Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>
1027001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
1027002
  Ригина С.Н. Практикум "Оценка агроклиматических ресурсов Вологодской области для жизни и хозяйственной деятельности населения : вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 54-56 : Табл., додаток. – ISSN 0016-7207
1027003
   Практикум "Уголовное дело". – М., 1991. – 95с.
1027004
   Практикум абитуриента. Электричество. – Москва : БюроКвантум. – (Приложение к журналу Квант №2/2003). – ISBN 5-85843-043-0
Випуск 2. – 2003. – 128с.
1027005
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
1027006
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
1027007
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 1 : Обработка металлов. – 1987. – 271, [1] с. – Библиогр.: с. 270
1027008
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских : [для пед. ин-тов по спец. № 2120 "Общетехн. дисциплины" и пед. уч-щ по спец. № 2008 "Преподавание труда и черчения в непол. сред. шк."] : в 2 ч. / Муравьев Е.М., Молодцов М.П. – Москва : Просвещение. – (Учебное пособие для педагогических институтов и училищ)
Ч. 2 : Обработка древесины и пластмасс. – 1987. – 239, [1] с. – Библиогр. в конце текста
1027009
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
1027010
   Практикум вивчення мови. – Шанхай : Вид-во Хехайського ун-ту, 1990. – 242 с. – Видання китайською мовою
1027011
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
1027012
  Пушкарева Т.Н. Практикум для решения задач по физике / Т.Н. Пушкарева. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета
разд. 1 : Механика. – 1975. – 48с.
1027013
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
1027014
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
1027015
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
1027016
  Прокопенко О.В. Практикум для студентів радіофізичного факультету з курсу "Кріогенна електроніка" : тестові запитання до лабораторних робіт / О.В. Прокопенко ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ, 2008. – 16 с.
1027017
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
1027018
  Кравчук О.М. Практикум з аналітичної геометрії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Кравчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-607-6
Ч. 1. – 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 220-227. – Бібліогр.: с. 204-205
1027019
  Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
1027020
  Проценко Д.П. і Мініберг С.Я. Практикум з анатомії рослин / Д.П. і Мініберг С.Я. Проценко. – Київ, 1955. – 223с.
1027021
   Практикум з англійської мови. – К., 1969. – 68с.
1027022
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
1027023
  Бовіна Г.І. Практикум з англійської мови : посібник для студ. немовних вищих навч. закладів 1-4 рівнів акредитації / Г.І. Бовіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – ISBN 978-966-364-707-4
1027024
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
1027025
   Практикум з біофізики : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
1027026
  Фердман Д.Л. Практикум з біохімії : Посібник для природничих факультетів педагогічних факультетів педагогічних інститутів і біологічних факультетів університетів / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – 235с.
1027027
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – К., 1974. – 255с.
1027028
  Барбухо О.В. Практикум з біохімії : навч. посібник / О.В. Барбухо ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119. – ISBN 978-966-7496-79-1
1027029
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
1027030
  Перекрест А.Л. Практикум з вивчення методів цифрової обробки сигналів у прикладних програмних пакетах : навч. посібник / А.Л. Перекрест, О.П. Чорний, Г.О. Гаврилець ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-617-639-063-3
1027031
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
1027032
   Практикум з вищої математики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 248с. – ISBN 966-608-335-3
1027033
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 966-7112-79-9
Ч. 1 : Елементи алгебри та аналітичної геометрії / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2005. – 392, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 290
1027034
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
1027035
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
1027036
  Ващук Ф.Г. Практикум з вищої математики : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Гражда. – ISBN 978-966-8924-31-6
Ч. 2 : Вступ до математичного аналізу; диференціальне та інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2007. – 459, [5] с. : іл. – Бібліогр.: с. 459
1027037
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
1027038
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 1 : Лінійна алгебра. – 2010. – 131, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131
1027039
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
Ч.1. – 2010. – 389, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 386-388
1027040
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики / Б.М. Тріщ ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка
Модуль 2 : Аналітична геометрія. – 2010. – 124, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124
1027041
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
1027042
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
1027043
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
1027044
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для ВНЗ / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Закарпатський державний університет. – ISBN 978-966-2075-23-6
Ч. 4 : Функції комплексної змінної; операційне числення; рівняння математичної фізики /Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. – 2012. – 383. [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 380-383. – Бібліогр.: с. 378-379
1027045
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
1027046
   Практикум з вищої математики : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
Ч. 2. – 2014. – 414, [2] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. назви розд. – Бібліогр.: с. 411-413
1027047
  Ляшенко О.І. Практикум з вищої математики для економістів : навч. посібник / О.І. Ляшенко, Т.В. Кравець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київский університет, 2013. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-177. – ISBN 978-966-439-677-3
1027048
   Практикум з газової хроматографії : навч. посібник / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Левчик, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
1027049
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
1027050
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
1027051
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
1027052
  Наконечний Ю.І. Практикум з грунтознавства і географії грунтів : навч. посібник / Ю.І. Наконечний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 373, [1] с., [10] арк. фотоіл. : табл., іл. – Імен. покажч.: с. 371-373. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-10-0019-3
1027053
   Практикум з давньої і середньовічної історії України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 200 с.
1027054
  Кошляков О.Є. Практикум з динаміки підземних вод : Навчальний посібник / О.Є. Кошляков, В.І. Мокієнко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 76с. – ISBN 966-594-610-2
1027055
  Швай О.Л. Практикум з дискретної математики : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Л. Швай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 235, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. - Предм. покажч.: с. 230-235. – Бібліогр.: с. 205-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-580-2
1027056
  Пріб К.А. Практикум з діагностики в системі управління : [навч. посібник] / К.А. Пріб, Н.І. Патика, Г.Д. Лендєл ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2016. – 202, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 192-197. – ISBN 978-617-649-038-8
1027057
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
1027058
  Корольов О.А. Практикум з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного виконання : навчальний посібник для студ. / О.А. Корольов, В.В.Рязанцева ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-91-0
Ч.1 : Регресійний аналіз. – 2002. – 250 с.
1027059
  Романенко І.Н. та ін. Практикум з економіки соціалістичного сільського господарства / І.Н. та ін. Романенко. – К., 1965. – 100с.
1027060
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
1027061
  Утевська Є.Л. Практикум з загальної хімії / Є.Л. Утевська. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1958. – 352с.
1027062
  Черкас Н.В. Практикум з ідіоматики англійської мови = English idioms in use : навчальний посібник / МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 236 с. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-613-684-1
1027063
  Диняк О.В. Практикум з інженерної геології : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Диняк, А.В. Шостак ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92. – ISBN 978-966-439-649-0
1027064
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
Ч. 1. – 1972. – 116 с.
1027065
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 5-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 224с. – ISBN 966-7449-14-9
1027066
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : навчальний посібник [для студ. нетехнічних спец. вищих навч. закладів] / Я.М. Глинський. – 9-те вид., оновлене. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 296с. – ISBN 966-2934-04-9
1027067
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
1027068
  Телешун С.О. Практикум з інформаційно-аналітичної діяльності в публічній політиці та роботі правоохоронних і спеціальних служб / С.О. Телешун. – Київ : Кручінін Л.Ю., 2009. – 168 с.
1027069
  Ризванюк С.О. Практикум з іспанської мови : для студ. 2 курсу Інституту філології / С.О. Ризванюк, О.В. Орличенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 101с. – ISBN 966-594-430-4
1027070
  Музиченко П.П. Практикум з історії держави і права України : Навчальний посібник / П.П. Музиченко, Н.І. Долматова, Н.М. Крестовська. – Київ : Вікар, 2002. – 421 с. – ISBN 966-7131-41-6


  Для студентів, курсантів, слухачів юридичних спеціальностей, викладачів історії держави і права вищих навчальних закладів.
1027071
  Кирилюк Ф.М. Практикум з історії зарубіжних політичних вчень : навч.-метод. комплекс / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-359-8
Ч. 1. – 2015. – 399 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.
1027072
  Демченко О.П. Практикум з історії педагогіки : навч.-метод. посіб. для викладачів історії педагогіки, на допомогу студ. пед. ВНЗ / О.П. Демченко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 430, [2] с. : іл. – Додатки: с. 398-417. – Бібліогр.: с. 418-430 та в кінці тем. – ISBN 978-966-194-113-6
1027073
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
1027074
  Кондратик Л.Й. Практикум з історії соціології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.Й. Кондратик, Т.П. Ліщук-Торчинська ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-669-4 (ч. 1)
Ч. 1 : Протосоціологія. – 2014. – 179, [1] с. : табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці тем
1027075
  Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
1027076
   Практикум з історії Стародавньої Греції та Риму : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. всесвіт. історії ; [уклад.]: С.А. Кісіль, Л.З. Медалієва ; [наук. ред. О.Г. Перехрест]. – [2-ге вид., стер.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2008. – 279, [1] с. – На обкл., тит. арк., уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 7-25 та в кінці тем. – ISBN 978-966-355-108-3
1027077
  Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
1027078
  Приседько В.Л. Практикум з картографії : навчально- методичний посібник / КНУШ ; В.Л. Приседько. – Київ : Київський університет, 2004. – 68 с.
1027079
  Папіш І.Я. Практикум з картографії грунтів : навчальний посібник / І.Я. Папіш, Т.С. Ямелинець ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 450 с. – ISBN 978-966-613-638-4
1027080
  Приседько В.Л. Практикум з картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Видавництво Українського Фітосоціологічного центру, 2011. – 95, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-966-306-146-8
1027081
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
1027082
   Практикум з кримінального процесу України : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка / [авт.-уклад.: Бишевець О.В., Гринюк В.О., Дунаєвська Л.Г. та ін.] ; за ред.: М.А. Погорецького та Н.П. Сизої ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-617-566-310-3
1027083
  Романюк М.О. Практикум з кристалооптики і кристалофізики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.О. Романюк ; М-во і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 361, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-343 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-930-9
1027084
   Практикум з курсу "Безпека життєдіяльності" : для студентів вищих навч. закладів / В.В. Березуцький, Т.С. Бондаренко, Г.Г. Валенко, Л.А. Васьковець, Т.В. [та ін.] Горбач; В.В. Березуцький [ та ін.] ; [за ред. В.В. Березуцького] ; М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "ХПІ". – Харків : Факт, 2007. – 168 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 966-637-396-3
1027085
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
1027086
   Практикум з курсу "Ембріологія" для студентів біологічного факультету : Упор. М.Е.Дзержинський, С.М.Гарматіна, Н.О.Бузинська, К.Ю.Воронін. – Київ : Київський університет, 2000. – 85с.
1027087
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – Київ : Радянська школа, 1967. – 192 с.
1027088
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії : посібник / В.Г. Чепрасов. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1976. – 256 с.
1027089
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
1027090
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
1027091
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
1027092
   Практикум з латинської мови / Академія Наук України; Упоряд. В.Ю.Соколов. – Київ
Частина 5 : Вправи-тести з курсу латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2005. – 90с.
1027093
  Квеселевич Д.І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : Навчальний посібник / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна; Мін-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2001. – 117с. – ISBN 966-7603-26-8
1027094
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
1027095
  Грабовецька О. Практикум з лінгвостилістичного та перекладознавчого аналізу (на матеріалах п"єси Оскара Вайлда "The Importance of Being Earnest" та її українського перекладу) : навч. посіб. [для студентів пер. від. ф-тів інозем. мов] / Ольга Грабовецька ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 143, [1] с. – Текст англ., частково укр. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-10-0122-0
1027096
  Ізюмченко Л.В. Практикум з лінійної алгебри : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 136, [1] с., включ. обкл. : табл. – Бібліогр.: с. 136
1027097
  Базилевич В.Д. Практикум з макроекономіки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Баластрик Л.О ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-439-092-4
1027098
  Жарська І.О. Практикум з маркетингу : теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посібник / І.О. Жарська ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Атлант ВІО СОІУ, 2016. – 262, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-617-7253-54-8
1027099
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Киъв : Вища школа, 1993. – 375 с.
1027100
  Ващук Ф.Г. Практикум з математичного аналізу : навч. посібник / Ф.Г. Ващук, С.С. Поляк, А.І. Моца; М-во освіти України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Карпати. – ISBN 5-7757-0789-3
Ч. 1 : Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С., Моца А.І. – 1999. – 185, [3] с. : іл., табл.
1027101
   Практикум з математичного аналізу : навч. посібник. – Ужгород : Карпати. – ISBN 966-7725-23-5
Ч. 2 : Інтегральне числення / Ващук Ф.Г., Поляк С.С. – 2000. – 186, [2] с. : іл.
1027102
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
1027103
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
1027104
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
1027105
  Русаков М.Г. Практикум з методики викладання географії / М.Г. Русаков. – Київ, 1960. – 119с.
1027106
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
1027107
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
1027108
  Лук"янчиков Є. Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів - сучасна корисна навчально-методична праця [рецензія] / Є. Лук"янчиков, Ю. Чорноус // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 185-186. – ISSN 1026-9932
1027109
   Практикум з методики розслідування окремих видів злочинів : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад.: Ахтирська Н.М. та ін.] ; за ред. проф. М.А. Погорецького, доц. Д.Б. Сергєєвої. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 167, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 164-167 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-309-7
1027110
  Медведєва Л.М. Практикум з методичною розробкою до курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови / Л.М. Медведєва. – Київ, 1974. – 22 с.
1027111
   Практикум з методів обчислень : Методичні вказівки та навчальні завдання до практичних і лабораторних робіт із чисельного розв"язання рівнянь і систем / М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін, О.Ф. та ін. Кашпур; М.М. Москальков, А.І. Риженко, С.О. Войцеховський, А.В. Кузьмін та ін.; МАУП. – Київ : МАУП, 2006. – 80с. – ISBN 966-608-504-6
1027112
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
1027113
  Пронюк Н.В. Практикум з міжнародного права : навчальний посібник / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-373-349-4
1027114
  Гудзь С.П. Практикум з мікробіології / С.П. Гудзь, С.О. Гнатуш, І.С. Білінська; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-286-9
Частина 1. – 2003. – 80с.
1027115
  Александров В.В. Практикум з мікроекономіки : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Александров; МОНУ. Харків. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 289с. – ISBN 966-623-096-8
1027116
   Практикум з мікроекономіки : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк, С.В. Слухай ; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 303 с. – ISBN 978-966-439-097-9
1027117
   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка" за науковою редакцією А.П. Наливайка / [Є.В. Прохорова (керівник) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 522, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-483-677-4
1027118
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
1027119
  Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
1027120
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
1027121
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
1027122
  Щербаков О.В. Практикум з навчальної дисципліни "Теорія алгоритмів" : навч.-практ. посібник / Щербаков О.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 150, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 148-149. – ISBN 978-966-676-502-7
1027123
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
1027124
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
1027125
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
1027126
  Рудько С.М. Практикум з оптики та спектроскопії : Хвильова оптика: Методична розробка / С.М. Рудько; Під заг. ред. О.А. Шишловського. – Київ, 1975. – 91с.
1027127
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – Київ : Здоров"я, 1967. – 324с.
1027128
  Опоцький В.Ф. Практикум з органічної хімії / В.Ф. Опоцький. – Харків-Одеса, 1932. – 172с.
1027129
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
1027130
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
1027131
  Любичев М.В. Практикум з основ археології : навч.-метод. посібник для студентів I курсу іст. ф-ту для практ. занять з курсу "Основи археології" / М.В. Любичев, К.В. Мизгін, К.Г. Варачова ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Навч.-дослід. лаб. Германо-Слов"янської археол. експедиції. – Харків : С. А. М., 2014. – 131, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7044-78-8
1027132
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
1027133
  Захожай В.Б. Практикум з основ статистики : Навчальний посібник / В.Б. Захожай, І.І. Попов, О.В. Коваленко; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 172 с. – ISBN 966-608-088-5
1027134
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
1027135
  Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : Навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання для студ. магістратури вищ. навч. закл. / С.С. Вітвицька; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 398с. – ISBN 966-364-142-8
1027136
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
1027137
  Гетьманчук Ю.П. Практикум з полімерної хімії : Навчальний посібник / Ю.П. Гетьманчук, В.Г. Сиромятніков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 86с. – Доп.карт.хим. – ISBN 966-594-857-1
1027138
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
1027139
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
1027140
  Трофимович К.К. Практикум з порівняльної граматики слов"янських мов. Фонетика. / К.К. Трофимович. – Львів, 1960. – 228с.
1027141
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
1027142
  Мармоза А.Т. Практикум з правової статистики : навч. посібн. для студ. вищих навч. закл. / А.Т.Мармоза. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 317 с. – ISBN 966-518-352-4
1027143
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 2е вид., переробл. й доповн. – Київ : Освіта, 1994. – 254с. – ISBN 5-330-02950-3
1027144
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 4-те видання. – Київ : Освіта, 2000. – 254с. – ISBN 966-04-0078-0
1027145
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 5-е вид. – Київ : Освіта, 2002. – 256с. – ISBN 966-04-0078-0
1027146
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – 6-те вид. зі змін. – Київ : Освіта, 2006. – 256 с. – ISBN 966-04-0078-0
1027147
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
1027148
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 287с. – ISBN 5-330-00674-0
1027149
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – 3-е вид. – К., 1997. – 253с.
1027150
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
1027151
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
1027152
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
1027153
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
1027154
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
1027155
  Коротун І.М. Практикум з прикладної геоморфології : Навчальний посібник / І.М. Коротун. – Рівне, 1996. – 140с.
1027156
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Київ, 1971. – 187с.
1027157
  Сергунова О.П. Практикум з проективної геометрії / О.П. Сергунова, В.М. Котлова. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – К., 1977. – 192с.
1027158
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
1027159
   Практикум з психології. – Львів : Вища школа, 1975. – 183 с.
1027160
  Бех П.О. Практикум з пунктуації англійської мови / П.О. Бех, Н.В. Войцицька; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 56с.
1027161
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
1027162
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
1027163
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
1027164
   Практикум з розв"язування задач з математики : навч. пос. – Київ : Вища школа, 1975. – 422 с.
1027165
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
1027166
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
1027167
   Практикум з розвитку менеджерських якостей : навчальний посібник для студ. зі спец. "менеджмент організацій" : у 4-х ч. / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-275-5; 978-966-190-276-2
Ч. 1 / Ю.В. Робул. – 2010. – 112 с. – Бібліогр.: с. 109
1027168
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
1027169
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
1027170
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
1027171
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1955. – 216с.
1027172
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1970. – 203с.
1027173
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
1027174
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
1027175
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
1027176
   Практикум з теорії ймовирностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : МАУП, 2003. – 328с. – ISBN 966-608-341-8
1027177
  Булига К.Б. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / К.Б. Булига, Л.В. Барановська ; Європейський ун-т (фінанси, інформаційні системи, менеджмент і бізнес). – 2-ге вид. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2001. – 172, [4] с. : іл., табл. – На обкл.: Європейський університет. – Бібліогр.: с.169. – ISBN 966-7508-70-6
1027178
  Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
1027179
  Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики : Навчальний посібник для підготовки фахівців економ. спеціальностей / А.Т. Мармоза. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с. – ISBN 966-521-182-Х
1027180
  Ізюмченко Л.В. Практикум з теорії чисел : навч.-метод. посібник / Л.В. Ізюмченко ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 76 с. : табл. – Бібліогр.: с. 75
1027181
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
1027182
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
1027183
   Практикум з українського ділового мовлення : Навчальні видання. – Київ : ФАДА, 2002. – 359с. – ISBN 966-7625-41-9
1027184
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2005. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1027185
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
1027186
  Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
1027187
  Шевчук С.В. Практикум з української мови : Модульний курс: Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. – Київ : Вища школа, 2006. – 326с. – ISBN 966-642-292-1
1027188
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – К., 1968. – 107с.
1027189
  Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
1027190
  Загородня Н.П. Практикум з управління інноваціями : навч. посібник / Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 296, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-296. – ISBN 978-617-649-039-5
1027191
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
1027192
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
1027193
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навч. закл. / О.М. Гон, В.П. Морозов, М.О. Нощенко, П.П. Мовчан, В.О. Гулик ; [наук. ред. Дайнеко В.В.]. – 2-ге вид. – Київ : Імідж Принт, 2011. – 152 с. : табл. + CD. – До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 978-966-2397-06-2
1027194
  Поворознюк Р.В. Практикум з усного перекладу англомовних та україномовних текстів гуманітарного спрямування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.В. Поворознюк, Ю.А. Лобода ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 447, [1] с. – Текст: укр., англ. – Бібліогр.: с. 446-447. – ISBN 978-966-439-605-8
1027195
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
1027196
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
1027197
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – Київ, 1976. – 380с.
1027198
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
1027199
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Учбовий посібник для студентів географычний спеціальностей університетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівський університет
Ч. 1 : Африка, Південна Америка, Австралія і Океанія, Антарктида. – 1973. – 101с.
1027200
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Методичний посібник для студентів географічних факультетів / М.М. Койнов. – Львів : Львівського Университету
Ч. 2. : Північна Америка. – 1973. – 60с.
1027201
  Койнов М.М. Практикум з фізичної географії частин світу : Навчальний посібник / М.М. Койнов. – Львів : Вища школа
Ч. 3. : Західна Європа. – 1975. – 91с.
1027202
  Козленко Ф.Н. Практикум з фізичної і колоїдної хімії / Ф.Н. Козленко, С.П. Міскіджян. – К., 1968. – 167с.
1027203
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
1027204
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
1027205
   Практикум з фізіології людини і тварин / Харченко П.Д. – К., 1972. – 87с.
1027206
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – К, 1993. – 137с.
1027207
  Проценко Д.П. та ін. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Д.П. та ін. Проценко. – К., 1951. – с.
1027208
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології / Проценко Д.П. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
1027209
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів / Проценко Д.П. – К., 1951. – 227с.
1027210
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
1027211
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
1027212
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
1027213
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
1027214
  Шахно С.М. Практикум з чисельних методів : навч. посібник / С.М. Шахно, А.Т. Дудикевич, С.М. Левицька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с. : табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-617-10-0036-0
1027215
  Грабовський В.А. Практикум з ядерної фізики : навчальний посібник / Володимир Грабовський, Орест Дзендзелюк, Олег Кушнір. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 222 с. – ISBN 978-966-613-568-4
1027216
  Комаров І.В. Практикум зі спектроскопіїї ядерного магнітного резонансу : навчальний посібник для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. / І.В. Комаров, О.В.Туров. – Київ : Київський університет, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-439-161-7
1027217
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
1027218
   Практикум зі страхування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.Д. Базилевич [та ін.] ; [за ред. В.Д. Базилевича] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 479 с. – ISBN 978-966-439-301-7
1027219
  Мазурмович Б.М. Практикум зоологии беспозвоночных : Навч. пос. / Б.М. Мазурмович, 1977
1027220
  Терентьев П.В. Практикум зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – Л., 1940. – 240с.
1027221
  Мазуров Н.Н. Практикум и методические указания по геодезии : теория ошибок измерений / Н.Н. Мазуров; [отв. ред. П.А. Плотников]. – Свердловск : УПИ, 1959. – 79 с.
1027222
   Практикум із військової психології : навч. посібник / [С.П. Балашова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-439-838-8
1027223
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
1027224
   Практикум із загальної мікробіології : Навч. посібник / Л.О. Михальський, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.В. та ін. Домбровська; Наук. ред. Смірнова В.В.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 111с.
1027225
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
1027226
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За ред. Т.І. Пашукової. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 206c. – ISBN 966-620-219-0


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1027227
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Зелінська Т.М., Воронова С.В., Хурчак А.Е. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 184c. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-48-2
1027228
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
1027229
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
1027230
   Практикум із зоології хордових. – Київ : Київський університет, 1967. – 224 с.
1027231
  Мякушко С.А. Практикум із зоології хордових. Амніоти: рептилії, птахи, ссавці : [навч. посібник] / С.А. Мякушко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТОФІ КІМЕ, 2012. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 145
1027232
  Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
1027233
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
1027234
  Приходько А.Н. Практикум із синтаксису складного речення : Навч. посібник для суд. 2 і 3 курсів денної форми навчання / А.Н. Приходько; МВССОУ. Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя : ЗДУ, 1992. – 255с.
1027235
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
1027236
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
1027237
  Молдован В.В. Практикум із судової риторики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Молдован, Р.С. Кацавець; КНУТШ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ, 2006. – 152c. – Шифр дубл.34 Молд.Доп.карт.м.в.


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
1027238
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
1027239
   Практикум із фізичної хімії : навч. посібник / [О.В. Іщенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 82, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем
1027240
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
1027241
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
1027242
   Практикум медицинской паразитологии. – Л., 1935. – 434с.
1027243
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
1027244
  Медведев Г.А. Практикум на ЭВМ по анализу временных рядов : Учебное пособие для студ. высш. учеб.завед., обуч. по спец. "Прикладная математика" / Г.А. Медведев, В.А. Морозов. – Минск : Университетское, 2001. – 108с. – ISBN 985-09-0335-Х
1027245
  Харин Ю.С. Практикум на ЭВМ по математической статистике : [учеб. пособие для мат. спец. ун-тов] / Харин Ю.С., Степанова М.Д. – Минск : Университетское, 1987. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 302-304
1027246
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
1027247
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
1027248
   Практикум перекладу : англійська - українська : підручник / Н.В. Бідасюк, Р.В. Боднар, Ю.В. Якимчук [та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-870-9
1027249
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
1027250
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
1027251
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224 с.
1027252
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
1027253
  Козлова З.М. Практикум по агрометеорологии / З.М. Козлова, В.А. Завалишин, В.П. Моисеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 240с.
1027254
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
1027255
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
1027256
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
1027257
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
1027258
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
1027259
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
1027260
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
1027261
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
1027262
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
1027263
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
1027264
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
1027265
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554" и "Искра 555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1989. – 76 с.
1027266
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
1027267
   Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – М., 1977. – 264с.
1027268
  Рудаков В.И. Практикум по анализу хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. / В.И. Рудаков. – М., 1972. – 343с.
1027269
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
1027270
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
1027271
  Смирнова Н.Ф. Практикум по аналитическому чтению / Н.Ф. Смирнова, Р.Ш. Арасланова. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 124 с.
1027272
  Ростовцев С.И. Практикум по анатомии растений / С.И. Ростовцев. – 5-е изд. – М, 1948. – 276с.
1027273
   Практикум по анатомии растений. – М., 1963. – 184с.
1027274
   Практикум по анатомии растений. – Москва, 1971. – 192с.
1027275
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 224с.
1027276
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1981. – 48с.
1027277
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
1027278
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
1027279
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
1027280
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
1027281
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1987. – 30с.
1027282
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1988. – 35с.
1027283
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
1027284
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
1027285
   Практикум по астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 214 с.
1027286
  Попов П.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГУПИ, 1959. – 124 с.
1027287
  Курышев В.И. Практикум по астрономии : учеб. пособие / В.И. Курышев. – Москва : Просвещение, 1986. – 141 с.
1027288
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
1027289
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
1027290
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
1027291
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
1027292
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
1027293
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
1027294
  Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро. – Минск, 1972. – 256с.
1027295
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
1027296
  Харит А.Ю. Практикум по биологической химии. / А.Ю. Харит. – Л.М., 1933. – 120с.
1027297
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
1027298
   Практикум по биохимии. – Москва : Московский университет, 1979. – 429 с.
1027299
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
1027300
   Практикум по биохимии. – М.
1. – 1991. – 192с.
1027301
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
1027302
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – М., 1965. – 330с.
1027303
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – Москва, 1968. – 183с.
1027304
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1976. – 256с.
1027305
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1985. – 255с.
1027306
   Практикум по биохимии сельскохозяйственных животных. – М., 1980. – 304с.
1027307
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
1027308
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 204с.
1027309
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
1027310
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
1027311
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
1027312
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
1027313
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
1027314
  Троцеко Н.И. Практикум по ветеринарной вирусологии: уч. пособие / Н.И. Троцеко. – М., 1989. – 287с.
1027315
  Прахов М.М. Практикум по виготовленню наочних посібників з ботаніки. / М.М. Прахов. – К., 1958. – 136с.
1027316
  Смогоржевський Л.О. Практикум по виготовленню наочних посібників з зоології та анатомії і фізіологіі людини. / Л.О. Смогоржевський. – К, 1959. – 180с.
1027317
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
1027318
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
1027319
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
1027320
   Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / Головей Л.А. [и др.] ; под ред. : Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 704 с. : илл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0046-9


  Уникальный сборник психодиагностических методик и построен таким образом, чтобы читатель получил представления об основных сферах личности и методах ее изучения
1027321
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
1027322
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – Москва, 1985. – 223 с.
1027323
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для геодезич. вузов и ф-ов / Б. Н. Рабинович. – Москва : Геодезиздат, 1951. – 304 с.
1027324
  Рабинович Б.Н. Практикум по высшей геодезии : (вычислительные работы) ; учеб. пособ. для студ. геодезической спец. высш. учеб. заведений / Б. Н. Рабинович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 339 с.
1027325
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
1027326
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
1027327
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
1027328
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
1027329
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
1027330
   Практикум по высшей математике для экономистов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед., обуч. по эконом. спец. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 423с. – ISBN 5-238-00459-1
1027331
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
1027332
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
1027333
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
1027334
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
1027335
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М, 1989. – 184с.
1027336
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. геогр. спец. пед. ин-тов / Е.Л. Шувалов ; [ред. Р.С. Берлянт]. – Москва : Просвещение, 1978. – 96 с.
1027337
  Шувалов Е.Л. Практикум по географии населения : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. / Е.Л. Шувалов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 80 с.
1027338
  Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. : Учебное пособие / М.А. Никонова. – Москва : Просвещение, 1985. – 127с.
1027339
  Лебедева В.К. Практикум по геодезии : для студ. геологоразведочной специальности / В.К. Лебедева, К.Г. Кузовов, В.И. Чазов; Министерство высшего образования СССР ; Свердловский горный ин-т им. В.В. Вахрушева. – Свердловск, 1955. – 107 с.
1027340
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
1027341
   Практикум по геодезии / Ганьшин, в.Н., С.М. Лебедев, Л.С. Хренов. – Москва : Недра, 1964. – 414с.
1027342
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
1027343
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
1027344
  Селиханович В.Г. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович, В.П. Козлов, Г.П. Логинова ; под ред. В.Г. Селиханович. – Москва : Недра, 1978. – 382с.
1027345
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин; В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
1027346
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
1027347
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
1027348
  Логинова А.М. Практикум по геологии / А.М. Логинова. – М., 1976. – 96с.
1027349
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
1027350
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко, Б.В. Пичугин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 111с.
1027351
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
1027352
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
1027353
  Яшнов В.А. Практикум по гидробиологии / В.А. Яшнов. – М., 1969. – 428с.
1027354
  Матусевич В.В. Практикум по гидрогеологии и инженерной геологии. / В.В. Матусевич. – Тюмень, 1975. – 132с.
1027355
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
1027356
  Самохин А.А. Практикум по гидрологии / А.А. Самохин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 296 с.
1027357
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
1027358
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
1027359
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
1027360
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
1027361
  Васильев Е.А. Практикум по гражданскому и торговому праву зарубежных государств : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Е.А. Васильев. – Москва : Международные отношения, 2005. – 142, [2] с. – ISBN 5-7133-1244-5
1027362
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
1027363
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
1027364
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
1027365
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
1027366
  Манси Е. Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студ., аспирантов / Елизавета Манси. – 2-е изд., дополн. – Київ : А.С.К., 2001. – 384с. – ISBN 966-539-244-1
1027367
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : пособие для самостоятельной работы. – Москва : Высшая школа, 1992. – 159 с.
1027368
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
1027369
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160 с.
1027370
  Спичкин Г.В. Практикум по диагностированию автомобилей / Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 438с.
1027371
  Сельцер А.А. Практикум по диагностированию сельскохозяйственной техники / А.А. Сельцер, К.Ю. Скибневский. – М., 1979. – 423с.
1027372
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 2. – 1974. – 48с.
1027373
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 3. – 1974. – 59с.
1027374
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 4. – 1974. – 39с.
1027375
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
1027376
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
1027377
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
1027378
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
1027379
  Позднеев А.В. Практикум по древней русской литературе. / А.В. Позднеев. – М, 1963. – 39 с.
1027380
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1970. – 208с.
1027381
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – 2-е изд. – М., 1971. – 208с.
1027382
  Ставровский А.Е. Практикум по животноводству / А.Е. Ставровский, В.А. Чичков. – М., 1973. – 222с.
1027383
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
1027384
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
1027385
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
1027386
  Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. / А.М. Лыков. – М., 1976. – 191с.
1027387
  Сафонов А.Ф. Практикум по земледелию с почвоведением / А.Ф. Сафонов, М.В. Стратонович. – М., 1990. – 207с.
1027388
  Кременецкий Н.Г. Практикум по зоологии : Пособие для учительских институтов / Н.Г. Кременецкий. – Изд-е второе, доп. и изм. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 276с.
1027389
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
1027390
  Порфирьева Н.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Порфирьева, О.Д. Любарская. – Казань, 1983. – 61с.
1027391
  Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Е.Н. Фролова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 231с.
1027392
  Терентьев П.В. Практикум по зоологии позвоночных / П.В. Терентьев. – 3-е, испр. и доп. – Л., 1956. – 519с.
1027393
  Карташев Н.Н. Практикум по зоологии позвоночных : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Н.Н. Карташев, В.Е. Соколов, И.А. Шилов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2004. – 383с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-7567-0359-4
1027394
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
1027395
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
1027396
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
1027397
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
1027398
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1027399
  Ратушняк Г.С. Практикум по инженерной геодезии в строительстве : учеб. пособ. для студ. спец. "Промышленное и гражданское строительство" / МВиССО УССР ; Учебно-методический кабинет по высш. образованию ; Винницкий политехнический ин-т ; Г.С. Ратушняк. – Киев : УМК ВО, 1989. – 208 с.
1027400
  Федоров В.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии : учеб. пособ. для студ. автомобильно-дорожных спец-тей высш. учеб. заведений / В.И. Федоров, А.И. Титов, В.А. Холдобаев. – Москва : Недра, 1987. – 365 с.
1027401
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
1027402
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
1027403
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
1027404
  Иванова И.П. Практикум по истории английского языка / И.П. Иванова. – Москва : Просвещение, 1985. – 159с.
1027405
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
1027406
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
1027407
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
1027408
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны. – М.
2. – 1969. – 199с.
1027409
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
1027410
  Шоцкая Л.И. Практикум по истории русского литературного языка / Л.И. Шоцкая. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1974. – 128с.
1027411
  Сидорцов В.Н. Практикум по истории советского общества / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1973. – 352с.
1027412
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
1027413
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
1027414
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
1027415
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Москва, 1964. – 392 с.
1027416
  Пронштейн А.П. Практикум по истории СССР : период феодолизма. Учебное пособие / А.П. Пронштейн, А.Г. Задера. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1969. – 377 с.
1027417
  Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР / И.В. Кузнецов, Л.Ф. Захарова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1970. – 392с.
1027418
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
1027419
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
1027420
  Щетинкин В.Е. Практикум по истории французского языка / В.Е. Щетинкин. – Москва, 1984. – 100с.
1027421
  Волкова З.Н. Практикум по истории французского языка / З.Н. Волкова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 127с.
1027422
  Кузнецов И.Д. Практикум по истории Чувашской АССР / И.Д. Кузнецов. – Чебоксары, 1980. – 128с.
1027423
  Нестеров В.А. Практикум по истории Чувашской АССР "Чувашия в середине 18 века" / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1978. – 95с.
1027424
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
1027425
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
1027426
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
1027427
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
1027428
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
1027429
  Борисов-Потоцкий Практикум по качественному полумикроанализу / Борисов-Потоцкий. – М, 1952. – 96с.
1027430
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – М., 1933. – 263с.
1027431
  Цюрупа Н.Н. Практикум по коллоидной химии / Н.Н. Цюрупа. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1963. – 184с.
1027432
   Практикум по коллоидной химии. – Москва, 1972. – 176с.
1027433
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
1027434
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
1027435
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – М., 1974. – 224с.
1027436
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
1027437
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
1027438
  Охапкин Ф.П. и Тюрин В.Н. Практикум по краеведению / Ф.П. и Тюрин В.Н. Охапкин. – Москва, 1966. – 127с.
1027439
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
1027440
  Руггли П. Практикум по крашению и анализу красителей. / П. Руггли. – Л., 1929. – 268с.
1027441
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
1027442
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
1027443
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
1027444
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1989. – 430 с.
1027445
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
1027446
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
1027447
  Корст Н.О. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / Н.О. Корст. – М., 1955. – 48с.
1027448
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1961. – 28с.
1027449
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1975. – 32с.
1027450
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" для студентов-заочников 1 курса фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Скробова. – М., 1966. – 28с.
1027451
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
1027452
  Кравцов А.К. Практикум по курсу "Гражданское, торговое и международное частное право" / А.К. Кравцов. – Л., 1991. – 66с.
1027453
  Плюто К.Б. Практикум по курсу "Декоративная дендрология. Хвойные." / К.Б. Плюто. – Днепропетровск, 1988. – 28с.
1027454
  Сморкалова А.Г. Практикум по курсу "Динамическая метеорогия" / А.Г. Сморкалова. – Томск : Из-во Томского университета, 1988. – 124с.
1027455
  Мелкая И.Ю. Практикум по курсу "Динамическая метеорология" / И.Ю. Мелкая. – Л., 1980. – 88с.
1027456
  Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения" / Д.А. Тхоржевский. – М., 1980. – 112с.
1027457
  Басова Т.Е. Практикум по курсу "Мировая экономика" / Т.Е. Басова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 112с. – ISBN 5-279-02103-2
1027458
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
1027459
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
1027460
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Русская литература XIX в." / А.М. Скробова. – М., 1961. – 27с.
1027461
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
1027462
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
1027463
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
1027464
  Позднеев А.В. Практикум по курсу "Устное народное творчество". / А.В. Позднеев. – М, 1970. – 112с.
1027465
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
1027466
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
1027467
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
1027468
  Лейвиков М.Л. Практикум по курсу метеорологии, гидрологии и гидрометрии / М.Л. Лейвиков, Е.Ш. Азаркович. – М., 1959. – 312с.
1027469
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
1027470
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
1027471
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Москва, 1970. – 448 с.
1027472
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
1027473
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Изд. 2-е, ереработ. и доп. – Москва, 1974. – 448с.
1027474
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
1027475
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
1027476
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – Москва, 1983. – 319 с.
1027477
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
1027478
  Шанский Н.М. Практикум по лексике и фонетике современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1958. – 128с.
1027479
  Курчаткина Н.Н. Практикум по лексикологии испанского языка : Учебное пособие / Н.Н. Курчаткина, П. Ново-гонсалес. – Москва : Высшая школа, 1987. – 158с.
1027480
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
1027481
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
1027482
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
1027483
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
1027484
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
1027485
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
1027486
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
1027487
  Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике / А.Т. Мармоза. – Киев : Вища школа, 1990. – 190 с.
1027488
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
1027489
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
1027490
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
1027491
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
1027492
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1976. – 176с.
1027493
  Ройтман И.А. Практикум по машиностроительному черчению / И.А. Ройтман. – М, 1978. – 173с.
1027494
  Карпова С.В. Практикум по международному маркетингу : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – 2-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2010. – 198, [2] с. : ил., табл. – ISBN 978-5-406-00737-2
1027495
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
1027496
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
1027497
  Середин Р.М. Практикум по местной флоре / Р.М. Середин. – Краснодар, 1986. – 81с.
1027498
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке, уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 176с.
1027499
  Соколов Б.А. Практикум по металлообработке. уч. пособие / Б.А. Соколов, А.В. Румянцев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М., 1975. – 176с.
1027500
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
1027501
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
1027502
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
1027503
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
1027504
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – М., 1969. – 38с.
1027505
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
1027506
  Майман Р.Р. Практикум по методике преподавания литературы / Р.Р. Майман. – Москва : Просвещение, 1985. – 192 с.
1027507
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
1027508
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
1027509
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л. : Просвещение, 1983. – 160 с.
1027510
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Просвещение, 1987. – 157 с.
1027511
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
1027512
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
1027513
  Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. Прокопенко. – М., 1989. – 223с.
1027514
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
1027515
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
1027516
  Марголис А.А. Практикум по методике физики : пособ. для студ. пед. ин-тов / А.А. Марголис. – Москва, 1960. – 342 с.
1027517
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
1027518
  Теппер Е.З. и др. Практикум по микробилогии / Е.З. и др. Теппер. – М., 1987. – 239с.
1027519
  Теппер Практикум по микробилогии: / Теппер, З.и, др. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1979. – 216с.
1027520
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
1027521
   Практикум по микробиологии. – Москва, 1976. – 307с.
1027522
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии. / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 172с.
1027523
  Репин В.М. Практикум по микропроцессорным средствам / В.М. Репин, В.В. Суворов. – М., 1988. – 88с.
1027524
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
1027525
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
1027526
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
1027527
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224 с.
1027528
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
1027529
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
1027530
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
1027531
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
1027532
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296с.
1027533
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 312с.
1027534
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – М., 1983. – 303с.
1027535
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 246с.
1027536
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – М., 1984. – 296с.
1027537
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 255с.
1027538
   Практикум по неорганической химии. – М., 1987. – 238с.
1027539
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – М., 1991. – 319с.
1027540
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – М., 1969. – 224с.
1027541
  Ключников Н.Г. Практикум по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – М., 1979. – 270с.
1027542
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – М.-Л., 1965. – 208с.
1027543
  Лицин Л.Н. Практикум по нечертательной геометрии и проекционному черчению / Л.Н. Лицин. – Х., 1955. – 191с.
1027544
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
1027545
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917 / Е.Е. Юровская. – Москва, 1967. – 400с.
1027546
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – М., 1961. – 370с.
1027547
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 357с.
1027548
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190 с. – ISBN 5-09-000918-X
1027549
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва : Высшая школа, 1983. – 328с.
1027550
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
1027551
  Матвеев В.Т. Практикум по нормированию труда в геодезическом производстве : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов ИГС, АГС и АФГС / В.Т. Матвеев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 66 с.
1027552
  Сквирская Э.Б. Практикум по нуклеопротеидам и нуклеиновым кислотам. : учебное пособие / Э.Б. Сквирская, О.П. Чепинога. – Москва : Высшая школа, 1964. – 215с.
1027553
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей : для учащихся IX-X кл. / Лилия Васильевна Осипова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1971. – 160 с., [4] л. ил.
1027554
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
1027555
  Лебедева Н.В. Практикум по обучению речевой деятельности / Н.В. Лебедева. – М., 1982. – 107с.
1027556
   Практикум по общей биофизике. – М.
1. – 1958. – 215с.
1027557
   Практикум по общей биофизике. – М.
2. – 1958. – 135с.
1027558
   Практикум по общей биофизике. – М.
3-4. – 1961. – 261с.
1027559
   Практикум по общей биофизике. – М.
5. – 1961. – 244с.
1027560
   Практикум по общей биофизике. – М.
6. – 1962. – 203с.
1027561
   Практикум по общей биофизике. – М.
7. – 1962. – 274с.
1027562
   Практикум по общей биофизике. – М.
8. – 1964. – 210с.
1027563
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – М, 1975. – 318с.
1027564
  Филиппович Ю.Б. Практикум по общей биохимии / Ю.Б. Филиппович. – 2-е изд., перераб. – М, 1982. – 311с.
1027565
  Чижевская З.А. Практикум по общей ботанике : пособие для пед. и учительских ин-тов / З.А. Чижевская. – 2-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Учпедгиз, 1950. – 344 с.
1027566
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : Московский университет, 1981. – 191 с.
1027567
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
1027568
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
1027569
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
1027570
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1964. – 270с.
1027571
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва, 1969. – 288с.
1027572
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1986. – 298с.
1027573
  Кудрявцев А.А. Практикум по общей и неорганической химии. / А.А. Кудрявцев. – М.
1. – 1962. – с.
1027574
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
1027575
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
1027576
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 285, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце тем. – (Учебное пособие для педагогических институтов)
1027577
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
1027578
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
1027579
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
1027580
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
1027581
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебное пособие по специальностям "Менеджмент организации" / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 336с. – ISBN 5-279-02555-0
1027582
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
1027583
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
1027584
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
1027585
  Авксентьев С.И. Практикум по общей физике : оптика / С.И. Авксентьев ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва : МОПИ, 1960. – 167 с.
1027586
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
1027587
  Рошкован Д. Практикум по общей физической географии / Д.Рошкован, М.Кошкодан, Ю.Кожокару; Молд. гос. унив., биол. фак. – Кишинэу : Молдавский государственный университет, 2004. – 287с. – ISBN 9975-70-371-2
1027588
   Практикум по общей фитопатологии. – Ленинград, 1967. – 184с.
1027589
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
1027590
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
1027591
   Практикум по общей химии. – Москва, 1958. – 117с.
1027592
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
1027593
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
1027594
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
1027595
  Утевская Е.Л. Практикум по общей химии /неорганической/. / Е.Л. Утевская. – Киев; Львов, 1947. – 297с.
1027596
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
1027597
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
1027598
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
1027599
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
1027600
  Хомченко Г.П. Практикум по общей химии и качественному анализу с применением полумикрометода / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 392с.
1027601
  Королев Д.П. Практикум по общей химии как предмет преподавания в нехимических высших школах : Автореф... канд. пед.наук: / Королев Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1027602
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа / А.В. Бабков. – Москва, 1978. – 168с.
1027603
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – МоскваЛ., 1948. – 209с.
1027604
  Семишин В Практикум по общей химии. / В Семишин. – 3-е изд., доп. – Москва, 1957. – 348с.
1027605
  Колесов Н С. Практикум по общей химии. / Н С. Колесов, Л.А. Введенская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ташкент, 1963. – 187с.
1027606
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 336с.
1027607
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим. / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – Москва, 1961. – 278с.
1027608
  Левант Г.Е. Практикум по общей химии. Для студ. нехим.ф-тов / Г.Е. Левант, Г.А. Райцын. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1963. – 271с.
1027609
   Практикум по общей химической технологии. – Москва, 1967. – 371с.
1027610
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 424с.
1027611
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
1027612
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
1027613
  Халидов А.Б. Практикум по общей энтомологии. / А.Б. Халидов. – Казань, 1988. – 58с.
1027614
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1027615
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. , обуч. по направл. и спец. "Психология". – 2-е изд., доп и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
1027616
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 224с.
1027617
  Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
1027618
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1982. – 223с.
1027619
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
1027620
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Угляренко Н.В., Путилина Р.Н., Чекаль Г.С. ; Киев. пед. гос. ин-т иностр. яз. – Киев : Вища школа, 1983. – 47 с.
1027621
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
1027622
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
1027623
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
1027624
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
1027625
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
1027626
  Сорокина А.И. Практикум по оптике и физике атома / А.И. Сорокина, Г.А. Ледяева. – Иваново, 1974. – 168с.
1027627
  Потахова Г.И. Практикум по оптическим и фотоэлектрическим свойствам полупроводников / Г.И. Потахова, В.И. Гаман. – Томск : Издательство Томского университета, 1980. – 66с.
1027628
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
1027629
   Практикум по организации и планированию производства в колхозах и совхозах.. – М., 1965. – 527с.
1027630
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
1027631
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
1027632
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
1027633
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
1027634
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
1027635
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1968. – 480с.
1027636
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
1027637
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
1027638
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – М.-Л, 1931. – 238с.
1027639
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель, 1932. – 240с.
1027640
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 2-е изд. – М-Л, 1950. – 248с.
1027641
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – 3-е изд. – М-Л, 1952. – 245с.
1027642
  Прянишников Н.Д. Практикум по органической химии / Н.Д. Прянишников. – М., 1956. – 244с.
1027643
  Шарпенак А.Э. Практикум по органической химии / А.Э. Шарпенак, С.А. Косенко. – М., 1965. – 172с.
1027644
  Иванов В.Г. Практикум по органической химии : Учеб пособие для студ.высш.педагогич.учеб.зав. / В.Г. Иванов, О.Н. Гева, Ю.Г. Гаверова. – Москва : Academia, 2000. – 288с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0586-9
1027645
  Артеменко А.И. Практикум по органической химии : Учебное пособие для студ.строительных спец.высш.учеб.заведений / А.И. Артеменко, И.В. Тикунова, Е.К. Ануфриев. – 3-е изд., исправл. – Москва : Высшая школа, 2001. – 187с. – ISBN 5-06-003987-0
1027646
  Рево А.Я. Практикум по органической химии. / А.Я. Рево. – М., 1971. – 208с.
1027647
   Практикум по органической химии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1971. – 143с.
1027648
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
1027649
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
1027650
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений. : Учеб. пособие. – Москва, 1989. – 317с.
1027651
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
1027652
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
1027653
  Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу. / М.Н. Храмкина. – М.-Л., 1966. – 320с.
1027654
  Федоренко Л.П. Практикум по орфографии и пунктуации / Л.П. Федоренко, В.К. Лотарев. – Москва, 1979. – 208с.
1027655
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
1027656
  Приступа Г.Н. Практикум по орфографии. / Г.Н. Приступа. – Рязань, 1970. – 124с.
1027657
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
1027658
  Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с ботаникой / Л.А. Синякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 336с.
1027659
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1973. – 360с.
1027660
   Практикум по основам сельского хозяйства : Для биол. спец. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 430 с.
1027661
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
1027662
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239 с.
1027663
  Нестерович В.Н. Практикум по палентологии : учебн. пособ. для пед. ин-тов по геогр. и биол. спец. / В.Н. Нестерович. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 126с.
1027664
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – М., 1987. – 183с.
1027665
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
1027666
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
1027667
   Практикум по педагогике математики: для пед. ин-тов.. – Минск, 1978. – 191с.
1027668
  Мешков Олег Практикум по переводу с русского языка на английский / Мешков Олег, Лэмберт Мартин; Отв.ред. В.Ф.Усов. – Москва : ЯНУС-К, 1997. – 124с. – ISBN 5-88929-049-5
1027669
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : [по спец. "Геофиз. методы поисков и разведки"] / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226 с. – (Высшее образование)
1027670
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – Москва, 1979. – 240 с.
1027671
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Ленинград, 1980. – 148 с.
1027672
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
1027673
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464 с.
1027674
   Практикум по почвоведению. – Москва, 1964. – 423 с.
1027675
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272 с.
1027676
  Климов О.Д. Практикум по прикладной геодезии : Изыскания, проектирование и возведение инженерных сооружений ; учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / О.Д. Климов, В.В. Калугин, В.К. Писаренко. – Москва : Недра, 1991. – 271 с. – ISBN 5-247-02189-4
1027677
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
1027678
   Практикум по прикладной электрохимии.. – Л., 1973. – 264с.
1027679
   Практикум по прикладной электрохимии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1980. – 287с.
1027680
   Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве.. – Вып. 4. – Москва, 1959. – 36 с.
1027681
  Рачинский В.В. Практикум по применению изотопов и излучений в сельском хозяйстве. / В.В. Рачинский. – вып. 8. – М., 1962. – 93с.
1027682
  Слюсарчук В.У. Практикум по применению технических средств обучения в преподавании общественных наук / В.У. Слюсарчук, Ю.И. Палкин. – К., 1979. – 75с.
1027683
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
1027684
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
1027685
  Тарлычев В.В. Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-22" / В.В. Тарлычев, П.И. Теплицкий. – М., 1973. – 192с.
1027686
   Практикум по программированию для ЭВМ "Минск-32".. – М., 1974. – 136с.
1027687
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
1027688
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – Москва : Наука, 1980. – 320 с.
1027689
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Н Ю. Першиков Патрикеев. – М., 1979. – 181с.
1027690
   Практикум по программированию на ЭВМ. – М., 1984. – 115с.
1027691
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
1027692
  Шелест В.Д. Практикум по программированию на языке ПЛ : учеб. пособие / В.Д. Шелест. – Ленинград, 1986. – 225с.
1027693
   Практикум по проектированию и организации землеустроительных работ: уч. пособие.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 215с.
1027694
   Практикум по психодиагностике. Дифференциальная психометрика : учебное пособие. – М., 1984. – 152с.
1027695
   Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. – М., 1988. – 142с.
1027696
   Практикум по психологии : уч. пособие. – Ленинград
Ч. 2. – 1972. – 279 с.
1027697
   Практикум по психологии деятельности. – К., 1980. – с.
1027698
   Практикум по психологии деятельности органов внутренних дел.. – К., 1980. – 72с.
1027699
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – 2-е изд., испр. и перераб. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 508 с. : ил. – Библиогр.: с. 501-508. – (Серия "Практикум по психологии"). – ISBN 5-94723-288-X
1027700
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
1027701
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
1027702
   Практикум по психофизиологии. – М., 1984. – 118с.
1027703
  Степанов В.П. Практикум по работе и решению типовых задач в MS Office : учеб.-практ. пособие для иностр. студентов / В.П. Степанов, С.Г. Шило, Т.В. Донченко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2012. – 303, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 301. – ISBN 978-966-676-554-6
1027704
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
1027705
   Практикум по радиационной химии.. – М., 1982. – 216с.
1027706
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск
Ч. 1. – 1977. – 150с.
1027707
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 2. – 1980. – 107 с.
1027708
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
Ч. 3. – 1985. – 87 с.
1027709
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193 с.
1027710
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
1027711
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
1027712
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220 с.
1027713
   Практикум по радиоэлектронике и радиотехнике.. – М., 1958. – 166с.
1027714
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
1027715
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272 с.
1027716
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению задач школьной математики / В.Н. Литвиненко. – М.
2. – 1976. – 215с.
1027717
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
1027718
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
1027719
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению математических задач / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – М., 1984. – 288с.
1027720
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : учеб.пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Челябинск : ЧГПИ, 1985. – 89с.
1027721
  Усова А.В. Практикум по решению физических задач : Учебное пособие / А.В. Усова, Н.Н. Тулькибаева. – Москва : Просвещение, 1992. – 206с.
1027722
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
1027723
  Бідная О.Г. Практикум по роботі з відеофільмами "Watch and Learn" : [навч. посібник] / О.Г. Бідная, І.М. Таран ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. – 123, [1] с. : іл. – Текст англ.
1027724
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
1027725
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1959. – 112с.
1027726
  Комшилова Е.А. Практикум по русской диалектологии / Е.А. Комшилова. – М, 1965. – 115с.
1027727
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
1027728
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
1027729
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
1027730
  Кожин А.Н. Практикум по русскому правописанию / А.Н. Кожин. – М., 1973. – 50с.
1027731
  Лебедев Н.М. Практикум по русскому языку / Н.М. Лебедев. – Калинин, 1969. – 221с.
1027732
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
1027733
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – 2-е изд., доп. – Тарту, 1974. – 236с.
1027734
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1974. – 200с.
1027735
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
1027736
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1984. – 59с.
1027737
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1985. – 40с.
1027738
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
1027739
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1988. – 28с.
1027740
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, В.С. Воробьева. – К, 1988. – 36с.
1027741
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
1027742
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
1027743
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
1027744
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
1027745
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
1027746
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
1027747
   Практикум по русскому языку.. – М., 1971. – 252с.
1027748
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
1027749
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
1027750
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1973. – 236с.
1027751
  Стороженко Н.Я. Практикум по русскому языку. / Н.Я. Стороженко. – Тарту, 1977. – 99с.
1027752
  Курганова С.П. Практикум по русскому языку. / С.П. Курганова. – М., 1991. – 94с.
1027753
  Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В. Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2006. – 528с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2661-0
1027754
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
1027755
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
1027756
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
1027757
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
1027758
  Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / А.С. Соболев. – М, 1961. – 326с.
1027759
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – Ленинград, 1968. – 360с.
1027760
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – 2-е изд., перераб. – Ленинград, 1976. – 359с.
1027761
  Ламзикова Н.В. Практикум по синтаксису и пунктуации / Н.В. Ламзикова. – Рязань, 1972. – 92с.
1027762
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
1027763
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
1027764
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1983. – 119с.
1027765
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – М., 1965. – 272с.
1027766
  Мартюгин Д.Д. Практикум по скотоводству. / Д.Д. Мартюгин. – М, 1964. – 175с.
1027767
   Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству.. – Воронеж, 1986. – 73с.
1027768
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1984. – 208 с.
1027769
   Практикум по советскому гражданскому праву : учебное пособие. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1984. – 207 с.
1027770
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
1027771
  Малинкович М.В. Практикум по советскому праву / М.В. Малинкович, Н.А. Теплова. – М., 1989. – 56с.
1027772
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – М., 1987. – 302с.
1027773
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1985. – 319 с.
1027774
  Шерстнева Н.С. Практикум по советскому семейному праву / Н.С. Шерстнева. – Калинин, 1989. – 57с.
1027775
   Практикум по советскому трудовому праву : учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1984. – 223 с.
1027776
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
1027777
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
1027778
  Трусов А.И. Практикум по советскому уголовному процессу. Проблемные задачи и методические указания к их решению / А.И. Трусов, В.И. Смыслов. – Москва : Высшая школа, 1976. – 111 с.
1027779
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
1027780
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
1027781
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1960. – 186 с.
1027782
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
1027783
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
1027784
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1964. – 200 с.
1027785
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
1027786
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
1027787
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
1027788
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
1027789
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
1027790
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Саслач. – Санкт-Петербург, Москва, Х., Минск, 2000. – 528с.
1027791
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
1027792
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
1027793
  Невзоров Б.П. Практикум по спектроскопии : учеб. пособие / Б.П. Невзоров. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1981. – 64 с.
1027794
  Смирнова Н.Ф. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / Н.Ф. Смирнова. – Минск, 1988. – 97с.
1027795
  Резвецова М.Д. Практикум по сравнительной типологии английского и русского языков / М.Д. Резвецова. – М., 1989. – 158с.
1027796
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1990. – 112с.
1027797
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков. / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – Москва, 1984. – 111 с.
1027798
  Коган А.Б. Практикум по сравнительной физиологии / А.Б. Коган, С.И. Щитов. – М., 1954. – 548с.
1027799
  Филимонов В.С. Практикум по статистике / В.С. Филимонов, Е.А. Гуртовник. – М, 1987. – 128с.
1027800
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
1027801
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
1027802
  Орехова И.А. Практикум по статистике торговли / И.А. Орехова. – Л., 1991. – 56с.
1027803
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
1027804
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
1027805
  Куликов Г.И. Практикум по страноведению: немецкий язык : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский. – Минск, 1988. – 155с.
1027806
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
1027807
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
1027808
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
1027809
  Лир Ю.В. Практикум по структурам рудных полей / Ю.В. Лир. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1983. – 112с.
1027810
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
1027811
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
1027812
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
1027813
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
1027814
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392 с.
1027815
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
1027816
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
1027817
  Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами: Цифр. системы. / В.П. Плютто. – М., 1989. – 165с.
1027818
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
1027819
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
1027820
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике.. – М., 1988. – 92с.
1027821
  Колде Яан Каарелович Практикум по теории вероятностей и математической статистике. / Колде Яан Каарелович. – М., 1991. – 156с.
1027822
   Практикум по теории статистики : Учеб. пособие для студ.эконом.спец.высш.учеб.заведений. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-01941-0
1027823
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
1027824
  Козлов В.Г. Практикум по тепломассообмену в РЭА / В.Г. Козлов. – Томск, 1980. – 75 с.
1027825
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
1027826
  Крищенко В.П. Практикум по технике лабораторных работ / В.П. Крищенко, В.С. Агеева. – М, 1987. – 287с.
1027827
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
1027828
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
1027829
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
1027830
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
1027831
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
1027832
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 240с.
1027833
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80 с.
1027834
  Литвак А.Г. Практикум по тифлопсихологии / А.Г. Литвак. – М, 1989. – 108с.
1027835
  Бокачев Н.Г. Практикум по топографии с основами геодезии : учебное пособие / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова; Науч. ред. Смирнов Н.Н. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 184с.
1027836
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
1027837
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
1027838
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
1027839
  Протас Е.В. Практикум по трудовому праву. / Е.В. Протас, В.В. Рогожин. – М., 1989. – 52с.
1027840
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – Москва, 1982. – 208с.
1027841
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
1027842
  Будылкин Г.И. Практикум по управлению в совхозах и колхозах. / Г.И. Будылкин. – Москва, 1975. – 208с.
1027843
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец. / Будылкин Г.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
1027844
  Почепцова Л.Д. Практикум по устной английской речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1981. – 48с.
1027845
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
1027846
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 272с.
1027847
   Практикум по физике : Пособие для учителя. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 282с.
1027848
  Кортнев А.В. Практикум по физике / А.В. Кортнев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1963. – 516 с.
1027849
  Кортнев А.В. Практикум по физике : учеб. пособие / А.В. Кортнев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Высшая школа, 1965. – 568 с.
1027850
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
1027851
  Уродов В.И. Практикум по физике : учеб.пособие / В.И. Уродов, В.С. Стрижнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 382с.
1027852
  Буров В.А. Практикум по физике в 8 классе : пособие для учащихся / В.А. Буров. – Москва : Просвещение, 1972. – 70 с.
1027853
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
1027854
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
1027855
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
1027856
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал / Буров В.А. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
1027857
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
1027858
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
1027859
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
1027860
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
1027861
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
1027862
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
1027863
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
1027864
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
1027865
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
1027866
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
1027867
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
1027868
  Рудяк В.М. и др. Практикум по физике сегнетоэлектриков : учеб. пособие / В.М. и др. Рудяк. – Калинин : Издательство Калининского университета, 1984. – 82с.
1027869
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
1027870
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
1027871
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
1027872
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – М., 1981. – 240с.
1027873
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – М., 1973. – 304с.
1027874
  Сакс А.И. Практикум по физиологии и биохимии растений / А.И. Сакс. – Омск
1. – 1977. – 104с.
1027875
  Вальтер О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохими / О.А. Вальтер. – Москва-Ленинград, 1957. – 3-е изд.с.
1027876
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 312с.
1027877
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 339с.
1027878
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 270с.
1027879
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
1027880
  Штруггер З. Практикум по физиологии растительных клеток и тканей / З. Штруггер. – М, 1953. – 278с.
1027881
  Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений. / У. Руге. – М., 1955. – 192с.
1027882
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – М., 1959. – 448с.
1027883
  Маринович Р.А. Практикум по физиологии труда и эргономике: Учебно-методическое пособие. / Р.А. Маринович. – Казань, 1988. – 48с.
1027884
   Практикум по физиологии труда.. – Л., 1970. – 252с.
1027885
   Практикум по физиологии труда: : Уч. пос. – Ленинград, 1986. – 136с.
1027886
  Чайненко Г.М. Практикум по физиологии центральной нервной системы / Г.М. Чайненко, Л.Н. Пономеренко. – К., 1972. – 50с.
1027887
  Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных / П.Ф. Текутов. – М., 1957. – 200с.
1027888
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
1027889
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
1027890
  Машкова Г.В. Практикум по физической географии СССР / Г.В. Машкова, Н.Я. Подоплелов. – Москва, 1966. – 196с.
1027891
  Тушинский Г.К. Практикум по физической географии СССР : Учебное пособия / Г.К. Тушинский, М.И. Давыдова. – Москва : Просвещение, 1976. – 144с.
1027892
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
1027893
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
1027894
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
1027895
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
1027896
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
1027897
   Практикум по физической химии. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Химия, 1975. – 368 с.
1027898
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
1027899
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350с.
1027900
  Михаелис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии. / Л. Михаелис. – 2-е изд., испр. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 194 с.
1027901
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
1027902
   Практикум по физической химии.. – М., 1963. – 554с.
1027903
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
1027904
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
1027905
  Михаэлис Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Михаэлис, П. Рона. – Ленинград, 1933. – 279с.
1027906
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
1027907
   Практикум по философии: Для студ. 2 курса фак. "Бизнес-управление".. – Харьков
1. – 1999. – 117с.
1027908
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
1027909
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1976. – 191с.
1027910
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
1027911
  Парасий М.Г. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / М.Г. Парасий, А.С. Булат. – М., 1970. – 304с.
1027912
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
1027913
  Козьмин О.Г. Практикум по фонетеке немецкого языка / Козьмин Н. П. – М., 1979. – 90с.
1027914
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
1027915
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188с.
1027916
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
1027917
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
1027918
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
1027919
  Селезнев Б.В. Практикум по фотограмметрическому инструментоведению : учеб. пособ. / Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Новосибирский ордена "Знак почета" ; Ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии ; Б.В. Селезнев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 46 с.
1027920
  Лосев И.П. Практикум по химии высокополимерных соединений / И.П. Лосев, О.Я. Федотова. – М, 1962. – 228с.
1027921
  Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина. – М., 1981. – 271с.
1027922
  Шкуренко В.М. Практикум по химии для студентов-иностранцев / В.М. Шкуренко. – К., 1971. – 148с.
1027923
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
1027924
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
1027925
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304 с. – ISBN 5-7245-0165-1
1027926
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград, 1985. – 225с.
1027927
   Практикум по химии углеводов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 204 с.
1027928
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
1027929
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
1027930
  Тихвинская Маргарита Юльевна Практикум по химической технологии / Тихвинская Маргарита Юльевна, Волынский Вениамин Евсеевич. – М. : Просвещение, 1984. – 160с.
1027931
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
1027932
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
1027933
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова. – М., 1970. – 312с.
1027934
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
1027935
  Цитленок С.И. Практикум по цитологии и гистологии. / С.И. Цитленок, А.А. Козлова. – Томск, 1985. – 78с.
1027936
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
1027937
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
1027938
   Практикум по черчению.. – М., 1982. – 175с.
1027939
   Практикум по черчению.. – М., 1986. – 205с.
1027940
   Практикум по численным методам в задачах оптимального управления.. – М., 1988. – 80с.
1027941
   Практикум по численным методам прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 216с.
1027942
   Практикум по численным методам.. – Томск, 1979. – 212с.
1027943
   Практикум по чтению кинолитературы на английском языке.. – М.
1. – 1978. – 111с.
1027944
  Марголис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту : учеб. пособие / А.А. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 390 с.
1027945
   Практикум по эконометрике : Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФиС, 2006. – 344с. – ISBN 5-279-02785-5
1027946
  Приходько А.И. Практикум по эконометрике : регрессионный анализ средствами Excel : учеб. пособие / А.И. Приходько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 256 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11214-4
1027947
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
1027948
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – Москва
2. – 1970. – 174 с.
1027949
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
1027950
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
1027951
   Практикум по экономике сельского хозяйства. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 142с.
1027952
   Практикум по экономике сельского хозяйства.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 272с.
1027953
   Практикум по экономике социалистического сельского хозяйства.. – М., 1972. – 286с.
1027954
   Практикум по экономике социалистической промышленности.. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
1027955
   Практикум по экономике труда.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 172с.
1027956
   Практикум по экономике, организации и нормированию труда.. – М., 1991. – 190с.
1027957
   Практикум по экономико-математическим методам и моделированию в землеустройстве. – М., 1991. – 254с.
1027958
   Практикум по экономической географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. – Москва : Просвещение, 1983. – 158 с.
1027959
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
1027960
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
1027961
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1027962
  Орфанов И.К. Практикум по экономической и социальной географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. "География" / И.К. Орфанов, Г.С. Камерилова, Д.С. Сараев ; под ред. И.К. Орфанова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. – ISBN 5-09-003463-Х
1027963
   Практикум по экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пос. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 272с.
1027964
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
1027965
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
1. – 1974. – 168с.
1027966
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
2. – 1975. – 155с.
1027967
  Шмелев А.Г. Практикум по экспериментальной психосемантике / А.Г. Шмелев. – М, 1988. – 207с.
1027968
  Рублев Ю.В. и др. Практикум по электричеству с элементами программированного обучения : учеб. пособие / Ю.В. и др. Рублев. – Москва : Высшая школа, 1971. – 312с.
1027969
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 1. – 1984. – 103 с.
1027970
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Ч. 2. – 1984. – 101 с.
1027971
   Практикум по электронно-вычислительным средствам.. – М., 1985. – 96с.
1027972
  Кондрашков А.В. Практикум по электрооптическим и радиогеодезическим измерениям : учеб. пособ. для студ. геодезич. специальностей высших учеб. заведений / под ред. А.В.Кондрашкова. – Москва : Недра, 1967. – 203 с.
1027973
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192 с.
1027974
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учеб. пособие для учащихся 9 и 10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – Москва : Просвещение, 1970. – 255 с.
1027975
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике : учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254 с.
1027976
  Лагановский Я.В. Практикум по электротехнике / Я.В. Лагановский. – Рига, 1989. – 90 с.
1027977
   Практикум по электрохимии : Учебное пособие для студ. хим. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 288с. – ISBN 5-06-001736-2
1027978
  Литвиненко В.Н. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 348 с.
1027979
   Практикум по эмбриологии. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 232 с.
1027980
  Киршенблат Я.Д. Практикум по эндокринологии. (Для биол. специальностей ун-тов). / Я.Д. Киршенблат. – М., 1969. – 256с.
1027981
   Практикум по этике.. – Тюмень, 1979. – 192с.
1027982
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
1027983
  А Практикум по ядерной физике / [авт.-сост.: И.А. Антонова, Н.Г. Гончарова, Ф.А. Живописцев, Н.И. Тулинова]. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 135 с. – Библиогр. в конце гла
1027984
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие для студентов вузов. / [ И.А. Антонова, А.Н. Бояркина, Н.Г. Гончарова и др.] ; авт.-сост. Антонова И.А. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 160 с.
1027985
  Мацуй И.П. Практикум по ядерной физике / И.П. Мацуй. – Киев : Вища школа, 1975. – 175с.
1027986
   Практикум по ядерной физике : [учеб. пособие для естеств. спец. вузов]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 190 с.
1027987
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие : [для физ. спец. вузов ]. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1983. – 141с. – Библиогр. в конце работ
1027988
   Практикум по ядерной физике. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 127с.
1027989
  Антонова И.А. и др. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие / И.А. и др. Антонова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 197 с.
1027990
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
1027991
  Зеленяк О.П. Практикум программирования на Turbo Pascal : задачи, алгоритмы и решения / О.П. Зеленяк. – Изд. 2-е, исправл. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : DiaSoft, 2002. – 320 c. – Библиогр.: с. 308. – ISBN 5-93772-059-8
1027992
   Практикум прокурорских проверок в порядке общего надзора и по делам несовершеннолетних.. – Свердловск, 1979. – 80с.
1027993
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
1027994
   Практикум разговорной речи.. – Л.
2. – 1973. – 70с.
1027995
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
1027996
   Практикум стилистики разговорной речи.. – Л., 1974. – 80с.
1027997
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
1027998
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва, 1965. – 243 с.
1027999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва
2. – 1968. – 239 с.
1028000
  Латышев Н.Г. Практикум футбольного арбитра / Н.Г. Латышев. – М, 1977. – 207с.
<< На початок(–10)1021102210231024102510261027102810291030(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,