Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
342001
  Киселев Г.С. "Вторая Вселенная" : драма свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0042-8744
342002
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
342003
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
342004
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
342005
  Кушнір І. "Втрачені ілюзії" Еміля Маньна та Емми Боварі (за романами "Обставини життя" Ш.-Ф. Рамюза та "Пані Боварі" Г. Флобера) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 323-329. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
342006
  Циркас С. [Втрачена весна : роман / Стратис Циркас. – 33-є вид. – Афіни : Кедрос, 1997. – 258 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0042-3
342007
  Панайотопулос І.М. [Втрачене життя : хроніки минулих літ / І. М. Панайотопулос. – 4-е вид. – Афіни : Астир, 1981. – 150 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0736-8
342008
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності в романах І. Нечуя-Левицького "Хмари" і "Над чорним морем" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 254-260
342009
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 225. – С.109-118. – (Серія "Філологічні науки")
342010
  Лісова К.С. Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 2219-5521
342011
  Козієва В.В. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі Р. Акутагави "Павутинка" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-48
342012
  Замулянець Н. Втілення ідей Григорія Ващенка в системі становлення сучасного національного виховання / Н. Замулянець, Л. Нерубайська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Грудень (№ 21/22). – С. 29-35
342013
  Шабала Я.М. Втілення ідей економічного націоналізму в сільськогосподарській кооперації на західноукраїнських землях у 1920 - 1930-х рр. / Я.М. Шабала, А.Г. Шваб // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 342-353
342014
  Корнієнко Л.Г. Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів / Л.Г. Корнієнко, О.Т. Мар"юшкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 146-151. – ISSN 2074-8922
342015
  Полюхович Ю.В. Втілення католицизму в західноєвропейській традиції права : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 66
342016
  Українець Л. Втілення концепції сталого розвитку в зовнішньоторговельній політиці кран-членів ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 288-293. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
342017
  Бойко В.Ф. Втілення кращих традицій коментування кримінального законодавства // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.48
342018
  Гавердовський А.С. Втілення ленінських ідей в принципі протиправності колоніалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-85. – (Серія права ; № 11)


  Идея преступности колониализма была выдвинута В.И. Лениным в работах, написанных в дореволюционный период. После Октябрьской революции советское государство повело борьбу за официальное международно-правовое запрещение колониальных отношений, за ...
342019
  Дзера О.В. Втілення ленінських ідей про шлюб та сім"ю в радянському законодавстві / О.В. Дзера, С.П. Індиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается значение и содержание ленинских идей о браке и семье, в частности о равноправии мужчины и женщины в личных и имущественных семейных отношениях, о свободе вступления в брак и расторжения его. Подчеркивается, что эти ленинские ...
342020
  Волошина Т.В. Втілення ленінських принципів фінансової діяльності в практику радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 84-86. – (Серія права ; № 12)


  В работе рассматриваются ленинские принципы финансовой деятельности социалистического государства и претворение их в основных финансовых институтах советского государства.
342021
  Киречук В.В. Втілення лінгвістичних механізмів евфемії в текстах художніх творів Лоренсо Сільви // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 107-116. – ISSN 2413-5593
342022
  Кукуруза Н.В. Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 12 назв
342023
  Льовочкін В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство україни // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.24-25. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
342024
  Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : монографія / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 184с. – ISBN 966-8759-26-5
342025
  Самусенко О. Втілення міфопоетичної картини світу в художніх текстах та їх телеверсіях: образи води і вогню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячено проблемам семіотики та міфопоетики. Здійснено аналіз образів води й вогню в міфопоетичній картині світу творів Є.Шварца, зосереджено увагу на особливостях передування вербально виражених образів творів Є.Шварца при міжсеміотичному перекладі ...
342026
   Втілення мрії : [фотоальбом / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; ред. рада: А.П. Гетьман, І.Л. Галенко ; фото : О.І. Семенець та ін.]. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. – [36] с. : фотоіл.
342027
  Дяченко І.Г. Втілення народних ідей у практику сучасного родинного виховання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-81. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
342028
  Кофман Б. Втілення настанов антропологізації та антропоцентризму в Конституції України в контексті розвитку та вдосконалення конституційно-правового статусу людини (особистості та громадянина) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 234-240
342029
  Інедеркіна Н. Втілення національної політики у книговиданні США, Канади, Південної Америки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12 (16), грудень. – С. 44-47
342030
  Семенець О. Втілення ностальгії у фортепіанному циклі "Любов" Василя Барвінського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 58-78. – ISSN 2310-0583
342031
  Безродня Є. Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 99-105
342032
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 132-133
342033
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 132-133
342034
  Ковальчук Л. Втілення принципів епічного театру в драмі Бертольда Брехта "Життя Галілея" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 60-64
342035
  Венецька М.В. Втілення принципів європейського договірного права в українському цивільному законодавстві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 226-234. – ISSN 0869-2491
342036
  Буткевич В. Втілення принципів і норм міжнародних договорів в українське внутрішнє законодавство з міжнародного приватного права // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 219-232. – ISBN 978-966-2578-51-5
342037
  Тріско О.М. Втілення принципів педагогіки партнерства у вищому навчальному закладі цивільної авіації // II Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи" : (cвідоцтво про реєстрацію УкрІНТЕІ №449 від 13.09.2018) : матеріали конф. / "Модернізація змісту освіти в контексті політкультурного середовища та реалізації ідей нової української школи", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : Щербатих О.В., 2019. – С. 180-181. – ISBN 978-617-639-211-8
342038
  Погребняк С. Втілення принципу гуманізму в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
342039
  Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 1993-0909
342040
  Процюк І.В. Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
342041
  Воронова А.О. Втілення принципу пріоритету прав людини як основоположної засади правової держави в Україні тау світі: порівняльно-правовий аспект // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7041-84-8
342042
  Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 8-19.
342043
  Шабанов Р.І. Втілення принципу свободи праці у правовому регулюванні дистанційної роботи науково-педагогічних працівників: досвід України та Європейського Союзу / Р.І. Шабанов, М.Д. Ждан // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 105-113. – ("Право" ; вип. 36). – ISSN 2312-1661
342044
  Галушко М. Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-17
342045
  Сварич Н.З. Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено провідні мотиви збірки Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос" і розглянуто індивідуально-авторську образну систему для глибшого розуміння світоглядної концепції митця. В статье исследованы ведущие мотивы сборника. Ивана Андрусяка ...
342046
  Дідун Л. Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 63-70. – ISSN 2413-0923
342047
  Олійник О.С. Втілення та зміст принципів у актах застосування та реалізації кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Мета статті полягає у визначенні форм втілення принципів кримінального права в актах реалізації кримінального права. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об"єкта та предмета дослідження. Основним є загальний ...
342048
  Кохановська О.В. Втілення та реалізація ідей розробників ЦК України щодо нормативного закріплення поняття та видів об"єктів цивільних прав // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 247-271. – ISBN 978-966-2578-60-1
342049
  Сапон-Аблязова Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 223-235


  Стаття присвячена розгляду творів М. Хвильового з точки зору їх відповідно- сті теоретичним засадам проголошеного ним літературного стилю – романтич- ного вітаїзму. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
342050
  Пахомова Є. Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі XX - XXI століть // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 105-117


  На прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство".
342051
  Духневич А.В. Втілення у систему національного законодавства нормативних положень багатосторонніх угод СОТ щодо забезпечення внутрішньодержавної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – C. 105-108. – ISBN 978-966-7957-20-9
342052
  Дзюбак С.В. Втілення функціональності в основних типах праворозуміння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дзюбак Софія Василівна ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
342053
  Топузов О. Втілюємо ідеї: польський варіант // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20-27 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Про співпрацю НАПН України з Комітетом педагогічних наук Польської академії наук, науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами Республіки Польща.
342054
  Базилевський В. Втішання "Чеським зошитом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 11-12


  "Чеський зошит" Станіслава Чернілевського.
342055
   ВТНП купрати Pb1-xAхSr2Y0,55Ca0,45Cu2Oy (A = Ag, Zn, In) / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, О.Г. Зєнькович, А.Л. Мороз, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 37)


  Проведено синтез моно- та полікристалічних зразків складу Pb[нижній індекс 1-x]A[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 0,55]Ca[нижній індекс 0,45]Cu[нижній індекс 2]O[нижній індекс y] (A = Ag, Zn, In; 0 [< або =] x [< або =] 0,5), що ...
342056
   ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy / І. Корбут, С. Неділько, Т. Войтенко, М. Зеленько, Д. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 36-38. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано сполуки складу Tl2-xBixSr2Can-1CunOy (n=2, 3; 0<=x<=0,5) методом твердофазного синтезу. Проведено рентгенофазовий аналіз та вимірювання електрофізичних властивостей зразків з різним складом. Визначено область гомогенності та досліджено ...
342057
  Магєррамов А.М. оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 257-266. – ISSN 1563-3349
342058
  Тихонова Н.Б. ВТО: либерализация международной торговли и возможности экономического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 46-54. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
342059
  Портанский А. ВТО: торговые переговоры между шахом и матом? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 110-118. – ISSN 0201-7083
342060
  Медведева Н.Б. Втома / Н.Б. Медведева. – К, 1932. – 38с.
342061
  Гордієнко В.В. Втома як фізіологічна захисна реакція / В.В. Гордієнко, І.К. Гордієнко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 6-7 : фото
342062
   Втора Югословенска ономастичка конферненция. : Скопье, 6-9 октомври 1977. – Скопье, 1977. – 425с.
342063
  Воротникова Т.А. Вторая "аграрная революция" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 044-748Х


  Реформи в економіці в Болівії
342064
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
342065
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Изд. 2-е. – Москва : Музгиз, 1960. – 19 с.
342066
  Попов А.А. Вторая администрация Барака Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 6 (522). – С. 17-40. – ISSN 0321-2068
342067
  Павлова Т.А. Вторая английская республика / Т.А. Павлова. – М., 1974. – 224с.
342068
  Соколов А.Я. Вторая англо-афганская война 1878-1880 г.г. как один из этапов английской агрессии в Афганистане : Автореф... канд. историч.наук: / Соколов А.Я.; Среднеазиатский государственый университет. – Ташкент, 1951. – 21 с.
342069
  Завитневич В.З. Вторая археологическая экскурсия в Припетское Полесье : изследование / В.З. Завитневич. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1891. – 62, [1] с. – Оттиск из VI-й книги Чтений в Историческом Обществе Нестора летописца
342070
  Осинин В.С. Вторая атака / В.С. Осинин. – М, 1975. – 511с.
342071
  Дезио А. Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – 253с. – В изд. также : Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс
342072
  Бауков И.П. Вторая весна : стихи 1941-1943 / Бауков И. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 114 с.
342073
  Лошманов М. Вторая весна / М. Лошманов, Л. Широков. – Куйбышев, 1958. – 71с.
342074
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1959. – 328с.
342075
  Исаков А.М. Вторая весна / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1960. – 36 с.
342076
  Прудковский Н.П. Вторая весна / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1961. – 154с.
342077
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1963. – 327с.
342078
  Рустам С. Вторая весна : стихи / Сулейман Рустам ;. – Москва : Советский писатель, 1967. – 103 с.
342079
  Костин В.М. Вторая весна / В.М. Костин. – Волгоград, 1971. – 63с.
342080
  Скворцов В.Н. Вторая весна Вьетнама / В. Скворцов. – Москва : Изд-во политической литературы, 1977. – 173, [3] с. : ил.
342081
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 1 : (А - Л). – 1977. – 259 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
342082
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 2 : (М - Я). – 1977. – 232 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
342083
  Косован Е.А. Вторая волна иммиграции украинцев в Германию (1945-1953 гг.): история, причины, последствия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 6-17. – ISSN 1812-8696
342084
  Оровецкий П.А. Вторая востреча / П.А. Оровецкий. – Москва, 1962. – 464 с.
342085
   Вторая Всероссийская выставка учебных и творческих работ учащихся и студентов педагогических учебных заведений РСФСР. – Москва, 1983. – 63с.
342086
   Вторая всероссийская выставка эстампа : каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 78 с.
342087
  Соколовский С. Вторая всероссийская перепись населения: категоризация населения и политика идентичности // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 393-413. – ISBN 978-5-89423-110-5
342088
   Вторая Всесоюзная выставка книжной иллюстрации : каталог. – Москва : Советский художник, 1986. – 143 с.
342089
   Вторая всесоюзная выставка плаката : каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 53, [27] с.
342090
   Вторая Всесоюзная выставка произведений художников маринистов 1955 года : живопись, скульптура, графика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1955. – 43 с.
342091
   Вторая Всесоюзная выставка рисунка. – Москва, 1984. – 28с.
342092
   Вторая всесоюзная выставка художников-журналистов. Апрель - декабрь 1975 г. : каталог / Всесоюзная, выставка художников-журналистов, Москва. 2-я., 1975; Ред.: Н.П. Стор. – Москва : Союз журналистов СССР, 1976. – 375 с.
342093
   Вторая Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Киев-Москва : Союз художников СССР, 1963. – 76, [2] с.
342094
   Вторая Всесоюзная конференци "Системные исследования проблем управления качеством и автоматизация процессов управления качеством".. – Львов, 1981. – 106с.
342095
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 295с.
342096
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 260с.
342097
   Вторая Всесоюзная конференция "Эллипсометрия - метод исследования физико-химических процессов на поверхности твердых тел" : тезисы докладов. – Новосибрск : СО АН СССР, 1981. – 146 с.
342098
   Вторая Всесоюзная конференция Алгориммические методы проектирования цифровых систем.. – Л, 1972. – 140с.
342099
   Вторая Всесоюзная конференция молодых ученых по вопросам сравнительной морфологии и экологии животных.. – Москва : Наука, 1975. – 196с.
342100
   Вторая Всесоюзная конференция по автоматизации анализа химического вещества.. – М, 1980. – 128с.
342101
   Вторая Всесоюзная конференция по аналитической химии радиоактивных элементов, Москва 2-4 дек. 1986 г.. – Москва : Наука, 1986. – 88 с.
342102
   Вторая Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям : тезисы докладов. – Борок, 1988. – 137 с.
342103
   Вторая Всесоюзная конференция по классической филологии.. – Л, 1961. – 38с.
342104
   Вторая Всесоюзная конференция по методам аэтофизических исследований. – Новосибирск, 1979. – 272 с.
342105
   Вторая Всесоюзная конференция по новым методам спектрального анализа и их применениям : тезисы докладов. – Иркутск : СО АН СССР, 1981. – 215 с.
342106
   Вторая Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики.. – Новосибирск, 1971. – 84с.
342107
   Вторая Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников : тезисы докладов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 131 с.
342108
   Вторая Всесоюзная конференция по фотосинтезу. – Москва, 1957. – 168 с.
342109
   Вторая Всесоюзная конференция по химии нептуния и плутония.. – Л, 1982. – 104с.
342110
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1950. – 48с.
342111
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 172с.
342112
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 110с.
342113
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
342114
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
342115
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 105с.
342116
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 116с.
342117
   Вторая Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины 19 века. Библиотеки. Читатель".. – Л, 1981. – 66с.
342118
   Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту, 1981. – 399с.
342119
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года : тезисы докладов. – Москва : Издательство Московского университета
Т. 1. – 1959. – 95с.
342120
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – Москва : Издательство Московского университета
3. – 1959. – 128с.
342121
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
342122
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
342123
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М., 1965. – 31с.
342124
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
342125
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1966. – 31с.
342126
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. 1965-1966 гг.. – М., 1965. – 31с.
342127
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея.1965-1966гг.. – М., 1965. – 31с.
342128
   Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М, 1961. – 55с.
342129
   Вторая всесоюзная художетвенная лотерея. – М., 1965. – 31с.
342130
   Вторая Всесоюзная школа-семинар.. – М, 1983. – 368с.
342131
   Вторая Всесоюзная школа по имитационным моделям и диалоговым системам в управлении производством.. – Новосибирск, 1985. – 154с.
342132
   Вторая Всесоюзная школа по оптике рассеивающих сред. – Минск : ИФ АН БССР, 1980. – 40 с.
342133
   Вторая всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения, Одесса. 3-4 марта 2007 г. : сборник материалов / Развитие органов самоорганизации населения в Украине: проблемы теории и практики. Всеукраинская научно-практическая конференция; Одес. гор. обществ. орг. "Лицом к лицу" ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
342134
  Журавлев В.А. Вторая встреча / В.А. Журавлев. – Москва, 1954. – 164с.
342135
  Вергелис А.А. Вторая встреча : сборник стихов / А.А. Вергелис; авториз. пер. с евр. – Ленинград, 1961. – 152 с.
342136
  Мостков Ю.М. Вторая встреча / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1972. – 184 с.
342137
  Собко В.Н. Вторая встреча : Рана моя - Берлин: Романы / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 398 с.
342138
  Лакшин В.Я. Вторая встреча / В.Я. Лакшин. – М. : Советский писатель, 1984. – 366 с.
342139
  Маяксем Л. Вторая встреча : повести / Леонид Маяксем ; пер. с чуваш. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1988. – 316 с.
342140
  Пуклова Е. Вторая встреча с героями / Е. Пуклова. – М, 1981. – 224с.
342141
  Батурина Т.П. Вторая встреча с Кавказом : (Праздник барабанщика) / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Книжное издательство, 1967. – 111 с., [1] л. портр.
342142
   Вторая встреча.. – Ярославль, 1967. – 198с.
342143
   Вторая выставка "Советская Россия" : сборник статей. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 216 с.
342144
   Вторая выставка произведений московских художников - ветеранов Великой Отечественной войны : каталог. – Москва, 1968. – 22 с.
342145
   Вторая выставка работ молодых художников : каталог. – Саратов : Облполиграфиздат, 1963. – 16 с.
342146
   Вторая выставка работ художников-журналистов : каталог. – Москва : Главполиграфпром, 1964. – 19 с.
342147
   Вторая геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1968. – 188с.
342148
  Маклаков В.А. Вторая Государственная дума : воспоминания современника / В.А. Маклаков. – London, 1991. – 258 с.
342149
  Луковский И.В. Вторая граница / И.В. Луковский. – Москва, 1950. – 34с.
342150
  Сильвестр Р. Вторая древнейшая профессия / Р. Сильвестр. – Москва, 1956. – 328 с.
342151
  Милюков П.Н. Вторая Дума : Публицистическая хроника 1907 : 2-е продолж. сб. "Год борьбы" / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1908. – XIII, [3], 302 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
342152
  Адамян Н.Г. Вторая жена : роман / Нора Адамян. – Москва : Советский писатель, 1967. – 232 с.
342153
  Елизаветин Г.В. Вторая жизнь / Г.В. Елизаветин. – Москва, 1961. – 266с.
342154
  Ванюшин В.Ф. Вторая жизнь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
342155
  Азимзаде Ю.А. Вторая жизнь : повесть / Ю.А. Азимзаде; Юсиф Азим-заде ; пер. с азерб.: Л. и Т. Вайсенберг. – Москва : Советский писатель, 1962. – 242 с.
342156
  Мелешин С. Вторая жизнь / С. Мелешин. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
342157
  Аджба Т. Вторая жизнь : стихи / Таиф Аджба ; пер. с абх. В. Куприянова ; худож. А.И. Гольдман. – Москва : Советский писатель, 1983. – 88 с. : ил.
342158
  Гребнев Н.И. Вторая жизнь / Н.И. Гребнев. – М., 1985. – 237с.
342159
  Досанов С.А. Вторая жизнь : роман. повесть / С.А. Досанов; авториз. пер. с каз. Ю.Чичева. – Москва : Советский писатель, 1988. – 421 с.
342160
  Аникин А.В. Вторая жизнь : науч.-фантаст. повести / А.В. Аникин ; худож.: С. Любаев. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 190, [2] с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
342161
  Лелич М. Вторая жизнь // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 22 (577), 01.06.2018. – С. 16-17. – ISSN 2075-7093


  Что изменит новый закон о трансплантации в Украине.
342162
  Балла О. Вторая жизнь академика Лихачева // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
342163
  Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева / В.М. Сафроненко. – Минск, 1990. – 206с.
342164
  Лямин И.В. Вторая жизнь дерева. Дерево в искусстве. / И.В. Лямин. – М., 1970. – 135с.
342165
  Пестушко В. Вторая жизнь кораблей : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 72 : Іл.
342166
  Веретнова Юлия Вторая жизнь лубка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 172-174. – ISSN 0235-7089


  Лубок — вид изобразит. искусства, которому свойственна доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением
342167
  Анрио Э. Вторая жизнь Мартена Крамуазана : роман / Э. Анрио; пер. с фр. яз. Бенедикта Лившица. – Ленинград : Новинки всемирной лит-ры, 1927. – 179 с.
342168
  Доступова Т.Г. Вторая жизнь Павла Корчагина / Т.Г. Доступова. – М : Книга, 1978. – 92 с.
342169
  Лихоманова Е. Вторая жизнь редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
342170
  Захарова Е. Вторая жизнь системы Брайля // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915
342171
  Ефимов В.В. Вторая жизнь телевизора / В.В. Ефимов. – Москва, 1971. – 96с.
342172
  Бланк А.С. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса / А.С. Бланк, Б.Л. Хавкин. – Москва : Патриот, 1990. – 206, [2] с., [4] л. ил. : ил. – ISBN 5-7030-0357-1
342173
  Адамович В.Н. Вторая жизнь цветных кинескопов / В.Н. Адамович, Д.П. Бриллиантов, А.И. Кочура. – Москва : Радио и связь, 1992. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 111-112. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 1174)
342174
  Якутенко Ирина Вторая жизнь. Бег по кругу / Якутенко Ирина, Деннисс Кармел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 132-138 : фото
342175
  Шутова Мария Вторая жизнь. Модель для сборки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 142-147 : фото
342176
  Яковлев И.Д. Вторая житрница страны / И.Д. Яковлев. – М, 1957. – 88с.
342177
  Абу Дулаф Мисар Вторая записка Абу Дулафа / Абу Дулаф Мисар; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии ; изд. текста, пер., введ. и коммент. П.Г. Булгакова, А.Б. Халидова. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 113 с., [77] с. староараб. паг. – (Памятники литературы народов Востока. Малая серия ; № 5)
342178
  Белавин М.Ю. Вторая заря : повесть и рассказы / М.Ю. Белавин. – Москва : Современник, 1986. – 253. [2] с. – (Новинки "Современника")
342179
   Вторая зональная художественная выставка "В едином строю" : живопись, скульптура, графика, декоративно-монументальное искусство. Каталог. – Москва : Союзтеапром Министерства культуры СССР, 1969. – 164 с.
342180
   Вторая зональная художественная выставка "Край Черноземный" посвященная 50-летию Великой Октябрьской соцалиалестической революции 15 июля - 15 августа 1967 г. : каталог. – Тула : Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР, 1967. – 139 с.
342181
   Вторая зональная художественная тематическая выставка "Урал социалистический" : каталог. – Пермь : Звезда, 1967. – 119 с.
342182
   Вторая зоологическая конференция Литовской ССР. : Тезисы докладов. – Вильнюс, 1962. – 157с.
342183
  Висьневска-Рошковска Кинга Вторая и третья молодость женщины / Висьневска-Рошковска Кинга. – 2-е изд. – Минск, 1988. – 144с.
342184
   Вторая империалистическая война. – Москва, 1938. – 28 с.
342185
  Изаков Б.Р. Вторая империалистическая война / Б.Р. Изаков. – М, 1939. – 48с.
342186
  Лемин И.М. Вторая империалистическая война началась. / И.М. Лемин. – М., 1939. – 96с.
342187
   Вторая итоговая научная конференция : Тезисы докл. и сообщ. – Новосибирск, 1961. – 43с.
342188
  Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / С. Ваксель; Пер. с рукописи на нем. Ю.И. Бронштейна, Под. ред. А.И. Андреева. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 172с : карты
342189
  Миронцов И.В. Вторая карьера спортсменов международного уровня Республики Беларусь: социологический анализ : автореф. дис. ... канд. социол. наук : 22.00.08 / Миронцов Игорь Валерьевич ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
342190
  Мандельштам Н.Я. Вторая книга : Воспоминания / Н.Я. Мандельштам. – М : Московский рабочий, 1990. – 560 с.
342191
  Бем А. Вторая книга о любви : [пер. с словац.] / Бем А. – Минск : Полымя, 1984. – 63 с.
342192
  Кузмин М. Вторая книга рассказов. – Москва : Книгоиздательство "Скорпион", 1910. – 386, [10] с.
342193
  Гаршин В.М. Вторая книжка рассказов / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 295 с.


  Содержание: Деньщик и офицер; Из воспоминаний рядового; Красный цветок; Медведи; Сказка о жабе и розе; Надежда Николаевна
342194
  Душенькин В.В. Вторая Конная / В.В. Душенькин. – М, 1968. – 215с.
342195
   Вторая конференция межпарламентского союза.. – Белград, 1975. – 71с.
342196
   Вторая конференция молодых геологов Украины при Институте геологических наук АН УССР.. – К, 1962. – 190с.
342197
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 1. – 1984. – 151с.
342198
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 3. – 1984. – 162с.
342199
   Вторая конференция писателей Чечено-Ингушетии.. – Грозный, 1961. – 106с.
342200
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 1. – 1983. – 224 с.
342201
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 3. – 1983. – 292 с.
342202
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 4. – 1983. – 263 с.
342203
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 5. – 1983. – 213 с.
342204
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 6. – 1983. – 146 с.
342205
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1949. – 44с.
342206
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – Москва, 1950. – 48с.
342207
  Семенов В.Г. Вторая конференция РСДРП ("Первая Всероссийская") / В.Г. Семенов. – Москва, 1956. – 24с.
342208
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 1. – 1965. – 197с.
342209
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 2. – 1965. – 228с.
342210
  Томаева А. Вторая любовь / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1966. – 128с.
342211
  Малыгина Н.П. Вторая любовь.- (Мужчины.- Грусть). / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1962. – 48с.
342212
  Родин Н.А. Вторая любовь. / Н.А. Родин. – Рязань, 1963. – 200с.
342213
   Вторая межвузовская научно-методическая конференция "Преподавание иностранных языков в вузах неязыковых специальностей.". – Минск, 1971. – 332с.
342214
   Вторая Межвузовская научно-методическая конференция преподавателей иностранных языков 3-5 мая 1967 г.. – Саратов, 1967. – 25с.
342215
   Вторая межвузовская студенческая геологическая конференция.. – Львов, 1962. – 100с.
342216
   Вторая межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Ленинград, 1969. – 156с.
342217
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – 6с.
342218
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 15 с.
342219
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – Чехословакия, 1958. – 11с.
342220
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 18 с.
342221
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 7 с.
342222
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 6 с.
342223
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 12 с.
342224
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
342225
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
342226
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 22 с.
342227
  Постан М.Я. Вторая Международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-Транслог"2010" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 8-9 : фото
342228
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1951. – 67с.
342229
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 72с.
342230
  Деборин Г.А. Вторая мировая война : военно-политический очерк / Г.А. Деборин; под ред. Зубкова И.И. – Москва : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 430, [2] с.
342231
   Вторая мировая война : материалы научной конференции, посвященной 20-й годовщине Победы над фашистской Германией : в 3 кн. – Москва : Наука. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
Кн. 1 : Общие проблемы / [ред. кол. кн. : В.Л. Исраэлян (отв. ред.), Р.М. Илюхина, А.В. Карасев и др.]. – 1966. – 438, [2] с.
342232
  Лиддел Гарт Вторая мировая война / Лиддел Гарт. – Москва, 1976. – 679с.
342233
   Вторая мировая война : список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 212 с.
342234
   Вторая мировая война : краткая история / Д. Айххольц, Н.Г. Андронников, А.И. Бабин, А.В. Басов, Т.С. и др. Бушуева; [междунар. ред. кол. : П.А. Жилин, Е.М. Жуков (председ.), Д. Сирков и др. ; ред. А.С. Савин (руков. ред.), Бахман П., Т.С. Бушаева и др.]. – Москва : Наука, 1985. – 586, [6] с.
342235
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00705-5
Кн. 1 : Т. 1-2. – 1991. – 590 с.
342236
  Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х книгах/ сокр. пер. с англ. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат
Кн. 3 : Т. 5-6. – 1991. – 702 с.
342237
  Фуллер Ч Д.Ф. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. : стратегический и тактический обзор / Дж. Фуллер ; пер. с англ. В.А. Герасимова, Н.Н. Яковлева ; под ред. А.Д. Багреева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1956. – 550 с.
342238
   Вторая мировая война в воспоминания Уинстона Черчиля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра.. – Москва, 1990. – 558с.
342239
   Вторая мировая война в литературе зарубежных стран. – Москва, 1985. – 616с.
342240
  Васильев В.И. Вторая мировая война в общественном мнении современной Германии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 85-99. – ISSN 0130-3864
342241
  Атлас З.В. Вторая мировая война и денежное обращение в капиталистических странах : стенограмма публичной лекции, прочитанной 22 апреля 1946 года в Лекционном зале в Москве / Атлас З.В. ; Всесоюз. лекционное бюро при М-ве высшего образования СССР. – Москва : Правда, 1946. – 32 с.
342242
  Оришев А.Б. Вторая мировая война и проблема сохранения независимости афганского государства в постановлениях Лоя Джирги // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.61-64
342243
   Вторая мировая война и современность.. – Москва, 1972. – 355с.
342244
   Вторая мировая война, 1939-1945. – Москва : Планета, 1989. – 414с. – ISBN 5-85250-180-8
342245
   Вторая мировая война.. – Москва
2. – 1966. – 403с.
342246
   Вторая мировая война.. – Москва
3. – 1966. – 342с.
342247
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 : очерк важнейших событий / А.М. Самсонов. – Москва : Наука, 1985. – 584 с.
342248
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1990. – 637 с.
342249
   Вторая мировая война. 1939-1945 гг. : военно-исторический очерк. – Москва : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 930, [2] с. – (Библиотека офицера)
342250
  Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00706-3
Кн. 2, т. 3-4. – 1991. – 671 с.
342251
  Иванова Л.А. Вторая мировая война. Великая Отечественная война : аннотированный библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 118-203
342252
   Вторая мировая война: итоги и уроки. – Москва, 1985. – 447с.
342253
   Вторая мировая война: краткая история. – М. : Наука, 1984. – 592 с.
342254
  Суржик Д.В. Вторая мировая война: образы союзников США в американской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 32-36. – ISSN 2070-9773
342255
   Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (4). – С. 162-185. – ISSN 2079-3359


  Международная конференция, приуроченная к 65-летию Победы, состоялась 8-9 апреля 2010 г.
342256
  Суржик Д.В. Вторая мировая: противники глазами американской прессы // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 42-48. – ISSN 2070-9773
342257
  Патрикеев В.П. Вторая модель хозрасчета / В.П. Патрикеев, А.В. Мигаль. – М., 1989. – 108с.
342258
  Шабалин А.П. Вторая молодость / А.П. Шабалин. – Ярославль, 1968. – 48 с.
342259
   Вторая молодость Аполлона. – Киев, 1995. – 420с.
342260
  Невежин М.П. Вторая молодость. / М.П. Невежин. – 90с.
342261
  Кочетков Ю. Вторая молодость. / Ю. Кочетков. – Астрахань, 1963. – 117 с.
342262
  Шаблин А.П. Вторая молодость. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1968. – 48с.
342263
  Соколов В.Н. Вторая молодость. / В.Н. Соколов. – М., 1971. – 192с.
342264
  Наумов А. Вторая муза / А. Наумов. – Ташкент, 1982. – 572с.
342265
   Вторая научная конференция Института цитологии АН СССР.. – Л, 1962. – 88с.
342266
   Вторая научная конференция молодых ученых. – Иркутск, 1972. – 280с.
342267
   Вторая научная сессия по вопросам германского языкознания.. – Москва, 1959. – 38с.
342268
   Вторая научно-техническая конференция по картографии 26-29 января 1966 г. : тезисы докладов. – Ленинград, 1966. – 119с.
342269
   Вторая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава (Таганрогского радиотехнического ин-та) : Программа и тезисы докладов. – Таганрог, 1956. – 38с.
342270
  Умеров Э. Вторая невеста: рассказы и повесть. : рассказы и повесть / Эрвин Умеров ; пер. авт.. – Москва : Советский писатель, 1984. – 368 с.
342271
  Кирюхин А.В. Вторая ночь / А.В. Кирюхин. – Москва, 1963. – 48с.
342272
  Некрасов В.П. Вторая ночь / В.П. Некрасов. – Москва, 1965. – 120с.
342273
   Вторая объединенная научнаяконференция кафедр физиологии человеа и животных Кутаисского Педагогического ин-та им.А.Цулукидзе, Тбилисского пед.ин-та им.А.С.Пушкина, Армянского гос.пед.ин-та им.Х.Абов. – Баку, 1955. – 51с.
342274
   Вторая оранжевая книга : Дипломатич. переписка России, предшествовавшая войне с Турцией. – Петроград : [Освобождение], 1915. – 62 с. – (Дипломатич. архив ; Т. 6)
342275
  Клименко В.Г. Вторая основная задача теории упругости для тел сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Клименко В.Г. ; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 11с.
342276
  Шефнер В.С. Вторая память / В.С. Шефнер. – Л., 1981. – 272с.
342277
  Шрила Прабхупада Вторая песнь "Космическое проявление" / Шрила Прабхупада. – Москва, 1992. – 750 с.
342278
  Шримад Бхагаватам Вторая песнь. "Космическое проявление" / Шримад Бхагаватам, 1992. – 750с.
342279
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; ил. С. Соколов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 351 с. : ил.
342280
  Барышев М.И. Вторая половина года : роман / М.И. Барышев ; послесл. Д. Еремина ; худож. Г. Комаров. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1977. – 383 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
342281
  Хелемский Я.А. Вторая половина дня / Я.А. Хелемский. – М, 1967. – 144с.
342282
  Долинский Д.М. Вторая половина дня / Д.М. Долинский. – Элиста, 1980. – 124с.
342283
  Якушев Н.М. Вторая половина дня. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1973. – 112с.
342284
  Некрасов Г.А. Вторая половина лета / Г.А. Некрасов. – Л., 1971. – 120с.
342285
  Андреев А.А. Вторая попытка : фантаст. повесть / Анатолий Андреев ; худож. С.А. Быданов. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 302, [2] с. : ил.
342286
  Шинкарук С.В. Вторая попытка : роман и рассказы / Сергей Шинкарук. – Киев : Радуга, 2020. – 269, [3] с. – ISBN 978-966-281-163-6
342287
  Гранова Г.Н. Вторая природа. (Материалы и вещества, созд. химией). / Г.Н. Гранова. – М., 1974. – 48с.
342288
  Леонтьева Т.К. Вторая программа / Т.К. Леонтьева. – М, 1970. – 276с.
342289
  Леонтьева Т.К. Вторая программа : документальная повесть / Т.К. Леонтьева. – Москва : Советский писатель, 1976. – 279 с.
342290
  Ряскин Н.Д. Вторая программа Комммунистической партии / Н.Д. Ряскин. – Л, 1980. – 152с.
342291
   Вторая просьба.. – Москва, 1966. – 32с.
342292
  Полянцев А.В. Вторая профессия / А.В. Полянцев. – М., 1965. – 192с.
342293
  Романюк В.Я. Вторая профессия завода / В.Я. Романюк. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
342294
  Леонтьев А. Вторая пятилетка / А. Леонтьев, 1932. – 30с.
342295
  Ринк И.А. Вторая разведка / И.А. Ринк. – М., 1962. – 80с.
342296
  Демидова А.С. Вторая реальность / А.С. Демидова. – М, 1980. – 223с.
342297
  Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация в России / М.И. Хейфец. – М, 1963. – 240с.
342298
   Вторая республиканская выставка : художники автономных республик, областей и национальных округов РСФСР. Каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – 160 с.
342299
   Вторая республиканская выставка Советская Россия.. – Москва, 1965. – 153с.
342300
   Вторая Республиканская конференция по агрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 64с.
342301
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 109 с.
342302
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену. – Киев, 1969. – 229с.
342303
   Вторая республиканская конференция по аэрогидромеханике,теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 33с.
342304
   Вторая республиканская конференция по электрохимии.. – Тбилиси, 1982. – 208с.
342305
   Вторая республиканская научная конференция по изучению и использованию производительных сил Подолья : Пленарное заседание (материалы конференции). Февраль 1972 г. – Киев, 1972. – 115с.
342306
   Вторая республиканская художественная выставка "Советская Россия" 6 февраля - 11 апреля 1965 года : каталог. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Советский художник, 1966. – 130 с.
342307
  Рассадин С. Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 15-41
342308
  Калоев Б.А. Вторая родина Коста / Б.А. Калоев. – Ставрополь, 1988. – 317с.
342309
  Гольдберг А.Я. Вторая роса / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1964. – 174с.
342310
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 1914 / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2014. – № 4. – С. 4-9. – ISSN 1992-7886
342311
  Бубка С. Вторая Российская Олимпиада - Рига - 2014 : (початок № 4 за 2014 рік) / С. Бубка, М. Булатова // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 4-10. – ISSN 1992-7886
342312
  Черменский Е.Д. Вторая российская революция, февраль 1917 / Е.Д. Черменский. – Москва, 1986. – 173с.
342313
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 104с.
342314
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1977. – 288с.
342315
  Филатов Л.И. Вторая рота. / Л.И. Филатов. – Москва, 1953. – 190с.
342316
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде / Э.Н. Бурджалов. – М., 1967. – 407с.
342317
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва.Фронт. Периферия. / Э.Н. Бурджалов. – Москва, 1971. – 456с.
342318
  Почивалин Н.М. Вторая семья / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1959. – 247с.
342319
  Чиковани Г.С. Вторая семья : повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Детгиз, 1960. – 64 с.
342320
  Ябс Густав Вторая семья / Ябс Густав. – Москва, 1965. – 192с.
342321
   Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая.. – Пекин : Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. – [2], 100 с.
342322
   Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 28-29 июля 1947 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 150 с.
342323
   Вторая сессия Верховного Совета Белорусской ССР второго созыва 9-11 июля 1947 года. – Минск, 1949. – 196 с.
342324
   Вторая сессия Верховного Совета Казрельской АССР 7-10 августа 1939 г. : стенографический отчет. – Петрозаводск : Издание Верховного Совета Карельской АССР, 1939. – 183, [5]с.
342325
   Вторая сессия Верховного Совета Литовской ССР (пятого созыва) 24-25 ноября 1959 года.. – Вильнюс, 1960. – с.
342326
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 1 : 25 сентября - 2 октября 1989 г. – 1990. – 223, [1] с.
342327
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 2 : 3 - 10 октября 1989 г. – 1990. – 271, [1] с.
342328
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 3 : 16-23 октября 1989 г. – 1990. – 252, [1] с.
342329
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 5 : 1-14 ноября 1989 г. – 1990. – 299, [1] с.
342330
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 6 : 15 - 21 ноября 1989 г. – 1990. – 285, [1] с.
342331
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 7 : 22-24 ноября 1989 г. – 1990. – 239, [1] с.
342332
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 8 : 27-28 ноября 1989 г. – 1990. – 247, [1] с.
342333
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00157-0
Ч. 4 : 24-31 октября 1989 г. – 1992. – 285, [1] с.
342334
   Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1938. – 815 с.
342335
   Вторая сессия Верховного Совета УССР 25-28 июля 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
342336
   Вторая сессия Верховного Совета Эстонской ССР четвертого созыва 31-31 января 1956 года.. – Таллин, 1956. – с.
342337
   Вторая сессия Всемирного Совета Мира.. – 32с.
342338
   Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва. : стенографический отчет. – Москва : Издание ВЦИК, 1923. – 261, 46с.
342339
   Вторая сессия ЗакЦИК VI созыва.. – Тифлис, 1932. – 124с.
342340
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР 6 июля 1923 г.. – Москва, 1923. – с.
342341
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета, 3 созыва.. – Москва, 1926. – с.
342342
   Вторая сибирская научно-практическая конференция по надежности научно-технических прогнозов.. – Новосибирск, 1981. – 188с.
342343
  Шичко Г.А. Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы : Вторая сигнальная система и рефлекторная деятельность / Г.А. Шичко; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1969. – 223 с.
342344
  Дараган Д.Г. Вторая симфония А. Эшпая / Д.Г. Дараган. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с.
342345
  Емельянов Е.П. Вторая смена / Е.П. Емельянов. – Ташкент, 1979. – 52с.
342346
  Титов Анатолий Федорович Вторая смена : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Москва : Мол.гвардия, 1979. – 112с. + с портр.
342347
  Наумов И. Вторая смена // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 121-129. – ISSN 1728-8568
342348
  Ливанова А.М. Вторая степень понимания: Академик Л.И.Мандельштам / А.М. Ливанова, В.А. Ливанов. – Москва : Знание, 1988. – 192 с.
342349
  Лесс А.Л. Вторая стихия / А.Л. Лесс. – Москва, 1969. – 224с.
342350
  Финн К.Я. Вторая столица / К.Я. Финн. – Москва : Московский рабочий, 1971. – 184 с.
342351
  Ушаков Н.Н. Вторая стрелкования. / Н.Н. Ушаков. – Грозный, 1955. – 168с.
342352
  Родионов С.В. Вторая сущность / С.В. Родионов. – Л., 1985. – 368с.
342353
  Кривошапкин П.А. Вторая сферическая гармоника в распределении космических лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривошапкин П.А.; НИИ ядерной физики МГУ. – М., 1971. – 16л.
342354
  Перестюк М.О. Вторая теорема Боголюбова Н.Н. для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифф. уравн., 1974
342355
  Тихоокеанская Вторая тихоокеанская шклда по морской геологии и геофизике, 13-15 сент. 1985г. / Тихоокеанская, по морской геологии и геофизике (2 ; Южно-Сахалинск ; 1985) школа. – Южно-Сахалинск : Б.и., 1985. – 203 с.
342356
   Вторая угольная база СССР Кузбасс.. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный
1/2. – 1936. – 209с.
342357
   Вторая ударная в битве за Ленинград.. – Ленинград, 1983. – 376с.
342358
  Палкин Ю.И. Вторая Харьковская гимназия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 1 (32). – С. 78-82.


  Выделение и образование 2-й гимназии прошло во время директорства в 1-й гимназии (1838-1846 гг.) польского писателя О.В. Корженевского, выпускника Львовского ун-та.
342359
   Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. – Берлин : NG Verlag, 2007. – 264 с. – ISBN 3-938417-45-5
342360
   Вторая экологическая конференция по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы 24-30 ноября 1950г.. – Киев, 1950. – 28 с.
342361
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
1. – 1950. – 264с.
342362
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
2. – 1950. – 139 с.
342363
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
3. – 1950. – 331 с.
342364
  Кондратенко В.А. Вторгнення / В.А. Кондратенко. – Київ, 1970. – 254 с.
342365
  Кульчицький С. Вторгнення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 137-142


  Автор статті переконливо розвінчує радянські міфи про Другу світову війну та радянізацію західноукраїнських земель, розкриває сутність пакту Молотова - Ріббентропа 1939 р. про сферу обопільних інтересів СРСР і нацистської Німеччини.
342366
  Веретенников В. Вторгнення : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2017. – 222 [2] с. – Зміст: Вторгнення; Шалене кохання гетьмана. – ISBN 978-617-572-100-1


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
342367
  Грабовський С. Вторгнення до Чехословаччини, або "Доктрина Брежнєва" у дії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 7


  "21 серпня 1968 року Радянський Союз за підтримки своїх сателітів із числа європейських держав з комуністичними режимами здійснив широкомасштабне військове вторгнення до Чехословаччини й окупував її. У цій країні при владі також були комуністи, але ...
342368
  Місаковський С. Вторгнення землі : вибранне / Станіслав Місаковський ; пер. з польської А. Глущака. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-269-5
342369
  Тамір Муаффак Зіяд Вторгнення Іраку до Кувейту як підстава для накладення на нього міжнародно-правових санкцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 251-256.
342370
  Джером Джером Клапка Вторем на велосипедах / Джером К. Джером ; С рис. Л. Рэвен-Гилля ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной. – Киев ; Харков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1900. – 259, [5] с. : ил. – Пер. также под загл.: В гостях у немцев, Втроем на четырех колесах, Трое на двух велосипедах
342371
  Першин В.И. Вторжение / В.И. Першин. – Магадан, 1968. – 62с.
342372
  Кузнецов А.В. Вторжение / А.В. Кузнецов. – Рига, 1987. – 142с.
342373
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 174 с. – Библиогр.: с. 167-173
342374
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1980. – 206с.
342375
  Ашин Г.К. Вторжение без оружия : идеологич. борьба в современ. мире и и буржуазная "массовая культура" / Г.К. Ашин. – Москва : Советская Россия, 1985. – 160 с.
342376
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
342377
  Сапронов А. Вторжение в Голландию и Бельгию (10-28 мая 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 38-64
342378
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку. / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1968. – 62с.
342379
   Вторжение в Персей.. – Ленинград, 1968. – 469с.
342380
   Вторжение в природную среду. – Москва : Прогресс, 1983. – 192с.
342381
  Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок : пособие для учащихся / С.А. Блинкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 252 (10 назв.)
342382
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
342383
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
342384
  Морисон С.Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944-1945. (Из истории действий флота США во второй мировой войне) / С.Э. Морисон. – М., 1963. – 352с.
342385
  Арисменди Р. Вторжение доллара в Латинскую Америку : сокращен. перевод с исп. / Родней Арисменди ; под ред. А. Штрахова ; вступ. ст. В. Владимирова. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 194, [2] с.
342386
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
342387
  Петровская Е.В. Вторжение и гостеприимство ( Ж.-Л. Нанси и Ж. Деррида) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
342388
  Боярский В.А. Вторжение империалистов США в Советскую Россию и его провал / В.А. Боярский. – М., 1961. – 173с.
342389
  Крон М. Вторжение Исламского государства в Северную Африку и Сахель: угроза для Аль-Каиды? // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 1, Зима. – С. 71-86. – ISSN 1812-1101
342390
  Тумаркин Д.Д. Вторжение колонизаторов в "край вечной весны" : Гавайский народ в борьбе против чужеземных захватчиков в конце XVIII - начале XIX в / Д.Д, Тумаркин ; Акад. наук СССР. Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1964. – 191 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 180-189
342391
  Козлов П.М. Вторжение мифа / П.М. Козлов. – М, 1960. – 80с.
342392
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
342393
  Гусев А.И. Вторжение солнечных энергичных частиц в магнитосферу Земли, эффекты их воздействия на верхнюю атмосферу по наземным изменениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гусев А.И. ; Ин-т прикл. геофизики. – Москва, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
342394
  Самуйлов С. Вторжение США в Ирак // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 3/4 (1632). – С. 26-42. – ISSN 0869-44435
342395
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
342396
  Гашек Я. Вторжение Швейка в мировую войну : [Текст] / Ярослав Гашек ; [Ил. Бор. Ефимов]. – [Москва] : Воен. изд-во ; [Тип. им. Сталина], 1945. – 66 с., включ. 2 с. обл., без тит. л. – Первая книжка отрывков из книги "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". – (Библиотечка журнала "Красноармеец" / Глав. полит. упр. Красной Армии ; № 19 (44))
342397
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
342398
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
342399
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – Москва, 1963. – 512с.
342400
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
342401
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
342402
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – Москва, 1988. – 488с.
342403
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
342404
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
342405
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
342406
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
342407
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
342408
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
342409
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
342410
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
342411
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
342412
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
342413
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
342414
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
342415
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
342416
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
342417
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
342418
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
342419
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
342420
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
342421
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
342422
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
342423
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
342424
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
342425
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
342426
  Буреш И. Втори приносъ къмъ пеперудната фауна на парка Евксиноградъ при Варна / Отъ Д-рь Ив. Бурешъ. – София : Печатница на книгоизательство, 1930. – 207-252 с. – Отд. оттиск: Известия на Бълг. Ентомологично Д-во. 1930, кн. V
342427
  Тулешковъ Кр. Втори приноъ къмъ перерудната фауна на Али-Ботушъ пл. въ Македония / отъ Кр. Тулешковъ // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 189-202 : ил.
342428
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
342429
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
342430
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
342431
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
342432
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
342433
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
342434
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
342435
  Мильченко Л. Вторинна неграмотність - наслідок кризи читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (306), січень. – С. 7-16. – ISSN 2076-9326
342436
  Мильченко Л. Вторинна неграмотність - наслідок кризи читання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (307), лютий. – С. 10-19. – ISSN 2076-9326
342437
  Шутак Л. Вторинна номінація в медичному дискурсі з погляду когнітивно-комунікативних стратегій / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2022. – № 2 (34). – С. 86-93. – ISSN 2311-9896
342438
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
342439
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
342440
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – ISBN 966-581-102-9
342441
  Жарко С.Ю. Вторинна номінація як компонент газетно-журнальної публіцистики / С.Ю. Жарко, О.В. Терханова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
342442
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
342443
  Терханова О.В. Вторинна номінація як текстова категорія публіцистичного стилю // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 129-136. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Проаналізовано первинну та вторинну номінації в аспекті лінгвістичної теорії номінації та функціональної стилістики публіцистичних творів. Розмежовано зміст понять «первинна» та «вторинна» номінації. Окреслено способи відображення дійсності й ...
342444
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
342445
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
342446
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
342447
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
342448
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
342449
   Вторинне осідання підземної споруди у водонасиченому масиві при деформуванні грунтової основи з утворенням призми сповзання / С.М. Стовпник, А.Л. Ган, Є.А. Загоруйко, Л.В. Шайдецька // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 56-60 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
342450
  Кузнецова М. Вторинний мультимодальний дискурс сучасної англомовної маскультури як феномен культури конвергенції // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 138-163. – (Philology ; vol. 25, issue 2). – ISSN 2309-1797
342451
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
342452
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
342453
   Вторинний ріст у дихально-дефіцитному штамі дріжджів saccharomyces cerevisiae внаслідок делеції гена yku70 / Ю. Римар, С. Рушковський, С. Демидов, Л. Великожон, О. Проніна, Б. Моргун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 53-58. – (Біологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817
342454
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
342455
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
342456
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
342457
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
342458
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
342459
  Тунік О.В. Вторинні перетворення теригенних порід нижнього карбону на великих глибинах (на прикладі деяких районів Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Тунік, В.В. Огар // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 51). – ISSN 2410-7360
342460
  Дзигар О.В. Вторинні пухлинні ураження печінки: діагностика та оцінка ефективності радіохірургічного лікування за допомогою магнітно-резонансної та мультидетекторної комп"ютерної томографії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Дзигар Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
342461
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
342462
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
342463
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
342464
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
342465
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
342466
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
342467
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
342468
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
342469
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
342470
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
342471
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
342472
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
342473
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
342474
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
342475
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 040 / Алиев Байрам Зейнал оглы ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1971. – 12 с. – Библиогр.: с.12
342476
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
342477
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
342478
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
342479
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
342480
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
342481
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
342482
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
342483
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
342484
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
342485
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
342486
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
342487
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 128-138
342488
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5 л.
342489
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
342490
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
342491
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
342492
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
342493
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
342494
   Вторичное использование полимерных материалов. – Москва : Химия, 1985. – 192 с.
342495
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
342496
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
342497
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
342498
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
342499
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
342500
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
342501
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
342502
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
342503
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
342504
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 79-96
342505
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман, М.Я. Грудский, В.В. Смирнов. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
342506
  Даин Г.В. Вторичные ароматические B-оксикислоты : диссертация на степень магистра фармации Григория Даина / цензорами диссертации по поручению Конференции, были профессора: А.П. Дыанин, С.А. Пржибытек и приват-доц. Е.И.Котляр. – Санкт-Петербург : Паровая типо-литогр. М. Розеноер, 1897. – 80 с. – Без обл. и отстутств. с. 78-80. – (Серия магистерских диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-медицинской академии в 1896-97 учебном году ; № 3)
342507
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
342508
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
342509
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
342510
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
342511
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР.. – Москва, 1980. – 327с.
342512
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
342513
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
342514
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
342515
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – Москва, 1963. – 134с.
342516
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
342517
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
342518
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
342519
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20 с.
342520
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
342521
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
342522
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
342523
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
342524
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
342525
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
342526
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва : Знание, 1982. – 63 с. – библиогр.: с. 61. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Экономика и организация производства" ; № 1)
342527
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
342528
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
342529
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
342530
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
342531
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
342532
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
342533
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – Москва, 1951. – 3 л.
342534
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
342535
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
342536
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
342537
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
342538
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
342539
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
342540
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
342541
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
342542
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
342543
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
342544
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
342545
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
342546
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
342547
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
342548
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
342549
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
342550
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
342551
   Вторичные цветные металлы.. – Москва : Металлургиздат
Ч. 1 : Заготовка и первичная обработка. – 1950. – 476 с.
342552
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
342553
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
342554
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
342555
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности : лекция для слушателей специальности "Пром. теплоэнергетика" / А.И. Бережинский ; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т, Фак. повышения квалификации инженеров - руководящих работников и специалистов МЭ и Э СССР. – Москва, 1972. – 32 с. : ил., черт.
342556
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
342557
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
342558
   Вторичные эффекты в результате процесса перехода к новой модели роста в Китае и миграции // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2016. – Октябрь 2016 : Пониженный спрос. Симптомы и лечение. – С. 185-220. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-47555-083-2
342559
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
342560
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
342561
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
342562
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
342563
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
342564
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
342565
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
342566
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – Москва, 1922. – 52с.
342567
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
342568
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
342569
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
342570
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
342571
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1962. – 314 с.
342572
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
342573
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
342574
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
342575
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
342576
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
342577
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
342578
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
342579
   Второе акарологическое совещание.. – Киев : Наукова думка
2. – 1970. – 257с.
342580
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
342581
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
342582
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
342583
  Байбаков Н.К. Второе Баку : [Нефт. база в районе между Волгой и Уралом] / Н.К. Байбаков. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 40 с. : карт.
342584
   Второе Баку.. – Ленинград, 1940. – 8с.
342585
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
342586
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
342587
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
342588
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
342589
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
342590
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
342591
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
342592
  Всеукраинское совещ. по политпросвещению (2; 1920; Харьков) Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г. : (Протоколы пленарных заседаний, тезы и резолюции). – Харьков : Всеукр. госиздат, 1920. – 141 с.
342593
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
342594
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
342595
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
342596
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
342597
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
342598
   Второе дополнение к каталогу ччебных руководств и пособий, допущенных к употреблению в низших учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения : ( по 1-е марта 1915 года). – Петроград : Изд. Ученого комитета МНП, 1915. – [7], 34 с.
342599
  Бианки В. Второе дополнение к списку птиц С.-Петербургской губернии 1907 г. и новые данные о редких видах = Deuxieme supplement a la ""Liste des oiseaux du gouv. de St.-Petersbourg""1907 et dates nouvelles concernant quelques especes rares // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
342600
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва : Наука, 1974. – 415 с.
342601
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
342602
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
342603
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
342604
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
342605
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
342606
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1957. – 280 с.
342607
  Раевский Б.М. Второе дыхание / Б.М. Раевский. – Л., 1961. – 256с.
342608
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
342609
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
342610
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
342611
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
342612
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
342613
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
342614
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
342615
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
342616
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
342617
  Осадчук П. Второе дыхание / П. Осадчук. – М, 1987. – 144с.
342618
  Мельников Е.З. Второе дыхание / Е.З. Мельников. – Саратов, 1987. – 294с.
342619
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
342620
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
342621
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
342622
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
342623
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
342624
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
342625
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
342626
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
342627
  Филоненко-Алексеев Второе закрепощение в Чехии и крестьянское восстановление 1679-1680 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Филоненко-Алексеев Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
342628
  Горулев Н.А. Второе знакомство / Н.А. Горулев. – Минск, 1961. – 79с.
342629
  Александрова Э.Б. Второе зрение : для сред. ст. шк. возраста / Э.Б. Александрова. – Москва : Советская Россия, 1965. – 143 с. : ил.
342630
   Второе зрение. – Москва, 1986. – 93с.
342631
  Мишин О. Второе зрение. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1973. – 70с.
342632
  Слепов Л. Второе издание биографии товарища И.В.Сталина. / Л. Слепов, Д. Шепилов, 1947. – 32с.
342633
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – 1860. – VII, 545 с. – Конволют. - Пер.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, Т. 2, кн. 2
342634
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 2, Кн. 2 : в 3 т. // Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. / Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Россия. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – [7], 340 с.
342635
  Инфантьев В.Н. Второе кипение / В.Н. Инфантьев. – Л., 1962. – 330с.
342636
  Кук Д. Второе кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – Москва : Мысль, 1964. – 624с.
342637
  Мазурин В.И. Второе лето / В.И. Мазурин. – М, 1984. – 208с.
342638
  Федотов В.И. Второе лето. / В.И. Федотов. – Москва, 1969. – 72с.
342639
  Солодарь Ц.С. Второе лицо / Ц.С. Солодарь. – Москва : Искусство, 1954. – 31с.
342640
   Второе научное совещание по проблемам медицинской географии. – Ленинград
1. – 1965. – 263 с.
342641
   Второе начало термодинамики : сборник работ / С. Карно, Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский; Тимирязев А.К. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 311 с.
342642
  Стругацкий А.Н. Второе нашествие марсиан / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 79с.
342643
  Полетаев С.Е. Второе небо / С.Е. Полетаев. – М, 1972. – 190с.
342644
  Куклин М.М. Второе небо (Челябинский планетарий) / М.М. Куклин. – Челябинск : Челябинск. книжн. изд-во, 1960. – 20 с.
342645
  Кансузян Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статтье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего образования на примере МГТУ им.Н.Э.Баумана, в частности, на примере факультета социальных и гуманитарных наук.
342646
  Верн Жюль Второе отечество. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 74-75)
[Ч. 2]. – 1907. – 296 с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
342647
  Скоробогатов В.П. Второе открытие Донбасса. / В.П. Скоробогатов. – М, 1967. – 32с.
342648
   Второе открытие спорта.. – Москва, 1963. – 103с.
342649
  Салениек Э. Второе пальто : романы / Эдуард Салениек ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1977. – 480 с.
342650
  Львов М.Д. Второе письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1986. – 144с.
342651
  Уильямс Р. Второе поколение / Р. Уильямс. – М., 1975. – 400с.
342652
  Калиниченко М.М. Второе поколение американских романтиков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
342653
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 2, ч. IV ,V, VI. – 1847. – 168, 168, 234, [3] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 4. Латник; Замок Венден; Ревельский турнир; Роман в семи письмах; Военный антикварий; Часы и зеркало; Будочник-оратор; Сибирские нравы; Ч. 5. Аммалат-Бек; Ч. 6. Поездка в Ревель; Письма из Дагестана; Подвиг Овечкина и Щербины за ...
342654
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 3, ч. VII, VIII, IX. – 1847. – 200, 182, 193 с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского. - Экз. деф. без ориг. обл. и тит. л.


  Содержание: Ч. 7. Фрегат-Надежда; Роман и Ольга]; Ч. 8. [Вечер на Кавказских водах в 1824 году; Следствие, вечера на Кавказских водах; Изменник; Вечер на бивуаке; Второй вечер на бивуаке; Мореход Никитин]; Ч. 9. [Мулла-Нур; Заключение]
342655
  Марлинский А.А. (Бестужев-Марлинский А.А.) Второе полное собрание сочинений А. Марлинского [псевд.] : в 4 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства гос. имуществ
Т. 4, ч. X, XI, XII. – 1847. – 200, 226, 85, [10] с. – Каждая часть имеет свой тит. л. - На шмуцтит.: Полное собрание сочинений А. Марлинского


  Содержание: Ч. 10. Прощание с Каспием; Путь до города Кубы; Он был убит; Листок из дневника гвардейского офицера; Еще листок из дневника гвардейского офицера; Гедеон; О деревянном строении; Новый русский язык; История серебряного рубля; История знаков ...
342656
  Карабчевский В.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова). – 2-е изд., испр. и доп. судебным приговором. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – [1], 27 с.
342657
  Карабчевский Н.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова) / Н.П. Карабчевский // Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – 27 с.
342658
  Строев П. Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей : 2-ое прибавление к описанию славяно-российских рукописей,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1827. – 100с. – Видання старою орфографією
342659
  Кондрашова М.М. Второе призвание : Очерки / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1957. – 141с.
342660
  Афанасьев В. и др. Второе призвание : стихи / В. Афанасьев и др. – Новокузнецк, 1963. – 66 с.
342661
  Балдина О.Д. Второе призвание : очерки / О.Д. Балдина. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126 с. : ил.
342662
   Второе призвание.. – Москва, 1965. – 111с.
342663
   Второе призвание.. – Москва, 1975. – 223с.
342664
   Второе приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Типография А. Шульце, 1884. – 8, [2] c.
342665
  Королев Д. Второе пришествие Карла Маркса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1, А 4-5


  14 марта - 130 лет со дня смерти великого мыслителя. У Карла Маркса удивительная посмертная судьба. Его то "заново хоронили", объявляя "устаревшим" и "не исполнившим свои пророчества", то он, напротив, "воскресал", утверждая свою правоту, на изломе ...
342666
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-194-5
Кн. 1 : Поцелуй Большого Змея. – 2016. – 330, [2] с.
342667
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. / Яков Шехтер. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-190-195-2
Кн. 2 : Идолы пустыни. – 2016. – 344, [3] с.
342668
  Шехтер Я.И. Второе пришествие Кумранского Учителя : роман : в 3 кн. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-203-4
Кн. 3 : Комета над Кумраном. – 2016. – 316 с.
342669
  Жуков Борис Второе пришествие леопардов на Кавказ : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 94-99 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
342670
  Пулатов Т. Второе путешествие : романтич. повести / Т. Пулатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 222 с.
342671
  Горянинов П. Второе разсуждение о холере, основанное на наблюдениях эпидемии в С. Петербурге в 1831 года. – С. Петербург : В тип. ІІІ Отделения Собственной Е.И. В. Канцелярии, 1832. – 69 с.
342672
   Второе республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 3-19


  17-19 октября 1956 г. в г. Киеве состоялось республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР. В работе совещания приняли участие управления кадров МВД УССР, кафедры архивоведения КГУ им. Т.Г. Шевченко и др.
342673
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1951. – 484с.
342674
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 583с.
342675
  Ляшко Н.Н. Второе рождение / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1958. – 103с.
342676
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1963. – 136с.
342677
  Фрадкин Л. Второе рождение / Л. Фрадкин. – Москва : Искусство, 1967
342678
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – Москва, 1977. – 111с.
342679
  Нойнер Г. Второе рождение / Г. Нойнер. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.
342680
  Жанузакова Ф. Второе рождение / Ф. Жанузакова. – Алма-Ата, 1987. – 348с.
342681
   Второе рождение. – Москва : Советская Россия, 1988. – 416с.
342682
  Калганов М.И. Второе рождение (проблема рекультивации земель) / М.И. Калганов, Л.Л. Лифшиц. – Москва : Знание, 1975. – 95с. – (Человек и природа ; Вип.№12)
342683
  Поршнев В. Второе рождение Александрийского Мусея // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0869-8171


  У Єгипті відродили колись побудований Птолемеями Александрійський Мусей, храм Муз
342684
  Хоботова Любовь Второе рождение жемчуга : феномен / Хоботова Любовь, Авантюрье Патрик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 12-19
342685
  Шомоди Тот Второе рождение Жолта Керекеша / Шомоди Тот. – М, 1976. – 238с.
342686
  Левашева Г.Я. Второе рождение музыки / Г.Я. Левашева. – Л., 1966. – 109с.
342687
   Второе рождение отеля "Минск" : "За активную работу по развитию международного туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33
342688
  Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.118-127. – ISSN 0132-1625
342689
  Пастернак Б. Второе рождение. / Б. Пастернак. – М., 1934. – 98с.
342690
  Моисеенко П Н. Второе рождение. / П Н. Моисеенко, . – К, 1979. – 46с.
342691
   Второе рождение.. – Москва, 1983. – 336с.
342692
   Второе рождение.. – Ленинград, 1984. – 432с.
342693
  Шошин М.Д. Второе свидание / М.Д. Шошин. – Иваново, 1963. – 40с.
342694
  Осинин В.С. Второе свидание / В.С. Осинин. – М, 1964. – 191с.
342695
  Собко В.Н. Второе свидание : Пьесы / В.Н. Собко; Пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 424 с.
342696
  Агеев Л.М. Второе сердце : рассказы и повесть / Леонид Агеев ; худож. Л. Авидов. – Ленинград : Советское писательское Ленинградское отделение, 1986. – 276, [2] с., ил.
342697
  Нестерова Е.В. Второе слово / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1975. – 39с.
342698
   Второе совещание пе газовой кинетике, 30 мая-1 июня 1978. – Ереван, 1978. – 94с.
342699
   Второе совещание по газовой кинетике.. – Ереван, 1978. – 94с.
342700
   Второе совещание по газофазной кибернетике. – Ереван, 1978. – 94с.
342701
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
342702
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
342703
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г.. – Ереван, 1978. – 94с.
342704
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г., Ереван. – Черноголовка, 1978. – 94с.
342705
   Второе совещание по ландшафтоведению : тезисы докладов. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1956. – 64с.
342706
   Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР.. – Ленинград, 1968. – 110с.
342707
   Второе совещание по паразитологическим проблемам. : тезисы докладов (наружные паразиты, перенощики, природная очаговость и паразитологическая профилактика трансмиссивных болезней). – Москва : Ленинград : Изд-во АН ССР, 1940. – 46 с.
342708
   Второе совещание по электрохимии органических соединений.. – Москва, 1959. – 54с.
342709
   Второе совещание повопросам геронтологии и гериатрии.. – Москва, 1960. – 132с.
342710
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
2. – 1958. – 68с.
342711
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
3. – 1958. – 80с.
342712
  Назаренко В.А. Второе солнце / В.А. Назаренко. – М., 1972. – 383с.
342713
   Второе угольное геологическое совещание при лабоработии геологии угля АН СССР.. – Ленинград, 1955. – 35с.
342714
   Второе угольное геологическое совещание при лаборатории геологии угля АН СССР.. – М.-Л., 1955. – 196с.
342715
   Второе уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
5. – 1966. – 51с.
342716
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
1. – 1966. – 100с.
342717
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
2. – 1966. – 75с.
342718
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
3. – 1966. – 162с.
342719
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
4. – 1966. – 120с.
342720
  Уварова Л.З. Второе цветение / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 64с.
342721
  Кочербитов А.М. Второе цветение / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1973. – 127с.
342722
  Медников А.М. Второе чудо / А.М. Медников. – М, 1965. – 431с.
342723
   Второевсесоюзное совещание по элентрокатализму. – М., 1978. – 80с.
342724
  Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893) / Л.Е. Волькович. – Львов, 1991. – 366с.
342725
  Петров Н.И. Второй азиатский кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619). – С. 8-13. – ISSN 0321-5075
342726
   Второй антифашистский митинг советских учёных в Москве . 11 июля 1943 года. – Москва : Огиз-Госполитиздат, 1943. – 56 с.
342727
  Штейн А.П. Второй антракт / А.П. Штейн. – Москва
Кн.2. – 1976. – 432с.
342728
  Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бещимского городища / Л.П. Зяблин. – Фрунзе, 1961. – 74с.
342729
  Теплов Ю.Д. Второй вариант / Ю.Д. Теплов. – М, 1988. – 365с.
342730
  Северский Г.Л. Второй вариант / Г.Л. Северский. – Киев, 1990. – 334с.
342731
   Второй вечер современной песни в исп. Е.И. Мусатовой-Кульженко с участ. пианистки М.В. Польгейм : [программа]. – Киев : Зал Двор. собр., 1910. – [30] с.


  Польгейм Мария Анна
342732
  Верхова В.П. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Верхова В.П.; Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орган. синтеза. – М., 1972. – 27л.
342733
  Можгинская Л.В. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Можгинская Л.В.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром. и продуктов орган. синтеза. – М,, 1974. – 19л.
342734
  Кашук Ю.И. Второй виток / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1981. – 96с.
342735
   Второй Всемирный конгресс профсоюзов.. – Москва, 1949. – 32с.
342736
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 14с.
342737
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 48с.
342738
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1951. – 543с.
342739
   Второй Всемирный конгресс сторонниов мира.. – Москва, 1950. – 48с.
342740
   Второй Всеросcийский съезд Советов рабочих и солдатских депутотов : сборник документов. – Москва, 1957. – 628 с.
342741
  Дедов Н.Н. Второй Всероссийски съезд Советов и его исторические решения : Автореф... канд. юрид.наук: / Дедов Н.Н.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 13л.
342742
   Второй Всеславянский митинг в Москве 4 апреля 1942 г.. – М.-Л., 1942. – 56с.
342743
   Второй Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений. 23 секция биохимия с-х животных, проблемы кормления, продуктивности / Всесоюзное биохимическое общество; АН СССР, Всесоюзное биохимическое общество. – Ташкент : Фан, 1969. – 126 с.
342744
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
11. – 1969. – 96с.
342745
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
13. – 1969. – 186с.
342746
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
21. – 1969. – 124с.
342747
   Второй всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент, 1981. – 117с.
342748
   Второй Всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент
2. – 1981. – 148с.
342749
   Второй Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях : пленарные доклады. – Новосибирск : ИЯФ СО АН СССР, 1982. – 238 с.
342750
   Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии.. – Рига, 1977. – 115с.
342751
   Второй Всесоюзный симпозиум по биологическим повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений.. – Москва, 1972. – 144с.
342752
   Второй Всесоюзный симпозиум по экспериментальному исследованию эндогенного рудообразования.. – Черноголовка, 1981. – 108с.
342753
   Второй всесоюзный съезд кинематографистов СССР.. – Москва, 1972. – 264с.
342754
  Натко Р.И. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Натко Р.И. ; Ин-т истории Академии наук СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
342755
   Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11-17 февраля 1935 г.. – Москва, 1935. – 302с.
342756
   Второй Всесоюзный съезд научно-технических обществ.. – Москва, 1964. – 256с.
342757
  Дементьев А.Г. Второй Всесоюзный съезд писателей - важнейшая веха в истории советской литературы / А.Г. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
342758
   Второй Всесоюзный съезд советских архитекторов 26 ноября - 3 декабря 1955 г.. – Москва, 1956. – 395 с.
342759
   Второй Всесоюзный съезд советских писателей.. – Москва, 1956. – 607с.
342760
  Никитин М. Второй гигант / М. Никитин. – М, 1931. – 131с.
342761
  Белинский А.И. Второй год войны : повесть : [для сред. и стершего школьного возраста] / Анатолий Белинский ; рис. Л. Епифанова. – Ленинград : Детская литература, 1984. – 95 с. : ил.
342762
  Трошин П. Второй год пятилетки / П. Трошин. – Москва, 1957. – 63с.
342763
  Остроумов А.А. Второй год роста стерляди : (с 3 чертежами в тексте) / А.А. Остроумов. – Казань : Типо-литогр. Имп. Казанского ун-та, 1912. – 24 с. – Без обл.- Отд. оттиск: Труды Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Т. 45, вып. 1
342764
  Плотников К.Н. Второй государственный заем восстановления и развития народного хозяйства СССР / К.Н. Плотников. – [Москва] : Госфиниздат, 1947. – 49 с.
342765
  Гиззатуллин И.Г. Второй гром / И.Г. Гиззатуллин; авториз. пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 205 с.
342766
   Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях "Восток".. – Москва : Наука, 1965. – 228с.
342767
  Сирота Г.П. Второй дивизион, или рассказы о войне / Г.П. Сирота. – Рига, 1978. – 125с.
342768
  Белянкин И.И. Второй дифференциальный параметр квадратичной в дифференциалах формы n независимых переменных / [Иван Белянкин]. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. ун-та], 1900. – 6 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск
342769
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис.
342770
  Кайгородов Д.Н. Второй дневник петебургской природы : Сборник весенних, осенних и ззимних Бюллетеней и обзоров за десятилетие 1898-1907 : с табл. / Дм. Кайгородов. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1908. – [6], 162, [5] с., 3 л. табл. : рис. – На обл. назв. Дневник Петербургской природы
342771
  Черноусов А. Второй дом / А. Черноусов. – Новосибирск, 1984. – 343с.
342772
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 / И.М. Кривогуз. – М., 1964. – 494с.
342773
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 гг. / И.М. Кривогуз. – Москва, 1959. – 79с.
342774
  Преображенский С.К. Второй инфинитив в средневерхненемецкий период и дальнейший характер его использования. : Автореф... канд. филолог.наук: / Преображенский С.К.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1956. – 19л.
342775
  Медведева Н.М. Второй ключ / Н.М. Медведева. – Свердловск, 1963. – 92с.
342776
   Второй Конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи.. – Москва, 1950. – 219с.
342777
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва, 1934. – 754с.
342778
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва : Политиздат, 1972. – 527 с. – (Основные этапы истории международного коммунистического движения / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
342779
  Виноградова М.И. Второй конгресс Коммунистического Интернационала / М.И. Виноградова. – Москва, 1975. – 80с.
342780
   Второй Конгресс польских ученых 26-29 июня 1973 г.. – Вроцлав, 1974. – 206с.
342781
   Второй круг.. – Москва, 1951. – 80с.
342782
  Старостин А.С. Второй круг. / А.С. Старостин. – М., 1981. – 448с.
342783
  Зарецкий Виктор Кириллович Второй Международный конгресс ISCAR / Зарецкий Виктор Кириллович, Д.В. Лубовский, И.А. Корепанова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-173. – ISSN 0042-8841
342784
   Второй международный конкурс артистов балета в Москве. – Москва : Искусство, 1973
342785
   Второй Международный конкурс пианистов, скрипачей и виолончелистов имени П.И.Чайковского.. – Москва, 1962. – 181с.
342786
  Кресин А.В. Второй международный научный симпозиум "Дни сравнительного правоведения" // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 505-513. – ISBN 978-966-171-322-1
342787
   Второй Международный Океанографический Конгресс 30 мая - 9 июня 1966 г.. – Москва, 1966. – 76с.
342788
   Второй Международный океанографический конгресс.. – Москва, 1966. – 456с.
342789
   Второй Международный Океанографический конгресс.. – Москва, 1968. – 324с.
342790
  Челпанов Г.И. Второй международный философский конгресс в Женеве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 144-158. – ISSN 0235-1188
342791
  Кутахов В. Второй межкорейский саммит - надежды и сомнения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
342792
  Зонненштраль А.А. Второй Менделеевский съезд : Отдел мнтодов преподавания физики и химии, 1912. – 15 c. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 13, 1912 г.
342793
  Розенталь Э.Г. Второй Менделеевский съезд по общей и прикладной химии и физике : [Отчет о командировке проф. Э.Г. Розенталя]. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1912. – [2], 8 с. – Отт. из "Варш. унив. изв.". 1912, № 9
342794
  Мазко А.Г. Второй метод Ляпунова в задачх управления спектром : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Мазко А. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 14л.
342795
  Гургула С.І. Второй метод Ляпунова в системах с импульсным воздействием. / С.І. Гургула, М.О. Перестюк // Докл. АН УССР : АН УССР, 1982. – №10
342796
  Иноземцев В. Второй мир в XXI веке: взгляд первооткрывателя : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-119. – ISSN 0131-2227
342797
  Сиделковский А.Л. Второй московский медицинский университет им. Н.И. Пирогова / А.Л. Сиделковский, В.Д. Догузов // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 2 (640). – С. 19-21
342798
   Второй московский праздник песни.. – Москва, 1961. – 48с.
342799
  Лаптев И.Д. Второй номер / И.Д. Лаптев. – М, 1973. – 118с.
342800
  Федоров В.Д. Второй огонь / В.Д. Федоров. – Москва, 1965. – 574с.
342801
  Зернов С.А. Второй отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановлению Таврического губернсого земского собрания 36-й очередной сессии, С.А. Зерновым / С.А. Зернов. – Севастополь : Тип. С.М. Спиро, 1903. – 39 с.
342802
   Второй отчет Полтавского кружка любителей физико-математических наук : 1899-1900 / Полтавский кружок любителей физико-математических наук. – Полтава : Типо-лит.Губернского правл., 1900. – 30 с.
342803
  Руденко С.И. Второй пазырыкский курган. / С.И. Руденко. – Л., 1948. – 64с.
342804
  Самойлов Д.С. Второй перевал. / Д.С. Самойлов. – М, 1963. – 123с.
342805
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1957. – 1146с.
342806
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2,Кн.1. – 1961. – 704 с.
342807
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1962. – 564с.
342808
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1963. – 588с.
342809
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2 Кн.3. – 1963. – 772с.
342810
   Второй период революции.. – Москва
3. – 1963. – 650с.
342811
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1965. – 524с.
342812
  Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
342813
   Второй пленум Всесоюзного совета научно-технических обществ.. – Москва, 1961. – 160с.
342814
   Второй Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – Москва, 1964. – 212с.
342815
   Второй пленум ВЦСПС 19-22 августа 1949 года.. – Москва, 1949. – 28с.
342816
   Второй пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР 28 мая - 2 июня 1930 года.. – Ленинград, 1932. – 384, 54с.
342817
   Второй праздник песни Советской Латвии.. – Рига, 1950. – 112с.
342818
  Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек 1884-1948 / В.В. Марьина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2013. – 486, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91674-243-5
342819
  Вайда И. Второй пятилетний план Венгрии / И. Вайда. – Будапешт, 1963. – 133с.
342820
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 48с.
342821
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва, 1934. – 740с.
342822
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
1. – 1934. – 687с.
342823
   Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.. – Москва
2. – 1934. – 582с.
342824
   Второй пятилетний план развития Народной Республики Болгарии.. – Москва, 1954. – 171с.
342825
  Куйбышев В.В. Второй пятилетний план. / В.В. Куйбышев. – Москва : Партиздат, 1934. – 79 с.
342826
  Литвинова А.В. Второй раз не воскреснешь : Повести / А.В. Литвинова, С.В. Литвинов; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 432 с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-006216-8
342827
  Антонов А.И. Второй ребенок / А.И. Антонов, В.М. Медков. – Москва : Мысль, 1987. – 299 с.
342828
   Второй Республиканский симпозиум по дифференциальным и интегральным уравнениям 29 сентября - 2 октября 1978 г.. – Одесса, 1978. – 172 с.
342829
  Алексеева Н.Н. Второй российско-японский семинар по устойчивости окружающей среды / Н.Н. Алексеева, Ю.Л. Мазуров // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 108-109. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
342830
   Второй симпозиум по использованию избыточности в информационных системах.. – Ленинград, 1966. – 64с.
342831
   Второй симпозиум по структуре и функционированию хромосомы.. – Новосибирск, 1970. – 84с.
342832
   Второй советский искусственный спутник Земли.. – Москва, 1957. – 48с.
342833
   Второй советский космический корабль.. – Москва, 1960. – 199с.
342834
  Пантин В.И. Второй социально-экологический кризис в России: причины и последствия // Общественные науки и современность / Российская академия наук. – Москва, 2001. – № 2. – С.115-124. – ISSN 0869-0499
342835
   Второй срез.. – Кишинев, 1989. – 284с.
342836
  Григорьев Л. Второй старт трансформации украинской экономики? / Л. Григорьев, Е. Буряк, А. Голяшев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – С. 30-52 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0042-8736
342837
  Щелоков А.А. Второй старт. / А.А. Щелоков. – М, 1967. – 159с.
342838
  Павлов П. Второй страт особых экономических зон в России // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 8. – С. 69-75. – ISSN 0131-2227
342839
   Второй съезд Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Ленинград, январь 1955 г.) : тезисы докладов / Всесоюзного астрономо-геодезического общества. – Москва, Л. : Издательство АН СССР, 1955. – 112 с.
342840
   Второй съезд инженерно-технических работников и новаторов промышленности Узбекистана.. – Ташкент, 1961. – 163с.
342841
   Второй съезд китайских Советов.. – Москва, 1935. – 192с.
342842
   Второй съезд колхозников Молдавской ССР.. – Кишинев, 1973. – 150с.
342843
   Второй Съезд народных депутатов 12-24 декабря 1989 г.. – Стенографический отчет. – Москва
Т. 2. – 1990. – 687 с.
342844
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989 ; Москва) народных. – стенографический отчет. – Москва, 1990. – 624 с.
342845
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 1. – 1990. – 639с.
342846
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 3. – 1990. – 572с.
342847
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 4. – 1990. – 622с.
342848
  СССР Съезд Второй Съезд народных депутатов СССР 12-24 декабря 1989 г. / СССР Съезд, депутатов (2 ; 1989) народных. – Стенографический отчет. – М
Т. 5. – 1990. – 634с.
342849
   Второй съезд писателей РСФСР 3-7 марта 1965 года.. – Москва, 1966. – 472с.
342850
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 96 с. – (Съезды и конференции КПСС)
342851
  Багликов Б.Т. Второй съезд РСДРП / Б.Т. Багликов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1972. – 80 с.
342852
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
342853
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
342854
   Второй съезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
342855
   Второй съезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
342856
  Злобин В.И. Второй съезд РСДРП / В.И. Злобин. – Москва, 1980. – 222с.
342857
   Второй съезд РСДРП и его всемирно-историческое значение. – Москва, 1973. – 64 с.
342858
  Варгатюк П.Л. Второй съезд РСДРП и его историческое значение / П.Л. Варгатюк, П.М. Шморгун. – Киев, 1983. – 155с.
342859
   Второй съезд РСДРП и местные партийные организации России. – Пермь, 1973. – 722с.
342860
   Второй съезд РСДРП июль-август 1903 г. : Протоколы. – Москва : Госполитиздат, 1959. – XX, 850 с., 2 л. ил. – (Протоколы и стенографические отчеты съездов и конференций Коммунистической партии Советского Союза / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС)
342861
  Крештапов А.Д. Второй съезд РСДРП. Возникновение большевизма как течения политической мысли и как политической партии / А.Д. Крештапов. – Москва, 1957. – 43с.
342862
  Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию (2;1895-1896; Москва) Второй Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в России / Императорское Русское техническое общество. – 1895-1896. – Москва : Т-во тип. А.Н. Мамонтова
Секция VI, вып. 2 : Женские профессиональные школы : 1885-1896. – 1897. – IX, 262 с., 1 л. табл. : табл.
342863
  Съезд русских естествоиспытателей (2; 1869; Москва) Второй съезд русских испытателей в Москве с 20-го по 30-е августа 1869 года : Протоколы заседаний. – Москва : В университетской тип. (Катков и К*), 1869. – разд. пагин.
342864
  Кормилов С.И. Второй съезд советских писателей как преддверие "оттепели" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 48-65. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
342865
  Грачев О.А. Второй съезд ученых Республики Беларусь // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 158-164. – ISSN 0374-3896
342866
   Второй сьезд РСДРП. – Москва, 1974. – 151с.
342867
   Второй сьезд РСДРП. – М, 1974. – 151с.
342868
  Гребенщикова Е.Г. Второй тип производства знания и проблема ответственности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 67-74. – ISSN 0235-1188
342869
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб / Л.И. Шинкарев. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 287с.
342870
  Шинкарев Л.И. Второй Транссиб. / Л.И. Шинкарев. – Москва, 1976. – 247с.
342871
  Родин Н.А. Второй урожай земляники: рассказы, повести, роман / Н.А. Родин. – М., 1979. – 384с.
342872
  Краминов Д.Ф. Второй фронт / Д.Ф. Краминов. – Л., 1948. – 222с.
342873
  Кулиш В.М. Второй фронт / В.М. Кулиш. – К., 1960. – 476с.
342874
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва : Современник, 1978. – 333 с.
342875
  Нагаев Г.Д. Второй фронт : роман / Г.Д. Нагаев. – Москва
1. – 1984. – 334 с.
342876
  Золотарев В.А. Второй фронт / В.А. Золотарев, С.Б. Лавров. – Душанбе, 1987. – 396с.
342877
  Розовский Б.Г. Второй фронт криминологии: человек как социо-биологический вид / Б.Г. Розовский, С.Р. Тагиев // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 321-333. – ISSN 2524-0323
342878
  Иванов Сергей Второй хлеб Италии : История вещей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 11. – С. 220-221 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
342879
  Воронин С.А. Второй цвет / С.А. Воронин. – Москва, 1958. – 49с.
342880
  Савойский А.Г. Второй цикл Группы БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 7. – С. 21-28. – ISSN 2074-6040
342881
  Осокин А. Второй шаг к трагедии 22 июня 1941 года. Во время переговоров в Берлине в ноябре 1940 года Сталин 10 дней никого не принимал в Кремле. 15 ноября он принял начальников, возможно, учавствовавших в переговорах инкогнито // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 37


  "Мы завершаем публикацию начатого в предыдущих номерах документального расследования писателя-историка Александра Осокина о первой зарубежной поездке главы советского правительства - берлинских переговорах делегации Молотова в ноябре 1940 года. ...
342882
  Фишман Джош Второй шанс : чудо биоинженерии / Фишман Джош, Тиесен Марк // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 116-131 : Фото
342883
  Бурмистров Д.В. Второй этап отмены налогов с рабочих и служащих в СССР. / Д.В. Бурмистров, З.Д. Косарева. – Москва, 1961. – 70с.
342884
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – М., 1951. – 200с.
342885
  Давурин Д.И. Второй эшелон / Д.И. Давурин. – Москва, 1957. – 214с.
342886
  Петров Е.А. Второй эшелон (1941-1945 гг.) / Е.А. Петров. – М., 1970. – 128с.
342887
  Розенблюм К Второйй съезд партии / К Розенблюм, 1933. – с.
342888
   Второму Всесоюзному съезду художников.... – Москва, 1963. – с.
342889
   Второму съезду Союза художников РСФСР : о деятельности Правления Союза художников РСФСР 1960-1968. – Москва : Типография № 6 УПЛ, 1968. – 96 с.
342890
   Второн акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
342891
  Карпаков А.К. Второпричастные оборот в немецком языке (на матер. худож. прозы XVIII и ХХ вв.) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпаков А. К.; МВиССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1972. – 26л.
342892
  Рыжих В.И. Второстепенные члены арабского глагольного предложения // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 32-39. – (Серія: Філологія ; вип. 6)


  Стаття присвячена дослідженню другорядних членів арабського дієслівного речення, які діляться на дві групи залежно від характеру управління: слова, що знаходяться під управлінням дієслова і слова, що знаходяться під управлінням імені. До першої групи ...
342893
   Второстепенные члены предложения и приемы их разграничения.. – Киев, 1965. – 20с.
342894
  Федотова Н.А. Второстепенные члены предложения. / Н.А. Федотова. – Х., 1960. – 32с.
342895
   Вторчно-эмиссионные и структурные свойства твердых тел. – Ташкент, 1970. – 212 с.
342896
  Тесленко-Пономаренко Вторчные изменения и коллекторские свойства нижнекаменноугольных отложений центральной части Днепровско-Донецкой впадины на больших глубинах : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.21 / Тесленко-Пономаренко В.М.; ХГУ. – Х., 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
342897
  Макаров В.В. Вторые голоса / В.В. Макаров. – М, 1980. – 95с.
342898
   Вторые мясные блюда.. – Фрунзе, 1990. – 158с.
342899
  Кузин Е.П. Вторые петухи / Е.П. Кузин. – Тула, 1966. – 56с.
342900
  Завальнюк Л.А. Вторые травы / Л.А. Завальнюк. – Москва, 1975. – 63с.
342901
  Колпакова Марианна Юрьевна Вторые чтения памяти Т.А. Флоренской // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 177-180. – ISSN 0042-8841
342902
  Клепар Г. Втрата вартості дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами, податковим кодексом України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
342903
  Тищенко І.Ю. Втрата дому як ключовий абсурдний мотив роману Р. Андріяшика "Додому нема вороття" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С 394-0400
342904
  Затонський Д. Втрата й повернення ідеалів // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 28-29


  Знакова постать у повоєнній австрійській культурі - Вольфганг Краус.
342905
  Войцеховська К.В. Втрата маси тіла при хронічній серцевій недостатності: механізми та клінічне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Войцеховська Катерина Віталіївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска". – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
342906
  Соловей Д. Втрата орієнтиру: українська інтелігенція у визвольних змаганнях / Д. Соловей. – Київ : Час, 1998. – 66с.
342907
  Гетьман В. Втрата прив"язаності до рідного - виродження етносу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 липня (№ 113). – С. 8


  У незалежній Україні патріотизм досі не став свідомою колективною ідеєю.
342908
  Петрова Т. Втрата семантичноо зв"язку між твірним і похідним словами при суфіксальному способі словотворення // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 131-135. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
342909
  Рябчук М. Втрата України для росіян може виявитися не лише болісною, а й благодійною. Прощавай , "русскій мір" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 2 (255), 15 січня 2015. – С. 32-34


  Ставлення до України формувалось у росіян століттями. Путінські "політтехнологи" лише актуалізували наявні психологічні комплекси та стереотипи.
342910
  Еткіна І. Втрата Україною північних територій Чернігівської губернії (1917-1926) // Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 років : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Верстюк, С. Віднянський, О. Кудлай [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 12. – C. 189-205. – ISSN 2307-3047
342911
  Грюканова Ю.О. Втрата цінності шлюбу для студентства та молоді // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 90-91
342912
  Печений О. Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 127-137. – ISSN 1993-0909
342913
  Шуліма А. Втрата чинності нормативно-правовим актом внаслідок нормотворчої діяльності: проблеми практики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 53-61
342914
  Матвєєва Л. Втрата: як загубили другого президента АН УРСР / Л. Матвєєва, Л. Кистерська // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 20-23; 26-27. – ISSN 0130-7037
342915
  Дем"янюк О.Й. Втрати 51-ї ОМБр на Сході України // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 6-7
342916
  Кот С. Втрати без терміну давності // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 39-41. – ISSN 0130-5212
342917
  Ключівський Ю. Втрати в туристичній галузі Чеської Республіки через російсько-українську війну // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 89-94. – ISBN 978-617-674-060-5
342918
  Сергійчук В. Втрати від Голодомору 1932-1933 років набагато більші, ніж вважають українські демографи // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 січня (№ 17). – С. 8
342919
  Сакс Дж. Втрати війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 липня (№ 138). – С. 3


  Розв"язаний Путіним конфлікт в Україні привів світ на крок ближче до катастрофи.
342920
  Мельник Н.О. Втрати і збитки у сфері земельних відносин: спільні й відмінні риси // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 263-269. – ISSN 0201-7245
342921
  Сергійчук В. Втрати Київщини в 1932-1933 роках // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7399-39-0
342922
  Дзюбан Р. Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 379-398. – ISSN 1591-6223


  Висвітлюється організаційна структура бібліотек під час німецької окупації західноукраїнських земель після включення Галичини до складу Генеральної губернії. Вказано мотиви, які спонукали німецьку адміністрацію до вивезення бібліотечних збірок усієї ...
342923
  Антонюк В.П. Втрати людського капіталу внаслідок війни як загроза повоєнній модернізації економіки України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (729). – С. 20-33 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
342924
   Втрати міського й сільського населення України внаслідок Голодомору в 1932 - 1934 рр.: нові оцінки / Н.М. Левчук, Т.Г. Боряк, О. Воловина, О.П. Рудницький, А.Б. Ковбасюк // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 84-112. – ISSN 0130-5247
342925
  Макарчук С. Втрати населення Галичини в роки другої світової війни (1939-19450 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2000. – С.321-343. – (Серія історична ; Вип. 35/36)
342926
  Лавер О.Г. Втрати населення країн пострадянського простору від воєн, етнічних конфліктів та терористичних атак упродовж 2001 - 2019 рр. / О.Г. Лавер, В.О. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 258-269. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
342927
  Лавер О.Г. Втрати населення країн світу в локальних війнах і конфліктах упродовж 2000-2009 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 176-186. – (Історія ; Вип. 24)
342928
  Лавер О.Г. Втрати населення країн Середнього Сходу в локальних війнах і конфліктах 1945-2006 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 92-98. – (Історія ; Вип. 19)
342929
   Втрати науки і освіти (пам"яті М.І. Щербаня) : втрати науки і освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 78-79. – (Географія ; Вип. 46)
342930
   Втрати науки. Пам"яті Юрія Івановича Лози // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
342931
  Сергійчук В. Втрати немовлят як ключ до реального підрахунку жертв Голодомору-геноциду // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 18 грудня (№ 242)
342932
  Верига В. Втрати ОУН в часі Другої Світової війни або "Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї" / В. Верига. – Торонто, 1991. – 206с.
342933
  Авіна С.І. Втрати платиноїдного каталізатора та їх утилізація у технології нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Авіна Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
342934
  Маслов О.О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941-1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 30-45. – ISSN 0130-5247
342935
  Крук І.С. Втрати СРСР в часи Вітчизняної війни СРСР / І.С. Крук, І.І. Слобода // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; під ред. О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2017. – № 18. – С. 11-12. – ISBN 966-8460-14-6
342936
  Новікова О.Ф. Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану / О.Ф. Новікова, О.О. Хандій, Л.Л. Шамілева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 62-69. – ISSN 2222-4459
342937
  Полчанов А.Ю. Втрати української економіки від військового конфлікту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 40-46. – ISSN 2306-6792
342938
  Білокінь С.І. Втрати української культурної спадщини під час голоду 1922 року // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 77-98. – ISBN 966-7671-23-2
342939
  Лисенко О. Втрати УПА та українського націоналістичного підпілля в роки Другої світової війни й повоєнне десятиліття // "За край і волю, за нації долю!" : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 24-41. – ISBN 978-617-7158-10-2
342940
  Рарок А.В. Втрати урожаю сортів гречки за різних строків збирання / А.В. Рарок, В.М. Бурдига // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-966-2742-92-5
342941
  Рингач Н.О. Втрати, спричинені смертністю в результаті самогубств в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 70-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
342942
  Вечерський В.В. Втрачена архітектура Сіверщини у реальному й віртуальному світах // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 4-11. – ISSN 2218-4805
342943
  Левчук Т. Втрачена Батьківщина як об"єкт мистецької ностальгії. Мотиви творчості Оксани Лятуринської // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 41-46. – ISSN 0130-5263
342944
  Гоголь М. Втрачена грамота / М. Гоголь. – Київ, 1936. – 24 с. – (Бібліотека Малописьменного)
342945
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – Харків, 1936. – 24 с. – (Бібіліотека читача-початківця)
342946
  Гоголь М.В. Втрачена грамота / М.В. Гоголь. – К, 1953. – 14с.
342947
  Авіжюс Йонас Втрачена домівка : Роман / Авіжюс Йонас. – Київ : Дніпро, 1988. – 512 с.
342948
  Белей Л. Втрачена еміграція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Попри несприятливі умови перебування української громади в Боснії, духовна спадщина цієї гілки українства зайняла свою нішу.
342949
  Беттс Р. Втрачена логіка стримування // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 50-56


  Що сьогодні можна, а чого не можна зробити за допомогою стратегії, яка забезпечила перемогу в холодній війні.
342950
  Морен Едгар Втрачена парадигма: Природа людини / Морен Едгар; Перекл.,вступ М.Собуцького. – Київ : Карме-Сінто, 1995. – 208с. – ISBN 5-7719-5062-5
342951
  Лащенко С. Втрачена рідня, або як історичні обставини та асиміляція зменшують український потенціал // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 5. – ISSN 2519-4429
342952
  Ніколаєва Т. Втрачена спадщина художника Івана Дряпаченка // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 32-33
342953
  Жаліло Я. Втрачене зростання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Зростання української економіки третій поспіль рік підтвердило злам негативного стагнаційно-кризового тренду. Прихильникам "дефолтів, які несуть економічне зростання", хочеться нагадати, що потенціал економічного зростання залежить не від відсутності ...
342954
  Петровський-Штерн Втрачене спасіння і його загиблий Месія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Травень - Червень (число 5/6). – С. 37-39


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
342955
  Король В.Ю. Втрачене, але не забуте : З історії пам"яток церковної архітектури Київщини / В.Ю. Король. – Київ : Академія, 2006. – 96с. – ISBN 966-580-221-6
342956
  Плоткін Г.Д. Втрачений горизонт : драматична повість / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1979. – 72 с.
342957
  Дойль А.К. Втрачений світ / А.К. Дойль. – Одеса, 1937. – 324с.
342958
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 605, [3] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0670-3
342959
  Браун Д. Втрачений символ = The lost symbol : роман / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – 4-те вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 606, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". - Пер. за вид. : The Lost Symbol / Dan Brown, 2009. – ISBN 978-966-14-0670-3
342960
  Гребньов Г.М. Втрачений скарб / Г.М. Гребньов. – Київ, 1962. – 231с.
342961
  Ачебе Ч. Втрачений спокій : роман / Ачебе Чінуа. – Київ : Дніпро, 1965. – 211 с.
342962
  Білик Г.О. Втрачений суб"єкт Р. Русселя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 14-19. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
342963
  Геврик Т. Втрачені архітектурні пам"ятки Києва / Т. Геврик. – 4-е. – Київ, 1991. – 62 с.
342964
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009. – 252л. + Додатки : л.205-252. – Бібліогр. : л.171-204
342965
  Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз : автореф. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
342966
  Литвиненко Я.В. Втрачені іконостаси лаврських церков // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 67-86
342967
  Литвиненко Я. Втрачені іконостаси лаврських церков // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 58-75. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
342968
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії / Оноре де Бальзак. – Київ : ДЛВ, 1956. – 596 с.
342969
  Бальзак Оноре де Втрачені ілюзії : роман / Оноре де Бальзак ; з фр. пер. Д. Паламарчук, В. Шовкун ; [передм. і прим. Д. Наливайка ; худож. І. Вишинський]. – Київ : Дніпро, 1986. – 631 с. : іл. – (Вершини світового письменства ; т. 58)
342970
  Мордвінцев В. Втрачені можливості : реформи другої чверті XIX ст. в Росії / В. Мордвінцев, В. Мордвінцева // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 42-48
342971
   Втрачені об"єкти на території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область / І.Г. Дмитрієва, О.Ю. Марущак, О.С. Оскирко, О.В. Василюк // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 37-46. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
342972
  Марущак О.Ю. Втрачені об"єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область / О.Ю. Марущак, О.В. Василюк, О.С. Оскирко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 36-41. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
342973
  Слободян В. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Церкви // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 18-52. – ISSN 0131-2685
342974
  Бойко О. Втрачені пам"ятки сакральної архітектури Львівщини : Синагоги // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0131-2685
342975
  Шишкіна Ю.А. Втрачені перлини Глухівщини. Церква архістратига Михаїла у с. Холопкове за проєктом О. Гросса // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженко ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2022. – Вип. 15. – С. 113-117. – ISSN 2218-4805
342976
  Рожко В.Є. Втрачені православні святині західної історичної Волині 1944-1988 рр. / Володимир Рожко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2019. – 349, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-230. – ISBN 978-966-361-909-5
342977
  Марчук Є. Втрачені роки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 2-3 серпня (№ 137/138). – С. 18


  До 20-річчя виходу дуже чесної книги: Євген Марчук "П"ять років української трагедії".
342978
  Сердюк А.М. Втрачені роки потенційного життя серед населення України як індикатор визначення пріоритетних завдань охорони здоров"я / А.М. Сердюк, С.С. Карташова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 4-10 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
342979
  Герасимчук Т.А. Втрачені руські храми Кам"янця на Поділлі та їх історія // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 12-16. – ISBN 978-617-7090-41-9
342980
  Вечерський В.В. Втрачені святині / В.В. Вечерський. – Київ : Техніка, 2004. – 176с. – (Національні святині України). – ISBN 966-575-181-6
342981
  Полюшко Г.В. Втрачені скарби Лаврського музею : Пошуки і знахідки / Г.В. Полюшко; Нац.Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Абрис, 2001. – 176с. – ISBN 966-531-117-4
342982
  Третяк К. Втрачені споруди та пам"ятники Києва. Довідник = The Lost Buildings and Monuments of Kyiv / К. Третяк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-594-548-3
342983
  Романов Н.А. Втреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
342984
  Витченко С.С. Втреча с юностью. / С.С. Витченко. – Москва, 1979. – 160с.
342985
   Втримати моральну висоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 грудня (№ 221). – С. 4


  Причини, ризики і шанси нинішньої політичної кризи.
342986
  Возьний В.І. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 343 ККУ): законодавчий та правозастосовчий аспекти // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 155-160
342987
  Залялова І. Втручання в діяльність працівника правоохороного органу, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 124-127
342988
  Яковлева В.С. Втручання в діяльність судових органів як виклик для правосуддя в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 193-197. – ISBN 978-617-7627-30-1
342989
  Климчук А. Втручання державних судів України в міжнародний арбітраж: відсутність компетентності судді або усвідомлений підрив економічного розвитку України? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 59-64. – ISSN 1026-9932
342990
  Іванов В.Ф. Втручання медіа у приватне життя: межі дозволеного / В.Ф. Іванов, Ю.В. Афонін // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглядаються правові та етичні аспекти масмедійної діяльності в контексті висвітлення інформації, що стосується приватного життя громадян. Автор визначає межу, за яку не повинен заступати журналіст. Law and moral aspects of mass media ...
342991
  Ліхтей І.М. Втручання німецького правителя Рудольфа І Габсбурга у внутрішньополітичне життя Чеського королівства (серпень 1278–грудень 1280 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 76-88. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
342992
  Карапейчик Я.Л. Втручання у діяльність працівника правоохоронних органів: визначення змісту та співвідношення із суміжними поняттями // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 452-457. – ISSN 1563-3349
342993
  Романюк Я. Втручання у право власності з точки зору його відповідності статті і першого протоколу до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: критерії європейського суду з прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С.14-24. – ISSN 1026-9932
342994
  Ліщина І. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 207-234. – ISSN 1026-9932
342995
  Єськов С.В. Втручання у приватне спілкування: вітчизняний досвід регламентації у світлі резолюцій, конвенцій та стандартів Організації Об’єднаних Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 107-113. – ISSN 2220-1394
342996
  Химка І. Втручання: підважуючи міти української історії XX століття // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 13-15. – ISSN 1563-6461
342997
  Катренко А. Втручаючись у тексти опублікованих листів великого композитора й великого українця-патріота // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 128-152.
342998
   ВТСП электронные элементы миллиметрового диапазона длин волн / Г.А. Мелков, Д.А. Соловьев, Д.Е. Рублев, В.Ф. Врацких // 2 Международная конференция "Материаловедение ВТСП"
342999
  Кобзев Г.Н. ВТТ-сводимость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кобзев Г.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Учен. совет Ин-та матем. по присужд. учен. степеней. – Новосибирск, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
343000
  Бирюлева Э.Г. Втягивющие (контрактильные) корни некоторых цветковых растений Крыма. : Автореф... Канд.биол.наук: 094 / Бирюлева Э.Г.; АН ТССР. – Ашхабад, 1969. – 22л.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,