Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
143001
  Авдеева Н.В. "Антиплагиат. РГБ" - система для верификации авторских текстов / Н.В. Авдеева, И.В. Сусь // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 36-40


  Для решения проблемы фальсификаций в науке и борьбы с плагиатом необходима оценка оригинальности текстов документов. Реализовать ее можно с использованием системы «Антиплагиат.РГБ», которая является инструментом независимого эксперта, осуществляющего ...
143002
  Авдеева Н.В. "Антиплагиат. РГБ": найти и обезвредить / Н.В. Авдеева, О.В. Никулина, А.В. Сазанов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 49-51. – ISSN 1726-6726


  По данным на 1 сентября 2012 г., в Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) содержится 725 810 полных текстов диссертаций и авторефератов, что делает коллекцию уникальным по полноте и значимости ресурсом для ...
143003
  Ціпко А. "Антифашистська" технологія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 5


  Ставиться завдання - вбити в голови людей підступно сфальшовані поняття.
143004
  Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 128-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто античний текст через призму змістових інтерпретацій філософів другої половини XX cm. Проаналізовано відмінність постмодерністської інтерпретації" грецької трагедії від її просвітницької версії. Подано нові аспекти прочитань "Антігони", ...
143005
  Жлуктенко Н. "Антологія Спун-Рівер" Е.Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С.213-222. – ISBN 978-966-1516-14-3
143006
  Коцарев О. "Антологія" внутрішніх станів та екзистенційних ситуацій // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 262/263. – С. 320-321
143007
  Жлуктенко Н. „Антологія Спун-Рівер” Е. Л. Мастерса в контексті американського поетичного ренесансу 1910-х рр. // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 115-125. – ISBN 978-966-359-360-9
143008
  Сикора В.Д. Анти-ортодоксальные экономические теории / В.Д. Сикора. – К., 1983. – 155с.
143009
  Стоян С.П. Анти-Хейзинга, или возражения по поводу нивелирования игрового компонента в изобразительном искусстве // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 115-119


  Йохан Хейзинга (1872-1945) - нидерланд. философ, историк, исследователь культуры, профессор Гронингенского (1905—1915) и Лейденского (1915—1940) университетов. Получил мировую известность благодаря исследованиям по истории западноевропейского ...
143010
  Ситар О. Антиоксидантна активність та вміст антоціанів у рослин гречки та льону в умовах культури in vitro / О. Ситар, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-57. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  В умовах in vitro було досліджено антиоксидантну активність та вміст антоціанів у проростках гречки та льону. В екстрактах листків гречки в умовах культури in vitro була продемонстрована висока антиоксидантна активність (78%). Антиоксидантна активність ...
143011
  Капустян А.В. Антиоксидантна активність тканин проростаючого насіння пшениці за умови високої температури середовища / А.В. Капустян, І.В. Жук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що жаростійкість сортів озимої пшениці корелювала з активністю ферменту пероксидази мезофілу листків проростків. It is shown, that thermo-tolerance of winter wheat varieties correlated with peroxidase activity of seedlings leaves.
143012
   Антиоксидантна система гепатоцитів щурів за умов виразкових уражень шлунку / К.О. Дворщенко, О.Л. Бервен, Л.М. Гайда, Ю.В. Степанов // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 98-101. – ISSN 1023-2427


  Встановлено, що за умов етанолової та стресової моделей виразки шлунка у гепатоцитах щурів активність ферментів антиоксидантної системи зазнавала різнонаправлених змін в залежності від моделі виразкоутворення
143013
  Олійник Сергій Анатолійович Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним стресом патологічних станів організму : Дис...доктора біолог.наук: 03.00.04 / Олійник Сергій Анатолійович; Мін-во оборони України; Українська військово-медична академія. – Київ, 2002. – 406л. + Додатки:л.390-406. – Бібліогр.:л.292-390
143014
  Олійник С Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним стресом патологічних станів організму : Автореф. дис. ... докт. біолог. наук:03.00.04 / Олійник С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 37 с.
143015
   Антиоксидантні ефекти мультипробіотику Симбітер у підшлунковій залозі щурів за умов гіпоацидного стану / К. Дворщенко, С. Вакал, Л. Гайда, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Встановлено, що у підшлунковій залозі щурів за умов тривалого гіпоацидного стану активувались вільнорадикальні процеси: зростав вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та змінювалась активність ензимів антиоксидантної системи. Мульипробіотик ...
143016
  Агабейли Р.А. Антиоксиданты и антиоксидантные ферменты в регуляции мутационного процесса / Р.А. Агабейли. – Баку : Элм, 1989. – 112 с.
143017
  Веселитский В.В. Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка / В.В. Веселитский. – Москва, 1974. – 70с.
143018
  Огурцов О. Антипедагогіка: виклик постмодернізму // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 4/5. – С. 90-103. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1682-2366
143019
  Руденко С.С. Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвищеною рухомістю алюмінію. : Автореф... доктор біол.наук: 03.00.16 / Руденко С.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 39л.
143020
  Руденко С.С. Антипероксидантно-пероксидантний статус тварин у біотопах з підвіщеною рухомістю алюмінію : 03.00.16:Дис.....доктора біолог.наук / Руденко С.С.; Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 300л. – Бібліогр.: С. 250-300
143021
  Огарева М Б Антипириновые красители как реагенты на рений : Автореф... канд. хим.наук: / Огарева М Б,; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1967. – 16л.
143022
  Короткий В. Антипович Костянтин Єрофійович
143023
  Короткий В. Антипович Костянтин Єрофійович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 552. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
143024
  Римаренко Ю.І. Антипод інтрнаціоналізму / Ю.І. Римаренко, Ю.С. Виков. – Київ, 1988. – 46 с.
143025
  Алексєєнко І. Антиподи культури управлінської діяльності // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.231-237. – ISBN 966-73-53-51-Х
143026
   Антиподы. – Алма-Ата, 1989. – 205с.
143027
  Дубровский Игорь Антиподы: Спарта и Афины : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 156 : Іл.
143028
  Демська-Будзуляк Антипозитивістичний поворот та початок українського модерного літературознавства // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 8-13. – ISSN 1996-5931


  Кінець 19 ст. у європейській науковій думці проходить під знаком антипозитивістичного зламу, внаслідок якого відбулося остаточне розмежування природничих і гуманітарних наук. The end of the nineteenth century in European scientific thought is marked ...
143029
  Посівнич М. Антипольська діяльність ОУН в Західній Україні (лютий - серпень 1939 р.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 346-355. – ISBN 978-966-02-5080-2
143030
  Ільюшин І.І. Антипольський фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.94-104. – ISSN 0130-5247
143031
  Ковалець Т. Антипольські повстання 1637-1638 років за неопублікованими "Материалами для истории воссоединения Руси" П. Куліша // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 171-186. – ISSN 0869-3595
143032
   Антипролог : Збірник наукових праць, присвячених 60-річчю члена-кореспондента НАН України Миколи Сулими. – Київ : Стилос, 2007. – 479с. – ISBN 978-966-8518-64-5
143033
  Горбик В.А. Антирабочая политика правительства консерваторов и положение трудящихся в послевоенной Англии / В.А. Горбик. – К, 1974. – 111с.
143034
  Киселев И.Я. Антирабочее законодательство на службе буржуазного государства / И.Я. Киселев. – М, 1977. – 63с.
143035
  Ляшко К. Антирадянський рух у робітничому та селянському середовищі УРСР за архівними матеріалами // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 503-507. – ISBN 978-966-171-795-3
143036
  Давидсон А.Б. Антирасистский расизм? // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.51-71. – ISSN 0130-3864
143037
  Грива Ж. Антирассказы / Ж. Грива. – Рига, 1968. – 202с.
143038
  Паламарчук В.И. Антирахитические вещества сливок коровьего молока. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Паламарчук В.И.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1972. – 28л.
143039
  Буров А.И. Антиреалистическая сущность натурализма в искусстве : Автореф... наук: / Буров А. И.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1949. – 18л.
143040
  Басманов Ми Антиреволюционная сущность современного троцкизма / Басманов Ми. – М., 1971. – 230с.
143041
  Мантуров О.С. Антиредукционистская направленность современного социально-гуманитарного знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 87-89
143042
  Пащенко О. Антирейдерське законодавство: аналіз окремих положень // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 23-28.
143043
  Яцунська О. Антиреклама на дострокових парламентських виборах як засіб маніпулювання суспільною свідомістю (частина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – C. 22-26
143044
  Зущик Ю. Антиректор. Ужгородський національний університет відроджується після "епохи" керування вже колишнього ректора // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 23 липня (№ 30)


  Екс-ректор Микола Вегеш "працював" аж сім років - і університет ледве вижив... Стан до якого Вегеш довів УжНУ, змусив "Освіту України" виїхати на місце, аби провести власне розслідування. Частину прикрих знахідок пропонується читачам.
143045
  Шукуров Н. Антирелигизные мотивы в туркменском народном творчестве. : Автореф... канд. филол.наук: / Шукуров Н.; АН Туркм. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1965. – 21л.
143046
  Глан Я. Антирелигиозная литература пооктябрьского периода. 1930 (июль) - 1932 (ноябрь) / Я. Глан. – М., 1933. – 114с.
143047
  Черникова В.Ф. Антирелигиозная тема в творчестве Демьяна Бедного : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 640 / Черникова В.Ф. ; АН БССР , Ин-т лит-ры им. Янки Купалы. – Минск, 1970. – 22 с.
143048
  Степанюк Д.М. Антирелигиозная тема в художественном наследии Максима Горького. : Автореф... канд.филол.наук: / Степанюк Д.М.; АН УССР.Ин-т литературы им.Т.Г.Шевченко. – К, 1966. – 23л.
143049
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – М., 1936. – 219с.
143050
  Перовский Е.И. Антирелигиозное воспитание в нечальной школе / Е.И. Перовский. – 3-е, перераб. – М., 1939. – 188с.
143051
  Бобомурадов Т. Антирелигиозное воспитание учащихся старших классов в процессе преподавания истории СССР и истории Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Бобомурадов Т.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1973. – 29л.
143052
  Чхартишвили И.Н. Антирелигиозные воззрения грузинских просветителей / Чхартишвили И.Н. – Тбилиси, 1988. – 77 с.
143053
  Карпов Н.В. Антирелигиозные и антиклерикальные идеи в русской литературе XIX века. Спец. семинарий по курсу "Рус. литература XIX в." для студентов-заочников фак. рус. яз. и литературы пед. ин-тов. / Н.В. Карпов, И.П. Попов. – М., 1968. – 224с.
143054
   Антирелигиозные картины русских и советских художников. – Москва, 1964. – 22 с.
143055
  Федосик А.С. Антирелигиозные мотивы в белорусском народном творчестве. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федосик А.С.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1962. – 25л.
143056
  Слезин А.А. Антирелигиозные праздники 1920-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0042-8779
143057
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – Москва, 1938. – 71с.
143058
  Градов Г. Антирелигиозные пьесы / Г. Градов. – М, 1939. – 40с.
143059
   Антирелигиозные рассказы. – Москва, 1938
143060
  Слезин А.А. Антирелигиозный аспект "великого перелома": нормативная база и правоприменительная практика // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 7 (61). – С. 66-76. – ISSN 1812-8696
143061
   Антирелигиозный сборник. – Воронеж, 1938. – 159с.
143062
   Антирелигиозный сборник, 1940. – 128с.
143063
   Антирелигиозный учебник. – Москва, 1938. – 455с.
143064
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск, 1936
143065
   Антирелигиозный художественный сборник. – Смоленск : Облсмолгиз, 1938. – 207 с.
143066
  Марголин Б. Антирелигиозный художественный сборник. / Б. Марголин, Е. Вишневская. – М., 1936. – 332с.
143067
   Антирелизиозные рассказы. – Ижевск, 1937. – 171с.
143068
  Дудка Л. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х - 1930-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 64-68
143069
  Вітринська О.В. Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их - на початку 1930-их років в Україні // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 97-104. – ISSN 2075-1451
143070
  Киридон А.М. Антирелігійна пропаганда в структурі державно-церковних відносин в України: форми, методи, основні напрямки (1917 - середина 1920-х років) // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 80-90.
143071
  Фольман І. Антирелігійна пропаганди в масових бібліотеках / І. Фольман. – К, 1941. – 48с.
143072
  Кравец Антирелігійна робота в школі / Кравец. – Київ, 1938. – с.
143073
   Антирелігійний збірник. – К., 1941. – 123с.
143074
  Капітан Л.І. Антирелігійний курс влади щодо римо-католицької церкви у Закарпатті (1945–1955 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 157-168. – ISSN 0130-5247
143075
   Антирелігійний підручник. – Київ, 1939. – 364с.
143076
  Лавров Ф.І. Антирелігійний фольклор трьох братніх народів. / Ф.І. Лавров. – К., 1973. – 46с.
143077
   Антирелігійний художній збірник. – К., 1938. – 142с.
143078
   Антирелігійний художній збірник. – Одеса, 1938. – 272с.
143079
   Антирелігійний художній збірник. – К., 1938. – 142с.
143080
  Фядосік А.С. Антирелігійні мотиви у білоруському фолькльорі. / А.С. Фядосік. – Мінськ, 1963. – 136с.
143081
  Симонов В. Антироссийские санкции и системный кризис мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 2. – Библиогр.: 19 назв
143082
  Цыганков П.А. Антироссийский дискурс Европейского союза: причины и основные направления / П.А. Цыганков, Ф.И. Фоминых // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 36-47. – ISSN 0869-0499
143083
  Вознесенський А.А. Антисвіти / А.А. Вознесенський. – Київ, 1987. – 113с.
143084
  Бачинский Н.М. Антисейсмика в архитектурных памятниках Средней Азии / Н.М. Бачинский. – Москва ; Ленинград, 1949. – 48 с.
143085
  Курченко О.О. Антисексистські тенденції мови адміністративних паперів у сучасній Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 366-372
143086
  Платонов А.П. Антисексус / А.П. Платонов. – М., 1991. – 27с.
143087
  Бурменко-Ортенберг Антисемітизм - зброя наших ворогів / Бурменко-Ортенберг. – Х., 1927. – 80с.
143088
  Гусєв В.І. Антисемітизм / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 15-16. – ISBN 966-642-073-2
143089
  Михальчук Р. Антисемітизм на шпальтах газет Рівненщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 51-52
143090
  Гончаренко О. Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії (за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 249-254. – ISBN 978-966-308-217-2
143091
  Бумбур Ю.М. Антисемітські стереотипи у творчості Теодора Драйзера // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 156-161


  Статтю присвячено дослідженню проявів антисемітизму у творчості американського письменника-натураліста Теодора Драйзера. Надається обсяг поняття «антисемітизм», розглядаються значення цього поняття. Досліджується специфіка американського натуралізму. ...
143092
  Бострем Ирина Геннадьевна Антисимметричный обмен и магнитная анизотропия в редкоземельных ортоферритах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Бострем Ирина Геннадьевна; МВ и ССО РСФСР. Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 21л.
143093
  Дубов Л П. Антисимметрия / Л П. Дубов, . – Л, 1986. – 78с.
143094
  Борохов Б. Антисионистская концентрация / Б. Борохов. – Петроград, 1918. – 27с.
143095
  Козак Л.С. Антисипативна концепція управління підприємствами в системі антикризового менеджменту / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 81-87. – ISSN 0321-0499
143096
  Мельник О.Г. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 32-41 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
143097
  Усатенко І.А. Антисистемні рухи у XIX ст. та перша світова революція у відображенні І. Валлерстайна // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 50-54. – ISSN 2076-1554
143098
  Терновая Антисоветизм - оружие империалистической реокции / Терновая, В.И. Цапанов. – Минск, 1977. – 174с.
143099
  Журавлева Н.И. Антисоветизм буржуазной демократии / Н.И. Журавлева. – М., 1987. – 189с.
143100
  Королев Б.И. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма / Б.И. Королев. – М, 1974. – 256с.
143101
  Загладин Н.В. Антисоветизм в глобальной стратегии империализма США / Н.В. Загладин. – М., 1981. – 284с.
143102
  Блищенко И.П. Антисоветизм и международное право / И.П. Блищенко. – Москва : Изд-во "Международные отношения", 1968. – 189, [3], с.
143103
   Антисоветизм на службе империализма. – М., 1976. – 263с.
143104
  Шишкин В.И. Антисоветская блокада и ее крушение / В.И. Шишкин. – М, 1989. – 756с.
143105
  Писецкий И.Ю. Антисоветская внешняя политика буржуазной Латвии в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны : Автореф... канд. ист.наук: / Писецкий И.Ю.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 20л.
143106
   Антисоветская интервенция и её крах 1917-1922. – М., 1987. – 208 с.
143107
  Мамедова Ш. Антисоветские выступления в Азербайджане в 1920-1930-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 148-153. – ISSN 0042-8779
143108
  Бегишева Алия Антисоветчик в законе : биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 144-152. – ISSN 1029-5828
143109
  Раманенко О.М. Антисоциалистическая сущность маоизма / О.М. Раманенко. – Москва, 1976. – 127с.
143110
  Стрельников И.Д. Антиспермотоксины. / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – 219-226с.
143111
  Шевердяев О.Н. Антистатические полимерные материалы / О.Н. Шевердяев. – Москва, 1983. – 175с.
143112
  Чукова Ю.П. Антистоксова люминистенция и новые возможности ее применения / Ю.П. Чукова. – М, 1980. – 193с.
143113
  Жоливе Мюриэль Антистрессовое безумие : Япония. Ночная жизнь // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 100-106 : Фото. – ISSN 1029-5828
143114
   Антисуржик. – Львів, 1994. – 150 с.
143115
   Антисуржик : вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити : [навчальний посібник] / [О. Сербенська та ін.] ; за ред. О. Сербенської ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 257, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 252. – ISBN 978-966-613-876-0
143116
  Терещенко Ю.І. Антисуспільні повчання і діяльність п"ятидесятників / Ю.І. Терещенко. – К., 1975. – 102с.
143117
  Алексеева Н. Антитеза "христианство-язычество" в литературном контексте ХХ столетия // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 34-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 39-40; 16 назв
143118
  Рахшмир Светлана Александровна Антитеза как компонент фразеологической семантики : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Рахшмир Светлана Александровна ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1983. – 23 с.
143119
  Олійник С.М. Антитеза розуму і серця у фантастичних творах Олеся Бердника "Зоряний Корсар", та "Діти безмежжя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 123-128
143120
   Антитела. – М.
1. – 1991. – 287с.
143121
   Антитела. – М.
2. – 1991. – 287с.
143122
  Носсак Г.Э. Антитела и иммунитет / Г.Э. Носсак. – М, 1973. – 176с.
143123
  Гольдфарб Д.Й. Антитела к нуклеиновым кислотам. / Д.Й. Гольдфарб, Л.А. Замчук. – М., 1975. – 228с.
143124
  Кретова А.Ф. Антитела как специфические маркеры белков в электронно-микроскопических исследованиях. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Кретова А.Ф.; АН СССР. Ин-тут молекулярной биологии. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
143125
  Журавлева Н.В. Антителообразование и ингибиция активности антител при кровопусканиях / Н.В. Журавлева. – М., 1979. – 104с.
143126
   Антительные эритроцитарные иммунореагенты в диагностике вирусных инфекций. – Алма-Ата, 1990. – 133с.
143127
  Умов Н.А. Антитермы изопиестических и изометрических процессов совершенных газов. / Н.А. Умов. – Одесса. – 87-96с.
143128
  Постоловський С.Р. Антитероризм як стратегія сучасних міжнародних комунікацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 152-160
143129
  Зацний Ю.А. Антитерористична боротьба і поповнення словникового складу сучасної англійської мови : монографія / Ю.А. Зацний, А.Б. Семенчук ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 209, [1] с. – Бібліогр.: с. 198-209. – ISBN 978-966-599-465-7
143130
  Березовець Л.В. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 12-14.
143131
  Березовець Л. Антитерористична складова в іміджі зарубіжних політичних лідерів // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 23-25


  У статті проаналізовано сучасне наповнення іміджів лідерів антитерористичної коаліції (В. Путіна. Дж.Буша, Г. Шредера), пов"язане з їхньою протидією цьому лихові сучасності. Автор досліджує, наскільки застосування цього компоненту відповідає образові ...
143132
  Бєляков К.І. Антитерористичне законодавство України: новації 2013 року // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 117-125. – ISSN 1609-0462
143133
  Вяк К. Антитерористичні заходи за Кримінальним кодексом Республіки Польща // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 126-134. – ISSN 0132-1331
143134
  Яковлев А.Ю. Антитеррор по-индийски // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
143135
  Шумилин Александр Антитерроризм и внешняя политика России // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 47-60. – ISSN 0869-44435
143136
  Макар І.С. Антитетичні відношення у тексті роману Лонга // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 43-48


  У статті охарактеризовано стилістичну фігуру антитези в тексті пасторального роману давньогрецького письменника II ст. н.е. Лонга "Дафніс і Хлоя". З"ясовано роль антонімії у творенні антитез. Виокремлено декілька типів антитетичних структур: прості, ...
143137
  Гувайнюк Н.В. Антитетичні семантико-синтаксичні відношення у надфразній єдгості та тексті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 43-51
143138
   Антитіла до вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней у сироватках свиней / Л.Ю. Вергун, З. Пейсак, Ю.А. Собко, О.Т. Шиков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-46. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Проведено скринінг сироваток свиней, відібраних у господарствах України й Республіки Білорусь методом ІФА. Показано різну чутливість тест-систем INGENASE і LSI, які використовувались при виявленні антитіл до вірусу РРСС. We have screened of pigs serum ...
143139
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славути // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-7
143140
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст.
143141
  Долинська С. Антитоталітарний дискурс поезії Яра Славутича // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 2-6. – Бібліогр. в кінці ст.
143142
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості ії художньої реалізації : Дис. ... канд. філолог. наук. Спец. 10.01.01- українська література / Тимощук Н.М.; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2006. – 178 л. – Бібліогр.: л. 167-178
143143
  Тимощук Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози 20 століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 / Наталія Миколаївна Тимощук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр.: Біліогр.:9 назв
143144
  Хамедова О. Антитоталітарний пафос оповідань Б. Антоненка-Давидовича // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 190-198. – ISSN 1728-9572
143145
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08. / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 163-172
143146
  Кривошея Тетяна Олександрівна Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Кривошея Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 6 назв
143147
  Шаститко А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой / А. Шаститко, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-95. – ISSN 0042-8736
143148
  Фролова Н.Л. Антитрестовая политика и нововведения (опыт США) // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2001. – № 8. – С.29-47. – ISSN 0321-2068


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
143149
  Дмитриев А.В. Антитрестовская политика правительства США 1901-1908 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дмитриев А.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1963. – 19л.
143150
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в буржуазных странах : Автореф... докт. юр.наук: / Жидков О. А.; АН СССР , Ин-т госуд. и права. – Москва, 1972. – 35л.
143151
  Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в США / О.А. Жидков. – Москва, 1963. – 184с.
143152
  Мельник Г.Я. Антитуз / Г.Я. Мельник. – Київ, 1970. – 127 с.
143153
  Пилипенко В.М. Антитурецька ліга у польській політичній публіцистичній середини XVI - середини XVII ст.: pro et contra // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 134-137. – ISSN 2218-4805
143154
  Вегеш М.М. Антиукраїнська листівкова агітація в період Карпатської України (1938-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 47-48. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Проаналізовано роль листівок як засобу антиукраїнської агітації в умовах існування Карпатської України (1938-1939).
143155
  Сініцький Андрій Цезарович Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900-1914 рр.) : Дис... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Сініцький Андрій Цезарович; Київ. держ. лінгвістичний ун-тет. – К., 1997. – 207л. – Бібліогр.:л.187-207
143156
  Сіницький А.Ц. Антиукраїнська політика Російського самодержавства. : Автореф... канд.іст.наук: 07.00.01 / Сіницький А.Ц.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 22л.
143157
  Ідріс Н. Антиукраїнські настрої у містах УСРР за доби "українізації" у 20 - на початку 30-х рр. XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 5 (89) вересень - жовтень. – С. 36-39
143158
   Антиукраїнські тенденції в освітній політиці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 6


  Звернення: Президентові України В.Ф. Януковичу, Голові Верховної Ради України В.В. Рибаку, народним депутатам України, Прем"єр-міністрові України М.Я. Азарову, всім громадянам України від імені багатотисячної громади освітян, учасників Всеукраїнських ...
143159
  Карпенко Віталій Антиукраїнські тенденції в українській державі / Карпенко Віталій. – Київ, 2002. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
143160
  Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі / В. Карпенко. – Київ : Інститут Відкритої Політики, 2001. – 112с. – ISBN 966-7139-41-7
143161
  Шеретюк Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст. / Р. Шеретюк, Г. Капустін // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 1 (85) січень-лютий. – С. 28-36
143162
  Міщенко О. Антиурбаністичний дискурс творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 192-196.
143163
   Антиутопии XX века : Мы (Евгений Замятин); О дивный новый мир (Олдос хаксли); Скотский уголок (Джордж Оруэл). – Москва : Книжная палата, 1989. – 352 с. – (Популярная библиотека. Фантастика 2)
143164
  Дам"янов С. Антиутопічні початки модерної сербської фантастики // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 321-328. – (Бібліотека інституту філології)


  На думку автора, початки сербської фантастики пов"язані з модернізмом та посиленням місця науки в уявленнях про майбутні та інші світи в дурій половині ХІХ ст. Порівнюючи часові рамки появи видатних творів світової наукової фантастики з сербськими ...
143165
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського дежавного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
143166
  Марценішко В. Антиутопія як жанроутвір літературної фантастики // Вісник Черкаського дежавного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 39-49. – (Філологічні науки)
143167
  Михед О. Антиутопія як один із генологічних факторів формування реаліті-роману // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 67-71. – ISSN 2307-2261
143168
  Кобытев В.С. Антифазные границы и напряжения блокировки сверхдислокаций в сплавах вблизи состава Mg3Cd. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Кобытев В.С.; Томский гос. ун-тет. – Томск, 1970. – 18л.
143169
  Дудар Є.М. Антифас / Є.М. Дудар. – Київ, 1987. – 518 с.
143170
   Антифашизм - наш стиль. – Москва, 1971. – 333с.
143171
   Антифашизм в Германии 1916-1950. – Л., 1990. – 60с.
143172
  Рубінштейн Л.В. Антифашисти. / Л.В. Рубінштейн. – К, 1937. – 107с.
143173
  Юрьева И.А. Антифашистская борьба болгарского народа, 1941-1944 : Науч.-вспомогат. указ. лит. за 1944-1975 гг. на болг. и русс. яз. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 133с.
143174
   Антифашистская борьба в Германии (1920-е гг.-1945 г). – Челябинск, 1982. – 135с.
143175
  Девекин В.Н. Антифашистская драматургия Ф.Вольфа."Профессор Мамлок" / В.Н. Девекин. – Москва, 1974. – 96с.
143176
  Игнатов Михаил Васильевич Антифашистская книга в Польской Народной Республике (1940-1960-е гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 05.25.04 / Игнатов Михаил Васильевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра книговедения и ред.-изд. дела. – М., 1973. – 19л.
143177
  Лайне С.В. Антифашистская публицистика 20-30-х годов / С.В. Лайне. – Москва, 1977. – 108с.
143178
  Попов И.А. Антифашистская радиодрама в США в предвоенные годы и в период второй мировой войны. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.678 / Попов И.А.; МГУ. – М., 1972. – 18л.
143179
   Антифашистская солидарность в годы второй мировой войны 1939-1945. – К., 1987. – 335 с.
143180
  Огнев К.К. Антифашистская тема в документальном кино / К.К. Огнев. – М., 1985. – 48с.
143181
  Семиряга М.И. Антифашистские народные восстания / М.И. Семиряга. – Москва, 1965. – 267с.
143182
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека ("Война с саламандрами", "Белая болезнь", "Мать") : Автореф... канд. филол.наук: / Шевчук В. И.; КГУ, Каф. славян. филол. – Киев, 1954. – 16л.
143183
  Шевчук В.И. Антифашистские произведения Карела Чапека. : Дис... канд. филолог.наук: / Шевчук В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. словянской филологии. – К., 1954. – 402л. – Бібліогр.:л.389-402
143184
  Скаллер Р.С. Антифашистский исторический роман Лиона Фейхтвангера тридцатых годов. : Автореф... канд.филол.наук: 10.644 / Скаллер Р.С.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
143185
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г.. – Львов, 1956. – 118с.
143186
   Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : Библиогр. указ. – Львов, 1978. – 59с.
143187
   Антифашистский митинг учёных в Москве 12 октября 1941 г.. – М.-Л,, 1942. – 55с.
143188
  Флоровская О.В. Антифашистский роман Германской Демократической Республики / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1972. – 49с.
143189
  Муратов Л.Г. Антифашистский экран мира / Л.Г. Муратов. – Л., 1973. – 31с.
143190
  Бродоцкий С.Г. Антифашистское движение в Западной Украине (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бродоцкий С.Г.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1953. – 20л.
143191
  Чяпас Р. Антифашистское движение в Литве в 1927-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Чяпас Р.; АН Лит.ССр. Ин-т истории. – Вильнюс, 1969. – 22л.
143192
  Киреев В.П. Антифашистское движение сопротивления в Германии в годы второй мировой войны 1939-1945. / В.П. Киреев. – М., 1975. – 105с.
143193
  Шелудченко Н.П. др. Антифашистское движение сопротивления в европейских странах / Н.П. др. Шелудченко. – М, 1987. – 98с.
143194
  Жарова А.А. Антифашистское движение Сопротивления в Италии, 1943-1945 : Науч.-вспомогат. указ. литературы / А.А. Жарова; Всесоюз. гос. б-ка иностр. литературы. – Москва : ВГБИЛ, 1977. – 114с.
143195
   Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. – М., 1962. – 733с.
143196
  Крутикова Г.П. Антифашистское движение сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. / Г.П. Крутикова. – М., 1967. – 24с.
143197
  Киреев В.П. Антифашистское движение Сопротивления в странах Европы в годы второй мировой войны. / В.П. Киреев. – М., 1972. – 266с.
143198
   Антифашистское движение сопротивления в странах центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1991. – 216с.
143199
  Юрьева И.А. Антифашистское движение сопротивления польского народа в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. : Науч.-вспомогат. библиогр. указ. / И.А. Юрьева. – 2-е изд, доп. – Москва, 1978. – 247с.
143200
  Чиркова Любовь Николаевна Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины (1941-1944 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Чиркова Любовь Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
143201
  Чиркова Л.Н. Антифашистское движение узников гитлеровских лагерей смерти на оккупированной территории Украины 91941-1944 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чиркова Л.Н.; МО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 16л.
143202
  Клейн Б.С. Антифашистское освободительное движение в Вильнюсе в 1926-1939 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Клейн Б.С.; АН Литов. ССР. Ин-тут истории. – Вильнюс, 1963. – 24л.
143203
  Лемещук Н.М. Антифашистское подполье в концентрационных лагерях в годы второй мировой войны 1939-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Лемещук Н.М. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1969. – 25 с.
143204
  Озимчук Олег Борисович Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) На матеріалах Волині : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Озимчук Олег Борисович; Рівненський держ. пед. ін-т. – Рівне, 1995. – 206л. – Бібліогр.:л.198-206
143205
  Шахрайчук І.А. Антифашистська боротьба радянського підпілля на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 188-198. – ISBN 978-966-383-522-8
143206
  Озимчук О.Б. Антифашистська борьба ОУН-УПА в роки другої світової війни (1941-1944 рр.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Озимчук О. Б.; КНУ. – К., 1995. – 21л.
143207
  Савчук П.О. Антифашистський рух на Поділлі і Південно-Східній Волині (1941-1944 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 62-69
143208
   Антифашисты на ведущих постах в ГДР. – Дрезден, 1969. – 112с.
143209
  Степанков В.С. Антифеодальна боротьба в роки визвольної війни та її вплив на формування української держави (1648-1654) / В.С. Степанков. – Львів : Світ, 1991. – 196с. – ISBN 5-11-000351-5
143210
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львівський держ. ун-т. Інститут суспільних наук. – Львів, 1966. – 571л.
143211
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI--XIX ст. : Дис... докт. іст.наук: / Грабовецький В.В.; Львів. держ. ун-т. Ін-т суспільних наук. – Львів, 1966. – 572-909л. – Бібліогр.:л.862-905
143212
  Грабовецький В.В. Антифеодальна боротьба карпатського опришківства XVI-XIX / В.В. Грабовецький. – Львів, 1966. – 252с.
143213
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII в. : Дис... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:л.220-227
143214
  Гриценко І.А. Антифеодальна боротьба селянських мас Лівобережної України в 60 рр. XVII ст. : Автореф... канд. іст.наук: / Гриценко І.А.; Київський держ. університет ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1949. – 228л. – Бібліогр.:с.220-227
143215
  Грабовецкий В.В. Антифеодальная борьба карпетского опришковства XVI-XIX вв. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Грабовецкий В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 44 с. – Бібліогр.:с.42-44
143216
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в 17 веке / Л.В. Симоновская. – М., 1966. – 343с.
143217
  Симоновская Л.В. Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII в. : Автореф... доктор ист.наук: / Симоновская Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 31л.
143218
  Бугаев Н.В. Антифеодальная борьба крестьянских мас Украины в начеле XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Бугаев Н. В.; ВПШ при ЦК ВКП(б), Каф. ист. СССР. – М., 1951. – 21л.
143219
  Гриценко И.А. Антифеодальная борьба крестьянских масс Левобережной Украины в 60-х гг. XVII ст. : Автореф... канд. ист.наук: / Гриценко И.А.;. – К., 1950. – 18л.
143220
  Степанков В.С. Антифеодальная борьба крестьянства и козацких низов в годы Освободительной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Степанков В.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 25 с.
143221
  Озолин А.И. Антифеодальная оппозиция в Чехии второй половины XIV- начала XV века. Зарождение гуситской идеологии : Методическое пособие / А.И. Озолин. – Саратов, 1986. – 60с.
143222
  Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в першій чверті XVII ст. / В.П. Марочкін. – К, 1989. – 109с.
143223
  Дядиченко В.А. Антифеодальні повстання в Росії і на Україні в XVII-XVIII ст. / В.А. Дядиченко. – Київ, 1954. – 55с.
143224
  Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни / В.О. Щербак. – Київ : Наукова думка, 1989. – 125с. – ISBN 5-12-000672-8
143225
  Мушкатеров Н.В. Антифеодальніе восстания в Астрахани в ХУП-ХУШ вв. / Н.В. Мушкатеров. – Астрахань, 1958. – 24с.
143226
  Поликарпова Е.В. Антифеодальное аграрное законодательство Великой французской буржуазной революции / Е.В. Поликарпова. – М, 1987. – 95с.
143227
  Калюжный В.И. Антифеодальное движение горнозаводских рабочих Урала в 50-60 годах XVIII века (1754-1771) : Автореф... канд. ист.наук: / Калюжный В.И.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск-Пермь, 1964. – 19л.
143228
  Марочкин В.П. Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти XVII века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Марочкин В.П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 22 с.
143229
  Марочкин Василий Петрович Антифеодальное и освободительное движение на Украине в первой четверти ХУП века : Дис... канд.ист.наук: 07.00.02 / Марочкин Василий Петрович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1984. – 209л. – Бібліогр.:л.183-208
143230
  Иванов М.С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. / М.С. Иванов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М., 1982. – 247с.
143231
  Смолин Г.Я. Антифеодальные восстания в Китае второй половины 10 - первой четверти 12 вв / Г.Я. Смолин. – М., 1974. – 556с.
143232
  Сидорова Н.А. Антифеодальные движения в городах Франции во второй половине XIV - начале XVвека / Н.А. Сидорова. – М., 1960. – 63с.
143233
  Казакова Н.А. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - XVI века / Н.А. Казакова, Я.С. Лурье. – Москва-Ленинград, 1955. – 544с.
143234
  Самсонов А.М. Антифеодальные народные восстания в России и церковь / А.М. Самсонов. – Москва, 1955. – 184с.
143235
  Бак И. Антифеодальные экономические учения в России второй половины ХУІІІ века / И. Бак. – М, 1958. – 125с.
143236
  Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. / Н.Н. Покровский. – Новосибирск, 1974. – 394 с.
143237
   Антиферментное действие и детоксикация фосфорорганических ингибиторов холинэстераз. – Ташкент : Фан, 1989. – 184с. : табл.
143238
   Антиферромагнетизм. – Москва, 1956. – 487 с.
143239
  Седов В.Л. Антиферромагнетизм гамма-железа / В.Л. Седов. – М, 1987. – 287с.
143240
   Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман // Итоги науки. Физико-математические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1962. – 4 : Антиферромагнетизм и ферриты / отв. ред. Я.Г. Дорфман. – С. 1-216
143241
  Юдин В.М. Антиферромагнетизм некоторых окислов и фторидов типа AMeX3 металлов 3d-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Юдин В.М.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1968. – 14л.
143242
  Поляков Петр Иванович Антиферромагнитный резонанс в CuCl2-2H2O при высоком давлении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Поляков Петр Иванович; АН УССР. Донецкий физ.-техн. ин-т. – Донецк, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
143243
  Санина В.А. Антиферромагнитный резонанс в орторомбических слабых ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.50 / Санина В.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.14
143244
  Великов Л.В. Антиферромагнитный резонанс в ромбоэдрических антиферромагнетиках со слабым ферромагнетизмом в миллиметровом м субмиллиметровом диапазонах радиоволн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Великов Л.В.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 19л.
143245
  Гарнцева Н.М. Антифизикалистские аргументы в учении Д.Чалмерса о сознании // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С.93-105. – ISSN 0042-8744
143246
  Кутасова И.М. Антифилософия "новой философии" / И.М. Кутасова. – М., 1984. – 143с.
143247
   Антифітовірусна активність синтетичних порфіринів у системі in vivo / І.В. Крулько, А.В. Харіна, Н.С. Водзинська, Т.О. Філіппова, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 138-139.
143248
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип-антиідіотип : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.09 - імунологія (біологічні науки) / Донськой Б.В.; Ін-т педіатрії, акушерства та гінекології академії медичних наук України. – Київ, 2007. – 108л. – Бібліогр.: л.95-108
143249
  Донськой Б.В. Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип - антиідіотип : авторефераавтореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук: спец. 01.05.04 - Імунологія / Донськой Б.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
143250
  Кутейникова З.А. Антифракционные полимерные и металлополимерные покрытия и их применение в приборостроении : Автореф... канд. техн.наук: / Кутейникова З.А.; Киев. ин-т гражданской авиации. – К., 1967. – 28л.
143251
  Шацкая М.Ф. Антифрастическая функция скрытого отрицания в языковой игре // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 89-96. – ISSN 0130-9730
143252
  Солодов С.Н. Антифризы / С.Н. Солодов. – М., 1947. – 55с.
143253
  Климов К.И. Антифриционные пластичные смазки: Основы применения / К.И. Климов. – М., 1988. – 158с.
143254
  Веремійчук І.П. Антифундаменталізм Г.В.Ф. Гегеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
143255
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – Ленинград, 1991. – 229 с.
143256
  Ренан Э.Ж. Антихрист / Э.Ж. Ренан. – М., 1991. – 425с.
143257
  Ницше Ф. Антихрист : проклятие христианству / Фридрих Ницше ; [пер. с нем. В.А. Флеровой]. – Харьков : Фолио, 2009. – 192 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4164-7
143258
  Кантор В.К. Антихрист, или Ожидавшийся конец европейской истории. (Соловьев contra Ницше) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.14-27. – ISSN 0042-8744
143259
  Станев Э. Антихрист. / Э. Станев. – София, 1973. – 288с.
143260
  Нотомб А. Антихриста : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 10. – С.3-53. – ISSN 1130-6545
143261
  Сазонов В.В. Антихристианская сущность нацистского режима // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 245-248
143262
  Короткая Л.Л. Антицерковная сатира ХУП века / Л.Л. Короткая. – Минск, 1968. – 80с.
143263
  Короткая Л.Л. Антицерковная традиция в древнерусской литературе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Короткая Л.Л. ; БГУ. – Минск, 1963. – 18 с.
143264
  Шепелєв М. Антицивілізаційний потенціал мондіалізації як чинник формування глобального неототалітаризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-120. – ISSN 1609-5499
143265
   Антициклично и структурно регулиране в развитите капиталистически страни през 70-те и началото на 80-те години = Антицикличное и структурное регулирование в развитых капиталистических странах в 70-х и начале 80-х гг / Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев; Х. Ноков, Р. Аврамов, Л. Бочева, А. Данчев ; Българска Академия на Науките, Икономически ин-т. – София : Издателство на Българската Академия на Науките, 1986. – 212, [2] с.
143266
  Башко В.Й. Антициклічна фіскальна політика у країнах із сировиннозалежною економікою // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 47-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
143267
  Пятков Г.И. Антициклон: повесть / Г.И. Пятков. – М., 1979. – 223с.
143268
  Мисник С.В. Антициклонічна діяльність на території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 50-52. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку антициклонів, що проходили територією України з 1971 по 2000 роки. Визначено регіони їх фо-рмування, основні траєкторії руху. Наведено порівняльну характеристику антициклонів за роками та декадами. In article analysed dynamics ...
143269
  Ломов Б.Ф. Антиципация в структуре деятельности / Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков. – М., 1980. – 279с.
143270
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
143271
  Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 167 л. + Додатки : л. 155-159. – Бібліогр.: л. 160-167
143272
  Градовський А. Антиципація у творчості Тараса Шевченка / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 2-5


  У статті розкриваються окремі аспекти аналізу творчості Т.Шевченка з позиції феномену антиципації. Робиться спроба прочитання поетичного доробку Кобзаря через призму принципу передбачання. Механізм антиципації, який зазвичай вивчається у філософії і ...
143273
  Митевски В. Античка епика : Хелада и Рим / Витомир Митевски. – Скопje : Матица македонска, 2001. – 383, [9] с. – ISBN 9989-48-394-9
143274
  Соколовска В. Античка скулптура во СР Македониjа : посебно издание / Викториjа Соколовска. – Скопjе : Музеj на Македониjа
2. – 1987. – 277 с., 87 таб. : илл.
143275
  Микулчик Иван Антички градови во Македониjа = Antike Stadte in der Republik Makedonien / Микулчик Иван; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 455с. : il. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониjа" ; Кн.8). – ISBN 9989-649-65-0
143276
   Антична археологія : тексти лекцій / МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. І.Франка ; [ уклад. В.А. Рудий ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-613-652-0
143277
  Чечуліна І. Антична декоративна косметика та посуд для її зберігання на прикладі знахідок з Ольвійського полісу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 443-449. – ISBN 978-966-171-795-3
143278
  Латигіна Н.А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 162-166. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто витоки сучасної демократії в античному світі. In the article the sources of modern democracy in a classical antiquity are reviewed.
143279
  Задніков С.А. Антична кераміка в матеріалах зольника 7 західного укріплення Більського городища / С.А. Задніков, П.Я. Гавриш // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 101-109. – ISSN 0235-3490
143280
   Антична культура і вітчизняна філософська думка. – К., 1990. – 48с.
143281
  Майстренко Мирослава Іллівна Антична культура і світ шевченкової поезії : Дис... доктора філолог.наук: 10.01.05 / Майстренко Мирослава Іллівна; Одеський держ.університет ім.і.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 392л. – Бібліогр.:л.376-392
143282
  Майстренко М.І. Антична культура і світ Шевченкової поезії : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Майстренко М. І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 36 с.
143283
  Білецький О.І. Антична лiтеpатуpа : Зразки старогрецької та римської художньої літератури (Хрестоматія) / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Радянська школа, 1938. – 510с.


  Iнтеpес до античних лiтеpатуp живе в Укpаїнi з давніх часів. У навчальних пpогpамах унiвеpситетiв вивченню iстоpiї античних лiтеpатуp пpидiляється значна увага. Ця книга- пеpший ступiнь до великого i потpiбного дiла. Упоpядник сподiвається, що пpи ...
143284
   Антична література. – Львів
1. – 1962. – 60с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
143285
  Білецький О.І. Антична література / О.І. Білецький. – Київ, 1968. – 612с.
143286
   Антична література : Підручник для студ. педагог. ін-тів. – Київ : Вища школа, 1976. – 439с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
143287
  Підлісна Г.Н. Антична література / Г.Н. Підлісна. – Київ, 1992. – 255с.
143288
   Антична література : Довідник. – Київ : Либiдь, 1993. – 320с. – ISBN 5-325-00177-9


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
143289
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студ.вищих навч.закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – Київ : Либідь, 2001. – 718с. – ISBN 966-06-0190-5


  У підручнику простежуються основні закономірності розвитку ан-тичної літератури й культури. Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
143290
  Пащенко В.І. Антична література : Підручник для студентів навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2004. – 718с. – ISBN 966-06-0318-5
143291
   Антична література : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Миронова, О.Г. Михайлова, І.П. Мегела, О.М. та інш. Лефтерова; Миронова В.М., Михайлова О.Г., Мегела І.П., Лефтерова О.М. та ін.;. – Київ : Либідь, 2005. – 488с. – ISBN 966-0399-1


  Містить багатогранну інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератури. Для студентів вищих навчальних закладів.
143292
  Пащенко В.І. Антична література : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2008. – 718с. – Шифр дубл. 8.2а Паще (доп. карт. ст.). – ISBN 978-966-06-0504-6
143293
  Підлісна Г.Н. Антична література : перша лекція : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – Київ : Логос, 2009. – 40с. – ISBN 978-966-171-196-8
143294
  Підлісна Г.Н. Антична література : вступна бесіда : міфологічний словник / Г.Н. Підлісна. – 2-е вид. – Київ : Логос, 2011. – 40 с. – ISBN 978-966-171-384-9
143295
  Підлісна Г.Н. Антична література для всіх і кожного / Г.Н. Підлісна. – Київ : Техніка, 2003. – 384с. – ISBN 966-575-010-0
143296
  Білецький О.І. Антична література. / О.І. Білецький. – Х., 1938. – 511с.
143297
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-07-9
Ч. 1 : Міфотворчість. Гомер. Гесіод. – 1997. – 84 с.
143298
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-08-7
Ч. 2 : Лірика. Театр. Трагедія. – 1997. – 104 с.
143299
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-09-5
Ч. 3 : Есхіл. Софокл. Евріпід. Драма сатирів. – 1997. – 116 с.
143300
  Пащенко В.І. Антична література. Греція : Навчальний посібник / В.І. Пащенко, Н.І. Пащенко; КМІУВ ім. Бориса Грінченка. – Київ. – ISBN 966-7301-06-0; 966-7301-10-9
Ч. 4 : Давня аттічна комедія. Проза V-IV ст. до н.е. Нова аттічна комедія. Александрійська лірика. Грецький. – 1997. – 144 с.
143301
   Антична література. Греція. Рим : хрестоматія : ... навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 864 с. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в сл. до читача: с. 3
143302
   Антична література. Греція. Рим [Електронний ресурс] : хрестоматія : навч. посіб. для студ внз. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 952 с.
143303
  Слободянюк Олена Антична література. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів : система уроків // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 50-66
143304
   Антична література. Хрестоматія 5-9 клас. – Львів, 1995. – 296с.


  Довідник містить інформацію про письменників античності, їхню творчу спадщину, тлумачить провідні образи античної міфології, яка стала основним джерелом для давньогрецької та римської літератур. Простежується вплив античної літератури на українську ...
143305
  Пантелєєва І.А. Антична людина в контексті культури дозвілля // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2010. – Вип. 23. – С. 98-109. – ISSN 2075-1443
143306
  Михед Т. Антична міфологема як один із засобів конституювання художнього простру роману Г. Мелвілла "Мобі Дік" // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 131-141
143307
   Антична міфологія. – Київ : Махаон Україна, 2005. – 260с. : іл. – (Культура і традиції). – ISBN 966-605-582-1
143308
  Казакова Т.В. Антична прожурналістика (місце та обсяг поняття) у курсі "Зарубіжна журналістика" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 19-22


  У статті визначено та описано явище античної прожурналістики, дана його системна класифікація.
143309
  Дубовик М. Антична раціональна культура і генеза наукового пізнання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 103-112. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
143310
   Антична риторика : Навчально-методична розробка. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2001. – 104с.
143311
  Гончарова О.М. Антична риторика як феномен європейської культури : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена Миколаївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 34 назви
143312
  Штітельман Ф.М. Антична скульптура / Ф.М. Штітельман. – К, 1968. – 70с.
143313
  Микитенко Ю.О. Антична спадщина і становлення нової української літератури. / Ю.О. Микитенко. – К., 1991. – 154с.
143314
  Бойцун Л. Антична спадщина у фентезі / Лариса Бойцун ; [за ред. Ю.Л. Мосенкіса] ; Акад. наук вищ. освіти України, Рада молодих учених, Дослідн. центр "Трипілля і Схід". – Київ ; Умань : Жовтий О.О., 2009. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 88-92. – ISBN 978-966-2113-92-1
143315
  Алєксандрова О.В. Антична філософія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-316-069-1
143316
  Чижевський Д.І. Антична філософія в конспективному вигляді / Д.І. Чижевський. – Кіровоград, 1994. – 78с.
143317
  Проскура Н.О. Антична філософія як джерело ідеї математичної естетики / Н.О. Проскура; КУ ім. Т.Шевченка. Каф-ра філософії та методології наук. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 36с. – ISBN 966-7436-67-5
143318
  Жадько К.В. Антична філософія як основа менеджменту та діяльності менеджера // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 126-135
143319
  Младенова Я. Античната вила Армира край Ивайловград = Античная вилла "Армира" под Ивайловградом=The ancient villa "Armira" near Ivailovgrad= La villa antique "Armira" pres d"Ivajlovgrad / Янка Младенова ; отговорн. ред. В. Велков, Г. Кабакчиева ; Изд-во на Българска Академия на науките, Археологич. ин-т и музей. – София : Изд-во на Българската Академия на науките, 1991. – 203 с. + Схеми "Реконструкції", 9 с.
143320
  Кругликова И.Т. Античная археология / И.Т. Кругликова. – М, 1984. – 216с.
143321
  Блаватский В.Д. Античная археология и история / В.Д. Блаватский. – М., 1985. – 279с.
143322
  Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья / В.Д. Блаватский. – М., 1961. – 231с.
143323
   Античная балканистика. – Москва, 1980. – 76 с.
143324
   Античная балканистика. – М., 1987. – 157с.
143325
   Античная басня. – Москва : Художественная литература, 1991. – 509с.
143326
  Кутергин В.Ф. Античная Беотия / В.Ф. Кутергин. – Саранск, 1981. – 78с.
143327
  Билевич Е.А. Античная ветеринарная литература. : Автореф... Канд.филол.наук: / Билевич Е.А.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 24л.
143328
  Боднарский М.С. Античная география : Книга для чтения / Составитель М.С.Боднарский. – Москва : Географгиз, 1953. – 375с.
143329
  Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья / М.В. Агбунов. – Москва, 1992. – 234с.
143330
   Античная гражданская община. – М., 1986. – 142с.
143331
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 1 : Становление и развитие полиса. – 1983. – 423с.
143332
   Античная Греция. – Москва : Наука
Т. 2 : Кризис полиса / Е.С. Голубцова. – 1983. – 382 с.
143333
  Василиев А. Античная гробница в Казанлыке / А. Василиев. – София, 1958. – 26с.
143334
  Ханкевич О.И. Античная демократия // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 150-168. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
143335
  Егоров А.В. Античная демократия и римская политическая система (античные и современные политические теории) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 34-47. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
143336
   Античная драма. – Москва : Художественная литература, 1970. – 767с.
143337
  Ярхо В.Н. Античная драма: Технология мастерства / В.Н. Ярхо. – М., 1990. – 142с.
143338
   Античная древность в средние века : тематический сборник статей по истории древнего мира и средних веков. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 2. – 1963
143339
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 8. – 1972
143340
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 9. – 1973
143341
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 10. – 1973
143342
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 11. – 1975
143343
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 12. – 1975
143344
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 13. – 1976
143345
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 14. – 1977
143346
   Античная древность в средние века : межвузовский тематический сборник. – Свердловск : Ур. ГУ
Сб. 15. – 1978
143347
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 17 : Античные традиции и Византийские реалии. – 1980
143348
   Античная древность в средние века : межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 18] : Византия и ее провинции. – 1982
143349
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
Вып. 20 : Развитие феодализма в Центральной и Юго-восточной Европе. – 1983
143350
   Античная древность в средние века : сборник научных трудов. – Свердловск : Ур. ГУ
[Вып. 21] : Проблемы социального развития. – 1985
143351
   Античная древность и средние века. – Свердловск, 1977. – 135с.
143352
   Античная древность и средние века : Проблемы идеологии и культуры. – Свердловск, 1987. – 152с.
143353
   Античная древность и средние века : Вопросы социального и политического развития. – Свердловск, 1988. – 152с.
143354
   Античная древность и средние века : Византия и сопредельный мир ; Сб. науч. тр. ; [К XVIII Междунар. конгр. византинистов]. – Свердловск : УрГУ, 1990. – 160с. – Библиогр. в примеч. в конце ст.
143355
  Чубова П А. Античная живопись / П А. Чубова, П А. Иванова, . – Москва, 1966. – 194с.
143356
  Рутковская Л.М. Античная и раннесредневековая керамика Мерва. : Автореф... канд. ист.наук: / Рутковская Л.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 20л.
143357
  Кошкарлы Кошкар Орудж оглы Античная и раннесредневековая торевтика из Азербайджана / Кошкарлы Кошкар Орудж оглы. – Баку, 1985. – 139с.
143358
   Античная и средневековая идеология. – Свердловск, 1984. – 144с.
143359
  Лоран Ж. Античная и средневековая философия (франкоязычные исследования 1990-2010 годов) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 12. – С. 6-13. – ISSN 0235-1188
143360
  Мишулин А.В. Античная Испания. До установления римской проивнциальной системы в 197 г до н.э. / А.В. Мишулин. – М., 1952. – 364с.
143361
  Мишулин А.В. Античная история Греции и Рима. Курс лекций... / А.В. Мишулин. – М., 1944. – 319с.
143362
   Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. – Л., 1968. – 352с.
143363
   Античная керамика. – Рига, 1975. – 32с.
143364
  Ярхо В.Н. Античная комедия / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – М., 1979. – 105с.
143365
   Античная комедия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-222-00028-1
143366
   Античная коропластика. – Л., 1976. – 112с.
143367
   Античная культура / Ярхо В.Н. – М., 1995. – 382с.
143368
   Античная культура и современная наука. – М., 1985. – 344с.
143369
  Волков Михаил Павлович Античная культура как основание генезиса науки : проблема сущностных характеристик // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 4-8. – ISSN 2073-9702
143370
  Бороздин И.Н. Античная культура на Юге России / И.Н. Бороздин. – М,, 1918. – 48с.
143371
   Античная культура Северного Причерноморья. – К., 1984. – 216с.
143372
   Античная культура Северного Причерноморья в первые века нашей эры. – К., 1986. – 163с.
143373
   Античная лирика : пер. с древнегреч. и латин. – Москва : Художественная литература, 1968. – 623 с. : 14 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 4 ; Серия первая. Литература Древнего Востока, Античного мира, Средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
143374
  Ярхо В.Н. Античная лирика. Ранняя греч. лирика. Эллинист. лирика. Римская лирич. поэзия / В.Н. Ярхо, К.П. Полонская. – Москва, 1967. – 211с.
143375
  Дератани Н.Ф. Античная литература / Н.Ф. Дератани. – Москва, 1938. – 54с.
143376
   Античная литература. – М., 1940. – 140с.
143377
  Радциг С.И. Античная литература : ее художественное и историческое значение в связи с общей культурой древних греков и римлян / С.И. Радциг. – Москва : МГУ, 1962. – 129 с.
143378
   Античная литература. – М., 1963. – 376с.
143379
   Античная литература : Учебник для студ. пед. ин-тов по спец. №2101 "русский язык и литература". – 2-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1973. – 439с.
143380
   Античная литература. – Москва : Просвещение, 1980. – 494с.
143381
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1980. – 223с.
143382
  Федоров Н.А. Античная литература : Хрестоматия / Н.А. Федоров, В.И. Мирошенкова. – Москва : Высшая школа
Рим. – 1981. – 608с.
143383
  Лапидус Н.И. Античная литература : (Учеб. пособие для филол. фак. вузов) / Н.И. Лапидус. – Минск, 1986. – 158с.
143384
   Античная литература : Учебник. – 4-е изд., доработанное. – Москва : Просвещение, 1986. – 464с.
143385
  Анпеткова-Шарова Античная литература / Анпеткова-Шарова, Е.И. Чекалова. – Ленинград, 1989. – 269с.
143386
  Никола М.И. Античная литература : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений : практикум / М.И. Никола. – Изд. 2-е. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-316-8
143387
  Лосев А.Ф. Античная литература : учебник для высшей школы / А.Ф. Лосев; под ред. А.А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стереотипное. – Москва : ЧеРо; Омега-Л, 2005. – 543с. – ISBN 5-98119-389-1
143388
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 1. – 1989. – 511с.
143389
   Античная литература. Греция : Антология. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-000251-9
Часть 2. – 1989. – 383с.
143390
   Античная литература. Греция : Хрестоматия. Учебное пособие для студ. вузов обуч., по спец. "Филология". – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 879с. – ISBN 5-06-003783-5
143391
   Античная литература. Рим. – 2-е изд. испр. – Москва : Высшая школа, 1988. – 719с.
143392
  Врублевская Мария Иосифовна Античная литературная и эпиграфическая традиция о торгово-культурных связях Ольвии и Пантикапея с Грецией в V-I вв. до н.э. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Врублевская Мария Иосифовна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
143393
  Куклина И.В. Античная литературная традиция о древнейших племенах на территории СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 579 / Куклина И.В.; АН СССР. – Л, 1971. – 28л.
143394
  Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря / М.В. Агбунов; Отв. ред. Кругликова И.Т. – Москва : Наука, 1987. – 153с.
143395
  Бардина Н.В. Античная матрица нашей души / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
143396
   Античная мифология : энциклопедия. – Москва. Санкт-Петербург : Эксмо. Мидгард, 2007. – 768 с. : ил. – (Тайна древних цивилизаций). – ISBN 5-699-07260-8
143397
  Емельянова А.В. Античная мифология в духовной культуре современников // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.163-175
143398
  Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А.Ф. Лосев. – Москва : Учпедгиз, 1957. – 620 с.
143399
   Античная мозаика и шедевры изобразительного искусства Туниса: Каталог выставки. – М., 1976. – 23с.
143400
   Античная музыкальная эстетика / Лосев А.Ф. – М., 1960. – 304с.
143401
  Рожанский И.Д. Античная наука / И.Д. Рожанский. – М., 1980. – 199с.
143402
  Блаватский В.Д. Античная полевая археология // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1967. – №146 : Античная полевая археология/ В.Д. Блаватский. – С. 1-208
143403
   Античная поэзия. – Ростов-на-Дону, Москва : Феникс, Зевс, 1997. – 606с. – (Всемирная биб-ка поэзии). – ISBN 5-85880-448-9
143404
   Античная поэзия в русских переводах 18 - 20 вв. : Библиографический указатель. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1998. – 440c. – ISBN 5-86007-090-Х
143405
   Античная поэтика : Риторическая норма и литературная практика. – Москва : Наука, 1991. – 254с. – ISBN 5-02-011448-0
143406
  Сидорова Н.А. Античная расписная керамика / Н.А. Сидорова. – Москва, 1985. – 78с.
143407
   Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Москва, 1987. – 230с.
143408
  Кобылина М.М. Античная скульптура Северного Причерноморья / М.М. Кобылина. – М, 1972. – 33с.
143409
  Вальдгауер О.Ф. Античная скульптура. / О.Ф. Вальдгауер. – Петроград, 1923. – 172с.
143410
   Античная скульптура. Греция. – Москва, 1961. – 11с.
143411
   Античная скульптура. Рим. – Москва, 1965. – 16с.
143412
  Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопр. истории и теории / В.А. Гуторов. – Л., 1989. – 288с.
143413
  Дильс Г. Античная техника / Г. Дильс. – М.-Л., 1934. – 215с.
143414
   Античная Тира и средневековый Белгород. – К., 1979. – 146с.
143415
   Античная торевтика. – Л., 1986. – 202с.
143416
  Соколов В.В. Античная философия / В.В. Соколов. – Москва, 1958. – 48с.
143417
  Циколь Я.Н. Античная философия / Я.Н. Циколь. – Тамбов, 1958. – 24с.
143418
  Асмус В.Ф. Античная философия : Учебн. пособ / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 543с.
143419
   Античная философия. – Краснодар, 1981. – 86с.
143420
  Богомолов А.С. Античная философия / А.С. Богомолов. – Москва : Московский университет, 1985. – 368с.
143421
   Античная философия. – Рига, 1988. – 69с.
143422
  Донских О.А. Античная философия / О.А. Донских, А.Н. Кочергин. – М., 1993. – 250с.
143423
  Кисиль В.Я. Античная философия : Учебно-творческий курс / В.Я. Кисиль; Южно-Российский гуманит. ин-тут. – Ростов -на-Дону; Одесса : Южно-Российский гуманитарный институт; Весть, 1997. – 100с. – ISBN 5-86268-044-6
143424
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1997. – 208с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-13-Х
143425
  Льюис Дж.Г. Античная философия : От Евклида до Прокла / Дж.Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224с. – (История философии в биографиях.). – ISBN 985-6269-14-8
143426
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1999. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
143427
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2001. – 400с. – ISBN 5-06-003049-0
143428
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2003. – 400с. – (История философии). – ISBN 5-06-003049-0
143429
  Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 2005. – 402с. – На обл.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Классический университетский учебник. – (Классический университетский учебник : Посв. 250-летию Московского университета / Редакционный совет серии: предс. совета ректор Московского ун-та В.А. Садовничий, члены совета). – ISBN 5-06-003049-0
143430
  Оргиш В.П. Античная философия и происхождение христианства / В.П. Оргиш. – Минск, 1986. – 181с.
143431
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
143432
  Лосев А.Ф. Античная философия истории / А.Ф. Лосев. – 1-е полное, испр. изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 256с. – (Античная библиотека. Античная философия). – ISBN 5-89329-277-4
143433
  Чайковський Ю.В. Античная философия как общеобразовательный предмет // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 9. – С.157-171. – ISSN 0042-8744
143434
   Античная цивилизация. – М., 1973. – 270с.
143435
  Шкаруба Л. Античная цивилизация и культура. Общая характеристика // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 9 : Світ Античності Ч.1. – С. 2-22
143436
  Чистякова Н.А. Античная эпиграмма. / Н.А. Чистякова. – М., 1979. – 119с.
143437
   Античная эпистолография. – Москва, 1967. – 286 с.
143438
  Кузнецова Т.И. Античная эпическая историография / Т.И. Кузнецова, Т.А. Миллер. – М, 1984. – 213с.
143439
  Татаркевич В. Античная эстетика / В. Татаркевич. – М., 1977. – 327с.
143440
  Панич О. Античне "епохе"і його модерні нащадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С.77-101. – ISSN 0235-7941
143441
  Колесник А.С. Античне коріння свідомості у Кембриджському платонізмі XVII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу реконструювати античні джерела, що зумовили виникнення філософського поняття свідомості у кембриджському платонізмі сімнадцятого століття. В статье предпринята попытка реконструкции античных источников философского ...
143442
  Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
143443
  Гончарова О.М. Античне красномовство як феномен європейської культури : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр.: с. 369-415. – ISBN 978-966-452-143-4
143444
   Античне мистецтво. – Київ, 1977. – 180с.
143445
  Лукашенко А. Античне уявлення про вищу освіту та університет // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 246-253
143446
  Герасимов Т. Антични и средновековни монети в България / Тодор Герасимов. – София : Изд-во Български художник, 1975. – 160 с. : ил.
143447
   Антични романи : Лонг. Дафнис и Хлоя. - Псевдо-Калистен. Животът на Александър Македонски. - Лукиан. Истинска история. - Петроний. Гошавка и тримахлион. - Апулей. Златното магаре. – София : Народна култура, 1975. – 544с. – (Б-ка "Световна класика")
143448
  Гальчук О.В. Античний вимір ліричного героя лірики Максима Рильського // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 346-353. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
143449
  Чечуліна І.О. Античний жіночий туалетний набір // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 83-92
143450
  Гальчук О. Античний інтертекст української літератури: теоретичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 82-88. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Визначено понятійно-категоріальний апарат дослідження антич. інтертексту укр. літ. Греко-римське письменство ідентифіковано як текст, що впродовж функціонування у світовій літерат. історії набув таких характеристик, як класичний, канонічний, ...
143451
  Гальчук О. Античний космос поезії Миколи Бажана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5 (605). – С. 15-24. – ISSN 0236-1477


  У статті проаналізовано лірику М. Бажана з погляду рецепції античних образів і мотивів. Визначено, що серед форм генетично-контактних зв"язків поет найчастіше послуговується такими, як запозичення, наслідування, адаптація, алюзія, пародія тощо. ...
143452
  Косянчук О. Античний міфологічний топос у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 82-90


  У статті проаналізовано античні міфологічні образи у творчості Тараса Шевченка. Античні ремінісценції розглянуто як один із чинників архетипних рефлексій поета
143453
  Ніколаєв Б.І. Античний Орфей і Орфей Жана Кокто // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 310-316


  У даній статті автор продовжує аналіз текстів, в основі котрих є розгортання долі провідного персонажа. Він простежує долю міфологічного поета Орфея та можливу роль Орфея в заснуванні орфізму. Орфей Жака Кокто є наступником цих двох традицій. Однак для ...
143454
  Куриленко О. Античний світ в контексті бароко: міфологічна комедія XVII сторіччя ("Геро та Леандро" Антоніо Міри де Амескуа) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 201-207. – ISSN 2078-340X
143455
  Зубар В. Античний світ Північного Причорномор"я : Матеріали наук. конференці / В. Зубар, Ліньова, Н. Сон. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1999. – 320с. – Бібліогр.: с. 95-106. – ISBN 966-7018-37-7
143456
  Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах / І.А. Лісовий. – Львів, 1988. – 200с.
143457
  Ребрик Н. Античний та біблійний світ лірики Зореслава // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 88-97. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано античні мотиви та біблійні образи в ліриці Зореслава - одного з найбільших закарпатоукраїнських поетів міжвоєнного періоду. Зосереджено увагу на інтертекстуальних зв"язках його поезій зі світовим культурним метатекстом, доведено, що у ...
143458
  Варнеке Б.В. Античний театр : [Підручник у Муздрамінститутах та посібник у Педвишах] / Б.В.Варнеке. – Харків; Київ : Державне вид-во України, 1929. – 165с. – (Начерки з історії театру / За ред. П.Руліна ; Вип. 1)
143459
   Античний театр : Есхіл, Софокл, Еврипид, Арістофан, Меанандр, Плавт:Трагедії і комедії. – Київ : Веселка, 2003. – 383с. – ISBN 966-01-0170-8
143460
  Миронова В.М. Античні автори в українській проповіді XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 296-301
143461
  Левко О.В. Античні алюзії в гоміліях Григорія Богослова // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 154- 158
143462
  Войналович А.В. Античні алюзії в поезії К .Кавафіса та М.Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 111-117


  Статтю присвячено компаративному дослідженню поезії К. Кавафіса та М. Зерова, зокрема особливостям використання античних алюзій. Окреслено поняття алюзії, а також її специфіку в поезії двох поетів. Статья посвящена компаративному исследованию поэзии ...
143463
  Бандуровський О.В. Античні амфори з курганів скіфського періоду Лівобережної Лісостепової України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.68-79. – ISSN 0235-3490
143464
  Ганіна О.Д. Античні бронзи з Піщаного / О.Д. Ганіна. – К., 1970. – 98с.
143465
  Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор"я / С.Д. Крижицький, В.М. Зубар, А.С. Русяєва // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 2 : Античні держави Північного Причорномор"я / Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А.С. – С.1-352. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-32-9
143466
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
143467
  Синьоок Г. Античні мотиви в оригінальній поезії Миколи Зерова // Вісник Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 119-124. – (Філологічні науки)
143468
  Слоньовська О. Античні мотиви у ліриці Ліни Костенко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 31-39
143469
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
143470
  Буслаєва К.О. Античні образи в циклі "Легенди старокиївські" Наталени Королевої // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
143471
  Михайлова Олена Античні пропріальні міфотеоніми як алюзивні імена // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 27-32. – Бібліогр.: С. 31; 11 назв. – ISSN 2078-340X
143472
  Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
143473
  Петречко О. Античні студії Михайла Драгоманова // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 433-441. – ISBN 978-966-579-271-0
143474
  Шевчук Т.С. Античні традиції жанру в байках Г. Сковороди // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 63-74
143475
  Вакулик І. Античні традиції у творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 9-14


  Проаналізовано античні мотиви та образи у творчості Т. Шевченка на матеріалі поезій, повістей, листів, щоденникових записів та малюнків митця
143476
  Пінчук Є.А. Античні традиції філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 187-194
143477
   Античність - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк. – ISBN 966-639-031-0
№ 1. – 2001
143478
  Іванцова І.В. Античність / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 16-17. – ISBN 966-642-073-2
143479
  Цісик А. Античність далека і близька // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 302-306. – ISSN 2078-340X


  Предметом студій класичної філології є духовна культура античності
143480
  Матвєєва Л.В. Античність і сучасність ( За творами В.П. Бузескула ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-10. – ISSN 1608-0599
143481
  Пригодій С.М. Античність та американський романтизм / С.М. Пригодій; МОНУ; Чернівецьк. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича; Наук.-дослід. центр "Біблія і культура". – Чернівці : Рута, 2003. – 88с. – ISBN 966-568-646-1
143482
  Торкут Н. Античність у фокусі літературно-критичної свідомості англійського ренесансу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 199-213. – ISBN 978-966-1516-14-3
143483
   Античное искусство. – М., 1963. – 173с.
143484
  Дмитриева Н.А. Античное искусство / Н.А. Дмитриева, Л.И. Акимова. – М., 1988. – 254,1с.
143485
  Венедиков И. Античное искусство в Болгарии / И. Венедиков. – София, 1967. – 56с.
143486
   Античное искусство из музея Метрополитен США. Каталог выставки. – Москва, 1978. – 13с.
143487
  Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система / В.И. Кузищин. – М., 1990. – 269с.
143488
  Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление / Е.В. Герцман. – Л., 1986. – 223с.
143489
   Античное наследие в культуре Возрождения. – Москва : Наука, 1984. – 285с.
143490
  Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья : (конец V- середина VII века) / В.И. Уколова ; отв. ред. Л.С. Чиколини ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1989. – 316 с. – ISBN 5-02-008966-4
143491
  Мальчукова Т.Г. Античное наследие и современная литература: Текст лекций. / Т.Г. Мальчукова. – Петрозаводск, 1988. – 62с.
143492
   Античное общество. – Москва, 1967. – 428с.
143493
   Античное общество и государство. – Л., 1988. – 184с.
143494
  Козаржевский А.Ч. Античное ораторское искусство: Пособие по спецкурсу для студ. филологич. фак. ун-тов. / А.Ч. Козаржевский. – М., 1980. – 72с.
143495
  Сокровищук А.А. Античное понимание красоты в философии и культуре // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С .30-34. – ISSN 2073-9702
143496
  Шохин В.К. Античное понятие культуры и протокультурфилософия: специфика и компаративные параллели // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 51-61. – ISSN 0042-8744
143497
  Крыжицкий С.Д. Античное поселение Нижнего Побужья: (Археол. карта) / С.Д. Крыжицкий. – Киев, 1990. – 128с.
143498
  Соколов Г.И. Античное Причерноморье. / Г.И. Соколов. – Ленинград, 1973. – 191 с.
143499
   Античное художественное серебро. – Л., 1985. – 64с.
143500
   Античность - сучасність (питання філології) : збірник наукових праць. – Донецьк : Дон НУ. – ISBN 966-639-031-0
Вип. 1. – 2001. – резюме англ. мовою та мовою статті
143501
  Ильинская Л.С. Античность / Л.С. Ильинская. – М., 1999. – 367с.
143502
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 вв.. – Москва, 1982. – 36с.
143503
   Античность в европейской живописи 15-начала 20 веков. – Москва, 1984. – 175с.
143504
   Античность в контексте современности : [ Сборник. Памяти А.Ф. Лосева. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 250 с. – Список печ. трудов А.Ф. Лосева (1986-1989): с. 249-251. Библиогр. с. 247-248 (34 назв.). – ISBN 5-211-00874-Х
143505
  Савельева Л.И. Античность в русской поэзии конца XVIII - начала ХІХ века. / Л.И. Савельева. – Казань, 1980. – 120с.
143506
  Савельева Л.И. Античность в русской романтической поэзии: поэты пушкин. круга. / Л.И. Савельева. – Казань, 1986. – 77с.
143507
   Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. – М., 1978. – 303с.
143508
   Античность и Византия. – М., 1975. – 416с.
143509
  Лангер Фред Античность и кризис. Немые свидетели Великой эпохи : Греция / Лангер Фред, Штайнхильбер Бертольд // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 104-119. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
143510
  Бузескул В.П. Античность и современность : Современные темы в античной Греции / Проф. В. Бузескул. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – IV, 210 с.
143511
   Античность и современность. – М., 1972. – 504с.
143512
   Античность как тип культуры. – М., 1988. – 336с.
143513
  Ильинская Л.С. Античность. Краткий энциклопедический справочник / Л.С. Ильинская; Под ред. Немировского А.И. – Москва : Лабиринт, 1999. – 368с. – ISBN 5-87604-093-2
143514
   Античность. Словарь-справочник / И.Е. Ермолова, И.С. Култышова, Светилова, Н.Р. Шопина; Под ред. В.Н.Ярхо. – Дубна : Феникс, 1998. – 344с. – ISBN 5-97905-036-Х
143515
   Античность. Словарь-справочник. – Дубна, 1998. – 344с.
143516
   Античность. Словарь-справочник по истории, культуре и мифологии : справочное пособ. для студ. гуманитарных вузов и ф-тов и учащихся старших кл. сред. школ, лицеев и гимназий по дисциплине "Древние языки и культуры" / И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина; И.Е. Ермолова, И.С. Култышева, Е.И. Светилова, Н.Р. Шопина ; под общей ред. В.Н. Ярхо. – Изд. 3-е, стереотип. – Дубна : Феникс+, 2007. – 296 с. : илл. – ISBN 978-5-9279-0087-9
143517
   Античность. Средние века. – М., 1977. – 256с.
143518
  Куликова Лилия Борисовна Античность: учитель или идеологический враг? : место и роль античной культуры в дисциплинах исторического цикла в первой половине XX века // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-101. – Бібліогр. в кінці ст.
143519
  Казаченок Т.Г. Античные афоризмы / Т.Г. Казаченок, И.Н. Громыко. – Минск, 1987. – 317с.
143520
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1975. – Г1-12 : Античные бусы Северного Причерноморья / Алексеева Е.М. – С. 1-89
143521
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1978. – 106с.
143522
  Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева. – Москва, 1982. – 105с.
143523
  Лаптев С.В. Античные геммы и монеты в Юго-Восточной Азии: находки последних лет // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2013. – № 3 (286), июль, август, сентябрь. – С. 172-181. – ISSN 0321-0391
143524
   Античные гимны. – Москва : МГУ, 1988. – 362с. – (Университетская библиотека). – ISBN 5-211-00182-6
143525
  Гайдукевич В.Ф. Античные города Боспора. Мирмекий / В.Ф. Гайдукевич ; Под ред. А.Н. Щеглова, А.Л. Як. – Ленинград : Наука, 1987. – 178 с.
143526
   Античные города северного Причерноморья / Гайдукевич В.Ф,. – М.-Л.
1. – 1955. – 448с.
143527
  Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. Синопа. Амис. Трапезунт. / М.И. Максимова. – М.-Л., 1956. – 472с.
143528
   Античные государства и варварский мир. – Орджоникидзе, 1981. – 150с.
143529
   Античные государства Северного Причерноморья. – Москва, 1984. – 392с.
143530
  Алексеева Е.М. Античные государства Северного Причерноморья / Е.М. Алексеева; Кошеленко. – Москва, 1984. – 329с.
143531
  Сокольский Н.И. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья // Археология СССР : Свод археологичесих источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1969. – Г1-17 : Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья / Сокольский Н.И. – С. 1-192
143532
   Античные древности Подонья-Приазовья // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 154 : Античные древности Подонья - Приазовья. – С. 1-286, илл.
143533
   Античные древности Северного Причерноморья. – К., 1988. – 212с.
143534
   Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. – Ташкент, 1989. – 167с.
143535
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики; Каталог собрания. – Одесса : Полис. – ISBN 966-95071-3-9
Т. 1 : Царские монеты Боспора. – 2002. – 96 с.
143536
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики. – Одесса : Полис. – ISBN 966-8128-10-9
Т. 2 : Античные и средневековые монеты Крыма, Северо-Восточного и Восточного Причерноморья. – 2003. – 96 с.
143537
  Алексеев В.П. Античные и средневековые монеты Северного Причерноморья = Antique and medievaln coins of the northern black sea area / В.П. Алексеев, П.Г. Лобода; Одесский музей нумизматики; Каталог собрания. – Одесса. – ISBN 966-8128-36-2
Т. 3 : Античные и средневековые монеты Северо-Западного Причерноморья. – 2004. – 104 с.
143538
  Кондаков Д.А. Античные и христианские символы и политические мифы в одах и дифирамбах полоцких иезуитов в честь Александра I // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 53-58. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  На материале панегирических стихотворений на рус. и франц. языках в честь императора Александра I по случаю преобразования Полоцкого иезуитского коллегиума в Академию (1812) и победы русской армии в антинаполеоновской кампании (1814) рассматривается ...
143539
  Думчус И. Античные имена собсвтенные в литовском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Думчус И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 15л.
143540
  Неверов О.Я. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. / О.Я. Неверов. – Ленинград, 1971. – 98с.
143541
   Античные камеи в собрании Эрмитажа / Неверов О.Я. – Л., 1988. – 191с.
143542
  Мертлик Рудольф Античные легенды и сказания / Мертлик Рудольф. – Москва : Республика, 1992. – 478с. – ISBN 5-250-01292-2
143543
  Чубова А.П. Античные мастера / А.П. Чубова. – Л, 1986. – 249с.
143544
  Зограф А.Н. Античные монеты / А.Н. Зограф. – М, 1951. – 212с.
143545
  Зограф А.Н. Античные монеты // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – № 16 : Античные монеты / Зограф А.Н. – С. 1-264, рис. в тексте, табл.
143546
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного исторического музея (коллекция А. С. Коциевского) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2010. – № 4 (275). – С. 51-95. – ISSN 0321-0391
143547
  Фролова Н.А. Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании государственного исторического музея (Коллекция Н.Н. Грандмезона) / Н.А. Фролова, М.Г. Абрамзон // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2012. – № 1 (280). – С. 55-80. – ISSN 0321-0391
143548
  Тайманова Т.С. Античные мотивы в поэзии Шарля Пеги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 59-65. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 4). – ISSN 1813-1921
143549
  Мищенко Ф. Античные мотивы в произведениях Генрика Сенкевича / Мищенко Ф. – Саратов, 1929. – 17с. – Вырезка из. журн. "Русская мысль"
143550
  Гаталина Л.И. Античные мраморные статуэтки детей в собрании Эрмитажа / Л.И. Гаталина. – Ленинград, 1959. – 22с.
143551
   Античные мыслители об искусстве. – Изд. 2-е доп. – М., 1938. – 343с.
143552
   Античные памятники Крыма = Ancient greek sites in the crimea. – Киев : Мистецтво, 2004. – 288 с. – ISBN 966-577-047-0


  Книга , изданная Одесским филиалом Греческого фонда культуры, посвящается древним эллинским городам и поселениям Крыма. Она продолжает тему предыдущего издания - "Античные памятники Северо-Западного Причерноморья".
143553
   Античные памятники Северо-Западного Причерноморья = Ancient greek sites on tne nort hwest coast of the black sea. – Киев : Мистецтво, 2001. – 176с. – ISBN 966-577-016-0
143554
   Античные перстни (6 в. до н.э.-4в.). – Л., 1978. – 16с.
143555
   Античные писатели : Словарь. – СПб. : Изд-во "Лань", 1999. – 448 с.
143556
   Античные писатели. Словарь. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 448с. – ISBN 5-8114-0104-3
143557
   Античные риторики. – Москва, 1978. – 352с.
143558
  Грабарь-Пассек Античные сюжеты и формы в западноевропейской литературе / Грабарь-Пассек. – Москва, 1966. – 320с.
143559
  Лукомский Г.К. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г.К. Лукомский. – Санкт-Петербург, 1914. – 499 с.
143560
   Античные теории языка и стиля. – М.-Л., 1936. – 343с.
143561
  Русяева А.С. Античные терракоты Северо-Западного Причерноморья / А.С. Русяева. – К, 1982. – 145с.
143562
  Кучма В.В. Античные традиции в развитии политической мысли ранней Византии (по данным трактатов IV-VII вв.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.03 / Кучма В.В.; АН СССР, Ин-т всеобщей ист. – М., 1981. – 36л.
143563
  Мальчуков Т.Г. Античные традиции в русской поэзии : уч. пособ. по спецкурсу / Т.Г. Мальчуков. – Петрозаводск, 1990. – 104с.
143564
   Античные философы. – Киев, 1955. – 315с.
143565
   Античные философы.(Свидетельства, фрагменты и тексты). – Киев : Київський університет, 1955. – 315с.


  Включены материалы исторического характера.Учебное пособие по античной философии.
143566
  Скоробогатая Е.И. Античные хранилища и их названия : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Скоробогатая Е.И. ; М-во культуры СССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Львов, 1954. – 16 с.
143567
  Солопова М.А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений и истоках генезиса // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 157-168. – ISSN 0042-8744
143568
   Античный город. – М., 1963. – 192с.
143569
  Капогросси Колоньези Античный город как город-государство : интерпретация и некоторые проблемы // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 27-41. – ISSN 0321-0391
143570
  Кутайсов В.А. Античный город Керкинитида, VI-II вв. до н.э. / В.А. Кутайсов. – Киев, 1990. – 174с.
143571
  Максименко В.Е. Античный город Танаис и варвары / В.Е. Максименко, А.А. Харченко // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 145-156. – ISSN 0321-0391
143572
   Античный и средневековый город. Античная древность в средние века. – Свердловск, 1981. – 160с.
143573
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1970. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье и Побужье в IV-II веках до н.э. / Онайко Н.А. – С. 1-209, табл.
143574
  Онайко Н.А. Античный импорт в Приднепровье и Побужье в VII-V вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1966. – Д1-27 : Античный импорт в Приднепровье в VII- V веках до н.э. / Онейко Н.А. – С. 1-69, 24 табл.
143575
  Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука / А.Ф. Лосев. – Москва, 1927. – 550 с.
143576
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 90с.
143577
  Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье / Д.Б. Шелов. – Москва, 1956. – 195с.
143578
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 1. – 1972
143579
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 2. – 1974
143580
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 3. – 1977
143581
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 4. – 1979
143582
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 5 : Проблемы истории Древнего Рима и Северного Причерноморья. – 1983
143583
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 6 : Проблемы экономики, политики и культуры античных государств. – 1986
143584
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 7 : Проблемы социаль-политческих отношений, материальной и духовной культуры древности. – 1990
143585
   Античный мир и археология : межвузовский научный сборник. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972-
Вып. 8 : Проблемы античной государственности, материальной и духовной культуры. – 1990
143586
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и восточное Причерномерье / О.Д. Лордкипанидзе. – Тбилиси, 1975. – 31с.
143587
  Блаватский В.Д. Античный мир и древний Восток / В.Д. Блаватский. – М., 1970. – 16с.
143588
  Разуваев Н.В. Античный мир и Древний Восток как альтернативы социокультурной эволюции // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 283-289. – ISSN 1606-951Х
143589
  Лордкипанидзе О.Д. Античный мир и Древняя Грузия : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Лордкипанидзе О.Д. ; Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 57 с. – Бібліогр. : с. 56-57
143590
  Зелинский Ф.Ф. Античный мир. / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург
1. – 1922. – 117с.
143591
  Бондаренко А.А. Античный мусейон: рождение музея из мифа и ритуала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 257-273. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
143592
  Хачатрян Ж.Д. Античный некрополь : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. // Археологические раскопки в Армении : результаты раскопок 1956-1972 гг. / Хачатрян Ж.Д. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1976. – № 15 : Гарни. 5. – С. 1-134
143593
  Прохорова Т. Античный период в контексте изучения истории Крыма // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 82-84
143594
   Античный плутовской роман. – Л., 1991. – 166с.
143595
   Античный портрет. – Л., 1929. – 117с.
143596
   Античный роман. – М., 1969. – 407с.
143597
  Гусев Д.А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 83-97. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
143598
  Каллистов Д.П. Античный театр / Д.П. Каллистов. – Л., 1970. – 176с.
143599
  Кисиль В.Я. Античный философский лексикон / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
143600
  Шерхунаев Р.А. Антишаманские мотивы в бурятском устном народном творчестве / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1963. – 51с.
143601
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
143602
  Саламатина И. Антишкольная субкультура в Англии как объект ресоциализации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
143603
  Козырев В.А. Антияпонская война и китайское общество (1937-1945 годы) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 1. – С. 5-26. – ISSN 0130-3864


  Антияпонська війна в Китаї, початок 7 липня 1937 р.
143604
  Мазуров В.М. Антияпонская вообруженная борьба корейского народа (1931-1940) / В.М. Мазуров ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Изд. восточн. лит-ры, 1958. – 104 с.
143605
  Софокл Антігона / Софокл. – 3-е вид. – Х.-К., 1930. – 104с.
143606
  Дубина М. Антін Крушельницький : Літературно-критичний нарис / М. Дубина. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 48 с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4659-9
143607
  Зуляк М. Антін Крушельницький про політичну лінію західноукраїнської національної демократії кінця XIX - початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 2 (104), березень - квітень. – С. 24-28
143608
  Елькин А. Антовоские яблоки / А. Елькин. – Тула, 1964. – 32с.
143609
  Марьенко В.Г. Антогонистические свойства Azotobacter chroococcum и их значением для сельскохозяйственных растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Марьенко В.Г.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1965. – 18л.
143610
  Варшавский Л.Р. Антокольский Марк Матвеевич / Л.Р. Варшавский. – Москва-Ленинград, 1944. – 16с.
143611
   Антологиjа "Гласот на поетите" = Antologhii "Boatsea-a poetslor" : од манифестациjата "Денови на ароманската култура". – Скопjе : Друштво на писатели и уметници Власи од Македониjа, 2007. – 151 с. – ISBN 978-9989-9554-5-7
143612
  Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : НИК Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
143613
   Антологиjа на современата албанска поезиjа. – Скопje : Jугореклам, 2001. – 336 с. – (Pro litera). – ISBN 9989-52-027-5
143614
  Лесковац М. Антологиіа стариіе српске поезиіе. / М. Лесковац. – 252с.
143615
   Антологийа словеначке поезийе. – Београд : Просвета, 1968. – 387 с.
143616
  Гелленс Ф. (Элленс) Антология : Рассказы и притчи / Франц Гелленс ; Пер. М.В. Веселовской и В.Н. Карякина. – Москва : Изд. Б.и. Н.П., 1914. – 214 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., описан по генеральному каталогу РГБ. – (Образовательная библиотека издательства "Огни" ; Сер. 3 ; Иностранные писатели)


  Содержание: Франц Гелленс / В.Н. Карякин. Письмо Камилла Лемонье. У Франца Гелленса / Мария Веселовская. Потаенный свет. 1912 г. Избранные рассказы и притчи: Вечерня; Мельник на собственной мельнице; Две дороги; Охота по первой пороше; Мечта циклопа; ...
143617
   Антология. – М, 1958. – 543с.
143618
  Горожанкина М. Антология / М. Горожанкина. – М., 1970. – 135с.
143619
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 272с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 23)
143620
   Антология. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 400с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 25)
143621
   Антология. – М, 1990. – 272с.
143622
   Антология. – София, 1992. – 213с.
143623
   Антология азербайджанской поэзии. – М
1. – 1960. – 384с.
143624
   Антология азербайджанской поэзии. – М
2. – 1960. – 328с.
143625
   Антология азербайджанской поэзии. – М
3. – 1960. – 280с.
143626
   Антология английской и американской литературы XIX - XX вв.. – М, 1971. – 296с.
143627
   Антология армянской поэзии с древнейших времен до наших дней. – М, 1940. – 719с.
143628
   Антология армянской севотской литературы. – Ереван, 1957. – 598с.
143629
   Антология армянской советской детской литературы. – Ереван, 1981. – 361с.
143630
   Антология афоризмов [Електронний ресурс] : классики современности; 25 000 афоризмов. – Москва : "Равновесие": "Вече", 2005. – 1 CD + буклет (4с.). – Системн. требования: процессор Pentium II, память ОЗУ 256 Мб, дисковод 24х CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Издание представлено в стандарте электронной книги "Salebook" с функцией "Комфортное чтение", системой "Интеллектуального поиска" и возможностью создания личной "Єлектронной библиотеки" В этой уникальной книге собрано более 25000 афоризмов и других ...
143631
   Антология бардовской песни : 100 бардов ; 600 песен / авт.-сост. Р.Шипов. – Москва : Эксмо, 2008. – 896с. – ISBN 978-5-699-09550-6
143632
   Антология белорусской поэзии. – Л, 1948. – 648с.
143633
   Антология белорусской поэзии. – М, 1952. – 562с.
143634
   Антология бурят-монгольской советской поєзии. – Улан-Уде, 1950. – 296с.
143635
   Антология бурятской поєзии. – М, 1959. – 400с.
143636
   Антология венгерской поєзии. – М, 1952. – 563с.
143637
  Бадрак В. Антология гениальности / Валентин Бадрак. – Киев : КВЩ, 2005. – 475с. – ISBN 966-8550-12-9
143638
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-003-8(Т.1)
Т.1. – 1994. – 352с.
143639
   Антология гнозиса : Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. – Санкт-Петербург : Медуза. – ISBN 5-87775-004-6Т.2)
Т.2. – 1994. – 384с.
143640
   Антология грузинской патриотической поєзии. – Тбилиси, 1945. – 178с.
143641
   Антология грузинской поєзии. – М, 1958. – 803с.
143642
   Антология дагестанской поєзии. – Махачкала, 1980. – 363с.
143643
   Антология дагестанской поєзии. – Махачкала, 1980. – 331с.
143644
   Антология кабардинской поєзии. – М, 1957. – 299с.
143645
   Антология казахской поєзии. – М, 1958. – 862с.
143646
   Антология казахской советской партии. – Алма-Ата
2. – 1972. – 424с.
143647
   Антология казахской советской поєзии. – Алма-Ата
1. – 1972. – 376с.
143648
   Антология каракалпакской поєзии. – Ташкент, 1968. – 608с.
143649
   Антология карельской поэзии. – Петрозаводск : Кн. изд-во, 1963. – 332 с. – На обл. тит. л. сост.: Балашов Д.М.
143650
   Антология кинизма : Фрагменты сочинений кинических мыслителей. – Москва : Наука, 1984. – 399с. – (Памятники философской мысли)
143651
   Антология кинизма:Философия неприятия и протеста. – Москва : ТЕРРА-TERRA, 1996. – 432с. – (Сокровища мировой литературы). – ISBN 5-300-00714-5
143652
   Антология киргизской поэзии. – Москва, 1957. – 443 с.
143653
   Антология китайской лирики. – Санкт-Петербург-Москва, 1923. – 144с.
143654
   Антология китайской поэзии. – Москва
1. – 1957. – 423 с.
143655
   Антология китайской поэзии. – Москва
2. – 1957. – 376 с.
143656
   Антология китайской поэзии. – Москва
3. – 1957. – 335 с.
143657
   Антология китайской поэзии. – М, 1958. – 339с.
143658
   Антология коми поэзии. – Сыктывкар, 1981. – 320с.
143659
   Антология комсомольского опыта. – К, 1985. – 127с.
143660
   Антология кубинской поэзии XIX-XX вв. – М, 1982. – 367с.
143661
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 1. – 1959. – 488 с.
143662
   Антология латышской поэзии. – Москва : ГИХЛ
Т. 2. – 1959. – 496 с.
143663
   Антология лиовской советской поэзии. – Вильнюс, 1980. – 583с.
143664
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 2 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 830 с.
143665
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 3 : Политическая мысль в России - первая половина 19 ст. – 1997. – 798 с.
143666
   Антология мировой политическй мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 5 : Политические документы. – 1997. – 765 с.
143667
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00868-4
Т.II. : Зарубежная политическая мысль. X X в. – 1997. – 830с.
143668
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00867-6
Т.I. : Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. – 1997. – 832с.
143669
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00871-4
Т. V. : Политические документы. – 1997. – 765с.
143670
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00870-6
Т.I V. : Политическая мысль в России: Вторая половина XIX-XX в. – 1997. – 829с.
143671
   Антология мировой политической мысли : В 5 т. – Москва : Мысль. – ISBN 5-244-00866-8, 5-244-00869-2
Т.III. : Политическая мысль в России: X - первая половина XIX в. – 1997. – 798с.
143672
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 1 : Зарубежная политическая мысль. – 1997. – 832 с.
143673
   Антология мировой политической мысли : В 5 тт. – Москва : Мысль
Т. 4 : Политическая мысльв России. – 1997. – 829 с.
143674
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 1 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 576с.
143675
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 1, ч. 2 : Философия древности и средневековья. – 1969. – 577-936с.
143676
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 2 : Европейская философия от эпохи Возрождения по эпоху Просвещения. – 1970. – 776с.
143677
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 3 : Буржуазная философия конца XVIII в., первых двух третей XIX в. – 1971. – 760с.
143678
   Антология мировой философии : в 4-х т. – Москва : Мысль. – (Философское наследие)
Т. 4 : Философская и социологическая мысль народов СССР XIX в. – 1972. – 708с.
143679
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
143680
   Антология мировой философии. – Киев
Т. 1, ч. 1. – 1991. – 292 с.
143681
   Антология мировой философии. – Киев, 1992. – 272с.
143682
   Антология мировой философии : Античность. – Минск. Москва : Харвест. АСТ, 2001. – 960с. – ISBN 985-13-0103-5
143683
   Антология молдавской поэзии. – М, 1960. – 583с.
143684
  Елевтеров С. Антология на българската литература : избрани текстове и характеристики / Стефан Елевтеров. – София : Наука и изкуство, 1977. – 679, [1] с.
143685
   Антология на былгарската поэзия. – Пловдив, 1995. – 575с.
143686
   Антология на былгарская разказ. – Пловдив, 1995. – 164с.
143687
   Антология научно-фантастических рассказов. – Москва : Все для вас, 1992. – 410, [1] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 14)
143688
  Магидов Р. Антология негритянской поэзии / Р. Магидов. – М., 1936. – 48с.
143689
   Антология нечистой силы. – М, 1991. – 400с.
143690
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской драматургии. 1935-1965 / В.Е. Балахонов. – Ленинград, 1967. – 279с.
143691
  Балахонов В.Е. Антология новейшей французской литературы / В.Е. Балахонов. – Москва-Ленинград, 1965. – 359с.
143692
   Антология новой английской поэзии. – М, 1937. – 454с.
143693
   Антология осетинской поэзии. – М, 1960. – 392с.
143694
   Антология осетинской поэзии. – Орджоникидзе, 1984. – 640с.
143695
   Антология осетинской прозы. – Орджоникидзе, 1983. – Ш6с.
143696
   Антология педагогической мысли : в 3-х томах. – М
Т. 1. – 1988. – 446с.
143697
   Антология педагогической мысли. – М
2. – 1989. – 463с.
143698
   Антология педагогической мысли Азербайджанской ССР. – М, 1989. – 589с.
143699
   Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – М, 1986. – 460с.
143700
   Антология педагогической мысли Грузинской ССР. – М, 1987. – 495с.
143701
   Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14 - 17 вв.. – Москва : Педагогика, 1985. – 367 с. : илл. – Библиогр. в конце частей. Указ. имен: с. 358-364. – (Антология педагогической мысли народов СССР / Ред. колл. серии : М.И. Кондаков (пред.) и др.)
143702
   Антология педагогической мысли Киргизской ССР. – Москва, 1988. – 363 с.
143703
   Антология педагогической мысли России XVIII века. – Москва : Педагогика, 1985. – 480с.
143704
   Антология педагогической мысли России второй половины XIX - начала XX вв.. – М, 1990. – 603с.
143705
   Антология педагогической мысли России первой половины XIX в.. – М, 1987. – 558с.
143706
   Антология педагогической мысли Узбекской ССР. – М, 1986. – 319с.
143707
   Антология педагогической мысли Украинской ССР. – Москва : Педагогика, 1988. – 635с. – (Антология педагогической мысли народов СССР: АПМ). – ISBN 5-7155-0167-9
143708
  Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики : Учеб. пособие для студ.высших педагог.учеб.заведений / И.Н. Андреева. – Москва : Академия, 2000. – 176с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0499-4
143709
  Васильева-Шведе Антология португальской и бразильской литератур (XIX-XX вв.) / Васильева-Шведе, А.М. Гах. – Ленинград, 1964. – 292с.
143710
   Антология поэзии : Израиль 2005. – Тель-Авив, 2005. – 490,[6]с. – ISBN 965-90667-2-4
143711
  Данилин Ю.И. Антология поэзии Парижской Комунны 1871 года / Ю.И. Данилин. – Москва, 1948. – 407с.
143712
   Антология румынской поэзии. – Москва : Художественная литература, 1958. – 774с.
143713
   Антология русского советского рассказа. – М, 1987. – 701с.
143714
   Антология русского советского рассказа. – М, 1989. – 557с.
143715
   Антология русского советского рассказа (20-е гг.). – М, 1985. – 542с.
143716
   Антология русского советского рассказа (30-е гг.). – М, 1986. – 507с.
143717
   Антология русского советского рассказа (50-е гг.). – Москва, 1988. – 621 с.
143718
   Антология русской классической социологии. – М, 1995. – 237с.
143719
   Антология русской советской поэзии : в 2-х т. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1957. – 853с.
143720
   Антология русской советской поэзии. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1957. – 811с.
143721
   Антология сибирской поєзии. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1967. – 560с.
143722
   Антология сказочной фантастики. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383с. – (Библиотека современной фантастики ; Том 21)
143723
   Антология скандинавской фантастики. – М, 1971. – 383с.
143724
   Антология словацкой поєзии. – Пряшев, 1953. – 88с.
143725
   Антология советской прозы 1920-1940. – М, 1991. – 496с.
143726
   Антология советской фантастики. – Москва
14. – 1967. – 480с.
143727
   Антология советской фантастики. – М, 1968. – 462с.
143728
  Вартанов А.С. Антология советской фотографии / А.С. Вартанов. – Москва
Т. 1. – 1986. – 263 с.
143729
   Антология современной молдавской поэзии. – Кишинев, 1984. – 419с.
143730
   Антология современной русской поэзии Украины. – Харьков : Крок. – ISBN 966-7093-17-4
Том 1. – 1998. – 276с.
143731
  Мастерс Эдгар Ли Антология Спун-Ривер; Новый Спун-Ривер / Мастерс Эдгар Ли. – М., 1990. – 413с.
143732
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [В 14 т.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-087-X
Т. 1 : Уголовный сыск: документы и материалы (11-нач. 20 ст.) / Сост.: Ю.И. Римаренко, Е.М. Моисеев, В.Н.Чисников. – 2006. – 612с.
143733
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 966-316-156-6
Т. 2 : Сыск, сыщики и преступный мир / [ сост.: Ю.И.Римаренко и др. ]. – 2006. – 504 с.
143734
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины ; Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. ред.: В.Н. Чисников и др. ]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
Т. 3 : Сыщики о сыске: криминальные истории / [ сост.: В.Н. Чисников, С.Г. Лаптев ]. – 2009. – 755 с.
143735
   Антология сыска : от полиции к внешней разведке : [ в 14 т. ] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины : Киевск. нац. ун-т внутренних дел ; Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [ отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников ]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
Т. 4 : Криминальный сыск в Западной Европе (19 - нач. 20 вв.) / [ сост.: В.Н. Чисников, Т.А. Проценко, С.Г. Лаптев, В.Н. Чисникова ]. – 2009. – 812 с.
143736
  Брагинский И.С. Антология таджикской поэзии / И.С. Брагинский. – М., 1951. – с.
143737
   Антология таджикской поэзии. – М, 1957. – 854с.
143738
   Антология таджикской поэзии (с древних времен до наших дней). – Москва, 1951. – 608 с.
143739
   Антология татарской поэзии. – Казань, 1957. – 606с.
143740
   Антология туркменской поэзии. – М, 1949. – 547с.
143741
   Антология узбекской поэзии. – М, 1950. – 471с.
143742
   Антология фантастических рассказов : [Италия. Польша. Франция. Чехословакия. Швейцария. Япония. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 319с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 5)
143743
   Антология фантастических рассказов : [Пер. рассказов писателей Англии и США. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 557с. – (Библиотека современной фантастики : В 15-ти тт. ; Том 10)
143744
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Русское феноменологическое общество, Логос. – ISBN 5-7333-0455-3
т.1. – 1998. – 512с.
143745
   Антология феноменологической философии в России. – Москва : Логос, Прогресс-Традиция. – ISBN 5-8163-0005-9 5-89826-054-4
т.2. – 2000. – 527с.
143746
   Антология фольклора народностей Сибири, Севера и Дальнего Востока : ( Под полярными созвездиями). – Красноярск, 1989. – 493 [ 1 ] с. : [ 4 ] л. цв. ил. – ISBN 5-7479-0099-4
143747
   Антология хакаской поэзии. – Абакан, 1961. – 224с.
143748
   Антология чартистской литературы. – М, 1956. – 415с.
143749
   Антология чешской и словацкой философии. – М, 1982. – 407с.
143750
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 1. – 1959. – 610 с.
143751
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 2. – 1959. – 446 с.
143752
   Антология чешской поэзии 19-20 веков : В 3-х тт. – Москва : Гослитиздат
Т. 3. – 1959. – 510 с.
143753
   Антология чувашской прозы. – Чебоксары, 1959. – 412с.
143754
   Антология чувашской современной прозы. – Чебоксары, 1986. – 359с.
143755
   Антология экономической классики. – М
1. – 1991. – 474с.
143756
   Антология экономической классики. – М
2. – 1992. – 486с.
143757
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 486с.
143758
   Антология экономической классики. – М, 1993. – 475с.
143759
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л., 1959. – 451с.
143760
   Антология эстонской поэзии. – М.-Л.
1. – 1959. – 384с.
143761
   Антология эстонской поэзии. 1637-1987. – Таллин : Ээсти раамат, 1990. – 416с.
143762
   Антології та авторські книги сербських авторів українською мовою // Украс : українсько-сербський збірник: Історія. Культура. Мистецтво: науково-популярне видання. – Київ, 2011. – Вип. 1 (5)"2010. – С. 109-113
143763
  Паламас К. Антологія / Костис Паламас ; упор. Г. К. Кацімбаліс, Андреас Карандоніс. – 4-е вид. – Афіни : Естия, 1994. – 446 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0302-8
143764
  Пападіямандис А. Антологія / Александрос Пападіямандис // Магія Пападіямандиса / О. Елітис. – Афіни : Іпсилон / Вівліа, 1996. – С. 61 -136
143765
   Антологія : переклади з польської : Україна 1991-2013 / [упоряд. та ред.: Н. Риндюк, Д. Матіяш, О. Клименко]. – Київ : Польський інститут у Києві, 2013. – 180, [2] с. : іл.
143766
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 269-278. – ISSN 1563-3349
143767
  Бєляков К.І. Антологія "інформаційних" наук в юриспруденції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 119-124. – ISSN 1563-3349
143768
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-109-4
Т.1 : 12 - початок 20 ст. – 2006. – 294с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою; Видання присвячене 100-річчю від дня народження видатного поета 20 ст., реформатора азербайджанської літ. мови Самеда Вургуна
143769
   Антологія азербайджанської поезії. – Київ : Етнос. – ISBN 966-522-139-6
Т.2 : 20 - початок 21 ст. – 2006. – 392с. – Парал. тит. арк. азербайджанською мовою
143770
   Антологія альтернативної української поезії зміни епох : Друга половина 80-х початок 90-х років. – Харків : Майдан, 2001. – 188с. – ISBN 966-7903-26-5
143771
  Левицький В.В. Антологія англійської мови: тексти з коментарями, вправи та етимологічний словник = Anthology of the English language: texts with comments, exercises and etymological glossary : [навч. посібник] / [В.В.Левицький, О.В. Соловьова]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 239, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Обкл. англ. мовою. - На тит. л. авт.: V.V. Levytsky, O.V. Soloviova. – ISBN 978-966-382-367-6
143772
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 1. – 1974. – 423с.
143773
   Антологія болгарської поєзії. – Київ
Т. 2. – 1974. – с.
143774
   Антологія зарубіжної поезії ХХ сторіччя / [уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко]. – Харків : Ранок, 2011. – 399, [1] с. – ISBN 978-966-672-633-2
143775
  Буренко В.М. Антологія комунікативних вправ / В.М. Буренко. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.8). – ISBN 966-8245-51-2
143776
   Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – 992 с. – ISBN 978-966-8865-81-7
143777
   Антологія модерної української драми = An anthology of modern ukrainian drama. – Київ-Едмонтон-Торонто : Таксон, 1998. – 532с. – ISBN 1-895571-11-1
143778
   Антологія наукових матеріалів трьох міжнародних фестивалів Бруно Шульца в Дрогобичі / за ред. Віри Меньок ; Полоністичний науково-інформац. центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького держ. педагогічного ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Коло, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-7996-63-5
143779
   Антологія новогрецької літератури в українських перекладах : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – Шифр дубл.809(082) Анто.Доп.карт.фл. – ISBN 966-594-409-6
143780
  Гомоннай В.В. Антологія педагогічної думки Закарпаття / В.В. Гомоннай. – Ужгород, 1992. – 290с.
143781
   Антологія польської поезії : В 2-х т. – Київ : Дніпро
Т.1. – 1979. – 463с.
143782
   Антологія польської поезії = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1979. – 502, [2] с. – Парал. тит. арк. пол.
143783
  Павловський В. Антологія польської поезії Дмитра Павличка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 237-241. – ISSN 1728-9572
143784
   Антологія радянської одноактової драматургії. – Випуск 1. – К, 1986. – 253с.
143785
   Антологія радянської одноактової драматургії. – К, 1987. – 228с.
143786
  Зеров М.К. Антологія римської поезії / М.К. Зеров. – Київ, 1990. – 63 с.
143787
   Антологія розвитку правової думки (еколого-соціальні аспекти) : Наукові статті: 1996-2006. – Ювілейне видання. – Київ
Ч.1, 2. – 2006. – 251, 587 с.
143788
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – Львів : Літопис, 1996. – 634 с. – ISBN 966-7007-00-6
143789
   Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.. – 2-е вид., доп. – Львів : Літопис, 2002. – 832с. – (Слово.Знак.Дискурс). – ISBN 966-7007-54-9
143790
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури. – Київ
2. – 1971. – 58с. – Методичні розробки
143791
   Антологія сучасної іспанскої і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 3. – 1971. – 59 с. – На обкл. рік вид. 1972
143792
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 1. – 1971. – 58 с.
143793
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 2. – 1971. – 58 с.
143794
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. – К
3. – 1971. – 59с.
143795
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури : Метод. розробка. – Київ : КДУ
Ч. 4. – 1973. – 88 с.
143796
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури. (Іспанською мовою). – Київ
3. – 1972. – 59с. – Методичні розробки
143797
   Антологія сучасної іспанської і латиноамериканської літератури.(Іспанською мовою). – Київ
4. – 1974. – 88с.
143798
   Антологія українського жаху. – Київ : Асоціація підтримки української популярної літератури, 2000. – 800с. – ISBN 966-7686-02-7
143799
   Антологія українського міфу : Етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-829-9
Т.1. – 2006. – 44с., 868с. : іл.
143800
   Антологія українського міфу : Тотемічні міфи: У 3-х т. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан. – ("Керниця"). – ISBN 966-692-875-2
Т.2. – 2006. – 12с., 596с. : іл.
143801
   Антологія української лірики = An anthology of Ukrainian lyric poetry. – Oakville : Мозаїка. – ISBN 0889620784
Частина 1 : До 1919 /Під редакцією Ореста Зілинського. – 1978. – 439c.
143802
   Антологія української морської поезії від Т.Г. Шевченка до наших днів. – Одеса : Маяк, 2004. – 240с. – ISBN 966-587-100-5
143803
   Антологія української поезії. – К
2. – 1930. – 286с.
143804
   Антологія української поезії. – К, 1931. – 371с.
143805
   Антологія української поезії. – К
Т. 3. – 1931. – 372с.
143806
   Антологія української поезії. – К
1. – 1984. – 454с.
143807
   Антологія української поезії. – Київ
2 : Українська дожовтнева поезія. – 1984. – 327с.
143808
   Антологія української поезії. – К
3. – 1984. – 303с.
143809
   Антологія української поезії. – К
5. – 1984. – 509с.
143810
   Антологія української поезії. – К
Т. 4. – 1985. – 422с.
143811
   Антологія української поезії. – Київ : Дніпро
6. – 1986. – 444с.
143812
   Антологія української поезії другої половини 20 сторіччя. – Київ : Гранослов, 2001. – 432с. – ISBN 966-95742-9-3
143813
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х (966-7791-18-2 (Т.1))
Т. 1 : Загальная теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. – 2002. – 568 с.
143814
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-30-0 (Т.2))
Т. 2 : Історія держави і права України. Руська Правда. – 2002. – 592 с.
143815
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-31-9 (Т.3)
Т. 3 : Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. – 2003. – 584 с.
143816
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-32-7 (Т.4)
Т. 4 : Конституційне (державне) право. – 2003. – 599 с.
143817
   Антологія української юридичної думки : В 6-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-33-5 (Т.5)
Том 5 : Поліцейське та адміністративне право. – 2003. – 600с.
143818
   Антологія української юридичної думки : в 6 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-34-3 (Т.6)
Т. 6 : Цивільне право. – 2003. – 584 с.
143819
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-37-8 (Т.7)
Т. 7 : Кримінальне право. Кримінальний процес. – 2004. – 616 с.
143820
   Антологія української юридичної думки : В 10 томах. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-35-1 (Т.8)
Том 8 : Міжнародне право. – 2004. – 568с.
143821
   Антологія української юридичної думки : в 10 т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-38-6 (Т.9)
Т. 9 : Юридична наука радянської доби. – 2004. – 848 с.
143822
   Антологія української юридичної думки : В 10-ти т. – Київ : Юридична книга. – ISBN 966-7791-22-Х; 966-7791-39-4 (Т.10)
Том 10 : Юридична наука незалежної України. – 2005. – 944с.
143823
   Антологія феміністичної філософії. – Київ : Основи, 2006. – 800с. – ISBN 966-500-224-4
143824
   Антологія філософії = Antology of philosophy. – Тайбей
Ч.1. – 1967. – 286с. – Видання китайською мовою
143825
   Антологія філософії. – Тайбей, 1973. – 242с. – Видання китайською мовою
143826
   Антологія японської класичної поезії : Танка. Ренга. (8-15 ст.). – Київ : Факт, 2004. – 912 с. – (Бібліотека японської класичної поезії). – ISBN 966-8408-84-5
143827
   Антольогія pуська : Збіpник найзнаменитших твоpів pуських поетів. – У Львові (Львів) : Вид. Т-ва академ. "Дpужний Лихвяp". Hакл. Т-ва. [З дpук. Т-ва ім. Шевченка, під заpяд. К. Беднарсько, 1881. – [1], 192, [4] с. – Hа окp. аpк. пpисвята: В память десятих pоковин заснованя товаpиства "Дpужний Лихвяp"


  Авт. поет. твоpів: Т.Г. Шевченко, М.С. Шашкевич, О.Я. Кониський, С.В. Руданський, Ю.А. Федькович, Є.П. Гpебінка, Л.І. Глібов, М.Л. Устиянович, А.Л. Метлинський, В.С. Кулик, П.О. Куліш, А.Л. Могильницький, М.І. Костомаpов, В.М. Шашкевич, Чеpниговець ...
143828
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка / Д.В. Григорович. – Сталинград, 1954. – 112с.
143829
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Птгр., 1919. – 142с.
143830
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Рига, 1951. – 112с.
143831
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1954. – 110с.
143832
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – Ленинград : Художня література, 1971. – 224 с.
143833
  Григорович Д.В. Антон-Горемыка. / Д.В. Григорович. – М, 1985. – 384с.
143834
  Кабаченко Е. Антон Амур-Санан. / Е. Кабаченко. – Элиста, 1967. – 132с.
143835
  Онищенко О.К. Антон Бовсуновський / О.К. Онищенко. – Дніпропетровськ, 1966. – 22с.
143836
  Раппопорт Л.Г. Антон Брукнер. / Л.Г. Раппопорт. – М, 1963. – 104с.
143837
  Холопова В.Н. Антон Веберн: Жизнь и творчество / В.Н. Холопова, Ю.Н. Холопов. – Москва, 1984. – 319с.
143838
  Ващенко З.М. Антон Владимирович Думанский / З.М. Ващенко. – Київ, 1955. – 48с.
143839
  Харин С.Е. Антон Владимирович Думанский. / С.Е. Харин. – Воронеж, 1960. – 48с.
143840
   Антон Григорович Наумовець (до 75-річчя від дня народження) // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2011. – Т. 56, № 1. – С. 95-97. – ISSN 0503-1265


  Вчений в галузі фізичної електроніки і фізики поверхності, академік НАНУ.
143841
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Л, 1957. – 456с.
143842
  Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн / Л.А. Баренбойм. – Л, 1962. – 431с.
143843
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894. / Т.А. Хопрова. – Л., 1963. – 118с.
143844
  Хопрова Т.А. Антон Григорьевич Рубинштейн, 1829-1894. / Т.А. Хопрова. – 2-е изд. – Л., 1987. – 94с.
143845
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – М., 1977. – 128с.
143846
  Митрошенков В.А. Антон Губенко / В.А. Митрошенков. – Киев, 1983. – 112 с.
143847
  Парнес В.А. Антон де Бари. 1831-1888 / В.А. Парнес. – М., 1972. – 191с.
143848
  Граф О.М. Антон Зиттенгер / О.М. Граф. – Ленинград, 1939. – 446с.
143849
  Казанцев А.Н. Антон и другие... / А.Н. Казанцев. – М., 1982. – 174с.
143850
  Полетаев С.Е. Антон и Зяблик / С.Е. Полетаев. – М, 1965. – 191с.
143851
  Ипполитов Г.М. Антон Иванович Деникин: поиск исторической правды в архивных источниках // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 3 (63). – С. 36-40. – ISSN 2070-9773
143852
   Антон Іванович Шмигельський. – Львів, 1960. – 12с.
143853
   Антон Кашшай. – К., 1969. – 10с.
143854
  Кашшай О. Антон Кашшай: до 90-річчя від длня народження мистця // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 80-82. – ISSN 0130-1799


  Антон Михайлович Кашшай (1921-1991) - український живописець, Член Спілки художників України від 1946 р. Засл. діяч мистецтв УРСР з 1960 р. Нар. художник УРСР з 1964 р.
143855
  Каганович А.Л. Антон Лосенко и русское искусство середины 18 столетия / А.Л. Каганович. – М, 1963. – 320с.
143856
   Антон Макаренко: Харківська трудова колонія ім. Максима Гоького : в документах і матеріалах 1926 - 1928 рр. / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України ; Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г. Короленка, Кафедра педагогічної майстерності ; [ авт. - укл. І.Ф. Кривонос, Н.М. Тарасевич , А.В. Ткаченко ; за ред. І.А. Зязюна ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 352с. – До 125-ої річниці від дня народження Антона Семеновича Макаренка. – ISBN 978-966-644-108-2
143857
   Антон Манастирський. Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 16с.
143858
   Антон Манастирський.Каталог пресональної виставки. – Львів, 1958. – 7с.
143859
  Хаританович Э.Б. Антон Матузов / Э.Б. Хаританович. – Москва, 1959. – 142с.
143860
  Иванов И.В. Антон Менгер - основоположник юридического понимания социалистического государства // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 20-24. – ISSN 1812-3805
143861
  Островский Г.С. Антон Михайлович Кашшай. / Г.С. Островский. – М., 1962. – 79с.
143862
  Завгородний С.А. Антон Негнибеда / С.А. Завгородний. – Москва, 1972. – 391 с.
143863
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда : повість / С.О. Завгородній. – Дніпропетровськ : Промінь, 1957. – 200 с.
143864
  Завгородній С.О. Антон Негнибіда. Краса дівоча : повісті / С.О. Завгородній. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 376 с.
143865
   Антон Никифорович Севченко.. – Минск, 1983. – 56с.
143866
  Гаврилова Е.И. Антон Павлович Лосенко / Е.И. Гаврилова. – М., 1977. – 48с.
143867
  Савинов А. Антон Павлович Лосенко. 1737-1773. / А. Савинов. – М.-Л., 1948. – 36с.
143868
  Дерман А. Антон Павлович Чехов / А. Дерман. – М, 1939. – 211с.
143869
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов / В.В. Ермилов. – М., 1949. – 440с.
143870
  Водовозов Н.В. Антон Павлович Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 71с.
143871
  Полоцкая Э.А. Антон Павлович Чехов / Э.А. Полоцкая. – Москва, 1955. – 190 с.
143872
  Кулешов Ф.И. Антон Павлович Чехов / Ф.И. Кулешов. – Южно-Сахалинск, 1959. – 40с.
143873
  Сахарова Е.М. Антон Павлович Чехов / Е.М. Сахарова. – М., 1959. – 104с.
143874
  Захаркин А.Ф. Антон Павлович Чехов / А.Ф. Захаркин. – М., 1961. – 160с.
143875
  Сергиенко Т.С. Антон Павлович Чехов / Т.С. Сергиенко. – Л., 1963. – 127с.
143876
  Чудаков А.П. Антон Павлович Чехов / А.П. Чудаков. – М, 1987. – 174с.
143877
  Хижняков В.В. Антон Павлович Чехов, как врач / В.В. Хижняков. – Москва, 1947. – 135с.
143878
  Бердников Г.П. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / Г.П. Бердников. – М.-Л., 1950. – 195с.
143879
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1951. – 432с.
143880
  Ермилов В.В. Антон Павлович Чехов. 1860-1904 / В.В. Ермилов. – М., 1953. – 288с.
143881
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – М, 1940. – 40с.
143882
   Антон Павлович Чехов. 1860-1904. Краткий указатель литературы. – Ростов -на-Дону, 1954. – 70с.
143883
   Антон Павлович Чехов. К 50-летию со дня смерти. 1904-1954. Сборник дидактический материалов. – Ростов -на-Дону, 1954. – 36с.
143884
  Грабовецький В. Антон Петрушевич - дослідник історії Галичини / Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; Володимир Грабовецький, Андрій Королько. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 76с. – ISBN 966-640-028-6
143885
  Коршунов М.П. Антон прилетит завтра. / М.П. Коршунов. – М., 1965. – 319с.
143886
   Антон Рефрежье (США): Каталог выставки. – Москва, 1979. – 6с.
143887
   Антон Семенович Макаренко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1978. – 160с.
143888
   Антон Семенович Макаренко (1888-1939). – Одеса, 1950. – 16с.
143889
  Медынский Е.Н. Антон Семенович Макаренко. Жизнь и педагогическое творчество / Е.Н. Медынский. – Москва, 1949. – 127 с.
143890
  Червонная С.М. Антон Старкопф. / С.М. Червонная. – М., 1967. – 124с.
143891
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре. Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – Москва, 1972. – 160 с.
143892
  Сиймискер Х.А. Антон Таммсааре: Жизнь и творчество / Х.А. Сиймискер. – 2-е изд., доп. – Таллин, 1977. – 222 с.
143893
  Джолборди И.Ш. Антон Шифмер и основные вопросы фонетики и лексографии цоватешинского (бацбийского) языка : Автореф... фканд. филолнаук: 10.02.09 / Джолборди И. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 24л.
143894
   Антонелло де Мессина. Святой Себастьян. – М, 1955. – 8с.
143895
  Павлова Н.Д. Антоненко-Давидович Б. Оповідання "Не святі горшки ліплять" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 23-26.
143896
   Антоненко Володимир Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 21. – ISBN 966-8352-11-4
143897
  Паламарчук О.Л. Антоненко Оксана Володимирівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 205. – ISSN 2075-437X


  Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2005 року асистент, а з 2009 - доцент кафедри слов"янської філології Інституту філології КНУТШ
143898
  Трухановский В.Г. Антони Иден. / В.Г. Трухановский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 412с.
143899
  Трухановский В.Г. Антони Иден. Страницы английской дипломатии, 30-50-е гг. / В.Г. Трухановский. – М., 1974. – 422с.
143900
  Григорьев В.П. Антони Мачадо. / В.П. Григорьев. – М., 1972. – 96с.
143901
  Цыганко В.С. Антонида Ивановна Першина / В.С. Цыганко. – Сыктывкар, 1994. – 28с.
143902
  Ромащук И.М. Антоние Спадавеккиа / И.М. Ромащук. – М, 1988. – 174с.
143903
  Аксенова Е.П. Антоний Васильевич Флоровский о Романовых // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2013. – № 5. – С. 69-77. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматривается позиция известного русского историка-эмигранта А.В. Флоровского в отношении трех последних императоров династии Романовых.
143904
  Гитлиц М А. Антонимическая группа прилагательных, объединенных значением grande -- pequeno в современном испанском. : Автореф... Канд.филол.наук: 664 / Гитлиц А.М,; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1968. – 19л.
143905
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Семант. анализ противоположности в лексике). / Л.А. Новиков. – М., 1973. – 290с.
143906
  Новиков Л.А. Антонимия в русском языке. (Теория. Семантический анализ. Классификация антонимов). : Автореф... доктор филолог.наук: 10.02.01 / Новиков Л.А.; АН СССР. Ин-т русского языка. – М., 1974. – 34л.
143907
  Иванова В.А. Антонимия в системе языка / В.А. Иванова. – Кишинев, 1982. – 163с.
143908
  Миллер Е.Н. Антонимия номинативных единиц в современном немецком языке / Е.Н. Миллер. – Куйбышев, 1985. – 89с.
143909
  Зимина Л.П. Антонимия фразеологических единиц в современном немецком языке / Л.П. Зимина. – Кемерово, 1977. – 77 с.
143910
  Михайлов В.А. Антонимия, бинарные и градуальные оппозиция. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Михайлов В.А.; ЛГУ. – Л., 1983. – 20л.
143911
  Завьялова В.М. Антонимы / В.М. Завьялова. – Москва, 1969. – 248с.
143912
  Жукова И.А. Антонимы в научном стиле : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Жукова И. А. ; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1976. – 23 с.
143913
  Талыбов К.А. Антонимы в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 665 / Талыбов К.А.; АН АзССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1971. – 23л.
143914
  Будз О.-Е.Н. Антонимы глаголов движения в современном английском языке : Автореф... канд филол.наук: 10.0204 / Будз О.-Е. Н.; Одес.ГУ. – Одесса, 1982. – 15л.
143915
   Антонимы и синонимы в русском, английском, немецком, французском языках : Указатель лит-ры. – Киев, 1966. – 23 с.
143916
  Бэлза И.Ф. Антонин Дворжак / И.Ф. Бэлза. – М, 1954. – 28с.
143917
  Шоурек О. Антонин Дворжак / О. Шоурек. – Прага, 1954. – 12с.
143918
  Гумлова О. Антонин Дворжак / О. Гумлова. – Прага, 1954. – 43с.
143919
  Гулинская З.К. Антонин Дворжак / З.К. Гулинская. – М., 1973. – 240с.
143920
  Лушина Я.И. Антонин Дворжак. / Я.И. Лушина. – Л., 1961. – 104с.
143921
  Мартин Я. Антонин Запотоцкий : Жизненный путь президента Чехословацкой республики / Я. Мартин. – Прага : Орбис, 1956. – 36, [1] с.
143922
  Гривнина А.С. Антонин Славичек (художник, 1870-1910) / А.С. Гривнина. – М.-Л., 1962. – 48с.
143923
   Антонин Славичек.. – М., 1965. – 48с.
143924
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – Москва, 1960. – 120 с.
143925
  Подольская В.В. Антонина Васильевна Надежданова и ее ученики / В.В. Подольская. – М, 1964. – 120с.
143926
   Антонина Васильевна Нежданова. – М., 1953. – 16с.
143927
   Антонина Васильевна Нежданова. – М., 1967. – 543с.
143928
  Поляновский Г.А. Антонина Васильевна Нежданова. / Г.А. Поляновский. – М.-Л., 1944. – 35с.
143929
  Хмелева В. Антонина Жандарова / В. Хмелева. – М, 1953. – 77с.
143930
  Смирнова Е.В. Антонина из родников / Е.В. Смирнова. – М., 1959. – 84с.
143931
  Мигунова М.Г. Антонина Лукина / М.Г. Мигунова. – Симферополь, 1959. – 258с.
143932
   Антонина Павловна Коровина. – М., 1978. – 20с.
143933
  Минков М. Антонио Вивальди и его "Времена года" // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 2. – С.2-12.
143934
  Бассегода Н.Х. Антонио Гауди / Н.Х. Бассегода. – Москва, 1986. – 206 с.
143935
   Антонио Грамши - великий сын итальянского народа. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 23 с.
143936
  Аликато М. Антонио Грамши - основатель Итальянской коммунистической партии / М. Аликато. – Москва, 1957. – 16с.
143937
  Аликато М. Антонио Грамши - основатель Итальянской коммунистической партии / М. Аликато. – Москва, 1957. – 16с.
143938
  Грецкий М.Н. Антонио Грамши - политик и философ / М.Н. Грецкий. – М., 1991. – 159с.
143939
  Лопухов Б.Р. Антонио Грамши / Б.Р. Лопухов. – Москва, 1963. – 91с.
143940
   Антонио Грамши : Библиографический указатель. – Москва, 1981. – 116с.
143941
  Лебедев А.А. Антонио Грамши о культуре и искусстве. Идеи и темы "Тюремных тетрадей" / А.А. Лебедев. – М., 1965. – 183с.
143942
  Мушинский В.О. Антонио Грамши: учение о гегемонии / В.О. Мушинский. – Москва : Международные отношения, 1990. – 139, [2] с. – ISBN 5-7133-0344-6
143943
  Косарева Н.К. Антонио Канова / Н.К. Косарева. – Л., 1960. – 14с.
143944
   Антонио Мачадо : Библиогр. указатель. – Москва : Книга, 1979. – 112с.
143945
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1976. – 199 с.
143946
  Кючарианц Д.А. Антонио Ринальди / Д.А. Кючарианц. – Ленинград, 1984. – 176 с.
143947
  Антониони М. Антониони об Антониони / М. Антониони. – Москва, 1986. – 298с.
143948
  Лисневский Ю.И. Антониус Ван-ден-Брук (1870-1926) / Ю.И. Лисневский. – Москва : Наука, 1981. – 158с.
143949
  Кралюк П. Антонич - Стефанович: несподівані паралелі : До 100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 161-164. – ISBN 978-966-8201-83-7
143950
  Гаврилюк Ю. Антонич з-над Сяну // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2014. – Рік 59, N 32. – С. 10. – ISSN 0027-8254
143951
  Стефановська Л. Антонич. Антиномії = Antonych Antinomies / Лідія Стефановська. – Київ : Критика, 2006. – 312с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Критичні студії). – ISBN 966-7679-93-4
143952
  Пономаренко О. Антонич: антиномії польського модернізму чи цілісність національного космосу // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 85-87. – ISSN 0236-1477


  Рецензія на книжку Л.Стефановської "Антонич. Антиномії"
143953
  Урикару Э. Антония / Э. Урикару. – М., 1980. – 118с.
143954
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 355 с.
143955
  Рябокляч І.П. Антонів Гай / І.П. Рябокляч. – Київ : Дніпро, 1976. – 254 с.
143956
  Петльований В.І. Антонів огонь / В.І. Петльований. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 185 с.
143957
  Шекспір В. Антоній і Клеопатра / Уілліям Шекспір ; Пеpеклад П.А. Кулїша; Виданий з пеpедмовою і поясненями Ів. Фpанка. – У Львові (Львів) : [Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка. під заpядом К. Беднаpського, 1901. – XIV, 180 с. – Пояснення: с. 161-180. – (Літературно-Наукова Бібліотека Українсько-Руської Видавничої Спілки : Белєстрична бібліотека ; Сеp. 1, ч. 32)
143958
  Бобух Н.М. Антоніми в українській поетичній мові / Н.М. Бобух. – Полтава, 2007. – 312с. – ISBN 978-966-7971-53-3
143959
  Доломан С. Антоніми на сторінках газети // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 164-177. – (Журналістика ; Вип. 2)
143960
  Комарницька Т. Антоніми у сучасній японській юридичній термінології: структура та функціонування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено антонімічні юридичні терміни японської мови за структурним та функціональним критеріями. Відповідно до результатів дослідження, найпродуктивнішим способом творення однокореневих термінів-антонімів є префіксальний. Більшість ...
143961
  Любарський С. Антонімічні відношення в сучасній українській термінології загального землеробства // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 3-6. – ISSN 0320-3077
143962
  Вакулик І.І. Антонімічні зв"язки у юридичній та економічній термінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Ідеться про бінарний принцип, який закладено в антонімічні пари, зокрема у сфері юриспруденції. Антонімічні зв"язки, в які вступають терміни, не заважають їм виконувати номінативну функцію. Найпродуктивнішим постає спосіб словотвору термінів-антонімів ...
143963
  Любчук Н.В. Антонімія німецьких етнокультурних фразеологізмів та їх українських еквівалентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-27. – (Іноземна філологія ; Вип. 30)


  Досліджуються проблеми та розглядаються критерії антонімічності фразеологічних одиниць. Розглядаються різні типи фразеологічних антонімів, а також можливості об"єднання фразеологічних одиниць в антонімічні пари, синонімічно-антонімічні ряди та поля. ...
143964
  Гербольд Б.В. Антоніна Гладчук / Б.В. Гербольд. – Львів, 1966. – 22с.
143965
  Ковальчук В.В. Антоніна Федорівна Прихотько (1904-1996) // Фізика в Україні в 19-20 столітті: історія, здобутки, особистості : навчальний посібник / В.В. Ковальчук. – Київ : Слово, 2009. – С 232-.235. – ISBN 978-966-194-005-4
143966
  Храмов Ю.О. Антоніна Федорівна Прихотько (до 100-річчя від дня народження) : Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 105-112. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0374-3896
143967
  Захарченко В.Д. Антонов / В.Д. Захарченко. – Москва : Молодая гвардия, 1996. – 303 с. – (Жизнь замечательных людей : сер. биогр. ; вып. 730). – ISBN 5-235-02266-1


  Герои романа пограничники,которые первыми отражали нападение фашистских войск 22 июня 1941года на советскую землю.Напряженные бои на границе,горький путь отступлениягероическая оборона Киева,партизанские действия на Полтавщине,выход сов.войск и ...
143968
  Рябокляч И.А. Антонов Гай / И.А. Рябокляч. – Москва : Советский писатель, 1970. – 240 с.
143969
  Споров Б.Ф. Антонов огонь / Б.Ф. Споров. – М, 1987. – 380с.
143970
  Гриценко І.С. Антонович Афіноген Якович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 139. – ISBN 978-966-06-0557-2
143971
  Сарбей В.Г. Антонович Владимир Бонифатьевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 52-53
143972
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Кто есть кто. – Минск, 1997. – А-Й
143973
  Багалей Д. Антонович Владимир Бонифатьевич // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: с. 21-22. – ISBN 966-7272-00-1
143974
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Философская мысль восточных славян : биобиблиографический словарь / Огородник И.В., Огородник В.В., Русин М.Ю., Диденко В.Ф. ; науч. ред. Л.В. Губерского. – Київ : Парламентское изд-во, 1999. – С. 24-25. – ISBN 966-7288-72-2
143975
   Антонович Владимир Бонифатьевич // Энциклопедия жизни и творчества Н.И. Костомарова (1817-1885) / НАНУ, Ин-т истории Украины ; [ред. колл. В.А. Смолий, Ю.А. Пинчук, А. Аббасов и др. – Киев ; Донецк : Юго-Восток, 2001. – С. 36-37 : фото. – ISBN 966-7695-36-0
143976
   Антонович Володимир // 150 великих українців / С. Геник. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 12-13. : Фото. – ISBN 966-7263-79-7
143977
  Кондратик Л.Й. Антонович Володимир Боніфатієвич // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 5-6. – ISBN 5776391970
143978
  Мироненко О. Антонович Володимир Боніфатійович // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Римаренко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Довіра, Генеза, 1996. – С. 820. – ISBN 966-507-016-9, 966-504-001-4
143979
  Огородник І.В. Антонович Володимир Боніфатійович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 8-11. – ISBN 5-325-00792-0
143980
  Кононенко М.П. Антонович Володимир Боніфатійович / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 191. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
143981
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 579-580. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
143982
  Короткий В. Антонович Володимир Боніфатійович // Енциклопедія історії України / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ради) Члени ради: В.М.Геєць, Л.В. Губерський, І.М. Дзюба та ін. – Київ : Наукова думка, 2003. – Т. 1 : А - В. – С. 105-106. – ISBN 966-00-0734-5
143983
  Губицький Л.В. Антонович Володимир Боніфатійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 150. – ISBN 96966-8060-04-0
143984
   Антонович Володимир Боніфатійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 160-161. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
143985
  Клименко І.В. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) - історик, археолог, етнограф, археоргаф // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна [та ін.]] ; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2002. – С. 18-22. – ISBN 966-02-2569-5
143986
  Пінчук Ю. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Малий словник історії України / [Б. Андрусишин, О. Апанович, Л. Архипова та ін. ; ред. кол. В. Смолій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Либідь, 1997
143987
  Ковальський М.П. Антонович Володимир Боніфатійович (1834-1908) // Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів / [Я.Є. Боровський, М.Я. Варшавчик, І.Н. Войцехівська та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1998. – С. 154-155. – ISBN 5-7702-0849-Х
143988
  Древаль Ю.Д. Антонович Володимир Боніфатійович (30.01.1834-21.03.1908) // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети : Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів I-IV акредитації / За заг. ред. М.І. Панова; Авт.кол.: В.І.Астахова, К.В.Астахова, Є.О.Бондарєв та ін. – Київ : ІнЮре, 2002. – Кн.1. – С. 199-202. – ISBN 966-8088-02-6
143989
  Короткий В. Антонович Дмитро Володимирович // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 581-582. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
143990
  Верзилов А.В. Антонович і Костомаров : з споминів А.В. Верзилова // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 232. – ISBN 966-7272-00-1
143991
  Михальченко С.И. Антонович как преподаватель. Школа Антоновича // Киевская школа в российской историографии (В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольский и их ученики) / С.И. Михальченко. – Москва ; Брянск : Прометей ; Изд-во БГПУ, 1997. – С. 35-49
143992
  Стешенко І. Антонович, як суспільний діяч // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 5-7 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
143993
  Чернецький Є. Антоновичі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 січня (№ 13/14). – С. 6


  Три покоління Антоновичів зробили величезний внесок у становлення та розвиток української історичної науки. Володимир Боніфатійович Антонович був творцем Київської школи істориків та науковим керівником, зокрема, Михайла Грушевського.
143994
  Брагин А.И. Антоновка / А.И. Брагин. – М., 1968. – 112с.
143995
  Никитина Ю.И. Антоново / Ю.И. Никитина. – Новгород, 1959. – 16 с.
143996
  Бунин И.А. Антоновские яблоки / И.А. Бунин. – Краснодар, 1979. – 256 с.
143997
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Советская Россия, 1980. – 268 с.
143998
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И. А. Бунин. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1981. – 365 с. – (Школьная библиотека)
143999
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1985. – 365 с. – (Школьная библиотека)
144000
  Бунин И.А. Антоновские яблоки : повести и рассказы / И.А. Бунин. – Киев : Веселка, 1988. – 302, [2] с. : ил. – ISBN 5-301-00217-1
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,