Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1021001
  Богданович Лілія "Особиста безпека вдома" (Бесіда з дітьми) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
1021002
  Коцюба О.В. "Особиста історія" в контексті літератури "берів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 262-267


  Статтю присвячено аналізу автобіографічності в прозі молодих французів магрибського походження ("берів") та процесу їх самоідентифікації у французькому суспільстві (на матеріалі романів Азуза Бегага "Ліонський хлопчик із Шааба" та Фаїзи Ген "Завтра ...
1021003
  Драч О.О. "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 38-47. – ISBN 978-966-920-241-3
1021004
  Кульчинська Л. "Особисте життя" в радянському кіно 1960 - 1980-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 74-85. – ISSN 1728-6875
1021005
  Петлевич Н.С. "Особистість" - основоположне поняття філософії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 55-59. – ISSN 1563-3349
1021006
  Кошарська М. "Особистість, якої я не знав…" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 16-17


  Ці слова належать літературознавцю, заступнику директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України Сергію Гальченку. Такі висновки він зробив після прочитання "Щоденників" Олеся Гончара. Минулоріч на ...
1021007
  Бараннік А. "Особливе здивування викликав момент падіння коня" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. Т. Порхун. – Київ, 2021. – № 47 (600), 2 грудня 2021. – С. 47-50


  Виручку з показу перших українських фільмів віддали на викуп речей бідняків із ломбардів. "Федецький продемонстрував в оперному театрі фотографії, що рухаються. Зняті вони за допомогою кінетографа. Ми побачили хресну ходу з Куряжу до Харкова та ...
1021008
  Пфейфер Г.В. "Особливий спосіб інтегрування..." в його застосуванні до рівнянь, що мають інтеграли і зв"язані з циліндричними, конічними, а так само з лінійчатими поверхнями другого порядку = "La methode speciale d"integration..." dans son application aux equations, possedantes les integrales de S. Lie et liees aux surfaces cylindriques, coniques et aussi aux surfaces reglees du seconde degre : доповів 28.V. 1931 р. / доп. акад. Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [37] с.
1021009
  Шуткевич О. "Особливий титул від особливого університету" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 7


  Лариса Івшина одержала у Вінниці атрибути "Почесного доктора ДонНУ імені Василя Стуса". ЇЇ інавгураційна промова набула значного резонансу.
1021010
  Хвостова К.В. Особенности аграрно-правовых отношений поздней Византии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хвостова К.В.; АН СССР.Ин-т славяноведения. – М, 1964. – в19л.
1021011
  Мигунова Т.Л. Особенности административной реформы Катерины II (по материалам "Учреждения для управлення губерний Всероссийской империи" 1775 года) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805
1021012
  Козлов Н.В. Особенности азотистого питания озимой пшеницы : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 533 / Козлов Н.В. ; Укр. с-х. академия. – Киев, 1969. – 36 с.
1021013
  Крикунец В.М. Особенности азотного питания сахарной свеклы в связи с влажностью и фосфорно-калийным удобрением окультуренной низинно-торфяной почвы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Крикунец В.М. ; АН УССР , Ин-т физиологии растений. – Киев, 1965. – 19 с.
1021014
  Почепцов Г.Г. Особенности аналитики для решения стратегических задач // Теория и практика управления. – Киев, 2004. – № 9. – С. 2-5
1021015
  Андреева Эмилия Петровна Особенности английского языка в Африке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреева Эмилия Петровна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
1021016
  Стрелков В.И. Особенности антиципации в процессе распознавания истинных и сложных действий. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Стрелков В.И.; ЛГУ. – Л, 1988. – 15л.
1021017
  Лебанидзе В.Ш. Особенности артикля в румынском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лебанидзе В. Ш. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1966. – 41 с.
1021018
  Горохова Н.Д. Особенности атеистического воспитания женщин : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Горохова Н. Д.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 27л.
1021019
  Абдуллаев М.И. Особенности атеистического воспитания школьной молодежи : автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.06 / Абдуллаев М.И. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1021020
  Кожаринова Р.К. Особенности атеистической работы Астраханской партийной организации на современом этапе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кожаринова Р.К.; Астраханский гос.пед.ин-т. – Астрахань, 1967. – 20л.
1021021
  Коркутис П. Особенности аэрологического строения и климата свободной атмосферы над южной Прибалтикой : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Коркутис П. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 13 с.
1021022
  Леднев А.В. Особенности бактериального обастерния металлов в мосрской воде и влияние микроорганизмов на коррозионные процессы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Леднев А. В.; АН СССР, Ин-т биол. южн. морей. – Севастополь, 1990. – 19л.
1021023
  Садек Особенности биологии внутристеблевых вредителей озимой пшеницы и методы управления их численностью в условиях лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Садек А.-В.С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1981. – 22л.
1021024
  Дежкин В.В. Особенности биологии и вопросы хозяйственного исспользования речных бобров воронежской популяции : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дежкин В.В. ; Воронежский гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1965. – 25 с.
1021025
  Засс Е.К. Особенности биологии и морфологии возбудителя оидиума виноградной лозы в Крыму и разработка мер борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Засс Е.К.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 19л.
1021026
  Кузнецова Е.И. Особенности биологии кукурузного (стеблевого, мотыльника (Pyrausta nubilalis Hbn.) в зоне Ростовской области и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Кузнецова Е.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Харьков, 1963. – 18л.
1021027
  Лебедев Н.Н. Особенности боевых действий пограничных войск на участке государственной границы от Баренцева моря до Финского залива. 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 11. – С. 53-55. – ISSN 0321-0626
1021028
  Попова Л.И. Особенности в поясном распределении растительности юго-западных отрогов Гиссарского хребта (в пределах Байсунского района Сурхан-Дарьинской обл. УзССР). : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Л.И.; Средне-Азиат. гос. ун-т. – Фрунзе, 1951. – 11 с.
1021029
  Федорец В.Н. Особенности взаимодействия поверхностных акустических волн с носителями заряда в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федорец В.Н.; АН СССР. Ин-т радиотех. и электроники. – М., 1977. – 20л.
1021030
  Федоров Ю.М. Особенности взаимодействия света с прозрачными магнитоупорядоченными кристаллами FeBo3. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Федоров Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-та физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20
1021031
  Цехановский И.А. Особенности взаимодействия электронгов и позитронов с твердым телом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Цехановский И. А.; Том. политехн. ин-т. – Томск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
1021032
  Копейка В. Особенности взаимоотношений Украина - Европейский Союз на современном этапе // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 2. – С. 95-101.
1021033
  Глускин Владимир Васильевич Особенности взаимосвязи коллектива и личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Глускин Владимир Васильевич; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 23л.
1021034
  Керимов Иршад Абдул оглы Особенности взаимосвязи между производством и потреблением в развитом социалистическом обществе. (На материалах Азерб. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Керимов Иршад Абдул оглы; АН АзССР. Ин-т экономики. – Баку, 1979. – 30л.
1021035
  Лоханская В.И. Особенности вирулентности возбудителя ложной мучности росы хмеля и разработка методов определени устойчивости при селекции на иммунитет. : Автореф... Канд.биол.наук: 06.01.11 / Лоханская В.И.; Всесоюз.академия с-х.наук. – К, 1983. – 19л.
1021036
  Левина А.С. Особенности влияния гиббереллина на процессы обмена веществ в зависимости от роста клетки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Левина А.С. ; Моск. обл. пед. – Москва, 1976. – 24 с.
1021037
  Сихарулидзе Н.Г. Особенности влияния ионизирующей радиации на изменчивость цирусовых на ранних стадиях онтогенеза : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сихарулидзе Н.Г. ; Акад. наук Арм.ССР. Отдел. биол. наук. – Ереван, 1962. – 22 с.
1021038
  Амирханова Т.В. Особенности влияния кремния и углерода на формирование борированных слоев : Автореф... канд. техн.наук: 05.320 / Амирханова Т.В.; МВ и ССО УССР. Киевский политехн. ин-т. – К., 1972. – 23л.
1021039
  Лаврушенко Л.Ф. Особенности влияния фторида натрия на окислительные процессы в митохондриях печени : Дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Лаврушенко Л.Ф. ; Мин-во здравоохранения УССР. Киевск. НИИ гигиены питания. – Киев, 1982. – 131 л. – Бібліогр.: с. 101-129
1021040
  Лаврушенко Л.Ф. Особенности влияния фторида натрия на окислительные процессы в митохондриях печени : Автореф. дис ... канд. биол. наук: 03.00.04 / Лаврушенко Л.Ф. ; КГУ. – Київ, 1982. – 21 с.
1021041
  Сакия Д.Р. Особенности вмещающих пород и руд Габриэлевского месторождения (Рудный Алтай) : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.133 / Сакия Д.Р.; Геологич. фак-т. Кафедра полезных ископаемых. – М., 1971. – 32л.
1021042
  Остроумов С.О. Особенности внешнеполитической пропаганды социалистического образа жизни на примере социально-экономических преобразований в Сибири : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Остроумов С.О.; МГУ. – Москва, 1980. – 22л.
1021043
  Соколова А.М. Особенности внешнеэкономической терминологии в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Соколова А.М.; МИД СССР. МИМО. – М., 1974. – 33л.
1021044
  Литовченко Елена Особенности внутреннего американского туризма. Туриндустрия Америки рассчитана на среднего американца : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-26 : Фото
1021045
  Яковлев Г.П. Особенности внутреннего трения в ферромагнитных материалах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Яковлев Г.П.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1021046
  Терешин Ю.А. Особенности водного режима и роста сосны и березы в различных типах леса Ильменського заповедника : Автореф... канд. биол.наук: / Терешин Ю. А.; Урал. филиал АН СССР, Ин-т экол. раст. и животн. – Свердловск, 1968. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1021047
  Коппель Елена Арнольдовна Особенности военно-политической стратегии США в районе Персидского залива в 70-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Коппель Елена Арнольдовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 24л.
1021048
  Рудавский Э.Я. Особенности возбуждения и распространения первого звука в сверхтекучем гелии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Рудавский Э.Я.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1021049
  Королев В.И. Особенности возбуждения и синронизации колебаний в системах со сложными нелинейностями : Автореф... канд. физ.м ат.наук: 01.04.03 / Королев В. И.; Горьк.ГУ, Радиофиз. фак. – Горький, 1973. – 10л.
1021050
  Абдуллаев З. Особенности воздействия общества на природу в ранее отсталых странах : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Абдуллаев З. ; Ташкент гос. ун-т. – Ташкент, 1968. – 27с.
1021051
  Зарубин В.К. Особенности возникновения и развития базиса социалистического общества в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / зарубин В.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Л., 1955. – 15л.
1021052
  Лысенко И.П. Особенности волевой активности подростков с аффективным поведением. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Лысенко И.П.; КГУ. – К., 1982. – 21л.
1021053
  Фицула М.Н. Особенности воспитательной работы в специальной школе. (На материалах спец. школ с особым пед. режимом М-ва просвещения УССР) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 730 / Фицула М.Н. ; Киевск. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 20 с.
1021054
  Критская В.П. Особенности восприятия речи больными шизофренией. : Автореф... канд. пед.наук: / Критская В.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психологии. – М., 1966. – 19л.
1021055
  Ступницкий И А. Особенности воспроизводства системы оношений между трудом и капиталом в условиях кризиса современного государственно-монополистического капитализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Ступницкий А.И,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 24л.
1021056
  Пиралишвили И.С. Особенности восстановительного периода после мышечной работы, связанной с сильным эмоциональным возбуждением : Автореф... канд. биол.наук: / Пиралишвили И.С.; АН Груз.ССР. Ин-т физиологии. – Тбилиси, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1021057
  Виноградов Ю.И. Особенности временной и пространственной динамики последовательных образов и ее изменения под влиянием зрительной нагрузки. : Автореф... канд. психол.наук: 733 / Виноградов Ю.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1972. – 15л.
1021058
  Котов-Хроменко Особенности временной перспективы у ребенка среднего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Котов-Хроменко В.Е.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1957. – 16л.
1021059
  Киреева Л.М. Особенности выращивания ранних помидоров под пленочными укрытиями в левобережной лесостепи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: / Киреева Л.М.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1965. – 19с.
1021060
  Тупчиенко С.А. Особенности выращивания сахарной свеклы с минимальными затратами и без затрат ручного труда в условиях Южной Лесостепи Украины : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Тупчиенко С.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1021061
  Ляхов Ю.В. Особенности генезиса золотурдных месторождений Балейского района в Восточном Забайкалье (по включениям в минералах). : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Ляхов Ю.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
1021062
  Пизнюр А.В. Особенности генезиса хрусталеносных кварцевых жил Приполярного Урала и Алдана (по включениям в минералах) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Пизнюр А.В.; Ленингр. горн. ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1961. – 14л.
1021063
  Федоченко К.А. Особенности генерации отчетов в информационных системах управления вузом // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 2. – С. 62-65.
1021064
  Луговой П.Н. Особенности геокриологических условий горных стран : Автореф... Канд.геогр.наук: / Луговой П.Н.; Произовд.и науч-исслед.ин-т. – Москва, 1966. – 20л.
1021065
  Гурова Е.П. Особенности геологического строения и минералогия флюоритовых проявлений Украинского кристаллического щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 127 / Гурова Е.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 20 с.
1021066
  Гавура С.П. Особенности геологического строения и нефтеносность Покутской части внутренней зоны Предкарпатского прогиба : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гавура С.П.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1963. – 20л.
1021067
  Флаасс Александр Сергеевич Особенности геологического строения и структурная эволюция мамской кристаллической полосы : Автореф... наук: 04.00.01 / Флаасс Александр Сергеевич; Пермск. гос. ун-т. – Пермь, 1975. – 21л.
1021068
  Аднан Акеф Хамуди Особенности геологического строения и условия формирования карабекского меднокочеданного месторождения (Северный Кавказ) : Автореф. дис. ... канд. геол. минерал. наук : 133 / Аднан Акеф Хамуди ; МГУ. – Москва, 1969. – 19л.
1021069
  Луцив Я.К. Особенности геологического строения четвертичных отложний сев.-западной части Черного моря. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Луцив Я.К.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1983. – 26л.
1021070
  Гавриш В.К. Особенности геологического строения юго-западной части Днепровско-Донецской впадины и рациональная методика поисковых работ на нефть и газ : автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Гавриш В.К. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1960. – 16 с.
1021071
  Маркушин Я.В. Особенности геофизических и геохимических полей на Южном Алтае, их геологическое и поисковое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Маркушин Я.В.; Новосиб. гос. ун-т. Учен. совет по геол.-минерал. наукам. – Усть-Каменогорск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1021072
  Гончаров Ю.И. Особенности геохимии и минералогии нижнепермской галогенной толщи в Донецком бассейне : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Гончаров Ю.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 19л.
1021073
  Гогишвили В.Г. Особенности гидротермального минералообразования на примере северо-западной части Сомхитско-Карабахской зоны (Малый Кавказ) и формирование месторождений малых глубин : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 127 / Гогишвили В.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
1021074
  Ремизов Виталий Игоревич Особенности гипергенного минералообразования на примере каолиновых кор выветривания Украины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Ремизов Виталий Игоревич; ХГУ. – Х., 1972. – 21л.
1021075
   Особенности глубинного строения земной коры и теоретические обоснования неорганического генезиса нефти : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 328с.
1021076
  Памукчи Г.В. Особенности годичного цикла и экологии фитомизомы в юго-западных районах СССР и эффективность ее использования в борьбе с заразихой на подсолнечнике. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Памукчи Г.В.; Ин-т зоологии и физиологии АН Молд.ССР. – Кишинев, 1981. – 19л.
1021077
  Стаселько Д.И. Особенности голографической регистрации быстропротекающих процессов при использовании импульсного лазера на рубине. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.044 / Стаселько Д.И.; Гос.оптич.ин-т. – Л, 1971. – 16л.
1021078
  Михайлова И.А. Особенности гражданской правосубъектности иностранных граждан // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
1021079
  Лебовка Н.И. Особенности граничных структур в водных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Лебовка Н. И.; КГУ. – К. – 17л.
1021080
  Горкун Ю.И. Особенности движения быстрых носителей тока в полярных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горкун Ю. И.; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1958. – 6л.
1021081
  Рожнева Л.С. Особенности движения затрат живого труда и вновь созданной стоимости в условиях научно-технического переворота при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Рожнева Л. С.; ЛГУ. – Ленинград, 1965. – 19л.
1021082
  Нестерова Л.А. Особенности дезоксирибонуклеинового обмена печени крыс-опухолоеносителей до и после лечения цитохромом "С" в сочетании с другими биологически-активными веществами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нестерова Л. А.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1973. – 20л.
1021083
  Гогилашвили Ламара Захарьевна Особенности действия дрожжевой гексокиназы в гомогенных и гетерогенных условиях : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Гогилашвили Ламара Захарьевна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н. Баха. – М., 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1021084
  Хайдаров И.М. Особенности действия закона взаимоперехода количественных и качественных изменений в современных условиях. : Автореф... канд.филос.наук: 620 / Хайдаров И.М.; АН УзССР.Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1021085
  Штыков В.И. Особенности действия закрытых дренажей в весенний период. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.09 / Штыков В.И.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1021086
  Кулакова И.А. Особенности действия индолилуксусной кислоты на энергетический обмен и рость клеток в фазе растяжения : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Кулакова И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 19л.
1021087
  Граевская Б.М. Особенности действия ионизирующих излучений на некоторые обменные процессы животного организма : Автореф... докт. биол.наук: / Граевская Б. М.; Ин-т биол. физики АН СССР. – М., 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.28-32
1021088
  Красницкая С.П. Особенности дерматоглифики у больных шизофренией и их биологических родственников : Автореф... канд. мед.наук: 03.00.15 / Красницкая С.П.; М-во здравоохранения СССР. Ин-т мед. генетики АМН СССР. – Куйбышев, 1975. – 18л.
1021089
  Шутова Наталья Особенности детского отдыха с "Альтусом" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 44 : Фото
1021090
  Кайданова С.И. Особенности деятельности слухового анализатора при сензорной алалии и афазии взрослых : Автореф... канд. биол.наук: / Кайданова С.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1021091
  Ведев Д.Л. Особенности длинноволновых движений в Каспийском море : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.07 / Ведев Д.Л.; Ин-т водных проблем. – М, 1992. – 19л.
1021092
  Грейдин О. Особенности досрочного расторжения договора банковского вклада по инициативе вкладчиков // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 65-67.
1021093
  Чубарян Сирвард Вартановна Особенности дыхания и брожения некоторых представителей дрожжей рода Candida : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чубарян Сирвард Вартановна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1021094
  Во Ван Куанг Особенности жизнеспособности и прорастания пыльцы у некоторых культурных растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Во Ван Куанг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 27 с.
1021095
  Ищенко Н.В. Особенности заимствования французской лексики английским языком Канады. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ищенко Н.В.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1980. – 24л.
1021096
  Сгара Э. Особенности заключения мирового соглашения в процедуре банкротства финансовых учреждений // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.19-22
1021097
  Королев В.В. Особенности законодательства о банкротстве в США // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 1. – С. 72-75. – ISSN 1812-3910
1021098
  Богдановская И.Ю. Особенности законотворческого процесса в странах "общего права" // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-15. – ISSN 1812-8696
1021099
  Щербина Виктория Владимировна Особенности звукописи в поэзии Юргиса Балтрушайтиса // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 78-85. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються особливості звукопису в поезії Юргіса Балтрушайтіса. Особлива увага приділяється використанню поетом таких засобів виразності, як анафора, епіфора, зевгма та рондо, а також зворотна та перехресна алітерація
1021100
  Федоренко М.Т. Особенности знаковой природы субстантивных неопределенных местоимений современного немецкого языка и способы их актуализации. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Федоренко М.Т.;. – К., 1977. – л.
1021101
  Летников В. Особенности и общие закономерности успешных экономико-технологических трансформаций // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 4-13
1021102
  Подоляк В.А. Особенности и социальная сущность идеологии современного баптизма : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Подоляк В.А.; КГУ. – К., 1968. – 23л.
1021103
  Подоляк В.А. Особенности и социальная сущность идеологии современного баптизма : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Подоляк В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
1021104
  Куликова Зинаида Макаровна Особенности и средства типизации характеров в историко-революционных романах Юрия Смолича. ("Рассвет над морем", дилогия "Год рождения 1917") : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Куликова Зинаида Макаровна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1021105
  Червинский В.В. Особенности и условия образования стоимости перевозок. (На матер. грузового транспорта БССР). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Червинский В.В.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 20л.
1021106
  Красильщиков А.Б. Особенности и факторы географии промышленности строительных материалов на примере Донецкого района : Автореф. дис. ... канд. географ. наук / Красильщиков А.Б. ; МГУ. – Москва, 1966. – 20 с.
1021107
  Голованов В.Е. Особенности идейной борьбы в американском кино 60-х годов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 822 / Голованов В.Е.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра теории лит. и искусства. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1021108
  Гальперин Б.И. Особенности идеологии и деятельности группировки последователей так называемого "Совета церквей евангельских христиан-баптистов". (На материалах Киргизии) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Гальперин Б.И. ; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В. Плеханова. – Москва, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
1021109
  Овсиенко Ф.Г. Особенности идеологии и деятельности католической церкви в Польской Народной Республике : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 625 / Овсиенко Ф.Г. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак. – Москва, 1969. – 14 с.
1021110
  Гальперин Б.И. Особенности идеологии и деятельности союза церквей евангельских христиан-баптистов. (На материалах Киргизии) : Автореф... канд. философ.наук: 09.625 / Гальперин Б.И.; Моск. ин-т нар. хоз-ва. – М., 1970. – 19л.
1021111
  Гранов В.Д. Особенности идеологической борьбы на современном этапе мирного сосуществования государств с различным общественным строем : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.02 / Гранов В. Д.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1978. – 44л.
1021112
  Кошчанов М. Особенности изображения характеров в романах Айбека : Автореф... канд. филол.наук: / Кошчанов М.; АОН при ЦК КПСС. Каф-ра теории лит-ры и искусства. – М., 1958. – 14л.
1021113
  Губарева Нина Ивановна Особенности изучения русской литературы в молдавской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Губарева Нина Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1965. – 21л.
1021114
  Плис Г.В. Особенности инвестирования на зарубежных финансовых рынках : Учебное пособие / Г.В. Плис.; Мин-во образования и науки Украины; Луганский нац. пед. ун-т им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2005. – 218с. – ISBN 966-617-198-8
1021115
  Чернуха А.М. Особенности индивидуального подхода в нравственном воспитании старшеклассников-отличников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернуха А.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1021116
  Михайлов А.А. Особенности индивидуального стиля в поэзии социалистического реализма. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайлов А.А.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 19л.
1021117
  Мироненко Людмила Андреевна Особенности индивидуальной романтической системы А. де Мюссе. Герой и жанр в творчестве 1833-35 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Мироненко Людмила Андреевна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 24л.
1021118
  Котов В.А. Особенности инженерно-геологических исследований пойменных отложений в условиях месторождений Курской магнитной аномалии : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.07 / Котов В.А.; МВ и ССО СССР. МГУ. – М., 1980. – 21л.
1021119
  Балабанов К. Особенности интеграции национального рынка образовательных услуг в европейское пространство // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 175-178. – Библиогр.: 11 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1021120
  Кончин В.В. Особенности интенсивности потребления кислорода в раннем онтогенезе некоторых пресноводных рыб : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Кончин В.В.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 25л.
1021121
  Бабаев С.М. Особенности интонации простых повествовательных предложений с деепричастными оборотами в совремнном азербайджанском языке (в сравнении с английским языком) : Автореф... канд. филол.наук: / Бабаев С.М.; Азербайджан. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 20л.
1021122
  Щепкин Л.А. Особенности ионизационной функции в области F ионосферы и поведение слоев F1и F2. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Щепкин Л.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Томск.гос.ун-т. – Томск, 1962. – 11л.
1021123
  Вац Г.Д. Особенности исторического творчества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вац Г.Д.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 24л.
1021124
  Рудик А.П. Особенности квантовых амплитуд в теории возмущений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Рудик А.П.; ОИЯИ. Лаборт. теорет. физики. – Дубна, 1962. – 12л.
1021125
  Григорьева Валентина Анатольевна Особенности кинетики взаимодействия изоцианатов с гидроксилсодержащими соединениями разной реакционной способности : Автореф... канд. хим.наук: 004 / Григорьева Валентина Анатольевна; Ин-т химич. физики АН СССР. – Черноголовка, 1972. – 16л.
1021126
  Пономарев Е.Г. Особенности кинетики дорекристаллизационного отжига деформированных металлов и сплавов при разной степени их исходной неравновесности : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пономарев Е.Г. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1978. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
1021127
  Гулин С.Б. Особенности кинетики накопления радиоуглерода одноклеточными водорослями впроцессах индвидуального и популяционного развития. : Автореф... Кандд.биол.наук: 03.00.18 / Гулин С.Б.; Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 21л.
1021128
  Череп Е.И. Особенности кинетики радикальной полимеризации Н-алкилметакрилатов на глубоких стадиях превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Череп Е.И.; МГУ. – М., 1984. – 23л.
1021129
  Андреенко Татьяна Ивановна Особенности кинетической регуляции процессов электронного транспорта в фотосинтезе пурпурной бактерии Ectothiorhodospira shaposhnikovii : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Андреенко Татьяна Ивановна; МГУ. Биол. фак. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1021130
  Енокян Сергей Георгиевич Особенности кислородного снабжения почечной паренхимы в условиях нормы и при некоторых формах патологии : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.16 / Енокян Сергей Георгиевич; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1980. – 24л.
1021131
  Степанов Ю.В. Особенности кислородных режимов организма мужчин и подростков при статических усилиях. : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Степанов Ю.В.; АН УССР.Ин-т физиологии. – К, 1972. – 29л.
1021132
  Секун П Н. Особенности кишечного отравления чешуекрылых насекомых фосфорорганическими инсектицидами при сочетании с полихлорпиненом. : Автореф... канд.биол.наук: 06.540 / Секун Н.П,; Ленингр.с-х.ин-т. – Л-Пушкин, 1969. – 18л.
1021133
  Челпан Л.Л. Особенности клиники и терапии хронического гастродуоденита у детей с кожными проявлениями аллергии. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.09 / Челпан Л.Л.; Мин. здравоохран. Украины, Харьков. гос. ин-т усовершен. врачей. – Харьков, 1993. – 20л.
1021134
  Максюта Николай Васильевич Особенности когерентных излучательных процессов при взаимодействиях с кристаллами в аномальных условиях ориентационно движущихся заряженных и нейтральных части : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Максюта Николай Васильевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 18л.
1021135
  Калыгина Валентина Михайловна Особенности колебаний в генераторах на лавинно-пролетных диодах с внешней и взаимной синхронизацией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Калыгина Валентина Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1021136
  Алексеев В.В. Особенности колебательных и диэлектрических спектров сегнето- и антисигнетоэлектриков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Алексеев В. В.; МВиССО УССР ДГУ им. 300-лет. восс. Укр. с Росс. – Днепропетровск, 1979. – 22л.
1021137
  Стефанович В.А. Особенности колебательных спектров некоторых сложных халькогенидов и таллием и серебром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Стефанович В.А.; АН УССР.Ин-т полупроводников. – К, 1981. – 17л.
1021138
  Гулиев А.С. Особенности кометных семейств больших планет. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Гулиев А.С.; АН УССР. – К, 1982. – 15л.
1021139
  Сусь Т.А. Особенности комплексообразования поли-N-виниламидов в водных растврах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Сусь Т.А.; МГУ. – М., 1980. – 20л.
1021140
  Зарубинская Ю. Особенности композиции «Утопии» Томаса Мора // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 78-90. – ISBN 966-587-057
1021141
  Загоруй И.С. Особенности конституционного развития на территориальном пространстве СНГ // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.152-160
1021142
  Гурова В.А. Особенности конструкций с имплицитной номинацией в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гурова В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 24л.
1021143
  Кутарев Федор Леонидович Особенности копинг-поведения в стрессовых ситуациях у молодых людей, склонных к развитию аддиктивных форм поведения в студенческой среде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 58-59. – ISSN 1726-667Х
1021144
  Мазниченко Особенности краевого поглощения CdSe при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Мазниченко аФ.; Ин-т полупроводн. АН УССР. – К., 1983. – 18л.
1021145
  Костур Т.А. Особенности кристаллизации и свойства комплексно легированных соединений CdSb и ZnSb : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костур Т. А.; МВиССО УССР, Черн. ГУ. – Черновцы, 1972. – 24л.
1021146
  Лебедев Ю.М. Особенности круговорота азота в удобряемых рыбоводных прудах : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лебедев Ю. М. ; МГУ. – Москва, 1969. – 23 с.
1021147
  Аверьянова Н.Н. Особенности купли-продажи земельных участков // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 3. – С. 147-154. – ISSN 0132-0831
1021148
  Закалюкин В.М. Особенности лагранжевых и лежандровых отображений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Закалюкин В.М.; В надзаг.: МГУ. – Москва, 1978. – 16л.
1021149
  Марков Д.А. Особенности лексики романа И.П.Мельникова-Печерского "В лесах" : Автореф... д-ра филол.наук: / Марков Д.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. – М., 1962. – 42л.
1021150
  Климов И.М. Особенности линейного и циркулярного двупреломления в одноосных кристаллах при воздействии электрического поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Климов И.М.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1985. – 20л.
1021151
  Щепкина А.М. Особенности липидного состава тканей хамсы и бычка-круглячка в Черном и Азовском морях на протяжении годового цикла и при поражении гельминтами. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Щепкина А.М.; АН УССР.Ин-т биологии Южных морей. – Севастополь, 1980. – 23л.
1021152
  Малкова Н.А. Особенности литературного творчества учащихся старших классов средней школы. (К проблеме психологии ранней юности) : Автореф. дис. .. канд. пед. наук / Малкова Н.А.; Моск. гос .пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1954. – 16 с.
1021153
  Середа Ю.П. Особенности магнитной восприимчивости простых двухвалентных металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Середа Ю.П.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1980. – 21л.
1021154
  Михельсон А.В. Особенности магнитных превращений в некоторых соединениях со структурой типа CuAl2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Михельсон А.В.; Уральский политехн. ин-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1021155
  Сиваченко А.П. Особенности магнитных превращений в орторомбических соединениях на основе арсенида марганца. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Сиваченко А.П.; ДГУ. – Донецк, 1983. – 21л.
1021156
  Хацько Е.Н. Особенности магнитных свойств вольфрамата кобальта -- антиферромагнетика с низкой системой кристаллической решетки. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Хацько Е.Н.; МВ и ССО УССР.Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 18л.
1021157
  Иванов Е.В. Особенности магнитных свойств комплексных соединений 3d5-ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Иванов Е.В.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1969. – 15л.
1021158
  Миньков Александр Владимирович Особенности магнитных свойств распавшихся твердых растворов системы Cu-Ni-Fe : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.04.07 / Миньков Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т металлофизики. – К., 1988. – 20л.
1021159
  Сидоров М.Н. Особенности магнитоупругого затухания в ферромагнетиках в сложных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Сидоров М.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 16л.
1021160
  Валькова Е.В. Особенности международно-правового регулирования наследования по завещанию // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 155-160. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1021161
  Кондакова Н.И. Особенности межнациональных отношений в СССР в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 12-14. – ISSN 0321-0626
1021162
  Заманова Ольга Исмаиловна Особенности местной промышленности в социалистическом расширенном воспроизводстве : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Заманова Ольга Исмаиловна; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 36л.
1021163
  Май С.Л. Особенности метаболизма в конусах нарастания у различающихся по продуктивности сортов озимой пшеницы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Май С. Л.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 21л.
1021164
  Щербатюк Л.К. Особенности метаболизма и морфологии скороспедых форм винограда : Автореф... Канд.биол.наук: 03.101 / Щербатюк Л.К.; АН УССР. Ин-т физиологии раст. – Киев, 1969. – 25л.
1021165
  Секей Ф. Особенности методики перспективной оценки эксплуатационных запасов подземных вод четвертичных отложений Большой Венгерской Низменности : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.06 / Секей Ф. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 18 с.
1021166
  Жук И.Я. Особенности методики поисков выступов кристаллического фундамента и связанных с ними нефтегазоносных структур в терригенных отложениях девона методом отражения волн : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жук И. Я.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1970. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1021167
  Ларионов В.В. Особенности методического обеспечения преподавания физики в системе открытого образования в области техники и технологии // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 4. – С.15-19.
1021168
  Людвиг Е.Б. Особенности механизма катионной полимеризации. : Автореф... канд. хим.наук: / Людвиг Е.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М,, 1960. – 9л.
1021169
  Омарова У.А. Особенности миграционной ситуации в Ренспублике Дагестан / У.А. Омарова, Д.К. Рашидханова, Р.М. Магомедова // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.110-113. – ISSN 1608-8794
1021170
  Кузнецов Н.Н. Особенности миграционной ситуации в Саратовской области // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.103-108. – ISSN 1608-8794
1021171
  Караушева А.И. Особенности микроклимата в усолвиях вечной мерзлоты на примете Чарской колотвины Северного Забайкалья : Автореф... канд. геол.наук: / Караушева А. И.; ЛГУ, Геогр. фак. – Л., 1970. – 14л.
1021172
  Юдин И.М. Особенности минералогии и геохимии первичных руд Коунрадского медно-молибденового месторождения в Центральном Казахстане : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Юдин И.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра полезных ископаемых. – М., 1967. – 15л.
1021173
  Полюшкин Александр Павлович Особенности многократного отрастания побегов и продуктивность степных пастбищных растений юго-восточного забайкалья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Полюшкин Александр Павлович; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сибирский ботанический сад. – Новосибирск, 1980. – 26л.
1021174
  Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.79-88. – ISSN 0132-1625
1021175
  Серебрякова А.И. Особенности морфогенеза монокарпического побега некоторых травянистых растений Кавказа в связи с их интродукцией на Украине. : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Серебрякова А.И.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 25л.
1021176
  Гринченко В.Ф. Особенности морфологии, состава, строения и распределения полевых шпатов и биотита в гранитах северо-западной части Украинского щита : Дис... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.08 / Гринченко В.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 152л. – Бібліогр.:л.141-152
1021177
  Пенская А.В. Особенности мышечно-суставной чувствительности и взаимодействия рук у детей с поражением опорно-двигательного аппарата : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Пенская А.В.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 с.
1021178
  Лапчик В.Ф. Особенности накопления гликоздов элеутерококка колючего : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лапчик В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-24
1021179
  Орловски Я. Особенности налогообложения сельскохозяйственной деятельности в Польше // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 55-58.
1021180
  Данилова Л.А. Особенности нарушений ряда форм познавательной деятельности и пути их преодоления у детей с врожденным церебральным параличом : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 733 / Данилова Л.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 13 c.
1021181
  Дорожкин Борис Николаевич Особенности наследования признаков в межсортовых скрещиваниях картофеля : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Дорожкин Борис Николаевич ; Львовский с.-х. ин-т. – Дубляны, 1965. – 19 с.
1021182
  Иваненко Анна Особенности национального общения = Один день с Лаурой Рейниля, послом Финляндии в Украине : История в деталях // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 26-31 : Фото
1021183
  Шутова Наталья Особенности национального отдыха в Суздале : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 136 : Фото
1021184
  Жаглей Н. Особенности национальной североамериканской демократии // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 49-55. – ISSN 0869-44435
1021185
  Лебедь С.А. Особенности начальной стадии тороидального радряда : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедь С. А.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 16л.
1021186
  Лебедь С.А. Особенности начальной стадии тороидального разряда : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедь С. А.; МВиССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1986. – 17л.
1021187
  Миронюк В.И. Особенности некоторых окислительно-восстановительных систем зеленой водоросли Dunaliella salina Teod : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Миронюк В.И. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1969. – 27 с.
1021188
  Дубовская Александра Яковлевна Особенности некоторых сторон белкового обмена у цестод-паразитов позвоночных различных классов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.02 / Дубовская Александра Яковлевна ; М-во сельского хозяйства. Всесоюз. академия с.-х. наук. Всесоюз. ин-т гельминтологии. – Москва, 1973. – 29 с.
1021189
  Филь Теодор Иванович Особенности немецкого перевода определителей в языке романа Т.Драйзера "Американская трагедия" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Филь Теодор Иванович; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1983. – 23л.
1021190
  Верещагин В.П. Особенности неравновестной динамики системы взаимодействующих электронов и фонов в твердых телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Верещагин В.П.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
1021191
  Спицын Д.А. Особенности неформального рынка венчурного капитала в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 105-112. – ISSN 0321-2068
1021192
  Микова Ольга Борисовна Особенности низкотемпературных процессов фотоциклополимеризации и фотоциклоприсоединения в твердом состоянии : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Микова Ольга Борисовна; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1977. – 20л.
1021193
  Ширабон О.В. Особенности нормативно-правового договора в трудовом праве на примере коллективного договора // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 120-124. – ISSN 1684-2618
1021194
  Тихонравова Н.М. Особенности обмена везесств некоторых Holometabola на разных стадиях и этапах онтогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Тихонравова Н. М.; АН СССР, Ин-т эвол. морфол. и экол. животн. – М., 1973. – 28л.
1021195
  Серединская А.Ф. Особенности обмена веществ гетерозисных гибридов томатов. : Автореф... канд. биол.наук: / Серединская А.Ф.; АН МолдССР. – Кишинев, 1966. – 23л.
1021196
  Попова Л.Д. Особенности обмена триптофана у животных с высокой и низкой аудиогенной судорожной готовностью. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13, 03.00.04 / Попова Л.Д.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Х. – 16л.
1021197
  Леонтьева Фрида Соломоновна Особенности обмена углеводосодержащих соединений и коллагеновых белков при дистрофически-дегенеративном процессе в тканях позвоночника : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Леонтьева Фрида Соломоновна; Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1984. – 24л.
1021198
  Скрипченко А.В. Особенности обобщения у учащихся 1-2 классов : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Скрипченко А.В. ; М-во высш. образования СССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 15 с.
1021199
  Цвилий С.П. Особенности обобществления непроизводственной сферы при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Цвилий С. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
1021200
  Кочеткова М.Т. Особенности образования и протекания корковых стереотипов у детей дошкольного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Кочеткова М.Т.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1021201
  Хащенко Татьяна Геннадьевна Особенности образовательной поддержки социально-экономических преобразований в аграрном секторе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1021202
  Сулейманов А.А. Особенности обучения азербайджанскому языку в школах сельской молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: / Сулейманов А.А.; Азерб. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1966. – 30л.
1021203
  Колиева Н.Ф. Особенности обучения детей дошкольного возраста английскому языку : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Колиева Н.Ф.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 23л.
1021204
  Кренделева Т.Е. Особенности окислительного обмена зеленых альбиносных тканей пестролистых растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Кренделева Т.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 25л.
1021205
  Попова Н.Б. Особенности окислительного обмена пшеницы, зараженной бурой листовой ржавчиной. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова Н.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1966. – 22л.
1021206
  Кулик С. Особенности оккупационного режима и отношение гитлеровцев к советским гражданам // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 28-37. – ISSN 0321-0626
1021207
  Пожаров Виталий Петрович Особенности оксигенации крови в легких в условиях измененного парциального давления кислорода во вдыхаемом газе : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.13 / Пожаров Виталий Петрович; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1983. – 24л.
1021208
  Иманов А.А. Особенности организации внеклассной работы в вечерних (сменних) средних общеобразовательных школах. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Иманов А.А.; Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1972. – 45л. – Бібліогр.:с.42-45
1021209
  Вострокнутов С.И. Особенности организации самоуправления и общественной деятельности студентов в высшем учебном заведении // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 54-61. – ISSN 1726-667Х
1021210
  Кабашникова Людмила Федоровна Особенности организации фотосинтетического аппарата у сортов ячменя разной продуктивности : Автореф... кандидата биологическихнаук: 03.00.12 / Кабашникова Людмила Федоровна; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 1988. – 20л.
1021211
  Чувашаев А.В. Особенности организационно-хозяйственного укрепления совхозов, созданных на базе колхозов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Чувашаев А.В. ; МГУ Экон. фак. Кафедра полит. экономии. – Москва, 1963. – 20 с.
1021212
  Рыжиков А.И. Особенности освоения Сибири русскими : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 32-36. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7207
1021213
  Пегета В.П. Особенности остеогенеза у низших позвоночных. : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Пегета В.П.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1969. – 21л.
1021214
  Грика Евгения Владимировна Особенности отношения к религии и атеизму и проблемы формирования научного мировоззрения различных категорий сельской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Грика Евгения Владимировна; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1977. – 29л.
1021215
  Швец И.Б. Особенности оценки инвестиционных проектов, основанных на форфейтинге / И.Б. Швец, А.С. Галкина // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 4-8. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1021216
  Нургалин З.А. Особенности партийной работы среди рабочих, занятых на концессионных и частных предприятиях в период НЭПа (1921-1930 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Нургалин З.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Уфа, 1968. – 20л.
1021217
  Грисенко Г.В. Особенности патогенеза диплодиоза кукурузы в связи с условиями внешней среды : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грисенко Г.В. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1963. – 20 с.
1021218
  Кулик Т.А. Особенности патогенеза нигроспороза кукурузы и обоснование приемов борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: / Кулик Т.А.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 18л.
1021219
  Рожков М.П. Особенности первоначального накоепления в России (1700-1865 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Рожков М. П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1958. – 16л.
1021220
  Саинчин А.С. Особенности первоначального этапа раскрытия убийств, совершенных по заказу : Учебное пособие / А.С. Саинчин; МОНУ; Одесская национальная юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2002. – 160с. – ISBN 966-7694-74-7
1021221
  Ужза В.И. Особенности переноса электронов в сурьмянистом индии при больших токах и сильных электрических полях : автореф. дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.10 / Ужза В.И. ; КГУ. – Киев, 1981. – 18 с.
1021222
  Джендубаев Р.С. Особенности перехода малых народов к социализму (на матер. Карачаево-Черкесии) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Джендубаев Р. С.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 40л.
1021223
  Ковальчук А.С. Особенности перехода от старого качества к новому в условиях советского общества. : Автореф... Канд.филос.наук: / Ковальчук А.С.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 14л.
1021224
  Хахлов В.В. Особенности петрографии и метаморфизма древних карбонатных и силикатных толщ северной части Кузнецкого Алатау. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Хахлов В.В.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1958. – 13л.
1021225
  Белецкая Е.К. Особенности пигментной системы картофеля, выращиваемого в условиях торфяной почвы : Дис... канд. биол.наук: / Белецкая Е. К.; Укр. акад. сельскохоз. наук. Укр. научно-иссл. ин-т физиологии растений. – Киев, 1962. – 187л. – Бібліогр.:л.168-187
1021226
  Глянько А.К. Особенности питания растений аммонийным и нитратным азотом в начальный период онтогенеза при пониженных температурах в зоне корней : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Глянько А.К.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 24л.
1021227
  Фролов И.Н. Особенности питания растений калием и кальцием при низких температурах и заморозках : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Фролов И.Н.; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 23л.
1021228
  Ткачук А.П. Особенности пищеварения в различных зонах рубца у крупного рогатого скота в связи с возрастом и характером кормления. : Автореф... канд. биол.наук: / Ткачук А.П.; Укр. с.-х. академия. – К., 1967. – 18л.
1021229
  Кобзарь Л.И. Особенности планирования подростками опытнической деятельности в условиях различных методов обучения. : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Кобзарь Л.И.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1021230
  Мартиросян Р.Г. Особенности поведения доменных границ в пленках с неоднородностями анизотропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Мартиросян Р.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1021231
  Николае Дан Особенности показаний малолетних и несовершеннолетних свидетелей и тактика их допроса : Автореф... канд. юр.наук: / Николае Дан; МГУ, Юр. фак. Каф. криминалист. – М., 1963. – 15л.
1021232
  Дан Николае Особенности показаний малолетних и несовершеннолетних свидетелей и тактика их допроса : Автореф... канд. юрид.наук: / Дан Николае; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломонсова. Юрид. фак. Кафедра криминалистики. – М., 1963. – 14л.
1021233
  Глущенко Евгений Александрович Особенности политической деколонизации и становления государственности Нигерии (50-е - 60-е годы ХХ в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.77.73 / Глущенко Евгений Александрович; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1980. – 22л.
1021234
  Шамшурин В.И. Особенности политической теории в Византии и России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 5-15. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1021235
  Карцовние В.И. Особенности полифункционального катализа полимериации циклических ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Карцовние В.И.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Черноголовка, 1974. – 20л.
1021236
  Саковская Валентина Григорьевна Особенности полового созревания Азовской тарани и ее воспроизводство в нерестово-выростных хозяйствах лиманного типа : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Саковская Валентина Григорьевна; Калининградск. техн. ин-т рыбной промышлен. и хозяйства. – Калининград, 1975. – 25л.
1021237
  Жозе Мария да да Д К. Особенности положения стран среднеразвитого капитализма в современном мировом капиталистическом хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Жозе Мария да К. да К.Д; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1021238
  Патрина К.Т. Особенности понимания значения слова детьми старшего дошкольного возраста. : Автореф... Канд.пед.наук: / Патрина К.Т.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
1021239
  Иванов Ю.К. Особенности породообразующих минералов коры выветривания Глуховецкого месторождения первичных каолинов и условия их образования. : Автореф... канд. геологич.наук: 04.127 / Иванов Ю.К.; АН УССР. Ин-тут геохимии и физики минералов. – К., 1971. – 24л.
1021240
  Хаблюк В.П. Особенности послевоенного цикла США. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаблюк В.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1964. – 19л.
1021241
  Смыслова В.Н. Особенности послеоперационного периода у больных врожденными и приобретенными пороками сердца, оперированных в условиях искусственного кровообращения : Автореф... докт. мед.наук: / Смыслова В.Н.; Ин-т хирургии АМН СССР. – М., 1967. – 31л.
1021242
  Джуманиязов А. Особенности постэмбрионального роста и развития лабиринта некоторых птенцовых и выводковых птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Джуманиязов А. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 14 с.
1021243
  Степанов И.Н. Особенности почв Средней Азии в связи с гидротермическими факторами. : Автореф... Доктора с-х.наук: 532 / Степанов И.Н.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1970. – 45л. – Бібліогр.:с.43-45
1021244
  Хабаров А.В. Особенности почвообразования на моно- и полиминеральных пескаях некоторых районов степной зоны. : Автореф... Канд.биол.наук: 532 / Хабаров А.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 22л.
1021245
  Закарян М.Г. Особенности поэзии Егише Чаренца : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Закарян М.Г.; АН Арм.ССР. Ин-т литературы. – Ереван, 1974. – 18л.
1021246
  Демях Н.П. Особенности появления эстетического отношения в труде : Автореф... канд. филос.наук: / Демях Н. П.; БГУ, Каф. ист. филос., логики и марксистко-лен. эстетики. – Минск, 1967. – 21л.
1021247
  Цыганков А.А. Особенности правового положения иностранных граждан в первом десятилетии существования Советского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 19. – С. 35-36. – ISSN 1812-3805
1021248
  Чекалина Н.Н. Особенности правового регулирования труда работников плавающего состава флота рыбной промышленности. : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Чекалина Н.Н.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1972. – 25л.
1021249
  Субботин Е.А. Особенности правового регулирования труда сезонных и временных работников. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Субботин Е.А.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 26л.
1021250
  Коняхин Л.Г. Особенности правового регулирования труда шоферов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Коняхин Л.Г. ; Моск. гос. ун-т , Юрид. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
1021251
  Львов Г.К. Особенности превращения при скоростном нагреве холоднодеформированной малоуглеродистой стали. : Автореф... доктор техн.наук: / Львов Г.К.; АН УССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1968. – 21л.
1021252
  Сумбатян Ю.Г. Особенности президентской власти в странах Латинской Америки / Ю.Г. Сумбатян, В.Т. Рощупкин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.58-73. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
1021253
  Попов М.П. Особенности преподавания курса физики в вечерних (сменных) школах с преобладанием учащихся, занятых в электротехнической промышленности. : Автореф... канд. пед.наук: / Попов М.П.; Москов. обл. пед.ин-т им. Н.К.Крупской. – М.-Курск, 1962. – 16л.
1021254
  Тихомиров В.С. Особенности приемника цветного телевидения / В.С. Тихомиров. – Москва : Энергия, 1974. – 104 с.
1021255
  Калашников М.М. Особенности применения напогового законодательства в Украине // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 149-152
1021256
  Савельева В.В. Особенности природных условий горного района Архыза и их медико-географические свойства : Автореф... канд. геогр.наук: / Савельева В. В.; ЛГУ. – Л., 1968. – 26л.
1021257
  Илингин И. Особенности природоохранной деятельности на мностроннем уровне // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20-26.
1021258
  Михайловская И.С. Особенности приспособительной эволюции лимонника китайского : Автореф... канд. биол.наук: / Михайловская И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
1021259
  Калько Тамар Федоровна Особенности приспособления системы дыхания уроженцев и временных жителей Памира и Тянь-Шаня к условиям высокогорной гипоксии : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.16 / Калько Тамар Федоровна ; АН Киргиз. ССР, Ин-т физиол. и эксперимент. патологии высокогорья. – Фрунзе, 1978. – 19 с.
1021260
  Черненко А.К. Особенности причинности в истории и диалектика ее исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Черненко А.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. маркс.-лен. философии. – М., 1971. – 22л.
1021261
  Носовицкая Н.Я. Особенности проектирования основных параметров мужских носков одинарного черезигольного жаккардового переплетения из капроновой нити эластик : Автореф... канд. техн.наук: 391 / Носовицкая Н.Я.; Моск. текстильный ин-т. – М., 1968. – 19л.
1021262
  Сибирякова И.А. Особенности производства высокопрочных портландцементов и исследование влияния основных технологических факторов. : Автореф... канд. техн.наук: 350 / Сибирякова И.А.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1969. – 19л.
1021263
  Крук Б.И. Особенности производства и потребления учебной информации в системах дистанционного обучения на базе интернет-технологий / Б.И. Крук, Е.В. Колмогорова, А.Г. Шабанов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 1. – С. 83-94. – ISSN 1609-4646
1021264
  Хомская Е.Д. Особенности произвольной регуляции движений рук у одаренных учащихся / Е.Д. Хомская, О.Б. Степанова, И.С. Горина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.22-29. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1021265
  Петрова Н.И. Особенности происхождения и развития оврагов и их роль в использовании городской территории (на примере гор. Новосибирска) : Автореф... канд. геогр.наук: / Петрова Н.И.; Томский политехнич. ин-т. – Томск, 1966. – 20л.
1021266
  Миротворская Н.К. Особенности пространственно-временного распределения ливней на юге Украины : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.698 / Миротворская Н.К. ; КГУ. – Киев, 1970. – 22 с.
1021267
  Протас А.Ф. Особенности пространственной организации и межмолекулярных взаимодействий гистонов в растворе и в составе хроматина : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Протас А.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1021268
  Николаев А.Н. Особенности противоречий в развитии социалистического способа производства в СССР и формы их разрешения : Автореф. дис. ... канд. филос. наук: / Николаев А. Н.; КГУ. – Киев, 1964. – 22 с.
1021269
  Елисеев С.Ф. Особенности противоречий развития производительных сил в период перехода от социализма к коммунизму : Автореф... Канд.филос.наук: / Елисеев С.Ф.; Ин-т.филос.АН СССР. – Москва, 1961. – 16л.
1021270
  Горенко С.В. Особенности профессиональной деятельности пенитенциарного психолога с несовершеннолетними осужденными // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.21-27
1021271
  Сизова Елена Равильевна Особенности профессиональной подготовки музыкантов в условиях интегрированного вуза-комплекса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-85. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1021272
  Кремнина А.Н. Особенности процесса выделения влаги корнями и ее использование растенями в чистых и смешанных посевах. : Автореф... канд. биол.наук: / Кремнина А.Н.; Всесоюз. НИИ кормов им. В.Р.Вильямса. – М., 1966. – 19л.
1021273
  Махнев Ю.А. Особенности проявления влияния общего состава неметаллических объектов в дуговом и искровом источниках света и их использование при количественном спектральном анализе : Автореф... кандидата хим.наук: / Махнев Ю.А.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1965. – 24л.
1021274
  Камзабаев Т.К. Особенности проявления и развития склонности личности к педагогической деятельности (на материале исследований старшеклассников и студентов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Камзабаев Т.К.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 26л.
1021275
  Томчук М.И. Особенности психологической готовности юношей к службе в Вооруженных Силах ССР. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Томчук М.И.; НИИ психол. УССР. – К., 1984. – 24л.
1021276
  Хазанд И.В. Особенности работы классного руководителя в связи с производственным обучением учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазанд И.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1964. – 21л.
1021277
  Хазан И.В. Особенности работы классного руководителя в старших классах общеобразовательной школы в связи с подготовкой учащихся к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: / Хазан И.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1965. – 19л.
1021278
  Козаков Ю.Н. Особенности работы свайных фундаментов в просадочных грунтах Восточной Сибири. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.02 / Козаков Ю.Н.; Новосибир.ин-т.инженеров и ж-д.транспорта. – Новосибирск, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1021279
  Капустин Иван Аврамович Особенности радиационно-химического карбоксилирования алифатических спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.09 / Капустин Иван Аврамович; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1976. – 26л.
1021280
  Смагина Т.А. Особенности развития абразионных берегов, сложенных легкоразмываемыми породами, при различном уровенном режиме водохранилищ. : Автореф... канд.геогр.наук: 693 / Смагина Т.А.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 32л.
1021281
  Кирильченко С.Н. Особенности развития быстроты и точности спефицических действий у фехтовальщиков подросткового и юношеского возраста : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кирильченко С.Н. ; Киев. гос. ин-т физич. культуры. – Киев, 1985. – 25 с.
1021282
  Гбону Мусса Особенности развития валютно-финансовых отношений западно-африканских госудраств членов зоны Франка на современном этапе : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Гбону Мусса; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 22 с.
1021283
  Подкопай Иван Ефимович Особенности развития вредителей полевых культур на орошаемых землях юга Украины и способы борьбы с ними : Автореф... доктора биол.наук: / Подкопай Иван Ефимович; Укр. с.-х. акад. – Херсон, 1965. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1021284
  Писаренко Виктор Никитович Особенности развития и вредность пшеничного трипса в орошаемых и неорошаемых условиях Степи Украины и обоснование мер борьбы с ним : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Писаренко Виктор Никитович; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1021285
  Караваев Александр Петрович Особенности развития и современня структура экономики Испании (1939-1963 гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Караваев Александр Петрович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1965. – 22 с.
1021286
  Гречихин В.Г. Особенности развития и социальные последствия международной социалистической интеграции : Автореф... докт. филос.наук: 09.00.09 / Гречихин В. Г.; МГУ. – М., 1988. – 57л.
1021287
  Даскалова Г.Р. Особенности развития идеологии и принципы идеологической работы в условиях создания развитого социалистического обществ. (на материалах Болгарии) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Даскалова Г.Р. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Кафедра науч. коммунизма. – Москва, 1969. – 26 с.
1021288
  Ристич В.И. Особенности развития капитализма в сельском хозяйстве Югославии до второй мировой войны : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ристич В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
1021289
  Занозин Н.Ф. Особенности развития капиталистического рынка судов после второй мировой войны (1948-1960 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Занозин Н.Ф.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 16л.
1021290
  Кварацеюс Александрас Томо Особенности развития общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кварацеюс Александрас Томо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 24л.
1021291
  Карелас В.П. Особенности развития промышлености Греции просе второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Карелас В.П.; МГУ, 1963. – 17л.
1021292
  Замковой Г.Т. Особенности развития роста и органогенеза репродуктивных органов кукурузы в связи с уловиями выращивания : Автореф... канд. биол.наук: / Замковой Г.Т.; Укр. науч.-иеелд. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Х., 1965. – 24л.
1021293
  Черный И.Б. Особенности развития сеянцев персика при воздействии пониженными температурами на семена и вегетирующие растения. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Черный И.Б.; АН УССр. Ин-т физиологии растений. – К., 1968. – 27л.
1021294
  Корн Роберт Александрович Особенности развития систем гласных фонем Швабского диалекта на территории Казахстана в условиях иноязычного окружения : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Корн Роберт Александрович; МВ и ССО СССР. Московский пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1986. – 17л.
1021295
  Еременко В.Н. Особенности развития советской художественно-документальной прозы : Автореф... канд. филол.наук: / Еременко В.Н.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствоведения и журналистики. – М., 1967. – 16л.
1021296
  Слюсарева Т.А. Особенности развития социалистического слоя неквалифицированных рабочих в условиях рыночной экономики. : Автореф... Канд.социол.жнаук: 22.00.05 / Слюсарева Т.А.; МГУ. – М, 1991. – 24л.
1021297
  Гасюнас А. Особенности развития социалистической демократии. (Методол. аспект) : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Гасюнас А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1971. – 17л.
1021298
  Сужиков М.М. Особенности развития социалистической революции в отсталых и угнетенных странах. (На прим. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: / Сужиков М.М.; Каф. философии Кирг. гос. ун-та. – Фрунзе, 1960. – 15л.
1021299
  Кравченко В.И. Особенности развития социальной активности промышленных рабочих в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кравченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1021300
  Кравченко В.И. Особенности развития социальной активности промышленных рабочих в условиях интенсификации общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кравченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
1021301
  Новикова С.С. Особенности развития социологической мысли в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.122-130. – ISSN 0132-1625
1021302
  Станкявичюс И. Особенности развития территориальных органов снабжения в Литовской ССР и дальнейшее их совершенствование. : Автореф... канд. экон.наук: / Станкявичюс И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 24л.
1021303
  Клюев Б.И. Особенности развития урду в Пакистане. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клюев Б.И.; АН СССР. Ин-тут народов Азии. – М., 1964. – 19л.
1021304
  Шаларь В.М. Особенности развития фитопланктона в Дубоссарском водохранилище. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаларь В.М.; М-во нар.образования МССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1963. – 19л.
1021305
  Винклер Н.Г. Особенности развития хлопковой совки /Chloridea obsoleta F./ на юге Таджикистана. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Винклер Н.Г.; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1968. – 27л.
1021306
  Стрыгие В.И. Особенности разделения труда в обществе и разделение труда на предприятии в условиях современного капитализма. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Стрыгие В.И.; МВ и ССО СССР.Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1980. – 24л.
1021307
  Гончаров Евгений Кузьмич Особенности размещений залежей углеводородов Днепровско-Донецкой впадины в связи с разрывной тектоникой : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.17 / Гончаров Евгений Кузьмич; Укр. научно-исслед. геологоразведочный ин-т. – Москва, 1982. – 24л.
1021308
  Данилов Н.Н. Особенности размножения фитофильных рыб в Свияжском заливе Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Данилов Н.Н.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1971. – 21л.
1021309
  Кокорин В.В. Особенности распада некоторых пересыщенных твердых растворов на основе кобальта : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Кокорин В.В. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 21 с.
1021310
  Розенбуш А.Э. Особенности распределенгия энергии в спектрах звезд типа R Северной Каролины : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Розенбуш А. Э.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 10л.
1021311
  Костяева А.Т. Особенности распространения гельминтов домашних и одомашниваемых животных и некоторые вопросы биологии в условиях Горного Алмтая : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Костяева А. Т.; АН Каз.ССР, Объед. уч. сов. ин-та зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1974. – 24л.
1021312
  Свалос А.М. Особенности распространения детонациональных волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Свалос А. М.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1021313
  Ременец Георгий Федорович Особенности распространения сверхдлинных волн в анизотропном волноводном канале Земля - ионосфера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ременец Георгий Федорович; ЛГУ. – Л., 1972. – 15л.
1021314
  Черненко Л.М. Особенности рассеяния электромагнитных волн и нейтронов в неоднородной жидкости вблизи критической точки : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Черненко Л.М.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
1021315
  Черненко Л.М. Особенности рассеяния электромагнитных волн и нейтронов в неоднородной жидкости вблизи критической точки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Черненко Л.М.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 23л.
1021316
  Лебедева Т.С. Особенности реакций оксимных групп в сополимерах 4-винилпридина и акролеиноксима : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Лебедева Т.С. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1977. – 15 с.
1021317
  Конончук Михаил Николаевич Особенности реализма в творчестве И.С.Нечуя-Левицкого (Проблемы исторического развития) : Автореф... канд. филологич.наук: 10.01.03 / Конончук Михаил Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 22л.
1021318
  Титаренко Л.М. Особенности реального оборота основных производственных фондов в условиях становления интенсивного типа социалистического воспитания : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Титаренко Л. М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 17 с.
1021319
  Цыганкова Е. Особенности региональных брендов // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2006. – № 7/8. – С. 38-41
1021320
  Мазаев Р.И. Особенности регулирования заключения договора "Принципами европейского договорного права" ( в сравнении с другими унифицированными актами и российским гражданским законодательством) // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.44-48. – ISSN 1812-3910
1021321
  Костроминова Т.Ю. Особенности регуляции пролиферации трансформированных эмбриональных крысиных фибробластов в среде без экзогенных полипетидных факторов роста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.025 / Костроминова Т. Ю.; АН СССР, Ин-т цитологии. – Л., 1991. – 24л.
1021322
  Потапенко Т.М. Особенности регуляции точности психомоторных действий (на прим. работниц точного производства). : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Потапенко Т.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 16л.
1021323
  Носов Э.П. Особенности режима грунтовых вод Азовской оросительной системы и их влияние на засоление почвогрунтов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 125 / Носов Э.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 26 с.
1021324
  Паэгле О.Г. Особенности режимов работы и выбора энергетических параметров местных ГЭС, работающих в семях районной энергосистемы. : Автореф... канд.техн.наук: / Паэгле О.Г.; Акад.наук СССР.Энерг.ин-т. – Рига, 1960. – 19л.
1021325
  Рисбаев Т. Особенности рекомбинационального излучения полупроводников, обуловленные взаимодействием между носителями тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Рисбаев Т.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. От-ния физ. мат. наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1021326
  Гасанов Шафагат Махмудали оглы Особенности религиозных пережитков в условиях деревни и пути их преодоления. (На материалах Физулин., Джебраильск. и Жданов. р-нов АзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Гасанов Шафагат Махмудали оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 24л.
1021327
  Кошик Ю.А. и др. Особенности рельефа ледниковой области Житомирского Полесья : Научный обзор / Ю.А. Кошик и др. – К., 1976. – 48 с.
1021328
  Келеси Маргарита Особенности рефлексии как формы самопознания личности : Автореф... канд. психол. наук: 19.00.01 / Келеси Маргарита; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1996. – 22с.
1021329
  Какалыев А. Особенности решения аграрно-крестьянской проблемы в условиях перехода к социализму, минуя капитализм. (На примере ТССР) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Какалыев А.; Ташк. ун-т им. В.И.Ленина. – Ашхабад, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1021330
  Бардола К.Ю. Особенности римской налоговой системы в эпоху Диоклетиана и Константина І // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Материалы, статьи, публикации, история археологии, рецензии / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2004. – за 2004 рік. – С. 46-50. – Бібліогр.: на 25 пунктів. – ISBN 966-544-328-3
1021331
  Заиграев Р.Р. Особенности российской модели потребления некоммерческого алкоголя // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 12. – С.33-40. – ISSN 0132-1625
1021332
  Скуодене Л.Б. Особенности роста ели в зависимости от содержания В-индолилуксусной кислоты и условий освещения. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Скуодене Л.Б.;. – Минск, 1978. – 19л.
1021333
  Кабулов С.К. Особенности роста и водного обмена некоторых видов клена, интродуцируемых в Каракалпакии : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Кабулов С.К. ; Ботан. ин-т АН СССР. – Ленинград, 1969. – 18 с.
1021334
  Маричева Э.А. Особенности роста и обмена веществ клеток корня кукурузы при пониженной температуре : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Маричева Э.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1977. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
1021335
  Сазыкина Н.А. Особенности роста и обмена нуклеиновых кислот у черной смородины разного географического происхождения : Автореф... канд. биол.наук: / Сазыкина Н.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1967. – 22л.
1021336
  Киндякова М.Д. Особенности роста и плодоношения дикорастущей лещины в МАССР и Ярославской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Киндякова М.Д.; М-во сел. хоз-ва РСФСР. Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1962. – 20л.
1021337
  Сучкова А.В. Особенности роста и развития кукурузы при выращивании на юге Украины. : Автореф... канд. биол.наук: / Сучкова А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1964. – 18л.
1021338
  Дегтярева Н.И. Особенности роста и развития махорки при рядовом и квадратно-гнездовом способах размещения растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дегтярева Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Кафедра физиологии растений. – Киев, 1958. – 20 с.
1021339
  Попова О.Н. Особенности роста и развития некоторых культурных растений в условиях повышенного содержания естественных радиоэлементов урана и радия. : Автореф... канд. биол.наук: / Попова О.Н.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Сыктывкар, 1966. – 16л.
1021340
  Матрохина Лидия Максимовна Особенности роста и развития хрячков, кастрированных в разном возрасте : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 553 / Матрохина Лидия Максимовна ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 18 c.
1021341
  Гудилина А.Н. Особенности роста свекловичных высадков и поступления в них питательных веществ по различным фонам агратехники в условиях Алтайского края : Автореф... канд. с.-х.наук: / Гудилина А.Н.; Бийская опытно-селекционная станция, 1951. – 12 л.
1021342
  Федорчук Я.П. Особенности роста экономической эффективности новой техники в условиях научно-технической революции : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Федорчук Я.П. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1972. – 20 с.
1021343
  Исаева И.С. Особенности роста, развития и циклов органогенеза генеративных побегов яблони. : Автореф... канд. биол.наук: / Исаева И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 24л.
1021344
  Ким О.М. Особенности русской речи корейцев УзССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ким О.М. ; Ин-т рус. языка АН СССР. – Ташкент, 1964. – 19 с.
1021345
  Исаева Т.А. Особенности русской речи мордвы-эрзи : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Исаева Т.А. ; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1963. – 20 с.
1021346
  Гаршина Ольга Константиновна Особенности рынка предприятий в трансформационной экономике / Гаршина Ольга Константиновна, Гутник Эльвира Владимировна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определены особенности современного состояния рынка некорпоративных предприятий Украины, характерные для трансформационной экономики, проанализирована его отраслевая структура, выявлены основные тенденции развития рынка предприятий, ...
1021347
  Гаршина Ольга Константиновна Особенности рынка предприятий в трансформационной экономике / Гаршина Ольга Константиновна, Гутник Эльвира Владимировна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определены особенности современного состояния рынка некорпоративных предприятий Украины, характерные для трансформационной экономики, проанализирована его отраслевая структура, выявлены основные тенденции развития рынка предприятий, ...
1021348
  Евсикова Наталья Ивановна Особенности самоотношения подростков, обучающихся в традиционной и вальдорфской школах // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 46-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Изложены результаты двухлетнего лонгитюдного эмпирического исследования самоотношения учащихся IX, а затем X классов, обучающихся в разных педагогических системах, в зависимости от принципов построения школьного обучения и воспитания с учетом ...
1021349
  Генковска В.М. Особенности саморегуляции как формы психической устойчивости личности в стресовых ситуациях. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Генковска В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 18л.
1021350
  Никулина Е.Н. Особенности сатиры А. М. Горького в пъесах "Достигаев и другие" и "Сомов и другие" : Автореф... канд. филол.наук: / Никулина Е. Н.; АОН при ЦК КПСС,Каф. теор. лит. и искусст. – Москва, 1956. – 16л.
1021351
  Гаршина О.К. Особенности сберегательного процесса в трансформационной экономике // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 192-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено понятие совокупного риска владения вкладом в коммерческом банке как суммы систематического и несистематического рисков рынка банковских услуг, разработана методика его определения. Также предложена методика определения реальной ...
1021352
  Гаршина Ольга Константиновна Особенности сберегательного процесса в трансформационной экономике // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 192-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье определено понятие совокупного риска владения вкладом в коммерческом банке как суммы систематического и несистематического рисков рынка банковских услуг, разработана методика его определения. Также предложена методика определения реальной ...
1021353
  Коконова М.Г. Особенности свойств вольфрама. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коконова М.Г.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1956. – 8л.
1021354
  Ильчишин Олег Васильевич Особенности свойств эпитаксиальных ферритгранатовых пленок вблизи ориентационных фазовых переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ильчишин Олег Васильевич; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 21л.
1021355
  Петутин Александр Иванович Особенности СВЧ поглощения в квазиодномерном антиферромагнетике S2MnSl3o, 2H2O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Петутин Александр Иванович; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1980. – 22л.
1021356
  Кабиров Рустам Расшатович Особенности сезонной динамики и продуктивности почвенных водорослей (на примере башкирского Предуралья) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Кабиров Рустам Расшатович; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
1021357
  Чеболда В.Ф. Особенности селекции сахарной свеклы и выведение сортов для орошаемых районов Киргизской ССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Чеболда В.Ф.; ВНИИ сахарной свеклы. – К., 1966. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
1021358
  Хахам И.Я. Особенности семантики слова в поэтическом тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Хахам И.Я.; Моск.ин-т иностр.яз. – М, 1988. – 22л.
1021359
  Исхакова Д.К. Особенности семантической связанности текстов английских лирических стихотворений XVI, XIX и ХХ веков : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Исхакова Д.К.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 20л.
1021360
  Савицкий Г.А. Особенности сердцебиения и двигательной активности плода при сахарном диабете у матери и их клиническое значение : Автореф... канд. мед.наук: / Савицкий Г. А.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1964. – 16л.
1021361
  Павленко Е.И. Особенности синтаксиса поэтического языка Павла Тычины : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Павленко Е.И. ; АН УССР, Отд. обществ. наук. – Киев, 1954. – 20 с.
1021362
  Сакало В.Д. Особенности синтеза и передвижения важнейших органических веществ в сахарной свекле, выращиваемой в различных условиях увлажнения : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Сакало В.Д.; АН УССР. Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 23л.
1021363
  Назарян К.Б. Особенности синтеза и физико-химическипе свойства нейроспецифического сналогликопротеида --350 у крыс линий. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Назарян К.Б.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1978. – 23л.
1021364
  Чачибая Н.Г. Особенности синхронного перевода дискуссии на естественно-научную тему с учетом ее структурно-семантических характеристик: (на матер. англо-русской и русско-англ. комбинации перевода). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чачибая Н.Г.; Москов. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 24л.
1021365
  Цвик В.Л. Особенности системного функционирования местных студий телевидения (на матер. респ. телевид. УССР) : Автореф... канд. физ. мат.наук: 10.01.10 / Цвик В. Л.; МГУ, Фак. журн., Каф. телевид. и радиовещ. – М., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1021366
  Кокорева Л.А. Особенности системной организации второсигнальных реакций. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.02 / Кокорева Л.А.; АПН СССР. – М, 1979. – 22л.
1021367
  Розенфельд Ю.Н. Особенности системы высшего образования в США / Ю.Н. Розенфельд, Н.М. Шептуха // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 147-154. – ISSN 1993-5560
1021368
  Коминарец Т.В. Особенности системы символов романов Д. Галковского и Т. Толстой: сопоставительный анализ // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 281-289. – ISBN 966-581-617-9
1021369
  Кочеров Н.П. Особенности скрытого фотографического изображения и проблема различения следов заряженных частиц в ядерных эмульсиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочеров Н.П.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1966. – 21л.
1021370
  Клюсов Г.Н. Особенности словообразования терминологической лексики современного белорусского литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Клюсов Г.Н.; Ин-тут языкознания им. Я.Колоса АН БССР. – Минск, 1961. – 22л.
1021371
  Кравченко М.О. Особенности советского патриотизма : Автореф... канд. философ.наук: / Кравченко М.О.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
1021372
  Абросимова Г.В. Особенности современной советской периодики для детей : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Абросимова Г.В. ; МГУ. – Москва, 1973. – 18 с.
1021373
  Замовский Эдуард Федорович Особенности содержания, средств и методов физического воспитания младших школьников в специализированных спортивных классах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Замовский Эдуард Федорович; Киев. гос. ин-т физ. культ. – Киев, 1982. – 24л.
1021374
  Вдовиченко А.Н. Особенности соединения вещественных и личных факторов социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Вдовиченко А.Н.; Одесск. ин-т нар. хоз. – Одесса, 1982. – 23л.
1021375
  Гранадо Ф.А. Особенности создания материально-технических баз социализма в отдельных странах СЭВ на современном этапе (На прим. Респ. Куба) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Гранадо Ф. А. Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
1021376
  Копеел В.А. Особенности создания социалистической экономики в Туве : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Копеел В.А.; Копеёл В.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1968. – 19с.
1021377
  Яковенко Любовь Павловна Особенности соотношения двух подразделений социалистического общественного производства в условиях НТР : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Яковенко Любовь Павловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
1021378
  Каспарова Н.Н. Особенности состава данных и структуры библиографической записи в электронной среде // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 2. – С. 51-56. – ISSN 0869-608Х
1021379
  Сербина Н.Ф. Особенности социального развития ГДР : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Сербина Н.Ф.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с.
1021380
  Якушев С. Особенности социального слоя горожан среднего достатка центральной части Руси во второй половине ХIV - первой половине ХV вв. На основе данных изучения основных элементов присущего им костюмного компл // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 25-36. – ISSN 1684-2626
1021381
  Никитов В.А. Особенности спектров коллективных возбуждений, связанные с взаимодействием электронной и спиновой подсистем в магнитных полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Никитов В. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – Москва, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1021382
  Елесин В.Ф. Особенности спектров фотоэлектрических эффектов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елесин В.Ф.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1966. – 12л.
1021383
  Романов В.И. Особенности спектрофотометрического определения калия в морской воде и некоторые вопросы его распределения в океане : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1971. – 22л.
1021384
  Султаналиев А.С. Особенности стадийного развития бобовых и злаковых растений в условиях Киргизии. : Автореф... канд. биол.наук: / Султаналиев А.С.; МВ и ССО КазССР. Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 24л.
1021385
  Сичкарук Е.И. Особенности становления и развития культурно-просветительной работы в Республике Куба : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Сичкарук Е.И.; М-во культуры РСФСР, Ленингр. ин-т культуры. – Ленинград, 1986. – 16 с.
1021386
  Некрасов М.А. Особенности становления правового обычая в российском праве // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 21-24. – ISSN 1812-3805
1021387
  Лысенко С.Н. Особенности статистического анализа депопуляции населения // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 31-35. – ISSN 0320-8168
1021388
  Мешалкин А.А. Особенности стимулирования инженерной деятельности в условиях современной экономической реформы. : Автореф... канд.социолог.наук: 22.00.05 / Мешалкин А.А.; МГУ. – М, 1990. – 24л.
1021389
  Скрябина Н.Г. Особенности стратиграфии отложений новейших черноморской трансгресии и история ее развития в пределах Прикавказского шельфа. : Автореф... Канд.геол.минерал.наук: 04.00.10 / Скрябина Н.Г.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1981. – 23л.
1021390
  Панкова Н.В. Особенности строения и поведения клеточного ядра в нормальных и облученных зародышах вьюна (Misgurnus fossilis) на ранних стадиях развития : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Панкова Н.В. ; АН СССР , Ин-т морфологии животных. – Москва, 1965. – 16 с.
1021391
  Матошко Андрей Васильевич Особенности строения и формирования краевых ледниковых образований северо-западной части днепровского языка : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Матошко Андрей Васильевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1980. – 23л.
1021392
  Заец В.А. Особенности строения кожных покровов акуловых рыб : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Заец В.А.;. – К, 1974. – 24л.
1021393
  Мельникова М.Ф. Особенности строения листьев ортотропных и плагиотропных побегов костра безостого в связи с уровнем азотного питания. : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Мельникова М.Ф.; АН СССР.Уральск.науч.центр. – Свердловск, 1972. – 24л.
1021394
  Гречишкина Татьяна Филипповна Особенности строения слизистой оболочки желудка крыс при поступлении в организм летучих компонентов эпоксидной смолы ЭД-20 и профилактическом введенни кверцетина : Дисс. ... канд. биолог. наук: 03.00.11 / Гречишкина Т.Ф.; Луганский Госуд. мед. ун-тет. – Луганск, 2004. – 241л. – Библиогр.: л. 202 - 241
1021395
  Асеев В.Г. Особенности строения человеческой мотивации : Автореф. дис... канд. психол. наук: 627 / Асеев В.Г. ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва, 1970. – 23 с.
1021396
  Дмитрук Н.В. Особенности структурообразования термотропных волокнообразующих сополиэфиров. : Автореф... Канд.хим.наук: 01.04.19 / Дмитрук Н.В.; Ан УССР..Ин-т химии высокомолекул.соединений. – К, 1988. – 16л.
1021397
  Мельник И.С. Особенности структуры аудиовизуальных учебных пособий для интенсивного обучения взрослых. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Мельник И.С.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1984. – 19л.
1021398
  Мироненко Нина Ивановна Особенности структуры каталазы : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / Мироненко Нина Ивановна; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1978. – 22с.
1021399
  Мария Тереза Ортис Вильета Особенности структуры хроматина при дифференцировке клетов семенников животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Мария Тереза Ортис Вильета; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1021400
  Марченко М.Н. Особенности судебного прецедента в системе романо-германского права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 22-29. – ISSN 0132-0769
1021401
  Гаибов С.И. Особенности судебного рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних : Автореф... канд. юрид.наук: / Гаибов С.И.; Моск. гос. ун-т. Юрид. фак-т. – М., 1964. – 29л.
1021402
  Рафиков Р.Р. Особенности судебной власти в РФ как особой формы государствеенной деятельности // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.37-43. – ISSN 1811-9018
1021403
  Катькало С.И. Особенности судопроизводства по делам частного обвинения. (На материала Ленинграда и Ленинградской области) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Катькало С.И.; ЛГУ. Юридич. фак-т. – Л., 1970. – 18л.
1021404
  Хабатюк Ю.Ф. Особенности сюжета современной украинской поэмы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Хабатюк Ю.Ф.; Ин-т лит-ры АН УССР. – К, 1983. – 25л.
1021405
  Токарь Л.К. Особенности тактики партии большевиков в годы реакции (1907-1910 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Токарь Л.К.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 22л.
1021406
  Лебедь Ф.Л. Особенности тактической подготовки юных гандболисток : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Лебедь Ф. Л.; Киев. ин-т физкульт. – К., 1983. – 23л.
1021407
  Ступка О.С. Особенности тектоники равнинного Крыма в связи с нефтегазоносностью. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 123 / Ступка О.С.; АН УССР.Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1968. – 25л.
1021408
  Строганова С.А. Особенности тектонического развития северной части Юго-Восточной Азии в мезозое. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Строганова С.А.; МГУ,. – М, 1973. – 33л.
1021409
  Скрипак В.Н. Особенности тепературной и коцентративной зависимости теплопроводности твердых растворов огнеупорных окислов и их соединение : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Скрипак В.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1970. – 20 с.
1021410
  Кондратенко М.Б. Особенности теплового излучения некоторых окислов в пламенах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратенко М.Б.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 13л.
1021411
  Печенежский Владимир Константинович Особенности технической эксплуатации и пути повышения эксплуатационных характеристик АС УВД : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.14 / Печенежский Владимир Константинович; Мин. гражд. авиации СССР. Моск. ин-т инженеров ГА СССР. – М., 1984. – 22л.
1021412
  Мельник М.А. Особенности течения диагностики и лечения латентных отоантритов. : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.04 / Мельник М.А.; Киев. НИИ отоларингологии. – Киев, 1976. – 24 с.
1021413
  Гаврилюк Владислав Львович Особенности типизации в творчестве Андрея Шатонова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гаврилюк Владислав Львович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1981. – 26л.
1021414
  Губин Иван Емельянович Особенности тканевого обмена карпа при температурной акклимации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.16 / Губин Иван Емельянович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1980. – 24л.
1021415
  Сушко Б.С. Особенности транспорта кислорода через оболочку ооцита. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Сушко Б.С.; АН УССР. Ин-т физиологии. – К., 1976. – 24л.
1021416
  Гудиашвили Е.В. Особенности турецкого говора населения Цалкинского района : Автореф... канд. филол.наук: / Гудиашвили Е.В.; Акад. наук Грузинской ССР. Ин-т языка им. Я.Марра. – Тбилиси, 1949. – 12 с.
1021417
  Гаврилюк Иван Ильич Особенности углеводного обмена пальметты яблони : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Гаврилюк Иван Ильич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 21 с.
1021418
  Шестак Э.А. Особенности углеводного обмена у Mecistorrus Digitatus и ингибиторное действие фенотиазина на процессы ферменации и окисления углеводов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Шестак Э. А.; МСХ СССР, Всес. акад. с. х. наку Всес. ин-т гельминтологии. – М., 1973. – 26л.
1021419
  Гребнева Н. Особенности уголовного судопроизводства поделам несовершеннолетних: теория, статистика, практика // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 34-36. – ISSN 1810-3081
1021420
  Полташевская Е.С. Особенности употребления видо-временных глагольных форм в несобственно-прямой речи в современном английском языке (Вопросы передачи чужой речи) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Полташевская Е.С.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1970. – 27л.
1021421
  Давыдов Владимир Николаевич Особенности упруго-пластических свойств металлов при фазовых переходах 2-го рода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Давыдов Владимир Николаевич; Моск. ун-т. Физ. фак. – М., 1974. – 17л.
1021422
  Давыдов Владимир Николаевич Особенности упруго-пластических свойств металлов при фазовых переходах 2 1/2-го рода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Давыдов Владимир Николаевич ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
1021423
  Исмиханов М.А. Особенности уроков с двумя классами и пути их совершенствования. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Исмиханов М.А.; Азерб. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – Баку, 1968. – 33л.
1021424
  Элиазян А.А. Особенности усвоения D-кслозы и L-арабинозы некоторыми представителями дрожжей рода Candida. : Автореф... Канд.биол.наук: / Элиазян А.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1966. – 20л.
1021425
  Попов Ю.Г. Особенности усвоения аминокислот семейства аспарагиновой кислоты дрожжами рода Candida. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Попов Ю.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
1021426
  Демиденко В.К. Особенности усвоения исторических понятий учащимися 5 класса : Автореф... канд. пед.наук: / Демиденко В. К.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1955. – 14л.
1021427
  Гошук И.С. Особенности усвоения учащимися 5-8 классов некоторых биологических понятий : Автореф... канд. пед.наук: / Гошук И. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1021428
  Черных З.В. Особенности усиления резин различными сажами. : Автореф... канд. техн.наук: / Черных З.В.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1964. – 20л.
1021429
  Давиденко Иван Михайлович Особенности условнорефлекторной деятельности и тональной чувствительности слухового анализатора собак при образовании рефлексов на чистые тоны : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.13 / Давиденко Иван Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1977. – 41л.
1021430
  Вачнадзе Э.А. Особенности установки, фиксированной в словесной ситуации при некоторых патологических случаях : Автореф... канд. пед.наук: / Вачнадзе Э.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1958. – 17л.
1021431
  Абрудбаньяи Я. Особенности учебной работы групп продленного дня и пути повышеня ее эффективности : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 370 / Абрудбаньяи Я. Ленингр. пед. ин-т. – Ленинград, 1969. – 21с.
1021432
  Ошкадерво С.П. Особенности фазовых превращений при скоростной электротермической обработке сталей : Автореф... Канд.техн.наук: / Ошкадерво С.П.; Киев.политехн.ин-т. – Киев, 1965. – 19л.
1021433
  Дубовой Эдвард Иосифович Особенности фейнмановских диаграмм и иррегулярности сечений ядерных реакций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.06 / Дубовой Эдвард Иосифович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1979. – 42л.
1021434
  Фоменко Татьяна Ивановна Особенности ферментативного получения и функциональная активность протопластов тканей картофеля : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Фоменко Татьяна Ивановна; Ин-т эксперимент. ботаники. – Минск, 1986. – 23 с.
1021435
  Сербин С.С. Особенности физиологических и биохимических процессов у растений сахарной свеклы в зависимости от интенсивности их роста. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сербин С.С.; Мин.с-х.Союза ССР.Всесоюз.науч-исслед.ин-т сахарной свеклы. – Киев, 1952. – 15 с.
1021436
  Гудзь Ю.П. Особенности физиологических процессов у яблони на карликовых и полукарликовых вегетативно размножаемых подвоях в связи с засухоустойчивостью : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101 / Гудзь Ю.П. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1970. – 23 с.
1021437
  Богдановская И.Ю. Особенности формирования английского права (историко-теоретические аспекты) // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 33-38. – ISSN 1812-8696
1021438
  Сосин Г.Л. Особенности формирования гроз в условиях Грузии и способ их прогноза. : Автореф... канд. географ.наук: / Сосин Г.Л.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 7л.
1021439
  Грыза А.А. Особенности формирования грунтовых вод в условиях городской застройки на территории юго-западной части степной зоны УССР. (На примере г.Одессы) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.125 / Грыза А.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1021440
  Демченко Н.П. Особенности формирования длинноплодных партенокарпических гибридов (F1) огурца в зимних блочных автоматизированных теплицах Крыма : Автореф... канд. с. х.наук: 06.01.06 / Демченко Н. П.; МСХ СССР, Крымский с. х. ин-т. – Симферополь, 1975. – 22л.
1021441
  Назаров Ю.И. Особенности формирования и прогноз глубинных (скрытых) месторождений медколчеданной формации Южной Грузии. : Автореф... Канд.геол.-минарал.наук: / Назаров Ю.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1021442
  Константинов А.С. Особенности формирования и пути экономического развития города Кишинева : Автореф... канд. экон.наук: / Константинов А.С.; АН Молдав.ССР. Ин-т экономики. – Кишинев, 1966. – 20л.
1021443
  Мищенко В.А. Особенности формирования и развития потребностей в социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мищенко В.А.; Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 26л.
1021444
  Майборода В.И. Особенности формирования коммунистического мировоззрения советской полодежи в период воинской служби : Автореф... канд. филос.наук: / Майборода В.И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1971. – 24л.
1021445
  Кирия Г.В. Особенности формирования конструктивно-технического умения у старшеклассников : Автореф... канд. пед.наук: / Кирия Г.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 23л.
1021446
  Комаровская Лидия Васильевна Особенности формирования конструктивных умений у будущих учителей. (На материале подготовки студентов-филологов ун-та) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Комаровская Лидия Васильевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1976. – 24л.
1021447
  Граше В.Я. Особенности формирования некоторых национальных групп индийской промышленной буржуазии : Автореф... канд. ист.наук: / Граше В. Я.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1951. – 24 с.
1021448
  Сиверс В.А. Особенности формирования нравственности в процессе изменения характера труда при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сиверс В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1021449
  Сиверс В.А. Особенности формирования нравственности в процессе изменения характера труда при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Сиверс В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1021450
  Акимова Галина Петровна Особенности формирования оболочек клеток корней проростков кукурузы при снижении температуры : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Акимова Галина Петровна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
1021451
  Марголин Л.Б. Особенности формирования оборотильных реакций на неадекватные химические раздражители в пищевом поведении овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марголин Л.Б. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1966. – 22 с.
1021452
  Романов Борис Савельевич Особенности формирования политических партий в современной России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 57-64. – Бібліогр.: с. 57-64. – ISSN 0131-2227
1021453
  Рыбина Н.Б. Особенности формирования правовго поля образования в трансформирующемся обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С-603-607.


  1804-1825
1021454
  Гаврилова Маргарита Алексеевна Особенности формирования профессиональной компетенции учителей математики в педагогическом вузе // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 31-33. – ISSN 1726-667Х
1021455
  Полушкина И.Н. Особенности формирования региональной экономической интеграции на пространстве СНГ в современных условиях развития // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 296-301. – Библиогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1728-8878
1021456
  Лаузурика Г.А. Особенности формирования социалистического базиса и надстройки в условия республики Куба : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лаузурика Г. А.; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1987. – 24л.
1021457
  Лаузурика Г.А. Особенности формирования социалистического базиса и надстройки в условиях республики Куба : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лаузурика Г. А.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 24л.
1021458
  Кавка Д.П. Особенности формирования социалистического сознания крестьянства в условиях западных областей УССР : Автореф... канд. философ.наук: / Кавка Д.П.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1968. – 21л.
1021459
  Сафарова С.А. Особенности формирования споров-пальцевых спектров и применение палинологической методики к изучению истории растительности межгорных кетлозин Южной Сибири : Автореф... канд. биол.наук: / Сафарова С. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1969. – 25л.
1021460
  Рослый И.С. Особенности формирования тектонической структуры каменноугольных отложений Северо-Западной части Днепровско-Донецкой впадины и методика поискови разведки залежей нефти и газа : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.17 / Рослый И.С.; Всес. нефт. науч. иссл. геолого-развед. ин-т. – Л., 1977. – 20л.
1021461
  Седенко Д.М. Особенности фосфорного обмена и дыхания пшеницы, культивируемой на железистом подзоле Кольского полуострова. : Автореф... канд.биол.наук: / Седенко Д.М.; Ин-т физиологии растений. – М, 1964. – 20л.
1021462
  Мальченко Сергей Николаевич Особенности фотографического процесса с физическим бессеребрянным проявлением на фотослоях, содержащих диоксалатопалладат (2) калия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мальченко Сергей Николаевич; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1976. – л.
1021463
  Горячев Б.И. Особенности фоторасщепления ядер Id-2s оболочки : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горячев Б. И.; НИИ ядерной физики. – М., 1967. – 19л.
1021464
  Голик К.Н. Особенности фотосинтеза и транспирации у представителей косточковых : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Голик К.Н. ; АН УССР , Ин-т физиологии растений. – Киев, 1965. – 15 с.
1021465
  Кронгауз В.Г. Особенности фотостимулированной люминесценции щелочногалоидных кристаллофосфоров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кронгауз В.Г.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 13л.
1021466
  Нигманходжаева С.С. Особенности фотоэлектрических свойств сильно компенсированного кремния, легированного марганцем и кобальтом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Нигманходжаева С. С.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1980. – 16л.
1021467
  Полянский Н.Н. Особенности французского стиха конца XIX - середины ХХ веков : Автореф... канд. филол.наук: 10.644 / Полянский Н.Н.; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 18л.
1021468
  Маленко А.С. Особенности функционирования бюрократии в политическом процессе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.24-30. – (Политические науки ; № 4). – ISSN 0201-7385
1021469
  Винницкая В.М. Особенности функционирования именного сказуемого в учебно-научной литературе техничесокго профиля. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Винницкая В.М.; МВ и ССО СССР. Ин-т русского языка. – М., 1981. – 25л.
1021470
  Койянонго Ф.-Д. Особенности функционирования над- и надф- зависимых дегидродиназных систем и азотного обмена в молочной железе коров с раззным уровнем молочной продуктивности. : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Койянонго Ф.-Д.; Укр. сельхоз. академия. – Киев, 1985. – 28 с.
1021471
  Койянонго Фидель Особенности функционирования над- и надф-зависимых дегидрогеназных систем и азотистого обмена в молочной железе коров с разным уровнем молочной продуктивности : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Койянонго Фидель; МСХ СССР. Украинская сельскохозяйственная академия. – Киев, 1985. – 143л. – Бібліогр.:л.116-143
1021472
  Иохвидов А.И. Особенности функционирования партитивного артикля в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Иохвидов А.И.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. – М., 1982. – 26л.
1021473
  Антонюк О.А. Особенности функционирования российской системы государственного регулирования банковской деятельности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 184-190. – ISSN 1728-8878
1021474
  Латман Н Особенности функционирования сослагательного наклонения I в современном английсокм языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Латман Н, Б.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 23л.
1021475
  Бурмистрова Л.А. Особенности функционирования средства аспектрологического контекста в немецкой разговорной речи (На матер. прямой речи персонаж. худ. приозв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бурмистрова Л. А.; Калинин.ГУ. – Калининград, 1972. – 24л.
1021476
  Мазпека Т.Т. Особенности хранения сахарной свеклы в высоких кагатах в условиях западной части лесостепи Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Мазпека Т.Т. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1971. – 23 с.
1021477
  Ватченко С.А. Особенности художественного метода Афры Бен : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Ватченко С.А.; МГУ. – М, 1980. – 16л.
1021478
  Гамбашидзе Нана Шалвовна Особенности художественного стиля Нико Лордкипанидзе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Гамбашидзе Нана Шалвовна; АН Груз. ССР. Ин-т ист. груз. лит-ры. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1021479
  Чохонелидзе Гурам Мелитонович Особенности художественного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Чохонелидзе Гурам Мелитонович; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1021480
  Кильдишев Д.М. Особенности цветения и плодоношения гречихи в связи с ее селекцией : Автореф... наук: / Кильдишев Д.М.; Ворон. гос. ун-т. – Воронеж, 1951. – 10 с.
1021481
  Корнилов Николай Александрович Особенности циркуляции вод Южного океана : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.08 / Корнилов Николай Александрович; Аркт. и антаркт. науч.-исслед. ин-т. – Ленинград, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1021482
  Керашева З.И. Особенности шапсугского диалекта адыгейского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : / Керашева З.И.; Тбилисск. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1953. – 20л.
1021483
  Еремян В.В. Особенности эволюции древнерусской государственности полисного типа в контексте феодализации ранних форм непосредственной демократии и народовластия (к вопросу о методологии исследования). Часть втора // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-79. – ISSN 1812-8696
1021484
  Тюрнин Борис Николаевич Особенности экологии и хозяйственного использования речного бобра на Северо-Востоке Европейской части СССР (Коми АССР) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Тюрнин Борис Николаевич;. – М., 1977. – 13л.
1021485
  Петрунчук Олег Евгеньевич Особенности экологии комаров рода Aedes Северо-Западной Якутии (г.Мирный), как основа разработки комплексов мероприятий по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Петрунчук Олег Евгеньевич; М-во здравоохранения СССР. Центр. науч.-иссл. ин-т эпидемиологии. – Москва, 1973. – 22л.
1021486
  Зозуля П.А. Особенности экономических кризисов и изменения в цикле капиталистического воспроизводства в условиях общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: / Зозуля П.А.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г. – К., 1956. – 19л.
1021487
  Пискулов Ю.В. Особенности экономического развития Финляндии после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Пискулов Ю.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1966. – 24л.
1021488
  Савельев Ю.Д. Особенности экономической пропаганды в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: / Савельев Ю. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1972. – 18л.
1021489
  Воронин Л.М. Особенности эксплуатации и ремонта АЭС / Л.М. Воронин. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 168 с.
1021490
  Кошовец О. Особенности экспортного знания в России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 11. – С. 25-43. – ISSN 0042-8736
1021491
  Медведев Александр Владимирович Особенности экспрессии ядерных протоонкогенов в иммортализованных и трансформированных клетках : Автореф... кандидата биологическихнаук: 03.00.25 / Медведев Александр Владимирович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1990. – 20л.
1021492
  Омельяненко В.А. Особенности электронно-оптических явлений в кислородосодержащих нелинейных кристаллах, оборудование собственными дефектами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Омельяненко В. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 15л.
1021493
  Омельяненко В.А. Особенности электронно-оптических явлений в кислородсодержащих нелинейных кристаллах, обусловленные собственными дифектами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Омельяненко В. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1988. – 15л.
1021494
  Столяревская А. Особенности электронной педагогики / А. Столяревская // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49. – ISSN 1562-529Х
1021495
  Старцев В.Е. Особенности электронной структуры и механизмы рассеяния носителей заряда в переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Старцев В.Е.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1021496
  Мишин А.Н. Особенности электронной эмиссии при ионном облучении твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Мишин А.Н.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1021497
  Амитин Е.Б. Особенности электросопротивления и эффекта Холла, связанные с антиферромагнитным упорядочением в хроме и диспроэии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.050 / Амитин Е.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1971. – 16л.
1021498
  Майоров А.А. Особенности эмиссии вторичных (в том числе ОЖЕ) и отраженных электронов и монокристаллов в диапазоне энергий первичных электродов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Майоров А. А.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1979. – 10л.
1021499
  Милютина Екатерина Леонидовна Особенности эмоционально-волевой регуляции в условиях внутриличностного конфликта : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Милютина Екатерина Леонидовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
1021500
  Данилова Ирина Георгиевна Особенности энергентического обмена в печени и почках и состояние гормонального гомеостаза в условиях гипокинезии различной продолжительности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Данилова Ирина Георгиевна; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1989. – 16л.
1021501
  Соколов Иван Георгиевич Особенности энергетического метаболизма метаниспользующих бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Соколов Иван Георгиевич; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии им. акад. Л.К.Заболотного. – Киев, 1981. – 24л.
1021502
  Хачатрян Л.Л. Особенности энергетического обмена сердечной мышцы при экспериментальном инфаркте миокарда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хачатрян Л.Л.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 28л.
1021503
  Нуйкин А. Особенности эстетического познания мира : Автореф... канд. искусствоведениянаук: / Нуйкин А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – М., 1966. – 14л.
1021504
  Караваева Татьяна Леонидовна Особенности языка афро-американцев : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Караваева Татьяна Леонидовна; Одесск. гос. ун-т им. Мечникова. – Одесса, 1987. – 14л.
1021505
  Турашвили Иван Тедоевич Особенности языка бертского четвероглава : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Турашвили Иван Тедоевич; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1021506
  Чернышенко М.А. Особенности языка и стиля "Дела Артомоновых" А.М.Горького. : Автореф... канд. филолг.наук: / Чернышенко М.А.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1958. – 17л.
1021507
  Мельник Л.Е. Особенности языка и стиля произведений К.Маркса и Ф.Энгельса "Манифест Коммунистической партии" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мельник Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1965. – 19 с.
1021508
  Сиротина В.А. Особенности языка и стиля публицистики А.М.Горького советского периода. : Автореф... канд.филол.наук: / Сиротина В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 18 с.
1021509
  Гасанов Р.Г. Особенности языка и стиля рассказов Юсифа Везира Чеменземинли : Автореф... канд. филол.наук: / Гасанов Р.Г.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 36л.
1021510
  Савицкая С.А. Особенности языка посланий Ивана Грозного : Автореф... канд. филол.наук: / Савицкая С. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1953. – 19 с.
1021511
  Шерешевская Е.Б. Особенности языкового стиля прозы И. А. Крылова : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Шерешевская Е. Б.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1971. – 21л.
1021512
  Савельев Владимир Особенности яхтинга в Греции. Поднимаем паруса : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 66-68 : Фото
1021513
  Вильчинский Ю.М. Особенностиразвития противоречий в социально-политических отношениях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Вильчинский Ю.М.; КГУ. – К., 1987. – 22л.
1021514
  Николаевнко Т.С. Особеннсоит химического состава и данамики подземных аод зоны затрудненного водообмена Днепроского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол .минер.наук: 04.00.06 / Николаевнко Т. С.; Ин-т геол. наук. – Киев, 1975. – 28л.
1021515
  Хвостова К.В. Особеннсоти аграрно-правовых отношений в поздней Византии (XIV-XV вв) / К.В. Хвостова. – М, 1968. – 322с.
1021516
  Лебовка Н.И. Особеннсоти граничных структур в водынх система. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лебовка Н. И.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1986. – 191л. – Бібліогр.:л.161-181
1021517
  Синенко В.С. Особеннсоти жанровой системы современной советской литературы / В.С. Синенко. – Уфа, 1986. – 83с.
1021518
  Келин В.Н. Особеннсоти идеологической борьбы двух мировых систем / В.Н. Келин. – М, 1966. – 48с.
1021519
  Нефедов Н.Т. Особеннсоти композиции ранних романов М. Горького : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нефедов Н.Т. ; Львов. ГУ. – Львов, 1965. – 20 с.
1021520
  Безверхний М.П. Особеннсоти методики литохимических поисков в горно-таежной части Забайкалья : Автореф. дис. ... канд. геолог.-минералогич. наук : / Безверхний М.П. ; Львоский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24 с.
1021521
  Тиман М.Ф. Особеннсоти основных теорем конструктивной теории функций в пространствах Lp и некоторые приложения : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тиман М. Ф.; АН ГССР, Тбил. ин-т матем. – Тбилиси, 1962. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1021522
  Саркисян Ш.В. Особеннсоти познания людьми друг друга в условиях совместной деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 19..00.05 / Саркисян Ш. В.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
1021523
  Сверстюк Е.А. Особеннсоти понимания старшими школьниками мотивации поведения литературных персонажей : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сверстюк Е.А. ; ОГУ. – Одесса, 1965. – 17с.
1021524
   Особеннсоти расследования и производства судебно-баллистической экспертизы по далема связанным с использованием атипичных боерпипасов : Автореф... канд. юр.наук: 717 / Тихонов Е. Н,; Тихонов Е. Н,; МГУ, Юр. фак. – М., 1970. – 24л.
1021525
  Божков А.И. Особеннсоти реализации генетической информации у животных разного возраста и генотипа в связи с эффектом гетерозиса : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Божков А. И.; МВиССО, Харьк. ГУ. – Х., 1981. – 26л.
1021526
  Романова А.В. Особеннсоти структуры ближнего порядка металлических расплавов и связь их с кристаллической структурой : автореф. дис. ... докт. физ. мат. наук : 01.04.07 / Романова А. В. ; АН УССР, ин-т металлофизики. – Киев, 1978. – 46 с.
1021527
  Тесленко Т.С. Особеннсоти структуры и свойств мателлов в условиях взрывного нагружения : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04, 01.04.07 / Тесленко Т. С. ; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – л.
1021528
  Рябенко В.А. Особеннсоти тектоники докембрия Украинского щита : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Рябенко В. А.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1971. – 41л.
1021529
  Косолапова Н.К. Особеннсоти типизации в творчестве М. Шолохов (Оброаз и приемы его создания) : Автореф... канд. филол.наук: / Косолапова Н. К.; АОН при ЦК КПСС, Кф. теории лит. и искус. – М., 1955. – 16л.
1021530
  Никитина Л Особеннсоти торможения окисления поликисиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л, А.; АН СССР, ин-т хим. физ. – Черноголовнка Моск. обл., 1969. – 20л.
1021531
  Садовский П.В. Особеннсоти фонетических процессов в условиях белорусского-русского двуязычия : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Садовский П. В.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1978. – 19л.
1021532
  Савина М.В. Особеннсоти энергетического обмена соматических мышц низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: / Савина М. В.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1965. – 20л.
1021533
  Николаева Л.Ф. Особеннсотси формирования оптимальной структуры общесоюзного телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Николаева Л. Ф.; МГУ,Фак. журнал., Каф. телевид. и радиовещ. – Москва, 1976. – 25л.
1021534
  Котлукова С. Особеннсти логистики торговых предприятий // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 16-19 : рис., фото
1021535
  Мазанко В.Ф. Особеннсти миграции атомов и образования фаз в металлах в условиях импульсных внешних воздействий : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Мазанко В.Ф. ; Ин-т металлофизики. – Киев, 1994. – 33 с.
1021536
  Никогосян Ф.Ц. Особеннсти проникновения и накопления пентоз у доржжей рода Candida : Автореф... канд. биол.наук: / Никогосян Ф. Ц.; ЕГУ. – Ереван, 1973. – 41л.
1021537
  Илькинова Мария Захаровна Особенные второстепенные члены предложения в современных мордовских (мокшанском и эрзянском) языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Илькинова Мария Захаровна; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 17л.
1021538
  Эйбхаум Г.Н. Особенные члены придложения в немецком языке / Г.Н. Эйбхаум. – Ленинград, 1974. – 131 с.
1021539
  Уйвари И.Л. Особенный год / И.Л. Уйвари. – М., 1975. – 384с.
1021540
  Жуламанов К.Д. Особености действия и использования объективных законов в советском социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: / Жуламанов К. Д.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1969. – 16л.
1021541
  Волошановская Н.И. Особености изучения русского языка в школах с украинским языком обучения / Н.И. Волошановская. – Київ, 1965. – 124с.
1021542
  Максюта Николай Васильевич Особености когерентных излучательных процессов при взаимодействиях с кристаллами в аномальных условиях ориентационно движущихся зараженных и нейтральных частиц : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Максюта Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.136-148
1021543
  Зленко А.Н. Особености корпоративной социальной ответственности бизнеса в Украине / А.Н. Зленко, Е.Д. Исайкина // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 115-127. – ISSN 2306-546X
1021544
  Карсалова Е.В. Особености методики изучения художественных исторических произведений в 4-7 классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Карсалова Е.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
1021545
  Приймачук И.В. Особености финансирования неосязаемых активов часного предприятия // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 26-29. – Библиогр.: 9 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1021546
   Особености функционирования модальных глагольных конструкций в подъязыках техники / Т.И. Борисенко, М.В. Кашуба, Е.В. Мардаренко, М.В. Циновая // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 25-34
1021547
  Семенов И.Т. Особености ЭПР и спин-решеточной релаксации доноров в Si,ge и InSb : Автореф... канд. физ-мат. наук : 01.04.03 / Семенов И.Т. ; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1975. – 21 л. – Бібліогр. : с.21
1021548
  Радченко М.В. Особенрости кинетических явлений в узкощелевых твердых растворах Pba1-xSuxTe при низких температурах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Радченко М.В.; АН УССР.Ин-т полупроводн. – Киев, 1981. – 15л.
1021549
  Жулбеков Н. Особеснности обмена меди, железа и цинка при беременности : Автореф... канд. биолнаук: / Жулбеков Н.; АзССР, Отд.биол. наку. – Баку, 1972. – 20л.
1021550
  Рябоконь Є.О. Особи в римському приватному праві // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 53-65. – ISBN 978-617-566-656-2
1021551
  Махно К. Особи з психічними захворюваннями в системі кримінальної юстиції // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 206-207
1021552
  Колісніченко Л.Д. Особи передпенсійного та пенсійного віку на ринку праці: проблема вікової дискримінації // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 189-196. – ISBN 978-617-649-034-0
1021553
  Коваль В.О. Особи, які беруть участь у наказному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 83-85
1021554
  Фурса С.Я. Особи, які беруть участь у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Ерліхівський збірник : наукові статті та повідомлення викладачів, аспірантів та співробітників юридичних факультетів Чернівецького і Київського університетів / редкол.: Гончаренко В.Г., Безугла Я.І., Воронова Л.К. [та ін.]. – Чернівці, 1995. – Вип. 2. – С. 194-199
1021555
  Рябченко Ю.Ю. Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7096-97-8
1021556
  Ясинок Микола Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов"язкових умов, які при цьому повинні мати місце // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 134-137
1021557
  Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17.
1021558
  Рогатинська Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 86-89
1021559
  Ятченко Є.О. Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 71-78
1021560
  Довгаль М. Особи, які представляють авторитет органів державної влади, та їх кримінально-правова охорона // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 55-59
1021561
  Бочкарьов С. Особиста / приватна / власність / трудового / легального походження (потрібне підкреслити) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "Пам"ятається, у радянські часи в дозволеному вжитку було поняття "особиста власність". Мовляв, хай уже так, тільки б не згадувалося про приватну. Про всяк випадок нагадаємо, що "легальність" цього поняття була закріплена ще в "неперевершено ...
1021562
  Шеляженко Ю. Особиста автономія в національно-культурних правах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 112-113
1021563
  Шеляженко Ю. Особиста автономія у праві інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 183-200. – ISSN 1026-9932
1021564
  Ільченко Н.В. Особиста безпека в зимових горах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 34-35 : фото
1021565
  Вовдюк Л.В. Особиста безпека в соціальних мережах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
1021566
  Войтюк Л. Особиста безпека праці державних службовців в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1021567
   Особиста безпека працівників правоохоронних органів, залучених до патрулювання : навч. посібник / [С.М. Банах та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 271, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-270. – ISBN 978-617-511-336-3
1021568
  Сидорчук Т. Особиста бібліотека Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження наукової біографії вченого // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 123-134. – ISSN 2222-5250
1021569
  Греськів О. Особиста бібліотека Юліана Медвецького у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 352-369. – ISSN 2524-0315
1021570
   Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 5-7


  Олександр Григорович Кириленко - професор кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з 2005 по 2010 рр.був директором Наукової бібліотекі ім. М. Максимовича КНУТШ.
1021571
  Логвиненко В.К. Особиста власність в умовах розвинутого соціалізму / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Київ, 1976. – 48с.
1021572
  Дембицька Н.М. Особиста власність як корелят сучасної економічної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті пояснюється соціалізуючий потенціал особистої власності крізь призму об’єкта володіння як корелята культури суспільства. Наголошується на ідеї зв’язку успішності економічної соціалізації сучасної молоді з рівнем сформованості її економічної ...
1021573
  Гнатюк А.Д. Особиста і ділова кореспонденція французькою мовою : Навчальний посібник для студ. 3-4 курсів відділення західної філології та перекладу / А.Д. Гнатюк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2003. – 94с. – ISBN 966-594-12-2
1021574
   Особиста картка / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 9-10. – ISBN 978-617-7397-32-7
1021575
  Корнійчук М. Особиста книжкова колекція Миколи Григоровича Жулинського у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 2518-7341
1021576
  Миронюк О. Особиста колекція ікон архімандрита Порфірія Успенського // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 584-589. – ISBN 978-966-171-783-0
1021577
  Роман В.В. Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 49-52. – ISSN 2312-1831
1021578
  Гай-Нижник Особиста охорона гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 73-86. – ISSN 0869-3595
1021579
  Родіонова О. Особиста печатка художника Гаврила Васька із сфрагістичної збірки Національного музею історії України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 597-599. – ISBN 978-966-171-783-0


  В архівних документах зазначається, що "попечитель Киевского учебного округа от 11 августа (1847 г.) за № 5248 определил на классного художника Гаврила Васька исправляющих должность учителя рисования (в Університет св. Володимира), де він викладав ...
1021580
  Ромащенко І.О. Особиста приватна власність дружини та чоловіка (за сімейним кодексом України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 391-394. – ISBN 966-660-151-6
1021581
  Бровко Н.І. Особиста свобода індивіда як форма реалізації ідеї свободи волі у філософії права Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-42.
1021582
  Бондаренко Т.Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 74-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
1021583
   Особиста справа / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7397-32-7
1021584
  Бойніцька О.С. Особиста та суспільна історія в романі Казуо Ішігуро "Залишок дня" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 74-78


  "Залишок дня" К. Ішіґуро розглядається в контексті англійського історіографічного роману межі ХХ – ХХІ ст., зокрема, такого його жанрового різновиду, як ретроспективний роман. Аналізується взаємодія індивідуальної та колективної пам"яті, що корелює, ...
1021585
  Кирієнко А.В. Особиста тотожність людини: експериментальне спостереження над власною природою // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
1021586
  Левченко Л. Особиста трагедія Олександри Соколовської: унікальні документи з провінційного архіву України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 71-103. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254


  Після закінчення терміну заслання Олександра Соколовська хотіла повернутися до рідного міста Миколаїв, тому її справу поліція Іркутська направила до поліції Миколаєва. Архівна справа, що зберігається в провінційному архіві, досі невідома дослідникам. ...
1021587
  Лук"янець О.О. Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 336-339. – ISSN 2219-5521
1021588
  Стогова О.В. Особисте життя людини: проблема визначення поняття // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – № 1 (10). – С. 6-10. – ISSN 2305-7440
1021589
  Тертишник В. Особисте життя людинита проблеми правосуддя // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 36-42
1021590
  Деряга М.П. Особисте життя сучасної людини: спроба подолання самотності чи сфера ринкових відносин? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 76-78
1021591
  Фоміна Т.Г. Особисте зобов"язання: процесуальна характеристика та практика застосування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 41-54. – ISSN 1993-0909
1021592
  Волинець Ю. Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х р.р.XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 102-107. – (Філологічні науки)


  У статті детально аналізуються праці, розвідки різних авторів, опубліковані в періодиці 1990-2000 р.р. головною темою яких є родинне й особисте життя Богдана Хмельницького
1021593
  Ківшар Т.І. Особисте книжкове життя зібрання Т.Г. Шевченка // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-129. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
1021594
  Бикова Т.М. Особисте книжкове зібрання історика, археолога, нумізмата, професора Одеського університета Петра Йосиповича Каришковського-Ікара у фондах НБ ОНУ / Т.М. Бикова, Н.М. Купріянова // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 1 (25). – С. 25-34. – ISSN 2707-3335
1021595
  Василюк О.Д. Особисте листування двох фундаторів Української академії наук Володимира Вернадського та Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1608-0599
1021596
  Булгаков Ю.В. Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформаційний потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0320-9466


  Марк Григорович Крейн - відомий український математик.
1021597
  Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
1021598
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-18. – ISSN 2222-5374
1021599
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
1021600
  Лебідь В.І. Особисте підсобне господарство громадян у законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Зроблено аналіз та визначено етапи розвитку законодавства України, яке здійснює регулювання відносин по веденню особистих підсобних господарств громадян. The stages have been defined and analyzed in development of Ukrainian legislation concerning ...
1021601
  Лубко І.М. Особисте підсобне господарство українського селянства в контексті аграрної політики М. Хрущова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 91-96. – (Серія "Історичні науки")
1021602
   Особисте про Особистість / Б. Кожин, К. Грищенко, О. Бєлов, А. Ковтун, В. Торба // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 6


  28 січня народився Євген Кирилович Марчук...
1021603
  Сучкова О.Ю. Особисте ставлення В.І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 170-179. – ISSN 2079-1828
1021604
  Васильченко Г.І. Особисте страхування в Україні: особливості здійснення // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
1021605
  Кізима Т. Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи / Т. Кізима, В. Куцяк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 62-70. – ISSN 1818-5754
1021606
  Зорівчак Т. Особистий вимір зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-179. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1021607
  Дригіна А. Особистий внесок Н. Дарчук у розвиток і популяризацію комп"ютерної лінгвістики / А. Дригіна, К. Ксьондзик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 147-150. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто професійну діяльність Н.Дарчук у світі становлення та розвитку такого сучасного предмета , як комп"ютерної лінгвістики.
1021608
  Ое К. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї : романи / Кендзабуро Ое ; [пер. з яп. Є.В. Козирєва, Д.П. Москальова ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2016. – 665, [3] с. – Лауреат Нобел. премії з літ. 1994 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7582-6
1021609
  Гонак І.М. Особистий кіберзахист економічного суб" єкта криптовалютного бізнесу // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 23-28. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1021610
  Луцик Г. Особистий мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину. передбаченого ст. 172 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 61-66
1021611
  Мазур А.В. Особистий огляд як виключна форма митного контролю // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.26-33
1021612
  Луцюк П. Особистий погляд на деякі рішення слідчих суддів // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 32-34
1021613
  Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику - як інтеграційну систему національної безпеки країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 79-85


  Геополітичне розташування робить Україну привабливою для різновекторних зовнішніх політичних сил. За таких умов наша держава має турбуватися про власну воєнну безпеку. У статті розглянуто напрямки оборонної політики та можливі шляхи покращення системи ...
1021614
  Божило С. Особистий приклад працівників прокуратури Миколаївщини у боротьбі з корупцією як запорука відновлення авторитету органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 46-47
1021615
  Радченко Л.І. Особистий статут юридичної особи в доктринах міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Присвячено трьом підходам стосовно визначення "національності" іноземної юридичної особи: доктрині осілості, доктрині центру експлуатації, доктрині інкорпорації. Автор виділяє характерні риси, важливі для будь-якої доктрини визначення "національності" ...
1021616
  Кізима Тетяна Олексіївна Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 194-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано сутність та обгрунтовано необхідність виокремлення особистих фінансів як окремого напрямку сучасної фінансової науки, виділено особливості персональних фінансів, а також досліджено чинники, які впливають на формування ...
1021617
  Гай-Нижник Особисті ад"ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування головної квартири гетьмана України) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 106-126. – ISSN 0130-5247


  У статті подано політичні портрети особистих ад"ютантів та секретарів гетьмана Української Держави П. Скоропадського, які забезпечували функціонування його адміністрації - Головної квартири. Показано їх вплив на главу держави та на вироблення державної ...
1021618
  Гуменюк Є.М. Особисті архівні фонди відділу рукописів : аннотований покажчик / Є.М. Гуменюк, П.Г. Баб"як. – Львів, 1977. – 188 с.
1021619
   Особисті архівні фонди відділу рукописів : Анотований покажчик. – 2, виправл. та доповн. – Львів, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7702-0790-6
1021620
  Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
1021621
  Дячук Л.В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 112-117. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються юридичні аспекти особистих відносин подружжя в процесі еволюції їх сімейного становища на основі християнської ціннісної парадигми.
1021622
  Булах Т.М. Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 264-267
1021623
  Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми теорії та практики використання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
1021624
  Пучковська І.Й. Особисті забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 57-67. – ISSN 0201-7245
1021625
   Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація) : Монографія / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168с. – ISBN 966-336-044-5
1021626
  Пушко В.Ф. Особисті контакти Т.Г.Шевченка з А.О.Козачковським / В.Ф. Пушко, І. Полянська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 125-126.
1021627
  Белімова Т. Особисті контакти, почуття гумору і хороший настрій, або передумови успіху видавничого бізнесу в Україні // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2021. – Вип. 13. – С. 414-416


  15 березня, у межах предмету «Література і ринок» на зустріч зі студентами спеціальності «літературна творчість» було запрошено пані Анетту Антоненко, засновницю успішного українського видавництва. Планували обговорити особливості інтелектуального ...
1021628
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 206-239
1021629
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1021630
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського / Олег Безклубий. – Київ : Євшан-зілля, 2015. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 238-279. – ISBN 978-966-2152-36-4
1021631
  Липець Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об"єкт шлюбного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 130-140. – ISSN 0132-1331
1021632
  Безклубий О. Особисті немайнові відносини сімейного життя за статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-66. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті немайнові відносини сімейного життя та особливості їх правового регулювання Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського. Исследуются личные неимущественные отношения семейной жизни и особенности их ...
1021633
  Ромовська З.В. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
1021634
  Федюк Л. Особисті немайнові інформативні права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 276-278. – ISBN 978-617-7069-14-9
1021635
  Гончаренко С. Особисті немайнові права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-14
1021636
  Давидова Н.О. Особисті немайнові права : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Давидова; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-313-363-8
1021637
  Жигун О. Особисті немайнові права VI-го покоління та аксіологічні перепониїх впровадження в ЦК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 174-175. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
1021638
  Ганін С.А. Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві: право на ім"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 27-31
1021639
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права в приватному праві СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 115-119
1021640
  Качуровський В.В. Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Качуровський Вадим Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1021641
  Мухамєдова Е.Е. Особисті немайнові права в сфері інтелектуальної діяльності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 119-122
1021642
  Співак М.В. Особисті немайнові права в цивільному законодавстві окремих країн світу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 383-389. – ISSN 1563-3349
1021643
  Кидалова А. Особисті немайнові права і обов"язки батьків та дітей: характеристика їх окремих видів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.51-57. – ISSN 0132-1331
1021644
  Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-57.
1021645
  Бурлака О.С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності винахідників, авторів наукових відкриттів (окремі аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 115-123
1021646
   Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич, І.Е. Берестова; [Л.С. Нецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 234-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1082-5
1021647
  Мікуліна М. Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 42-45
1021648
  Тарасова І.В. Особисті немайнові права на похідні твори // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 250-254. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1021649
  Томарова І.Є. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-98.
1021650
   Особисті немайнові права особи : навч. посібник / [У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор, М.З. Вовк та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 443, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 443. – Бібліогр.: с. 437-442 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-511-334-9
1021651
  Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об"єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-48.
1021652
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сем"ї : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1021653
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сім"ї : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 198л. – Бібліогр.: л. 185-198
1021654
  Сліпченко С. Особисті немайнові права у національній доктрині цивільного права / С. Сліпченко, Ю. Жорнокуй // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 105-119. – ISSN 1026-9932
1021655
  Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захісту) : монографія / Р.О. Стефанчук ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : КНТ, 2008. – 626с. – ISBN 978-966-373-356-2
1021656
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 194-221
1021657
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1021658
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена інституту особистих немайнових прав фізичної особи, який займає в цивільному праві України важливе місце як в законодавчому, так і в доктринальному аспектах. Публикация посвящена институту личных неимущественных прав физического ...
1021659
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 0132-1331
1021660
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 164-168. – ISSN 0132-1331
1021661
  Рябенко О.В. Особисті немайнові права фізичної особи у сфері сучасних репрдуктивних технологій // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 107-125. – ISBN 978-617-566-260-1
1021662
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб = Personal non-property rights of legal entities : монографія / Лілія Василівна Федюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 499, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 454-499 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-370-7
1021663
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 490 л. – Бібліогр.: л. 412-490
1021664
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1021665
  Орел Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 74-84. – ISSN 2220-1394
1021666
  Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк О.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1021667
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена дослідженню змісту основних прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, закріплених в ЦК України. Публикация посвящена исследованию содержания основных прав, которые обеспечивают природное существование физического ...
1021668
  Долінська А.М. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 58-67. – ISSN 2308-9636
1021669
  Бондар І.В. Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11
1021670
  Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об"єктів : монографія / С.О. Сліпченко. – Харків : Діса плюс, 2013. – 550, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-09-0
1021671
  Харченко В.Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об"єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 90-101. – ISSN 2304-4556
1021672
  Вишновецька С.В. Особисті немайнові трудові права працівників: поняття та види / С.В. Вишновецька, М.В. Рощук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 88-93. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1021673
  Василюк О.Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 80-95. – ISSN 2222-4203
1021674
  Лібанова Е.М. Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів та наслідки / Е.М. Лібанова, О.С. Фтомова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 11-29. – ISSN 2072-9480
1021675
  Габор С. та інш. Особисті підсобні господарства: стан, тенденції і перспективи розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.27-30. – ISBN 966-654-088-6
1021676
  Кичко І.І. Особисті потреби та венчурне інвестування6 аспекти взаємодії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 82-84. – ISBN 978-966-7496-99-9
1021677
  Головатий М.Ф. Особисті права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств / М.Ф. Головатий, А.О. Пастернак // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 27-34. – (Серія : Політичні науки ; вип. 1 (52))
1021678
  Савченко Леся Анатоліївна Особисті права та обов"язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.03 / Савченко Леся Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
1021679
  Савченко Л.А. Особисті права та обов"язки батькіів і дітей за сіменийм законодавством України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Савченко Л. А.; КУ. – К., 1997. – 27л.
1021680
  Гріненко О.О. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-278
1021681
  Слєпцов В.А. Особисті селянські господарства в системі аграрної економіки району // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1021682
  Онищенко О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1021683
  Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов"язкових платежів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 455-462. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1021684
  Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський, О.О. Волошин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 22-26. – ISSN 2221-1055
1021685
  Березівський П.С. Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма господарювання в ринкових умовах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 169-172. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
1021686
  Перепелюк Т. Особисті та майнові відносини подружжя в Арабському Халіфаті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 226-227
1021687
  Ляшенко Р.О. Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 211-217. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1021688
  Наконечна М.М. Особистісна активність як базовий концепт історичної психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-617-689-193-2
1021689
  Козинець О.В. Особистісна готовність дітей із загальним недорозвитком мовлення до школи / О.В. Козинець, Т.В. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 93-98. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1021690
  Долженков О.О. Особистісна готовність керівників до управлення ризиками / О.О. Долженков, Н.М. Черненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С.18-23. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1021691
  Півень М.І. Особистісна готовність курсантів до навчально-професійної діяльності як рушійна сила професійної надійності льотного складу цивільної авіації / М.І. Півень, В.В. Півень, Н.О. Мартиненко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 170-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
1021692
  Рибалка В.В. Особистісна готовність психологів до надання професійної допомоги постраждалим під час воєнного стану // Кременчуччина - основа проєктування освіти регіону під час випробувань і надалі : матеріали III-ї наук.-пед. експедиції Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського : Кременчук, Горішні Плавні, Світловодськ, 18-19 трав. 2022 р. / НАН України, Ком. з розроблення наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Наук.-дослід. лаб. з вивч. і розроблення гуманіт. ідей акад. В.І. Вернадського [та ін.] ; за наук. ред. А.П. Самодрина. – Кременчук : Новабук, 2022. – С. 177-182. – ISBN 978-617-639-356-6
1021693
  Мамко В.П. Особистісна детермінація рефлексивної компетентності психолога : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мамко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1021694
  Ценко М.Б. Особистісна зрілість юриста // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 150-160. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1021695
  Чуйко О.В. Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 205-212. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття розкриває поняття "особистісна зрілість" з позиції структурного підходу.
1021696
  Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-498-3
1021697
  Музиченко Л.В. Особистісна ідентичність і проблеми періодизації юності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1021698
  Штепа О.С. Особистісна ідентичність як вектор психологічних ресурсів особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 103-110. – ISBN 978-966-8063-90-16
1021699
  Муравицький Василь Особистісна інформаційна культура як стратегічний напрямок протидії негативним впливам глобалізації у сучасному суспільстві // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.60-62. – ISSN 1999-4966
1021700
  Таранченко О. Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Вип. 15. – C. 71-82. – ISSN 2413-4767
1021701
  Мелашенко Д. Особистісна компетенція перекладача: прагматика і поeзія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 122-127


  Ця стаття присвячена особистісній компетенції перекладача та факторам її впливу на перекладацьку діяльність. Метою роботи є лаконічний огляд теоретичних засад поняття «особистісна перекладацька компетенція», поданих у низці теорій перекладу, ...
1021702
  Журавел М.М. Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 101-105
1021703
  Ковальчук З.Я. Особистісна рефлексія в умовах постійних соціальних змін // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 4 (14). – С. 177-183. – ISSN 2617-4162
1021704
  Мар"яненко Л.В. Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 8-12
1021705
  Мась Н.М. Особистісна самоорганізація як фактор успішної навчальної діяльності курсантів / Н.М. Мась, Р.О. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-99. – Бібліогр.: С. 99. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати емпіричного дослідження впливу особистісної самоорганізації на успішність навчальної діяльності курсанта. Стверджується, що особистісна самоорганізація є психологічною детермінантою формування курсанта як майбутнього ...
1021706
  Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти. 2001 // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
1021707
  Чернобровкіна В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.8-19
1021708
  Перепічка М. Особистісна свобода у драматургії Валерія Шевчука: конфлікт справжнього й іншого "я" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 347-352. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1021709
  Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 67-72.
1021710
  Тимошенко В.І. Особистісна сторона протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
1021711
  Карамушка Л.М. Особистісна та професійна самоактуалізація державних службовців: рівень значущості, розуміння сутності та умов для її здійснення / Л.М. Карамушка, Ю.В. Рутина // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1021712
  Фурман А.В. Особистісне знання та його функціонування у професійної діяльності соціального працівника / А.В. Фурман, О. Карпич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 39-42. – ISSN 1810-2131
1021713
  Москаленко А.М. Особистісне і професійне зростання Сави Чавдарова як педагога і управлінця // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 131-142. – ISBN 978-617-640-364-7
1021714
  Целік Т.В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т.В. Целік. – Київ : Парапан, 2005. – 312с. – ISBN 966-8210-28-X
1021715
  Шапаренко Х.А. Особистісне самовдосконалення майбутніх педагогів дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Шапаренко Христина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 62 назви
1021716
  Титаренко Т.М. Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 3-11
1021717
  Колісник О. Особистісне саморегулювання і результативність організацій // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.49-60
1021718
  Секельгіді К.Ш. Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 115-118. – ISSN 2306-6814
1021719
  Човган О. Особистісне спричинення доброчинної спрямованості поведінки соціального працівника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 115-120. – ISSN 1810-2131
1021720
  Хрунь Т.В. Особистісне ставлення студентів до власного здоров"я / Т.В. Хрунь, О.І. Хомовський, С.А. Андрєєв // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 192-196
1021721
  Чуйко О.В. Особистісне становлення суб"єктів професійної діяльності у соціономічних професіях : монографія / Чуйко О.В. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-274. – ISBN 978-966-187-216-4
1021722
  Гуйванюк М. Особистісне становлення та формування світогляду Сеня Горука / М. Гуйванюк, А. Королько // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 34-41. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
1021723
  Ковальов С.М. Особистісний аспект античного атомізму // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 47-60
1021724
  Смоліна О.О. Особистісний аспект православної монастирської культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 113-119
1021725
  Коломоєць О.С. Особистісний Бог як найбільш прийнятна форма розуміння Бога // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 20-21
1021726
   Особистісний вибір: психологія відчаю та надії. – Київ : Міленіум, 2005. – 336с. – ISBN 966-8063-91-2
1021727
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 491 арк. – Бібліогр.: арк. 417-491
1021728
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
1021729
  Бондаренко В. Особистісний вимір вищої освіти: актуалізація контенту людиномірності та цифровізації / В. Бондаренко, Єршова-Бабенко, А. Семенова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 7-30. – ISSN 1682-2366
1021730
  Пагута Л. Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 136-139. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається проблема перебудови системи освіти в сучасних умовах. Розкриваються особливості особистісного виміру освітньої сфери крізь призму її спрямованості на розвиток творчої, мислячої, діяльної людини.
1021731
  Козьма В.В. Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Козьма Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 наз
1021732
  Шаровська Н. Особистісний вияв естетизму (на прикладі романтичної концепції артистизму) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 166-181. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена дослідженню феномена артистизму як особистісного вияву естетизму – специфічного типу духовності та творчої життєвої позиції. Виходячи за рамки традиції тлумачення артистизму як явища виключно художньої сфери культури, автор трактує ...
1021733
  Масієнко Ю.О. Особистісний мережний протокол як метод дослідження Я-текстів особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод дослідження я-текстів особистості "Особистісний мережний протокол". Описано теоретичні засади методу і процедура його використання. На конкретному прикладі продемонстровано евристичний потенціал ОМП. Метод може мати широкий спектр ...
1021734
  Кривенко І.С. Особистісний нарцисизм молоді: статево-гендерний аспект / І.С. Кривенко, С.Т. Катаран // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 67-80. – ISSN 2309-8287
1021735
  Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка. До творення образу вчителя в повісті "Непокірний" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 71-73
1021736
  Мартенко О.Л. Особистісний підхід у кримінально-правовому регулюванні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
1021737
  Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / В.В. Рибалка; За ред.Г.О.Балла.АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі професійно освіти. – Київ : Деміур, 1998. – 160с. – Бібл.: с.144-160. – ISBN 966-95165-5-2
1021738
  Путінцева В. та інш. Особистісний потенціал безробітного як вирішальний фактор виходу із ситуації безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-22
1021739
  Москальова А. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників / А. Москальова, О. Василига // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-75. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до вивчення поняття "особистісний потенціал" особистості як психологічного феномену. З"ясовано специфіку професійної діяльності медичних працівників за умов реформування медичної галузі. Визначено ...
1021740
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1021741
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2017. – 277 арк. – Додатки: арк. 196-277. – Бібліогр.: арк. 173-195
1021742
  Каширіна Г.А. Особистісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 133-137. – (Педагогічні науки)
1021743
  Снігур О.М. Особистісний розвиток студентів у перспективі майбутньої професії // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 75-82
1021744
  Коляда Н.М. Особистісний розвиток студентів у процесі позааудіторної роботи СНТ як важлива умова фахової підготовки майбутніх соціальних працівників / Н.М. Коляда, А.В. Кокоша // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 18-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1021745
  Кобильник Л.М. Особистісний розвиток студентської молоді в сучасному освтньому просторі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 157-161. – (Серія : Психологічні науки)
1021746
  Гарасимів Т. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм / Т. Гарасимів, І. Матвійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 182-185. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1021747
  Бевз Г.М. Особистісний та суспільний контекст опанування професії майбутніми психологами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-19. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено вченню уявлень майбутніх психологів про потенційне коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога.
1021748
  Скідін О.Л. Особистісний фактор у соціології організацій і управління (Вебер-Тейлор-Форд) / О.Л. Скідін, В.І. Кузьменко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 87-92
1021749
  Пилипенко О.А. Особистісний чинник нової стратегії зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 88-90
1021750
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Кузьменко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1021751
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Гуман. ун-т "Запорізький ін-т державного і муніципального управління"; Кузьменко В.І. – Запоріжжя, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.186-205
1021752
  Медведєв В.С. Особистісний чинник у сучасній вітчизняній пенітенціарії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 16-19
1021753
  Горак Г. Особистісний чинник у філософській творчості // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 144-149. – ISBN 978-966-8009-72-3
1021754
  Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
1021755
  Леонтьєва В. Особистісні виміри університетської освіти у контексті проблем культуротворчого процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 80-92. – ISSN 1682-2366
1021756
  Низовець О.А. Особистісні властивості як фактор професійної адаптації психолога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 27-30. – (Серія : Психологічні науки)
1021757
  Вихрущ-Олексюк Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 85-95. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1021758
   Особистісні детермінанти навчальної успішності студентів / Ю.П. Горбатюк, Д.В. Миценко, А.С. Романова, Д.Г. Симон // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 10-12
1021759
  Кир"янова О. Особистісні детермінанти професійної адаптації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
1021760
  Ларін Д.І. Особистісні детермінанти розвитку смислів професії майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 32-36. – ISBN 978-613-8-33760-7
1021761
  Хомич І.С. Особистісні детермінанти розвитку суспільно значущої поведінки молодших школярів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Хомич Іванна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1021762
  Даценко В.П. Особистісні детермінанти творчої індивідуальності Віктора Косенка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Даценко Вікторія Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1021763
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Додатки: арк. 192-199. – Бібліогр.: арк. 171-191
1021764
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1021765
  Дарвішов Н.Р. Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Дарвішов Наріман Рафік огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 219-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-218
1021766
  Гураль О. Особистісні документи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення ії біографії // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 71-80. – ISBN 978-966-920-067-9
1021767
  Осипова Н.П. Особистісні засади кризової соціальної стратифікації сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.35-43. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1021768
   Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : метод. рекомендації / В.О. Васютинський [та ін.] ; [за ред. В.О. Васютинського] ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-8063-87-12
1021769
  Савелюк Н. Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 371-376


  Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією.
1021770
  Ковальський Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України / Ковальський, ГЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554
1021771
  Варченко І.В. Особистісні конструкти юнаків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 117-118
1021772
  Коваленко А.Б. Особистісні кореляти перебігу процесу розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особистісні чинники перебігу процесу розуміння. Аналізуються взаємозв"язки між когнітивно-особистісними показниками, одержаними за низкою текстових методик.
1021773
  Шевченко Н.Ф. Особистісні механізми смислової регуляції діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 266-277. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1021774
  Бурда І.О. Особистісні міфи етнічної свідомості студентської молоді в умовах кризи суспільства // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 43-51. – ISBN 978-966-428-404-9
1021775
  Виноградов О.Г. Особистісні опитувальники: аналіз діагностичної парадигми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-160. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1021776
  Шинкаренко О.Д. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шинкаренко О.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
1021777
  Шинкаренко Оксана Дмитрівна Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Дис....кандид.психологічних наук:19.00.04 / Шинкаренко Оксана Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.199-203. – Бібліогр.:л.183-199
1021778
  Савіна М.В. Особистісні особливості подружжів у сім"ях із порушенням здоров"я та адиктивною поведінкою жінок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2016. – Т. 11, № 3 (43). – С. 8-13. – ISSN 2308-6300
1021779
  Крайніков Е.В. Особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
1021780
  Швалб Ю. Особистісні підстави стилю управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі власного досвіду психологічної діагностики та організаційного консультування і соціально-психологічного навчання автор пропонує власну типологію особистісних стилів управління, розкриває переваги її використання в роботі ...
1021781
  Золотарьова К.С. Особистісні просторові зони в міжкультурній комунікації // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 74-83. – ISBN 978-617-7768-23-3
1021782
  Рибалка В. Особистісні ресурси духовного та фізичного здоров’я особистості похилого віку // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 198-211. – ISBN 978-617-8016-45-6
1021783
  Іваннікова Г.В. Особистісні ресурси психологічного благополуччя студентів з інвалідністю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Іваннікова Ганна Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1021784
  Дарвішов Н. Особистісні розлади, пов"язані з конструктом "відкритість досвіду" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С.149-152
1021785
  Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів : монографія / Д.Д. Романовська ; [наук. ред. В.В. Рибалка]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-221. – ISBN 978-617-7096-21-3


  У пр. №1696346 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис
1021786
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 347 арк. – Додатки: арк. 243-347. – Бібліогр.: арк. 208-242
1021787
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1021788
  Білюк О. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 23-27. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1021789
  Казміренко В.П. Особистісні фактори в природі компенсаторних механізмів розумового стомлення : (на прикладі організації пізнавальної діяльності студентів) / В.П. Казміренко, С.М. Плющ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 99-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1021790
  Гресь Л.О. Особистісні фактори переживання кризи середини життя // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 89-99. – ISSN 2227-1376
1021791
  Радул В.В. Особистісні характеристики в управлінні освітнім процесом / В.В. Радул, Т.В. Бабенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1021792
  Хоміцький М.Є. Особистісні характеристики хворих на шизоафективний розлад в період ремісії як ознака постманіфестних патоперсонологічних трансформацій // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
1021793
  Сабліна Н.В. Особистісні чинники адаптації до навчання студентів медичного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сабліна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
1021794
  Пилипчук Л.С. Особистісні чинники взаємодії медичних сестер з пацієнтами в умовах стаціонарного лікування : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Пилипчук Людмила Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
1021795
  Титаренко Т.М. Особистісні чинники збереження психологічного благополуччя в умовах пандемії COVID-19 // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 49-59. – ISSN 2309-8287
1021796
  Вашека Т. Особистісні чинники комунікативної компетентності майбутніх пілотів / Т. Вашека, О. Долгова, Власова-Чмерук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 15-20. – (Психологія ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему комунікативної компетентності майбутніх пілотів та встановлено її особистісні чинники. Актуальність обраної проблематики зумовлена значним внеском неефективної комунікації у виникнення авіаційних інцидентів. З"ясовано, що ...
1021797
  Августюк М.М. Особистісні чинники об"єктивності метакогнітивного моніторингу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
1021798
  Курбатова А.О. Особистісні чинники професійної мотивації студентів з інвалідністю : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Курбатова Альона Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психол. ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1021799
  Березко І.В. Особистісні чинники психологічного стану самотності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 170-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
1021800
  Павленко Т.В. Особистісні чинники розвитку комунікативних властивостей підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павленко Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1021801
  Калениченко К.М. Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби зайнятості : дис. ... д-ра філософії : 053 / Калениченко Катерина Максимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. психології розвитку. – Київ, 2020. – 205, [56] арк. – Додатки: арк. 172-205, [56]ю - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 161-171
1021802
  Горбаль І. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. Горбаль, А. Кравчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 21-28. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
1021803
  Волкова О.В. Особистісні чинники тривожності вагітних жінок // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 119-123
1021804
  Жадько К. Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 36-38. – ISBN 978-966-439-147-1
1021805
  Рибачук А. Особистісні якості лідера в науці // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (139). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344


  "Лідерство і керівництво - це два різних поняття. Керівництво концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство - на тому, щоб люди робили правильні речі. Сьогодні роль лідерства особливо актуальна для прогресу, тому що постійно ...
1021806
  Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 201-207. – ISSN 1563-3349
1021807
  Тульська О. Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 177-182. – ISSN 2309-9127
1021808
  Максюта М.Є. Особистісність національно-об"єднавчих інтенцій у вітчизняній філософії другої половини ХІХ - перших десятиліть ХХ століття (методологічний аспект) / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 80-96


  Життєва важливість утвердження та зміцнення гуманістичного начала, ідей самоцінності людини в суспільно-історичному, національно-культурному розвитку, необхідність зміцнення та розширення її прав і свобод були притаманні вітчизняній ...
1021809
  Гаврилюк І.О. Особистісно-адаптаційні предиктори суверенності психологічного простору студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гаврилюк Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1021810
  Лузік Е. Особистісно-діяльнісний підхід до формування ключових компетентностей майбутніх фахівців авіатранспортної галузі / Е. Лузік, І. Борець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
1021811
  Опачко М.В. Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізики з дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 196-200. – Бібліогр.: с. 199. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
1021812
  Коновець С. Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва / Світлана Коновець // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 3-13. – ISSN 1028-5091
1021813
  Норкіна О.Ф. Особистісно-зорієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один з визначальних принципів гуманізації викладання природничих предметів, а саме, особистісно-зорієнтований підхід до учнів. На підставі аналізу теоретичних досліджень, а також передового педагогічного досвіду сформульовано основні напрями ...
1021814
  Кукуленко-Лук"янець Особистісно-креативний підхід у навчанні студентів іноземній мові // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С. 66-68
1021815
  Бурбига В.А. Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 18-26. – ISSN 2074-8922


  "...Стаття присвячена одній із важливих психолого-педагогічних проблем - теоретичному обгрунтуванню особливостей застосування особистісно-орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності."
1021816
  Омелянович В.Ю. Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 422-427. – ISSN 2227-7404
1021817
  Лу Тао Особистісно-орієнтований підхід як засіб ефективного формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 91-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1021818
  Мухіна Г.В. Особистісно-орієнтовані семінарські заняття: наукові підходи і практична реалізація // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 54-58


  У статті розкрито науково-методичні аспекти проектування особистісно-орієнтованого семінарского заняття, проблеми і перспективи впровадження особистісно-орієнтованого навчання у процесі вивчення історико-правових навчальних дисциплін.
1021819
  Автушенко О.С. Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні та розкривається головний чинник військового виховання - особистісний підхід. In the article the personality-oriented technologies are analysed in military education and ...
1021820
  Парфіненко Т.О. Особистісно-орієнтованний підхід до формування здорового стилю життя студентської молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 70-75. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу."
1021821
  Дімоглова О. Особистісно-професійна роль викладача вищої школи у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця морського транспорту // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 25-29. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1021822
   Особистісно-професійне зростання : психол. тренінги : навч.-метод. посібник / [О.О. Білінська, О.І. Василевська, О.М. Гриньова та ін. ; за ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-996-2229-92-9
1021823
   Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги : навч.-метод. посібник / [О.О. Білінська, О.І. Василевська, О.М. Гриньова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2019. – 559, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-92-9
1021824
  Моісєєнко К.О. Особистісно-професійний потенціал та особливості його розвитку під час навчання в ЗВО : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Моісєєнко Каріна Олександрівна ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1021825
  Савицька О.В. Особистісно-професійний розвиток в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-654-490-5
1021826
  Щербина В. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: методологічний підхід // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С.53-61. – ISSN 1562-529Х
1021827
  Побірченко Н.А. Особистісно-професійні компетенції в науці:психологічний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 189-199. – ISSN 2078-1687
1021828
  Коновалова І.Ю. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л.В. Дичко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 220-230
1021829
  Седашева С. Особистісно-центрована взаємодія як необхідна умова підготовки майбутнього педагога / С. Седашева, О. Кузнецов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 221-238. – ISSN 2077-1827
1021830
  Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-56. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1021831
  Бондаренко Ю. Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 2-7
1021832
  Надтока О.Ф. Особистісно зорієнтований підручник з географії як одна з вимог сучасної освіти // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 8-11. – Бібліогр.: 15 назв
1021833
  Язиков О.І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1021834
  Проц М.О. Особистісно орієнтована організація навчання та управління освітніми інноваціями: досвід вітчизняних авторських шкіл // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 125-148. – ISBN 978-617-10-0462-7
1021835
  Коваль Т. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій / Т. Коваль. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С. 247-258. – (Педагогічні науки)
1021836
  Кучай О.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 151-154. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1021837
   Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу / І.В. Пампуха, Л.В. Жогіна, С.В. Бурий, О.С. Мукогоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 224-231. – ISSN 2524-0056


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого змісту і засобів виховання. Для подолання ...
1021838
  Яценко Т. Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
1021839
  Безносюк О.О. Особистісно орієнтований підхід до виховання курсантів у навчально-виховному процесі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 192-196


  У статті йдеться про науково-методологічні засади проблеми розвитку індивідуальності людини, про освіту та виховання як суспільні явища, які відіграють провідну роль у розвитку особистості курсантів вищих навчальних закладів. В статье идет речь о ...
1021840
  Драч І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 51-54. – ISSN 0131-6788
1021841
  Строганова Г.М. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 95-99. – ISBN 978-966-2339-80-2
1021842
  Багно Ю. Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти до професійної діяльності / Ю. Багно, О. Сергійчук // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – C. 4-17. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
1021843
  Хольченкова Н.М. Особистісно орієнтований підхід у хореографічній діяльності як умова формування здоров"язбереження дітей та молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 60-65. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1021844
  Боднар У.С. Особистісно орієнтованиф підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 4)
1021845
  Поночовна-Рисак Особистісно орієнтовані технології формування професійних якостей майбутніх фахівців // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 265-274. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1021846
  Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю : Методичний посібник / В.В. Рибалка; Академія пед. наук України; Інститут психології ім Г.С. Костюка; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти. – Київ, 2005. – 74с.
1021847
  Хуткий Д.О. Особистісті риси та цінносні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-59. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
1021848
  Титаренко Т.М. Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 85-97. – ISSN 2226-4078
1021849
  Зимомря М. Особистість - острівець українства в Словаччині. До 90-річчя від дня народження Михайла Романа // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 220-229. – ISSN 0320-8370


  "Пропонується розмова з Михайлом Романом, літературним критиком, літературознавцем, професором і викладачем української мови та літератури в Пряшівському та Банськобистрицькому університетах. Бесіду вів Микола Зимомря, доктор філологічних наук, ...
1021850
  Отич О.М. Особистість - педагог - учений (До 135-річчя від дня народження Климента Квітки) // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (77). – С. 59-60. – ISSN 2308-8885
1021851
  Звонок Г. Особистість : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 23-30. – ISSN 0130-321Х
1021852
  Джемс Особистість / Джемс, (Джеймс) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 111-112. – ISBN 978-966-668-480-9
1021853
  Башук О.Г. Особистість в онтологічній триєдності людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 6-8


  "... Людина є істотою надзвичайно складною за своєю організацією, че- рез що в її дослідженнях склалося таке різноманіття теорій, точок зору і підходів, що в свою чергу визначило цілі галузеві науки з вивчення лю- дини. Нас же цікавить не просто ...
1021854
  Зелюк В.В. Особистість в освіті: парадигма культури : монографія / Віталій Зелюк, Володимир Моргун, Тетяна Устименко. – Полтава : АСМІ, 2011. – 212 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 187-209. – ISBN 978-966-182-172-8
1021855
  Марченко О. Особистість в освітньому просторі модерну:пріоритети та вектори розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
1021856
  Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується / Р.І. Олексенко, Ю.А. Васюк // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443


  "У статті на засадах культурофілософського аналізу феномену особистості в соціокультурному просторі нинішнього суспільства, яке динамічно трансформується, та з позицій розгляду специфіки трансформаційних процесів в українському освітньому середовищі ...
1021857
  Приймич М. Особистість в сакральному мистецтві Закарпаття кінця XVIII ст. // Українська культура : Київ, 2001
1021858
  Мудрак В.І. Особистість в світі інформації: філософсько-соціальний аспект розвитку вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 88-91. – ISSN 2312-4342


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість - інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі взаємодії інформації та знання в межах вищої освіти.
1021859
  Воропаєва Т. Особистість в українській історії // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 58-69. – ISBN 966-7060-98-5
1021860
   Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 176-179. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7611-08-9
1021861
  Уварова С.Г. Особистість в умовах суспільної кризи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 163-173. – ISSN 2226-4078
1021862
  Ніколаєнко І.С. Особистість в умовах технократичного суспільства (за романами "Чудовий новий світ" О. Хакслі та "Подорож на край ночі" Ф. Сіліна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 167-172. – ISBN 966-581-295-5
1021863
  Андрющенко М.Ю. Особистість ведучого телебачення як іміджетворчий чинник // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 54-57


  У статті визначено особливості роботи фахівців-іміджмейкерів на телебаченні. Зокрема розглянуто та проаналізовано технологічні та психологічні аспекти, що є рівнозначними складниками успішного іміджевого проекту. The article defines the peculiarities ...
1021864
  Школьна Є. Особистість видатного київського зодчого XVIII ст. Івана Григоровича-Барського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 265-268. – ISBN 978-966-95419-8-7
1021865
   Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні / Н.В. Литвиненко, В.М. Гладка, Т.Й. Пурденко, Г.Я. Силенко, В.А. Пінчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 41-45. – ISSN 1681-2751
1021866
   Особистість викладача мовної підготовки як основа професійної компетенції / О.В. Бєлікова, Н.М. Бессонов, О.О. Греул, С.О. Дитюк // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 24-36. – ISSN 2073-4379
1021867
  Ситковська М.І. Особистість викладача як основа оптимізації навчального процесу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 39-40
1021868
  Дитюк С. Особистість викладача як фактор оптимізації навчально-виховного процесу у ВНЗ / С. Дитюк, О. Тесаловська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
1021869
  Татар В. Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
1021870
  Татар Валентина Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
1021871
  Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І. Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 55-59
1021872
  Верещак Є.П. Особистість вченого очима колег та учнів (про професора Гільбуха Юрія Зіновійовича) / Є.П. Верещак, Л.М. Манилова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.66-70
1021873
  Губанова О. Особистість гвалтівника: щодо статті злочинця // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
1021874
  Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника: дорога до Я-морального : навч. посібник [з морал. виховання дітей дошк. віку] / Любов Лохвицька ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Навчальний посібник з морального виховання дітей дошкільного віку. – Бібліогр.: с. 397-406 та в кінці ст. – ISBN 978-966-634-939-5
1021875
  Шаповал Ю.Г. Особистість журналіста : Текст лекції / Шаповал Ю.Г.; Мін-во освіти та науки України. Міжнародний економічно-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2008. – 36с.
1021876
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.173-185
1021877
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібл.: 10 назв
1021878
  Кібальник С.О. Особистість злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 137-144. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1021879
  Йолон П. Особистість змінює епоху // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 26-38. – ISSN 0235-7941


  Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та наукової творчості укр.філософа Мирослава Поповича.
1021880
  Марченко О.В. Особистість і колектив в освітньому просторі кінця XIX - I половини XX століття: філософсько-освітній аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 57-63
1021881
   Особистість і народ, погляд історичної психології : Матеріали Всеукр. наук. конф. 25-27 травня 1994 р. – Київ, 1994. – 163с.
1021882
  Ломачинська І.М. Особистість і натовп: харизматична природа релігійного лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам харизматичного лідерства. Автором розглядаються основні ознаки харизматичного панування та способи його досягнення. Аналізуються основні якості, якими наділені харизматичні лідери, їх взаємодія з учнями та послідовниками. ...
1021883
  Саракун Л. Особистість і суспільство в сучасних умовах / Л. Саракун, Є. Пінчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 74-85. – ISSN 1682-2366
1021884
  Абросимова С.В. Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 5-25. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується оцінка, що її надав академік Д.І. Яворницький (1855-1940) власним здібностям, душевному стану, творчим можливостям і своїй діяльності в різних напрямках (наука, література, викладання, популяризація знань, музейна справа тощо). Результати ...
1021885
  Воропаєва Т. Особистість і творчість Миколи Гоголя: психологічний вимір // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 168-175. – ISBN 978-966-02-5639-2
1021886
  Мостяєв О. Особистість і творчість під ідеологічним контролем: Академія наук УРСР в 30-ті роки // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
1021887
  Якобчук С. Особистість і творчість Т.Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф.П. Матушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 12-18. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті проаналізовано комплекс публікацій Ф.П. Матушевського, присвячених постаті і творчості Т.Г. Шевченка.
1021888
  Космеда Т. Особистість Івана Франка як чинник розширення перифрастичного фонду української лінгвокультури // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 442-451
1021889
  Ванденко О. Особистість Кароліни Шлегель-Шеллінг в інтерпретації Фолькера Еберсбаха // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 60-65
1021890
  Задорожна-Княгницька Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917-1935-х рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 83-91. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано погляди освітніх і суспільних діячів 1917-1935 рр. щодо особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу. Окреслено професійні та особистісні якості директорів, описано знання та вміння якими вони повинні володіти. Розкрито ...
1021891
  Артеменко М.Г. Особистість керівника і мотиви управлінської діяльності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 139-147
1021892
  Кумеда Т.А. Особистість композитора в українській музичній культурі 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Тетяна Андріївна Кумеда; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1021893
  Моклиця М. Особистість Л. Боровиковського в аспекті концепту "геній" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 3-13


  Геній - концепт, показовий для доби романтизму. Творчість Л. Боровиковського розглядається як така, що не відповідає концепту "геній"
1021894
  Станіцина Г.О. Особистість Л.М. Славіна за матеріалами наукового архіву ІА НАН України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 0235-3490
1021895
  Леко Б. Особистість медіатора: проблема професійної придатності (у контексті необхідності ухвалення Закону України "Про медіацію") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему впровадження в Україні медіації. Охарактеризовано медіацію як процес посередництва при врегулюванні суперечок. Проаналізовано проекти законів України про медіацію. Розглянуто специфічні уміння і навички медіатора. Исследуются ...
1021896
  Ямчук П.М. Особистість Миколи Підгорного в соціально-історичному контексті ХХ століття // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 50-56


  У статті, присвяченій аналізові маловивченої в новітньому соціально-гуманітарному дискурсі постаті українського державного й політичного діяча М.В.Підгорного в філософсько-українознавчому аспекті приділено увагу вивченню його ціннісно-смислових і ...
1021897
  Кумеда Т.А. Особистість Мирослава Скорика в історії української музичної культури XX століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 200-205


  Мирослав Михайлович Скорик (1938) - композитор і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 рр., художній керівник Київської опери ...
1021898
   Особистість молодих людей з інвалідністю у контексті Я-концепції / І.В. Дроздова, В.В. Храмцова, Ю.О. Гончар, І.А. Колганов // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 21-28. – ISSN 2224-0454
1021899
  Аношкіна Г. Особистість на тлі епохи. Відомі і невідомі сторінки життєпису Миколи Вороного // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 22-24
1021900
  Бургаз Ю.В. Особистість П.Г. Заічнєвського як радикала революціонера // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
1021901
  Титаренко Т. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 3-10. – ISSN 2411-1449
1021902
  Розумець Д. Особистість Порфирія (Успенського) та його студії з історії Афона: історіографічний аспект // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 75-81
1021903
  Максименко С.Д. Особистість починається з любові // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 428-444. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
1021904
  Карлаш Р. Особистість професійного злочинця та методика її ідентифікації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 140-143
1021905
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08, 081 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Київ, 2018. – 256 арк. – Додатки: арк. 247-256. – Бібліогр.: арк. 214-247
1021906
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1021907
  Дем"яненко Н.М. Особистість С. Гогоцького (1813-1889) в контексті розвитку вищої освіти України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 23-33. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано науково-викладацьку, управлінську й освітньо-благодійницьку діяльність С. Гогоцького, визначено його роль у становленні кафедри педагогіки в Університеті св. Володимира. Розкрито науково-педагогічну концепцію вченого, актуалізовано ...
1021908
  Кацалап О.В. Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920 - 1930 рр. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 96-108. – ISSN 2226-2180
1021909
  Подшивайлова Л.І. Особистість студента як індикатор освітнього середовища сучасної України / Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 220-236. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1021910
  Барановська Л.В. Особистість сучасного вітчизняного студента у вимірі загальноєвропейських цінностей // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.15-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1021911
  Левицька О. Особистість та епоха: проблема героя у чужому часі" (за романом Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 202-208.
1021912
  Черкасов О. Особистість та її емоційно-вольова сфера в умовах сучасного розвитку суспільства / О. Черкасов, Р. Глаголь // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.96-112. – ISBN 966-7653-05-3
1021913
  Максимець С.М. Особистість та психологічний статус безробітного // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 67-71
1021914
  Віштаченко В.А. Особистість та творча діяльність О. Грена як джерело натхнення художників Кам"янечинни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
1021915
  Герасімова Т.В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 84-86. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У цьому році виповнюється 80 років з дня народження українського журналіста, письменника, кінодраматурга Миколи Архиповича Шудрі. Документи, що відображають його творчу, публіцистичну діяльність та життєвий шлях, зберігаються в Інституті рукопису НБУВ ...
1021916
  Плиска Ю. Особистість творчого вчителя в зарубіжній теорії і практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентовано увагу на тому, що творчість для вчителя є актуальною складовою його професійної діяльності, способом самореалізації, підтримкою в розвитку особистості інших. Доведено різноманітність педагогічної діяльності яка спрямована не тільки ...
1021917
  Рибалка В. Особистість у визначеннях філософів, психологів і педагогів // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 23-27. – ISBN 978-617-8016-45-6
1021918
  Сидоренко С.В. Особистість у вимірах філософії глобалістики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 194-202. – ISSN 2072-1692
1021919
  Аляєв Г.Є. Особистість у відносинах "я-ти" і "я-ми". С.Франк і філософія діалогу // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.3-19. – ISSN 2075-1443
1021920
  Пруцакова О.Л. Особистість у гармонії з природою : метод. рекомендації / О.Л. Пруцакова, Н.А. Пустовіт, А.О. Логінова ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. позашк. освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-966-189-474-6
1021921
  Нарядко Г.Я. Особистість у дискурсі соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 22-25. – ISSN 2077-1800
1021922
  Нарядько Г.Я. Особистість у дискусії соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – C. 16-20. – ISSN 2077-1800


  Ч. 2: від Нового часу до кінця XX ст.
1021923
   Особистість у конкурентному середовищі : монографія / [Г.А. Пальм та ін.] ; за заг. і наук. ред. Г.А. Пальм ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 166, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-271-8
1021924
  Векуа О.В. Особистість у контексті мислячої історії (за творчістю М. Стельмаха) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 10-15


  У статті йдеться про особистісні концепти творчості М. Стельмаха – прозаїка, фольклориста. В статье речь идет о личностных концептах творчества М. Стельмаха – прозаика, фольклориста. This article represents the analysis of personal conceits in ...
1021925
  Морозов А.Ю. Особистість у контексті міфопоезісу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-22
1021926
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
1021927
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 162 - 183
1021928
   Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посібник / [Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В.] ; Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 335-337 та в кінці розд. – ISBN 978-617-534-387-6
1021929
  Савченко Л.Г. Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю.Ф. Прадіда) / Л.Г. Савченко, Г.Ю. Богданович // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-137. – ISSN 1682-3540
1021930
  Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 254, [2] с. + Додатки: с. 219-244. – Додатки: с. 219-244. – Бібліогр.: с. 250-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-044-8
1021931
  Воронова М.Ю. Особистість у публіцистичному портреті: пізнання й вираження в слові // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 106-109


  Статтю присвячено дослідженню особистості в тексті публіцистичного портрета, шляхів її пізнання й втілення в слові. Проаналізовано найбільш яскраві зразки жанру зі спадщини видатних портретистів із метою виявлення корінного призначення жанру, ...
1021932
   Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; за ред.: С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. – Київ ; Суми : Видавництво СумДТУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-201-8
Кн. 1 : / [Балл Г.О., Блинова О.Є., Вертель А.В. та ін.]. – 2015. – 429, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 426-427. - Текст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці розд.
1021933
  Андрієнко О.В. Особистість у світоглядній системі координат демократичного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.3-7. – ISSN 1728-3671
1021934
  Либідь Є.М. Особистість у системі влади в поетичній спадщині (поема "Єретик") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 23-26
1021935
  Шумарова Н. Особистість у системі культурно-мовних параметрів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 7-12


  Йдеться про мовну особистість як активного діяча в комунікаційному просторі, типи мовної особистості та їх роль у мовно-культурному житті соціуму. In the article it is a question about linguistic personality as an active figure in communicative space, ...
1021936
  Яценко В.В. Особистість у сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 70-71
1021937
  Задорожна Л. Особистість у Т. Шевченка й у Г. Туманяна: концепт свободи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію свободи особистості у творах Т. Шевченка й Г. Туманяна. The article views the concept of the person"s liberty in the works by T. Shevchenko and H. Tumanian.
1021938
  Задорожна Л.М. Особистість у Тараса Шевченка в аспекті естетики Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 75-84
1021939
  Немченко І. Особистість у творчості М.Хвильового (спроба філософського осмислення) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 248-252. – ISBN 966-8110-14-5
1021940
  Сащук Г. Особистість у телевізійному просторі країни // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 141-150. – ISBN 978-966-349-110-3
1021941
  Спірідонова А.В. Особистість учителя в творчій спадщині Бориса Грінченка // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 124-130. – ISSN 2312-0657
1021942
  Ягупов В.В. Особистість учня як предмет дослідження дидактики: історико-теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено історики-теоретичний аналіз одного з основних предметів дослідження дидактики - учня як об"єкта навчання, визначено психологічно-педагогічні умови його перетворення в суб"єкт військово-навчального процесу.
1021943
  Труш Т.В. Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про проблему становлення особистості в Західному та Східному християнстві. The article is devoted about the problem standing the person in the West and the East christianity.
1021944
  Подшивалкіна В. Особистість чи індивідуальність: хто потрібен сучасному суспільству // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 112-115. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується теза про громадське суспільство як суспільство індивідуальностей. Показано, що механізмом становлення індивідуальності є процес екстеріоризації внутрішнього потенціалу людини, або її впливу на суспільство. Пропонуються критерії ...
1021945
  Галян О. Особистість школяра у вимірах суб"єктності (до 100-річчя Київського педагогічного з"їзду) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 84-94. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1021946
  Землянська О.В. Особистість як об"єкт судово-психологічної експертизи : монографія / О.В. Землянська: МВС України, Національний ун-т внутрішніх справ. – Харків : Націон. ун-ту внутрішн. справ, 2004. – 367 с. – ISBN 966-610-131-9
1021947
  Фурман А.В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А.В. Фурман, В.О. Сабадуха, М.П. Давидів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 71-74. – ISSN 1810-2131
1021948
  Усанов І.В. Особистість як продукт виробництва постсучасної освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 164-172. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1021949
  Ларін Д.І. Особистість як продукт культурно-історичного розвитку в розрізі психологічних теорій періоду "відкритої психологічної кризи" // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 187-192. – ISBN 978-613-8-33760-7
1021950
  Павловський А.С. Особистість як соціокультурний феномен // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  В статті досліджується зміст базового для сучасного гуманітарного дискурсу поняття "особистість". Зокрема, використовуючи принцип єдності логічного та історичного автор доводить, що особистість - це феномен, який виник на певному історичному етапі ...
1021951
   Особистість як суб"єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / [Блинова О.Є. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ ; Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-238-7
Кн. 2. – 2017. – 539, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 534. – Бібліогр. в кінці ст.
1021952
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 197-208. – Бібліогр.: арк. 51-70, 102-111, 142-153, 182-190
1021953
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1021954
  Вегера С.А. Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 8-24. – Бібліогр.: Бібілогр: 57 назв. – ISSN 1993-6788
1021955
  Ляшенко І.В. Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні ідеї праці В.Дільтея "Життя Шляєрмахера", визначається вплив особистості, світогляду та філософської концепції Ф.Шляєрмахера на формування філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея. В статье проводится анализ основных ...
1021956
  Степанков В.С. Особистість, учений, менеджер / В.С. Степанков, О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 9-27. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка, ректора Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
1021957
  Бойчук М.І. Особистість, що належить усьому світові (До 175 -ї річниці від дня народження М.М.Миклухо-Маклая) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 35-44 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
1021958
  Безкоровайна О.В. Особистість: аспекти наукового осмислення // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 77-87
1021959
   Особистість: Василь Гроссман // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 5-6
1021960
  Бех І. Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 4-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються наукові позиції, на яких грунтуються педагогіка підтримувального та педагогіка керованого виховання і розвитку підростаючої особистості.
1021961
  Завгородня О.В. Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 39-53. – ISSN 2226-4078
1021962
  Мусатов С.О. Особистість: комунікативно-психологічна концепція : методол. проблеми персонології / С.О. Мусатов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Борислав ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2015. – 170, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 878-617-7263-11-0
1021963
  Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 11-17
1021964
  Голіна В.В. Особистісь неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54
1021965
  Злобіна О.Г. Особистіть як суб"єкт соціальних змін / О.Г.Злобіна.; НАН України; Ін-т соціології. – Київ, 2004. – 400c. – Бібліогр.: 46 назв. – ISBN 966-02-3175-X
1021966
  Злобіна Олена Геннадіївна Особистіть як суб"єкт соціальних змін : Автореф. дис. ... доктора соціолог. наук: 22.00.03 / Злобіна О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-т соціології. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
1021967
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 158с. – (Романи й повісті : 1972 ; Вип 8)
1021968
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1973. – 204 с.
1021969
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1991. – 236с.
1021970
  Ємельянов О.С. Особисто причетний... : Ринок україни: історія та проблеми формування в публікаціях, наукових та службових доповідях автора / О.С. Ємельянов. – Київ, 2002. – 624с. – ISBN 966-7645-03-7
1021971
  Кононенко П.П. Особисто причетний: до 70-річчя до дня народження Олеся Гончара / П.П. Кононенко. – К., 1988. – 48с.
1021972
  Довгань М. Особистості "високого звучання" / розмовляв Ігор Сюндюков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 14-15


  Правозахисниця, журналістка Маргарита Довгань: "Духовним керманичем "шістдесятників" була не конкретна постать, а Україна".
1021973
  Шведенко А. Особистості вступу Швеції до Європейського Союзу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 428-431. – ISBN 978-966-493-651-1
1021974
  Ковтун М.В. Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі "Архіви України" (2009–2011 рр.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 117-136. – ISSN 0320-9466
1021975
  Савицька О. Особистості й долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 6-7


  У літературно-меморіальному музеї Міхаїла Булгакова відбулася наукова конференція "Остання адреса".
1021976
  Слободянюк М. Особистості радянської історіографії підпільно-партизанського руху в Україні // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 443-447. – ISBN 978-617-7196-23-4
1021977
  Аземша І.Б. Особистості формування інституту юридичної відповідальності в романо-германській правовій системі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 41-44
1021978
  Надвинична Т. Особистості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 47-49. – ISBN 978-966-654-520-9
1021979
  Семенченко М. Особлива історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 9


  Професор Станіслав Кульчицький, постійний автор "Дня", передав на потреби військових 10 тисяч доларів - премію, одержану 2011 року у Вашингтоні за свою працю про Голодомор. "Дню" він довірив важливу місію.
1021980
   Особлива колекція для особливих подій від LUSU! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 86-87 : фото
1021981
  Авраменко В.В. Особлива позиція французької республіки щодо розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.200-203. – Бібліогр. в кінці ст.
1021982
  Прохасько Т. Особлива роль Галичини може проявлятися для всієї України / спілкувалася Т. Терен // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 136-174


  Інтерв"ю з письменником Т. Прохасько.
1021983
  Макаренко П.О. Особлива роль субпідрядників в геопросторовій структурі автомобілебудування та взаємовідносини автомобілебудівних ТНК // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 135-141. – Бібліогр.: 11 назв
1021984
  Сарміна Г.Л. Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Стаття присвячена вивченню особливої ролі цифрових інновацій у процесі розвитку і розбудови крос-медіа. Проаналізовано низку феноменів, що перебувають у фокусі досліджень масовокомунікаційних процесів, передусім дигіталізацію і конвергенцію, ...
1021985
  Вознюк О.В. Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 28-37. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Велике значення мають загальноісторичні дослідження М.Грушевського, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, М. Костомарова, В. Антоновича та ін.
1021986
  Стрельцов Є.Л. Особлива частина кримінального законодавства: визначення та призначення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
1021987
  Стрельцов Є. Особлива частина кримінального законодавства: визначення та призначення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 7. – ISSN 1992-9277
1021988
  Карасьов Л.О. Особливасті картографування сіток селенодезичних опорних точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 24)
1021989
  Кресін О. Особливе в праві та класифікація національних правопорядків у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. (до питання про генезис порівняльно-правової картини світу) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 107-130. – ISSN 1026-9932
1021990
  Берта Б. Особливе доручення : новели : пер. з угор. / Булчу Берта. – Київ : Дніпро, 1989. – 294 с.
1021991
  Колеснікова Е. Особливе місце О.Г. Флоровського в російській павославно-богословській традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1021992
  Заморський Є.Ю. Особливе партнерство НАТО з Україною: витоки та поглиблення відносин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 134-138. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
1021993
  Ігнатьєв П.М. Особливе партнерство Пакистану і Саудівської Аравії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 462-473
1021994
  Перепелиця Г. Особливе партнерство України і Канади в безпековій та оборонній сферах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 58-72. – ISSN 2519-4518
1021995
   Особливе право на віки. – К., 1985. – 414с.
1021996
  Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 6


  Про В.Ю. Мельниченка — українського історика, публіциста, Генерального директора Національного культурного центру України в Москві. Автора 30 книг з історичної і політичної проблематики та кількох сотень публіцистичних статей. "Автор поставив завдання ...
1021997
  Жулинский М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477
1021998
  Желтухін Є. Особливий антикорупційний, або про ризики монополізації правосуддя в одних руках // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 36-37
1021999
  Іванущенко Геннадій Особливий комендант ( До 120-річчя з дня народження Михайла Ковенка) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 149-158. – ISSN 0042-9422
1022000
  Сарана С.В. Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 164-169. – ISSN 2306-9082
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,