Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>
147001
  Таратухін В.А. "А-гонь" - за кожною перемогою напружена праця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 15
147002
  Сапарина Е.В. "Ага!" и его секреты / Е.В. Сапарина. – Москва, 1967. – 239с.
147003
  Фелизатти М. "Агава" : роман / М. Фелизатти, А. Сантини. – Пер.с итальянского. – Москва : Воениздат, 1988. – 235с.
147004
  Волкова Ю. "Агата Кристи" выходит в море / Юлия Волкова. – Санкт-Петербург : Крылов, 2004. – 320с. – ISBN 5-94371-656-4
147005
  Шулятьева Д.В. "Агата, или Бесконечное чтение" Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 212-220. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
147006
  Скірська Г. "Агей, Мишко!" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 11/12 (937/938), листопад-грудень. – С. 81-84. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новела.
147007
  Росляк Р. "Агент "Уманский" фальшивит, неискренен как обычно..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 34-37. – ISSN 1562-3238
147008
  Дяченко В. "Агенты Кремля". Как власть может наказать любимые каналы Медведчука // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 5
147009
  Кішон Е. "Агов, Джульєтто!" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 118-147. – ISSN 0320-8370


  Музична трагедія на 2 дії.
147010
  Мірошниченко О.А. "Агов, люди!" : гумористичні повісті та оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1983. – 421 с.
147011
  Кругликова О.В. "Агостіно" Альберто Моравіа-роман незавершеної ініціації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 53-58. – ISBN 966-581-148-7
147012
  Архірейський Д.В. "Аграрна революція" першої чверті XX ст. в Україні: до проблеми визначення терміну // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 166-175. – ISSN 2409-3661
147013
  Скрыпник И.В. А-гармонические формы на римановом пространстве. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скрыпник И.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
147014
  Мачулян М. Авторське кіно Федеріко Фелліні як художня домінанта світового мистецтва XX століття // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 84-85
147015
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
147016
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
147017
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002. – 274 с.
147018
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
147019
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
147020
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
147021
  Чабан О. Авторське право на архітектуру збудованого багатоповерхового житлового будинку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 47-50. – ISSN 2663-5313
147022
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
147023
  Полюхович Н.А. Авторське право на професійні юридичні документи // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-419-299-3
147024
  Іванов Ю.Ф. Авторське право на службовий твір: колізії норм трудового та цивільного законодавства / Ю.Ф. Іванов, В М. Іванова // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 89-91. – ISBN 978-617-7069-52-1
147025
  Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 26-35. – ISSN 2308-0361
147026
  Троцька В. Авторське право та основні права на свободу інформації, преси: судова практика ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (120). – С. 15-24. – ISSN 2308-0361
147027
   Авторське право та суміжні права в Україні : їх захист та відповідальність : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
147028
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання. Some problems concerning copyright law succession is analyzed in this article as well as the ways of overcoming ...
147029
  Полякова Т.М. Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 64-70. – ISSN 0027-2833
147030
  Ільїна О.В. Авторський веб-сайт "Туристичний Луцьк" як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 115-123. – ISSN 2308-135X
147031
   Авторський вечір Віталія Коротича в Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 29-30
147032
  Хайруліна Н.Ф. Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 218-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
147033
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
147034
  Ларін Д.І. Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Дмитро Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-613-8-33760-7


  У пр. №1695271 напис: Читальному залу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подарунок від автора. 03.04.2018 р. Підпис
147035
  Рева Л. Авторський ідеал людини у працях В. Фащенка // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 191-197
147036
  Радецька С. Авторський індивідуальний стиль Ентоні Берджеса: різнорівнева реалізація / С. Радецька, М. Кенізор // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 144-149. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Окреслені основні аспекти різнорівневої реалізації авторського стилю Ентоні Берджеса на прикладі роману “Механічний апельсин”; розкрито сутність поняття “авторський ідіостиль”; визначені жанрово-стилістичні, лексико-семантичні та граматичні ...
147037
  Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у культурному просторі другої половини ХХ - початку ХХІ століття : монографія / Галина Погребняк ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 407-446. – ISBN 978-966-452-311-7
147038
  Погребняк Г.П. Авторський кінематограф у художній культурі другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Погребняк Галина Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 74 назви
147039
  Журавльова Т. Авторський кінематограф України початку XXI століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 65-72. – ISSN 2413-4767
147040
  Миславський В. Авторський кінематограф як культурно-мистецький феномен на зламі епох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 79. – С. 113-115. – ISSN 2410-5325
147041
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
147042
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
147043
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
147044
  Брюховецька О.В. Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти) та аналіз результатів його впровадження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – C. 7-14. – ISSN 2411-3190
147045
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
147046
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156
147047
  Жадько В. Авторський підпис Тараса Шевченка / бесіду вів І. Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 30 августа - 5 сентября (№ 34). – С. 27


  На Волині знайдено 500-річну ікону з авторським підписом Тараса Шевченка.
147048
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
147049
  Василенко О.М. Авторський профіль науково-педагогічного працівника як його візитівка в інтернеті / О.М. Василенко, Л.І. Романовська // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 2 (183). – С. 53-61. – ISSN 2227-2747
147050
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
147051
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
147052
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
147053
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
147054
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
147055
  Мельник А.А. Авторський характеротип у прозі Ольги Кобилянської // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 69-71
147056
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
147057
  Рудюк Т. Авторські видозміни фразеологічних одиниць у творчості О. Гончара / Тетяна Рудюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 253-256. – ISSN 0320-3077
147058
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
147059
  Антонович С.О. Авторські жанрові визначення як осмислення нової дійсності (на матеріалі драматургії українських еміграційних письменників середини ХХстоліття) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
147060
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
147061
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеримент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217
147062
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
147063
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
147064
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
147065
  Карпенко Л.В. Авторські казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 14-16
147066
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
147067
  Кіщенко А.М. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 78-84. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
147068
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
147069
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 461 арк. – Бібліогр.: арк. 397-461
147070
  Адах Н.А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 200-206


  У статті аналізуються авторські лексичні новотвори українського поета-емігранта Василя Барки. Особливу увагу приділено дослідженню основних функцій лексичних інновацій у поетичному мовленні. The article deals with the analysis of author lexical new ...
147071
  Дундяк І.М. Авторські листівки Опанаса Заливахи: смисли, контексти, візуальні образи (на матеріалах приватних архівів) / І.М. Дундяк, О.М. Донець // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 27. – С. 82-97. – ISSN 2222-4203
147072
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
147073
  Недзведська Ю.М. Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті проаналізовано авторські механізми моделювання дослідницьких проблем та виділено їх основні тенденції на прикладі публікацій трьох наукових фахових видань із соціальних комунікацій: "Актуальні питання масової комунікації", "Вісник Книжкової ...
147074
  Цвірчак Л. Авторські наголоси дієслів у поезії Лесі Українки // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 349-354. – ISBN 966-603-098-5
147075
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
147076
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
147077
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
147078
  Бабій І. Авторські неологізми як вагомий стилетворчий компонент роману "Жовтий князь" Василя Барки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2021. – Вип. 14. – С. 7-14. – ISSN 2413-0923
147079
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
147080
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
147081
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
147082
  Ткаченко Л.П. Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у XVII - XVIII ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 100-109. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
147083
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
147084
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
147085
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
147086
  Вашинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 179-183. – ISSN 2219-5521
147087
  Муляр Г.В. Авторські права на твори мистецтва в інформаційно-мережевому просторі сучасності / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 173-176. – ISSN 2226-3209
147088
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
147089
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
147090
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
147091
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
147092
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Х., 1947. – 55с.
147093
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
147094
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
147095
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
147096
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 94-100. – ISSN 1682-3540
147097
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
147098
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
147099
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – ISBN 966-581-295-5
147100
  Матат Д. Авторські школи в Україні: ділимося досвідом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили досвід функціонування й удосконалення авторських шкіл в Україні, проведений в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка. Про акмеолологічний простір Українського ...
147101
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
147102
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
147103
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
147104
  Коваль І.Ф. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва / І.Ф. Коваль, К.О. Савчук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 295-304. – ISSN 2072-8670
147105
  Александрович Ю.І. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - Інтернет // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 90-92. – (Серія "Суспільні науки")
147106
  Шуткевич О. Автору "Гей, соколи!" на Вінничині відкриють пам"ятник і музей на честь Тимка Падури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 2
147107
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 14
147108
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 12-13
147109
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
147110
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
147111
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
147112
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
147113
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
147114
  Савчук Т. Автосемантичні / синсемантичні дієслова у мовотворенні Тараса Шевченка: якісно-кількісні виміри // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 192-200. – ISBN 978-966-02-7585-0
147115
  Петруня О.М. Автосервіс сучасності та майбутнього // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 389-395. – ISSN 2077-3455
147116
  Кернер Б.С. Автосолитоны: Локализованные сильно-неравновесные области в однородных диссипативных системах / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – Москва : Наука, 1991. – 197 с.
147117
  Мирончук Ю. Автостереотипний образ галичанки: спроба самоідентифікації та самоіронізації (На матеріалі повісті Наталки Сняданко "Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки") // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 168-172
147118
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
147119
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 56-68 : Фото.Карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
147120
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 3 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
147121
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 4 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 62-72 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
147122
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
147123
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
147124
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
147125
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
147126
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
147127
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 10 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-72 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
147128
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 11 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-84 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
147129
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 12 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-110 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
147130
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 13 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 60-68 : Іл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1029-5828
147131
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 14 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-76 : Іл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
147132
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 15 : Экспедиция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-72 : Іл., карти. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
147133
  Руссу Д. Автостоп як альтернативна система просторової мобільності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 50-56. – ISSN 2077-5105
147134
  Смоляр Ігор Автостопом із Києва до Магадана // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111 : фото
147135
  Митрохин В.В. Автостоянка / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1985. – 208с.
147136
  Березінський В.К. Автострада : поезії / В.К. Березінський. – Київ : Дніпро, 1981. – 154 с.
147137
  Цехмейструк М. Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 293-296
147138
  Саєнко В.П. Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
147139
   Автотехническая экспертиза / В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко; В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко ; ЦНИИ судеб. экспертиз Юрид. комиссия при Сов. Мин. РСФСР ; науч.-техн. ред. В.А. Бекасов. – Москва : Юридическая литература, 1967. – 255 с. : ил., черт.
147140
  Овруцкий И.Я. Автотехническая экспертиза на предварительном следствии (по материалам Таджикской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Овруцкий И.Я.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – Душанбе, 1967. – 20л.
147141
  Степанюк Р.Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні / Р.Л. Степанюк, В.А. Абрамчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 73-79. – ISSN 1999-5717
147142
  Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов / А.В. Сигаев. – Москва, 1972. – 223 с.
147143
  Мотин И.А. Автотранспорт Украины в пятилетке / И.А. Мотин. – К, 1976. – 72с.
147144
  Костюченко Л.М. Автотранспортне право : Перевезення пасажирів. Перевезення вантажів. Безпека дорожнього руху. Міжнародні перевезення / Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. – Київ : Техніка, 2006. – 352с. – ISBN 966-575-158-1
147145
  Карпечкін Г.Я. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114.
147146
  Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР / А.П. Плешков. – М., 1980. – 176 с.
147147
  Михайлов Н.И. Автотранспортные объединения: правовая организация / Н.И. Михайлов. – Иркутск, 1985. – 117с.
147148
  Глистин В.К. Автотранспортные преступления / В.К. Глистин, Б.Е. Боровский. – Л, 1969. – 134с.
147149
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления / Б.А. Куринов. – Москва, 1970. – 223с.
147150
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность / Б.А. Куринов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 206с.
147151
   Автотранспортные происшествия и их расследование / Б.А. Алексеев, Н.С. Алексеев, Б.Е. Боровский, Л.Н. Гаврилов, А.А. Гусев, А.Р. Денькоский; Алексеев Б.А. [и др.] ; под ред. И.С. Алексеева, И.Х. Максутова ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Москва : Юрид. лит., 1962. – 314 с.
147152
  Зуев Сергей Автотранспортный водоворот // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 20-22 : фото
147153
  Афанасьев Л.Л. Автотранспортный справочник / ред. Л.Л. Афанасьев. – 4-е изд., испр. и доп., 1960
147154
  Рохлин Александр Автотриллер : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 190-191 : Іл. – ISSN 1029-5828
147155
  Остапченко Л.І. Автофосфорилювання cGMP-залежних протеїнкіназ із лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджена здатність cGMP-залежної протеїнкінази, виділеної із селезінки щурів до автофосфорилювання. Показано, що процес автофосфорилювання cGMP-залежного ферменту триває довше порівняно з cАMP-залежним, при цьому фосформа не є просто медіатором ...
147156
  Мирошнеченко Л.С. Автофотоэлектронная эмисия из высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошнеченко Л.С.; АН УССР. Ин-т физики, 1967. – 11л.
147157
  Бундза Б.П. Автофотоэлектронная эмиссия из высокоомного р-тица кремния : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бундза Б. П.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1980. – 22л.
147158
  Мирошниченко Л.С. Автофотоэлектронная эмиссия на высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошниченко Л.С.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 11л.
147159
  Наулко В.І. Автохтон (- корінний місцевий, корінний житель певної території, країни) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 135. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147160
  Ткаченко С.А. Автохтонна характеристика взаємозв"язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об"єднаннями // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 274-284 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
147161
  Кралюк П.М. Автохтонні реформаційні рухи на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 165-167. – ISBN 978-966-373-777-5
147162
   Автохтоны Северного Кавказа / [авт.-сост. Руслан Темербулат]. – Ічня : Формат, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-1567-31-2
147163
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Милорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
147164
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
147165
  Босенко Я.Ф. Автошляхами України : путівник-довідник / Я.Ф. Босенко. – Київ : Реклама, 1970. – 376 с. : іл. – Бібліогр.: с. 371-372
147166
  Сюткин Н.Н. Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткин Н.Н.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 13л.
147167
  Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 272с.
147168
  Иванов В.Г. Автоэлектронная эмиссия германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Иванов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
147169
  Пинскер Лев Автоэмансипация
147170
  Пинскер Л. Автоэмансипация = Die Autoemancipation : призыв русского еврея к своим соплеменникам / Лев Пинскер // Еврейское государство : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Т. Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – С. 141-187. – ISBN 978-5-7516-0758-6
147171
  Шредник В.Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопленочных покрытий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шредник В.Н. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1965. – 21с. – Бібліогр.:с.19-21
147172
  Королев Ю.Д. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц. – Новосибирск : Наука, 1982. – 255 с.
147173
  Сеньобос Ш. Автрия в XIX ст. / Ш. Сеньобо ; З фpанцузького пеpеклав і пояснив С. Томашівський. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 105 с. – Бібліогp.: с. 89-92. – ([Наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; [Ч.] 4)
147174
  Іванченко О.Р. Автура газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 24-28


  У статті йдеться про кореспондентів і дописувачів, штатних і позаштатних співробітників газети "Рада", які формували рубрики і шпальти щоденника під справжніми чи вигаданими іменами (розшифровуються деякі псевдоніми, криптоніми) The article deals ...
147175
  Іванченко О. Автура газети "Рада" // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 39-47.
147176
  Плехова І. Автура книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено наукові зацікавлення авторів часопису "Українська книга", висвітлено питання співпраці українських книгознавців та галицького часопису щодо вивчення актуальних питань розвитку видавничої справи. In the article it"s explored the ...
147177
  Липский В. Автюковские потешки : проза: юмористические рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 137-141. – ISSN 0027-8238
147178
  Науменкова С.В. Авуари (- майно, надбання) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 136. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147179
  Мирошниченко Л.І. Авфіксація і субстантивація як топологічно характерні способи словотворення в німецькій та українській мовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 68-72. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
147180
  Лагунова О. Аг. Кримський - дослідник етнографії Лівану // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 44-45
147181
  Семироль А. Ага! : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
147182
  Туранлі Ф.Г. Агабейзаде Меммед Садиг Оглу (- азербайджанський мовознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 136. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147183
   Агада : Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей : В 4 ч. / Пер. с введ. С.Г. Фруга ; По "Сефер-Гаагада" сост. И.Х. Равницким, Х.Н. Бяликом. – Одесса : Тип. М.А. Миньковского
Ч. 1. – 1919. – 3208 с.
147184
  Агаджан Гельдаевич Бабаев Агаджан Гельдаевич Бабаев : [географ] / Агаджан Гельдаевич Бабаев; АН ТуркмССР ; Центр. науч.б-ка ; Отв. ред. А.Язбердиев. – Ашхабад : Ылым, 1990. – 129, [5] с., [1] л. портр. – (Материалы к библиографии ученых Туркменистана ; вып. 29)
147185
   Агальцевой Надежде Алексеевне - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 59 : фото. – ISSN 0016-7126
147186
  Романова О. Агантангел Кримський та витворена навколо нього міфологія: історико-антропологічне дослідження // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 64-102. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
147187
  Сургай О.І. Агапій Гончаренко - іродиякон Києво-Печерської лаври та видатний діяч української еміграції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 147-150
147188
  Поліщук О. Агапій Гончаренко - першовідкривач англомовної шевченкіани // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 34-38


  Гончаренко Агапій Онуфрійович (1832-1916) - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
147189
  Неуважний Ф. Агапій Шамрай : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 219-220
147190
  Бабак Г. Агапій Шамрай у пошуках синтетичної теорії літератури: 1920-ті роки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 28-44. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто теоретичні погляди літературознавця Агапія Шамрая (1896-1952) у контексті рецепції філологічної системи О. Потебні та розвитку формального й соціологічного методів в українському літературознавстві та критиці 1920-х років. Окрему ...
147191
   Агапіт Лікар // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-8137-97-6
147192
  Чалий О.В. Агапов Борис Терентійович (-фахівець у галузі медичної кібернетики) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 138. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147193
  Нахуцришвили И.Г. Агарикальные грибы Грузии / И.Г. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1975. – 212с.
147194
  Вассер С.П. Агариковые грибы СССР / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1985. – 184с.
147195
  Перова Нина Васильевна Агариковые грибы южной тайги в Томской области : Автореф... канд. биол.наук: 05.00.05 / Перова Нина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
147196
  Васильева Л.Н. Агариковые шляпочные грибы / Л.Н. Васильева. – Ленинград : Наука, 1973. – 331с.
147197
  Маланюк В.Б. Агарикоїдні та болетоїдні гриби Галицького національного природного парку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Маланюк Василь Богданович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
147198
  Андреева Л.А. Агароид и его применение при изготовлении некоторых лекарственных форм и препаратов : Автореф... канд. фармацевтическихнаук: / Андреева Л.А.; ХГФИ. – Х., 1967. – 20л.
147199
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
1. – 1990. – 796с.
147200
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
2. – 1990. – 654с.
147201
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
3. – 1990. – 685с.
147202
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
4. – 1990. – 714с.
147203
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
1. – 1992. – 300 с.
147204
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00643-5
Т.2. – 1992. – 299 с.
147205
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
3. – 1993. – 302 с.
147206
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00645-1
Т.4 : ч.12-14. – 1993. – 303 с.
147207
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00578-1
Т.5 : ч. 15-16. – 1993. – 318 с.
147208
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00646-X
Т.6 : Ч.16. – 1993. – 304 с.
147209
   АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови / Н. Дарчук, О. Зубань, М. Лангенбах, Я. Ходаківська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 92-102. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто лінгвістичні засади семантичного розмічування Корпусу української мови як четвертого етапу представлення інформації про одиниці Корпусу. В основу розмічування покладено таксономічну класифікацію Національного корпусу російської ...
147210
  Дарчук Н.П. АГАТ-синтаксис як компонент комп"ютерної граматики української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76). – С. 89-102. – ISSN 1682-3540
147211
   Агат. – ***. – Свердловск
***. – 1982. – 160с.
147212
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в "как будто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 86-105. – ISSN 1812-867Х
147213
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в какбудто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 78-95. – ISSN 1812-867Х
147214
  Дець Н.С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-61
147215
  Орлик П.І. Агата Турчинська / П.І. Орлик. – К., 1981. – 136с.
147216
  Ковалів П. Агатангел Євтимович Кримський як мовознавець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 6-11
147217
  Павличко Д. Агатангел Кримський - видатна постать в історії української літератури // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – C. 106-107. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
147218
  Шокало О.А. Агатангел Кримський - дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському грунті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 1608-0599
147219
  Гирич І. Агатангел Кримський - засновник українського сходознавства // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-56.
147220
  Довбня Л. Агатангел Кримський - подвижник української мовознавчої науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 57-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
147221
  Будний В. Агатангел Кримський - поліглот світового класу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-98. – ISBN 978-966-518-485-0
147222
  Лук"янчук Г. Агатангел Кримський - постать справді дивовижна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9


  До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості видатного діяча української і світової культури. Захід ...
147223
   Агатангел Кримський - творець та інтерпретатор літератури : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 80с. – ISBN 5-778-8832-5
147224
  Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
147225
  Кралюк П.М. Агатангел Кримський – дослідник ісламу / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-373-827-7
147226
  Парамонів С. Агатангел Кримський : Спогади // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 15-22
147227
  Бабишкін О.К. Агатангел Кримський : [літературний портрет українського письменника, видатного вченоого-сходознавця] / Олег Бабишкін. – Київ : Вид-во художньої літератури, 1967. – 114 с.
147228
  Мандрика М.І. Агатангел Кримський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 26-27
147229
   Агатангел Кримський // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 185-187
147230
  Маключенко В. Агатангел Кримський / В. Маключенко, З. Черуха // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : Університет "Острозька академія", 2000. – С. 239-243. – ISBN 966-7631-05-2
147231
   Агатангел Кримський // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 363-367. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
147232
   Агатангел Кримський // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 310-314. – ISBN 966-8959-09-4
147233
  Чабан А.Ю. Агатангел Кримський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 104-108.
147234
  Ковалів Ю. Агатангел Кримський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 88-95. – ISSN 0236-1477
147235
  Руденко Н. Агатангел Кримський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 87-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
147236
  Коваленко В. Агатангел Кримський (1871-1942) // Антологія творів письменників Черкащини про Тараса Шевченка : до 160-річчя із часу повернення Тараса Шевченка в Україну / укладач В. Коваленко. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2021. – С. 38. – ISBN 978-966-920-669-5
147237
  Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, Федунович-Швед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
147238
  Кіраль С. Агатангел Кримський і Трохим Зіньківський: до історії дискусії про переклад "Одіссеї" Гомера Петра Ніщинського // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 245-253. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
147239
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Єфрона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 37-44.


  Хазар каганат, Хазарія (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами
147240
  Мчеделадзе І. Агатангел Кримський та грузинсько-українські взаємозв"язки в контексті орієнталістики: деякі нові аспекти // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 277-281. – ISSN 0320-8370
147241
  Дикун Х. Агатангел Кримський та Іван Франко: дискусії про перську літературу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 146-154. – ISSN 0130-528Х


  З"ясовано окремі малодосліджені сторінки життя та наукової й літературної діялності А. Кримського.
147242
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. XX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 1608-0599
147243
  Лопушинський І. Агатангел Кримський та Омелян Пріцак: дві долі - учителя й учня // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 119-126. – ISBN 978-966-2133-57-3
147244
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та український правопис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 20-30. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
147245
  Авербух О. Агатангел Кримський у Лівані: орієнталізм і гомоеротичне бажання в поезії українського модерніста // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-15
147246
  Слабошпицький М. Агатангел Кримський як герой // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 51-57. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
147247
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 1608-0599
147248
   Агатангел Кримський, 1871-1942 // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 280. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
147249
  Ніковський А. Агатангел Кримський. (В п"ятдесятиліття народження) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2015. – 2014. Вип. 1 (99), кн. 1 : Андрій Ніковський. Vita Nova. – С. 424-427. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-84-8
147250
   Агатангел Кримський. 1871-1942 // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Ю. Бондаренко, М. Вашуленко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (157). – С. 62
147251
   Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
147252
  Павличко С. Агатангел Кримський: політичний українець, арабіст і потенційна гей-ікона // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – C. 74-75
147253
  Огнєва О.Д. Агатангел Кримський: учитель та учні / Олена Огнєва ; [уклад.: О. Петренко] ; Одес. Будинок-Музей ім. М.К. Реріха ; Укр. культур. центр при Посольстві України в Державі Ізраїль. – Одеса : Астропринт, 2019. – 32, [4] с. : портр. – на тит. арк. також: Національна академія наук України / А. Шпак, О. Юркова. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Спадщина України" / редкол.: М. Линник, О. Петренко, Н. Порожнякова [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-927-501-1
147254
   Агатангел Крымский // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 394-399. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
147255
  Наєнко М. Агатангел Юхимович Кримський // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 315-317
147256
  Астапенко Ігор. Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 7 (89)
147257
  Новожилов О.А. Агатовый ручей: рассказы / О.А. Новожилов. – Минск, 1981. – 191с.
147258
  Годовиков А.А. Агаты / А.А. Годовиков, О.И. Рипинен, С.Г. Моторин. – Москва : Недра, 1987. – 368с.
147259
  Прокопец В.В. Агаты Иванчинского месторождения базальта / В.В. Прокопец, В.В. Сковороднев, Я.О. Юшицына // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 15-20. – ISSN 2306-5443
147260
  Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский / К.И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с.
147261
  Хінкулов Л. Агафангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 138-139
147262
  Федоров П.И. Агафон с Большой Волги / П.И. Федоров. – Москва, 1967. – 352с.
147263
  Антонов Н.Г. Агафонов Петрович : сатирич. заметки / Антонов Н.Г. – Москва : Советский писатель, 1963. – 205 с. : ил.
147264
   Агафонова Тетяна Миколаївна (1909-1996) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 5. – ISBN 978-966-439-754-1
147265
   Агафонова Тетяна Миколаївна (1909-1996) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 9. – ISBN 978-966-933-054-3
147266
  Бараусов В. Агафья Леонова / В. Бараусов. – Ленинград : ЛОИЗ, 1934. – 119 с.
147267
  Алексеева Л.В. Агглютинирующие фораминиферы нижнемеловых отложений Западной Туркмении / Л.В. Алексеева; АН СССР, Министерство нефтедобывающей промышленности СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1972. – 64с.
147268
  Маслун Нинель Владимировна Агглютинирующие фораминиферы нижнетретичных отложений внутренней зоны Предкарпатского прогиба и их значение для выяснения условий осадкообразования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Маслун Нинель Владимировна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 26л.
147269
  Бахревский В.А. Агей : повесть с двумя предисловиями, но без конца : [для сред. возраста] / Владислав Бахревский ; худ. Б. Тржемецкий. – Москва : Детская литература, 1988. – 78, [1] с. : ил.
147270
   Агенства - лидеры по продаже авиабилетов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9 : Фото
147271
  Мелещенко О.К. Агенства інформаційні // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147272
  Мелащенко О.К. Агенства інформаційні (- оргагізації, що на договорніх засадах добирають, опрацьовують та постачають інформацію газетам.журналам, радіо, телебачення) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 142-143. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147273
  Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-18 : табл., рис.
147274
  Фрейнкман Л. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа / Л. Фрейнкман, А. Яковлев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 18-39. – ISSN 0042-8736
147275
  Баб"юк Т. Агенство США з міжнародного розвитку ( АМР США) ( - головна установа у складі Уряду США, яка надає технічну та фінансову допомогу країнам світу) / Т. Баб"юк, Ю. Зарицький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 144. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
147276
  Неправська Наталія Агент-рятівник: краш-тест для туриста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
147277
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
147278
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
147279
  Сонина Е. Агент - доцент? Работу по зарубежным грантам могут посчитать изменой // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 4


  Вузы и научные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, могут подпасть под Закон об иностранных агентах. Это произойдет в случае, если государство поддержит инициативу, представленную в докладе “Методы и технологии ...
147280
  Флеминг Я. Агент 007 : [Романы: Перевод] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. – ISBN 5-85013-001-2
[Т. 1] : Казино "Руаяль". Мунрейкер. Бриллианты вечны. – 1992. – 397с.
147281
  Флеминг Я. Агент 007 : [Пер. с англ.] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. Спас. – ISBN 5-85013-003-09
[Т. 2] : Из России с любовью. Человек с золотым пистолетом. – 1992. – 384с.
147282
  Струмп-Войткевич Агент № 1. Героич. биография. / Струмп-Войткевич. – Москва, 1969. – 304с.
147283
  Беркеші А. Агент №13 : роман / Андраш Беркеші ; пер. з угор. Георгія Андора ; [іл.: Г.С. Ковпаненко]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 290 с. : іл.
147284
  Владимиров В. Агент Абвера. / В. Владимиров, Л. Суслов. – Рига, 1968. – 221с.
147285
  Окулов А. Агент Манфред : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0321-1878
147286
  Бескид О. Агент Медведчук: нові факти з окупації Криму. "Оголосіть, будь ласка, весь список!" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 1-2
147287
  Свиридов Т. Агент Омега-корпуса // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
147288
  Филатов А.П. Агент угро. / А.П. Филатов. – Архангельск, 1969. – 190с.
147289
  Птахів Семен Агенте, стережися: візові шахраї! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
147290
  Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Гендерна соціалізація дошкільників є одночасно складною і дуже важливою проблемою, від її вирішення залежить майбутнє кожної дитини. Гендерні ролі, які людина засвоює в дитинстві, впливають на кожну людину, на кожну сім"ю, на все суспільство. Gender ...
147291
  Смаглій К. Агенти Кремля у Вашингтоні-2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 10-11


  Інститут Кеннана та "Кіссінджер ассоушіейтс".
147292
  Казакевич Г. Агенти модернізації: київські фотографи польського походження у другій половині XIX - на початку XX ст. // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 293-298. – ISBN 978-617-7399-39-0
147293
  Кундра О. Агенти Путіна : [як рос. агенти крадуть наші таємниці] / [Ондржей Кундра ; пер. з чес., прим. І. Бєй]. – Київ : Чеська бібліотека, 2017. – 229, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1557-50-4
147294
   Агенти соціальних змін у суспільстві нестійкої інституційності / [О. Злобіна, М. Шульга, Л. Бевзенко та ін.] ; НАН України, Ін-т соціології. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-329. – ISBN 978-966-02-9991-7
147295
  Баганець О. Агенти ФБР у НАБУ: законність та підстави співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)


  Чи законно діють наші нові антикорупційні органи, залучаючи до своєї оперативно-розшукової діяльності чи до проведення досудового розслідування співробітників Федерального бюро розслідувань США?
147296
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
147297
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
147298
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в англійській мові XI-XV ст.: класифікація за структурою // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 37-47. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
147299
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в історії англійської мови: деривація і таксономія : монографія / Добровольська О.Я. – Чернівці : Родовід, 2016. – 623, [1] с. : табл. – Додатки: с. 482-623. – Бібліогр.: с. 439-481. – ISBN 978-617-7105-30-4
147300
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 293л. + Додатки: л.243-293. – Бібліогр.: л.210-242
147301
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
147302
  Чорноус Г. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 41-47. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб"єктами економіки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного розвитку. Проаналізовано наявну програмно-технологічну базу для підтримки ...
147303
  Москотіна Р.Ю. Агентне моделювання як інструмент формалізації соціологічної теорії (на прикладі моделі протестної поведінки) : дис. ... д-ра філософії : 054 ; 05 / Москотіна Руслана Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 194 арк. – Додаткм: арк. 185-194. – Бібліогр.: арк. 172-184
147304
  Анісімова Л.А. Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці / Л.А. Анісімова, М.М. Глибовець, М. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 77-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій для моделювання ринкових економічних процесів. Перспективність підходу демонструється на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the article base approaches of ...
147305
  Гуменюк В.В. Агентність: множинність визначення та операціоналізація в контексті шкільної освіти // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 27-36. – (Соціологія ; т. 3). – ISSN 2617-9067
147306
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 328-412. – Бібліогр.: арк. 307-327
147307
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: 38 назв
147308
  Куценко О. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів / О. Куценко, Л. Берлянд, А. Горбачик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проект спрямований на з"ясування пізнавальної корисності агентно-культурної соціологічної моделі радикалізації соціокультурних середовищ мігрантів на Заході (ACSMR). Інтерпретація радикалізаціїis основана на дослідницьких здобутках М.Сейджмена ...
147309
  Чорноус Г.О. Агентно-орієнтована інтелектуальна система діагностики стану підприємства // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 189-192
147310
  Москотіна Р. Агентно-орієнтоване моделювання та соціологія: точки перетину // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 38-44. – ISSN 2306-3971
147311
  Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 41-52. – ISSN 2409-8876
147312
  Кубрак К.А. Агенто-орієнтоване моделювання соціальних мереж для аналізу поширення фейкових новин / К.А. Кубрак, О.Є. Іларіонов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 190-191
147313
  Симчич М. Агентом НКВС був священник. На сповіді випитував жінок, чи не приховують повстанців / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 32 (335), 25 серпня 2016. – С. 40-43


  Командувач сотнею Української Повстанської Армії Мирослав Симчич 35 років провів у неволі.
147314
  Попов Д.П. Агентские соглашения в международном торговом судоходстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Попов Д.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. граждан. права и процесса. – Москва, 1974. – 22л.
147315
  Белоусова Маргарита Агентский договор и законодательство : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38
147316
  Бабінова О. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-118.
147317
  Карпець С.П. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід, практика становлення та перспективи розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 131-136.
147318
  Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию : перенацеливание на "продвижение демократии" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0321-2068


  Допомога іншим державам США в боротьбі з бідністю. Агентство по міжнародному розвитку (АМР)
147319
   Агентство творення конфліктів [рішення Ради суддів України] // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 7


  "Поширення інформації без дотримання принципу призумпції невинуватості підриває авторитет судової влади".
147320
  Царук В. Агентська проблема в управлінні як виклик для системи обліку корпорацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 103-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
147321
  Птахів Семен Агентський бізнес у крутому піке // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
147322
  Коротка Р. Агентський договір та його різновиди // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 95-96
147323
  Зельдіна О. Агентський договір у сфері господарювання / О. Зельдіна, Т. Тодуа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
147324
  Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.37-40
147325
  Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
147326
  Крупчан О.Д. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та республіки Молдова : монографія / О.Д. Крупчан, В.В. Проценко ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 357, [1] с. – Бібліогр.: c. 210-230 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-68-2
147327
  Птахів Семен Агентські продажі: підвищуємо лояльність клієнтів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
147328
  Мірошниченко Н. Агентування судна в порту / Н. Мірошниченко, О. Чеботаренко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 квітня (№ 16)


  "... Окремі особливості правового регулювання портових відносин ".
147329
  Снєгирьов Д. Агентура "русского міра" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 89). – С. 9


  Як РФ через "російські культурні центри" в Європі нав"язує проросійську позицію світові.
147330
  Сервецький І. Агентура іноземної держави - поняття, зміст та суспільна небезпека / І. Сервецький, І. Дулкай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття та зміст агентури іноземної держави. Окремо досліджуються питання суспільної небезпеки агентури іноземної держави. В статье рассматриваются понятие и содержание агентуры иностранного государства. Отдельно исследуются ...
147331
  Михайлов Б.Я. Агентура Уолл-стрита в конгрессе производственных профсоюзов США. / Б.Я. Михайлов. – М., 1951. – 136с.
147332
  Погорецький М. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. Погорецький, І. Смирнова // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 101-106.
147333
  Патриляк І. Агентурна справа "Щур" як джерело до вивчення методів агентурної роботи радянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 128-145. – ISSN 0130-5247
147334
  Аркуша Л.І. Агентурний метод оперативно-розшукової діяльності: історія виникнення / Л.І. Аркуша, Н.В. Чіпко, С.П. Чумак // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 6-14. – ISSN 2413-1342
147335
  Підюков П.П. Агентурні операції (таємні розслідування) в системі негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених проектом нового КПК України, та їх міжнародно-правова регламентація / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-89. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Про М.А. Погорецького. - С. 88.
147336
  Калкутіна Н.В. Агентурно-оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 40-43. – ISSN 2076-1554
147337
  Сокуренко В.В. Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 84-95. – ISSN 1999-5717
147338
  Ардашев А. Агентурное оружие // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. – Киев, 2020. – № 1 (164), январь 2020. – С. 62-66
147339
  Ардашев А. Агентурное оружие. Часть 4 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 62-66
147340
  Самойлов Юрий Агенты - отели: конфликт интересов или перспективное партнерство : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
147341
  Горелышева А. Агенты будущего : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 1727-5903
147342
  Селезнева Л. Агенты влияния. За что им платят? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-72.
147343
  Бутченко М. Агенты перемен // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 34-37


  "Новый мир рассказывает истории трех украинцев, которые прошли жесткий отбор и отправятся на учебу в американский Стэнфордский университет. Их задача проста - спустя год вернуться и изменить Украину. Теперь эта тройка - Александр Стародубцев, один из ...
147344
   Агенты принимают Amadeus Reissue Script // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
147345
  Усенко Таисия Агенты против уравниловки : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
147346
  Тодорова О.Л. Агенції регіонального розвитку як складова інституційного забезпечення реалізації державної регіональної політики / О.Л. Тодорова, О.В. Лесик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 72-78. – ISSN 2306-6814
147347
  Амир М. Агидель : повесть и рассказы : пер. с татар. / Мирсай Амир ; [вступ. статья: С. Кирьянов]. – Москва : Советский писатель, 1948. – 227 с.
147348
  Амир М. Агидель : повести и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1951. – 176 с.
147349
  Амир М. Агидель : повести / Мирсай Амир. – Казань : Татарское книжное издательство, 1984. – 384 с. – (Волжские просторы)
147350
  Потапов В.М. Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г.П. Федотова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 91-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
147351
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1985
147352
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1986
147353
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1987
147354
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1988
147355
   Агитатор. – Москва
№№ 1-24. – 1989
147356
   Агитатор в колхозной бригаде. – Москва : Большевик, 1943. – 92 с.
147357
  Яковлев П. Агитатор на избирательном участке / П. Яковлев. – Курск, 1939. – 24с.
147358
  Вострышев И.В. Агитатор на избиратльном участке / И.В. Вострышев. – Москва, 1939. – 40с.
147359
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – Москва : Политиздат, 1978. – 190 с.
147360
   Агитатору о выборах в Верховный Совет СССР. – Киров : ОГИЗ, 1945. – 88 с.
147361
  Кузнецов А.С. Агитаторы в борьбе за повышение производительности труда / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1955. – 84с.
147362
  Некрасов Т. Агитаторы на селе / Т. Некрасов. – Ростов, 1946. – 40с.
147363
  Горячева В.М. Агитацинно-пропагандистская работа партийных организаций тыла в годы ВОВ (1941-1945гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Горячева В. М.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
147364
   Агитационная литература русских революционных народников. – Ленинград : Наука, 1970. – 500 с., ил.
147365
  Калашников К. Агитационная работа в массах. Стенограмма лекций... / К. Калашников. – Москва, 1948. – 47с.
147366
  Сиваков А. Агитационная работа на избирательном участке : / А. Сиваков. – М., 1950. – 40с.
147367
  Песикина Е.И. Агитационная работа партии в массах / Е.И. Песикина. – М., 1953. – 32с.
147368
  Максакова Л.В. Агитационно-инструкторский поезд "Октябрьская революция" во главе с М. И. Калининым (1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максакова Л. В.; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
147369
  Ситников Г. Агитационно-массовая работа в полеводческой бригаде / Г. Ситников. – Пенза, 1954. – 20с.
147370
  Крук И.Е. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии по мобилизации трудящихся на выполнение четвертого пятилетнего плана в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крук И.Е.; МВО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
147371
  Пышкова Н.М. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пышкова Н.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 15л.
147372
  Троицкая А.В. Агитационно-массовая работа Московской городской партийной организации в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкая А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
147373
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Москва, 1945. – 32с.
147374
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Архангельск, 1946. – 51с.
147375
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Ростов-на-Дону, 1946. – 45с.
147376
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Симферополь, 1946. – 40с.
147377
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрськой революции : каталог выставки. – Москва, 1967. – 65 с., ил.
147378
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября : материалы и исследования. – Москва : Искусство, 1971. – 224 с.
147379
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 23 с., ил.
147380
   Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. – Москва : Искусство, 1984. – 290 с.
147381
  Быков В.В. Агитационно-оформительное искусство. Материалы и техника / В.В. Быков. – Москва : Плакат, 1978. – 94 с.
147382
  Ветрова З.М. Агитационно-пропагандисткая работа петроградских большевиков в период подготовки победы Октябрьской революции /март-октябрь 1917 г./. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветрова З.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 14л.
147383
  Анухина Н.В. Агитационно-пропагандистская деятельность Госстраха в период 1921-1928 гг. (на примере Курской губернии) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
147384
  Рацицинов Владимир Александрович Агитационно-пропагандистская деятельность партии на селе в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рацицинов Владимир Александрович; МГУ. – М., 1977. – 24л.
147385
  Болотовская К.И. Агитационно-пропагандистская деятельность партийных организаций Сибири в период перехода от гражданской войны к мировому строительствк (конец 1919 -- март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болотовская К. И.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
147386
  Юрин И.А. Агитационно-пропагандистская и культурно-воспитательная деятельность Коммунистической партии среди мордовского народа в первые годы советской власти (лето 1918 - 1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юрин И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 25л.
147387
  Гальперин Эмануил Юрьевич Агитационно-пропагандистская издательская деятельность петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гальперин Эмануил Юрьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 25л.
147388
  Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 1918-1920 гг. / Н.Ф. Катков. – Л, 1977. – 168с.
147389
   Агитационно-пропагандистская работа в связи с выборами в Верховный Совет СССР : сборник статей : в помощь пропагандисту и агитатору. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 56 с.
147390
  Пономарев Ю.А. Агитационно-пропагандистская работа горьковской партийной организации в условиях осуществления экономической реформы в промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пономарев Ю.А.; ГГУ. – Горький, 1975. – 24л.
147391
  Потапов И.А. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в годы гражданской войны / И.А. Потапов. – Волгоград, 1967. – 56с.
147392
   Агитационно-пропагандистская работа КПСС в период Великой Отечественной войны : (Историогтафия). – Горький : Горький государственный университет, 1985. – 159 с.
147393
  Сураегин Ф.И. Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской городской партийной организации по обеспечению выполнения третьего пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сураегин Ф.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1951. – 12 с.
147394
  Малкин Борис Гутманович Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкин Борис Гутманович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 22л.
147395
  Кожевников В.П. Агитационно-пропагандистская работа партии большевиков среди рабочего класса в период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожевников В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1973. – 26л.
147396
  Козина Н.С. Агитационно-пропагандистская работа Саратовской городской партийной организации в период третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козина Н.С.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 20 с.
147397
  Тарасов Владимир Иванович Агитационно-пропагандистская роль празднований ленинских памятных дат и юбилеев (1918-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарасов Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 22л.
147398
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада / А.И. Лютер. – М., 1957. – 93с.
147399
   Агитационный фарфор / [сост. и авт вступ. ст. Т. Сысоева ; фотосъемка С. Тартаковского]. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1989. – 248 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Художественные коллекции пермских музеев). – ISBN 5-7625-0066-7
147400
   Агитация искусством : книга-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 112 с.
147401
  Гурина З. Агитация на предприятии / З. Гурина, С. Любимова. – Москва, 1944. – 37с.
147402
   Агитбригада. – Куйбышев : Облгиз, 1945. – 47 с.
147403
  Саруханов В.А. Агитбригада / В.А. Саруханов. – Москва, 1989. – 287 с.
147404
   Агитбригады на предприятиях : Дом культуры 1-го ГПЗ. Клуб завода "Динамо". Клуб завода "Красный богатырь". – Москва : Профиздат, 1958. – 87 с., ил.
147405
  Габдулин М.П. Агитколлектив-центральное звено агитации / М.П. Габдулин, А.М. Владимиров. – Москва, 1985. – 80с.
147406
  Лебединский Г.Н. Агитколлектив в борьбе за технический прогресс. / Г.Н. Лебединский. – Липецк, 1960. – 68с.
147407
  Патрина Дарья Агитплагиат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 32-35 : фото
147408
   Агитплакат. – Москва : Совецкий художник, 1981. – 14 с., ил.
147409
   Агитплакат : выставка произвидений : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 119 с., ил.
147410
  Максакова Л.В. Агитпоезд "Октябрьская революция" (1919-1920) / Л.В. Максакова ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 175 с. : ил., карт.
147411
  Шитов А. Агитпроп по-американски // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в США после 11сентября 2001 года. ]
147412
  Кассаков Н.С. Агитпункт в поселке / Н.С. Кассаков. – Грозный, 1960. – 14с.
147413
  Толкунов Л. Агитпункт на городском избирательном участке / Л. Толкунов. – Архангельск, 1947. – 39с.
147414
  Ціборовська-Римарович Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ-ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 108-117. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
147415
  Випасняк Г.О. Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 282-287. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
147416
  Сироїд Д. Агіографічний канон: проблеми рецепції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 59-65. – ISSN 0236-1477
147417
  Панков Г.Д. Агіографічний міф як культурний феномен // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 107-115. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
147418
  Кулікова О.В. Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 117-131. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
147419
  Онуфрик Г. Агіографічні мотиви і образи історичної прози Валерія Шевчука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 172-178. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
147420
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Усачова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
147421
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Усачова К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 5 назв
147422
  Колпакова Н.Я. Агіографія св. Георгія в пам"ятках книжної писемності Візантії та Київської русі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 124-132
147423
  Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
147424
  Степаненко М.І. Агіонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 3-12. – ISSN 1682-3540
147425
  Сидоренко Віктор Агіос - Ніколаос. Свято Миколая : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44 : Фото
147426
  Журавльов Д. Агітатор - організатор соціалістичного змагання / Д. Журавльов. – Київ, 1948. – 51с.
147427
  Горелик Б.Е. Агітатор і стіннаа преса / Б.Е. Горелик. – Київ, 1948. – 47с.
147428
  Абрамовський А. Агітатор на судні / А. Абрамовський. – Одеса, 1959. – 16с.
147429
   Агітаторам про шосту п"ятирічку (1956-1960). – К., 1957. – 447с.
147430
  Носачаов В. Агітатори в боротьбі за підвищення продуктивності праці / В. Носачаов. – К, 1956. – 23с.
147431
  Проніна Н.Г. Агітатори і політінформатори / Проніна Н.Г. – Львів, 1971. – 32 с.
147432
  Бокарев А. Агітатори Камінський і Цикаловський не працюють : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Парторганізація кафедри повинна налагодити агатаційну роботу. Треба запитати тт.Камінського і Цикаловського, чому вони не виконують важливого партійного доручення.
147433
  Дмітрієв Г.А. Агітатору і політінформатору - на озброєння / Г.А. Дмітрієв. – Одеса, 1968. – 67с.
147434
  Жбанова К.М. Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики в УРСР у 1955-1967 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 166-170. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Соціально-економічна історії України другої половини ХХ ст. завжди була серед пріоритетних напрямків історичних досліджень. Окремої уваги заслуговує трудова політика радянської влади в УРСР у 1955–1967 рр. і пов’язані з нею організовані набори ...
147435
  Андрєєв А.С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.) / Андрєєв А.С. – Київ : ДІА, 2018. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204-251. – ISBN 978-617-7015-77-1
147436
  Колесник В. Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено агітаційно-пропагандистську діяльність Революційної української партії у 1900-1905 рр. The article deals with the activity of the Revolutionary Ukrainian party in the field of agitation and propaganda in 1900-1905 years.
147437
  Шайкан Валерій Агітаційно-пропагандистська робота комуністичної партії серед населення окупованої території України у червні 1941 - листопаді 1942 рр. / Шайкан Валерій, Шайкан Валентина // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 3-9
147438
  Ющенко М.Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації / М.Д. Ющенко. – Київ : Київський університет, 1962. – 176 с.
147439
  Калашников В.Ф. Агітбригади на марші / В.Ф. Калашников. – К., 1982. – 152с.
147440
  Мікусінскі Елена Летісія Агітую за Аргентину // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 18-21 : фото
147441
   Аглая. – Москва : Университетская типография у Ридигера и Клаудия
Кн. 1- 2. – 1796. – 144, 192 c.
147442
  Сокіл А. Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / Артем Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-2164-08-4
147443
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;, 1935. – 291 с.
147444
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;. – Киев, 1936. – 272 с.
147445
  Пастер Є.У. Агломераційна активність лейкоцитів при гіперчутливості сповільненого типу до стафілокока та її регуляція ліпополісахаридом : біологія / Є.У. Пастер, С.Д. Ходоровська, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
147446
  Гладкий О.В. Агломераційні форми територіальної організації суспільства // Проблеми суспільної географії / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Територіальна організація суспільства : розуміння категорії. матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. – С. 57-61
147447
  Лєснов О.В. Агломерація міст, її природа і суть* / О.В. Лєснов, Ю.І. Пітюренко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 36-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
147448
  Клименко Н.Ф. Аглютинативність в українському словотворенні // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 96-104


  Розглядаються аналітичні тенденції в українському словотворенні, зростання в ньому аглютинативних ознак: послаблення регулярних чергувань на морфемних швах, спеціалізація суфіксів на вираженні одного значення, наближення словотворчих значень деяких ...
147449
   Аглютинувальна активність білків пшениці, обробленої біостимуляторами нового покоління / Л.М. Суржик, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, Ю.Ю. Мережинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено білоквмісні фракції екстрактів органів пшениці Поліська 90, оброблених у польових умовах біостимуляторами нового покоління з метою виявлення аглютинувальної активності, притаманної фітогемаглютинінами - лектинам. Встановлено, що обробка ...
147450
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2000 годзе. – Менск, 2001. – 180с.
147451
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2003 годзе. – Менск, 2004. – 264 с.
147452
   Агляд работы сельскіх бібліотєк БССР за 1968 г.. – Мінськ, 1969. – 21 с.
147453
  Бронте Э. Агнес Грей / Э. Бронте. – Москва, 1990. – 526с.
147454
  Головко Л.О. Агнеса Соломонівна Звоницька - єдина жінка викладач юридичного факультету КІНГ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 38-43. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
147455
  Станкевич А.Я. Агнесса : роман и повесть / Антон Станкевич ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
147456
  Мориак Ф. Агнец : роман / Ф. Мориак. – Москва : Известия, 1983. – 127 с.
147457
  Иден Д. Агнец на заклание / Д. Иден. – Москва, 1994. – 192с.
147458
  Легкий З. Агнець офірний або каменем у спасителя : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-78. – ISSN 0868-4790
147459
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" / В. Мах. – Москва, 1969. – 333с.
147460
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" : Тадеуш Конвицкий. Современный сонник / В. Мах. – Москва : Прогресс, 1973. – 696с. – (Библиотека польской литературы)
147461
  Агни Йога Агни Йога : [Книги живой этики] : Зов. Озарение.Община / Агни Йога; вступ. ст. Ю. Ключникова. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1990. – 453, [2] с., ил.
147462
   Агни Йога. – Гродно, 1991. – 148 с.
147463
  Агни Йога Агни Йога : изд. в 6 т. / Агни Йога. – Москва : Озорение ; Община
Т. 1 : Листы сада Мории ; Зов ; Листы сада. – 1992. – 286 с.
147464
  Агни Йога Агни Йога. Беспредельность / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1991. – 576 с.
147465
  Агни Йога Агни Йога. Надземное : [В 3 кн.] / Агни Йога. – Ленинград : Экополис и культура - Андреев и сыновья
Кн. 1 : Внутренняя жизнь. – 1991. – 175 с.
147466
  Агни Йога Агни Йога. Напутствие вождю / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1992. – 67 с.
147467
  Дмитриева В.И. Агния Барто / В.И. Дмитриева. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1953. – 40 с.
147468
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : Агния Львовна Барто, о ней / Б.И. Соловьев. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1967. – 214 с. : ил., 1 л. портр.
147469
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : для деетй : Барто А.Л., о ней / Б.И. Соловьев. – 2-е изд., доп. – Москва : Детская литература, 1971. – 240 с. : ил., 1 л. портр.
147470
  Соловьев Б.И. Агния Барто : очерк творчества : Агния Львовна Барто, о ней / Б.И. Соловьев, И.П. Мотяшов. – 3-е изд., доп. – Москва : [б. и.], 1979. – 318 с.
147471
  Ливанов В.Б. Агния, дочь Агнии / В.Б. Ливанов. – М., 1990. – 223с.
147472
   Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович : [альбом]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 15 с. – (Художники Радянської України)
147473
  Экмалян А.М. Агностицизм и применение знания и веры в буржуазной идеологии. : Автореф... канд.филос.наук: / Экмалян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 29л.
147474
  Экмалян А.М. Агностицизм и проблема знания и веры в буржуазной философии / А.М. Экмалян ; [отв. ред. Г.А. Геворкян] ; Акад. наук Армянской ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1964. – 228, [2] с. – Парал. тит. л. на армян. яз. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Против буржуазной идеологии ; 6)
147475
  Родик К. Агов, письменники! Вийшов факсимільний альбом Шевченка, що потребує літературного осмислення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 128). – С. 20


  Архівіст, заступник директора академічного Інституту літератури Сергій Гальченко створив власну Шевченкіану. Не багатьом сучасним дослідникам пощастило віднайти у призабутих документальних покладах раніше не відомі автографи Кобзаря, — а він знайшов. ...
147476
   Агол Ізраїль Йосипович (1891-1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 9. – ISBN 978-966-933-054-3
147477
  Іванишин П.В. Агон, або перипетії одного захисту / Петро Іванишин ; Наук.-ідеол. центр ім. Дмитра Донцова. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 269, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7235-94-0
147478
  Суховецька Л.В. Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 133-142. – ISSN 2077-804X
147479
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Шанин Ю.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
147480
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии (классический период) : Дис... канд. филолог.наук: / Шанин Ю.В.; КГУ. Киевский мед. ин-тут. – Киев, 1967. – 202л. – Бібліогр.:л.188-202
147481
  Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – Москва, 1986. – 134 с.
147482
  Черкасов П.П. Агония империи / П.П. Черкасов. – М, 1979. – 280с.
147483
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Київ : Геопринт. – ISBN 978-617-674-020-9
Ч. 1 : Пассионарии и юродивые : политический террор и терроризм в Украине (1900-1914). – 2016. – 341, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
147484
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Киев : Олег Филюк. – ISBN 978-966-373-859-8
Ч. 2 : Обреченные и отверженные: политический террор в Украине (1914-1917 гг.). – 2018. – 234, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
147485
  Алексеева И.В. Агония сердечного согласия / И.В. Алексеева. – Ленинград, 1990. – 317с.
147486
  Іванина В. Агонія : роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2004. – 288с. – ISBN 966-578-135-9
147487
  Діаб Халед Агонія арабських диктатур // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Народні революції в Тунісі та Єгипті можуть спричинити ефект доміно, який повалить один за одним диктаторів регіону.
147488
  Лібман З.Я. Агонія сміху / З.Я. Лібман. – Київ, 1969. – 395с.
147489
  Іващенко І. Агонія суб"єктивності? Кілька міркувань щодо новелети Артура Шніцлера "Я" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 113-121. – ISSN 0235-7941
147490
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – 2005
147491
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – 2005
147492
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – 2006
147493
   Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – 2006
147494
  Яценко О. Агора антична та віртуальна: до проблеми трансформації соціальності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (84/85). – С. 10-17. – ISSN 2078-1016
147495
  Белов Е.Н. Агоритм решения задач квадратичного и линейного программирования методом сопряженных градиентов (на языке АЛГОЛ-60) / Е.Н. Белов. – Москва : МГУ, 1970. – 28 с. – (Серия: Стандартные программы решения задачь математического программирования / под общ. ред. Т.Л. Рудневой ; МГУ, Вычислительный центр ; вып. 18)
147496
  Хазанов А.М. Агостиньо Нето / А.М. Хазанов. – М, 1985. – 206с.
147497
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – Москва, 1978. – 152с.
147498
  Еганян Г.М. Агранные отношения в современном Иране. : Автореф... Канд.ист.наук: / Еганян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 30л.
147499
  Хмель И.В. Аграные преобразования на Украине / И.В. Хмель. – К, 1990. – 237с.
147500
  Касько Владимир Аграрии осваивают ГИС, а также ДЗЗ- и GPS-технологии // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 36-42 : Фото, рис.
147501
  Стеблянко І.О. Аграрна галузь національної економіки: програмні стратегії стійкого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2306-6792
147502
  Пістун М.Д. Аграрна географія в Югославії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 132-137. – Бібліогр.: 6 назв
147503
   Аграрна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни / КНУТШ ; [упоряд. М.М. Бердер]. – Київ : Київський університет, 2010. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 78-79
147504
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 1/2. – 2013. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147505
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 6, № 3/4. – 2013. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147506
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів
Т. 7, № 3/4. – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147507
   Аграрна економіка = Agrarian economy : науковий журнал. – Львів
Т. 7, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147508
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 1/2. – 2016. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147509
   Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів. – ISSN 2313-3627
Т. 9, № 3/4. – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147510
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 3/4. – 2017. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147511
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 10, № 1/2. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147512
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 1/2. – 2018. – 147, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
147513
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 11, № 3/4. – 2018. – 151, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
147514
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 3/4. – 2019. – 95 с. – Резюме укр., англ. мовами
147515
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 12, № 1/2. – 2019. – 107, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
147516
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 3/4. – 2020. – 76, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
147517
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 13, № 1/2. – 2020. – 107, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
147518
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 14, № 1/2. – 2021. – 116, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
147519
   Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 14, № 3/4. – 2021. – 122, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
147520
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринкевич С. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 15, № 1/2. – 2022. – 126, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
147521
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців І. ; редкол.: Барвінська-Малайович А., Гнатишин Л., Гринчук Ю. [та ін.]. – Львів : ЛНАУ. – ISSN 2313-3627
Т. 15, № 3/4. – 2022. – 139, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
147522
   Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Агрес О., Барвінська-Малайович А., Брух О. [та ін.]. – Львів : ЛНУП. – ISSN 2313-3627
Т. 16, № 1/2. – 2023. – 146, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
147523
  Шульський М.Г. Аграрна економічна наука в дослідженнях Івана Франка: минуле і сучасне (до 160-річчя від дня народження І. Франка) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 73-80. – ISSN 2221-1055
147524
  Панченко П.П. Аграрна історія України : Підручник для студ. сільськогосп. закладів освіти / П.П. Панченко, В.А. Шмарчук. – 2-ге вид., випр. та доп. – Київ : Знання, 2000. – 342с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-620-034-1
147525
  Панченко П.П. Аграрна історія України : [навч. посіб. для студ. і викладачів с.-г. закладів освіти I-IV рівнів акредитації] / Панченко П.П., Мельник Ю.Ф., Вергунов В.А. – Київ : Просвіта, 2007. – 531, [1] с. – ISBN 978-966-8547-96-6
147526
  Панченко П.П. Аграрна історія України : еволюція соціально-економічних відносин : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.П. Панченко, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Вид. допов. і перероб. – Київ : Аграрна наука, 2014. – 535, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-540-388-3


  У пр. № 1739324 напис: Великому патріоту України - академіку Л.В. Губерському із щирою повагою та найкращими побажаннями довгої творчої праці на чолі славетного Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Підписи. 17.09.2015 р.
147527
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищої освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-469-9
Ч.1 : Від найдавніших часів до початку ХХ століття. – 2019. – 331, [1] с. : іл.
147528
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-482-8
Ч. 2 : Радянська доба (1917–1991 рр.). – 2019. – 457, [1] с. : іл., портр.
147529
  Падалка С.С. Аграрна історія України : у 3 ч. : навч. посібник для студентів навч. закл. проф. та фахової передвищ. освіти / С.С. Падалка, І.Г. Кириленко, В.А. Вергунов. – Київ : Аграрна наука. – ISBN 978-966-540-483-5
Ч.3 : Період незалежності (1991–2018 pp.). – 2019. – 370, [2] с. : іл., портр.
147530
  Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і практика : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 347с. – ISBN 978-966-7971-67-0
147531
  Манжура О.В. Аграрна кооперація: досвід Європейського Союзу для України // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 15-20


  Узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу та окреслено перспективи його використання в Україні. Визначено принципи об"єднання в єдиний ланцюжок матеріально-технічного постачання, виробництва, переробки і ...
147532
  Шматок О.В. Аграрна логістика в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 221-233 : табл. – Бібліогр.: 16 назв.
147533
  Чухрай Н.І. Аграрна логістика та вертикальна інтеграція бізнесу // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 4 (47). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11назв
147534
  Косарева Т.В. Аграрна логістика: сутність і багатоаспектність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 37-43.
147535
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 1/2. – 2001
147536
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 2, № 3/4. – 2001
147537
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 1/2. – 2002
147538
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ
Т. 3, № 3/4. – 2002
147539
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 1/2. – 2003
147540
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 4, № 3/4. – 2003
147541
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 1/2. – 2004
147542
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 3/4. – 2004
147543
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 5, № 5/6. – 2004
147544
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 1/2. – 2005
147545
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ
Том 6, № 3/4. – 2005
147546
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Том 6, № 5/6. – 2005
147547
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 1/2. – 2006
147548
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 3/4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
147549
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 7, № 5/6. – 2006
147550
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 1/2. – 2007
147551
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал. – Київ : Фенікс
Т. 8, № 3/4. – 2007. – мва резюме англ.. рос.
147552
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 5/6. – 2008. – мова резюме англ., рос.
147553
   Аграрна наука і освіта : науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 1/2. – 2008. – мова резюме англ.. рос.
147554
   Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
Т. 9, № 3/4. – 2008. – мова резюме англ., рос.
147555
  Лєвда Т. Аграрна наука та екологічна рівновага: оптимізація систем рекультиватів для збереження грунтів / Т. Лєвда, О. Бурятинська // Економіст : події, особистості та ідеї, дослідження та прогнози = Events, persons & ideas, researches & forecasts : щомісячне науково-практичне видання / Ю.С. Коваленко ; & ГО "Ін-т перспективних досліджень" ; голов. ред. О. Мірошниченко. – Київ, 2022. – № 2. – С. 18-20. – ISSN 1810-3944
147556
  Рудницька Н.А. Аграрна освіта і аграрна політика Франції: перетинання шляхів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 155, ч. 1. – С. 241-247. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
147557
  Ніколаєнко С. Аграрна освіта і наука в Україні в умовах євроінтеграції: проблеми та виклики // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 11/12 (137). – С. 19-28. – ISSN 1682-2366


  Аналізується сучасний стан та питання реформування вищої аграрної освіти і науки в Україні.
147558
  Галата С. Аграрна освіта повинна навчитися конкурувати // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Якість і майбутнє аграрної освіти, новації у правилах прийому, ефективність використання землі й майнових ресурсів навчальних закладів - обговорити ці питання на нараді в Національному університеті біоресурсів і природокористування зібралися ...
147559
  Хорунжий М.Й. Аграрна політика : Навч. посібник / М.Й. Хорунжий. – Київ : КНЕУ, 1998. – 240с. – ISBN 966-574-011-3
147560
  Олежко Н. Аграрна політика большевиків : (cпроба історичного аналізу) / Нестор Олежко. – [Б. м. : б. в.], 1947. – 103 с. – (Наша книгозбірня ; ч. 5)
147561
  Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : Історико-соціально-економічні нариси / Володимир Юрчишин ; НАНУ, Ін-т економміки та прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2009. – 368 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0857-0
147562
  Кваша С.М. Аграрна політика в умовах трансформації економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 62)


  Визначено роль сільського господарства в економіці України та основні засади формування аграрної політики в умовах ринкової трансформації.
147563
  Макаренко П.М. Аграрна політика держави у земельних відносинах на селі / П.М. Макаренко, Ю.О. Литвин, А.П. Макаренко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 37-47. – ISSN 2074-5354
147564
  Соломко Аграрна політика КПРС в дії / Соломко, Т. – К., 1980. – 190с.
147565
   Аграрна політика КПРС на сучасному етапі. – Київ : Політвидав України, 1973. – 192 с.
147566
  Паршихін П.В. Аграрна політика КПРС на сучасному етапі / П.В. Паршихін, В.В. Радченко. – Київ, 1976. – 95с.
147567
  Спаський Г.В. Аграрна політика країн ЄС та деякі особливості його членства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 148-152.
147568
  Зінчук Т. Аграрна політика країни ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: реалії та перспективи для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 74-88 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
147569
  Ніколаєць Ю.О. Аграрна політика на Західноукраїнських землях у другій половині 1940-х років у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-215. – ISBN 966-614-021-7
147570
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на тариторії військової зони України (1941-1943 рр.) : Дис. ... канд. ысторичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 297л. + Додатки: л.282-297. – Бібліогр.: л.196-281
147571
  Власенко С.І. Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941-1943 рр.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Власенко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв
147572
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н. М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. – Бібліогр.: л.188-202
147573
  Глушенок Наталія Миколаївна Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941-1944 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Глушенок Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 4 назви
147574
  Бойко О. Аграрна політика Павла I // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 100-102. – ISBN 978-966-171-793-9
147575
  Корчун В. Аграрна політика Польщі та України: використання польського досвіду в процесі євроінтеграції України // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 172-180. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
147576
  Білан С.О. Аграрна політика радянського уряду в 1933 - 1939 рр. та її наслідки в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 51-57. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
147577
  Олійник З.В. Аграрна політика Радянської влади в 1919-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-73. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних матеріалів розкрито основні аспекти політики більшовиків, показано, як закладалися основи колективного господарювання та знищувався менталітет українського селянства.
147578
  Діброва А.Д. Аграрна політика США: тенденції розвитку та уроки для України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 6. – С. 127-132.
147579
  Горьовий В.П. Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні / В.П. Горьовий, Л.В. Прудивус // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 10-17. – ISSN 2221-1055
147580
  Бородіна О. Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 94-111. – Бібліогр.: с. 94-97, 99, 102-103, 105. – ISSN 0131-775Х


  Розкрию науково-прикладні засади формування аграрної політики незалежної України під впливом багатьох факторів. Обгрунтовано необхідність переглянути концепцію розвитку аграрного сектору з інституційних позицій, окреслено нові можливості, які ...
147581
  Ткаченко І.А. Аграрна політика уряду П. Скоропадського // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 138-140
147582
  Корновенко С. Аграрна політика Центральної Ради на сторінках "Українського селянина" // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 228-235. – ISBN 978-966-611-826-7
147583
  Могильний О.М. Аграрна політика: нові виклики і випробування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-21.
147584
  Скидан О.В. Аграрна політика: формування понятійнго апарату // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 29-35
147585
  Ленін В.І. Аграрна програма російської соціал-демократії. / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 47с.
147586
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 192с.
147587
  Ленін В.І. Аграрна програма соціал-демократії в першій російській революції 1905-1907 років. / В.І. Ленін. – Київ, 1952
147588
  Дояр Л. Аграрна республіка у складі Союзу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 89)
147589
   Аграрна реформа в Україні : Законодавчі акти і нормативно-методичні документи (1990-1996). – Київ, 1996. – 336с. – ISBN 966-094-018-5
147590
   Аграрна реформа в Україні : Закон-чі акти і норм.-метод. мат-ли (1990-1996). – Київ, 1996. – 336 с.
147591
  Саблук П.Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П.Т. Саблук, Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 3-13
147592
  Пасечник О. Аграрна реформа в Україні та Китаї:порівняльно-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 333-335. – ISBN 978-617-7069-14-9
147593
  Гурбик А.О. Аграрна реформа в Україні ХVI ст. / А.О. Гурбик; HАHУ, Ін-т історі України. – Київ, 1997. – 64 с. – ISBN 966020339Х
147594
  Коваль А.У. Аграрна реформа в Україні: стан та проблеми (політологічна оцінка) // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 71-74. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
147595
  Месель-Веселяк Аграрна реформа з погляду І.І. Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 169-171. – ISSN 2221-1055
147596
  Месель-Веселяк Аграрна реформа і організаційно-економічні трансформації в сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 3-17
147597
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine / Павло Гайдуцький. – Київ : Інформаційні системи, 2015. – 447, [1] с., [16] арк. фотоіл. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 445-447. – ISBN 978-617-7141-02-9


  В пр. №1704796 напис: Шановному Леоніду Васильовичу! З вдячністю за багаторічну співпрацю і з найкращими побажаннями та повагою. Підпис. 20.07.2015.
147598
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma agrarian reform in Ukraine : до 25-річчя початку агр. реформи в Україні, здійснен. під час президенства Л. Д. Кучми / Павло Гайдуцький. – Київ : ДСК Центр, 2020. – 543, [1] с., [15] арк. фотоіл. : іл., табл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 540-543. – ISBN 978-617-7300-56-3
147599
  Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 5-13. – ISSN 2221-1055
147600
  Лавріненко І.А. Аграрна розписка та вексель: форми кредитування агробізнесу / І.А. Лавріненко, І.М. Панченко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 289-294. – ISSN 2219-5521
147601
  Барановський М.О. Аграрна складова депресивності сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 140-147.
147602
  Костєв В. Аграрна сфера: якір чи компас? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 7


  "Безумовно, війна завжди — лихо і проблема №1. Країна вже три роки бідує, а надії, що нашу долю визначить заокеанський лідер, ілюзорні. Вирішувати проблему припинення воєнних дій на Сході доведеться нам самим. Причому процес цей, за умови дотримання ...
147603
  Святець Ю.А. Аграрна типологія округів України за даними весняного вибіркового перепису у 1926 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 191-212. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
147604
  Малинский В. Аграрная "реформа" / В. Малинский. – Кишинев, 1949. – 146с.
147605
  Миронова Е.В. Аграрная география Англии и Уэльса / Е.В. Миронова. – Саратов, 1976. – 223 с.
147606
  Алексеев Ю.Г. Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси XV-XVI вв. / Ю.Г. Алексеев. – Москва-Ленинград, 1966. – 266 с.
147607
  Мухарджи А. Аграрная Индия / А. Мухарджи. – М., 1928. – 407с.
147608
  Ульяновский Р.А. Аграрная Индия между мировыми войнами: опыт исслед. колониал.-феод. капитализма. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1981. – 343с.
147609
  Кузнецов Б.П. Аграрная интеграция стран общего рынка / Б.П. Кузнецов. – Москва, 1970. – 48с.
147610
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : с приложением статьи Римский колонат проф. М. Н. Ростовцева / проф. Макс Вебер ; пер. с нем. Е.С. Петрушевской ; под ред. и с предисл. проф. Д.М. Петрушевского. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Тип. "Красный Пролетарий"], 1925. – V, [1], 435, [1] с. – В прил.: Римский колонат / проф. М. Н. Ростовцев. – Библиогр.: с. 391-406, 431-435
147611
  Вебер Макс Аграрная история Древнего мира : Пер.с нем. / Вебер Макс; Ин-тут социолог.РАН;МВШСиЭН. – Москва : КАНОН-ПРЕСС-Ц, Кучково поле, 2001. – 560с. – (LOGICA SOCIALIS). – ISBN 5-93354-010-2
147612
   Аграрная история европейского Севера СССР.. – Вологда. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 3)
3. – 1970. – 608 с.
147613
   Аграрная история и социалистические преобразования северной деревни. – Вологда, 1973. – 388 с. – (Вопросы аграрной истории Европейского Севера СССР ; вып. 4)
147614
  Сапрыкин Ю.М. Аграрная история Ирландии в период английского завоевания (XII--XVII) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Сапрыкин Ю.М. ; МГУ, Ист. фак. – Москва, 1963. – 31 с.
147615
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1974. – 322 с.
147616
   Аграрная история Северо-Запада России XVI века. – Ленинград : Наука, 1978. – 221с.
147617
   Аграрная история Северо-Запада России XVII века : (Население, землевладение, землепользование). – Ленинград : Наука, 1989. – 231с.
147618
   Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина 15-начало 16 в.. – Ленинград : Наука, 1971. – 403 с.
147619
  Черняков В. Аграрная Калифорния в начале XXI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 9. – С. 104-116. – ISSN 0321-2068
147620
  Черняков Б.А. Аграрная Калифорния в начале ХХI века // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 10. – С. 99-113. – ISSN 0321-2068
147621
  Вихман Ян Кристоф Аграрная лихорадка.Золотая лихорадка. Часть вторая / Вихман Ян Кристоф, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
147622
  Романенко Г. Аграрная наука: итоги и новые задачи // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2009. – № 8. – С. 3-8. – ISSN 0235-2443
147623
  Попова В.В. Аграрная отрасль как фактор развития национальной экономики // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 248-253. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
147624
  Юань Ю. Аграрная печать Китая в системе национальной печати периодики / Юань Юань // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 113-116
147625
   Аграрная политика - важная составная часть политического курса КПСС : Библиографический указатель литературы. – Москва : Знание, 1974. – 80 с.
147626
  Воробьева Т.А. Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго. / Т.А. Воробьева. – Москва, 1975. – 127с.
147627
  Жарихин Л.С. Аграрная политика большевисткой партии в Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. ист.наук: / Жарихин Л.С.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1958. – 17л.
147628
  Казачун Галина Александровна Аграрная политика буржуазных радикальных правительств Аргентины (1958-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Казачун Галина Александровна; МВ и ССО СССР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 15л.
147629
  Потапова Л.И. Аграрная политика Временного правительства.. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Потапова Л.И.; Лен. гос. пед.ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 22л.
147630
  Аникеев Алексей Александрович Аграрная политика германского фашизма и ее крах : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.03 / Аникеев Алексей Александрович ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1981. – 40 с.
147631
  Ивлева Т.Н. Аграрная политика ЕС и Испании в начале ХХI века // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 80-92. – ISSN 044-748Х
147632
  Милосердов В.В. Аграрная политика и проблемы развития АПК / В.В. Милосердов. – М., 1990. – 294с.
147633
  Михайловская К.И. Аграрная политика императоров начала поздней Римской империи. : Автореф... канд. ист.наук: / Михайловская К.И,; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 15 с.
147634
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : межвузовский тематический сборник. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1979. – 153 с.
147635
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период восстановления народного хозяйства. 1921-1925 гг. : сборник научных трудов. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1985. – 126 с.
147636
   Аграрная политика Коммунистической партии и Советского правительства в период социалистического строительства. – Ярославль : Ярославский государственный университет, 1978. – 229 с.
147637
   Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Северном Кавказе (1920-1937). – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1985. – 165 с.
147638
   Аграрная политика Коммунистической партии на этапе строительства МТС (1920-1939). – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт, 1985. – 133 с.
147639
  Тидо Г Аграрная политика КП Эстонии в 1940-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Тидо Г, К.; Ин-т ист. парт. при ЦК КП Эст. филиал Ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – Таллин, 1961. – 30с.
147640
  Коваленко А.Л. Аграрная политика КПСС - в действии / А.Л. Коваленко. – К, 1979. – 64с.
147641
   Аграрная политика КПСС : сборник статей. – Москва : Колос, 1977. – 303 с.
147642
   Аграрная политика КПСС : итоги и перспективы. – Москва : Мысль, 1979. – 189 с.
147643
  Капустян И.К. Аграрная политика КПСС / И.К. Капустян, Г.Ф. Хаценков. – Москва, 1987. – 239с.
147644
  Долгов В.М. Аграрная политика КПСС / В.М. Долгов. – Саратов, 1988. – 177с.
147645
  Климин И.И. Аграрная политика КПСС (1917-1937 гг.) : действительность и буржуаз. вымыслы / И.И. Климин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 137 с.
147646
   Аграрная политика КПСС в действии : сборник статей. – Кишинёв : Издательство ЦК КП Молдавии, 1975. – 222 с.
147647
   Аграрная политика КПСС в действии. – Кишинёв : Штиинца, 1983. – 203 с.
147648
   Аграрная политика КПСС в комсомол : сборник статей. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 255 с.
147649
  Погорелов Н.С. Аграрная политика КПСС в свете решений июльского 1978 г. Пленума ЦК КПСС / Н.С. Погорелов. – Киев, 1978. – 87с.
147650
   Аграрная политика КПСС в условиях развитого социализма. – Москва : Мысль, 1976. – 336 с.
147651
   Аграрная политика КПСС и совершенствование социальных процессов на селе : (На материалах Компартии Молдавии). – Кишинёв : Штиинца, 1986. – 204 с.
147652
  Зинченко Г.И. Аграрная политика КПСС на современном этапе / Г.И. Зинченко. – М, 1977. – 64с.
147653
   Аграрная политика КПСС на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1983. – 318 с.
147654
  Морий Григорий Прокопович Аграрная политика КПСС: Опыт, проблемы ее осуществления на Украине в 1965-1989 годах : Дис... доктора историческихнаук: 07.00.01 / Морий Григорий Прокопович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 336л. – Бібліогр.:л.317-336
147655
  Свистунова Н.П. Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. : Автореф... канд. ист.наук: / Свистунова Н. П.; Ин-т вост. яз. при МГУ. – М., 1962. – 17л.
147656
  Свистунова Н.П. Аграрная политика Минского правительства во второй половине XIV в. / Н.П. Свистунова. – М., 1966. – 168с.
147657
  Меджидов Талят Таир оглы Аграрная политика правительства Сирии после 1963 года : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Меджидов Талят Таир оглы; АН АзССР. – Баку, 1975. – 28л.
147658
  Колодий А.Ф. Аграрная политика правительства Ф.Рузвельта (1933-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Колодий А.Ф.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1972. – 29л.
147659
  Сидельников С.М. Аграрная политика самодержавия в период империализма / С.М. Сидельников. – Москва, 1980. – 288с.
147660
   Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 552 с.
147661
  Шарапов Г.В. Аграрная политика Советской власти в первые годы диктатуры пролетариата. : Автореф... канд.ист.наук: / Шарапов Г.В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 18л.
147662
  Аминова Р.Х. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1920 гг.) / Р.Х. Аминова ; Акад. наук Узб. ССР, Ин-т истории и археологии. – Ташкент : [б. и.], 1963. – 344 с. – Библиогр.: с. 332-342
147663
   Аграрная политика социалистических стран на современном этапе. – Москва : Политиздат, 1981. – 367 с.
147664
  Милютин В.П. Аграрная политика СССР. / В. Милютин. – 2-е изд., доп. – Москва - Ленинград : Госиздат, 1927. – 346 с. – (Экономическая библиотека)
147665
   Аграрная политика царизма в Сибири. – Омск : ОГПИ, 1989. – 107 с.
147666
  Худяков В.Н. Аграрная политика царизма в Сибири в пореформенный период. / В.Н. Худяков. – Томск, 1986. – 263с.
147667
   Аграрная политика царизма в Сибири в эпоху капитализма : международній сборник научнії трудов / отв. ред. В.Н. Худяков ; Омский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : ОГПИ, 1987. – 100, [1] с., ил.
147668
  Островский И.В. Аграрная политика царизма в Сибири периода империализма / И.В. Островский. – Новосибирск, 1991. – 308с.
147669
  Канода Н.Н. Аграрная политика царизма в Туркменистане (1881-1917 гг.) / Н.Н. Канода. – Ашхабад, 1991. – 223 с.
147670
   Аграрная политика царизма и крестьянское движение в Армении в начале XX века. – Ереван : Издательство АН АССР, 1951. – 358 с. – (Материалы по истории армянского народа ; кн. 4)
147671
  Щербина В.П. Аграрная политика царизма на их правобережной Украине в 30-х и начале 60-х годов 19 века : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щербина В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 21л.
147672
  Щербина Владимир Петрович Аграрная политика царизма на правобережной Украине (30 - начало 60 гг. ХІХ в.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02 / Щербина Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 210л. – Бібліогр.:л.190-210
147673
  Думан Л.И. Аграрная политика Цинского (Манчжурского) правительства в Синьцзяне в конце XVIII века / Л.И. Думан. – М.-Л., 1936. – 256с.
147674
  Тепцов Н.В. Аграрная политика: на крутых поворотах 20-30-х годов / Н.В. Тепцов. – Москва : Знание, 1990. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . История и политика КПСС ; № 7)
147675
  Леонов Михаил Иванович Аграрная программ эсеров в конце XIX - начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Леонов Михаил Иванович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – Москва, 1976. – 21л.
147676
  Першин П.Н. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической и социалистических революциях / П.Н. Першин. – Киев, 1959. – 79с.
147677
  Коган А.С. Аграрная программа большевиков в буржуазно-демократической революции / А.С. Коган. – Москва, 1958. – 67с.
147678
  Ярославский Е. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / Е. Ярославский. – М, 1941. – 35с.
147679
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.Н. Лопаткин. – Москва, 1955. – 40с.
147680
  Логунов В.И. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / В.И. Логунов. – Воронеж, 1956. – 40с.
147681
  Воронович А.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции / А.А. Воронович. – Москва, 1957. – 47с.
147682
  Попов П.А. Аграрная программа большевиков в первой русской революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. экон.наук: / Попов П.А.; МВО СССР. Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1954. – 17л.
147683
  Крацкин Л.М. Аграрная программа большевиков в период первой русской революции (1905-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крацкин Л.М.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1954. – 16л.
147684
  Лопаткин А.Н. Аграрная программа большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции / А.Н. Лопаткин. – М, 1956. – 48с.
147685
  Сельванас А.В. Аграрная программа и политика Коммунистической партии Литвы в период пролетарской революции 1918-1919 гг. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сельванас А.В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1962. – 24л.
147686
  Дешко Г.П. Аграрная программа партии большевиков в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (апрель 1917-ноябрь 1918 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дешко Г.П. ; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1950. – 16 с.
147687
  Воронович А.А. Аграрная программа партии в трудах Ленина / А.А. Воронович. – Москва, 1971. – 216 с.
147688
  Черненков Н.Н. Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка / Н.Н. Черненков. – С.-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1907. – 80с. – Кн.нап.: рос. стар. орф.
147689
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1931. – 356с.
147690
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 48с.
147691
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 40с.
147692
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 47с.
147693
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 40с.
147694
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 40с.
147695
  Ленин В.И. Аграрная программа русской социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1984. – 208с.
147696
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 152 с.
147697
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Партиздат, 1935. – 270 с.
147698
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 208 с.
147699
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 212 с.
147700
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 216 с.
147701
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 392 с.
147702
  Ленин В.И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов / В.И. Ленин. – Москва, 1983. – 208 с.
147703
  Ленин В.И. Аграрная программа социалдемократии в первой русской революции 1905-1907 годов. – 2-е изд. – Москва ; Петроград, 1919. – 248 с.
147704
   Аграрная революция : в 4-х т. – Москва : Издательство Ком. академии
Т. 2. – 1928. – 231 с.
147705
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 1. – 1966. – 491с.
147706
  Першин П.Н. Аграрная революция в России / П.Н. Першин. – Москва
Кн. 2. – 1966. – 576с.
147707
   Аграрная революция и социалистические преобразования в советской деревне : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 87 с.
147708
  Ильин Г.В. Аграрная реформа 1861 года в Московской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Ильин Г.В. – Москва, 1950. – 16 с.
147709
  Воробьева Н.Н. Аграрная реформа 1906 г. Судьба реформатора: Владимир Гурко // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 35-38
147710
  Фельчуков Ю.В. Аграрная реформа 1960 года в Индонезии / Ю.В. Фельчуков. – М, 1963. – 90с.
147711
  Бороздина Р.И. Аграрная реформа в Мексике / Р.И. Бороздина ; АН СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва : Наука, 1976. – 164 с.
147712
   Аграрная реформа в России : документы и материали. – Москва : Республика, 1992. – 77 с.
147713
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – ISSN 0042-8736
147714
  Узун В. Аграрная реформа в России: мифы и реальность // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 139-155. – Бібліогр.: с. 139, 142-143, 145, 148-149. – ISSN 0042-8736
147715
  Плотников В. Аграрная реформа в России: столыпинский опыт и современные проблемы фермерства // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 12. – С. 3-10. – ISSN 0235-2443
147716
  Гатауллин М.Ф. Аграрная реформа и классовая борьба в Египте (конец 40-х -- нач. 80-х г.) / М.Ф. Гатауллин. – Москва, 1985. – 201с.
147717
  Франкфурт С.Л. Аграрная реформа и сахарная промышленность / С.Л. Франкфурт. – К, 1918. – 41с.
147718
  Борисов М.Ю. Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Украины и Российской Федерации // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 283-286
147719
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 1 : Подготовка и производство реформы. – 1917. – VI, [2], 328, [2] с.
147720
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В. Пичета. – Москва : Синодальная тип.,
Ч. 2 : Отношение литовско-русского общества к аграрной реформе и правительственная деятельность в эпоху реформы. – 1917. – [6], II, 302, II с.
147721
  Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве / В.И. Пичета; АН СССР. Ин-т славяноведения. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 548с.
147722
  Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина / С.М. Сидельников. – Москва, 1973. – 335с.
147723
  Косенко М.Я. Аграрная реформа Столыпина в Саратовской губернии : Автореф... канд. ист.наук: / Косенко М. Я.; МВО СССР, Моск. гос. ист. арх. ин-т. – Саратов, 1951. – 20 с.
147724
  Введенский А.Д. Аграрная реформа Столыпина и ее экономические последствия на Украине : Автореф... канд. экон.наук: / Введенский А.Д.;. – Х, 1957. – 17л.
147725
  Кернажыцкі К. Аграрная реформа у Бабруйскім старостве і экономічнае становіща яго насельніцства з 17 да паловы 19 стал. / К. Кернажыцкі. – Менск, 1931. – 11с.
147726
  Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-14. – ISSN 0042-8736
147727
  Растянников В.Г. Аграрная эволюция в многоукладном обществе : Опыт независимой Индии / В.Г. Растянников. – Москва : Наука, 1973. – 418 с.
147728
   Аграрная эволюция России и США в XIX- начале XX века = Agrarian evolution in Russia and the United States in the XIX - early XX century : материалы советско-американских симпозиумов. – Москва : Наука, 1991. – 360 с.
147729
  Серова Е.В. Аграрная экономика : Учебник / Е.В. Серова; Государственный Ун-т. Высшая школа экономики. – Москва, 1999. – 480с. – ISBN 5-7598-0065-5
147730
  Бони Л.Д. Аграрная экономика Китая: Итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 1 (654). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075


  50 лет реформ, которые преобразовали страну. Размышления о причинах быстрого экономического роста Республики Корея и стремительного вхождения ее в ряды ведущих индустриальных государств мира.
147731
  Никольский С.А. Аграрная экономика, сельская общность и проблема социально-экономических укладов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 12. – 16-27. – ISSN 0042-8744
147732
  Корновенко Сергій Валерійович Аграрне законодавство П. Скоропадського у контексті вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного питання (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Статтю присвячено вивченню маловідомих аспектів аграрного законодавства П. Скоропадського. На основі опрацювання джерел автором проаналізовано зміст аграрного законодавства гетьманату в контексті вітчизняного та європейського революційного досвіду ...
147733
   Аграрне законодавство періоду української революцію (1917-1921 рр.) : зб. док. і матеріалів / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників ; [упоряд.: С.В. Корновенко, А.Г. Морозов, Ю.Г. Пасічна]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2019. – 553, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 526-539. – Бібліогр.: с. 540-550. – ISBN 978-966-353-463-3
147734
  Кулинич П.Ф. Аграрне законодавство України періоду воєнного стану тенденції та перспективи розвитку // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Скрипнюк О.В., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 13 : Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. – С. 105-112. – ISSN 2524-017X
147735
  Корновенко С.В. Аграрне законодавство уряду півдня Росії: історико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 104-108. – ISSN 1563-3349
147736
  Захарчук А.С. Аграрне законодавство Центральної Ради в контексті вітчизняного державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 22-27.
147737
  Пасько В.Ф. Аграрне землекористування в Україні: сучасний стан, проблеми, наслідки // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-617-7069-75-8
147738
  Яцюк В.А. Аграрне перенаселення на Поділлі в середині 20-х роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 58-60
147739
  Овчаренко О.І. Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О.І. Овчаренко, О.В. Сухушина // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 183-186. – ISBN 966-7686-12-8
147740
  Антонюк В. Аграрне питання в діяльності російської окупаційної адміністрації в Східній Галичині 1914-1915 рр. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 218-221. – ISBN 978-966-171-90295
147741
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності українських політичних партій (березень 1917 р. -- квітень 1918 р.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 168л. – Бібліогр.:л.160-168
147742
  Верхоляк І.М. Аграрне питання в діяльності Українських політичних партій. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Верхоляк І.М.; КУ. – К., 1993. – 22л.
147743
  Лапта А. Аграрне питання в період правління Української Центральної Ради // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 75-76
147744
  Котлов В. Аграрне питання в період Центральної Ради УНР // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 253-256. – ISBN 978-966-171-90295
147745
  Сеньків М. Аграрне питання в політиці Української повстанської армії (1944 - 1952 рр.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 140-150
147746
  Священко З.В. Аграрне питання в політичній діяльності С.Ю. Вітте: сучасна російська історіографія проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 78-83. – ISSN 2076-1554
147747
  Ігнатова Л.Р. Аграрне питання в програмах загальноросійських та національних українських політичних партій початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 56)


  У статті розглядаються програмні положення російських та українських політичних партій у галузі аграрного реформування на початку ХХ ст.
147748
  Федьков О.М. Аграрне питання в програмних документах національних політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках XIX ст. / О.М. Федьков, В.А. Дубінський // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 131-142
147749
  Ленін В.І. Аграрне питання в Росії на кінець XIX століття / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 76с.
147750
  Адамович С. Аграрне питання в соціальній політиці ОУН-УПА в 40-50 рр. XX ст. // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 7-14. – ISBN 978-966-668-405-2
147751
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 184с.
147752
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 151с.
147753
  Ленін В.І. Аграрне питання і "критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1955. – 160с.
147754
  Ленін В.І. Аграрне питання і "Критики Маркса" / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 156с.
147755
  Триліський О. Аграрне питання та аграрна радянська політика / О. Триліський. – Х., 1926. – 192с.
147756
  Житков О.А. Аграрне питання та замельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
147757
  Сірий Є. Аграрне питання та земельна проблематика в пресових ЗМІ: соціологічний аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 170-176


  У даному матеріалі, в аспекті дослідження окремих сегментів інформаційного простору України висвітлено практику застосування методу контент-аналізу пресових районних ЗМІ в предметності аграрного питання та земельної проблематики. In this material, in ...
147758
  Житков О.А. Аграрне питання та земельні реформи в Україні доби Визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Житков Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 550 арк. – Додатки: арк. 545-550. – Бібліогр.: арк. 393-544
147759
  Житков О. Аграрне питання у вітчизняній громадсько-політичній думці Наддніпрянщини на початку ХХ століття: огляд новітніх джерел // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 78-85. – ISSN 2309-9356


  На основі порівняльного аналізу розмаїтих історіографічних джерел автором статті досліджується вітчизняна громадсько-політична думка стосовно шляхів вирішення земельного питання в Наддніпрянщині у переддень Української революції 1917-1921 рр. ...
147760
  Кічіґіна Н.Р. Аграрне питання Центральної Ради на сторінках "Українського Історика" // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1994. – Рік 31, N 1/4 (120/123) : Тридцятиліття "Українського історика" / ред. Л. Винар. – С. 68–71. – ISSN 0041-6061
147761
  Терлюк І.Я. Аграрне питання як фактор правової політики Українських державних формацій (1917 - 1921 рр.): започаткування національного земельного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 461-468. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
147762
  Кавтський К. Аграрне питання. / К. Кавтський. – Х, 1930. – 438с.
147763
  Каутський К. Аграрне питання. / К. Каутський. – 2-е изд. – Х., 1931. – 398с.
147764
   Аграрне право : підручник / Жушман В.П. [та ін.] ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 296 с. – ISBN 978-966-458-177-3
147765
  Бобкова А.Г. Аграрне право : конспект лекцій у схемах / А.Г. Бобкова, Ю.М. Павлюченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 242, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 240-242. – Бібліогр.: с. 237-239 та в кінці тем. – ISBN 978-966-639-564-4


  У пр. № 1743776 напис: Вельмишановному Віталію Івановичу з повагою вІд авторів. Підписи.
147766
   Аграрне право : підручник / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 411, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-487-5
147767
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2019. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
147768
   Аграрне право : підручник : до 215-річчя Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого / [А.М. Статівка та ін.] ; за ред. А.М. Статівки ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Вид. 2-ге, змінене. – Харків : Право, 2021. – 411, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-797-5
147769
  Янчук В.З. Аграрне право (оглядові лекції, практичні завдання, нормативні акти) : навч.-метод. посібник для студентів вищих юрид. та аграр. навч. закл. України / В.З. Янчук, А.М. Статівка. – Харків : Ксілон, 2000. – 238, [2] с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 966-95-312-8-4


  У пр. №1711020 напис: Вельмишановному Володимиру Івановичу Андрійцеву на добру пам"ять від авторів. 26.10.2000 р. Підписи.
147770
  Годованюк А.Й. Аграрне право в реаліях сьогодення // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 92-94. – ISBN 978-966-419-269-6
147771
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : Навчально-практичний посібник / В.П. Жушман. – Харків : Одіссей, 2003. – 448с. – ISBN 966-633-166-7
147772
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України : (в питаннях та відповідях) : навч.-практ. посібник / В.П. Жушман. – Вид. 4-те. – Харків : Одіссей, 2007. – 735, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-633-677-7
147773
  Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України. (В питаннях та відповідях) : Навчально-практичний посібник / Жушман В.П. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Харків : Одіссей, 2006. – 736с. – ISBN 966-633-568-9
147774
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Юрінком, 1996. – 560 с. – ISBN 966-7059-02-2
147775
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
147776
   Аграрне право України : Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 720с. – ISBN 966-7302-97-0
147777
   Аграрне право України : Практикум. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 256с. – ISBN 966-7784-52-5
147778
   Аграрне право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред.: В.М.Гайворонського, В.П.Жушмана. – Харків : Право, 2003. – 240с. – ISBN 966-7146-82-0
147779
   Аграрне право України : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Істина, 2004. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
147780
   Аграрне право України : Підручник. – Київ : Істина, 2006. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
147781
   Аграрне право України : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.О. Багай, Л.О. Бондар, В.К. Гуревський, А.В. Луняченко, О.М. та ін Пащенко; Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К., Луняченко А.В. та ін.; Одеський юридичний ін-т Харківського національного університету внутрішніх справ; За ред. О.О. Погрібного. – Київ : Істина, 2007. – 448 с. – ISBN 966-7613-45-3
147782
  Гаєцька-Колотило Аграрне право України : навчальний посібник / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків. – Київ : Істина, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-8909-25-2
147783
   Аграрне право України : підручник / Єрмоленко В.М. [та ін.] ; за заг. ред. В.М. Єрмоленка ; МОН України ; Каб. м-ів. України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокор. України. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 608 с. – ISBN 978-966-667-421-3
147784
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова та ін.] ; за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 434, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-309-9
147785
   Аграрне право України : навч. посібник / [Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш, В.Д. Сидор та ін.] ; за ред д-ра юрид. наук Т.Є. Харитонової, проф. І.І. Каракаша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Вид. стер. – Одеса : Гельветика, 2021. – 434, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-916-863-7
147786
  Погрібний О. Аграрне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 40-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
147787
  Голян В.А. Аграрне природокористування в зоні ризикового землеробства: принципи та пріоритети раціоналізації / В.А. Голян, В В. Савчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – C. 148-153. – ISSN 2222-4459
147788
  Розовик О. Аграрне становище польських селян в УСРР і проблеми його переселення у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 46-49. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  На початку 1920-х рр. в УСРР з"явилося безземельне і малоземельне селянство у зв"язку з природним приростом населення, міграцією із зарубіжжя селянства, відсутністю вільних земель після їх перерозподілу між селянами у 1919-1920 рр. Всі ці явища були й ...
147789
  Розовик Д. Аграрне становище селян-общинників України у період Столипінської аграрної реформи (1906-1910 рр.) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 200-203. – ISBN 978-966-171-90295
147790
  Лебідь В.С. Аграрне страхування як шлях до покращення фінансового забезпечення аграрного виробництва // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 7 (11). – С. 114-123. – ISSN 2411-4413
147791
  Колібаба Р.О. Аграрне страхування: державне регулювання та підтримка / Колібаба Р.О. ; Ін-т розвитку аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 135, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 63. – ISBN 978-966-345-177-0
147792
  Куманська О. Аграрний бізнес. Антирейдерський аспект // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 28
147793
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Герасименко В.П., Драгавцев В.О., Рашаль І.Д. [та ін.]. – Одеса : СМИЛ
  вип. 70. – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147794
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 69. – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147795
   Аграрний вісник Причорномор"я. Біологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : СМИЛ
  вип. 73. – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147796
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т. – Одеса : ЛЕРАДРУК. – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 75. – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147797
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський держ. аграрний ун-т. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 78-2. – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147798
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 80. – 2016. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147799
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Чубов Ю.О. [та ін.]. – Одеса
  вип. 81. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147800
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 82. – 2016. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147801
   Аграрний вісник Причорномор"я. Економічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ТОВ "ВМВ". – ISBN 966-8149-53-X
  вип. 86. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147802
   Аграрний вісник Причорномор"я. Технічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса : Вид-во "ТЄС"
  вип. 85. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
147803
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, І.І. Дударев, І.П. Паламарчук [та ін.]. – Одеса : ТЕС
Вип. 90 : Технічні науки. – 2018. – 223, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Технічні науки ; вип. 90)
147804
   Аграрний вісник Причорномор"я. Ветеринарні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Тарасенко Л.О., Богач М.В., Скрипка М.В. [та ін.]. – Одеса : ТЕС
  вип. 91. – 2018. – 180, [1] с.
147805
   Аграрний вісник Причорномор"я. Сільськогосподарські науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: Юркевич Є.О., Лінчевський А.А., Лифенко С.П. [та ін.]. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О.
  вип. 88. – 2018. – 166, [1] с.
147806
   Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграр. ун-т ; редкол.: Андрійчук В.Г., Дем"яненко М.Я., Лупенко Ю.О. [та ін.]. – Одеса : ВМВ. – ISBN 966-8149-53-X
Вип. 89 : Економічні науки. – 2018. – 154, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Економічні науки ; вип. 89)
147807
  Чуткий А. Аграрний гамбіт Богдана Хмельницького // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 40 (672), 2-8.10.2020. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561
147808
  Шубравська О.В. Аграрний корпоративний сектор: теоретичні засади дослідження // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (687), лютий. – С. 62-72. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
147809
  Островський П.І. Аграрний маркетинг : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.І. Островський; МОНУ; Одеськ держ. економ ун-т. – Киев : Центр навчальної літератури, 2006. – 224с. – ISBN 966-364-202-5
147810
   Аграрний менеджмент // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.7-17. – ISBN 966-654-088-6
147811
  Ерфан В.Й. Аграрний ресурсний потенціал в контексті продовольчої безпеки регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 100-105. – (Економіка ; Вип. 30)
147812
  Губський Б.В. Аграрний ринок / Б.В. Губський. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 184с. – ISBN 966-7010-32-5
147813
  Супіханов Б.К. Аграрний ринок Марокко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 139-143. – ISSN 2221-1055
147814
  Могильний О.М. Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 5-12. – ISSN 2221-1055
147815
  Лебеденко О.В. Аграрний ринок: поняття та особливості // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 48-52. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
147816
  Гайдуцький П.І. Аграрний ринок: уроки і завдання // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.3-9
147817
  Бородіна О.М. Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект) / О.М. Бородіна, І.В. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 55-72. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
147818
  Андрусяк Я.Я. Аграрний розвиток чеського королівства у період правління династії Ягеллонів (кінець XV - початок XVI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 104-107. – (Історія ; Вип. 21)
147819
  Захарченко П. Аграрний рух 1917 - поч. 1918 років як передумова селянських повстань в добу Гетьманату // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 300-309. – ISBN 5-7702-0821-X
147820
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (614). – С. 50-58 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
147821
  Пасхавер Б.Й. Аграрний сегмент національного багатства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 49-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
147822
  Саблук П.Т. Аграрний сектор в умовах членства України у Світовій організації торгівлі: здобутки і перспективи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
147823
  Мельник Л.Л. Аграрний сектор економіки України з позицій вимог світової організації торгівлі (СОТ) // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.218-221. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
147824
  Радченко Л. Аграрний сектор за умов ринкової економіки (на основі розробок наукової школи академіка І.І. Лукінова) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 246-251
147825
  Хомин І.П. Аграрний сектор України - фінансовий донор вітчизняної та зарубіжних економік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 41-55 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
147826
  Микитенко І.А. Аграрний сектор України за умов становлення нової соціально-економічної системи - глобалізму // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 29-36
147827
  Ігнатенко М.М. Аграрний сектор України за час президентства Л.Кучми : стан розвитку та тенденції змін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 93-97. – ISSN 2077-1800
147828
  Лисецький А. Аграрний сектор України: адаптивний саморозвиток і глобальні виклики у регіональному вимірі / А. Лисецький, М. Соломко, І. Думич // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 57-69. – ISSN 0131-775Х
147829
  Саблук П.Т. Аграрний сектор України: інституційні засади подальших трансформацій // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 238-240. – ISSN 1729-7206
147830
  Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 9-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
147831
  Пустовий В.П. Аграрний цех підприємства / В.П. Пустовий. – К, 1987. – 32с.
147832
  Житков О. Аграрний чинник національного відродження в інтерпретації В.К. Винниченка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 181-184. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
147833
  Саблук П.Т. Аграрним реформам - усвідомлений розвиток // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 3-5. – ISSN 2221-1055
147834
  Савченко Г. Аграрні аспекти соціальних вимог українців російської армії (березень - листопад 1917 року) // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 190-199. – ISBN 966-95788-6-8
147835
  Кобута І.В. Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
147836
  Герасименко М.П. Аграрні відносини в Галичині в період кризи панщинного господарства / М.П. Герасименко. – Київ, 1959. – 304 с.
147837
  Жулканич Н. Аграрні відносини в областях Українських Карпат (1965-2005 рр.): короткий історіографічний огляд // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 110-123. – ISSN 0869-3595
147838
  Непочонтний В. Аграрні відносини в Подільській губернії в першій половині ХІХ століття / В. Непочонтний. – Київ : Четверта хвиля, 1999. – 24с. – ISBN 966-529-057-6
147839
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КУ. – Київ, 1993. – 30л.
147840
  Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки: (Історико-політичний аспект) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Левчук К. І.; КДУ. – Київ, 1993. – 190л. – Бібліогр.:л.177-190
147841
  Проскура Н.Л. Аграрні відносини в Харківській губернії між буржуазно-демокрвтичними революціями : Дис... канд. іст.наук: / Проскура Н.Л.; КДУ. – Київ, 1973. – 183л.
147842
  Петров В.С. Аграрні відносини і земельна рента в умовах сучасного капіталізму / В.С. Петров. – Львів, 1973. – 43с.
147843
  Свєжинський П.В. Аграрні відносини на Західній Україні в кінці XIX - на початку XX ст. / П.В. Свєжинський. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1966. – 192 с.
147844
  Сизоненко Є.В. Аграрні відносини на півдні України між першою та другою буржуазно-демократичними революціями в Росії (1907-1917 рр.) / Є.В. Сизоненко. – Одеса, 1962. – 64с.
147845
  Кудлай П.Д. Аграрні відносини на Чернігівщині напередодні першої буржуазно-демократичної революції в Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 113-124. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
147846
  Корнієнко Г.С. Аграрні інновації як чинник становлення національного агробізнесу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 18-23. – ISSN 2311-4894
147847
  Пістун М.Д. Аграрні комплекси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 115-122. – Бібліогр. 14 назв
147848
  Якименко М.А. Аграрні міграції українського селянства на рубежі XIX - XX ст. / Микола Якименко. – Полтава : ПДАА, 2006. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. в прим.: c. 115-140
147849
  Томенчук Й.М. Аграрні перетворення в народно-демократичній Польщі : Дис... канд. економ.наук: / Томенчук Й.М.; Київ. держ. ун-тет ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1951. – 348л. – Бібліогр.:л.334-346
147850
  Марченко С.Д. Аграрні перетворення в Україні на зламі історичних епох (80-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Світлана Давидівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
147851
  Першин П.Н. Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціалістичної революції / П.Н. Першин. – К, 1962. – 548с.
147852
  Лях Р.Д. Аграрні перетворення на Донеччині, 1917-1923 рр. / Р.Д. Лях. – Донецьк, 1974. – 63с.
147853
  Рибалка І.К. Аграрні перетворення на Україні в період громадянської війни (1919 р.) / І.К. Рибалка. – Харків, 1967. – 192 с.
147854
  Корновенко С.В. Аграрні перетворення П. Скоропадського та А. Денікіна: порівняльний аналіз // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2004. – № 17 : Філологічні науки. – С. 23-26. – Бібліогр.: на 19 пунктів
147855
  Уркевич В. Аграрні правовідносини й предмет аграрного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 76-80. – ISSN 0132-1331
147856
  Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини: приватні й публічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 64-69. – ISSN 0201-7245
147857
  Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 45-57. – ISSN 0131-775Х
147858
  Рєпін К. Аграрні реформи XIX-XX сторіч та становлення ринку землі в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-33
147859
  Мороз О.О. Аграрні реформи в Україні: теорія, історія, еволюція парадигми : Монографія / О.О. Мороз; Мін-во освіти і науки; ВНТУ. – Вінниця : Універсум, 2003. – 233с. – ISBN 966-641-071-0
147860
  Дем"яненко С.І. Аграрні ринки: основи аналізу та моделювання / С.І. Дем"яненко, О.В. Нів"євський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 8. – С. 81-89.
147861
  Содома Р. Аграрні розписки в Україні як сучасний інструмент фінансування аграрного сектору держави // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 35-42 : рис. – Бібліогр.: с. 42. – ISSN 2313-3627
147862
  Мамалига С.В. Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-34 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
147863
  Яцух О. Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 68-81. – ISSN 2313-3627
147864
  Тетеря С. Аграрні розписки: у пошуках досконалості. Огляд законопроекту № 2805-д / С. Тетеря, Н. Муравська // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 12-13
147865
  Пивовар П.В. Аграрні субсидії в системі державної політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6792
147866
  Семчик В.І. Аграрні та земельні ринки в Україні: загальна характеристика і предмет правового регулювання // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 211-234. – ISBN 978-617-7021-00-0
147867
  Ковальчук С.Я. Аграрні трансформації України: євроінтеграційна модель / С.Я. Ковальчук, В.Ю. Вовк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
147868
  Якубович І. Аграрні фінансові інтервенції як правова модель реалізації зерна: історія та сучасність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
147869
  Шиян Д.В. Аграрні цикли: історія, методологія, практика // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2221-1055
147870
  Майборода Р.В. Аграрніе отношения в Саноцкой земле в ХУШ в. : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Майборода Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1991. – 263л. – Бібліогр.:л.198-228
147871
  Мороз Ю.Ю. Аграрно-індустріальні парки як вектор соціально-економічного розвитку територіальних громад: статистичний аспект / Ю.Ю. Мороз, С.В. Чугаєвська, Н.В. Чугаєвська // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 6 (91). – С. 33-41. – ISSN 2663-2144
147872
  Мирцхулава И.И. Аграрно-крестьянский вопрос в Грузии в 1900-1921 гг. / И.И. Мирцхулава. – Тбилиси, 1978. – 362с.
147873
  Делюсин Л.П. Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК. (1921-1928). / Л.П. Делюсин. – М., 1972. – 464с.
147874
  Мурадян М.А. Аграрно-крестьянский вопрос в России в 1917 году : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Мурадян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 26л.
147875
   Аграрно-крестьянский вопрос в странах юго-восточной Азии. – Москва, 1961. – 162 с.
147876
   Аграрно-крестьянский вопрос в суверенных слаборазвитых странах Азии (Индия, Бирма, Индонезия). – Москва, 1961. – 356 с.
147877
  Басевич А.М. Аграрно-крестьянский вопрос в Царстве Польском в 1815-1831 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Басевич А.М.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 20л.
147878
   Аграрно-крестьянский вопрос за рубежом в новое и новейшее время : сборник научных трудов. – Казань : Казанский госсударственный университет, 1983. – 210 с.
147879
   Аграрно-крестьянский вопрос на современном этапе национально-освободительного движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. – Москва : Наука, 1965. – 216 с.
147880
  Коваленко Т.О. Аграрно-правова наукова спадщина професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 15-19. – ISBN 978-966-7957-20-9
147881
  Нікітіна Ю.С. Аграрно-правова політика України в умовах євроінтеграції // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 121-123. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
147882
  Браганець К. Аграрно-правові аспекти клонування сільськогосподарських тварин // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 156-158
147883
  Марченко С.І. Аграрно-правові ідеї в наукових працях професора Миронця Івана Макаровича // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 59-61. – ISBN 978-966-7957-18-6
147884
  Коваленко Т.О. Аграрно-правові ідеї у працях професора Василя Лук"яновича Мунтяна // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 32-37. – ISSN 2413-7189
147885
  Рябенко А.Я. Аграрно-промышленная интеграция и концентрация сельскохозяйственного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябенко А. Я.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1978. – 24л.
147886
  Каласов А.К. Аграрно-промышленная интеграция и совершенствования социально-экономических отношений в сельском хозяйстве / А.К. Каласов, Б.Б. Бутаев. – Москва, 1978. – 112с.
147887
  Ефремов П.П. Аграрно-промышленное комбинирование производства как условие рациональной занятости работников социалистической деревни : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ефремов П.П.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 23л.
147888
  Барбашинов Василий Миронович Аграрно-промышленное кооперирование : Автореф... кнд. экон.наук: 08.00.01 / Барбашинов Василий Миронович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 23л.
147889
   Аграрно-промышленное кооперирование в европейских странах СЭВ : сдорник статей. – Москва : ИЭМСС, 1974. – 179 с.
147890
  Негру-Водэ Аграрно-промышленное кооперирование в СССР. / Негру-Водэ. – М., 1975. – 184с.
147891
  Адам-Токан Прасковия Дмитриевна Аграрно-промышленное кооперирование в экономической системе развитого социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Адам-Токан Прасковия Дмитриевна ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1977. – 21 с.
147892
  Губин Е.П. Аграрно-промышленное кооперирование и управление производстом / Е.П. Губин. – М, 1976. – 150с.
147893
  Жабицкая В.П. Аграрно-промышленные компелксы и закономерности их формирования. : Автореф... канд. геогр.наук: 691 / Жабицкая В.П.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1970. – 19л.
147894
   Аграрно-промышленные комплексы. – Москва : Колос, 1972. – 200 с.
147895
   Аграрно-промышленные комплексы = Проблемы развития и оптимального функционирования. – Киев : Наукова думка, 1976. – 251 с.
147896
   Аграрно-промышленные комплексы (Особенности размещения, планирования и организации учета). – Москва : Статистика, 1975. – 277 с.
147897
   Аграрно-промышленные комплексы в свеклосахарном производстве УССР и пути их совершенствования. – Киев, 1970. – 136 с.
147898
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и их значение в повышении эффективности сельскохозяйственного производства / А.Л. Горбатов. – М., 1971. – 88с.
147899
  Горбатов А.Л. Аграрно-промышленные комплексы и объединения / А.Л. Горбатов. – М., 1973. – 190с.
147900
  Александров Н.П. Аграрно-промышленные комплексы и пути их развития : лекция / Н.П. Александров ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1975. – 68 с. – (Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории)
147901
  Барсов А.А. Аграрно-промышленные комплексы и сближение двух форм социалистической собственности / А.А. Барсов, Л.В. Никифоров. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Экономика" ; № 7/1976)
147902
  Акулин Виктор Иванович Аграрно-промышленные комплексы, их значение в интенсификации и повышении эффективности общественного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Акулин Виктор Иванович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. Экон. фак. – Ленинград, 1973. – 20 с.
147903
  Колесов Н.Д. Аграрно-промышленные комплексы. / Н.Д. Колесов. – Москва, 1973. – 248с.
147904
  Жовнир Л.Ф. Аграрно-промышленные комплексы. Закономерности формирвоания и территориальной организации : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Жовнир Л. Ф.; БГУ. – Минск, 1978. – 25л.
147905
  Арефьев В.И. Аграрно-промышленные объединения и комплексы / В.И. Арефьев. – Москва : Знание, 1976. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука управления" ; 7)
147906
  Сувилова Н.М. Аграрно-промышленные объединения, их состояние и перспективы (на прим. Северного Кавказа). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Сувилова Н.М.;. – М., 1971. – 23л.
147907
  Батрасов В.И. Аграрно-промышленные объединения, подсобные предприятия и промыслы в сельском хозяйстве / В.И. Батрасов, М.Н. Боков. – Горький : [Б. и.], 1971. – 98 с.
147908
  Рогов М.Д. Аграрно-промышленные объединения. / М.Д. Рогов. – М., 1976. – 112с.
147909
  Зырянов Ф.П. Аграрно-промышленный кабинет "Кубань" / Ф.П. Зырянов. – М., 1978. – 63с.
147910
  Карлюк И.Я. Аграрно-промышленный комплекс / И.Я. Карлюк. – М, 1981. – 95с.
147911
  Колев Петко Аграрно-промышленный комплекс "Добруджа". / Колев Петко; Людникова Г.Т. – М., 1978. – 64с.
147912
   Аграрно-промышленный комплекс Киргизии и проблемы реализации Продовольственной программы. – Фрунзе : Илим, 1985. – 146 с. – (Региональные проблемы экономики и социального развития КиргССР)
147913
  Атанов Н.И. Аграрно-промышленный комплекс Сибири. Прогресс в технологии и интенсификации производства / Атанов Н.И. ; отв. ред. С.Е. Ильюшонок ; АН СССР, Сибир. отд., Ин-т эконом. и орг. пром. про-ва. – Новоситбирск : Наука, 1988. – 208 с.
147914
  Андреев С.Б. Аграрно-промышленный комплекс ФРГ : особенности и проблемы формирования / Андреев С.Б. ; отв. ред. В.А. Морозов ; АН СССР, Ин-т мировой єкономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1987. – 122, [2] с.
147915
   Аграрно-промышленный комплекс. Концепции развития : сборник сатей. – Рига : Зинатне, 1984. – 175 с.
147916
   Аграрно-промышленный комплекс. Личное подсобное хозяйство. – Рига : Зинатне, 1989. – 139 с. – (Вопросы агропромышленой интеграции)
147917
   Аграрно-промышленный комплекс: интеграция производства и переработка продукции : сборник статей. – Рига : Зинатне, 1985. – 144 с.
147918
  Целмс Г.М. Аграрно-промышленный комплекс: РАПО / Г.М. Целмс. – М., 1983. – 64с.
147919
  Фрайштут Надежда Максимовна Аграрно-промышленный синтез в развитом социалистическом обществе. (Вопросы теории и практики) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фрайштут Надежда Максимовна; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 22л.
147920
  Давыдов Ю.С. Аграрно-промышленный синтез в СССР / Ю.С. Давыдов. – Ростов -на-Дону, 1978. – 160с.
147921
   Аграрно-територіальні і аграрно-промислові комплекси Житомирської області. – Київ : Київський університет, 1972. – 154 с.
147922
  Пистун Николай Даниловчи Аграрно-территориальные комплексы. Теория и опыт экономико-географ. исследований : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.12 / Пистун Николай Даниловчи; КГУ. – Киев, 1975. – 57л.
147923
  Волков Е.З. Аграрно-экономическая статистика / Е.З. Волков. – Москва, 1922. – 152с.
147924
   Аграрно-экономические проблемы развитого социализма : Межвузовский сборник. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1979. – 144 с.
147925
   Аграрное движение 1905-1907 годов в Московской области : сборник документов, составленное Московским обласнім архивнім управлением. – Москва : Московский робочий, 1936. – 222 с., илл.
147926
  Карданов Ч.Э. Аграрное движение в Кабарде и Балкарии (в концеXIX -- начале ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.анаук: / Карданов Ч. Э.; АН СССР,Ин-т ист. – М., 1964. – 21л.
147927
   Аграрное движение в капиталистических странах. – Москва ; Ленинлрад : ГИЗ, 1925. – 112 с.
147928
  Шемяков Д.Е. Аграрное движение в Молдавии в 1905-1907 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Шемяков Д.Е.; Кишинев. гос. Пед. ин-тут. – Кишинев, 1948. – 299л. – Бібліогр.:л.288-299
147929
  Серегин В.П. Аграрное движение в Тульской губернии и борьба большевиков за крестьянство в период революции 1905-1907 годов. / В.П. Серегин. – Тула, 1952. – 96с.
147930
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство английской революции 1649-1660 гг. / Архангельский С.И. ; Акад. наук Союза ССР, Ин-т ист. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 275 с.
147931
  Софроненко К.А. Аграрное законодательство в России (II половина XIX -- начало XX вв.) / К.А. Софроненко. – Москва, 1981. – 160с.
147932
  Архангельский С.И. Аграрное законодательство великой английской революции 1643-1648 / Архангельский С.И. – Москва-Ленинград
Ч. 1. – 1935. – 303 с., [1] табл.
147933
  Давыдов А.Д. Аграрное законодательство Демократической республики Афганистан / А.Д. Давыдов. – Москва, 1984. – 181с.
147934
   Аграрное законодательство Римской республики Закон III г. до н.э. : учебное пособие. – Горький, 1962. – 36 с.
147935
  Мурадов М.С. Аграрное законодательство Учредительного собрания во Франции в 1789-1791 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Мурадов М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 16л.
147936
   Аграрное и аграрно-промышленное кооперирование. – Москва : МГУ, 1978. – 200 с.
147937
  Афанасьев Л.А. Аграрное перенаселение / Л.А. Афанасьев. – Москва : Соцэкгиз, 1963. – 298 с.
147938
  Селеменев В.Д. Аграрное перенаселение в БССР и его ликвидация в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Селеменев В.Д.; БГУ. – Минск, 1979. – 23л.
147939
  Александров Г Ю. Аграрное перенаселение в странах Востока / Александров Ю.Г ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 168 с.
147940
  Либкинд А.С. Аграрное перенаселение и коллективизация деревни / А.С. Либкинд. – М., 1931. – 196с.
147941
  Минц Л.Е. Аграрное перенаселение и рынок труда в СССР. / Л.Е. Минц. – М.Л., 1929. – 470с.
147942
  Александров Ю.Г. Аграрное перенаселение и социальные экономические процессы в деревне развивающихся стран : автореф. дис. ... докт. экон. наук : 08.00.17 / Александров Ю.Г.; Ин-т востоковед. АН СССР. – Москва, 1980. – 33 с.
147943
  Запорожец А.М. Аграрное право : Учебное пособие / А.М. Запорожец. – Харків : Консум, 1997. – 109с. – ISBN 966-7124-02-9
147944
   Аграрное право. – Москва : Юристъ, 1998. – 534с. – ISBN 5-7975-0052-3
147945
  Ткаченко А.А. Аграрное развитие Египта, Ирака и Сирии / А.А. Ткаченко. – М., 1978. – 160с.
147946
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебное пособие. – Харків : Одиссей, 2000. – 368с. – ISBN 966-7334-83-Х
147947
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов : учебноое пособие. – Изд. 2-е, доп. и испр. – Харьков : Одиссей, 2001. – 400с. – ISBN 966-633-036-9
147948
   Аграрное, земельное и экологическое право Украины.Особенные части учебных курсов : Учеб. пособие. – Харків : Одиссей, 2001. – 560с. – ISBN 966-633-050-4
147949
  Ленг Е.А. Аграрные компании Украины на международном долговом рынке // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 114-122. – ISSN 2221-1055
147950
  Яковлев Г. Аграрные конфликты в Непале // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 44-53
147951
  Браславский И.М. Аграрные кризисы : (Материалы к лекции) / И.М. Браславский; МВ и ССО УССР. ИПК общественных наук при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1967. – 40с.
147952
  Маджлисов А. Аграрные осношения в Восточной Бухаре в 19 - начале 20 века / А. Маджлисов. – Алма-Ата, 1967. – 332с.
147953
   Аграрные отношения. – Москва, 1991. – 242 с.
147954
  Каждан А.П. Аграрные отношения в Византии XIII - XIV вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1952. – 244 с.
147955
  Петрова А.Ф. Аграрные отношения в Воронежской губернии в пореформенный период : Автореф... кандид. экономич.наук: / Петрова А.Ф.; Воронежский гос. универститет. – Воронеж, 1951. – 42 л.
147956
  Гришина О.И. Аграрные отношения в Германии в конце XIV - начале XVI вв. (на материале области Сред. Рейна) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришина О.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. Кафедра истории сред. веков. – М., 1967. – 16л.
147957
  Гасанов Исмаил Мамед оглы Аграрные отношения в государственной деревне Азербайджана в конце XIX века (80-90-е годы) : Автореф... доктора ист.наук: / Гасанов Исмаил Мамед оглы; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Баку, 1965. – 55л.
147958
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Илько Василий Иванович ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 50 с.
147959
  Илько Василий Иванович Аграрные отношения в Закарпатье в эпоху империализма (1900-1944) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.02 / Илько Василий Иванович; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1934. – 589л. – Бібліогр.:с.488-539
147960
  Осипова Л.И. Аграрные отношения в Западной Германии и Австрии и аграрная программа современных социал-демократов : Автореф... канд.экон.наук: / Осипова Л.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 32л.
147961
  Аладкин С.И. Аграрные отношения в Западной Украине (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Аладкин С.И.; МВО СССР. - Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. Кафедра истории СССР. – Львов, 1952. – 16 с.
147962
  Ковалев Е.В. Аграрные отношения в Испании и аграрная политика франкизма. : Автореф... канд. экон.наук: / Ковалев Е.В.; Ин-тут мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. – М., 1962. – 16л.
147963
  Мургазин А.С. Аграрные отношения в Китае / А.С. Мургазин. – М., 1970. – 236с.
147964
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Корее накануне второй мировой войны / И.С. Казакевич. – М, 1958. – 128с.
147965
  Тюгаев Н.Ф. Аграрные отношения в крепостной деревне на территории Мордовии в первой половине XIX века : Автореф... кандидата ист.наук: 571 / Тюгаев Н.Ф.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
147966
  Емельянов И.Н. Аграрные отношения в Орловской губернии в период империализма : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Емельянов И.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 20л.
147967
  Червонная Т.М. Аграрные отношения в Парижском районе в XV-XVII вв. (К вопросу о разложени феод. отношений в аграрном строе Сев. Франции). : Автореф... канд. истор.наук: / Червонная Т.М.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1960. – 16л.
147968
  Кабытов П.С. Аграрные отношения в Поволжье в период империализма. / П.С. Кабытов. – Саратов, 1982. – 200с.
147969
  Агравал Гаджа Нанд Аграрные отношения в развивающихся странах Азии (на примере Индии) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Агравал Гаджа Нанд ; КИНХ. – Киев, 1975. – 26 с.
147970
  Гроссман Ю.М. Аграрные отношения в Русском и Белзском воеводствах Речи Посполитой. (Вторая половина XVI - первая половина XVII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 573 / Гроссман Ю.М. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
147971
  Горюшкин Л.М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1976. – 343с.
147972
  Брайловский И.Н. Аграрные отношения в современной Австрии : Автореф... кандид. эконом.наук: / Брайловский И.Н.; Институт экономики Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 16 с.
147973
  Гарсиа Л.М. Аграрные отношения в современной Аргентине : Автореф... канд. экон.наук: / Гарсиа Л.М.; АН СССР. Ин-т Латин. Америки. – М., 1968. – 21л.
147974
  Жабреев А.Ф. Аграрные отношения в современной Бирме / А.Ф. Жабреев. – Москва, 1971. – 232 с.
147975
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии / А.М. Сиволобов. – М, 1959. – 210 с.
147976
  Сиволобов А.М. Аграрные отношения в современной Бразилии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сиволобов А.М.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1958. – 20л.
147977
  Моисеев П.П. Аграрные отношения в современной Турции / П.П. Моисеев. – Москва, 1960. – 226с.
147978
  Сеидов Р.А. Аграрные отношения в современном Иране. : Автореф... канд.ист.наук: / Сеидов Р.А.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени.гос.ун-т. – М, 1956. – 19л.
147979
  Бади Ш.М. Аграрные отношения в современном Иране. / Ш.М. Бади ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Издательство Восточной литературы
М. – 1959. – 138 с.
147980
  Кууз А.А. Аграрные отношения в современном Марокко : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.17 / Кууз А.А.; АН СССР. Ин-т Африки. – Москва, 1981. – 20л.
147981
  Яковцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма / В.Н. Яковцевский. – Москва, 1964. – 344с.
147982
   Аграрные отношения в странах Востока. – Москва : Издательство АН СССР, 1958. – 627 с.
147983
  Тойвере Л.М. Аграрные отношения в странах развитого капитализма (на прим. Финляндии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Тойвере Л.М.; Тартуский гос. ун-т. – Таллин, 1971. – 28л.
147984
   Аграрные отношения в странах социализма. – Москва : Наука, 1984. – 263 с.
147985
  Зудина Л.П. Аграрные отношения в Тунисе (1956-1971) / Л.П. Зудина; АН СССР. Ин-т востоковедения; Отв. ред. Г.Г. Котовский. – М. : Наука, 1976. – 182с. – Библиогр.: с. 176-181
147986
  Заднепрянец В.З. Аграрные отношения в условиях современного капитализма / В.З. Заднепрянец. – Київ, 1969. – 29с.
147987
  Стеценко С.А. Аграрные отношения в Ходжентском уезде после присоеденения его к России. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стеценко С.А.; М-во высш. образования СССР.Таджик.гос.ун-т. – Сталинабад, 1957. – 19л.
147988
  Козий А.М. Аграрные отношения в холмской земле во второй половине 16-17 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Козий А.М.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1981. – 23л.
147989
  Иванов Ю.Ф. Аграрные отношения в Чехии ХІІІ-XIV веков. : Автореф... канд. ист.наук: / Иванов Ю.Ф.; Москов. гос. пед. и-тут им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 15л.
147990
  Казакевич И.С. Аграрные отношения в Южной Корее, 1945-1976 / И.С. Казакевич ; АН СССР, ин-т востоковедения. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1980. – 196 с.
147991
  Дадаш-заде М.А. Аграрные отношения в Южном Азербайджане накануне иранской революции 1905-1911 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Дадаш-заде М.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 29л.
147992
  Завьялова И.В. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской буржуазной историографии / И.В. Завьялова. – Одесса, 1969. – 59с.
147993
  Ханин З.Я. Аграрные отношения и крестьянское движение в Японии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин З.Я.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 17л.
147994
  Васильев Л.С. Аграрные отношения и община в Древнем Китае. (XI-VII вв. жо н.э.). / Л.С. Васильев. – Москва, 1961. – 268 с.
147995
  Ботушанский Василий Мефодиевич Аграрные отношения на Буковине в начале ХХ века (1900-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Ботушанский Василий Мефодиевич; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 37л.
147996
  Львов А.М. Аграрные отношения на Буковине в эпоху капитализма : Автореф... канд. ист.наук: / Львов А.М.; Ин-т истории АН СССР. – Москва, 1962. – 17л.
147997
  Сталинская О.П. Аграрные отношения на Полтавщине накануне Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. экон.наук: / Сталинская О.П.; МВО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. Каф. полит. экономии. – Львов, 1956. – 15л.
147998
  Струков Н.А. Аграрные отношения при социализме / Н.А. Струков. – М, 1971. – 114с.
147999
  Дюков В.В. Аграрные отношения развитого социализма и реализация Продовольственной программы / В.В. Дюков. – Казань, 1985. – 136с.
148000
  Погорелов Н.С. Аграрные отношения современного капитализма: важнейшие изменения и социально-экономические последствия / Н.С. Погорелов. – Киев, 1975. – 24 с.
<< На початок(–10)141142143144145146147148149150(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,