Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
344001
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
344002
  Гава М. "Гайдамаки" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 433, березень : березень. – С. 8-10


  Поема Т. Шевченка "Гайдамаки".
344003
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 415-419. – ISBN 978-966-920-092-1
344004
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 415-419. – ISBN 978-966-920-140-9
344005
  Астаф"єв О. "Гайдамаки" Тараса Шевченка і "Wernyhora" Міхала Чайковського: розбіжність художніх правд // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 16-27. – ISBN 978-966-02-7586-7
344006
  Шпитковський І.В. "Гайдамаки" Шевченка як пам"ятка Коліївщини / написав Іван Шпитковський. – [Київ] : [Дpук. Дpугої Аpтіли], 1915. – 35 с. – Окремий відбиток із: Збіpник Памяти Таpаса Шевченка. К., 1915. - Прим. № 37491 дефектний, без тит. стор. та обкл. Прим. описан за каталогом НАНУ описаний
344007
  Дубина С. "Галерея на колесах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 12


  Наївні картини Андрія Ліпатова: оригінальний арт-об"єкт з"явився у Кропивницькому.
344008
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-22
344009
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 105-122. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
344010
  Войналович В. "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 72-103. – ISSN 2524-0137
344011
  Возняк Т. "Галицький сепаратизм - не більше ніж кабінетна гра" / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 7


  Редактор журналу "Ї", культуролог і політолог - про нові виклики й наслідки анексії Криму.
344012
  Стахів В. "Галицькі містерії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 130-135. – ISSN 08-68-4790-1
344013
  Кох А. "Галицькі сепаратисти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Мова йде про режисований план Кремля, який має основну мету - не допустити вихід України з орбіти впливу і контролю Росії.
344014
  Пилипчук С.М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / Святослав Пилипчук ; МОНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Кафедра укр. фольклористики ім. акад. Філарета Колесси. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-613-584-4
344015
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
344016
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
344017
  Ювілер Л. Га-йесод : Основи івриту / Люба Ювілер, Нахум М. Бронзик ; [пер. укр. Б. Козаченко]. – [Б. м. : б. в.], 2004. – XV, 418 с. – (Бібліотека Інституту Юдаїки / Центр єврейської освіти України)
344018
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – Москва : Химия, 1986. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 107-112
344019
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
344020
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
344021
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
344022
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
344023
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
344024
  Березкин В.Г. Газо-хроматографические методы анализа примесей / В.Г. Березкин, В.С. Татаринский. – Москва : Наука, 1970. – 208с.
344025
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
344026
   Газодинамика и теплообмен при наличии химических реакций. – М., 1962. – 552с.
344027
   Газодинамика проточной части ГДЛ : сборник научных статей. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
344028
   Газодинамика разреженных газов. – Москва, 1963. – 656 с.
344029
   Газодинамика сверхзвуковых укороченных сопел. – Киев : Наукова думка, 1993. – 224 с.
344030
   Газодинамика течений в соплах и диффузорах. – Новосибирск, 1982. – 164 с.
344031
  Лосев С.А. Газодинамические лазеры / С.А. Лосев. – Москва, 1977. – 335 с.
344032
  Андерсон Дж. Газодинамические лазеры / Дж. Андерсон ; пер.с англ. О.П. Шаталова ; под ред. С.А. Лосева. – Москва : Мир, 1979. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-197
344033
  Александров М.Л. Газодинамические молекулярные, ионные и кластированные пучки / М.Л. Александров, Ю.С. Куснер ; отв. ред. Е.П. Велихов ; АН СССР, Науч.-техн. об-ние. – Ленинград : Наука, 1989. – 270 с.
344034
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
344035
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
344036
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
344037
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
344038
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы. Кинетика и моделирование / Аксельрод Ю.В. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
344039
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
344040
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
344041
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
344042
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
344043
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
344044
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
344045
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – Москва, 1951. – 4 с.
344046
   Газон без клопоту // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 68-69 : фото
344047
   Газон без хлопот // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 66-67 : фото
344048
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
344049
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
344050
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
344051
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
344052
   Газонні травосуміші. Газон для будь-яких бажань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 68-69 : фото
344053
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
344054
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
344055
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
344056
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
344057
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
344058
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
344059
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
344060
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
344061
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
344062
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
344063
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
344064
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
344065
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
344066
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
344067
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
344068
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
344069
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
344070
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
344071
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
344072
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
344073
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 10 с.
344074
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
344075
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
344076
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
344077
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
344078
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
344079
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
344080
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека. / Н.М. Петрунь. – М., 1960. – 179с.
344081
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
344082
  Шнюков Е.Ф. Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение / Е.Ф. Шнюков, В.В. Янко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 225-241. – Библиогр.: 41 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
344083
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг ; пер. с нем. В.В. Гурьева ; под ред. Ю.И. Митяева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224 с.
344084
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
344085
  Адаменко О.М. Газопроводи і довкілля : монографія за ред. авторів / Олег Адаменко, Ярослав Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун -т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-694-275-6


  У пр. № 1717077 напис: Бібліотеці Київського національного університету від авторів. Кафедра екології. Підпис. 1.07.2017
344086
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
344087
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
344088
  Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
344089
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
344090
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
344091
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
344092
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560 с.
344093
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
344094
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55 с.
344095
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры / А.Е. Новик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
344096
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
344097
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151 с.
344098
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84 с.
344099
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128 с.
344100
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343 с.
344101
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73 с.
344102
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
344103
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
344104
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
344105
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Актон Д.Р., Свифт Д.Д. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
344106
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
344107
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
344108
  Кузьмичєв А.І. Газорозрядні системи з вторинними емітерами для електронної апаратури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.02 / Кузьмичєв Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 77 назв
344109
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
344110
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
344111
  Мироненков В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненков, Н.Л. Петрова. – Ленинград : Энергия, 1979. – 111 с. – (Библиотека светотехника ; Вып. 4)
344112
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
344113
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
344114
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 78, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 78-79. – (Библиотека тепломонтажника)
344115
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – Москва, 1979. – 144 с.
344116
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
344117
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
344118
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
344119
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
344120
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324 с.
344121
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели : обзор / М.П. Беляков. – Москва : ЦБТИ, 1961. – 84 с. – (Машиностроение за рубежом : Серия XIV)
344122
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – М.Л., 1957. – 376с.
344123
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
344124
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
344125
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
344126
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
344127
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
344128
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – Киев : Наукова думка, 1971. – 146с.
344129
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
344130
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
344131
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
344132
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
344133
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
344134
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
344135
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
344136
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
344137
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
344138
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
344139
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
344140
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення аліфатичних альдегідів с1-с5 з попереднім концентруванням твердофазною мікроекстракцією / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 11
344141
  Лупиніс І.С. Газохроматографічне визначення флудиоксонілу, фенарімолу та металаксилу з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21
344142
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 18-19
344143
  Король А.М. Газохроматографічний якісний аналіз / А.М. Король. – Київ : Наукова думка, 1971. – 223 с.
344144
   Газочутливі властивості Pt - та Се - вмісних наноматеріалів на основі діоксиду олова / Г.О. Арінархова, І.В. Матушко, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 109
344145
   Газочутливі напівпровідникові наноматеріали для створення сенсорів водню / І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, Г. Сколяр, О. Роїк, Г. Федоренко, Л. Луценко, О. Ріпко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-43. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
344146
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
344147
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
344148
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
344149
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
344150
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
344151
  Романчук Олег Газпром як основна політична зброя Кремля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 18-24
344152
  Новохатский И.А. Газы в окисных расплавах / И.А. Новохатский. – М., 1975. – 216с.
344153
  Крайча Я. Газы в подземных водах / Я. Крайча. – М., 1980. – 343с.
344154
  Мюллер Г. Газы высокой чистоты / Г. Мюллер, Г. Гнаук. – М., 1968. – 236с.
344155
  Соколов В.А. Газы Земли / В.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 136с.
344156
  Ивановский Л.Е. Газы и ионные расплавы / Л.Е. Ивановский, В.Н. Некрасов. – М, 1979. – 183с.
344157
  Смителлс К. Газы и металлы: Введение в учение о равновесии газов с металлами / К. Смителлс. – Москва-Ленинград : Металлургиздат, 1940. – 228 с.
344158
   Газы и окислы в алюминевых деформируемых сплавах. – Москва, 1976. – 264 с.
344159
  Петерсилье И.А. Газы и рассеянные битумы горных пород некоторых интрузивных массивов / И.А. Петерсилье. – Апатиты, 1960. – 44с.
344160
  Фромм Е. Газы и углерод в металлах. / Е. Фромм, Е. Гебхардт. – М., 1980. – 711с.
344161
  Ратников Е.Ф. Газы как теплоносители / Е.Ф. Ратников, С.Д. Тетельбаум. – М, 1978. – 191с.
344162
  Соколов Б.К. Газы особой чистоты. / Б.К. Соколов. – М., 1981. – 64с.
344163
  Рябинин Ю.Н. Газы при больших плотностях и высоких температурах / Ю.Н. Рябинин; С предисл. Л.Ф. Верещагина. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 72с. – (Современные проблемы физики)
344164
  Щербаков А.В. Газы термальных вод / А.В. Щербаков. – Москва, 1974. – 219с.
344165
  Рабиданов С. Газыри / С. Рабиданов. – Махачкала, 1969. – 176с.
344166
  Кажаров П.Х. Газыри : стихи и поэмы / П.Х. Кажаров. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 127 с.
344167
   ГАИ: в защиту прав автомобилиста : Практическое пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-222-00141-5
344168
  Санин Л.О. Гаити -- страна трагической судьбы / Л.О. Санин. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Научно- популярная ; № 9 ; У политической карты мира)
344169
  Гонионский С.А. Гаитянская трагедия / С.А. Гонионский. – М., 1974. – 160с.
344170
  Цинковський І. Гаї шумлять : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 96 с.
344171
  Костик О. Гаївкова традиція буковинців (за матеріалами першої половиниXX ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 146-151


  У статті досліджено аспекти побутування та функціонування гаївок на Буковині у першій половині двадцятого століття. Особливу увагу звернено на записування текстів весняного циклу. Дослідження побудоване на фіксаціях зазначеного періоду. The ...
344172
   Гаїті. Ламбада на Лабаді // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-114 : фото
344173
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
344174
  Іскорко-Гнатенко Гай Г.(Ю.) М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 69-70. – ISBN 978-617-7442-69-0
344175
  Генри О. Гай Давенпорт : эссе / пер. А. Власова, Д. Воеводы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 229-242. – ISSN 1130-6545
344176
  Скотт В. Гай Мэннеринг / В. Скотт. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 487 с.
344177
  Дмитренко В. Гай Юлий Цезарь: величайший из римлян // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 102-117. – ISSN 1819-6268
344178
   Гай Яків Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225-226 : фото
344179
  Богословский В.А. Гайана / В.А. Богословский. – М, 1969. – 119с.
344180
  Тагор С.В. Гайана: 20 лет независимости. / С.В. Тагор. – М., 1986. – 62с.
344181
  Ткаченко В.А. Гайанская трагедия 1978 г. Факты и вымыслы. Современный взгляд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-94. – ISSN 044-748Х
344182
  Ткачук Л.Г. Гайворон-Завальський комплекс чарнокітно-норитових порід і зв"язані з ними хроміти / Л.Г. Ткачук. – К, 1940. – 94с.
344183
  Іщук С. Гайворонський почерк / С. Іщук, І. Мудрий // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 7-14 листопада (№ 44/46). – С. 4


  До 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого педагога, талановитого вченого В.О. Сухомлинського.
344184
   Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения) / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2007. – 133с. – ISBN 5-7691-1881-4
344185
   Гайдай Сергій Вікторович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
344186
   Гайдай Сергій Вікторович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 44. – ISBN 978-966-439-961-3
344187
   Гайдай Сергій Вікторович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 27. – ISBN 966-95774-3-5
344188
   Гайдай Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226 : фото
344189
   Гайдамаки : календар української поступово-робітничої організації на 1915 рік. – Вид. 2-ге. – New York : Гайдамаки, 1914. – 207 с.
344190
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : текст / Тарас Шевченко ; Пpимітки подав Іван Шпитковський. – Коломия : З дpук. В. Бpавнеpа, 1915. – 95 с. – (Загальна книгозбіpня ; Ч. 3)
344191
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Герольд"], 1918. – 92, [4] с. – Hа с. 3 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Прим. № 106774 дефектний, вилучені с. 85-92, [4] с.: пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. та прим.
344192
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
344193
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – Харків : Hакл. П. Калугина ; [Дpук. П. Калугина], 1918. – VI, 86 с. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Hа тит. аpк. та обкл. уpив. з віpша Т.Г. Шевченка. – (Видавництво "Укpаїнська книжка" ім. Б. Гpінченка у Хаpькові / Під pед. М. Плевако та О. Синявського ; № 1 ; Hаpодня книгозбіpня)


  Примірникі дефектні, с. VI - пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" (1841 p.) та ст. М.П. [М.А. Плевако] "Таpас Шевченко" і "Що таке гайдамаччина" вилучені. Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів / Зібpав В. Дорошенко ...
344194
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. – Вовча на Хаpк[івщині] : Рух., 1918. – 64 с., 2 аpк. поpтp. : мал. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - В кн. пеpедм. та пpиміт. авт. - Hа окp. аpк. поpтp. Івана Гонти та Максима Залізняка


  Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. - Варшава, Львів, 1939
344195
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 90 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
344196
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ДВУ, 1928. – 148с.
344197
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 123с.
344198
  Вовчок Марко Гайдамаки / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 96с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ.б-ка)
344199
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; Укр АН. Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Української академії наук, 1935. – 158с.
344200
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 160с. – книга без тит. сторінки
344201
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; УАН; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ВУАН, 1935. – 160с.
344202
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т Т. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1936. – 159с.
344203
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН; Ін-т укр. літ. – Київ : ДЛВ, 1939. – 108с.
344204
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. и примечания Б. Турганова. – Иркутск : Облгиз, 1939. – 119с.
344205
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Пер. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1939. – 111с. : ил.
344206
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 372с.
344207
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448с.
344208
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. А. Твардовского. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 127с.
344209
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема: До 150-річчя з дня нарожденння Т.Г. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1964. – 102с.
344210
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 103с.
344211
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 99с.
344212
  Слюсаренко А.Г. Гайдамаки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
344213
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Передм. та пер. з укр. Кім Сук Вон. – Київ : Київський університет, 2003. – 190с. – ISBN 966-594-375-8
344214
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема : з передм., звертанням та прим. авт. / Тарас Шевченко ; іл. Олексія Колеснікова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 155, [1] с. : іл. – Друкується за вид.: Кобзар / Тарас Шевченко. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956. - Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-465-029-5
344215
  Шевченко Г Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
344216
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Вид. перероб. з 1999 р. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [3] с. : фотоіл. – В змісті також.: Інтродукція ; Галайда ; Конфедерати ; Титар ; Свято в Чигирині ; Треті півні ; Червоний бенкет ; Гупалівщина ; Бенкет у Лисянці ; Лебедин ; Гонта в Умані. – Бібліогр. в приміт.: с. 97-102. – ISBN 978-966-578-256-8
344217
  Капелюшний В.П. Гайдамаки (- у 18 ст. Г. називали повстанців проти польських магнатів і шляхти на Правобережній Україні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 301. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344218
  Шевченко Т. Гайдамаки (уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 603-609. – ISBN 978-966-500-300-7
344219
  Тинченко Я. Гайдамаки з Донбасу. Як "донецькі" придушили повстання на "Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 6


  У війську УНР 1917 - 1920 років однією з найкращих частин вважали створений Симоном Петлюрою 3-й Гайдамацький полк, значну частину особового складу якого становили донецькі шахтарі.
344220
  Чос В.Г. Гайдамаки на Городищині // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 393-396
344221
  Навроцький Б.О. Гайдамаки Тараса Шевченка : джерела, стиль, композиція / Б. Навроцький ; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 398, [2] с.
344222
  Халимоненко Г.І. Гайдамацтво як ланка інституту козацтва (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 155-162. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядається походження терміна гайдамака, а також слів, що пов"язуються з ним. Широко використовується матеріал української та тюркських мов. Висвітлюється історичний аспект проблеми.
344223
  Зінчук С.С. Гайдамацька Січ : історичне дослідження : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2031-10-7
344224
  Капелюшний В.П. Гайдамацький кінний полк ім.кошового К.Гордієнка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 302. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344225
  Кейда Ф. Гайдамацький полковник Семен Неживий: історичні та літературні версії біографії // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 93-102. – ISBN 966-587-044-0
344226
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
344227
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
344228
  Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. / О.П. Лола. – Київ, 1965. – 131с.
344229
   Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К., 1970. – 659с.
344230
  Цикра П.В. Гайдамацький рух середини XVIII ст.: постановка проблеми // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 50-51
344231
  Нікітін В. Гайдамацький рух у Побужжі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 186-196. – ISSN 2222-5250
344232
  Мордовцев Д.Л. Гайдамачина / [соч.] Д. Мордовцева. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.И. Плотникова, 1870. – [4], 484 с
344233
  Дмитриев А.Д. Гайдамачина : (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А.Д. Дмитриев. – Москва : Изд-во Политкаторжан, 1934. – 56 с. – Экз. №44672 дефектный, без тит. л. и стр. 55-56. - Описание по интернет-поиску. – (Дешевая историко-революционная библиотека / под общ. ред. И.А. Теодоровича ; № 3)
344234
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
344235
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
344236
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
344237
  Мірчук П. Гайдамаччина до 1768 року // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 51-74
344238
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
344239
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
344240
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
344241
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
344242
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
344243
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
344244
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
344245
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
344246
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
344247
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
344248
  Богачов А. Гайдегер і феноменологія // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 116-119. – ISSN 2075-6461


  Огляд книги Westerlund, F. (2020). Heidegger and the Problem of Phenomena. London: Bloomsbury. Review of Westerlund, F. (2020). Heidegger and the Problem of Phenomena. London: Bloomsbury.
344249
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
344250
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
344251
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
344252
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест : [б. и.], 1969. – 46 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 11)
344253
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
344254
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
344255
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
344256
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
344257
  Стрельський Г. Гайдуков Леонід Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
344258
   Гайдуков Леонід Федорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-754-1
344259
   Гайдуков Леонід Федорович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
344260
  Мойсей А. Гайдуцкие зимние драматические обряды румын Буковины (на основе полевых этнографических исследований) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 41-56. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
344261
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
344262
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
344263
  Яворовський О.П. Гайк Хачатурович Шахбазян - організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України / О.П. Яворовський, Г.А. Шкурко, Ю.Г. Чайка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 72-79 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
344264
   Гайна Георгій Анатолійович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
344265
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
344266
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – М., 1932. – 141с.
344267
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
344268
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
344269
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
344270
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
344271
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
344272
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
344273
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
344274
  Маслов В. Галаган Катерина Василівна / В. Маслов, Ю. Каневський // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 181. – ISBN 978-966-8567-14-8
344275
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
344276
  Горбачук М.Л. Галайда Павло (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 318. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344277
  Манжола В.А. Галака Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 693. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
344278
   Галака Сергій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86-87. – ISBN 978-966-439-754-1
344279
   Галака Сергій Павлович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-966-933-054-3
344280
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
344281
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
344282
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
344283
  Частакова Н. Галактика на ймення Віра Вовк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7


  Книга Надії Гаврилюк "Під плахтою неба: поезія Віри Вовк".
344284
   Галактика Слова : Галині Макарівні Гнатюк : [праці, спогади] / НАН України, Ін-т української мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко, Н.Г. Горголюк, А.Д. Гнатюк та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 352, [3] с., [1] арк. порт. : іл., портр., табл. – Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 49-52, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-489-492-7
344285
  Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами : монография / Т.В. Мишенина ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 167, [1] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-927-260-7
344286
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
344287
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
344288
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
344289
  Вавілова І.Б. Галактики (- система зір, що перебувають у стані самогравітації) / І.Б. Вавілова, І.Ю. Ізотова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 318-320. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344290
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
344291
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
344292
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
344293
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
344294
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
344295
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
344296
  Гинзбург А. Галактики. Какие они бывают? Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 30-33


  Как и у звезд, у галактик цвет и светимость не являются совершенно независимыми параметрами, хотя они связаны друг с другом не так строго, как у звезд, и совсем по иной причине.
344297
  Тейлер Р.Дж. Галактики: Строение и эволюция : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1981. – 223 с.
344298
  Чилая С.Е. Галактион Табидзе / С.Е. Чилая. – Москва, 1958. – 131 с.
344299
  Табидзе Г.В. Галактион Табидзе / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси, 1979. – 114 с.
344300
  Маргвелашвили Г.Г. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1973. – 149с.
344301
   Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 622 с.
344302
  Аксененко С.И. Галактическая осень : сборник стихов / Аксененко С.И. – Миколаїв : Тетра, 1997. – 142 с.
344303
  Кривдик В.Г. Галактические космические лучи в источниках и межзвездном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кривдик В.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1981. – 16л.
344304
  Зусманович А.Г. Галактические космические лучи в межпланетном пространстве / А.Г. Зусманович. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 193 с.
344305
  Нортон А. Галактический почтовый... / А. Нортон. – К, 1992. – 752с.
344306
   Галактіонов Євген Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 48. – ISBN 978-617-573-038-6
344307
  Шелухина Н.П. др. Галактуроновая кислота, методы ее получения и определения / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1972. – 95с.
344308
  Млинченко К.М. Галан бореться / К.М. Млинченко. – Киев, 1972. – 47с.
344309
  Бликер С.С. Галантерейщик : новелла // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 235-248. – ISSN 0130-6545
344310
  Викторов Э. Галантный век и сексуальная революция : [нравы Западной Европы ХVIII века] // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702
344311
  Хоменко Інна Галапагоси. В обнімку з тюленем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 98-104 : фото
344312
  Телевной Игорь Галапагосы. Рай эволюции // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 80-83 : фото
344313
  Сидоренко В.П. Галапагоська черепаха : повість / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 200 с.
344314
  Маківчук Ф.Ю. Галас у жабуринні / Ф.Ю. Маківчук. – Київ, 1967. – 198 с.
344315
   Галатея. – Москва : Тип. Решетникова и Уткина
Ч. 1-2, № 1-11. – 1829. – 362, 274, II c. – Видання старою орфографією, розд. пагінація
344316
   Галатея. – Москва : Тип. Лазаревых Института восточных языков
Ч. 15, № 22, 23, 3, 25, 4. – 1830. – С. 101, 52-149, 151-299, 69-81. – Видання старою орфографією
344317
   Галатея. – Москва : Тип. С. Селивановского
т. 17, № 33-37. – 1830. – 33, II c. – Видання старою орфографією
344318
  Дашкієв М.О. Галатея : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ, 1967. – 258 с.
344319
  Сервантес Мигель де Галатея / Сервантес Мигель де. – Москва, 1973. – 390с.
344320
  Дорошко-Берман Галатея : Стихи и песни / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож. - оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 104с. – В оформлении обложки использована картина автора "Зеленая гора". – ISBN 966-03-1501-5
344321
  Мірошниченко О.А. Галатея і робот : оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ, 1979. – 206 с.
344322
  Барабаш В.Й. Галезева структура та районування промисловості Полтавської області : галузі господарства / В.Й. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
344323
   Галенджик. – Краснодар, 1957. – 68с.
344324
  Осадчук П.І. Галера : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1993. – 88 с.
344325
  Эльбронн М. Галереи Лафайет, Бухенвальд / М. Эльбронн. – М., 1991. – 156с.
344326
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 147-154
344327
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
344328
  Богданов Е.Н. Галерея / Е.Н. Богданов. – М, 1979. – 222с.
344329
  Шевчук Д. Галерея авторитетів польського дисидента // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-19


  Адам Міхнік — польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв"язень часів ПНР. Один із ідейних натхненників "Солідарності".
344330
  Барсамова С.А. Галерея Айвазовского : путеводитель / С.А. Барсамова. – Симферополь : Таврия, 1971. – 57 с. : ил.
344331
  Смирнова А. Галерея Александра Шилова // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0869-8171
344332
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0410-8
Т. 1. – 2002. – 572, [1] с.
344333
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0411-6
Т. 2. – 2002. – 571, [1] с. – Библиогр. в конце кн.
344334
  Кулахмедова Л. Галерея в окружении стеллажей : библиотекарь в роли экскурсовода // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 53-55. – ISSN 0869-4915
344335
   Галерея геологічних знахідок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З 1986 року працює геологічний музей Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету імені Тараса Шевченка. 2000 експонатів, виставлених у його залах, представляють майже всі континенти земної кулі. При музеї функціонує студентський гурток ...
344336
  Эрмитаж Галерея древней скульптуры : [каталог] / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – IV, 92 с.
344337
  Нестеренко П. Галерея екслібрісів Володимира Окрутного // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 29 травня (№ 10). – С. 5. – ISSN 2519-4429
344338
  Гриник-Сутанівська Галерея еліти народу / написала Валентина Гриник-Сутанівська. – Київ : Аверс, 1999. – 166, [10] с., [4] арк. портр. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. - На тит арк. зміст: Ольга Басистюк, Юрій Бойко, Микола Жулинський, Анатолій Матвієнко, Віктор Пинзеник, Геннадій Удовенко, Валерій Шевчук. – ISBN 966-95423-0-8
344339
   Галерея західноєвропейського мистецтва : путівник. – Харків : Мистецтво, 1937. – 127 с.
344340
   Галерея лауреатів [Премії імені Тараса Шевченка Київського університету] // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 43-359. – ISBN 978-966-439-757-2
344341
  Кінджибала О.С. Галерея образів головних героїв корейських казок / О.С. Кінджибала, Кім Сук Вон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі корейських казок висвітлюється специфіка жанру корейської казки, окреслюються головні персонажі та герої. Зроблено спробу провести паралелі між корейськими й українськими казками. Korean Folktales, their main characters and specialty of ...
344342
  Мискарян Кара Галерея под открытым небом : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 8-16 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
344343
  Костомаров М.І. Галерея портретів : Біографічні нариси / М.І. Костомаров. – К., 1993. – 323с.
344344
  Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
344345
  Новиков Анатолій Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
344346
  Михайлюта В. Галерея портретів сучасників у художній прозі Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 65-69


  У статті розглядаються портрети інтелігенції та дворянства, створені Оленою Пчілкою в її художній прозі. The article deals with the portraits of intellectuals and the noble class created by Olena Pchilka in her fiction. Статья посвящена анализу ...
344347
  Гольбах П.А. Галерея святых / П.А. Гольбах. – Москва, 1962. – 352с.
344348
  Гольбах П. Галерея святых / П. Гольбах. – Киев : Политиздат, 1987. – 334с.
344349
  Оганисьян Ю.С. Галерея тиранов / Ю.С. Оганисьян, А.Ю. Рабин. – Москва, 1968. – 127с.
344350
  Щеголова Вера Галерея Уффици // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 63-75


  Палац у Флоренції, побудований у 1560-1581 рр. і зараз є одним з найбільших музеїів європейського образотворчого мистецтва
344351
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
Т. 1 : Профілактика розуму. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
344352
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
Т. 2 : Профілактика совісті. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
344353
  Бондаренко С Ф. Галерея шахматных этюдистов / С Ф. Бондаренко, . – М, 1968. – 304с.
344354
  Гриценко В.С. Галеризм и эстетика - цена вопроса // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-15
344355
  Подольский В.А. Галерка / В.А. Подольский. – М, 1956. – 48с.
344356
  Янчар Д. Галерник : роман / Драго Янчар ; [пер. со словен. Л. Симоновича] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 225-508
344357
  Астаф"єв О.Г. Галета Віктор Георгійович (-громадський діяч, педагог ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 325. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344358
  Куклинова И. Галечная мозаика Туниса // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0869-8171
344359
  Эйнгорн Л.Н. Галиды титана (хлорид и бромид), как растворители, в связи с теорией растворимости неэлектролитов. : Дис... наук: / Эйнгорн Л.Н.;, 1940. – 119л. – Бібліогр.:л.1-7
344360
  Цейтлин З. Галилей / З. Цейтлин. – Москва, 1935. – 285 с.
344361
  Кузнецов Б.Г. Галилей / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1964. – 326 с.
344362
  Штекли А.Э. Галилей / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей)
344363
  Выгодский М.Я. Галилей и инквизиция / М.Я. Выгодский. – Москва; Ленинград
Часть 1 : Запрет пифагорейского учения. – 1934. – 194с.
344364
  Седов Л.И. Галилей и основы механики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1964. – 40 с.
344365
  Перель Ю.Г. Галилей и современная астрономия / Ю.Г. Перель. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
344366
  Галилей Г. Галилей и современность / Г. Галилей. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
344367
  Немет Л. Галилей. Пьеса / Л. Немет. – Москва, 1958. – 140с.
344368
  Сорока Леонид Галилейский круг : книга стихов / Сорока Леонид. – Иерусалим-Нью-Йорк-Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 143с. – ISBN 965-222-802-8
344369
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
344370
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
344371
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
344372
  Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Просвещение, 1964. – 88 с.
344373
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
344374
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей. (Элементы физики) / Анцелиович Е.С. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 100 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 52 (15 назв.). – (Классики физики)
344375
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
344376
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
344377
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
344378
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
344379
  Асадов Э.А. Галина : лирич. проза / Э.А. Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 110 с.
344380
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
344381
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
344382
  Караваева Г.А. Галина Адольфовна и Валентин Александрович Караваевы : мастера Советской Карикатуры / Г.А. Караваева, В.А. Караваев. – Москва : Советский художник, 1974. – 40 с.
344383
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [кинодекорац. искусство, живопись, графика] : каталог выставки. – Москва : Совецкий художник, 1987. – [31] с. : ил.
344384
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [каталог выставки]. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [32] с. : ил.
344385
  Галик Я. Галина Баранкевич: спалахнула яскрава лемківська зірка // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 149-153. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
344386
  Митровка М. Галина Біланич: штрихи до портрета (до 55-річчя від дня народження) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
344387
   Галина Бондаренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 89. – ISSN 2664-4282


  Бондаренко Галина Борисівна - кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України.
344388
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
344389
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
344390
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
344391
  Рябикина Т. Галина Васильева / Татьяна Рябикина. – Москва : Политиздат, 1969. – 112 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
344392
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
344393
  Глаголюк В. Галина Волощук про "Художнє мислення Уляни Кравченко" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 8
344394
  Колесник В. Галина Георгіївна Коцур: штрихи до портрета // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 7-9
344395
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
344396
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
344397
   Галина Дмитриева : гракфика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
344398
  Ковалів Ю. Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
344399
   Галина Ивановна Гладышева : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 22 с.
344400
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
344401
  Косогор В. Галина Іванівна В"юн // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 29-30


  В"юн Галина Іванівна — українська письменниця, громадсько-культурна діячка, автор мемуарів.
344402
   Галина Костянтинівна Степанківська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 157. – ISSN 2413-7944
344403
  Кузьменко Г.І. Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 415, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-189-425-8
344404
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
344405
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / Александр Мартынов ;. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
344406
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
344407
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
344408
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
344409
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
344410
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
344411
   Галина Мезенцева : Музыка, 1984. – 32 с.
344412
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
344413
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
344414
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
344415
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
344416
  Велигорська-Сеньків Галина Новаківська і її виставка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 23-25
344417
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
344418
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
344419
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – Москва, 1975. – 26с.
344420
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
344421
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / Богданов-Березовский. – М, 1961. – 174с.
344422
   Галина Скляренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 95. – ISSN 2664-4282
344423
  Стефанова Г. Галина Стефанова:"Леся Українка - це було рідне, одразу привласнене, вона стала моя" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 7


  Українська актриса театру і кіно про своє ставлення до Лесі Українки та її творчості.
344424
  Куджиев В.М. Галина Тушовская / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
344425
  Богданов-Березовский Галина Уланова / Богданов-Березовский. – М.-Л., 1949. – 140с.
344426
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – Москва, 1970. – 279с.
344427
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
344428
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
344429
   Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 349. – ISSN 2219-5521
344430
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
344431
  Ходацька О. Галина Яблонська - людина-легенда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
344432
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
344433
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
344434
  Белгородский А.В. Галиция - исконное достояние России / А.В. Белгородский. – Москва : Изд-во т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 48 с.
344435
  Зубковский В. Галиция : краткий обзор географии, этнографии, истории и экономической жизни страны / В. Зубковский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1914. – 48 с.
344436
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
344437
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76 с.
344438
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
344439
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
344440
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
344441
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
344442
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
344443
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
344444
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
344445
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
344446
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
344447
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
344448
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
344449
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
344450
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковина : географическій очерк / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52 с. : карты + карты
344451
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
344452
  Левицький О. Галицька армія на Великій Україні : спомини з часу від лип. до груд. 1919 / Осип Левицький. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 193, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2099-9
344453
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
344454
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
344455
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с. – ISBN 5-7757-0121-6
344456
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
344457
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
344458
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
344459
  Личук М.І. Галицька інтелігенція і формування національної платформи Української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 62-63
344460
  Ковалів С.М. Галицька Каліфорнія : оповіданя / Степан Ковалів ; за ред. і передм. А. Березинського. – [Харків] : Кооперативне вид. "Рух", 1926. – 226 с.
344461
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
344462
   Галицька Митрополія 1303-1807-2007 : статті і матеріали / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; [редкол.: З. Білик [та ін.]. – Львів : Логос, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7379-77-9
344463
  Кагамлик С. Галицька митрополія та її культурно-традиційний спадок (до 700-річчя утворення Галицької митрополії) / С. Кагамлик, А. Ціпко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 135-137. – ISBN 966-530-115-2
344464
  Новакович М.О. Галицька музика габсбурзької доби : у пошуках української ідентичності / Мирослава Новакович. – Львів : Т. Тетюк, 2019. – 367, [1] с., [2] арк. іл. : іл., ноти. – Покажч. імен: с. 364-367. – Бібліогр.: с. 322-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97770-2-7
344465
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
344466
  Гарайда И. Галицька политика угорськихъ королевъ Бейлы III и Андрія II-го / Иван Гарайда
344467
  Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
344468
  Тимків Н. Галицька прем"єра "Камінного господаря" Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-236. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 11). – ISSN 2078-6794
344469
  Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 151-168. – ISSN 1561-6224
344470
  Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
344471
  Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Лекції / В.С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 67с.
344472
  Котляр Ф М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / Ф М. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1968. – 144 с.
344473
  Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII - XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується церковно-політична та культурно-просвітницька діяльність київських церковних ієрархів XVII - XVIII ст. - вихідців із Галичини: Йова Борецького, Варлама Ванатовича, Рафаїла Заборовського. The church"s-political and ...
344474
  Капелюшний В.П. Галицька Соціалістична Радянська Республіка / В.П. Капелюшний, М.Р. Литвин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 328. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344475
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920) / Б.Й. Тищик. – Львів, 1970. – 198 с.
344476
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 році. : Дис... канд. юридич.наук: / Тищик Б.Й.; Львів. держ. універ. Каф. теорії і історії держави та права. – Львів, 1965. – 455л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
344477
  Піддубна В. Галицька та західноукраїнська лексика у "Словнику українсько-російському" Андрія Ніковського (1926 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 229-242. – Бібліогр.: 16 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
344478
  Коваль І. Галицька Троя Ярослава Пастернака // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-80. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
344479
  Грицак Я. Галицька Україна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 32-35
344480
  Комарницький С. Галицька шляхта / С. Комарницький, А. Кобилянський // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 37-42
344481
  Хом"як О.В. Галицьке братство колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: заснування та діяльність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 20-25. – ISSN 1996-5931
344482
  Олійник С.В. Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 573-580. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
344483
  Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 307-316. – ISSN 1591-6223


  Розглядається рецепція українського друкарства в Галичині у часописі “Кіевская старина” (1882–1906). У сукупності оглядів, рецензій, статистичних даних і списків літератури, опублікованих у часописі, відображено розвиток видавничої справи українських ...
344484
  Козачок О.Б. Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 141-149. – ISSN 2218-0567
344485
  Ідзьо В.С. Галицьке королівство: протекторат без короля / інтерв"ю підготував Зиновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 20
344486
  Зеров М. Галицьке літературне відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 120-128. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
344487
  Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 111–117. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
344488
  Мазепа Т.Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому процесі ХІХ -початку ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазепа Тереса Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
344489
  Кульчицький В. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.90-95. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  1849-1917рр.
344490
  Павличко Дмитро Галицьке поліття : Поезії / Павличко Дмитро. – Львів : Каменяр, 1964. – 36 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
344491
  Пірко В.О. Галицьке село наприкінці 17 - в першій половині 18 ст. : (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Пірко В.О.; МОНУ; Донецький націон. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка; Український культурологічний центр. – Донецьк, 2006. – 192с. – ISBN 966-7710-25-4
344492
  Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
344493
  Франко І.Я. Галицький "Москаль Чарівник" / І.Я. Франко. – 22с. – Вирізка з "Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка" Т. 27-й
344494
  Микитюк В. Галицький бандурист // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
344495
  Липовецький С. Галицький бойкот і волинська перемога // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Як українці брали участь у виборах під час Другої Речі Посполитої.
344496
  Адамчук Євген Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-122 : Фото
344497
  Кусяк М.М. Галицький геоекономічний регіон в контексті зовнішньоекономічної діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 114-117
344498
  Сирцов О. Галицький Донбас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Червоноград (Львівська область) - місто двох назв і двох традицій.
344499
  Когут О.В. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 102-109. – ISSN 2312-1165


  "У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті постапокаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості ...
344500
   Галицький економічний вісник : науковий журнал. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISBN 966-303-007-1
№ 1. – 2004
344501
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 2 (45). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
344502
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 3 (46). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
344503
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 4 (47). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
344504
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (48). – 2015. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
344505
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (49). – 2015. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
344506
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (50). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
344507
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (51). – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
344508
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (52). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
344509
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (53). – 2017. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344510
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (54). – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344511
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (55). – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344512
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (56). – 2019. – 177, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344513
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (57). – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344514
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (58). – 2019. – 150, [2 ] с. – Резюме укр., англ. мовами
344515
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (59). – 2019. – 167, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
344516
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (60). – 2019. – 139, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05 - Резюме укр., англ. мовами
344517
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (61). – 2019. – 198, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06. - Резюме укр., англ. мовами
344518
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (62). – 2020. – 190, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01. - Резюме укр., англ. мовами
344519
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (63). – 2020. – 288, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02. - Резюме укр., англ. мовами
344520
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (64). – 2020. – 226, [2] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03. - Резюме укр., англ. мовами
344521
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (65). – 2020. – 253, [3] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04. - Резюме укр., англ. мовами
344522
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (66). – 2020. – 215, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05. - Резюме укр., англ. мовами
344523
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (67). – 2020. – 220, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06. - Резюме укр., англ. мовами
344524
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (68). – 2021. – 184, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01. - Резюме укр., англ. мовами
344525
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (69). – 2021. – 178, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0 - Резюме укр., англ. мовами
344526
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (70). – 2021. – 199, [1] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03. - Резюме укр., англ. мовами
344527
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (71). – 2021. – 169, [1] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
344528
  Паславський І.В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 75-87. – ISSN 0130-5247
344529
  Гаврилюк Ю. Галицький класицизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв.
344530
  Буда М. Галицький корифей (до 100-річчя від дня народження Романа Савицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 223-226. – ISBN 966-7060-92-6
344531
  Николишин Ю. Галицький край. Шляхами Львівщини / Юрій Николишин ; [світлини: Ю. Николишин, А. Кирчів, О. Мазуренко та ін. ; ред.: А.-М. Волосацька, А. Кирчів]. – Львів : Апріорі, 2007. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8256-58-1
344532
  Пастушенко Н. Галицький педагог Юліян Дзерович (1871-1943) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-52
344533
  Головко О. Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 71-93
344534
  Карачко С. Галицький птах з американською ознакою // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 18-19
344535
  Мацькович М.Р. Галицький світ прози Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 342-346


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темо. дослідження є образ "Східної Галичини". А. Кусьневич - один із письменників, що народився на цих землях. Зі спогадів свого дитинства він намагається створити утопію, в якій всі нації ...
344536
  Аркуша О. Галицький сейм : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
344537
  Мацькевич М. Галицький становий сейм та його роль в управлінні Галичиною // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-10
344538
  Настасяк І. Галицький становий сейм: історія становлення та дяльність (1775-1845 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.75-78. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
344539
  Куташев І.В. Галицький трактат у контексті розвитку української політичної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню ролі Гадяцького трактату у контексті розвитку української політичної думки доби Козацької держави. Аналізується політичне спрямування трактату, його головні ідеї та положення, а також практичне значення для розвитку ...
344540
  Тимус К.Л. Галицький Шліман (про дослідника галицької церковної археології Льва Лаврецького) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 148-154. – ISBN 978-966-651-576-9
344541
  Паршин І. Галицькі війська у битві Дюрнкруті 1278 року: факти і згоди // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 45-60. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
344542
  Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст[оліття] : [Розвідка] / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1911. – [2], 260 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908-1910, тт.89-91, 93-95, 98. Примі. № 109124 дефектний: відсутні с. 261-340 (Додатки: с. 263-332. - Доповненнє: Уривок граматики Ів. Лаврівського: с. 333-340.). – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 1)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
344543
  Саввов Р. Галицькі гривні та знахідки монетних гривень XI - XIII ст. на Поділлі / Р. Саввов, І. Яковеліс // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
344544
  Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського Ордену та антиосманських хрестових походів // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 402-420. – (Історичні науки)
344545
  Липовецький С. Галицькі злидні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  130 років тому галичани вдвічі менше їли і вчетверо менше виробляли продукції, ніж інші європейці.
344546
   Галицькі іконостаси і церковна археологія / Бойчук Богдан [та ін.] ; Галиц. райдержадмін. ; Гал. райрада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 198, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Словник іконогр. термінів: 187-192. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-428-243-4


  У пр. 1717259 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
344547
  Світлична В.В. Галицькі й Галицько-Волинські князі та роки їх правління // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 337. – ISBN 978-966-222-966-0
344548
  Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
344549
   Галицькі контракти. – Київ, 2000
344550
   Галицькі контракти. – Київ
№ 27. – 2000
344551
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 1-2. – 2001
344552
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
344553
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
344554
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
344555
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
344556
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
344557
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
344558
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – Вид. 3-тє, із змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
344559
  Мазуренко Олена Галицькі мандри // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
344560
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 474-481. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
344561
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 396-403. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
344562
  Гунчик І. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 246-265. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто галицькі народні молитовки - паремійний різновид фольклорної молитви, які увійшли до відомого збірника І. Франка "Галицько-руські народні приповідки"
344563
  Франко І.Я. Галицькі образки / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
344564
  Литвин М. Галицькі осередки у Радянській Росії (1920 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 344-356. – ISBN 978-966-02-6038-2
344565
   Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм Ількевичем. – Львів, 2003. – 144 с. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р. – ISBN 966-613-287-7
344566
  Ададуров В. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 1805 - 1812 років // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 38-60. – ISBN 5-7702-0810-4
344567
  Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-29. – ISSN 1682-3540
344568
  Добржанський С. Галицькі та буковинські міста другої половини XIX - початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Pдійснено порівняльно-історичний аналіз розвитку міст Буковини (Чернівці, а також Бояни, Вашківці, Вижниця, Заставна, Кіцмань, Садгора, Сторожинець) в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено специфіку активності впровадження реформ міського ...
344569
  Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
344570
  Тельвак В. Галицькі ювілеї Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 31-36. – ISSN 1563-3977
344571
  Франко І.Я. Галицько-pуські наpоднї пpиповідки. Вип. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1901. – Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – С. VIII, 1-200
344572
  Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває проблему утворення та основних засад діяльності у Києві гуманітарної соціальної організації допомоги українцям Австро-Угорщини, потерпілим від Першої світової війни. Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість фактів вперше ...
344573
  Капелюшний В.П. Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців / В.П. Капелюшний, К.Є. Науменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 334. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344574
  Бойко І. Галицько-Волинська - спадкоємниця і наступниця княжої України-Русі (до 820-річчя утворення) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 32-41
344575
  Грицак П. Галицько-Волинська держава = The duchy of Halych-Volhynia / Павло Грицак // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1958. – Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 176 с.
344576
  Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко ; під заг. ред. Б.Й. Тищика ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. – ISBN 966-7762-13-0
344577
   Галицько-Волинська держава 12-14 ст. : Збірник наукових праць. У 2-х книгах. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-217-1
Кн.1. – 2002. – 128с.
344578
  Ілин Л.М. Галицько-Волинська держава: етимологія поняття, органи влади та їх статус // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
344579
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 21
344580
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 20
344581
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. – С.1-336. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-44-2
344582
  Чорна С. Галицько-Волинське князівство - продовжувач держави "Руської Землі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 20 травня (№ 92). – С. 4-5
344583
  Крип"якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип"якевич; АН УРСР.Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 173 с.
344584
  Крип"якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип"якевич; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-02-1265-8
344585
  Ковальчук А. Галицько-Волинське князівство // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 195-198
344586
  Гудима Ю.В. Галицько-Волинське князівство в XI - XIV ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гудима Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
344587
  Войтович Л. Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISSN 2078-6077
344588
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 1. – 1936. – 128 с.
344589
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 2. – 1936. – 128 с.
344590
   Галицько-Волинський літопис : Дослідження. Текст. Коментар. – Київ : Наукова думка, 2002. – 400с. – ISBN 966-00-0780-9
344591
  Сліпушко О.М. Галицько-Волинський літопис // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 80-85. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
344592
   Галицько-Волинський літопис : текстологія / [НАН України, Ін-т історії України] ; за ред. О.П. Толочка. – Київ : Академперіодика, 2020. – 927, [2] с., [9] арк. іл. : іл., табл. – Текст укр., старослов"ян. - Покажчик інципітів : с. 57-69. - Предм. покажч.: с. 660-691. - Грамат. покажч. до Галицького літопису : с. 694-913. – Бібліогр.: с. 914-925 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-419-0
344593
   Галицько-Волинський літопис [Електронний ресурс] : (Уривки)
344594
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 168 с. – ISBN 5-7702-0582-2
344595
  Кириченко К.В. Галицько-Волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 111-129. – ISSN 0130-5247
344596
  Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0130-5247
344597
  Гарасюк В. Галицько-Волинський літопис як джерело церковної історії нашого краю // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-119
344598
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1958. – 104с.
344599
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1961. – 284с.
344600
  Соловйова А. Галицько-Волинський літопис: правові аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-795-3
344601
  Левицький І.Е. Галицько-руська бібліографія за роки 1772-1800 / зладив Іван Єм. Левицький. – Накладом Товариства. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – 44 с. – Відбитка з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка", т. 52
344602
  Тершаковець М. Галицько-руське літературне відродженє / Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : Накл. автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 164, [2] с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
344603
  Драгоманов М.П. Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова / Михайло Драгоманов. – Львів : З друк. Т-ва им. Шевченка, 1876. – 38 с.
344604
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1 (А - Діти), вип. 2 = Galizisch-Ruthenische Volkssprichworter / Зібрав, упор., і пояснив І. Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1905. – Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – С. XXV, 201-600
344605
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), Вип. 1-й / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1907. – Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – С. 1-300
344606
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1908. – Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – С. X, 301-612
344607
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1909. – Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – С. 1-300
344608
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1910. – Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – С. X, 301-541
344609
   Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко; Наук. ред. С.М. Пилипчук. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2
Том 1 : А - Діти. – 2006. – 832с.
344610
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-494-2
Том 2 : Діти - П"ять. – 2006. – 818с.
344611
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; зібрав, упоряд., пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-504-3
Том 3 : Рабунок - Ячмінь. – 2007. – 699с. – Шифр. дубл. 8уф Гали. (доп. карт. )
344612
  Зеров М. Галицько-українське відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 128-135. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
344613
  Марухняк Й. Галицькому Орфею - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 12


  150-річчя Осипа Маковея.
344614
  Белов Л. Галич : к 800-летию г. Галича / Л. Белов, В. Касторский, Н. Сонолов. – Кострома : Кн. изд-во, 1959. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-143. – (Города и районы родного края)
344615
  Поліщук Г.М. Галич / Г.М. Поліщук, О.П. Шеремет. – Ужгород, 1975. – 79с.
344616
  Шеремет О.П. Галич / О.П. Шеремет. – Ужгород, 1984. – 71с.
344617
  Пушик С.Г. Галич : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Молодь, 1990. – 115 с.
344618
   Галич. Серія 2 : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668--390-1
  вип. 1. – 2016. – 280 с. – назв. вип. серії: Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича / І. Коваль
344619
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-384-0
Вип. 1. – 2016. – 216 с.
344620
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-421-2
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
344621
  Федунків З. Галич в "Історично-статистично-географічному словнику королівства Галичини" Францішека Сярчинського // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 155-178. – ISBN 978-966-668-384-0
344622
  Баран В.Д. Галич давній (- давньоруське місто; археологічна пам"ятка на території сучасної Івано-Франковської області ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 335-336. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344623
   Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. – Київ ; Галич : Національний заповідник "Давній Галич", 1998. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст.
344624
   Галич Ніна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226-227 : фото
344625
  Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів (фрагмент авторської статті) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 201-207. – ISBN 978-966-668-384-0
344626
  Войтович Л.В. Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть : монографія / Леонтій Войтович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т ураїнознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Левада, 2017. – 475, [3] с. : іл. – На тит. арк. рік вид.: 2015. - Імен. покажч.: с. 445-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-12-0
344627
  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич; Науково-редакційний відділ "Звід пам"яток історії та культури України. Івано-Франківська область"; ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 72с. : фотоіл. – ISBN 966-8265-83-1
344628
  Липовецький С. Галичани в козацьких строях // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 43-45. – ISSN 1996-1561


  В. Антонович із дружиною Варварою належали до руху пуристів, які пропагували тверезість і моральність, а після зближення з народом перетворилимя на хлопоманів. - С. 43.
344629
  Лозинський А.Ф. Галичани на фронтах Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
344630
   Галичанин, 1862
344631
  Лозинський М. Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 26-30. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
344632
  Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
344633
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 578 с.
344634
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ, 1964. – 578 с.
344635
   Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1997
344636
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1998
344637
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 3. – 1999
344638
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 4. – 2000
344639
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5/6. – 2001
344640
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
344641
  Івченко Андрій Галичина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23
344642
   Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2005
344643
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 28. – 2016. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344644
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 29/30. – 2017. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344645
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 31. – 2018. – 237, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
344646
  Яринович А. Галичина в ее прошлом и настоящем / А. Яринович. – М., 1915. – 67с.
344647
   Галичина в етнополітичному вимірі / [В.О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса, 2017. – 838, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8312-1
344648
  Лозинський М.М. Галичина в життю України / М. Лозинський, д-р. – Накладом "Союза Визволення України. – Відень : Накладом "Союза Визволення України ; З друкарні ад. Гольцгавзена, 1916. – 60, [4] с. – (Иданнє Союза Визволення України)
344649
  Райківський І. Галичина в ідейних поглядах і діяльності Кирило-Мефодіївського братства. До 175-річчя від заснування // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (225), січень - лютий 2021. – С. 2-8
344650
  Лисенко В.С. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 39-44. – ISSN 2077-1800
344651
  Дудко В. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 426-434. – ISSN 1591-6223


  Проаналізовано листування відомого слов"янофільського діяча Івана Аксакова з редактором першого українського журналу "Основа" Василем Білозерським, які мали кардинально відмінні погляди на перспективи суспільно-політичного розвитку Східної Галичини. ...
344652
  Марискевич Тарас Галичина в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів / Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 47-53
344653
  Цибенко Л. Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького": феноменологія простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 196-206. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  На прикладі роману австр. письм. Йозефа Рота"“Марш Радецького" продемонстровано можливості доповнення літературознавства культурологічним дискурсом, передусім у контексті звернення до простору та просторовості. У центрі уваги аналізу тексту - генеза ...
344654
  Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 = Galicia in 1918-1920 / Михайло Лозинський ; [вступ. сл. Івана Кедрина]. – Репр. відтворення вид. 1922 р. – Ню Йорк : Червона калина, 1970. – XII, 228 c. : портр. – Вих. дан. ориг. : Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М. Лозинський — Відень : 1922. — 228 с. — (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.5). – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1695072: Ех Libris Д-ра Мирослава Малецького
344655
  Яручик Ю. Галичина в... Бразилії / Ю. Яручик, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  У Києві презентували першу книжку про бразильських українців: "Українці Бразилії", збірник історично-етнологічних досліджень. Книжка - міжнародний українсько-канадсський проект. Керівник проекту від української сторони - доктор історичних наук Марина ...
344656
  Дзюба-Погребняк Галичина і Західна Україна в художній та мемуарній прозі про Першу світову війну (на матеріалі літератур словенської, хорватської, сербської) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 216-232
344657
  Дюрович Л. Галичина і культурні ізоглоси Європи // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.37-45. – ISSN 0869-3595
344658
  Кревецький І. Галичина і Росія : Кілька історичних пригадок. – У Львові : З друкарні "Діла", 1914. – 7с. – (Вчора і нині ; 4)
344659
  Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862 - 1884 рр / К. Студинський. – Харьків - Київ, 1931. – 604с.
344660
  Галущак І. Галичина між двома світовими війнами: від розвою до занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 10-11
344661
  Смолій І. Галичина на зламі епохи : вибр. твори / Іван Смолій ; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 703, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-355-034-3
344662
  Осечинський В.К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В.К. Осечинський. – Львів, 1954. – 183с.
344663
  Крип"якевич І.П. Галичина під час російської окупації, сеpпень 1914 - чеpвень 1915 / Hаписав Іван Петpович [псевд.]. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична бібліотека", 1915. – 116, [3] с. – (Полїтична бібліотека / [під pед. М. Залізняка]).)


  Місце вид. встановлено за кн.: Чепига І. Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї. - Відень, 1916.
344664
   Галичина та Волинь у добу середньовіччя : До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. – Львів, 2001. – 252с. – (Історичні та культурні студії ; 3). – ISBN 966-02-2210-6
344665
  Мельник І. Галичина та її межі у часі й просторі // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 38-47
344666
  Бойко І.Й. Галичина у державно-правовій системі Австрії та Австро-Угорщини (1772 - 1918) : навч. посібник / Бойко І.Й. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 311, [1] с. – Бібліогр.: с. 280-311 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0350-7
344667
  Лисенко В. Галичина у концепції польської месіанської візії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 19-23. – ISSN 1998-4634
344668
  Сокіл Г. Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 3 (99), травень - червень. – С. 489-496. – ISSN 1028-5091
344669
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – 2-е доп. изд. – Москва. – 280, [1] с. – Дефект. кн.: без тит. листа
344670
   Галичина, Буковина, Угорская Русь. – Москва : Товарищество на паях Тип. Рябушинских, 1915. – 230, [1] с.
344671
   Галичина, Буковина, Угорская Русь / составлено сотрудниками журнала "Украинская жизнь". – Москва : Задруга, 1915. – 231 с. – На тит. листе : с рисунками в тексте и картой Галичины, Буковины и Угорской Руси, исполненной в красках
344672
   Галичина: етнічна історія : тематичний збірник статей / МОН України ; Львівський національний університет ім. І.Франка, Історичний фак-т ; [ ред. кол.: С. Макарчук, Г. Рачковський, М. Глушко та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 216 с.
344673
  Андрущенко І. Галичина: тьмавий спогад про стоєдину імперію // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
344674
  Огньановик-Лоноски Риста Галичник и Миjаците / Риста Огньановик-Лоноски ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 349 с. – ISBN 9989-101-36-1
344675
   Галичский клад. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н.Скороходова, 1903. – 7 с.
344676
  Мильков Ф.Н. Галичья гора : Опыт ландшафтно-типологической характеристики / Ф.Н. Мильков, К.А. Дроздов, В.И. Федотов; Под ред. Ф.Н. Милькова. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1970. – 92с. : Ил. – На обкл. авт. не вказ. – Библиогр.: с.82-87
344677
  Авдеева Л.А. Галия Измайлова / Л.А. Авдеева ; Театр. о-во УзССР. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1975. – 95 с., [15] л. ил. : ил.
344678
  Пикунова А.Г. Галия Имашева / А.Г. Пикунова. – Уфа, 1968. – 68с.
344679
  Николаева Г.В. Галия Имашева / Г.В. Николаева. – Л., 1983. – 91с.
344680
   Галіакбаров Рамен Рахіммулович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 49-50. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
344681
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
344682
  Селівестров Сергій Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / Селівестров Сергій, Спіцин Євгеній // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
344683
  Селіверстов С. Галіку Ісаковичу Артемчуку - 70 років / С. Селіверстов, Є. Спіцин // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 71-72. – ISSN 1682-2366
344684
  Баранник А Т. Галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Описано галілеєво-інваріантні системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії.
344685
  Олефіренко М.М. Галілеї : роман / Олефіренко М.М. – Київ : Україна, 2015. – 431, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: Криниця : повість. - Назва обкл. та корінця: Галілеї. – ISBN 978-966-524-426-4
344686
  Сєров М. Галілеївська інваріантність n-вимірної системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії / М. Сєров, О. Омелян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-28. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом застосування класичного алгоритму Лі та методу оберненої групової класифікації досліджено галілеївську інваріантність системи нелінійних рівнянь реакції-дифузії з n просторовими змінними. With classic Lie method and reverse group classification ...
344687
  Ічанська Н.В. Галілеївська інваріантність нелінійної системи еволюційних рівнянь третього порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 97-106. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджені симетрійні властивості нелінійної системи рівнянь третього порядку еволюційного типу. Прокласифіковані нелінійні праві частини, при яких дана система інваріантна відносно алгебр Галілея.
344688
  Городній М.Ф. Галілей : "Природа говорить мовою математики" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)


  До 175-річчя Університету. Якість підготовки студентів механіко-математичного факультету.
344689
  Лесновський Г. Галілео Галілей / Г. Лесновський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 112 с.
344690
  Горбачук М.Л. Галіцин Анатолій Степанович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 346. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344691
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 01. – 2008
344692
   Галіція = Galizien : українсько-австрійський огляд / Всеукраїнська громадська організація "Українсько-австрійське товариство". – Львів
№ 05. – 2016. – 52 с.
344693
  Автомонов П.Ф. Галка : Роман / П.Ф. Автомонов. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 352с.


  Герої нового роману і фронтові розвідники, які діють при звільнені Ленінградської області й Прибалтійських республік. Автор розкриває високі моральні якості характерів героїв і їх беззавітну вірність своїй великій Батькивщині
344694
  Беккер В.А. Галл : сцены из римской жизни времен Августа / В.А. Беккер ; пер. с нем. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. : ил. – Конволют. - Общее назв. кн.: Сцены из жизни римлян и греков ; Перепл в одной кн. Харикл / В.А. Беккер


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
344695
  Беккер В.А. Галл : сцены из римской жизни времен Августа / В.А. Беккер ; пер. с нем. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1876. – [2], IV, [2], 156, [5] с., 1 л. фронт. (ил.), 1 л. : ил.


  Беккер избрал эпоху Августа потому, что сведений о частной жизни римлян предшествовавшего времени сохранилось очень мало. Источниками для его изучения служили отчасти музеи - хранилища всего открытого в развалинах древних римских городов, но больше ...
344696
  Денискина В.Я. Галлахер М. Политические партии в Ирландской Республике // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник. – Москва, 1988. – Вып. 22. – С. 193-202
344697
   Галлерея Айвазовского.. – Симферополь, 1968. – 72с.
344698
   Галлерея деятелей освободительного движения в России / под ред. С.М. Брилианта. – [Санкт-Петербург] : [Типо-литогр. Шака]
Вып. 1 : [А.Н. Радищев / Н. Белозерский; А.И. Герцен / Ив. Порошин; К.Ф. Рылеев / Д. Городецкий; С.Н. Трубецкой / Вл. Буякович]. – 1906. – 8 с., 4 л. портр. – Без. тит. л. и ориг. обл.
344699
   Галлерея Петра Великого в Императорской публичной библиотеке / [авт. В. Стасов, в конце предисл.]. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборга, 1903. – XIV, [2]. 63 с., 28 л. ил., портр. : ил., портр.
344700
   Галлерея руссих писателей / Текст ред. И. Игнатов ; Цинкографические клише портр. выполнены в худ. маст. Отто Ренара. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – VIII, 589 с. – Экз. деф., без ориг. обл. и отсутст. с.577-589 и портр.


  В тексте помещено 253 портрета, исполненных цинкографией в художественной мастерской О. Ренара. Издание было выпущено на простой и на веленевой бумаге
344701
   Галлерея русских писателей : [альбом портретов]. – [Москва] : Изд. Т-ва "Образование", 1913. – 37 л. портр. : 37 портр.
344702
  Мартов Н. Галлерея русских писателей и художников : (с пушкинской эпохи до наших дней) : с 214 портп., исп. фототипогравюрой в арт. ателье Бренамура в Штутгарте / Сосставил Н. Мартов. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца, 1901. – 112 с.
344703
  Гольбах П. Галлерея святых / П. Гольбах. – Москва, 1937. – 316 с.
344704
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 80с.
344705
   Галлерея советских писателей.. – М.
1. – 1947. – 24с.
344706
  Кевлич В. Галлерея современных деятелей : [Эпиграммы] ; (Из альбома полусознательного товарища) / В. Кевлич. – Посмертное издание. – Штутгарт, 1907. – 128 с.
344707
   Галлерея старинной живописи.. – Одесса, 1924. – 25с.
344708
   Галлерея сценических деятелей : Очерки, воспоминания, стихи Александра Амфитеатрова, И. Александровского, Юрия Беляева, Ал. Вознесенского, В.М. Дорошкевича, А.А. Измайлова, Н.А. Крашенниникова. А.Ф. Кони, Lolo, Як. Львова, К.Н. Михайлова, А.М. Пазухина, Н.П. Россова и др. :[Т. 1-2]. – [1915]-[1916]. – Москва : Изд. журнала "Рампа и жизнь"
Т.1 : Ушедшие: Н.П. Рощин-Инсаров, Н.Н. Соловцов, П.А. Стрепетова, И.М. Коммисаржевская, В.П. Далматов, Ф.П. Горев, М.Г. Савина. – 1915. – [4], 400 с., 1 л. портр. : портр. – Беспл. прил. к журн. "Рампа и жизнь". 1915-1916 г.
344709
   Галлерея Шлиссельбургских узников / под ред Н.Ф. Анненского, В.Я. Богучарского, В.И. Семевского, П.Ф. Якубовича. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича
Ч. 1 : с 29 портетами. – 1907. – XLV, 298, 29 л. портр.
344710
  Любин В.П. Галли Дж. Бенедетто Беттино // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1983. – Вып. 5. – С. 152-157


  Бенедетто (Беттіно) Краксі — італійський політик, Голова Ради Міністрів Італії від 4 серпня 1983 до 17 квітня 1987 року. Здійснював політичну кар"єру у лавах Соціалістичної партії (член з 1951) і був у 1976 обраний її секретарем.
344711
  Гринь Н Ю. Гладышевский Галлиды / Н Ю. Гладышевский Гринь. – Москва : Металлургия, 1989. – 302 с.
344712
  Шека И.А. Галлий / И.А. Шека, И.С. Чаус, Т.Т. Митюрева. – Киев : Гос. изд-во технической литературы УССР, 1963. – 296 с.
344713
  Коган Б.И. Галлий = Геология, применение, экономика / Б.И. Коган, О.В. Вершковская, И.М. Славиковская. – Москва : Наука, 1973. – 474с.
344714
  Либман Э.П. Галлий и рений / Э.П. Либман. – Москва-Ленинград
61. – 1948. – 27с.
344715
   Галлий Методы анализа.. – М., 1977. – 64с.
344716
  Яценко С.П. Галлий. Взаимодействие с металлами / С.П. Яценко. – М., 1974. – 220с.
344717
  Коломоец Тамара Петровна Галлицы (Cecidomyiidae, Diptera) бобовых растений Урала : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Коломоец Тамара Петровна; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 32л.
344718
  Мамаев Б.М. Галлицы, их биология и хозяйственное значение / Б.М. Мамаев. – Москва, 1962. – 72с.
344719
  Куликова Ю.В. Галлия в стратегии Цезаря // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 151-154. – ISSN 0042-8779


  Гaллія - область в Європі відома з часів давнього Риму, одна з областей Римської Імперії. Назва походить від римської назви кельтских племен галлів, які довгий час боролися за свою свободу з Римом
344720
  Устинов А.А. Галловая нематода : Автореф... докт. биологич.наук: / Устинов А.А.; Министерство высшего образования СССР. Научно-исслед. институт биологии Харьковского гос. университета им. – Харьков, 1950. – 19 с.
344721
  Устинов А.А. Галловая нематода. / А.А. Устинов. – Х., 1959. – 294с.
344722
  Матлашенко Е.В. Галловые нематоды-паразиты эфиромасличной герани и химический метод борьбы с ними в Таджикистане : Автореф... канд. сельскохоз.наук: 06.540 / Матлашенко Е.В.; АН Тадж.ССР. Отд. биол. наук. – Душанбе, 1971. – 24л.
344723
  Киньшакова Е.И. Галловые нематоды в Туркмении и мероприятия по борьбе с ними : Автореф... канд. биол.наук: / Киньшакова Е.И.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1966. – 16л.
344724
  Гущин Б.Е. Галловые нематоды овощных культур защищенного грунта и разработка мер борьбы с ними в условиях Краснодарского края. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Гущин Б.Е.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Москва, 1976. – 26л.
344725
  Ковалев О.В. Галлы и насекомые-галлообразователи юга Приморского края. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалев О.В.; Зоол. ин-тут АН СССР. Учен. совет. – Л., 1965. – 21л.
344726
  Эгамов В. Галля-аралский говор Самаркандской области. : Автореф... Канд.филол.наук: / Эгамов В.; Узбекский гос.ун-т. – Самарканд, 1954. – 25л.
344727
  Михайличенко В.Н. Галогенез и осолонцевание почв равнин Северного Казахстана / В.Н. Михайличенко. – Алма-Ата, 1979. – 172с.
344728
  Богашова Л.Г. Галогенез и стратиформное рудообразование / Л.Г. Богашова. – Москва : МГУ, 1991. – 143 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-142 (92 назв.). – (Геология). – ISBN 5-211-00730-1
344729
  Гринь Г.С. Галогенез лёсовых почво-грунтов Украины / Г.С. Гринь. – Киев : Урожай, 1969. – 218 с. : табл.20, ил. 48, библиогр. 154 назв.
344730
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
344731
  Гарбуз Светлана Викторовна Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы некоторых непереходных металлов в неводных средах : Дис... канд. хим.наук: / Гарбуз Светлана Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 175л. – Бібліогр.:л.160-175
344732
  Скопенко В.В. Галогенидные и псевдогалогенидные комплексы цинка в диметилацетамидных растворах / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, О.Г. Мовчан // Журн.неорган.химии, 1982. – №6
344733
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в диметилформамиде / В.В. Скопенко, В.М. Самойленко, С.В. Гарбуз // Журн. неорган. химии, 1983. – №2
344734
  Скопенко В.В. Галогенидные и тиоцианатные комплексы висмута в метаноле / В.В. Скопенко, С.В. Гарбуз, В.М. Самойленко // Журн. неорган. химии, 1984. – № 6
344735
  Коршунов Б.Г. Галогенидные системы / Б.Г. Коршунов, В.В. Сафонов. – М., 1984. – 303с.
344736
  Скопенко В.В. Галогениды и псевдогалогениды висмута / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаева, В.А. Калибабчук. – Нукус : Каракалпакстан, 1988. – 200с.
344737
  Шека Галогениды индия и их координационные соединения / Шека, З.А. Шека. – Киев, 1981. – 299 с.
344738
   Галогениды молибдена.. – Новосибирск, 1972. – 260с.
344739
  Кирюхин В.К. Галогенирование 2,2"-, 2,3"-, 3,3"-дипиридилов и некоторых их гидрированных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Кирюхин В.К.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 10л.
344740
  Карапетян Р.Г. Галогенирование непредельных соединений галогенидами двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Карапетян Р. Г.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
344741
  Горячев А. и. Галогенно-карбонатные отложения нижнего кембрия .дной части Сибирской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Горячев А. и.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 19л.
344742
  Иванов А.А. Галогенные формации / А.А. Иванов, М.Л. Воронова. – Москва, 1972. – 328с.
344743
   Галогенные формации Северо-Западного Донбасса и Днепровско-Донецкой эпадины и их калиеносность.. – Москва, 1968. – 240с.
344744
   Галогенные формации Украины. – Киев : Наукова думка, 1983. – 168с.
344745
   Галогенные формации Украины и связанные с ними полезные ископаемые.. – К., 1971. – 260с.
344746
   Галогенування та амінування поверхневого шару активованого вугілля / В.Є. Діюк, Л.М. Гріщенко, О.М. Задерко, Т.М. Безугла, О.В. Місчанчук // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника". – Киев, 2014. – № 23. – С. 91-96


  Проведено бромування і хлорування активованого вугілля марки СКН, досліджено хімічні й термодесорбційні властивості отриманих зразків. Встановлено, що галогенування приводить до введення в поверхневий шар СКН до 0,5 ммоль/г брому та 4,6 ммоль/г хлору. ...
344747
  Бушляков И.Н. Галогены в петрогенезисе и рудоносности гранитоидов / И.Н. Бушляков, В.В. Холоднов. – Москва : Наука, 1986. – 190с.
344748
  Барков С.А. Галогены и подгруппа марганца. Элементы VII группы периодической системы Д.И. Менделеева : пособ. для учащихся / С.А. Барков. – Москва : Просвещение, 1976. – 112 с.
344749
  Завьялов Л.В. Галоидакриловые кислоты в рекциях с циклическими тиомидами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Завьялов Л.В.;. – Москва, 1978. – 17л.
344750
  Бугрова Л.В. Галоидалкилирование бензола хлорбромкалканами : Автореф... канд. хим.наук: / Бугрова Л. В.; Таше.ГУ. – Ташкент, 1964. – 29л.
344751
  Ермохина Валентина Александровна Галоидалкиловые эфиры в реакции Фределя-Крафтса : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермохина Валентина Александровна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 23л.
344752
  Самойлова З.Е. Галоидзамещенные этиленимины и ассиметрический этилениминный азот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Самойлова З.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1969. – 19 с. – Бібліогр.:с.19
344753
  Снегоцкая В.А. Галоидирование сульфонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Снегоцкая В.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1970. – 19л.
344754
  Попова В.А. Галоидометилорование в ряду производных бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попова В.А.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 7 с.
344755
  Каришин А.П. Галоидопроизводные аценафтена. : Дис... канд. химич.наук: / Каришин А.П.;. – Полтава, 1947. – 98л. – Бібліогр.:л.95-96
344756
  Каришин А.П. Галоидопроизводные ацетофтена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Каришин А. П. – Полтава, 1949. – 7 с.
344757
  Поконова Ю.В. Галоидсульфиды / Ю.В. Поконова. – Л, 1977. – 278с.
344758
  Поконова Ю.В. Галоидэфиры. Способы получения, свойства, применение / Ю.В. Поконова. – Москва-Ленинград : Химия, 1966. – 340 с.
344759
  Зайцева Н.В. Галопелиты Старобинского месторождения калийных солей / Н.В. Зайцева. – Минск, 1979. – 154с.
344760
  Патиківський Ю. Галопом по Марокко: чим вражає африканське королівство // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 5 квітня (№ 42). – С. 12-13
344761
   Галопом по Новому свету // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 8, ноябрь - декабрь. – С. 58-62 : фото
344762
   Галопом по Северу // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 30-33 : фото
344763
  Самойлова А.П. Галофитная растительность озерных депрессий Хакассии : Автореф... канд. биологич.наук: / Самойлова А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 15 с.
344764
  Кури Али Махмуд Галофиты апшерона и их экологические особенности : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.16 / Кури Али Махмуд; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1982. – 23л.
344765
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Б.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 323л. + Додатки: л. 162 - 323. – Бібліогр.: л. 145 - 162
344766
  Войтюк Богдан Юрійович Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор"я ( синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Войтюк Богдан Юрійович. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
344767
  Иваненко О. Галочка / О. Иваненко. – М., 1961. – 20с.
344768
  Дроботов В.Н. Галстук цвета зари / В.Н. Дроботов. – Волгоград : Кн. изд-во, 1962. – 54 с.
344769
  Цапу В.Ф. Галузеа структура і питання територіальної спеціалізації промисловості Півдня Молдавської РСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 101-110 : Табл.
344770
  Кришталь Г.О. Галузева і територіальна структура виробничого (індустріального) туризму Сумщини / Г.О. Кришталь, С.І. Сюткін // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 225-227. – ISBN 978-966-285-361-2
344771
  Гонак М.І. Галузева і територіальна структура народного господарства ЧССР / М.І. Гонак. – Львов, 1978. – 85с.
344772
  Мосенкіс Ю.Л. Галузева корейська лексика в українських текстах (на матеріалі спортивної термінології) / Ю.Л. Мосенкіс, Р.І. Синишин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 444-449. – ISBN 966-581-481-8
344773
  Томіленко Л.М. Галузева лексика в "Російсько-українському словнику" за редакцією А. Кримського та С. Єфремова: спроба цілісного аналізу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: О.О. Тараненко, С.С. Єрмоленко, В.І. Чумак [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-58. – ISSN 0027-2803
344774
  Шніпко О.С. Галузева модель діагностики економічної безпеки та резервів її підвищення // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 111-117
344775
  Щербина В. Галузева належність корпоративних відносин і проблеми їх законодавчого регулювання // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 14-25. – ISSN 1026-9932


  У статті проаналізовано визначення понять “корпоративні права” та “корпоративні відносини”. Звертається увага на недоліки існуючих законодавчих визначень цих понять і вносяться пропозиції щодо їх зміни. Зазначено, що законодавче визначення поняття ...
344776
  Сороченко А. Галузева належність та юридична сутність корпоративних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 4 (196). – С. 54-57
344777
  Ігнатюк А. Галузева політика в системі державного регулювання економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-19. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У роботі визначено сутність, об"єкт регулювання галузевої політики. Проаналізовано головні пріоритети, напрямки та інструменти проведення державної політики на галузевих ринках країни. In the article is defined the essence and subject of the industry ...
344778
   Галузева програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 рр.(проект) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-10 : табл.
344779
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
344780
   Галузева програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 р. №461 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 9-19. – ISSN 0130-8890
344781
   Галузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки : затверджено наказом МОН України від 25.05.2008 №461 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 55-61
344782
   Галузева рамка кваліфікацій в галузі знань "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону": розроблення та імплементація / Д.В. Вітер [та ін. ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського]. – Київ : Видання університету, 2021. – 101, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 78-83. – ISBN 976-617-7187-55-3
344783
  Кліценко Г.Г. Галузева система відстеження потенційних небезпек та виробничих ризиків в АПК // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – C. 229-236. – ISSN 2078-0877
344784
   Галузева соціологія : Збірник частково анатованих бібліографічних покажчиків літератури за 1980-2002 роки. – Днепропетровск : ДНУ, 2003. – 418с.
344785
  Хриков Є.М. Галузева спеціалізація педагогічної науки // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – C. 38-46. – ISSN 2411-1317
344786
   Галузева співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Відбулося шосте засідання Кластера 4 "Співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, навчання та молоді, культури, спорту та фізичної культури" Підкомітету з питань економіки та іншого ...
344787
  Іщук С.І. Галузева структура і територіальна спеціалізація промисловості Львівської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 134-142 : Табл.
344788
  Білозерова В.О. Галузева структура народного господарства та проблема зближення рівнів господарського розвитку економічних районів : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 9-15. – Бібліогр.: 2 назви
344789
  Гілецький Й.Р. Галузева структура природокористування та підходи до її аналізу на прикладі гірських регіонів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 186-196 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
344790
  Ігнатюк А.І. Галузева структура ринку як основа конкурентних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 49)


  Розкрито фактори, що визначають структуру ринку за кількістю учасників та характеру товару. Подано класифікацію типів побудови ринку, визначено основи концентрації ринку, критерії ефективного розміру фірми на ринку певного товару та особливості ...
344791
  Міхелі С.В. Галузева структура сучасного українського ландшафтознавства : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 99-109. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
344792
  Кунанець Н.Е. Галузеве бібліотекознавство: досвід зарубіжних бібліотек // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 94-97. – ISBN 978-966-285-103-8
344793
  Партико З.В. Галузеве редагування в засобах масової інформації / З.В.Партико. – Львів : Афіша, 2007. – 104 с. – ISBN 978-966-325-085-4
344794
  Володарський О. Галузеве та регіональне розміщення ПІІ в Китаї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 238-239
344795
  Ластовецький В.О. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики : Монографія / В.О. Ластовецький; МОНУ; Західноукраїнський економіко-правничий ун-т. – Чернівці : Прут, 2005. – 200с. – ISBN 966-560-316-7
344796
  Шульгіна В.І. Галузевий інформаційно-пошуковий тезаурус як модель концептосфери // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 88-94
344797
  Глейх Є.І. Галузевий курс бухгалтерського обліку : підручник для фінансових технікумів / Є.І. Глейх і С.О. Щенков. – Київ : Держфінвидав, 1949. – 331 с.
344798
  Дам`янов А. Галузевий маркетинг : Hавч.посіб.для студ.екон.спец. / А. Дам`янов, Савєльєв Євген Васильович, Штефанич Дмитро Андрійович; МОУ,Інст.змісту і методів навчання;Тернопільська акад.народного господарства;Свінцовська екон.акад. – Київ, 1997. – 176с. – ISBN 5-7763-9073-7
344799
  Хомин П. Галузевий облік: sik et non! // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 30-34. – Бібліогр.: 6 назв
344800
  Кучер З.І. Галузевий переклад = Fachubersetzung : (німецька мова) : навч. посібник / Кучер З.І., Орлова М.О., Ліпісівіцький М.Л. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – 141, [1] с. – На обкл. назва парал. укр., нім. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-382-703-2
344801
  Букшина Т. Галузевий реферативний сегмент із періодичних і продовжуваних видань України психолого-педагогічної тематики в УРЖ "Джерело" (2009-2013 рр.) / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 12 (233), грудень. – С. 22-26. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено результати одного з аспектів моніторингів опублікування реферативної інформації в чотирьох серіях УРЖ "Джерело" за 2009-2013 рр., зокрема стану відображення назв періодичних і продовжуваних видань із питань педагогіки, психології й ...
344802
  Шовкун І. Галузевий сектор науки в контексті інноваційних процесів в економіці України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-59. – ISSN 0131-775Х
344803
   Галузевий стандарт проекту землеустрою щодо організації території державних наукових установ / Й.М. Дорош, Р.А. Харитоненко, Є.В. Бутенко, Д.М. Мельник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 127-135. – ISSN 2306-1677
344804
  Гриценко Л. Галузеві аспекти вибору пріоритетів при державному інвестуванні / Л. Гриценко, Т. Васильева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 10 (312). – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
344805
  Жилінська О. Галузеві аспекти фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Жилінська, Т. Петровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто фінансову складову інноваційної діяльності промислових підприємств України загалом та вуглевидобувних зокрема. The article revises a financial component of innovative activities at Ukrainian industrial enterprises in general and at ...
344806
  Вербова В. Галузеві бібліографічні покажчики з вищої освіти у фонді Державної науково-падагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326


  Охарактеризовано змістове наповнення бібліографічних покажчиків із проблем вищої освіти з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Згадується перший випуск бібліографічного бюлетеня "Вища школа Української РСР" Наукової бібліотеки при Київському ...
344807
  Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 4 (189). – С. 20-23. – ISSN 2076-9326
344808
  Білецький В. Галузеві енциклопедії та перспективи держави // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 13


  Вихід і фахова апробація "Гірничого енциклопедичного словника" і тритомної "Малої гірничої енциклопедії" перервали паузу у виданні енциклопедій з інженерних наук.
344809
  Вергунов В.А. Галузеві ініціативи Полтавського товариства сільського господарства (1865-1920 рр.) в аграрному секторі країни // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 26-40. – ISSN 2664-9950
344810
  Гумен О.С. Галузеві інформаційні ресурси готельно-ресторанної справи: модернізація та перспективи розвитку // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 168-177. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблему інформаційного забезпечення готельно- ресторанного бізнесу, визначено основні складові сучасної системи ін- формаційних ресурсів готельно-ресторанної галузі: виробничо-практичні та фахові періодичні видання. Охарактеризовано ...
344811
  Васильєва Н К Галузеві й регіональні аспекти інноваційно-інвестиційної моделі розвитку аграрних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 264-268. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
344812
  Кірчев В. Галузеві кіностудії на Миколаївщині у кінці 1950-х - на початку 1990-х років // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 69-74. – ISSN 1998-4634
344813
  Ільїн Л.В. Галузеві класифікації озер Полісся // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 215-220 : Табл. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-109-9
344814
  Курбатов С. Галузеві міжнародні університетські рейтинги, у пошуках механізму оцінки якості наук про освіту // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Н. Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (82). – С. 15-19. – ISSN 2078-1016
344815
   Галузеві накази Генерального прокурора України : збірник станом на 12 лютого 2013 року. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 263, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0408-1
344816
  Партико З. Галузеві норми редагування зібрань творів / З. Партико, С. Старкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 14-20. – ISSN 2076-9326
344817
  Партико Галузеві норми редагування поетичних творів / Партико, С.В. Бевзюк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 137-141


  У статті подано каталог галузевих норм редагування поетичних творів. Для виявлення ступеня обґрунтованості вказаних норм застосовано метод експертних оцінок (опитано сім експертів; опитування проведено на основі розробленої анкети). З проаналізованих ...
344818
  Партико З.В. Галузеві норми редагування радіопередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.42-46
344819
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 91-96


  Виділено такі етапи телевізійного процесу, як авторський (сценарний) , редакційний, знімальний (окремо підетапи відео- та аудіомонтажу), озвучувальний, передавальний та післяефірний.Для кожного з етапів вказано й детально описано галузеві норми ...
344820
  Партико З.В. Галузеві норми редагування телепередач (огляд.чавстина 2) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 100-107. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
344821
  Сенюта Л.Б. Галузеві ознаки інститутів особливої частини земельного права України. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 109-116. – (Юридичні науки ; № 2)
344822
  Марченко В.М. Галузеві особливості злиттів та поглинань в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 65-69
344823
  Крамаренко І.С. Галузеві особливості інвестиційної привабливості підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 30-35. – ISSN 2306-6792
344824
  Сюркало Б.І. Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств / Б.І. Сюркало, Я.В. Рябець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
344825
  Черевко Д. Галузеві особливості формування конкурентоспроможності молокопереробних підприємств в умовах членства України в СОТ / Д. Черевко, І. Дроздяк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 59-65 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
344826
  Поліводський О. Галузеві правила професійної етики у конкуренції в системі законодавства України про захист економічної конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 73-75
344827
  Сінічкіна Л. Галузеві правила професійної етики як механізм саморегулювання та засіб попередження недобросовісної конкуренції / Л. Сінічкіна, М. Баранович // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1/2 (52/53). – С. 8-13
344828
  Кривак А.П. Галузеві пріоритети у спеціалізації експорту національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 114-117.
344829
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки : теорія, практика, напрями регулювання : монографія / А.І. Ігнатюк. – Київ : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. – 464, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-462. – ISBN 978-966-669-301-6
344830
  Ігнатюк А.І. Галузеві ринки та інновації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 90-100


  У статті розглянуто підходи різних економічних шкіл та напрямків економічної теорії до застосування теорії інновацій у дослідженні галузевих ринків, проаналізовано взаємозв"язок між інноваціями та структурою ринку, розміром фірми, вплив інновацій на ...
344831
   Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – 307, [1] с. : портр., іл., табл. – До 25-річчя каф. галузевої соціології. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2229-90-5
344832
  Прокопюк А. Галузеві структури зрушення як чинник економічного зростання регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 55-62. – ISSN 1562-0905
344833
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 229 л. + Додатки: л. 215-229. – Бібліогр.: л. 192-214
344834
  Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
344835
  Юрків Н. Галузево-секторальний вимір конкурентоспроможності та економічної безпеки держави: досвід України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 59-61
344836
  Шевчук С.М. Галузево-статистична школа української суспільної географії (до 140-річчя від дня народження академіка К.Г. Воблого) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 240-251. – ISSN 2308-135X
344837
  Марушинець А.В. Галузево-територіальна трансформація аграрної сфери Київського Придніпров"я // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
344838
  Даневич Л.Г. Галузевому державному архіву СБ України – 20 років // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 106-118. – ISSN 0320-9466
344839
  Поданчук В.Д. Галузі важкої промисловості : географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 43-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва
344840
  Щербина В.С. Галузі та види господарської діяльності // Актуальні проблеми господарського права : (особлива частина) : навч. посібник / О.С. Горяєва, О.В. Клепікова, О.В. Кологойда, І.М. Кравець, І.В. та ін. Лукач. – Київ : Ліра-К, 2018. – C. 13-21. – ISBN 978-617-7320-74-5
344841
  Мамалига А. Галузі функціонально-комунікативного вивчення тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 177-188. – (Журналістика ; Вип. 2)
344842
  Микитась В.Л. Галузка могутнього дерева. (Про розвиток літератури на Закарпатті в другій половині ХІХ ст.) / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1971. – 206с.
344843
  Рач В.А. Галузь знань "інформаційні технології" в системі науки / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2020. – № 1 (73). – С. 36-72. – ISSN 2222-8810
344844
  Кучин С.П. Галузь культури та мистецтва як складова частина народного господарства країни // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 185-188
344845
  Короленко Ігор Галузь потребує змін! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 22. – ISSN 1998-8044
344846
  Здановский А.Б. Галургия / А.Б. Здановский. – Ленинград, 1972. – 527с.
344847
  Поліщук Ю.О. Галут як чинник формування іудейської діаспори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 134-137. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У цій статті робиться спроба розглянути поняття "іудейська діаспора" і "галут" та проаналізувати різні погляди на цю проблему. In this article an attempt is made to consider the concepts of Jewish Diaspora and Galut and to analyze different views at ...
344848
   Галушко Кирило Юрійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 74. – ISBN 978-966-439-757-2
344849
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 28-29
344850
   Галущенко Микола Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44-45 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
344851
   Галущенко Микола Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 44-45. – ISBN 978-966-439-961-3
344852
   Галущенко Микола Григорович (1936) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 28. – ISBN 966-95774-3-5
344853
  Ступарик Б.М. Галущинський Михайло Миколайович (1878-1931) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 593-600. – ISBN 966-06-0367-3
344854
  Алексєєва Т. Галшка Гулевичівна - гордість українського меценатства // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 12 (304). – С. 32-34
344855
   Галшка Гулевичівна // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 58-60. – ISBN 978-966-8137-97-6
344856
  Чарот М. Галя / М. Чарот. – Харків, 1929. – 62 с.
344857
  Тарновський М.Ю. Галя : оповідання / М.Ю. Тарновський. – Львів, 1954. – 111 с.
344858
  Брыль Я. Галя / Я. Брыль. – Минск, 1965. – 28 с.
344859
  Розен А.Г. Галя вернулась из отпуска. / А.Г. Розен. – М, 1963. – 48с.
344860
  Лавров И.М. Галя Ворожеева / И.М. Лавров. – Новосибирск, 1976. – 191с.
344861
  Певнев Ф.П. Галя и Тимка. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1966. – 149с.
344862
  Ковалів Ю. Галя Мазуренко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 74-79. – ISSN 0236-1477
344863
  Богомолов А. Галя, дочь генсека // Совершенно секретно : международный ежемесячник. – Киев, 2014. – Май, № 5. – С. 22-24. – ISSN 2075-7522


  Галина Брежнева.
344864
  Кремінь Дмитро Галявина орхідей : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 79-88. – ISSN 0208-0710
344865
  Рева Л. Галятовський Іоаникій - український письменник, церковно-освітній і громадський діяч, засновник теоретичних засад барокової проповіді // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 181-186. – ISBN 966-95758-1-8
344866
  Бугаєнко Н.Я. Галятовський Іоанникій (бл. 1620-1688) / Н.Я. Бугаєнко, Тригубенко, В..В // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 133-136. – ISBN 966-06-0367-3
344867
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы; В378.734. – Ашхабад, 1970. – 13л.
344868
  Али-Заде оглы Гальано и термомагнирные эфффекты в двойных сплавах негель германий : Автореф... канд физ.мат.наук: / Али-Заде М. З. оглы;. – Ашхабад, 1970. – 13л.
344869
  Сочеванов В.Г. Гальваваческие элементы / В.Г. Сочеванов. – М-Л, 1951. – 272с.
344870
  Пастусяк Л. Гальванизация агрессора / Л. Пастусяк. – Москва, 1968. – 312с.
344871
  Спижевский И.И. Гальванические батареи и аккумуляторы / И.И. Спижевский. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 72 с.
344872
  Лайне В.И. Гальванические покрытия легких сплавов / В.И. Лайне. – Москва : Металлургиздат, 1959. – 138 с.
344873
  Денисьевский М. Гальванические сухие элементы / сост. М. Денисьевский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1890. – IV, 58 с. : черт.


  На тит. л. надпись: Из б-ки Ф.В. Эндимонова С-Пб. 25 авг. 1890 .
344874
  Вейнер Р. Гальваническое хромирование = Die galvanische Verchromung : блестящее и твердое / Р. Вейнер ; пер. с нем. инж. Н.Б. Сциборовской. – Москва : Машиностроение, 1964. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-150
344875
  Миколайчук М. Гальванічні елементи та акумулятори : популярний виклад теоретичних основ роботи первинних та вторинних електричних елементів для учнів електротехнічних профшкіл / М. Миколайчук. – Харків-Київ : Енерговидав, 1932. – 112 с.
344876
  Воронюк П.И. Гальвано- и термомагнитные свойства теллуристого свинца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Воронюк П.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 10л.
344877
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводинках : учеб. пособие / Кайданов В.И., Нуромский А.Б. ; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград : ЛПИ, 1984. – 79 с.
344878
  Кайданов В.И. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках при смешанной проводимости : учеб. пособие / В.И. Кайданов, А.Б. Муромский. – Ленинград : ЛПИ, 1989. – 27 с.
344879
  Нормантас Э.С. Гальвано- и термомагнитные явления в полупроводниках с вырожденной зоной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Нормантас Э.С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.12
344880
  Бивол В.Г. Гальвано- и термомагнитные явления в сплавах сурьма-висмут в интервале температур 77 -- 300 К. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бивол В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14
344881
  Петров И.Н. Гальвано- и термомагнитные явления и работа выхода оксидного покрытия катодов в вакууме и парах Ba, Mg, Cs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Петров И.Н.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 23л.
344882
  Думанский А.В. Гальвано-коллоиды / А.В. Думанский, З.П. Чешева. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т. LXI. Вып. 8
8. – с.
344883
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
344884
  Афарида А.М. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства некоторых бинарных сплавов : Автореф... кандидат физ.-мат.наук: / Афарида А.М.; Туркменский государственный университет им.А.М.Горького. – Ашхабад, 1967. – 23л.
344885
  Розыев М.А. Гальваномагнитные и термомагнитные свойства тонких пленок системы сплавов никель-палладий : Автореф... канд. физ мат.наук: / Розыев М. А.; Турк.ГУ. – Ашхабад, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
344886
  Кувадников О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувадников О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
344887
  Кувандиков О.К. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в нормальных и переходных металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Кувандиков О.К.; МГУ. – М, 1973. – 9л.
344888
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
344889
  Абдурахманов А.А. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнетиках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдурахманов А.А.; Моск. гос.ун-т.им.Ломоносова. – Москва, 1964. – 6л.
344890
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
344891
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
344892
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
344893
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
344894
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
344895
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
344896
  Акперов М.А. Гальваномагнитные свойства и энергетический спектр носителей тока в твердых растворах сурьма-мышьяк : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Акперов М.А.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
344897
  Усаров Уктам Туратович Гальваномагнитные свойства кобальта и рения при низких температурах в сильных магнитных полях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Усаров Уктам Туратович; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1974. – 16л.
344898
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
344899
  Андриевский Владимир Васильевич Гальваномагнитные свойства тонких пленок висмута : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Андриевский Владимир Васильевич; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
344900
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
344901
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
344902
  Галепов П.С. Гальваномагнитные эффекты в монокристаллических пленках никеля, железа, кобальта и их двойных сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Галепов П.С.; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
344903
  Мусаев П.Х. Гальваномагнитные эффекты в полупроводниках с ториодальными изоэнергетическими поверхностями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мусаев П.Х.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физ-мат.наукам Отд-ния физ-техн.и матем.наук. – Ташкент, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
344904
  Вильнюс И.И. Гальваномагнитные эффекты в сильных электрических полях при неупругом рассеянии носителей тока в полупроводниках со сложной зонной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Вильнюс И.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 15л.
344905
  Ву Динь Кы Гальваномагнитные эффекты в ферромагнитных пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ву Динь Кы; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Физ. фак. – М., 1965. – 11л.
344906
  Кечин В.В. Гальваномагнитные эффекты и графите и сурме под высоким давленим : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кечин В.В.; АН СССР, Физ. ин-т им. С.Н.Лебедева. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
344907
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
344908
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
344909
  Пинчук И.И. Гальваномагнитные явления в квантующих магнитных полях / И.И. Пинчук, П.М. Томчук. – Киев : Институт физики, 1978. – 44 с.
344910
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
344911
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
344912
   Гальваномагнітні дослідження плівок Іn2ОЗ при температурі рідкого гелію / С.В. Лисоченко, Л.В. Іщук, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 407-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати електрофізичних досліджень процесів переносу двовимірних (2D) вільних електронів в плівках легованого оловом оксиду Індія при температурі рідкого гелію. Досліджені залежності компонент тензору поверхневого опору рik [подано ...
344913
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
344914
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
344915
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
344916
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
344917
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
344918
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
344919
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
344920
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
344921
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
344922
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
344923
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
344924
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
344925
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
344926
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1961. – 246 с.
344927
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – М., 1974. – 191с.
344928
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
344929
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
344930
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
344931
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
344932
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – М., 1967. – 48с.
344933
   Галька : опера в 4-х действ. : Краткое содержание оперы с сохранением ста главных арий и нумеров пения / музыка Ст. Монюшко ; Либретто Н. Калашникова. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1907. – 26 с.


  Композитор: Монюшко, Станислав (1819-1872)
344934
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
344935
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
344936
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
344937
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
344938
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
344939
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
344940
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
344941
  Петрушенко М. Гальмуючи локомотив, рух не пришвидшиш. Чому бюджет-2022 стимулює в науці візію, ане системну роботу // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 17


  На будівництво президентського університету бюджет передбачає 500 млн гривень, а на дослі­дження в усіх наукових установах України - 105 млн. Де логіка? А чи цікавився хто, яка ситуація нині в уже діючих? Дуже складна. З усього комплексу глобальних ...
344942
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
344943
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
344944
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
344945
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
344946
   Гальчинський Анатолій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
344947
   Гальчинський Анатолій Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53-54
344948
   Гальчинський Анатолій Степанович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
344949
  Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 17-23. – ISBN 966-7631-05-2
344950
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
344951
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
344952
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
344953
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
344954
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига, 1988. – 196с.
344955
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – Москва-Л., 1956. – 247с.
344956
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антоненко В.В. – Днепропетровск, 1967. – 19 с.
344957
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
344958
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
344959
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
344960
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
344961
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
344962
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
344963
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
344964
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
344965
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
344966
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
344967
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
344968
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
344969
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
344970
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
344971
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
344972
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов ; АН СССР, Отд. зоологии и парантологии. – Минск : Наука и техника, 1968. – 100 с. – Библиогр.: с. 90-97
344973
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
344974
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
344975
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
344976
  Смирнова Т.В. Гамалій Володимир Федорович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 361. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
344977
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
344978
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
344979
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
344980
  Іскорко-Гнатенко Гамалія К.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
344981
  Бовсунівська Т. Гамалія Семен Іванович (1749-1822) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 39-40. – ISBN 966-7825-40-Х
344982
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
344983
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
344984
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
344985
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
344986
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
344987
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
344988
  Гамарджвеба Гамарджвеба : Стихи грузинских поэтов 1941-1944 / Гамарджвеба; Под ред. Петра Скосырева и Симона Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1944. – 144 с.


  Ред.: Скосырев, Петр Георгиевич
344989
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
344990
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 431 с.
344991
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
344992
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 368 с.
344993
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая. Остров Надежды : романы / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 623 с.
344994
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
344995
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726 с.
344996
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
344997
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
344998
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
344999
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
345000
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,