Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1027001
  Кононенко Т.П. "Принципи філософії" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 369. – ISBN 966-316-069-1
1027002
  Крымский С. "Принципы духовности XXI века" // Украина Incognita. ТОП-25 : [избр. ст. газ. "День"] / [сост.: И. Сюндюков, Л. Шевцова, А. Мотозюк] ; под общ. ред. Ларисы Ившиной. – Киев : Украинская пресс-группа, 2014. – С. 357-379. – (Библиотека газеты "День"). – ISBN 978-966-8152-60-3
1027003
  Моркун В.С. Принципи автоматизації формування нежорстких вимог до розкладу занять в університеті з боку викладачів / В.С. Моркун, П.В. Бурнасов, Т.П. Бурнасова // Вісник Криворізького національного університету : збірник наук. праць / Криворізький, національний університет. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 45. – C. 60-66. – ISSN 2306-5451


  Розроблено принципи автоматичного формування нежорстких вимог до розкладу з боку викладачів на основі аналізу розкладів занять попередніх періодів з використанням модифікованого методу найближчого сусіда для визначення прецедентів з інтегрованої бази ...
1027004
  Мельник Н.І. Принципи адаптації національних професійних стандартів педагогічної освіти до європейської кваліфікаційної рамки: досвід країн Західної Європи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 131-135. – (Педагогічні науки ; вип. 2 (49), травень). – ISSN 2078-2128
1027005
  Мороз О.В. Принципи адаптування економіки України до вимог постіндустріального суспільства / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 62-66. – ISSN 2222-0712
1027006
  Козяр О.І. Принципи адвокатури та адвокатської діяльності: проблеми розмежування // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-617-673-442-0
1027007
  Карпенко Г.А. Принципи адекватного перекладу текстів художньої літератури


  Подається огляд конценцій адекватності у теорії перекладу художньої літератури. Досліджується проблема досягнення повної відповідності між текстом оригіналу та перекладу.
1027008
  Шевченко І.Ю. Принципи адекватного перекладу українських казок на іспанську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 181-185. – ISBN 966-581-498-2
1027009
  Линник Григорій Принципи адміністративно-правового регулювання інформаційної безпеки в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 93-97
1027010
  Іщенко О. Принципи адміністративно-територіального устрою України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 238-244. – ISSN 0132-1331
1027011
  Бородін І.Л. Принципи адміністративно-юрисдикційного процесу: сучасний науковий погляд // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 114-118. – ISSN 1563-3349
1027012
  Стефанюк В.С. Принципи адміністративного права й особливості тлумачення адміністративних норм // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.54-56
1027013
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права у країнах Європейського Союзу та в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 76-82. – ISSN 1026-9932
1027014
  Пухтецька А. Принципи адміністративного права: від радянського до європейського розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 63-67.
1027015
  Остапенко О.І. Принципи адміністративного права: нове бачення, перспективи // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.33-37
1027016
  Гриценко І.С. Принципи адміністративного права: становлення та розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 115-119. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1027017
  Грибок І.О. Принципи адміністративного провадження за скаргами фізичних і юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.29-36
1027018
  Приймаченко Д.В. Принципи адміністративної діяльності митних органів України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 3-10
1027019
  Гетьман А.Б. Принципи адмінітративно-територіального устрою України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 49-54. – (Право. Економіка. Управління)
1027020
  Іванік О. Принципи аналізу водно-гравітаційних процесів та їх впливу на функціонування природно-техногенних систем у межах Закарпатської області / О. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-26. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Визначено головні підходи до вивчення водно-гравітаційних процесів у межах Зкакарпатської області, що полягають у дослідженні напружено-деформованого стану геологічного середовища. Проаналізовано головні фактории виникнення зсу-вних явищ та визначено ...
1027021
  Бобровник О.В. Принципи архітектурно-планувальної організації притулків для тварин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 328-331. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1027022
  Тарасюк І.І. Принципи архітектурного формування сільських садиб Волині XIX - поч. XX ст. та їх розвиток в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Тарасюк Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 27 с. – Бібліогр.: 8 назв
1027023
  Гриб К. Принципи атестації працівників освіти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 13-16
1027024
  Бурлака С О. Принципи атестаційних проваджень / С О. Бурлака, Р.С. Нікіпенко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 206-214
1027025
  Трайтлі В. Принципи аудиту відповідності у державному секторі: міжнародний досвід // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: А.Ф. Корж, В.В. Силаєв, В.Г. Чорний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (134), березень. – С. 36-39
1027026
  Яковонеко Н.Л. Принципи багатосторонності як головний інструмент ООН у забезпеченні миру і стабільності в світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 67-74


  В статті йдеться про принцип багатосторонності, який перетворився на головний інструмент діяльності Організації Об"єднаних Націй у виконанні її основного завдання - забезпечення миру і стабільності в світі та позбавлення майбутніх поколінь від ...
1027027
  Семенова Н.М. Принципи балетмейстерської творчості Павла Вірського та їх вплив на розвиток українського балетного театру // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 156-165
1027028
  Павленко М.В. Принципи банківського контролю - міжнародно - правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-107.
1027029
  Симов"ян В.С. Принципи банківського контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 56-59
1027030
  Сусіденко В. Принципи банківського кредитування: зміст і реалізація в умовах перехідної економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 37-39 : Табл.
1027031
  Ковалко Н.М. Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 101-105. – (Правознавство ; Вип.311)
1027032
  Воскобойнікова Ю.В. Принципи богослужбового співу святкового хору Свято-Єлисаветинського монастиря (м. Мінськ, Білорусь) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 282-290
1027033
  Яцишин Н.З. Принципи бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 274-280. – (Економіка ; Вип. 32)
1027034
  Цвєткова Н. Принципи бухгалтерського обліку та звітності: досвід застосування і розвиток // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-20
1027035
  Шигун М.М. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: семантика понять і змісту // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 199-203. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
1027036
  Вдовиченко А. Принципи бюджетно-податкового регулювання економіки в умовах членства України в СОТ // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 71-74. – ISSN 1818-2682
1027037
  Бояр А.О. Принципи бюджетно-фінансової політики ЄС і механізми їх реалізації // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 74-91
1027038
  Письменна Т. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 115-127. – ISSN 1818-5754
1027039
  Образцова І.О. Принципи бюджетного права
1027040
  Коробцова Д.В. Принципи бюджетного права в умовах реформування бюджетних відносин в Україні // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 68-71. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1027041
  Гетманець О.П. Принципи бюджетного права України : монографія / О.П. Гетманець, Д.В. Коробцова. – Харків : Панов, 2017. – 291, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-62-2
1027042
  Музика-Стефанчук Принципи бюджетної діяльності органів публічної влади // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 28-30
1027043
  Нестеренко А.С. Принципи бюджетної системи України на сучасному етапі розвитку держави // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 45-49. – ISSN 1561-4999
1027044
  Глусенко А.С. Принципи бюджетної системи України як підгрунтя реалізації міжбюджетних відносин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 110-118. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1027045
  Пономаренко Л.Г. Принципи в теорії журналістики: проблемa дефініції // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 125-128


  У статті проаналізовано особливості дефініції та вживання терміна "принцип" у теорії журналістики на матеріалі відповідних навчальних видань. Обґрунтовано найбільш доцільні терміни, окреслено їх різновиди і сферу вживання. In the article the features ...
1027046
  Магновський І.Й. Принципи вдосконалення адміністративно-територіального устрою України: правовий контекст // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 6-9
1027047
  Шапченко С.Д. Принципи верховенства права і Кримінальний кодекс України 2001 року: деякі теоретичні, законодавчі та правозастосовчі проблеми // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 5. – С.85-93
1027048
  Педько Ю.С. Принципи верховенства права та законності судового розгляду справ адміністративної юрисдикції // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 136-139. – ISBN 978-966-301-172-1
1027049
  Мартинюк Я.І. Принципи верховенства права та його реалізація в Україні // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 42-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1027050
  Вільчик Т.Б. Принципи взаємодії суддів та адвокатів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7096-97-8
1027051
  Дроздова Ю.В. Принципи вибору класифікації та обгрунтування психодіагностичних методів дослідження самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 115-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1027052
  Ставицький А. Принципи вибору моделей для прогнозування економічної інформації : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 58-59. – Бібліогр.: 3 назви
1027053
  Стешенко Т.В. Принципи виборчого права як фундаментальні засади забезпечення виборчого процесу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 36-40. – ISSN 0201-7245
1027054
  Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями : контроль, облік та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 174-181. – Бібліогр.: 13 назв
1027055
  Коломієць В.М. Принципи визначення конкурентоспроможності персоналу підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-82. – Бібліогр.: 4 назв
1027056
  Буквич А. Принципи визначення підсудності в країнах англо-саксонської системи права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 89-90.
1027057
  Полюга С.М. Принципи визначення прислівника як складової частини граматичної терміносистеми в античному світі та український граматичній науці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 429-435


  У статті розглянуто питання формування граматичної групи прислівника. Особлива увага зосереджена на способах його тлумачення в українських граматиках. В статье рассматривается вопрос о формировании грамматической группы наречия. Особое внимание ...
1027058
  Безродний Д. Принципи визначення різних балів тектонофацій за петроакустичними даними на прикладі метаморфічних порід Криворіжжя ("Супутник-2") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розроблено методику петроакустичного аналізу тектонофацій, що дає можливість їх якісної та кількісної оцінки. Показано, що рівень деформаційних перетворень можливо оцінювати за величинами акустичної і пружної анізотропії. Methodology of petroacoustic ...
1027059
  Шарий В.І. Принципи визначення фундаментальних понять воєнної науки на грунті системного підходу в сфері "воєнна безпека" правилами структурної лінгвістики / В.І. Шарий, Л.О. Комарова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 167
1027060
  Соболєвський П.А. Принципи викладання дисциплін логічного циклу у вищій школі // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 111-113
1027061
  Шмат А.М. Принципи виконання господарських зобов"язань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 217-222.
1027062
  Олійник В.А. Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 30. – С. 193-202. – ISSN 2226-2180
1027063
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1027064
  Златніков В.Г. Принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання у курсантів (студентів) ВВНЗ // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 254-259. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)


  Статтю присвячено проблемі формування навичок аудіювання. Автор розглядає принципи використання звукозапису під час формування навичок аудіювання , а також аналізує використання цих принципів у контексті навчання аудіювання курсантів (студентів) ...
1027065
  Музиченко С.В. Принципи використання інформаційних технологій у навчальному процесі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 39-47. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1027066
  Ломовський А.І. Принципи використання кольору в дизайні інтер’єрів // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 174-182
1027067
  Давиденко В.Ю. Принципи вимірювання довжини берегової лінії Чорного і Азовського морів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 84-86. – Бібліогр.: 6 назв
1027068
  Галушка Н. Принципи виховання дітей як метод міжпоколінного транслювання етнокультурної спадщини (на прикладі Опілля і Північно-Західного Причорномор"я) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2013. – Вип. 12 (15). – С. 44-49. – ISBN 966-02-3167-9


  У статті розглянуто методи та принципи передачі етнокультурної інформації між поколіннями в контексті етнопедагогічного аспекту традиційної української культури. Емпіричний матеріал зібрано у двох регіонах-Опіллі й Північно-Західному Причорномор"ї.
1027069
  Британ Ю.В. Принципи відбору Інтернет-матеріалів для формування професійно орієнтованої читацької компетенції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 54-58. – (Серія : Педагогічні науки)
1027070
  Приходько І. Принципи відбору та презентації лексики словника молодіжного сленгу (досвід укладання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 255-256
1027071
  Сенчугова Н.А. Принципи відбору територій для моніторингових агроекологічних досліджень при вірусній інфекції : метод. розробка / Сенчугова Н.А., Постоєнко О.М., Поліщук В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 22, [2] с : іл., табл. – Бібліогр.: с. 15-16
1027072
  Полтавський В. Принципи відкритості і прозорості влади: проблемні питання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.124-133. – ISBN 966-7800-10-5
1027073
  Гудима Н. Принципи відкритості і прозорості та їх реалізація в державному управлінні України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-85
1027074
  Совгиря О.В. Принципи відкритості, прозорості та гласності діяльності Уряду: визначення змісту і співвідношення понять // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 19-26
1027075
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2014. – 298 арк. – Додатки: арк. 222-298. – Бібліогр.: 197-221
1027076
  Малкович Т.І. Принципи відтворення діалогічного мовлення в англо-українському кіноперекладі : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Малкович Тарас Іванович; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Бібліогр.: 17 назв
1027077
  Рудь І.А. Принципи відтворення макроструктури юридичних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних текстів в українському перекладі (на матеріалі англомовних законодавчих документів Європейського Союзу) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 144-148


  Стаття розпочинає дискурс стосовно юридичних текстів, в яких зазвичай домінує функція репрезентації інформації, а самі тексти юридичного дискурсу орієнтовані насамперед на зміст. Автор пропонує розглянути загальну стратегію перекладу таких текстів, ...
1027078
  Гусельников А.В. Принципи війни у трактаті "Мистецтво війни" Сунь Цзи // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 59-61. – ISBN 978-966-921-000-5
1027079
  Kirlash M. Принципи внесення реєстрових одиниць тлумачного словника до складу лексики на позначення понять металургійної галузі // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 122-126. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1027080
  Новик В.С. Принципи впровадження інновацій в міжнародні економічні угоди // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [42-45]
1027081
  Сєрих І.В. Принципи впровадження сталого розвитку в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 341-346
1027082
  Михайлов В. Принципи геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводнів / В. Михайлов, М. Курило, О. Андрєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню геолого-економічної оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини, насамперед, сланцевого газу. Метою роботи є аналіз існуючих методів оцінки та підрахунку запасів родовищ вуглеводнів, визначення найважливіших факторів ...
1027083
  Онищук І.І. Принципи геофізичного картування стану земель / І.І. Онищук, М.В. Рева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні підтоплення грунтів. Наведено геоелектричні параметри різних типів грунтів і порід верхньої частини розрізу та принципи геоелектричного картування підтоплення земель на базі ...
1027084
  Тимченко Г.П. Принципи гласності і відкритості судового розгляду: теорія, історія та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 258-264. – ISSN 1563-3349
1027085
  Савченко Л.А. Принципи гласності та ефективності в роботі рахункових палат // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.78-83. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1027086
  Попова А.В. Принципи господарсько-правової відповідальності товарних бірж // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155
1027087
  Щербина В. Принципи господарського процесуального права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  У статті, виходячи зі змісту Конституції України, визначається склад принципів господарського процесуального права та розкривається їх зміст. Вносяться пропозиції щодо закріплення окремих принципів у господарському процесуальному законодавстві та ...
1027088
  Прокопанич Г.К. Принципи господарського судочинства за діючим та перспективним законодавством України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 100-111.
1027089
  Щербина В.С. Принципи господарського судочинства та їх нормативне закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-617-7096-97-8
1027090
  Прилуцький Р.Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 73-81
1027091
  Пальченкова В.М. Принципи громадського контролю пенітенціарної системи: теоретичний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 105-109. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1027092
  Кінаш Н.Б. Принципи громадянства як фактор забезпечення національної безпеки України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 63-68. – ISSN 2219-5521
1027093
  Суржинський М.І. Принципи громадянства: теоретико-правовий аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
1027094
  Марченко Н. Принципи гуманізації і гуманітаризації освіти у наукових пошуках А. Г. Погрібного та їх розвиток у працях українських учених // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 106-111. – ISSN 2078-1016


  На основі аналізу сутності понять "гуманізація та гуманітаризація освіти", їх генези та розвитку розкривається внесок А. Г. Погрібного у теоретичне осмислення та практичну реалізацію зазначених принципів в українській системі освіти. Детально ...
1027095
  Ричко О. Принципи гуманізму в публічній політиці // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 201-208
1027096
  Щетиніна О. Принципи дедуктивних побудов // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
1027097
  Строган А.Ю. Принципи демократії як умови формування і функціонування громадянського суспільства та правової держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 73-75. – Бібліогр.: 10 назв
1027098
  Петруненко Я.В. Принципи державних закупівель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 174-179.
1027099
  Панасюк С.В. Принципи державного нагляду за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в Україні: науково-теоретичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 294-303. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
1027100
  Гаманков Д. Принципи державного регулювання банківської та страхової діяльності: уроки фінансової кризи // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 25-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1027101
  Кужель В.М. Принципи державного регулювання в сучасній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-43
1027102
  Филюк Г.М. Принципи державного регулювання суб"єктів природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-95. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Розглядаються характерні риси природних монополій. Проаналізовано специфіку функціонування суб"єктів природних монополій на сучасному етапі в Україні. Охарактеризовано принципи та запропоновано основні напрямки підвищення ефективності їх державного ...
1027103
  Гарварт Г.А. Принципи державного управління лісовим фондом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 74-81
1027104
  Синельникова Р.Д. Принципи державного управління Німецької Демократичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 61-65. – (Серія права ; № 12)


  Статья раскрывает преломление социалистических принципов государственного управления в государственном строительстве Германской Демократической Республики. На основе фактического и нормативного материала в работе показано, как принципы ...
1027105
  Крюков С. Принципи державного управління паліативною медичною допомогою в системі охорони здоров"я України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.245-253. – ISBN 966-73-53-51-Х
1027106
  Нинюк М. Принципи державного управління та їх сутність / М. Нинюк, І. Нинюк // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 67-72. – ISSN 2409-4544
1027107
  Яловий В. Принципи державного управління та місцевого самоврядування в умовах столичної агломерації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 181-191
1027108
  Губрієнко О Принципи державного управління: дискусійні питання визначення поняття та їх системи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.48-51
1027109
  Шатенок Я.В. Принципи державного фінансового контролю // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1027110
  Баровська А. Принципи державної інформаційної політики у сфері європейської інтеграції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 201-208.
1027111
  Яковлєв О.А. Принципи державної політики в галузі охорони праці: погляд правника // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 75-80. – ISSN 2311-4894
1027112
  Залєвська І.І. Принципи державної політики у сфері забезпечення інформаційної безпеки // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 199-202
1027113
  Кривачук Л.Ф. Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 44-51
1027114
  Бевз С.І. Принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності при здійсненні державного регулювання господарської діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 132-134
1027115
  Божко В. Принципи державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 163-165
1027116
  Чаркіна А.О. Принципи державної служби в країнах Європейського Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
1027117
  Янюк Н. Принципи державної служби як основа її професійності і стабільності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 119–127. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1027118
  Підгайна О. Принципи державної стратегічної політики України в енергетичній сфері // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.90-94.
1027119
  Колишко Р.А. Принципи децентралізації державної влади в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 64-66
1027120
  Вапнярчук Н.М. Принципи дисциплінарної відповідальності державних службовців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 227-233. – ISSN 0201-7245
1027121
  Нижник Н.Р. Принципи диференціації пенсійних відносин: окремі аспекти теорії пенсійного права / Н.Р. Нижник, І.О. Гуменюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 26-30. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
1027122
  Мартин А.Г. Принципи діагностування нецільового використання земель / А.Г. Мартин, О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-45. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
1027123
  Балинська О.М. Принципи діалектики та метафізики (формальної логіки) у праві / О.М. Балинська, В.А. Ященко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 259-268. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
1027124
  Вергун А.І. Принципи діалектичної логіки в методології аналітичного обгрунтування сучасних управлінських рішень // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 2. – С. 82-89. – ISSN 1993-0259
1027125
  Кузніченко С.О. Принципи діяльності внутрішніх військ МВС України (адміністративно-правові аспекти) / С.О. Кузніченко, С.А. Яровий // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 70-77. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто основні принципи і засади діяльності внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, зокрема в разі ускладнення оперативної обстановки. Надано докладну характеристику кожного із зазначених принципів, сформульовано ...
1027126
  Мушенок В.В. Принципи діяльності держави щодо фінансової підтримки сільського господарства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 91-98
1027127
  Бортняк Ф. Принципи діяльності державної виконавчої служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 86-91.
1027128
  Шатіло В. Принципи діяльності державної влади і методи їх здійснення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-70. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемі визначення основних засад діяльності державної влади та методів її здійснення. Аналіз відповідної джерельної бази та норм Конституції України дав змогу виділити основні принципи державної влади, які умовно можна класифікувати ...
1027129
  Жила С.Ю. Принципи діяльності міліції (поліції): правовий аспект // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 26-29. – ISSN 2312-928X
1027130
  Катрич Д.К. Принципи діяльності Національної поліції в Україні: поняття і класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 62-72. – ISSN 2078-3566
1027131
  Денисюк Д.С. Принципи діяльності національної поліції України: теорія та практика реалізації // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 63-68
1027132
  Мартиновський В.В. Принципи діяльності органів дозвільної системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 118-125. – ISSN 0201-7245
1027133
  Янішевська К.Д. Принципи діяльності податкового агента як суб"єкта податкових правовідносин // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 75-80. – ISSN 2519-2353
1027134
  Солонар А.В. Принципи діяльності поліції в Україні та за кордоном // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 62-67. – ISSN 2519-2353
1027135
  Хлистун Г.Ю. Принципи діяльності Ради Європи в галузі ЗМІ та їх відповідність українським реаліям // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 39-45
1027136
  Цуцкірідзе М. Принципи діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень розслідування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  На підставі системного аналізу юридичних джерел, загальних положень філософії, норм чинного кримінального процесуального законодавства України розкрито питання принципів діяльності слідчого в системі принципів кримінального процесу і загальних положень ...
1027137
  Собовий О. Принципи діяльності судді у провадженні у справах про адміністративні проступки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 58-62
1027138
  Єгорова В.С. Принципи діяльності суддів судів загальної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 168-174.
1027139
  Кощинець В. Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України / В. Кощинець, Кушакова-Костицька, О. Палійчук // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 93-101
1027140
  Дахова І. Принципи діяльності уряду в зарубіжних країнах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 249-255.
1027141
  Лазарев А. Принципи діяльності Центральної виборчої комісії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 118-122. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто поняття принципів діяльності Центральної виборчої комісії в Україні, їх система та зміст кожного з них, зокрема, принципів: верховенства права, законності, незалежності, компетентності, об"єктивності, професійності, колегіальності ...
1027142
  Штефан А. Принципи доказування у цивільному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 32-38. – ISSN 2311-6676
1027143
  Мілютина К.Л. Принципи дослідження процесу інформальної соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 99-101
1027144
  Афанасьєва О.М. Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 46-59


  Статтю присвячено виокремленню та опису принципів дослідження ритуалізованих комунікативних практик. З огляду на складність та багатоаспектність цього явища пропонується інтегрувальний підхід до його дослідження, який виходить із поняття практики у її ...
1027145
  Марущак А.І. Принципи доступу до інформації в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 71-77.
1027146
  Кримський С. Принципи духовності XXI століття // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 355-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0


  "Нещодавно в рамках циклу щорічних пам’ятних лекцій імені мистецтвознавця Аркадії Оленської-Петришин в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» відбулася знаменна подія: до численної аудиторії вщерть заповненого конференц-залу ...
1027147
  Нікітченко Н.С. Принципи Е-рефлексії та Е-параметризації в логіках структурованих даних / Н.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 169-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Визначаються формалізми для опису функцій та предикатів над структурованими даними. Такі дані задаються за допомогою абстрактного предикату <-, що інтерпретується як відношення "частина - ціле". Розглядаються питання виразимості функцій та предикатів в ...
1027148
  Краснова М.В. Принципи екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 38-42. – ISBN 978-617-566-151-2
1027149
  Лопащук І. Принципи екологічного права // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 174-175. – ISBN 978-966-2781-18-2
1027150
  Матвійчук А. Принципи екологічної деонтології як засобу формування екологічного імперативу поведінки сучасної людини // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 95-100. – ISSN 1728-9343
1027151
  Луців Н.Г. Принципи екологічної політики для стимулювання ефективного рекреаційного природокористування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 152-158. – ISSN 1562-0905
1027152
  Синякевич І.М. Принципи екологічної та лісової політики: погляд крізь призму глобальних екологічних загроз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.15 : Глобальні зміни клімату - загроза людству та механізми відвернення. – С. 7-13. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1027153
  Сейдаметова З.С. Принципи економіки університетів / З.С. Сейдаметова, В.А. Темненко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 54-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
1027154
  Несімко О.Д. Принципи економічної культури юриста // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 204-213. – (Юридична ; Вип. 1)
1027155
  Маршалл Альфред Принципи економічної науки : Реферат підручника / Маршалл Альфред. – Київ : АДС" УМКЦентр", 2001. – 211с. – (Науково-популярна серія " Вершини економічної думки "). – ISBN 966-95702-1-2
1027156
  Данчак Ігор Остапович Принципи ергономічного формування архітектурного середовища помешкань для інвалідів : Автореф. дис. ... канд. архітектури: 18.00.01 / Данчак І.О.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1027157
  Баранівський В.Ф. Принципи етики ділового спілкування у психології бізнесу / В.Ф. Баранівський, А.Я. Боднар, Л.Ф. Терещенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1027158
  Кириченко К.В. Принципи ефективної діяльності в системі public relations // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 62-68


  Розглядається поняття ефективності в концепції інформаційної діяльності зі зв"язків з громадськістю. Акцент зроблено на аналізі складників ефективності, тим самим побудовано теоретичну модель аналізу ефективності public relations. In the article it ...
1027159
  Коломоєць А. Принципи ефективної діяльності українських компаній на національному та міжнародному ринках транспортно-експедиційних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено напрямки діяльності українських компаній на ринку міжнародних транспортно-експедиційних послуг та основні фактори, що впливають на ефективність їхньої роботи. Запропоновано перелік пріоритетних дій держави щодо підтримки цього бізнесу ...
1027160
  Москвич Принципи ефективної судової системи / Москвич, // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 103-111. – ISSN 1993-0909
1027161
  Оржель О. Принципи європейського врядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 10-20.
1027162
  Кулеба Д. Принципи європейського договірного права / Д. Кулеба, Д. Пшеничнюк, Ю. Рилач // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 47-54


  У статті розглядаються історія створення Принципів європейського договірного права і загальні засади, на яких будується цей документ.
1027163
   Принципи європейського договірного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 83-118
1027164
  Амеліна А. Принципи європейського договірного права як спосіб уніфікації європейського договірного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 14-15
1027165
  Мармазов В.Є. Принципи європейського договірного права: альтернатива чи провісник європейського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-62. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розкриваються основні тенденції розвитку уніфікованих європейських договірних норм і принципів, детально проаналізовано ситуацію, що склалася в європейському праві та зроблено прогностичний аналіз розвитку цієї проблеми. The major tendencies in the ...
1027166
  Малюга В.І. Принципи єдності й централізації в організації та діяльності прокуратури // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.107-111. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1027167
  Цехмістро О.В. Принципи жанрового моделювання у вокально-симфонічній творчості сучасних українських композиторів у контексті культурної парадигми постмодернізму // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 237-247. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1027168
  Владимиров В.М. Принципи журналістики в світлі теорії розуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стрімкий розвиток інтернет-технологій у сфері масової комунікації привів до суттєвих зрушень у її розумінні. Це ставить перед дослідниками вимогу переглянути основні теоретичні положення журналісти кознавства в світлі нових суспільних реалій. Питання ...
1027169
  Ярмиш Н.О. Принципи забезпечення громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 124-129
1027170
  Грін О. Принципи забезпечення демократичних прав і свобод // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 10-13.
1027171
  Міщенко С.Г. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 578-581. – ISSN 1563-3349
1027172
  Олабин О.В. Принципи забезпечення ефективності державного управління // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 105-107
1027173
  Вдовенко Н.М. Принципи забезпечення ефективності діяльності переробних підприємств в Україні / Н.М. Вдовенко, Г.Є. Меняйлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Проаналізовано основні проблеми у функціонуванні переробних підприємств, що мають негативний вплив на результативність їх діяльності.
1027174
  Гріненко О.І. Принципи забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами відповідно до сучасної Воєнної доктрини України / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (55). – С. 58-60. – ISSN 2304-2699
1027175
  Рогозін С.М. Принципи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 44-52. – ISSN 1609-0462
1027176
  Олійник О.В. Принципи забезпечення інформаційної безпеки України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 72-78. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
1027177
  Карманов В.І. Принципи забезпечення метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу спектарльними методами / В.І. Карманов, М.С. Слободяник, Л.А. Тараборкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-67. – (Хімія ; Вип. 38)


  Розглядається задача створення в Україні єдиної стандартизованої процедури метрологічної атестації методик кількісного хімічного аналізу, виконуваного фізичними методами, гармонізованої з міжнародними рекомендаціями. Викладено основні принципи ...
1027178
  Кузьмічова Є.В. Принципи забезпечення охорони лікарської таємниці у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 104-112
1027179
  Бондаренко Е. Принципи забезпечення та оцінка якості цифрових просторових даних для геоінформаційного картографування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Визначено принципи забезпечення якості цифрових просторових даних та розглянуто основні складові інформації про їх якість на прикладі оцінки якості цифрових просторових даних, які формують цифрову географічну основу України. Principles of maintenance ...
1027180
  Линьова І.О. Принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньому просторі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 92-94. – ISSN 2078-1016


  У статті автором визначено принципи забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньо-дослідницькому просторі.
1027181
  Поєдинок О.Р. Принципи заборони дискримінації в міжнародному праві захисту прав людини та в міжнародному праві захисту біженців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 549-555. – ISSN 1563-3349
1027182
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1027183
  Семенова А.В. Принципи загальнообов"язкового державного медичного страхування : дис... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Семенова Альона Вячеславівна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інновац. розвитку. – Харків, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
1027184
  Москаленко О. Принципи загальнообов"язкового медичного страхування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 268-276. – ISSN 1993-0909
1027185
  Легін Л.М. Принципи законодавчого процесу: теоретичний аспект // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 72-82
1027186
  Кірін Р.С. Принципи законодавчого регулювання видобування корисних копалин: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-80. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Аналізуються існуючі принципи законодавчого регулювання надрокористування з метою видобування корисних копалин, пропонується нова класифікація, основана на різниці у змісті їх складових елементів. The existing principles of underground space ...
1027187
  Фігель М.В. Принципи законодавчої техніки (досвід Польщі для України) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 116-119.
1027188
  Кабаненко І. Принципи замість "компромісів" / розмову вела Марія Чадюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 січня (№ 8/9). – С. 4-5


  "Якщо ми гіпотетично уявимо, що Україна стане нейтральною і не буде рухатися в НАТО, - це буде крах".
1027189
  Якимець О.І. Принципи застосування криміналістичних науково-технічних засобів у цивільному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 525-531. – ISSN 1563-3349
1027190
  Дзейко Ж.О. Принципи застосування правил і засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 35-45
1027191
  Голод О. Принципи застосування технологій хмарних обчислень органами публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 258-260
1027192
  Грабчук О.М. Принципи застосування фінансових інструментів для досягнення сталості розвитку економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 35-37. – Бібліогр.: 10 назв
1027193
  Кризина Н.П. Принципи захисту основних прав людини і принципи права на здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 78-80. – Бібліогр.: 11 назв
1027194
  Бабін Б.В. Принципи захисту основних прав людини у практиці суду Європейських Співтовариств // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 532-537. – ISSN 1563-3349
1027195
  Щербанюк О.В. Принципи захисту прав людини та ефективність конституційного судочинства // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 411-417. – ISBN 978-617-7530-15-1
1027196
  Колесник Н.В. Принципи збалансованого розвитку туризму в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 305-307. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1027197
  Кедровський О.І. Принципи збереження в кібернетиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
1027198
  Байрачна Т.О. Принципи здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України: поняття та кпасифікація // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С.188-196. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1027199
  Горецький О.В. Принципи здійснення процедури примирення в цивільному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 161-165. – ISSN 2219-5521
1027200
  Коротич О. Принципи здійснення регіональної політики держави // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 155-164
1027201
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – Київ, 2013. – 236 л. – Додатки: л. 214-236. – Бібліогр.: л. 182-213
1027202
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр. : 15 назв
1027203
  Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав в англосаксонській правовій системі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 45-48
1027204
  Тарасюк В.М. Принципи земельного аукціону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
1027205
  Федорович В. Принципи земельного права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.408-413. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1027206
  Коваленко Т.О. Принципи земельного права як засіб мінімізації юридичних дефектів // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7169-06-9
1027207
  Кан В.Д. Принципи зіставного дослідження словотвірної семантики корейської, англійської української та російської мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 116-121.
1027208
  Козирєва В.П. Принципи змагальності та процесуальної рівності в міжнародному комерційному арбітражі / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 120-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1027209
  Мисан В. Принципи змісту шкільного курсу історії України як дидактична проблема // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 49-56
1027210
  Заруба Ю. Принципи і завдання інформаційної політики Національного банку України // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-43.
1027211
  Паламарчук О.Л. Принципи і засади викладання нормативного курсу "Історія культури Чехії" студентам-богемістам / О.Л. Паламарчук, Н.В. Лабур, О.В. Антоненко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 486-491


  У статті визначається роль курсу історії чеської культури у викладанні чеської мови для українських студентів-богемістів
1027212
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художніого втілення концепціі людтни в кіноповістіях "Звенігора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.01. / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1027213
  Касьянова Світлана Петрівна Принципи і засоби художнього втілення концепції людини в кіноповістях "Звенигора", "Арсенал", "Земля", "Повість полум"яних літ", "Україна в огні" О. Довженка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Касьянова Світлана Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.144-162
1027214
  Капітан І.Б. Принципи і методи аналізу в управлінні інноваційною діяльністю при виведенні нових товарів на ринок : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1027215
  Агєєва В.О. Принципи і методи аналізу лінгвокультурних архетипів і стереотипів у сучасній компаративістиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 3-11. – ISSN 2075-437X


  У статті визначено принципи аналізу архетипного концепту ВОГОНЬ: семантичний, ономасіологічний, функціональний, на основі яких розроблено комплексну методику реконструкції і зіставлення мотиваційних ознак його номінаторів, з-поміж яких і ті, що ...
1027216
  Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування : Монографія / В.С. Куйбіда; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 432с. – ISBN 966-608-407-4
1027217
  Бойчук Ю.Д. Принципи і методи добору вихдіного матеріалу для культивування комах : Автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Бойчук Ю. Д.; Харк. держ. пед. ун-т ім. Сковороди. – Харків, 1996. – 25 с.
1027218
  Умєров Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 108-115 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1027219
  Валуєв Ю. Принципи і методи побудови і розвитку системи управління підприємством: проблема стабільності та змін // Економіст : Науковий і громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 11. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1027220
  Карасьов Л.О. Принципи і методи складання серії карт опорних селенодезичних точок / Л.О. Карасьов, М.М. Розанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 63-66. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 25)
1027221
  Шищенко П.Г. Принципи і методика геоекологічного районування території України / П.Г. Шищенко, Л.Л. Малишева, В.Г. Потапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-13. – (Географія ; Вип. 41)


  Обгрунтовані принципи та запропонована методика геоекологічного районування території України, за якими складена оригінальна картосхема геоекологічного районування України й проаналізовані регіональні проблеми природокористування та екологічного стану ...
1027222
  Мордвинов О.Г. Принципи і методика еколого-сільськогосподарського районування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 105-109. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0201-8683
1027223
   Принципи і методика складання ландшафтної карти України в масштабі 1:2 500 000 / А.І. Ланько, О.М. Маринич, О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 17-23. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 9)
1027224
  Кризська Р.Ю. Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 117-120.
1027225
  Заставецька Л.Б. Принципи і механізми формування нових територіальних громад і функціонування первинних систем розселення // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 273-282 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1027226
  Семенова О.Ю. Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-80.
1027227
  Захаренко В. Принципи і норми міжнародного права як основа зовнішньополітичної діяльності України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 336-342. – ISSN 0132-1331
1027228
  Дроздовський В.П. Принципи і передумови стилістичного аналізу прозовоготвору. / В.П. Дроздовський. – Одесса, 1972. – 95с.
1027229
  Пархоменко В. Принципи і підходи регулювання та регламентації бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1027230
  Флоренсова К.М. Принципи і проблеми професійної етики та деонтології як складової безпеки життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
1027231
  Мережко О.О. Принципи і способи тлумачення міжнародних контрактів в транснаціональному торговому праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.100-105
1027232
  Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.26-32. – ISSN 0132-1331
1027233
  Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми процесу доказування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.34-35
1027234
  Кравченко С. Принципи і форми плюралізму у контексті державотворення: досвід США // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-28-6
1027235
  Горський В. Принципи і функції управлінської діяльності у сфері пожежної безпеки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 12. – С. 9-15
1027236
  Сабадуха В.О. Принципи ієрархії і рівності як онтологічні засади життєдіяльності людини й суспільства // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 66-73
1027237
  Резнік Н.П. Принципи інвестиційного забезпечення в національному агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 93-96
1027238
  Руденко О.М. Принципи інноватики у розвитку сучасної системи вищої освіти // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 40-44. – (Серія педагогічна ; Вип. 19). – ISSN 2307-4507
1027239
  Петрик В.В. Принципи інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 22-26
1027240
  Назимко Є.С. Принципи інституту покарання неповнолітніх // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 75-89. – ISSN 2304-4556
1027241
  Бакула Б. Принципи інтегральної компаративістики // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 5-20. – ISBN 966-95452-4-3
1027242
  Грищенко Т. Принципи інформаційно-бібліотечного обслуговування студентів ВНЗ: орієнтація на вимоги сучасності / Т. Грищенко, Н. Етенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 69-78. – ISSN 1682-2366
1027243
  Кирилюк Д. Принципи іпотеки: історичний розвиток та сучасний етап // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 47-51
1027244
  Лучик В. Принципи й критерії номінації та відновлення історичних назв у топонімії України
1027245
  Василенко А.П. Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-721Х
1027246
  Олійник А.Д. Принципи й способи письмового перекладу текстів з економічної тематики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 72-76. – ISBN 966-581-295-6
1027247
  Вірченко Т. Принципи канонізації художніх творів у літературно-критичному спадку неокласиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті здійснено спробу виокремити критерії канонізації творів літератури на основі літературно-наукової спадщини неокласиків. Відзначено, що критерії канонізації, запропоновані неокласиками, виразно поділяються на сформульовані вимоги до ...
1027248
  Кравченко М.А. Принципи керування індивідуальним розвитком сільськогосподарських тварин / М.А. Кравченко. – К., 1958. – 124с.
1027249
  Лисенко В.М. Принципи класифікації видів причинного зв"язку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 25
1027250
  Лазарєв С.Г. Принципи класифікації електронної музики: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 226-236
1027251
  Удовиченко В. Принципи класифікації та систематики ландшафтів території Лівобережної України для потреб ландшафтного планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-26. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті окреслено основні підходи та принципи класифікації і систематики ландшафтів. Розкрито їх сутність та особливості застосування під час розробки класифікації ландшафтних комплексів й створення ландшафтної карти території ...
1027252
  Дяченко Є.В. Принципи класифікації фінансових ризиків комерційного банку // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 42-49
1027253
  Канаш О.П. Принципи коасифікації земель як основи раціонального використання земельних ресурсів // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.63-66. – ISSN 0868-8532
1027254
  Брінцов А. Принципи кодифікації аграрного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 32-37
1027255
  Алексеев О.Г. Принципи кодифікації національного фармацевтичного законодавства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 12 (123). – С. 27-30
1027256
  Калакура В. Принципи колізійного регулювання у міжнародному сімейному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню принципів колізійного регулювання в міжнародному сімейному праві на основі міжнародних договорів, українського і зарубіжного законодавства. This article is devoted to examinations and analysis of principles of ...
1027257
  Антипова І.Г. Принципи колізійності в драматичних етюдах Олександра Олеся // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 34-38
1027258
  Кулик Б.І. Принципи компенсації реактивної потужності в діючих електричних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Кулик Богдан Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1027259
  Найдюк В.В. Принципи компетентності адвоката // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-617-673-442-0
1027260
  Недеря Л.В. Принципи консолідації фінансової звітності банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Наведено визначення термінів "асоційована компанія", "суттєвий вплив", "контроль" та підходи до їх трактування в різних джерелах. Основну увагу приділено проблемі консолідації фінансової звітності банків. Розглянуто методичні підходи до проблеми ...
1027261
  Вей С. Принципи конституійної інтерпретації і самообмеження Конституційного судді // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.57-60
1027262
  Савенко М.Д. Принципи Конституції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 13-16.
1027263
  Батанова Н.М. Принципи конституційно-правової відповідальності: понятійна та видова характеристика // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 211-218. – ISSN 0869-2491
1027264
  Васильченко О. Принципи конституційного права: поняття та особливості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-23. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості поняття "принцип". Увага приділяється етимології цього поняття, наводяться різні точки зору до розуміння "принципів", а також акцентується на правових принципах. Аналізуються особливості розуміння сутності принципів ...
1027265
  Портнов А.В. Принципи конституційного судочинства та їх правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 33-37
1027266
  Подорожна Т. Принципи конституціоналізації правового порядку як нормативна основа його забеспечення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 153-161. – ISSN 1026-9932
1027267
  Абі Сааб Принципи конструктивної зносостійкості упорних і опорних вузлів ковзання об"ємних гідромашин : Автореф... Канд.техн.наук: 05.04.03 / Абі Сааб Ф.Х.; Харків.наук.-досл.та проектно-конструк.ін-т.промисл.гідропроводів та гідроавтоматики. – Харків, 1997. – 17л.
1027268
  Сакрієр О.Л. Принципи конструювання іміджу політичної партії в Україні: особливості та сучасні тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 733-739. – ISSN 1563-3349
1027269
  Капранов Я.В. Принципи конструювання словникових статей в Етимологічному словнику української мови (на прикладі слів, успадкованих з праслов"янської мови) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 61-76. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1027270
  Кобринський В. Принципи контролю у сфері національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 79-84.
1027271
  Семчик В.І. Принципи кооперативного права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 30-35
1027272
  Коверзнев В.О. Принципи кооперативного права // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 128-135. – ISSN 2078-6670
1027273
  Хращевський Р.В. Принципи координації в багаторівневій системі планування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 47-53
1027274
  Тамм Є.П. Принципи коплектування фондів радянских бібліотек / Є.П. Тамм. – 2-е вид. – Х, 1971. – 22с.
1027275
  Мукан О.В. Принципи корпоративного управління / О.В. Мукан, О.І. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 42-47. – ISSN 0321-0499
1027276
   Принципи корпоративного управління України. – Київ, 2003. – 36с.
1027277
  Бала О.І. Принципи корпоративної культури підприємств: сутність та види / О.І. Бала, О.В. Мукан, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 11-15. – ISSN 0321-0499
1027278
  Кузнецов В. Принципи кримінально-правової охорон // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 124-130. – ISSN 1026-9932
1027279
  Мандриченко Ж.В. Принципи кримінального права в доктрині відновного правосуддя // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 201-206. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1027280
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 166-171. – ISSN 2072-8670
1027281
  Федотова Г.В. Принципи кримінального права за умови впровадження кримінального проступку // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 190-199. – ISSN 2072-8670
1027282
  Житний О.О. Принципи кримінального права України у міжнародно-правовому вимірі (загальнотеоретичні аспекти) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 110-115. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
1027283
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників : монографія / О.П. Кучинська. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 284, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-562-3
1027284
  Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 32-34
1027285
  Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини : монографія / О.П. Кучинська, Т.І. Фулей, Р.В. Бараннік. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 227, [1] с. – Алф. покажч.: с. 217-223. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-340-529-2


  У пр. №1704528 напис: Олені Олександрівні з вдячністю та на згадку про 05.12.2013 р. Підпис.
1027286
  Скотинюк Я. Принципи кримінального процесу Англії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 106-112
1027287
  Чурікова І. Принципи кримінального процесу як засоби здійснення процесуальної діяльності слідчого // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 180-182.
1027288
  Сизонов Д.Ю. Принципи лексикографічного представлення медичної термінології в українських ЗМІ // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 200-221
1027289
  Шевченко Л.І. Принципи лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у мас-медіа / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 76-85. – ISSN 2311-2697


  У пропонованій статті окреслюються особливості лексикографічної репрезентації нових слів та фразеологізмів у сучасних українських мас-медіа, розглядається актуальність проблем медійної лексикографії в сучасній лінгвістиці, аналізуються принципи ...
1027290
  Грицина С.В. Принципи лінгвістичного аналізу барокових панегіриків кінця XVI - першої половини XVII ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 193-201
1027291
  Ємець О.В. Принципи лінгвістичного аналізу у навчанні художнього перекладу // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 30-33. – ISBN 978-966-330-308-6
1027292
  Басенко Н.Б. Принципи літературознавчого аналізу Володимира Державина // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 406-415. – (Слово). – ISSN 2304-7402
1027293
  Пирогов В.Л. Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 144-151. – ISSN 1608-0599
1027294
  Верес Ю.М. Принципи локального правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 329-336. – ISSN 1563-3349
1027295
  Мішенін Євген Васильович Принципи макроекономічної оцінки соціального капіталу / Мішенін Євген Васильович, Олійник Наталія Вікторівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропоновано методичні підходи до здійснення якісної оцінки соціального капіталу на макроекономічному рівні, що базуються на основі визначення комплексних індексів соціального капіталу. Запропоновані підходи до оцінки рівня соціального капіталу ...
1027296
  Миленький Д. Принципи маркетингового стратегічного аналізу як складової частини стратегічного управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-36. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто принципи стратегічного маркетингового менеджменту (СММ). Визначено роль маркетингового стратегічного аналізу як основного інструменту СММ. The principles of strategic marketing management (SMM) are considered in this article. The role of ...
1027297
  Берназ Н.М. Принципи математичного опису елементів мобільних систем захисту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 77-81
1027298
  Дмитренко Н. Принципи метафоризації образу в поезії С. Єсеніна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 87-93. – ISSN 2075-1486
1027299
   Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 / УНІДРУА Міжнар. ін-т уніфікації приват. права ; [пер. з англ. О.С. Білоус]. – Київ : Юстініан, 2012. – 524, [2] с. – Заголовок корінця: Принципи УНІДРУА 2010. - На обкл. також. зазнач.: UNIDROIT. - Покажчик: с. 502-524. – ISBN 978-617-7039-01-2


  У пр. №1698035 напис: З найкращими побажаннями студентам Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Успіхів у здобутті юридичної освіти. Оксана Білоус. 23.12.14 р. Підпис.
1027300
  Ксьондзик К. Принципи міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 172-176
1027301
  Медведева М. Принципи міжнародно-правової регламентації поводження з генетично модифікованими організмами // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1814-3385


  Матеріали міжнародно-правової секції науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (16 листопада 2004 р.)
1027302
  Ролінський В.І. Принципи міжнародного кримінального права // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 183-187.
1027303
  Гурковський В.І. Принципи міжнародного права у сфері суспільних відносин стосовно інформаційної безпеки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.187-193. – ISSN 1609-0462
1027304
  Розвадовський В. Принципи міжнародного співробітництва правоохоронних органів України у сфері протидії транснаціональній торгівлі людьми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-87.
1027305
  Макота Г. Принципи міжнародного технічного співробітництва ЄС та України в межах нового бюджетного періоду ЄС на 2014 - 2020 рр. // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 13-23
1027306
  Юрченко Крістіна Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 105-107.
1027307
  Свєчников С.В. Принципи мікроелектроніки / С.В. Свєчников. – Київ : Знання, 1972. – 62 с.
1027308
  Федоренко В. Принципи місцевого самоврядування в Україні: поняття, зміст і система // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 43-49. – ISSN 2409-4544
1027309
  Ткаченко Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 32-38
1027310
  Петрушенко М.М. Принципи моделювання організаційно-економічного механізму екологізації промислового підприємства / М.М. Петрушенко, Т.В. Бондар, Т.Г. Гриценко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 72-82. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1027311
  Сорокіна Л.Ю. Принципи моделювання природено-антропогенних процесів у ландшафтах зон впливу техногенних об"єктів : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-40 : Рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1561-4980
1027312
  Арібжанова І. Принципи моделювання простого речення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 42-59. – ISSN 0320-3077


  У статті моделювання простого речення здійснено у двох аспектах: формально-граматичному (мінімальна структурна схема) та семантико-синтаксичному (розширена структурна схема). Мінімальна структурна схема включає засоби вираження предикативної основи ...
1027313
  Єгорченков В.О. Принципи моделювання світлового середовища приміщень аеропортів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 151-163 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
1027314
  Кравченко О.І. Принципи моделювання стратегічного розвитку університету // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 195-199. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1027315
  Лепеха А. Принципи модернізації державного управління фіскальною сферою в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 57-62. – ISSN 2414-4436
1027316
  Андрусь О.І. Принципи модульного навчання економічних дисциплін студентів технічних університетів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 105-111. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1027317
  Смоляр О. Принципи монументального декорування в сучасному дизайні інтер"єрів готелів України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 459-465. – ISSN 1028-5091
1027318
  Пустова Т. Принципи моралі у глобальній геополітиці та сучасний соціокультурний простір України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 46-48. – ISBN 978-966-439-357-4


  Висвітлюється морально-етичний вимір міждержавних відносин
1027319
  Барщевський М.Є. Принципи морфлструктурно-неотектонічного мікрорайонування деяких родовищ корисних копалин України / М.Є. Барщевський, С.В. Жилкін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 33-36. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1027320
  Галіахметов І.А. Принципи муніципально-правового управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 151-158
1027321
  Демиденко В.О. Принципи муніципального права як фундаментальна основа муніципальної реформи в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 40-44. – ISSN 2219-5521
1027322
  Попиванов И. Принципи на литературната композиция / И. Попиванов. – София : Наука и изкуство, 1964. – 200 с.
1027323
   Принципи на социалистическата образователна система.. – София, 1981. – 300с.
1027324
  Романовська Ю.Ю. Принципи набору студентів і контролю якості навчання у ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 191-194
1027325
  Рускуліс Л. Принципи навчання в методичній системі підготовки майбутнього вчителя української мови // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 125-134. – ISSN 2312-5993
1027326
  Черниш В.В. Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 144-150. – (Педагогіка ; № 4)
1027327
  Акользина Л.Ф. Принципи навчання російській лексиці в іноземній аудиторії // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 185-193. – ISSN BIB-ID 83558
1027328
  Циганов О.Г. Принципи надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов, І.В. Бойко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 35-45. – ISSN 2227-796X


  У статті розкрито принципи, на яких ґрунтується державна політика України у сфері надання адміністративних послуг. The article reveals the principles that inspire the state policy of Ukraine in the sphere of rendering administrative services.
1027329
  Братко І.В. Принципи надання та використання міжнародної допомоги і перспективи розвитку міжнародних відносин у рамках співробітництва між донорами та країнами-рецепієнтами // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 82-87.
1027330
  Левчук О. Принципи Нарбута, або Українська типографіка на тлі одної долі // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-9. – Бібліогр.: 14 назв
1027331
  Хрущов Д.П. Принципи наукового обгрунтування вибору й оцінки геологічних об"єктів для розміщення підземних сховищ енергетичної сировини / Д.П. Хрущов, С.Б. Шехунова, Н.А. Данишурка // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
1027332
  Клименко О.С. Принципи наукової нормалізації і практична лексикографія: нормативні позначки у словниках французької мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 96-103. – ISBN 966-581-623-3
1027333
  Ніколенко Л.М. Принципи незалежності суддів та рівності організацій і громадян перед законом і судом в господарському судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 93-101.
1027334
  Гайдай Д.Ю. Принципи нейтральності й об"єктивності у висвітленні військових конфліктів (на прикладі Боснії і Герцеговини) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 496-498
1027335
  Дунай П. Принципи неокласичного аналізу у передмові М. Драй-Хмари до драми Лесі Українки "Бояриня" // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 247-249
1027336
  Саврей О. Принципи номінації персонажів у творах Ольги Кобилянської // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.143-153. – ISBN 966-7773-70-1
1027337
  Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 16-29. – ISSN 0131-775Х
1027338
  Чорнолуцький Р.В. Принципи нормопроектної діяльності органів виконавчої влади України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 173-190. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1027339
  Охріменко Н.М. Принципи нормотворчості міністерства України:загальна характеристика // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 130-133. – Бібліогр.: 13 назв
1027340
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1027341
  Горбань Н.С. Принципи нотаріального процесу в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Горбань Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 223 л. – Бібліогр.: л. 195-223
1027342
  Мисака Г.В. Принципи обліку витрат обігу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 47)


  Розглядаються принципи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Докладно досліджується аспекти практичного застосування загальних облікових принципів до методики обліку витрат обігу та відображення показників витрат у ...
1027343
  Корж І.Ф. Принципи обмеження доступу до публічної інформації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 1 (37). – С. 64-69
1027344
  Бурковська Л.В. Принципи образної побудови середників житійних ікон Св. Миколи Мірлікійського // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 149-158
1027345
  Григорук Павло Михайлович Принципи обробки інформації, що передається таймерними розрядно-аналоговими операндами із захистом від несанкціонованого доступу : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Григорук Павло Михайлович; НАН Украіни. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1995. – 16л.
1027346
  Фрайнд М. Принципи обробки Йованом Раїчем "Трагікомедії" Е. Козачинського. Власті Ерчичу на згадку // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 57-67
1027347
  Лялецький О.В. Принципи обробки логіко-математичних знань в комп"ютерних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена аналізу принципів обробки логіко-математичних знань, які ведуть до побудови комп"ютерних систем з можливостями виконання логічних міркувань в середовищі формальної природної мови. The paper is devoted to the analysis of principles of ...
1027348
  Луценко І.С. Принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: теоретичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 100-103
1027349
  Корнус В.Г. Принципи оподаткування та базис для вдосконалення побудови системи оподаткування : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-21 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1027350
  Корнус В. Принципи оподаткування як складова частина податкової політики держави та базис для побудови системи оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1027351
  Вишневський В. Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-73. – Бібліогр.: с. 55-68, 70-72. – ISSN 0131-775Х


  Запропоновано методологію розробки принципів оподаткування, що дозволяє отримувати передбачувані для економіки наслідки їх застосування. Обгрунтовано, що результатом оподаткування за принципом вигоди може бути підвищення суспільного добробуту, але це ...
1027352
   Принципи оптимального керування випромінюваннями електромагнітної енергії в багатопозиційних системах радіолокації / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, Б.Г. Жиров, С.П. Лалєтін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 93-101


  За допомогою введеного оптимального керування досягається просторово-часове "мерехтіння" передавальними пристроями системи за єдиною в масштабі системи програмі, що виключає або перешкоджає противнику пеленгації джерел випромінювання електромагнітної ...
1027353
  Чікін О.О. Принципи організації держави // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 25-26. – Бібліогр.: 6 назв
1027354
  Боднарук М.І. Принципи організації державного соціального страхування в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.52-57. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
1027355
  Брезвін А.І. Принципи організації діяльності бюджетної системи України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 259-265. – ISSN 1563-3349
1027356
  Марушкевич А.А. Принципи організації діяльності вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 87-93. – ISBN 978-966-439-865-4
1027357
  Агєєв О.Д. Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 121-129. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1027358
  Євдокіменко С.А. Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 144-152. – ISSN 1999-5717
1027359
  Стефанчук М.М. Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (63). – С. 99-111. – ISSN 2222-5374
1027360
  Фіялка С.Б. Принципи організації електронних навчальних видань із культурознавства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 49-52


  Виокремлено основні етапи підготовки електронних навчальних видань (ЕНВ). Проаналізовано наявну в цих книгах систему гіперпосилань. Розроблено редакторські пропозиції щодо створення ЕНВ із культуроз-навчих дисциплін. The main stages in the ...
1027361
  Государська О.В. Принципи організації знаково-символічної системи кодування інформації у різних лінгвокультурах // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 46-53. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
1027362
  Сичук О.Й. Принципи організації і механізми життєстійкості злочинних організацій // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.104-107. – Бібліогр.: 11 назв.
1027363
  Дерба С.М. Принципи організації і подання матеріалу в навчальному посібнику з української мови для іноземців // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 227-229. – ISBN 978-966-96911-8-7
1027364
  Шевченко Л.О. Принципи організації інформації в імпліцитному плані іспанського поетичного тексту другої половини XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 277-281
1027365
  Ароян А.С. Принципи організації критих міських просторів (на прикладі м. Полтава) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Ароян Артур Саргісович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1027366
  Кучер І.А. Принципи організації лексичних одиниць у польові моделі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 71-78. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглядаються різні аспекти дослідження польових структур в сучасній лінгвістиці. Вона виявляє відмінності між термінами та поняттями, такими як: семантичне поле, лексико-семантичне поле, функціональне та семантичне поле та семантична ...
1027367
  Тарас Я.М. Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 139-148. – ISSN 2077-3455
1027368
  Микуляк О. Принципи організації митної справи в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 15-19. – ISSN 2078-5860


  Важливість митної справи у контексті сучасних глобалізаційних тенденцій визначає необхідність удосконалення правил її реалізації. З огляду на це узагальнено зміст визначених національним законодавством принципів ведення митної справи в Україні. Перелік ...
1027369
  Турянський Ю.І. Принципи організації податкових відносин в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 238-241. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1027370
  Саване С. Принципи організації та діяльності Державної виконавчої служби в сучасній Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 1 (8). – С. 195-203
1027371
  Фурса С Принципи організації та діяльності державної виконавчої служби. / С Фурса, С. Щербак // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.81-86.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1027372
  Міхровська М.С. Принципи організації та діяльності органів виконавчої влади як інструмент становлення сервісної держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 55-62. – ISSN 2227-796X


  The article deals with the problem of determination of principles of organization and functioning of the executive power bodies as the instrument of service state. It is becoming increasingly difficult to ignore the fact that old system of principles, ...
1027373
  Джабарров С. Принципи організації та діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-78
1027374
  Джаббаров С.Т. Принципи організації та діяльності органів прокуратури України / С.Т. Джаббаров, А.О. Яковенко // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 68-74
1027375
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Малюга Віктор Іванович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 205 л. – Бібліогр.: л.186-205
1027376
  Малюга Віктор Іванович Принципи організації та діяльності прокуратури України : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.10. / Малюга В.І.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1027377
  Малюга В.І. Принципи організації та діяльності прокуратури України : Монографія / В.І. Малюга, О.Р. Михайленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 130с. – ISBN 966-594-631-5
1027378
  Хорошенюк О.В. Принципи організації та діяльності системи публічної служби в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 382-386. – (Право. Економіка. Управління)
1027379
  Микитюк І. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 88-94. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
1027380
  Сацький П.В. Принципи організації та здійснення правоохоронної діяльності в державах тюрків раннього середньовіччя // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 63-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Досліджуються основні принципи організації системи державної влади і правоохоронної діяльності в давніх тюркських державах Євразії. Виявлено, що відповідно до специфіки номадичної державності ранньосередньовічних тюрків, правоохоронна і військова ...
1027381
  Захарко Е.Я. Принципи організації та розробка методик взаємодії інтерпретатора з інформаційними системами обробки зображень при візуальному дишефруванні : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Захарко Е.Я.; АН Україні. Фіз-мех. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 18л.
1027382
  Рупняк М.Я. Принципи організації фінансів акціонерних товариств : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 71-75. – Бібліогр.: 10 назв
1027383
  Сюта Б.О. Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х - 1990-х років : Автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / Сюта Б.О.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 26 назв
1027384
  Мельничук О.Ф. Принципи освіти в механізмі реалізації права людини на освіту // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 5 (127). – С. 44-51


  Характеристика принципів освіти та їх роль у механізмі реалізації права людини на освіту.
1027385
  Рябченко Я. Принципи оскарження нормативно-правових актів у порядку адміністративного судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 19-22.
1027386
  Константінов С. Принципи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 4 (20). – С. 82-87
1027387
  Давидова Н.О. Принципи особистих немайнових прав фізичної особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються принципи цивільно-правового регулювання суспільних відносин у сфері особистих немайнових прав фізичної особи згідно з новим Цивільним кодексом України. The article deals with principals of civil regulation in the sphere of unproperty ...
1027388
  Удалов Є.П. Принципи отримання та керування голографічними зображеннями за допомогою ЕОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 339-346. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Традиційні шляхи усунення несприятливих факторів полягають в максимальній стандартизації і відтворюваності умов голографічного експерименту. В роботі, яка носить методичний характер, розглядається оперування з оптичними сигналами поданими у ...
1027389
  Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 310-315. – ISSN 1026-9932
1027390
  Осуховська М. Принципи оцінки конкурентоспроможності товарів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 19)
1027391
  Саріогло В.Г. Принципи оцінювання впливу системи статистичних ваг на результати вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 15-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1027392
  Бодунов В.М. Принципи оцінювання потужності джерел розподіленого генерування в системах електропостачання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 63-67. – ISSN 1997-9266
1027393
  Веклич М.Ф. Принципи палеоекогеографічних реконструкцій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-49. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Подано визначення нового наукового напряму - палеоекогеографії, її цілі, завдання та методи досліджень, принципи побудови палеоекогеографічних карт.
1027394
  Явкін В.Г. Принципи параметризації режиму вологи грунту басейнів малих річок Карпато-Поділля / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 194-199. – Бібліогр.: 12 назв
1027395
  Стародобова О.А. Принципи парламентського бюджетного контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 154-158.
1027396
  Лобода С.М. Принципи педагогізації засобів масової комунікації // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 163-166. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У цій статті визначено умови організації формувального впливу ЗМІ на розвиток і реалізацію творчої особистості. Доведено, що вивчення української педагогічної періодичної преси й педагогічної публіцистики дає можливість використовувати історичну ...
1027397
  Зайченко Н. Принципи педагогіки О.О. Потебні // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 47
1027398
  Лебедик Л. Принципи педагогічної підготовки майбутніх магістрів економіки як викладачів вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-190. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1027399
  Шумило М.М. Принципи пенсійного забезпечення // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 112-117


  У статті досліджуються проблеми принципів пенсійного забезпечення, їх роль та місце при кодифікації пенсійного законодавства.
1027400
  Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення : монографія / А.А. Ширант ; [наук. ред. Н.М. Хуторян] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. Корецького. – Київ : ДІА, 2012. – 191, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8311-90-1
1027401
  Стадник М.П. Принципи пенсійного забезпечення в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 300-305. – ISSN 1563-3349
1027402
  Сташків С. Принципи пенсійного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.44-48
1027403
  Ковбель М.М. Принципи перегляду судових рішень в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 116-121. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується інститут перегляду судових рішень в адміністративному процесі. Автор зосередив увагу на з"ясуванні принципів перегляду судових рішень в адміністративному процесі, здійснив аналіз нормативно-правових актів, що містять принципи ...
1027404
  Ковбель М.М. Принципи перегляду судових рішень в адміністративному процесі // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 180-185. – ISSN 2227-796X
1027405
  Ласка І.В. Принципи перекладу Нового Заповіту в Порт-Руаялі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 266-274


  В статті на матеріалі французького перекладу Нового Заповіту, здійсненого в Пор-Руаялі (1667), розглядаються принципи перекладу сакральних текстів, розроблених І.-Л. де Сасі, досліджується еволюція його поглядів у бік буквалізму. В статье на материале ...
1027406
  Романченко М.А. Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 317-325


  У статті висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій (особливості ритмічного, фонологічного аспектів та рими) при перекладі віршів італійських поетів-герметиків українською мовою.
1027407
  Орлова І. Принципи перекладу текстів міждержавних угод


  Досліджено лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості перекладу текстів міждержавних угод. Визначено основні принципи перекладу для створення рівноавтентичних текстів міждержавних угод іспанською та українською мовами. The article ...
1027408
  Демська-Будзуляк Принципи періодизації в українських літературних історіографіях другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 77-85


  У зв"язку з методологічними пошуками сучасного літературознавства, зокрема в галузі історичної поетики нового історизму, наново актуалізувалося питання періодизації літературних історіографій. Розглядаючи текст історії літератури як певний продукт ...
1027409
  Корінько М.Д. Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності / М.Д. Корінько, В.В. Пабат // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 130-136
1027410
  Штучний В.В. Принципи підготовки кадрів Управління державної охорони України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 65-70
1027411
  Пригодій М.А. Принципи підготовки майбутніх учителів технологій для роботи в профільних класах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 174-177. – (Педагогічні науки)


  Подхіди та принципи організації підготовки майбутніх учителів технологій до профільного навчання, учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
1027412
  Голова Н.І. Принципи підготовки соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності у Франції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 63-66. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1027413
  Захожай К.В. Принципи побудови Державного бюджету України: процесно-системний підхід // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 47-54. – ISSN 2222-0712
1027414
  Закусило О. Принципи побудови ЕОМ вперше почули від академіка Глушкова студенти нашого університету. Учні згадують вчителя / О. Закусило, В. Шевченко // Київський університет, 1983
1027415
  Рудковський О.В. Принципи побудови ефективної системи корпоративного управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 60-64. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1027416
  Сорокіна Л. Принципи побудови єдиної класифікації природних й антропогенно змінених ландшафтних комплексів України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 339-347. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
1027417
  Шотік Т.М. Принципи побудови інноваційної інфраструктури національного господарства : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 25-31 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1027418
  Василевський В.В. Принципи побудови колірних систем селекції рухливих цілей / В.В. Василевський, В.Г. Головань, М.О. Дроздов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 26-33


  У даній статті розглядаються класифікація колірних систем селекції рухливих цілей, а також принципи побудови основних варіантів таких пристроїв
1027419
  Ліпіч Г.Г. Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, О.В. Третяк // Управляющие системы и машины, 1998. – № 6
1027420
   Принципи побудови комп"ютерної мережі у Київському університеті / О.В. Третяк, Г.Г. Ліпіч, С.Д. Погорілий, В.П. Шевченко // УСІМ, 1998. – №6
1027421
  Касьяненко М.К. Принципи побудови корпусу текстів різних функціональних стилів / М.К. Касьяненко, К.М. Лебедев, П.М. Петренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 25-28. – Бібліогр.: Літ.: с. 28; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1027422
  Ткачук Ю.О. Принципи побудови кримінально-правових санкцій: спроба вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 588-591. – ISSN 1563-3349
1027423
  Гриневецький В.Т. Принципи побудови курсу "Меліоративна географія" та викладання його у Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 65-72. – Бібліогр.: 26 назв. – (Географія ; Вип. 19)
1027424
  Дученко Ж.А. Принципи побудови наукових теорій / Ж.А. Дученко. – Київ, 1970. – 54с.
1027425
  Петльована Л.Л. Принципи побудови педагогічної системи професійного навчання ділової англійської // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 122-127. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  У статті виділено групи дидактичних принципів, що визначають зміст, форми, методи, напрями педагогічної дії на особу та характер зв"язків окремих компонентів системи навчання ділової англійської мови та визначено групи спеціальних методичних принципів, ...
1027426
  Мирфайзиєв Олег Миракбарович Принципи побудови прецизійних джерел величин показників якості електроенергії : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.11.15 / Мирфайзиєв О.М.; НАНУ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
1027427
  Бараш Ю.Н. Принципи побудови сектору оборони нейтральних держав. Досвід для України / Ю.Н. Бараш, О.І. Куплевацька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 136-143
1027428
  Багмет А.Е. Принципи побудови синонімічного словника української мови з ілюстрацією, матеріалами з фольклору художньої літератури, преси. : Дис... канд. філол.наук: / Багмет А.Е.;. – К., 1946. – 196л.
1027429
  Дубров Я.О. Принципи побудови систем економіко-математичних моделей / Я.О. Дубров. – К, 1976. – 66с.
1027430
  Пархоменко М Н. Принципи побудови системи джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 9-15. – ISSN 1563-3349
1027431
  Кудінович О.О. Принципи побудови системи корпоративних відносин в моделях корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 224-232.
1027432
  Надибська О.Я. Принципи побудови системи пріоритетів української культури як частини сучасного мультикультурного простору // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 225-232. – ISSN 2072-1692
1027433
  Назаров І.В. Принципи побудови судової системи : монографія / І.В. Назаров. – Харків : ФІНН, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-8030-25-3
1027434
  Цибуляк-Кустевич Принципи побудови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 57-62. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Принципи побудови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя.
1027435
  Чичикало Ніна Іванівна Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; Нац. акдад. наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 39 с. – Бібліогр.: 62 назв.
1027436
  Чичикало Н.І. Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об"єктів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.11.16 / Чичикало Н.І.; НАН України. Ін-т електродинаміки. – К.., 1998. – 33л.
1027437
  Герасименко В.С. Принципи побудови та структура статистичного забезпечення ефективного управління суб"єктом підприємницької діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 48-50. – Бібліогр.: 4 назв.
1027438
  Римарська Н.І. Принципи побудови та функціональна структура бюджетної системи України / Н.І. Римарська, М.В. Корягін // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 8-10
1027439
  Паук М. Принципи побудови українських прислів"їв // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 138-151. – ISSN 2413-3094
1027440
  Фулей Т. Принципи поваги до житла (у світлі конвенції про захист права людини та основних свобод) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 41-48. – (Серія юридична ; Вип. 41)
1027441
  Голосніченко Д. Принципи повноважень як основні правовстановчі начала // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 73-81. – ISSN 0132-1331
1027442
  Артюх О. Принципи податкового аудиту: питання класифікації // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 4 (236). – С. 15-30. – ISSN 2409-9260
1027443
  Загородній А.Г. Принципи податкового планування / А.Г. Загородній, Н.І. Федишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 272-280. – ISSN 0321-0499
1027444
  Пархоменко-Цироциянц Принципи податкової системи: поняття і практична реалізація // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 119-123. – ISSN 1561-4999
1027445
  Вдовічена Л.І. Принципи податкової юрисдикції держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 394-399. – ISSN 1563-3349
1027446
  Мельниченко О.В. Принципи поділу майна подружжя в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 2219-5521
1027447
  Гуцуляк І.Г. Принципи поетики української барокової поетичної мови // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 27-31. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1027448
  Денисов С. Принципи політики другої адміністрації Дж.В. Буша (2005-2008 роки) щодо Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті окреслені головні засади формування політики другої адміністрації Дж.В.Буша стосовно Російської Федерації в 2005-2008 рр. In the article author describes main aspects of the American policy towards the Russian Federation from 2005 to 2008 ...
1027449
  Денисов С. Принципи політики щодо Російської Федерації II адміністрації Дж. Буша у 2005-2008 рр. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 32-34
1027450
  Пампура С. Принципи порівняльно-історичного дослідження в етимології: принцип історизму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки ; № 6 (307) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1027451
  Бабелюк О.А. Принципи постмодерністського текстотворення сучасної американської прози малої форми : монографія / О.А. Бабелюк ; М-во освіти і науки, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ ; Дрогобич : [Вимір], 2009. – 292, [4] с. – Бібліогр.: с. 261-292. – ISBN 978-966-82609-8-8
1027452
  Рішняк М. Принципи права в діяльності Національної служби посередництва і примирення // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1027453
  Зайчук О.В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії держави і права // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 21-27


  У статті розглядаються правові принципи, які пронизують правову матерію, і у першу чергу, правові ідеї. Принципи права також пронизують процес реалізації права. Вони концентрують результат розвитку права, в них втілюється нерозривний зв"язок минулого, ...
1027454
  Горобець К. Принципи права й авторитетність: міркування щодо нормативності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – C. 9-19. – ISSN 1026-9932
1027455
  Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С83-89. – Бібліогр.: 15 н. – ISSN 0132-1331
1027456
  Гарасимів Тарас Зеновійович Принципи права соціального забезпечення України : Дис....канд. юрид. наук:12.00.05 / Гарасимів Тарас Зеновійович; Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 158л. – Бібл.:л.147-158
1027457
  Коваленко А.А. Принципи права та банківська діяльність // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 203-210. – ISSN 1563-3349
1027458
  Божко В.М. Принципи права та міжнародно-правові акти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 55-59. – (Правознавство ; Вип. 550). – ISSN 2221-173X
1027459
  Діковська І. Принципи права у проекті Спільних підходів (DCFR) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль принципів права у регулюванні приватних договірних відносин у проекті Спільних підходів (DCFR). В статье анализируется роль принципов права в регулировании частных договорных отношений в проекте Общих подходов (DCFR). The ...
1027460
  Федорчук О. Принципи права у системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.34-39. – ISSN 0132-1331
1027461
  Колодій А.М. Принципи права України : Монографія / А.М. Колодій. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 208с. – ISBN 966-73-02-35-0
1027462
  Мірошниченко А.М. Принципи права як джерела земельного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 220-223. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
1027463
  Косович В. Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 3–9. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
1027464
  Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація та реалізація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 40-44
1027465
  Юхимюк О. Принципи права: деякі теоретичні аспекти // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 68-71
1027466
  Цюкало Ю.В. Принципи права: загальнотеоретичний та цивільно-правовий аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 372-377. – ISSN 1026-9932
1027467
  Береза Н.В. Принципи права: їх роль і проблеми реалізації в сучасній Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-81
1027468
  Сушко Є.Р. Принципи права: ознаки, завдання та класифікація // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1027469
  Біленко Василь Принципи правильного яхтингу : під вітрилами / Біленко Василь, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 1(55). – С. 50-51 : Фото
1027470
  Дика Ю.В. Принципи правових обмежень права на екологічну інформацію // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 160-164. – ISBN 966-7196-06-2
1027471
  Ушаков О.М. Принципи правового порядку: загальна характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 84-94. – ISSN 1563-3349
1027472
  Бусуйок Д.В. Принципи правового регулювання здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 233-236
1027473
  Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових відносин // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 411-415. – ISSN 1563-3349
1027474
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань : монографія / І.А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462, [2] с. – Бібліогр.: с. 412-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-610-1
1027475
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань: теоретичні та практичні аспекти : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 546 л. – Бібліогр.: л. 487-546
1027476
  Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань: теоретичні та практичні аспекти : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Діковська Ірина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 34 назви
1027477
  Кисельова О.І. Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 425-431. – ISSN 2307-3427
1027478
  Балко О. Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 23-28


  Аналіз закономірностей правового регулювання подружнього життя у Давньому Римі. Про О.А. Підопригору. - С. 23.
1027479
  Саблук С.А. Принципи правового статусу дитини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 115-121. – ISSN 1563-3349
1027480
  Строган А.Ю. Принципи правової держави у їх співвідношенні з принципами громадянського суспільства : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 67-69. – Бібліогр.: 17 назв
1027481
  Чернега Андрій Принципи правової держави: наміри і реальність // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 38-45
1027482
  Немченко С.С. Принципи правової освіти в Україні, як феномен світоглядних засад освітньої діяльності // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 23-27. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1027483
  Вівчаренко О.А. Принципи правової охорони земель України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 87-94. – ISSN 2227-796X


  У статті аналізуються принципи правової охорони земель України, до яких автор відносить «публічність правової охорони», «взаємодію державних установ, суб"єктів земельних правовідносин з інститутами громадянського суспільства», «єдність матеріальних і ...
1027484
  Степанюк А.А. Принципи правової політики у міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 64-74. – ISSN 2224-9281
1027485
  Капліна О. Принципи правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 200-211. – ISSN 1993-0909
1027486
  Сокуренко В.В. Принципи правоохоронної діяльності Національної поліції України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 118-124. – ISSN 1999-5717
1027487
  Чабур С.В. Принципи правотворчості // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 64-74
1027488
  Фединяк Г.С. Принципи приватного, цивільного та міжнародного приватного права України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 346-353. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1027489
  Шинальський О. Принципи призначення покарання // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 17-24
1027490
  Ляйбніц Готфрід Вільгельм Принципи природи і благодаті, засновані на раціо : (Les principes de la nature et de la drace, fondees en raison) / пер. з франц. П. Бартусяка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-43. – ISSN 0235-7941
1027491
  Коваль Л.В. Принципи провадження в справах про адміністративні проступки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 27-35. – (Серія права ; № 16)


  В статье показаны принципы производства по делам об административных нарушениях. Раскрыты система, процессуальная основа принципов, их роль в укреплении социалистической законности, в охране прав и интересов граждан, способы практического воздействия ...
1027492
  Беньковський С.Ю. Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 75-79
1027493
  Жданов В.І. Принципи проведення операцій по реалізації грошово-кредитної політики монетарними органами ЄС // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С31-36
1027494
  Джулій В.М. Принципи проектування та особливості систем обробки надвеликих об"ємів даних / В.М. Джулій, Є.С. Лєнков, О.М. Копачовець // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 34-39
1027495
  Корж І.Ф. Принципи прозорості і відкритості електронного парламенту в умовах децентралізації державної влади України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 32-42


  Досліджується питання функціонування основоположних міжнародних принципів відкритості та прозорості в діяльності парламентів; розкривається зміст міжнародно-правових актів, якими згадані принципи визначаються, а також аналізуються проблемні питання ...
1027496
  Зінченко Ю. Принципи пропорційності як складова верховенства права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 14-18
1027497
  Нешта О.Л. Принципи пропорціонування в традиційному дерев"яному храмобудуванні (на прикладі храмів західних регіонів України XVI-XIX ст.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Нешта Ольга Леонідівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1027498
  Павліха Н. Принципи просторового менеджменту сталого розвитку : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.40-45. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1027499
  Мірзодаєва Т. Принципи просторового розвитку соціально-економічної системи України // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 63-67. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
1027500
  Добровольський О.І. Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 37-44. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1027501
  Каньковський І. Принципи професійного навчання фахівців у сучасній вищій школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 12 (131), грудень. – С. 15-23. – ISSN 2308-4634


  У статті наголошується на важливості принципів навчання для побудови навчального процесу та управління ним; подаються приклади формулювань означень цієї педагогічної дефініції; розглядаються різні пропозиції науковців, щодо виокремлення принципів ...
1027502
  Спіріна Т.П. Принципи професійного спілкування майбутніх соціальних педагогів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 344-351
1027503
  Циц С. Принципи професійної діяльності державних службовців в органах виконавчої влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-31.
1027504
  Бондар В.П. Принципи професійної етики аудитора України та проблеми їх реалізації // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 13-21. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1027505
  Калашнікова С. Принципи професійної підготовки керівників навчальних закладів (досвід київського університету імені Бориса Грінченка) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 25-33. – ISSN 1682-2366
1027506
  Ахтирська Н. Принципи професійної підготовки суддів та шляхи їх реалізації в умовах розбудови правової держави // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 15-18.
1027507
  Гребняк М.П. Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров"я населення / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 51-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1027508
  Гуменюк І.П. Принципи профілактичного застосування преформованих фізичних факторів при артеріальній гіпертензії // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 94-100. – ISSN 1605-7295
1027509
  Гірняк Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Г. Гірняк, А. Гірняк // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 91-107. – ISSN 1810-2131
1027510
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ніщимна Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 411 л. – Додатки: л. 410-411. – Бібліогр.: л. 367-409
1027511
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ніщимна Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1027512
  Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в Україні : монографія / Світлана Ніщимна. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 375, [1] с. – Бібліогр.: с. 343-373 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-41-7
1027513
  Чавдаров С.Х. Принципи радянської дидактики / С.Х. Чавдаров. – К, 1949. – 92с.
1027514
  Шульгін В.В. Принципи реалізації військового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
1027515
  Марціхів Х. Принципи реалізації змістового компоненту професійної підготовки бакалаврів гуманітарних наук у галузі журналістики у вищій школі США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 174-178. – ISSN 2308-4634


  "...У статті проаналізовано роботи науковців, присвячені дослідженню змісту професійної підготовки журналістів в університетах США."
1027516
  Банах С.В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 61-66. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
1027517
  Беззуб"як М. Принципи реалізму і теорії націоналізму // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 53-63
1027518
  Дей М.О. Принципи регулювання антропогенних емісій: апологія від глобальних екологічних викликів / М.О. Дей, Д.Б. Кожушко // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 20-26. – ISSN 2413-7189
1027519
  Шевченко О.О. Принципи регулювання продовольчої безпеки на національному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 82-84.
1027520
  Климентова О.В. Принципи редагування україномовних перекладів як складника ділового спілкування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 180-183. – ISBN 966-8188-07-1
1027521
  Тимченко Т.Р. Принципи реставрації музейних пам"яток у реставраційній майстерні Всеукраїнського музейного містечка (1924-1934 рр.) // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 434-444
1027522
  Кризина Н.П. Принципи реформування галузі охорони здоров"я провідних зарубіжних країн в контексті політики всесвітньої організації охорони здоров"я // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 72-74. – Бібліогр.: 6 назв
1027523
  Лобойко Л.М. Принципи реформування кримінально-процесуального законодавства України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 77-79. – ISBN 978-966-2571-07-3
1027524
  Харченко Г.Г. Принципи речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 205-209


  Розкрито та охарактеризовано зміст окремих принципів речового права, а також обгрунтовано доцільність закріплення принципів речового права у Цивільному кодексі України.
1027525
  Прокопенко Л. Принципи рівних можливостей: проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА / Лілія Прокопенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 14-18


  Висвітлено основні напрями та проблеми бібліотечного обслуговування у вітчизняних та зарубіжних бібліотеках людей з особливими потребами, узагальнено досвід, набутий Міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій.
1027526
  Опальчук Б.В. Принципи роботи соціального педагога з неповнолітніми в умовах позбавлення волі / Б.В. Опальчук, С.О. Кубіцький // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 3 (40). – С. 133-137
1027527
  Кучерук О. Принципи розвивального навчання і методи реалізації їх у шкільному курсі української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (130). – С. 8-13
1027528
  Сисоєва С. Принципи розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-6
1027529
  Бобрун Н.В. Принципи розвитку територій в зонах впливу міжнародних транспортних коридорів : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Бобрун Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1027530
  Школа І. Принципи розвитку туристичної галузі на основі формування туристичного продукту / І. Школа, О. Корольчук, Незвещук-Когут // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 367-372. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1027531
  Лунь Ю.О. Принципи розмежування сфер дії національних систем права в мережі Інтернет / Ю.О. Лунь, А.О. Гачкевич // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 73-76


  Стаття присвячена ролі права у врегулюванні відносин в мережі Інтернет. Було розглянуто такі види відносин як публічні та приватні. Автори пояснюють суть принципів розмежування сфер дії правопорядків різних держав у сферах кримінального, ...
1027532
  Кануніков Г.Ю. Принципи розміщення оборонно-промислового компексу України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 167-171
1027533
  Семенченко А.І. Принципи розробки комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
1027534
  Кравчук Л.М. Принципи розробки концепції зайнятості населення регіону: суть, склад та обгрунтування необхідності використання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 92-99. – (Економіка ; Вип. 27)
1027535
   Принципи розроблення місцевих документів сталого розвитку / Л.П. Клименко, В.В. Добровольський, В.І. Андрєєв, Є.М. Безсонов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 11-13 : фото
1027536
  Гонтаровська Н. Принципи розроблення проекту освітнього середовища навчального закладу як передумова розвитку здібної та обдарованої особистості // Рідна школа : щомісячний науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (1006), жовтень. – С. 29-33. – ISSN 0131-6788
1027537
  Пятничук Т. Принципи розроблення стандартів професійної (професійно-технічної) освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
1027538
  Ніколаєнко Г.С. Принципи сегментування політичного ринку // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 391-392
1027539
  Булах І.В. Принципи символізації архітектурно-художнього образу міського середовища : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Булах Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1027540
  Чумак В. Принципи систематизації директивів в українському і зарубіжному мовознавстві / В. Чумак, Н. Бондарєва // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 83-90. – ISSN 0320-3077
1027541
  Ільїна Н.Л. Принципи систематизації екологічного законодавства України // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 78-83
1027542
  Качинська М.О. Принципи систематизації законодавства про органи охорони правопорядку // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 51-54. – ISSN 1727-1584
1027543
  Перехейда В.В. Принципи систематизації та впорядкування матеріалу в друкованих засобах масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 115-118


  У статті йдеться про моделювання наслідків комунікативного процесу з метою підвищення ефективності комунікативних особливостей повідомлення. The article concerns modelling of consequences of the communicative process for the purpose of improvement of ...
1027544
   Принципи систематичної номенклатури і термінології в хімії / В.В. Скопенко, О.А. Голуб, О.І. Білодід, М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 11-34. – (Хімія ; Вип. 33)


  Сформульовано найважливіші принципи хімічної номенклатури і термінології. На численних прикладах розглянуто застосування цих принципів у хімії.
1027545
  Скопенко В.В. Принципи систематичної номенклатури і термінології в хімії / В.В. Скопенко, О.А. Голуб, О.І. та ін. Білодід // Вісник Київського університету. Сер.Ххіміко-біологічні науки., 1996
1027546
  Федоренко В.Л. Принципи системи конституційного права України (до постановки проблеми) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 148-154. – ISSN 1563-3349
1027547
  Мірошниченко М.І. Принципи системно-інформаційного підходу у дослідженні генезису правової системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 14-18. – (Правознавство ; Вип. 348)
1027548
  Проходський С.І. Принципи системно-структурного аналізу в історичній геоморфології та їх використання / С.І. Проходський, Л.Б. Поліщук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 46-51 : Схема
1027549
  Ващишин М.Я. Принципи системного формування національної екологічної мережі // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 85-88
1027550
  Горецький П.Й. Принципи складання роcійсько-українських термінологічних словників : Дис... канд. філол. наук: / Горецький П.Й.;. – К., 1945. – 157л. + Додаток. – Інвентарний номер додатку 1059. – Бібліогр.:л.151-156
1027551
  Архипенко К. Принципи словоскладання англомовних лексичних запозичень в сучасній китайській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 57-62


  Стаття присвячена дослідженню принципів та способів словоскладання англомовних лексичних запозичень у сучасній китайській мові. Розглядаються основні причини та шляхи поширення неологізмів у різних сферах вживання. Подається аналіз основних ...
1027552
  Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 35 назв
1027553
  Москаленко О.В. Принципи соціального страхування в сучасних умовах господарювання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Москаленко Олена В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 427 л. – Бібліогр.: л. 383-427
1027554
  Назаренко К.С. Принципи соціальної відповідальності в діяльності сучасних українських мас-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 244-252. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1027555
  Гальчак Х.Р. Принципи соціальної відповідальності в контексті соціально-орієнтованого менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 265-269. – ISSN 0321-0499
1027556
  Якубенко В. Принципи соціальної держави // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.33-39. – ISSN 0132-1331
1027557
  Підлипна Р. Принципи соціальної політики як основа методології // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 5 (225). – С. 111-124. – ISSN 2409-9260
1027558
  Цвих В.Ф. Принципи соціальної самоорганізації як методологічна основа дослідження громадянського суспільства і його інституцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 35-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається принцип самоорганізації як чинник діяльності сучасного суспільства.
1027559
  Скрипнюк О. Принципи соціальної та правової держави: єдність чи конфронтація // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.137-144. – ISSN 1609-5499


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1027560
  Поліщук О.О. Принципи соціології наукового знання Д. Блура // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 44-47. – ISBN 966-7943-03-8
1027561
  Достдар Р. Принципи спадкового права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 6-8.
1027562
  Піцик Х.З. Принципи спадкового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 339-343. – ISSN 1563-3349
1027563
  Гедікова Н.П. Принципи справедливості у сучасному контексті ліберальної доктрини // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 62-67. – ISSN 2519-2949
1027564
  Дячишин О.В. Принципи сталого лісового господарства (історичний аспект) // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 19-21. – ISBN 5-7763-2435-1
1027565
  Соха Ю.І. Принципи сталого розвитку і проблема природно-техногенної безпеки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 103-111. – ISSN 0321-0499
1027566
  Купалова Г. Принципи сталого розвитку та інноваційної педагогіки - для економістів / Г. Купалова, В. Гура // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  Хеннінг Драгер - експерт у сфері сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності - провів тематичну лекцію англійською мовою для студентів, магістрів і викладачів економічного факультету на тему "Інтегрована звітність в умовах сталого ...
1027567
  Шестопалов С.В. Принципи створення інтелектуальної надбудови в NGN : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Шестопалов Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1027568
  Гумецька Л.Л. Принципи створення історичного словника української мови / Л.Л. Гумецька. – Київ, 1958. – 24с.
1027569
  Тржиска А. Принципи створення й ведення кадастру нерухомості в Чеській Республіці : зарубіжний досвід / А. Тржиска, М. Коцаб, А. Дрбал // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-34
1027570
  Голод Н.Р. Принципи створення комплексної програми фізичної реабілітації студенток спеціальної медичної групи з врахуванням порушень рухової дієздатності // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 05. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
1027571
  Литвиненко О.І. Принципи створення системи підтримки прийняття рішень при організації і здійсненні пересувань частин (підрозділів) суїхопутних військ // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С.328-334


  Під час прийняття рішень при організації і проведенні пересувань військ командир вирішує задачі, що містять невизначеності внаслідок впливу факторів бойової обстановки та метеорологічних умов. Сучасною інформаційною технологією, що здатна враховувати ...
1027572
  Савчук С.Г. Принципи створення спільних розв"язків для різних технологічних супутникових спостерень / С.Г. Савчук, А.А. Хоптар // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1027573
  Шмігельська З. Принципи створення та засади функціонування інноваційних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 1. – С. 58-66. – Бібліогр.: 15 пунктів. – ISSN 1562-0905
1027574
  Кириченко І.М. Принципи створення українсько-російського словника. / І.М. Кириченко. – Б.м. : Б.вф. – 20с. – Окремий відбиток
1027575
  Каткова Н.В. Принципи стійкого розвитку в управлінні конкурентоспроможністю підприємств / Н.В. Каткова, І.С. Мурашко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 32-39. – (Економічні науки ; № 3 (35)). – ISSN 2414-0287
1027576
  Палєхов Д.О. Принципи стратегічної екологічної оцінки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 471-480. – ISSN 1563-3349
1027577
  Головачова А. Принципи страхової посередницької діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 263-264. – ISBN 978-617-7069-28-6
1027578
  Клименко І.В. Принципи структурно-семантичної та функціональної характеристики предикатів // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 309-314. – (Філологія)
1027579
  Корбозерова Н.М. Принципи структурування поліномів в іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 118-120. – ISBN 966-581-550-4
1027580
  Шпакович О. Принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 321-328. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена основним базовим принципам Європейського Союзу. Автор досліджує принципи субсидіарності та пропорційності у праві Європейського Союзу. Особливу увагу приділено визначенню понять та застосуванню цих принципів.
1027581
  Городовенко В.В. Принципи судової влади в кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України: перспективи розвитку // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 493-496. – ISBN 978-966-458-403-3
1027582
  Булкат М.С. Принципи судової влади: характеристика поняття // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 128-130. – ISSN 2524-017X
1027583
  Хопта О. Принципи судочинства в системі принципів права як наукознавча проблематика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 142-143. – ISBN 978-617-7069-28-6
1027584
  Гусак О.С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові аспекти : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гусак Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 7-10, 189-218
1027585
  Гусак О.С. Принципи судочинства в системі принципів права: теоретико-правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гусак Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1027586
  Пєнцов М.В. Принципи судочинства як найважливіші засади ефективної організації судової влади в Україні та країнах СНД // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 10-13. – ISSN 1727-1584
1027587
  Яворський В. Принципи сучасного виборчого права України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.40-50
1027588
  Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов"язального права України // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2003. – № 4 : Зобов"язальне право в Україні. – С. 9-17
1027589
  Павлова Г.Є. Принципи сучасної системи державного регулювання аграрного сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 34-36. – Бібліогр.: 10 назв
1027590
  Штогрин М. Принципи сюжетної та образної організації міського простору в романі С. Андрухович "Фелікс Австрія" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 273-281. – ISSN 2304-9383
1027591
  Самохвалов В.В. Принципи та вимоги законності у правозастосуванні // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.127-129. – ISBN 966-660-151-6
1027592
  Стефаннук Р. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав фізичних осіб // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-58.
1027593
  Буник В. Принципи та детермінанти сучасних форм універсалізації політичного буття (методологічні практики) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 192-197. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
1027594
  Косенко С. Принципи та джерела авторського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 34-38.
1027595
  Косенко С. Принципи та джерела авторського права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 57-61
1027596
  Мамонова О. Принципи та закони управління як складова методології управління територіальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 101-108.
1027597
  Олійник Я.Б. Принципи та індикатори використання наукового потенціалу / Я.Б. Олійник, О.М. Трусій // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 32-39
1027598
  Ткаченко О.М. Принципи та категорії психології / О.М. Ткаченко. – Київ : Вища школа, 1979. – 200 с.
1027599
  Новак Н.П. Принципи та конкурентні переваги розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1027600
  Приходько В.В. Принципи та критерії якості дистанційного навчання // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 183-188


  Стаття пропонує універсальні рекомендації щодо створення та використання дистанційного курсу навчання журналістики на теренах України.
1027601
  Свірко С.В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 360-368
1027602
  Терещенко О.Ю. Принципи та методи інформатизації систем регіонального управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 88-90 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1027603
   Принципи та методи моделювання стану геологічного середовища з метою пргогнозування газодинамічних явищ / С.А. Вижва, О.М. Іванік, В.В. Литвинов, М.В. Назаренко, К.М. Бондар // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С.94-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1027604
  Урінбаєва Маріфат Базаровна Принципи та методи організації об"ємно-просторової композиції забудови історичних міст із використанням засобів прикладної інформатики (на прикладі Самарканду) : Автореф... канд. архітектуринаук: 18.00.04 / Урінбаєва Маріфат Базаровна; Київський держ. техн. ун-т будівн. та архітектури. – К., 1995. – 19л.
1027605
  Водзинський Є.Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам"яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-і - 1990-і рр.) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Водзинський Є.Є. ; М-во культури України ; Нац. акад. образотворч. мистецтва і архітектури. – Київ, 2011. – 29 с. – Бібліогр. : 10 назв.
1027606
  Нгуєн Ван Шон Принципи та методи оцінки агропотенціалу ВТК для раціонального розміщення багаторічних культур тропічних територій / Нгуєн Ван Шон, Нгуєн Тхі Тунг // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 151-155. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведена оцінка агропотенціалу ВТК, яка вміщує 5 послідовних етапів і є оригінальною і вдосконаленою методикою оцінки. Вона може бути рекомендована до використання в інших сферах оцінки.
1027607
  Яценко О.В. Принципи та методи управління доходами підприємств малого та середнього бізнесу // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 2 (22). – С. 55-63. – ISSN 2221-8440
1027608
  Пантюхіна О.Ю. Принципи та методи формування приморських територіальних систем туризму (на прикладі Північно-Західного Причорномор"я) : автореф. дис.... канд. архітектури : 18.00.04 / Пантюхіна Олександра Юріївна ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1027609
  Котляр М.Ф. Принципи та методика складання нумізматичної карти УРСР (IX-XIX ст.) // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 289-294
1027610
  Жигірь А.А. Принципи та методологічні засади економічного розвитку підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 46-52. – ISSN 2306-6792
1027611
  Мережко О.О. Принципи та методологічні засади міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто територіальний та персональний принципи в міжнародному приватному праві, принципи міжнародного приватного права в контексті зовнішньоекономічної політики та міжнародного публічного права, а також методологічні засади міжнародного приватного ...
1027612
  Погрібний С.О. Принципи та механізм регулювання договірних відносин у цивільному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 412 л. – Бібліогр.: л. 373-412
1027613
  Калашнюк Є. Принципи та механізми інформаційної політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні аспекти політики інформаційного суспільства (ІС) Європейського Союзу. Визначено вплив на регіональну політикую. Розглянуто питання побудови інформаційної інфраструктури, поширення стратегії електронної комерції (інформаційного ...
1027614
  Шабінський М.Є. Принципи та механізми поповнення словникового запасу офіційної французької мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 72-76. – ISSN 2077-804X
1027615
  Лесняк В.Ю. Принципи та механізми функціонування парламентаризму у сучасній Іспанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 139-145. – ISBN 966-628-132-5
1027616
  Осика С. Принципи та норми електронної торгівлі / УАЗТ;Авт.:С.Осика,М.Дядьков,А.Осика. – Київ, 2000. – 270с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів). – ISBN 966-7666-10-7
1027617
  Тумакова М. Принципи та норми міжнародного права як основа законодавства України у сфері регулювання іноземного інвестування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 55-58
1027618
  Братасюк М. Принципи та норми права в контексті самовизначення людини-особистості як суб"єкта права / М. Братасюк, О. Росоляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 5-10. – ISSN 2524-0129
1027619
  Македон В.В. Принципи та організаційні складові інтеграційної політики компаній у міжнародних моделях корпоративного управління : монографія / В.В. Македон ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ, 2011. – 394, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 359-370. – ISBN 978-966-434-115-5
1027620
  Гранат О.В. Принципи та підходи до оцінки комунікаційних систем підприємств аграрного сектора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1027621
  Петров І. Принципи та підходи до побудови цифрових сховищ даних довгострокового зберігання на базі сучасних технологій / І. Петров, В. Лєснов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 127-140
1027622
  Молибога М.П. Принципи та правила тлумачення норм міжнародного права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 77-78. – ISBN 978-966-301-169-1
1027623
  Дмитрієв А.А. Принципи та правове регулювання діяльності органів Національної поліції із протидії організованій злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 164-174. – ISSN 2304-4556
1027624
  Бєляков Г Р. Принципи та правове регулювання діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 17-25. – ISSN 1999-5717
1027625
  Понкало С.І. Принципи та прийоми застосування архітектурного декору на будівлях Львова кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 98-108 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
1027626
  Кириленко Л.М. Принципи та пріоритети політики підвищення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 104-110.
1027627
  Бортнік С.М. Принципи та роль фінансового планування в забезпеченні розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-23. – ISSN 0321-0499
1027628
  Семчик В.І. Принципи та система споживчої кооперації в Україні // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 406-422. – ISBN 978-617-7021-00-0
1027629
  Бертрам К. Принципи та спадщина Гельмута Коля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 червня (№ 109). – С. 10-11
1027630
  Лазебник Л. Принципи та стандарти регулювання міжнародних банківських операцій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1027631
  Ноженко К.В. Принципи та суб"єкти охорони праці : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ноженко Каріна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1027632
  Ноженко К.В. Принципи та суб"єкти охорони праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ноженко Каріна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1027633
  Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 220 л. – Бібліогр.: л. 198-220
1027634
  Конопльова Н.В. Принципи та суб"єкти судового захисту трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Конопльова Ніна Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1027635
  Біскуп В.С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар"єрної студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 61-67. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1027636
  Шкарабан С. Принципи та умови організації оперативного економічного аналізу на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 11-12. – ISSN 1993-0259
1027637
  Сіренко Ю.С. Принципи та умови формування регіональної рекреаційної політики України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 329-330. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1027638
  Смолін І.В. Принципи та форми адаптації організації до змін зовнішнього ринкового середовища // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 87-90 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1027639
  Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1027640
  Курбанов Б.Б. Принципи та форми захисту трудових прав суддів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Курбанов Богдан Бахрамович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
1027641
  Слюсар А. Принципи та функції спеціальних режимів оподаткування в системі державного регулювання економіки // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 132-139
1027642
  Кабанов А.І. Принципи та функції управління інноваційним потенціалом персоналу підприємства / А.І. Кабанов, М.В. Адаменко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 15-20. – ISSN 2306-6792
1027643
  Ківалова Т.С. Принципи та функції цивільно-правової недоговірної відповідальності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 4 (70). – С. 72-80
1027644
  Святненко В. Принципи та цілі формування цінової політики підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-84. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність, принципи, цілі та перелік рішень, на які необхідно орієнтуватися у процесі формування цінової політики підприємства. An essence, principles, objectives and decisions are shown which need to be guided in the process of enterprise ...
1027645
  Косович О.В. Принципи та шляхи термiнологiчної неологiї // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 93-96. – ISSN 2077-804X


  Розглянуто неологiзацiйні процеси в сучаснiй франц. мовi, функціонування термінологічних неологізмів у комп"ютернiй галузi. Виявлено найпродуктивнiшi словотвiрнi моделi термінологічних неологізмів. Увагу акцентовано на процесi запозичення комп"ютерних ...
1027646
  Граве Д.О. Принципи теорії Галуа / Д.О. Граве. – Київ, 1937. – С. 65-71. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №3, 1937р.
1027647
  Карась А.Г. Принципи теорії економічного аналізу права // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 129-138. – ISSN 1563-3349
1027648
  Ільницька Л.В. Принципи теорії П. Новгородцева і сучасні погляди на суспільний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1027649
  Ільницька Л.В. Принципи теорії П. Новгородцева і сучасні погляди на суспільний ідеал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
1027650
  Малиновський В. Принципи територіальної організації влади в контексті трансформаційних процесів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-217.
1027651
  Іванець О. Принципи територіальності, спеціалізації та інстанційності як складові організаційних меж судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 120-128
1027652
  Єфімова Н.О. Принципи тлумачення норми права // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 107-110. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1027653
  Сухомлин О.Ю. Принципи толерантності та їхня реалізація у пресі мультикультурного суспільства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 313-318. – Бібліогр.: Літ.: с. 317-318; 18 назв. – ISSN 1729-360Х
1027654
  Вергунова Н.С. Принципи трансформації у формоутворенні засобів пересування для людей з обмеженими можливостями здоров"я : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Вергунова Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1027655
  Ващенко Д.В. Принципи трансформації художнього драматичного тексту у роботі над оперним лібрето // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-74
1027656
  Гетьманцева Н.Д. Принципи трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті здійснюється аналіз поглядів науковців щодо значення принципів трудового права та їх реалізації. На основі концептуальних поглядів науковців доведено, що принципи права є керівними положеннями, засадами, що визначають зміст і сутність галузі ...
1027657
  Щербина В.І. Принципи трудового права і диференціація правового регулювання // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 54-58
1027658
  Кунєв Ю.Д. Принципи удосконалення адміністративно-правової організації процесів і систем в митній службі // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 12-17.
1027659
  Капранов Я.В. Принципи узагальнення словникових відомостей як моделювання плану змісту мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 46-54. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 1). – ISSN 2311-0821
1027660
  Сваричевська Л.Ю. Принципи укладання "Словника персоналій із загального мовознавства" / Л.Ю. Сваричевська, О.В. Ясіновська // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд. О.С. Іщенко ; редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.]. – Київ : КММ, 2011. – С. 152-167. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-10-5


  Презентовано матеріали до словника «Загальне мовознавство. Словник персоналій», який міститиме інформацію про наукову діяльність найвизначніших в історії лінгвістики вчених, починаючи від Давньої Індії до сьогодення. Зокрема, подано пробні статті про ...
1027661
  Каптюрова О.В. Принципи укладання англо-українського словника вигуків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 149-153
1027662
  Андрощук О.С. Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 64-68


  Стаття присвячена принципам укладення електронного словника українсько-англійських фразеологізмів та розробці навчально-тренувальної програми на основі двомовної бази даних у середовищі Microsoft Acces.
1027663
   Принципи укладання навчального українсько-перського словника / Н.М. Захлюпана, О.Й. Максимів, М.Ю. Стельмах, І.В. Яремчук // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-46. – ISSN 1608-0599
1027664
  Охріменко М.А. Принципи укладання персько-українського словника емотивної фразеології // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 61-65. – ISSN 1608-0599
1027665
  Гороть Є.Т. Принципи укладання словника омонімів сучасної англійської мови / Є.Т. Гороть, І.М. Навроцька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 259-263. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1729-360Х
1027666
  Максимів О. Принципи укладання частотного словника газетної лексики сучасної перської мови


  Стаття присвячена визначенню основних принципів укладання першого частотного словника слів (лексем) газетної лексики сучасної перської мови на основі корпусу. Зокрема, визначено основні етапи укладання частотного словника на базі корпусу, визначено ...
1027667
  Сушицький Ф. Принципи українознавства // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 184-190. – ISBN 5-7763-1258-2
1027668
  Мішина Н. Принципи українського конституціоналізму (на матеріалах конституційного реформування місцевого самоврядування) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 21-25.
1027669
  Кіндюк Б.В. Принципи українського лісового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 454-460. – ISSN 1563-3349
1027670
  Тарасюк Т.Ю. Принципи умотивованості словотвірного значення порівняно з морфематичним (на прикладі ад"єктів французької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 114-119. – ISBN 966-581-102-9
1027671
  Федченко Д. Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 176-177
1027672
   Принципи управління активами страхових компаній // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 15-20
1027673
  Колцуняк. Ю.В. Принципи управління в системі органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 86. – С. 7-11.
1027674
  Клоченок Л.В. Принципи управління власним капіталом підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 59-60. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджується питання управління капіталом підприємства.
1027675
  Боголіб Т.М. Принципи управління вузом : Монографія / Т.М. Боголіб; МОНУ; Переяслав-Хмельницьк. держ. педаг. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 204с. – ISBN 966-820-089-9
1027676
  Кравченко О.О. Принципи управління державною службою // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 235-240. – ISSN 0201-7245
1027677
  Салманова О.Ю. Принципи управління освітньою діяльністю // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 243-249. – ISSN 2307-3427
1027678
  Кашпір Р. Принципи управління процентним ризиком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 31-35 : Табл.
1027679
  Кашпір Р. Принципи управління процентним ризиком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 23-25 : Табл.
1027680
  Харун О.А. Принципи управління трудовим потенціалом промислового підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 15-20. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
1027681
  Пономаренко Г.О. Принципи управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 110-114. – ISBN 966-435-028-1
1027682
  Тридід О.М. Принципи управління фінансово-господарською діяльністю підприємства / О.М. Тридід, К.В. Орєхова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-13. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  The system of principles of management of enterprise financial and economic activity are considered. Запропоновано систему принципів управління фінансово-господарською діяльністю підприємства.
1027683
  Труш Ю.Л. Принципи управління якістю продукції на підприємствах хлібопекарської галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 106-109
1027684
  Шипнівська О.О. Принципи усунення морфологічної омонімії в знаннєорієнтованій системі машинного перекладу // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 170
1027685
  Виноградов Г.М. Принципи утворення й функціонування додаткових інтелектуальних асоціацій в давньоруських літописах // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 5-14. – ISSN 2312-2587
1027686
  Бакумов О. Принципи участі громадян України у виборах та референдумах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 504-510. – ISSN 1026-9932
1027687
  Підгорна Л. Принципи фіксації уснословесного матеріалу "романтичного періоду" української фольклористики: досвід П. Лукашевича та А. Метлинського // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 22-27. – ISSN 2225-5095
1027688
  Руденко О.В. Принципи філософії природи І. Канта / О.В. Руденко, Я.М. Чайка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
1027689
  Звонарьова Ю.В. Принципи фінансово-правового регулювання обігу цінних паперів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 180-187. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
1027690
  Семеніхін І.М. Принципи фінансового забезпечення збройних сил України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 238-245


  В статті йде мова про вплив принципів фінансового забезпечення на боєздатність Збройних Сил України. А також підкреслюється, що аналіз та здійснення принципів фінансового забезпечення військ дає змогу визначити стан економічного розвитку держави та ...
1027691
  Бортник Н.П. Принципи фінансового контролю в системі інвестиційно-правової політики / Н.П. Бортник, С.С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 14-20. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1027692
  Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1027693
  Ярмак І.М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ярмак Ірина Миколаївна ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 219-227. – Бібліогр.: л. 191-218
1027694
  Нестеренко А. Принципи фінансової системи України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 41-46. – ISSN 1561-4999
1027695
  Єрема М. Принципи формальної істини та об"єктивної істини в господарському процесі: проблеми співвідношення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 268-270. – ISBN 978-617-7069-28-6
1027696
  Мартинів О.О. Принципи формоутворення будівельних вищих навчальних закладів // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 191-195. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809


  В статті розглянуто потреби студентів, викладачів та адміністративних працівників, що є основними суб"єктами господарювання університетських будівль. Відповідно до даних потреб визначені та описані принципи формоутворення будівель вищих навчальних ...
1027697
  Чупріна Н.В. Принципи формування актуальних проектних образів 1970-х років та їх вплив на розвиток сучасної індустрії моди // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – C. 162-168. – ISSN 2225-7586
1027698
  Клічук А.В. Принципи формування асертивного стилю поведінки сучасного педагога // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 156-158
1027699
  Ілляш А.М. Принципи формування багатофункціональних комплексів у структурі "Великого міста" (на прикладі міста Харкова) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ілляш Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1027700
  Чобіток В.І. Принципи формування бюджетної системи України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 103-107
1027701
  Чекмишев О.В. Принципи формування вибірки для моніторингу висвітлення виборчих кампаній в американських ЗМІ (на прикладі Проекту видатних досягнень у журналістиці) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 39-42


  У статті представлено вибірки загальнонаціональних ЗМІ Сполучених Штатів Америки та принципи їх формування. Проаналізовано проблеми, на які наражалися методологи The Pew Research Center. This article presents a sample of the United States national ...
1027702
  Бліхар В. Принципи формування державно-церковних відносин: філосоіський аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 71-75. – Бібліогр.: С. 75
1027703
  Хилько М. Принципи формування екологічної політики : Навчальний посібник / М. Хилько; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Знання, 1999. – 28с. – ISBN 966-618-071-5
1027704
  Хилько М.І. Принципи формування екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 212-237
1027705
  Буланьков В.В. Принципи формування економічної системи в умовах глобалізіції / В.В. Буланьков, О.В. Бєлов, В.О. Котляров // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 54-55. – Бібліогр.: 6 назв
1027706
  Климчук О.В. Принципи формування енергетичної політики України на засадах конкурентоспроможності в умовах економічного розвитку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 64-73. – ISSN 2411-4413
1027707
  Шкляр С.П. Принципи формування ергономічного архітектурного середовища для дітей-інвалідів / С.П. Шкляр, І.Е. Линник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 202-209. – ISSN 2077-3455
1027708
  Клічук А.В. Принципи формування ефективного керування навчальним закладом // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 118-121
1027709
  Савченко О.О. Принципи формування зон психологічної реабілітації населення в структурі православних комплексів (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Савченко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т. ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1027710
  Нич Т.В. Принципи формування і ефективного використання інтелектуального потенціалу регіону // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 186-188
1027711
  Смолич Д.В. Принципи формування інноваційних кластерів транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 235-236
1027712
  Тищенко О.М. Принципи формування кластерних структур на регіональному рівні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2012. – Вип. 2 (18). – С. 80-86
1027713
  Руденко Л.А. Принципи формування комунікативної культури фахівців соціономічної сфери // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 158-165. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
1027714
  Пальчикова О. Принципи формування крос-культурної компетентності іноземних студентів // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 6 (135), червень. – С. 18-21
1027715
  Іванова М.І. Принципи формування логістичних систем // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 82-88. – ISSN 2413-9610
1027716
  Зозульов О. Принципи формування маркетингової стратегії: від унітарних до інтегрованих корпоративних маркетингових стратегій / О. Зозульов, О. Підмогільна // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 41-48 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1606-3732
1027717
  Шевцова О.Й. Принципи формування механізму антикризового управління системним банком / О.Й. Шевцова, М.В. Суганяка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 208-216 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1027718
  Шнирков О.О. Принципи формування митних союзів країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 59-62
1027719
  Степанюк Р.Л. Принципи формування окремої криміналістичної методики // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 85-90. – ISSN 1727-1584
1027720
  Комар А.А. Принципи формування палацово-паркових ансамблів Поділля ХVIII-ХIХ століть: проблематика дослідження // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 165-169. – ISSN 2077-3455


  У статті розглядається проблематика дослідження принципів формування і розвитку палацово-паркових ансамблів Поділля та стан вивченості питання. На основі аналізу бібліографічних джерел доведено необхідність комплексного вивчення проблеми паркобудування ...
1027721
  Глущенко О.О. Принципи формування податкової стратегії підприємства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 99-102. – ISSN 2218-1199
1027722
  Береговий К.В. Принципи формування продовольчої безпеки України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 109-113. – ISSN 2221-1055
1027723
  Бабець І.Г. Принципи формування регіональної політики співробітництва країн ЄС: досвід для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-22. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1027724
  Кузьменко Г.І. Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності / Г.І. Кузьменко, А.М. Лисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 301-313


  Згруповано принципи формування системи інформації про податковий потенціал та виокремлено напрямки діяльності підприємства, з урахуванням яких доцільно встановлювати критерії оцінки її ефективності. Запропоновано систему показників та критерії ...
1027725
  Шепеленко О.В. Принципи формування системи сталого економічного розвитку держави / О.В. Шепеленко, Т.В. Бєлопольська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 63-70. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1027726
  Губанова Т.О. Принципи формування та здійснення державного фінансового контролю в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 173, ч. 2. – С. 323-333. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У науковій статті узагальнено теоретико-правові підходи до дослідження сутності принципів фінансового контролю. Проаналізовано принципи формування та здійснення державного фінансового контролю в Україні, сформульовано напрями удосконалення правового ...
1027727
  Дацій Н.В. Принципи формування та нарощення виробничого потенціалу регіону : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 101-103 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1027728
  Сердюк О. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-89
1027729
  Лободіна З.М. Принципи формування та функціонування бюджетного механізму // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 4-9. – ISSN 2409-1944
1027730
  Чмутова І.М. Принципи формування технологій фінансового менеджменту банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 32-38


  У статті розвинуто принципи формування технологій фінансового менеджменту банку за рахунок доповнення наявних принципів фінансового менеджменту та управління принципами еволюційної теорії (спадковості, мінливості, відбору, диференціації), принципами ...
1027731
  Бець М.Т. Принципи формування туристичної інфраструктури / М.Т. Бець, Б.Р. Брунець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1027732
  Матюха М.М. Принципи формування управлінської звітності як елементу вихідної інформації // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – C. 174-182
1027733
  Колодрубська Олександра Іванівна Принципи формуваня архітектурно-планувальних рішень сільського садибного житла Західного Поділля : Автореф. дис. ... канд. архітектури; 18. 00. 02 / Колодрубська О. І.; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 17 назв
1027734
  Мельник В. Принципи фрактальності механізмів генези біолітів / В. Мельник, О. Піскунова, Л. Вакулюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 133-136 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1819-1339
1027735
  Онищук В.В. Принципи функціонування відкритих динамічних систем у контексті управління русловими процесами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 40-48


  В даній статті наведений розгляд одинадцяти принципів, які висвітлюють прояв властивості самоорганізації ГДСп-р та відповідних закономірних затрат енергії на процеси руслоформування. Формування цих принципів велось багатьмя вченими, але їх застосування ...
1027736
  Бабич В.А. Принципи функціонування Державної виконавчої служби // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 34-37
1027737
  Литвин О. Принципи функціонування державної служби: щодо питання про визначення та класифікацію // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 94-96.
1027738
  Колкутіна В.В. Принципи функціонування ідейно-художніх концептів у творчості Тараса Шевченка: рецепція Дмитра Донцова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 2. – С. 21-29


  У статті досліджуються світоглядні та творчі ідейно-художні образи Т. Шевченка з позиції Д. Донцова-літературознавця. З"ясмовуються риси Д. Донцова як літературного критика
1027739
  Юсеф Н. Принципи функціонування ісламських банків // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 34-40. – ISSN 0868-8893
1027740
  Лібанов М. Принципи функціонування недержавних пенсійних фондів у законодавстві Євросоюзу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 21/22. – С. 44-47
1027741
  Полякова Я.А. Принципи функціонування передавального механізму кредитно-грошової системи в міжнародному бізнесі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1027742
  Загорський В.С. Принципи функціонування податкової системи ринкового типу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 92-99. – Бібліогр.: 9 назв
1027743
  Босак А.О. Принципи функціонування процесно-структурованого менеджменту / А.О. Босак, В.П. Далик, В.А. Босак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499


  Досліджено структуру принципів класичних та сучасних підходів до управління, сформовано порівняльну класифікацію принципів менеджменту.
1027744
  Баженова В. Принципи функціонування розрахунково - кредитних систем // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-32
1027745
  Бєлєвцева В. Принципи функціонування та удосконалення державного управління у сфері інноваційної системи в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-78.
1027746
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Ю. Липи : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Левицька Н.Є.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2007. – 176л. – Бібліогр.: л.163-176
1027747
  Левицька Н.Є. Принципи характеротворення в новелістиці Юрія Липи : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Н.Є. Левицька ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Біблогр.: 6 назв
1027748
  Андріюк Л.В. Принципи харчування осіб похилого та старечого віку. (Огляд літератури) / Л.В. Андріюк, В.М. Яцюк, С.І. Федяєва // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2017. – № 4. – С. 22-32. – ISSN 2522-9680
1027749
  Перець О.О. Принципи художньої організації предметно-просторового середовища (на прикладі Полтавського історико-етнокультурного регіону) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Перець Олег Олександрович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1027750
  Брюховецька М. Принципи цивільно-правовогорегулювання посмертного донорства в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 21-22
1027751
  Борисова В. Принципи цивільного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 67-75. – ISSN 1026-9932
1027752
  Ізарова І.О. Принципи цивільного процесу ЄС // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 2219-5521
1027753
  Борисова А.М. Принципи цивільного процесу як єдина цілісна система / А.М. Борисова, М.І. Логвиненко // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 37-41
1027754
  Курило М.П. Принципи цивільного процесу як концептуальна правова категорія // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (41). – С. 33-40. – ISSN 2413-1342
1027755
  Гураленко Н. Принципи цивільного процесу: поняття та особливості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 71-75
1027756
  Бризіцький М. Принципи цивільного процесуального права за австрійським цивільним процесуальним кодексом 1895 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 85-88
1027757
  Чиналієва І.У. Принципи цивільного процесуального права Киргизстану. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чиналієва І.У.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
1027758
  Кучер Т. Принципи цивільного судочинства України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 19-28
1027759
  Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: теорія, історія, перспективи розвитку / Г.П. Тимченко ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка, 2006. – 410, [2] с. – Бібліогр.: с. 372-411 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8602-29-3
1027760
  Найчук Є.В. Принципи циклізації повісті М.В. Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 197-200
1027761
   Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру / А.А. Лященко, Д.В. Горковчук, Ю.С. Максимова, М.М. Шматько // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-9780
1027762
  Волкова О.О. Принципи щодо міжнародно-правового регулювання трансплантації людських органів тканин та клітин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 128-129
1027763
  Задніпряна М.Ю. Принципи юридичної відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб в Україні та Європейському Союзі // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 97-104
1027764
  Гетманець О.П. Принципи юридичної відповідальності за порушення бюджетного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 26-32. – ISSN 2306-9082
1027765
  Мендик Л.В. Принципи юридичної відповідальності за порушення вимог лісового законодавства України: поняття і види // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 426-431. – ISSN 1563-3349
1027766
  Коломоєць Т.О. Принципи як елемент механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування / Т.О. Коломоєць, П.Д. Матвієнко // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 31-42. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано загальнотеоретичні положення, висвітлено специфіку та перелік принципів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб"єктів адміністративного права. The article deals with analysis of the general theoretical ...
1027767
  Іванова М.І. Принципи як основа наукової методології управління логістикою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
1027768
  Ліба Н.С. Принципи, етапи та моделі організації управлінського обліку на підприємстві / Н.С. Ліба, В.М. Головачко, Є.Є. Назаренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 133-138. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-8164
1027769
  Ткаченко Олександр Принципи, категорії і методологічні проблеми психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.45-133. – ISSN 1810-2131
1027770
  Самойленко Л.Я. Принципи, методи і категоріальний апарат дослідження інститутів і процесів саморозгортання демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 203-315
1027771
  Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови / К.М. Плиско. – Харків, 1995. – 240с.
1027772
  Спиця Р.О. Принципи, методи та критерії виявлення неотектонічно активних розломів // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 40-47. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1027773
  Кошечко Н.В. Принципи, методи та технології навчання студентів ВНЗ з педагогічної конфліктології: загально-теоретичні (С.Х. Чавдаров) та сучасні емпіричні аспекти // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 61-85. – ISBN 978-617-640-364-7
1027774
  Хилько М.М. Принципи, процедури, етапи контент-аналізу як системно формалізованого методу дослідження змісту комунікацій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 276-283
1027775
  Власенко Ю. Принципи, умови та тенденції оптимізації законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 138-139
1027776
  Кльоба Л. Принципи, функції і методи управління банківською інвестиційною діяльністю // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 40-44.
1027777
  Співак М.В. Принципи, цілі, завдання, функції державної політики здоров"язбереження: проблеми становлення в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 288-299
1027778
  Лаврусевич Н. Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20-30-х років ХХ ст.
1027779
  Галущенко Г.В. Принципи, які визначають юридичний статус іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 179-186. – ISSN 2222-5374
1027780
  Соколов И.П. Принципиальная схема формирования и размещения залежей углеводородв на территории Западного Узбекистана и Восточной Туркмении. / И.П. Соколов. – М., 1975. – 28с.
1027781
  Гедзь Ю. Принципиально / Ю. Гедзь. – Х, 1929. – 228с.
1027782
   Принципиально новые технологии.. – Вып.1. – М.
Кошкин Л.Н. В ожидании ... – 1990. – 63с.
1027783
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1027784
   Принципиально новые технологии: Сб.. – М., 1990. – 64с.
1027785
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Дубна : ОИЯИ, 1965. – 234 с.
1027786
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – Москва, 1966. – 160 с.
1027787
  Блохинцев Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики / Д.И. Блохинцев. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
1027788
   Принципиальные вопросы по крестьянскому делу с ответами местных сельскохозяйственных комитетов. – Санкт-Петербург, 1904. – 19 с.
1027789
  Гернек Ф. Принципиальные соображения относительно научной биографики / Ф. Гернек; XIII Международный конкурс по истории науки, 18-24 августа 1971 г. – Москва : Наука, 1971. – 15 с. – (Коллоквиум: личность ученого в истории науки)
1027790
  Гаврилов И В. Власенко Принципиальные технологические схемы приведения верхней части угольной полосы, отрабатываемой щитовым агрегатом, в невыбросоопасное состояние / И В. Власенко Гаврилов, О.В. Московский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 73-84 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1027791
  Пашин В.М. Принципиальные черты системы исполнительной власти Российской Федерации (на примере регионального управления) // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 0132-0831
1027792
  Фотев Г. Принципите на позитивистката социология / Г. Фотев. – София, 1982. – 260с.
1027793
  Слюсарчук Л.І. Принципова схема побудови бухгалтерського обліку витрат виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-40. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто склад прямих витрат виробництва, загальну побудову обліку витрат і методи розподілу накладних витрат.
1027794
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем та їх роль при регулюванні русел річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 19-27


  Наявність чіткої ієрархії принципових властивостей відкриває можливість науково обгрунтовано виконувати аналіз руслових процесів, проводити розрахунки стоку води і наносів та розробляти раціональні заходи противопаводкого захисту урбанізованих ділянок ...
1027795
  Онищук В.В. Принципові властивості відкритих динамічних систем у контексті еволюції руслових процесів: інваріантність, ергодичність, меандрування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 9-20.
1027796
  Гундерич Г.А. Принципові завдання класифікації та аналізу моделей для прогностичного контролю мультисервісних телекомунікаційних мереж // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 93-99
1027797
  Сімченко Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 171-175 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1027798
   Принципові основи стратегії військово-технічного переоснащення Збройних Сил та інших військових формувань України в умовах їх євроінтеграції та переходу до євростандартів / В.І. Білетов, С.В. Бобров, Т.О. Ворона, О.В. Полякова, С.І. Васюхно // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 24-29. – ISSN 2304-2699
1027799
  Шайдеров В.О. Принципові підходи до визначення ролі підприємницької діяльності в трансформаційній економіці // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 237-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів
1027800
  Диха М.В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 29-37 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1027801
  Дмитренко Д.М. Принципові підходи до реструктуризації фінансової системи України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 2 (27). – С. 30-35
1027802
  Зима К.Ю. Принципові положення управління формуванням трудового потенціалу підприємства // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 16-18. – ISBN 978-617-645-232-4
1027803
  Проколієнко Л.М. Принциповість та іі виховання у молоді. / Л.М. Проколієнко. – К, 1961. – 40с.
1027804
  Литвин І.В. Принципово важливі новели регулювання діяльності благодійних організацій в України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 2220-1394
1027805
  Слабошпицький М. Принципово важливо // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 17 квітня (№ 16). – С. 3


  Творчий профіль Сергія Грабара.
1027806
  Карасев Е.Н. Принципы "кинематографизации" в рассказах Л. Добычина. Л. Добычин и Дзига Вертов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 150-159
1027807
  Кравчук П.Ф. Принципы "макиавеллизма" в системе межличностной коммуникации / П.Ф. Кравчук, Ю. Подгурецки // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 101-110. – ISSN 1606-951Х
1027808
  Стратонович Р.Л. Принципы адаптивного приема / Р.Л. Стратонович. – М, 1973. – 142с.
1027809
  Воронцов М.А. Принципы адаптивной оптики / М.А. Воронцов, В.И. Шмальгаузен. – Москва : Наука, 1985. – 335с.
1027810
  Загирняк М.Ю. Принципы аксиологии баденского неокантианства в основных понятиях философии истории С. И. Гессена // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 57-58
1027811
  Пономарева Т. Принципы актерской школы Станиславского и кино / Т. Пономарева. – Москва, 1968. – 32 с.
1027812
  Олех Л.Г. Принципы активизации преподавания научного коммунизма / Л.Г. Олех. – Томск, 1985. – 241с.
1027813
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии. / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
1. – 1982. – 496 с.
1027814
  Гриффитс Ф. Принципы алгебраической геометрии. / Ф. Гриффитс, Д. Харрис. – Москва : Мир
2. – 1982. – 862 с.
1027815
  Кулик В.Т. Принципы алгоритмизации и построения управляющих машин. / В.Т. Кулик. – К., 1963. – 312с.
1027816
  Мурадходжаев Х.В. Принципы алгоритмизации систем управления процессами разработки пространственно распределенных ресурсов / Х.В. Мурадходжаев, А.Г. Ривкин. – Ташкент, 1987. – 84с.
1027817
  Катышева Д.Н. Принципы анализа драматургических произведений в театральном коллективе. / Д.Н. Катышева. – М.
1. – 1967. – 36с.
1027818
  Лощилов В.И. и др. Принципы анализа и синтеза биотехнических систем : учебное пособие / Под ред. В.И. Лощилова. – Москва, 1988. – 64 с.
1027819
   Принципы анализа литературного произведения : сб. ст. – М., 1984. – 199с.
1027820
  Казаневская В.В. Принципы анализа сложных систем / В.В. Казаневская. – Кемерово, 1983. – 92с.
1027821
   Принципы анализа художественного произведения в киргизской аудитории : Сб. ст. – Фрунзе, 1983. – 103с.
1027822
  Хованская З.И. Принципы анализа художественной речи и литературного произведения / З.И. Хованская. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 429 с.
1027823
  Гурвич А.Л. Принципы аналитической биологии и теории клеточных полей / А.Л. Гурвич. – Москва : Наука, 1991. – 288 с. : ил., табл. – Библиогр.: 56 назв. – ISBN 5-02-001052-5
1027824
  Дарбу Г. Принципы аналитической геометрии / Г. Дарбу. – Москва-Ленинград, 1938. – 375 с.
1027825
  Дарбу Ж.Г. Принципы аналитической геометрии = Principes de geometrie analitique / Ж.Г. Дарбу ; пер. с французского ; под ред. В.И. Милинского. – Изд. 2-е., исправ. – Москва : КомКнига, 2006. – 376с. – ISBN 5-484-00418-7
1027826
  Пивоваров А.А. Принципы антидемпингового процесса // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 20-22. – ISSN 1812-3910
1027827
  Фирсова А.Е. Принципы антропологического подхода в теории и практике современного образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 148-156. – ISSN 1811-0916
1027828
  Тараненко В.Ф. Принципы арбитражногоп процесса. / В.Ф. Тараненко. – М., 1988. – 65с.
1027829
   Принципы блокирования съема информации способами ВЧ-навязывания / С.В. Ленков, О.В. Рыбальский, В.А. Хорошко, Л.П. Крючкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Запропонована нова концепція захисту акустичної інформації від збору із застосуванням ВЧ-нав"язування, основана на зміні якостей зондуючого сигналу. Ключові слова: защита информации, зондирующий сигнал, блокирование. The new concept of protection of ...
1027830
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1994. – 496 с.
1027831
  Нидлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл. – Москва : Финансы и статистика, 1996. – 496 с.
1027832
  Гасилин В.Н. Принципы в структуре философского знания / В.Н. Гасилин. – Саратов, 1987. – 155с.
1027833
  Яблочков Л.Д. Принципы внешней политики африканских государств / Л.Д. Яблочков. – М., 1974. – 224с.
1027834
  Ульман Ш. Принципы восприятия подвижных объектов / Ш. Ульман. – М., 1983. – 167с.
1027835
  Молостов В.А. Принципы вузовской дидактики / В.А. Молостов. – Киев, 1982. – 32с.
1027836
  Стич Д.М. Принципы выбора синтаксических субститутов в современном русском языке. : Автореф... канд.фило.наук: 10.02.01 / Стич Д.М.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1027837
  Кеплер Д.И. Принципы выбора форм носовой части тела, выгодной с точки зрения входа в плотные слои оатмосферы / Д.И. Кеплер, 1960. – 20с.
1027838
  Игнатов Б.Ф. Принципы выделения атрибутивных отношений в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Игнатов Б.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
1027839
  Иногамова Ю.А. Принципы выделения и методика исследования стилистических синонимов (на мат. группы существительных современного англ. яз. с общим значением "интеллектуальной ущербности" : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Иногамова Ю.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 21л.
1027840
  Лисенко Д.М. Принципы выделения и морфологического анализа слова при восприятии устной речи : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лисенко Д.М. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 18 с.
1027841
  Эгамбердыев М.Э. Принципы выделения литологических и стратиграфических ловушек нефти и газа мезо-кайнозоя (Западный и Южный Узбекистан) / М.Э. Эгамбердыев. – Ташкент
ч. 1. – 1979. – 163с.
1027842
   Принципы выявления зон фоциального контроля нефтегазонакопления.. – М., 1981. – 268с.
1027843
   Принципы выявления приоритетных направлений в геологических науках.. – Ташкент, 1990. – 158с.
1027844
  Човнюк Ю.В. Принципы генерации когерентного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и его усиление нормально функционирующими биоклетками / Ю.В. Човнюк, Т.Н. Овсянникова // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 2. – С. 29-51. – ISSN 1023-2427


  Температура випромінювання квантового генератора мм-діапазону в біосередовищі визначає максимум температури до якої можна розігріти тіло. Температура излучения квантового генератора мм-диапазона в биосреде определяет максимум температуры до которой ...
1027845
   Принципы государственного управления процессом информатизации и экономические механизмы его реализации: К разраб. концепции информатизации общества.. – М., 1989. – 44с.
1027846
  Дядькин Д.С. Принципы гражданско-правовой ответственности за причинение экологического вреда // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0132-0831
1027847
  Чиналиева Ирина Улукбековна Принципы гражданского процессуального права Кыргызстана : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Чиналиева Ирина Улукбековна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1998. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
1027848
  Али Салех Аль-Куайти Принципы гражданского процессуального права Народной Демократической республики Йемен. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-Куайти; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 170л. – Бібліогр.:л.163-170
1027849
  Али Салех Аль-К Принципы гражданского процессуального права НДРЙ : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Али Салех Аль-К.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1989. – 21л.
1027850
  Тарланов З.К. Принципы грамматической теории М.В. Ломоносова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-14. – Библиогр.: Лит.: С.14; 13 назв. – ISSN 0130-9730
1027851
  Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Мохамед Нашат Мустафа Аль-Баяти ; КГУ им.Т.Шевченко. – Київ, 1980. – 195 л. – Бібліогр.: л. 182-195
1027852
  Мохамед Н.М. Принципы движения неприсоединения и современное международное право (в практике арабских государств) : автореферат... / Мохамед Н.М. – Київ, 1980. – 19 с.
1027853
   Принципы действия полупроводниковых излучательных приборов. – Ленинград, 1978. – 74 с.
1027854
  Хакимов Р.З. Принципы детерминизма в научном исследовании. : Автореф... канд.филос.наук: 09.620 / Хакимов Р.З.; Филос.фак-т. – М, 1971. – 24л.
1027855
  Демин В.Н. Принципы диалектики и систематизация научного знания / В.Н. Демин. – Москва, 1976. – 64с.
1027856
  Терентьева Л.Н. Принципы диалектики как методологическая основа системных исследований // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
1027857
  Туркин Л.П. Принципы диалектического материализма / Л.П. Туркин. – Красноярск, 1984. – 200с.
1027858
  Розенталь М.М. Принципы диалектической логики / М.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 476 с.
1027859
  Бетгер Х. Принципы динамической теории решетки : Пер.с англ. / Х. Бетгер. – Москва : Мир, 1986. – 382 с.
1027860
  Радов А.Г. Принципы директора Карпова / А.Г. Радов. – М., 1981. – 86с.
1027861
  Полежаева Т.В. Принципы драматургии А.П. Чехова: целостно-системное прочтение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 47-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Статья знакомит с общим взглядом на драматургию А.П. Чехова, типологией и своеобразием его малых пьес, восприятием больших пьес его современниками и наукой 20  в., с более глубоким, целостно-системным прочтением "еретически гениальной" (Горький) ...
1027862
  Амиров А.Т. Принципы европейского договорного права-основа частного права Европейского союза // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 82-93. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1027863
   Принципы единства и развития в научном познании.. – Минск, 1988. – 246с.
1027864
  Георгиевский С. Принципы жизни Китая / С. Георгиевский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1888. – XXI, 494 с.
1027865
  Чандрасекар С. Принципы звездной динамики : пер. с англ. / С. Чандрасекар. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 263 с.
1027866
  Богданов В.В. Принципы зонально-лимнологического уровня (Га примере Кольсокй лимнол провинции : Автореф... докт. геогр.наук: / Богданов В. В.; ЛГУ им. А. А. ЖДанова. – Л., 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.32
1027867
  Майр. Э. Принципы зоологической систематики / Э. Майр. – М, 1971. – 456с.
1027868
  Чистякова В.Ф. Принципы и закономерности формирования подсобного сельского хозяйства при промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.22 / Чистякова В.Ф.; Госагропром СССР. Кишинев. с.-х. ин-т им. М.В.Фрунзе. – Кишинев, 1987. – 17л.
1027869
  Борейко В.Е. Принципы и идеи этико-эстетического подхода в заповедном деле и охране дикой природы // Гуманитарный экологический журнал : Международный экологический журнал. Спецвыпуск / Киевский эколого-культурный центр. – Киев, 2005. – Т. 7, вып. 2 : Заповедники и дикая природа : номер посвящен памяти Штильмарка Ф.Р. – С. 62-63. – ISSN 1727-2661
1027870
   Принципы и категории научного познания : Сб. науч. тр. – Ташкент, 1983. – 172 с.
1027871
  Пышкин А.Н. Принципы и концепты обеспечения качества образования в контексте нового вектора образовательной политики // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 8-13. – ISSN 1026-955X


  Анализируется типовая глобальная структура обеспечения качества образования с целью использования под ракурсом произошедшего в системе управления российским высшим образованием сдвига с внутривузовских систем обеспечения качества образования на ...
1027872
  Розов Н.С. Принципы и критерии легитимности лостреволюционной власти // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ("Политические исследования") ; Ин-т социологии РАН ; Общерос. обществ. организация "Рос. ассоциация полит. науки". – Москва, 2014. – № 5 (143). – С. 90-107. – ISSN 0321-2017
1027873
   Принципы и критерии расчленения докембрия в мобильных зонах.. – Л., 1980. – 312с.
1027874
   Принципы и методика геохимических исследований при прогнозировании и поисках рудных месторождений. : (Методические рекомендации). – Ленинград : Недра, 1979. – 247с.
1027875
   Принципы и методика дистанционных исследований при прогнозировании твердых полезных ископаемых: Сб. науч. тр.. – СПб., 1992. – 144с.
1027876
   Принципы и методика научно-технического прогнозирования.. – К., 1974. – 92с.
1027877
  Бурдэ А.И. Принципы и методика определения рационального комлпекса исследований / А.И. Бурдэ. – Л.
13. – 1972. – 156с.
1027878
   Принципы и методика природного районирования на математико-статистической основе. – Москва, 1974. – 90с.
1027879
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт. – Москва : Недра, 1966. – 184с.
1027880
   Принципы и методика составления металлогенических и прогнозных карт рудных полей и районов.. – М., 1973. – 189с.
1027881
  Приступа Г.Н. Принципы и методические средства развития и совершенствования орфографических навыков в средней школе. : Автореф... доктор пед.наук: 732 / Приступа Г.Н.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
1027882
  Прокофьев Д.Ю. Принципы и методология построения интегрированной информационной системы управления функционированием логистических центров / Д.Ю. Прокофьев, Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев // Логистика и управление цепями поставок / Гос. ун. - Высшая школа экономики; Национальная логистическая ассоциация. – Москва, 2010. – № 5 (40). – С. 11-23. – ISSN 1727-6349
1027883
   Принципы и методы автоматизации информационных процессов в отраслевой системе педагогической информации: Сб. науч. тр.. – М., 1990. – 111с.
1027884
   Принципы и методы геоботанического картографирования. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 300 с.
1027885
   Принципы и методы геосистемного мониторинга. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
1027886
  Тупикова Н.В. Принципы и методы зоологического картографирования / Н.В. Тупикова, Л.В. Комарова. – Москва : Изд-во МГУ, 1979. – 192 с.
1027887
   Принципы и методы изучения структурной эволюции метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1978. – 245с.
1027888
  Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценостических популяций растений / Ю.А. Злобин. – Казань, 1989. – 146с.
1027889
   Принципы и методы исследования единиц языка: Межвуз : Сб. науч. тр. – Воронеж, 1985. – 169 с.
1027890
   Принципы и методы исследования лингвистических единиц.. – М., 1975. – 173с.
1027891
   Принципы и методы картирования современных экзогенных физико-геологических процессов.. – Саратов, 1980. – 52с.
1027892
   Принципы и методы картографического обеспечения освоения зоны БАМа : сборник. – Иркутск : Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 120 с.
1027893
  Волков Н.М. Принципы и методы картометрии / Волков Н.М. ; отв. ред. Муравейский С.Д. ; Акад. наук СССР, Ин-т географии. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1950. – 328 с.
1027894
  Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях / Ю.А. Песенко. – М, 1982. – 287с.
1027895
   Принципы и методы комплексного использования водных ресурсов малых бассейнов. Малые горные реки засушливых зон СССР.. – М.-Л.
Ч.3. – 1950. – 207с.
1027896
   Принципы и методы крупномасштабного прогнозирования редкометальных месторождений: Сб. науч. ст.. – М., 1978. – 178с.
1027897
  Шищенко П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании / П.Г. Шищенко. – Київ : Фитосоциоцентр, 1999. – 284с. – ISBN 966-7459-46-2
1027898
  Шищенко Петр Григорьевич Принципы и методы ландшафтного анализа в региональном проектировании (на примере Украинской ССР) : Автореф... доктора географ.наук: 11.00.01 / Шищенко Петр Григорьевич; Отделение географии ин-та геофизики АН УССР. – К., 1984. – 41л.
1027899
   Принципы и методы лексико-грамматических исследований.. – Л.
Ч.2. – 1972. – 152с.
1027900
   Принципы и методы лексикограмматических исследований.. – Л., 1973. – 192с.
1027901
   Принципы и методы лексикологии как социолингвистической дисциплины.. – М., 1971. – 172с.
1027902
  Сыроваткин С.Н. Принципы и методы лингвистических исследований в свете семиотики / С.Н. Сыроваткин. – Калинин, 1979. – 84с.
1027903
  Берсенева А.П. Принципы и методы массовых донозологических обследований с использованием атоматизированных систем : Автореф... Доктора биол.наук: 05.13.09 / Берсенева А.П.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1991. – 27л.
1027904
   Принципы и методы медико-географического картографирования.. – Иркутск, 1968. – 222с.
1027905
  Малышева Г.С. Принципы и методы мелкомасштабного фитофенологического картографирования. (На примере составления карты зацветения черемухи обыкновенной Padus racemosa G. на северо-западе Русской равнины) : Автореф... кадн. биол.наук: / Малышева Г.С.; АН СССР. Ботан ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 23л.
1027906
   Принципы и методы минерагенического анализа: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1983. – 107с.
1027907
  Истратов И.В. Принципы и методы многофакторной геометризации геологических тел и процессов нефтегазонакопления / И.В. Истратов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 62с.
1027908
  Федоренко Л.П. Принципы и методы обучения русскому языку / Л.П. Федоренко. – М., 1964. – 255с.
1027909
  Павлов А.Ф. Принципы и методы организации сети и типов сельских детских садов-яслей. : Автореф... канд. архит.наук: 840 / Павлов А.Ф.; Киев. инж.-строит. ин-т. – К., 1969. – 19л.
1027910
  Лейбсон М.Г. Принципы и методы планирования подготовки запасов нефти и газа на различных стадиях геологоразведочных работ / М.Г. Лейбсон, И.М. Мельник. – М., 1971. – 34с.
1027911
  Кузнецова Л.М. Принципы и методы повышения стилистической грамотности учащихся в связи с изучением морфологии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Кузнецова Л.М. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
1027912
  Лоунасмаа О.В. Принципы и методы получения температур ниже 1 К : пер. с англ. / О.В. Лоунасмаа. – Москва : Мир, 1977. – 358 с.
1027913
  Мотузова Г.В. Принципы и методы почвенно-хиического мониторинга / Г.В. Мотузова. – М, 1988. – 99с.
1027914
  Валева С.А. Принципы и методы применения радиации в селекции растений / С.А. Валева; Под ред. Н.П.Дубинина. – Москва : Атомиздат, 1967. – 86 с.
1027915
   Принципы и методы прогноза скрытых местрождений меди, никеля и кобальта.. – М., 1987. – 245с.
1027916
   Принципы и методы прогнозирования медноколчеданного и полиметаллического оруденения : (на примере Рудного Алтая). – Москва : Недра, 1972. – 256с.
1027917
  Капанадзе О.Г. Принципы и методы проекта машинного перевода EUROTRA / О.Г. Капанадзе. – Тбилиси, 1988. – 49с.
1027918
  Муратов Сергей Александрович Принципы и методы прямого наблюдения в экранной журналистике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Муратов Сергей Александрович ; МГУ , Фак-т журналистики , Кафедра телевидения и радиовещания. – Москва, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1027919
  Агеев Н.Д. Принципы и методы радиолокации : учебное пособие для слушателей КВИРТУ / Н.Д. Агеев, П.В. Мазурин ; Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны. – Київ, 1959. – 142 с.
1027920
   Принципы и методы разработки тематического плана комплектования справочно-информационных фондов.. – М., 1972. – 68с.
1027921
   Принципы и методы регистрации элементарных частиц : Пер. с англ. – Москва : Из-во иностранной лит-ры, 1963. – 343 с.
1027922
   Принципы и методы регулировки усиления в транзисторных усилителях. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 255 с.
1027923
  Ситько П.О. Принципы и методы селекции и племенного дела в шелководстве : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Ситько П.О. ; Акад. наук Укр. ССР , Отдел. биол. наук. – Киев, 1960. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30
1027924
  Хотылева Любовь Владимировна Принципы и методы селекции на комбинационную способность : Автореф... д-ра биол.наук: / Хотылева Любовь Владимировна; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 46л. – Бібліогр.:с.44-46
1027925
  Бороевич С. Принципы и методы селекции растений / С. Бороевич; Под ред. Фёдорова А.К. – Москва : Колос, 1984. – 344с.
1027926
   Принципы и методы семантических исследований : Сб. ст. – М., 1976. – 379с.
1027927
  Журавлев С.Г. Принципы и методы синтеза алгебраических и аналитических устройств / С.Г. Журавлев, Ли-Фан. – Ташкент, 1989. – 91с.
1027928
  Кулибабин Александр Григорьевич Принципы и методы снижения енергоемкости оросительных систем : Автореф... д-ра техн.наук: 06.01.02 / Кулибабин Александр Григорьевич; Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1993. – 48л.
1027929
   Принципы и методы составления отраслевых оперативно-справочних карт. – Москва : Наука, 1979. – 87 с.
1027930
   Принципы и методы социолингвистических исследований.. – М., 1989. – 196с.
1027931
  Пронников В.Г. Принципы и методы статистического исследования структуры социально-экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Пронников В.Г.; Москов. экон.-стат. ин-т. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1027932
   Принципы и методы тектонического районирования, тектоническая терминология.. – Новосибирск, 1968. – 155с.
1027933
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов / Л.И. Мухина. – М., 1973. – 95с.
1027934
  Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки природных комплексов. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.01 / Мухина Л.И.; АН СССР.Ин-т географии. – М, 1975. – 35л. – Бібліогр.:с.30-33
1027935
  Рожкова Л.П. Принципы и методы типологии государства и права / Л.П. Рожкова. – Саратов, 1984. – 116с.
1027936
  Вергилес Э.В. Принципы и методы управления социалистической промышленностью / Э.В. Вергилес. – Москва, 1988. – 24с.
1027937
  Куприянова Т.П. Принципы и методы физико-географического районирования с применением ЭВМ / Т.П. Куприянова. – Москва : Наука, 1977. – 168с.
1027938
   Принципы и методы экологической фитонематологии.. – Петрозаводск, 1985. – 161с.
1027939
   Принципы и механизмы деятельности мозга человека: Тезисы и рефераты докладов 1-й Всесоюзной конференции.. – Л., 1985. – 224с.
1027940
  Беседина Н.А. Принципы и механизмы морфологической репрезентации в языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 44-52. – ISSN 0130-9730
1027941
  Леонтьев В.М. Принципы и механизмы перехода торговли, общественного питания и бытового обслуживания к рыночной экономике / В.М. Леонтьев. – Л, 1990. – 18с.
1027942
  Соловьев В.П. Принципы и механизмы формирования партнерств с целью решения задач инновационного развития экономики / В.П. Соловьев, Е.П. Казьмина // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 38-53. – ISSN 0374-3896
1027943
  Гасов В.М. Принципы и модели отображения информации на экране ЭЛТ. / В.М. Гасов. – М., 1989. – 32с.
1027944
   Принципы и общие методы оказания помощи пострадавшим при радиационных авариях.. – М., 1981. – 29с.
1027945
  Данилов М.Ф. Принципы и организация упровления качеством / М.Ф. Данилов. – Минск, 1977. – 253с.
1027946
  Зак С.Е. Принципы и основные законы материалистической диалектики / С.Е. Зак. – Москва, 1974. – 176с.
1027947
  Букановский В.М. Принципы и основные черты классификации современного естествознания. / В.М. Букановский. – Пермь, 1960. – 219с.
1027948
  Леонов Н.И. Принципы и подходы в управлении научной и инновационной деятельностью (опыт исследовательского университета). // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 11. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  В статье обобщается опыт реализации основных принципов и функций научного менеджмента в управлении научной и инновационной деятельностью вуза. Автор полагает, что внедрение этих принципов и подходов способствует эффективности управления вузом и дает ...
1027949
  Горобец Л.Ж. Принципы и показатели функционирования геосреды при нагружении / Л.Ж. Горобец, И.В. Верхоробина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 122-135 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1607-4556
1027950
  Аккерман С.И. Принципы и правила обучения в советской школе / Аккерман С.И. – Владимир : Книжное издание, 1955. – 80 с.
1027951
  Джоббер Дэвид Принципы и практика маркетинга = Principles and practice of marketing / Джоббер Дэвид; Пер. з англ. – 2-е изд. – Москва-Санкт-Петербург-Киев : Вильямс, 2000. – 688с. – ISBN 5-8459-0072-7
1027952
  Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надежности / С.Р. Калабро. – М., 1966. – 376с.
1027953
  Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учеб. пособие / А.Б. Есин. – 9-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2008. – 248с. – ISBN 978-5-89349-049-7
1027954
  Бычкова Н.Г. Принципы и приемы включения лексики разговорной речи в современный очерк. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Бычкова Н.Г.; МГУ. – М, 1980. – 19л.
1027955
  Мамаев Г.А. Принципы и приемы отбора и использования средств архаизации в системе исторически стилизованной художественной речи. (На материале дилогии "Иван Грозный" А.Н.Толстого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Мамаев Г.А. ; Сарат. гос. ун-т. – Астрахань, 1968. – 17 с.
1027956
  Толстов Е.П. Принципы и приемы создания сатирического образа / Е.П. Толстов. – Ужгород, 1974. – 144с.
1027957
  Будников Г.К. Принципы и применение вольтамперной осциллографической полярографии. / Г.К. Будников. – Казань, 1975. – 197с.
1027958
  Накамура А. Принципы и применение гомогенного катализа / А. Накамура, М. Цуцуи. – М., 1983. – 231с.
1027959
  Саусворт Дж.К. Принципы и применения волноводной передачи = Principles and applications of waveguide transmission / Дж.К. Саусворт. – Москва : Советское радио, 1955. – 700 с.
1027960
  Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия Феноменологический философии / Н.В. Мотрошилова. – Москва, 1968. – 127с.
1027961
  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии / С.Л. Рубинштейн. – Москва : АН СССР, 1959. – 354с.
1027962
  Голдовский Е.М. Принципы и пути развития широкоэкранного кинематографа. / Е.М. Голдовский. – М., 1957. – 52с.
1027963
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней шкое : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; АН ГССР, Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 24л.
1027964
  Бурчуладзе М.И. Принципы и пути рационализации учебного процесса в городской вечерней (семейной) общеобразовательной средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Бурчуладзе М. И.; Тбил. пед. ин-т. – Тбилиси, 1963. – 24л.
1027965
  Бураков В.И. Принципы и рабочие этапы агроландшафтного проектирования : естественно-географические аспекты рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 50-56. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0201-4122
1027966
  Комарова Валентина Ильинична Принципы и содержание лингвистического анализа обстановочной ремарки как компонента драматического произведения : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.01 / Комарова Валентина Ильинична; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 20л.
1027967
  Васкан Р.Д. Принципы и средства автоматизированной обработки геологоразведочной информации / Р.Д. Васкан, Д.В. Юрин. – Москва : Недра, 1974. – 93с.
1027968
  Бежанова М.М. Принципы и средства разработки прикладных программных систем / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1987. – 84с.
1027969
  Жибет Г.А. Принципы и структура системы комплексного планирования развития коллективов и регионов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Жибет Г. А.; БГУ. – Минск, 1977. – 23л.
1027970
  Дробноход Н.И. Принципы и схема районирования Украинского щита для целей искусственного пополнения подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 69-73. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 7)
1027971
  Дробноход Н.И. Принципы и схема типизации природных условий Украинского щита для оценки эксплуатационных запасов подземных вод / Н.И. Дробноход, Б.Н. Мандрик // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1987. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 6)
1027972
  Алексеев Б.К. Принципы и тенденции развития представительного состава местных Советов / Б.К. Алексеев. – Ленинград, 1976. – 303 с.
1027973
  Веткин А.Н. Принципы и устройства управления ритмом сердца методами его электрической стимуляции : Автореф... д-ра биол.наук: 05.13.19 / Веткин А.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1984. – 49л.
1027974
  Назаренко И В. Андреева Принципы и факторы размещения и специализации сельскохозяйственного производства США / И В. Андреева Назаренко. – Москва, 1973. – 60с.
1027975
  Гатева Венета Стайкова Принципы и формы взаимодействия болгарского и советского телевидения : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Гатева Венета Стайкова; МГУ. – М., 1980. – 16л.
1027976
  Корниенко Иван Принципы и художественные средства киноискусства. (Из опыта укр. советской кинематографии) : Автореф... д-ра искусствовед.наук: / Корниенко Иван С.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1966. – 34л.
1027977
  Чжэн Пан-лун Принципы изображения народа в трилогии А.Н.Толстого "Хождение по мукам" : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чжэн Пан-лун ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Филолог. ф-тет. – Москва, 1960. – 17 с.
1027978
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1985. – 25л.
1027979
  Бабаева Луиза Васильевна Принципы изображения подвига в советской прозе о Великой Отечественной войне (60-70 е годы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Бабаева Луиза Васильевна; КГУ. – К, 1987. – 17л.
1027980
   Принципы изображения характера в советской прозе: Мевжвуз. сб. науч. тр.. – Челябинск, 1985. – 89 с.
1027981
  Борисова Людмила Михайловна Принципы изображения характера в современной советской исторической драматургии : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Борисова Людмила Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 22л.
1027982
  Заградка М. Принципы изображения человека в романах К.А. Федина : Автореф... канд. филол.наук: / Заградка М.;. – М, 1960. – 15л.
1027983
  Зимина Г.А. Принципы изучения лирических стихотворений в 5-8 классах / Г.А. Зимина. – Махачкала, 1963. – 20 с.
1027984
  Кэтермоул К.В. Принципы импульсно-кодовой модуляции / К.В. Кэтермоул. – Москва : Связь, 1974. – 408 с.
1027985
  Базнат М.И. Принципы инвариантности и эффективные силы в атомных ядрах / М.И. Базнат. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 162 с.
1027986
  Боди Зви Принципы инвестиций = Essentiais of investments / Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан; Пер. с англ. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 984с. – ISBN 5-8459-0289-4
1027987
  Боди Зви Принципы инвестиций / Боди Зви, Кейн Алекс, Маркус Алан. – 4-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 984с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0289-4


  Подробно рассмотрены основные проблемы управления инвестиционным процессом
1027988
   Принципы инерциальной навигации.. – М., 1965. – 355с.
1027989
  Поляков Б Принципы института банкротства // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.6-11
1027990
  Анищенко Г.Н. Принципы интерпретации амплитудно-фазовых измерений при магнитотеллурических зондированиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Анищенко Г.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1966. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1027991
  Зайцев Н.Г. Принципы информационного обеспечения в системах переработки информации и управления / Н.Г. Зайцев. – К., 1976. – 181с.
1027992
   Принципы информационного обеспечения целевых комплексных программ: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 188с.
1027993
  Нильсон Нильс Принципы искусственного интеллекта. / Нильсон Нильс. – Москва : Радио и связь, 1985. – 373с.
1027994
  Кулик А.С. Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях / А.С. Кулик, К.Ю. Дергачев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмич. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2014. – 4 (111), июль - август. – С. 76-83. – ISSN 1727-7337
1027995
  Журавель В.В. Принципы использованные при проектированнии програмного обеспечения в цифровых фонограммах // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України, Держ. н.-д. ін-т. – Харків, 2016. – № 2 (45). – С. 39-43. – ISSN 2411-3816
1027996
   Принципы исследования и планирования региональной системы культурного обслуживания населения: Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 142с.
1027997
  Кузнецов Н.С. Принципы исследования мотивации личности марксистской и буржуазной социологии и психологии. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.01 / Кузнецов Н.С.; МВ и ССО РСФСР. – Свердловск, 1975. – 22л.
1027998
  Рабинович А.И. Принципы исследования фонетической интерференции при контактировании резносистемных языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.677 / Рабинович А.И. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 32 с.
1027999
  Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – М., 1960. – 500с.
1028000
  Лачаева М.Ю. Принципы исторического повествования в творческом наследии М.В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 85-94. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,