Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
130001
  Предборський В.А. "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 3-7
130002
  Вольвач П. "Авторитет країни кидає відблиск і на автора" / спілкувався Володимир Коскін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 23


  Павло Вольвач - про місце української літератури у світі і свою нову збірку.
130003
  Волкова К.Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" – сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА–2014 / К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-52. – ISSN 0130-9765


  Обзор докладов, представленных в ходе заседаний конференции (13-14 августа 2014 года, Страсбург, Франция), предшествующей Всемирному библиотечно-информационному конгрессу - ИФЛА-2014.
130004
  Земсков А.И. "Авторское право" в профессиональном сознании и профессиональной речи // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0130-9765


  В этой заметке автор обращается к коллегам (работникам библиотек) с убедительной просьбой – точнее использовать профессиональные термины и понятия, в том числе «авторское право».
130005
  Святовець В. "Авторська глухота" як стилістичний термін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність авторської глухоти як стилістичного терміну, що рідко трапляється у словниках та енциклопедіях. In this article the essence of the authorial deafness as stylistics terms is described that is rarely found in ...
130006
  Сапарина Е.В. "Ага!" и его секреты / Е.В. Сапарина. – Москва, 1967. – 239с.
130007
  Фелизатти М. "Агава" : роман / М. Фелизатти, А. Сантини. – Пер.с итальянского. – Москва : Воениздат, 1988. – 235с.
130008
  Волкова Ю. "Агата Кристи" выходит в море / Юлия Волкова. – Санкт-Петербург : Крылов, 2004. – 320с. – ISBN 5-94371-656-4
130009
  Шулятьева Д.В. "Агата, или Бесконечное чтение" Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 212-220. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
130010
  Мірошниченко О.А. "Агов, люди!" : гумористичні повісті та оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1983. – 421 с.
130011
  Кругликова О.В. "Агостіно" Альберто Моравіа-роман незавершеної ініціації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 53-58. – ISBN 966-581-148-7
130012
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
130013
  Скрыпник И.В. А-гармонические формы на римановом пространстве. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скрыпник И.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
130014
  Максим К. Автономія-основоположний принцип діяльності європейських університетів. Досвід і підходи до впровадження // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 63-69
130015
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
130016
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: принцип абсолютності вибору права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 47-50. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості застосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відношення національної системи права та вносяться ...
130017
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
130018
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
130019
  Мяловицька Н.А. Автономія: поняття, принципи, класифікація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 86-90


  В статті досліджується поняття автономії в конституційному праві, принципи їх утворення та критерії класифікації.
130020
  Шеляженко Ю.В. Автономна адвокатура: організаційно-правові засади / Юрій Шеляженко ; Громад. орг. "Автономна адвокатура". – Київ : Юрій Шеляженко, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7088-16-4
130021
  Голобородько Я. Автономна аналітика "Гранд-критика" : До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
130022
  Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.115-130. – ISSN 0235-7941
130023
  Загородній Р.І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
130024
  Цвих В.Ф. Автономна модель соціального партнерства: західноєвропейський досвід / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу західноєвропейського досвіду соціального партнерства, зокрема його моделей. Розкрито сутність автономної моделі соціального партнерства і перспективи її впровадження в Україні.
130025
  Старкова О.В. Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Знайдено необхідні й достатні умови існування розв"язків нелінійної автономної нетерової крайової задачі в частинному критичному випадку. Характерною особливістю поставленої задачі є неможливість безпосереднього застосування традиційної схеми ...
130026
  Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-41.
130027
  Копиленко О.Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу : Монографія / О.Л. Копиленко. – Київ : Таксон, 2002. – 342с. – ISBN 966-7128-35-0
130028
  Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
130029
  Лэнглей Дж. Автономная нервная система / Дж. Лэнглей. – М.-Л.
1. – 1925. – 70с.
130030
  Еникеева З.Г. Автономная республика -- Советское социалистическое государство. / З.Г. Еникеева. – М., 1964. – 84с.
130031
  Юсупов К.Н. Автономная республика в системе общественного воспроизводства : монография / АН СССР ; Башкирский филиал ; К.Н. Юсупов ; [отв.ред. Н.А. Шокин]. – Москва : Наука, 1980. – 189 с. – (Проблемы советской экономики)
130032
   Автономная система беспылевой выдачи горячего кокса (900 С) в тушильный вагон (АСБВК) / А.Д. Буянов, Г.Г. Шальский, П.А. Данчук, Л.А. Золочевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-81 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
130033
  Ягудин Ш.Ш. Автономная Советская Социалистическая Республика / Ш.Ш. Ягудин. – Казань, 1979. – 78с.
130034
  Афонченкова Т.М. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики / Т.М. Афонченкова, Д.В. Лісовенко // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-29.
130035
  Хім"як Ю.Б. Автономне поняття "майно" у практиці Європейського Суду з прав людини та в кримінальному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 395-397. – ISBN 978-966-301-169-1
130036
  Шандренко Б. Автономний апарат для отримання кисню // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 30-33
130037
  Карівець І. Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
130038
  Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
130039
  Шевиріна Т. Автономні концепції як інструмент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод європейським судом з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 49-81
130040
  Макаревич С.С. Автономні системи електроживлення з компенсованими асинхронними машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Макаревич Світлана Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
130041
  Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-72. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та їхня роль і місце в подальшому вдосконаленні федеративних відносин в Росії. Theoretical issues of definition of the ...
130042
  Свидло Г.І. Автономність вищих навчальних закладів: світовий досвід та перспективи розвитку в сучасних реаліях України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 149-152. – ISBN 978-966-8177-71-2
130043
  Геселев О.В. Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7-14. – ISSN 2220-1394
130044
  Колесник В. Автономно-федеративна програма в науково-публіцистичних працях М.С. Грушевського 1917 - 1918 рр. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 261-268. – ISBN 966-628-014-0
130045
  Устьянцев В.А. Автономное плавание : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Современник, 1973. – 328с.
130046
  Устьянцев В.А. Автономное плавание. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 303с.
130047
  Понкина А.И. Автономность спорта : теор.-правовое исследование / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 101, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 17). – ISBN 978-5-4253-0529-9
130048
  Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки / В.М. Кибакин. – Москва, 1983. – 143 с.
130049
  Амелькин В.В. Автономные и линейные многомерные дифференциальные уравнения / В.В. Амелькин. – Минск : Университетское, 1985. – 142 с.
130050
  Лопашов Г.В. Автономные изменения клаток в эмбриогенезе / Г.В. Лопашов
10. – 1939. – 364с.
130051
  Тонкаль В.Е. Автономные инверторы напряжения с амплитудно-импульсной модуляцией кривых выходного напряжения / В.Е. Тонкаль, Э.Н. Гречко, Д.С. Вертелецкий. – Киев, 1978. – 48 с.
130052
  Скороваров В.Е. Автономные инверторы напряжения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Скороваров В.Е.; Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1965. – 26л.
130053
  Корф С.А. Автономные колонии Великобритании / С.А. Корф, бар., орд. проф. Имп. Александр. ун-та в Гельсингфорсе. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – VII, [3], 453 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
130054
  Ронин Е.И. Автономные модели оптимизации и управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Ронин Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
130055
  Ковчин И.С. Автономные океанографические средства измерений / И.С. Ковчин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
130056
  Виницкий А.С. Автономные радиосистемы / А.С. Виницкий. – Москва, 1986. – 335с.
130057
   Автономные роботы и распознавание образов : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1986. – 65 с.
130058
  Лабунцов В.А. Автономные тиристорные инверторы / В.А. Лабунцов, Г.А. Ривкин, Г.И. Шевченко. – Москва-Ленинград, 1967. – 159 с.
130059
  Воловский Владислав Васильевич Автономные цифровые интегрирующие измерители температуры и скорости течения в водоемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Воловский Владислав Васильевич; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
130060
  Лищенко А.И. Автономный асинхронный генератор с емкостным возбуждением при работе на выпрямительную нагрузку / А.И. Лищенко, В.А. Лесник, А.П. Фаренюк. – Киев, 1983. – 58с.
130061
  Овдиенко И.Х. Автономный район Внутренней Монголии. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Овдиенко И.Х.; МВО СССР. Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
130062
   Автононые инверторы. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 336с.
130063
  Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману ХХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 230-236
130064
  Шарипов Х. Автопараметрические колебания в однофазных двухконтурных, двухфазных и трехфазных электродферромагнитных цепях. : Автореф... Канд.техн.наук: 276 / Шарипов Х.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1969. – 30л.
130065
  Дойл Артур Конан Автопародии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 215-219. – ISSN 1130-6545
130066
  Краснокутська Л. Автоперевезення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 46-51
130067
  Динь О.В. Автоперекладач в компаративістському дискурсі (на матеріалі творчості Р. Чілачави) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-14
130068
  Яковлев Ю.Я. Автопортрет / Ю.Я. Яковлев. – М, 1984. – 239с.
130069
  Глазков Н.И. Автопортрет / Н.И. Глазков. – М, 1984. – 255с.
130070
  Мнацаканян С.М. Автопортрет / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 238с.
130071
   Автопортрет : литераттура і критика в час перебудови : статті, есе, інформація. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350 с.
130072
  Касіян В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян. – Київ : Веселка, 2004. – 671с. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0314-Х
130073
  Наєнко М.К. Автопортрет // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 484-492. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  На запитання журналу "Словоі час" відповідає Михайло Наєнко.
130074
  Снегирев Гелий Автопортрет 66 / Снегирев Гелий. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 125с. – ISBN 966-7888-17-7
130075
  Смирнов А. Автопортрет в лицах : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С.105-113. – ISSN 0130-7673
130076
  Штолько Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко / Штолько, м. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 324-327
130077
  Зингер Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М, 1986. – 54с.
130078
  Барандій М.Г. Автопортрет з вами / М.Г. Барандій. – Львів, 1991. – 149 с.
130079
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1981. – 256 с.
130080
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1982. – 168 с.
130081
  Глинчак В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799


  Про Івана Крислача
130082
  Насиновская Елена Евгеньевна Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Насиновская Елена Евгеньевна, Шалина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается анализ следующих функций автопортрета в личностном становлении: катартической, коммуникативной, автобиографической, стабилизации образа Я, а также функции поиска себя и построения нового образа Я. Особое значение придается такой ...
130083
  Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 144с. – (Бібліотека українця)
130084
  Капусцінський Р. Автопортрет репортера / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
130085
  Иванченко А.Л. Автопортрет с догом : роман, повести / Александр Иванченко ; [послесл. Л. Быкова ; худож. С.Л. Копылов]. – Свердловск : Урал. кн. изд-во, 1990. – 399, [1] с.
130086
  Чадаева А.Я. Автопортрет с сундуком / А.Я. Чадаева. – М., 1988. – 370с.
130087
  Мазурицкий А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Приведены результаты анкетирования вузов России, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. ...
130088
  Мисюга Б. Автопортрет творця революційної шевченкіани // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Жовтень (число 10). – С. 2


  Михайло Гаврилко — громадський та військовий діяч, скульптор. Учасник I-х визвольних змагань, чотар УСС, хорунжий Армії УНР.
130089
  Бобен Кристиан Автопортрет у радиатора : роман-дневник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 187-231. – ISSN 1130-6545
130090
  Дудич І. Автопортрет у творчості Мауриція Готліба // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 46-57. – ISSN 0236-4832
130091
  Жиленко І.В. Автопортрет у червоному : лірика / І.В. Жиленко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 104 с.
130092
  Слабошпитський М. Автопортрет художника в зрілості : Роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С.19-74. – ISSN 0208-0710
130093
  Шевченко Т.Г. Автопортрет, 1845 [Ізоматеріал]
130094
  Соловей Е. Автопортрет, писаний у підпіллі // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 25-28


  Єфремов Сергій — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, ...
130095
   Автопортрет: Володимир Кузьменко
130096
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – 8с.
130097
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 7с.
130098
  Шевченко Т.Г. Автопортрети Тараса Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 79с.
130099
  Дробот Н. Автопортрети Шевченка: інтегрований дослідно-пошуковий проект // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 64-74


  "Відомо, що поезія й живопис тісно пов"язані. Однак особливості кожного з цих видів мистецтва здавна цікавили теоретиків і шанувальників, точилися дискусії про те, який із них сильніше впливає на реципієнта. Відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов ...
130100
   Автопортреты поколения биологов МГУ : Выпускники биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе (1950-2000). – Москва : Московский университет, 2000. – 512с. – ISBN 5-211-03918-1
130101
  Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М : Гослитмузей, 1945. – 159 с.
130102
  Болдин Константин Автопортреты топ-менеджеров: стоп-кадр : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-114 : Фото
130103
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика в ситуации постмодерна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 19-25. – ISBN 966-72-77-79-8
130104
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика как форма художественного сознания: несколько соображений // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
130105
  Дашивец Илья и Ольга Автопробегом по мировому кризису : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 74-83 : Фото
130106
  Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ"яненка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 97-103. – ISSN 0236-1477


  Мова йде про лист Квітки до М. Максимовича. С. 100
130107
  Гаркушенко М.М. Автор-документалист в кино и на телевидении / М.М. Гаркушенко. – М., 1971. – 32с.
130108
  Строганов М.В. Автор - герой -читатель и проблема жанра / М.В. Строганов. – Калинин, 1989. – 83с.
130109
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – Ленинград, 1977. – 360 с.
130110
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – 2-е изд., доп. – Л., 1983. – 350с.
130111
  Слабошпицький М. Автор - також не останній із тих, хто щось у своєму творі розуміє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 3


  Творча майстерня. У жанрі автокоментаря
130112
  Черкаська Г. Автор "Енеїди" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 4 (63). – С. 62-63
130113
  Денисенко Володимир Автор "Зерцала Богословія" : (Кирило Транквіліон-Ставровецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
130114
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
130115
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград : НижнеВолжское кн. изд.-во, 1978. – 78 с.
130116
  Сукманська Н. Автор "мертвої петлі" // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  До 120-річчя від дня народження П.М. Нестерова
130117
  Дуган Ю. Автор "Порнографа", або Табакерка з діамантами: /Франц. письменник Н.-Е. Ретіф(1734-1806) / // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-48
130118
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его общественно-политические взгляды / А.А. Назаревский, 1951. – 17с. – Отд. оттиск из Филологического сборника КГУ № 3, 1951
130119
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его политическое мировоззрение // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 15-17
130120
  Брайчевський М.Ю. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2005. – 552с. – ISBN 966-651-189-4
130121
  Потемина Елена Автор в доме персонажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (268). – С. 4-9. – ISSN 0869-8171


  В октябре 2009 г. в Москве открылся музей Ивана Сергеевича Тургенева по адресу : ул. Остоженка, д. 37/7
130122
  Ваксберг А.И. Автор в кино / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 287с.
130123
  Ермаков Дмитрий Автор взял неа себя новые обязательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56 : Фото
130124
  Савчин В. Автор есперанто видав перший підручник // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 7
130125
  Ягодовская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. / А.Т. Ягодовская. – М., 1987. – 267с.
130126
  Миннуллин О.Р. Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 281-286. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статья посвящена специфике взаимоотношений автора и героя в лирическом произведении, их особому диалогу в лирике, трудности различения и необходимости учитывать родовую специфику стихотворений при литературоведческом анализе.
130127
  Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. / Н.В. Драгомирецкая. – Москва, 1991. – 379 с.
130128
  Стреков И.И. Автор и документальный фильм / И.И. Стреков. – М., 1967. – 38с.
130129
  Левченко Е.Б. Автор и интерпретатор / Е.Б. Левченко. – Х, 1995. – 90с.
130130
  Костенко Г.М. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей "Дороги навкруг Пізи" та "Поет") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 307-312. – (Б-ка Ін-ту філології)
130131
  Качмар В. Автор і наративні рівні в повістях Богдана Лепкого "Сотниківна" та "Вадим" / В. Качмар, І. Копистянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 97-104. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
130132
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 196-212. – Бібліогр.: л. 179-195
130133
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
130134
  Копаниця Л.М. Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 406-415


  Стаття присвячена характеристиці розвитку художнього літературного мислення XVII – початку XVIII ст. Основна увага приділена епіграматичній поезії Климентія Зіновіїва та Феофана Прокоповича, її жанровим різновидам, джерелам і модусам збагачення ...
130135
  Джугастрянська Ю.В. Автор і твір: синергетичний аспект творчого процесу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 209-214


  Стаття присвячена аналізу нових підходів до вивчення природи творчого процесу. Останній розглянуто як синергетичне явище, покликане відновлювати внутрішню рівновагу авторської психіки. Статья посвящена анализу новых подходов к изучению природы ...
130136
  Михайлишин З.М. Автор і читач у романі М. Дреббл "Природна цікавість" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-311
130137
  Малков С.М. Автор как культурно-исторический субъект // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 146-157. – ISSN 0236-2007
130138
  Коваль Н. Автор критику харч, або чи є в Україні проза після Забужко? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 7-15


  "Сайт літературної критики «ЛітАкцент» відсвяткував свій день народження у книгарні «Є» відкритою дискусією «Чи є в Україні проза після Забужко?». Цим та інші важливі питання обговорювали літературні критики Ганна Улюра, Тетяна Трофименко та Ростислав ...
130139
   Автор найбільшого українського діалектного словника (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 134-137. – (Філологія ; Вип. 19)
130140
  Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета (На матеріалі В. М. Русанівського «Історія української літературної мови. Підручник» (К., 2001. — 392 с.)) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 159-178


  У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об"єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег - науковців, які вивчають той самий об"єкт. Доведено, зокрема, що коректна ...
130141
  Бойченко В. Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні / В. Бойченко, І. Марцінковський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 79-93. – ISBN 978-966-2133-57-3
130142
  Мозгова Наталія Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
130143
  Задорожний В. Автор пісні, що стала народною


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризації віргша А. Свидницького "Вже більше літ двісті". Народнопоетичні варіанти цього твору, що став піснею, відображають різні способи його засвоєння народною психологією. З одного боку, це перетворення його на ...
130144
   Автор планирует создавать бренды : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28 : Фото
130145
  Шкляр Леонід Автор римської історії : (Теодор Моммзен)/ / Л. Шкляр, А. Шпиталь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 196-198. – ISSN 0869-3595


  Теодор Моммзен - видатний історик, лауреат Нобелівської премії.
130146
  Коваленко О. Автор соціології, молитов і позитивних соціальних перетворень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 19 травня (№ 19). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про філософа, соціолога Огюста Конта (1798-1857).
130147
  Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
130148
  Сас П.М. Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 227-234. – ISSN 0130-5247
130149
  Власов М. Автор твору образотворчого мистецтва та його права за правом слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
130150
  Матвійчук О. Автор тріади відкриттів / О. Матвійчук, Н. Струк
130151
  Ясний О. Автор Троянденко / О. Ясний. – Харків, 1927. – 30 с.
130152
  Філатова О.О. Автор у координатах парадигмальних категорій постмодернізму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 157-167


  Авторка подає локальний виклад стратегії теоретичної анігіляції суб"єкта творчості, що, як відомо, інспірувала переосмислення категорії автора в теоретико-методологічних та історико-літературних дослідженнях сучасних українських науковців.
130153
  Теремко В.І. Автор у стратегічній системі видавництва // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 16-29. – ISSN 0554-4866


  Йдеться про сучасні інтерпретації статусно-рольвих співвідношень автора і твору (тексту), а також про стратегічні закономірності взаємодії автора і видавництва.
130154
  Левків К. Автор як іроничний суб"єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 190-196. – ISSN 2307-2261
130155
  Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263


  "Келія чайної троянди" Костя Москальця - "Щоденний жезл" Євгена Пашковського
130156
  Рябова И.В. Автор, повествователь и герой в модусе наративных уровней "события" и "истории" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С.80-81. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджуються особливості співвідношення слова автора, оповідача й героя в творах Л.М.Толстого й А.П.Чехова в контексті нарартивних рівнів "події" та "історія"
130157
   Автор. Жанр. Сюжет : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1991. – 124 с.
130158
   Авторадиографический метод в научных исследованиях. – Москва, 1990. – 195 с.
130159
  Ланге М.А. Авторадиографическое исследование клеток-предшественников фибробластоподобных элементов очага новообразования соединенительной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Ланге М.А.; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 20л.
130160
  Гаврилова Т.Н. Авторадиографическое исследование метаболической стабильности меченой Н3-тимидином ДНК клеток головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова Т.Н.; Второй Моск. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 17л.
130161
  Гладышева Л.Е. Авторадиографическое исследование репродукции вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Гладышева Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1970. – 24 c.
130162
  Беляева Н.Н. Авторадиографическое исследование синтезов белка и нуклеиновых кислот в клетках молочной железы мышей на разных стадиях канцерогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Беляева Н.Н.; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – М., 1972. – 20л.
130163
  Динесман Л.Г. Авторадиографическое определение радиоуглеродного возраста нор и захоронений млекопитающих / Л.Г. Динесман. – Москва : Наука, 1975. – 31с.
130164
  Бойд Д.А. Авторадиография в биологии и медицине / Д.А. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 357 с.
130165
  Дриц М.Е. Авторадиография в металловедении / М.Е. Дриц. – М., 1961. – 173с.
130166
   Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. – Москва : Металлургия, 1987. – 269 с.
130167
  Грачева Н.Д. Авторадиография синтеза нуклеиновых кислот и белков в нервной системе / Н.Д. Грачева. – Ленинград, 1968. – 232с.
130168
  Роджерс Э. Авторадиография. / Э. Роджерс. – М., 1972. – 303с.
130169
  Жулина Е.М. Авторальное поглощение радиоволн и его учет при прогнозировании радисвязи на высоких широтах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жулина Е. М.; Арктич. и антарктич. НИИ. – Москва, 1970. – 14л.
130170
  Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : Разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве / С. Басов, С. Егоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 12 - 17. – ISSN 1727-4893
130171
   Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуждення : Монографія. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-95707-2-7
130172
  Маслій В.В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 311-317 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
130173
  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях / В.Л. Калер. – Минск, 1978. – 192с.
130174
  Костюченко М.П. Авторемінісценції в романі "Собор" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 256-265. – ISBN 978-966-551-315-5
130175
  Шадриков В.Д. Автореферат … на соискание … педагогических наук / В.Д. Шадриков, Н.Х. Розов, А.В. Боровских // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Анализируется традиция написания авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора педагогических наук с точки зрения качества сообщаемой информации о результатах проведенных исследований. Examines the tradition of writing ...
130176
  Александров Г.Н. Автореферат диссертации и его оформление / Г.Н. Александров, Е.П. Цветов. – Самарканд, 1970. – 24с.
130177
  Бичуль Т.В. Автореферат диссертации на тему "Исследование процесса гетерогенно-каталистической конденсации масляного альдегида с ацетоном в присутствии водорода". : Автореф... наук: / Бичуль Т.В.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии ГИПХ. – Л, 1954. – 7л.
130178
  Гецеу В.В. Автореферат кандидатской дисертации "Исследование дагестанских нефтей (к вопросу азотистых соединений)". : Автореф... Канд.хим.наук: / Гецеу В.В.; Всесоюзн.нефти науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Махачкала, 1954. – 17л.
130179
  Разумовский Ф.Ф. Автореферат кандидатской диссертации на тему "Коммунистическая партия Советского Союза -- руководитель и организатор профессионального движения трудящихся. : Автореф... наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Горький, 1954. – 19л.
130180
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ 1958-1959 гг. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 283с.
130181
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ за 1960 г. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1961. – 160с.
130182
  Щербак А.Ю. Автори, оповідачі, голоси: декілька теоретичних міркувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С 300- 304
130183
  Цанева М. Автори, творби и проблеми / М. Цанева. – София : Български писател, 1990. – 438 c.
130184
  Иванова Гулиза Наумовна Авторизация и способы ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Гулиза Наумовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
130185
  Ригованова В. Авторизація в аспекті сучасних лінгвістичних теорій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 94-101. – Бібліогр.: Літ.: с. 100-101; 8 назв. – ISSN 1728-9572
130186
  Гончар Б.М. Авторитаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7-8. – ISBN 966-642-073-2
130187
  Бушанський В.В. Авторитаризм: рго еt сопtга // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 590-597. – ISSN 1563-3349
130188
  Кочетков А.П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 60-70. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
130189
  Петренко В.В. Авторитаризм: різноманіття типів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 44-46
130190
  Корчинський Д. Авторитарна альтернатива : Посібн. з сучасної політології та геополітики / Д. Корчинський. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-558-008-6
130191
  Рудковский П. Авторитарная совесть как социальная проблема // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 133-140. – ISSN 1822-5136
130192
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова Поліна Георгіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 192 - 193. – Біблоігр.: л.165 - 192
130193
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова П.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
130194
  Крючкова П. Авторитарний дискурс у різних моделях взаємовідносин (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 161-167. – ISBN 966-581-148-7
130195
  Савч Авторитарні виклики для сучасного конституціоналізму: досвід деяких країн Східної Європи, Туреччини та України / Савч, ин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 292-309. – ISSN 2227-7153
130196
  Поліщук В. Авторитарні механізми знецінення професійного та особистісного статусу громадянина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 91-101. – ISSN 1682-2366
130197
  Балінченко С.П. Авторитарні тенденції контролю особистості (на прикладі маніпуляції цінностями в інформаційному просторі) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 12-13
130198
  Ященко І.В. Авторитарність та демократичність як риси особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
130199
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – Рига, 1956. – 336с.
130200
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – М, 1959. – 394с.
130201
  Тиковенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1992. – 77 с.
130202
  Стогній І. Авторитет вчення зростає // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
130203
  Дрогобицька О.Я. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина XIX - початок XX століття) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22-31. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
130204
  Гладуняк Іван Авторитет депутата - авторитет ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 56-58


  Досить часто представники влади, які не знаходять шляхів розв"язання болючих проблем своїх громад, посилаються на відсутність коштів, бідний бюджет, недосконалість Конституції, сотні інших причин, що нібито не дають можливості оперативно та плідно ...
130205
   Авторитет дисциплины : опыт, мнения, практика психологов. – Ленинград, 1985. – 220 с.
130206
  Мотяшов И.П. Авторитет доброго слава / И.П. Мотяшов. – Москва, 1975. – 288 с.
130207
  Бершадська І.А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 195-197
130208
  Нужний В.Ф. Авторитет керівника / В.Ф. Нужний. – Київ, 1964. – 48с.
130209
  Новаченко Т.В. Авторитет керівника як тип легітимності влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 62-67. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
130210
  Айзенштат Р.Г. Авторитет мастера / Р.Г. Айзенштат. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 55 и в примеч.: с. 56-57. – (Новое в жизни, науке, технике ; №9 ; Этика)
130211
  Литвинова Г.А. Авторитет матері. / Г.А. Литвинова. – К., 1982. – 97с.
130212
  Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 47с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №16)
130213
   Авторитет партийного работника. – Москва : Правда, 1983. – 383 с.
130214
  Давидчак Х. Авторитет правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-182. – (Серія журналістика ; Вип. 28)


  Автор аналізує есеїстику Сергія Аверинцева, докладно розглядає програмну статтю філософа, вченого, есеїста "Майбутнє християнства в Європі"
130215
  Горак Г.І. Авторитет праці в соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Педагогічна ; сер.7 ; №6)
130216
  Леушина А.М. Авторитет родителей в воспитании детей / А.М. Леушина. – Л., 1952. – 24с.
130217
  Плахотников Н.И. Авторитет руководителя / Н.И. Плахотников. – Х., 1979. – 93с.
130218
  Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1991. – 172с.
130219
  Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.16-17
130220
  Дьомкіна О.В. Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 131-136


  У статті комплексно висвітлюється вплив чинників влади та авторитету комунікантів на перебіг і успішність інституційної професійної комунікації у рамках заданої статусно-рольової конфігурації учасників. Доводиться обґрунтованість розгляду цих ...
130221
  Бучковська О.М. Авторитет України на міжнародній арені за президентства Віктора Януковича // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 18-22
130222
  Габович О. Авторитет ученого і його присутність у публічному просторі / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 114-120. – ISBN 978-966-518-698-4
130223
  Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти / Л.А. Завірюха; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2005. – 76с. – ISBN 966-8163-05-2
130224
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 44л.
130225
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – Київ, 1997. – 374л. – Бібліогр.:л.357-374
130226
  Соловьев А.И. Авторитет, деловые и морально-политические качества комсомольских кадров / А.И. Соловьев, Т.П. Соловьева. – М., 1976. – 119с.
130227
  Лагоза І.В. Авторитетна зовнішність : Сатира і гумор / Ігор Вікторович Лагоза. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 222 с.
130228
  Сочивець І.Й. Авторитетна сваха : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 93 с.
130229
  Тархова Л.П. Авторитетная личность / Л.П. Тархова. – М., 1985. – 63с.
130230
  Грабоус В.О. Авторитетний дзвін / Володимир Опанасович Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – 46 с. – В кн. також: Омела / М.Д Нагірний .
130231
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
130232
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
130233
  Антоненко І. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 9-20


  Публікація присвячена формуванню цілісної уяви про авторитетний контроль як інтегруючий елемент інформаційно-бібліографічного комплексу електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), що дасть змогу визначити шляхи ...
130234
  Полякова О. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / Олена Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 45-48. – ISSN 1029-7200


  16 травня 2014 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до ...
130235
  Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 12-15. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена авторитетному контролю імен осіб та назв установ і організацій. Розкривається важливість авторитетного контролю бібліографічних записів для ефективного пошуку інформації та кооперованої каталогізації. Акцентується увага на ...
130236
  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку. Ключові ...
130237
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 29-34. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ...
130238
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів - основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
130239
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
130240
  Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 10-16. – ISSN 2076-9326
130241
  Букина Е.С. Авторитетновсть - не только характеристика человека // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 47-50. – ISSN 0869-6020
130242
  Арутюнов Дмитрий Авторитетное мнение : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35
130243
  Стрелкова Е.В. Авторитетные файлы в нормализации тематических баз данных Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 21-29. – ISSN 0130-9765


  Освещены методы интеграции тематических ресурсов на основе авторитетных записей. Обоснована необходимость единых подходов в формировании локальных, отраслевых авторитетных файлов. Раскрыта перспектива корпоративного использования авторитетных записей в ...
130244
  Ореховский П.А. Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499


  В работе рассматриваются основные концепты современного российского экономического дискурса, доказывается, что главным становится перформативный, а не констатирующий элемент высказывания. Идеология, к которой принадлежит авторитетный дискурс, - ...
130245
  Кнорринг Вера Авторитетный файл имен еврейских авторов : между научным подходом и романтикой / Кнорринг Вера, Пашков Андрей, Падкина Алла // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893
130246
  Жидков В.П. Авторитетом газетной строки / В.П. Жидков. – М. : Мысль, 1986. – 151с.
130247
  Мочалов А.А. Авторитмизация процесса обучения в системах дистанционного образования / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 187-191


  Проаналізовано проблеми, які виникають у середовищі дистанційної освіти при створенні ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при создании ...
130248
  Синиця І.А. Авторізуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: Літ.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
130249
  Сорокина Н. Авторологическая модель романистики Л.М. Леонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 213-217. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
130250
  Гоголь Н.В. Авторская исповедь / Н.В. Гоголь. – Псков, 1990. – 125с.
130251
  Савченко Б.А. Авторская песня / Б.А. Савченко. – Москва, 1987. – 52с.
130252
  Гуревич А.М. Авторская позиция в "Пиковой даме" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
130253
  Шевченко Л.И. Авторская позиция в ready-made книге Людмилы Улицкой "Детство 45-53: а завтра будет счастье" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 139-145


  В статье проанализированы проблематика и способы воплощения авторской по- зиции в книге Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье». Особое внимание уделено авторским комментариям к представленному в ней автодокументальному материалу, в которых ...
130254
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 174л. – Бібліогр.:л.1-19
130255
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
130256
  Кораблева Н.В. Авторская позиция в трилогии А. Битова "Оглашенные" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 138-145. – ISBN 966-72-77-79-8
130257
  Шебанова В.И. Авторская программа тренинга нормализации пищевого поведения "Парус мечты" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – С. 40-59
130258
  Беляева С. Авторская работа. Российский индекс научного цитирования поможет оценить деятельность ученого и организации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  О том, как адекватно оценить научный вклад российских ученых, недавно рассуждали сами ученые - на этот раз в рамках совместного семинара Института социологии РАН и Института научной информации по общественным наукам РАН, посвященного (как было ...
130259
  Недугов Е.И. Авторская речь и сценарии в фильме / Е.И. Недугов. – М., 1965. – 76с.
130260
  Ермоленко О.В. Авторская стратегия аннигиляции в романе Гора Видала "Бэрр"
130261
  Подгурская И.А. Авторская субъективность и средства её выражения в "Повести непогашенной луны" Б.А. Пильняка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 111-116
130262
  Большакова А. Авторская фокализация и концепт мира // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 34-42
130263
  Перекрестова Т.С. Авторская школа как инновационная образовательная система // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 48-59. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы исследования инновационных образовательных систем, методологические основы и опыт проектирования авторской школы как высшей степени инновационного педагогического поиска, описываются противоречия и парадоксы в ...
130264
  Кияновский А.А. Авторская школа: как это делается : (модель эффективно обучающей школы в Украине) / А.А. Кияновский. – Херсон : Айлант, 2000. – 82с. – ISBN 966-630-019-2
130265
  Захарова С.С. Авторские библиографические профили Института математических проблем биологии РАН // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 42-46. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются формы представления сведений о публикациях сотрудников Института математических проблем биологии Российской академии наук (Пущино, Россия). Отмечаются достоинства и недостатки поэтапного развития, от картотеки трудов ...
130266
  Вакуленко О.Л. Авторские геологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода /на материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко О. Л.; Львовский ун-т им. И. Франко. – Львов, 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.176-208
130267
  Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса жанрового сознания // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 280-290. – ISSN 0042-8795
130268
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть вторая) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 122-152. – ISSN 1991-3222
130269
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть треья) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 126-136. – ISSN 1991-3222
130270
  Дзивиш М. Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 131-138. – ISSN 2075-1486
130271
  Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы / Р.Ю. Намитокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 156с.
130272
  Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04.,10.02.20 / Вакуленко О.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
130273
   Авторские права в Интернете // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 1608-6422
130274
  Каплин Р. Авторские права в результатах специального исследования // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-20 : табл. – ISSN 1608-6422
130275
  Земсков А.И. Авторские права на базы данных: история российских и зарубежных неудач в законотворчестве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-30. – ISSN 0130-9765
130276
  Батурин Н. Авторские права на психодиагностические методики / Н. Батурин, А. Минбалеев // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0201-7059
130277
  Брумштейн Ю. Авторские права на публикации научно-технических материалов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-23. – ISSN 0201-7059
130278
  Вакман Е.Л. Авторские права художников / Е.Л. Вакман, И.А. Грингольц. – Москва, 1962. – 263с.
130279
  Савельев В.С. Авторские признаки организации прямой речи персонажей «Повести временных лет». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-120. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
130280
  Алимов И.А. Авторские сборники бицзи как источник по истории и культуре : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Алимов И. А.; РАН, Ин-т востоковеден., С.-Петерб. филиал. – С.-Петербург, 1997. – 23с.
130281
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : (двухзначные) : пособие для алф.-порядковой расстановки библиотечных книг на полках / Л.Б. Хавкина. – 16-е изд., пересмотр. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 31 с.
130282
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – Изд. 18-е. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 24 с.
130283
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двухзначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 19-е изд. – Москва : Госкультпросветиздат, 1955. – 24 с.
130284
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы / Л.Б. Хавкина. – Москва : Книга, 1969. – 24 с.
130285
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные : пособие для алф. расстановки книг в б-ках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 22-е изд. – Москва : Книга, 1972. – 22 с.
130286
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 23-е изд. – Москва : Книга, 1979. – 22 с.
130287
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 24-е изд. – Москва : Книга, 1986. – 21 с.
130288
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 20-е изд. – Москва : Советская Россия, 1957. – 24 с.
130289
  Хавкина Л.В. Авторские таблицы двузначные : двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина ; Акад. наук СССР. Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 24 с.
130290
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина; Акад. наук СССР, Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 24 с.
130291
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двухзначные : пособие для алфавитной расстановки книг в библиотеках. / Хавкина Л.Б. – 17-е изд., вновь перераб. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 24 с.
130292
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек / Л.Б. Хавкина. – Киев : Изд. Полит. Наркомвоен., 1919. – 21 с.
130293
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : Рекомендовано Библиотечным упр. Наркомпроса РСФСР / Л.Б. Хавкина; Науч.-иссл. ин-т библиотековедения и рекомендательной библиографии. – Москва : Тип. изд-ва "Власть советов", 1938. – 32 с.
130294
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – Москва : [б. и.], 1940. – 28 с. – (Серия методических писем и инструкций в помощь работникам технических библиотек / Наркомуголь СССР, Гос. науч. б-ка ; вып. 28)
130295
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : рекомендованы Библиогр. упр. НКП РСФСР / Л.Б. Хавкина ; Наркомпрос РСФСР. – 14-е, пересм. и доп. изд. – Москва : Гос. библиот.-библиогр. изд-во, 1942. – 48 с.
130296
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – 15-е изд., пересм. – Москва : Гос. библиотечно-библиогр. изд-во, 1945. – 38 с.
130297
  Рубанова Н.Ф. Авторский актив комсомольской печати / Н.Ф. Рубанова. – Москва, 1980. – 21 с.
130298
  Лаушкина И.П. Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 104-107. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
130299
  Ковалевский В. Авторский вечер : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.48-74. – ISSN 1130-6545
130300
  Азов Л.М. Авторский гонорар за издание литературных произведений / Л.М. Азов. – Москва : Госюриздат, 1963. – 64 с. – (Юридические консультации для населения в вопросах и ответах)
130301
  Трофименко В. Авторский договор для телевизионных программ: некоторые особенности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 71-75
130302
  Амангельды А. Авторский договор как основание возникновения обязательств // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 19-42
130303
  Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX века. / А.М. Буланов. – Волгоград, 1989. – 79с.
130304
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 203-220. – ISBN 978-617-566-312-7
130305
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 1 (19). – С. 80-88. – (Юридические науки ; вып. 1 (19)). – ISSN 1995-4190
130306
  Хорошилова В. Авторский мир А.И. Куприна (повесть "Суламифь") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 245-249. – ISBN 978-617-689-129-1
130307
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 65-73. – (Серія: Філологія)
130308
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи"
130309
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". (Часть I) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 4-12. – ISSN 2312-3036
130310
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 4-8. – ISSN 2312-3036


  "Проаналiзовано один з головних епiзодiв поеми «Королева фей» Е. Спенсера. Поет створює авторський мiф про Маммона як володаря пiдземного свiту. Ф. Кермоуд вважає, що Спенсер створює темну алегорiю, яка нагадує енiгматичну картину або мiстерiю. Ця ...
130311
   Авторский указатель за 2012 год // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2012. – Т. 22, № 4. – С. 121-126. – ISSN 0868-5924
130312
  Кожевникова Е.С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 23-30. – ISSN 0869-6020


  В статье в соответствии с классификацией обьектов интеллектуальных прав, различающихся по фокатам воникновения на них исключительного права на основании Гражданского кодекса РФ исследуется правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности вуза, ...
130313
  Алатырев А.К. Авторское вознаграждение и подсчет экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений : учебное пособие по курсу "Патентоведение" для студентов стационарного, заочного и вечернего обучения / А.К. Алатырев. – Київ, 1969. – 23 с.
130314
  Глыбач Е.Д. Авторское и изобретательское право : Библиогр. указ. за 1972-1979 гг. / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1979. – 84с. – (Человек и закон ; Вып. 9)
130315
  Орехова Л.А. Авторское мифотворчество и русский модернизм / Л.А. Орехова. – К., 1992. – 85 с.
130316
  Суздальцева В.Н. Авторское повествование в газетно-публицистическом тексте (на матер. портретного очерка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Суздальцева В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1981. – л.
130317
  Земсков А.И. Авторское право – новые термины и понятия // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  Дается краткое толкование и перевод некоторых англоязычных терминов из области авторского права.
130318
   Авторское право : Доклад Коммиссии С.-Петербургского Литературного общества по поводу проекта закона об авторском праве ; С прил. проекта об авторском праве, внесенного Министром Юстиции в Государственную думу. – Санкт-Петербург : Т-во худож. печати, 1908. – 96 с.
130319
  Сутулов Д.М. Авторское право / Д.М. Сутулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 272с.
130320
  Веинке Вилли Авторское право / Веинке Вилли. – Москва, 1979. – 231с.
130321
   Авторское право : сборник нормат. актов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 352 с.
130322
  Гаврилов Э.П. Авторское право : Авторские договоры / Э.П. Гаврилов. – М., 1988. – 174с.
130323
   Авторское право : Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. – Москва : Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. – 429с. – ISBN 5-8117-0001-6
130324
  Макагонова Н.В. Авторское право : учебное пособие / Н.В. Макагонова ; под ред. Э.П. Гаврилова. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 288 с.
130325
   Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1726-6726


  Круглый стол журнала "Университетская книга"
130326
  Каплунов Д. Авторское право в копирайтинге: опыт юристов России, Украины и Беларуси // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-43. – ISSN 0201-7059
130327
  Засыпкина Т. Авторское право в медицине / Т. Засыпкина, В. Карманова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 61-68. – ISSN 0132-0831
130328
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – Москва, 1987. – 103с.
130329
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – М., 1989. – 143с.
130330
  Ган Б.М. Авторское право в редакционно-издательском деле / Б.М. Ган. – М.-Л., 1932. – 79с.
130331
  Сергеев А.П. Авторское право в России. / А.П. Сергеев. – С.-Пб., 1994. – 312с.
130332
  Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ = Content rights for creative professionals : Товарные знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио / Арнольд П. Луцкер; С научными коммертариями А. Серго. – Москва : КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. – 416с. – ISBN 5-9579-0042-7
130333
   Авторское право и библиотеки // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 1 : Авторское право: учреждения культуры и технологии информационного общества. – С. 73-107.
130334
  Шрайберг Авторское право и библиотеки в новой цифровой эпохе: введение в проблему / Шрайберг, Л // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2011. – Вып. 31 (2). – С. 173-177. – ISSN 1560-7976
130335
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 0201-7059
130336
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-35. – ISSN 0201-7059
130337
  Бойкова О.Ф. Авторское право и национальная библиография // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-52. – ISSN 0869-6020
130338
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни / Яков Леонидович Шрайберг, Елена Владиславовна Линдеман, Ксения Юрьевна Волкова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 54-58. – ISSN 1726-6726


  Аналитический обзор конференции "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни", проходившей 13-14 августа 2014 г. (г. Страсбург, Франция) и организованной Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (CLM) совместно ...
130339
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 31-41. – ISSN 0130-9765
130340
   Авторское право и смежные права. – Минск : Амалфея, 1999. – 448с. – ISBN 985-441-005-6
130341
  Липцик Д. Авторское право и смежные права = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
130342
  Хрипкова Е. Авторское право и создание иконографических программ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 0201-7059
130343
  Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение / Н.А. Райгородский. – Л, 1958. – 70с.
130344
  Азов Л.М. Авторское право на литературные произведения : сборник офиц. материалов / сост.: Л.М. Азов и С.А. Шацилло. – Москва : Госюриздат, 1953. – 136 с.
130345
  Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения : Новый закон 15 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, извлеченными из мотивов Редакционной комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения, объясн. записки к проекту Министерства юстиции и дебатов в Гос. Думе и Гос. Совете / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1911. – [4], IV, 424 с. – Экз. дефектный, отст. с. 369-424


  Приложение: Положение об авторском праве (Закон 15 марта 1911 г. об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения). Аннотация: В настоящем издании публикуется новый закон об авторском праве со стороны ...
130346
  Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения / Н.Л. Зильберштейн. – М, 1960. – 188с.
130347
  Хавкин А.Я. Авторское право на научный результат // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 8. – С. 717-720. – ISSN 0869-5873


  В публикуемой ниже статье утверждается, что учёные должны иметь возможность в рамках законодательной базы защищать свои права как на интеллектуальную собственность, так и на то, чтобы признаваться автором научного или научно-технического результата.
130348
  Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки / А.М. Гарибян. – Ереван, 1975. – 195с.
130349
  Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань, 1972. – 135с.
130350
  Румянцев А. Авторское право на современном этапе и конституционная гарантия права собственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 56-86. – ISSN 1812-7126


  Автор статьи дает функционально-эмпирический анализ авторского права с особым учетом практики Федеративного конституционного суда Германии и приходит к выводу о неизбежности интенсификации влияния конституционного права на авторско-правовое ...
130351
  Чайков М.Ю. Авторское право на средства индивидуализации / М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-81. – ISSN 0132-0831
130352
  Каташевская Т. Авторское право на телепередачи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 88-89.
130353
   Авторское право Украины : Сб. нармативно-правовых актов. – Киев : Рес инкорпоралес, 1996. – 164с. – ISBN 966-95013-0-Х
130354
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 4 : Истечение авторских прав и доктрина первой продажи в цифровой среде. – 2002. – 64 с.
130355
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – 2002. – 56 с.
130356
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 2 : Изъятие и ограничения авторского права в значении статьи 13 ТРИПС. – 2003. – 52 с.
130357
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 3 : Узаконение, практика и будущее частного копирования. – 2003. – 32 с.
130358
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 1 : Изъятие и ограничения авторского права в цифровой среде. – 2003. – 126 с.
130359
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 4 : Коллективное управление авторскими и смежными правами. – 2003. – 32 с. – Издание на русском языке соответствует электронной версии на англ. языке
130360
   Авторское право: курсом на либерализацию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Послание к руководителям государств-членов "Группы двадцати" о новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в сети Интернет. Реализация этих инициативных предложений, возможно, потребует внесения изменений в Бернскую ...
130361
  Каплин Р. Авторское право: практика применения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  Последнее время в отрасли ведётся немало дискуссий, связанных с вопросами защиты интеллектуальной собственности и авторского права в Интернете, пониманием «легальности» электронного контента и книгооборота, архитектурой единой системы регистрации ...
130362
   Авторское свидетельство как форма правовой охраны изобретений / М.М. Богуславский, В.В. Быков, А.И. Доркин, Л.А. Лебедева, Г.А. Матвеев; Богуславский М.М. [и др.] ; Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам изобр. и откр. ; ЦНИИПИ ; [под общ. ред. Ю.Е. Максарева]. – Москва : [Б.в.], 1977. – 86 с.
130363
  Черняхович Т.Ю. Авторское сознание и персонажи в "таинственных " повестях В. Ф. Одоевского // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 69-76. – ISBN 966-587-057
130364
  Цимбал Б. Авторство Марка Вовчка (історія питання) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 214-220. – ISSN 2307-2261
130365
  Бузько О.В. Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 197-202. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про досі невідомий епізод з історії наукового архіву ІА НАН України - один рік, коли його роботою керувала М.І. Вязьмітіна.
130366
  Білоног Ю. Авторство як об"єкт іронії в романній творчості Мілорада Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості виявлення самоіронії в романах Мілорада Павича. Розглядається кореляція Павичевої художньої концепції авторства і постмодерністської теоретичної дискредитації автора-деміурга. Particularities of self-irony"s demonstration in ...
130367
  Смолиницька О.О. Авторська апокрифологія в поезії Івана Франка та Віри Вовк: проблема народного католицизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 269-280. – ISSN 2520-6346
130368
  Волошиновська І.А. Авторська атрибуція англо-, німецько- та україномовних художніх текстів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 499-501
130369
  Ярошевич І.А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
130370
  Веретільник О. Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 97-104. – (Філологічні науки)
130371
  Корецька М. Авторська індивідуальність як джерело жанрово-стильових вимірів творчості: " Варіант" Анатолія Дімарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
130372
  Черкашина І.В. Авторська інтенція та формування композиційної структури німецького фейлетону (Feuilleton) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 58-63
130373
  Астрахан Н. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
130374
  Цепа О.В. Авторська інтерпретація доби Козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 131-137. – (Філологічні науки ; № 2)
130375
  Гармата А. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-63
130376
  Підмогильна Д.Г. Авторська інтерпретація концептів "тіло" й "душа" у малій прозі Лу Сіня // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 184-190


  У статті досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин ...
130377
  Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 243-254. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
130378
  Будівська Л.П. Авторська інтерпретація фольклорних та історичниїх джерел у романі "Жбан вина" Р. Федорова // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISSN BIB-ID 83558
130379
  Дейкун О.П. Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 219-227


  Cтаттю присвячено вивченню способів перекладу українською мовою різноманітних одиниць вигаданої підліткової мови "надсату", які відображають авторський протест проти радянських реалій за рахунок різ- ного ступеня видозміни російських слів, а також ...
130380
  Юр М. Авторська картина світу молодих українських митців. Соціокультурний контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 280-287. – ISSN 2309-8813
130381
   Авторська колонка : збірка есеїв. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2961-13-3
130382
  Шебеліст С. Авторська колонка у сучасній газетно-журнальній періодиці // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Пропонована стаття присвячена вивченню художньо-публіцистичного жанру авторської колонки як різновиду есею. На матеріалах української суспільно-політичної преси аналізуються типологічні особливості авторської колонки та її місце у систем і ...
130383
  Шутяк Л.М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua .ua і Погляди ТСН.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано поняття авторської колонки, її характерні особливості та мовностилістич ні засоби. Зроблено загальний огляд сучасної колумністики в Україні. Реалізовано спробу розглянути колонку в жанровому полі "нового журналізму". ...
130384
  Даниліна О. Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
130385
  Коновалова І.Ю. Авторська концепція Б. Бартока в художньо-стильовому контексті модернізму // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 134-135
130386
  Шпак О. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак, Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 17-24. – ISSN 2308-4634


  Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході виучки стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.
130387
  Барчан В. Авторська концепція самовияву національної інтелігенції в умовах історичного буття України в повісті "Старший боярин" Т. Осьмачки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 16-22. – (Філологія ; Вип. 16)
130388
  Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
130389
  Матвієнко О.В. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 2226-0285


  У статті розглянуто авторську ляльку як мистецький феномен. Наголошено на актуалізації феномену ляльки, виявлено суперечності у процесах дизайну авторської ляльки у соціокультурному просторі України. Проаналізовано застосування термінів "лялька" та ...
130390
  Ковінько М.В. Авторська маска в культурологічному контексті // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 20-27


  Стаття присвячена аналізу різних аспектів маски (маска як архетип, маска як елемент цілісної структури, маска як знак, маска як концепт, маска як гра) та її конотативних значень. Особливу увагу приділено феномену авторської маски як конкретному ...
130391
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
130392
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 190-219
130393
  Бедзір Н. Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 48-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
130394
  Ковінько М. Авторська маска у "Нарисах бурси" Антона Санченка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 148-159. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у нарисах Антона Санченка. Під маскою у роботі мається на увазі введення до тексту образу специфічного автора-персонажа, від особим якого ведеться оповідь. Філологічний експеримент під взглядом ...
130395
  Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 323-327. – ISBN 978-966-2374-12-4
130396
  Саволоцька А.А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 351-357


  Наукову розвідку присвячено АМКС та особливостям її відтворення в українському та англійському перекладах на прикладі повісті Чінгіза Айтматова "Рябий собака, що біжить краєм моря" (переклад Дж.Ріордана) та роману Орхана Памука "Музей Невинності" ...
130397
  Дроботенко В.Ю. Авторська мова як прояв власної позиції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47


  У статті розглянуто специфіку авторського мовлення як вияв власної позиції журналіста, досліджено особливості реалізації авторського "я" в репортажі та нарисі. Проаналізовано функціонування двох принципово відмінних авторських позицій: я-діяч та ...
130398
  Голоюх Л. Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 114-121. – ISSN 0201-419
130399
  Тріщук О.В. Авторська модальність реферативного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 91-102. – Бібліогр.: Літ.: с. 102; 10 назв


  Досліджуються мовні засоби вираження впеіненості/невпевненості, які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності. At this scientific research language tools ...
130400
  Коновалова О. Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 168-174. – ISSN 2307-2261
130401
  Ніколаєнко В. Авторська модель образу Олега в історичних романах Р.Іванченко про Давню Русь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 252-255. – ISBN 966-8110-14-5
130402
  Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
130403
  Гудзь Л. Авторська молитва та ії роль у поезії бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъево, радуйся") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 157-161. – ISSN 2307-2261
130404
  Кучеров І.С. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" / І.С. Кучеров, Н.В. Лебединець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39 : табл.
130405
  Довбищенко Ф.В. Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії…" Геродіана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 57-64


  У статті досліджується структура комунікації у V та VI книгах твору давньогрецького історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія Римської держави після Марка Аврелія". Звернуто увагу на розмежування авторської та нараторської комунікацій, запропоноване ...
130406
  Деркач О.М. Авторська парадигма "вічність - історія - сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних підвалин творчості Іво Андрича, закрема - розгляду авторської парадигми "вічність - історія - сучасність", а також проблемі ідентифікації особистості у концептуальній картині творчості письменника. Статья ...
130407
  Кузьменко Л. Авторська передача: від задуму до втілення. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 39-45.
130408
  Воронова М.Ю. Авторська позиція і авторське "я" в політичних портретах-книгах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 57-61


  Стаття містить аналіз композиційних і мовленнєвих засобів, якими творяться авторська позиція та авторське "я" в політичних портретах-книгах, популярних нині на інформаційному ринку.
130409
  Іващенко Тетяна Авторська програма зразкового театру-студії "Світла хвиля" : пояснювальна записка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-34
130410
  Ковальчук Н. Авторська проекція жінки-митця у збірці В. Чередниченко "Весняний дріб"язок" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 150-165
130411
  Андрощук Н. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 5-10. – ISSN 2304-9383
130412
  Жиленко І.В. Авторська редакція "Повісті минулих літ": стан дослідження // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 128-138. – ISBN 966-7671-23-2
130413
  Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об"єктв авторського права в рекламі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36
130414
  Гнатко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту в п"єсах "Орфей спускається у пекло" Тенессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 24-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
130415
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
130416
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Бумбур Ю.М. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009. – 193 л. – Бібліогр. : л.174-193
130417
  Забудько К.М. Авторська свідомість та авторська індивідуальність. Феномен художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 90-94. – ISBN 978-966-171-217-0
130418
  Кодак М. Авторська свідомість Шевченка. Парадигми рецепції // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 68-79. – ISBN 966-7759-23-7
130419
  Павлишенко О. Авторська стилеметрія лексико-семантичних полів у творах англомовної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 80-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
130420
  Просалова В. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 15-20. – (Філологічні науки)
130421
  Черкас В. Авторська теза до книжки "Періодичний закон розвитку української поезії"


  "Розвиток-зміна"творчої активності поетів у різні періоди їх діяльності.Статистичний метод досліджень
130422
  Березівська Л.Д. Авторська школа О.А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60 - 90-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 402-433. – ISBN 978-966-617-234-4
130423
  Звелідовська Л. Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав"єра Маріяса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 96-102


  Уперше розглядаються щотижневі есе письменника. На їх основі розкривається феномен публіцистики Х. Маріяса. It is the first time every week opinion columns of writer are researched in Ukraine. Впервые рассмотрены еженедельные эссе писателя. На их ...
130424
  Малетич Т. Авторське "я" в радіоматеріалах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 96-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 111-112; 22 поз. – ISSN 2078-1911
130425
  Щербак С.В. Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 214-217. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
130426
  Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.57-61
130427
  Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 76-82
130428
  Хараман Н.О. Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденнику" Олександра Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
130429
   Авторське право : довідник. – Київа : Політвидав України, 1981. – 301 с.
130430
   Авторське право : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
130431
  Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с. – ISBN 966-326-207-9
130432
  Шевченко Оксана. Авторське право "іде наліво"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
130433
  Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318. – ISBN 978-966-301-172-1
130434
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
130435
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
130436
  Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
130437
  Приступенко Т. Авторське право і журналістика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-23. – (Журналістика ; Вип. 5)
130438
  Андрощук Г. Авторське право і інтелектуальна власність в інтернеті (за матеріалами соціологічних досліджень) // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 3-12. – ISBN 978-966-479-066-3
130439
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002. – 274 с.
130440
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
130441
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
130442
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
130443
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
130444
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6"2004. – 2005
130445
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
130446
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8"2005. – 2006
130447
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
130448
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
130449
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 11"2006. – 2007
130450
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
130451
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 13. – 2007
130452
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 14"2007. – 2008
130453
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 15. – 2008
130454
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 16. – 2008
130455
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 17"2008. – 2009
130456
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 18. – 2009
130457
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 19. – 2009
130458
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 20"2009. – 2010
130459
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 21. – 2010
130460
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 22. – 2010
130461
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / МОНУ ; Держ. департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 23"2010. – 2011
130462
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 24. – 2011
130463
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 25. – 2011
130464
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 26. – 2011
130465
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 27. – 2012
130466
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 28. – 2012
130467
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 29"2012. – 2013
130468
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 30. – 2013
130469
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 31. – 2013. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 вересня 2013 р.
130470
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 32" 2013. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 січня 2014 р.
130471
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 33. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 5 травня 2014 р.
130472
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 34. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 1 вересня 2014 р.
130473
  Кулініч О.О. Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ за галуззю знань 08 "Право", зі спец. 081 "Право", спеціалізація - "інтелект. власність" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. – Одеса : Юридична література, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 115-145 та в кінці тем. – ISBN 978-966-419-297-9
130474
  Солощук М. Авторське право і суміжні права (тема 4, ч.2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-60. – ISSN 1608-6422
130475
  Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
130476
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 563, [1] с. – Загол. обкл.: Авторське право і суміжні права. – Бібліогр.: с. 546-563 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
130477
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
130478
  Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / Штефан А.С. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-626-5.
130479
  Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп"ютерній відеогрі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 91-102. – ISSN 1026-9932
130480
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
130481
  Каспін Л. Авторське право на літературні твори і видавничий договір за чинним радянським законодавством / Л. Каспін. – Харків : Пролетар, 1931. – 87 с.
130482
  Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 19-26
130483
  Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
130484
  Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 1608-6422
130485
  Полюхович Н.А. Авторське право на професійні юридичні документи // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-419-299-3
130486
  Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
130487
  Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
130488
   Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці : збірник офіційних матеріалів. – Київа : Політвидав України, 1969. – 155 с.
130489
  Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.14-19. – ISSN 1608-6422
130490
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 20 назв
130491
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 14-23
130492
  Хаккет Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL. net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
130493
  Хакертт Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 28-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
130494
  Чурпіна Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.61-65
130495
  Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 1561-4999
130496
  Еннан Р.Є. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві в Європейському Союзі у цифрову епоху: сучасний стан і тенденції розвитку // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 39-50. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
130497
  Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
130498
  Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
130499
  Штефан О. Авторське право та сучасні комп"ютерні технології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
130500
  Коноваленко В.В. Авторське право у видавничій справі : практ. посібник для авторів, редакторів, видавців / Володимир Коноваленко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 318, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-1326-0
130501
  Ганжуров Ю.С. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 131-135. – ISSN 2077-7264


  Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.
130502
  Мацкевич О.О. Авторське право у діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі : монографія / О.О. Мацкевич ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-642-5
130503
  Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 96-104. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
130504
  Скуленко М.І. Авторське право у США // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 186-195. – (Журналістика ; [Вип. 1])
130505
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
130506
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
130507
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання. Some problems concerning copyright law succession is analyzed in this article as well as the ways of overcoming ...
130508
  Дроздова А.В. Авторське редагування в системі літературно-критичної думки XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 164-168


  У статті окреслюється проблема запровадження до едитологічних навчальних дисциплін предмета з теорії та методики авторського редагування, зроблено спроби описати природу саморедагування, спираючись на основні напрями літературно-критичної думки XX ...
130509
  Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Мета даної статті - розкрити особливості авторського редагування заголовків малих жанрових форм у творчості О. Гончара
130510
  Семісенко А.О. Авторське редагування Павлом Тичиною перекладних поетичних текстів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-133. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми едитології - авторського редагування. На основі вивчення архівних матеріалів, рукописів, машинописних варіантів віршів П. Тичини порушуються проблеми редагування поетичних текстів, висвітлюється ...
130511
  Дроздова А.В. Авторське редагування художніх творів у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 177-179


  У статті зроблена спроба показати місце авторського редагування в системі соціальних комунікацій, обгрунтувати соціальну зорієнтованість усіх ланок саморедагування в структурі художніх комунікацій. In the article it is made the attempt to show a place ...
130512
  Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
130513
  Дроздова А.В. Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на основі соціально-комунікативного підходу обґрунтовано природу авторських правок як категорії, що наділена феноменом універсальної прагматики; з"ясовано ефективність унесення Олесем Гончаром авторських правок до роману "Собор" (1968) за ...
130514
  Коржовська О. Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-106. – ISSN 2307-2261
130515
  Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
130516
  Власенко Л.В. Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 85-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
130517
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224 л. – Бібліогр. : л.191-224
130518
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 12 назв
130519
  Полякова Т.М. Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 64-70. – ISSN 0027-2833
130520
  Ільїна О.В. Авторський веб-сайт "Туристичний Луцьк" як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 115-123. – ISSN 2308-135X
130521
  Хайруліна Н.Ф. Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 218-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
130522
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
130523
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
130524
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
130525
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
130526
  Брюховецька О.В. Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти) та аналіз результатів його впровадження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – C. 7-14. – ISSN 2411-3190
130527
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
130528
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156
130529
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
130530
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
130531
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
130532
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
130533
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
130534
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
130535
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
130536
  Рудюк Т. Авторські видозміни фразеологічних одиниць у творчості О. Гончара / Тетяна Рудюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 253-256. – ISSN 0320-3077
130537
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
130538
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
130539
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеремент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217
130540
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
130541
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
130542
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
130543
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
130544
  Кіщенко А.М. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 78-84. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
130545
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
130546
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 461 арк. – Бібліогр.: арк. 397-461
130547
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
130548
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
130549
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
130550
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
130551
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
130552
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
130553
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
130554
  Ткаченко Л.П. Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у XVII - XVIII ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 100-109. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
130555
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
130556
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
130557
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
130558
  Вашинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 179-183. – ISSN 2219-5521
130559
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
130560
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
130561
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
130562
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
130563
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Х., 1947. – 55с.
130564
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
130565
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
130566
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
130567
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна
130568
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
130569
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
130570
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – ISBN 966-581-295-5
130571
  Матат Д. Авторські школи в Україні: ділимося досвідом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили досвід функціонування й удосконалення авторських шкіл в Україні, проведений в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка. Про акмеолологічний простір Українського ...
130572
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
130573
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
130574
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
130575
  Александрович Ю.І. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - Інтернет // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 90-92. – (Серія "Суспільні науки")
130576
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
130577
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
130578
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
130579
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
130580
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
130581
  Савчук Т. Автосемантичні / синсемантичні дієслова у мовотворенні Тараса Шевченка: якісно-кількісні виміри // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 192-200. – ISBN 978-966-02-7585-0
130582
  Петруня О.М. Автосервіс сучасності та майбутнього // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 389-395. – ISSN 2077-3455
130583
  Кернер Б.С. Автосолитоны: Локализованные сильно-неравновесные области в однородных диссипативных системах / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – Москва : Наука, 1991. – 197 с.
130584
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
130585
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 56-68 : Фото.Карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
130586
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 3 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
130587
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 4 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 62-72 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
130588
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
130589
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
130590
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
130591
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
130592
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
130593
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 10 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-72 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
130594
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 11 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-84 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
130595
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 12 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-110 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
130596
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 13 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 60-68 : Іл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1029-5828
130597
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 14 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-76 : Іл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
130598
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 15 : Экспедиция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-72 : Іл., карти. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
130599
  Смоляр Ігор Автостопом із Києва до Магадана // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111 : фото
130600
  Митрохин В.В. Автостоянка / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1985. – 208с.
130601
  Березінський В.К. Автострада : поезії / В.К. Березінський. – Київ : Дніпро, 1981. – 154 с.
130602
   Автостроители. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
130603
  Цехмейструк М. Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 293-296
130604
  Саєнко В.П. Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
130605
   Автотехническая экспертиза / В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко; В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко ; ЦНИИ судеб. эксперт. Юрид. комиссия при Сов. Мин. РСФСР ; науч.-техн. ред. В.А. Бекасов. – Москва : Юрид. лит., 1967. – 255 с.
130606
  Овруцкий И.Я. Автотехническая экспертиза на предварительном следствии (по материалам Таджикской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Овруцкий И.Я.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – Душанбе, 1967. – 20л.
130607
  Степанюк Р.Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні / Р.Л. Степанюк, В.А. Абрамчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 73-79. – ISSN 1999-5717
130608
  Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов / А.В. Сигаев. – Москва, 1972. – 223 с.
130609
  Мотин И.А. Автотранспорт Украины в пятилетке / И.А. Мотин. – К, 1976. – 72с.
130610
  Костюченко Л.М. Автотранспортне право : Перевезення пасажирів. Перевезення вантажів. Безпека дорожнього руху. Міжнародні перевезення / Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. – Київ : Техніка, 2006. – 352с. – ISBN 966-575-158-1
130611
  Карпечкін Г.Я. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114.
130612
  Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР / А.П. Плешков. – М., 1980. – 176 с.
130613
  Михайлов Н.И. Автотранспортные объединения: правовая организация / Н.И. Михайлов. – Иркутск, 1985. – 117с.
130614
  Глистин В.К. Автотранспортные преступления / В.К. Глистин, Б.Е. Боровский. – Л, 1969. – 134с.
130615
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления / Б.А. Куринов. – Москва, 1970. – 223с.
130616
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность / Б.А. Куринов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 206с.
130617
   Автотранспортные происшествия и их расследование / Б.А. Алексеев, Н.С. Алексеев, Б.Е. Боровский, Л.Н. Гаврилов, А.А. Гусев, А.Р. Денькоский; Алексеев Б.А. [и др.] ; под ред. И.С. Алексеева, И.Х. Максутова ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Москва : Юрид. лит., 1962. – 314 с.
130618
  Зуев Сергей Автотранспортный водоворот // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 20-22 : фото
130619
  Рохлин Александр Автотриллер : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 190-191 : Іл. – ISSN 1029-5828
130620
  Остапченко Л.І. Автофосфорилювання cGMP-залежних протеїнкіназ із лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджена здатність cGMP-залежної протеїнкінази, виділеної із селезінки щурів до автофосфорилювання. Показано, що процес автофосфорилювання cGMP-залежного ферменту триває довше порівняно з cАMP-залежним, при цьому фосформа не є просто медіатором ...
130621
  Мирошнеченко Л.С. Автофотоэлектронная эмисия из высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошнеченко Л.С.; АН УССР. Ин-т физики, 1967. – 11л.
130622
  Бундза Б.П. Автофотоэлектронная эмиссия из высокоомного р-тица кремния : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бундза Б. П.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1980. – 22л.
130623
  Мирошниченко Л.С. Автофотоэлектронная эмиссия на высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошниченко Л.С.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 11л.
130624
  Ткаченко С.А. Автохтонна характеристика взаємозв"язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об"єднаннями // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 274-284 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
130625
   Автохтоны Северного Кавказа / [авт.-сост. Руслан Темербулат]. – Ічня : Формат, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-1567-31-2
130626
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Милорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
130627
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
130628
  Босенко Я.Ф. Автошляхами України : путівник-довідник / Я.Ф. Босенко. – Київ : Реклама, 1970. – 376с.
130629
  Сюткин Н.Н. Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткин Н.Н.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 13л.
130630
  Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 272с.
130631
  Иванов В.Г. Автоэлектронная эмиссия германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Иванов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
130632
  Пинскер Лев Автоэмансипация
130633
  Пинскер Л. Автоэмансипация = Die Autoemancipation : призыв русского еврея к своим соплеменникам / Лев Пинскер // Еврейское государство : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Т. Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – С. 141-187. – ISBN 978-5-7516-0758-6
130634
  Шредник В.Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопленочных покрытий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шредник В.Н. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1965. – 21с. – Бібліогр.:с.19-21
130635
  Королев Ю.Д. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц. – Новосибирск : Наука, 1982. – 255 с.
130636
  Сеньобос Ш. Автрия в XIX ст. / Ш. Сеньобо ; З фpанцузького пеpеклав і пояснив С. Томашівський. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 105 с. – Бібліогp.: с. 89-92. – ([Наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; [Ч.] 4)
130637
  Галкин И.С. Автро-Венгрия / И.С. Галкин. – Москва, 1949. – 36с.
130638
  Іванченко О.Р. Автура газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 24-28


  У статті йдеться про кореспондентів і дописувачів, штатних і позаштатних співробітників газети "Рада", які формували рубрики і шпальти щоденника під справжніми чи вигаданими іменами (розшифровуються деякі псевдоніми, криптоніми) The article deals ...
130639
  Іванченко О. Автура газети "Рада" // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 39-47.
130640
  Плехова І. Автура книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено наукові зацікавлення авторів часопису "Українська книга", висвітлено питання співпраці українських книгознавців та галицького часопису щодо вивчення актуальних питань розвитку видавничої справи. In the article it"s explored the ...
130641
  Липский В. Автюковские потешки : проза: юмористические рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 137-141. – ISSN 0027-8238
130642
  Мирошниченко Л.І. Авфіксація і субстантивація як топологічно характерні способи словотворення в німецькій та українській мовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 68-72. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
130643
  Лагунова О. Аг. Кримський - дослідник етнографії Лівану // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 44-45
130644
  Семироль А. Ага! : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
130645
   Агальцевой Надежде Алексеевне - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 59 : фото. – ISSN 0016-7126
130646
  Сургай О.І. Агапій Гончаренко - іродиякон Києво-Печерської лаври та видатний діяч української еміграції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 147-150
130647
  Поліщук О. Агапій Гончаренко - першовідкривач англомовної шевченкіани // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 34-38


  Гончаренко Агапій Онуфрійович (1832-1916) - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
130648
  Неуважний Ф. Агапій Шамрай : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 219-220
130649
   Агапіт Лікар // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-8137-97-6
130650
  Нахуцришвили И.Г. Агарикальные грибы Грузии / И.Г. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1975. – 212с.
130651
  Вассер С.П. Агариковые грибы СССР / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1985. – 184с.
130652
  Перова Нина Васильевна Агариковые грибы южной тайги в Томской области : Автореф... канд. биол.наук: 05.00.05 / Перова Нина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
130653
  Самгина Д.И. Агариковые грибы. / Д.И. Самгина. – Алма-Ата, 1981. – 13-237с.
130654
  Васильева Л.Н. Агариковые шляпочные грибы / Л.Н. Васильева. – Ленинград : Наука, 1973. – 331с.
130655
  Андреева Л.А. Агароид и его применение при изготовлении некоторых лекарственных форм и препаратов : Автореф... канд. фармацевтическихнаук: / Андреева Л.А.; ХГФИ. – Х., 1967. – 20л.
130656
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
1. – 1990. – 796с.
130657
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
2. – 1990. – 654с.
130658
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
3. – 1990. – 685с.
130659
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – М.
4. – 1990. – 714с.
130660
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
1. – 1992. – 300 с.
130661
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00643-5
Т.2. – 1992. – 299 с.
130662
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
3. – 1993. – 302 с.
130663
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00645-1
Т.4 : ч.12-14. – 1993. – 303 с.
130664
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00578-1
Т.5 : ч. 15-16. – 1993. – 318 с.
130665
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00646-X
Т.6 : Ч.16. – 1993. – 304 с.
130666
   АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови / Н. Дарчук, О. Зубань, М. Лангенбах, Я. Ходаківська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 92-102. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто лінгвістичні засади семантичного розмічування Корпусу української мови як четвертого етапу представлення інформації про одиниці Корпусу. В основу розмічування покладено таксономічну класифікацію Національного корпусу російської ...
130667
   Агат. – ***. – Свердловск
***. – 1982. – 160с.
130668
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в "как будто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 86-105. – ISSN 1812-867Х
130669
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в какбудто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 78-95. – ISSN 1812-867Х
130670
  Дець Н.С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-61
130671
  Орлик П.І. Агата Турчинська / П.І. Орлик. – К., 1981. – 136с.
130672
  Шокало О.А. Агатангел Кримський - дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському грунті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 1608-0599
130673
  Гирич І. Агатангел Кримський - засновник українського сходознавства // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-56.
130674
  Довбня Л. Агатангел Кримський - подвижник української мовознавчої науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 57-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
130675
  Будний В. Агатангел Кримський - поліглот світового класу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-98. – ISBN 978-966-518-485-0
130676
  Лук"янчук Г. Агатангел Кримський - постать справді дивовижна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9


  До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості видатного діяча української і світової культури. Захід ...
130677
   Агатангел Кримський - творець та інтерпретатор літератури : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 80с. – ISBN 5-778-8832-5
130678
  Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
130679
  Бабишкін О.К. Агатангел Кримський : [літературний портрет] / Олег Бабишкін. – Київ : Вид-во художньої літератури, 1967. – 114 с.
130680
   Агатангел Кримський // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 185-187
130681
  Чабан А.Ю. Агатангел Кримський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 104-108.
130682
  Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, Федунович-Швед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
130683
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Єфрона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 37-44.


  Хазар каганат, Хазарія (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами
130684
  Мчеделадзе І. Агатангел Кримський та грузинсько-українські взаємозв"язки в контексті орієнталістики: деякі нові аспекти // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 277-281. – ISSN 0320-8370
130685
  Дикун Х. Агатангел Кримський та Іван Франко: дискусії про перську літературу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 146-154. – ISSN 0130-528Х


  З"ясовано окремі малодосліджені сторінки життя та наукової й літературної діялності А. Кримського.
130686
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. XX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 1608-0599
130687
  Лопушинський І. Агатангел Кримський та Омелян Пріцак: дві долі - учителя й учня // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 119-126. – ISBN 978-966-2133-57-3
130688
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та український правопис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 20-30. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
130689
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 1608-0599
130690
   Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; [відп. ред. вип.: Василюк О.Д., Кочубей Ю.М., Цишанкова Е.Г. ; передм.: Василюк О.Д. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
130691
  Павличко С. Агатангел Кримський: політичний українець, арабіст і потенційна гей-ікона // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – C. 74-75
130692
  Астапенко Ігор. Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 7 (89)
130693
  Новожилов О.А. Агатовый ручей: рассказы / О.А. Новожилов. – Минск, 1981. – 191с.
130694
  Годовиков А.А. Агаты / А.А. Годовиков, О.И. Рипинен, С.Г. Моторин. – Москва : Недра, 1987. – 368с.
130695
  Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский / К.И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с.
130696
  Хінкулов Л. Агафангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 138-139
130697
  Федоров П.И. Агафон с Большой Волги / П.И. Федоров. – Москва, 1967. – 352с.
130698
  Антонов Н.Г. Агафонов Петрович / Н.Г. Антонов. – Москва, 1963. – 205с.
130699
  Бараусов В. Агафья Леонова / В. Бараусов. – Ленинград : ЛОИЗ, 1934. – 119 с.
130700
  Алексеева Л.В. Агглютинирующие фораминиферы нижнемеловых отложений Западной Туркмении / Л.В. Алексеева; АН СССР, Министерство нефтедобывающей промышленности СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1972. – 64с.
130701
  Маслун Нинель Владимировна Агглютинирующие фораминиферы нижнетретичных отложений внутренней зоны Предкарпатского прогиба и их значение для выяснения условий осадкообразования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Маслун Нинель Владимировна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 26л.
130702
  Бахревский В.А. Агей. Повесть с двумя предисловиями, но без конца / В.А. Бахревский. – М, 1988. – 78с.
130703
   Агенства - лидеры по продаже авиабилетов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9 : Фото
130704
  Бабінова О. Агенства регіонального розвитку: європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-118.
130705
  Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-18 : табл., рис.
130706
  Фрейнкман Л. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа / Л. Фрейнкман, А. Яковлев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 18-39. – ISSN 0042-8736
130707
  Неправська Наталія Агент-рятівник: краш-тест для туриста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
130708
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
130709
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
130710
  Сонина Е. Агент - доцент? Работу по зарубежным грантам могут посчитать изменой // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 4


  Вузы и научные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, могут подпасть под Закон об иностранных агентах. Это произойдет в случае, если государство поддержит инициативу, представленную в докладе “Методы и технологии ...
130711
  Флеминг Я. Агент 007 : [Романы: Перевод] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. – ISBN 5-85013-001-2
[Т. 1] : Казино "Руаяль". Мунрейкер. Бриллианты вечны. – 1992. – 397с.
130712
  Флеминг Я. Агент 007 : [Пер. с англ.] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. Спас. – ISBN 5-85013-003-09
[Т. 2] : Из России с любовью. Человек с золотым пистолетом. – 1992. – 384с.
130713
  Струмп-Войткевич Агент № 1. Героич. биография. / Струмп-Войткевич. – М., 1969. – 304с.
130714
  Беркеші А. Агент №13 : роман / А. Беркеші. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 290с.
130715
  Владимиров В. Агент Абвера. / В. Владимиров, Л. Суслов. – Рига, 1968. – 221с.
130716
  Сименон Ж. Агент Ж-7 / Ж. Сименон. – М, 1991. – 80с.
130717
  Окулов А. Агент Манфред : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0321-1878
130718
  Свиридов Т. Агент Омега-корпуса // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
130719
  Филатов А.П. Агент угро. / А.П. Филатов. – Архангельск, 1969. – 190с.
130720
  Птахів Семен Агенте, стережися: візові шахраї! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
130721
  Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Гендерна соціалізація дошкільників є одночасно складною і дуже важливою проблемою, від її вирішення залежить майбутнє кожної дитини. Гендерні ролі, які людина засвоює в дитинстві, впливають на кожну людину, на кожну сім"ю, на все суспільство. Gender ...
130722
  Кундра О. Агенти Путіна : [як рос. агенти крадуть наші таємниці] / [Ондржей Кундра ; пер. з чес., прим. І. Бєй]. – Київ : Чеська бібліотека, 2017. – 229, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1557-50-4
130723
  Баганець О. Агенти ФБР у НАБУ: законність та підстави співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)


  Чи законно діють наші нові антикорупційні органи, залучаючи до своєї оперативно-розшукової діяльності чи до проведення досудового розслідування співробітників Федерального бюро розслідувань США?
130724
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
130725
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
130726
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в англійській мові XI-XV ст.: класифікація за структурою // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 37-47. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
130727
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 293л. + Додатки: л.243-293. – Бібліогр.: л.210-242
130728
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
130729
  Чорноус Г. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 41-47. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб"єктами економіки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного розвитку. Проаналізовано наявну програмно-технологічну базу для підтримки ...
130730
  Анісімова Л.А. Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці / Л.А. Анісімова, М.М. Глибовець, М. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 77-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій для моделювання ринкових економічних процесів. Перспективність підходу демонструється на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the article base approaches of ...
130731
  Куценко О. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів / О. Куценко, Л. Берлянд, А. Горбачик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проект спрямований на з"ясування пізнавальної корисності агентно-культурної соціологічної моделі радикалізації соціокультурних середовищ мігрантів на Заході (ACSMR). Інтерпретація радикалізаціїis основана на дослідницьких здобутках М.Сейджмена ...
130732
  Чорноус Г.О. Агентно-орієнтована інтелектуальна система діагностики стану підприємства // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 189-192
130733
  Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 41-52. – ISSN 2409-8876
130734
  Симчич М. Агентом НКВС був священник. На сповіді випитував жінок, чи не приховують повстанців / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 32 (335), 25 серпня 2016. – С. 40-43


  Командувач сотнею Української Повстанської Армії Мирослав Симчич 35 років провів у неволі.
130735
  Попов Д.П. Агентские соглашения в международном торговом судоходстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Попов Д.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. граждан. права и процесса. – Москва, 1974. – 22л.
130736
  Белоусова Маргарита Агентский договор и законодательство : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38
130737
  Карпець С.П. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід, практика становлення та перспективи розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 131-136.
130738
  Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию : перенацеливание на "продвижение демократии" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0321-2068


  Допомога іншим державам США в боротьбі з бідністю. Агентство по міжнародному розвитку (АМР)
130739
  Птахів Семен Агентський бізнес у крутому піке // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
130740
  Коротка Р. Агентський договір та його різновиди // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 95-96
130741
  Зельдіна О. Агентський договір у сфері господарювання / О. Зельдіна, Т. Тодуа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
130742
  Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.37-40
130743
  Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
130744
  Птахів Семен Агентські продажі: підвищуємо лояльність клієнтів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
130745
  Мірошниченко Н. Агентування судна в порту / Н. Мірошниченко, О. Чеботаренко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 квітня (№ 16)


  "... Окремі особливості правового регулювання портових відносин ".
130746
  Снєгирьов Д. Агентура "русского міра" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 89). – С. 9


  Як РФ через "російські культурні центри" в Європі нав"язує проросійську позицію світові.
130747
  Сервецький І. Агентура іноземної держави - поняття, зміст та суспільна небезпека / І. Сервецький, І. Дулкай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття та зміст агентури іноземної держави. Окремо досліджуються питання суспільної небезпеки агентури іноземної держави. В статье рассматриваются понятие и содержание агентуры иностранного государства. Отдельно исследуются ...
130748
  Михайлов Б.Я. Агентура Уолл-стрита в конгрессе производственных профсоюзов США. / Б.Я. Михайлов. – М., 1951. – 136с.
130749
  Погорецький М. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. Погорецький, І. Смирнова // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 101-106.
130750
  Підюков П.П. Агентурні операції (таємні розслідування) в системі негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених проектом нового КПК України, та їх міжнародно-правова регламентація / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-89. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Про М.А. Погорецького. - С. 88.
130751
  Калкутіна Н.В. Агентурно-оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 40-43. – ISSN 2076-1554
130752
  Сокуренко В.В. Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 84-95. – ISSN 1999-5717
130753
  Самойлов Юрий Агенты - отели: конфликт интересов или перспективное партнерство : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
130754
  Горелышева А. Агенты будущего : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 1727-5903
130755
  Селезнева Л. Агенты влияния. За что им платят? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-72.
130756
  Бутченко М. Агенты перемен // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 34-37


  "Новый мир рассказывает истории трех украинцев, которые прошли жесткий отбор и отправятся на учебу в американский Стэнфордский университет. Их задача проста - спустя год вернуться и изменить Украину. Теперь эта тройка - Александр Стародубцев, один из ...
130757
   Агенты принимают Amadeus Reissue Script // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
130758
  Усенко Таисия Агенты против уравниловки : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
130759
  Амир М. Агидель : повесть и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1948. – 227 с.
130760
  Амир М. Агидель : повести и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1951. – 176 с.
130761
  Амир М. Агидель : повести / М. Амир. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1984. – 384 с.
130762
  Потапов В.М. Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г.П. Федотова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 91-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
130763
   Агит-бригада в походе. – Москва : Советская Россия, 1964. – 108 с., ил. – (Библиотека "В помощь сел. клубному работнику" / сост. Л.В. Платонов ; № 1)
130764
   Агитатор в колхозной бригаде. – Москва : Большевик, 1943. – 92 с.
130765
  Яковлев П. Агитатор на избирательном участке / П. Яковлев. – Курск, 1939. – 24с.
130766
  Вострышев И.В. Агитатор на избиратльном участке / И.В. Вострышев. – Москва, 1939. – 40с.
130767
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – Москва : Политиздат, 1978. – 190 с.
130768
   Агитатору о выборах в Верховный Совет СССР. – Киров : ОГИЗ, 1945. – 88 с.
130769
  Кузнецов А.С. Агитаторы в борьбе за повышение производительности труда / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1955. – 84с.
130770
  Некрасов Т. Агитаторы на селе / Т. Некрасов. – Ростов, 1946. – 40с.
130771
  Горячева В.М. Агитацинно-пропагандистская работа партийных организаций тыла в годы ВОВ (1941-1945гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Горячева В. М.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
130772
   Агитационная литература русских революционных народников. – Ленинград : Наука, 1970. – 500 с., ил.
130773
  Калашников К. Агитационная работа в массах. Стенограмма лекций... / К. Калашников. – М., 1948. – 47с.
130774
  Сиваков А. Агитационная работа на избирательном участке : / А. Сиваков. – М., 1950. – 40с.
130775
  Песикина Е.И. Агитационная работа партии в массах / Е.И. Песикина. – М., 1953. – 32с.
130776
  Максакова Л.В. Агитационно-инструкторский поезд "Октябрьская революция" во главе с М. И. Калининым (1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максакова Л. В.; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
130777
  Ситников Г. Агитационно-массовая работа в полеводческой бригаде / Г. Ситников. – Пенза, 1954. – 20с.
130778
  Крук И.Е. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии по мобилизации трудящихся на выполнение четвертого пятилетнего плана в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крук И.Е.; МВО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
130779
  Пышкова Н.М. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пышкова Н.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 15л.
130780
  Троицкая А.В. Агитационно-массовая работа Московской городской партийной организации в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкая А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
130781
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Москва, 1945. – 32с.
130782
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Архангельск, 1946. – 51с.
130783
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Ростов-на-Дону, 1946. – 45с.
130784
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Симферополь, 1946. – 40с.
130785
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрськой революции : каталог выставки. – Москва, 1967. – 65 с., ил.
130786
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Искусство, 1971. – 224 с., ил.
130787
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 23 с., ил.
130788
   Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. – Москва : Искусство, 1984. – 290 с.
130789
  Быков В.В. Агитационно-оформительное искусство. Материалы и техника / В.В. Быков. – Москва : Плакат, 1978. – 94 с.
130790
  Ветрова З.М. Агитационно-пропагандисткая работа петроградских большевиков в период подготовки победы Октябрьской революции /март-октябрь 1917 г./. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветрова З.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 14л.
130791
  Анухина Н.В. Агитационно-пропагандистская деятельность Госстраха в период 1921-1928 гг. (на примере Курской губернии) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
130792
  Рацицинов Владимир Александрович Агитационно-пропагандистская деятельность партии на селе в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рацицинов Владимир Александрович; МГУ. – М., 1977. – 24л.
130793
  Болотовская К.И. Агитационно-пропагандистская деятельность партийных организаций Сибири в период перехода от гражданской войны к мировому строительствк (конец 1919 -- март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болотовская К. И.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
130794
  Юрин И.А. Агитационно-пропагандистская и культурно-воспитательная деятельность Коммунистической партии среди мордовского народа в первые годы советской власти (лето 1918 - 1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юрин И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 25л.
130795
  Гальперин Эмануил Юрьевич Агитационно-пропагандистская издательская деятельность петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гальперин Эмануил Юрьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 25л.
130796
  Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 1918-1920 гг. / Н.Ф. Катков. – Л, 1977. – 168с.
130797
   Агитационно-пропагандистская работа в связи с выборами в Верховный Совет СССР : сборник статей : в помощь пропагандисту и агитатору. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 56 с.
130798
  Пономарев Ю.А. Агитационно-пропагандистская работа горьковской партийной организации в условиях осуществления экономической реформы в промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пономарев Ю.А.; ГГУ. – Горький, 1975. – 24л.
130799
  Потапов И.А. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в годы гражданской войны / И.А. Потапов. – Волгоград, 1967. – 56с.
130800
   Агитационно-пропагандистская работа КПСС в период Великой Отечественной войны : (Историогтафия). – Горький : Горький государственный университет, 1985. – 159 с.
130801
  Сураегин Ф.И. Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской городской партийной организации по обеспечению выполнения третьего пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сураегин Ф.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1951. – 12 с.
130802
  Малкин Борис Гутманович Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкин Борис Гутманович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 22л.
130803
  Кожевников В.П. Агитационно-пропагандистская работа партии большевиков среди рабочего класса в период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожевников В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1973. – 26л.
130804
  Козина Н.С. Агитационно-пропагандистская работа Саратовской городской партийной организации в период третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козина Н.С.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 20 с.
130805
  Тарасов Владимир Иванович Агитационно-пропагандистская роль празднований ленинских памятных дат и юбилеев (1918-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарасов Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 22л.
130806
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада / А.И. Лютер. – М., 1957. – 93с.
130807
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада колхозного клуба / А.И. Лютер. – М., 1955. – 52с.
130808
   Агитационный фарфор / [сост. и авт вступ. ст. Т. Сысоева ; фотосъемка С. Тартаковского]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 248 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Художественные коллекции пермских музеев). – ISBN 5-7625-0066-7
130809
   Агитация и качество работы. – М., 1979. – 127с.
130810
   Агитация искусством : книга-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 112 с., ил.
130811
  Гурина З. Агитация на предприятии / З. Гурина, С. Любимова. – М., 1944. – 37с.
130812
   Агитбригада. – Куйбышев : Облгиз, 1945. – 47 с.
130813
  Саруханов В.А. Агитбригада / В.А. Саруханов. – Москва, 1989. – 287 с.
130814
   Агитбригады на предприятиях : Дом культуры 1-го ГПЗ. Клуб завода "Динамо". Клуб завода "Красный богатырь". – Москва : Профиздат, 1958. – 87 с., ил.
130815
  Габдулин М.П. Агитколлектив-центральное звено агитации / М.П. Габдулин, А.М. Владимиров. – М., 1985. – 80с.
130816
  Лебединский Г.Н. Агитколлектив в борьбе за технический прогресс. / Г.Н. Лебединский. – Липецк, 1960. – 68с.
130817
  Патрина Дарья Агитплагиат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 32-35 : фото
130818
   Агитплакат. – Москва : Совецкий художник, 1981. – 14 с., ил.
130819
   Агитплакат : выставка произвидений : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 119 с., ил.
130820
  Шитов А. Агитпроп по-американски // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в США после 11сентября 2001 года. ]
130821
  Кассаков Н.С. Агитпункт в поселке. / Н.С. Кассаков. – Грозный, 1960. – 14с.
130822
  Толкунов Л. Агитпункт на городском избирательном участке / Л. Толкунов. – Архангельск, 1947. – 39с.
130823
  Ціборовська-Римарович Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ-ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 108-117. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
130824
  Випасняк Г.О. Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 282-287. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
130825
  Сироїд Д. Агіографічний канон: проблеми рецепції
130826
  Онуфрик Г. Агіографічні мотиви і образи історичної прози Валерія Шевчука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 172-178. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
130827
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Усачова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
130828
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Усачова К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 5 назв
130829
  Колпакова Н.Я. Агіографія св. Георгія в пам"ятках книжної писемності Візантії та Київської русі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 124-132
130830
  Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
130831
  Сидоренко Віктор Агіос - Ніколаос. Свято Миколая : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44 : Фото
130832
  Журавльов Д. Агітатор - організатор соціалістичного змагання / Д. Журавльов. – Київ, 1948. – 51с.
130833
  Горелик Б.Е. Агітатор і стіннаа преса / Б.Е. Горелик. – Київ, 1948. – 47с.
130834
  Абрамовський А. Агітатор на судні / А. Абрамовський. – Одеса, 1959. – 16с.
130835
   Агітаторам про шосту п"ятирічку (1956-1960). – К., 1957. – 447с.
130836
  Носачаов В. Агітатори в боротьбі за підвищення продуктивності праці / В. Носачаов. – К, 1956. – 23с.
130837
  Проніна Н.Г. Агітатори і політінформатори / Проніна Н.Г. – Львів, 1971. – 32 с.
130838
  Бокарев А. Агітатори Камінський і Цикаловський не працюють : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Парторганізація кафедри повинна налагодити агатаційну роботу. Треба запитати тт.Камінського і Цикаловського, чому вони не виконують важливого партійного доручення.
130839
  Дмітрієв Г.А. Агітатору і політінформатору - на озброєння / Г.А. Дмітрієв. – Одеса, 1968. – 67с.
130840
  Жбанова К.М. Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики в УРСР у 1955-1967 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 166-170. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Соціально-економічна історії України другої половини ХХ ст. завжди була серед пріоритетних напрямків історичних досліджень. Окремої уваги заслуговує трудова політика радянської влади в УРСР у 1955–1967 рр. і пов’язані з нею організовані набори ...
130841
  Колесник В. Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено агітаційно-пропагандистську діяльність Революційної української партії у 1900-1905 рр. The article deals with the activity of the Revolutionary Ukrainian party in the field of agitation and propaganda in 1900-1905 years.
130842
  Шайкан Валерій Агітаційно-пропагандистська робота комуністичної партії серед населення окупованої території України у червні 1941 - листопаді 1942 рр. / Шайкан Валерій, Шайкан Валентина // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 3-9
130843
  Ющенко М.Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації / М.Д. Ющенко. – Київ, 1962. – 176с.
130844
  Калашников В.Ф. Агітбригади на марші / В.Ф. Калашников. – К., 1982. – 152с.
130845
   Агіткультбригада. Репертуарний збірник. – Київ : Держ. вид-во образотв. мист-ва і муз. літ-ри УССР, 1962. – 165 с. : з нотами. – (Біб-чка худ. самодіяльності)
130846
   Аглая. – Москва
Кн. 1. – 1796
130847
  Сокіл А. Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / Артем Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-2164-08-4
130848
   Аглия XV-XVII Пробл. разложения феодализма и генезиса капитализма. – Горький, 1981. – 129с.
130849
  Орлянд Г. Агломерат / Г. Орлянд, 1935. – 291 с.
130850
  Орлянд Г. Агломерат / Г. Орлянд. – Киев, 1936. – 272 с.
130851
  Пастер Є.У. Агломераційна активність лейкоцитів при гіперчутливості сповільненого типу до стафілокока та її регуляція ліпополісахаридом : біологія / Є.У. Пастер, С.Д. Ходоровська, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
130852
  Гладкий О.В. Агломераційні форми територіальної організації суспільства // Проблеми суспільної географії / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Територіальна організація суспільства : розуміння категорії. матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. – С. 57-61
130853
  Лєснов О.В. Агломерація міст, її природа і суть* / О.В. Лєснов, Ю.І. Пітюренко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 36-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
130854
   Аглютинувальна активність білків пшениці, обробленої біостимуляторами нового покоління / Л.М. Суржик, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, Ю.Ю. Мережинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено білоквмісні фракції екстрактів органів пшениці Поліська 90, оброблених у польових умовах біостимуляторами нового покоління з метою виявлення аглютинувальної активності, притаманної фітогемаглютинінами - лектинам. Встановлено, що обробка ...
130855
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2000 годзе. – Менск, 2001. – 180с.
130856
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2003 годзе. – Менск, 2004. – 264 с.
130857
   Агляд работы сельскіх бібліотєк БССР за 1968 г.. – Мінськ, 1969. – 21 с.
130858
  Бронте Э. Агнес Грей / Э. Бронте. – Москва, 1990. – 526с.
130859
  Головко Л.О. Агнеса Соломонівна Звоницька - єдина жінка викладач юридичного факультету КІНГ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 38-43. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
130860
  Станкевич А.Я. Агнесса : роман и повесть / А.Я. Станкевич; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
130861
  Мориак Ф. Агнец : роман / Ф. Мориак. – Москва, 1983. – 127 с.
130862
  Иден Д. Агнец на заклание / Д. Иден. – М., 1994. – 192с.
130863
  Легкий З. Агнець офірний або каменем у спасителя : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-78. – ISSN 0868-4790
130864
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" / В. Мах. – Москва, 1969. – 333с.
130865
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" : Тадеуш Конвицкий. Современный сонник / В. Мах. – Москва : Прогресс, 1973. – 696с. – (Библиотека польской литературы)
130866
  Агни Йога Агни Йога : [Книги живой этики] : Зов. Озарение.Община / Агни Йога; вступ. ст. Ю. Ключникова. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1990. – 453, [2] с., ил.
130867
   Агни Йога. – Гродно, 1991. – 148 с.
130868
  Агни Йога Агни Йога : изд. в 6 т. / Агни Йога. – Москва : Озорение ; Община
Т. 1 : Листы сада Мории ; Зов ; Листы сада. – 1992. – 286 с.
130869
  Агни Йога Агни Йога. Беспредельность / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1991. – 576 с.
130870
  Агни Йога Агни Йога. Надземное : [В 3 кн.] / Агни Йога. – Ленинград : Экополис и культура - Андреев и сыновья
Кн. 1 : Внутренняя жизнь. – 1991. – 175 с.
130871
  Агни Йога Агни Йога. Напутствие вождю / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1992. – 67 с.
130872
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев. – Изд. 2-е. – М., 1967. – 214с.
130873
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 240с.
130874
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев, И.П. Мотяшов. – 3-е изд., доп. – М., 1979. – 318с.
130875
  Дмитриева В.И. Агния Барто. / В.И. Дмитриева. – М.-Л., 1953. – 40с.
130876
  Ливанов В.Б. Агния, дочь Агнии / В.Б. Ливанов. – М., 1990. – 223с.
130877
   Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович : [альбом]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 15 с. – (Художники Радянської України)
130878
  Экмалян А.М. Агностицизм и применение знания и веры в буржуазной идеологии. : Автореф... канд.филос.наук: / Экмалян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 29л.
130879
  Экмалян А.М. Агностицизм и проблема знания и веры в буржуазной философии / А.М. Экмалян ; [отв. ред. Г.А. Геворкян] ; Акад. наук Армянской ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1964. – 228, [2] с. – Парал. тит. л. на армян. яз. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Против буржуазной идеологии ; 6)
130880
  Митякин А. Агностицизм как миросозерцание по отзыву Макса Мюллера / А. Митякин. – 366-376с.
130881
  Родик К. Агов, письменники! Вийшов факсимільний альбом Шевченка, що потребує літературного осмислення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 128). – С. 20


  Архівіст, заступник директора академічного Інституту літератури Сергій Гальченко створив власну Шевченкіану. Не багатьом сучасним дослідникам пощастило віднайти у призабутих документальних покладах раніше не відомі автографи Кобзаря, — а він знайшов. ...
130882
  Суховецька Л.В. Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 133-142. – ISSN 2077-804X
130883
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Шанин Ю.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
130884
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии (классический период) : Дис... канд. филолог.наук: / Шанин Ю.В.; КГУ. Киевский мед. ин-тут. – Киев, 1967. – 202л. – Бібліогр.:л.188-202
130885
  Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – Москва, 1986. – 134 с.
130886
  Черкасов П.П. Агония империи / П.П. Черкасов. – М, 1979. – 280с.
130887
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Київ : Геопринт. – ISBN 978-617-674-020-9
Ч. 1 : Пассионарии и юродивые : политический террор и терроризм в Украине (1900-1914). – 2016. – 341, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
130888
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Киев : Олег Филюк. – ISBN 978-966-373-859-8
Ч. 2 : Обреченные и отверженные: политический террор в Украине (1914-1917 гг.). – 2018. – 234, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
130889
  Алексеева И.В. Агония сердечного согласия / И.В. Алексеева. – Ленинград, 1990. – 317с.
130890
  Іванина В. Агонія : роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2004. – 288с. – ISBN 966-578-135-9
130891
  Діаб Халед Агонія арабських диктатур // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Народні революції в Тунісі та Єгипті можуть спричинити ефект доміно, який повалить один за одним диктаторів регіону.
130892
  Лібман З.Я. Агонія сміху / З.Я. Лібман. – Київ, 1969. – 395с.
130893
  Іващенко І. Агонія суб"єктивності? Кілька міркувань щодо новелети Артура Шніцлера "Я" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 113-121. – ISSN 0235-7941
130894
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – 2005
130895
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – 2005
130896
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – 2006
130897
   Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – 2006
130898
  Белов Е.Н. Агоритм решения задач квадратичного и линейного программирования методом сопряженных градиентов (на языке АЛГОЛ-60) / Е.Н. Белов. – Москва : МГУ, 1970. – 28 с.
130899
  Хазанов А.М. Агостиньо Нето / А.М. Хазанов. – М, 1985. – 206с.
130900
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – М., 1978. – 152с.
130901
  Герасименко М.П. Аграні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М.П. Герасименко. – Київ, 1959. – 304 с.
130902
  Еганян Г.М. Агранные отношения в современном Иране. : Автореф... Канд.ист.наук: / Еганян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 30л.
130903
  Хмель И.В. Аграные преобразования на Украине / И.В. Хмель. – К, 1990. – 237с.
130904
  Касько Владимир Аграрии осваивают ГИС, а также ДЗЗ- и GPS-технологии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 36-42 : Фото, рис.
130905
  Стеблянко І.О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6792
130906
  Пістун М.Д. Аграрна географія в Югославії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 132-137. – Бібліогр.: 6 назв
130907
   Аграрна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / КНУТШ ; [упоряд. М.М. Бердер]. – Київ : Київський університет, 2010. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79
130908
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 1/2. – 2013. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130909
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 3/4. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130910
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 7, № 3/4. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130911
   Аграрна економіка = Agrarian economy : науковий журнал. – Львів
Т. 7, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130912
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 1/2. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130913
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 3/4. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130914
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : Арал. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 1/2. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130915
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : Арал. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 3/4. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
130916
  Шульський М.Г. Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 73-80. – ISSN 2221-1055
130917
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
130918
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
130919
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
130920
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
130921
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
130922
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
130923
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
130924
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
130925
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
130926
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
130927
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
130928
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
130929
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
130930
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
130931
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
130932
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
130933
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
130934
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
130935
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
130936
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
130937
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
130938
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
130939
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
130940
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
130941
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
130942
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
130943
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
130944
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
130945
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
130946
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
130947
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
130948
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
130949
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
130950
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
130951
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
130952
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
130953
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
130954
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – К., 1976. – 95с.
130955
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
130956
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
130957
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
130958
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
130959
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
130960
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
130961
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
130962
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
130963
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
130964
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
130965
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
130966
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
130967
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
130968
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
130969
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
130970
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
130971
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
130972
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
130973
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
130974
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
130975
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
130976
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
130977
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
130978
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
130979
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
130980
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
130981
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
130982
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
130983
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
130984
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
130985
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
130986
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
130987
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
130988
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
130989
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
130990
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
130991
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
130992
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – М.-Л., 1966. – 266 с.
130993
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
130994
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е. С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д. М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
130995
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
130996
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
130997
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
130998
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
130999
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
131000
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,