Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
341001
  Драйзер Т. "Гений" / Т. Драйзер. – Рига
1,2. – 1950. – 576с.
341002
  Драйзер Т. "Гений" / Т. Драйзер. – Рига
3. – 1950. – 288с.
341003
  Голик Р. "Геніальний дух": образ Івана Франка в літературі та культурі Галичини ХІХ - початку ХХІ століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 195-208. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто низку проблем, пов"язаних зі сприйманням та репрезентацією життя й творчості І. Франка у літературній традиції та культурі Галичини ХІХ - початку ХХІ століття. Досліджено еволюцію позитивних та негативних уявлень про І. Франка в контексті ...
341004
  Гранєва І. "Геній і Задзеркалля" : одноактна п"єса з репризами. Казка для дорослих // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 1 (3). – С. 85-96
341005
  Ніколенко К. "Геній несе в душі відображення природи..." (Сторінки життя Генріха Гейне) // Генріх Гейне : відомий і невідомий / К.С. Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – С. 12-18. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4
341006
  Масуд А. "Геній" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 165-174. – ISSN 08-68-4790-1
341007
  Ухач В.З. "Геноцидна" інтерпретація Волинських подій 1943 року: історико-правовий аспект (сучасний історіографічний дискурс) // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 38-41. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
341008
  Ухач В. "Геноцидна" інтерпретація українсько-польських взаємин в 1943-1944 роках у візіях сучасних дослідників (історико-правовий аспект) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129


  "…Заслуговує на увагу позиція І. Патриляка, який зазначає, що в сучасній демократичній Польщі реалізується план з конструювання класичної "індустрії геноциду", яка покликана стати одним з наріжних каменів колективної пам"яті поляків".
341009
  Лымарев В.И. "Географический подвиг века" : География. История географических открытий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 41-44 : Фото. – ISSN 0016-7207
341010
  Адлер Б. "Географическое Бюро" при Педагогическом музее военно-учебных заведений в Петербурге. – Москва : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1911. – 12 с. – Отд. оттиск
341011
  Максимов Никита Ген-оракул и его толкователи // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 202-208 : фото
341012
  Пирузян Э.С. Генетическая инженерия растений / Э.С. Пирузян. – Москва : Знание, 1988. – 63с.
341013
  Кордюм В.А. Генетическая инженерия фитопатогенных бактерий / В.А. Кордюм, Л.Н. Неборячко, Н.А. Козыровская. – Киев : Наукова думка, 1988. – 132 с. : ил., табл. – Библиогр.; с.: 104-129. – ISBN 5-12000245-3
341014
  Бриджес К. Генетическая концепция жизни / К. Бриджес. – Л, 1931. – 10с.
341015
  Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия / В.Ф. Барабанов. – Ленинград : Недра, 1977. – 328 с. : рис. – Библиогр.: с. 297-320
341016
  Станкеев Е.А. Генетическая минералогия : Учебное пособие / Е.А. Станкеев. – Москва : Недра, 1986. – 272с.
341017
  Федоровский Н.М. Генетическая минералогия. / Н.М. Федоровский, проф. Моск. горной акад. ; РСФСР Научно-техн. отдел ВСНХ, Научное химико-техн. изд. – Петроград : Петроградское отд. науч.-тезн. отдела ВСНХ, 1920. – VIII, 152 с. : ил., табл.
341018
  Флейвелл Дж. Генетическая психология Жана Пиаже / Дж. Флейвелл. – Москва : Просвещение, 1967. – 624 с.
341019
  Абдуллаев Х.М. Генетическая связь оруднения с гранитоидными интрузиями / Х.М. Абдуллаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 2. – 1954. – 295 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 282-292
341020
  Ильинская В.В. Генетическая связь углеводородов органческого вещества пород и нефтей / В.В. Ильинская. – М., 1985. – 160с.
341021
  Томилин Н.В. Генетическая стабильность клетки / Н.В. Томилин. – Ленинград, 1983. – 156с.
341022
  Вахтин Ю.Б. Генетическая теория клеточных популяций / Ю.Б. Вахтин; АН СССР институт цитологии. – Ленинград : Наука, 1980. – 168 с. : табл., рис. – Список лит.: с. 157-167
341023
  Прозоров А.А. Генетическая трансформация и трансфекция / А.А. Прозоров. – Москва : Наука, 1980. – 248с.
341024
  Прозоров А.А. Генетическая трансформация у микроорганизмов / А.А. Прозоров. – М., 1966. – 128с.
341025
  Тарасенко Н.Д. Генетические апекты селекции кормовых растений. / Н.Д. Тарасенко. – Новосибирск, 1985. – 117с.
341026
  Вандерпланк Я. Генетические и молекулярные основы патогенеза у растений. / Я. Вандерпланк. – Москва, 1981. – 236с.
341027
  Мику В.Е. Генетические исследования кукурузы. / В.Е. Мику. – Кишинев, 1981. – 232с.
341028
  Захаров И.А. Генетические карты высших организмов / И.А. Захаров. – Ленинград : Наука, 1979. – 157 с.
341029
  Захаров И.А. Генетические карты микроорганизмов : справочное пособие / И.А. Захаров, Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1986. – 252 с. : ил.. табл. – Библиогр.: в конце глав.
341030
  Оно С. Генетические механизмы прогрессивной эволюции / С. Оно. – Москва, 1973. – 227с.
341031
  Уильямс У. Генетические основы и селекция растений / У. Уильямс. – Москва, 1968. – 448с.
341032
  Левитин М.М. Генетические основы изменчивости фитопатогенных грибов / М.М. Левитин. – Ленинград : Агропромиздат, 1986. – 298с.
341033
  Ботнева Т.А. Генетические основы классификации нефтей / Т.А. Ботнева. – Москва : Недра, 1987. – 195с.
341034
  Волков В.Н. Генетические основы морфологии угольных пластов / В.Н. Волков. – Москва : Недра, 1973. – 136с.
341035
  Паталаха Е.И. Генетические основы морфологической тектоники / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1981. – 180с.
341036
  Меркурьева Е.К. Генетические основы селекци в скотоводстве / Е.К. Меркурьева. – М., 1977. – 240с.
341037
  Мисиня М.М. Генетические основы селекции / М.М. Мисиня. – Рига, 1989. – 34с.
341038
  Навалихина Н.К. Генетические основы селекции тетраплоидного клевера красного. / Н.К. Навалихина. – К., 1973. – 132с.
341039
  Мурин А.В. Генетические основы создания исходного материала гладиолуса / А.В. Мурин, В.Н. Лысиков. – Кишинев, 1989. – 196 с.
341040
  Левонтин Р. Генетические основы эволюции / Р. Левонтин. – Москва : Мир, 1978. – 351 с.
341041
  Антонов А.С. Генетические основы эволюционного процесса / А.С. Антонов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике = Биология : Серия "Биология" ; № 4)
341042
  Овчерук В.М. Генетические особенности пород и руд Криворожского бассейна по данным изучения сульфидов железа / В.М. Овчерук. – К., 1983. – 136с.
341043
  Соколова В.С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской языковой группы / В.С. Соколова. – Л., 1973. – 248с.
341044
  Соколова В.С. Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы / В.С. Соколова. – Л., 1967. – 159с.
341045
  Германов А.И. и др. Генетические связи органического вещества и микрокомпонентов подземных вод / А.И. и др. Германов. – М., 1975. – 135с.
341046
  Паталаха Е.И. Генетические типы геосинклинальной складчатости : (Казахстан) / Е.И. Паталаха, А.В. Смирнов, А.И. Поляков. – Алма-Ата : Наука, 1974. – 208с.
341047
  Лукашев К.И. Генетические типы и фации антропогеновых отложений / К.И. Лукашев. – Минск, 1960. – 366с.
341048
  Герасимов И.П. Генетические типы почв на территории Китайской Народной Республики и их географическое распространение / И.П. Герасимов, Ма Юн-Чжи. – Москва, 1958. – 86 с.
341049
  Арсеньев А.А. Генетические типы промышленных месторождений апатита / А.А. Арсеньев, Г.М. Вировлянский, Ф.Л. Смирнов. – Москва : Недра, 1971. – 240 с. : рис. – Библиогр.: с. 228-237
341050
  Дедеев В.А. Генетические типы тектонических движений / В.А. Дедеев, П. Куликов. – Сыктывкар, 1985. – 52с.
341051
   Генетические факторы риска развития болезни Паркинсона в Украине / А.К. Коляда, Т.В. Плетнева, А.С. Соседко, М.А. Чивликлий, А.М. Вайсерман, И.Н. Карабань // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 45-50. – (Серія "Біологія, медицина" ; вип. 6 (1)). – ISSN 2310-4155
341052
  Войников В.К. Генетические функции митохондрий растений / В.К. Войников. – Новосибирск, 1991. – 180с.
341053
  Лавлес Антони Генетические эффекты алкилирующих соедининений / Лавлес Антони; Пер. с англ. Е.Д. Айнгорн, А.Д. Гольдфарба и Н.А. Ициной ; Под ред. акад. Н.П. Дубинина. – Москва : Наука, 1970. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 227-251
341054
  Грачева Л.М. Генетические эффекты распада радионуклидов в клетках / Л.М. Грачева, В.Г. Королев; Под ред. И.А. Захарова. – Москва : Атомиздат, 1977. – 143 с. : рис., табл. – Спис. лит.: с. 373 наим.
341055
  Герасимов И.П. Генетические, географические и исторические проблемы современного почвоведения / И.П. Герасимов. – Москва : Наука, 1976. – 298 с. : табл. 34, библиогр. 302 назв.
341056
  Серебровский А.С. Генетический анализ / А.С. Серебровский. – Москва : Наука, 1970. – 342с.
341057
  Тихомирова М.М. Генетический анализ : Учеб. пособие / М.М. Тихомирова; ЛГУ. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 280с. – ISBN 5-288-00423-4
341058
  Щеглова О.П. Генетический анализ и картографирование стока взвешенных наносов рек Средней Азии. / О.П. Щеглова. – Л, 1984. – 127с.
341059
  Роне В.М. Генетический анализ лесных популяций / В.М. Роне. – М, 1980. – 160с.
341060
  Уэйклин Л. Генетический контроль восприимчивости и устойчивости к паразитарным болезням / Л. Уэйклин. – М, 1983. – 108с.
341061
  Мекшенов М.И. Генетический контроль развития бактерий / М.И. Мекшенов, Т.М. Серегина. – Москва : Наука, 1977. – 198 с.
341062
  Митина С.М. Генетический структурализм: критич. очерк. / С.М. Митина. – М., 1981. – 96с.
341063
  Попов В.И. Генетическое учение о геологических формациях / В.И. Попов, В.Ю. Запрометов. – Москва : Недра, 1985. – 457с.
341064
  Тищенко К.М. Генетична апробація лексико-топонімічних студій // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 339-346


  Розглянуто взаємну відповідність виділених генетиками у складі українців 11 Y-хромосомних гаплогруп, шарів топонімії України та лексичних запозичень в українському словнику. Рассмотрено взаимное соответствие выделенных генетиками в составе украинцев ...
341065
  Першина Ірина Михайлівна Генетична база селекції декоративного соняшнику : Автореф... кандид. сільськ.наук: 03.00.15 / Першина Ірина Михайлівна; Ін-тут олійних культур Українськ. академії аграрних наук. – Запоріжжя, 2000. – 16л.
341066
  Котерлін О.Р. Генетична дискримінація як посягання на права та інтереси людини // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 419-422. – (Слово). – ISSN 2304-7402
341067
  Димань Тетяна Миколаївна Генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних : Автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук: 603.00.15 / Димань Т.М.; Укр. акад. аграрн. наук ін-тут агроеколог. та біотехн. – Київ, 2002. – 36 с.
341068
  Борківський В. Генетична євродипломатія : Дуніни Борковські // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80


  Дворянський рід Дуніних-Борковських.
341069
  Ніколайчук В.І. Генетична інженерія : Підручник для студ.біолог.спец.вищ.закладів освіти. / В.І. Ніколайчук, І.Ю. Горбатенко. – Ужгород, 1999. – 181с. – ISBN 966-7400-03-9
341070
  Хлебовські Р. Генетична інтерпретація мінерального складу бузьких лесів Середнього Придніпров"я / Р. Хлебовські, Л. Лінднер, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 15-18 : рис., табл.
341071
  Германов В.Г. Генетична інформація в контексті впливу засобів масової інформації на аудиторію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Журналістика ; Вип. 9)


  Розглядається одна з найголовніших проблем розвитку української журналістики: використання журналістом у своїй професійній діяльності генетичної інформації як засобу впливу на аудиторію. Визначає основні тенденції, принципи, функції та недоліки такого ...
341072
  Логгінов В.Б. Генетична консолідація малопоширених деревних рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 74-75. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  У природній та культурній дендрофлорі є значна кількість видів, що представлені невеликими групами та поодинокими деревами, які розпорошені на окремих ділянках. пропонується запобігти деградації та зникненню цих видів шляхом об"єднання розсіяних ...
341073
  Давидюк В. Генетична кореляція українського фольклору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 20-31. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розглянуто питання кореляції археологічних культур, біогенетичних маркерів населення та змісту фольклорних традицій українців, які проживають у місцях їхньої дислокації. На основі палеонтологічного методу встановлено залежність змісту фольклорних явищ ...
341074
  Гнатюк М.М. Генетична критика і текстологія: діалогізм дискурсивних практик // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 104-109. – (Б-ка Ін-ту філології)
341075
  Богунов Ю.В. Генетична мінливість російських далекосхідних ізолятів вірусу мозаїки цвітної капусти / Ю.В. Богунов, Р.В. Гнутова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Ампліфіковано повноразмірні копії гена білка цитоплазматичних включень шести природних ізолятів ВМЦК. Показано наявність істотних розходжень рестрикційних профілів у російських ізолятів і закордонних штамів ВМЦК, що дозволяє зробити припущення, що на ...
341076
  Кирюшко Н.В. Генетична основа інфернальних констант в трилогії Дж.Р.Р. Толкіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 249-257. – (Б-ка Ін-ту філології)
341077
  Горобець В.Й. Генетична основа реєстру "Українсько-російського словника, зібраного на Звенигородщині" // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 39-44
341078
  Заболотна Н. Генетична основа української синонімії II половини XVII - I половини XVIII ст. (на прикладі іменникової синонімії у мові поетичних творів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 100-103
341079
  Пепа В. Генетична пам"ять // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 10
341080
   Генетична подібність української чорно-рябої молочної та голштинських порід за геном BoLA-DRB 3.2 / Т.М. Супрович, М.П. Супрович, К.В. Копилов, Р.В. Колінчук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 188-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2410-1125
341081
  Тютюнник Н.В. Генетична природа чорноземів звичайних Донецького регіону // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 52-64 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 64. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
341082
  Москаленко В.В. Генетична психологія як методологія дослідження соціалізації особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.26-38. – ISSN 2226-4078
341083
   Генетична складова як чинник формування здоров"я населення України / О.І. Тимченко, С.С. Карташова, О.В. Линчак, О.В. Горіна, В.В. Єлагін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 5-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1726-5428
341084
  Нікоряк Н.В. Генетична специфіка кіно- й телесценарних форм // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.112-116. – ISBN 966-568-658-5
341085
  Лисецький І.Л. Генетична структура й морфологічна характеристика сріблястого карася Carassius auratus gibelio (ВІоch, 1782,) водойм України / І.Л. Лисецький, І.В. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-38. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження вибірок сріблястого карася з водойм восьми областей України за допомогою біохімічного генного маркування, цитометричного методу й аналізу морфологічних ознак. Кожна з трьох виявлених одностатевих форм має клональну структуру, що ...
341086
   Генетична структура природних популяцій Drosophila melanogaster (Meig.) України за локусом Est-6 / І. Христофорова, В. Кучеров, Д. Радіонов, І. Козерецька // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 79-84. – (Серія біологічна ; вип. 66). – ISSN 0206-5657


  Використовуючи метод лужного електрофорезу в поліакриламідному гелі, вивчали частоти генотипів і алелів за локусом ?-специфічної карбоксіестерази (Est-6) у природних популяціях Drosophila melanogaster України 2013 р. збору. Показано міжпопуляційні ...
341087
  Предборський В.А. Генетична суспільна спадковість та особливість кризової тіньової модернізації в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 20-27
341088
  Гнатюк М.М. Генетична текстологія: пошуки автентичного тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 53-59. – ISBN 966-7825-78-7
341089
  Москаленко В.В. Генетична теорія розвитку мислення Жана Піаже у соціально-психологічному контексті // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 200-211. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
341090
  Янченко В.П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Янченко Віталій Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 153 л. – Додаток: л. 152-153. – Бібліогр.: л. 140-151
341091
  Янченко В.П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків) : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 - загальна та регіональна геологія / Янченко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв.
341092
  Кіптенко В.К. Генетична типологія мікронацій (віртуальних держав) / В.К. Кіптенко, М.Ю. Ляшенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 173-184 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
341093
  Скорик В.В. Генетичне вдосконалення методів селекції озимого жита. : Автореф... канд.с-г.наук: 06.01.05 / Скорик В.В.; Ін-т землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1994. – 46л.
341094
  Максименко С.Д. Генетичне дослідження психіки // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 12-25. – ISSN 2226-4078
341095
  Гудзенко В.М. Генетичне поліпшення ячменю дворядного ярого за кількисними ознаками у Лісостепі України / В.М. Гудзенко, О.С. Дем"янюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 1. – С. 81-86 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
341096
  Куценко О.В. Генетичне різноманіття вірусу шарки сливи в Україні : дис. ... канд. біол. наук : 091 / Куценко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 150 арк. – Додатки: арк. 148-150. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 136-147
341097
  Терновська Т.К. Генетичний аналіз : навч. посібник з курсу "Загальна генетика" / Т.К. Терновська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 335 с. : іл. – Бібліогр.: с. 335. – ISBN 987-966-518-544-4
341098
  Орлюк А.П. Генетичний аналіз : навч. посібник / А.П. Орлюк, В.В. Базалій ; М-во аграр. політики та продовольства України, Херсон. держ. аграр. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 214, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214. – ISBN 978-966-2393-78-1
341099
  Ситдиков П. Генетичний аналіз китайської економічної терміносистеми


  У статті висвітлено питання поповнення словникового складу китайської мови запозиченнями. Матеріалом для аналізу послугував корпус економічних термінів, було виявлено і проаналізовано фонетичні, семантичні та графічні запозичення. В статье освещён ...
341100
  Куліш О.Ю. Генетичний аналіз ліній цукрової кукурудзи на основі гену структури ендосперму SH2 / О.Ю. Куліш, М.Ф. Парій // Рослинництво та грунтознавство : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Каленська С.М., Кравченко Ю.С., Мельник В.І. [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 3. – С. 80-87. – ISSN 2706-7688
341101
  Боронь О. Генетичний зв"язок чи типологічна подібність? (комедії Гоголя "Ревізор" і Квітки-Основ"яненка "Приезжий из столицы") // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 155-. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4272-2(Вип. 11)
341102
  Шевченко Н. Генетичний і семантичний аспекти вивчення невербальних засобів комунікації (на матеріалі фразеологічних одиниць) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 38-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються невербальні засоби комунікації, визначається, що паравербальні засоби - це своєрідний місток еволюційного розвитку людства від філогенезу до онтогенезу. The study of paralinguistic means of communication is one of the actual problem of ...
341103
  Беженар А. Генетичний код Буковини // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 16. – ISSN 2519-4429


  Писанки Буковини.
341104
  Бойко О.Д. Генетичний код соціальної пам"яті // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 138-154. – ISBN 978-966-8809-92-7
341105
  Осауленко І.А. Генетичний підхід до синтезу проектних структур регіонального рівня // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 108-114 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2222-8810
341106
  Луговий С.І. Генетичний поліморфізм свиней червоної білопоясної породи на підставі мікросателітних маркерів / С.І. Луговий, С.С. Крамаренко, С.М. Галімов // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
341107
  Стадницька О.І. Генетичний потенціал - не вичерпний // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-6609
341108
  Подсікера Т.В. Генетичний склад давньоанглійської кулінарної лексики // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 78-84. – ISSN 0027-2833
341109
  Сокольник С.О. Генетичні аспекти прогнозування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 38-41. – ISSN 2226-1230
341110
  Горяна Л.Г. Генетичні дослідження - нагальна необхідність сьогодення / Л.Г. Горяна, Т.І. Таволжанова, К.В. Розова // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-28 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
341111
  Лучик А.А. Генетичні зв"язки українських соматизмів з їхніми відповідниками у неслов"янських мовах (на матеріалі "Етимологічного словника української мови") // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 202-207. – ISBN 978-966-2668-24-7
341112
  Васильченко В. Генетичні зв"язки української обрядової фразеології з етнічною культурою // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 37-44. – ISSN 0130-5263
341113
  Топчій Н.М. Генетичні механізми апоптозу / Н.М. Топчій, Г.Д. Бердишев, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 68-69. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Описано генетичні особливості запрограмованої загибелі клітин тваринних та рослинних організмів. Наведено дані щодо генів, які беруть участь у процесах апоптозу.
341114
  Моргун В.В. Генетичні наслідки радіонуклідного забруднення навколишнього середовища після аварії на Чорнобильській АЕС / В.В. Моргун, Р.А. Якимчук // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2016. – Т. 48, № 4 (282), июль - август. – С. 279-297. – ISSN 2308-7099
341115
  Шерепітко В.В. Генетичні основи адаптивної селекції сої : Автореф. дис. ...д-ра сільськогосп. наук: Спец. 03.00.16 / В.В. Шерепітко; Укр. акад. аграрних наук, Ін-т агроекол. і біотехн. – Київ, 2002. – 34 с. – Бібліогр.: 52 назв
341116
  Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу типу А та В до інгібіторів нейрамінідази : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бабій Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 145 арк. – Додатки: арк. 141-146. – Бібліогр.: арк. 125-140
341117
  Бабій С.В. Генетичні основи резистентності українських ізолятів вірусів грипу типу А та В до інгібіторів нейрамінідази : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Бабій Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с.. – Бібліогр.: 19 назв
341118
  Воробйова Л.І. Генетичні основи селекції рослин і тварин : навчальний посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Л.І. Воробйова, О.В. Тагліна. – Харків : Ранок, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-672-132-0
341119
   Генетичні особливості та ресурси рідкіснометалевих родовищ Українського щита / В. Загнітко, В. Михайлов, С. Кривдік, В. Сидорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 58-65. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Рідкісні метали є важливою складовою світової економіки. Україна володіє розвиненою мінерально-сировинною базою рідкісних металів, але жоден з її об"єктів наразі не розроблюється, що спричиняє збитки народному господарству країни. Майже всі відомі ...
341120
   Генетичні процеси у популяціях: можливості адаптації населення до умов довкілля / О.І. Тимченко, О.В. Процюк, Е.М. Омельченко, О.В. Линчак, Т.М. Поканєвич, Д.О. Микитенко, Г.О. Качко, М Т. Кабанець, // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2014. – № 3 (70). – С. 4-10
341121
  Кравченко В.А. Генетичні ресурси в селекції овочевих культур // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 150-151. – ISBN 978-966-924-274-7
341122
   Генетичні ресурси рослин у вирішенні проблеми стійкості польових культур до збудників хвороб / В.П. Петренкова, І.Ю. Боровська, І.С. Лучна, Т.В. Сокол // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 128-130. – ISBN 978-966-924-274-7
341123
  Сабадин В.Я. Генетичні ресурси ячменю ярого для селекції на стійкість проти хвороб // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 68-70. – ISBN 978-966-924-274-7
341124
  Брагарник М. Генетичні ресурси, асоційовані з традиційними знаннями, як об"єкт патентного права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 6. – С. 9-13. – ISSN 1608-6422
341125
  Ленська С. Генетичні та структурні аспекти жанру в літературознавстві ХХ століття // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 109-114. – ISSN 2075-1222


  Метою статті є з"ясування основних концептуальних підходів у світовому літературознавстві до змістового виміру й сутності поняття "жанр", виявлення дискусійних моментів, сучасного стану вирішення наукової проблеми і подальших перспектив досліджень. ...
341126
   Генетичні таємниці // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 січня (№ 3/4). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  В Ужгородському національному університеті відбулася прес-конференція, присвячена презентації фундаментального дослідження генетичного різноманіття, яке провела група вчених під керівництвом науковців УжНу. Його матеріали опубліковано у відкритому ...
341127
  Андреєва О.О. Генетичні типи бентонітових родовищ України та перспективи території України на бентонітову сировину : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-86. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Присвячено питанню перспективності території України на бентонітову сировину. Розглядаються генетичні типи родовищ бентонітів та їх практичне значення для промисловості нашої країни.
341128
  Михайлов В.А. Генетичні типи докембрійських зеленокам"яних поясів // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 1
341129
  Сьомка В.О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів українського щита = Genetic types of molybdenum- and tungsten-bearing metasomatites of the ukrainian shield / В.О. Сьомка ; [НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 243-253. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1657-6
341130
   Генетичні форми недостатності соматотропного гормону, особливості клініки та діагностики / І.В. Ластівка, М.О. Ризничук, Л.Ю. Хлуновська, А.Б. Мигалчан // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 74-76. – ISSN 2226-1230
341131
  Геращенко Г.В. Генетичні, епігенетичні та експресійні порушення у низці епітелійних пухлин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.03, 03.00.22, 091 / Геращенко Ганна Володимирівна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2019. – 53 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 39 назв
341132
  Житарюк М.Г. Генетичність інформації: вектори журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 92-99


  У статті здійснено спробу дослідити феноменологію інформації, акцентовано на низці аспектів та властивостей інформаційних взаємодій, на значенні інформації як глобального явища (макрорівень), що випливає із внутрішньої структури (мікрорівень), що ...
341133
  Яремчук І. Генетично-естетичний контекст сонетного циклу Богдана Кравціва "Дзвенислава" // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 173-184. – ISBN 978-966-02-6024-5
341134
  Сазанович Л. Генетично-образна специфіка американського фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 229-234


  У статті йдеться про генетично-образну специфіку американського фольклору. Американський фольклор розглядається як феномен, який виник у результаті історично-культурної асиміляції фольклорних традицій індіанців Північної Америки, європейських ...
341135
  Давидюк В. Генетично-порівняльний метод - нові можливості фольклористичної компаративістики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 66-86
341136
  Максименко К.С. Генетично-психологічна парадигма в контексті інтеграційних психотерапевтичних підходів // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2013. – Вип. 22. – С. 122-132. – ISSN 2227-1376


  У статті здійснено концептуальний аналіз базових положень генетичної психології як однієї з методологічних засад вивчення психотерапії особистісних розладів непсихотичного генезу. Проблеми розглянуто в контексті взаємодії генетично-психологічної ...
341137
  Дрогомирецька М.М. Генетично-функціональні аспекти поетики ("Повістки і ескізи з українського життя" Агатангела Кримського) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дрогомирецька Марта Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
341138
  Локтєва Р.К. Генетично детерміновані показники як основа психо-сомато-вісцеральної типології людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 159-162. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Виділено чотири типологічні групи (кластери) обстежуваних за комплексом психофізіологічних, соматичних, вісцеральних показників та групою крові. Показано, що останній, як один із генетично детермінованих показників, можна використовувати як основу при ...
341139
  Янклевич О. Генетично модифіковані організми: реалії і перспективи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 49-54.
341140
  Сорочинський Б.В. Генетично модифіковані рослини / Сорочинський Б.В., Данильченко О.О., Кріпка Г.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. – ISBN 966-306-014-Х
341141
   Гензис и география почв зарубежных стран по исследованиям советских географов : Сборник научных статей, посвящённых 8 Международному конгрессу почвоведов в Бухаресте (1964). – Москва : Наука, 1964. – 168 с. – на рксском и английском языках
341142
  Ларьков А.П. Гензис эстетических переживаний : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ларьков А. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 190л. – Бібліогр.:л.170-190
341143
  Бердишев Г.Д. Гени i вік / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1973. – 198 с.


  Дiзнаєтесь, яку pоль вiдiгpають сеpедовища i спадковiсть в довголiттi людини,пpо основнi пpичини смеpтi та їхнi механiзми.
341144
  Картавий П.В. Гени добра і честь близьких предків : аналіз впливу предків на життя сучасників / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2016. – 39, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2305-75-3
341145
  Бердишев Г.Д. Гени і вік / Г.Д. Бердишев. – Київ : Наукова думка, 1973. – 190 с.
341146
  Бестужева-Лада Гениалиссимус : проза: история // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 74-77


  Жизнь полководца Суворова
341147
  Гиреев Д.А. Гениальная поэма Лермонтова / Д.А. Гиреев. – Пятигорск, 1948. – 37с.
341148
  Колдунова Елена Гениальное - просто! : Кухня // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 142-143 : Фото. – ISSN 1029-5828
341149
  Вехов Н.В. Гениальное предсказание в кабинете ученого - географа: открытие архипелага Земля Франца-Иосифа : География и экология. История географических открытий // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 32-38 : Фото, карта. – ISSN 0016-7207
341150
  Фомин А. Гениальное чудовище // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 32. – С. 4


  Несколько лет назад в испанском издательстве Plaza&Janes вышла книга "Пикассо, мой дед". На страницах автобиографической повести внучка художника Марина Пикассо рассказывает о тех "ужасах, через которые гениальный мастер заставил пройти всю семью. ...
341151
  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство : Параллель между великими людьми и помешанными / Ч. Ломброзо. – Київ : Україна, 1995. – 276с. – ISBN 5-319-00986-0
341152
  Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство / Ч. Ломброзо. – М., 1995. – 396с.
341153
  Кольцова В.А. Гениальность: психолого-историческое исследование / В.А. Кольцова, Е.Н. Холондович // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 2. – С. 101-118. – ISSN 0205-9592
341154
  Купновицкая У. Гениальные врачи стрелялись из-за молоденькой красавицы. История одной дуэли: как 100 лет назад профессора в Киеве из-за красавицы стрелялись // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 апреля (№ 62). – С. 10. – ISSN 1997-1249


  "Вызов на дуэль прозвучал прилюдно на университетском совете. К дуэли все было готово: секунданты назначены, приобретены две пары одинаковых пистолетов, мириться спорщики отказались наотрез. Вот-вот должно было раздаться: "К барьеру, господа!" Один из ...
341155
  Кречмер Э. Гениальные люди / Э. Кречмер; Пер.с нем.Г.Ноткина. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1999. – 303с. – (Библиотека зарубежной психологии). – ISBN 5-7331-0165-2
341156
  Маллаев Н.М. Гениальный поэт и мыслитель / Н.М. Маллаев. – Ташкент, 1968. – 55 с.
341157
  Татарова А. Гениальный русский механик / А. Татарова, С. Зимин. – М., 1952. – 75с.
341158
  Тойбин И.М. Гениальный русский поэт М.Ю. Лермонтов / И.М. Тойбин. – Курск, 1951. – 32 с.
341159
  Шаталов Н.Н. Гениальный тектонист Эдуард Зюсс (к 185-летию со дня рождения рождения) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1682-721Х
341160
   Генизис, свойства и плодородие почв : межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 1984. – 162 с.
341161
  Протас М. Гении европейской культуры XIX-XX веков // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 181-196
341162
  Осипов Георгий Гении места / Осипов Георгий, Левыкин Алексей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 29 : фото
341163
  Евлахов А.М. Гений-художник, как антиобщественность : Экскурс в область психологии эстетического чувства / Александр Евлахов. – Варшава : Тип. Варш. учеб. округа, 1909. – 80 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Многоувааемому Семену Осиповичу Грузенбергу - от автора. СПб. 20 дек. 191..?
341164
  Драйзер Т. Гений / Т. Драйзер. – Ноовсибирск, 1957. – 852с.
341165
  Драйзер Т. Гений / Т. Драйзер. – Нальчик, 1984. – 614с.
341166
  Драйзер Т. Гений / Т. Драйзер. – Грозный, 1985. – 686с.
341167
  Драйзер Т. Гений : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. М. Волосова]. – Київ : Борисфен, 1995. – 781, [2] с. – ISBN 5-7707-7504-1
341168
  Масуд Афаг Гений : Рассказ // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 3. – С. 7-27. – ISSN 0012-6756
341169
  Ждан О. Гений : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 11-30. – ISSN 0027-8238
341170
  Еремеева В. Гений : М.В. Ломоносов // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . ноябрь. – С. 38-43
341171
  Прохоров П. Гений балета // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 11. – С. 76-84


  Балетний танцівник та хореограф українського походження, відомий як один з найвеличніших танцівників XX сторіччя. Сучасники називали його Серж Лифар
341172
  Косоруков А.А. Гений без имени / А.А. Косоруков. – М., 1986. – 285с.
341173
  Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке / Н.В. Гончаренко. – Москва, 1991. – 432 с.
341174
  Зорин И.И. Гений вчерашнего дня // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 7-17. – ISSN 0321-1878
341175
  Ермилов В.В. Гений Гоголя / В.В. Ермилов. – Москва : Советская Россия, 1959. – 408 с.
341176
  Лам В. Гений домашнего очага : роман. повесть / В. Лам; пер. с латыш. Ю.Абызова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 378 с.
341177
  Смолин Геннадий Гений и злодейство : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 167-173 : Іл.
341178
  Смолин Г. Гений и злодейство // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 7. – С. 171-179. – ISSN 0131-2332


  Загадка смерті Вольфганга Амадея Моцарта
341179
  Мазаев С.А. Гений и злодейство (о нравственных основаниях научного поиска) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 21-27. – ISSN 0869-3617


  Образование в России и в мире становится все более технологичным. Из него постепенно исчезает важнейшая составляющая - воспитание в человеке высоких морально-волевых качеств. Эта стратегическая ошибка проистекает из широко распространенного ...
341180
  Рассадин С.Б. Гений и злодейство, или Дело Сухово-Кобылина / С.Б. Рассадин. – Москва : Книга, 1989. – 348с.
341181
  Ерохина И. Гений и злодейство: пушкинский подтекст в ахматовском «Реквиеме» // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 198-220. – ISSN 0042-8795
341182
  Прингл Хизер Гений инков. Инки. Надменные владыки Анд / Прингл Хизер, Кларк Роберт // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 56-79 : фото
341183
  Мирлес А. Гений комбинаций гроссмейстер А.А.Алехин / А. Мирлес. – Киев, 1926. – 56с.
341184
  Петров Д. Гений Леонардо // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 4. – С. 4-23. – ISSN 1818-2968


  Леонардо да Вінчі
341185
  Штыпель А. Гений места // Реальность фантастики : литературный журнал / гл. ред. И. Вахтангишвили ; редкол.: Г.Л. Олди, В. Ларионов, М. Галина [и др.]. – Киев, 2004. – № 7 (11), июль. – С. 173-180. – ISSN 1728-8568


  Любой литературный сюжет разворачивается в тех или иных географических декорациях - будь то Москва, Петербург или деревня Черная Грязь. Да хоть бы Марс! При этом писатель, хочет он того или нет, всегда наделяет свой географический объект какими-то ...
341186
  Исаев Н.П. Гений на островах / Н.П. Исаев. – М, 1987. – 190с.
341187
   Гений неоклассицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 27-35.
341188
   Гений неоклассицизма // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 75-81


  Адольф Вильям Бугро (1825-1905) - фран. живописец эпохи ампира, мастер академ. живописи, крупнейший представитель салонного академизма, автор картин на исторические, мифологические, библейские и аллегорические сюжеты, исполнял стенные росписи и портреты
341189
  Водолагин А. Гений непреклонной воли = К. 200-летию М.А. Бакунина // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-226. – ISSN 0027-8238
341190
  Цвейг С. Гений одной ночи / С. Цвейг. – Москва : Музыка, 1964. – 20 с.
341191
  Лелека О. Гений пародии // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 13


  18 мая 1972 года в авиакатастрофе погиб любимец миллионов - первый советский пародист Виктор Чистяков. Он прожил 28 лет, и сеголишь четыре из них - на эстраде. И этих четырех лет ему хватило, чтобы завоевать всесоюзную известность. Виктор Чистяков стал ...
341192
  Устинова Т. Гений пустого места : Роман / Татьяна Устинова. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 352с. – (Русский бестселлер). – ISBN 5-699-18803-7
341193
  Воробьев В.Ф. Гений русской и мировой литературы (Ленин о Л.Н. Толстом) / В.Ф. Воробьев. – Львов, 1960. – 39с.
341194
  Новикова М. Гений, парадоксов друг // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 69-92


  Переклади творів Пушкіна О.С.
341195
   Генике Аркадию Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 60-64 : фото. – ISSN 0016-7126
341196
  Лашкевич Генитивные конструкции со значением метафорического количества в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Лашкевич а. и.; БГУ. – Минск, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.21
341197
  Вирлич А.Э. Геническ : путеводитель / А.Э. Вирлич, Е.С. Каминская. – Симферополь : Таврия, 1986. – 61с.
341198
  Мелхорн Г. Гениями не рождаются / Г. Мелхорн, Х.-Г. Мелхорн. – М., 1989. – 159с.
341199
  Агеєва В. Геніальна бунтарка. Марко Вовчок проти патріархальності в житті й літературі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 5 (689), 5-11.02.2021. – С. 37-41. – ISSN 1996-1561
341200
  Дробноход Ю.Ф. Геніальна праця Карла Маркса / Ю.Ф. Дробноход, В.З. Задніпрянець. – Київ, 1967. – 48с.
341201
  Кульчицький С.В. Геніальний аналітик - Іван Лисяк- Рудницький // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 36 (208). – С. 2-4
341202
  Дудкін Іван Геніальний архітектор - молюск // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 142-144 : фото
341203
   Геніальний конструктор ракетно-космічної техніки (До 100-річчя від дня народження академіка М.К. Янгеля) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 5-6. – ISSN 0372-6436
341204
   Геніальний поет російського народу.. – К, 1937. – 98с.
341205
  Ситник К. Геніальний природознавець До 200-річчя від дня народження Чарльза Дарвіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 45-50. – ISSN 0372-6436
341206
  Ситник К. Геніальний природознавець. До ювілею Чарльза Дарвіна // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (16). – С. 62-67. – ISSN 1819-7329
341207
  Черкаська Г. Геніальний співець осени - Олекса Стефанович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 12-18 жовтня (№ 41). – С. 9
341208
   Геніальний учений, неперевершений організатор науки. До 100-річчя від дня народження академіка М.В. Келдиша // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
341209
  Локтєв В. Геніальний фізик і великий педагог. До 100-річчя від дня народження академіка Л.Д. Ландау // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-44. – ISSN 0372-6436
341210
   Геніальний філософський твір В.І.Леніна. – К, 1959. – 400 с.
341211
  Черкаська Г. Геніальний ювелір української пісні Микола Леонтович // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – С. 9
341212
  Поліщук В.Л. Геніальні кристали : поезії / В.Л. Поліщук. – Київ : Маса, 1927. – 70 с.
341213
  Хамітов Н. Геніальність і деструктивність // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 138-143. – ISBN 978-966-8009-72-3
341214
  Пахаренко В. Геніальність і талановитість як опозиційні форми вияву людського духу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 25-30. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
341215
  Яручик Ю. Геніальність у простому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5-6 жовтня (№ 180/181). – С. 31


  Всесвітньо відома книжка Елени Ферранте вийшла українською.
341216
  Зашкільняк А.С. та ін. Генієм Леніна народжена (До 70-річчя II з"їзду РСДРП) / А.С. та ін. Зашкільняк. – Львів, 1973. – 195с.
341217
  Дузь І.М. Генієм Леніна натхненні / І.М. Дузь. – К., 1977. – 160с.
341218
  Корсак К. Генії вчора, сьогодні й завтра // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 1 (150). – С. 10-12.


  Феномен геніальності. Геніальність серед жінок та чоловіків.
341219
  Науменко С. Генії українського перекладу // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (449), лютий 2019. – С. 41-44


  Пропонується позакласний захід, мета якого розширити та поглибити знання учнів про українську перекладацьку школу, ознайомити учнів з традицією українського перекладознавства та непересічними постатями видатних перекладачів Г. Кочура та М. Лукаша.
341220
  Шовкопляс Ю. Геній / Ю. Шовкопляс. – Харків, 1929. – 126 с.
341221
  Янь Мо Геній : Оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 170-176. – ISSN 0320 - 8370
341222
  Тереверко О. Геній авіації // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 46). – С. 20-21


  Олег Костянтинович Антонов — радянський літакобудівельник російського походження, один із провідних авіаконструкторів СРСР.
341223
  Івшина Л. Геній в умовах розблокованої антикультури // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 511-515. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Творчість Ліни Костенко.
341224
  Голованенко Володимир Геній електрики // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14-15 : Фото
341225
  Шовкун В. Геній з ласки Божої // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 8


  Спогад про Миколу Лукаша.
341226
  Глазовий Андрій Геній з моєї вулиці : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 128-133 : Фото
341227
  Кралюк П. Геній знайомиться зі святинею. Шевченко й Пересопницьке євангеліє // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 737-743. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
341228
  Кулик Н. Геній і ліходійство [А. Кримський] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 вересня (№ 39). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Науково-педагогічна спадщина Агатангела Кримського.
341229
  Кравченко Я. Геній Іоана Георгія Пінзеля, або Пластика українського бароко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 23
341230
   Геній краси і правди. – К, 1978. – 200с.
341231
  Загородній А.Г. Геній науки (до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова) / А.Г. Загородній, В.М. Локтєв, А.М. Самойленко // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 73-82. – ISSN 1027-3239
341232
  Ситник К. Геній науки і наукової просвіти / К. Ситник, В. Багнюк // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 5-13. – ISSN 0130-7037


  150 років від дня народження В.І. Вернадського.
341233
  Матвієнко А. Геній поета тримає небеса // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 2


  Святкування 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка на Майдані та покладання квітів до пам"ятника поета у парку Т. Шевченка у Києві.
341234
  Шаховський С.М. Геній поетеси-борця / С.М. Шаховський. – К, 1971. – 54с.
341235
  Кондратюк А.І. Геній поза Батьківщиною : есеї, оповідання, думки / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-416-276-7
341236
  Гайдабура В. Геній портретує генія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 4-5 березня (№ 39/40). – С. 23


  Видатному актору і режисеру Амвросію Бучмі виповнилося б 125 років.
341237
  Носань С.Л. Геній правди : до 175-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка / С.Л. Носань. – К, 1989. – 48 с.
341238
  Мазур В. Геній самореклам. Письменник, історик, містифікатор і нестримний фантазер Федір Емін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 вересня (№ 33). – С. 15


  "Наприкінці XVII століття, коли Україна ввійшла в орбіту "русского мира", російська наука і культура отримали неабиякий імпульс для свого розвитку. Московія рекрутувала випускників Києво-Могилянської академії, щоб ті несли світло освіти на її терени, ...
341239
  Гош Мрідула Геній світової літератури / запитувала Марія Чадюк // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 25, 30-31


  "Її вічна душа подолає все: від спотвореного іміджу хворої бідної дівчинки до спроб канцелярського формаліста приписувати їй борця за справедливість і соціалізм", - Мрідула Гош про Лесю Українку.
341240
   Геній світу і любові. До 260-річчя від дня народження В.А. Моцарта (1756-1791) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 39-49. – ISSN 0130-2043
341241
  Рожнятовська О. Геній сучасності. До 80-річчя від дня народження І. Марчука (1936) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 114-117. – ISSN 2306-3505
341242
  Осауленко Євген Геній та безумство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212
341243
  Осауленко Є. Геній та безумство // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-69. – ISSN 0130-5212


  Психічна недуга в житті та творчості живописців
341244
  Черкаська Г. Геній такту. Андрію Мельнику - 125 років // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 грудня (№ 50). – С. 3
341245
  Шевець В. Геній українського перекладу // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Червень (№ 11/12). – С. 37-45


  Величний шлях Миколи Лукаша.
341246
   Геній цифрового підпису // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 15 жовтня (№ 42)


  Учень Малої академії наук України - одинадцятикласник Київського ліцею № 38 імені В.М. Молчанова Олександр Гур"янов став призером 24-го Конкурсу молодих учених ЄС (EUCYS), фінал якого відбувся наприкінці вересня у м.Братиславі ( Словацька Республіка). ...
341247
  Чадюк М. Геній Юрія Кнорозова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Вчений родом із Харкова, який розшифрував писемність майя.
341248
  Горпинич В. Генітивні речення в українській мові
341249
  Коваль П.Д. Генічеськ / П.Д. Коваль. – Одеса : Маяк, 1968. – 40с. : іл.
341250
  Пирогов І.А. Генічеський ярмарок: історія та сучасність // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 18-21. – Бібліогр.: 5 назв.
341251
  Шевчук І. Геніям - не заважати! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Завідувач кафедрою математичного аналізу механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Ігор Шевчук про автора розв"язання задачі з комбінаторної геометрії - Марину Вязовську.
341252
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1973. – Т. 6. – С. 295-466. – (Б-ка пионера)
341253
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска. / Н.П. Печерский. – М., 1958. – 207с.
341254
  Печерский Н.П. Генка Пыжов - первый житель Братска: повесть / Н.П. Печерский. – 3-е изд. – М., 1984. – 190с.
341255
  Дарьин Г.А. Геннадий Алексадрович Дарьин. / Г.А. Дарьин. – М, 1977. – 10с.
341256
  Ивановская Е.Б. Геннадий Александрович Дарьин / Е.Б. Ивановская. – Л, 1987. – 62с.
341257
  Дарьин Г.А. Геннадий Александрович Дарьин. / Г.А. Дарьин. – Ярославль, 1973. – 29с.
341258
   Геннадий Ахмедов, Наталия Хмель, Любовь Шафранская : каталог выставки / Ахмедов Геннадий, выставка произвидений; Моск. орг. союза художников РСФСР ; предисл. О. Войковой. – Москва : Министерство культуры СССР, 1982. – [22] с. : ил.
341259
  Власенко А.Н. Геннадий Грасильников / А.Н. Власенко. – Москва, 1981. – 174с.
341260
  Кравченко К.С. Геннадий Дмитриевич Епифанов / К.С. Кравченко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1982. – 214, [2] с.
341261
  Кравченко К.С. Геннадий Дмитриевич Епифанов / К.С. Кравченко. – Л., 1982. – 215с.
341262
   Геннадий Ефимочкин. – Москва, 1987. – 50с.
341263
  Алексеев А.И. Геннадий Иванович Невельской, 1813-1876 : 1813-1876 / А.И. Алексеев ; отв.ред. А.И. Крушанов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 191 с., 2 л. ил. : ил., карт. – (Научно-биографическая серия)
341264
   Геннадий Кириллович Севостьянов. – Москва, 1988. – 20с.
341265
  Тарасова-Красина Геннадий Мясников / Тарасова-Красина. – М., 1986. – 174с.
341266
  Веселов Г.Н. Геннадий Николаевич Веселов : каталог выставки произведений / Авт. ст.: П.Е. Корнилов; сост.: Д.А. Градова, К.А. Веселова; ред.: Л.В. Мочалов. – Ленинград : Художник РСФСР, 1976. – 10,[ 14] с.
341267
  Распопов Г.Д. Геннадий Распопов / Г.Д. Распопов. – Москва, 1983. – 27с.
341268
  Прищепа В.П. Геннадий Сысолятин / В.П. Прищепа. – Иркутск, 1985. – 87 с.
341269
   Геннадий Федорович Карпов : 24 апреля 1890 г. – Москва : Изд. Имп. общ. ист. и Древ. Росс. при Мос. ун-те, 1914. – 7 с.
341270
  Жак Л.П. Геннадий Фиш / Л.П. Жак. – Москва, 1976. – 288с.
341271
   Геннадий Харлампиевич Грунтовский : [некролог] // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 4 (609), октябрь - декабрь. – C. 88-89. – ISSN 0030-5987
341272
  Дубинянская Я. Геннадий Шпаликов: по несчастью или к счастью // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 48-65. – ISSN 1819-6268
341273
   Геннадию Ивановичу Саранцеву - 70 лет! / коллектив физико-матем. фак. Мордовского гос. пед. ин-та им. М.Е. Евсевьева // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 123-124. – ISSN 0869-561Х
341274
  Білоус Геннадій Михайлович Геннадій Білоус: "Інноваційні кластери допомагають подолати кризу" : інтерв"ю з заступником голови Держкомпідприємництва України Геннадієм Михайловичем Білоусом // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 56. – ISSN 1810-3944
341275
   Геннадій Борисович Башкіров // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 478-479. – ISSN 1993-0917
341276
   Геннадій В"ячеславович Стрельський : [до 65-річчя від дня народження і 40-річчя науково-педагогічної діяльності] : біобібліогр. покажч. / [Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. етнології]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 35, [2] с., включ. обкл. : портр.


  Дорогому Борису Гончару з щирою повагою і дружніми почуттями. Бажаю добра і всіляких успіхів. Підпис
341277
   Геннадій Васильович Книшов : [некролог] // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 431-432. – ISSN 2413-7944


  "1 листопада 2015 р. на 82 році пішов із життя директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України, завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ...
341278
  Гордієнко Д. Геннадій Григорович Літаврін (1926-2010) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 720-723. – (Нова серія ; вип. 15)


  Геннадій Григорович Литаврин - російський історик, фахівець з середньовічної історії південних слов"ян, Візантії і російсько-візантійських зв"язків, академік РАН ( 1994 ).
341279
   Геннадій Костянтинович Матвєєв - вірний лицар цивілістики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 309-312. – ISSN 0132-1331
341280
   Геннадій Костянтинович Матвєєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 220-221. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
341281
  Афанасьєв В.А. Геннадій Ладиженський : [життя і творчість художника. 1853-1916] / В.А. Афанасьєв. – Київ : Мистецтво, 1966. – 55 с. : іл., 2 л. іл.
341282
   Геннадій Леонов. – Львів, 1957. – 8с.
341283
   Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 48с. – (Вчені НаУКМА ; Вип.16)
341284
   Геннадій Олексійович Дубов // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 159-160. – ISBN 978-966-924-219-8
341285
  Півняк Г. Геннадій Півняк: "Допомогти молодому поколінню не втратити себе" / розмову вела Н. Гринько // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 10-18 лютого (№ 5/6). – С. 4


  Перший у Придніпров"ї заклад вищої освіти НТУ "Дніпровська політехніка" протягом майже 40 років очолює ректор, академік НАН України Г.Г. Півняк.
341286
  Гринько Надія Геннадій Півняк: чверть віку на посаді ректора / Гринько Надія, Андрющенко Наталя // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
341287
   Геннадій Удовенко - дипломат і політик // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 203-206
341288
  Кононенко П. Геннадій Удовенко - надзвичайний і повноважний посол всього українства у світовому часопросторі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 94-97
341289
   Геннадію Удовенку - 80 // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 6-9
341290
  Крупнов В.А. Генная и цитоплазматическая мужская стерильность растений / В.А. Крупнов. – М, 1973. – 279с.
341291
  Игнатов В.В. Генная инженерия : научно-популярная лекция / В.В. Игнатов. – Саратов : Саратовский университет, 1977. – 23 с.
341292
   Генная инженерия растений.. – М, 1991. – 408с.
341293
  Коломейцева М.А. Генная инженерия теоретического духа : научный закон и идеи Платона / М.А. Коломейцева, А.Е. Коломейцев // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 1( 51). – С.24-33. – ISSN 1680-2721
341294
  Залізняк Л. Генний код українців та їхніх сусідів очима археології // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 50 (267). – С. 46-51. – ISSN 1996-1561


  Згадується професор КНУТШ, відомий мовознаець Костянтин Тищенко, який здійснив вдалу спробу інтерпретації геномів європейських народів (насамперед українців) із позицій лінгвістики.
341295
  Яблонь О.С. Генний поліморфізм G211A гену UGT1A1 та пролонгована неонатальна жовтяниця / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 41-44. – ISSN 2226-1230
341296
  Віфлянцев В.В. Генні технології як реалізаціяч екзистенційних ризиків людства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 112-119
341297
  Цукерман Кэтрин Генномодифицированный лосось. Поправки к рыбе // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 56 : фото
341298
  Балановская Е.В. Геногеография : (гены человека на карте СССР) / Е.В. Балановская, Ю.Г. Рычков. – М, 1990. – 63с.
341299
  Расулов Эльхан Мамед Расул оглы Геногеография и концепция профилактики молекулярно-генетических вариантов - талассемии в Азербайджане : Автореф... доктора биолог.наук: 03.00.15 / Расулов Эльхан Мамед Расул оглы; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский ин-т усовершенствования врачей. – К., 1992. – 41л.
341300
  Микулич А.И. Геногеография сельского населения Белоруссии. / А.И. Микулич. – Минск, 1989. – 180с.
341301
  Галамага О. Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 112-119
341302
  Цікавий С. Генологічна назва "Дума" у польській романтичній традиції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 83-88. – ISSN 1728-9572
341303
  Зимомря І. Генологічна парадигма австрійської малої прози: причинність зв"язку між новаторством і традицією // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 348-366. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті зроблена спроба визначити базові параметри генологічної парадигми австрійської малої прози крізь призму окреслення причинності зв"язку між новаторством і традицією
341304
  Бернадська Н.І. Генологічна проблематика в науковій спадщині П. Житецького: концепт драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 36-40. – (Б-ка Ін-ту філології)
341305
  Зайцева А. Генологічний дискурс прози Олени Пчілки // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 58-66. – ISSN 2308-1902
341306
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр. : 40 назв
341307
  Циганок О.М. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст. : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01; 10.01.06 / Циганок Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 351 л. – Бібліогр.: л. 324-351
341308
  Циганок О. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні XVII-XVIII ст.: основні напрямки досліджень / Ольга Циганок ; [відп. ред. Ростислав Радишевський] ; Міжнар. шк. україністики НАН України. – Київ : Україна, 2011. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 158-175 та в підрядк. прим. – (Студії з україністики ; вип. 10). – ISBN 978-966-388-203-1
341309
  Артеменко Л. Генологічні модифікації української поетологічної лірики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 59-64. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті на матеріалі поетичних текстів української поетологічної лірики ХІХ–ХХ ст. проаналізовано жанри неканонічного типу, у яких авторська комунікативна стратегія слугує для спрямування читача на певні генологічні зіставлення та паралелі з окремими ...
341310
  Бернадська Н. Генологічні проблеми у вузівському курсі теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 176-182
341311
  Ткаченко А. Генологія в оптиці структуралізму: парадигматика/синтагматика // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 83-89
341312
  Доценко А.М. Геном алфавіту : таємниця алфавіту України / Анатолій М. Доценко. – 1-ше вид. – Дніпропетровськ ; Хорол : Середняк Т.К. ; AmbaarBook, 2013. – 31, [2] с., включ. обкл. – Загол. обкл.: Геном алфавіту (таємниця роташування букв алфавіту). – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "АЗИ" для допитливих ; вип. 1 ; Для допитливих). – ISBN 978-617-7257-34-8
341313
  Порохня В.М. Геном економіки як особлива форма існування капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-38. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
341314
   Геном растений. – Киев : Наукова думка, 1988. – 284с.
341315
  Газарян К.Г. Геном эукариот: молекулярная организация и экспрессия / К.Г. Газарян, В.З. Тарантул. – Москва, 1983. – 272с.
341316
  Якутенко Ирина Геном. Убить убийцу // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 5 (2872), май. – С. 104-111 : фото
341317
   Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 161, [3] с. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-927-289-8
341318
  Давидюк В. Геномна міфологія "русского мира" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 45-64
341319
   Геномная нестабильность и нарушение репарации ДНК как факторы наследственной и соматической патологии человека / [Гончарова Р.И. и др.], под ред. Р.И. Гончаровой ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т генетики и цитологии, Белорусское о-во генетиков и селекционеров. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 281, [2] с. : ил., таб. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-985-08-1859-1
341320
  Демидова Г.С. Геномні реорганізації хромосомної ділянки SQ13, яка містить гени SMNI та SMN2 / Г.С. Демидова, О.О. Соловйов, Н.В. Грищенко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 35
341321
  Ягельська К.Ю. Генон-фактор випереджального національного економічного розвитку // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 2. – С. 175-187. – ISSN 2218-4511


  У статті автором запропоновано класифікацію факторів випереджального національного економічного розвитку. Подано визначення генон-фактора випереджального економічного розвитку. Сформовано генон-фактор, основоположними у якому є час і економічна енергія.
341322
   Генон (Guenon) Рене-Жан-Марі Жозеф // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 726-727. – ISBN 966-316-069-1
341323
  Будков В.Д. Геносеологическая ценность основных понятий генетики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Будков В. Д.; КГУ. – К., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
341324
  Блохина И.Н. Геносистематика бактерий / И.Н. Блохина. – Москва : Наука, 1976. – 154 с.
341325
  Савченко В.К. Геносфера: Генетическая система биосферы / В.К. Савченко. – Минск : Наука и Техника, 1991. – 159с.
341326
  Чекаль Л.А. Генотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
341327
  Бандажевський Ю.І. Генотип VTHFR:677ТТ і стан гіпергомоцистеїнемії у дітей їз районів, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції / Ю.І. Бандажевський, Н.Ф. Дубова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
341328
  Кильчевский А.В. Генотип и среда в селекции растений / А.В. Кильчевский, Л.В. Хотылева. – Минск, 1989. – 191с.
341329
  Майщук З.Н. Генотипическая разнокачественность клубней у гибридных сеянцев картофеля и возможности использования ее в селекционной работе : Автореф... канд. с. х.наук: / Майщук З. Н.; Льв. с. х. ин-т. – Дубляны, 1968. – 24л.
341330
  Бернацка М.Л. Генотипическая специфика фосфорного обмена растений гороха в связи с токсичностью алюминия. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.12 / Бернацка М.Л.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
341331
  Ефимова Елена Викторовна Генотипические и фенотипические особенности клеток китайского хомячка линии СНО-КІ с множественной устойчивостью к холхицину, актиономицину Д и бромистому этидию : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ефимова Елена Викторовна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1988. – 20л.
341332
  Гриценко Л.М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Гриценко Л.М. ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; МОЗ України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
341333
  Бєдункова О.О. Генотоксичний моніторинг водного середовища у нижній течії річки Горинь // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 36-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
341334
   Генотоксичность и загрязнение тяжелыми металлами естественных и антропогенно-преобразованных почв Ростова-на-Дону / С.Н. Горбов, О.С. Безуглова, Т.В. Вардуни, А.В. Горовцов, С.С. Тагивердиев, Ю.А. Гильдебрант // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 1519-1529 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
341335
   Генофонд голонасінних Полісся та лісостепу України, його збагачення та раціональне використання / С.І. Кузнецов, Г.О. Миронова, О.П. Чекалін, С.І. Слюсар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 21. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Зроблено аналіз голонасінних в умовах Полісся та Лісостепу України. Запропоновані шляхи раціонального їх використання та накопичення нових видів і форм.
341336
   Генофонд і здоров"я: вроджені вади розвитку серед новонароджених / [Сердюк А.М. та ін.] ; за заг. ред. А.М. Сердюка та О.І. Тимченко ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2012. – 569, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-409-126-5
341337
   Генофонд і здоров"я: іонізуюча радіація / А.М. Сердюк, О.І. Тимченко, О.В. Линчак, Ю.В. Бенедичук ; ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : МВЦ "Медінформ", 2011. – 189, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-8398-23-0
341338
   Генофонд і здоров"я: природний і штучний добір серед населення України = Gene pool and the health: natural and artificial selection among the population : монографія / [О.І. Тимченко [та ін.] ; ДУ "Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ : Медінформ, 2015. – 262, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-409-153-1
341339
  Смолінська М. Генофонд квітково-декоративних трав"янистих інтродуцентів та його значення в біорізноманітті флори Буковини / М. Смолінська, В. Королюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-76. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наводяться дані з історії створення та сучасного стану колекції квітково-декоративних трав"янистих багаторічників. На основі всестороннього аналізу показана можливість використання генетичного різноманіття в озелененні та збагаченні рослинних ресурсів ...
341340
  Крамаренко О. Геноцид-33 у сучасному українському вимірі // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 7/8. – С. 13-16
341341
  Андрюхин М.Н. Геноцид-тягчайшее преступление против человечества / М.Н. Андрюхин. – Москва : Юридическая литература, 1961. – 128 с.
341342
  Стеценко В.Ю. Геноцид - як один з найстрашніших злочинів проти людства / В.Ю. Стеценко, Г.Є. Мазур // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 175-178
341343
  Диш Т.М. Геноцид / Т.М. Диш. – Санкт-Петербург, 1993. – 382с.
341344
  Ямковий І.Т. Геноцид : Архівно-документальні нариси / Іван Ямковий. – Житомир : Полісся, 1999. – 212с. – ISBN 966-7057-47-Х
341345
  Гончар Б.М. Геноцид / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 69. – ISBN 966-642-073-2
341346
  Гончар Б.М. Геноцид / Б.М. Гончар, М.М. Гнатовський // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 279-280. – ISBN 966-316-039-X
341347
  Скавронік В. Геноцид // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 303
341348
  Джонс А. Геноцид = Genocide : вступ до глобальної історії / Адам Джонс ; пер. з англ. Катерини Диси ; Нац.ун-т "Києво Могилян. акад", Центр дослід. історії та культури східноєвроп. єврейства. – Київ : Дух і Літера, 2019. – 673, [1] с., [8] арк. іл. : іл. – Покажчик : с. 641-673. - Парал. тит. арк. англ. - Вид. дані: Пер. изд. : Genocide. A Comprehensive Introduction / Adam Jones. ; 3rd Ed. London, 2017. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-731-2
341349
  Задорожний О. Геноцид "болотних арабів" у світлі норм міжнародного водного права, міжнародного права захисту прав людини та міжнародного гуманітарного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 88-92. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
341350
  Василенко В. Геноцид 1932-1933 років з погляду права // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Можна домогтися міжнародного визнання Голодомору, якщо не перетворювати справу на політичні кампанії.
341351
   Геноцид XXI століття. – Київ : [б. в.], 2004. – 246 с. : табл., фотоіл.
341352
  Барсегов Ю.Г. Геноцид армян - преступление против человечества : о правомерности термина и юрид. квалификации / Ю.Г. Барсегов. – Ереван : Айастан, 1990. – 30, [1] с. – ISBN 5-540-00965-7
341353
  Бегларян Л.А. Геноцид армян 1915 - 1923 гг. Историко-правовой аспект // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 222-226. – ISBN 978-966-190-861-0
341354
   Геноцид армян в Османской империи : сборник документов и материалов. – 2-е изд., доп. – Ереван : Айастан, 1982. – 704 с.
341355
  Гарибджанян Г.Б. Геноцид армян и мировая общественность / Г.Б. Гарибджанян. – Ереван, 1989. – 73с.
341356
  Гончар К. Геноцид без визнання? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 68). – С. 8-9


  У висновках науковців і політиків смертельну депортацію кримських татар уже давно іменують геноцидом.
341357
  Андрюхин М.Н. Геноцид в политике империалистических государств / М.Н. Андрюхин. – Москва : Знание, 1967. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 17 серия. Государство и право ; № 7)
341358
   Геноцид в Україні 1932-1933 рр. за матеріалами кримінальної справи № 475 : [збірник док. і матеріалів голодомору] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т Нац. Пам"яті, Служба безпеки України ; [упоряд.: Герасименко М.М., Удовиченко В.М]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2014. – 557, [1] с., [2] арк. фот. : фот., табл. – Імен. покажч.: с. 536-546. - Геогр. покажч.: с. 547-556. - Текст. укр., англ. – Бібліогр.: с. 525-531 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7202-6
341359
  Зайцева В.О. Геноцид вірмен в Османській імперії та кемалійській Туреччині як чиновник сучасних міжнародних відносин регіону // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 135-141
341360
  Мельнічук Н. Геноцид євреїв України в добу нацистскої окупації : історіографія // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 71-76


  У статті розкриваються особливості висвітлення політики Голокосту, яка проводилася гітлерівською Німеччиною на окупованих теренах України упродовж 1941-1944 рр., радянською історіографією періоду Другої світової війни. В статье освещены особенности ...
341361
  Гнатовський М.М. Геноцид єзидів "Ісламською державою" у світлі норм міжнародного кримінального права / М.М. Гнатовський, Б.І. Неділько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Резнікова Н.В., Дорошко М.С., Нанавов А.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 141, ч. 2. – С. 151-162. – ISSN 2308-6912
341362
  Сойко І. Геноцид з подвійними стандартами. Німецько-українська комісія істориків та Голодомор: саботаж чи зрада національних інтересів? // Україна молода. – Київ, 2020. – 21 жовтня (№ 101)


  Минає рік відтоді, як 21 жовтня 2019-го комітет iз петицій німецького парламенту розпочав процедуру розгляду питання про визнання Голодомору актом геноциду. Ініційована в грудні 2018 р. петиція, завдяки активності української громади в Німеччині, ...
341363
   Геноцид и массовые репрессии.. – Минск, 1996. – 576с.
341364
  Сергійчук В. Геноцид національних меншин у радянській Україні в 20-80 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Українознавство ; Вип. 5)


  На основі архівних документів розповідається про переслідування й утиски прав національних меншин в УРСР у 20-80-ті рр. XX ст.
341365
  Житарюк М. Геноцид проти українців - реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 335-344


  Публікацію підготовлено на основі опрацьованих підшивок львівської газети «Діло» 30-х рр. ХХ ст., переосмислення власних наукових публікацій [21, 22], насамперед, брошури «Московська режисура голокосту…» й монографії «Четвертована, але ...
341366
   Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 4 жовт. 2016 р. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [наук. ред. Михайло Тяглий]. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 228, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-917-7021-51-2
341367
  Яковенко М. Геноцид ромів. Особливості міжетнічного спілкування на Волині // Уроки Голокосту : інформаціно-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту / Укр. центр вивчення іст. Голокосту ; редкол.: Л. Кремінець, О. Пазюк, А. Подольський. – Київ, 2020. – № 3 (63), липень - вересень, 2020 р. – С. 11-16. – ISSN 1998-6327
341368
   Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – 447, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-397-111-2
341369
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – 495, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
341370
   Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – 487, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1594-12-7
341371
  Тарапон О. Геноцид українського народу 1932 - 1933 рр. через призму морально-ціннісних пріоритетів радянської партійної номенклатури // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 102-112
341372
   Геноцид українського народу: історична пам`ять та політико-правова оцінка : Міжнародна науково-теоритична конференція Київ, 25 листопада 2000 р. Матеріали. – Київ - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 596с. – ISBN 966-581-451-6
341373
  Терешкевич Г. Геноцид українського селянства в контексті порушення засад біоетики / Г. Терешкевич, О. Джура // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 393-396. – ISBN 978-617-7196-23-4
341374
  Красніцька Г.М. Геноцид української культури в другій половині ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 30-33. – ISSN 2076-1554


  "На підставі Емського указу було закрито Південно-Західний відділ Російського географічного товариства у Києві, припинено видання "Киевского телеграфа", ліквідовано громади, звільнено ряд професорів-українців з Київського університету (М. Драгоманова, ...
341375
  Брицький П. Геноцид українців Голодомором в 1932 - 1933 рр. // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 157-176. – ISBN 978-966-397-111-2
341376
  Музичко О. Геноцид українців Одеси: історія та сучасні тенденції // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 422-434. – ISBN 978-966-1594-12-7
341377
  Лозинський А. Геноцид українців у світлі Конвенції ООН 1948 року // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 148-150. – ISBN 978-617-7122-39-4
341378
  Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури / Олеся Стасюк ; Міжнар. благодійний фонд "Україна 3000". – Київ : Стилос, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-8518-93-5
341379
  Гаврилів І. Геноцид українців: слабкість нації чи сила ворогів? // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – C. 13-24. – ISBN 978-966-1594-12-7
341380
  Патлашинська І.В. Геноцид як підстава для розгортання миротвочих операцій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 24-28. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
341381
  Сюндюков І. Геноцид як робота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 174). – С. 4-5


  До 75-х роковин трагедії Бабиного Яру: чи засвоєні уроки історії?
341382
  Лизанчук В.В. Геноцид, етноцид, лінгвоцид української нації : хроніка : навч.-метод. посібник / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 256, [2] с. – ISBN 978-966-613-615-5


  Бібліотеці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Шановний читачу! Вчімося, працюймо, щоби розквітала українська Україна і кожна людина була в ній щасливою. З повагою, Василь Лизанчук, 20 січня 2009 р.
341383
  Дитч Йоган Геноцид, порівнюваність й "вігівська" інтерпретація української історії. Відповідь С. Кульчицькому. // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165-169. – ISSN 1998-3883
341384
   Геноцид.. – М, 1985. – 192с.
341385
  Зваан Т. Геноцид. Вступ до проблеми // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2008. – Число 13 (2) : Війна переможців і переможених. – С. 61-81. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-24 (ч. 13)


  Термін "геноцид" від часу його запровадження до публічного обігу - 1944 року в книжці юриста Рафаеля Лемкіна "Нацистський режим в окупованій Європі" - набув великого поширення.
341386
  Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / А. Куліш. – Полтава, 2000. – 84с.
341387
  Куліш Андрій Геноцид. Голодомор 1932-1933. Причини, жертви, злочинці / Куліш Андрій; Асоціація дослідників голодоморів в Україні. – Київ, Харків, 2001. – 97с. – Бібліогр.:с.95-96. – ISBN 966-7409-20-1
341388
  Петухов Ю.Д. Геноцид. Общество Истребления. Русский Холокост : Тактика и стратегия режима апартеида в России. / Ю.Д. Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 384с. – (Imperia Russia). – ISBN 5-85141-062-0
341389
  Мельник С. Геноцид: пам"ятати про минуле заради майбутнього // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 3 грудня (№ 49). – С. 9. – ISSN 0027-8254
341390
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
341391
  Гон Максим Мойсейович Геноцид: сутність явища // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 54-56
341392
  Гон Максим Мойсейович Геноциди першої половини XX ст.: причини злочинів проти людства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
341393
  Гон Максим Геноциди першої половини XX століття: поведінка вбивць, жертв, сусідів // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 38-42
341394
  Наймарк Норман Геноциди Сталіна = Stalin"s genocides / Норман М. Наймарк ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 134 с., [2] с. – ISBN 978-966-518-565-9
341395
  Колесников М. Генподрядчик - мавзолей // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. А. Газубей. – Киев, 2020. – № 34 (686), 06.11.2020. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
341396
  Ступак М.Ф. Генрационная спектроскопия вынужденного релеевского рассеяния при использовании лазера с внешним сигналом. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ступак М.Ф.; АН СССР.Сибирск.отдел. – Новосибирск, 1975. – 14л.
341397
  Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг / Л.Г. Мочалова. – Л, 1982. – 208с.
341398
  Солянова М.В. Генри Киссинджер о мировом порядке // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 83-94. – ISSN 0321-2068
341399
  Трифонов В.И. Генри Киссинджер о прошлом и будущем американо-китайских отношений // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3 (668). – С. 41-46. – ISSN 0321-5075
341400
   Генри Лонгфелло (1807-1882) : методические материалы к вечеру, посвященному 80-летию со дня смерти. – Москва, 1962. – 16 с.
341401
  Лонгфелло Г. Генри Лонгфелло. (1807-1882) : Биографический очерк американского поэта, с приложением его стихотворений. – Москва : О-во распространения полезных книг, 1901. – 48 с. – (Иностранные поэты)
341402
  Рознатовская Юлия Андреевна Генри Лоусон : Библиогр. указ. / Рознатовская Юлия Андреевна. – Москва : Книга, 1980. – 72с. – (Писатели зарубеж. стран)
341403
  Петриковская А.С. Генри Лоусон и рождение австралийского рассказа / А.С. Петриковская. – М, 1972. – 208с.
341404
  Джалагония В. Генри Миллер, человек-улыбка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 5 (1171). – С. 44-47. – ISSN 0234-1670
341405
  Брассаи Генри Миллер. Портрет в полный рост // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 1. – С.126-165. – ISSN 1130-6545
341406
  Головина Е. Генри Миллер: Бремя страстей // Караван историй. – Москва, 2002. – № 3. – С.74-91. – ISSN 1560-4233
341407
  Петухова О. Генри Миллер: непристойный роман // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова ; редкол.: А. Афонин, Ю. Воронцов, Я. Дубинянская [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10 (138). – С. 60-75. – ISSN 1819-6268


  Генри Миллеру было глубоко наплевать на то, что о нем подумают, или скажут современники или потомки, ведь никто и никогда не смог бы очернить его сильнее, чем он сделал это сам. Страница за страницей, утюжа свою богатую шокирующими воспоминаниями ...
341408
  Карпов Г.В. Генри Стенли / Г.В. Карпов. – Москва, 1958. – 56с.
341409
  Юлина Н.С. Генри Стэп: Квантовый интерактивный дуализм как альтернатива материализму // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 82-97. – ISSN 0042-8744
341410
  Покровский Н.Е. Генри Торо / Н.Е. Покровский. – Москва : Мысль, 1983. – 188 с. – (Мыслители прошлого)
341411
  Осипова Э.Ф. Генри Торо / Э.Ф. Осипова. – Ленинград, 1985. – 129с.
341412
  Ронгонен Л.И. Генри У. Лонгфелло и его поэма "Песнь о Гайавате" : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 2101 "Рус. яз. и лит."] / Л.И. Ронгонен. – Москва : Высшая школа, 1982. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95
341413
  Пиар К.О. Генри Уодсворт Лонгфелло / К.О. Пиар. – М., 1989. – 111с.
341414
  Роджерс Пэт Генри Филдинг : биография : пер. с англ. / Пэт Роджерс. – Москва : Радуга, 1984
341415
  Зыкова Е.П. Генри Филдинг как моралист // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-17. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 5). – ISSN 0321-1711
341416
  Головня И.В. Генри Фильдинг и его роман "Джозеф Эндрус" // История приключений Джозефа Эндруга и его друга Абраама Адамса. Написано в подражание манере Сервантеса, автора Дон-Кихота : [роман] / Г. Фильдинг. – Москва : Госиздат художественной литературы, 1949. – С. 365-378
341417
  Мадзигон М.В. Генри Фильдинг и его роман "История Тома Джонса найденыша" / М.В. Мадзигон. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
341418
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотлетию со дня смерти. – М, 1954. – 28с.
341419
   Генри Фильдинг. Био-библиографический указатель к двухсотпятидесятилетию со дня рождения. – М, 1957. – 29с.
341420
  Беляев Н.А. Генри Форд / Н.А. Беляев. – Москва, 1935. – 264с.
341421
  Брацлавский Д.Я. Генри Форд II, его семейство и политическая ориентация // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1986. – № 3 (53) : Расстановка политических сил в США по вопросам советско-американских контактов. Политическая анатомия Вашингтона и другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 26-30
341422
  Верховцев Д. Генри Форд. Форд фокус // Viva ! Биография : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2010. – № 7/8 (44). – С. 56-62. – ISSN 1818-3948
341423
   Генриетта и Николай Бурмагины. Графика : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 64 с.
341424
  Ямпольский И.М. Генрик Венявский / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1955. – 40 с.
341425
  Григорьев В.Ю. Генрик Венявский / В.Ю. Григорьев. – Москва : Музыка, 1966. – 118 с.
341426
  Поссе В. Генрик Ибсен : критический очерк / [Владимир Поссе]. – Б. м. : б. и., 1891. – 40 с. – Авт. указ. в конце ст. - Отд. оттиск: Книжки "Недели", 1891, № 5
341427
  Лучицкая М.В. Генрик Ибсен : этюд / [соч.] М.В. Лучицкой. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – 101 с.
341428
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен / В.Г. Адмони. – Москва : Знание, 1956. – 32 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 6 ; № 6)
341429
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 274 с. : портр.
341430
   Генрик Ибсен. – М., 1956. – 72с.
341431
  Хейберг Ханс Генрик Ибсен / Хейберг Ханс; [Пер. с норвежского В. Якуба]. – Москва : Искусство, 1975. – 278с. – (Жизнь в искусстве)
341432
  Адмони В.Г. Генрик Ибсен : очерк творчества / В.Г. Адмони. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 270, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 266-271. – ISBN 5-280-00709-9
341433
  Горбунов А.М. Генрик Ибсен (1828-1906) / А.М. Горбунов. – Москва, 1956. – 48с.
341434
  Петухова О. Генрик Ибсен: реформатор драмы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 4 (80). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
341435
   Генрик Сенкевич. – М., 1971. – 48с.
341436
  Радишевський Р. Генрик Сенкевич (1846-1916) : лауреат Нобелівської премії 1905 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 7-51. – ISBN 966-8126-40-8
341437
  Суслов А.В. Генрик Сенкевич и проекты лидеров польского национально-демократического движения на рубеже XIX-XX веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-12. – ISSN 0132-1366
341438
  Левицький О. Генрик Ярецький - одна з ключових постатей галицького диригентського компендіуму останньої третини XIX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 265-279. – ISSN 2310-0583
341439
  Дюма А. Генрих 1У. Наполеон / А. Дюма. – Москва, 1992. – 330с.
341440
  Дибров Р. Генрих V Ланкастер: Полтора короля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 4/5 (116). – С. 176-191. – ISSN 1819-6268
341441
  Басовская Наталия Генрих V Победитель - за что его приукрасил Шекспир // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 3 (981). – С. 106-111. – ISSN 0130-1640
341442
  Ивонин Ю.Е. Генрих VIII Тюдор // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 44-63. – ISSN 0042-8779


  Генріх VIII Тюдор (1491-1547) - король Англії з 1509 року
341443
  Ливанова М. Генрих VIII: женился по любви // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 7 (107). – С. 79-97. – ISSN 1819-6268
341444
  Рожновский С.В. Генрих Белль / С.В. Рожновский. – Москва : Высшая школа, 1965. – 103 с. – (Современная зарубежная литература)
341445
  Ейгер Г.В. Генрих Вильгельмович Ейгер: аспекты теории перевода и избранные поэтические переводы : к 90-летию со дня рождения д-ра филол. наук проф. Генриха Вильгельмовича Ейгера / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [сост., общ. ред.: Л.С. Пихтовникова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 243, [1] с. : ил. – Текст рус., нем. – Библиогр.: с. 80-83, 222-243. – ISBN 978-966-285-092-5


  У пр. №1699776 напис: У наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка, ховтень 2015 р. Підпис (Л.С. Піхтовнікова)
341446
  Шелер А. Генрих Гейне : К дню 50-летия его смерти ; с двумя портретами / Альфред Шелер ; Пер. [и предисл.] Ю. Гольдендаха. – Москва : Поставщик его Двора, т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1906. – 23 с.
341447
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне / А.С. Дмитриев. – Москва, 1956. – 31с.
341448
  Дмитриев А.С. Генрих Гейне : критико-биогр. очерк : пос. для учителей / А.С. Дмитриев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 112 с., 1 л. портр. : ил.
341449
   Генрих Гейне : библиография русских переводов и критической литературы на русском языке. – Москва : Всес. кн. палата, 1958. – 718 с.
341450
  Шиллер Ф.П. Генрих Гейне / Ф.П. Шиллер. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1962. – 367 с., 1 л. портр.
341451
  Гиждеу С.П. Генрих Гейне / С.. Гиждеу. – Москва : Художественная литература, 1964. – 238 с.
341452
  Гордон Я.И. Генрих Гейне / Я.И. Гордон. – Душанбе, 1967. – 160с.
341453
  Стадников Г.В. Генрих Гейне : кн. для учащ. / Г.В. Стадников. – Москва : Просвещение, 1984. – 127 с. – (Библиография писателя)
341454
  Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна Генрих Гейне в грузинской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Кавтиашвили Венера (Раиса) Тарасовна; АН ГССР. Ин-т ист. груз. литературы. – Тбилиси, 1977. – 22л.
341455
  Аренберг А.Г. Генрих Герц (1857-1894) : немецкий физик / А.Г. Аренберг. – Москва : Знание, 1957. – 22 с. – (Всесоюзное общество по распространению полит. и научных знаний. Серия 8 ; 23)
341456
  Григорьян А.Т. Генрих Герц. 1857-1894 / А.Т. Григорьян, А.Н. Вяльцев. – Москва : Наука, 1968. – 310 с.
341457
  Грубер Г. Генрих Грубер (ФРГ) / Г. Грубер. – М, 1985. – 24с.
341458
  Лотар Р. Генрих Ибсен : [жизнь и творчество] : с портр. и автогр. Генриха Ибсена / д-р Рудольф Лотар ; пер. со 2 нем. изд. О.А. Волькенштейн;. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой, 1903. – [2], 167 с., 2 л. фронт. (ил.). – (Образовательная библиотека ; Серия 5, № 1)


  Пер.: Волькенштейн, Ольга Акимовна
341459
   Генрих Ибсен. Герхард Гауптман : [с портр. Г. Ибсена и Г. Гауптмана]. – Москва : [Тип. А.В. Васильева], 1903. – 48 с., 2 л. ил. портр. (фронт.). – (Афоризмы, парадоксы и избранные мысли иностранных писателей ; Вып. 1 ; 1) Генрих Ибсен ; 2) Герхард Гауптман)
341460
  Турыгин А.А. Генрих Класс // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 7. – С. 152-160. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности Г. Класса, политика и публициста, игравшего важную роль в формировании и развитии националистического, пангерманского движения в конце 19-начале 20 века.
341461
  Демченко В. .Д. Генрих Клейст и немецкая романтическая новелла (К типологии жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Демченко В. .Д.; МГУ, Филол. фак. – М., 1977. – 23л.
341462
  Манн Г. Генрих Манн - Томас Манн. Эпоха. Жизнь. Творчество : переписка, статьи / Генрих Манн-Томас Манн ; пер. с нем. С. Апт. – Москва : Промінь, 1988. – 491с.
341463
  Ховрина Г.В. Генрих Манн -литературный критик : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Ховрина Г.В. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
341464
   Генрих Манн : Био-библиографический указатель. – Москва : Всесоюзная Книжная Палата, 1957. – 72 с., 1 л. портр. – (Писатели зарубежных стран)
341465
  Нартов К.М. Генрих Манн / К.М. Нартов. – М, 1960. – 167с.
341466
  Нартов К.М. Генрих Манн : очерк творчества / К.М. Нартов. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 165, [2] с. : 1 л. портр.
341467
  Серебров Н Н. Генрих Манн : очерк творческого пути / Н.Н. Серебров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1964. – 296 с. : 1 л. портр. – Библиогр. : с. 284-295
341468
  Знаменская Г.Н. Генрих Манн / Г.Н. Знаменская. – М, 1971. – с.
341469
   Генрих Манн (1871-1950) : методические материалы к вечеру посвященному 10-летию со дня смерти. – Москва, 1960. – 12 с.
341470
   Генрих Манн (1871-1950). – М., 1971. – 28с.
341471
  Зубарева К.А. Генрих Манн и прогрессивные традиции немецкой литературы / К.А. Зубарева. – Омск, 1972. – 396с.
341472
  Бизли Ч.Р. Генрих мореплаватель 1394-1460 / Ч.Р. Бизли. – Пер с англ. – Москва : Наука, 1979. – 240с. – (Рассказы о странах Востока)
341473
  Бизли Чарлз Раймонд Генрих Мореплаватель, 1394-1460 / Бизли Чарлз Раймонд. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
341474
  Шевцов В.Н. Генрих Осипович Графтио / В.Н. Шевцов, И.С. Смирнов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 64 с.
341475
  Тимофеев К.А. Генрих Песталоции, знаменитый швейцарский педагог : Биогр. очерк, сост. и пер. из нем. источников Константином Тимофеевым. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Издание В.И. Губинский, 1904. – 115 с. – В конце текста список трудов Песталоцци. – Библиогр. в примеч
341476
   Генрих Стопа : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1990. – 47 с.
341477
  Синдеев А.А. Генрих фон Брентано // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 52-73. – ISSN 0042-8779
341478
  Бадиков Р.А. Генрих Христофорович Эйхе // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 1. – С. 45-59. – ISSN 0042-8779
341479
  Нагель О. Генрих Цилле / О. Нагель. – Москва : Академия художеств СССР, 1962. – 104 с.
341480
  Егоров Д.Н. Генрих Шлиман / Д.Н. Егоров. – Пб., 1923. – 111с.
341481
  Штоль Г. Генрих Шлиман. Мечта о Трое / Г. Штоль. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 432с. – (ЖЗЛ ; Т. 4 : Малая серия). – ISBN 5-235-01552-5
341482
   Генрих Шютц. – Москва : Музіка, 1985. – 304 с.
341483
  Петров А. Генриха Итальянца сборники форм писем и грамот из канцелярии Отакара II Премысла, как исторический источник : Крит. исслед. / А. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скорохода
Отд. 2. – 1906. – VIII, 192 с. – Авт. и загл. на рус. и лат. яз.
341484
   Генриху Михайловичу Хоряку - 80 // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ : Задруга, 2018. – № 1 (81)
341485
  Калініченко М. Генрі Дейвід Торо, людських душ ловець // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 7/8 (1039/1040). – С. 243-250. – ISSN 0320 - 8370
341486
  Пригодій С. Генрі Джеймс : еволюція творчості / Сергій Пригодій. – Київ : Дніпро, 1992. – 140 с. – ISBN 5-308-01584-8
341487
  Короткий В.А. Генрі Джозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 94. – ISBN 966-06-0393-2
341488
  Боднар О. Генрі Лонгфелло - популяризатор українських ліричних творів (на матеріалі антології поета "Вірші різних місцевостей") / О. Боднар, О. Боднар // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 18-23


  На основі невідомого досі матеріалу із зарубіжжя у статті здійснено літературознавчий аналіз поезій на українознавчу тематику англійською мовою та перекладів українських поетичних творів і народних пісень, які увійшли у 20-й том 31-томної антології ...
341489
  Боднар О. Генрі Лонгфелло і Гелена Моджеєвська: до питання про польсько-американські культурні та літературні зв"язки ХІХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 22-31
341490
  Павліщева Я.О. Генрі Міллер як теоретик-літературознавець і філософ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С.
341491
   Генрі Мюррей (Henry Alexander Murray) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 161-177. – ISBN 978-966-518-287-0
341492
  Фісун В. Генрік Ібсен та Володимир Винниченко як новатори європейської психологічної драми // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 259-263. – ISBN 966-594-246-8
341493
   Генрік Ібсен. "Ляльковий дім": матеріали до вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-48
341494
  Гейбер Ісак Генріх Алтунян - в житті, в суді і в серці // Іноземці про українських політв"язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред. Осип Зінкевич ; упоряд. Олена Голуб ; [передм. Є. Сверстюка]. – Київ : Смолоскип, 2013. – С. 51-64. – ISBN 978-966-2164-80-0
341495
  Шайкевич Б.О. Генріх Гейне - поет німецької революційної демократії / Б.О. Шайкевич. – Київ, 1956. – 40 с.
341496
  Матузова Н.М. Генріх Гейне : життя і творчість / Н.М. Матузова. – Київ : Дніпро, 1984. – 175 с. – (Класики зарубіжної літератури)
341497
  Ніколенко К.С. Генріх Гейне : відомий і невідомий / Катерина Ніколенко. – Київ : Журнал "Радуга", 2014. – 103, [1] с. – На авантит. також зазнач.: Ручка і папір здатні змінити світ!. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр.: с. 102-103. – (Бібліотека журнала ""Радуга). – ISBN 978-966-281-026-4


  Дарчий надпис в пр. №1696403: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ імені Т. Шевченка від авторки. 26.11.2014 р. Підпис
341498
  Шамаєва К.І. Генріх Густавович Нейгауз і Київська консерваторія // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 136-143


  "Знаковим видається відзначення 2013 року відразу трьох світлих дат: 150-річчя від дня народження Фелікса Михайловича Блюменфельда, 125-річчя – Генріха Густавовича Нейгауза і 100-річчя заснування Київської консерваторії. Волею історичних доль, ці три ...
341499
  Гресько М. Генріх Манн на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 250-251
341500
  Журавська І.Ю. Генріх Манн: Життя і творчість : життя і творчість / І.Ю. Журавська. – Київ : Дніпро, 1985. – 179 с. – (Класики зарубіжної літератури)
341501
  Феоктистова А. Генсек вместо короля // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 21. – С. 44-47


  Непал став федеративною республікою
341502
  Иванов П. Генсек на пятьдесят дней // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 10 (1605). – С. 185-200. – ISSN 0869-44435
341503
   Генсек ЮНВТО задоволений і стурбований : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
341504
  Чистозвонов А.Н. Гентское восстание 1539-1540 гг. / А.Н. Чистозвонов. – М,, 1957. – 216с.
341505
  Козлов Григорий Гентское чудо : Избранное // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 182-187 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
341506
  Гончар Б.М. Гентський договір 1814 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 280. – ISBN 966-316-039-X
341507
  Ткач Д. Генуезька вежа : Повість / Д. Ткач. – Київ : Веселка, 1969. – 110 с.
341508
  Ящук А. Генуезька символіка у міській геральдиці середньовічного Криму (за епіграфічними та нумізматичними джерелами) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 549-552. – ISBN 978-966-171-783-0
341509
  Висоцький С.О. Генуезька фортеця в Судаку / С.О. Висоцький. – Київ, 1968. – 63 с.
341510
  Д"ячков С. Генуезька фортеця Чембало напередодні османського вторгнення у 1475 р. (за археологічними даними) // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 52
341511
  Василенко С. Генуезькі пам"ятки Феодосії: фортеця, стіни, вежі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – Спецвипуск (№ 6). – С. 2-3
341512
  Чурсина Светлана Алексеевна Генуэзсаая торговля и купечество во второй половине XII - нач. XIIIв.в. : Автореф... канд. ист.наук: / Чурсина Светлана Алексеевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 19л.
341513
  Штейн Б.Е. Генуэзская конференция / Б.Е. Штейн. – Москва, 1922. – 127с.
341514
  Любимов Н.Н. Генуэзская конференция / Н.Н. Любимов, А.Н. Эрлих. – М., 1963. – 158с.
341515
  Дьячков С.В. Генуэзский камнемет из Балаклавы // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2010. – № 1 (40). – С. 80-86.
341516
  Сидоренко Віктор Генуя. Прекрасна і гордовита / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 92-99 : фото
341517
  Москаленко Леся Генуя. Труднощі перекладу / Москаленко Леся, Ільченко Володимир // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (63). – С. 76-80 : фото
341518
  Ничев Драган Генчо Стоев. / Ничев Драган. – София, 1983. – 163с.
341519
  Гауптман Г. Геншель : драма в 5-ти действиях / Г. Гауптман. – Москва : Изд Всерос. центр. исполн. комит. Советов Р., С., К. и К. депутатов, 1919. – 88 с. – (Оющая библиотека / Издательство Всероссийского Центрального исполнительного комитета ; № 23)
341520
  Понамарьов Г. Генштаб дає жінкам добро: до 50-річчя першого польоту жінки в космос // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 11


  1961 р. на стіл одного з заст. нач. Генштабу СРСР лягло розвідзведення про те, що американські льотчиці Джейн Харт і Джеррі Кобб вимагають від президента США Дж. Кеннеді й профільного комітету Конгресу США включити жінок у загін астронавтів. Саме ...
341521
  Ганин А.В. Генштабисты антибольшевистских армий в красном плену. 1917-1922 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 3-32. – ISSN 0042-8779


  Публикуются документы 1917-1922 гг., отражающие положение пленных белогвардейских офицеров в Красной Армии.
341522
  Воробьева Г.В. Генштабисты на линии огня // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С.7-11. – ISSN 0321-0626


  Из истории корпуса офицеров представителей Генерального штаба
341523
  Льюин Б. Гены / Б. Льюин; Пер. с англ. А.Л. Гинцбурга, Т.С. Ильиной, Э.С. Каляевой и Т.Ю. Переслени ; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1987. – 544 с.
341524
  Георгиев Г.П. Гены высших организмов и их экспрессия / Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1989. – 253 с. – ISBN 5-02-003968-3
341525
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002849-8
Т. 1. – 1998. – 373с.
341526
  Сингер М. Гены и геномы : В 2-х т. / М. Сингер, П. Берг. – Москва : Мир. – ISBN 5-03-002850-1
Т. 2. – 1998. – 391с.
341527
  Нейфах А А. Лозовская Гены и развитие оргаизма / А А. Лозовская Нейфах. – М., 1984. – 191с.
341528
  Бочков Н.П. Гены судьбы / Н.П. Бочков. – Москва, 1990. – 255с.
341529
  Литвинов Д.И. Гео-ботанические заметки о флоре Европейской России / [соч.] Л.И. Литвинова. – Москва : Университетская тип., 1891. – 123 с. – Отд. оттиск: Bulletin / Изд. Императорского Московского общества испытателей природы. 1890, № 3
341530
  Васевски К. Гео Милев / К. Васевски. – София, 1980. – 179с.
341531
   Гео Милев.. – София, 1964. – 500с.
341532
  Коцарев О. Гео Шкурупій - не перший і не другий український футурист // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 5


  Творчий портрет Гео Шкурупія
341533
  Ковалів Ю. Гео Шкурупій // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (700), квітень. – С. 38-44. – ISSN 0236-1477
341534
  Рудяченко О. Гео Шкурупій. У битві з драконами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 13
341535
  Якимчук М.А. Геоактивні зони в житті людини // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 92-98 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1684-2189
341536
   Геоакустика.. – М, 1966. – 192с.
341537
   Геоакустические исследования. – Новосибирск, 1988. – 131с.
341538
   Геоакустические исследования по многоволновой сейсморазведке.. – Новосибирск, 1987. – 146с.
341539
  Лещук В.В. Геоакустическое исследование околоскважинной среды / В.В. Лещук. – Киев : Наукова думка, 1977. – 156с.
341540
   Геоакустичні спостереження на пункті "Яноші" у Закарпатті / Д. Малицький, А. Назаревич, А. Микита, О. Асташкіна, Ю. Коваль, М. Махніцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-43. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  У роботі висвітлено методичні та практичні аспекти реалізації автоматизованої безперервної системи геоакустичних спостережень з метою контролю та прогнозування локальних геодинамічних процесів. З численних наукових джерел достеменно відомо, що ...
341541
  Гнибедюк Ю.І. Геоаномальні зони природного походження з точки зору методики їх виявлення та впливу на здоров"я населення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 57-59
341542
  Матвіїшина Ж.М. Геоархеологічний підхід у палеогрунтознавчих дослідженнях археологічних пам"яток / Ж.М. Матвіїшина, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
341543
  Макарова Л.И. Геобатанический очерк бассейна озера Чеокар : Автореф... канд.биол.наук: / Макарова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 23л.
341544
  Корнійчук Олександр Геобезпека - ключова умова геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 23-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-6220
341545
  Корнійчук О. Геобезпека - ключова умова реалізації геопотенціалу України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 23-24. – ISSN 1728-6220
341546
  Іщенко О.П. Геобіолокаційні дослідження в гідрогеології // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 89-100 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
341547
  Дедеев В.А. Геоблоки Европейской части СССР / В.А. Дедеев, Л.Е. Шустова. – Сыктывкар, 1976. – 51с.
341548
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, испр. – Алма-Ата, 1957. – 382с.
341549
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – М.-Л., 1961. – 475с.
341550
  Ярошенко П.Д. Геоботаника / П.Д. Ярошенко. – Москва, 1969. – 200с.
341551
  Воронов А.Г. Геоботаника : Учебное пособие / А.Г. Воронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 384с.
341552
  Трасс Х.Х. Геоботаника / Х.Х. Трасс. – Л., 1976. – 252с.
341553
  Быков Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков. – 3-е изд., перераб. – Алма-Ата, 1978. – 287с.
341554
  Тихомиров В.Н. Геоботаника : Курс лекций / В.Н. Тихомиров. – Минск : БГУ, 2006. – 188с. – ISBN 985-485-414-0
341555
  Левина Фанни Яковлевна Геоботаника а Ботаническом институте им. В. Л. Комарова АН СССР, 1965-1972 / Левина Фанни Яковлевна. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1978. – 175с.
341556
  Левина Ф.Я. Геоботаника в Ботаническом институте им. В.Л.Комарова АН СССР / Ф.Я. Левина. – Л, 1971. – 320с.
341557
  Кимзене Б.П. Геоботаническая и производственная характеристика пойменных лугов бассейна р. Мяркис : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Кимзене Б.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 18л.
341558
   Геоботаническая карта Европейской части СССР. – Ленинград, 1928. – 54с.
341559
  Быков Б.А. Геоботаническая терминология / Б.А. Быков. – Алма-Ата : Наука, 1967. – 168с.
341560
  Пугачев П.Г. Геоботаническая характеристика дубовых и вязовых лесов поймы среднего течения реки Урал : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пугачев П.Г. ; Уральский филиал АН СССР , Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1967. – 23 с.
341561
  Ланина К.Г. Геоботаническая характеристика лесов Сурско-Терешкинско-Медвидицкого водороздела и перспективы их улучшения и расширения : Автореф... канд. биологич.наук: / Ланина К.Г.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1953. – 15 с.
341562
  Антонова Л.А. Геоботаническая характеристика лесов Хвалынского лесхоза Саратовской области и перспективы их улучшения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антонова Л.А. – Саратов, 1963. – 18 с.
341563
  Городков Б.Н. Геоботанические и почвенные исследования на Чукотском полуострове // О задачах Химического института Дальневосточного филиала Академии наук СССР : Научные сообщения / В.О. Мохнач, 1936. – С. 176-178
341564
  Тарасов А.О. Геоботанические и экологические исследования степных пастбищ Приволжской возвышенности в связи с их улучшением : Автореф... канд. биол.наук: / Тарасов А.О.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 22л.
341565
  Атаев Э.А. Геоботанические индикационные исследования предгорных равнин Туркменистана / Атаев Э.А. ; под ред. С.В. Викторова ; АН Туркмен ССР, Ин-т ботаники. – Ашхабад : Ылым, 1981. – 124 с. – Список лит.: с. 111-122
341566
  Ган Н.П. Геоботанические исследования бассейнов рек Ак-су и Арашан / Н.П. Ган. – Фрунзе : Илим, 1983. – 88с.
341567
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск : Наука, 1978. – 230с.
341568
   Геоботанические исследования в Западной и Средней Сибири. – Новосибирск, 1987. – 159с.
341569
   Геоботанические исследования в Киргизии.. – Фрунзе, 1966. – 114с.
341570
  Жуковский А.В. Геоботанические исследования и школа. / А.В. Жуковский. – Смоленск : ОГИЗ Западное обл. изд., 1932. – 36с. – (Методическая библиотека Запоблоно)
341571
   Геоботанические исследования на Байкале.. – М, 1967. – 344с.
341572
  Алехин В.В. Геоботанические карты б. Нежнегородской губернии / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
341573
  Алехин В.В. Геоботанические карты Московской области / В.В. Алехин. – Б.м. – 6с. – (Доклады советской делегации на Международном географическом конгрессе в Варшаве)
341574
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот / Е.А. Романова. – Л., 1961. – 244с.
341575
  Романова Е.А. Геоботанические основы гидрологического изучения верховых болот и использованием аэрофотосъемки : Автореф... канд. геогр.наук: / Романова Е. А.; ЛГУ. – Л., 1959. – 20л.
341576
  Магомедмирзаев М.М. Геоботанический анализ горных лесов Дагестана : Автореф... канд. биол.наук: / Магомедмирзаев М. М.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1966. – 29л.
341577
  Василевич В.И. Геоботанический анализ сосновых боров Европейской части СССР : Автореф... канд. биол.наук: / Василевич В.И.; Тартуский ун-т. – Тарту, 1962. – 19л.
341578
  Блументаль Х И. Геоботанический очерк западной оконечности Заилийского Алатау и Чу- Илийских гор / Х И. Блументаль. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1937. – 127с.
341579
  Гроссгейм А.А. Геоботанический очерк Муганской степи / А.А. Гроссгейм. – Баку, 1929. – 73 с.
341580
  Гребенщиков О.С. Геоботанический словарь / О.С. Гребенщиков; Отв.ред.Л.Л.Балашев. – Москва : Наука, 1965. – 227с.
341581
  Быков Б.А. Геоботанический словарь / Б.А. Быков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Алма-Ата, 1973. – 214с.
341582
   Геоботаническое картографирование. – М-Л : Наука, 1964. – 109с.
341583
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1967. – 99с.
341584
  Вышивкин Д.Д. Геоботаническое картографирование / Д.Д. Вышивкин. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
341585
   Геоботаническое картографирование. – Ленинград : Наука, 1980. – 79с.
341586
   Геоботаническое картографирование.. – Ленинград : Наука, 1968. – 91с.
341587
  Александрова В.Д. Геоботаническое районирование Арктики и Антарктики : доложено на двадцать девятом ежегод. Комаров. чтении 14 окт. 1974 г. / В.Д. Александрова ; АН СССР, Ботан. ин-т им. В.Л. Комарова. – Ленинград : Наука, 1977. – 189 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 159-176. – (Комаровские чтения ; № 29)
341588
  Жудова П.П. Геоботаническое районирование Башкирской АССР / П.П. Жудова. – Уфа, 1966. – 124с.
341589
   Геоботаническое районирование СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 152с.
341590
  Головкова А.Г. Геоботаническое районирование Центрального Тянь-Шаня / А.Г. Головкова. – Фрунзе, 1962. – 140с.
341591
  Дундин Ю.К. Геоботаничяеска характеристика экотонов между лесом и степью на Юго-Европейской части СССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дундин Ю.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 20л.
341592
  Береговий П.М. Геоботаніка : Підручник для судентів біологічних факультетів універсітетів / П.М. Береговий. – Київ : Радянська школа, 1966. – 175с.
341593
  Шевчик Т.В. Геоботанічна та фітоіндикаційна характеристика ценопопуляцій Amorpha fruticosa L. в умовах серійних ценозів заплави у нижньому б"єфі Канівської ГЕС / Т.В. Шевчик, Т.В. Фіцайло, І.В. Соломаха // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 4. – С. 93-107. – ISSN 2077-4893
341594
   Геоботанічне районування Української РСР.. – Київ : Наукова думка, 1977. – 303с.
341595
  Бейдик О.О. Геогpафiя Укpаїни : Основні відомості шкільного курсу / О.О. Бейдик. – Київ : Либiдь, 1996. – 80с. – ISBN 5-325-00091-8


  Видання мiстить концентpованй iнфоpмацiю з фiзичної,економiчної й соцiальної геогpафії Укpаїни, стилi тлумачення основних понять з пpедмета, статистичну, каpтогpафiчну, екологiчну топонiмiчну iнфоpмацiю. Для вступникiв до вищих навчальних закладiв.
341596
  Овсянников А.Н. Геогpафические очеpки и каpтины. – Санкт-Петербург : Тип. (бывшая) А.М. Котомина
Т. 2 : Малоpоссия А.H. Овсянникова. – 1880. – [2], 288, [1] с.: нот., табл. – В кн. укp. наp. песни и думы на укр. яз. (в транслитерации символами русск. яз. старой орфографии)


  На форзаце экслибрис: Библиотека Коллегии Павла Галагана
341597
   Геогафическое общество Молдавской ССР : тезисы докладов III съезда. – Кишинев : Штиинца, 1985. – 147с.
341598
  Насонов Н.В. Геогафическое распространение диких баранов Старого Света / Н.В. Насонов. – Петроград : [б. и.], 1923. – 255 c. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
341599
  Новосилецкий Р.М. Геогидродинамические и геохимические условия формирования залежей нефти и газа Украины. / Р.М. Новосилецкий. – М., 1975. – 227с.
341600
   Геогий Иванович Шелихов. – Курск, 1952. – 11с.
341601
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О. ; М-во освіти і науки України ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2008. – 315л. + Додатки : л.195-298. – Бібліогр.: л.299-315
341602
  Кирилюк А.О. Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Кирилюк А.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
341603
  Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ющенко Ю. С.; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2005. – 358 л. + Додатки: л. 348-358. – Бібліогр.: л. 324-347
341604
  Ющенко Юрій Сергійович Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах : Автореф. дис. ... доктора географічних наук: 11.00.07 / Ющенко Ю.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 36 назв
341605
  Ильина Н.А. Геогностика сквозь призму языка / Н.А. Ильина. – М., 1994. – 184с.
341606
  Дьяконов К.Н. Географ и педагог Александр Иванович Соловьев (К 100-летию со дня рождения) : Люди науки / К.Н. Дьяконов, В.А. Есаков, В.А. Снытко // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
341607
   Географ, журналіст, філателіст // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 25
341608
  Шовкопляс Т.І. Географ, краєзнавець, освітянин України // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 370-374


  Пам"яті М.Ю. Костриці 1942 - 2014.
341609
   Географи - до ЄВРО 2012 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Травень (№ 9)


  На географічному факультеті пройшла міжнародна науково-практична конференція "Євро -2012: туристичний супровід". У її роботі взяли участь провідні вчені України з питань туристичної індустрії, представники Комітету з підготовки та проведення в Україні ...
341610
   Географи в Бельгії // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С. 6


  Восьмеро студентів-географів узяли участь у міжнародній географічній школі в Бельгії в рамках обміну Європейської географічної асоціації (EGEA).
341611
   Географи вибороли грант агенції "CIDA" // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 2


  "...Географічний факультет виборов грант Канадської міжнародної агенції розвитку "CIDA". Назва проекту: "Заходи розвитку інфраструктури просторових даних: створення потенціалу в державних інституціях України для стимулювання економічного зростання". ...
341612
   Географи відвідали дитячий будинок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Студенти географічного факультету разом із деканом Я.Б. Олійником відвідали Вишгородський районний дитячий будинок "Любисток" (Нові Петрівці).
341613
   Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – 333, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-439-961-3
341614
   Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал; [Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 172 с.
341615
   Географи про глобальні зміни клімату // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 6


  12-13 листопада 2014 року завідувач кафедри метеорології та кліматології географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка професор С.І. Сніжко перебував у Регіональному Екологічному Центрі Центральної та Східної Європи (м. Сентендре, Угорщина), де ...
341616
   Географи та філологи співпрацюватимуть з вишами Італії // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 2


  Щоб розширити проект міжнародного співробітництва між КНУ імені Тараса Шевченка та навчальними закладами Італії "Україна-Італія: культурні діалоги без кордонів", Центр географічних та культурних досліджень Італії географічного факультету ініціював ...
341617
  Догужаева Б В. Географич населения Кабардино-Балкарской АССР. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Догужаева В.Б,; Моск.гос.ун-т. – М, 1967. – 34л.
341618
  Голиков А. Географическая "диаспора" в смежных науках: проблемы адаптации // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 18-21. – ISSN 2076-1333


  Розглядається внесок географів в розвиток суміжних наук - економіки, міжнародних економічних відносин, картографії, екології і ін., у внутрішньому середовищі яких склалася своєрідна географічна "діаспора". Підкреслюється, що важливіша складова ...
341619
  Рыжова С.В. Географическая викторина "Интеллектуальный лабиринт" : Методика и опыт. Внеурочная работа / С.В. Рыжова, В.А. Рыжов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 63-64 : Схема. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
341620
  Лысых С.В. Географическая викторина (для IX-X классов) : Методика и опыт. Игровые уроки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 63-67. – ISSN 0016-7207
341621
  Полевой А.Н. Географическая детерминация природопользования - биоклиматический потенциал природной среды: проблемы, тенденции развития / А.Н. Полевой, Т.Н. Хохленко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (18). – С. 22-31. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
341622
  Абашидзе Л.Я. Географическая и экологическая изменчивость морфологических признаков восточного бука : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Абашидзе Л.Я. ; АН ГССР. Ин-т ботаники. – Тбилиси, 1977. – 25 с.
341623
  Феклистова М.В. Географическая и экологическая изменчивость плотвы. : Автореф... канд. биол.наук: / Феклистова М.В.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1949. – 10 с.
341624
  Топоркова Л.Я. Географическая изменчивость близких видов пойкилотермных позвоночных животных (на прим. рода Rana). : Автореф... канд. биол.наук: / Топоркова Л.Я.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 17л.
341625
  Обновленский В.М. Географическая изменчивость древесных пород и ее использование при селекционных работах и в лесном семеноводстве. / В.М. Обновленский. – 36-57с.
341626
  Яблоновская-Грищенко Географическая изменчивость песни крымского зяблика (Fringilla coelebs solomkoi) / Яблоновская-Грищенко, В.Н. Грищенко, А.Н. Цвелых // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 40-55. – ISSN 1727-0200


  We studied vocalisation of the Crimean Chaffinch in 2007–2013. In total, 4555 songs of 649 individuals were recorded in 24 points of the Crimean peninsula (South Ukraine). Song types were described on the base of original method of semi-quantitative ...
341627
   Географическая интерпретация аэрокосмической информации.. – Москва : Наука, 1988. – 132с. – (Современные проблемы биосферы)
341628
   Географическая карта Венгрии, Галиции, Западной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Баженов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов, Еремин и Худышкин
341629
   Географическая карта Румынии, Болгарии, Сербии и Боснии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Поляков и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Недугов и Худышкин
341630
   Географическая карта Швеции, Австрии, Пруссии, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов, Степанов и Карандашов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
341631
   Географическая карта Юго-Восточной России, 1837. – 1 карта


  Гравировали канонисты Соколов и Степанов. Вырезали слова кантонисты Еремин и Недугов
341632
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0455-8
Часть 2 : Общая характеристика мира. – 1996. – 320с.
341633
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0468-Х
Часть 3 : Глобальные проблемы человечества. – 1996. – 160с.
341634
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : 230 <каналов углубления> к курсу <Экономическая и социал. картина мира >:(10кл) / В.П. Максаковский. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во. – ISBN 5-7415--0449-3
Часть 2 : Региональная характеристика мира. – 1998. – 560с.
341635
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-4578-2
Кн.1 : Общая характеристика мира. – 2003. – 496 с.
341636
  Максаковский В.П. Географическая картина мира : В 2-х книгах / В.П. Максаковский. – Москва : Дрофа. – (Высшее образование). – ISBN 5-7107-6309-8
Кн.2 : Региональная характеристика мира. – 2004. – 480 с.
341637
   Географическая картография : Взгляд в будущее ; сборник статей. – Москва : Московский университет, 1986. – 229 с.
341638
   Географическая картография в научных исследованиях и народнохозяйственной практике. – М, 1982. – 131с.
341639
   Географическая картография, ее развитие и новые задачи (в связи с 225-летием МГУ) : тезисы докладов конференции; сборник статей. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1980. – 138 с.
341640
   Географическая картография.. – М, 1986. – 229с.
341641
  Снытко В.А. Географическая конференция : информация / В.А. Снытко, Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
341642
  Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 103-112 : рис., табл. – Библиогр.: 55 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
341643
  Тихомиров Георгий Географическая летопись / Тихомиров Георгий; Московский гос. университет. – Москва : Изд. Моск. гос. ун-та, 1940. – 192с. – (Сборник научных студенческих работ ; Вып. 15)
341644
   Географическая летопись климата.. – Москва : Знание, 1981. – 48с. – (Науки о Земле ; №8 1981г.)
341645
   Географическая литература СССР.. – М, 1961. – 302с.
341646
   Географическая литература СССР.. – М
1. – 1961. – 174с.
341647
   Географическая литература СССР.. – М
2. – 1961. – 332с.
341648
   Географическая наука в осуществлении Продовольственной программы СССР. : тезисы докладов на секции -2 VIII съезда Географического общества СССР (Киев , октябрь 1985 г). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 181с.
341649
  Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем, будущем / Ю.Г. Саушкин. – Москва : Просвещение, 1980. – 269с.
341650
  Маркевич А.И. Географическая номенклатура Крыма, как исторический материал. Топонимеческие данные крымских архивов. / А.И. Маркевич. – Симферополь, 1928. – 16с.
341651
  Паневина Г.Н. Географическая смена в лагере "Азимут" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 7. – С. 66-68 : Табл. – ISSN 0016-7207
341652
  Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека / Т.И. Алексеева. – Москва : Мысль, 1977. – 302с.
341653
   Географическая среда и географические названия. : (сборник статей). – Ленинград : [б. и.], 1974. – 72 с. : ил., карт.
341654
  Дулов А.В. Географическая среда и история России, конец XV - середина XIX в. / А.В. Дулов. – М., 1983. – 255с.
341655
  Мисевич К.Н. Географическая среда и условия жизни населения Сибири : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии ; К.Н. Мисевич, С.В. Рященко ; [отв. ред. В.В. Воробьев]. – Новосибирск : Наука, 1988. – 120 с. – ISBN 5-02-028891-8
341656
  Черепанова Е.А. Географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02, 10.02.01 / Черепанова Е.А. ; Ин-т языкознания им. Я.Коласа. – Москва, 1973. – 26 с.
341657
  Малько Р.Н. Географическая терминология чешского и словацкого языков (на общеславянском фоне) / Р.Н. Малько. – Минск, 1974. – 143 с.
341658
  Дьякова В.И. Географическая терминология. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дьякова В.И.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
341659
   Географическая характеристика административных районов Татарской АССР.. – Казань, 1972. – 254с.
341660
  Лнгваген В.В. Географическая хрестоматия : рассказы для чтения в школе и дома / В.В. Лнгваген; В.В. Лангваген. – Петроград : Типография М. Волковича
Ч. 2 : Внеевропейские страны. – 1915. – 191, IX с.
341661
  Виноградов Евгений Сергеевич Географическая широта и одаренность // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 138-150. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Установлена закономерность изменения рождаемости одаренных людей в зависимости от широты Земли. Показано соответствие этой закономерности широтному ходу параметров природной среды, влияющих на естественную радиостимуляцию умственных задатков человека.
341662
  Тутковский П.А. Географическая экскурсия на озера Баскунчак и Элтон // Згаслі вулкани України : Промова на першому річному врочистому засіданню Академії, 11 березня - 26 лютого 1920 р. / П.А. Тутковський. – 34 с.
341663
   Географическая экспертиза хозяйственного освоения территории.. – Новосибирск : Наука, 1992. – 220с.
341664
  Космачев К.П. Географическая экспертиза: (Методол. аспекты). / К.П. Космачев. – Новосибирск, 1981. – 109с.
341665
  Дик Н.Е. Географическая экспозиция школьного краеведческого музея : Пособие для учителей / Н.Е. Дик, Ю.И. Валишин. – Москва : Просвещение, 1979. – 95с.
341666
  Данилевски М. Географически речник на заграничните страни / М. Данилевски. – София : Наука и изкуство, 1961. – 683 с.
341667
   Географические аспекты взаимодействия в системе "Человек - природа".. – М, 1978. – 256с.
341668
   Географические аспекты влияния научно-технического прогресса на развитие производительных сил Московского столичного региона. – Москва : МФГО, 1990. – 184 с.
341669
  Олейник Я.Б. Географические аспекты изучения влияния пригородных продовольственных комплексов на формирование среды обитания человека // Среда обитания человека. Мат. рег. науч. конф.
341670
   Географические аспекты изучения гидрологии и гидрохимии Азовского бассейна. : (сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1981. – 158с.
341671
   Географические аспекты изучения Мирового океана. : Тезисы докладов секции-III на VIII съезде Географического общества СССР (Киев, октябрь, 1985г.). – Ленинград, 1985. – 151с.
341672
  Редин Владимир Иванович Географические аспекты изучения структуры землепользования в условиях активной эрозионной деятельности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Редин Владимир Иванович; Азер. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1981. – 28л.
341673
   Географические аспекты исследований и использования водных ресурсов в СССР.. – Москва, 1982. – 162с.
341674
   Географические аспекты исследования рекреационных систем.. – Москва, 1979. – 180с.
341675
  Ковалев П.В. Географические аспекты оптимизации охраны вод речного бассейна / П.В. Ковалев, Н.П. Пасюга // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 113-117
341676
   Географические аспекты организации национальных парков.. – М, 1986. – 161с.
341677
   Географические аспекты охраны природы. – Воронеж, 1990. – 174с.
341678
   Географические аспекты охраны флоры и фауны на Северо-Востоке Европейской части СССР.. – Сыктывкар, 1977. – 118с.
341679
   Географические аспекты переброски стока.. – Москва : АН СССР, 1984. – 104с.
341680
   Географические аспекты природно-хозяйственной оценки территории Кашкадарьинской области и их использование в краеведческой подготовке студентов : Сборник научных трудов. – Ташкент : ТГПИ им. Низами, 1980. – 93 с.
341681
   Географические аспекты проблемы осадкообразования в бассейнах Баренцева и Белого морей.. – Л, 1974. – 162с.
341682
   Географические аспекты проблемы перераспределения стока в Западной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 135с.
341683
   Географические аспекты Продовольственной программы СССР (Западно-Уральское Нечерноземье) : Межвузовский сборник научных трудов. – Пермь : Пермский ун-т, 1987. – 168 с.
341684
   Географические аспекты развития сельской местности Нечерноземья : Сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1989. – 145 с.
341685
   Географические аспекты рационального использования природных ресурсов Украинской ССР : Сборник научных трудов. – Киев : Наук.думка, 1982. – 204с.


  В сборнике приведены результаты и основные направления исследований географов республики по проблемам регионального природопользования. Географические аспекты рационального использования природных ресурсов раскрыты с точки зрения ландшафтоведения, ...
341686
   Географические аспекты рационального природопользования : Материалы научной конференции. – Киев : Наукова думка, 1987. – 128 с.
341687
   Географические аспекты рационального природопользования : Межведомственный тематический сборник научных трудов. – Калинин : КГУ, 1987. – 102 с.
341688
   Географические аспекты рационального природопользования.. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 129с.
341689
   Географические аспекты реконструкции населенных мест Нечерноземья. – Москва : Издательство МФГО СССР, 1984. – 97 с.
341690
  Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги / В.Б. Сочава; АН СССР. Сибирское отд-ние.Инхт географии Сибири и Дальнего Востока. – Новосибрск : Наука, 1980. – 256с. – Библиогр.: с.240-253
341691
   Географические аспекты урбанизации. – Москва : Знание, 1971. – 80с.
341692
  Булатов А.С. Географические аспекты участия России в международном движении капитала / А.С. Булатов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 5-12 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – (Географическая ; № 2). – ISSN 0373-2444
341693
  Юрченко Е.Е. Географические аспекты формирования туристского имиджа регионов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 297-304. – Библиогр.: 16 назв.
341694
  Воинов М.С. Географические вспомогательные указатели : Методика составления / М.С. Воинов. – Москва : Издательство Всесоюзной книжной палаты, 1948. – 78 с.
341695
  Голубовская Н.П. Географические данные в Русской Правде / Н.П. Голубовская. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1913. – 25 с. – Отт. из сб. "Minerva", изд. Ист.-филол. семинарием Высш. жен. курсов в Киеве. – Библиогр. в примеч.
341696
  Кузин П.С. Географические закономерности гидрологического режима рек / П.С. Кузин, В.И. Бабкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 200с.
341697
  Базилевич Н.И. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем / Н.И. Базилевич, О.С. Гребенщиков, А.А. Тишков ; отв. ред. Ю.А. Исаков ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1986. – 296 с. : табл.
341698
  Кожуховская Н.Ф. Географические закономерности формирования населения и расселения на юге Красноярского края. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Кожуховская Н.Ф.; МВ и ССО РСФСР. – Иркутск, 1975. – 22л.
341699
   Географические и инженерно-геологические условия Степного Алтая.. – Новосибирск : Наука, 1988. – 95с.
341700
   Географические и прострелочно-взрывные работы в геологоразведочных скважинах.. – М, 1976. – 349с.
341701
   Географические и хронологические пределы распространения русской лексики.. – М, 1980. – 179с.
341702
   Географические и экономические проблемы изучения и освоения южных морей СССР.. – Ленинград, 1987. – 217с.
341703
  Соловьев С. Географические известия о древней России / [С. Соловьев] // Н.М.Карамзин и его литературная деятельность : История государства Российского / С.М. Соловьев. – Б. м. – 22 с.
341704
  Бакланов П.Я. Географические измерения: виды, шкалы, параметры // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 17-22 : табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
341705
  Ивановский А.А. Географические имена : пособие для учащих и учащихся / А.А. Ивановский. – Москва : Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 118 с.
341706
  Гочер Татьяна Географические информационные системы в кадастре Турции; непростая история, ценный опыт // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 3 (12). – С. 38-45 : Фото
341707
  Финаров Д.П. Географические информационные системы: отбор содержания и методика их изучения в школьном курсе географии в России : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 56-58 : Рис. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 0016-7207
341708
  Светличный А.А. Географические информационные системы: технология и приложения / А.А. Светличный, В.Н. Андерсон, С.В. Плотницкий; Под ред.Г.И.Швебса. – Одеса : Астропринт, 1997. – 196с. – ISBN 966-549-001-Х
341709
   Географические исследования в Донбассе : [cборник статей]. – Донецк : [б. и.], 1973. – 230 с., [1] л. табл. – Библиогр. в конце статей
341710
   Географические исследования в Донбассе : (сборник статей). – Донецк : [б. и.], 1975. – 172 с. – Библиогр. в конце статей
341711
   Географические исследования в зоне Байкало-Амурской магистрали.. – Иркутск, 1976. – 127с.
341712
  Мурзаев Э.М. Географические исследования Монгольской Народной Республики / Э.М. Мурзаев. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1948. – 211с.
341713
  Чалов Р.С. Географические исследования русловых процессов / Р.С. Чалов; Под ред. проф. Н.И. Маккавеева. – Москва : Московский университет, 1979. – 232с.
341714
  Фрадкин Н.Г. Географические исследования Сибири и Дальнего Востока (1928-1945) / Н.Г. Фрадкин. – Москва : Наука, 1967. – 184с
341715
  Коршунова В.А. Географические кроссворды / В.А. Коршунова, В.Х. Шафран. – Москва : Просвещение, 1971. – 95с.
341716
  Бороздинов Н.М. Географические кружки в школе : Пособие для учителя / Н.М. Бороздинов. – Москва : Просвещение, 1970. – 144с.
341717
  Кланис В.Я. Географические ландшафты территории бассейна реки Саланцы. : Автореф... канд. географ.наук: / Кланис В.Я.; Латв. гос. ун-тет. Географ. ф-тет. – Рига, 1956. – 16л.
341718
  Заборовский А.И. Географические методы разведки. / А.И. Заборовский. – М-Л, 1932. – 152с.
341719
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – Омск, 1961. – 108с.
341720
  Огурцов С.А. Географические названия / С.А. Огурцов. – 2-е изд., испр. и доп. – Омск, 1975. – 122с.
341721
  Кривощекова-Гантман Географические названия Верхнего Прикамья / Кривощекова-Гантман. – Пермь, 1983. – 175с.
341722
  Чеснокова О.С. Географические названия Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 10. – С. 54-60. – ISSN 044-748Х
341723
  Отин Е.С. Географические названия крымских греков в топонимии Северного Приазовья // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 54-65
341724
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – Кишинев, 1982. – 103с.
341725
  Еремия А.И. Географические названия рассказывают / А.И. Еремия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Кишинев, 1990. – 194с.
341726
  Попов А.И. Географические названия. : (Введение в топонимику) / А.И. Попов. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 181с.
341727
   Географические научные школы Московского университета : [к 70-летию геогр. факультета] / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак. ; гл. ред. Н.С. Касимова ; зам. гл. ред.: А.М. Берлянт, С.А. Добролюбов, К.А. Дьяконов, Н.С. Мироненко. – Москва : Городец, 2008. – 679, [1] с. : ил., табл., портр. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9584-0216-8
341728
  Пахомова Л.С. Географические образы Монголии и его познавательный потенциал // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 86-90. – Библиогр.: 7 назв.
341729
  Ляшенко Д.А. Географические образы стран мира: опыт картографирования // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 3 (26). – С. 72-81. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
341730
  Замятин Д.Н. Географические образы: что это такое? : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 21-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7207
341731
  Лордкипанидзе Н.Г. Географические определители СССР для купных библиотек / Н.Г. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1960. – 20с.
341732
  Топчиев А.Г. Географические основы земельного кадастра горных районов (на прим. Укр. Карпат). : Автореф... канд. географ.наук: / Топчиев А.Г.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
341733
  Олейник Я.Б. Географические основы интенсификации землепользования в пригородных продовольственных комплексах / Я.Б. Олейник, Н.Д. Пистун // Экономическое использование и охрана почвенных ресурсов республики
341734
  Леонтьев Н.Ф. Географические основы картографирования подводного рельефа на гипсометрических картах / Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 207 с.
341735
  Копылов А.П. Географические основы картографирования подводного рельефа на морских навигационных картах : Автореф... канд. географ.наук: / Копылов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Географ. фак. – Л., 1966. – 16л.
341736
  Сизов В.А. Географические основы проектирования природно-технических противоэрозионных систем : ландшафтные предпосылки регионального природопользования // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 76-83 : Карта, табл., схема. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
341737
  Гунчингийн Ш. Географические основы развития и размещения земледелия Монгольской народной республики. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.692 / Гунчингийн Ш.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 18л.
341738
  Игнатьева Л.Г. Географические основы развития орошаемого земледелия в Степном Крыму : Автореф... канд. географ.наук: / Игнатьева Л.Г.; МГУ. Географ. фак-т. – М., 1965. – 19л.
341739
  Бабурин В.Л. Географические основы управления : учеб. пособ. для студ. управленческих спец. вузов / В.Л. Бабурин, Ю.Л. Мазуров ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т гос. управления и соц. исследований. – Москва : Дело, 2000. – 288 с. – (Наука управления). – ISBN 5-7749-0160-2
341740
   Географические основы формирования систем расселения. – Ленинград : Издательство ГО СССР, 1981. – 136 с.
341741
  Белоновская Е.А. Географические основы формирования экологических сетей в России и Восточной Европе / Е.А. Белоновская, Н.А. Соболев, А.А. Тишков // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 128-130. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
341742
  Сидорович А.А. Географические особенности внутренней миграции городского и сельского населения Беларуси в начале XXI в. // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 256-258. – ISBN 978-966-285-361-2
341743
  Гончаров Р.В. Географические особенности деятельности ведущих компаний мирового нефтегазового комплекса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 49-54 : рис., табл. – Библиогр.: с. 53. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
341744
  Мосалова Людмила Михайловна Географические особенности освоения Среднего Приобья и пути формирования основных промышленных узлов Региона : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Мосалова Людмила Михайловна; АН СССР. Сиб. отд.-ние Секция геогр. наук Обхеди. учен. совета наук о Земле. – Новосибирск, 1973. – 30л.
341745
  Раднаев Б.Л. Географические особенности развития и размещения транспорта Бурятской АССР.. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Раднаев Б.Л.; МВ и ССО РСФСР.Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 30л.
341746
  Меркушева Л.А. Географические особенности развития сферы обслуживания в городских поселениях разных функциональных типов. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.690 / Меркушева Л.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
341747
  Несмеянов Г.Я. Географические особенности сельского хозяйства Центрального района : Автореф... канд. географ.наук: / Несмеянов Г. Я.; Геораф. фак. – М., 1971. – 28л.
341748
   Географические особенности формирования аграрно-промышленных комплексов в Предбайкалье. – Иркутск, 1978. – 148 с.
341749
  Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР : Пособие для учителей / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Просвещение, 1978. – 152с.
341750
  Вехов Н.В. Географические открытия голландцев в Русской Арктике: морские экспедиции Виллема Баренца : География. Из истории географических исследований // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 26-33 : Карта, рис. – ISSN 0016-7207
341751
  Фрадкин Н.Г. Географические открытия и научное познание Земли / Н.Г. Фрадкин; АН СССР. Ин-т географии. – Москва : Мысль, 1972. – 133с.
341752
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии журнала Развлечение
Вып. 3. – 1862. – 226, [1] с.
341753
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 4. – 1862. – 223 с.
341754
   Географические очерки и картины. – Москва : В Типографии Ф.Б. Миллера
Вып. 5. – 1862. – 241, [2] с.
341755
  Лукашев В.К. Географические очерки природы Белоруссии / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 213с.
341756
  Саушкин Ю.Г. Географические очерки природы и сельскохозяйственной деятельности населения в различных районах Советского Союза / Ю.Г. Саушкин. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 423с.
341757
  Луцкий С.Л. Географические очерки русской тайги / С.Л. Луцкий. – Москва, 1947. – 183с.
341758
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров : Актовая речь, произнесенная проф. П.А. Тутковским в ун-те Св. Владимира 25 января 1915 года // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 40 с.
341759
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 473-495. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
341760
  Тутковский П.А. Географические причины нашествий варваров. : Актовая речь в Ун-ве Св.Владимира 25 января 1915 г. – Киев : Тип. Императ.Унив.Св.Владимира. Акц.О-ва печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкого. – 40с. – Отд.оттиск из "Университетских Известий" за 1915 г.
341761
   Географические проблемы агропромышленного комплексирования и расселения : Межвузовский сборник научных трудов. – Саранск : Издательство Мордовского ун-та, 1986. – 160 с.
341762
   Географические проблемы бассейна Катуки в связи с энергетическим освоением : тезисы докладов к научно-практической конференции. – Барнаул, 1986. – 92с.
341763
  Ильина Л.Н. Географические проблемы биоресурсоведения : (теоретические основы и опыт разработки региональных систем биоресурсопользования) / Л.Н. Ильина. – Москва : Наука, 1982. – 191 с.
341764
  Тихомиров Олег Алексеевич Географические проблемы водохранилищ / Тихомиров Олег Алексеевич. – Калинин : Калиниский гос.ун., 1986. – 58с.
341765
   Географические проблемы зоны БАМ. – Новосибирск : Наука, 1979. – 143с
341766
   Географические проблемы и вопросы природопользования.. – Уфа, 1972. – 177с.
341767
   Географические проблемы изучения и освоения арктических морей : тезисы докладов II Всесоюзной конференции по географии и картографированию океанов. – Ленинград : АН СССР, 1985. – 196с.
341768
   Географические проблемы изучения Севера. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 168с.
341769
   Географические проблемы использования межгорных котловин Алтае-Саянской горной области. : тезисы докладов и конференции. – Барнаула, 1986. – 90с.
341770
   Географические проблемы комплексного развития производительных сил и освоения естественных ресурсов СССР. – Иркутск, 1968. – 187 с.
341771
   Географические проблемы мелиорации земель Украинской ССР : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 188 с.
341772
   Географические проблемы Мирового океана : (Сборник научных трудов). – Ленинград : АН СССР, 1985. – 157с
341773
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев, 1976. – 112с.
341774
   Географические проблемы Молдавии. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 112с
341775
   Географические проблемы освоения бассейна Верхнего Енисея : (сельское хозяйство в системе Саянского ТПК). – Иркутск, 1974. – 336с.
341776
   Географические проблемы освоения восточных районов СССР : (тезисы докладов IX конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока). – Иркутск : АН СССР, 1984. – 184с.
341777
   Географические проблемы освоения природных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1983. – 192с.
341778
   Географические проблемы осушительных мелиораций. – Москва, 1990. – 188 с.
341779
   Географические проблемы осущительных мелиораций на Украине : проблемы осушительных мелиораций / М.Д. Будз, М.В. Корбутяк, И.Н. Коротун, Л.К. Коротун, В.Г. Крыштоф // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 68-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
341780
   Географические проблемы при перепаспределении водных ресурсов Сибири. – Новосибирск : Наука, 1982. – 199с.
341781
   Географические проблемы при сельскохозяйственном освоении Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 159с
341782
  Петухов В.Г. Географические проблемы развития Центрально-красноярского энергопромышленного района : Автореф... канд. геогр.наук: / Петухов В.Г.; АН СССР. Ин-т географии. – М., 1965. – 19л.
341783
   Географические проблемы Сибири : Научные сообщения по программе XXII Международного географического конгресса. – Новосибирск : Наука, 1972. – 213с.
341784
   Географические проблемы совершенствования отдыха и туризма.. – М, 1985. – 172с.
341785
  Петрова Н.В. Географические проблемы формирования интеллектуально-инфраструктурного каркаса России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 22-24. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
341786
   Географические проблемы формирования ТПК Восточной Сибири : Тезисы докладов к научно-технической конференции. – Иркутск : Издательство ГО СССР, 1982. – 191 с.
341787
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – Москва : Географгиз, 1951. – 600с.
341788
  Полынов Б.Б. Географические работы / Б.Б. Полынов. – Москва : Геграфгиз, 1952. – 400с.
341789
  Крашенинников И.М. Географические работы / И.М. Крашенинников. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1954. – 612с. : карта
341790
   Географические системы : проблемы моделирования и управления : (тезисы докладов Всесоюзной научной конференции молодых ученых-географов). – Казань, 1987. – 173с.
341791
   Географические системы Верохневолжья : сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 66с.
341792
  Кауфман И.М. Географические словари / И.М. Кауфман. – Москва : Книга, 1964. – 78 с.
341793
  Селезнева Л.Б. Географические собственные имена в текстах газеты. / Л.Б. Селезнева. – Иркутск, 1973. – 70с.
341794
  Рубичек В. Географические типы сельского хозяйства ГДР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 107-109. – ISBN 0201-8683
341795
  Кусов В.С. Географические труды Дмитрия Ивановича Менделеева (К 100-летию выхода в свет его последней книги) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 30-36 : Рис., табл. – Бібліогр. 25 назв. – ISSN 0016-7207
341796
  Зеленская Л.И. Географические турниры в вузе как форма проведения семинарских занятий: преимущества, традиции, инновации // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 60-63 : табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
341797
  Дзенс-Литовская Н Н. Географические уловия формирования растительности и почв степного Крыма : Автореф... Доктора геогр.наук: / Дзенс-Литовская Н.Н,; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1956. – 32л.
341798
   Географические условия и особенности природы таежного Прииртышья.. – Иркутск, 1983. – 135с.
341799
   Географические условия и проблемы сельского и лесного хозяйства таежных районов Западно-Сибирской равнины. – Вып. 2. – Иркутск, 1971. – 179 с.
341800
   Географические условия Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса. (КАТЭКа). – Иркутск, 1979. – 155с.
341801
   Географические условия освоения Обского Севера.. – Иркутск, 1975. – 177с.
341802
   Географические условия освоения побережья Байкала.. – Иркутск, 1976. – 141с.
341803
  Лясота Е.Л. Географические условия формирования Каменец-Подольского рекреационного узла // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 21. – С. 94-98. – Бібліогр.: 6 назв
341804
   Географические учебные полевые практики в университетах СССР.. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1987. – 219с.
341805
  Кузьминов И.Ф. Географические факторы развития российской лесной промышленности в условиях рыночной экономики // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 32-44 : рис., табл. – Библиогр.: 20 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
341806
  Александров И.Г. Географические центры нового строительства и проблема районных комбинатов. А.Е. Ферсман : задачи плановой работы в геолого-разведочном деле / Александров И.Г. – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1931. – 24 с.
341807
  Громова Е.В. Географические экскурсии / Е.В. Громова. – Ростов-на-Дону, 1956. – 83с.
341808
   Географические экскурсии. Сетуньский маршрут.. – М, 1959. – 48с.
341809
  Кавришвили К.В. Географический анализ и систематика горных ландшафтов / К.В. Кавришвили. – Тбилиси, 1979. – 228с.
341810
   Географический анализ природных и социально-экономических образований. : тезисы к межвузовской начно-практической конференции. – Рязань, 1989. – 101с.
341811
   Географический анализ природных ресурсов Иркутской области.. – Иркутск : АН СССР, 1985. – 174с.
341812
   Географический атлас : для начальной школы : ГУГК. – 16с.
341813
   Географический атлас : для 3-го и 4-го классов начальной школы. – Москва : ГУГК, 1940. – 16с.
341814
   Географический атлас. – Москва, 1957. – 17с.
341815
   Географический атлас. – Москва, 1959. – 33с.
341816
   Географический атлас. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 191с.
341817
   Географический атлас. – М., 1962. – 17 с.
341818
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1963. – 17с.
341819
   Географический атлас : для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1965. – 17с.
341820
   Географический атлас. – Москва, 1967. – 198 с.
341821
   Географический атлас. – 3-е изд. – Москва, 1969. – 198с.
341822
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 18с.
341823
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
341824
   Географический атлас. – Москва, 1975. – 49с.
341825
   Географический атлас. – Москва, 1976. – 49с.
341826
   Географический атлас. – Москва, 1980. – 238с.
341827
   Географический атлас. – Москва, 1983. – 17 с.
341828
   Географический атлас. – Москва, 1983. – 52с.
341829
   Географический атлас . для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
341830
   Географический атлас Америки / [отв. ред. А.Г. Колесникова]. – Москва : ГУГК, 1984. – 166 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341831
   Географический атлас Армянской ССР. – Москва, 1976. – 48с.
341832
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341833
   Географический атлас Африки / [отв. ред. Т.Г. Новикова и др.]. – Москва : ГУГК, 1985. – 220 с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341834
   Географический атлас в 16 таблиц. – изд.15-е. – Ленинград : ГУГК, 1932. – 16с.
341835
   Географический атлас в 32 таблицы. – 4-е изд. – Ленинград : ГУГК, 1931. – 32с.
341836
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – М., 1938. – 30 с.
341837
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – М., 1941. – 16 с.
341838
   Географический атлас для 3-го и 4-го классов начальной школы. – 2-е изд. – Москва : Глав. упр. геодезии и картографии при СНК СССР, 1941. – 16с.
341839
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1948. – 44 с.
341840
   Географический атлас для 5-го и 6-го классов средней школы. – М., 1950. – 44 с.
341841
   Географический атлас для 5 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
341842
   Географический атлас для 8-го класса. – Москва, 1988. – 47с.
341843
   Географический атлас для начальной школы. – Москва. – 16с.
341844
   Географический атлас для начальной школы. – М., 1935. – 16 с.
341845
   Географический атлас для начальной школы : для начальной школы : ГУГК, 1946. – 16с.
341846
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1934. – 16 с.
341847
   Географический атлас для начальной школы.. – М., 1936. – 16 с.
341848
   Географический атлас для пятого класса. – Москва, 1960. – 16с.
341849
   Географический атлас для средней школы. – М., 1950. – 42 с.
341850
   Географический атлас для средней школы Союза ССР. – М., 1941. – 28 с.
341851
   Географический атлас для средней школы.. – Москва, 1951. – 42 с.
341852
   Географический атлас для учителей средней школы. – Москва, 1954. – 192с.
341853
   Географический атлас для учителей средней школы. – : 4-е изд. – Москва, 1981. – 238с.
341854
   Географический атлас Западной Европы / [отв. ред. Т.М. Воробьева и др.]. – Москва : ГУГК, 1983. – 179, [13] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341855
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1955. – 80с.
341856
   Географический атлас зарубежных стран. – Москва, 1958. – 79с.
341857
   Географический атлас материков. – Москва, 1971. – 36с.
341858
   Географический атлас материков. – Москва, 1983. – 37с.
341859
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1984. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341860
   Географический атлас мира / [отв. ред. В.И. Юрченко]. – Москва : ГУГК, 1987. – 252, [4] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. – Миниатюрное издание. – (Атласы миниатюрного формата)
341861
  Пядышев В.П. Географический атлас Российской империи, Царства Польскаго и Великаго Княжества Финляндскаго. Расположенный по губерниям на 83 листах с означением в оных городов, местечек, сел, деревень и всех примечательнейших мест ... с генеральною картою и таблиц : сост. и грав. В. П. Пядышев. – Санкт-Петербург : Воен.-Топогр. Депо, 1828. – 1 атл., 67 стр.
341862
   Географический атлас СССР. – М, 1941. – 42с.
341863
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1952. – 75с.
341864
   Географический атлас СССР. – Москва, 1959. – 31с.
341865
   Географический атлас СССР : для 7 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 17с.
341866
   Географический атлас СССР : для 8 класса. – Москва : ГУГК, 1961. – 22с.
341867
   Географический атлас СССР. – М, 1962. – 22с.
341868
   Географический атлас СССР : для 7-8 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 37с.
341869
   Географический атлас СССР. – Москва, 1964. – 37с.
341870
   Географический атлас СССР. – Москва, 1965. – 37с.
341871
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
341872
   Географический атлас СССР. – Москва, 1966. – 37с.
341873
   Географический атлас СССР. – Москва, 1968. – 37с.
341874
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1982. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341875
   Географический атлас СССР. – Москва, 1983. – 32 с.
341876
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1984. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341877
   Географический атлас СССР. – Москва, 1984. – 33 с.
341878
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1985. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341879
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1986. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341880
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1987. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341881
   Географический атлас СССР / [ред. Г.И. Гулюк, А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер]. – Москва : ГУГК, 1988. – 246, [10] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341882
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1989. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341883
   Географический атлас СССР / [ред. А.С. Свирский, В.Н. Пейхвассер, Г.И. Гулюк]. – Москва : ГУГК, 1990. – 246, [6] с. : многокрас. : карт., табл., диагр., указ. ; 10х7,5 см. – Миниатюрное издание
341884
   Географический атлас Т-ва "Просвещение" / Под ред. С.Н. Никитина. – С.-Петербург : Типо-литография Книгоиздательского Т-ва Просвещение, 1896. – XI, [100 к.], 237 с.
341885
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 49с.
341886
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1961. – 48с.
341887
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1964. – 49с.
341888
   Географический атлас частей света и важнейших государств. – Москва, 1966. – 49с.
341889
   Географический атлас частей света и важнейших государств. : для 6-7 классов. – Москва : ГУГК, 1963. – 49с.
341890
   Географический атласс СССР : для 7-го и 8-го классов средней школы. – Москва : ГУГК, 1951. – 76с.
341891
  Маркс А.Ф. Географический и статистический карманный атлас России / А.Ф. Маркс. – С.-Петербург : Тип. Т-ва А.Ф. Маркс, 1907. – 172, 46 с.
341892
  Семакин Н.К. Географический кабинет и учебная площадка в школе / Н.К. Семакин. – Москва, 1973. – 223с.
341893
  Бурдейный П.А. Географический кабинет. : Из опыта работы учителя / П.А. Бурдейный. – Москва : Просвещение, 1965. – 43с.
341894
  Кравчук П.А. Географический калейдоскоп / П.А. Кравчук. – Киев, 1988. – 143с.
341895
  Бочковская Т.В. Географический калейдоскоп : Методика и опыт. Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 0016-7207
341896
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятніх дат на 2007 год : Информируем читателя / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0016-7207
341897
   Географический календарь памятных дат на 2007 г. : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 71. – ISSN 0016-7207
341898
  Бахвалова Н.Ф. Географический календарь памятных дат на 2010 год : информация / Н.Ф. Бахвалова, Л.И. Ярукова // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 0016-7207
341899
  Сус И.Н. Географический КВН : приглашаем к дискуссии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 56-66 : Фото., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
341900
   Географический комплекс средней школы : Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1978. – 144с : ил.
341901
  Башкатов А. Географический лексикон, 1830
341902
  Полунин Ф. Географический лексикон Российского государства, или словарь описующий по азбучному порядку реки, озера, моря, горы, города... / Из достопамятных известий собранный ... Федором Полуниным, а с попр. и пополн. ... и с пред. Герарда Фридерика Миллера. – Напечатан в Москве (Москва) : В Императорском Московском Университете, 1773. – 479 с.
341903
  Гришанков Г.Е. Географический метод исследования : теория и практика экологических исследований в физической географии // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 29-39. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0201-4122
341904
   Географический обзор Европейской Росси : Конспект. Издание слушателей Императорского Петроградского археологического Института: Бормана К.К. и Мульханова А.Е. – Петроград : типография М.А. Безсонова, 1915. – 14с.
341905
  Огурцов Л.Н. Географический очерк Ильменских гор : Автореф... канд. географ.наук: / Огурцов Л. Н.; ЛГУ. – Ленинград, 1949. – 11 с.
341906
  Богза Д. Географический очерк Румынской Народной Республики / Д. Богза, 1954. – 48с.
341907
   Географический очерк Социалистической Республики Румынии. – Бухарест, 1966. – 30с.
341908
   Географический прогноз: Теория, методы, региональный аспект. – Москва : Наука, 1986. – 91с. – (Современные проблемы биосферы)
341909
  Ковалев А.П. Географический процесс: теоретические представления и выход в практику : теория и практика ландшафтно-географических исследований // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 3-10 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0201-4122
341910
   Географический сборник : работы по теоретическим вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 244с.
341911
   Географический сборник : Работы по теоретическим и специальным вопросам научно-технической информации. – Москва : ВИНИТИ, 1963. – 243с
341912
   Географический сборник. – Москва : Изд. ВИНИТИ
Часть 2 : (Методы географического изучения. Использование природных ресурсов). – 1966. – 307с.
341913
   Географический сборник : (общие вопросы географии, Региональные проблемы географии). – Москва : ВИНИТИ
Вып.4. – 1970. – 334с.
341914
   Географический сборник. – Москва : ВИНИТИ
Вып .5 : В.И.Ленин и советская география.Научная информация в географии. Охрана природной среды и природные ресурсы. Теоретические и региональные проблемы географии). – 1975. – 432с.
341915
   Географический сборник кружка студентов-естественников Харьковского университета. – Харьков, 1891. – 122с.
341916
  Адлер Б. Географический семинарий при Лейпцигском университете : (Из личных воспоминаний) : Типо-Лит. т-ва И.Н. Кушнерева и К. – 11с. – Отд. оттиск из : "Землеведение", кн. 2-3, 1902 г.
341917
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – М, 1961. – 156с. – (Библиотека школьника)
341918
  Агапов С.В. Географический словарь / С.В. Агапов, С.Н. Соколов, Д.И. Тихомиров. – 2-е доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1968. – 245с. – (Библиотека школьника)
341919
   Географический словарь Амурской области. – 2-е изд., доп. – Благовещенск, 1978. – 285с.
341920
  Спрогис И.Я. Географический словарь древней Жомойтской земли XVI столетия, составленный по 40 актовым книгам российского земельного суда архивариусом Виленского центрального архива древних актовых книг-губерний Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской. – Вильма : Тип. И.Я. Яловцера, 1888. – XX, 363 с.
341921
  Головацкий Я. Географический словарь западнославянских и югославянских земель и прилежащих стран / Я. Головацкий. – Вильна : Типография А.Г. Сыркина, 1884. – XXXII, 371 с.
341922
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 1 : Аа - Бабихинский. – 1909. – VII, [1], 48 с.
341923
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 2 : Бабица - Большие Соли. – 1909. – С. 49-96, VIII с.
341924
   Географический словарь России. – С.-Петербург : Типо-Литография И. Лурье и К.
Вып. 3 : Большие Ясырки - Вегла. – 1909. – С. 97-144
341925
  Барсов Н. Географический словарь русской земли (IX-XIV ст.) / Составил и издал Н. Барсов. – Вильна : Тип. А. Сыркина, 1865. – VIII, 220 с. – Библиогр.: с. V-VIII. – (Материалы для историко-географического словаря России ; 1)
341926
   Географический справочник : Алфавитный указатель географических названий и статистический обзор государств земного шара // Доисторическая Греция : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Лихтенберг, фон.-. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 270 с. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
341927
  Дворников П. Географический справочник : пособие / П. Дворников, С. Соколов. – Москва : Тип. Т-ва Рябушинских, 1915. – 101, IV с.
341928
   Географический турнир : олимпиада // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 130-133 : Фото
341929
  Климов Е.В. Географический фактор христианизации Древней Руси. Конец X - середина XIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 137-141. – ISSN 0042-8779
341930
  Шубаев Л.П. Географический факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена. / Л.П. Шубаев
16. – 1956. – 3-300с.
341931
  Харламова Татьяна Географический факультет МГУ: любой индустрии нужен фундамент : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 39 : Фото
341932
  Касимов Н.С. Географический факультет МГУ: научно-учебный центр : География. МГУ -250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0016-7207
341933
   Географический энциклопедический словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 527с.
341934
   Географический энциклопедический словарь. – Москва, 1988. – 431с.
341935
   Географический энциклопедический словарь. : Географические названия. – Москва : Советская энциклопедия, 1983. – 528с.
341936
   Географический энциклопедический словарь.. – Москва : Советская энциклопедия, 1989. – 592с.
341937
  Семенов-Тян-Шанский Географическо-статистический словарь Российской империи / Семенов-Тян-Шанский; сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 1 : [Аа-Гям-малик] / присодействии . В. Зверинского, Н. Филиппова и Р. Маака. – 1863. – 716 с.
341938
  СеменовТян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 2 : [Дабан-Кяхтинское градоначальство] / при содействии В. Зверинского, Р. Маака, Л. Майкова и Н. Филиппова. – 1865. – 898 с.
341939
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов, при содействии. В. Зверинского. – Санкт-Петербург : Ижд. А.Н. Турубаева
Т. 3 : Лаарс - Оять. – 1867. – 743 с.
341940
  Семенов П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва д. чл. О-ва П. Семенов, при содействии д. чл. В. Зверинского. – Санкт-Петербург
Т.4. Вып. 1 : Па - Пол. – 1868. – 640 с.
341941
  Семенов-Тян-Шанский П.П. Географическо-статистический словарь Российской империи / сост. по поручению Рус. геогр. о-ва П. Семенов. – Санкт-Петербург : Ижд. А. Н. Турубаева
Т. 5 : [Таарджал - Яя]. – 1885. – [4], 1000 с. : табл.
341942
  Найденов Б.С. Географическое введение в геологию / Б.С. Найденов. – Москва-Ленинград, 1934. – 137с.
341943
   Географическое и статистическое описание Грузии, Кавказа из Путешествие г-на акад. И.А. Гильденштендта через Россиию и по кавказским горамв 1770, 71, 72 и 73 годах. – М, 1809. – 383с.
341944
  Хахлов В.А. Географическое изменение окраски / В.А. Хахлов. – Томск, 1926. – 6с.
341945
  Доан Т.Х. Географическое изучение андроновской культуры Южной Сибири, Казахстана. : Автореф... Канд.ист.наук: 575 / Доан Т.Х.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 17л.
341946
  Зворыкин К.В. Географическое изучение природных особенностей и хозяйственного использования. / К.В. Зворыкин, Г.В. Чешихин. – Л, 1959. – 20с.
341947
   Географическое изучение природы и хозяйства. : сборник работ молодых географов. – Москва : АН СССР, 1975. – 144с.
341948
   Географическое изучение процессов эрозии. – Ульяновск
вып. 1. – 1977. – 116 с.
341949
  Ковалев С.А. Географическое изучение сельского расселения : (Задачи, методика, материалы, специальные карты расселения) / С.А. Ковалев; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-тет ; Кафедра Экономической географии СССР ; под ред. Ю.Г. Саушкина. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1960. – 340 с.
341950
   Географическое изучение территориальной организации сферы облуживания. – Москва, 1976. – 155с.
341951
  Бекбулатов А. Географическое изучение территории Каракалпакии со второй половины XIX в. до современности : Автореф... канд. геогр.наук: / Бекбулатов А.; АН СССР. ин-т истории естествознания и техники. – М., 1968. – 15л.
341952
  Чуднова В.И. Географическое изучение формирования населения Обского Севера. (В связи с процессом промышленного освоения района) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.691 / Чуднова В.И.; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л.
341953
   Географическое исследование в Донбасе : (сборник статей). – Донецк, 1975. – 173с.
341954
  Валесян Л.А. Географическое исследование территориально-проиозводственного комплекса Армянской ССР. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Валесян Л.А.; АН СССР. – М, 1968. – 49л. – Бібліогр.:с.44-46
341955
  Мешечко Е.Н. Географическое краеведение : Учебное пособие / Е.Н. Мешечко. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 144с.
341956
  Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе : Пособие для учителей / А.З. Сафиуллин. – Москва : Просвещение, 1979. – 127с.
341957
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание, 1775
341958
  Чеботарев Х. Географическое методическое описание Российской империи с надлежащ. введением к основательному познаниб земного шере и Европы вообще для наставления обучающегося при имп. Московском ун-те юнощества. – Москва, 1776. – 540 с.
341959
  Гвахария В.К. Географическое моделирование испарения с водоемов горных стран / В.К. Гвахария. – Тбилиси, 1986. – 113с.
341960
  Звонарев П.В. Географическое моделирование производственных связей промышленных предприятий как один из методов их анализа и совершенствования : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Звонарев П.В.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 32л.
341961
  Хасанов Х.Х. Географическое наследие ученых Средней Азии. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Хасанов Х.Х.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.46-47
341962
   Географическое обоснование экологических экспертиз. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 208с.
341963
   Географическое образование : тезисы докладов Симпозиум К-7. – Ленинград, 1976. – 36с.
341964
   Географическое образование в Казахстане : темат. сб. науч. тр. проф.-преподават. состава вузов М-ва просвещения КазССР. – Алма-Ата : КазПИ, 1987. – 79 с., [1] : граф.
341965
  Барткова И.И. Географическое образование в Приморье : учеб. пособ. / И.И. Барткова. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1988. – 67, [1] с. – Библиогр.: с. 66-67 (57 назв.). – ISBN 5-7444-0051-6
341966
  Баринов И.М. Географическое образовапние в странах СНГ : Вести из регионов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 67-68, 71 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
341967
   Географическое общество Азербайджанской ССР. : материалы V съезда. – Баку : Элм, 1985. – 260с.
341968
   Географическое общество за 125 лет. – Ленинград : Наука, 1970. – 396с
341969
  Костриц И.Б. Географическое общество Союза ССР 1917-1967. / И.Б. Костриц, Ж.М. Пинхенсон. – Москва : Мысль, 1968. – 272с.
341970
   Географическое общество СССР.. – М, 1973. – 80с.
341971
   Географическое общество СССР.Материалы VI съезда : доклады на пленарных заседаниях. – Ленинград, 1975. – 149с.
341972
   Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитреевска для путешествий ея имп. величества по оной реке. – с.
341973
   Географическое описание Татарской ССР : сборник статей. – Казань : Госиздат
Ч. 1 : Природа края. – 1921. – 279с.
341974
   Географическое положение Греции // Исторические очерки / В.В. Андреев. – Киев : В тип. Е.Я. Федорова, 1877. – С. 1-407
341975
  Шехаб Г. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал стран региона Персидского залива как основа развития экономических взаимоотношений с Россией // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 12-16
341976
  Звонкова Т.В. Географическое прогнозирование / Т.В. Звонкова. – Москва : Высшая школа, 1987. – 192с.
341977
   Географическое прогнозирование и охрана природы. – Москва : Московский университет, 1990. – 174с
341978
   Географическое прогнозирование социально-экономического развития Калининградской области : Сборник научных трудов. – Калининград : Калининградский государственный ун-т, 1990. – 124с.
341979
  Сухоруков В.Д. Географическое пространство как принцип созерцания // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 35-39. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7207
341980
  Розин М.С. Географическое размещение важнейших полезных ископаемых в капиталистических странах / М.С. Розин; Под ред. Д.И. Щербакова. – Москва : Государственное издательство географической литературы, 1953. – 142, [2] с.
341981
   Географическое размещение заповедников в РСФСР и организация их деятельности.. – М, 1981. – 138с.
341982
  Гинзбург Г.А. Географическое размещение лесов Белорусской ССР и их использование. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Гинзбург Г.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1955. – 20л.
341983
   Географическое размещение пищевой промышленности во 2-м пятилетии.. – М-Л, 1932. – 286с.
341984
  Леш А. Географическое размещение хозяйства / А. Леш. – Минск, 1959. – 455с.
341985
  Руденко В.П. Географическое разнообразие природно-ресурсного потенциала регионов Украины : монография / Руденко В.П.; Федеральное агентство по образованию; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Красноярский государственный торгово-экономический институт". – Красноярск : КГТЭИ, 2007. – 168с. – ISBN 978-5-98-153-082-1
341986
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 12-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и с 151 политипажем в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. А Бенке], 1903. – XVI, [2], 644, [4] с., 14 лл. ил. карт.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
341987
  Кобельт В. Географическое распределение животных в холодном и умеренном поясах Северного полушария : с 13-ю таблицами в красках и автотипиях, картою и автотипиях и со многими политипажами в тексте / В. Кобельт, д-р ; перевод с нем. [и предисл.] В.Л. Бианки, ст. зоолога Зоол. музея Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена
Вып. 5 (последний) : с 1-й раскрашенной и 2-мя черными табл. – 1903. – С. 449-643, XVI с., 14 лл. ил. карт. – На 2 тит. л. и обл. вып. 1-3 дата: 1902. - С. [1-4] реклама изд.


  Авт. предисл., пер.: Бианки, Валентин Львович (1857-1921)
341988
  Флигель М.Д. Географическое распределение поглощения радиоволн в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флигель М.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1963. – 18л.
341989
  Бирюков В.И. Географическое распространение Ahopeles Украины и зараженность подвидов Ahopeles mac. messede, Ahopeles mac. macylipennis (tupicus) Ahopeles mac. atroparvus возбудителями малярии. : Дис... докт. биол.наук: / Бирюков В. И.;. – Х., 1945. – 235л. – Бібліогр.:л.187-235
341990
  Кириченко А.Н. Географическое распространение Argynnis eugenia E v. (Lepidoptera, Nymphalidae) по новейшим данным / А.Н. Кириченко (С.-Петербург) // Компакт - 252292 / А.Н. Кириченко. – 4 с.


  На обл. дарств. надпись: В знак глубокого уважения Владимиру Николаевичу Кавригину
341991
  Якобсон Г.Г. Географическое распространение видов рода Timarcha Latr. (Coleoptera, Chrysomelidae) 3M 20 III 1925. / Г.Г. Якобсон, 1925. – 45-46с.
341992
  Кожевников Г,А. Географическое распространение животных форм в связи с их геологическим развитием : [Статья представляет собою в значительно измененном, в интересах общедоступ., вид пробную лекцию, чит. автором 15 декабря 1897 года на тему предлож. Физико-матем. фак-том Имп. Моск. ун-та, для получения звания приват-доцента по кафедре зоологии] / [Григорий Кожевников]. – [Москва] : [Университетская тип.], 1898. – 20 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. Указа в конце теста. - Отд. оттиск из журн.: Естествознание и география
341993
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и изменчивость Euxoa aquilina Schiff и Euxoa distingwenda Ld. : (с 8 рис.) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 288-297. – Библиогр.: Литература: (с. 297)
341994
  Сержанин Ю.И. Географическое распространение и состояние естественных запасов охотничье-промысловых млекопитающих в Белорусской СССР / Ю.И. Сержанин. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 124с.
341995
  Кожанчиков И.В. Географическое распространение и физиологические признаки / И.В. Кожанчиков, 1938. – 246-259с.
341996
  Виноградская О.Н. Географическое распространение комаров - переносчиков инфекции : (на основе сухоустойчивости и влаголюбивости видов) / О.Н. Виноградская. – Москва : Медицина, 1969. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-162
341997
  Дмитриева С.И. Географическое распространение русских былин / С.И. Дмитриева. – Москва, 1975. – 113с.
341998
  Ядревский О.О. Географическое указание как объект права интеллектуальной собственности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ядревский Олег Олегович ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 26 с. – Библиогр.: 27 назв.
341999
  Маергойз И.М. Географическое учение о городах / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Ин-т географии ; И.М. Маергойз ; отв. ред. О.Т. Богомолов. – Москва : Наука, 1987. – 118 с.
342000
  Комлев В.Н. Географическое, геологическое и горное завершение Росатомом жизненного цикла отходов производства атомной энергии // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 3. – С. 97-101. – ISSN 0203-3100
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,