Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
345001
  Мурашко Н. "Джерела з історії театрального мистецтва в фондах ЦДАМЛМ України" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 25-26
345002
  Николюк Д.Л. "Джерело права" як категорія теорії права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.99-101. – ISBN 966-660-151-6
345003
   "Джинсова" свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії - 2006. – Київ : Вістка, 2006. – 224с. – ISBN 966-8875-07-9
345004
   "Джоконда" Леонардо да Винчи // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 2 обкл. – ISSN 0236-2007


  Репродукция картины Леонардо да Винчи "Джоконда"
345005
  Трофимова К.П. "Джунгалье Якха": поверья о "дурном" глазе в традициях отдельных цыганских сообществ на Балканах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 43-54
345006
  Чайка С. "Джури" вибирають поета-мариніста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 1, 5


  У Національному музеї Тараса Шевченка 23 квітня відбулася церемонія вручення літературно-мистецької премії "Джури", заснованої 2013 року лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимиром Рутківським. Цьогорічним лауреатом став ...
345007
  Федоренко Т. Джерела енантіосемії в українській мові на загальномовному тлі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-75. – Бібліогр.: Літ.: с.74-75; 28 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті йдеться про особливості походження енантосемії в різних лінгво-культурах. Звернуто увагу на особливостях факторів енантосемізації в українській мові.
345008
  Ліщук В.В. Джерела енергії в системі спортивного тренування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2. – С. 152-155
345009
  Казарян Ю Джерела живлення з комірковою побудовою для електророзрядних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Казарян Юрій Георгійович ; НАН України ; Ін-т електродинамики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
345010
  Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 136-145. – ISSN 2075-1222
345011
  Седик А.Л. Джерела життя : поезії / А.Л. Седик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 70 с.
345012
  Легун Ю.В. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) : Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелозн. та спец. іст. дисципліни / Юрій Вікторович Легун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 489л. – Додатки л.468-489. – Бібліогр.: л. 413-467
345013
  Легун Юрій Вікторович Джерела з генеалогії селян Подільської губернії:стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра історичних наук; 07. 00. 06 / Легун Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 25 назв
345014
  Калакура Я. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю. Лебедєва // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-84.
345015
  Балух О. Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV - перша третина XVI ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 219-229
345016
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин української народної республіки та західно-української народної республіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пилипів В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
345017
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки : Дис... канд. істор. наук: 07.00.06. / Пилипів Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.180-198
345018
  Пилипів В. Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник Соборності України (липень - листопад 1919 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 193-204. – ISBN 966-02-2554-7
345019
  Бортнікова А. Джерела з історії війтівства у місті Луцьку першої половини XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 92-109. – ISSN 0869-3595
345020
  Крип"якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1962. – 83с.
345021
  Круглова Л. Джерела з історії духовного життя України XVI–XVIII ст. в археографічних публікаціях Степана Голубєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована археографічна спадщина професора Університету Св. Володимира Степана Тимофійовича Голубєва з історії духовного життя України XVI-XVIII ст., вміщена на сторінках наукового часопису "Читання в Історичному Товаристві Нестора ...
345022
  Катренко А.М. Джерела з історії Київської громади 60-90-х рр. XIX ст. / А.М. Катренко, Н.М. Чирикало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-13. – (Історія ; Вип. 55)


  Проаналізовано опубліковані документи, листи, спогади й публіцистичні статті, які стосуються історії Київської громади 60-90-х рр. ХІХ ст., та визначено їхню інформаційну значимість.
345023
  Сажок О.В. Джерела з історії культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 142-147. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
345024
  Бортнікова А. Джерела з історії магдебурзького права у Луцьку (кінець XV - перша половина XVI ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 106-125. – ISSN 0869-3595
345025
   Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд.: о. Ю. Мицик ; редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Фоліант. – ISBN 978-966-02-7362-7
Т. 4 : (1655-1658 рр.). – 2015. – 539, [1] с. – Текст укр., рос., пол. - Покажч.: с. 481-513. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
345026
  Шологан Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини XIX - початку XX ст. у сучасній українській історіографії // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
345027
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
345028
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
345029
  Коваленко О. Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
345030
  Мордвінцев В.М. Джерела з історії Росії (друга пол. ХVI - поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/kafedra/source1.htm. - 29.09.09
345031
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-18
345032
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва (неписьмові) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 33-43
345033
  Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику писемних джерел з історії української державності, опублікованих на сторінках журналу "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца". The article deals with the description of writing sources of the history of Ukrainian ...
345034
  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-100.
345035
  Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич; АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
345036
  Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-34. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні основні групи історіографічних джерел з коренізації національних меншин в Українській СРР. The artiele is analyzed the main groups of historiography"s sources of "korenization" of National Minorities in Ukrainian SRR, their ...
345037
  Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
345038
  Туріянська М.М. Джерела залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
345039
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 201-211. – Бібліогр.: л. 212-226
345040
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
345041
  Гринюк І. Джерела залучення оборотних коштів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 184-192. – ISSN 1684-906Х
345042
   Джерела збільшення виробництва синтетичних платичних мас і волокон на Україні.. – К, 1959. – 56с.
345043
  Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
345044
  Павленко С.Ф. Джерела зображальні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99-100. – ISBN 966-642-073-2
345045
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим, 1975. – 376с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого). Серія 2 ; Т.33 ; Секція 1 : Праці)
345046
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.46 ; Секція 1 : Праці)
Том 2. – 1988. – 330с.
345047
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.49 ; Секція 1 : Праці)
Том 3. – 1995. – 323с.
345048
  Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв"язок : фінансові ризики / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-139 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
345049
  Єгоров О. Джерела і передумови формування механізму правового запозичення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 257-265. – ISSN 1026-9932
345050
  Куцик П.О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 72-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
345051
  Козуб І. Джерела і форми трудового права: розмежування понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 56-60
345052
  Жовта Н.М. Джерела і функції чарівної казки в іхній проекції на мову // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 5-21. – ISBN 978-2-919320-34-9
345053
  Арабчук Я.І. Джерела і чинники формування особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 43-46. – ISSN 2072-1692
345054
  Кірше Б.В. Джерела ідейної наснаги. З досвіду організації парт. освіти на Вінниччині. / Б.В. Кірше. – Одеса, 1969. – 91с.
345055
  Слухай Н. Джерела імплікацій вуличної щитової реклами сучасного Києва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 292-297
345056
   Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0950-9
345057
  Жигінас В.В. Джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 60-68.
345058
  Филюк Г.М. Джерела інвестування природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання фінансового забезпечення природних монополій в Україні.
345059
  Павко А.І. Джерела інтелектуального потенціалу класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-64
345060
  Золотіна Г.В. Джерела інтертекстуальності французького роману вісімнадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 335-340
345061
  Попов В.Ж. Джерела інфориації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917 - 1920 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 125-136. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
345062
  Коваленко Л.П. Джерела інформаційного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 90-97. – ISSN 2224-9281
345063
  Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73.
345064
  Павленко С.Ф. Джерела історичні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 100-101. – ISBN 966-642-073-2
345065
  Войцехівська І. Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 188-202
345066
  Миронець Н. Джерела історичної пам"яті / Надія Миронець; [редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім, І.Б. Гирич та ін.]; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-02-4771-0
345067
  Пиріг О. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету / О. Пиріг, П. Притуляк // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 213-217. – ISSN 0320-9466
345068
  Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. / М.А. Литвиненко. – Харків, 1970. – 204с.
345069
  Варшавчик М.А. Джерела історіографічні / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 101-102. – ISBN 966-642-073-2
345070
  Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа - польський "о"гаризм" - українська поезія ранніх 2000-х // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
345071
  Шевченко Л.О. Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С..456-461. – Бібліогр.: Літ.: с. 461; 10 п.


  В статті роглядаються джерела когнітивного дисонансу, який спричиняє вплив на процес інтерпретації поетичного тексту, що базуються на здібності читача залучати знання про світ, заповнювати смислові лакуни, знаходити відповідність між авторським і ...
345072
  Данько О.С. Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 79-83
345073
  Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми - структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення - ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Систематизовані існуючи методи пошуку та аналізу джерел формування стійкої конкурентної ...
345074
  Гірняк В. Джерела конституційно- правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.182-191. – (Серія юридична ; Вип. 38)
345075
  Погорілко В. Джерела конституційного права в Україні: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-16. – Бібліогр.: 29 н. – ISSN 0132-1331
345076
   Джерела конституційного права України / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
345077
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
345078
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 216 - 252. – Бібліогр.: л. 191 - 215
345079
  Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
345080
  Цоклан И.І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 195-202. – ISSN 1563-3349
345081
  Фан Дунмей Джерела конфуціанської філософії та філософії даосизму Китаю / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 282с. – Видання китайською мовою
345082
  Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117
345083
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 13-22


  У статті досліджується проблеми поняття джерел кримінального права та їх видів.
345084
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються джерела кримінального права та їх види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуваннія кримінального закону.
345085
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 10-22


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів. Обгрунтовується, що джерелами кримінального права мають визнаватись правові позиції, викладені компетентним органом у прийнятих ним нормативно-правових актах, ...
345086
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 7-20


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів.
345087
  Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д Голосніченко, А. Кирилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
345088
  Федорук О.К. Джерела культурних взаємин / О.К. Федорук. – К, 1976. – 128с.
345089
  Набок Л. Джерела локальної історії в меморіальній експозиції // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 165-169


  Музей видатного укр. архітектора Володимира Заболотного прагне бути інформатором та каталізатором стосунків між культурою минулого та прийдешнього
345090
  Бахтинський М.Й. Джерела любові : Поезії / М.Й. Бахтинський. – Київ, 1988. – 67 с.
345091
  Іваницький-Василенко Джерела магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.123-131. – ISSN 0869-2491
345092
  Корнієнко О. Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XV-XVI століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у системі ...
345093
  Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 2222-5374
345094
  Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 56-61
345095
  Бабинець А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинець. – Київ : АН УкрРСР, 1958. – 68с.
345096
  Бабинец А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинец. – К, 1958. – 68с.
345097
  Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV - XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті на прикладі правового статусу Києва досліджуються джерела міського права українських міст XV - XVI століть в період перебування їх у складі Великого князівства Литовського. В статье на примере правового статусу Киева исследуются источники ...
345098
  Луків М. Джерела моєї долі : Поезія // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-28.
345099
  Гадяцький М. Джерела московського комунізму = Sources of Muskovite communism / М. Гадяцький. – Торонто : Краєва управа Спілки визволення України в Канаді, 1960. – 127с.
345100
   Джерела мудрості.. – Київ : Дніпро, 1967. – 166 с.
345101
   Джерела мудрості.. – К, 1973. – 174с.
345102
  Легка О.В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISSN 2408-9257
345103
  Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О. Волошин. – Київ, 1960. – 228с.
345104
  Доценко І.Л. Джерела нашої сили і достатку / І.Л. Доценко, Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 64с.
345105
  Івченко В.І. Джерела не замерзають / В.І. Івченко. – К., 1991. – 365с.
345106
  Кравченко Ф.Т. Джерела не замулити... : повість, оповіданя, гуморески / Ф.Т. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 294 с.
345107
  Чаплинський Р.Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.02 / Чаплинський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
345108
  Бабота Л. Джерела образності в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-59. – (Філологія ; Вип. 21)
345109
  Павленко С.Ф. Джерела особового походження / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 102-103. – ISBN 966-642-073-2
345110
  Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
345111
   Джерела особового походження : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
345112
  Заброда Д.Г. Джерела оцінювання стану корупції в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-71
345113
   Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISBN 978-617-7009-26-8
Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – 2014. – 250 с. – До 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України
345114
  Вачевський М.В. Джерела патентної документації та патентних описів до об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 105-114. – Бібліогр.: на 18 пунктів
345115
  Морозов О.Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О.Ф. Морозов, Л.М. Руссу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 138-147 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
345116
  Колубаєв О.Л. Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 46-52. – ISSN 1728-6875
345117
  Моренець В.В. Джерела поетики Константи Ільдефонса Галчинського. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 137с.
345118
  Козьменко О. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний та вітчизняний досвід : управління економікою: теорія і практика / О. Козьменко, О. Пахненко // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
345119
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Статья посвящена исследованию источников происхождения идиом с ботаническим элементом в английском языке. The article is devoted to the ...
345120
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 360-365


  Стаття присвячена дослідженню окремих джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Значна увага приділяється лінгвокультурологічному аспекту, який є найбільш визначальним у формуванні даних лексичних одиниць. Статья посвящена ...
345121
  Вакулик І.І. Джерела походження культу старовинної студентської пісні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 64-70
345122
  Попова К. Джерела походження фразеологізмів англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С, 30-32
345123
  Швець Т. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 275-280
345124
  Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
345125
  Корольова Ю.В. Джерела права в контексті їх соціального виміру // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
345126
  Дубровина А.Б. Джерела права в першій половині XIX ст. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 24-31
345127
  Кравченко С.С. Джерела права в розумінні теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-28. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
345128
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228 л. – Бібліогр.: л.198-228
345129
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
345130
  Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Встановлено, що завдяки міжнародному співтовариству право на житло віднесено до основних галузей прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на ...
345131
  Сливка С.С. Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 319-325. – (Юридична ; Вип. 3)
345132
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
345133
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
345134
  Павко А. Джерела права у правових системах сучасного світу / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 11-14
345135
  Погорілко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Погорілко, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.46-59
345136
  Шаломєєв Є.В. Джерела права України другої половини ХVII-XVIII cтоліть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
345137
  Шемшученко С.О. Джерела права, що застосовуються в арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 330-337. – ISSN 1026-9932
345138
  Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 11. – С.85-88
345139
  Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 292-300. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
345140
  Дмітрієва С. Джерела правового регулювання відносин щодо найменування місця походження товару // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-42. – ISSN 1608-6422
345141
  Гороть А.М. Джерела правового регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в гуманітарній сфері / А.М. Гороть, К.М. Прокопчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 14-18. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
345142
  Тимошенко Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання / Тимошенко, 0.А. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 108-113
345143
  Смолина Я. Джерела правового регулювання міжнародних факторингових операцій // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 172-174
345144
  Піонтковський С.В. Джерела принципу найбільшого сприяння у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розглянуто питання щодо джерел принципу найбільшого сприяння в сучасному міжнародному праві. На підставі аналізу рішень Міжнародного Суду ООН доведено, що договори між третіми сторонами не можуть виступати джерелом принципу найбільшого сприяння для ...
345145
  Романів Т.Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289-300. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
345146
  Ковальский М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні / М.П. Ковальский. – Дніпропетровськ, 1972. – 83с.
345147
  Данилюк Д.Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944 - 1950 рр.) / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-165. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
345148
  Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654) / М.Ф. Кучернюк. – Львів, 1980. – 179с.
345149
  Ісаєвич Я.Д. Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 37-47
345150
  Шутко Ю.І. Джерела професіоналізації флейтового виконавства в Києві, Харкові та Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 277-283
345151
   Джерела пружно б"ють : Хрестоматія з української літератури для 9 кл. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1998. – 480 с. – ISBN 966-04-0013-6
345152
  Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним проблемам регулювання інформаційних відносин в Україні, дано характеристику окремих джерел регулювання інформаційних відносин і пропонується їхня система. The paper deals with theoretical problems of the informational relations ...
345153
  Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 47-52.
345154
  Кондратьєва Т.В. Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
345155
  Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов. / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 230с.
345156
  Кононенко П.П. Джерела розквіту / П.П. Кононенко. – К., 1977. – 176с.
345157
  Шишловський О.А. Джерела світла в науці і техніці / О.А. Шишловський. – Київ, 1957. – 53с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
345158
  Тейлор Ч. Джерела себе : Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор; Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченка. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 696с. – ISBN 966-7888-64-9
345159
  Щепанський В. Джерела середньовічної філософії в "треносі" Мелетія Смотрицького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 295-298. – ISSN 1728-9343
345160
  Просяник О.Я. Джерела сили і непереможності КПРС. / О.Я. Просяник. – К., 1975. – 48с.
345161
  Велігура І.М. Джерела сили радянської преси / І.М. Велігура. – Київ, 1976. – 165с.
345162
  Аніщенко Т.С. Джерела службового права: поняття та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 89-98. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела ...
345163
  Вертій О. Джерела становлення національної літератури // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 142-146. – ISSN 0868-4790


  Роздуми про книгу Тараса Салиги "Екслібриси Евтерпи"
345164
  Вілкул Т.Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий 2015. – C. 151-167. – ISSN 0130-5247
345165
  Пацурія Н. Джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов источников страхового права. This article investigates the determination of the nature and types of sources ...
345166
  Погорецький М.А. Джерела судових доказів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 167-179. – ISBN 966-8467-41-8
345167
  Назаров І. Джерела судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
345168
  Зубик А.І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 265-286
345169
  Никифорак В.М. Джерела сучасного українського страхового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип.311)
345170
  Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 26-29
345171
  Лисий Ю. Джерела та історіографія до історії українсько-польських взаємовідносин у Львівському університеті (Друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 171-179
345172
  Ткачук О.В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Український церковно-православний рух відіграв важливе значення в історії української Православної Церкви. Стаття присвячена аналізу джерельної та історіографічної бази українського церковного руху. Ukrainian orthodox movement played an important role ...
345173
   Джерела та література // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Джерела та література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
345174
  Перекрест Т.В. Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 127-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
345175
   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
345176
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 46
345177
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 2 назви
345178
  Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 89-91
345179
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі нового часу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-167. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
345180
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 89-96. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
345181
  Туранли Ф.Г. Джерела та особливості османської палеографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Досліджуються джерела, причини виникнення і етапи розвитку османської палеографії, класифікація та її різновиди; особливого значення надається написанню дипломатичних листів з графікою. Подаються абетка і зразки письма.
345182
  Федулова Вікторія Валентинівна Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (філософія теізму) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
345183
  Федулова В.В. Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (Філософія теїзму). : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Федулова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
345184
  Монаєнко Антон Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 72-75
345185
  Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
345186
  Петренко Л. Джерела та самоусвідомлення українського експресіонізму (на матеріалі поезії і прози початку ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 103-109. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
345187
  Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено аналіз джерел та світового досвіду дослідження політичної соціалізації. Article is devoted to consideration of sources and traditions of studying of political socialization.
345188
  Медвідь А. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмета парламентських розслідувань у зарубіжній практиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-10.
345189
  Лемішка О.Я. Джерела та способи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 244-249


  У статті досліджуються основні способи та джерела поповнення словникового складу англомовного медичного дискурсу. В статье исследуются основные способы и источники пополнения словарного состава англоязычного медицинского дискурса. The main sources ...
345190
  Трощинський П.В. Джерела та сутнісні риси європейської інтеграції // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 164-171. – ISBN 966-7317-92-7
345191
  Андросюк Г.М. Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-7


  Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність ...
345192
  Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 1993-0909
345193
  Семиліт М.В. Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 128-140
345194
  Сардарян К.Г. Джерела творчості Л.Н. Кір"якова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 303-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313 ; 14 п.
345195
  Філіп Ю.Л. Джерела творчості Фрія Федьковича // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 232-236


  У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об"єктивно, без методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби
345196
  Гудченко З. Джерела творчості художника Анатолія Кугая // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 96-106. – ISSN 1728-6875
345197
  Гузій О. Джерела тексту поезії Леоніда Глібова "Кто блажен?" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 92-105. – ISBN 978-966-171-890-5


  Йдеться про майже забутий вірш-переспів частини Нагірної проповіді Ісуса Христа (Мт.5, 3-12) "Кто блажен?", написаний Леонідом Глібовим 1868 року в Чернігові, в умовах переслідування поета цензурою. У статті проаналізовано особливості першої публікації ...
345198
  Нестерова І.А. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 465-471. – ISSN 1563-3349
345199
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Арендт Ханна; Відповід.за вип. К.Сігов, Л.Фінберг; Наук.ред.перекладу К.Гломозда. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 539с. – ISBN 966-7888-12-6
345200
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584с. – ISBN 966-378-009-6
345201
  Казакова Т.В. Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 190-194


  У статті проаналізовано "Слово про Закон і Благодать" Іларіона як пражурналістський текст, що заклав традиції української публіцистичної словесності. Доведено, що головною актуальною проблемою твору є концепція національної історії, яка була втілена ...
345202
  Костюк В.Л. Джерела трудового права України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Костюк В.Л.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
345203
  Костюк Віктор Леонтійович Джерела трудового права України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
345204
  Підвойний В.М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Аналізуються джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепцій творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві.
345205
  Калакура Я.С. Джерела українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 130-132


  В статті згадуються науковці Київського університета: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. грушевський ,Т. Шевченко.
345206
  Береза І. Джерела українськості Левка Боровиковського // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 39-47
345207
  Нагайко Т. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 418-423. – ISBN 978-966-308-217-2
345208
  Савченко А. Джерела федерального кримінального законодавства США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-27.
345209
  Харитонова Т.А. Джерела філософської термінології / Т.А. Харитонова. – Київ, 1992. – 112с.
345210
  Донець Л. Джерела фінансового забезпечення екологічних програм на засадах Кіотського протоколу / Л. Донець, Є. Прокопенко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
345211
  Ревак І.О. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 245-252. – ISSN 0321-0499
345212
  Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні. Визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств. Проаналізовано різні за своїм походженням джерела ...
345213
  Гривківська О.В. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 1993-6788
345214
  Гривківська Оксана Василівна Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / Гривківська Оксана Василівна, Хлівна Ірина Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.
345215
  Левченко Н.М. Джерела фінансового оздоровлення підприємств в аспекті чинного законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-173. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
345216
  Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 88с.
345217
  Дерев"янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 11-20.
345218
  Савенко К.С. Джерела фінансування інноваційн в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
345219
  Корольова-Казанська Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 280-283. – ISSN 1993-0259
345220
  Кирик О.А. Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 269-274. – ISSN 2308-1988
345221
  Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 69-72. – ISSN 1728-6220
345222
  Скора К.Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 326-330. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
345223
  Гоцуляк С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 135-141. – ISSN 0321-0499
345224
  Солодовнік О.О. Джерела фінансування проектів державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-102. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Узагальнено історичний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в інших країн світу.
345225
  Рубанка В.О. Джерела фінансування промислового піднесення в Україні наприкінці ХІХ століття : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв
345226
  Дубок І.П. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 2310-2837
345227
  Косарєв О.Й. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України : фінанси та кредит.Податки / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
345228
  Головченко О.М. Джерела фінансування тіньової економіки в період транзиції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 205-211. – (Економічна ; Вип. 1)
345229
  Кальченко В.І. Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 80-82. – ISSN 1027-3239
345230
  Палінська О.М. Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 408-413. – ISBN 966-581-388-9
345231
  Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 249-252
345232
  Заїка Т.П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються головні передумови формування стилю модерн у західноєвропейському культурному просторі кінця 19 - поч. 20 ст. В статье анализируются основные предпосылки формирования стиля модерн в западноевропейском культурном пространстве ...
345233
  Демківський А.В. Джерела формування інвестицій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 87-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
345234
  Крупа Т.М. Джерела формування кримськотатарського народу : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/4-12/6
345235
  Попазова О.В. Джерела формування оборотного капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 275-279. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
345236
  Давиденко В. Джерела формування окремої криміналістичіної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
345237
  Гриценко Я.В. Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 16-27. – ISSN 1682-671Х
345238
  Москалюк Микола Джерела формування робітників переробної промисловості Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 39-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы формирования работников перерабатывающей промышленности Надднепрянской Украины во второй половине XIX - начале XX века и другие аспекты изучаемой темы.
345239
  Дерев"янченко Н.В. Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 231-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
345240
  Гонтар Н. Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 84-89


  У статті аналізуються джерела формування світогляду видатного українського актора і режисера Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича), його становлення як особистост і і митця. В статье анализируются источники формирования мировоззрения ...
345241
  Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.16-21
345242
  Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-132.
345243
   Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
345244
  Вирста Н. Джерела формування українських прізвищ Покуття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2248-90-6
345245
  Дерба С.М. Джерела формування української термінології з прикладної (комп"ютерної) лінгвістики та принципи ії стандартування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 122-124
345246
  Шевчук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 75-80.
345247
  Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
345248
  Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в XIV - XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 64-70. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Досліджуються джерела формування земельної власності католицької церкви в Галичині в XIV-XV ст., розкривається феодальний характер церковного землеволодіння.
345249
  Стебун І. Джерела художньої істини. / І. Стебун. – К., 1970. – 222с.
345250
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 186-213
345251
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
345252
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
345253
  Немченко С. Джерела цивільно-правового регулювання зобов"язань із договору постачання електричної енергії через приєднану мережу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 122-125.
345254
  Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 1026-9932
345255
   Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 312-313


  7 лютого 2013 року у залі засідань Київського регіонального центру НАПрН України відділенням цивільно-правових наук НАПрН України та Асоціацією цивілістів України було проведено круглий стіл. У заході взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
345256
  Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
345257
  Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
345258
  Худоба Н. Джерела, структура та основні положення австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 89-95. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено історію прийняття австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. і його застосування на території Галичини. Проаналізовано структуру і головні положення кримінально-процесуального кодексу 1873 р.
345259
  Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 46–51. – (Серія юридична ; Вип. 48)
345260
  Горецький П.Г. Джерело / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1951. – 72с.
345261
  Книш Г.А. Джерело : поезії / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1955. – 79 с.
345262
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
345263
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
345264
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
345265
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
345266
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
345267
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
345268
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
345269
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
345270
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
345271
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
345272
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
345273
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
345274
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
345275
  Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
345276
  Москаленко Г.Л. Джерело високої рентабельності / Г.Л. Москаленко. – Одеса, 1980. – 72с.
345277
  Сюндюков І. Джерело вічного світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 8


  Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі.
345278
   Джерело достатку : довідник з питань хімізації сільського господарства. – Київ : Молодь, 1964. – 303 с.
345279
  Старченко Т. Джерело духовності : (християнська тематика в сучасній українській публіцистиці) / Тамара Старченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Журналістика ; Вип. 3)
345280
  Карпенко В.О. Джерело життя і краси / В.О. Карпенко. – К., 1983. – 199с.
345281
  Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 113-123. – ISSN 0869-3595


  "Керівні положення по влаштуванню біженців"
345282
  Іванців Артем Джерело з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 197-208. – ISBN 978-966-89991-7-8
345283
  Будько Євген Джерело замку Радомисль : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 102-108 : Фото
345284
   Джерело знань про народну медицину Полісся // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Коротка анотація на монографію "Народна медицина середнього Полісся..." І. Ігнатенко, канд. істор. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства нашого університету.
345285
   Джерело літер. Традиційні чи електронні книги - не має значення. Важливо навчити дітей аналізувати й систематизувати інформацію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Нині досить велика кількість традиційних джерел ще не переведені в електронний формат. Однак із часом кожна бібліотека повинна перетворитися на сучасний інформаційний центр, - вважає проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ Володимир Бугров.
345286
   Джерело Марії.. – Львів, 1997. – 60с.
345287
  Київець О.В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
345288
   Джерело модернізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 4 : Фото


  26 грудня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Обговорено підсумки апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Особливий інтерес членів колегії було надано стану ...
345289
  Крижанівська Тетяна Джерело мудрості, незмірна глибина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 39-40. – Бібліогр. в кінці ст.
345290
  Іваненко В.В. Джерело народної дипломатії / В.В. Іваненко, А.І. Голуб. – Дніпропетровськ, 1992. – 158с.
345291
   Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку українського щита) / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 99-104. – ISSN 2224-6487
345292
   Джерело натхнення.. – К, 1982. – 136с.
345293
  Черевко О. Джерело національного духу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 5


  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнюється 95 років.
345294
  Савенко Л.Г. Джерело нашого багатства: виробництво, розподіл і використання національного доходу / Л.Г. Савенко. – Київ : Політвидав України, 1982. – 232 с.
345295
   Джерело нашої сили. – Ужгород, 1974. – 176с.
345296
  Отраднова О.О. Джерело підвищеної небезпеки як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженні основних положень наукових теорій стосовно цивільно-правового поняття "джерело підвищеної небезпеки". Проаналізовано позитивні моменти кожної теорії та її недоліки. Зроблено власний висновок автора щодо поняття "джерела ...
345297
  Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 0130-5263
345298
  Шмушкевич М.Ю. Джерело радості / М.Ю. Шмушкевич. – К., 1938. – 68с.
345299
  Хоменко Н. Джерело радості : поезії / Н. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 107 с.
345300
  Бузько Д. Джерело св. паски. / Д. Бузько. – Киев, 1961. – 32с.
345301
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
345302
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
345303
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
345304
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
345305
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345306
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345307
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345308
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345309
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345310
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345311
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345312
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345313
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345314
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345315
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345316
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345317
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345318
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345319
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345320
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345321
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345322
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345323
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345324
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345325
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345326
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345327
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345328
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345329
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345330
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345331
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345332
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345333
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345334
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345335
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345336
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345337
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345338
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345339
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345340
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345341
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345342
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345343
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345344
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345345
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345346
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345347
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345348
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345349
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345350
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345351
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345352
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345353
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345354
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345355
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345356
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008. – + 2 CD
345357
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345358
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345359
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345360
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345361
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345362
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345363
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345364
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345365
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345366
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345367
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345368
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345369
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345370
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345371
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345372
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345373
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345374
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
345375
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345376
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345377
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345378
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345379
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345380
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345381
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345382
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345383
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345384
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345385
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345386
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345387
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345388
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345389
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345390
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345391
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345392
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345393
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345394
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345395
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345396
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345397
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345398
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345399
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345400
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345401
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345402
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345403
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345404
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345405
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345406
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345407
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345408
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345409
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345410
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345411
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345412
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345413
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345414
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345415
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345416
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345417
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345418
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345419
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345420
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345421
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345422
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345423
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345424
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345425
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345426
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345427
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345428
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345429
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345430
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345431
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345432
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345433
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345434
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345435
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345436
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345437
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345438
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345439
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345440
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345441
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345442
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345443
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345444
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345445
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345446
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345447
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345448
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345449
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345450
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345451
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345452
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345453
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345454
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345455
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345456
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345457
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345458
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345459
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345460
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
345461
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345462
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345463
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345464
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345465
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345466
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345467
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345468
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345469
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345470
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345471
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345472
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345473
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345474
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
345475
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
345476
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345477
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345478
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
345479
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
345480
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
345481
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
345482
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345483
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345484
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345485
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345486
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345487
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345488
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345489
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345490
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345491
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345492
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345493
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345494
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345495
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345496
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345497
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345498
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345499
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345500
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345501
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345502
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345503
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345504
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345505
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345506
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345507
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345508
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345509
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345510
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345511
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345512
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345513
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345514
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345515
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345516
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345517
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345518
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345519
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345520
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345521
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345522
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345523
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345524
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345525
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345526
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345527
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345528
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345529
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345530
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345531
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345532
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345533
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345534
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345535
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345536
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345537
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345538
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345539
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345540
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345541
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345542
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345543
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345544
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345545
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345546
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345547
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345548
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345549
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345550
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345551
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345552
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345553
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345554
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345555
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345556
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345557
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345558
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345559
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345560
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345561
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345562
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345563
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
345564
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345565
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345566
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
345567
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
345568
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345569
  Гах Й.М. Джерело сили і процвітання / Й.М. Гах. – Ужгород, 1984. – 94с.
345570
  Чорноморець Ю. Джерело сили київського християнства, або Три складові національної ідеї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 15
345571
  Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.46-55


  (Фольклор)
345572
  Кононенко Д.А. Джерело. / Д.А. Кононенко. – Симферополь, 1972. – 64с.
345573
  Курильчук М.М. Джерело. / М.М. Курильчук. – К., 1973. – 232с.
345574
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015
345575
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
345576
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2015
345577
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2015
345578
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2015
345579
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2015
345580
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2016. – 280 с.
345581
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2016. – 354 с.
345582
  Шевченко Л. Джерелознавець за покликом душі [В.І. Стрельський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 353-357. – ISBN 966-7522-04-0
345583
  Калакура Я.С. Джерелознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 132-133


  В статті згадуються науковці Київського університета: В. Антонович, М. Грушевський .
345584
  Рябініна І.М. Джерелознавство в історіографії українського та російського мовознавства 19 ст.- 30-х рр. 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8847-84-4
345585
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР 1917-1941 / А.В. Санцевич. – Київ, 1981. – 208 с.
345586
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду. / А.В. Санцевич. – К, 1972. – 203с.
345587
  Варшавчик М.А. Джерелознавство історичне / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 103-105. – ISBN 966-642-073-2
345588
  Калакура Я. Джерелознавство історичне // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 173-181. – ISBN 978-966-06-0538-1
345589
  Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР. Перід імперіалізму / В.І. Стрельський. – Київ, 1958. – 480 с.
345590
   Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів. – Київ : [Б. в.], 1998. – 212 с. – ISBN 5-7702-0849-Х
345591
  Михальський І.С. Джерелознавство історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Зроблено висновок про недостатню розробку цієї проблеми.
345592
   Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 76с.
345593
  Довгопол В.М. Джерелознавство історії Української РСР : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вузів / В.М. Довгопол, М.А. Литвиненко, Р.Д. Лях ; за ред. Ф.П. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1986. – 239 с.
345594
  Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті св. Володимира в ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 77-83. – ISBN 966-8029-58-5
345595
  Корольов Б.І. Джерелознавча критика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 105-106. – ISBN 966-642-073-2
345596
  Філінюк А.Г. Джерелознавче видання про фундатора Кам"янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка |Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 375-378. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  [продовження назви]:Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.|.
345597
  Мацюк О.Я. Джерелознавче значення філіграней документів львівських вірмен XVI-XVII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 267-289
345598
  Матицин О.І. Джерелознавчий аспект дослідження естетики українського іконопису XV-XVI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 54-61. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається проблематика дослідження українського іконопису 15-16 ст. Аналізується масив літератури, що має безпосередньє відношення до вивчення богословсько-естетичних основ українського іконопису 15-16 ст.
345599
  Горпинченко І. Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини XIX століття // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 82-86
345600
  Мурашко Н. Джерелознавчий потенціал документів фонду Національного академічного драматичного театру імені І. Франка в ЦДАМЛМ України // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 42-43
345601
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 107-110. – ISBN 978-966-171-793-9
345602
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-783-0
345603
  Дашкевич О.І. Джерелознавчі аспекти комплектування посад вищого офіцерського складу в армії Росії, Збройних силах СССР та України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 455-467
345604
  Ринсевич В. Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О.М. Лазаревського на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 43-57


  Про М.П. Василенка. - С. 43, 57.
345605
  Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-32. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується важливість джерельної бази для становлення і розвитку українознавства як комплексної наукової системи знань для утвердження національної ідеї - консолідуючої основи українознавства.
345606
  Черняков Б.І. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 19с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження. Тексти лекцій)
345607
  Черняков Б. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 5-23.
345608
  Пляшник М. Джерелознавчі проблеми в працях науковців Дніпропетровського університету (70-80-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 521-523. – ISBN 978-966-171-795-3
345609
  Патик В. Джерелознавчі проблеми у працях В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються ключові аспекти дослідження джерелознавства у працях В"ячеслава Стрельського. Аналізується наукова спадщина вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань. This article is devoted to the main aspects of ...
345610
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова з середньовічної історії російсько-кримських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 141-144. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми історії дипломатичних відносин Московської держави та Кримського ханства з 1474 р. до початку XVI ст. Присвячено джерелознавчим дослідженням Михайла Бережкова з історії середньовічних російсько-кримських відносин, а також з"ясуванню ...
345611
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Михайловича Бережкова (1850-1932) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 173-194


  Стаття присвячена джерелознавчим дослідженням Михайла Михайловича Бережкова та з"ясуванню його внеску у розвиток цієї проблематики. Розглядаються досягнуті ученим результати у ході комплексного дослідження першої кримської посольської книги ...
345612
   Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.. – Дніпропетровськ, 1995. – 207с.
345613
  Кентій К.В. Джерелознавчі та історіографічні читання в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.151-152. – ISSN 0130-5247
345614
  Щербак М. Джерелознавчі читання в Київському університеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 246-247. – ISBN 966-625-046-2
345615
  Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 160-166. – ISSN 2308-4855
345616
  Костюченко В. Джерелу добронравності бути чи не бути? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 14, 15


  Про перспективи видавництва "Веселка"
345617
  Гонюкова Л.В. Джерельна база вивчення громадсько-політичної та педагогічної діяльності С. Русової // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 41)


  Розкривається джерельна база вивчення діяльності Софії Русової. Дається загальна характеристика документів та матеріалів, які зберігаються в архівних фондах та бібліотеках Києва.
345618
  Войцехівська І.Н. Джерельна база вивчення життя та діяльності академіка В.С. Іконникова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 358-379
345619
  Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
345620
  Войцехівська І. Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 43-58. – ISBN 966-02-2067-7
345621
  Ріжняк Р.Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 132-138. – ISSN 2077-1800


  В статті проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її впровадження у вищу школу України ...
345622
  Карпусь Д.О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
345623
  Мартинюк Я.М. Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 369-379. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
345624
  Журавльова С. Джерельна база дослідження торгово-економічних зв"язків УСРР з зарубіжними країнами (1921-1924) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.155-164. – ISBN 966-625-033-0
345625
  Ляхоцький В. Джерельна база огієнкознавчих досліджень // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.222-237. – ISBN 966-625-033-0
345626
  Зуєв К.О. Джерельна база питання поширення ислама в Східній Україні в 20 столітті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С.164-169. – ISSN 1728-3671
345627
  Галатир В.В. Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 33-40. – (Історичні науки ; Вип. 5)
345628
  Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано друковані та електронні бібліографічні джерела, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського виданнями, що вийшли друком українською і російською ...
345629
  Краснодемська І.Й. Джерельна база розвитку українознавчих студій у Європі (1920-1960-ті роки) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 114-131


  Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно можна поділити на архівні документи й матеріали та цілу низку опублікованих джерел. Всі ці матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили помітний слід в українознавчій ...
345630
  Бака В. Джерельна база та історіографія досліджень процесу розпаду Чехословацької федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні групи історичних джерел та наукових праць, які стосуються розпаду Чехословаччини, розкрито їх особливості та значення. В статье анализируются основные группы исторических источников и научных работ, которые касаются ...
345631
  Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 268-299. – ISBN 978-966-8809-48-4
345632
  Чорний О.О. Джерельна база та її роль в зародженні і розвитку філософської думки на землях сучасної України до Київської Русі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 129-134
345633
  Горовенко М.М. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-56.


  Розглянуто питання становлення бази джерел конституційного права, а саме джерельна основа становлення парламентаризму в Україні. Наведено приблизний перелік джерел та матеріалів, які раніше не розглядалися. There was the analysis of the formation of ...
345634
  Верстюк В. Джерельна основа монографії М. Костомарова "Богдан Хмельницький" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 7-8
345635
  Багаліка Ю. Джерельна спадщина Лесі Українки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 214-220. – ISBN 966-625-009-8
345636
  Гупан Н. Джерельнабаза історії педагогіки: пошук підходів до систематизації // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 67-70. – ISSN 0131-6788
345637
  Якобчук Н. Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 72-77
345638
  Якобчук С. Джерельне значення публіцистичних праць Ф.П. Матушевського в газеті "Рада" (1906-1914 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2410-26-6


  Федір Павлович Матушевський - громадський і політичний діяч, публіцист, журналіст, письменник, редактор та дипломат.
345639
  Багаліка Ю.О. Джерельне значення творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлено роль і місце літературно-художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини Леся Українки в джерельній базі історичної науки; М. Драгоманов. - С. 19.
345640
  Павленко С. Джерельне значення фотодокументів для вивчення пам"яток церковної архітектури Києва ХІ-ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.164-171. – ISBN 966-625-033-0
345641
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 37-43
345642
  Севернюк Т.А. Джерельні веретена / Т.А. Севернюк. – К., 1991. – 115с.
345643
  Туранли Ф.Г. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-380. – ISBN 978-966-02-6446-5
345644
  Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан розробленості проблеми "паритетна демократія" ("гендерна демократія") як у світовій сучасній гуманітаристиці, так і в українській. This article is devoted to analyzing of investigational foundations of Parties Democracy (Gender ...
345645
  Калакура Я. Джерельні свідчення нищення української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 285-288. – ISSN 2222-5250
345646
  Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932-1933 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 41-51
345647
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
345648
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки : л.169-182. – Бібліогр. : л.183-211
345649
   Джерельце.. – К, 1987. – 192с.
345650
  Сейтлиев К. Джерен : поэма / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1958. – 16 с.
345651
  Маценко І.А. Джерерло під Пристін-горою / І.А. Маценко. – Х., 1982. – 119с.
345652
  Демехин А.П. Джермук / А.П. Демехин. – Ереван, 1947. – 88с.
345653
  Эртель Д. Джером Клапка Джером: О себе, но не только // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
345654
  Лондон Д. Джерри-островитянин / Д. Лондон. – Красноярск, 1958. – 170с.
345655
  Меркурьева Е.К. Джерсейский скот и его помеси в СССР / Е.К. Меркурьева. – М., 1961. – 256с.
345656
   Джерсейский скот.. – М, 1957. – 128с.
345657
  Кузик Володимир Джерсі. Острів - раритет : Вояж-колекція / Кузик Володимир, Кузик Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107 : Фото
345658
  Шарыгин И.С. Джерфишерит в ксенолитах деформированных передотитов трубки Удачная-Восточная (Якутия): проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И.С. Шарыгин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 321-340 : рис., табл. – Библиогр.: с. 337-340. – ISSN 0016-7886
345659
   Джет-пот : Art of Flight // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-43 : Фото
345660
  Білик Андрій Джет-сет в країну індпошиву : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 116-119 : Фото
345661
  Сагындыков К.С. Джетымский железорудный бассейн Тянь-Шаня: Геология, рудоносность, перспективы / К.С. Сагындыков, А.А. Судоргин. – Фрунзе, 1984. – 214с.
345662
   Джетысу. (Семиречье) : естественно-историческое описание края. – Ташкент, 1925. – 235 с.
345663
  Гончар Б.М. Джефферсон Томас // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
345664
  Падовер С. Джефферсон, третий президент США / С. Падовер; Пер. с англ. В.Гессен. – Нью-Йорк : Телекс, 1991. – 309с. – ISBN 6-938181-19-Х
345665
  Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик / В.В. Согрин; АН СССР; Отв. ред.Н.Н.Болховитинов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с. – ISBN 5-02-008990-7
345666
  Кашкин И.А. Джеффри Чосер / И.А. Кашкин. – М., 1946. – 28с.
345667
   Джеффрі Р. Пайєтт зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Інститут міжнародних відносин відвідав посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Метою візиту, за словами дипломата, було передати українцям меседж американського народу. За ініціативи Джеффрі Р. Пайєтта зустріч відбулася в форматі діалогу: студенти ...
345668
  Гончар Б.М. Джея місія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
345669
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела : Пер. с нем. / Х. Хеерманн. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с. : илл.
345670
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела. / Х. Хеерманн. – М., 1979. – 295с.
345671
  Лугин А. Джиадэ или трагические похождения индивидуалиста / А. Лугин. – М., 1928. – 255с.
345672
   Джибути // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 76-80 : фото
345673
  Ільїн В.В. Джива // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 48-49. – ISBN 966-316-069-1
345674
  Борбугулов М. Джигит из глухого аила / М. Борбугулов. – М.
кн.1. – 1967. – 261с.
345675
  Утепов Ш.Г. Джигит из Таучилика. / Ш.Г. Утепов, Х.Ш. Абдрашитов. – Алма-Ата, 1980. – 264с.
345676
  Зингер М.Э. Джигит морских глубин / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1949. – 227с.
345677
  Аширов Чары Джигиты / Аширов Чары. – Москва, 1982. – 159 с.
345678
  Марьяновский В.А. Джигиты Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1973. – 55с.
345679
  Кропивницький М.Л. Джигун : комедія в 3-х діях з співами / М.Л. Кропивницький. – Полтава : Електрич. друкарня Г.І. Маркевича, 1913. – 96 с.


  На тит. арк. помилка друкарні, рік видання написан - 1193
345680
   Джидинский рудный район.. – Новосибрск : Наука, 1984. – 197с.
345681
  Нельсон К. Джим Райан -- рекордсмен из Уичито / К. Нельсон. – М., 1974. – 192с.
345682
  Куртад П. Джимми : роман / П. Куртад; Пер. с франц. М. Богословской. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 300 с.
345683
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М.-Л., 1930. – 365с.
345684
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М., 1957. – 296с.
345685
  Муазі Д. Джиммі Картер Обама // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Для обох президентів спільним є фундаментальна нерішучість у підході до світових справ.
345686
  Горпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый / Горпожакс Гривадий. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 687 с.
345687
  Горпожакс Г. Джин Грин-неприкасаемый / Г. Горпожакс. – М., 1990. – 686с.
345688
  Уолперт Стенли Джинна - творец Пакистана = Jinnah of Pakistan / Уолперт Стенли; Пер. с англ. В. Скороденко и др. – Москва : Рудомино, 1997. – 480с. – ISBN 5-7380-0051-Х
345689
  Котюжинська Т. Джинса як відповідь на навколишнє середовище // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15.
345690
   Джинсове покоління : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
345691
  Погодин Н.Ф. Джиоконда / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
345692
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1963. – 175с.
345693
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 488с.
345694
  Соломин Г.К. Джиотто Бибондоне / Г.К. Соломин. – С.-Пб. – 176с.
345695
  Потапов Владимир Джип - это свобода : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 248-249 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
345696
  Араслы Э.Г. Джирджи Зейдан и арабский исторический роман / Э.Г. Араслы. – Москва, 1967. – 80с.
345697
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 192с.
345698
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва : Знание, 1980. – 192с.
345699
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 1. – 1913. – [2], V, 389 с. : ил., портр.
345700
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 2. – 1913. – [2], VI, 487 с. : ил.
345701
  Заблудовский П.Е. Джироламо Фракасторо / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1954. – 6с. – Отд. оттиск
345702
  Соболь С.Л. Джироламо Фракасторо и изобретение оптических инструментов / С.Л. Соболь. – Москва, 1954. – 249 с.
345703
  Ахметшин Энвер Джихад- прилагай усилие! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 146 : Іл.
345704
  Заболотна Н.А. Джихад як концепт ісламської віри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена аналізу поняття "джихад", як важливої концептуальної час- тини ісламу. Статья посвящена анализу понятия "джихад", как важной концептуальной части ислама. The article is devoted the analysis of concept "dzhikhad", as important ...
345705
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
345706
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр. : 153-178
345707
  Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие "Аль-Каиду": новые игроки в Палестине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-152. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
345708
  Яшлавская А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-29. – ISSN 0131-2227


  Проблема “иностранных бойцов” из стран Европы, отправляющихся воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность в свете обеспокоенности той опасностью, ...
345709
  Сінклер У. Джіммі Гіггінз : вистава на 5 дій за У. Сінклером / У. Сінклер; текст інсценування Леся Курбаса ; текст записав і потр. поясн. додав лаборант постан. В. Василько-Миляїв. – Харків : Головполітосвіта, вид. "Шлях освіти" при Наркомосвіти УСРГ, 1924. – 100 с. – Прим. дефектний, без обкл.
345710
  Сінклер Е. Джіммі Гіггінз / Е. Сінклер. – Х-К., 1933. – 400с.
345711
  Ділов Л. Джіммі з того світу / Л. Ділов. – Київ, 1962. – 267с.
345712
  Родарі Д. Джіп в телевізорі: оповідання. / Д. Родарі. – К., 1981. – 46с.
345713
  Васильев Г.В. Джнни едет в Миссисипи / Г.В. Васильев. – Москва, 1968. – 112с.
345714
  Пишнограева Л. Джо Дассен: недопетая песня // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001
345715
  Синявер Л.С. Джоаккино Россини : жизнь и творчество / Л.С. Синявер. – Москва : Музыка, 1964. – 191 с.
345716
   Джоаккино Россини. – Ленинград : Музыка, 1968. – 232 с.
345717
  Винниченко Т. Джоаккино Россини: немного мастерства, немного сердца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
345718
   Джоан Кетлінг Ролінг // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3 обкл.
345719
  Слепузин Ю.Г. Джоанна Аларика : повесть / Ю.Г. Слепузин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 310с.
345720
  Дьяков Л.А. Джовани-Баттиста Пиранези / Л.А. Дьяков. – М, 1980. – 118с.
345721
   Джовани Баттиста Пиранези. 1720-1778. Каталог выставки офортов.. – Л., 1959. – 40с.
345722
  Шаховский Б.М. Джованни / Б.М. Шаховский. – М, 1983. – 119с.
345723
   Джованни Боккаччо. Библиографический указатель.. – М., 1961. – 74с.
345724
   Джованни Верга. – М., 1966. – 80с.
345725
  Кирхенштебне А. Джованни Верга и литература Италии. К 125-летию со дня рождения. / А. Кирхенштебне. – Рига, 1965. – 70 с.
345726
  Белардинелли С. Джованни Джентиле и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.94-102. – ISSN 0042-8744
345727
  Зорівчак Р. Джованні Броджі-Беркофф - Doctor Honoris Causa Університету // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Присвоєння високого наукового ступеня почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка - Doctor Honoris Causa - вшановання професора Міланського університету Джіованні Броджі Беркофф - однієї з найвидатніших європейських ...
345728
  Иржак Л.И. Джозеф Баркрофт, 1872 - 1947 / Л.И. Иржак. – М, 1983. – 151с.
345729
  Цверава Г.К. Джозеф Генри. 1797-1878 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1983. – 184с.
345730
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л., 1982. – 134с.
345731
  Харпер Ф. Джозеф Каппер / Ф. Харпер. – Москва, 1966. – 199 с.
345732
  Урнов Д.М. Джозеф Конрад / Д.М. Урнов. – Москва, 1977. – 127с.
345733
  Скавронський Павло Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження (До 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 44-48 : Фото. – Бібліогр. 10 назв
345734
   Джозеф Мэллорд Тернер. Выставка призведений к 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1975. – 55с.
345735
  Кіктенко В.О. Джозеф Нідем про філософію раннього конфуціанства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 54-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
345736
  Худокормов А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейсианства" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 3/4. – С. 45-67. – ISSN 0130-9757
345737
  Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – Москва : Мысль, 1990. – 541с. – ISBN 5-244-00417-4
345738
  Іванюта О.М. Джозефсонівська генерація НВЧ у ланцюжку високотемпературних джозефсонівських контактів / О.М. Іванюта, В.М. Ракша, О.В. Святченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута можливість використання ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі та інтегрованих у РПХ, для отримання джозефсонівської генерації у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль. Отримане джозефсонівське ...
345739
  Корнуэлл Нил Джойс и Россия = James Joyce and the russians / Корнуэлл Нил; Пер. с англ. О.Н. Сажиной; Ред.А.А.Аствацатуров. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1998. – 192с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0124-5
345740
  Габор В. Джойсоніана Дарії Віконської. // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 159-174
345741
  Гужва В. Джокер : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-63. – ISSN 0208-0710
345742
  Жабинская А. Джолли и её друзья / А. Жабинская. – Москва, 1968. – 80 с.
345743
  Ілліна Ю.В. Джоломія / Ю.В. Ілліна. – К., 1987. – 91с.
345744
  Кротков Ю. Джон - солдат мира / Ю. Кротков. – М, 1952. – 99с.
345745
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно / Д. Лондон. – Иркутск, 1987. – 249с.
345746
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно: [Повесть]; Смирительная рубашка: [Роман]; Алая чума [Повесть] / Джек Лондон. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 493 [2] с. : илл. – ISBN 5-7644-0194
345747
  Слісаренко І. Джон (Іван) Дем"янюк. In memoriam. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)
345748
  Апдайк Д. Джон Апдайк. Филип Рот / Д. Апдайк, Ф. Рот. – Москва, 1991. – 447с.
345749
  Приходько Д. Джон Апдайк: Изображая себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
345750
  Киреева Н. Джон Барт и Томас Пинчон: культовый автор и/или классик? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 255-285. – ISSN 0042-8795
345751
  Павлова Т.А. Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. / Т.А. Павлова. – М., 1979. – 246с.
345752
  Эрлих Л. Джон Браун / Л. Эрлих. – М, 1940. – 333с.
345753
  Дюбуа Б У.Э. Джон Браун / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1960. – 495с.
345754
  Фельдман Г.Э. Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн. 1892-1964 / Г.Э. Фельдман. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
345755
  Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса "Алгебры" (1685 года) на историко-генетичеаких началах и применение историко-генетического метода в современном преподавании математики в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Никонова Т. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
345756
  Ибсен Г. Джон Габриэль Боркман / Г. Ибсен. – Москва. – 94 с.
345757
  Чобанюк М.М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 483-487. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
345758
  Шиманська О. Джон Гелбрейт - видатний теоретик нового індумтріального суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 170-177. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
345759
  Дьяконова Н.Я. Джон Голсуорси / Н.Я. Дьяконова. – М-Л, 1960. – 132с.
345760
  Воропанова М.И. Джон Голсуорси / М.И. Воропанова. – Красноярск, 1968. – 551с.
345761
  Дюпре К. Джон Голсуорси / К. Дюпре. – М., 1986. – 310,2с.
345762
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1957. – 11с.
345763
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1958. – 60с.
345764
  Макдермотт А. Джон Голсуорси: Скандал в благородном семействе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 150-164. – ISSN 1726-6084
345765
  Старцев А.И. Джон Дос Пассос. / А.И. Старцев. – М., 1934. – 152с.
345766
  Решетов В.Г. Джон Драйден и становление английской литературной критики XVI-XXVII веков / В.Г. Решетов. – Иркутск, 1989. – 245 с.
345767
  Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
345768
  Клюев О. Джон Кейдж: Исследуя тишину // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 41-49


  Джон Кейдж (1912-1992) - американський композитор і теоретик музики, що зробив колосальний вплив на розвиток музичної культури 20-го ст., пов"язане з використанням "випадкових" елементів (алеаторика).
345769
  Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
345770
  Галаджій О. Джон Керрі про політику США у Східній Азії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-793-9
345771
   Джон Китс.. – М., 1971. – 28с.
345772
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 47-54
345773
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 12 (179). – С. 2-9
345774
  Орлова М.А. Джон Констебль. 1776-1837 / М.А. Орлова. – М-Л, 1946. – 32с.
345775
   Джон Куфуор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
345776
  Каменюк Михайло Джон Леннон і Альошкін // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 0130-5212
345777
  Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need! // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 12 (64). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
345778
  Рахман Д. Джон Локк / Д. Рахман, 1924. – 182с.
345779
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – М., 1973. – 207с.
345780
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – Москва : Мысль, 1973. – 206с. – (Мыслители прошлого)
345781
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 207с.
345782
  Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай" / А.А. Чамеев. – Л, 1986. – 126с.
345783
  Легка О. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 298-303. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особистісні і творчі паралелі британського та українського літературних геніїв, Джона Мільтона та Івана Франка
345784
  Гутер Р.С. Джон Непер / Р.С. Гутер. – Москва, 1976. – 63с.
345785
  Гутер Р.С. Джон Непер, 1550-1617 / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 224с.
345786
  Дубинянский М. Джон Пирпонт Морган: властелин денег // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
345787
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
345788
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель. / Н.Н. Федорова. – М., 1983. – 24с.
345789
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
345790
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
345791
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 288с.
345792
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
345793
   Джон Рид. – М., 1970. – 22с.
345794
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
345795
  Ажгибкова Т.Н. Джон Рид / Т.Н. Ажгибкова, Н.Н. Федорова. – Москва, 1981. – 199с.
345796
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
345797
  Краснов И.М. Джон Рид / И.М. Краснов. – М., 1987. – 302с.
345798
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США / Б.А. Гиленсон. – М., 1987. – 111с.
345799
  Панкова Л.Г. Джон Рід. / Л.Г. Панкова. – К., 1977. – 108с.
345800
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 6-24. – ISSN 1819-6268
345801
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
345802
  Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
345803
  Кривуц Ю.Н. Джон С. Миль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 30-35. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
345804
  Белянин М.Н. Джон Серл и "трудная проблема сознания" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 38-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
345805
  Карелин В Джон Серл.Человек, который продолжает мечтать // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
345806
  Глотов О.Л. Джон Стейбек в оцінці російського пострадянського літературознавства / О.Л. Глотов, Н.П. Колесникова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 16-18
345807
  Федоров А.А. Джон Стейнбек / А.А. Федоров. – М., 1965. – 87с.
345808
  Батурин С.С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы / С.С. Батурин. – М, 1984. – 351с.
345809
  Малаков Д. Джон Стейнбек у Києві 1947 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 12-13
345810
  Панич О. Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 28-46. – ISSN 0235-7941
345811
  Мееровский Б.В. Джон Толанд. / Б.В. Мееровский. – М, 1979. – 190с.
345812
  Николаев А.А. Джон Фильд (1782-1837) / А.А. Николаев. – Москва : Музгиз, 1960. – 184 с.
345813
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – М, 1981. – 62с.
345814
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – 2-е изд., доп. – М, 1990. – 44с.
345815
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес / И.Г. Усачев. – Москва, 1990. – 302с.
345816
  Давыдов Ю.В. Джон Франклин / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 61с. – (Замечательные географы-путешественники)
345817
  Белов К.П. Джон Хасбрук Ван Флек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 131-133. – ISBN 5-12-000444-X
345818
  Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
345819
  Цалюк Е.В. Джонатан Свифт -- обличитель господствующих классов Англии : Автореф... канд. филол.наук: / Цалюк Е. В.; КГУ. – Киев, 1952. – 16л.
345820
  Муравьев В.С. Джонатан Свифт / В.С. Муравьев. – М., 1968. – 304с.
345821
  Ингер А. Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 42-45
345822
   Джонатан Свифт. 1667-1745.. – М., 1970. – 32с.
345823
  Нерсесова М.А. Джонатан Свифт. К трехсотлетию со дня рождения. / М.А. Нерсесова. – М., 1967. – 32с.
345824
  Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 106-122. – ISSN 1819-6268
345825
  Боронь О.В. Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 99-104


  У статті йдеться про вірогідність обізнаності Тараса Шевченка із "Мандрами Гуллівера" Джонатана Свіфта, окреслено кілька типологічних паралелей між згаданим романом і повістями Шевченка "Музыкант", "Несчастный", "Близнецы", "Прогулка с удовольствием и ...
345826
  Кропотова Н.В. Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-0599
345827
  Зенкбейль Г. Джонни Бахман возвращается домой / Г. Зенкбейль. – М., 1980. – 318с.
345828
  Трамбо Д. Джонни получил винтовку. / Д. Трамбо. – М, 1989. – 268с.
345829
  Форбс Э. Джонни Тремейн / Э. Форбс. – М, 1961. – 270с.
345830
  Трамбо Д. Джонні отримав гвинтівку / Д. Трамбо. – К, 1987. – 150с.
345831
  Пасынков Л. Джоомарт Боконбаев. / Л. Пасынков. – Л., 1947. – 3-8с.
345832
  Тэппер Т. Джоргенсен. / Т. Тэппер. – Л, 1927. – 164с.
345833
  Михайлюта О. Джордано Бруно - Микола Руденко: історичні аналогії протесту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 77-80. – ISSN 1819-7329
345834
  Штекли А.Э. Джордано Бруно / А.Э. Штекли. – Москва, 1964. – 384 с.
345835
  Окулевич О. Джордано Бруно / О. Окулевич. – Л.М., 1965. – 84с.
345836
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва, 1965. – 206с.
345837
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1973. – 175с. – (Мыслители прошлого)
345838
  Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1970. – 212с.
345839
  Щеглов В.П. Джордано Бруно и его космология. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1956. – 32с.
345840
  Пузий В. Джордано Бруно: неугомонный и непокорный // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 31-50. – ISSN 1819-6268
345841
  Кургинян М.С. Джордж Байрон / М.С. Кургинян. – М., 1958. – 216с.
345842
  Мельник О.В. Джордж Байрон у творчій рецепції Миколи Маркевича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 313-319. – ISBN 978-966-188-008-4
345843
  Беседин А.П. Джордж Беркли как философ Просвещения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-34. – ISSN 0235-1188
345844
  Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу. 1856-1950 / А.С. Ромм. – Л.М., 1965. – 250с.
345845
  Войтко А. Джордж Богдан Кістяковський і проект "Манхеттен" / А. Войтко, З. Стахів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 10


  70 років тому світ зробив перший крок у незвідане й небезпечне... Наступний сезон телесеріалу "Манхеттен" ось-ось вийде на екрани США. Це - художня розповідь про життя вчених та їхніх родин, яких у 40-ві рр. 20 ст. зібрали в лабораторії містечка ...
345846
  Караганова И.О. Джордж Буш: политическая биография // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 1 (69) : Проработка крупных внешнеполитических решений. Американские специалисты о перспективах переговоров по ограничению вооружений. Смена администрации в США. Итоги парламентских выборов в Канаде. Советский фактор в американо-западногерманских отношениях.. – С. 97-106
345847
   Джордж Вашингтон // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 7) : Всесвітня історія (№ 2)


  До 280-річчя з дня народження.
345848
  Дубинянский М. Джордж Вашингтон: первый среди равных // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268
345849
  Григорьев Л. Джордж Гершвин / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
345850
  Юэн Дейвид Джордж Гершвин / Юэн Дейвид. – Москва : Музыка, 1989. – 285 с.
345851
  Волынский Э.И. Джордж Гершвин (1898-1937) / Э.И. Волынский. – Изд.2-е. – Ленинград : Музыка, 1988. – 79 с.
345852
  Дубинянская Я. Джордж Гордон Байрон: в гарольдовом плаще // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 69-89. – ISSN 1819-6268
345853
  Пасецкий В.М. Джордж де-Лонг / В.М. Пасецкий. – М., 1957. – 45с.
345854
  Бугров В.А. Джордж Едвард Мур і аналітична філософія XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядається взаємозв"язок філософії Дж.Е. Мура з сучасною аналітичною філософією.
345855
   Джордж Истман. Человек, научивший мир фотографировать // Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации / ООО Издательский дом Софт-Пресс. – Киев, 2007. – № 10. – С. 123-125. – ISSN 1810-6625
345856
  Меламед Е.И. Джордж Кеннан против царизма / Е.И. Меламед. – М, 1981. – 127с.
345857
  Серова В.Н. Джордж Липпард и американский романтизм. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Серова В.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 19л.
345858
  Суслопарова Е.А. Джордж Лэнсбери (1859-1940). Страницы политической биографии лидера британских лейбористов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 179-197. – ISSN 0130-3864
345859
  Підлуцький О. Джордж Маршалл - реставратор Європи : постаті XX століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 11


  Джордж Кетлет Маршалл-молодший (1880-1959) - американський політичний та військовий діяч, генерал армії США (1944), начальник штабу Армії США (1939–1945), державний секретар (1947–1949) і міністр оборони США (1950–1951), ініціатор плану Маршалла, ...
345860
  Підлуцький О. Джордж Маршалл: реставратор Європи // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 43-59. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
345861
  Кроль А.Е. Джордж Морланд / А.Е. Кроль. – Л, 1963. – 19с.
345862
  Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788-1824 / А.С. Ромм. – Л.М., 1961. – 139с.
345863
  Чекотовський Е.В. Джордж Одні Юл: життя та внесок у розвиток статистичної науки / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 78-82. – Бібліогр.: 18 назв
345864
  Дубинянский М. Джордж Оруэлл: битва со старшим братом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 46-63. – ISSN 1819-6268
345865
  Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 118-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
345866
  Оборський О.П. Джордж Уокер Буш:аналіз політичного стилю чинного президента США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 240-246
345867
  Вулф В. Джордж Элиот // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 228-243. – ISSN 0042-8795
345868
  Бутакова Е. Джордж Элиот: жить в радости // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 5 (57). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
345869
  Ямпольский И.М. Джордже Энеску / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1956. – 40 с.
345870
  Экимян А. Джордже Энеску / А. Экимян. – Бухарест, 1961. – 106 с.
345871
  Котляров Б.Я. Джордже Энеску / Б.Я. Котляров. – Москва : Музыка, 1965. – 132 с.
345872
  Уэй М. Джорджия и магнат = Georgia and the tycoon : роман / Маргарет Уэй ; пер. с англ. [Е. Прусаковой]. – Москва : Радуга, 1998. – 187, [2] с. – Диплом XI ММКЯ "Самая читаемая серия 1998" - На тит. л. авт. и назв. парал. рус., англ. – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 240). – ISBN 5-05-004718-8
345873
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 8-16.
345874
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – С. 3-31.
345875
  Фомичева Т.Д. Джорджоне-Юдифь / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 15с.
345876
  Белоусова Н.А. Джорджоне : очерки о творчестве / Н.А. Белоусова. – М, 1982. – 207с.
345877
   Джорджоне. Спящая Венера. – Москва, 1955. – 8с.
345878
  Быховский Б.Э. Джорж Беркли / Б.Э. Быховский. – Москва, 1970. – 220с.
345879
  Сорос Джордж Джорж Сорос про глобалізацію = On globalization / Сорос Джордж; Пер. з англ. А.Фролкін. – Київ : Основи, 2002. – 173с. – ISBN 966-500-222-8
345880
  Голсуорси Д. Джослин. Патриций : романы : рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Политиздат, 1991. – 446, [2]с. – ISBN 5-250-01779-7
345881
  Мелентьева Е.А. Джотто-флорентинец / Е.А. Мелентьева. – Л, 1973. – 240с.
345882
  Вегвари Л. Джотто / Л. Вегвари. – Будапешт, 1962. – 43с.
345883
  Опимах И. Джотто и Франциск Ассизский // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 6. – С. 65-74
345884
  Рибалкін С.В. Джоха, арабський прототип Ходжі Насреддіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 473-478


  У статті подано аналіз витоків сюжетів про Насреддіна - відомого на Близькому Сході персонажа, історії про якого поширилися і до інших країн світу. Висунуто тезу, що прообразом для відомого за турецькими перекладами українському читачеві Ходжі ...
345885
  Денисова Т.А. Джохорская историография: традиции, задачи и методы их решения // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 154-165. – ISSN 0042-8779
345886
  Кроль А.Е. Джошуа Рейнольдс / А.Е. Кроль. – Л, 1959. – 16с.
345887
  Токарский Н.М. Джрвеж. 2. Вохджаберд : результаты работ Джрвежской арх. экспедиции 1958-1962 гг. / Токарский Н.М. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Джрвежской археологической экспедиции 1958-1962 гг. / Токарский Н.М. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1964. – № 11 : Джрвеж. 2. Вохджаберд. – С. 1-114
345888
   Джуварлы Ч.М. (энергетик) : Библиография. – Баку : Элм, 1985. – 114с.
345889
  Прошин С.М. Джугара / С.М. Прошин. – Минск, 1964. – 149с.
345890
  Ахматов П. Джуги : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-122. – ISSN 0130-6405
345891
  Федоров Геннадій Джузеппе Беллі. Хто він? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 150-151. – ISSN 0320-8370
345892
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М.-Л., 1950. – 128с.
345893
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1954. – 40с.
345894
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1957. – 375с.
345895
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1963. – 207с.
345896
   Джузеппе Верди. – М., 1963. – 23с.
345897
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – 2-е изд., расшир. и пересмотр. – М., 1966. – 675с.
345898
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – Москва : Музыка, 1969. – 212 с.
345899
  Нюрнберг М.В. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 126 с.
345900
  Нюрнберг М. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М. Нюрнберг. – 2е изд. – Ленинград : Музыка, 1968. – 133 с.
345901
  Долганова И. Джузеппе Верди: сила судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 65-77. – ISSN 1819-6268


  Джузеппе Фортунино Франческо Верди (1813-1901) - выдающийся итал. композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX в.
345902
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди / В.Е. Невлер. – Москва, 1937. – 148с.
345903
  Шапировский З. Джузеппе Гарибальди / З. Шапировский. – М., 1938. – 112с.
345904
  Лурье А.Я. Джузеппе Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1939. – 104с.
345905
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – М., 1957. – 87с.
345906
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 126с.
345907
  Дмитренко В. Джузеппе Гарибальди: жизнь ради цели // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
345908
  Юровський Ю. Джузеппе Гарібальді. / Ю. Юровський. – К., 1919. – 32с.
345909
  Кацев И. Джузеппе Де Сантис. / И. Кацев. – М., 1965. – 256с.
345910
  Ди Витторио Анита Джузеппе ди Витторио, каким я его знала / Ди Витторио Анита. – М., 1967. – 319с.
345911
  Шевлякова Д.А. Джузеппе Мадзини о Данте (К вопросу о национально-прецедентних именах) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 0130-9730
345912
  Варварцев М.М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна : Монографія / Микола Варварцев; Італійський ін-т культури в Україні; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Пульсари, 2005. – 304с. : іл. – Парал. тит. арк., анот., зміст італ. мовою. – ISBN 966-8767-29-2
345913
  Либман М.Я. Джузеппе Мария Креспи / М.Я. Либман. – М., 1967. – 53с.
345914
  Гинзбург Л.С. Джузеппе Тартини / Л.С. Гинзбург. – М., 1969. – 232с.
345915
  Огнєва О.Д. Джузеппе Туччі - італійський кореспондент Федора Щербатського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-171. – ISSN 1608-0599
345916
  Амичис Э. де Джулио / Э. де Амичис. – Свердловск, 1957. – 62 с.
345917
  Чепалов Олександр Джулія Теймор : у театрі виникає ілюзія, що життя створює людина // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 30-32. – ISSN 1562-3238
345918
  Барановская Е.К. Джульетты 2000 года / Е.К. Барановская. – Л., 1975. – 87с.
345919
  Засєда І.І. Джульєтта з другого поверху / І.І. Засєда. – К, 1966. – 107с.
345920
  Прытков Л.А. Джумабай Уметов / Л.А. Прытков. – Фрунзе, 1976. – 29с.
345921
  Орозалиев С. Джумгальский район Тянь-Шаньской области Киргизской ССР в сельско-хозяйственном отношении. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Орозалиев С.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1953. – 8л.
345922
  Орловский Э. Джун ... / Э. Орловский. – Ташкент, 1963. – 72с.
345923
  Бенюх О. Джун и Мервин / О. Бенюх. – М, 1980. – 253с.
345924
  Кузник Б.И. Джуна, Кашпировский и другие / Б.И. Кузник. – Иркутск, 1991. – 347с.
345925
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1936. – 377с.
345926
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1936. – 377с.
345927
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – М, 1965. – 377с.
345928
  Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казаки / В.А. Моисеев. – Алма-Ата, 1991. – 236с.
345929
  Хаткевич Василий Джунгли - не для туристов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 4-5 : Іл.
345930
  Киплинг Р. Джунгли : в 2 кн. / Редьард Киплинг; Пер. Н. Гиляровской. – Москва : Изд. И.Н. Кнебель ; [Тип. "Земля"]
Кн. 2. – 1915. – 245 с.
345931
  Синклер Э Джунгли / Э Синклер. – Екатеринбург, 1924. – 288 с.
345932
  Синклер Э Джунгли / Э Синклер. – М., 1956. – 352с.
345933
  Аракчеев Ю.С. Джунгли во дворе. / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1981. – 159с.
345934
  Немировский Е.Л. Джунгли книжной Америки / Е.Л. Немировский. – М., 1959. – 87с.
345935
  Кіплінг Р. Джунглі / Р. Кіплінг, 1929. – 203 с.
345936
  Некрасов Андрій Джунглі кам"яні та справжні : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-44 : Фото
345937
  Гусева Н.А. Джунковка : путеводитель / Н.А. Гусева. – Донецк : Донбас, 1980. – 64 с.
345938
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – М., 1948. – 352с.
345939
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан, 1949. – 352с.
345940
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Москва : Детская литература, 1966. – 615с. – (Библиотека приключений)
345941
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Київ : Веселка, 1973. – 550с.
345942
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Л., 1990. – 541с.
345943
  Король Н.Э. Джут и освоение его культуры в СССР / Н.Э. Король. – М, 1940. – 64с.
345944
  Коваленко Ю. Джучидські монети та сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 128-134. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
345945
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1963. – 292с.
345946
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 292с.
345947
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России: романы. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 559с.
345948
   Джяукштас Сильвестрас. Выставка произведений. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 24 с.
345949
  Важа Пшавела Дзаглика Химикаури : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 21с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 13)
345950
  Дарсалия В В. Дзадз Дарсалиа. / В В. Дарсалия, . – Сухуми, 1988. – 88с.
345951
  Немирович І.О. Дзвени, бандуро : лірика, гумор, сатира / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 78 с.
345952
  Кабалюк-Тисянська Дзвеніть, співаночки. / Кабалюк-Тисянська. – Ужгород, 1973. – 46с.
345953
  Поліщук В.П. Дзвенять струмочки : нариси і оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 120 с.
345954
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1996
345955
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1996
345956
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1996
345957
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1996
345958
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1996
345959
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1996
345960
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1996
345961
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1996
345962
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1999
345963
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3/4. – 1999
345964
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1999
345965
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1999
345966
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8/9. – 1999
345967
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1999
345968
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2001
345969
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2001
345970
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2001
345971
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2001
345972
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2002
345973
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2002
345974
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2002
345975
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2002
345976
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 2005
345977
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2006
345978
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2006
345979
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2006
345980
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2006
345981
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2007
345982
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2007
345983
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2007
345984
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2007
345985
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2008
345986
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2008
345987
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2008
345988
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2008
345989
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2008
345990
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2008
345991
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (778). – 2009
345992
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9/10 (779/780). – 2009
345993
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (787/788). – 2010
345994
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (789). – 2010
345995
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (791). – 2010
345996
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (793). – 2010
345997
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (801). – 2011
345998
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (809). – 2012
345999
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (814). – 2012
346000
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (815). – 2012
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,