці з погляду дослідження гендерного питання: слова, які виступають у ролі прислівника, які позначають особливі дії і стан для чоловіків або жінок, а також деякі субстантивовані ...
340205
  Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.144-153


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
340206
  Кобченко К. Гендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX - на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 271-274


  Здійснено огляд основних форм розвитку жіночого руху в Україні, Наддніпрянській, так і Західній, з середини XIX ст. до 1920-х рр. у контексті європейського жіночого руху.
340207
  Мегела К.І. Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів XX століття) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 340-347. – ISBN 978-966-8904-46-2
340208
  Курченко О.О. Гендерні інновації в мові адміністративних паперів сучасної Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 536-545


  У статті йдеться про пов"язані з антисексистськими тенденціями лексико-семантичні та морфо-синтаксичні інновації в мові іспанських адміністративних документів, звертається особлива увага на пріоритетність мети показати та іноді навіть підкреслити ...
340209
  Пода О. Гендерні концепти в дитячому журналі (на прикладі журналів "Малятко", "Пізнайко" та "Ангелятко") / О. Пода, О. Ступа // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 163-182


  У статті аналізуються концепти "жінка" і "чоловік" у текстах українських дитячих журналів. Джерела - часописи "Ангелятко", "Малятко", "Пізнайко". In the article concepts "woman" and "man" in the texts of Ukrainian Children"s magazines are analyzed. ...
340210
  Корольова В.В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-17
340211
  Черкас О. Гендерні маркери маскулінності поетичної творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 72-80


  У статті з"ясовується семантика маскулінних домінант у поезії Тараса Шевченка. Крізь гендерну призму на рівні художньої моделі світу та типології чоловічих образів репрезентується маскулінне начало. В статье раскрывается семантика маскулинных доминант ...
340212
  Миронова Н.В. Гендерні маркери як стильова домінанта Амелі Нотомб (на прикладі роману "Метафізика труб") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 89-98. – ISSN 2413-5593
340213
   Гендерні медійні практики : навч. посібник з гендерної рівності та недискримінації : для студентів ВНЗ / [Гончар Ю.О. та ін. ; заг. ред.: Штурхецький С.В. ; фото: Матвіїв А.М.] ; М-во соц. політики України ; ОБСЄ, Координатор проектів в Україні. – Київ : [б. в.], 2014. – 206 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 205. – Бібліогр.: с. 187-197 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2310-31-3
340214
  Шевченко Л.О. Гендерні моделі поведінки злочинців // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 352-355. – ISSN 1727-1584
340215
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бажан О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
340216
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
340217
  Герасименко Г.В. Гендерні невідповідальності пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-63.
340218
  Олійник О.П. Гендерні ознаки в архітектурі та міському просторі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 105-115. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
340219
  Лазарєва Ю.В. Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 190-194.
340220
  Кіосєва О.В. Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 36-38. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено дані вивчення репертуару та ступеня вираженості адаптаційних порушень, асоційованих з тютюнопалінням в осіб молодого віку. З’ясовані спільні та відмінні риси даної психопатології у юнаків та дівчат. Доведений факт наявності ...
340221
  Козуб Л.С. Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу в електронних засобах масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 78-83
340222
  Кушнерик В. Гендерні особливості аргументації в американському політичному дискурсі / В. Кушнерик, О. Семенюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71
340223
  Омелянович В.Ю. Гендерні особливості взаємозв"язків структури копінг-поведінки та психологічного феномену ворожості // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 516-522. – ISSN 2227-7404
340224
  Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – C. 22-29. – ISBN 978-617-601-117-0
340225
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, Т. Ісаєва, О. Вішталенко


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
340226
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, О. Вішталенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
340227
  Андрійченко Ю. Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові


  Статтю присвячено дослідженню взаємодії мови і граматичного роду, яке було викликано актуальною необхідністю вивчення нових тенденцій у розвитку мови, що утворилися під впливом змін, які відбулися в соціальному житті людини під впливом різних культур. ...
340228
  Мамонова Г.В. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 174-179. – ISSN 1993-6788
340229
  Грицук О.В. Гендерні особливості емоційних станів студентів на лекційних заняттях у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 95-113. – ISSN 2414-0023
340230
  Клибанівська Т.М. Гендерні особливості жінки-керівника // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-966-629-858-7
340231
   Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою / І. Зима, Н. Піскорська, С. Тукаєв, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  При виконанні когнітивного завдання, після короткого стану спокою динаміка змін потужністних характеристик ЕЕГ була однонаправлена як у чоловіків так і жінок в той час, як картина когерентних зв"язків мала певні гендерні відмінності - у чоловіків ...
340232
  Анупрієнко О.Л. Гендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 290-295. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
340233
   Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі / С.В. Федоров, І.В. Козлова, Н.Ю. Сенишин, В.М. Кулаєць, Н.М. Кулаєць, І.І. Гаморак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 53-57. – ISSN 2521-1455
340234
  Бєлікова Ю. Гендерні особливості Інтернет реклами // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 31-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
340235
  Білас Г.І. Гендерні особливості копінг-поведінки в дорослому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 20-26
340236
  Громнацька Н.М. Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 4-8. – ISSN 1029-4244
340237
  Олійник О.О. Гендерні особливості міграційних настроїв населення в контексті теорії поколінь / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 134-143. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
340238
  Ващенко І.В. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій / І.В. Ващенко, М.В. Вовк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 35-41. – ISSN 2310-4368
340239
  Літковець Ю. Гендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 420-428


  У статті аналізуються гендерні особливості французької мови та їх відтворення в українському перекладі, розглядаються основні способи фемінізації назв посад і професій у французькій та українських мовах, надаються приклади тенденцій вживання іменників ...
340240
  Кулаковський Т.Ю. Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
340241
  Ковач О.В. Гендерні особливості педагогічного насильства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 131-136. – ISSN 2311-8164
340242
  Прищепа М. Гендерні особливості переживання психотравмуючих ситуацій військовослужбовцями в ході ресоціалізації у посттравматичний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу відмінностей у сприйманні стресових і психотравмуючих ситуацій та їх впливу на особистісні змі ни між чоловіками й жінками, які брали участь у бойових діях і які перебували поза зоною військового конфлікту в період ...
340243
  Рубан Л.М. Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 62-66. – ISSN 2077-804X
340244
  Скрипник А.В. Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 398-405. – Бібліогр.: Літ.: с. 405; 13 назв
340245
  Осташова В.О. Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-30
340246
  Приходько І.І. Гендерні особливості правоохоронної діяльності та військової служби: теоретичний аспект / І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва, Я.В. Мацегора // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 106-114. – ISSN 2078-7480


  "Подано найважливіші гендерні аспекти професіоналізації правоохоронців та військовослужбовців, які суттєво впливають на бойову готовність і морально-психологічний клімат у колективах та ефективність професійної діяльності військовослужбовців-жінок. ...
340247
  Кисельова К. Гендерні особливості професійного самовизначення курсантів ВВНЗ // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – C. 322-324
340248
  Коробейнікова Л.Г. Гендерні особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців // Загальна патологія та патологічна фізіологія : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2013. – Т. 8, № 2. – С. 272-277. – ISSN 2219-075-9
340249
  Бондарчук О.І. Гендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 7-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
340250
  Гайсонюк Н.А. Гендерні особливості самопрезентації особистості у студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гайсонюк Наталія Артемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
340251
  Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 8. – С.56-58. – Бібліогр.: Літ-ра: 5 назв. – ISSN 0130 - 5263
340252
  Каракашян А.Н. Гендерні особливості способу життя учнівської молоді / А.Н. Каракашян, Т.Ю. Мартиновська, О.В. Севрюкова // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 278-282
340253
  Горячковська М.О. Гендерні особливості сприймання молоддю різних типів комерційної реклами // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 131-133
340254
  Білик О. Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі / О. Білик, О. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Процес сприйняття текстів корінним чином залежить від статі реципієнта. Засвоєння інформації чоловіками і жінками інколи діаметрально протилежне. Це є одна з основних причин виникнення комунікаційних бар"єрів у внутрішньосімейному спілкуванні, що у ...
340255
  Зайченко К.С. Гендерні особливості стресостійкості в підлітковому війці в умовах інформаційної війни / К.С. Зайченко, О.Ю. Пятник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
340256
  Рябова М.В. Гендерні особливості структури вживання алкогольних напоїв підлітками у віці 15-17 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто гендерні відмінності у структурі споживання алкогольних напоїв молоддю старшого підліткового віку, а також частоту та кількість споживання пива, шампанського, вина, джин-тоніка (ром-коли) та міцних напоїв. Проаналізовано популярність цих ...
340257
  Марченко О.Ю. Гендерні особливості та відмінності у показниках самоопису фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових категорій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
340258
  Теслер О.В. Гендерні особливості фразеологічних одиниць у сучасній французькій мові / О.В. Теслер, Р.І. Савчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 68-72. – ISSN 1729-360Х
340259
  Долусова Н.В. Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках / Н.В. Долусова, Л.В. Строченко // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 71-76
340260
  Швець О.П. Гендерні особливості школярів у процесі навчання діалогічного мовлення в процесі викладання англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 4 (266). – С. 5-7
340261
  Мовчан П. Гендерні перспективи українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 191-193.
340262
  Тукаленко І.А. Гендерні політики : навч. посібник / І.А. Тукаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-196, в кінці тем, та в підрядк. прим.
340263
  Титаренко Т.М. Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 31-39
340264
  Марусик Т. Гендерні пріоритети у структурі гуманітарної складової суспільного розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 257-266. – ISSN 2519-4518
340265
  Саблук Г.І. Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 33-38. – ISSN 2221-1055
340266
  Харченко Л.В. Гендерні проблеми при формуванні політико-адміністративної еліти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 88-95.
340267
   Гендерні проблеми України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 16/18 (512/514), червень 2018 р. – С. 24-26
340268
  Околітенко Н. Гендерні проблеми: легенди і генетика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.27-28. – ISSN 0868-9644
340269
  Сидоренко Н.М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за напрямом "Журналістика та інформація" / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва, Н.Ф. Остапенко ; [наук. ред. В.В. Різун] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 52-59 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-574-5
340270
  Вискушенко С.А. Гендерні розбіжності персонажного мовлення в сучасній британській прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 42-46
340271
  Сафін О.Д. Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати / О.Д. Сафін, О.Л. Колісник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати кореляційного аналізу і виявлені на його основі гендерні розбіжності у прояві брехливості, що отримані під час емпіричного дослідження. Як показав аналіз психологічних розбіжностей у прояві брехливості в осіб жіночої і ...
340272
  Лазарєва Ю.В. Гендерні розбіжностіконцепту "L"amore" та кваліфікативних одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 177-181.
340273
  Коломєєц В.М. Гендерні ролі і концептуальній картині світу (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 59-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 64-65; 20 назв. – ISSN 1729-360Х
340274
  Мезенцева Н.І. Гендерні співвідношення в управлінні містами в Україні / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Трансформація діяльності органів місцевого самоврядування в Україні потребує врахування світового досвіду гендерної політики з метою розширення участі громадян в управлінні містом та оптимізації прийняття рішень і формування заходів щодо ...
340275
   Гендерні стандарти сучасної освіти : зб. рекомендацій / [ред. рада: Кікінежді О.М., Дороніна Т.О., Біла О.Г.]. – Київ : [Друкарський світ]. – ISBN 978-966-2333-36-7
Ч. 3 : [Гендерна освіта]. – 2011. – 282 с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці тем
340276
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ткачик О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.205-212. – Бібліогр.: л.181-204
340277
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. - 10.02.04. - Германські мови / Ткачик О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
340278
  Кошкалда О. Гендерні стереотипи в рекламі: теоретичні засади функціонування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Розглядається поняття гендер, визначаються роль, функції та види гендерних стереотипів, що використовуються у рекламі.
340279
  Колісніченко А.І. Гендерні стереотипи в українській політиці / А.І. Колісніченко, А.М. Іовчева // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 230-238
340280
  Володарська Н. Гендерні стереотипи змін життєвих перспектив та стратегій особистості в кризових ситуаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено психологічні основи змін життєвих перспектив особистості в кризових ситуаціях та методи їх корекції. Розглянуто методологічні основи впливу змін життєвих стратегій особистості, що корегує зміни життєвих перспектив. Наданий аналіз ...
340281
  Марценюк Т.О. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолу міста Києва) / Т.О. Марценюк, О.А. Рождественская // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
340282
  Коцюба О.П. Гендерні стереотипи і відносини в австрійській культурі (на матеріалі художнього ідіолекту Йозефа Рота) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 155-160


  На основі аналізу мовної тканини творів Й. Рота у статті висвітлено гендерні стереотипи та відносини в австрійському суспільстві. Проведено гендерний аналіз між-гендерної вербальної комунікації персонажів-австрійців у ситуації неформального ...
340283
  Олійник Є.Ю. Гендерні стереотипи масових жіночих і чоловічих виданнях (на прикладі журналів "ELLE Україна", "Maxim Україна") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 215-220


  У статті з використанням методу контент-аналізу досліджуються гендерні стереотипи, виявляються гендерні ідентифікаційні моделі в журналах "ELLE Україна", "Maxim Україна" за 2009-2010 рр., які всебічно тлумачать панівні в українському суспільстві моделі ...
340284
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи та способи їх подолання (на матеріалі літературно-художніх видань для дошкільнят). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 114-121.
340285
  Синякова В. Гендерні стереотипи та цінності сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою статті є дослідження гендерних стереотипів та цінностей сучасного українського суспільства. У статті висвітлено сутність гендерних уявлень сучасних підлітків, виявлено уявлення сучасних підлітків про ґендерні ролі та еталони поведінки хлопчиків ...
340286
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи у виданнях для дошкільнят // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 121-125


  У статті досліджується роль гендерних стереотипів на матеріалі літературно-художніх видань для дітей дошкільного віку. In the article it is researched the role of gender stereotypes in the materials of literary and artistic editions for children of ...
340287
  Демченко О.І. Гендерні стереотипи у літературі XX ст. (на матеріалі творчості Павла Глазового) / О.І. Демченко, Я.І. Рибалка // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 38-49


  У статті аналізується специфіка вербалізації стереотипів гендеру на матеріалі художнього дискурсу, зокрема через номінації у межах концептів «чоловік» та «жінка». До уваги беруться конотативні значення лексичних одиниць, що об"єктивують у собі гендерні ...
340288
  Руденко С.М. Гендерні стереотипи у мові та культурі // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 69-72. – ISBN 978-966-330-229-4
340289
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 271 л. – Додатки: л. 224-271. – Бібліогр.: л. 193-223
340290
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
340291
  Меншій А.М. Гендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 150-155. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
340292
  Пархоменко О.І. Гендерні стереотипи як інструментальна основа маніпулювання в сімейному судочинстві України: соціологічний аспект : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Пархоменко Олег Іванович ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
340293
  Борщ К.К. Гендерні стереотипи як соціальна проблема сучасних жінок / К.К. Борщ, М.М. Ляшко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 31-34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
340294
  Афанасьєва Л.В. Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум / Л.В. Афанасьєва, Н.І. Глебова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 82-89. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
340295
  Свиріпа Ф. Гендерні стосунки, селянські пріоритети та моральні цінності в українському селі в Східній Галичині, 1900-1944 рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 407-417. – ISSN 1028-5091
340296
  Панасенко Н.І. Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 414-421. – ISBN 966-581-388-9
340297
  Пода О. Гендерні студії в журналістикознавстві (до постановки проблеми) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 149-161


  У статті аналізується проблема розвитку гендерних досліжень у сучасному журналістикознавстві й можливість формування гендерного журналістикознавства. Об"єкт дослідження - науковий гендерний ресурс, напрацьований теоретиками і практиками журналістики, ...
340298
  Повторєва С. Гендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності / С. Повторєва, Ю. Шадських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
340299
  Климентова О. Гендерні студії Олени Теліги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емансипаційні погляди О. Теліги як рефлексія на досягнення українського феміністичного руху.
340300
  Пода О. Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 79-81
340301
   Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас : бібліографічний покажчик : [ у 2-х ч. ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Ч. 1)
Ч. 1. – 2007. – 180 с.
340302
  Пелещишин А. Гендерні та вікові відмінності мови у Інтернет-комунікації / А. Пелещишин, С. Федушко // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 88-90. – ISBN 978-966-553-924-7
340303
  Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості неконфліктного сімейного дискурсу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 40-48. – ISSN 1729-360Х
340304
  Морванюк Г.В. Гендерні та психосоціальні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії на стаціонарному етапі лікування // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 48-55. – ISSN 2413-8843
340305
  Клименко Н. Гендерні уявлення та практики на Буковині кінця ХІХ - початку ХХ ст. у світлі его-документів О. Кобилянської / Н. Клименко, О. Дудар, Ю. Беззуб // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
340306
  Дехтярук О. Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 151-158


  У статті аналізуються труднощі, що виникають при відтворенні гендерних характеристик персонажів, а також розглядаються різні способи розв"язання окреслених перекладацьких завдань. Особлива увага приділяється структуротворній ролі гендерних ...
340307
  Копишинський В.А. Гендерні чинники в розвитку сучасного права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7638-01-7
340308
  Старовойт Т.П. Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 232-238. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
340309
  Кочкіна Н. Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуто вплив гендерної асиметрії на соціально-економічний розвиток країни. Виявлено фактори, які з високої ймовірністю визначають рівень розвитку суспільства. Побудовано економетричні залежності між рівнем ВВП на душу населення за ...
340310
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
340311
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О. С; КНУТШ. – Київ, 2009. – 285с. – Бібліогр.: л. 266-285
340312
  Ткалич М.Г. Гендерно- орієнтовані технології розвитку професійної самоактуалізації персоналу: розробка тренінгової програми / М.Г. Ткалич, Д.О. Шутько // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 93-98. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
340313
  Бондарчук О.І. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів / О.І. Бондарчук, О.В. Брюховецька, Т.В. Чаусова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 39-53. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
340314
  Макаренко О.М. Гендерно-вікові особливості навіюваності у школярів / О.М. Макаренко, В.І. Дручок // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 42-47. – ISSN 2077-4214
340315
  Емірсуінова Г.І. Гендерно-марковані неологізми англійської мови // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 180-183. – (Філологічні науки ; № 1)
340316
  Кашина М.А. Гендерно-ориентированная социальная политика как проект публичной гендерной социологии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 235-241. – ISSN 1606-951Х
340317
  Півторак Н. Гендерно-правова експертиза та державна реєстрація нормативно- правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 30-32.
340318
  Шаф О.В. Гендерно-психологічні аспекти української лірики XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Шаф Ольга Вольтівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 25 назв
340319
  Балабух І.М. Гендерно-рольовий розподіл у сім"ї в умовах сучасного українського суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 5-16. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
340320
  Антонов В.М. Гендерно-статева акмеологія : монографія / Антонов В.М. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ім. Ігоря Сікорського, Укр. акад. акмеології. – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-2769-94-4
340321
  Шпак Н.А. Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 105-110. – ISBN 966-7196-06-2
340322
  Коваль С.М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
340323
  Дячук Л.С. Гендерно орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 113-118. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу стратегій, які використовують перекладачі для перекладу французьких "жіночих" романів. Наведені приклади засвідчують, що перекладачі вдаються і до інтенсифікації, і до нівелювання гендерних позицій оригіналів. Статья ...
340324
  Оніщенко Н.М. Гендерно чутлива політика як спосіб подолання правового нігілізму / Н.М. Оніщенко, О.В. Матвієнко, М.О. Томашевська // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
340325
  Старикова Е. Гендерное неравенство: проблемы и пути решения // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 133-135
340326
  Рзаева С.С. Гендерное равенство в области занятости // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 73-78. – ISSN 1684-2618
340327
  Лушников А.М. Гендерное равенство в семье и труде: заметки туристов : монография / А.М. Лушников А.М., Лушникова М.В., Н.Н. Тарусина. – Москва : Проспект, 2006. – 288с. – ISBN 5-482-01206-9
340328
  Шведова Н. Гендерное равенство и цели развития (международный подход) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
340329
  Алебастрова И. Гендерное равноправие и гендырные привилегии: цели и средства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 80-91. – ISSN 1812-7126
340330
  Ланцова И.С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 133-138. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
340331
  Тюрина И.О. Гендерные аспекты занятости и управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.135-142. – ISSN 0132-1625
340332
  Воронина О.А. Гендерные аспекты идентичности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 15-31. – ISSN 0236-2007
340333
  Ланко Д.А. Гендерные аспекты имиджа ведущих мировых лидеров: Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин / Д.А. Ланко, И.С. Смирнова, Е.В. Стецко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 118-125. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
340334
  Баскакова М.Е. Гендерные аспекты экономической отдачи платного высшего образования // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.120-127. – ISSN 0132-1625
340335
  Юнаковская А.А. Гендерные исследоваия с исторической точки зрения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 422 - 429. – ISSN 1606-951Х
340336
  Шумакова Н.Б. Гендерные особенности в развитии исследовательской позиции одаренных школьников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.56-64. – ISSN 0042-8841
340337
  Паненко О. Гендерные особенности перевода // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISBN 978-617-689-129-1
340338
  Зотов В.В. Гендерные особенности профессиональной культуры в условиях информатизации коммуникативного пространства специалиста / В.В. Зотов, С.И. Бобовникова, Ю.И. Шумакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 2073-9702
340339
  Новикова М.А. Гендерные особенности связи самооценки интеллекта, успеваемости и личностных свойств студентов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-86. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
340340
  Гулей М.Д. Гендерные особенности современного французского политического дискурса // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 86-91
340341
  Андросенко М.Э. Гендерные особенности социальных представлений об успешности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 240-246. – ISSN 2073-8528
340342
  Масалитин И.Н. Гендерные особенности черепно-мозговой травмы // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 148-152. – ISSN 2077-1096
340343
  Кузнецов А М. Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – 102-108. – ISSN 1727-1584
340344
  Пучкина И.Ю. Гендерные различия в проявлении агрессии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 5 (68). – С. 71-74. – ISSN 1684-2618
340345
  Масагутов Р.М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.35-43. – ISSN 0042-8841
340346
  Истомина А.В. Гендерные различия в телесном наказании детей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 127-130. – ISSN 0132-1625
340347
  Балабанова Е.С. Гендерные различия стратегий совладания с жизненными трудностями // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.26-36. – ISSN 0132-1625
340348
   Гендерные стереотипы в меняющемся обществе : опыт комплексного социального исследования / Н.М. Римашевская [и др.] ; под ред. Н.М. Римашевской ; Российская акад. наук ; Ин-т социально-экономических проблем народонаселения ; Науч. совет по проблемам гендерных отношений. – Москва : Наука, 2009. – 272 с. : илл. – ISBN 978-5-02-036830-9
340349
  Литневская Е.И. Гендерные стереотипы в текстах коммерческой и социальной рекламы: к вопросу об изменении рекламного дискурса // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 39-49. – ISBN 966-594-839-3
340350
  Костромина О.В. Гендерные стереотипы речевого поведения австралийцев // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 54-60. – ISSN 2307-4604
340351
  Дебич М. Гендерные теории в образовании, политике и экономике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 82-87. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы особенности развития гендерных исследований в мире и Украине, отмечен положительный вклад в них руководства и экспертов ОЭСР. Акцентированы поспешные и опасные намерения руководства ЕС быстро достичь полного гендерного равенства путем ...
340352
  Новикова Ю.С. Гендерные теории современности: проблемы и перспективы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 110-112. – ISSN 2077-1800
340353
  Суковатая В. Гендерный анализ рекламы // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.176-182
340354
  Николаева Е. Гендерный аспект в английских и русских пословицах о труде / Е. Николаева, Ж. Манкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 98-101
340355
  Рыбаковский О.Л. Гендерный аспект глобальной миграции / О.Л. Рыбаковский, С.В. Мартыненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 35-41. – ISSN 0132-1625
340356
  Ляпичева Е.Л. Гендерный аспект концепта женщина в рассказах М. Жванецкого (на материале сборника "Женщины") // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 72-79. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
340357
  Кашина М. Гендерный аспект образа политика в российких СМИ: опыт контент-анализа петербургской прессы / М. Кашина, Е.В. Дмитрикава // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 393-401. – ISSN 1606-951Х
340358
  Самарина Л.В. Гендерный диморфизм в цветовой терминологии народов Кавказа // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 67-83. – ISSN 0869-5415
340359
   Гендерный подход в современной педагогической науке и образовательной практике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 123-126. – ISSN 0869-561Х
340360
  Перетягина Н.Н. Гендерный подход в целостном образовании: потребность и перспектива развития дополнительного образования / Н.Н. Перетягина, Г.П. Добшикова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 67-78. – ISSN 1609-4646


  Формирующееся информационное общество актуализирует запрос на целостного человека. Важную роль в становлении целостности личности обучающегося играет гендерный подход. Является ли гендерный подход потребностью и перспективой дополнительного ...
340361
  Деминский В.А. Гендерный подход к психологическому исследованию профессионализации педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0869-561Х
340362
  Текуева М.А. Гендерный фактор в культуре кавказских народов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 8 : Культурологические школы России: Кабардино-Балкарская Республика. – С. 37-42. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются некоторые аспекты архетипического сознания и мифологических представлений народов Северного Кавказа, анализируются их языческие верования, характеризующиеся матрилокальным браком и социальным устройством, оппозитным ...
340363
  Никифорова Е. Гендерный фактор в политической жизни современной Индии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 101-109. – ISSN 0131-2227
340364
  Остапчук С.С. Гендерована мова в газетному й телевізійному просторі України: сучасне бачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 139-143. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
340365
  Кіммел М.С. Гендероване суспільство = The gendered society / Майкл С. Кіммел, Ун-т штату Нью-Йорк, Стоуні Брук ; [пер. з англ.: С. Альошкіна ; наук. ред.: С. Оксамитна]. – Київ : Сфера, 2003. – 479, [1] с. – Покажчик: с. 456-478. - Парал. тит. арк. англ. - Вих. дані англ.: The Gendered Society. By Michael S.Kimmel. New York, Oxford. Oxford University Press, 2000. – Бібліогр. в прим.: с. 417-455. – ISBN 966-7841-65-0
340366
  Растригіна А.М. Гендерокомфортне виховне середовище як чинник розвитку свободи особистості / А.М. Растригіна, Н.В. Іваненко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 28-35. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
340367
  Петрова Р.Г. Гендерология и феминология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подготовки и спец. "Социальная робота" / Р.Г. Петрова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2008. – 232 с. – ISBN 978-5-91131-699-0
340368
  Шамякін І.П. Гендлярка і поет; Шлюбна ніч / І.П. Шамякін; Іван Шамякин;. – Київ, 1981. – 312 с.
340369
  Кляус Е.М. Гендрик Антон Лоренц, 1853-1928 / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1974. – 240с.
340370
  Иванов В.В. Генеалогическая классификация языков и понятие языкового родства / В.В. Иванов ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд. Московского университета, 1954. – 53 с.
340371
  Сидоров А.И. Генеалогические конструкции как способ легитимации власти франкских правителей VII-IX веков // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 45-68. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
340372
  Гутнов Ф.Х. Генеалогические предания осетин как исторический источник / Ф.Х. Гутнов. – Орджоникидзе, 1989. – 174с.
340373
  Савелов Л.М. Генеалогические редкости / Л.М. Савелов, 1904
340374
  Самылов О.В. Генеалогический метод М. Фуко и перспективы исторического познания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 21-29. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
340375
  Барышникова Даша Генеалогия и идеология // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-41


  В мистецтві ХХ ст. концептуалізм - найбільша і найінтернаціональніша хужожня течія
340376
  Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. : из истории формирования русской буржуазии / Аксенов А.И. ; отв. ред. В.И. Буганов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1988. – 188 с.
340377
  Демкин В.П. Генеалогия штарковских состояний и вероятности переходов атомов в постоянном элетрическом поле : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.05 / Демкин В. П.; Томск.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
340378
  Прозора К.И. Генеалогия, хозяйственные и биологические особенности голландского черно-пестрого скота в хозяйствах УССР и перспективы его использования. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Прозора К.И.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.30
340379
  Сеник Р.М. Генеалогічна взаємозумовленість міфу та мов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 75-86


  Досліджується генеалогічна взаємозумовленість міфу та мови Ключові слова: природа мови, мовні засоби, міфологічні ресурси, розуміння, інтерпретація, смислові орієнтири, критеріальні маркери. Исследуется генеалогическая взаимообусловленность мифа и ...
340380
  Письменна Ю.О. Генеалогічна класифікація мов світу. Індоєвропейські мови. Романська група // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 185-224. – ISBN 978-966-439-983-5
340381
  Легун Ю.В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-157. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву. The article deals with the genealogical importance of the redemption documents of the agrarian reform from the collection ...
340382
  Легун Ю.В. Генеалогічне значення джерел церковного походження (Подільська губернія 1795-1917 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано специфіку укладання, зміст і формуляр, стан збереження архівних матеріалів церковного походження, які містять генеалогічну інформацію про селян Подільської губернії кінця XVIII - початку ХХ ст. Поділено ці документи на масові та ...
340383
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 176-198
340384
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
340385
  Ярмошик І. Генеалогічні долі княжих родів Волині у дослідженнях польських істориків XIX ст.


  У статті аналізується відображення в польській історіографії XIX ст. проблем. пов"язаних з історією княжих родів Волинського регіону. Основну увагу приділено родинам князів Острозьких, Вишневецьких, Чорторийських, їх участі в господарському, ...
340386
  Ковтун М. Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 196-203
340387
  Ярмошик І. Генеалогічні дослідження волинської шляхти польським істориком Казімєжом Пулаським (1845-1926) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 137-139
340388
  Лобко Н. Генеалогічні дослідження: минуле і сучасне // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
340389
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. IX (нової серії III). – 2011
340390
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. X (нової серії IV). – 2012
340391
  Ясь О. Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 189-193
340392
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-21-9
Зшиток 1 : Будівничий Анатолій Луговий. – 2007. – 80с., 4с. іл. : іл.
340393
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-22-6
Зшиток 2 : Казкарка Параска Бутенко. – 2007. – 56с., 4с. іл. : іл.
340394
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-23-3
Зшиток 3 : Поет Володимир Бутенко. – 2007. – 52с., 4с. іл. : іл.
340395
  Мілевич С.В. Генеалогічні перетинання нащадків М.С. Воронцова у контексті соціально-політичної практики спадкування // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 427-445. – ISSN 2312-6825
340396
  Ситий І. Генеалогічні та історичні нотатки бунчукового товариша І.І. Забіли // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.166-169
340397
  Засенко О.Ю. Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 219-227. – ISSN 2072-1692
340398
  Корольов Б.І. Генеалогія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 68-69. – ISBN 966-642-073-2
340399
   Генеалогія : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Ч. 1 : Генеалогія правителів країн Східної Європи IX - XVII ст. / [уклад.: І.А. Піддубний]. – 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
340400
  Петренко Д.В. Генеалогія "позитивності/ диспозитиву" (Фуко, Іппот, Гегель) // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 130-132. – ISBN 978-966-285-527-2
340401
  Войтович В. Генеалогія Богів давньої України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 13-23
340402
  Томазов В.В. Генеалогія В.І. Вернадського: походження та родинні зв"язки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 87-94. – ISSN 0374-3896


  Іван Васильович Вернадський - батько В.І. Вернадського, завідував кафедрою політекономії Університету Св. Володимира (1846-1849). У 1851 р. у віці 30 років став професором Московського ун-ту. Близькими приятелями Івана Васильовича були Т.Г. Шевченко та ...
340403
  Білько Д.В. Генеалогія влади та повсякденності : досвід підрадянських дисидентів // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.101-109. – ISSN 1728-3671
340404
  Гамольський Л.В. Генеалогія запроданства / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1978. – 163с.
340405
  Кривошея І. Генеалогія значкового товариства Миргородського полку: Авраменки, Короленки, Чапи // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 585-592
340406
  Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела : (друга половина 17- початок 21 ст.) / Валерій Томазов; НАН України; Ін-т історії України. – Київ : Стилос, 2006. – 284с. – ISBN 966-8518-58-6
340407
  Степанов В. Генеалогія метафізики світла в Мехтільди Магдебурзької // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
340408
  Водянніков О. Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 41-56. – ISSN 1026-9932
340409
  Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела : Монографія / Юрій Легун. – Вінниця : О. Власюк, 2005. – 516с. – ISBN 966-8413-74-1
340410
  Ткач М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13с.
340411
  Ткач М.М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13, [1] с. – Без тит. арк. – ISBN 966-8034-03-1
340412
  Чернецький Є. Генеалогія та графський титул роду Олізарів-Волковичів у джерелі 1820-х рр. "Родословная и доказательства о дворянстве Олизаров" // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 314-322
340413
  Голиш Л.Г. Генеалогія та основи соціального етикету : навч.-метод. посібник / Голиш Л.Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 65, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-53. – ISBN 978-966-353-289-9
340414
  Колесник О.С. Генеалогія українських козацько-старшинських родів у висвітленні Г. О. Милорадовича // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 113-120. – ISSN 2077-1800
340415
  Кривошея Володимир Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / Кривошея Володимир. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – ISBN 966-8009-28-2
340416
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8009-15-0
340417
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Стилос, 2004. – 391с. – ISBN 966-8518-20-9
340418
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2004. – 418с. – ISBN 966-8518-18-7
340419
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Канівський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2006. – 220 с. – ISBN 966-8518-51-9
340420
  Горенко Л. Генеалогія українського шляхетства в системі культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 196-201
340421
  Кожем"якіна О. Генеалогія феномена довіри: історико-філософський екскурс // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
340422
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1994
340423
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1 (4). – 1996. – 256 с.
340424
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1997
340425
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1/2 (6/7). – 1998. – 224 с.
340426
   Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – 1999
340427
   Генеза : філософія, історія, політологія; спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські студії 2000. – 2000
340428
  Астапцева Х. Генеза "Жіночої Сторінки" крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети "Новий Час" (1926-1939 рр.)) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 95-111. – ISSN 2522-1272
340429
  Казакова О.М. Генеза "нового порядку" на окупованих польських землях у освітленні вітчизняної історіографії (к. 40-х - к. 90-х рр.) // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 135-140
340430
  Гусаков Ігор Генеза "Холодної війни" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 21-29. – Бібліогр. в кінці ст.
340431
  Брижнік В.М. Генеза авторитарної влади як одна з тем гуманістичного психоаналізу Еріха Фрома // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 5-6
340432
  Пашинський В.Й. Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 64-73. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
340433
  Барановська К. Генеза адміністративно-управлінської системи ранньосередньовічної Японії за Танським зразком // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 197-201. – ISBN 978-966-171-783-0
340434
  Галунько В.В. Генеза адміністративного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
340435
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19-початку 20 ст. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04. / Супрун Наталія Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 184 л. – Бібліогр.: л. 175-184
340436
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Супрун Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
340437
  Захарець С. Генеза бандури та парадокси історичного розвитку // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 95-100. – ISSN 2078-0850
340438
   Генеза банківських криз : монографія / [М.І. Диба та ін.] ; за наук. ред. М.І. Диби, А.М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 578, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-814-3
340439
  Стадник М.М. Генеза біблійних, ранньохристиянських і філософських основ становлення пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості раннього християнства для становлення пізнавального процесу. Показано, що на ранньому етапі християнство "розвивало" елементи наукового пошуку. Основою ранньохристиянського теологічного осмислення Всесвіту виступала така форма ...
340440
  Бояр А.О. Генеза бюджетної системи Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 30-33. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
340441
  Мирославський С.В. Генеза векселя як боргового цінного папера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 343-347. – ISSN 1563-3349
340442
  Нікончук М.Г. Генеза взаємовідносин суб"єкту і об"єкту в системі компаративістського аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 214-218. – ISBN 966-581-102-9
340443
  Северин В. Генеза виставкової діяльності в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 38-42. – ISSN 1562-529Х
340444
  Бойко А. Генеза вищої жіночої освіти в Україні: Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920 рр.) / А. Бойко, Н. Дем"яненко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 172-182. – ISSN 2075-1478


  У зв"язку з реорганізацією вищої освіти (1920 р.) та злиттям вищих навчальних закладів, Київський педагогічний інститут при Фребелівському товаристві (дошкільний та позашкільний відділи) було приєднано до дошкільного факультету Київського ІНО. Перший ...
340445
  Степанець М. Генеза вищої педагогічної освіти в Канаді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 47-55. – ISSN 2312-5993
340446
  Воронкова В.Г. Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart-суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 128-133. – ISSN 2076-1554
340447
  Костич Л. Генеза відапелятивних присвійних прикметників із суфіксом / Лілія Костич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 159-166. – ISSN 0320-3077
340448
  Дячук Л. Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті права і обов"язки суб"єктів шлюбу у контексті генези шлюбно-сімейного права на християнській ціннісній основі. Исследуются личные права и обязанности субъектов брака в контексте генезиса брачно-семейного права на христианской ...
340449
  Сенюта І.Я. Генеза вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 74-92. – ISSN 2072-084X
340450
  Коструба А. Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права / А. Коструба, М. Хоменко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 167-185. – ISSN 1026-9932
340451
  Ковальчук А. Генеза газети "Правда" (віденської) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 192-197. – ISSN 2309-2262
340452
  Новосьолова О.С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 143-147. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
340453
  Панов М.І. Генеза державної влади та її системи в Україні / М.І. Панов, В.П. Колісник // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 304-307. – ISSN 1993-0909
340454
  Нікіпєлова Є. Генеза державної політики національної безпеки в Україні в контексті формування системи колективної безпеки в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 26-34. – ISSN 2414-4436
340455
  Ковальова Т.І. Генеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і державності на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 53-76. – ISSN 2222-5374
340456
  Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб"єктності індивіда // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 0132-1331
340457
  Гіря К. Генеза донського козацтва та українські козаки: історіографія проблеми // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 28-45. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
340458
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
340459
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0132-1331
340460
  Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 2222-5374
340461
  Чукут С.А. Генеза духовної культури. (управлінський вимір) : Монографія / С.А. Чукут; Укр.акад.державного управл.при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 256с. – ISBN 966-7353-53-2
340462
  Козаченко Г.В. Генеза екеономічної безпеки підприємств / Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 155-163. – ISSN 1998-7927
340463
  Приймак В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-34.
340464
  Беген Є.І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 236-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
340465
  Бобровська О. Генеза економічних відносин у територіальних громадах як ресурс їх розвитку / О. Бобровська, Я. Полянська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 107-115. – ISSN 2414-4436
340466
  Іщенко О.В. Генеза економічної сутності санації господарюючих суб"єктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 32-37.
340467
  Лятуринська С.Е. Генеза елективної системи в США в період з кінця XVIII до початку XX століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – С. 181-189. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В статті розглядається генеза елективної системи навчання, а також її впровадження в Гарварді 22-м президентом університету Чарльзом Вільямом Еліотом. Визначено, що саме Еліот зміг привернути національну увагу до своєї реформи і зруйнувати старий ...
340468
  Лящ О.П. Генеза емоційного інтелекту в юнацькому віці : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Лящ Оксана Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С, Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 40 назв
340469
  Балагутрак М.П. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект = The origin of etnopsychology in Ukraine in the 19-th century: historical and ethnological aspects : монографія / Микола Балагутрак ; [відп. ред. С. Павлюк ; ред. М. Горбаль] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 221, [3] с. – Бібліогр.: с. 200-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4577-8
340470
  Кінджибала О.С. Генеза жанру "анекдот" у корейській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 198-207


  У статті розглядаються особливості архаїчного фольклору, становлення та розвиток жанру "анекдот", подається коротка характеристика головних персонажів корейського анекдоту. В статье рассматриваются особенности архаического фольклора, становление и ...
340471
  Карпенко С. Генеза жанру казки про тварин: погляд з XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13; Літ.: 34 иназв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезу жанру казки про тварин на матеріалі праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначено проблематику жанру.
340472
  Сирко І. Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд
340473
  Карпов В.В. Генеза загальновійськового нарукавного знаку Збройних Сил України та вимоги часу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 171-173. – ISSN 2226-3209
340474
  Тараненко М. Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 29-32
340475
  Шишовська О. Генеза законодавчого забезпечення діяльності підприємств в Україні 1990-2000 рр. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 110-117. – ISSN 2413-6433
340476
  Шишовська О.О. Генеза законодавчого забезпечення діяльності підприємств в Україні в 2000-2017 рр. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 125-129. – ISSN 2413-6433
340477
  Шибко Р.Д. Генеза законодавчого регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 231-243. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
340478
  Шибко Р.Д. Генеза законодавчого регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 231-243. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
340479
  Прилипко С.М. Генеза законодавчого регулювання механізму призначення голови суду та визначення його прав та обов"язків // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 121-127. – ISBN 978-617-7069-63-7
340480
  Головншко Д. Генеза Запорізького телебачення: етапи створення та програмне наповнення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 27-31. – ISSN 2078-1911
340481
  Сердюк П.П. Генеза злочинної поведінки: проблема концептуалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-63. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
340482
  Токуєва А. Генеза змісту підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 225-235. – ISSN 2312-5993
340483
  Басенко Р.О. Генеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI - XVII століття) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 67-78. – ISSN 2077-7280
340484
  Кіндзерський Ю.В. Генеза і особливості цифрової економіки у контексті перспектив її становлення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
340485
  Дубініна В.О. Генеза і розвиток герменевтичної проблематики в німецькій філософії XIX - XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Дубініна Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 35 назв
340486
  Черемський П К. Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Черемський К.П.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
340487
  Ярова Л.В. Генеза і становлення скандинавської та південно-європейської моделей суспільного перевлаштування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 254-262
340488
  Корнієнко О.О. Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Корнієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв
340489
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01., 10.01.06 / Науменко Н.В.; Науиенко Н.В. ; МОНУ ; КНТШ. – Київ, 2010. – 41с. – Бібліогр.: 34 назви
340490
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Науменко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 494л. – Бібліогр. : л.433-494
340491
  Сомов А.Ю. Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 109-116. – ISSN 2077-1800
340492
  Ткаченко Т.В. Генеза ідеї політичної опозиції : зісторії зарубіжної політичної думки // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 96-108
340493
  Дерев"янко С М Генеза ідеї прийняття конституції референдумом у конституційних актах України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
340494
  Жила М.В. Генеза ідеї соборності в законодавчих актах ЗУНР та УНР: історико-правова ретроспектива // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 258-261. – ISBN 978-617-7777-14-3
340495
  Корж-Усенко Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 343-352. – ISSN 2312-5993


  У дослідженні з"ясовано зародження елементів національного виховного ідеалу та українознавчого компоненту змісту педагогічного процесу в Острозькій і Києво-Могилянській академіях XVI-XVIII ст., у навчальній, науковій та просвітницькій діяльності ...
340496
  Литвинов Д.С. Генеза ідей політичного елітизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
340497
  Алєксєєва О.В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб"єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 106-113. – ISSN 2072-8670
340498
  Книш В.В. Генеза інституту конституційно-правової відповідальності у правовій системі Київської Русі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 22-29. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
340499
  Камінська І.В. Генеза інституту незалежності суду на теренах України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 143-154. – ISSN 2310-6166
340500
  Романюк В.А. Генеза інституту позовної давності на українських землях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 19-32. – ISSN 2078-9165
340501
  Рябоконь Є. Генеза інституту правонаступництва у римському приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1026-9932
340502
  Бойчук А. Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932
340503
  Басенко Р. Генеза інституційних форм прямої демократії в українській національній державно-правовій традиції / Р. Басенко, Г. Аванесян, В. Ільченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 186-190. – ISSN 2663-5313
340504
  Соболєв О. Генеза інформаційного дизайну // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 287-295. – ISSN 0236-4832
340505
  Заруцька О.А. Генеза ісламської економічної доктрини в епоху Середньовіччя // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 23-25
340506
  Поліщук Л.К. Генеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII-XVIII ст. / Л.К. Поліщук, З.В. Лукомська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 159-171 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-3455
340507
  Загородній Т. Генеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п"яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 237-250


  "...Здійснено спробу аналізу камерно-вокальної творчості видатного українського композитора Л. Колодуба на прикладі циклу П’ять романсів на слова Т. Шевченка. Окрему увагу зосереджено на виконавських особливостях романсів циклу, їх стильовому та ...
340508
  Тарасова О.А. Генеза картини світу: від концептуальної до індивідуальної // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 300-302
340509
  Чуйко Л. Генеза категорії "майнові права на землю" як об"єкта господарського обороту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 45-49
340510
  Кралюк П. Генеза київської релігійної філософії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 397-407. – ISBN 978-966-2254-74-7
340511
  Ксьондзик Н.В. Генеза класицизму в літературі Російської імперії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 31-39
340512
  Задорожня Г.В. Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 61-68. – ISSN 2312-1831
340513
  Бунтовська О.А. Генеза конституційного права людини на презумпцію невинуватості // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 206-213
340514
  Безбабіна О.Є. Генеза конституційного права на підприємницьку діяльність // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 477-486. – ISBN 978-966-438-135-9
340515
  Гавриленко О.А. Генеза консульських установ держав Європи у Стародавній час та добу Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 16-20. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
340516
  Юсова Н.М. Генеза концепту "давньоруська народність" у радянській історичній науці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.65-85. – ISSN 0130-5247
340517
  Вергун Д.В. Генеза концепту "імідж людини" в межах домодерної та модерної філософської традиції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 7-14. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
340518
  Ракітіна М.І. Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 263-267. – (Серія "Філологічні науки")
340519
  Кушнір В.А. Генеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 80-86. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
340520
  Фірсова С.Г. Генеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 54-64. – ISSN 2078-5860
340521
  Крушніцька Г.Б. Генеза концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 25-30. – ISSN 2222-4459
340522
  Слюсар К.С. Генеза концепції прав людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-102
340523
  Шваб Л.П. Генеза концепції тоталітаризму // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 111-113. – ISBN 978-966-493-676-4
340524
  Поштар Є. Генеза концепцій інституціоналізації регіональної фінансової інтеграції ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-81. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних теорій та концепцій валютно-фінансової інтеграції в ЄС, даються характеристики генези системи наддержавного регулювання фінансових ринків, важливим тенденціям та перспективам розвитку економічної конвергенції ...
340525
  Левчук О.м. Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець XIX - початок XX століття) у контексті сучасної теорії організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 67-72


  Аналізується ситуація кооперативного книговидання та розповсюдження літератури українською мовою у Наддніпрянській Україні на межі XIX - XX століть.
340526
  Галака С.П. Генеза корейської ядерної проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 9-13
340527
  Литовченко І. Генеза корпоративного університету у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 42-48. – ISSN 2312-5993
340528
  Чорнуха О.С. Генеза кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 239-249. – ISSN 2304-4556
340529
  Байрака Т.Ф. Генеза кримінального права України та Росії за доби Середньовіччя / Тетяна Байрака. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 244-266 та в підрядк. прим.
340530
  Школа І.В. Генеза лицарського роману // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 153-162. – ISBN 978-966-8847-78-3
340531
  Степанець М. Генеза магістерської освіти педагога у провінції Онтаріо (Канада) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 213-215. – ISBN 978-617-7263-79-0
340532
  Мусієнко Н. Генеза масової культури: масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя = Масовість мистецтва у вимірі активності і західного Середньовіччя : культурологія // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 235-247
340533
  Кручок Н.С. Генеза методів оцінки об"єктів нерухомого майна на основі синтезу теорій вартості граничної корисності та попиту і пропозиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 32-40. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
340534
  Морозов В.С. Генеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 240-257
340535
  Авдєєв О. Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 191-198. – ISSN 2222-5374
340536
  Аверочкіна Т.В. Генеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства / Т.В. Аверочкіна, Т.М. Плачкова // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 150-168
340537
  Кальян О.С. Генеза міжнародно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності / О.С. Кальян, О.І. Мисак // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 3-14. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
340538
  Ціхоцький І. Генеза мовної свідомості Івана Франка (до проблеми становлення раннього ідіолекту) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-96. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
340539
  Заболоцький В.В. Генеза моделей державного управління на теренах України у період раннього Середньовіччя // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6814
340540
  Булах І.С. Генеза моральної самосвідомості в період підлітковості // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 257-261. – ISBN 978-966-222-967-7
340541
  Фурман А.В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 18-37. – ISSN 1810-2131
340542
  Діденко Л.В. Генеза наукових концепцій цивільних процесуальних віносин як інституту цивільного процесуального права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 98-101. – ISSN 2617-5967
340543
  Шарая А.А. Генеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 168-179. – (Юридичні науки ; № 3)
340544
  Вахула Б. Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 6-17. – ISSN 2306-3974
340545
  Бєлов Д.М. Генеза наукової думки про особливості та структуру правосвідомості судді в національній юриспруденції / Д.М. Бєлов, В.В. Коцкулич // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 116-126. – ISBN 978-617-7530-15-1
340546
  Волот О.І. Генеза наукової думки у становленні теоретичних засад інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 79-83
340547
  Харченко Ю.П. Генеза наукової думки щодо інституціоналізму та його імплементація у становлення регіоналізму в Україні // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 57-64. – ISSN 2410-9576
340548
  Трошкіна К. Генеза наукової думки щодо формування поняття громадянства та його ознак // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 91-95. – ISSN 2524-0129
340549
  Міносян А. Генеза національно-культурної самосвідомості українського народу в умовах русифікаторської політики царизму / А. Міносян, О. Варипаєв, Л. Юрченко // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 131-134. – ISBN 978-617-7196-23-4
340550
  Ігумнова О. Генеза негативних психічних станів студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 110-116. – ISSN 1810-2131
340551
  Морозов В.С. Генеза німецької теоретичної концепції державного регулювання економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 100-109. – ISSN 1729-7036
340552
  Бродюк Ю.М. Генеза новелістичного мислення М. Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
340553
  Спасибо В.В. Генеза нормативно-правового регулювання аеропортового обслуговування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 6-16. – ISSN 2308-9636
340554
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 12 пунктів
340555
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-17. – Бібліогр.: на 26 пунктів
340556
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні (продовження) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25
340557
  Вітченко А. Генеза образу гетьмана Івана Мазепи в зарубіжній літературі (за матеріалами європейської періодики та окремих видань XVII-XIX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 17-25


  На матеріалі публікацій в європейській періодиці та в окремих виданнях висвітлюється художня специфіка образу та його еволюція в творах Вольтера, Д. Байрона, В. Гюго, К. Рилєєва, О. Пушкіна, Т. Булгаріна, Ю. Словацького та інших письменників, ...
340558
  Сліпушко О.М. Генеза образу Духовної Держави у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 304-312


  У статті досліджується ґенеза образу Духовної Держави у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Наголошується на тому, що образ Духовної Держави має національний характер, основується на зверненні поета до української історії. В статье исследуется образ ...
340559
  Косянчук О.О. Генеза панегіризму в середньовічній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 222-227. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються питання середньовічного панегіризму як початкового етапу становлення давньоукраїнської хвалебної літератури. Проаналізовано явище типізації та гіперболізації образів- адресатів величання, а також поетику панегіричних текстів ...
340560
  Гнатенко І.А. Генеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 25-33
340561
  Звонська Л.Л. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові : Монографія / Л.Л. Звонська. – Київ : ВЦ КНЛУ, 2005. – 256с. – Біблігр.: 588 назв. – ISBN 966-638-187-7
340562
  Георгієвська В.В. Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 363-369


  У статті досліджуються основні джерела інформації про становлення і розвиток партійної преси за останні 25 років в Україні, розглядається діяльність політичних партій у державі щодо створення власних друкованих засобів масової інформації. Зазначаються ...
340563
  Гавриленко О.А. Генеза паспортної системи Російської імперії в Україні (XVIII - початок XX ст.) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 9-13
340564
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; Умань. держ. педагог. ун-тет ім. П. Тичини. – Умань, 2005. – 531л. + Додатки: 452 - 531. – Бібліогр.: л.384 - 452
340565
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; КНУТШ. – Умань, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
340566
  Стечишин А.В. Генеза поглядів на державу і право К. Левицького // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 71-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
340567
  Стародуб Т.С. Генеза поглядів на українську ідентичність в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. (Частина І) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 117-123
340568
  Студинський К.Й. Генеза поетичних творів Маркіяна Шашкевича / Студія д-ра Кирила Студнського. – Львів : Накладом С. Горука ; З друкарні В.А. Шийковського, 1910. – 88 с.
340569
  Горєвой Д.О. Генеза політичних аспектів сучасного православного фундаменталізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 146-148
340570
  Балабан Р.В. Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант вирішення проблеми політичної суб"єктності на пострадянському просторі / Р.В. Балабан, Н.В. Кононенко // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2010. – № 6 -1 (30). – С. 34-38
340571
  Буглай Н.М. Генеза польсько-білоруського та польсько-литовського співробітництва // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 237-264. – ISBN 978-617-534-424-8
340572
  Іжко Є.С. Генеза поняття "автономне навчання" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 192-199. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
340573
  Дімітрова-Бурлаєнко Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 3-14. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
340574
   Генеза поняття "освіта". Освіта як сфера цивілізаційного творення / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 22-25. – ISBN 978-966-2748-97-0
340575
  Мацука О. Генеза поняття "правової держави" з точки зору соціальної філософії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
340576
  Ясечко С.В. Генеза поняття "правочин" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 80-87. – (0). – ISSN 2078-9165
340577
  Тадєєва О.М. Ґенеза поняття "публічне майно" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 67-75. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичний розвиток становлення публічного майна, сформульовано основні ознаки публічних речей, проаналізовано відмінність між публічними речами та публічним майном і визначено поняття останнього. This article deals with the ...
340578
  Сачук Ю.Є. Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті описано дослідження щодо походження терміну «соціально-професійна мобільність», що сьогодні є новим у педагогічній науці. Здійснено аналіз базових напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців у галузях педагогіки, психології, соціології, ...
340579
  Ватрас В.А. Генеза поняття "суб"єкти сімейних правовідносин" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 120-130. – (Право. Економіка. Управління)
340580
  Козлова О.Г. Генеза поняття "тезаурус" теорії управління освітою // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 87-92. – ISSN 2074-8922
340581
  Прищак М.Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України : (друга половина 19 - 20-ті роки 20 століття) : монографія / М.Д. Прищак ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-641-271-6
340582
  Дудко Я.В. Генеза поняття управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
340583
  Міхненко Г. Генеза понять "інтелектуальна мобільність фахівця" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито генезу та сутність поняття "інтелектуальна мобільність фахівця". Вказано на необхідність формування цієї інтегрованої якості у майбутніх інженерів та визначено напрями подальших наукових досліджень, одним з яких є вивчення і ...
340584
  Кравчук О.В. Генеза постапокаліптичної свідомості в ліриці Рози Ауслендер // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 94-99
340585
  Пригуза П.Д. Генеза прав кредиторів у кодифікації права неплатоспроможності в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7096-97-8
340586
  Мазуренко С.В. Генеза права інтелектуальної власності Європейського Союзу / С.В. Мазуренко, Р.Є. Еннан // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
340587
  Бойко П. Генеза права на життя як абсолютного цивільного права та його місце у системі поколінь прав людини: поняття та основні етапи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7069-28-6
340588
  Назарко Ю.В. Генеза права на охорону здоров"я людини і громадянина в Україні та світі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 85-91. – ISSN 2308-9636
340589
  Богніч О.Л. Генеза права як права сили // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
340590
  Будзинський М.П. Генеза правових основ кадрового забезечення поліції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 46-50. – ISSN 2072-8670
340591
  Остапенко О. Генеза правовідносин з аутсорсингу персоналу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-14-9
340592
  Верба С. Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – C. 5-8. – ISSN 2524-0129


  Проаналізовано нормативно-правову базу управління вищою освітою України. Акцентовано увагу на статтях норматвно-правових актів, які регламентують питання забезпечення вищої освіти в Україні.
340593
  Тюхтій Н. Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена історії розвитку особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров"я з точки зору правового і цивільно-правового регулювання. Публикация посвящена истории развития личных неимущественных прав физических лиц в сфере ...
340594
  Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 313-320. – ISSN 0132-1331
340595
  Лукасевич-Крутник Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
340596
  Гуцуляк В. Генеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 20-24
340597
  Слома В.М. Генеза правового регулювання зобов"язань з множинністю суб"єктів в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 197-203. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
340598
  Божко В. Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х-ХХ століть // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 133-142. – ISSN 1993-0909
340599
  Коломійцева Д.М. Генеза правового регулювання продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 264-269. – ISSN 2219-5521
340600
  Тихонова Д.С. Генеза правового регулювання становлення результатів інтелектуальної діяльності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
340601
  Юшина С.І. Генеза правового статусу органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 100-105.
340602
  Бородай Г.О. Генеза правового статусу пенсійного фонду України в період становлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 153-159. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
340603
  Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 20-23
340604
  Каблов Д. Генеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0132-1331
340605
  Терещук А.І. Генеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 93-99. – (Педагогіка ; № 3)
340606
   Генеза провідництва в освіті : монографія / [І.Т. Богданов та ін.] ; за ред. проф. І.Т. Богданова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2019. – 469, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Алф. покажч.: с. 468-473. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7862-04-7
340607
  Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
340608
  Малий І.Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6814
340609
  Проців О.Р. Генеза публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини : монографія / О.Р. Проців ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 578 с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-577. – ISBN 978-966-668-494-6
340610
  Маршавін Ю. Генеза ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-19
340611
  Гарарук І. Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
340612
  Попова А.О. Генеза розвитку законодавства щодо правової охорони земель від забрудення небезпечними речовинами в українськлому законодавстві в XI-XVI століттях // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 213-216. – ISBN 978-966-419-304-4
340613
  Жуков С.В. Генеза розвитку категорії "доброчесність" у сучасній правовій науці // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 293-296. – ISSN 2072-8670
340614
  Чистякова І. Генеза розвитку компетентнісно-орієнтованої освіти в системі підготовки вчителів США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 197-198
340615
  Гороховська О.В. Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 161-166. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
340616
  Глузман Н. Генеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 193-200. – (Серія: Педагогічні науки)
340617
  Пилипченко О.О. Генеза розвитку поглядів на тіньову економіку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 80-92. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
340618
  Качан Генеза розвитку публічної служби в Україні / Качан, (Мельник) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 23-29. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
340619
  Олійник О.Б. Генеза розвитку судово-прокурорської риторики на землях України (імперський період і сучасність) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-91.
340620
  Ковальчук О.О. Генеза розвитку цивільно-правової охорони прав на винахід і корисну модель // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – C. 224-236. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
340621
  Марушій О.А. Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 70-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
340622
  Акімова Н.В. Генеза розуміння текстів інтернету : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 ; 053 / Акімова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 28 назв
340623
  Пасемко Г.П. Генеза ролі держави у становленні аграрних відносин з первісної доби до середини ХVII ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 175-182. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
340624
  Постоєва Л.С. Генеза системи вищої педагогічної освіти Великої Британії в другій половині XXстоліття (на прикладі Англії) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 127-133. – (Педагогічні науки ; № 3)
340625
  Калініченко О. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.36-41. – ISSN 0132-1331
340626
  Фініков Т. Ґенеза системи оцінки якості вищої освіти в Україні / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 47-48. – ISBN 978-617-7288-01-4
340627
  Шило В.В. Генеза словотвірних іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових запозичень ) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 247-253. – ISBN 966-581-550-4
340628
  Скрипник А.Ю. Генеза служби польської шляхти в державних установах та органах самоврядування Правобережної України наприкінці XVIII – у ХІХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 211-222. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
340629
  Дядько Є.А. Ґенеза соціалізації економіки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 18-25.
340630
  Рибик Л. Генеза соціально-психологічного статусу вдови // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 130-131
340631
  Пізнюк Л. Генеза соцреалізму в творчості Аркадія Любченка 1930-1940-х років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 49-55
340632
  Мудрак Р. Генеза становення інституту юридичних клінік у світі та Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 31-35. – ISSN 2524-0129


  "...Досліджено різні авторські підходи до розуміння поняття "юридична кілніка".
340633
  Мачихіна Т. Генеза становлення законодавства про банкрутство в незалежній Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 361-362. – ISBN 978-966-301-169-1
340634
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 9 (47). – С. 20-26.
340635
  Лініченко Д.В. Генеза становлення міжнародно-правового механізму врегулювання торговельних спорів (частина 2) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 50-56.
340636
  Кондрат"єва Л.А. Генеза становлення та розвитку виконавчого провадження // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7361-58-8
340637
  Іващишин О. Генеза статусу термінологічного словосполучення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 23-27. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
340638
  Золотар О.О. Генеза суспільних відносин щодо інформаційної безпеки людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 139-148. – ISSN 2616-6798
340639
  Венедіктов С.В. Генеза сфери дії норм трудового права в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С.20-23. – ISBN 978-617-7625-74-1
340640
  Мелещенко К.С. Генеза та варіативність абсолютної конструкції // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 291-294
340641
  Сторчеус С.В. Генеза та еволюція афро-американського детективу крізь призму концепції мультикультуралізму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 23-28. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
340642
  Шейко В.М. Генеза та еволюція діалогу культур у цивілізаційному глобалізаційному світі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 19-31
340643
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. – Бібліогр.: л. 186-202
340644
  Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
340645
  Тимошенко Л. Генеза та ідея Острозької академії у світлі історіографії та нових гіпотез // Остроzька Dавнина : науковий збірник / Нац. ун-т "Острозька академія" ; голов. ред. І. Пасічник ; редкол.: Л. Войтович, І. Ворончук, А. Заяць [та ін.]. – Остріг, 2014. – Вип. 3. – С. 148-191


  "У шостому томі "Історії України-Руси" Михайло Грушевський відвів історії Острозької академії двадцятисторінковий розділ. Як і попередні дослідники, учений скаржиться на бідність джерел, у зв"язку з чим вивчення безпосередніх обставин, впливів та ...
340646
  Аветисян Л.В. Генеза та переспективи розвитку вірмено-українського співробітництва // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 75-80. – ISSN 2519-2949
340647
  Кириченко Ю. Генеза та перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 66-71. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається наукова спадщина українських дослідників і публіцистів у діаспорі, які торкалися проблем розвитку української нації. Стверджується, що з кінця 1940-х рр. відбулися серйозні зміни у сприйнятті національної проблематики. ...
340648
  Левицька О. Генеза та прототипи героїв повісті Морі Огай "Бульбашки на воді"


  У цій статті розглядається історія написання повісті Морі Огай "Бульбашки на воді". а також прототипи героїв з точки зору порівняння образів твору з реальними особистостями та персонажами західної літератури. В данной статье рассматривается история ...
340649
  Михайлюк Г.О. Генеза та розвиток вітчизняного цивільного законодавства щодо формування інституту комерційних позначень (ХІІ – ХХ століття) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 2220-1394
340650
  Білозуб Л.М. Генеза та розвиток дизайн-освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 7-11. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
340651
  Мельніков А.С. Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Мельніков Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 436 арк. – Додатки: арк. 427-436. – Бібліогр.: арк. 373-426
340652
  Мельніков А.С. Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Мельніков Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назви
340653
  Бігун О. Генеза та розвиток жанру поезії в прозі: західноєвропейський досвід // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
340654
  Рощин Д.Г. Генеза та розвиток категорії "смисл" в гуманітарних науках та соціології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 18-25. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті описано генезис й розвиток теоретичного пізнання категорії "смисл" в рамках герменевтики, наук про мову, екзистенціально-феноменологічної філософії, психології й соціології.
340655
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : дис. ... д-ра соціол. наук: 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 394 л. – Бібліогр.: л. 367-394
340656
  Соболевська М.О. Генеза та розвиток концепцій соціального порядку та соціальної інтеграції у неофункціоналістських та постструктуралістських соціологічних теоріях : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Соболевська Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр. : 34 назви
340657
  Звонков Є.Є. Генеза та роль принципу справедливості в правотворчості сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 48-51. – ISSN 2312-1831
340658
  Кабов А. Генеза та семантико-функціональні особливості майбутнього іспанського та французького умовного способу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 130-137. – (Серія іноземні мови ; Вип. 15)
340659
  Однолькіна М.С. Генеза та специфіка української скрипкової фантазії в контексті розвитку жанру : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Однолькіна Марія Сергіївна ; М-во культури, молоді та спорту України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
340660
  Крижко В. Генеза та становлення провідницької парадигми управління національною освітою // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 142-151. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
340661
  Ошуркевич Н. Генеза та сутнісний зміст професійного самовизначення особистості // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 43-49. – ISSN 2078-1687
340662
  Піляй А.М. Генеза та сучасний стан адміністративної функції держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Піляй Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
340663
  Сташенко В.Ю. Генеза та сучасний стан розвитку системи державного управління земельними ресурсами України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 91-94. – ISSN 2306-6814
340664
  Клепуц Н. Генеза та функціональні особливості компаративних зоофразеологізмів антропоморфного характеру в українській та французькій мовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 149-154. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
340665
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-10 ст) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.04 / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
340666
  Шекера Я.В. Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (7-9 ст.) : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.03.04 - літ. зарубіжних країн / Ярослава Василівна Шекера; КНУТШ. – Київ, 2006. – 295л. – Додатки л. 221-295. – Бібліогр.: л. 205-221
340667
  Волковічер Т.М. Генеза та шляхи поширення вишитих вербально-іконічних сюжетів кін. XIX - сер. XX ст. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 31-34. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена ґенезі та шляхам поширення вишитих вербально-візуальних сюжетів кін. 19 – сер. 20 ст. Наголошується на тому, що друкована схема для вишивки хрестиком була не єдиним джерелом походження епіграфічних вишитих виробів. У народному ...
340668
  Головко А.Я. Генеза теоретичних моделей соціального маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 48-54. – ISSN 1811-9824


  У статті узагальнено та проаналізовано основні теоретичні моделі, що становлять науковий базис концепції соціального маркетингу, визначено їх особливості та дискусійний характер їх застосування. Вказано на необхідність розробки комплексних теорій і ...
340669
  Маслов А.О. Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-23. – Бібліогр.: 34 назви. – ISSN 1993-6788
340670
  Маркіна І.А. Генеза теорії конкуренції в умовах розвитку ринку і становлення ринкових відносин / І.А. Маркіна, С.В. Остряніна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 41-44
340671
  Сідельникова Л. Генеза теорії податків у західній науковій традиції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 7-13. – ISSN 2411-4014
340672
  Козлов О. Генеза теорії простору та часу в Канта : [уривки] / Олексій Козлов // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 369-372. – ISBN 966-524-093-5
340673
  Миколенко А.В. Генеза теорій грошових систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 229-241


  У статті розглядається формування і розвиток грошових систем, зосереджена увага на системах заснованих на золоті та сріблі. Аналізуються переваги та нелоліки використання золотого стандарту. Міститься інформація про провідні ідеї відродження валютних ...
340674
  Грищенко І.М. Генеза теорій лідерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 56-59. – ISSN 2306-6814
340675
  Мельник В.М. Генеза теорій податків : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 42-53 : Табл. – Бібліогр.: 27 назв
340676
  Черніченко Г.О. Генеза теорій руху капіталу в умовах глобалізації фінансових відносин / Г.О. Черніченко, О.А. Пахомова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 15-22. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
340677
  Предборський В.А. Генеза теорій тінізації суспільних відносин як реакція на розбудову тіньової паралельної реальності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 7-16
340678
  Андріяшик О. Генеза терміну "медитація" у теоретико-літературному дискурсі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 279-285
340679
  Хом"як К.А. Генеза тіньових економічних відносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 442-448. – ISSN 0321-0499
340680
  Бурлуцький А.В. Генеза українського сценічного мовлення в соціокультурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства / Бурлуцький Андрій Володимирович ; М-во культури України ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
340681
  Браїлко Ю. Генеза української літературної топономастики // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 29. – С. 80-83. – ISSN 2524-2490
340682
  Волковський В. Генеза української національної ідеї або звідки родом українство? // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2015. – № 3/4. – С. 2-15. – ISSN 0130-7037
340683
  Скавуляк Т. Генеза української правничої термінології // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 36-38
340684
  Цзоу Ченчжан Ґенеза університету як соціокультурного феномену // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 174-183. – ISSN 2075-1443
340685
  Жигалкін І. Генеза установи як різновиду суб"єкта права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 88-93.
340686
  Камбалова Яніна Генеза уявлень про навчально-методичні комплекси в педагогічній думці: історико-методичний аспект // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
340687
  Дзьобань О.П. Генеза уявлень про проблему безпеки: від Античності до Нового Часу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – Вип. 83


  Security problem has always been in the center for the study of representatives of various sectors of socio-humanitarian knowledge. Her understanding of the constantly addressed in his works, scholars, politicians, statesmen and public figures. In ...
340688
  Тімашова В.М. Генеза федералізму Миколи Костомарова у формуванні української державності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 114-119
340689
  Долгова Н. Генеза фізичного виховання та спорту в університетській освіти Польщі // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 51-56
340690
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. Губерського Л.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Колісник К.І., 2009. – 496, [12] с. : табл. – До 175-річчя ун-ту. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-97034-0-8


  Глибокошановній Зіні Іванівні! З Щирим Серцем, найкращими побажаннями та на Добру Згадку про Філософський Факультет! З повагою (Підпис) 1.XII.09 р.
340691
   Генеза філософських студій у Київському університеті : монографія / [Л.В. Губерський та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф., акад. НАН України ГуберськогоЛ. В. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-97034-0-8
340692
  Кузнецов О. Генеза фінансових криз // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 30-33
340693
  Поштар Є. Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 244-252


  Стаття присвячена аналізу особливостей процесу використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції у Європейському Союзі, дається характеристика її важливим тенденціям та перспективам в умовах ...
340694
  Курило Л. Генеза форм і методів навчання студентів у класичних університетах України (XIX - початок XX ст.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 70-73


  На основі використання архівних документів, дореволюційних та сучасних історико-педагогічних видань здійснено спробу висвітлити процес еволюції форм і методів навчання студентів у класичних університетах України в модерну добу (XIX - початок XXст.). ...
340695
  Лічман Л.Ю. Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 256-260. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено методологічну модель вивчення формування іншомовної компетентності у ВНЗ України, обгрунтовано теоретично значущі принципи побудови методології дослідження генези іншомовної компетентності, зазначена необхідність поєднання ...
340696
  Краснова М.В. Генеза формування правових засад контрольної природоохорнної діяльності на теренах України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 14-19. – ISBN 978-617-566-151-2
340697
  Волобуєва Г.Д. Генеза формування соціальної політики держави в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-136. – Бібліогр.: 4 назв.
340698
  Рудень О. Генеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 385-387. – ISBN 978-617-7069-15-6
340699
  Рудень О.В. Ґенеза формування та розвитку екологічних договірних відносин в праві та законодавстві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 293-300. – ISSN 2306-9082
340700
  Сахарук І. Ґенеза формування та сучасний зміст концепції гідної праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 62-67. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено концепцію гідної праці як стратегічний напрям розвитку трудового законодавства XXI століття. Гідна праця розглядається як основа сталого розвитку, подолання бідності та нерівності в доходах. Розглянуто етапи становлення та розвитку концепції ...
340701
  Левицька Л. Генеза формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в історії вітчизняної педагогічної думки (ХХ – початок ХХІ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 69-76. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історико-педагогічний аспект генези формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в закладах вищої освіти України ХХ - початку ХХІ ст. Охарактеризовано передумови посилення тенденцій розвитку ідей та накопичення досвіду формування ...
340702
  Єременко О.В. Генеза художньої образності в прозі Олени Пчілки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 201-206
340703
  Новик О.П. Генеза художньої образності поезії Дмитра Ознобішина // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 167-170. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
340704
  Дика О.І. Генеза чутливості: Філософсько-філогенетичне дослідження / О.І. Дика. – Дніпропетровськ, 1996. – 28с.
340705
  Пахаренко В. Генеза Шевченкової етики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 5 (674), травень. – С. 31-35. – ISSN 0130-5263


  У статті акцентується на антропоцентрично-етичній домінанті художнього світу Т. Шевченка. Автор виокремлює и аналізує чотири визначальні джерела панетизму митця: національний характер, суспільні умови, психологічні особливості самого поета, романтичну ...
340706
  Варенікова О.В. Генеза шевченкознавства в історії української літератури ХІХ - 1-ї третини ХХ століть // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 38-58. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068


  Згадуються: С.Єфремов, В. Перетц, М. Костомаров.
340707
  Джуган В. Генеза юридичної відповідальності в римському праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 165-170. – ISSN 2307-8049
340708
  Польвий О.Л. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 133-138. – ISSN 1563-3349
340709
  Галака С.П. Генеза ядерної проблеми на Корейському півострові // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 106-110
340710
   Генеза, географія та екологія грунтів : Збірник наукових праць присвячений 10-річчю кафедри грунтознавства і географії грунтів Львівського національного університету імені Івана Франка ( вересень 2003). – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 483с. – ISBN 966-613-284-2
340711
   Генеза, географія та екологія грунтів = Genesis, geography and ecology of soils : збірник наук. пр. міжнар. наук. конф. "Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного грунтознавства" (м. Львів, 19-21 верес. 2013 року) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Львів. від-ня Укр. т-ва грунтознавців і агрохіміків ; [відп. ред.: С.П. Позняк, А.А. Кирильчук ; редкол.: Позняк С.П. (голова) та ін.]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка
Вип. 4. – 2013. – 409, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. наприкінці ст.
340712
  Василенко В.А. Ґенеза, зміст і шляхи реалізації концепції міжнародної екологічної безпеки // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 7. – C. 88-96. – ISSN 1027-3239
340713
  Халюк С.О. Генеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 91
340714
  Радиш Я.Ф. Генеза, стан і тенденції розвитку правового регулювання народної медицини в Україні та світі: вступ до проблеми / Я.Ф. Радиш, В.В. Євтушенко // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 63-73. – ISSN 2072-084X
340715
  Хороб С. Генеза, творче побутування та історичне значення українського неоромантизму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 312-320. – ISBN 966-8110-14-5
340716
  Кримський С.Б. Генезес форм і законів мислення : Дис... канд. філос.наук: / Кримський С. Б.; АН УССР, Ін-т філософ. – К., 1962. – 125л.
340717
  Кузьмин В.В. Генезис "Менеджерской модели" государственной службы (на примере Великобритании) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
340718
  Кузьменко Я.П. Генезис "права на життя" в політико-правовій думці стародавнього світу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 15-19. – ISSN 2220-1394
340719
  Новаченко Т.В. Генезис авторитету керівників органів державної влади в контексті сучасних суспільних змін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.128-130
340720
  Василенко М.Д. Генезис адміністративно-правового супроводження інноваційної діяльності в Україні: технологічні і наукові парки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 64-69. – (Правознавство ; Вип. 365)
340721
  Шаш С.Д. Генезис античной диалектики.: гносеол. аспект. / С.Д. Шаш. – Минск, 1980. – 127с.
340722
  Михайлов В.А. Генезис антонимных оппозиций / В.А. Михайлов. – Л, 1987. – 79с.
340723
  Танасійчук О.М. Генезис архетипових образів становлення професійного спрямування особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Танасійчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
340724
  Кожемяко М.Н. Генезис аспидной, флишоидной и молассовой формации по материалам среднего и верхнего палеозоя Калбинского хребта. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кожемяко М.Н.; Ан Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
340725
  Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках : структурно-функціональний аналіз / Циганов Сергій Андрійович ; [відп. за вип. Грабіліна Т.А.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Академпрес, 2006. – 412 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-411. – ISBN 966-7541-44-4
340726
  Гросул В.Я. Генезис бессарабской автономии в составе России (К 200-летию присоединения Бессарабии к России) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-31. – ISSN 0132-1366
340727
  Кондратюк С.Я. Генезис бюджету у Великобританії крізь призму конституційної історії та парламентаризму // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 8 (237). – С. 114-127 : табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 2305-7645
340728
  Филюков А.И. Генезис вероятностных идей в эволюционном учении / А.И. Филюков. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 160с.
340729
  Хитров Н.Б. Генезис вертисолей с микрорельефом гильгай (обзор) // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 5. – С. 531-541. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0032-180Х
340730
  Горелова В.В. Генезис Верховного суду США // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7363-7-0
340731
  Рахманов А.А. Генезис взаимосвязи системы "наука - производство" // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 61 : Философские проблемы фундаментальных и прикладных наук
340732
  Черниченко І. Генезис використання відеоконференції у кримінальному провадженні: міжнародний та національний аспекти // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 130-135


  У статті, на основі аналізу міжнародних та національних нормативно-правових актів досліджено особливості правової регламентації використання відеоконференції у кримінальному провадженні.
340733
  Багач Е.М. Генезис військового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Досліджується природа становлення та динаміка розвитку військового права як галузі права, дається порівняльний аналіз і тенденції взаємодії приватного, публічного і військового аспектів у праві.
340734
  Омельченко Ю.А. Генезис вітчизняного рибальства (історіографічний та джерелознавчий аспекти) / Ю.А. Омельченко, Є.П. Рафаловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Історія ; вип. 49)


  Розглянуто історіографію та джерела вивчення генезису рибальства на території України в кам"яному віці.
340735
  Шенин С.Ю. Генезис внешней политики Дж. Буша-мл. // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 5 (521). – С. 59-72. – ISSN 0321-2068
340736
  Дорофеев Д.В. Генезис внешней политики США в ранний период: внешние угрозы в оценках британских колонистов Северной Америки (XVII-XVIII вв.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 154-159. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
340737
  Букина Л.А. Генезис внутреннего льда в турбулентном потоке : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Букина Л. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1964. – 10л.
340738
  Попов В.Е. Генезис вулканогенно-осадочных месторождений и их прогнозная оценка. / В.Е. Попов. – Л, 1991. – 285с.
340739
  Субботский Е.В. Генезис выполнения программ и отношения к партнеру у дошкольников. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Субботский Е.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
340740
  Нестеренко С.С. Генезис гарантій прав і свобод людини в інституті екстрадиції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 276-279. – (Право. Економіка. Управління)
340741
  Каневский И.А. Генезис государства и права в политико-правовом учении Джона Локка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 312-325
340742
  Бирюков Н.И. Генезис государственности в постсоветской России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
340743
  Недумов И.Б. Генезис гранитов и гранитогенная металлогения (системный подход) / И.Б. Недумов. – Москва : Наука, 1988. – 141с.
340744
  Журавлев В.К. Генезис группового сингармонизма в праславянском языке : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Журавлев В. К. ; МГУ, Филол. фак. – Москва, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
340745
  Чигасов С.Г. Генезис девелопмента на сучасному етапі розвитку будівельного ринку України : економічна наука / С.Г. Чигасов, Б.С. Петровський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 51-53 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
340746
  Григорьева С.В. Генезис девиантного поведения несовершеннолетних: историко-правовий аспект // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 34-37. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
340747
  Петренко Галина Георгиевна Генезис действия классификации у дошкольников : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Петренко Галина Георгиевна; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22-23
340748
  Мельник А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / А. Мельник, І. Тинська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 95-118. – ISSN 1684-906Х
340749
  Василенко А.В. Генезис державного регулювання страхового ринку України в контексті зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 14-23
340750
  Подскальна О.А. Генезис державного управління у сфері цивільного захисту в Україні в роки незалежності // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 25-33. – ISSN 2311-6420
340751
  Мойсак С.М. Генезис джерел адміністративного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 157-161. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
340752
  Філіпенко Т.В. Генезис джерел міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 84-86
340753
  Панфилов В.А. Генезис диалектического осмысления математики / В.А. Панфилов. – Днепропетровск, 1991. – 170с.
340754
  Мельник Ю.П. Генезис докембрийских полосчатых железистых формаций / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1986. – 234с.
340755
  Чернокозов И.И. Генезис дологических структур у детей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Чернокозов И.И. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 21 с.
340756
  Гайдай Т. Генезис дослідження інституцій в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-10. – (Економіка ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню особливостей генезису теоретичного дослідження інституцій у науковій спадщині попередників та сучасників раннього інституціоналізму з кола представників провідних течій економічної теорії - ортодоксії та гетеродоксії. The ...
340757
  Филюк Г. Генезис дослідження конкуренції і монополії в економічній теорії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено генезису теоретичного дослідження монополії і конкуренції у науковій спадщині представників провідних течій економічної теорії до першої третини ХХ ст. The article is dedicated to evolution of theoretical research of Monopoly and ...
340758
  Доценко С.О. Генезис дослідження проблеми творчості // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 13-23. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
340759
  Христова Т.Э. Генезис досліджень посухостійкості рослин в Україні // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 6. – С. 188-197.
340760
  Ільницький Д.О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 50-63. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
340761
  Круль Петро Франкович Генезис духового та ударного інструментального виконавства України : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвозн.:17.00.01 / Круль П.Ф.; Нац. муз. академ. України ім.П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 30 с.
340762
  Петренко Н.І. Генезис економічного аналізу в стародавні часи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 139-142. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
340763
  Райковська І.Т. Генезис економічного аналізу в Україні та світі // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 176-186. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
340764
  Котькалова І.В. Генезис економічної дефініції "капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 17-20
340765
  Бутко М.П. Генезис економічної теорії та методологічні підходи до оцінки туристичного потенцалу регіону / М.П. Бутко, О.О. Самко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 33-38
340766
  Коляда Т. Генезис елітної освіти у Великобританії на прикладі школи Рагбі // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 57-60
340767
  Німчин С.О. Генезис етичного парадоксу людського буття // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 125-135. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
340768
  Фоменко Генезис європейських програм підготовки професіоналів для готельного бізнесу / Фоменко, А // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С.90-97. – ISBN 966-8847-12-1
340769
   Генезис железных руд криворожского бассейна. – Киев : АН УССР, 1959. – 308с.
340770
   Генезис железных руд Криворожского бассейна.. – К, 1959. – 308с.
340771
  Глобенко Г. Генезис законодавства про дізнання як форму досудового розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу окремих історичних пам"яток законодавства досліджуються питання генезису інституту дізнання. Розглянуто останні зміни та доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України, що регламентують досліджувану форму ...
340772
  Федчишин А.А. Генезис законодавства про третейські суди і міжнародний комерційний арбітраж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 390-397. – ISSN 2219-5521
340773
  Герасимчук М.В. Генезис законодавства України у сфері бджільництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 106-113
340774
  Горіславська І.Б. Генезис законодавства, що регулює аграрні страхові відносини // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 62-69. – (Право). – ISSN 2222-5226
340775
  Омельченко Н.Л. Генезис законодавчої діяльності Верховної Ради України: досвід, проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 123-130. – ISSN 1563-3349
340776
  Петров О.С. Генезис запобіжного заходу у вигляді застави в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 73-80. – ISSN 1999-5717
340777
  Крукевич О.М. Генезис здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 79-89. – ISSN 2413-1342
340778
   Генезис злочинності: детермінація та причинність / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.Т. Задояний, Л.В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 10. – С. 32-37


  У статті розглянуто проблему причин злочинності. Зокрема, досліджується злочинність як наслідок дії багатьох обставин, факторів та причин.
340779
   Генезис знания в европейской культуре и феномен науки : метод. указания. – Новосибирск : [б. и.], 1992. – 56 с.
340780
  Хох Н.Я. Генезис и агрохимические свойства дерново-палево-подзолистых почв западной части БССР, развитых на лессовидных суглинках : Автореф... канд. биол.наук: 532 / Хох Н.Я.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1968. – 24л.
340781
  Рубилин Е.В. Генезис и география лесных почв Европейской лесостепи СССР / Е.В. Рубилин, В.А. Долотов. – Л., 1970. – 72 с.
340782
   Генезис и география почв : К шестидесятилетию академика Инокентия Петровича Герасимова. – Москва : Наука, 1966. – 208 с.
340783
  Неуструев С.С. Генезис и география почв / С.С. Неуструев. – Москва : Наука, 1977. – 328с.
340784
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 10 Междунородному конгрессу почвоведов в Москве (1974 г.). – Москва : Наука, 1974. – 152 с.
340785
   Генезис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : к 11 Международному конгрессу почвоведов (Канада, 1978 г.). – Москва : Наука, 1978. – 182 с.
340786
  Неустроев С.П. Генезис и география почв. / С.П. Неустроев. – М., 1977. – 328с.
340787
   Генезис и георгафия лесных почв. – Москва : Наука, 1980. – 132 с.
340788
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 200с.
340789
   Генезис и динамика болот.. – М, 1978. – 137с.
340790
   Генезис и закономерности размещения фосфоритов. – Москва : Наука, 1974. – 116с.
340791
  Мазуров Г.П. Генезис и инженерно-геокриологическая характеристика покровных образований Северо-Востока Европейской части СССР с многолетнемерзлыми породами : Автореф... докт. геол.минер.наук: / Мазуров Г. П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
340792
  Леонов В.П. Генезис и классификация гибридных наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
340793
   Генезис и классификация осадочных пород.. – М, 1968. – 225с.
340794
   Генезис и классификация полупустынных почв. – М., 1966. – 236 с.
340795
  Боул С. Генезис и классификация почв / С. Боул, Ф. Хоул, Мак-Крекен. – Москва : Прогресс, 1977. – 416с.
340796
  Рябинина Л.Н. Генезис и коренные отличия парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 2 (631). – С. 36-47. – ISSN 0131-7741


  Проанализированы генезис и специфические отличительные черты парадигмы современных традиционного и исламского банков как посредников денежного рынка. Показано, что парадигма традиционного банка основана на кредите и ссудном проценте, а исламского - на ...
340797
   Генезис и литология континентальных антропогеновых отложений.. – М, 1965. – 114с.
340798
  Боровский В.М. Генезис и мелиорация почв Казахстана : Избранные труды / В.М. Боровский; Аханов Ж.У. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1989. – 232с.
340799
  Пикашова Т.Д. Генезис и методология неовитализма / Т.Д. Пикашова. – К, 1978. – 199с.
340800
   Генезис и миграция нефти в Западно-Канадском осадочном бассейне, провинция Альберта.. – М, 1980. – 163с.
340801
  Гавриш В.К. Генезис и нефтегазоносность краевых глубинных разломов Днепровско-Донецкого рифта / В.К. Гавриш, Л.И. Рябчун. – Киев, 1981. – 151с.
340802
   Генезис и плодородие пахотных почв : сборник трудов. – Москва, 1974. – 146 с.
340803
   Генезис и плодородие почв : сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 132 с.
340804
   Генезис и плодородие почв южных регионов и их использование : научные труды. – Москва, 1987. – 154 с.
340805
  Щербань М.И. Генезис и прогноз современного климата Земли с учетом антропогенных влияний : различные вопросы физико-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 121-124. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
340806
   Генезис и пути развития русской и украинской философской мысли = Генезис і шляхи розвитку російської та української філософської думки : монография / [Аляев Г.Е. и др.; под общ. ред. Г.Е. Аляева, Н.А. Куценко, Т.Д. Суходуб]. – Полтава : АСМИ, 2013. – 561, [1] с. – Авт. указ. на c. 5. - Текст рус., укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-182-271-8
340807
  Самиев А. Генезис и развитие исторического сознания / А. Самиев. – Душанбе, 1988. – 120с.
340808
   Генезис и развитие капиталистических отношений на Урале.. – Свердловск, 1980. – 138с.
340809
  Папюс Генезис и развитие масонских символов, 1911
340810
   Генезис и развитие социалистического искусства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы : (от истоков до 1917 года). – Москва : Наука, 1978. – 559 с.
340811
  Оганян К.М. Генезис и развитие теоретического уровня естественнонаучного знания (АН Армении) / К.М. Оганян, Г.А. Давтян. – Ереван, 1990. – 220с.
340812
  Москатова А.К. Генезис и развитие человечества в галактической реальности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 36-44. – ISSN 1680-2721
340813
   Генезис и ресурсы каолинов и огнеупорных глин.. – М, 1990. – 252с.
340814
  Курзо Б.В. Генезис и ресурсы сапропелей Белорусии. / Б.В. Курзо, С.В. Богданов. – Минск, 1989. – 174с.
340815
  Коробецкий И.А. Генезис и свойства минеральных компонентов углей / И.А. Коробецкий, М.Я. Шпирт. – Новосибирск, 1988. – 227 с.
340816
   Генезис и свойства почв Томского Приобья. – Томск, 1980. – 170 с.
340817
  Гриценко Павел Ефимович Генезис и семантическая структура сельскохозяйственной лексики украинских западностепных говоров : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Гриценко Павел Ефимович ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1980. – 28 с.
340818
  Сорока Д.И. Генезис и современное положение стратегического партнерства Украины и Китайской Народной Республики // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 184-186
340819
  Хомякова А.Н. Генезис и современное содержание учения о ноосфере // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 (47). – С.62-71. – ISSN 1680-2721
340820
  Кусова А.Х. Генезис и современное состояние российско-бразильских отношений // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 32-37. – ISSN 2074-6040
340821
  Александров С.М. Генезис и состав боратов в метасоматически измененных доломитовых, родохрозитовых и известковых мраморах Японии / С.М. Александров, М.А. Тронева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 987-1001 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
340822
  Рудь Н.А. Генезис и социально-экономическое развитие городов Полабско-Прибалтийских славян в Х-ХІІ вв. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Рудь Н.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
340823
  Рудь Николай Алексеевич Генезис и социально-экономическое развитие полабо-прибалтийских славян в 10-12 вв. : Дис... канд. ист.наук: 0.00.03 / Рудь Николай Алексеевич; КГУ. – Киев, 1985. – 203л. – Бібліогр.:л.175-203
340824
  Лушников А.М. Генезис и становление (антология) сравнительного трудового права и права социального обеспечения в дореволюционной России (вторая половина XIX - начало XX вв.) // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2008. – Вып. 3 : Сравнительное трудовое право и право социального обеспечения России: история, теория и юридическая практика. – С. 7-41. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
340825
  Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В.П. Визгин. – Москва, 1982. – 429с.
340826
  Горак А.И. Генезис и структура научного обществознания : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.01 / Горак А. И.; АН УССР, Ин-т филос. – К., 1979. – 46л.
340827
  Савенко Я.М. Генезис и структура противоречий жизни : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Савенко Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 55 с.
340828
  Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси / М.Б. Свердлов. – Л, 1983. – 234с.
340829
  Основин Ю.А. Генезис и сущность понимания : Гносеологический анализ / Ю.А. Основин. – Куйбышев, 1990. – 165с.
340830
  Хасин В.В. Генезис и теоретико-познавательная структура научного предвидения. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Хасин В.В.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1975. – 15л.
340831
  Белевцев Р.Я. Генезис и термодинамическая эволюция внешних геосфер / Белевцев Р.Я. // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 49-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
340832
  Корниенко О.А. Генезис и трансформация мифопоэтических парадигм в русской прозе 30-х годов 20 века : Дисс. ... доктора филологич. наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Корниенко О.А.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 410л. – Библиогр.: л.366-410
340833
  Хмелев В.А. Генезис и физические свойства текстурно-дифференцированных почв / В.А. Хмелев. – Новосибирск, 1988. – 128 с.
340834
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения / В.Н. Барановский. – Киев : Вища школа, 1985. – 136с. – Библиогр.: с. 130-135 (131 назв.)
340835
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
340836
  Барановский Владимир Николаевич Генезис и функции категории самодвижения : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.01 / Барановский Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1988. – 32л.
340837
  Барановский В.Н. Генезис и функции категории самодвижения. : Дис... докт. филос.наук: 09.00.01 / Барановский В.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 312л. – Бібліогр.:л.298-312
340838
  Маланов С.В. Генезис и функциональная структура сознания в контексте деятельностного культурно-исторического подхода к анализу и объяснению психических явлений // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 203-215
340839
  Литовченко И.Л. Генезис и эволюция информационной концепции маркетинга : [монография] / И.Л. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Приложения: с. 178-180. – Библиогр.: с. 181-198. – ISBN 978-966-00-1150-2
340840
  Богатырев Е.В. Генезис и эволюция механизмов экономического правосудия в Российском государстве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
340841
  Гисматов Ф.А. Генезис и эволюция мира искусственного / Ф.А. Гисматов. – Казань, 1992. – 142 с.
340842
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
340843
  Задорожный А.В. Генезис и эволюция мондиализма : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Задорожный А.В.; КГУ. – К, 1988. – 16л.
340844
  Задорожний Александр Викторович Генезис и эволюция мондиализма: международно-правовые аспекты : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Задорожний Александр Викторович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1988. – 201л. – Бібліогр.:л.165-201
340845
  Чекман В.Н. Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке / В.Н. Чекман. – Минск, 1973. – 48с.
340846
  Синькевич Генезис и эволюция публичной службы во Франции / Синькевич, НА, Е.В. Болотина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 39-43. – ISSN 1812-3805
340847
  Гульцова Д. Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 75-84. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "В статье исследовано феномен фортепианного этюда, определившего специфику фортепианного исполнительского мастерства XIX–XX ст. Рассмотрено генетические и этимологические особенности названного жанра, обусловившие его типологию. Охарактеризовано ...
340848
   Генезис и эволюция этнических культур Сибири. : сборник научніх трудов. – Новосибирск, 1986. – 194с.
340849
  Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса / Ю.Ф. Буряков. – Ташкент, 1982. – 212с.
340850
  Крживицкий Л. Генезис идей : Опыт истории мысли / Крживицкий Л. – Санкт-Петербург
Т. 1. – 1875. – с. 17-43. – Оттиск
340851
  Крживицкий Л. Генезис идей. Распространение идей. Прошедшее и настоящее / Крживицкий Л. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1905. – 79 с. – Оттиск. – (Библиотека Марии Малых ; № 5, № 6)
340852
  Неврева М.Н. Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля / М.Н. Неврева, Г.Ф. Дьяченко, Л.Н. Шапа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 155-159. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
340853
  Криничанский К. Генезис института векселя: функциональный аспект // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 110-122. – ISSN 0042-8736
340854
  Хаббибулаев А.Х. Генезис института морской перевозки груза // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
340855
  Какимжанов М.Т. Генезис института прав человека и гражданина в конституционных нормах Республики Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 42-43. – ISSN 1812-3805
340856
  Писклова Е.Н. Генезис института усыновления в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 27-28. – ISSN 1812-3805
340857
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 231л. – Бібліогр.:л.199-231
340858
  Гарсиа-Каселес Кончита Генезис испанского фашизма (1931-1936) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гарсиа-Каселес Кончита ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
340859
  Мікіш А. Генезис і деякі питання вдосконалення правового регулювання підприємництва в Україні як основи запобігання фіктивному підприємництву // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 136-139
340860
  Шумакова С.М. Генезис і еволюція харківської школи циркового мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.04 / Шумакова Світлана Миколаївна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 35 назв
340861
  Леонов В.П. Генезис і класифікація гібридних наук // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.18-26. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
340862
  Кудрявцева О.М. Генезис і перспективи утвердження та захисту конституційних прав і свобод дитини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 28-34
340863
  Румянцев А.П. Генезис і приіоритети розвитку міжнародних економічних відносин / А.П. Румянцев, О.П. Степанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 71-72. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (52)). – ISSN 1728-3817
340864
  Пушкаренко П. Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки / П. Пушкаренко, М. Логвиненко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 43-49. – ISSN 0131-775Х
340865
  Пацурія Н.Б. Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблемні питання вироблення єдиних теоретичних підходів щодо визначання сутності страхування. В статье исследуются проблемные вопросы выработки единых теоретических подходов к определению сущности страхования. This article ...
340866
  Ситник Г.В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 33-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 1993-6788
340867
  Жушман М. Генезис і сучасний стан адміністративної юстиції України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 105-109
340868
  Погребняк С. Генезис ідеї рівності як основоположного принципу права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 50-58. – ISSN 1993-0909
340869
  Диба М.І. Генезис інвестиційних теорій / М.І. Диба, Є.А. Поліщук, А.В. Мироненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 123-127. – ISSN 2221-1055
340870
  Кірик М.А. Генезис інноваційної діяльності на основі венчурного інвестування: міжнародний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 84-86
340871
  Куліцька С. Генезис інституту відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Автором статті здійснено спробу дослідити еволюцію правового регулювання відносин відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконної діяльності/бездіяльності органів судової влади. Запропоновано виокремити історичні етапи зародження та розвитку ...
340872
  Андрієвська О.В. Генезис інституту конституційно-правових обмежень прав і свобод людини і громадянина в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 84-88. – ISSN 2219-5521
340873
  Рачинська М. Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 291-298
340874
  Ставнійчук А. Генезис інституту місцевого референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 7-17. – ISSN 2222-5374
340875
  Шершньова О.А. Генезис інституту сімейного утримання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 285-290


  В даній статті автор відтворює головні етапи еволюції інституту аліментів, починаючи від прадавніх часів і римської доби. По-перше, досліджено виникнення архетипу сучасного взаємного аліментного обов’язку батьків та їх дітей. По-друге, приділено ...
340876
  Мацелюх І.А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX - XVII ст.) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 473 арк. – Додатки: арк. 469-473. – Бібліогр.: арк. 9-16, 401-468
340877
  Мацелюх І.А. Генезис інституту юридичної відповідальності у сфері регулювання державно-церковних відносин в Україні (IX - XVII ст.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 50 назв
340878
  Галянт С. Генезис інституціоналізму в працях українських учених XX-XXI ст. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 4 (8). – С. 12-15. – ISSN 2411-4014
340879
  Безверхий К. Генезис інтегрованої звітності у світі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 87-96. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
340880
  Єльцов В.О. Генезис інформаційних правовідносин в судовій системі України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 98-102
340881
  Сеник С. Генезис інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 128-137. – (Серія юридична ; вип. 66). – ISSN 0136-8168
340882
  Вініченко І.І. Генезис історичних форм розвитку конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6806
340883
   Генезис капитализма в позденее средневековье в Англии и Германи.. – М, 1979. – 113с.
340884
   Генезис капитализма в промышленности. – Москва, 1963. – 431 с.
340885
   Генезис капитализма в промышленности и сельском хозяйстве.. – М, 1965. – 460с.
340886
   Генезис капитализма в России в отечественной исторографии.. – Ярославль, 1981. – 151с.
340887
  Османов Г.Г. Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана. / Г.Г. Османов. – М., 1984. – 152с.
340888
  Файнштейн В.М. Генезис капитализма в эстляндском помещечьем хозяйстве. : Автореф... канд. экон.наук: / Файнштейн В.М.; Тартус. гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 21л.
340889
  Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии / А.Н. Чистозвонов. – М., 1985. – 300с.
340890
  Абрамович Е.Л. Генезис карбонатных (доломитовых) формаций среднего палеозоя Тамдытау (Центральные Кызылкумы) / Е.Л. Абрамович ; АН УзССР, Ин-т геологии и геофизики им. Х.М. Абдуллаева. – Ташкент : Фан, 1972. – 132 с., [10] л. ил. : черт., ил. – Библиогр.: с. 128-131
340891
   Генезис категориального аппарата науки.. – Алма-Ата, 1990. – 317с.
340892
  Предеина М.Ю. Генезис категории "закон" в свете субъектно-объектного взаимодействия // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 37-39
340893
  Починок Б.В. Генезис категории "причинность" и ее мировоззренческое значение. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Починок Б.В.; АН УССР. Ин-т философии. – К,, 1979. – 24л.
340894
  Хортюк О.В. Генезис категорії "ділова репутація" юридичної особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 182-185
340895
  Сирота А. Генезис категорії "кредит", її співвідношення з категорією "позика" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 106-109.
340896
  Поліщук О.О. Генезис категорії "політичні технології" // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 59-62. – ISSN 2519-2949
340897
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции : автореф. дис. ... доктор геол.-мин. наук / Шнюков Е.Ф. ; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1965. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
340898
  Шнюков Е.Ф. Генезис киммерийских железных руд Азово-Черноморской рудной провинции / Е.Ф. Шнюков. – К., 1965. – 195с.
340899
  Гирнис А.В. Генезис коматиитов и коматиитовых базальтов / А.В. Гирнис. – М., 1987. – 119с.
340900
  Тарасова В. Генезис конституентів лексико-семантичного поля "Засоби пересування" в англійській, російській та українській мовах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
340901
  Китайка О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 138-144. – ISSN 1561-4999
340902
  Міхірьова О.А. Генезис конституційного права на правову допомогу в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 29-36
340903
  Мех Ю.В. Генезис контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 134-139. – ISSN 0201-7245
340904
  Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / Г.М. Перепелиця; Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України. – Київ : Стилос; Фоліант, 2003. – 256с. – ISBN 966-8474-00-7
340905
  Губань Р. Генезис концепції діалогу між цивілізаціями в міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 6-10
340906
  Царенко О.В. Генезис концепції і методів управління конкурентоспроможності підприємств : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 53-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
340907
  Попова В.В. Генезис концепцій економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 55-59.
340908
  Каньковський І.Є. Генезис концепцій інженерно-педагогічної освіти в країнах Східної Європи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 6-15. – ISSN 2074-8922
340909
  Брадул О.М. Генезис корпорацій: економіко-організаційний механізм формування / О.М. Брадул, О.Ю. Шоляк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 124-130. – (Економіка ; Вип. 32)
340910
  Сабанеева М.К. Генезис косвенных наклонений французского глагола / М.К. Сабанеева. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 183 с.
340911
  Алієв В Р. Генезис кримінально-виконавчої інспекції: історико-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 126-131. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
340912
  Богданова М.П. Генезис кримінальної відповідальності за втручання у діяльність державного діяча в Україні // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 21-28. – ISSN 2617-4162
340913
  Міщук І.П. Генезис кримінальної відповідальності за незакінчений злочин / І.П. Міщук, А.О. Самосьонок // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 3 (7). – С. 53-58
340914
  Бхари Хадер Генезис курдской проблемі в 20-х годах XX века и позиция СССР // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 171-177. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
340915
  Гришанков Г.Е. Генезис куэстового рельефа Предгорного Крыма : некоторые аспекты исследования природы / Г.Е. Гришанков, Е.А. Позаченюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1984. – Вип.31. – С. 108-114 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
340916
  Залевский А. Генезис ландшафтного искусства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  На основе анализа и обобщения теоретического материала в области ландшафтоведения, ботаники, озеленения городов и эстетики характеризуются вопросы зарождения, развития и взаимосвязей видов и жанров ландшафтного искусства в историческом аспекте. Basic ...
340917
  Заридзе Г.М. Генезис магматических пород / Г.М. Заридзе. – Тбилиси, 1939. – 119с.
340918
  Лурье А.М. Генезис медистых песчаников и сланцев. / А.М. Лурье. – М., 1988. – 182с.
340919
   Генезис месторождений самородной серы и перспективы их поисков. – Москва : Наука, 1974. – 203с.
340920
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва, 1969. – 248с.
340921
  Винклер Г. Генезис метаморфических пород / Г. Винклер. – Москва : Недра, 1979. – 327с.
340922
  Ступницький О.І. Генезис методів інвестиційної діяльності компаній з управління активами на сучасному фондовому ринку / О.І. Ступницький, В.М. Коверда // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 87-94
340923
  Чорний Г.М. Генезис методів наукового дослідження на рівні суб"єктів агробізнесу / Г.М. Чорний, І.А. Міщенко, Д.О. Кирилюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
340924
  Лобач Д.В. Генезис меча на территории Европы в эпоху Средневековья: симоволический аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 34-38. – ISSN 2077-1800
340925
  Федоровский Н.М. Генезис минералов : с 63 рис., карт. и диаграммами / Федоровский Н.М., проф. – Москва : Гос. тезн. изд. – (Б. Серия 4. Инженерно-промышленная библиотека / Р.С.Ф.С.Р. Ц.К.В.С. горнорабочих ; № 4-4 ; Ч. 1 : Курс минералогии)
Ч. 1. – 1923. – 200 с. – Библиогр.: "Главнейшая литература" в конце каждой гл.
340926
   Генезис минеральных и термальных вод. – Москва : Наука, 1968. – 138с.
340927
   Генезис минеральных индивидов и агрегаров.. – М, 1966. – 303с.
340928
  Панченко Л.Є. Генезис миротворчої діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 333-338
340929
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студ. геолог. та гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 672с. – ISBN 966-594-365-0
340930
  Павлишин В.І. Генезис мінералів : Підручник для студентів геологічних та гірничих спеціальностей вузів / В.І. Павлишин, О.І. Матковський, С.О. Довгий. – 2-е вид. – Київ : КНТ, 2007. – 556с. – ISBN 966-373-174-5
340931
  Бровко Н.П. Генезис міст Польщі в IX-XIIІ століттях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-37. – (Історія ; вип. 43)


  Висвітлюється питання генези міст Польщі в ІХ-ХІІІ ст. Показано економічні та політичні умови їх формування і розвитку.
340932
  Гарат М. Генезис містобудівного законодавства України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (106). – С. 101-116. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
340933
  Мартинюк О.М. Генезис молодіжної субкультури: аналіз зарубіжних дослідницьких концепцій // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 95-103. – ISSN 2225-7586
340934
  Дурмишидзе С.В. Генезис молочной кислоты при естественном алкогольном брожении / С.В. Дурмишидзе. – Оттиск из журн. "Биохимия". Т.3, вып. 3. 1938, 1938. – 308-320с.
340935
  Фонова О.С. Генезис наказного провадження // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 93-99
340936
  Зайцев Ю.Д. Генезис Народного руху України : львівська організація // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 143-155. – ISSN 0130-5247
340937
  Буткевич О. Генезис науки історії міжнародного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 268-287. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається процес становлення історії міжнародного права як окремої частини його теорії. Згадуються викладачі Університету Св. Володимира.
340938
  Каламбет С.В. Генезис науки про фінанси // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 62-69. – ISSN 2074-5354
340939
  Андреевский И.С. Генезис науки, ее принципы и методы / Андреевский И.С. – Москва : Типография И.Н. Кушнерев и Ко, 1890. – 199 с.
340940
  Квятко Т.М. Генезис наукових основ теорії конкуренції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 154-162. – (Економічні науки)
340941
  Ярова Г.Д. Генезис наукових поглядів на комунікації у публічному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814
340942
  Карпінський Б.А. Генезис науково-практичних засад програм сталого розвитку в Україні / Б.А. Карпінський, О.Б. Карпінська, А.Б. Шевців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 7 (510) : Прогнози впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. – С. 83-92. – ISSN 2222-4459
340943
  Коломоєць Т. Генезис наукового дослідження державного контролю у галузі чорної металургії: характеристика окремих етапів / Т. Коломоєць, П. Лютиков // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 44-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
340944
  Стефанов С.Є. Генезис наукової думки орієнтації аудиту на задоволення суспільних інтересів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 31-38.
340945
  Тучак Т.В. Генезис наукової думки щодо рентних платежів / Т.В. Тучак, О.М. Яременко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 13-17. – ISSN 2409-1944
340946
  Вахтомин Н.К. Генезис научного знания : факты, идея, теория / Н.К. Вахтомин ; Кафедра философии АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 286 с.
340947
  Косарева Л.М. Генезис научной картины мира / Л.М. Косарева. – Москва, 1985. – 80с.
340948
  Макарова А.Г. Генезис національної ідеї на теренах України: історія розвитку у першій половині XX століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 93-96. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
340949
  Крижанівський В.В. Генезис незалежної судової влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню соціальної та правової природи незалежності судової влади, удосконаленню системи засобів її забезпечення. Розглядаються проблеми взаємодії судової влади із законодавчою й виконавчою гілками влади. Звертається увага на ...
340950
  Крижанівський В. Генезис незалежної судової влади // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 37-41
340951
  Козирєва В.П. Генезис неспроможності та банкрутства / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 72-83.
340952
   Генезис нефти и газа.. – М, 1967. – 712с.
340953
  Патарідзе-Вишинська Генезис нормативно-правового забезпечення фінансової безпеки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2016. – Вип. 1 (34). – C. 169-189. – ISSN 1994-1749
340954
  Зайцев О.В. Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.) / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 3 (75). – C. 50-62. – ISSN 2524-0323
340955
  Долинська М.С. Генезис нотаріату в Київській Русі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія юридична ; Вип. 2)
340956
  Івахненка М.О. Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-100. – ISSN 1608-0599
340957
  Иоаннисян А.Р. Генезис общественного идеала Фурье. / А.Р. Иоаннисян. – М-Л, 1939. – 224с.
340958
  Кузнецов Д.А. Генезис организационно-технического обезпечения Интернета в аспекте его правового регулирования // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
340959
  Ступницький О.І. Генезис організаційних структур корпорацій в умовах нових геоекономічних викликів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 259-267
340960
  Стеценко Н.С. Генезис органов исполнения судебных решений в Украине до судебной реформы 1864 года // Проблемы законности : академический сборник научных трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Юридическая акад. Украины им. Я. Мудрого". – Харьков, 2011. – Вип. 116. – С. 29-39. – ISSN 0201-7245
340961
   Генезис осадков и фундаментальные проблемы литологии. – Москва : Наука, 1989. – 229с.
340962
  Ареф"єв С.О. Генезис основних напрямків реструктуризації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 109-114
340963
  Скрипкін О.Г. Генезис основних соціальних страхів військовослужбовця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено основні етіологічні умови формування соціальних страхів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. In the article the basic etiologic mechanisms of social fears forming of military serviceman are ...
340964
  Савенко Я.М. Генезис основных противоположностей жизни. / Я.М. Савенко. – К., 1964. – 96с.
340965
  Яцинин Н.Л. Генезис остаточных солонцов / Н.Л. Яцинин. – Алма-Ата, 1989. – 91с.
340966
  Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 291-297
340967
  Козленко А. Генезис оцінки достовірності доказів // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 274-275
340968
  Сварник Б.В. Генезис пантоміми в умовах соціокультурного простору античного суспільства // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 276-286. – ISSN 2225-7586


  "Здійснено культурологічне дослідження процесу формування та становлення пантоміми як самостійного виду театрального мистецтва за часів античності на основі аналізу раритетних джерел; уточнено та доповнено термінологічне поняття «пантоміма»; розглянуто ...
340969
  Христич І. Генезис пенітенціарної системи в Україні та світі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 259-265. – ISSN 2663-5313
340970
  Коробенко Н.П. Генезис пенсійних правовідносин у праві соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 116-122
340971
  Грандт В.В. Генезис перфекціонізму: теоретична експлікація проблеми // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 1 (5). – С. 30-35. – ISSN 2310-4368
340972
  Олійник Т.І. Генезис підприємництва — рушійний фактор соціально-економічного зростання загальнонаціональних інтересів. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 42-45. – ISSN 2306-6806
340973
  Склярук І. Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 26-30
340974
  Анпілогов О. Генезис повноважень прокуратури щодо захисту економічних інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 34-39


  Про права людини в правовій державі.
340975
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с.
340976
  Ярмоленко Наталія Миколаївна Генезис поетичного мислення українців у контексті історичних обставин (на матеріалі козацької пісні Черкащини) : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Ярмоленко Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 158л. – Бібліогр.:л.134-158
340977
  Захаров С.А. Генезис покровной складчатости / С.А. Захаров. – Душанбе, 1979. – 167с.
340978
  Задорожний А.В. Генезис политико-правовой идеологии мондиализма // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 68-74. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
340979
  Волженцева И.В. Генезис полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами : дисс. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ирина Викторовна ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одесс. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2013. – 535 л. – Прил.: л. 492-535. – Библиогр.: л. 430-491
340980
  Волженцева І.В. Генезис поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Волженцева Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 39 назв
340981
  Шкурат І.В. Генезис поняття "демократія" в контексті глобалізаційних процесів: теоретико-методичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 96-100. – ISSN 2306-6814
340982
  Томашевська А.М. Генезис поняття "інвестиції" як основної складової інвестиційної діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 23-26
340983
  Мартиненков В. Генезис поняття "інноваційний розвиток сільських територій" // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 19-22. – ISSN 2078-5860
340984
  Мацелюх І.А. Генезис поняття "проступок" в історії європейського права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 384-388. – ISBN 978-617-7293-17-9
340985
  Падучак Б. Генезис поняття "технологія" // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 134-141
340986
  Чимош К.С. Генезис поняття "транспортна логістика" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 119-122. – ISSN 2306-6792
340987
  Іванова А.М. Генезис поняття «інфраструктура ринку споживчих товарів» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 164-168
340988
  Купіна Л. Генезис поняття ефективності норм права // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 3 (27). – С. 180-188. – ISSN 2306-9082
340989
  Пінчук Є.А. Генезис поняття і сутності модернізації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 29-35. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті "Генезис поняття і суть модернізації освіти" аналізуються наступні основні проблеми. Само поняття модернізації, що сформувалося в певних історичних і соціокультурних умовах, наповнилося новим, відповідним цим умовам змістом і несло інший сенс. ...
340990
  Бочелюк В.В. Генезис поняття копінг-поведінки особистості: теоретико-методологічний аналіз // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 64-71. – ISSN 2219-2654
340991
  Чубенко І.В. Генезис поняття корупції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 113-118.
340992
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 423, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-642-1
340993
  Вілков В.Ю. Генезис поняття нації : монографія / В.Ю. Вілков. – [Вид. 3-тє, випр. та допов. ]. – Київ : Вадим Карпенко, 2014. – 371, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7071-02-9
340994
  Ямковий М.О. Генезис поняття та сутність допиту // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 185-192.
340995
  Будков В.Д. Генезис понять "генотип" і "фенотип" // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
340996
  Пигров К.С. Генезис постижения социума: горизонт и созерцание // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 4-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
340997
  Кудря І.Г. Генезис постіндустріальної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 52-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
340998
  Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почвообразования / А.А. Роде. – М., 1984. – 256с.
340999
  Яковюк І. Генезис правової культури об"єднаної Європи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 114-120. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
341000
  Бирштейн Я.А. Генезис пресноводной, пещерной и глубоководной фаун / Я.А. Бирштейн. – Москва : Наука, 1985. – 247 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 226-246
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,