Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
144001
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
144002
  Торба В. "Агресивне зваблення" - стиль Кремля // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 листопада (№ 213). – С. 4


  Експерти дослідили методику роботи Кремля в Європі. Які висновки має зробити Україна?
144003
  Ілларіонов А. "Агресія проти України неминуче завершиться зміною кордонів Росії" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 8-10. – ISSN 1996-1561
144004
  Тарасов К. "Агрессивная кинодиета" ТВ и студенчество // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 0869-3617
144005
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 1/2. – 2019. – 107, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
144006
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
144007
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
144008
  Панченко П.П. Аграрна історія України : еволюція соціально-економічних відносин : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.П. Панченко, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Вид. допов. і перероб. – Київ : Аграрна наука, 2014. – 535, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-540-388-3


  У пр. № 1739324 напис: Великому патріоту України - академіку Л.В. Губерському із щирою повагою та найкращими побажаннями довгої творчої праці на чолі славетного Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Підписи. 17.09.2015 р.
144009
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищої освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-469-9
Ч.1 : Від найдавніших часів до початку ХХ століття. – 2019. – 331, [1] с. : іл.
144010
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-482-8
Ч. 2 : Радянська доба (1917–1991 рр.). – 2019. – 457, [1] с. : іл., портр.
144011
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-483-5
Ч.3 : Період незалежності (1991–2018 pp.). – 2019. – 370, [2] с. : іл., портр.
144012
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
144013
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
144014
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
144015
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
144016
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
144017
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
144018
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
144019
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
144020
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
144021
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
144022
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
144023
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
144024
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
144025
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
144026
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
144027
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
144028
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
144029
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
144030
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
144031
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
144032
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
144033
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
144034
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
144035
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
144036
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
144037
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
144038
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
144039
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
144040
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
144041
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
144042
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
144043
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
144044
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
144045
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
144046
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
144047
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – Київ, 1976. – 95с.
144048
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
144049
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
144050
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
144051
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
144052
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
144053
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
144054
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
144055
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
144056
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
144057
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
144058
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
144059
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
144060
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
144061
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
144062
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
144063
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
144064
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
144065
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
144066
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
144067
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
144068
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
144069
  Дояр Л. Аграрна республіка у складі Союзу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 89)
144070
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
144071
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
144072
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
144073
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
144074
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
144075
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
144076
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
144077
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
144078
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
144079
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine : до 25-річчя початку агр. реформи в Україні, здійснен. під час президенства Л. Д. Кучми / Павло Гайдуцький. – Київ : ДСК Центр, 2020. – 543, [1] с., [15] арк. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 540-543. – ISBN 978-617-7300-56-3
144080
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
144081
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
144082
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
144083
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
144084
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
144085
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
144086
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
144087
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1966. – 266 с.
144088
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
144089
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1981. – 343с.
144090
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
144091
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е.С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д.М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
144092
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
144093
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
144094
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
144095
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
144096
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
144097
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
144098
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
144099
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
144100
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
144101
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
144102
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
144103
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
144104
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
144105
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
144106
   Аграрная политика-важная составная часть политического курса КПСС. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
144107
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
144108
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
144109
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
144110
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
144111
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
144112
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
144113
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
144114
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
144115
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
144116
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
144117
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
144118
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
144119
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
144120
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
144121
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
144122
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
144123
   Аграрная политика КПСС : итоги и перспективы. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
144124
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – Москва, 1987. – 239с.
144125
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
144126
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
144127
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
144128
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
144129
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
144130
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
144131
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
144132
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
144133
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
144134
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
144135
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
144136
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
144137
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
144138
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
144139
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
144140
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – М, 1980. – 288с.
144141
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
144142
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
144143
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 344 с. – Библиогр.: с. 332-342
144144
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
144145
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В.П. Милютин. – 2-е изд. – М-Л, 1927. – 346с.
144146
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
144147
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
144148
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
144149
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
144150
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
144151
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
144152
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
144153
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
144154
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
144155
  Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х годов / Н.В. Тепцов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . История и политика КПСС ; № 7)
144156
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
144157
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
144158
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – Москва, 1958. – 67с.
144159
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
144160
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
144161
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
144162
  Воронович А.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.А. Воронович. – Москва, 1957. – 47с.
144163
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
144164
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
144165
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
144166
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
144167
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
144168
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
144169
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
144170
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
144171
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
144172
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
144173
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
144174
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
144175
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
144176
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
144177
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
144178
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
144179
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
144180
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
144181
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
144182
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
144183
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
144184
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
144185
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
144186
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 491с.
144187
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 576с.
144188
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
144189
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
144190
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
144191
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
144192
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина. – М., 1976. – 164с.
144193
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
144194
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
144195
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
144196
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
144197
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1985. – 201с.
144198
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
144199
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
144200
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 1 : Подготовка и производство реформы. – 1917. – VI, [2], 328, [2] с.
144201
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 2 : Отношение литовско-русского общества к аграрной реформе и правительственная деятельность в эпоху реформы. – 1917. – [6], II, 302, II с.
144202
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
144203
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
144204
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
144205
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
144206
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
144207
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
144208
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
144209
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
144210
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
144211
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
144212
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
144213
  Корновенко Сергій Валерійович Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено вивченню маловідомих аспектів аграрного законодавства П. Скоропадського. На основі опрацювання джерел автором проаналізовано зміст аграрного законодавства гетьманату в контексті вітчизняного та європейського революційного досвіду ...
144214
   Аграрне законодавство періоду української революцію (1917-1921 рр.) : зб. док. і матеріалів / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників ; [упоряд.: С.В. Корновенко, А.Г. Морозов, Ю.Г. Пасічна]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 553, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 526-539. – Бібліогр.: с. 540-550. – ISBN 978-966-353-463-3
144215
  Корновенко С.В. Аграрне законодавство уряду півдня Росії: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
144216
  Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 22-27.
144217
  Пасько В.Ф. Аграрне землекористування в Україні: сучасний стан, проблеми, наслідки // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-75-8
144218
  Яцюк В.А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 58-60
144219
  Овчаренко О.І. Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 183-186. – ISBN 966-7686-12-8
144220
  Антонюк В. Аграрне питання в діяльності російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині 1914-1915 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 218-221. – ISBN 978-966-171-90295
144221
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
144222
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
144223
  Лапта А. Аграрне питання в період правління Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 75-76
144224
  Котлов В. Аграрне питання в період Центральної Ради УНР // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 253-256. – ISBN 978-966-171-90295
144225
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
144226
  Священко З.В. Аграрне питання в політичній діяльності С.Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 78-83. – ISSN 2076-1554
144227
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
144228
  Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках XIX ст. / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 131-142
144229
  Ленін В.І. Аграрне питання в Росії на кінець XIX століття / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 76с.
144230
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
144231
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
144232
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
144233
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 160с.
144234
  Ленін В.І. Аграрне питання і "Критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 156с.
144235
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
144236
  Житков О.А. Аграрне питання та замельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
144237
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
144238
  Житков О.А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 550 арк. – Додатки: арк. 545-550. – Бібліогр.: арк. 393-544
144239
  Житков О. Аграрне питання у вітчизняній громадсько-політичній думці Наддніпрянщини на початку ХХ століття: огляд новітніх джерел // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 78-85. – ISSN 2309-9356


  На основі порівняльного аналізу розмаїтих історіографічних джерел автором статті досліджується вітчизняна громадсько-політична думка стосовно шляхів вирішення земельного питання в Наддніпрянщині у переддень Української революції 1917-1921 рр. ...
144240
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
144241
  Кавтський К. Аграрне питання. / К. Кавтський. – Х, 1930. – 438с.
144242
  Каутський К. Аграрне питання. / К. Каутський. – 2-е изд. – Х., 1931. – 398с.
144243
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
144244
  Бобкова А.Г. Аграрне право : конспект лекцій у схемах / А.Г. Бобкова, Ю.М. Павлюченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 242, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 240-242. – Бібліогр.: с. 237-239 та в кінці тем. – ISBN 978-966-639-564-4


  У пр. № 1743776 напис: Вельмишановному Віталію Івановичу з повагою вІд авторів. Підписи.
144245
   Аграрне право : підручник / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 411, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-487-5
144246
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2019. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
144247
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2021. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
144248
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
144249
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
144250
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
144251
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
144252
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
144253
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
144254
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
144255
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
144256
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
144257
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
144258
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
144259
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
144260
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
144261
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
144262
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
144263
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
144264
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш, В.Д. Сидор та ін.] ; за ред д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 434, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-863-7
144265
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
144266
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
144267
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919-1920 рр. Всі ці явища були й ...
144268
  Розовик Д. Аграрне становище селян-общинників України у період Столипінської аграрної реформи (1906-1910 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 200-203. – ISBN 978-966-171-90295
144269
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
144270
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
144271
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
144272
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144273
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144274
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144275
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144276
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144277
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144278
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144279
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144280
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144281
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144282
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, І.І. Дударев, І.П. Паламарчук [та ін.]. – Одеса : ТЕС
Вип. 90 : Технічні науки. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічні науки ; вип. 90)
144283
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Скрипка М.В. [та ін.]. – Одеса : ТЕС
  вип. 91. – 2018. – 180, [1] с.
144284
   Аграрний вісник Причорномор"я. Сільськогосподарські науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Юркевич Є.О., Лінчевський А.А., Лифенко С.П. [та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О.
  вип. 88. – 2018. – 166, [1] с.
144285
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ВМВ. – ISBN 966-8149-53-X
Вип. 89 : Економічні науки. – 2018. – 154, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; вип. 89)
144286
  Чуткий А. Аграрний гамбіт Богдана Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561
144287
  Шубравська О.В. Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 62-72. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
144288
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
144289
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
144290
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
144291
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
144292
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
144293
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
144294
  Лебеденко О.В. Аграрний ринок: поняття та особливості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 48-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
144295
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
144296
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
144297
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
144298
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
144299
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
144300
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
144301
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
144302
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
144303
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
144304
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
144305
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
144306
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
144307
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
144308
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
144309
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
144310
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
144311
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
144312
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
144313
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
144314
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
144315
  Герасименко М.П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М.П. Герасименко. – Київ, 1959. – 304 с.
144316
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 110-123. – ISSN 0869-3595
144317
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
144318
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
144319
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
144320
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
144321
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
144322
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
144323
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
144324
  Кудлай П.Д. Аграрні відносини на Чернігівщині напередодні першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 113-124. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
144325
  Корнієнко Г.С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 18-23. – ISSN 2311-4894
144326
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
144327
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
144328
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
144329
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
144330
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
144331
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
144332
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
144333
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
144334
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
144335
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
144336
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
144337
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
144338
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
144339
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
144340
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
144341
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
144342
  Яцух О. Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 68-81. – ISSN 2313-3627
144343
  Тетеря С. Аграрні розписки: у пошуках досконалості. Огляд законопроекту № 2805-д / С. Тетеря, Н. Муравська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 12-13
144344
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
144345
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
144346
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
144347
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
144348
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
144349
  Мороз Ю.Ю. Аграрно-індустріальні парки як вектор соціально-економічного розвитку територіальних громад: статистичний аспект / Ю.Ю. Мороз, С.В. Чугаєвська, Н.В. Чугаєвська // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 33-41. – ISSN 2663-2144
144350
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
144351
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
144352
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
144353
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
144354
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
144355
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
144356
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
144357
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
144358
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
144359
  Нікітіна Ю.С. Аграрно-правова політика України в умовах євроінтеграції // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 121-123. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
144360
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
144361
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
144362
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
144363
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
144364
   Аграрно-промышленная интеграция и кооперирование (в СССР и за рубежом) : Библиографический указатель литературы. – Киев : КИНХ, 1980. – 35 с.
144365
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – Москва, 1978. – 112с.
144366
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
144367
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
144368
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
144369
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
144370
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
144371
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
144372
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
144373
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
144374
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
144375
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
144376
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
144377
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
144378
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
144379
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
144380
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 7/1976)
144381
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
144382
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – М., 1973. – 248с.
144383
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
144384
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука управления" ; 7)
144385
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
144386
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький : [б. и.], 1971. – 98 с.
144387
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
144388
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
144389
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
144390
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
144391
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
144392
  Атанов Н.И. Аграрно-промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Атанов Н.И. ; отв. ред. С.Е. Ильюшонок ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т эконом. и орг. пром. про-ва. – Новоситбирск : Наука, 1988. – 208 с.
144393
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / Андреев С.Б. ; отв. ред. В.А. Морозов ; АН СССР, Ин-т мировой єкономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1987. – 122, [2] с.
144394
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
144395
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
144396
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
144397
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
144398
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
144399
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
144400
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
144401
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
144402
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
144403
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
144404
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
144405
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
144406
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
144407
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
144408
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
144409
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / Архангельский С.И. ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т ист. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 275 с.
144410
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – Москва, 1981. – 160с.
144411
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / Архангельский С.И. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1935. – 303 с., [1] табл.
144412
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – Москва, 1984. – 181с.
144413
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
144414
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
144415
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
144416
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 298 с.
144417
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
144418
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
144419
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
144420
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
144421
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
144422
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
144423
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
144424
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
144425
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
144426
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
144427
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
144428
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
144429
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
144430
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
144431
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
144432
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
144433
  Дядечкин В.Н. Аграрные отношения в Австрийских владения Габсбургов в 15 - начале 16 в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 573 / Дядечкин В.Н. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 16 с.
144434
  Эфендиев М.М. Аграрные отношения в Азербайджане в первой половине XIX в. : Автореф... доктор ист.наук: / Эфендиев М.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Баку, 1959. – 44л.
144435
  Еганян М.Н. Аграрные отношения в Армении до и после ее присоединения к России. : Автореф... Доктора экон.наук: / Еганян М.Н.; Арм.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1967. – 45л.
144436
  Панфилов С.А. Аграрные отношения в Бессарабии в 40-60-х годах XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Панфилов С.А.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1973. – 19л.
144437
  Фролов Н.П. Аграрные отношения в буржуазно-помещичьей Румынии и земельный вопрос о народно-демакратической революции : Автореф... д-ра экон.наук: / Фролов Н.П.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Кишинев, 1960. – 54л.
144438
  Мисюра Василий Петрович Аграрные отношения в буржуазной Чехословакии в 1918-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мисюра Василий Петрович ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 24 с.
144439
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
144440
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
144441
  Папазян А.Д. Аграрные отношения в Восточной Армении в ХУ1-ХУП веках / А.Д. Папазян. – Ереван, 1972. – 304с.
144442
  Маджлисов Адил Аграрные отношения в Восточной Бухаре в XIX -- начале ХХ века : Автореф... докт. ист.наук: / Маджлисов Адил; Ташк. ГУ. – Душанбе, 1968. – 39л.
144443
  Мартынова М.М. Аграрные отношения в Вятской губернии в конце ХІХ - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Мартынова М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
144444
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
144445
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в Германии. / А.М. Петрушов. – Москва, 1945. – 215с.
144446
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
144447
  Захаров В.В. Аграрные отношения в задарском дистрикте в Х-XIV вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07573 / Захаров В.В.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1970. – 20л.
144448
  Сопко Т.М. Аграрные отношения в Закарпатье в XVI-XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Сопко Т.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. Каф. истории средних веков. – М., 1964. – 15л.
144449
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
144450
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
144451
  Шамурадов А. Аграрные отношения в Закаспийской области в конце XIX - начале XX в. / А. Шамурадов. – Ашхабад, 1990. – 103с.
144452
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
144453
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
144454
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце 19 - начале 20 ст. : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук / Свежинский П.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 40 с.
144455
  Свежинский П.В. Аграрные отношения в Западной Украине в конце XIX -- начале ХХ ст. : Автореф... докт. ист.наук: / Свежинский П. В.; КГУ. – К., 1968. – 38л.
144456
  Тагиева Ш.А. Аграрные отношения в Иране в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... д-ра ист.наук: / Тагиева Ш.А.; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Сред. Востока. – Баку, 1967. – 87л.
144457
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
144458
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
144459
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
144460
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
144461
  Кууз А.А. Аграрные отношения в Марокко / А.А. Кууз. – М., 1984. – 127с.
144462
  Грекул Ф.А. Аграрные отношения в Молдавии в XVI - первой половине XVII вв. / Ф.А. Грекул. – Кишинев, 1961. – 456с.
144463
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
144464
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
144465
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
144466
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
144467
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
144468
   Аграрные отношения в Саноцкой земле в XVIII в. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Майборода Р. В,; Майборода Р. В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
144469
  Мельничук Я.С. Аграрные отношения в Саноцкой земле во второй половине 17 века. : Автореф... канд.ист.наук: / Мельничук Я.С.; М-во высш образования УССР. – Львов, 1959. – 14л.
144470
  Гордон Л.Р. Аграрные отношения в Северо-западной пограничной провинции Индии / Л.Р. Гордон. – М, 1953. – 212с.
144471
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
144472
  Гатауллин М.Ф. Аграрные отношения в Сирии. / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1957. – 134с.
144473
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
144474
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
144475
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
144476
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
144477
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
144478
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
144479
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
144480
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Восточной литературы
М. – 1959. – 138 с.
144481
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
144482
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – Москва, 1964. – 344с.
144483
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
144484
  Петрушов А.М. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. / А.М. Петрушов. – Москва, 1959. – 308 с.
144485
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
144486
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
144487
   Аграрные отношения в странах Юго-Восточной Азии. – Москва : Наука, 1968. – 236 с.
144488
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
144489
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
144490
  Проскура Н.Л. Аграрные отношения в Харьковской губернии между буржуазно-демократическими революциями (1907 - февр. 1917 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор.наук / Проскура Н.Л. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
144491
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
144492
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
144493
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
144494
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
144495
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
144496
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
144497
  Кудрявцева М.А. Аграрные отношения во Франции в 50-60-е годы 19 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кудрявцева М.А. ; АН СССР. – Москва, 1968. – 28 с.
144498
  Котов Г.Г. Аграрные отношения и земельная реформа в Германии. / Г.Г. Котов. – М, 1956. – 468с.
144499
   Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае : сборник статей. – Москва : Наука, 1974. – 264 с.
144500
  Бондарчук Валериан Семенович Аграрные отношения и крестьянское движение в Сардинском королевстве во второй половине 18 в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Бондарчук Валериан Семенович; МГУ. Ист. фак. – М., 1974. – 25л.
144501
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
144502
  Зайцев Н.С. Аграрные отношения и обнищание крестьянства в империалистических, колониальных и зависимых странах / Н.С. Зайцев. – М., 1971. – 64 с.
144503
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
144504
  Миериня А.Ю. Аграрные отношения и положение крестьян в Курляндии в 60-80-х годах 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: / Миериня А.Ю.; Ин-т истории АН Латвийской ССР. – Рига, 1960. – 24л.
144505
  Кузьмин С.А. Аграрные отношения и Синде / С.А. Кузьмин. – Москва, 1959. – 147 с.
144506
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
144507
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
144508
  Иванова В.Н. Аграрные отношения на Дону в период Октябрьской революции и гражданской войны. Ноябрь 1917 - март 1921 гг. : Автореф... кандидата ист.наук: / Иванова В.Н.; Моск. гос. ист.-архивный ин-т. – М., 1965. – 18л.
144509
  Божук А.В. Аграрные отношения на Закарпатье в 20-х годах ХХ в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Божук А. В. ; Ужгор. ГУ. – Ужгород, 1974. – 23 с.
144510
  Буцик А.К. Аграрные отношения на Киевщине накануне революции 1905-1907 гг. / А.К. Буцик. – [Киев] : [КГУ им. Т.Г.Шевченко], 1949. – [21] с. – Отд. оттиск из: Исторический сборник / КДУ ім. Т.Г. Шевченка 1949, № 2, с. 75-96
144511
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
144512
  Ратушняк В.Н. Аграрные отношения на Северном Кавказе / В.Н. Ратушняк. – Краснодар, 1982. – 86с.
144513
   Аграрные отношения на современном этапе : сборник научних трудов. – Киев : ИЭ, 1983. – 100 с.
144514
  Анцупов И.А. Аграрные отношения на юге Бессарабии (1812-1870 гг.) / Анцупов И.А. ; АН МССР, Ин-т истории. – Кишинёв : Штиинца, 1978. – 235 с. – Библиогр.: с. 207-228 (120 назв.)
144515
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
144516
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
144517
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
144518
  Булатов А.Е. Аграрные отношения социализма. / А.Е. Булатов. – М., 1987. – 254,2с.
144519
  Черенков Н.И. Аграрные преобразования в Венгерской Народной Республике (1945-1958 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Черенков Н.И.; Ин-т экономики АН УССр. – К., 1959. – 27л.
144520
  Харахашьян Г.М. Аграрные преобразования в Германской Демократической Республике / Г.М. Харахашьян. – М., 1951. – 272с.
144521
  Антоненко Б.А. Аграрные преобразования в доколхозном кишлаке : 1917-1929 гг. / Б.А. Антоненко ; отв. ред. Р.М. Масов ; АН Тадж. ССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1987. – 296 с.
144522
  Лях Р.Д. Аграрные преобразования в Донецкой губернии в 1920-1922 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Лях Р.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. Ист. ф-тет. Каф. истории УССР. – Харьков, 1966. – 23л.
144523
  Хаят С К.М. Аграрные преобразования в Ираке. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хаят К.М.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 18л.
144524
   Аграрные преобразования в народно-демократических странах Азии. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 232 с.
144525
  Томенчук И.М. Аграрные преобразования в народно-демократической Польше. : Автореф... канд. экон.наук: / Томенчук И.М.; МВО СССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1951. – 20 с.
144526
  Недорезов А.И. Аграрные преобразования в народно-демократической Чехословакии / А.И. Недорезов. – Москва, 1954. – 216с.
144527
  Ивлева Т.Н. Аграрные преобразования в Сальвадоре: причины и результаты // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.38-50. – ISSN 044-748Х
144528
   Аграрные преобразования в странах Африки на современном этапе : сборник статей. – Москва : Наука, 1982. – 229 с.
144529
  Демин А.И. Аграрные преобразования в странах Ближнегои Среднего Востока / А.И. Демин. – М, 1986. – 179с.
144530
  Аминова Р.Х. Аграрные преобразования в Узбекистане накануне сплошной коллективизации (1925-1929 гг.) / Р.Х. Аминова ; АН Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : Фан, 1969. – 471 с. – Библиогр.: с. 458-468
144531
  Зудина Л.П. Аграрные преобразования и развитие сельского хозяйства в странах Магриба / Л.П. Зудина. – М., 1983. – 215с.
144532
  Калиниченко Владимир Викторович Аграрные преобразования на Левобережной Украине (конец 1919 - 1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Калиниченко Владимир Викторович; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. университет. – Х., 1981. – 25л.
144533
  Оглаев Ю.О. Аграрные преобразования советской власти в Калмыкии (1917-1929 гг.) : Автореф... канд .ист.наук: / Оглаев Ю.О.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – Москва, 1971. – 26л.
144534
  Фигуровская Н.К. Аграрные проблемы в советской экономической литературе 20-х гг. / Н.К. Фигуровская. – М., 1978. – 258с.
144535
  Климко Г.Н. Аграрные проблемы независимой Бирмы / Г.Н. Климко. – М., 1964. – 232с.
144536
  Тюрин В.И. Аграрные проблемы Пакистана. / В.И. Тюрин. – Саратов, 1968. – 88с.
144537
   Аграрные проблемы развитого социализма. – Киев : Наукова думка, 1979. – 423 с.
144538
  Кузнецов Б.П. Аграрные проблемы современного капитализма / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1978. – 245с.
144539
  Попов Г.В. Аграрные проблемы современного Таиланда / Г.В. Попов. – М, 1983. – 157с.
144540
  Филоник А.О. Аграрные проблемы современной Сирии / А.О. Филоник. – М, 1981. – 187с.
144541
   Аграрные программы Коммунистических партий Великобритании, Греции, Индии, Испании, Италии, Финляндии, Франции, Чили, Японии. – Москва : Издательство ВПШ и АОН, 1959. – 15 с.
144542
  Злупко С.Н. Аграрные программы политических партий Галиции (конец XIX -- начало ХХ столетия) : Автореф... канд. экон.наук: / Злупко С.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Киевск. ин-т нар. хоз. – Киев, 1960. – 15л.
144543
   Аграрные програмы. Сборник аграрных программ социалистических партий в Западной Европе и России. – Одесса : Техник, 1917. – 63 с.
144544
  Котовский Г.И. Аграрные реформы в Индии / Г.И. Котовский. – М., 1959. – 120с.
144545
  Кузнецов Б.П. Аграрные реформы в развивающихся странах / Б.П. Кузнецов, В.Н. Стародубровская // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / Держ. екологічна акад. післядипломної освіти та управління ; Київ. н.-д. та проектний ін-т землеустрою. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-43
144546
   Аграрные реформы в развивающихся странах и странах высокоразвитого капитализма. – Москва : Мысль, 1965. – 280 с.
144547
   Аграрные реформы в странах Востока. – Москва : Издательство восточной литературы, 1961. – 236 с.
144548
  Ковалев Е.В. Аграрные реформы в странах Латинской Америки / Е.В. Ковалев. – М, 1972. – 358с.
144549
  Большакова О.В. Аграрные реформы П.А. Столыпина в севременной англоязычной историографии : к 150-летию со дня рождения П.А. Столыпина: Реформы и русское общество в начале ХХ века // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2012. – № 2. – С. 164-173. – ISSN 0869-5687
144550
  Имберчиадори И. Аграрные структуры западного средиземноморья с XVI по XIX в. / И. Имберчиадори. – Москва, 1970. – 18с.
144551
   Аграрные структуры стран Востока. – Москва, 1977. – 290с.
144552
  аль Скутти М. Аграрный вопос в национально-демократической революции в Ираке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / аль Скутти М. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1966. – 17с.
144553
  Алешина И.В. Аграрный вопрос в движении декабристов : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Алешина И. В. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1953. – 23 с.
144554
  Дингельштедт Ф. Аграрный вопрос в Индии / Ф. Дингельштедт. – Л., 1928. – 144с.
144555
  Минлос Б. Аграрный вопрос в Испании. / Б. Минлос. – М., 1934. – 250с.
144556
  Серени Э. Аграрный вопрос в Италии / Э. Серени. – М, 1949. – 403с.
144557
  Сулейманов Б. Аграрный вопрос в Казахстане последней трети Х1Х - начала ХХ вв. 1867-1907 гг. / Б. Сулейманов. – Алма-Ата, 1963. – 412с.
144558
  Невская В.П. Аграрный вопрос в Карачае и Черкесии в эпоху империализма. / В.П. Невская. – Черкесск, 1972. – 216с.
144559
  Китаев Б.И. Аграрный вопрос в оценке Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. экономич.наук: / Китаев Б.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 20 с.
144560
  Остренко А.Ф. Аграрный вопрос в первой Государственной думе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Остренко А.Ф.; Моск.город.пед.ин-т. – Сталинск, 1951. – 16 с.
144561
  Эриванский М.М. Аграрный вопрос в политике и литературе Римской республики в конце 2 века и в 1 веке до нашей эры. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эриванский М.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1959. – 27л.
144562
  Фельчуков Ю.В. Аграрный вопрос в политике правительств независимой Индонезии в 1945-1962 гг. : Автореф... канд. истор.наук: / Фельчуков Ю.В.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1963. – 19л.
144563
   Аграрный вопрос в программах и тактике политических партий России. – Новосибирск, 1992. – 93 с.
144564
  Савичев Н.П. Аграрный вопрос в программных документах декабристов : Автореф... канд. ист.наук: / Савичев Н. П.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1970. – 24л.
144565
  Василевский Е.Г. Аграрный вопрос в работах В.И. Ленина / Е.Г. Василевский. – Москва : Московский университет, 1964. – 155 с.
144566
  Мартынов В.А. Аграрный вопрос в развитых капиталистических странах / В.А. Мартынов. – М, 1966. – 88с.
144567
  Кауфман А.А. Аграрный вопрос в России / А.А. Кауфман. – М., 1918. – 268с.
144568
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX-го века. – Москва, 1918. – 80 с.
144569
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 71с.
144570
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 72с.
144571
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 79с.
144572
  Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1983. – 79 с.
144573
  Кузнецов Б. Аграрный вопрос в современной Франции / Б. Кузнецов. – М., 1954. – 224с.
144574
  Алитовский С.Н. Аграрный вопрос в современном Ираке / С.Н. Алитовский ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1966. – 176 с.
144575
   Аграрный вопрос в странах Южной и Караибской Америки. – Москва, 1933. – 228 с.
144576
  Сорокин А.А. Аграрный вопрос в Судане / А.А. Сорокин. – М., 1979. – 220с.
144577
  Мордовин В.Г. Аграрный вопрос в трудах В.И.Ленина накануне и в ходе первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Мордовин В.Г. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 21 с.
144578
  Орешкин В.В. Аграрный вопрос в трудах соратников В.И.Ленина : дооктябрьский период / В.В. Орешкин. – Москва : Наука, 1970. – 224 с.
144579
  Скворцов В.И. Аграрный вопрос в ФРГ. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скворцов В.И.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1961. – 16л.
144580
  Мозжухин И. Аграрный вопрос в цифрах и фактах действительности / И. Мозжухин. – М. – 80с.
144581
  Демидов В.А. Аграрный вопрос в эпоху Горбачева / В.А. Демидов. – Новосибирск, 1992. – 78с.
144582
  Лефевр Ж. Аграрный вопрос в эпоху террора (1793-1794) / Ж. Лефевр. – Л., 1936. – 204с.
144583
  Лооне Л.А. Аграрный вопрос в Эстонии в период обострения противоречий и кризиса феодального способа производства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лооне Л.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
144584
  Видмар В. Аграрный вопрос в Югославии в период между двумя мировыми войнами : Автореф... канд.экон.наук: / Видмар В.; Ин-т экономики Акад. наук СССР. – Москва, 1955. – 16л.
144585
  Казакевич И.С. Аграрный вопрос в Южной Корее / И.С. Казакевич. – М, 1964. – 160с.
144586
  Дудник Э.В. Аграрный вопрос в Южном Вьетнаме / Э.В. Дудник. – М., 1964. – 172с.
144587
  Люляков П.К. Аграрный вопрос во второй Государственной думе (1907) : Автореф... канд. истор.наук: / Люляков П,К.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1950. – 14 с.
144588
  Смирнов А.П. Аграрный вопрос во второй Государственной думе и борьба большевиков с кадетами за крестьянство : Автореф... кандид. историч.наук: / Смирнов А.П.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. Институт повышения квалификации препод. ма. – Ленинград, 1951. – 16 с.
144589
  Шнеерсон А.И. Аграрный вопрос во Франции / А.И. Шнеерсон. – Л., 1948. – 415с.
144590
   Аграрный вопрос во Франции. – Москва : Прогресс, 1976. – 198с.
144591
  Кузнецов Б.П. Аграрный вопрос во Франции после второй мировой войны. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузнецов Б.П.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 19 с.
144592
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 206с.
144593
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 148с.
144594
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 148с.
144595
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 116с.
144596
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1949. – 164с.
144597
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1950. – 164с.
144598
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 164с.
144599
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 164с.
144600
  Ленин В.И. Аграрный вопрос и "критики Маркса" / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 173с.
144601
  Гриеко Р. Аграрный вопрос и борьба за землю в Италии. / Р. Гриеко. – М., 1955. – 516с.
144602
  Комаров К.В. Аграрный вопрос и война за независимость Аргентины / К.В. Комаров. – М., 1988. – 158с.
144603
  Шевель И.Б. Аграрный вопрос и его разрешение в Синьцзяне : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : / Шевель И. Б.; МГУ. – Москва, 1954. – 16л.
144604
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник СССР, Англия, Ирландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва. – Москва, 1932. – 270 с.
144605
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. КН, П, САСШ, Юг САСШ, Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия, Аргентина, Австралия. – Москва, 1932. – 78 с.
144606
   Аграрный вопрос и крестьянское движение : справочник. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва
Т. 4 : Япония. Корея. Кирай. Манджурия. Индия ... – 1937. – 295 с.
144607
  Сеидов Р.А. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Иране / Р.А. Сеидов. – Баку, 1963. – 200с.
144608
  Берозов Б.П. Аграрный вопрос и крестьянское движение в пореформенной Северной Осетии : учеб. пособие / Б.П. Берозов ; Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова. – Орджоникидзе : СОГУ, 1980. – 126 с.
144609
  Тимов С. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Румынии / С. Тимов. – М. : МАИ, 1928. – 288 с.
144610
  Бабичев М.М. Аграрный вопрос и крестьянское движение на Кубани в период первой буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг : Автореф... канд. ист.наук: / Бабичев М.М.; Моск. гос. пед. ин-т им В.И.Ленина. – М, 1958. – 19л.
144611
   Аграрный вопрос и крестьянство в тропической Африке. – Москва : Наука, 1964. – 318 с.
144612
  Трапезников С.П. Аграрный вопрос и ленинские аграрные программы в трех русских революциях. / С.П. Трапезников. – М, 1963. – 656с.
144613
  Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. / В.Н. Гинев. – Л., 1977. – 295с.
144614
   Аграрный вопрос и национально-освободительное движение. Материалы обмена мнениями марксистов-аграрников, состоявшегося в июле-сент. 1960 г. в Гаване и Бухаресте. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 532 с.
144615
  Шлихтер А.Г. Аграрный вопрос и продовольственная политика в первые годы Советской власти / А.Г. Шлихтер. – М., 1975. – 448с.
144616
  Ахмед Салехуддин Аграрный вопрос и пути его решения в Банладеш : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ахмед Салехуддин; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1977. – 25л.
144617
   Аграрный вопрос и современное крестянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 2 : Шесть лет борьбы за крестьянство. – 1935. – 168 с.
144618
   Аграрный вопрос и современное крестьянское движение : сборник статей. – Москва
Вып. 1 : Вопросы аграрной програмы и аграрной политики. – 1935. – 132 с.
144619
  Иванов Ю.М. Аграрный вопрос и формирование армии наемного труда в тропической Африке. / Ю.М. Иванов. – М, 1974. – 255с.
144620
   Аграрный вопрос на Востоке. – Москва, 1933. – 434 с.
144621
  Золотов В.А. Аграрный вопрос на Дону перед Великой Октябрьской социалистической революцией : Автореф... канд. историч.наук: / Золотов В.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов-на-Дону, 1950. – 16 с.
144622
  Вихляев П.А. Аграрный вопрос с правовой точки зрения / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1906. – 63 с.
144623
  Иллерицкая Е.В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики непролетарских партий в России / Е.В. Иллерицкая. – Москва, 1981. – 166 с.
144624
  Болтинская Л.В. Аграрный законопроект Сервилия Рулла в связи с аграрным вопросом в демократическом движении Рисмской республики : Автореф... канд. ист.наук: / Болтинская Л. В.; МП РСФСР, Моск. гор. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
144625
   Аграрный капитализм в Латинской Америке : сборник статей. – Москва : ИЛА, 1990. – 183 с.
144626
  Новоселов Ю.А. Аграрный комплекс Сибири и Дальнего Востока / Ю.А. Новоселов; издается ежемесячно с 1961 г. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Экономика ; 3 ; Новое в жизни, науке, технике)
144627
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 2. – 1932. – 352 с.
144628
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 3. – 1932. – 239 с.
144629
   Аграрный кризис. – Москва
Кн. 4. – 1933. – 324 с.
144630
  Спектатор М. Аграрный кризис в капиталистических странах / М. Спектатор. – Х., 1931. – 143с.
144631
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца 19 века в России : Автореф... Канд.экон.наук: / Егиазарова Н.А.; Акад.наук Союза ССР. – Москва, 1952. – 13 л.
144632
  Вайткунас А.И. Аграрный кризис конца 19 и начала 20 веков в Англии и политика английских консерваторов и либералов в аграрном вопросе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайткунас А.И.; Акад.наук СССР. – М, 1962. – 24л.
144633
  Егиазарова Н.А. Аграрный кризис конца XIX века в России / Н.А. Егиазарова. – М, 1959. – 188с.
144634
  Бейлькин Х.Ю. Аграрный кризис конца XIX века и его влияние на развитие сельского хозяйства Белоруссии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Бейлькин Х.Ю. ; АН БССР , Ин-т истории. – Минск, 1969. – 26 с.
144635
  Иванчук С.Г. Аграрный неоколлониализм / С.Г. Иванчук, В.И. Пузь. – Москва, 1989. – 212с.
144636
  Яковлев М. Аграрный Пакистан / М. Яковлев. – М, 1968. – 144с.
144637
  Левинтон Н.Г. Аграрный переворот 1877-1879 гг. и борьба болгарского народа против реставраторов султанской власти в Болгарии : Автореф... канд. ист.наук: / Левинтон Н.Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
144638
  Шагурин Алексей Борисович Аграрный протекционизм ЕЭС на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.14 / Шагурин Алексей Борисович; Н.-и. конюнктур. ин-т. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
144639
  Дергунов В.А. Аграрный работник: каким ему быть? / В.А. Дергунов. – Горький, 1990. – 127с.
144640
   Аграрный ресурсный потенциал Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 311 с.
144641
  Юзефович А.Э. Аграрный ресурсный потенциал: формирование и использование / А.Э. Юзефович. – К., 1987. – 174с.
144642
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и сообществ : в 2 вып. – Москва : Институт истории СССР
Вып. 1. – 1991. – 119 с.
144643
   Аграрный рынок в его историческом развитии : XXIII сес. Всесоюз. симпоз. по изуч. пробл. аграр. истории, Свердловск, 24 - 27 сент. 1991 г. : тезисы докладов и соодществ : в 2 вып. – Москва : Ин-т истории СССР
Вып. 2. – 1991. – С. 121-260
144644
  Хаматшин А.Д. Аграрный сектор Зимбабве: коллапс или подъем?
144645
  Тихий В.И. Аграрный сектор Орловщины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 6. – С. 36-40 : Схема, табл. – ISSN 0016-7207
144646
  Мынкина Н.Н. Аграрный сектор экономики СССР: состояние и пути перестройки / Н.Н. Мынкина. – М., 1991. – 95с.
144647
  Суслов И.Ф. Аграрный сектор экономики стран социализма. / И.Ф. Суслов. – М, 1978. – 254с.
144648
  Маркарьян С.Б. Аграрный сектор японской экономики: Основные пробл. 80-х г. / С.Б. Маркарьян. – М., 1990. – 214с.
144649
   Аграрный строй Азербайджана в XIX веке : тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 94 с.
144650
  Давыдов А.Д. Аграрный строй Афганистана / А.Д. Давыдов. – Москва, 1967. – 183с.
144651
  Панцхава А.Я. Аграрный строй Восточной Грузии в дореформенный период : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Панцхава А.Я.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1952. – 22 с.
144652
  Лаптева М.Ю. Аграрный строй Гомеровской Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 120-133. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
144653
  Савельева Т.Н. Аграрный строй Египта в период Древнего царства. / Т.Н. Савельева. – Москва, 1962. – 292с.
144654
  Торнер Д. Аграрный строй Индии /Итоги реформ и оценкаперспектив/ / Д. Торнер. – М, 1959. – 128с.
144655
  Денисенко Н.П. Аграрный строй Кастиии в XVI в. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Денисенко Н. П.; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – М, 1979. – 24л.
144656
   Аграрный строй Османской империи XV - XVII вв. : документы и материалы. – Москва : Издательство восточной литературы, 1963. – 224 с.
144657
  Ефимов И.А. Аграрный строй Поволжья накануне 1917 года / И.А. Ефимов. – Саранск, 1989. – 60с.
144658
  Колычева Е.И. Аграрный строй России ХУ1 века / Е.И. Колычева. – М., 1987. – 229с.
144659
  Ашрафян К.Э. Аграрный строй Северной Индии / К.Э. Ашрафян. – Москва : Наука, 1965. – 328с. – Библиогр.: с. 297-310
144660
  Моисеев П.П. Аграрный строй современной Турции. / П.П. Моисеев. – М, 1970. – 312с.
144661
  Ванин Ю.В. Аграрный строй феодальной Кореи / Ю.В. Ванин. – Москва, 1981. – 310с.
144662
  Новиков В. Аграрный туризм как фактор территориального развития и диверсификации сельской экономики / В. Новиков, С. Жубаркин // АПК: экономика, управление : ежемесячный теоретический и научно-практический журнал / М-во сельск. хоз-ва РФ ; Рос. акад. с.-х. наук ; Всерос. н.-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2013. – № 10. – С. 75-82. – ISSN 0235-2443
144663
   Аграрный цех предприятия : сборник публицистических очерков. – Москва : Политиздат, 1984. – 208 с.
144664
  Годунов В.Н. Аграрный цех предприятия / В.Н. Годунов. – Минск, 1990. – 157с.
144665
   Аграрных цех завода. – М, 1986. – 55с.
144666
  Морий Григорий Прокопович Аграрня политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ. – К., 1990. – 48л.
144667
  Филоник А.О. Аграрый строй Судана / А.О. Филоник. – М, 1975. – 246с.
144668
  Вирта Н.Е. Аграфена Капитоновна / Н.Е. Вирта. – Москва, 1960. – 46с.
144669
  Флисар Э. Агрегат : Рассказ // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 88-96. – ISSN 0130-7673
144670
  Єременко Б. Агрегативна стійкість дисперсних систем з часточками мікронних розмірів у розчинах неіоногенного полімеру полиоксиєтилену // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 147-151
144671
   Агрегативна стійкість суспензій оксиду ітрію / Б.В. Єременко, М.Л. Малишева, І.І. Осіпова, Т.М. Безугла, А.М. Савицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 18-24. – (Хімія ; вип. 36)


  Вивчено стійкість водних суспензій оксиду ітрію у широкому діапазоні pH по відношенню до електролітів зарядних типів 1:1, 2:1 та 1:2. Проведений розрахунок потенціальних кривих у наближенні взаємодії двох сфер однакового розміру показано, що у лужному ...
144672
  Певзнер Г.С. Агрегатирование в электроприборо-строении / Г.С. Певзнер. – Москва : Энергия, 1981. – 176 с.
144673
  Сивков М.В. Агрегатирование приставки ВП-З с табуляторами Т-5МВ, ТА80 и перфоратором ПИ80-У / М.В. Сивков. – М, 1977. – 256с.
144674
  Виньков М.П. Агрегатирование табуляторов Т-5 и Т5М / М.П. Виньков. – Москва, 1962. – 35с.
144675
   Агрегатирование, контроль и диагностика вычислительных систем. – Киев : Наукова думка, 1978. – 196 с.
144676
  Озтюрк І. Агрегатна функція попиту на імпорт для Словаччини: за даними тестування методом граничних значень авторегресивного розподіленого лагу : новини зарубіжної науки / І. Озтюрк, А. Акаравчі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 353-360 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
144677
  Герасимов Б.М. Агрегатно-декомпозиційний метод синтезу імітаційної моделі групової операторської діяльності / Б.М. Герасимов, О.В. Сидоров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 81-86


  Запропоновано метод синтезу імітаційних моделей групової операторської діяльності, який основано на декомпозиції процесу рішення завдань і поданні цього процесу у вигляді сукупності вкладених агрегатів. Приводиться формальний опис агрегатів із ...
144678
   Агрегатное построение пневматических систем управления. – Москва : Энергия, 1973. – 112 с.
144679
  Мокрицкая Т.П. Агрегатное строение как фактор относительной просадочности лессовидных просадочных грунтов / Т.П. Мокрицкая, К.А. Самойлич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 92-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
144680
   Агрегатные средства электроизмерительной техники и принципы их компоновки в системы. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 172 с.
144681
  Раздолин М.В. Агрегаты воздушно-реактивных двигателей / М.В. Раздолин. – М, 1959. – 186с.
144682
   Агрегаты и машины для формования химических нитей из расплавов. – Ленинград : Машиностроение, 1989. – 286 с.
144683
   Агрегаты пневматических систем летательных аппаратов. – Москва : Машиностроение, 1976. – 176 с.
144684
  Шиян Т. Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 202-213. – ISSN 2410-2601
144685
  Логинов А Агрегация национального масштаба // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № июль-август. – С. 16-22. – ISSN 1726-6726


  В последнее время культурная общественность страны активно обсуждает темы, связанные с модернизацией национальной библиотечной системы. Связаны эти обсуждения, в первую очередь, с противоречиями между необходимостью обслуживания читателей электронными ...
144686
  Виленский Д.Г. Агрегация появ, ее теория и практическое положение / Д.Г. Виленский. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1945. – 112с.
144687
  Самаль А.Б. и др. Агрегация тромбоцитов / А.Б. и др. Самаль. – Минск, 1990. – 102с.
144688
  Костишин Л.П. Агрегаційно-ітеративні методи для наближеного розв"язування інтегральних рівнянь / Л.П. Костишин, Б.А. Шувар, П.М. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 178-183. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних інтегральних рівнянь другого роду побудований один клас агрегаційно-ітеративних алгоритмів, який охоплює деякі багатопараметричні методи ітеративного агрегування. Встановлені достатні умови збіжності запропонованих алгоритмів.
144689
  Дорошенко І. Агрегація молекул в рідких спиртах: коливальна спектроскопія / І. Дорошенко, В. Погорелов, Є. Чернолевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 43-46. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Зареєстровано Фур"є-спектри інфрачервоного поглинання рідких спиртів від метанолу до деканолу. Виконано квантово-хімічне моделювання їх структури та фізичних параметрів. З"ясовано, що в рідкій фазі молекули спиртів об"єднуються у циклічні кластери, ...
144690
   Аґреґація сквараїнових барвників у напорошених плівках / О.Л. Павленко, В.А. Брусенцов, О.П. Дмитренко, М.М. Сєрик, В.А. Сендюк, М.П. Куліш, А.М. Гапонов, Ю.Л. Сломінський, В.В. Курдюков, О.Д. Качковський // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 15, вип. 4. – С. 589-597. – ISSN 1816-5230


  Досліджено аґреґацію сквараїнових барвників, що проявляється у спектрах поглинання плівок, одержаних методою вакуумного напорошення. Проведено квантово-хемічне моделювання та встановлено спектральні прояви формування різного типу аґреґатів для ...
144691
  Погорілий С.Д. Агрегація та аналіз графічних даних у розподіленій мережі мобільних пристроїв / С.Д. Погорілий, М.В. Чечула // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 2. – С. 21-33. – ISSN 1560-9189
144692
  Литвинчев И.С. Агрегирование в линейно-квадратичных задачах / И.С. Литвинчев, Н.М. Ратникова. – М., 1989. – 20с.
144693
  Кейс И.А. Агрегирование в субоптимальном синтезе многомерных систем / И.А. Кейс. – Таллинн, 1988. – 354с.
144694
  Данишевский М.Г. Агрегирование и понятие производственной мощности / М.Г. Данишевский. – М, 1988. – 39с.
144695
  Шананин А.А. Агрегирование конечных продуктов и проблема интегрируемости функций спроса / А.А. Шананин. – М., 1986. – 66с.
144696
  Джолдыбаева С.М. Агрегированные производственные функции линейных моделей / С.М. Джолдыбаева, А.В. Лотов. – Москва, 1989. – 28с.
144697
  Коробова М.В. Агрегована еколого-економічна модель із запізненням при освоєнні капіталовкладень // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 233-241. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається модель еколого-економічної взаємодії із запізненням при освоєнні капіталовкладень в основні виробничі фонди та фонди, що призначені для ліквідації забруднення навколишнього середовища. Досліджено стійкість стаціонарної точки, а також ...
144698
  Онищенко І. Агрегування нелінійної еколого-економічної балансової моделі Леоньєва - Форда "витрати - випуск" : моделі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 55-58. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
144699
  Мединська Ю. Агресивна дитина: зрозуміти, щоб допомогти // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.107-118. – ISBN 966-654-025-8
144700
  Дем"янчук Ю. Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 78-87. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
144701
  Маркова А.О. Агресивна поведінка Erithacus rubecula (Passeriformes, Muscicapidae) на місцях водопою в лісостеповій зоні України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 283-289. – (Біологія, екологія). – ISSN 2310-0842


  Наведено дані стосовно прояву агресії вільшанки (Erithacus rubecula L.) на місцях водопою у гніздовий період у Канівському природному заповіднику та державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. У Канівському природному заповіднику ...
144702
  Доброльожа Г.М. Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 110-119
144703
  Пулим О.В. Агресивна сутність політики державного керівництва Росії проти України (історико-правовий апект) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 411-417. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
144704
  Лизанчук В. Агресивний "русский мир" в гостинній українській оселі // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історія та наслідки : матеріали другої всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 25-26 берез. 2011 р.) / Т-во відродження Укр. Нації, Львів. нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2013. – С. 398-407. – ISBN 978-966-1594-12-7
144705
  Голуб В.Й. Агресивний блок НАТО - ворог розрядки / В.Й. Голуб, В.М. Рябошлик. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1979. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; № 2 ; Сер. 4)
144706
  Лизанчук В. Агресивний наступ на українство // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 1 (37). – С. 24-25
144707
  Фатхутаінов В.Т. Агресивний натовп: психологічні засоби протидії з боку працівників міліції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 235-239
144708
  Плужников О.Ф. Агресивні блоки імперіалізму - загроза миру. / О.Ф. Плужников. – К., 1983. – 48с.
144709
  Андрєєва О.С. Агресивні компоненти сучасного медійного контенту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 34-38


  У статті розглянуто сучасні методи впливу на аудиторію, що застосовують агресію та шок. Проаналізовано питання доцільності використання агресивних рекламних повідомлень та рівень їх впливу на свідомість споживача. The acticle defines the modern ...
144710
  Лизанчук В. Агресивність "Русского мира" в інформаційному просторі України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 85-90
144711
  Андрущенко В.П. Агресивність особистості та її мінімізація засобами освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (77). – С. 7-12. – ISSN 2078-1016
144712
  Буряк Н.Б. Агресивність та деструктивність в людській природі за Еріхом Фроммом // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 141-144
144713
  Баклицька О.П. Агресивність у структурі особистості студентів закладів вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 72-79. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто й проаналізовано основні види агресії, які виявляються у студентів вищих закладів освіти фізкультурно-спортивного профілю. Встановлено, що найчастіше високий індекс агресивності простежується у представників видів спорту, де є жорсткий ...
144714
  Мудренко І.Г. Агресивність як маркер ризику суїциду у хворих на деменції // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 47-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2308-6300
144715
  Сбытов Н.А. Агресивноя политика и военные плацдармы США / Н.А. Сбытов. – М, 1966. – 30с.
144716
  Рожин И.С. Агресивный военный блок НАТО - угроза миру и безопасности народов / И.С. Рожин. – М, 1960. – 36с.
144717
  Слюсаренко А.Г. Агресія / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8. – ISBN 966-642-073-2
144718
  Золкіна М. Агресія без кінця // Новий час країни / ТОВ "Видавничий дім "Медіа-ДК ; голов. ред. В. Сич ; відп. ред. А. Смирнов. – Київ, 2022. – № 6 (374), 17 лютого 2022. – С. 23
144719
  Кульчицький С. Агресія Кремля / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 131-140. – ISBN 978-966-2050-13-4
144720
  Шушарін Д. Агресія неминуча // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 5


  Розрив зв"язків зі світом - від моральних до торгівельних - є основою російського експансіонізму.
144721
   Агресія підлітків як психолого-педагогічна проблема / Н. Савінова, Н. Стельмах, М. Берегова, Т. Іванова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 133-141. – ISSN 2307-4906
144722
  Гусейнова У. Агресія Радянської Росії проти Азербайджанської Народної Республіки 1920 року. Частина II // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов ; редкол.: В.А. Гошовська, Б.І. Гуменюк, О.В. Зернецька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8/9. – С. 43-47. – ISSN 2663-2675
144723
  Таборит М. Агресія Росії проти України зростає // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 6
144724
  Лоссовський І.Є. Агресія Росії проти України як реалізація доктрини "обмеженого суверенітету" (доктрина Путіна0 // "Ялтинська конференція "Великої трійки" 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст." : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. дир. Держ. установи "Ін-т всесвіт. історії НАН України" д-ра іст. наук, проф. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 114-124
144725
   Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / [Гай-Нижник П.П. та ін. ; кер. проекту, упоряд., ред.: П.П. Гай-Нижник] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : МП Леся, 2016. – 584, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на с. 584. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-0-0
144726
  Волощук О.Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 3 (15). – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
144727
  Палій О. Агресія Росії проти України: основні причини та наслідки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 9-11. – ISBN 978-966-97599-1-7
144728
  Василенко В. Агресія Росії: генеза, мета, спроби протидії та правові наслідки // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Укорінені в російській ментальності антиукраїнські ідеологеми та реваншистські прагнення визначають зміст зовнішньї політики РФ. ЇЇ стратегічна мета передбачає тотальне знищення України. Безпека Заходу не може бути досягнута шляхом умиротворення ...
144729
  Лосєв І. Агресія Росії: чи компетентна чинна влада України? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 23-29 квітня (№ 17). – С. 10
144730
   Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки : експерт.-аналіт. доп. / [П.П. Гай-Нижник та ін.] ; М-во освіти і науки України, НДІ українознавства. – Київ : Леся, 2016. – 27, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 27. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-3-1
144731
  Шевцов А.І. Агресія РФ проти України як фактор геополітичних та геоекономічних змін / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-29. – ISSN 2616-9460
144732
  Дроздов О.Ю. Агресія та агресивність в умовах військової служби: соціально-психологічні аспекти "дідовщини" // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.68-73. – (Психологічні науки)
144733
  Шкарлатюк К.І. Агресія та здатність до прогнозування в підлітковому віці // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 273-280


  У статті висвітлено проблему підліткової агресії у її взаємозв’язку зі здат-ністю до прогнозування. Здатність передбачити, спрогнозувати наслідки май-бутніх агресивних проявів дає можливість підліткам стримувати антисоціальні дії. Розвинене почуття ...
144734
  Кравчук С. Агресія та фрустрація як психічні стани особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему особливостей агресії та фрустрації як психічних станів особистості. Вивчено зв"язок особливостей агресії, фрустрації як психічних станів з індивідуально-психологічними характеристиками. Проаналізовано статеві відмінності в ...
144735
  Грищенко І.В. Агресія як іманентна складова народної чарівної казки (на матеріалах куп"янських казок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 66-69
144736
  Гороховська О.В. Агресія як міжнародний злочин: генеза поняття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 228-232. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
144737
  Деркачова О. Агресія як поведінкова модель у сучасній українській поезії (на матеріалі творів І. Андрусяка, Ю. Андруховича та А. Охрімовича) // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 206-213. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
144738
  Лебединцева Н. Агресія як символ спротиву: Психологічний вимір поезії 90-х // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 3. – С.96-101


  Проблему розглянуто на прикладах української поезії 90-х рр. ХХ століття
144739
  Пилипенко В. Агресія як соціальна дія: теоретико-соціологічний аналіз / В. Пилипенко, О. Волянська, О. Сапелкіна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 4, жовтень - грудень. – С. 119-141. – ISSN 1563-3713
144740
  Саяпін С. Агресія, міжнародне право та міжнародні інституції: уроки для України // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12. – С. 86-99. – ISSN 1026-9932
144741
  Григор"єва О. Агресія, насильство, жорстокість // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 185-192. – ISSN 2222-5374
144742
  Майснер А.В. Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 396-405. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
144743
  Писана Н. Агресор приносить кримчан у жертву своїм політичним амбіціям // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 121). – С. 4


  Правозахисники оприлюднили аналітичну доповідь про жахливу ситуацію з правами людини на окупованому українському півострові.
144744
  Сміян Н. Агресор продовжує руйнувати мир на Донбасі [парламентська хроніка] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 19 лютого (№ 33)
144745
  Титкина Н.В. Агрессивная война Соединенных Штавтов против Мекски в 1846-1848 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Титкина Н.В.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
144746
  Колик В.В. Агрессивная политика американского империализма в Европе. / В.В. Колик. – М., 1951. – 36с.
144747
   Агрессивная политика держав фашистского блока и происхождение второй мировой войны. – Москва : ИНИОН, 1989. – 254 с. – ("Всеобщая история")
144748
  Сорокин М.А. Агрессивная политика империи и рост княжеской власти в Германии во второй половине ХІІ в. (1152-1181 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокин М.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
144749
  Осколков Ю.Н. Агрессивная политика японского империализма против СССР в 1939-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осколков Ю.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
144750
  Горелик С.Б. Агрессивная полтика США в Маньчжурии в конце XIX начале ХХ веков : Автореф... канд. ист.наук: / Горелик С. Б.; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва, 1952. – 16 с.
144751
  Архипов Н.А. Агрессивная роль американского стального треста в экономике и политике США. : Автореф... наук: / Архипов Н.А.; Ленингр. гос. ордена Ленина унив. им,А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 26 с.
144752
  Казаков Д.Ф. Агрессивная сущность военной политики империализма / Д.Ф. Казаков. – М, 1968. – 64с.
144753
  Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи : Лекции по социальной и политической психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.П. Назаретян. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 192с. – ISBN 5-88782-359-3
144754
  Уханова Анастасия Игоревна Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 97-107 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
144755
  Квятковска Техович Эва Агрессивность и конфликтность несовершеннолетних правонарушителей как объект педагогического изучения и воздействия (по материалам ПНР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Квятковска Техович Эва; Научн.-исслед. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 24л.
144756
  Сандомирский М.Е. Агрессивность подростков: социальные, психологические и психосоматические аспекты // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1/2. – С. 96-104. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 2410-1249
144757
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод в карстовых районах Европейской части СССР / А.А. Колодяжная; Госстрой СССР; Производственний и науч.-иссл. институт по инженерным изысканиям в строительстве. – Москва : Наука, 1970. – 151с. – Бібліогр.:с.74-76
144758
  Колодяжная А.А. Агрессивность природных вод и их участие в формировании карбонатного карста на территории Европейской части СССР, Урала и Кавказа : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Колодяжная А.А.; МГУ. Кафедра гидрогеологии. – М., 1972. – 77л. – Бібліогр.:с.74-76
144759
  Налчаджян А. Агрессивность человека / А. Налчаджян. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-469-00269-7
144760
  Шахназаров Г.Х. Агрессивные блоки - угроза миру / Г.Х. Шахназаров. – Москва, 1957. – 88 с.
144761
  Изгарышев Н.А. Агрессивные среды химической промышленности и коррозия металлов химической аппаратуры / Н.А. Изгарышев. – Москва, 1939. – 35 с.
144762
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе = Секреты успеха. – Самара : Самарский дом печати, 1992
144763
   Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе : секрет успеха (Американскиий опыт для российских условий). – Москва, 1992. – 279 с.
144764
  Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада / В.Е. Баскаков. – Москва : Всесоюзю бюро пропаганды киноискусства, 1986. – 61, [2] с. : ил.
144765
  Донской Д. Агрессия-вне закона / Д. Донской. – М., 1976. – 136с.
144766
  Багинян К.А. Агрессия - тягчайшее международное преступление : к вопросу об определении агрессии / К.А. Багинян ; АН СССР, Ин-т права им. А.Я. Вышинского. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 128 с.
144767
  Бэрон Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. – Санкт-Петербург : Питер, 1997. – 336с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
144768
  Бэрон Р. Агрессия : учеб. пособие для студ. и аспирантов психологических ф-тов, а также слушателей курсов психологических дисциплин на гуманитарных ф-тах вузов РФ / Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон; [перев. с англ.: С. Меленевская и др.]. – 2-е международное изд. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2001. – 352с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-887-82294-5
144769
   Агрессия без выстрелов : сборник. – Куйбышев : Книжное издательство, 1981. – 128 с.
144770
  Викторов Я. Агрессия в Центральной Европе. / Я. Викторов. – Москва, 1938. – 31с.
144771
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – М., 1968. – 640с.
144772
  Проэктор Д.М. Агрессия и катастрофа / Д.М. Проэктор. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1972. – 767с.
144773
  Полибза Е. Агрессия и насилие в СМИ // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 91-96. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
144774
  Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.67-76. – ISSN 0132-1625
144775
  Блищенко И.П. Агрессия Израиля и международное право / И.П. Блищенко, В.Д. Кудрявцев. – Москва, 1970. – 80с.
144776
  Ху Шэн Агрессия империалистических держав в Китае / Ху Шэн. – М, 1951. – 304с.
144777
  Лейт А. Агрессия империалистических держав в Латвии (1917-1920 гг.) / А. Лейт. – Рига, 1952. – 124с.
144778
  Граужинис С.К. Агрессия империалистов в США и западноевропейских государствах в Латвии (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Граужинис С. К.; Латв.ГУ. – Рига, 1953. – 10л.
144779
  Волчков А.Ф. Агрессия как международное преступление (по материалам Нюренбергского процесса) : Автореф... канд. юрид.наук: / Волчков А.Ф.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра международного права. – Москва, 1950. – 31 л.
144780
  Устиноа А. Агрессия как характеристика общества // В мире науки : научно-информационный журнал / ООО "Капица и Партнеры" ; Некоммерческое партнерство "Междунар. партнерство распространения науч. знаний" ; ЗАО "В мире науки". – Москва, 2012. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0208-0621


  Ведущий специалист в области исследования пситхологии агрессии и девиантного поведения С.Н. Ениколопов - о причинах возникновения агрессии в социуме и о способах борьбы с ней. Подготовил материал А.Устинов.
144781
  Мараш Я.Н. Агрессия католицизма и Ватикана в Литве и Белоруссии во второй половние XVI -- нач. XVII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Мараш Я.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф-ра ист. СССР. – Минск, 1954. – 20л.
144782
  Пономарев А.М. Агрессия Крымского ханства против черкесов-темиргойцев в 1761 - 1762 годах // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-101. – ISSN 1608-0599
144783
  Феофанов О.А. Агрессия лжи / О.А. Феофанов. – М, 1987. – 318с.
144784
  Уткин Э.А. Агрессия монополий : (экспорт капитала - орудие ограбления и закабаления) / Э.А. Уткин. – Москва : Знание, 1968. – 47 с.
144785
  Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии: 10 лет спустя // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8 (592). – С. 22-26. – ISSN 0321-0626
144786
   Агрессия Пекина против Вьетнама : сокращенный перевод с вьетнамского. – Москва : Юридическая литература, 1982. – 104 с. – (Маоизм - угроза человечеству)
144787
  Большаков В.В. Агрессия против разума / В.В. Большаков. – М, 1984. – 256с.
144788
  Вачнадзе Г.Н. Агрессия против разума / Г.Н. Вачнадзе. – Москва, 1988. – 271с.
144789
  Гельфанд М.А. Агрессия США в западном полушарии / М.А. Гельфанд. – Москва, 1947. – 30с.
144790
  Мазаев А.Г. Агрессия США в Индокитае / А.Г. Мазаев, И.М. Щедров. – Москва : Знание, 1971. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 7 ; Международная)
144791
  Бицадзе А.А. Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная пресса / А.А. Бицадзе. – М., 1988. – 133с.
144792
  Кожевников Ф.И. Агрессия США во Вьетнаме и международное право / Ф.И. Кожевников, В.И. Менжинский. – М., 1967. – 48с.
144793
  Потокова Н.В. Агрессия США против Мексики 1846-1848. / Н.В. Потокова. – М., 1962. – 140с.
144794
  Фомин Василий Тимофеевич Агрессия фашистской Германии в Европе (1933-1939 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: / Фомин Василий Тимофеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 35л. – Бібліогр.:с.34-35
144795
  Дашичев В.И. Агрессия фашистской Германии против Франции (1939-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дашичев В.И.; Моск. гос. ун-т им .М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 15л.
144796
  Румянцева Т.Г. Агрессия: проблемы и поиски в западной философии и науке / Т.Г. Румянцева. – Минск, 1991. – 152с.
144797
   Агрессоров к позорному столбу! Правда о провокационном вторжении американского самолета в воздушное пространство СССР : сборник официальных материалов из сооветской и иностранной печати с 5 по 16 мая 1960 г. – Москва : Союз журналистов СССР, 1960. – 191 с., илл. : илл.
144798
  Жуков Борис Агрессоры из микромира : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 120-125 : Фото
144799
  Лурье Екатерина Агригент: рай строителей и пьяниц : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 36-41 : Фото
144800
  Щеголев В.Н. Агрикультурные приемы борьбы с вредителями зерновых хлебов на Северном Кавказе. / В.Н. Щеголев. – 2-е изд. – Ростов н/Д, 1930. – 43с.
144801
  Майков В.И. Агриопа : трагедия Василья Майкова. – 2-е изд. – Москва : В тип. Компании типографич., 1787. – 67 с. – Конволют. Перепл. 7 изд. произведений В.И. Майкова


  Содержание конволюта: Агриопа : трагедия Василья Майкова.- 2-е изд. (1787); Фемист и Иеронима : трагедия Василья Майкова (1775); Меропа : Трагедия господина Волтера / Переложена в стихи из русской прозы Васильем Майковым (1775); Торжествующий ...
144802
  Вержбицкий К.В. Агриппина Старшая: женщина в политической жизни императорского Рима // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 174-179. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
144803
   Агриппина Яковлевна Ваганова : статьи, воспоминания, материалы. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1958. – 344 с.
144804
  Кремшевская Г.Д. Агриппина Яковлевна Ваганова / Г.Д. Кремшевская. – Л., 1981. – 137с.
144805
  Красовская В.М. Агриппина Яковлевна Ваганова / В.М. Красовская. – Ленинград : Искусство, 1989. – 221с. – (Жизнь в искусстве). – ISBN 5-210-00023-0
144806
   Агро-2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 12. – ISSN 1810-3944
144807
  Короденко М. Агро - 2012 підготовки вирішує все // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 10 січня (№ 1/2)


  МОМС України ініціювало проведення Всеукраїнської наради керівників професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю.
144808
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2000
144809
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2001
144810
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2001
144811
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2001
144812
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2001
144813
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2001
144814
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2001
144815
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2001
144816
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2001
144817
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2002
144818
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2002
144819
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2002
144820
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2002
144821
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2002
144822
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2002
144823
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2002
144824
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2002
144825
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2003
144826
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2003
144827
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2003
144828
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2003
144829
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2003
144830
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 8. – 2003
144831
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2003
144832
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2003
144833
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2003
144834
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2003
144835
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2004
144836
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2004
144837
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2004
144838
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 5. – 2004
144839
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2004
144840
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 7. – 2004
144841
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2004
144842
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2004
144843
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2004
144844
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 1. – 2005
144845
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 2. – 2005
144846
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 3. – 2005
144847
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 4. – 2005
144848
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 6. – 2005
144849
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 9. – 2005
144850
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 10. – 2005
144851
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 11. – 2005
144852
   Агро Перспектива : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 2000-
№ 12. – 2005
144853
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 6. – 2010
144854
   Агро Перспектива : информационно-аналитический журнал / Аграріка. – Киев, 2000-
№ 7. – 2010
144855
   Агро плюс промышленный. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. – (Твоя профессия ; 6)
144856
  Хренникова Г.А. Агробиологическая характеристика сортов канатника в условиях средней полосы Союза : Автореф... канд. с.-х.наук: / Хренникова Г.А.; Всесоюз. н.-и. ин-т лубяных культур. – Глухов, 1952. – 14 с.
144857
  Фиников М.А. Агробиологические основы авиационно-химических работ / М.А. Фиников. – Л, 1961. – 72с.
144858
  Нечипорчук И.Д. Агробиологические основы возделывания хмеля / И.Д. Нечипорчук. – Львов, 1955. – 191с.
144859
  Масловский А.Д. Агробиологические основы и методы определения устойчивости злаков к головне : Автореф... канд. биол.наук: / Масловский А.Д.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 15 c.
144860
  Лукашевич А.И. Агробиологические основы мероприятий по борьбе с аскохитозом нута. : Автореф... канд. биол.наук: / Лукашевич А.И.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького, 1959. – 16л.
144861
  Протасов Н.И. Агробиологические основы применения фунгицидов в интенсивном земледелии : Учеб. пособие для слушателей ФПК / Н.И. Протасов. – Минск : Ураджай, 1992. – 184 с.
144862
  Фролов А.И. Агробиологические особенности и селекция поздних сортов винограда в Узбекистане : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фролов А.И. ; Самарк. гос. ун-т им. А. Навои. – Самарканд, 1965. – 21 с.
144863
  Тетюрев В.А. Агробиологический практикум на учебно-опытном участке / В.А. Тетюрев. – Изд. 2-е, переработ. – М, 1956. – 247с.
144864
  Бойко Ф.Е. Агробиологическое изучение гибридов озимой ржи : Автореф... канд. биол.наук: / Бойко Ф. Е.; УНИИ растиенивод. селекц. и генет. им. Юрьева. – Х., 1965. – 25л.
144865
  Аманов М.В. Агробиологическое изучение и подбор местных сортов винограда Мегринского района Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 537 / Аманов М.В. ; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1969. – 28 с.
144866
  Меликов М.Э. Агробиологическое изучение различных сортов риса в условиях Ленкоранского района. : Автореф... Канд.биол.наук: / Меликов М.Э.; АН АзССР.Ин-т ботаники. – Баку, 1967. – 24л.
144867
  Иванцова Мария Афанасьевна Агробиологическое изучение сортового разнообразия зернового и сахарного сорго в условиях юга Туркмении : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Иванцова Мария Афанасьевна; АН Туркм. ССР. Ин-т ботаники. – Ашхабад, 1969. – 20л.
144868
  Григорьев В.И. Агробиологическое обоснование агротехники высоких урожаев суданской травы в чистых и смешанных посевах в условиях Харьковской области : Автореф... канд. с.-х.наук: / Григорьев В.И.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1964. – 24л.
144869
  Григоров А.Н. Агробиологическое обоснование использования молибдена с целью повышения устойчивости гороха к вредителям : Автореф... канд. с.-х.наук: 538 / Григоров А.Н.; Всесоюз. научно-исслед. ин-т кормов. – М., 1970. – 18л.
144870
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – 3-е, доп. изд. – Москва : ОГИЗ; Сельхозгиз, 1948. – 464с.
144871
  Лысенко Т.Д. Агробиология : Работы по вопросам генетики, селекции и семеноводства / Т.Д. Лысенко. – Изд. пятое, стереотип. – Москва : Сельхозиздат, 1949. – 688с.
144872
  Лысенко Т.Д. Агробиология / Т.Д. Лысенко. – Москва, 1952. – 783с.
144873
  Лысенко Т.Д. Агробиология. / Т.Д. Лысенко. – М., 1943. – 352с.
144874
  Журавель Б.Н. Агробиохимическая и ботаническая характристика местных сортов проса БССР и их селекционное улучшение : автореф. ... канд. с. х. наук / Журавель Б.Н. ; АН БССР, Ин-т социал. с. х. – Минск, 1951. – 16 с.
144875
  Стусова Ю. Агробізнес vs рейдери: як аграрію не програти двобій // Юридична газета. – Київ, 2020. – 28 січня (№ 2). – С. 15
144876
  Трипольська Г.С. Агробіоенергетичний ринок України : монографія / Трипольська Г.С. ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : [б. в.], 2011. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6077-1
144877
  Вергунов В.А. Агробіолог професор С.Л. Франкфурт як український державний діяч та дипломат часів перших сподівань державності (до 150-річчя від дня народження) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 52-58
144878
  Тертишний О.С. Агробіологічне обгрунтування захисту яблуні, сливи та чорної смородини від шкідників в умовах східного лісостепу України : Автореф... докт. с. г.наук: 06.00.22 / Тертишний О. С.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 1996. – 23л.
144879
  Ковтунюк Зоя Іванівна Агробіологічні особливості формування врожаю капусти броколі в умовах правобережного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільскогосподар. наук:06.01.06 / Ковтунюк З.І.; Нац. аграрн. універ. – Київ, 2001. – 18 с.
144880
  Герецький Р.В. Агробіологічні та фітосанітарні аспекти контролю розповсюдження ески винограду : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.08 / Герецький Ростислав Вікторович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова". – Одеса, 2021. – 10 с. – Бібліогр.: 12 назв
144881
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (128). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
144882
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 1 (131). – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
144883
   Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2009-. – ISSN 2310-9270
№ 2 (135). – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Жур. є продовженням "Вісн. Білоцерків. держ. аграр. ун-ту"
144884
  Лисенко Т.Д. Агробіологія. / Т.Д. Лисенко. – К., 1945. – 496с.
144885
   Агробіорізноманіття України : теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа, Ю.В. та ін. Апєтова; Созінов О.О. та ін. ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; Український центр менеджменту землі та ресурсів ; Національний науково-дослідний центр оборонних технологій і воєнної безпеки України ; [ під ред. : О.О. Созінова та ін. ]. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-8939-01-8
Кн. 2. – 2005. – 592 с.
144886
   Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади / О.О. Созінов, В.І. Придатко, О.Г. Тараріко, Ю.М. Штепа; О.О.Созінов, В.І.Придатко, О.Г.Тараріко, Ю.М.Штепа; НАН УКраїни; Рада по вивченню продукт. сил Укрю; Укр. центр менедж. землі та ресурсів. – Київ : Нічлава. – ISBN 966-7317-95-1
Кн.1. – 2005. – 384с.
144887
   Агровказівки по вирощуванню зернобобових культур на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
144888
   Агровказівки по вирощуванню насіння та стебел південних конопель у колгоспах південних областей УРСР.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 8 с.
144889
   Агровказівки по культурі бавовника на 1939 рік : Агровказівки по культурі бавовника, обговорені та прийняті на республіканській нараді агрономів, наукових працівників та стахановців бавовництва. – Київ ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури УРСР, 1939. – 40 с.
144890
   Агровказівки по культурі картоплі. – К., 1963. – 28с.
144891
   Агровказівки по культурі картоплі в степу УРСР на 1939 рік : затверджені заступником народного комісара земельних справ УРСР тов. Луценком. – Київ ; Харків : Держвидав колгоспної і радгоспної літератури, 1939. – 44 с.
144892
   Агровказівки по культурі коріандру на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 12 с.
144893
   Агровказівки по культурі кукурудзи, чумизи та проса на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 40 с.
144894
   Агровказівки по культурі однорічних трав. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 24 с.
144895
   Агровказівки по культурі однорічних трав та кормових коренеплодів на 1939 рік : затверджені заст. наркома земельних справ УРСР тов. Луценко 3 (1 1939 р.). – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 52 с.
144896
   Агровказівки по культурі перечної м"яти. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 16 с.
144897
   Агровказівки по культурі та первинній переробці конопель на 1951 рік. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 36 с.
144898
   Агровказівки по культурі хмелю на 1939 рік : Складені і опрацьовані ... обговорені на республ. нараді з участю агрономів земельної системи стахановців хмелярства і представників науково-дослідних установ 14-15 литопаду 1938 р. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 35с.
144899
   Агровказівки по культурі цукрових буряків. – Київ ; Харків : Держсілгоспвидав, 1951. – 88 с.
144900
   Агровказівки по овочівництву. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 120 с.
144901
   Агровказівки по олійних культурах для когоспів УРСР на 1951 рік.. – Київ ; Харків : Держсільгоспвидав, 1951. – 68 с.
144902
   Агровказівки по плодових розсадниках, садівництву та ягідництву на 1939-1940 рр.. – Київ; Харків : Держ. вид-во колгоспної та радгоспної літератури, 1939. – 152 с.
144903
  Науменко Ф.І. Агровказівки по розведенню грибів-шампіньйонів / Ф.І. Науменко. – Київ, 1945. – 14с.
144904
  Галина Л. Агрогара / Л. Галина. – София, 1965. – 120с.
144905
  Гавва Д.В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України : монографія / Д.В. Гавва ; за наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф. Д.Г. Тихоненка ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, Каф. грунтознавства. – Харків : Майдан, 2016. – 215, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-216. – ISBN 978-966-372-528-4
144906
  Найдьонова О.Є. Агрогенна трансформація чорнозему звичайного за довготривалого зрошення мінералізованими водами / О.Є. Найдьонова, Л.І. Воротинцева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
144907
  Носко Б.С. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных / Б.С. Носко, Е.Ю. Гладких, В.И. Бабынин // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2014. – Вип. 81. – С. 105-112 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
144908
  Сухорада А.В. Агрогеофізика - ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-65. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Викладено головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики - агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.
144909
  Башкин В.Н. Агрогеохимия азота / В.Н. Башкин; Ковда В.А. – Пущино, 1987. – 270с.
144910
  Гридасов В.Ф. Агрогидрологические свойства осушаемых земель / В.Ф. Гридасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 176 с.
144911
  Карбышев А.Д. Агрогидрологические свойства почв Казахской ССР / А.Д. Карбышев. – Алма-Ата, 1964. – 391с.
144912
  Черникова М.И. Агрогидрологические свойства почв юго-восточной части Западной Сибири : справочник / М.И. Черникова, Л.Н. Кузьмина ; под ред. С.Я. Пахневича и Ю.К. Аксютина ; Гл. упр. гидрометеорол. службы при Совете Министров СССР, Зап.-Сиб. упр. гидрометеорол. службы, Новосиб. гидрометеорол. обсерватория. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 266 с. : граф. – Библиогр.: с. 263
144913
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : Навчальний посібник / В.К. Хільчевський; МОУ. КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 1995. – 162с. – ISBN 5-7707-7579-3
144914
  Хільчевський В.К. Агрогідрохімія : підручник / В.К. Хільчевський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДІА, 2021. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-617-7785-25-4


  У пр. № 1737918 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка від автора - проф. Хільчевського В.К.
144915
   Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
Ч. 1 : (1930-1935 рр.). – 2007. – 200 с.
144916
  Ковачев Димитър Агроекологични ресурси за повишаване нп долбивите от културните растения / Ковачев Димитър. – София : Земиздат, 1977. – 314с.
144917
  Гололобова О.О. Агроекологічна ефективність використання біологічних відходів / О.О. Гололобова, Я.С. Бушкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 43-50 : рис.. табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
144918
   Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дерново-слабопідзолотистому грунті : монографія / М.Й. Шевчук, Н.С. Ковальчук, Т.М. Колесник, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-182. – ISBN 978-966-327-367-9
144919
  Палапа Надія Василівна Агроекологічна ефективність захисно-стимулюючих сумішей природного походження : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Палапа Н.В.; Ін-тут агроекології та біотехнології укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
144920
  Заплатинський Василь Миронович Агроекологічна кфективність валів-терас та продуктивність озимої пшениці на сірих лісових кродованих грунтах : Автореф. дис. ... канд. сільгосп. наук : 06.00.1 / Заплатинський Василь Миронович; Ін-тут землеробства Укр. Акад. аграрних наук. – Чабани, 1995. – 24 с.
144921
  Ляшенко Г.В. Агроекологічна модель формування якості врожаю винограду / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова, В.О. Ляшенко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 110-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується стан проблеми моделювання формування якості врожаю сільськогосподарських культур з врахуванням агроекологічних умов. Виконується характеристика показників якості врожаю винограду. Обґрунтовується структура і параметри агроекологічної ...
144922
  Макаренко Наталія Анатоліївна Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Макаренко Н.А.; Ін-тут агроекології та біотехнол. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 37 назв
144923
   Агроекологічна оцінка промислової технології інтенсивного врощування груші (Pyrus) / М.В. Матвієнко, М.О. Бублик, В.В. Волкодав, М.В. Драга, О.І. Китаєв // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
144924
  Харитонов М.М. Агроекологічна оцінка садопридатності рекультивованих земель Нікопольського марганцеворудного родовища / М.М. Харитонов, І.П. Чабан // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2016. – № 2. – С. 3-7. – ISSN 2310-046X
144925
  Лісняк А. Агроекологічне дослідження РН середовища в кислих грунтах за відсутності вапнування / А. Лісняк, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 15). – ISSN 1992-4250
144926
  Бахмат Микола Іванович Агроекологічне і теоретичне обгрунтування інтенсифікації зеленого конвейєра в умовх південно-західної частини лісостепу України : Автореф... д-ра с.=г.наук: 06.01.12 / Бахмат Микола Іванович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 48с.
144927
  Бреус Д.С. Агроекологічне обгрунтування ведення органічного землеробства в Херсонській області : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Бреус Денис Сергійович ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
144928
  Гаврюшенко О.О. Агроекологічне обгрунтування динаміки едафічних характеристик рекультивованих земель при їх сільськогосподарському освоєнні в Нікопольському марганцеворудному басейні : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Гаврюшенко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
144929
  Сахненко В.В. Агроекологічне обгрунтування захисту зернових культур від шкідників при новітніх системах землеробства у Лісостепу України / В.В. Сахненко, Д.В. Сахненко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 112-119 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
144930
  Савенко В.В. Агроекологічне обгрунтування основних прийомів вирощування козлятника східного в захіному лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.00.09 / Савенко В. В.; Подільск. держ. аграрн. техн. – Кам"янець Подільський, 1997. – 23л.
144931
  Тимощук Тетяна Миколаївна Агроекологічне обгрунтування природоохоронної системи захисту насіннєвих посівів озимої пшениці від хвороб в умовах Полісся України : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Тимощук Т.М.; Держ. агроеколог. ун-тет. – Житомир, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
144932
  Остапчук Л.В. Агроекологічне обгрунтування раціонального використання деградованих і малопродуктивних земель Київської області // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-56 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
144933
  Власов В"ячеслав Всеволодович Агроекологічне обгрунтування розміщення виноградних насаджень у північному Причорномор"ї (на прикладі Овідіопольського району Одеської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук: 03.00.16 / Власов В.В.; УААН. Ін-тут агроекології та біотехнології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв.
144934
  Кохан С.С. Агроекологічне обгрунтування та агрохімічне забезпечення використання добрив під озиму пшеницю в умовах північного лісостепу України : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.01.04 / Кохан С.С.; Мін-во сільгос-ва і продовольства України, Укр. держ. аграрний уні-тет. – К., 1994. – 20л.
144935
  Ляшенко Г.В. Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп, В.О. Ляшенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 96-103. – ISSN 2306-5680
144936
  Коніщук В.В. Агроекологічне районування України / В.В. Коніщук, Т.М. Єгорова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
144937
  Лісняк А.А. Агроекологічний ефект використання повільнорозчинних капсульованих мінеральних добрив в лісовому та сільському гоподарстві / А.А. Лісняк, Й. Вільчек, С. Торма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 29-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
144938
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
144939
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
144940
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2001-
№ 4. – 2005
144941
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 1. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
144942
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
144943
   Агроекологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005-
№ 3. – 2006. – к статьям на рус. языке резюме на рус. яз.
144944
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 2. – 2007. – Мова рез. англ. та рос.
144945
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – Резюме англ. та рос. мовами
144946
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
червень. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
144947
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 2. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
144948
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 4. – 2008. – Мова рез. англ. та рос.
144949
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
144950
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 3. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
144951
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2009. – мова рез. англ. та рос.
144952
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
№ 1. – 2011. – мова рез. англ. та рос.
144953
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
144954
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
144955
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
144956
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
144957
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144958
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144959
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144960
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144961
   Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2013. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144962
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2013. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144963
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144964
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144965
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144966
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2015. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144967
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144968
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144969
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144970
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144971
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2016. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144972
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144973
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144974
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144975
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2017. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144976
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144977
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144978
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 4. – 2018. – 116 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144979
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144980
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2019. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144981
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Гудков І.М. [та ін.]. – Київ : ТОВ "ДІА", 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 3. – 2019. – 116, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144982
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 1. – 2020. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
144983
   Агроекологічний журнал = Agroecological journal : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ : [б. в.], 2005-. – ISSN 2077-4893
№ 2. – 2021. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
144984
  Гунчак М.В. Агроекологічний ризик застосування пестицидів в яблуневих насадженнях в умовах Південно-Західного Лісостепу України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
144985
   Агроекологічний стан грунтів Володимир-Волинського району Волинської області / Л.Д. Гулай, П.Й. Зінчук, Н.О. Ясенчук, Т.М. Бідзюра // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 74-79 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
144986
  Надточий П.П. Агроекологічний стан грунтів лісостепу України, вдсконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів. : Автореф. дис. ... д-ра с-г. наук : 06.01.03 / Надточий П.П. ; Ін-т грунтознавства та агрохімії. – Харків, 1999. – 35 c.
144987
  Полянський С. Агроекологічний стан грунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип"ять // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 173-178 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
144988
  Ніколаєнко Ірина Володимирівна Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук:03.00.16 / Ніколаєнко І.В.; Ін-тут та біотехн. укр. академ. аграрн. наук. – Київ, 2002. – 15 с.
144989
  Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0587-2596
144990
  Ковалів О.І. Агроекологічні аспекти інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 149-158 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
144991
   Агроекологічні дослідження у розвитку лікарського рослинництва / О.В. Устименко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко, М.П. Колосович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-26. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
144992
  Кірілєско О.Л. Агроекологічні основи вирощування кормових культур в проміжних посівах в західному лісостепу України : Автореф... д-ра сільгосп.наук: 06.01.12 / Кірілєско О.Л.; Национ. аграрн. уні-тет. – К., 1994. – 50л.
144993
  Рижук Сергій Миколайович Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України : Автореф. дис. ... доктора сільськогосп. наук: 03.00.16 / Рижук С.М.; Ін-тут агроекології та біотехн. укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2004. – 43с. – Бібліогр.: 39 назв
144994
  Рижук С.М. Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар. – Київ : Аграрна наука, 2006. – 424с. – ISBN 966-540-068-6
144995
  Носкова О.Ю. Агроекологічні особливості вирощування люцерни в умовах степової зони // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
144996
  Кацевич В.В. Агроекологічні особливості мікроморфології техноземів // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 38-46 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
144997
   Агроекологічні системи інтегрованого захисту плодових і ягідних культур від шкідників і хвороб = Agroecological systems of the fruit and small fruit crops integrated protection from pests and diseases : рекомендації / Ін-т садівництва Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: І.В. Шевчук, Ф.С. Каленич, І.М. Маковкін ; за ред. І.В. Шевчука]. – Київ : Інститут садівництва НААНУ, 2016. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-966-2613-10-0
144998
  Данкевич Є.М. Агроекологічні умови одержання екологічно безпечної продукції за вирощування ріпаку в зоні радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 44-50 : табл. – Бібліогр.: с.50. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
144999
  Молдован Л. Агроекологічні чинники продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід розвитку форм господарювання розвинутих країн. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного сільського господарства. Проанализирован опыт развития форм хозяйствования развитых стран. Предложены пути развития отечественного сельского ...
145000
  Мунгуй Агроекологія як стійка система довкілля / Мунгуй, ІІ Наполеон // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 138-142. – Бібліогр.: с. 142. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,