Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
345001
  Жук А. "Диссертационная ловушка на пути к построению инновационной экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 121-133. – ISSN 0042-8736
345002
  Бурдак В. "Дистанційний" корпоративний секретар // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Що можливо передати на аутсорсинг".
345003
  Лапка Н.Я. "Дитина-інвалід": поняття та ознаки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 79-87
345004
  Ронен О "Дитя Гоголя" и сюжет Блока 1909 года // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 8-11. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 6). – ISSN 0321-1711
345005
  Задорожна Л.М. "Дитя... подносили к картине..." (образ дитини у творчості М. Гоголя) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 105-113. – ISBN 966-7825-78-7
345006
  Шуба В. "Дитяча" злочинність: тенденція до "омолодження" // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.101-105
345007
  Зайцева А.В. "Дитяче" телебачення України: еволюція жанрів, форм та змісту : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія Вікторівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
345008
  Подкур Роман "Дитячий ГУЛАГ" в контексті політики державного терору (1937-1939 рр.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 189-204
345009
  Левченко К.Б. "Дитячий сексуальний туризм" - нова проблема в Україні // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 8 : рис.
345010
  Варецька С. "Дитячий" наратив історії (на прикладі роману "бляшаний барабан" Г.Граса) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 229-235
345011
  Глушко М. "Дитячі" колядки і щедрівки Середнього Полісся (Із постчорнобильських записів) // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 51-63
345012
   "Диференціальні та інтегральні рівняння", міжнародна конференція : Тези доповідей Міжнародної конференції "Диференціальні та інтегральні рівняння" / Диференціальні та інтегральні рівняння; Ін-тут математики НАН України;КНУТШ;Одеський держ. ун-тет ім.І.І.Мечникова. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 372 с. – ISBN 966-549-485-6
345013
   "Дифракционные метоы в химии", всесоюзное совещание. – Суздаль
2. – 1988. – 278с.
345014
  Сиротюк Є. [Диференціація поколінь мови жителів села, та можливість прогнозування темпів його змін] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 263-267


  У статті порушено проблему можливості дослідження еволюції говору, трактованого як спосіб порозуміння в усному середовищі, збережений завдяки спиранню на усну традицію. Аналізований матеріал одержано від мешканців одного села, що за спорядження кожної ...
345015
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 114с.
345016
  Косолапов В.И. Диспуты и конференции в школе / В.И. Косолапов. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 1975. – 128с.
345017
  Макарова Н.Ф. Диспуты молодоженов. О любви и браке / Н.Ф. Макарова. – М., 1962. – 32с.
345018
  Лисовский В.Т. Диспуты на морально-экономические темы / В.Т. Лисовский. – М., 1988. – 62с.
345019
  Борисова Екатерина Диссериация: Социальный капитал. Коллективное сознательное // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 18-19 : фото
345020
  Дышев А. Диссертант : проза: историческая повесть / окончание. Началоо в № 9, 2012 // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 131-187
345021
   Диссертаци докторов медицины, защищенные или признанные в Вильнюсском университете в 1793-1842 гг.. – Вильнюс, 1958. – 132с.
345022
  Криворученко В.К. Диссертации - важнейший элемент инновационности России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 14-20. – Бібліогр.: с. 14-19. – ISSN 0321-0383
345023
   Диссертации защищенные в Казанском государственном университете. – Казань, 1960. – 203с.
345024
  Холджураев Х.Х. Диссертации историков по материалам Таджикистана / Х.Х. Холджураев. – Душанбе, 1970. – 283с.
345025
  Рахлевский В. Диссертации по финансам / В. Рахлевский, Г. Ушаков. – М, 1962. – 112с.
345026
   Диссертации, защищенные в Белорусском государственном университете имени В.И. Ленина : 1943-1956 гг. – Минск, 1957. – 84с.
345027
   Диссертации, защищенные в институтах Академии педагогических наук РСФСР за 1944-1961 гг.. – Москва, 1962. – 164с.
345028
   Диссертации, защищенные в Латвийском государственном университете им. Петра Стучки : 1945-1963. – Рига, 1966. – 100с.
345029
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1956-1958 гг.. – Ленинград, 1960. – 68с.
345030
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина гос.университете имени А.А.Жданова в 1959-1960 гг.. – Ленинград, 1962. – 55с.
345031
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А.Жданова в 1934-1954 гг.. – Ленинград, 1955. – 256с.
345032
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А. Жданова в 1861-1968 гг.. – Ленинград, 1973. – 166с.
345033
   Диссертации, защищенные в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном университете имени А.А.Жданова в 1961-1968 гг.. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – 160с.
345034
   Диссертации, защищенные в Ростовском университете : 1961-1979. – Ростов-на-Дону, 1980. – 426с.
345035
   Диссертации, защищенные в Тартусском государственном университете. 1946-1959.. – Тарту, 1961. – 52с.
345036
  Фельдштейн Д.И. Диссертационные исследования в области педагогики и психологии: современное состояние и пути повышения кеачества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
345037
  Данилов А.А. Диссертационные исследования по отечественной истории: итоги и перспективы // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 149-159. – ISSN 0869-5687
345038
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
345039
  Фельдштейн Давид Иосифович Диссертационные исследования по педагогике и психологии: современное состояние и пути повышения качества // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 59-66. – ISSN 1726-667Х
345040
  Кузнецов И.Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления ; учебно-методическое пособие / И.Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб., доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 488 с. – ISBN 978-5-91131-911-3
345041
  Кибанов А.Я. Диссертационным советам - профессиональное руководство // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 9. – С. 53-54. – ISSN 0321-0383
345042
  Протопопова Е. Диссертацию важно не только написать, но и грамотно оформить // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 34-35. – ISSN 0869-4915
345043
  Соколов С.А. Диссертация / С.А. Соколов. – Саратов, 1979. – 160с.
345044
  Кузин Ф.А. Диссертация : Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. Практическое пособие для докторантов, аспир. / Ф.А. Кузин. – Москва : Ось-89, 2000. – 320 с. – ISBN 5-86894-384-8
345045
  Волков Ю.Г. Диссертация : Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие / Ю.Г. Волков. – Москва : Гардарики, 2002. – 160с. – ISBN 5-8297-0065-4
345046
   Диссертация : Как написать и защитить диссертацию: Методические рекомендации по подготовке к защите диссертаций. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЭЛИТ, 2006. – 224 с.
345047
  Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособ. для соискателей / Б.А. Райзберг. – 8-е изд., доп., испр. – Москва : Инфра-М, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-16-003268-9
345048
  Петраускене З. Диссертация Литовской ССР / З. Петраускене, П. Валентелене. – Вильнюс, 1971. – 489с.
345049
  Сергеев Н.К. Диссертация по педагогике: проблемы науки и нравственности / Н.К. Сергеев, В.В. Сериков // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 71-81. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается критический анализ диссертационных исследований в педагогике, выявляются причины их низкого про- гностического потенциала, неэффективности в аспекте влияния на качество отечественного образования, недостатки в методологическом ...
345050
  Вовченко Богдан Диссертация. Церковь и государство в России. Церковь на общественных началах // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 20-22 : фото
345051
  Котляр Павел Диссертация: Исследования, которых могло бы и не быть. Наши британские ученые // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 12 (2867). – С. 24-26 : фото
345052
  Аристов Станислав Диссертация: как выживали в концлагере Равенсбрюк // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 18-20 : фото
345053
  Карабекян Даниел Диссертация: Манипулирование при голосовании. За честные выборы // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 18-20 : фото, рис.
345054
  Павлова Маргарита Диссертация: Правоотношения между гражданами и государством. Без единого стандарта // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 7 (2862). – С. 22-23 : фото
345055
  Филистович Екатерина Диссертация: Психология прошлого созыва // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 18-20
345056
  Свинцов Виктор Диссертация: Языковые трудности. Слово не найдено // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 16-18 : фото
345057
  Воронцов Д.С. Диссимиляторные и ассимиляторные процессы въ сердечной мышце / Д.С. Воронцов, 1915. – 15с. : Ил.
345058
  Азизов Т.Я. Диссипативные операторы в пространствах с индефенитной метрикой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Азизов Т.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 9л.
345059
  Яковлев А.П. Диссипативные свойства неоднородных материалов и систем / А.П. Яковлев. – К., 1985. – 248с.
345060
  Шапиро В.Е. Диссипативные явления в системах, взаимодействующих с быстро осциллирующими регулярными и неругулярныхми полями. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Шапиро В.Е.; МВ и ССО УССР.Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 38 с.
345061
  Эльтеков В.А. Диссипация энергии гамма-излучения в многокомпонентных макроскопических системах различной геометрии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эльтеков В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 12л.
345062
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – М, 1934. – 87с.
345063
  Ленин В.И. Дисскуссия о программе партии перед вторым съездом / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 87с.
345064
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – 104с.
345065
  Ленин В.И. Дисскуссия о профессиональных союзах / В.И. Ленин. – М, 1933. – 104с.
345066
  Костиков В.В. Диссонанс Сирина: роман / В.В. Костиков. – М., 1992. – 588с.
345067
  Матвиенко Виктор Григорьевич Диссоциативная электропроводность насыщенных паров галогенидов щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Матвиенко Виктор Григорьевич ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
345068
  Сагаловский Е.Ш. Диссоциативная электропроводность насыщенных паров двойных систем, составленных из галогенидов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сагаловский Е. Ш.; ДГУ. – Донецк, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24
345069
  Перов А.А. Диссоциативные столкновения молекулярных ионов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Перов А.А. ; Моск. физ.-мат. ин-т. – Москва, 1967. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
345070
  Мамина Елена Александровна Диссоциация и сольватация муравьиной, уксусной и бензойной кислот в смесях вода-этиленгликоль при разных температурах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Мамина Елена Александровна; МВ и ССО УССР. – Х., 1985. – 16л.
345071
  Светцов В.И. Диссоциация молекул и процессы катодного распыления в тлеющем и высококачественном разрядах : Автореф... канд. хим.наук: / Светцов В. И.; Иван. хим. технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 19л.
345072
  Бурнашев М.А. Диссоциация молекул, молекулярных ионов и возбуждение атомов электронным ударом : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Бурнашев М. А.; ЛГУ. – Л., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
345073
  Сажинов Ю.Г. Диссоциация молекулярного иона водорода в столкновениях с быстрыми протонами, атомами и молекулами водорода : Автореф... кандидата хим.наук: / Сажинов Ю.Г.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 13л.
345074
  Бровикова Изольда Николаевна Диссоциация неорганических молекул и рекомбинация атомов в неравновесной газоразрядной плазме : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бровикова Изольда Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Ивановский химико-технологический ин-т. – Иваново, 1980. – 19л.
345075
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.1. – 1982. – 200с.
345076
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.2. – 1982. – 168с.
345077
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.4. – 1982. – 208с.
345078
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела АЭС.. – Минск
Ч.5. – 1982. – 202с.
345079
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч. – 1976. – 243с.
345080
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.1. – 1976. – 243с.
345081
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 229с.
345082
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.2. – 1976. – 243с.
345083
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.3. – 1977. – 229с.
345084
   Диссоциирующие газы как теплоносители и рабочие тела энергетических установок. (Сборник научных трудов). 1972-1975 гг.. – Минск
Ч.4. – 1977. – 228с.
345085
  Фурлей И.И. Диссоцитивный захват электронов молекулами гетероциклических соедиений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.054 / Фурлей И.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 16 с.
345086
  Асхабов А.М. Дисспасивные структуры в кристаллогенезисе / А.М. Асхабов. – Сыктывкар, 1982. – 25 с.
345087
  Логвин В.В. Дистал -- язык и система моделирования логико-дифференциальных состем с сосредоточенными и распределенными параметрам. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.10 / Логвин В.В.;. – Дубна, 1977. – 22л.
345088
  Мельченко Г.Г. Дистаннаты, метастаннаты и тиостаннаты редкоземельных элементов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Мельченко Г.Г.; Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
345089
  Смогоржевский Л.А. Дистантная ориентация птиц. (В экспериментах по "хомингу") : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 097 / Смогоржевский Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. Каф. зоологии позвоночных. – Киев, 1971. – 40 с. – Бібліогр. : с. 39-40
345090
  Бондаренко В.І. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
345091
  Бондаренко В. Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 150-163
345092
  Винославська О.В. Дистантне кореспондентське консультування з людських стосунків : досвід, проблеми , перспективи // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36
345093
  Смирнова Н.Ф. Дистантное положение синтаксически связанных элементов предложения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Смирнова Н.Ф.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра англ. филологии. – Л., 1966. – 20л.
345094
  Федоровський О.Д. Дистанцiйнi аерокосмiчнi дослiдження в природокористуваннi як мiждисциплiнарний науковий напрям / О.Д. Федоровський, А.В. Соколовська // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-106. – ISSN 1025-6415
345095
  Шерман И.В. Дистанцинное обучение математике абитуриентов нематематических специальностей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 107-112. – (Педагогическое образование ; № 4)
345096
  Фабрикант В.Л. Дистанционная защита / В.Л. Фабрикант. – Москва : Высшая школа, 1978. – 215с.
345097
  Ванин Н.В. Дистанционная лазерная спектроскопия резонансно поглощающих атмосферных газов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Ванин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1980. – 13л.
345098
  Кравцов В.В. Дистанционная поддержка процесса обучения в системе высшего и дополнительного профессионального образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 7 (246). – С. 38-40. – ISSN 0234-0453
345099
   Дистанционно-частотные характеристики ионосферы при возвратно-наклонном зондировании по наблюдениям в Ашхабаде : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Г. Г,; Джемилев Г. Г,; МВиССО СССР, Том.ГУ. – Томск, 1961. – 9л.
345100
   Дистанционно управляемые роботы-манипуляторы.. – М., 1976. – 362с.
345101
   Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы.. – М., 1986. – 327с.
345102
  Амлинский Л.З. Дистанционное библиотечно-информационное обслуживание: каким ему быть? // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 18-24. – ISSN 0130-9765
345103
   Дистанционное зондирование атмосферы. – Новосибирск : Наука, 1978. – 175с.
345104
   Дистанционное зондирование атмосферы с борта орбитального комплекса "Салют-7" -- "Космос-1688" -- "Союз-Т14".. – Тарту, Таллинн, 1989. – 164с.
345105
   Дистанционное зондирование атмосферы со спутника "Метеор".. – Л., 1979. – 143с.
345106
  Кузнецов Д А. Дистанционное зондирование атмосферы тропической зоны : Учебное пособие / Д А. Кузнецов, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград, 1988. – 90с.
345107
   Дистанционное зондирование в метеорологии, океанографии и гидрологии. – Москва : Мир, 1984. – 535с.
345108
   Дистанционное зондирование Земли со спутника "Метеор-Природа" : Советско-болгарский эксперимент №Болгария-1300-ІІ". – Л., 1985. – 153с.
345109
  Солодовников Г.К. и др. Дистанционное зондирование ионосферы Земли с использованием радиомаяков космических аппаратов / Г.К. и др. Солодовников. – М., 1988. – 191с.
345110
  Генис В.И. Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффека Доплера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Генис В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 93л.
345111
  Генис Владимир Иванович Дистанционное зондирование объектов на основе спектрального анализа и эффекта Доплера : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Генис Владимир Иванович; КПИ, Дрексел ун-т США. – К., 1995. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
345112
   Дистанционное зондирование океана.. – Севастополь, 1982. – 136с.
345113
   Дистанционное зондирование: количественный подход. – Москва : Недра, 1983. – 415с.
345114
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345115
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345116
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345117
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345118
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345119
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345120
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345121
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345122
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
345123
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345124
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345125
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345126
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345127
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345128
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345129
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345130
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345131
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345132
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345133
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345134
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
345135
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345136
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345137
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345138
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345139
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345140
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
345141
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345142
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345143
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345144
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345145
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345146
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345147
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345148
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345149
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345150
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345151
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345152
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
345153
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345154
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345155
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345156
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345157
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 5. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345158
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 6. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345159
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 7. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345160
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 8. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345161
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 9. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345162
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 10. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345163
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 11. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345164
   Дистанционное и виртуальное обучение. – Москва, 2003-. – ISSN 1561-2449
№ 12. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
345165
  Осиленкер Л. Дистанционное и традиционное образование: социально-экономическая эффективность / Л. Осиленкер // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 114-118. – ISSN 0869-3617
345166
  Шупяцкий А.Б. Дистанционное измерение интенсивности осадков радиолокационным методом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шупяцкий А.Б. ; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И. Воейкова. – Ленинград, 1959. – 9 с.
345167
  Кронберг П. Дистанционное изучение Земли : Основы и методы дистанционных исследований в геологии / П. Кронберг. – Москва : Мир, 1988. – 349с.
345168
   Дистанционное наблюдение и экспертная оценка.. – М., 1982. – 110с.
345169
  Миннибаев Е. Дистанционное образование в России: реальные условия и проблемы развития // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-44. – ISSN 0869-3617
345170
  Мицель А.А. Дистанционное образование как составляющая процесса формирования единого образовательного пространства / А.А. Мицель, Е.В.Молнина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 59-65
345171
  Кочетков М.В. Дистанционное образование сделает Россию инновационной? // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 7-10. – ISSN 1026-955X


  Представлен сравнительный анализ дистанционного обучения и аудиторного обучения как форм образовательного процесса по подготовке высококвалифицированных специалистов. Сравниваются возможности дистанционного и аудиторного обучения в контексте развития ...
345172
  Таппасханова М.А. Дистанционное обучение - способ реализации образовательной траектории // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – C. 44-48. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрена реализация одной из современных форм получения образования - дистанционного обучения как образовательной траектории личности. Даны определения таким понятиям, как дистанционное обучение, дистанционное образование, образование. Автором ...
345173
  Хузиахметов А.Н. Дистанционное обучение в процессе организации учебно-воспитательной деятеьности студентов / А.Н. Хузиахметов, Р.Р. Насибуллов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 49-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается значение дистанционного обучения в процессе организации учебно-воспитательной деятельности студентов.
345174
  Пальчук М.И. Дистанционное обучение в Украине: практический опыт // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 114-119. – ISSN 0869-561Х
345175
  Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным специальностям : Монография / А.Н.Алексеев. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 333с. – ISBN 966-680-235-Х
345176
  Василенко О.Н. Дистанционное обучение иностранным языкам // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 206-212. – (Серія "Філологічні науки")
345177
  Кулагина С.В. Дистанционное обучение как один из факторов повышения конкурентоспособности современных организаций / С. В. Кулагина // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 62-68.
345178
  Копейка В.В. Дистанционное обучение как фактор становления "разумного" общества в Украине // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 304-308
345179
  Калинина А.И. Дистанционное обучение как часть системы непрерывного образования и роль самообразования в дистанционном обучении // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С.100-105. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются особенности дистанционной формы обучения в системе непрерывного образования и приведены аргументы в пользу необходимости формирования умений и навыков самообразования как основы для эффективной реализации дистанционного ...
345180
  Суворова Н.Ю. Дистанционное обучение как элемент корпоративной системы образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 79-82. – ISSN 1811-0916


  Автор анализирует содержание и значение современной системы корпоративного образования в России в условиях модернизации современного общества. В статье исследована инновационная форма корпоративного обучения, рассмотрены предпосылки поиска и внедрения ...
345181
  Хакимова А.А. Дистанционное обучение математике с использованием компьютерной математической системы MATHEMATICA при подготовке специалистов экономического профиля // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – С. 233-237. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
345182
  Димова Алла Львовна Дистанционное обучение студентов-спортсменов в условиях информатизации высшего профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
345183
  Цаплин А.И. Дистанционное обучение физике в техническом университете / А.И. Цаплин, Д.В. Баяндин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617
345184
  Соловов А. Дистанционное обучение: технологии и целевые группы. / Соловов А. // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 7. – С. 119-124. – ISSN 0869-3617
345185
  Тихонов А.В. Дистанционное обучение:опыт интеграции образовательного и научно-исследовательского процессов / А.В. Тихонов, А.А. Мерзляков, В.С. Богданов // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-21. – ISSN 1561-2465
345186
  Бычкова И.А. и др. Дистанционное оперделение температуры моря / И.А. и др. Бычкова. – Л, 1988. – 222с.
345187
  Черногор Л.Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса : учебное пособие / Л.Ф. Черногор ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 500 с. – ISBN 966-623-434-3
345188
  Войцеховский Я. Дистанционное управление моделями / Я. Войцеховский. – Москва, 1977. – 432с.
345189
  Васильев Б.В. Дистанционное управление надежностью и эффективностью радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва, 1983. – 225с.
345190
  Евдокимов Ю.К. Дистанционные автоматизированные учебные лаборатории и технологии дистанционного учебного эксперимента в техническо вузе / Ю.К. Евдокимов, А.Ю. Кирсанов, А.Ш. Салахова // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 101-116


  Рассмотрена роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном образовании. В статье приводится краткий аналитический обзор систем дистанционного управления реальными экспериментами, выполняемыми на типовых учебных и уникальных научных ...
345191
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1978. – 232с.
345192
   Дистанционные и информационно-измерительные системы.. – М., 1980. – 355с.
345193
  Назаров И.М. Дистанционные и экспрессные методы определения загрязнения окружающей среды / И.М.Назаров, А.Н.Николаев. Ш.Д.Фридман. – Москва : Гидрометеоиздат, 1977. – 194с. : Ил.
345194
  Голубев А.В. Дистанционные измерения температуры, пучения и напряжения термически деятельного слоя грунта / А.В. Голубев. – Москва : АН СССР, 1957. – 86 с.
345195
  Востриков Ю.А. Дистанционные измерительные системы с дифференциально-трансформаторными преобразователями перемещений / Ю.А. Востриков. – Москва, 1984. – 97с.
345196
  Мишев Д. Дистанционные исследования Земли из космоса. / Д. Мишев. – М., 1985. – 229с.
345197
   Дистанционные исследования ландшафтов.. – Новосибирск : Наука, 1987. – 197 с.
345198
   Дистанционные исследования океана. – Владивосток, 1990. – 166с.
345199
   Дистанционные исследования окружающей среды оптическими и радиофизическими методами.. – Л., 1983. – 152с.
345200
   Дистанционные исследования при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1988. – 224с.
345201
   Дистанционные исследования при нефтепоисковых работах.. – М., 1985. – 106с.
345202
   Дистанционные исследования при поисках полезных ископаемых. – Новосибирск : Наука, 1986. – 175с.
345203
   Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. – Владивосток : Наука, 1986. – 191с.
345204
   Дистанционные исследования природных ресурсов.. – Москва, 1981. – 81с .
345205
   Дистанционные исследования Сибири. – Новосибирск : Наука, 1988. – 159с.
345206
  Бронштейн Д.И. Дистанционные метеорологические устройства, их монтаж и эксплуатация / Д.И. Бронштейн. – Л, 1979. – 391с.
345207
   Дистанционные методы в геологии нефти и газа.. – Тюмень, 1990. – 158с.
345208
   Дистанционные методы в геологических исследованиях.. – Л., 1980. – 155с.
345209
   Дистанционные методы геолого-географического изучения Земли. : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1982. – 131с.
345210
  Галахов В.Л. Дистанционные методы зондирования океана. / В.Л. Галахов. – Л., 1980. – 153с.
345211
  Харин Н.Г. Дистанционные методы и охрана природы пустынь. / Н.Г. Харин. – Москва : Наука, 1980. – 102с.
345212
   Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли : Сборник науч. трудов, посвящ. 100-летию Н.Г. Келля. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1982. – 156 с.
345213
   Дистанционные методы изучения геосистем.. – Москва, 1978. – 222 с.
345214
  Петропавловская М.С. Дистанционные методы изучения криолитозоны / М.С. Петропавловская. – Л., 1988. – 72с.
345215
   Дистанционные методы изучения океана. – Горький, 1987. – 193с.
345216
  Шилип Б.В. Дистанционные методы изучения природных ресурсов / Б.В. Шилип. – М., 1971. – 21с.
345217
  Харин Н.Г. ДИстанционные методы изучения растительности. / Н.Г. Харин. – М., 1975. – 132с.
345218
   Дистанционные методы изучения тектонической трещиноватости пород нефтегазоносных территорий. – Москва : Недра, 1988. – 164с.
345219
   Дистанционные методы исследования атмосферы.. – Новосибирск, 1980. – 160с.
345220
  Любич И.И. Дистанционные методы исследования влияния хозяйственной деятельности на ландшафты УССР / И.И. Любич, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип.27. – С. 53-59 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
345221
   Дистанционные методы контроля агроресурсов в задачах управления сельскохозяйственным производством.. – М., 1985. – 183с.
345222
  Прокопенко А.И. Дистанционные методы при анализе структурных элементов земной коры. / А.И. Прокопенко. – Новосибирск, 1984. – 221с.
345223
   Дистанционные методы при изучении геологии центральных районов Европейской части СССР. – М., 1985. – 121с.
345224
   Дистанционные методы при нефтегазопоисковых работах.. – М., 1981. – 135с.
345225
  Соловьева Н.М. Дистанционные образовательные технологии в организации педагогической практики студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 44-49. – ISSN 2073-9613
345226
  Кучумова О.П. Дистанционные образовательные технологии в условиях глобализации (на примере республики Бурятия) // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 214-225. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Автором затронуты аспекты международного и регионального опыта развития информационных технологий в образовании. В статье описан опыт модернизации образовательных технологий на примере Республики Бурятия. Впервые автором построена модель изменений ...
345227
  Еремин А. Дистанционные образовательные технологии: проблемы авторского права / А. Еремин, Ю. Руденко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 84-87. – ISSN 0869-3617
345228
   Дистанционные оценки общей увлажненности территорий.. – М., 1984. – 112с.
345229
  Карпенко М.П. Дистанционные технологии - ключ к массовому образованию XXI века // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С. 4-14
345230
  Овчаров А.В. Дистанционный доступ к информации в компьюторной среде обучения // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.14-22.
345231
   Дистанционный индуктивный манометр типа ДИМ-Т (на высокие давления)., 1959. – с.
345232
   Дистанционный индуктивный унифицированный манометр типа ДИМ., 1959. – с.
345233
   Дистанционный контроль верхнего слоя океана.. – Новосибирск, 1991. – 147с.
345234
  Стейскал В. Дистанционный курс - составляющая менеджмента знаний / В. Стейскал, Е. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
345235
  Аржанников Е.А. Дистанционный принцип в релейной защите и автоматике линий при замыкании на землю / Е.А. Аржанников. – Москва, 1985. – 175с.
345236
  Новиков В.С. Дистанция и конкуренция (к социологическому анализу дистанционных образовательных технологий // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465


  Конкурентоспособность системы дистанционного обучения определяется тем, что оно сжимает пространственную отдаленность преподавателя и студента, в то же время присутствие этих фигур виртуализируется и позволяет обеспечить высокое качество передачи ...
345237
  Мацявичюс Ю.К. Дистанция. Стихи / Ю.К. Мацявичюс. – М., 1976. – 120с.
345238
  Білоус Л.Ф. Дистанційна географічна освіта в Україні : проблеми природничо-географічної освіти в Україні // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 354-360 : Табл. – ISSN 0868-6939
345239
  Моторна І. Дистанційна зайнятість в умовах глобалізації економіки та соціально-економічні вигоди від її використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 6-12.
345240
  Макарова М.В. Дистанційна зайнятість в умовах розвитку мережної економіки // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-84 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
345241
  Коляденко П. Дистанційна комунікація як одна з основних рушійних сил розвитку інформаційного суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 92-96
345242
  Ус Г.О. Дистанційна освіта в системі управління якістю послуг ВНЗ / Г.О. Ус, Я.М. Манькута // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський, економіки і менеджменту університет. – Черкаси, 2014. – С. 135-145. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
345243
  Чикаренко І.А. Дистанційна освіта посадових осіб місцевого самоврядування з питань децентралізації влади та розвитку місцевого самоврядування // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 67-74. – ISSN 2311-6420
345244
  Чернілевський Д.В. Дистанційна освіта та її інформаційні технології : дидактичні технології широкодоступного навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Акад. дистанційної освіти. – Київ : Видавництво університету "Україна" ; Міленіум, 2006. – 379, [1] с. : іл., табл. – 5-річчю заснування Відкритого міжнар. університету розвитку людини "Україна" присвячується. – Бібліогр.: с. 372-376. – (Дидактичні технології широкодоступного навчання ) ( Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-621-165-3
345245
  Глибовець М.М. Дистанційна освіта та комп"ютерні системи її підтримки // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-191. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуті загальні питання щодо історії, загальних основ дистанційної освіти, форм дистанційного навчання, особливостей реалізації телекомунікаційних систем дистанційної освіти, використання агентних технологій, характеристики сучасного ...
345246
  Судакова І.Є. Дистанційна освіта у світі та в Україні : історія розвитку та сьогодення // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 32-36. – ISBN 966-8847-12-1
345247
  Шуневич Б.І. Дистанційна освіта: теорія інтерактивності й комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 136-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Описано одну з перших зарубіжних теорій дистанційного навчання - теорію інтерактивності й комунікації, яку розробив Бердж Хольмберг і назвав "керованою дидактичною розмовою", та її продовження - теорію викладання при дистанційному навчанні. Також ...
345248
  Поліхун Н.І. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н.І. Політух ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 103-104
345249
  Рамський Ю. Дистанційна підтримка наскрізного навчання комп’ютерному моделюванню майбутніх учителів фізики / Ю. Рамський, С. Хазіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 3-9. – (Педагогіка ; № 1)


  Показано значущість і особливості впровадження у процес підготовки майбутніх учителів фізи-ки наскрізного навчання комп’ютерного моделювання. Обґрунтовано доцільність використання навча-льно-методичних матеріалів створеного сайту «Комп’ютерне ...
345250
  Демченко О.В. Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 138-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
345251
  Поплавська О.А. Дистанційна технологія підготовки фахівців як новітня форма організації процесу навчання // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 189-194
345252
  Мормиль О.В. Дистанційне вивчення землі і сонця / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 28-31 : фото
345253
  Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
345254
   Дистанційне зондування з основами фотограмметрії : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / [В.В. Білоус та ін.] ; ред. В.Р. Філь ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 367 с., [8] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 357-360. – ISBN 978-966-439-387-1
345255
  Дерба С.М. Дистанційне навчання - допомога чи шкода учням? // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 321-326


  У статті розглянуто сучасні засоби телекомунікації як генеруючі щодо появи нових освітніх форм, зокрема дистанційного навчання у шкільній практиці. Розглянуто переваги і недоліки такої форми навчання.
345256
   Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 215, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-210-3
345257
  Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 17 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
345258
  Воронцов О.С. Дистанційне навчання - як засіб підвищення якості військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 188-193


  Дистанційне навчання протягом багатьох років дуже вдало використовується у зарубіжних системах освіти, зокрема у західноєвропейських країнах, СНІА, Японії, Росії. В теперішній час на Україні відбувається інтенсивний процес інформатизації навчального ...
345259
  Ясулайтіс В.А. Дистанційне навчання : Методичні рекомендації / В.А. Ясулайтіс; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 72с. – ISBN 966-608-378-7
345260
  Петрук В. Дистанційне навчання в загальноосвітніх закладах України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 187-189
345261
  Шуневич Б.І. Дистанційне навчання в системі вищої освіти Європи та Північної Америки : монографія / Б.І. Шуневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-594-700-1
345262
  Федоренко Юрій Дистанційне навчання з географії і можливості його впровадження в школі : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 10. – С. 2-7 : Схеми. – Бібліогр.: Біюліогр.: 9 назв
345263
  Баглей К.М. Дистанційне навчання і підготовка фахівців економічного профілю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 53)


  Оновлення системи освіти має забезпечити підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів для народного господарства. Така необхідність потребує пошуку нових форм і методів організації навчального процесу, стимулює використання прогресивних ...
345264
  Морозова Л.Ю. Дистанційне навчання на сучасному етапі / Л.Ю. Морозова, О.С. Морозова // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 213-219.
345265
  Морозова Л. Дистанційне навчання на сучасному етапі, новітні технології викладання мовних та природничих дисциплін у вишах // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 10. – С. 52-58. – ISSN 2078-5119
345266
  Владимирська Є.Ю. Дистанційне навчання та педагогічні умови, що забезпечують його якість / Є.Ю. Владимирська // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 78-83. – ISBN 966-597-072-0
345267
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 243-247. – ISBN 966-7890-03-1
345268
  Люшинська О.Х. Дистанційне навчання у Франції для українських романістів // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
345269
  Поклонський О.О. Дистанційне навчання як елемент безперервної географічної освіти // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 100-103. – ISSN 2075-1893


  У статті розглянуто теоретичні й практичні аспекти дистанційної географічної освіти на базі платформи дистанційного навчання MOODLE у вигляді сайту персональних навчальних систем ХНЕУ імені Семена Кузнеця. Було обґрунтовано доцільність і ефективність ...
345270
  Чернявська І. Дистанційне навчання як одна із сучасних тенденцій у викладанні іноземної мови / І. Чернявська, О. Сердюкова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 131-133
345271
  Шмирова О. Дистанційне навчання як різновид сучасних педагогічних технологій / О. Шмирова // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
345272
  Марігодов В.К. Дистанційне навчання як система масового обслуговування / В.К. Марігодов, Ю.М. Кравченко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 49-54
345273
  Троцюк Р. Дистанційне навчання. Переваги та недоліки використання сучасних систем електронного навчання в Україні // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 2. – С. 326-332. – ISSN 2218-5348
345274
  Антонов В.М. Дистанційне навчання: Логіка. Технології. Перспективи : [кіберакмеологічний підхід] / В.М. Антонов. – Київ ; Херсон : Штрих, 2011. – 160 с. : табл. – ISBN 978-966-439-379-6
345275
  Соловйов В.І. Дистанційне навчання: методика, можливості, переваги і недоліки / В.І. Соловйов // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 135-139. – ISBN 966-597-072-0
345276
  Лещенко І.Т. Дистанційне навчання: сутність і перспективи // Вісник Черкаського державного університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
345277
  Бондаренко В. Дистанційне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 503-523. – ISSN 2224-9516
345278
  Пархоменко О.М. Дистанційне форма навчання - нова можливість розвитку // Вісник Черкаського державного університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки)
345279
  Циганова Н. Дистанційний банкінг як інноваційна конкурентна перевага на ринку фінансових послуг / Н. Циганова, Т. Шалига // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
345280
  Яременко Ю.А. Дистанційний курс в рамках курсу англійської мови для природничих факультетів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 250-255. – ISBN 966-581-623-3
345281
  Шуневич Б. Дистанційний курс з англійської мови:перспективи використання для комбінованого навчання // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 1/2. – С.46-51. – ISSN 1562-529Х
345282
  Хроменко І.А. Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 7/8 : Дистанційний навчальний тренінг: "Сучасні підходи до організації уроку світової літератури". – С. 2-64
345283
  Гогерчак Г. Дистанційний турнір з інформаційних технологій // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 3 : фото


  На базі Українського фізико-математичного ліцею та факультету кібернетики КНУ вперше пройшов Дистанційний турнір з інформаційних технологій серед учнівської молоді як різновид інтелектуальних Інтернет-змагань для учнів середніх навчальних закладів. ...
345284
  Овчаров Ю.В. Дистанційний ультразвуковий контроль середовищ за фазами коефіцієнтів відбиття : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Овчаров Ю. В.; КПІ. – К., 1993. – 18л.
345285
  Байрак Г.Р. Дистанційні дослідження Землі : навчальний посібник / Галина Байрак, Богдан Муха ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 711, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 698-705. – ISBN 978-966-613-761-9
345286
  Болотських М. Дистанційні методи в системі післядипломної освіти. Досвід технічного університету. / М. Болотських // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
345287
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Ситнік С.В.; НАНУ; Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. – Київ, 2008. – 140л. – Бібліогр.: л. 112 - 140
345288
  Ситнік С.В. Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.01 / Ситнік С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22с. – Бібл.:17 назв
345289
  Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
345290
  Никольский А.А. Дистатная звковая сигнализация дневрных грызунов открытых пространств : Автореф... канд. биол.наук: / Никольский А. А.; МГУ. – М., 1971. – 20л.
345291
  Демидов А Дистационное лазерное зондирование пигментов морского фитопланктон : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Демидов А А.; МГУ. – Москва, 1981. – 21л.
345292
  Барнова Н.А. Дистибутивный аназиз консонантных комплексов. : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Барнова Н.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
345293
  Федосеев Семен Дистиллят дьявола : Арсенал // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 118-126 : Іл.
345294
  Слесаренко В.Н. Дистилляционные опреснительные установки / В.Н. Слесаренко. – М., 1980. – 244с.
345295
  Сийрде Э.К. Дистилляция (теория, методы расчета) / Э.К. Сийрде. – Л., 1971. – 216с.
345296
  Сюта Б. Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 88-94
345297
  Винницкий В.М. Дистинктивные функции ударения в современном украинском литературном языке : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Винницкий В.М. ; Львов гос. ун-т. – Львов, 1973. – 21 с.
345298
  Каращук А.Я. Дистрибутивна модель синтактико-семантичної структури французьких суспільно-політичних текстів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 147-155.
345299
  Сорочайкин А.Н. Дистрибутивная теория справедливости Дж. Ролза / А.Н. Сорочайкин, А.В. Филатова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 26-31. – ISSN 2074-5354
345300
  Фокін С.Б. Дистрибутивний аналіз при укладанні двомовних перекладних словників (на прикладі українсько-іспанських відповідників поля "освіта") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 491-500


  Статтю присвячено одному з методів підбору міжмовних еквівалентів для перекладних словників, а саме, дистрибуції. Якщо для двох мов, які перебувають у контакті (як іспанська та українська), вже є базовий перекладний словник, проблемним є пошук ...
345301
  Андрєєва Т.М. Дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів (на матеріалі роману Володимира Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті здійснено дистрибутивні та структурно-семантичні характеристики ад"єктивних композитів на матеріалі роману В.Винниченка. This article deals with the distributional and structural-semantical characteristics of adjective composites, realized ...
345302
  Круглій О.Р. Дистрибутивні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 129-134. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
345303
  Ковалева Л.П. Дистрибутивно-семантический анализ глаголов движения в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ковалева Л.П.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 17л.
345304
  Плотников Б.А. Дистрибутивно-статистический анализ лексических значений / Б.А. Плотников. – Минск, 1979. – 134с.
345305
  Столбовая Л.В. Дистрибутивно-статистический анализ лексической группы существительных, обозначающих географические объекты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Столбовая Л.В.; МВ ССО БССР.Минский гос.пед.ин-т.иностр.яз. – Минск, 1973. – 21л.
345306
  Соркина Л.А. Дистрибутивно-статистическое выделение именной группы в английском тексте.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Соркина Л.А.; БГУ. – Минск, 1972. – 32л.
345307
   Дистрибутивно-статистическое описание текстов (для нужд машинной переработки текстов в АСУ и АИС).. – Иркутск, 1973. – 86с.
345308
  Иванов С.Г. Дистрибутивные системы элементов групповой структуры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов С.Г.; Уральск. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 7л.
345309
  Жаринов В.В. Дистрибутивные структуры и их приложения в комплексном анализе : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Жаринов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т. – Москва, 1981. – 28л.
345310
  Мдивани Р.Р. Дистрибутивный анализ начальных консонантных групп современного грузинского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Мдивани Р.Р.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1966. – 17л.
345311
  Хартунг Ю. Дистрибутивный и суммарно-дистрибутивный способы глагольного действия в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Хартунг Ю.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 24л.
345312
  Майорова В.И. Дистрибуция Perfect Pergrct Continuons с прямым дополнением и обстоятельствами в простом предложении (на матер. анл. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Майорова В.И.; ЛГУ. – Л., 1969. – 19л.
345313
  Гриднева Любовь Михайловна Дистрибуция графем и порождение слога в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.21 / Гриднева Любовь Михайловна ; АН УССР, Ин-т языковедения. – Киев, 1973. – 16 с.
345314
  Переверзєв Д.І. Дистрибуційні та комбінаторні характеристики функціонування ностратичних коренів у мові Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 70-82. – ISSN 2075-437X


  У статті досліджено кореляцію між віком слова та особливостями його функціонування в поезії Т.Г. Шевченка. В статье исследована корреляция между возрастом слова и особенностями его функционирования в поэзии Т.Г. Шевченко The article explores the ...
345315
  Турчина А.А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 180-187


  У статті розглядаються міжмовні омоніми у системі повнозначних частин мови (іменникова, прикметникова та дієслівна лексика), аналізуються питання граматичної омонімії у чеському мовознавстві. В статье рассматриваются межъязыковые омонимы в системе ...
345316
  Горшенін Л. Дистрибуція на умовах екслюзивності з погляду конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Передумови, кваліфікація та відповідальність".
345317
  Татарская Е.В. Дистрибьюторский договор в российской системе гражданско-правовых договоров // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 199-206. – ISSN 1684-2618
345318
  Дикусар А.И. Дисульфиды пиразолиндитиокарбаминатов как аналитические реагенты. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Дикусар А.И.; МГУ. – М, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
345319
  Стасюк О.С. Дисфемістичні засоби викриття евфемістичних позначень (на матеріалі парламентських текстів ФРН та Швеції) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 321-325


  У статті розглядаються механізми дисфемістичного викриття евфемістичних позначень, які використовуються учасниками парламентської комунікації ФРН та Швеції. Особлива увага приділяється семантичному взаємозв"язку дисфемістичного та відповідного ...
345320
  Богданов В.В. Дисфузивные процессы в порошковых системах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.07 / Богданов В. В.; МВиССО УССР, Харьк.ГУ им. Горького. – Х., 1985. – 16л.
345321
  Предборський В.А. Дисфункцийний розвиток як об"єкт теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 7-9
345322
  Шереги Ф.Э. Дисфункциональность российского высшего профессионального образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 1 (февраль). – С. 21-28. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются причины несоответствия структуры подготовки специалистов с потребностью реальной экономики.
345323
  Тулинцев А.Е. Дисфункция системы образования России // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 223-230. – ISSN 2073-8536
345324
  Добродумов П Дисфункції держави як фактор дезорганізації суспільства : політико - правові наслідки тінізації економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.89-92
345325
  Харіна Н.В. Дисфункції інститутів житлового іпотечного кредитування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 257-264 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
345326
  Омельчук В.О. Дисфункції ринку доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 17-21
345327
  Цуканова Г.О. Дисфункціональні ефекти соціальної реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-115. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто сутнісні особливості феномену появи дисфункціональних ефектів серед комунікатів рекламної інформації. Описано специфіку виникнення таких ефектів та стратегій їх уникнення при створенні й розповсюдженні соціальної реклами
345328
  Чепурний О О. Дисфункція захисту в кримінальному процесі України // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.159-164
345329
  Ковалев В.Н. Дисциплина- фактор победы / В.Н. Ковалев. – М, 1974. – 112с.
345330
  Мартьянов Ю.А. Дисциплина - закон нашей жизни / Ю.А. Мартьянов. – М, 1985. – 128с.
345331
  Чуднов В.И. Дисциплина - закон пятилетки / В.И. Чуднов. – М, 1981. – 126с.
345332
  Васильев В.Ф. Дисциплина - фактор экономический / В.Ф. Васильев. – Днепропетровск, 1983. – 80с.
345333
  Кулаков А.Н. Дисциплина боевого дежурства. / А.Н. Кулаков. – М., 1976. – 48с.
345334
  Поздняков А.Н. Дисциплина в организациях МВД. / А.Н. Поздняков. – Л, 1975. – 158с.
345335
  Корельский В.М. Дисциплина в развитом социалистическом обществе и пути ее укрепления. / В.М. Корельский. – М., 1982. – 64с.
345336
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического матерализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 175с.
345337
  Манешин В.С. Дисциплина в свете понятий исторического материализма / В.С. Манешин. – М., 1980. – 176с.
345338
  Гавриленко Д.А. Дисциплина в советском государственном аппарате / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1979. – 151с.
345339
  Смолин Г.В. Дисциплина в трудовом коллективе / Г.В. Смолин, В.П. Кириченко. – К., 1986. – 136с.
345340
  Гмурман В.Е. Дисциплина в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1958. – 239с.
345341
  Лейченков Т.Д. Дисциплина в школе и тербовательность учителя / Т.Д. Лейченков. – М., 1963. – 84с.
345342
  Манешин В.С. Дисциплина и общество : социально-философский аспект / В.С. Манешин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 302, [1] с.
345343
  Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппаратуре государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – Киев, 1985. – 2231с.
345344
   Дисциплина и перестройка: Вопр. и ответы.. – Киев, 1989. – 229с.
345345
  Никулин А.А. Дисциплина как категория политической экономии / А.А. Никулин. – Воронеж, 1988. – 183с.
345346
  Матвиенко Ефросиния Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Дис... кандфилософ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросиния Филипповна; Киевский технологическй ин-т пищевой промышленности. – К., 1992. – 196л. – Бібліогр.:л.176-196
345347
  Матвиенко Ефросинья Филипповна Дисциплина как нравственное качество личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Матвиенко Ефросинья Филипповна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 19л.
345348
  Уманский А.М. Дисциплина на производстве / А.М. Уманский, Н.А. Сафронов. – К., 1984. – 189с.
345349
  Марченков Ю.А. Дисциплина общественного производства и экономический механизм ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Марченков Ю.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
345350
  Будавей Дисциплина планового хозяйствования. / Будавей, Л.С. Пекарский. – Москва, 1980. – 80с.
345351
  Шохин А.А. Дисциплина поставок / А.А. Шохин. – М., 1985. – 158с.
345352
  Дейкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дейкстра. – Москва : Мир, 1978. – 274с.
345353
  Дэйкстра Э. Дисциплина программирования / Э. Дэйкстра. – М, 1978. – 277с.
345354
  Малинин В.И. Дисциплина производственного коллектива / В.И. Малинин. – Тула, 1972. – 129с.
345355
   Дисциплина труда -- дело каждого.. – М., 1982. – 79с.
345356
  Сырбу И.М. Дисциплина труда - фактор повышения эффективности общественного производства / И.М. Сырбу. – Кишинев, 1982. – 123с.
345357
  Голов А.П. Дисциплина труда / А.П. Голов, Л.А. Муксинова. – Москва, 1971. – 55с.
345358
  Глущенко Л.Ф. Дисциплина труда / Л.Ф. Глущенко. – Харьков, 1975. – 93с.
345359
  Адуев А.Н. Дисциплина труда / А.Н. Адуев. – Москва, 1975. – 62с.
345360
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1976. – 32 с.
345361
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе : В помощь пропаганде и изуч. постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС "О дальнейшем укреплении труд. дисциплины и сокращении текучести кадров в нар. хоз."(1979г.): Библиогр. указ. кн. и ст. – Москва, 1980. – 57с.
345362
   Дисциплина труда в развитом социалистическом обществе. – Москва, 1984. – 40с.
345363
  Гриненко Анатолий Иванович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненко Анатолий Иванович; Киевск. ин-т Нар. Хозяйства им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
345364
  Гриненео Анатлий Михайлович Дисциплина труда в системе социалистического хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Гриненео Анатлий Михайлович; Киевск. гос ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1985. – 22л.
345365
  Пашерстник А.Е. Дисциплина труда в СССР / А.Е. Пашерстник. – М., 1950. – 80с.
345366
  Абрамова А.А. Дисциплина труда в СССР / А.А. Абрамова. – Москва, 1969. – 176с.
345367
  Кафтановская А.М. Дисциплина труда в СССР. / А.М. Кафтановская, Р.З. Лившиц. – М., 1959. – 80с.
345368
  Смирнов В.Н. Дисциплина труда в СССР. / В.Н. Смирнов. – Л., 1972. – 119с.
345369
  Севостьянов Г.М. Дисциплина труда и материльаная ответственность рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию / Г.М. Севостьянов. – Москва, 1991. – 62 с.
345370
  Иванов А.И. Дисциплина труда и ответственность по трудовому праву. / А.И. Иванов. – Мурманск, 1988. – 120с.
345371
  Зиборов Г.П. Дисциплина труда и повышение эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Зиборов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
345372
  Гавриленко Д.А. Дисциплина труда и средства ее обеспечения / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1985. – 120с.
345373
  Донцов Б.П. Дисциплина труда и эффективность производства / Б.П. Донцов, В.И. Ковалевский. – Минск, 1980. – 96с.
345374
   Дисциплина труда как объект социального управления.. – Львов, 1985. – 172с.
345375
  Шпакова Е.В. Дисциплина труда на предприятии / Е.В. Шпакова. – М., 1981. – 64с.
345376
  Гуляев Г.И. Дисциплина труда рабочих и служащих / Г.И. Гуляев. – Кишинев, 1961. – 31с.
345377
  Кице А.Г. Дисциплина турда на морском транспорте / А.Г. Кице, А.О. Балобанов. – Одесса, 1984. – 27с.
345378
  Глазырин В.В. Дисциплина, ответственность, самоконтроль / В.В. Глазырин. – М, 1979. – 96с.
345379
   Дисциплина, эффективность и качество труда. – М., 1985. – 212с.
345380
  Варенцова В.Г. Дисциплина. / В.Г. Варенцова, В.Д. Шахов. – Свердловск, 1985. – 128с.
345381
  Быховский И.Е. Дисциплина. Законность. Правопорядок. / И.Е. Быховский. – Л, 1983. – 64с.
345382
  Суслин В.Т. Дисциплина. Инициатива. Ответственность / В.Т. Суслин. – Москва, 1974. – 87 с.
345383
  Гавриленко Д.А. Дисциплина. мораль, право / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1983. – 136с.
345384
  Новик Л.И. Дисциплина: единство личных и общественных интересов. / Л.И. Новик. – К., 1985. – 46с.
345385
  Скобелкин Н В. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. / Н В. Скобелкин, . – Воронеж, 1990. – 221с.
345386
  Поздняков А.Н. Дисциплинарная ответственность военнослужащих Советской Армии : Автореф... канд. юридич.наук: / Поздняков А.Н.; Военно-юридич. Акад. Советской Армии. Кафедра административного права. – М., 1953. – 18л.
345387
  Жерлицин Б.И. Дисциплинарная ответственность государственных служащих по советскому законодательству : Автореф... канд. юр.наук: / Жерлицин Б. И.; МГУ, Юр. фак. – М., 1969. – 19л.
345388
  Прудников В.А. Дисциплинарная ответственность колхозников / В.А. Прудников. – Краснодар, 1980. – 48 с.
345389
  Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел / С.Г. Илясов. – М., 1974. – 42с.
345390
  Соколов П.В. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд. юридич.наук: / Соколов П.В.; Лен. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1952. – 14л.
345391
  Оськин В.И. Дисциплинарная практика в Советских Вооруженных Силах. / В.И. Оськин. – М., 1961. – 80с.
345392
  Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки: ее генезис и обоснование / А.П. Огурцов. – Москва, 1988. – 256с.
345393
  Гиндилис Н.Л. Дисциплинарное поле науки на карте Европы и США // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2007. – № 3. – С. 51-68. – ISSN 0205-9606
345394
  Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в СССР / Ю.С. Адушкин; Манохин В.М. – Саратов, 1986. – 125с.
345395
   Дисциплинарность и взаимодействие наук.. – М., 1986. – 279с.
345396
   Дисциплинарный устав вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1950. – 52с.
345397
   Дисциплинарный устав Вооруженных сил Союза ССР.. – М., 1946. – 52с.
345398
   Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Союза ССР.. – М., 1971. – 48с.
345399
  Плюхин Н.В. Дисциплинированная ответственность рабочих и служащих. / Н.В. Плюхин. – М., 1978. – 71с.
345400
  Деза Е.И. Дисциплины по выбору как составная часть фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 112-115. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены организационные и содержательные особенности математических дисциплин по выбору в рамках концепции формирования индивидуальных траекторий фундаментальной подготовки учителя математики в условиях вариативного образования, практическая ...
345401
  Щербак О.І. ДИсципліна і відповідальність у державному управлінні. / О.І. Щербак. – Київ, 1981. – 48с.
345402
  Чорний Г.М. Дисципліна праці в контексті корпоративного менеджменту / Г.М. Чорний, М.П. Ястреб, І.Г. Нестеров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 11 (181). – С. 122-125
345403
  Панченко Є.Г. Дисципліна праці і ефективність виробництва: З досвіду труд. колективів УРСР. / Є.Г. Панченко. – К., 1986. – 47с.
345404
  Кохан Вер. Дисципліна праці і суддівська етика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 240-246. – ISSN 0201-7245
345405
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 179-196
345406
  Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
345407
  Данченко Н.И. Дисципліна праці. / Н.И. Данченко, А.Р. Мацюк. – К., 1983. – 112с.
345408
  Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-43. – ISSN 0132-1331
345409
  Середа В.В. Дисциплінарна відповідальність в адміністративних публічно-правових відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / В.С. Середа ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2013. – 358 с. – Бібліогр.: c. 336-358 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-84-4
345410
  Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Корнута Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
345411
  Романов М.В. Дисциплінарна відповідальність засуджених до позбавлення волі : Монографія / М.В. Романов; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; МОіНУ. – Харків : Фоліо, 2004. – 160 с. – ISBN 966-03-2771-4


  У посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самостійної пере-вірки, розв"язки типових прикладів. Запропоновано задачі, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з ...
345412
  Гасюк А. Дисциплінарна відповідальність керівника // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2010. – № 2 (122). – С. 12-14.
345413
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Бібліогр.: л. 187-210
345414
  Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 10 назв
345415
  Толочко О. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: недоліки правового регулювання / О. Толочко, С. Подкопаєв // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 65-68
345416
  Куйбіда Р. Дисциплінарна відповідальність суддів в Україні: проблеми законодавства і практики / Роман Куйбіда, Максим Середа ; Центр політико-правових реформ. – Київ : Москаленко О.М., 2013. – 70, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-27-7
345417
  Самсін І.Л. Дисциплінарна відповідальність суддів та суддівська етика // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2007. – № 2 (3). – С. 11-13
345418
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 222-238. – Бібліогр.: л. 177-221
345419
  Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
345420
  Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Основною метою дослідження є аналіз чинної нормативно - правової бази, яка регулює юридичну відповідальність суддів, виявлення основних проблем, що виникають у правозастосувальній практиці, розробка рекомендацій по удосконаленню законодавства та ...
345421
  Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 96-102
345422
  Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 93-96. – ISSN 0132-1331
345423
  Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 37-41.
345424
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
345425
  Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 199-221
345426
  Петришина-Дюг Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: поняття та принципи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 39-43. – (Правознавство ; Вип. 461)
345427
  Монастирський Є.О. Дисциплінарна відповідальність. / Є.О. Монастирський. – К., 1976. – 52с.
345428
  Андрєєвський В.В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-181.
345429
  Кузменко О.В. Дисциплінарне провадження як інститут адміністративно-процесуального права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 80-88. – (Юридична ; Вип. 1)
345430
  Шапаренко С.О. Дисциплінарний примус та дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 19-22. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
345431
  Андрушко А.В. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 380-387. – ISSN 1563-3349
345432
  Новак О.Д. Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 129-133
345433
  Ганцян Р. Дисциплінарний статус історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-18. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Доповідь присвячена дослідженню дисциплінарного статусу історії сучасності у Британії у першій половині ХХ ст. та визначенню об"єкта її розгляду. Доклад посвящен исследованию дисциплинарного статуса истории современности в Великобритании в первой ...
345434
  Приймаченко Д.В. Дисциплінарний статут митної служби України: переваги та недоліки правового регулювання / Д.В. Приймаченко, Ю.Л. Самборська // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 13-18
345435
  Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисціплінарна відповідальність : Навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2003. – 240с. – ISBN 966-8074-41-6
345436
  Тімашов В. Дисциплінарні провадження як один із видів конфліктних проваджень в адміністративному процесі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 141-144
345437
  Тищенко О.В. Дисциплінарні стягнення за прогул: історико-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 71-76.
345438
  Гриценко І.С. Дисциплінарні суди в УРСР та їх роль у забезпеченні службової дисципліни // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 48-51. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Аналіз досвіду діяльності дисциплінарних судів в УРСР та їх ролі в забезпеченні службової дисципліни.
345439
  Куницький М. Дисциплінарні та кримінальні покарання як засоби юридичного впливу на правомірну поведінку місцевого населення райхскомісаріату "Україна" (1941 - 1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 26-30


  Розглянуто питання застосування окупаційною адміністрацією райхскомісаріату "Україна" всіх управлінських рівнів такого засобу впливу на населення, як дисциплінарні та кримінальні покарання. Ці види юридичних санкцій передбачали забезпечення дотримання ...
345440
  Кологойда О.В. Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 9 (169). – С. 40-47
345441
  Сторожук Н.А. Дисциплінованість військовослужбовця строкової служби ЗСУ: психологічна сутність та структура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснений теоретико-методологічний аналіз поглядів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених на сутність та структуру дисциплінованості військовослужбовця ЗСУ. В статье осуществлен теоретико-методологический анализ взглядов ведущих ...
345442
  Скобелкин В.Н. Дисципплинарная ответственность рабочих и служащих. / В.Н. Скобелкин. – Воронеж, 1985. – 94с.
345443
  Метлицкий О.З. Дитиленхоз садовой землянки Fragaria x ananassa Duch и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Метлицкий О.З.; Всесоюз.акад.с-х.наук . – М, 1967. – 16л.
345444
  Даниленко Людмила Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-25. – Бібліогр.: с. 23. – ISSN 0130-5263
345445
  Даниленко Л. Дитина-дивак у художньому світі Івана Франка і Григора Тютюнника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-26. – ISSN 0130-5263
345446
   Дитина - педагог: сучасний погляд : психол.-пед. та соц. аспекти сучас. дошк. та початк. освіти / [О.П. Аматьєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010. – 492 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-617-235-1
345447
  Гнідець У. Дитина - чиатє, Україна - процвітає! // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 70-79


  Про небезпеку явища занепаду культу читання і яким чином можна запобігти цьому руйнівному процесу, забезпечивши шлях для грунтовного дослідження літератури для дітей та юнацтва
345448
  Бевз Г.М. Дитина в прийомній сім"ї: нотатки психолога / Г.М. Бевз, І.В. Пєша; Українськ.ін-тут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – 101с. – ISBN 966-7902-12-9
345449
  Гайова Є. Дитина в традиційних звичаях і віруваннях українців Закарпаття (за матеріаліалами етнографічних експедицій) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 70-81
345450
   Дитина з Місяця = Moon child : збірка оповідань, есе, роздумів, статей про дітей та молодь з обмеженими можливостями / М. Шкуропат, Л. Оробець, І. Бочар, А. Дробович, О. Козинець [та ін.]. – Київ : [Фонд В. Пінчука], 2011. – 35 с. – На обкл. : "Завтра.UA" - стипендиальная программа Фонда В. Пинчука
345451
  Квас О.В. Дитина і дитинство в українській виховній традиції // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 245-251. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті на основі етнографічних, історичних, історико-педагогічних, етнопедагогічних праць аналізуються погляди українського народу на дитину та дитинство. Доводиться, що попри певну міфологізацію українського сімейного виховання у сучасних ...
345452
  Рекут О. Дитина і смерть в італійському жіночому автобіографічному романі кінця ХХ століття // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 232-238
345453
  Бойцун І. Дитина і суспільство у творах Ч. Айтматова та Є. Гуцала // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 10-16
345454
   Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2012-. – ISSN 2313-4542
Вип. 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345455
  Самойлов Юрій Дитина їде за кордон... // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 60-62 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
345456
  Єременко Г.М. Дитина йде до школи / Г.М. Єременко, Г.М. Риженко. – К., 1985. – 33с.
345457
   Дитина має право на життя / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – березень (№ 4/5)


  З нагоди Всеукраїнського дня захисту дітей, хворих на рак, у КНУ імені Тараса Шевченка університеті відбулося підписання Меморандуму між Національним інститутом раку НАМН України та партнерами в акції про співпрацю щодо подолання раку.
345458
  Маслійчук В. Дитина на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. (до постави питання) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 11-32. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
345459
  Кущ Т.В. Дитина раннього віку в сучасному інформаційному суспільстві: деякі аспекти соціалізації // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-43
345460
  Наливайко Д.Д. Дитина та її безпека // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 30-31
345461
  Матвієнко І.С. Дитина та її місце у філософії Зігмунда Фройда // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 188-190
345462
  Клокун Т. Дитина у фольклорі та обрядодіях (за матеріалами "Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край" Павла Чубинського) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 46-54
345463
  Заливчий А. Дитинство : автобіографічні новели / А. Заливчий. – [Київ] : Біб-ка газети "Правда", 1929. – 191с.
345464
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків, 1935. – 222с.
345465
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Харків; Одеса, 1935. – 212с.
345466
  Смолич Ю.К. Дитинство / Ю.К. Смолич. – Харків, 1937. – 191с. – Книга без тит. стор.
345467
  Смолич Ю.К. Дитинство : Повість / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1939. – 166с. – (Шкільна б-ка)
345468
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Одеса, 1941. – 206с.
345469
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1947. – 204с.
345470
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 640с.
345471
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні / Ю.К. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1955. – 780с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
345472
  Айбек Дитинство / Айбек. – Київ, 1965. – 201 с.
345473
  Горький М. Дитинство / М. Горький. – Киев, 1968. – 191с.
345474
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні: Трилогія: Для середн. а старш. шк. віку / Ю.К. Смолич. – Київ : Веселка, 1979. – 767с.
345475
  Смолич Ю.К. Дитинство : Наші тайни; Вісімнадцятилітні (Трилогія) / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянська школа, 1986. – 560с.
345476
  Загарницька І. Дитинство в епоху інформаційної революції // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 69-77. – ISSN 2078-1016


  В статті розглядаються цівілізаційні наслідки інформаційної революції, аналізуються загрози та переваги становлення інформаційного суспільства для розвитку особистості дитини.
345477
  Уваркіна Галина Дитинство в моді : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 112 : Фото
345478
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-9-0
ч.2. – 1998. – 292с.
345479
   Дитинство в Україні: права, гарантії, захист : Збірник документів. – Київ : Столиця. – ISBN 966-95142-8-2
ч.1. – 1998. – 248с.
345480
  Кіт Д. Дитинство великого поета // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 164-165. – ISSN 0868-4790
345481
  Микитенко І.К. Дитинство Гавриїла Кириченка : Повість: Для середн. шк віку / І.К. Микитенко. – Київ : Дитвидав, 1962. – 139с.
345482
  Полторацький О.І. Дитинство Гоголя : повість / О.І. Полторацький. – Київ, 1954. – 290 с.
345483
  Шевчук Р. Дитинство з усмішкою // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Ініціативна група на чолі з викладачами факультету психології М. Вовк та О. Вакуленком відвідала Білоцерківський будинок-інтернат для дітей з фізичними та розумовими вадами та обласний спец. будинок дитини "Малятко" в рамках благодійної акції ...
345484
  Пермяк Є.А. Дитинство Маврика / Є.А. Пермяк. – К., 1978. – 193с.
345485
  Рутько А.І. Дитинство на Волзі / А.І. Рутько. – Київ, 1968. – 275с.
345486
  Бедзик Д. Дитинство Олега Кошового / Д. Бедзик. – Київ : Дитвидав, 1957. – 80 с.
345487
  Ковалець Л. Дитинство Осипа Гординського (Юрія Федьковича) як пора sui generis (соціокультурний і психологічний аспект) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 10-15.
345488
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Одеса : Дитвидав, 1941. – 58 с.
345489
  Турчинська А.Ф. Дитинство поета : поема / А.Ф. Турчинська. – Київ, 1964. – 64 с.
345490
  Красицкий Д.Ф. Дитинство Тараса / Д.Ф. Красицкий. – К., 1959. – 208с.
345491
  Мацевко-Бекерська Лідія Дитинство як етичний феномен: інтрадієгетичний наратив у просторі дитячого тексту : (на матеріалі української малої прози кінця ХІХ - початку XX ст.) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 9. – С. 104-113. – Бібліогр. в кінці ст.
345492
  Толстой Л. Дитинство, хлоп"ятцтво і юнацтво / Л. Толстой. – К.-Х., 1930. – 296с.
345493
  Мартинчук М. Дитинство, юнацтво та чернечий постриг Даниїла Туптала // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2009. – № 07 (247), квітень. – С. 7
345494
  Горбач Н. Дитинство, юність, молоді роки: розділ з неопублікованої книжки "Справжня постать Михайла Драгоманова" // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 101-106. – ISSN 0868-4790
345495
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Київ, 1937. – 719с.
345496
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1950. – 504с.
345497
  Горький М. Дитинство. В людях. Мої університети / М. Горький. – Киев, 1971. – 611с.
345498
  Саррот Наталі Дитинство. Золоті плоди. : Романи / Саррот Наталі; Переклад та передмова Г.В.Малець. – Киев : Пульсари, 2001. – 272с. – (Сер."Б-ка сучасної прози"). – ISBN 966-7671-15-1
345499
  Кутзее Дж.М. Дитинство. Молодість. Літня пора : роман / Дж. М. Кутзее ; [пер. з англ. П. Таращука]. – Харків : Фоліо, 2012. – 667, [5] с. – Кн. є перекладом видань: Youth / J.M. Coetzee. Penguin Books, 2002. Boyhood / J.M. Coetzee. Penguin Books, 1997. Summertime / J.M. Coetzee. Viking, 2009 .- На обкл. зазнач. : Лауреат Нобелівської премії з літератури 2003 .- Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-5812-6
345500
  Толстой Л. Дитинство. Отроцтво. Юність / Л. Толстой. – К., 1950. – 262с.
345501
  Бырько В.М. Дитиокарбаматы / В.М. Бырько. – М, 1984. – 342с.
345502
  Янсон Э.Ю. Дитиокарбоксилаты в аналитической химии / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1978. – 135с.
345503
  Черкасов Р.А. Дитиоксилоты фосфора в реакциях полипреэтерификации и присоединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Черкасов Р.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 17л.
345504
  Маслей Н.Н. Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Дис... канд.хим.наук: / Маслей Н.Н.; КГУ. – К., 1968. – 162л. – Бібліогр.:л.146-162
345505
  Маслей Николай Николаевич Дитиооксалатные комплексы металлов и применение их в анализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маслей Николай Николаевич ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
345506
  Дивина Т.А. Дитология и условия образования позднепалеозойских отложений Норильского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Дивина Т.А.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 23л.
345507
  Іващенко Микола Дитпохід : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 126-129 : Фото
345508
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1955. – 676с.
345509
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1964. – 694с.
345510
  Нексе М.А. Дитте - дитя человеческое / М.А. Нексе. – Москва, 1969. – 624 с.
345511
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1981. – 678с.
345512
  Андерсен-Нексе Мартин Дитте - дитя человеческое / Андерсен-Нексе Мартин. – Москва, 1984. – 646с.
345513
  Андерсен Нексе Дитте - дитя человеческое / Андерсен Нексе, Мартин. – Москва, 1990. – 686с.
345514
  Андре Робер Дитя-зеркало / Андре Робер. – Москва, 1981. – 332с.
345515
  Чемберлен А.Ф. Дитя : Очерки по эволюции человека / А.Ф. Чемберлен. – Москва
1. – 1900. – 303 с.
345516
  Поляков А. Дитя атлантов // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 893 (2). – С. 27-29. – ISSN 0320-331Х


  Загадки Сфінкса у Єгипті
345517
  Хаггард Г.Р. Дитя Бури / Г.Р. Хаггард. – М., 1992. – 511с.
345518
   Дитя в его жизни и творчестве. – М., 1918. – 177с.
345519
  Захарова Л.Н. Дитя в очереди за лаской: (Дет. дома). / Л.Н. Захарова. – М., 1991. – 219с.
345520
  Прабхакар В. Дитя гор. Новеллы. / В. Прабхакар. – М., 1963. – 284с.
345521
  Хейер Дж. Дитя дьявола / Пер. с англ. И.Алюкова; Джоржет Хейер. – Москва : Фантом Пресс, 1998. – 382с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-86471-159-4
345522
  Эндрюс В. Дитя заката / В. Эндрюс. – М, 1996. – 397с.
345523
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; художник Віктор Гукайло. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 536с. – ISBN 966-378-043-6


  Вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою
345524
  Корчак Я. Дитя людське : вибрані твори / Януш Корчак ; худож. В. Гукайло ; [упоряд. С. Петровська, пер. з пол.: О. Ірванець, В. Каденко, К. Москалець ; ред. М. Петровський ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 530, [6] с. – Приміт.: с. 497-530. – ISBN 978-966-378-280-5


  “Дитя людське” – вибрані твори видатного польського письменника, лікаря і педагога Януша Корчака (1878-1942), які вперше публікуються українською мовою.
345525
  Кочерга Микола Дитя мегаполісу : оповідання // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 4-18
345526
  Козлович А.Н. Дитя мое золотое / А.Н. Козлович. – Минск, 1984. – 247с.
345527
  Тараканова Л.В. Дитя мое. / Л.В. Тараканова. – М., 1977. – 112с.
345528
  Нушич Б. Дитя общины: Избранное. / Б. Нушич. – М., 1975. – 462с.
345529
  Перэ Б. Дитя от трех до семи лет / Б. Перэ. – Москва : Московское книгоиздательство, 1913. – 324с.
345530
  Мердок А. Дитя слова: Роман. / А. Мердок. – М., 1981. – 448с.
345531
  Причард К.С. Дитя урагана / К.С. Причард. – М., 1966. – 315с.
345532
  Прічард К.С. Дитя Урагану : Роман / К.С. Прічард. – Київ : Дніпро, 1984. – 295 с.
345533
  Нексе М.А. Дитя человеческое / М.А. Нексе. – М, 1923. – 172с.
345534
  Сопиев Я. Дитя человеческое / Я. Сопиев. – Ашхабад, 1969. – 108с.
345535
  Браун С. Дитя четверга : Роман / С. Браун; Пер. с англ. Є.Г. Коновалова. – Москва : АСТ, 1997. – 368с. – (Страсть). – ISBN 5-7841-0551-5
345536
  Браун С. Дитя четверга / Пер. с англ. Э.Г.Коновалова; Сандра Браун. – Москва : АСТ, 1999. – 352с. – ISBN 5-237-04621-5
345537
  Житинский А. Дитя эпохи / А. Житинский. – Санкт-Петербург, 1994. – 448с.
345538
  Зельтер Н. Дитя. / Н. Зельтер, В. Рейн. – Спб.
1. – 789с.
345539
  Шевченко Оксана Дитяча "зона" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-36. – ISSN 0130-5212
345540
   Дитяча енциклопедія : Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 1 : Земля. – 1961. – 584с. : З іл.
345541
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 2 : Земна кора і надра Землі. Світ небесних тіл. – 1961. – 546с. : З іл.
345542
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 3 : Числа і фігури. Речовина і енергія. – 1962. – 705с. : З іл.
345543
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 4 : Рослини і тварини. – 1962. – 587с. : З іл.
345544
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 5 : Техніка. – 1963. – 595с. : З іл.
345545
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 6 : Людина. – 1964. – 511с. : З іл.
345546
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 7 : З історії людського суспільства. – 1964. – 664с. : З іл.
345547
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 9 : Зарубіжні країни. – 1965. – 554с. : З іл.
345548
   Дитяча енциклопедія : В 10-ти т.: Для середн. і старш. віку. – Київ : Радянська школа
Т. 10 : Література і мистецтво. – 1965. – 703с. : З іл.
345549
   Дитяча енциклопедія. – Київ : Радянська школа
Т. 8 : Наша Радянська Батьківщина. – 1971. – 539с.
345550
  Просяник Н. Дитяча іграшка - це небезпечно? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 37-38
345551
  Петренко Оксана Дитяча книга серед барвів "Книжкового світу - 2008" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 49-51
345552
  Родників В.П. Дитяча книжка в системі трудового виховання / В.П. Родників. – Київ : Всеукp. коопеpат. видавн. союз ; [Дpук. Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союзу]. – (Всеукp. Коопеpат. Видавн. Союз ; №34)
2 : Години оповідань. – 1919. – 24 с.


  Hа с. 3 епігpафи з твоpів Й.-Г. Песталоцці і Д. Моpлея. - Бібліогp.: Літ. по питанням дит. читання: с. 14. - Літ. пpо pозказування: с. 22-23. - Коpоткий pеєстp книжок, з яких можна бpати матеpіял для pозказування: с. 23-24. На тит. стор. дарчий ...
345553
  Горяної Л.Г. Дитяча лікарня майбутнього / Л.Г. Горяної, Н.В. Веселицька // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-33 : фото
345554
   Дитяча література : [Навч. посіб. для студ. дошкільних відділів пед. ін-тів та учнів дошкільних відділів педучилищ] / Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко, ін. та; Д.М. Білецький, Ф.Х. Гурвич, І.М. Проценко та ін. – Київ, 1967. – 543 с.
345555
  Бойцун І.Є. Дитяча література : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Є. Бойцун, С.А. Негодяєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 319, [1] с. – Резюме парал. англ., рос., укр. – Бібліогр.: с. 313-315. – ISBN 978-966-617-309-9
345556
  Папуша Ольга Миколаївна Дитяча література в епоху глобалізації: Гаррі Поттер і проект гомогенізації читача // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются многочисленные художественные факторы, существенным образом определяющие высокую степень популярности и читабельности романов Дж.К. Ролинг, в которых повествуется о приключениях Гарри Поттера.
345557
  Філоненко Софія Дитяча література в сучасному глобалізованому світі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 12-13
345558
  Зайцева К. Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 305-310. – ISBN 978-966-171-673-4


  На матеріалі збірників "Література. Діти. Час" (2011-2012 рр.) окреслено шляхи розвитку наукових студій дитячої літератури ХХІ ст. в Україні, з"ясовано місце дитячої літератури в системі координат українського літературознавства. На материале ...
345559
  Федотова О. Дитяча література України під цензурними заборонами 20-30-х рр. ХХ ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-96
345560
  Шалагінов Б. Дитяча література: до питання історичної періодизації // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 46-53. – ISSN 0236-1477


  Дитяча література розглядається як явище, що перебуває в постійному розвитку. У різні історичні епохи постійно змінюється співвідношення її естетичного, виховного й науково-пізнавального змістів
345561
  Морозова О.І. Дитяча неуважність - особлива тема // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-34 : фото
345562
  Полтава Леонід Дитяча поема про 1933 рік // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2 с. обкл. – ISSN 0130-5263
345563
  Соловей О.О. Дитяча порнографія в інтернеті // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 6 (67). – С. 155-159
345564
  Печернікова І.А. Дитяча праця в сім"ї як засіб комуністичного виховання / І.А. Печернікова. – Київ, 1951. – 36с.
345565
   Дитяча праця в Україні. – Київ, 2000. – 132с. – ISBN 966-7902-01-3
345566
  Левченко К.Б. Дитяча праця в Україні: соціально-правовий аналіз // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-13 : фото, рис.
345567
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2008. – 432с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-53-3
345568
  Павелків Р.В. Дитяча психологія : навчальний посібник для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Київ : Академвидав, 2011. – 373, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (САМ!). – ISBN 978-617-572-019-6
345569
  Дуткевич Т.В. Дитяча психологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.В. Дуткевич. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 413-423 та на початку тем. – ISBN 978-611-01-0323-7
345570
  Резніченко Н. Дитяча психологія у творах Є.Гуцула // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 248-253
345571
  Люблинська Г.А. Дитяча психологія. / Г.А. Люблинська. – К., 1971. – 355с.
345572
  Рибась О. Дитяча рецепція хронотопу (на матеріалів творів Остапа Вишні "Моя автобіографія" та О. Довженка "Зачарована Десна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 133-140


  У статті проводиться порівняльний аналіз двох видатних творів новітньої української літератури автобіографічного жанруь з застосуванням хронотопного підходу, запропонованого М. Бахтіним. Ядро зіставлення становить сприйняття дійсності оповідачем в ...
345573
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХI ст. (на матеріалах Вінниччини) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
345574
  Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 184 л. – Бібліогр.: л. 162-184
345575
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1935. – 108с.
345576
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1936. – 78с.
345577
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 138с.
345578
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 96с.
345579
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 96с.
345580
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 170с.
345581
  Ленін В.І. Дитяча хвороба "лівизни" в комунізмі / В.І. Ленін. – Київ, 1980. – 145с.
345582
  Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009. – 19с. – Бібл.:11 назв
345583
  Щербак С. Дитяче світосприйняття у малій прозі В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто відображення дитячого світосприйняття у малій прозі В. Винниченка, основна увага зосереджена на функції контрасту, антитези, мовної характеристики, зіставлень, іронічної паралелі, ліричних відступів. The article observes the ...
345584
  Улибіна І. Дитяче сирітство і безпритульність в Україні 1917 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 174-177. – ISBN 978-966-171-783-0
345585
  Пенчук І.Л. Дитяче телебачення в УРСР 1972-1991 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 86-91. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741


  У статті подано історіографічний огляд дитячих телепрограм, створених в період 72-91 рр. XX ст.. Автор досліджує особливості формату, структурно-тематичне наповнення, вплив на аудиторію й наголошує на перспективах розвитку.
345586
  Пенчук І. Дитяче телевізійне об"єднання у контексті соціальної адаптації юних журналістів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 130-136. – ISSN 2078-1911


  У статті проаналізовано діяльність дитячої телевізійної студії в контексті соціалізації підлітків. Автор акцентує увагу на колективній діяльності підлітків, розглядає педагогічно організований процес як фактор формування молодих членів суспільства.
345587
  Антонюк Т. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-25. – Бібліогр.: с. 25, Літ.: 24 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам виховання дітей. Автор твердить, що форми організації життєдіяльності дитячого будинку, закладені у 20-х рр. XX ст., у сучасних умовах вимагають перегляду.
345588
  Кравченко О. Дитячий сирітський притулок ім. М.Р. Гладкова в Одесі (1879-1918 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 96-104. – ISSN 0869-3595
345589
  Науменко Анатолій Дитячий суїцид - ганьба дорослим! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 58-63


  Останніми роками у засобах масової інформації дедалі частіше з"являються повідомлення про підліткові самогубства. Чому саме діти? Чому маленька людина вирішує піти з життя? Чому воно здається їй таким безглуздим і даремним? Мало кому спаде на думку ...
345590
  Чугаєвський В.Г. Дитячий та молодіжний рух і учнівське самоврядування: проблеми співпраці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  На основі аналізу діяльності закладів освіти визначено головні напрями активізації учнівського самоврядування. Виявлено тенденції розвитку молодіжного руху в Україні, можливості співпраці дитячих і молодіжних організацій із закладами освіти щодо ...
345591
  Вовченко Н. Дитячий травматизм - актуальна проблема сьогодення // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 11. – С. 34-35 : рис.
345592
   Дитячий туризм і маршрути екскурсій. – К., 1940. – 60с.
345593
   Дитячий фольклор. – К., 1984. – 471с.
345594
   Дитячий фольклор. – К., 1986. – 304с.
345595
  Хлонь М. Дитячий фольклор як складова дитячої субкультури другої половини XX ст. (на матеріалі Хмельниччини) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 383-388. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню дитячого фольклору як складової певної вікової субкультури. Простежено його розвиток на певному хронологічному зрізі й найбільш типові приклади побутування на Хмельниччині другої половини XX ст.
345596
  Толстой Л. Дитячий, хлопячий и молодечий вік : повість Л.Н. Толстого / [З великоpускои мовы пеpеклав В. Щуpат]. – Львов : Hакладом pед. "Діла" ; Дpук. Hаук. Т-ва им. Шевченка, під заpядом К. Беднаpского, 1894. – 428 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Бібліотека найзнаменитших повістей : Літ. дод. "Діла" / Під pед. И. Белея ; Т. 50)
345597
  Пасемко І. Дитячими очима // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 99-103. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Наріжної Наталі. Дитячими очима (Спомин). - Прага, 2010 р.
345598
  Красножона Світлана Дитячими стежками Соломії Крушельницької // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 23-25
345599
  Луговенко Т.Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю в контексті розвитку хореографічної культури України XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна Георгіївна ; М-во культури України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
345600
   Дитячі атракціони: дотримуємося правил безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-40 : фото
345601
  Вовчик-Блакитна Дитячі вередування та впертість і способи їх усунення / Вовчик-Блакитна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 43с.
345602
  Ашкеназі Людвік Дитячі етюди / Ашкеназі Людвік. – Київ, 1956. – 128с.
345603
  Рабінович Х.О. та ін. Дитячі ігри в дошкільніх садках і молодших групах шкіл / Х.О. та ін. Рабінович. – Х.-Одеса, 1930. – 67с.
345604
  Ульянова-Елізарова Дитячі й шкільні роки Ілліча. / Ульянова-Елізарова. – Одеса, 1937. – 31с.
345605
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з Бойківшини (Типологія і локальна специфіка) : Дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; НАН України. Ін-т народознавства. – Львів, 1997. – 166л. – Бібліогр.:л.154-166
345606
  Яцків Лідія Орестівна Дитячі календарно-обрядові твори та поезія пестування з бойківщини (Типологія і локальна специфіка) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.01.07 / Яцків Лідія Орестівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
345607
  Мирний П. Дитячі літа Чіпки : уривок з оповідання "Пропаща сила" / Панас Мирний. – Полтава ; Харків : Молодий робітник ; [Полтава: Друк. ім. Петровського]. – (Книгозбірня "Червоного юнака")
Ч. 1. – 1923. – 27 с.
345608
  Бєляєва С.Я. Дитячі негаразди. Лікуємо любов"ю / Світлана Бєляєва ; [ред. рада: Т. Шаповал, В. Снігульська, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 108, [4] с. – Бібліогр.: с. 108-110. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-2754-14-8
345609
   Дитячі об`єднання України у вимірах минулого та сучасного : Довідник-посібник. – Київ : Альма-матер, 2006. – 256с. – ISBN 966-617-136-8
345610
  Гладій О. Дитячі образи в літературі української діаспори Канади // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 254-257
345611
  Ярема Я. Дитячі переживання і творчість Шевченка. Зі становища психоаналізи / Я. Ярема. – Львів, 1933. – 17с.
345612
   Дитячі пісні та речитативи. – К., 1991. – 447с.
345613
  Крисін Г. Дитячі поховання в урнах на о.Березані / Г. Крисін. – 103с.
345614
  Шамрай В.В. Дитячі та молоді роки Миколи Міхновського, генезис політичного та правового світогляду, перші кроки у громадсько-політичному русі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 168-173. – ISSN 1563-3349
345615
  Дорошенко В.І. Дитячі та шкільні роки // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 34-35


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
345616
  Худаш Л.С. Дитячі та юнацькі свята. / Л.С. Худаш. – К., 1982. – 166с.
345617
  Мельниченко Настя Дитячі табори: по-козацьки, по-пластунськи, по-англійськи : Україна / дитячий відпочинок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 36-40 : Фото
345618
  Янів Г. Дитячі фольклорні видання на сучасному книжковому ринку України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 281-286
345619
   Дитячі хвороби. – К., 1991. – 421с.
345620
  Трохименко О.М. Дифеніламін-n-сульфокислота як новий реагент для фотометричного визначення зниження концентрації церію (ІV) у реакції Кольтгофа-Сендела / О.М. Трохименко, В.М. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-71. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив кислотності середовища та часу витримки розчинів на оптичні характеристики продуктів окиснення дифеніламін-n-сульфокислоти (ДФАСК) церієм(IV). Установлено, що в середовищі 0,8-2,5 моль/куб.дм сульфатної кислоти утворюється стійкий у ...
345621
  Порохня В.М. Диференціал інтелектуального левериджу - головний засіб регулювання економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 148-153. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розроблено теорію формування економічного левериджу на основі операційного, фінансового та інтелектуального важелів.
345622
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – Х, 1931. – 272 с.
345623
  Гончаров В.Л. Диференціальна геометрія / В.Л. Гончаров. – Харків; Київ, 1933. – 360 с.
345624
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія / Д.М. Сінцов. – 2-ге вид., перегл. і доп. – Х, 1935. – 340 с.
345625
   Диференціальна геометрія. – Харків
1. – 1963. – 20 с.
345626
   Диференціальна геометрія. – Харків
4. – 1963. – 28 с.
345627
  Кованцов М.І. Диференціальна геометрія / М.І. Кованцов. – Київ : Вища школа, 1973. – 276 с.
345628
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія : Hавч. посібник / В.С. Лісняк; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 203с. – ISBN 966-594-043-0
345629
  Пришляк О.О. Диференціальна геометрія : Курс лекцій / О.О.Пришляк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 60с.
345630
  Стєганцева П.Г. Диференціальна геометрія : курс лекцій : для студентів ВНЗ / П.Г. Стєганцева, І.Г. Величко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 143, [1] с. – Предм. покажч.: с. 137-138. – Бібліогр.: с. 136. – ISBN 978-966-599-455-8
345631
  Синцов Д.М. Диференціальна геометрія /Елементарна теорія кривих та поверхонь/ / Д.М. Синцов. – Харків, 1931. – 272 с.
345632
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія векторного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 84-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено загальні векторні поля тривимірного евклідового простору. Одержано формули, пов"язуючі фундаментальні об"єкти початкового векторного поля та асоційованого з ним комплексу прямих. Ключові слова: векторне поле, інваріант, комплекс прямих, ...
345633
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія відповідностей чотиривимірного простору // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-120. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано повні системи функціональних, векторних та інфінітезимальних інваріантів відповідностей чотиривимірного евклідового простору. Для всіх них побудовано геометричні інтерпретації та відповідні обчислювальні формули.
345634
  Борисенко О.А. Диференціальна геометрія і топологія / О.А. Борисенко. – Харків : Основа, 1995. – 304с. – ISBN 5-7768-0388-8
345635
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія конкретних фізико-механічних полів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 124-129. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто підходи до геометризації ряду конкретних фізико-механічних полів. Їхні інтерпретації будуються за допомогою інваріантних об"єктів векторних полів та комплексів прямих тривимірного евклідового простору.
345636
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 134-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
345637
  Лісняк В.С. Диференціальна геометрія неголономних аналогів класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 98-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неголономні аналоги класичних точкових і лінійчатих многовидів тривимірного евклідового простору. Побудову всіх аналогів виконано геометричним методом. Складено системи вихідних диференціальних рівнянь цих неголономних ...
345638
  Польща Г.С. Диференціальна геометрія розподілів точок у проективному просторі / Г.С. Польща, В.С. Лісняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 170-173. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено розподіл точок та асоційовані з ним векторні поля у багатовимірному проективному просторі. Складено повну визначальну систему їх диференціальних рівнянь. Побудовано послідовність відповідних фундаментальних геометричних об"єктів та одержано ...
345639
  Сінцов Д.М. Диференціальна геометрія. Елементарна теорія кривих та поверхонь / Д.М. Сінцов. – 2-е вид. переглян. й доп. – Харків, 1935. – 340 с.
345640
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика класичних многовидів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 136-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Складено системи базових диференціальних рівнянь змінних кривих, поверхонь і векторних полів у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів. Ключові слова: змінний многовид, ...
345641
  Лісняк В.С. Диференціальна кінематика кривих і поверхонь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 37-42. – Бібліогр.: с. 42, 21 назва. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Наведено базові системи диференціальних рівнянь змінних кривих і поверхонь у тривимірному евклідовому просторі. Побудовано зручні обчислювальні формули для їхніх диференціальних інваріантів.
345642
  Палій А.А. Диференціальна психологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.А. Палій. – Київ : Академвидав, 2010. – 429, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-429. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-87-8
345643
  Петров В.С. та ін. Диференціальна рента і особливості госпрозрахунку в соціалістичному сільському господарстві / В.С. та ін. Петров. – Львів, 1968. – 60с.
345644
  Проданець С.Г. Диференціальна рента при соціалізмі / С.Г. Проданець. – Одеса, 1970. – 31с.
345645
   Диференціальна топологія : Методична розробка до курсу "Диференціальна геометрія та топологія". – Київ : Київський університет, 2001. – 37 с.
345646
  Єльченко Ю. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта / Ю. Єльченко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 12-18. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Наведено достатні умови розв"язності однорідного диференціального рівняння зі зсувом аргументу у просторі l 2 у випадку необмеженого оператора блочного вигляду з довільним розташуванням спектра. The sufficient conditions for solvability of homogeneous ...
345647
   Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної : навч. посібник для студ. ВНЗ / Гребенюк С.М. [та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – ISBN 978-966-599-443-5
Ч. 2. – 2013. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 495-497. – Бібліогр.: с. 483-486
345648
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
345649
  Філіпс Г. Диференціальне числення / Г. Філіпс. – Х.-К., 1935. – 307 с.
345650
  Жегалкін І.І. Диференціальне числення / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1936. – 396с.
345651
   Диференціальне числення скалярних функцій скалярного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 118, [1] с. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 118
345652
  Кривошея С.А. Диференціальне числення скалярної функції скалярного аргументу : Для студ.радіофізичн.фак.Тексти лекцій / С.А. Кривошея, Янішевський Арнольд Терентійович; КУ ім.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 54с.
345653
  Глушков П.М. Диференціальне числення функції / П.М. Глушков, Н.М. Шунда. – Київ : Вища школа, 1991. – 270с.
345654
  Швецов К.І. Диференціальне числення функцій багатьох змінних. / К.І. Швецов, І.М. Кохановський. – Київ, 1975. – 50с.
345655
  Янішевський А.Т. Диференціальне числення функцій векторного аргументу / А.Т. Янішевський. – К., 1985. – 67с.
345656
   Диференціальне числення функцій векторного аргументу. Завдання для СРС : [навч.-метод. посіб.] для студ. радіофіз. і фіз. ф-тів / [С.А. Кривошея та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавнича лабораторія радіофіз. ф-ту Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – 91, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 91
345657
  Швецов К.І. Диференціальне числення. / К.І. Швецов. – К, 1971. – 94с.
345658
  Лузін М.М. Диференціальне числення. Підруч. для вузів / М.М. Лузін. – Київ, 1954. – 440 с.
345659
  Остапенко О.В. Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного впливу : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Остапенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.17
345660
  Остапенко Олена Валентинівна Диференціальні ігри, динаміка яких зазнає імпульсного пливу : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Остапенко Олена Валентинівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 117л. – Бібліогр.:л.110-117
345661
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти векторного поля на неевклідовій площині // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 65
345662
  Лісняк В.С. Диференціальні інваріанти змінних кривих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-97. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  Досліджена диференціальна геометрія та кінематика змінних кривих тривимірного евклідового простору. Складено їх визначальні диференціальні рівняння та обчислювальні формули для найголовніших їх інваріантів.
345663
  Дюкарев Ю.М. Диференціальні й інтегральні рівняння та варіаційне числення : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Дюкарев, О.Г. Літвінова ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 122, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-966-623-675-6
345664
  Призва Г.Й. Диференціальні моделі в біології та екології // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 12-19. – ISSN 1029-4171
345665
   Диференціальні моделі. Стійкість. – Київ : Вища школа, 2000. – 329с. – ISBN 5-11-004843-6
345666
   Диференціальні нормативи затрат праці на виробництво сільськогосподарської продукції. – К., 1967. – 382с.
345667
  Папаіка О.О. Диференціальні особливості капіталізації банківських установ України / О.О. Папаіка, Е.В. Косова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 7/8 (1). – С. 62-65. – ISSN 1728-6220
345668
  Крижанівський С.Е. Диференціальні рівняння / С.Е. Крижанівський. – Х., 1938. – 396 с.
345669
  Гудименко Ф.С. Диференціальні рівняння / Ф.С. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1958. – 206 с.
345670
   Диференціальні рівняння. – Київ
3. – 1964. – 84 с.
345671
   Диференціальні рівняння. – Київ
1. – 1965. – 16 с.
345672
   Диференціальні рівняння. – К., 1981. – 504с.
345673
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння / А.М. Самойленко. – Київ : Либідь, 1994. – 359с.
345674
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Либідь, 1994. – 216с. – ISBN 5-325-00332-1
345675
  Стрижак Т.Г. Диференціальні рівняння : Навч. посібник для студ.техн.вузів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. – Київ : Світ, 1997. – 280с. – ISBN 5-325-00332-1
345676
  Хусаїнов Д.Я. Диференціальні рівняння : Диференціальні рівняння першого порядку.Диференціальні рівняння вищого порядку.Лінійні диференціальні рівняння:Навч.посібник / Д.Я. Хусаїнов, О.С. Бичков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 132с. – ISBN 966-594-249-2
345677
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння : Навчальний посібник для студ. фак-ту кібернетики (спеціальність "Інформатика") / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 176с. – 51 Гара Шифр дубл.
345678
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2002. – 58с.
345679
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : Підручник для студ. математ. спец. вищ. навч. закладів / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2003. – 600 с. – ISBN 966-06-0249-9
345680
   Диференціальні рівняння : Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи студентів з курсу "Вища математика". – Київ : Київський університет, 2004. – 58с.
345681
  Хусаінов Д.Я. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.Я. Хусаінов, І.В. Мусатенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 159 с. – ISBN 978-966-439-321-5
345682
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння : підручник для студентів університетів, які навчаються за напрямом підготовки "Математика" / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, І.О. Парасюк ; КНУТШ. – 3-є вид., перероб. і допов. – Київ : Київський університет, 2010. – 527, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 517-519. – ISBN 978-966-439-234-8
345683
  Головатий Ю.Д. Диференціальні рівняння : навчальний посібник [для студентів математичних факультетів університетів] / Ю.Д. Головатий, В.М. Кирилич, С.П. Лавренюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 468, [2] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 460-463. – Бібліогр.: с. 457-459. – ISBN 978-966-613-859-3
345684
   Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : задачі ідвищеної складності: навч. посіб. для студ. ун-тів. – Київ : ТВіМС, 2005. – 24 с.
345685
  Слюсарчук В.Ю. Диференціальні рівняння в банаховому просторі / В.Ю. Слюсарчук; МОНУ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2006. – 314с. – ISBN 966-327-040-3
345686
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння в задачах : Навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Либідь, 2003. – 504с. – ISBN 966-06-0292-8


  В посібнику основні положення теорії звичайних диференціальних рівнянь ілюструються за допомогою розв"язання великої кількості задач. Матеріали посібника підібрано так, щоб студент міг виробити практичні навички у розв"язуванні і дослідженні ...
345687
  Гаращенко Ф.Г. Диференціальні рівняння для інформатиків : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Інформатика" / Ф.Г. Гаращенко, Б.Т. Матвієнко, І.І. Харченко ; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-439-175-4
345688
   Диференціальні рівняння з частинними похідними : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 21 с.
345689
   Диференціальні рівняння математичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
345690
  Бєлкіна Світлана Рудольфівна Диференціальні рівняння на многовидах (Редукція та асимпотичні розв"язки) : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.02 / Бєлкіна Світлана Рудольфівна; НАН України. Ін-тут математики. – К., 1996. – 21л.
345691
   Диференціальні рівняння першого порядку : Навчально-методичні завдання для студентів механіко-математичного ф-ту. – Київ : Київський університет, 1997. – 30 с.
345692
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – К, 1978. – 104с.
345693
  Призва Г.Й. Диференціальні рівняння та їх застосування / Г.Й. Призва. – 2-е вид., перераб. і доп. – Київ : Вища школа, 1992. – 96с.
345694
   Диференціальні рівняння та їх застосування = Differential equations and their applications : міжнародна конференція, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУТШ : тези доповідей; 6-9 червня 2005 року. – Київ : Вища школа, 2005. – 129 с.
345695
  Лопушанська Г.П. Диференціальні рівняння та рівняння математичної фізики : підручник / Г.П. Лопушанська, О.М. Бугрій, А.О. Лопушанський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : І.Е. Чижиков, 2012. – 361, [2] с. – Предм. покажч.: с. 358-361. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 256-257. – (Серія "Університетська бібліотека" ; т. 2). – ISBN 978-966-2645-04-0
345696
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.01.02. / Пришляк О.О.; КГУ. – Київ, 1993. – 86л.
345697
  Пришляк О.О. Диференціальні рівняння та функції морса на многовидах і парах многовидів. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Пришляк О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 11л.
345698
  Самойленко А.М. Диференціальні рівняння у прикладах і задачах : Навч. посібник для студентів вузів / А.М. Самойленко, С.А. Кривошея, М.О. Перестюк. – Київ : Вища школа, 1994. – 455с. – ISBN 5-11-004479-1
345699
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навч.-метод. посіб. для студ. природничих спец. вищ. навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-439-158-7
345700
  Кривошея А С. Диференціальні рівняння: завдання для самостійної роботи студентів : навчально-методичний посібник для студ. природничих спец. вищих навч. закл. / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 263с. – ISBN 978-966-439-266-9
345701
  Кривошея С.А. Диференціальні та інтегральні рівняння : підручник для студ. природнич. спец. внз / С.А. Кривошея, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ, 2004. – 408 с. – ISBN 966-06-0348-7


  Викладено основний матеріал із курсу деференціальних та інтегральних рівнянь, який традіційно читається студентам-нематематикам
345702
  Заболоцький М.В. Диференціальні форми в евклідових просторах : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, А.Я. Вус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 90 с. : іл. – Бібліогр.: с. 87. – ISBN 978-966-613-709-1
345703
  Гентош О. Диференціально-геометричні та Лі-алгебраїчні основи дослідження інтегрованих нелінійних динамічних систем на функціональних многовидах / НАНУ; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Оксана Гентош, Микола Притула, Анатолій Прикарпатський; За ред. А.М. Самойленка та А.К. Прикарпатського. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів : Львівський національний ун-т ім. І.Франка, 2006. – 408с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-394-6
345704
  Грищук Р.В. Диференціально-ігрова модель шаблону атаки на WEB-сервер // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 104-112
345705
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.01.02 / Павло Олегович Касьянов ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
345706
  Касьянов П.О. Диференціально-операторні включення в банахових просторах з W-псевдомонотонними відображеннями : Дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец.01.01.02 - диференціальні рівняння / Павло Олегович Касьянов; КНУТШ. – Київ, 2007. – 154л. – Бібліогр.: л.144-154
345707
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями - псевдомонотонного типу : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156л. – Бібліогр. : л.141-156
345708
  Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
345709
  Івахів Ю. Диференціація аналізу фінансової звітності підприємств : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 43-45 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
345710
  Фесенко М.А. Диференціація властивостей частин виливка модифікування чавуну в ливарній формі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.16.04 / Фесенко М.А.; Нац. техн. ун-т України КПІ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
345711
  Колобов Ю. Диференціація внесків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: світовий досвід та завдання для України / Юрій Колобов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
345712
  Прилуцький П.В. Диференціація внутрішнього переконання судді в кримінальному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 52-57
345713
  Миронченко В.Я. Диференціація діалогічних повідомлень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 16-22. – (Серія журналістики ; № 15)


  В статье дается определение интервью и беседы по радио, рассматриваются их специфические и характерные отличительные признаки. Комплекс всех перечисленных признаков, по мнению автора, может стать основой дифференциации диалогических сообщений.
345714
  Вергелес Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 49-58. – ISSN 1818-5754


  Узагальнено теоретичні підходи та емпіричні дослідження щодо діалектики диференціації доходів населення й економічного розвитку. Проаналізовано динаміку диференціації доходів населення в Україні, з"ясовано її проблеми й окреслено шляхи оптимізації в ...
345715
  Волошин О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-222. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
345716
  Дворник І.В. Диференціація доходів сільського населення України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 101-106. – ISSN 2221-1055


  Представлено базові складові нерівності доходів сільського нас., зумовлені тим, що с/г нині вважається особливим видом діяльності. Зроблено порівняльний аналіз із міським нас., використовуючи коефіцієнт (індекс) Джині й криву Лоренца. Розрахунок ...
345717
  Бацура А.С. Диференціація заробітної плати в Україні: тенденції та можливості регулювання // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 7-8
345718
  Цимбалюк С. Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-22
345719
  Грушева А. Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід / А. Грушева, К. Холявко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 136-140. – ISSN 1818-5754
345720
  Ладченко М.М. Диференціація значень англіцизмів і американізмів у німецькій мові // Проблеми романо-германської філології : Ужгород: УжДУ, 1999
345721
  Щербань М.І. Диференціація і інтеграція географічних наук, їх причини і наслідки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 3-7. – (Географія ; Вип. 20)
345722
  Макеев С. Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуацій нерівності / С. Макеев, А. Патракова, А. Домаранська // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 85-100. – ISSN 1563-3713
345723
  Конча С.В. Диференціація індоєвропейської спільноти // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2001. – Вип. 6 : Археологічні студії. – С. 57-63.
345724
  Терон І. Диференціація інноваційного простору і формування стратегій регіонального розвитку : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 48-51. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
345725
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
345726
  Кельман М. Диференціація й інтеграція у розвитку юриспруденції як взаємодіючі тенденції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
345727
  Голубінка Ю.І. Диференціація кінематики та регіональних деформацій антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.24.01 / Голубінка Ю.І.; МОНУ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
345728
  Хавронюк М. Диференціація кримінальної відповідальності чи кримінальна бездіяльність // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 3-7
345729
  Дроздов Володимир Олександрович Диференціація морфологічних ознак американської та британської англійської : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Дроздов Володимир Олександрович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 17л.
345730
   Диференціація навчання на різних ступенях загальної середньої освіти: теорія, практика, перспективи : матеріали методологічного семінару 19 листопада 2008 року, м. Київ / АПН України, Ін-т педагогіки ; [ ред. кол.: Кремень В.Г., Модзігон В.М., Луговий В.І. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2009. – 188 с. – ISBN 978-966-644-152-5
345731
  Хитровська В. Диференціація навчання у процесі підготовки майбутніх юристів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.32-34. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
345732
  Колот А. Диференціація навчання як засіб підвищення якості знань з інформатики / А. Колот, М. Сільченко, Ю. Красюк // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 19-27. – ISSN 1682-2366
345733
  Кравченко В. Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Малі та середні підприємства м. Киева відрізняються комплексами домінуючих ризиків. Органи державної влади мають враховувати їх при здійснепнні державної підтримки. Kiev small and medium enterprises differ by the complexes of the dominant risks. ...
345734
  Врублевський О. Диференціація повноважень суду та прокуратури при розгляді клопотань про провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 5. – С.88--90
345735
  Іваненко І.М. Диференціація полісемії та омонімії в українській логопедичній термінології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 49-53. – ISSN 2075-437X


  Стаття аналізує диференціації омонімічних та полісемічних відношень української логопедичної термінології. Межі між полісемітичними і омонімічними словами у термінології найчастіше є умовними. У термінології найпоширенішим видом омонімії є той, при ...
345736
  Малишкін О. Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 13-20


  Розглянуто необхідність законодавчої диференціації поняття "бухгалтерський облік" на складові: фінансовий облік, управління облік, податковий облік, законодавче визначення показників обліку.
345737
  Прилипко О.С. Диференціація правового регулювання нестандартних трудових договорів // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 334-338. – ISBN 978-966-521-631-5
345738
  Шульженко І. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 71-75. – ISSN 0132-1331
345739
  Черніченко Г. Диференціація практики корпоративної соціальної відповідальності у сфері міжнародного бізнесу / Г. Черніченко, Т. Орєхова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 173-179
345740
  Трофименко В. Диференціація процесуальної форми як пріоритетний напрямок реформування кримінального судочинства України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 242-250. – ISSN 1993-0909
345741
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна : М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
345742
  Щербюк Н.Ю. Диференціація регулювання трудових відносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Щербюк Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
345743
  Контар Ірина Сергіївна Диференціація рослинного покриву відслонень кристалічних порід Полісся та Лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Контар І.С.; Ін-тут ботаніки ім. М.Г.Холодного. НАНУ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
345744
  Ручка А.О. Диференціація соціальна / А. Ручка // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 111. – ISBN 966-642-073-2
345745
  Буткевич О.Г. Диференціація соціального управління у суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
345746
  Туркевич Оксана Олександрівна Диференціація строків зберігання коренеплодів залежно від їх якості при закладанні в сховища : Автореф... кандид. техн.наук: 05.18.15 / Туркевич Оксана Олександрівна; Мін-во освіти України. Київ. держ. торгов. економ. ун-тет. – К., 1998. – 21л.
345747
  Сенченко О.А. Диференціація суспільства за соціокультурними типами під час переходу до ринкової економіки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 149-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
345748
  Теслюк Валентина Диференціація та зміст індивідуальних стилів професійно-педагогічного спілкування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 36-41. – Бібліогр. в кінці ст.
345749
  Білогуб В.Д. Диференціація та інтеграція природничих.і суспільних наук як соціально зумовлений процес // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
345750
  Малішевська І.П. Диференціація трансцендентних станів у "Аврелії" Жерара де Нерваля // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 10-15
345751
  Ломоносов А. Диференціація фонду оплати праці вищого навчального закладу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 44-47. – ISSN 1810-3944
345752
  Сова А.В. Диференціація форм чуттєвої діяльності в процесі праці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
345753
  Липова Л. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи / Л. Липова, М. Войцехівський, П. Замаскіна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 56-60. – ISSN 0131-6788
345754
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
345755
  Романовська Л.І. Диференційна психологія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Романовська Л.І., Подкоритова Л.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 234, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 225-234. – ISBN 978-966-418-074-7
345756
   Диференційна психологія : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко та ін.] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – Київ : Слово, 2013. – 598, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 580-595. – ISBN 978-966-194-153-2
345757
   Диференційний метод крутильних коливань - новий метод дослідження кінетики кристалізації / Л. Булавін, Ю. Забашта, О. Актан, Т. Ніколаєнко, Н. Шейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 78-81. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий метод дослідження кінетики процесу кристалізації, що грунтуєтсья на вимірюванні реологічних характеристик розплаву диференційним методом крутильних коливань. Наведено експериментальну залежність модуля зсуву розплаву докозану ...
345758
  Гуляк Р. Диференційний підхід до діагностики розвитку ресурсної компоненти економічного потенціалу міст : проблеми методології // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 2 (292). – С. 24-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
345759
  Дергач Д.В. Диференційні критерії категорії жанр у лінгвістичному аналізі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 32-41
345760
  Галич О.Б. Диференційні ознаки категорії містичне в англійській "готиці" XVIII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 100-102. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
345761
  Кітаєва Т. Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв"ю" // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 194-200. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
345762
  Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 34-43. – ISSN 0201-419
345763
  Бибик Світлана Диференційні ознаки розмовно-побутоврго стилю літературної мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С.22-31. – Бібліогр.: Літ.: 30-31; 23 назв. – ISSN 1682-3540
345764
  Лисюк Н. Диференційні ознаки та обрядові функції весільного одягу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 43-60. – Бібліогр.: С. 58-60
345765
   Диференційні перерізи виходу миттєвих [гама]-фотонів високих енергій, що супроводжують ядерні реакції під дією нейтронів з енергією 14 МеВ / Г.О. Прокопець, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.К. Басенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 423-434. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Представлені експериментальні результати вимірів [гама]-спектрів в енергетичному діапазоні 2...18 МеВ при взаємодії 14.1 МеВ нейтронів з ядрами вісмуту, кадмію та заліза.
345766
  Клименко Н.Ф. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотворенні сучасної української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 136-147. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено особливості процесу інтелектуалізації сучасної української мови. Окрему увагу приділено взаємодії окнижнення лексикону з підсиленням експресивно-оцінного потенціалу нових номінацій. До аналізу залучено неологізми різних частин мови, ...
345767
  Клименко Н. Диференційні та інтеграційні процеси в лексиці та словотвренні сучасної української мови // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 286-306. – ISBN 978-966-02-4860-1
345768
  Грицяк І. Диференційована європейська інтеграція: аналіз концепцій, підходів та інструментів // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 182-194
345769
  Гальченко С.І. Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 241-243. – ISBN 966-7686-12-8
345770
  Ковчин Наталя Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналіз ефективності дидактичного процесу шляхом його комплексного дослідження розглядається як важливий етап у процесі впровадження диференційованого навчання в педагогічну практику.
345771
  Шірінян Л. Диференційоване оподаткування страховиків як спосіб фінансового регулювання страхового ринку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 1. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
345772
  Бондар Л. Диференційований підхід до організації педагогічного процесу в державних гімназіях та реальних училищах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (970). – С. 52-56. – ISSN 0131-6788
345773
  Гуманкова О.С. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі / О.С. Гуманкова. – Харків : Основа, 2009. – 109с. – (Б-ка журналу "Англійська мова та література" ; 4(76)). – ISBN 978-611-00-0102-1
345774
  Федоришин О.П. Диференційований та індивідуальний підходи у вихованні учнів МШ-ШЧ класів шкіл з поглибленим вивчення іноземної мови. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федоришин О.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
345775
  Кобзєв М. Диференційовані ознаки повтору в структурі англійської та української мов : (на прикладі творів англійських та українських письменників 20 століття) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 26 : Мовознавство. – С. 40-58. – ISSN 1728-9572
345776
  Кубічка А.А. Диференційовна за Вітні сім"я коізотропних інваріантних торів гамільтонової системи, близької до виродженої / А.А. Кубічка, І.О. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою теореми продовження Вітні досліджується питання збереження коізотропних інваріантних торів гамільтонових систем при малих збуреннях гамільтоніана.
345777
   Диференціювання функцій комплекної змінної. Конформні відображення : Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комплексний аналіз" для студ. механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
345778
  Сердюков А.М. Дифиллоботрииды Западной Сибири / А.М. Сердюков. – Новосибирск, 1979. – 119с.
345779
   Дифирамбы. – Ставрополь, 1990. – 250с.
345780
   ДИФОР-С-пакет интерактивной машинной графики для АРМ-М на основе международного стандарта. – Минск, 1985. – 142с.
345781
  Цинман К.Л. Диформационные эффекты в энергетических характеристиках нестехиометрических фаз творедых растворов внедрения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Цинман К. Л.; НАНУ, Ин-т металлофиз. – К., 1994. – 26л.
345782
  Мукменева Н.А. Дифосфиты и изучение некоторых свойств фосфитов и дифосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Мукменева Н.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 24л.
345783
  Пономарев В.И. Дифрактометрическое исследование кристаллических структур алюминатов и гидроалюминатов кальция. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Пономарев В.И.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
345784
   Дифрактометрия с использованием синхронного излучения. – Новосибирск, 1989. – 143с.
345785
  Богомолов А.М. Дифракций нейтронов на жидких металлах, свинце, натрии и вимуте в темперетурном интервале от точки плавления до точки кипеня : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Богомолов А. М.; ДГУ. – Донецьк, 1971. – 27л.
345786
  Смижанска Мария Дифракционная диссоциация нейтронов на протонах в систему Л Ко при энергии нейтронов 30-70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Смижанска Мария; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1990. – 16л.
345787
  Номоконов П.В. Дифракционная диссоциация протонов на протонах и ядрах гелия при энергиях 50-400 ГЭВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Номоконов П.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1979. – 18л.
345788
  Кучин И.А. Дифракционная диссоциация: наблюдение в экспериментах с частицами космических лучей и состояния сверхбольшой массы / И.А. Кучин. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 151 с.
345789
  Беляков В.А. Дифракционная оптика периодических сред сложной структуры / В.А. Беляков. – Москва : Наука, 1988. – 254с.
345790
  Олехнович Н.М. Дифракционная поляризация и динамическое рассеяние рентгеновских лучей в реальных кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.07 / Олехнович Н. М.; Ин-т металлофизики. – Киев, 1987. – 31 с.
345791
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... доктора физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 37л.
345792
  Полищук Игорь Меерович Дифракционная теория излучающих систем и проблема их синтеза : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Полищук Игорь Меерович; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т. – Х., 1986. – 37л.
345793
  Шестопалов В.П. Дифракционная электроника / В.П. Шестопалов. – Харьков : Вища школа, 1976. – 231с.
345794
  Утевский Л.М. Дифракционная электронная микроскопия в металловедении. / Л.М. Утевский. – Москва : Металлургия, 1973. – 583с.
345795
  Мохамед Ахмед Мохамед Хассан Дифракционное взаимодействие адроно с малонуклонными ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Мохамед Ахмед Мохамед Хассан ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 14 с.
345796
  Алхазов Г.Д. Дифракционное взаимодействие адроно с ядрами при высоких энергиях / Г.Д. Алхазов. – Москва, 1991. – 221с.
345797
   Дифракционное взаимодействие адронов с ядрами. – Киев : Наукова думка, 1987. – 336с.
345798
  Бережной Ю.А. Дифракционное взаимодействие нуклонов и сложных частиц с ядрами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бережной Ю.А. ; Объединин. ученый совет ин-тов физики, металлофизики и полупроводников АН УССР. – Киев, 1965. – 14 с.
345799
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 75с
345800
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М. : ВИЭМС, 1972. – 76с
345801
  Тимошин Ю.В. Дифракционное преобразование сейсмических записей в изображения среды / Ю.В. Тимошин. – М, 1972. – 76с.
345802
  Полозов А.Д. Дифракционное рассеяние в системе трех частиц. / А.Д. Полозов. – К., 1972. – 9с.
345803
  Инопин Е.В. Дифракционное рассеяние частиц атомными ядрами. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Инопин Е.В.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
345804
  Трахтенбройт М.А. Дифракционные задачи акустики турбомашин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Трахтенбройт М.А. ; МГУ. – Москва, 1973. – 12 с.
345805
   Дифракционные и микроскопические методы в материаловедении. – М., 1984. – 502с.
345806
   Дифракционные исследования строения высокотемпературных расплавов = Diffraction stuies of a structure of high-temperature melts / Э.А. Пастухов, Н.А. Ватолин, В.Л. Лисин, В.М. и др. Денисов; РАН; Уральское отделение; Ин-т металлургии. – Екатеринбург, 2003. – 355с. – ISBN 5-7691-1308-1
345807
  Александров Ю.А. Дифракционные методы в нейтронной физике / Ю.А. Александров, Э.И. Шарапов, Л. Чер. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 216 с.
345808
   Дифракционные методы исследования вещества. – Кишинев, 1981. – 187с.
345809
  Бушуева Г.В. Дифракционные методы исследования дефектов структуры криталлов / Г.В. Бушуева, Г.М. Зиненкова. – М, 1986. – 132с.
345810
  Васильев Д.М. Дифракционные методы исследования структур / Д.М. Васильев. – Москва : Металлургия, 1977. – 247 с.
345811
   Дифракционные метоы в химии, всесоюзное совещание : тезисы докладов. – Суздаль
Ч. 1. – 1988. – 144 с.
345812
  Старков Н.И. Дифракционные механизмы в упругих и неупругих процессах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Старков Н.И.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1977. – л.
345813
  Чередниченко В.А. Дифракционные процессы с участием малонуклонных ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
345814
  Чередниченко Вера Александровна Дифракционные процессы с участием молонуклонных ядер : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Чередниченко Вера Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 139л. – Бібліогр.:л.131-139
345815
  Клюкин Л.М. Дифракционные свойства тонких магнитных пленок с полосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюкин Л.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1967. – 27л.
345816
   Дифракционные эффекты декаметровых радиоволн в ионосфере. – М., 1977. – 251с.
345817
   Дифракционные эффекты коротких радиоволн. – М., 1984. – 167с.
345818
  Сухоруков А.П. Дифракционные явления в нелинейной оптике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сухоруков А.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1966. – 13 с.
345819
  Курушин Е.П. Дифракционные явления в ферритовых вентилях "со смещением поля" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Курушин Е.П.; Куйбышевский гос. пед. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1967. – 12л.
345820
  Бережной Ю.А. Дифракционные ядерные процессы / Ю.А. Бережной, В.П. Михайлюк, В.В. Пилипенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т ядер. исследований. – Киев : Наукова думка, 2014. – 258, [2] с. : ил. – Предм. указ.: с. 259. – Библиогр.: с. 245-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1434-3
345821
  Полозов Анатолий Дмитриевич Дифракционные ядерные процессы с участием малонуклонных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Полозов Анатолий Дмитриевич; АН УССР. Ин-т теоретической физики. – К., 1973. – 17л.
345822
  Жданов Г.С. Дифракционный и резонансный структурный анализ (рентгено-, электроно-, нейтроно-, мессбауэрография и мессбауэровская спектроскопия) : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Жданов, А.С. Илюшин, С.В. Никитина ; под общ. ред. Г.С. Жданова. – Москва : Наука, 1980. – 254с.
345823
   Дифракция акустический волн на тела с амортизирующим покрытием. – М., 1985. – 85с.
345824
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
345825
  Яковлева Тамара Михайловна Дифракция акустических волн на локальных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлева Тамара Михайловна; КГУ. МВ и ССО УССР. – Киев, 1983. – 139л. – Бібліогр.:л.127-139
345826
  Метсавээр Я.А. Дифракция акустических импульсов на упругих телах / Я.А. Метсавээр. – Москва : Наука, 1979. – 239 с.
345827
  Какичашвили Виолета Ивановна Дифракция векторного поля на структурах анизотропного и гиротропного профиля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Какичашвили Виолета Ивановна; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1988. – 26л.
345828
  Бобровников М.С. Дифракция волн в угловых областях / М.С. Бобровников, В.В. Фисанов. – Томск, 1988. – 246с.
345829
  АхмедСафват Абдель Ради Солех Дифракция волн на инии разрыва кривизны граничной поверхности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / АхмедСафват Абдель Ради Солех; МГУ. – М., 1977. – 7л.
345830
  Веремей В.В. Дифракция волн на конечном числе незамкнутых цилиндрических экранов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03. / Веремей В.В.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 23л.
345831
  Довбищук А.М. Дифракция волн на локальных несиметричных неоднородностях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Довбищук А.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 17л.
345832
  Довбищук Александр Михайлович Дифракция волн на локальных несимметрических неоднородностей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Довбищук Александр Михайлович; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – К., 1988. – 163л. – Бібліогр.:л.151-163
345833
  Яковлев Виталий Васильевич Дифракция волн на осесимметричных неоднородностях в гидродинамических и плазменных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Яковлев Виталий Васильевич; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – Киев, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
345834
   Дифракция волн на решетках. – Х., 1973. – 287с.
345835
  Селезов И.Т. Дифракция волн на симметричных неоднородностях. / И.Т. Селезов, В.В. Яковлев. – К, 1978. – 145с.
345836
  Литвинов В.Р. Дифракция волн на сложных Н-плоскостных уголковых неоднородностях в прямоугольных волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.04 / Литвинов В.Р. ; МВ и ССО УССР , Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 15 с.
345837
  Солимено С. Дифракция и волноводное распространение оптического излучения : Пер. с англ. / С. Солимено, Б. Крозиньяни, Ди Порто. – Москва : Мир, 1989. – 662 с.
345838
  Богданов А.В. Дифракция и неупругое (фононное) рассеяние молекул на кристаллических поверхностях / А.В. Богданов, Ю.Е. Горбачев. – Ленинград
1. – 1981. – 29с.
345839
  Турусбеков М.Т. Дифракция и пассивная ретрансляция УКВ в горной местности / М.Т. Турусбеков. – Фрунзе : Илим, 1979. – 251с.
345840
   Дифракция и распространение волн. – М., 1985. – 153с.
345841
   Дифракция и распространение волн в неоднородных средах. – М., 1987. – 174с.
345842
   Дифракция и распространение электромагнитных волн. – М., 1984. – 135,7с.
345843
  Барегамян В.А. Дифракция и распространение электромагнитных волн в периодической структурах с анизотропными средами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Барегамян В.А. ; Харьк. ин-т горного машиностроения, автоматики и вычислительной техники. – Харьков, 1966. – 13 с.
345844
  Рысаков В.М. Дифракция и рассеяние волн на ограниченных объемах - анализ с помощью разложения Котельникова-Шеннона / В.М. Рысаков. – Санкт-Петербург : Физико-техн. институт, 1991. – 128с.
345845
  Мартыненко Татьяна Владимировна Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах слжной формы : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.05 / Мартыненко Татьяна Владимировна; КГУ им..Т.Шевченко. – К., 1987. – 125л. – Бібліогр.:л.114-125
345846
  Мартыненко Т.В. Дифракция кноидальных и одиночных волн на телах сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Мартыненко Т.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 15 с.
345847
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 16л.
345848
  Гайдай Юрий Алексеевич Дифракция лазерного излучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в иттриевом феррите-гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Гайдай Юрий Алексеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 16 с.
345849
  Бельский Александр Михайлович Дифракция лазерного излучения на поверхностях раздела оптически однородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Бельский Александр Михайлович; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
345850
  Мыкитюк Виталий Иванович Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Мыкитюк Виталий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 101л. – Бібліогр.:л.93-101
345851
  Мыкитюк В.И. Дифракция лазерного излучения на регулярной доменной структуре : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.03 / Мыкитюк В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
345852
  Гайдай Ю.А. Дифракция лазерного изучения на магнитоупругих, спиновых и упругих волнах в инттриевом феррите-гранате : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гайдай Ю.А.; МВССО УССР. Киевск. гос. ун-те им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
345853
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов периодическими структурами в модели решеточного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Мозольков А.Е.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
345854
  Мозольков А.Е. Дифракция медленных электронов поверхностью / А.Е. Мозольков, В.К. Федянин. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 143 с.
345855
  Кричевский В.Н. Дифракция Н01-волны на некоторых неоднородностях в прямоугольном волноводе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Кричевский В.Н.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Харьков, 1970. – 12л.
345856
  Иванов Е.А. Дифракция на эллиптических цилиндрах и сфероидах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов Е.А.; АН БССР. Объед. совет Ин-та физики, ин-та матем. и вычислит. техники и Отд. физики твердого тела и полупров. – Минск, 1961. – 13л. – Бібліогр.:с.13
345857
  Бэкон Дж Дифракция нейтронов : пер. с англ. / Дж. Бэкон ; пер. Э.Л. Бурштейн. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 256 с.
345858
  Изюмов Ю.А. Дифракция нейтронов на длиннопериодических структурах / Ю.А. Изюмов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 199с.
345859
  Астапенко В.М. Дифракция плоских волн на жестких частопериодических решетках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 045 / Астапенко В.М.; Акустический ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 8л.
345860
  Тер-Минасянц Дифракция плоской волны на клине, движущемся со сверхзвуковой скоростью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тер-Минасянц С.М. ; МГУ, Мех. мат. – Москва, 1967. – 12 с. – Бібліогр.:с.10-12
345861
  Клименко Владимир Александрович Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями : Дис... Канд. физ-матнаук: 05.13.16 / Клименко Владимир Александрович; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 160л. – Бібліогр.:л.153-160
345862
  Клименко В.А. Дифракция плоской Е-поляризованной электромагнитной волны на полубесконечном диэлектрическом слое с омическими потерями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Клименко В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
345863
  Конюхова Н.Б. Дифракция плоской звуковой волны на жестком вытянутом сфероиде / Н.Б. Конюхова, Т.В. Пак. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 61 с.
345864
  Бойко А.И. Дифракция плоской звуковой волны на тонком упругом теле вращения / А.И. Бойко. – Москва, 1986. – 38 с.
345865
  Хаджинов В.Д. Дифракция плоской электромагнитной волны на продольно-щелевых коаксиальных цилиндрах : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Хаджинов В.Д.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
345866
  Себекин Б.И. Дифракция поверхностных волн на клине : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Себекин Б. И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1967. – 6л.
345867
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.05 / Пятецкий А.В. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 20 с.
345868
  Пятецкий А.В. Дифракция поверхностных волн на телах вращения : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.02.05. / Пятецкий А.В.;. – Киев, 1986. – 194л. – Бібліогр.:л.180-194
345869
  Беляев Василий Александрович Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Беляев Василий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
345870
  Беляев В.А. Дифракция поверхностных гравитационных волн в многосвязных областях. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Беляев В. А.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1980. – 195л.
345871
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подводных преградах сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Долинская Ольга Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 15л.
345872
  Долинская Ольга Григорьевна Дифракция поверхностных гравитационных волн на подворных преградах сложной формы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Долинская Ольга Григорьевна; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1986. – 149л. – Бібліогр.:л.136-147
345873
  Ванина Е.Г. Дифракция поверхностных гравитационных волн на эллиптических неоднородностях в мелкой воде : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05. / Ванина Е. Г.; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
345874
  Варданян Давид Манукович Дифракция рентгеновских волновых пакетов на дух- и трехкристальных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Варданян Давид Манукович; Ин-т радиофизики и электроники АН АрмССР. – Аштарак, 1981. – 14л.
345875
  Колпаков А.В. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах с одномерным изменением периода решетки / А.В. Колпаков. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 127 с.
345876
  Кривоглаз М.А. Дифракция рентгеновских лучей и нейтронов в неидеальных кристаллах / М.А. Кривоглаз. – Киев : Наукова думка, 1983. – 407с.
345877
  Скрышевский А.Ф. Дифракция рентгеновских лучей, электронов и нейтронов в газах и строение молекул / А.Ф. Скрышевский. – Киев : Киевский университет, 1961. – 86 с.
345878
  Пилянкевич Евгений Александрович Дифракция рентгеновского излучения в одномерно разупорядоченных плотноупакованных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пилянкевич Евгений Александрович; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 16 с.
345879
  Вайнштейн Б.К. Дифракция рентгеновых лучей на цепных молекулах / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 372 с.
345880
  Цванкин Д.Я. Дифракция рентгоновских лучей на пачках ценных молекул и упорядоченность структуры целюлозы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Цванкин Д. Я.; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1959. – 14л.
345881
  Яковкин И.Б. Дифракция света на акустических поверхностных волнах. / И.Б. Яковкин, Д.В. Петров. – Новосибирск : Наука, 1979. – 184с.
345882
  Куртепов В.М. Дифракция сферической звуковой волны от гармонического источника на тонкой бесконечной пластине : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куртепов В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – Москва, 1970. – 24л.
345883
  Гузь А.Н. и др. Дифракция упругих волн / А.Н. и др. Гузь. – К, 1978. – 307с.
345884
  Гузь А.Н. Дифракция упругих волн в многосвязных телах / А.Н. Гузь, В.Т. Головчан. – К, 1972. – 254с.
345885
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными грагичными условиями : Дис... Канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; Киевский поллитехн. ин-т. – Киев, 1985. – 159л. – Бібліогр.:л.146-157
345886
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилиндрических полостях со смешанными граничными условиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лунева С.А. ; КГУ. – 14 с.
345887
  Лунева С.А. Дифракция упругих волн на цилндрических полостях со смешанными граничными условиями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Лунева С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 14л.
345888
  Беляев Константин Петрович Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Беляев Константин Петрович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
345889
  Беляев К.П. Дифракция упругой волны сдвига на симметричных неоднородностях : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Беляев К. П.; МВ и ССО УССР. Киевск. инж.-строит. ин-т. – К., 1985. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
345890
  Ульянов В.Н. Дифракция эелктромагнитных волн на ограниченных неоднородностях, образованных частично экранированными областями и диэлектриком : Автореф... канд. физ-эмат.наук: 01.04.03 / Ульянов В.Н.; МВ и ССО СССР. Моск. физико-техн. ин-т. – Москва, 1984. – 23л.
345891
  Курушин Е.П. Дифракция электромагнитных волн на анизотропных структурах / Е.П. Курушин, Е.И. Нефедов, А.Т. Фиалклвский. – М, 1975. – 196с.
345892
  Боровский Игорь Владимирович Дифракция электромагнитных волн на двумерных периодических структурах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.03 / Боровский Игорь Владимирович; МВ и ССО. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
345893
  Третьяков О.А. Дифракция электромагнитных волн на двухслойных и многослойных решетках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков О.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
345894
  Нефедов Е.И. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрических структурах. / Е.И. Нефедов. – М., 1979. – 272с.
345895
  Александрова А.А. Дифракция электромагнитных волн на диэлектрическом клине : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.03 / Александрова А. А.; ХГИ им. А. Горького. – Харьков, 1977. – 15л.
345896
  Куриляк Д.Б. Дифракция электромагнитных волн на конических структурах / Д.Б. Куриляк, Б.И. Колодий; АНУССР, Физико-механический институт. – Львов, 1983. – 62с. – Препринт 76
345897
  Назарчук З.Т. Дифракция электромагнитных волн на криволинейных экранах и тонких включениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назарчук З.Т.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1981. – 22л.
345898
  Кошпаренок В.Н. Дифракция электромагнитных волн на круговом цилиндре с продольными щелями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кошпаренок В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 18л.
345899
  Климчук С.Ф. Дифракция электромагнитных волн на круговых цилиндрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Климчук С.Ф.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 18л.
345900
  Щербак В.В. Дифракция электромагнитных волн на ленточных дифрагмах в прямоугольном волноводе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Щербак В.В.; Харьк.гос.ун-т. – Х, 1969. – 28л.
345901
  Павлюк В.А. Дифракция электромагнитных волн на металлических решетках волноводного типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Павлюк В.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 15л.
345902
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на многоугольниках, ленточных и круговых цилиндрических экранах. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1987. – 48л.
345903
  Кондратьев Игорь Григорьевич Дифракция электромагнитных волн на плазменных образованиях и на объектах в неоднородной плазменной среде : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кондратьев Игорь Григорьевич; Горьковский научно-исслед. радиофиз. ин-т. – Горький, 1980. – 42л.
345904
  Турчин Владимир Владимирович Дифракция электромагнитных волн на проводящих телах покрытых плазменными слоями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Турчин Владимир Владимирович; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1981. – 18л.
345905
  Скалько Л.А. Дифракция электромагнитных волн на разрезанных параболических цилиндрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Скалько Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Моск.Физ-техн.ин-т. – М, 1979. – 12л.
345906
  Сапожников Б.Т. Дифракция электромагнитных волн на решетках в волноводе прямоугольного сечения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников Б. Т.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 6л.
345907
  Масалов С.А. Дифракция электромагнитных волн на решетках, составленных из брусьев прямоугольного поперечного сечения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалов С.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1966. – 14л.
345908
  Велиев Эльдар Исмаил оглы Дифракция электромагнитных волн на решетке из круговых цилиндров с продольными целями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Велиев Эльдар Исмаил оглы; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1977. – 19л.
345909
  Симачев А.Н. Дифракция электромагнитных волн на составных структурах с переменным импедансом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Симачев А.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
345910
  Комиссаров Я.С. Дифракция электромагнитных волн на структурах с управляемыми геометрическими параметрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Комиссаров Я.С.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
345911
  Просвирин С.Л. Дифракция электромагнитных волн на щелях в тонких экранах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Просвирин С.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
345912
  Мошинский А.В. Дифракция электромагнитных волн на эллиптических цилиндрах, лентах и щелях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Мошинский А.В.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
345913
  Литвиненко Л.Н. Дифракция электромагнитныхд волн на многоэлементных решетках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Литвиненко Л.Н.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
345914
  Румш М.А. Дифракция электронов в изогнутом кристалле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Румш М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1950. – 6л.
345915
  Ковальчук В.І. Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.02 / Ковальчук В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
345916
  Ковальчук Валерій Інокентійович Дифракційна взаємодія нуклонів і дейтронів з ядрами при проміжних енергіях : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.02 / Ковальчук Валерій Інокентійович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 121л. – Бібл.: л.113-121
345917
  Ковальчук В.І. Дифракційне пружне розсіяння дейтронів ядрами з урахуванням кулонівської взаємодії та дифузної ядерної поверхні // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 421-429. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На підставі методу усунення логарифмічної розбіжності диференціального перерізу пружного розсіяння дейтронів ядрами при урахуванні культівської взаємодії досліджено впливи дифузності ядерної поверхні та структури дейтрона на перерізи розсіяння. ...
345918
  Ковальчук В.І. Дифракційне розсіювання та розщеплення ядер 3 Hе атомними ядрами // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун.; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2006. – Т. 10, ч. 3. – С. 169-173. – ISSN 1027-4642
345919
  Григорук В.І. Дифракційний контроль хіміко-технологічного процесу виготовлення дисків-оригіналів / В.І. Григорук, В.С. Шанойло // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 285-289. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі запропонованої моделі поверхні компакт-диска реалізовано метод дифракційного контролю розмірів пітів. Показано, що вимірювання їх ширини з точність [+ чи -]1% досягається при врахуванні інтенсивності в першому і другому дифракційних порядках.
345920
  Коваленко В.Ф. Дифракційні дослідження магнітооптичних властивостей плівок ферит-гранату / В.Ф. Коваленко, В.П. Сохацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-46. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Магнітооптичними та дифракційними методами досліджено вплив зовнішніх просторово неоднорідних магнітних полів, термічного відпалювання та поляризованого випромінювання на характеристики Ві - вміщуючи ферит-гранатових плівок. Показано можливість ...
345921
   Дифракційні методи дослідження твердого тіла : Лабораторний практикум для студ. фізичного ф-ту. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Основи рентгенівської техніки. – 1999. – 47с.
345922
  Петренко П.В. Дифракційні методи структурного аналізу. Кінематичне наближення : Навч. посібник для студ. фізичн. та інженерно-техн. спеціальностей внз / П.В. Петренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 248с. – ISBN 966-594-600-5
345923
  Сірий Є.А. Дифракційні оптичні елементи для інфрачервоної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Сірий Євгеній Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
345924
  Коломієць Г.І. Дифракція радіохвиль на неоднорідних плазмових метеорних слідах / Г.І. Коломієць, Ю.Г. Назарок // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 294-298. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  В даній роботі розглядається дифракція радіохвиль на ненасичених метеорних слідах з неоднорідностями. Результати, отримані на основі запропонованої моделі, задовільно підтверджуються експериментальними даними.
345925
  Овечко В.С. Дифракція фемтосекундних оптичних імпульсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 175-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано використовувати розклад оптичних імпульсів на елементарні хвильові пакети (ЕХП) для розрахунку дифракційних інтегралів. Ключові слова: ряд елементарних хвильових пакетів, фемтосекундні оптичні імпульси, дифракція Фраунгофера. It ...
345926
  Овечко В.С. Дифракція як прояв взаємодії з вакуумними флуктуаційними структурами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 335-343. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано модель дифракції, яка грунтується на явищі взаємодії частинки, яка дифрагує, з періодичними структурами нульових коливань вакууму.
345927
  Бабич Б. Дифтонги в поліських говорах та в історії української мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 99-102. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Щодо історії поліських дифтонгів існує дві точки зору. Автор дійшов висновків, що свідчать на користь другої, а саме - дифтонги не пов"язані з історією південних говорів і виникли лише в північних діалектах.
345928
  Чечельницький О.А. Дифузiйнi властивостi систем ерланга з двовимiрним пуассонiвським потоком вимог / О.А. Чечельницький, О.В. Кучеренко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 150-155. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В цiй статтi вивчається мережева модель, яка складається з систем Ерланга з двовимiрним пуассонiвським вхiдним потоком вимог. Знайденi умови iснування стацiонарного розподiлу процеса обслуговування та виписаний його явний вигляд. Для перевантаженого ...
345929
  Нагорний Я. Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 30-33
345930
  Коробко О.В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину / О.В. Коробко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 76-81. – ISSN 1025-6415
345931
  Дзевочко О.М. Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.08 / Дзевочко О.М.; Національн. технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
345932
  Оглобля В.І. Дифузія [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga - Sn // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 456-461. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Капілярно-радіоізотопним методом досліджена дифузія малих домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 108m]Ag в розплавах Ga (16% ат.) - Sn в інтервалі температур 503-803 К. Встановлено, що [верхній індекс 108m]Ag дифундує в розплавах Ga - Sn лише ...
345933
  Оглобля В.І. Дифузія 125Sb і 65Zn в рідкому галії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 407-410. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3)


  Капілярним методом досліджена дифузія малих радіоактивних домішок [верхній індекс 125]Sb і [верхній індекс 65]Zn в рідкому галії в широкому інтервалі температур 323-1173 К. Отримані лінійні температурні залежності для експериментальних значень ...
345934
  Богданов В.В. Дифузія в кристалах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Богданов В.В. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221 та в підрядк. прим. – ISBN 966-623-327-4
345935
   Дифузія в радіаційно пошкоджених матеріалах - І : Матеріали до спецкурсу. – Київ : Київський університет, 2003. – 56с.
345936
   Дифузія димерів Si-Si та Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні Ge(001) / Т.В. Афанас"єва, І.П. Коваль, М.Г. Находкін, Є.П. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 207-211. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Процес дифузії В-димерів Ge-Ge і Si-Si на поверхні Ge(001) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Для В-димерів Ge-Ge і Si-Si знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії. Шлях І відповідає трельованому руху адатомів. Шлях відповідає ...
345937
   Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001) / Т. Афанас"єва, І. Коваль, М. Находкін, Є. Суховій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 6-9. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Процес дифузії В-димеру Ge-Ge на поверхні Ge(100) досліджено за допомогою розрахунків з перших принципів. Знайдено два найбільш імовірні шляхи дифузії В-димеру: шлях І відповідає корельованому руху адатомів, шлях II відповідає руху цілого димеру. ...
345938
  Михайловська О.В. Дифузія знань як чинник формування інноваційних кластерів у регіоні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 184-195. – ISSN 1562-0905
345939
  Роджерс Еверетт Дифузія інновацій = Diffusion of innovations / Еверетт М. Роджерс ; пер. з англ. Василя Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 590, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. на англ. мові. – Бібліогр.: с. 514-566. – ISBN 978-966-518-527-7
345940
  Шамота Г.М. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 288-295
345941
  Шевченко О.К. Дифузія історичного часу і політичного простору на прикладі Кримської конференції 1945 року // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 173-175
345942
   Дифузія кисню при сенсибілізованій фотооксидації в аморфних полімерних плівках / Л.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, П.О. Кондратенко, Ю.М. Саковська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 357-367. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  За допомогою чисельних методів досліджується дифузія кисню в аморфних полімерних плівках під час сенсибілізованої барвниками фотооксидації ненасиченої сполуки. Виявлені основні закономірності дифузії кисню в плівках. Одержані аналітичні вирази, ...
345943
  Жовтянський В.А. Дифузія продуктів ерозії мідних електродів вільнопідтримуваної електричної дуги / В.А. Жовтянський, В.М. Патріюк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С.374-381. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом числового моделювання визначений радіальний розподіл парів електродного матеріалу в електричній дузі в широкому температурному інтервалі при незначних струмах. Температурний профіль задавався у вигляді гаусоподібної кривої, яка апроксимує ...
345944
  Оглобля В.І. Дифузія та в"язкість розплавів Ga-In і Se-In / В.І. Оглобля, О.В. Оглобля, Г.О. Стефанишина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 271-276. – (Фізико-математичні науки ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
345945
  Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 169-177. – ISSN 1562-0905
345946
  Давидюк Г.Є. Дифузія у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк, В.А. Оксюта. – Луцьк : Вежа, 1999. – 22с.
345947
  Кіптенко В. Дифузне використання принципів розбудови національної економіки на прикладі українсько-аргентинського співробітництва / В. Кіптенко, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 46-49. – (Географія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано співробітництво України та Аргентини у геополітичному, геоекономічному та етнополітичному аспектах. Наведено альтернативний варіант розвитку національної економіки, використовуючи досвід Аргентини. This article analyses the ...
345948
  Козина Г.В. Диффенилантипорилметановые красители как реагенты на бор : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 071 / Козина Г.В. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
345949
  Слободинская Т.В. Диффенциальные игры преследования с задержкой информации : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.09 / Слободинская Т.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 14 с.
345950
  Деревенский В. п. Диффеоморфизмы множества фундаментальных систем решений систем линейых обыновенных дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Деревенский В. п.; Горьк. ГУ. – Горький, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
345951
  Трифонов К.З. Диффереенциальная рента первой формы (по положению) при социализме и ее влияние на развитие колхозного производства. : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонов К.З.; ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1956. – 16л.
345952
  Гусаров Р.С. Дифференцальные уравнения / Р.С. Гусаров. – М., 1980. – 71с.
345953
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1981. – 120с.
345954
  Васильев А.М. Дифференциальная геометрия / А.М. Васильев, Ю.П. Соловьев. – Москва, 1988. – 96с.
345955
  Бляшке В. Дифференциальная геометрия и геометрические основы теории относительности Энштейна / В. Бляшке. – Москва
2. – 1935. – 330 с.
345956
  Аминов Ю.А. Дифференциальная геометрия и топология кривых / Ю.А. Аминов. – Москва : Наука, 1987. – 160 с.
345957
  Либин А.В. Дифференциальная психология : На пересечении европейских, российских и американских традиций;Психология для студ. / А.В. Либин. – 2-е изд., перер. – Москва : Смысл; Per Se, 2000. – 549с. – ISBN 5-89357-068-5; 5-9292-0013-0
345958
  Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины / Е.П. Ильин. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 544 с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 539-544. – Библиогр.: с. 474-538. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00459-8
345959
  Берштейн В.А. Дифференциальная сканирующая калориметрия в физикохимии полимеров / В.А. Берштейн, В.М. Егоров. – Ленинград, 1990. – 254с.
345960
  Громов Г.Н. Дифференциально-геометрический метод навигации / Г.Н. Громов. – М., 1986. – 383с.
345961
  Беллман Р. Дифференциально-разностные уравнения / Р. Беллман, К.Л. Кук. – Москва : Мир, 1967. – 548 с.
345962
  Банах С.С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С.С. Банах. – М, 1958. – 404с.
345963
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 436 с.
345964
  Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление / С. Банах. – Изд. 3-е, испр. – Москва, 1972. – 423с.
345965
  Виноградов И.М. Дифференциальное исчисление / И.М. Виноградов. – Москва, 1988. – 174с.
345966
  Абдулофизов Ш. Дифференциальное исчисление функций многих переменных и функционалов / Ш. Абдулофизов. – Душанбе, 1991. – 84с.
345967
   Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
345968
  Григоренко Н.Л. Дифференциальные игры преследования несколькими объектами / Н.Л. Григоренко. – М., 1983. – 79с.
345969
  Гуляев А.П. Дифференциальные каталоги звезд / А.П. Гуляев, Л.М. Хоммик. – М., 1983. – 136с.
345970
  Громов М.М. Дифференциальные соотношения с частными производными / М.М. Громов. – Москва : Мир, 1990. – 536 с. – ISBN 5-03-001297-4
345971
  Горт В. Дифференциальные уравнения / В. Горт. – Л.-М., 1933. – 480с.
345972
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – Москва, 1962. – 247 с.
345973
  Гутер Р.С. Дифференциальные уравнения : Учеб.пособие / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304 с.
345974
   Дифференциальные уравнения. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
№ 3. – 1996
345975
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 12. – 2009
345976
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 11. – 2009
345977
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 9. – 2009
345978
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск-Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 45, № 10. – 2009
345979
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 48, № 11. – 2012
345980
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 1. – 2013
345981
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 2. – 2013
345982
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 3. – 2013
345983
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 4. – 2013
345984
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 5. – 2013
345985
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 6. – 2013
345986
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 7. – 2013
345987
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 49, № 8. – 2013
345988
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 8. – 2014
345989
   Дифференциальные уравнения : математический журнал. – Минск ; Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0374-0641
Т. 50, № 9. – 2014
345990
  Амелькин В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях / В.В. Амелькин. – Москва : Наука, 1987. – 157 с.
345991
  Вебстер А. Дифференциальные уравнения в частных производных математической физики / А. Вебстер, Г. Сеге. – Москва-Ленинград, 1934. – 320с.
345992
  Ботт Р. Дифференциальные формы в алгебраической топологии / Р. Ботт, Ту Лоринг. – Москва : Наука, 1989. – 336 с.
345993
  Моросанова В.И. Дифференциальный подход к психической саморегуляции: исследование действий профессионала // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 3. – С. 98-110. – ISSN 0205-9592
345994
  Дубовик М.А. Дифференциация - возврат к жизни? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 17-18
345995
  Ханин Г.И. Дифференциация доходов в дореволюционной России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-79. – ISSN 0320-8168
345996
  Скибина С.А. Дифференциация доходов домохозяйств и ее влияние на степень социальной стратификации общества // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 323-27
345997
  Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран и новая архитектура мировой экономики // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 10 (663). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
345998
  Вендина Т.И. Дифференциация славянских языков по данным словообразования / Т.И. Вендина. – Москва, 1990. – 163с.
345999
  Гулевич С.А. Дифференцируемые отображения и дифференцируемы многообразия: учеб. пособие / С.А. Гулевич. – Калинин, 1987. – 72с.
346000
  Брекер Теодор Дифференцируемые ростки и катастрофы / Брекер Теодор; Пер. с англ.А.Г. Кушниренко; Под ред. В.И. Арнольда. – Москва : Мир, 1977. – 208с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,