Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
998001
  Прокопов Д.Є. "Основні риси сучасної епохи" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 485-488. – ISBN 966-316-069-1
998002
  Мовчан М.М. Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
998003
  Іваній І. Основні напрями вищої професійної фізкультурної освіти в контексті ідей акме-культурологічної парадигми / І. Іваній, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 39-52. – ISSN 2312-5993
998004
  Гусєва Н. Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-х рр. на німецьке суспільство // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 70-75


  У статті розглядаються особливості студентського протестного руху у ФРН, який викликав, з одного боку, обурення та засудження, а, з іншого - схвалення та сподівання на краще майбутнє, адже рух студентства став каталізатором зміни суспільно-політичного ...
998005
  Дубінко Д.О. Основні напрями демократизації українського судочинства: вдосконалення змісту матеріального і процесуального права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 18-25. – ISSN 2413-1342
998006
  Тимощук К.А. Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В останні десятиріччя у різних країнах світу спостерігається стрімка екологізація державної політики. Важливість завдання, яке вирішується в статті, полягає в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності державного регулювання екологобезпечного ...
998007
  Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 77-81


  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що ...
998008
  Коровій В.В. Основні напрями державної фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 51-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
998009
   Основні напрями дисертаційних досліджень та наукова новизна у роботах учнів Фурси С.Я. // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 50-228. – ISBN 978-617-566-402-5
998010
  Ханькевич А.М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 252-262
998011
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
998012
  Багай Н.О. Основні напрями екологізації сучасного аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 15-17
998013
  Свиридова Л.А. Основні напрями еколого-економічного адміністрування використання та охорони земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 128-132. – ISSN 2306-1677
998014
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
998015
  Камінська О.А. Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 7-10
998016
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
998017
  Новікова Л.В. Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
998018
  Димарчук З. Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 30-32
998019
  Кошура А.В. Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 423-433. – ISSN 2312-5993
998020
  Черняк І. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
998021
  Митяй О.В. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISSN 2309-1533
998022
   Основні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу з охорони арсеналів, баз та складів ракет і боєприпасів Збройних Сил України / Б. Ворович, П. Рогов, М. Бутенко, О. Мєзєнцев // Військова освіта : збірник наукових праць / Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (45). – С. 23-39. – ISSN 2617-1775
998023
  Кіндюк Б. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького / Б. Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 157-174. – ISSN 1026-9932
998024
  Глазунова С.М. Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 59-63
998025
  Щербакова Ю.Е. Основні напрями практичного втілення демократичного ідеалу в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 125-135
998026
  Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 25-35. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
998027
  Батиргареєва В.С. Основні напрями протидії поширенню дезінформації (на прикладі пандемії CoVID-19) // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 121-131. – ISSN 2616-6798
998028
  Запотоцька В. Основні напрями реконструкції житлового фонду в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-41. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти реконструкції житлового фонду, проаналізовано можливі напрями реконструкції житлового фонду в Україні. Установлено, що комплексна реконструкція існуючих районів є процессом перетворення міського середовища, ...
998029
  Момотюк Л.Є. Основні напрями розвитку фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 189-196
998030
  Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 273-283. – ISBN 978-966-8063-90-11
998031
  Клименко О. Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 32-41. – ISSN 2076-9326
998032
  Речка К.М. Основні напрями сучасної економічної теорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 32-38. – ISSN 2306-6792
998033
  Синиця Т.В. Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 197-204. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
998034
  Товкун Л. Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 178-185
998035
  Лазоренко О.В. Основні напрями удосконалення практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону під час навчання військово-спеціальних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
998036
  Бойко В. Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 51-58. – ISSN 2306-4323
998037
  Пількевич А.Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 7-10. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу формування редукційних механізмів, пов"язаних з утриманням римської армії.
998038
  Кравчук М. Основні напрямки антикорупційної діяльності в Україні та їх правове регулювання / М. Кравчук, І. Петровська // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 49-56. – ISSN 2524-0129
998039
  Чижов В.А. Основні напрямки антикризового управління у фері ІТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
998040
  Керевич О.В. Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 49-53


  Досліджено зміст та процесуальний порядок взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при оголошенні в розшук підозрюваного, визначено спірні питання спільної діяльності зазначених суб"єктів. Висловлюються пропозиції щодо удосконалення організаційних ...
998041
  Кутер І М. Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку / І М. Кутер, М М. Гурская // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 10 (IV). – С. 14-29. – ISSN 2306-0050
998042
  Леус А.Ю. Основні напрямки детінізації сучасної / А.Ю. Леус, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 112-114. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
998043
  Телегіна С. Основні напрямки діяльності викладача вищої школи / С. Телегіна, О. Євсюков // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С.40-43. – ISSN 1562-529Х
998044
  Тригуб О. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) / О. Тригуб, Л. Вовчук // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 90-97. – ISSN 1998-4634
998045
  Криницька Т.О. Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 404-407. – ISSN 2076-1554
998046
  Жовта Н.М. Основні напрямки дослідження мовної картини світу української народної чарівної казки: казка як форма міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 22-27. – ISBN 978-2-919320-34-9
998047
  Микитчик А.В. Основні напрямки запобігання корупції в України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 91-92. – ISSN 2310-9769
998048
  Стегура В. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Закарпатській області. В статье рассмотрены варианты долгосрочной ...
998049
   Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про склад колекції сукулентних рослин, більшість з яких є рідкісними та зникаючими в місцях природного зростання, наукову і науково-практичну роботу, яка виконується на базі цієї колекції. Приведены данные о составе коллекции ...
998050
  Калитвянська В.Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 111-115. – ISSN 2076-1554
998051
  Покляцька К. Основні напрямки проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх видань "Всесвіт", "Иностранная литература" та "Lire" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 133-137


  У статті розглянуто тематичну специфіку публікацій представлених у провідних літературно-художніх виданнях «Всесвіт», «Иностранная литература» та «Lire». Проаналізовано ряд матеріалів, в яких висвітлюються загальнолюдські проблеми. В статье ...
998052
  Новак В. Основні напрямки просопографічних досліджень в Україні: історіографічний огляд // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 518-521. – ISBN 978-966-171-783-0
998053
  Шахбазян К. Основні напрямки реформування правового регулювання інформаційного суспільства в Європі. Реформування права інтелектуальної власності // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1814-3385
998054
  Щербань О.Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) : монографія / О.Д. Щербань, І.П. Косарєва. – Харків : НікаНова, 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-1685-79-5
998055
  Мищак І.М. Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз газетних публікацій на початковому етапі Української революції (1917 р.). Визначено основні напрямки реформування системи освіти з метою підвищення її якості та наближення до практичних потреб народного господарства й державного ...
998056
  Ільчук М.М. Основні напрямки розвитку біоекономіки / М.М. Ільчук, М.П. та ін. Талавиря // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 158-167
998057
  Чуприна Ю.А. Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 174-180. – ISSN 2224-9281
998058
  Ковбас Г.І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 23-27. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2409-1944
998059
  Ільницький В. Основні напрямки співпраці різних репресивно-каральних органів у боротьбі з визвольним рухом у Карпатському краї ОУН // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 50-60
998060
  Гумін О. Основні напрямки та перспективи розвитку виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі / О. Гумін, М. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 236-241. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
998061
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 335-346


  Розглядаються питання взаємодії самоврядних організацій з державою, що є ключовим як для розуміння природи самоврядування й самоврядних організацій так і для їхньої інституціоналізації. Ключові слова: самоврядування, самоврядні організації, держава, ...
998062
  Щербина В.С. Основні напрямки удосконалення господарського права України на сучасному етапі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7320-15-8
998063
  Гончарук В.А. Основні напрямки фольклориста досліджень Хрисанфа Ящуржинського // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 80-83
998064
  Філіна А.П. Основні напрямки, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 29-36. – ISSN 2225-7586
998065
  Хома Н.М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 215-223


  Досліджено основні наукові підходи до трактування феномена соціальної держави. Звернено увагу на відмінності оцінки теорії та практики соціальної держави представниками різних ідеологічних течій. Ключові слова: соціальна держава, солідаризм, соціальний ...
998066
  Куценко Є.В. Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття "виборчі технології" // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 88-92
998067
  Позняков С.П. Основні наукознавчі проблеми у сфері досліджень правового захисту інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 31-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
998068
  Будьоннний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно- небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 32-34
998069
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 35-39
998070
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 35-39
998071
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 26-29
998072
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 36-38 : фото
998073
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
998074
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
998075
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
998076
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
998077
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
998078
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
998079
  Шимон Ю. Основні новели Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 8-11
998080
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
998081
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
998082
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
998083
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
998084
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – С. 34-38
998085
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
998086
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
998087
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
998088
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
998089
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
998090
  Зоря О.П. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк" / О.П. Зоря, В.В. Газієва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
998091
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
998092
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 41-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
998093
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
998094
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
998095
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
998096
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
998097
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
998098
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
998099
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
998100
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
998101
  Запорожець Л.М. Основні опозиційні ознаки мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-966-439-983-5
998102
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
998103
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
998104
  Пилипенко І.О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
998105
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
998106
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
998107
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
998108
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
998109
  Гривнак К. Основні особливості визначення податкових зобов"язань з плати за землю на 2021 рік // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 39-43


  У лютому цього року настає термін подання податкової звітності із плати за землю на 2021 рік власникам землі таземлекористувачами. Податкову декларацію із земельного податку та з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ...
998110
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
998111
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
998112
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
998113
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
998114
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
998115
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
998116
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
998117
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
998118
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
998119
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
998120
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
998121
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
998122
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
998123
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
998124
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
998125
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
998126
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
998127
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
998128
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
998129
  Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-Learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 176-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
998130
  Стецко С.О. Основні переваги та недоліки застосування рекламних технологій / С.О. Стецко, В.О. Мороз // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 137-138
998131
  Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки криптовалюти / М.В. Ольшанська, М.О. Редько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (19). – С. 56-63
998132
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
998133
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
998134
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 16с.
998135
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
998136
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
998137
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
998138
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
998139
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
998140
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
998141
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
998142
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
998143
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
998144
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
998145
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
998146
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
998147
  Муштіна Н. Основні передумови формування спільної північноєвропейської політики та створення Північної Ради // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-9
998148
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
998149
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
998150
  Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V - першій половині IV тис. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 0235-3490
998151
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
998152
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
998153
  Толуб"як В.С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
998154
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
998155
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
998156
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів : Вища школа, 1980. – 156 с. – Список літ.: с. 147-154
998157
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
998158
  Зуєвич Л. Основні питання здійснення представництва в судах. Законодавство. Поради. Судова практика / Л. Зуєвич, Р. Вітюк // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 34-133
998159
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
998160
  Плеханів Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханів ; З передмовою Д. Рязанова : Держвидав України, 1924. – 190 с.
998161
  Плеханов Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханов ; З 4-го рос. вид. перек. В. Яровий : Пролетар, 1932. – 124 с. – (Бібліотека марксизму)
998162
  Плеханов Ю. Основні питання марксізму / Юрій Плеханов. – Львів, 1925. – 95 с.
998163
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
998164
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
998165
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Едвін Гернле ; за ред. ф з вступ. статтею С. Ярославенка. – Харків : Радянська школа, 1933. – 143 с. – (Робітнича бібліотека вчителя)
998166
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
998167
  Піоро І.С. Основні питання ранньосередньовічної археології Південно-Західного Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 96-99. – (Серія історії ; № 12)
998168
   Основні питання реформування пенсійної системи в Україні : серпень 2018 р. / [Р. Бонд] ; USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
998169
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
998170
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
998171
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
998172
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
998173
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
998174
  Лебеденко Є. Основні питання статті 257 КК України ("Бандитизм") // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 227-229
998175
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
998176
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
998177
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
998178
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
998179
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
998180
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
998181
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
998182
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період : доп. президента НАН України акад. Б.Є. Патона заг. зборам НАН України 26 квіт. 2018 р. / [Б.Є. Патон]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 43, [1] с. – Книга описана за обкл.
998183
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 8-14. – ISSN 1027-3239
998184
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
998185
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. : (за матеріалами археологічної експедиції КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
998186
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
998187
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності. Special economic ...
998188
  Будка Р.В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
998189
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
998190
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
998191
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
998192
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
998193
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
998194
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
998195
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
998196
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
998197
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
998198
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
998199
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
998200
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
998201
  Квасюк В.В. Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 121-125. – ISSN 2616-6798
998202
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
998203
  Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 100-108. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
998204
  Боярська-Хоменко Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 18-22. – ISSN 2309-9127
998205
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
998206
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
998207
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
998208
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
998209
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
998210
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
998211
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
998212
  Галасюк С.С. Основні підходи до державного регулювання у сфері туризму // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-9934-571-53-4
998213
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
998214
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
998215
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
998216
  Котух Є.В. Основні підходи до забезпечення кібербезпеки: досвід країн вишеградської четвірки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 68-74. – ISSN 2306-6814
998217
  Шевчук З.С. Основні підходи до забезпечення принципів академічної доброчесності учасників освітнього процесу закладів вищої освіти в умовах дистанційного навчання // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.- практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 105-108
998218
  Сердюк Н. Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов / Н. Сердюк, І. Хрін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 131-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
998219
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
998220
  Катан Л.І. Основні підходи до класифікації банківських продуктів / Л.І. Катан, С.О. Сотніков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
998221
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
998222
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
998223
  Давидовська Г. Основні підходи до класифікації соціальних підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 132-137. – ISSN 2410-0919
998224
   Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А.В. Насенко, О.В. Новохатько, Т.Ф. Козловська, С.В. Дігтяр, О.О. Никифорова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
998225
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
998226
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
998227
  Федорчак О.В. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 162-171
998228
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
998229
  Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
998230
  Кіянка І.Б. Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 4-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
998231
  Цапліна К.М. Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 32-36.


  В роботі запропоновані підходи до застосування біотичних індексів в оцінці якості води за вищими водяними рослинами. Ключові слова: вища водяна рослинність; водосховище; оцінка; якість води. В роботе предложены подходы к применению биотических ...
998232
  Солодовнік О.О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 6-12. – ISSN 2222-4459
998233
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
998234
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
998235
  Черкунов О.В. Основні підходи до періодизації процесу становлення виробничої функції трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 111-119. – ISSN 2617-5967
998236
  Правдівцева Ю.С. Основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 188-194


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
998237
  Панова Л.В. Основні підходи до платіжних рахунків з базовими послугами: в контексті Директиви 2014/92/ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 222-229. – ISBN 978-966-316-449-6
998238
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
998239
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
998240
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
998241
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
998242
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
998243
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
998244
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
998245
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
998246
  Третяк А.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / А.М. Третяк, Л.А. Лунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
998247
  Ляшенко О. Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 109-119. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
998248
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
998249
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
998250
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
998251
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
998252
  Руда Т.В. Основні підходи до розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 100-105. – ISSN 2309-1533
998253
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
998254
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
998255
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
998256
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
998257
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
998258
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
998259
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
998260
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
998261
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
998262
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
998263
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
998264
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
998265
  Марчук М. Основні підходи до систематизації засад державного ладу в польській конституційній доктрині // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 286-290
998266
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
998267
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
998268
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
998269
  Поліщук Д.С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 88-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
998270
  Політило М.П. Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища / М.П. Політило, Л.П. Бондаренко, О.В. Дідух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6806
998271
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
998272
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
998273
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
998274
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
998275
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
998276
  Богма О.С. Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
998277
  Клюй К.А. Основні підходи інтегрованого міського розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 86-89. – ISBN 978-966-136-643-4
998278
  Седікова І.О. Основні підходи майбутніх студентів до вибору закладу вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-9934-571-49-7
998279
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
998280
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
998281
  Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
998282
  Любас А.А. Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 158-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
998283
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
998284
  Макаренко Л.О. Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 136-145. – ISSN 0869-2491
998285
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
998286
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
998287
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
998288
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
998289
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
998290
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
998291
  Кузьменко В.В. Основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
998292
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
998293
  Бєлова Ю.С. Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 31-42. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
998294
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
998295
  Марченко-Бабіч Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 160-165. – ISSN 2524-0056
998296
   Основні показники виконання народно-господарського плану Молдавської АРСР за 1-ше півріччя 1936 р.Тираспольоку. / [відп. ред. А.Б. Сокол]. – Тірасполь : Держплан та УНГОМАРСР, 1936. – 91 с.
998297
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
998298
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
998299
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
998300
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
998301
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
998302
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
998303
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
998304
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
998305
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
998306
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
998307
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
998308
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
998309
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
998310
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
998311
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
998312
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
998313
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
998314
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2018 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5
998315
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-21 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
998316
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
998317
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
998318
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
998319
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
998320
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
998321
  Казьмір В.А. Основні показники ринку зернових в Україні / В.А. Казьмір, Л.Г. Чорненька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-490-5
998322
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
998323
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396 с.
998324
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
998325
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
998326
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
998327
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
998328
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
998329
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
998330
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
998331
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
998332
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
998333
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
998334
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
998335
  Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 118-130. – ISBN 978-617-8041-01-4
998336
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
998337
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
998338
  Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 67-69
998339
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
998340
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
998341
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
998342
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
998343
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
998344
   Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
998345
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
998346
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
998347
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
998348
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
998349
  Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 464-469. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
998350
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
998351
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
998352
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
998353
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
998354
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
998355
  Смирнова С.М. Основні положення концепції системи управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6792
998356
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
998357
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
998358
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
998359
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
998360
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
998361
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
998362
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
998363
  Міхна Агнес Основні положення педагогічної системи бл. Марцеліни Даровської // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 97-109. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)


  Блаженна Марцеліна Даровська (1827 - 1911), Marcelina Darowska — польська шляхтичка, графиня, релігійна діячка, просвітителька, блаженна Римо-Католицької церкви.
998364
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
998365
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
998366
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
998367
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
998368
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
998369
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
998370
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
998371
  Кваша О.В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 225-231 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
998372
  Дядькович А. Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради від 3 січня 1918 року "Про утворення Українського Народного Війська" // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-9
998373
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
998374
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
998375
  Карпенко О. Основні положення теорії композиції в українському авангарді початку XX ст. // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 16-17
998376
  Косенко С. Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 154-171. – ISSN 2411-1031


  У статті представлені загальні відомості про походження поняття "онтологія" та аналізуються шляхи його подальшої трансформації з метою пристосування для використання в системах штучного інтелекту, де онтологія розуміється як комплекс знань, що ...
998377
  Маланчук П.М. Основні положення трасології в криміналістиці / П.М. Маланчук, О.М. Льон // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 60-63. – ISSN 2519-2353
998378
  Гресь Н.Л. Основні положення удосконалення системи вищої освіти: національний аспект // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 328-335
998379
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
998380
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
998381
  Мортіросова Катерина Основні помилки керівника-початківця // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 70-72 : фото
998382
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
998383
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
998384
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
998385
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
998386
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
998387
  Бистрова Б. Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 58-70. – ISSN 2312-5993
998388
  Храпливий З.В. Основні поняття електродинаміки а унітарна теорема поля : [Реферат, виголошений на VI З"їзді український природників та лікарів 17 травня 1937 року] / Зенон Храпливий. – [Львів], 1937. – С. 51-56. – Без обкл. і тит. л.. - Окр. відб.: Збірник матеріалів математично-природописно-лікарської секції Наукове товариство імені Шевченка. 1936, с. 51-56


  Ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1918)
998389
  Кирилюк Володимир Основні поняття епідемії, прогнозування та профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 5-6
998390
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
998391
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
998392
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
998393
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 34с.
998394
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
998395
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
998396
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
998397
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
998398
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. – 32 с. – (Серія "Академічні читання" / АН УРСР, Рада науково-технічної пропаганди)
998399
  Леснянська-Дощак Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 137-140. – ISSN 2308-4634
998400
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
998401
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
998402
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
998403
   Основні поняття сучасної алгебри. – К., 1976. – 104 с.
998404
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
998405
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
998406
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
998407
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
998408
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
998409
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
998410
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
998411
   Основні поняття та терміни щодо забезпечення якості вищої освіти (на основі «Національного освітнього глосарію: вища освіта») // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7288-01-4
998412
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
998413
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
998414
  Піпченко Н. Основні поняття цифрової дипломатії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 39-76. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
998415
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
998416
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
998417
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
998418
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
998419
  Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 140-146. – ISSN 2306-9082
998420
  Калениченко П.М. Основні права і обов"язки громадян СРСР / П.М. Калениченко. – К., 1951. – 36с.
998421
  Межжерін О. Основні права і обов"язки громадян СРСР. / О. Межжерін. – К, 1945. – 32с.
998422
  Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституціного регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 53-58
998423
  Майборода А. Основні права людини в умовах глобалізації // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 70-71
998424
  Синельникова Р.Д. Основні права та обов"язки громадян за Конституцією СРСР та конституціями зарубіжних соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-56. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье раскрывается содержание и сущность новых положений Конституции СССР 1977 г., относящихся к основным правам и обязанностям граждан. Исследование проведено в сравнительном плане с конституциями других социалистических стран.
998425
  Гончарук Л.М. Основні права та обов"язки сторін договору концесії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-180


  У статті розглядається важлива проблема цивільно-правової характеристики складного за своєю правовою природою концесійного договору. Робиться акцент на питаннях основних прав і обов"язків сторін концесійного договору за законодавством України. ...
998426
  Богданович Лілія Основні правила безпеки взимку для дітей / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
998427
  Треніна А.С. Основні правила для двоколісних транспортних засобів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 28 : фото
998428
  Ільченко Н.В. Основні правила домедичної допомоги при укусах комах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 20-21 : фото
998429
  Мацько О. Основні правила етикетного спілкування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (734), травень. – C. 31-35. – ISSN 0130-5263
998430
  Глинська Н.В. Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 169-180. – ISSN 2079-6242
998431
  Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 223-228. – ISSN 2074-8167


  Ця стаття присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.
998432
  Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 47-52
998433
  Ільченко Н.В. Основні правила поведінки під час зустрічі з дикими та свійськими тваринами // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 30 : фото
998434
  Лахман В. Основні правила проведення борцівських поєдинків під час атлетичних ігор у давньогрецькому світі / В. Лахман, О. Гречанюк // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3, 4. – С. 98-104. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
998435
  Скуратівська Г.С. Основні правила скорочень та написання великих літер у писемному англійському діловому спілкуванні // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 79-83
998436
  Опотяк С.З. Основні правила тлумачення права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 115-119
998437
  Григоров О. Основні правові вимоги до міжнародних авіаційних поштових перевезень // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 58-62.
998438
  Бабенко К.А. Основні правові методи та заходи державного регулювання запобігання корупції // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 9-12. – ISBN 978-966-2339-80-2
998439
  Пастухов В.П. Основні правові положення виконання судових рішень в ЦПК УРСР 1929 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 57-62. – (Серія права ; № 11)


  В статье рассматриваются основные изменения, происшедшие в советском гражданском процессуальном праве после принятия первого Гражданского процессуального кодекса Украинской ССР 1924 г., которые были закреплены ГПК УССР 1929 г. Несколько подробнее автор ...
998440
  Патійчук В. Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії / В. Патійчук, О. Лукашук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 51-61. – ISSN 2522-1663
998441
  Гагашкіна О.А. Основні практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 381-382. – ISBN 978-966-419-299-3
998442
   Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
998443
  Сирота Д.М. Основні прблеми сучасного міжнародно-правового регулювання суміжних прав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-57.
998444
  Качмар О.Ю. Основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу: мовний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 50-57. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
998445
  Білопола Н.С. Основні принципи бібліотечного будівництва в СРСР / Н.С. Білопола. – Харків, 1970. – 19с.
998446
  Савченко В.Я. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем / В.Я. Савченко, С.В. Гушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання про особливості впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах за умов реформування бухгалтерського обліку з урахуванням П(С)БО, а також про спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової ...
998447
  Гриценко О. Основні принципи взаємодії ЗМІ і громадської думки // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 49-56. – ISBN 966-294-186-0
998448
  Дегтяренко Д. Основні принципи викладання української мови іноземним слухачам підготовчого відділення // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 48-49. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
998449
  Паламар Л. Основні принципи викладання української мови як іноземної на початковому етапі // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики Нац. акад. наук України. Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 2 : Мова. Культура. Лінгводидактика: збірник наукових праць. – С. 143-150. – ISBN 966-95452-4-7
998450
  Гридковець Л.М. Основні принципи гармонізації сучасної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 12-15
998451
  Яблонський А.І. Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 222-227. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
998452
  Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
998453
  Войтович П. Основні принципи державної антикризової політики та класифікація учасників ринку сільськогосподарської продукції у підсистеми числового порядку // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
998454
  Фідря Ю.О. Основні принципи діяльності Національної поліції України // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 233-235. – ISBN 978-966-940-085-7
998455
  Янішевська Д К. Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції / Д К. Янішевська, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 81-86. – ISSN 2519-2353
998456
  Горпинич В. Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-27. – ISSN 1682-3540
998457
  Захарчук М.В. Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 60-62
998458
  Науменко А.В. Основні принципи електронного урядування // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 42. – С. 173-186. – ISSN 1993-0941
998459
  Волик Н.Г. Основні принципи ефективного банківського нагляду та їх впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
998460
  Руденко Зоряна Михайлівна Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі нормативно-правової бази здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики розроблено принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки України.
998461
  Руденко З.М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – ISSN 1562-0905
998462
  Орленко В. Основні принципи європейської демократії XIX ст. в ученні О. Д. Градовського про державу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-18.
998463
  Перунова О. Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у сфері гендерно зумовленого насильства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 215-219. – ISSN 2663-5313
998464
  Олешко Л.Д. Основні принципи застосування ліків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 5-6 : фото
998465
  Гринчук А.В. Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено розгляду основних принципів застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ. Виділено основні стратегічні напрямки аналізу, які можуть бути вибрані компаративістом, показані відповідні їм переваги та ...
998466
  Кузьменко М.В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 224-231
998467
  Звягінцева О.Б. Основні принципи і закони маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17
998468
  Кресіна І.О. Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 43-48. – ISSN 2413-1342
998469
  Павленко Л.Г. Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 57-62.
998470
  Ляшенко І.В. Основні принципи історико-філософської концепції В.Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
998471
  Руденко В С. Основні принципи історико-філософської концепції З.А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні методологічні ідеї історико-філософської концепції З.А.Каменського, які можуть бути застосовані у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни. В статье ...
998472
  Скрипнікова С.В. Основні принципи католицького сімейного виховання // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 161-167. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізуються основні принципи сімейного виховання з точки зору католицької церкви. Розглядається католицький підхід до розуміння родини. Простежуються основні напрямки здійснення статевого виховання, право вибору батьками моделей виховання для ...
998473
  Ситдикова І.В. Основні принципи класифікації неонімів сучасної французької реклами за критерієм ініціалів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-39. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається французьке графічне слово, зокрема його ініціальна частина, на прикладі нових рекламних назв. Визначаються характерні особливості ініціалів неонімів французької реклами.
998474
  Пригуза П.Д. Основні принципи конкурсного права та конкурсного процесу // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-113.
998475
  Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. / А.П. Таранов. – К., 1962. – 154с.
998476
  Новіков А.А. Основні принципи концепції "характерології українського народу" О. Кульчицького // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 208-209
998477
  Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики / В.І. Міщенко, Т.Ю. Єрліна // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.11-14.
998478
  Ківалов С.В. Основні принципи митної політики України в сучасний період // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.7-13
998479
  Воробйова О.П. Основні принципи модернізації державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 91-92
998480
  Новоханя Ю.В. Основні принципи мусульманської етики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 108-113
998481
  Козубовська І.В. Основні принципи навчально-виховної роботи з дітьми-мігрантами в США / І.В. Козубовська, З.І. Мигалина // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 124-127. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (50)). – ISSN 2524-0609
998482
  Колєнцова В.М. Основні принципи навчання правопису ветеринарних термінів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 184-187. – ISBN 966-8188-07-1
998483
  Штика Ю.. Основні принципи навчання, спрямованого на розвиток аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 102-110. – ISSN 2077-1827
998484
  Субботін О.М. Основні принципи наукової організації управління промисловим виробництвом. / О.М. Субботін. – К., 1970. – 83с.
998485
  Сіденко Р.Х. Основні принципи нового Цивільного процесуального кодексу Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
998486
  Клименко Е.С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ - початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 290-301. – ISBN 966-02-3854-1
998487
  Кондрашова М.В. Основні принципи організації державного управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
998488
  Кучин Ю.Л. Основні принципи організації дистанційногонавчання медиків / Ю.Л. Кучин, Л.В. Лимар // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2022. – № 1 (95). – С. 30-37. – ISSN 1681-2751
998489
  Галенко О.М. Основні принципи організації обліково-аналітичної системи при банкрутстві підприємства / О.М. Галенко, А.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 36-40
998490
  Котова А.В. Основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81. – ISSN 2073-4379
998491
  Дідков О. Основні принципи організації та здійснення екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 153-161


  Аналізуються основні принципи екологічної освіти в структурі загальної освіти особистості; її мета визначається як завдання формування екологічної культури, що дозволяє мислити і діяти у відповідності з законами Природи та Соціуму. Ключові слова: ...
998492
  Губерська Н. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 48-56. – ISSN 2306-9082


  Розкрито сутність поняття "принципи адміністративної процедури. Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації принципів адміністративних процедур. Визначено зміст загальних та спеціальних принципів організації та реалізації адміністративних ...
998493
  Бубенок О.Б. Основні принципи організації традиційного суспільства огузів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 1608-0599
998494
  Смірнова К.Б. Основні принципи оцінювання якості грунтів за вмістом важких металів для їх бонітування / К.Б. Смірнова, А.І. Фатєєв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 48-57 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0587-2596
998495
  Сокуренко О.А. Основні принципи пенсійного забезпечення в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 33-36. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
998496
  Ходутіна Т. Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов / Т. Ходутіна, Л. Колодіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
998497
  Агєєва Г.М. Основні принципи перепланування прибуткових будинків: проектна практика Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 9-23. – ISBN 978-966-929-446-3
998498
   Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.Б. Радімушкін, В.О. Шлапак // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 64-69. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
998499
  Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій і досвіду європейських країн у сфері розбудови міжетнічних відносин на основі принципів культурного плюралізму і толерантного відношення до представників інших культур. У статті звернуто увагу на проблеми, ...
998500
  Чорна Н.В. Основні принципи постмодерністської поетики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 543-549


  Статтю присвячено визначенню основних принципів постмодерністської поетики. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, іншого тексту, що дозволяє ...
998501
  Пильгун Н.В. Основні принципи права та наслідки їх порушення / Н.В. Пильгун, Є.М. Ткаченко // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 44-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
998502
  Чанишева Г.І. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 8-17. – ISSN 2078-9165
998503
  Хуторян Н.М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
998504
  Буряк В.Я. Основні принципи примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7069-63-7
998505
  Джига Т. Основні принципи проведення консультацій з громадськістю органами державної влади в Україні та Європейському Союзі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-159.
998506
  Гаврилець О. Основні принципи проведення моніторингу механізму державного управління економічною безпекою для формування ефективної соціальної політики / О. Гаврилець, З. Гбур // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
998507
  Винник-Остапишин Основні принципи професійної моралі журналіста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 9-11
998508
  Четверик В.М. Основні принципи розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 214-217
998509
  Стадніков В.В. Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 179-193


  Визначено основні принципи створення й ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного й міського рівнів. Метою дослідження є розроблення принципів (стратегії) створення автоматизованої системи містобудівного ...
998510
  Мишко С.А. Основні принципи розробки тестових завдань // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 562-569. – ISBN 978-966-2303-00-1
998511
  Жук О.Ю. Основні принципи розумового виховання в науково-педагогічній спадщині Я.Ф. Чепіги // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 79-81. – (Педагогічні науки)
998512
  Федорова А. Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 30-33
998513
  Гродзінський М.Д. Основні принципи складання середньомасштабної ландшафтної карти південного степу України / М.Д. Гродзінський, Н.І. Сільченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
998514
  Андрухович В.В. Основні принципи СОТ у галузі регулювання міжнародної торгової політики // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – C. 178-180. – ISBN 978-617-7169-06-9
998515
  Середа Г.В. Основні принципи соціальної доктрини католицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
998516
  Бегаль О.М. Основні принципи соціальної роботи в контексті відповідальності і справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 7-8
998517
  Шандренко О.М. Основні принципи створення графічної презентації модного бренду // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 51-56. – ISSN 2225-7586
998518
  Яворська Н. Основні принципи створення успішного бренду в Україні / Н. Яворська, Л. Кучер // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 252-258. – (Економічні науки ; Вип. 4)
998519
   Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації / А.Г. Зінчик, В.О. Савран, С.П. Лалетін, О.І. Кравченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 98
998520
  Петровський А.В. Основні принципи структурного аналізу поетичних текстів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1729-360Х
998521
  Наконечна А. Основні принципи структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 121-122. – ISBN 978-966-644-365-9
998522
  Стецюк Б.Р. Основні принципи судового процесу Гетьманщини // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 16-21
998523
  Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: систематизований огляд та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні принципи сучасного міжнародного права. Наводиться їх систематизований огляд та характеристика.
998524
  Литвиненко О.І. Основні принципи сучасної геопросторової розвідки / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 2311-7249


  Інтенсивний розвиток засобів дистанційного зондування Землі та комп"ютерних технологій призвели до утворення нового напрямку досліджень земної поверхні та об"єктів на ній, який має назву "геопросторова розвідка". Геопросторова розвідка об"єднує ...
998525
  Кіцул М.О. Основні принципи сучасної католицької педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
998526
  Івашків В.О. Основні принципи та методи формування механізму подолання бідності в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – C. 41-46. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
998527
  Мельничук Л.Ю. Основні принципи та методика побудови стратегії управління нематеріальними активами // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 133-138. – (Економічні науки)
998528
  Балицька М.В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 61-64. – ISSN 2306-6814
998529
  Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 1605-2005
998530
  Мишко С.А. Основні принципи та особливості кримінальної правової системи Данії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 53-55. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
998531
  Грицук О.В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
998532
  Шалагінов Б. Основні принципи та побудова нової шкільної програми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-9
998533
  Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати економічну обґрунтованість проектів та спрощення процедури їх оцінювання, раціональність поведінки суб"єктів господарювання ...
998534
  Руденко С.В. Основні принципи тематично-персональної концепції історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні теоретичні положення тематично-персональної концепції історії української філософії, обґрунтовується її значення для розвитку досліджень у галузі історії філософії України. In this article the main theoretical principles ...
998535
  Крючков Г.Г. Основні принципи укладання словника синхронних сімей слів / Г.Г. Крючков, Т.Д. Сваткова, О.О. Соломарська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-28. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Як відомо, ефективність комунікації залежить від адекватної інтерпретації лексичних одиниць різних мов. Проте у світі, де нараховують від 3500 до 9000 (включаючи діалекти) різних мов, які розподіляються між 200" державами, ніхто ще не знайшов хоча б ...
998536
  Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 61-67
998537
  Симоненко Т. Основні принципи управління навчальною діяльністю студентів-філологів у процесі реалізації компетентнісного підходу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 130-136. – ISSN 2077-1827
998538
  Зубрицька О.Я. Основні принципи участі особи у адміністративних правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
998539
  Омельченко В.Ю. Основні принципи філософсько-правового вчення К.О. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто філософсько-правову спадщину К.О.Неволіна, а саме питання правознавства, енциклопедії права, філософії права, історії філософії законодавства. Доведено, що мислитель послуговувався історією філософії для повноти розкриття ...
998540
  Осипова Н. Основні принципи формування громадянськості і забезпечення соціальної ефективності права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
998541
  Харченко І. Основні принципи формування культури професійної комунікації фахівців з економіки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 205-212. – ISSN 2307-4906
998542
  Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
998543
  Решетняк О.Ю. Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств / О.Ю. Решетняк, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 25-27. – ISSN 2409-1944
998544
  Кирилюк О. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 37-41. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
998545
  Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
998546
  Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 28-31
998547
  Лазаревська А.О. Основні принципи хореографії постмодерн // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 131-139. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
998548
  Юріна А.Л. Основні принципи цивільно-правової відповідальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 59-64
998549
  Пучковська І. Основні принципи щодо незалежності правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 382-386. – ISSN 0132-1331
998550
  Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
998551
  Рябоконь О.В. Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 249-255. – Бібліогр.: 15 назв.
998552
  Мостенська Т.Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 188-192


  Розглянуто основні причини виникнення міжособових та організаційних конфліктів в організації, визначено шляхи їх подолання.
998553
  Яковлєва А.М. Основні причини виникнення податкового боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 228-233. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
998554
  Мельник Алена Основні причини виникнення пожеж та заходи їх попередження у весняно-літній пожежонебезпечний період (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Олексієм Леонідовичем Черкасовим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
998555
  Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
998556
  Пєнська І.О. Основні причини втрати платоспроможності підприємством і шляхи її оптимізації / І.О. Пєнська, С.О. Юдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
998557
  Есенова Е.Й. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7132-32-4
998558
  Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов"язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96.
998559
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.74-76
998560
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.71-80
998561
  Колошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.75-80
998562
  Щербатенко І.В. Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні / І.В. Щербатенко, Л.А. Слюсар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто вплив принципів оподаткування на створення оптимальної, справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в майбутньому.
998563
  Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
998564
  Волошко Д. Основні причини порушення комунікації молодого подружжя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-77


  S статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасної сім ї в Україні, наводяться різні підходи до виділення функцій сім"ї. Виділені характерні риси, що притаманні саме сімейному спілкуванню та особливості, що ускладнюють стосунки в сім"ї. ...
998565
  Швець Н.М. Основні причини страйків // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 98-101. – ISSN 0201-7245
998566
   Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника / В. Лавров, О. Блінкова, Ю. Плугатар, І. Нейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку лісових пожеж в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, їх масштаби та причини. Досліджено особливості ураження деревостанів Pinus pallаsiana D.Don пожежею 2007 р. та природне поновлення дерев та діагностичний ...
998567
  Власенко С.Г. Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 131-137. – ISSN 2310-2837
998568
  Христенко Є.В. Основні причини торгівлі людьми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
998569
  Ільїч Л.М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 204-211
998570
   Основні причини, чому канадські іммігранти виїжджають з країни // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – С. 9
998571
  Коваль О.І. Основні причинно-наслідкові аспекти погіршення якісного стану природних об"єктів в агросфері України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 26-36 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
998572
  Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-17
998573
  Мединська Г.А. Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес створення проектів Концепцій гуманітарного розвитку України. Проведено аналіз основних пріоритетів гуманітарного розвитку, які були запропоновані в даних проектах. В статье рассмотрено процес создания проектов Концепций ...
998574
   Основні пріоритети діяльності Міністерства освіти і науки України на 2019 рік // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (32). – С. 100-102. – ISSN 2221-8440
998575
  Вербицька Г.Л. Основні пріоритети економічної політики України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 473-478. – ISSN 0321-0499


  Досліджено поняття "економічна політика" в сучасній науці, обгрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізації яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
998576
  Шморгун Л.Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 79-81


  У статті представлений аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що привело систему освіти до ...
998577
  Бідей О. Основні пріоритети правової політики України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104.
998578
  Лемак Н. Основні пріоритети соціальної та економічної політики консервативного уряду Едварда Хіта / Н. Лемак, О. Попадич // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-2075-05-2
998579
  Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
998580
  Поліщук Ліна Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
998581
  Урба С. Основні пріоритети спільної аграрної політики Європейського Союзу на 2014-2020 роки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
998582
  Павликівська Н. Основні пріоритети української літературно-мистецької псевдонімії ХХ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 168-173. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
998583
  Музиченко В.А. Основні пріоритети фінансової безпеки України в контексті казначейської системи виконання бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 21-23
998584
  Андрушко А.В. Основні проблема загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 371-377. – ISSN 1563-3349
998585
  Широкова О.М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20


  У статті виявлено основні проблеми, що заважають залізничному транспорту своєчасно та ефективно реагувати на зовнішні умови, які швидко змінюються, а також розглянуті загальні принципи й напрямки адаптації залізничного транспорту до ринкових ...
998586
  Шевченко Н.І. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються основні проблеми Англійської революції ХVII ст. в британській історіографії другої половини ХХ ст.
998587
  Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
998588
  Гридін М.О. Основні проблеми в діяльності комісії по трудових спорах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-52-1
998589
  Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української філософії : Конспект лекцій спецкурсу / С.Т. Мащенко; Чернігівський держ. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 161с.
998590
  Іваницька Л.В. Основні проблеми в процесі зародження вітчизняної кібернетичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-131
998591
   Основні проблеми вдосконалення роботи районних газет. – Львів, 1969. – 39с.
998592
  Лутай В.С. Основні проблеми взаємозв"язку філософського методу з методами природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
998593
  Дядищева-Росовецька Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 163-177. – ISSN 2311-2697
998594
  Вовк О. Основні проблеми видобутку бурштину у Волинській області / О. Вовк, М. Мельнійчук, С. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 17-27. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
998595
  Вереша Р.В. Основні проблеми визначення мети покарання в контексті реалізації аксіологічного підходу у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 129-136
998596
  Луцька Н.І. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-28. – Бібліогр.: 3 назви
998597
  Головатий М.Ф. Основні проблеми демократизації системи вищої освіти України // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 116-120. – ISBN 966-594-559-9
998598
  Дем"янчук Основні проблеми державно-правового управління залізничним транспортом України / Дем"янчук, // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 56-59
998599
  Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-137. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
998600
  Ржаніцин В.О. Основні проблеми дослідження зсувних процесів у межах Канівського Придніпров"я : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.О. Ржаніцин, О.М. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться свідчення про сучасний прояв гравітаційних процесів у межах Канівського Придніпров"я. На основі польових спостережень зсувних процесів у Канівському заповіднику виявлено основні причини їх виникнення, оцінено негативний вплив на екологічний ...
998601
  Майєр Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку = Leading Issues in Economic Development / Дж.М. Майєр, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко; Пер. с англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 688с. – ISBN 966-06-0282-0


  Книжка детально розкриває основні економічні проблеми країн, що розвиваються, в інтерпретації найвидатніших економістів світу. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців
998602
   Основні проблеми економічної науки, які розробляються в Українській РСР.. – К., 1958. – 64с.
998603
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів. ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 1. – 1995. – 140с.
998604
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів.ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 2. – 1995. – 149с.
998605
  Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень - грудень 1919 року) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 155-164. – (Історія ; вип. 22)


  Розкриваються особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у 2-й пол. 1919 р. Особлива увага надається оцінці міжнародній ситуації, в якій опинилася Директорія УНР, і аналізу роботи української делегації на Паризькій мирній конференції.
998606
  Охріменко П.П. Основні проблеми і деякі нові аспекти вивчення "Слова о полку Ігоревім" / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко. – Суми, 1995. – 54 с.
998607
  Шклярук С.Г. Основні проблеми і напрямки розвитку фінансової системи України та шляхи її поліпшення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 10 пунктів
998608
  Цирфа Ю.А. Основні проблеми і реалії існування Союзної держави Росії та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
998609
  Маслак Олександр Олександрович Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / Маслак Олександр Олександрович, Володимир Йосипович. Жежуха, Григоренко Олена Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 261-269. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості ...
998610
  Даниленко А.І. Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 16 назв
998611
  Зінькевич Т.О. Основні проблеми інформаційного забезпечення розрахунків тарифів на українському страховому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 47-51.
998612
  Йосифчук М. Основні проблеми інформаційної війни та впливу супротивника в сучасних умовах України / М. Йосифчук, М. Йосифчук, І. Красота // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 573-589. – ISBN 978-966-2779-91-2
998613
  Бурлакова В. Основні проблеми Києва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561
998614
  Сом Н.О. Основні проблеми класичного арабського мовознавства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 159-168. – Бібліогр.: С. 168. – ISSN 1682-671Х
998615
  Бродський Я С. Основні проблеми комунального господарства м.Харкова / Я С. Бродський, . – Х, 1931. – 109с.
998616
  Крилов Н.М. Основні проблеми нелінійної механіки. Теорія і застосування в різних технічних і фізичних науках / Н.М. Крилов, Н.Н. Боголюбов. – Київ, 1934. – 24 с.
998617
  Шевцова Ю. Основні проблеми нормативно-правового регулювання застави землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України у сфері правового регулювання застави землі, розкрито його недоліки та колізії, розглянуто перспективи його подальшого розвитку. Ukrainian existing legislation in the field of legal regulation of land ...
998618
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6792
998619
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
998620
  Сокол П.М. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК / П.М. Сокол, А.А. Коваленко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
998621
  Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 183-186. – ISSN 1609-0462
998622
  Дутка Р. Основні проблеми повноцінного функціонування фінансової дисципліни держави як елемента інституту фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7069-14-9
998623
  Рижий І.М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
998624
  Семенюк С. Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 106-108. – ISBN 978-617-7069-28-6
998625
  Кресін О.В. Основні проблеми правової та політичної думки другої половини ХVII- XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-78. – ISSN 1563-3349
998626
  Губанова Т.О. Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 16-20. – ISSN 2413-7189


  "Важливим кроком у вирішенні проблеми відсутності достатніх практичних навиків у студентів юридичних ВУЗів є створення при коледжах «юридичних клінік".
998627
  Пукач І.Б. Основні проблеми призначення та проведення судово-психіатричної експертизи з метою встановлення стану обмеженої осудності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 15-20.
998628
  Кончина К. Основні проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства / К. Кончина, В. Сисой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 213-216. – ISSN 2663-5313
998629
  Заїка О.П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі / О.П. Заїка, М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 93-97
998630
  Літвін К.С. Основні проблеми профільного викладання філософії в вищому навчальному закладі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 31-33
998631
  Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 92-99. – ISSN 2413-3094


  "У статті увагу зосереджено на складній та неоднозначній проблемі сучасного літературознавства — дискурсі соцреалізму, актуальність якого не є даниною моді, а нормальним процесом перепрочитання канону української літератури, невід’ємною частиною якої ...
998632
   Основні проблеми розвитку археології в Українській РСР.. – К., 1958. – 35с.
998633
  Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 26-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
998634
  Коваль Р.О. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 430-431. – ISBN 978-966-188-219-4
998635
   Основні проблеми розвитку економічної науки в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – Київ, 1959. – 68с.
998636
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 64с.
998637
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 74с.
998638
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР.. – К., 1958. – 66с.
998639
   Основні проблеми розвитку літературознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 63с.
998640
   Основні проблеми розвитку мистецствознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 55с.
998641
   Основні проблеми розвитку мовознавства в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 80с.
998642
  Патійчук В.О. Основні проблеми розвитку паломницького туризму в Україні / В.О. Патійчук, А.Ю. Сергійчук // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 53-59
998643
   Основні проблеми розвитку радянського мовознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 67с.
998644
  Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван, О.В. Шубравська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
998645
  Патійчук В. Основні проблеми розвитку туристичного комплексу Болгарії / В. Патійчук, О. Філон // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-121. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
998646
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 60 с.
998647
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР.. – К., 1958. – 46с.
998648
   Основні проблеми розвитку фольклористики та етнографії в Українській РСР.. – К., 1958. – 52с.
998649
   Основні проблеми розробки історії КПРС та історії КП України.. – Київ, 1958. – 52с.
998650
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6806
998651
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 170-173. – ISSN 2306-6814


  Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На ...
998652
  Вереша Р.В. Основні проблеми складної вини у кримінальному праві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 172-183. – ISSN 2310-6166
998653
  Шкір Д.О. Основні проблеми соціального забезпечення публічних службовців в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 443-447. – ISBN 978-617-7450-09-1
998654
  Іванченко В.О. Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С 127-130. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
998655
  Мордас І.В. Основні проблеми статистико-демографічної науки у дослідженнях академіка М.В. Птухи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 125-128. – Бібліогр.: на11 пунктів
998656
  Фіялка С.Б. Основні проблеми сучасного навчального книговидання для вищої школи // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 332-336
998657
  Смущинська І.В. Основні проблеми сучасної романської лексикології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 2 (182). – С. 214-221
998658
  Другов О. Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 14-18
998659
  Червякова В.В. Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 142–149. – ISSN 2413-0966
998660
  Соболєв В.М. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В.М. Соболєв, Т.Л. Слюніна, В. Розіт // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
998661
  Лаптєва А.І. Основні проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 23-25
998662
  Онищенко В.П. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики / В.П. Онищенко, І.Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 10-15
998663
  Сніжко Ю.С. Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 167-170. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
998664
  Груб"як Ю.В. Основні проблеми та перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії, можливості для України / Ю.В. Груб"як, А.В. Тутейко // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-87. – ISBN 978-966-285-399-5
998665
  Іванченко Н.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні / Н.О. Іванченко, О.С. Подскребко, А.О. Сідлецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 303-311. – ISSN 2222-4459
998666
  Плахотнік О. Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти / О. Плахотнік, Т. Захарук, К. Янковски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
998667
  Мороз О.В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О.В. Мороз, В.М. Семцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 94-101. – ISSN 2221-1055
998668
  Шевчук В.І. Основні проблеми українсько-чеських літературних зв"язків ХІХ-ХХ ст. / В.І. Шевчук. – Київ, 1963. – 38 с.
998669
  Сагарда М.І. Основні проблеми українського бібліографічного репертуара / М.І. Сагарда. – Київ, 1927. – 20 с.
998670
  Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії : Учбовий посібник / К.І. Геренчук. – Київ : Вища школа, 1969. – 132с : Карти
998671
  Макарчук І.М. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 189-196. – ISSN 2306-546X
998672
  Радиш Я.Ф. Основні проблеми фінансування системи охорони здоров"я в дослідженнях українських науковців / Я.Ф. Радиш, А.А. Ляховченко, О.В. Поживілова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-95
998673
  Кособуцька Л.Д. Основні проблеми формування власного капіталу банків та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 434-436. – ISBN 978-966-188-219-4
998674
  Добровольська Г.О. Основні проблеми функціонування профспілок України на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-102. – ISBN 966-614-021-7
998675
  Кальніченко А. Основні проблеми чинного земельного законодавства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12
998676
  Зерницький Р.В. Основні проблеми, які унеможливили транспарентність публічного фінансування політичних партій України в 2016 р. - першій половині 2019 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 37-41. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
998677
  Білоус Ю. Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7069-14-9
998678
  Шаблієнко А.С. Основні проблемні питання адміністративно-правового регулювання у сфері електронної комерції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 53-61. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю основних проблемних питань, що пов"язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері електронної комерції. Досліджуються позиції міжнародних організацій у цьому питанні, а також їх рекомендації. Аналізуються основні ...
998679
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
998680
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
998681
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
998682
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
998683
  Ус І.В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.51-62. – ISSN 1993-6788
998684
   Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
998685
   Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік. – Київ : Інтелект, 1999. – 159с. – ISBN 966-7708-03-9
998686
  Федоренко А. Основні програми електронного урядування в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 136-139. – бібліогр. в кінці ст.


  Формування системи електронного уряду ЄС здійснюється за декількома пріоритетними напрямками, розвиток яких має забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності як держави, так і суспільства.
998687
  Медвідь В. Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 34-39
998688
  Тростенюк Т.М. Основні продукти діяльності державних закладів вищої освіти в економічному контексті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 82-88. – ISSN 2306-6814
998689
  Марченко Л. Основні пропагандистські прийоми окупаційної влади, спрямовані на забезпечення вербування трудових ресурсів з України (1941-1943 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 637-640. – ISBN 978-966-171-795-3
998690
  Шило А.Е. Основні протиріччя глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 173-175
998691
  Євко В.Ю. Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні / В.Ю. Євко, С.М. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 46-54
998692
  Пасічник Я.С. Основні процесуальні права держав у міжнародних судах і трибуналах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 71-75
998693
  Лазутський А.Ф. Основні прояви та загрози тероризму в сучасних умовах / А.Ф. Лазутський, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47.
998694
  Попель М.В. Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу / М.В. Попель, І.Ю. Борисюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 170-179. – ISSN 1998-6939
998695
  Козлов А.В. Основні психоментальні та духовні риси трікстерів у літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 184-192


  Стаття присв. розгляду сутності проблем трікстерства і як природно-генетичного явища в системі процесів виживання та співіснування живих організмів планети, і як форми паразитизму. Основна увага приділена ознакам і рисам психоментальності та духовності ...
998696
   Основні публікації д.і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 337-349. – ISBN 978-966-02-6215-7
998697
   Основні публікації професора П.П. Охріменка за 1940-1990 рр.. – Суми, 1991. – 24 с.
998698
  Чучеров М. Основні радіаційні величини та одиниці їх вимірювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40 : табл.
998699
  Куниця М.О. Основні результати вивчення палеогеографії антропогену України малакофауністичним методом // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 142-150. – Бібліогр.: 43 назви
998700
  Бойко В.П. Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 89-100. – ISBN 978-966-622-690-0
998701
  Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1682-721X
998702
  Сафін О.Д. Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови / О.Д. Сафін, О.М. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладено результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців мовних спеціальностей - професійного, аксіологічного, лінгвістичного, комунікативного та духовного. Ці результати є ...
998703
  Таран А.В. Основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації завдань оборонної реформи у 2020-2021 роках та завдання на перспективу // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 2618-1614


  У статті висвітлені основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації оборонної реформи у 2020-2021 рр. та окреслені завдання щодо її продовження на довгострокову перспективу. Враховуючи національний ресурсний потенціал та ...
998704
   Основні результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2007-2012 роках : матеріали до звіт.-виборчих Заг. зборів НАПН України 5 квіт. 2012 р. / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 111, [1] с. : іл., табл.
998705
  Литвинова В.В. Основні результати здійснення трансферу технологій ВНЗ та НДУ МОНмолодьспорту України 2012 році / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, Б.О. Грабовський // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 107-119. – ISBN 978-966-479-066-3
998706
  Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-28. – ISSN 0868-8273
998707
  Смілка В.А. Основні результати містобудівного моніторингу генерального плану міста Києва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 81. – С. 337-346. – ISSN 2076-815X
998708
  Малиновський В. Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 119-126. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
998709
   Основні результати наукових досліджень Інституту географії НАН України (2004-2008 рр.) : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко, Ю Л. Давидчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – ISSN 1561-4980
998710
   Основні результати наукової діяльності ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" за 2016 рік / Н.С. Полька, Р.В. Савіна, В.С. Коркач, С.М. Новохацька, С.В. Лейких, Ю.В. Мельченко, Н.В. Мартищенко, Г.Г. Зінченко, Т.В. Сорокіна // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 3-6. – ISSN 0135-2091
998711
  Юрченко А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-23
998712
  Гайдаєнко К.Д. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду / К.Д. Гайдаєнко, О.Ю. Дмитрук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 142-149. – Бібліогр.: 12 назв.
998713
  Чернеженко О. Основні реформи конституційного устрою Італії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 58-64. – ISSN 2409-4544
998714
  Муляр М. Основні ризики для позичальника у договорах споживчого кридиту: правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 110-119
998715
  Крапко О.М. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-95
998716
  Зубчик О.А. Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 22-25. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні ризики в контексті реформи вищої освіти в Україні. Автор визначає поняття політичного ризику, наводить існуючі кваліфікації політичних ризиків, досліджує фактори, які сприяють виникненню, підвищенню та мінімізації ...
998717
  Шуйський Ю.Д. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України / Ю.Д. Шуйський, Г.В. Вихованець, Д.О. Панкратенкова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
998718
  Калашников К. Основні риси більшовицької агітації / К. Калашников. – Київ, 1948. – 56с.
998719
  Тєлькінєна Т.Е. Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 80-86. – ISSN 2078-3566
998720
  Ревера О.З. Основні риси водного режиму правобережних приток верхньої Прип"яті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 77-82 : Табл., рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
998721
  Гришанков Г.Є. Основні риси геоморфології Криму / Г.Є. Гришанков, П.Д. Підгородецький, І.Г. Губанов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 129-134. – Бібліогр.: 9 назв
998722
  Попова І.В. Основні риси екологічно спрямованої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 358-363. – ISSN 2076-1554


  Формування в особистості екологічної свідомості, компетентності, культури здійснення власної екобезпечної життєдіяльності є першочерговим і невідкладним завданням сучасного екобезпечного розвитку. Забезпечити таке формування покликана сучасна освіта, ...
998723
  Жорнокуй У.В. Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми / У.В. Жорнокуй, О.С. Чіпак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 102-109. – (Серія "Філологічні науки")
998724
  Бондаренко П.С. Основні риси захисної промови адвоката // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 82-89
998725
  Страхов М. Основні риси зовнішньої політики Української козацької держави Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-65.
998726
  Тимуляк Л.М. Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області / Л.М. Тимуляк, П.І. Чернега // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 0868-6939


  Передгірські ландшафти у межах Івано-Франківської області характеризуються чітко вираженими регіональними відмінностями в їх структурі. У ландшафтному відношенні суттєво відрізняються північно-західна та південно-східна частини Передкарпаття, межа між ...
998727
  Барчан О. Основні риси індивідуального стилю В. Гренджі-Донського як публіциста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Філологія ; Вип. 21)
998728
  Михайлов О.О. Основні риси інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в країнах континентальної правової сім"ї // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14.
998729
  Кислий О.Є. Основні риси кам"янської культури Східного Криму // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-34. – ISSN 0235-3490


  Історія археології
998730
  Бабенко В.В. Основні риси комуністичної ідеології / В.В. Бабенко. – Київ : Київський університет, 1961. – 104 с.
998731
  Акситіс Р. Основні риси Конституційної юрисдикції в Латвії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-79
998732
  Сенчик М.О. Основні риси ленінського стилю в діяльності органів суду, прокуратури і внутрішніх справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
998733
  Васецький Г.С. Основні риси матеріалістичної філософії в Росії XVIII і ХІХ століть / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 78с.
998734
  Поплавська І.В. Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 122-125. – Бібліогр.: 1 назва
998735
  Гаврусевич Б.О. Основні риси мінералогії Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
998736
  Швидкий Ю.М. Основні риси морфоскульптури Вигорлат-Гутинського хребта // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 111-115 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
998737
  Макогон С.О. Основні риси нової Конституції Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 24-31. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Освещаются исторические предпосылки принятия новой Конституции УССР, основные этапы конституционного развития Украинской ССР, структура Конституции УССР и ее основные черты как конституции развитого социалистического общества.
998738
  Колотуха С. Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-58. – ISSN 1605-2005
998739
   Основні риси особистості, яка чинить насильство в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-46.
998740
  Закревський Д.В. Основні риси палеогідрогеології північного крила Причорноморського артезіанського басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 19-25 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 6)
998741
  Паришкура С.І. Основні риси палеофітогеографії території України в мезокайнозої // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 126-135. – Бібліогр.: 29 назв
998742
   Основні риси перспектив Київщини: Доповідь уряд. УРСР що її розроб. окр. план ро стан та невід. потреби Київщ.. – К., 1927. – 141с.
998743
  Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських ранньодєржавних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-22.
998744
  Тріфонов С.Г. Основні риси правового становища українського населення стосовно спадкування за законодавством Речі Посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
998745
  Васецький Г.С. Основні риси природничо-наукового матеріалізму в Росії / Г.С. Васецький. – Київ-Харків, 1944. – 16с.
998746
  Ржевська В.С. Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 116-117


  "... 23 квітня 2010 року виповнилося 590 років від дня народження короля Богемії Іржі (Георгія) Подебрада, з іменем якого асоціюється один з популярних історичних проектів колективної безпеки у Європі, "Проект встановлення миру між усіма християнами". ...
998747
  Хусейн Х. Основні риси просвітницької філософії історії А.Р. Тюрго // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 71-76. – ISSN 2077-1800
998748
  Омельченко Н. Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 45-48. – ISSN 2413-7154


  Дана стаття присвячена вивченню розвитку урбанізаційних процесів та їх основних рис на території України. Викладений аналіз регіональних особливостей урбанізації в Україні. У статті показано важливість дослідження урбанізації у соціальному контексті, ...
998749
  Крижанівський С.А. Основні риси радянської літератури / С.А. Крижанівський. – Київ, 1951. – 47с.
998750
  Грубрін Ю.Л. Основні риси розвитку деяких сучасних геоморфологічних процесів на Правобережжі Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 7)
998751
  Гуцуляк О.М. Основні риси розвитку і розміщення виноробної промисловості Закарпатської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 102-110
998752
  Ніколаєнко Б.О. Основні риси розломно-блокової неотектоніки північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 24-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
998753
  Трохіна У. Основні риси русько-половецьких відносин в аспекті шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 116-119. – ISBN 978-966-171-795-3
998754
  Філіпенко А.С. Основні риси світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 188-194
998755
  Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С 4-7. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті особливості становлення університетської географічної науки в Україні. Exposed pecularities establishment of University geographical science in Ukraine.
998756
  Папян Т. Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 127-130
998757
  Бережний С.Д. Основні риси судової системи на Поділлі в XVI - першій половині XIX ст. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-45.
998758
  Базилевич С.Е. Основні риси суспільного устрою буржуазних держав : лекція з курсу "Держ. право буржуаз. країн і країн, які визволися від колоніальної залежності" для студ. юрид. фак. / С.Е. Базилевич ; МВССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966. – 60 с.
998759
  Євтушевський В.А. Основні риси сучасного корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 5-10. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
998760
  Обельницька Х.В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 93-100. – ISSN 1993-0259
998761
  Щербін М.Я. Основні риси сучасного ревізионізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1958. – 48с.
998762
  Шевченко В.Ю. Основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 79-84


  Досліджуються основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи. Аналізується вплив міжнародної фінансової кризи на реальну економіку, конкурентоздатність та транзитивні країни. Major features of the contemporary international financial crisis are ...
998763
  Грубрін Ю.Л. Основні риси сучасної морфоскульптури та екзогенні процеси придніпровської височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
998764
  Лаба О.В. Основні риси сучасної правової системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-39
998765
  Овєчкіна О.А. Основні риси сучасної транзитивної системи відносин власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 62-71. – ISSN 2522-1620
998766
  Лекарь А.С. Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 156
998767
  Туровецька І.А. Основні риси та класова суть теорії поділу влад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 79-81. – (Серія права ; № 16)


  В статье сформулированы некоторые черты широко распространенной среди буржуазных идеологов доктрины разделения властей. Критикуются имеющиеся в нашей литературе характеристики этой теории. Опираясь на труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, автор ...
998768
  Журавель М.В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини ХVII cтоліття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 33-40
998769
  Богачов А.Л. Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує основи герменевтики Шляєрмахера та показує суперечності його теорії розуміння. В статті визначено зв"язок поглядів Шляєрмахера з німецьким ідеалізмом і романтизмом, указано напрям подолання суперечностей його герменевтики. Автор ...
998770
  Заставецька Ольга Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
998771
  Осташов Ю.А. Основні рівні дослідження живого / Ю.А. Осташов, М.В. Суровий
998772
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок / М.О. Кільчевський, 1933. – 78с.
998773
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 97с.
998774
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 105с.
998775
  Петренко В.В. Основні різновиди авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 386-393
998776
  Шапошніков А.О. Основні різновиди сучасних квазідержав // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 89-91
998777
   Основні роботи із системою комп"ютерної алгебри Math CAD : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
998778
  Бейдик О. Основні родовища корисних копалин у таблиці Д. І. Менделєєва: національний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Підтверджено високий рівень забезпечення території України мінерально-сировинними ресурсами в розрізі економіко-географічних районів. Періодична система хімічних елементів (таблиця Д. І. Менделєєва) посилена даними щодо розподілу мінерально-сировинних ...
998779
  Юсова Н Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20-30-ті рр ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 259-268. – Бібліогр.: С. 267-268
998780
  Василенко О.В. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-22
998781
  Руденко І. Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуті основні критичні домінанти й літературні погляди польського критика і громадського діяча ХІХ ст. Міхала Грабовського. Проаналізовано його праці, що стосуються польської літератури доби просвітництва та романтизму, частково ...
998782
  Голубка С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України / Степан Голубка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 85-95. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
998783
  Алещенко В.І. Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 107-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які приймали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Афганістані, Карабасі, Абхазії, ...
998784
  Рева Т.С. Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013–2014 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 214-216
998785
  Булаховський Л.А. Основні синтаксичні поняття в застосуванні до простого речення : Лекція для студ-заоч. / Л.А. Булаховський; МО УРСР. Науково-метод.кабінет заоч.навч.учителів. – Київ : Радянська школа, 1958. – 23 с.
998786
  Чигрінова О.Р. Основні складнощі при перекладі англомовних технічних текстів українською мовою / О.Р. Чигрінова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 186-191. – ISBN 978-966-285-684-2
998787
  Соколов В. Основні складові бібліотечного гуманізму // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 2-9. – ISSN 2518-7341


  Розкрито гуманістичні традиції розвитку бібліотечної діяльності; охарактеризовано зміст і властивості бібліотечного гуманізму, основні його риси і складові; досліджено сучасні особливості прояву принципів та ідей гуманізму у бібліотечній роботі; ...
998788
  Пархоменко О.С. Основні складові дивідендної політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-130. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
998789
  Корнєва С.Є. Основні складові дослідження мовної ментальності // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 67-69
998790
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 40-45
998791
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 22-27 : табл.
998792
  Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії "ДНР" та "ЛНР" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  "Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну та культурно-освітню сферу Донбасу, починаючи з 2014 року. Доведено, що вплив на вищезазначені сфери досить високий, оскільки без екзогенної допомоги бунтівні регіони не мали б шансів чинити ...
998793
  Романюк А.В. Основні складові інноваційних технологій навчального процесу // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 12-14. – ISSN 2412-9070
998794
  Гриценко А.П. Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2411-1317
998795
  Машкаров Ю.Г. Основні складові механізму державного управління загальною середньою освітою (інформаційний аспект) / Ю.Г. Машкаров, Н.С. Краснова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 57-59. – (Право. Економіка. Управління)
998796
  Петрович Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом : економіка та управління підприємствами / Й.М. Петрович, М.Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 127-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
998797
  Новобранов В.М. Основні складові мотивації підприємств будівельної галузі України при прагненні до Європейського ринку / В.М. Новобранов, Г.С. Жилякова, О.А. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 63-66. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
998798
  Галацан О. Основні складові організаційно - економічного механізму управління охороною здоров"я в регіоні з позицій системного підходу // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.70-73
998799
  Ковпік С.І. Основні складові поетики української драматургії першої половини XIX століття : монографія / Світлана Ковпік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 424, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-424. – ISBN 978-966-177-110-8
998800
  Таран А.Ю. Основні складові стратегії високотехнологічного інноваційного розвитку Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 7/8 (70). – С. 60-65. – ISSN 2309-1533
998801
  Наталія Заяць Основні складові структури організації представницьких органів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 119-122.
998802
  Бегей І. Основні складові сучасних моделей державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 16-26
998803
  Хобта В.М. та інш. Основні складові формування економічної ефективності інвестицій // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
998804
  Остапенко Г.І. Основні складові формування навчально-комунікаційного та наукового середовища університету // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 37-41
998805
  Успенський В. Основні смисли портрета як артефакту культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 110-118. – ISSN 1810-2131
998806
  Семюел Леня Основні соціальні права : Практика застосування Європейської соціальної хартії / Семюел Леня. – Київ, 2003. – 296с.
998807
  Довгаль М.В. Основні соціальні причини насильницьких злочинів проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 181-191. – ISSN 2310-6166
998808
  Чайковський В.Я. Основні соціальні функції художнього образу як основі відродження в мистецтві / В.Я. Чайковський. – Чернівці, 1971. – 48с.
998809
  Ніконова Д.О. Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 108-113. – ISSN 2221-8440


  Наукове дослідження присвячене аналізу міграції кваліфікованих кадрів в Україні і пропозицій щодо оптимізації соціально-економічної профільної управлінської політики на цьому напрямку. В українському контексті зазначається міграційний відтік науковців ...
998810
   Основні соціально-економічні показники міст за 2002 рік = Basic social and economic indicators of cities in 2002. – Київ, 2003. – 142с.
998811
  Шуліка А.А. Основні соціально-політичні чинники формування та інституціоналізації системи трипартизму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
998812
  Мітічкіна О.О. Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
998813
  Брона Ю.Й. Основні співвідношення в табличних алгебрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наводяться основні співвідношення між табличними операціями: комутативність, ідемпотентність, асоціативність, дистрибутивність, зокрема, критерії та достатні умови для дистрибутивності, зростання, монотонність, переставність відносно композиції, ...
998814
  Кепич Т.Ю. Основні співвідношення теорії подібності рулонованих оболонок при дослідженні поляризаційно-оптичним методом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 139-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається моделювання багатошарових рулонованих оболонок при геометричній афінності, різних величин коефіцієнта Пуасона та коефіцієнтів тертя між шарами.
998815
  Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України : світова економіка. Макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 40-41. – Бібліогр.: 4 назви
998816
  Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-19. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту документів від підробки та техніко-криміналістичного їх дослідження. The article reviews questions of defence of documents from an imitation and their technical criminalistics research.
998817
  Мастилко Н.В. Основні способи інтенсифікації висловлювань у текстах іспанських народних казок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 51-55
998818
  Богуславський О. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення та показано необхідність застосування різних методів ціноутворення підприємств. Проаналізовано причини відсутності універсальної класифікації методів ціноутворення. Розглянуто підходи різних авторів до класифікації груп ...
998819
  Тріщук О.В. Основні способи компресії науково-інформаційного тексту // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 88-97. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто явище компресії тексту шляхом видалення чи спрощення тих конструкцій, без яких він не втрачає однозначної семантичної інтерпретації з боку читача. Дослідження зосереджене, в основному, на з"ясуванні основних способів ущільнення змісту ...
998820
  Козирєв Є.В. Основні способи перекладу біблійних метафор японською мовою // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 188-191. – ISBN 978-617-7178-39-1
998821
  Лисенко А.М. Основні способи підроблення документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-160. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
998822
  Шевчук І.І. Основні способи попередження та подолання правотворчих помилок у законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 42-47. – (0). – ISSN 2078-9165
998823
  Гурко О.В. Основні способи словотворення в терміносистемі графічного дизайну // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 39-47
998824
  Шелепкова І.М. Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 175-178. – ISSN 2304-5809
998825
  Неліпа Д.В. Основні способи формулювання цілей про проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 368-376
998826
  Колесник Н. Основні спроби ідентифікації жінок у фольклорно-пісенному антропоніміконі // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 215-224
998827
  Бек У. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі / У. Бек, З. Добош // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
998828
  Подвірна Т. Основні стадії розвитку маркетингової стратегії в умовах глобального ринку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 43-46. – ISSN 1818-2682
998829
  Дубняк С.С. Основні стадії та закономірності формування берегів великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 28-33. – ISSN 2306-5680


  На основі аналізу багаторічної динаміки розвитку берегів дніпровських та інших великих рівнинних водосховищ розглянуті основні стадії формування берегів і відповідні їм типологічні характеристики. Показано роль вихідного рельєфу і геологічної будови ...
998830
  Супрун Л.В. Основні стандарти подачі інформації журналістом // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 20-22


  У статті окреслено основні стандарти інформаційної діяльності журналістів: оперативність, точність, достовірність, повнота викладу матеріалу, зрозумілість зображення, простота мови тощо. Доводиться, що ці фактори відіграють вагому роль у професійному ...
998831
  Лозинська Х. Основні стильові засади розвитку костюма "стиляг" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 108-112. – ISSN 1028-5091
998832
  Терехова Д.І. Основні стратегії асоціювання східних слов"ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 31-38. – ISSN 2311-0821
998833
  Швец А.М. Основні стратегії маніпуляції у промові Хілларі Клінтон // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 57-60
998834
  Шкуров Є.В. Основні стратегії осмислення Homo futurus у фантастичній літературі (Бердник О. "Вогнесміх" та Нікітін Ю. "Транслюдина") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 436-443


  У роботі на прикладі концепцій , представлених у фантастичних романах Юрія Нікітіна розглянуто дві основні стратегії осмислення еволюції людини у науково-фантастичній літературі. Концепція Юрія Нікітіна має протехнологічне спрямування і прапагує ...
998835
  Черняк Ю. Основні стратегії популяризації творчості Шекспіра в молодіжному середовищі (аналіз іноземного досвіду) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 236-240
998836
  Солов"янчик А.В. Основні стратегії розвитку підприємств ринку туристичних послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 90-93. – ISBN 978-617-645-228-7
998837
  Корженко К.А. Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988
998838
  Чечель О.М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-120
998839
  Кузик Л.В. Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 197-200. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
998840
  Плиса В.Й. Основні страхові поняття та терміни : Довідник / В.Й. Плиса; МОУ. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 64
998841
  Голик У.Р. Основні структури вторинної предикації в сучасній англійській мові // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
998842
  Савченко О.Г. Основні структурні елементи та переваги міжнародного факторингу у фінансуванні зовнішньоторговельних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 175-181. – ISSN 2308-6912
998843
   Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика / М. Толстой, О. Шабатура, Н. Костенко, Ю. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-9. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрогенетичних реконструкцій виконано палеогеодинамічну класифікацію гранітоїдних комплексів Українського щита. Досліджено еволюцію геодинамічних умов формування порід та їх фізичних властивостей. On the basis of petrogenetic ...
998844
  Патрикеєва О.О. Основні структурні компоненти STEM-середовища освітнього закладу / О.О. Патрикеєва, В.В. Черноморець, М.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
998845
  Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 219-222
998846
  Луценко О.А. Основні ступені освітньої системи США / О.А. Луценко, Л.А. Поливана // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 164-175. – (Економічні науки)
998847
  Назаровська І.Г. Основні суб"єкти превентивної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 114-121


  У статті пропонується коло основних суб"єктів превентивної дипломатії. Висвітлюються їхні головні переваги та недоліки, особливості залучення до діяльності із попередження збройних політичних конфліктів.
998848
  Кіссе А.І. Основні суб"єкти регулювання і управління етнічним конфліктом: теоретико-методологічні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 393-399
998849
  Євтушевський Володимир Андрійович Основні суперечності інтеграції економічної освіти України в Європейський освітянський простір // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 41-48. – (Економіка ; Вип. 1)
998850
  Бак М. Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 88-93. – ISSN 2078-1016
998851
  Плєшакова О. Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 114-126. – ISSN 1605-2005
998852
  Кошель В.А. Основні суперечності сучасної системи освіти та особистісний розвиток / В.А. Кошель, М.М. Наконечна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 189-199. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
998853
  Возна Л.Ю. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 167-174
998854
  Загурський О. Основні суперечності у сфері ціноутворення продукції аграрного сектору // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 105-114 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
998855
  Зозуля І. Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної (досвід викладачів кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету) / І. Зозуля, О. Присяжна, Л. Солодар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 22-27. – ISSN 2078-5119
998856
  Бернюков А.М. Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 208-225. – ISSN 2307-3427
998857
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
998858
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
998859
  Плахіна А.М. Основні сучасні тенденції у сфері міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 140-142
998860
  Галаджій О. Основні сфери економічної конкуренції між США та КНР в період адміністрацій Барака Обами // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 455-460. – ISBN 978-966-171-90295
998861
  Ісмагілов С.В. Основні та додаткові джерела шаріату в ісламі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 146-152. – ISSN 1728-3671


  Унікальність арабо-мусульманської правової думки
998862
  Радзієвський О.В. Основні та другорядні субкультури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 42-50
998863
  Дегтяренко М. Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність / М. Дегтяренко, О. Пікаревський // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
998864
  Кияк-Редкович Основні текстові категорії візуально залежнихтекстів малої форми (на матеріалі сучасних англомовних коміксів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 43-50
998865
  Титов В. Основні теми в новітній філософії права США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
998866
  Курило С.М. Основні тенденції багаторічних змін мінералізації води та вмісту головних іонів у річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 85-90. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано тенденції багаторічних змін характеристик гідрохімічного режиму у різні фази водного режиму для різних річок України. Встановлено основні тенденції трансформації хімічного складу річкових вод, а також їх зв"язок з глобальними ...
998867
  Тарасевич Н. Основні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні / Н. Тарасевич, А. Брит // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 197-210. – ISSN 2409-9260
998868
  Попович О.С. Основні тенденції в динаміці кадрового потенціалу української науки останнього десятиріччя / О.С. Попович, Т.М. Червінська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 53-66. – ISSN 0374-3896


  Наведено статистичні дані та проаналізовано зміни загальних кількісних хар-к та внутрішньої структури кадрового потенціалу української науки за 1995-2006 рр.
998869
  Стишов О. Основні тенденції в словотворенні української мови початку XXI століття // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 11-16
998870
  Василенко О. Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі / О. Василенко, Р. Поліщук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 83-90. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
998871
  Шостенко О. Основні тенденції виникнення та закономірності розвитку адміністративної юстиції в Україні під час перебування в складі СРСР та на сучасному етапіі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 59-63
998872
  Гончарук Л.В. Основні тенденції впливу технологій на бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 21-24


  Наводяться три головні тенденції інтеграції технологічних продуктів в діяльності організацій.
998873
  Турпак Н.В. Основні тенденції глобалізаційної думки на межі століть (ХІХ-ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 16-25
998874
  Ковальчук Інна Основні тенденції готельної індустрії - 2021 // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 40-43 : фото
998875
  Панасенко Т.В. Основні тенденції демогеографічного процесу регіону (на матеріалах Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 57-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
998876
  Лавер О.Г. Основні тенденції демографічного розвитку України в 1991-2009 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 180-191. – (Історія ; Вип. 25)
998877
  Затварська Олена Орестівна Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / Затварська Олена Орестівна, Матвійчук Анна Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
998878
  Затварська О.О. Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / О.О. Затварська, А.М. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
998879
  Денисова Т. Основні тенденції діяльності держави у сфері застосування кримінальних покарань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-267. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
998880
  Абакуменко О.В. Основні тенденції діяльності небанківських фінансових посередників в Україні // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
998881
  Дячук Л. Основні тенденції еволюції майнових відносин подружжя у Візантійському праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 134-137
998882
  Теренда Н.О. Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 39-43. – ISSN 1681-2786
998883
  Кошляков О.Є. Основні тенденції зміни якісного складу питних підземних вод Херсонщини / О.Є. Кошляков, О.В. Щербак // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 301-305. – ISBN 978-966-02-6827-2
998884
  Ляховська О.В. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України м"ясом та м"ясними продуктами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 70-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
998885
  Бондар В.І. Основні тенденції і особливості зростання культурно-технічного рівня радянського селянства в період переходу від соціалізму до комунізму. : Дис... канд. філос.наук: / Бондар В.І.; КДУ. Кафедра філософ. гуман. фак-тів. – К., 1966. – 195л. – Бібліогр.:л.1-17
998886
  Цогла О.О. Основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 393-397. – ISSN 0321-0499


  Визначено фактори, що впливають на інвестиційний стан, який склався за останні роки в економіці України.
998887
  Вокальчук Г.М. Основні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х рр. XX століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 87-92


  У статті аналізуються загальні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х років 20 століття. Виявлені основні структурно-семантичні особливості авторських інновацій. The article touches upon the problem of general ...
998888
  Васютинська Ю.О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості = економіка та управління підприємствами / Ю.О. Васютинська, Н.Л. Кузьмінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
998889
  Кошевцова М. Основні тенденції інноваційної діяльності українських підприємств у ХХІ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
998890
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 226л. – Бібліогр.: л.194-226
998891
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв.
998892
  Гусєва Н.В. Основні тенденції міграційних процесів Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в умовах розташування в зоні геополітичного конфлікту / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 194-199. – ISBN 978-617-7069-75-8
998893
  Баранов Р.А. Основні тенденції міжнародного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 198-203. – ISSN 0321-0499
998894
  Чехов С.А. Основні тенденції на ринку ріпаку України / С.А. Чехов, І.В. Чехова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 55-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
998895
  Сергеєва О.С. Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-38. – ISSN 1609-8595
998896
  Кисельова О. Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов"язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі / О. Кисельова, О. Рисенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 30-35


  Аналіз деяких аспектів правового регулювання відносин, що виникають у процесі створення службового твору під час виконання трудової діяльності науково-педагогічним працівником, та основних договірних механізмів розподілу майнових прав на створені в ...
998897
  Гнатюк А.Д. Основні тенденції продукування новотворів у мові французької преси та проблема їх відтворення при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 178-183. – ISBN 966-594-420-7
998898
  Охотнікова О. Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 6-9
998899
  Нагорняк Т.Л. Основні тенденції процесу політичної трансформації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
998900
  Грінберг Л.Ф. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-86. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у визначенні основних тенденцій реінжинірингу документообігу в установах України за допомогою локальних і «хмарних» інформаційних технологій. Методологія дослідження базується на принципі об’єктивності, інформаційному та ...
998901
  Федишин М. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент / М. Федишин, А. Жаворонок, А. Абрамова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 412-425. – ISSN 2411-5215
998902
  Лазоренко Л.В. та інш. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.90-95
998903
  Дудар В. Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 81-90. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
998904
  Конюх Г.В. Основні тенденції розвитку адміністративного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 203-208. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
998905
  Петренко І.І. Основні тенденції розвитку аналітичних центрів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 14-26. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
998906
  Сафоненко А.О. Основні тенденції розвитку антикорупційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-152. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про основні тенденції розвитку антикорупційних ініціатив та процесів, їх роль у розвитку українського суспільства.
998907
  Палієнко М.Г. Основні тенденції розвитку архівної освіти в країнах Західної Європи // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 21-25
998908
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині XX століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 312-314
998909
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 56-58.
998910
  Ковальова В.С. Основні тенденції розвитку військової лексичної підсистеми у XXI столітті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 272-276


  У статті сформульовано та проаналізовано основні тенденції розвитку німецької військової лексики та проблеми, що виникають при її перекладі українською мовою. В статье сформулированы и проанализированы основные тенденции развития немецкой военной ...
998911
  Овсяннікова Н.Ю. Основні тенденції розвитку вокальних фестивалів-конкурсів у сучасній Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 435-441. – ISSN 2226-2180


  "Дослідження фестивального руху в Україні дає змогу побачити, як формується та розвивається національна пісенна культура. Помітне зростання кількості подібних заходів, зокрема в галузі вокального мистецтва. Це дає широке поле для дослідження окремих ...
998912
  Грищук С.В. Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 81-89. – ISSN 2222-4459
998913
  Осадча А.С. Основні тенденції розвитку вчення про спеціальний суб"єкт злочину в законодавстві та доктрині кримінального права у радянський період // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 532-535. – ISBN 978-966-458-403-3
998914
   Основні тенденції розвитку гендерної політики у 21 столітті : Матер-ли міжнар. наук.-прак. конф., 22-23 вересня 2005 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 190с.
998915
  Крашеніннікова А.А. Основні тенденції розвитку демогеографічної системи Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 51
998916
  Євтушевська О.В. Основні тенденції розвитку державного корпоративного сектора в Україні / О.В. Євтушевська, Ю.О. Солов"ян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
998917
  Герасименко Ю.С. Основні тенденції розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в Україні та світі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 83-88. – ISSN 2222-4459
998918
  Бобров В. Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні (Про деякі підсумки дослідження) // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
998919
  Карп І.М. Основні тенденції розвитку енергетики України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1607-7970
998920
  Дуднікова І.І. Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 267-277. – ISSN 2072-1692
998921
  Кальман О.Г. Основні тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасних умовах / О.Г. Кальман, І.О. Христич // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 3-28.
998922
  Гнидка К.О. Основні тенденції розвитку культури на Буковині на сучасному етапі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
998923
  Дубін В.Г. Основні тенденції розвитку лісокористування у Київському регіоні // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 16-25. – Бібліогр.: 16 назв
998924
  Любовець Н.І. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 65-89
998925
  Фань Чженьсюань Основні тенденції розвитку музичної освіти Китаю у ХХ ст.: поєднання традицій та інновацій // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 51. – С. 77-87. – ISSN 2312-1548
998926
  Єгоров І. Основні тенденції розвитку науки та технологій в Україні та їх міжнародний вимір (огляд статистичних індикаторів) // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 52-61. – ISBN 978-966-171-947-6


  Проаналізовано сучасний стан науково-дослідної та інноваційної сфер України.
998927
  Ковальов Д.В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
998928
  Горлинський В.В. Основні тенденції розвитку нормативно-ціннісної системи у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
998929
  Ніколенко О.М. Основні тенденції розвитку оновленої драматургії кінця ХІХ- початку ХХ століть : Матеріал для вчителя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.9-12. – ISSN 0205-471Х
998930
  Астахова В.І. Основні тенденції розвитку освіти у ХХІ сторіччі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 245-250. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  У роботі висвітлюються дві основні тенденції розвитку сучасної освіти - інтернаціоналізація і глобалізація; називаються причини кризи освітніх систем, що поглиблюється.
998931
  Носенко Д.К. Основні тенденції розвитку партійної системи України за 1998 - 2014 роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
998932
  Карамушка Л. Основні тенденції розвитку психології грошей у зарубіжній та вітчизняній психології / Л. Карамушка, О. Креденцер, О. Паршак // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – C. 49-59. – ISSN 2411-3190
998933
  Фролов Ю.О. Основні тенденції розвитку радянського виправно-трудового законодавства на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье дана характеристика основных тенденций развития советского исправительно-трудового законодательства: последовательного расширения предмета исправительно-трудового права, включения в систему исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) их новых ...
998934
  Карпенко Ю.М. Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
998935
  Мельник Б. Основні тенденції розвитку світового м"ясного птахівництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 52-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
998936
  Питель С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку біологічного палива // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 208-210. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
998937
  Біда С.О. Основні тенденції розвитку світового ринку єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 263-270.
998938
  Рак Ю.А. Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 91-97


  Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку світового ринку консалтингових послуг. В статті розглядається еволюція консалтингу як виду діяльності. З метою виявлення особливостей світового ринку консалтингових послуг в сучасних умовах ...
998939
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури 40-50-х рр. XX ст. // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 43-45
998940
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини XX століття / І.В. Девдюк, А.М. Кучера // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С.68-71
998941
  Федуняк С.Г. Основні тенденції розвитку системи міжнародної безпеки в Європі і Євразії : три виміри консолідації // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-36
998942
  Рипська Н.П. Основні тенденції розвитку сучасного прогресивного зарубіжного мистецтва / Н.П. Рипська. – Київ, 1965. – 32с.
998943
  Терентьєва Н.О. Основні тенденції розвитку сучасної університетською освіти: європейський вимір // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 22-27. – ISSN 2304-0629
998944
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку сучасної французької суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-37. – Бібліогр. 101 назва. – ISSN 1561-4980
998945
  Галака О.І. Основні тенденції розвитку та ймовірні форми воєн і збройних конфліктів майбутнього / О.І. Галака, О.А. Ільяшов, Ю.М. Павлюк // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 10-15.
998946
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку територіальної субструктури зовнішньої торгівлі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46 : Рис., карт. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
998947
  Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку університетської освіти в XXI столітті // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-439-753-4
998948
  Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
998949
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької суспільної географії у 70-80-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 74-82. – Біблігор. 84 назви. – ISSN 1561-4980
998950
  Титаренко В.В. Основні тенденції розвитку харизматичного руху в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
998951
  Карсим І.А. Основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; вип. 44)


  На основі архівних та опублікованих матеріалів аналізуються проблеми виникнення та основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст.
998952
  Гаврилюк Н.В. Основні тенденції словотворчої практики київських неокласиків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 63-66. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
998953
  Косачова О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
998954
  Чернюк О.В. Основні тенденції сучасних процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 142-150
998955
  Смалійчук Г.В. Основні тенденції та перспективи взаємодії України із країнами Близького Сходу і Північної Африки у контексті зовнішньої циркулярної міграції інтернаціональних працівників / Г.В. Смалійчук, О.В. Субочев // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
998956
  Веровка Г.О. Основні тенденції та перспективи розвитку міжнародного ринку аутсорсинговмх послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 116-119. – ISBN 978-617-696-385-1
998957
  Федорова А.Л. Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 48-54. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні міжнародні механізми захисту соціальних прав людини на універсальному та європейському рівні, визначено сучасні тенденції їх розвитку. Автор зосереджує увагу на питаннях підвищення їх ефективності за допомогою процедур ...
998958
  Тарасюк Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 193-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються основні тенденції розвитку харчової промисловості Житомирської області за останні роки, визначені основні проблеми та перспективні напрямки розвитку галузі.
998959
  Юхименко П.І. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 35-41. – ISSN 1729-360Х
998960
  Сапожніков А.О. Основні тенденції та характері риси іноземної колонізації Півдня України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 98-99. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні тенденції та характерні риси процесу колонізації Півдня України, який відбувався впродовж другої половини XVIII - першої половини XIX ст.
998961
  Швиданенко О.А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентноспроможності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
998962
  Легенчук С.Ф. Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в XXI столітті / С.Ф. Легенчук, А.В. Рабошук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – C. 32-37. – ISSN 2307-9878
998963
  Гнатик Я.Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я.Б. Гнатик, В.В. Маслій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
998964
  Гутник І.М. Основні тенденції у творчості молодих балетмейстерів-постановників українського народно-сценічного танцю // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 201-208. – ISSN 2226-2180
998965
  Александрова О.Ю. Основні тенденції у формуванні системи освіти в Україні // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 48
998966
  Прушківська Основні тенденції української економіки на шляху євроінтеграції України / Прушківська, Кельдер, І.В. Дорошенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-180. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено дослідженню проблеми української економіки на шляху євроінтеграції України. Обґрунтовано необхідність поглиблення реформ у сфері економічної і соціальної політики держави та більш жорсткого контролю з боку держави щодо виконання Плану ...
998967
  Цибуляк А.Г. Основні тенденції формування військово-політичної ситуації в Європі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 155-157
998968
  Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 85-90 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
998969
  Бабюк В.А. Основні тенденції формування і фуекціонування французької радіоекологічної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 13-17. – ISBN 966-581-623-3
998970
   Основні тенденції формування інвестиційного клімату з позиції впливу на економічну безпеку держави / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, В.В. Гарбузюк, В.Ю. Білань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
998971
  Волкова Н.В. Основні тенденції формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 44-66. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
998972
  Вергізова В.М. Основні тенденції функціонування молодіжних субкультур у сучасній Україні: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 92-97. – ISSN 2077-1800
998973
  Чан Ан Основні тенденції щодо формування міжнародного маркетингового середовища в країнах АСЕАН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 178-179
998974
  Звєряков М. Основні тенденції, проблеми та перспективи економічного розвитку Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 38-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
998975
  Олефір Є.А. Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 122-131. – ISSN 1562-0905
998976
  Радзієвський В. Основні теоретико-методологічні напрями вивчення української кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 139-142
998977
  Дорошенко І.В. Основні теоретико-методологічні підходи дослідження та шляхи розвитку підприємницької діяльності на селі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методичні підходи дослідження підприємництва на селі. It has made the fundamental methodical approaches exploration business on the village.
998978
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні виклади відомих суфіїв як відображення універсальності положень суфізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 16-24
998979
  Різун В.В. Основні теоретичні засади моделювання ЗМІ / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 6-10


  У статті розглянуто основні поняття моделювання як одного із методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of modeling -as the method scientific research.
998980
  Думашівський Я.Є. Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 66-72. – ISBN 966-581-550-4
998981
  Володіна К.О. Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 105-114. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
998982
  Кобан О.Г. Основні теоретичні ознаки формування поняття "правове обмеження" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 64-68. – ISBN 978-966-7166-36-6
998983
  Софіна Л.В. Основні теоретичні підходи до вивчення почуття провини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емоції провини як феномена моральних почуттів, актуальність чого не викликає сумніву з огляду на складну природу цього почуття та його значного впливу як на окрему особистість, так і на розвиток усього суспільства. Доведено, що без провини ...
998984
  Давидченко Т.С. Основні теоретичні підходи до вивчення типології періодичних видань для дітей // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 24-26
998985
  Кошелева Л. Основні теоретичні підходи до визначення публічного адміністрування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 13-19. – ISSN 2414-4436
998986
  Шамраєва В.М. Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту міжнародна безпека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 88-94. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
998987
  Легеза Є. Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 81-85
998988
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні положення соціологічних та соціально-психологічних напрацювань щодо мотивів політичної активності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192
998989
  Фролов С.М. Основні теоретичні положення сучасного бюджетного менеджменту / С.М. Фролов, О.О. Білопільська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 8-13
998990
  Нич Т.В. Основні теоретичні проблеми історико-філософської науки в інтерпретації В. Асмуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні принципи розуміння історико-філософського процесу та методи його пізнання в інтерпретації В. Асмуса. This article evolves the basic principles of understating historic-philosophical process and the main methods of it is ...
998991
  Сонник Н.С. Основні теоритичні та методологічні установки когнітивної лінгвістики / Н.С. Сонник, Т.Е. Щеглова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 307-309. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено передумовам виникнення та особливостям формування когнітивної парадигми в мовоз навстві, базовим поняття когнітивної лінгвістики та найбільш актуальним проблемам сучасної когнітивної науки. The article is devoted to a description of ...
998992
  Дідич В.П. Основні теорії і проектування фальцювально-різальної та приймально-вивідних простроїв рулонних друкарьких машин.ж : Автореф... Доктора техн.наук: 05.05.01 / Дідич В.П.; Укр.акад.друкарства. – Львів, 1998. – 32л.
998993
  Задорожна О.С. Основні теорії масової комунікації і журналістики. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 58


  Наводимо відомості про новий навчальний посібник професора Іванова В. Ф. (завідувача кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка). It is presented the information about new manual of the professor ...
998994
  Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331


  Публікація присвячена аналізу основних теорій права інтелектуальної власності та їх впливу на розвиток сучасного законодавства в Україні. Основна увага приділена дискусії про природу прав інтелектуальної власності, розмежуванню понять права власності ...
998995
  Кохановська О. Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 186-200


  Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як ...
998996
  Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях XX-XXI століття : [монографія] / Шостак М.Ф. ; [відп. ред. Фігурний Ю.С.] ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 118-133. – ISBN 966-8327-11-1
998997
  Цюрупа М.В. Основні терміни логіки : Словник / М.В. Цюрупа, Волошко Іван Михайлович; Ки вськ. військовий гуманітарний ін-тут. – Київ, 1997. – 53 с.
998998
  Копистира А.М. Основні технології відмивання брудних грошей у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 51-55.
998999
  Бак М. Основні технології мультимедійної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 49-57. – ISSN 2078-1016


  Мультимедійні засоби навчання є невід"ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи. Використання мультимедіа сприяє: індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб ...
999000
  Мешко І.М. Основні течії західноєвропейської та амеріканської економічної думки : Посібник / І.М. Мешко. – Ужгород, 1992. – 163 с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,