Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>
1010001
  Кравчук Христина Організації загальностудентського представництва в УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 31-34. – ISSN 1728-9343
1010002
  Левчишина О. Організації саморегулівних професій як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 210-211
1010003
  Картель Т. Організації самостійної роботи студентів технічних закладів вищої освіти у процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 94-98. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1010004
  Колосович О.С. Організаційна (корпоративна) культура як фактор службової взаємодії у середовищі військово-професійної діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 189-197. – ISSN 2617-4162
1010005
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 102с. – ISBN 978-966-8640-31-5
1010006
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
1010007
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 35-38
1010008
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 24-27
1010009
  Туленков М.В. Організаційна впорядкованість систем соціального управління (модель соціологічного аналізу) / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 102с. – ISBN 978-966-8640-28-5
1010010
  Чорний В.О. Організаційна діяльність П. Ю. Шелеста з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 76-78. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1010011
  Мельник В.М. Організаційна еволюція Римської курії як державної служби Ватикану // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 178-180
1010012
  Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
1010013
  Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
1010014
  Іщук О.В. Організаційна культура вищого навчального закладу: психологічне дослідження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
1010015
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1010016
  Гайдученко С. Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 27-29. – ISSN 1562-529Х
1010017
  Балика О. Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення" / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 15-25. – ISSN 2312-5993
1010018
  Семененко О.В. Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 42-45. – ISBN 978-9934-571-51-0
1010019
  Іщук О.В. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 36-41
1010020
  Лукомська Ю. Організаційна культура як чинник інноваційної готовності персоналу закладів неформальної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається питання значущості освітніх закладів для подальшого світового розвитку, підкреслюється особлива важливість виховання творчої особистості як такої, що здатна приймати нестандарні рішення й шукати незвичні шляхи вирішення ...
1010021
  Булюк В.Ю. Організаційна модель гірськолижного туризму в Скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні / В.Ю. Булюк, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 66-75. – ISSN 2308-135X
1010022
   Організаційна модель поственції суїциду (буліциду) або його спроби в закладі освіти: аналіз зарубіжного досвіду / Л.А. Найдьонова, С.Л. Чуніхіна, Л.Г. Чорна, Н.Ф. Умеренкова, К.Ю. Гутник // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 124-144. – ISSN 2309-8287
1010023
  Жилюк Катерина Анатоліївна Організаційна перебудова корпорацій під впливом розвитку інформацїйно-телекомунікаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснюється аналіз впливу розвитку інформаційних технологій на організацію. Існування підприємства, що являє собою ієрархію, обумовлюється існуванням трансакційних витрат, зокрема: інформаційних; пошуку інформації; узгодження та укладання ...
1010024
  Черниш В.Р. Організаційна поведінка студентів і викладачів під час навчальної діяльності // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 273-274. – ISBN 978-617-8037-71-0
1010025
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010026
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010027
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (7). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010028
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010029
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (11). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010030
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (16). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010031
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (17). – 2019. – 121, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1010032
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (18). – 2019. – 93, [2] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1010033
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3/4 (27). – 2022. – 162 с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2022.3.27 - Резюме укр., англ. мовами
1010034
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (28). – 2023. – 138, [2] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2023.1.28 - Резюме укр., англ. мовами
1010035
  Колісник Ю. Організаційна роль партійно-радянської преси в контексті сучасної епохи.(На прикладі журнальної періодики УРСР 1950 - 80 рр.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 108. – С. 116-130. – (Філологічні науки)
1010036
  Міняйло В. Організаційна система аналізу державних закупівель // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1010037
  Шелепницька-Говорун Організаційна структура діяльності ЗВО щодо формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 377-389. – ISSN 2312-5993
1010038
  Міровська М. Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
1010039
  Бояринова К.О. Організаційна структура інноваційних комунікацій та її мотиваційні механізми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.90-97. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1010040
  Климков В.О. Організаційна структура органів публічного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 63-69.
1010041
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
1010042
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
1010043
  Подкопаєв С.В. Організаційна структура системи органів прокуратури України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 69-76. – ISSN 2220-1394
1010044
  Репетько О. Організаційна структура суб"єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 99-107
1010045
  Кузик Я. Організаційна структура та основи віровчення менонітської спільноти // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 540-544. – ISBN 978-966-171-90295
1010046
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
1010047
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
1010048
  Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1010049
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1010050
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1010051
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 224 л. + Додатки: л. 219-228. – Бібліогр.: л. 194-218
1010052
  Іванов О.Ф. Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 - квітень 1946 року) / О.Ф. Іванов, О. Куценко // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 109-115. – ISSN 2076-1554
1010053
  Залевський А.В. Організаційне забезпечення авіацйіної діяльності / А.В. Залевський, Н.О. Чорногор // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 64-72. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 6). – ISSN 2707-8620
1010054
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці стану організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Акцентовано увагу на інституційній складовій організаційного забезпечення. Виходячи з підходів до поняття "організаційна структура"; ...
1010055
  Царенко О.В. Організаційне забезпечення впровадження нструментарію управління конкурентними перевагами на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 249-253. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1010056
  Сурник В. Організаційне забезпечення діяльності судів: зарубіжний досвід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-14-9
1010057
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
1010058
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
1010059
  Смілка В.А. Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 201-205 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1010060
  Крахмальова К.О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 13-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Аналізується визначення цього поняття в науці адміністративного права. Акцентується увага на суб’єктах організаційного забезпечення статусу ...
1010061
  Корнілова І. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві / І. Корнілова, В. Святненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні питання організаційного забезпечення управління інтелектуальної власності на підприємстві. Визначено сутність, цілі, завдання організовування інтелектуальної власності. Виділено його особливості, фактори впливу на вибір ...
1010062
  Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
1010063
  Лаврененко В.В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
1010064
  Павленко Н.М. Організаційне навчання персоналу IT-підприємств в умовах становлення "Індустрії 4.0" : дис. ... д-ра філософії : 073, 07 / Павленко Надія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 253 арк. – Додатки: арк. 215-253. – Бібліогр.: арк. 191-214
1010065
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
1010066
  Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
1010067
  Липинський В. Організаційне становлення студентських профспілок УСРР у 1920-ті роки // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31


  В статті розглянуті питання формалізації не офіційно існуючих профспілок у студентському середовищі, їх організаційне становлення та перебирання на себе функцій і напрямків діяльності ліквідованих у цей час організацій загальностудентського ...
1010068
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
1010069
  Дерейко І.І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у райхскомісаріаті Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 87-106. – ISSN 0130-5247
1010070
  Кредісов А.І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 21-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1010071
  Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 84-92. – ISSN 2227-4952


  Коротка історія існування цього підрозділу (1925-1930 рр.)
1010072
  Янишівський В. Організаційний капітал: сучасний стан та вплив на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 20-24. – ISSN 1728-9343
1010073
  Хмирова А.О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 104-108. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
1010074
  Дурман О.Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дурман Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1010075
  Умєров Р.Е. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 160-164 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1010076
  Аксьонова Т.С. Організаційний механізм публічного управління як інструмент публічної політики при забезпеченні фінансової безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 221-228. – ISSN 2306-6814
1010077
  Гобрей М.В. Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 83-90. – ISSN 2306-6814
1010078
  Гуйда О.Г. Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 117-123. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
1010079
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1010080
  Карамушка Л.М. Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 24-36
1010081
  Яцейко М.Г. Організаційний та управлінський аспекти демократизації освіти // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 56. – С. 81-89
1010082
  Бондаренко В.А. Організаційні аспекти антимонопольного регулювання в контексті європейської інтеграції / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 101-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1010083
  Гуменюк І.Л. Організаційні аспекти військово-патріотичного виховання сучасної спеціальної освіти / І.Л. Гуменюк, О.Л. Складанівський // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 156-164. – ISSN 2617-1112
1010084
  Костюченко В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи в холдингу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1010085
  Лісна І.В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 143-145. – (Економічні науки)
1010086
   Організаційні аспекти наукової діяльності // Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації : підручник / В. Бліхар, О. Омельчук, В. Вовк, М. Бліхар, М. та ін. Копитко. – Хмельницький : Видавництво ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 360-403. – ISBN 978-617-7572-50-2
1010087
  Макарець М.В. Організаційні аспекти розвитку фізики в університеті: історичний огляд і перспектива // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 81-82
1010088
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1010089
  Черваньов Д. Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України / Д. Черваньов, В. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-111. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення формування інноваційного типу розвитку економіки України в відповідності до системного та функціонального підходів, визначено, що одним з головних пріо-ритетів країни є формування ...
1010090
  Шишка О.Р. Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 225-228. – ISSN 2219-5521
1010091
  Васюк Оксана Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
1010092
  Габріелова Т.Ю. Організаційні засади використання інновацій у техніко-технологічних процесах обслуговування вантажів в аеропортах / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1010093
  Демуз І. Організаційні засади діяльності "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898 - 1918 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 64-75
1010094
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1010095
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
1010096
  Лемак Р. Організаційні засади діяльності прокурора із нагляду за додержанням законів в установах виконня покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 46-50
1010097
  Двуліт З.П. Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / З.П. Двуліт, Н.Р. Стасюк, А.Р. Куцин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 45-50. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для ...
1010098
  Бугрій В. Організаційні засади історичної освіти в Сумському педагогічному інституті (1933–1943) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 200-210. – ISSN 2312-5993
1010099
  Герман Г.Ю. Організаційні засади кар"єри на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 72-77. – Бібліогр.: 13 назв
1010100
  Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шумік Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1010101
  Паєнтко Т.В. Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг / Т.В. Паєнтко, М.І. Рудая // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 382-387 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1010102
  Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 190-201. – ISBN 978-966-2241-39-6
1010103
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1010104
  Волонтир О.О. Організаційні засади освіти національних меншин на території Волинського воєводства в першій половині 1920–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 37-42. – ISSN 2076-1554
1010105
  Сафонова С. Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблему визначення підготовки дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування. Встановлено, що на законодавчому рівні процедура такої підготовки не прописана, лише практичний досвід має певні зрушення. Визначено, що під ...
1010106
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
1010107
  Краснянський К.В. Організаційні засади проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Краснянський Кирило Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1010108
  Попова І. Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-123.
1010109
  Варга Н.І. Організаційні засади професійної підготовки викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 26-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
1010110
  Охрей В.В. Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 33-39. – ISSN 2411-1317
1010111
  Рогунова С.М. Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 77-81.
1010112
  Альошина О.А. Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1010113
  Іванчикова С.М. Організаційні засади фізкультурно-оздоровчої діяльності в сучасній українській вищій школі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 43-52. – ISSN 2227-2747
1010114
  Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об"єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 101-106. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1010115
  Семеніхін І.М. Організаційні заходи до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності військ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-197.
1010116
  Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 109-111.
1010117
  Терент"єва А.В. Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 43-44. – Бібліогр.: 3 назви
1010118
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
1010119
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1010120
  Топузов О.М. Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади / О.М. Топузов, Л.М. Калініна // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2411-1317
1010121
  Винокурова І. Організаційні моделі адміністративної юстиції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 102-107
1010122
  Демуз І. Організаційні моделі функціонування на теренах України ХХ - початку ХХІ ст. наукових товариств аграріїв // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 15. – С. 33-54. – ISSN 2518-7600
1010123
  Засанська О.В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 28-34. – ISSN 1993-6788
1010124
  Кравченко Р.М. Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 151-160. – ISSN 2310-9769
1010125
  Пластун О.Л. Організаційні основи забезпечення банківської безпеки / О.Л. Пластун, О.М. Деркач // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 226-236
1010126
  Гула Л. Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб / Л. Гула, Х. Пелех // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 124-127. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1010127
  Тарабан Ю.В. Організаційні основи теологічної освіти в університетах ФРН / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 82-113. – ISBN 978-966-698-317-9
1010128
  Андрієнко М.В. Організаційні особливості здійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-13. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні особливості дійснення державного управління сферою пожежної безпеки в СРСР (напередодні незалежності України), систематизація яких дозволила структурувати вертикаль державного управління сферою пожежної безпеки, ...
1010129
  Шигаль Д.А. Організаційні особливості інституту мирових суддів, введеного за судовою реформою1864 р. на території українських губерній // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 21-27. – ISSN 0201-7245
1010130
  Кропивко М.М. Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1010131
  Мазур О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1010132
  Захарченко Т. Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
1010133
  Ситник О. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 72-87 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1010134
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 272-279. – ISSN 2226-2180
1010135
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 86-93. – ISSN 2225-7586
1010136
  Давидова Л. Організаційні структури видавництва вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
1010137
  Шипілін М. Організаційні структури управління та відомчі норми чисельності працюючих на підприємствах по будівництву мостів / М. Шипілін, В. Одерій, О. Лучко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
1010138
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
1010139
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
1010140
  Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 122-130. – ISSN 2411-5215
1010141
  Янків М.М. Організаційні та економічні механізми розвитку українсько-польського транскордонного регіону : монографія / Янків Марія Миронівна. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2022. – 201, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-02-4252-4
1010142
  Яремчук С.С. Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Яремчук Сергій Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 506, [1] арк. – Додатки: 478-506, [1] арк. – Бібліогр.: 446-477 арк.
1010143
  Рожелюк В. Організаційні та методичні аспекти внутрішньогоконтролю процесу переробки продукції / В. Рожелюк, С. Питель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 121-131 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1010144
  Користін О.Є. Організаційні та методичні засади підготовки фахівців з фінансового моніторингу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38.
1010145
  Вовчук Сергій Організаційні та методичні засади проведення заходів тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1010146
  Бєлоброва Т.А. Організаційні та методичні підходи щодо використання електронних засобів в підготовці студентів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-966-927-534-9
1010147
  Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1010148
   Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні / [О. Пищуліна, С. Рябошапка, К. Левченко, Т. Марценюк]. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 138-139 та в підрядк. прим. – (Гендерна політика). – ISBN 978-966-2333-07-7
1010149
  Строков І.В. Організаційні та правові заходи забезпечення прав потерпілого від злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 280-283.
1010150
  Чайка О.О. Організаційні та процесуальні аспекти принципів незалежності та неупередженості нотаріуса в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 79-83


  У статті розкрито питання реалізації на практиці принципів незалежності та неупередже- ності в нотаріальному процесі. З"ясовано межі застосування принципу незалежності нотаріу- са на прикладі діяльності державних нотаріусів. Принцип незалежності ...
1010151
  Стойка С.О. Організаційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку енергоощадних технологій у закладах освіти / С.О. Стойка, В.О. Стойка // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 413-415. – ISBN 978-617-571-143-9
1010152
  Бекетова О.В. Організаційні форми аргум ентації в межах мікро-та макроструктури тексту публічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 19 назв
1010153
  Шевченко О.М. Організаційні форми венчурного фінансування та особливості їх прояву в різних країнах світу // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 21-27
1010154
  Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 86-95 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
1010155
  Іванцова О.В. Організаційні форми здійснення адвокатської діяльності в Україні: проблеми вдосконалення правового регулювання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 41-45.
1010156
  Снісаренко С.Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 88-93. – Бібліогр.: 14 назв
1010157
  Моренцова А.В. Організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові у вищих навчальних закладах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 1 (181). – С. 449-454


  У статті розглядаються різні організаційні форми роботи при навчанні іноземній мові у вищих навчальних закладах. Аналізуються особливості їх використання. Оцінюється їхня ефективність у розвитку мовної компетенції студентів.
1010158
  Влах Мирослава Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / Влах Мирослава, Ванда Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1010159
  Федорчук Т. Організаційні форми, методи і прийоми навчання риторики в старшій школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 9-16
1010160
   Організаційно- правові аспекти функціонування системи оподаткування недержавного пенсійного забезпечення громадян України / Є.В. Остропольська, Я.В. Ашиткова, В.Е. Черенкова, Я.П. Гоптар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1010161
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : навч. посібник / Людмила Токарук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114. – ISBN 978-617-640-222-0


  В пр. №1702161 напис: Студентській бібліотеці Інституту філолог. на добру згадку. Підпис. 10.11.15 р.
1010162
  Долішній М.П. Організаційно-господарська програма виробничого об"єднання / М.П. Долішній, П.І. Біленький. – К., 1987. – 32с.
1010163
  Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини у галузі телекомунікацій / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184.
1010164
  Доброскок І. Організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності магістрів у ВНЗ // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 112-116. – ISBN 978-617-7009-13-8


  У статті розкриваються організаційно-дидактичні основи навчальної діяльності у ВНЗ. Аналізується механізм соціально-педагогічного впливу на майбутніх фахівців, функції вищої школи у системі професійної підготовки магістрів у ВНЗ.
1010165
  Бадзян В.В. Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1010166
  Ліхоносова Г.С. Організаційно-економічна проблематика етнічного туризму: аксіологічні аспекти / Г.С. Ліхоносова, Ю.Р. Сосновська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 59-64. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
1010167
  Силенко О.М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1010168
  Кузнєцова А.Я. Організаційно-економічне забезпечення розвитку національної інноваційної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40
1010169
  Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в передень Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 22-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1010170
  Попов А.Є. Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічної системи / А.Є. Попов, А.С. Митрофанова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 244-251. – ISSN 2222-0712
1010171
  Маляревський Ю.Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-204. – ISBN 978-966-2194-59-3
1010172
  Ареф"єва О.В. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств / О.В. Ареф"єва, Т.О. Сімкова, Ю.Б. Лисиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 224-231. – ISSN 2222-4459
1010173
  Зеленський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Зеленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1010174
  Гусєв Ю.В. Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 71-75. – ISSN 2306-6806
1010175
  Крисак А.І. Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
1010176
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
1010177
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
1010178
  Павлов Р. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектора національної економіки: теоретичні аспекти та вдосконалення // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
1010179
  Кобушко Я.В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1010180
  Овчаренко Д.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
1010181
  Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 11. – С. 112-115. – Бібліогр.: 12 назв
1010182
  Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Талавиря М.П. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 39 с. – Бібліогр.: 39 назв
1010183
  Гулевич О.Ю. Організаційно-економічний механізм детінізації зайнятості в Україні // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 48-57
1010184
  Луцишин О. Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 69-85. – ISSN 1818-5754


  Розкрито сутність і деталізовано особливості організаційно-економічного механізму діяльності кредитних спілок у сфері кредитування. Проаналізовано динаміку та якісну структуру кредитного портфеля кредитних спілок в Україні, виявлено проблемні аспекти й ...
1010185
  Насад Н.В. Організаційно-економічний механізм діяльності підприємства / Н.В. Насад, Ф. Таш // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40). – С. 82-85. – ISSN 2415-8089
1010186
  Неботов П.Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 72-81. – ISSN 2306-546X
1010187
  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 130-134 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1010188
  Андрусь О.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності аграрно-промислового комплексу України / О.І. Андрусь, Н.В. Березова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1010189
  Буряк А.А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 188-195. – ISSN 2313-4569
1010190
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
1010191
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
1010192
   Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу за моделлю "Університет 4.0" як ключової опори соціально-економічного розвитку України / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. Луценко // Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього : монографія / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.М. Остапенко, Н.Л. та ін. Луценко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – С. 271-314. – ISBN 978-617-7801-31-2
1010193
  Астапова В.Г. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності : монографія / Астапова В.Г. ; МОНУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 244 с. – ISBN 966-598-329-6
1010194
  Холодний Г.О. Організаційно-економічний механізм реалізації товарної інноваційної політики : монографія / Холодний Г.О., Борисенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-676-332-0
1010195
  Самко О.О. Організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6814
1010196
  Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1010197
  Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
1010198
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання регіональних ринків праці: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 135-141
1010199
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
1010200
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
1010201
  Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону : монографія / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с. : іл., табл. – Додатки: с. 156-201. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-1532-65-5
1010202
  Андрощук Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності / Г. Андрощук, В. Шевченко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-10 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
1010203
  Атаманюк О.Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення / О.Г. Атаманюк, Г.І. Грещук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
1010204
  Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1010205
  Вініченко І.І. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві / І.І. Вініченко, І.П. Сидоров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 47-51. – ISSN 2306-6792
1010206
  Цімошинська О.В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цімошинська Оксана Валентинівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1010207
  Зінченко О.А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар"єрів залізорудних комбінатів : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 170-177 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1010208
  Ларіонова К.Л. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 178-183. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1010209
  Лозова Т.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, А.І. Бєлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
1010210
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
1010211
  Бутенко Н.В. Організаційно-економічний механізм управління партнерсько-корпоративними відносинами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 248-254. – ISSN 2222-4459
1010212
  Солоненко Ю.В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Солоненко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1010213
  Івченко Є.А. Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 47-53. – ISSN 2409-1944
1010214
  Татарчук Т.М. Організаційно-економічний механізм формування діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України у напрямі трасферу технологій, інновацій, знань // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 144-157
1010215
  Лаврухіна К.О. Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаврухіна Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1010216
  Куцик П.О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія / Куцик П.О., Вірт М.Я. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-617-602-027-1
1010217
  Гончаренко І.В. Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Л.М. Федоришина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
1010218
  Вей У Організаційно-економічні аспекти діяльності редакції друкованого засобу масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 128-130


  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади управління редакцією друкованого ЗМІ. Уточнено поняття редакції як підприємства-самостійного господарчого суб"єкта, який виробляє та реалізує інформаційний продукт у вигляді друкованого видання з метою ...
1010219
  Кернасюк Ю.В. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва яловичини в Україні : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 139-145 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1010220
  Кузнєцова А.Я. Організаційно-економічні аспекти реалізації проєкту державно-приватного партнерства в галузі освіти / А.Я. Кузнєцова, В.О. Маслов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 192-197. – ISSN 2222-4459
1010221
  Биба В.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Биба Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
1010222
  Виноградня В.М. Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 98-105
1010223
  Кувік В.М. Організаційно-економічні аспекти управління розвитком підприємництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С.116-120. – ISSN 2306-6814
1010224
  Гахович Н.Г. Організаційно-економічні важелі регулювання екологізації промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 4-5 : фото
1010225
   Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні / О.М. Тімченко, В.В. Небрат, В.Е. Лір, О.С. Биконя, Ю.В. Дубас // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 78-100. – ISSN 1605-7988
1010226
  Ханін С. Організаційно-економічні засади активізації детермінант інтелектуально-інноваційного розвитку регіонів в умовах цифровізації / С. Ханін, М. Дергалюк // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 4 (28). – С. 170-176. – ISSN 2411-5215
1010227
  Косіюк В.П. Організаційно-економічні засади маркетингового управління на підприємствах АПК : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1010228
  Іванова Л.С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1010229
  Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 64-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1010230
  Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1010231
  Ібатуллін М.І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1010232
  Завражний К.Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1010233
  Сидорук М.В. Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сидорук Марта Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1010234
  Жарінова А.Г. Організаційно-економічні засади формування інтелектуального капіталу в економіці знань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 8-13. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1010235
  Шуптар-Пориваєва Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екол. дослідж. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1010236
  Захаренко М.М. Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814
1010237
  Казимір Д. Організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні та порівнюється зі світовою практикою. Також окреслено основні напрямки подальшого розвитку інститутів спільного інвестування в даному ...
1010238
  Комарницький Я.І. Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластерних структур / Я.І. Комарницький, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 44-48. – (Економічні науки)
1010239
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
1010240
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
1010241
  Міхаліна І.Г. Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – Бібліогр.: 10 назв
1010242
  Кривецький І.І. Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривецький Ігор Ігорович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1010243
  Остапенко К.А. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 151-162
1010244
  Балюк М.О. Організаційно-економічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 4-15
1010245
  Потай І. Організаційно-економічні напрямки покращення стану навколишнього середовища Миколаївського регіону : регіональнй аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1010246
  Вінниченко О.В. Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 245-251. – ISSN 2222-4459
1010247
  Скрипчук П.М. Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-46 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1010248
  Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 132-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1010249
  Воронкова І.Ю. Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 183-189. – ISSN 2308-6912


  Процес формування кластерів сприяє економічному розвитку взаємодіючих підприємств, організацій та установ регіону, забезпечуючи інноваційну модель господарювання. У межах функціонування кластеру стає можливим підвищення їх продуктивності, ...
1010250
  Сачовський І.М. Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 97-103 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
1010251
  Богдан О. Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано структуру потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України. Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з метою виявлення суттєвих диспропорцій, що стають на заваді науково-виробничій ...
1010252
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
1010253
  Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 117-121
1010254
  Ібатуллін М.І. Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 3-7. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1010255
  Плинокос Д.Д. Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 102-107. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто формування на світовому ринку країн-продавців та країн-покупців специфічного товару - освітніх послуг. Висвітлено організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг та підготовки фахівців за кордоном, зокрема розглянуто ...
1010256
  Мельник О.І. Організаційно-економічні умови активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / О.І. Мельник, А.Г. Мельник, Ю.О. Пасічник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1010257
  Бойко О.В. Організаційно-економічні умови функціонування транспортного ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1010258
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
1010259
  Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса, Є.В. Голубков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 86-93
1010260
  Хоминець С.І. Організаційно-змістові аспекти академічної мобільності студентів у США / С.І. Хоминець, О.Л. Канюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 228-231. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1010261
  Лозінський С.В. Організаційно-змістові особливості фізичного виховання у закладах вищої освіти // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7572-52-6
1010262
  Рутьян Л. Організаційно-змістові умови боротьби з домашнім насильством над жінками // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 1 (190). – С. 48-54. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1010263
   Організаційно-інноваційні рішення в системі управління підприємством та якістю його продукції / О.Ф. Присяжнюк, М.Ф. Плотнікова, О.Г. Булуй, В.М. Балтаєв // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 106-116. – ISSN 2306-6814
1010264
  Демент М.О. Організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком й інтеграцією навчально-наукової діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 181-186. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком навчально-наукової діяльності. Визначено напрямки інтеграції та модернізації такої діяльності.
1010265
  Синковець Н.І. Організаційно-інституційне забезпечення міграційної політики України на сучасному етапі // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-966-285-489-3
1010266
  Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1010267
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1010268
  Осьмук Н.Г. Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.142-144. – ISBN 978-966-698-191-5
1010269
  Мельник А.О. Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статі обґрунтовано необхідність формування наднаціонального рівня регулювання світовою економічною системою з метою впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз. Суб’єкти світової економіки розподілені на три групи у ...
1010270
  Гербич Л. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану кредитної спілки / Л. Гербич, М. Бузник // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 2 (75). – С. 55-63. – ISSN 2409-8892
1010271
  Ленін Д. Організаційно-інформаційне забезпечення потенціалу банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 66-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1010272
  Маргасова В.Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий, В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 167-175 : Рис. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1993-6788
1010273
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1010274
  Богаченко А.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання / А.В. Богаченко, С.В. Гаценко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 243-256
1010275
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
1010276
  Шум М.А. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві / М.А. Шум, А.О. Семенець, С.В. Верховод // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2409-1944
1010277
  Батенко Л.П. Організаційно-методичне забезпечення управління цінністю проектів / Л.П. Батенко, А.В. Лєзіна // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 60–65. – ISSN 2413-9610
1010278
  Сагер Л.Ю. Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 335-341. – ISSN 2222-4459
1010279
  Черепанова В.О. Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1010280
  Бердар М.М. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 161-164
1010281
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1010282
  Кучерява М.В. Організаційно-методичні аспекти нефінансового звітування підприємств в Україні в умовах аоєнного стану // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 5 (318). – Бібліогр.: 19 назв
1010283
  Сизоненко І.Г. Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності "Соціальна педагогіка” / І.Г. Сизоненко, А.О. Тургенєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 215-219. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1010284
  Гончаренко Н.В. Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 16-22. – ISSN 2307-9878


  Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві. Розглянуто етапи перехідного періоду в органічному рослинництві. Розкрито види та особливості економічних витрат, ...
1010285
  Красильник Ю.С. Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх магістрів педагогіки вищої школи // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1010286
  Ільченко А. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / А. Ільченко, Г. Подлєсна // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – С. 34-44. – ISSN 2308-5126
1010287
  Бірюков П.В. Організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 184-189


  У статті розглядаються організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів позанавчального часу з метою досягнення результативності навчання В статье ...
1010288
  Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 72-77. – ISSN 2309-9127


  Визначені організаційно-методичні засади неперервної практики студентів- філологів у вищому навчальному закладі (з досвіду організації практики на факультеті початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література» у ...
1010289
  Хоню В.В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ -початку ХХ ст. : (На прикладі київського видавництва "Вік") / В.В. Хоню; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-71-81-46-4
1010290
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1010291
  Дяченко Я.Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 31-40
1010292
  Назаренко І.М. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов"язань і забезпечень підприємства / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко, Л.Ф. Соколенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1010293
  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовкимайбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 192-199. – ISSN 2524-0056
1010294
  Радько В.І. Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1010295
  Задорожна-Княгницька Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Розкрито організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури вищого навчального закладу."
1010296
  Мартиненко М.Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2078-1687


  У статті розглянуто особливості формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні організаційно-методичні умови щодо цього ...
1010297
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1010298
  Малая О.І. Організаційно-мотиваційний етап уроку географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 5-6
1010299
  Хоменко М. Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 10-14
1010300
  Рожнова Г.П. Організаційно-педагогічне та нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 16-19. – ISSN 2221-6316
1010301
  Шевчук М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського інституту народної освіти в часи НЕПУ 1921-1928 рр. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 110-115. – ISSN 2075-1478
1010302
  Теренко О.О. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 20-26. – ISSN 2304-0629
1010303
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
1010304
  Шмалєй С. Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 262-272. – ISSN 2312-5993
1010305
   Організаційно-педагогічні основи створення електронних підручників для середньої загальноосвітньої 12-річної школи : монографія / М.В. Головко, В.П. Волинський, О.С. Красовський, О В. Чорноус ; за наук. ред. В.М. Мадзігона ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Прок-Бізнес, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-260. – ISBN 978-966-8381-45-4
1010306
  Петренко Л. Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 148-156. – ISSN 2075-1478


  Згадуються М. Костомаров, В.Антонович, М. Пирогов, М. Драгоманов.
1010307
  Савенко І. Організаційно-педагогічні умови дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 58-66. – ISSN 1682-2366
1010308
  Верітова О.С. Організаційно-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-71. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
1010309
  Ягупов В. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної доброчесності офіцерів у системі післядипломної освіти / В. Ягупов, Л. Бакунчик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 37-45. – ISSN 2308-4634
1010310
  Рибчук О.О. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 111-114. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1010311
  Петрова С.М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Петрова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
1010312
  Ткачук Г.В. Організаційно-педагогічні умови та етапи впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 259-262. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1010313
  Проценко І.І. Організаційно-педагогічні умови управління якістю самостійної роботи студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 224-246. – ISBN 978-966-698-251-8


  У представленому дослідженні вперше висвітлено основні педагогічні умови підвищення ефективності управління якістю самостійної роботи студентів, а саме: структурування змісту навчального матеріалу, взаємодія суб"єктів навчального проицесу, реалізація ...
1010314
  Петренко С.І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до використання ІКТ // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 173-176. – ISBN 978-966-698-282-0
1010315
  Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1010316
  Бузенко І.Л. Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 43-56. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1010317
  Мороз В.П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 80-89. – ISSN 2227-2844
1010318
  Яворська Н.В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 318-324. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1010319
  Голубкова Н. Організаційно-педагогічної засади партнерства американської школи, сім"ї та громади: характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 135-143. – ISBN 978-966-2633-02-3
1010320
  Козаченко А. Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХIХ - на початку ХХ ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 3 (62). – С. 115-124. – ISSN 1993-0909
1010321
  Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 75-80
1010322
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
1010323
  Захарченко В.І. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова, Аль-Шаргі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
1010324
  Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників : монографія / І.М. Кульчій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 168, [2] с. – Бібліогр.: с. 140-165. – ISBN 978-966-2740-63-9
1010325
  Смокович М. Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддяу виборчих спорах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 116-128. – ISSN 1026-9932
1010326
  Кропивко О.М. Організаційно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності УНР (1917 - 1918 рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 25-27
1010327
  Сержанов В.В. Організаційно-правове забезпечення інноваційних інтересів підприємництва в контексті евроінтеграційного вектору національного розвитку // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 99-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
1010328
  Бойко І.В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 26-33. – ISSN 2072-8670
1010329
  Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1010330
  Монаєнко А.О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 75-78. – Бібліогр.: 8 назв
1010331
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
1010332
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
1010333
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
1010334
  Борсук Н.Я. Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Борсук Наталія Яківна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
1010335
  Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-52
1010336
  Козаченко А.І. Організаційно-правовий аспект діяльності земської медицини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 12-20. – ISSN 0201-7245
1010337
  Пастушенко М.О. Організаційно-правовий аспект механізму захисту прав дитини в Україні / М.О. Пастушенко, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 84-91. – ISSN 2306-6814
1010338
  Ганюк В.М. Організаційно-правовий аспект реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу / В.М. Ганюк, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
1010339
  Новікова Н.А. Організаційно-правовий зміст діяльності третейських судів // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1010340
  Омельченко А.В. Організаційно-правовий зміст принципів і функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 106-111
1010341
  Мороз В.М. Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
1010342
  Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 239-245. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
1010343
  Вавренюк С.А. Організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – C. 54-58. – ISSN 2306-6814
1010344
  Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування по кримінальних справах в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 55-59
1010345
  Фалалєєва Л.Г. Організаційно-правовий механізм Євросоюзу як феномен європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 76-82
1010346
  Циганенко А.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 132-137. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
1010347
  Варнавська К.А. Організаційно-правовий механізм захисту правозахисників на міжнародному регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 155-162. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
1010348
  Карпенко Г.Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 105-111. – ISSN 2524-101X
1010349
  Колесник Д.В. Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 32-39. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
1010350
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-32. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням ...
1010351
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1010352
  Зосименко О. Організаційно-правовий статус Міжнародного cпортивного арбітражного суду // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83


  Стаття присвячена Міжнародному Спортивному арбітражному суду (САС) - установі, незалежній від будь-яких спортивних організацій, яка пропонує свої послуги у у сфері спорту за допомоги арбітражу та процедури примирення, що повністю пристосовані до ...
1010353
  Подолян Я.В. Організаційно-правові аспекти державного управління розвитку регіонів // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 31-36. – ISBN 978-617-7274-42-0
1010354
  Бондаренко І.О. Організаційно-правові аспекти діяльності митного перевізника // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-23
1010355
  Стаднік В.В. Організаційно-правові аспекти забезпечення ефективної діяльності виховних колоній // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-91
1010356
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування процедури медіації в адміністративному судочинстві України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-9. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
1010357
  Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
1010358
  Детюк А.М. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній еконоиічній злочинності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 288-292. – ISSN 1563-3349
1010359
  Трофименко Р. Організаційно-правові аспекти реформування СБУ // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7814-10-7
1010360
  Пацула О.І. Організаційно-правові аспекти системи соціально-економічного партнерства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 219-227. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1010361
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
1010362
  Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х-середині 40-х рр. ХХ ст. : монографія / А.Є.Шевченко; Національна академія наук України, Ін-т історії України, МВС України, ДЮІ МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Київ, 2005. – 472 с. – ISBN 966-02-3737-5
1010363
  Берлач Н. Організаційно-правові аспекти становлення та розвитку системи органічного сільского господарства в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 30-34.
1010364
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
1010365
  Присяжна А.В. Організаційно-правові аспекти формування корпусу професійних суддів в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2023. – С. 129-134. – (Серія "Право" ; вип. 15 (27), т. 2). – ISSN 2078-6670
1010366
  Фесенко Л. Організаційно-правові аспекти функціонування спеціалізованих судових органів у країнах Європи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 252-261. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання судоустрою.
1010367
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 2-6.
1010368
  Ткач С.В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-111. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1010369
  Шепєта Олена Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв"язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-37
1010370
  Євтушенко І.В. Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 43-52. – ISSN 2078-3566
1010371
  Шевченко Т. Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 178-183. – ISSN 1818-5754
1010372
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
1010373
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
1010374
  Мойсієнко В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 72-82. – ISBN 978-966-02-5496-1
1010375
  Камінська Н.В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 9-19
1010376
  Демидюк О.Б. Організаційно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя : дис. ... д-ра філософії : 081, 08 / Демидюк Ольга Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 202-227
1010377
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
1010378
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1010379
  Ковальчук І.В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 2219-5521
1010380
  Крижна В.В. Організаційно-правові засади діяльності МВС УРСР наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 256-261
1010381
  Манжула А. Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 39-44. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1010382
  Захарченко П.Л. Організаційно-правові засади діяльності урядових інститутів Російської імперії на завершальному етапі підготовки селянської реформи 19 лютого 1861 року // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 225-230.
1010383
  Краснова М.В. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 20-23. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються засади вдосконалення правового механізму реалізації та захисту прав людини і громадянина в Україні шляхом здійснення на юридичному факультеті комплексних науково-правових досліджень положень міжнародного та національного законодавства в ...
1010384
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 208 арк. – Додатки: арк. 203-208. – Бібліогр.: арк. 11-12, 186-202 та в додатках: арк. 203-204
1010385
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1010386
  Пашкевич Л.А. Організаційно-правові засади запоюбігання та протидія корупції в країнах ЄС: досвід для України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (10). – C. 55-61. – (Серія: Державне управління)
1010387
  Гайдай М.Г. Організаційно-правові засади здійснення перекладу міжнародних стандартів фінансової звітності / М.Г. Гайдай, М.Ю. Очеретна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 108-121 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1010388
  Ситник Г.П. Організаційно-правові засади інноваційного розвитку як складова державного управління забезпеченням економічної безпеки України / Г.П. Ситник, С.Г. Осіпчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано сутність сучасних інноваційних процесів, виявлено проблемні питання інноваційної політики в Україні та визначено організаційно-правові механізми інноваційного розвитку як складової державного управління забезпеченням економічної ...
1010389
  Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 278-288
1010390
  Рогатинська Н. Організаційно-правові засади надання правової професійної допомоги в Україні / Н. Рогатинська, В. Малайна // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 148-153. – ISSN 2524-0129
1010391
  Омельченко А. Організаційно-правові засади надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 160-163
1010392
  Омельченко А.В. Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 19-22
1010393
  Поліщук О.В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування : монографія / О.В. Поліщук ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 212, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7215-96-6
1010394
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади реалізації "Сталінського плану перетворення природи" 1948 р. щодо створення нових лісів в УРСР // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 24-32. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1010395
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1010396
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Додаток : л. 188-201. – Бібліогр. : л. 202-237
1010397
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1010398
  Татаров О.Ю. Організаційно-правові засади розслідування злочинів за законодавством Федеративної Республіки Німеччини / О.Ю. Татаров, Д.М. Мірковець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 261-270
1010399
  Клинчук В. Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав - членів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 352-356. – ISSN 2663-5313
1010400
  Мельник С. Організаційно-правові засади співпраці сектору безпеки і оборони України зі структурами Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 121-125. – ISSN 2219-5521
1010401
  Алєксєєва А. Організаційно-правові засади створення Буковинського крайового сейму та його діяльність в ХІХ - на поч. ХХ ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 42-43
1010402
  Піхоцький В.Ф. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто питання щодо створення єдиної системи державного фінансового контролю (ЄСДФК), яка дасть змогу уніфікувати та узгодити контроль за державними фінансами. Автором визначено, що єдина система повинна містити певні складові: цілісність ...
1010403
  Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 40-42
1010404
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
1010405
  Шинкарьов А.М. Організаційно-правові засади стратегічного планування у сфері розвитку регіонів України / А.М. Шинкарьов, В.М. Проданик // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
1010406
  Сикал М. Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 187-190
1010407
  Соцький Ю. Організаційно-правові засади суспільно корисної праці осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-136. – ISSN 0132-1331
1010408
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 182 л. – Додатки: л. 153-155. – Бібліогр.: л. 156-182
1010409
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 44-53. – ISSN 0201-7245
1010410
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
1010411
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління у сфері юридичної науки в Україні : монографія. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-599-296-7
1010412
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
1010413
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні : монографія / Т.О. Коломоєць, М.П. Мартинов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-279. – ISBN 978-966-599-363-6
1010414
  Головко О. Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині ХVІІ-ХVIII ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 98-108. – ISSN 1993-0909
1010415
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
1010416
  Вікторська Я. Організаційно-правові засади функціонування Збройних сил періоду Української національної революції 1917–1920 рр // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 : Міжнародний кримінальний суд: розслідування воєнних злочинів, вчинених Росією під час війни проти України. – С. 138-145. – ISSN 1026-9932
1010417
  Чепкаленко Д.О. Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929-1938 рр. // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
1010418
  Губар О.В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 39-61. – ISSN 2415-7732
1010419
  Соколенко О.Л. Організаційно-правові засоби удосконалення забезпечення прав громадян // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 273-281. – ISBN 966-8009-46-0
1010420
  Ченцов В. Організаційно-правові механізми державного управління митною справою // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 122-129
1010421
  Слюсар Н.В. Організаційно-правові механізми забезпечення психологічної реабілітації постраждалих осіб від збройних конфліктів / Н.В. Слюсар, О.Т. Басараб, О.Т. Ларіонова // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 347-354. – ISSN 2617-1112
1010422
  Ніколаєв О.А. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
1010423
  Гомоляко О.В. Організаційно-правові механізми участі громадськості у виробленні публічної політики в України : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Гомоляко Ольга Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 245 арк. – Додатки: арк. 238-245. – Бібліогр.: арк. 208-237
1010424
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
1010425
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
1010426
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1010427
  Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
1010428
  Клімова С.М. Організаційно-правові основи управління піблічними фінансами в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Клімова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 47 назв
1010429
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1010430
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
1010431
  Валерій Кравчук Організаційно-правові основи функціонування прокуратури України у 1917-1919 роках: історико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 106-110.
1010432
  Васильченко Т.В. Організаційно-правові особливості впровадження комерційної таємниці в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-146
1010433
  Василів І.В. Організаційно-правові особливості забезпечення кадрами органів НКВС та міліції західних областей УРСР в 1944.1945 роках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-20
1010434
  Кільніцький О. Організаційно-правові особливості спортивного туризму та мультиспорту / О. Кільніцький, Ю. Грабовський, І. Маляренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-55. – ISBN 978-966-2328-98-1
1010435
  Черняга Л. Організаційно-правові особливості Угоди про асоціацію // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 3 (121). – С. 11-20. – ISSN 2307-4949
1010436
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
1010437
  Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 64-69.
1010438
  Чумак В.В. Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 102-106. – ISSN 1727-1584
1010439
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 210л. + Додатки: л.161-164. – Бібліогр.: л.165-210
1010440
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Марченко С.І. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 30 назв
1010441
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми підвищення ефективності матеріально-технічної та фінансової підсистеми цивільного захисту в Україні / А. Чубенко, М. Удовик, Д. Павлов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 64-67.
1010442
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові проблеми реалізації форм роботи виборчих комісій та основні напрямки їх удосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 35-42. – ISSN 0201-7245
1010443
  Сухоноси В.В. Організаційно-правові проблеми статусу прокурора області: погляд на реформування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-89
1010444
  Пашков С.М. Організаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-271. – ISSN 1563-3349
1010445
  Вітренко Ю. Організаційно-правові статуси закладів вищої освіти в умовах сучасної економіки / Ю. Вітренко, В. Ворона // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 45-58. – ISSN 1682-2366
1010446
  Островерх П. Організаційно-правові та адміністративні бар"єри розвитку приватного сектора України / П. Островерх, О. Саніна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 180-185. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1010447
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1010448
  Подоляк-Богачек Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київської Русі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 351-355. – ISSN 2072-8670
1010449
  Севтунов М.А. Організаційно-правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-90. – Бібліогр.: 8 назв
1010450
  Петрик М.Д. Організаційно-правові умови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-183
1010451
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
1010452
  Богуш М. Організаційно-правові форми господарських організацій, що є суб"єктами корпоративних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-14-9
1010453
  Карагусов Ф.С. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу / Ф.С. Карагусов, А.В. Коструба // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 153-171. – ISSN 1993-0909
1010454
   Організаційно-правові форми інформаційно-консультаційних служб у розвинутих країнах світу / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 18-40. – ISBN 978-966-2609-78-3
1010455
  Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 223-230. – ISSN 0132-1331
1010456
  Пухтинський М.О. Організаційно-правові форми парламентського забезпечення розвитку територіального врядування // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 286-290. – ISSN 2524-017X
1010457
  Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
1010458
  Вітрук М.В. Організаційно-правові форми реалізації прав радянських громадян (питання змісту і вдосконалення) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 8-14. – (Серія права ; № 13)


  В статье анализируются организационно-правовые формы реализации субъективных прав, которые в условиях социалистического общества характеризуются удобством, простотой и эффективностью: Усложнение таких форм должно быть социально оправдано и не может ...
1010459
  Слепченко А.А. Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 46-53. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена дослідженню правових форм еколого-натуралістичної позашкільної освіти в Україні, зокрема, роботі на учнівських земельних ділянках, в учнівських лісництвах, навчально-дослідних тваринницьких комплексах, участі в Дитячому екологічному ...
1010460
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 190-217
1010461
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1010462
  Буздуган Я. Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 2-5
1010463
  Голик М.М. Організаційно-практичні аспекти діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-145. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Статтю присвячено питанням розкриття сутності та основних закономірностей функціонування ломбардних установ на ринку фінансових послуг в Україні. Проведено аналіз кількісних та якісних показників діяльності ломбардів в Україні, які висвітлюють їх ...
1010464
  Бірдус Л.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
1010465
   Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
1010466
  Поплавська А.П. Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 115-120. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1010467
  Олтаржевський Д.О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 149-153


  У статті розглянуто особливості редакційного менеджменту корпоративної преси, питання організа ційної структури, кадрового забезпечення та взаємодії з аудиторією. The article considers the features of editorial management of corporate media, as well ...
1010468
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 220-260. – Бібліогр.: арк. 9-11, 189-219 та в додатках: арк. 258-259
1010469
  Северінова О. Організаційно-структурна побудова Збройних сил у першій половині XX сторіччя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 164-169. – ISSN 2663-5313
1010470
  Сакун А. Організаційно-структурне удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні / А. Сакун, І. Якайтіс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 2220-1394
1010471
  Архірейський Д.В. Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 46-54. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1010472
  Чорна В.Г. Організаційно-структурні формування в сфері позашкільної освіти України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 258-264. – ISSN 1563-3349
1010473
  Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми вчинених організованими групами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 169-172.
1010474
  Прокопенко Н.М. Організаційно-тактичні засади розслідування злочинів, пов"язаних з незаконним збутом наркотиків : монографія / Н.М. Прокопенко. – Харків : Панов, 2016. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-09-4
1010475
  Єфімов М.М. Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства / М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 74-80. – ISSN 1992-4437
1010476
  Лазько І.В. Організаційно-технічні засади формування нормативної документації системи управління якістю науково-дослідних установ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Лазько І.В. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1010477
  Кустов М.В. Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Кустов Максим Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
1010478
  Шевченко Р.І. Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Шевченко Роман Іванович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
1010479
  Вернік Ю.В. Організаційно-технічні особливості проведення Всеукраїнського бібліотечного "Біографічного рейтингу" // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 226-237. – ISSN 2520-2855
1010480
  Дмитренко Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г. Дмитренко, Є. Чернишова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1682-2366
1010481
  Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського / Наталія Кропочева // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів ...
1010482
  Шкурін Г. Організаційно-трудові та соціально-економічні фактори підвищення мотивації аграрної праці / Г. Шкурін, В. Юдіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-50
1010483
  Демуз І. Організаційно-управлінська складова професійної компетентності майбутніх документознавців / І. Демуз, О. Бабак // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 99-119. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1010484
  Черваньов Д.М. Організаційно-управлінські аспекти впровадження модульно-рейтингової системи на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка / Д.М. Черваньов, М.М. Садовий, О.І. Шаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-8. – (Економіка ; Вип. 38)


  Присвячена досвіду та проблемам впровадження модульно-рейтингової системи (МРС) на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано науково-методичне та правове забезпечення, організаційні основи і планування ...
1010485
  Стороженко Л.О. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення конкурентноздатності підприємств будівельного комплексу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 80-82. – Бібліогр.: 2 назв
1010486
  Грабовська І.В. Організаційно-управлінські інновації креативного менеджменту як необхідна умова ефективного розвитку бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 52-57. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1010487
  Ангєлов Г.В. Організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері виробництва / Г.В. Ангєлов, Є.Р. Петракова, А.В. Черкаський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
1010488
  Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 49-53. – ISSN 2078-1687
1010489
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листоп. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 305, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-057-9
1010490
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1010491
  Дадашев Б.А. Організаційно-фінансові аспекти економічного зростання України / Б.А. Дадашев, С.М. Мороз // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 20-28.
1010492
  Соляник А.А. Організаційно-функціональна модель формування розподіленого фонду національної електронної бібліотеки України // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 20-27
1010493
  Шолом А.С. Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 24-31. – ISSN 2222-4459
1010494
  Павленко І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 55-61
1010495
  Завальнюк О. Організаційно-функціональна структура науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 45-59. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
1010496
  Цубенко В. Організаційно-штатна побудова та фінансування Департаменту військових поселень: 1835-1857 рр. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 49-54. – ISSN 2311-9896


  У статті досліджено в конкретно-історичному вивченні організаційно-штатна побудова і фінансування Департаменту військових поселень з 1835 по 1857 р. Методи дослідження. Важливим аспектом методологічного підґрунтя стало застосування методів: ...
1010497
  Кучеренко С.Ю. Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 134-138. – ISSN 1997-4167
1010498
  Киращук Л.Д. Організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772


  Стаття вистітлює організаційно важливий вимір психологічної компетентності працівників у психології управління. Зазначено, що організаційно важливим аспектом управління можна вважати особистісні якості працівника, а методи оцінки, направлені саме на ...
1010499
  Ріпенко А. Організаційно правовий механізм формування та регулювання земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-15
1010500
  Бурило Ю. Організаційно правові проблеми державного регулювання ІРТУ та інших новітніх форм телебачення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 52-56
1010501
  Лавренюк А.Ю. Організація Event-туризму: італійський досвід в українських реаліях (на прикладі подій Umbria Jazz Festival та Leopolis Jazz Festival) // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 142-145. – ISBN 978-966-136-643-4
1010502
  Божко В.О. Організація автоперевезень у колгоспі та оплата праці шоферів : довідник / В.О. Божко, І.М. Матійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів : Каменяр, 1974. – 202 с. – Бібліогр.: с. 200-201
1010503
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
1010504
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
1010505
  Клименко О.М. Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-97
1010506
  Романишина Н. Організація аналітичної роботи над недослідженим текстом репресованого автора. (На прикладі оповідання Л.Старицької-Черняхівської "Каїн та Авель") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 13-18
1010507
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
1010508
  Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 10-26


  Висвітлюється процес реформування архівної галузі і організаційні заходи щодо реалізації державної політики демократизації архівної справи.
1010509
  Колеснікова А. Організація архіву Міністерства закордонних справ Республіки Польша // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 56-57. – (Політичні науки)
1010510
   Організація асистентської педагогічної практики аспірантів/ад"юнктів : метод. рекомендації для аспірантів/ад"юнктів II року навчання / уклад.: Вижва С.А., Марушкевич А.А., Спіцин Є.С. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 147, [1] с. : табл. – ISBN 978-617-640-205-3


  У пр. № 4446BR напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка від науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки. 28.12.22 р.
1010511
  Семенець А.О. Організація аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві / А.О. Семенець, Г.В. Карнаух // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 60-63. – ISSN 2409-1944
1010512
  Мельниченко О.В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 369-375 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1010513
  Семенець А.О. Організація аудиту фінансової звітності підприємства / А.О. Семенець, Д.В. Мелешко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 68-71. – ISSN 2409-1944
1010514
  Митропольський О.Ю. Організація баз даних з морської геології в інституті геологічних наук НАН України / О.Ю. Митропольський, С.П. Ольштинський, Г.М. Іванова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 75-80. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1999-7566
1010515
  Пасічник В.В. Організація баз даних та знань : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – Київ : BHV, 2006. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-156-Х
1010516
  Новікова І.Е. Організація банківської справи на Поділлі (друга половина XIX- початок XX століття] // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 131-135
1010517
  Ткаченко Т.П. Організація безтарифної оплати праці на виробничо-торгівельному підприємстві / Т.П. Ткаченко, П.С. Бакуменко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 127-136. – ISSN 2310-5534
1010518
  Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 118-127. – ISSN 2224-9516
1010519
  Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 358, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 357-358. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-05-5


  Містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків
1010520
  Боршуляк І. Організація боротьби з торгівлею людьми засобами прокурорськог нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-13.
1010521
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
1010522
  Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : навчальні видання для вищої школи / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ : Каравела, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6
1010523
  Вигівська І.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід / І.М. Вигівська, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 14-18. – ISSN 1994-1749
1010524
  Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-364-561-2
1010525
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
1010526
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
1010527
  Савастєєва О.М. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Савостєєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-82-6
1010528
  Саган Галина Організація в Україні благодійної допомоги південним слов"янам (1900-1917 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются особенности организации благотворительной деятельности в поддержку юных славян в Украине в начале XX в. Анализ архивных документов позволил дать новое видение благотворительности и раскрыть противоречия, возникавшие во время ...
1010529
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
1010530
  Попко С.М. Організація взаємодії з місцевими органами влади та надання допомоги місцевому населенню у контексті проведення інформаційно-психологічних операцій за досвідом виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак у 2003-2005 рр. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 179-185
1010531
  Жадько О.А. Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жадько Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1010532
  Вовчук Сергій Організація взаємодії між вищими навчальними закладами та органами управління з питань цивільного захисту щодо вивчення студентами дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 27-28
1010533
  Фещенко Л.О. Організація взаємодії правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 245-250. – ISSN 1563-3349
1010534
  Боднар І.В. Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 237-242. – (Право. Економіка. Управління)
1010535
  Назаров В.В. Організація взаємодії суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 136-145
1010536
  Отрощенко Н.Л. Організація взаємодії школи й батьків щодо питань соціально-професійного самовизначення старшокласників // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С. 66-71. – ISSN 1817-3764
1010537
  Павлиш В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / Володимир Павлиш, Анатолій Загородній, Любомир Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
1010538
  Дурняк Б.В. Організація видавничої діяльності у вищому навчальному закладі : з досвіду роботи Української академії друкарства / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-205-9
1010539
  Євсеєнко Л. Організація видання дитячої періодики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 109-120.
1010540
  Осадчук С. Організація викладання церковного права в Національному університеті "Одеська юридична академія" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 1561-4999
1010541
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер"янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-1331
1010542
   Організація виробництва : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова; В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2005. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – ISBN 966-7035-71-9
1010543
   Організація виробництва : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / [В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова]. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-7035-91-4
1010544
  Кравченко Т.В. Організація виробництва : практикум / Т.В. Кравченко, Т.С. Онисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : табл. – Алф. покажчик: с. 184-187. – Бібліогр.: с. 180-183 та в кінці тем
1010545
  Грінчук Л.К. Організація виробництва в радгоспах і колгоспах / Л.К. Грінчук. – Київ, 1971. – 432с.
1010546
  Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посібник / Г.О. Зелінська, Р.С. Кравчук, І.В. Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. орг. праці та вир-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-694-164-3
1010547
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
1010548
  Орещенко А.В. Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 158-166 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1010549
  Красовська Є.В. Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Красовська Є.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1010550
  Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 1562-529Х
1010551
  Стражнікова І. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 50-62
1010552
  Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 104-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1010553
  Ритікова Л. Організація вищої сільськогосподарської освіти у США та шляхи ії вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
1010554
   Організація відеоконференцій у навчальному процесі : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
1010555
  Журавльов М.В. Організація військово-соціальної роботи у Збройних Силах України: основні проблеми становлення та удосконалення в сучасних умовах / М.В. Журавльов, В.Д. Мулява // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 72-79. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
1010556
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7
1010557
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 6
1010558
  Копиленко О. Організація влади й законодавство Української Держави // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 11-13
1010559
  Крейденко В. Організація влади та розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті конституційної реформи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 193-202
1010560
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
1010561
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
1010562
  Іщенко Я. Організація впровадження інформаційної системи управління витратами в корпоративних підприємницьких структурах // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 131-134. – ISSN 2078-5860
1010563
  Якимчук М.А. Організація геологічної науки (на прикладі Китайської народної Республіки) / М.А. Якимчук, І.М. Байсарович // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 120-123. – Бібліогр.: 2 назв.
1010564
  Гусак О. Організація головної частини як ключового функціонально-структурного елемента усної публічної промови // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 40-42


  Успішне цілісне сприйняття усної публічної промови великою мірою залежатиме від ефективної розробки головної частини виступу. Так само, як і від вдалої організації початку та кінця промови. Утім, саме головна частина є найбільшим за змістом структурним ...
1010565
  Євтушенко П. Організація господарства в лісостепу / П. Євтушенко. – К, 1926. – 64с.
1010566
  Кравець Ірина Організація господарських систем: постановка проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 48-53
1010567
  Горелік Л.Е. Організація господарського розрахунку на промисовому підприємстві / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 16с.
1010568
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2020. – 563, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
1010569
  Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: c. 294-299. – ISBN 978-966-346-810-5
1010570
  Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні / Н. Дорофєєва, А. Страту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-5.
1010571
  Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України: спільні та відмінні риси // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 157-160
1010572
  Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного "Я, Богдан" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
1010573
  Левченко Л. Організація державних архівів на Стародавньому Сході // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – С. 34-59. – ISSN 2306-4250
1010574
  Петрович В. Організація державних органів влади Волинського воєводства та міста Луцька XV - 60-х рр. XVI ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – C/ 9-15
1010575
   Організація дисперсних послідовностей, що повторюються, у геномі дикого буряка Beta procumbens / Д.І. Дечєва, Т. Шмідт, Т.Д. Хілько, М.М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  У геномі дикого буряка Beta procumbens виділено специфічні дисперсні послідовності, що повторюються. Вивчено їхню молекулярну та геномну організацію, а також розповсюдження серед культурних та диких видів роду Beta. Геном-специфічні послідовності ...
1010576
  Шеремет Г.О. Організація дистанційного доступу до комп"ютерної навчальної лабораторії за допомогою веб-технологій / Г.О. Шеремет, О.А. Стопакевич // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 12, № 3. – C. 243-253. – ISSN 2223-5744
1010577
  Ковшова І.О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / І.О. Ковшова, Л.М. Ілько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 21-27. – ISSN 2415-8089
1010578
  Ващило О.В. Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 11-18. – ISSN 1817-8510
1010579
  Ребрик Р. Організація дистанційної форми навчання в закладі освіти / Р. Ребрик, С. Пилипенко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 202-207. – ISBN 978-617-8095-12-3
1010580
  Оленіна О.Ю. Організація дитячих ігрових просторів у сучасному місті / О.Ю. Оленіна, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 148-156 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
1010581
  Щоголєва І.В. Організація ділових івентів як сучасна тенденція туристського ринку / І.В. Щоголєва, В.А. Соколовський // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2021. – С. 148-155. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 5). – ISSN 2707-8620
1010582
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
1010583
  Соловйов О.С. Організація діяльності аптек // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2019. – Т. 12, № 2 (30), травень - серпень. – С. 215-221. – ISSN 2306-8094
1010584
  Кодацький В. Організація діяльності банківських установ в умовах ринку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-92. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
1010585
  Свердлик З.М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект / З.М. Свердлик, Л.В. Пізнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – з’ясувати значення деяких видів документів та інформаційних ресурсів для ефективного функціонування банківських установ. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу аналізу та синтезу, контент-аналізу, деконструкції документної ...
1010586
  Кузьмін О.Є. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
1010587
  Паславсыса Н.Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1010588
   Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик; [І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик]. – Київ : [б. в.], 2007. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Проєкт Регіональної місії Агенства США з міжнар. розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі "Визначення політики з питань здоров"я", Технічне завдання 1. – ISBN 966-8187-82-7
1010589
  Тарасенко В.М. Організація діяльності нотаріата в Україні та Франції: порівняльний аналіз // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 105-106
1010590
  Мірошниченко С. Організація діяльності прокуратури із запобігання організованій злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
1010591
  Касько В. Організація діяльності прокуратури Німеччини на прикладі землі Баварія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 113-117
1010592
  Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посібник / [Л.М. Легка, Л.Г. Семенча]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 370, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 296-303, 315-317. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-073-0
1010593
  Пруднікова О.В. Організація діяльності суду в аспекті забезпечення принципу незалежності суддів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 312-313


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
1010594
  Боголіб Т.М. Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 35-44 : Табл. – Бібліогр.:14 назв
1010595
  Карнарук А. Організація діяльності та юрисдикція адміністративного суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-106
1010596
  Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.І. Балашова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-617-673-016-3
1010597
  Красота О.І. Організація діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх. формування нормативно-правової бази // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 238-243.
1010598
  Фросіні Д.О. Організація діяльності, структура та юрисдикція конституційного суду Італії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 117-125.
1010599
  Сиванич А.В. Організація дозвілля: нові форми дозвіллєвої діяльності як зміна філософії відпочинку // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 18-20. – ISBN 978-617-8126-04-9
1010600
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
1010601
  Роговий В. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. XX ст. / В. Роговий, В. Сергійчук // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 192-199. – ISSN 0320-9466
1010602
  Тверитникова О.Є. Організація досліджень в галузі електротехніки в Харківському технологічному інституті наприкінці ХIХ - початку ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 17-23.
1010603
  Мельник Ю.Б. Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 69-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
1010604
  Радченко А.Ф. Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 177-183. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1010605
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.25-31.
1010606
  Твердохліб О.С. Організація доступу громадян до інформації в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-49. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні та правові засади забезпечення доступу громадян до інформації органів державної влади. Охарактеризовано особливості державної інформаційної політики Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі розвитку. Вказано на ...
1010607
  Татаров О.Ю. Організація досудового розслідування злочинів у державі Ізраїль (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 253-265
1010608
  Гладких М.І. Організація дуальна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275. – ISBN 966-642-073-2
1010609
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
1010610
  Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 340-343. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1010611
   Організація екскурсійної діяльності : навч.-метод. посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 "Туризм" / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: Н.В. Аксьонова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. – 231, [1] с. : іл., табл. – На обкл. уклад. зазнач. як автор
1010612
  Ястремська С.В. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 324-329. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1010613
  Гуменюк І.М. Організація експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання української мови за професійним спрямуванням // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 65-68. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1010614
  Коваль Т. Організація електронних книжкових виставок як засіб дистанційного бібліотечного обслуговування / Т. Коваль, І. Смоляр, Л. Туровська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 23-33. – ISSN 1029-7200
1010615
  Подуфалов В.В. Організація електронного документообігу з використанням чат-боту. / В.В. Подуфалов, Н.І. Кушніренко, Н.Г. Козаченко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська політехніка" ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 12, № 4. – C. 352-357. – ISSN 2223-5744


  "Проведено аналіз месенджерів, на основі яких може бути розроблений чат-бот, а також аналіз мов програмування, які дадуть можливість взаємодіяти із Telegram та розробити програмний додаток максимально ефективно. У результаті виконання роботи був ...
1010616
  Благова Т. Організація естетичного виховання учнівської молоді у позашкільних закладах Полтавщини 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.209-218. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
1010617
  Джаман Василь. Джаман Ярослав. Заблотовська Наталія Організація етнографічних екскурсійних маршрутів у поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
1010618
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 516 л. – Бібліогр.: л. 399-516 та в підрядк. прим.
1010619
  Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110.
1010620
  Вановська І. Організація життя і побуту запорозького козацтва. Одяг запорозького козацтва XVI-XVIII ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 32-37
1010621
  Рутар В. Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 446-458. – ISSN 2078-6077
1010622
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашиц, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9. – Бібліогр.: 4 назв.
1010623
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
1010624
  Гапоненко Н.П. Організація занять з культурології в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 217-219. – ISBN 978-966-654-490-5
1010625
  Времєва Т.О. Організація заробітної плати на промислових підприємствах / Т.О. Времєва. – Київ, 1961. – 44с.
1010626
  Скулиш Є. Організація захисту інформації з обмеженим доступом - перспективний напрям підготовки фахівців в Україні / Є. Скулиш, А. Марущак, А. Гуз // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 21-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
1010627
  Шпак В.А. Організація захисту облікової інформації // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 181-187. – ISBN 978-617-571-124-8
1010628
   Організація збору інформації та узагальнення набутого бойового досвіду в сухопутних військах армії СШ / Т.В. Бондаренко, С.М. Панченко, Ю.А. Мазниченко, О.Є. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – C. 7-16. – ISSN 2524-0056


  У статті викладено підходи, які застосовуються у армії США, до узагальнення досвіду заходів бойової підготовки та/або бойового застосування військ. Результати аналізу застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в міжнародних ...
1010629
  Залознова Ю.С. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 14-20. – ISSN 0041-5804
1010630
  Кеменяш Р.Ю. Організація і діяльність каптурових судів у Речі Посполитій (1572-1768) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 39-42. – ISBN 978-966-600-475-1
1010631
  Греченко В.А. Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р. / В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 33-44. – ISSN 2072-8670
1010632
  Мороз І.В. Організація і керування самостійною роботою студентів // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 141-144
1010633
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
1010634
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
1010635
  Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Слободян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 321, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 263-320. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 978-966-612-143-4
1010636
  Мохняк В.С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мохняк Володимир Степанович ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
1010637
  Чернявський О.П. Організація і методика податкових перевірок : навч. посібн. для студ. вузів / Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Немченко В.В., за ред. О.П. Чернявського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 288с. – ISBN 966-8568-08-7
1010638
  Ощепков О.П. Організація і методика проведення аналізу стану та руху основних засобів на м"ясопереробних підприємствах / О.П. Ощепков, М.М. Чебан, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
1010639
  Поберецька В. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної роботи з підготовки вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 325-328. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1010640
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
1010641
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
1010642
  Малахова Ж.В. Організація і проведення самостійних занять в умовах вищого медичного закладу / Ж.В. Малахова, Т.О. Бєлкова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 216-222. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1010643
  Єрмолаєв В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 58-69. – ISSN 1026-9932
1010644
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
1010645
  Чаплинський К.О. Організація і тактика допиту при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері туристичної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 2 (98). – С. 251-261. – ISSN 2524-0323
1010646
  Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
1010647
  Бранецкі Т. Організація і функціонування Федерального адміністративного суду Швейцарської Конфедерації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 44-52
1010648
  Косолапова О. Організація інвестиційних процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 72-74
1010649
  Іванова О.В. Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1010650
  Кирик С.М. Організація інноваційної діяльності в науково-технічній сфері на засадах інноваційного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 108-113. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1010651
  Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 13-19. – ISSN 1682-2366


  Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.
1010652
  Капралюк О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (АПК), представлено його структуру та надано характеристику основних елементів, а також наведено способи поширення сільськогосподарської інформації
1010653
  Волот О.І. Організація інформаційної системи внутрішнього контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 36-38
1010654
  Коваль С.В. Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 130-133. – ISSN 1997-4167
1010655
  Талах С.Г. Організація кабінету географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 6-8 : фото. табл. – Бібліогр.: 2 назв.
1010656
  Мелащенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 391 с. – Бібліогр.: с. 378- 385. – ISBN 978-966-00-1059-8
1010657
  Ковальчук Ю. Організація квестів у бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 23-24. – ISSN 1811-377X


  Розкривається досвід Рівненської державної обласної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми організації дозвілля користувачів - квеста. Використання ігрової форми взаємодії з користувачем, як засобу непрямої реклами відділів та послуг ...
1010658
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
1010659
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР у 1919 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 60-62. – ISBN 978-966-171-783-0
1010660
  Верес І.Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 217-221. – ISSN 2219-5521
1010661
  Наконечна Т.В. Організація комп"ютерних мереж : навч. посібник / Наконечна Т.В., Кузенков О.О., Рудяков А.В. – Дніпро : Ліра, 2017. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-966-383-894-6
1010662
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
1010663
  Зеленська Ю.Г. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 263-267. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1010664
  Проскурняк О.І. Організація комунікативної діяльності як засіб формування професійної готовності студентів спеціальної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 176-180. – ISSN 2227-2844
1010665
  Добко Т. Організація консультаційних послуг у залі каталогів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: pro et contra / Т. Добко, Н. Тарасенко, Г. Кузьменко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 367-383. – ISSN 2224-9516
1010666
  Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 311-316. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
1010667
  Романів Є.М. Організація контролю діяльності автоматизованих інформаційних систем : фінансовий контроль / Є.М. Романів, А.М. Любенко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 132-140 : Рис. – Бібліогр.:3 назви
1010668
  Козлова В.О. Організація контролю за депозитарною діяльністю як складова системи фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 79-85. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1010669
  Юдін О.М. Організація контролю захищеності бездротових комп"ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж / О.М. Юдін, Ю.І. Хлапонін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 303-307. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається рішення задачі організації контролю захищеності вузлів бездротової комп"ютерної мережі, яке базується на використанні апарату теорії нечітких множин. Наданий в статті підхід служить основою для його автоматизації, що дозволить підвищити ...
1010670
  Петриченко О.А. Організація кормозабезпечення молочного скотарства / О.А. Петриченко, І.І. Петриченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1010671
   Організація літнього відпочинку дітей і молоді : Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів і організаторів літнього відпочинку дітей і молоді) / С.Я. Харченко, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, М.С. Кратінов, В.О. та ін. Кратінова; МОНУ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка; Авт.-уклад.: Харченко С.Я., Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінов М.С., Кратінова В.О. та ін. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 244с. – ISBN 966-617-131-7
1010672
   Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / [Т.І. Лепейко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 469-512. – ISBN 978-966-400-360-2
1010673
  Лобода Т. Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації ( на прикладі діяльності В. Кравченка ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 129-142. – ISBN 978-966-02-4630-8
1010674
  Нікіфорова Л. Організація медичних послуг страхової медицини як інклюзивного інституту в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 64-65. – ISBN 978-966-981-013-7
1010675
   Організація медичного забезпечення військ : підручник / [М.І. Бадюк, Ф.М. Левченко, В.П. Токарчук та ін.] ; під ред. Паська В.В. ; М-во оборони України ; М-во охорони здоров"я України, Укр. військ.-мед. акад. – Київ : КНТ, 2022. – 429, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425. – ISBN 978-966-570-809-4
1010676
  Войнаровський В.Р. Організація медичного забезпечення студентської молоді // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 326-344. – ISBN 978-966-622-885-0
1010677
  Саварин Т.В. Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 119-126. – ISSN 1681-2751
1010678
  Головченко Г. Організація медіапідготовки педагогів в США та Канаді // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 95-103. – ISSN 2414-5076
1010679
  Проців О.Р. Організація мисливства у Галичині кінця XIX - початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні = Organization of hunting in Galicia in late 19th - early 20th century in the context of state regulation of development the huntingin Ukraine / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 203, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-2988-81-9
1010680
  Проців О. Організація мисливських виставок у Львові в ХІХ — на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1345-1349. – ISSN 1028-5091
1010681
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1010682
  Погорєлов В.С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 64-73 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1010683
  Мацук З.А. Організація міжбюджетних відносин у період ринкових трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1010684
  Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шило В.П., Васькова В.Н. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-370-081-6
1010685
  Дмітрієва Н. Організація міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / Н. Дмітрієва, Ю. Копочинська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 195-214. – ISSN 2312-5993
1010686
  Омельчук Б. Організація міст Руського і Белзького воєводств на "татарських шляхах" у другій половині XV - XVI ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 15-23
1010687
  Трачук П.А. Організація місцевої влади та принцип стримувань і противаг // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7404-86-5
1010688
  Бортник В.А. Організація місцевої влади у Французькій республіці: досвід децентралізації // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 9-22. – ISSN 2617-9660
1010689
  Гриценко Л. Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.161-170. – (Педагогічні науки)
1010690
  Буряк В. Організація модульного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 18-31. – ISSN 1682-2366
1010691
  Бурова Т.А. Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено дослідження теоретико-методологічних аспектів формування й функціонування зовнішнього моніторингу діяльності підприємств промисловості. Пропонований підхід, заснований на проведенні поетапного моніторингу, забезпечує можливість в ...
1010692
  Козлін В.Й. Організація моніторингу звуку на комп"ютері / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 77-81
1010693
  Коржнев М.М. Організація моніторингу при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України / М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов, Є.О. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянута система моніторингу стану навколишнього природного середовища та мінерально-сировинних ресурсів, яку запропоновано ввести концепцією і проектом програми поліпшення екологічного стану гірничодобувних регіонів України.
1010694
  Миськів Л.І. Організація морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1010695
  Ян І.М. Організація музичного життя Харкова 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 178-183
1010696
  Зінь Л. Організація навчальних секцій з фізичної культури і спортивного туризму в Львівському інституті економіки і туризму / Л. Зінь, К. Лабарткава, О. Лядик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 343-350. – ISBN 978-966-2328-98-1
1010697
  Завальнюк В.В. Організація навчально-виховного процесу в американських пієтичних закладах освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 65-73. – ISBN 978-966-7359-77-5
1010698
  Марчук О.О. Організація навчально-виховного процесу в Острозькій чоловічій гімназії на початку XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 73-79. – ISBN 978-966-7359-77-5
1010699
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
1010700
  Єременко Т. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у курсі "Методика викладання іноземних мов" / Т. Єременко, О. Трубіцина, І. Лук"янченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-81. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Відзначено, що сучасна професійна освіта повинна бути спрямована на стимулювання самостійної діяльності особистості майбутнього вчителя іноземної мови і створювати нові можливості щодо його творчої самореалізації як суб"єкта управління цілісним ...
1010701
  Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) : (до 100-річчя заснування вишу) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 15-17


  У повідомленні досліджуються основні організаційні аспекти, пов"язані з проведенням у Кам"янець-Подільському державному українському університеті навчальної праці зі студентами - майбутніми педагогами, юристами, агрономами і священиками.
1010702
  Набока С.В. Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991-2002 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 44-51. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена навчальному процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в кінці XX - на початку XXI ст. Зокрема, в роботі висвітлені проблеми переходу вузу на українську мову викладання, запровадження модульно-рейтингової ...
1010703
  Пагор В. Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 135-142
1010704
  Плеш І.А. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання / І.А. Плеш, Л.Д. Борейко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 170-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті проаналізовано досвід викладання дисциплін терапевтичного профілю для студентів спеціальності "Сестринська справа" за кредитно-модульною системою на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти."
1010705
  Нешко С. Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій / С. Нешко, Л. Близнюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 48-50. – ISSN 1562-529Х
1010706
  Євтушенко Є. Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 203-209. – ISSN 2075-1478
1010707
   Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Н.С. Колісник, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, В.А. Фрейвальд // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
1010708
  Фурса О. Організація навчального процесу та особливості викладання "композиції" у художньому вищому навчальному закладі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 177-180
1010709
   Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров"я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту" (за підсумками моніторингу в 2016 р. / Ю.С. П"ятницький, І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 29-35. – ISSN 1681-2751
1010710
  Фучила О. Організація навчального процесу у Відкритому університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-84. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1010711
  Ткаченко С.С. Організація навчального процесу у Харківському технологічному інституті наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 77-79. – ISSN 2077-9496
1010712
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
1010713
  Назаренко Т.Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 38-43 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв
1010714
  Кахута Н.Д. Організація навчальної діяльності у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: застосування сучасних інформаційних технологій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 251-261. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається вплив інформаційних технологій на зміст і методи навчання. Досліджуються різні підходи до розробки змісту перспективного курсу інформатики, багатоступеневого навчання інформатики.
1010715
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
1010716
  Орос І. Організація навчання дорослих у Великій Британії на основі емпіричних моделей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 303-312. – ISSN 2312-5993
1010717
  Грищук Ю. Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1010718
   Організація навчання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 209-382. – ISBN 978-966-2609-78-3
1010719
  Картель Т. Організація навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу / Т. Картель, Я. Мар"янко, Г. Сивокінь // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 424-429


  Стаття присвячена дослідженню способів організації навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу. Наведено способи організації специфічних видів самостійної роботи студентів, ...
1010720
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
1010721
  Тадеєв П. Організація навчання обдарованих школярів у США в період від завершення Другої світової війни до "спутникового шоку" // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 224-237. – ISSN 2077-1827
1010722
  Любчак В. Організація навчання студентів за змішаним форматом з урахуванням досвіду університету з Німеччини / В. Любчак, Н. Мартинова // Інформаційна безпека та інформаційні технології : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. ІБІТ 2022 : [30 листоп. 2022 р.] / М-во освіти і науки України, Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [редкол.: М.Коваль, В. Попович, Р. Ткачук та ін.]. – Львів : Растр - 7, 2022. – С. 351-353. – ISBN 978-617-8134-79-2
1010723
  Цікановська Н.А. Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 101-108. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
1010724
  Кабаченко Н.В. Організація надання соціальних послуг людям похилого віку у соціальних службах: міжнародний досвід // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 62-67. – ISSN 1996-5931
1010725
  Коробченко А.А. Організація науки в Україні в першій половині XIX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 176-187. – ISSN 2415-7422


  Згадується Київська археографічна комісія, праці М. М. Максимовича (див. с. 181, 184), М. В. Остроградського (с. 184), В. О. Караваєва (с. 185).
1010726
  Кислий В.М. Організація наукових досліджень : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 224 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-680-555-6
1010727
  Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
1010728
  Корольова Т. Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-53. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці - недостатнє фінансування, скорочення обсягів наукових робіт, ...
1010729
   Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навчальний посібник / [А.Ю. Берко та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-280. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-116-4
1010730
  Зозуля М.В. Організація науково-дослідних робіт у Харківському політехнічному інституті на замовлення промисловості у 50-60-і роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 35-40
1010731
  Леврінц М.І. Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1010732
  Штефан Л. Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 66-71. – ISSN 2075-1478
1010733
  Нестор М.В. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю при вивченні хімії, біології, основ екології в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету / М.В. Нестор, А.Я. Казімірська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 108-114
1010734
  Даценко В. Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі / В. Даценко, Н. Хименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1010735
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
1010736
  Швець Є.Я. Організація науково-дослідної і педагогічної практики магістрантів / Є.Я. Швець, Д.Є. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 123-128. – ISSN 2072-1692
1010737
  Пагор В.В. Організація науково-дослідної роботи в системі вищої медичної освіти України (на матеріалах ЦДАВО України, 1920-ті рр.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 18-20
1010738
  Стражнікова І. Організація науково-дослідної роботи студентів магістратури // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 102-113
1010739
  Новицька О.В. Організація науково-дослідної роботи як складової реформування системи освіти в Україні (1920–1924 рр.) // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 4 (62). – С. 42-47


  Проаналізовано реорганізацію педагогічних закладів та науково-дослідних установ.
1010740
  Козлакова Г.. Організація науково-освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 57-62. – ISSN 2078-1016
1010741
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
1010742
  Лисюк О.В. Організація наукової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1010743
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
1010744
  Лисенко Л.В. Організація наукової роботи в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 117-120. – ISBN 978-966-285-103-8
1010745
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
1010746
  Пивовар С.Ф. Організація Об"єднаних Націй / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275-276. – ISBN 966-642-073-2
1010747
  Кривак Т.П. Організація Об"єднаних Націй у сучасному світі та питання судової експертизи в ії діяльності // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 94-103. – ISSN 0130-2655
1010748
  Ткачук І. Організація облікового процесу в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1010749
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1010750
  Островерха Р.Е. Організація обліку : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.Е. Островерха ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 568 с. : табл. – До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 555-567. – ISBN 978-617-673-067-5
1010751
  Ларікова Т.В. Організація обліку в бюджетних установах / Т.В. Ларікова, І.С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 243-257. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності ...
1010752
  Литвиненко Е.І. Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об"єкта обліку в бюджетних установах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 105-108. – ISSN 2306-6806
1010753
  Левицька С. Організація обліку господарської діяльності підприємства : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1010754
  Ярмоліч О.М. Організація обліку дебіторської заборгованості в Україні та країнах світу.... // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 211-214. – ISBN 978-9934-571-53-4
1010755
  Кирильєва Л.О. Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 7-16. – ISSN 2312-394X
1010756
  Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1010757
  Перетятько Ю.М. Організація обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 50-56. – ISSN 2410-9576
1010758
  Свідерський Є. Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-21
1010759
  Корінько М.Д. Організація обліку при диверсифікації бізнесу : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 103-108. – Бібліогр.: 10 назв
1010760
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
1010761
  Власюк Г.В. Організація обліку та вдосконалення звітності з оплати праці в бюджетних установах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 203-206. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1010762
  Царенко О.В. Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства / О.В. Царенко, Н.В. Ситник // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 50-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
1010763
  Бондарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бондарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 91-98. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
1010764
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1010765
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
1010766
  Кириленко В. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-91 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1010767
  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Актуальність представленої теми спричинена відсутністю досліджень з історії опіки за дітьми, які стали жертвами Першої світової війни. Стаття присвячена вивченню та аналізу документів з Російського військово-історичного архіву, які запроваджуються в ...
1010768
  Білобровець О.М. Організація опіки над дітьми польських біженців в Україні в роки Першої світової війни // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 97-110. – ISSN 2312-6825
1010769
  Ланченко Є. Організація оплати праці в державних сільськогосподарських підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 03
1010770
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
1010771
  Цигилик І.І. Організація оплати праці як важливий чинник забезпечення високої ефективності діяльності підприємства / І.І. Цигилик, В.Ф. Морицан, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 22-24
1010772
  Орос І.І. Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 224-236. – ISSN 2074-8167
1010773
  Євтушенко Н. Організація освіти польських учителiв у післядипломний період // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 30-35. – ISSN 2078-1687
1010774
  Линьов В. Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI). // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
1010775
  Жиленко М.В. Організація оцінювання результатів навчальної діяльності школярів в спадщині С.Х. Чавдарова як передумова компетентнісного підходу до формування особистості в сучасній школі // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 86-98. – ISBN 978-617-640-364-7
1010776
  Бабченко Н.В. Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 209-217. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1010777
  Комарніцький О. Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 149-168


  Згадується Київський Інститут народної освіти (КІНО).
1010778
  Машкіна Л. Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність / Л. Машкіна, Н. Казакова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 90-95. – ISSN 2309-9127
1010779
  Мельник О.М. Організація перевізного процесу негабаритних вантажів за видами транспорту. Роль та місце морського транспорту в цьому процесі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 231-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1010780
  Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних функціональних станах клітин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 32 назви
1010781
  Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних функціональних станах клітин : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 329 арк. – Додатки: арк. 325-329. – Бібліогр.: арк. 9-14, 283-324 та в додатках: арк. 325-329
1010782
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02, 09 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 134-139. – Бібліогр.: арк. 118-133
1010783
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1010784
  Мартин А. Організація підготовки ата підвищення кваліфікації кадастрових реєстраторів // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 10. – С. 30-34
1010785
  Венедіктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні : Науково-практичний посібник / В.С. Венедіктов; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-610-147-5
1010786
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил Республіки Латвія / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 29-42. – ISSN 2617-1775
1010787
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Литва / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 272-285. – ISSN 2617-1775
1010788
  Тельнова Г.В. Організація підсистеми гнучкого планування в ситемі фінансового менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 51-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1010789
  Скалозуб Л.П. Організація планування в діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1010790
  Островик Д.А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979-1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 128-134. – ISSN 2518-7732
1010791
  Тростянська К.М. Організація податкового аудиту розрахунків з оплати праці / К.М. Тростянська, Л.С. Яромич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 261-265. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1010792
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1010793
  Усатова І.А. Організація позааудиторної роботи зі студентською молоддю як умова підвищення ефективності освітнього процесу / І.А. Усатова, В.В. Ткаченко, А.Д. Ведмедюк // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 73-78. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
1010794
  Цина А. Організація позаурочної роботи школярів із виконання домашньої роботи із трудового навчання / А. Цина, О. Рутковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 110-118. – ISSN 1682-2366
1010795
  Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 69-73. – ISSN 1727-1584
1010796
  Лошицький М.В. Організація попередження правопорушень органами внутрішніх справ під час проведення масових заходів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 190-197
1010797
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1010798
  Довгань О.Д. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 79-89
1010799
  Пашков В. Організація правової роботи на підприємствах, установах організаціях як навчальна дисципліна та складова господарсько-правової освіти // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 186-194. – ISSN 1993-0909
1010800
  Бойчук Р.П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посібник / Р.П. Бойчук, Д.В. Задихайло, В.М. Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-67-3
1010801
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
1010802
  Савчук О.М. Організація практики студентів на бакалаврських програмах з соціальної роботи: закордонний досвід / О.М. Савчук, Л.Д. Кондратова // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи. – С. 68-74. – ISSN 1996-5931
1010803
  Комочкова О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців із лінгвістики у Великій Британії / О. Комочкова, О. Дорофєєва // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 100-106. – ISSN 2410-0927
1010804
  Дуюнова Т.В. Організація праці засудженних до довічного позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 257-262.
1010805
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
1010806
  Колпаков В.М. Організація праці менеджера : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 432с. – ISBN 966-608-410-4
1010807
  Доровськой О.Ф. Організація праці менеджера : навч. посібник / Доровськой О.Ф., Іванісов О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: c. 272-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-966-676-468-6
1010808
  Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 170-177. – ISSN 2306-9082
1010809
  Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
1010810
   Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
1010811
  Морквін Д.А. Організація проведення негласного обстеження житла особи // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 226-234. – ISBN 978-617-616-070-0
1010812
  Вишнівський В.В. Організація проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін словесно-логічним методом / В.В. Вишнівський, М.І. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін при використанні словесно-логічного методу з метою удосконалення підготовки офіцерських кадрів.
1010813
  Болотіна Є.В. Організація продажу туристичних послуг / Є.В. Болотіна, О.О. Волошина, О.В. Шубна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 231-239. – ISSN 2222-4459
1010814
  Кушнірук С. Організація проєктної діяльності у підготовці майбутнього івент-педагога: практичний аспект / С. Кушнірук, І. Дубровіна, А. Шевченко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 3/4 (201/202), березень - квітень. – С. 53-60. – ISSN 2308-4634
1010815
  Павлов С.В. Організація протестантських територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 105-115. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-95774-3-8
1010816
  Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 520-525. – ISSN 1563-3349
1010817
  Лисенко Г. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 162-172. – ISSN 2411-1317
1010818
  Русалкіна Л.Г. Організація професійно зорієнтованого навчання іноземної мови студентів-медиків на основі словесно-логічного способу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 245-248. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1010819
  Пилипенко Н.М. Організація професійної діяльності практичного психолога-початківця вищого навчального закладу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 4-16
1010820
  Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 42-48. – ISSN 2078-1687
1010821
  Пісчанський Ю.Д. Організація профорієнтаційної роботи з ліцеїстами як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності / Ю.Д. Пісчанський, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-36
1010822
  Коваленко О.Є. Організація процедур прийняття рішень у ситуаційних центрах на основі голосування : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 289-293 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1010823
  Шумський О.Л. Організація процесу іншомовної підготовки студентів ВНЗ з використанням засобів інформаційних технологій // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 152-154
1010824
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
1010825
  Грод І. Організація процесу постановки і розв"язування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 145-153. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1010826
  Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена організації процесу ризик-менеджменту в комерційних банках. Визначено основні принципи управління ризиками в комерційних банках, що дозволяють створити гармонійну та ефективну систему ризик-менеджменту. Приділено увагу основним етапам ...
1010827
  Овчаренко Г.Е. Організація процесу соціалізації студентської молоді мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : навчальний посібник / Г.Е. Овчаренко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 166 с. – ISBN 978-966-617-210-8
1010828
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
1010829
  Ситницький М.В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 43-49. – ISSN 2222-4459
1010830
  Романуха З. Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України. - // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 327-339. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1010831
  Парсяк В.Н. Організація роботи з грошовими коштами у малому господарському товаристві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Висвітлено засади розв"язання проблеми накопичення та раціонального використання грошових коштів малими підприємствами.
1010832
  Сидоренко А.І. Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування: сучасний вимір / А.І. Сидоренко, І.А. Москаленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з вивченням напрямків подальшого вдосконалення організації роботи з документацією в органах місцевого самоврядування (на прикладі Новобузької РДА Миколаївської області). методологія. У процесі дослідження застосовано ...
1010833
  Петрова І. Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні / І. Петрова, Д. Тімотіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 95-100. – ISSN 2306-4323
1010834
  Марущак А.М. Організація роботи з охорони праці в Подільському державному аграрно-технічному університеті / А.М. Марущак, М.А. Тиш, І.І. Шевчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 89-95. – ISSN 2521-6449
1010835
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1010836
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
1010837
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
1010838
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника / К.Г. Воблий. – 3-е вид. – Київ, 1969. – 175 с.
1010839
  Олефір В.І. Організація роботи органів внутрішніх справ з реалізації законодавства про статус мігрантів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-41.
1010840
  Москов М. Організація роботи офіцерів і працівників юридичної служби з профілактики правопорушень, підтримання високого рівня законності і правопорядку у збройних силах України // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-19.
1010841
  Присяжний М.П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Миїхайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-613-590-5
1010842
  Даниленко-Кульчицька Організація роботи служби консьєржів готелів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 147-153. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що служба прийому і розміщення є однією із ключових служб готелю, його «обличчям», оскільки саме її працівники першими контактують із гостями. Проаналізовано основні функції, які виконують консьєржі, основні знання та навички, які їм ...
1010843
  Сірко Б.П. Організація роботи транспортного прокурора зі здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 50-55
1010844
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій на основі програми LTSP. Налаштування сервера, тестування сумісності швидкодії / С.П. Загороднюк, Я.О. Шевченко, О.С. Баужа, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (22). – С. 49-55. – ISSN 2306-6512
1010845
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій. Налаштування і підтримка протоколу мережевого завантаження gPXE / С.П. Загороднюк, О.С. Баужа, Я.О. Шевченко, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (23). – С. 56-63. – ISSN 2306-6512
1010846
  Носік В.В. Організація робочого місця на сучасному підприємстві / В.В. Носік, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 123-127. – ISSN 2310-5534
1010847
  Білавич Г. Організація розвивального освітнього середовища для дітей в українському приватному дошкіллі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 48-53. – ISSN 2308-4634
1010848
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
1010849
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
1010850
  Васько О.О. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 112-115. – ISBN 978-966-698-257-8
1010851
  Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
1010852
  Самогулова О.А. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів при вивченні медичної біології / О.А. Самогулова, О.М. Гаращенко // Актуальні питання біології та медицини : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, 30-31 трав. 2019 р. / Черкас. держ. обладмін., Черкас. міська рада ; М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.Л. Соколенко (голова) та ін.]. – Черкаси : Белінська О.Б., 2019. – С. 89-91
1010853
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу професійна етика управлінців навчальних закладів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1010854
  Осадчук Раїса Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Самостійна робота - важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. Це такий вид діяльності, який націлений на актуалізацію знань учнів, розвиток вмінь планувати, систематизувати, контролювати й регулювати власну навчальну працю, спонукає ...
1010855
  Довгорук Л.П. Організація самостійної роботи з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 45-52
1010856
  Парфьонова О.В. Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій / О.В. Парфьонова, Р.Л. Туренко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 237-244. – ISSN 2074-8167
1010857
  Солошенко О. Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних ВНЗ: теоретичііий аспект // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 52-57. – ISSN 1562-529Х
1010858
  Книш Т. Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 76-81. – ISSN 2415-8143
1010859
  Гулецька Я.Г. Організація самостійної роботи магістрів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 76-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1010860
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи магістрів з курсу "Педагогіка вищої школи" // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 176-180. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 3 (13))
1010861
  Добросюк І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
1010862
  Зеленкова Н.І. Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 59-62. – ISSN 2304-4470
1010863
  Піжук Т.Г. Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу) / Т.Г. Піжук, В.З. Височан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 153-155. – ISSN 2077-4214
1010864
  Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 83-89.
1010865
  Бобрицька В.І. Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 67-69. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
1010866
  Бережна С. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 124-127. – ISBN 978-617-8095-12-3
1010867
   Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання / Т.М. Точиліна, А.В. Точілін, І.І. Філіпенко, Т.В. Строгонова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 42-44. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
1010868
  Савельчук І.Б. Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційної освіти в галузі "соціальна робота" / І.Б. Савельчук, Д.Д. Бибик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 252-255. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
1010869
  Крамар С.Б. Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача / С.Б. Крамар, Д.І. Назарова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 269-274. – ISSN 2415-3060


  Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – організації самостійної роботи студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Сучасні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів потребують постійних зусиль у самоосвіті, але ...
1010870
  Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процесу / П. Стародуб, З. Шпирка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 85-92. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1010871
  Щербакова К.Й. Організація самостійної роботи студентів магістратури / К.Й. Щербакова, Н.М. Щербакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1010872
  Осідак В.В. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 157-167


  Статтю присвячено проблемі осмислення змісту терміна «автономія студента» та розгляду питання організації самостійної роботи студентів з опанування іноземної мови. Доведено, що в основі здатності управляти навчальною діяльністю самостійно лежить ...
1010873
  Коротяєва І. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – с. 92-102. – ISSN 2411-6548


  Розглядаються проблеми організації самостійної роботи студентів з вивчення англійської мови. Пропонується методика Європейського Мовного Портфеля - його структура, технології.
1010874
   Організація самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини / С.В. Абрамов, В.М. Байбаков, В.М. Корнацький, В.О. Вишневський, А.Г. Кириченко, С.М. Мороз, В.М. Хом"яков // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 56-60. – ISSN 1681-2751
1010875
  Карасьова О. Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах Слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець XIX - початок XX століття) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до ...
1010876
   Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, М.Є. Йонда, І.А. Мищенко, Л.С. Гречух // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 147-149. – ISSN 2077-4214
1010877
  Білявська Л.О. Організація самостійної роботи студентів під час проведення фахової практики // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 39-43. – (Педагогіка ; № 4)
1010878
  Ємельянова О.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 55-58. – ISSN 2077-4214


  В статті наведено принципи та особливості організації самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету на кафедрі фармакогнозії та ботаніки в умовах кредитно-модульної системи очної та заочної форми навчання. Проведено аналіз системних підходів, ...
1010879
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
1010880
  Петровська Н. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов в умовах кредитно-модульного навчання / Н. Петровська, Т. Дяк, А. Синявська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 218-224. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 2)
1010881
  Загнітко А. Організація самостійної роботи у Всеукраїнському віртуально-лінгвістичному діалозі: лінгвометодологічні та лінгвокомп"ютерні засади // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 12 (152). – С. 3-14
1010882
  Самборський Іван Іванович Організація синергетичного управління перспективними безпілотними літальними апаратами з використанням нових інформаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто нові підходи до організації управління перспективними безпілотними літальними апаратами та акцентовано увагу на необхідності їхнього використання у формуваннях з метою досягнення синергетичного ефекту під час застосування таких ...
1010883
  Лещенко В.В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6814
1010884
  Ковалевська В.Ю. Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах / В.Ю. Ковалевська, О.М. Панченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 229-233. – ISSN 2072-1692
1010885
  Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 188-196. – ISSN 1998-6912
1010886
  Лозова Г. Організація системи державного контролю за економічною концентрацією в США: сучасний міжнародний досвід / Г. Лозова, Ю. Унтмоале // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 34-39
1010887
  Руда С.П. Організація системи дистанційної освіти в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 226-227
1010888
  Мітягін О. Організація системи забезпечення якості професійної військової освіти в країнах-членах НАТО // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (47). – С. 177-185. – ISSN 2617-1775
1010889
  Горалько О.В. Організація системи консолідованого нагляду за банківськими групами на основі оцінки ризиків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 148-160. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1010890
  Руденко І.А. Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 111-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
1010891
  Мураненко К.Ю. Організація системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 81-85. – Бібліогр.: 8 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
1010892
  Коваленко В.В. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку / В.В. Коваленко, Я.С. Головіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 209-215 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1010893
  Рязанов А.В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 131-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1010894
  Добринь С.В. Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6814
1010895
  Хома І.Б. Організація системи фінансового контролінгу на підприємстві / І.Б. Хома, І.В. Гринчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.10. – С. 330-334. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1010896
  Кушнір Л.А. Організація складання і подання фінансової звітності аграрними підприємствами / Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 60-72. – ISSN 2617-1112
1010897
  Діденко С.В. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві / С.В. Діденко, Я.О. Горбенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 127-131. – ISSN 2218-1199
1010898
  Коваль І.І. Організація сортування твердих побутових відходів: локальний аспект / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 30-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
1010899
  Коротенко Н.М. Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР - УРСР у період 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7
1010900
  Корнієць А.В. Організація соціальних систем обігу зброї : монографія / А.В. Корнієць, О.С. Фролов; МВС України; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС; за заг. ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-373-443-9
1010901
  Удовенко Ю.М. Організація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 165-176. – ISSN 2520-6265


  У статті досліджено психологічні особливості дітей, які пережили втрати внаслідок військових дій. Проаналізовано поняття "втрати", види та етапи переживання втрат; психічна травма і посттравматичний стресовий розлад. Визначено організаційні та ...
1010902
  Бова А.А. Організація соціологічних опитувань потерпілих від злочинів щодо задоволеності роботою поліції у Великобританії // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-7364-24-4
1010903
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
1010904
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
1010905
  Івченко О.М. Організація співпраці суб"єктів господарювання з органами державного контролю та нагляду в побудові системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1010906
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
1010907
  Коваль Т. Організація статистичного обліку користувачів НБУВ / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 158-172. – ISSN 2224-9516
1010908
   Організація стаціонарного пункту сейсмологічних спостережень / О.З. Ганієв, Т.А. Амашукелі, Л.В. Фарфуляк, К.В. Петренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 232-240 : рис. – Бібліогр.: с. 238. – ISSN 0203-3100
1010909
  Колос Ю. Організація суб"єкт-суб"єктної взаємодії під час вивчення іноземної мови в умовах дистанційного навчання / Ю. Колос, М. Купар // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 157-164. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1010910
  Омельчук В.В. Організація судівництва Гетьманату за правління Кирила Розумовського / В.В. Омельчук, М.В. Омельчук // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 41-49
1010911
  Шуневич К. Організація судово-експертизної діяльності в Латвії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 211-213
1010912
   Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий, М Л. Назаров та ін. Москвич; Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Москвич Л.М.. Назаров І.В. та ін. ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-633-642-5
1010913
  Лозинська І. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 97-111. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
1010914
  Скалозуб Л.П. Організація супроводження кримінальних справ у діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 206-215
1010915
  Костєва Т.Б. Організація сучасних методів та форм навчання в університетській системі освіти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
1010916
  Окіпняк А.С. Організація та вдосконалення навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України / А.С. Окіпняк, В.В. Бурлюк, Р.М. Кирилюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 121-130


  Розглядається проблема викладання дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" у вищих навчальних закладах України в умовах недосконалості і суперечливості окремих положень правової бази у сфері цивільного захисту; незалежного рівня ...
1010917
  Жук О.М. Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 51-56


  Розглядається організація праці жінок, засуджених до позбавлення волі, їх забезпеченість працею в установах виконання покарань та даються практичні рекомендації щодо вдосконалення їх праці в пенітенціарних установах України. Показано, що головною метою ...
1010918
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
1010919
  Гончаренко В. Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 101-114. – ISSN 1993-0909
1010920
  Торончук І.Ж. Організація та діяльність вищих органів державної влади Румунії в міжвоєнний період // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 16-21. – (Правознавство ; Вип. 489)


  Історико-правове дослідження процесу формування та діяльності вищих органів державної влади королівської Румунії у 1918-1940 рр. та участі у даному процесі буковинців.
1010921
  Корольов Ю.О. Організація та діяльність ВНЗ в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 115-116. – ISBN 978-966-328-120-9
1010922
  Богатир В.В. Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) : монографія / Богатир В.В. ; [за заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 966-8126-19-X
1010923
  Тельвак В. Організація та діяльність Львівського грона Історичної комісії Академії наук у Кракові // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 615-630
1010924
  Цушко С.Є. Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 60-68. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
1010925
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
1010926
  Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 26-32
1010927
  Фіщук О.С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 149-154 : рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2227-3220
1010928
  Дишкант О. Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 83-93. – ISSN 1818-5754
1010929
  Сквірський І.О. Організація та здійснення громадського контролю у Російській Федерації: питання теорії та практики // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 52-60. – ISSN 2227-796X


  У статті проаналізовано як наукові праці з питань організації та здійснення громадського контролю у Російській Федерації, так і відповідне законодавство. Розглянуто основні нормативні акти Російської Федерації, які регламентують вказані питання, а ...
1010930
  Ястремська С.О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 132-137. – ISSN 2413-1571
1010931
  Павленко Д. Організація та методи роботи козацьких спецслужб (1648-1657 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 28-29
1010932
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
1010933
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 295с. – ISBN 966-7767-37-Х


  Розглядається коло проблем, пов"язаних із орга-нізацією та методикою науково-дослідницької дія-льності. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних ро-біт та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до ...
1010934
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
1010935
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-346-928-7
1010936
  Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1010937
  Імас Є.В. Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1992-7894
1010938
  Криворот Т.Г. Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 155-162. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Обгрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, обрання методів, форм та засобів навчання. Визначено критерії оцінювання, показники та рівні підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Описано ...
1010939
  Плахотнік О.В. Організація та проведення асистентської практики магістрів невід"ємної складової педагогічної майстерності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 317-322


  У статті розглядаються проблеми організації та проведення асистентської практики студентів магістратури у теоретичному та методичному плані з метою її удосконалення на снові педагогічного професіоналізму як невід"ємної частини педагогічної ...
1010940
  Селюк О. Організація та проведення спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину: проблемні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 278-279
1010941
  Юрченко В. Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 141-145
1010942
  Гуцалюк Л. Організація та робота об"єднань співвласників багатоквартирного будинку: досвід Бердичева // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 48-50. – ISSN 1728-6220
1010943
  Кухарська Наталія Олександрівна Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються поняття "транскордонне співробітництво" та "еврорегіон". Конкретизовано цілі створення єврорегіону Нижній Дунай. Запропоновано Концепцію програми розвитку транскордонного (прикордонного) співробітництва в рамках єврорегіону Нижній Дунай.
1010944
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1010945
  Дмитрук О. Організація та способи надання закордонної допомоги українським дисидентам в другій половині 1960-80-х рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 315-324. – ISBN 966-8653-41-6
1010946
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
1010947
  Жінкін М. Організація та техніка розумової праці / М. Жінкін. – Харків, 1930. – 135 с.
1010948
   Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва : монографія / А.П. Кудрін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-598-926-4
1010949
  Новак Н.П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 24-27. – ISSN 2306-6814
1010950
  Перерва П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Перерва П.Г., Мехович С.А., Погорєлов М.І. та ін.; МОНУ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут"; за ред.: П.Г. Перерви та ін. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 1025с. – ISBN 966-692-484-6
1010951
  Щербань В. Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу / В. Щербань // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С.63-67. – ISSN 1682-2366
1010952
  Сааджан І Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 186-195
1010953
  Отенко І.П. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посібник / І.П. Отенко, Н.О. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 183-186. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-676-680-2
1010954
  Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 60-66. – ISSN 2078-1016


  У статті аналізуються сучасні тенденції та проблеми поєднання змін у культурі управління освітніми закладами із запровадженням довгострокового стратегічного планування діяльності та розвитку вищої освітньої установи.
1010955
  Руккас А. Організація та функціонування артилерійської служби в армії УНР у 1920 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 369-380. – ISBN 978-966-611-889-2


  Забезпечення військ зброєю та боєприпасами має колосальне значення для успішного ведення бойових дій. В Армії УНР ці задачі покладалися на спеціальну артилерійську службу. У статті розглядається її організація та функціонування під час останньої ...
1010956
  Дацків І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
1010957
  Матвійчук А.В. Організація та функціонування інституту самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 383-399
1010958
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 173-178. – (Серія "Право" ; вип. 2)
1010959
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
1010960
  Михаць Р. Організація театральних осередків у навчальних закладах Східної Галичини в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 62-67. – ISSN 2308-4634
1010961
  Ейтутіс Г. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Ейтутіс, Д. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 63-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1010962
  Фролов В.С. Організація територіальної оборони України в умовах гібридної війни з Росією / В.С. Фролов, В.М. Семененко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 2618-1614
1010963
  Петриченко О.А. Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 8-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1010964
  Польова В.О. Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1010965
  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О.В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 200 с. – ISBN 966-542-357-6
1010966
  Вергунов В.А. Організація трансферу інновацій у сільськогосподарських бібліотеках України : (на прикладі ДНСГБ НААН та мережі бібліотек аграрного профілю) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2010. – 91 с. : табл.
1010967
  Федорченко В.К. Організація туризму в Україні: регіональні аспекти : навч. посібник / В.К. Федорченко, І.М. Мініч ; Київ. ун-т туризму, економіки і права, Ф-т туризму, готел. та рестор. бізнесу. – Київ : Ліра-К, 2021. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7910-93-9
1010968
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-617-673-138-2
1010969
  Паньків Наталія Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1010970
  Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2011. – 275, [5] с. : табл. – Бібліогр.: с. 271-275. – ISBN 978-966-346-811-2
1010971
  Гарбера О.Є. Організація туристичної діяльності в системі світового ринку послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 86-89
1010972
  Штереверя А.В. Організація туристських послуг : конспект лекцій / Штереверя А.В., Дехтяр Н.А. ; МОН Україхни ; Харьк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.
1010973
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – Київ : Наукова думка, 2005. – 56 с. – ISBN 966-00-0420-6
1010974
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72 с. – ISBN 966-00-0545-8
1010975
  Джаман Я.В. Організація українського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-75-8
1010976
  Бідняк М.Н. Організація управління : Навчальний посібник / М.Н. Бідняк. – Київ : А.С.К., 2003. – 176с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-455-Х
1010977
  Череп А.В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1010978
  Гусак Р. Організація управління в українських землях II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
1010979
  Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 66-73. – ISSN 2413-9610
1010980
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
1010981
  Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прикордонні за II Речі Посполитої // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 175-192
1010982
  Широкоступ С.М. Організація управління потоками твердих побутових відходів у сучасних реаліях територіального об"єднання місцевих громад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1010983
  Стародуб А. Організація управління Православної Церкви в Україні восени 1918 р.: автономія канонічна і фактична // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 178-180
1010984
  Корінько М.Д. Організація управління при диверсифікації діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 160-169 : Рис. – Бібліогр.:15 назв
1010985
  Наріжна Н.В. Організація управління ризиком ліквідності в банківських установах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 65-70.
1010986
  Бардієр Ф.Ф. Організація управління соціалістичним промисловим підприємством : матеріали до лекції / Ф.Ф. Бардієр; Ф.Ф. Бардієв ; Т-водля пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1959. – 39 с.
1010987
  Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-24
1010988
  Остапенко А. Організація управління якістю підготовки фахівців закладів вищої освіти: теоретичний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – C. 67-75. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито проблему організації управління якістю підготовки майбутніх фахівців, уточнено поняття "якість навчального процесу", виокремлено й охарактеризовано показники якості навчального процесу вищої школи, розкрито завдання забезпечення ...
1010989
  Сурженко Л. Організація управлінського обліку та бюджетування на основі бізнес-процесів (на прикладі швейної промисловості) : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 27-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1010990
  Єлізаров К.Н. Організація уроку фізики / К.Н. Єлізаров. – Київ, 1954. – 172 с.
1010991
  Кравчук О.О. Організація утримання майна на балансах державних і комунальних підприємств: проблеми адміністративно-правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 212-218. – ISSN 1563-3349
1010992
  Соколова Н.Д. Організація фахової підготовки істориків в Університеті Св. Володимира (російський аспект) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 24-31. – ISBN 978-966-581-772-1


  Головну увагу приділено становленню професіоналів в галузі російської історії під керівництвом відомих вчених : В. Антоновича, В. Іконникова, М. Довнар-Запольського, В. Данилевича та ін.
1010993
  Кузікова С. Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб"єкта саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови й технології оптимізації становлення суб"єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Розкрито предмет, ...
1010994
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
1010995
  Отенко І.П. Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства / І.П. Отенко, Д.В. Комарков, Р.П. Шкребень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
1010996
  Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги сільському населенню / Є.М. Боровий, В.П. Хохоля. – Київ : Здоров"я, 1980. – 39 с. – (Бібліотека передового досвіду)
1010997
  Тимчук І. Організація чернечного життя на землях Великого Новгорода у давньоруський час // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 73-79. – ISSN 1998-4634
1010998
  Жорова І. Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 111-121. – ISSN 2312-5993
1010999
  Петрук Н.К. Організація як суб"єкт розвитку давньоруської культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 165-166. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1011000
  Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств : навчальний посібник / Є.І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с. – Бібліогр.: с. 453-457. – ISBN 978-966-346-958-4
<< На початок(–10)1011101210131014101510161017101810191020(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,