Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
342001
   "Двина". – М., 1970. – 192с.
342002
   "Дві догми емпіризму" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 731-732. – ISBN 966-316-069-1
342003
  Бабенко І.Д. "Дві правди" стають однією наукова достовірність і художній домисел в оповіданнях Марка Вовчка "Невільничка" і Адріана Кащенка "Над козацьким порогом" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 10-13. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
342004
  Балагутрак М.П. "Дві руські народності" Миколи Костомарова в контексті порівняльних етнопсихологічних студій / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 119-136. – ISBN 978-966-02-4577-8
342005
  Кобржицький В.В. "Двійник" як виборча технологія в Україні: особливості, дієвість, перспективи / В.В. Кобржицький, О.В. Романюк
342006
  Корсак В.І. "Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 131-137 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1993-6788
342007
  Шевчук Ю. "Двомовність для України - це поцілунок смерти" / розмову вела Ксенія Туркова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-5 квітня (№ 14). – С. 10-11


  Інтерв"ю з професором Колумбійського університету Юрієм Шевчуком.
342008
  Пешек Я. "Дворянин" став президентом // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 5 (273). – С. 42. – ISSN 1996-1561


  Президентом Чехії обрано Мілоша Земана
342009
   "Дворянское гнездо" Тургенева. – Одесса : Книгоиздат "Наука", торг. д. М. Гальбрейх и М. Фиртековер, 1913. – 83 с. – (Русская литература в отрывках из произведений ее исследователей и критиков : Пособие для сред. школы и самообразования / А. Полинковский, препод. Одесск. гимназии И.Р. Раппопорта ; (вып. 9))
342010
  Белов Николай "Двоякие впечатления" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 14 : фото. – ISSN 1029-5828
342011
  Шаповалова Л.В. "Двусмысленность" объективности. Случай Декарта // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 42-45. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
342012
  Величко Н. "Де б він не був, що б не робив, він крізь був самим собою і не міг бути нічим іньшим" : "Рідний край " про Івана Франкав (1905-1916, 1999-2007 рр.) // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2008. – № 1. – С. 97-102.
342013
  Збожна О. "Де ж бо ви, борці народні?" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  170 років від дня народження Василя Мови, українського поета.
342014
  Травландоніс А. [Двоюрідна сестра та інші оповідання / Антоніс Травландоніс. – Афіни : Нефелі, 1991. – 188, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 40]). – ISBN 960-211-097-Х
342015
  Вахомчик В.П. Движение плоской решетки колеблющихся профилей в невязкой несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вахомчик В.П.; Ин-т проблем механики. – М, 1968. – 20л.
342016
  Кузнецов В.Д. Движение плоскости в жолобе с вязкой жидкостью. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный Труд", 1914. – 20 с. – Отд.оттиск : Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.отд., т45, вып. 9, 1913 г.
342017
  Ингл Дж. Движение пляжевых песков (исследования с помощью люминесцентных индикаторов) / Дж. Ингл. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 226с.
342018
  Янсонас Фредерикас Движение по вертикали. В подземелье мира // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 74-77 : фото
342019
  Рой А.Э. Движение по орбитам / А.Э. Рой. – Москва, 1981. – 544 с.
342020
  Малеваный Г.Г. Движение подземных вод в трещиноватых породах / Г.Г. Малеваный. – Х., 1962. – 124с.
342021
  Панченко Н.И. Движение полюса Земли в 1946-1954 гг. по данным широтных наблюдений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Панченко Н.И. ; Глав. астроном. обсерватория АН СССР. – Ленинград, 1960. – 12 с.
342022
   Движение полюса Земли с 1890.0 по 1969.0. – Киев : Наукова думка, 1972. – 264 с.
342023
  Корсунь А.А. Движение полюса Земли с 1957. 5 по 1965.0 (Методы определения и результаты) : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунь А. А.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л.
342024
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 81 с.
342025
  Куликов К.А. Движение полюсов Земли / К.А. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 86 с.
342026
  Кукушкина М.В. Движение помещичьих крестьян в великорруских губерниях в 1856-1869 гг. : Автореф... канд.ист.наук: / Кукушкина М.В.; АН СССР.ин-т.истории. – Л, 1952. – 18л.
342027
  Матиашвили А.Г. Движение помещичьих крестьян в Грузии в 20-30-х годах XIX века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Матиашвили А.Г. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 23 с.
342028
  Лейбензон Л.С. Движение природных жидкостей и газов в пористой среде / Л.С. Лейбензон. – М.-Л., 1947. – 244с.
342029
  Кузнецов Е.Н. Движение проводящего симметричного волчка относительно центра масс в магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецов Е.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
342030
  Покровская С.А. Движение против войны и фашизма во Франции 1932-1939 гг. / С.А. Покровская. – М., 1980. – 229с.
342031
  Камия Н. Движение протоплазмы / Н. Камия. – Москва, 1962. – 306с.
342032
  Петров А.Г. Движение пузырей в жидкости малой вязкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Петров А.Г. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1970. – 7 с. – Бібліогр.:с.7
342033
   Движение рабочей силы в крупном городе. – М., 1982. – 214с.
342034
  Павленков В.А. Движение рабочей силы в условиях развитого социализма: вопросы теории и методологии / В.А. Павленков. – М., 1976. – 222с.
342035
  Бляхман Л.С. Движение рабочей силы на промышленных предприятиях / Л.С. Бляхман. – М, 1965. – 152с.
342036
   Движение рабочих кадров в промышленности. – М., 1973. – 216с.
342037
   Движение рабочих кадров на промышленных предприятиях. – М., 1974. – 287с.
342038
  Курман М.В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия. / М.В. Курман. – М., 1971. – 152с.
342039
  Полозова М.И. Движение рабочих на предприятиях промышленности СССР и социально-экономические проблемы его регулирования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Полозова М.И.; ЛГУ. Кафедра полит. экономии. – Л., 1971. – 18л.
342040
   Движение ракет. – М., 1959. – 411с.
342041
  Ефремов Александр Петрович Движение распределенных источников со спином в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ефремов Александр Петрович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 9л. – Бібліогр.:с.9
342042
  Най П.Х. Движение растворов в системе почва - растение / П.Х. Най, П.Б. Тинкер. – М., 1980. – 365с.
342043
  Андреев Ю.А. Движение реализма / Ю.А. Андреев. – Ленинград, 1978. – 208с.
342044
  Дмитриев Г.М. Движение революционного народничества в центрально-черноземных губерниях России в первой половине 70-х годов 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитриев Г.М.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 24л.
342045
  Итенберг Б.С. Движение революционного народничества. Народнические кружки и "хождение в народ" в 70-х годах XIX в. / Б.С. Итенберг. – М., 1965. – 444с.
342046
  Леви И.И. Движение речных потоков в нижних бьефах гидротехнических сооружений / И.И. Леви. – Москва; Ленинград : Госэнергоиздат, 1955. – 256с.
342047
  Вербловский Г.Л. Движение русского гражданского процесса, изложенное на одном примере / Соч. Г. Вербловского. – 2-е изд., пересм. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. – VIII, 329 с. – Экз. дефектный, отсутств. обл. и тит. стр., описан по ген. каталогу
342048
  Сингх Р.Б. Движение связки двух тел в центральном ньютоновском поле тяготения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сингх Р.Б.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. Каф. теорет. механики. – М., 1971. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
342049
  Новикова Е.Т. Движение связки материальных точек на орбите : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 010201 / Новикова Е.Т. ; МГУ. – Москва, 1973. – 14 с.
342050
  Швейцер В. Движение сердца (К творческому портрету Веры Звягинцевой) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 83-117
342051
  Прокофьев В.В. Движение смеси жидкости и газовых пузырьков с учетом их относительного перемещения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Прокофьев В.В.; МГУ. – М., 1973. – 12л.
342052
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народов Азии и Африки / А.С. Дзасохов. – Москва, 1977. – 215с.
342053
  Кожахметов К.К. Движение солидарности народов Азии и Африки в борьбе с колониализмом и империализмом / К.К. Кожахметов. – Алма-Ата, 1983. – 144с.
342054
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с сентябрьским восстанием 1923 г. : Дис... канд. ист.наук: / Файзиев Ш.; КГУ. Кафедра новой истории. – К., 1966. – 250л. – Бібліогр.:л.227-250
342055
  Файзиев Ш. Движение солидарности народов СССР с болгарскими трудящимися в связи с Сентябрьским восстанием 1923 г. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Файзиев Ш. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
342056
  Дзасохов А.С. Движение солидарности народовд Азии и Африки -- важный общественно-политический фактор антиимпериалистической борьбы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Дзасохов А.С.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1973. – 20л.
342057
  Леонтьева Лариса Евгеньевна Движение солидарности прогрессивных сил США с советским народом в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 - июль 1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Леонтьева Лариса Евгеньевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 18 с.
342058
  Перцигер И. Движение солидарности трудящихся Польши с республиканской Испанией (1936-1939 годы) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Перцигер И. ; Моск. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1970. – 16 с.
342059
  Хлыстов А.И. Движение солнца вокруг барицентра солнечной системы и солнечная активность // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 61-65. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Показано, что вычисляемое в приближении материальных точек барицентрическое движение Солнца не может влиять на солнечную активность.
342060
  Семиряга М.И. Движение Сопротивления / М.И. Семиряга. – М., 1989. – 63с.
342061
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1990. – 220с.
342062
   Движение Сопротивления в Западной Европе, 1939-1945 гг.. – М., 1991. – 221с.
342063
  Носков А.М. Движение сопротивления в Норвегии в период гитлеровской оккупации (1940-1945) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук / Носков А.М. ; Ин-т истории АН СССР , Ленингр. отделение. – Ленинград, 1968. – 24 с.
342064
  Храмов И.В. Движение Сопротивления в Третьем рейхе (российский аспект) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.307-313. – ISBN 966-551-070-3
342065
   Движение Сопротивления во Франции 1940-1944 гг. : Библиографический указатель. – Москва : ВГБИЛ
Вып. 2. – 1981. – 90с.
342066
  Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны / В.П. Смирнов. – М., 1974. – 327с.
342067
  Уткина И.Б. Движение сопротивления во Франции, 1940-1944 : Аннот. указ. лит. / И.Б. Уткина. – Москва, 1976. – 343с.
342068
  Комолова Н.П. Движение Сопротивления и политическая борьба в Италии. 1943-1947 гг. / Н.П. Комолова. – М., 1972. – 444с.
342069
  Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле : учеб.пособие / В.В. Белецкий. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 308с.
342070
  Жигалов И.И. Движение сторонников мира в Великобритании / И.И. Жигалов. – Москва, 1965. – 40с.
342071
  Тарле Г.Я. Движение сторонников мира в СССР / Г.Я. Тарле. – М., 1988. – 235с.
342072
  Мартыненко Ю.Г. Движение твердого тела в электрических и магнитных полях / Ю.Г. Мартыненко. – Москва : Наука, 1988. – 368 с.
342073
  Красильников П.С. Движение твердого тела отеносительно центра ядра в органиченной задаче трех тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Красильников П.С. ; Моск. авиац. ин-т. – Москва, 1981. – 12 с.
342074
  Матвеенко Светлана Михайловна Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Матвеенко Светлана Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 12л.
342075
  Матвеенко С.М. Движение твердого тела с неголономной связью около неподвижной точки : Дис... канд. физ..-мат.наук: / Матвеенко С.М.; КПИ. – К., 1973. – 107л. – Бібліогр.:л.94-107
342076
  Черноусько Ф.Л. Движение твердого тела с плоскостями, содержащими вязкую жидкость : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Черноусько Ф.Л. ; Москов. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 28 с. – Бібліогр.:с.25-28
342077
  Рябушко А.П. Движение тел в общей теории относительности / А.П. Рябушко. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 237с.
342078
  Розенбаум Р.Б. Движение тел в псевдоожиженном слое / Р.Б. Розенбаум. – Ленинград, 1980. – 167 с.
342079
  Мышкин Н.П. Движение тела, находящегося в потоке лучистой энергии / Н.П. Мышкин, 1906. – 38 с.
342080
  Бочковая Л.Ф. Движение точки и тела переменной массы при дробно-линейном законе расхода массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Бочковая Л.Ф.;. – Алма-Ата, 1978. – л.
342081
  Мисакян Р.Х. Движение тракторного агрегата на склонах с применением контролирующих устройств : Автореф... канд. техн.наук: / Мисакян Р.Х.; Сарат. ин-т механизации сел. хоз-ва им. М.И.Калинина. – Ереван, 1968. – 21л.
342082
  Коровкин А.Г. Движение трудовых ресурсов / А.Г. Коровкин. – Москва : Наука, 1990. – 207с.
342083
  Нестерович Я.Ю. Движение тудящихся Белоруссии за образование Союза ССР в 1917-1924 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Нестерович Я. Ю. ; БГУ. – Минск, 1976. – 23 с.
342084
  Харламов П.В. Движение тяжелого твердого тела в жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харламов П.В.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1955. – 4л.
342085
  Гольдштейн Движение уголовного процесса : практические примеры / М.Л. Гольдшейн. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. Т-ва "Труд", 1907. – VIII, 373 с. – Экз. в разных тип. переплетах
342086
  Пасхавер И.С. Движение урожайности зерновых культур в соуциалистическом сельском хозяйстве. : Автореф... Доктора экон.наук: / Пасхавер И.С.; М-во высш.образования СССР.Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1954. – 34л.
342087
  Саакян Е.С. Движение учащихся армян в Закавказье 1900-1917 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Саакян Е. С.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1966. – 24л.
342088
  Суховей А.Н. Движение философии к литературности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.197-203. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
342089
  Серебряков В. Движение цен в современном капитализме. / В. Серебряков. – М-Л, 1935. – с.
342090
  Епихин Евгений Николаевич Движение частиц с внутренними степенями свободы в гравитационных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Епихин Евгений Николаевич; Ун-т дружбы народов. – М., 1976. – 9л.
342091
  Лембра Ю.Я. Движение частицы в центрально-симметричном поле по нерелятивистской квантовой механике : метод. руководство / Ю.Я. Лембра. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1989. – 68 с.
342092
  Линник В.А. Движение Ю.Маккарти и его политическая эволюция : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Линник В.А.; Ин-т Соедин. Штатов Америки АН СССР. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.22
342093
  Холомай Б.В. Движение, получение и рождение заряженных частиц в электромагнитном поле : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Холомай Б.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 10 с.
342094
  Станис Л.Я. Движение, пространство, время и теория относительности. / Л.Я. Станис. – М., 1967. – 119с.
342095
  Манеев А.К. Движение, противоречие, развитие / А.К. Манеев. – Минск, 1980. – 166с.
342096
  Молевич Е.Ф. Движение, развитие, прогресс : (учеб. пособ.) / Е.Ф. Молевич; МВиССО РСФСР ; Урал. гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 30 с.
342097
  Яворская Н. Движение. / Н. Яворская. – Л., 1968. – 104с.
342098
  Казимировский Э.С. Движения в ионосфере. / Э.С. Казимировский, В.Д. Кокоуров. – Новосибирск, 1979. – 344с.
342099
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1982. – 110с.
342100
   Движения в обобщенных пространствах. – Рязань, 1985. – 132с.
342101
  Егоров А.И. Движения в обобщенных пространствах / А.И. Егоров, И.П. Егоров. – Рязань, 1986. – 84с.
342102
   Движения в обобщенных пространствах / Егоров И.П. – Рязань, 1988. – 125с.
342103
  Кондратьев А.Т. Движения в общих трехмерных пространствах путей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кондратьев А.Т.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 6л.
342104
  Егоров А.И. Движения в пространствах тензорных опорных элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егоров А.И.; МВ и ССО СССР. – Казань, 1974. – 12л.
342105
  Дубровский В.И. Движения для здоровья / В.И. Дубровский. – М, 1989. – 190с.
342106
  Бочкова Э.Л. Движения души / Э.Л. Бочкова. – М., 1980. – 78с.
342107
  Комаров В.Н. Движения звезд / В.Н. Комаров. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 67 с.
342108
  Тетяев М.М. Движения земной коры / М.М. Тетяев. – Л, 1962. – 95с.
342109
  Коробков А.В. Движения и здоровье / А.В. Коробков. – М, 1964. – 32с.
342110
   Движения искусственных и естественных небесных тел. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1981. – 154 с.
342111
  Личков Б.Л. Движения материков и климаты прошлого Земли / Б.Л. Личков. – М.-Л., 1935. – 127с.
342112
  Личков Б.Л. Движения материков и климаты прошлого Земли / Б.Л. Личков. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1935. – 127 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого раздела. – (Научно-популярная литература / Акад. наук СССР)
342113
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 159 с.
342114
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 2-е изд. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 215 с.
342115
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 3-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 208 с.
342116
  Рябов Ю.А. Движения небесных тел / Ю.А. Рябов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1988. – 237 с.
342117
  Донской Д Д. Движения спортсмена / Д Д. Донской. – М., 1965. – 199с.
342118
  Вайнар Рейнхольд Движения у растений / Вайнар Рейнхольд. – Москва : Знание, 1987. – 174с.
342119
  Иваницкий Ф М. Движения человеческого тела / Ф М. Иваницкий, . – М., 1938. – 264с.
342120
  Шульгин В.С. Движения, оппозиционные официальной церкви, в России в 30-х годах XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шульгин В.С. – Москва, 1967. – 14 с.
342121
  Такеучи Х и др. Движутся ли материки? / Х и др. Такеучи. – Москва : Мир, 1970. – 248с.
342122
  Цао Мин Движущая сила. / Цао Мин. – М., 1950. – 140с.
342123
   Движущаяся плазма : Сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 612 с.
342124
  Иванов В.В. Движущаяся эстетика / В.В. Иванов. – М., 1969. – 188с.
342125
  Змеев Б.М. Движущие сили национально-освободительных революций и перспективы развития стран Восточной Африки : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Змеев Б.М. ; Ленингр. ун-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
342126
  Яшкина Н.В. Движущие силы бизнеса и предпринимательство // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2010. – № 5 (89). – С. 7-16
342127
   Движущие силы внешней политики США. – М., 1965. – 528с.
342128
  Каутский К. Движущие силы и перспективы русской революции. / К. Каутский. – М.-Л., 1926. – 30с.
342129
  Бурмистров С.Л. Движущие силы историко-философского процесса в философии неоведантизма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 153-162. – Бібліогр.: с. 154-162. – ISSN 0042-8744
342130
  Ирандуст Движущие силы Кемалистской революции / Ирандуст. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1928. – 150 с.
342131
  Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
342132
   Движущие силы мирового революционного прогресса. – М., 1981. – 392с.
342133
  Бажанов Е.П. Движущие силы политики США в отношении Китая / Е.П. Бажанов. – М., 1982. – 240с.
342134
  Кесарев В.В. Движущие силы развития Земли и планет / В.В. Кесарев. – Ленинград : Недра, 1967. – 152 с.
342135
  Хачатурян А.Б. Движущие силы развития общества / А.Б. Хачатурян. – М, 1961. – 38с.
342136
  Сюсюкалов Б.И. Движущие силы развития социалистического общества / Б.И. Сюсюкалов. – Москва, 1983. – 64с.
342137
  Шенин А.Д. Движущие силы современного мирового революционного процесса / А.Д. Шенин. – К, 1967. – 48с.
342138
  Доронин Алексей Движущие силы электронного маркетинга : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 92-95
342139
  Тарлинг Д.Г. Движущиеся материки / Д.Г. Тарлинг, М. Тарлинг. – М., 1973. – 104с.
342140
  Рудич Е.М. Движущиеся материки и эволюция океанического ложа / Е.М. Рудич. – Москва : Недра, 1983. – 271с.
342141
  Соболев В.В. Движущиеся оболочки звезд / В.В. Соболев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1947. – 114 с.
342142
  Такшеева З.В. Двина моя, двина: стихи / З.В. Такшеева. – М., 1985. – 79с.
342143
  Миронова В.Г. Двинские грамоты XIV-XV веков как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Миронова В.Г.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра археологии. – М., 1970. – 23л.
342144
  Кочетков А.Д. Двинский танковый. / А.Д. Кочетков. – М, 1989. – 160 с.
342145
  Тер-Гевондян Двинский эмират в Армении в IX-XI вв. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Тер-Гевондян А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1958. – 16 с.
342146
   Двинцы: Сборник воспоминаний участников октябрьских боев 1917 г. в Москве и документы. – М., 1957. – 182 с.
342147
  Кралюк П. Дві "Волині" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 12


  13 вересня письменнику Борисові Харчуку виповнилося б 85 років. Про його "твір життя" — роман-тетралогію "Волинь" мало хто знає. Хіба що фахівці-літературознавці. Нині цей твір ніби затінила інша "Волинь" — трилогія Уласа Самчука, яка за часів ...
342148
  Агатій Т. Дві "Катерини" Т. Шевченка // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 171-176. – ISBN 978-617-689-129-1
342149
  Зарічна Н. Дві "Катерини" Тараса Шевченка / Н. Зарічна, Н. Тарасова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 29-31. – ISSN 0130-5263
342150
   Дві акварелі – одна історія // Київський університет. – Київ, 2016. – Березень (№ 3). – С. 1


  У 1846 році два художники – Тарас Шевченко та Михайло Сажин – разом працювали над зображенням історичних видів Києва та його околиць. Навколо результатів цього творчого союзу – авторства чи співавторства малюнків та акварелей – досі точаться суперечки. ...
342151
  Лубенець К. Дві Анелі : Спогади, навіяні старими фотографіями // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 3/4. – С. 66-86. – ISSN 0130-1608
342152
  Морозовицький І. Дві Астани // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Казахстан спромігся вирватися з економічної кризи й утримати високі соціальні стандарти. Проте населення й досі живе за раядянськими порядками і відчуває лише відлуння реформ
342153
  Янченко В. Дві великі душі. Шевченко і Лермонтов // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 3. – С.29-31. – ISSN 0868-9644
342154
  Александрова М. Дві версії біблійного сюжету "Дочка Ієфая": Михайло Старицький та Леся Українка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 30-36. – ISSN 0236-1477
342155
  Радчук О. Дві версії перекладу Р. Бернза // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 71-79. – ISSN 1728-9572
342156
  Зиль А. Дві вершини нашої культури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 січня (№ 12/13). – С. 21


  Тарас Шевченко і Павло Чубинський - побратими духу.
342157
  Ржига Б. Дві весни. / Б. Ржига. – К., 1957. – 376с.
342158
  Кріль М. Дві визначні особистості з нашого краю // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2016. – Ч. 1/90 (101). – С. 59-68


  Українська мисткиня Михайлина Стефанович-Ольшанська.Діяч УВО Ольшанський Теофіл.
342159
  Соколов Б. Дві війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6 травня (№ 77). – С. 5


  Ситуація на Донбасі і для Росії, і для України є своєрідним продовженням Великої Вітчизняної (Другої світової), хоча Росія зараз виступає в ролі агресора.
342160
  Пайєтт Джеффі Дві війни України / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 листопада (№ 207/208). – С. 6-7


  Інтерв"ю з послом США в Україні Джеффрі Пайєттом: "США абсолютно віддані підтримці українського народу".
342161
   Дві гармонії : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-19 : Фото
342162
  Кирилюк О. Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 157-171. – ISSN 2410-2601
342163
  Дубровик А. Дві години в серці Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 21


  Оптимальний маршрут Брюсселем від кореспондента "Дня".
342164
  Гавришко М. Дві гравюри Якова Гніздовського висіли в кабінеті президента Джона Кеннеді // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 4 (257), 29 січня 2015. – С. 46-50


  Яків Якович Гніздовський - американський художник українського походження, графік, кераміст, мистецтвознавець.
342165
  Корупятник І.В. Дві грані свободи в марксистській концепції історичного детермінізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 82-84
342166
  Палій О. Дві дати // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 квітня (№ 68)


  825-та річниця першої згадки назви "Україна" і 860-річчя перемоги князя київської династії Ізяслава Мстиславича над суздальським князем Юрієм Долгоруким.
342167
  Войцехівська О. Дві дати з позначкою сімдесят // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6. – С. 40
342168
  Марунчак М.Г. Дві декади зусиль і жертви = Two decades of efforts and support : додаток до 2-го вид. "The Ukrainian Canadians: a history" / М.Г. Марунчак. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1982. – 32 с. – Без тит. арк. – (Історія наших днів = History of our days = Histoire de nos jours : новини Іст. секціх УВАН в Канаді)
342169
  Забіла Н. Дві дівчинки. / Н. Забіла. – Одеса, 1939. – 12с.
342170
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість / П.В. Гуріненко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 223 с.
342171
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1969. – 238 с.
342172
  Гуріненко П.В. Дві доби мовчання : повість, оповідання / П.В. Гуріненко. – Київ : Дніпро, 1975. – 216 с. – (Бібліотека "Мужність")
342173
  Боршош-Кум"ятський Дві долі / Боршош-Кум"ятський. – Ужгород, 1948. – 48с.
342174
  Бірюков М. Дві долі / М. Бірюков. – Львів, 1953. – 140с.
342175
  Ященко А.І. Дві долі / А.І. Ященко. – Сімферополь, 1959. – 144с.
342176
  Шаповал І. Дві долі // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 11-17. – ISSN 1814-5078


  І.Ю. Рєпін та Д.І. Яворницький
342177
  Шаповал І. Дві долі // Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-20
342178
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія... Лесь Курбас і Микола Куліш // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 57-64
342179
  Ніколенко О. Дві долі, які поєднала історія...Лесь Курбас і Микола Куліш // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 30-37
342180
  Соловей О. Дві думки про один роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 383-402
342181
  Бойчук Б. Дві жінки Альберта: Уривки з роману // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство. – Кривий Ріг, 2001. – № 142. – С.133-145
342182
   Дві з половиною тисячі рядків : [збірка поезії та прози студентів філолог. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка] / [літ. ред. : Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко ; відп. за вип. : І. Лазор, Т. Косцьов"ят] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філолог. фак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр.


  В збірці представлена поезія та проза студентів філологічного факультету літературної творчості ЛНУ імені Івана Франка.
342183
  Кодак М. Дві з"яви одного ангела (Леся Українка і Максиміліан Волошин) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С.18-28. – ISSN 0236-1477
342184
  Макаренко М.К. Дві зими надії : Роман / М.К. Макаренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 192с.
342185
  Студинський К. Дві зорі / К. Студинський. – Львів, 1937. – 62с.
342186
  Дереч Д.Г. Дві зустрічі : оповідання / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1982. – 215 с.
342187
   Дві ідилії Елунди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 60-63 : фото
342188
  Куліш П.О. Дві казки. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 16 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Зміст: Півпівныка: Гышпанська дітська казочка / по-нашому pозказав Панько Казюка [псевд.] ; Цыган : уpивок із казкы П.А. Куліша
342189
  Ільченко О.Є. Дві казки для дорослих / О.Є. Ільченко. – Київ, 1966. – 275с.
342190
  Ушерович С. Дві катівні / С. Ушерович. – Х, 1933. – 124с.
342191
  Сокирко О. Дві Кліо: З приводу відповіді Сергія Павленка на мою рецензію // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, В. Горський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 234-236. – ISBN 966-7679-00-4 ; 966-7679-13-6 (Вип.3)
342192
  Чернов А. Дві книжки на згадку про батьківщину : До 110-річчя від дня народження Петра Одарченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 15
342193
  Кострюкова К.Ю. Дві концепції в теорії ділення клітин у сучасній цитології // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
342194
  Ярмоленко Н.М. Дві концепції динаміки українського героїчного епосу в фольклористиці XIX - XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 315-320
342195
  Даниленко В. Дві короткі історії Олексія Ганзенка // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 9. – С. 176-177. – ISSN 0130-321Х
342196
  Моцик Олександр Дві країни - одна команда // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 39-41


  Україна і Польща готуються до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща Олександр Моцик аналізує зовнішньополітичні впливи майбутньої спортивної події.
342197
  Концевич Є.В. Дві криниці : новели / Є.В. Концевич. – Київ : Молодь, 1964. – 84 с.
342198
  Зірка Ю. Дві кулі Леся Курбаса // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 3 вересня (№ 33). – С. 8
342199
  Забужко О.С. Дві культури / О.С. Забужко. – Київ, 1990. – 48с.
342200
   Дві культури, два туризми : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 119 : Фото
342201
  Федас Й. Дві культури: народна й офіційна // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 626-630. – ISBN 966-581-481-8
342202
  Донцов Д. Дві літератури нашої доби = Two aspects of the Ukrainian literature of our age / D. Donzow / Дмитро Донцов. – Торонто ; Онт : Гомін України, 1958. – 295, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 8)
342203
  Зиль А. Дві лотереї, що подарували Шевченкові волю // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 2-15 травня (№ 18). – С. 5


  Пам"ятній даті передує ще одна, яка вписана у біографію поета і в історію літератури. 22 квітня минає 175 років, як Т. Г. Шевченка викупили з кріпацтва. Тоді йому було 24 р. У цьому велика заслуга не тільки тих людей, що турбувалися про його долю, а й ...
342204
  Кирян Н. Дві любові Тараса Шевченка. До 170-річчя першої поїздки на Сумщину // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 13-19 червня (№ 23). – С. 14
342205
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
342206
  Славин Микола Дві майстрині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80, 3 с. обкл.


  Майстрині настільки різні, що знову й знову дивуєшся, як вони могли не просто зустрітися, а заприязнитися, відтак гармонійно поєднати в одній залі Українського фонду культури два несхожі світи художніх надбань і жіночих доль - ляльки Дани Лунь (на ...
342207
  Ионас Лі Дві матері / Ионас Лі // Злочинниця : оповідання Модеста Левицького / П М. Левицький. – У Київі (Київ) : Час ; [Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи], 1908. – 8 с. – (Видавництво "Час". ; Сер. 1 ; № 1)
342208
  Потапенко Олександр Іванович Дві матері : поезії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 217-218
342209
  Горшельова Т.А. Дві міні-лекції до розділу "Західна проза другої половини XX ст". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст.
342210
  Фудерер Т. Дві мовні реальності – українська і хорватська - у дзеркалі соціолінгвістичної типології та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів / Т. Фудерер, Ж. Челич // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 165-175. – ISSN 2075-437X


  У статті мовні ситуації України і Хорватії висвітлюються в зіставному аспекті, виходячи із типологічних та окремих лінгвонаціосоціологічних параметрів. В статье языковые ситуации Украины и Хорватии освегцаются в сопоставительном аспекте, исходя из ...
342211
  Єндовицький П.О. Дві модифікації задачі про дні народження // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 4 (102) : Фізико-математичні науки. – С. 47-56. – ISSN 1810-0546


  Background. Scheme of particle allocation in cells is studied in probability theory as well as in mathematical statistics. In probability theory it goes about limit theorems, in mathematical statistics - of construction statistical criteria"s. Birthday ...
342212
  Кравченко Л. Дві монографії про румино-українську мовну інтерференцію в топоніміці Марамуршу (Румунія) / Л. Кравченко, С. Лучканин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 93-97. – ISSN 0320-3077
342213
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький, 1882
342214
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький, 1887
342215
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1927. – 92с.
342216
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Харків-Київ, 1930. – 111с.
342217
  Нечуй-Левицький Дві московки / Нечуй-Левицький. – Київ, 1956. – 228с.
342218
  Федюк П. Дві новели // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 175-195
342219
  Дністровий А. Дві новели // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 17-24. – ISSN 0130-1608
342220
  Біливода П. Дві новели // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 62-65.
342221
  Красуцький М. Дві новели // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 82-87. – ISSN 0131-2561
342222
  Грабар С. Дві новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 82-85. – ISSN 0130-1608
342223
  Тимченко Антоніна Дві новели : новели // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 3/4. – С. 42-47. – ISSN 0130-1608
342224
  Красножон К. Дві новели в одному фільмі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 325


  Про фільм "Камінний хрест" (режисер Л.Л. Осика, 1968).
342225
  Роговий Ф. Дві новели про Григора // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 8 березня ( № 5). – С. 18, 19
342226
  Зубцов Є. Дві п"єси / Є. Зубцов. – Київ, 1962. – 16с.
342227
  Белень М. Дві пам"ятні медалі на честь двох видатних художників // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
342228
  Гнатишин О.Є. Дві підходи в дослідженні історії української церковної музики як етап у розвитку національної медієвістики // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – C. 245-256
342229
  Студецький М.М. Дві пісні / М.М. Студецький. – Одеса, 1985. – 95с.
342230
   Дві пісні.. – К., 1962. – 20с.
342231
  Нечай О.М. Дві повісті / Олександр Нечай, Михайло Нечай. – Дніпро : Ліра, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Зміст: Від батьків до сина жива України / передм. Л. Степовички ; Коли повернулися лелеки. Гончарний круг (повісті). – ISBN 978-966-383-740-6
342232
   Дві події Австрійського туризму в Україні = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 117 : Іл.
342233
  Голованівський С.О. Дві поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 200 с.
342234
  Чернов А. Дві половинки українського серця: Шевченко і Гоголь // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 16-22 квітня (№ 16). – С. 12
342235
  Піллаї Дві пригорщі рису / Піллаї, , Такажі Шівашанкар. – К., 1975. – 240с.
342236
  Колісниченко А.І. Дві притчі одного дерева : повість / А.І. Колісниченко. – Одеса : Маяк, 1967. – 172 с.
342237
  Пуховець Д.С. Дві промови Фемістія як історичне джерело // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 1 (69). – С. 109-114


  Фемістій - давньогрецький філософ та ритор, політичний діяч Римської імперії пізньої доби.
342238
  Семена М. Дві реальності Криму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 березня (№ 44). – С. 4-5


  Референдум "під дулом автоматів" має намір бойкотувати велика частина жителів півострова. Вже зараз його не визнає світове співтовариство.
342239
  Стецько Я. Дві революції // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 33-48. – ISBN 978-966-1513-13-5
342240
  Сеник Л. Дві революції, здійснена і майбутня, у двох художніх візіях в контексті неоромантизму як складової вісниківства // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 256-263. – ISBN 978-966-2248-94-4
342241
  Левченко С.П. Дві редакції історичної доами О. Корнійчука "Богдан Хмельницький" / С.П. Левченко. – Київ. – [16] с. – Окр. відбиток з : Наукові записки КНУ, т. 6, в. 1
342242
  Костомаров М. Дві руські народності / Микола Костомаров ; [упоряд.: І. Сюндюков, М. Томак, Н. Тисячна ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Київ : Українська прес-группа, 2012. – 71, [1] с. – Кн. описана за обкл. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita" ; Серія "Бронебійна публіцистика"). – ISBN 978-966-8152-25-2
342243
  Булаш М.О. Дві світові системи - два напрями економічного розвитку / М.О. Булаш. – К., 1960. – 122с.
342244
  Лимар В.Б. Дві свободи В.О. Дем"янова // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 82-86. – ISBN 966-7943-03-8
342245
  Ільницький М. Дві сильвнтки під одним титулом... : До 80-річчя Юрія Барабаша і Григорія Сивоконя) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 20-26. – ISSN 0236-1477
342246
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 103с.
342247
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1951. – 95с.
342248
  Кропивницький М. Дві сім"ї / М. Кропивницький. – Київ, 1955. – 95с.
342249
  Волков А.Р. Дві слов"янські трагедії про Атлантиду / А.Р. Волков, Е.С. Соловей // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 62-74. – ISBN 966-8474-40-6
342250
  Сирота Р. Дві спроби запровадження україністики в міжвоєнній Великій Британії // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 185-211. – ISBN 966-7679-30-6, 966-7493-25-5 (ч.7)
342251
  Карікова Н.М. Дві статті від одного автора: (Про спроби Юрія Шевельова дати належну оцінку мовознавчому доробку Василя Сімовича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 53-58. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
342252
  Щурат В.Г. Дві статті про Грунвальдську пісню : відповідь проф. Брікнєрови / В. Щуpат. – Жовкла : Наклад М. Петрицького ; Печатня оо. Василіян, 1906. – 37 с.


  Зміст: Наукова рецепта проф. Брікнера; Полєміка проф. Брікнера
342253
   Дві столиці Європи : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 1. – С. 115 : Іл.
342254
  Засєда І.І. Дві сторінки однієї медалі / І.І. Засєда. – Київ, 1983. – 118с.
342255
  Сочивець І.Й. Дві сторони медалі : гуморески, повість-пародія / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 152 с.
342256
  Засенко П. Дві струни на арфі тій... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 6
342257
  Поліщук В. Дві сумні п"ятірки... : (кілька думок до некруглого ювілею Степана Павленка) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 165-166. – (Філологічні науки)
342258
  Приходько В.В. Дві сучасні інтерпретації філософії Г. Фіхте у Німеччині (Д. Генріх і Р. Лаут) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 167. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
342259
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Х.-К., 1932. – 139с.
342260
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 95с.
342261
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 116с.
342262
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1952. – 120с.
342263
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1968. – 211с.
342264
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 262с.
342265
  Ленін В.І. Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1981. – 179 с.
342266
  Вишенська О. Дві точки на колі - одна на торі // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 18-24. – ISSN 1029-4171
342267
  Колотілова Н.А. Дві традиції в античній риториці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
342268
  Василишин Я. Дві традиції в одній поезії // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 11/12 : Світло Сходу. Ч. 2. – С.2-9.
342269
  Заславський І.Я. Дві українські інтерпретації комедії Л.М.Толстого "Перший винокур" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 76-85
342270
  Полонський О.Е. Дві фази комунізму. Стенограма публічної лекції / О.Е. Полонський. – Київ, 1951. – 32с.
342271
  Передерій В.Ф. Дві фази комуністичного суспільства / В.Ф. Передерій. – Київ, 1959. – 52с.
342272
  Мороз І.А. Дві фази комуністичного суспільства і закономірності переростання соціалізму в комунізм / І.А. Мороз. – Дніпропетровськ, 1960. – 30с.
342273
  Логвиненко В.К. Дві форми соціалістичної властивості в СРСР і їх розвиток під час переходу до комунізму. / В.К. Логвиненко. – Київ, 1959. – 60с.
342274
  Іксанов О.М. Дві характеризації майже показникового розподілу за допомогою порядкових статистик // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 214-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядається майже показниковий розподіл, що відрізняється від показникового наявністю атома в нулі. Цієї особливості достатньо для того, щоб більшість критеріїв показникового розподілу не мала місця. Запропоновано дві характеризації майже ...
342275
   Дві хвилі.. – Одеса, 1973. – 144с.
342276
  Ляшкевич П. Дві хвороби Святого Валентія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 198-202. – ISBN 966-8110-14-5
342277
  Лапікура В. Дві шістки з блакитної колоди: публіцистика / В. Лапікура, Н. Лапікура. – Київ : ТОВ "Видавництво Аратта", 2003. – 52с. – ISBN 966-96259-6-3
342278
  Бандрівський Д.Г. Дві ясні зірниці : етюди / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1972. – 75 с.
342279
  Огієнко І. Двійне число в українській мові. – Київ : Друкарня 1-щї Київської Друкарської спілки, 1910. – 43 с. – Окр. відб. з Записок Українського Наукового Товариства в Києві", 1909, кн.6


  На книзі дарчий підпис; Професорові А. Лободі автор І. Огієнко
342280
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663-1734 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 263 л. – Додатки: л. 233-263. – Бібліогр.: л. 184-232
342281
  Васильєва О.О. Двір гетьманів Лівобережної України у 1663 - 1734 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Васильєва Ольга Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
342282
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 31 січня (№ 2). – С. 2
342283
  Чепурко Б. Двісті літ із Тарасом // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 113-114. – ISSN 0868-4790


  Про значення творчості Т.Г. Шевченка для українського народу.
342284
  Гижа О.Р. Двісті метрів до сонця : повісті, новели / О.Р. Гижа. – Київ : Молодь, 1967. – 144 с.
342285
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
342286
  Семиволос Наталка Двісті хвороб - під прес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 46-47


  Підозрюю, мало не кожен з нас свого часу став жертвою чергового "цілителя" або повірив у незвичайні властивості нових ліків, біодобавок, приладів... Немов загіпнотизовані щедро змальовуваними перспективами негайного й остаточного позбавлення від усіх ...
342287
   Двісті: найкращі - на місці. Складено список університетів, до яких варто вступати // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 79). – С. 3


  За показниками останніх років КНУ імені Тараса Шевченка - абсолютний лідер серед ВНЗ України. Експерти зауважують, що опублікування наукових статей у міжнародних журналах із високим індиксом цитування, додає ВНЗ ваги на міжнародній арені.
342288
   Двічі герої. – К., 1958. – 420с.
342289
  Шило І.Н. Двічі Герой Радянського Союзу Олексій Федорович Федоров / І.Н. Шило. – Дніпропетровськ, 1973. – 31с.
342290
  Баєв Є.І. Двічі Герой соціалістичної праці Марія Олександрівна Бринцева бригадир радгоспу "Коктебель", Судацького району. / Є.І. Баєв. – Сімферополь, 1959. – 31с.
342291
  Будько Євген Двічі найдужчий у світі : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
342292
  Георгієвська С.М. Двічі по два - чотири / С.М. Георгієвська. – Київ : Веселка, 1971. – 183 с.
342293
  Жиленко І.В. Двічі по два дорівнює кульбабці : повість для дітей / І.В. Жиленко. – Київ, 1983. – 118 с.
342294
  Рябчій І. Двічі по десять: обличчя і голоси : [збірка інтерв"ю] / Іван Рябчій. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. – 236, [4] с. – ISBN 978-617-7192-37-3


  Зміст: Тамтешні: А. Нотомб, Ж.-Л. Утерс, Е.Е. Шмітт, С. Дюпюї, Ж. Де Декар, І. Стецик, Н. Лемер, М. Люсьєн, Ю. де Броквіль, Ф. Вільмар ; Тутешні: В. Шевчук, П. Городиська, В. Селіванов-Буряк, В. Чернецький, О. Довгий, В. Медвідь, Л. Голота, О. ...
342295
  Козлюк С. Двічі повернутися з війни / С. Козлюк, О. Фурман // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 49 (473), 9-15.12.2016 р. – С. 28-32. – ISSN 1996-1561


  Про мирне життя ветеранів АТО.
342296
  Мокрицький Г. Двічі розстріляний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 13


  В Житомирі відкрили меморіальну дошку державному діячеві, журналісту Артему Любовичу, що загинув від рук сталінських катів.
342297
  Кузьменко Ю.В. ДВК. Обработка текстовой информации / Ю.В. Кузьменко, В.В. Дегодюк. – М, 1990. – 191с.
342298
  Швець В.С. Двобій : поезії 1960-1964 / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 246 с.
342299
  Ивасюк М.Г. Двобій / М.Г. Ивасюк. – Ужгород, 1967. – 142с.
342300
  Проскурін П.Л. Двобій : Роман / П.Л. Проскурін. – Київ : Дніпро, 1972. – 403с.
342301
  Романченко М.З. Двобій : поема та вірші / М.З. Романченко. – Львів : Каменяр, 1985. – 95 с.
342302
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 206 с.
342303
  Братунь Р.А. Двобій : вірші, поеми, публіцистика / Р.А. Братунь. – Київ : Дніпро, 1985. – 187 с.
342304
  Ктитарєв М.М. Двобій : документальна повість / М.М. Ктитарєв. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 196 с.
342305
   Двобій без компромісів. – К., 1973. – 238с.
342306
  Вєдєнєєв Д.В. Двобій без компромісів : Протиборство спецпідрозділів ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945-1980-ті роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2007. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність" ; Кн. 4). – ISBN 966-7048-69-1
342307
  Брич П.К. Двобій на світанні / П.К. Брич. – Львів, 1974. – 107с.
342308
  Михалевич О.В. Двобій принципів / О.В. Михалевич. – К., 1959. – 88с.
342309
  Пригорницький Ю. Двобій: імперія чи українська Надія? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 1


  Чи нарешті щось буде вирішено щодо повернення Надії Савченко на Батьківщину.
342310
  Биркун Л.В. Двобічний контрастивний аналіз та системи вправ для подолання інтерференцій при вивченні часових форм дієслова другої іноземної мови / Л.В. Биркун, Є.П. Тимченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Присвячено проблемам оволодіння англійськими та німецькими дієслівними часовими формами при вивченні другої іноземної мови, засобами подолання можливої інтерференції з боку першої іноземної мови та стимулювання позитивного переносу мовних навичок ...
342311
  Косів Р. Двобічні ікони XV-XVI століть на українських землях: спроба інтерпретації призначення та іконографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 168-181. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
342312
  Дзюба П.В. Двовекторність міжнародних портфельних потоків України:стан та перспективи в контексті участі в зонах вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 2. – С. 72-81
342313
  Базиль Людмила Двовекторність у роботі кафедри української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-8. – Бібліогр.: с. 5
342314
  Літошенко Ю.В. Двовекторність України як умова соборності українського народу // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 87-93
342315
  Ващенко В.М. Двовимірна геометрична теорія некласичних ввігнутих дифракційних граток / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, Ж.І. Патлашенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 245-251. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Проведено теоретичний аналіз зображення, що створюється ввігнутою некласичною дифракційною граткою. та спектральна залежність його абераційних властивостей в ультрафіолетовому спектральному діапазоні 250 - 350 нм. Приводиться розв"язок задачі ...
342316
  Власюк А.П. Двовимірна задача фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету в умовах тепло-солепереносу / А.П. Власюк, П.М. Мортинюк, Н.А. Федорчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 121-126. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано математичну модель задачі фільтраційної консолідації грунту з урахуванням повзучості його скелету та впливу перенесення солей в неізотермічному режимі. Числовий poзв"язок відповідної двовимірної крайової задачі знайдено методом скінченних ...
342317
  Макаров В.А. Двовимірна математична модель діодної структури на основі варізонних напівпровідників з ефектом перевипромінювання І / В.А. Макаров, І.П. Гаврилюк, Н.О. Россохата // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 167-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В роботі проведено дослідження загальноматематичними методами нелінійних задач теорії напівпровідників. Розглянуто початково-крайову задачу для нелінійного інтегро-диференційного рівняння з частинних похідних, яка описує нестаціонарний координатний ...
342318
  Рутковська І.А. Двовимірна математична модель та метод розрахунку руху рідини у вузлах розгалуження відкритих потоків. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Рутковська І.А.; Нац. техн. ун-т. України. КПІ. – К., 2000. – 19л.
342319
  Савіна Марія Юріївна Двовимірна модель та метод розрахунку переносу забруднюючих речовин у відкритих потоках : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.05 / Савіна М.Ю.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
342320
  Пономарьов О.П. Двовимірна нестаціонарна числова модель жевріючого розряду / О.П. Пономарьов, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 206-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В рамках гідродинамічного наближення створено двовимірну нестаціонарну числову модель горіння жевріючого розряду, яка враховує іонізацію нейтральних атомів електронним ударом, електрон-іонну рекомбінацію та вторинну емісію з катоду. Модель дозволяє ...
342321
  Гапонюк Я.В. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень : Автореф...канд.техн.наук:05.13.06 / Гапонюк Я.В.;Держ.ком.зв"язку та інформатиз.України. – Львів, 2000. – 17с. – Бібліогр.:с.12-14
342322
  Гармаш Наталія Григорівна Двовимірний скінченноелементний аналіз контактних задач із врахуванням теплообміну : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Гармаш Наталія Григорівна; НАН України. Ін-тут проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 1999. – 19л.
342323
  Божидарник В.В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно- неоднорідних тіл / В.В. Божидарник. – Львів : Світ, 1998. – 352с. – ISBN 5777309143
342324
  Приходько О.О. Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Приходько О.О. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
342325
  Кучмінська Х.Й. Двовимірні неперервні дроби = Two-dimensional continued fractions / Х.Й. Кучмінська ; НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ. – Львів, 2010. – 218 с. – ISBN 978-966-02-5621-7
342326
  Сушко Тетяна Сергіївна Двовимірні статистичні та стаціонарні хвильові поля у кусково-однорідних п"єзокерамічних тілах : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
342327
  Шарапов С.Г. Двовимірні та квазідвовимірні моделі надпровідності зі змінною густиною носіів : Автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.02 / Шарапов С.Г. ; НАН Укр. Ін-т теоретичн. фіз. – Київ, 1996. – 23 с.
342328
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
342329
  Турковський Володимир Михайлович Двовимірні ферміон-бозонні моделі надпровідності з довільною густиною носіїв заряду : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Турковський Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 120л. – Бібліогр.:л.92-120
342330
  Опанасович В.К. Двовісний згин ізотропной пластини з прямокутною жорсткою шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту ії берегів / В.К. Опанасович, М.С. Слободян, В.Я. Бедрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
342331
  Голдирев Б.В. Двогрупове зрівнювання нівелірних мереж / Б.В. Голдирев; відп. ред. О.Д. Шулейкин. – Львів, 1957. – 39 с.
342332
  Чуковский Н.К. Двое / Н.К. Чуковский. – М, 1957. – 112с.
342333
  Лапин Б.Ф. Двое / Б.Ф. Лапин. – Иркутск, 1971. – 138с.
342334
  Крахмалева Н.В. Двое / Н.В. Крахмалева. – Киев, 1986. – 508с.
342335
  Клодт Е. Двое // Деловой экологический журнал / РОО "Общественная экология". – Москва, 2005. – № 4. – С. 62-63
342336
  Масловская Д. Двое бедных румын, говорящих по-польски : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 99-133. – ISSN 1130-6545
342337
  Поцюс А. Двое в городке / А. Поцюс. – Вильнюс, 1969. – 312 с.
342338
  Казаков Ю.П. Двое в декабре / Ю.П. Казаков. – М : Молодая гвардия, 1966. – 272 с.
342339
  Тоболяк А. Двое в доме / А. Тоболяк. – М, 1984. – 248с.
342340
  Логинов Н.В. Двое в каюте / Н.В. Логинов. – М., 1959. – 48с.
342341
  Стрельцов М. Двое в лесу. / М. Стрельцов. – Минск, 1978. – 174с.
342342
  Богородский Петр Двое в лодке, не считая собаки : Россия / Богородский Петр, Богородская Наталья // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 4 (157). – С. 112-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
342343
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – София, 1964. – 239с.
342344
  Калчев К. Двое в новом городе / К. Калчев. – М., 1967. – 176с.
342345
  Заворотчева Л.Г. Двое в новом городе / Л.Г. Заворотчева. – Свердловск, 1981. – 205с.
342346
  Грива Ж. Двое в океане : рассказы / Ж. Грива; пер. с латыш. С.Цебаковского и М.Михалевой. – Рига : Лиесма, 1965. – 279 с.
342347
  Почивалов Л.В. Двое в океане : Роман: Хроника одного рейса / Л.В. Почивалов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 492с.
342348
  Велков П. Двое в пещере / П. Велков. – София, 1966. – 176с.
342349
  Беляев В.С. Двое в пути / В.С. Беляев. – М., 1959. – 96с.
342350
  Журахович С.М. Двое в пути : рассказы / С.М. Журахович. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 48 с.
342351
  Вайсберг Л.М. Двое в пути : повесть / Л.М. Вайсберг. – Вильнюс, 1975. – 414 с.
342352
  Вахов А.А. Двое в тайге / А.А. Вахов. – Владивосток, 1946. – 68с.
342353
  Данилов С.П. Двое в тундре / С.П. Данилов. – Якутск, 1965. – 295 с.
342354
  Шарп Э. Двое влюбленных и... собака = A tail of love : роман / Элис Шарп ; пер. с англ. В. Глебова. – Москва : Радуга, 2006. – 144 с. – (Любовный роман). – ISBN 5-05-006526-7
342355
  Клер А. Двое детей в сердце Африки. / А. Клер. – М, 1969. – 104с.
342356
  Каманин Ф.Г. Двое знаменитых. -- (Первые ласточки. -- Мой товарищ). / Ф.Г. Каманин. – М. : Московский рабочий, 1972. – 544 с.
342357
  Малыгина Н.П. Двое и война : повести / Н.П. Малыгина. – Москва, 1973. – 304 с.
342358
  Малыгина Н.П. Двое и война : Повести. / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1982. – 304с.
342359
  Картушин И.П. Двое и город / И.П. Картушин. – Новосибирск, 1985. – 158с.
342360
  Назаров Р.В. Двое и другие / Р.В. Назаров. – Л., 1990. – 397с.
342361
  Рахманин Сергей Двое и одна // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 44-46
342362
  Рожков Н. Двое и птицы / Н. Рожков. – Ташкент, 1968. – 144с.
342363
  Назарли Двое из 120 / Назарли, , Гаджи Баба. – Баку, 1958. – 181с.
342364
  Погони А. Двое из многих / А. Погони. – М., 1975. – 360с.
342365
  Муравин Г.Л. Двое из многих тысяч / Г.Л. Муравин. – Москва, 1967. – 119 с.
342366
  Солоухин В.А. Двое из нашего дома / В.А. Солоухин. – Донецк, 1963. – 40с.
342367
  Ватлин А.Ю. Двое из тысячи: Вильгельм Керф (Клейст) и Ганс Гримм (Мориц) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 6. – С. 39-53. – ISSN 0042-8779


  О судьбе немецких антифашистов В. Керфе и Г. Гримме, репрессированных в 1937-1938 гг.
342368
  Лайт Дж. Двое на берегу : Роман / Пер. с англ. А.Б.Дмитриевой; Дждоуи Лайт. – Москва, 1998. – 192с. – (Панорама романов о любви). – ISBN 5-7024-0748-2
342369
  Мусатов А.И. Двое на большом поле / А.И. Мусатов. – М., 1960. – 62с.
342370
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – М., 1978. – 112с.
342371
  Ляшенко В.Е. Двое на длинном пути / В.Е. Ляшенко. – Москва : Политиздат, 1978. – 112с.
342372
   Двое на земле. – М., 1988. – 573с.
342373
  Гибсон У. Двое на качелях / У. Гибсон. – М., 1962. – 116с.
342374
  Баужа А. Двое на набережной : повести и новеллы / А. Баужа; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1972. – 248 с.
342375
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе / С.Н. Гастев. – Саратов, 1968. – 86с.
342376
  Гастев С.Н. Двое на одной тропе. -- (Время штормов. Повести -- Капитан Майнис. Рассказ). / С.Н. Гастев. – Пенза, 1963. – 148 с.
342377
   Двое на озере Кумран. – М., 1972. – 215с.
342378
  Васин М. Двое на перекрестке / М. Васин. – Новосибирск, 1967. – 164с.
342379
  Корпачев Э.М. Двое на перроне / Э.М. Корпачев. – М., 1973. – 176с.
342380
  Путилов Б.А. Двое на профиле / Б.А. Путилов. – М., 1968. – 232с.
342381
  Голощапов Н.П. Двое на рассвете / Н.П. Голощапов. – Челябинск, 1961. – 98с.
342382
  Абрамов С.А. Двое под одним зонтом / С.А. Абрамов. – Москва, 1981. – 48с.
342383
  Папуловский И.П. Двое с нашей стороны: повести / И.П. Папуловский. – М., 1981. – 159с.
342384
  Продан Ю.Ю. Двое с пятой заставы / Ю.Ю. Продан. – Краснодар, 1969. – 112с.
342385
  Вайнер А.А. Двое среди людей / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Москва, 1990. – 144с.
342386
  Гуриненко П. Двое суток молчания / П. Гуриненко. – М., 1968. – 159с.
342387
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – Воронеж, 1965. – 180с.
342388
  Краснов Н.С. Двое у реки Грань / Н.С. Краснов. – М., 1966. – 189с.
342389
  Монастырев В.А. Двое у ручья. / В.А. Монастырев. – Краснодар, 1965. – 227с.
342390
  Белинский Я.Л. Двое, идущие рядом / Я.Л. Белинский. – Москва, 1972. – 159с.
342391
  Толстая Н.Н. Двое: Разное / Н.Н. Толстая, Т.Н. Толстая. – Москва : Подкова, 2001. – 384с. – ISBN 5-94584-034-3
342392
  Ибрагимова А.З. кызы Двоевластие в Азербайджане : Автореф. дис... канд. ист. наук : 07.00.02 / Ибрагимова А.З. кызы ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 44 с.
342393
  Бабикова Е.Н. Двоевластие в Сибири / Е.Н. Бабикова. – Томск, 1980. – 159с.
342394
  Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 87-93. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджуються системи твірних вінцевих добутків двох симетричних груп S[нижній індекс 2] та S[нижній індекс n]. Доведено, що в таких групах можна побудувати незвідні системи твірних, які складаються лише з двох елементів.
342395
  Шимборская В. Двоеточие : Книга стихов // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С.3-19. – ISSN 1130-6545
342396
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / Павло Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 254 с.
342397
  Щегельський П.Г. Двоє : роман / П.Г. Щегельський. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 271 с.
342398
  Олійник Борис Двоє : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 282-285
342399
  Бернгейм Е. Двоє : міні-роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 131-145. – ISSN 0320-8370
342400
  Грищук Б.А. Двоє в березні / Б.А. Грищук. – Київ, 1980. – 200 с.
342401
  Куртяк Є.Г. Двоє в дорозі : повість / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1975. – 175 с.
342402
  Калчев К. Двоє в новому місті / К. Калчев. – К., 1972. – 197с.
342403
  Качковський Л.Д. Двоє в осінній вечір / Л.Д. Качковський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 317 с.
342404
  Сироватський В.М. Двоє в серпні / В.М. Сироватський. – Дніпропетровськ, 1984. – 110с.
342405
  Клер А. Двоє дітей в серці Африки. / А. Клер. – К, 1972. – 102с.
342406
  Рочев Я.М. Двоє друзів. / Я.М. Рочев. – К, 1962. – 365с.
342407
  Вайнер А.А. Двоє межи людьми / А.А. Вайнер, Г.А. Вайнер. – Київ, 1973. – 135с.
342408
  Полотнюк Я. Двоє на високогір"ї : житейська історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 7/8. – С. 76-117. – ISSN 0130-1608
342409
  Галюк В.С. Двоє на косі / В.С. Галюк. – Х, 1979. – 167с.
342410
  Омельченко М.М. Двоє на святі / М.М. Омельченко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 207 с.
342411
  Малик В. Двоє над прірвою : повість / В. Малик. – Київ : Веселка, 1983. – 300 с.
342412
  Клименко Олена Двоє обабіч "мерседеса" : історія кохання на дві дії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 94-111. – ISSN 0130-321Х
342413
  Абрамов Сергій Олександрович Двоє під однією парасолькою / Абрамов Сергій Олександрович. – Київ, 1984. – 204с.
342414
  Альєнде Ісабель Двоє слів : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-163. – ISSN 0208-0710
342415
   Двоє слів про дев"яності... і не тільки // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2010. – [Вип. 5]. – С. 385-400


  "Дев"яностик Олександр Яровий відповідає на питання "двохтисячника" Олександра Стусенка. Роздуми над прочитаною книгою М. Розумного, А. Кокотюхи "Любити живих"
342416
  Грінчак В.Я. Двоє у морі / В.Я. Грінчак. – Київ, 1982. – 20 с.
342417
  Герасименко Ю.Г. Двоє у світі : повісті / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1985. – 136 с.
342418
  Томчаній М. Двоє щасливих : оповідання / М. Томчаній. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 112 с.
342419
  Романова Н.С. Двоєдність морально-релігійних і філософсько-правових ідей в російській філософській традиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.163-167
342420
  Шолохов М. Двозаміжня / М. Шолохов. – К, 1958. – 56с.
342421
  Нікітченко М.С. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки / М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено композиційно номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних і часткових неоднозначних квазіарних предикатів на пропозиційному, реномінативному та кванторному рівнях. Встановлено зв"язки між цими логіками та 3-значними і ...
342422
  Либер А.Е. Двоичная булева алгебра и ее приложения / А.Е. Либер. – Саратов, 1966. – 80 с.
342423
  Глобус И.А. Двоичное кодирование в асинхронных системах / И.А. Глобус. – М, 1972. – 108с.
342424
  Бохманн Д. Двоичные динамические системы. / Д. Бохманн, Х. Постхоф. – М., 1986. – 400с.
342425
  Городянська Л.В. Двоїста природа інтелектуальних ресурсів та облік об"єктів інтелектуальної власності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 94-103 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
342426
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.04 / Вакуліна В. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 148л. – Бібліогр.:л.142-148
342427
  Вакуліна В.М. Двоїстий характер людського буття. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.04 / Вакуліна В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
342428
  Гребенюк М.Ф. Двоїсті афінні зв"язності на регулярній гіперполосі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана стаття стосується питань диференціальної геометрії багатовимірного проективного простору. Розглядаються регулярні гуперполоси розширеного неевклідового простору. Вводяться тензори, які визначають в околі третього порядку гіперполоси оснащу вальні ...
342429
  Габова Е.В. Двойка по поведению / Е.В. Габова. – Москва, 1989. – 204с.
342430
  Коконин Л.В. Двойка по русскому / Л.В. Коконин. – Ярославль, 1980. – 239с.
342431
  Безрукова Лариса Георгиевна Двойная актуализация как универсальная и идиоэтническая черта функционирования фразеологических единиц (Опыт контрастивного описания на материале русского и немецкого языков) : Автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.19 / Безрукова Лариса Георгиевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1990. – 25л.
342432
  Федоров Г.И. Двойная аппроксимация кривой намагничивания и ее применение для расчета и анализа ферромагнитных устройств. : Автореф... канд. техн.наук: 05.276 / Федоров Г.И.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
342433
   Двойная бухгалтерия в популярных очерках : издание журнала "Счетоводство". – С.-Петербург : Тип. А.М. Вольфа
Вып. 1. – 1890. – 160 с.
342434
  Обельченко Мария Двойная жизнь Чарлза Диккенса : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134 : Фото
342435
  Обельченко М. Двойная жизнь Чарльза Диккенкса // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 124-134.
342436
  Завалишина В.М. Двойная западня / В.М. Завалишина, Н.А. Смешнов. – Киев, 1967. – 158с.
342437
  Нариньян С.Д. Двойная игра / С.Д. Нариньян. – Москва, 1951. – 64с.
342438
  Карасимеонов А. Двойная игра / А. Карасимеонов. – М, 1984. – 191с.
342439
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – М., 1986. – 325с.
342440
  Карау Г. Двойная игра / Г. Карау. – Москва : Военное издательство, 1991. – 312с.
342441
  Ли Р. Двойная игра / Р. Ли. – М., 1993. – 256с.
342442
  Фаррер К. Двойная ошибка. / К. Фаррер. – Птгр._М, 1923. – 80с.
342443
  Михале А. Двойная партия в шахматы / А. Михале. – Бухарест, 1970. – 40с.
342444
  Батусов Ю.А. Двойная перезарядка Га-мезонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3249 / Батусов Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 18л.
342445
  Козлов В.Ф. Двойная перезарядка однозарядных положительных ионов при малых энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козлов В.Ф. ; АН УССР. – Киев, 1966. – 9 с. – Бібліогр. : с. 9
342446
  Тувдендорж Д. Двойная перезарядка п-мезонов и образование мезонов мезонами при энергиях 170-390 Мэв. 1-5445 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Тувдендорж Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.11-12
342447
  Резанова Н. Двойная петля // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 7. – С. 52-87. – ISSN 1728-8568
342448
   Двойная радуга - A double rainbow. – М., 1988. – 270с.
342449
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга : Рассказы - воспоминания / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1964. – 682с.
342450
  Тихонов Николай Семенович Двойная радуга / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1969. – 488с.
342451
  Татьяничева Л.К. Двойная радуга / Л.К. Татьяничева. – М., 1972. – 64с.
342452
   Двойная радуга. – М., 1983. – 487с.
342453
  Уотсон Д.Д. Двойная спираль / Д.Д. Уотсон. – М, 1969. – 152с.
342454
  Лотяну Э. Двойная спираль : стихи / Э. Лотяну; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 136 с.
342455
  Жолковский Александр Двойная спираль = Виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 95-122. – ISSN 0130-7673
342456
  Кризи Д. Двойная ставка на смерть : [повесть] / Джон Кризи ; [пер. с англ.: Н. Рудницкая, А. Репко] // Детектив Великобритании : [сборник] : пер. с англ. – Москва : Ренессанс СП "ИВО-СиД", 1992. – Вып.1. – С.1-134. – ISBN 5-8396-0103-9
342457
  Книжников Ю.Ф. Двойная стереоскопическая модель и проблема ее зрительного восприятия / Ю.Ф. Книжников, Е.Г. Харьковец // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 31-34 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
342458
  Рубина Д.И. Двойная фамилия / Д.И. Рубина. – Москва, 1990. – 318 с.
342459
  Мовчан Н.Н. Двойная электрическая и магнитная перестройка частоты связанных колебаний в композитном магнитодиэлектрическом резонаторе / Н.Н. Мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2014. – Т. 57, № 7 (625), июль. – С. 43-53. – ISSN 0021-3470
342460
  Достоевский Ф.М. Двойник / Ф.М. Достоевский. – Кемерово, 1983. – 286с.
342461
  Погорельский А. Двойник / А. Погорельский. – К., 1990. – 365с.
342462
  Мир-Хайдаров Двойник китайского императора. / Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович. – М., 1989. – 191с.
342463
  Стронгин В.Л. Двойник Сталина : рассказы, повесть / В.Л. Стронгин. – М., 1991. – 190с.
342464
  Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии / А. Погорельский. – М., 1960. – 352с.
342465
  Погорельский Антоний Двойник, или Мои вечера в Малороссии / Антоний Погорельский [псевд.] ; вступ. ст. и коммент. Е.Н. Пенской ; худож. М.М. Константинова]. – Москва : Книга, 1987. – 363 с. : ил. ; 10х7. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
342466
  Гофман Эрнест Двойники : 9 иллюстраций, раскрашенных от руки / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; Перев. Вячеслава Иванова ; рис. А.Я. головина. – Иллюстрированное изд. – Петроград : Петрополисъ, 1922. – 80 с.


  Книга издана в ознаменование столетней годовщины со дня смерти Э.Т.А. Гофмана в количестве одной тысячи нумерованных экземпляров. Оформление суперобложки А. Лео. 8 иллюстраций мирискусника А. Я. Головина (1863 – 1930). Нумерованный экземпляр № 746
342467
  Яновский А.Н. Двойники в пустыне / А.Н. Яновский. – Орел, 1958. – 160с.
342468
  Киселева М. Двойничество в романах Достоевского и Музиля как символ эпохи распада // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 165-195. – ISSN 0042-8795
342469
  Казьмина Н.А. Двойничество в романе С. Кинга "Мареновая Роза" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 43-47. – (Філологічні науки ; № 1)
342470
  Штенникова И.Н. Двойное лучепреломление в потоке жестких цепных молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Штенникова И.Н. ; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных соед. – Ленинград, 1963. – 14 с.
342471
  Эпштейн М. Двойное небытие и мужество быть. К философии неустойчивого вакуума // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 4. – С. 28-43. – ISSN 0042-8744
342472
  Топуриа В. Двойное отрицание в грузинском языке / В. Топуриа, 1924. – 73-116с.
342473
  Вишняков В.Г. Двойное подчинение органов управления народным хозяйством / В.Г. Вишняков. – Москва, 1967. – 144с.
342474
  Кристи А. Двойное прегрешение / А. Кристи. – М, 1991. – 159с.
342475
  Давидсон Аполлон Двойное рождение отечественной африканистики // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 5-13. – ISSN 0869-1908
342476
  Блинова Э.Д. Двойное число существования в истории белорусского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Блинова Э.Д.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1963. – 18л.
342477
  Глэско М. Двойное ярмо / М. Глэско. – М, 1937. – 175с.
342478
  Климонтович Н.Ю. Двойной альбом / Н.Ю. Климонтович. – М., 1990. – 446с.
342479
  Здесенко Ю.Г. Двойной бета-распад ізоТе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Здесенко Ю.Г.; АН ССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 22л.
342480
  Чайковская Анна Двойной город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 4 (214), апрель. – С. 78-94 : фото. – ISSN 1029-5828
342481
  Издрык Ю. Двойной Леон : проза: istoriя болезни // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-109. – ISSN 0012-6756
342482
  Жданов И.Н. Двойной обгон / И.Н. Жданов. – М, 1978. – 94с.
342483
  Озеров Л.А. Двойной портрет / Л.А. Озеров. – М., 1986. – 61с.
342484
  Каверин В.А. Двойной портрет. / В.А. Каверин. – М. : Молодая гвардия, 1967. – 223 с.
342485
  Синеокая Ю.В. Двойной портрет: профессор Н.В. Мотрошилова в философии и в жизни // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 2. – С. 89-105. – ISSN 0235-1188
342486
  Шим Э.Ю. Двойной свет : Повести и рассказы / Э.Ю. Шим. – Москва : Советский писатель, 1980. – 592с.
342487
  Майрановский С.Г. Двойной слой и его эффектры / С.Г. Майрановский. – М, 1971. – 88с.
342488
  Делахей П. Двойной слой и кинетика электродных процессов / П. Делахей. – М, 1967. – 352с.
342489
   Двойной слой и электродная кинетика. – Москва, 1981. – 376 с.
342490
  Ланж Карен Двойной стандарт : природа // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26 : Фото
342491
  Никулин В.В. Двойной стандарт: закон и партийцы в советской России в 1920-е гг. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 20. – С. 18-22. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается процесс создания особых правовых условий в отношении коммунистов, уличенных в преступных деяниях, основанных на системе неофициального права в виде секретных нормативных актов. Анализируются последствия политики двойных правовых ...
342492
   Двойной Т-образный мостик для измерения диэлектрической постоянной ферритов. – М., 1959. – 18с.
342493
  Елисеев Л.П. Двойной удар / Л.П. Елисеев. – Москва, 1955. – 444с.
342494
   Двойной удар. – Москва : Костик, 1993. – 157с.
342495
  Соколовский В.Г. Двойной узел / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1978. – 101с.
342496
  Стунжас П.А. Двойной электрон-электронный резонанс триплетрных экситонов в ион-радикальных слоях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 056 / Стунжас П.А.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 23л.
342497
  Ищенко С.С. Двойной электронно-ядерный резонанс в диэлектрических и полупроводниковых кристаллах : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.10 / Ищенко С.С.; АН УССР, Ин-тут полупроводников. – Киев, 1988. – 32 с.
342498
  Ричардз Двойной ядерно-электронный резонанс на 12500 га / Ричардз, Уайт и. – Москва, 1966. – 18 с.
342499
  Солодарь Ц.С. Двойные / Ц.С. Солодарь. – М., 1976. – 64с.
342500
  Шамуков Н.А. Двойные акустические резонансы в рубине. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 050 / Шамуков Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 8л.
342501
  Курильчик В.Н. Двойные внегалактические радиоисточники / В.Н. Курильчик. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
342502
  Караченцев И.Д. Двойные галактики / И.Д. Караченцев. – Москва : Наука, 1987. – 248 с.
342503
  Попов П.П. Двойные галогениды мышьяка с аминами. : Автореф... доктор хим.наук: / Попов П.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 28л.
342504
  Фиалков Двойные жидкие системы / Фиалков, ЮЯ. – Київ : Техніка, 1969. – 220с.
342505
  Бэттен А. Двойные и кратные звезды : пер. с англ. / А. Бэттен. – Москва : Мир, 1976. – 323 с.
342506
   Двойные и многокопонентные системы на основе меди. – Москва, 1979. – 248 с.
342507
  Батяев Борис Григорьевич Двойные и модулярные линейные неравенства и их применение для определения оценок надежности и точности линейных управляемых систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Батяев Борис Григорьевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1978. – 10л.
342508
  Петров Д.А. Двойные и тройные системы / Д.А. Петров. – М., 1986. – 255с.
342509
  Асланов Л.А. Двойные и тройные халькогениды некоторых переходных металлов. : Автореф... наук: / Асланов Л.А.; Моск. орд. Ленина и орд. Труд.Кр. Знам. гос.унив. им.М.В.Ломоносова. Хим.фак. – Москва, 1963. – 12л.
342510
  Воротынцев В.Т. Двойные колонковые трубы / В.Т. Воротынцев. – Москва, 1953. – 84с.
342511
  Мохосоев М.В. Двойные молибдаты и вольфраматы / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
342512
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. технолог. ин-т промышленности. – Киев, 1989. – 138 л. + Приложение: л. 134-138. – Библиогр.: л. 118-133
342513
  Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 17 с. – Библиогр.: 12 назв.
342514
  Насонова Светлана Николаевна Двойные оксиды редкоземельных элементов с мышьяком, сурьмой и висмутом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Насонова Светлана Николаевна; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т. – Томск, 1973. – 14л.
342515
  Тельнер К. Двойные оперативные ингерлалы и преобразования множителей для псевдодиффенциальных операторв : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тельнер К.; ЛГУ. – Л., 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.9
342516
  Янушаускас А.И. Двойные ряды / А.И. Янушаускас. – Новосибирск, 1980. – 224с.
342517
  Цвиль М.М. Двойные ряды по многочленным Фабера и некоторых их обобщения : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Цвиль М. М.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1981. – 15л.
342518
  Проценко П.И. Двойные системы из нитратов металлов первой и второй групп с нитратом кальция / П.И. Проценко, З.И. Белова, 1957. – С. 2617-2620
342519
  Гаврилов Д.В. Двойные стандарты в оценке внутренней политики стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 1 (621). – С. 3-9. – ISSN 0321-0626
342520
  Черныш М.Ф. Двойные стандарты в современном обществе: pro et contra // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 3. – С. 47-60. – ISSN 0235-1188


  Двойные стандарты означают широкое пространство преференций для «своих» и сужение этого пространства для «чужих». Эта ситуация возникает, когда закон, принятый для того, чтобы оптимизировать работу социальной системы, вопреки желанию законодателей ...
342521
  Вяткина А.С. Двойные сульфаты и комплесные азотгетероциклические соединения урана : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Вяткина А.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1971. – 17л.
342522
  Фридман Я.Д. и др. Двойные сульфаты натрия и кальция и пути переработки их природных отложений / Я.Д. и др. Фридман. – Фрунзе, 1956. – 136с.
342523
  Андреев Ю.А. Двойные Т-образные мосты в избирательных усилителях / Ю.А. Андреев, В.О. Кобак. – Ленинград, 1962. – 104 с.
342524
  Алексеева З.М. Двойные тугоплавкие карбиды урана / З.М. Алексеева. – Москва, 1987. – 118с.
342525
  Сергеев В.В. Двойственная политика Пакистана // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 27-30. – ISSN 0321-5075
342526
  Леденева В.К. Двойственность в линейных задачах оптимального управления и линейных дифференциальных аграх со смешанными ограничениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Леденева В. К.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
342527
  Андреева Е Двойственность в теории экстремальных задач / Е Андреева, , Е. Надь. – Калинин, 1985. – 84с.
342528
  Введенский О.Н. Двойственность в эллиптических кривых над локальным полем : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Введенский О.Н.;. – М, 1966. – 6л.
342529
  Барабаш В.В. Двойственность коммутативных компактных полугрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Барабаш В.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1968. – 6л.
342530
  Кутателадзе С.С. Двойственность Минковского и ее приложения / С.С. Кутателадзе. – Новосибирск, 1976. – 254с.
342531
  Моррис С. Двойственность Понтрягина и строение локально компактных абелевых групп / С. Моррис. – М., 1980. – 103с.
342532
  Ломизе К.Х. Двойственность природы человека // Der alte und der neue Glaube : ein Bekenntniss / D.F. Strauss. – Stuttgart : Emil Strauss Verlag/A. Kroner
342533
  Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2011. – № 1 (60). – С. 85-97
342534
  Показеева Р.С. Двойственность функторов в категории локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Показеева Р.С.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
342535
  Фукс Д.Б. Двойственность функторов в категории топологических пространств с отмеченной точкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фукс Д.Б.; МГУ. – М., 1963. – 4л.
342536
  Пестряков Александр Константинович Двойственные алгоритмы решения линейных динамических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пестряков Александр Константинович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1978. – 15л.
342537
   Двойственные коэфициенты распределения микроэлементов в системе "минерал-гидротермальный раствор". II. Золото в магнетите / В.Л. Таусон, Д.Н. Бабкин, Т.М. Пастушкова, В.В. Акимов, Т.С. Краснощекова, С.В. Липко, О.Ю. Белозерова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 251-270 : табл., рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0016-7525
342538
  Соловьев В.Н. Двойственные экстремальные задачи и их применения к задачам минимаксного оценивания. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Соловьев В.Н.; Матем. ин-т им. В.А.Стеклова РАН. – М., 1996. – 30л.
342539
  Московская И.Ф. Двойствення природа кислотности алюмосиликатных катализаторов и связь ее с каталитической активностью в реакции крекинга : Автореф... канд. хим.наук: / Московская И.Ф.; МГУ. Хим. фак. – М., 1959. – 10л.
342540
  Сутягіна Н.С. Двоканальний сканер хвильового фронту для детектування локальних особливостей поверхні / Н.С. Сутягіна, М.М. Котов, В.А. Нікірін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі розглядається двоканальний сканер хвильового фронту, який аналізує відбиту від тестового зразка хвилю в двох ортогональних лінійних поляризаціях, з метою розділення фазових зсувів, пов"язаних з неоднорідностями рельєфу та локальними ...
342541
  Тисовська Н. Двокнижжя : [романи] / Наталя Тисовська. – Київ : Наш час, 2015. – 510, [2] с. : іл. – У змісті також роман: Укус огняного змія. – (nova proza. ua). – ISBN 978-617-7113-09-5
342542
  Василенко П.П. Двоколос : поезії / П.П. Василенко. – Харків : Прапор, 1976. – 31 с.
342543
  Чернецький І.І. Двоколос : поезії / І.І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1980. – 80 с.
342544
   Двокомпонентна оптична модель ока / В.В. Молебний, Л.В. Поперенко, О.В. Луценко, С.В. Молебний, В.В. Попельнух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Для розрахунку дифракційних характеристик як повної оптичної системи ока, так і окремих її компонентів - рогівки та кришталика - запропоновано двокомпонентну оптичну модель ока, у який кришталик описується парою головних площин (або тонкою лінзою), ...
342545
  Королюк Д.В. Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 91-101. – ISSN 0868-6904


  Вивчається послiдовнiсть бiнарних статистичних експериментiв, що задається вибiркою випадкових величин знаполег ливою лiнiйною регресiєю. Будується стохастична апроксимацiя послiдовностi статистичних експериментiв процесом авторегресiї знормальними ...
342546
  Біланівський І.Д. Двокрилі вороги творинництва і засоби боротьби з ними / І.Д. Біланівський. – Київ, 1950. – 32с.
342547
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм для рівняння Бюргерса / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано економічний двокроковий симетризований скінчено-різницевип алгоритм (ДС-алгоритм) другого порядку апроксимації в застосуванні до початково-крайових задач для нелінійного рівняння Бюргерса. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
342548
  Грищенко О.Ю. Двокроковий різницевий алгоритм знаходження періодичних розв"язків рівнянь типу Шредінгера / О.Ю. Грищенко, В.Г. Слюсаренко, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 204-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового симетризованого скінченно-різницевого алгоритму (ДС-алгоритму) другого порядку точності в застосуванні до початково-крайових задач для рівнянь типу Шредінгера. Обгрунтовано обчислювальну стійкість ...
342549
  Грищенко О.Ю. Двокроковий симетризований алгоритм для чисельного моделювання процесу розповсюдження випромінювання в деформуючому середовищі / О.Ю. Грищенко, Г.О. Загородня, В.В. Оноцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 8-15. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель, що описує процес розповсюдження високоенергетичних пучків випромінювання, що описується системою диференціальних рівнянь в частинних похідних з комплексними коефіцієнтами. Для чисельного моделювання запропоновано ...
342550
  Грищенко О.Ю. Двокроковий чисельний алгоритм знаходження періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку / О.Ю. Грищенко, Д.М. Клочок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано узагальнення економічного двокрокового різницевого алгоритму на випадок періодичних розв"язків початково-крайових задач для гіперболічних рівнянь другого порядку. За допомогою цього алгоритму розв"язок задачі знаходиться без розв"язування ...
342551
  Петріца Н.М. Дволексемні антропонімні формули в чеських пам"ятках XI- XIV століть // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 173-184. – ISBN 978-966-8825-79-8
342552
  Белей Л. Дволикий гросмейстер українсько-російської щахівниці // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 48 (368). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Алєксєй Шахматов, мов досвідчений гросмейстер, створив специфічну багатоходову, чи то пак багатофункційну, теорію, яка не лише подавала одну з версій походження української, білоруської та російської мов, а й стала кістяком універсальної російської ...
342553
  Луцький Ю. Дволикий страдник: Микола - Ніколай Гоголь // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 4. – С.137-140. – ISSN 0869-3595
342554
  Пальчик М.І. Двометрова юшка : гумор / М.І. Пальчик. – Київ, 1988. – 187 с.
342555
  Доломан С.Є. Двомовна газета у дзеркалі перекладознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 114-121


  Па матеріалі двомовної газети "Дзеркало тижня " / "Зеркало недели " розглядаються проблеми, пов"язані з використанням автоматизованого перекладу при підготовці двомовних матеріалів. Проаналізовано типові помилки та їхній вплив на сприйняття ...
342556
  Іщенко Юрій Анатолійович Двомовна мовна особистість: наративна і дискурсивна ідентичність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-127. – Бібліогр.: с. 116, 119-122, 124-125. – ISSN 0235-7941
342557
  Білецька І. Двомовна освіта та її функціонування у США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 2 (109), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2308-4634
342558
  Руснак І. Двомовна освіта як чинник розвитку української етнічної спільноти в Канаді // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 117-119. – ISBN 966-7586-04-09
342559
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В.; КНУТШ, Інститут журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
342560
  Варич М.В. Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні: історія, практика, тенденції розвитку : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Варич М.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 196 с. + Додатки : л.192-196. – Бібл. : л.174-191
342561
  Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 4 (75). – С. 55-58
342562
  Доломан С.Є. Двомовні ЗМІ і культуроносна функція мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – Бібліогр.: с. 42, Літ.: 10 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблематика двомовних періодичних видань України. З"ясовується їхня доцільність та аудиторія.
342563
  Масенко Л. Двомовність завжди завдавала тільки шкоди державі та народам // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 1998. – № 17. – С. 21-26. – ISBN 966-95274-0
342564
  Руда О. Двомовність засобів масової комунікації в оцінках майбутніх журналістів // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2014. – № 3 (51). – С. 84-92. – ISSN 1682-3540
342565
  Пилипенко Р.Є. Двомовність та проблема взаємопроникнення різних мовних типів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 97-100. – ISBN 966-594-420-7
342566
  Тетеріна О.Б. Двомовність художника слова як наукова проблема (українська літературно-критична думка XIX століття) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 259-270
342567
  Антонова О. Двомовність як загроза дволикості (на матеріалах публіцистики Миколи Жулинського) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 46-51


  Розглядається мотив двомовності як загроза дволикості в публіцистичній спадщині відомого літературознавця й публіциста Миколи Жулинського. Аналіз смислового наповнення мотиву дозволив охарактеризувати публіцистичну майстерність, систему цінностей і ...
342568
  Евальд Карл Двонога : казка / Карл Евальд ; пеp. Лесь Киселиця. – Чернівці : Hакл. чеpнів. заміської філії Т-ва "Укp. Школа" і "Селян. Каси" ; Дpук. "Рускої Ради", 1909. – 60, [1] с. – (Діточа біьліотека / ред. Л. Киселиця ; Ч. 6)
342569
   Двопалатний парламент : світовий досвід та українські реалії / Нац. ін-т стратегічних довсліджень, Регіональний філіал у м. Харкові ; [ за заг. ред. О.А.Фісуна ]. – Харків : Золоті сторінки, 2008. – 200 с. : іл. – ISBN 978-966-400-132-5
342570
  Журавський В. Двопалатний парламент в Україні: проблеми формування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.33-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
342571
  Француз-Яковець Двопалатний парламент і глава держави в зарубіжних практиках // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 5-14
342572
  Кафарський В.І. Двопалатний парламент і механізми оптимізації діяльності політичних партій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 145-150. – ISSN 1563-3349
342573
  Француз-Яковець Двопалатний парламент Федеративної Республіки Німеччини: досвід взаємодії палат у сфері сумісної компетенції // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 44-50
342574
  Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-99. – ISSN 0132-1331
342575
  Шурко Г.К. Двопараметричні стохастичні інтегральні рівняння загального вигляду.. : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Шурко Г.К. ; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 11л.
342576
  Чорний М.Г. Двопарноногі та губоногі багатоніжки фауни Лісостепу України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 61-64. – (Біологія ; Вип. 25)


  На основі аналізу літературних даних та проведених досліджень вперше складено систематичний список багатоніжок Diplopoda, Chilopoda фауни Лісостепу України. Встановлено 44 види та підвиди багатоніжок класу Diplopoda, в т.ч. 1 вид - новий для фауни ...
342577
  Год Н.В. Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX - на початку XX століття: проблема політичної трансформації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т. – Полтава, 2012. – № 27. – С. 117-127. – ISSN 2075-1451
342578
  Афонін Е. Двопартійна система як політичний ризик для України / Е. Афонін, О. Радченко // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 96-104. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
342579
  Самойленко Д.О. Двопроцесна модель віддатності організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 82-87. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
342580
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М.-Л., 1920. – 126с.
342581
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1954. – 516с.
342582
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1961. – 431с.
342583
  Караваева А.А. Двор / А.А. Караваева. – М., 1969. – 616с.
342584
  Савельев В.С. Двор / В.С. Савельев. – М., 1973. – 104с.
342585
  Перес Гальдос Двор Карла IV. Сарагоса / Перес Гальдос; Пер. с испанского. – Москва : Художественная литература, 1970. – 432 с.
342586
  Шлапак Ю.Д. Двор приключений : воспоминания, свидетельства, письма / Юрий Шлапак. – Киев : Поэзия, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-2170-35-5
342587
  Соколова М.Н. Двор у Китайгородской стены : повесть, рассказы : [для ст. школьного возраста] / М.Н. Соколова ; [ил.: Г. Дмитриева]. – Москва : Моск. рабочий, 1971. – 175 с.
342588
  Станков К.Н. Двор Якова II Стюарта и якобитская эмиграция во Франции // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 4. – С. 44-56. – ISSN 0130-3864


  Статья посвящена пребыванию Якова Стюарта после его свержения в результате "славной революции" 1688-1689 гг. Рассказывается об отношении французской элиты к английским эмигрантам и их попыткам восстановить власть Стюартов в Англии.
342589
  Бакаєв О.О. та інш. Дворахункова модель товарно-фінансових потоків національної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.117-125. – ISSN 1605-7988
342590
  Котляров Б.И. Дворец / Б.И. Котляров. – Харьков, 1984. – 143с.
342591
  Тубельская В.Л. Дворец / В.Л. Тубельская. – М., 1988. – 231с.
342592
  Проханов А.А. Дворец / А.А. Проханов. – М., 1996. – 77с.
342593
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – Ленинград, 1978. – 135 с.
342594
  Зеленова А.И. Дворец в Павловске / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1986. – 94 с.
342595
  Ткаченко Мария Дворец для одинокого короля : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 16 : Германия. – С. 36-41 : Фото
342596
  Хууншын Дворец долгих лет / Хууншын. – Пекин
1. – 1954. – 416с.
342597
  Шеллер-Михайлов Дворец и монастрыь / Шеллер-Михайлов. – М., 1991. – 266с.
342598
  Симковский М. Дворец культуры железнодорожников / М. Симковский, Р. Сыркин. – М., 1953. – 64с.
342599
  Ермаков М.И. Дворец культуры и завод / М.И. Ермаков. – Свердловск, 1964. – 48с.
342600
   Дворец культуры и техники. – Москва, 1980. – 95 с.
342601
   Дворец культуры имени Ленсовета. – Ленинград, 1971. – 30 с.
342602
  Калязина Н.В. Дворец Меншикова / Н.В. Калязина. – Москва, 1986. – 218с.
342603
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – Ленинград, 1976. – 96 с.
342604
  Голдовский Г.Н. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца / Г.Н. Голдовский, В.В. Знаменов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1981. – 87 с.
342605
  Зверев А.М. Дворец на острие иглы / А.М. Зверев. – М., 1989. – 407с.
342606
  Осипов Г.О. Дворец над бухтой / Г.О. Осипов. – Баку, 1956. – 63с.
342607
   Дворец науки. – Москва, 1952. – 136 с.
342608
  Шифрин Михаил Дворец научной игрушки : Столпы культуры // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 3. – С. 94-105 : Фото
342609
  Грачева И. Дворец несбывшихся грез // Природа и СВЕТ : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва, 2011. – № 2. – С. 37-43. – ISSN 0868-488Х


  Замок в Кирицах - рязанское имение Сергея Павловича фон Дервиза. Когда-то усадебный комплекс включал в себя еще конный двор, церковь, висячие мосты через овраги, въездные ворота, ограду, гроты, систему прудов. Сейчас многое востанавливается
342610
  Чиладзе Т.И. Дворец Посейдона : рассказы, повести, роман / Т.И. Чиладзе. – Москва : Известия, 1978. – 699 с.
342611
   Дворец Советов. – Москва, 1933. – 132 с.
342612
  Ленуар Гвенаэль Дворец царя царей : Взгляд / Ленуар Гвенаэль, Мэтр Паскаль // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 156-168 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
342613
  Хун Шен Дворец Чаншен / Хун Шен. – Пекин
Т. 2. – 1954. – с.
342614
   Дворец Ширваншахов в Баку. ХV век. – Баку, 1959. – 35 с.
342615
   Дворецька Ірина Віталіївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 65-66 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
342616
   Дворецька Ірина Віталіївна (1981) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 37-38. – ISBN 966-95774-3-5
342617
   Дворжак в письмах и воспоминаниях. – М., 1964. – 223с.
342618
  Волошин Ю. Двори мешканців Полтави другої половини XVIII ст. (за матеріалами Румянцевського опису) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 39-52
342619
  Назарко С.О. Дворівнева вища освіта: дев"ять аргументів "за", три аргументи "проти" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
342620
  Мельник О.Г. Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 9 (646). – С. 66-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
342621
  Львов Ілля Юрійович Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Львов І.Ю.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
342622
  Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назви
342623
  Вакуленко Т.С. Дворівневі тести у системі вступних випробувань: досвід Великобританії // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 7. – С. 41-48
342624
  Ковалевська М.Ф. Дворічні квіти / М.Ф. Ковалевська, І.О. Мікульська. – К, 1972. – 75с.
342625
   Дворкін (Dworkin) Роналд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 732-733. – ISBN 966-316-069-1
342626
  Соколовская Наталия Дворник Люба : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 43-68. – ISSN 0130-7673
342627
  Семенов С.Т. Дворник. / С.Т. Семенов. – 3-е изд. – 32с.
342628
  Ряховский В.Д. Дворники / В.Д. Ряховский. – М, 1958. – 583с.
342629
  Бобрович Алена Дворовые стражи / Бобрович Алена, Молодковец Юрий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 4 (2895). – С. 96-100 : фото
342630
  Биленкод М.В. Дворцовая мордва Алатырского уезда в 17 веке по писцовым и переписным книгам : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.00 / Биленкод М.В. ; МВ и ССО СССР , МГУ. – Москва, 1980. – 27 с.
342631
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / Гречухо В.Ф. – Ленинград ; Москва, 1953. – с.
342632
  Гречухо В.Ф. Дворцовая площадь / В.Ф. Гречухо. – Ленинград ; Москва, 1953. – 18 с.
342633
   Дворцовая площадь. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 106, [2] с. : ил.
342634
  Пилявский В.И. Дворцовая площадь в Ленинграде / В.И. Пилявский. – Л.М., 1944. – 44с.
342635
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1965. – 171 с.
342636
  Серпокрыл С.М. Дворцовая прощадь / С.М. Серпокрыл. – Ленинград, 1973. – 184 с.
342637
  Евангулова О.С. Дворцово парковые ансамбли Москвы первой половины ХVIII века / О.С. Евангулова. – Москва, 1969. – 144 с.
342638
  Индова Е.И. Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII века / Е.И. Индова. – М., 1964. – 352с.
342639
  Толочко Петр Дворцовые интриги на Руси / Толочко Петр. – Киев : Альтернативи, 2001. – 208с. – ISBN 966-7217-40-Х
342640
  Лазарев М.И. Дворцовые перевороты в странах Латинской Америки / М.И. Лазарев. – Москва, 1967. – 191с.
342641
  Юдин Е.Е. Дворцовые резеденции князей Юсуповых в 1890-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С. 20-32. – ISSN 0042-8779
342642
  Паркер Дворцовые тайны / Паркер, Юна-Мари. – Москва : АСТ, 1997. – 480с. – (Интрига). – ISBN 5-15-000706-4
342643
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
342644
  Анисимов Е.В. Дворцовые тайны / Евгений Анисимов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352с., [ 16с. илл. ] : илл. – (Дворцовые тайны). – ISBN 978-5-469-01657-1
342645
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Новаковская Н.П. – Киев, 1959. – 13 с.
342646
  Новаковская Н.П. Дворцовый ансамбль в Киеве. (Памятник архитектуры XVIII-XIX вв.) / Н.П. Новаковская. – Киев : Госстройиздат УССР, 1959. – 13 с.
342647
  Лебедев А. Дворцовый переворот в Сербии / А. Лебедев. – Москва : Книгоиздательство Дело, 1913. – 96 с.
342648
  Светова Е.А. Дворцовый церемониал как отражение абсолютизации царской власти в России (1645-1676 гг.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена исследованию процесса абсолютизации царской власти в России в XVII в. - дворцовому церемониалу, в котором центральное место занимал образ государя. Практика осуществления власти в новое время была невозможна без демонстрации величия ...
342649
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки в Ломоносове / Г.И. и др. Солосин. – 5-е, испр. и доп. – М., 1963. – 191с.
342650
   Дворцы-музеи и парки в Ломоносове.. – Л., 1960. – 187с.
342651
  Солонин Г.И. и Эльзенгр З.Л. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и Эльзенгр З.Л. Солонин. – 2-е, испр. и доп. – Л., 1955. – 160с.
342652
  Солосин Г.И. и др. Дворцы-музеи и парки города Ломоносова / Г.И. и др. Солосин. – Л., 1958. – 182с.
342653
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1954. – 132с.
342654
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – 2-е изд. испр . доп. – Л., 1955. – с.
342655
   Дворцы-музеи и парки города Ломоносова. / Солосин Г.И. – Л., 1958. – с.
342656
  Дубровская Е. Дворцы-сокровищницы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 17-27. – ISSN 1812-867Х


  Павел І і Марія Федорівна - колекціонери
342657
  Воронцова С.В. Дворцы в парках : очерк-путеводитель / С.В. Воронцова. – Симферополь : Крым, 1969. – 64с.
342658
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Г.Ф. Леберехт. – Ленинград : Советский писатель, 1961. – 768 с.
342659
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Г.Ф. Леберехт. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 125 с.
342660
  Леберехт Г.Ф. Дворцы Вассаров : роман / Г.Ф. Леберехт. – Таллин : Эстгосиздат, 1964. – 756 с.
342661
  Леберехт Г. Дворцы Вассаров : роман / Г. Леберехт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 630 с.
342662
  Ханиг Флориан Дворцы Калькутты : Дворцы былых времен. Взгляд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 78-92 : Фото, карта. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
342663
   Дворцы Русского музея [Електронний ресурс]. – Москва : RUSCICO, 2003. – 1 DVD. – DVD video.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (История русского живописного искусства ; Коллекции Русского музея)
342664
  Брунов Н. Дворцы Франции XVII и XVIIІ веков / Н. Брунов. – Ленинград, 1938. – 72 с.
342665
  Бартенев И.А. Дворцы, театры, здравницы / И.А. Бартенев. – Ленинград, 1965. – 56 с.
342666
  Нагибин Ю.М. Дворы, переулки и весь мир: Повесть и рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1984. – 382с.
342667
  Проць Н.В. Дворяни Харківської губернії: історія нагородження та відзначення чинами (1830 - 1899 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1119. – С. 31-36. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 18). – ISSN 2227-6505
342668
   Дворянская империя XVIII века.. – М., 1960. – 224с.
342669
  Терещенко М. Дворянские гнезда Терещенко / беседовала Анна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Издательский дом "Антиквар". – Киев, 2014. – № 7/8 (84), июль - август : Летние резиденции : мир хижин и дворцов. – С. 10-13 : фото. – ISSN 2222-436X


  В издательском доме "Антиквар" начата подготовка к выпуску книги, посвященной имениям Терещенко. О том, какие стариные усадьбы и связанные с ними архивные материалы дошли до наших дней рассказал потомок знаменитой семьи Мишель Терещенко.
342670
  Польской С.В. Дворянский конституционализм в России XVII - начала XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 2742. – ISSN 0042-8779
342671
  Штейн М.Г. Дворянский род Гроссшопфов - его история и судьба // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 226-233. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Родичі Леніна (Ульянова В.І.)
342672
  Захаров А.Л. Дворянский род Цуриковых // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 136-139. – ISSN 0042-8779


  Цурікови - старовинний дворянський рід, який володів вотчинами з XVI ст.
342673
  Шерга Екатерина Дворянский санаторий : судьбы усадеб // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 70-75 : Фото
342674
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Петроград, 1917. – 207-397с.
342675
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1944. – 212с.
342676
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Свердловск, 1947. – 159с.
342677
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1949. – 156с.
342678
  Тургенев И.С. Дворянское гнездо / И.С. Тургенев. – Москва, 1952. – 160с.
342679
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1972. – 176с.
342680
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 176с.
342681
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1977. – 191с.
342682
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 4-е изд. – Москва, 1978. – 176с.
342683
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1979. – 252с.
342684
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Тула, 1981. – 335с.
342685
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1982. – 176с.
342686
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1988. – 205с.
342687
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо / Тургенев Иван Сергеевич. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 328с.
342688
  Тургенев И. Дворянское гнездо : Избранные произведения / И. Тургенев. – Москва : Профиздат, 2005. – 352с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01458-3
342689
   Дворянское гнездо : Fashion House // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 14-20 : Фото
342690
  Во И. Дворянское гнездо : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 10. – С. 108-119
342691
  Паламарчук Андрей Дворянское гнездо под Тверью // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 50 : фото
342692
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо. Накануне / Тургенев Иван Сергеевич. – Ленинград, 1973. – 304с.
342693
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Накануне; Первая любовь / Тургенев Иван Сергеевич. – Ужгород, 1986. – 327с.
342694
  Тургенев Иван Сергеевич Дворянское гнездо; Отцы и дети / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1984. – 464с.
342695
  Водарский Я.Е. Дворянское землевладение в России в XVII - первой половине XIX в. / Я.Е. Водарский. – Москва, 1988. – 301с.
342696
  Проскурякова Н.А. Дворянское землевладение Европейской России по материалам земельных переписей 1877 и 1905 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.09 / Проскурякова Н.А. ; МГУ , Истор. фак-т. – Москва, 1973. – 28 с.
342697
  Савелов Л.М. Дворянское сословие в его бытовом и общественном значении : докл. "Кружку дворян, верных присяге" / Л. М. Савелов. – 2-е изд. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1907. – 18 с.
342698
  Мордвінцев В.М. Дворянство / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 83-84. – ISBN 966-642-073-2
342699
  Луговцова С. Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 59-67. – ISSN 0203-9494
342700
  Лобода А.М. Дворянство в культурно-освітньому просторі Катеринославщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 25-30. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено участь дворянства Катеринославської губернії у розвитку шкільної освіти в регіоні, а також діяльність на підтримку бібліотечних та музейних установ регіону в пореформену добу.
342701
  Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. / А.П. Корелин. – М., 1979. – 304с.
342702
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – Киев : Тип. Мин. внутр. дел, 1870. – [4], XXVI, 564 с.


  На обороте тит. л. дарственная надпись от автора
342703
  Романович-Славатинский А.В. Дворянство в Росии от начала XVIII века до отмены крепостного права : свод материала и приготовительные этюды для исторического исследования : Изд. Юрид. фак. Ун-та св. Владимира под ред. [и с введ.] проф. А.А. Жилина / [соч.] А. Романович-Славатинского, проф. гос. права в Ун-те Св. Владимира. – 2-е изд. (посмертное). – Киев : Т-во "Печатня С.В. Яковлева", 1912. – [2], X, XX, 582 с., 1 л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах


  Авт. пред., ред.: Жилин, Алексей Александрович (1880—не ранее 1949) - правовед, профессор Санкт-Петербургского университета
342704
  Корф С.А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-1855 годов / С.А. Корф, барон. – С.-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1906. – VIII, 720 с.
342705
   Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. – Москва, 1975. – 345с.
342706
  Якименко Л.І. Дворянство Лівобережної України у візії Івана Павловського // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 14-17. – ISBN 978-966-493-676-4
342707
  Пименова Л.А. Дворянство накануне Великой французской революции / Л.А. Пименова. – М, 1986. – 213с.
342708
  Циганенко Л.Ф. Дворянство півдня України (друга половина XVIII ст. - 1917 р.) : монографія / Л.Ф. Циганенко ; КНУТШ. – Ізмаїл : СМИЛ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-1606-36-3
342709
  Кочергін І.О. Дворянство пореформенної доби: особливості трансформації (на прикладі Катеринославської губернії) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 74-84. – ISSN 0130-5247
342710
  Циганенко Л. Дворянство у складі земських установ Бессарабії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 124-132
342711
  Будзар М.М. Дворянська сільська садиба Лівобережної України в історико-культурному контексті XIX ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-115
342712
  Тургенєв І.С. Дворянське гніздо / І.С. Тургенєв. – Київ, 1952. – 160с.
342713
  Циганенко Л. Дворянське землеволодіння у південноукраїнських губерніях в 70-80-ті рр. XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 77-80


  За матеріалами перепису поземельної власності Європейської Росії 1887 р.
342714
  Шульгин М. Дворянське та селянське землекористування в Росії та на Україні / М. Шульгин. – Х, 1926. – 97с.
342715
  Котельницький Н. Дворянський маєток І. І. Петрункевича: питання історії та економіко-господарчої структури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 104-105. – ISBN 978-966-439-357-4
342716
  Міден Е. Дворянський рід Лизогубів за матеріалами седнівського краєзнавця Д.Ю. Киселя // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 192-199. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
342717
  Кочергін І.О. Дворянський рід Товбичів у суспільно-політичних процесах Наддніпрянської України модерної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 203-217. – ISSN 2312-2587
342718
  Губицький Л.В. Дворянський спосіб життя (за матеріалами Київської губернії першої половини XIX ст.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 150-163. – ISBN 978-617-7107-21-6
342719
  Барабаш Н.О. Дворянські садибні комплекси Дунаєць та Ярославець за споминами М.А. Маркевича // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 323-327. – ISSN 2218-4805
342720
  Онищенко А.М. Двосекторна еколого-економічна модель оптимального розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-28
342721
  Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові / Н.Л. Іваницька. – К., 1986. – 167с.
342722
  Панцьо С. Двослівні номінації в лемківських говірках // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 262-270
342723
  Підгурська Т.В. Двосмугові фільтри на діелектичних резонаторах з вищими типами коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Підгурська Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
342724
  Мар"янин В.Г. Двостволка / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1971. – 23с.
342725
  Мазаракі А.А. Двостороннє співробітництво України та Польщі: стан та можливості активізації / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 257-266
342726
  Калайда О.Ф. Двосторонні алгоритми чисельного диференціювання за допомогою двосторонніх квадратурних формул // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 108-110. – ISBN 978-617-7021-28-4
342727
  Калайда О.Ф. Двосторонні апроксимації функцій та похідних за допомогою формули Коші для аналітичних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 222-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показана доцільність наближення аналітичних функцій комплексної змінної та, особливо, їх похідних надто високого порядку, а також аналітично продовжуваних функцій дійсної змінної за допомогою чисельного інтегрування інтеграла формули Коші. За допомогою ...
342728
  Калайда О.Ф. Двосторонні багатоточкові методи розв"язування одновимірних та двовимірних нелінійних алгебраїчних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів побудовано простий багатоточковий алгоритм двосторонніх наближень дійсних коренів скалярних та двокомпонентних векторних нелінійних алгебраїчних рівнянь. With the aid of double-side collocation ...
342729
  Тамаш Ю. Двосторонні відносини України і Сербії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 32-37. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
342730
  Парахіна М.Б. Двосторонні відносини України та Росії: наукове співробітництво вищих навчальних закладів // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 253-258. – ISSN 2226-3209


  У статті визначено місце вищих навчальних закладів України та Росії в розвитку двосторонніх відносин між цими країнами. Проаналізовано нові позитивні риси, що складаються на основі інтеграційних тенденцій. Обгрунтовано важливість міжнародного ...
342731
  Кожаметов А.Т. Двосторонні експоненціальні оцінки розв"язків систем з запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 256-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі розглядаються лінійні стаціонарні системи диференціальних рівнянь з сталим запізненням. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського одержані двосторонні оцінки експоненціальної збіжності розв"язків.
342732
  Калайда О.Ф. Двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Акименко, Т.Ю. Рибалко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 94-100. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою двосторонніх колокаційних многочленів по одній і тій же системі кратних вузлів побудовано двосторонні квадратурні формули типу Ейлера-Маклорена для наближеного обчислення регулярних, слабосингулярних, а також сингулярних інтегралів.
342733
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008. – 172л. – Бібліогр. : л.158-172
342734
  Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач : автореф. дис. ... канд.фіз-мат. наук : 01.01.02 / Питьовка О. Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр. : 13 назв.
342735
  Калайда О.Ф. Двосторонні методи з двократними вузлами розв"язування задачі Коші для нормальних рівнянь // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 104-105. – ISBN 978-617-7021-28-4
342736
  Подлевський Б.М. Двосторонні методи розв"язування нелінійних спектральних задач / Б.М. Подлевський ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2014. – 174, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-173. – Бібліогр.: с. 159-170. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1426-8
342737
  Смирнова Г. Двосторонні міждержавні договори - найефективніший механізм міжнародно-правового регулювання двосторонніх міждержавних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 101-102
342738
  Петренко К.Ю. Двосторонні міжнародні угоди як інструментарій розвитку транскордонних природоохоронних територій національної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 292-299. – ISSN 2524-003X


  Українсько-молдовські транскордонні природоохоронні території.
342739
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні колоканти та квадратурні формули з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 106-107. – ISBN 978-617-7021-28-4
342740
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні многочленниколоканти функцій з двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7021-28-4
342741
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення другої похідної за допомогою двосторонніх колокант функції з простими та двократними вузлами // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 2 : Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз. – С. 100-101. – ISBN 978-617-7021-28-4
342742
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтегральних рівнянь, диференціальних та інтегро-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних, рівнянь та лінійних диференціальних ...
342743
  Калайда О.Ф. Двосторонні симетричні наближення функцій, похідних та інтегралів та розв"язків інтергальних рівнянь, диференціальних та інтегровано-диференціальних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 176-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано двосторонні симетричні формули апроксимації функцій, похідних, інтегралів, а також відповідні двосторонні симетричні методи розв"язування задачі Коші для нормальних диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь та лінійних диференціальних та ...
342744
  Городня Н.Д. Двосторонні союзи і партнерства США у Східній Азії (кін. XX - поx. XXI ст.): досвід співпраці в контексті інтересів України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 99-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
342745
  Калайда О.Ф. Двосторонні чисельні методи розв"язування неоднорідних одновимірних інтегральних рівнянь другого роду // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 82-85. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою двосторонніх формул чисельного інтегрування розроблено реальні двосторонні чисельні та чисельно-аналітичні методи розв"язання одновимірних лінійних неоднорідних та нелінійних інтегральних рівнянь другого роду, що дає практичну можливість ...
342746
  Черінько І.П. Двосторонній діалог України з Великою Британією на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 77-78
342747
  Калайда О.Ф. Двосторонній метод розв"язування лінійних одновимірних крайових задач для рівнянь другого порядку / О.Ф. Калайда, В.К. Магас // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 28-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто новий ефективний метод знаходження двосторонніх наближених розв"язків лінійних одновимірних диференціальних рівнянь II-го порядку з крайовими умовами загального вигляду. Встановлено умови застосування цього методу.
342748
   Двосторонній переклад. – Київ : "Вища школа" при КДУ, 1974. – 19с
342749
  Козлов В. Двостороння дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин (за часів понтифікату Івана Павла ІІ) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 40-43.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
342750
  Галаган С.О. Двостороння реалізація режиму вільної торгівлі в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 23-26
342751
  Лещук Р.Й. Двостулкові молюски середньоюрських відкладів зовнішньої Передкарпатського прогину / Р.Й. Лещук, І.В. Шайнога // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 107-110 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
342752
  Года О.Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об"єктів з використанням вербально-числових шкал : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
342753
   Двотомне видання, присвячене 80-річному ювілею академіка НАПрН України Ярославни Миколаївни Шевченко // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 314-317


  До двотомника увійшли : перше видання - "Сучасні проблеми приватного права: зб. наук. праць, присвячений 80-йрічниці з Дня народження Ярославни Миколаївни Шевченко / відп. ред. Н.С. Кузнєцова, Р.О. Стефанчук. - К.: ВГО "Асоціація цивілістів України". ...
342754
  Лучко В.М. Двоточкова крайова задача для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Доведено існування та встановлено оцінки розв"язку двоточкової крайової задачі для параболічного псевдодиференціального рівняння вищого порядку по t. The was proved and estimated the solution of the two-point boundary problem for parabolic ...
342755
  Іващенко Г. Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 350-352. – ISSN 1027-4642
342756
  Самойленко Ю. Двофазовий асимптотичний солітоноподібний роз"язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-34. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання про побудову головного члена двофазового асимптотичного солітоноподібного розв"язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами у загальному випадку. Описано множину початкових ...
342757
   Двофононні спектри комбінаційного розсіяння світла у тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2] / В.О. Губанов, С.В. Коряков, Р.А. Шведа, З.З. Янчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 371-378. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Експериментально досліджено двофононне комбінаційне розсіяння світла в тетрагональних кристалах ZnP[нижній індекс 2] та CdP[нижній індекс 2]. Розраховано правила відбору для обертонів та комбінованих тонів за незвідними проективними представленнями ...
342758
  Бласко Ібаньєс В. Двох відразу : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 4)
342759
  Заводя М.В. Двохелементні системи твірних вінцевого добутку двох знакозмінних груп / М.В. Заводя, В.С. Сікора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Установлено, що вінцевий добуток двох знакозмінних груп завжди є 2-породженим. Побудовано конкретні приклади двохелементних систем тоірних в таких групах.
342760
  Прокопець В.М. Двохканальний аналогово-цифровий перетворювач одночасної дії спряжений з комп"ютером через паралельний порт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 362-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описана практична реалізація двоканального аналогово- цифрового перетворювача. В статті приведена принципова схема пристрою і програмне забезпечення для взаємодії з комп"ютером через паралельний порт.
342761
  Скрипник І. Двохсотлітній експрес: українська література та незмінність поведінкової моделі влади // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 1 (9). – С. 89-96. – ISSN 2311-9896


  В статье рассматривается большой период в истории украинской литературы и культуры, в течение которого сначала имперская власть царской России и впоследствии тоталитарный режим СССР приговаривали и убивали украинскую элиту нации и сознательных ...
342762
  Паславський І. Двохсотріччя відновлення Галицької митрополії : історичний нарис // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 98-110. – ISSN 0868-4790
342763
  Длігач А. Двоциклічна модель стратегічного маркетингового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процедуру та організацію процесу планування, послідовність ухвалення основних стратегічних рішень, виділено принципи та основні підходи до планування, у тому числі визначено роль постановки цілей, формування місії та бачення, розробки ...
342764
  Павлюкевич В.В. Двоякая природа софизма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 302-303. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
342765
  Деканозишвили Кетеван Димитриевна Двоякое влияние русскоо языка на обучение грамматике немецкого языка в грузинской восьмилетней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Деканозишвили Кетеван Димитриевна; Тбилисский гос. ун-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1973. – 73л.
342766
  Стаднік Г.В. ДВС: новий статус та законодавчі новації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 5-9
342767
  Блохина Н.А. Двуаспектный аргумент в отстаивании дуализма свойств Дэвида Чалмерса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 148-157. – ISSN 0042-8744
342768
  Ходаковский Е. Двуглавый XVIII век... Деревянное зодчество при Екатерине Великой / Е. Ходаковский, Н. Михайлова // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6. – С. 105-107. – ISSN 0235-7089
342769
  Бухштабер В.М. Двузначные формальные группы алгебраическая теория и топологические приложения. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.01.04 / Бухштабер В.М.; МГУ. – М, 1979. – 15л.
342770
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 гг / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1960. – 488с.
342771
  Беллинсгаузен Ф.Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах "Востоке" и "Мирном" под начальством капитана Белнисгаузена командира ш / Ф.Ф. Беллинсгаузен. – Москва : Географгиз, 1949. – 360с.
342772
  Ураков Салом Двукрылые и клещи - паразиты мелкого рогатого скота Кашкадарьинской области Узбекистана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Ураков Салом; АН УзССР. Объединенный Ученый Совет по зоологич. профилю отд-ния биологич. наук. – Ташкент, 1973. – 32л.
342773
   Двукрылые насекомые и их значение в сельском хозяйстве.. – Л., 1987. – 157,1с.
342774
   Двукрылые насекомые их систематика, географическое распространение и экология.. – Л., 1983. – 157с.
342775
  Калугина Н.С. Двукрылые насекомые юры Сибири : монография / Н.С. Калугина, В.Г. Ковалев; Отв. ред. Расницын А.П. – Москва : Наука, 1985. – 198с.
342776
   Двукрылые насекомые.. – М., 1984. – 112с.
342777
   Двукрылые насекомые: систематика, морфология, экология. – Л., 1987. – 155,1с.
342778
   Двукрылые фауны СССР и их роль в экосистемах.. – Л., 1984. – 151с.
342779
  Ходнев Сергей Двуликая Америка : Столпы культуры / Ходнев Сергей, Кокошкин Константин // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 26-37 : Іл.
342780
  Святловский А.Е. Двуликие вулканы. / А.Е. Святловский. – М., 1989. – 46с.
342781
  Самородний О. Двуликий "Импрессум" : анатомия маленькой информационной войны / Олег Самородний. – Таллинн : Тип. Vali Press, 2011. – 264 с. : ил. – ISBN 978-9949-21-983-4
342782
  Мельников Д.Е. Двуликий адмирал / Д.Е. Мельников, Л.Б. Черная. – Москва, 1965. – 127с.
342783
  Тесемникова Е. Двуликий Янош // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 71(май). – С. 10-25. – ISSN 1681-9012


  Янош Кадар (26.05.1912 — 06.07.1989 ) — комуністичний лідер Угорщини на посту генерального секретаря Угорської соціалістичної робочої партії з 1956 по 1988 р., в 1956—1958 і 1961—1965 рр. займав також посаду премьєр-міністра Угорщини
342784
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1967. – 319с.
342785
  Наумов Я.Н. Двуликий Янус / Я.Н. Наумов, А.Я. Яковлев. – М., 1968. – 319с.
342786
  Георгиева С.А. Двуликий Янус / С.А. Георгиева, Д.М. Пучиньян. – Москва, 1988. – 64с.
342787
  Громов М.Н. Двуликий Янус // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 99-104. – ISSN 0042-8744
342788
  Цвих В.Ф. Двуликий Янус політичної влади // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 145-146
342789
  Глотов А.Л. Двуликий Янус советской литературы: к 150-летию Александра Серафимовича // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 1. – С. 21-28


  Если есть необходимость в образце безупречной писательской биографии, то невозможно найти лучший пример, чем Александр Серафимович. Разумеется, в рамках избранной системы координат, то есть - русской послереволюционной литературы 20 в. Более ...
342790
  Касавин И.Т. Двуликий Янус современной философии на Западе / И.Т. Касавин, А.Н. Красников. – М., 1987. – 61с.
342791
  Мурадян А.А. Двуликий Янус. Введение в политологию / А.А. Мурадян. – Москва : Международная педагогическая академия, 1994. – 320с.
342792
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1975. – 80с.
342793
  Кожухова О.К. Двум смертям не бывать / О.К. Кожухова. – М., 1986. – 334с.
342794
  Оськин Д.В. Двум смертям не бывать: роман-хроника / Д.В. Оськин. – Алма-Ата, 1990. – 255с.
342795
  Кравченко А.А. Двумерная задача термопластичности (сложное нагружение) для элементов конструкций с криволенейными границами : Автореф... канд. техн.наук: 05.022 / Кравченко А.А.; МВ и ССО РСФСР. Горьковск. инжен.-строит. ин-т. – Горький, 1972. – 16л.
342796
  Шиукашвили М.А. Двумерная количественная спектральная классификация звезд FO-G5 по спектрам, полученным с предобъективной призмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шиукашвили М.А.; Тбил. гос. ун-т. Абастуман. астрофиз. обсерватория. – Тбилиси, 1966. – 9л.
342797
  Котеров В.Н. Двумерная модель рабочего объема непрерывного электроионизационного СО2- лазера / В.Н. Котеров, И.Н. Сидоров, А.В. Шипилин. – Москва, 1981. – 62 с.
342798
  Кобринский А.А. Двумерные виброударные системы / А.А. Кобринский, А.Е. Кобринский. – М, 1981. – 335с.
342799
  Балстаг И.А. Двумерные дискретные аффинные группы / И.А. Балстаг. – Кишинев, 1981. – 118с.
342800
  Пасенчук А.Э. Двумерные дискретные операторы типа свертки и некоторые их приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пасенчук А.Э.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1978. – 26л.
342801
  Умаров А.И. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. / А.И. Умаров, Ш.Х. Ахмедов. – Ташкент, 1989. – 93с.
342802
  Кузин В.Г. Двумерные задачи до медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложение к процессам экструзии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.н аук : 01.02.05 / Кузин В.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 18 с.
342803
  Алексеев А.Е. Двумерные задачи идеальной жесткопластической среды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Алексеев А. Е.; АН СССР Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 15л.
342804
  Кузин В.Г. Двумерные задачи о медленных стационарных течениях нелинейно-вязкой жидкости и их приложения к процессам экструзии : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Кузин В. Г.; Ин-т механики. – К., 1982. – 100л. – Бібліогр.:л.93-100
342805
  Ободовский Леонид Борисович Двумерные задачи об установившихся колебаниях и дифракции упругих волн в анизотропных телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Ободовский Леонид Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1984. – 15л.
342806
  Кривцун М.Г. Двумерные задачи стационарной теплопроводности и термоупругости для тел с криволинейными трещинами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кривцун М.Г.; АН УССР. Львов. фил. мат. физики. Ин-та математики. – Львов, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
342807
  Гульчевский Л.С. Двумерные задачи теплопроводности и термоупругости для составных тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гульчевский Л.С. ; АН УССР. – Львов, 1979. – 21 с.
342808
  Зашкильняк И.М. Двумерные задачи термоупругости для составных тел с дефектами типа трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Зашкильняк И.М.; АН УССР. Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов, 1980. – 19л.
342809
  Шикин В.Б. Двумерные заряженные системы в гелии / В.Б. Шикин, Ю.П. Монарха. – Москва : Наука, 1989. – 156с.
342810
  Прусов И.А. Двумерные краевые задачи фильтрации / И.А. Прусов. – Минск, 1987. – 181с.
342811
  Люксютов И.Ф. Двумерные кристаллы / И.Ф. Люксютов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 218 с.
342812
  Городецкий М.Б. Двумерные операторы теплица с аналитическими символами и некоторые их приложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Городецкий М. Б.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1980. – 14л.
342813
  Козлов В.П. Двумерные осесимметричные нестационарные задачи теплопроводности / В.П. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 390 с.
342814
  Рамазанова К.Ш. Двумерные поверхности четырехмерного евклидова прсотранства Е4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.006 / Рамазанова К.Ш.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 14л.
342815
  Гуревич В.Л. Двумерные псевдоримановы многообразия ограниченной кривизны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Гуревич В.Л.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
342816
  Глова Надежда Ивановна Двумерные распределения четырехмерного пространства : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Глова Надежда Ивановна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 14л.
342817
  Сушко Татьяна Сергеевна Двумерные статические и стационарные волновые поля в кусочно-однородных пьезокерамических телах : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Сушко Т.С.; Мин-во образов. и науки Украины; Сумский госуд. ун-тет. – Сумы, 2005. – 180л. – Библиогр.: л.161-180
342818
  Стоцкий Ф.И. Двумерные температурные поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоцкий Ф.И.; АН УССР.Львов.филиал.мат.физики Ин-та математики. – Л, 1978. – л.
342819
  Стоуцкий Ф.И. Двумерные температуры поля и напряжения в цилиндрических элементах конструкций, обусловленные источниками тепла. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Стоуцкий Ф.И.; Львов.филиал.матем.физики ин-та математики. – Львов, 1978. – л.
342820
  Белоцерковец Игорь Семенович Двумерные течения в ближнем следе с замкнутыми несимметричными отрывными зонами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Белоцерковец Игорь Семенович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 18 с.
342821
  Аннин Б.Д. Двумерные упругопластические задачи / Б.Д. Аннин. – Новосибирск, 1968. – 122с.
342822
  Степанов Э.А. Двумерный ламинарный пограничный слой при различных законах массобмена на поверхности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Степанов Э.А.; Моск.физ-техн. – М, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
342823
  Бакс Э. Двумерный ядерный магнитный резонанс в жидкости : Пер. с англ. / Э. Бакс. – Новосибирск : Наука, 1989. – 160с.
342824
  Акулов И.И. Двумя дорогами / И.И. Акулов. – Свердловск : Свердловское книжное издательство, 1958. – 260 с.
342825
  Белецкий В.В. Двуногая ходьба / В.В. Белецкий. – Москва : Наука, 1984. – 288с.
342826
  Шмулович К.И. Двуокись углерода в высокотемпературных процессах минералообразования / К.И. Шмулович. – М., 1988. – 184с.
342827
  Шурко Геннадий Константинович Двупараметрические стохастические интегральные уравнения общего вида. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шурко Геннадий Константинович; Мин. нар. образования Украины, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 141л. – Бібліогр.:л.138-141
342828
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных телах вращения при продольном обтекании : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 024 / Нгуен Хию Чьи ; МВ ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
342829
  Нгуен Хию Чьи Двупараметрический метод расчета ламинарного пограничного слоя на произвольной плоской поверхности и на длинных тонких телах вращения при продольном обтекании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Нгуен Хию Чьи; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
342830
  Буланкова О.В. Двупереходные глаглы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Буланкова О. В.; МП РСФСР, Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 27л.
342831
  Вирченко Ф.И. Двупрставочные глаголы в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Вирченко Ф.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1969. – 23л.
342832
  Мамаев Ш. Двусмысленное согласие // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 31. – С. 50-53


  Дж.Буш пообіцяв допомогти Туреччині інформацією
342833
  Ещенко Ю.Ф. Двусоставная вторичная предикация в структуре предикативных единиц в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Ещенко Ю.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с.
342834
  Абдуллаева Н.Д. Двусоставное простое предложение в современном азербайджанском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Абдуллаева Н.Д.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 36л.
342835
  Савченко В.А. Двусоставные безглагольные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Савченко В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 30л.
342836
  Чеснович Е.П. Двусоставные безглагольные предложения во французском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чеснович Е.П. ; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Каф. романт. филолог. – Ленинград, 1967. – 12 с.
342837
  Букаренко С.Г. Двусоставные именные предложения, соотносительные с непридикативными глаголами словосочетаниями : Автореф... канд. филол.наук: / Букаренко С. Г.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 17л.
342838
  Нгуен Хао Двусоставные нерасчлененные предложения с препозицией глагольного сказуемого (особенности их строения и основные типы) : Автореф... канд. филол.наук: 12.02.01 / Нгуен Хао; МГУ. – М., 1974. – 22л.
342839
  Спивакова В.Д. Двусоставные предложения с родительным предложным в предикативной функции в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Спивакова В.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 22л.
342840
  Бырка В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семанитческой направленного субьектного передвижения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Бырка В.Т.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 25 с.
342841
  Быркк В.Т. Двусоставные эллиптические предложения с семантикой направленного субъектного передвижения в современном немецком языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Быркк В. Т.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 215л. – Бібліогр.:л.176-214
342842
  Доброва Е. Двустволка : проза : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 9 (1025). – С. 106-113. – ISSN 0130-7673
342843
  Сергеева М.Т. Двустворчатые моллюски верхневизейских, намюрских и башкирских отложений Большого Донбасса : монография / М.Т. Сергеева; Отв. ред. Дунаева Н.Н. – Киев : Наукова думка, 1969. – 142с.
342844
  Волова Г.Н. Двустворчатые моллюски залива Петра Великого / Г.Н. Волова, О.А. Скарлато. – Москва, 1980. – 95с.
342845
  Иванова И.-Н.В. Двустворчатые моллюски и условия осадконакопления : литолого-палеоэкологический и актуалистический анализ позднепалеозойских угленосных отложений юга Западной Сибири и мелководья некоторых морей СССР / И.-Н.В. Иванова; Отв. ред. Геккер Р.Ф. – Москва : Наука, 1973. – 164с.
342846
  Дядин В.П. Двустворчатые моллюски из юрских отложений территории КМА и их стратиграфическое значение / В.П. Дядин; Научн. ред. Семенов В.П. – Воронеж : Воронежский университет, 1974. – 140с.
342847
  Худик В.Д. Двустворчатые моллюски миоцена Юго-Западного Сахалина / В.Д. Худик; Отв. ред. Аблаев А.Г., Краснов Е.В. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 144с.
342848
  Корнюшин А.В. Двустворчатые моллюски надсемейства Pisidioidea Палеарктики:фауна,систематика,филогения = Bivalve molluscs of the superfamily Pisidioidea in the Palaearctic region:fauna,systematics,phylogen / А.В. Корнюшин; HАHУ,Инст.зоологии. – Киев, 1996. – 175с. – ISBN 966-02-0008-0
342849
  Муромцева В.А. Двустворчатые моллюски острогской свиты Кузбасса и ее возрастных аналогов на территории Западной Сибири и Восточного Казахстана : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Муромцева В.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1960. – 18 с.
342850
  Скарлатто О.А. Двустворчатые моллюски умеренных широт западной части Тихого океана. / О.А. Скарлатто. – Л., 1981. – 479с.
342851
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева. – Душанбе
1. – 1977. – 188с.
342852
  Андреева Т.Ф. Двустворчатые моллюски юрских отложений Юго-Восточного Памира / Т.Ф. Андреева; Отв. ред. Крымгольц Г.Я. – Душанбе : Дониш
2 : Таблицы и обьяснения к ним. – 1979. – с.
342853
  Магеррамова А.А. Двусторонее сотрудничество Азербайджанской республики с международными организациями в сфере экологической безопасности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 139-147. – ISSN 1684-2618
342854
  Кананыкина Е.С. Двустороннее международное сотрудничество Российской Федерации в сфере образования: правовые аспекты // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
342855
   Двустороннее сотрудничество СССР с освободившимися странами.. – М., 1987. – 196,2с.
342856
  Гусев А.А. Двустороннеесветокопирование на аппаратах САДП-1 и САДП-2 / А.А. Гусев, В.А. Тюрин. – Л., 1955. – 32с.
342857
   Двусторонние литературные связи в эпоху развитого социализма.. – Фрунзе, 1985. – 160с.
342858
  Шувар Б.А. Двусторонние операторные неравенства и их применение для построения двсторонних монотонных итеративных процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шувар Б.А. ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1974. – 14 с.
342859
  Курпель Н.С. Двусторонние операторные неравенства и их применения / Н.С. Курпель, Б.А. Шувар. – Киев : Наукова думка, 1980. – 267 с.
342860
  Синдеев А.А. Двусторонние отношения США и ФРГ: из прошлого в будущее // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 12(492). – С. 73-82. – ISSN 0321-2068
342861
  Исаев Ю.И. Двусторонние оценки критических нагрузок в неконсервативных задачах упругой устойчивости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Исаев Ю.И.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.21
342862
  Гавриков Александр Иванович Двусторонние оценки оптимальног управления для систем, заданных функционально-дифференциальными уравнениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриков Александр Иванович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
342863
  Таций Роман Марьянович Двусторонние оценки собственных значений в задачах о колебаниях и устойчивости упругих пластинок сложной формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Таций Роман Марьянович; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 20л.
342864
  Арди Маркос Армандо Двусторонние пакты о военной помощи / Арди Маркос Армандо. – Москва, 1955. – 148с.
342865
  Херманис Э.Х. Двусторонние преобразователи сигналов / Э.Х. Херманис, В.Г. Каклиньш. – Рига, 1980. – 203с.
342866
  Витюк А.Н. Двусторонние приближения решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Витюк А.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 7 с.
342867
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа вольтера с бесконечным последействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Хусанов Джумма ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 11 с.
342868
  Хусанов Джумма Двусторонние решения интегродифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Хусанов Джумма; Московский автомобильно-дор. ин-тут. – Москва, 1983. – 132л. – Бібліогр.:л.124-132
342869
  Добронец Б.С. Двусторонние численные методы / Б.С. Добронец, В.В. Шайдуров. – Новосибирск, 1990. – 207с.
342870
  Маринец В.В. Двусторонний метод приближенного интегрирования нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Маринец В.В.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1972. – 10л.
342871
  Фрадкин М.Ш. Двусторонний перевод : Пособие по английскому языку для институтов и факультетов иностранных языков / М.Ш. Фрадкин. – Москва : Высшая школа, 1964. – 194 с.
342872
  Викулов С.В. Двух рек теченье / С.В. Викулов. – Москва, 1974. – 61с.
342873
  Мордвинцев В.М. Двухапсидные храмы Крыма / В.М. Мордвинцев, И.А. Кисиль // Сурож, Сугдея, Солдайя в истории и культуре Руси-Украины. Материалы научной конференции 16-22 сентября 2002 г. Киев-Судак. – Киев, 2002
342874
  Умаров Ф.Ф. Двухатомная модель рассеяния ионов неидеальной поверхностью монокристалла. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Умаров Ф.Ф.; МГУ. Ин-т ядерной физ. – М., 1975. – 20л.
342875
  Квасников И.А. Двухвременной температурный формализм в теории нормальных ферми-систем. / И.А. Квасников. – К.
1. – 1969. – 49с.
342876
  Кротов С.С. Двухвременной формализм в теории вырожденных ферми-систем с примесями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кротов С.С.; МГУ. Физ. ф-тет. Каф. квантовой статистики. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
342877
  Зубарев Д.Н. Двухвременные функции Грина и их применения в статистической физике равновесных и неравновесных систем. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Зубарев Д.Н.; Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова АН СССР. – М., 1965. – 13л.
342878
   Двухгоризонтная аэромагнитная съемка при поисках кимберлитовых тел в Западной Якутии.. – Новосибирск, 1975. – 80с.
342879
  Сименон Ж. Двухгрошовый кабачок / Ж. Сименон. – М, 1991. – 92с.
342880
  Петрова С.А. Двухжидкостная модель магнитосферы как основа описания излучения пульсара // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 4. – C. 249-259. – ISSN 1027-9636
342881
   Двухзонные следящие системы. – М., 1984. – 87с.
342882
  Бондарос Ю.Г. Двухканальные системы / Ю.Г. Бондарос. – М, 1985. – 151с.
342883
   Двухканальный расчет Р11-резонанса в ПN-рассеянии / В.И. Лендьел, Марина, , Дьердь Михайлович. – К., 1969. – 9с.
342884
  Кондратьев В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических аминов в органических стеклах при 77 К : Автореф... канд. хим.наук: 0.73 / Кондратьев В.А.; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1969. – 17л.
342885
  Смирнов В.А. Двухквантовая фотоионизация ароматических соединений в твердых растворах и вторичные фотохимические реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Смирнов В.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 15л.
342886
  Багдасарьян Х.С. Двухквантовая фотохимия / Х.С. Багдасарьян. – М., 1976. – 128с.
342887
  Мелков Г.А. Двухквантовое поглощение в СВЧ диапазоне / Г.А. Мелков, Н.Г. Кутов, А.Л. Луценко // ЖЭТФ, 1974. – № 4
342888
   Двухкомпонентная модель структуры и упругая деформация полимерных волокон / Л.А. Булавин, Ю.Ф. Забашта, А.В. Каспрова, С.П. Сенчуров, О.С. Свечникова // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 49-53. – ISSN 1818-1724
342889
  Костенко А.В. Двухкомпонентное поверхностное легирование никельхромового сплава кремнием с другими элементами : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Костенко А.В. ; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 21 с. – Бібліогр. : с. 19-20
342890
  Черневская Э.Г. Двухкомпонентные кристаллы фторидов щелочноземельных элементов и их оптические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черневская Э.Г.; Оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 12л.
342891
  Дорман И.В. Двухлетние вариации космических лучей, воздействие солнечной активности на жесткостной спектр и химсостав в области малых энергий и вопросы нелинейного взаимодейст. галактическ.косм.лучей с солн.ветро : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Дорман И.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.15-18
342892
  Ковалевская М.Ф. Двухлетние цветы / М.Ф. Ковалевская, И.А. Микульская. – К., 1968. – 87с.
342893
  Мелков Г.А. Двухмагнонное рассеяние спиновых волн / Г.А. Мелков, С.М. Рябченко, В.Л. Гранкин // ФТТ, 1975. – №1
342894
  Голубева О.В. Двухмерные движения идеальной несжимаемой жидкости по криволинейным поверхностям : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Голубева О.В.; Министерство просвещения РСФСР. Московский областной педагогический институт. – М., 1950. – 6л.
342895
  Гирняк О.Ф. Двухмерные обобщенные динамические задачи термоупругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Гирняк О.Ф. ; Одеск. гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
342896
  Пеккелис О.Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе корпусных данных) // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 10-44. – ISSN 0373-658Х
342897
  Мелков Г.А. Двухмодовый дискретный фазовращатель / Г.А. Мелков, В.В. Касаткин, А.Л. Луценко // Труды Всесоюзной научню- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике, Ленинград
342898
  Костюк П.Г. Двухнейронная рефлекторная дуга. / П.Г. Костюк. – М., 1959. – 256с.
342899
  Скиданенко В.И. Двухосный антиферромагнетик в наклонном магнитном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Скиданенко В.И.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1972. – 16л.
342900
  Майофис М. Двухпартийная организация и двухпартийная литература? // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 267-309. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Политическое воображение советских писателей и становление позднесоветской культурной парадигмы (конец 1956 - начало 1957 гг.)
342901
  Федоров С.г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
342902
  Федоров С.Г. Двухпартийная система в государственном механизме современной Великобритании / С.Г. Федоров. – М., 1957. – 234с.
342903
  Сергеев С.А. Двухпозиционное регулирование температуры объектов с распределенными параметрами / С.А. Сергеев. – М., 1975. – 97с.
342904
  Клюев А.С. Двухпозиционные автоматические регуляторы и их настройка / А.С. Клюев. – М., 1967. – 104с.
342905
  Алексеев А.С. Двухпозиционный регулятор температуры с зоной опережения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. С.; ГГУ, радиофиз. фак. – Горький, 1955. – 4л.
342906
  Масларов Иван Двухпозиционный функционально-частотный прибор для автоматического регулирования. / Масларов Иван. – М., 1963. – 14с.
342907
  Тарунин Е.Л. Двухполевой метод решения задач гидродинамики вязкой жидкости / Е.Л. Тарунин. – Пермь, 1985. – 87с.
342908
  Кулик А.Н. Двухсвязные пластинки с подкрепленным краем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулик А.Н.; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
342909
  Кадыров Т.М. Двухсердечниковые феррорезонансные преобразователи числа фаз и стабилизаторы : Автореф... канд.техн.наук: / Кадыров Т.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
342910
  Будюк Л.Ф. Двухслойные вакуумные цинк-алюминевые и оловянно-кадмиевые покрытия на стали : Автореф... канд. техн.наук: / Будюк Л. Ф.; Одес. технол. ин-т. – Одесса, 1970. – 15л.
342911
  Самсонова Галина Тимофеевна Двухслойные магнитные пленки с перпендикулярной анизотропией : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Самсонова Галина Тимофеевна; Ин-т физики. Сиб. отд. АН СССР. – Красноярск, 1977. – 20л.
342912
  Лапин А.В. Двухсолойные разностные схемы для квазилинейных пароболических уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапин А. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
342913
  Ваврух М.В. Двухсортная система взамодейсвующих заряженных частиц в методе смещения и коллективных переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Ваврух М.В.; МВ и ССО УССР. – Львов, 1972. – 14л.
342914
  Окунева Л.С. Двухсотлетие начала Войны за независимость и столетие Революции 1910 года в Мексике // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 42-51. – ISSN 0130-3864
342915
  Бреев В.В. Двухсотлетие Полтавской победы (1709-1909) : [Очерк для учащихся мл. возраста В.В. Бреева]. – Киев : тип. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1909. – е 31 с. ил., портр., пл. – Авт. указан на 3-й с. текста
342916
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
342917
  Полуянов Владимир Петрович Двухставочный тариф как инструмент снижения налоговой нагрузки на предприятие теплоснабжения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье обоснована необходимость применения деухставочных тарифов для предприятий теплоснабжения. Предложено и продемонстрировано на конкретном примере применение корреляционного подхода к динамическому разделению расходов предприятия на постоянные ...
342918
  Молин В.А. Двухстворчатые листоногие ракообразные Верхней Перми и Нижнего Триаса севера Европейской части СССР и их стратиграфическое значение. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Молин В.А.; Перм. гос. ун-т. – Сыктывкар, 1967. – 23л.
342919
  Абрамов И.И. Двухсторонка / И.И. Абрамов. – Пермь, 1964. – 64с.
342920
  Куавцев Владимир Владимирович Двухсторонние оценки критических нагрузок в задачах устойчивости упругих стержней и пластин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Куавцев Владимир Владимирович ; Механико-матем. фак-т. – Москва, 1979. – 15 с.
342921
  Сахобов О. Двухсторонние оценки характеристик надежности восстановливаемых систем / О. Сахобов, А.Д. Соловьев; Отв. ред. Сираждинов. – Ташкент : Фан, 1983. – 64с.
342922
  Жеенбаев Ж.Ж. Двухструйный плазматрон / Ж.Ж. Жеенбаев, В.С. Энгельшт. – Фрунзе : Илим, 1983. – 203 с.
342923
  Пузанков Д. Двухступенчатая система подготовки специалистов / Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадриков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2004. – № 2. – С.3-11. – ISSN 0869-3617
342924
  Колесов В. Двухступенчатое высшее образование: 15 аргументов "за" / В. Колесов // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 24-31. – ISSN 1726-667Х
342925
   Двухтомное издание, посвященное 80-летнему юбилею академика НАПрН Украины Я. Н. Шевченко // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 337-340
342926
  Власов В.Г. Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси / В.Г. Власов. – Москва, 1992. – 62с.
342927
   Двухуровенная модель общей циркуляции атмосферы Минца-Аракавы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 239с.
342928
  Мельник А.Г. Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 9 (638). – C. 66-75. – ISSN 0131-7741


  На основе анализа структуры источников финансирования научной и инновационной деятельности представлена модель финансирования развития высоких технологий, характеризующаяся доминирующей динамикой инвестиций в общем объеме финансирования инновационной ...
342929
  Дружилов С.А. Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 6. – С. 51-58. – ISSN 0869-561Х


  Приступая к введению многоуровневой системы высшего образования в России, важно понимать, что она собой представляет и как построена в странах, для которых является традиционной.
342930
  Квадрициус Н.В. Двухуровневая система высшего образования: оценка с позиций теории человеческого капитала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 151-156. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
342931
  Журавлев Е.Ф. Двухфазное жидкое состояние в трехкомпонентных системах : Автореф... докт. хим.наук: / Журавлев Е. Ф.; МВиССО РСФСР, Казан.ГУ. – Пермь, 1963. – 45л.
342932
   Двухфазные моно- и полидисперсные течения газа с частицами.. – М., 1980. – 176с.
342933
  Голованенко С.А. Двухфазные низколегированные стали / С.А. Голованенко, Н.М. Фонштейн. – Москва, 1986. – 206 с.
342934
  Пиоро Л.С. Двухфазные термосифоны и их применение в промышленности. / Л.С. Пиоро, И.Л. Пиоро. – К., 1988. – 136с.
342935
   Двухфазные течения в соплах.. – М., 1990. – 69с.
342936
  Дейч Е М. Двухфазные течения в элементах теплоэнергетического оборудования / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – М, 1987. – 326с.
342937
  Хушматов Ш. Двухфазный кардиотропный эффект алкалоида аяцина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 24-28. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрены механизмы действия дитерпеноидного алкалоида аяцина на ионные каналы сердечной мышцы крысы. У статті розглянуто механізми дії дітерпеноїдного алкалоїда аяціна на іонні канали серцевого м"яза щура. А study of the mechanism of ...
342938
  Зима В.Г. Двухфотонная генерация частиц в андронных столкновениях / В.Г. Зима. – К, 1973. – 23с.
342939
  Гитис Пузонас Двухфотонная спектроскопия широкозонных кислородсодержащих полупроводников Bi12GeO20, Bi12SiO20, Bi12TiO20 и PbMoO4 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гитис Пузонас; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1991. – 20л.
342940
  Меледин Г.В. Двухфотонное рождение частиц и приближение эквивалентных фотонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Меледин Г.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ученый Совет Ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1972. – 8л.
342941
  Петрунькин В.А. Двухфотонные взаимодействия элементарных частиц при малых энергиях : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Петрунькин В.А.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1965. – 11л.
342942
  Давыдкин Виктор Алексеевич Двухфотонные процессы в двухатомных гомеополярных молекулах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Давыдкин Виктор Алексеевич; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
342943
  Тер-Антонян Двухфотонные процессы образования андронов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Антонян В. М.; ОИЯИ, 2-6959, Ла. теор. физ. – Дубна, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
342944
  Поликанов В.С. Двухфотонные процессы с возбуждением произвольной оболочки водородоподобного атома / В.С. Поликанов. – Л, 1972. – 10с.
342945
  Каверин В.А. Двухчасовая прогулка. / В.А. Каверин. – М., 1979. – 254с.
342946
  Синюков Ю.М. Двухчастичные лептон-адронные процессы в релятивистской модели кварков : Автореф. дис. ... физ.-мат. канд. наук : 01.04.02 / Синюков Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 12 с.
342947
  Каменев Ю.Е. Двухчастотная генерация в HCN- лазере / Ю.Е. Каменев, Е.М. Кулешов, А.Н. Лебеденко. – Харьков, 1983. – 21с.
342948
  Азизов Эдик Омерович Двухчастотный метод в спектроскопии ядерного квадрупольного резонанса ядер азота и его применение для исслдеования твердых телкомплексов гексаметилентетрамина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Азизов Эдик Омерович ; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 32 с.
342949
  Карбованцев М.И. Двухэлектронные процессы переразрядки и распада атмных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карбованцев М. И.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
342950
  Тавровский Ю.В. Двухэтажная Япония: две тысячи дней на Японских островах. / Ю.В. Тавровский. – Москва : Политиздат, 1989. – 285с.
342951
  Шаганян Б.Л. Двуцветная фотометрия полуправильных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Шаганян Б.Л. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 8 с.
342952
  Русина М.И. Двучленные диалогические единства в современной французской речи. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Русина М.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 20л.
342953
  Черевков В.Д. Двушка, дарящая звезды. / В.Д. Черевков. – Запорожье, 1962. – 188с.
342954
  Маринеску Д.И. Двуязычие -- фактор сближения социалистических наций и народностей. / Д.И. Маринеску. – Кишинев, 1975. – 148с.
342955
  Михайлов М.М. Двуязычие (принципы и проблемы) : из курса лекций по языкознанию / М.М. Михайлов ; МВ и ССО РСФСР ; Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова, 1969. – 136 с.
342956
  Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1984. – 80с.
342957
   Двуязычие и контрастивная грамматика.. – Чебоксары, 1987. – 120,1с.
342958
  Ахундзянов Э.М. Двуязычие и лексико-семантическая интерференция / Э.М. Ахундзянов. – Казань, 1978. – 189с.
342959
  Закирьянов К.З. Двуязычие и национальная школа / К.З. Закирьянов. – Уфа, 1991. – 75с.
342960
  Логожева Е.Ю. Двуязычие как синоним культуры // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
342961
  Минасова К.Р. Двуязычие как способ культурной интеграции этнических меньшинств в многонациональном обществе // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.49-56. – ISSN 0132-1625
342962
   Двуязычие: и взаимовлияние языков.. – Чебоксары, 1990. – 107с.
342963
   Двуязычие: типология и функционирование.. – Казань, 1990. – 133,1с.
342964
  Девель Л.А. Двуязычная лексикография: алгоритм описания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 84-90. – Бібліогр.: с. 88-90 (62 назви). – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 1). – ISSN 1813-1921
342965
  Сукаленко Н.И. Двуязычные словари и вопросы перевода / Н.И. Сукаленко. – Х., 1976. – 153с.
342966
  Паликова О. Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова / Оксана Паликова. – Тарту : [б. и.], 2007. – 140 с. + Приложение: с. 121-130. – Библиогр.: с. 107-120. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 18). – ISBN 978-9949-11-642-3; 978-9949-11-643-0
342967
  Бренер Семен Ефимович Двхуровневое приближение в уравнениях Фадеева-Хана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Бренер Семен Ефимович; Ин-т ядерной физики АН республики Узбекистан. – Ташкент, 1993. – 15л.
342968
  Вашков В.И. ДДТ и его применение / В.И. Вашков. – Москва, 1955. – 268 с.
342969
  Мельников Н.Н. ДДТ. Химические свойства и применение / Н.Н. Мельников. – М.-Л., 1950. – 120с.
342970
  Томенко М. Де багато няньок, там дитя каліка // Українське слово, 2003. – 25-31 грудня


  Ситуація в укр. телерадіоефірі
342971
  Липківська А. Де беруться сюжети : проблемна стаття // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103. – ISSN 0130-321Х
342972
  Чорній Г. Де була столиця гунів? // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 31 березня (№ 12). – С. 6
342973
  Кравець О. Де в людини дім? : роман / О. Кравець. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 557 с.
342974
  Давиденко Я.І. Де веселка воду п"є : оповідки полтавської тітки / Я.І. Давиденко. – Харків : Прапор, 1979. – 102 с.
342975
  Ільченко Володимир Де взялися слов"яни на українській землі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
342976
  Луговий В. Де взяти гроші на науку бідному університету в небагатій країні? Роздуми дослідника та вболівальника вищої освіти і науки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5 -12 листопада (№ 47). – С. 6-7
342977
  Коноваленко Ю. Де взяти гроші на освіту або Які країни стануть завтра освітніми гігантами? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12-19 квітня (№ 15/16)
342978
  Яремчук Андрій Де взяти самоповаги // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 1. – ISSN 0868-9644
342979
  Чередниченко В.І. Де ви, брати по розуму? / В.І. Чередниченко, І.С. Астапович. – К., 1971. – 48с.
342980
  Савчук Антон Де витає козацький дух : Мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 162 : Фото
342981
  Шилов Ю. Де витоки, твої козацтво? // ПерсонаL : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2011. – № 4 (152). – С. 42-50. – ISSN 0868-8893


  Нартський епос про коріння наші: єгиптяни, шумери, арії, готи, індійці, кіммерійці, скіфи...
342982
  Катаєва М. Де виховується еліта нації // Вечірній Київ / Київська міська Рада. – Київ, 2016. – 6 жовтня (№ 40). – С. 2


  Український гуманітарний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка відсвяткував 25-річчя. На урочистостях в Театрі Франка зібралися вчителі, випускники та друзі навчального закладу, серед яких високопосадовці, діячі культури, науки і освіти.
342983
   Де відзначити Новий рік: Казка наяву в "Шале Грааль" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 6 (126), грудень-січень. – С. 12 : фото
342984
   Де відпочиватимемо? // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Профспілковий комітет університету заздалегіть подбав про літній відпочинок студентів та співробітників.
342985
  Страшко А.С. Де Ворскла хлюпоче : поезії / А.С. Страшко. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 72 с.
342986
  Вюрмсер Андре Де Голль его сообщники / Андре Вюрмсер ; пер. с фр.Рубинина ; Под ред. Е. Владимирова ; Вступ. ст. П. Вишнякова. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 180 с.
342987
  Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М.Ц. Арзаканян. – Москва : Высшая школа, 1990. – 236с.
342988
  Болгова О.В. Де Голль и проблема экономического возрождения Франции. 1944-1946 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 76-93. – ISSN 0130-3864
342989
  Соколов В.А. Де Голль и США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-88. – ISSN 0321-2068


  Вийшла книга Марини Арзаканян про Шарля де Голя : Голль (Gaulle), Шарль де (1890 - 1970), французький державний діяч, 1959 - 1969 - президент Франції
342990
  Борисов Ю.В. Де Голль и США : 40-60-е годы ХХ века // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 27-48. – ISSN 0130-3864


  Шарль де Голль (фр. Charles de Gaulle, 1890—1970) — французький військовий і громадський діяч. Під час Другої світової війни став символом французького опору. Перший президент Пятої Республіки (1959—1969)
342991
  Дем"ян Л.В. Де гори Карпати / Л.В. Дем"ян. – К., 1985. – 437с.
342992
  Кіціо Р. Де готуватись до лекцій ? // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 10 квітня (№ 9). – С. 4
342993
  Керстін Де є російський Схід? Орієнт-дискурс та імперське правління в царській державі / Керстін, Йобст // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 16/17 : Нео-анти-колоніалізм vs нео-імперіалізм : релевантність постколоніального дискурсу на пострадянському просторі. – С. 62-77. – ISBN 978-617-578-126-5
342994
  Шевчук Ю. Де єдність - там і перемога // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 2 вересня (№ 166). – С. 1, 2 : фото


  З нагоди Дня знань ректор КНУ ім. Т. Шевченка Л. В. Губерський представив Голову ВР України Андрія Парубія студентам-першокурсникам філософського та історичного ф-тів. "Глава парламенту окреслив у лекції своє бачення історії нашої країни та історичних ...
342995
  Яновський С. Де ж була путінська "Новоросія", коли Північне Причорномор"я розвивали німецькі колоністи? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 19 листопада (№ 223). – С. 14
342996
  Коломієць О.Ф. Де ж твоє сонце? (Чебрець пахне сонцем) : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ : Мистецтво, 1965. – 115 с.
342997
  Йовенко А.В. Де живе електрика? (конспект інтегрованого заняття з ОБЖД в середній групі ДНЗ) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 8. – С. 24
342998
  Ковалів І. Де живуть розумники // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 20 серпня (№ 157). – С. 5
342999
  Проць Л. Де життя - заміноване поле // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 2-12. – ISSN 0868-4790
343000
  Цадіков В.А. Де і як застосувати запобіжне кріплення. / В.А. Цадіков. – 36с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,