Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
140001
  Андреева Н.В. - Автора! / Наталья Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-17-070129-2
140002
  Барашев Р. "Автономизация" Академии медицинских наук. О губительных лжереформах Минздрава // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 30 августа - 5 сентября (№ 35). – С. 11


  "В медицинской отрасли разгорелся очередной конфликт. Руководство Минздрава направило на утверждение в Кабмин постановление, согласно которому ведущие медучреждения Национальной медицинской академии наук Украины лишались бы весомой строки бюджетного ...
140003
  Погребинська Ірина "Автономізм діаспори" у контексті білоруського національного проекту ( початок XX ст.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 110-111
140004
  Предборський В.А. "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 3-7
140005
  Вольвач П. "Авторитет країни кидає відблиск і на автора" / спілкувався Володимир Коскін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 23


  Павло Вольвач - про місце української літератури у світі і свою нову збірку.
140006
  Волкова К.Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" – сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА–2014 / К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-52. – ISSN 0130-9765


  Обзор докладов, представленных в ходе заседаний конференции (13-14 августа 2014 года, Страсбург, Франция), предшествующей Всемирному библиотечно-информационному конгрессу - ИФЛА-2014.
140007
  Земсков А.И. "Авторское право" в профессиональном сознании и профессиональной речи // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0130-9765


  В этой заметке автор обращается к коллегам (работникам библиотек) с убедительной просьбой – точнее использовать профессиональные термины и понятия, в том числе «авторское право».
140008
  Святовець В. "Авторська глухота" як стилістичний термін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність авторської глухоти як стилістичного терміну, що рідко трапляється у словниках та енциклопедіях. In this article the essence of the authorial deafness as stylistics terms is described that is rarely found in ...
140009
  Плющ Н. "Авторська" пунктуація в системі графічних засобів відображення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 35-40. – ISSN 0320-3077
140010
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 131 л. – Додатки: л. 126 - 131. – Бібліогр.: л. 116 -125
140011
  Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр..: 6 назв
140012
  Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
140013
  Ткачук К.К. Автоматична система моніторингу забруднення атмосфери промислового району в донецькій області / К.К. Ткачук, М.О. Канар // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 86-89. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
140014
  Степанець О.В. Автоматична система регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Степанець Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
140015
  Мяснікова В.В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 336-344


  У статті комплексно розглянуто програму автоматичної фонетичної транскрипції та транслітерації українського тексту "TranSScripT". Особливу увагу приділено принципам роботи програми, яка забезпечує автоматичну фонетичну транскрипцію, транслітерацію та ...
140016
  Ройзман В.П. Автоматичне балансування коліс автомобіля / В.П. Ройзман, П В. Ткачук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 117-121


  В статті наведені результати експериментальних досліджень процесів вібрації автомобільних коліс. Запропоновано метод автоматичного балансування коліс та проведено дослідження його ефективності. В статье приведены результаты экспериментальных ...
140017
  Зубань О.М. Автоматичне визначення лксичної тональності українськомовного тексту (на матеріалі новин ТСН) / О.М. Зубань, В.В. Білоус // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 182-183
140018
  Загваздін О.С. Автоматичне визначення пауз та зменшення рівня шуму в системі комп"ютерного стенографування // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 2 (101). – С. 35-43. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  У статтi розглядається пiдхiд до визначення пауз i зменшення рiвня стороннiх шумiв у мовних голосових сигналах в контекстi розробки системи комп"ютерного стенографування. Запропоновано новий пiдхiд до визначення пауз а звуковому си- гналi, що ...
140019
  Чертов О.Р. Автоматичне визначення психологічних рис особистості із профілю у соціальних мережах / О.Р. Чертов, В.В. Гожий // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 338-343. – ISBN 978-617-7010-12-7
140020
  Баловсяк С.В. Автоматичне визначення рівня гаусового шуму на цифрових зображеннях методом високочастотної фільтрації для виокремлених областей / С.В. Баловсяк, Х.С. Одайська // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 164-172. – ISSN 1019-5262
140021
  Тарануха В.Ю. Автоматичне встановлення авторства текстів з використанням аналізу звукової організації мови / В.Ю. Тарануха, О.В. Порхун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядаються методи визначення авторства текстів за допомогою аналізу послідовностей літер та звуків. Проаналізовано якості ймовірнісної та косинусної міри близькості. Виділено нову ознаку авторства - збіги кількох приголосних чи голосних на ...
140022
  Лук"янчук П.М. Автоматичне дешифрування лінеаментів за даними SRTM та використання результатів для морфоструктурного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 124-128. – ISSN 0868-6939


  У статті розглядається алгоритм використання автоматичного дешифрування лінеаментів з цифрової моделі рельєфу SRTM та критерії виділення морфоструктур за отриманими результатами. In this article the algorithm of the use of the automatic decryption of ...
140023
  Соколов В.В. Автоматичне керування просторовим рухом буксируваного підводного апарата в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Соколов Володимир Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
140024
  Александров Є.Є. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.: у 4-х томах / Є.Є. Александров, Е.П. Козлов, Б.І. Кузнєцов; МОНУ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т"; за заг. ред. Є.Є. Александрова. – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 966-593-434-1(т.2)
Т. 2 : Автоматичне керування рухом літальних апаратів. – 2006. – 528с.
140025
  Аблесімов О.К. Автоматичне керування рухомими об"єктами і технологічними процесами : у 4 т. : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.К. Аблесімов, Є.Є. Александров., І.Є. Александрова ; за заг. ред. Є.Є. Александрова ; МОНУ, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ". – ISBN 966-593-433-3; 978-966-593-594-0
Т. 3 : Автоматичне керування озброєнням танків. – 2008. – 444с. : іл. – Бібліогр.: с. 433-435
140026
  Галкін О.А. Автоматичне налаштування коефіцієнтів масштабування у проблемі вибору характеристик для ОВМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 93-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропонована методологія вибору характеристик для опорно-векторних машин. Застосування процедури пошуку оптимальних коефіцієнтів масштабування та схеми зворотнього видалення. Алгоритм рекурсивного видалення характеристик для лінійних ОВМ. The ...
140027
  Макаренко В.М. Автоматичне управління групою торбокомпресорних установок на замінних режимах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Макаренко В. М.; Наук. виробн. копор. "Київ. ін-тут автоматики". – К., 1994. – 17л.
140028
   Автоматичне управління натягом гусеничного обводу в гусеничних машинах / О.Ф. Дяченко, В.О. Браун, О.І. Лещенко, М.Н. Захрабов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-54. – Бібліогр.: Біюліогр.: С. 54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається використання електромеханічного механізму натягу гусеничного обводу, який відрізня-ється від відомих тим, що він дозволяє автоматично, або по команді водія підтримувати натяг гусениці у необхідних ме-жах. The use of ...
140029
  Терещенко В.М. Автоматичний аналіз властивостей програмного коду на прикладі розв"язання задач обчислювальної геометрії / В.М. Терещенко, Є.О. Чернишов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці та побудові комплексу інструментальних засобів для дослідження та аналізу користувацьких програм, визначенню основних характеристик ефективності та коректності їх виконання. Ключові слова: задача, програма, код, ...
140030
  Осадчий В.В. Автоматичний аналізатор вмісту вологи в водомазутний суміш / В.В. Осадчий, В.Ф. Прєснаков, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 16-18. – Бібліогр.: С. 18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Можливість створення автоматичного аналізатора вмісту вологи в водо-мазутній суміші можливо завдяки вико-ристанню методу багато інформаційного підрахунку. Аналізатор винайдений на основі методу гідродинамічного ви-міру в"язкості та щільності, що ...
140031
  Галкін О.А. Автоматичний вибір параметрів ядра опорно-векторних машин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 134-139. – ISSN 1996-5931


  Досліджено методологію автоматичного вибору параметрів ядра опорно-векторних машин.
140032
  Щокін В.П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.07 / Щокін В.П.; МОУ ; Криворізький техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1999. – 20с.
140033
  Збожинський С. Автоматичний обмін фінансовою інформацією за міжнародним стандартом CRS // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 20-21
140034
  Лангенбах М. Автоматичний синтаксичний аналіз речення за принципами граматики залежностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 249-254. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
140035
  Дарчук Н. Автоматичний синтаксичний аналіз текстів корпусу української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 11-19. – ISSN 0320-3077


  Розглядається автоматичне представлення синтаксичної структури речення на рівні словосполучення: автоматичне виокремлення словосполучення, приписування йому типу синтаксичного зв’язку (підрядного, сурядного, предикативного). Рассматривается ...
140036
  Замаруєва І.В. Автоматичний синтаксичний аналіз україномовного тексту в знання-орієнтованій системі машинного перекладу / І.В. Замаруєва, В.В. Балабін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонуються принципи розробки процедури автоматичного синтаксичного аналізу україномовного речення відповідно до положень знання-орієнтованої системи машинного перекладу. Розглядаються три етапи аналізу цілісного тексту. The paper deals with ...
140037
  Зубань О.М. Автоматичний тематичний пошук текстових сегментів з використанням моделі WORDVEC / О.М. Зубань, П.В. Кучмійчук // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 186-187
140038
  Долина В.Г. Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Долина В.Г.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
140039
  Митов Л.Х. Автоматично управление на електро-задвижванията / Л.Х. Митов. – София, 1977. – 192 с.
140040
  Палагин А.В. Автоматная модель программируемых устройств управления ЭВМ / А.В. Палагин. – К, 1978. – 25с.
140041
  Растригин Л.А. Автоматная теория случайного поиска / Л.А. Растригин, К.К. Рипа. – Рига, 1973. – 342 с.
140042
  Федорова М.В. Автоматні дії вільних добутків груп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06, 111 / Федорова Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 122 арк. – Додатки: арк. 119-122. – Бібліогр.: арк. 113-118
140043
  Федорова М.В. Автоматні дії вільних добутків груп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Федорова Марія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
140044
  Бакаев А.А. Автоматное моделирование в задачах исследования сложных систем / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, И.С. Сакунова. – Киев : Логос, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-581-903-5
140045
   Автоматное управление асинхронными процессами в ЭВМ и дискретных системах. – Москва : Наука, 1986. – 400с.
140046
  Пулатов А.К. Автоматные модели и их использование в системах управления / А.К. Пулатов. – М, 1984. – 109с.
140047
  Бакаев А.А. Автоматные модели экономических систем / А.А. Бакаев [и др.] ; под ред. А.А. Бакаева. – Киев : Наукова думка, 1970. – 192 с.
140048
   Автоматы-настройщики следящих систем. – Москва : Энергия, 1975. – 265с.
140049
   Автоматы : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1956. – 403с.
140050
  Арчаков Б.Б. Автоматы выходят на поля : инженерное обозрение / Б.Б. Арчаков. – Москва : Знание, 1990. – 62, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике = Новое в жизни, науке, технике ; № 11 ; Техника). – ISBN 5-07-001542-7
140051
   Автоматы для контроля размеров изделий в машиностроении. – Москва, 1960. – 191с.
140052
   Автоматы для механизации обучения. – Харьков, 1963. – 168л.
140053
  Богуславский Б.Л. Автоматы и комплексная автоматизация / Б.Л. Богуславский. – М., 1964. – 535с.
140054
  Пеак И. Автоматы и полугруппы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Пеак И.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 16с. – Бібліогр.:с.14-15
140055
  Баранов С.И. Автоматы и программируемые матрицы / С.И. Баранов, В.Н. Синев. – Минск : Вышэйш. школа, 1980. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 133-134
140056
   Автоматы и разумное поведение. Опыт моделирования. – Киев : Наукова думка, 1973. – 375с.
140057
   Автоматы и управление : Сборник статей. – Москва : Наука, 1972. – 127с.
140058
   Автоматы и управление сетями связи : Сборник статей. – Москва : Наука, 1971. – 211с.
140059
  Скобелев В.В. Автоматы на квазигруппах и их приложения / В.В. Скобелев, В.Г. Скобелев, В.А. Щербаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-46. – (Кібернетика ; вип. 1 (16)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе определены и исследованы модели автоматов Мили и Мура, заданных рекуррентными соотношениями на конечных квазигруппах общего вида, а также на Т-квазигруппах. Предложенные в данной работе модели автоматов Мили, а также модели автоматов ...
140060
  Шор И.Я. Автоматы по патенту природы / И.Я. Шор. – Кишинев, 1979. – 131с.
140061
  Агасандян Г.А. Автоматы с переменной структурой : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Агасандян Г.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1967. – 6 с.
140062
  Захаров В.Н. Автоматы с распределенной памятью / В.Н. Захаров. – М., 1975. – 135с.
140063
   Автоматы, алгорифмы, языки : Межвузовский тематический сборник. – Калинин, 1982. – 168с.
140064
   Автоматы, гибридные и управляющие машины : Труды 4 Всесоюз. совещания по автоматическму управлению (технической кибернетике). Тбилиси, 30 сентября - 5 октября 1968г. – Москва : Наука, 1972. – 267с.
140065
  Пономаренко В.К. Автоматы, реализующие операторы сравнения и вычисления значений линейных функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Пономаренко В.К.; АН БССР. Ин-т матем.. – Минск, 1977. – 16л.
140066
   Автомбили "Жигули" ВАЗ-2103, -2106 и их модификации: Устройство и ремонт. – Москва : Транспорт, 1986. – 192 с.
140067
  Стукало Ю.В. Автометаопис у поетичному тексті з переспективи перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 285-296
140068
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1981
140069
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1982
140070
   Автометрия. – Новосибирск : Наука
№№1-6. – 1983
140071
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003
140072
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003
140073
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003
140074
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003
140075
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2003
140076
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2003
140077
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 7. – 2003
140078
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2003
140079
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2003
140080
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2003
140081
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2003
140082
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2003
140083
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2003
140084
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2003
140085
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2003
140086
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2003
140087
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2003
140088
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2003
140089
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2003
140090
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2003
140091
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2003
140092
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2003
140093
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2003
140094
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2003
140095
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2003
140096
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2003
140097
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2003
140098
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2003
140099
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2003
140100
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2003
140101
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2003
140102
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2003
140103
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2003
140104
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2003
140105
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2003
140106
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2003
140107
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2003
140108
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2003
140109
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2003
140110
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2003
140111
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2003
140112
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2003
140113
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2003
140114
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2003
140115
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2003
140116
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2003
140117
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2003
140118
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2003
140119
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2003
140120
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2003
140121
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2003
140122
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2003
140123
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2003
140124
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004
140125
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 2. – 2004
140126
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004
140127
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004
140128
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 5. – 2004
140129
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 6. – 2004
140130
   Автомир. – Киев
№ 7. – 2004
140131
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 8. – 2004
140132
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 9. – 2004
140133
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 10. – 2004
140134
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 11. – 2004
140135
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 12. – 2004
140136
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 13. – 2004
140137
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 14. – 2004
140138
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 15. – 2004
140139
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 16. – 2004
140140
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 17. – 2004
140141
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 18. – 2004
140142
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 19. – 2004
140143
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 20. – 2004
140144
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 21. – 2004
140145
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 22. – 2004
140146
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 23. – 2004
140147
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 24. – 2004
140148
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 25. – 2004
140149
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 26. – 2004
140150
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 27. – 2004
140151
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 28. – 2004
140152
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 29. – 2004
140153
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 30. – 2004
140154
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 31. – 2004
140155
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 32. – 2004
140156
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 33. – 2004
140157
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 34. – 2004
140158
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 35. – 2004
140159
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 36. – 2004
140160
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 37. – 2004
140161
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 38. – 2004
140162
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 39. – 2004
140163
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 40. – 2004
140164
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 41. – 2004
140165
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 42. – 2004
140166
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 43. – 2004
140167
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 44. – 2004
140168
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 45. – 2004
140169
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 46. – 2004
140170
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 47. – 2004
140171
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 48. – 2004
140172
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 49. – 2004
140173
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 50. – 2004
140174
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 51. – 2004
140175
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 52. – 2004
140176
   Автомир. – Киев, 1999-
№ 53. – 2004
140177
  Антонов В.М. Автомитизовані робочі місця економіста, фінансіста, менеджера : навч. посібник / В.М. Антонов ; Ін-т економіки, упр. та госп-ва права. – Київ : Таксон, 1998. – 106 с. – ISBN 9661728067
140178
   Автомобили "Москвич". – Москва, 1990. – 415 с.
140179
  Бишофф Юрген Автомобили будущего. Беззвучно в завтра / Бишофф Юрген, Эрнстинг Томасс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 5 (194), май. – С. 36-45 : фото. – ISSN 1029-5828
140180
  Белов Сергей Автомобили будущего. Скорость света // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 156-157 : фото
140181
  Гогалев Л.Д. Автомобили в боевом строю / Л.Д. Гогалев. – М, 1981. – 126с.
140182
  Киреев Р.Т. Автомобили и дилижансы: Трилогия. / Р.Т. Киреев. – М., 1989. – 607с.
140183
  Клочковский Л.Л. Автомобили. Мировой капиталистический рынок / Л.Л. Клочковский. – Москва : Внешторгиздат, 1957. – 144 с.
140184
  Иконников И.С. Автомобили. Производство и внешняя торговля капиталистических стран / И.С. Иконников. – Москва : Внешторгиздат, 1962. – 204 с.
140185
  Никитин С.П. Автомобили. Рынок капиталистических стран / С.П. Никитин. – Москва : Международные отношения, 1969. – 288 с.
140186
  Осинский И.Н. Автомобилизация СССР / И.Н. Осинский. – М, 1929. – 244с.
140187
   Автомобилист-любитель. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 120 с. : ил.
140188
   Автомобилист. – Москва : ДОСААФ, 1983. – 111 с.
140189
   Автомобилист. – Москва, 1990. – 143 с.
140190
  Ерецкий М.И. Автомобиль-карт в школе / М.И. Ерецкий. – Москва, 1969. – 192с.
140191
  Калисский В.С. Автомобиль / В.С. Калисский. – Москва, 1969. – 384 с.
140192
   Автомобиль : Учебное пособие для учащ. 9 и 10 кл. сред. общеобразоват. школы. – Москва, 1987. – 303 с.
140193
  Вайсман М Я. Автомобиль "Жигули" / М Я. Вайсман, В.И. Горенков. – Москва, 1982. – 224с.
140194
  Надеждин Б.Н. Автомобиль "Москвич-408" / Б.Н. Надеждин, И.П. Плеханов. – М, 1968. – 240с.
140195
   Автомобиль "Москвич" модели 402. – Москва, 1959. – 395с.
140196
  Берлин Джереми Автомобиль быстрее пули : технологии // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 30 : Фото
140197
   Автомобиль в нашей жизни : Сборник нормативных актов. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 240с. – ISBN 5726003241
140198
  Шевченко В.Д. Автомобиль в пути / В.Д. Шевченко. – Днепропетровск, 1967. – 211с.
140199
   Автомобиль ВАЗ 2108. – Москва, 1986. – 87 с.
140200
  Фучаджи К.С. Автомобиль ЗАЗ-968М "Запорожец" / К.С. Фучаджи, Н.Н. Стрюк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1988. – 352с.
140201
  Сабинин А.А. Автомобиль и дорга / А.А. Сабинин. – М, 1983. – 128с.
140202
   Автомобиль и мы. – Москва : Юрид. лит., 1982. – 320 с.
140203
  Калисский В.С. Автомобиль категории С / В.С. Калисский. – Москва, 1987. – 349 с.
140204
  Бехтерев Ю. Автомобиль на ладони / Ю. Бехтерев, Г. Шпререген. – М., 1962. – 100с.
140205
  Кармен Р.Л. Автомобиль пересекает пустыню : Записки кинооператора / Р.Л. Кармен. – Москва, 1954. – 256с.
140206
  Савкевич Л. Автомобиль. / Л. Савкевич, А. Милашевская. – Л.-М., 1936. – 211с.
140207
  Спандарьян Автомобильная проиышленность Японии / Спандарьян, М.В. Спандарьян. – М, 1989. – 198с.
140208
   Автомобильная промышленность за рубежом. – М : Прогресс, 1986. – 488 с.
140209
  Селифонов В.Я. Автомобильная промышленность СССР в 1959-1965гг / В.Я. Селифонов. – М, 1959. – 32с.
140210
  Трофимов Д.А. Автомобильная промышленность стран Латинской Америки : География. Мировое хозяйство // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр. 12 назв. – ISSN 0016-7207
140211
  Клементьев М.А. Автомобильная промышленность Федеративной Республики Германии. : Автореф... канд. экон.наук: / Клементьев М.А.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1965. – 19л.
140212
  Соубел Р. Автомобильные войны / Р. Соубел. – М., 1989. – 335с.
140213
  Глазунов С. Автомобильные и мотоциклетные соревнования за рубежом / С. Глазунов,Л. Бас ; А. Сабинин. – Москва, 1956. – 269 с.
140214
   Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты. – Москва : Профиздат, 1990. – 383с.
140215
  Борисов С.Ф. Автомобильные и мотоциклетный спорт в СССР / С.Ф. Борисов. – М., 1954. – 303с.
140216
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – М., 1955. – 152с.
140217
  Клинковштейн Г.И. Автомобильные кроссы / Г.И. Клинковштейн, Ю.А. Хальфан. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1956. – 166с.
140218
   Автомобильные маршруты : Европейская часть СССР. – Москва, 1976. – 39с.
140219
  Крупинин И.Т. Автомобильные радиоприемники : справочник / И.Т. Крупинин. – Москва : Энергия, 1978. – 176 с.
140220
  Березкин В. Автомобильные соревнования / В. Березкин, С. Постельдников. – М, 1957. – 128с.
140221
  Туловский В.В. Автомобильные части РККА в Советско-финляндской войне 1939-1940 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 10-15. – ISSN 0321-0626
140222
  Сабинин А.А. Автомобильные шоссейные гонки / А.А. Сабинин, Л. Гивартовский. – М, 1956. – 95с.
140223
  Ершов С.А. Автомобильный гигант США / С.А. Ершов. – Москва, 1965. – 63с.
140224
   Автомобильный и мотоциклетный спорт : Правила соревнований : Утв. Ком. по делам физ. культуры и спорта при Совете Министров СССР. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 119 с.
140225
   Автомобильный и мотоциклетный спорт : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1957. – 110 с.
140226
   Автомобильный и мотоциклетный туризм : Спутник туриста. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269
140227
  Синклер Э. Автомобильный король : повесть о фордовской Америке / Эптон Синклер ; пер. с анг. М. Урнова. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 195 с. : ил.
140228
  Синклер Э. Автомобильный король / Э. Синклер. – Москва, 1958. – 219с.
140229
   Автомобильный моделизм / Е. Дискин, А. Дьяков, Г. Клиентовский, З. Псахис, А. Суханов; Под общ. ред. З.Я. Псахиса. – Москва : ДОСААФ, 1962. – 392 с. : ил. – Библиогр.: с. 389
140230
  Глазунов С.В. Автомобильный скоростной спорт / С.В. Глазунов. – М, 1968. – 96с.
140231
  Бюссиен Р. Автомобильный справочник / Р. Бюссиен. – М, 1960. – 702с.
140232
  Котов Г.Г. Автомобильный туризм. / Г.Г. Котов. – М, 1986. – 126с.
140233
  Макаренко П.О. Автомобілебудівні транснаціональні компанії світу: суспільно-географічний аспект дослідженя : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 29-33 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
140234
  Хоменко О.А. Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958-1969) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-145. – ISSN 1608-0599
140235
  Заворицький В.Й. Автомобіль - водій - дорога. / В.Й. Заворицький, О.П. Усов. – К., 1971. – 48с.
140236
  Троценко О.Г. Автомобіль - своїми руками. / О.Г. Троценко. – К., 1989. – 170с.
140237
  Столяр Л.Г. Автомобільний ринок України: стан та перспективи розвитку / Л.Г. Столяр, С.С. Бучик // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 61-71. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
140238
  Мельник Н. Автомобільний сленг // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 189-191. – ISBN 978-2-919320-35-6
140239
  Ігнатенко М.Г. Автомобільний транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 112-115
140240
  Химич М. Автомобільний транспорт в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 109, лютий : лютий. – С. 13-16
140241
  Степанчук О.В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст / О.В. Степанчук, І.М. Степанчук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 88-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
140242
  Семенов В.В. Автомодельні поля на площині: деякі властивості // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 193-194
140243
  Чернов И.А. Автомодельные решения в околозвуковой газовой динамике : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чернов И.А. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1964. – 4 с.
140244
  Березовский А.А. Автомодельные решения задач интенсивной диффузии в плоскослоистой среде / А.А. Березовский, В.Т. Бондарчук. – Киев : ИМ АН УССР, 1978. – 44 с.
140245
  Гетьманець М.Ф. Автомонов Павло Федорович // Літературна Харківщина : [ довідник ] / МОНУ ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ за заг. ред. М.Ф. Гетьманця ]. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Харків : Майдан, 2007. – С. 16-17. – ISBN 978-966-372-083-8
140246
   Автомонов Павло Федорович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 33. – ISBN 978-966-2726-03-9
140247
  Беккер И.Х. Автоморфизмы абелевых групп без кручения. / И.Х. Беккер, С.Ф. Кожухов. – Томск, 1988. – 169с.
140248
  Иванов Ф.А. Автоморфизмы и сопряженность в группе формально-аналитических преобразований. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Иванов Ф.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
140249
   Автоморфизмы классических групп. – Москва, 1976. – 264с.
140250
  Петечук Василий Михайлович Автоморфизмы классических групп над локальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петечук Василий Михайлович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
140251
  Погориляк Евгения Яковлевна Автоморфизмы линейных групп над полулокальными кольцами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Погориляк Евгения Яковлевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 13л.
140252
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестандартных сплетений групп : Дис... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; МВ и ССО СССР. КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1985. – 90л. – Бібліогр.:л.87-90
140253
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестационарных сплетений групп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Бондарчук Юрий Викторович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1985. – 11 с.
140254
  Бондарчук Ю.В. Автоморфизмы нестрандартных сплетений групп : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю. В.; КГУ им. Шевченко. – К., 1985. – 11л.
140255
  Горяга А.В. Автоморфизмы нилепетентных групп и уравнения в группах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Горяга А. В.; АН СССР, Сиб. отд. – Новосибирск, 1979. – 12л.
140256
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми вінцево-гіллястих груп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 50-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядаються вінцево-гіллясті підгрупи групи автоморфізмів шарово-однорідного дерева Т. Встановлено, що для довільної такої групи R справедлива рівність AutR = N[нижній індекс AutT ](R). Як наслідок одержано, що група AutT - досконала.
140257
  Боднарчук Ю.В. Автоморфізми груп типу Жонк"єра над скінченними полями / Ю.В. Боднарчук, Я. Лавренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На відміну від випадку поля нульової характеристики, вказані групи мають зовнішні аморфізми, будова яких вказана в явному вигляді.
140258
  Лавренюк Я.В. Автоморфізми індуктивних границь з діагональними зануреннями скінченних симетричних та знакозмінних груп: (Представлено членом-кореспондентом НАН України М.О. Перестюком) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
140259
  Пєхтєрєв В.О. Автоморфізми напівгрупи ОТn // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Вивчаються автоморфізми напівгрупи 0Тn, яка є єдиним (з точністю до ізоморфізму) R-зрізом напівгрупи Тn. We investigate automorphisms of the semigroup ОТn wkich is a unique (up to isomorphism)R-cross-section of Tn.
140260
  Гудзенко С.В. Автоморфізми напівтрупи FP+(Gn) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-12. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається напівгрупа FP+(GN) - факторстепінь симетричної групи зліченного порядку. Основним результатом є теорема про те, що всі автоморфізми FP+(GN) - внутрішні. The paper deals with the semigroup FP+(GN) of a factorpower of the ...
140261
  Самохин Михаил Васильевич Автоморфные аналитические функции с заданным модулем граничных значений и экстермальные задачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Самохин Михаил Васильевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1977. – 13л.
140262
  Вторушин Валерий Андреевич Автоморфные почвы горной тайги центральной части Южного Забайкалья и их режимы : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Вторушин Валерий Андреевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27
140263
  Василенко В.И. Автоморфные почвы южнотаежного левобережья Томского Приобья : Автореф... канд. биол.наук: 060103 / Василенко В.И.; МГУ. – М, 1973. – 25л.
140264
   Автоморфные таежные почвы Среднеобской низменности / Н.А. Аветов, С.А. Аветян, Е.И. Дорофеева, С.Я. Трофимов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 728-734 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
140265
  Кра И. Автоморфные формы и клейновы группы / И. Кра. – М., 1975. – 296с.
140266
  Лян Г.М. Автоморфные формы и пространства Тейхмюллера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Лян Г.М.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 12л.
140267
  Жаке Э. Автоморфные формы на GL(2) / Э. Жаке, Р. Ленглендс. – М., 1973. – 372с.
140268
   Автоморфные формы, представления и L-функции. – Москва : Мир, 1984. – 286 с.
140269
  Зигель К. Автоморфные функции нескольких комплексных переменных / К. Зигель. – М, 1954. – 168с.
140270
   Автомтизация крупных тепловых электростанций. – Москва : Энергия, 1974. – 240с., с ил.
140271
  Титаренко Т.М. Автонаратив як особистісний спосіб життєконструювання // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 26 (29). – С. 260-268. – ISBN 978-966-8063-99-49
140272
  Радлов Василий Автонатиск с востока : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 86-89 : Іл.
140273
  Гретченко А. Автономизация вузов России и Болонский процесс / А. Гретченко // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 25-27. – ISSN 0869-3617
140274
  Пферсманн О. Автономизация конституционного права во Франции // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 54-67. – ISSN 1812-7126
140275
  Третьяков С.В. Автономия воли и односторонние коллизионные нормы в международном частном праве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.90-100. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
140276
  Уткина А.Н. Автономия вузов как необходимое условие модернизации образования // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С.346-348. – ISSN 1684-2618
140277
  Куйжуклу Е. Автономия Гагауз-Ери: функционирование в контексте реализации статуса // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2015. – Nr. 2 (69). – С. 7-33. – ISSN 1812-2566
140278
  Фаусек В.А. Автономия и болевая чувствительность у животных. – 34с.
140279
  Спектор М.Д. Автономия или анархия // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 34-36. – ISSN 1726-667Х


  Анализируются некоторые положения Казахского государственного общеобязательного стандарта высшего образования № 1080 от 23 августа 2012 года. Делается вывод о необходимости пересмотра этого стандарта, так как стремление вузов к автономии, переход от ...
140280
  Снарский А.Т. Автономия или федерация? / А.Т. Снарский. – Санкт-Петербург : [Тип. А.С. Суворина], 1907. – 62 с.
140281
  Кастийо М. Автономия, идентичность, способность: размышляем вместе с Рикером об актуальных проблемах современности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 51-58. – ISSN 0235-1188
140282
  Бердичевская М. Автономия, она же вотчина. Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 16. – С. 18-26


  "...Скандал вокруг увольнения президентом ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, показал, как извращенно трактуется в Украине принцип автономии вузов".
140283
  Уська У. Автономізація Галичини (1861-1873): процес законодавчого оформлення польської національно-територіяльної автономії // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 99-126. – ISSN 2078-6077
140284
  Бурдукало М. Автономізація особистості як функція соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить матеріали теоретичного аналізу проблеми автономізації як функції соціалізації особистості. Розкривається взаємозв"язок понять соціалізації, індивідуалізації, адаптації та автономізації, а також їх роль в розвитку особистості. Наводяться ...
140285
  Вітман К. Автономізація чи сепаратизм? Грузинський досвід // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 44-45.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
140286
  Зоткін А. Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 84-110. – ISSN 1563-3713
140287
  Погребинська Ірина Автономізм та його вплив на формування єврейської національної ідентичності в Україні: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 307-316. – ISBN 978-966-02-4770-3
140288
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 20 квітня (№ 16). – С. 2


  Італія поділяється на 20 областей — Валле д"Аоста, Ломбардія, Трентіно-Альто Адідже, Фріулі-Венеція Джулія, П"ємонт, Лігурія, Венето, Тоскана, Умбрія, Емілія Романія, Марке, Абруццо, Лаціо, Молізе, Базиліката, Кампанія, Калабрія, Апулія, Сардинія і ...
140289
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 3


  Семигород або Трансільванія — історична область на півночі Румунії. Багато століть перебувала в складі Угорського королівства, Австро-Угорщини, була самостійним князівством, населена не лише румунами, а й угорцями та німцями.
140290
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 18 травня (№ 20). – С. 3


  "1707 року королівство Шотландія добровільно вступило в унію з іншою частиною острова Британія - королівством Англія. З того часу офіційна назва держави - Велика Британія."
140291
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 11 травня (№ 19). – С. 3


  Гібралтар — британська заморська територія, що лежить на вузькому гористому просторі на півдні Піренейського півострова. Керує територією губернатор, якого призначає королева Великої Британії.
140292
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 3


  Дві автономії у Сербії: Воєводина на півночі та Косово на піденному заході. Де-факто Косово є незалежною державою.
140293
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 25 травня (№ 21). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
140294
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
140295
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 3


  Самоврядні регіони Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Коронні володіння: Острів Мен та Нормандські острови.
140296
  Верховський В. Автономії Європи // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 12). – С. 3


  Дві автономні провінції у складі Фінляндії. Аландські острови — архіпелаг в Балтійському морі на вході в Ботнічну затоку, автономія у складі Фінляндії, населена фінськими шведами і має особливий демілітаризований та мономовний статус. Саамський регіон ...
140297
  Верховський В. Автономії Європи. Автономна Чернеча держава Святої гори Афон // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 3
140298
  Верховський В. Автономії Європи. Фарерська самоврядна громада // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 3
140299
  Могильний Л. Автономістський рух в Україні наприкінці ХVІІІ - на початку ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 54-57. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються передумови та головні причини формування серед представників української козацької старшини і шляхти ідей автономістського руху на лівобережжі України наприкінці ХVІІІ - в першій чверті ХІХ ст. Розглянуто тогочасні писемні ...
140300
  Максим К. Автономія-основоположний принцип діяльності європейських університетів. Досвід і підходи до впровадження // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 63-69
140301
  Гожик А. Автономія - важка ноша / А. Гожик, Ю. Рашкевич, Л. Булава // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 березня - 3 квітня (№ 11). – С. 12


  З 1 вересня викладачі й студенти почнуть працювати в умовах, наближених до європейських практик організації вищої світи. Упровадження нового Закону України "Про вищу освіту" поставило перед багатьма вищими навчальними закладами непрості проблеми й ...
140302
  Калінцев Ю.О. Автономія / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
140303
  Хомерікі О.А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 103-109. – ISSN 2077-1800
140304
  Дараган Т. Автономія вищих навчальних закладів: нормативно-правові акти, встановлені законом України "Про вищу освіту" / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 7 (156)
140305
  Дмитренко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 1682-2366
140306
  Мокляк В.М. Автономія вітчизняних університетів у політиці міністрів народної освіти (друга половина XIX - початок XX ст.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 143-148. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
140307
  Чорнойван Г. Автономія ВНЗ і управління кар"єрою дослідників // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 23-25
140308
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
140309
  Цірат К.Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Катерина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 231 арк. – Додатки: арк. 225-231. – Бібліогр.: арк. 8-9, 173-224 та в додатках: арк. 230-231
140310
  Цірат К.Г. Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цірат Катерина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
140311
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: кумулятивний вибір застосовного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 27. – С. 579-583. – ISSN 1563-3349
140312
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: принцип абсолютності вибору права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 47-50. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості застосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відношення національної системи права та вносяться ...
140313
  Задорожна С.М. Автономія волі як колізійно-правова норма // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 62-65. – (Правознавство ; Вип. 435)
140314
  Стазілова Т. Автономія волі як основний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до правовідносин за договором управління майном у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 22-25
140315
  Ганна Онищенко Автономія волі як основоположний принцип при визначенні права, що підлягає застосуванню до довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 77-80.
140316
  Покачалова А.Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов"язань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 93-104. – ISSN 2308-6912


  У зв"язку із зростанням кількості укладених забезпечувальних договорів, ускладнених іноземним елементом, особливо актуальною постає проблема колізійного регулювання останніх. Дана стаття присвячена висвітленню поняття та правової природи автономії волі ...
140317
  Покачалова А.Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов"язань // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 110-122. – ISBN 978-617-566-401-8
140318
  Линовицька О. Автономія і відповідальність навчального закладу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 56-60. – ISSN 2078-1016


  Функціонування закладів освіти розглядається з огляду на взаємозв"язок їх автономії і відповідальності тих, хто в них працює і навчається; підвищення рівня автономії навчального закладу розглядається як автоматичне підвищення рівня відповідальності ...
140319
  Гриценко М. Автономія крізь призму академічної свободи // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 10 серпня (№ 33). – С. 6-7
140320
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
140321
  Луговий Володимир Автономія має розглядатись у парі з відповідальністю : інтерв"ю / спілкувався Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  Дискусії щодо проектів Закону України "Про вищу освіту". Виступаючи на шпальтах газет і в телеефірах, численні експерти критикують один одного, окремі законопроекти й усі ці документи в цілому. Яким має бути рівень автономії вишів, який законопроект є ...
140322
  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 36-41


  У статті визначено характерні ознаки автономії навчальних закладів та умови ії запровадження в системі загальної середньої освіти.
140323
  Шейко Ю.О. Автономія політичного в теорії Карла Шмітта // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 206-211
140324
  Вишинський С. Автономія простору. Українська революція // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 2 (6). – C. 31-36. – ISSN 2311-9896


  Здійснюється спроба надати філософсько-антропологічне обгрунтування революційних подій в Україні 2013-2014 рр. та їхнього зв"язку з процесом деконструкції постмодерну.
140325
  Корольов Б. Автономія стає реальністю // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)
140326
  Задорожна С.М. Автономія сторін у міжнародному приватному праві : [ монографія ] / С.М. Задорожна ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-8658-47-1
140327
  Трохимчук С. Автономія та академічна демократія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 1-2 серпня (№ 140/141). – С. 13


  Тільки це виведе наші виші з кризи.
140328
  Корж-Усенко Автономія та державний контроль у вищій школі: нормативне поле й освітянська практика // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 125-147. – ISBN 978-966-698-252-5
140329
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
140330
   Автономія та лідерство в європейському просторі вищої освіти / В. Луговий, С. Калашнікова, О. Слюсаренко, Ж. Таланова // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 14-20. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано дані щодо рівня автономії та рейтингових досягнень закладів вищої освіти 26 європейських країн, у тому числі й України. Підтверджено, що автономія, особливо академічна, організаційна та кадрова, є важливим чинником досягнення закладами ...
140331
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Австрії (історико-правовий огляд) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-14. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується історико-правовий розвиток державного устрою Австрії; сучасна система федеральних органів державної влади, а також статус австрійських земель - автономій з високим рівнем повноважень. В статье исследуется историко-правовое ...
140332
  Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Фінляндії (історико-правовий огляд) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-13.
140333
  Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
140334
  Гриценко М. Автономія університетів крізь призму академічної свободи // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 35-38
140335
  Чанг Автономія університетів та їхне фінансування: приклади Англії та Тайваню / Чанг, Лі-Чан // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.275-306
140336
  Мокляк В. Автономія університетів України в статуті 1804 р. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 122-128. – ISSN 2075-1478
140337
  Стадний Є. Автономія університетів чи ректорський феодалізм? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 березня (№ 11). – С. 13


  Аналіз Центру дослідження суспільства, щодо дисбалансу зарплатні у вищій школі.
140338
  Власова І. Автономія університетів: аналіз міжнародних документів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 100-105. – ISSN 2078-1687
140339
  Мокляк В. Автономія університету в "Зауваженнях до проекту загального статуту Імператорських російських університетів" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 188-195. – ISSN 2075-1478


  Висвітлено погляди М. Пирогова, членів ради Університету Св. Володимира, сенатора М. Ребіндера, таємного радника П. Гаєвського, професорів К. Кавеліна, І. Горлова, Г. Івановського на автономію університету в контексті проекту нового статуту російських ...
140340
  Мокляк В. Автономія університету як необхідна умова реалізації академічних свобод // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 80-85. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано категорію "академічні свободи" як один із основних принципів діяльності університету. Подано декілька визначень поняття "академічні свободи". З’ясовано, що існує три напрями дослідження академічних свобод: філософський, педагогічний ...
140341
  Кривосатий А. Автономія університету: коди поступу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
140342
  Хенкін Ді Дж. Автономія факультету: перспектива Тайваню / Ді Дж. Хенкін, , Дж. Цін-Хва Чен // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 341-356
140343
  Гудмарк Л. Автономія фемінізму: критика обов"язкового втручання у випадках насильства в сім"ї // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 164-177
140344
  Давидова Н. Автономія як елемент цивільно-правового статусу вищого навчального закладу: деякі зауваження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 195-196. – ISBN 978-617-7069-28-6
140345
  Дмитрієва К.В. Автономія як особливий елемент територіального устрою унітарної держави // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 96-106. – ISSN 1993-0941
140346
  Струкевич О.К. Автономія як попередження суверенітету та постсуверенна автономія (аналізуючи історію України-Гетманщини) / О.К. Струкевич, Ю.С. Степанчук // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 130-137
140347
  Мокляк В. Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – С. 97-102. – ISSN 2075-1478


  Описано погляди вчених на роль та специфіку організації університету: Р. Барнет, Г. Гесерінгтон, В. Гумбольдт, Дж. Ньюмен, Ч. Чоспез. Показано, що автономія та академічна свобода вищого навчального закладу є провідними факторами ефективності його ...
140348
  Мяловицька Н.А. Автономія: поняття, принципи, класифікація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 86-90


  В статті досліджується поняття автономії в конституційному праві, принципи їх утворення та критерії класифікації.
140349
  Шеляженко Ю.В. Автономна адвокатура: організаційно-правові засади / Юрій Шеляженко ; Громад. орг. "Автономна адвокатура". – Київ : Юрій Шеляженко, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7088-16-4
140350
  Голобородько Я. Автономна аналітика "Гранд-критика" : До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
140351
  Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.115-130. – ISSN 0235-7941
140352
  Загородній Р.І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
140353
  Цвих В.Ф. Автономна модель соціального партнерства: західноєвропейський досвід / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу західноєвропейського досвіду соціального партнерства, зокрема його моделей. Розкрито сутність автономної моделі соціального партнерства і перспективи її впровадження в Україні.
140354
  Шишков Ф.О. Автономна навігація сервісних космічних апаратів за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Шишков Федір Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
140355
  Старкова О.В. Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Знайдено необхідні й достатні умови існування розв"язків нелінійної автономної нетерової крайової задачі в частинному критичному випадку. Характерною особливістю поставленої задачі є неможливість безпосереднього застосування традиційної схеми ...
140356
  Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-41.
140357
  Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: питання правового статусу : монографія / Олександр Копиленко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 909, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-87-1
140358
  Копиленко О.Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу : Монографія / О.Л. Копиленко. – Київ : Таксон, 2002. – 342с. – ISBN 966-7128-35-0
140359
  Хата Г. Автономна самодостатність. У Міністерстві культури, молоді та спорту презентували стратегію розвитку вітчизняного спорту на найближче десятиліття // Україна молода. – Київ, 2020. – 3-4 січня (№ 1). – С. 15


  "У новоствореному за нової владної команди Міністерстві культури, молоді та спорту обіцяли, що всі реорганізаційні процеси, пов’язані зі злиттям двох великих, у минулому незалежних, підрозділів уряду України - «культурного» та «спортивного», - до ...
140360
  Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
140361
  Лэнглей Дж. Автономная нервная система / Дж. Лэнглей. – М.-Л.
1. – 1925. – 70с.
140362
  Еникеева З.Г. Автономная республика -- Советское социалистическое государство. / З.Г. Еникеева. – Москва, 1964. – 84с.
140363
  Юсупов К.Н. Автономная республика в системе общественного воспроизводства : монография / АН СССР ; Башкирский филиал ; К.Н. Юсупов ; [отв.ред. Н.А. Шокин]. – Москва : Наука, 1980. – 189 с. – (Проблемы советской экономики)
140364
   Автономная система беспылевой выдачи горячего кокса (900 С) в тушильный вагон (АСБВК) / А.Д. Буянов, Г.Г. Шальский, П.А. Данчук, Л.А. Золочевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-81 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
140365
  Ягудин Ш.Ш. Автономная Советская Социалистическая Республика / Ш.Ш. Ягудин. – Казань, 1979. – 78с.
140366
  Афонченкова Т.М. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики / Т.М. Афонченкова, Д.В. Лісовенко // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-29.
140367
  Хім"як Ю.Б. Автономне поняття "майно" у практиці Європейського Суду з прав людини та в кримінальному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 395-397. – ISBN 978-966-301-169-1
140368
  Шандренко Б. Автономний апарат для отримання кисню // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 30-33
140369
  Карівець І. Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
140370
  Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
140371
  Заболотна О. Автономні заклади середньої освіти в системах національної освіти країн єС // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 37-39
140372
  Шевиріна Т. Автономні концепції як інструмент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод європейським судом з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 49-81
140373
  Макаревич С.С. Автономні системи електроживлення з компенсованими асинхронними машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Макаревич Світлана Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
140374
  Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-72. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та їхня роль і місце в подальшому вдосконаленні федеративних відносин в Росії. Theoretical issues of definition of the ...
140375
  Гринь Д.М. Автономні цифрові сейсмічні станції SV / Д.М. Гринь, С.Т. Вербицький // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 125-144 : рис. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISSN 0203-3100
140376
  Свидло Г.І. Автономність вищих навчальних закладів: світовий досвід та перспективи розвитку в сучасних реаліях України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 149-152. – ISBN 978-966-8177-71-2
140377
  Геселев О.В. Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7-14. – ISSN 2220-1394
140378
  Безклубий І.А. Автономність університету в українській освіті // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 30-32
140379
  Колесник В. Автономно-федеративна програма в науково-публіцистичних працях М.С. Грушевського 1917 - 1918 рр. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 261-268. – ISBN 966-628-014-0
140380
  Устьянцев В.А. Автономное плавание : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Современник, 1973. – 328с.
140381
  Устьянцев В.А. Автономное плавание. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 303с.
140382
  Понкина А.И. Автономность спорта : теор.-правовое исследование / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 101, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 17). – ISBN 978-5-4253-0529-9
140383
  Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки / В.М. Кибакин. – Москва, 1983. – 143 с.
140384
  Амелькин В.В. Автономные и линейные многомерные дифференциальные уравнения / В.В. Амелькин. – Минск : Университетское, 1985. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-138
140385
  Лопашов Г.В. Автономные изменения клаток в эмбриогенезе / Г.В. Лопашов
10. – 1939. – 364с.
140386
  Тонкаль В.Е. Автономные инверторы напряжения с амплитудно-импульсной модуляцией кривых выходного напряжения / В.Е. Тонкаль, Э.Н. Гречко, Д.С. Вертелецкий. – Киев, 1978. – 48 с.
140387
  Скороваров В.Е. Автономные инверторы напряжения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Скороваров В.Е.; Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1965. – 26л.
140388
  Корф С.А. Автономные колонии Великобритании / С.А. Корф, бар., орд. проф. Имп. Александр. ун-та в Гельсингфорсе. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – VII, [3], 453 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
140389
  Ронин Е.И. Автономные модели оптимизации и управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Ронин Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
140390
  Болсуновский К.В. Автономные монеты Галицкой Руси XIV и XV ст.. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 19 с. – Авт. указан в конце текста
140391
  Ковчин И.С. Автономные океанографические средства измерений / И.С. Ковчин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
140392
  Виницкий А.С. Автономные радиосистемы / А.С. Виницкий. – Москва, 1986. – 335с.
140393
   Автономные роботы и распознавание образов : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1986. – 65 с.
140394
  Лабунцов В.А. Автономные тиристорные инверторы / В.А. Лабунцов, Г.А. Ривкин, Г.И. Шевченко. – Москва-Ленинград, 1967. – 159 с.
140395
  Воловский Владислав Васильевич Автономные цифровые интегрирующие измерители температуры и скорости течения в водоемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Воловский Владислав Васильевич; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
140396
  Лищенко А.И. Автономный асинхронный генератор с емкостным возбуждением при работе на выпрямительную нагрузку / А.И. Лищенко, В.А. Лесник, А.П. Фаренюк. – Киев, 1983. – 58с.
140397
  Овдиенко И.Х. Автономный район Внутренней Монголии. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Овдиенко И.Х.; МВО СССР. Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
140398
   Автононые инверторы. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 336с.
140399
  Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману ХХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 230-236
140400
  Шарипов Х. Автопараметрические колебания в однофазных двухконтурных, двухфазных и трехфазных электродферромагнитных цепях. : Автореф... Канд.техн.наук: 276 / Шарипов Х.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1969. – 30л.
140401
  Дойл Артур Конан Автопародии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 215-219. – ISSN 1130-6545
140402
  Краснокутська Л. Автоперевезення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 46-51
140403
  Динь О.В. Автоперекладач в компаративістському дискурсі (на матеріалі творчості Р. Чілачави) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-14
140404
  Яковлев Ю.Я. Автопортрет / Ю.Я. Яковлев. – М, 1984. – 239с.
140405
  Глазков Н.И. Автопортрет / Н.И. Глазков. – М, 1984. – 255с.
140406
  Мнацаканян С.М. Автопортрет / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 238с.
140407
   Автопортрет : литераттура і критика в час перебудови : статті, есе, інформація. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350 с.
140408
  Касіян В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян. – Київ : Веселка, 2004. – 671с. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0314-Х
140409
  Наєнко М.К. Автопортрет // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 484-492. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  На запитання журналу "Словоі час" відповідає Михайло Наєнко.
140410
  Снегирев Гелий Автопортрет 66 / Снегирев Гелий. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 125с. – ISBN 966-7888-17-7
140411
  Смирнов А. Автопортрет в лицах : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С.105-113. – ISSN 0130-7673
140412
  Штолько Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко / Штолько, м. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 324-327
140413
  Зингер Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М, 1986. – 54с.
140414
  Барандій М.Г. Автопортрет з вами : поезії / М.Г. Барандій. – Львів : Каменяр, 1991. – 149 с.
140415
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1981. – 256 с.
140416
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1982. – 168 с.
140417
  Глинчак В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799


  Про Івана Крислача
140418
  Насиновская Елена Евгеньевна Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Насиновская Елена Евгеньевна, Шалина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается анализ следующих функций автопортрета в личностном становлении: катартической, коммуникативной, автобиографической, стабилизации образа Я, а также функции поиска себя и построения нового образа Я. Особое значение придается такой ...
140419
  Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 144с. – (Бібліотека українця)
140420
  Бандурка О.М. Автопортрет політика : виступи з трибуни Верховної Ради України. 1990-2004 рр. / О.М. Бандурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 381, [1] с., [8] арк. фот. – Алф. покажч.: с. 374-376. – ISBN 966-610-110-6
140421
  Капусцінський Р. Автопортрет репортера / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
140422
  Иванченко А.Л. Автопортрет с догом : роман, повести / Александр Иванченко ; [послесл. Л. Быкова ; худож. С.Л. Копылов]. – Свердловск : Урал. кн. изд-во, 1990. – 399, [1] с.
140423
  Чадаева А.Я. Автопортрет с сундуком / А.Я. Чадаева. – М., 1988. – 370с.
140424
  Мазурицкий А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Приведены результаты анкетирования вузов России, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. ...
140425
  Мисюга Б. Автопортрет творця революційної шевченкіани // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Жовтень (число 10). – С. 2


  Михайло Гаврилко — громадський та військовий діяч, скульптор. Учасник I-х визвольних змагань, чотар УСС, хорунжий Армії УНР.
140426
  Бобен Кристиан Автопортрет у радиатора : роман-дневник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 187-231. – ISSN 1130-6545
140427
  Дудич І. Автопортрет у творчості Мауриція Готліба // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 46-57. – ISSN 0236-4832
140428
  Жиленко І.В. Автопортрет у червоному : лірика / І.В. Жиленко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 104 с.
140429
  Слабошпитський М. Автопортрет художника в зрілості : Роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С.19-74. – ISSN 0208-0710
140430
  Шевченко Т.Г. Автопортрет, 1845 [Ізоматеріал]
140431
  Соловей Е. Автопортрет, писаний у підпіллі // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 25-28


  Єфремов Сергій — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, ...
140432
   Автопортрет: Володимир Кузьменко
140433
  Корин Г.А. Автопортрет: Стихи. / Г.А. Корин. – Москва, 1976. – 134с.
140434
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – 8с.
140435
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 7с.
140436
  Шевченко Т.Г. Автопортрети Тараса Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 79с.
140437
  Дробот Н. Автопортрети Шевченка: інтегрований дослідно-пошуковий проект // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 64-74


  "Відомо, що поезія й живопис тісно пов"язані. Однак особливості кожного з цих видів мистецтва здавна цікавили теоретиків і шанувальників, точилися дискусії про те, який із них сильніше впливає на реципієнта. Відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов ...
140438
   Автопортреты поколения биологов МГУ : Выпускники биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе (1950-2000). – Москва : Московский университет, 2000. – 512с. – ISBN 5-211-03918-1
140439
  Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М : Гослитмузей, 1945. – 159 с.
140440
  Болдин Константин Автопортреты топ-менеджеров: стоп-кадр : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-114 : Фото
140441
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика в ситуации постмодерна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 19-25. – ISBN 966-72-77-79-8
140442
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика как форма художественного сознания: несколько соображений // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
140443
  Дашивец Илья и Ольга Автопробегом по мировому кризису : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 74-83 : Фото
140444
  Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ"яненка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 97-103. – ISSN 0236-1477


  Мова йде про лист Квітки до М. Максимовича. С. 100
140445
  Гаркушенко М.М. Автор-документалист в кино и на телевидении / М.М. Гаркушенко. – М., 1971. – 32с.
140446
  Строганов М.В. Автор - герой -читатель и проблема жанра / М.В. Строганов. – Калинин, 1989. – 83с.
140447
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – Ленинград, 1977. – 360 с.
140448
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 350 с.
140449
  Слабошпицький М. Автор - також не останній із тих, хто щось у своєму творі розуміє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 3


  Творча майстерня. У жанрі автокоментаря
140450
  Шлапак Я. Автор "Весілля в Малинівці". 5 травня - 110 років від дня народження Леоніда Ароновича Юхвіда (1909-1968), українського прозаїка, драматурга // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 13
140451
  Абліцов В. Автор "Вестсайдської історії" народився у сім"ї колишніх рівненчан // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 252-257. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Вестсайдська історія" створена на музику американського композитора Леонарда Бернстайна .
140452
  Черкаська Г. Автор "Енеїди" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 4 (63). – С. 62-63
140453
  Денисенко Володимир Автор "Зерцала Богословія" : (Кирило Транквіліон-Ставровецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
140454
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград : НижнеВолжское кн. изд.-во, 1978. – 78 с.
140455
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
140456
  Рудницький Г. Автор "Кримських сонетів" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 8


  "Кримські сонети" Адама Міцкевича.
140457
  Козар П. Автор "Лоцманів дніпрових порогів" повернувся із забуття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 18


  Путівники та краєзнавчі роботи Павла Козара не застаріли, їх можна використовувати й сьогодні, майже через століття.
140458
  Сукманська Н. Автор "мертвої петлі" // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  До 120-річчя від дня народження П.М. Нестерова
140459
  Дуган Ю. Автор "Порнографа", або Табакерка з діамантами: /Франц. письменник Н.-Е. Ретіф(1734-1806) / // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-48
140460
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его общественно-политические взгляды / А.А. Назаревский, 1951. – 17с. – Отд. оттиск из Филологического сборника КГУ № 3, 1951
140461
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его политическое мировоззрение // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 15-17
140462
  Брайчевський М.Ю. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2005. – 552с. – ISBN 966-651-189-4
140463
  Потемина Елена Автор в доме персонажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (268). – С. 4-9. – ISSN 0869-8171


  В октябре 2009 г. в Москве открылся музей Ивана Сергеевича Тургенева по адресу : ул. Остоженка, д. 37/7
140464
  Ваксберг А.И. Автор в кино / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 287с.
140465
  Ермаков Дмитрий Автор взял неа себя новые обязательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56 : Фото
140466
  Савчин В. Автор есперанто видав перший підручник // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 7
140467
  Ягодовская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. / А.Т. Ягодовская. – М., 1987. – 267с.
140468
  Миннуллин О.Р. Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 281-286. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статья посвящена специфике взаимоотношений автора и героя в лирическом произведении, их особому диалогу в лирике, трудности различения и необходимости учитывать родовую специфику стихотворений при литературоведческом анализе.
140469
  Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. / Н.В. Драгомирецкая; Н.В. Драгомирецкой ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1991. – 379 с.
140470
  Стреков И.И. Автор и документальный фильм / И.И. Стреков. – М., 1967. – 38с.
140471
  Левченко Е.Б. Автор и интерпретатор / Е.Б. Левченко. – Х, 1995. – 90с.
140472
  Колошук Н.Г. Автор і герой у романі В. Астаф"єва "Печальний детектив" // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 59-64. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Приділено увагу співвідношенню в авторській оповіді роману "Печальний детектив" "голосу" головного героя і неідентифікованого - "безликого" - багатоголосся, які становлять важливий аспект вираження авторської позиції. Ототожнювати невласне-авторську ...
140473
  Костенко Г.М. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей "Дороги навкруг Пізи" та "Поет") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 307-312. – (Б-ка Ін-ту філології)
140474
  Качмар В. Автор і наративні рівні в повістях Богдана Лепкого "Сотниківна" та "Вадим" / В. Качмар, І. Копистянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 97-104. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
140475
  Строганова К.А. Автор і персонаж Вітольда Гомбровича в світлі антропології літератури // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 334-348. – ISSN 2520-2103
140476
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 196-212. – Бібліогр.: л. 179-195
140477
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
140478
  Копаниця Л.М. Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 406-415


  Стаття присвячена характеристиці розвитку художнього літературного мислення XVII – початку XVIII ст. Основна увага приділена епіграматичній поезії Климентія Зіновіїва та Феофана Прокоповича, її жанровим різновидам, джерелам і модусам збагачення ...
140479
  Джугастрянська Ю.В. Автор і твір: синергетичний аспект творчого процесу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 209-214


  Стаття присвячена аналізу нових підходів до вивчення природи творчого процесу. Останній розглянуто як синергетичне явище, покликане відновлювати внутрішню рівновагу авторської психіки. Статья посвящена анализу новых подходов к изучению природы ...
140480
  Шарова Т.М. Автор і текст у системі соцреалізму: природа естетичного конформізму та поетика компромісу (на матеріалі творчості К. Гордієнка) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Шарова Тетяна Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 30 назв
140481
  Михайлишин З.М. Автор і читач у романі М. Дреббл "Природна цікавість" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-311
140482
  Малков С.М. Автор как культурно-исторический субъект // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 146-157. – ISSN 0236-2007
140483
  Коваль Н. Автор критику харч, або чи є в Україні проза після Забужко? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 7-15


  "Сайт літературної критики «ЛітАкцент» відсвяткував свій день народження у книгарні «Є» відкритою дискусією «Чи є в Україні проза після Забужко?». Цим та інші важливі питання обговорювали літературні критики Ганна Улюра, Тетяна Трофименко та Ростислав ...
140484
   Автор найбільшого українського діалектного словника (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 134-137. – (Філологія ; Вип. 19)
140485
  Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета (На матеріалі В. М. Русанівського «Історія української літературної мови. Підручник» (К., 2001. — 392 с.)) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 159-178


  У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об"єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег - науковців, які вивчають той самий об"єкт. Доведено, зокрема, що коректна ...
140486
  Бойченко В. Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні / В. Бойченко, І. Марцінковський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 79-93. – ISBN 978-966-2133-57-3
140487
  Мозгова Наталія Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
140488
  Задорожний В. Автор пісні, що стала народною


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризації віргша А. Свидницького "Вже більше літ двісті". Народнопоетичні варіанти цього твору, що став піснею, відображають різні способи його засвоєння народною психологією. З одного боку, це перетворення його на ...
140489
   Автор планирует создавать бренды : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28 : Фото
140490
  Шкляр Леонід Автор римської історії : (Теодор Моммзен)/ / Л. Шкляр, А. Шпиталь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 196-198. – ISSN 0869-3595


  Теодор Моммзен - видатний історик, лауреат Нобелівської премії.
140491
  Коваленко О. Автор соціології, молитов і позитивних соціальних перетворень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 19 травня (№ 19). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про філософа, соціолога Огюста Конта (1798-1857).
140492
  Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
140493
  Сас П.М. Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 227-234. – ISSN 0130-5247
140494
   Автор Тарас Шевченко: из дневника поэта // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 1, 14-15


  "Дневник был начат 12 июня 1857 года и окончен 13 июля 1858 года. Попытки вести записи собственных впечатлений и наблюдений Шевченко делал не раз. В письме к В.Н. Репниной поэт рассказал, что вел дневник в течение нескольких месяцев ("со дня прибытия ...
140495
  Власов М. Автор твору образотворчого мистецтва та його права за правом слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
140496
  Матвійчук О. Автор тріади відкриттів / О. Матвійчук, Н. Струк
140497
  Ясний О. Автор Троянденко / О. Ясний. – Харків, 1927. – 30 с.
140498
  Філатова О.О. Автор у координатах парадигмальних категорій постмодернізму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 157-167


  Авторка подає локальний виклад стратегії теоретичної анігіляції суб"єкта творчості, що, як відомо, інспірувала переосмислення категорії автора в теоретико-методологічних та історико-літературних дослідженнях сучасних українських науковців.
140499
  Теремко В.І. Автор у стратегічній системі видавництва // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 16-29. – ISSN 0554-4866


  Йдеться про сучасні інтерпретації статусно-рольвих співвідношень автора і твору (тексту), а також про стратегічні закономірності взаємодії автора і видавництва.
140500
  Даниліна О. Автор як домінантний критерій відбору фольклорних елементів у художній текст (на матеріалі "Музею покинутих секретів" Оксани Забужко) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 47-52
140501
  Левків К. Автор як іроничний суб"єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 190-196. – ISSN 2307-2261
140502
  Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263


  "Келія чайної троянди" Костя Москальця - "Щоденний жезл" Євгена Пашковського
140503
  Рябова И.В. Автор, повествователь и герой в модусе наративных уровней "события" и "истории" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С.80-81. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджуються особливості співвідношення слова автора, оповідача й героя в творах Л.М.Толстого й А.П.Чехова в контексті нарартивних рівнів "події" та "історія"
140504
   Автор. Жанр. Сюжет : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1991. – 124 с.
140505
   Авторадиографический метод в научных исследованиях. – Москва, 1990. – 195 с.
140506
  Ланге М.А. Авторадиографическое исследование клеток-предшественников фибробластоподобных элементов очага новообразования соединенительной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Ланге М.А.; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 20л.
140507
  Гаврилова Т.Н. Авторадиографическое исследование метаболической стабильности меченой Н3-тимидином ДНК клеток головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова Т.Н.; Второй Моск. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 17л.
140508
  Гладышева Л.Е. Авторадиографическое исследование репродукции вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Гладышева Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1970. – 24 c.
140509
  Беляева Н.Н. Авторадиографическое исследование синтезов белка и нуклеиновых кислот в клетках молочной железы мышей на разных стадиях канцерогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Беляева Н.Н.; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – М., 1972. – 20л.
140510
  Динесман Л.Г. Авторадиографическое определение радиоуглеродного возраста нор и захоронений млекопитающих / Л.Г. Динесман. – Москва : Наука, 1975. – 31с.
140511
  Роджерс Э. Авторадиография / Э. Роджерс. – Москва, 1972. – 303с.
140512
  Бойд Д.А. Авторадиография в биологии и медицине / Д.А. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 357 с.
140513
  Дриц М.Е. Авторадиография в металловедении / М.Е. Дриц. – М., 1961. – 173с.
140514
   Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. – Москва : Металлургия, 1987. – 269 с.
140515
  Грачева Н.Д. Авторадиография синтеза нуклеиновых кислот и белков в нервной системе / Н.Д. Грачева. – Ленинград, 1968. – 232с.
140516
  Жулина Е.М. Авторальное поглощение радиоволн и его учет при прогнозировании радисвязи на высоких широтах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жулина Е. М.; Арктич. и антарктич. НИИ. – Москва, 1970. – 14л.
140517
  Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : Разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве / С. Басов, С. Егоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 12 - 17. – ISSN 1727-4893
140518
  Єщенко М. Авторе, помри : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С. 121-126. – ISBN 978-617-7443-00-0
140519
   Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуждення : Монографія. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-95707-2-7
140520
  Маслій В.В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 311-317 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
140521
  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях / В.Л. Калер. – Минск, 1978. – 192с.
140522
  Костюченко М.П. Авторемінісценції в романі "Собор" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 256-265. – ISBN 978-966-551-315-5
140523
  Шадриков В.Д. Автореферат … на соискание … педагогических наук / В.Д. Шадриков, Н.Х. Розов, А.В. Боровских // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Анализируется традиция написания авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора педагогических наук с точки зрения качества сообщаемой информации о результатах проведенных исследований. Examines the tradition of writing ...
140524
  Александров Г.Н. Автореферат диссертации и его оформление : (методическо пособие) / Г.Н. Александров, Е.П. Цветов ; Самаркандск. гос. мед. ин-т. – Самарканд, 1970. – 24 с.
140525
  Бичуль Т.В. Автореферат диссертации на тему "Исследование процесса гетерогенно-каталистической конденсации масляного альдегида с ацетоном в присутствии водорода". : Автореф... наук: / Бичуль Т.В.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии ГИПХ. – Л, 1954. – 7л.
140526
  Гецеу В.В. Автореферат кандидатской дисертации "Исследование дагестанских нефтей (к вопросу азотистых соединений)". : Автореф... Канд.хим.наук: / Гецеу В.В.; Всесоюзн.нефти науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Махачкала, 1954. – 17л.
140527
  Разумовский Ф.Ф. Автореферат кандидатской диссертации на тему "Коммунистическая партия Советского Союза -- руководитель и организатор профессионального движения трудящихся. : Автореф... наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Горький, 1954. – 19л.
140528
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ 1958-1959 гг. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 283с.
140529
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ за 1960 г. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1961. – 160с.
140530
  Варенікова В О. Автори збірників "Шевченко та його доба" 1925, 1926 років як провідні шевченкознавці // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 5-12. – ISSN 2522-1337


  "20-30-і роки ХХ століття позначені зародженням наукового шевченкознавства. Важливу роль у ньому відіграли С. Єфремов (КУ), П. Филипович, О. Дорошкевич, О. Гермайзе (КУ), В. Петров, А. Лобода (КУ), С. Родзевич (КУ), Б. Якутський (КУ) та інші науковці, ...
140531
  Васьків М. Автори українських мандрівних нарисів 1920-1930-х років як агенти і шпигуни // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 74-81. – ISSN 0236-1477
140532
  Щербак А.Ю. Автори, оповідачі, голоси: декілька теоретичних міркувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С 300- 304
140533
  Цанева М. Автори, творби и проблеми / М. Цанева. – София : Български писател, 1990. – 438 c.
140534
  Иванова Гулиза Наумовна Авторизация и способы ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Гулиза Наумовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
140535
  Мясищев А.А. Авторизация на web-сервере Arduino с помощью HTTP basic access authentication // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 126-133. – ISSN 2524-0056
140536
  Ригованова В. Авторизація в аспекті сучасних лінгвістичних теорій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 94-101. – Бібліогр.: Літ.: с. 100-101; 8 назв. – ISSN 1728-9572
140537
  Гончар Б.М. Авторитаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7-8. – ISBN 966-642-073-2
140538
  Бушанський В.В. Авторитаризм: рго еt сопtга // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 590-597. – ISSN 1563-3349
140539
  Кочетков А.П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 60-70. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
140540
  Петренко В.В. Авторитаризм: різноманіття типів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 44-46
140541
  Корчинський Д. Авторитарна альтернатива : Посібн. з сучасної політології та геополітики / Д. Корчинський. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-558-008-6
140542
  Рудковский П. Авторитарная совесть как социальная проблема // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 133-140. – ISSN 1822-5136
140543
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова Поліна Георгіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 192 - 193. – Біблоігр.: л.165 - 192
140544
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова П.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
140545
  Крючкова П. Авторитарний дискурс у різних моделях взаємовідносин (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 161-167. – ISBN 966-581-148-7
140546
  Савч Авторитарні виклики для сучасного конституціоналізму: досвід деяких країн Східної Європи, Туреччини та України / Савч, ин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 292-309. – ISSN 2227-7153
140547
  Поліщук В. Авторитарні механізми знецінення професійного та особистісного статусу громадянина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 91-101. – ISSN 1682-2366
140548
  Балінченко С.П. Авторитарні тенденції контролю особистості (на прикладі маніпуляції цінностями в інформаційному просторі) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 12-13
140549
  Ященко І.В. Авторитарність та демократичність як риси особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
140550
  Цитрин П.С. Авторитарный популизм, две нации и тэтчеризм // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 143-156
140551
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – Рига, 1956. – 336с.
140552
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – М, 1959. – 394с.
140553
  Смоляк Б. Авторитет автора, або чому книжка варта нагороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 112-114. – ISSN 0236-1477


  Рец.: Палинський В. Час творити. Есеї про поетів, прозаїків, митців. Львів: Апріорі, 2019. 524 с.
140554
  Тиковенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1992. – 77 с.
140555
  Стогній І. Авторитет вчення зростає // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
140556
  Дрогобицька О.Я. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина XIX - початок XX століття) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22-31. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
140557
  Гладуняк Іван Авторитет депутата - авторитет ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 56-58


  Досить часто представники влади, які не знаходять шляхів розв"язання болючих проблем своїх громад, посилаються на відсутність коштів, бідний бюджет, недосконалість Конституції, сотні інших причин, що нібито не дають можливості оперативно та плідно ...
140558
   Авторитет дисциплины : опыт, мнения, практика психологов. – Ленинград, 1985. – 220 с.
140559
  Мотяшов И.П. Авторитет доброго слава / И.П. Мотяшов. – Москва, 1975. – 288 с.
140560
  Бершадська І.А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 195-197
140561
  Нужний В.Ф. Авторитет керівника / В.Ф. Нужний. – Київ, 1964. – 48с.
140562
  Новаченко Т.В. Авторитет керівника як тип легітимності влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 62-67. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
140563
  Перехейда О.М. Авторитет культури для суспільства і особистості // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 347-354
140564
  Айзенштат Р.Г. Авторитет мастера / Р.Г. Айзенштат. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 55 и в примеч.: с. 56-57. – (Новое в жизни, науке, технике ; №9 ; Этика)
140565
  Литвинова Г.А. Авторитет матері / Г.А. Литвинова. – Київ, 1982. – 97с.
140566
  Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 47с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №16)
140567
   Авторитет партийного работника. – Москва : Правда, 1983. – 383 с.
140568
  Давидчак Х. Авторитет правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-182. – (Серія журналістика ; Вип. 28)


  Автор аналізує есеїстику Сергія Аверинцева, докладно розглядає програмну статтю філософа, вченого, есеїста "Майбутнє християнства в Європі"
140569
  Сташків Н. Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 45-52. – ISSN 2524-0129
140570
  Горак Г.І. Авторитет праці в соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Педагогічна ; сер.7 ; №6)
140571
  Леушина А.М. Авторитет родителей в воспитании детей / А.М. Леушина. – Л., 1952. – 24с.
140572
  Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1991. – 172с.
140573
  Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.16-17
140574
  Дьомкіна О.В. Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 131-136


  У статті комплексно висвітлюється вплив чинників влади та авторитету комунікантів на перебіг і успішність інституційної професійної комунікації у рамках заданої статусно-рольової конфігурації учасників. Доводиться обґрунтованість розгляду цих ...
140575
  Бучковська О.М. Авторитет України на міжнародній арені за президентства Віктора Януковича // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 18-22
140576
  Габович О. Авторитет ученого і його присутність у публічному просторі / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 114-120. – ISBN 978-966-518-698-4
140577
  Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти / Л.А. Завірюха; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2005. – 76с. – ISBN 966-8163-05-2
140578
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 44л.
140579
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – Київ, 1997. – 374л. – Бібліогр.:л.357-374
140580
  Соловьев А.И. Авторитет, деловые и морально-политические качества комсомольских кадров / А.И. Соловьев, Т.П. Соловьева. – Москва, 1976. – 119с.
140581
  Кушнаренко Н. Авторитетна вчена, талановита педагог, колега однодумець (До 75-річчя від дня народження Г. Швеової-Водки) / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326


  Галина Миколаївна Швецова-Водка, 75-річний ювілей котрої бібліотечна громадськість України від-значатиме у грудні 2018 р., — доктор історичних наук, професор кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи Рівненського державного ...
140582
  Лагоза І.В. Авторитетна зовнішність : Сатира і гумор / Ігор Вікторович Лагоза. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 222 с.
140583
  Губерський Л.В. Авторитетна наукова школа й ефективний осередок підготовки кадрів // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5-6


  Про Спеціалізовану вчену раду зі світового господарства і міжнародних економічних відносин.
140584
  Сочивець І.Й. Авторитетна сваха : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 93 с.
140585
  Тархова Л.П. Авторитетная личность / Л.П. Тархова. – М., 1985. – 63с.
140586
  Космеда Т.А. Авторитетне навчальне видання в галузі теорії мовознавства // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 263-268. – ISSN 2312-0665


  Рец.: Загнітко А. Теорії сучасних лінгвістичних вчень: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ "Твори", 2019. 528 с.)
140587
  Грабоус В.О. Авторитетний дзвін / Володимир Опанасович Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – 46 с. – В кн. також: Омела / М.Д Нагірний .
140588
  Калакура Я.С. Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 216-217. – ISSN 0320-9466


  Аналіз наукового доробку українського історика-архівіста Анатолія Вікторовича Кентія.
140589
  Лошков Ю.І. Авторитетний керівник, талановитий учений, обдарований педагог / Ю.І. Лошков, Н.М. Кушнаренко // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Усесторонньо проаналізовано управлінську, освітню і наукову діяльність Василя Миколайовича Шейка за 30 років його перебування на посаді ректора Харківської державної академії культури. Розкрито його особистісні якості, які сприяли ефективній діяльності ...
140590
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
140591
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
140592
  Антоненко І. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 9-20


  Публікація присвячена формуванню цілісної уяви про авторитетний контроль як інтегруючий елемент інформаційно-бібліографічного комплексу електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), що дасть змогу визначити шляхи ...
140593
  Антоненко І. Авторитетний контроль та Інформаційно-пошуковий тезаурус / І. Антоненко, О. Кириленко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 30-31


  Відповіді на запитання стосовно методики формування авторитетних записів та наведено приклади складних записів
140594
  Полякова О. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / Олена Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 45-48. – ISSN 1029-7200


  16 травня 2014 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до ...
140595
  Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 12-15. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена авторитетному контролю імен осіб та назв установ і організацій. Розкривається важливість авторитетного контролю бібліографічних записів для ефективного пошуку інформації та кооперованої каталогізації. Акцентується увага на ...
140596
  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку. Ключові ...
140597
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 29-34. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ...
140598
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку в електронному каталозі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 27-31. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ім. В. ...
140599
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів - основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
140600
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
140601
  Чечель Л. Авторитетні пані співають: бовсунівські бабусі представляють світу українські пісні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 91). – С. 13


  "«Бовсунівські бабусі» - народний фольклорний аматорський колектив із села Бовсуни, що в Лугинському районі на Житомирщині, - нещодавно представляли Україну в Угорщині. П’ять колоритних українок дивують світ народними піснями і ремеслами. «Бовсунівські ...
140602
  Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 10-16. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти створення й використання авторитетних файлів в умовах формування єдиного інформаційного простору. Обґрунтовано важливість застосування авторитетного контролю в провідних освітянських бібліотеках України під час міжбібліотечної ...
140603
  Букина Е.С. Авторитетновсть - не только характеристика человека // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 47-50. – ISSN 0869-6020
140604
  Арутюнов Дмитрий Авторитетное мнение : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35
140605
  Стрелкова Е.В. Авторитетные файлы в нормализации тематических баз данных Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 21-29. – ISSN 0130-9765


  Освещены методы интеграции тематических ресурсов на основе авторитетных записей. Обоснована необходимость единых подходов в формировании локальных, отраслевых авторитетных файлов. Раскрыта перспектива корпоративного использования авторитетных записей в ...
140606
  Ореховский П.А. Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499


  В работе рассматриваются основные концепты современного российского экономического дискурса, доказывается, что главным становится перформативный, а не констатирующий элемент высказывания. Идеология, к которой принадлежит авторитетный дискурс, - ...
140607
  Кнорринг Вера Авторитетный файл имен еврейских авторов : между научным подходом и романтикой / Кнорринг Вера, Пашков Андрей, Падкина Алла // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893
140608
  Жидков В.П. Авторитетом газетной строки / В.П. Жидков. – М. : Мысль, 1986. – 151с.
140609
  Мочалов А.А. Авторитмизация процесса обучения в системах дистанционного образования / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 187-191


  Проаналізовано проблеми, які виникають у середовищі дистанційної освіти при створенні ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при создании ...
140610
  Синиця І.А. Авторізуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: Літ.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
140611
  Веремійчик О. Авторка концепції національного виховання Софія Русова // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 січня - 10 лютого (№ 5/6)
140612
  Сорокина Н. Авторологическая модель романистики Л.М. Леонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 213-217. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
140613
  Гоголь Н.В. Авторская исповедь / Н.В. Гоголь. – Псков, 1990. – 125с.
140614
  Савченко Б.А. Авторская песня / Б.А. Савченко. – Москва, 1987. – 52с.
140615
  Гуревич А.М. Авторская позиция в "Пиковой даме" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
140616
  Шевченко Л.И. Авторская позиция в ready-made книге Людмилы Улицкой "Детство 45-53: а завтра будет счастье" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 139-145


  В статье проанализированы проблематика и способы воплощения авторской по- зиции в книге Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье». Особое внимание уделено авторским комментариям к представленному в ней автодокументальному материалу, в которых ...
140617
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 174л. – Бібліогр.:л.1-19
140618
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
140619
  Кораблева Н.В. Авторская позиция в трилогии А. Битова "Оглашенные" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 138-145. – ISBN 966-72-77-79-8
140620
  Веньфен Ч. Авторская поэтическая риторика в операх Н. Римского-Корсакова (на примере поздних сказочных опер) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 113-123. – ISSN 2524-0447
140621
  Шебанова В.И. Авторская программа тренинга нормализации пищевого поведения "Парус мечты" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – С. 40-59
140622
  Беляева С. Авторская работа. Российский индекс научного цитирования поможет оценить деятельность ученого и организации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  О том, как адекватно оценить научный вклад российских ученых, недавно рассуждали сами ученые - на этот раз в рамках совместного семинара Института социологии РАН и Института научной информации по общественным наукам РАН, посвященного (как было ...
140623
  Недугов Е.И. Авторская речь и сценарии в фильме / Е.И. Недугов. – М., 1965. – 76с.
140624
  Ермоленко О.В. Авторская стратегия аннигиляции в романе Гора Видала "Бэрр"
140625
  Подгурская И.А. Авторская субъективность и средства её выражения в "Повести непогашенной луны" Б.А. Пильняка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 111-116
140626
  Большакова А. Авторская фокализация и концепт мира // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 34-42
140627
  Перекрестова Т.С. Авторская школа как инновационная образовательная система // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 48-59. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы исследования инновационных образовательных систем, методологические основы и опыт проектирования авторской школы как высшей степени инновационного педагогического поиска, описываются противоречия и парадоксы в ...
140628
  Кияновский А.А. Авторская школа: как это делается : (модель эффективно обучающей школы в Украине) / А.А. Кияновский. – Херсон : Айлант, 2000. – 82с. – ISBN 966-630-019-2
140629
  Захарова С.С. Авторские библиографические профили Института математических проблем биологии РАН // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 42-46. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются формы представления сведений о публикациях сотрудников Института математических проблем биологии Российской академии наук (Пущино, Россия). Отмечаются достоинства и недостатки поэтапного развития, от картотеки трудов ...
140630
  Вакуленко О.Л. Авторские геологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода /на материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко О. Л.; Львовский ун-т им. И. Франко. – Львов, 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.176-208
140631
  Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса жанрового сознания // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 280-290. – ISSN 0042-8795
140632
  Степанченко И.И. Авторские знаки как средство оформления пунктуационно-смысловых вариантов // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 17-21. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Авторська пунктуація не є порушення пунктуаційних норм. У широкому розумінні авторські знаки – це варіативні, альтернативні знаки, вибір яких визначається семантико-стилістичними особливостями висловлювання. Розглянута таким чином авторська пунктуація ...
140633
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть вторая) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 122-152. – ISSN 1991-3222
140634
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть треья) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 126-136. – ISSN 1991-3222
140635
  Дзивиш М. Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 131-138. – ISSN 2075-1486
140636
  Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы / Р.Ю. Намитокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 156с.
140637
  Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04.,10.02.20 / Вакуленко О.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
140638
   Авторские права в Интернете // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 1608-6422
140639
  Каплин Р. Авторские права в результатах специального исследования // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-20 : табл. – ISSN 1608-6422
140640
  Земсков А.И. Авторские права на базы данных: история российских и зарубежных неудач в законотворчестве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-30. – ISSN 0130-9765
140641
  Батурин Н. Авторские права на психодиагностические методики / Н. Батурин, А. Минбалеев // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0201-7059
140642
  Брумштейн Ю. Авторские права на публикации научно-технических материалов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-23. – ISSN 0201-7059
140643
  Вакман Е.Л. Авторские права художников / Е.Л. Вакман, И.А. Грингольц. – Москва, 1962. – 263с.
140644
  Савельев В.С. Авторские признаки организации прямой речи персонажей «Повести временных лет». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-120. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
140645
  Алимов И.А. Авторские сборники бицзи как источник по истории и культуре : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Алимов И. А.; РАН, Ин-т востоковеден., С.-Петерб. филиал. – С.-Петербург, 1997. – 23с.
140646
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : (двухзначные) : пособие для алф.-порядковой расстановки библиотечных книг на полках / Л.Б. Хавкина. – 16-е изд., пересмотр. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 31 с.
140647
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – Изд. 18-е. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 24 с.
140648
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двухзначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 19-е изд. – Москва : Госкультпросветиздат, 1955. – 24 с.
140649
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы / Л.Б. Хавкина. – Москва : Книга, 1969. – 24 с.
140650
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные : пособие для алф. расстановки книг в б-ках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 22-е изд. – Москва : Книга, 1972. – 22 с.
140651
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 23-е изд. – Москва : Книга, 1979. – 22 с.
140652
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 24-е изд. – Москва : Книга, 1986. – 21 с.
140653
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 20-е изд. – Москва : Советская Россия, 1957. – 24 с.
140654
  Хавкина Л.В. Авторские таблицы двузначные : двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина ; Акад. наук СССР. Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 24 с.
140655
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина; Акад. наук СССР, Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 24 с.
140656
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двухзначные : пособие для алфавитной расстановки книг в библиотеках. / Хавкина Л.Б. – 17-е изд., вновь перераб. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 24 с.
140657
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек / Л.Б. Хавкина. – Киев : Изд. Полит. Наркомвоен., 1919. – 21 с.
140658
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : Рекомендовано Библиотечным упр. Наркомпроса РСФСР / Л.Б. Хавкина; Науч.-иссл. ин-т библиотековедения и рекомендательной библиографии. – Москва : Тип. изд-ва "Власть советов", 1938. – 32 с.
140659
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – Москва : [б. и.], 1940. – 28 с. – (Серия методических писем и инструкций в помощь работникам технических библиотек / Наркомуголь СССР, Гос. науч. б-ка ; вып. 28)
140660
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : рекомендованы Библиогр. упр. НКП РСФСР / Л.Б. Хавкина ; Наркомпрос РСФСР. – 14-е, пересм. и доп. изд. – Москва : Гос. библиот.-библиогр. изд-во, 1942. – 48 с.
140661
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – 15-е изд., пересм. – Москва : Гос. библиотечно-библиогр. изд-во, 1945. – 38 с.
140662
  Рубанова Н.Ф. Авторский актив комсомольской печати / Н.Ф. Рубанова. – Москва, 1980. – 21 с.
140663
  Лаушкина И.П. Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 104-107. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
140664
  Ковалевский В. Авторский вечер : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.48-74. – ISSN 1130-6545
140665
  Азов Л.М. Авторский гонорар за издание литературных произведений / Л.М. Азов. – Москва : Госюриздат, 1963. – 64 с. – (Юридические консультации для населения в вопросах и ответах)
140666
  Трофименко В. Авторский договор для телевизионных программ: некоторые особенности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 71-75
140667
  Амангельды А. Авторский договор как основание возникновения обязательств // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 19-42
140668
  Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX века. / А.М. Буланов. – Волгоград, 1989. – 79с.
140669
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 203-220. – ISBN 978-617-566-312-7
140670
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 1 (19). – С. 80-88. – (Юридические науки ; вып. 1 (19)). – ISSN 1995-4190
140671
  Хорошилова В. Авторский мир А.И. Куприна (повесть "Суламифь") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 245-249. – ISBN 978-617-689-129-1
140672
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 65-73. – (Серія: Філологія)
140673
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи"
140674
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". (Часть I) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 4-12. – ISSN 2312-3036
140675
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 4-8. – ISSN 2312-3036


  "Проаналiзовано один з головних епiзодiв поеми «Королева фей» Е. Спенсера. Поет створює авторський мiф про Маммона як володаря пiдземного свiту. Ф. Кермоуд вважає, що Спенсер створює темну алегорiю, яка нагадує енiгматичну картину або мiстерiю. Ця ...
140676
   Авторский указатель за 2012 год // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2012. – Т. 22, № 4. – С. 121-126. – ISSN 0868-5924
140677
  Кожевникова Е.С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 23-30. – ISSN 0869-6020


  В статье в соответствии с классификацией обьектов интеллектуальных прав, различающихся по фокатам воникновения на них исключительного права на основании Гражданского кодекса РФ исследуется правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности вуза, ...
140678
  Алатырев А.К. Авторское вознаграждение и подсчет экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений : учебное пособие по курсу "Патентоведение" для студентов стационарного, заочного и вечернего обучения / А.К. Алатырев. – Київ, 1969. – 23 с.
140679
  Глыбач Е.Д. Авторское и изобретательское право : Библиогр. указ. за 1972-1979 гг. / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1979. – 84с. – (Человек и закон ; Вып. 9)
140680
  Орехова Л.А. Авторское мифотворчество и русский модернизм / Л.А. Орехова. – К., 1992. – 85 с.
140681
  Суздальцева В.Н. Авторское повествование в газетно-публицистическом тексте (на матер. портретного очерка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Суздальцева В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1981. – л.
140682
  Земсков А.И. Авторское право – новые термины и понятия // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  Дается краткое толкование и перевод некоторых англоязычных терминов из области авторского права.
140683
   Авторское право : Доклад Коммиссии С.-Петербургского Литературного общества по поводу проекта закона об авторском праве ; С прил. проекта об авторском праве, внесенного Министром Юстиции в Государственную думу. – Санкт-Петербург : Т-во худож. печати, 1908. – 96 с.
140684
  Сутулов Д.М. Авторское право / Д.М. Сутулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272с.
140685
  Веинке Вилли Авторское право / Веинке Вилли. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 231с.
140686
   Авторское право : сборник нормат. актов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 352 с.
140687
  Гаврилов Э.П. Авторское право : Авторские договоры / Э.П. Гаврилов. – М., 1988. – 174с.
140688
   Авторское право : Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. – Москва : Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. – 429с. – ISBN 5-8117-0001-6
140689
  Макагонова Н.В. Авторское право : учебное пособие / Н.В. Макагонова ; под ред. Э.П. Гаврилова. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 288 с.
140690
   Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1726-6726


  Круглый стол журнала "Университетская книга"
140691
  Каплунов Д. Авторское право в копирайтинге: опыт юристов России, Украины и Беларуси // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-43. – ISSN 0201-7059
140692
  Засыпкина Т. Авторское право в медицине / Т. Засыпкина, В. Карманова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 61-68. – ISSN 0132-0831
140693
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – Москва, 1987. – 103с.
140694
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – М., 1989. – 143с.
140695
  Ган Б.М. Авторское право в редакционно-издательском деле / Б.М. Ган. – М.-Л., 1932. – 79с.
140696
  Сергеев А.П. Авторское право в России. / А.П. Сергеев. – С.-Пб., 1994. – 312с.
140697
  Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ = Content rights for creative professionals : Товарные знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио / Арнольд П. Луцкер; С научными коммертариями А. Серго. – Москва : КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. – 416с. – ISBN 5-9579-0042-7
140698
   Авторское право и библиотеки // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 1 : Авторское право: учреждения культуры и технологии информационного общества. – С. 73-107.
140699
  Шрайберг Авторское право и библиотеки в новой цифровой эпохе: введение в проблему / Шрайберг, Л // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2011. – Вып. 31 (2). – С. 173-177. – ISSN 1560-7976
140700
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 0201-7059
140701
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-35. – ISSN 0201-7059
140702
  Бойкова О.Ф. Авторское право и национальная библиография // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-52. – ISSN 0869-6020
140703
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни / Яков Леонидович Шрайберг, Елена Владиславовна Линдеман, Ксения Юрьевна Волкова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 54-58. – ISSN 1726-6726


  Аналитический обзор конференции "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни", проходившей 13-14 августа 2014 г. (г. Страсбург, Франция) и организованной Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (CLM) совместно ...
140704
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 31-41. – ISSN 0130-9765
140705
   Авторское право и смежные права. – Минск : Амалфея, 1999. – 448с. – ISBN 985-441-005-6
140706
  Липцик Д. Авторское право и смежные права = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
140707
  Хрипкова Е. Авторское право и создание иконографических программ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 0201-7059
140708
  Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение / Н.А. Райгородский. – Л, 1958. – 70с.
140709
  Азов Л.М. Авторское право на литературные произведения : сборник офиц. материалов / сост.: Л.М. Азов и С.А. Шацилло. – Москва : Госюриздат, 1953. – 136 с.
140710
  Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения : Новый закон 15 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, извлеченными из мотивов Редакционной комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения, объясн. записки к проекту Министерства юстиции и дебатов в Гос. Думе и Гос. Совете / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1911. – [4], IV, 424 с. – Экз. дефектный, отст. с. 369-424


  Приложение: Положение об авторском праве (Закон 15 марта 1911 г. об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения). Аннотация: В настоящем издании публикуется новый закон об авторском праве со стороны ...
140711
  Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения / Н.Л. Зильберштейн. – Москва, 1960. – 188 с.
140712
  Хавкин А.Я. Авторское право на научный результат // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 8. – С. 717-720. – ISSN 0869-5873


  В публикуемой ниже статье утверждается, что учёные должны иметь возможность в рамках законодательной базы защищать свои права как на интеллектуальную собственность, так и на то, чтобы признаваться автором научного или научно-технического результата.
140713
  Шершеневич Г.Ф. Авторское право на оитературные произведения / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 313 с. – Экз. деф., отсутств.: с. 129-313 (биб.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313). – Библиогр.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313)
140714
  Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки / А.М. Гарибян. – Ереван, 1975. – 195с.
140715
  Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань, 1972. – 135с.
140716
  Румянцев А. Авторское право на современном этапе и конституционная гарантия права собственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 56-86. – ISSN 1812-7126


  Автор статьи дает функционально-эмпирический анализ авторского права с особым учетом практики Федеративного конституционного суда Германии и приходит к выводу о неизбежности интенсификации влияния конституционного права на авторско-правовое ...
140717
  Чайков М.Ю. Авторское право на средства индивидуализации / М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-81. – ISSN 0132-0831
140718
  Каташевская Т. Авторское право на телепередачи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 88-89.
140719
   Авторское право Украины : Сб. нармативно-правовых актов. – Киев : Рес инкорпоралес, 1996. – 164с. – ISBN 966-95013-0-Х
140720
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – 2002. – 56 с.
140721
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 4 : Истечение авторских прав и доктрина первой продажи в цифровой среде. – 2002. – 64 с.
140722
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 3 : Узаконение, практика и будущее частного копирования. – 2003. – 32 с.
140723
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 2 : Изъятие и ограничения авторского права в значении статьи 13 ТРИПС. – 2003. – 52 с.
140724
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 1 : Изъятие и ограничения авторского права в цифровой среде. – 2003. – 126 с.
140725
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 4 : Коллективное управление авторскими и смежными правами. – 2003. – 32 с. – Издание на русском языке соответствует электронной версии на англ. языке
140726
   Авторское право: курсом на либерализацию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Послание к руководителям государств-членов "Группы двадцати" о новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в сети Интернет. Реализация этих инициативных предложений, возможно, потребует внесения изменений в Бернскую ...
140727
  Каплин Р. Авторское право: практика применения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  Последнее время в отрасли ведётся немало дискуссий, связанных с вопросами защиты интеллектуальной собственности и авторского права в Интернете, пониманием «легальности» электронного контента и книгооборота, архитектурой единой системы регистрации ...
140728
   Авторское свидетельство как форма правовой охраны изобретений / М.М. Богуславский, В.В. Быков, А.И. Доркин, Л.А. Лебедева, Г.А. Матвеев; Богуславский М.М. [и др.] ; Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам изобр. и откр. ; ЦНИИПИ ; [под общ. ред. Ю.Е. Максарева]. – Москва : [Б.в.], 1977. – 86 с.
140729
  Черняхович Т.Ю. Авторское сознание и персонажи в "таинственных " повестях В. Ф. Одоевского // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 69-76. – ISBN 966-587-057
140730
  Гребнєва Г. Авторство і псевдонім: у пошуках правди (евристичний метод дослідження) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як ...
140731
  Цимбал Б. Авторство Марка Вовчка (історія питання) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 214-220. – ISSN 2307-2261
140732
  Бузько О.В. Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 197-202. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про досі невідомий епізод з історії наукового архіву ІА НАН України - один рік, коли його роботою керувала М.І. Вязьмітіна.
140733
  Білоног Ю. Авторство як об"єкт іронії в романній творчості Мілорада Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості виявлення самоіронії в романах Мілорада Павича. Розглядається кореляція Павичевої художньої концепції авторства і постмодерністської теоретичної дискредитації автора-деміурга. Particularities of self-irony"s demonstration in ...
140734
  Смолиницька О.О. Авторська апокрифологія в поезії Івана Франка та Віри Вовк: проблема народного католицизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 269-280. – ISSN 2520-6346
140735
  Волошиновська І.А. Авторська атрибуція англо-, німецько- та україномовних художніх текстів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 499-501
140736
  Ярошевич І.А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
140737
  Ромашко А.С. Авторська винагорода за раціоналізаторську пропозицію, або "як ви лодку назовете..." / А.С. Ромашко, А.О. Зюган // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 113-116. – ISBN 978-617-696-925-9
140738
  Кондратенко М. Авторська глиняна іграшка майстрів Полтавщини у збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Кондратенко, О. Парасочка // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 191-198. – ISBN 978-617-7548-12-5
140739
  Веретільник О. Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 97-104. – (Філологічні науки)
140740
  Корецька М. Авторська індивідуальність як джерело жанрово-стильових вимірів творчості: " Варіант" Анатолія Дімарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
140741
  Луговий В.І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 3-21. – ISSN 1560-4926
140742
  Черкашина І.В. Авторська інтенція та формування композиційної структури німецького фейлетону (Feuilleton) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 58-63
140743
  Астрахан Н. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
140744
  Цепа О.В. Авторська інтерпретація доби Козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 131-137. – (Філологічні науки ; № 2)
140745
  Гармата А. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-63
140746
  Підмогильна Д.Г. Авторська інтерпретація концептів "тіло" й "душа" у малій прозі Лу Сіня // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 184-190


  У статті досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин ...
140747
  Сліпушко О. Авторська інтерпретація образів: європейсько-руська модель і руська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7442-64-5
140748
  Платон К. Авторська інтерпретація психології вбивці у повісті Олекси Стороженка "Марко Проклятий" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 41-43. – (Бібліотека Інституту філології)
140749
  Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 243-254. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
140750
  Будівська Л.П. Авторська інтерпретація фольклорних та історичниїх джерел у романі "Жбан вина" Р. Федорова // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISSN BIB-ID 83558
140751
  Дейкун О.П. Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 219-227


  Cтаттю присвячено вивченню способів перекладу українською мовою різноманітних одиниць вигаданої підліткової мови "надсату", які відображають авторський протест проти радянських реалій за рахунок різ- ного ступеня видозміни російських слів, а також ...
140752
  Юр М. Авторська картина світу молодих українських митців. Соціокультурний контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 280-287. – ISSN 2309-8813
140753
   Авторська колонка : збірка есеїв. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2961-13-3
140754
  Зайцева І.В. Авторська колонка в жанровій парадигмі сучасних ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 35-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
140755
  Шебеліст С. Авторська колонка у сучасній газетно-журнальній періодиці // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Пропонована стаття присвячена вивченню художньо-публіцистичного жанру авторської колонки як різновиду есею. На матеріалах української суспільно-політичної преси аналізуються типологічні особливості авторської колонки та її місце у систем і ...
140756
  Шутяк Л.М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua .ua і Погляди ТСН.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано поняття авторської колонки, її характерні особливості та мовностилістич ні засоби. Зроблено загальний огляд сучасної колумністики в Україні. Реалізовано спробу розглянути колонку в жанровому полі "нового журналізму". ...
140757
  Даниліна О. Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
140758
  Заверуха О.Л. Авторська концепція "Літургічних піснеспівів" В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 94-105. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
140759
  Коновалова І.Ю. Авторська концепція Б. Бартока в художньо-стильовому контексті модернізму // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 134-135
140760
  Шпак О. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак, Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 17-24. – ISSN 2308-4634


  Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході виучки стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.
140761
  Барчан В. Авторська концепція самовияву національної інтелігенції в умовах історичного буття України в повісті "Старший боярин" Т. Осьмачки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 16-22. – (Філологія ; Вип. 16)
140762
  Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
140763
  Матвієнко О.В. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 2226-0285


  У статті розглянуто авторську ляльку як мистецький феномен. Наголошено на актуалізації феномену ляльки, виявлено суперечності у процесах дизайну авторської ляльки у соціокультурному просторі України. Проаналізовано застосування термінів "лялька" та ...
140764
  Ковінько М.В. Авторська маска в культурологічному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 20-27


  Стаття присвячена аналізу різних аспектів маски (маска як архетип, маска як елемент цілісної структури, маска як знак, маска як концепт, маска як гра) та її конотативних значень. Особливу увагу приділено феномену авторської маски як конкретному ...
140765
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 190-219
140766
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
140767
  Бедзір Н. Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 48-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
140768
  Ковінько М. Авторська маска у "Нарисах бурси" Антона Санченка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 148-159. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у нарисах Антона Санченка. Під маскою у роботі мається на увазі введення до тексту образу специфічного автора-персонажа, від особим якого ведеться оповідь. Філологічний експеримент під взглядом ...
140769
  Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 323-327. – ISBN 978-966-2374-12-4
140770
  Саволоцька А.А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 351-357


  Наукову розвідку присвячено АМКС та особливостям її відтворення в українському та англійському перекладах на прикладі повісті Чінгіза Айтматова "Рябий собака, що біжить краєм моря" (переклад Дж.Ріордана) та роману Орхана Памука "Музей Невинності" ...
140771
  Дроботенко В.Ю. Авторська мова як прояв власної позиції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47


  У статті розглянуто специфіку авторського мовлення як вияв власної позиції журналіста, досліджено особливості реалізації авторського "я" в репортажі та нарисі. Проаналізовано функціонування двох принципово відмінних авторських позицій: я-діяч та ...
140772
  Голоюх Л. Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 114-121. – ISSN 0201-419
140773
  Тріщук О.В. Авторська модальність реферативного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 91-102. – Бібліогр.: Літ.: с. 102; 10 назв


  Досліджуються мовні засоби вираження впеіненості/невпевненості, які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності. At this scientific research language tools ...
140774
  Астахова К. Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (79). – С. 13-20. – ISSN 2078-1016
140775
  Коновалова О. Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 168-174. – ISSN 2307-2261
140776
  Ніколаєнко В. Авторська модель образу Олега в історичних романах Р.Іванченко про Давню Русь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 252-255. – ISBN 966-8110-14-5
140777
  Остапович М.О. Авторська модель польського іронічного наративу (приклад Станіслава Дигата) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Остапович Марія Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
140778
  Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
140779
  Гудзь Л. Авторська молитва та ії роль у поезії бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъево, радуйся") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 157-161. – ISSN 2307-2261
140780
  Григорчук Ю.М. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 105-113. – ISSN 2520-2103
140781
  Кучеров І.С. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" / І.С. Кучеров, Н.В. Лебединець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39 : табл.
140782
  Довбищенко Ф.В. Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії…" Геродіана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 57-64


  У статті досліджується структура комунікації у V та VI книгах твору давньогрецького історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія Римської держави після Марка Аврелія". Звернуто увагу на розмежування авторської та нараторської комунікацій, запропоноване ...
140783
  Деркач О.М. Авторська парадигма "вічність - історія - сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних підвалин творчості Іво Андрича, закрема - розгляду авторської парадигми "вічність - історія - сучасність", а також проблемі ідентифікації особистості у концептуальній картині творчості письменника. Статья ...
140784
  Кузьменко Л. Авторська передача: від задуму до втілення. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 39-45.
140785
  Вакулишин С. Авторська пішохідна екскурсія в позашкіллі (з київського досвіду середини 1980-х - середини 1990-х років) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 120-126. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "1982 року я закінчив курси екскурсоводів Київського бюро подорожей та екскурсій. Екскурсоводом не працював, а одержані знання використав у своєму позашкільному закладі. На курси йшов саме з метою вдосконалення краєзнавчої роботи з дітьми. Посвідчення ...
140786
  Воронова М.Ю. Авторська позиція і авторське "я" в політичних портретах-книгах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 57-61


  Стаття містить аналіз композиційних і мовленнєвих засобів, якими творяться авторська позиція та авторське "я" в політичних портретах-книгах, популярних нині на інформаційному ринку.
140787
  Конончук М. Авторська позиція І. Нечуя-Левицького в казці "Скривджені й нескривджені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 123-127. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано казку І. С. Нечуя-Левицького "Скривджені й нескривджені", історію її написання, друкування та ідейний зміст. Зроблено висновок, що в казці автор виявляє свою громадянську позицію. The article analyzes the fairy tale of I.S. ...
140788
  Гуманенко О. Авторська позиція наукового рецензента в постпублікаційних рецензіях: ключ до розуміння // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 279-283. – ISBN 978-966-493-306-0
140789
  Іващенко Тетяна Авторська програма зразкового театру-студії "Світла хвиля" : пояснювальна записка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-34
140790
  Ковальчук Н. Авторська проекція жінки-митця у збірці В. Чередниченко "Весняний дріб"язок" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 150-165
140791
  Андрощук Н. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 5-10. – ISSN 2304-9383
140792
  Побідаш І.Л. Авторська редакція // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 111-118. – ISSN 2077-7264


  "Здійснено спробу виокремити й охарактеризувати основне коло проблемних питань, пов’язаних з авторським редагуванням. Узагальнено позитивний та негативний досвід побутування друкованих матеріалів в авторській редакції".
140793
  Жиленко І.В. Авторська редакція "Повісті минулих літ": стан дослідження // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 128-138. – ISBN 966-7671-23-2
140794
  Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об"єктв авторського права в рекламі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36
140795
  Гнатко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту в п"єсах "Орфей спускається у пекло" Тенессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 24-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
140796
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Бумбур Ю.М. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009. – 193 л. – Бібліогр. : л.174-193
140797
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
140798
  Забудько К.М. Авторська свідомість та авторська індивідуальність. Феномен художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 90-94. – ISBN 978-966-171-217-0
140799
  Кодак М. Авторська свідомість Шевченка. Парадигми рецепції // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 68-79. – ISBN 966-7759-23-7
140800
  Гоголь М. Авторська сповідь // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 102-104. – ISBN 978-966-668-480-9
140801
  Павлишенко О. Авторська стилеметрія лексико-семантичних полів у творах англомовної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 80-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
140802
  Просалова В. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 15-20. – (Філологічні науки)
140803
  Черкас В. Авторська теза до книжки "Періодичний закон розвитку української поезії"


  "Розвиток-зміна"творчої активності поетів у різні періоди їх діяльності.Статистичний метод досліджень
140804
  Лобач О.О. Авторська термінотворчість у підмові математики // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 83-89
140805
  Березівська Л.Д. Авторська школа О.А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60 - 90-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 402-433. – ISBN 978-966-617-234-4
140806
  Звелідовська Л. Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав"єра Маріяса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 96-102


  Уперше розглядаються щотижневі есе письменника. На їх основі розкривається феномен публіцистики Х. Маріяса. It is the first time every week opinion columns of writer are researched in Ukraine. Впервые рассмотрены еженедельные эссе писателя. На их ...
140807
  Малетич Т. Авторське "я" в радіоматеріалах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 96-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 111-112; 22 поз. – ISSN 2078-1911
140808
  Щербак С.В. Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 214-217. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
140809
  Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.57-61
140810
  Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 76-82
140811
  Хараман Н.О. Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденнику" Олександра Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
140812
  Мачулян М. Авторське кіно Федеріко Фелліні як художня домінанта світового мистецтва XX століття // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 84-85
140813
   Авторське право : довідник. – Київа : Політвидав України, 1981. – 301 с.
140814
   Авторське право : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
140815
  Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с. – ISBN 966-326-207-9
140816
  Шевченко Оксана. Авторське право "іде наліво"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
140817
  Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318. – ISBN 978-966-301-172-1
140818
  Синиця А. Авторське право в інтернеті: затверджені нові правила // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 27
140819
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
140820
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
140821
  Еннан Р. Авторське право в мережі Інтернет (цифрове авторське право): досвід зарубіжних країн // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 14-20
140822
  Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
140823
  Приступенко Т. Авторське право і журналістика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-23. – (Журналістика ; Вип. 5)
140824
  Андрощук Г. Авторське право і інтелектуальна власність в інтернеті (за матеріалами соціологічних досліджень) // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 3-12. – ISBN 978-966-479-066-3
140825
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002. – 274 с.
140826
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
140827
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
140828
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
140829
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
140830
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6"2004. – 2005
140831
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
140832
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8"2005. – 2006
140833
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
140834
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
140835
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 11"2006. – 2007
140836
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
140837
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 13. – 2007
140838
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 14"2007. – 2008
140839
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 15. – 2008
140840
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 16. – 2008
140841
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 17"2008. – 2009
140842
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 18. – 2009
140843
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 19. – 2009
140844
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 20"2009. – 2010
140845
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 21. – 2010
140846
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 22. – 2010
140847
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / МОНУ ; Держ. департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 23"2010. – 2011
140848
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 24. – 2011
140849
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 25. – 2011
140850
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 26. – 2011
140851
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 27. – 2012
140852
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 28. – 2012
140853
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 29"2012. – 2013
140854
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 30. – 2013
140855
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 31. – 2013. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 вересня 2013 р.
140856
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 32" 2013. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 січня 2014 р.
140857
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 33. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 5 травня 2014 р.
140858
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 34. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 1 вересня 2014 р.
140859
  Кулініч О.О. Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ за галуззю знань 08 "Право", зі спец. 081 "Право", спеціалізація - "інтелект. власність" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. – Одеса : Юридична література, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 115-145 та в кінці тем. – ISBN 978-966-419-297-9
140860
  Солощук М. Авторське право і суміжні права (тема 4, ч.2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-60. – ISSN 1608-6422
140861
  Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
140862
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 563, [1] с. – Загол. обкл.: Авторське право і суміжні права. – Бібліогр.: с. 546-563 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
140863
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – 2-ге вид., [перероб. і допов]. – Київ : Дакор, 2019. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 559-576 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
140864
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
140865
  Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / Штефан А.С. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-626-5.
140866
  Чабан О. Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 47-50. – ISSN 2663-5313
140867
  Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп"ютерній відеогрі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 91-102. – ISSN 1026-9932
140868
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
140869
  Каспін Л. Авторське право на літературні твори і видавничий договір за чинним радянським законодавством / Л. Каспін. – Харків : Пролетар, 1931. – 87 с.
140870
  Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 19-26
140871
  Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
140872
  Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 1608-6422
140873
  Полюхович Н.А. Авторське право на професійні юридичні документи // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-419-299-3
140874
  Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
140875
  Іванов Ю.Ф. Авторське право на службовий твір: колізії норм трудового та цивільного законодавства / Ю.Ф. Іванов, В М. Іванова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7069-52-1
140876
  Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
140877
   Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці : збірник офіційних матеріалів. – Київа : Політвидав України, 1969. – 155 с.
140878
  Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.14-19. – ISSN 1608-6422
140879
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 14-23
140880
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 20 назв
140881
  Хаккет Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL. net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
140882
  Хакертт Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 28-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
140883
  Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 26-35. – ISSN 2308-0361
140884
  Чурпіна Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.61-65
140885
  Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 1561-4999
140886
  Еннан Р.Є. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві в Європейському Союзі у цифрову епоху: сучасний стан і тенденції розвитку // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 39-50. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
140887
   Авторське право та суміжні права в Україні : їх захист та відповідальність : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
140888
   Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Станом на 1.11.2018 р. : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
140889
  Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
140890
  Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
140891
  Штефан О. Авторське право та сучасні комп"ютерні технології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
140892
  Вакаренко О.Г. Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О.Г. Вакаренко, Ю.М. Капіца // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 97-106. – ISSN 1027-3239
140893
  Коноваленко В.В. Авторське право у видавничій справі : практ. посібник для авторів, редакторів, видавців / Володимир Коноваленко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 318, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-1326-0
140894
  Ганжуров Ю.С. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 131-135. – ISSN 2077-7264


  Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.
140895
  Полікарпов А. Авторське право у віртуальній реальності / А. Полікарпов, А. Колоденська // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 16-17
140896
  Мацкевич О.О. Авторське право у діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі : монографія / О.О. Мацкевич ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-642-5
140897
  Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 96-104. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
140898
  Скуленко М.І. Авторське право у США // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 186-195. – (Журналістика ; [Вип. 1])
140899
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
140900
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
140901
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання. Some problems concerning copyright law succession is analyzed in this article as well as the ways of overcoming ...
140902
  Коноваленко В. Авторське право. Як розрахувати розмір компенсації по-новому? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 13. – ISSN 1992-9277
140903
  Дроздова А.В. Авторське редагування в системі літературно-критичної думки XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 164-168


  У статті окреслюється проблема запровадження до едитологічних навчальних дисциплін предмета з теорії та методики авторського редагування, зроблено спроби описати природу саморедагування, спираючись на основні напрями літературно-критичної думки XX ...
140904
  Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Мета даної статті - розкрити особливості авторського редагування заголовків малих жанрових форм у творчості О. Гончара
140905
  Семісенко А.О. Авторське редагування Павлом Тичиною перекладних поетичних текстів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-133. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми едитології - авторського редагування. На основі вивчення архівних матеріалів, рукописів, машинописних варіантів віршів П. Тичини порушуються проблеми редагування поетичних текстів, висвітлюється ...
140906
  Дроздова А.В. Авторське редагування художніх творів у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 177-179


  У статті зроблена спроба показати місце авторського редагування в системі соціальних комунікацій, обгрунтувати соціальну зорієнтованість усіх ланок саморедагування в структурі художніх комунікацій. In the article it is made the attempt to show a place ...
140907
  Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
140908
  Дроздова А.В. Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на основі соціально-комунікативного підходу обґрунтовано природу авторських правок як категорії, що наділена феноменом універсальної прагматики; з"ясовано ефективність унесення Олесем Гончаром авторських правок до роману "Собор" (1968) за ...
140909
  Коржовська О. Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-106. – ISSN 2307-2261
140910
  Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
140911
  Власенко Л.В. Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 85-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
140912
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224 л. – Бібліогр. : л.191-224
140913
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 12 назв
140914
  Полякова Т.М. Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 64-70. – ISSN 0027-2833
140915
  Ільїна О.В. Авторський веб-сайт "Туристичний Луцьк" як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 115-123. – ISSN 2308-135X
140916
   Авторський вечір Віталія Коротича в Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 29-30
140917
  Хайруліна Н.Ф. Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 218-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
140918
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
140919
  Ларін Д.І. Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Дмитро Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-613-8-33760-7


  У пр. №1695271 напис: Читальному залу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подарунок від автора. 03.04.2018 р. Підпис
140920
  Радецька С. Авторський індивідуальний стиль Ентоні Берджеса: різнорівнева реалізація / С. Радецька, М. Кенізор // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 144-149. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Окреслені основні аспекти різнорівневої реалізації авторського стилю Ентоні Берджеса на прикладі роману “Механічний апельсин”; розкрито сутність поняття “авторський ідіостиль”; визначені жанрово-стилістичні, лексико-семантичні та граматичні ...
140921
  Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у художній культурі другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Погребняк Галина Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
140922
  Журавльова Т. Авторський кінематограф України початку XXI століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 65-72. – ISSN 2413-4767
140923
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
140924
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
140925
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
140926
  Брюховецька О.В. Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти) та аналіз результатів його впровадження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – C. 7-14. – ISSN 2411-3190
140927
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
140928
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156
140929
  Жадько В. Авторський підпис Тараса Шевченка / бесіду вів І. Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 30 августа - 5 сентября (№ 34). – С. 27


  На Волині знайдено 500-річну ікону з авторським підписом Тараса Шевченка.
140930
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
140931
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
140932
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
140933
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
140934
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
140935
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
140936
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
140937
  Рудюк Т. Авторські видозміни фразеологічних одиниць у творчості О. Гончара / Тетяна Рудюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 253-256. – ISSN 0320-3077
140938
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
140939
  Антонович С.О. Авторські жанрові визначення як осмислення нової дійсності (на матеріалі драматургії українських еміграційних письменників середини ХХстоліття) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
140940
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
140941
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеримент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217
140942
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
140943
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
140944
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
140945
  Карпенко Л.В. Авторські казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 14-16
140946
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
140947
  Кіщенко А.М. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 78-84. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
140948
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
140949
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 461 арк. – Бібліогр.: арк. 397-461
140950
  Адах Н.А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 200-206


  У статті аналізуються авторські лексичні новотвори українського поета-емігранта Василя Барки. Особливу увагу приділено дослідженню основних функцій лексичних інновацій у поетичному мовленні. The article deals with the analysis of author lexical new ...
140951
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
140952
  Недзведська Ю.М. Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті проаналізовано авторські механізми моделювання дослідницьких проблем та виділено їх основні тенденції на прикладі публікацій трьох наукових фахових видань із соціальних комунікацій: "Актуальні питання масової комунікації", "Вісник Книжкової ...
140953
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
140954
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
140955
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
140956
  Бабій І. Авторські неологізми як вагомий стилетворчий компонент роману "Жовтий князь" Василя Барки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 7-14. – ISSN 2413-0923
140957
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
140958
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
140959
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
140960
  Ткаченко Л.П. Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у XVII - XVIII ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 100-109. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
140961
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
140962
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
140963
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
140964
  Вашинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 179-183. – ISSN 2219-5521
140965
  Муляр Г.В. Авторські права на твори мистецтва в інформаційно-мережевому просторі сучасності / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 173-176. – ISSN 2226-3209
140966
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
140967
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
140968
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
140969
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
140970
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Х., 1947. – 55с.
140971
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
140972
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
140973
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
140974
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна
140975
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
140976
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
140977
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – ISBN 966-581-295-5
140978
  Матат Д. Авторські школи в Україні: ділимося досвідом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили досвід функціонування й удосконалення авторських шкіл в Україні, проведений в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка. Про акмеолологічний простір Українського ...
140979
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
140980
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
140981
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
140982
  Коваль І.Ф. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва / І.Ф. Коваль, К.О. Савчук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 295-304. – ISSN 2072-8670
140983
  Александрович Ю.І. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - Інтернет // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 90-92. – (Серія "Суспільні науки")
140984
  Шуткевич О. Автору "Гей, соколи!" на Вінничині відкриють пам"ятник і музей на честь Тимка Падури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 2
140985
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 14
140986
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 12-13
140987
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
140988
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
140989
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
140990
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
140991
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
140992
  Савчук Т. Автосемантичні / синсемантичні дієслова у мовотворенні Тараса Шевченка: якісно-кількісні виміри // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 192-200. – ISBN 978-966-02-7585-0
140993
  Петруня О.М. Автосервіс сучасності та майбутнього // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 389-395. – ISSN 2077-3455
140994
  Кернер Б.С. Автосолитоны: Локализованные сильно-неравновесные области в однородных диссипативных системах / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – Москва : Наука, 1991. – 197 с.
140995
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
140996
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
140997
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
140998
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
140999
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
141000
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,