Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
142001
  Торба В. "Агресивне зваблення" - стиль Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 4


  Експерти дослідили методику роботи Кремля в Європі. Які висновки має зробити Україна?
142002
  Ілларіонов А. "Агресія проти України неминуче завершиться зміною кордонів Росії" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
142003
  Тарасов К. "Агрессивная кинодиета" ТВ и студенчество // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0869-3617
142004
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
142005
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
142006
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
142007
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
142008
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
142009
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
142010
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
142011
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
142012
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
142013
  Житков О. Аграрне питання у вітчизняній громадсько-політичній думці Наддніпрянщини на початку ХХ століття: огляд новітніх джерел // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 78-85. – ISSN 2309-9356


  На основі порівняльного аналізу розмаїтих історіографічних джерел автором статті досліджується вітчизняна громадсько-політична думка стосовно шляхів вирішення земельного питання в Наддніпрянщині у переддень Української революції 1917-1921 рр. ...
142014
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
142015
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
142016
   Аграрне право : підручник / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 411, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-487-5
142017
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2019. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
142018
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
142019
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
142020
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
142021
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
142022
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
142023
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
142024
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
142025
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
142026
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
142027
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
142028
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
142029
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
142030
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
142031
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
142032
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
142033
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
142034
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш, В.Д. Сидор та ін.] ; за ред д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 434, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-863-7
142035
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
142036
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
142037
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919-1920 рр. Всі ці явища були й ...
142038
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
142039
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
142040
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
142041
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142042
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142043
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142044
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142045
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142046
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142047
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142048
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142049
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142050
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142051
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, І.І. Дударев, І.П. Паламарчук [та ін.]. – Одеса : ТЕС
Вип. 90 : Технічні науки. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічні науки ; вип. 90)
142052
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Скрипка М.В. [та ін.]. – Одеса : ТЕС
  вип. 91. – 2018. – 180, [1] с.
142053
   Аграрний вісник Причорномор"я. Сільськогосподарські науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Юркевич Є.О., Лінчевський А.А., Лифенко С.П. [та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О.
  вип. 88. – 2018. – 166, [1] с.
142054
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ВМВ. – ISBN 966-8149-53-X
Вип. 89 : Економічні науки. – 2018. – 154, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; вип. 89)
142055
  Чуткий А. Аграрний гамбіт Богдана Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561
142056
  Шубравська О.В. Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 62-72. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
142057
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
142058
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
142059
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
142060
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
142061
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
142062
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
142063
  Лебеденко О.В. Аграрний ринок: поняття та особливості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 48-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
142064
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
142065
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
142066
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
142067
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
142068
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
142069
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
142070
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
142071
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
142072
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
142073
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
142074
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
142075
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
142076
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
142077
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
142078
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
142079
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
142080
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
142081
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
142082
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
142083
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
142084
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд
142085
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
142086
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
142087
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
142088
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
142089
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
142090
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
142091
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
142092
  Кудлай П.Д. Аграрні відносини на Чернігівщині напередодні першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 113-124. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
142093
  Корнієнко Г.С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 18-23. – ISSN 2311-4894
142094
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
142095
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
142096
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
142097
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
142098
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
142099
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
142100
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
142101
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
142102
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
142103
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
142104
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
142105
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
142106
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
142107
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
142108
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
142109
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
142110
  Яцух О. Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 68-81. – ISSN 2313-3627
142111
  Тетеря С. Аграрні розписки: у пошуках досконалості. Огляд законопроекту № 2805-д / С. Тетеря, Н. Муравська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 12-13
142112
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
142113
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
142114
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
142115
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
142116
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
142117
  Мороз Ю.Ю. Аграрно-індустріальні парки як вектор соціально-економічного розвитку територіальних громад: статистичний аспект / Ю.Ю. Мороз, С.В. Чугаєвська, Н.В. Чугаєвська // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 33-41. – ISSN 2663-2144
142118
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
142119
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
142120
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
142121
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
142122
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
142123
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
142124
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
142125
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
142126
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
142127
  Нікітіна Ю.С. Аграрно-правова політика України в умовах євроінтеграції // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 121-123. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
142128
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
142129
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
142130
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
142131
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
142132
   Аграрно-промышленная интеграция и кооперирование (в СССР и за рубежом) : Библиографический указатель литературы. – Киев : КИНХ, 1980. – 35 с.
142133
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – М., 1978. – 112с.
142134
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
142135
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
142136
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
142137
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
142138
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
142139
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
142140
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
142141
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
142142
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
142143
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
142144
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
142145
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
142146
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
142147
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
142148
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 7/1976)
142149
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
142150
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – М., 1973. – 248с.
142151
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
142152
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука управления" ; 7)
142153
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
142154
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький : [б. и.], 1971. – 98 с.
142155
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
142156
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
142157
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
142158
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
142159
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
142160
  Атанов Н.И. Аграрно-промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Атанов Н.И. ; отв. ред. С.Е. Ильюшонок ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т эконом. и орг. пром. про-ва. – Новоситбирск : Наука, 1988. – 208 с.
142161
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / Андреев С.Б. ; отв. ред. В.А. Морозов ; АН СССР, Ин-т мировой єкономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1987. – 122, [2] с.
142162
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
142163
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
142164
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
142165
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
142166
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
142167
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
142168
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
142169
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
142170
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
142171
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
142172
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
142173
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
142174
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
142175
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
142176
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
142177
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / Архангельский С.И. ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т ист. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 275 с.
142178
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – Москва, 1981. – 160с.
142179
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / Архангельский С.И. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1935. – 303 с., [1] табл.
142180
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – Москва, 1984. – 181с.
142181
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
142182
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
142183
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
142184
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 298 с.
142185
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
142186
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
142187
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
142188
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
142189
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
142190
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
142191
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
142192
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
142193
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
142194
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
142195
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
142196
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
142197
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
142198
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
142199
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
142200
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
142201
  Дядечкин В.Н. Аграрные отношения в Австрийских владения Габсбургов в 15 - начале 16 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Дядечкин В.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
142202
  Эфендиев М.М. Аграрные отношения в Азербайджане в первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: / Эфендиев М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 44л.
142203
  Еганян М.Н. Аграрные отношения в Армении до и после ее присоединения к России. : Автореф... Доктора экон.наук: / Еганян М.Н.; Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1967. – 45л.
142204
  Панфилов С.А. Аграрные отношения в Бессарабии в 40-60-х годах XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Панфилов С.А.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1973. – 19л.
142205
  Фролов Н.П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии и земельный вопрос о народно-демакратической революции : Автореф... д-ра экон.наук: / Фролов Н.П.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Кишинев, 1960. – 54л.
142206
  Мисюра Василий Петрович Аграрные отношения в буржуазной Чехословакии в 1918-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мисюра Василий Петрович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 24 с.
142207
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
142208
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
142209
  Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в ХУ1-ХУП веках / А.Д. Папазян. – Ереван, 1972. – 304с.
142210
  Маджлисов Адил Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX -- начале ХХ века : Автореф... докт. ист.наук: / Маджлисов Адил; Ташк. ГУ. – Душанбе, 1968. – 39л.
142211
  Мартынова М.М. Аграрные отношения в Вятской губернии в конце ХІХ - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Мартынова М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
142212
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
142213
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в Германии. / А.М. Петрушов. – Москва, 1945. – 215с.
142214
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
142215
  Захаров В.В. Аграрные отношения в задарском дистрикте в Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Захаров В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
142216
  Сопко Т.М. Аграрные отношения в Закарпатье в XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопко Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории средних веков. – М., 1964. – 15л.
142217
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
142218
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
142219
  Шамурадов А. Аграрные отношения в Закаспийской области в конце XIX - начале XX в. / А. Шамурадов. – Ашхабад, 1990. – 103с.
142220
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
142221
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
142222
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце 19 - начале 20 ст. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Свежинский П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 40 с.
142223
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце XIX -- начале ХХ ст. : Автореф... докт. ист.наук: / Свежинский П. В.; КГУ. – К., 1968. – 38л.
142224
  Тагиева Ш.А. Аграрные отношения в Иране в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Тагиева Ш.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1967. – 87л.
142225
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
142226
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
142227
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
142228
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
142229
  Кууз А.А. Аграрные отношения в Марокко / А.А. Кууз. – М., 1984. – 127с.
142230
  Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI - первой половине XVII вв. / Ф.А. Грекул. – Кишинев, 1961. – 456с.
142231
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
142232
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
142233
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
142234
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
142235
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
142236
   Аграрные отношения в Саноцкой земле в XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Майборода Р. В,; Майборода Р. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
142237
  Мельничук Я.С. Аграрные отношения в Саноцкой земле во второй половине 17 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Мельничук Я.С.; М-во высш образования УССР. – Львов, 1959. – 14л.
142238
  Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-западной пограничной провинции Индии / Л.Р. Гордон. – М, 1953. – 212с.
142239
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
142240
  Гатауллин М.Ф. Аграрные отношения в Сирии. / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1957. – 134с.
142241
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
142242
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
142243
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
142244
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
142245
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
142246
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
142247
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
142248
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Восточной литературы
М. – 1959. – 138 с.
142249
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
142250
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – Москва, 1964. – 344с.
142251
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
142252
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. / А.М. Петрушов. – Москва, 1959. – 308 с.
142253
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
142254
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
142255
   Аграрные отношения в странах Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1968. – 236 с.
142256
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
142257
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
142258
  Проскура Н.Л. Аграрные отношения в Харьковской губернии между буржуазно-демократическими революциями (1907 - февр. 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор.наук / Проскура Н.Л. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
142259
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
142260
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
142261
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
142262
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
142263
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
142264
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
142265
  Кудрявцева М.А. Аграрные отношения во Франции в 50-60-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрявцева М.А. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 28 с.
142266
  Котов Г.Г. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. / Г.Г. Котов. – М, 1956. – 468с.
142267
   Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
142268
  Бондарчук Валериан Семенович Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине 18 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондарчук Валериан Семенович; МГУ. Ист. фак. – М., 1974. – 25л.
142269
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
142270
  Зайцев Н.С. Аграрные отношения и обнищание крестьянства в империалистических, колониальных и зависимых странах / Н.С. Зайцев. – М., 1971. – 64 с.
142271
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
142272
  Миериня А.Ю. Аграрные отношения и положение крестьян в Курляндии в 60-80-х годах 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Миериня А.Ю.; Ин-т истории АН Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 24л.
142273
  Кузьмин С.А. Аграрные отношения и Синде / С.А. Кузьмин. – Москва, 1959. – 147 с.
142274
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
142275
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
142276
  Иванова В.Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской революции и гражданской войны. Ноябрь 1917 - март 1921 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова В.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
142277
  Божук А.В. Аграрные отношения на Закарпатье в 20-х годах ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Божук А. В. ; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1974. – 23 с.
142278
  Буцик А.К. Аграрные отношения на Киевщине накануне революции 1905-1907 гг. / А.К. Буцик. – [Киев] : [КГУ им. Т.Г.Шевченко], 1949. – [21] с. – Отд. оттиск из: Исторический сборник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1949, № 2, с. 75-96
142279
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
142280
  Ратушняк В.Н. Аграрные отношения на Северном Кавказе / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1982. – 86с.
142281
   Аграрные отношения на современном этапе : сборник научних трудов. – Киев : ИЭ, 1983. – 100 с.
142282
  Анцупов И.А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; АН МССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Штиинца, 1978. – 235 с. – Библиогр.: с. 207-228 (120 назв.)
142283
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
142284
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
142285
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
142286
  Булатов А.Е. Аграрные отношения социализма. / А.Е. Булатов. – М., 1987. – 254,2с.
142287
  Черенков Н.И. Аграрные преобразования в Венгерской Народной Республике (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Черенков Н.И.; Ин-т экономики АН УССр. – К., 1959. – 27л.
142288
  Харахашьян Г.М. Аграрные преобразования в Германской Демократической Республике / Г.М. Харахашьян. – М., 1951. – 272с.
142289
  Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном кишлаке : 1917-1929 гг. / Б.А. Антоненко ; отв. ред. Р.М. Масов ; АН Тадж. ССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1987. – 296 с.
142290
  Лях Р.Д. Аграрные преобразования в Донецкой губернии в 1920-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Лях Р.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. Ист. ф-тет. Каф. истории УССР. – Харьков, 1966. – 23л.
142291
  Хаят С К.М. Аграрные преобразования в Ираке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаят К.М.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 18л.
142292
   Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 232 с.
142293
  Томенчук И.М. Аграрные преобразования в народно-демократической Польше. : Автореф... канд. экон.наук: / Томенчук И.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
142294
  Недорезов А.И. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии / А.И. Недорезов. – Москва, 1954. – 216с.
142295
  Ивлева Т.Н. Аграрные преобразования в Сальвадоре: причины и результаты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-50. – ISSN 044-748Х
142296
   Аграрные преобразования в странах Африки на современном этапе : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 229 с.
142297
  Демин А.И. Аграрные преобразования в странах Ближнегои Среднего Востока / А.И. Демин. – М, 1986. – 179с.
142298
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации (1925-1929 гг.) / Р.Х. Аминова ; АН Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Фан, 1969. – 471 с. – Библиогр.: с. 458-468
142299
  Зудина Л.П. Аграрные преобразования и развитие сельского хозяйства в странах Магриба / Л.П. Зудина. – М., 1983. – 215с.
142300
  Калиниченко Владимир Викторович Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 - 1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калиниченко Владимир Викторович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. университет. – Х., 1981. – 25л.
142301
  Оглаев Ю.О. Аграрные преобразования советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Оглаев Ю.О.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1971. – 26л.
142302
  Фигуровская Н.К. Аграрные проблемы в советской экономической литературе 20-х гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1978. – 258с.
142303
  Климко Г.Н. Аграрные проблемы независимой Бирмы / Г.Н. Климко. – М., 1964. – 232с.
142304
  Тюрин В.И. Аграрные проблемы Пакистана. / В.И. Тюрин. – Саратов, 1968. – 88с.
142305
   Аграрные проблемы развитого социализма. – Киев : Наукова думка, 1979. – 423 с.
142306
  Кузнецов Б.П. Аграрные проблемы современного капитализма / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 245с.
142307
  Попов Г.В. Аграрные проблемы современного Таиланда / Г.В. Попов. – М, 1983. – 157с.
142308
  Филоник А.О. Аграрные проблемы современной Сирии / А.О. Филоник. – М, 1981. – 187с.
142309
   Аграрные программы Коммунистических партий Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Чили, Японии. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 15 с.
142310
  Злупко С.Н. Аграрные программы политических партий Галиции (конец XIX -- начало ХХ столетия) : Автореф... канд. экон.наук: / Злупко С.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – Киев, 1960. – 15л.
142311
   Аграрные програмы. Сборник аграрных программ социалистических партий в Западной Европе и России. – Одесса : Техник, 1917. – 63 с.
142312
  Котовский Г.И. Аграрные реформы в Индии / Г.И. Котовский. – М., 1959. – 120с.
142313
  Кузнецов Б.П. Аграрные реформы в развивающихся странах / Б.П. Кузнецов, В.Н. Стародубровская // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-43
142314
   Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. – Москва : Мысль, 1965. – 280 с.
142315
   Аграрные реформы в странах Востока. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 236 с.
142316
  Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки / Е.В. Ковалев. – М, 1972. – 358с.
142317
  Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в севременной англоязычной историографии : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 164-173. – ISSN 0869-5687
142318
  Имберчиадори И. Аграрные структуры западного средиземноморья с XVI по XIX в. / И. Имберчиадори. – Москва, 1970. – 18с.
142319
   Аграрные структуры стран Востока. – Москва, 1977. – 290с.
142320
  аль Скутти М. Аграрный вопос в национально-демократической революции в Ираке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Скутти М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17с.
142321
  Алешина И.В. Аграрный вопрос в движении декабристов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алешина И. В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
142322
  Дингельштедт Ф. Аграрный вопрос в Индии / Ф. Дингельштедт. – Л., 1928. – 144с.
142323
  Минлос Б. Аграрный вопрос в Испании. / Б. Минлос. – М., 1934. – 250с.
142324
  Серени Э. Аграрный вопрос в Италии / Э. Серени. – М, 1949. – 403с.
142325
  Сулейманов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети Х1Х - начала ХХ вв. 1867-1907 гг. / Б. Сулейманов. – Алма-Ата, 1963. – 412с.
142326
  Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. / В.П. Невская. – Черкесск, 1972. – 216с.
142327
  Китаев Б.И. Аграрный вопрос в оценке Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. экономич.наук: / Китаев Б.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
142328
  Остренко А.Ф. Аграрный вопрос в первой Государственной думе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остренко А.Ф.; Моск.город.пед.ин-т. – Сталинск, 1951. – 16 с.
142329
  Эриванский М.М. Аграрный вопрос в политике и литературе Римской республики в конце 2 века и в 1 веке до нашей эры. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эриванский М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1959. – 27л.
142330
  Фельчуков Ю.В. Аграрный вопрос в политике правительств независимой Индонезии в 1945-1962 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Фельчуков Ю.В.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 19л.
142331
   Аграрный вопрос в программах и тактике политических партий России. – Новосибирск, 1992. – 93 с.
142332
  Савичев Н.П. Аграрный вопрос в программных документах декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Савичев Н. П.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 24л.
142333
  Василевский Е.Г. Аграрный вопрос в работах В.И. Ленина / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1964. – 155 с.
142334
  Мартынов В.А. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах / В.А. Мартынов. – М, 1966. – 88с.
142335
  Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России / А.А. Кауфман. – М., 1918. – 268с.
142336
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX-го века. – Москва, 1918. – 80 с.
142337
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 71с.
142338
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 72с.
142339
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 79с.
142340
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 79 с.
142341
  Кузнецов Б. Аграрный вопрос в современной Франции / Б. Кузнецов. – М., 1954. – 224с.
142342
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
142343
   Аграрный вопрос в странах Южной и Караибской Америки. – Москва, 1933. – 228 с.
142344
  Сорокин А.А. Аграрный вопрос в Судане / А.А. Сорокин. – М., 1979. – 220с.
142345
  Мордовин В.Г. Аграрный вопрос в трудах В.И.Ленина накануне и в ходе первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мордовин В.Г. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
142346
  Орешкин В.В. Аграрный вопрос в трудах соратников В.И.Ленина : дооктябрьский период / В.В. Орешкин. – Москва : Наука, 1970. – 224 с.
142347
  Скворцов В.И. Аграрный вопрос в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцов В.И.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
142348
  Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и фактах действительности / И. Мозжухин. – М. – 80с.
142349
  Демидов В.А. Аграрный вопрос в эпоху Горбачева / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1992. – 78с.
142350
  Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794) / Ж. Лефевр. – Л., 1936. – 204с.
142351
  Лооне Л.А. Аграрный вопрос в Эстонии в период обострения противоречий и кризиса феодального способа производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
142352
  Видмар В. Аграрный вопрос в Югославии в период между двумя мировыми войнами : Автореф... канд.экон.наук: / Видмар В.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 16л.
142353
  Казакевич И.С. Аграрный вопрос в Южной Корее / И.С. Казакевич. – М, 1964. – 160с.
142354
  Дудник Э.В. Аграрный вопрос в Южном Вьетнаме / Э.В. Дудник. – М., 1964. – 172с.
142355
  Люляков П.К. Аграрный вопрос во второй Государственной думе (1907) : Автореф... канд. истор.наук: / Люляков П,К.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
142356
  Смирнов А.П. Аграрный вопрос во второй Государственной думе и борьба большевиков с кадетами за крестьянство : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнов А.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод. ма. – Ленинград, 1951. – 16 с.
142357
  Шнеерсон А.И. Аграрный вопрос во Франции / А.И. Шнеерсон. – Л., 1948. – 415с.
142358
   Аграрный вопрос во Франции. – Москва : Прогресс, 1976. – 198с.
142359
  Кузнецов Б.П. Аграрный вопрос во Франции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов Б.П.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
142360
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 206с.
142361
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 148с.
142362
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 148с.
142363
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
142364
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 164с.
142365
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 164с.
142366
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 164с.
142367
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 164с.
142368
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 173с.
142369
  Гриеко Р. Аграрный вопрос и борьба за землю в Италии. / Р. Гриеко. – М., 1955. – 516с.
142370
  Комаров К.В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К.В. Комаров. – М., 1988. – 158с.
142371
  Шевель И.Б. Аграрный вопрос и его разрешение в Синьцзяне : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : / Шевель И. Б.; МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
142372
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник СССР, Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва. – Москва, 1932. – 270 с.
142373
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. КН, П, САСШ, Юг САСШ, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Австралия. – Москва, 1932. – 78 с.
142374
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Т. 4 : Япония. Корея. Кирай. Манджурия. Индия ... – 1937. – 295 с.
142375
  Сеидов Р.А. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране / Р.А. Сеидов. – Баку, 1963. – 200с.
142376
  Берозов Б.П. Аграрный вопрос и крестьянское движение в пореформенной Северной Осетии. / Б.П. Берозов. – Орджоникидзе, 1980. – 126с.
142377
  Тимов С. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Румынии / С. Тимов. – М. : МАИ, 1928. – 288 с.
142378
  Бабичев М.М. Аграрный вопрос и крестьянское движение на Кубани в период первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1958. – 19л.
142379
   Аграрный вопрос и крестьянство в тропической Африке. – Москва : Наука, 1964. – 318 с.
142380
  Трапезников С.П. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. / С.П. Трапезников. – М, 1963. – 656с.
142381
  Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. / В.Н. Гинев. – Л., 1977. – 295с.
142382
   Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле-сент. 1960 г. в Гаване и Бухаресте. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 532 с.
142383
  Шлихтер А.Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти / А.Г. Шлихтер. – М., 1975. – 448с.
142384
  Ахмед Салехуддин Аграрный вопрос и пути его решения в Банладеш : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ахмед Салехуддин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1977. – 25л.
142385
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 2 : Шесть лет борьбы за крестьянство. – 1935. – 168 с.
142386
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 1 : Вопросы аграрной програмы и аграрной политики. – 1935. – 132 с.
142387
  Иванов Ю.М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в тропической Африке. / Ю.М. Иванов. – М, 1974. – 255с.
142388
   Аграрный вопрос на Востоке. – Москва, 1933. – 434 с.
142389
  Золотов В.А. Аграрный вопрос на Дону перед Великой Октябрьской социалистической революцией : Автореф... канд. историч.наук: / Золотов В.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
142390
  Вихляев П.А. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 63 с.
142391
  Иллерицкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е.В. Иллерицкая. – Москва, 1981. – 166 с.
142392
  Болтинская Л.В. Аграрный законопроект Сервилия Рулла в связи с аграрным вопросом в демократическом движении Рисмской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Болтинская Л. В.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
142393
   Аграрный капитализм в Латинской Америке : сборник статей. – Москва : ИЛА, 1990. – 183 с.
142394
  Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока / Ю.А. Новоселов; издается ежемесячно с 1961 г. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Экономика ; 3 ; Новое в жизни, науке, технике)
142395
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 2. – 1932. – 352 с.
142396
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 3. – 1932. – 239 с.
142397
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 4. – 1933. – 324 с.
142398
  Спектатор М. Аграрный кризис в капиталистических странах / М. Спектатор. – Х., 1931. – 143с.
142399
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца 19 века в России : Автореф... Канд.экон.наук: / Егиазарова Н.А.; Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1952. – 13 л.
142400
  Вайткунас А.И. Аграрный кризис конца 19 и начала 20 веков в Англии и политика английских консерваторов и либералов в аграрном вопросе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайткунас А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 24л.
142401
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России / Н.А. Егиазарова. – М, 1959. – 188с.
142402
  Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и его влияние на развитие сельского хозяйства Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бейлькин Х.Ю. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
142403
  Иванчук С.Г. Аграрный неоколлониализм / С.Г. Иванчук, В.И. Пузь. – Москва, 1989. – 212с.
142404
  Яковлев М. Аграрный Пакистан / М. Яковлев. – М, 1968. – 144с.
142405
  Левинтон Н.Г. Аграрный переворот 1877-1879 гг. и борьба болгарского народа против реставраторов султанской власти в Болгарии : Автореф... канд. ист.наук: / Левинтон Н.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
142406
  Шагурин Алексей Борисович Аграрный протекционизм ЕЭС на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Шагурин Алексей Борисович; Н.-и. конюнктур. ин-т. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
142407
  Дергунов В.А. Аграрный работник: каким ему быть? / В.А. Дергунов. – Горький, 1990. – 127с.
142408
   Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 311 с.
142409
  Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. – К., 1987. – 174с.
142410
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и сообществ : в 2 вып. – Москва : Институт истории СССР
Вып. 1. – 1991. – 119 с.
142411
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и соодществ : в 2 вып. – Москва : Ин-т истории СССР
Вып. 2. – 1991. – С. 121-260
142412
  Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем?
142413
  Тихий В.И. Аграрный сектор Орловщины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 36-40 : Схема, табл. – ISSN 0016-7207
142414
  Мынкина Н.Н. Аграрный сектор экономики СССР: состояние и пути перестройки / Н.Н. Мынкина. – М., 1991. – 95с.
142415
  Суслов И.Ф. Аграрный сектор экономики стран социализма. / И.Ф. Суслов. – М, 1978. – 254с.
142416
  Маркарьян С.Б. Аграрный сектор японской экономики: Основные пробл. 80-х г. / С.Б. Маркарьян. – М., 1990. – 214с.
142417
   Аграрный строй Азербайджана в XIX веке : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 94 с.
142418
  Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана / А.Д. Давыдов. – Москва, 1967. – 183с.
142419
  Панцхава А.Я. Аграрный строй Восточной Грузии в дореформенный период : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Панцхава А.Я.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1952. – 22 с.
142420
  Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 120-133. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
142421
  Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. / Т.Н. Савельева. – Москва, 1962. – 292с.
142422
  Торнер Д. Аграрный строй Индии /Итоги реформ и оценкаперспектив/ / Д. Торнер. – М, 1959. – 128с.
142423
  Денисенко Н.П. Аграрный строй Кастиии в XVI в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Денисенко Н. П.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М, 1979. – 24л.
142424
   Аграрный строй Османской империи XV - XVII вв. : документы и материалы. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 224 с.
142425
  Ефимов И.А. Аграрный строй Поволжья накануне 1917 года / И.А. Ефимов. – Саранск, 1989. – 60с.
142426
  Колычева Е.И. Аграрный строй России ХУ1 века / Е.И. Колычева. – М., 1987. – 229с.
142427
  Ашрафян К.Э. Аграрный строй Северной Индии / К.Э. Ашрафян. – Москва : Наука, 1965. – 328с. – Библиогр.: с. 297-310
142428
  Моисеев П.П. Аграрный строй современной Турции. / П.П. Моисеев. – М, 1970. – 312с.
142429
  Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи / Ю.В. Ванин. – Москва, 1981. – 310с.
142430
  Новиков В. Аграрный туризм как фактор территориального развития и диверсификации сельской экономики / В. Новиков, С. Жубаркин // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 75-82. – ISSN 0235-2443
142431
   Аграрный цех предприятия : сборник публицистических очерков. – Москва : Политиздат, 1984. – 208 с.
142432
  Годунов В.Н. Аграрный цех предприятия / В.Н. Годунов. – Минск, 1990. – 157с.
142433
   Аграрных цех завода. – М, 1986. – 55с.
142434
  Морий Григорий Прокопович Аграрня политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ. – К., 1990. – 48л.
142435
  Филоник А.О. Аграрый строй Судана / А.О. Филоник. – М, 1975. – 246с.
142436
  Вирта Н.Е. Аграфена Капитоновна / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 46с.
142437
  Флисар Э. Агрегат : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 0130-7673
142438
  Єременко Б. Агрегативна стійкість дисперсних систем з часточками мікронних розмірів у розчинах неіоногенного полімеру полиоксиєтилену // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 147-151
142439
   Агрегативна стійкість суспензій оксиду ітрію / Б.В. Єременко, М.Л. Малишева, І.І. Осіпова, Т.М. Безугла, А.М. Савицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено стійкість водних суспензій оксиду ітрію у широкому діапазоні pH по відношенню до електролітів зарядних типів 1:1, 2:1 та 1:2. Проведений розрахунок потенціальних кривих у наближенні взаємодії двох сфер однакового розміру показано, що у лужному ...
142440
  Певзнер Г.С. Агрегатирование в электроприборо-строении / Г.С. Певзнер. – Москва : Энергия, 1981. – 176 с.
142441
  Сивков М.В. Агрегатирование приставки ВП-З с табуляторами Т-5МВ, ТА80 и перфоратором ПИ80-У / М.В. Сивков. – М, 1977. – 256с.
142442
  Виньков М.П. Агрегатирование табуляторов Т-5 и Т5М / М.П. Виньков. – Москва, 1962. – 35с.
142443
   Агрегатирование, контроль и диагностика вычислительных систем. – Киев : Наукова думка, 1978. – 196 с.
142444
  Озтюрк І. Агрегатна функція попиту на імпорт для Словаччини: за даними тестування методом граничних значень авторегресивного розподіленого лагу : новини зарубіжної науки / І. Озтюрк, А. Акаравчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 353-360 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
142445
  Герасимов Б.М. Агрегатно-декомпозиційний метод синтезу імітаційної моделі групової операторської діяльності / Б.М. Герасимов, О.В. Сидоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 81-86


  Запропоновано метод синтезу імітаційних моделей групової операторської діяльності, який основано на декомпозиції процесу рішення завдань і поданні цього процесу у вигляді сукупності вкладених агрегатів. Приводиться формальний опис агрегатів із ...
142446
   Агрегатное построение пневматических систем управления. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
142447
  Мокрицкая Т.П. Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов / Т.П. Мокрицкая, К.А. Самойлич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
142448
   Агрегатные средства электроизмерительной техники и принципы их компоновки в системы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 172 с.
142449
  Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.В. Раздолин. – М, 1959. – 186с.
142450
   Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 286 с.
142451
   Агрегаты пневматических систем летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1976. – 176 с.
142452
  Шиян Т. Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 202-213. – ISSN 2410-2601
142453
  Логинов А Агрегация национального масштаба // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 16-22. – ISSN 1726-6726


  В последнее время культурная общественность страны активно обсуждает темы, связанные с модернизацией национальной библиотечной системы. Связаны эти обсуждения, в первую очередь, с противоречиями между необходимостью обслуживания читателей электронными ...
142454
  Виленский Д.Г. Агрегация появ, ее теория и практическое положение / Д.Г. Виленский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1945. – 112с.
142455
  Самаль А.Б. и др. Агрегация тромбоцитов / А.Б. и др. Самаль. – Минск, 1990. – 102с.
142456
  Костишин Л.П. Агрегаційно-ітеративні методи для наближеного розв"язування інтегральних рівнянь / Л.П. Костишин, Б.А. Шувар, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 178-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних інтегральних рівнянь другого роду побудований один клас агрегаційно-ітеративних алгоритмів, який охоплює деякі багатопараметричні методи ітеративного агрегування. Встановлені достатні умови збіжності запропонованих алгоритмів.
142457
  Дорошенко І. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія / І. Дорошенко, В. Погорелов, Є. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Зареєстровано Фур"є-спектри інфрачервоного поглинання рідких спиртів від метанолу до деканолу. Виконано квантово-хімічне моделювання їх структури та фізичних параметрів. З"ясовано, що в рідкій фазі молекули спиртів об"єднуються у циклічні кластери, ...
142458
   Аґреґація сквараїнових барвників у напорошених плівках / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.М. Сєрик, В.А. Сендюк, М.П. Куліш, А.М. Гапонов, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 589-597. – ISSN 1816-5230


  Досліджено аґреґацію сквараїнових барвників, що проявляється у спектрах поглинання плівок, одержаних методою вакуумного напорошення. Проведено квантово-хемічне моделювання та встановлено спектральні прояви формування різного типу аґреґатів для ...
142459
  Погорілий С.Д. Агрегація та аналіз графічних даних у розподіленій мережі мобільних пристроїв / С.Д. Погорілий, М.В. Чечула // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1560-9189
142460
  Литвинчев И.С. Агрегирование в линейно-квадратичных задачах / И.С. Литвинчев, Н.М. Ратникова. – М., 1989. – 20с.
142461
  Кейс И.А. Агрегирование в субоптимальном синтезе многомерных систем / И.А. Кейс. – Таллинн, 1988. – 354с.
142462
  Данишевский М.Г. Агрегирование и понятие производственной мощности / М.Г. Данишевский. – М, 1988. – 39с.
142463
  Шананин А.А. Агрегирование конечных продуктов и проблема интегрируемости функций спроса / А.А. Шананин. – М., 1986. – 66с.
142464
  Джолдыбаева С.М. Агрегированные производственные функции линейных моделей / С.М. Джолдыбаева, А.В. Лотов. – Москва, 1989. – 28с.
142465
  Коробова М.В. Агрегована еколого-економічна модель із запізненням при освоєнні капіталовкладень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель еколого-економічної взаємодії із запізненням при освоєнні капіталовкладень в основні виробничі фонди та фонди, що призначені для ліквідації забруднення навколишнього середовища. Досліджено стійкість стаціонарної точки, а також ...
142466
  Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леоньєва - Форда "витрати - випуск" : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
142467
  Мединська Ю. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.107-118. – ISBN 966-654-025-8
142468
  Дем"янчук Ю. Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 78-87. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
142469
  Маркова А.О. Агресивна поведінка Erithacus rubecula (Passeriformes, Muscicapidae) на місцях водопою в лісостеповій зоні України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 283-289. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Наведено дані стосовно прояву агресії вільшанки (Erithacus rubecula L.) на місцях водопою у гніздовий період у Канівському природному заповіднику та державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. У Канівському природному заповіднику ...
142470
  Пулим О.В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий апект) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 411-417. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
142471
  Лизанчук В. Агресивний "русский мир" в гостинній українській оселі // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 398-407. – ISBN 978-966-1594-12-7
142472
  Голуб В.Й. Агресивний блок НАТО - ворог розрядки / В.Й. Голуб, В.М. Рябошлик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1979. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; № 2 ; Сер. 4)
142473
  Лизанчук В. Агресивний наступ на українство // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 24-25
142474
  Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-239
142475
  Плужников О.Ф. Агресивні блоки імперіалізму - загроза миру. / О.Ф. Плужников. – К., 1983. – 48с.
142476
  Андрєєва О.С. Агресивні компоненти сучасного медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 34-38


  У статті розглянуто сучасні методи впливу на аудиторію, що застосовують агресію та шок. Проаналізовано питання доцільності використання агресивних рекламних повідомлень та рівень їх впливу на свідомість споживача. The acticle defines the modern ...
142477
  Лизанчук В. Агресивність "Русского мира" в інформаційному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 85-90
142478
  Андрущенко В.П. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
142479
  Буряк Н.Б. Агресивність та деструктивність в людській природі за Еріхом Фроммом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 141-144
142480
  Баклицька О.П. Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 72-79. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто й проаналізовано основні види агресії, які виявляються у студентів вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю. Встановлено, що найчастіше високий індекс агресивності простежується у представників видів спорту, де є жорсткий ...
142481
  Мудренко І.Г. Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2308-6300
142482
  Сбытов Н.А. Агресивноя политика и военные плацдармы США / Н.А. Сбытов. – М, 1966. – 30с.
142483
  Рожин И.С. Агресивный военный блок НАТО - угроза миру и безопасности народов / И.С. Рожин. – М, 1960. – 36с.
142484
  Слюсаренко А.Г. Агресія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8. – ISBN 966-642-073-2
142485
  Кульчицький С. Агресія Кремля / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 131-140. – ISBN 978-966-2050-13-4
142486
  Шушарін Д. Агресія неминуча // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 5


  Розрив зв"язків зі світом - від моральних до торгівельних - є основою російського експансіонізму.
142487
   Агресія підлітків як психолого-педагогічна проблема / Н. Савінова, Н. Стельмах, М. Берегова, Т. Іванова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 133-141. – ISSN 2307-4906
142488
  Гусейнова У. Агресія Радянської Росії проти Азербайджанської Народної Республіки 1920 року. Частина II // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 43-47. – ISSN 2663-2675
142489
  Таборит М. Агресія Росії проти України зростає // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 6
142490
  Лоссовський І.Є. Агресія Росії проти України як реалізація доктрини "обмеженого суверенітету" (доктрина Путіна0 // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 114-124
142491
   Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
142492
  Волощук О.Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
142493
  Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-97599-1-7
142494
  Василенко В. Агресія Росії: генеза, мета, спроби протидії та правові наслідки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Укорінені в російській ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські прагнення визначають зміст зовнішньї політики РФ. ЇЇ стратегічна мета передбачає тотальне знищення України. Безпека Заходу не може бути досягнута шляхом умиротворення ...
142495
  Лосєв І. Агресія Росії: чи компетентна чинна влада України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 10
142496
   Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П.П. Гай-Нижник та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 27, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 27. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-3-1
142497
  Шевцов А.І. Агресія РФ проти України як фактор геополітичних та геоекономічних змін / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 2616-9460
142498
  Дроздов О.Ю. Агресія та агресивність в умовах військової служби: соціально-психологічні аспекти "дідовщини" // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.68-73. – (Психологічні науки)
142499
  Шкарлатюк К.І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 273-280


  У статті висвітлено проблему підліткової агресії у її взаємозв’язку зі здат-ністю до прогнозування. Здатність передбачити, спрогнозувати наслідки май-бутніх агресивних проявів дає можливість підліткам стримувати антисоціальні дії. Розвинене почуття ...
142500
  Кравчук С. Агресія та фрустрація як психічні стани особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему особливостей агресії та фрустрації як психічних станів особистості. Вивчено зв"язок особливостей агресії, фрустрації як психічних станів з індивідуально-психологічними характеристиками. Проаналізовано статеві відмінності в ...
142501
  Грищенко І.В. Агресія як іманентна складова народної чарівної казки (на матеріалах куп"янських казок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 66-69
142502
  Гороховська О.В. Агресія як міжнародний злочин: генеза поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 228-232. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
142503
  Деркачова О. Агресія як поведінкова модель у сучасній українській поезії (на матеріалі творів І. Андрусяка, Ю. Андруховича та А. Охрімовича) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 206-213. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
142504
  Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву: Психологічний вимір поезії 90-х


  Проблему розглянуто на прикладах української поезії 90-х рр. ХХ століття
142505
  Пилипенко В. Агресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз / В. Пилипенко, О. Волянська, О. Сапелкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 119-141. – ISSN 1563-3713
142506
  Саяпін С. Агресія, міжнародне право та міжнародні інституції: уроки для України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
142507
  Григор"єва О. Агресія, насильство, жорстокість // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 185-192. – ISSN 2222-5374
142508
  Майснер А.В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 396-405. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
142509
  Писана Н. Агресор приносить кримчан у жертву своїм політичним амбіціям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 121). – С. 4


  Правозахисники оприлюднили аналітичну доповідь про жахливу ситуацію з правами людини на окупованому українському півострові.
142510
  Титкина Н.В. Агрессивная война Соединенных Штавтов против Мекски в 1846-1848 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Титкина Н.В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
142511
  Колик В.В. Агрессивная политика американского империализма в Европе. / В.В. Колик. – М., 1951. – 36с.
142512
   Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй мировой войны. – Москва : ИНИОН, 1989. – 254 с. – ("Всеобщая история")
142513
  Сорокин М.А. Агрессивная политика империи и рост княжеской власти в Германии во второй половине ХІІ в. (1152-1181 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокин М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
142514
  Осколков Ю.Н. Агрессивная политика японского империализма против СССР в 1939-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Ю.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
142515
  Горелик С.Б. Агрессивная полтика США в Маньчжурии в конце XIX начале ХХ веков : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик С. Б.; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1952. – 16 с.
142516
  Архипов Н.А. Агрессивная роль американского стального треста в экономике и политике США. : Автореф... наук: / Архипов Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина унив. им,А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 26 с.
142517
  Казаков Д.Ф. Агрессивная сущность военной политики империализма / Д.Ф. Казаков. – М, 1968. – 64с.
142518
  Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : Лекции по социальной и политической психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.П. Назаретян. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-88782-359-3
142519
  Уханова Анастасия Игоревна Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 97-107 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
142520
  Квятковска Техович Эва Агрессивность и конфликтность несовершеннолетних правонарушителей как объект педагогического изучения и воздействия (по материалам ПНР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квятковска Техович Эва; Научн.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 24л.
142521
  Сандомирский М.Е. Агрессивность подростков: социальные, психологические и психосоматические аспекты // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 96-104. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1249
142522
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод в карстовых районах Европейской части СССР / А.А. Колодяжная; Госстрой СССР; Производственний и науч.-иссл. институт по инженерным изысканиям в строительстве. – Москва : Наука, 1970. – 151с. – Бібліогр.:с.74-76
142523
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории Европейской части СССР, Урала и Кавказа : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Колодяжная А.А.; МГУ. Кафедра гидрогеологии. – М., 1972. – 77л. – Бібліогр.:с.74-76
142524
  Налчаджян А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-00269-7
142525
  Шахназаров Г.Х. Агрессивные блоки - угроза миру / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1957. – 88 с.
142526
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе : секрет успеха (Американскиий опыт для российских условий). – Москва, 1992. – 279 с.
142527
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе = Секреты успеха. – Самара : Самарский дом печати, 1992
142528
  Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада / В.Е. Баскаков. – Москва : Всесоюзю бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 61, [2] с. : ил.
142529
  Донской Д. Агрессия-вне закона / Д. Донской. – М., 1976. – 136с.
142530
  Багинян К.А. Агрессия - тягчайшее международное преступление : к вопросу об определении агрессии / К.А. Багинян ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 128 с.
142531
  Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 336с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
142532
  Бэрон Р. Агрессия : учеб. пособие для студ. и аспирантов психологических ф-тов, а также слушателей курсов психологических дисциплин на гуманитарных ф-тах вузов РФ / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [перев. с англ.: С. Меленевская и др.]. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
142533
   Агрессия без выстрелов : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 128 с.
142534
  Викторов Я. Агрессия в Центральной Европе. / Я. Викторов. – Москва, 1938. – 31с.
142535
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – М., 1968. – 640с.
142536
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1972. – 767с.
142537
  Полибза Е. Агрессия и насилие в СМИ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 91-96. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
142538
  Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-76. – ISSN 0132-1625
142539
  Блищенко И.П. Агрессия Израиля и международное право / И.П. Блищенко, В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1970. – 80с.
142540
  Ху Шэн Агрессия империалистических держав в Китае / Ху Шэн. – М, 1951. – 304с.
142541
  Лейт А. Агрессия империалистических держав в Латвии (1917-1920 гг.) / А. Лейт. – Рига, 1952. – 124с.
142542
  Граужинис С.К. Агрессия империалистов в США и западноевропейских государствах в Латвии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Граужинис С. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1953. – 10л.
142543
  Волчков А.Ф. Агрессия как международное преступление (по материалам Нюренбергского процесса) : Автореф... канд. юрид.наук: / Волчков А.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – Москва, 1950. – 31 л.
142544
  Устиноа А. Агрессия как характеристика общества // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Ведущий специалист в области исследования пситхологии агрессии и девиантного поведения С.Н. Ениколопов - о причинах возникновения агрессии в социуме и о способах борьбы с ней. Подготовил материал А.Устинов.
142545
  Мараш Я.Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половние XVI -- нач. XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мараш Я.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра ист. СССР. – Минск, 1954. – 20л.
142546
  Пономарев А.М. Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761 - 1762 годах // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
142547
  Феофанов О.А. Агрессия лжи / О.А. Феофанов. – М, 1987. – 318с.
142548
  Уткин Э.А. Агрессия монополий : (экспорт капитала - орудие ограбления и закабаления) / Э.А. Уткин. – Москва : Знание, 1968. – 47 с.
142549
  Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии: 10 лет спустя // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
142550
   Агрессия Пекина против Вьетнама : сокращенный перевод с вьетнамского. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – (Маоизм - угроза человечеству)
142551
  Большаков В.В. Агрессия против разума / В.В. Большаков. – М, 1984. – 256с.
142552
  Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1988. – 271с.
142553
  Гельфанд М.А. Агрессия США в западном полушарии / М.А. Гельфанд. – Москва, 1947. – 30с.
142554
  Мазаев А.Г. Агрессия США в Индокитае / А.Г. Мазаев, И.М. Щедров. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Международная)
142555
  Бицадзе А.А. Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса / А.А. Бицадзе. – М., 1988. – 133с.
142556
  Кожевников Ф.И. Агрессия США во Вьетнаме и международное право / Ф.И. Кожевников, В.И. Менжинский. – М., 1967. – 48с.
142557
  Потокова Н.В. Агрессия США против Мексики 1846-1848. / Н.В. Потокова. – М., 1962. – 140с.
142558
  Фомин Василий Тимофеевич Агрессия фашистской Германии в Европе (1933-1939 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фомин Василий Тимофеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
142559
  Дашичев В.И. Агрессия фашистской Германии против Франции (1939-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашичев В.И.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 15л.
142560
  Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1991. – 152с.
142561
   Агрессоров к позорному столбу! Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР : сборник официальных материалов из сооветской и иностранной печати с 5 по 16 мая 1960 г. – Москва : Союз журналистов СССР, 1960. – 191 с., илл. : илл.
142562
  Жуков Борис Агрессоры из микромира : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 120-125 : Фото
142563
  Лурье Екатерина Агригент: рай строителей и пьяниц : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 36-41 : Фото
142564
  Щеголев В.Н. Агрикультурные приемы борьбы с вредителями зерновых хлебов на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1930. – 43с.
142565
  Майков В.И. Агриопа : трагедия Василья Майкова. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с. – Конволют. Перепл. 7 изд. произведений В.И. Майкова


  Содержание конволюта: Агриопа : трагедия Василья Майкова.- 2-е изд. (1787); Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова (1775); Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым (1775); Торжествующий ...
142566
  Вержбицкий К.В. Агриппина Старшая: женщина в политической жизни императорского Рима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 174-179. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
142567
   Агриппина Яковлевна Ваганова : статьи, воспоминания, материалы. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 344 с.
142568
  Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1981. – 137с.
142569
  Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1989. – 221с. – (Жизнь в искусстве). – ISBN 5-210-00023-0
142570
   Агро-2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 12. – ISSN 1810-3944
142571
   Агро-индустриальные комбинаты Сибири. – Новосибирск
Ч. 1-6. – 1930
142572
  Короденко М. Агро - 2012 підготовки вирішує все // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  МОМС України ініціювало проведення Всеукраїнської наради керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю.
142573
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2000
142574
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2001
142575
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
142576
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
142577
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
142578
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2001
142579
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
142580
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
142581
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
142582
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
142583
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
142584
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
142585
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
142586
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
142587
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
142588
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
142589
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
142590
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
142591
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
142592
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
142593
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
142594
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
142595
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
142596
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
142597
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
142598
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
142599
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
142600
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
142601
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
142602
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
142603
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
142604
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
142605
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
142606
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
142607
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
142608
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
142609
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
142610
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
142611
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
142612
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
142613
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
142614
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
142615
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
142616
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
142617
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
142618
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 6. – 2010
142619
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 7. – 2010
142620
   Агро плюс промышленный. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
142621
  Хренникова Г.А. Агробиологическая характеристика сортов канатника в условиях средней полосы Союза : Автореф... канд. с.-х.наук: / Хренникова Г.А.; Всесоюз. н.-и. ин-т лубяных культур. – Глухов, 1952. – 14 с.
142622
  Фиников М.А. Агробиологические основы авиационно-химических работ / М.А. Фиников. – Л, 1961. – 72с.
142623
  Нечипорчук И.Д. Агробиологические основы возделывания хмеля / И.Д. Нечипорчук. – Львов, 1955. – 191с.
142624
  Масловский А.Д. Агробиологические основы и методы определения устойчивости злаков к головне : Автореф... канд. биол.наук: / Масловский А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 15 c.
142625
  Лукашевич А.И. Агробиологические основы мероприятий по борьбе с аскохитозом нута. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукашевич А.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького, 1959. – 16л.
142626
  Протасов Н.И. Агробиологические основы применения фунгицидов в интенсивном земледелии : Учеб. пособие для слушателей ФПК / Н.И. Протасов. – Минск : Ураджай, 1992. – 184 с.
142627
  Фролов А.И. Агробиологические особенности и селекция поздних сортов винограда в Узбекистане : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фролов А.И. ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 21 с.
142628
  Тетюрев В.А. Агробиологический практикум на учебно-опытном участке / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1956. – 247с.
142629
  Бойко Ф.Е. Агробиологическое изучение гибридов озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Ф. Е.; УНИИ растиенивод. селекц. и генет. им. Юрьева. – Х., 1965. – 25л.
142630
  Аманов М.В. Агробиологическое изучение и подбор местных сортов винограда Мегринского района Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 537 / Аманов М.В. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 28 с.
142631
  Меликов М.Э. Агробиологическое изучение различных сортов риса в условиях Ленкоранского района. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меликов М.Э.; АН АзССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1967. – 24л.
142632
  Иванцова Мария Афанасьевна Агробиологическое изучение сортового разнообразия зернового и сахарного сорго в условиях юга Туркмении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванцова Мария Афанасьевна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 20л.
142633
  Григорьев В.И. Агробиологическое обоснование агротехники высоких урожаев суданской травы в чистых и смешанных посевах в условиях Харьковской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьев В.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 24л.
142634
  Григоров А.Н. Агробиологическое обоснование использования молибдена с целью повышения устойчивости гороха к вредителям : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Григоров А.Н.; Всесоюз. научно-исслед. ин-т кормов. – М., 1970. – 18л.
142635
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – 3-е, доп. изд. – Москва : ОГИЗ; Сельхозгиз, 1948. – 464с.
142636
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – Изд. пятое, стереотип. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 688с.
142637
  Лысенко Т.Д. Агробиология / Т.Д. Лысенко. – Москва, 1952. – 783с.
142638
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1943. – 352с.
142639
  Журавель Б.Н. Агробиохимическая и ботаническая характристика местных сортов проса БССР и их селекционное улучшение : автореф. ... канд. с. х. наук / Журавель Б.Н. ; АН БССР, Ин-т социал. с. х. – Минск, 1951. – 16 с.
142640
  Стусова Ю. Агробізнес vs рейдери: як аграрію не програти двобій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 15
142641
  Вергунов В.А. Агробіолог професор С.Л. Франкфурт як український державний діяч та дипломат часів перших сподівань державності (до 150-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 52-58
142642
  Тертишний О.С. Агробіологічне обгрунтування захисту яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників в умовах східного лісостепу України : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.22 / Тертишний О. С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1996. – 23л.
142643
  Ковтунюк Зоя Іванівна Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподар. наук:06.01.06 / Ковтунюк З.І.; Нац. аграрн. універ. – Київ, 2001. – 18 с.
142644
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (128). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
142645
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 1 (131). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
142646
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (135). – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
142647
  Лисенко Т.Д. Агробіологія. / Т.Д. Лисенко. – К., 1945. – 496с.
142648
   Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа, Ю.В. та ін. Апєтова; Созінов О.О. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український центр менеджменту землі та ресурсів ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; [ під ред. : О.О. Созінова та ін. ]. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-8939-01-8
Кн. 2. – 2005. – 592 с.
142649
   Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа; О.О.Созінов, В.І.Придатко, О.Г.Тараріко, Ю.М.Штепа; НАН УКраїни; Рада по вивченню продукт. сил Укрю; Укр. центр менедж. землі та ресурсів. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-95-1
Кн.1. – 2005. – 384с.
142650
   Агровказівки по вирощуванню зернобобових культур на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
142651
   Агровказівки по вирощуванню насіння та стебел південних конопель у колгоспах південних областей УРСР.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 8 с.
142652
   Агровказівки по культурі бавовника на 1939 рік : Агровказівки по культурі бавовника, обговорені та прийняті на республіканській нараді агрономів, наукових працівників та стахановців бавовництва. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури УРСР, 1939. – 40 с.
142653
   Агровказівки по культурі картоплі. – К., 1963. – 28с.
142654
   Агровказівки по культурі картоплі в степу УРСР на 1939 рік : затверджені заступником народного комісара земельних справ УРСР тов. Луценком. – Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1939. – 44 с.
142655
   Агровказівки по культурі коріандру на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
142656
   Агровказівки по культурі кукурудзи, чумизи та проса на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 40 с.
142657
   Агровказівки по культурі однорічних трав. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 24 с.
142658
   Агровказівки по культурі однорічних трав та кормових коренеплодів на 1939 рік : затверджені заст. наркома земельних справ УРСР тов. Луценко 3 (1 1939 р.). – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 52 с.
142659
   Агровказівки по культурі перечної м"яти. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 16 с.
142660
   Агровказівки по культурі та первинній переробці конопель на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 36 с.
142661
   Агровказівки по культурі хмелю на 1939 рік : Складені і опрацьовані ... обговорені на республ. нараді з участю агрономів земельної системи стахановців хмелярства і представників науково-дослідних установ 14-15 литопаду 1938 р. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 35с.
142662
   Агровказівки по культурі цукрових буряків. – Київ ; Харків : Держсілгоспвидав, 1951. – 88 с.
142663
   Агровказівки по овочівництву. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 120 с.
142664
   Агровказівки по олійних культурах для когоспів УРСР на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 68 с.
142665
   Агровказівки по плодових розсадниках, садівництву та ягідництву на 1939-1940 рр.. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 152 с.
142666
  Науменко Ф.І. Агровказівки по розведенню грибів-шампіньйонів / Ф.І. Науменко. – Київ, 1945. – 14с.
142667
  Галина Л. Агрогара / Л. Галина. – София, 1965. – 120с.
142668
  Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України : монографія / Д.В. Гавва ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, Каф. грунтознавства. – Харків : Майдан, 2016. – 215, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-216. – ISBN 978-966-372-528-4
142669
  Найдьонова О.Є. Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами / О.Є. Найдьонова, Л.І. Воротинцева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
142670
  Носко Б.С. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных / Б.С. Носко, Е.Ю. Гладких, В.И. Бабынин // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 105-112 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
142671
  Сухорада А.В. Агрогеофізика - ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Викладено головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики - агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.
142672
  Башкин В.Н. Агрогеохимия азота / В.Н. Башкин; Ковда В.А. – Пущино, 1987. – 270с.
142673
  Гридасов В.Ф. Агрогидрологические свойства осушаемых земель / В.Ф. Гридасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 176 с.
142674
  Карбышев А.Д. Агрогидрологические свойства почв Казахской ССР / А.Д. Карбышев. – Алма-Ата, 1964. – 391с.
142675
  Черникова М.И. Агрогидрологические свойства почв юго-восточной части Западной Сибири : справочник / М.И. Черникова, Л.Н. Кузьмина ; под ред. С.Я. Пахневича и Ю.К. Аксютина ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Зап.-Сиб. упр. гидрометеорол. службы, Новосиб. гидрометеорол. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 266 с. : граф. – Библиогр.: с. 263
142676
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 162с. – ISBN 5-7707-7579-3
142677
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : підручник / В.К. Хільчевський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2021. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-7785-25-4


  У пр. № 1737918 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора - проф. Хільчевського В.К.
142678
   Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
Ч. 1 : (1930-1935 рр.). – 2007. – 200 с.
142679
  Ковачев Димитър Агроекологични ресурси за повишаване нп долбивите от културните растения / Ковачев Димитър. – София : Земиздат, 1977. – 314с.
142680
  Гололобова О.О. Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів / О.О. Гололобова, Я.С. Бушкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 43-50 : рис.. табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
142681
   Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолотистому грунті : монографія / М.Й. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-182. – ISBN 978-966-327-367-9
142682
  Палапа Надія Василівна Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Палапа Н.В.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
142683
  Заплатинський Василь Миронович Агроекологічна кфективність валів-терас та продуктивність озимої пшениці на сірих лісових кродованих грунтах : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.1 / Заплатинський Василь Миронович; Ін-тут землеробства Укр. Акад. аграрних наук. – Чабани, 1995. – 24 с.
142684
  Ляшенко Г.В. Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 110-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується стан проблеми моделювання формування якості врожаю сільськогосподарських культур з врахуванням агроекологічних умов. Виконується характеристика показників якості врожаю винограду. Обґрунтовується структура і параметри агроекологічної ...
142685
  Телегуз О.В. Агроекологічна оцінка грунтів : монографія / О.В. Телегуз, М.Г. Кіт ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 257, [1] с., [9] арк. фотоіл. : табл., іл. – Сер. засн. 1998 р. – Бібліогр.: с. 171-188. – (Серія "Грунти України"). – ISBN 978-617-10-0060-5
142686
  Макаренко Наталія Анатоліївна Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Макаренко Н.А.; Ін-тут агроекології та біотехнол. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
142687
   Агроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного врощування груші (Pyrus) / М.В. Матвієнко, М.О. Бублик, В.В. Волкодав, М.В. Драга, О.І. Китаєв // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
142688
  Харитонов М.М. Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища / М.М. Харитонов, І.П. Чабан // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2310-046X
142689
   Агроекологічна характеристика осадів стічних вод м. Харкова / Є.В. Скрильник, Н.В. Максименко, Я.С. Рижкова, В.А. Рижков // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 112-118 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1992-4224
142690
   Агроекологічне випробування сортів озимої пшениці в умовах Українського Полісся / Н.Б. Светлова, Л.М. Бацманова, Н.А. Сенчугова, В.І. Макаренко, С.М. Каленська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 108-111. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено результати дослідження фізіолгічних, вірусологічних та продуктивних параметрів сортів озимої пшениці (Triticum aestivum L.) різного екологічного походження при вирощуванні їх в агрокліматичних умовах Українського Полісся. Проаналізовано сорти ...
142691
  Лісняк А. Агроекологічне дослідження РН середовища в кислих грунтах за відсутності вапнування / А. Лісняк, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
142692
  Бахмат Микола Іванович Агроекологічне і теоретичне обгрунтування інтенсифікації зеленого конвейєра в умовх південно-західної частини лісостепу України : Автореф... д-ра с.=г.наук: 06.01.12 / Бахмат Микола Іванович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 48с.
142693
  Бреус Д.С. Агроекологічне обгрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Бреус Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
142694
  Кулик М.І. Агроекологічне обгрунтування вирощування проса прутоподібного (Panicum virgatum L.) в умовах Лісостепу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Кулик Максим Іванович ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2019. – 59 с. – Бібліогр.: 130 назв
142695
  Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
142696
  Сахненко В.В. Агроекологічне обгрунтування захисту зернових культур від шкідників при новітніх системах землеробства у Лісостепу України / В.В. Сахненко, Д.В. Сахненко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 112-119 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
142697
  Савенко В.В. Агроекологічне обгрунтування основних прийомів вирощування козлятника східного в захіному лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.09 / Савенко В. В.; Подільск. держ. аграрн. техн. – Кам"янець Подільський, 1997. – 23л.
142698
  Тимощук Тетяна Миколаївна Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Тимощук Т.М.; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
142699
  Остапчук Л.В. Агроекологічне обгрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
142700
  Власов В"ячеслав Всеволодович Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у північному Причорномор"ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Власов В.В.; УААН. Ін-тут агроекології та біотехнології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
142701
  Кохан С.С. Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив під озиму пшеницю в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.04 / Кохан С.С.; Мін-во сільгос-ва і продовольства України, Укр. держ. аграрний уні-тет. – К., 1994. – 20л.
142702
  Ляшенко Г.В. Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп, В.О. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 96-103. – ISSN 2306-5680
142703
  Коніщук В.В. Агроекологічне районування України / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
142704
  Лісняк А.А. Агроекологічний ефект використання повільнорозчинних капсульованих мінеральних добрив в лісовому та сільському гоподарстві / А.А. Лісняк, Й. Вільчек, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
142705
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
142706
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
142707
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
142708
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
142709
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
142710
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
142711
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
142712
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
142713
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
142714
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
142715
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
142716
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
червень. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
142717
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
142718
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
142719
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
142720
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 4. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
142721
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
142722
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
142723
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
142724
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
142725
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
142726
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2010. – резюме англ., рос. мовами
142727
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – мова рез. англ. та рос.
142728
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
142729
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
142730
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
142731
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
142732
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142733
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142734
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142735
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142736
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2013. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142737
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2013. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142738
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142739
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог.центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142740
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142741
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142742
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142743
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142744
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2015. – 153 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142745
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142746
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142747
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142748
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142749
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142750
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142751
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142752
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142753
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142754
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142755
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142756
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142757
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142758
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2018. – 116 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142759
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142760
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142761
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Гудков І.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2019. – 116, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142762
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142763
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2020. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142764
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2020. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142765
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2020. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
142766
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2020. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами
142767
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2021. – 228 с. – Резюме укр., англ. мовами
142768
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2021. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
142769
  Гунчак М.В. Агроекологічний ризик застосування пестицидів в яблуневих насадженнях в умовах Південно-Західного Лісостепу України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
142770
   Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зінчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
142771
  Надточий П.П. Агроекологічний стан грунтів лісостепу України, вдсконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів. : Автореф. дис. ... д-ра с-г. наук : 06.01.03 / Надточий П.П. ; Ін-т грунтознавства та агрохімії. – Харків, 1999. – 35 c.
142772
  Полянський С. Агроекологічний стан грунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип"ять // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
142773
  Ніколаєнко Ірина Володимирівна Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук:03.00.16 / Ніколаєнко І.В.; Ін-тут та біотехн. укр. академ. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 15 с.
142774
  Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
142775
   Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко, М.П. Колосович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
142776
  Кірілєско О.Л. Агроекологічні основи вирощування кормових культур в проміжних посівах в західному лісостепу України : Автореф... д-ра сільгосп.наук: 06.01.12 / Кірілєско О.Л.; Национ. аграрн. уні-тет. – К., 1994. – 50л.
142777
  Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Рижук С.М.; Ін-тут агроекології та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 43с. – Бібліогр.: 39 назв
142778
  Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – Київ : Аграрна наука, 2006. – 424с. – ISBN 966-540-068-6
142779
  Носкова О.Ю. Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
142780
  Кацевич В.В. Агроекологічні особливості мікроморфології техноземів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 38-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
142781
   Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological systems of the fruit and small fruit crops integrated protection from pests and diseases : рекомендації / Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: І.В. Шевчук, Ф.С. Каленич, І.М. Маковкін ; за ред. І.В. Шевчука]. – Київ : Інститут садівництва НААНУ, 2016. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-2613-10-0
142782
  Данкевич Є.М. Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: с.50. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
142783
  Молдован Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Проанализирован опыт развития форм хозяйствования развитых стран. Предложены пути развития отечественного сельского ...
142784
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
142785
  Артеменко С.Ф. Агроекономічне обгрунтування виробництва кукурудзи та сої сівозмінах короткої ротації / С.Ф. Артеменко, В.С. Рибка, О.В. Ковтун // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 124-129 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-6609
142786
  Бойко Л.О. Агроекономічне обгрунтування та технологічне забезпечення основніх прийомів вирощування суданської трави на насіння в умовах південного степу України : Автореф... канд. с.г.наук: 06.01.09 / Бойко Л. О.; Херсон. держ. с.г. ін-т. – Херсон, 1998. – 16л.
142787
  Саблук П.Т. Агроекономічній науці відповідати новим вимогам часу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
142788
  Іванько І.П. Агроелектроенергія в природі (теорія і моніторинг) / І.П. Іванько, С.І. Шмат. – Кіровоград : КІСМ, 1996. – 68с.
142789
  Дутка С.М. Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
142790
  Дутка Степан Миколайович Агроенергетична рекультивація відроблених кар"єрів та соціально-економічні аспекти її впровадження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 162-171. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано проблеми рекультивації відроблених кар"єрів з метою підвищення її соціально-економічної ефективності шляхом промислової екологізації, запропоновано агроенергетичну рекультивацію порушених земель, сутність якої полягає у ...
142791
  Смаглій О.Ф. Агроєкологічні і технологічні основи ефективного використання осушенних мінеральних грунтів полісся України. : Автореф... Доктора с-г.наук: 06.00.01 / Смаглій О.Ф.; Укр.аканд.аграрн.наук. – К, 1995. – 48л.
142792
  Хлебович В.В. Агрозоология / В.В. Хлебович. – М., 1991. – 171с.
142793
   Агроігри України // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 6-7


  ALEXANDROV&PARTNERS провела юридичний практикум з актуальних питань агробізнесу.
142794
  Андрушко Р. Агроінновації як об"єкт обліку та контролю / Р. Андрушко, З. Мирончук // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів, 2020. – Т. 13, № 3/4. – С. 10-19. – ISSN 2313-3627
142795
  Мудрак Р.П. Агроінфляція та індекс споживчих цін на продовольчі товари: порівняльний аналіз "Україна - ЄС" / Р.П. Мудрак, В.В. Лагодієнко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 1 (674). – С. 28-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
142796
  Петрова Л.И. Агрокарбонаты Персмской области / Л.И. Петрова, В.К. Кокаровцев. – Пермь, 1990. – 315с.
142797
  Страхова В.Ф. Агроклимат - на службу урожаю / В.Ф. Страхова, Н.Д. Степанов. – Пермь, 1966. – 128с.
142798
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматическая оценка засушливой зоны СССР с учетом суховеев. : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Пасечнюк Л.Е.; Одес.гидрометеорол.ин-т. – Одесса, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
142799
  Ляшенко Г.В. Агроклиматическая оценка рисков повреждения винограда сортов Овидиопольский и Ланка весенними заморозками / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 48-54 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
142800
  Вольвач В.В. Агроклиматическая оценка условий развития колорадского жука на европейской территории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Вольвач В.В.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
142801
  Столыпин Н.П. Агроклиматическая характеристика долины реки Теберды и верховий реки Кубани, результаты испытания некоторых сельскохозяйственных культур в этом районе. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Столыпин Н.П.; Груз.с-х.ин-т. – Тбилиси, 1967. – 26л.
142802
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в Армянской ССР. : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мкртчян Р.С. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 31л. – Бібліогр.: с. 30-31
142803
  Мкртчян Р.С. Агроклиматическая характеристика заморозков в горных условиях Армянской ССР / Р.С. Мкртчян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 171с.
142804
  Гольцберг И.А. Агроклиматическая характеристика заморозков в СССР и методы борьбы с ними. / И.А. Гольцберг. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 198 с.
142805
  Цубербиллер Е.А. Агроклиматическая характеристика суховеев / Е.А. Цубербиллер. – Ленинград, 1959. – 120 с.
142806
   Агроклиматические и водные ресурсы районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 464 с.
142807
  Артыков К. Агроклиматические основы фитомелиоративных работ в предгорьях Туркменистана / Артыков К. ; под ред. Овезлиева А.О. ; АН Туркмен.ССР ; Ин-т пустынь. – Ашхабад : Ылым, 1975. – 101 с. – Библиогр.: с. 94-100
142808
  Просунко В.М. Агроклиматические ресурсы и продуктивность риса. / В.М. Просунко. – Л,, 1985. – 101с.
142809
  Пасечнюк Л.Е. Агроклиматические ресурсы и условия произрастания зерновых и зернобобовых культур в США / Л.Е. Пасечнюк. – Ленинград, 1989. – 271с.
142810
  Сергеев Г.М. Агроклиматические ресурсы лесной зоны Западно-Сибирской равнины / Г.М. Сергеев. – Иркутск, 1972. – 86с.
142811
  Батова В.М. Агроклиматические ресурсы Северного Кавказа. (Применительно к озимой пшенице). : Автореф... канд. геогр.наук: / Батова В.М.; Рост. н/Д гос. ун-т. Геол.-геогр. фак. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
142812
  Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР. / Д.И. Шашко. – Л., 1985. – 248с.
142813
  Бидзинашвили М Н. Агроклиматические ресурсы территории Кахетии применительно к культуре винограда. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Бидзинашвили Н.М,; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1976. – 24л.
142814
  Картушин В.М. Агроклиматические ресурсы юга Восточной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Картушин В. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 27л.
142815
   Агроклиматические условия и новые резервы в сельском хозяйстве. – Ленинград : Гидрометеорологическое изд-во, 1961. – 60 с.
142816
  Уланвоа Е.С. Агроклиматические условия осеннего периода развития и роста озимых культур в Западной Сибири : Автореф... канд. геогр.наук: / Уланвоа Е.С.; М-во сельского хозяйства СССР. Глав. упр. гедрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1954. – 15л.
142817
  Моисейчик В.А. Агроклиматические условия перезимовки озимых культур на Юго-востоке Европейской территории Союза. : Автореф... канд. географ.наук: / Моисейчик В.А.; Глав. управ. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин. СССР. – М., 1955. – 12л.
142818
  Мамедов А.М. Агроклиматические условия развития виноградарства и специализации виноделия в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Мамедов А.М.; АН АзССР. Ин-т географии. – Баку, 1967. – 23л.
142819
  Сапожникова С.А. Агроклиматические условия размещения и специализации сельскохозяйственного производства / С.А. Сапожникова, Д.И. Шашко. – Ленинград, 1959. – 28с.
142820
   Агроклиматические условия районов освоения целинных и залежных земель. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 136с.
142821
   Агроклиматические условия степи Украинской ССР и пути их улучшения : Труды конференции по проблеме борьбы с засухой в южных районах Украинской ССР. – Киев : АН УССР
Т. 1. – 1950. – 163 с.
142822
   Агроклиматическиий справочник по горно-алтайской автономной области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 84с
142823
   Агроклиматический атлас Украинской ССР. – Київ : Урожай, 1964. – 82 с.
142824
   Агроклиматический справочник по Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 231 с.
142825
   Агроклиматический справочник по Днепропетровской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 88 с.
142826
   Агроклиматический справочник по Запорожской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 112 с.
142827
   Агроклиматический справочник по Кировоградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 87 с.
142828
   Агроклиматический справочник по Костромской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 168 с. : 3 вкл. карты
142829
   Агроклиматический справочник по Крымской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 136 с.
142830
   Агроклиматический справочник по Ленинградской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 176 с.
142831
   Агроклиматический справочник по Луганской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 96 с.
142832
   Агроклиматический справочник по Николаевской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
142833
   Агроклиматический справочник по Новосибирской области. – Новосибирск : Новосиб. кн. изд-во, 1959. – 186 с. : илл. + Прилож. 1 карта
142834
   Агроклиматический справочник по Одесской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 248 с.
142835
   Агроклиматический справочник по Полтавской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 184 с.
142836
   Агроклиматический справочник по Сталинской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 104 с.
142837
   Агроклиматический справочник по Таджикской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 152 с.
142838
   Агроклиматический справочник по Томской области. – Ленинград : ГИМИЗ, 1960. – 136 с.
142839
   Агроклиматический справочник по Харьковской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1957. – 180 с.
142840
   Агроклиматический справочник по Херсонской области. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 92 с.
142841
  Борисова Ольга Анатольевна Агроклиматическое обоснование оптимизации размещения сельскохозяйственных культур на территории Северного Кавказа : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Борисова Ольга Анатольевна; Одесск. гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1987. – 20л.
142842
  Данилов Сергей Александрович Агроклиматическое обоснование размещения основных с.-х. культур на территории нечерноземной зоны ЕТ РСФСР с использованием методов разпознавания образов : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Данилов Сергей Александрович; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1985. – 24л.
142843
  Эйюбов А.Д. Агроклиматическое районирование Азербайджанской ССР / А.Д. Эйюбов; АН Азербайджанской ССР. Ин-т географии. – Баку : Изд. АН Азерб.ССР, 1968. – 187с.
142844
  Колосков П.И. Агроклиматическое районирование Казахстана / П.И. Колосков. – М.-Л.
4. – 1947. – 268с.
142845
  Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР / Д.И. Шашко. – Москва, 1967. – 335с.
142846
  Синицына Н.И. Агроклиматология / Н.И. Синицына, И.А. Гольцберг, З.А. Струнников; Под ред. И.А.Гольцбер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 344с.
142847
  Мищенко З.А. Агроклиматология : учебник / З.А. Мищенко; Мин-во образования и науки Украины; Одесский государственный экологический университет. – Київ : КНТ, 2009. – 512с. – ISBN 978-966-373-481-1
142848
   Агроклиматология Сибири. – Новосибирск : Наука, 1977. – 135 с.
142849
  Скорупський Б.В. Агрокліматична оптимізація розміщення польових культур в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Методом дослідження статистичних властивостей багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, посівних площ польових культур та показників умов їх зростання побудовано цільову функцію та обмеження для задачі оптимізації розміщення посівних ...
142850
  Польвий А.М. Агрокліматична оцінка змін режиму зволоження території України / А.М. Польвий, Л.Ю. Божко, О.О. Дронова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0902
142851
  Кирнасівська Н.В. Агрокліматична оцінка та районування біокліматичного потенціалу території Одеської області // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 158-165 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
142852
  Костюкєвич Т.К. Агрокліматична оцінка умов вирощування вівса в Житомирській області / Т.К. Костюкєвич, С.М. Свидерська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 119-121. – ISSN 2306-5680
142853
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Круківська А.В.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Українськ. науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 209 л. – Додатки: л. 156-209. – Бібліогр.: л. 139-155
142854
  Круківська А.В. Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агромет. / Круківська Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
142855
  Скорупський Борис Васильович Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Дис...канд.географ.наук:11.00.09 / Скорупський Борис Васильович; УНДГІ. – Київ, 2001. – 192л. – Бібліогр.:л.180-192
142856
  Скорупський Б.В. Агрокліматичне обгрунтування і метод оптимізації розміщення польових культур в Україні : Автореф. дис... канд. географічних наук: 11.00.09. / Скорупський Б.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.16
142857
   Агрокліматичний довідник агронома. – Київ : Урожай, 1964. – 160 с.
142858
   Агрокліматичний довідник по адміністративним районам Київської області. – Київ, 1966. – 142 с.
142859
   Агрокліматичний довідник по Волинській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87 с.
142860
   Агрокліматичний довідник по Житомирській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 92 с.
142861
   Агрокліматичний довідник по Закарпатській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 120 с.
142862
   Агрокліматичний довідник по Київській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 136 с.
142863
   Агрокліматичний довідник по Львівській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96 с.
142864
   Агрокліматичний довідник по південних районах Львівської області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 87с.
142865
   Агрокліматичний довідник по Ровенській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 107 с.
142866
   Агрокліматичний довідник по Станіславській області. – Київ : Дерсільгоспвидав УРСР, 1959. – 100 с.
142867
   Агрокліматичний довідник по Тернопільській області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 96с.
142868
   Агрокліматичний довідник по Хмельницькій області. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 84 с.
142869
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; Одеський держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2012. – 185 л. – Додатки: л. 166-185. – Бібліогр.: л. 152-165
142870
  Сіряк Н.В. Агрокліматичні умови вирощування проса в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сіряк Наталія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
142871
  Круківська А.В. Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 107-111. – ISSN 0868-6939


  У роботі проведено аналіз агрокліматичних умов вирощування ярої пшениці у ґрунтово-кліматичних зонах України за показниками впливу термічного режиму і режиму атмосферного зволоження на формування урожайності культури в багаторічному розрізі. Now due ...
142872
  Кирнасівська Н.В. Агрокліматичні умови формування олії в насінні озимого ріпаку в Степу України / Н.В. Кирнасівська, Н.В. Васалатій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 116-117. – ISSN 2306-5680
142873
  Амбросов В.Я. Агрокомбинат: новая ступень интеграции : [агропром. комб. "Чугуевский" Чугуев. р-на Харьк. обл.] / В.Я. Амбросов, Н.Д. Ясыр. – Киев : Урожай, 1988. – 75, [2] с. : ил.
142874
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1996
142875
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1996
142876
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1996
142877
   Агрокомпас : Законодавчі акти стосовно АПК України. Коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1996
142878
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1997
142879
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1997
142880
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1997
142881
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1997
142882
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1997
142883
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1997
142884
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1998
142885
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1998
142886
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1998
142887
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1998
142888
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1998
142889
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1998
142890
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1998
142891
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1998
142892
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1998
142893
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1998
142894
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1998
142895
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1998
142896
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 1999
142897
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 1999
142898
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 1999
142899
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 1999
142900
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 1999
142901
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 1999
142902
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 1999
142903
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8. – 1999
142904
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 9. – 1999
142905
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 1999
142906
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 1999
142907
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України, коментарі спеціалістів, бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 1999
142908
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2000
142909
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2000
142910
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2000
142911
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2000
142912
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2000
142913
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2000
142914
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 7. – 2000
142915
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8/9. – 2000
142916
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2000
142917
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2000
142918
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2000
142919
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 1. – 2001
142920
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 2. – 2001
142921
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 3. – 2001
142922
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 4. – 2001
142923
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 5. – 2001
142924
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 6. – 2001
142925
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 8-9. – 2001
142926
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 10. – 2001
142927
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів. Бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 11. – 2001
142928
   Агрокомпас : законодавчі акти стосовно АПК України: коментарі спеціалістів: бухоблік с/г підприємств. – Київ
№ 12. – 2001
142929
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання: спецвип. – Київ, 1994-
№ 1 : Земельний кодекс України. – 2002
142930
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
142931
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
142932
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
142933
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
142934
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
142935
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2002
142936
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 8/9. – 2002
142937
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2002
142938
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2002
142939
   Агрокомпас : інформаційне-довідкове видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2002
142940
  Сиваченко И.Ю. Агрокомплекс социалистического народного хозяйства. ( Закономерности формирования и развития) : / И.Ю. Сиваченко. – М., 1973. – 94с.
142941
  Кулинич П.Ф. Агроландшафт як об"єкт правової охорони // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 142-146. – ISSN 0201-7245
142942
  Мальчикова Д.С. Агроландшафтне кадастрове районування Херсонської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 196-203. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
142943
  Слепцова Н.П. Агроландшафты севера долины Туймаада // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 204-208. – Библиогр.: 5 назв.
142944
   Агролесомелиоративные исследования в Каменной Степи : научные труды. – Каменная Степь : НИИСХ ЦЧП, 1981. – 93 с.
142945
  Кузник И.А. Агролесомелиоративные мероприятия, весенний строк и эрозия почв / И.А. Кузник. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 220с.
142946
  Горшенин Н.М. Агролесомелиорация в орошаемом Заволжье : Опыты и иследования Всесоюзного научно-иследовательского лесокультурного и агролесомелиоративного института / Горшенин Н.М., Панфилов Я.Д. – Москва : Гослестехиздат
Вып. 4. – 1934. – 144 с.
142947
   Агролесомелиорация и плодородие почв. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 288 с. : ил. 41, таб. 87
142948
  Крючков В.В. Агролесомелиорация тундры / В.В. Крючков. – Москва, 1978. – 169 с.
142949
  Новіченко Т.М. Агролісомеліоративні методи оптимізації екологічних умов сільскогосподарських культур на напівгідроморфних грунтах Полісся. : Автореф... канд. сільскогоспод.наук: 03.00.16 / Новіченко Т.М.; Держ. агроеколог. акад. України. – Житомир, 1999. – 21л.
142950
  Смирнов И.Г. Агрологистика в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / И.Г. Смирнов, О.В. Шматок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 26-37 : табл. – Библиогр.: 16 назв
142951
  Шевченко Ю. Агрологістика в Україні: проблеми та перспективи // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 9, 12-13
142952
  Квятко Т.М. Агромаркетинг в Україні: аспекти розвитку / Т.М. Квятко, Ю.П. Вітковський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 193-201. – (Економічні науки)
142953
  Кисель В.Д. Агромелиоративная характеристика почв Ногайского массива Украины / В.Д. Кисель. – Киев, 1955
142954
  Гринь Г.С. Агромелиоративная характеристики почв Ногайского массива Украины / Г.С. Гринь, Н.К. Крупский, В.Д. Кисель; Соколовский А.Н. – Киев, 1955. – 72 с.
142955
  Моисейчик В.А. Агрометеорлогические условия перезимовки и формирования урожая озимой ржи. / В.А. Моисейчик, В.А. Шавкунова. – Л, 1986. – 164с.
142956
   Агрометеорологические ежегодники за 1969-1972 годы по Ворошиловградской области. – Ворошиловград, 1977. – 534 с.
142957
   Агрометеорологические ежегодники за 1973-1977 годы по Ворошиловской области. – Ворошиловград, 1978
142958
  Куртнер Д.А. Агрометеорологические основы тепловой мелиорации почв / Д.А. Куртнер, А.Ф. Чудновский. – Л, 1979. – 231с.
142959
  Макарова Л.А. Агрометеорологические предикторы прогноза размножения вредителей сельскохозяйственных культур : Районирование. Прогноз. Вредоносность. Миграции. Планирование. Сигнализация / Л.А. Макарова, Г.М. Доронина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 216с.
142960
  Свисюк И.В. Агрометеорологические прогнозы, расчеты, обоснования / И.В. Свисюк. – Ленинград, 1991. – 191 с.
142961
  Бердник Анатолий Алексеевич Агрометеорологические условия вымерзания и метод прогноза площадей озимых с различной изреженностью в УССР : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Бердник Анатолий Алексеевич; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 23л.
142962
  Чечик Ф.Ш. Агрометеорологические условия вымокания озимых зерновых культур в Нечерноземной зоне европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чечик Ф.Ш.; Гидрометеорол. науч.-исслед. центр СССР. – М., 1970. – 20л.
142963
  Просвиркина А.Г. Агрометеорологические условия и продуктивность проса. / А.Г. Просвиркина. – Л., 1987. – 160с.
142964
  Уланова Е.С. Агрометеорологические условия и урожайность озимой пшеницы / Е.С. Уланова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 302с.
142965
  Хомяков Д.М. Агрометеорологические условия и эффективность удобрений : уч. пособие / Д.М. Хомяков. – М., 1990. – 83с.
142966
  Моисейчик В.А. Агрометеорологические условия перезиаровка озимых культур. / В.А. Моисейчик. – Л, 1975. – 296с.
142967
  Страшная А.И. Агрометеорологические условия перезимовки и формирования урожая семян многолетних сеяных трав на Европейской части СССР / Страшная А.И. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 160 с.
142968
  Ле Тхи Агрометеорологические условия произрастания гороха и его продуктивность в Причерноморье : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ле Тхи К. З.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 26л.
142969
  Поповская О.М. Агрометеорологические условия произрастания картофеля в центральных областях Европейской территории СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Поповская О.М.; Глав. управл. гидрометеоролог. службы при Сов. Мин СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1959. – 13л.
142970
  Огородников Б.И. Агрометеорологические условия произростания земляники в центральных районах нечерноземной поолсы Европейсткой теорритории СССР : Автореф... канд. геогр.наук: / Огородников Б. И.; ГУ гидрометеорол. службы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – Москва, 1960. – 17л.
142971
  Чирков Ю.И. Агрометеорологические условия произростания кукурузы в центральных нечерноземных областях СССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Чирков Ю.И.; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1958. – 16л.
142972
  Чугай Владимир Григорьевич Агрометеорологические условия произростания озимой пшеницы интенсивных сортов на Украине и метод прогноза ее урожайности : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Чугай Владимир Григорьевич; Одесск. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 24л.
142973
  Срур Аль Хазим Агрометеорологические условия роста и продуктивности хлопчатника в Сирийской Арабской республике. : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Срур Аль Хазим;. – Одесса, 1987. – 18 с.
142974
  Нгуен Ван Вьет Агрометеорологические условия формирования продуктивности риса : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Вьет; Одесский гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1986. – 19л.
142975
  Ан Павел Алексеевич Агрометеорологические условия формирования урожая пастбищной растительности в горах Центрального и Западного Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ан Павел Алексеевич; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
142976
  Козинец Д.В. Агрометеорологические условия формирования урожая ячменя различных норм посева нечерноземной зоны ЕТ СССР : Автореф... канд.геогр.наук: 11.00.09 / Козинец Д.В.; Ин-т.эксперимент.метеорол. – Обнинск, 1975. – 26л.
142977
  Гулинова Н.В. Агрометеорологические условия, баланс кормов и продуктивность животноводства : монография / Н.В. Гулинова; Грингоф И.Г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 248 с.
142978
  Борисоглебский Г.И. Агрометеорологические условия, вызывающие гибель озимых в ранне-весенний период : Дис... канд. географ.наук: / Борисоглебский Г.И.; Глав.управ. гидрометеор. службы при Совете Министров СССР. ЦЕнтр. инст. прогнозирован. – Москва, 1957. – 10л.
142979
  Шульгин А.М. Агрометеорологическое обоснование мер по обеспечению перезимовки озимых культур / А.М. Шульгин. – М., 1963. – 47с.
142980
  Гоглидзе Э.В. Агрометеорологическое обоснование освоения междурядий плодового сада под овощные культуры в хозяйтсвах пригородной зоны : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Гоглидзе Э.В.; Грузинский сельскохоз. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 27л.
142981
   Агрометеорология-Нечерноземью. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 125 с.
142982
  Венцкевич Г.З. Агрометеорология : Учебное пособие для техникумов / Г.З. Венцкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1958. – 376с.
142983
  Шульгин А.М. Агрометеорология / А.М. Шульгин. – М., 1961. – 132с.
142984
  Руднев Г.В. Агрометеорология / Г.В. Руднев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 277с.
142985
  Чирков Ю.И. Агрометеорология / Ю.И. Чирков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 320с.
142986
  Чирков Ю.А. Агрометеорология / Ю.А. Чирков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 296с.
142987
  Константинов О.Р. Агрометеорологічні дослідження в Українському науково-дослідному гідрометеорологічному інституті / О.Р. Константинов, Л.І. Сакалі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 73-76. – Бібліогр.: 17 назв
142988
  Борисюк Борис Васильович Агрометеорологічні ресурси облісненого поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання : Автореф... канд. сільгосп. наук: 03.00.16 / Борисюк Борис Васильович; Мін-во сільського гос-ва і продовольства України, Житомир. держ. сільгосп. ін-т. – Житомир, 1994. – 15л.
142989
  Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози : Навчальний посібник для студентів вузів, які навчаються за напрямком "Гідрометеорологія" / Л.Ю. Божко; Мін-во освіти і науки України.Одеський держ. екологічний університет. – Київ : КНТ, 2005. – 216с. – ISBN 966-373-007-2


  Монографічне дослідження стратегії участі комерційних банків в унвестиційних процесах, форм і методів їх участі в інвестуванні економіки, а також впливу законодавчо-правових умов на розширення інвестиційної діяльносі банків. Для науковців, аспірантів
142990
   Агроминеральное и горно-химическое сырьё европейского северо-востока СССР. – Сыктывкар, 1987. – 132 с.
142991
   Агромінімум : Трирічні агрозоотехнічні курси. Перший рік навчання. – Вид. 4, перер. і доповн. – Київ : Держ. вид-во сільськогосподарської літератури УРСР, 1954. – 428 с.
142992
  Долішнюк М. Агромінімум у культурі цукрових буряків / М. Долішнюк. – Харків, 1930. – 36 с.
142993
  Москвитин Н. Агроном Азарьев / Н. Москвитин. – М, 1935. – 63с.
142994
  Гамов Н. Агроном Михаил Глазьев / Н. Гамов. – Воронеж, 1967. – 88с.
142995
  Курильчук М.М. Агрономи / М.М. Курильчук. – Київ, 1965. – 42 с.
142996
  Гиммельфарб Б.М. Агрономические руды / Б.М. Гиммельфарб. – М.-Л. : АН СССР, 1938. – 72с.
142997
  Бок И.И. Агрономические руды (основы их геологии и поисково-оценочные признаки) / И.И. Бок. – 2-е изд., испр. и доп. – Алма-Ата : Наука, 1965. – 308с.
142998
  Реппо Э.А. Агрономические свойства структуры дерново-карбонатных почв Эстонии : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Реппо Э.А.; АН Эстонской ССР. – Саку, 1966. – 28л.
142999
  Блисковский В.З. Агрономические труды / В.З. Блисковский, Ю.А. Киперман. – Москва : Знание, 1987. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 3 ; Науки о Земле)
143000
  Егоров М.А. Агрономический анализ. Часть 1-я. Почва / М.А. Егоров. – Х.
1. – 1920. – 64с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,