Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
145001
  Баранов В. "Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 7 серпня (№ 29). – С. 2
145002
   [Александр Яковлевич Конисский] : [сборник некрологов и материалов о похоронах А.Я. Конисского из разных газет] // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – Т. 4 : Оповидання. – 10 л. : 1 фото
145003
  Савельев Д.М. Алгоритм обобщенной оценки кластеризации данных / Д.М. Савельев, М.Ю. Шестопалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В данной статье рассматривается алгоритм определения оптимального количества кластеров в разбиении данных с помощью Fuzzy C-Means (FCM) алгоритма нечеткой кластеризации. Предлагается алгоритм формирования единой оценки качества разбиения данных на ...
145004
  Тимошин Ю.В. Алгоритм обращенного продолжения волновых полей КМПВ / Ю.В. Тимошин, С.А. Бирдус, С.Н. Стовба // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 40-42. – Бібліогр.: 21 назва. – (Геология ; № 6)
145005
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень мішаного періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-42. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Examining of rational estimations of recurrence periodical fraction of 3-order.
145006
  Семенчук А.В. Алгоритм обчислення раціональних вкорочень періодичного рекурентного дробу 3-го порядку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку. Ключові слова: періодичний рекурентний дріб 3-го порядку, раціональні вкорочення періодичного рекурентного дробу 3-го порядку, параперманент. Examining of rational ...
145007
  Грынь В.И. Алгоритм определения оптических свойств полидисперсных ансамблей композитных частиц / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – Москва : ВЦ АН СССР, 1986. – 51 с.
145008
  Ляшко С.І. Алгоритм оптимального керування переносом суміші ізотопів / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 51-61. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi розглянуто задачу оптимального керування переносом сумiшi радiоiзотопiв. Знайдено умови iснування оптимального керування, а також побудовано алгоритм розв"язку вiдповiдної задачi iдентифiкацiї точкових джерел.
145009
  Матвієнко В.Т. Алгоритм оптимизації багатомірного модального регулятора // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача оптимального вибору структури розподілу керуючого сигналу в лінійній системі з метою мінімізації норми матриці коефіцієнтів підсилення в зворотному зв"язку закону модального регулювання.
145010
  Семенов В.В. Алгоритм оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань / В.В. Семенов, О.В. Чубенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  При різних припущеннях щодо поведінки похибок розв"язання ітераційних підзадач досліджено збіжність методу лінеаризації для узагальненої оптимізації лінійних розподілених систем з передопуклими множинами допустимих керувань. Ключові слова: метод ...
145011
  Васильєв А. Алгоритм оптимізації управління водокористуванням у ринкових умовах господарювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 10 (336), жовтень. – С. 49-50. – ISSN 1810-3944
145012
  Гондюл В.П. Алгоритм ортогональной трассировки соединений с выполнением требований электромагнитной совместимости / В.П. Гондюл, В.В. Парахин // Автоматизация проектирования в электронике, 1977. – Вып. 16
145013
  Гринасюк А.Р. Алгоритм оцінювання атрактивності ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 27 назв.
145014
  Ковальчук О.Ф. Алгоритм оцінювання рівня розвитку систем різної природи // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 119-120
145015
  Летичевский А.А. Алгоритм Очевидности Глушкова / А.А. Летичевский, А.В. Лялецкий, М.К. Мороховец // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. М.В. Глушкова. – Киев, 2013. – Т. 49, № 4. – С. 3-16. – ISSN 0023-1274


  Данная статья посвящена обзору результатов работ по Алгоритму Очевидности, которая выполнялась В.М. Глушковым и его учениками в течении многих лет и продолжается в настоящее время.
145016
  Авдєєва Т.В. Алгоритм перевірки ізоморфізму одного класу орграфів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-17. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі описується новий алгоритм перевірки ізоморфізму орграфів, які є сагайдаками нетерових напівдосконалих кілець.
145017
  Савкіна М.Ю. Алгоритм перевірки на коректність моделі двофазної нелінійної регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
145018
  Чейлитко Н. Алгоритм перекладу українських генітивних іменних конструкцій англійською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 316-318
145019
  Осьмук Л.А. Алгоритм перехода к компетентностной модели подготовки специалиста // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 127-134. – ISSN 1811-0916
145020
  Деркач М.М. Алгоритм перроначальных следственных действий с учетом типичных следственных ситуаций (по преступлениям, связанным с причинением вреда здоровью) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 415-421. – (Юридична ; Вип. 1)
145021
  Крак Ю.В. Алгоритм підгонки параметричної моделі голови людини до реального зображення / Ю.В. Крак, О.В. Кривко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 259-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається алгоритм параметричного моделювання просторової моделі голови людини для створення віртуальних прототипів реальних образів голови на основі еталонної моделі.
145022
  Лищенко О.Г. Алгоритм підготовки управлінської звітності / О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 48-51. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
145023
  Луганский И.Л. Алгоритм планирования в вычислительных системах реального времени / И.Л. Луганский. – М., 1988. – 12с.
145024
  Цицарєв В.М. Алгоритм планування відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки / В.М. Цицарєв, О.В. Доброхотов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Пропонується алгоритм, що дозволяє формувати близький до оптимального план відновлення пошкодженої радіоелектронної техніки. Алгоритм заснований на використанні нечіткого опису поняття стану пошкодження.
145025
  Гнатієнко Г.М. Алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на множині експертних ранжувань / Г.М. Гнатієнко, О.В. Дробот // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Наводиться ефективний алгоритм побудови групового ранжування об"єктів на основі модифікованої процедури відсіювання неперспективних варіантів.
145026
  Шкуліпа П.А. Алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 229-233


  Розглядається алгоритм побудови діагностичної моделі транзистора в режимі відсічки для енергодинамічного методу діагностування. Даний алгоритм дозволяє визначати діагностичні параметри транзистора і являється основою для побудови автономних ...
145027
  Лазарева М.Г. Алгоритм побудови збалансованого бізнес-портфеля холдингової компанії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-0712
145028
  Волощук С.Д. Алгоритм побудови інтегральних моделей диференціально визначених просторово зосереджених динамічних систем / С.Д. Волощук, О.В. Когут, В.А. Стоян // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 47. – ISBN 978-966-188-165-4
145029
  Антосяк П.П. Алгоритм побудови колективного ранжування на основі методу вектора спаду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм знаходження строгого результуючого ранжування на основі методу вектора спаду. Ключові слова: ранжування, вектор спаду, медіана Кемені-Снелла, ВГ-медіана. At present the algorithm solving for the strict resultant ranking which is ...
145030
  Попов М.А. Алгоритм повышения разрешения субпиксельно смещенных изображений / М.А. Попов, С.А. Станкевич, С.В. Шкляр // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 29-36. – ISSN 1028-9763


  Викладено математичну модель і алгоритм відновлення зображення підвищеної розрізненості шляхом спільної обробки вхідних зображень низької розрізненості, субпіксельно зміщених одно відносно одного. Досягається підвищення розрізненості, близьке до ...
145031
  Коваль С.С. Алгоритм подбора состава нестандартного изделия на машиностроительном предприятии // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 1. – С. 33-37 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
145032
  Уманський В.І. Алгоритм порівняння відбитків пальців за структурою сусідства особливих точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 239-242. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  З вдосконаленням комп"ютерної техніки стали доступні значні обчислювальні ресурси, що дало поштовх до розвитку систем автоматичної ідентифікації відбитків. Потреба в подібних системах виникає як у комерційних компаній для контролю доступу в виробничі ...
145033
  Петуніна Ю. Алгоритм посвідчення договору про припинення права на аліменти для дитини у зв"язку з передачею права власності на нерухоме майно // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 71-79
145034
  Волошин О.Ф. Алгоритм послідовного аналізу варіантів для розв"язання міжгалузевої моделі Леонтьєва-Форда // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Застосовується метод послідовного аналізу варіантів [3] для розв"язання балансової моделі Леонтьєва-Форда взаємодії економіки та навколишнього середовища.
145035
  Епихов Г.П. Алгоритм построения математической модели речного бассейна с учетом взаимодействия стока в речной сети и плановой фильтрации подземных вод. / Г.П. Епихов. – М., 1979. – 23с.
145036
  Порхун О.В. Алгоритм пошуку оптимальної вибірки .для вирішення задач класифікації багатовимірних об"єктів, його обчислювальна складність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 141-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається новий універсальний алгоритм пошуку оптимальної вибірки для побудови векторів ознак об"єктів в задачах класифікації. Наводяться оцінки складності запропонованого алгоритму із врахуванням випадків наявності у вибірці прикладів з ...
145037
   Алгоритм пошуку семантично подібних документів / С.В. Лєнков, В.М. Джулій, І.В. Муляр, Л. Охрамович // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (17). – С. 25-30


  На основі проведеного дослідження запропоновано структуру інформаційної системи обробки даних, особливість якої полягає в принципах функціонування підсистем, націлених на підвищення партинентності і релевантності пошуку неструктурованої інформації.
145038
  Кулакевич М. Алгоритм придбання діючого бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 10-11
145039
   Алгоритм прийняття рішення ідентифікації фізичних осіб на основі системи правил і ваг / В.М. Джулій, К.В. Лукіна, Л.В. Солодєєва, І.А. Хлистун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 69-78. – ISSN 2524-0056
145040
  Івохін Є.В. Алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними / Є.В. Івохін, Л.Т. Аджубей, С.О. Бабанін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Для підтримки прийняття рішень в умовах неточно або нечітко заданої інформації запропоновано підхід для вибору рішення особою, що приймає рішення, на основі кластеризаиії нечітких вихідних даних у групи з їх подальшим аналізом. Описано алгоритм, що ...
145041
  Марценюк В.П. Алгоритм прикладного системного аналізу для задачі забезпечення умов життєдіяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлено алгоритм прикладного системного аналізу у застосуванні до задачі забезпечення умов життєдіяльності. Введено поняття проблематики, цілей, критеріїв, альтернатив та сценаріїв.
145042
  Тимошин Ю.В. Алгоритм прискореного вивчення швидкостей сейсмічних хвиль за даними багаторазових перекриттів = геологія / Ю.В. Тимошин, Г.Д. Лісний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 83-86 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
145043
  Кравець О.Я. Алгоритм прогнозування паводочного стоку // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
145044
  Сумець О.М. Алгоритм проектування логістичної системи підприємства // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 1 (38). – С. 54-66 : табл., рис., фото. – Бібліогр.: 13 назв
145045
  Безшейко В. Алгоритм професійного спілкування лікаря в окремих клінічних ситуаціях / В. Безшейко, І. Давиденко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 16 (635). – С. 12-13
145046
  Малихіна К. Алгоритм профорієнтації у взаємодії ВНЗ та школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (155). – С. 95-103. – ISSN 1682-2366
145047
  Шевченко Н.В. Алгоритм развития профессионально-целевых установок специалиста в условиях конкуренции // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-43. – (Соціологічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
145048
  Ляшко И Н. Алгоритм расщепления для вариационных неравенств с максимальными монотонними операторами / И Н. Ляшко, В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 131-139. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В работе для решения вариационных неравенств с многозначными монотонными операторами, действующими в гильбертовом пространстве, предложен алгоритм расщепления без вычисления резольвент. Доказана теорема о слабой эргодической сходимости алгоритма.
145049
  Слабоспицький О.С. Алгоритм рекурентного оцінювання параметрів нелінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок ""тяжіння"" при некласичних припущеннях // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається оцiнка методу найменших квадратiв вектора стацiонарних параметрiв для нелiнiйної дискретної динамiчної системи при можливому порушеннi класичних припущень, якi гарантують її єдинiсть. Для цiєї оцiнки з найменшою нормою вiдхилення вiд ...
145050
  Логутова Т.Г. Алгоритм реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства : економіка та управління підприємствами / Т.Г. Логутова, Д.О. Дресвянніков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 89-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
145051
   Алгоритм решения двукритериальной задачи построения оптимального портфеля рисковых активов / Ф.Г. Гаращенко, В.Р. Кулян, В.Н. Петрович, Е.А. Юнькова // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 148-156. – ISSN 0572-2691
145052
  Бакман Е.Г. Алгоритм решения задач линейного программирования большого объема. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 007 / Бакман Е.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 15л.
145053
  Орлов В.С. Алгоритм решения задач оптимального управления методом сопряженных градиентов / В.С. Орлов. – М., 1972. – 36с.
145054
  Скоков В.А. Алгоритм решения линейных и нелинейных задач методом наименьших квадратов на языке АЛГОЛ. / В.А. Скоков. – М., 1972. – 16с.
145055
  Черепаха В.М. Алгоритм роботи наставника з новоприйнятими педагогічними працівниками // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 10-11
145056
  Зінько П.М. Алгоритм розв"язування двомірної крайової задачі, який базується на теорії розв"язуючих операторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 185-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Виводяться формули для знаходження наближеного розв"язку першої крайової задачі параболічного типу в двомірному випадку, які базуються на теорії розв"язуючих операторів.
145057
  Волошин О.Ф. Алгоритм розв"язування задачі прийняття порядку денного / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, Н.Б. Єпік // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 124-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядається проблема прийняття такого порядку денного роботи колективу, який би певною мірою задовольняв усіх його членів. Постановки задач знаходження результуючого порядку денного (ранжування питань) формалізовано у класі одно- та ...
145058
  Верлань Д.А. Алгоритм розв"язування інтегрального рівняння Вольтерри і роду при апроксимації ядер сплайнами // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-32. – (Фізико-математичні науки ; вип. 8). – ISSN 2308-5878
145059
  Ситар Г. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 31-39. – ISSN 2413-3094


  "У статті здійснено спробу побудови алгоритму розпізнавання синтаксичних фразеологізмів для випадків чотирьох слів, розташованих у тексті поспіль. Спираючись на результати попередніх теоретичних досліджень, виділено формальні і статистичні параметри, ...
145060
   Алгоритм сжатия сигналов речевых команд управления функциями беспилотного летательного аппарата / А.Ю. Лавриненко, Г.Ф. Конахович, Р.С. Одарченко, Д.И. Бахтияров // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 3 (130), май - июнь. – С. 57-67. – ISSN 1727-7337
145061
  Шорина Н.С. Алгоритм симплекс-метода с использованием метода отражений / Н.С. Шорина. – М, 1970. – 24с.
145062
  Бєлікова В В. Алгоритм складання контрольних запитань як основа комплексної діагностики навчальних досягнень студентів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 120-125. – ISSN 2074-8922
145063
  Затайдух О. Алгоритм складоподілу мовленнєвої послідовності як етап створення програми синтезу української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 110-112
145064
  Меланченко А.Г. Алгоритм скоординованного управления БПЛА / А.Г. Меланченко, А.А. Синча, Д.А. Чмуль // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 50-51
145065
  Шило В.П. Алгоритм случайного повторного локального поиска решения задачи о покрытии минимальной мощности // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 53-60. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В статье рассмотрена задача о покрытии минимальной мощности (MCSCP), которая является NP-трудной и имеет многочисленные практические приложения. MCSCP - наиболее сложный подкласс задач о покрытии. Рассмотрены лучшие известные алгоритмы для решения этой ...
145066
  Крак Ю.В. Алгоритм смугової роздільності для класифікації дактилем / Ю.В. Крак, І.Г. Соломянюк, Д.В. Шкільнюк // XII міжнародна науково-практична конференція "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014)" : [19-21 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ] : тези доп. / "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (МРZІS-2014)", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014. – С. 145-146
145067
  Солнышков А.Ю. Алгоритм социометрической диагностики для формальных групп значительной численности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 56-68. – ISSN 0132-1625
145068
  Назарук М. Алгоритм соціально-екологічного дослідження малих міст / М. Назарук, Ю. Жук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 8-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
145069
  Малихіна К.Я. Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 58-61
145070
  Марущак А. Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб"єкта господарювання*: правові засади // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 1608-6422
145071
  Балко Р.В. Алгоритм створення територіальних туристичних кластерів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 92-97. – (Економіка ; Вип. 32)
145072
  Савран В.О. Алгоритм стиснення відеоінформації за допомогою дискретного вейвлет-перетворення та ефективність його застосування / В.О. Савран, А.Г. Зінчик, С.П. Лалетін // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 97
145073
  Гащук П.М. Алгоритм структурування трансмісій мобільних машин у середовищі автоматизованого проектування / П.М. Гащук, С.В. Нікіпчук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 124-146 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2078-4643
145074
  Глибовець М.М. Алгоритм та онлайн-застосування пошуку осередків зацікавленості за обраною предметною областю / М.М. Глибовець, Я.П. Муженко, М.О. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 133-140. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті запропоновано рішення задачі пошуку осередків зацікавленості на соціальних веб-сайтах, алгоритм визначення показника рівня зацікавленості користувачів соціального веб-ресурсу з використанням формату представлення даних CDF. Описано створене ...
145075
  Кузьменко М.Д. Алгоритм та технологія психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 235-240


  У статті мова йде про обгрунтування та розробку сучасного алгоритму та технології психологічної діагностики професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом у повітряні сили Збройних Сил України
145076
  Міщенко Н.Ф. Алгоритм твого вибору / Н.Ф. Міщенко. – К, 1991. – 206с.
145077
  Сергеева Елена Алгоритм туристского брэнда : Брэндинг, или Как рождаются звезды. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 83-87 : Фото
145078
  Федорова Н.В. Алгоритм управления мультисервисной макросетью // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 1 (45). – С. 59-64. – ISSN 2518-7678
145079
  Дьякон А.А. Алгоритм управління конкурентоспроможністю національної системи вищої освіти // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 31-36. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 4 (20)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
145080
  Урсалов Є.І. Алгоритм управління фандрайзинговою діяльністю для об"єктів соціального підприємництва // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 187-197. – ISSN 2415-2456
145081
  Гончарюк И.В. Алгоритм упруго-пластического кручения стержней сложного профиля / И.В. Гончарюк. – Киев, 1972. – 14с.
145082
  Ассовская А.С. Алгоритм успеха / А.С. Ассовская. – Ленинград, 1990. – 268с.
145083
  Савченко В.И. Алгоритм успеха. / В.И. Савченко. – М., 1983. – 319с.
145084
  Гондюл В.П. Алгоритм учета электромагнитной совместимости элементов на многослойных печатных платах при трассировке соединений / В.П. Гондюл, О.В. Дробот, В.В. Парахин // Вестник Киевского политехн. ин-та. Сер. радиотехн. и электроакустики : Вища школа, 1975. – Вып. 13
145085
  Позмонтир Н.С. Алгоритм учит читать. / Н.С. Позмонтир. – М, 1989. – 127с.
145086
  Прокопов О.І. Алгоритм фільтрації та апроксимації сигналу з лінійки паралельних АЦП за ПЛІС-технологією // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2012. – № 2 (101). – С. 185-189. – ISSN 1997-9266
145087
  Климова Т.В. Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предприятия // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 78-86. – (Серія: менеджмент інновацій ; вип. 6). – ISSN 2409-7101
145088
  Конурбаева Ж.Т. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике / Ж.Т. Конурбаева, М.У. Рахимбердинова, Э.С. Мадиярова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 236-247. – ISSN 1993-6788
145089
  Главчева Ю.Н. Алгоритм формирования электронного каталога // Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – С. 76-81.
145090
  Кушнірук С. Алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 107-113. – ISSN 2308-4634


  "Запропоновано алгоритм формування категорійно-поняттєвого апарату вітчизняної педагогіки, проведено змістовий аналіз його елементів (“категорія”, “поняття”, “термінологія”, “термін”, “поняттєво-термінологічне поле”, “категорійний апарат педагогіки”), ...
145091
  Луцков В.О. Алгоритм формування структурної політики на основі досвіду країн ЄС // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 54-66. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215


  На сучасному етапі розвитку економіки України залишаються нерозв"язаними та дискусійними цілий ряд питань, пов"язаних із формуванням структурної політики. Серед них: алгоритм формування та проблеми реалізації, роль держави у регулюванні структурних ...
145092
  Боровий В. Алгоритм формування шарів кадастрової системи та зонінгу засобами ГІС-технологій / В. Боровий, О. Зарицький // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 34-37
145093
  Лишук В.А. Алгоритм функционирования и управления левого желудочного сердца : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Лишук В.А.; АН УССР. – Киев, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
145094
  Паламарчук Ю.О. Алгоритм цифрового представления осадков в атмосфере на основе радарных измерений / Ю.О. Паламарчук, С.В. Иванова, И.Г. Рубан // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 40-47 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
145095
  Рутисхаузер Г. Алгоритм частных и разностей / Г. Рутисхаузер. – М, 1960. – 93с.
145096
  Завіша В.В. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в кристалі CdS / В.В. Завіша, М.М. Москальков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі проведено аналіз дисперсійних властивостей різнецевої схеми для системи рівнянь коливань п"єсзонапівпровідникового кристалу. Ключові слова: різницева система, сіткові гармоніки, дисперсійне рівняння. In the paper for system of the equations ...
145097
  Москальков М.М. Алгоритм чисельного розв"язання задачі про генерацію акустичних коливань в п"єзонапівпровідникових кристалах / М.М. Москальков, В.В. Завіша // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 169-170
145098
  Парусеников В.И. Алгоритм Якоби-перона и совместное приближеине функций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Парусеников В.И.; МГУ. – М, 1984. – 13л.
145099
  Колмогоров А.Н. Алгоритм, информация, сложность / А.Н. Колмогоров. – М., 1991. – 43с.
145100
  Островська Ж.М. Алгоритми адаптивного керування багатовимірними стохастичними об"єктами за наявності обмежень на фазові зміни : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.03 / Островська Ж.М.; Харків.держ.техн.ун-т. – Харків, 2000. – 18л.
145101
  Гаращенко Ф.Г. Алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах, основані на другому методі Ляпунова / Ф.Г. Гаращенко, Н.Б. Білоусова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 115-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В роботі запропоновано модифіковані алгоритми адаптивної ідентифікації та керування в лінійних системах. За допомогою цих алгоритмів можна розв"язувати вказані задачі з невідомими характеристиками об"єктів, які описані скінченовимірними векторами ...
145102
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : дис. .. канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 139 л. – Бібліогр. : л. 132-139
145103
  Глинчук Л.Я. Алгоритми архівації на основі системи числення Штерна-Броко : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Глинчук Л.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
145104
  Соколенко М.О. Алгоритми в криміналістиці: поняття, ознаки, властивості, можливість застосування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 145-148. – ISSN 0201-7245
145105
  Рачок Р.В. Алгоритми визначення областей видимості з веж системи оптико-електронного спостереження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 57-63. – ISSN 2524-0056
145106
  Литвиненко О.І. Алгоритми вирішення задачі про найкоротший маршрут на основі застосування теорії графів / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Пересування військ є невід.ємною складовою повсякденної діяльності збройних сил як у мирний час, так і при виконанні бойових задач. Удосконалити процес планування пересувань частин сухопутних військ і, як наслідок, підвищити мобільність військ можна за ...
145107
  Святовець В.Ф. Алгоритми виховання / В.Ф. Святовець. – К., 1989. – 205с.
145108
  Чешун В.М. Алгоритми діагностування цифрових пристроїв апаратними засобами на базі штучних нейронних мереж / В.М. Чешун, В.І. Чорненький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 154-161
145109
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії в 7 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 17-28 : табл., графік. – Бібліогр.: 3 назв.
145110
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання практичних робіт з географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 22-26 : табл.
145111
  Кобернік С.Г. Алгоритми для виконання програмних практичних робіт з географії у 9 класі / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 12-18
145112
  Семенов В.В. Алгоритми з довірчими областями для оптимізації лінійних розподілених систем з узагальненим керуванням // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 168-169
145113
  Пантелєєв В.П. Алгоритми захисту активів та власного капіталу фінансової безпеки суб"єктів підприємництва / В.П. Пантелєєв, М.Г. Лепілін // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 4-9. – ISSN 1683-1942


  Уперше запропоновано алгоритми захисту активів та власного капіталу, що забезпечують непорушність права приватної власності.
145114
  Костюкова Н.С. Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах даних : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.13 / Наталя Стефанівна Костюкова; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк, 2006. – 20с. – Бібліогр.18 назв
145115
  Калужнін Л.А. Алгоритми і математичні машини / Л.А. Калужнін, В.С. Королюк. – Київ, 1964. – 283с.
145116
  Козир А.Є. Алгоритми і методи визначення складних контурів динамічних об"єктів з використанням технологій WEB-графіки / А.Є. Козир, Г.В. Славко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 20-26 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
145117
  Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-694-198-1
145118
  Крайнюков О.М. Алгоритми і способи визначення рівнів гострої летальної і хронічної токсичності води // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – № 1/2 (25). – С. 14-19. – ISSN 1992-4224
145119
  Москаленко Євген Володимирович Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.12 / Москаленко Є.В.; Нац. академія наук України; Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
145120
  Воінова Світлана Олександрівна Алгоритми керування технологічними агрегатами у перехідних режимах : Автореф... кандид. техніч.наук: 05.13.07 / Воінова Світлана Олександрівна; Одеська державна Акад. харчових технологій. – Одеса, 1996. – 23л.
145121
  Кондрук Алгоритми кластеризації критеріального простору для задач вибору / Кондрук, (Цицика), М.М. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються алгоритми, які дозволяють провести кластеризацію критеріального простору, що, в свою чергу, дає можливість в кожному кластері використовувати свою згортку критеріїв ефективності. Ключові слова: критерії, поділ, кластер, ...
145122
  Івасенко Ірина Богданівна Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.16 / Івасенко Ірина Богданівна ; НАН України. Фізико-механ. ін-т. – Львів, 2000. – 16 с.
145123
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.05.01 / Мекуш О.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 10 назв
145124
  Мекуш Оксана Григорівна Алгоритми модулярної арифметики великих чисел : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Мекуш О. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 176л. + Додатки: л.131-176. – Бібліогр.: л.121-130
145125
  Волошин О.Ф. Алгоритми нечіткого багатокритерійного вибору / О.Ф. Волошин, М.М. Маляр // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 45-46. – ISBN 978-966-188-165-4
145126
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та іх застосування : Дис... канд. тех.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 133л. – Бібліогр.:л.119-130
145127
  Гнатієнако Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнако Григорій Миколайович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
145128
  Гнатієнко Григорій Миколайович Алгоритми обробки експертної інформації в задачах ранжування та їх застосування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.16 / Гнатієнко Григорій Миколайович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
145129
   Алгоритми обробки текстів вільної форми для отримання фактів і зв"зків між ними / А.М. Глибовець, О.О. Марченко, Д.В. Циганок, О.М. Бабіч // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 138 : Комп"ютерні науки
145130
  Кулага А.А. Алгоритми обчислення білінійного цифрового підпису наосліп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 183-188. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано алгоритми формування та перевірки білінійного підпису наосліп з відкритим індивідуальним ключем. The aim of this paper is to provide algorithms of generation and verification of blind identity-based digital signature scheme.
145131
  Шахновський Ю.С. Алгоритми оптимізаціі горизотальних мікропрограмм. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.11 / Шахновський Ю.С.; Харків.політехн.ун-т. – Харків, 1994. – 18л.
145132
  Левчій Д.В. Алгоритми оптимізації енергозбереження у харчовій промисловості / Д.В. Левчій, Н.В. Медвідь // Харчова промисловість : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2012. – № 13. – С. 174-179. – ISSN 2225-2916
145133
  Пепа Ю.В. Алгоритми планування руху роботоризованого мобільного засобу на місцевості зі складним рельєфом // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 98-102


  У роботі показана можливість створення алгоритму планування руху мобільного засобу з урахуванням складного рельєфу місцевості і за наявності перешкод, а також розроблено алгоритм подолання перешкоди роботом. В работе показана возможность создания ...
145134
  Покидько Л.М. Алгоритми побудови 3D-моделі об"єкту лазерного сканування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 86-92


  У статті запропоновано синтез алгоритму, що дозволяє підвищити точність побудови 3D-Modeii об"єкту сканування та зменшити вплив випадкових похибок вимірювання. Розглянуто та проаналізовано недоліки та переваги тривимірного моделювання. В статье ...
145135
  Мамедов Т.А. Алгоритми побудови опуклої оболонки для кільцевих перехресть міста / Т.А. Мамедов, С.Ш. Меннанова // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 290-295. – ISSN 2076-815X
145136
  Ярко М. Алгоритми постмодерної музикознавчої свідомості та епістомологія світу музики: методологія питання // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 53-63. – ISSN 1728-6875
145137
  Куценко І.А. Алгоритми пошуку оптимальної сітки на заданому наборі точок для мінімаксної та середньоквадратичної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  This is considered the task of data processing: the input is a data stream consisting of discrete measurement values of an unknown multidimensional smooth function in some points of the values of its variables. When processing real measurements data to ...
145138
  Зозуля М.Д. Алгоритми пошуку та вставки елемента таксона в індексі, організованому у вигляді В-дерева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-5. – (Біологія ; Вип. 32)


  Описано алгоритм пошуку елемента таксона в індексі та алгоритм здійснення вставки елемента таксона, який організовано у вигляді В-дерева.
145139
  Мусієнко М.П. Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда / М.П. Мусієнко, І.М. Журавська // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 20-27. – (Серія: Технічні науки ; № 1). – ISSN 2306-4412


  У статті розглядаються моделі, методи і алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Запропоновано застосовувати для вирішення поставлених завдань математичний апарат нейронних мереж Хопфілда (НМХ). Проведено моделювання ...
145140
  Яремчук С.І. Алгоритми розв"язання задачі розміщення прямокутників в прямокутній області / С.І. Яремчук, Л.В. Рудюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 339-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обгрунтовується можливість розв"язання вихідної задачі оптимізації розв"язання раду задач. Доводиться теорема про кількість побудованих під задач. Наводиться побудований метод спрямованого перебору під задач для розв"язання вихідної задачі. Ключові ...
145141
  Малишкін О. Алгоритми розрахунків податку на прибуток в Україні і митному союзі: порівняльний аналіз // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
145142
  Павлов О.В. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец.05.01.01 / Олександр Володимирович Павлов; МОНУ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 26с. – Бібліогр.:8 назв
145143
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв.
145144
  Марченко Олександр Олександрович Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Марченко О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 150л. – Бібліогр.: с. 142 - 150
145145
  Охріменко В.О. Алгоритми синтезу надлишкових багатопозиційних часових сигналів із заданими структурами параметрами. : Автореф... наук: / Охріменко В.О.; Одеськ.електротехн.ін-т. – Одесса, 1993. – 18л.
145146
  Ліпанов Олександр Віталійович Алгоритми слідкуючої нормалізації у системах технічного зору : Автореф... кандид. техн.наук: 01.01.02 / Ліпанов Олександр Віталійович; Мін-во освіти України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 18л.
145147
  Черняхівський В.В. Алгоритми та програми побудови текстового редактора для Windows : Тексти лекцій / В.В. Черняхівський; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-т ім І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 93с.
145148
  Шестопалов Є. Алгоритми та програми. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Книга 2 / Є. Шестопалов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 112с. – ISBN 966-562-319-2
145149
  Комарова Л.О. Алгоритми управління потоками даних у телекомунікаційній мережі реального часу // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 12-18
145150
  Бабій П. Алгоритми управління, оцінка та мделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб"єктів // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 109-113 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
145151
  Меншель Х. Алгоритмизаци и поэтапное формирование умственных действий учащихся как средства развития мышления на уроках физики. : Автореф... Канд.пед.наук: 732 / Меншель Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
145152
   Алгоритмизация в автоматизированных системах управления. – Киев : Техніка, 1972. – 239 с.
145153
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в механике сплошных сред. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1979. – 304с.
145154
  Ланда В.Н. Алгоритмизация в обучении / В.Н. Ланда. – Москва, 1966. – 523с.
145155
  Кабулов В.К. Алгоритмизация в социально-экономических системах. / В.К. Кабулов. – Ташкент, 1989. – 318с.
145156
   Алгоритмизация в школьном курсе информатики. – Пермь, 1987. – 36 с.
145157
  Умурзаков Т.П. Алгоритмизация динамического расчета плит и пологих оболочек. : Автореф... канд. техн.наук: 01.023 / Умурзаков Т.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 12л.
145158
  Гурский С.К. Алгоритмизация задач управления режимами сложных систем в электроэнергетике / С.К. Гурский. – Минск, 1977. – 367 с.
145159
   Алгоритмизация и автоматизация промышленных установок и процессов : межвузовский зборник. – Иркутск : ПТИ, 1977. – 213 с.
145160
  Выгнан Петр Константинович Алгоритмизация и информационне обеспечение процесса составления календарного графика : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Выгнан Петр Константинович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 21л.
145161
  Мялковский А.М. Алгоритмизация и моделирование распознавания составных изображений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Мялковский А.М. ; АН УзССР , Объед. учен. совет по техн. наукам отд. физ-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 8 с.
145162
  Микрюков В.Ю. Алгоритмизация и программирование : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / В.Ю. Микрюков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 304с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-222-09807-3
145163
  Заковряшин А.И. Алгоритмизация и программирование вычислительных задач : Учебное пособие для студ., обуч. по спец. 201600- Радиоэлектронные системы и 201700-Средства радиоэлектронной борьбы / А.И. Заковряшин. – Москва : САЙНС-ПРЕСС, 2002. – 80с. : "Конспекты лекций по радиотехническим дисциплинам" ; Вып.5. – ISBN 5-94818-008-5
145164
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ : учебное пособин. – Куйбышев : Куйбышевский университет, 1978. – 76 с.
145165
   Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ на языке ПЛ-1. – Куйбышев, 1979. – 88с.
145166
  Затолокин В.М. Алгоритмизация и программирование экономических задач на ЭЦВМ с использованием языка базисный ФОРТРАН. / В.М. Затолокин. – Куйбышев, 1979. – 75с.
145167
  Голембо З.Б. Алгоритмизация и программирование электротехнических задач на электронных цифровых вычислительных машинах. / З.Б. Голембо. – М., 1974. – 175с.
145168
  Читава З.Д. Алгоритмизация и решение некоторых задач оптимизации процесса нефтеперевозок. (На прим. груз. мор. пароходства). : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Читава З.Д.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 24л.
145169
   Алгоритмизация и управление химико-технологичесм производством : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1979. – 168 с.
145170
  Гладкий А.В. Алгоритмизация и численный расчет фильтрационных схем / А.В. Гладкий. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 288с.
145171
  Балашевич В.А. Алгоритмизация математических методов планирования и управления. / В.А. Балашевич. – Минск, 1978. – 144с.
145172
  Икрамова Х.З. Алгоритмизация математического моделирования эпидемического процесса с применением ЭЦВМ : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Икрамова Х.З.; АН УзССР. Объедин. совет по техн. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 17л.
145173
   Алгоритмизация обучения решению математических задач. – Москва, 1977. – 36 с. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высш. и сред. спец. учеб. заведениях)
145174
   Алгоритмизация объектов и синтез управляющих машин и систем : сборник статей. – Киев : ИК, 1975. – 108 с.
145175
  Кулик В.Т. Алгоритмизация объектов управления. Справочник. / В.Т. Кулик. – К., 1968. – 363с.
145176
  Адылова Фатима Туйчиева Алгоритмизация описания сложных изображений : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.01 / Адылова Фатима Туйчиева; АН УзССР Учен. совет по упр., автоматике и вычислит. технике Отд-ния механики и процессов упр. – Ташкент, 1974. – 17л.
145177
  Макарова С.Г. Алгоритмизация понятий как средство раскрытия мировоззренческих проблем экологического образования / С.Г. Макарова, Н.В. Вадзюк, А.П. Мегалинская // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
145178
  Кравцов Г.Г. Алгоритмизация процессов определения параметров геологических образований по магнитным и гравитационным аномалиям : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.02 / Кравцов Г.Г.; Ленингр. гор. ин-т. – Л., 1977. – 24л.
145179
  Корниенко А.В. Алгоритмизация процессов управления / А.В. Корниенко. – Томск, 1985. – 53с.
145180
   Алгоритмизация процессов управления : учебное пособие. – Москва : МО СССР, 1990. – 111 с.
145181
  Бирюков В.В. Алгоритмизация расследования.задачи и проблемы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.192-197
145182
  Толок В.А. Алгоритмизация расчета цилиндрических оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толок В.А.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислит. центр. – Ташкент, 1965. – 8л.
145183
  Кетнер К.К. Алгоритмизация расчётов переходных процессов автономных электоэнергетических систем / К.К. Кетнер, И.А. Козлов, В.М. Сендюрев. – Рига, 1981. – 165 с.
145184
  Пирназаров С.П. Алгоритмизация решения задач об изгибе прямоугольных пластин методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.008 / Пирназаров С.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 9 с.
145185
   Алгоритмизация решения задач прочности и оптимального проектирования конструкций : сборники научных трудов. – Киев : Институт кибернетики, 1991. – 96 с.
145186
  Бутенко В.Ю. Алгоритмизация решения задач теории пологих оболочек. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Бутенко В.Ю.; Харьков.авиац.ин-т. – Харьков, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
145187
  Дерябина А.Г. Алгоритмизация топологических методов анализа линейных электрических цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Дерябина А. Г.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 21л.
145188
   Алгоритмизация управления объектами с запаздыванием : учебное пособие. – Кемерово : КГУ, 1989. – 83 с.
145189
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
1. – 1968. – 56с.
145190
  Гольденберг Л.М. Алгоритмика и точность вычислительных процессов / Л.М. Гольденберг, Г.Г. Мешьшиков. – Л.
2. – 1968. – 60с.
145191
  Попченко Я.А. Алгоритмическая реализация некоторых задач динамического развития сложных экономических систем / Я.А. Попченко. – Киев, 1979. – 54с.
145192
  Стахов А.П. Алгоритмическая теория измерения / А.П. Стахов. – М, 1979. – 64с.
145193
  Галкин А.А. Алгоритмические аспекты определения функций глубины в процедуре выбора оптимальной гипотезы для задач классификации данных // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 43-55. – ISSN 0023-1274
145194
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем : межвузовский сборник. – Иркутск : ИГУ, 1978. – 217 с.
145195
   Алгоритмические вопросы алгебраических систем и ЭВМ. – Иркутск, 1978. – 224с.
145196
  Лисовик Леонид Петрович Алгоритмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Лисовик Леонид Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 15л.
145197
  Тимошенко Е.И. Алгоритмические вопросы для метабелевых групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Тимошенко Е. И.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. во. Ин-та матем. по присужд. уч. ст. – Новосибирск, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
145198
  Емеличев В.А. Алгоритмические вопросы теории кончно-определенных коммутативных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Емеличев В.А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 8л.
145199
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Канивец Владимир Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 85л. – Бібліогр.:л.81-85
145200
  Канивец Владимир Алексеевич Алгоритмические вопросы теории преобразователей над размеченными деревьями (математическая кибернетика) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Канивец Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
145201
  Романовский В.Ю. Алгоритмические вопросы теории рекрусивных преобразователей : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.Ю.; КГУ. – К, 1981. – 118л. – Бібліогр.:л.112-118
145202
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
145203
  Романовский В.. Алгоритмические вопросы теории рекурсивных преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Романовский В.. Ю.; КГУ. – К., 1981. – 20л.
145204
  Пензин Ю.Г. Алгоритмические вопросы теории чисел. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Пензин Ю.Г.; АН СССР.Сибирское отделение. – Новосибирск, 1973. – 10л.
145205
  Богач П.Г. Алгоритмические и автоматные модели деятельности гладких мышц / П.Г. Богач, Л.В. Решодько. – Киев : Наукова думка, 1979. – 348с.
145206
   Алгоритмические и вычислительные вопросы и теории чисел : сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 89 с.
145207
   Алгоритмические и комбинаторные вопросы дискретных систем и ЭВМ : сборник научных трудов. – Иркутск, 1990. – 155 с.
145208
  Матвеев С.В. Алгоритмические и компьютерные методы в трёхмерной топологии / С.В. Матвеев, А.Т. Фоменко. – Москва : Московский университет, 1991. – 301 с. – ISBN 5-211-01743-9
145209
  Абу-Хенди Хасан. Алгоритмические и структурные способы повышения эффективнсоти рандомизационных методов ассоциативного доступа к данным : автореф. дис. ... канд.техн. наук : 05.13.08 / Абу-Хенди Хасан. ; КПИ. – Киев, 1995. – 16 с.
145210
   Алгоритмические исследования в комбинаторике : сборник статей. – Москва : Наука, 1978. – 186 с.
145211
   Алгоритмические методы в анализе эколого-географических и геологических данных : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 101 с.
145212
   Алгоритмические методы в теории надежности : сборник статей. – Киев : ИК, 1974. – 68 с.
145213
  Базилевич Р.П. Алгоритмические методы гибкой трассировки межсоединений / Р.П. Базилевич. – К., 1979. – 51с.
145214
  Петухов Г.А. Алгоритмические методы конструкторского проектирования узлов с печатным монтажом / Г.А. Петухов. – Москва : Радио и связь, 1987. – 150 с.
145215
  Матросова А.Ю. Алгоритмические методы синтеза тестов / А.Ю. Матросова. – Томск, 1990. – 207с.
145216
   Алгоритмические модели в автоматизации исследований : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 254 с.
145217
  Попов Э.В. Алгоритмические основы интеллектуальныъ роботов и искусственного интеллекта. / Э.В. Попов. – М., 1976. – 455с.
145218
  Роджерс Д.Ф. Алгоритмические основы машинной графики / Д.Ф. Роджерс. – Москва : Мир, 1989. – 503с. – ISBN 5-03-000476-9
145219
  Грачев Н.И. Алгоритмические основы оптимизации управляемых систем с разрывной правой частью / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – М., 1988. – 36с.
145220
   Алгоритмические проблемы обработки данных сейсморазведки : сборник научних трудов. – Новосибирск : ИГИГ, 1987. – 123 с.
145221
  Гальперин Вячеслав Абрамович Алгоритмические проблемы схематологии: Теоретические и прикладные аспекты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Гальперин Вячеслав Абрамович; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1992. – 12л.
145222
  Журавлев В.Г. Алгоритмические проблемы управления нормальными режимами энергосистем / В.Г. Журавлев. – Кишинев, 1971. – 210 с.
145223
  Уоррен Г.С. Алгоритмические трюки для программистов / Г.С. Уоррен. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2003. – 288с. – ISBN 5-8459-0471-4
145224
  Аман Уллах Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 10 с.
145225
  Аман У. Алгоритмические уточнения приближений нелинейных функций и решений дифференциальных уравнений : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аман Уллах ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1984. – 118 л. – Бібліогр.: л. 114-118
145226
  Ефимова М.Н. Алгоритмические языки / М.Н. Ефимова. – М, 1965. – 87с.
145227
  Курт-Уиеров Алгоритмические языки / Курт-Уиеров. – Х, 1975. – 69с.
145228
  Морозов В.П. Алгоритмические языки / В.П. Морозов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1983. – 224с.
145229
  Фомичев В.С. Алгоритмические языки и программирование / В.С. Фомичев. – Л., 1978. – 92с.
145230
  Перевалов В.Д. Алгоритмические языки и программирование АСУТП / В.Д. Перевалов. – Саратов, 1980. – 80с.
145231
  Гангнус Ю.С. Алгоритмические языки и трансляторы / Ю.С. Гангнус. – Саратов, 1975. – 119с.
145232
  Парачев А.М. Алгоритмический анализ исследовательских процессов. : Автореф... Канд.психол.наук: 731 / Парачев А.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1969. – 18л.
145233
  Скоробогатов В.А. Алгоритмический анализ молекулярных графов. / В.А. Скоробогатов. – Новосибирск, 1988. – 84с.
145234
  Шакин В.В. Алгоритмический анализ электрокардиограмм как векторных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Шакин В.В.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.18-21
145235
  Чернюгов В.В. Алгоритмический метаязык Алмет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Чернюгов В.В.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1973. – 7л.
145236
  Габович И.Г. Алгоритмический подход к решению геометрических задач / И.Г. Габович. – К., 1989. – 157с.
145237
   Алгоритмический синтез нелинейных систем управления. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 235, [3] с.
145238
  Тюрин Е.П. Алгоритмический язык "Аналитик" / Е.П. Тюрин, В.А. Гусев. – Иваново, 1977. – 63с.
145239
  Гемст В.К. Алгоритмический язык АЛГОЛ-60 и численные методы решения дифференциальных уравнений. / В.К. Гемст. – Рига, 1974. – 132с.
145240
   Алгоритмический язык Алгол 60 : модифицир. сообщ. – Москва : Мир, 1982. – 72 с. – (Мат. обеспечение ЭВМ)
145241
  Пярипуу А.А. Алгоритмический язык ФОРТРАН / А.А. Пярипуу. – М., 1977. – 91с.
145242
  Карпов В.Я. Алгоритмический язык Фортран (фортран-Дубна). / В.Я. Карпов. – М., 1976. – 192с.
145243
   Алгоритмический язык. "Аналитик-74".. – Київ, 1977. – 41 с.
145244
   Алгоритмический язык. Язык программирования Рапира. : методиеские указания. – Рига : ЛГУ, 1986. – 91 с.
145245
  Ускова О.Ф. Алгоритмический язык: задачи и решения. / О.Ф. Ускова, Г.Э. Вощинская. – Воронеж, 1989. – 180с.
145246
   Алгоритмическое и программное обеспечение задач оптимального планирования и проектирования : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск : НЭТИ, 1983. – 138 с.
145247
   Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 421 с. – (Ученые записки по статистике / АН СССР, Центр. экон.-мат. ин-т ; т. 36)
145248
  Григоренко Маргарита Михайловна Алгоритмическое и программное обеспечение решения некоторых экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Григоренко Маргарита Михайловна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет К002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 9л. – Бібліогр.:с.9
145249
  Прилуков В.В. Алгоритмическое и программное решение прямых и обратных задач гравиметрии и магнитометрии в классе тел, заданных горизонтальными пластинами : Дисс. ...канд. физ.-мат. наук: Спец. 04.00.05 - геол. информатика / В.В. Прилуков; КНУТШ. – Київ, 2007. – 132л. – Библиогр.: л.121-132
145250
  Якушин Б.В. Алгоритмическое индексирование в информационных системах. / Б.В. Якушин. – М., 1978. – 143с.
145251
  Витенберг И.М. Алгоритмическое использование аналоговых машин / И.М. Витенберг. – Москва, 1976. – 376с.
145252
  Панина Н.А. Алгоритмическое моделирование морфологии сербохорватского языка статистико-комбинаторным методом. : Автореф... канд. филолог.наук: / Панина Н.А.; Лен. отд. Ин-та языкознания АН СССР. – Л., 1968. – 26л.
145253
   Алгоритмическое обеспечение АСУ ТП.. – Фрунзе : Илим, 1977. – 101 с.
145254
   Алгоритмическое обеспечение и проектирование микропроцессорных управляющих систем. – Москва : МИЭТ, 1982. – 147 с.
145255
  Павлов А.А. Алгоритмическое обеспечение сложных систем управления. / А.А. Павлов. – К., 1989. – 164с.
145256
  Гуськов Г.Я. Алгоритмическое проектирование микроэлектронных вычислительных структур / Г.Я. Гуськов, Т.М. Магрупов. – Ташкент, 1982. – 111 с.
145257
   Алгоритмическое, программное и техническое обеспечение гибких производственных систем : сборник научных трудов. – Ташкент : ТашПИ, 1989. – 79, [1] с.
145258
  Кедровский О.И. Алгоритмичность практики, мышления, творчества / О.И. Кедровский, Л.А. Соловей. – К, 1980. – 184с.
145259
  Коновалова В. Алгоритмізація в теорії криміналістики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0909
145260
  Рожелюк В.М. Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 160-165. – ISSN 2222-4459
145261
  Лаврик О. Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долиннорічкових ландшафтів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто розробку алгоритму впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно-річкових ландшафтів України. На основі просторово-часового аналізу охарактеризовано можливі варіанти результатів господарської діяльності людини в ...
145262
  Ляшенко Д. Алгоритмізація геоінформаційного картографування міжнародних зв"язків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-52. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті сформульовано вимоги до створення алгоритмів геоінформаційного картографування (ГК) міжнародних зв"язків. Здійснено аналіз ГК міжнародних зв"язків у мережі Інтернет. Визначені етапи ГК міжнародних зв"язків, визначені вимоги джерела просторових ...
145263
  Динту В.А. Алгоритмізація дій слідчого при дослідженні обстановки злочину // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 56-59. – ISBN 978-966-419-268-9
145264
  Рак Ю.П. Алгоритмізація комплексної оцінки властивостей складних об"єктів при надзвичайних ситуаціях: проектно-орієнтований підхід / Ю.П. Рак, Р.Ю. Сукач // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 29-38. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-4643
145265
  Федько В.В. Алгоритмізація мовою VBA : навчальний посібник для самостійної підготовки студ. / В.В. Федько; МОНУ; Харківський націон. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 192с. – ISBN 966-676-199-8
145266
  Шаталова Юлія Георгіївна Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Шаталова Ю.Г.; НАНУ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
145267
  Малихіна К. Алгоритмізація професійного навчання у ВНЗ: соціальний вимір // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 57-66. – ISSN 1682-2366
145268
  Герасимов Б.М. Алгоритмізація прямого логічного виведення для процесу діагностування комп"ютерних мереж на базі нечітких відношень / Б.М. Герасимов, І.В. Самойлов, С.В. Толюпа // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
145269
  Лісун І.С. Алгоритмізація та конструктивна деталізація з"єднувальних елементів СТС Sn // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 399-406 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
145270
  Зацерковний В.І. Алгоритмізація та програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напряму підгот. "Економічна кібернетика" / В.І. Зацерковний, В.І. Гур"єв, І.В. Фірсова ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-617-527-087-5
145271
   Алгоритмізована система для оптимізації діагностики пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів / В.А. Філіпенко, Ф.С. Леонтьєва, В.О. Туляков, К.В. Маколінець // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 19-24. – ISSN 0030-5987
145272
  Анісімов А.В. Алгоритмічна модель асоціативно-семантичного контекстного аналізу текстів природною мовою / А.В. Анісімов, О.О. Марченко, А.О. Никоненко // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 379-384. – ISSN 1727-4907
145273
  Дмитрук О.Ю. Алгоритмічна модель ландшафтного аналізу території міста // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  На основі концепції ландшафтно-архітектурних систем та системно-структурного аналізу обґрунтована можливість ландшафтного аналізу урбанізованих територій. Наведено приклади розкриття параметрів антропогенно-ландшафтної структури ЛАС. Складена програма ...
145274
  Федотов О. Алгоритмічна структура органів і підрозділів митного спрямування, які перебувають у сфері управління ДФС України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932
145275
  Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел : Модулярна арифметика великих чисел / А.В. Анісімов. – Київ : Академперіодика, 2001. – 153с. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-13-Х


  Викладено основи сучасної алгоритмічної теорії чисел. Основна увага приділяється молекулярній арифметиці великих чисел. Розглянуто алгоритми обчислення лишку, дискретного логарифму, модульного піднесення до степені, квадратного кореня за модулем, ...
145276
   Алгоритмічне забезпечення системи обробки хемілюмінограм / В.С. Донченко, Е.П. Сидорик, Н.М. Товмаченко, Л.В. Заболотна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описані алгоритми математичного забезпечення автоматизованої системи для кількісної оцінки кінетичних характеристик хемілюмінесцентної інформації біологічних та хімічних об"єктів.
145277
  Щерб"юк І.Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.12 - системи автоматизації проектувальних робіт / Щерб"юк І.Ф. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
145278
  Співак О.В. Алгоритмічне та програмне забезпечення систем підготовки даних у автоматизованих системах наукових досліджень : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Співак О.В.; МО України. Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 23л.
145279
  Макаренко Г.М. Алгоритмічне та схемотехнічне забезпечення проектування перетворювачів кодів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05; 05.13.08 / Макаренко Г. М.; МОУ Хар.ДУ радіоелектрон. – Х., 1997. – 22л.
145280
  Жиров Г.Б. Алгоритмічний підхід опису нелінійних систем автоматичного управління методом простору станів / Г.Б. Жиров, О.В. Дергільова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 159-166
145281
  Прилуков В.В. Алгоритмічний та програмний розв"язок прямих та обернених задач гравіметрії та магнітометрії у класі тіл, що задані горизонтальними пластинами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 04.00.05 / Прилуков В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
145282
   Алгоритмічні алгебри : Навчальний посібник / К.Л. Ющенко, С.В. Суржко, Г.О. Цейтлин, А.І. Шевченко; МОУ; ІЗМН. – Київ, 1997. – 480с. – ISBN 5-7763-9094-Х
145283
  Іванов Є.В. Алгоритмічні властивості області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами / Є.В. Іванов, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 145-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються алгоритмічні проблеми для області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами. Ключові слова: R-перетворювач, автомат Бюхі, щільність. Decision problems (emptiness, totalness, density in R) for finite R-transducer defined ...
145284
  Васюхін Михайло Іванович Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.13.13 / Васюхін М.І.; НАНУ ін-тут кіберн. ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2002. – 35 с.
145285
  Дмитрієва О.А. Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомірнихдинамічних задач : Автореф. дис... канд. технічних наук: 05.13.13. / Дмитрієва О.А.; ДНТУ. – Донецьк, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв.
145286
  Рахмуни Мохамед Алгоритмічні методи підвищення точності коректованого гіроскопічного компаса : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.11.03 / Рахмуни Мохамед; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехн. ін-тут". – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
145287
  Яцимірський Михайло Миколайович Алгоритмічні основи комп"ютерних засобів спектрально-кореляційної обробки сигналів та зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Яцимірський Михайло Миколайович ; Держ. ун-т "Львів. політех.". – Львів, 1998. – 32 с.
145288
  Кулян В.Р. Алгоритмічні процедури обчислення значень параметрів моделей / В.Р. Кулян, О.О. Юнькова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей динаміки інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі та побудовано алгоритмічні процедури для визначення ...
145289
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 312 арк. – Бібліогр.: арк. 299-312
145290
  Бондаренко Є.В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
145291
  Янг Стивен Алгоритммические языки реального времени. / Янг Стивен. – М., 1985. – 400с.
145292
  Ефремов Г.О. Алгоритмы / Г.О. Ефремов. – Москва. – 30с.
145293
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen. Cambridge ; London: MIT Press, 2013. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
145294
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова ; зав. ред. С.Н. Тригуб]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2015. – 208 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Algorithms unlocked / Thomas H. Cormen, Massachusetts institute of technology, 2013. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 207-208. – Библиогр.: с. 205-206. – ISBN 978-5-8459-1868-0
145295
  Кормен Т.Х. Алгоритмы = Algorithms unlocked : вводный курс / Томас Х. Кормен ; [пер. с англ. и ред. И.В. Красикова]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2016. – 208 с. : ил., табл. – Парал. тит. англ.- Предм. указ.: c. 207-208. – Библиогр.: c. 205-206. – ISBN 978-5-8459-2073-7
145296
  Левашов С.П. Алгоритмы автоматизации построения плотностных моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левашов С. П.; АН УССР, Ин-т геофиз. – К., 1982. – 20л.
145297
  Братев Е.В. Алгоритмы агрегирования. / Е.В. Братев, В.П. Черенин. – М., 1990. – 56с.
145298
  Ястребов В.С. Алгоритмы адаптивного движения подводного робота / В.С. Ястребов, С.В. Армишев; Игнатьев М.Б. – М., 1988. – 85с.
145299
   Алгоритмы анализа данных социально-экономических исследований : сборник научных трудов. – Новосибирск : ИЭИОПП, 1982. – 173 с.
145300
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд . доп. – Киев : Техніка, 1970. – 396с.
145301
  Сигорский В.П. Алгоритмы анализа электронных схем / В.П. Сигорский, А.И. Петренко. – 2-е изд., доп. – Москва : Советское радио, 1976. – 608 с.
145302
  Макаров Леонид Владимирович Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Леонид Владимирович; КН УССР. ин.-т кибернетики. – К., 1989. – 112л. – Бібліогр.:л.109-12
145303
  Белых Владимир Никитич Алгоритмы баз насыщения осесимметричных краевых задач для уравнения Лапласа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Белых Владимир Никитич; АН СССР. Сибирское отделение вычисл. центр. – Новосибирск, 1990. – 31л.
145304
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии / Н.А. Плохинский. – Москва, 1980. – 150 с.
145305
  Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. / Н.А. Плохинский. – М., 1967. – 82с.
145306
  Норкин К.А. Алгоритмы в начертательной геометрии / К.А. Норкин. – Одесса, 1969. – 132с.
145307
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях : материалы международного симпозиума Ургенч, УзССР, 16-22 сент. 1979 г. – Новосибирск
Ч. 1. – 1982. – 364 с.
145308
   Алгоритмы в современной математике и ее приложениях : материалы международного симпозиума, Ургенч, УзССР, 16-22 сент. 1979 г. : в 2-х ч. – Новосибирск : СО АН СССР, Сиб. отд-ние
Ч. 2. – 1982. – 315 с.
145309
  Плесневич Алгоритмы в теории графов / Плесневич, М.С. Сапаров. – Ашхабад, 1981. – 304с.
145310
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – М., 1977. – 224с.
145311
  Криницкий Н.А. Алгоритмы вокруг нас / Н.А. Криницкий. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1984. – 223 с.
145312
   Алгоритмы восстановления изображения по проекциям для двухмерного пространства при параллельных и веерных лучах : (методические разработки). – Киев : Наукова думка, 1981. – 16 с.
145313
   Алгоритмы вывода теорем метода векторных функций Ляпунова. – Новосибирск : Наука, 1981. – 271 с.
145314
  Кочнев В.А. Алгоритмы выделения и прослеживания сейсмических волн с адаптацией : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.00.12 / Кочнев В.А. ; АН СССР , Уральск. науч. центр , Ин-т геофизики. – Свердловск, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
145315
   Алгоритмы диагностики тепловых нагрузок летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1983. – 168 с.
145316
   Алгоритмы дискретной оптимизации и их применение в вычислительных системах : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : ЯрГУ, 1983. – 132 с.
145317
  Маркузе Ю.И. Алгоритмы для уравнивания геодезических сетей на ЭВМ : производственное (практическое) издание / Ю.И. Маркузе. – Москва : Недра, 1989. – 248 с. – ISBN 5-247-00490-6
145318
  Важенин Ю.М. Алгоритмы и алгебра / Ю.М. Важенин. – Свердловск, 1988. – 76 с.
145319
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и вычислительные автоматы / Б.А. Трахтенброт. – М., 1974. – 200с.
145320
  Сигал И. Алгоритмы и диалоговая система для решения задачи коммивояжера большой размерности на плоскости / И. Сигал. – Москва, 1988. – 32 с.
145321
  Касаткин В.Н. Алгоритмы и игры: для детей / В.Н. Касаткин, Л.И. Владыкина. – К., 1984. – 81с.
145322
  Кузьмин А.М. Алгоритмы и комплекс программ для оптимизационных расчетных исследований быстрых реакторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Кузьмин А.М.; Моск.инж.-физ.ин-т. – М, 1969. – 19л.
145323
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспечению ЭВМ). – Ленинград : ФТИ, 1980. – 125 с.
145324
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспечению ЭВМ). – Ленинград : ЛИЯФ, 1981. – 79 с.
145325
   Алгоритмы и математическое обеспечение для физических задач (Материалы по математическому обеспичению ЭВМ). – Ленинград : ФТИ, 1985. – 149 с.
145326
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – М., 1957. – 95с.
145327
  Трахтенброт Б.А. Алгоритмы и машинное решение задач / Б.А. Трахтенброт. – 2-е изд. – М., 1960. – 119с.
145328
   Алгоритмы и методы проектирования АСУП : сборник статей. – Киев : Техніка, 1976. – 105 с.
145329
  Теосев А.В. Алгоритмы и методы распознавания образов / А.В. Теосев. – Москва, 1974. – 59с.
145330
   Алгоритмы и методы расчета электронно-оптических систем : сборник научных трудов. – Новосибирск : ВЦ АН СССР, 1983. – 190 с.
145331
  Ярошевская М.Б. Алгоритмы и микропрограммы ЭВМ ИСКРА 554 / М.Б. Ярошевская. – М., 1982. – 384с.
145332
   Алгоритмы и организация решения экономических задач. : сборник статей. – Москва : Статистика
Вып. 1. – 1973. – 116 с.
145333
  Козина Г.Л. Алгоритмы и оценки для некоторых задач векторной оптимизации на многоцветных графах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.16 / Козина Г.Л.; Запорожский гос.ун-т. – Запорожье, 1994. – 16л.
145334
  Антонова Г.М. Алгоритмы и пакеты прикладных программ в АСУ / Г.М. Антонова, А.А. Черненький. – Москва, 1988. – 110с.
145335
   Алгоритмы и подсистемы автоматизированного логического проектирования цифровых СБИС : материалы по математическому обеспичению ЭВМ. – Минск, 1994. – 120 с.
145336
   Алгоритмы и практика определения параметров гипоцентров землетрясений на ЭВМ : методические работы ЕССН : сборник. – Москва : Наука, 1983. – 156 с.
145337
  Стародетко Е.А. Алгоритмы и примеры решения уравнений / Е.А. Стародетко. – Минск, 1981. – 111 с.
145338
   Алгоритмы и программа комплексной статистической обработки геолого-геофизической информации на ЭВМ Минск-22. – Киев : Київський університет, 1967. – 83 с.
145339
  Ланда Л.Н. Алгоритмы и программированное обучение / Л.Н. Ланда. – М., 1965. – 56с.
145340
   Алгоритмы и программно-аппаратурные средства в системах испытания объектов. – Минск : Ин-т технич. кибернетики АН БССР, 1985. – 136 с.
145341
   Алгоритмы и программы. – Ярославль : Ярославский гос. ун-т, 1982. – 112 с.
145342
  Жадаев А.Г. Алгоритмы и программы автоматического размещения и трассировки связей элементов БИС для интеактивных систем проектирования : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Жадаев А.Г.; КПИ. – Киев, 1986. – 16л.
145343
   Алгоритмы и программы анализа данных геофизических исследований : сборник статей. – Минск : Наука и техника, 1979. – 87 с.
145344
  Бондаренко В.М. Алгоритмы и программы анализа цепей с переменными параметрами и режимов электических машин / В.М. Бондаренко, С.Т. Абидов, Б. Кашкинбаев. – Киев, 1982. – 65 с.
145345
  Саврасов Ю.С. Алгоритмы и программы в радиолокации / Ю.С. Саврасов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 216 с.
145346
   Алгоритмы и программы восстановления зависимостей. – Москва : Наука, 1984. – 815 с. – Авт. указаны на об. тит. л. – Библиогр. : с. 802-804
145347
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 19с.
145348
  Бабушкина Л.В. Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргумента и их применение для решения задач трубного производства. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Бабушкина Л.В.; Всесоюз. Научн-исслед. и конструкт-технологич. ин-т трубной промышл. Вычислит. центр АН СССР. – Днепропетровск, 1989. – 188л. – Бібліогр.:л.162-188
145349
  Бабушкина Лариса Викторовна Алгоритмы и программы вычисления цилиндрических функций полуцелого порядка и сферических функций Бесселя от комплексного аргументаи их применение лдя решения задач труубного производства : Автореф... канд физ-матнаук: 05.13.16 / Бабушкина Лариса Викторовна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
145350
  Глазунов Н.М. Алгоритмы и программы для исследований в диофантовой геометрии / Н.М. Глазунов. – К, 1973. – 26с.
145351
   Алгоритмы и программы для исследования на ЭЦВМ "Минск-22" случайных колебаний дискретных механических систем. – Киев, 1972. – 240 с.
145352
   Алгоритмы и программы для обработки геолого-геофизических данных на ЭВМ ЕС-1020. – Алма-Ата : КазВИРГ, 1978. – 301 с.
145353
   Алгоритмы и программы для решения задач оптимизации. – Новосибирск
Ч. 3. – 1972. – 144 с.
145354
   Алгоритмы и программы для решения задач рудной физики. – Новосибирск, 1976. – 74с.
145355
   Алгоритмы и программы для решениянекоторых задач региональной геофизики. – Новосибирск, 1977. – 162 с.
145356
  Фелингер А.Ф. Алгоритмы и программы для статистического анализа нечисловых данных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Фелингер А.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Секция кибернетики. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
145357
   Алгоритмы и программы для управления разработкой и ремонтом сложных комплексов. – Новосибирск, 1970. – 189 с.
145358
   Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии. – Новосибирск : Наука, 1980. – 186 с.
145359
  Бурыкин И.Г. Алгоритмы и программы для численного решения некоторых задач эллипсометрии / И.Г. Бурыкин. – Новосибирск, 1980. – 186с.
145360
   Алгоритмы и программы интегрирования дифференциальных уравнений : учебное пособие. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1982. – 89 с.
145361
   Алгоритмы и программы исследования зоны неопределенности оптимального решения линеаризуемых систем. – Иркутск, 1970. – 126с.
145362
  Федоренко Ю.П. Алгоритмы и программы на Turbo Pascal : Учебный курс / Ю.П. Федоренко. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240с. – (Учебный курс). – ISBN 5-318-00102-5
145363
  Гринчишин Я.Т. Алгоритмы и программы на безсике / Я.Т. Гринчишин. – М., 1988. – 159с.
145364
   Алгоритмы и программы обработки данных геофизических исследований в скважинах : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 115 с.
145365
  Пукк Р.А. Алгоритмы и программы однократного и двукратного интегрирования, экономящие число обращений к подинтегральной функции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пукк Р.А.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
145366
  Крутько П.Д. Алгоритмы и программы проектирования автоматических систем / П.Д. Крутько. – М., 1988. – 303с.
145367
   Алгоритмы и программы решения геологических задач на ЭЦВМ "Минск-2". – Алма-Ата
Вып. 1. – 1968. – 98 с.
145368
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1969. – 126с.
145369
   Алгоритмы и программы решения задач математической физики. – Киев
1. – 1973. – 188 с.
145370
   Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 513, [1] с. – ISBN 5-02-028614-1
145371
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации : сборник научных трудов. – Минск, 1980. – 93с.
145372
   Алгоритмы и программы решения задач оптимизации : сборник научных трудов. – Минск : ИТК, 1983. – 116 с.
145373
  Непомнящих И.А. Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач геофизики и пересчета полей. / И.А. Непомнящих. – Алма-Ата, 1974. – 209с.
145374
   Алгоритмы и программы решения прямых и обратных задач электромагнитной индукции в Земле : сборник статей. – Москва : ИЗМИРАН, 1983. – 140 с.
145375
   Алгоритмы и программы решения экстремальных задач и смежные вопросы : сборник научных трудов. – Минск : ИТК, 1982. – 98 с.
145376
   Алгоритмы и программы системного математического обеспечения ЕС ЭВМ и кросс-средств : сборник научных трудов. – Москва : МИЭТ, 1982. – 128 с.
145377
   Алгоритмы и программы случайного поиска. – Рига : Зинатне, 1969. – 374 с.
145378
  Борисенков Е.П. Алгоритмы и программы статистической обработки информации на ЭВМ / Е.П. Борисенков, М.А. Романов. – Л., 1969. – 364с.
145379
  Александров В.В. Алгоритмы и программы структурного метода обработки данных / В.В. Александров, Н.Д. Горский ; АН СССР, Ленингр. н.-и. ВЦ. – Ленинград : Наука, 1983. – 208 с.
145380
  Малайчук В.П. Алгоритмы и программы цифрового моделирования динамики систем автоматического управления / В.П. Малайчук, Л.М. Богдан. – Днепропетровск, 1987. – 84с.
145381
  Порублев И.Н. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач / И.Н. Порублев, А.Б. Ставровский. – Москва ; Санкт-Петербург : Вильямс, 2007. – 480 с. – ISBN 978-5-8459-1244-2
145382
   Алгоритмы и програмы : информационный бюлетень. – Москва, 1986
145383
  Солонина А. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 654400 "Телекоммуникации" / Алла Солонина, Дмитрий Улахович, Лев Яковлев. – Санкт-Петербург [и др.] : БХВ-Петербург, 2001. – 464 с. : ил., табл. – На обкл.: Методы и базовые алгоритмы. Архитектура процессоров. Представление данных. Основы проектирования систем цифровой обраб. сигналов. – ISBN 5-94157-065-1
145384
  Криницкий Н.А. Алгоритмы и работы / Н.А. Криницкий. – Москва, 1983. – 168 с.
145385
   Алгоритмы и результаты обработки данных в МЦД = Algorithms and results of data snterpretation in WDC : сборник статей. – Москва, 1978. – 110с. – (Материалы мирового центра данных Б / Междувед. геофиз. ком. при Президиуме АН СССР)
145386
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции / А.И. Мальцев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1986. – 368 с.
145387
  Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. / А.И. Мальцев. – Москва : Наука, 1965. – 391 с.
145388
   Алгоритмы и системы автоматизации исследований и проектирования : сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 184 с.
145389
  Кухарев Г.А. Алгоритмы и систолические процессоры для обработки многозначных данных. / Г.А. Кухарев. – Минск, 1990. – 295с.
145390
  Скобелев В.Г. Алгоритмы и сложность распознавания внутренних состояний конечного автомата. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Скобелев В.Г.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1980. – 13л.
145391
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных систем : сборник научных трудов. – Тула : ТПИ, 1983. – 148 с.
145392
   Алгоритмы и сструктуры специализированных вычислительных устройств : сборник научных трудов. – Тула : ТПИ, 1979. – 191 с.
145393
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных - программы / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1985. – 406с.
145394
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Н. Вирт. – Москва : Мир, 1989. – 360 с.
145395
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт; [пер. с англ. Д.Б. Подшивалова]. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2007. – 352с. – ISBN 5-7940-0065-1
145396
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных = Algorithms and data structures : с примерами на Паскале / Никлаус Вирт ; [ пер. с англ. Д.Б. Подшивалова ]. – 2-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Невский Диалект, 2008. – 352 с. – ISBN 978-5-7940-0065-8
145397
  Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона + CD / Никлаус Вирт ; пер. с англ. под. ред. Ткачева Ф.В. – Москва : ДМК Пресс, 2010. – 272 с. : табл. + CD. – Приложения: с. 265-269. – Библиогр. в конце глав. – (Классика программирования). – ISBN 978-5-94074-584-6
145398
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов : сборник научных трудов. – Киев, 1992. – 85 с.
145399
   Алгоритмы и технические средства обработки сигналов и автоматизация проектирования : сборник научних трудов. – Таллинн, 1991. – 227 с.
145400
  Лисовик Л.П. Алгоритмы и формальные системы / Л.П. Лисовик, В.Н. Редько. – Киев, 1981. – 112с.
145401
   Алгоритмы и численные методы решения задач вычислительной и прикладной математики : сборник научкых трудов. – Ташкент : ТашГУ, 1988. – 92 с.
145402
   Алгоритмы и численные методы решения задач прикладной математики и управления : сборник статей. – Ташкент : ТашГУ, 1986. – 120 с.
145403
  Усманов А.А. Алгоритмы инетелектуальной деятельности. / А.А. Усманов, А.В. Напалков. – Ташкент, 1979. – 131с.
145404
  Пробст М.А. Алгоритмы исследования исторических систем письменности.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пробст М.А.; Ин-т точной механики и вычислит. техники АН СССР. – М., 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
145405
   Алгоритмы логического проектирования : сборник научных трудов. – Минск : Институт технической кибернетики, 1983. – 154 с.
145406
  Горя В.С. Алгоритмы математической обработки результатов исследований / В.С. Горя. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 118 с.
145407
  Павлидис Т. Алгоритмы машинной графики и обработки изображений / Т. Павлидис. – Москва : Радио и связь, 1986. – 399 с.
145408
  Котов И.И. Алгоритмы машинной графики. / И.И. Котов. – М., 1977. – 231с.
145409
   Алгоритмы методов прикладной математики для физических исследований и вопросы автоматизации экспериментов : сборник статей. – Тбилиси : Мецниереба, 1983. – 292 с.
145410
  Кузовкин А.И. Алгоритмы минимизации негладких функций и оценка их сложности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Кузовкин А.И.; Ан СССР. – М, 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
145411
  Лорер В.Э. Алгоритмы минимизации супермодулярных функций на конечных решетках разбиений / В.Э. Лорер. – М, 1987. – 24с.
145412
   Алгоритмы многомерного статистического анализа и их применения. – Москва, 1975. – 177 с.
145413
  Банзак Г.В. Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 7-13
145414
  Хисамутдинов А.И. и др. Алгоритмы Монте-Карло в ядерной геофизике / А.И. и др. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1985. – 157с.
145415
   Алгоритмы небесной механики : материалы математического обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР, 1975. – 40 с.
145416
   Алгоритмы небесной механики : материалы математического обеспечения ЭВМ. – Ленинград : ИТА АН СССР
12. – 1976. – 26 с.
145417
   Алгоритмы небесной механики : тезисы докладов III Всесоюзного совещания, Рига, 1-3 окт. 1980 г. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1980. – 44 с.
145418
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 15л.
145419
  Давыдов Александр Сергеевич Алгоритмы недифференцируемой оптимизации для решения некоторых классов экстремальных задач : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Давыдов Александр Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 112л. – Бібліогр.:л.109-112
145420
  Амелькин В.А. Алгоритмы нумераций последовательностей, составленных из серий / В.А. Амелькин. – Новосибирск, 1990. – 165 с.
145421
  Синицин Е.С. Алгоритмы обнаружения сейсмических сигналов в условиях неполной априорной информации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Синицин Е.С.; МВ и ССО РСФСР. Новосиб электротехн. ин-т. – Новосибирск, 1974. – 18л.
145422
  Загоруйко Н.Г. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей / Н.Г. Загоруйко. – Новосибирск : Наука, 1985. – 110с.
145423
  Соловьев И.В. Алгоритмы обновления электронных карт по данным дистанционного зондирования Земли / И.В. Соловьев, В.А. Железняков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 4. – С. 13-18 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
145424
  Сибуя Маасаки Алгоритмы обработки данных : пер. с япон. / Сибуя Маасаки, Ямамото Такэо. – Москва : Мир, 1986. – 218с.
145425
   Алгоритмы обработки и средства автоматизации теплофизического эксперимента : сдорник научных статей. – Новосибирск, 1978. – 119 с.
145426
   Алгоритмы обработки экспериментальных данных : сборник статей. – Москва : Наука, 1986. – 183 с.
145427
   Алгоритмы обучения распознаванию образов : сборник статей. – Москва : Совецкое радио, 1973. – 201 с. : илл. – Списки лит. в конце статей. – (Б-ка техн. кибернетики)
145428
  Хачатуров В.Р. Алгоритмы определения оптимальной совокупности отраслевых вариантов размещения предприятий с учетом эффекта агломерации / АН СССР ; Вычислительный центр ; В.Р. Хачатуров, Н.Д. Астахов, В.В. Григорьев ; [отв. ред. А.А. Петров]. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1984. – 22 с. – (Сообщения по прикладной математике)
145429
  Китьян Ш.П. Алгоритмы определения оптимальной структуры двех сетей / Ш.П. Китьян. – М., 1985. – 23с.
145430
  Мова В.В. Алгоритмы оптимальной организации обслуживания в системах с очередь. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Мова В.В.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
145431
  Шумилов В.Ф. Алгоритмы оптимальной стабилизации линейных систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Шумилов В.Ф. ; ЛГУ. – Ленинград, 1978. – 16 с.
145432
  Березовский А.И. Алгоритмы оптимизации в задачах управления и обработки экспериментальных данных : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Березовский А.И. ; АН УССР. – Киев, 1969. – 19 с.
145433
  Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах / Э. Майника. – Москва : Мир, 1981. – 323с.
145434
   Алгоритмы оптимизации проектных решений. – Москва : Энергия, 1976. – 264 с.
145435
  Островский Г.М. Алгоритмы оптимизации химико-технологических процессов / Г.М. Островский. – М., 1978. – 294с.
145436
  Чуманкин Евгений Алексеевич Алгоритмы оценки инструментальных погрешностей инерциальной системы в процессе калибровки и начальной подготовки : Автореф. дисс. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Чуманкин Е.А.; Нижегород. Госуд. техн. ун-тета. – Нижний-Новгород, 2003. – 15 с. – Библиогр.: 8 назв.
145437
   Алгоритмы пакета прикладных программ по аэрогидродинамике. – Москва : МГУ, 1984. – 81 с.
145438
  Бурдюк В.Я. Алгоритмы папраллельного упорядочения / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина. – Днепропетровск, 1985. – 83с.
145439
  Ильин В.А. Алгоритмы планирования поведения интегральных роботов в условиях неполной информации о структуре внешней среды. / В.А. Ильин. – Томск, 1990. – 270с.
145440
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступаюдщих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
145441
  Кузка А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступающих требований в системах приборов с узким местом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кузка А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 13л.
145442
  Кузкк А.И. Алгоритмы поиска оптимальных расписаний обслуживания неодновременно поступивших требований в системах приборов с узкими метом : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.01.09 / Кузкк А. И.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 130л. – Бібліогр.:л.94-97
145443
  Слисенко А.О. Алгоритмы поиска периодичностей и идентификации слов, работающие в реальное время. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Слисенко А.О.; Ан ССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 14л.
145444
   Алгоритмы помехоустойчивого приема радиотехнических сигналов : межвузовский сборник научных трудов. – Москва : МИРЭА, 1989. – 157 с.
145445
  Красиков Ю.В. Алгоритмы порождения речи / Ю.В. Красиков. – Орджоникидзе, 1990. – 239с.
145446
   Алгоритмы построения разрешающих уравнений механики стержневых систем. – Ленинград : Сротойиздат, 1983. – 232 с.
145447
  Маринова М.М. Алгоритмы построения систем обмена данными на базе многопозиционных временных кодов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.02 / Маринова М.М.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1987. – 15л.
145448
  Криворотов В.Ф. Алгоритмы построения экстремальных путей на графах специального вида. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Криворотов В.Ф.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – М., 1975. – 18л.
145449
  Миночкин Д.А. Алгоритмы предоставления каналов в спутниковых низкоорбитальных системах / Д.А. Миночкин, И.А. Кушниренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 72-78. – ISSN 2524-0056
145450
   Алгоритмы преобразования русских орфографических текстов в фонетическую запись. – Москва : Издательство Московского университета. – (Серия: "Автоматическая обработка речевой информации" / МГУ, Филологический фак-т, Пебликации отделения структурной и прикладной лингвистики ; под общей ред. В.А. Звегинцева ; вып. 2)
2. – 1970. – 130 с.
145451
  Соловой Ю.В. Алгоритмы работы электронных управляющих машин / Ю.В. Соловой. – М., 1977. – 38с.
145452
  Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития / Н.Н. Моисеев. – Москва : Наука, 1987. – 302с.
145453
  Амосов Н.М. Алгоритмы разума / Н.М. Амосов. – Київ, 1979. – 223с.
145454
  Икрамова Х.З. Алгоритмы распознавания и диагностика / Х.З. Икрамова; АН УзССР, Узбекск. НПО "Кибернетика"; Отв. ред. Ю.И. Журавлев. – Ташкент : Фан, 1982. – 220с.
145455
  Бабаджанов А.Ф. Алгоритмы распознавания, основанные на поэлементном сравнении обучающего и контрольного массивов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Бабаджанов А.Ф. ; АНУз ССР. Узб науч-произ. объединение "Кибернетика". – Ташкент, 1981. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
145456
  Кондратьев О.Л. Алгоритмы распределения ресурсов многопроцессорной вычислительной системы / О.Л. Кондратьев. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1989. – 13 с.
145457
  Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 27. – С. 58-64
145458
  Ивашка Владисловас Повило Алгоритмы расчета полосковых и других линий, основанные на методе сингулярных интегральных уравенений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ивашка Владисловас Повило; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
145459
  Кобылин А.М. Алгоритмы рационального размещения геометрических объектов произвольной формы при двухрядном периодическом размещении. : Автореф... канд. техн.наук: / Кобылин А.М.; Харьков. ин-тут радио/электрон. – Харьков, 1974. – 22л.
145460
  Севастьянов Н.П. Алгоритмы регулирования и дискретной коррекции в задачах оперативного управления. / Н.П. Севастьянов. – Рига, 1975. – 162с.
145461
  Горелик А.Г. Алгоритмы решения задач дискретной рпикладной геометрии / А.Г. Горелик. – Минск, 1968. – 166с.
145462
  Галкин А.А. Алгоритмы решения задач классификации на основе аппроксимации относительной глубины данных и взвешенного среднего значения // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2016. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 144-155. – ISSN 0572-2691
145463
   Алгоритмы решения задач линейной алгебры : методическая разработка. – Рига : Рижский политехнический институт, 1989. – 53 с.
145464
  Астахов Н.Д. Алгоритмы решения задач планирования освоения ресурсов при заданных объемах капиталовложений / Н.Д. Астахов, Д.В. Арюпин. – Москва, 1986. – 29с.
145465
  Гутман В.И. Алгоритмы решения задач по механике в средней школе : книга для учителя / В.И. Гутман, В.Н. Мощанский. – Москва : Просвещение, 1988. – 93 с.
145466
  Карзанов А.В. Алгоритмы решения задач, сводящихся к потоковым и оценки их трудоемкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карзанов А. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1973. – 9л.
145467
   Алгоритмы решения логико-коминаторных задач : сборник научных трудов. – Минск : ИТК
Вып. 4. – 1978. – 131 с.
145468
   Алгоритмы решения метрических задач : учебное пособие. – Йошкар-Ола : МарПИ, 1989. – 87 с.
145469
  Сергеев С.И. Алгоритмы решения некоторых задач дискретного программирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Сергеев С.И.; АН СССР.Ин-т проблем управления. – М, 1980. – 21л.
145470
  Абайылданов К.Н. Алгоритмы решения некоторых задач на перестановках с условием приоритетности / Абайылданов К.Н. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 24 с. – Библиогр.: с. 24. – (Сообщ. по прикладной математике)
145471
   Алгоритмы решения нелинейных задач и обработка данных : сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1984. – 164 с.
145472
  Хуродзе Таймураз Адольфович Алгоритмы решения нелинейных уравнений с расщепляемыми операторами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Хуродзе Таймураз Адольфович; АН ГрузССР. ВЦ им. Н.И.Мусхелишвили. – Тбилиси, 1981. – 12л.
145473
  Пухова Г.В. Алгоритмы решения одной задачи математического программирования (на языке АЛГОЛ). / Г.В. Пухова. – М., 1972. – 35с.
145474
  Григорьев В.В. Алгоритмы решения одной задачи определения оптимальной совокупности многоотраслевых комплексов / В.В. Григорьев. – Москва : ВЦ АН СССР, 1984. – 28 с.
145475
  Замбицкий Д.К. Алгоритмы решения птимизационных задач на сетях / Д.К. Замбицкий, Д.Д. Лозовану. – Кишинев, 1983. – 115с.
145476
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диафантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 1 (17). – С. 6-19. – ISSN 2306-6512
145477
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных диофантовых уравнений в контексте проблемы выполнимости ограничений. Ч. II // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (18). – С. 5-13. – ISSN 2306-6512
145478
  Крывый С.Л. Алгоритмы решения систем линейных уравнений в кольцах вычетов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 5. – С. 149-160. – ISSN 0023-1274
145479
  Волкович О.В. Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схем последовательного анализа вариантов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович О. В.; АН СССР, Ин-т кибернет. им. В. Глушкова. – К., 1987. – 106л. – Бібліогр.:л.98-106
145480
  Волкович Оксана Васильевна Алгоритмы решения целочисленных экстремальных задач, базирующихся на использовании схемы последовательного анализа вариантов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Волкович Оксана Васильевна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1987. – 12л.
145481
  Скобелев Алгоритмы решения экономичских задач на ЭВМ. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1989. – 94с.
145482
  Романовский И.В. Алгоритмы решения экстремальных задач / И.В. Романовский. – М., 1977. – 352с.
145483
  Севастьянов С.В. Алгоритмы с оценками для задач теории расписаний : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Севастьянов С. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1981. – 12л.
145484
  Хохлюк В.И. Алгоритмы секущих плоскостей: уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1983. – 92с.
145485
  Ачасова С.М. Алгоритмы синтеза автоматов на программируемых матрицах / С.М. Ачасова. – Москва : Радио и связь, 1987. – 136с.
145486
  Закревский А.Д. Алгоритмы синтеза дискретных автоматов / А.Д. Закревский. – Москва : Наука, 1971. – 511с.
145487
  Щербаков В.И. Алгоритмы скорости / В.И. Щербаков. – Москва : Знание, 1972. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; №10 ; Радиоэлектроника и связь)
145488
  Курбанмурадов А О. Алгоритмы случайного блуждания по границе. / А О. Курбанмурадов, . – Новосибирск, 1989. – 162с.
145489
  Кальченко Г.Т. Алгоритмы составления планов полетов и их корректировки в автоматизированной системе управления воздушным движением : Автореф... канд. техн.наук: / Кальченко Г.Т.; Риж. ин-т инженеров гражд. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1966. – 12л.
145490
  Губарев В.В. Алгоритмы стстистических измерений / В.В. Губарев. – М, 1985. – 272с.
145491
   Алгоритмы управления качеством проектных решений : сборник научных трудов. – Минск : Институт технической кибернетики, 1979. – 107 с.
145492
  Охоцимский Д.Е. Алгоритмы управления космическим аппаратом при входе в атмосферу / Д.Е. Охоцимский. – М., 1975. – 399с.
145493
  Игнатьев М.Б. Алгоритмы управления роботами-манипуляторами / М.Б. Игнатьев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 247с.
145494
  Рапцун Н.В. Алгоритмы факторизации для решения систем линейних алгебраических уравнений в методе конечных элементов / Н.В. Рапцун. – Киев, 1982. – 30с.
145495
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
145496
  Сарчимелия Р.А. Алгоритмы целочисленного решения систем линейных алгебраических уравнений и их применение в некоторых задачах дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сарчимелия Р. А.; АН УССР, Ин-т кибернет. – К., 1969. – 23л.
145497
  Хохлюк В.И. Алгоритмы целочисленной оптимизации: вспом. Алгол-процедуры. Уч. пособие. / В.И. Хохлюк. – Новосибирск, 1982. – 92с.
145498
  Ицкович Э.Л. Алгоритмы централизованного контроля и управления производством / Э.Л. Ицкович, Э.А. Трахтенгерц. – Москва, 1967. – 352с.
145499
  Верцман И.И. Алгоритмы чебышевского приближения на малом интервале. : Автореф... канд. физ,-мат.наук: 01.01.01 / Верцман И.И.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1974. – 13л.
145500
  Верлань Д.А. Алгоритмы численний реализации нелинейных интегральных динамических моделей с повышенной точностью / Д.А. Верлань, В.А. Тихоход // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 20-28. – (Технічні науки ; вип. 11). – ISSN 2308-5916


  Рассмотрены вопросы численной реализации интегральных динамических моделей путем применения квадратурных формул закрытого типа повышенной точности. Предложены рекуррентные алгоритмы решения нелинейных интегральных уравнений типа Вольтерра и их систем.
145501
  Рылов А.В. Алгоритмы численного решения задачи Коши для уравнения Лапласа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Рылов А.В. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1968. – 10 с.
145502
   Алгоритмы экономических процессов (Госплан МССР, НИИ планирования). – Кишинев : Штиинца, 1988. – 144 с.
145503
   Алгоритмы, математическое обеспечение и архитектура многопроцессорных систем. – Москва : Наука, 1982. – 335 с.
145504
   Алгоритмы, методика и результаты интерпретации географических данных : Материалы VII научно-технической конференции геофизиков Украины. – Киев : Наукова думка, 1985. – 260 с.
145505
   Алгоритмы, программы. таблицы для интерпретации зондирований методом становления поля : методическое руководство. – Саратов : НВНИИГГ, 1973. – 166 с.
145506
  Выжикоски Роман (ПНР) Алгоритмы, структуры и организация функционирования систем фильтрации многомерных сигналов в реальном масштабе времени : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Выжикоски Роман (ПНР); Киевск. политех. ин-т. – К., 1986. – 16л.
145507
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
145508
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ.: И.В. Красиков и др. ; под ред.: И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
145509
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санк-Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 1290, [1] с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Cambridge [etc.] : MIT Press, 2002. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1277-1290. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
145510
   Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. И.В. Красикова и др. ; под ред. И.В. Красикова]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2014. – 1323 с. : ил., табл. – Пер. изд.: Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2009. - Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 1293-1323. – Библиогр.: с. 1282-1293. – ISBN 978-5-8459-1794-2
145511
  Ковальчук В.Г. Алгорифм множення циклів на словах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 24-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі циклічних співвідношень, які визначають симетризовану групу слів, побудовано алгорифм множення циклів цієї групи. Алгорифм зводить довільний добуток циклів до добутку незалежних циклів.
145512
  Цейтин Г.С. Алгорифмические операторы в конструктивных полных сепарабельных матреческих пространствах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Цейтин Г.С. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
145513
  Квіт С. Алгорітм університетського розвитку // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
145514
  Михайлов В.В. Алгорітмічне та програмне забезпечення автоматизованої системи управління дискретним виробництвом змішаного типу. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Михайлов В.В.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
145515
  Лисовик Л.П. Алгортмические вопросы алгебраической теории формальных языков : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Лисовик Л.П.; МВ и ССО УССР. КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1975. – 83л. – Бібліогр.:л.80-83
145516
  Горбатюк С.А. Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп"ютерних системах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.13.05 - Комп"ютерні системи та компоненти / Горбатюк С.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
145517
  Усов П.Г. Алгуйский тальк / П.Г. Усов. – Томск, 1966. – 72с.
145518
  Перваго В.А. Алданская железорудная провинция / В.А. Перваго. – Москва : Недра, 1966. – 114с.
145519
  Стрижков П. Алданские прииски / П. Стрижков. – Л., 1931. – 160с.
145520
  Рослякова А.Ф. Алданское нагорье в пределах Алдано-Тимптонского междуречь (опыт физикогеографической характеристики) : Автореф... канд. географ.наук: / Рослякова А. Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
145521
  Донец С Г. Алданцы / С Г. Донец, . – Иркутск, 1980. – 428с.
145522
   Алдар и Зухра. – Уфа : Башкирское книжное издательство, 1986. – 250 с.
145523
  Мачабели К.Г. Алде Какабадзе: Керамика. Альбом / К.Г. Мачабели. – Москва, 1981. – 14с.
145524
  Личкуте-Юсионене Алдона-Ванда Пятро Личкуте-Юсионене / Личкуте-Юсионене. – Москва : Советский художник, 1974. – [20] с.
145525
  Скирутите А. Алдона Скирутиту. / А. Скирутите. – М, 1980. – 30с.
145526
  Іршад Улла Хан Але спершу інші мають розійтися: з книжки "Ти і я" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 31. – ISSN 0320-8370
145527
  Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
145528
  Жигульская Д.В. Алевиты в Турецкой Республике // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 0869-1908
145529
  Боков В.Ф. Алевтина / В.Ф. Боков. – Москва, 1968. – 159с.
145530
   Алевтина Власова. – М, 1987. – 39с.
145531
   Алевтина Олександрівна Молчанова : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук. України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд. Л.О. Пономаренко, Л.М. Айвазова ; наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2011. – 87, [1] с. : іл., портр. – (Серія "Ювіляри НАПН України" ; вип. 29). – ISBN 978-966-2576-28-3
145532
  Шлапак В.П. Алегорична наука як вершина світової геніальності Великого і Святого пророка Мойсея // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 1. – С. 123-133. – ISSN 1728-3671


  Мойсей як неперевершений науковий геній, який з цілковитою підставою стоїть на вершині світової науки
145533
  Горенко О.П. Алегоричне та символічне наповнення антропонімів у оповіданні Н. Готорна "Молодий Гудиен Браун" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 74-79.
145534
  Ночка А.О. Алегоричність творчого методу Євгена Шварца // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 33-35
145535
  Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку "Олександрія" (м. Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 190-195. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
145536
  Моклиця М. Алегорія в контексті архаїчної образності (міфокритичний аспект) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 513-522. – ISBN 978-966-2763-27-0
145537
  Моклиця М. Алегорія й символ: підступна бінарність термінів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 97-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (333) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
145538
  Букрєєва І.В. Алегорія та символ як тотожне та різне у релігійному світосприйнятті // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 47-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
145539
  Осокин Е.В. Алеет Восток / Е.В. Осокин. – Томск, 1959. – 127с.
145540
  Самолевська О. Алеї нашої пам"яті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 10


  "На початку січня мистецька спільнота була сполохана, як пташина зграя. Пішли чутки, що у Празі викинули з могили прах великого українця Олександра Олеся... Як з"ясувалося, не викинули. За місце поховання в Європі потрібно сплачувати ренту, і чеський ...
145541
  Боровиков С.Г. Алекей Толстой / С.Г. Боровиков. – М, 1982. – 160с.
145542
  Свиридова И. Алекпер Рзакулиев. / И. Свиридова. – М., 1970. – 82с.
145543
  Кютт А.Ф. Алекс Кютт / А.Ф. Кютт, К. Пыллу. – М., 1972. – 23с.
145544
  Картузов С.П. Алекс Ла Гума / С.П. Картузов. – М., 1978. – 125с.
145545
   Алексадр Тышлер (1898-1980): живопись, графика, скульптура, театр : к 85-летию со дня рождения художника. – Москва, 1983. – 65 с.
145546
   Алексадру Владимировичу Кендзере - 60 лет // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 161-163 : Фото. – ISSN 0203-3100
145547
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1942. – 16с.
145548
  Данилевский В. Александ Невский / В. Данилевский. – М, 1943. – 19с.
145549
  Болховитинов В. Александp Гpигоpьевич Столетов (1839-1896) / В. Болховитинов. – Ленингpад : ЦК ВЛКСМ "Молодая гваpдия", 1953. – 510с.
145550
  Дил Х.-О. Александар фон Хумболт Мегу уметноста и науката // Науката и уметноста : науч. конференциjа : Скопjе, 23 апр. 2010 : pасправи / Макед. акад. на науките и уметностите, Науч. друштво "Лаjбниц" од Берлин. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2012. – Кн. 2 : / [уред. одб.: М. Поленаковик (претседател), М. Гурчинов, Г. Старделов и др.]. – С. 25-40. – ISBN 978-608-203-077-7
145551
  Бергстедт Г. Александерсен / Г. Бергстедт. – Пб.-М., 1923. – 381с.
145552
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – М.
Т. 1. – 1990. – 334с.
145553
  Мережковский Д.С. Александр I / Д.С. Мережковский. – Репринтное издание. – М.
Т. 2. – 1990. – 336с.
145554
  Валлоттон А. Александр I / А. Валлоттон. – Москва : Прогресс, 1991. – 398,1с.
145555
  Архангельский А.Н. Александр I / Александр Архангельский. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 448 с., [ 48 ] с. илл. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1191 (991)). – ISBN 5-235-02921-6
145556
  Парсамов В. Александр I в 1812 году // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 9 (999). – С. 18-27. – ISSN 0130-1640
145557
   Александр I и двенадцатый год : художественно-исторический альбом фото-типо гравюр Т-ва "Образование". – [Москва] : [Т-во "Образование", 1911-1912], 1911. – [50] л. ил.
145558
  Дживелегов А.К. Александр I и Наполеон : исторические очерки / А.К. Дживелегов. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1915. – VII, 302, [5] с. – Экз. № 177071 дефектный, отсутств. с. 18-127, напечатаны на ксероксе. - С. [1-5] реклама издания М. и С. Сабашниковых
145559
  Измозик В. Александр II и два капитана // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 3. – С. 85-90. – ISSN 0235-7089
145560
  Колосов А. Александр II, его личность, интимная жизнь и правление / [соч.] А. Колосова. – Лондон : [б. и.] ; [тип. Липперт и Ко], 1902. – 54 с. – (Новые материалы по биографии российских коронованных особ, составленные на основании заграничных документов = Materiaux inedits pour la biographie ; № 11)
145561
   Александр II, царь-освободитель : [Биографический очерк] / Е.Л. – Москва : Моск. ком. грамотности при О-ве сел. хоз-ва ; Тип. М.Г. Волчанинова, 1892. – [2], 73 с., 1 л. фронт. (портр.), 3 л. ил.
145562
  Кончаков Р. Александр III: последний маршрут императора // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 84-86. – ISSN 0235-7089
145563
   Александр Абдулов. – М., 1985. – 31с.
145564
  Варшавский Ю.С. Александр Абрамович Гринберг / Ю.С. Варшавский, М.И. Гельфман. – Ленинград, 1974. – 119с.
145565
   Александр Акимович Воробьев. – Томск, 1969. – 89с.
145566
  Пицык Н.Е. Александр Алексадрович Богомолец / Н.Е. Пицык. – Москва, 1970. – 299с.
145567
  Княжнин В.Н. Александр Александрович Блок / В.Н. Княжнин. – Пб., 1922. – 136с.
145568
   Александр Александрович Блок (1880-1921). – М, 1980. – 56с.
145569
   Александр Александрович Богомолец: Воспоминания современников. – Киев, 1982. – 216с.
145570
  Соловьев А.И. Александр Александрович Борзов 1874-1939 / А.И. Соловьев. – Москва, 1948. – 43с.
145571
  Жукова Л.М. Александр Александрович Имшенецкий / Л.М. Жукова. – Москва, 1967. – 84с.
145572
   Александр Александрович Киселев - академик живописи 1838-1911. – М. – 24с.
145573
   Александр Александрович Любищев, 1890-1972. – Ленинград : Наука, 1982. – 143 с.
145574
  Перельман А.И. Александр Александрович Сауков, 1902-1964 / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1980. – 95с.
145575
  Литвинский Б.А. Александр Александрович Семенов. (Науч.-библиогр. очерк) / Б.А. Литвинский, Н.М. Акрамов. – М., 1971. – 180с.
145576
  Потапова-Долицкая Александр Александрович Скочинский / Потапова-Долицкая. – 2-е доп. изд. – Москва-Ленинград, 1947. – 34с.
145577
  Беляев Б.Л. Александр Александрович Фадеев / Б.Л. Беляев. – Ленинград, 1969. – 128с.
145578
  Дикушина Н.И. Александр Александрович Фадеев / Н.И. Дикушина. – М., 1971. – 32с.
145579
  Сазанович Е. Александр Александрович Фадеев. "Молодая гвардия" = 100 книг, которые потрясли мир // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 75-77. – ISSN 0132-2036
145580
  Тропп Э.А. Александр Александрович Фридман / Э.А. Тропп, В.Я. Френкель, А.Д. Чернин. – Москва : Наука, 1988. – 302с.
145581
  Варсанофьева В.А. Александр Алексанрович Чернов / В.А. Варсанофьева. – Сыктывкар, 1960. – 5-28с.
145582
  Стернин Г. Александр Алексеевич Агин / Г. Стернин. – Москва : Наука, 1955. – 152с.
145583
  Стренин Г.Ю. Александр Алексеевич Агин. / Г.Ю. Стренин. – Москва : Искусство, 1955. – 152с.
145584
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 1 (73). – С. 105-122. – ISSN 2070-9773
145585
  Гессен В.Ю. Александр Алексеевич Вознесенский: ректор, педагог и мученик // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (74). – С. 109-123. – ISSN 2070-9773


  В статье на основе архивных и литературных данных, а также воспоминаний родных и современников описана научная жизнь, административная и преподавательская деятельность профессора А.А. Вознесенского. Особое внимание уделено событиям, связанным с его ...
145586
   Александр Алексеевич Гапаович (1938-1986): Живопись. – М., 1990. – 4с.
145587
  Бахрушин Ю.А. Александр Алексеевич Горский. 1871-1924 / Ю.А. Бахрушин. – Москва-Ленинград, 1946. – 51с.
145588
  Становов А.И. Александр Анатольевич Космодемьянский / А.И. Становов. – Калининград, 1967. – 22с.
145589
  Иконников В.С. Александр Андреевич Беклешов (1743-1808), малоросийский военный генерал-губернатор, киевский военный губернатор, генерал-прокурор : [биогр. очерк] / [соч.] В.С. Иконникова. – Киев : Тип. Г.Т. Корчака-Новицкаго, 1890. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из: Киевская старина
145590
   Александр Андреевич Васин. 1915-1971. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1974. – 16 с.
145591
  Неклюдова М.Г. Александр Андреевич Иванов / М.Г. Неклюдова. – Л., 1966. – 63с.
145592
   Александр Андреевич Иванов. 150 лет со дня рождения. 1806-1956. Каталог выставки.. – 1956. – М., 1962. – 175с.
145593
  Зотов А.И. Александр Андреевич Иванов. 1806-1858 / А.И. Зотов. – М.-Л., 1945. – 32с.
145594
  Левандовский С.Н. Александр Андреевич Шумилкин: Альбом / С.Н. Левандовский. – Л., 1986. – 117с.
145595
   Александр Антонович Мордань (1909-1983). – М., 1986. – 19с.
145596
  Давыдова Л.Г. Александр Антонович Смуров / Л.Г. Давыдова. – Москва, 1974. – 135 с.
145597
   Александр Аркадьевич Акопян. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1975. – 24 с. – (Выдающиеся ученые Сов. Армении ; № 19)
145598
  Еолян И.Р. Александр Арутюнян / И.Р. Еолян. – Москва : Советский композитор, 1962. – 110 с.
145599
  Булаховский Л.А. Александр Афанасьевич Потебня : (К шестидесятилетию со дня смерти) / Л.А. Булаховский. – Киев : КГУ, 1952. – 45 с.
145600
  Тигранов Г. Александр Афанасьевич Спендиаров / Г. Тигранов. – Москва : Музгиз, 1959. – 331 с.
145601
  Яковенко И.Г. Александр Ахиезер : человек и мыслитель // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С.105-111. – ISSN 0869-0499
145602
   Александр Барамидзе : Филолог: Биобиблиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1988. – 210с. – (Биобиблиогр. серия "Грузинские ученые")
145603
  Житомирова Н.Н. Александр Бармин / Н.Н. Житомирова. – Ленинград, 1956. – 63с.
145604
  Грудцова О.М. Александр Бек / О.М. Грудцова. – М., 1967. – 126с.
145605
  Ляпунов Б.В. Александр Беляев. Критико-биогр. очерк. / Б.В. Ляпунов. – М. : Советский писатель, 1967. – 159 с.
145606
  Куликова К.Ф. Александр Бениаминов / К.Ф. Куликова. – Л., 1960. – 147с.
145607
  Эрнст С. Александр Бенуа / С. Эрнст. – СПб, 1921. – 99с.
145608
  Бернандт Г.Б. Александр Бенуа и музыка / Г.Б. Бернандт. – Москва, 1969. – 231с.
145609
  Иванов-Разумник Александр Блок / Иванов-Разумник. – Санкт-Петербург, 1919. – 179с.
145610
  Ашукин Н.С. Александр Блок / Н.С. Ашукин. – Москва, 1923. – 68с.
145611
  Тимофеев Л. Александр Блок / Л. Тимофеев. – М., 1946. – 263с.
145612
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – Москва, 1955. – 32с.
145613
  Орлов В.Н. Александр Блок / В.Н. Орлов. – М., 1956. – 262с.
145614
  Тимофеев Л.И. Александр Блок / Л.И. Тимофеев. – М., 1957. – 182с.
145615
  Панченко Н.Т. Александр Блок : Переписка. Аннотир. каталог / Н.Т. Панченко; Под. ред.: В.Н. Орлова. – Москва
Вып. 1 : Письма Александра Блока. – 1975. – 496с.
145616
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1978. – 175с.
145617
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1980. – 225с.
145618
  Долгополов Л.К. Александр Блок / Л.К. Долгополов. – Л., 1984. – 232с.
145619
  Бураго С.Б. Александр Блок : Очерк жизни и творчества / С.Б. Бураго. – Киев : ВД Дмитра Бураго, 2005. – 368с. – ISBN 966-8188-11-Х; 966-8188-12-8
145620
   Александр Блок : исследования и материалы. – Л, 1987. – 296с.
145621
  Оганян З.А. Александр Блок в армянской литератур : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Оганян З. А.; Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 19л.
145622
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – М
1. – 1980. – 550с.
145623
   Александр Блок в воспоминаниях современников. – Москва
2. – 1980. – 527с.
145624
   Александр Блок в портретах, иллюстрациях и документах. – Ленинград, 1972. – 383с.
145625
  Берберова Н. Александр Блок и его время : Биография / Н. Берберова. – Москва : Независимая газета, 1999. – 256с. – (Литературные биографии). – ISBN 5-86712-043-0
145626
  Охотников Д.И. Александр Блок и мировая культура // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.181-184. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
145627
  Гордин А.М. Александр Блок и русские художники / А.М. Гордин, М.А. Гордин. – Л, 1986. – 365с.
145628
  Панченко Н.Т. Александр Блок. Переписка : Аннотир. каталог / Н.Т. Панченко; Под ред.: Н.Н. Орлова. – Москва
Вып.2 : Письма Александру Блоку. – 1979. – 644с.
145629
  Енишерлов В.П. Александр Блок. Штрихи судьбы. / В.П. Енишерлов. – М., 1980. – 303с.
145630
   Александр Блок: исследования и материалы. – Л, 1991. – 342с.
145631
  Руднев К. Александр Блок: патология любви // Тайны прошлого. – Киев, 2015. – № 48. – С. 7-8


  В 1880 г. население Санкт-Петербурга перевалило за восемьсот пятьдесят тысяч человек, в продаже появились «электрические свечи-тушилки», в Москве напротив Тверского бульвара торжественно открылся памятник Пушкину, народовольцы устроили взрыв в Зимнем ...
145632
  Кара С Александр Борисов / С Кара, . – М., 1952. – 116с.
145633
  Мунин А.Н. Александр Борисов / А.Н. Мунин. – Вологда, 1967. – 121с.
145634
  Рыбакова Ю.П. Александр Борисов / Ю.П. Рыбакова. – Л, 1987. – 175с.
145635
  Оль Р.А. Александр Брюллов / Р.А. Оль. – Ленинград, 1983. – 151 с.
145636
   Александр Бурганов. Народный художник Удмуртской АССР, лауреат Гос.премии СССР.. – М., 1986. – 44с.
145637
  Гушанская Е.М. Александр Вампилов: Очерк творчества / Е.М. Гушанская. – Л. : Советский писатель, 1990. – 318 с.
145638
  Морозов А.И. Александр Васильев / А.И. Морозов. – М., 1984. – 174с.
145639
   Александр Васильевич Кирсанов. – Киев, 1982. – 70 с.
145640
  Гурьева Т. Александр Васильевич Куприн / Т. Гурьева. – М.-Л., 1950. – 14с.
145641
   Александр Васильевич Нагорный : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1989. – 52с.
145642
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – М, 1949. – 468с.
145643
  Осипов К. Александр Васильевич Суворов / К. Осипов. – Рига, 1949. – 287с.
145644
   Александр Васильевич Суворов в отечественном изобразительном искусстве.. – М., 1952. – 127с.
145645
   Александр Васильевич Суворов.. – М., 1980. – 280с.
145646
   Александр Васильевич Суворов. Краткий биографический очерк.. – М., 1950. – 48с.
145647
  Данилов С.С. Александр Васильевич Сухово-Кобылин / С.С. Данилов. – Л.-М, 1949. – 76с.
145648
  Шевченко А.В. Александр Васильевич Шевченко 1883-1948. Графика. Из музеев частных собраний : Каталог / А.В. Шевченко. – Москва : Советский художник, 1975. – 30 с.
145649
   Александр Васильевич Щипицын.. – М., 1968. – 24с.
145650
  Бубнова Л.С. Александр Васин / Л.С. Бубнова. – Москва : Советский художник, 1972. – 168 с.
145651
   Александр Ведерников : певец, артист, художник. – Москва : Музыка, 1985. – 95 с.
145652
  Павлинская А.П. Александр Ведерников / А.П. Павлинская. – М., 1991. – 167с.
145653
  Колосков Е.А. Александр Великий в контексте греко-македонского спора о наименовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-108. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
145654
  Вершинин А.П. Александр Вершинин: «Наша задача - совершенствование услуг и инструментов поиска» : [интервью с А.П. Вершининым] // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 14-19. – ISSN 1726-6726


  В 2009 г. в России появилась первая цифровая библиотека национального уровня - Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Взятый пять лет назад курс показал, что принятое решение было своевременным и необходимым: оцифровка архивных документов сегодня ...
145655
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 1011275с.
145656
  Шишмарев В.Ф. Александр Веселовский и русская литературра / В.Ф. Шишмарев. – Л, 1946. – 64 с.
145657
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239 с.
145658
  Горский И.К. Александр Веселовский и современность / И.К. Горский. – Москва : Наука, 1975. – 239с.
145659
  Емельянцева И. Александр Викторович Моравов / И. Емельянцева. – М., 1951. – 30с.
145660
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин. / А.М. Утевский. – 2-е изд., доп. – К., 1961. – 75с.
145661
  Утевский А.М. Александр Владимирович Палладин. / А.М. Утевский. – К., 1985. – 126с.
145662
  Земская М.И. Александр Волков / М.И. Земская. – Москва, 1975. – 159с.
145663
   Александр Волков. – М., 1990. – 12с.
145664
  Борейко Е В. Александр Всеволодович Захаренко (1948-2004) / Е В. Борейко, И.Ю. Парникоза // Классики концепции заповедности (пассивной охраны природы) / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза. – 2-е, доп. изд. – Киев : Логос, 2017. – С. 64-68. – (Серия "Охрана дикой природы" ; вып. 78). – ISBN 978-617-7442-65-2
145665
  Павловский Б.В. Александр Гаврилович Вязников / Б.В. Павловский. – Свердловск : Уральский рабочий, 1962. – 53 с.
145666
   Александр Гаврилович Гурвич 1974-1954. – Москва : Наука, 1970. – 204 с. : ил.
145667
  Дубина Николай Николаевич Александр Гаврилюк и "малая" пролетарская проза Западной Украины 20-30-х гг. ХХ ст. : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Дубина Николай Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
145668
   Александр Герасимов. – Москва, 1988. – 24с.
145669
  Груздева Е.Н. Александр Германович Вульфиус (1880-1941) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 152-162. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается жизнь, научная, преподавательская и общественная деятельность петербургского историка XX в., специалиста по истории раннего нового времени А. Г. Вульфиуса.
145670
  Генкель П.А. Александр Германович Генкель / П.А. Генкель. – Москва, 1981. – 126 с.
145671
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1962. – 104с.
145672
  Пирумова Н.И. Александр Герцен / Н.И. Пирумова. – Москва, 1989. – 254 с.
145673
  Семенов В.С. Александр Герцен / В.С. Семенов. – М., 1989. – 383с.
145674
  Хренков Д. Александр Гитович / Д. Хренков. – Л, 1969. – 167с.
145675
  Мейланд В.Л. Александр Григорян / В.Л. Мейланд. – М., 1982. – 103с.
145676
  Турчин В.С. Александр Григорьевич Варнек, 1782-1843 / В.С. Турчин. – М., 1985. – 168с.
145677
  Буквин В.Т. Александр Григорьевич Крамов. / В.Т. Буквин. – Москва, 1960. – 36с.
145678
  Тепляков Г.М. Александр Григорьевич Столетов / Г.М. Тепляков, П.С. Кудрявцев. – Москва : Просвещение, 1966. – 135 с.
145679
  Соминский М.С. Александр Григорьевич Столетов / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1970. – 352с.
145680
  Болховитинов В.Н. Александр Григорьевич Столетов (1839-1896) / В.Н. Болховитинов. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 544 с.
145681
  Тимирязев А.К. Александр Григорьевич Столетов. 1839-1896. Биограф. очерк. / А.К. Тимирязев. – М., 1948. – 49с.
145682
  Киркин Юрий Васильевич Александр Грин : Библиогр. указ. произв. А.С Грина и лит. о нем. за 1906-1977 гг. / Киркин Юрий Васильевич. – Москва : Книга, 1980. – 64с.
145683
  Михайлова Л. Александр Грин. Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – М. : Художественная литература, 1972. – 192 с.
145684
  Михайлова Л. Александр Грин: Жизнь, личность, творчество / Л. Михайлова. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : Художественная литература, 1980. – 216 с.
145685
   Александр Грицай, 1950-1988. – М., 1991. – 71с.
145686
  Скурла Г. Александр Гумбольд / Г. Скурла; Сокращ. пер. с нем. яз. Г. Шевченко. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 239 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 11(659))
145687
  Невский В.В. Александр Гумбольдт - выдающийся путешественник и географ. / В.В. Невский. – М., 1959. – 48с.
145688
  Михайлова Н.Н. Александр Гумбольдт (1769-1859) / Н.Н. Михайлова. – Москва, 1958. – 13с.
145689
  Де Терра Г. Александр Гумбольдт и его время / Терра Г. Де; Пер. с немецкого. Под. ред. Смирнова В.А. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 332с.
145690
  Мартынов Н.А. Александр Давиденко / Н.А. Мартынов. – Москва : Советский композитор, 1962. – 25 с.
145691
  Бушен А.Д. Александр Данилович Каменский : очерк жизни и творчества / А.Д. Бушен. – Ленинград : Советский композитор, 1982. – 144 с.
145692
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко. – Москва, 1981. – 197с.
145693
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; Акад. Наук СССР, Сибирское отделение, Ин-т истории, филолог. и философ. – Москва : Наука, 1983. – 200 с.
145694
  Павленко Н.И. Александр Данилович Меншиков / Н.И. Павленко ; АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии ; отв. ред. А.П. Окладников. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1989. – 200 с. – ISBN 5-02-009487-0
145695
   Александр Дейнека. – Москва
2. – 1989. – 295с.
145696
  Громовенко-Шимкова Александр Дейч - Украина в сердце, вселенная в душе // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2013. – № 2 (80). – С. 61-66


  "... В 1911 году Александр Иосифович поступает на романо-германское отделение историко-филологического факультета. Атмосфера в Киевском университете св. Владимира в то время была совершенно особенная. Славился и Семинарий русской филологии В. Перетца, ...
145697
  Пелевин Ю.А. Александр Дмитриевич Михайлов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-69. – ISSN 0042-8779
145698
  Клевенский М М. Александр Дмитриевич Михайлов. / М М. Клевенский. – Москва : Госиздат, 1925. – 107 с.
145699
  Громов Н.Н. Александр Дмитриевич Романычев / Н.Н. Громов. – Ленинград, 1991. – 116с.
145700
  Юренев Р.Н. Александр Довженко / Р.Н. Юренев. – Москва : Искусство, 1959. – 193 с.
145701
   Александр Довженко. – Москва, 1972. – 156с.
145702
  Соболев Р.П. Александр Довженко / Р.П. Соболев. – М, 1980. – 306с.
145703
  Писаревский Д.С. Александр Довженко и его "Поэма о море" / Д.С. Писаревский. – Москва, 1959. – 32с.
145704
  Грекул И.Д. Александр Донич / И.Д. Грекул. – Кишинев, 1956. – 69с.
145705
  Студинський К. Александр Духнович і Галичина / К. Студинський. – Ужгород, 1924. – 77с.
145706
   Александр Дюма.. – М., 1970. – 43с.
145707
   Александр Дюма.. – М., 1971. – 44с.
145708
  Иоффе И.С. Александр Евгеньевич Порай-ошиц / И.С. Иоффе. – Л.-М, 1949. – 19с.
145709
  Писаржевский О.Н. Александр Евгеньевич Ферсман : 1883-1945 / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 455 с. – (Жизнь замечательных людей)
145710
   Александр Евгеньевич Ферсман. – Москва, 1965. – 478с.
145711
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1968. – 295с.
145712
  Щербаков Д.И. Александр Евгеньевич Ферсман и его творчество / Д.И. Щербаков. – Москва, 1955. – 490-531с.
145713
  Перельман А.И. Александр Евгеньевич Ферсман, 1883-1945 / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1983. – 272с.
145714
  Исакова О.В. Александр Евкеньевич Ферсман / О.В. Исакова. – Изд. 2-е, доп. – М, 1964. – 224с.
145715
  Галкина Н. Александр Евсеевич Рекемчук / Н. Галкина. – Сыктывкар, 1963. – 20с.
145716
  Альтшуллер А.Я. Александр Евстафьевич Мартынов / А.Я. Альтшуллер. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959. – 247 с.
145717
  Гречкин Н.П. Александр Ерминингельдович Арбузов, 1877-1968 / Н.П. Гречкин. – М., 1977. – 232с.
145718
   Александр Ефимович Лукин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 131-133. – ISSN 0367-4290
145719
  Шкерин М.Р. Александр Жаров / М.Р. Шкерин. – М : Советская Россия, 1980. – 67 с.
145720
   Александр Жендов. – София, 1959. – 172с.
145721
  Архангельский Б.Н. Александр Зайцев / Б.Н. Архангельский, Р.И. Кимельфельд. – Москва, 1986. – 144с.
145722
  Давидович В.Г. Александр Иваницкий / В.Г. Давидович, Т.А. Чижикова. – Москва, 1973. – 120 с.
145723
  Муратов Л.Г. Александр Иванов / Л.Г. Муратов. – М., 1968. – 176с.
145724
  Степанова С. Александр Иванов // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.14-19. – ISSN 0869-8171
145725
   Александр Иванов [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Творения великого русского художника Александра Иванова поражают своей масштабностью и композиционным мастерством. Живописец осуществил один из самых грандиозных замыслов в русском искусстве - полотно "Явление Христа народу" - венец творения художника ...
145726
  Невядомская Ф.К. Александр Иванович Бараев. / Ф.К. Невядомская, М.Ф. Гончарова. – Москва, 1978. – 33с.
145727
  Булаховский Л.А. Александр Иванович Белецкий / Л.А. Булаховский. – [9] с.
145728
  Нович И.С. Александр Иванович Герцен / И.С. Нович. – М, 1937. – 148с.
145729
  Еголин А. Александр Иванович Герцен / А. Еголин. – М, 1940. – 47с.
145730
  Койре А. Александр Иванович Герцен // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 151-164. – ISSN 0042-8744
145731
  Тучапский П.Л. Александр Иванович Герцен. Его жизнь и деятельность / П.Л. Тучапский. – Одесса, 1920. – 48с.
145732
   Александр Иванович Зражевский. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии. – М, 1949. – 12с.
145733
  Агзамова Д.М. Александр Иванович Кормилицын - историк и библиотековед (к 100-летию со дня рождения) // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 12-16. – ISBN 978-5-02-039116-1
145734
  Николаева Е.В. Александр Иванович Лактионов / Николаева Е.В., Мямлин И.Г. – Ленинград : Художник РСФСР, 1978. – 174 с. – Библиогр. в примеч.: с. 144-146, 164-167
145735
  Тарасов Л.М. Александр Иванович Морозов / Л.М. Тарасов. – М.Л., 1949. – 36с.
145736
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – Москва-Ленинград, 1949. – 44с.
145737
  Исакова О.В. Александр Иванович Опарин / О.В. Исакова. – М, 1964. – 112с.
145738
   Александр Иванович Опарин. – 3-е изд., доп. – Москва : Наука, 1979. – 143с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 8 ; Сер. биохимии)
145739
   Александр Иванович Савинов: письма, документы, воспоминания.. – Л., 1983. – 331с.
145740
  Ган И Я. Александр Иванович Сердюк - Народный артист СССР / И Я. Ган. – К., 1960. – 44с.
145741
  Медникова Э.М. Александр Иванович Смирницкий / Э.М. Медникова. – М, 1968. – 60с.
145742
   Александр Иванович Яцемирский. – Кишинев, 1967. – 40с.
145743
  Джусупова О.Н. Александр Илларионович Игнатьев / О.Н. Джусупова. – М., 1961. – 79с.
145744
   Александр Ильич Зилоти. – Л, 1963. – 468с.
145745
  Асафова Н.М. Александр Ильич Тюменев / Н.М. Асафова. – Москва, 1962. – 38с.
145746
   Александр Иосифович Шальников. Воспоминания, письма, документы. – Санкт-Петербург : Наука, 1992. – 247с.
145747
   Александр Исаакович Харшак : каталог выставки. – Ленинград : Художник РСФСР, 1968. – 21 с.
145748
  Земцова А.М. Александр Исаакович Харшак / А.М. Земцова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1986. – 112 с.
145749
   Александр Ишин. Галина Ишина. Каталог выставки. – Москва, 1990. – 56с.
145750
  Кудрина Ю.В. Александр ІІІ и развитие исторических знаний в России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 6. – С. 146-154. – ISSN 0130-3864
145751
   Александр Кабанов // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 45
145752
  Лундберг Е.Г. Александр Казбеги (1848-1893) / Е.Г. Лундберг. – М., 1949. – 3-17с.
145753
  Квасов А.С. Александр Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1982. – 24с.
145754
   Александр Клепиков.. – М, 1986. – 23с.
145755
  Буханов М.С. Александр Клубов / М.С. Буханов. – Вологда, 1954. – 112с.
145756
  Шумская Н. Александр Ключарев / Н. Шумская. – Москва : Советский композитор, 1962. – 156 с.
145757
  Ганина М.А. Александр Константинович Глазунов : жизнь и творчество / М.А. Ганина. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 389 с.
145758
  Крюков А.Н. Александр Константинович Глазунов (1865-1936) / А.Н. Крюков. – Москва : Музыка, 1984. – 143 с.
145759
  Смирнов А.К. Александр Константинович Смирнов / А.К. Смирнов. – М., 1980. – 10с.
145760
  Фаресов А.И. Александр Константинович Шеллерс. – Санкт-Петербург, 1901. – 172 с.
145761
  Канторович Л.В. Александр Коршунов. / Л.В. Канторович. – Л., 1963. – 182 с.
145762
   Александр Костромин, 1950-1987: живопись, графика, скульптура: каталог. – М., 1990. – 31с.
145763
  Миленко В. Александр Куприн: видеть всё, знать всё, уметь всё, писать обо всём" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 102-120. – ISSN 1819-6268
145764
  Кухно А.А. Александр Кухно: Стиховторения. / А.А. Кухно. – Новосибирск, 1986. – 154с.
145765
   Александр Лабас, заслуженный художник РСФСР. – Москва, 1990. – 95с.
145766
  Клеопов И.Л. Александр Лаврентьевич Чекановский. / И.Л. Клеопов. – Ленинград : Наука, 1972. – 108с.
145767
  Тейдер В.А. Александр Лапаури / В.А. Тейдер. – Москва : Искусство, 1980. – 189 с.
145768
  Карнаухова Т.Н. Александр Леонидович Чижевский (1897-1964). Библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : Научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2007. – № 1(13). – С. 148-268.
145769
   Александр Леонидович Яншин. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1981. – 119с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 30 ; Сер. геол. наук)
145770
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Кишинев, 1970. – 83 с.
145771
  Негруцци К. Александр Лэпушняну : ист. новелла / К. Негруцци. – Бухареств, 1980. – 45 с.
145772
  Иванов Н.И. Александр Львович Гершун, 1868-1915. / Н.И. Иванов. – Л, 1976. – 135с.
145773
   Александр Львович Минц.. – М., 1975. – 72с.
145774
  Ковалев С.И. Александр Македонский / С.И. Ковалев. – Л, 1937. – 115с.
145775
  Шахермайр Ф. Александр Македонский : Сокр. пер. с нем. / Ф. Шахермайр; АН СССР. Институт востоковедения. – 2-е изд., испр. – Москва : Наука, 1986. – 384с. : илл. – Библиогр.: с.356-365; 375-376. – (По следам исчезнувших культур Востока)
145776
  Шифман И.Ш. Александр Македонский / И.Ш. Шифман. – Ленинград : Наука, 1988. – 209 с. – (Всеобщая история / АН СССР). – ISBN 5-02-027233-7
145777
  Карнацевич В.Л. Александр Македонский / В. Карнацевич. – Харьков : Фолио, 2010. – 119, [3] с. – Авт. на обл. не указан. - Сер. осн. в 2010 г. – (Знаменитые люди планеты). – ISBN 978-966-03-5072-4
145778
  Гафуров Б.Г. Александр Македонский и Восток / Б.Г. Гафуров, Д.И. Цибукидис. – М., 1980. – 456с.
145779
  Дмитренко В. Александр Македонский: короткая жизнь, вечная слава // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 29-47. – ISSN 1819-6268
145780
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М.-Л., 1950. – 204с.
145781
  Журба П.Т. Александр Матросов / П.Т. Журба. – М., 1951. – 244с.
145782
  Журба П.Т. Александр Матросов : повесть / П.Т. Журба. – Ленинград : Детская литература, 1958. – 352с.
145783
  Журба П. Александр Матросов / П. Журба. – Изд. 4-е, испр. – Л., 1974. – 254с.
145784
  Кирсанов С.И. Александр Матросов. Поэма. / С.И. Кирсанов. – М., 1946. – 54с.
145785
  Журба П.Т. Александр Матросов. Рассказы / П.Т. Журба. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 463 с.
145786
  Журба П.Т. Александр Матросов.Внуки бандуриста / П.Т. Журба. – Ленинград : Лениздат, 1965. – 811 с.
145787
  Воронова М. Александр Мень: этика свободы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 3 (43). – С. 100-121. – ISSN 1819-6268


  Александр Владимирович Мень (1935-1990) - протоиерей Русской православной церкви, богослов, проповедник, автор книг по богословию, истории христианства и др. религий, по основам христианского вероучения, православному богослужению. Публиковался в ...
145788
   Александр Мирошхин. – М., 1987. – 24с.
145789
  Епифанова А.П. Александр Митрофанович Терпигорев. / А.П. Епифанова. – 2-е изд., доп. – М., 1958. – 84с.
145790
  Розентретер Б.А. Александр Митрофанович Тирпигорев 1873-1959 / Б.А. Розентретер; АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 183 с.
145791
   Александр Михайлов. – М., 1985. – 34с.
145792
  Яновский С. Александр Михайлович Андрияшев (1863 - 1939): штрихи к портрету // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 54-55


  Андрияшев работал помощником библиотекаря университета им. Св. Владимира.
145793
  Бутлеров А.М. Александр Михайлович Бурлеров / А.М. Бутлеров. – Москва : Наука, 1978. – 111 с.
145794
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров / Л.И. Гумилевский. – М., 1951. – 336с.
145795
  Быков Г.В. Александр Михайлович Бутлеров / Г.В. Быков. – М., 1961. – 219с.
145796
  Гумилевский Л.И. Александр Михайлович Бутлеров 1828-1886 / Л.И. Гумилевский. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 334с.
145797
  Сокольников П М. Александр Михайлович Герасимов. Избранные произведения. / П М. Сокольников, . – М., 1951. – 19с.
145798
  Ключевич А.С. Александр Михайлович Зайцев, 1841-1910 / А.С. Ключевич, Г.В. Быков. – М., 1980. – 174с.
145799
  Сокольников М.П. Александр Михайлович Каманин. / М.П. Сокольников. – Л., 1963. – 64с.
145800
   Александр Михайлович Каманин. Засл. деятель искусств РСФСР.. – Л., 1966. – 8с.
145801
  Лемещенко А.М. Александр Михайлович Лемещенко: Плакаты. / А.М. Лемещенко. – М., 1979. – 10с.
145802
  Эткинд М.Г. Александр Михайлович Любимов / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1971. – 118 с.
145803
  Лукомская А.М. Александр Михайлович Ляпунов / А.М. Лукомская. – М.-Л., 1953. – 268с.
145804
  Шибанов А.С. Александр Михайлович Ляпунов / А.С. Шибанов. – М., 1985. – 336с.
145805
   Александр Михайлович Ляпунов (1857-1918) : Биобиблиографический указатель. Биографический очерк и обзор основных научных результатов. Труды А.М. Ляпунова. Литература о жизни и деятельности ученого. – Харьков, 2007. – 72с.
145806
  Борисенко А.А. Александр Михайлович Ляпунов. К 150-летию со дня рождения // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 84-91.


  История харьковской математической школы, блестящим представителем которой был А. М. Ляпунов, непрерывно связана с историей Харьковского ун-та.
145807
   Александр Михайлович Негруль. – М., 1961. – 36с.
145808
  Варшавский Л.Р. Александр Михайлович Опекушин / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1947. – 24с.
145809
  Беляев Н. Александр Михайлович Опекушин. 1841-1923 / Н. Беляев. – Москва, 1954. – 48с.
145810
   Александр Михайлович Петухов (1939-1976) / Петухов, Выставка, Москва. произведений., 1978. – М., 1978. – 10с.
145811
   Александр Михайлович Прохоров. – Москва : Наука, 1989. – 255с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР.Сер.физики ; Вып.33)
145812
  Епифанова А.П. Александр Михайлович Самсонов. / А.П. Епифанова, Л.В. Шутько. – М., 1970. – 57с.
145813
  Вишенков С. Александр Можайский. / С. Вишенков. – Москва, 1950. – 200с.
145814
  Богданов-Березовский Александр Моисеевич Веприк : очерк жизни и творчества / Богданов-Березовский. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1964. – 132 с.
145815
   Александр Муравьев (СССР). – М., 1988. – с.
145816
   Александр Натишвили (1878-1959) : [Анатом]: Библиография. – Тбилиси : Мецниереба, 1987. – 77с. – (Библиогр. сер. "Груз. ученые")
145817
   Александр Наумович Фрумкин: физикохимик. Очерки. Воспоминания. Материалы.. – М., 1989. – 431с.
145818
  Скобелев В.П. Александр Неверов. / В.П. Скобелев. – М. : Советский писатель, 1964. – 196 с.
145819
   Александр Неверов. / Скобелев В.П. – Куйбышев, 1972. – 336 с.
145820
   Александр Неверов: Воспоминан. – Куйбышев, 1986. – 359 с.
145821
  Пичета В.И. Александр Невский / В.И. Пичета. – Ташкент : Изд-во УзФАН, 1942. – 37с.
145822
  Данилевский В. Александр Невский / В. Данилевский. – М, 1944. – 23с.
145823
  Антонова В.И. Александр Невский / В.И. Антонова. – Москва, 1946. – 46с.
145824
  Беляев Н.И. Александр Невский / Н.И. Беляев. – М., 1951. – 84с.
145825
  Пашуто В.Т. Александр Невский / В.Т. Пашуто. – 2-е изд., испр. – Москва, 1975. – 160с.
145826
  Тихомиров Олег Николаевич Александр Невский / Тихомиров Олег Николаевич. – Москва : Малыш, 1979. – 30с.
145827
  Терехов В.П. Александр Невский / В.П. Терехов. – М., 1990. – 14с.
145828
  Толочко П.П. Александр Невский // Киев и Новгород в X-XIII вв. : ист. очерки / П.П. Толочко. – Киев : Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2018. – С. 240-253. – ISBN 978-617-7349-68-5
145829
  Пашуто В.Т. Александр Невский и борьба русского народа за независимость в ХІІІ веке. / В.Т. Пашуто. – Москва, 1951. – 132с.
145830
  Черкасов П. Александр Невский на французской земле // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 98-102. – ISSN 0235-7089


  Полтора века русскому храму в Париже.
145831
  Павленко П. Александр Невский. Киносценарий. / П. Павленко, С. Эйзенштейн. – 3-й вариант. – Москва, 1938. – 76с.
145832
  Алексеев С. Александр Невский: жизнь, ставшая житием // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 2-5. – ISSN 0235-7089
145833
  Мосияш С.П. Александр Невский: ист. роман / С.П. Мосияш. – Л., 1982. – 272с.
145834
   Александр Немлихер: Каталог выставки: Живопись, гарфика, керамика. – М., 1988. – с.
145835
  Эткинд М.Г. Александр Николаевич Бенуа / М.Г. Эткинд. – Ленинград ; Москва, 1965. – 215 с.
145836
   Александр Николаевич Богданов, 1908-1989. – Москва, 1990. – 31с.
145837
  Голованов Н.Н. Александр Николаевич Бурганов / Н.Н. Голованов. – Л., 1985. – 24с.
145838
  Магницкая В.Д. Александр Николаевич Вакулев / В.Д. Магницкая. – Москва, 1963. – 62с.
145839
  Энгельгард Б.М. Александр Николаевич Веселовский. / Б.М. Энгельгард. – Птгр., 1924. – 214с.
145840
  Миронов С.И. Александр Николаевич Замятин / С.И. Миронов. – 377-383с.
145841
   Александр Николаевич Карпенко. – М., 1956. – 18с.
145842
  Петров-Стромский Александр Николаевич Кирчанов / Петров-Стромский. – Л., 1986. – 56с.
145843
   Александр Николаевич Козлов. – М., 1968. – 26с.
145844
  Варсанофьева В.А. Александр Николаевич Мазарович. / В.А. Варсанофьева. – Москва, 1953. – 3-11с.
145845
   Александр Николаевич Несмеянов. – М., 1974. – 231с.
145846
   Александр Николаевич Несмеянов. – Москва : Наука, 1988. – 423 с.
145847
  Сидорина И. Александр Николаевич Островский / И. Сидорина. – Москва, 1952. – 24 с.
145848
   Александр Николаевич Островский (1823-1886). Метод. и библиограф. мат.. – М., 1973. – 62с.
145849
  Кропачев Н.А. Александр Николаевич Островский (с приложением его портрета) : (С приложением его портрета) : Из воспоминания его секретаря Н.А. Кропачева / [Предисл.: Михаил Доленго-Грабовский]. – Москва : Изд. кн. маг. В.В. Думнова ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1889. – 47 с., 1 л. портр.


  На форзаце дарств. надпись от руки: Глубокоуважаемому товарищу Платону Петровичу Иванову от сердечно преданного автора. Москва, 31 января 1889
145850
   Александр Николаевич Островский 1823-1923 : Сборник статей к столетию со дня рождения / под ред. проф. П.С. Когана. – Иваново-Вознесенск : Книгоиздат Т-ва "Основа", 1923. – 163 с., 1 портр. : ил


  Авторы: И. И. Смирнов, Н. Кашин, П. С. Коган, М. Шабинаго, Сергей Елеонский, Мих. Сокольников, И. Кубиков, Б. Пиксанов
145851
  Мендельсон Н.М. Александр Николаевич Островский в воспоминанихя современников и его письмах / Н.М. Мендельсон. – Москва : Т-во В. В. Думнов, насл. бр. Салаевых, 1923. – 179, [3] с. – (Историко-литературная библиотека / Под ред. Н. Л. Бродского, А. Е. Грузинского, Н. М. Мендельсона, Н. П. Сидорова ; Вып. 1)
145852
  Покровский В.И. Александр Николаевич Островский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1908. – [4], 174 с.;
145853
  Покровский В.И. Александр Николаевич Островский, его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 3-е изд., доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1912. – VIII, 324 с.
145854
  Державин К.Н. Александр Николаевич Островский. 1823-1886 / К.Н. Державин. – М.-Л., 1950. – 116 с.
145855
  Синицын Н.В. Александр Николаевич Павлов / Н.В. Синицын. – М., 1957. – с.
145856
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев / Б. Евгеньев, 1943. – 72с.
145857
  Шмаков А.А. Александр Николаевич Радищев / А.А. Шмаков. – Ташкент, 1949. – 84с.
145858
  Евгеньев Б. Александр Николаевич Радищев 1749-1802 гг. / Б. Евгеньев. – М., 1949. – 340с.
145859
   Александр Николаевич Самохвалов.. – Л., 1963. – 32с.
145860
   Александр Николаевич Самохвалов.. – М., 1964. – 25с.
145861
  Ступель А.М. Александр Николаевич Серов / А.М. Ступель. – изд. 2-е. – Ленинград : Музыка, 1981. – 94 с.
145862
  Альшванг А. Александр Николаевич Скрябин / А. Альшванг. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1940. – 64 с.
145863
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1984. – 110с.
145864
  Михайлов М.К. Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 гг. / М.К. Михайлов. – 4-е изд. – Л., 1971. – 151с.
145865
  Грацинская Л.Н. Александр Николаевич Страннолюбский (1839-1903) / Л.Н. Грацинская, 1952. – 111-116с.
145866
  Левшин Л.В. Александр Николаевич Теренин (1896-1967) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
145867
  Черказьянова И.В. Александр Николаевич Шварц: окружение, восприятие, оценки // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 84-94. – ISBN 966-544-344-5
145868
  Грученко Г.И. Александр Николаевич Энгельгардт // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-59. – ISSN 1727-5903
145869
   Александр Осипович Орловский. – М., 1958. – 331с.
145870
  Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский / Э.Н. Ацаркина. – Москва, 1971. – 211с.
145871
  Зименко В.М. Александр Осипович Орловский 1777-1832 / В.М. Зименко. – М, 1951. – 31с.
145872
  Степанова К. Александр Павлович Бубнов / К. Степанова. – М.-Л., 1950. – 20с.
145873
  Пажитнов Л.Н. Александр Павлович Ленский / Л.Н. Пажитнов. – Москва : Искусство, 1988. – 302 с.
145874
   Александр Павлович Пронштейн : К 70-летию со дня рождения: Библиографический указатель. – Ростов-на-Дону, 1988. – 49с.
145875
  Зубрицький Д. Александр Павлович. Описання його життя і характеристика його поезії / Д. Зубрицький. – Ужгород, 1925. – 43с.
145876
  Дубинянский М. Александр Парвус: деньги революции // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 50-67. – ISSN 1819-6268


  Олександр Львович Парвус (справжнє ім"я Ізраїль Лазарович Гельфанд, інші псевдоніми: Олександр Молотов, Олександр Москович) — діяч російського і німецького соціал-демократичного руху білоруського єврейського походження, публіцист, теоретик-марксист, ...
145877
  Вистин М.А. Александр Пархоменко / М.А. Вистин. – Москва, 1957. – 63с.
145878
  Панч П. Александр Пархоменко : Повесть / П. Панч. – Москва : Воениздат, 1960. – 157 с. – (Б-ка солдата и матроса)
145879
  Шиман Т. Александр Первый : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский ; [От ред. и авт. предисл. Г. Балицкий] // Петр Великий : По новым документам : С 4-го изд. / К. Валишевский. – Москва : Моск. книгоизд. т-во "Образование", 1909. – 158, II с., 4 л. ил. ил. – (Русская быль ; № 3)
145880
  Мережковский Д.С. Александр Первый. / Д.С. Мережковский. – 2-изд. – СПб.-М.
1. – 1918. – 337с.
145881
  Мережковский Д.С. Александр Первый: Роман. / Д.С. Мережковский. – Тула, 1993. – 448с.
145882
  Бублейников Ф.Д. Александр Петович Карпинский. / Ф.Д. Бублейников. – М.-Л., 1947. – 18с.
145883
   Александр Петрович Карпинский. – Л.-М., 1936. – 34с.
145884
  Фейдер В.А. Александр Петрович Карпинский / В.А. Фейдер. – М-Л, 1938. – 313с.
145885
   Александр Петрович Карпинский. – Москва-Ленинград, 1947. – 176с.
145886
   Александр Петрович Котельников. 1865-1944 гг.. – Москва : Наука, 1968. – 122 с. : илл., 1 л. портр. – Шмуцтит.: АН СССР, Науч.-биогр. серия. – Библиогр.: "Печ. труды А.П. Котельникова" и лит. о нем (12 назв.) сс. 118-120
145887
  Горшков Г.П. Александр Петрович Орлов (Из истории русской сейсмологии) / Г.П. Горшков. – Москва : АН СССР, 1955. – 63с.
145888
  Покровский В.И. Александр Петрович Сумароков : его жизнь и сочинения : сборник историко-литературных статей / сост. В. Покровский. – 2-е изд. доп. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко], 1911. – 150 с. – Конволют. - Пер.: К хронологии и библиографии комедий А.П. Сумарокова / П.И. Рулин
145889
  Бежанидзе Ю.И. Александр Петрович Толстой / Ю.И. Бежанидзе, А.Г. Фирсов // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 17-41. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода, одного из ближайших друзей Н. В. Гоголя графа А. П. Толстого.
145890
  Плитченко А.И. Александр Плитченко / А.И. Плитченко. – Новосибирск, 1978. – 158с.
145891
  Васильева Т.Н. Александр Поп и его политические сатиры / Т.Н. Васильева. – Кишинев, 1979. – 112с.
145892
  Эрлихман Вадим Александр Попов : Покоритель эфира // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 127-135 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
145893
   Александр Порфирьевич Бородин. – М, 1954. – 59с.
145894
  Василенко С.Я. Александр Порфирьевич Бородин / С.Я. Василенко. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 108 с.
145895
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Художественная литература, 1957. – 367 с.
145896
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин, 1833-1887 / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Правда, 1989. – 477 с.
145897
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 519 с.
145898
  Ильин М. Александр Порфирьевия Бородин. 1833-1887. / М. Ильин, Е.А. Сегал. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 416 с.
145899
   Александр Прокофьевич Маркевич : [Зоолог]. – Киев : Наукова думка, 1986. – 103с. – (Библиография ученых УССР)
145900
   Александр Пушкин. – Ленинград, 1937. – 340с.
145901
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – М.-Л, 1951. – 88с.
145902
  Дэль Д. Александр Пушкин / Д. Дэль. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1959. – 227 с.
145903
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. / В.Н. Иванов. – Москва, 1995. – 111 с.
145904
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время. Ист. повествование. / В.Н. Иванов. – Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1970. – 461с.
145905
  Иванов В.Н. Александр Пушкин и его время; Императрица Фике: Ист. повествования. / В.Н. Иванов. – Хабаровск, 1985. – 718с.
145906
  Пантелеймонов Н.С. Александр Решетов : Критико-биогр. очерк. / Н.С. Пантелеймонов. – Л., 1974. – 256с.
145907
  Волков-Ланнит Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит / Волков-Ланнит. – Москва, 1968. – 190с.
145908
  Голованов Н.Н. Александр Рождественский / Н.Н. Голованов. – Л., 1981. – 39с.
145909
  Прашкевич Г. Александр Романович Беляев : История русской фантастики от Геннадия Прашкевича // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 185-194. – ISSN 1728-8568
145910
  Урушадзе И.А. Александр Романозович Мревлишвили / И.А. Урушадзе. – Москва, 1954. – 31с. : ил.
145911
  Парамонова К.К. Александр Роу / К.К. Парамонова. – Москва, 1979. – 153 с.
145912
  Герман М.Ю. Александр Русаков / М.Ю. Герман. – М., 1989. – 184с.
145913
  Базаров И.П. Александр Саввич Предводителев / И.П. Базаров, А.А. Соловьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 159 с.
145914
  Зингер Л.С. Александр Самохвалов / Л.С. Зингер. – Москва, 1982. – 184с.
145915
  Павлинская А.П. Александр Семенович Ведерников. / А.П. Павлинская. – Л., 1960. – 42с.
145916
  Валкин М.Х. Александр Сергеевич Бутурлин. / М.Х. Валкин. – Ульяновск, 1961. – 107,5с.
145917
   Александр Сергеевич Грибоедов. – М., 1945. – 71с.
145918
  Муратов М.В. Александр Сергеевич Грибоедов / М.В. Муратов, Т.Г. Муратова. – М. : Детская литература, 1965. – 223 с.
145919
  Крендель Р.Н. Александр Сергеевич Грибоедов. 1795-1829. Памятка читателю / Р.Н. Крендель. – М., 1954. – 36с.
145920
   Александр Сергеевич Давыдов - ученый и личность : [сборник] / [Патон Б.Е и др. ; редкол.: В.М. Локтев (отв. ред.) и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т теорет. физики им. Н.Н. Боголюбова. – Киев : ИТФ им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, 2012. – 462, [1] с., [8] л. фот., [1] л. портр. – Авт. указ на с. 456-459. - Текст на рус., укр., отдельные ст. на англ. яз. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6447-2
145921
   Александр Сергеевич Давыдов. – Киев, 1982. – 54с.
145922
  Пекалис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекалис. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1973. – 416 с.
145923
  Пекелис М.С. Александр Сергеевич Даргомыжский и его окружение / М.С. Пекелис. – Москва : Музыка
Т. 3. – 1983. – 317 с.
145924
  Хопрова Т.А. Александр Сергеевич Даргомыжский. 1813-1869. : краткий очерк жизни и творчества / Т.А. Хопрова, Г.В. Красногородцева. – Ленинград : Музгиз, 1959. – 95 с.
145925
  Квасов А.С. Александр Сергеевич Квасов. / А.С. Квасов. – М., 1979. – 26с.
145926
  Миронов А.С. Александр Сергеевич Миронов / А.С. Миронов. – Москва, 1985. – 47с.
145927
  Томашевский Б.В. Александр Сергеевич Пушкин / Б.В. Томашевский. – М.-Л., 1927. – 32с.
145928
  Кирпотин В.Я. Александр Сергеевич Пушкин / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1937. – 157с.
145929
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Москва-Ленинград, 1945. – 182с.
145930
  Вересаев В.В. Александр Сергеевич Пушкин / В.В. Вересаев. – Молотов, 1949. – 188с.
145931
   Александр Сергеевич Пушкин. – Л, 1949. – с.
145932
  Симонов К.М. Александр Сергеевич Пушкин : Доклад на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР 6 июня 1949 г. / К.М. Симонов. – Москва : Советский писатель, 1949. – 52с.
145933
   Александр Сергеевич Пушкин, 1967. – 19с.
145934
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – Л., 1981. – 253с.
145935
  Лотман Ю.М. Александр Сергеевич Пушкин / Ю.М. Лотман. – 2-е изд. – Л., 1983. – 253с.
145936
  Ветринский В.Е. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837) : Очерк жизни и деятельности : с портр. и видом памятника в Москве / Ч. Ветринский. – Нижний Новгород : Изд. "Нижнегородский ежегодник" ; Типо-литогр. Нижнегородское печ. дело, 1912. – 64 с.
145937
  Гриневич П.Ф. Александр Сергеевич Пушкин (1799-1899 гг). / П.Ф. Гриневич. – 72с.
145938
  Анненков П.В. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху : 1799-1826 / [соч.] П. Анненкова. – Санкт-Петербург : [Тип. М. Стасюлевича], 1874. – VIII, 332, [2] с.


  Печать на экз. № 31836: кн. маг. Розова в Одессе
145939
  Незеленов А.И. Александр Сергеевич Пушкин в его поэзии : Первый и второй периоды жизни и деятельности. (1799-1826) / соч. А. Незеленова. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1882. – [4], VIII, 248 с.


  Библиогр.: "Главные сочинения и сборники, служащие материалами и пособиями для изучения Пушкина", "Главные критические статьи о Пушкине", "Издания сочинений Пушкина" (с. VI-VIII) Печать кн. маг. Оглоблина Печать Петр Павлович Кудрявцев
145940
   Александр Сергеевич Пушкин в русской и советской иллюстрации. – М
1. – 1987. – 200с.
145941
   Александр Сергеевич Пушкин в русской иллюстрации. – М
2. – 1987. – 358с.
145942
  Никульков А.В. Александр Смердов / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1972. – 56с.
145943
   Александр Софронович Пащенко.. – М., 1957. – 91с.
145944
   Александр Спендиаров. – Ереван, 1973. – 212с.
145945
  Веленгурин Н.Ф. Александр Степанов и его книга о Порт-Артуре / Н.Ф. Веленгурин. – Москва, 1965. – 31с.
145946
   Александр Степанович Грин, 1880-1980. – М., 1980. – 19с.
145947
  Лукомская А.М. Александр Степанович Попов / А.М. Лукомская. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.-Л., 1951. – 298с.
145948
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 207 с.
145949
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – М.-Л., 1959. – 236с.
145950
  Радовский М.И. Александр Степанович Попов / М.И. Радовский. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1963. – 388 с.
145951
  Дмитренко А.М. Александр Стовба / А.М. Дмитренко. – Москва, 1986. – 115 с.
145952
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – Краснодар, 1987. – 733с.
145953
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1988. – 301с.
145954
  Григорьев С.Т. Александр Суворов / С.Т. Григорьев. – М, 1990. – 317с.
145955
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1950. – 352с.
145956
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – Куйбышев, 1960. – 307с.
145957
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1971. – 320с.
145958
  Григорьев С.Т. Александр Суворов. / С.Т. Григорьев. – М, 1986. – 591с.
145959
  Баевский В.С. Александр Твардовский - трагический герой нашей литературы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 70-83. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
145960
  Выходцев П.С. Александр Твардовский / П.С. Выходцев. – Москва, 1958. – 411с.
145961
  Дементьев Валерий Александр Твардовский / Дементьев Валерий. – Москва : Советская Россия, 1976. – 172, [1] с.
145962
  Акаткин В.М. Александр Твардовский / В.М. Акаткин. – Воронеж, 1977. – 214с.
145963
  Романова Р.М. Александр Твардовский / Р.М. Романова. – М., 1989. – 158с.
145964
  Кулинич А.В. Александр Твардовский. Очерк жизни и творчества (страницы книги) // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 8-14. – ISBN 978-966-171-476-1
145965
  Мурина Е.Б. Александр Терентьевич Матвеев / Е.Б. Мурина. – М., 1964. – 102с.
145966
   Александр Толуш.. – М., 1983. – 128с.
145967
  Авдеенко С.И. Александр Тышлер и Украина / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 65, [1] с. : фотоил., портр. – Библиогр.: с. 65. – ISBN 978-966-197-328-1
145968
  Канивец В.В. Александр Ульянов / В.В. Канивец. – М, 1961. – 279с.
145969
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – Москва, 1971. – 152с.
145970
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 2-е изд. – М., 1975. – 159с.
145971
  Сутырин В.А. Александр Ульянов / В.А. Сутырин. – 3-е изд. – М., 1979. – 167с.
145972
  Итенберг Б.С. Александр Ульянов (1866-1887) / Б.С. Итенберг, А.Я. Черняк. – М., 1957. – 72с.
145973
   Александр Ульянов. Рекомендат. указ. литературы.. – Ульяновск, 1967. – 20с.
145974
  Беляев Б.Л. Александр Фадеев / Б.Л. Беляев. – Красноярск, 1956. – 343с.
145975
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – М., 1964. – 143с.
145976
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – Ленинград, 1971. – 336с.
145977
  Шешуков С.И. Александр Фадеев / С.И. Шешуков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1973. – 224с.
145978
  Коваленко С.А. Александр Фадеев / С.А. Коваленко. – Москва, 1976. – 63с.
145979
  Бушмин А.С. Александр Фадеев / А.С. Бушмин. – 2-е изд., доп. – Л, 1983. – 269с.
145980
  Большаков Л.Н. Александр Фадеев / Большаков Л.Н. – Москва, 1988. – 158 с.
145981
   Александр Фадеев. Материалы и исследования. – Москва : Художественная литература
Вып. 1. – 1977. – 670 с.
145982
   Александр Федорович Губин. – Москва, 1958. – 38 с. : 1 л. портр.
145983
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский и его украинство : (к 30-летию со дня смерти его) / В. Науменко. – Москва : Изд. "Укр. жизнь" ; Тип. Т-ва Рябушинских, 1914. – 7 с. – Отд. оттиск: Украинская жизнь, 1915, № 1
145984
  Науменко В.П. Александр Федорович Кистяковский, [д-р уголовного права, орд. проф. Киевск. ун-та] : (Биографический очерк с отрывком из рукописной автобиографии его) / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – [2], 43 с., 1 л. портр. : 1 портр. – Библиогр. указ. тр. А.Ф. Кистяковского (с. 38-43)
145985
  Модзалевский Б.Л. Александр Федорович Лабзин / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. Уделов, 1904. – 44 с. – Отд. оттиск: Русский биографический словарь. – Библиогр.: с. 40-44
145986
  Крылов В. Александр Федорович Можайский. 1825-1890. / В. Крылов. – Л., 1951. – 272с.
145987
  Авдеенко С.И. Александр Фесюк. Старик с душой юноши / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2014. – 62, [2] с. : ил., фот., портр. + 1 СD-ROM. – Библиогр.: с. 61. – ISBN 978-966-197-313-7
145988
  Григорян Н.А. Александр Филипович Самойлов. / Н.А. Григорян. – М, 1963. – 204с.
145989
  Зив С.С. Александр Флярковский / С.С. Зив. – Москва : Советский композитор, 1959. – 10 с.
145990
   Александр Хвыля. – Москва, 1969. – 18с.
145991
  Козлов И.Т. Александр Чаковский / И.Т. Козлов. – М., 1979. – 142с.
145992
   Александр Чапаев и другие.. – М., 1965. – 272с.
145993
   Александр Чапаев и другие.. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1967. – 272с.
145994
  Вилинбахов В.Б. Александр Черкасский - сподвижник Петра 1 / В.Б. Вилинбахов. – Нальчик, 1966. – 56с.
145995
  Гайсултанов У.Э. Александр Чеченский / У.Э. Гайсултанов. – Грозный, 1981. – 304с.
145996
   Александр Шилов. Альбом.. – Москва : Изобразательное искусство, 1986. – 304 с.
145997
   Александр Шилов. Живопись. Графика : каталог выставки. – Томск : Изобразительное искусство, 1985. – 24 с.
145998
   Александр Юльевич Ишлинский. – М., 1984. – 111с.
145999
  Иванов В.В. Александр Яковлевич Пархоменко. / В.В. Иванов. – М., 1953. – 24с.
146000
  Михайлов А.А. Александр Яшин. / А.А. Михайлов. – М., 1975. – 118с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,