Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1024001
  Хряпінський П.В. Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 52-59. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
1024002
  Хряпінський П. Правові функції спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 86-91
1024003
  Настіна О. Правові характеристики змісту права державної власності на землю в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 23-25.
1024004
  Зуєва А.М. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 79-81. – ISSN 1563-3349
1024005
  Малихін В.О. Правові цінності і доктринальні підходи до визначення // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7638-01-7
1024006
  Кравцов І.В. Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 66-69. – ISSN 1996-5931
1024007
  Грицюта Н.М. Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 120-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (21)). – ISSN 2219-8741
1024008
  Опришко В.Ф. Правові Чорнобильські проблеми // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 5-27
1024009
  Демченко О.В. Правові шляхи застосування європейських норм з прав людини під час винесення рішень українськими судами : Правовий посібник / О.В. Демченко. – Чернігів, 2004. – 216с. – ISBN 966-8701-00-3
1024010
   Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – 166, [2] с. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1024011
  Підпалий В.Л. Правові, процесуальні й криміналістичні проблеми доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання правових, процесуальних і криміналістичних проблем доступу до інформації й правосуддя в контексті міжнародних конвенцій при розслідуванні торгівлі людьми. Issues of legal, procedural and criminalistic problems of access to ...
1024012
  Гемай С. Правовідновлюючі каральні (штрафні) санкції норм кримінально-процесуального права // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 1810-3081
1024013
  Чернадчук В. Правовідносини бюджетної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 88-91.
1024014
  Лесніча Т.В. Правовідносини в галузі освіти як предмет освітнього права / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 21-29
1024015
  Рябова К. Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 235-240. – ISSN 1026-9932
1024016
  Рудь Ю. Правовідносини з енергозбереження в сільському господарстві: питання галузевої належності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 34-38
1024017
  Гула О. Правовідносини з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-96. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві України. Проаналізовано підходи різних вчених щодо сутності правовідносин з надання послуг патентних досліджень у цивільному праві ...
1024018
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
1024019
  Хименко О.А. Правовідносини з організації та управління працею : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хименко Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1024020
  Віхров О. Правовідносини з планування господарськоі діяльності державних і комунальних підприємств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 33-37.
1024021
  Труба В.І. Правовідносини з примирення в сімейному праві // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 105-108. – ISBN 978-966-927-378-9
1024022
  Прокопчук Н.Р. Правовідносини з професійної підготовки та перепідготовки кадрів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 206-210.
1024023
  Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці : монографія / Т.М. Вахонєва. – Харків : У справі, 2017. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-35-3
1024024
  Валєєв Р.Г. Правовідносини зі вступу до ВНЗ України: етапи, склад і цивільно-правові аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 4 (72). – С. 285-295
1024025
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 186-207
1024026
  Аркатов Я.А. Правовідносини із загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Аркатов Ярослав Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1024027
  Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади) = Legal relationships arisen in the sphere of intellectual property as a result of the creative activity (conceptual principles) : монографія / О.І. Харитонова. – Одеса : Фенікс, 2011. – 343, [3] с. – Загол. обл. та тит. арк. парал. укр., англ. - На обкл. назва: Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності. – Бібліогр.: с. 308-343 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-490-9


  В пр. №1708973 напис: Шановній Тетяні Миколаївні з побажаннями творчих успіхів від авторки. 27.05.2016 р. Підпис.
1024028
  Живко Леся Михайлівна Правовідносини людського чинника та інформаційних технологій у процесі забезпечення екологічної безпеки держави / Живко Леся Михайлівна, Берлінг Роман Збиславович, Живко Володимир Михайлович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 81-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблеми екологічної безпеки держави, шляхи її забезпечення в процесі впровадження сучасних технологій, автоматизації процесів і роль людського чинника у вирішенні цієї проблематики.
1024029
  Майданик Р.А. Правовідносини медичного обслуговування і надання медичних послуг за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 48-70. – ISSN 2072-084X
1024030
  Нискогуз Н. Правовідносини пенсійного забезпечення за віком: поняття та особливості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 316-321. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1024031
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182с. – Бібліогр.: л.168-182
1024032
  Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бурлай О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 5 назв
1024033
  Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення : суб"єкти, зміст, об"єкти : монографія / С.М. Синчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2015. – 421, [1] с. – Бібліогр.: с. 358–421. – ISBN 978-617-10-0185-5
1024034
  Андріїв В. Правовідносини соціального забезпечення: суб"єкти, зміст, об"єкти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 181-184. – ISSN 1026-9932
1024035
  Токарева В.О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату : монографія / В.О. Токарева. – Одеса : Сімекс-прінт, 2012. – 229, [3] с. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2601-04-6
1024036
  Сітайло Л.Г. Правовідносини та міжнародний цивільний процес // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Правові відносини, як специфічні вольові суспільні відносини, виникають на основі відповідних норм права. Суб"єкти правовідносин взаємозалежні суб"єктивними правами і юридичними обов"язками. Правовідносини, як об"єднання фактичних суспільних відносин ...
1024037
  Синівська Я.С. Правовідносини у повному товаристві, що опосередковують його діяльність // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-110
1024038
  Кожушко С.І. Правовідносини у структурі предмета трудового права // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 224-228. – ISBN 978-966-521-631-5
1024039
  Сонюк О.Б. Правовідносини у сфері адміністративного судочинства як різновид адміністративно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 156-159
1024040
  Хвесюк В. Правовідносини у сфері загальнообов"язкового державного соціального страхування // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 115-120
1024041
  Стеценко С. Правовідносини у сфері медичної діяльності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 287-293. – ISBN 978-966-349-240-7
1024042
  Коваленко Т.О. Правовідносини у сфері паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2000. – № 1. – С. 156-163
1024043
  Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні / Михайло Шумило ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 679, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 626-680 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-679-7


  У пр. № 1704470 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. Підпис. 17.03.2016 р.
1024044
  Синкова О.М. Правовідносини у сфері підзвітності: структура та елементи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-111.
1024045
  Віхров О. Правовідносини у сфері планування діяльності суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-16.
1024046
  Саприкіна І. Правовідносини шодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-39
1024047
  Піддубний О.Ю. Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 122-130. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1024048
  Бесчастний В.М. Правовідносини як складник механізму регулювання служби в Органах Внутрішніх Cправ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 107-112. – ISSN 0201-7245
1024049
  Вільданова І.Ю. Правовідносини як форма реалізації права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-11. – ISBN 978-966-927-257-7
1024050
  Мітцель О. Правовідносини, що виникають у зв"язку зі вступом особи на державну службу до прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 113-120
1024051
  Гармаш В. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання / В. Гармаш, А. Овчаренко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 7 (97). – С. 22-26
1024052
  Дідікін А. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 57-61
1024053
  Гармаш В.М. Правовідносини, які виникають між споживачами та деякими суб"єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність у сфері торгівлі / В.М. Гармаш, А.С. Овчаренко // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 41-48
1024054
  Скоробагатько А.В. Правовідношення з пенсійного забезпечення наукових (науково педагогічних) кадрів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 283-290. – ISSN 1563-3349
1024055
  Мачин И.Ф. Правовіе взгляді софистов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.89-104. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1024056
  Бошицький Ю.Л. Правовій державі - сучасна європейська освіта! Випуск 2016 року Київського університету права НАН України / Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-6. – ISSN 2219-5521
1024057
  Коваленко В. Правовій державі -надійний законодавчий інструментарій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 423-427. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  В статті розглядаються актуальні питання реформування кримінальної юстиції України. Зазначені ідеї та думки можуть бути покладені в основу законотворчої та правозастосовної діяльності, що буде сприяти забезпеченню захисту прав і свобод громадян, ...
1024058
  Кочубей Ю. Правовірний українець Мухаммад Асад // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 52-53. – (Історичні науки)


  Німецький журналіст, видатний ісламський письменник, мислитель, дипломат, представник Пакистану в ООН на поч. 1950-х рр., перекладач Корану англійською мовою. Син єврейського адвоката, після прийняття ісламу взяв ім"я Мухаммед Асад.
1024059
   Правовісник. – Київ
№ 1. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1024060
   Правовісник. – Київ
№ 2. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1024061
   Правовісник. – Київ
№ 3. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1024062
   Правовісник. – Київ
№ 4. – 1998. – Додаток до журналу "Право України"
1024063
  Сіньова Л.М. Правовове [тобто правове] регулювання соціального захисту остарбайтерів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 205 л. – Бібліогр.: л. 190-205
1024064
  Зонне О.Я. Правовове регулирование труда в буржуазной Латвии и его эксплуататорская сущность (1920-1940 гг.) / О.Я. Зонне. – Рига, 1969. – 60с.
1024065
  Сіньова Л.М. Правовове регулювання соціального захисту остарбайтерів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сіньова Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1024066
  Еренов А.Е. Правовое абеспечение рационального природопользования / А.Е. Еренов. – Алма-Ата, 1985. – 150с.
1024067
  Оксамытный В.В. Правовое воспитание - важный фактор формирования социально активной личности / В.В. Оксамытный. – Киев, 1979. – 75с.
1024068
  Павлов А.С. Правовое воспитание / А.С. Павлов. – Москва, 1972. – 270с.
1024069
  Кондрашков Н.Н. Правовое воспитание / Н.Н. Кондрашков. – М, 1977. – 47с.
1024070
  Амиралиев М.И. Правовое воспитание / М.И. Амиралиев. – Махачкала, 1986. – 164с.
1024071
  Татаринцева Е.В. Правовое воспитание / Е.В. Татаринцева. – М., 1990. – 174с.
1024072
   Правовое воспитание в вузе. – Свердловск, 1979. – 102с.
1024073
   Правовое воспитание в работе библиотек: метод. рекоменд.. – М., 1984. – 39с.
1024074
  Давыдов Г.П. Правовое воспитание в системы работы школы / Г.П. Давыдов. – М., 1976. – 48с.
1024075
  Колосов Сергей Сергеевич Правовое воспитание в трудовом коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Колосов Сергей Сергеевич; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1024076
  Силаев В.П. Правовое воспитание в трудовом коллективе / В.П. Силаев. – М., 1979. – 78с.
1024077
  Сухарев А.Я. Правовое воспитание в условиях развитого социалистического общества / А.Я. Сухарев. – М., 1977. – 48с.
1024078
  Балин Л.Е. Правовое воспитание и предепреждение правонарушений органами внутренних дел / Л.Е. Балин. – Ташкент, 1977. – 79с.
1024079
   Правовое воспитание и социальная активность населения.. – К., 1979. – 327с.
1024080
   Правовое воспитание молдежи. – К., 1985. – 319с.
1024081
  Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи / А.И. Долгова. – М, 1979. – 47с.
1024082
  Котюк В.А. Правовое воспитание молодежи и идеологическая борьба / В.А. Котюк. – К, 1986. – 47с.
1024083
   Правовое воспитание молодежи и юношества: метод. и библиогр. мат.. – Минск, 1983. – 43с.
1024084
  Долгова А.И. Правовое воспитание несовершеннолетних / А.И. Долгова. – Москва, 1977. – 95 с.
1024085
  Мазняк К.В. Правовое воспитание осудженных к лишению свободы / К.В. Мазняк. – Л, 1974. – 40с.
1024086
  Давыденко М.Л. Правовое воспитание предпринимателей как средство предупреждения преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.83-86. – ISSN 1727-1584
1024087
  Котюк В.А. Правовое воспитание рабочей молодежи в социалистическом трудовом производственном коллективе : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Котюк В.А.; КГУ. – К., 1981. – 26л.
1024088
  Мигущенко О.Н. Правовое воспитание сельского населення в 1928-1934 годы на материалах ЦЧО // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 16. – С. 25-28. – ISSN 1812-3805
1024089
  Бушуев Г.И. Правовое воспитание советских воинов / Г.И. Бушуев. – М, 1976. – 136с.
1024090
  Тарас А.Е. Правовое воспитание старшеклассников. / А.Е. Тарас. – Минск, 1988. – 70с.
1024091
  Бабкин В.Д. Правовое воспитание студентов / В.Д. Бабкин. – Киев : Вища школа, 1983. – 53 с.
1024092
   Правовое воспитание трудящихся : Вопросы теории и практики. – Фрунзе : Илим, 1978. – 194 с.
1024093
  Ткачева Н.А. Правовое воспитание учащихся профтехучилищ во внеурочное время / Н.А. Ткачева, В.В. Оксамытный. – Киев, 1985. – 89с.
1024094
   Правовое воспитание учащихся: из опыта работы.. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
1024095
  Рудаева Иетта Марковна Правовое воспитание школьников. : Краткий указ. лит. в пом. учителю / Рудаева Иетта Марковна. – Москва : Педагогика, 1977. – 16с.
1024096
  Алексеев С.С. Правовое государство-судьба социализма / С.С. Алексеев. – Москва, 1988. – 174с.
1024097
   Правовое государство : Проблемы правотворчества. – Тарту : Тартуский университет, 1989. – 253 с.
1024098
  Лейтхольд Руди Правовое государство в Джунглях. Плавучая юстиция / Лейтхольд Руди, Шульце Франц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
1024099
  Чиркин В.Е. Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 469-476. – ISSN 0869-2491
1024100
  Котляревский С.А. Правовое государство и внешняя политика / С.А. Котляревский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1909. – 432 с.
1024101
   Правовое государство и демократия : Межвузовский сборник научных статей. – Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 1992. – 100 с.
1024102
  Гавриленко Д.А. Правовое государство и дисциплина / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1991. – 148с.
1024103
   Правовое государство и народное голосование. – С.-Пб. – 352 с.
1024104
   Правовое государство и народное голосование. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголевыа, 1906. – [1], III, 355 с. – (К реформе государственного строя России ; Вып. 2)


  Содержание: О правовом государстве / В. Гессен; Идея земского собора в русском прошлом и настоящем / В. Мякотин; Всеобщее избирательное право и применение его в России / В. Водовозов; О всеобщем избирательном праве и его применении в России / И. ...
1024105
  Минниахметов Р.Г. Правовое государство и права человека / Р.Г. Минниахметов, М.М. Щекина // Политика и общество : Научный российско-французский журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-37. – ISSN 1812-8696
1024106
  Стовба А.В. Правовое государство и правовая ситуация: от нормативного идеала к жизненному миру // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; частина 2. – С.95-101
1024107
   Правовое государство и развитие законодательства Таджикской ССР : Сборник научных трудов. – Душанбе : Тадж. гос. ун-т, 1991. – 106 с.
1024108
  Горская Н.И. Правовое государство и цели судебной реформы 1864 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
1024109
  Любашиц В.Я. Правовое государство как институт гражданского общества / В.Я. Любашиц, Н.Ю. Попова // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.9-17
1024110
   Правовое государство: проблемы построения и развития : Методические указания для студентов юридических факультетов. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 1992. – 78 с.
1024111
  Исаев И.А. Правовое действие и нравственность: И.Фихте // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 1812-3805
1024112
  Байков А.Л. Правовое значение оговорки "Rebus sic stantibus" в междувластных отношениях / А.Л. Байков. – Москва : Типо-лит. В.Ф. Рихтер, 1916. – [6], 91 с.


  На тит. стр. дарственная надпись. ГлубокоуважаемомуАлек... Михайловичу Гу...ву от автора
1024113
  Иванова Т.Г. Правовое значение резервирования земель и земельных участков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 65-72. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024114
  Туманова А.С. Правовое и конституционное начала государственности в трактовке российского государствоведа В.М. Гессена / А.С. Туманова, А.С. Окатова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 44-47. – ISSN 1812-3805
1024115
  Бердицкий А.В. Правовое и нравственное создание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе (Социально-философский аспект) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Бердицкий А. В.; В надзаг.: КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.168-181
1024116
  Бедрицкий Анатолий Васильевич Правовое и нравственное сознание как регулятор социального поведения в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Бедрицкий Анатолий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
1024117
   Правовое и организационно-экономическое регулирование хозяйственной деятельности. – Киев : Кондор, 2002. – 317с. – ISBN 966-7982-02-5
1024118
  Нестерова О.В. Правовое и организационное совершенствование механизмов сохранения плодородия почв и земель Российской Федерации (на примере Дальнего Востока) / О.В. Нестерова, В.А. Семаль, В.Г. Трегубова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 765-772 : табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 0032-180Х
1024119
  Нажимов В.П. Правовое и процессуально-правовое положение судей при рассмотрении уголовных дел в народном суде : Автореф... Канд.юрид.наук: / Нажимов В.П.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1958. – 25л.
1024120
   Правовое и экономическое обеспечение рационального использования земель в социалистических странах. – Алма-Ата, 1984. – 304с.
1024121
  Тарасов О.В. Правовое лицо как персонативная правовая форма: теоретико-методологический и международно-правовой аспектьі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 175-182. – ISSN 0201-7245
1024122
  Коробка В.Н. Правовое мировоззрение: анализ литературы по проблеме // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (53). – С. 3-8
1024123
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции. Dike у ранних элегиков // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 79-88. – ISSN 0042-8744
1024124
  Бугай Д.В. Правовое мышление в архаической Греции: Dike у Гомера и Гесиода // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С.106-116. – ISSN 0042-8744
1024125
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – Рига, 1975. – 56с.
1024126
  Ольшанецкий А.Г. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления / А.Г. Ольшанецкий. – М., 1979. – 127с.
1024127
  Барабанов В.П. Правовое обеспечение автоматизированных систем управления строительством / В.П. Барабанов. – Москва : Стройиздат, 1987. – 98с.
1024128
  Ключинская Л.А. Правовое обеспечение бригадной организации и стимулирования труда в производственных объединениях (предприятиях) промышленности. / Л.А. Ключинская. – Рига, 1988. – 27с.
1024129
  Янчук В.В. Правовое обеспечение внедрения интенсивных технологий в растениеводстве / В.В. Янчук. – Киев, 1990. – 151с.
1024130
  Терещенко С.В. Правовое обеспечение государственно-частного партнерства и проблемы его популяризации // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 111-115. – ISSN 1681-6277
1024131
   Правовое обеспечение договорной и трудовой дисциплины. – Вильнюс, 1984. – 223с.
1024132
  Папцов А. Правовое обеспечение землепользования в сельском хозяйстве развитых стран // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 9. – С. 81-87. – ISSN 0235-2443
1024133
  Шайкенов Н.А. Правовое обеспечение интересов личности / Н.А. Шайкенов. – Свердловск, 1990. – 199с.
1024134
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Дис... канд. юр.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; Ин-т экономики промышлен. – Донецк, 1981. – 207л. – Бібліогр.:л.181-204
1024135
  Янчук Анатолий Дмитриевич Правовое обеспечение интересов потребителя при поставках продукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Янчук Анатолий Дмитриевич; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1024136
   Правовое обеспечение информационной безопасности : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / С.Я. Казанцев, О.Э. Згадзай, Р.М. Оболенсий, Е.Б. Белов, С.В. Полникова; Казанцев С.Я., Згадзай О.Э., Оболенсий Р.М., Белов Е.Б., Полникова С.В.; Под ред. С.Я. Казанцева. – Москва : Academia, 2005. – 240с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1209-1
1024137
  Белых Владимир Сергеевич Правовое обеспечение качества поставляемых машин т оборудования : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Белых Владимир Сергеевич; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
1024138
  Мауленов Касым Сырбаевич Правовое обеспечение качества строительства (гражданско-правовый аспект) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Мауленов Касым Сырбаевич; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1983. – 14л.
1024139
  Раянов Ф.М. Правовое обеспечение коллектисного подряда на селе / Ф.М. Раянов. – М., 1988. – 47с.
1024140
  Бобылев А.И. Правовое обеспечение материальной заинтересованности колхозов и колхозников в развитии будушего общественного производства : Автореф... канд. юр.наук: / Бобылев А. И.; МВиССО, СРФСР, Сверлд. юридич. ин-т. – Свердловск, 1971. – 27л.
1024141
  Минц Б.И. Правовое обеспечение научно-технических разработок. / Б.И. Минц. – Свердловск, 1989. – 123с.
1024142
  Силков С.В. Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С.39-42.
1024143
  Силков Сергей Васильевич Правовое обеспечение оборота информационных ресурсов в Республике Беларусь // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42


  У статті аналізуються основні вимоги національного законодавства щодо забезпечення обороту інформаційних ресурсів, показано необхідність розробки "Правил забезпечення збереження і роботи з інформаційними ресурсами і електронними документами в ...
1024144
   Правовое обеспечение организации и деятельности кооперативов в сферах производства и услуг : [сб. статей]. – Москва : ИГПАН, 1989. – 127, [1] с.
1024145
  Копытов Ю.А. Правовое обеспечение организации и деятельности систем управления. : Конспект лекций / Ю.А. Копытов. – Свердловск, 1977. – 48 с.
1024146
  Кубанков Е.С. Правовое обеспечение перестройки / Е.С. Кубанков. – М, 1989. – 43с.
1024147
  Кучер О.С. Правовое обеспечение планирования в Китайской Народной республике : науч. доклад / О.С. Кучер ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк : Юго-Восток, 2013. – 34, [1] с. – Бібліогр.: с. 32-34. – ISBN 978-966-374-734-7
1024148
  Рясенцев В.А. Правовое обеспечение повышения качества прмышленной продукции / В.А. Рясенцев. – М, 1987. – 40с.
1024149
  Артемова В.Н. Правовое обеспечение повышения производительности труда и качества продукции / В.Н. Артемова. – Минск, 1988. – 111с.
1024150
  Ярышев С.Н. Правовое обеспечение приграничного экономического сотрудничества в контексте Единого экономического пространства // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 55-64. – ISSN 1560-2893
1024151
  Станкевич Н.Г. Правовое обеспечение Продовольственной программы / Н.Г. Станкевич. – Минск, 1986. – 125с.
1024152
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: вопр. орг. с.-х. пр-ва и труда.. – Саратов, 1989. – 158с.
1024153
   Правовое обеспечение Продовольственной программы СССР: сб. науч. тр.. – М., 1985. – 158с.
1024154
  Петрова Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере сервиса : Учеб. для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования / Г.В. Петрова. – Москва : Academia, 2004. – 320с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1926-6
1024155
  Семчик В.І. Правовое обеспечение развития аграрного сектора Украины в контексте Еврпейского выбора // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 342-349. – ISBN 978-617-7021-00-0
1024156
  Семчик В.И. Правовое обеспечение развития кооперации. / В.И. Семчик, П.Ф. Кулинич. – К., 1988. – 70с.
1024157
   Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР. – Москва, 1969. – 216с.
1024158
  Кулинич Павел Федотович Правовое обеспечение рационального использования мелиолированных земель (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Кулинич Павел Федотович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1024159
  Кулинич П.Ф. Правовое обеспечение рационального использования мелиорированных земель. (На материалах УССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Кулинич П. Ф.; АН УССР, Ин-т гос-ва и прав. – К., 1984. – 241л. – Бібліогр.:л.206-241
1024160
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение рационального природопользования предприятий и объединений АПК / В.И. Андрейцев. – Киев : Урожай, 1989. – 197с. – ISBN 5-337-00368-2


  В книге изложены особености государственно-правового механизма по обеспечению рационального природопользования предприятий и объединений АПК, освещены их задачи функции, права и обязанности в деле охраны природы и использовании земельных, водных, ...
1024161
  Бобкова А.Г. Правовое обеспечение рекреационной деятельности / А.Г. Бобкова; Мин-во науки и образования Украины.НАНУ.Донецкий гос.ун-т.Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2000. – 308с. – ISBN 966-7277-59-3
1024162
  Бобкова Антонина Григорьевна Правовое обеспечение рекреационной деятельности : Дис...докт.юридич.наук:12.00.06;12.00.04 / Бобкова Антонина Григорьевна; Донецький нац.ун-тет.ИЭПИ НАН Украины. – К, 2001. – 466л. + Додатки:л.460-466. – Бібліогр.:л.407-459
1024163
  Юрчук В.С. Правовое обеспечение свободы и равенства прав граждан в Российской Федерации // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 40-45. – ISSN 1812-8696
1024164
  Савичев Г.П. Правовое обеспечение сохранности грузов при перевозках: практ. пособие. / Г.П. Савичев, В.В. Витрянский. – М., 1989. – 222с.
1024165
  Дмитренко И.А. Правовое обеспечение социально-экономического развития колхозов / И.А. Дмитренко. – К., 1991. – 243с.
1024166
  Мкртумян Сережа Иванович Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран-членов СЭВ : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мкртумян Сережа Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.1-11
1024167
  Мкртумян С.И. Правовое обеспечение таможенного сотрудничества стран - членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Мкртумян С.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1024168
  Разумова Светлана Алексеевна Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении : Дис... канд. юр.наук: / Разумова Светлана Алексеевна; Ин-т экономики. – Донецк, 1984. – 181л.
1024169
  Разумова С.А. Правовое обеспечение управления качеством продукции в производственном объединении. : Автореф... Канд.филол.наук: 12.00.04 / Разумова С.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т . – К, 1984. – 23л.
1024170
  Адиханов Ф.Х. Правовое обеспечение устойчивости землепользования сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Адиханов Фатхулла Хуснуллинович ; МВ и ССО РСФСР, Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 24 с.
1024171
  Замойский И.Е. Правовое обеспечение хозрасчета / И.Е. Замойский. – К., 1989. – 48с.
1024172
  Константинова В.С. Правовое обеспечение хозяйственных обязательств / В.С. Константинова. – Саратов, 1987. – 117с.
1024173
  Андреицев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андреицев. – Київ, 1990. – 167с.
1024174
  Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов / В.И. Андрейцев. – Київ : Будівельник, 1990. – 168с. – ISBN 5-7705-0231-2
1024175
  Юков М.К. Правовое обеспечение экономической политики КПСС / М.К. Юков, С.В. Запольский. – М., 1987. – 48с.
1024176
  Берман Г.Дж. Правовое обоснование // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.56-70. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1024177
  Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности / Г.С. Остроумов. – Москва, 1969. – 176с.
1024178
  Самойлович П.Д. Правовое оформление морских перевозок грузов. / П.Д. Самойлович. – М, 1954. – 260с.
1024179
  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение. / В.Н. Кудрявцев. – М., 1982. – 287с.
1024180
  Земенге Ж. Правовое поле библиотечного образования Камеруна: проблемы и перспективы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (141). – С. 25-27. – ISSN 1727-4893
1024181
  Борисова Е. Правовое поле отрасли: где его границы? // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 20 - 23. – ISSN 0869-4915
1024182
  Решетников О.М. Правовое поле политической партии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 4 (60). – С. 69-70. – ISSN 1680-2721
1024183
  Песоцкий В. Правовое поле факторинга // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 65-69.
1024184
  Ковалев Н.Г. Правовое полжение мастера на государсвтенном промышленном предприятии. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Ковалев Н.Г.; Саратов. юридич. ин-тут им. Д.И.Курского. – Саратов, 1969. – 15л.
1024185
   Правовое полжение межхозяйственных предприятий. – Алма-Ата, 1987. – 141с.
1024186
  Стрельцов Л.М. Правовое полложение Советской Социалистической Союзной республики. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Стрельцов Л.М.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Х, 1973. – 36л.
1024187
  Бандурка А.М. Правовое положение oсужденных к лишению свободы : [Документы и комментарии]: [Пособие] / А.М. Бандурка, В.П. Севостьянов; МВС України; Ун-т внутрішніх справ. – Харків : Основа, 1997. – 242с. – ISBN 5-7768-0519-8
1024188
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений / И.И. Бодюл, М.И. Козырь, П.С. Никитюк, Я.З. Башканский, З.С. [и др.] Беляева; [Бодюл И.И. и др. ; под ред. : М.И. Козыря, В.Н. Яковлева, В.А. Кикотя ; АН СССР, Ин-т государства и права ; АН Молдавской ССР, Отд. филос. и права и др.]. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1974. – 743, [1] с.
1024189
   Правовое положение аграрно-промышленных предприятий и объединений в СССР.. – Кишинев, 1974. – 242с.
1024190
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений / Л.М. Дашевская. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 176 с.
1024191
  Дашевская Л.М. Правовое положение агропромышленных предприятий и объединений. / Л.М. Дашевская. – М., 1984. – 176с.
1024192
  Анцелевич Г. Правовое положение Антарктиды и режим ее использования в порядке de lege ferenda // Український щорічник міжнародного права : науковий альманах / Українська асоц. міжнар. права ; Президенська Рада ; редкол.: В.Н. Денисов, М.В. Буроменський, В.І. Кисіль [та ін.]. – Київ, 2010. – 2008. – С. 76-90. – ISBN 978-966-8935-09-1
1024193
  Кепбанов Е.А. Правовое положение Госплана союзной республики / Е.А. Кепбанов. – Ашхабад, 1986. – 170с.
1024194
  Сосна С.А. Правовое положение государственного предприятияв развивающихся странах / С.А. Сосна. – М., 1976. – 216с.
1024195
  Брославский Л.И. Правовое положение государственного розничного торогового предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Брославский Л.И.; Всесоюз. заоч. юрид. ин-т. – М., 1969. – 16л.
1024196
  Веюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Веюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1024197
  Ведюшенко В.Т. Правовое положение государственного строительного предприятия в современный период : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Ведюшенко В.Т.; Ин-т гос. и права. – М, 1970. – 22л.
1024198
  Сидорчук В.К. Правовое положение государственных комитетов союзных республик / В.К. Сидорчук. – Минск, 1991. – 124с.
1024199
  Лаптев В.В. Правовое положение государственных промышленных предприятий в СССР / В.В. Лаптев. – М, 1963. – 288с.
1024200
  Джомарджидзе Л.С. Правовое положение государственных строительных организаций в СССР. / Л.С. Джомарджидзе. – Тбилиси, 1968. – 278с.
1024201
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в отраслях государственного управления / В.И. Новоселов ; [ред. М.П. Ларина ; техн. ред. Л.В. Агальцова] ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Саратов. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1977. – 164, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1024202
  Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском государственном управлении. / В.И. Новоселов. – Саратов, 1976. – 217с.
1024203
  Карлов А.А. Правовое положение депутатов местных Советов / А.А. Карлов. – К, 1982. – 56с.
1024204
  Поляков Б. Правовое положение должника в процедуре банкротства в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.22-27
1024205
  Святецкая Т.К. Правовое положение должностных лиц колхоза : Автореф... канд. юр.наук: / Святецкая Т. К.; ЛГУ, Юр. фак. – Л., 1968. – 18л.
1024206
  Васикова М.С. Правовое положение женщин Советского Узбекистана / М.С. Васикова. – Ташкент, 1981. – 146с.
1024207
  Стрельцов Л.М. Правовое положение и повышение роли союзных республик в руководстве социально-культурным строительством / Л.М. Стрельцов. – Одеса, 1966. – 58с.
1024208
  Поздняков В. Правовое положение иностранных капиталистических компаний в Китайской Народной Республике : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков В.; Институт Внешней торговли МВТ СССР. – Москва, 1951. – 16 л.
1024209
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в арабских странах : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
1024210
  Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль Правовое положение иностранцев в Арабских странах : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Насер Аддин Мухаммед Аль-Батуль; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
1024211
  Смирнова Е.С. Правовое положение иностранцев в Древнем Мире (некоторые страницы истории) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 2 (47). – С. 14-17. – ISSN 1812-3910
1024212
  Автономов А. Правовое положение иностранцев в Исландии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 34-41. – ISSN 1812-7126
1024213
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев в Итальянской Республики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-26. – ISSN 1812-7126
1024214
  Татьяна Васильева Правовое положение иностранцев в Нидерландах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 2 (69). – С. 5-16. – ISSN 1812-7126
1024215
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1959. – 119с.
1024216
  Богуславский М.М. Правовое положение иностранцев в СССР / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1962. – 143с.
1024217
  Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР / Л.Н. Галенская. – Москва : Международные отношения, 1982. – 159 с.
1024218
  Васильева Т. Правовое положение иностранцев: стандарты и ориентиры Совета Европы // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
1024219
  Залесская О.В. Правовое положение китайских мигрантов на Дальнем Востоке России. 1920-1930-е годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 211-219. – ISSN 0130-3864
1024220
  Сторожев Н.В. Правовое положение колхоза на современном этапе. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1975. – 245с.
1024221
  Девдариани Г.Г. Правовое положение колхозного двора : Автореф... канд. юрид.наук: 12.714 / Девдариани Г.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1024222
  Павлов И.В. Правовое положение колхозной собственности / И.В. Павлов. – М., 1958. – 40с.
1024223
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Волков А.И. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Юридический факультет. – Москва, 1953. – 13 с.
1024224
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков. – Москва, 1955. – 64с.
1024225
  Волков А.И. Правовое положение колхозных фондов / А.И. Волков, Г.В. Иванов. – Москва, 1957. – 142с.
1024226
  Архипов И.Н. Правовое положение колхозных фондов. : Автореф... наук: 12.00.06 / Архипов И.Н.; Мин. юстиц. СССР. Всес. науч-исслед. инст. сов. закон. – М., 1973. – 19л.
1024227
   Правовое положение колхозов в СССР.. – М., 1961. – 379с.
1024228
  Чалый П.Ф. Правовое положение комиссий при исполкомах местных Советов народных депутатов / П.Ф. Чалый. – Киев, 1979. – 136с.
1024229
  Нурзад И.Л. Правовое положение коммерческих банков на рынке ценных бумаг Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.101-110
1024230
  Траат А. Правовое положение крестьянства Лифляндии в период разложения феодализма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Траат А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 28л.
1024231
  Вансевичус С. Правовое положение литовских крестьян во второй половине 19 века. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Вансевичус С.; М-во высш.образования Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 24л.
1024232
  Андреев В.С. Правовое положение лиц, совмещающих оббучение с производительным трудом / В.С. Андреев, Ю.П. Орловский. – Москва, 1961. – 230с.
1024233
  Павлов И.В. Правовое положение личного подсобного хозяйства колхозников / И.В. Павлов. – М., 1966. – 47с.
1024234
  Мельников А.А. Правовое положение личности в советском гражданском процессе / А.А. Мельников. – Москва, 1969. – 248с.
1024235
  Озеров В.П. Правовое положение личности в СССР / В.П. Озеров. – М., 1958. – 31с.
1024236
   Правовое положение личности: сб. ст.. – Москва, 1987. – 270с.
1024237
  Рускол А.А. Правовое положение машинно-тракторной станции и характер ее договорных отношений с колхозами. / А.А. Рускол, Н.Г. Салищева. – М., 1956. – 152с.
1024238
  Богдан В.В. Правовое положение межхозяйственного предприятия в сельком хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: 21.00.03 / Богдан В. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1980. – 15л.
1024239
  Казачкин В.Г. Правовое положение механизаторов колхозов. / В.Г. Казачкин. – М., 1959. – 36с.
1024240
  Бишер И.О. Правовое положение министерств союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Бишер И.О.; АН СССР. – М, 1973. – 16л.
1024241
   Правовое положение министерств СССР.. – М., 1971. – 296с.
1024242
  Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. / И.А. Юхо. – Минск, 1978. – 143с.
1024243
  Сизов Е.В. Правовое положение научно-производственных объединений. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сизов Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1980. – 18л.
1024244
  Бурштейн И.М. Правовое положение научных работников / И.М. Бурштейн, Л.Б. Гейфман. – К., 1950. – 411с.
1024245
  Широкова Е.М. Правовое положение национальных округов РСФСР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.711 / Широкова Е.М.; Высшая школа МВД СССР. – М., 1971. – 15л.
1024246
  Иванов Г.В. Правовое положение неделимого фонда в колхозе. / Г.В. Иванов. – М., 1956. – 20с.
1024247
  Петров В.В. Правовое положение неделимого фонда колхоза / В.В. Петров. – Казань, 1961. – 44с.
1024248
  Войнилова И.Г. Правовое положение незаконнорожденных лиц в период систематизации права в России 1649-1833 гг. // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2014. – Вып. 2 (24). – С. 10-17. – (Юридические науки ; вып. 2 (24)). – ISSN 1995-4190
1024249
  Горбунов Н.Н. Правовое положение объединений в промышленности / Н.Н. Горбунов. – М, 1980. – 48с.
1024250
  Паршукова К.Ю. Правовое положение организаций, занимающихся международным усыновлением // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 151-156. – ISSN 1684-2626
1024251
  Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание, в советском уголовном процессе / А.П. Кругликов. – Волгоград, 1986. – 43с.
1024252
  Рахимбеков Р.Р. Правовое положение органов управления колхоза по новому примерному уставу (по материалам Узбекской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Рахимбеков Р.Р.; АН Каз.ССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1024253
  Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы / А.А. Беляев. – Горький, 1976. – 119с.
1024254
  Корниенко Н.И. Правовое положение отделов и управлений исполнительных комитетов местных советов Украинской ССР : Автореф... канд. юридич.наук: 12.711 / Корниенко Н.И.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1971. – 28л.
1024255
  Городецкий Б.Н. Правовое положение писателей и композиторов по законодательству Союза ССР и РСФСР / Б.Н. Городецкий. – М., 1946. – 168с.
1024256
  Мацько Михаил Антонович Правовое положение подсобных предприятий и промыслов в колхозах (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мацько Михаил Антонович; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. советского законодательства. – М., 1979. – 20л.
1024257
  Боголепов Р.Д. Правовое положение подсобных продпредприятий и промыслов в сельском хозяйствек / Р.Д. Боголепов. – М., 1970. – 80с.
1024258
  Мозолин В.П. Правовое положение предпринимательских корпораций и основные тенденци развития законодательства о корпорациях в США. : Автореф... доктор юрид.наук: / Мозолин В.П.; МГУ. Юридич. ф-тет. Каф. гражд. права. – М., 1967. – 24л.
1024259
   Правовое положение предприятий в условиях перестройки: науч.-аналит. обзор.. – М., 1989. – 26с.
1024260
  Лопатина Н.Ф. Правовое положение предприятий связи / Н.Ф. Лопатина. – М, 1978. – 87с.
1024261
  Бухаловский О.Н. Правовое положение предприятия по трудовому законодательству / О.Н. Бухаловский. – Воронеж, 1974. – 160с.
1024262
  Лаптев В.В. Правовое положение производственных и промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 247с.
1024263
  Маслов В.Ф. Правовое положение производственных объединений в сельском хозяйстве. / В.Ф. Маслов. – Киев, 1979. – 183с.
1024264
  Борисова Валентина Ивановна Правовое положение производственных объединений в СССР (в промышленности) : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Борисова Валентина Ивановна; МВ и ССО УССР. Харьк. юр. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 16л.
1024265
  Лаптев В.В. Правовое положение промышленных объединений / В.В. Лаптев. – М, 1978. – 63с.
1024266
  Пронская Г.В. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 711.712 / Пронская Г.В.; АН УССР. Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К,, 1969. – 28л.
1024267
  Шохин А.А. Правовое положение промышленных объединений в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Шохин А.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1970. – 18л.
1024268
   Правовое положение профессиональных союзов СССР. – Л., 1962. – 146с.
1024269
  Джебатыров М. Правовое положение районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (На матер. КазССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джебатыров М.; Казах.ГУ, Юр. фак. – Алма-Ата, 1965. – 16л.
1024270
  Куфакова Н.А. Правовое положение распорядительей кредитов. / Н.А. Куфакова, М.Л. Коган. – М., 1960. – 52с.
1024271
  Барабанова С.В. Правовое положение ректора вуза: сравнительный анализ законодательства России и Австрии // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3 (72). – С. 4-6. – ISSN 1812-3910
1024272
  Подгорный В.И. Правовое положение религиозных объединений в условиях усиления государственного контроля за соблюдением советского законодательства о культах в 50-60-е годы (по материалам Белгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 28-31. – ISSN 1812-3805
1024273
  Якунин В.Н. Правовое положение Русской православной церкви в годы ВОВ 1941-1945гг. // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.17-20
1024274
  Губарев А.И. Правовое положение рядового и начакльствующего состава ораганов внутренних дел / А.И. Губарев. – Л, 1974. – 60с.
1024275
  Покровский Ф Г. Правовое положение садоводческих товариществ рабочих и служащих / Ф Г. Покровский. – М., 1959. – 77с.
1024276
  Сунцов В.В. Правовое положение садоводческого товарищества. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сунцов В.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 26л.
1024277
  Джекбатыров М. Правовое положение сельских и районных Советов депутатов трудящихся на современном этапе (на метер. Каз.ССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Джекбатыров М.; Казах.ГУ, Юр.фак. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1024278
  Куфакова Н.А. Правовое положение служащих государственного управления буржуазных стран (Учеб. пособие) / Н.А. Куфакова. – Москва, 1967. – 98с.
1024279
  Юмашев Ю.М. Правовое положение смешанных обществ в странах европейского экономического сообщества : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Юмашев Ю.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 28л.
1024280
  Федоров И.Л. Правовое положение советов народного хозяйства / И.Л. Федоров. – М., 1960. – 127с.
1024281
  Богуславский М.М. Правовое положение советских граждан за границей / М.М. Богуславский, А.А. Рубанов. – М., 1961. – 112с.
1024282
   Правовое положение совместных предприятий на территории СССР: сб. ст. / Богуславский М.М. – М., 1988. – 172с.
1024283
  Венедиктов А.В. Правовое положение совнархоза и подведомственных ему предприятий / А.В. Венедиктов. – Ленинград, 1959. – 131с.
1024284
  Аксененок Г.А. Правовое положение совхозов в СССР / Аксененок Г.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва, 1960. – 304 с.
1024285
  Жданова О.В. Правовое положение сословий во взглядах Н.М. Карамзина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 20. – С. 14-19. – ISSN 1812-3805
1024286
  Якушев С.Д. Правовое положение сотрудника разведывательного органа Монголии // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 48-52. – ISSN 1812-3910
1024287
   Правовое положение социалистического сельскохозяйственного предприятия. Сб. ст.. – М., 1974. – 256с.
1024288
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов / В.И. Семчик, В.З. Янчук. – М., 1979. – 152с.
1024289
  Семчик В.И. Правовое положение специалистов колхозов. : Автореф... канд.юрид.наук: 1200.06 / Семчик В.И.; Киев.гос.ун-т. – К, 1975. – 29л.
1024290
  Барабашева Н.С. Правовое положение студентов в СССР / Н.С. Барабашева. – М, 1981. – 64с.
1024291
  Невинский В.В. Правовое положение субъектов буржуазной федерации: На прим. федер. земельФРГ. / В.В. Невинский. – Красноярск, 1986. – 151с.
1024292
  Рева Д. Правовое положение субъектов контрольно- налоговых правоотношений // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.33-37
1024293
  Шутенко О. Правовое положение суда в гражданском судопроизводстве // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 14-17.
1024294
  Яричевский В.С. Правовое положение трудового коллектива / В.С. Яричевский. – Харьков, 1975. – 101с.
1024295
  Масленников В.А. Правовое положение трудового коллектива. / В.А. Масленников. – М., 1982. – 40с.
1024296
  Щербина В.С. Правовое положение участников арбитражного процесса : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.04 / Щербина В.С.; КГУ. – Киев, 1982. – 24л.
1024297
  Щербина Валентин Степанович Правовое положение участников арбитражного проццесса : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Щербина Валентин Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 176л. – Бібліогр.:л.159-176
1024298
  Агеев О.Г. Правовое положение участников бюджетных отношений // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 181-185. – ISSN 1684-2618
1024299
  Малков С.П. Правовое положение Федерального органа исполнительной власти по космической деятельности в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1024300
  Марков К.А. Правовое положение этнических немцев переселенцев в Германию в годы второй мировой войны /1939-1945 гг./ // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 88-102. – (Правознавство ; вип. 4)
1024301
  Сытников Д.М. Правовое понятие безопасности при внедрении новейших биотехнологий // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 491-498. – ISBN 978-966-927-142-6
1024302
  Семкив Виталий Остапович Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Семкив Виталий Остапович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 161л. – Бібліогр.:л.155-161
1024303
  Семкив В.О. Правовое предвидение как функция социалистического правового сознания. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1024304
  Семкив В.О. Правовое предвидения как функция социалистического правового сознания. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Семкив В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1024305
  Самигуллин В.К. Правовое прочтение творческого наследия Ушинского // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.112-124. – ISSN 1811-9018
1024306
  Гулиев А.Д. Правовое разрешение проблем борьбы с терроризмом: опыт Азербайджанской Республики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 324-326
1024307
  Смирнова Н.М. Правовое регулирвоание командировок / Н.М. Смирнова. – М., 1972. – 144с.
1024308
  Вовк Ю.А. Правовое регулирвоание материально-технического снабжения сельского хозяйства / Ю.А. Вовк. – Москва, 1965. – 79с.
1024309
  Малеина Марина Николаевна Правовое регулирвоание отношений между гражданами и лечебными учреждениями (гражданскоправовой аспект) : Автореф... наук: 12.00.03 / Малеина Марина Николаевна; ВЮЗИ. – М., 1985. – 21л.
1024310
  Ольхон Э.К. Правовое регулирвоание порядка приемки продукции и товаров : Автореф... каню. юр.наук: / Ольхон Э. К.; ИркутГУ, Юр. фак. – Иркутск, 1972. – 26л.
1024311
  Пешков Владимир Михайлович Правовое регулирвоание поставки стеклопродукции : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Пешков Владимир Михайлович; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1977. – 16л.
1024312
  Окуньков Л.А. Правовое регулирвоание премиальной оплаты труда рабочих промышленных предприятий на современном этапе : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Окуньков Л. А.; М-во юст. ВНИИ сов. законод. – М., 1973. – 16л.
1024313
  Попов В.И. Правовое регулироание социалистических трудовых отношений / В.И. Попов. – Иркутск, 1983. – 176с.
1024314
  Федоров С. Правовое регулирование "оперативной информации"в деятельности органов государственной налоговой службы / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.48-51


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1024315
   Правовое регулирование аграрных отношений: сб. ст.. – Москва, 1986. – 231с.
1024316
  Молодых А.И. Правовое регулирование азартных игр в XIX веке в России // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
1024317
  Сохан А.В. Правовое регулирование азартных игр в России с древнейших времен до конца XVIII века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 20. – С. 47-48. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается становление и развитие законодательства, регулирующего азартные игры, в Российском государстве в период с древнейших времен до конца XVIII в. Автор подробно исследует правовые источники с 1717 г. - издания первого указа, ...
1024318
  Степанов В.С. Правовое регулирование акцизного сбора // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 88. – С. 99-104. – ISSN 0201-7245
1024319
  Новохатская Я.В. Правовое регулирование альтернативных форм организации семейной жизни: сравнительно-правовой аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 64-71. – ISSN 0201-7245
1024320
  Колесников В.Н. Правовое регулирование аудиторской деятельности в зарубежном законодательстве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.42-44. – ISSN 1812-3910
1024321
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование библиотечно-информационной деятельности : Научно-практическое пособие / О.Ф. Бойкова. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 480с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 30). – ISBN 5-85129-175-3
1024322
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование борьбы с ограничительной деловой практикой на мировом рынке // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 13-16. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 20)
1024323
  Орлова Н.В. Правовое регулирование брака в СССР / Н.В. Орлова. – М., 1971. – 127с.
1024324
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Нгуен Ван Куен; КГУ. – К., 1991. – 123л. – Бібліогр.:л.112-123
1024325
  Нгуен Ван Куен Правовое регулирование брачно-семейных отношений в договорах о правовой помощи между СРВ и другими государствами : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.03 / Нгуен Ван Куен; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 18 с.
1024326
  Гусева В.В. Правовое регулирование бюджетных расходов на науку. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.02 / Гусева В.В.; АН СССР. – М, 1976. – л.
1024327
  Пісоцький В. Правовое регулирование в медицине. Особенности стоматологической отрасли // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 81-84.
1024328
   Правовое регулирование в потребительской кооперации. Справочник.. – М., 1975. – 415с.
1024329
  Нижечек В.И. Правовое регулирование в системе нормативного регулирвоания общественных отнгошений в СССР : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.01 / Нижечек В. И.; МВиССО СРФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1975. – 38л.
1024330
  Карчевский Правовое регулирование в сфере робототехники или право роботов / Карчевский, // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 76-80. – ISBN 978-617-616-069-4
1024331
  Зусь Л.Б. Правовое регулирование в сфере уголовного судопроизводства / Л.Б. Зусь. – Владивосток, 1984. – 145с.
1024332
   Правовое регулирование валютных операций: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 188с.
1024333
  Бервено С.Н. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине / С.Н. Бервено, В.Л. Яроцкий. – Харьков : Право, 2001. – 512с. – ISBN 966-7146-46-4
1024334
  Устименко Владимир Анатольевич Правовое регулирование взаимоотношений Горсовета с субъектами предпринимательства : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Устименко Владимир Анатольевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1995. – 190л. – Бібліогр.:л.170-178
1024335
  Панкова М. Правовое регулирование виртуальной собственности // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 198-200
1024336
  Лю Чжэнь-цзян. Правовое регулирование внешней торговли между странами социалистического лагеря : автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Лю Чжэнь-цзян. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1960. – 15 с.
1024337
   Правовое регулирование внешней торговли СССР.. – М., 1961. – 514с.
1024338
   Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.. – М., 1991. – 115с.
1024339
  Миронов Н.В. Правовое регулирование внешних сношений СССР 1917-1970 гг. / Н.В. Миронов. – М., 1971. – 296с.
1024340
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Г.С. Башмаков. – М, 1960. – 158с.
1024341
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Василюк С.Ф.; Всес. НИИ сов. законодательства. – М, 1980. – 18л.
1024342
  Ядевич Н.И. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / Н.И. Ядевич, Л.Н. Молчадская. – Минск, 1985. – 97с.
1024343
  Василюк С.Ф. Правовое регулирование внутреннего распорядка в колхозах / С.Ф. Василюк. – Львов, 1986. – 164с.
1024344
  Замойский И.Е. Правовое регулирование внутризаводского хозрасчета : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Замойский И.Е.; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1970. – 20л.
1024345
  Пилипенко Анатолий Яковлевич Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пилипенко Анатолий Яковлевич ; АН УССР , Объедин. совет ин-та гос-ва и права. – Киев, 1975. – 33 с.
1024346
  Пилипенко А.Я. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в производственном объединении / А.Я. Пилипенко. – К., 1978. – 151с.
1024347
  Нурыев Я.М. Правовое регулирование водопользования: Учеб. пособие. / Я.М. Нурыев. – Ашхабад, 1988. – 87с.
1024348
  Данилевич А.А. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс / А.А. Данилевич, О.В. Петрова // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2005. – Вып. 16. – С. 267-280. – ISBN 985-485-438-8. – ISSN 0202-6342
1024349
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование государственного кредита в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1977. – 64с.
1024350
  Кудряшова Е.В. Правовое регулирование государственного планирования в советский период // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 21. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805


  Сегодня вопросы государственного планирования возвращаются на страницы научной периодики, а исторические аспекты планирования теперь представляют не праздный интерес.
1024351
  Розенблюм Р.И. Правовое регулирование государственного финансвового контроля в СССР : Автореф... канд. юр..наук: / Розенблюм Р. И.; Лен. юр. ин-т. – Ленинград, 1952. – 19 л.
1024352
  Курдюмова Александра Михайловна Правовое регулирование государственной патентной экспертизы изобретений на новизну : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Курдюмова Александра Михайловна; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 27л.
1024353
   Правовое регулирование гражданских, трудовых и семейно-брачных отношений.. – Ташкент, 1974. – 220с.
1024354
  Слуту Н. Правовое регулирование гражданского иска в уголовном судопроизводстве / Н. Слуту, О. Седлецкий, Д. Факиров // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 86-91
1024355
  Смирнов В.Т. Правовое регулирование грузовых перевозок в СССР : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Смирнов В.Т.; ЛГУ. – Л., 1970. – 40л.
1024356
  Матрохин Н.С. Правовое регулирование денежного обращения в СССР / Н.С. Матрохин. – Харьков, 1978. – 31с.
1024357
   Правовое регулирование деятельности агропромышленных объединений (винод. и плодоовощ. отрасли пищевой пром. МССР). – Кишинев, 1978. – 168с.
1024358
  Нурзад Ирина Латифовна Правовое регулирование деятельности банков на рынке ценных бумаг Украины : Дис. ... канд.юридических наук: 12.00.03. / Нурзад И.Л.; КНУТШ. – Киев, 2004. – 188л. – Библиогр.: л. 174-188
1024359
  Кубасов А.Л. Правовое регулирование деятельности ВЧК: революционная законность и политическая целесообразность // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 38-41. – ISSN 1812-3805
1024360
  Григорович А М. Правовое регулирование деятельности колхоза по управлению производством и социальными процессами. / А М. Григорович. – М, 1980. – 79с.
1024361
  Боровиков Н.А. Правовое регулирование деятельности кооперативов в развивающихся странах Азии и Африки / Н.А. Боровиков. – М, 1985. – 183с.
1024362
  Тарасенко М.Н. Правовое регулирование деятельности местных Советов по использованиею ресурсов производства. / М.Н. Тарасенко. – М., 1985. – 128с.
1024363
  Татаринцева Е.В. Правовое регулирование деятельности научно-исследовательских организаций / Е.В. Татаринцева. – Куйбышев, 1972. – 51с.
1024364
  Войно-Данчишина Правовое регулирование деятельности научно-педагогических кадров в современной Украине // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 93-98
1024365
  Мильштейн Н.Я. Правовое регулирование деятельности органов госбезопасности Узбекистана. / Н.Я. Мильштейн. – Ташкент, 1974. – 155с.
1024366
  Козырин А.Н. Правовое регулирование деятельности правительства Франции // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 198-214. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024367
  Купреев С.С. Правовое регулирование деятельности представительств международных финансовых организаций на территории Российской Федерации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3910
1024368
  Авакьян С.А. Правовое регулирование деятельности Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1980. – 176 с.
1024369
  Уакпаев Марат Султановч Правовое регулирование деятельности товарных бирж в республике Казахстан : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Уакпаев Марат Султановч;. – Алматы, 1998. – 17л.
1024370
  Литкевич В.С. Правовое регулирование деятельности транснациональных корпораций : Дис... Канд. юрид. наук: 12.00.10 / Литкевич В.С.; КУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 162 л. – Бібліогр.:л.153-162
1024371
  Ходунов М.Е. Правовое регулирование деятельности транспорта / М.Е. Ходунов. – М., 1965. – 164с.
1024372
  Хавронин К.И. Правовое регулирование дисциплины труда / К.И. Хавронин. – Кишинев, 1986. – 107с.
1024373
  Мацюк А.Р. Правовое регулирование дисциплины труда рабочих и служащих в условиях хозяйственной реформы : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мацюк А.Р.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1971. – 24л.
1024374
  Оськина И.Ю. Правовое регулирование договора залога в зарубежных государствах: сравнительно-правовой анализ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (67). – С. 41-44. – ISSN 1812-3910


  О сравнительном исследовании договора о залоге.
1024375
  Тулеугалиев Г. Правовое регулирование договорных отношений по перевозке грузов автомобильным транспортом. (По материалам Каз.ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тулеугалиев Г.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юрид. фак. Кафедра советского гражд. права. – Алма-Ата, 1966. – 20л.
1024376
  Иванова Ирина Витальевна Правовое регулирование дополнительных отпусков предоставляемых рабочим и служащим в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Иванова Ирина Витальевна; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1024377
  Кузьмина М.Н. Правовое регулирование доходов местных бюджетов. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кузьмина М.Н.; Иркутск.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 22л.
1024378
  Луценко С.М. Правовое регулирование жизни колонистов в африканских колониях Германии (1874 - 1918 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 108-118. – ISSN 2077-7280
1024379
  Червоный Ю.С. Правовое регулирование жилищных отношений в СССР. / Ю.С. Червоный. – Одесса, 1984. – 110с.
1024380
  Богданов Е.В. Правовое регулирование жилой площади в домах государственного фонда : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Богданов Е. В.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1979. – 23л.
1024381
  Сайдахмедов М.С. Правовое регулирование заготовки и поставки коконов тутового шелкопряда : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Сайдахмедов М.С.; АН Узб.ССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 18л.
1024382
  Годунов В.Н. Правовое регулирование заготовок сельскохозяйственной продукции / В.Н. Годунов. – Минск, 1985. – 104с.
1024383
  Яковлев В.Н. Правовое регулирование заготовок фруктов и винограда : Автореф... кандидата юрид.наук: / Яковлев В.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1964. – 25л.
1024384
  Байбороша Н.С. Правовое регулирование заключения брака в международном семейном праве: проблемы и реалии // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права : сборник научных трудов. – Минск, 2009. – С. 205-225. – ISBN 978-985-518-189-8
1024385
  Ласкевич А. Правовое регулирование заключения договоров по подготовке специалистов с высшим образованием для Вооруженных Сил в магистратуре // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 214-216. – ISBN 978-617-7069-28-6
1024386
  Тороп Ю.В. Правовое регулирование законодательной инициативы в Швейцарии // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 75-85. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024387
  Столярчук Д.Г. Правовое регулирование закупок основных видов продовольственных сельскохозяйственных продуктов у колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 714 / Столярчук Д.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 28 с.
1024388
  Король Н.М. Правовое регулирование заработаной платы / Н.М. Король. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 80 с.
1024389
  Кучма М.И. Правовое регулирование заработной платы / М.И. Кучма. – М., 1985. – 64с.
1024390
  Каринский С.С. Правовое регулирование заработной платы рабочих и служащих в СССР / С.С. Каринский. – М, 1960. – 40с.
1024391
  Пестова Ольга Константиновна Правовое регулирование заработной платы служащих промышленных предприятий (тарифная система) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Пестова Ольга Константиновна; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1972. – 23л.
1024392
  Хохуляк В.В. Правовое регулирование земельного налога в Украине / В.В. Хохуляк; МОиНУ; ЧНУ им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Рута, 2004. – 280с. – ISBN 966-568-692-5
1024393
  Чмыхало Е.Ю. Правовое регулирование земельных отношений на региональном уровне // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 2. – С.105-113. – ISSN 1608-8794
1024394
   Правовое регулирование и охрана труда работников торговли. Уч. пособие.. – Л.
ч. 1. – 1973. – 106с.
1024395
  Чепелевецкий А.М. Правовое регулирование изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чепелевецкий А.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1973. – 24л.
1024396
  Качалов С.М. Правовое регулирование импорта / С.М. Качалов, А.В. Могилянский. – М., 1972. – 152с.
1024397
  Лалетина А.С. Правовое регулирование имущественных отношений супругов в рамках Европейского Сообщества // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 4. – С.46-51. – ISSN 1811-9018
1024398
  Тагунов Д.Е. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / Д.Е. Тагунов. – М., 1987. – 62с.
1024399
  Рясенцев В.А. Правовое регулирование индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Рясенцев. – М, 1988. – 36с.
1024400
   Правовое регулирование индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 125с.
1024401
  Волынкина М. Правовое регулирование инновационных отношений: опыт зарубежных стран // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
1024402
  Воронцова А.А. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России на рубеже веков (конец ХIХ - начало ХХ в.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 21-22. – ISSN 1812-3805
1024403
   Правовое регулирование иностранных инвестиций в СССР: новые нормат. акты.. – М., 1991. – 355с.
1024404
  Фам Ши Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Ши Чунг; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 201л. – Бібліогр.:л.181-201
1024405
  Фам Щи Чунг Правовое регулирование иностранных инвестиций во Вьетнаме. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фам Щи Чунг; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 27л.
1024406
   Правовое регулирование иностранных капиталовложений в развивающихся странах: страны Африки и Араб. Востока. – М., 1991. – 129с.
1024407
  Гончаров А.В. Правовое регулирование института представительства по гражданскому законодательству России XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 7. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В представленной статье рассматривается законодательное развитие института представительства в гражданском праве России XX в. Автор, перечисляя законодательные акты, содержащие положения о представительстве, указывает на существенные изменения в ...
1024408
  Шамраев А.В. Правовое регулирование информационных технологий : Анализ проблем и основные документы. Версия 1.0 / Московск. гос. ин-т международн. отношений; МИД РФ; Ин-т гос. и права; А. В. Шамраев. – Москва : Статут, 2003. – 1013с. – ISBN 5-8354-0127-2
1024409
   Правовое регулирование исполльзования атомной энергии в странах - членах СЭВ: сб. ст.. – М., 1987. – 98с.
1024410
  Раденко М.М. Правовое регулирование использования алфавитов в СССР в 20-40-е годы XX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 30-32. – ISSN 1812-3805
1024411
  Абдуллаев И. Правовое регулирование использования водных ресурсов / И. Абдуллаев, А. Безбородов // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2007. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1680-2721
1024412
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.03 / Ромащенко А. А.; МВССО УССР, Хар.юр. ин-т. – Х., 1978. – 15л.
1024413
  Ромащенко А.А. Правовое регулирование капитального строительства в колхозах : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ромащенко А.А. ; ХГУ. – Харьков, 1978. – 16 с.
1024414
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование карательно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 22л.
1024415
  Колос Михаил Иванович Правовое регулирование каратульно-воспитательных мер и обеспечение законности их осуществления в исправительно-трудовых колониях : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Колос Михаил Иванович; Мин-во Образов. Украины, КУ им Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 315л. – Бібліогр.:л.276-285
1024416
  Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции / В.М. Огрызков. – М., 1973. – 288с.
1024417
  Первушин А.Г. Правовое регулирование колхозно-рыночной торговли / А.Г. Первушин. – М, 1959. – 76с.
1024418
  Сукманова Е. Правовое регулирование консалтинговых услуг в Украине // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.6-8
1024419
  Лурье С.М. Правовое регулирование контрактации в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 719 / Лурье С.М.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1968. – 19л.
1024420
  Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / А.С. Луценко. – Донецк : Сталкер, 1999. – 288с. – ISBN 966-596-259-0
1024421
  Труш И.В. Правовое регулирование контроля за деятельностью коммунальных предприятий со стороны территориальных общин // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 149-155. – ISSN 2306-255X
1024422
  Рутман Л.М. Правовое регулирование кооперированных поставок / Л.М. Рутман. – М, 1971. – 151с.
1024423
  Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве : учебное пособие / Л.К. Воронова. – Киев : Вища школа, 1988. – 214 с. – ISBN 5-11-000213-4


  В пособии раскрыты основные вопросы становления банковской системы СССР, раскрывается правовой статус и функции советских кредитных учреждений, порядок планирования, предоставления и погашения краткосрочных и долгосрочных банковских ссуд. ...
1024424
  Тютекин Юрий Иванович Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тютекин Юрий Иванович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 17 с.
1024425
  Тютекин Ю.И. Правовое регулирование лесного хозяйства и охраны лесов. : Дис... канд. юридич.наук: / Тютекин Ю.И.; Кишинев. гос. ун-т, Юридич. ф-тет. – Кишинев, 1964. – 229л.
1024426
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесозаготовительных работ / Б.Н. Цветков. – Изд.2-е, перер. – Л, 1961. – 110с.
1024427
  Цветков Б.Н. Правовое регулирование лесопользования в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Цветков Б. Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 14л.
1024428
  Козырь М.И. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства граждан / М.И. Козырь. – М, 1981. – 64с.
1024429
  Танчук И.А. Правовое регулирование материально-технического снабжения промышленности / И.А. Танчук. – М, 1965. – 200с.
1024430
  Горбачев И.М. Правовое регулирование материального стимулирования рабочих и служащих в современных условиях / И.М. Горбачев. – Ярославль, 1977. – 88с.
1024431
  Данченко Н.И. Правовое регулирование материальной ответственности рабочих и служаих за ущерб, причиненный ими предприятиям, организациям и учреждениям. (На материалах судебной практики УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Данченко Н.И.; АН УССР. Совет Ин-та философии и Сктора государства и права. – К., 1969. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1024432
  Рулько Е.Т. Правовое регулирование межгосударственных торгово-экономических отношений: на пути к экономической безопасности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 28-33. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
1024433
  Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок / О.Н. Садиков. – Москва, 1981. – 286 с.
1024434
  Бордунов В.Д. и др. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов / В.Д. и др. Бордунов. – Москва : Наука, 1988
1024435
  Шауки А. Правовое регулирование международных торговых отношений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки А.; МВ и ССО УССР, КГУ им.Тараса Шевченко. – Канів, 1985. – 19 с.
1024436
  Шауки Ахмед Правовое регулирование международных торговых отношений (на практике Марокко) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шауки Ахмед; МВ и ССО УССР ; КГУ. – Киев, 1985. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
1024437
  Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А.С. Довгерт. – Київ : УМК ВО, 1992. – 250с.
1024438
  Довгерт Анатолий Степанович Правовое регулирование международных трудовых отношений : Дис... доктора юридическихнаук: 12.00.03. / Довгерт Анатолий Степанович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 210л. – Бібліогр.:л.200-203
1024439
  Иванов А.П. Правовое регулирование международных туристских отношений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Иванов А.П.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений МИД СССР. – М., 1974. – 26л.
1024440
  Богуславский М.М. Правовое регулирование международных хозяйственных отношений / М.М. Богуславский. – М., 1970. – 280с.
1024441
  Горожанкин А.И. Правовое регулирование международных централизованых перевозок грузов автомобильным транспортом : Автореф... канд. юр.наук: / Горожанкин А. И.; Кишин. ГУ. – Кишинев, 1966. – 19л.
1024442
  Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений / Г.Е. Бувайлик; АН УССР. Институт государства и права. – Киев : Наукова думка, 1977. – 382 с.


  В монографии исследуются проблемы международно-правового регулирования современных международных экономических отношений, широко освещается вклад Советского государства в его развитие, а также в становление новой отрасли международного права - ...
1024443
  Лисовский В.И. Правовое регулирование международных экономических отношений : Учеб. пособ. / В.И. Лисовский. – Москва : Высшая школа, 1984. – 191 с.
1024444
  Прудников В.А. Правовое регулирование мер поощрения и взыскания в колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Прудников В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет.. – М., 1974. – 18л.
1024445
  Авакьян С.А. Правовое регулирование местных Советов / С.А. Авакьян. – Москва, 1974. – 232 с.
1024446
  Бехруз Х.Н. Правовое регулирование миграционной политики ЕС в современных реалиях // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 12-18. – ISSN 2306-9082
1024447
   Правовое регулирование миграционных процессов в Украине : [информ.-справоч. пособие]. – Киев : Атіка ; МОМ Міжнародна організація з міграції, 2002. – 327, [1] с. – На тит. арк: МОМ Міжнародна організація з міграції. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7714-86-1
1024448
  Коледа В.В. Правовое регулирование мобилизации Посполитого Рушения в законодательстве Великого княжества Литовского XVI в. по статутам 1529, 1566 и 1588 гг. // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2008. – Вып. 19. – С. 71-89. – ISBN 978-985-485-978-1. – ISSN 0202-6342
1024449
  Балявичюс З.Ю. Правовое регулирование наемного труда в буржуазной Литве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Балявичюс З.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1959. – 71 с.
1024450
   Правовое регулирование налогов с населения в СССР.. – Ашхабад, 1985. – 67с.
1024451
  Цыпкин С.Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. / С.Д. Цыпкин. – М., 1955. – 76с.
1024452
  Бойкова О.Ф. Правовое регулирование научно-методической работы // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2013. – № 1 (24). – С. 169-182
1024453
  Подопригора А.А. Правовое регулирование научно-технического прогресса / А.А. Подопригора. – Киев, 1981. – 151 с.
1024454
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса в отрасли промышленности / И.М. Разнатовський. – К, 1987. – 178с.
1024455
  Ведяхин В.М. Правовое регулирование научно-технического прогресса: теоретико-правовой аспект / В.М. Ведяхин. – Куйбышев, 1990. – 194с.
1024456
  Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование научной деятельности в Российской империи (из истории академического законодательства) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 11. – С. 16-17. – ISSN 1812-3805
1024457
   Правовое регулирование национальных отношений: сб. ст.. – М., 1980. – 182с.
1024458
  Журавлёва Т.В. Правовое регулирование новых направлений адаптивного спорта (к постановке проблемы) // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 219-223. – ISBN 978-966-927-257-7
1024459
  Лазько С. Правовое регулирование нотариальной формы договоров в законодательстве Украины // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 143-150
1024460
  Батыгин К.С. Правовое регулирование обеспечения трудящихяс пособиями по государственному социальному страхованию : Автореф... канд. юрид.наук: / Батыгин К.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1024461
  Бодрунов С.Д. Правовое регулирование оборонно-промышленного комплекса страны / С.Д. Бодрунов, Н.А. Никитина, Н.М. Глумова // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (25). – С. 15-21. – ISSN 1990-9780
1024462
  Захаров В.В. Правовое регулирование обращения взыскания на периодические выплаты, получаемые должником в России в XVII - начале XX веке // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1024463
   Правовое регулирование общественных отношений: сб.ст.. – М,, 1976. – 120с.
1024464
  Дмитренко А И. Правовое регулирование оплаты труда в колхозах на новом этапе развития колхозного строя : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Дмитренко И.А. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР. – Киев, 1960. – 18 с.
1024465
  Троценко И.Д. Правовое регулирование оплаты труда колхозников : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Троценко И.Д. ; МГУ. – Москва, 1965. – 22 с.
1024466
  Монкевичюс Э.А. Правовое регулирование организаци труда в колхозах и совхозах. (По матер. ЛитССР). : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Монкевичюс Э.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1978. – 20л.
1024467
  Балакирева В.М. Правовое регулирование организации дисциплины и охраны труда в рыболовецких колхозах. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Балакирева В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
1024468
  Разнатовський И.М. Правовое регулирование организации и деятельности республиканских промышленных объединений / И.М. Разнатовський. – К, 1981. – 187с.
1024469
  Коваленко Е.И. Правовое регулирование организации и оплаты труда в колхозах. : Автореф... канд. юридич.наук: / Коваленко Е.И.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 25 л.
1024470
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда государственных служащих / Л.А. Сергиенко. – Москва, 1981. – 64с.
1024471
  Сергиенко Л.А. Правовое регулирование организации труда служащих министерств. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Сергиенко Л.А.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1972. – 17л.
1024472
  Семин Л.С. Правовое регулирование организационно-экономического механизма. / Л.С. Семин. – Днепропетровск, 1986. – 29с.
1024473
  Шевченко Я.Н. Правовое регулирование ответственности несовершеннолетних / Я.Н. Шевченко. – К., 1976. – 189с.
1024474
  Хоменко Василий Николаевич Правовое регулирование ответственности хозорганов в хозяйственных отношениях : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Хоменко Василий Николаевич; АН УССР. Объединенный Совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1975. – 37л.
1024475
  Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (Актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 0132-0769
1024476
  Лыкова Э.Б. Правовое регулирование отношений в жилищно-строительных кооперативах. / Э.Б. Лыкова. – Воронеж, 1978. – 103с.
1024477
  Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества / И.В. Савельева. – М., 1986. – 141с.
1024478
  Голоденко И.А. Правовое регулирование отношений в сфере высшего образования в странах Европейского Союза (основные положения) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 87-95. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1024479
   Правовое регулирование отношений в сфере обслуживания граждан: сб. ст.. – М., 1983. – 172с.
1024480
   Правовое регулирование отношений в сфере частного права: традиции и современность : к 150-летию со дня рождения Е.В. Васьковского. / [Васьковский Е.В. и др.] ; под ред. И.С. Канзафаровой ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Науч. б-ка ун-та, Экон.-правовой фак. – Одесса : Астропринт, 2016. – 499, [1] с. : ил., портр. – Авт. указ. на с. 495-496. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-927-140-2
1024481
  Егоров В.Е. Правовое регулирование отношений в туристской деятельности // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 8. – С. 105-111. – ISSN 0132-0831
1024482
  Розенберг М.Г. Правовое регулирование отношений между всесоюзными внешнеторговыми объединениями и советскими организациями - заказчиками импортных товаров / М.Г. Розенберг. – Москва : Международные отношения, 1966. – 116 с.
1024483
  Коваль Н.И. Правовое регулирование отношений между колхозми и объединениями "Сельхозтехники" по выполнению механизированных работ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Коваль Н.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1024484
  Долуханян Р.М. Правовое регулирование отношений между сторонами договора аренды торговых помещений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Долуханян Р.М.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т народного хозяйства им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 24л.
1024485
  Сиддиков Н. Правовое регулирование отношений по банковскому кредитованию колхозов. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сиддиков Н.; АН УзССР. Учен. Совет по юрид. наукам ин-та филос. и права. – Ташкент, 1973. – 20л.
1024486
  Поздняков В.С. Правовое регулирование отношений по внешней торговле СССР / В.С. Поздняков, О.Н. Садиков. – Москва, 1985. – 191с.
1024487
  Прощалыгин Р.А. Правовое регулирование отношений по возмещению вреда, причиненного незаконными действиями должностного лица (в соответствии с Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3. – С. 29-31. – ISSN 1812-3805
1024488
  Рябинский Б.М. Правовое регулирование отношений по перевозке грузов на советском морском транспорте : Автореф... канд. ист.наук: / Рябинский Б. М.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1962. – 15л.
1024489
  Акманов С.С. Правовое регулирование отношений по привлечению на долевых началах средств социалистических организаций для жилищного и гражданского строительства / Акманов С.С. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1985. – 88 с.
1024490
  Коган М.И. Правовое регулирование отношений по хранению товаров в торговле. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Коган М.И.; Моск.ин-т.нар.хоз-ва. – М, 1971. – 16л.
1024491
  Верб С.А. Правовое регулирование отношений производственного кооперирования строительных организаций / С.А. Верб. – Свердловск, 1974. – 171с.
1024492
  Гальперин Лев Борисович Правовое регулирование отношений промышленности и торговли и пути его совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гальперин Лев Борисович ; МВ и ССО РСФСР , Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 37 с.
1024493
  Андрианов И.А. Правовое регулирование отношений транспортных организаций с клиентурой и между собой / И.А. Андрианов, С.А. Зинченко ; Ростов. гос. ун0т. – Ростов : Ростов. ун-т, 1972. – 41 с.
1024494
  Иоаннис Литинас Правовое регулирование отношений Украины и ЕС в сфере осуществления инвестиций. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.11 / Иоаннис Литинас; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – К., 2000. – 164л. – Бібліогр.:л.145-162
1024495
   Правовое регулирование отношений хозяйственных систем: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1979. – 146с.
1024496
  Процевский В.А. Правовое регулирование отстранения рабочих и служащих от работы. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Процевский В.А.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1981. – 16л.
1024497
  Искоян Аида Багратионовна Правовое регулирование охраны и использование растительного мира / Искоян Аида Багратионовна. – Ереван, 1987. – 129с.
1024498
  Киселев Я.Л. Правовое регулирование охраны труда в СССР / Я.Л. Киселев. – Москва, 1958. – 52с.
1024499
  Хафизов Г.Х. Правовое регулирование охраны труды подростков / Г.Х. Хафизов. – Душанбе, 1976. – 55с.
1024500
  Сахипов М.С. Правовое регулирование пенсионного обеспечения колхозов / М.С. Сахипов. – Алма-Ата, 1966. – 146с.
1024501
  Носко Л.Я. Правовое регулирование перевозок / Л.Я. Носко. – Х, 1973. – 64с.
1024502
  Безрук В.А. Правовое регулирование перевозок грузов, капитального строительства,. расчетов и кредитования в народном хозяйстве / В.А. Безрук. – Москва, 1979. – 76 с.
1024503
  Васькин В.В. Правовое регулирование перевозок железнодорожным и автомобльным транспортом / В.В. Васькин, В.В. Качанова. – Куйбышев, 1986. – 71с.
1024504
  Шварц Х.И. Правовое регулирование перевозок на автомобильном транспорте. / Х.И. Шварц. – М., 1966. – 264с.
1024505
  Савичев Г.П. Правовое регулирование перевозок народнохозяйственных грузов / Г.П. Савичев. – М., 1986. – 148с.
1024506
  Перелыгин В.И. Правовое регулирование перемещений рабочих и служащих на предприятиях и в организациях : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Перелыгин В.И.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
1024507
  Юдашкина Ц.Г. Правовое регулирование планирования материально-технического снабжения / Ц.Г. Юдашкина. – Куйбышев, 1984. – 51с.
1024508
  Жабин А.П. Правовое регулирование планирования промышленного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Жабин А.П.; Куйбыш. плановый ин-т. – Куйбышев, 1972. – 22л.
1024509
  Голубев А.А. Правовое регулирование подготовки врачебного персонала в РСФСР в 1917-1941 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 106-113. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1024510
  Прокудин В.П. Правовое регулирование подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях научно-технического прогресса. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Прокудин В.П.; Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1980. – 14л.
1024511
  Пашков А.С. Правовое регулирование подготовки и распределения кадров / А.С. Пашков. – Л., 1966. – 188с.
1024512
  Орловский Ю.П. Правовое регулирование подготовки и расстановки кадров / Ю.П. Орловский. – Москва, 1983. – 109с.
1024513
  Орго И.М. Правовое регулирование подготовки и трудоустройства молодых рабочих кадров. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Орго И.М.; Тарутус.гос.ун-т. – Тарту, 1968. – 37л.
1024514
  Дрожжин В.А. Правовое регулирование подготовки рабочих кадров на производстве : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Дрожжин В.А.; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юридический факультет. – Ленинград, 1970. – 26л.
1024515
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве : Дис... докт. юрид.наук: 12.00.03 / Кузнецова Н. С.; КУ им. Т Шевченко. – К., 1993. – 359л. – Бібліогр.:л.284-312
1024516
  Кузнецова Н.С. Правовое регулирование подрядных договорных отношений в строительстве. : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецова Н.С,; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1993. – 53 с.
1024517
  Нудненко В.А. Правовое регулирование подсобного хозяйства семьи колхозника (колхозного двора) / В.А. Нудненко. – Томск, 1979. – 139с.
1024518
  Медведев С.Н. Правовое регулирование поземельных отношений в современной Аргентине : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Медведев С.Н.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – М., 1971. – 22л.
1024519
  Фефелов В.А. Правовое регулирование политико-воспитательной работы с осужденными / В.А. Фефелов. – Рязань, 1985. – 62с.
1024520
  Геец И.В. Правовое регулирование получения ученой степени в Российской империи в ХІХ в. (на материалах украинских губерний) // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 21. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
1024521
  Бабаян С.Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 17. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
1024522
  Соловьева С.В. Правовое регулирование порядка заключения договоров в США // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 19-24. – ISSN 1991-3222
1024523
  Сосна Б. Правовое регулирование порядка приема на работу // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 9 (227). – С. 11-15. – ISSN 1810-3081
1024524
  Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на комунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 95-97.
1024525
  Кабалкина Н.М. Правовое регулирование поставки импортных товаров народного потребления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Кабалкина Н.М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1970. – 16л.
1024526
  Борисович К.Л. Правовое регулирование поставки книжной продукции и комплектования книжных фондов библиотек / К.Л. Борисович. – Л, 1979. – 46с.
1024527
  Халфина Р.О. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве. / Р.О. Халфина. – М., 1963. – 268с.
1024528
  Башканский Я.З. Правовое регулирование поставни продукции винодельческой промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Башканский Я.З.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1970. – 16л.
1024529
  Притыка Д.Н. Правовое регулирование поставок / Д.Н. Притыка, ОсетинскийА.И. – К., 1989. – 255с.
1024530
  Сосна А. Правовое регулирование прав и обязанностей родителей и детей в международном законодательстве / А. Сосна, О. Сары // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2012. – № 1 (241). – С. 36-38. – ISSN 1810-3081
1024531
  Мингалева Ж.А. Правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности в России и за рубежом // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 3 (29). – С. 62-70. – (Юридические науки ; вып. 3 (29)). – ISSN 1995-4190
1024532
  Разнатовский И.М. Правовое регулирование пранирования народного хозяйства СССР / И.М. Разнатовский. – К, 1977. – 260с.
1024533
  Старова Е.В. Правовое регулирование предоставления земельных участков для размещения объектов промышленности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 70-75. – ISSN 1812-8696
1024534
  Кропачев Н.М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Республике Корея (сравнительно-правовой аспект) / Н.М. Кропачев, В.А. Мусин // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 5 (298). – С. 96-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024535
  Лиговская Д.П. Правовое регулирование преобразования интеллектуальной собственности в нематериальные активы и использование их в качестве активного инструмента в залоговых и международных инвестиционных кредитно-расчетных обязательствах // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 4 (49). – С. 2-7. – ISSN 1812-3910
1024536
  Манукян М.А. Правовое регулирование применения вспомогательных репродуктивных технологий с участием иностранных лиц в Республике Армения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910
1024537
  Фетисов К.А. Правовое регулирование применения технологий электронной подписи: краткий сравнительный анализ // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 32-34. – ISSN 1684-2618
1024538
  Улицкий С.Я. Правовое регулирование принудительных мер медицинского характера. / С.Я. Улицкий. – Владивосток, 1974. – 19с.
1024539
  Робинсон Н.А. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей среды в США. / Н.А. Робинсон. – М., 1990. – 523с.
1024540
  Конев Л.П. Правовое регулирование проектирования в промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Конев Л.П.; МВ и ССО УССР. Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1973. – 18л.
1024541
  Веденин Н.Н. Правовое регулирование производственно-технического обеспечения сельского хозяйства / Н.Н. Веденин. – Москва, 1988. – 169с.
1024542
  Юлдашев Алексей Хашимович Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности предприятий бытового обслуживания населения : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02, 12.00.04 / Юлдашев Алексей Хашимович; АН УССР. Объедин. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1024543
  Бриль Г.Г. Правовое регулирование прокурорского надзора в пореформенной России (вторая половина XIX века) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-27. – ISSN 1812-3805
1024544
  Ильюхов А.А. Правовое регулирование проституции в России в XIX - начале XX в. // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 12. – С. 76-85. – ISSN 0132-0769
1024545
  Красненков А.Л. Правовое регулирование профессионального отбора в СССР / А.Л. Красненков. – Калинин, 1989. – 80 с.
1024546
  Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в Республике Беларусь : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Долголева Ирина Алексеевна ; Нац. центр законодательства а правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 2012. – 27 с. – Библиогр.: 34 назв.
1024547
  Астахов В.В. Правовое регулирование процессов модернизации образовательной системы Украины: проблемы и перспективы // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 47-62. – ISSN 1993-5560


  "Модернизация образования в целом и системы непрерывного образования, в частности, является главной стратегической задачей развития украинского общества. В статье рассмотрены проблемы, возникающие в процессе реализации в Украине указанной стратегии, а ...
1024548
  Юмашев Ю.М. Правовое регулирование прямых иностранных капиталовложений в ЕЭС / Ю.М. Юмашев. – М., 1988. – 124с.
1024549
  Мустафин Р.Р. Правовое регулирование рабочего времени в Российской империи // Государство и право / Российская акад. наук ; Ин-т гос. и права. – Москва, 2011. – № 12. – С. 108-111. – ISSN 0132-0769
1024550
  Насырова Н.Р. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха колхозников / Н.Р. Насырова. – Ташкент, 1979. – 20с.
1024551
  Насырова Н.Р. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха членов колхоза / Н.Р. Насырова. – Ташкент, 1984. – 98с.
1024552
  Панкин М.Е. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. / М.Е. Панкин. – Москва, 1979. – 63с.
1024553
  Башмаков Г.С. Правовое регулирование разведки и разработки общераспространенных полезных ископаемых / Г.С. Башмаков. – М, 1978. – 136с.
1024554
  Ахметова Правовое регулирование развития коренных народов Дальнего Востока в 1920-1930-е гг. / Ахметова, // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 73-81. – ISSN 0042-8779


  Задачей советской власти в 20-30-е годы 20-го века являлся перевод экономики народов Севера на новую основу, что заключалось в совершенствовании технологии, изменении организации труда и традиционных представлений.
1024555
  Иконицкая И.А. Правовое регулирование разрешения земельных споров в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Иконицкая И.А.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 15л.
1024556
  Стадник Николай Петрович Правовое регулирование разрешения коллективных трудовых способов (Конфликтов) : Дис... кандид. юридическихнаук: 12.00.05 / Стадник Николай Петрович; Ин-тут государства и права им. В.М.Корецкого. НАН Украины. – К., 1998. – 182л. – Бібліогр.:л.172-182
1024557
  Баховкина Л.Н. Правовое регулирование распределения доходов в колхозах / Л.Н. Баховкина. – М, 1954. – 104с.
1024558
  Морозова О.С. Правовое регулирование распределения налога с оборота и его роль в процессе финансового выравнивания в ФРГ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 60-66. – ISSN 0132-0769
1024559
  Астахов Н.П. Правовое регулирование расчетов между социалистическими организациями при иногородних поставках : Автореф... Канд.юрид.наук: / Астахов Н.П.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1962. – 17 с.
1024560
  Шалито Н.Б. Правовое регулирование рационализаторской деятельности / Н.Б. Шалито. – Л, 1989. – 126с.
1024561
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земель сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (на материалах УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 23л.
1024562
  Носик Владимир Васильевич Правовое регулирование рационального использования земль сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса (На материалах Украинской ССР) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Носик Владимир Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 239л. – Бібліогр.:л.191-222
1024563
  Лемешенко Анатолий Андреевич Правовое регулирование рационального использования пастбищ. (По материалам КиргССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Лемешенко Анатолий Андреевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1024564
   Правовое регулирование рационального использования трудовых ресурсов.. – К., 1989. – 223с.
1024565
  Шалагин В.Д. Правовое регулирование реализации продукции государственных промышленных предприятий. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Шалагин В.Д.; МГУ. – М., 1973. – 22л.
1024566
  Владыченко А.А. Правовое регулирование реализации угольной продукции в Украине и России // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 4 (73). – С. 38-40. – ISSN 1812-3910
1024567
  Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности : учебное пособие для студ. высших учебных заведений / С.О. Богацкая Харківська державна акад. фізичної культури. – Москва : Университетская книга, 2007. – 368с. – (Новая университетская библиотека). – ISBN 978-5-98699-032-3
1024568
  Еременко В.И. Правовое регулирование рекламы в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 4. – С. 29-38. – ISSN 0132-0769
1024569
  Ахвледиани З.Г. Правовое регулирование розничной торговли : Автореф... канд. юрид.наук: / Ахвледиани З.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 19л.
1024570
  Тонян О.Э. Правовое регулирование рынка микрокредитирования: борьба с мошенничеством // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 178-180. – ISSN 1684-2618
1024571
   Правовое регулирование рыночных отношений в СССР: сб. ст.. – М,, 1990. – 88с.
1024572
  Герасимова А. Правовое регулирование свободных лицензий // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1024573
  Осипова Г.Т. Правовое регулирование сделок, совершаемых гражданами / Г.Т. Осипова. – Минск, 1986. – 60с.
1024574
  Клюкин Б.Д. Правовое регулирование сельского хозяйства в США. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.714 / Клюкин Б.Д.; АН СССР. Ин-тут гос. и права. – М., 1972. – 36л.
1024575
  Иванов Б.Н. Правовое регулирование сельскохозяйственного налога в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Иванов Б.Н.; Москов. гос. ун-тет им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 22л.
1024576
  Волков А.И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А.И. Волков, И.В. Павлов. – Москва, 1959. – 192с.
1024577
  Азимов Ч.Н. Правовое регулирование служебных изобретений научно-исследовательских и конструкторских организаций : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Азимов Ч.Н.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 20л.
1024578
  Чернов В.М. Правовое регулирование снабжения строек оборудованием / В.М. Чернов. – Томск, 1971. – 16с.
1024579
  Сейнароев Б.М. Правовое регулирование снабжения электроэнергией социалистических предприятий и организаций. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Сейнароев Б.М.; Всес.науч-исслед.ин-т.сов.законодат. – М, 1971. – 20л.
1024580
  Нгуен Тхань Дык Правовое регулирование создания и деятельности акционерных компаний во Вьетнаме : Автореф... кандид. юридич.наук: 12.00.03 / Нгуен Тхань Дык;. – Алматы, 1997. – 24л.
1024581
  Ву Куанг Правовое регулирование создания и деятельности совместных предприятий во Вьетнаме : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Ву Куанг;. – Алматы, 1997. – 24л.
1024582
   Правовое регулирование социалистических общественных отношений. Сб. ст.. – Махачкала, 1983. – 152с.
1024583
  Шабайлов В.И. Правовое регулирование социально-культурной деятельности / В.И. Шабайлов. – Минск, 1981. – 183с.
1024584
   Правовое регулирование социально-экономических отношений в условиях перестройки хозяйственного механизма : сб. науч. ст. – Барнаул, 1990. – 137с.
1024585
  Шайхатдинов В.Ш. Правовое регулирование социального обеспечения колхозников. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Шайхатдинов В.Ш.; Свердлов. юрид. ин-т. – Свердловск, 1969. – 24л.
1024586
  Сирота И.М. Правовое регулирование социального страхования членов колхозов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сирота И.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 26 с. – Бібліогр.:с.26
1024587
  Бекерская Декабрина Андриановна Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Бекерская Декабрина Андриановна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 27л.
1024588
  Бекерская Д.А. Правовое регулирование специальных (внебюджетных) средств бюджетных учреждений. / Д.А. Бекерская. – Одесса, 1973. – 44с.
1024589
  Понкина А.И. Правовое регулирование спорта в государствах Латинской Америки / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2012. – 163, [1] с. – Библиогр.: с. 161-163 и в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 16). – ISBN 978-5-425305-33-6
1024590
  Соловьев А.А. Правовое регулирование спорта в Швейцарии / А.А. Соловьев, И.В. Понкин, А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Российской Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 235, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 18). – ISBN 978-5-4465-0090-1
1024591
  Коссак В.М. Правовое регулирование сроков в договорных отношениях подряда на капитальное строительство : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак В.М.; КГУ. – К., 1985. – 27л.
1024592
  Жигалкин П.И. Правовое регулирование сроков в трудных отношениях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Жигалкин П. И.; МВиССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1974. – 24л.
1024593
  Беседкина Я.И. Правовое регулирование статуса ребенка в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-51. – ISSN 0132-0769
1024594
  Воропанов В.А. Правовое регулирование статуса судей и судебных представителей в законодательстве Екатерины II // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 20. – С. 41-45. – ISSN 1812-3805
1024595
  Тарабия Хассан Правовое регулирование страхования во внешнеэкономических связах. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тарабия Хассан; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.183-202
1024596
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил Дальневосточной Республики (1920-1922 г.) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; КГУ. – К., 1980. – 32л.
1024597
  Минаев Александр Иванович Правовое регулирование строительства вооруженных сил дальневосточной республики (1920-1922 гг.) : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Минаев Александр Иванович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1980. – 191л. – Бібліогр.:л.167
1024598
  Прокопенко В.В. Правовое регулирование таможенного контроля и таможенного оформления воздушны- судов // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 5. – С.48-53
1024599
  Татаренко А.В. Правовое регулирование таможенной деятельности в России XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 4. – С. 23-24. – ISSN 1812-3805
1024600
  Адуев А.Н. Правовое регулирование товарных законов : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.712 / Адуев А.Н. ; МГУ. – Москва, 1972. – 20 с.
1024601
   Правовое регулирование торговой деятельности в Украине.. – Х., 1997. – 654с.
1024602
  Усенин В.И. Правовое регулирование труда в капиталистических странах / В.И. Усенин, М.В. Баглай. – М., 1963. – 215с.
1024603
  Смирнов О.В. Правовое регулирование труда в странах капитала / О.В. Смирнов, К.П. Уржинский. – Воронеж, 1967. – 83с.
1024604
  Леденев Ю.В. Правовое регулирование труда в сфере культуры / Ю.В. Леденев. – М.
3. – 1987. – 89с.
1024605
  Воробьев Д.В. Правовое регулирование труда во время Великой отечественной войны (1941-1945 гг.) // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 5 (83). – С. 183-188. – ISSN 1812-8696
1024606
   Правовое регулирование труда водителей и безопасности дорожного движения.. – К., 1983. – 216с.
1024607
  Абрамова А.А. Правовое регулирование труда женщин в СССР : автореф. дис. ... канд. юрд. наук / Абрамова А.А. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1951. – 14 с.
1024608
  Ананьева К.Я. Правовое регулирование труда медицинских работников : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ананьева К.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1968. – 18л.
1024609
  Монастырский Е.А. Правовое регулирование труда молодежи СССР / Е.А. Монастырский, Д.А. Карпенко. – Киев, 1984. – 117с.
1024610
  Голованова Е.А. Правовое регулирование труда подростков в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Голованова Е.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 24 с.
1024611
  Иванов В.Г. Правовое регулирование труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 713 / Иванов В.Г.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-тут сов. законодательства. – М., 1968. – 19л.
1024612
  Пастухов В.П. Правовое регулирование труда преподавателей высшей школы. / В.П. Пастухов. – К., 1981. – 240 с.
1024613
  Зинчук Э.А. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественного питания / Э.А. Зинчук, А.Г. Власова. – М
4. – 1978. – 63с.
1024614
  Власова А.Г. Правовое регулирование труда работников государственной торговли и общественногшо питания / А.Г. Власова, Э.А. Зинчук. – Москва, 1973. – с.
1024615
  Нефедов В. и. Правовое регулирование труда работников морского транспорта ССР (плаваоющего состава судов морского транспортного флота СССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Нефедов В. и.; ЛГУ. – Л., 1965. – 20л.
1024616
  Кагазов О. Правовое регулирование труда работников нефтяной промышленности. (На материалах нефтяной промышленности Казахстана, Азербайджана и Чечено-Ингушской АССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Кагазов О.; Казахск. Гос. ун-т им. С.М.Кирова. Юридич. фак-т. – Алма-Ата, 1971. – 16л.
1024617
  Озерина Н.Н. Правовое регулирование труда работников плавсостава флота рыбной промышленности СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Озерина Н. Н.; ЛГУ. – Л., 1972. – 21л.
1024618
  Воеводенко Наталия Константиновна Правовое регулирование труда работников с ненормированным рабочим днем : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Воеводенко Наталия Константиновна; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1976. – 21л.
1024619
  Чубуков Г.В. Правовое регулирование труда работников сельскохозяйственных предприятий / Г.В. Чубуков. – Москва, 1980. – 245 с.
1024620
  Богачева О.Г. Правовое регулирование труда работников совхозов : Автореф... канд. юр.наук: / Богачева О. Г.; МГУ, юр. фак. – М., 1960. – 16л.
1024621
  Уваров В.Н. Правовое регулирование труда работников физической культуры и спорта : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Уваров В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М. Кирова. Юрид. фак. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
1024622
  Горячих К.М. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в первые годы Советской власти (1917-1920 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Горячих К. М.; М-во юст. СССР, Всес.НИИ сов. законодавства. – М., 1972. – 22л.
1024623
  Глазырин В.В. Правовое регулирование труда рабочих и служащих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Глазырин В.В.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.советского законодательства. – М, 1968. – 20л.
1024624
  Ярославцев В.В. Правовое регулирование трудових отношений в России: история становления и развития (до начала XX века // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 2 (68). – С. 71-77. – ISSN 1812-8696
1024625
  Бодерскова Н.Н. Правовое регулирование трудового стажа рабочих и служащих : Автореф... канд. юр.наук: / Бодерскова Н. Н.; МВиССО УССР, Харьк. юр. ин-т. – Х., 1971. – 20л.
1024626
  Сивачев Н.В. Правовое регулирование трудовых отношений в США / Н.В. Сивачев. – Москва : Юридическая литература, 1972. – 263 с.
1024627
  Шевчук В.Д. Правовое регулирование трудовых отношений в ФРГ в 1949-1959 гг : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Шевчук В. Д.; МГУ. – М., 1979. – 15л.
1024628
  Ермаков В.В. Правовое регулирование трудовых отношений на морском транспорте. Уч. пособие / В.В. Ермаков. – М., 1982. – 54с.
1024629
  Шиник Д.Н. Правовое регулирование трудовых отношений сезонных рабочих и служащих. / Д.Н. Шиник. – Кишинев, 1975. – 120с.
1024630
   Правовое регулирование управления отраслью промышленности союзной республики.. – К., 1984. – 278с.
1024631
  Смолин Григорий Васильевич Правовое регулирование управления перераспределением трудовых ресурсов (по материалам Украинской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Смолин Григорий Васильевич; АН УССР. Ин-т гос. и права. – К., 1980. – 25л.
1024632
  Шептулина Н.Н. Правовое регулирование услвий труда женщин / Н.Н. Шептулина. – М, 1978. – 87с.
1024633
  Шубакова Н.А. Правовое регулирование условий труда подростков в СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Шубакова Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 26л.
1024634
  Зайцева И.В. Правовое регулирование участия законодательного органа в формировании высшего органа исполнительной власти в субъектах Дальнего Востока // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.164-176. – ISSN 1608-8794
1024635
  Автономов А.С. Правовое регулирование факторинга в России и во Франции // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2012. – № 6. – С. 35-50. – ISSN 0132-0769
1024636
  Скарженовский Н.Г. Правовое регулирование финансирования капитальных вложений в СССР. / Н.Г. Скарженовский. – Душанбе, 1967. – 116с.
1024637
  Маркова Г. Правовое регулирование финансового рынка в Чешской Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 35-40. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Становление и развитие правового регулирования финансового рынка, рынка банковских услуг и страхования. Система надзора в финансовой сфере.
1024638
  Макаров А.И. Правовое регулирование форм реализации программного обеспечения как метод борьбы с "интеллектуальным пиратством" в Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 30-32. – ISSN 1812-3910
1024639
  Губин Е.П. Правовое регулирование хозяйственного механизма АПК / Е.П. Губин. – М, 1988. – 115с.
1024640
  Плекан А.М. Правовое регулирование хозяйственного механизма в основных звеньях промышенности / А.М. Плекан. – Рига, 1982. – 219с.
1024641
  Астахов Н.П. Правовое регулирование хозяйственного расчета промышленного предприятия / Н.П. Астахов. – Казань, 1975. – 216с.
1024642
  Мартемьянов В.С. Правовое регулирование хозяйственного расчета, совместной хозяйственной деятельности и рассмотрения хозяйственных споров / В.С. Мартемьянов. – Москва, 1979. – 53 с.
1024643
   Правовое регулирование хозяйственного управления и хозрасчета: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Куйбышев, 1986. – 80с.
1024644
  Качанова В.В. Правовое регулирование хозяйственного упражнения хозрасчета / В.В. Качанова, Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1982. – 88с.
1024645
  Емец И.Г. Правовое регулирование хозяйственной деятельности / И.Г. Емец. – К., 1985. – 73с.
1024646
  Игнатьев Дмитрий Валентинович Правовое регулирование хозяйственной деятельности подсобных предприятий и промыслов колхозов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Игнатьев Дмитрий Валентинович; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 22л.
1024647
   Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятий и объединений.. – М., 1986. – 131с.
1024648
  Собчак А.А. Правовое регулирование хозяйственной деятельсноти. / А.А. Собчак. – Л., 1981. – 167с.
1024649
  Калмыков Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений / Ю.Х. Калмыков. – Саратов, 1982. – 204с.
1024650
   Правовое регулирование хозяйственных отношений. Сб. ст.. – М., 1978. – 163с.
1024651
  Рубин А.М. Правовое регулирование централизованных перевозок грузов автомобильным транспортом. / А.М. Рубин. – М, 1960. – 173с.
1024652
  Волкова Наталья Алексеевна Правовое регулирование членства в колхозе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Волкова Наталья Алексеевна; М-во юстиции СССР. Всесоюзн. н.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1973. – 19л.
1024653
   Правовое регулирование экономики: сб. ст.. – М., 1979. – 248с.
1024654
   Правовое регулирование экономической деятельности в империалистических и развивающихся странах. Сб. науч. тр.. – М., 1973. – 192с.
1024655
  Жуков В.И. Правовое регулирование экспидиционной деятельности на транспорте : Автореф... канд. юр.наук: / Жуков В. И.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
1024656
  Митина С.И. Правовое регулирпования международных отношений на море в эпоху элиннизма // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.52-55
1024657
  Лаптев В.В. Правовое регулрование хозяйственных отношений / В.В. Лаптев. – М, 1980. – 48с.
1024658
  Киндюк Б. Правовое регултрование концессионных отношений в лесной отрасли / Б. Киндюк, К. Киндюк // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 21-23.
1024659
  Агееу А. Правовое рэгуляванне сістэмы школьнай адукацыі Магілеускай губерні як адлюстраванне як адлюстраванне каланіяльная залежнасці беларускіх зямель ад Расійскай імперыі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 37-39. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817
1024660
  Тихомиров Денис Еварестович Правовое самовоспитание молодежи / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1991. – 31с.
1024661
  Трунтаева Кира Правовое содержание свободы мысли и слова: вопросы конституционно-правовой теории и практики // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 1 (74)


  Свобода мысли и слова является одной из важнейших свобод в демократическом государстве, обязательным условием и гарантией функционирования представительной демократии. С одной стороны, свобода мысли и слова обеспечивает реальное действие принципов ...
1024662
  Абсаттаров Г.Р. Правовое сознание - стержень правовой культуры народа // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 47-51


  В статье на конкретных материалах Казахстана рассматриваются политологические аспекты правового сознания как стержень правовой культуры народа, которые еще неизучены в социально-политической литературы. Вместе с тем в статье уделено внимание и ...
1024663
  Козырева Полина Михайловна Правовое сознание и доверие // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 4. – С. 86-101. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
1024664
  Новохатько В.С. Правовое сознание и трудовая дисциплина / В.С. Новохатько. – Киев : Знание, 1987. – 47 с.
1024665
  Черфанов В.А. Правовое сознание как разновидность социального отржения / В.А. Черфанов. – К., 1976. – 210с.
1024666
  Карпунов В.Н. Правовое сознание как социальная реалия украинского общества // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.160-170
1024667
  Черфанов В.А. Правовое сознание как специфическая разновидность социального отражения / В.А. Черфанов. – Х., 1973. – 40с.
1024668
   Правовое сотрудничество между социалистическими государствами.. – М., 1962. – 280с.
1024669
  Василевич Г.А. Правовое социальное государство и национальные интересы // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 32-42. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
1024670
  Розовский Б.Г. Правовое стимулирование рационального природоиспользования / Б.Г. Розовский. – Киев, 1981. – 238 с.
1024671
  Вельяминов Г.М. Правовое урегулирование международной торговли / Г.М. Вельяминов. – Москва, 1972. – 240с.
1024672
  Ніколаєва Н. Правовоий статус жінки в США у першій половині ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-33. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання законодавчо оформленого становища жінки в американському суспільстві в період від початку ХІХ ст. до громадянської війни 1861-1865 рр. This article deals with the question of the legal status of womеn in the American society in the ...
1024673
  Зинченко Н.Н. Правовой анализ обстоятельств, исключающих лицо из сферы действия Конвенции о статусе беженцев 1951 г. // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 2-3. – ISSN 1812-3910
1024674
  Глушаченко Ю.В. Правовой аспект информационного обеспечения деятельности органов государственной власти и управления // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 11. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1024675
  Мохов Георгий Правовой ликбез. Самая востребованная консультация : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 21 : Фото
1024676
   Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса : монография / под ред. С.А. Боголюбова ; Ин-т законознавства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : НОРМА, 2009. – 496 с. – ISBN 978-5-468-00305-3
1024677
  Бордунов В.Д. Правовой механизм деятельности международных авиационных организаций / В.Д. Бордунов. – М., 1989. – 168с.
1024678
  Саркисов А.Р. Правовой механизм повышения эффективности и качества труда рабочих и служащих / А.Р. Саркисов. – М., 1990. – 181с.
1024679
   Правовой механизм преодоления бюрократизма: науч.-аналит. обзор. – М., 1991. – 43с.
1024680
  Шейфер С.А. Правовой механизм расследования преступлений в России: вчера, сегодня, завтра // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 5. – С. 44-52. – ISSN 0132-0769
1024681
  Кичигин Н.В. Правовой механизм реализации Киотского протокола в России : научно-практическое пособие / Н.В. Кичигин, Н.И. Хлуденева ; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Контракт, 2009. – 112 с. – ISBN 978-5-98209-059-1
1024682
  Аль Хаулани Аднан Правовой механизм сотрудничества ЕС со странами Средиземноморья : 12.00.11: Дисс....канд. юрид. наук. / Аль Хаулани Аднан; КУ им. Т.Шевченко. – Київ, 2000. – 177л. – Бібліогр.: л.164- 177
1024683
  Гутман М.Ю. Правовой механизм укрепления дисциплины в органах милиции в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / М.Ю. Гутман, Н.П. Маюров // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 28-33. – ISSN 1812-3805


  Авторы на основе анализа нормативно-правовых актов и архивных документов периода Великой Отечественной Войны раскрывают содержание и основные направления правового регулирования дисциплины в рядах милиции в эти годы, показывают деятельность ...
1024684
  Вергейчик А. Правовой мониторинг как механизм совершенствования законодательства в Республике Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 21-22
1024685
  Пантыкина М.И. Правовой нигилизм как проблема социальной феноменологии // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 240-255. – ISSN 2077-8309
1024686
  Лайтер А.В. Правовой нигилизм как фактор деформации правовой культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 38-40. – ISSN 2073-9702
1024687
  Миронова Ю.В. Правовой нигилизм как фактор повышения эффективности законодательства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 7 (103). – С. 843-848. – ISSN 1812-8696
1024688
  Щекина Е.А. Правовой обычай международной торговли как источник международного частного права / Е.А. Щекина. – Харьков : Крок, 2007. – 221 с. – ISBN 966-652-140-0
1024689
  Ломакина И.Б. Правовой плюрализм как методологическое основание обычного права: социолого-коммуникативный ракурс // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / УМО по юрид. образованию вузов РФ ; Санкт-Петербургский ун-т. – Санкт-Петербург, 2015. – № 2 (319). – С. 22-33. – ISSN 0131-8039
1024690
  Митин М.А. Правовой подход Совета Европы к регулированию вопросов компенсаций для жертв уголовных преступлений // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 2-10. – ISSN 1812-3910


  Статья знакомит читателя с правовым подходом Совета Европы по вопросам права жертв уголовных преступлений на получение компенсаций. В ней проводится научное исследование международно-правовых актов указанной международной организации, декларирующих ...
1024691
  Борисов В.В. Правовой порядок развитого социализма / В.В. Борисов. – Саратов, 1977. – 408с.
1024692
  Нерсесян В.С. Правовой принцип формального равенства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1024693
  Жук В.Д. Правовой режим выморочного имущества в зарубежных странах // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – C. 387-390. – ISBN 978-966-927-142-6
1024694
  Горбовой В.Ф. Правовой режим городских лесов : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Горбовой В. Ф.; МВиССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1972. – 19л.
1024695
  Крассов О.И. Правовой режим государственного лесного фонда / О.И. Крассов. – М., 1985. – 223с.
1024696
  Шейнин Л.Б. Правовой режим государственных ирригационных систем / Л.Б. Шейнин. – М, 1978. – 70с.
1024697
  Баскин Ю.Я. Правовой режим договорных рек. : Автореф... канд. юрид.наук: / Баскин Ю.Я.; Ленинградский гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 24 с.
1024698
   Правовой режим земель в СССР.. – М., 1984. – 326с.
1024699
  Ерофеев Б.В. Правовой режим земель городов / Б.В. Ерофеев. – М., 1976. – 200с.
1024700
  Балезин В.П. Правовой режим земель городской застройки / В.П. Балезин. – М, 1963. – 195с.
1024701
  Балезин В.П. Правовой режим земель населенных пунктов / В.П. Балезин. – М, 1980. – 93с.
1024702
  Боголепов Р.Д. Правовой режим земель промышленного и транспортного назначения : Автореф... канд. юр.наук: / Боголепов Р. Д.; МГУ им. Ломоносова, юр. фак. – М., 1964. – 15л.
1024703
  Балезин В.П. Правовой режим земель сельских населенных пунктов / В.П. Балезин. – М, 1972. – 224с.
1024704
  Ерофеев Б.В. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения / Б.В. Ерофеев. – М., 1957. – 83с.
1024705
  Краснов Н.И. Правовой режим земель специального назначения / Н.И. Краснов. – М., 1961. – 214с.
1024706
  Заменгоф З.М. Правовой режим имущества хозяйственных органов / З.М. Заменгоф. – М., 1972. – 184с.
1024707
  Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи / И.В. Жилинкова; Нац.юридическая академия Украины им.Я.Мудрого. – Харьков : Ксилон, 2000. – 398с. – ISBN 966-95312-6-1
1024708
  Корнеев С.М. Правовой режим имущественных фондов предприятий / С.М. Корнеев. – М., 1975. – 32с.
1024709
  Болюх А.Я. Правовой режим иностранных инвестиций в России : учеб. пособие / Болюх А.И., Шахов А.О., Силкин В.В. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Университет), МИД России. – Москва : МГИМО-Университет ; Навона, 2006. – 263, [1] с. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-9732-0009-4
1024710
  Шалаева Т.З. Правовой режим информационных ресурсов: проблемы правопонимания // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 4 (40). – С. 4-9
1024711
  Авдей А.Г. Правовой режим использования природных ресурсов в контексте устойчивого развития Республики Беларусь // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 280-283
1024712
  Ткач А.П. Правовой режим капитального строительства в СССР. (Основные проблемы) : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 712 / Ткач А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф-ра гражд. права. – Киев, 1969. – 54 с. – Бібліогр.:с.54
1024713
  Дембо Л.И. Правовой режим лесов в свете сталинского плана преобразования природы / Л.И. Дембо. – Ленинград, 1951. – 64с.
1024714
  Березовская Э.Б. Правовой режим лесов СССР в свете Сталинского плана преобразования природы : Автореф. дис. ... Канд. юрид. наук : / Березовская Э.Б. ; Ленингр. юрид .ин-т. – Ленинград, 1951. – 15 л.
1024715
  Заменгоф З.М. Правовой режим материальных и финансовых ресурсов в хозяйственных системах / З.М. Заменгоф. – М., 1987. – 182с.
1024716
  Сторожев Н.В. Правовой режим мелиорированных земель. / Н.В. Сторожев. – Минск, 1986. – 132с.
1024717
  Молодцов С.В. Правовой режим морских вод / С.В. Молодцов. – М., 1982. – 231с.
1024718
  Поваляев Лев Федорович Правовой режим морских портов Японии, открытых для международного судоходства : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Поваляев Лев Федорович; ЛГУ им. А.А.Жданова. Юридич. фак-т. – Л., 1972. – 24л.
1024719
  Иванов Г.Г. Правовой режим морских портов. : Автореф... канд. юридич.наук: 716 / Иванов Г.Г.; Ленингр. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – М., 1968. – 21л.
1024720
  Мошак А.В. Правовой режим наказов избирателей в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Мошак А.В.; Всес. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 16л.
1024721
  Сыродоев Н.А. Правовой режим недр / Н.А. Сыродоев. – М., 1969. – 168с.
1024722
  Рейзис Н.Н. Правовой режим оборотных средств государственного социалистического промышленного предприятия : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Рейзис Н.Н.; Всес. научно-исслед. ин-т сов. законодательства. – М., 1970. – 20л.
1024723
  Илебаев У.И. Правовой режим орошаемых земель в Киргиской ССР в современный период / У.И. Илебаев. – Фрунзе, 1966. – 188с.
1024724
  Филоненко Т.В. Правовой режим предвыборной агитации: некоторые проблемные вопросы // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 4. – С. 66-74. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024725
  Степанко М.Ф. Правовой режим приусадебных земель в сельской местности : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 714 / Степанко М.Ф. ; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1971. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
1024726
  Смирнова Е. Правовой режим свободных лицензий : опыт США и некоторых европейских государств
1024727
  Смирнова Е. Правовой режим свободных лицензий: опыт США и некоторых европейских государств // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 10. – С. 67-71. – ISSN 0201-7059
1024728
  Хиневич О. Правовой режим свободы предоставления услуг в рамках права Европейского Союза // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 75-81.
1024729
  Мащенко Виктор Викторович Правовой режим собственности в международном частном праве : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Мащенко Виктор Викторович; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 157л.
1024730
  Мащенко Виктор Викторович Правовой режим собственности в международном частном праве : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мащенко Виктор Викторович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 28 с.
1024731
  Мащенко В.В. Правовой режим собственности иностранного государства в СССР // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 86-91. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 10)
1024732
  Цогоев Т.И. Правовой режим специальных фодндов государственных промышленных предприятий в условиях экономической реформы : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Цогоев Т. И.; Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1974. – 28л.
1024733
  Николаев А.Н. Правовой режим Суэцкого канала и национализация Египтом Суэцкой компании / А.Н. Николаев. – М, 1960. – 176с.
1024734
  Мороз Леонид Николаевич Правовой режим торфяного фонда (по материалам Белорусской ССР) : Дис... канд. юр.наук: 12.00.06 / Мороз Леонид Николаевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1986. – 185л. – Бібліогр.:л.168-185
1024735
  Мороз Леонид Николаевич Правовой режим торфяного фонда (по материалам Белорусской ССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Мороз Леонид Николаевич; КГУ. – К., 1986. – 28л.
1024736
  Ковтунд А.Н. Правовой режим фондов межхозяйственного предприятия (организации) в сельском хозяйстве. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.06 / Ковтунд А.Н.; АН СССР. – М, 1978. – 22л.
1024737
  Сервентник А.А. Правовой режим фондов экономического стимулирования межхозяйственных предприятий. / А.А. Сервентник. – Саратов, 1988. – 128с.
1024738
  Михайлин С.З. Правовой режим централизованных фондов и резервов денежных средств министерства. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.719 / Михайлин С.З.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1970. – 24л.
1024739
  Гаранова Е.П. Правовой режим церковного имущества: межсистемные коллизии канонического и светского права (1917-1929 годы) / Е.П. Гаранова, Е.В. Кискин // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 19-21. – ISSN 1812-3805
1024740
  Федоров С. Правовой сатус налоговой информации / С. Федоров, Д. Рева // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-58
1024741
  Трофимов В.Н. Правовой статус Антарктики / В.Н. Трофимов. – М, 1990. – 154с.
1024742
  Левчук С.В. Правовой статус Верховного Суда США по Конституции США 1787 года и его последующее развитие // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 36-40. – ISSN 1812-3805
1024743
  Альманс Б У.Х. Правовой статус вооруженных сил США на "территории Панамского канала" - нарушение суверенитета Панамы / Уллоа Хосе Б. Альманс // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 112-115. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
1024744
  Барабашева Н.С. Правовой статус вузов в СССР / Н.С. Барабашева. – М, 1979. – 216с.
1024745
  Охотский Е.В. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.17-27. – ISSN 0132-0769
1024746
  Гасанзаде С.Б. Правовой статус женщин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 32-39. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1024747
  Кулик Г. Правовой статус женщины в дренегреческой семье по речам Демосфена // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 44-48
1024748
  Карданов Б.М. Правовой статус и субъективное право / Б.М. Карданов. – Нальчик, 1973. – 46с.
1024749
  Автономов А. Правовой статус индейцев Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 117-127. – ISSN 0321-2068
1024750
  Кисиль В.И. Правовой статус иностранцев в СССР / В.И. Кисиль, В.П. Пастухов. – К., 1987. – 260с.
1024751
  Федулова Надежда Георгиевна Правовой статус Каспийского моря: позиции прибрежных государств // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 68-70, 74. – ISSN 0131-2227
1024752
  Федулова Н. Правовой статус Каспийского моря: позиции прибрежных государств // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 68-75. – ISSN 0131-2227
1024753
  Мещеряков В.О. Правовой статус кредитных установ. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Мещеряков В.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 22л.
1024754
  Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. / Н.В. Витрук. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 175с.
1024755
  Шибаева Е.А. Правовой статус межправительственных организаций / Е.А. Шибаева. – М., 1972. – 176с.
1024756
  Тропская С.С. Правовой статус налогоплательщика: баланс публичных и частных интересов в налоговой сфере // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 5. – С. 101-106. – ISSN 0132-0769
1024757
  Ситников М.В. Правовой статус НАТО модификация в условиях глобализации // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 611-619. – ISSN 1563-3349
1024758
  Шибко Василий Петрович Правовой статус обвиняемого в уголовном процессе Германской Демократической Республики : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.09 / Шибко Василий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1983. – 249л. – Бібліогр.:л.193
1024759
  Белоусова Е.В. Правовой статус органов местного самоуправления как юридических лиц: проблемы правового регулирования // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1024760
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 60. – ISSN 0016-7207
1024761
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : методика и опыт. Юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-52. – ISSN 0016-7207
1024762
  Руднева О.Ю. Правовой статус педагогического работника : методика и опыт. Юридическая консультация // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 52-53. – ISSN 0016-7207
1024763
  Василевская Э.Г. Правовой статус природных ресурсов Луны и планет / Э.Г. Василевская. – Москва, 1978. – 143с.
1024764
   Правовой статус работников сельскохозяйственных предприятий.. – М., 1987. – 303с.
1024765
  Даниленков А.В. Правовой статус регистора доменных имен // Информационное право : научно-практическое и информационное издание / Республиканский НИИ интеллект. собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (41). – С. 29-34
1024766
  Шершнева-цитульская И.А. Правовой статус религиозного объединения: понятия и виды // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2005. – № 3. – С. 109-113. – ISSN 0132-0769
1024767
  Константинов М.С. Правовой статус саморегулируемых организаций в России // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 125-132. – ISSN 1684-2618
1024768
  Абрамович А.М. Правовой статус советского гражданина / А.М. Абрамович ; под ред. В.И. Шабайлова ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и техника, 1988. – 91, [2] с.
1024769
  Безуглов А.А. Правовой статус советского депутата / А.А. Безуглов. – М, 1974. – 64с.
1024770
  Сидорченко В.Ф. Правовой статус спасателей судов и грузов на море / В.Ф. Сидорченко. – Л., 1978. – 136с.
1024771
  Сидорченко В.Ф. Правовой статус спасателей судов и грузов на море / В.Ф. Сидорченко. – Ленинград, 1978. – 136с.
1024772
  Кузякин Ю.П. Правовой статус специалиста как участника производства по делам об административных правонарушениях // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-69
1024773
  Кибальник А.Г. Правовой статус средневековых горожан Европы (на примере Парижа XIII века) // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 187-197. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1024774
  Гатинян А.А. Правовой статус субъектов общенародного социалистического права, его развитие и осуществление : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Гатинян А.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 22л.
1024775
  Волосникова Л.М. Правовой статус университетов: история и современность : учеб. пособие / Л.М. Волосникова, Г.Н. Чеботарев. – Москва : Норма, 2007. – 208с. – ISBN 978-5-468-00124-0
1024776
  Мананкова Р.П. Правовой статус членов семьи по советскому законодательству / Р.П. Мананкова ; под. ред. Б.Л. Хаскельберга ; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1991. – 228, [3] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
1024777
  Пронская Г.В. Правовой статус юридической службы в народном хозяйстве. / Г.В. Пронская, И.Г. Емец. – Киев, 1978. – 47с.
1024778
  Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры / А.М. Самозванцев. – М, 1991. – 294с.
1024779
   Правовой эксперимент и совершенствование законодательства.. – Москва, 1988. – 301с.
1024780
  Дорошенко Т.Н. Правовоспитательная деятельность органов прокуратуры во второй половине 1950-х – 1960-х гг. (на материалах Новгородской области) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 1812-3805


  Настоящая статья посвящена исследованию полномочий органов прокуратуры по правовому воспитанию и правовой пропаганде населения в 50–60-х годах XX в. Рассматриваются особенности ведения правового воспитания и правовой пропаганды, соответствующие методы ...
1024781
  Орданский М.С. Правовоые проблемы железнодорожного транспорта СССР / М.С. Орданский. – Саратов, 1981. – 288с.
1024782
  Пахомов И.Н. Правовые акты Исполкомов местных Советов / И.Н. Пахомов. – Львов, 1958. – 92с.
1024783
  Копейчиков В.В. Правовые акты местных органов государственной власти. / В.В. Копейчиков. – М., 1956. – 111с.
1024784
  Васильев Р.Ф. Правовые акты местных Советов / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1975. – 152с.
1024785
  Онохова В.В. Правовые акты местных Советов народных депутатов. Учебное пособие / В.В. Онохова. – Иркутск : Иркутский университет, 1982. – 84 с.
1024786
  Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления / Р.Ф. Васильев. – Москва, 1970. – 108с.
1024787
  Яричевская Людмила Васильевна Правовые акты органов управления здравоохранением в СССР : Автореф... кандидата юридическихнаук: 12.00.02 / Яричевская Людмила Васильевна; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1985. – 23л.
1024788
  Хярм Т.Ю. Правовые акты органов управления местных советов Эстонской ССР : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Хярм Т.Ю.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 46л.
1024789
  Смола Мария Григорьевна Правовые акты органов управления морским транспортом и проблемы их систематизации : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Смола Мария Григорьевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1024790
  Касьянов В.М. Правовые акты отраслевых органов государственного управления союзной республики : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Касьянов В. М.;. – Киев, 1973. – 22 л.
1024791
  Ткачевский Ю.М. Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом / Ю.М. Ткачевский. – М., 1990. – 128с.
1024792
  Орлова О.В. Правовые аспекты в деятельности комсомола : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Орлова О.В. ; АН СССР , Ин-т госуд.и права. – Москва, 1976. – 17 с.
1024793
   Правовые аспекты войны в Афганистане и другие элементы антитеррористической кампании // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 15-33.
1024794
   Правовые аспекты деятельности профсоюзов СССР. Профсоюзы - субъекты сов. права.. – М., 1973. – 431с.
1024795
  Крайний А.А. Правовые аспекты деятельности ФАО по предотвращению ННН промысла // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 28-34. – ISSN 1560-2893


  ФАО одобрила Международный план действий по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом (ННН промыслом) .
1024796
  Курбанов Р.А. Правовые аспекты инвестирования в топливно-энергетический комплекс Азербайджанской Республики / Р.А. Курбанов, А.И. Экимов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 6 (72). – С. 17-26. – ISSN 1812-8696
1024797
   Правовые аспекты использования искусственных спутников для целей метеорологии и радиосвязи.. – М., 1970. – 175с.
1024798
  Степанова А. Правовые аспекты использования открытого электронного контента в ВУЗе // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2016. – № 2 (44). – С. 22-25. – ISSN 2072-4322
1024799
  Вахрушев М.В. Правовые аспекты использования электронных библиотек в вузе // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-53. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены этапы развития инфраструктуры электронных библиотек с точки зрения модернизации соответствующей законодательной базы, правовые аспекты функционирования электронных библиотек, в том числе соблюдение ими авторского права в условиях реалий ...
1024800
  Берг Л. Правовые аспекты коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2014. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0201-7067
1024801
   Правовые аспекты компьютеризации управления.. – Киев : Наукова думка, 1988. – 210 с.
1024802
   Правовые аспекты межбанковских расчетов : Сборник статей по банковскому праву. – Киев, 1994. – 120 с. – ISBN 5-8238-0311-7
1024803
  Копейчиков В.В. Правовые аспекты местных органов государственной власти и управления в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Копейчиков В.В.; Харьковск. юрид. ин-т им. Л.М.Кагановича. – Харьков, 1952. – 16 с.
1024804
   Правовые аспекты модернизации в КНР: эконом. и науч.-техн. прогресс. – Москва, 1990. – 313с.
1024805
  Березовская И. Правовые аспекты нового усиленного соглашения Украины с Евросоюзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 2. – С. 120-124.
1024806
  Големинов Ч. Правовые аспекты нового экономического механизма в НРБ / Ч. Големинов. – М., 1984. – 285с.
1024807
  Халилова В. Правовые аспекты обеспечения социальной защиты и занятости вынужденных переселенцев в Азербайджане // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 114-132. – ISSN 2409-9260
1024808
   Правовые аспекты организации и деятельности органов Советского государства : Сб. науч. тр. – Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 1987. – 128 с.
1024809
  Мозговая О. Правовые аспекты осуществления основных операций с корпоративными акциями / О. Мозговая, С. Грекова, В. Зеленый // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.34-36
1024810
   Правовые аспекты охраны природы : Сборник статей. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1977. – 88с.
1024811
   Правовые аспекты охраны природы: сб.. – Москва : Знание, 1984. – 95 с.
1024812
  Балобанов А.О. Правовые аспекты передачи в бербоут - чартер морских судов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 27, ч. 3. – С.118- 127
1024813
  Селиванова И. Правовые аспекты поглощения компаний в Украине // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 35-39.
1024814
  Денисов В.Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру / В.Н. Денисов. – Киев, 1990. – 177с.
1024815
  Михайлова А.Н. Правовые аспекты регулирования отношений с дробными акциями // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.100-105. – ISSN 0132-0769
1024816
   Правовые аспекты сближения хозяйственного законодательства Украины с правом Европейского Сообщества. – Донецьк, 2000. – 68с. – (Правовые чтения). – ISBN 966-7277-94-1
1024817
  Браккер Н.В. Правовые аспекты сбора и сохранения цифровой информации / Н.В. Браккер, Л.А. Куйбышев // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2011. – № 1 (21). – С. 46
1024818
  Фесенко Е.В. Правовые аспекты ситуации совершения хулиганских действий : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Фесенко Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
1024819
   Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма в АПК: сб. науч. тр.. – Тюмень, 1989. – 98с.
1024820
   Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма.. – М., 1979. – 147с.
1024821
  Абова Т.Е. Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма. / Т.Е. Абова. – Москва : Знание, 1987. – 62, [1] с. – Библиогр.: с. 58. – (Новое в жизни, науке, технике : Право в нашей жизни ; 4 / 1987)
1024822
  Журавлев М.М. Правовые аспекты социалистического образа жизни : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Журавлев М. М.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1979. – 24л.
1024823
  Заставская Л.П. Правовые аспекты столыпинской аграрной реформы // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.62-67. – ISSN 1563-3349
1024824
   Правовые аспекты управления : Указ. лит. 1975-1978 гг. – Минск, 1979. – 248с.
1024825
  Толстошеев В.В. Правовые аспекты управления. / В.В. Толстошеев. – М., 1976. – 64с.
1024826
  Кацпшак Владислав Правовые аспекты участия трудящихся в управлении производством в ПНР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Кацпшак Владислав; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1979. – 24л.
1024827
  Бойкова О.Ф. Правовые аспекты функционирования системы МБА и доставки документов / Ольга Феоктистовна Бойкова // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. бюджетное учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2012. – № 1 (23). – С. 136-146
1024828
  Ефимов А. Правовые аспекты ценных бумаг как инвестицинных инструментов // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 47-57.
1024829
  Морозов В.П. Правовые взгляды и учреждения при социализме / В.П. Морозов. – Москва, 1967. – 134с.
1024830
  Лапин Е.С. Правовые взгляды П.А. Столыпина // Государство и право / Российская академия наук ; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 2. – С. 88-92. – ISSN 0132-0769
1024831
  Алексюк Р.П. Правовые взгляды совертского общества и соответствующие им учреждения как надстройка : Автореф... канд. филос.наук: / Алексюк Р. П.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1960. – 15л.
1024832
  Алексюк Р.П. Правовые взгляды советского общества и соответствующие им учреждения как надстройка / Р.П. Алексюк ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. фмлос. – Москва : ВПШ и АОН, 1963. – 168 с.
1024833
  Зельдина Е. Правовые возможности защиты прав инвесторов по Хозяйственному Кодексу Украины // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 60-63.
1024834
  Зуйков Г.Г. Правовые вопрос ынаучной организации управления и труда в органах внутренних дел / Г.Г. Зуйков. – М., 1973. – 44с.
1024835
  Андрианов Н.Е. Правовые вопросф деятельности производственных объединений / Н.Е. Андрианов. – Київ, 1977. – 144с.
1024836
  Тарапон Ольга Федоровна Правовые вопросы автоматизации управления производственным объединением : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тарапон Ольга Федоровна ; АН УССР , Ин-т государства и права. – Киев, 1976. – 23 c.
1024837
  Глыбач Е.Д. Правовые вопросы аграрно-промышленных объединений / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1974. – 27с.
1024838
  Налимов Геннадий Иванович Правовые вопросы административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Налимов Геннадий Иванович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1974. – 20л.
1024839
  Тимескова В.С. Правовые вопросы аренды / В.С. Тимескова. – Л. : Ленингр. орг. о-ва (Знание№ РСФСР, 1990. – 14 с.
1024840
  Саввин В.В. Правовые вопросы аттестации кадров в свете Конституции СССР / В.В. Саввин, Н.С. Уржинская. – Калинин, 1980. – 48с.
1024841
   Правовые вопросы борьбы с преступностью : сборник статей. – Томск, 1988. – 153с.
1024842
   Правовые вопросы борьбы с преступностью на современном этапе.. Сб. ст.. – Томск, 1989. – 209с.
1024843
   Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст.. – Томск, 1982. – 177с.
1024844
   Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст.. – Томск, 1984. – 186с.
1024845
   Правовые вопросы борьбы с преступностью. Сб. ст.. – Томск, 1985. – 212с.
1024846
  Койтель Х.Х. Правовые вопросы внешнего оформления промышленных изделий. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Койтель Х.Х.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 44л.
1024847
   Правовые вопросы внешней торговли СССР с европейскими странами народной демократии.. – М., 1955. – 264с.
1024848
  Рамзайцев Д.Ф. Правовые вопросы внешней торговли СССР. / Д.Ф. Рамзайцев. – М, 1954. – 87с.
1024849
  Калинычев Ф.И. Правовые вопросы военной организации Руссого государства второй половины 17 века / Ф.И. Калинычев. – Москва, 1954. – 172с.
1024850
  Буго Ю.И. Правовые вопросы возврата тары в народном хозяйстве СССР / Ю.И. Буго, Г.С. Берлянд. – М., 1962. – 64с.
1024851
  Мкртчян Ю.Д. Правовые вопросы возмещения ущерба причиненного повреждением здоровья работника на производстве. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.05 / Мкртчян Ю.Д.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1973. – 22л.
1024852
  Алиев М.М. Правовые вопросы возмещения ущерба, причиненного предприятиям государственной розничной торговли их работниками (На материалах АзССР) : Автореф... канд. юр.наук: / Алиев М. М.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1969. – 21л.
1024853
  Барабаш А.Т. Правовые вопросы вознаграждения за труд членов промысловой кооперации : Автореф... канд. юрид.наук: / Барабаш А.Т.; Харьк. юрид. ин-т. – Харьков, 1953. – 15 с.
1024854
  Ершова Н.М. Правовые вопросы воспитания детей в семье / Н.М. Ершова. – Москва, 1971. – 102с.
1024855
  Алексенко Н.С. Правовые вопросы воспитания детей в семье / Н.С. Алексенко. – Владивосток, 1974. – 33 с.
1024856
  Бекиев И. Правовые вопросы гарантированной денежной оплаты труда колхозников в хлопководческих колхозах. (По материалам Туркм. ССР). : Автореф... канд. юрид.наук: / Бекиев И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Ашхабад, 1963. – 16л.
1024857
  Красько И.Е. Правовые вопросы государственной дисциплины в промышленности. : Автореф... канд. юридич.наук: / Красько И.Е.; Харьков. юридич. ин-тут. – Х., 1966. – 20л.
1024858
  Поздняков В.С. Правовые вопросы государственной монополии внешней торговли в СССР : Автореф... докт. юридич.наук: 12.716 / Поздняков В.С.; М-во юстиции СССР. Всесоюз. науч.-иссл. ин-т сов. законодательства. – М., 1972. – 34л.
1024859
  Бозриков О.В. Правовые вопросы делимитации территориального моря : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Бозриков О. В.; МГУ, юр.фак. – М., 1973. – 24л.
1024860
  Усенко Марина Ивановна Правовые вопросы деятельности городских советов депутатов трудящихся по развитию жилищного хозяйства. (По материалам практики городских Советов Украинской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02, 12.00.03 / Усенко Марина Ивановна; АН УССР. Объед. Сов. Ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1974. – 29л.
1024861
  Усенко М.И. Правовые вопросы деятельности городских Советов народных депутатов по развитию жилищного хозяйства / М.И. Усенко. – К., 1978. – 151с.
1024862
   Правовые вопросы деятельности производственных аграрно-промышленных объединений.. – К., 1983. – 330с.
1024863
   Правовые вопросы деятельности СЭВ.. – М., 1977. – 192с.
1024864
  Котова В.В. Правовые вопросы договора розничной купли-продажи : Автореф... канд. юрид.наук: / Котова В.В.; Всесоюз. ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. – М., 1954. – 17л.
1024865
  Райхер В.К. Правовые вопросы договорной дисциплины в СССР / В.К. Райхер. – Ленинград, 1958. – 268 с.
1024866
  Хафизов Г.Х. Правовые вопросы договорных связей торговых организаций с промышленными предприятиями по поставке товаров народного потребления. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Хафизов Г.Х.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 19л.
1024867
  Тиновицкая И.Д. Правовые вопросы документирования управленческой деятельности : Автореф... кан. юр.наук: 12.711 / Тиновицкая И. Д.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – Москва, 1972. – 22л.
1024868
  Александров-Дольник Правовые вопросы доставки грузов от склада отправителя до склада получателя ("от двери до двери") / М.К. Александров-Дольник, Г. Тулеугалиев ; Казахский гос. ун-т, Юрид. фак-т, Каф. совецкого гражданского права. – Алма-Ата, 1969. – 152 с.
1024869
  Изволенский В.Н. Правовые вопросы железнодорожных перевозок / В.Н. Изволенский. – 2-е перераб. изд. – М., 1955. – 188с.
1024870
  Белогорская Е.М. Правовые вопросы записей актов гражданского состояния : Автореф... канд. юрид.наук: / Белогорская Е.М.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1967. – 15л.
1024871
  Стайнов П. Правовые вопросы защиты природы / П. Стайнов. – М., 1974. – 350с.
1024872
  Сутулов Д.М. Правовые вопросы издательской деятельности полиграфии и книжной торговли / Д.М. Сутулов. – М., 1967. – 84с.
1024873
  Брауде И.Л. Правовые вопросы индивидуального жилищного строительства. / И.Л. Брауде. – М., 1957. – 104с.
1024874
  Мусин В.А. Правовые вопросы индивидуальной трудовой деятельности / В.А. Мусин. – Л., 1988. – 31с.
1024875
  Орловский Ю.П. Правовые вопросы использования труда рабочих и служащих на промышленных предприятиях / Ю.П. Орловский. – М., 1966. – 192с.
1024876
  Исаев И.А. Правовые вопросы использования частичного капитала в восстановлении советского народного хозяйства / И.А. Исаев. – М, 1977. – 51с.
1024877
  Сальман И.Ю. Правовые вопросы квалификации и внедрения рационализаторских предложений : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Сальман И.Ю.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1024878
  Анохин В.С. Правовые вопросы комплексного снабжения / В.С. Анохин. – Воронеж, 1990. – 126с.
1024879
   Правовые вопросы материально-технического обеспечения колхозов и совхозов.. – Алма-Ата, 1969. – 308с.
1024880
  Масевич М.Г. и др. Правовые вопросы материально-технического снабжения предприятий совнархозов. / М.Г. и др. Масевич. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
1024881
  Константинова В.С. Правовые вопросы материального стимулирования деятельности предприятий / Константинова В.С., Максименко С.Т. ; под ред. В.П. Никитиной. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1981. – 104 с.
1024882
  Тищенков Илья Андреевич Правовые вопросы материального стимулирования работников промышленности / Тищенков Илья Андреевич, Фатуев Анатолий Андреевич. – Москва : Юрид. лит., 1972. – 215с.
1024883
   Правовые вопросы международного экономического и научно-технического сотрудничества. – Москва : Институт государства и права АН СССР, 1979. – 91, [5] с.
1024884
   Правовые вопросы межхозяйственной кооперации в сельском хозяйстве: на мат. УССР.. – К., 1981. – 310с.
1024885
   Правовые вопросы межхозяйственной кооперации: сб. ст.. – М., 1980. – 104с.
1024886
  Шейнин Л.Б. Правовые вопросы мелиорации сельскохозяйственных земель в Российской Федерации : Автореф... канд. юр.наук: / Шейнин Л. Б.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1971. – 17л.
1024887
  Попов В.К. Правовые вопросы механизации колхозного производства. : Автореф... канд. юрид.наук: 714 / Попов В.К.; Харьков. юрид. ин-т. – Харьков, 1969. – 24л.
1024888
  Фогель Я.М. Правовые вопросы назначения пенсий рабочим и служащим по инвалидности вследствие трудового увечья / Я.М. Фогель, С В. Сазонов, . – М, 1966. – 72с.
1024889
   Правовые вопросы научно-технического прогресса в СССР.. – М., 1967. – 512с.
1024890
  Мироненко Н.Ф. Правовые вопросы научной организации труда на промышленном предприятии : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.713 / Мироненко Н.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Ленинград, 1970. – 16с.
1024891
   Правовые вопросы обеспечения качества продукции. – Саратов, 1982. – 168с.
1024892
  Сурков В.В. Правовые вопросы обмена жилых помещений : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сурков В.В. ; КГУ. – Киев, 1972. – 20 с.
1024893
  Горбачев И.М. Правовые вопросы образования и использования фонда материального поощрения на промышленных предприятиях : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.05 / Горбачев И. М.; М-во юстиции СССР, ВНИИ советского закоод. – М., 1972. – 22л.
1024894
  Панова Е.А. Правовые вопросы оплаты труда работников сельского хозяйства. / Е.А. Панова, А.Ф. Трошин. – М., 1964. – 192с.
1024895
  Иванович Н.А. Правовые вопросы оплаты труда членов колхоза / Н.А. Иванович. – Минск, 1985. – 93с.
1024896
  Михельсон Я.А. Правовые вопросы органзации и деятельности производственных объединений в легкой промышленности СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Михельсон Я.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 33л.
1024897
  Бекиев И. Правовые вопросы организации / И. Бекиев. – Ашхабад, 1971. – 109с.
1024898
  Абдуразаков С.К. Правовые вопросы организации и деятелности областного совета депутатов трудящихся Узбекской ССР. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.711 / Абдуразаков С.К.; АН Узбекской ССР. – Ташкент, 1972. – 22л.
1024899
  Клюшниченко А.П. Правовые вопросы организации и деятельности административных комиссий / А.П. Клюшниченко. – К., 1963. – 36с.
1024900
  Полозов Г.В. Правовые вопросы организации и деятельности милиции в особых условиях, связанных со стихийными бедствиями (по материалам Туркменской и Узбекской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Полозов Г.В.; Ин-т философии и права АН УзССР. – Ташкент, 1970. – 28л.
1024901
  Монастырский Е.А. Правовые вопросы организации и деятельности постоянно действующих производственных совещаний : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Монастырский Е.А. ; АН УССР, Отд. экономики, истории, философии и права. – Киев, 1965. – 17 с.
1024902
  Ильин А.С. Правовые вопросы организации и деятельности постоянно действующих производственных совещаний : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Ильин А.С.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 15л.
1024903
  Пронская Г.В. Правовые вопросы организации и деятельности промышленных объединений. / Г.В. Пронская. – К., 1971. – 111с.
1024904
  Сосипатрова Н.Е. Правовые вопросы организации и деятельности садоводческих товарищств рабочих и служащих РСФСР / Н.Е. Сосипатрова. – М., 1985. – 63с.
1024905
   Правовые вопросы организации и деятельности совнархозов.. – М., 1959. – 340с.
1024906
  Краснослободцева Т.И. и др. Правовые вопросы организации и работы кооперативов / Т.И. и др. Краснослободцева. – Хабаровск, 1989. – 78с.
1024907
  Федькин Г.И. Правовые вопросы организации научной работы в СССР / Г.И. Федькин. – М, 1958. – 356с.
1024908
  Зайкин А.Д. Правовые вопросы организации оплаты труда рабочих / А.Д. Зайкин, С.И. Шкурко. – Москва, 1967. – 208с.
1024909
  Годунов Валерий Николаевич Правовые вопросы организации поставки продукции по прямым длительным хозяйственным связям : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Годунов Валерий Николаевич; Белорусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1980. – 23л.
1024910
  Гриценко Е.Н. Правовые вопросы организации социалистического соревнования / Е.Н. Гриценко. – К, 1978. – 151с.
1024911
  Варенцова В.Г. Правовые вопросы организованного набора рабочих в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: / Варенцова В.Г.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1950. – 19 л.
1024912
  Кузнецов М.Н. Правовые вопросы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве / М.Н. Кузнецов. – М., 1977. – 75с.
1024913
  Иванова Н.А. Правовые вопросы охраны лесов / Н.А. Иванова. – М, 1980. – 64с.
1024914
  Козырь О.М. Правовые вопросы охраны окружающей среды от загрязнения агрохимикатами / О.М. Козырь. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 84с.
1024915
  Глыбач Е.Д. Правовые вопросы охраны природы : Библиогр. указ. за 1973-1978 гг. / Е.Д. Глыбач, В.Н. Мозолевская. – Кишинев, 1979. – 63с. – (Человек и закон ; Вып. 7)
1024916
   Правовые вопросы охраны природы в СССР.. – М., 1963. – 332с.
1024917
  Гаврилов Э.П. Правовые вопросы охраны рационализаторских предложений / Э.П. Гаврилов. – Москва, 1969. – 64с.
1024918
  Голощапов С.А. Правовые вопросы охраны труда в СССР / С.А. Голощапов. – М., 1982. – 199с.
1024919
  Саркисов А.Р. Правовые вопросы охраны труда и техники безопасности / А.Р. Саркисов. – М., 1979. – 56с.
1024920
  Юрьев Е.А. Правовые вопросы охраны химических веществ в СССР и за рубежом. / Е.А. Юрьев. – М., 1970. – 19с.
1024921
  Ставцева А.И. Правовые вопросы перераспределения трудовых ресурсов / А.И. Ставцева. – М., 1974. – 160с.
1024922
   Правовые вопросы перестройки хозяйственного механизма в современных условиях: межвуз. сб. науч. тр.. – Кемерово, 1988. – 159с.
1024923
  Борщевский Л.М. Правовые вопросы планирования / Л.М. Борщевский. – М., 1976. – 141с.
1024924
   Правовые вопросы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий и производственных объединений. Межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1981. – 127с.
1024925
   Правовые вопросы планирования промышленности в СССР.. – М., 1964. – 286с.
1024926
  Марущак В.П. Правовые вопросы планирования хозяйственной деятельности промышленного предприятия. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Марущак В.П.; АН УССр. Ин-т гос. и права. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1024927
  Ромма Ф.Д. Правовые вопросы подбора и расстановки кадров / Ф.Д. Ромма. – Москва, 1971. – 168 с.
1024928
  Евдасин М.И. Правовые вопросы подготовки и использование молодых рабочих / М.И. Евдасин. – М., 1957. – 39с.
1024929
  Савельев А.Ф. Правовые вопросы подготовки кадров в системе профтехобразования и их использование в народном хозяйстве : Автореф... канд. юр.наук: / Савельев А. Ф.; МВССО СССР, Всес. юр. заоч. ин-т. – М., 1971. – 23л.
1024930
  Богданов О.В. Правовые вопросы пребывания ООН в США / О.В. Богданов. – М, 1962. – 103с.
1024931
  Ярхо А.В. Правовые вопросы применения труда подростков в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.713 / Ярхо А.В.; Всесоюзный научно-исслед. ин-т советского законодат. – М., 1970. – 18л.
1024932
  Билык Г.М. Правовые вопросы принудительных мер медицинского характера, применяемых к алкоголикам. : Автореф... Канд.юр.наук: 12.00.08 / Билык Г.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1979. – 15л.
1024933
  Добрынин Ю.Е. Правовые вопросы приобретения и технического обслуживания легковых автомашин : учебное пособие / Ю.Е. Добрынин, А.Г. Кузнецов. – Свердловск : СЮИ, 1983. – 77 с.
1024934
   Правовые вопросы продовольственной программы СССР. – Москва, 1985. – 152с.
1024935
  Мороз Григорий Григорьевич Правовые вопросы профессионального обучения подростков в СССР : Автореф... канд. филол.наук: 12.00.05 / Мороз Григорий Григорьевич; Научно-исслед. ин-т советского хаконодательства. – М., 1979. – 22л.
1024936
   Правовые вопросы работы местных Советов. Орг. деят.. – М., 1974. – 247с.
1024937
  Блинков И.М. Правовые вопросы развития колхозной демократии на современном этапе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.08 / Блинков И.М.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1972. – 26л.
1024938
   Правовые вопросы РАСУ. – Рига, 1979. – 111с.
1024939
  Фельман Я.Д. Правовые вопросы рационализации в капитальном строительстве. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Фельман Я.Д.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 32л.
1024940
  Те А.В. Правовые вопросы реализации неиспользуемого имущества предприятий : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Те А.В.; АН Уз.ССР. Учен. совет по юрид. наукам ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 18л.
1024941
  Подогов Алексей Григорьевич Правовые вопросы реализации товаров народного потребления : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подогов Алексей Григорьевич; Сарат. юрид. ин-т им. Д.И.Курского. – Саратов, 1973. – 20л.
1024942
  Запорожец Аркадий Митрофанович Правовые вопросы реального исполнения по договору поставки : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Запорожец Аркадий Митрофанович; Хар. юр. ин-т. – Х., 1976. – 19л.
1024943
  Якубович Б.К. Правовые вопросы регулирования дисциплины труда в угольной промышленности : Автореф... канд. юридич.наук: 12.713 / Якубович Б.К.; Харьковск. юридич. ин-т. – Харьков, 1971. – 28л.
1024944
   Правовые вопросы сближения колхозной и общенародной собствености.. – М., 1963. – 424с.
1024945
  Гусаров Е.И. Правовые вопросы сельскохозяйственного водопользования колхозов в связи с переходом на новую систему орошения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гусаров Е.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16 с.
1024946
  Леженин В.Н. Правовые вопросы семейного воспитания детей / В.Н. Леженин. – Воронеж, 1992. – 150с.
1024947
   Правовые вопросы семьи и воспитания детей.. – М., 1968. – 184с.
1024948
  Хоменок Ф.А. Правовые вопросы службы в Советских Вооруженных Силах. / Ф.А. Хоменок. – М., 1977. – 80с.
1024949
  Дятлов П.Н. Правовые вопросы сноса домов при капитальном строительстве / П.Н. Дятлов. – К., 1974. – 200с.
1024950
  Подопригора А.А. Правовые вопросы создания и внедрения новой техники / А.А. Подопригора. – Киев : Вища школа, 1975. – 192 с. – Библиогр. в подстрочных ссылках
1024951
   Правовые вопросы социалистического представительства: межвуз. сб. науч. тр.. – Иваново, 1983. – 167с.
1024952
  Зеленко Б.И. Правовые вопросы стимулирования участников социалистического соревнования / Б.И. Зеленко. – М, 1987. – 95с.
1024953
  Шибаева Е.А. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций / Е.А. Шибаева, М. Поточный. – М., 1980. – 167с.
1024954
  Шибаева Е.А. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций : [учеб. пособие для вузов по спец. "Правоведение"] / Шибаева Е.А., Поточный М. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 188, [1] с. – Библиогр.: с. 185-187
1024955
  Калюжный Р.А. Правовые вопросы технического обеспечения АСУ / Р.А. Калюжный. – 2-е изд. фототип. – К., 1980. – 131с.
1024956
  Богуславский М.М. Правовые вопросы технической помощи СССР иностранным государствам и лицензионные договоры / М.М. Богуславский. – М., 1963. – 248с.
1024957
  Мельник Ф Е. Правовые вопросы теэхнического творчества / Ф Е. Мельник, . – К., 1978. – 53с.
1024958
  Андреев В.К. Правовые вопросы транспортно-экспедиционного обслуживания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 712 / Андреев В.К. ; Мин-во юстиции СССР. Всес. научно-исслед ин-т сов. законодат. – Москва, 1972. – 24 с.
1024959
  Карпенко Д.А. Правовые вопросы трудоиспользования лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы : учебное пособие / Д.А. Карпенко ; М-во внутренних дел СССР ; Киев. высшая школа им. Ф.Э. Дзержинского. – Киев : Научно-исслед. и редакционно-издательский отдел, 1983. – 39, [2] с.
1024960
  Либерман Ф.Х. Правовые вопросы укрепления расчетной дисциплины при поставках : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Либерман Ф.Х.; Моск. ин-т народного хозяйства. – М., 1971. – 17л.
1024961
  Стасько В.Н. Правовые вопросы управления бытовым обслуживание населения : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 711 / Стасько В.Н.; АН УзССР, Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 24с.
1024962
   Правовые вопросы управления научно-техническим прогрессом.. – М., 1976. – 52с.
1024963
  Айвазян С.И. Правовые вопросы управления научными исследованиями / Айвазян С.И., Веденеев Ю.А., Супатаева О.А. ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1980. – 221 с.
1024964
  Кан А.Д. Правовые вопросы управления объединением в промышленности. / А.Д. Кан. – Ростов -на-Дону, 1989. – 173с.
1024965
  Побежимова Н.И. Правовые вопросы управления промышленностью в европейских социалистических странах -- членах СЭВ / Н.И. Побежимова. – М., 1986. – 97с.
1024966
   Правовые вопросы управления промышленностью и строительством в СССР.. – М., 1960. – 334с.
1024967
   Правовые вопросы управления промышленностью и строительством.. – Л., 1959. – 128с.
1024968
  Зусь Л.Б. Правовые вопросы участия общественности в стадии возбуждения уголовного дела. : Автореф... канд. юридич.наук: / Зусь Л.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 16л.
1024969
  Куренной А.М. Правовые вопросы участия трудящихся в управлении производством. / А.М. Куренной. – М., 1983. – 96с.
1024970
  Лукашев А.А. Правовые вопросы формирования денежной системы Украины // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник. – Харків, 2001. – № 47. – С.129-134. – ISSN 0201-7245
1024971
   Правовые вопросы формирования трудовых коллективов: сб. науч. тр.. – Калинин, 1989. – 109с.
1024972
   Правовые вопросы функционирования агропромышленных объединений. – Кишинев, 1983. – 179с.
1024973
  Калмыков Ю.Х. Правовые вопросы хозрасчета промышленного предприятия (проблемы гражданского законодательства) : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.712 / Калмыков Ю.Х.; Харьк. юрид. ин-т. – Х., 1970. – 38л.
1024974
  Генкин Д.М. Правовые вопросы хозяйственного расчета государственных промышленных предприятий / Д.М. Генкин. – Москва, 1966. – 32с.
1024975
  Андрейцев Владимир Иванович Правовые вопросы экологической экспертизы проектов : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.06 / Андрейцев Владимир Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 24л.
1024976
  Андрейцев В.И. Правовые вопросы экологической экспертизы проектов : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Андрейцев В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 225л. – Бібліогр.:л.200-225
1024977
  Сиволобова Правовые вопросы эксплуатации жилищного фонда / Сиволобова, М.И. Усенко. – Киев, 1978. – 55с.
1024978
  Ямпольская Ц.А. Правовые вопрсоы организации и деятельности совнархозов. / Ц.А. Ямпольская. – М., 1961. – 328с.
1024979
  Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе / С.А. Александров. – Горький, 1976. – 124с.
1024980
  Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе (досудебные стадии) : учебное пособие / С.А. Александров ; МВД СССР, Горьковская высшая школа. – Горький, 1976. – 124 с.
1024981
   Правовые гарантии законности в СССР.. – М., 1962. – 476с.
1024982
  Симонов В.И. Правовые гарантии защиты трудовых прав с применением конституционных и международных норм // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 21-24. – ISSN 1812-3910
1024983
  Огрызо В.М. Правовые гарантии качества продукции : Автореф... канд .юр.наук: / Огрызо В. М.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1971. – 26л.
1024984
  Мухиев Г. Правовые гарантии конституционных прав советских граждан. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.711 / Мухиев Г.; Юрид.фак-т.Туркмен.гос.ун-т. – Ашхабад, 1972. – 25л.
1024985
  Нудненко Л.А. Правовые гарантии парламентской оппозиционной деятельности в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 12-19. – ISSN 0132-0769
1024986
  Дашевская Л.М. Правовые гарантии производства и поставки товаров выского качества и широго ассортимента. (На примере предприятий пищевой пром-сти) : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Дашевская Л.М.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1972. – 20л.
1024987
  Жилинкова И.В. Правовые гарантии укрепления семьи : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Жилинкова И. В.; Хар. юр. ин-т. – Х., 1986. – 24л.
1024988
  Мискарян Елена Григорьевна Правовые гарантии установления материнства и отцовства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Мискарян Елена Григорьевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 27л.
1024989
  Мозговой В.И. Правовые горизонты ономастики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 391-401. – ISBN 978-966-489-126-1
1024990
  Данилов С.Ю. Правовые демократические государства: очерки истории / С.Ю. Данилов; Информационно-внедренческий центр " Маркетинг". – Москва : Маркетинг. – ISBN 5-7856-0117-6
Выпуск 1. – 1999. – 292с.
1024991
   Правовые знания - всем. Метод. мат.. – М., 1973. – 26с.
1024992
   Правовые знания - всем. Метод. рекоменд.. – М., 1972. – 65с.
1024993
   Правовые знания - депутатам.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1985. – 288 с.
1024994
  Соколов Н.Я. Правовые знания - молодежи / Н.Я. Соколов. – М., 1971. – 16с.
1024995
   Правовые знания - учителям : (пособие) / Ю.П. Орловский, А.М. Нечаева, А.Е. Лунев, В.М. Савицкий; [Ю.П. Орловский и др. ; сост. Ю.П. Орловский] ; Народный ун-т ; Ф-т правовых знаний. – Москва : Знание, 1977. – 224 с. – ISBN 5-89123-527-7; 5-16-000607-9
1024996
  Агешин Ю.А. Правовые знания и культура человека / Ю.А. Агешин. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 64 с. – (Бибиотека для пропагандиста-юриста)
1024997
  Матышевский П.С. Правовые и медицинские меры борьбы с пьянством и алкоголизмом / П.С. Матышевский. – К., 1987. – 166с.
1024998
  Некрасова М.П. Правовые и нравственно-психологические аспекты судебной защиты / М.П. Некрасова. – Калининград, 1984. – 47с.
1024999
  Лихолоб В.Г. Правовые и нравственные вопросы предупреждения преступности органами внутренних дел. / В.Г. Лихолоб. – К, 1992. – 119с.
1025000
  Ефимичев С.П. Правовые и организационые вопросы окончания предварительного расследования с обвинительным заключением / С.П. Ефимичев. – Волгоград, 1977. – 91с.
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,