Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
143001
  Бузань В.Ю. "Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.)" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв
143002
  Фоменко Е.Г. "Аравия" в проблемно-тематическом единстве "дублинцев" Джеймса Джойса // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 147-152. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
143003
  Выскочков Л.В. "Аракчеевское десятилетие": внутренняя и внешняя политика России в 1815-1825 гг. : учебно-методическое пособие / Л.В. Выскочков ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, Исторический фак., Каф. истории России с древнейших времен до XX века. – Санкт-Петербург : [Исторический факультет СПбГУ], 2011. – 155 с. – Библиогр.: с. 142-150
143004
  Гигаури Ц.В. "Аргонавтика" Валерия Флакка и сведения о древней Колхиде : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Гигаури Ц.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 26л.
143005
   "Ареал" Картографические материалы по истории флоры и растительности. – М.-Л., 1952. – 43с.
143006
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1979. – 381 с.
143007
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1983. – 407 с.
143008
  Чорногуз О.Ф. "Аристократ" із Вапнярки / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Дніпро, 1983. – 407 с.
143009
  Клековкін О. "Аристотелівський театр" : міф і реальність // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 52-56
143010
   "Арка свободи і процвітання" - розширення горизонтів зовнішньої політики Японії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-9. – ISSN 1608-0599


  Виступ міністра закордонних справ Таро Асо на семінарі Інституту міжнародних проблем Японії 30 листопада 2006 р.
143011
   "Арка" 1947 - 1948 : Журнал літератури, мистецтва і критики: Бібліографічний покажчик змісту. – Київ : КМ Академія, 2003. – 52с. – ISBN 966-518-252-8
143012
  Бауло А.В. "Арлекин" - остяцкий идол // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 111-118. – ISSN 1563-0102
143013
  Жантиев Д.Р. "Армия Махди" в Ираке: формирование и развитие // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 29-37. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
143014
  Троян С.С. Арабські революції 2010-2011 років та їх наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 170-176. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
143015
  Троян С. Арабські революції початку XXI ст. Причини, рушійні сили та значення : Вкладка № 4(28) // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 7). – С. 1-7
143016
  Коцюруба К.О. Арабські революції як перше реальне випробування нової стратегічної концепції НАТО // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 181-192. – ISSN 2221-5719


  Лівійська криза довела, що військова міць, як і раніше, має значення в геополітиці XXI століття. Арабська весна висвітила одну з найгостріших проблем НАТО. Це криза політики неподільності безпеки. І Туреччина, яка нині перебуває в процесі пошуку ...
143017
  Хамрай О. Арабські словотворчі моделі: дистрибутивні групи чи таксономічні класи? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-32. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається можливість класифікації словотворчих моделей арабської мови на основі таксономічних ознак словоформ, утворених за допомогою цих моделей. Автор робить висновок, що названі ознаки після відповідного аналізу семантико-граматичних ...
143018
  Бузань В.Ю. Арабсько-ізраїльський конфлікт у контексті суперництва між США та СРСР (1956-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бузань Віталій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
143019
  Бузань В. Арабсько-ізраїльські війни в контексті суперництва між США та СРСР // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 160-161. – ISBN 978-966-623-745-6
143020
  Урджумелашвили И.г. Арабула / И.г. Урджумелашвили. – Тбилиси, 1967. – 168с.
143021
  Першиц А.И. Арабы Аравийского полуострова / А.И. Першиц. – Москва : Географгиз, 1958. – 56с. – (Народы земного шара)
143022
   Арабы в борьбе за независимость. – М, 1957. – 414с.
143023
  Джанашиа С. Арабы в Грузии. / С. Джанашиа. – Тбилиси, 1936. – 71с.
143024
  Бибикова О. Арабы в Европе: иммиграционная политика Франции // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 11 (233). – С. 136-151. – ISSN 1998-1813
143025
  Шумовский Т.А. Арабы и море : Автореф. дис. ... доктор филолог. наук / Шумовский Т.А. ; Ин-т востоковедения АН СССР, Лен. отд. – Ленинград, 1957. – 11 с.
143026
  Шумовский Т.А. Арабы и море / Т.А. Шумовский. – М., 1964. – 192с.
143027
  Сигов Ю. Арабы не любят торопливых // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 104-109. – ISSN 0868-9504
143028
  Кодмани Б. Арабы под гнетом поражения // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 7. – С. 94-100. – ISSN 0869-44435
143029
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев. – 2-е изд. – М., 1966. – 1966с.
143030
  Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее средневековье / Е.А. Беляев ; АН СССР, Институт народов Азии. – Москва : Наука ; Главная ред. восточной лит., 1965. – 280 с. : 1 портр.
143031
  Котляров С.В. Аравийская интеграция: новые перспективы экономического сотрудничества // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 3. – С. 83-93. – ISSN 0869-1908
143032
   Аравийская старина.. – М., 1983. – 142с.
143033
  Сусанян К.Г. Аравийские государства и внешнеэкономическая стратегия США, / К.Г. Сусанян. – М, 1986. – 229с.
143034
  Низан П. Аравия / П. Низан. – Ленинград, 1935. – 140 с.
143035
   Аравия и европейские державы. – М., 1924. – 224с.
143036
   Аравия. Материалы по истории открытия. – Москва : Наука, 1981. – 368с. – (Культура народов Востока. Материалы и исследования)
143037
  Сенченко И.П. Аравия: общество, традиции и нравы / Сенченко И.П. – Москва : Знание, 1991. – 63 [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике : Подписная науч.-поп. сер. / О-во "Знание" ; № 11 ; У политической карты мира). – ISBN 5-07-002200-8
143038
  Арзуманян А.М. Арагац : Очерки и рассказы / А.М. Арзуманян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 483с.
143039
   Арагон Л.:Биобиблиографический указатель. – М., 1953. – 28с.
143040
  Терзибашян В.В. Арази : [Мовсес Меликович Арутюнян] / В.В. Терзибашян. – Ереван : Госиздат, 1956. – 94 с.
143041
   Аракелян Арташес Аркадьевич : Библиогр. указ. – Ереван : Изд-в Армянской ССР, 1981. – 78с. – (Материалы к библиографии ученых АрмССР ; Вып. 28)
143042
  Кизеветтер А.А. Аракчеев / А.А. Кизеветтер. – 43-72с.
143043
  Гейнце Н.Э. Аракчеев : исторический роман 19 столетия / Н. Гейнце; [коммент. И.Д. Шалаевой; оформл. В.И. Харламова]. – Москва : Армада, 1996. – 656с. – (Сподвижники и фавориты). – ISBN 5-7632-0062-4
143044
   Аракчеев: свидетельства современников. – Москва : Новое литературное обозрение, 2000. – 496 с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-107-2
143045
  Пестушко Валерий Арал: рождение пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 53
143046
   Арал: сегодня и завтра.. – Алма-Ата, 1990. – 276с.
143047
  Шиллингер Ф.Ф. Арало-Тургайский пролив / Ф.Ф. Шиллингер. – М., 1934. – 136с.
143048
  Орешкин Д.Б. Аральская катастрофа / Д.Б. Орешкин. – М., 1990. – 46с.
143049
  Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: Причины возникновения и пути выхода / Н.Ф. Глазовский; Отв.ред.Н.Т.Кузнецов. – Москва : Наука, 1990. – 134 с.
143050
  Зуев В.П. Аральский тупик: Хождение за одно море / В.П. Зуев. – Москва : Прометей, 1991. – 100с.
143051
  Павловская Л.П. Аральский усач / Л.П. Павловская. – Ташкент, 1976. – 150с.
143052
  Воробьев П.Я. Аральское море / П.Я. Воробьев. – Калининград, 1968. – 45с.
143053
  Хусаинова Н.З. Аральское море и равнинное течение рек Амударьи и Сырдарьи / Н.З. Хусаинова. – Алма-Ата, 1976. – 352с.
143054
  Лымарев В.И. Аральское море. / В.И. Лымарев. – Москва : Географгиз, 1959. – 63с.
143055
  Нор-Айр Арам / Нор-Айр. – М, 1971. – 240с.
143056
   Арам Тигранович Ганаланян : Фольклорист. – Ереван : Изд-во АрмССР, 1986. – 71с. – (Материалы к биобиблиографии ученых АрмССР ; № 36)
143057
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – М.-Л, 1947. – 39с.
143058
  Мартынов И.И. Арам Хачатурян / И.И. Мартынов. – М, 1956. – 68с.
143059
  Глезер Р.В. Арам Хачатурян / Р.В. Глезер. – Москва, 1959. – 32с.
143060
  Шнеерсон Г.М. Арам Хачатурян / Г.М. Шнеерсон. – М., 1960. – 43с.
143061
  Юзефович В.А. Арам Хачатурян / В.А. Юзефович. – М., 1990. – 295с.
143062
  Персон Д.М. Арам Хачатурян. Жизнь и творчество / Д.М. Персон. – М, 1963. – 32с.
143063
  Хубов Г.Н. Арам Хачатурян. Монография. / Г.Н. Хубов. – М., 1962. – 441с.
143064
  Лыткин М.К. Арамильские животноводы / М.К. Лыткин, А.А. Салтыков. – Свердловск, 1954. – 52с.
143065
  Кунгуров Г.Ф. Арамошка Лузин / Г.Ф. Кунгуров. – Иркутск, 1991. – 441с.
143066
  Ахмедов С.М. Аран. / С.М. Ахмедов. – Баку, 1981. – 210с.
143067
  Акопджанян А.П. Арандзар : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акопджанян А.П. ; АН Арм.ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1965. – 19 с.
143068
  Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных и вокально-инструментальных ансамблей / Г.А. Гаранян. – М, 1983. – 237с.
143069
  Табунщиков Н.П. Аранжировка цветов. / Н.П. Табунщиков. – Киев : Реклама, 1988. – 159с. – ISBN 5-88520-008-4
143070
   Аранжировки русских народных лубочных картинок. – М, 1977. – 56с.
143071
  Григорьева А. Аранжировщик света // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 62-69.


  Джеймс Эббот Мак Нил Уистлер
143072
  Петреску Ч. Аранка, дух озер / Ч. Петреску. – Бухарест, 1975. – 48 с.
143073
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – М, 1965. – 216с.
143074
  Пушкин А.С. Арап Петра Великого / А.С. Пушкин. – Душанбе, 1976. – 144с.
143075
  Арзуманян А. Арарат - бесподобен / А. Арзуманян. – Москва, 1980. – 64с.
143076
  Сирас А. Арарат / А. Сирас. – М., 1956. – 598с.
143077
  Сирас А. Арарат / А. Сирас. – М., 1971. – 655с.
143078
  Кунгуров Г.Ф. Аратская революция / Г.Ф. Кунгуров, И.А. Сороковиков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Иркутск, 1957. – 208с.
143079
  Руттер А. Араты / А. Руттер. – Л, 1946. – 263с.
143080
  Пирожникова М.Ф. Арахис в СССР / М.Ф. Пирожникова, 1936. – 72с.
143081
  Гермачоу Текле Хавариат Арая. Повесть о молодом эфиопе / Гермачоу Текле Хавариат. – М., 1960. – 275с.
143082
  Дзагоев Н.М. Арба / Н.М. Дзагоев. – Л., 1980. – 230с.
143083
  Левкович А.К. Арбалет / А.К. Левкович. – К, 1936. – 56с.
143084
   Арбат : Аудиоэкскурсия; длина маршрута: 3,5 км; продолжительность: 1,5 ч. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (Аудиоэкнига). – ISBN 5-9677-0300-4


  MPEG-1 Layer-3(MP3), 128Kbps, 16bi, 44.1 kHz, Mono Арбат. Экскурсия по самой известной московской улице. Арбат справедливо называют "километром российской истории", он знаменит не столько памятниками архитектуры, сколько людьми, которые здесь жили. ...
143085
   Арбат [Електронний ресурс] : аудиоэкскурсия : длина маршр. 3,5 км, продолжит. 1,5 часа. – Москва : 1С-Паблишинг, 2006. – 1 CD. – Системн. требования : MS Windows, Pentium II, 333 MГц, Ram 128 Mb,SVGA, 800x600, CD-ROM, звуковая карта, колонки. - Загл. с этикетки диска. – (1С: Аудиокниги). – ISBN 5-9677-0300-4


  Ядро аудиоэкскурсии - продуманный маршрут на 3D-схеме. Перейдя в очередную точку маршрута, вы включаете на плеере трек с соответствующим номером. - Арбатская площадь - Ресторан "Прага" - Большой Афанасьевский переулок - Угол Староконюшенного - ...
143086
  Глазков Н.И. Арбат, 44 / Н.И. Глазков. – М, 1986. – 124с.
143087
  Гуро И.Р. Арбатская излучина / И.Р. Гуро. – М., 1979. – 333с.
143088
  Штейнбах В.Л. Арбатская история / В.Л. Штейнбах. – М., 1979. – 79с.
143089
  Кулешов А.П. Арбатские подворотни / А.П. Кулешов. – М., 1990. – 316с.
143090
  Окуджава Б.Ш. Арбатский дворик : лирика, проза / Б.Ш., Окуджава. – Москва : Зебра Е, 2006. – 384 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-94663-317-1
143091
   Арбатский фотограф. – М, 1970. – 32с.
143092
  Роберто Гарсиа Ферейра Арбенс в Уругвае и ЦРУ // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 80-91. – ISSN 044-748Х
143093
  Щекутова М.И. Арбитр рассудит / М.И. Щекутова, А.М. Мартемьянова. – Свердловск, 1986. – 95с.
143094
   Арбитраж в механизме социалистического хозяйствования стран-членов СЭВ. – М, 1988. – 174с.
143095
  Либерман Ф.Х. Арбитраж в народном хозяйстве / Ф.Х. Либерман. – М., 1978. – с.
143096
  Максимович А.Я. Арбитраж в системе министерства, ведомтсва / А.Я. Максимович. – М., 1987. – 126с.
143097
  Гамбург И.К. и др. Арбитраж в советском хозяйстве / И.К. и др. Гамбург. – М., 1936. – 420с.
143098
  Можейко В.Н. и Шкундин З.И. Арбитраж в советском хозяйстве / В.Н. и Шкундин З.И. Можейко. – 4-е. – М., 1948. – 668с.
143099
  Боннер А.Т. Арбитраж в СССР / А.Т. Боннер. – Москва, 1970. – 110с.
143100
   Арбитраж в СССР. – М, 1981. – 248с.
143101
   Арбитраж в СССР. – М, 1984. – 238с.
143102
   Арбитраж в СССР. Выпуск 1. – М, 1971. – 110с.
143103
   Арбитраж в СССР. Выпуск 2. – М, 1971. – 110с.
143104
  Хлестова И.О. Арбитраж во внешнеэкономических отношениях стран членов СЭВ / И.О. Хлестова. – Москва, 1980. – 160 с.
143105
  Брагинский М.И. Арбитраж и предприятие. / М.И. Брагинский, Д.Ф. Еремеев. – Минск, 1969. – 99с.
143106
  Хубиева М.Р. Арбитраж как первая ступень международного правосудия // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 3 (66). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
143107
  Вылегжанин А.Н. Арбитраж как средство разрешения межгосударственных морских споров / А.Н. Вылегжанин, Т.Г. Саксина // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 75-84. – ISSN 0132-0769
143108
  Алифанова В Г. Айнбунд Арбитраж потребительской концепции / В Г. Айнбунд Алифанова. – Москва, 1969. – 54с.
143109
   Арбитражная практика. Часть 9. Практика внешнеторговой арбитражной комиссии. 1979-1981гг.. – М, 1984. – 88с.
143110
  Зайцев М И. Арбитражное рассмотрение преддоговорных споров. Процессуальные вопросы преддоговорного арбитража / М И. Зайцев. – Саратов, 1973. – 92с.
143111
  Уткин Э.А. Арбитражное управление / Э.А. Уткин, В.В. Панов. – Москва : Тандем, 2000. – 320с. – ISBN 5-88124-015-4
143112
   Арбитражное управление предприятием : Практическое пособие. – Москва : Дело, 2000. – 384с. – ISBN 5-7749-0183-1
143113
  Шнейдман В.М. Арбитражные и судебные дела торговых организаций / В.М. Шнейдман. – М., 1956. – 76с.
143114
  Насадюк А. Арбитражные перспективы. Перспективы украинско-польского сотрудничества в сфере международного арбитража обсудили на конференции в Киеве // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 30 апреля (№ 18). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  26 апреля в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченка состоялась польско-украинская конференция "Международный коммерческий арбитраж", организаторами выступили Комитет по альтернативному разрешению споров Ассоциации юристов Украины и ...
143115
  Минаков А.И. Арбитражные соглашения и практика рассмотрения внешнеэкономических споров. / А.И. Минаков. – М, 1985. – 144с.
143116
   Арбитражный процесс : Учебник для студентов юридических вузов и факультетов. – Изд. 3-е испр. и доп. – Москва, 1998. – 253с.
143117
   Арбитражный процесс в СССР. – М, 1973. – 224с.
143118
   Арбитражный процесс в СССР. – Изд. 2-е. – М, 1983. – 324с.
143119
  Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР / Т.Е. Абова. – Москва, 1985. – 144с.
143120
   Арбитражный процесс: Россия, Украина, Беларусь : Сборник нормативных актов. – . – Нижний Новгород : Номос, 1993. – 256с. – ISBN 5-85469-006-3
143121
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины. – Одесса, 1993. – 63с.
143122
   Арбитражный процессуальный кодекс Украины : С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2001 года. – Харків : Одиссей, 2001. – 72с. – (Законы Украины). – ISBN 966-633-049-0
143123
  Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности : Монографія / Д.Н. Притыка; Відп. ред. Сіренко В.Ф. – Київ : Орияне, 2000. – 320с. – ISBN 966-737334-7
143124
  Джумагельдиева Г. Арбитражный управляющий как особый субъект хозяйственного права // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.15-19
143125
  Кузнецова Н. Арбитражных дел мастер / беседовал Игорь Вишневский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2012. – 18 сентября (№ 38)


  О проблемах и достижениях международного арбитража на Украине и в мире - рассказывает доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук Украины Наталия Кузнецова.
143126
  Купцова М.В. Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбіражі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 5 (140). – С. 41-45
143127
  Перепелинська О. Арбітрабільність корпоративних спорів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 171-176
143128
  Коваленко В. Арбітраж GAFTA. Особливості Правил Арбітражу // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 34
143129
  Давидович В.Г. Арбітраж і госпрозрахунок / В.Г. Давидович. – Харків, 1933. – 92с.
143130
  Притика Ю. Арбітраж у Франції: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.47-51
143131
  Мальський М.М. Арбітражна угода : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Мальський М.М. – Львів : Літопис, 2013. – 372, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 121-139. – ISBN 978-966-8853-35-7
143132
  Волощюк О.Т. Арбітражна угода в міжнародному комерційному арбітражі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 126-138
143133
  Войчук О. Арбітражна угода як обов"язковий елемент зовнішньоекономічного договору (контракту) // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 42. – С.40-42
143134
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
143135
  Купцова М.В. Арбітражна угода як основа компетенції міжнародного комерційного арбітражного суду : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Купцова Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 235 л. – Додатки: л. 232-235. – Бібліогр.: л. 203-231
143136
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
143137
  Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
143138
  Сліпачук Т. Арбітражна угода: сучасні проблеми і тенденції // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 43-48.
143139
  Притика Ю.Д. Арбітражна угода: теоретичні та практичні аспекти / Ю.Д. Притика, П.В. Куфтирєв // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.67-73
143140
   Арбітражне законодавство України : Офіц. вид-ня ( за станом на 1 липня 1999 ). – Київ : Парламентське видавництво, 1999. – 72с. – ISBN 966-611-000-8
143141
  Бєлоусов П. Арбітражне рішення в банкрутстві / П. Бєлоусов, М. Савчук // Юридична газета. – Київ, 2013. – 27 серпня (№ 33/34). – С. 32-33


  "Вплив процедури банкрутства українського боржника на примусове виконання арбітражного рішення".
143142
  Захарченко Т. Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 291-298. – ISSN 0132-1331
143143
  Балбекова О. Арбітражний керуючий-агент держави. Міжнародний аспект статусу // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С. 21-25.
143144
  Северин С.Л. Арбітражний керуючий-історичний аспект існування // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-113.
143145
  Середа О. Арбітражний керуючий як специфічний суб"єкт трудових правовідносин / О. Середа, О. Перцева // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-111. – ISSN 0132-1331
143146
  Рябцева Я.Г. Арбітражний керуючий: кваліфікаційні вимоги та етика професійної діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.205-209. – ISBN 966-7784-65-7
143147
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Станом на 1 січ. 1999 р: Навчальний посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
ч.1 : Законодавство та практика застосування. – 1999. – 544с.
143148
  Притика Д.М. Арбітражний процес : Навч. посібник / Д.М. Притика, М.І. Тітов. – 2-ге, стереотип. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-51-7
Ч. 1 : Законодавство та практика застосування. – 2000. – 544с.
143149
   Арбітражний процес : Навч. посібник для студ. юрид. вищ. навч. закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч. 2. – 2000. – 416с.
143150
   Арбітражний процес : Навч. посіб. для студ.юрид.вищ.навч.закл. / Д.М. Притика, М.І. Тітов, В.С. Щербина, Т.О. Новікова. – 2-е вид., доп. – Харків : Консум. – ISBN 966-7124-56-8
Ч.2. – 2001. – 432с.
143151
   Арбітражний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар. – Харків, 1995. – 274с.
143152
   Арбітражний процесуальний кодекс України : Закон про арбітражний суд.Закон про банкрутство. Декрет про державне мито. Роз`яснення та інформацій. – Ужгород : Іва, 1997. – 304 с. – ISBN 966-7231-02-Х
143153
   Арбітражний процесуальний Кодекс України : Неофіційне видання зі змінами та доп. за станом на 1.05.2000 року. – Київ : Сірін, 2000. – 48с. – ISBN 966-95277-3-3
143154
   Арбітражний процесуальний кодекс України (за станом на 1 вересня 1997 р.). – Київ : Гарантія, 1997. – 49с. – ISBN 966-95226-0-9
143155
   Арбітражний процесуальний кодекс України (Зі змінами та доповненнями станом на 1 березня 1998 року). – Київ : Право, 1998. – 46 с.
143156
   Арбітражний процесуальний кодекс України (із змінами та доповненнями на 1лютого 1999р.) : Науково-практичний коментар. – Харків : Консум, 1999. – 29с. – ISBN 966-7124-07-Х
143157
   Арбітражний процесуальний кодекс України. : Станом на 1 вересня 2000 року. – Київ : Атіка, 2000. – 48с. – ISBN 966-7714-30-6
143158
   Арбітражний процесуальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 року : Офіційний текст із змінами за станом на 1 жовтня 1993 року. – Київ : Україна, 1994. – 61с. – ISBN 5-319-01230-6
143159
   Арбітражний процесуальний Кодекс України: Науково-практичний коментар. – Харків, 1995. – 268с.
143160
   Арбітражний регламент Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 299-314. – ISSN 0132-1331
143161
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-14. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0132-1331
143162
  Притика Д. Арбітражні суди в Україні: історія, сьогодення, перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.19-25. – ISSN 0132-1331
143163
   Арбітражні суди України: історико-правовий нарис, портрети, події : Україна на межі тисячоліть. – Київ : ІнЮре, 2001. – 324с. – ISBN 966-7752-54-2
143164
  Мальський М.М. Арбітражні угоди в міжнародному комерційному арбітражі: їх форма, зміст, порядок укладення та виконання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 60-64
143165
  Львов Д.К. Арбовирусы и арбовирусные инфекции / Д.К. Львов, С.М. Клименко, С.Я. Гайдамович. – Москва : Медицина, 1989. – 336с. – ISBN 5-225-01493-3
143166
  Мосинцев А.Ф. Арбузный мед: Кн. стихов / А.Ф. Мосинцев. – М., 1981. – 95с.
143167
   Арбузов А.Е.:Библиографические указ.. – Казань, 1974. – 70с.
143168
   Арбузов Мойсей Петрович // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 2 (60). – С. 151. – ISSN 0374-3896


  Відомий вчений в галузі металургії і технології металів.
143169
   Арбузова Алла Петрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5
143170
  Пельц И. Арбузы. / И. Пельц. – Бухарест, 1968. – 48с.
143171
  Кийк Х.Я. Арве Йомм / Х.Я. Кийк. – Таллин, 1981. – 301с.
143172
   Аргановое масло: из Марокко в Европу // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 39 : фото
143173
  Рой М. Аргентина - діловий партнер України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 295-315. – (Журналістика ; Вип. 2)
143174
  Белый Э.Л. Аргентина - Израиль: непростой диалог // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 38-47. – ISSN 044-748Х
143175
  Ледо Аргентина / Ледо, , Америко. – М., 1929. – 16с.
143176
  Ревзин Г. Аргентина / Г. Ревзин. – Москва, 1937. – 199 с.
143177
  Волков А.В. Аргентина / А.В. Волков. – Москва, 1956. – 48с.
143178
  Марианетти Б. Аргентина / Б. Марианетти. – Москва, 1966. – 315 с.
143179
  Щеголев Б.Н. Аргентина / Б.Н. Щеголев. – Москва, 1971. – 248с.
143180
  Пименова Р.А. Аргентина : Экономико-географическая характеристика / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1974. – 239с.
143181
  Пименова Р.А. Аргентина / Р.А. Пименова. – Москва : Мысль, 1987. – 130с.
143182
   Аргентина. – М, 1993. – 130с.
143183
  Щербакова А.Д. Аргентина : новые ориентиры внешней политики // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 53-65. – ISSN 044-748Х
143184
   Аргентина 60-х годов : Сб. работ аспирантов ИЛА. – Москва, 1973. – 216 с. – Библиогр.: "Работы и выступления Р. Гиольди": с. 198-215
143185
  Игнатьев О.К. Аргентина и аргентинцы / О.К. Игнатьев. – М., 1958. – 94с.
143186
  Штрахов А.И. Аргентина и вторая мировая война. (Перонизм, как аргентинская разновидность фашизма и борьба демократических сил Аргентины против сил империализма и аргентинской реакции) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штрахов А.И. ; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. экономики и политики заруб. стран. – Москва, 1950. – 31с.
143187
  Королев Ю.Н. Аргентина на перепутье / Ю.Н. Королев. – Москва, 1979. – 64с.
143188
   Аргентина после Мальвин: Кризис соц.-экон. системы и перспективы обществ. развития.. – М, 1987. – 190с.
143189
  Рукомеда Р. та інш. Аргентина потрапляє в шторм. Повчальна історія економічного краху // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 3. – С.37-46. – ISSN 0868-8273
143190
  Малкова Н.А. Аргентина сегодня : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 27-32 : Фото. – ISSN 0016-7207
143191
  Данилевич М.В. Аргентина. / М.В. Данилевич. – М, 1945. – 32с.
143192
  Завірюхіна Марія Аргентина. Зимове купання в Краю озер / Завірюхіна Марія, Кастейс Жорді // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 1 (109), лютий - березень. – С. 70-75 : фото
143193
  Волков А.В. Аргентина. Перу. Чили Фолклендские острова : географические справки / А.В. Волков. – Москва : Географгиз, 1957. – 30с. – (Страны Америки)
143194
  Пендраковська Олександра Аргентина. Чудо в пір"ї : Аргентина / фоторепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 44-47 : Фото
143195
   Аргентина: внешний долг и проблемы самостоятельного демократического развития. – М, 1987. – 240с.
143196
  Батчиков С. Аргентина: дирижистская программа посткризисной модернизации и первые итоги ее выполнения // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2006. – № 4. – С. 73-79. – ISSN 0130-9757
143197
   Аргентина: тенденции экономического и социально-политического развития. – М, 1980. – 336с.
143198
  Яковлев П. Аргентина: трудное продолжение курса "реформироования рыночных реформ" / П. Яковлев, С. Батчиков // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 5. – С. 48-69. – ISSN 0130-9757
143199
  Яковлев П.П. Аргентина: цикл иллюзий и разочарований // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-15. – ISSN 044-748Х
143200
  Миронов Н. Аргентинская демократия в поисках новой двухпартийности (обзор президентских и парламентских выборов 2007 года) // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 24-45. – ISSN 1812-7126
143201
  Халин Н.И. Аргентинская печать: возникновение, эволюция и современное положение. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.10 / Халин Н.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1973. – 19л.
143202
  Земсков В.Б. Аргентинская поэзия гаучо / В.Б. Земсков. – М., 1977. – 222с.
143203
   Аргентинские рассказы. – М, 1957. – 229с.
143204
   Аргентинские рассказы. – М, 1962. – 152с.
143205
   Аргентинские рассказы. – М, 1981. – 286с.
143206
  Яковлев П. Аргентинский бизнес семьи Киршнер // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 70-87. – ISSN 0130-9625


  Новий президент Аргентини Кристина Фернандес де Киршнер обіцяла слідувати в політиці радам чоловіка - колишнього президента Нестора Киршнера
143207
   Аргентинский кризис: причины, последствия, уроки // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.4-42. – ISSN 044-748Х
143208
  Якубовская Любовь Аргентинский стейк : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 30-32 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
143209
  Шейнбаум Л.С. Аргентинский этнос / Л.С. Шейнбаум. – Москва, 1984. – 168 с.
143210
  Миронов Микола Аргентинська демократія у пошуках нової двопартійності (огляд президентських і парламентських виборів 2007 року) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 3 (17). – С. 85-104
143211
   Аргентинська Республіка. Мальвінське питання / [Посольство Аргентин. Респ. в Україні]. – [Київ : б. в., 2012. – 69 с. : іл., портр. – На обкл.: Історія колоніалізму. Справа Об"єднаних Націй
143212
  Григор"єв А.М. Аргентіна. / А.М. Григор"єв. – К., 1966. – 20с.
143213
  Волостных Г.Т. Аргиллизация и оруденение / Г.Т. Волостных. – Москва : Недра, 1972. – 240с.
143214
  Сидорович Я.И. Аргиллиты в промышленности строительных материалов Украины / Я.И. Сидорович, К.Ф. Копачинский. – Киев, 1980. – 70с.
143215
  Григорян Аида Петросовна Аргиназа и биосинтез пролина у водорослей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Григорян Аида Петросовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1992. – 27л.
143216
  Фан Ем. Аргиназа мозга при гипероксии и некоторые кинетические свойства частично очищенного препарата фермента. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Фан Ем.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 21л.
143217
  Барсегян Эрнестина Хикаровна Аргиназа печени и ее изоферменты при развитии лягушки Rana ridi-bunda : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.04 / Барсегян Эрнестина Хикаровна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 27с.
143218
  Бендецкий К.М. Аргиназа семян вики мохнатой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Бендецкий К.М. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1966. – 19 с.
143219
  Николашвили К.Г. Аргиназа у Ascaridia Golli и Fasciola Hepotiga : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.20 / Николашвили К.Г. ; МСХ СССР, Всес. акад. с. х. наук, Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1974. – 22 с.
143220
  Мартиросян А.А. Аргиштихинили / А.А. Мартиросян; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1974. – 176 с. : ил., 38 л. пл. – (Археологические памятники Армении ; 8 ; Урартские памятники ; вып. 1)
143221
  Рашба О.Я. Аргінін, аргіназа і креатин в мозку хребетних тварин під час онтогенетичного розвитку : Дис... канд. биолог.наук: / Рашба О.Я.;, 1939. – 133л. – Бібліогр.:л.126-133
143222
  Сулейменов О. Аргмаки / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1961. – 72с.
143223
  Теотокас Й. Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естия. – (Новогрецька література ; 4). – ISBN 960-05-0145-9
Ч. 1. – 1997. – 315 с. – Видання новогрецькою мовою
143224
  Теотокас Й. Арго : роман / Йоргос Теотокас. – 15-е вид. – Афіни : Естия. – (Новогрецька література ; 46). – ISBN 960-05-0147-5
Ч. 2. – 1997. – 187, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою
143225
  Ембірикос А. Арго або плавання аеростату / Андреас Ембірикос. – 2-е вид. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 85 с. – Видання новогрецькою мовою
143226
  Ставицька Л Арго, жаргон, сленг = Argo, jargon, slang : Соціяльна диференціяція української мови / Леся Ставицька. – Київ : Критика, 2005. – 464с. – ISBN 966-7679-68-3
143227
   Аргон в металлургии. – М, 1971. – 120с.
143228
  Тычинский В. Аргона. Технология выхода из депрессии на Земле и в Космосе / Вячеслав Тычинский. – Симферополь : Ариал, 2012. – 31, [1] с. – ISBN 978-617-648-092-1
143229
  Ожешко Е. Аргонавти / Е. Ожешко. – Київ, 1966. – 239 с.
143230
  Горбик Р. Аргонавти : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 25-32
143231
  Владко В. Аргонавти всесвіту / В. Владко. – Харків ; Одеса, 1935. – 223 с.
143232
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1936. – 223 с.
143233
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Одеса, 1938. – 308 с.
143234
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1952. – 503 с.
143235
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1956. – 428 с.
143236
  Владко В.М. Аргонавти всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1961. – 741с.
143237
  Владко В.М. Аргонавти Всесвіту / В.М. Владко. – Київ, 1975. – 592с.
143238
  Аполлоний Родосский Аргонавтика / Аполлоний Родосский. – Тбилиси, 1964. – 350с.
143239
  Синельников М.И. Аргонавтика / М.И. Синельников. – Тбилиси, 1980. – 301с.
143240
  Чистякова Н.А. Аргонавтика Аполлония Родосского. (Место Аполлония в литературной борьбе III в. до н.э. и образы главных героев его поэмы) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чистякова Н.А. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1950. – 12 с.
143241
  Ожешко Э. Аргонавты / Э. Ожешко. – Москва, 1959. – 247 с.
143242
  Владко В.Н. Аргонавты Вселенной / В.Н. Владко. – Москва, 1957. – 543 с.
143243
  Даркевич В.П. Аргонавты средневековья / В.П. Даркевич ; отв. ред. В.Т. Пашуто ; АН СССР ;. – Москва : Наука, 1976. – 200 с. : фотоилл., табл. – Библиогр.: с. 193-200. – (Серия "Из истории мировой литературы")
143244
  Абралов Махмуд Абралович Аргонодуговая сварка алюминиевых сплавов. / Абралов Махмуд Абралович, Р.У. Абдурахманов. – Ташкент, 1989. – 231с.
143245
  Кравченко О.М. Аргоритм географічної прив"язки знімків супутника "Січ-2" / О.М. Кравченко, М.С. Лавренюк, Н.М. Куссуль // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – С. 71-75. – (Серія : "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" ; № 2 (18)). – ISSN 1996-1588
143246
  Хорошко В.А. Аргоритм моделирования системы управления защитой объекта / В.А. Хорошко, Е.О. Тискина // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 215-222
143247
  Забулонов Ю.Л. Аргоритм оценки эффективности систем физической защиты экологически опасных объектов / Ю.Л. Забулонов, Ю.О. Медведев // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 54-60. – ISSN 2309-7655
143248
  Бондалетов В.Д. Арготизмы в словарях русского языка / В.Д. Бондалетов. – Рязань, 1987. – 86с.
143249
   Аргудан : Краткий очерк истории селения и ордена Ленина колхоза коммунистического труда имени В.И.Ленина. – Нальчик : Кабардино-Балкар. кн. изд-во, 1967. – 175 с. : илл.
143250
  Колотілова Н.А. Аргумент до авторитету в риториці та логіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 20-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто аргумент до авторитету в межах логічного і риторичного знання в історії та сучасності. Встановлено, що виділення логічного та прагматичного (риторичного) рівнів оцінки такого аргументу в сучасних концепціях веде до відмови від ...
143251
  Нагуманова Светлана Фарвазовна Аргумент знания в дискуссиях о природе сознания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 40-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
143252
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 109-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
143253
  Комар О.В. Аргумент регресу до нескінченності у контексті визначення структури обґрунтування пропозиційних суджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті встановлюється зв"язок між скептичними аргументами "трилеми Агріппи" і побудовою епістемічних теорій, які визначають структуру обґрунтування пропозиційних суджень. Умовою такої позиції визнається теза про незалежність структури обґрунтування ...
143254
  Ковальчук Аргументативний потенціал текстів упаковки / Ковальчук, Ковальчук // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 187-192. – ISBN 966-581-231-9


  Серед рекламних текстів, що останнім часом все частіше стають об"єктом лінгвістичного та психолінгвістичного аналізу, окреме місце посідає текст упаковок.
143255
  Ковальчук І.В. Аргументативний потенціал текстів упаковки // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
143256
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
143257
  Розмаріца І. Аргументативні прийоми в екологічній рекламі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 317-322. – ISBN 966-581-231-9
143258
  Булкіна А.В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий "пропозиція руки та серця" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 190-200


  Статтю присвячено розгляду характеристик мовленнєвого жанру "пропозиція руки та серця", що належить до діалогічного любовного дискурсу. Проаналізовано специфіку його ритуалізації, детально розглянуто формалізовані особливості цього жанру, побудовано ...
143259
  Кренев Ю.А. Аргументативные процедуры в преподавании философии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 26-33. – ISSN 1811-0916
143260
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
143261
  Брутян Г.А. Аргументация / Г.А. Брутян. – Ереван, 1984. – 105с.
143262
   Аргументация в публицистическим тексте: (жанрово-стилистический аспект) : Учеб. пособие по курсу "Журналистское мастерство". – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 244с. – ISBN 5-7525-0288-8
143263
  Калачинский А.В. Аргументация публицистического текста / А.В. Калачинский. – Владивосток, 1989. – 119с.
143264
  Алексеев А.П. Аргументация. Познание.Общение / А.П. Алексеев. – Москва, 1991. – 149с.
143265
  Навроцький Володимир Аргументаційна семантика // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.92-101. – ISSN 0235-7941
143266
  Зернецький П.В. Аргументаційна структура британського політичного мовлення: аксіологічний аспект / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]. – С. 147-152. – ISSN 1996-5931
143267
  Павловська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI - початку XVII ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 44-47
143268
  Люшинська О.Х. Аргументаційний аналіз відеореклами / О.Х. Люшинська, О.В. Митяєва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 132-134. – ISBN 966-581-295-5
143269
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 265-274. – ISBN 966-581-231-9
143270
  Охріменко В.І. Аргументаційні прийоми в рекламі як засіб створення ексклюзивності об"єкта рекламування // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
143271
  Скуратовська Т.А. Аргументація в американському судовому дискурсі ( на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Скуратовська Т.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
143272
  Скуратовська Тетяна Анатоліївна Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних) : Дис.канд.філолог.наук:10.02.04 / Скуратовська Тетяна Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.:л.194-196
143273
  Скуленко М. Аргументація в журналістиці // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – №10. – С. 28-32.
143274
  Кондратюк В.В. Аргументація в нормативних контекстах: проблеми риторичної концепції аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується риторична концепція аналізу юридичної аргументації, її специфіка та історичні передумови виникнення. Звертається увага на те, що вона бере свій початок від арістотелівського вчення про діалектичний силогізм. В статье ...
143275
  Соломеннік А.Д. Аргументація в політичному дискурсі Президента Франції Ніколя Саркозі (на матеріалі його телеінтерв"ю) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 260-264. – Бібліогр.: Літ.: С. 264; 10 поз.
143276
  Охріменко В.І. Аргументація в рекламному дискурсі : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / КНУТШ; В.І. Охріменко. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – Шифр дубл.46Охрі( доп. ст.). – ISBN 966-594-447-9
143277
  Скуратовська Т.А. Аргументація в юридичному дискурсі: тактики та прийоми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 205-210. – ISBN 966-581-295-5
143278
  Хоменко І.В. Аргументація у контексті сучасного логічного знання // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / КНУТШ ; [відп. ред. : А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 246-259. – ISBN 978-966-439-447-2
143279
  Пожидаєва О.А. Аргументація у сучасній іспанськомовній Інтернет - і прес-рекламі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 83-88. – Бібліогр.: Літ.: с. 88; 10 п. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
143280
  Петруньок Н.І. Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 82-87. – ISSN 1996-5931
143281
  Гніздечко О.М. Аргументація як основний засіб обгрунтування наукового повідомлення : на матеріалі англомовних лінгвістичних статей // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 237-243. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
143282
  Галішевський В. Аргументи "незгодного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Українсько-російські відносини в творчості Михайла Брайчевського.
143283
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 244-247. – ISBN 966-581-550-4
143284
  Шевкун Е.В. Аргументи ad-hominem в когнітивних структурах дискурсу бюрократії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5. – С. 100-103. – ISBN 966-581-476-1
143285
  Панченко В. Аргументи стороннього свідка (Олександр Білецький як літературний критик 20-х років 20 століття) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2002. – № 8. – С.45-48 : Фото
143286
   Аргументированно, наступательно, эффективно. – Москва, 1988. – 237с.
143287
  Павлик В.І. Аргументована оцінка жанрової форми "глоса" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 429-432. – Бібліогр.: Літ.: с. 432; 7 п. – ISSN 1729-360Х


  Газетно-публіцистичний жанр "глоса" - це жартівливе або іронічне, емоційне аргументування суспільно-релевантних проблем і висловлення гострої, дотепної кінцевої думки з приводу них.
143288
   Аргументы. – Москва
за 1983 год. – 1983
143289
  Винокуров Е.М. Аргументы / Е.М. Винокуров. – Москва, 1984. – 271с.
143290
   Аргументы и факты. Украина. – Київ, 2000
143291
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2000
143292
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 1. – 2001
143293
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 2. – 2001
143294
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 3. – 2001
143295
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 4. – 2001
143296
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 5. – 2001
143297
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 6. – 2001
143298
   Аргументы и факты. Украина. – Київ
№ 7. – 2001
143299
   Аргументы против религии. – Москва, 1973. – 173 с.
143300
  Бабченко А. Аргун : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2006. – № 9. – С.61-85. – ISSN 0130-7673
143301
  Балябина В.Г. Аргунеи / В.Г. Балябина. – Иркутск, 1988. – 124с.
143302
  Якубовский А.П. Аргус-12 / А.П. Якубовский. – Новосибирск, 1972. – 191с.
143303
  Захаркина А.Е. Ардатов / А.Е. Захаркина. – Саранск, 1966. – 151с.
143304
  Конта Р.М. Ардашев Павло Миколайович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 151. – ISBN 96966-8060-04-0
143305
  Клименко І.В. Ардашев Павло Миколайович (1865-1922) - історик // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна [та ін.]] ; НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2002. – С. 22-24. – ISBN 966-02-2569-5
143306
  Алавердян С.А. Ардвинский диалект : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Алавердян С.А.; Ин-т языка. АН Арм. ССР. – Ереван, 1970. – 19л.
143307
  Славин Л.И. Арденнские страсти / Л.И. Славин. – Москва, 1977. – 240с.
143308
  Славин Л.И. Арденнские страсти : Роман, портреты, записки / Л.И. Славин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 557с.
143309
  Зангиев Х.М. Ардонская семинария / Х.М. Зангиев. – Орджоникидзе, 1965. – 80с.
143310
  Дика Л. Ареал поширення ойконімів на -івці, -инці на території Східного Поділля протягом XIV-XX ст. // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 94-100. – ISBN 978-966-2763-81-2
143311
  Соколов В. Ареал человечества: взгляд гуманитария-методолога : [рецензия] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 113-123. – Бібліогр.: с. 120-122. – ISSN 0131-2227
143312
   Ареална лингвистика : теории и методи : материjали од научната конференциjа по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески. – Скопje : МАНУ, 2005. – 385 с. : портр. – ISBN 9989-101-53-1
143313
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики (лингвогеографический этюд) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кристя К. А.; МВССО УССР, Одесск. гов. ун-т им. И. Мечникова. – Одесса, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.189-209
143314
  Кристя К.А. Ареалы андалузской и романской терминологической лексики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Кристя К.А.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
143315
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
1. – 1977. – 164 с.
143316
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
2. – 1980. – 142 с.
143317
   Ареалы деревьев и кустарников СССР. – Ленинград
3. – 1986. – 179с.
143318
  Плотникова Л.С. Ареалы интродуцированных древесных растений флоры СССР. / Л.С. Плотникова. – М., 1983. – 256с.
143319
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР. – Л, 1983. – 208с.
143320
   Ареалы лекарственных и родственных им растений СССР : Атлас. – Изд. 2-е, испрп. – Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1990. – 224с.
143321
   Ареалы насекомых европейской части СССР. – Л, 1984. – 60с.
143322
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. – Л, 1982. – 56с.
143323
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.1. – Ленинград, 1978. – 22с.
143324
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.2. – Ленинград, 1980. – 57с.
143325
   Ареалы насекомых Европейской части СССР. Вып.3.. – Ленинград, 1981. – 58с.
143326
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 191 с.
143327
   Ареалы растений флоры СССР. – Ленинград : Ленинградский университет
Вып. 2. – 1969. – 248с.
143328
   Ареалы растений флоры СССР Вып. 3. – Л, 1976. – 175с.
143329
  Смирницкая С.В. Ареальная специфика рейнско-мозельского региона / С.В. Смирницкая. – Ленинград, 1988. – 189с.
143330
  Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики / П.Ю. Гриценко. – К, 1990. – 268с.
143331
  Пономар Л. Ареальне дослідження народного одягу Полісся // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 3 (337) травень - червень. – С. 50-56. – ISSN 0130-6936
143332
  Непокупный П А. Ареальные аспекты балто-славянских языков отношений. / П А. Непокупный. – К., 1964. – 168с.
143333
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1975. – 113с.
143334
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1977. – 263с.
143335
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1978. – 120с.
143336
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Л, 1983. – 250с.
143337
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии. – Уфа, 1985. – 202с.
143338
   Ареальные исследования в языкознании и этнографии (тезисы докладов и сообщений). – Л, 1971. – 136с.
143339
  Ермушкин Г.И. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам / Г.И. Ермушкин. – М., 1984. – 141с.
143340
  Халын Н.В. Ареальный аспект исследования шотландской фразеологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халын Н.В. ; Моск. гос. пед.ин-т иностр. яз. – Москва, 1985. – 24 с.
143341
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – Москва, 1953. – 38с.
143342
  Кондырев Л.Н. Арена / Л.Н. Кондырев. – М, 1953. – 38с.
143343
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1960. – 244с.
143344
  Ткач Д.В. Арена : Роман, повість, оповідання / Д.В. Ткач. – Київ : Молодь, 1962. – 154с.
143345
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач; Авториз. пер. с укр. Н. Николенко. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 285с.
143346
  Ткач Д.В. Арена : Роман / Д.В. Ткач. – Київ : Дніпро, 1965. – 240с.
143347
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – М., 1965. – 238с.
143348
  Струк А.Д. Арена / А.Д. Струк. – Киев, 1968. – 63с.
143349
  Дурова Н.Ю. Арена / Н.Ю. Дурова. – Казань, 1969. – 295с.
143350
  Козловский Я.А. Арена / Я.А. Козловский. – Москва, 1972. – 96с.
143351
  Муразов М.М. Арена / М.М. Муразов. – Москва, 1978. – 111 с.
143352
  Озерова И.Н. Арена / И.Н. Озерова. – М., 1985. – 95с.
143353
  Фридберг И. Арена / И. Фридберг. – Вильнюс, 1985. – 327с.
143354
  Войтенко В. Арена : поезії / Володимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 106 с.
143355
  Абидов Т.Х. Арена Акрама Юсупова. / Т.Х. Абидов. – Ташкент, 1976. – 83с.
143356
   Арена биологической революции : сборник. – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике; Биология)
143357
  Косухин Н.Д. Арена борьбы идей - Африка / Н.Д. Косухин. – Москва, 1985. – 208с.
143358
  Святишенко Б.І. Арена гострої боротьби. / Б.І. Святишенко. – К., 1981. – 48с.
143359
  Кузнецов Е.М. Арена и люди советского цирка / Е.М. Кузнецов. – Л.-М., 1947. – 228с.
143360
  Валье-Инклан дель Арена иберийского цирка. / Валье-Инклан дель. – Москва
1. – 1936. – 323с.
143361
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – Москва, 1970. – 56с.
143362
  Кривенко Н.В. Арена, как солнечный диск. Заметки о сов. цирке / Н.В. Кривенко. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 56с.
143363
  Премчанд Арена. / Премчанд. – Л., 1967. – 624с.
143364
   Арена: Политический детектив Вып. 3. – М, 1989. – 440с.
143365
   Арена: Политический детектив Вып.4. – М, 1990. – 509с.
143366
   Арена: Политический детектив Выпуск 5. – М, 1991. – 448с.
143367
   Арена: Политический роман Вып. 2. – М, 1988. – 490с.
143368
   Аренда - архимедов рычаг. – М, 1988. – 157с.
143369
   Аренда - третья модель хозрасчета. – Кемерово, 1990. – 197с.
143370
  Уткин Э.А. Аренда - шаг вперед / Э.А. Уткин. – М., 1989. – 63с.
143371
  Клейман Б.Е. Аренда в промышленности: формы, методы, перспективы / Б.Е. Клейман, Г.К. Копейкин. – Ленинград, 1990. – 143с.
143372
  Ковалев Е.Ф. Аренда и арендные отношения в Китае / Е.Ф. Ковалев. – Москва, 1947. – 110с.
143373
   Аренда и арендные отношения в СССР. – М, 1990. – 239с.
143374
   Аренда и арендные отношения на предприятиях АПК. – М, 1989. – 77с.
143375
  Часова О.В. Аренда и арендный подряд на промышленных предприятиях / О.В. Часова. – М., 1991. – 142с.
143376
   Аренда и кооперация - новые формы хозяйствования. – М, 1989. – 62с.
143377
  Ивашина Анна Николаевна Аренда как экономическая форма реализации собственности : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Ивашина Анна Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 154л. – Бібліогр.:л.142-154
143378
   Аренда предприятий. – М, 1990. – 155с.
143379
  Рутгайзер В.М. Аренда предприятия / В.М. Рутгайзер. – Москва : Знание, 1989. – 64 с.
143380
   Аренда техники непосредственно от производителя // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 4. – С. 54-58 : фото
143381
  Галин Б. Аренда торговых (нежилых) помещений / Б. Галин. – М., 1930. – 103с.
143382
  Комаров В.Ф. Аренда. Лизинг. Фирменный сервис / В.Ф. Комаров, Е.В. Колуга, А.Т. Юсупаова. – Новосибирск : Наука, 1991. – 129с.
143383
   Аренда: сущность и практика : Учебное пособие для экономического всеобуча трудящихся. – Москва : Профиздат, 1989. – 207с.
143384
   Арендарюк Олена Нестерівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 5-6
143385
  Погожаев В.П. Арендное землепользование / В.П. Погожаев, А.Б. Соскиев. – М., 1990. – 94с.
143386
  Кибак Г.А. Арендное право : Учебное пособие для студентов юридического факультета / Г.А.Кибак; Молд. гос.унив., юрид. фак. – Кишинев, 2001. – 80с. – ISBN 9975-70-037-5
143387
  Краснощеков Н.В. Арендные коллективы интенсивного труда: (На прим. хоз-в Сибири) / Н.В. Краснощеков. – Москва, 1989. – 47с.
143388
  Еременко Г.А. Арендные отношения в научных организациях / Г.А. Еременко. – М., 1991. – 97с.
143389
  Шевченко И.В. Арендные отношения в рыночной экономике / И.В. Шевченко. – СПб, 1992. – 124с.
143390
  Тушканов М.П. и др. Арендные отношения в сельском хозяйстве / М.П. и др. Тушканов. – М., 1989. – 62с.
143391
  Тройно Ф.П. Арендные отношения у горцев Северного Кавказа / Ф.П. Тройно. – Ростов -на-Дону, 1984. – 92с.
143392
   Арендный и коллективный подряд на машиностроительном предприятии. – Киев, 1991. – 168с.
143393
   Арендный подряд - кратчайший путь к продовольственному достатку. – М, 1988. – 48с.
143394
  Кизилова В.В. Арендный подряд / В.В. Кизилова. – Киев : Тэхника, 1990. – 111с.
143395
   Арендный подряд в промышленности. – М, 1990. – 77с.
143396
   Арендный подряд в строительстве. – М, 1989. – 229с.
143397
   Арендный подряд на промышленном предприятии. – Свердловск, 1989. – 29с.
143398
  Лапуста М.Г. Арендный подряд: Справ. пособие. / М.Г. Лапуста, В.А. Масленников. – М., 1991. – 236с.
143399
   Арендт (Arendt) Ганна // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 677-678. – ISBN 966-316-069-1
143400
  Коптюг В.А. Аренониевые ионы / В.А. Коптюг. – Новосибирск, 1983. – 271с.
143401
  Коптюг В.А. Ареноновые ионы. / В.А. Коптюг. – Новосибирск, 1983. – 271с.
143402
  Москаленко Анна Ивановна Аренсульфониламидирование a.W-диарилполиметиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Москаленко Анна Ивановна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1984. – 16л.
143403
  Бойко С.А. Аренсульфониламидирование арилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бойко С. А.; Днепр. хим. техн. ин-т. – Днепропетровск, 1975. – 30л.
143404
  Гуцалюк В.Г. Аренфенолальдегидные олигомеры / В.Г. Гуцалюк. – Алма-Ата, 1986. – 229с.
143405
  Барвинский В.В. Арены спорта вчера, сегодня, завтра / В.В. Барвинский, С.Н. Вилинский. – М., 1982. – 64с.
143406
  Воронцов П.А. Ареологические исследования пограничного слоя атмосферы / П.А. Воронцов. – Ленинград, 1960. – 452с.
143407
  Мильтон Джон Ареопагитика : Речь о свободе печати, обращенная к английскому парламенту. (1644 г.) / Мильтон ; [С предисл. прив.-доц. Казан. ун-та Мих. Мих. Хвостова]. – Казань : Тип. Д.М. Гран, 1905. – [2], IV, 3-45 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова
143408
  Мільтон Д. Ареопагітика // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 22-30.
143409
  Брехова Н.А. Арест морских судов в современном международном и национальном праве // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.100-108
143410
  Антоненко Л. Арест морского судна: проблемы законодательного регулирования и пути разрешения // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 4. – С.12-15
143411
  Зильберштейн И.С. Арест припогандиста / И.С. Зильберштейн. – М, 1951. – 44с.
143412
   Арестант пятой камеры : [О А.В. Колчаке]. – Москва : Политиздат, 1990. – 478,[1] с., [8] л. ил. – В изд. также: Допрос в Иркутске / Ю. Кларов. – ISBN 5-250-01405-4
143413
  Сульянов А.К. Арестовать в Кремле: О жизни и смерти маршала Берия / А.К. Сульянов. – Минск, 1991. – 366с.
143414
  Гаэмпанах Г.Г. Ареф Казвини - гражданский поэт Ирана / Г.Г. Гаэмпанах. – М., 1971. – 140с.
143415
  Чабан Арешт майна боржника / Чабан, с. // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.28-30


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
143416
  Верба І. Арешт Олександра Оглоблина // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 2. – С. 51-55
143417
  Іщук О. Арешт Осипа Дякова 1940 р. у світлі документів Державного архіву Служби Безпеки України / О. Іщук, Н. Ніколаєва // Український визвольний рух : Науковий збірник / Ін-т укр-ва ім. І.Крип"якевича НАНУ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2006. – № 6. – С. 30-76. – ISBN 966-8461-23-1
143418
  Брильов О.А. Арешт суден по забезпеченню морських вимог за законодавством України / О.А. Брильов. – Миколаїв : Атол, 2002. – 242с. – ISBN 966-7726-54-1
143419
  Коновалова А.Ю. Арешт як вид покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 227-234
143420
  Грязнов М.П. Аржан: Царский курган раннескифского времени / М. П. Грязнов ; АН СССР, Ин-т археологии. – Ленинград : Наука Ленингр. отд-ние, 1980. – 62 с.
143421
  Петров С. Аржентина / С. Петров. – София : Наука и изкуство, 1961. – 191с. : Ил. – Библиогр.: с. 190. – (Библиотека при българското географско дружество)
143422
   Арзамас и арзамасские протоколы.. – Л, 1933. – 302с.
143423
   Арзамас.Путеводитель. – 2-е изд. испр. и доп. – Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1978. – 112с.
143424
   Арзамас: "сей прекраснейший город..." : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 78-81 : Фото
143425
  Корнилов П.Е. Арзамаска школа живописи первой половины XIX века / П.Е. Корнилов. – М.-Л., 1947. – 215с.
143426
  Еремеев П.В. Арзамасская муза / П.В. Еремеев. – Горький, 1987. – 319с.
143427
  Еремеев П.В. Арзамасские мастера / П.В. Еремеев. – Нижний Новгород, 1992. – 254с.
143428
  Ислом Назар оглы Арзигуль / Ислом Назар оглы. – Ташкент, 1958. – 104с.
143429
  Прищепа В.И. Ари Штернфельд - пионер коспонавтики. 1905-1980 / В.И. Прищепа, Г.П. Дронова. – М., 1987. – 192с.
143430
  Губарев В.С. Ариабата / В.С. Губарев. – М, 1975. – 103с.
143431
  Володарский А.И. Ариабхата / А.И. Володарский. – Москва, 1977. – 112с.
143432
   Ариадна Ардент: Скульптура. Графика. – М, 1991. – 16с.
143433
  Котелина Н.С. Ариадна Ариадна Николаевна / Н.С. Котелина. – Сыктывкар, 1993. – 23с.
143434
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1965. – 8с.
143435
   Ариадна Шенгелая.. – М., 1979. – 42с.
143436
  Коновалов В.В. Ариаднина нить / В.В. Коновалов. – Вильнюс, 1988. – 428с.
143437
  Хлиманов В.И. Ариднина нить / В.И. Хлиманов. – Минск, 1972. – 102с.
143438
  Агаханянц О.Е. Аридные горы СССР : природа и географические модели флоропенеза / О.Е. Агаханянц. – Москва : Мысль, 1981. – 270с.
143439
   Аридные почвы, их генезис, геохимия, использование. – Москва : Наука, 1977. – 267с.
143440
  Хасанов А.С. Аридный гидрогеолого-мелиоративный процесс на примере бассейна Сырдарьи / А.С. Хасанов, Л.З. Шерфединов; М-во геол. УзССР; Произв. об-ние "Узбекгидрогеология"; Ин-т гидрогеол. и инж. геол. – Ташкент : Фан, 1987. – 151с. : Ил. – Библиогр.: с.140-151
143441
  Оксенич И.Г. Аридный климат Туркменистана и воздействие его на человека / И.Г. Оксенич. – Ашхабад, 1981. – 163с.
143442
  Дмитренко Е.М. Ариевые сомы Аравского моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Дмитренко Е.М.; Ан УССР. – Севастополь, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
143443
  Чайлд Г. Арийцы. Основатели европейской цивилизации = The aryans / Гордон Чайлд ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 269, [3] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-2408-2
143444
  Мохомон Камара Майга Сарата Арил (аралкил) пиридины и 2-азофлуорены в синтезах пиридинийилидов и индолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохомон Камара Майга Сарата; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра орган. химии. – И., 1975. – 18л.
143445
  Степонавичюс Ю.Ю. Арилвинилкетоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Степонавичюс Ю.Ю.; Вильнюс гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 20л.
143446
  Седова Л.Н. Арилдифтореметиловые эфиры, арилдифторметилсульфиды, сульфоксидыит сулфоны. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Седова Л.Н.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 24л.
143447
  Маннафов Т.Г. Арилселенилгалогениды в реакциях присоединения и перегруппировке Арбузова : Автореф... канд. хим.наук: / Маннафов Т.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 17л.
143448
  Калинина Нина Николаевна Арилсульфенилгалогениды как реагенты в функциональном органическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Калинина Нина Николаевна; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 17л.
143449
  Волощук В.Г. Арилтрифторметилселениды, арилтрифторметилселеноксиды, прилтрифторметилселеноны : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Волощук В.Г. ; АН УССР. Ин-т орган. химии. – Киев, 1968. – 20 с.
143450
  Жеромский Стефан Ариман мстит / Жеромский Стефан. – Москва. – 32с. – Беспл. прилож. к журнналу "За 7 дней" № 116
143451
  Кокышев Л.В. Арина / Л.В. Кокышев. – Новосибирск, 1968. – 327с.
143452
  Кокышев Л.В. Арина / Л.В. Кокышев. – М, 1985. – 224с.
143453
  Ким А.А. Арина : роман-сказка для чтения вслух... / Анатолий Ким. – Москва : Октопус, 2006. – 224с. : илл. – ISBN 5-94887-027-8
143454
  Филин М.Д. Арина Родионовна / Михаил Филин. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 224с., [ 16л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1310 (1110)). – ISBN 978-5-235-03110-4
143455
  Гроссман В.А. Арион / В.А. Гроссман. – М., 1966. – 474с.
143456
   Аристарх Васильевич Лентулов. – М, 1968. – 52с.
143457
   Аристарх Лентулов, 1882 - 1943. – Москва, 1987. – 115с.
143458
   Аристарх Лентулов: путь художника. Художник и время.. – М., 1990. – 272с.
143459
  Апчинская В Н. Аристид Майоль / В Н. Апчинская, . – Москва, 1981. – 64с.
143460
  Петрочук О.К. Аристид Майоль, 1861-1944 / О.К. Петрочук. – М., 1977. – 151с.
143461
  Нарежный В.Т. Аристион, или Перевоспитание : Справедливая повесть / Сочинение Василия Нарежного. – Санкт-Петербург : В типографии В. Плавильщикова
Ч. 1, 2. – 1822. – [8], 155, [4], 186 с. – Каждая часть имеет собственную паг.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра Нарежный,
143462
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2004
143463
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2004
143464
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
143465
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
143466
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 5. – 2004
143467
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6. – 2004
143468
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 7. – 2004
143469
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 1. – 2005
143470
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 2. – 2005
143471
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
143472
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 4/5. – 2005
143473
   Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2003-
№ 6/7. – 2005
143474
  Чорногуз О.Ф. Аристократ из Вапнярки : Сатирический роман / О.Ф. Чорногуз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
143475
  Моисеева Надежда Аристократ из рабов : дело вкуса // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 164-172 : Фото
143476
  Чорногуз О.Ф. Аристократ із Вапнярки : Сатиричний роман / О.Ф. Чорногуз. – Київ : ВУС, 1996. – 398с. – ISBN 5770797886
143477
  Ворс С. Аристократ у Матриці // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 10-13. – ISSN 1996-1561


  Українофобія як діагноз: невроз одного окремо взятого політика, бізнесмена й колекціонера. Дмитро Табачник
143478
  Голобородько Я. Аристократ філологічної думки: 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2003. – № 1. – С.47-54. – ISSN 0372-6436
143479
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 142-147. – ISSN 0869-3595
143480
  Нестеренко Петро Аристократ чорного штриха // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48. – ISSN 0868-9644
143481
   Аристократам лиж. Санкт-Мориц (Швейцарія) : катання з ухилом. Топ-10 гірськолижних курортів "за інтересами" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 15 : фото
143482
  Погодін М.Ф. Аристократи / М.Ф. Погодін. – Київ, 1936. – 119с.
143483
  Рафаловський Євген Аристократи бушу : Спосіб життя // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 102-108 : Фото
143484
  Міщенко О. Аристократизм і шляхетність як ознаки індивідуального стилю О. Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 155-160
143485
  Лазуркевич І. Аристократична свобода Чернігівщини / І. Лазуркевич, О. Твердь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16 липня (№ 122). – С. 12


  Учасники XI Літньої школи журналістики та частина редакційної команди мандрували інтелектуальними центрами України. Цього разу - маршрут через Качанівку та Соколиний хутір.
143486
  Гусєв В.І. Аристократія / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20. – ISBN 966-642-073-2
143487
  Вільчинський Ю. Аристократія і духівництво як живі символи часу і простору в культурологічній концепції О. Шпенглера // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки, молоді та спорту україни ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2013. – № 2. – С. 5-28. – ISSN 2227-1503
143488
  Кобилянська О. Аристократка : Оповідання, повісті / О. Кобилянська. – Київ : Основи, 2001. – 699с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-117-5
143489
  Зощенко М.М. Аристократка : рассказы / М. Зощенко. – Москва : АСТ, 2007. – 336 с. – ISBN 978-5-17-019857-3
143490
   Аристократка // Жінка : щомісячний журнал / Вид-во "Преса України" ; Редакція ж-лу "Жінка". – Київ, 2013. – № 7, липень. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753


  Феномен української письменниці Ольги Кобилянської
143491
   Аристократка за духом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 10


  85-річчя Лариси Крушельницької - археолога, бібліотекознавця, доктора історичних наку, професора, дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, літератора-публіциста, директора Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника, гідного ...
143492
  Куделко С.М. Аристократы в Харьковском университете // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 83.
143493
  Семаго Л.Л. Аристократы неба / Л.Л. Семаго. – Воронеж, 1981. – 222с.
143494
  Костюков И.В. Аристократы. Рассказ / И.В. Костюков. – М., 1957. – 55с.
143495
  Езерский М.В. Аристоник / М.В. Езерский. – Москва; Ленинград, 1937. – 239с.
143496
  Езерский М.В. Аристоник / Милий Езерский. – Москва : Уникум, 1995. – 877 с. – В изд. также: Приключения мальчика с собакой : повесть / Н. Бромлей, Н. Острменецкая. Спартак / Р. Джованьоли. – (Библиотека исторической прозі для детей и юношества ; Т. 26 ; Древний мир). – ISBN 5-86697-013-9 ; 5-86697-003-1
143497
  Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. / Я. Лукасевич. – М., 1959. – 311с.
143498
  Плюта Е.О. Аристотелизм как феномен ренессансной духовной культуры Беларуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 126-128. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
143499
   Аристотеліс Валаоритис. – Афіни : [ б. в. ]. – 303, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – (Основна бібліотека ; т. 16)
143500
   Аристотеліс Валаоритис. – [Афіни] : Ікарос
Т.1 : Життя, листи та політичні статті /Філолог. коментар Г. П. Саввідіса та Н. Лікургуса. – 1980. – 515с. – Видання новогрецькою мовою
143501
  Александров Г.Ф. Аристотель : (философские и социально-политические взгляды) / Г. Александров ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Гос. соц.-экон. изд., 1940. – 273 с.
143502
  Зубов В.П. Аристотель / В.П. Зубов. – Москва : Академия наук СССР, 1963. – 366с.
143503
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – М, 1981. – 200с.
143504
  Лосев А.Ф. Аристотель : жизнь и смысл / А.Ф. Лосев, Тахо-Годи. – Москва : Детская литература, 1982. – 286 с. – (Люди. Время. Идеи)
143505
  Чанышев А.Н. Аристотель / А.Н. Чанышев. – 2-е доп. – М, 1987. – 220с.
143506
  Яновский Ю.Л. Аристотель двадцатого века. / Ю.Л. Яновский. – Ростов -на-Дону, 1965. – 192с.
143507
   Аристотель и античная литература. – М, 1978. – 230с.
143508
  Абдуллаев М.С. Аристотель и аристотелизм в истории анатомии / М.С. Абдуллаев. – Баку, 1988. – 292с.
143509
  Драч Г.В. Аристотель и досократовская философия // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 33-34. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
143510
  Карпенко А.С. Аристотель и Лукасевич о законе противоречия: contra et pro. (К публикации книги Яна Лукасевича "О принципе противоречия у Аристотеля. Критическое исследование") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 154-165. – ISSN 0042-8744
143511
  Бочаров В.А. Аристотель и традиционная логика. / В.А. Бочаров. – М., 1984. – 133с.
143512
  Аристотель Аристотель о душе / Аристотель. – Москва, 1937. – 179с.
143513
  Дубинянский М. Аристотель Онассис: погоня за триумфом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 8 (36). – С. 48-67. – ISSN 1819-6268
143514
  Меленко С.Г. Аристотель про соціальні основи держави // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
143515
  Карасьов М. Аристотель проти Забужко // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 181-184. – ISSN 0208-0710
143516
  Земцов С.М. Аристотель Фиораванти / С.М. Земцов, В.Л. Глазычев. – Москва, 1985. – 182 с.
143517
  Снегирев В.Л. Аристотель Фиораванти и перестройка Московского Кремля / В.Л. Снегирев. – Москва, 1935. – 128 с.
143518
  Асадуллаев И.К. Аристотель, Авиценна (Ибн Сина) и Гегель у истоков новых категорий невосполненности и восполнения // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 7 (73). – С. 74-79. – ISSN 1812-8696
143519
  Ливанова М. Аристотель: цена истины // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 46-61. – ISSN 1819-6268
143520
  Ярхо В.Н. Аристофан / В.Н. Ярхо. – М., 1954. – 135с.
143521
  Головня В.В. Аристофан / В.В. Головня. – Москва, 1955. – 184с.
143522
  Гусейнов Г.Ч. Аристофан / Гусейнов Г.Ч. – Москва, 1988. – 272 с.
143523
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахарняне".Идейно-художественный анализ. : Дис... канд. филол.наук: / Бабенко А.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1966. – 276л. – Бібліогр.:л.264-276
143524
  Бабенко А.И. Аристофан "Ахрняне".Идейно-художественный анализ : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бабенко А.И. ; КГУ. – Киев, 1967. – 19 с.
143525
  Соболевский С.И. Аристофан и его время / С.И. Соболевский. – Москва, 1957. – 420 с.
143526
  Вишневський Я.Л. Аритмія почуттів = Arytmia uczuc / Януш Леон Вишневський, Дорота Веллман ; [пер. з пол. Т. Чужа]. – Київ : Махаон-Україна, 2010. – 221, [3] с. – На обкл.: Нова книжка від автора бестселера "С@амотність у мережі". – ISBN 978-617-526-267-2


  Dla Biblioteki :) Підпис автора Вишневського 24/5/2013
143527
  Осадчук П. Аритмія сучасних ритмів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 14-23. – ISSN 0208-0710
143528
  Станишевский О.Б. Аритмология (Введение в онтологию) : Бесконечность и рефлексивная сущность Бытия / О.Б. Станишевский. – Таганрог : ТРТУ, 2003. – 593с. – ISBN 5-8327-0128-3
143529
  Араслы Н.Г. Ариф Ардебили и его поэма "Фархаднаме" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Араслы Н.Г. ; АН АзССР , Ин-т литературы и языков. – Баку, 1969. – 27 c.
143530
  Киселев Арифметика / Киселев. – 252 с.
143531
  Фербер К. Арифметика / К. Фербер. – Ленинград ; Москва, 1925. – 415 с.
143532
  Шрейдер С. Арифметика / С. Шрейдер. – Москва, 1928. – 110 с.
143533
  Циммерман М.М. Арифметика / М.М. Циммерман. – Москва, 1933. – 88 с.
143534
  Чулицький Н.Н. Арифметика / Н.Н. Чулицький. – Харьков, 1934. – 144 с.
143535
  Анцыферов С.С. Арифметика / С.С. Анцыферов. – Москва; Ленінград, 1947. – 288 с.
143536
  Гребенча М.К. Арифметика / М.К. Гребенча, С.Е. Ляпин. – 2-е изд. перераб. – Москва, 1952. – 280 с.
143537
  Погребиський Й.Б. Арифметика : Учебное пособие / Й.Б. Погребиський. – Киев, 1953. – 284 с.
143538
  Андронов И.К. Арифметика / И.К. Андронов. – Москва, 1957. – 303 с.
143539
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 2. – Київ, 1958. – 231 с.
143540
  Андронов И.К. Арифметика / И.К. Андронов. – Москва, 1959. – 360 с.
143541
  Пономарев С.А. Арифметика / С.А. Пономарев. – Москва, 1968. – 379 с.
143542
  Шевченко І.М. Арифметика / І.М. Шевченко. – Вид. 14. – Київ, 1970. – 248 с.
143543
   Арифметика / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – Москва, 1988. – 383 с.
143544
  Степанов С.А. Арифметика алгебраических кривых / С.А. Степанов. – Москва, 1991. – 365 с.
143545
  Кононенко Н. Арифметика бережливости. / Н. Кононенко. – Ростов н/Д, 1970. – 208с.
143546
  Парфенов В.А. Арифметика бережливости. / В.А. Парфенов. – М., 1974. – 63с.
143547
  Дьяченко Н. Арифметика в картинках / Н. Дьяченко. – Москва, 1923. – 16 с.
143548
   Арифметика в школах малограмотних. – Харків, 1935. – 80 с.
143549
   Арифметика в школах малограмотних. – 2-е вид. – Харків, 1936. – 71 с.
143550
  Фельдман Г.М. Арифметика вероятностных распределений и характеризационные задачи на абелевых группах / Г.М. Фельдман. – К., 1990. – 166с.
143551
  Мельниченко В. Арифметика державотворення: парламентаризм без парламенту=Україна без парламентаризму // Народний депутат : Часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2007. – № 7. – С. 29-33. – ISSN 1812--514Х
143552
  Анцыферов С.С. Арифметика для обучения неграмотных / С.С. Анцыферов. – Москва, 1949. – 192 с.
143553
  Андронов И.К. Арифметика дробных чисел и основных величин / И.К. Андронов. – Москва, 1955. – 344 с.
143554
  Выгодский М.Я. Арифметика и алгебра в древнем мире / М.Я. Выгодский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1967. – 367 с.
143555
   Арифметика и алгебраические преобразования. – Рига, 1987. – 65с.
143556
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1988. – 113 с.
143557
   Арифметика и геометрия многообразий. – Куйбышев, 1989. – 148 с.
143558
  Диофант Арифметика и книга о многоугольных числах / Диофант. – М., 1974. – 327с.
143559
  Шугаев В.М. Арифметика кохання. / В.М. Шугаев. – К., 1982. – 262с.
143560
  Магницкий Л. Арифметика Л. Магницкого, сиречь наука числительная, с разных диалектов на словенский язык переведенная и во едино собрана и на две книги разделена. – Москва, 1703. – с.
143561
  Шугаев В.М. Арифметика любви: повести и рассказы. / В.М. Шугаев. – М., 1979. – 365с.
143562
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192 с.
143563
  Андронов И.К. Арифметика натуральных чисел / И.К. Андронов. – Москва, 1954. – 192с.
143564
  Трухина Ирина Петровна Арифметика некоторых функциональных полугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Трухина Ирина Петровна; Харьков. гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1980. – 12л.
143565
  Андронов И.К. Арифметика рациональных чисел / И.К. Андронов. – Москва : Просвещение, 1971. – 399 с.
143566
  Солнцев Ю.К. и др. Арифметика рациональных чисел / Ю.К. и др. Солнцев. – Изд. 3-е, перераб. – Москва, 1971. – 160 с.
143567
  Шатров С.М. Арифметика старого Абдуллы. / С.М. Шатров. – М,, 1952. – 64с.
143568
  Карцев М.А. Арифметика цифровых машин. / М.А. Карцев. – М., 1969. – 576с.
143569
  Дородницына А.А. Арифметика чисел произвольной длины и произвольного диапазона и ее применение к вычислению элементарных функций (на примере машин серии "Мир") : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Дородницына А.А.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1970. – 18л.
143570
  Курчанов Павел Федорович Арифметика эллиптических кривых над облевыми расширениями мнимых квадратных полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Курчанов Павел Федорович; МГУ. – Москва, 1977. – 7л.
143571
  Завало С.Т. Арифметика, алгебра і елементи аналізу / С.Т. Завало. – Київ, 1969. – 504 с.
143572
   Арифметика, принципы организации, диагностика и формализованное проектирование вычислительных структур. – К, 1989. – 343с.
143573
  Гашков С.Б. Арифметика. Алгоритмы. Сложность вычислений : Учеб. пособие для вузов / С.Б. Гашков, В.Н. Чубариков; Под. ред. В.А. Садовничего. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 2000. – 320 с. – ISBN 5-06-003613-8
143574
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-го кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы.. – 7-е изд. – М., 1968. – 240с.
143575
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – М., 1962. – 240с.
143576
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной шк. / Н.А. Принцев. – 2-е изд. – М., 1963. – 240с.
143577
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. вечерней (сменной) сред. общеобразовательной школы. / Н.А. Принцев. – 6-е изд. – М., 1967. – 240с.
143578
  Принцев Н.А. Арифметика. Учеб. пособие для 5-6-х кл. сред. шк. / Н.А. Принцев, М.И. Ягодовский. – М., 1966. – 448с.
143579
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 10-е изд. – Москва, 1948. – 167 с.
143580
  Киселев А.П. Арифметика. Учебник для 5-го и 6-го классов семилетней и средней школы / А.П. Киселев. – 11-е изд. – Москва, 1949. – 168 с.
143581
  Самофалов К.Г. Арифметико-логические и управляющие устройства ЦВМ / К.Г. Самофалов. – Киев, 1974. – 121с.
143582
  Бубнов Н.М. Арифметическая самостоятельность европейской культуры : Культурно-исторический очерк. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Т. 1 : Исследования по истории науки в Европе. – 1908. – 405 с. – Кн.нап.:.рус.яз. стар. орф


  На кн. подпись: Дорогой спутнице жизни, жене моей Людмиле Викторовне ур. Носковой с благодарностью и любовью посвящаю труд мой
143583
  Граве Д.А. Арифметическая теория алгебраических величин. / Д.А. Граве. – Киев
т.1 : Квадратичная область. 1909-1910 акад.год. – 1910. – 372с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. .Гекторафированное изд.
143584
   Арифметические группы и автоморфные функции : Сб. статей. – Москва : Мир, 1969. – 224 с. – Библиогр. с. 221-223. – (Б-ка сборн. "Математикка")
143585
  Никулин В.В. Арифметические группы, порожденные отражениями, в пространствах добаческого и их приложение в алгебраической геометрии : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.01.06 / Никулин В. В.; Матем. ин-т. – Москва, 1984. – 27л.
143586
  Хамфри Джеймс Арифметические группы. / Хамфри Джеймс. – М., 1983. – 207с.
143587
  Тальянова Е.Н. Арифметические задачи, составленные по материалам контрольных цифр развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы / Е.Н. Тальянова. – Великие Луки, 1959. – 15с.
143588
  Улановский А.М. Арифметические и аналитические свойства безгранично делимых элементов некоторых функциональных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Улановский А.М.; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 14л.
143589
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические оснвоы ЭЦВМ / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1974. – 264с.
143590
  Симаков А.Л. Арифметические и логические основы цифровой техники / А.Л. Симаков. – Чебоксары, 1984. – 80с.
143591
  Лысиков Б.Г. Арифметические и логические основы цифровых автмотов / Б.Г. Лысиков. – Минск, 1980. – 335с.
143592
  Савельев А.Я. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.Я. Савельев. – М., 1980. – 255с.
143593
  Сопильник А.В. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / А.В. Сопильник. – Днепропетровск, 1982. – 74с.
143594
  Архаров В.И. Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин / В.И. Архаров. – Ленинград, 1974. – 167с.
143595
  Степанян А.А. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин / А.А. Степанян. – Куйбышев, 1972. – 30с.
143596
  Трубников Н.В. Арифметические и логические основы электронных цифровых вычислительных машин. / Н.В. Трубников. – М.
ч. 1. – 1974. – 105с.
143597
  Дадаев Ю.Г. Арифметические коды, исправляющие ошибки / Ю.Г. Дадаев. – М, 1969. – 168с.
143598
  Фомин Анатолий Сергеевич Арифметические методы получения локальных предельных теорем теории вероятностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Фомин Анатолий Сергеевич; МВиССо РСФСР. Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводстк, 1980. – 13л.
143599
  Григорьян Ю.Г. Арифметические методы решения логических задач и некоторые вопросы синтеза специализированных цифровых автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Григорьян Ю.Г.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
143600
  Шатилло В.В. Арифметические модули для построения специализированных процессоров параллельной обработки данных. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Шатилло В.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1985. – 19л.
143601
  Куртяков С.У. Арифметические ортонормированные системы и их применение к теории чисел : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Куртяков С.У.; Узбекский гос. университет имени Алишера Навои. – Самарканд, 1950. – 10л.
143602
  Поспелов Д.А. Арифметические основы вычислительных машин дискретного действия / Д.А. Поспелов. – Москва, 1970. – 308с.
143603
  Шпарлинский И.Е. Арифметические свойства рекуррентных последовательностей и их некоторые приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Шпарлинский И.Е. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1980. – 8 с.
143604
  Чирский Владимир Григорьевич Арифметические свойства рядов некоторых классов в полях с неархимедовыми нормированиями : Автореф. дис. ... канд. мат. наук:01.01.06 / Чирский Владимир Григорьевич; Чирський В.Г.; РАН. – Москва, 2000. – 23 с.
143605
  Гаврилов Ю.В. Арифметические устройства быстродействующих ЭЦВМ / Ю.В. Гаврилов, А.Н. Пучко. – М., 1970. – 280с.
143606
  Ножников Г.Е. Арифметические устройства ЦММ / Г.Е. Ножников. – М, 1968. – 76с.
143607
  Соловьев Г.Н. Арифметические устройства ЭВМ / Г.Н. Соловьев. – М., 1978. – 177с.
143608
  Чандрасекхаран К Арифметические функции / К Чандрасекхаран. – М, 1975. – 272с.
143609
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
143610
  Барбан М.Б. Арифметические функции на *редких* множествах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Барбан М.Б.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8л.
143611
   Арифметический задачник. – Изд. 6-е. – Москва, 1938. – 88 с.
143612
   Арифметический задачник для школ грамоты. – Москва, 1933. – 96 с.
143613
   Арифметическое и подгрупповое строение конечных групп. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 215 с.
143614
  Усманов Худояр Хайруллаевич Арифметическое моделирование случайных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Усманов Худояр Хайруллаевич; Вильн. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 22л.
143615
   Арифметична задача. – Київ, 1941. – 148 с.
143616
   Арифметична задача : Методичний посібник. – Київ : Радянська школа, 1941. – 148с.
143617
   Арифметичний задачник. – 4-е вид. – Київ, 1940. – 80 с.
143618
   Арифметичний задачник для шкіл грамоти. – Харків, 1933. – 116 с.
143619
  Завадський І.О. Арифметичні операції над n-розрядними числами з використанням булевих функцій від n змінних // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 172-184. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 1)


  У роботі запропоновано нові алгоритми додавання та множення. Базовими операціями є булеві функції від двох змінних і логічне "або" від усіх змінних. Час додавання - сталий, множення - логарифмічний.
143620
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко І.М.; Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 142 л. – Бібліогр.: л. 134-142
143621
  Величко І.М. Арифметичні функції над кільцями матриць : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Величко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
143622
  Асатиани Л.Г. Арифмотаблицы. / Л.Г. Асатиани. – Москва, 1961. – 1078с.
143623
  Оганесян К.Л. Арихитектура Эребуни : по материалам раскопок 1950-1959гг / Оганесян К.Л. // Археологические раскопки в Армении : по материалам раскопок 1950-1959 гг. / Оганесян К.Л. ; АН АрмССР, Ин-т археологии и этнографии. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1961. – № 9 : Арин-Берд. 1. – С. 1-116
143624
  Мороз Д. Арихметика / Д. Мороз, 1862
143625
  Кониський О. Арихметика або щотниця / О. Кониський, 1863
143626
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – М., 1986. – 255с.
143627
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 189с.
143628
  Беляев А.Р. Ариэль / А.Р. Беляев. – Саратов, 1990. – 387с.
143629
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999


  1997. N 1/2
143630
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 33. – 2001
143631
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 34. – 2002
143632
   Ариэль : Журнал израильской культуры. – Иерусалим : Юваль Таль
№ 35. – 2003


  1997. N 1/2
143633
  Боровой Я. Ариэль Шарон: политик, воин, человек // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 35. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670
143634
   Аріадна Вікторівна Іванова (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 131-132 : фото. – ISSN 0367-4290
143635
  Пивовар С.Ф. Аріаднина нитка / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 20-21. – ISBN 966-642-073-2
143636
  Жданович Олеся Петрівна Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії ( кін. 3 ст.- 325 р. ) : Автореф. дис. ... канд. історичних наук; 07. 00. 02 / Жданович О. П.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібл.: 4 назв
143637
  Жданович О.П. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. 3 ст. - 325р.) : Дис. ... канд. іст. наук: Спец.07.00.02 - всесвітня історія / Олеся Петрівна Жданович; КНУТШ. – Київ, 2006. – 198л. – Бібліогр.: л.181-198
143638
  Таранець В.Г. Арії. Слов"яни. Руси: Походження назв Україна і Русь / В.Г. Таранець; Національна академія держ. управління при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – 296с. – ISBN 966-7799-34-4
143639
  Каганець І. Арійський стандарт / Ігор Каганець. – Київ : А.С.К., 2004. – 336с. – ISBN 966-319-066-3
143640
   Арійський стандарт і закони життя : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2001. – 47с.
143641
  Каляндрук Тарас Арійські корені характерництва. Можливості характерників // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 1814-5078
143642
   Аріон Оксана Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 8-9
143643
   Аріон Оксана Василівна (1971) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 7-8. – ISBN 966-95774-3-5
143644
  Ачкіназі Б. Арістід Бріан і європейське примирення Версальської доби (історіографічний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 44-48. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
143645
  Єзерський М.В. Арістонік. / М.В. Єзерський. – К, 1958. – 160с.
143646
  Фаулз Джон Арістос = Тhe Aristos / Фаулз Джон; З англ. переклав В.Мельник. – Вінниця : Тезис, 2003. – 340с. – ISBN 966-7699-69-2
143647
  Алєксандрова О.В. Арістотель Стагірит // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 89-93. – ISBN 966-316-069-1
143648
  Чехович О.Д. Арк / О.Д. Чехович. – Ташкент, 1964. – 12 с.
143649
  Андреев С М. Арк (кремль) Бухары в конце XIX-начале XX вв. / С М. Андреев, О.Д. Чехович. – Душанбе, 1972. – 163 с.
143650
  Гарретт Ж.А. Арка святой Анны: Хроника града Порто / Ж.А. Гарретт. – Москва, 1985. – 240 с. – Статья :Г.Ж. Алмейда
143651
  Самылина В.А. Аркагалинская стратофлора Северо-Востока Азии / В.А. Самылина; Отв. ред. Буданцев Л.Ю. – Ленинград : Наука, 1988. – 131с.
143652
  Степанова К. Аркадий Александрович Пластов / К. Степанова. – М.-Л., 1950. – 24с.
143653
  Леонтьева Г.К. Аркадий Александрович Пластов / Г.К. Леонтьева. – Л, 1966. – 71с.
143654
  Ересько О.С. Аркадий Александрович Пластов / О.С. Ересько. – Ульяновск, 1974. – 58с.
143655
  Лебедев Г.Е. Аркадий Александрович Рылов / Г.Е. Лебедев. – М.-Л., 1949. – 28с.
143656
  Федоров-Давыдов Аркадий Александрович Рылов / Федоров-Давыдов. – Москва, 1959. – 219с.
143657
  Мочалов Л.В. Аркадий Александрович Рылов / Л.В. Мочалов. – Л, 1966. – 60с.
143658
   Аркадий Александрович Рылов. – Л., 1970. – 80с.
143659
  Егоров В.А. Аркадий Бурлаков / В.А. Егоров. – Донецк, 1963. – 171с.
143660
  Гречишникова А.Д. Аркадий Гайдар / А.Д. Гречишникова. – М., 1952. – 32с.
143661
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – М., 1961. – 204с.
143662
  Камов Б.К. Аркадий Гайдар / Б.К. Камов. – Л., 1963. – 180с.
143663
  Смирнова В.В. Аркадий Гайдар / В.В. Смирнова. – М., 1972. – 256с.
143664
  Орлова Н.Н. Аркадий Гайдар / Н.Н. Орлова. – М., 1974. – 110с.
143665
  Галимов Ш. Аркадий Гайдар в Архангельске / Ш. Галимов. – Архангельск, 1962. – 59с.
143666
  Гольденштейн М.Л. Аркадий Гайдар и музыка / М.Л. Гольденштейн. – М., 1970. – 88с.
143667
  Котов М.И. Аркадий Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – М., 1964. – 64с.
143668
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1965. – 276с.
143669
  Гинц С.М. Аркадий Гайдар на Урале / С.М. Гинц, Б.Н. Назаровский. – Пермь, 1968. – 262с.
143670
   Аркадий Гайдар: жизнь и творчество. – М., 1991. – 206с.
143671
  Осыков Б.И. Аркадий Гайдар: лит. хроника / Б.И. Осыков. – Воронеж, 1975. – 192с.
143672
  Асанов Л.Н. Аркадий и Гамлет / Л.Н. Асанов. – Москва, 1989. – 252с.
143673
  Пинчук Л.Р. Аркадий Иванов: Проф. революционер. / Л.Р. Пинчук. – М., 1990. – 143с.
143674
  Юдичев В.А. Аркадий Иванович Вычугжанин. / В.А. Юдичев. – Л, 1972. – 12с.
143675
  Бычков Ю.А. Аркадий Иванович Интезаров / Ю.А. Бычков. – М, 1969. – 88с.
143676
  Шляпникова А Е. Аркадий Иванович Морков // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО"Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 17-30. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского дипломата второй половины 18- начала 19 века А. И. Моркова.
143677
  Кленов А.И. Аркадий Кулешов / А.И. Кленов. – М, 1948. – 3-8с.
143678
  Березкин Г.С. Аркадий Кулешов. Критико-биографич. очерк / Г.С. Березкин. – Москва, 1960. – 155 с.
143679
   Аркадий Максимович Кузнецов: живопись. Каталог выставки. – М., 1988. – 24с.
143680
  Нестьева М.И. Аркадий Островский. / М.И. Нестьева. – М., 1970. – 96с.
143681
  Золотов А.М. Аркадий Первенцев / А.М. Золотов. – Краснодар, 1960. – 128с.
143682
  Иншаков П.К. Аркадий Первенцев / П.К. Иншаков. – Краснодар, 1973. – 128с.
143683
  Кононов А.Т. Аркадий Петрович Гайдар / А.Т. Кононов. – М.-Л., 1949. – 3-11с.
143684
   Аркадий Петрович Гайдар : Метод. рекомендации. – Москва, 1974. – 36 с. – Список лит. : с. 25-34. Фильмограф. : с. 35
143685
  Емельянова И.Д. Аркадий Пластов / И.Д. Емельянова. – М., 1971. – 54с.
143686
   Аркадий Пластов : [альбом реподукций]. – Москва : Изд-во Изобразительное искусство, 1973. – [4] с., [12] л. ил. : ил. – (Серия [Образ и цвет])
143687
  Новик Д. Аркадий Пластов // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.18-19
143688
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Л.-М., 1960. – 184с.
143689
  Бейлин А.М. Аркадий Райкин / А.М. Бейлин. – Л.-М., 1965. – 150с.
143690
  Бейлин А. Аркадий Райкин / А. Бейлин. – изд.2-е, доп. – Л., 1969. – 161с.
143691
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – М, 1986. – 303с.
143692
  Уварова Е.Д. Аркадий Райкин / Е.Д. Уварова. – 2-е изд. – М, 1992. – 334с.
143693
   Аркадий Филиппенко. – М, 1988. – 254с.
143694
  Александров А.И. Аркадий Шайхет / А.И. Александров, А.А. Шайхет. – Москва, 1973. – 29с.
143695
  Охотский Б.А. Аркадия / Б.А. Охотский. – Одесса, 1974. – 8с.
143696
  Шерга Екатерина Аркадия в уездной перспективе : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Насонов Денис // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 134-138 : Фото
143697
  Анісімова Г.К. Аркадій Володимирович Памфілов / Г.К. Анісімова. – Чернівці, 1969. – 42с.
143698
  Камов Б.М. Аркадій Гайдар / Б.М. Камов. – К., 1978. – 373с.
143699
  Лашкевич О. Аркадій Казка. Сторінки з історії новітньої української літератури // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 15
143700
  Пізнюк Л.В. Аркадій Любченко як гравець на полі тоталітаризму : проблема інтерпретації "Щоденника" А.Людченка // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 65-69
143701
   Аркадій Петрович Ткач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 213-215. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)
143702
  Грабовський С. Аркадій та Борис Стругацькі: командори полігону фантастики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 грудня (№ 238)
143703
  Михайлов М.М. Аркадій Філіпенко / М.М. Михайлов. – К, 1973. – 59с.
143704
   Аркадію Григоровичу Шапару - 70 років // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-93 : Фото. – ISSN 1726-5428
143705
  Кузнецов К.А. Арканджело Корелли / К.А. Кузнецов, И.М. Ямпольский. – М., 1953. – 71с.
143706
  Гринишин М. Арканове коло / Михайло Гринишин. – Київ : Юніверс, 2007. – 192 с. – ISBN 966-8118-53-7
143707
  Калінічева Г.І. Аркас Микола Миколайович // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 119-122
143708
  Гордієнко Д. Арки : поетична збірка / Д. Гордієнко, 1929. – 64 с.
143709
  Гребнев Г. Арктания : Пропавшее сокровище / Г. Гребнев. – Москва : Правда, 1991. – 350с.
143710
  Сельвинский И.Л. Арктика / И.Л. Сельвинский. – М, 1957. – 297с.
143711
   Арктика : доклады комисии. – Москва : Наука. – ISSN 0134-4781
Вып. 24. – 1985. – 208c
143712
  Конышев В.Н. Арктика в международной политике : сотрудничество или соперничество? / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин ; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва : Рос. ин-т стратег. исслед., 2011. – 191, [6] с. : карты. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7893-0135-7
143713
  Успенский С.М. Арктика глазами зоолога. / С.М. Успенский. – М., 1964. – 144с.
143714
  Носов О.А. Арктика далекая и близкая / О.А. Носов. – Л, 1983. – 158с.
143715
  Маллвиц И. Арктика и Антарктика / И. Маллвиц. – Б.Г. : Слово/Slovo, 1998. – 50с. – (Что есть что). – ISBN 5-85050-169-Х
143716
  Конышев В. Арктика на перекрестье геополитических интересов / В. Конышев, А. Сергунин // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 43-53. – ISSN 0131-2227
143717
  Выхристенко В.И. Арктика под крылом / В.И. Выхристенко. – Мурманск, 1970. – 80с.
143718
  Щербаков Владимир Арктика под прицелом : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 8. – С. 114-121 : Фото, карта
143719
  Лебедев Н.К. Арктика. / Н.К. Лебедев. – М.-Л., 1932. – 150с.
143720
  Лаарц Диана Арктика. За нефтью в Арктику? / Лаарц Диана, Джин Джастин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 4 (181), апрель. – С. 44-63 : фото. – ISSN 1029-5828
143721
  Кубатьян Григорий Арктика. Одни в полярной пустыне : Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 12 декабрь. – С. 108-125. – ISSN 1029-5828
143722
  Шульц Флориан Арктика. Симфония во льдах // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 100-111 : фото. – ISSN 1029-5828
143723
  Веденский Леонид Арктика: холодно или тепло? : В ожидании нового Потопа // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 3. – С. 16-18 : Фото. Карт. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
143724
  РеданскийВ.Г Арктики рядовой / РеданскийВ.Г. – Мурманск, 1971. – 208с.
143725
  Сташкевич Л.Ф. Арктическая заповедь / Л.Ф. Сташкевич. – Магадан, 1991. – 158с.
143726
  Брейтфус Л.Л. Арктическая область, ее природа, задачи и цели изучения / Л.Л. Брейтфус. – Ленинград : Аэроарктик, 1928. – 60с.
143727
  Глазунова И.М. Арктическая политика США в 2007-2011 гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 228-243. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
143728
  Писарев В.Д. Арктическая политика США и проблемы регионального соуправления // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 8 (512). – С. 23-44. – ISSN 0321-2068
143729
  Теребов О.В. Арктическая политика США: истоки, задачи и перспективы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 9 (501). – С. 19-35. – ISSN 0321-2068
143730
  Омельчук А.К. Арктическая разведка / А.К. Омельчук. – М, 1983. – 87с.
143731
  Омельчук А.К. Арктическая разведка / А.К. Омельчук. – М, 1983. – 87с.
143732
  Кузнецов Н.Я. Арктическая фауна Евразии и её происхождение / Н.Я. Кузнецов, 1938. – 105-115с.
143733
   Арктическая флора СССР - Flora arctica USSR. – Л, 1960. – 332с.
143734
   Арктическая флора СССР - Flora arctica USSR. – Л, 1975. – 180с.
143735
   Арктическая флора СССР : Критический обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1 : Семейства Polypodiaceae-Butomaceae. – 1960. – 101с.
143736
   Арктическая флора СССР : Критический jбзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 4 : Семейства Lemnaceae-Orchidaceae. – 1963. – 95с.
143737
   Арктическая флора СССР. – Л, 1987. – 411с.
143738
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Л, 1960. – 187с.
143739
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Ленинград : Наука
Вып. 8 : Семейства Geraniaceae-scrophulariaceae. – 1980. – 333с.
143740
   Арктическая флора СССР = Flora arctica USSR. – Л, 1983. – 51с.
143741
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS : Критич. обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. – Москва -Ленинград. : Наука
Вып. 2 : Семейство Gramineae. – 1964. – 274 с.
143742
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Москва - Ленинград. : Наука
Вып.3 : Семейство cyperaceae. – 1966. – 176с.
143743
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Москва-Ленинград : Наука
Вып.5 : Семейства sallicaceae-portulacaceae. – 1966. – 208с.
143744
   Арктическая флора СССР = Flora Arctika URSS. – Ленинград : Наука
Вып.6 : Семейства Cfyophyllaceae - Ranunculaceae. – 1971. – 248с.
143745
  Крупник И.И. Арктическая этноэкология / И.И. Крупник. – М, 1989. – 270с.
143746
  Савваитова К.А. Арктические гольцы / К.А. Савваитова. – М., 1989. – 224с.
143747
  Воронов К. Арктические горизонты стратегии России: современная динамика // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 54-65. – ISSN 0131-2227
143748
   Арктические походы Джона Франклина : по материалам экспедиций Франклина, Росса, Мак-Клюра, Мак-Клинтона, Холла, Шватки и др. – Ленинград : Главсевморпути, 1937. – 526с.
143749
  Байерс М. Арктические проливы: к формированию российско-канадской оси // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 49-58. – ISSN 0321-2068
143750
  Пасецкий В.М. Арктические путешествия россиян / В.М. Пасецкий. – Москва : Мысль, 1974. – 230с.
143751
  Тимаков В.Б. Арктические сестры, или Линия перемены / В.Б. Тимаков, Р.А. Бикмухаметов. – Магадан : Магаданское кн. изд-во, 1990. – 203 с.
143752
   Арктические тундры и полярные пустыни Таймыра. – Ленинград : Наука, 1979. – 205с.
143753
  Трешников А.Ф. Арктический и антарктический научно-исследовательский институт / А.Ф. Трешников. – Л., 1970. – 27с.
143754
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – Москва, 1946. – 415 с.
143755
  Казанцев А.П. Арктический мост / А.П. Казанцев. – 2-е изд. перераб.доп. – Москва, 1958. – 774 с.
143756
  Тютенков А.Г. Арктический рейс "Сибирь" / А.Г. Тютенков. – Л., 1979. – 144с.
143757
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва, 1967. – 576с.
143758
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва
№19. – 1969. – 112с.
143759
  Анчишин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишин. – Москва
№20. – 1969. – 111с.
143760
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишкин. – Москва, 1970. – 559с.
143761
  Анчишкин В.Н. Арктический роман / В.Н. Анчишкин. – Москва, 1984. – 494с.
143762
  Сердюк В.А. Арктический суслик / В.А. Сердюк. – Владивосток, 1986. – 138с.
143763
  Буланов В.А. Арктический сюжет / В.А. Буланов. – М., 1971. – 192с.
143764
  Щипко Л.М. Арктический фронт / Л.М. Щипко. – Москва, 1974. – 143с.
143765
   Арктический шельф Евразии в позднечетвертичное время. – Москва : Наука, 1987. – 275с.
143766
  Денисов Н.В. Арктический экзамен / Н.В. Денисов. – М., 1988. – 334с.
143767
  Белов М.И. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX века / М.И. Белов. – М.
1. – 1956. – 592с.
143768
  Анчишкін В.М. Арктичний роман / В.М. Анчишкін. – Київ, 1971. – 487с.
143769
  Покась Л.А. Арктичні експедиції Джона Франкліна // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 50-55 : фото
143770
  Казаков Ю.П. Арктур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – М, 1985. – 271с.
143771
   Арктур - гончий пес. – Минск, 1991. – 255с.
143772
  Казаков Ю.П. Аркур - гончий пес / Ю.П. Казаков. – М, 1980. – 87с.
143773
  Шумілова Анжела Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917-1919 років у фонді Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 37-43. – Бібліогр. в кінці ст.
143774
  Фоменко Д. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1904-1923) : Бібліографічний покажчик / Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського; Редкол. О.С.Онищенко; Авт. вступ. ст. Г.Юхимець. – Київ : НБУВ, 2002. – 196 с. – ISBN 966-02-2502-4
143775
  Истер А.С. Аркфункция от А до Я / А.С. Истер. – Київ : Факт, 1998. – 160с. – ISBN 966-7274-11-Х
143776
  Невярович Н. Арлекин как мифологема гротескного сознания: генезис и современность // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 37. – С. 99-105
143777
  Кирьянова Н. Арлекин с грустными глазами // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 4


  Художник Ігор Олександрович
143778
   Арльберг. Колиска альпійського гірськолижного спорту // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 14-15 : фото
143779
  Столяров Г.С. АРМ статистика : Навчальний посібник / Г.С. Столяров, Д.Г. Ємшанов, Н.В. Ковтун; МОУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1999. – 268с. – ISBN 966-574-072-5
143780
  Севрук М.А. АРМ экономиста-аналитика промышленного предприятия на базе персональных ЭВМ. / М.А. Севрук. – М, 1991. – 190с.
143781
   Армавир. – Краснодар, 1964. – 100с.
143782
  Куц М.Т. Армагеддон / М.Т. Куц. – Львов, 1966. – 146с.
143783
  Омарова Елена Армагеддон. Американский дебют / Омарова Елена, Петров Сергей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 62-73 : фото
143784
  Шиш А.З. Армагеддон? / А.З. Шиш. – К, 1975. – 118с.
143785
  Церетели Г.В. Армазская билингва. / Г.В. Церетели. – Тбилиси, 1941. – 72с.
143786
   Арманд Варвара Александровна. – М, 1977. – 7с.
143787
   Арманд Инесса Федоровна. – М, 1975. – 287с.
143788
   Армандо пиццинато. – М, 1967. – 38с.
143789
  Харт Давалос Армандо Харт Давалос: "Изменить правила игры" = Перевод изд.: Armando Hart Davalos: Cambiar las reglas del juega: Entrevista de Luis Baez (Habana, 1983) : Интервью министра культуры Кубы журналисту Л. Баэсу. [Пер. с исп.] / Харт Давалос, Арлеандо. – Москва, 1984. – 119 с.
143790
   Арматура воздушных линий электропередач и контактной сети : Издание официальное. – Москва, 1959. – 187с.
143791
   Арматура высокого давления. – М, 1968. – 28с.
143792
   Арматура для натриевых контуров АЭС. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1976. – 42, [2] c. : ил.
143793
   Арматура для натриевых контуров АЭС : [информ. бюллетень по материалам зарубежной печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 47, [1] c. : ил.. табл.
143794
  Каменицкая И.В. Арматура для трубопроводов тепловых электростанций. / И.В. Каменицкая. – М., 1977. – 136с.
143795
   Арматура для электростанций высокого и сверхвысокого давлений : Пер. статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 175 с.
143796
   Арматура для энергетических установок. – Л, 1990. – 87с.
143797
  Казинер Ю.Я. Арматура систем автоматического управления (исполнительные устройства) / Ю.Я. Казинер. – М., 1977. – 136с.
143798
  Дуб Б.И. Арматура трубопроводов высокого давления. / Б.И. Дуб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.-Л., 1960. – 231с.
143799
   Арматура энергетическая : каталог-справочник. – Москва : Типография ЦИНТИАМ, 1964. – 124 с. : ил., табл.
143800
   Арматура ядерных энергетических установок. – М, 1978. – 349с.
143801
   Армашевський Петро Якович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 84-85. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
143802
  Короткий В. Армашевський Петро Якович (1851-1919) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 396-397. – ISBN 5-7707-1062-4
143803
  Кочкуров А.М. Армейская газета в наступлении / А.М. Кочкуров. – Москва : Воениздат., 1949. – 199 с.
143804
  Горбачев В.С. Армейская печать -- мощное орежие Коммунистической партии в патриотическом воспитании советских воинов (По материалам военных газет 1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев В. С.; Хар.ГУ, 1959. – 19л.
143805
  Вашенкин К.Я. Армейская юность / К.Я. Вашенкин. – Москва, 1964. – 168с.
143806
   Армейские будни. – М, 1959. – 222с.
143807
  Волков И.М. Армейские документы иудейской колонии на Элефантине V века до Р. Х. : с 10 рис. / Н.М. Волков. – Москва : [Cкл. изд. Т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1915. – 79, [4] с., 1 л. ил. : ил. – (Культурно-историческое памятники древнего Востока / под общ. ред. проф. Б.А. Тураева ; Вып. 2)
143808
  Гудзенко С.П. Армейские записные книжки / С.П. Гудзенко. – М, 1962. – 116с.
143809
  Дикань А.П. Армейские коммунисты - организаторы и вдоховители разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Дикань А.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 22 с.
143810
   Армейские операции. – М, 1977. – 254с.
143811
   Армейские чекисты. – Л, 1985. – 368с.
143812
  Григорян Л.Р. Армен Джигарханян. / Л.Р. Григорян. – М, 1983. – 161с. : 15 л. ил. – (Мастера советского театра и кино)
143813
   Армен Леонович Тахтаджян. – Москва : Наука, 1982. – 73с. – (Материалы к биобиблиграфии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. биол. наук. Ботаника)
143814
  Атаян А Р. Армен Тигранян / А Р. Атаян, М. Мурадян. – Москва, 1966. – 88с.
143815
  Айрапетян С.П. Арменак Айкуни. (Жизнь и творчество) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Айрапетян С.П.; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1968. – 24л.
143816
  Кириллова Ю. Армения - открытый музей / Ю. Кириллова. – Москва, 1969. – 176 с.
143817
  Гюликехвян Н.Г. Армения - песня моя / Н.Г. Гюликехвян. – Москва, 1974. – 6с.
143818
  Борьян Б.А. Армения / Б.А. Борьян. – М.-Л., 1929. – 434с.
143819
  Зулалян М.К. Армения в первой половине XVI века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Зулалян М.К. ; Ленинград. гос. ун-тет им А.А. Жданова. – Ленинград, 1959. – 18 с.
143820
  Мелик-Бахшян Армения в период арабского владычества. : Автореф... Доктора ист.наук: / Мелик-Бахшян С.Т.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1965. – 46л.
143821
  Брюсов В.Я. Армения в поэзии Брюсова / В.Я. Брюсов. – Ереван, 1966. – 41с.
143822
  Григорьян К.Н. Армения в русской литературе и живописи / К.Н. Григорьян. – Ереван, 1962. – 75с.
143823
  Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана / Н. Адонц. – Ереван, 1971. – 527с.
143824
  Тер-Гевондян Армения и Арабский халифат / Тер-Гевондян. – Ереван, 1977. – 321с.
143825
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Аббасидского халифата во второй половине VIII и в начале IX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 75-91. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Аббасіди — вторая (после Омейядов) династия арабских халифов (750—1258)
143826
  Шагинян А.К. Армения и Арминийа в составе Умаййадского халифата // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 139-155. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323


  Халіфат — феодальна теократична арабо-мусульманськоє держава, що виникла в результаті арабських завоювань в VII—IX вв. і що очолювалося халіфами
143827
  Карагезян Г.Л. Армения и армяне во французской литературе 11-14 вв. / Г.Л. Карагезян. – Ереван, 1988. – 139с.
143828
  Дживелегов А.К. Армения и Турция. / А.К. Дживелегов. – М., 1946. – 16 с.
143829
  Аракелян А.А. Армения индустриальная республика. / А.А. Аракелян. – Ереван, 1967. – 64с.
143830
  Фирбюхер Г. Армения, 1915 / Г. Фирбюхер. – Ереван, 1991. – 95с.
143831
  Еремян С.Т. Армения, армянское купечество и развитие торговли между Европой и Азией до XIX в. / С.Т. Еремян. – М., 1970. – 18с.
143832
   Армения, декабрь-88. – Ереван, 1990. – 558с.
143833
  Арутюнян Н.А. Армения. / Н.А. Арутюнян. – Ереван, 1962. – 161с.
143834
  Козловский Борислав Армения. Блудный американский правнук / Козловский Борислав, Мирзоян Карен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 42-58 : фото. – ISSN 1029-5828
143835
  Вайль Петр Армения. Молокане = После империи / Вайль Петр, Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 236-252 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
143836
  Вайль Петр Армения. Праздник : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 208-223 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
143837
  Вайль Петр Армения. Севан : После империи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 232-246 : Фото, карта. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
143838
   Армения. Трагический декабрь. – М, 1989. – 197с.
143839
   Армения: Дорога к солнцу // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июнь, № 117. – С. 36-39 : фото
143840
   Армения: замедление роста на фоне высокой инфляции и внешнего долга // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 38. – ISSN 2074-6040
143841
  Балаян Б.Т. Армения:рынок лизинговых услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 138-145. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 1). – ISSN 2074-1227
143842
  Акопян Э.А. Арменоведение в России / Э.А. Акопян. – Ереван, 1988. – 318с.
143843
  Зарьян Н. Арменуи / Н. Зарьян. – Москва, 1953. – 92с.
143844
  Трофимов Антон Армии мира: от призыва до контракта // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 146-147 : фото
143845
   Армии стран Варшавского Договора. – М, 1985. – 223с.
143846
   Армии стран НАТО. – М, 1974. – 285с.
143847
   Армии, авиации, флоту. – М, 1976. – 375с.
143848
  Вартан В. Арминэ / В. Вартан. – Ленинград, 1988. – 270с.
143849
   Армированные полимерные материалы. – М, 1968. – 244с.
143850
  Залесов О.А. Армировка вертикальных стволов шахт и ее исследование на электронных моделирующих установках / О.А. Залесов. – М, 1966. – 220с.
143851
   Армия -- в сердце и судьбе. – М, 1979. – 79с.
143852
  Полянский А.Ф. Армия - любовь моя. / А.Ф. Полянский. – М., 1983. – 87с.
143853
  Шамов И.В. Армия - песня моя! / И.В. Шамов. – М., 1962. – 48с.
143854
  Ефимов Ф.Н. Армия / Ф.Н. Ефимов. – Минск, 1962. – 93с.
143855
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 13. – 1991
143856
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 16. – 1991
143857
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 17. – 1991
143858
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 18. – 1991
143859
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 19. – 1991
143860
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 20. – 1991
143861
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 21. – 1991
143862
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 22. – 1991
143863
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 23. – 1991
143864
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 24. – 1991
143865
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1992
143866
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1992
143867
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3/4. – 1992
143868
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1992
143869
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1992
143870
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7/8. – 1992
143871
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1992
143872
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1992
143873
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 11/12. – 1992
143874
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 1. – 1993
143875
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 2. – 1993
143876
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 3. – 1993
143877
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 4. – 1993
143878
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 5. – 1993
143879
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 6. – 1993
143880
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 7. – 1993
143881
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 8. – 1993
143882
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 9. – 1993
143883
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0134-9228
№ 10. – 1993
143884
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 11. – 1993
143885
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 12. – 1993
143886
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 13. – 1993
143887
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 14. – 1993
143888
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 15. – 1993
143889
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 16. – 1993
143890
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 17. – 1993
143891
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 18. – 1993
143892
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 19. – 1993
143893
   Армия : центральный орган Мин. обороны Рос. Федерации. – Москва : Красная звезда. – ISSN 0869-4877
№ 20. – 1993
143894
  Кондратьев Г.С. Армия алжирской революции / Г.С. Кондратьев. – М, 1979. – 169с.
143895
   Армия братства народов. – М, 1972. – 425с.
143896
  Крапивин С. Армия БССР. Нереализованный проект // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2013. – № 7 (163), июль. – С. 152-159. – ISSN 1606-0219
143897
  Игнатенко А.В. Армия в гасударственном механизме рабовладельческого Рима эпохи Республики / А.В. Игнатенко. – Свердловск, 1976. – 208с.
143898
  Данилов А.Е. Армия в жизни моей / А.Е. Данилов. – М, 1976. – 96с.
143899
  Климов И.А. Армия в политической системе развитого социализма: 26-й съезд КПСС о подборе, расстановке и воспитании руководящих кадров в овладении ленинским стилем работы / И.А. Климов, Н.И. Гусев. – Москва, 1983. – 64с.
143900
  Севортян Р.Э. Армия в политическом режиме стран современного Востока / Р.Э. Севортян. – М., 1973. – 168с.
143901
  Кулаковский Ю.А. Армия в Римской Империи. 1. Mommsen. Observationes epigraphica (Ephemeris Epigraphica. vol. V, fasc. pr. sec. Rome et Berolini,2,1884) ; 2. Id. Die Conscriptionsordnung der romischen Kaiserzeit. (Hermes. 1884. XIX Band, erstes und zweites Heft) : [Реф.] / [Юлиан Кулаковский]. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1884. – 24 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия. Киев, 1884, № 8. - Без тит. л. и обл.
143902
  Губанов В.И. Армия в системе политической организации развивающихся стран : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Губанов В.И.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Филос. фак. Кафедра теории науч. коммунизма. – Л., 1972. – 20л.
143903
  Федоров Петр Александрович Армия в системе социальных институтов общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров Петр Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 150л. – Бібліогр.:л.134-150
143904
  Федоров П.А. Армия в системе социальных институтов общества. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Федоров П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 21л.
143905
  Шабардин П.М. Армия в современной политической борьбе. / П.М. Шабардин. – М., 1988. – 220с.
143906
  Дживилегов А.К. Армия Великой Французской Революции и ее вожди. / А.К. Дживилегов. – М-Птгр, 1923. – 220с.
143907
  Банников А.В. Армия Восточной Римской империи во второй половине V - первой половине VI в. / А.В. Банников, О.В. Пржигодская // Клио : журнал для учёных / Фонд науч. исследований истории и культуры стран Европы "Европейское наследие". – Санкт-Петербург, 2014. – № 2 (86). – С. 35-39. – ISSN 2070-9773
143908
  Малышев Е.В. Армия и военное строительство а в Ираке: 1968-1988 гг. // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 2. – С. 54-65. – ISSN 0869-1908
143909
  Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии 10-20 вв. / В.П. Прокопьев. – Л, 1982. – 129с.
143910
   Армия и комсомол. – М, 1983. – 223с.
143911
   Армия и комсомол. – 2-е изд. – М, 1984. – 223с.
143912
  Золотарев О.В. Армия и культура / О.В. Золотарев. – М., 1991. – 57с.
143913
   Армия и литература. – Москва : Воениздат, 1971. – 377с.
143914
   Армия и литература. – М
Вып. 3. – 1988. – 267 с.
143915
   Армия и общество. – М, 1990. – 431с.
143916
  Серебрянников В.В. Армия и общество / В.В. Серебрянников. – Москва, 1991. – 62с.
143917
  Сучков Г.В. Армия и общество в постсухартовской Индонезии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 64-74. – ISSN 0869-1908
143918
   Армия и перестройка. – М, 1990. – 47с.
143919
  Шульговский А.Ф. Армия и политика в Латинской Америке / А.Ф. Шульговский. – М., 1979. – 566с.
143920
  Мирский Г.И. Армия и политика в странах Азии и Африки / Г.И. Мирский. – Москва, 1970. – 350с.
143921
  Федоров В.А. Армия и политический режим в Таиланде (1945-1980) / В.А. Федоров. – М., 1982. – 151с.
143922
  Ленин В.И. Армия и революция / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 187с.
143923
  Васин И.Н. Армия и революция / И.Н. Васин. – Москва, 1973. – 240с.
143924
  Клейман Г.А. Армия и реформы. / Г.А. Клейман. – М, 1989. – 160с.
143925
  Ячменихин К.М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия / К.М. Ячменихин; Черниговский гос. педагогический ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Чернигов : Сіверянська думка, 2006. – 444с. – ISBN 966-7743-49-7
143926
  Тиморин А.А. Армия и социалистическое общество. / А.А. Тиморин. – М., 1972. – 53с.
143927
  Бескровный Л.Г. Армия и флот России в начале XX в. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1986. – 237с.
143928
  Ахмедов В. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2007. – № 4. – С. 63-71
143929
  Ахмедов В.М. Армия и этнорелигиозные конфликты на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 9 (626). – С. 23-28. – ISSN 0321-5075
143930
  Покормяк Н.В. Армия Израиля -- орудие империалистической агрессии. / Н.В. Покормяк. – М, 1977. – 143с.
143931
  Мосько Г.Н. Армия Китая - орудие авантюристической политики маоистов / Г.Н. Мосько. – М, 1980. – 144с.
143932
  Матвеев Г. Армия Крайова: пути и перепутья // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 : Александр Невский жизнь и житие. – С. 17-20. – ISSN 0235-7089
143933
  Сосницкий В.А. Армия на марше перестройки / В.А. Сосницкий. – М., 1990. – 62с.
143934
  Жувенель Рено де Армия наемников / Жувенель Рено де. – М, 1952. – 221с.
143935
  Чаадаева О.Н. Армия накануне февральской революции / О.Н. Чаадаева. – М.-Л., 1935. – 80с.
143936
  Борисов Б.А. Армия наша могучая / Б.А. Борисов. – М., 1971. – 127с.
143937
   Армия ночи: 40 лет преступлений ЦРУ. – М, 1988. – 317с.
143938
  Щеглов А.Ф. Армия острова / А.Ф. Щеглов. – Москва, 1978. – 72с.
143939
  Семин В.В. Армия острова Свободы. / В.В. Семин, А.Ф. Щеглов. – М., 1978. – 72с.
143940
   Армия славы и побед. – М, 1955. – 184с.
143941
   Армия Советская. – Москва, 1969. – 446с.
143942
  Селиванов П.А. Армия Советская, армия народная / П.А. Селиванов. – Минск, 1988. – 126с.
143943
  Сорокин А.И. Армия советского народа / Сорокин А.И. – Москва, 1987. – 192 с.
143944
  Сибилев М.У. Армия Страны Советов : / М.У. Сибилев. – М., 1985. – 302с.
143945
  Карпович Б.В. Армия США - орудие американсокго империализма / Б.В. Карпович. – М., 1952. – 207с.
143946
  Байбакова Л.В. Армия США во время испано-американской войны 1898 года (по донесениям российских дипломатов) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 129-145. – ISSN 0130-3864
143947
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский. – М., 1965. – 144с.
143948
  Белащенко Т.К. Армия США как она есть / Т.К. Белащенко, О.А. Ржешевский. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1968. – 208с.
143949
  Кессель Ж. Армия теней / Ж. Кессель. – М., 1971. – 176с.
143950
  Власов А.М. Армия Трясогузки / А.М. Власов. – Ленинград, 1969. – 224с.
143951
   Армійка. – Ужгород, 1959. – 79с.
143952
  Бенійуш Ж. Армія - ключовий елемент арабських революцій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 червня (№ 99). – С. 8
143953
  Бульба-Боровець Армія без держави = An army without a state : Слава і трагедія українського повстанського руху: Спогади / Тарас Бульба-Боровець; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1981. – 327 с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
143954
  Бульба-Боровець Армія без держави / Бульба-Боровець. – Львів : Поклик сумління, 1993. – 167 с. – ISBN 5-86900-023-8
143955
   Армія безсмертних. Повстанські світлини. – 3-тє вид. – Львів : Мс, 2006. – 220с. – ISBN 966-95739-1-2
143956
  Александров С. Армія Білорусі: сучасний стан і перспективи // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 34-38
143957
  Сергійчук В. Армія Богдана Хмельницького / В. Сергійчук; Худ.оформлення Л. Демчишина. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 254с. – ISBN 5-7707-9797-5
143958
  Горбачов Б.М. Армія в політичному житті Китаю / Б.М. Горбачов. – Київ, 1976. – 48с.
143959
  Шестопал М. Армія і народ / М. Шестопал. – Київ, 1958
143960
  Волковинський В.М. Армія і народ: 20-30-ті роки : (Участь трудящих України у зміцненні Червоної Армії) / В.М. Волковинський. – Київ : Либiдь, 1990. – 128с. – ISBN 5-11-001493-0
143961
  Кокотюха А. Армія мародерів / А. Кокотюха, О. Кочевих // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 28-30. – ISSN 0130-5212


  Мародерські "приватні" розкопки набули катастрофічних масштабів
143962
  Чуйков В.І. Армія масового героїзму / В.І. Чуйков. – К, 1958. – 76с.
143963
  Требін М. Армія на політичній авансцені // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.3-20. – ISSN 1609-5499


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
143964
  Горбулін В. Армія на службі в народу / В. Горбулін, Ю. Скалецький // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Про участь військовослужбовців у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в аспекті цивільного демократичного контролю над збройними силами. До 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи.
143965
  Чаадаєва О.Н. Армія напередодні лютневої революції / О.Н. Чаадаєва. – К., 1935. – 75с.
143966
  Грушко О.С. Армія народу, армія миру. До 50-річчя Радянських збройних сил / О.С. Грушко. – Київ, 1968. – 48с.
143967
   Армія студентів [День студента 17 листопада] // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 19 листопада (№ 47)


  Перед Днем студента, 17 листопада, відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича з представниками студентських молодіжних організацій та органів студентського самоврядування.
143968
  Ленін В.І. Армія та революція. / В.І. Ленін. – Харків, 1929. – 168с.
143969
   Армія України. – Львів, 2000
143970
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 1. – 2001
143971
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 2. – 2001
143972
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 3. – 2001
143973
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 4. – 2001
143974
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 5. – 2001
143975
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 6. – 2001
143976
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 7. – 2001
143977
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 8. – 2001
143978
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 9. – 2001
143979
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 10. – 2001
143980
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 11. – 2001
143981
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 12. – 2001
143982
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 13. – 2001
143983
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 14. – 2001
143984
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 15. – 2001
143985
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 16. – 2001
143986
   Армія України : газета Західного Оперативного командування. – Львів
№ 17. – 2001
143987
  Швидченко Т. Армія УНР у бою за Вознесенськ 16 квітня 1920 року // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 80-82. – ISSN 2076-1554


  Висвітлено одну з найважливіших перемог армії УНР під час Першого Зимового походу 1919 - 1920 рр. Розглянуто обставини та особливості взяття українським військом міста Вознесенська, де перебували підрозділи Червоної армії.
143988
  Исаков И.С. Армяне-моряки в Великой Отечественной войны / И.С. Исаков. – Ереван, 1946. – 55с.
143989
  Арутюнян Ю.В. Армяне-россияне : опыт социально-культурной адаптации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 92-99. – ISSN 0869-0499
143990
  Арутюнян Ю.В. Армяне - россияне сквозь призму этносоциологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3 (311). – С. 59-65. – ISSN 0132-1625
143991
   Армяне // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 352-353. – ISBN 978-611-533-004-1
143992
  Александропулос М. Армяне : путешествие в их страну и историю / М. Александропулос. – Москва, 1990. – 204с.
143993
  Каждан А.П. Армяне в составе господствующего класса византийской империи в XI-XII вв. / А.П. Каждан ; АН Армянской ССР ; Ин-т истории. – Ереван : Из-во АН Армянской ССР, 1975. – 191 с.
143994
  Григорьянц А.А. Армяне в Средней Азии. / А.А. Григорьянц. – Ереван, 1984. – 158с.
143995
  Алексанян О. Армяне в Украине в первой половине XX в. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 576-579. – ISBN 978-617-7009-20-6
143996
  Асрибекова Т.В. Армяне Ставропольского края России: история и современность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 95-110. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
143997
   Армяне Юго-Востока Украины и Восточной Европы : (ист.-этнокультурное развитие армян Украины XV-XX века) : материалы междунар. круглого стола, Донецк, нояб. 2009 / [Гаюк И.Я. и др. ; редкол.: Добров П.В. и др.] ; Донец. обл. госадминистрация [и др.]. – Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 2009. – 124, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 123 .- Текст рус., укр., арм. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-1571-34-0
143998
   Армяне, конец XIX - нач. ХХ в.. – Л, 1984. – 30с.
143999
  Антонян Г.Г. Армяно-азербайджанские литературные связи в 19-20 вв : Автореф... канд. филол.наук: / Антонян Г.Г.;. – Ереван, 1955. – 30л.
144000
  Ибрагимов А.М. Армяно - азербайджанский конфликт в Карабахе и проблемы его политического и правового урегулирования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2002. – № 4. – С.35-39. – ISSN 1812-3910
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,