Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
150001
  Бойніцька О.С. "Англійські пасажири" Метью Ніла як псевдо-вікторіанський роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 55-60. – (Б-ка Ін-ту філології)
150002
  Єщенко Ю.Ф. Англійська граматика. Теорія та практика / Ю.Ф. Єщенко. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. : табл. – (Бібіліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 10 (106)). – ISBN 978-617-00-1139-8
150003
  Гринько О.В. Англійська ділова мова. Практикум International Business : Навчальний посібник / О.В. Гринько; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-350-7
150004
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for Economists and Business Men : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / В.К. Шпак, О.О. Мустафа, Т.І. Бондар, З.Ф. Кириченко, Т.А. [та ін.] Сапожникова; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – Київ : Вища школа, 2001. – 223 с. – ISBN 966-642-072-4
150005
   Англійська для економістів і бізнесменів = English for economists and business men : Підручник для студ. економ. спец. вищих навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2004. – 223с. – ISBN 966-642-072-4
150006
  Мельник Р.А. Англійська для міжнародного маркетингу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.А. Мельник, Т.В. Свиридюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-439-624-7
150007
  Ільченко О.М. Англійська для науковців : семантика, прагматика, переклад : підручник / О.М. Ільченко ; НАНУ, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Наукова думка, 2010. – 288с. – ISBN 978-966-00-979-8
150008
  Жлуктенко Н.Ю. Англійська класика у сучасному літературно-критичному дискурсі: Нортроп Фрай як дослідник комедій Шекспіра // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 100-104. – ISBN 966-7825-78-7
150009
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди 20-21 століть : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Коваленко Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 244л. + Додатки: л. 217 - 231. – Бібліогр.: л. 214 - 217
150010
  Коваленко Ганна Миколаївна Англійська лексика моди XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Коваленко Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
150011
  Кемінь О. Англійська література у світлі творчості Анджели Картер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 411-416. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
150012
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
150013
  Погорелкова А.К. Англійська мова / А.К. Погорелкова. – Львів
1. – 1965. – 32с.
150014
  Зеленський П.Г. Англійська мова : Учебное пособие / П.Г. Зеленський. – Вид. 4-те., перероблене і доповнене. – Київ : Вища школа, 1987. – 264с.
150015
  Бех П.О. Англійська мова : Посібник для вступників до вузів / П.О. Бех. – Київ : Либідь, 1992. – 272с. – ISBN 5-325-00013-6
150016
   Англійська мова = A university course of English : Підручник для студ. фак. романо-германської філології ун-тів / О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна; О.М. Старикова, Г.А. Герасименко, С.І. Кисельова, А.В. Логвіна. – Київ : Вища школа, 1993. – 328 с. – ISBN 5-11-003803-1
150017
  Бех Англійська мова : Самовчитель / Бех, Л.В. Биркун. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1995. – 232с. – ISBN 5-325-00732-7
150018
  Бех П.О. Англійська мова / П.О. Бех. – К., 1997. – 284с.
150019
  Ярцева Г.В. Англійська мова : Усні теми для учнів 5-11класів та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – видання друге, виправлене. – Харків : Ранок, 1998. – 142с.
150020
  Бех О.П. Англійська мова : Тематичні уроки. Граматичний довідник. Аналіз екзаменаційних матеріалів. Англо-український словник. Посібник для старшокласників і абітурієнтів / О.П. Бех. – 5-е, вид., перероб. і доп. – Київ, 2001. – 320с. – (Посібник нового тисячоліття). – ISBN 966-7725-43-X
150021
  Медведєва Л. Англійська мова = Englisn : Фонетика, граматика, лексика, тематичні тексти, вправи, тести, ключі / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 352с. – ISBN 966-578-052-2
150022
  Гужва Т.М. Англійська мова : Розмовні теми. У двох частинах. Для студ. фак-тів іноземної філолог. ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів / Т.М. Гужва. – Харків : Фоліо. – ISBN 966-03-2195-3(кн.1)
Кн.1. – 2003. – 414с.
150023
  Ажогіна Н.В. Англійська мова : Підручник для студ. 1-2 курсів фізич. факультету / Н.В. Ажогіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 80 с.
150024
  Бичкова Н.І. Англійська мова = English : Комунікативний курс; Підручник для студ. фак-тів інозем. мов вищ. навч. закл. / Н.І. Бичкова. – Київ : Либідь, 2004. – 328с. – ISBN 966-06-0317-7


  Це перше вітчизняне видання, яке базується на новітній методиці швидкого і результативного оволодіння усним і писемним спілкуванням англійською мовою. Вперше поєднано різноманітну інформацію про англомовні країни та Україну. Підручник для студентів ...
150025
  Литвиненко Г.І. Англійська мова : Для студентів 1-2 курсів інженерних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.І. Литвиненко, Т.О. Алексахіна. – Суми : Університетська книга, 2005. – 128с. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-680-172-8
150026
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-891-2
Ч. 1. – 2006. – 396 с.
150027
  Чуркіна О.В. Англійська мова : навчальний посібник для студ. економічних і юридичних фак-тів / О.В. Чуркіна ; МОНУ ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – у 2-х частинах. – Київ : КНЕУ. – ISBN 966-574-878-5
Ч. 2. – 2006. – 472 с.
150028
   Англійська мова : підручнік для студентів вищих навч. закладів / Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця, Г.А. Чередніченко, О.П. Авраменко; Шапран Л.Ю., Куниця Л.І., Чередніченко Г.А., Авраменко О.П. – Київ : ІНКОС, 2007. – 717с. – ISBN 966-8347-54-4
150029
  Грицай А.М. Англійська мова : навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу факультету іноземних мов (друга спеціальність) / Грицай А.М.; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Ніжинський державний ун-т ім. М. Гоголя, 2007. – 271с.
150030
  Брона О.А. Англійська мова = English : навчальний посібник / О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 338, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-613-787-9
150031
  Озарко І.І. Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія = English language (for specific purposes). Geodesy : навч. посібник / І.І. Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 298, [1] с. : іл., табл. – Обкл., дод. тит. арк., корінець англ. – ISBN 978-966-694-249-7
150032
  Бабенко Н.А. Англійська мова в 2-5 класах спеціалізованих шкіл : діагностика, дидактичні матеріали / Н.А. Бабенко. – Харків : Основа, Тріада+. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; 8 (56)). – ISBN 978-966-333-618-3
Ч. 2. – 2007. – 176 с.
150033
  Потужна М.І. Англійська мова в діалогах / М.І. Потужна. – Київ, 1970. – 45с.
150034
  Моісеєнко О.Ю. Англійська мова в комунікативному просторі Східної Африки : монографія / О.Ю. Моісеєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 439-504. – ISBN 978-966-617-337-2
150035
  Дайнеко В.В. Англійська мова в міжнародних договорах = English in international legal instruments : навчальний посібник / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко ; за ред. проф. О.В. Задорожнього ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Преса України, 2011. – 420 с. : табл. – Паралел. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-472-098-1
150036
   Англійська мова в міжнародних документах з прав людини = English of law international instruments on Human Rights : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 752с. – ISBN 966-667-178-6
150037
   Англійська мова в міжнародній торгівлі = Foreign trade correspondence : навч. посібник для студентів ф-тів та ін-тів міжнар. відносин / В.В. Дайнеко, М.В. Грищенко, С.В. Васильєв [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : АРІЙ, 2007. – 305, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 304-305. – ISBN 978-966-8959-70-7
150038
  Бахов І.С. Англійська мова для аспірантів та здобувачів = English for post-graduate students : навч. посібник ... для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Бахов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2008. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-273. – ISBN 978-966-608-816-4
150039
  Волгін С.О. Англійська мова для біологів = English for biologists : навч. посібник / С.О. Волгін, М.С. Козолуп, Р.І. Комар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 246, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 244-245. – ISBN 978-966-613-834-0
150040
  Кнодель Л.В. Англійська мова для магістрів : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Кнодель Л.В. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 336 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-075-9
150041
  Горенко О.П. Англійська мова для математиків : (підручник для студентів-математиків) / О.П. Горенко ; КНУТШ, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : [О.П. Горенко], 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192
150042
  Вдовенко С.С. Англійська мова для молодих школярів : Навчальний посыбник / С.С. Вдовенко. – Львів : Слово, 1992. – 224с.
150043
  Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших : (Програма. Методичні рекомендації. Розробки занять) / Т.М. Шкваріна. – Харків : Основа, 2004. – 176 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 12(24)). – ISBN 966-333-054-6
150044
   Англійська мова для перекладачів і філологів 1 курс : Підручник для студ. та викл. вищ. навч. закл. / М.О. Возна, А. Гапонів, О.С. Акулова, Н.С. Хоменко, В.С. Гуль; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 480 с. – ISBN 966-7890-75-9
150045
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : підручник для студ. вищих закладів освіти / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. [та ін.] Дяченко; [В.К. Шпак та ін. ] ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Вища школа, 1999. – 301, [2] с. – ISBN 5-11-004761-8
150046
   Англійська мова для повсякденного спілкування : Підручник для студ.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2001. – 302с. – ISBN 5-11-004761-8
150047
   Англійська мова для повсякденного спілкування = English for everyday communication : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 3-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2003. – 302с. – ISBN 966-642-130-5
150048
   Англійська мова для повсякденного спілкування = Ehglish for everyday communication : підручник для студентів ВНЗ / В.К. Шпак, В.Я. Полулях, З.Ф. Кириченко, Н.М. Голуб, Н.Г. та ін. Дяченко; [В.К. Шпак та ін.] ; за ред. В.К. Шпака. – 4-те вид., стер. – Київ : Вища школа, 2004. – 301, [3] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-642-222-0
150049
  Хачатурян Х.В. Англійська мова для початківців та тих, хто продовжує навчання : Навч. посібник / МІЛП; Х.В. Хачатурян. – Київ, 2000. – 198с. – ISBN 5-7763-8281-5
150050
  Зернецький П.В. Англійська мова для правників : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Зернецький, М.В. Орлов. – Київ : КМ Академія, 2003. – 182с. – ISBN 966-518-185-8
150051
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : Підручник для студ. природничих фак-тів вищ. навч. закл. / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – Київ : Парламентське видавництво, 2003. – 407с. – ISBN 966-611-236-1
150052
  Давидова Н.О. Англійська мова для природничих наук = English for natural sciences : підручник для студ. природ. ф-тів ВНЗ / Н.О. Давидова, І.В. Нікітченко. – 2-ге вид., випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 406, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк. укр., англ. - Обкл. англ. – ISBN 966-611-512-3
150053
  Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник для студ. 1-2 курсів напряму підготовки "Психологія" / В.Б. Кухарська; МОНУ; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Київ : ІНКОС, 2007. – 326с. – ISBN 966-8347-42-0
150054
  Возна М.О. Англійська мова для старших курсів : навчальний посібник / М.О. Возна; за заг. ред. В.І. Карабана ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 224 с. – Бібліогр.: с. 222-223. – ISBN 978-966-439-530-1
150055
  Потужна М.І. Англійська мова для студентів-істориків / М.І. Потужна. – Київ, 1983. – 144с.
150056
  Хоменко Н.С. Англійська мова для юристів = English for law students : Навчальний посібник з англійської мови для студентів юридичних факультетів / Н.С. Хоменко; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-337-Х
150057
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 1. – 2003
150058
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 2. – 2003
150059
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 3. – 2003
150060
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 4. – 2003
150061
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 5. – 2003
150062
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2003
150063
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2003
150064
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2003
150065
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2003
150066
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2003
150067
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
№ 11. – 2003
150068
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2003
150069
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2003
150070
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2003
150071
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2003
150072
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2003
150073
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2003
150074
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21. – 2003
150075
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2003
150076
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2003
150077
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2003
150078
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2003
150079
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2003
150080
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2003
150081
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2003
150082
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2004
150083
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2. – 2004
150084
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 7. – 2004
150085
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа
№ 8. – 2004
150086
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2004
150087
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2004
150088
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2004
150089
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2004
150090
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2004
150091
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2004
150092
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2004
150093
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17/18. – 2004
150094
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2004
150095
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2004
150096
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 25. – 2004
150097
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2004
150098
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2004
150099
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2004
150100
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2004
150101
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2004
150102
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2004
150103
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2004
150104
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2004
150105
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2004
150106
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2004
150107
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2004
150108
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3. – 2005
150109
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2005
150110
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2005
150111
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6. – 2005
150112
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2005
150113
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2005
150114
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2005
150115
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2005
150116
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2005
150117
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2005
150118
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13. – 2005
150119
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2005
150120
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2005
150121
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16. – 2005
150122
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2005
150123
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2006
150124
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2006
150125
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2006
150126
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35. – 2006
150127
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2006
150128
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2007
150129
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2007
150130
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8. – 2007
150131
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 17. – 2007
150132
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2007
150133
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 26. – 2007
150134
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 27. – 2007
150135
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 28. – 2007
150136
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 29. – 2007
150137
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 30. – 2007
150138
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31. – 2007
150139
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32. – 2007
150140
   Англійська мова та література : Науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33. – 2007
150141
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34. – 2007
150142
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 36. – 2007
150143
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1. – 2008
150144
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4. – 2008
150145
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5. – 2008
150146
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7. – 2008
150147
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 9. – 2008
150148
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 10. – 2008
150149
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11. – 2008
150150
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12. – 2008
150151
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14. – 2008
150152
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15. – 2008
150153
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18. – 2008
150154
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23. – 2008
150155
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24. – 2008
150156
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 4 (230). – 2009
150157
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (231). – 2009
150158
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (233). – 2009
150159
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (240). – 2009
150160
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (241). – 2009
150161
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (245/247). – 2009
150162
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (248/249). – 2009
150163
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 32 (258). – 2009
150164
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (260). – 2009
150165
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (261). – 2009
150166
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (263). – 2010
150167
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (264). – 2010
150168
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (268). – 2010
150169
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (269). – 2010
150170
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (270). – 2010
150171
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (273). – 2010
150172
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (274). – 2010
150173
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (275). – 2010
150174
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (281/283). – 2010
150175
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (284/285). – 2010
150176
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (286). – 2010
150177
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (293). – 2010
150178
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (295). – 2010
150179
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 34 (296). – 2010
150180
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 35 (297). – 2010
150181
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 8 (306). – 2011
150182
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (310). – 2011
150183
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (312). – 2011
150184
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (313). – 2011
150185
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (317/319). – 2011
150186
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (325). – 2011
150187
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28 (326). – 2011
150188
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (329). – 2011
150189
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7 (341). – 2012
150190
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (344). – 2012
150191
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11 (345). – 2012
150192
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (346). – 2012
150193
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13 (347). – 2012
150194
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 14 (348). – 2012
150195
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (349). – 2012
150196
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (358). – 2012
150197
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25 (359). – 2012
150198
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 26 (360). – 2012
150199
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (361). – 2012
150200
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (365/366). – 2012
150201
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (367). – 2012
150202
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (368/370). – 2012
150203
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 1 (371). – 2013
150204
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 2 (372). – 2013
150205
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (373). – 2013
150206
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 5 (375). – 2013
150207
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (376). – 2013
150208
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10 (380). – 2013
150209
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 11(381). – 2013
150210
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 12 (382). – 2013
150211
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (392/393). – 2013
150212
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (394). – 2013
150213
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (397). – 2013
150214
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31 (401). – 2013
150215
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (404/406). – 2013
150216
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 3 (409 ). – 2014
150217
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (410/411). – 2014
150218
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (413/414). – 2014
150219
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (415). – 2014
150220
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (419/420). – 2014
150221
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (421). – 2014
150222
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (422/424). – 2014
150223
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (437/438 ). – 2014
150224
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 34/36 (440/442 ). – 2014
150225
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (452/453). – 2015
150226
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (455/456). – 2015
150227
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (457). – 2015
150228
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (458/460). – 2015
150229
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (461/463), липень. – 2015
150230
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (464/465). – 2015
150231
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (466). – 2015
150232
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 25/26 (467/468). – 2015
150233
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (469). – 2015
150234
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 30 (472). – 2015
150235
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (475). – 2015
150236
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (482/483), лютий. – 2016. – 80 с.
150237
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (487), березень. – 2016. – 40 с.
150238
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (488/489), квітень. – 2016. – 80 с.
150239
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 13/14 (491/492), травень. – 2016. – 80 с.
150240
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 16/18 (494/496), червень. – 2016. – 120 с.
150241
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 19/21 (497/499), липень. – 2016. – 120 с.
150242
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 22/23 (500/501), серпень. – 2016. – 80 с.
150243
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 24 (502), серпень. – 2016. – 40 с.
150244
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 27 (505), вересень. – 2016. – 40 с.
150245
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 28/29 (506/507), жовтень. – 2016. – 80 с.
150246
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 31/32 (509/510), листопад. – 2016. – 80 с.
150247
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
№ 33 (511), листопад. – 2016. – 40 с.
150248
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 1/3 (515/517), січень. – 2017. – 120 с.
150249
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред.: О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 4/5 (518/519), лютий. – 2017. – 80 с.
150250
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 6 (520), лютий. – 2017. – 40 с.
150251
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 7/8 (521/522), березень. – 2017. – 80 с.
150252
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 9 (523), березень. – 2017. – 40 с.
150253
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 10/11 (524/525), квітень. – 2017. – 80 с.
150254
   Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків : Основа, 2002-
№ 15 (529), травень. – 2017. – 40 с.
150255
  Чобанян А.Р. Англійська мова у 10 класі : Дидактичний та допоміжний матеріал оцінювання / А.Р. Чобанян. – Харків : Основа, 2007. – 128с. – (Англійська мова та література ; Вип. 10 (58)). – ISBN 978-966-495-000-5
150256
  Захарова Ю. Англійська мова у сучасному ісламському світі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 136-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 141-142; 19 назв. – ISBN 966-7825-79-5
150257
  Антонюк Н.М. Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна : міжнар. організації : читанка : теми та завдання для розвитку мовлення, підгот. до тестів, міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 228, [12] с. : іл., табл. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – Бібліогр.: с. 228. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-61-9
150258
  Білинський М.Е. Англійська мова як друга іноземна : (для студентів перших курсів факультету іноземних мов) : підручник / М.Е. Білинський, С.Ф. Лук"яненко, Л.В. Лемещук ; М-во освіти і науки України, Львів, нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 257, [1] с., [3] арк. кольор. іл. : іл., табл. – ISBN 978-617-10-0094-0
150259
  Воробйова І.А. Англійська мова як засіб міжкультурної комунікації // Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – С. 33-40. – ISBN 978-966-194-190-7
150260
  Дзюбата З. Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 45-49. – ISSN 2309-9127


  Відповідно до сучасних вимог інтернаціоналізації освіти, актуальною є проблема викладання академічних дисциплін англійською мовою у вищих навчальних закладах. Розглянуто поняття «англійська мова як мова викладання», обґрунтовано актуальність введення ...
150261
   Англійська мова. : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 239с. – ISBN 5-11-004259-4
150262
   Англійська мова. 3 курс : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко, Р.В. Поворознюк; М.О. Возна, А.Б. Гапонів, О.Ю. Васильченко, Н.С. Хоменко, Р.В. Поворознюк; за заг. ред. В.І. Карабана. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-382-041-5
150263
   Англійська мова. Комунікативний аспект : Підручник для студ. юрид.і гуманіт. спеціальностей / Л.В. Мисик, А.Л. Арцишевська, Л.Р. Кузнєцова, Л.Л. Поплавська; Львівський нац. ун-т ім.І. Франка; За ред. Л.В. Мисик. – Київ : Атіка, 2000. – 368с. – ISBN 966-7714-21-7
150264
   Англійська мова. Комунікативний аспект = English. Communicative aspect : підручник для студентів ВНЗ / Л. Мисик, А. Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л. Поплавська, Н. Гриня; Леся Мисик [та ін.] ; за ред. доц. Лесі Мисик. – Львів : Світ, 2007. – 429, [3] с. – ISBN 978-966-603-551-9


  Посібник спрямований на комунікативний аспект, який забезпечений комплексом комунікативних завдань. Посібник доповнений тематичними модульними контрольними роботами, що значно полегшує роботу викладачів в умовах адаптації до вимог Болонського процесу.
150265
  Кілочицька Л. Англійська мова. Підручник для 9 класу середньої школи / Л. Кілочицька. – Київ
Ч. 1. – 1938. – 135 с.
150266
  Гогільчин С.І. Англійська мова. Розмовні теми для старшокласників : Hавч. посібник / С.І. Гогільчин. – Київ : Либідь, 1999. – 88с. – ISBN 966-06-0086-0
150267
  Ярцева Г.В. Англійська мова: усні теми для учнів 5-11 кл. та абітурієнтів / Г.В. Ярцева. – 2-ге вид., виправлене. – Харків, 1998. – 142с.
150268
  Гутиряк О.І. Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристика. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Гутиряк О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 18л.
150269
  Гутиряк Оксана Ігорівна Англійська термінологія маркетингу: структура та семантичні характеристики : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гутиряк Оксана Ігорівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 209л. – Бібліогр.:л.167-181
150270
  Ажнюк Б.М. Англійська фразеологія у культурно-етнічному висвітленні / Б.М. Ажнюк. – Київ, 1989. – 132с.
150271
  Ярмоліцька Н.В. Англійське вільнодумство як явище духовної культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 234-236
150272
  Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
150273
  Мірошниченко Л.Я. Англійське зачарування Монтенем // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 44-50. – ISBN 978-966-11-0683-2
150274
  Соколов І. Англійське піратство і суспільство у період правління Єлизавети Тюдор // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 364-367. – ISBN 978-966-171-793-9
150275
  Кононенко Т.П. Англійське просвітництво // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 313-314. – ISBN 966-316-069-1
150276
  Грачов Ю.Г. Англійське рицарство / Ю.Г. Грачов. – Киев, 2004. – 102с.
150277
  Смикалова Л. Англійське село в романах Т.Гарді. / Л. Смикалова. – Львів, 1959. – 36с.
150278
  Бойніцька О. Англійський історіографічний роман кінця XX - початку XXI ст.: філософія жанру : монографія / Ольга Бойніцька ; [наук. ред. Михед Т.В.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадим Карпенко, 2016. – 323, [1] с. – Бібліогр.: с. 273-323. – ISBN 978-617-7071-48-7
150279
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 417 арк. – Бібліогр.: арк. 362-417
150280
  Бойніцька О.С. Англійський історіографічний роман помежів"я XX-XXI століття: генеза та жанрові модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Бойніцька Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
150281
  Перетокіна В.Ф. Англійський молодіжний сленг та його переклад // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 10. – С. 129-133


  Розглянуто деякі аспекти англійського молодіжного сленгу та на конкретному матеріалі проаналізовано особливості його перекладу.
150282
  Борискіна К.В. Англійський Ренесанс і античні історики: специфіка культурного діалогу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 8-14. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано спробу комплексно осягнути особливості культурного діалогу між англійським Відродженням і творами давньоримських та давньогрецьких істориків.
150283
  Пашняк Т.Г. Англійський романтизм і його новітні інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті робиться спроба дослідити амальгаму новітніх підходів у західній критиці до традиційної інтерпретації англійського романтизму. В статье делается попытка исследовать ряд современных подходов в западной критике к традиционной интерпретации ...
150284
  Майданик Р. Англійський судовий прецедент як джерело права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 52-61


  У статті визначено місце судового прецеденту в системі джерел англійського права, досліджено поняття, структура і основні класифікації судових прецедентів, а також особливості їх застосування, розглянуто характер взаємодії прецеденту і закону.
150285
  Луценко О. Англійський та український неоромантизм (Юрій Яновський і Джозеф Конрад) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 219-225. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
150286
  Олешко Т. Англійський театр доби Відродження // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 337-339. – ISBN 978-966-171-783-0
150287
  Мацьків Т. Англійський текст Зборівського договору з 1649 року та інші вибрані статті / Теодор Мацьків; Українське історичне тов-во. – Нью-Йорк; Львів; Київ; Мюнхен : В-во М.П. Коць, 1993. – 303с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
150288
  Грижак Л. Англійські артиклі в категоріальному вимірі означеності/неозначеності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 120-128. – (Германська філологія ; Вип. 407)
150289
  Фіщук В.В. Англійські вирази класного вжитку / В.В. Фіщук. – К, 1970. – 50с.
150290
  Александров Д.О. Англійські військові терміни в засобах масової інформації: особливості функціонування // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 18-21


  У статті аналізується вживання англійських військових термінів у засобах масової інформації, особливості їх функціонування, розглядаються проблеми розуміння цих термінів. В статье анализируется употребление английских военных терминов в средствах ...
150291
  Дьомін О. Англійські джерела про вплив походів українських козаків на міжнародні відносини кінця XVI століття // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 329-330. – ISBN 5-7702-0821-X
150292
  Горохова І.В. Англійські дієслівні фразеологічні одиниці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 208-214
150293
  Ткачик О.В. Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською / О.В. Ткачик, Т.К. Бабаєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 52-59. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
150294
  Ярова Л. Англійські етноніми та етнофобізми в аспекті перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 298-302. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
150295
  Гурко О.В. Англійські запозичення в мові мас-медіа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 39-47. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
150296
  Вавіліна С.Г. Англійські запозичення в мові українського шоу-бізнесу // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 24-27. – (Філологічні науки ; № 1)
150297
  Щербакова О.А. Англійські запозичення в українській мові: семантичний і фонетико-граматичний аспекти // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 318-322. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
150298
  Барвіцька Г.К. Англійські запозичення в українській терміносистемі обліку й аудиту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 65-73


  Статтю присвячено актуальним проблемам української термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних лексем у терміносистемі обліку й аудиту. Проаналізовано семантичні та структурні особливості англійських запозичень-терміноодиниць обліку й аудитув ...
150299
  Ференчак Ю.Р. Англійські запозичення у лексичній системі сучасної перської мови // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 199-204. – ISSN 1608-0599
150300
  Подворна Л.А. Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація / Л.А. Подворна, М.В. Кондратенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 413-421. – ISSN 2312-394X
150301
  Гедзур С.В. Англійські ідіоми, фразеологізми, прислів"я / С.В. Гедзур, Н.В. Хілько Н. – Харків : Основа, 2010. – 144 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 02(86)). – ISBN 978-617-00-0441-3
150302
  Герасимова В.В. Англійські кольоропозначення в назвах косметичних продуктів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 146-148
150303
  Гончаренко Я. Англійські компаративні фразеологізми як стереотипи культури // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 13-16
150304
  Лукащук М.В. Англійські комунікативні дієслова: проблема класифікації // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 100-107. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
150305
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров М.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
150306
  Бєлозьоров Максим Віталійович Англійські лексичні та фразеологічні новотвори у сфері економіки: структурний, семантичний і соціофункціональний аспекти : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Бєлозьоров Максим Віталійович; Запорізький державний ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 253 л. + Додатки: л. 211 - 253. – Бібліогр.: л. 210 - 211
150307
  Медзінський В. Англійські матеріалісти / В. Медзінський. – Х, 1930. – 100с.
150308
   Англійські народні казки. – Київ : Юніверс, 1999. – 168с. – (Світова казка). – ISBN 966-7305-18-Х
150309
   Англійські народні казки для молодшого шкільного віку. – Київ, 1981. – 152с.
150310
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця 20 століття як складова мовної картини світу : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
150311
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми кінця XX століття, утворені з участю комбінованих форм // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ф-т романо-герман. філології, Каф. англ. філології ; [упоряд.: Я. Чаварга ; редкол.: М.М. Полюжин (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Патент, 2003. – С. 20-34. – ISBN 966-7400-33-5
150312
  Андрусяк Ірина Василівна Англійські неологізми кінця ХХ століття як складова мовної картини світу : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Андрусяк Ірина Василівна; Ужгород. нац. ун-тет. – Київ, 2002. – 268л. + Додатки: л. 224 - 268. – Бібліогр.: л. 181 - 224
150313
  Андрусяк І.В. Англійські неологізми когнітивної категорії процес як складова мовної картини світу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 18-25. – ISSN 1729-360Х
150314
  Бондаренко О.М. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення / О.М. Бондаренко, А.О. Черневич // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 127-131. – (Філологічні науки ; № 1)
150315
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – 367 л. + 1CD-ROM. – Додатки: л. 230-367. – Бібліогр.: л. 204-229
150316
  Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
150317
  Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка. / Г. Майфет, І. Кулик. – Х, 1928. – 34с.
150318
  Рибалкін В.С. Англійські переклади Корана // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2002. – № 19/20. – С. 79-91.
150319
  Шерік А.Д. Англійські прийменники для українців = English Preposifions for Ukrainians : самовчитель з прикладами і вправами, складений спеціально для українців / А.Д. Шерік, В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 87 с. – Текст англ. мовою. – ISBN 966-518-309-5
150320
   Англійські прислів"я та приказки. – К, 1959. – 106с.
150321
  Баранцев К.Т. Англійські прислів"я та приказки / К.Т. Баранцев. – К, 1973. – 174с.
150322
   Англійські прислів`я та приказки. – К, 1980. – 174с.
150323
  Гужва Т.М. Англійські розмовні теми = Topics in English : для абітурієнтів, студентів ф-тів інозем. філології ун-тів, ліцеїв, гімназій та коледжів: 67 тем / Тетяна Гужва. – Харків : Фоліо, 2005. – 192с. – ISBN 966-03-2870-2
150324
  Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
150325
  Демчук Н. Англійські терміни економіки у сучасній французькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 193-201. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
150326
   Англійські фабліо XIII століття : оповідання у віршах / [відп. ред. Ю. Буряк] ; переклад із середньоангл. О. Охріменка. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 126, [2] с. – Сер. засн. у 2011 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 119-126. – (Ad fontes = До джерел / редкол.: А. Толстоухов (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-384-7


  На тит. арк.: Леоніду Васильовичу з вдячністю за підтримку та квиток в життя. Від перекладача. Підпис.
150327
  Малімон Л.К. Англійські фразеологічні одиниці із соматичним компонентом: етимологічний та тематичний аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 229-237. – Бібліогр.: Бібдіогр.: 6 назв. – ISSN 1729-360Х
150328
  Алексєєва І.О. Англійські частки з когнітивної точки зору // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 4-7. – ISBN 966-581-295-5
150329
  Алєксєєва І.О. Англійські частки з позицій п"яти аспектів синтаксису // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 93-98. – ISBN 966-581-148-7
150330
  Григоренко В.А. Англійській герундій крізь призму генеративної парадигми // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 12-20


  Стаття присвячена аналізу проблеми інтерпретації герундія та герундіальних конструкцій в англійській мові крізь призму основних положень генеративної граматики. Розглядаються існуючі підходи до класифікації герундіальних конструкцій, а також до аналізу ...
150331
  Гончар Б.М. Англійсько-німецька угода про Китай 1900 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 58. – ISBN 966-316-039-X
150332
   Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція. – Львів : ЕКОінформ, 2006. – 208с. – (Термінографічна серія СловоСвіт / Гол. ред. Б. Рицар ; № 10). – ISBN 966-8628-04-7
150333
  Фабрична Я.Г. Англійсько-український глосарій термінів з методики навчання іноземних мов і культур // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 54-60. – ISSN 1817-8510
150334
  Балабан Т. Англійсько-український словник-довідник інженерії довкілля = English-ukrainian dictcionary-reference book of environmental engineering/Tymothy Balaban : Для науков.і працівників навч.закл.,установ нагляду за забруд.повітря води,землі та зах.довкілля.Близько 15000 термінів / Т. Балабан. – Львів : Львівська політехніка, 2000. – 400с. – ISBN 966-553-164-6
150335
   Англійсько-український словник : математика та кібернетика : біля 50 000 термінів / уклад.: Є. Мейнарович, М. Кратко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – X, 558, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. - На обкл. також: Dictionary English-Ukrainian mathematics and computer science. – ISBN 978-966-569-275-1


  Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
150336
   Англійсько-український словник журналістських термінів : близько 10.000 слів та виразів. – Київ : [Сувій], 1993. – 234, [6] с. – ISBN 5-8238-0217-Х
150337
   Англійсько-український словник з програмування і математики : Понад 22000 термінів. – Луцьк : Надстир"я, 1998. – 640с. – ISBN 966-517-121-6
150338
   Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління = English-ukrainian lexicon of terms and concepts in public administration. – Київ : Основи, 1996. – 128с. – ISBN 966-500-015-2
150339
   Англійсько-український словник термінів мистецтва = English-Ukrainian dictionary of art terms : [понад 20 000 англомовних термінів] / Львів. нац. акад. мистецтв ; [уклад.: М.В. Якубяк та ін. ; заг. ред. та відп. за вип. М.В. Якубяк]. – Львів : НДС ЛНАМ, 2011. – 304, [4] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-8734-14-4
150340
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі : 500000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1545 с. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
150341
   Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник = English-Ukrainian dictionary. Ukrainian-English dictionary : 250000+250000 : два в одному томі. : 500000 од. перекладу / під заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1549, [3] с. – На корінці зазнач.: English, на авантит.: XXXIII. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-569-270-6


  Англійсько-український та українсько-англійський словники містять близько 250 000 одиниць перекладу кожний
150342
  Карабан В.І. Англійсько-український юридичний словник : Понад 75 тисяч слів та словосполучень юридичної підмови та близько 160 тисяч українських перекладних відповідників / В.І. Карабан. – Київ : Нова Книга, 2004. – 1088 с. – (Dictum factum translation series). – ISBN 966-7890-43-0
150343
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Богомольця ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-243-3
Ч. 1 : Англійсько-українська. – 2010. – XXXIV, 1384, [1] с. – На обкл. назва: English-Ukrainian dictionary: physics, mathematics, astronomy, chemistry, ecology .- Парал. тит. арк. англ.
150344
   Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) = English-Ukrainian-English dictionary of scientific language (physics and related sciences) / НАН України, Ін-т теорет. фізики ; уклад.: О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-244-0
Ч. 2 : Українсько-англійська. – 2010. – XXVII,1562, [1] с. – На обкл. назва: Українсько-англійський словник: фізика, математика, астрономія, хімія, екологія .- Парал. тит. арк. англ.
150345
   Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – Київ : К.І.С., Молодіжний гуманітарний центр, 2007. – 226 с. – На обкл.: Словник термінології Європейського Союзу. Шифр. дубл. 9.4 Англ. (доп. карт. ст.). – ISBN 966-7048-77-2
150346
  Федонюк В. Англійсько-чеські мовні контакти кінця XX - початку XXI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 22-29. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
150347
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 203 л. – Бібліогр.: л. 182-203
150348
  Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
150349
  Ігнатьєва О.С. Англіканська співдружність: переосмислення цілей і напрямів місіонерської діяльності // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 120-125. – ISSN 1728-3671
150350
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 9. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
150351
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2004-
Вип. 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
150352
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISBN 978-966-383-524-2
Вип. 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
150353
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 12. – 2015. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
150354
   Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2004-. – ISSN 2313-500Х
Вип. 13. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
150355
  Мельник А.П. Англіцизми в німецьких та українських перекладах сучасних мультфільмів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 24-32. – Бібліогр.: Літ.: С. 32; 11 назв.


  У статті обгрунтовано причини поширеного використання англійських запозичень в українській та німецькій мовах загалом і в перекладах сучасних англомовних мультфільмів зокрема. В статье обоснованы причины распространенного использования ...
150356
  Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 4-6. – (Іноземна філологія ; Вип. 39). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено лінгвальні й екстралінгвальні чинники англійських запозичень у французькому та українському медіадискурсі. The article highlights linguistic and extralinguistic causes of English loans used in French and Ukrainian media-discourse.
150357
  Лапінська О.М. Англіцизми у функції авторського самовираження в українській художній прозі та поезії кінця XX-початку XXI ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 97-100. – ISSN 2077-804X
150358
  Броун В. Англія / В. Броун. – Х., 1929. – 117с.
150359
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – травень (№ 19) : Всесвітня історія (№ 5)
150360
  Пирогова Л. Англія 1900-1914 рр. // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 15) : Всесвітня історія (№ 4)
150361
  Бруз В.С. Англія сьогодні / В.С. Бруз; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 44с.
150362
  Анісімов В. Англія, Франція та Німеччина після війни / В. Анісімов, 1931. – 109 с.
150363
  Олійник Хельга Англія. Нордична глибинка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 48-57 : фото
150364
  Вебео Андреас Англія. Очарование озерного края. Зеркало души // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 96-107 : фото. – ISSN 1029-5828
150365
  Новосельцева А.А. Англо-американская борьба за нефть на Ближнем и Среднем Востоке после второй мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Новосельцева А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
150366
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса (1929-1933) / А.С. Кодаченко. – Москва : Международные отношения, 1959. – 128, [3] с.
150367
  Кодаченко А.С. Англо-американская борьба за рынки сбыта в период мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кодаченко А.С.; М-во высш. образования СССР. – М, 1958. – 17л.
150368
  Сно Е.Э. Англо-американская борьба и проблема Тихого океана. / Е.Э. Сно. – Л., 1931. – 62с.
150369
  Корчагова М.Н. Англо-американская буржуазная иториография о крестьянстве в Октябрьской революции : Автореф... канд ист.наук: / Корчагова М. Н.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 35л.
150370
  Богомолов А.С. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма / А.С. Богомолов. – Москва, 1964. – 421с.
150371
  Чемпалов И.Н. Англо-американская политика поощрения итало-германской фашистской агрессии в Греции (октябрь 1940 г. - май 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: / Чемпалов И.Н.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1953. – 20л.
150372
  Ермакова Г.М. Англо-американская проза ХХ века. Пособие для спецсеминаров студ. романо-германск. отд. / Г.М. Ермакова. – Саратов, 1987. – 68с.
150373
  Дудко И.Д. Англо-американская советология о кадровой политике КПСС. : Автореф... Канд.истор.наук: 07.00.01 / Дудко И.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 24л.
150374
  Баскин М.П. Англо-американская социология на службе империализма / М.П. Баскин. – Москва-Ленинград, 1949. – 180 с.
150375
  Люксембург А.М. Англо-американская университетская прозаа / А.М. Люксембург. – Ростов н/Д, 1988. – 280с.
150376
  Келлер В.Б. Англо-американская школа политической экономии / В.Б. Келлер. – М.-Л, 1929. – 167с.
150377
  Лозовский И.Е. Англо-американские империалистические противоречия в Иране после второй мировой войны : Автореф... Канд.ист.наук: / Лозовский И.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1954. – 16л.
150378
  Саттееананд П. Англо-американские отношения в бассейне Индийского океана в 60-е годы ХХ века : Автореф... канд. ист.наук: / Саттееананд П.; МВССО СССР, Ун-т дружбы народ. – М., 1973. – 30л.
150379
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны / Л.В. Поздеева. – Москва, 1969. – 552с.
150380
  Поздеева Л.В. Англо-американские отношения в годы второй мировой войны 1939-1941 гг. / Л.В. Поздеева. – М, 1964. – 455с.
150381
  Стришенец Н.В. Англо-американские правила каталогизации: эволюция понятия // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 251-263
150382
  Свердлов А.Я. Англо-американские проитворечия в Южной Америке в период общего кризиса капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. Я.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1955. – 16л.
150383
  Макаров П.Д. Англо-американские противоречия в арабских стнарах на Ближнем Востоке (1945-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Макаров П. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. и полит. заруб. стрна. – М., 1952. – 16л.
150384
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Дис... канд. эконом.наук: / Щербатюк П.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. истории народ. хоз-ва. – Киев, 1956. – 326л. – Бібліогр.:л.316-324
150385
  Щербатюк П.Е. Англо-американские противоречия в Канаде в эпоху империализма : Автореф... канд.экон.наук: / Щербатюк П.Е.; М-во высш. образования УССР.КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1956. – 14л.
150386
  Мартюшев Г.И. Англо-американские противоречия в Латинской Америке и Тихоокеанская война 1879-1884 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Мартюшев Г.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумубы. – М., 1975. – 24л.
150387
  Безродный Е.Ф. Англо-американские противоречия в Латинской Америке после второй мировой войны (1945-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Безродный Е.Ф. ; АН УССР , Секция обществ. наук. – Киев, 1964. – 16 с.
150388
  Сегаль Е.Н. Англо-американские противоречия в области экспорта капитала / Е.Н. Сегаль. – Москва, 1958. – 40с.
150389
  Калинин Н.Н. Англо-американские противоречия на современном этапе / Н.Н. Калинин. – М., 1958. – 163с.
150390
  Лемин И.М. Англо-американские противоречия после второй мировой войны / И.М. Лемин. – Москва, 1955. – 487с.
150391
  Лемин И.М. Англо-американский блок и англо-американские противоречия / И.М. Лемин. – Москва, 1947. – 31с.
150392
   Англо-американский детектив : [романы]. – Киев : Свенас, 1992. – 496 с. – Содерж.: Дело об отравленных шоколадках/Э.Б. Кокс. Таинственный мистер Кин / А. Кристи. За занавесом. Охотники за долларом / Э.Д. Биггерс. – (Детектив. Фантастика. Приключения). – ISBN 5-85722-043-2
150393
  Белгородская Л.В. Англо-американский опыт визуализации российского исторического прошлого // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 170-179. – ISSN 0869-5687


  За матеріалами довідково-енциклопедичних видань ХХ ст.
150394
  Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликатное право / Б.Г. Матвеев. – Москва : Юридическая литература, 1973. – 174 с.
150395
  Иванов Л. Англо-американское морское соперничество. / Л. Иванов, П. Смирнов. – М., 1933. – 320с.
150396
  Кочетков А. Англо-американское соперничество на рынках Западной Европы / А. Кочетков. – Москва, 1952. – 221, [2] с.
150397
  Ласкавий Д.В. Англо-американська боротьба за нафту у Північній Персії: концесія Хоштарії, 1920-1922 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 96-102. – ISSN 1728-3671
150398
  Величко Л. Англо-американська ворожнеча / Л. Величко. – Харків, 1930. – 169с.
150399
  Марчун О. Англо-американська наукова традиція дослідження дитячого фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 340-345


  Тема пропонованої статті передбачає аналіз історії дослідження англо-американської традиції у дитячому фольклорі. Надає первинне уявлення про жанрову структуру та специфіку у цьому спрямуванні.
150400
  Дубенко О. Англо-американська та українська реклама: лінгвістичні і культурні аспекти стилетворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 12-20. – ISBN 966-7773-70-1
150401
  Харченко О.В. Англо-американський гумористичний дискурс. Особливості функціонування // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 366-375. – ISBN 978-966-171-013-8
150402
  Качур В.О. Англо-американські державотворчі традиціїв Акті про Британську Північну Америку 1867 року (до 140-річчя з дня утворення Канадської держави) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
150403
   Англо-американські правила каталогізації : Переклад з англійської. – Київ, 2004. – 452 с. – ISBN 966-647-019-5
150404
  Дубенко О.Ю. Англо-американські прислів"я та приказки : Посібник для студ. та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ю. Дубенко. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 416 с. – ISBN 966-7890-89-9
150405
  Гибало Е.Н. Англо-америкнские семантические кальки в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гибало Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1979. – 23л.
150406
  Митяева Е.В. Англо-аргентинский конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов / Е.В. Митяева. – Москва, 1985. – 92 с.
150407
  Шмидт В. Англо-бургский конфликт в освещении периодической печати Германии. 1895-1902 годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 218-220. – ISSN 0130-3864
150408
  Ковальський С.В. Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойль: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 278-291. – ISSN 2312-6825
150409
  Соколовская Ольга Владимировна Англо-греческие отношения в годы первой мировой войны (1914-1916) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Соколовская Ольга Владимировна; АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. – М., 1977. – 22л.
150410
  Луцкий В.Б. Англо-египетский конфликт перед Советом безопасности. Стенограмма публичн. лекции. / В.Б. Луцкий. – М., 1947. – 31с.
150411
  Дмитревский Ю.Д. Англо-Египетский Судан. Экономико-географические очерки / Ю.Д. Дмитревский. – Москва, 1951. – 256с.
150412
   Англо-испано-русско-французский словарь научных и технических терминов по атомной энергии. – Москва, 1960. – 215с.
150413
  Лазарев В.М. Англо-латино-русский словарь справочник древесных и кустарниковых пород. / В.М. Лазарев, И.Ф. Чеснокова. – М., 1966. – 248с.
150414
  Литвиненко А.С. Англо-немецко-французско-русский словарь радиотехнической терминологии / А.С. Литвиненко. – Москва, 1937. – 561 с.
150415
  Ковальський Іван Англо-німецько-французько-український хімічний словник / Ковальський Іван; НТШ в Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ. – ISBN 966-7155-45-5
Том 1 : Основна частина. – 1999. – 668с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
150416
  Ковальський І. Англо-німецько-французько-український хімічний словник / І. Ковальський; НТШ у Канаді; НТШ у Львові та ін. – Львів : НТШ
Том 2 : Мовні покажчики. – 1999. – 385с. – На документі назва: Англо-німецько-французько-український хемічний словник
150417
  Різник Ю. Англо-радянський договір 1942 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 43-45
150418
  Ботіка Т.С. Англо-російське зближення напередодні Першої світової війни у відображенні російських часописів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 11-15. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
150419
  Христенко О.В. Англо-російський словник / О.В. Христенко. – Х, 1992. – 119с.
150420
  Бураков Ю.В. Англо-російські відносини напередодні Кримської війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 169-180
150421
   Англо-російсько-український словник з геоінформатики : [бл. 2800 термінів та більше 5000 їх тлумачень, біля 400 абревіатур] / Б.С. Бусигін, Г.М. Коротенко, Л.М. Коротенко, М.А. Якимчук; Б.С. Бусигін [та ін.] ; наук. ред. Г.Г. Півняк ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Київ : Карбон, 2007. – 438, [1] с. – Текст: укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-95585-8-9
150422
   Англо-російсько-український словник з матеріалознавства : У трьох книгах. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00696-7
Кн. 1. – 1995. – 168 с.
150423
  Орлов А.А. Англо-российский "Крымский" дипломатический конфликт 1856-1868 гг. // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 3. – С.113-125. – ISSN 0130-3864
150424
   Англо-руский и русско-английский словарь. – Бишкек, 1995. – 672 c. – ISBN 5-8398-0116-X
150425
   Англо-руский словарь. Русско-английский словарь = English-russian dictionary. russian-english dictionary : 33 000 слов + грамматическй словарь. – 9-е изд., стереотип. – Москва; Минск : Локид-Пресс; Современное слово, 2005. – 640с. – ISBN 5-320-00374-9
150426
  Сергеев Е.Ю. Англо-русская Антанта 1907 года. Новые аспекты // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2007. – № 5. – С. 50-65. – ISSN 0130-3864
150427
  Карпович Л.Т. Англо-русская общественно-политическая терминология / Л.Т. Карпович. – Минск, 1976. – 179с.
150428
  Федоров И.С. Англо-русская терминология по алмазам и алмазному бурению / И.С. Федоров. – Якутск, 1985. – 43с.
150429
  Фаирли С. Англо-русская торговля преимущественно с 1750 до 1830 гг / С. Фаирли. – Л, 1970. – 8с.
150430
  Новосельцева Э.П. Англо-русские отношения 30-40-х годов 17 века. : Автореф... канд. ист.наук: / Новосельцева Э.П.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 16л.
150431
  Прончатов П.Ф. Англо-русские отношения в конце XVI века (80-90 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прончатов П.Ф.; Горьков. гос. ун-т. Каф. всеобщей истории. – Горький, 1955. – 18л.
150432
  Копылов Д.И. Англо-русские отношения в период ливонской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Копылов Д.И.; Горьковский гос. пед. ин-т им. М.Горького. – Горький, 1952. – 13л.
150433
  Чернухин А.Е. Англо-русские технический словарь. / А.Е. Чернухин. – М, 1938. – 688с.
150434
  Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты / В.М. Аристова. – Ленинград, 1978. – 152с.
150435
   Англо-русский. – Екатеринбург, 1991. – 989с.
150436
   Англо-русский авиационно-космический словарь.. – Москва, 1974. – 1336с.
150437
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва. – 544с.
150438
  Дубошин В.Н. Англо-русский авиационный словарь / В.Н. Дубошин, С В. Коов, . – 2-е изд.перераб и доп. – Москва, 1950. – 456с.
150439
   Англо-русский авиационный словарь. – Москва, 1964. – 687с.
150440
   Англо-русский автоматический перевод. – Москва, 1967. – 222 с.
150441
  Борисевич А.Д. Англо-русский автоматический словарь оборотов (К проблеме идиоматичности в системе "человек - машина - человек") : Автореф... канд. филол.наук: / Борисевич А.Д.; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 26л.
150442
  Гольд Б.В. Англо-русский автотракторный словарь / Б.В. Гольд. – М., 1938. – 390с.
150443
  Кочеров Н.П. Англо-русский акустический словарь = English-russian acoustical dictionary / Н.П. Кочеров, Римский-Корсаков, Римский-Корсаков. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 388 c.
150444
  Бузинов В.М. Англо-русский артиллерийский словарь. / В.М. Бузинов, В.П. Савелов. – Москва, 1959. – 415с.
150445
   Англо-русский астрономический словарь : около 20 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 504с.
150446
  Сарингулян М.Х. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / М.Х. Сарингулян. – М., 1958. – 286с.
150447
  Королькевич В.А. Англо-русский бизнес-словарь / В.А. Королькевич, В.Ф. Королькевич. – Москва : Юристъ, 2000. – 549с. – (English for Busines). – ISBN 5-7975-0109-Х
150448
   Англо-русский биологический словарь. – Москва : ФИЗМАТГИЗ, 1963. – 680p.
150449
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – изд. 2-е доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 680с.
150450
   Англо-русский биологический словарь = English-Russian biological dictionary. – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1976. – 732с.
150451
   Англо-русский биологический словарь. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1979. – 732с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
150452
   Англо-русский биологический словарь. – Москва, 1997. – 736с.
150453
  Володин Н.В. Англо-русский военно-инженерный словарь / Н.В. Володин. – Москва, 1962. – 783с.
150454
   Англо-русский военно-технический словарь. – Москва, 1965. – 943с.
150455
   Англо-русский военный словарь. – Москва, 1960. – 965с.
150456
   Англо-русский военный словарь. – изд. 2-е. перераб. и доп. – Москва, 1968. – 1064с.
150457
   Англо-русский военный словарь в 2-х томах. – Изд. 3-е прераб. и доп. – Москва
Т. 1. – 1987. – 655 с.
150458
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по противоракетнойи противокосмической обороне / Н.Н. Новичков. – М, 1989. – 592с.
150459
  Новичков Н.Н. Англо-русский военный словарь по радиоэлектронике. лезерной и инфракрасной технике : Около 30 000 терминов / Н.Н. Новичков, Г.С. Пименов. – М : Воениздат, 1984. – 639с.
150460
   Англо-русский военный словарь: в 2-х томах. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва
Т. 2. – 1987. – 688 с.
150461
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – Москва, 1957. – 528с.
150462
  Софиано Т.А. Англо-русский геологический словарь / Т.А. Софиано. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Физматлит, 1961. – 528с.
150463
  Тимофеев П.П. Англо-русский геологический словарь : Ок. 52000 терминов / П.П. Тимофеев, М.Н. Алексеев, Т.В. Софиано. – Москва : Русский язык, 1988. – 540с.
150464
  Купалов-Ярополк Англо-русский геолого-геофизический словарь / Купалов-Ярополк, А.С. Петухов. – Москва : Недра, 1964. – 530с.
150465
  Смирнов Н.Н. Англо-русский гидробиологический словарь / Н.Н. Смирнов. – М., 1955. – 168с.
150466
  Калустьян М.Т. Англо-русский гидрогеологический словарь. 7 000 терминов / М.Т. Калустьян, Н.Н. Ходжибаев. – Ташкент, 1979. – 321с.
150467
  Деев Г.Н. Англо-русский гидрологический словарь / Г.Н. Деев, С К. Лосев, . – Москва, 1966. – 297с.
150468
  Лягин С.И. Англо-русский гидротехнический словарь. (Содержит около 10000 терминов и выражений по гидротехнике, гидравлике и соприкасающимся отраслям знания). / С.И. Лягин. – М.-Л., 1935. – 275с.
150469
  Косминский Б.М. Англо-русский горнотехнический словарь / Б.М. Косминский; Под ред.Б.М.Воробьева. – Москва, 1958. – 478с.
150470
  Барон Л.И. Англо-русский горный словарь / Составили Л.И Барон., Н.Н. Ершов ; Под ред. Л.И. Барона. – Москва : Госиздат физико-матем. лит-ры, 1958. – 992 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
150471
   Англо-русский дипломатический словарь. – Москва, 1989. – 854с.
150472
   Англо-русский железнодорожный словарь. – Москва, 1958. – 662с.
150473
  Пушкарев В.И. Англо-русский и русско-английский архитектурно-строительный словарь / В.И. Пушкарев, А.М. Щеголева. – Киев, 1961. – 843 с.
150474
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-russian and russian-english medical dictionary : Около 24000 терминов / А.Ю. Болотина, Е.О. Якушева. – Москва : РУССО, 1999. – 544c. – ISBN 5-88721-081-8
150475
  Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь = English-Russian and Russian-English medical dictionary : Около 24 000 терминов / А.Ю.Болотина, Е.О.Якушева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Руссо, 2005. – 544с. – ISBN 5-88721-284-5


  Словарь охватывает терминологию традиционной медицинской науки, а также новых направлений медицины. Для студентов медицинских институтов, аспирантов и научных работников, практических врачей и переводчиков медицинской литературы
150476
  Серебрийский Б.Н. Англо-русский и русско-английский морской словарь. / Б.Н. Серебрийский. – Л-М : Морской транспорт, 1946. – 281 с.
150477
   Англо-русский и русско-английский словарь. – СПб, 1996. – 622с.
150478
   Англо-русский и русско-английский словарь "ложных друзей переводчика" = English-russian and russian-english dictionary of misleading words. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 383, [1] с.
150479
  Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь ( краткий ) = English-russian and russian-english dictionary / О.С. Ахманова; Под ред. Е.А.М.Уилсон. – Изд. 4-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1993. – 672с. – ISBN 5-200-02044-1
150480
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва : Русский язык, 1988
150481
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 2-е изд., стер. – Москва, 1989. – 1054с.
150482
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – 3 - е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1991. – 664с. – ISBN 5-200-01121-3
150483
   Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). – Москва, 1998. – 1054с.
150484
  Горская М.В. Англо-русский и русско-английский словарь географических названий / М.В. Горская. – Москва : Русский язык, 1993. – 272с. – ISBN 5-200-01106-Х
150485
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьника : Фонетика, грамматика, лексика к разговорным темам;Упоряд. А.О.Кадук. – Київ : А.С.К., 1998. – 804с. – ISBN 966-539-069-4
150486
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников = English-russian and russian-english dictionary for schoolchildren. – Київ : Логос, 1998. – 672с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-019-4
150487
   Англо-русский и русско-английский словарь для школьников и студентов : Лексика. Фразеология. Грамматика. Страноведение / [сост.: А.Б. Шевнин, М.Ю. Бродский, Н.В. Шевченко]. – изд. 3-е, испр. и доп. – Екатеринбург ; Владимир : У-Фактория ; ВКТ, 2008. – 677, [1] с. : табл. – ISBN 978-59757-0113-8
150488
  Долганов И.Г. Англо-русский и русско-английский словарь международных соглашений и контрактов = English-Russian dictionary. Russian-English dictionary : Свыше 7000 слов и терминов / И.Г. Долганов. – Москва : Астрель- АСТ, 2002. – 224 с. – ISBN 5-17-016443-2; 5-271-04910-8
150489
  Желтов Л.М. Англо-русский и русско-английский словарь по морскому праву. / Л.М. Желтов, В.С. Князев. – М, 1988. – 208с.
150490
   Англо-русский и русско-английский словарь с транскрипцией = English-Russian and Russian-English dictionary transcriptions : свыше 40 тысяч слов. – Санкт-Петербург : Зенит ; Энергия, 2002. – 624 с. – ISBN 5-85976-029-9
150491
  Каврайский Ф.Ф. Англо-русский и русско-английский словарь. / Ф.Ф. Каврайский, С.В. Линден. – 4-е изд. – 445с.
150492
  Максимова И.М. Англо-русский иллюстрированный словарь для школьников: более 15000 слов и словосочетаний. / И.М. Максимова. – М., 1995. – 720с.
150493
  Николаев Г.А. Англо-русский исторический словарь / Г.А. Николаев. – М., 1995. – 461с.
150494
  Осипов Б. Англо-русский карманный словарь / Б. Осипов, А. Милов. – Москва : Универсальная библиотека, 1916. – 392 с.
150495
   Англо-русский коммерческий словарь : Более 20 000 слов. – Москва : Моби, 1992. – 424с. – ISBN 5-87739-001-5
150496
  Шляфер Ю.Л. Англо-русский краткий научно-технический словарь / Ю.Л. Шляфер. – М, 1994. – 109с.
150497
  Колонтаевская И.Ф. Англо-русский криминально-юридический словарь / И.Ф. Колонтаевская; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". – Москва : ТАНДЕМ, ЭКМОС, 2000. – 192с. – ISBN 5-88124-084-7
150498
  Салистра В.И. Англо-русский лексический минимум по общественно-политической тематике / В.И. Салистра, И.А. Трущенко. – Москва, 1989. – 117с.
150499
   Англо-русский лесотехнический словарь. – Москва : Русский язык, 1983. – 669с.
150500
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
Ч. 1. – 1994. – 448 с.
150501
  Коваленко Е.Г. Англо-русский математический словарь / Е.Г. Коваленко. – Москва
2. – 1994. – 918 с.
150502
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь / С.Л. Санкин. – М., 1933. – 494с.
150503
  Акжигитов Г.Н. Англо-русский медико-биологический словарь сокращений = English-Russian Dictionary of Medical and Biological Abbreviations : Около 20 000 терминов / Г.Н. Акжигитов. – Москва : Наука, 1993. – 426с. – ISBN 5-02-005-679-0
150504
  Санкин С.Л. Англо-русский медико-биологический словарь. / С.Л. Санкин. – М, 1933. – 494с.
150505
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – М, 1958. – 635с.
150506
  Мультановский М.П. Англо-русский медицинский словарь / М.П. Мультановский, А.Я. Иванова. – 2-е изд. – М, 1969. – 688с.
150507
   Англо-русский медицинский словарь = English-Russian medical dictionary. – Москва : Русский язык, 1988. – 603 p.
150508
   Англо-русский медицинский словарь. – М, 1989. – 602с.
150509
   Англо-русский медицинский словарь = English-russian medical dictionary : Около 70 000 терминов. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 608с. – ISBN 5-200-01960-5
150510
  Вахрамеев А.И. Англо-русский металлургический словарь / А.И. Вахрамеев. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва-Ленинград, 1950. – 420с.
150511
   Англо-русский металлургический словарь. – 2-е изд., стереотипное, с доп. – М, 1985. – 841с.
150512
  Мамонтова Л.И. Англо-русский метеорологический словарь / Л.И. Мамонтова, С.П. Хромов. – Л., 1959. – 172с.
150513
   Англо-русский метеорологический словарь. – Москва : Физматиздат, 1959. – 244с.
150514
  Гейнер И.П. Англо-русский метеорологический словарь / И.П. Гейнер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 448с.
150515
   Англо-русский морской словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 791с.
150516
  Фаворов П.А. Англо-русский морской словарь сокращений / П.А. Фаворов. – М., 1983. – 632с.
150517
  Фаворов П.А. Англо-русский морской технический словарь: ок. 50000 терминов / П.А. Фаворов. – Москва : Воениздат, 1977. – 931 с.
150518
  Бурман Я. Англо-русский научно-технический словарь : теоретическая и прикладная механика механика твердого тела, жидкости и газа машиностроение и сторительство, математика, вычисл.техникика и программирование общенауч.лексика и фразеология / Я. Бурман, Г. Бобковский. – Москва : Джон Уайли энд Сайз, 1998. – 672с. – ISBN 5-88182-034-7
150519
  Бурман Я Англо-русский научно-технический словарь. / Я Бурман, Г. Бобковский. – М., 1995. – 655с.
150520
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – Москва, 1955. – 544с.
150521
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – 2-е изд., стереотип. – М., 1960. – 544с.
150522
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
150523
  Израилевич Е.Е. Англо-русский общеэкономический и внешнеторговый словарь / Е.Е. Израилевич. – М., 1972. – 448с.
150524
  Горский Н.Н. Англо-русский океанографический словарь / Н.Н. Горский, В.И. Горская. – Москва : Гостехиздат, 1957. – 292с.
150525
  Блюм М.Н. Англо-русский оружейно-технический словарь / М.Н. Блюм. – М, 1947. – 160с.
150526
   Англо-русский патентный словарь. – М, 1973. – 232с.
150527
   Англо-русский по сетям и сетевым технологиям. – М, 1997. – 301с.
150528
   Англо-русский по химии и химической технологии. – М, 1986. – 581с.
150529
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1946. – 500с.
150530
   Англо-русский политехнический словарь : 80000 терминов. – 2-е изд., доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 672с.
150531
   Англо-русский политехнический словарь. – Москва, 1976. – 647с.
150532
   Англо-русский политехнический словарь : Около 87 000 терминов. – 4-е изд., стереотип., с доп. – М. : Русский язык, 1979. – 687с.
150533
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-141-7; 5-93476-012-2
Т.1 : A-I. – 2000. – 846c.
150534
  Крамаревский А. Англо-русский политический словарь : В 2-х томах / А. Крамаревский. – Москва : Альтерпрес; Вира-Р. – ISBN 966-542-136-0;966-542-146-8; 5-93476-013-0
Т.2 : J-Z. – 2000. – 704c.
150535
   Англо-русский почвенно-агрохимический словарь : 20000 терминов. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 432с. – Російською та англійською мовами
150536
  Антипина Н.С. Англо-русский промышленно-экономический словарь / Н.С. Антипина. – Новосибирск, 1971. – 379с.
150537
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – Москва : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1957. – 524 с.
150538
  Герман-Прозорова Англо-русский радиотехнический словарь : около 25 000 терминов / Герман-Прозорова, Н.И. Виноградова. – Москва, 1960. – 524 с.
150539
  Черняховская Л.А. Англо-русский разговоник / Л.А. Черняховская. – М., 1989. – 256с.
150540
   Англо-русский разговорник "Воздух-земля". – М, 1968. – 108с.
150541
   Англо-русский ракетно-космический словарь : более 50 тыс. терминов. – Москва : Воениздат, 1966. – 920 с.
150542
   Англо-русский русско-английский современный словарь + грамматика : Основные сведения школьного курса.Справочник школьника. – Донецк : БАО, 1998. – 992с. – (Сер."Справочник школьника"). – ISBN 966548141Х
150543
   Англо-русский русско-английский современный словарь+ грамматика. – Донецьк : БАО, 1999. – 992с. – ISBN 966-548-141-Х
150544
  Геминова Н.В. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Н.В. Геминова, Т.А. Красносельская, Б.Н. Усовский; под ред Красносельской Т.А. – Москва : Гостехиздат Огиз РСФСР, 1944. – 372 с. – на английском и русском языке
150545
  Усовский Б.Н. Англо-русский сельскохозяйственный словарь / Б.Н. Усовский, Н.В. Геминова. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 652с.
150546
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь. – М, 1983. – 876с.
150547
   Англо-русский сельскохозяйственный словарь : 75000 терминов. – Изд. 2-е, стереот. – Москва : Русский язык, 1986. – 876с. – Російською та англійською мовами
150548
   Англо-русский синонимический словарь. – Москва, 1979. – 543 с.
150549
   Англо-русский синонимический словарь. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1988. – 542 с.
150550
   Англо-русский синонимический словарь = English-pussian dictionary of synonyms /Ed.Rozenman and D.Apresyan. – 5-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 544с. – ISBN 5-200-02812-4
150551
   Англо-русский словаpь (40000 слов). – Київ : Каннон, 1997. – 688с. – ISBN 5-85434-102-6
150552
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник / А.В. Гавриловец. – М., 1979. – 420с.
150553
  Гавриловец А.В. Англо-русский словарь-разговорник : Летние олимпийские виды спорта / А.В. Гавриловец. – Москва, 1979. – 381с.
150554
  Николаев В.П. Англо-русский словарь-спарвочник по вычислительной технике в разведочной физике / В.П. Николаев, В.Б. Цукерник. – Москва : Недра, 1972. – 336с.
150555
  Долан Дж.Э. Англо-русский словарь-справочник / Дж.Э. Долан, Б. Домненко. – Москва, 1994. – 543с.
150556
  Александров А. Англо-русский словарь. – VIII, 865, 9, (2) с.
150557
  Войнилович-Няньковский Англо-русский словарь / Войнилович-Няньковский. – Москва, 1926. – 471 с.
150558
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 2-е исправл. и доп. – Москва, 1931. – 1390 с.
150559
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 40 000 слов с указанием произношения в интернациональной фонетической траскрипции / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Изд. 3-е, исправл. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1933. – 1466, (2) с.
150560
   Англо-русский словарь : около 30 000 слов. – Москва : Советская энциклопедия, 1936. – 552 с.
150561
   Англо-русский словарь. – М., 1937. – 552 с.
150562
  Миллер А.Д. Англо-русский словарь : для неполной средней и средней школы : около 15000 слов с приложением грамматических таблиц / А.Д. Миллер, Т.А. Озерская; метод. ред. И.А. Грузинской ; Гос. ин-т "Советская энциклопедия". – Москва : Государственный институт "Советская энциклопедия", 1937. – 448 с. – (Серия школьных словарей ; вып. 3)
150563
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 60 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва, 1943. – 1390 с.
150564
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 2-е., испр. допол. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 796с.
150565
   Англо-русский словарь. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 848 с.
150566
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 1024 с.
150567
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва : ГИС, 1953. – 532 с.
150568
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – 8-е изд., стер. – Москва : ГИС, 1954. – 532 с.
150569
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : около 60 000 слов и выражений / составил : В.К. Мюллер. – изд.6-е стер. – Москва : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1956. – 700 с.
150570
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е перер.. и доп. – Москва, 1960. – 1192 с.
150571
   Англо-русский словарь. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 590 с.
150572
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов и выражений / сост. проф. В.К. Мюллер. – Изд. 8-е, стер. – Москва : ГИС, 1961. – 1192 с. – Парал. тит. л. на англ. яз.
150573
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53000 слов / В.К. Мюллер. – Изд. 7-е. – Москва, 1961. – 1192 с.
150574
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е испр. и доп. – Москва, 1962. – 988с.
150575
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд. 14-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 592 с.
150576
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70 000 слов / В.К. Мюллер. – 11-е изд., стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 1192 с.
150577
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд. 15-е, стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 592 с.
150578
   Англо-русский словарь : 20000 слов. – Изд 17-е стереотипн. – Москва : Советская Энциклопедия, 1967. – 606 с.
150579
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 13-е изд. стер. – М., 1967. – 912с.
150580
   Англо-русский словарь. – Москва, 1968
150581
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – Изд. 19-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 614с.
150582
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 70000 слов и выражений / В.К. Мюллер. – 14-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 912 с.
150583
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 15-е изд. стер. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 912с.
150584
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь : Около 35 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 8-е испр. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1970. – 848с.
150585
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 16-е изд. стер. – М., 1971. – 912с.
150586
   Англо-русский словарь. – М., 1971. – 613 с.
150587
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. Ильина. – Издание девятое, стереотипное. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 848с.
150588
   Англо-русский словарь. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 613 с.
150589
   Англо-русский словарь. – Изд.24-е, перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1974. – 648с.
150590
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1975. – 848с.
150591
   Англо-русский словарь. – Изд. 25-е, стереотип. – М. : Русский язык, 1975. – 640с.
150592
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1977. – 887с.
150593
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 17-е изд. испр. и доп. – М., 1978. – 887с.
150594
   Англо-русский словарь. – 27-е изд. стереотип. – Москва : Русский язык, 1978. – 640с.
150595
   Англо-русский словарь. – Москва : Русский язык, 1979
150596
   Англо-русский словарь. – 28-е изд. – М. : Русский язык, 1980. – 640с.
150597
   Англо-русский словарь. – Москва, 1981
150598
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Изд. 13-е, стереотип. – Москва : Русский язык, 1981. – 888с.
150599
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 18-е изд. стер. – Москва : Русский язык, 1981. – 842с.
150600
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 19-е изд. стер. – М., 1982. – 887с.
150601
   Англо-русский словарь. – 29-е изд. – М, 1982. – 570с.
150602
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1984. – 570с.
150603
   Англо-русский словарь. – 30-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1985. – 656с.
150604
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 20-е изд. стер. – М., 1985. – 862с.
150605
   Англо-русский словарь. – 31-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 656с.
150606
   Англо-русский словарь. – 32-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1987. – 656с.
150607
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь / В.Д. Аракин. – Изд. 12-е испр. – Москва, 1987. – 605с.
150608
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 21-е изд. испр. – М., 1987. – 848с.
150609
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 22-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 843 с.
150610
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – Москва : Русский язык, 1989. – 842 с.
150611
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – М., 1990. – 842с.
150612
   Англо-русский словарь : 20 000 слов. – 33-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1990. – 486с.
150613
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – Москва, 1991. – 314с.
150614
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд. стер. – Москва : Алькор+, 1991. – 842с. – ISBN 5-85410-028-2
150615
  Дубровин М.И. Англо-русский словарь / М.И. Дубровин. – 3-е изд.дораб. – Москва, 1992. – 320с.
150616
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь : 53 000 слов / В.К. Мюллер. – 23-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1992. – 840с.
150617
   Англо-русский словарь. – М, 1993. – 594с.
150618
   Англо-русский словарь. – Минск, 1994. – 365 с.
150619
   Англо-русский словарь : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции / Сост.: В.К. Мюллер и С.К. Боянус. – Киев : Роккард, 1994. – 1391 с. – ISBN 5-7707-6677-8
150620
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 53 000 слов. – Кишинев : Лумина, Ватра-Ж, 1994. – 640с. – ISBN 5-372-01569-1
150621
   Англо-русский словарь. – 2-е изд. – СПб, 1996. – 912с.
150622
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь : Около 14000 слов и 63000 словосочетаний / М.Н. Козырева. – Москва : Русский язык, 1998. – 1120с. – ISBN 5200023017
150623
   Англо-русский словарь = English-Russian Dictionary : 40 000 слов. – Москва : Каннон, 1999. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
150624
  Минаева Л.В. Англо-русский словарь : Около 25 000 слов и 70 000 значений / Л.В. Минаева, И.В. Нечаев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2000. – 632с. – ISBN 5-200-02710-1
150625
   Англо-русский словарь = English-russian dictionary : 40 000 слов. – Київ : КАННОН, 2001. – 688с. – ISBN 966-7623-00-9
150626
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 2002. – 688 с. – ISBN 966-7623-00-9
150627
   Англо-русский словарь : полный школьный курс. – Минск : Харвест, 2003. – 608 с. – ISBN 985-13-1270-3
150628
  Мюллер В.К. Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
150629
   Англо-Русский словарь : около 20000 слов. – изд. 3. – Москва : ОГИЗ, 1949. – 848 с.
150630
  Козырева М.Н. Англо-русский словарь (учебный) = English-russian learner"s dictionary / М.Н. Козырева, И.В. Федорова. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 1120с. – ISBN 5-200-02712-8
150631
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary : 40000 слов. – Киев : Каннон, 1997. – 688 с.
150632
   Англо-русский словарь = English-Russian dictionary: 20000 слов. – 28-е изд. – Москва : Рус. яз., 1980. – 639 с. – Сост. указ на об. тит. л. – Библиогр. : с. 5-6
150633
   Англо-русский словарь американского сленга. – М, 1993. – 544с.
150634
  Коваленко Е.Г. Англо-русский словарь банкосвской терминологии / Е.Г. Коваленко. – М, 1994. – 462с.
150635
  Сахаров В.Ф. Англо-русский словарь библиотечных терминов. / В.Ф. Сахаров, Т.П. Соколова. – Л., 1941. – 92с.
150636
  Чмель А.В. Англо-русский словарь бухгалтерских терминов. : около 1 500 слов и выражений / А Чмель ; под ред. Я.В. Соколова. – Москва : Финансы и статистика, 1995. – 178 с. – ISBN 5-279-01513-X
150637
   Англо-русский словарь в 2-х книгах. – Справочное изд. – М, 1991. – 432с.
150638
  Салганик Л.М. Англо-русский словарь генетических и цитологических терминов. / Л.М. Салганик. – Новосибирск, 1973. – 143с.
150639
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – М, 1986. – 634с.
150640
   Англо-русский словарь глагольных словосочетаний. – 2-е изд. испр. – Москва, 1990. – 667с. – ISBN 5-200-00343-1
150641
   Англо-русский словарь для перевода научной и технической литературы. – Львов : Издательство Львовского университета, 1967. – 91 с.
150642
  ХайинЯ.Б Англо-русский словарь дорожника / ХайинЯ.Б. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1956. – 319с.
150643
  Елизаренкова П Т. Англо-русский словарь книговедческих терминов. / П Т. Елизаренкова. – М, 1962. – 510с.
150644
   Англо-русский словарь математических терминов. – Москва, 1962. – 371 с.
150645
   Англо-русский словарь математических терминов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва : Мир, 1994. – 413 с. – ISBN 5-03-002952-4
150646
  Зацный Ю.А. Англо-русский словарь новых слов и словосочетаний (рубеж столетий) / Ю.А. Зацный. – Запорожье : Запорожский государственный университет, 2000. – 243с. – ISBN 966-599-080-2
150647
  Борисов И.Ф. Англо-русский словарь по авиационно-космическим материалам / И.Ф. Борисов. – М., 1972. – 486с.
150648
  Гюрджиан А.А. Англо-русский словарь по авиационно-космической медицине / А.А. Гюрджиан, Н.М. Хватков. – М., 1972. – 386с.
150649
  Никитин С.М. Англо-русский словарь по авиационным и ракетным базам / С.М. Никитин, Ю.И. Хрущев. – М, 1962. – 335с.
150650
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – М., 1957. – 379с.
150651
  Пташный Л.К. Англо-русский словарь по автоматике и контрольно-измерительным приборам / Л.К. Пташный. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 428 с.
150652
  Резников Г.Б. Англо-русский словарь по антенно-волноводной технике : Ок. 13000 терминов / Г.Б. Резников. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 431с.
150653
  Котик М.Г. Англо-русский словарь по аэрогидродинамике / М.Г. Котик. – Москва, 1960. – 457 с.
150654
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology. – Санкт-Петербург : Профессия, 2005. – 272с. – ISBN 5-93913-083-6


  Создатели словаря - группа американских специалистов, часть из которых имеет опыт работы в российских библиотеках и вузах культуры. Авторами разработан достаточно большой по объему словник, включающий около 4000 терминов, используемых как в ...
150655
   Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности = The English - Russian Dictionary of Library and Information Terminology / составитель и руководитель проекта Дж. Ричардсон (США); под ред. Э. Р. Сукиасяна, В.В. Зверевича. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 268с. – Шифр дубл.02 Англ. Р.Ц. – ISBN 5-93913-083-6
150656
  Дрыгин Ю.Ф. Англо-русский словарь по биотехнологии (с толкованиями) / Ю.Ф. Дрыгин, Е.С. Дрыгина, И.П. Пьянзина. – Москва : Русский язык, 1990. – 335 с. – ISBN 5-200-00651-1
150657
   Англо-русский словарь по бухгалтерскому учету, аудиту и финансам. – М, 1994. – 512с.
150658
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – М, 1964. – 297с.
150659
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computing technique : [около 12 000 терминов] / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; Сост. В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред.С.А. Лебедева. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 279 с. – Парал. титульный лист на англ. языке
150660
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг. – Москва : Русский язык, 1984. – 504с.
150661
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов; Под ред. Масловского Е.К. – 4-е изд., стереот., доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 566с.
150662
   Англо-русский словарь по вычислительной технике. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 800с.
150663
   Англо-русский словарь по вычислительной технике = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, исправл. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
150664
   Англо-русский словарь по вычислительной технике : Компьютеры, мультимедиа, сети, Интернет,телекоммуникации,Windows. Ок. 28000 терминов. – Москва : ЭТС, 1999. – 496с. – ISBN 5-86455-013-2
150665
  Зейденберг В.К. Англо-русский словарь по вычислительной технике. / В.К. Зейденберг. – М, 1974. – 535с.
150666
  Гнедовский В А. Англо-русский словарь по вычислительным системам и сетям / В А. Гнедовский, В С. Ротанов, . – М, 1981. – 270с.
150667
  Нартов И.М. Англо-русский словарь по газотурбинным установкам / И.М. Нартов. – Л, 1962. – 215с.
150668
   Англо-русский словарь по гидротехнике. – М, 1983. – 294с.
150669
  Марасанов В.П. Англо-русский словарь по гражданской авиации / В.П. Марасанов. – М., 1989. – 533с.
150670
   Англо-русский словарь по деталям машин. – М, 1959. – 309с.
150671
  Глузман И.С. Англо-русский словарь по железнодорожной автоматике,телемеханике и связи / И.С. Глузман. – Москва, 1958. – 395с.
150672
  Сучков С.В. Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике / С.В. Сучков. – М., 1990. – 434с.
150673
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; ред. Г.В. Господинов. – Москва : Госиздат физико-математической лит-ры, 1958. – 546с.
150674
  Гальперин Г.Л. Англо-русский словарь по картографии, геодезии и аэрофототопографии / Г.Л. Гальперин ; под ред. Е.М. Поспелова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 426 с. – 12500 терминов
150675
  Яшунская Ф.И. Англо-русский словарь по каучуку, резине и химическим волокнам / Ф.И. Яшунская, И.Е. Фейгин. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1962. – 260с.
150676
  Воропаев Н.Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии : ок. 18000 терм. / Н.Д. Воропаев. – Москва : Русский язык, 1977. – 501 с.
150677
  Супрун Ф.П. Англо-русский словарь по космонавтике / Ф.П. Супрун, широков. – Москва, 1964. – 304 с.
150678
  Чернышев В.Н. Англо-русский словарь по лазерам и инфракрасной технике : более 10000 терминов / Чернышев В.Н., Куликова С.С., Куликов И.Л. – Москва : Воениздат, 1968. – 360 с.
150679
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообрабоке / С.И. Кречетников. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М., 1961. – 678с.
150680
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке / С.И. Кречетников. – М., 1969. – 664с.
150681
  Смирнов Ю.В. Англо-русский словарь по машиночитаемой каталогизации: электронная версия // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 2. – С. 38-41. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрено программное обеспечение, являющееся электронной версией "Англо-русского словаря по машиночитаемой каталогизации" с рядом особенностей, отсутствующих в его печатном издании. Описан интерфейс пользователя и функциональность данного ПО. ...
150682
  Игнатьев Б.И. Англо-русский словарь по метрологии и технике точный измерений. Ок. 17000 терминов / Б.И. Игнатьев, М.Ф. Юдин. – Москва : Русский язык, 1981. – 363с.
150683
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике / К.Я. Прохоров. – Москва : Русский язык, 1985. – 454с.
150684
  Прохоров К.Я. Англо-русский словарь по микроэлектронике : Около 24 000 терминов / К.Я. Прохоров, А.А. Орликовский, А.Г. Соколов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Русский язык, 1993. – 391с. – ISBN 5-200-00639-2
150685
  Сорокин А.И. Англо-русский словарь по навигации, гидрографии и океанографии / А.И. Сорокин, Г.В. Трибуц. – Москва : Воениздат, 1984. – 463с.
150686
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1959. – 313с.
150687
  Израилева Е.Ю. Англо-русский словарь по нефтепромысловому делу / Е.Ю. Израилева. – М., 1966. – 423с.
150688
  Кречетников С.И. Англо-русский словарь по общему машиностроению / С.И. Кречетников. – М., 1937. – 576с.
150689
  Милованов Э.Л. Англо-русский словарь по охране окружающей среды / Э.Л. Милованов, Е.А. Вейцман; Под ред. Реймерса Н.Ф. – Москва : Русский язык, 1980. – 368с.
150690
  Глядков С.В. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам = English-russian dictionary of patents and trademarks : Около 11 000 терминов и сокращений / С.В. Глядков. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Руссо, 2003. – 232с. – ISBN 5-88721-194-6


  Словарь содержит термины отражающие современное состояние языка в областях, связанных с интеллектуальной собственностью в целом и особенно в наиболее существенных ее разделах, имеющих дело с патентами и товарными знаками
150691
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – М, 1963. – 570с.
150692
   Англо-русский словарь по пищевой промышленности. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1988. – 667с.
150693
  Дыбовская К И. Англо-русский словарь по прикладной геофизике / К И. Дыбовская, . – М-Л, 1947. – 567с.
150694
   Англо-русский словарь по прикладной геофизике. – Москва, 1982. – 489с.
150695
  Эйдельман Л.Я. Англо-русский словарь по проводной связи / Л.Я. Эйдельман. – Москва-Ленинград : Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951. – 712с.
150696
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике / А.Б. Борковский. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1989. – 335с.
150697
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – М, 1987. – 335с.
150698
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) = English-Russian dictionary of computers and programming : Около 6000 терминов / А.Б. Борковский; Спец. научн. ред. В.М. Брябрин. – Изд. 2-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1990. – 335с. – ISBN 5-200-01169-3
150699
  Борковский А.Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике (с толкованиями) / А.Б. Борковский. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1992. – 335 с.
150700
  Володин Н.В. Англо-русский словарь по программированному обучению / Н.В. Володин. – Москва, 1968. – 336с.
150701
  Судзиловский Г.А. Англо-русский словарь по противовоздушной и противоракетной обороне / Г.А. Судзиловский. – М., 1961. – 720с.
150702
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии / Е.В. Никошкова. – Москва : РУССО, ИП РАН, 1998. – 352с. – ISBN 5-88721-097-4, 5-201-02248-0
150703
  Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии = English - Russian dictionary of psychology : около 20 000 терминов / Е.В. Никошкова. – Москва : Руссо, 2006. – 352с. – ISBN 5-88721-306-X
150704
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь по радиоэлектронике / Н.И. Дозоров. – Москва, 1959. – 535 с.
150705
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 60000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – Москва : Русский язык, 1984. – 718 с.
150706
  Лисовский Ф.В. Англо-русский словарь по радиоэлектронике : ок. 63000 терминов / Ф.В. Лисовский, И.К. Калугин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1987. – 750 с.
150707
   Англо-русский словарь по радиоэлектронике и связи. – Москва : Атомиздат, 1959. – 548 с.
150708
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь по ракетной технике / А.М. Мурашкевич. – М., 1958. – 231с.
150709
  Дремичев И.Д. Англо-русский словарь по реактивному оружию / И.Д. Дремичев, В.П. Гречкин. – М., 1960. – 383с.
150710
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров. – Москва : РУССО, 1997. – 699с. – ISBN 5887210656
150711
  Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу = English-russian dictionary of advertising and marketing : Около 40000 терминов / В.Б. Бобров; Отв.за вып. Г. В. Захарова; Ведущ. ред. И.И.Мошенцева, Т.Ф.Гвоздева; Ред.Т.В.Кулакова. – 3-е изд. с Указателем русских терминов. – Москва : РУССО, 1999. – 752с. – ISBN 5-88721-120-2
150712
  Богачева Э.А. Англо-русский словарь по реофизике / Э.А. Богачева. – Минск : ИТМ АН БССР, 1970. – 93 с.
150713
  Петров А.А. Англо-русский словарь по робототехнике / А.А. Петров, Е.К. Масловский. – М., 1989. – 495с.
150714
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству / В.Т. Золотых. – М., 1961. – 191с.
150715
  Золотых В.Т. Англо-русский словарь по сварочному производству. Около 12000 терминов / В.Т. Золотых. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 376с.
150716
  Соловьев В.И. Англо-русский словарь по связи / В.И. Соловьев, Т.Ю. Шитова. – Москва : Воениздат, 1986. – 800с.
150717
   Англо-русский словарь по сельско-хозяйственной технике. – Москва, 1968. – 380с.
150718
   Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике : ок.20000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 448 с.
150719
  Калугин И.К. Англо-русский словарь по современной радиоэлектронике / И.К. Калугин, М.А. Берг, Г.Н. Глаголева; Водопьянов Ф.А. – изд. 2-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1972. – 448 с.
150720
  Курьянов Е.И. Англо-русский словарь по средствам массоваой инфоармации : (с толкованиями) : около 12 000 терминов / Е.И. Курьянов. – Москва : Московская международная школа переводчиков, 1993. – 320с. – ISBN 5-8234-0009-8
150721
  Белкина С.С. Англо-русский словарь по судостроению и судовому машиностроению / составитель С.С. Белкина. – Ленинград : Госиздат судостроит. пром., 1958. – 579 с.
150722
  Герман-Прозорова Англо-русский словарь по телевидению / Герман-Прозорова, И.С. Янкельсон. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 429 с.
150723
  Янкельсон И.С. Англо-русский словарь по телевидению / И.С. Янкельсон, В.А. Хлебородов, Герман-Прозорова. – 2-е изд., перераб. идоп. – Москва : Русский язык, 1985. – 320с.
150724
  Александров А.В. Англо-русский словарь по телекоммуникациям = English-russian dictionary of telecommunications : Около 34 000 терминов / А.В. Александров. – Москва : Руссо, 2004. – 496с. – ISBN 5-88721-248-9
150725
   Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. – М, 1990. – 959с.
150726
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по ускорителям заряженных частиц / Ю.В. Катышев. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 323 с.
150727
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий : около 20 000 терминов / Ю.В. Катышев, Д.Л. Новиков, Э.А. Полферов. – Москва : Русский язык, 1976. – 520 с.
150728
  Катышев Ю.В. Англо-русский словарь по физике высоких энергий / Ю.В. Катышев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Русский язык, 1984. – 400 с.
150729
  Обручева Н.В. Англо-русский словарь по физиологии высших растений / Н.В. Обручева. – Москва : Наука, 1979. – 215с.
150730
  Сахаров А.А. Англо-русский словарь по фотографии и кинематографии / А.А. Сахаров. – Москва, 1960. – 395 с.
150731
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти-English-Russian dictionaty of petroleum chemistry and processing / В.В. Кедринский. – М, 1975. – 767с.
150732
  Кедринский В.В. Англо-русский словарь по химии и переработке нефти / В.В. Кедринский. – М, 1979. – 768с.
150733
   Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров. – Москва, 1977. – 536с.
150734
   Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов. – М, 1986. – 292с.
150735
   Англо-русский словарь по химии и химической технологии : Около 65 000 терминов. – Москва : Руссо, 2004. – 584с. – Парал. тит. стр. англ. языком. – ISBN 5-88721-235-7


  Словарь содержит термины по органической, неорганической, физической, аналитической химии, нефтехимии, по основным процессам и аппаратам химической технологии
150736
   Англо-русский словарь по химии и химической технологиии : Около 65 000 терминов. – Москва : РУССО, 2001. – 584с. – ISBN 5-88721-173-3
150737
  Розенберг М.Б. Англо-русский словарь по холодильной технике / М.Б. Розенберг. – Москва, 1966. – 437 с.
150738
   Англо-русский словарь по целлюлозно-бумажному производству. – М, 1958. – 263с.
150739
  Хайкин Я.Б. Англо-русский словарь по цементу и бетону = English-Russian dictionary on cement and concrete / Я.Б. Хайкин; Под ред. Скрамтаева Б.Г. – Москва : госиздат лит-ры по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1959. – 283с.
150740
   Англо-русский словарь по экономике и финансам = English-Russian Dictionary of economics and finance : около 75 000 слов и выражений. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 1993. – 590 с. – Парал. титул. лист на англ. языке. – (Библиотека "Экономической школы" : серия справочная ; Вып. 1). – ISBN 5-900428-05-2
150741
  Мельникова М.М. Англо-русский словарь по электрохимии и коррозии / М.М. Мельникова, И.П. Смирнов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1976. – 496с.
150742
   Англо-русский словарь по ядерной физике и технике = English-Russian geological dictionary / Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; Д.И. Воскобойник, Н.Н. Ершов, Ю.В. Семенов, М.Г. Циммерман, А.И. Черный; под ред. Э.В. Шпольского ; сост. Т.А. Софиано ; АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва : ВИНИТИ, 1955. – 286 с.
150743
  Петренко О.К. Англо-русский словарь по ядерным взрывам : ок. 7000 слов и словосочетаний / О.К. Петренко. – Москва : Военное издательство, 1977. – 304 с.
150744
  Друкер Е.З. Англо-русский словарь пользователя ІВМ РС : 8700 слов и выражений / Е.З. Друкер, П.З. Друкер, В.В. Собоцинский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Радиск, 1993. – 141с. – ISBN 5864630039
150745
   Англо-русский словарь рекламных терминов. – Изд. 2-е стереотип. – М, 1994. – 286с.
150746
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – Москва : ГИС, 1962. – 772 с.
150747
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 2-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1964. – 772 с.
150748
  Власова З.Н. Англо-русский словарь с иллюстрациями : около 3400 слов / З.Н. Власова; под ред. А.Г. Елисеевой. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1965. – 772 с.
150749
   Англо-русский словарь с иллюстрациями. – Москва, 1965. – 592 с.
150750
  Мурашкевич А.М. Англо-русский словарь сокращений по авиационной и ракетно-космической технике / А.М. Мурашкевич, О.Н. Владимиров. – М., 1981. – 621с.
150751
   Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике : около 30000 сокращений / Ф.С. Воройский, В.И. Соловьев, Н.Н. Новичков, В.И. Замараев, Т.Ю. и др. Шитова; Ф.С.Воройский, В.И.Соловьев, Н.Н.Новичков. – Москва : Воениздат, 1989. – 680 с.
150752
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – Москва, 1947. – 341с.
150753
  Дозоров Н.И. Англо-русский словарь специальных терминов по радио / Н.И. Дозоров. – 2-е изд., доп. – Москва; Ленинград, 1950. – 538с.
150754
   Англо-русский словарь спортивных терминов. – М.-Л., 1949. – 64с.
150755
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Москва, 1952. – 964с.
150756
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1954. – 936с.
150757
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 3-е. стереотип. – Москва, 1955. – 936с.
150758
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд.5-е стереотип. – Москва, 1963. – 988с.
150759
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 7-е стереотиа. – Москва, 1966. – 988с.
150760
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 11-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 807с.
150761
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. : Около 36 000 слов / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотипн. – Москва, 1990. – 608с.
150762
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – Изд. 13-е стереотип. – Москва, 1991. – 608с.
150763
  Аракин В.Д. Англо-русский словарь. / В.Д. Аракин. – 13-е изд., стереотип. – Москва, 1992. – 608с.
150764
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 25-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1976. – 640 с.
150765
   Англо-русский словарь: 20000 слов. – Изд. 26-е, стереотип. – Москва : Рус. яз., 1977. – 640 с.
150766
  Сыпченко В.А. Англо-русский справочник бизнесмена / В.А. Сыпченко, М.Л. Копыленко. – Київ : Олимп, 1992. – 190с. – ISBN 5-88500-056-5
150767
  Амбургер П.Г. Англо-русский строительный словарь / П.Г. Амбургер; Под ред. А.Е. Десова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 600с.
150768
   Англо-русский тематический иллюстрированный энциклопедический словарь = English-Rusian thematic pictorial encyclopedic dictionary : 65 000 англ.термиов, 80 000 рус.терминов. – Харьков : Весть, 1998. – 784с. – Библиогр.С.766-769. – ISBN 5766404905
150769
   Англо-русский тематический словарь. – Харьков : Единорог, 1995. – 512с.
150770
   Англо-русский тематический словарь. – М, 1995. – 509с.
150771
   Англо-русский терминологический словарь для студентов биологического факультета. – Киев : Киевский университет, 1979. – 28 с.
150772
  Дмитричев Т.Ф. Англо-русский терминологический словарь по вопросам разоружения / Под ред. Дмитричева Т.Ф. – Москва : Русский язык, 1987. – 376,1с.
150773
  Гитциграт Э.Э. Англо-русский терминологический словарь по геолого-поисковому бурению. / Э.Э. Гитциграт. – Л., 1963. – 318с.
150774
  Берлов М.Н. Англо-русский технический словарь / М.Н. Берлов. – М, 1928. – 430с.
150775
   Англо-русский технический словарь. – Москва-Ленинград, 1934. – 1215с.
150776
   Англо-русский технологический словарь. – М, 1966. – 437с.
150777
  Мартынов В.В. Англо-русский толговый словарь экономических терминов = English-Russian glossary of terms on external economic activity / В.В. Мартынов. – М, 1992. – 174с.
150778
  Федоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов / Б.Г. Федоров. – М., 1992. – 239с.
150779
  Мартынов В.В. Англо-русский толковый словарь внешнеэкономических терминов / В.В. Мартынов. – 2-е, доп. – Москва, 1994. – 208 с.
150780
   Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. – Рига, 1977. – 504с.
150781
  Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности : Науково-методичний та навчальний посібник / И.И. Дахно. – Київ : Вира-Р, 1997. – 384c. – ISBN 966-95172-0-6
150782
  Алексеев Е.С. Англо-русский толковый словарь по системотехнике ЭВМ / Е.С. Алексеев, А А. Мячев, . – Москва, 1993. – 254с.
150783
  Шевалдышев А.Н. Англо-русский учебный разговорник для иностранцев = Elementary Russian in patterns / Проф. Шевалдышев А.Н., Суворов С.П. – Москва : Советская Энциклопедия, 1964. – 656 с.
150784
  Пасечник Г.А. Англо-русский учебный словарь-минимум военной терминологии / Г.А. Пасечник. – М. : Воениздат, 1986. – 231с.
150785
  Фоломкина С.К. Англо-русский учебный словарь / С.К. Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1975
150786
  Фоломкина Англо-русский учебный словарь / Фоломкина, Г.М. Уайзер. – М, 1981. – 471с.
150787
  Уилсон Е.А. Англо-русский учебный словарь / Е.А. Уилсон. – Москва, 1982. – 720с.
150788
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 2-е, стер. – М., 1984. – 716с.
150789
  Уилсон М Е.А. Англо-русский учебный словарь / М Е.А. Уилсон. – 3-е, стер. – М., 1985. – 716с.
150790
   Англо-русский учебный словарь по автоматической обработке информации на ЭВМ. – Киев, 1985. – 176с.
150791
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Советская энциклопедия, 1968. – 848 с.
150792
   Англо-русский физический словарь. – изд. 2-е. стереотип. – Москва, 1972. – 848 с.
150793
   Англо-русский физический словарь : около 60 000 терминов. – Москва : Русский язык, 1978. – 848 с.
150794
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1955. – 1455с.
150795
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – М., 1956. – 1455с.
150796
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
1. – 1967. – 738с.
150797
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва
2. – 1967. – 1264с.
150798
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь / А.В. Кунин. – Москва, 1984. – 942с.
150799
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь : Около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 512c. – ISBN 5-200-02713-6
150800
  Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь = English-russian dictionary of idioms : около 5000 фразеологизмов / А.В. Кунин. – 8-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 580 с. – ISBN 978-5-9576-0370-2
150801
   Англо-русский химико-технологический словарь. – М, 1953. – 707с.
150802
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.3-е стереотип. – Москва : Физматгиз, 1960. – 706 с.
150803
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд.4-е, перераб. и доп. – С, 1964. – 736с.
150804
   Англо-русский химико-технологический словарь. – Изд. 5-е, стереотип. – М, 1966. – 736с.
150805
   Англо-русский химико-технологический словарь : 30 000 терминов. – Изд.6-е, стереотип. – Москва : Советская энциклопедия, 1971. – 736с.
150806
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 1999. – 784с. – ISBN 5-86455-064-7
150807
  Коваленко Е.Г. Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 32000 терминов / Е.Г. Коваленко. – Москва : ЭТС, 2000. – 784 с. – ISBN 5-86455-064-7
150808
   Англо-русский экологический словарь = English-russian ecological dictionary : Около 35500 терминов / Г.Н. Акжигитов, И.И. Мазур, Г.Я. Маттис, Р.Г. Акжигитов; под общ. руководством Г. Н. Акжигитова. – Москва : Русский язык, 2000. – 608с. – ISBN 5-200-02681-4
150809
  Морозенко В.В. Англо-русский экономико-статистический словарь / В.В. Морозенко. – М., 1974. – 221с.
150810
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1976. – 334с.
150811
   Англо-русский экономический словарь. – М, 1977. – 727с.
150812
   Англо-русский экономический словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1981. – 792с.
150813
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Около 60 000 терминов и терминологических сочетаний / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 2000. – 880с. – ISBN 5-200-02808-6
150814
  Жданова И.Ф. Англо-русский экономический словарь = English-russian dictionary : Ок. 60 000 терминов и терминологических сочет. / И.Ф. Жданова, Э.Л. Вартумян. – 4-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2001. – 880с. – ISBN 5-200-02988-0
150815
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – Ленинград, 1931. – 265 с.
150816
  Карпович Е.А. Англо-русский электротехнический словарь / Е.А. Карпович. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1939. – 376с.
150817
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Москва-Ленинград, 1951. – 736 с.
150818
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1955. – 704 с.
150819
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ГИТТЛ, 1957. – 711 с.
150820
  Гейлер Л.Б. Англо-русский электротехнический словарь / Л.Б. Гейлер, Н.И. Дозоров. – изд. 3-е, стереот. – Москва : Главная редакция иностранных научно-технических словарей Физматгиза, 1961. – 710 с.
150821
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь по современной электронной технике и программированию. Компьютеры, Интернет, телекоммуникации, аудио-, видео-, теле- и радиотехника и пр. = English - russian encyclopaedic dictionary of modern electronic engineering and programming : Ок. 19000 терминов (более 12700 словарных статей) / Сост. ред. И.Л.Мостицкий. – Москва : Триумф, 2004. – 784с. – (Знания и опыт экспертов). – ISBN 5-89392-092-9
150822
  Шерифф Р.Е. Англо-русский энциклопедический словарь терминов разведочной геофизики / Р.Е. Шерифф. – Москва : Недра, 1984. – 351с.
150823
  Мостицкий И.Л. Англо-русский энциклопедический словарь. Компьютеры, интернет, связь, аудио-, видео-, теле- и радиотехника : с русско-английским алфавитно-индексным указателем : ок. 23500 терминов (15600 словарных статей) / И.Л. Мостицкий. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Додэка-ХХІ, 2008. – 749, [3] с. – ISBN 978-5-94120-199-0
150824
   Англо-русский юридический словарь. – М, 1993. – 240с.
150825
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – Москва : Русский язык, 1993. – 510с. – ISBN 5-200-02218-5
150826
  Андрианов С.Н. Англо-русский юридический словарь = English-russian law dictionary : Около 50000 терминов / С.Н. Андрианов, А.С. Берсон, А.С. Никифоров. – 2-е изд., стереотипн. – Москва : РУССО, 1998. – 512с. – ISBN 5-88721-102-4
150827
  Воскобойник Д Англо-русский ядерный словарь / Д Воскобойник, , М.Г. Циммерман. – Москва : Физматгиз, 1960. – 400 с.
150828
   Англо-русский, русско-английский переводчик для карманых ПК [Електронний ресурс]. – Москва : БИЗНЕССОФТ, 2005. – 1 CD + буклет (2 с.). – Системн. требования: КПК на платформе Pocket PC (MS Windows CE 3.0)/HandHeld PC 2000 (MS Windows CE 3.0), настольный компьютер Pentium 100 MHz. - Загл. с этикетки диска. – (X-translator: Pocket)


  Юридический Коммерция Интернет Информатика Разговорник
150829
  Катцнер К. Англо-русский, русско-английский словарь = English-Russian, Russian-English dictionary / К. Катцнер. – Москва. – ISBN 86070-010-5
Кн. 1, 2. – 1996. – 904 с. – Назва взята з обкл. - На тит. арк.: Англо-русский словарь; кн. 1. На шмуцтитулі: Русско-английский словарь; кн. 2. - Парал. тит. аркуш англ. мовою
150830
  Милорадович Ж.М. Англо-русский, русско-английский словарь : Слова и их грамматические формы / Ж.М. Милорадович; Под ред. С. Танасиевич. – 6-е изд. – Москва : Вече, 2000. – 716с. – (Грамматические словари). – ISBN 5-7141-0212-6
150831
   Англо-русский, русско-английский современный словарь + грамматика.. – Ростов -на-Дону : БАРО-ПРЕСС, 2000. – 992с. – ISBN 584-250-001-9
150832
   Англо-русский/Русско-английский словарь = English-russian dictionary : 40000 слов с указанием произношения и интернациональной фонетической транскрипции. – Кишинев : Гана. Логос, 1994. – 640с. – ISBN 5-85886-056-7
150833
   Англо-русско-латышский учебный терминологический словарь по микроэлектронике. – Рига, 1986. – 171 с.
150834
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1978. – 416 с.
150835
  Шишмарев А.И. Англо-русско-немецко-французский толковый словарь по вычислительной технике и обработке данных / А.И. Шишмарев, А.П. Заморин. – Москва : Русский язык, 1981. – 416с.
150836
   Англо-русско-украинский словарь научно-технической терминологии : Для студентов и школьников: А-Z. – Харків : Факт, 1999. – 704с. – ISBN 966-7099-07-5
150837
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года : Автореф... Доктора ист.наук: / Остальцева А.Ф.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1962. – 35л.
150838
  Остальцева А.Ф. Англо-русское соглашение 1907 года / А.Ф. Остальцева. – Саратов, 1977. – 277с.
150839
  Руир Англо-русское соперничество в Азии в ХІХ веке / Руир. – Москва, 1924. – 180 с.
150840
  Федулина Е.А. Англо-саксонская теория доказательств: исторический подход к оценке // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 46-48. – ISSN 1812-3805


  Данная статья посвящена такому историческому подходу к оценке доказательств, как англосаксонская теория оценки. Автор рассматривает все присущие данной теории признаки и свойства, а также то, какие свойства она затрагивает.
150841
  Агеев В.Ф. Англо-синдские отношения в первой половине девятнадцатого века : Автореф... канд. ист.наук: 07.573 / Агеев В.Ф.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1971. – 28л.
150842
  Волков Ф.Д. Англо-советские отношения / Ф.Д. Волков. – Москва, 1958. – 464с.
150843
  Бруз В.С. Англо-советские отношения в 1924-1927 гг. : Дис... канд. истор.наук: / Бруз В.С.; КГУ им.Т.ШЕвченко, кафедра новой истории и истории междунар. отнош. – К., 1956. – 289л. – Бібліогр.:л.1-10
150844
  Захарова Э.Г. Англо-Советские отношения в 1945-1951 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Захарова Э.Г.; Горьковский гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 20л.
150845
  Воронцова Н.В. Англо-советские отношения в 1957-1964 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.574 / Воронцова Н.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1969. – 16л.
150846
  Зайкин А.Н. Англо-советские отношения в начале Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зайкин А.Н. ; МГУ. – Москва, 1953. – 16 c.
150847
  Красильников А.Н. Англо-советские отношения в период мирового экономического кризиса 1929-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Красильников А.Н.; Моск. гос. ин-т международных отношений. – М., 1957. – 20л.
150848
  Попов В.И. Англо-советские отношения. / В.И. Попов. – М, 1958. – 195с.
150849
   Англо-советский договор и СССР. – Москва : Молодая гвардия, 1925. – 64 с. – (Памятка комсомольского пропагандиста)
150850
  Живкова Л. Англо-турецкие отношения 1933-1939 / Л. Живкова. – Москва, 1975. – 198с.
150851
  Дическул В.М. Англо-турецкие отношения в 1923-1929 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дическул В.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1983. – 16л.
150852
  Бех П.О. Англо-укpаїнський словник для дiтей / П.О. Бех, Л.В. Биркун. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 64с. – ISBN 5-7707-4957-1


  Словник можна викоpистовувати пpи читаннi текстiв, для збагачення власного словникового запасу
150853
  Куштенко Л.Ю. Англо-украинские лексические соответствия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Куштенко Л.Ю. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 25 с.
150854
   Англо-украинско-русский тематический словарь деловой лексики = Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики = English - Ukrainian - Russian thematic dictionary : + Practice disc : (интерактивная компьютерная программа - 1000 вопросов в 100 упражнениях с ключом) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Євтушенко Л.І. [ и др. ]. – 2 -е изд. лоп. – Киев : Инкос : Лінгвист, 2009. – 392 с. + CD+ROM. – Обл. загл. англ. мовою. – ISBN 978-966-8347-85-6
150855
  Дахно І.І. Англо-український географічний глосарій : [навч. посібник] / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 388, [1] с. – ISBN 978-966-364-463-9
150856
  Кілієвич Олександр Англо-український глосарий термінів і понять з аналізу державної політики та економікі = English-ukrainian glossary of terms and concepts in public policy analysis and economics / Кілієвич Олександр. – Київ : Основи, 2003. – 510с. – ISBN 966-500-074-8
150857
  Маркус Джоуб Англо-український глосарій термінів із забезпечення якості = English-Ukrainian glossary of quality assurance terms / Дж. Маркус Джоуб, Сергій Яблонський, М. Покойовий. – 2-ге вид. – [Б. м.] : [б. в.], 2006. – 190, [1] с. : іл., табл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 175
150858
   Англо-український дипломатичний словник : Понад 26 000 слів і словосполучень. – Київ : Знання, 2006. – 579с. – ISBN 966-346-203-5
150859
  Чабан В. Англо-український електротехнічний словник / В. Чабан. – Львів, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-7944-6
150860
   Англо-український і українсько-англійський словник. – Донецьк, 1990. – 480 с.
150861
   Англо-український і українсько-англійський словник для школярів. – Київ : Логос, 2000. – 544с. – (Словари для школьников). – ISBN 966-509-040-2
150862
   Англо-український ілюстративний глосарій американських фінансових термінів. – Київ, 2000. – 104с. – ISBN 966-646-005-Х
150863
   Англо-український математичний словник = English-Ukrainian mathematical dictionary : біля 10000 термінів. – Київ : Дидактик, 1993. – 224 с. – ISBN 5-7707-3884-7
150864
   Англо-український навчальний словник-мінімум / Перебийніс, .В.І., Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Київ : Наукова думка, 1995. – 269с. – ISBN 5-12-004286-4
150865
  Перебийніс В.І. Англо-український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями = English-Ukrainian Learner"s Dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель; За ред. Г.І.Артемчука. – Київ : Вежа, 2002. – 424с. – ISBN 966-7091-42-2
150866
  Кальниченко О.А. Англо-український науково-технічний переклад : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / О.А. Кальниченко, Е.Х. Рабінович, Г.М. Кучер; Народна українська академія. – Харків : НУА, 2007. – 124с. – ISBN 978-966-8558-55-9
150867
  Антонюк Н.М. Англо-український переклад юридичної термінології у багатомовних контрактах / Н.М. Антонюк, І.В. Шкурик // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Число 3 (28). – С. 75-79
150868
  Борисенко І.І. Англо-український розмовник / І.І. Борисенко, Л.М. Медведєва. – Київ : Радянська школа, 1980. – 119с.


  Справочное пособие составлено на основе общеупотребительной лексики, сгруппированной в тематические разделы: "Путешествия", "Гостиница", "Покупки", "Образование" и т.д.
150869
  Стрішенець Н.В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології = English-Ukrainian glossary of library and information science / Н.В. Стрішенець; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Надія Страшенець. – Київ, 2004. – 329с. – ISBN 966-02-3343-4
150870
  Карачун В.Я. Англо-український словник-довідник скорочень у галузі комп``ютерної техніки / В.Я. Карачун. – Київ : Знання, 2000. – 158c. – ISBN 966-7293-17-3
150871
  Подвезько М.Л. Англо-український словник : близько 50000 слів та виразів з дод. табл. неправильних дієслів та списків скорочень і геогр. назв / склав М.Л. Подвезько при співроб. К.І. Григоренка. – Київ : Радянська школа, 1948. – 792 с.
150872
   Англо-український словник, 1948. – 792с.
150873
  Подвезько М.Л. Англо-український словник / М.Л. Подвезько, М.І. Балла. – К., 1974. – 663с.
150874
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – Київ : Радянська школа, 1978. – 446с.


  Словник має понад 20 000 найбільш вживаємих англійських слів та словосполук. Мета словника - допомогти вивчаючим англійську мову перекладати тексти середньої складності. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфовітному порядку. ...
150875
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : (Близько 20 000 слів). – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 446с.


  Словник має близько 20 000 слів найбільш вживаємих англійських слів і словосполучень. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку. Географічні назви подані в кінці словника.
150876
   Англо-український словник = English-ukrainian dictionari : (Близько 20 000 слів). – Видання третє. – Київ : Радянська школа, 1991. – 432с. – ISBN 5-330-01184-1


  Словник містить близько 20 000 найуживаніших англійських слів і словосполучень, достатніх для розуміння текстів середньої складності.
150877
   Англо-український словник. – Київ : Освіта, 1998. – 432с. – ISBN 966-04-0289-9
150878
  Зубков М.Г. Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary : 65000 слів та сполучень / М.Г. Зубков. – Харків : Фоліо, 2003. – 765с. – (Библіотека державної мови). – ISBN 966-03-2154-6
150879
   Англо-український словник = English-Ukrainian dictionary : 100 000 слів та словосполучень / Є.І. Гороть, Л.М. Коцюк, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк; Гороть Є.І., Коцюк Л.М., Малімон Л.К., Павлюк А.Б.; [під заг. кер. Є.І. Гороть]. – Вінниця : Нова книга, 2006. – 1700 с. – ISBN 966-382-012-8
150880
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – Київ : Радянська школа, 1955. – 700с.
150881
  Подвезьком Л. Англо-український словник (шкільний) / Л. Подвезьком. – 2-е вид. – К., 1959. – 702с.
150882
  Подвезько М.Л. Англо-український словник (шкільний) / М.Л. Подвезько. – К., 1963. – 703с.
150883
   Англо-український словник = English-Ukrainian Dictionary: Близ. 120000 слів. – Київ : Освіта
Т. 2 : N - Z. – 1996. – 712 с.
150884
   Англо-український словник власних назв та імен : Близько 3 000 слів і словополучень. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 208с. – ISBN 966-562-296-Х
150885
  Харченко О. Англо-український словник журналістської термінології / Олег Харченко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; Центр вільної преси. – Київ : [Центр вільної преси], 1999. – 85, [3] с.
150886
   Англо-український словник з бізнесу : Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 318с. – Доп. карт.ек.Шифр дубл.33 Англ.Доп.карт. всем кабинетам. – ISBN 5-8326-0152-1


  Містить понад 13 тис. термінів і термінологічних словосполучень, які охоплюють основні сфери ділової активності людини, зокрема менеджмент, маркетинг, трудові ресурси, організацію виробництва, облік, фінанси, кредит тощо. Для студентів вищих ...
150887
  Бехта І. Англо-український словник з деревообробної промисловості / Іван Бехта, Павло Бехта. – Львів : Світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-603-319-4
150888
  Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки : понад 15 000 терм. / О.М. Коссак. – Львів : Бак, 1995. – 304с. – ISBN 5-7773-0253-Х
150889
   Англо-український словник з механіки. – Київ : Либідь, 1995. – 60 с.
150890
   Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
150891
  Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією / М. Федоришин; За ред.Н.Гайдук і П.Корнеса. – Львів : Бак, 1998. – 200с. – ISBN 966-7065-13-8
150892
  Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
150893
  Медведєва Л.М. Англо-український словник парних словосполучень = English-Ukrainian dictionary of Binomial Expressions / Л.М. Медведєва, В.В. Дайнеко; Під ред. О.Є Семенця. – Київ : Українська енциклопедія-Ной, 1994. – 256с. – ISBN 5-88500-068-2
150894
  Дацюк Л. Англо-український словник складних іменників / Л. Дацюк. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 240c. – ISBN 966-538-015-Х
150895
   Англо-український словник українсько-англійський = English-ukrainian dictionary ukrainian-english. – Київ : Академія, 1998. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
150896
   Англо-український словник юридичних термінів. – Одеса : Юридична література, 2004. – 600 с. – ISBN 966-8104-63-3
150897
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. : У 2-х т. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.1 : А - М. – 1996. – 752с.
150898
   Англо-український словник. Близько 120 000 слів. У 2-х т. : У 2-х т. – Склав М.І.Балла. – Київ : Освіта. – ISBN 5-330-03081-1
Т.2 : N - Z. – 1996. – 712с.
150899
   Англо-український словник. Близько 20 000 слів. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1994. – 432с. – ISBN 5-330-02252-5
150900
  Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
150901
   Англо-український соціологічний словник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 144с. – ISBN 966-518-381-8
150902
  Коссак О.М. Англо-український та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій / О.М. Коссак, Р. Кравець. – Львів : Бак, 1996. – 248с. – ISBN 5-7773-0341-2
150903
   Англо-український та українсько-англійський словник = English-ukrainian and ukrainian-english dictionary / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель; В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, І.В. Тіменко, С.С. Хідекель. – Харків : Фоліо, 2006. – 368с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3361-7
150904
  Орлова Н.В. Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять : близько 40 000 слів і словосполучень : навч. посібник для студ. і викладачів вищ. навч. закл. / Орлова Н.В. ; МОНУ ; Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-353-133-5
150905
  Зацний Ю.А. Англо-український тематичний словник нової лексики та фразеології / Ю.А. Зацний, О.Л. Клименко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 321, [1] с. – Алф. покажч.: с. 298-320. – Бібліогр.: с. 296-297. – ISBN 978-966-599-440-4


  Словник створено як навчальний лексикографічний посібник, призначений допомогти у процесі вивчення курсу "Основи неології та проблеми перекладу неологізмів". Видання розраховано на студентів спеціальності "Переклад (англійська мова)", а також як ...
150906
  Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики = English-Ukrainian explanatory dictionary of economic terms / Анна Шимків. – Київ : КМ Академія, 2004. – 429 с. – ISBN 966-518-293-5
150907
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький. – 1-е вид. – Київ : СофтПрес, 2005. – 552с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-070-9
150908
  Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е.М. Пройдаков, Л.А. Теплицький; Ред. О.В. Кисла, О.В. Мірошниченко. – 2-е вид., допов. і доопрацьоване. – Київ : СофтПрес, 2006. – 824с. – Створено за підтримки компанії "Майкрософт Україна". – ISBN 966-530-027-X
150909
  Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп"ютерної термінології / В.Е. Шевченко; Ред. Т.В. Ковтуненко; КНУТШ. – Київ : Либідь, 2006. – 320с. – ISBN 966-06-0439-4


  Словник містить більше 5 000 слів та словосполучень, які вживаються у комп’ютерних програмах верстки, опрацювання текстової та зображальної інформації, а також абревіатур і скорочень найпошириніших термінів. У словнику наведено транскрипції за ...
150910
   Англо-український українсько-англійський словник. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 480с. – ISBN 966-596-231-0
150911
  Поліщук Н. Англо-український філософський словник / Н. Поліщук, В. Лісовий; МФ "Відродження". – Київ : Либідь, 1996. – 272 с. – ISBN 5-325-00819-6
150912
  Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник / К.Т. Баранцев. – Київ : Радянська школа, 1969. – 1052 с.
150913
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : Близько 30 000 фразеологічних виразів / Уклад. К.Т. Баранцев. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2005. – 1056 с. – ISBN 966-620-230-1; 966-620-231-Х


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
150914
   Англо-український фразеологічний словник = English-Ukrainian. Phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / уклад. К.Т. Баранцев. – 3-те вид., стереотип. – Київ : Знання, 2006. – 1056 с. – ISBN 966-620-225-5


  Словник містить близько 30000 англійських словосполучень, серед яких є ідіоматичні вирази, прислів"я і приказки
150915
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Феміна, 1995. – 696с. – ISBN 5-7707-6868-1


  Словник містить близько 40 тисяч найуживаніших англійських та українських слів і словосполучень. Охоплює суспільно-політичну, літературну і побутову лексику. Словник побудований за гніздовою системою, слова розміщені в алфавітному порядку.
150916
   Англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Академія, 1997. – 696с. – ISBN 966-580-007-8
150917
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [уклад. Ребрик В.І.]. – Київ : [Таврида], 2008. – 752 с. – На обкл. назва: Новітній словник англо-український, українсько-англійський : граматика та комп"ютерна термінологія. – ISBN 978-966-2064-00-1
150918
  Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
150919
   Англо-український, українсько-англійський словник = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
150920
  Таланов О.С. Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 35 000 слів / Олег Таланов. – Київ : Арій, 2012. – 511, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-498-076-7
150921
  Гаврилишин Я. Англо-український, українсько-англійський словник ділових термінів / Я. Гаврилишин, О. Каркоць. – К., 1993. – 95с.
150922
  Перебийніс В.І. Англо-український, українсько-англійський словник для початківців = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary for beginners : [6000 сл.] / В.І. Перебийніс, Е.П. Рукіна, С.С. Хідекель. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 621, [1] с. – Обкл. англ. мовою. – ISBN 978-966-382-029-3
150923
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 70 000 слів. – Київ : Павлім, 2004. – 632 с. – ISBN 966-686-055-4
150924
   Англо-український, українсько англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : близько 100 000 слів / [словник створений за участю Ребрика В.І.]. – [1-е вид.]. – Київ : [Таврида], 2010. – 752 с. – ISBN 978-966-2064-00-1
150925
  Куштенко Л.Ю. Англо-українські лексичні відповідності : Дис... канд. філол.наук: / Куштенко Л. Ю.; КІІЦА. – К., 1972. – 220л. – Бібліогр.:л.196-210
150926
  Шпак Н.А. Англо-українсько-російський дипломатичний словник-мінімум / Н.А. Шпак; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : ДЕМІД, 2002. – 36с. – (Бібліотека дипломатичної Академії України)
150927
   Англо-українсько-російський словник. – Київ : Освіта, 1993. – 239 с. – ISBN 5-330-01424-7
150928
   Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; Бех П.О., Капля О.А., Хижняк С.В., Войцицька Н.В. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9


  У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
150929
  Коссак О.М. Англо-українсько-російський словник з інофрматики та обчислювальної техніки / О.М. Коссак, С.Л. Маньковський. – Львов, 1991. – 486с.
150930
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, программування, обчислювальної техніки. – Київ : Вища школа, 1995. – 444 с.
150931
   Англо-українсько-російський словник з інформатики, програмування, обчислювальної техніки : Hавчальний посібник. – Київ : Вища школа, 1995. – 445с. – ISBN 5-11-004501-1
150932
   Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин = English-Ukrainian-Russian dictionary plant physiology and biochemistry, plant species / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Арапетьян Е.Р. ; ред. М.М. Мартиняк, М.В. Михалюк]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 517, [1] с. – На тит. арк. зазнач. також: Dictionary of plant species in Latin, English, Ukrainian, Russian. - Словник лат.-англ.-укр.-рос. назв рослин: с. 451-515. – Бібліогр.: с. 516-517. – ISBN 978-966-613-874-6
150933
   Англо-українсько-російський словник з хімії : У двох книгах. Кн.2. – Київ : Либідь
Ч.1. – 1994. – 325 с.
150934
   Англо-українсько-російський словник з хімії. – Київ : Либiдь. – ISBN 5-325-00326-7 (Кн.2)
Ч.2. – 1994. – 288 с.


  Друга книга словника містить алфавітні реєстри українських та російських термінів.
150935
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : [словник] / Ільченко О.М. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Київ : Едельвейс, 2014. – 631, [1] с. – Обкл., корінець та другий тит. арк. англ. - Загол. обкл., дод. тит. арк. : International communication: science, technology, education, journalism (English-Ukrainian-Russian dictionary) / Olga M. Ilchenko. – ISBN 978-966-2748-52-9
150936
  Ільченко О.М. Англо-українсько-російський словник мови науки та медіа : [словник] / Ільченко О.М., Шаля О.І. ; за заг. ред. Жалая В.Я. ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання інозем. мов. – Вид. 2-ге, доопрац. – Київ : Едельвейс, 2014. – 519, [1] с. – Назва обкл. та корінця: The language of science and media. A new dictionary. English-Ukrainian-Russian. – ISBN 978-966-2748-40-6
150937
  Медведєва Л.М. Англо-українсько-російський словник усталених виразів / Л.М. Медведєва. – Київ; Тернопіль : Українська енциклопедія-Ной, 1992. – 493с. – ISBN 5-88500-047-6
150938
   Англо-українсько-російський та українсько-английський термінологічний словник з дослідження операцій / Д.Л. Дудюк, Л.Д. Загвойська, Л.Я. Сорока, Р.Я. Оріховський; МОУ ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ, 1996. – 160с. – ISBN 5-7763-9341-8
150939
  Майзлиш А.А. Англо-фламандские торговые договоры начала XV века: к вопросу о модели бургундской государственности // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (3). – С. 54-79. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
150940
  Манфред. А.З. Англо-французские отношения. Стеногр. публ. лекции / А.З. Манфред. – М., 1947. – 32с.
150941
  Королев Н.В. Англо-французское соглашение 1904 года : Автореф... канд. ист.наук: / Королев Н. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. новой ист. – М., 1958. – 16л.
150942
  Мусаева С.И. Англо-французское соперничество вокруг проекта Суэцкого канала // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 7 (615). – С. 33-37. – ISSN 0321-0626
150943
  Оськін О. Англо-шотландське масонство - родоначальники європейської системи лож "вільних каменярів" // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 80-83
150944
  Гальперин А.И. Англо-Японский союз 1902-1921 года / А.И. Гальперин. – М, 1947. – 448с.
150945
  Литвинов В С. Англомания в России как социокультурное явление. : Автореф... Канд.культуролог.наук: 24.00.02 / Литвинов С.В,; Моск.гос.ун-т. – М, 1998. – 27л.
150946
  Редька І.А. Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – C. 196-208. – ISSN 2413-5593
150947
  Василенко Д.В. Англомовна загальновживана лексика та військова термінологія // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 177-181. – ISSN 1729-360Х
150948
  Куковська В.І. Англомовна захисна промова адвоката крізь призму теорії мовленнєвих актів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 10-15. – ISSN 2307-4558
150949
  Махачашвілі Р.К. Англомовна інноваційна лінгвосфера буття як об"єкт філософської лінгвістики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 511-515. – Бібліогр.: Літ.: с. 515; 8 п. – ISSN 1729-360Х
150950
  Бородіна О. Англомовна історіографія про становлення дипломатичної служби Російської імперії в Японії // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 97-98. – ISBN 978-966-623-745-6
150951
  Кириченко О. Англомовна історіографія про становлення російської дипломатичної служби в Японії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 266-272. – ISSN 2077-7280
150952
  Линник Н. Англомовна лексика в сучасному українському політичному дискурсі: її оцінне значення // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 (29). – С.123-128
150953
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана - здобутки і сучасний стан // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 131-140. – ISSN 0868-4790
150954
  Зорівчак Р. Англомовна поетична шевченкіана (1868-2014): стислий огляд // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (646). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477


  Статтю присвячено історії англомовної поетичної шевченкіани. Ця історія тісно пов"язана з історією еміграції українців до Канади та США, що розпочалася 1891 р. У статті розглянуто діяльність Агапія Гончаренка (справ. ім"я Андрій Гумницький), який у ...
150955
  Бабенко Т.В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 20-25


  У статті розглядається проблема формування граматичної компетентності з англійської мови як другої іноземної у межах вивчення навчальної дисципліни «Комунікативні стратегії» засобами англомовної публіцистичної літератури. Стаття містить приклади ...
150956
  Чорній Р. Англомовна рецепція творчості С. Моема (деякі спостереження) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 27-33. – ISBN 966-7773-70-1
150957
  Лазуренко О.О. Англомовне викладання у національній вищій школі: специфіка, проблеми, перспективи // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : наук.-інформ. видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2013. – № 2 (85) : березень - квітень. – С. 100-106


  Питання модернізації викладання дисциплін іноземним громадянам в контексті реформування національної вищої школи.
150958
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як діалогічна взаємодія // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 265-276
150959
  Максимчук Н.М. Англомовний брифінг як тип дискурсу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 496-499
150960
  Романчук С. Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 81-89. – ISBN 966-7773-70-1
150961
  Короткова Л. Англомовний парадокс як художній прийом приховування/розкриття істини // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 204-209. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
150962
  Калужська Л.О. Англомовний переклад номінацій суб"єктів української політичної діяльності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 170-173
150963
  Аветісова Д.С. Англомовний рекламний дискурс у сучасному інформативному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 124-130. – Бібліогр.: Літ.: с. 130; 12 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
150964
  Кривешко Т. Англомовний студент: організація роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова / Т. Кривешко, М. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 9-10. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід роботи Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова з англомовними іноземними студентами, який сприяє взаєморозумінню та налагодженню співпраці між бібліотекою та студентами, окреслено ...
150965
  Василенко Д. Англомовні військові фразеологічні інновації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 58-63. – Бібліогр.: С. 63.
150966
  Капітанова М. Англомовні запозичення як складник української реклами // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 80-88
150967
  Черненко В.О. Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 226-228
150968
  Кобилецька В. Англомовні контекстуальні відповідники української частки аж (спроба зіставного аналізу на матеріалі Шевченкових поезій та їх перекладів англійською мовою) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 148-154. – ISSN 2078-340X
150969
  Антонюк Н.М. Англомовні країни та Україна. Любов та шлюб (сім"я). Освіта. Мистецтво : теми для розвитку мовлення та підгот. до текстів міжнар. іспитів / Антонюк Н.М., Краснолуцький К.К. ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 269, [3] с. – Обкл. анг. - Текст англ. та укр. - На корінці зазнач. назва серії. – (English through word contacts ; English speaking countries and Ukraine). – ISBN 966-7890-86-4


  Рідній бібліотеці національного університету Тараса Шевченка від автора доц. Антонюк Н.М. Підпис 13.04.2005 р.
150970
  Шукало І.М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2012. – Т. 4, № 2. – С. 129-133
150971
  Сандига Л.О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 458-465


  У статті досліджуються неологізми, утворені в межах англійської економічної термінології. Проаналізовано економічні чинники, в умовах яких сформувалися неологізми. Серед них найголовнішим є світова економічна криза. Встановлено, що найпродуктивнішими ...
150972
  Ніколенко О. Англомовні прізвиська як результат вторинної номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 215-219
150973
  Предій Ю.Д. Англомовні тексти газетних оголошень в сучасних електронних мас-медіа // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 141-145


  Електронні версії газети чи журнали в Інтернеті, на думку деякихдослідників, істотно не змініються, проте набувають нових комунікативних можливостей та якостей Інтернет-видань.
150974
  Косарев А.И. Англосаксонская и романо-германская формы буржуазного права / А.И. Косарев. – Калинин, 1977. – 64с.
150975
  Кузнецов О.В. Англосаксонська модель капіталізму та економічний розвиток Європи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
150976
  Шваб Т. Англосаксонський героїчний епос як дискурс: стратегії і тактики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 355-359
150977
  Бондарєва М. Англосаксонський нотаріат: особливості організації та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-47. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та проаналізовано особливості організації інституції нотаріату за законодавством Сполучених Штатів Америки. The legal adjustment of notary institution according to legislation by United States of America іs considered and analyzed here.
150978
  Скороходова Т.Г. Англофильство бенгальских интеллектуалов: путь к себе от признания Другого // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 118-128. – ISSN 0042-8744
150979
  Макаров Н.В. Англоязычная историография о деятельности А.И. Гучкова // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 167-175. – ISSN 0042-8779


  Представлен историографический обзор работ англоязычных историков, посвященных деятельности лидера партии "Союз 17 октября", председателя III Государственной думы А. И. Гучкова (1862-1936).
150980
  Калинникова Е.Я. Англоязычная литература Индиии / Е.Я. Калинникова. – М, 1974. – 246 с.
150981
  Голышева А.И. Англоязычная литература Канады / А.И. Голышева. – М., 1979. – 207с.
150982
  Овчаренко Н.Ф. Англоязычная проза Канады / Н.Ф. Овчаренко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 288 с.
150983
  Вавилов В.Н. Англоязычная проза Тропической Африки, 30-80 гг. ХХ в. / В.Н. Вавилов. – Москва, 1988. – 150с.
150984
  Щирова Е. Англоязычные неологизмы-онимы // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С.155-158
150985
  Бондаренко Е.В. Англоязычные номинации единиц измерения: лингвокогнитивный ракурс // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 2 (29). – С. 5-13. – ISSN 2075-4205
150986
  Ушакова Ю.Ю. Англоязычный медицинский дискурс и его коммуникативная специфика // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 511-518. – ISSN 1993-5560
150987
  Хазанов А.М. Ангола - республика, рожденная в борьбе / А.М. Хазанов. – Москва, 1976. – 64с.
150988
  Медведков Ю.В. Ангола / Ю.В. Медведков. – М, 1956. – 32с.
150989
  Олейников И.Н. Ангола / И.Н. Олейников. – М., 1960. – 80с.
150990
  Хазанов А.М. Ангола / А.М. Хазанов, А.В. Притворов. – Москва : Мысль, 1979. – 128с. – (У карты мира)
150991
  Первенцев В.А. Ангола / В.А. Первенцев, В.Г. Дмитренко. – Москва, 1987. – 183с.
150992
  Сиденко В.П. Ангола в огне / В.П. Сиденко. – Москва, 1961. – 30 с.
150993
  Крахмалов С.П. Ангола и ее армия / С.П. Крахмалов. – М, 1980. – 94с.
150994
  Сидорук А.Ф. Ангола розбиває кайдани / А.Ф. Сидорук. – Київ, 1965. – 42с.
150995
  Кіндрук Максим Ангола. Біля розбитого корита // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 58-61 : фото
150996
  Зотов Н.М. Ангола: борьба продолжается / Н.М. Зотов. – М., 1985. – 129с.
150997
  Вальдес В.Р. Ангола: крах мифа о наемниках. / В.Р. Вальдес. – Москва, 1978. – 93с.
150998
  Рык Евгений Ангола: мир и национальное возрождение // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 62-64 : Фото
150999
  Фролова С.А. Ангола: нет дороги обратно. / С.А. Фролова. – Ташкент, 1980. – 56с.
151000
  Титов Владимир Федорович Ангола: формирование марксистской мысли / Титов Владимир Федорович. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 134 с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,