Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>
332001
  Арсланов В.Г. "... Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 116-121. – ISSN 0042-8744
332002
  Чернышова О.А. "Герой времени" в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 61-70. – ISBN 966-72-77-79-8


  "Герой нашего времени" (1838-1840) - знаменитый роман Михаила Юрьевича Лермонтова, классика рус. литературы. Образ Печорина одно из художественных открытий Лермонтова. Печоринский тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нем получили ...
332003
  Фигедыова М. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова: авторская мистификация и нарративное построение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
332004
  Герштейн Э.Г. "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова / Э.Г. Герштейн. – Москва : Художественная литература, 1976. – 125 с.
332005
  Копытцева Наталья Михайловна "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова. (Поэтика психол. романа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Копытцева Наталья Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 25л.
332006
  Чмир Н.В. "Герой Украины": отзнака отличия к званию (1998 - 2002) // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 27-29
332007
  Канайкина Е. "Геронты" : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0012-6756
332008
  Лазаренко Д.М. "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка: від гри з образами до гри смислами / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 239-243
332009
  Давлєтов О. "Гертруда Шольтц-Клінк - "рейхсфрауенфюрерін Третього рейху" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-02-7255-2
332010
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
332011
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
332012
  Састре А. "Гибель тореро", и еще шесть драм / А. Састре. – М., 1973. – 504с.
332013
   Героїчний бій під Чорним Островом. – Торонто, 1961. – 104с. : іл. – (Український воєнно-історичний інститут ; 14)
332014
  Євсеєнко О.А. Героїчний Вьєтнам / О.А. Євсеєнко. – К., 1967. – 68с.
332015
  Медвідь Н.О. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та "Пісня про Роланда" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19
332016
  Медвідь Н. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та "Пісня про Роланда" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 2-6
332017
  Орличенко О.В. Героїчний епос як відображення картини світу Іспанії раннього Середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C.31-36
332018
  Нікітенко А. Героїчний міф в контексті праць істориків державницької школи: спроби реконструкції образу героя // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 286-291
332019
  Нікітенко А.І. Героїчний міф на сторінках "Истории запорожских казаков" Д.І. Яворницького: постановка проблеми // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 235-239. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
332020
  Стратілат А. Героїчний образ захисника Вітчизни в українських народних думах і казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-272


  У статті висвітлюється питання генетичного витоку героїчних образів захисників рідної землі. Розглядаються образи богатирів-героїв українських народних казок і героїв українських народних дум, мікрокосмос типів персонажів, їхній самобутній характер, ...
332021
  Шарабар К. Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 145-163. – ISBN 978-617-640-162-9
332022
  Бронтман Л. Героїчний переліт "Родины" / Л. Бронтман, Л. Хват. – К, 1939. – 84с.
332023
  Кіш Л. Героїчний район / Л. Кіш. – Х.К., 1933. – 302с.
332024
  Фігурний Ю.С. Героїчний символ Київської Русі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 125-129. – ISSN 1996-9872
332025
  Морозова Г. Героїчний син чернігівської землі (Нові факти до біографії генерал-лейтенаниа В.Г. Костенецького) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.74-76
332026
  Геркен-Русова Героїчний театр = Theatre Heroique / Н. Геркен-Русова (N. Guerquin-Roussov). – Лондон : Українська видавнича спілка
2-ге випр. вид. – 1957. – 93 с. – Тит. арк. парал. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
332027
  Сліпушко О. Героїчний чин у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 136-146


  У статті досліджується проблема героїчного чину в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Аналізується образна система твору, його ідейна спрямованість. Зроблено акцент на безпосередньому зв"язку героїчного чину і концепту української національної ...
332028
  Голуб В.Й. Героїчний шлях болгарського народу : До 30-річчя антифашистського народного повстання та соціалістичної революції в Болгарії / В.Й. Голуб. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1974. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 3 : № 5)
332029
  Калинович В. Героїчний шлях М.Міхновського // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 3-5
332030
  Первомайський Л.С. Героїчні балади : балади / Л.С. Первомайський. – Харків, 1932. – 47 с.
332031
  Даниленко І. Героїчні будні / І. Даниленко. – Харків, 1932. – 71 с.
332032
  Бондарук О. Героїчні епоси народів світу / Ольга Бондарук. – [ Б.м. ] : ВНТЛ-Класика, 2007. – 408с. – ISBN 966-8849-33-7
332033
  Тишківський Василь Михайлович Героїчні подвиги молоді України : Короткий історичний нарис / Тишківський Василь Михайлович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 68
332034
  Мольченко В.П. Героїчні подвиги молоді України в тилу ворога / В.П. Мольченко. – К., 1958. – 31с.
332035
  Чернишев В.С. Героїчні традиції в духовному житті радянської молоді / В.С. Чернишев. – К., 1983. – 45с.
332036
  Малаков Д. Героїчні трофеї 1941-го // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 7
332037
  Рахмат А. Герой-комсомолец А.Набиев : очерки / А. Рахмат. – Москва : Гослитиздат УзССР, 1958. – 115 с.
332038
  Лыньков М.Т. Герой-партизан Константин Заслонов / М.Т. Лыньков. – Москва, 1973. – 354 с.
332039
  Толченова Н.П. Герой-современник в труде и борьбе. / Н.П. Толченова. – М., 1957. – 39с.
332040
  Пристли Д.Б. Герой-чудотворец / Д.Б. Пристли. – Алма-Ата, 1960. – 252с.
332041
  Саєнко В.П. Герой -- інтернаціоналіст в багатонаціоналній радянській літературі 60-х початку 80-х років / В.П. Саєнко. – Одеса, 1982. – 98с.
332042
  Тешабаев Д. Герой - крупным планом / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1972. – 107с.
332043
  Виноградов А.П. Герой -командарм / А.П. Виноградов. – Москва, 1967. – 198с.
332044
  Клоччя А. Герой : оповідання / А. Клоччя. – Харків, 1931. – 64 с.
332045
  Лэмберт Д. Герой / Д. Лэмберт. – М., 1960. – 301с.
332046
  Килимник Ю. Герой "спокійної сміливості". Костянтин Острозький: велич полководця // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 646-652. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
332047
  Тихомиров Г.С. Герой Арктики Иван Папанин : Документальный очерк / Г.С. Тихомиров. – Москва : Мысль, 1984. – 188с. – (Замечательные географы и путешественники)
332048
  Костев Г.Г. Герой Балтики: (О командире подвод. лодки "Л-3" П.Д.Грищенко). / Г.Г. Костев. – М., 1991. – 127с.
332049
  Покальчук О. Герой безгеройного часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 300-302
332050
  Конн В. Герой Бродвея / В. Конн. – СПб., 1994. – 351с.
332051
  Демьянов В.П. Герой в пижаме / В.П. Демьянов. – Симферополь, 1961. – 31с.
332052
  Гуммер И.С. Герой великой битвы / И.С. Гуммер, Ю.А. Харин. – Волгоград, 1962. – 159с.
332053
  Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки : Происхождение образа / Е.М. Мелетинский; Н СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1958. – 264 с.
332054
   Герой гражданской войны Александр Пархоменко. – Сталинград, 1960. – 11с.
332055
  Санакоев В.П. Герой гражданской войны Знаур Айдаров / В.П. Санакоев. – Сталинир, 1957. – 29с.
332056
  Поповкін О.Ф. Герой громадянскої війни Марко Мокряк / О.Ф. Поповкін. – К., 1968. – 74с.
332057
  Стунгур Г.К. Герой громадянської війни Тимофій Черняк / Г.К. Стунгур. – К, 1961. – 136с.
332058
  Имедашвили К.И. Герой грузинской советской прозы (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Имедашвили К.И.; АН ГССР. Ин-тут истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 15л.
332059
  Цалик С. Герой двох свят // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 19


  Щоразу з наближенням Нового року лунають заклики заборонити Діда Мороза: мовляв, це продукт комуністичної пропаганди. Цього року в грудні з"явилося нове формулювання: давайте декомунізуємо Діда Мороза. А Фейсбуком пішла гуляти картинка, на якій бравий ...
332060
  Марченко А.Д. Герой двух народов. / А.Д. Марченко. – Харьков, 1977. – 103с.
332061
  Павленко И. Герой еврейских народных сказок: некоторые наблюдения // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 139-150. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
332062
  Михайлов О.Н. Герой жизни - герой литературы / О.Н. Михайлов. – Москва, 1969. – 62с.
332063
  Радищева О.А. Герой жизни - герой пьесы и спектакля / О.А. Радищева. – Москва : Знание, 1973. – 39 с.
332064
  Павленко Ю.Ю. Герой з пером в руках: казус літературної теорії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 125-136
332065
  Пильник М.П. Герой земли калужской / М.П. Пильник. – Калуга, 1964. – 84с.
332066
  Затонский Д.В. Герой и автор : Судьба реализма в соврем. зарубежной литературе / Д.В. Затонский. – Москва, 1962. – 48с.
332067
  Громов П.П. Герой и время / П.П. Громов. – Л. : Советский писатель, 1961. – 579 с.
332068
  Хотимский Б.И. Герой и время / Б.И. Хотимский. – М, 1976. – 63с.
332069
  Чагин А.И. Герой и время / А.И. Чагин. – М, 1985. – 63с.
332070
  Гуткина И.М. Герой и время в романах Ф.И.Панферова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуткина И.М. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 23 с.
332071
  Обухова С. Герой и его имя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 58-59. – ISSN 1818-2968
332072
  Русских И.В. Герой и его история в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Фердинанда, Графа Фатома" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 204-209. – ISSN 2313-500Х
332073
  Скачков И.В. Герой и история: современный роман о революции / И.В. Скачков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 351с.
332074
  Зубков Ю.А. Герой и конфликт в драме / Ю.А. Зубков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280с.
332075
  Матвейчук Мария Ивановна Герой и конфликт в русской советской повести 60 - 70-х годов о Великой Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Матвейчук Мария Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1975. – 20л.
332076
  Костенко О. Герой и концепция адресата в прозе // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 19-23


  Украинский и осетинский периоды творчества Варвары Чередниченко.
332077
  Краснов Г.В. Герой и народ / Г.В. Краснов. – М., 1964. – 271с.
332078
  Кузьмичев И.К. Герой и народ / И.К. Кузьмичев. – М : Современник, 1973. – 336 с.
332079
  Якименко Л.Г. Герой и новаторство советской литературы / Л.Г. Якименко. – М, 1964. – 320с.
332080
  Киселев Герой и обстоятельства : очерки соврем. украинской эпической поэзии / Киселев, М; перевод с украинского Н. Надьярных. – Москва : Советский писатель, 1962. – 212с.
332081
  Алексеев М.Н. Герой и подвиг / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 48с.
332082
  Власенко А.Н. Герой и современность / А.Н. Власенко. – Москва, 1964. – 154с.
332083
  Маркова Ф.М. Герой и современность / Ф.М. Маркова. – Москва : Знание, 1965. – 48 с.
332084
  Бессараб А.И. Герой и сюжет в романе Генри Джеймса "Вашингтонская площадь" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8. – ISBN 978-966-921-000-5
332085
   Герой і антигерой.. – К., 1965. – 176с.
332086
  Фащенко В.В. Герой і слово: Проблеми, характери і поетика радянської прози 30-х років / В.В. Фащенко. – К., 1986. – 211с.
332087
  Гурладі М.С. Герой і сучасність / М.С. Гурладі. – К., 1980. – 180с.
332088
   Герой і сучасність.. – К., 1960. – 447,5с.
332089
  Бажинов І.Д. Герой і час / І.Д. Бажинов. – Київ, 1965. – 122 с.
332090
  Кисельов Герой і час / Кисельов, М. – Київ, 1969. – 240с.
332091
  Мінченко Т.А. Герой Івана Багряного - тираноборець ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 64-65. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Боротьба людини з владою є одвічною темою фольклору і літератури
332092
  Сінклєр А. Герой капіталу / А. Сінклєр. – К. – 102с.
332093
  Калчев К. Герой Лейпцига / К. Калчев. – София, 1960. – 123с.
332094
  Браун С. Герой моих грез : Роман / С. Браун; Пер. с англ.Я.Е.Царьковой. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-05289-4
332095
  Зингер М.Э. Герой морских глубин / М.Э. Зингер. – М, 1955. – 56с.
332096
  Чечуй Е. Герой на престолі (Петро Перший в історії та російській історичній прозі першої половини 19 ст.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 86-90.
332097
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На языке хинди / М.Ю. Лермонтов. – Москва : лит-ры на иностр. яз. – 204 с.
332098
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1928. – 188с.
332099
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 4-е. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 176с.
332100
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : МЖО, 1932. – 182с.
332101
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 6-е. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 175с. – (Школьная б-ка)
332102
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1934. – 173с. – (Школьная б-ка классиков)
332103
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 159с.
332104
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 167с.
332105
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Минск : ГИЗ Белоруссии, 1937. – 207с.
332106
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Сталинград : Облкнигоиздат, 1937. – 152с. – (Б-ка начинающего читателя)
332107
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Крайведиздат, 1938. – 141с.
332108
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1938. – 219 с. : ил.
332109
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 208с.
332110
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1943. – 119с.
332111
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Петрозаводск : ГИЗ КАрело-Финской ССР, 1946. – 143с.
332112
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1947. – 160с.
332113
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Свердловск : Свердловскоблгиз, 1947. – 136с.
332114
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 164с.
332115
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Ростов -на-Дону : Ростовоблкн-во, 1948. – 135с.
332116
  Трегуб С.А. Герой нашего времени : (от Павла Корчагина к Олегу Кошевому) : стенограмма публичной лекции, прочит. 25-го сент. 1948 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Трегуб С.А. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1948. – 32с.
332117
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 142с.
332118
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Дзауджикау, 1953. – 151с.
332119
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1955. – 191с.
332120
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Текст на китайском яз. / М.Ю. Лермонтов, 1956. – 266с.
332121
  Белинский В.Г. Герой нашего времени / В.Г. Белинский. – М. : Художественная литература, 1958. – 110 с.
332122
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1961. – 172с.
332123
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АНСССР, 1962. – 228с.
332124
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 259с.
332125
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 176с. – (Народная б-ка)
332126
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1972. – 160с.
332127
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 144с. – (Школьная библиотека)
332128
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На арабск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Прогресс, 1974. – 300с.
332129
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1977. – 263с.
332130
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 223с.
332131
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1979. – 247с.
332132
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1979. – 168с.
332133
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = Bohater naszych czasow : Кн. для чтения на польск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 231с.
332134
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Роман / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 188с. – (Шк. б-ка. Для ср. школы)
332135
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1983. – 247с.
332136
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Калининград : Кн. изд-во, 1984. – 144с.
332137
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = A hero of our time : Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1988. – 256с. – ISBN 5-200-00146-3
332138
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 300с. – (Б-ка юношества)
332139
  Майборода Наталья Герой нашего времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 68-71, 74-75, 78 : фото
332140
  Дурылин С.Н. Герой нашего времени М.Ю.Лермонтов / С.Н. Дурылин. – М., 1940. – 256с.
332141
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [худож.-оформитель О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 384 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5325-1
332142
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 381, [3] с. – Примеч.: с. 371-376. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6032-7
332143
  Ильин Е.Н. Герой нашего урока / Е.Н. Ильин. – М., 1991. – 287с.
332144
  Кузнецов М.М. Герой наших фильмов / М.М. Кузнецов. – М., 1965. – 239с.
332145
  Полторацький О. Герой нашого часу : Репортаж про Закавказзя 1929 року / О. Полторацький, Д. Сотник. – Харків, 1930. – 169с.
332146
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов; Перекл. з рос. О. Кундзича. – Київ : ДЛВ, 1952. – 162с.
332147
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Дніпро, 1964. – 200с.
332148
  Подерв"янський Л. Герой нашого часу / Лесь Подерв"янський ; [оформл. та іл. А. Подерв"янської]. – Харків : Фоліо, 2010. – [384] с. розд. паг. : іл. – Описано за обкл. книги. - Зміст : Герой нашого часу ; Рух життя, або Динамо ; Множення в умі, або плинність часу ; Остановісь, мгновєньє, ти прєкрасно!. ; Павлік Морозов ; Король Літр. – ISBN 978-966-03-5355-8
332149
  Омельченко А.П. Герой нездорового творчества : ("Санин" роман Арцыбашева) : Реф. д-ра А.П. Омельченко. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Посев ; "Тип. "Север", 1908. – 56 с. – Экз. № 438385 без ориг. обл.
332150
  Камысов Р.К. Герой нового мира. (В аспекте каз.-рус. лит. связей 30-х гг.) / Р.К. Камысов. – Алма-Ата, 1974. – 168с.
332151
  Булкин С.П. Герой Отечества. / С.П. Булкин. – Донецк, 1975. – 358с.
332152
  Возчиков В.М. Герой передач -- человек труда. / В.М. Возчиков, В.М. Куриленко. – Москва, 1980. – 26с.
332153
  Гусман Д.С. Герой повсякденності : Роздуми філософа / Делія Стейнберг Гусман; З ісп. пер. В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2004. – 117с. – ISBN 966-96463-0-8
332154
  Бугров Б.С. Герой принимает решение : Движение драмы от 50-х годов / Б.С. Бугров. – Москва : Советский писатель, 1987. – 364 с.
332155
  Сталінградскьий Г. Герой Радянського Союзу Валерій Павлович Чкалов. / Г. Сталінградскьий. – К., 1938. – 16с.
332156
  Левін Б.Н. Герой Радянського Союзу Евгеній Костянтинович Федоров. Біограф. нарис. / Б.Н. Левін. – Київ, 1938. – 20с.
332157
  Вишневский В.В. Герой Радянського Союзу Іван Дмитрович Папанін. : біографічний нарис / В.В. Вишневский. – Киев : Держполітвидав, 1938. – 22с.
332158
  Приліпко Т.А. Герой Радянського Союзу Людмила Павличенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 624-626. – ISBN 978-966-452-103-8
332159
  Горбатов Б.Л. Герой Радянського Союзу Петро Петрович Ширшов : біографічний нарис / Б.Л. Горбатов. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 24 с.
332160
  Кордун В.О. Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про ніцшеанські тенденції у вченнях про соціальні революції Питирима Сорокіна та Миколи Михайловського (вчення про надлюдину Ніцше). В статье речь идёт о ницшеанских тенденциях в учениях о социальных революциях Питирима Сорокина и ...
332161
  Калугин В.И. Герой русского эпоса / В.И. Калугин. – М., 1983. – 352с.
332162
   Герой русской революции лейтенант П.П.Шмидт.. – 14с.
332163
  Зингер М. Герой с высоких гор / М. Зингер. – Махачкала : Дагестанское кн. изд-во
й. – 1957. – 116 с.
332164
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1975. – 222с.
332165
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 222с.
332166
  Апресян Г. Герой советского времени в творчестве Александна Фадеева : Автореф... канд. филол.наук: / Апресян Г.;. – Москва, 1951. – 32 с. – Бібліогр.:с.248097
332167
  Туманова Н.П. Герой советского киноискусства / Н.П. Туманова. – М., 1966. – 48с.
332168
  Малхасян Армо Герой Советского Союза - Унан Аветисян. / Малхасян Армо. – М., 1952. – 20с.
332169
  Мир Джалал Герой Советского Союза Ази Асланов. / Мир Джалал. – Баку, 1944. – 29с.
332170
   Герой Советского Союза Александр Коневский. – М, 1950. – 32с.
332171
  Журба П. Герой Советского Союза Александр Матросов / П. Журба. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
332172
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Алексей Васильевич Сосновский. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1945. – 6 с.
332173
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Альберт Викторович Кронин. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 7 с.
332174
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза В.А.Лынник / С.Д. Глуховский. – М, 1954. – 59с.
332175
  Вертель И. Герой Советского Союза В.П. Мирошниченко / И. Вертель. – Москва, 1955. – 72с.
332176
  Половников А. Герой Советского Союза В.П.Лаптев / А. Половников. – Красноярск, 1944. – 8с.
332177
  Степанов Е.П. Герой Советского Союза В.П.Мирошниченко. / Е.П. Степанов. – М, 1951. – 31с.
332178
  Неретин В.П. Герой Советского Союза В.С.Шаландин. / В.П. Неретин. – М., 1953. – 36с.
332179
  Сталинградский Г. Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов. / Г. Сталинградский. – М., 1938. – 16с.
332180
  Горбатов Б.Л. Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков / Б.Л. Горбатов. – М., 1939. – 27с.
332181
  Дзидзария Г.А. Герой Советского Союза Владимир Харазия / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1960. – 28с.
332182
  Личак Н.К. Герой Советского Союза Г. Н. Ковтунов / Н.К. Личак. – М., 1954. – 60с.
332183
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 24с.
332184
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 15с.
332185
  Юрасова М.К. Герой Советского Союза генерал-майор Гуртьев / М.К. Юрасова. – Омск, 1946. – 44 с.
332186
   Герой Советского Союза генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.. – М., 1953. – 31с.
332187
   Герой Советского Союза Григорий Евдокимович Бобков. – Красноярск, 1944. – 4с.
332188
   Герой Советского Союза Д.М.Карбышев. – М., 1956. – 24с.
332189
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Димитрий Константинович Кветович. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 8 с.
332190
  Кузнецов П.Г. Герой Советского Союза И.В. Панфилов / П.Г. Кузнецов. – М., 1948. – 24с.
332191
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза И.Л.Григорьев / С.Д. Глуховский. – М, 1950. – 56с.
332192
  Копылов А.И. Герой Советского Союза Иван Вежливцев. / А.И. Копылов. – Архангельск, 1946. – 37с.
332193
  Гайдовский Г.Н. Герой Советского Союза Иван Голубец / Г.Н. Гайдовский. – М., 1954. – 88с.
332194
   Герой Советского Союза Иван Михайлович Сивков.. – М., 1943. – 39с.
332195
  Гореликов И.П. Герой Советского Союза Иван Палович Гореликов. / И.П. Гореликов. – Красноярск, 1944. – 10с.
332196
  Кривоногов В.М. Герой Советского Союза Иван Скуридин (1914-1944) / В.М. Кривоногов. – Алма-Ата, 1962. – 43с.
332197
  Поляков Г. Герой Советского Союза Иван Федорович Немков. / Г. Поляков, И. Рождественский. – Красноярск, 1945. – 8с.
332198
  Потихонова Э.А. Герой Советского Союза Игорь Графов. / Э.А. Потихонова. – Л., 1965. – 8с.
332199
  Сытина Т.Г. Герой Советского Союза К.Я.Самсонов. / Т.Г. Сытина. – М., 1949. – 48с.
332200
  Попов Ф.О. Герой Советского Союза Константин Заслонов. / Ф.О. Попов. – Минск, 1950. – 32с.
332201
  Либерзон И.З. Герой Советского Союза Космодемьянский Александр Анатольевич / И.З. Либерзон. – Л., 1967. – 16с.
332202
  Гордеев Н. Герой Советского Союза М.В. Кантария / Н. Гордеев. – М, 1948. – 36с.
332203
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза М.В.Марковин / С.Д. Глуховский. – М, 1951. – 60с.
332204
  Монастырский В. Герой Советского Союза М.Д.Саначев. / В. Монастырский, О. Кириллова. – М., 1951. – 48с.
332205
  Болотников Н. Герой Советского Союза М.Т. Усик / Н. Болотников. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
332206
  Кригер Е.Г. Герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов / Е.Г. Кригер. – Москва, 1938. – 27с.
332207
   Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов.. – Свердловск, 1964. – 28с.
332208
  Чурбанов А.Н. Герой Советского Союза Николай Фильченков / А.Н. Чурбанов. – М, 1954. – 95с.
332209
  Половников А. Герой Советского Союза П.Н.Сурков / А. Половников. – Красноярск, 1945. – 10с.
332210
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Пётр Филиппович Гриболев / А. Аграновский. – Красноярск : Краевое издательство, 1945. – 6 с. – (Красноярцы - герои Отечественной войны)
332211
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Пётр Филиппович Гриболев / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1945. – 6с.
332212
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза С.Ф.Лиховидов / С.Д. Глуховский. – М, 1952. – 52с.
332213
  Добротворский Н.П. Герой Советского Союза Сабир Ахтямов / Н.П. Добротворский. – Л, 1965. – 14с.
332214
  Куманов Н.Д. Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе / Н.Д. Куманов. – М., 1955. – 15с.
332215
  Кубанский Г.В. Герой Советского Союза Ф.Смолячков / Г.В. Кубанский. – М, 1950. – 36с.
332216
  Черняк Я.З. Герой Советского Союза Ц. Л. Куников / Я.З. Черняк. – М., 1950. – 48с.
332217
  Марасанов С. Герой Советского Союза Юрий Смирнов / С. Марасанов. – М., 1948. – 31с.
332218
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов.. – М., 1944. – 40с.
332219
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов.. – М., 1944. – 40с.
332220
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов.. – М., 1947. – 40с.
332221
  Мессер Р.Д. Герой советской кинематографии. / Р.Д. Мессер. – Л.Москва : Мейерхольд В.Э., 1938. – 60 с.
332222
  Зак М.Х. Герой современного кино / М.Х. Зак. – М, 1982. – 47с.
332223
  Калашникова Л.И. Герой современного советского очерка: уч. пособие / Л.И. Калашникова. – Москва, 1975. – 35 с.
332224
  Оснос Ю.А. Герой современной драмы / Ю.А. Оснос. – М., 1980. – 311с.
332225
  Насурлаева З.А. Герой современной каракалпакской прозы / З.А. Насурлаева. – Нукус, 1976. – 255с.
332226
   Герой современной литературы.. – М.-Л., 1963. – 400с.
332227
  Буханцов Н.С. Герой современной многонациональной прозы / Н.С. Буханцов. – М, 1979. – 64с.
332228
  Горловский А.М. Герой современной советской литературы / А.М. Горловский. – М, 1987. – 63с.
332229
  Вигергюст В. Герой Сонгдёлы / В. Вигергюст. – Москва, 1966. – 223с.
332230
   Герой социалистического труда академик И.И.Мещанинов.. – М., 1945. – 57с.
332231
  Оровецкий П.А. Герой Социалистического Труда Горигорий Могильченко / П.А. Оровецкий. – К., 1951. – 124с.
332232
  Северов П.Ф. Герой Социалистического Труда Ермолай Жуков / П.Ф. Северов. – К., 1951. – 84с.
332233
  Кучер В.С. Герой социалистического труда Мария Лысенко / В.С. Кучер. – К., 1951. – 94с.
332234
  Чабанивский М.И. Герой Социалистического труда Мария Савченко / М.И. Чабанивский. – К., 1951. – 68с.
332235
  Шумский Д.Л. Герой Социалистического Труда Н. П. Барабашов / Д.Л. Шумский. – Харьков : Прапор, 1971. – 136 с.
332236
  Козловский В. Герой Социалистического Труда Сергей Колесников / В. Козловский. – Иркутск, 1948. – 32с.
332237
  Суковский А. Герой Социалистического Труда Эрнест Зеберг / А. Суковский. – Рига, 1948. – 31с.
332238
   Герой Социалистического Труда, академик, народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков. – М., 1986. – 53,2с.
332239
  Костенко В.Я. Герой Соціалистичної Праці Д.І.Тендітник. (Бригадир тракт. бригади колгоспу "Україна" Зіньків р-ну Полтав. обл. Нарис). / В.Я. Костенко. – 1972. – Х., 1964. – 80с.
332240
  Костенко В.Я. Герой Соціалистичної Праці Д.І.Тендітник. (Бригадир тракт. бригади колгоспу "Україна" Зіньків р-ну Полтав. обл. Нарис). / В.Я. Костенко. – Х., 1972. – 80с.
332241
  Богданов І.Г. Герой Соціалістичної Плаці М.О. Скіцько / І.Г. Богданов. – Ужгород, 1972. – 59с.
332242
  Чернецький О.С. Герой Соціалістичної Праці В.О.Сухомлинський / О.С. Чернецький. – Дніпропетровськ, 1971. – 50с.
332243
  Островська С.А. Герой Соціалістичної Праці дійсний член АН УРСР Є.О. Патон / С.А. Островська. – Київ, 1945. – 26с.
332244
  Перцов В.Ф. Герой соціалістичної праці Є. М. Кучеренко / В.Ф. Перцов. – Львів, 1975. – 48 с.
332245
  Сербін Г.П. Герой Соціалістичної Праці З.С.Шах. / Г.П. Сербін. – Львів, 1972. – 55с.
332246
  Чорнобривець С. Герой Соціалістичної Праці Йосип Галенко / С. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1969. – 68с.
332247
  Грущенко В.А. Герой Соціалістичної Праці К.О.Тишковець / В.А. Грущенко. – Львів, 1973. – 79с.
332248
  Данилов В.О. Герой Соціалістичної Праці Л.Ф. Глущенко / В.О. Данилов. – Х, 1974. – 63с.
332249
  Надолішній П.І. Герой Соціалістичної праці М.А.Музика / П.І. Надолішній. – Одеса, 1972. – 75с.
332250
  Богданов І.Г. Герой Соціалістичної Праці М.О. Скіцько / І.Г. Богданов. – Ужгород, 1972. – 59с.
332251
  Стариков І.Т. Герой Соціалістичної Праці О.І.Романюк. / І.Т. Стариков. – Сімферополь, 1972. – 95с.
332252
  Затуливітер В.І. Герой Соціалістичної Праці П.Мазур. / В.І. Затуливітер. – Х., 1973. – 87с.
332253
  Фостій І.П. Герой Соціалістичної Праці Р.Ю.Григоращук / І.П. Фостій. – Ужгород, 1975. – 40с.
332254
  Колобов В Г. Любащенко Герой Соціалістичної Праці С.Г.Гапон (Бригадир шахтобудівників Львів-Волин. вугільного басейну) / В Г. Любащенко Колобов. – Львів, 1973. – 52с.
332255
  Горлач Ф.С. Герой Соціалістичної Праці С.М. Непочатов / Ф.С. Горлач. – Харків : Прапор, 1972. – 71 с.
332256
  Карпенко М.М. Герой Соціалістичної Праці Тимофій Водяник / М.М. Карпенко. – Днепропетровск, 1975. – 78с.
332257
  Бедзик Д. Герой соціалістичної праці. Ланкова Олена Хобта : Нарис / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 68с.
332258
  Березняк Б. Герой соціалістичної проці Грикорій Сарбаш. / Б. Березняк, С. Мажуло. – Дніпропетровськ, 1970. – 72с.
332259
  Алфьорова З.І. Герой та його оточення у фільмах про віртуальну реальність // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 152-160. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
332260
  Сабадош Г. Герой у контексті свого часу в романі "Чайка" Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 120-124. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
332261
  Сергеєва О.О. Герой у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка: антропологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 365-368. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті обгрунтовується необхідність окреслення антропологічного аспекту аналізу героя у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка. Висвітлено антропологічний момент образів Катерини та Ганни у поемах Тараса Шевченка "Катерина" та"Наймичка" в контексті ...
332262
  Скотнікова О. Герой у просторі і часі оповідань Л. Петрушевської "Своє коло" і Л. Улицької "Донька Бухари" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 126-133
332263
  Подолинный Анатолий Моисеевич Герой украинской советской приключенческой повести 30-х годов и творчество Николая Трублаини : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Подолинный Анатолий Моисеевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1980. – л.
332264
   Герой України і «Бранці Кремля» // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  У рамках проекту «Бранці Кремля» відбулася зустріч студентів історичного та філософського факультетів із Героєм України, радником Міністерства інформаційної політики України Володимиром Жемчуговим.
332265
  Зайченко Ю.О. Герой фентезі як лінгвокультурний типаж: особливості та типологія // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
332266
   Герой художественной позы.. – М., 1973. – 398с.
332267
  Пинаев М.Т. Герой Чернышевского - революционный преобразователь общества и природы. (К проблеме положительного героя в творчестве Н.Г.Чернышевского) : Автореф... канд. филол.наук: / Пинаев М.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 22л.
332268
  Голич Н. Герой як жертва соціальних обставин у поемі Тараса Шевченка "Сова"
332269
  Голодюк І. Герой як стильовий конституент фікційного світу модернізму // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 58-65. – ISSN 2078-340X


  Крізь призму теорії фікційних (можливих) світів проаналізовано стилетворчий потенціал героя модерністського художнього світу. Розглянуто онтологічний статус персонажа, особливості його творення (авторська інтенція, проектування досвіду автора) та ...
332270
  Щербаков К.А. Герой, время, художник / К.А. Щербаков. – Москва, 1976. – 110с.
332271
  Санин Л.И. Герой, сын героя. / Л.И. Санин. – Донецк, 1979. – 28с.
332272
  Синг Дж.М. Герой. / Дж.М. Синг. – Пб.-М., 1923. – 184с.
332273
  Гергель Ш. Герой. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 191с.
332274
  Добин Е.С. Герой. / Е.С. Добин. – М.-Л., 1962. – 408с.
332275
  Флейшер Л. Герой. Бонни и Клайд. / Л. Флейшер, Б. Хершфельд. – Москва : Эрика, 1994. – 528с. – (Бестселлеры Голливуда). – ISBN 5-85775-038-5
332276
  Безелянский Ю. Герой. Бунтарь. Анархист. Михаил Бакунин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 2
332277
  Трегубов В. Геройленд // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 6 (159). – С. 22-24


  Державні нагороди в Україні.
332278
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта взятая / перевел Денис Фон-Визин. – 2-е изд. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 3 : книга шестая, седьмая. – 1788. – 201 c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
332279
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта, взятая / перевел Денис Фон Визин. – 2-е изд. – Москва : Тип. Комп. Типогр.
Ч. 2. – 1787. – 195 с.
332280
  Софронов Л.С. Геройский парень / Л.С. Софронов. – М., 1960. – 49с.
332281
  Єщенко М. Геройська сага // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 8/9. – С. 86-86. – ISSN 0130-321Х
332282
  Лэм А. Герольд короля Шотландии // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 359-524. – (Откровение ; Вып. 27)
332283
  Антонов В.А. Герольды королей Дании в XIV-XVII веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 193-200. – ISSN 0130-3864
332284
  Смортич А.П. Геронд и Птоломей 2 Филадельф / А.П. Смортич. – Москва, 1962. – [5] с.
332285
  Суржик Л. Геронтократія на марші, або Чи узаконять для академічної верхівки "два строки" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 12


  "Група народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань науки і освіти О.Співаковським ініціювала внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (до п.6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні ...
332286
  Горпинченко И.И. Геронтологическая сексопатология / И.И. Горпинченко. – К., 1991. – 165с.
332287
  Грмек М.Д. Геронтология - учение о старости и долголетии / М.Д. Грмек. – Москва, 1964. – 131с.
332288
  Давыдовский И.В. Геронтология / И.В. Давыдовский. – Москва, 1966. – 300с.
332289
  Чеботарев Д.Ф. Геронтология и гериатрия / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1984. – 64с.
332290
  Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 207-242. – ISBN 978-617-596-023-3
332291
  Голик С.В. Геронтологічний дискурс у науковому вимірі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7132-80-5
332292
  Крайніков Е.В. Геронтологія : словник-довідник / Едуард Крайніков. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 343-345. – ISBN 978-966-437-200-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
332293
  Долинська Л.В. Геронтопсихологія : Практикум. Хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Долинська Л.В., Співак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2229-26-4
332294
  Збанацкий Ю. Героподвия : Повесть: Для средн. возраста / Ю. Збанацкий. – Москва : Детская литература, 1968. – 189 с.
332295
  Збанацький Ю.О. Героподвія : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1966. – 163 с.
332296
  Емелин В.В. Героскоп. (Описание к лабораторной работе). / В.В. Емелин. – Горький, 1965. – 7с.
332297
  Павлов В.А. Героскопический эффект, его проявления и использование / В.А. Павлов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 285с.
332298
  Андієвська Е. Герострати = Die herostraten : роман / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1971. – 500 с. – Рік видання на обкл. 1970
332299
   Герострати і каїни. – Ужгород, 1968. – 144с.
332300
  Іванченко Н. Герою України - 100 років! [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 27. – ISSN 0131-2685
332301
  Залесский В.Ф. Героя я ищу... / В.Ф. Залесский. – М : Советский писатель, 1963. – 323 с.
332302
   Героям -- слова!. – 2-е изд. доп. – М., 1976. – 240с.
332303
  Кіт Л. Героям - освітянам присвячена // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  "В університеті відбулася презентація другого видання книги "Герої - освітяни і науковці України", опублікованої за підтримки МОН України, НАПН та КНУ імені Тараса Шевченка". Про ректора університету, Героя України, акад. Л.В. Губерського розповів ...
332304
  Стаховський Дмитро Героям - Славське! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 100-105
332305
   Героям Дніпра.. – Київ, 1980. – 15с.
332306
   Героям Дніпра.. – Київ, 1980. – 15с.
332307
  Кіт Л. Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3 : фото


  Про заходи до Дня захисника України у КНУ імені Тараса Шевченка.
332308
   Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  У залі Мистецького центру вперше за час війни Університет зібрав героїв нашого часу - понад 80 студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та співробітників - учасників АТО. Добровольці й мобілізовані, професійні військові й представники більше ніж ...
332309
  Левин Ю.А. Героям подражает юность. / Ю.А. Левин. – М., 1984. – 64с.
332310
   Героям праці.. – К., 1977. – 57с.
332311
   Героям слава ! : книжка для учасників Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні вірші українських поетів та народні пісні / упорядники: С. Козак, Ю. Пригорницький. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 99, [1] с. – ISBN 978-966-579-434-9


  У пр. №1689675 напис: Бібліотеці рідного університету - від упорядників. Підписи. 25.09.14.
332312
   Героям Сталинградской битвы.. – Л., 1967. – 72с.
332313
  Гройліх Е.-Р. Героями не народжуються / Е.-Р. Гройліх. – К, 1976. – 360с.
332314
  Мордкович В.Г. Герпетобий котловинных степей юга Сибири. (Преимуществ. на примере жуков жужелиц и чернотелок) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 111.098 / Мордкович В.Г. ; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР. – Москва, 1970. – 22 с.
332315
   Герпетологические исследования в Монгольской Народной Республике.. – М., 1986. – 247с.
332316
   Герпетологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Л., 1981. – 147с.
332317
  Терентьев П.В. Герпетология / П.В. Терентьев. – Москва, 1961. – 336с.
332318
   Герпетология Средней Азии. – Ташкент, 1968. – 120с.
332319
   Герпетология.. – Краснодар, 1979. – 129,6с.
332320
  Цемш І.О. Герпетологічні замітки. / І.О. Цемш. – Київ, 1939. – С. 313-322
332321
  Острощенко В.В. Геррос Мозолевського // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 152-154. – ISSN 2227-4952
332322
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна
332323
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-18
332324
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна. Проемія 2009 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 29-31
332325
  Фокін С. Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози


  Іспанські герундіальні перифрази слід вважати структурно-конотативною реалією по відношенню до української мови. В іспанських перекладах ці перифрази використовуються рідше, ніж в оригінальних творах. Інтерпретація абсолютної та відносної частот ...
332326
  Орлов Б.С. Герхард Шрьодер // Ліонель Жоспен : Політичні портрети / Ю.І. Рубинський. – Київ : Основні цінності, 2004. – С. 171-218. – (Сучасна думка ; Кн. 28). – ISBN 966-7856-35-6
332327
  Павко А.І. Герхард Шрьодер в політичній історії ФРН / А.І. Павко, Я.А. Павко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 176-181
332328
   Герхарт Гауптман : Библиогр. указ. рус. переводов и критич. лит. на рус. яз. за 1891-1983 гг. – Москва, 1985. – 167с.
332329
  Гвритишвили Элеонора Давидовна Герхарт Гауптман на грузинской сцене и в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05, 10.01.03 / Гвритишвили Элеонора Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
332330
   Герцеговина в историческом, географическом и экономическом отношениях. – С-Петербург : Типография Департамента Уделов, 1875. – 60 с. – Приложение: карта Герцеговины
332331
  Веселовский А.Н. Герцен-писатель : очерк / Алексей Веселовский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1909. – [2], 159 с.
332332
  Кононова Алла Павловна Герцен-писатель и общественно-литературная борьба 40-х годов XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Кононова Алла Павловна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 26 с.
332333
  Черепахов М.С. Герцен-публицист. / М.С. Черепахов. – М., 1960. – 57с.
332334
  Пехтелев И.Г. Герцен - литературный критик / И.Г. Пехтелев. – Москва, 1967. – 195с.
332335
   Герцен - мыслитель, писатель, борец : [материалы конференции, 6-7 апреля 1982]. – Москва : Литературный музей, 1985. – 154 с.
332336
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – Москва, 1952. – 240 с.
332337
  Васильев И.Г. Герцен - писатель / И.Г. Васильев. – Ленинград, 1962. – 59с.
332338
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1963. – 312с.
332339
  Сухомлин Е.Г. Герцен - публицист-сатирик (по матер. "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 01.01.01? / Сухомлин Е.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
332340
  Володин А.И. Герцен / А.И. Володин. – Москва, 1970. – 216с.
332341
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 400 с.
332342
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 400 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8(596))
332343
   Герцен Александр Иванович. – М., 1951. – с.
332344
  Рамишвили А.С. Герцен в борьбе со славянофильством. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рамишвили А.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 14л.
332345
   Герцен в воспоминаниях современников. – Москва, 1956
332346
  Путинцев В.А. Герцен в Москве и Подмосковье / В.А. Путинцев. – М., 1963. – 152с.
332347
  Верховская Н.П. Герцен в Москве и Подмосковье / Н.П. Верховская. – Москва : Советская Россия, 1977. – 36 с.
332348
  Смирнов В.Г. Герцен в Новгороде / В.Г. Смирнов. – Л., 1985. – 175с.
332349
  Перкаль М.К. Герцен в Петербурге / М.К. Перкаль. – Л., 1971. – 216с.
332350
  Дрыжакова Е.Н. Герцен в раздумьях о себе, о мире. о людях. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1972. – 191с.
332351
  Волошина С. Герцен и деньги // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 35-58. – ISSN 0042-8795
332352
  Антонова Г.Н. Герцен и русская критика 50-60-х годов XIX века / Г.Н. Антонова. – Саратов, 1989. – 198с.
332353
  Розин А.Г. Герцен и русская литература 30 - 40-х годов ХІХ века / А.Г. Розин. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1989. – 198с.
332354
  Радек Л.С. Герцен и Тургенев / Л.С. Радек. – Кишинев, 1984. – 175с.
332355
  Дрыжакова Е.Н. Герцен и Тургенев в споре о судьбе России // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 3-20. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
332356
  Порох И.В. Герцен и Чернышевский / И.В. Порох. – Саратов, 1963. – 212с.
332357
  Капустін В.О. Герцен і Україна / В.О. Капустін. – К., 1962. – 48с.
332358
  Шевцова Л. Герцен навчив Росію вимовляти слово "свобода" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
332359
  Кривых Ю.А. Герцен о немецкой литературе ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривых Ю.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
332360
  Аляєв Г.Є. Герцен Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1010-1012. – ISBN 966-316-069-1
332361
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1973. – 367с.
332362
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – 2-е испр. изд. – Москва : Мысль, 1984. – 317с.
332363
  Пахльовська О. Герцен, Росія, Україна: "Печальное царство беззакония" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
332364
  Эльсберг Я.Е. Герцен. (1812-1870). Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1956. – 679с.
332365
  Эльсберг Я.Е. Герцен. Жизнь и творчество. (1812-1870) / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 4-е, доп. – М., 1963. – 731с.
332366
   Герцензон Олексій Адольфович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 59-62. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
332367
   Герценовские чтения. 17-я научная сессия, 17 апреля - 5 мая 1964 года : Тезисы докл.: Соц.-эконом. и истор. науки: Тем.сб.: История КПСС, история СССР, история зарубеж. стран, педагогика, конкретная экономика. – Ленинград, 1964. – 92с.
332368
  Эйдельман Н.Я. Герценовский "Колокол" / Н.Я. Эйдельман. – М., 1963. – 104с.
332369
  Пронин А.А. Герценский цикл тектонической истории Земли / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1969. – 196с.
332370
  Поршняков Г.С. Герциниды Алтая и смежных районов Южного Тянь-Шаня / Г.С. Поршняков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 216с.
332371
  Бискэ Ю.С. Герциниды Атбаши-Кокшаальского района Южного Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, С.Е. Зубцов, Г.С. Поршняков. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1985. – 190с.
332372
  Бискэ Ю.С. Герциниды Ферганского хребта и смежных районов Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, Г.С. Поршняков, Ю.А. Талашманов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 128с.
332373
  Беляев О.Е. Герцинская структура восточной части областей сочленения каледониц и герцинид Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Беляев О.Е.; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра историч. и региональной геологии. – М., 1973. – 22л.
332374
  Зайцев Ю.А. Герцинская тектоническая структура западной части Сарысу-Тенизского водораздела и Улу-Тау / Ю.А. Зайцев. – М., 1961. – 1-176с.
332375
   Герцинский Икатский надвиг в Забайкальском сегменте Центрально-Азиатского складчатого пояса / Л.З. Резницкий, С.И. Школьник, А.В. Иванов, Е.И. Демонтерова, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2118-2133 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2131-2133. – ISSN 0016-7886
332376
   Герцинські структури південного занурення Улу-Тау (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 10-20 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
332377
  Воробьев В. Герцлийская конференция в Иерусалиме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-87. – ISSN 0130-9625


  9-10 квітня 2008 р. в Ієрусалимі пройшла міжнар. конференція "Росія, Близький Схід і визови радикального ісламу"
332378
  Беллоу С. Герцог / С. Беллоу. – Москва, 1991. – 350 с.
332379
  Беллоу С. Герцог : роман / Сол Беллоу ; [пер. с англ. В.А. Харитонова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 382, [2] с. – (Серия "Классическая и современная проза"). – ISBN 978-5-17-067567-8
332380
  Беллоу С. Герцог = Herzog : роман / Сол Беллоу ; [пер. з англ.: В.Б. Чайковського]. – Харків : Фоліо, 2016. – 410, [3] с. – Пер. вид.: Herzog / Soul Bellow. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. США). – ISBN 978-966-03-7522-2
332381
   Герцог миндаля и меда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 50-51 : фото
332382
  Ворошилов П.С. Герцог подает в отставку / П.С. Ворошилов. – Кемерово, 1971. – 194с.
332383
  Михайленко В. Герцогиня : п"єса // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 39-65
332384
  Власова С.К. Герцогиня Акуля / С.К. Власова. – Челябинск, 1966. – 94с.
332385
  Таньшина Н.П. Герцогиня Доротея Дино - alter ego князя Талейрана // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 177-196. – ISSN 0130-3864
332386
   Герцогство Варшавское : карта. – 1 с.
332387
  Лупій О.В. Герць : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 274 с.
332388
  Гроссман Л.П. Гершензон-писатель / Л.П. Гроссман. – Москва, 1926. – с.
332389
   Гершензон Сергій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 22-23. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
332390
  Чугункова Т.В. Гершензон Сергій Михайлович (11.02.1906-07.04.1998) // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 365-366. – ISSN 0522-9310


  Видатний український вчений, чиї наукові праці в галузі генетики стали світовим надбанням. Із 1937 р. очолював кафедру дарвінізму і генетики Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка
332391
  Малюта С.С. Гершензон Сергій Михайлович. Науковий подвиг ученого // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 341-344. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Очолив кафедру дарвінізму та генетики в Київському ун-ті. Після серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. керований С.М. Гершензоном відділ генетики в Ін-ті зоології АН УРСР було розпущено, було звільнено і з посади зав. кафедри дарвінізму і генетики КДУ ім. ...
332392
   Гершон Абрамович Кравцов (1906-1981). – Москва, 1988. – с.
332393
   Герэкологическое картографирование в сетевой среде / А.В. Кошкарев, А.А. Медведев, А.К. Сагателян, Ш.Г. Асмарян, В.С. Мурадян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 14-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
332394
  Клоков Е. Гесенська мушка / Е. Клоков. – Х., 1926. – 24с.
332395
  Кононенко Т.П. Гесіод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 98-99. – ISBN 966-316-069-1
332396
  Аляєв Г.Є. Гессен Сергій Йосипович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012. – ISBN 966-316-069-1
332397
  Поспелов В.П. Гессенская муха
в.17. – 1907. – 28с.
332398
  Демокидов К.Э. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomia [Mayetiola] destructor Say) : Образ жизни и способы борьбы / К.Э. Демокидов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1912. – 47с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии УК ГУЗиЗ, 1912, Т.4, №10
332399
  Кочина П.Я. Геста Миттаг-Леффлер, 1846-1927 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1987. – 224 с. – (Научно-биографическая литература)
332400
  Вінкель Е. Гестапо / Е. Вінкель. – Київ, 1936. – 39с.
332401
  Сергеев Ф.М. Гестапо Пиночета / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 126с.
332402
  Гаєвська Г. Гестаційні домінанти жінки пізнього репродуктивного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  На підставі наукових досліджень акцентується увага на особливостях утворення гестаційної домінанти у період вагітності. Розглядаються типи психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД). Проводиться аналіз ПКГД серед жінок пізнього ...
332403
  Иохельсон В.И. Геся Гельфман / Биографический очерк. – Петроград, 1918. – 24 с. – Отд. оттиск: Былое. Пг., 1918. 21 с.


  (Очерк впервые был напечатан в «Календаре “Народной Воли”» в Женеве в 1883 г. без подписи автора.)
332404
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Твердохлібов Антон Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 108-137
332405
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Твердохлібов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
332406
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Реснянська Єлизавета Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 110 л. – Бібліогр.: л. 91-110
332407
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Реснянська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
332408
  Иванов В.А. Гетарилирование органических соединений гетероароматическими анион-радикалами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов В.А.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
332409
  Сонни А. Гете : Лекции, читанные на Киевских Высших Женских курсах в осеннем и весеннем семестрах 1909 и 1910 г. / А. Сонни. – Изд. слушат.. филолог. фак-та Высших Женских Курсов. – Киев : Тип. К.В. Андрусича, 1910. – 150 с.
332410
  Лихтенштадт В.О. Гете : Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания / В.О. Лихтенштадт ; Ред. и предисл. А.Богданова. – Петербург : Госиздат, 1920. – XІІІ, 500 с. – (Труды социалистической академии)
332411
  Зиммель Г. Гете / Г. Зиммель ; пер. А.Г. Габричевского. – Москва : Красная Пресня, 1928. – 264 с.
332412
  Шагинян М.С. Гете / Мариэтта Шагинян ; АН СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 192 с., 1 л. портр. – (Итоги и проблемы современной науки : АН СССР)
332413
  Вильмонт Н.Н. Гете : Критико-биографический очерк / Н.Вильмонт. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1951. – 210с.
332414
  Вильмонт Н.Н. Гете : история его жизни и творчества / Н. Вильмонт. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 335 с. – Библиогр. в прим. : с. 325-334
332415
  Людвиг Э. Гете / Э. Людвиг. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 608 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 13)
332416
  Приходько В.В. Гете (Goethe) Йоган Вольфганг фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 423-424. – ISBN 966-316-069-1
332417
   Гете в дзеркалі України : Твори Гете та його творчість в українських бібліотеках: Вибірковий покажчик. – Київ : Гете-інститут, 1999. – 204с.
332418
  Шерр И Гете в молодости и его поэтические произведения / Соч. Иоганна Шерра. – Санкт-Петербург : Тип. "Странник", 1876. – [2], 258 с.
332419
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В. Жирмунский. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1937. – 674 с., 1 л. портр.
332420
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Л., 1981. – 558с.
332421
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1982. – 558 с.
332422
  Тураев С.В. Гете в школе / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 120 с.
332423
  Кессель Л.М. Гете и "Западно-восточный диван" / Л.М. Кессель ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 119 с. – (Из истории мировой культуры)
332424
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1897. – VIII, 296 с. – С. V-VIII: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
332425
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – 308 с. – С. 5-8: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
332426
  Лебеденко Н. Гете и Пушкин в оценке Д. Мережковского // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 174-187. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
332427
  Хавтаси Г. Гете и революция / Г. Хавтаси. – Тбилиси, 1937. – 189 с.
332428
  Бент М.И. Гете и романтизм : (проблема личности в "Фаусте" и драматургии Генриха Клейста): Учеб. пособ. по спецкурсу / М.И. Бент; МВиССО РСФСР. Башкирский госуниверситет. – Челябинск, 1986. – 72с.
332429
  Рожина А.Д. Гете и Руссо: парадигма просветительской философии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 301-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
332430
  Динамов С.С. Гёте и современный каитализм / С.С. Динамов. – М.-Л., 1932. – 108с.
332431
  Аникст А.А. Гете и Фауст / А.А. Аникст. – Москва, 1983. – 271с.
332432
  Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы / С.В. Тураев. – Москва : Наука, 1989. – 268 с.
332433
  Пучков А. Гете і Габричевський: Міжвідомчі історико-культурні спостереження // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 177-278. – ISSN 1992-5557
332434
  Канаев И.И. Гете как естествоиспытатель / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1970. – 467с.
332435
  Саидов А.Х. Гете как юрист // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 0132-0769
332436
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с. – Гёте, его жизнь и произведения. Т 2 / А. Бельшовский
332437
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с.
332438
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1908. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
332439
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения. Т. 2 : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга // Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. – Т. 1. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
332440
  Людвиг Э. Гёте. / Э. Людвиг. – М.
1. – 1965. – 607с.
332441
   Гете. 1832-1932 : Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932 г. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 107 с., 10 вкл. л. портр., факс.
332442
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : пер. с нем. / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 1 : Половина жизни. – 1987. – 591с.
332443
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : [пер. с нем.] / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 2 : Итог жизни. – 1987. – 646 с.
332444
  Копелев Л. Гете: художественные переводы и мировая литература // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 406-442
332445
  Булдаков Г.Н. Гетеборг / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1978. – 96 с.
332446
  Шаров О. Гетеолгенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв
332447
  Стороженко В.А. Гетеорогенные равсновесия в водной системе сульфатных солей лития, калия и серной кислоты при 25 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стороженко В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
332448
  Тимошенко М.К. Гетеорозис у томатов и некоторые факторы, влияющие на его проявление : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимошенко М.К. ; БГУ. – Минск, 1968. – 26 с.
332449
  Фрежак Э. Гетера Лаиса / Э. Фрежак. – Москва. – 235 с.
332450
  Навашин С.Г. Гетеро- идиохромозы растительного ядра, как причина ядерного диморфизма некоторых видов растений, и значение ядерного диморфизма в процессе видообразования : (предварительное сообщение) ; (Представлено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / С. Навашин. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – С. 1821-1834. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. Сер. VI, 1915, № 17, с. 1821-1834


  На обл. дарств. напись ... от автора
332451
  Курбатова А.С. Гетероароматические N- оксиды в реакциях гомогенного дегидрирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курбатова А. С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
332452
  Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
332453
  Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 208л. + Додатки : л.156-208. – Бібліогр. : л.141-155
332454
  Трофимов Б.А. Гетероатомные производные ацетилена / Б.А. Трофимов. – М, 1981. – 319с.
332455
  Шварцман С.Р. Гетеробазидиалдьные и автобазидиальные грибы. / С.Р. Шварцман. – Алма-Ата, 1964. – 5-714с.
332456
   Гетеровалентне заміщення в аніонній підгратці ортофосфату кальцію / Я.Ю. Ковба, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32
332457
  Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 4-10. – Бібліогр.: 10 назв
332458
   Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона / Н. Кожем"яко, С. Крижановський, А. Чернінський, І. Зима, Н. Карасевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 80-85. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  В процесі прогресування хвороби Паркінсона (ХП) зростає вірогідність розвитку немоторних симптомів, до яких належать когнітивні порушення. У багатьох ЕЕГ-дослідженнях було показано, що когнітивні порушення корелюють зі збільшенням спектральної ...
332459
  Федосеев Д.В. Гетерогенная кристаллизация из газовой фазы / Д.В. Федосеев. – М, 1978. – 100с.
332460
  Гзиришвили Т.Г. Гетерогенная нуклеация льда / Т.Г. Гзиришвили. – Тбилиси, 1984. – 140с.
332461
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина / Н.Ф. Стародуб, В.И. Назаренко. – К., 1987. – 198с.
332462
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина регуляция синтеза в норме и при патологии. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.04 / Стародуб Н.Ф.; МГУ. – Москва, 1982. – 46л.
332463
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная структура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 146л. – Бібліогр.:л.132-146
332464
  Круль Л.П. Гетерогенная структура и свойства привитых полимерных материалов / Л.П. Круль. – Минск, 1986. – 236с.
332465
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная сттруктура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ. – л.
332466
   Гетерогенная хемилюминесценция и другие неравновесные эффекты на границе газ-твердое тело. – Норильск, 1984. – 140с.
332467
   Гетерогенная химия атмосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 492с.
332468
  Поздняков О.В. Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як система у системі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 405-412. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
332469
  Пролеєв С. Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 25-35. – ISSN 0235-7941
332470
  Работягова І.В. Гетерогенність пострадянського габітусу на прикладі збройного конфлікту Слов"янська: методологічні рамки дослідження / І.В. Работягова, В.А. Кисельова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-103. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
332471
  Скопненко О.І. Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов XX ст.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-120. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто проблему гетерогенністі/гомогенності української та білоруської літературних мов ХХ ст. як невід"ємної частини образів названих ідіомів.
332472
  Гороховатский Я.Б. Гетерогенно-гомогенные реакции / Я.Б. Гороховатский. – К., 1972. – 203с.
332473
  Бартан О.О. Гетерогенно-каталитическа полимеризация этиленимина : Автореф... канд. хим.наук: / Бартан О.О.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1966. – 18л.
332474
  Подхалюзина Наталья Яковлевна Гетерогенно-каталитический синтез 4-, 5-, 6-, 7-алкокси- и других 5-замещенных индолов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Подхалюзина Наталья Яковлевна; Московский химико-технологический институт. – М., 1984. – 23л.
332475
  Везиров Ш.С. Гетерогенно-каталитический синтез, олигомеризация и некоторые превращения винилэтил- и дивинилтоулолов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Везиров Ш.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
332476
  Голодец Г.И. Гетерогенно-каталитическое окисление органических веществ / Г.И. Голодец. – К., 1978. – 375с.
332477
  Зуй О.В. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов / О.В. Зуй, В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2013. – 250, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 230-248. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1340-7
332478
  Федорова Л.С. Гетерогенность бактериальной уреазы. (Эксперим. исслед.). : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова Л.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 13л.
332479
  Поролло В.Н. Гетерогенность ДНК регенерирующей печени крыс при некоторых патологических процессах и в условиях лечения их рибонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: / Поролло В.Н.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
332480
  Лукьяненко В.И. и др. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / В.И. и др. Лукьяненко. – СПб., 1991. – 392с.
332481
  Милько Е.С. Гетерогенность популяции бактерий и процесс диссоциации / Е.С. Милько, Н.С. Егоров. – М., 1991. – 141с.
332482
  Сидоренко Е.В. Гетерогенность популяции вируса гриппа и ее роль в проявлении инфекции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.06 / Сидоренко Е.В.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1983. – 36л.
332483
   Гетерогенность пород и руд Сибири. – Новосибирск, 1986. – 120с.
332484
  Лисица Н.М. Гетерогенность рекламной информации как предпосылка развития нетократии в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.44-46. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
332485
  Ковров Б.Г. Гетерогенность физико-химических свойств гемоглобина и ее связь с возрастом эритроцита. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковров Б.Г.; АН СССР. – Красноярск, 1962. – 16л.
332486
   Гетерогенные каталитические процессы. – Л., 1985. – 171с.
332487
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1977. – 155с.
332488
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
332489
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
332490
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л, 1978. – 166с.
332491
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое :. – Л., 1978. – 166с.
332492
  Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы при входе в атмосферу : Учебное пособие / В.Л. Ковалев; Московский госуд. ун-тет им. М.ВЛомоносова. – Москва, 1999. – 128с. – ISBN 5-87597-040-5
332493
   Гетерогенные полимерные материалы. – К., 1973. – 164с.
332494
  Голубев В.С. Гетерогенные процессы геохимической миграции / В.С. Голубев, А.А. Гарибянц. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
332495
   Гетерогенные процессы химической технологии. Кинетика, динамика, явление переноса. – Иваново, 1990. – 130 с.
332496
  Коган В.Б. Гетерогенные равновесия / В.Б. Коган. – Л., 1968. – 432с.
332497
  Абрамов Е.В. Гетерогенные равновесия в идеальных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абрамов Е.В.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 13л.
332498
  Сурин Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах из тиокарбамида, сульфатов, нитратов никеля, кадмия и воды. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Сурин Ю.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
332499
  Акбаев А. Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50о. : Автореф... канд. хим.наук: / Акбаев А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 16л.
332500
  Сарукиева Дж.Б. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах из нитратов, ацетатов, перхлоратов, роданидов кобальта, никеля и гексаметилентетрамина при 25 градусах : Автореф... канд. хим.наук: / Сарукиева Дж. Б.; Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1972. – 26л.
332501
  Цирихова Н.Х. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах, содержащих нитрати цинка и других мателлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Цирихова Н. Х.; РОст.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
332502
  Парилова О.И. Гетерогенные равновесия в тройных системах из хлоридов калия, марганца, тиокарбамида и воды при 25-75 градусов : Автореф... Канд.хим.наук: / Парилова О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 15л.
332503
  Стебнева А.И. Гетерогенные равновесия в четверной системе из хроматов калия, магния и воды при 25 и 40 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стебнева А.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 12л.
332504
  Макин А.В. Гетерогенные равновесия в четверных синтезах: NaCl-Na2NO3-Na2HPO4-H2O и NaNO3-Na2SO4-Na2HPO4 при 25 о С : Автореф... канд. химт.наук: / Макин А. В.; Ин-т общ. и неорган. хим. АН СССР. – Москва, 1953. – 10 с.
332505
  Махонина Н.В. Гетерогенные равновесия во взаимной водной системе из хлоридов, ацетатов кобальта и калия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Махонина Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 23л.
332506
  Пилипченко В.Н. Гетерогенные равновесия и характеристика твердых фаз в водных системах сульфатных солей натрия, калия, аммония, магния и цинка : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Пилипченко В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
332507
  Видякина Л.В. Гетерогенные равновесоя вчетвертной системе из хлоридов калия, никеля, тиокарбомида и воды при 30, 50 и 70 С : Автореф... канд. хим.наук: / Видякина Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 17л.
332508
   Гетерогенные реакции и реакционная способность. – Минск, 1964. – 290с.
332509
  Накорчевский А.И. Гетерогенные турбулентные струи / А.И. Накорчевский. – К, 1980. – 142с.
332510
   Гетерогенные хиические реакции и реакционная способность. – Минск, 1975. – 176с.
332511
   Гетерогенные химические реакции. – Минск, 1961. – 263с.
332512
  Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции / А.Я. Розовский. – Москва, 1980. – 324 с.
332513
   Гетерогенные химические реакции. – Алма-Ата, 1983. – 176с.
332514
  Шиманский Викентий Сергеевич Гетерогенные элементы и их функционирование в английском художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.19 / Шиманский Викентий Сергеевич ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
332515
  Дегтярева А.А. Гетерогенные явления при фотохимической полимеризации метилметакрилата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Дегтярева А.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1969. – 14л.
332516
  Качан А.А. Гетерогенные явления при фотохимическом модифицировании и деструкции полимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Качан А.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Толчиева. – К., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
332517
  Любарский Г.Д. Гетерогенный катализ / Г.Д. Любарский. – М.-Л., 1933. – 124с.
332518
  Жермен Ж Гетерогенный катализ / Ж Жермен. – М, 1961. – 258с.
332519
  Иоффе И.И. Гетерогенный катализ / И.И. Иоффе. – Л, 1985. – 224с.
332520
  Боресков Г.К. Гетерогенный катализ / Г.К. Боресков. – М., 1986. – 302с.
332521
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1981. – 210с.
332522
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1987. – 223с.
332523
  Томас Дж. Гетерогенный катализ. / Дж. Томас, ТОмас. – М., 1969. – 452с.
332524
  Рогинский С.З. Гетерогенный катализ: некоторые вопросы теории. / С.З. Рогинский. – М., 1979. – 416с.
332525
   Гетерогеные равновесия систем из неорганических и органических соединений. – Фрунзе, 1974. – 199с.
332526
  Капран Н.А. Гетеродиеновый синтез 1,3-диазадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Капран Н.А.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1974. – 20л.
332527
  Гаспарян С.С. Гетеродинный и разнесенный прием оптического излучения в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гаспарян С.С.;. – Ереван, 1978. – 19л.
332528
  Красноголовый Б.Н. Гетеродины приемников СВЧ с параметрическим умножением частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Красноголовый Б.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. энергет. ин-т. – М., 1963. – 19л.
332529
  Козакова Л. Гетеродієгетична нарація в малій прозі Івана Франка та Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 155-159. – ISBN 966-594-298-0
332530
  Матвиенко Н.И. Гетерозиготы и локальная отрицательная интерференция у бактериофага Т4В : Автореф... канд. биол.наук: / Матвиенко Н.И.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Ивановского. – М., 1968. – 19л.
332531
   Гетерозис. – Минск, 1961. – 266 с.
332532
   Гетерозис. – Минск : Наука и техника, 1982. – 248 с. : табл. 43, ил. 16
332533
   Гетерозис. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 348 с.
332534
   Гетерозис в растениеводстве. – М., 1974. – с.
332535
   Гетерозис и количественная наследственность. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 208 с.
332536
  Али-заде М.А. Гетерозис и нуклеиновые кислоты / М.А. Али-заде, Р.Т. Алиев ; АН АзССР, Ин-т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1982. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-128
332537
  Гужов Ю.Л. Гетерозис и урожай / Ю.Л. Гужов. – М, 1969. – 224с.
332538
  Швалб М.Г. Гетерозис. Библиограф. для студ. / М.Г. Швалб. – Х., 1968. – 22с.
332539
   Гетерозис: теория и практика. – Ленинград : Колос, 1968. – 256 с.
332540
  Филатов Г.В. Гетерозис: физиол.-генет. природа. / Г.В. Филатов. – М., 1988. – 96с.
332541
  Сафарян И.М. Гетерозисная селекция арбузов в условиях Араратской равнины Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафарян И. М. ; АН АрмССР , От-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 24 с.
332542
  Мусорина Т.Н. Гетеролитические реакции [альфа]-функционально замещенных акриловых соединений / Мусорина Т.Н. – Иркутск, 1980. – 23 с.
332543
  Карташова Н.А. Гетеролитические реакции перекисей под влиянием кислот Льюиса : Автореф... канд. хим.наук: / Карташова Н. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 14л.
332544
   Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом / В.О. Труш, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (62). – С. 62-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
332545
  Савчук М.О. Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом / М.О. Савчук, О.О. Ліціс, В.О. Труш // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 67
332546
  Тихонова Т.Н. Гетерологическая трансформация у Bacillus subtilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Тихонова Т. Н.; Ин-т молек. биол. и генет. АН УССР. – К., 1984. – 22л.
332547
   Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 ТА NADPH-цитохром Р450 редуктази в Escherichia coli / В. Заєць, В. Кітам, О. Максимчук, І. Росохацька, М. Чащин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Створено біцистронну плазмідну конструкцію з клонованими кДНК цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази. В трансформованих плазмідною конструкцією клітинах Escherichia coli отримано експресію каталітично-активних рекомбінантних ...
332548
   Гетерометалічні комплекси міді (II) металокраунового типу з талієм (I) та свинцем (II) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти / І.С. Саф"янова, І.О. Голеня, В.О. Павленко, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 78-82. – ISSN 0041-6045
332549
   Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислародна / Ю.К. Пирский, В.С. Кублановский, А.В. Березовская, А.А. Безнищенко, В.Н. Кокозей, В.Г. Маханькова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
332550
  Сколоздра-Шепітко Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 303-312. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
332551
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 11-12, 187-216 та в додатках: арк. 217-220
332552
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
332553
  Константиненко К. Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 421-430. – ISBN 978-966-3888-379-3
332554
  Большаков Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив. / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л, 1962. – 220с.
332555
  Алферов Ж Гетеропереходы в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Алферов Ж И. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т им. Иоффе. – Ленинград, 1970. – 26 с.
332556
  Климов Б.Н. Гетеропереходы в полупроводниках : учеб. -метод. пособие / Б.Н. Климов, Н.М. Цукерман. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 180 с.
332557
  Милнс А. Гетеропереходы и переходы металл - полупроводник. : Пер.с англ. / А. Милнс, Д. Фойхт. – Москва : Мир, 1975. – 432с.
332558
  Гаррисон Р.Г. Гетеропластические пересадки в эмбриологии / Р.Г. Гаррисон; Пер. Л.Я. Бляхера. – М.-Л., 1936. – 66с.
332559
  Поп М.С. Гетерополи- изополиоксометаллаты / М.С. Поп. – Новосибирск, 1990. – 227с.
332560
  Крачун С.В. Гетерополикислоты - реактивы в анализе органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Крачун С.В.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
332561
  Латический И.К. Гетерополикислоты с центральным атомом бора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Латический И. К.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1972. – 24л.
332562
  Радул К.К. Гетерополикислоты с центральным атомом мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Радул К.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
332563
  Никитина Е.А. Гетерополисоединения / Е.А. Никитина. – М, 1962. – 423с.
332564
  Деркач Л.В. Гетерополисоединения с центральными атомами селена (IV) и теллура (IV) : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Л. В.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1968. – 13л.
332565
  Красносілецький Д.П. Гетеросиксизм як соціально-політичний феномен сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
332566
  Воронков М.Г. Гетеросилоксины / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1984. – 269с.
332567
  Тимашева И.Н. Гетероспермное осеменение как метод повышения оплодотворяемости и плодовитостки свиноматок и жизненности потомства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимашева И.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 16 с.
332568
  Гаркавенко Ю.С. Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 20-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
332569
  Курак Владислав Володимирович Гетероструктури АIxGai-xAs-CaAs для ФЕП слабоконцентрованого сонячного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Курак Владислав Володимирович; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
332570
  Дяденчук А.Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дяденчук Альона Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; НАН України. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
332571
  Киридон А.М. Гетеротопії пам"яті : теоретико-метологічні проблеми студій пам"яті / Алла Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-687-2
332572
  Берендеева Л.Л. Гетеротрофные бактерии морской и лиманной воды - продуценты биологически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берендеева Л.Л. ; Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 26 с. – Бібліогр. : с. 25-26
332573
   Гетеротрофы в экосистемах Центральной лесостепи. – Москва, 1979. – 255 с.
332574
  Батов Иван Пенчев Гетерофазные равновесия в системах индий - галлий - фосфор и галлий-алюминий-фосфор при жидкостной эпитаксии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Батов Иван Пенчев; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 18л.
332575
  Недуха О.М. Гетерофілія у рослин / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
332576
  Прокофьева-Бельговская Гетерохроматические районы хромосом / Прокофьева-Бельговская; АН СССР; Ин-т молекулярной биологии; Отв. ред.: Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
332577
  Шмидт Г.А. Гетерохронии в развитии первичных зародышевых листков и целомической мезодермы у зародыша корлвы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1957. – 941-944 с.
332578
  Анистратенко В.В. Гетерохронные периоды и гомологические группы в развитиии фауны моллюсков третичных бассейнов Восточного Паратетиса // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 62-71 : табл., рис. – Библиогр.: 36 назв.
332579
  Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 338 л. + Приложение: л. 325-338. – Библиогр.: л. 294-324
332580
  Коршак В.В. Гетероцепные полиэфиры. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1958. – 403с.
332581
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 157-161. – Библиогр.: л. 139-156
332582
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
332583
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
332584
  Соломко З.Ф. Гетероциклизация производных -арил- - аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соломко З.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 52л.
332585
  Лисичкина И.Н. Гетероциклические галогенониевые соли, содержащие в цикле серу : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Лисичкина И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 14л.
332586
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
332587
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 555 с.
332588
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 2. – 1954. – 438 с.
332589
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1954. – 357 с.
332590
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 4. – 1955. – 538 с.
332591
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 6. – 1960. – 611 с.
332592
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 5. – 1961. – 602 с.
332593
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 7. – 1965. – 499 с.
332594
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 8. – 1969. – 363 с.
332595
  Наметкин С.С. Гетероциклические соединения / С.С. Наметкин; Беленький Л.И. – М., 1981. – 356с.
332596
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе. / Г. Олкок. – М., 1970. – 430с.
332597
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с. – Библиогр.: 74 назв.
332598
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
332599
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
332600
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
332601
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
332602
   Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38
332603
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
332604
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009. – 188л. + Додатки : л.161-188. – Бібліогр. : л.134-160
332605
   Гетероциклы в органическом синтезе. – К., 1970. – 383с.
332606
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
332607
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
332608
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
332609
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
332610
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
332611
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
332612
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
332613
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 271с.
332614
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
332615
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
332616
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
332617
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
332618
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
332619
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
332620
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
332621
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
332622
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
332623
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
332624
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
332625
   Гетрогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
332626
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
332627
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
332628
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
332629
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
332630
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
332631
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
332632
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
332633
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
332634
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
332635
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
332636
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
332637
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
332638
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
332639
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
332640
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
332641
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
332642
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
332643
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
332644
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
332645
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
332646
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
332647
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
332648
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
332649
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
332650
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
332651
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
332652
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
332653
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
332654
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
332655
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
332656
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
332657
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
332658
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
332659
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
332660
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
332661
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
332662
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
332663
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
332664
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
332665
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
332666
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
332667
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
332668
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
332669
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
332670
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
332671
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
332672
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
332673
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
332674
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
332675
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
332676
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
332677
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
332678
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
332679
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
332680
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
332681
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; Вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
332682
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
332683
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
332684
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
332685
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
332686
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
332687
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
332688
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
332689
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
332690
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
332691
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
332692
  Половець В. Гетьман і культура
332693
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
332694
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
332695
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
332696
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
332697
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
332698
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
332699
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
332700
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
332701
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
332702
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
332703
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
332704
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
332705
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
332706
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
332707
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
332708
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
332709
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
332710
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
332711
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
332712
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
332713
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
332714
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; Вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
332715
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
332716
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
332717
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
332718
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
332719
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
332720
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
332721
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
332722
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
332723
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
332724
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
332725
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
332726
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
332727
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
332728
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
332729
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
332730
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
332731
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
332732
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
332733
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
332734
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
332735
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
332736
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
332737
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
332738
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
332739
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
332740
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
332741
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
332742
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
332743
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду"
332744
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
332745
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
332746
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
332747
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
332748
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
332749
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
332750
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
332751
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
332752
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
332753
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
332754
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
332755
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
332756
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – К., 1991. – 94с.
332757
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
332758
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
332759
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
332760
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
332761
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
332762
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
332763
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
332764
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
332765
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
332766
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
332767
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
332768
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
332769
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
332770
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
332771
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
332772
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
332773
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
332774
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
332775
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
332776
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
332777
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
332778
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
332779
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; Вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
332780
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
332781
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
332782
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
332783
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
332784
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
332785
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
332786
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
332787
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
332788
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
332789
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
332790
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
332791
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
332792
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
332793
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
332794
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
332795
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
332796
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
332797
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / О.М. Апанович. – Київ, 1993. – 284с.
332798
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
332799
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
332800
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
332801
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
332802
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
332803
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
332804
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
332805
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
332806
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
332807
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
332808
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
332809
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
332810
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
332811
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
332812
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
332813
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
332814
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
332815
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
332816
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
332817
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
332818
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
332819
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
332820
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
332821
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
332822
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
332823
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
332824
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
332825
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
332826
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
332827
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
332828
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
332829
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
332830
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
332831
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
332832
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
332833
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
332834
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
332835
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
332836
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
332837
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
332838
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
332839
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
332840
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
332841
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
332842
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
332843
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
332844
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
332845
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
332846
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
332847
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
332848
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
332849
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
332850
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
332851
  Божко С. Гетьманщина. / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
332852
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
332853
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
332854
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
332855
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
332856
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
332857
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
332858
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
332859
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
332860
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
332861
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
332862
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
332863
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
332864
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
332865
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
332866
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
332867
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
332868
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
332869
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
332870
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
332871
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
332872
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
332873
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
332874
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
332875
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
332876
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
332877
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
332878
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
332879
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / М. Мирзамухамедов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
332880
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта. морфогенез, культура) / М.Б. Баранова; Артюшенко З.Т. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 128с.
332881
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – М., 1978. – 288с.
332882
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
332883
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – М., 1984. – 208с.
332884
   Гиббереллины и их действие на растения. – М., 1963. – 390с.
332885
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – М., 1963. – 64с.
332886
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
332887
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
332888
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
332889
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
332890
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
332891
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
332892
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
332893
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
332894
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
332895
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
332896
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
332897
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
332898
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
332899
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
332900
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
332901
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
332902
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
332903
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
332904
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
332905
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / М.М. Магауин; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
332906
  Григорьв С.Т. Гибель Британии. / С.Т. Григорьв. – М-Л, 1926. – 118с.
332907
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
332908
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
332909
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
332910
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
332911
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
332912
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
332913
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
332914
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
332915
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-М., 1949. – 138с.
332916
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
332917
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
332918
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
332919
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
332920
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – М., 1992. – 347с.
332921
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
332922
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
332923
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
332924
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
332925
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
332926
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
332927
  Николаева Г.Е. Гибель командира / Г.Е. Николаева. – М., 1983. – 303с.
332928
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
332929
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
332930
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / А. Нурманов; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
332931
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
332932
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
332933
  Финк В.Г. Гибель мира / В.Г. Финк. – М, 1939. – 119с.
332934
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – М., 1912. – 128с.
332935
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – Петербург, 1920. – 112с.
332936
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М, 1968. – 404с.
332937
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М : Наука, 1974. – 451с.
332938
   Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению. – Ленинград, 1929. – 412 с.
332939
  Вирта Н.Е. Гибель Помпеева / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
332940
  Брюллов К.П. Гибель Помпеи / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1941. – 15с.
332941
  Званцев С. Гибель профессии / С. Званцев. – Ростов-на-Дону, 1961. – 191с.
332942
  Фридкин В.М. Гибель Пушкина. Полтора века спустя : [хроника и рассказы] / В.М. Фридкин. – Москва : Знание, 1999. – 192с. – (Мир искусств ; № 1/1999). – ISBN 5-07-002845-6
332943
  Анов Н.И. Гибель Светлейшего / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1961. – 262с.
332944
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1960. – 288с.
332945
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Москва, 1962. – 302с.
332946
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Магадан, 1967. – 256с.
332947
  Христофоров Игорь Гибель старого мира : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-84 : Фото, карта
332948
  Черных Б.И. Гибель Титаника / Б.И. Черных. – М, 1992. – 398с.
332949
  Казанцев А.П. Гибель Фаэны / А.П. Казанцев. – Москва, 1987. – 402 с.
332950
  Гиреев Д.А. Гибель Фемиды / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1983. – 216с.
332951
  Галкин А. Гибель художника, или Гоголь под руинами "мертвых душ" : Мистические имена, уничтожившие своего творца // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С.12-20. – ISSN 0132-2036
332952
  Мстиславский С.Д. Гибель царизма / С.Д. Мстиславский. – Л., 1927. – 134с.
332953
  Александрова З.Н. Гибель Чапаева : стихи для мл. шк. возраста / З.Н. Александрова. – Москва : Малыш, 1984. – 7 с.
332954
  Сафронов В.Н. Гибель чрезвычайного комиссара / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1978. – 262с.
332955
   Гибель экспедиции Андрэ. – Пер. с норвежского. – Ленингра, Москвад, 1931. – 272с.
332956
  Корнейчук А.Е. Гибель эскадры : Пьеса в трех актах, семи картинах / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. И. Крути. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 83 с. – (Советская драматургия)
332957
  Станюкович К.М. Гибель ястреба / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1944. – 96с.
332958
  Хауштайн Г. Гибкая автоматизация / Г. Хауштайн. – М, 1990. – 198с.
332959
  Иванов Ю.В. Гибкая автоматизация производства РЭА с применением микропроцессоров и роботов / Ю.В. Иванов, Н.А. Лакота. – Москва, 1987. – 464 с.
332960
  Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31-37. – ISSN 0131-2227
332961
  Туровец О.Г. Гибкая организация производственных систем: закономерности развития и принципы построения / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. – Воронеж, 1988. – 151с.
332962
  Войчинский А.М. Гибкие автоматизированные производства / А.М. Войчинский, Н.И. Диденко, В.П. Лузин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 270 с.
332963
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства: Пособие по обучению чтению на нанглийском языке : пособие для обучения чтению на англ. яз. [для втузов] / Баракова М.Я., Мкртчян Г.А., Наумова Н.И. – Москва : Высшая школа, 1990. – 139, [1] с. : ил.
332964
  Буриков Д А. Чинаев Гибкие автоматизированные производственные системы / Д А. Чинаев Буриков. – Гродно, 1984. – 104с.
332965
  Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные системы в химической промышленности. / В.В. Кафаров, В.В. Макаров. – М., 1990. – 318с.
332966
   Гибкие автоматические производства. – Ленинград, 1983. – 38с.
332967
  Михайлов Б.М. Гибкие автоматические производства / Б.М. Михайлов. – М., 1985. – 64с.
332968
   Гибкие волноводы в технике СВЧ. – Москва, 1986. – 127 с.
332969
  Лапидус В.А. Гибкие методы статистического контроля надежности и качества : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее // Обобщенные показатели при исследовании сложных систем : Гибкие методы статистического контроля надежности и качества / Ушаков И.А., Литвак Е.И. – Москва : Знание, 1985. – Гибкие методы статистического контроля....Ч. 2
332970
  Майданик Р.А. Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 342-365. – ISBN 978-617-566-312-7
332971
  Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелаками / В.К. Качурин. – Москва, 1956. – 224 с.
332972
  Аксельрод Э.Л. Гибкие оболочки / Э.Л. Аксельрод; Аксельрад Э.Л. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
332973
  Владимирский Б.М. Гибкие образовательные технологии: мифы и реальность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. – ISSN 0869-3617


  Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специалистов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие задачи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в частности, широкого ...
332974
   Гибкие организационные АСУ. – М., 1989. – 45с.
332975
  Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки / А.С. Вольмир. – Москва : Наука, 1956. – 420 с.
332976
  Корнишин М.С. Гибкие пластины и панели / М.С. Корнишин, Ф.С. Исанбаева. – М, 1968. – 260с.
332977
  Мелконян М.А. Гибкие производства - разведчики будущего / М.А. Мелконян. – М., 1987. – 60с.
332978
  Васильев В.Н. Гибкие производственные системы / В.Н. Васильев. – Москва, 1985. – 64с.
332979
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы / М.Х. Блехерман. – Москва : Экономика, 1988. – 221с.
332980
   Гибкие производственные системы. – Свердловск, 1988. – 156с.
332981
   Гибкие производственные системы сборки. – Л., 1989. – 348с.
332982
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы / А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольсикий. – Киев : Вища школа, 1989. – 407 с.
332983
  Крюковских Н.Д. Гибкие системы и типизация в машиностроении / Н.Д. Крюковских. – Горький, 1988. – 189с.
332984
  Мартыненко Н.М. Гибкие формы управления арендными предприятиями / Н.М. Мартыненко. – Киев, 1991. – 166 с.
332985
  Немировский Л.С. Гибкий подход - твердый порядок / Л.С. Немировский, Б.П. Кутырев. – Барнаул, 1989. – 110с.
332986
  Новиков Н.В. Гибкое автоматизированное производство / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1984. – 47с.
332987
   Гибкое автоматическое производство. – Л, 1985. – 454с.
332988
   Гибкое развитие предприятия : Эффективность и бюджетирование. – Москва : Дело, 2000. – 352с. – ISBN 5-7749-0203-Х
332989
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование : Акад.народного хозяйства пр Правительстве РФ / В.Н. Самочкин. – Москва : Дело, 1999. – 336с. – ISBN 5-7749-0125-4
332990
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин; Акад.народного хозяйства при Правительстве РФ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – 376с. – ISBN 5-7749-0125-4
332991
  Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) : управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 24-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
332992
  Лехтинен Л. Гибкость арбитражного соглашения // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 92-98
332993
  Шаброль Ж.-П. Гиблая слобода : [роман] / Жан-Пьер Шаброль ; Пер. с фр. О.В. Моисеенко. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 300 с.
332994
  Гузенко Н. Гиблое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 40 ( 681 )9 октября 2015. – С. 46-49


  За последние 100 лет более 600 профессий бесследно исчезли, еще 1000 сильно изменились. Корреспондент вспоминает о ледопилах, крысоловах, бурлаках и других ремеслах, которым не удалось пережить XX век.
332995
   Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека : доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 106 с.
332996
  Вавилов Н. Гибрид обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare Vill.) с однозернянкой (Triticum monococcum L.) / Н. Вавилов. – Санкт-Петербург, 1915. – 19с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по прикладной ботанике, 1913, Т.6, №1
332997
  Савинцев Федор Гибрид с нюансами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 146-148 : фото. – ISSN 1029-5828
332998
   Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. – М., 1993. – 224с.
332999
  Лебедева В.С. Гибридизация ячменя в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В.С.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
333000
  Косиков К.В. Гибридизация, направленная изменчивость и наслeдование приобретенных признаков у дрожжей : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Косиков К.В. ; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
<< На початок(–10)331332333334335336337338339340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,