Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
995001
  Бойко Анатолій "Переяславська метафора" у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 68-74. – ISBN 978-966-8603-36-5
995002
  Кісіль І. "Переяславський міф" та українська національна свідомість // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 402-406


  Рецензія на книгу: Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна: Переяславська угода та криза національної самосвідомості. - К., 2004. - 111 с.
995003
  Мякотин В.А. "Переяславській договоръ" 1654-го года. / В.А. Мякотин. – Прага, 1930. – 28с. – Прізвище авт.: Мякотинъ
995004
  Вигасин А. "Перикл Эритрейского моря" и политическая карта Индии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-13. – ISSN 0321-0391
995005
  Гусев М. "Периферийный ислам" и события на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 39-42. – ISSN 0321-5075


  Ісламська солідарність. Ізраїль та країни Південно-Східної Азії
995006
  Фетисов І. "Періодична нерівність" як маркер автентичної народної музики // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – Вип. 17. – С. 100-107. – ISSN 2413-4767
995007
   "Перлина України" - на економічному // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  На еконеомічному факультеті відбулася виставка майстрів Петраківського розпису "Перлина України", присвячена 200-річчю від дня народження Т. Шевченка. Присутніх вітав проректор університету В.А. Бугров.
995008
  Войтиков С.С. "Пермская катастрофа" Льва Троцкого и Якова Свердлова // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 8 (640). – С. 19-25. – ISSN 0321-0626
995009
  Димадис К.А. [Період диктатури, війни та прози, 1936-1944 : Йоргос Теотокас, М. Карагацис, Стратис Міривіліс, Танасіс Пецаліс-Діомідис, Панделіс Превелакіс, Ангелос Терзакіс / К. А. Димадис. – Афіни : Гносі, 1991. – 548 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-235-424-0
995010
   [Періодичні видання Києва (1835-1917)]. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
[Т. 1] : Формування преси Києва (1835-1918) / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко. – 2011. – 207, [1] с. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 2-4. Номер тому зазнач. на обкл. Назву вид. взято з футляру. – Бібліогр.: с. 165-184 та в підрядк. прим.
995011
   Перечень диссертационных исследований по проблемам права интеллектуальной собственности (2008-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 31-32. – ISSN 2072-4322
995012
   Перечень диссертационных исследований по проблемам экономики и управления интеллектуальной собственности (1995-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 33-37. – ISSN 2072-4322
995013
   Перечень докладов Губернской земской управы Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1912 г. (январь 1913 г.). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира; Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1913. – с.
995014
   Перечень документальных материалов по личному составу, содержащихся в Ивановском областном государственном архиве и его филиалах в гг. Кинешме и Шуе.. – Иваново, 1969. – 184с.
995015
   Перечень журналов и надписей отдела по оружейной части артиллерийского комитета за 1894-1909 гг.. – вып. 1. – Птгр., 1918. – 118с.
995016
   Перечень законов Российской Федерации, принятых Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации 31 мая 1990 г.. – М., 1993. – 29с.
995017
  Раан фон Перечень из собственного своего журнала в продолжение прошедшей войны при завоевании Молдавии и Бессарабии с 1787 по 1790 год, : С приобщением одного чертежа / Сочинял в письмах к своему другу императорской российской службы сек[унд]-майор фон Раан. – Печатано в Санктпетербург : [Тип. Гос. воен. коллегии], 1792. – [11], 116 с. : 1 л. к. – Карта: Театр войны с 1788го до 1790го года. Собранный во время войны имп. российским маиором фон Рааном


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
995018
  Бакланов Н.Б. Перечень инструментов, подсобного инвентаря и продукции, с указанием их размеров, веса и стоимости, а также технического штата в цехах Екатеринбургского завода в 1730-х годах (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 208-308
995019
   Перечень кинофильмов и диафильмов с краткими аннотациями по профессиям легкой и текстильной промышленности. – М., 1961. – 24с.
995020
   Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения. – Москва, 1977. – 72с.
995021
   Перечень научно-исследовательских работ законченных в 1969 году. – Днепропетровск, 1970. – 32с.
995022
   Перечень научных работ опубликованных в "Трудах Таллинского политехнического института". – Таллин, 1976. – 131с.
995023
   Перечень оборудования мастерских и методические указания по производственному обучению для сред. спец. уч. завед. по спец. № 307 "Электромеханч. оборуд. гражданских зданий и коммунальных предприятий. – М., 1964. – 68с.
995024
   Перечень оригинальных наименований газет и журналов на языках народов СССР и иностранных языках.. – М., 1964. – 308с.
995025
   Перечень основных массовых проффессий и специальностей, по которым могут подготавливаться учащиеся средних общеобразоват. школ с производ. обучением.. – М., 1962. – 20с.
995026
   Перечень основных средств механизации и автоматизации Управленческого и инженерно-технического труда.. – М., 1976. – 25с.
995027
   Перечень Пантентов, действующих в СССР (по состоянию на 1 янв. 1968 г.). – Москва, 1968. – 82с.
995028
  Древинг А.М. Перечень патентных классов и краткий предметный указатель. / А.М. Древинг. – Л., 1957. – 84 с.
995029
   Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка новых квалифицированных кадров в городских профессионально-технических училищах, средних общеобразовательных школах с произв. – сб. 6. – М., 1960. – 68с.
995030
  Пименов М.Г. Перечень растений - источников кумариновых соединений / М.Г. Пименов. – Л, 1971. – 201с.
995031
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института Академии наук Лит.ССР.. – Каунас, 1961. – 44с.
995032
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР.. – Л., 1984. – 52с.
995033
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1981 г.. – Л., 1982. – 44с.
995034
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1982 г.. – Л., 1983. – 47с.
995035
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Л., 1988. – 54с.
995036
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Л., 1989. – 53с.
995037
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1957.. – М.-Л., 1958. – 40с.
995038
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1959.. – М.-Л., 1959. – 36с.
995039
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Академии наук Уз ССР.. – Ташкент, 1978. – 75с.
995040
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Горьковского государственного университета.. – вып. 20. – Горький, 1957. – 30с.
995041
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Каунасским ботаническим садом - филиалом ин-та ботаники АН Литовской ССР.. – Каунас, 1988. – 55с.
995042
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сибирским ботаническим садом Сибирского отд. АН СССР. 1961, 1961. – 28с.
995043
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ставропольским Ботаническим садом.. – Ставрополь-Кавказский, 1959. – 20с.
995044
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сталинбадским ботаническим садом.. – Сталинбад, 1949. – 22с.
995045
   Перечень семян, предлагаемых Государственным Никитским Ботаническим Садом им. В.М.Молотова в обмен. 1947. – Ялта, 1947. – 36с.
995046
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1952. – 36с.
995047
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1955. – 32с.
995048
   Перечень семян, собранных в 1958 и 1959 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 4. – Ростов н/Д, 1960. – 28с.
995049
   Перечень семян, собранных в 1960 и 1961 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 6. – Ростов н/Д, 1962. – 24с.
995050
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1939. – 23с.
995051
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1941. – 19с.
995052
   Перечень специализаций на специальностях высших учебных заведений СССР.. – М., 1965. – 41с.
995053
   Перечень статей, опубликованных в 2011 г. в журнале "Право интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 38-39. – ISSN 2072-4322
995054
   Перечень типового учебно-лабораторного оборудования и наглядных пособий для профилирующих дисциплин специальности 1738 "Организация механизиров. обработки экон. информации". – М., 1978. – 58с.
995055
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения.. – М., 1989. – 269с.
995056
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения материлов.. – М., 1964. – 148с.
995057
   Перечень фондов государственного архива Ивановоской области.. – Иваново, 1967. – 132с.
995058
  Бакланов Н.Б. Перечень цехов Екатеринбургского завода с их производственными агрегатами к 1735 году (по Геннину) // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 191-207
995059
  Харари Фрэнк Перечисление графов / Ф. Харари. – Москва, 1977. – 324 с.
995060
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.663 / Ветвинская Т.Л.; КГУ. – Киев, 1970. – 23с.
995061
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием. : (На материале английского языка): Дис... канд. филол. наук: / Ветвинская Т. Л.;. – К., 1970. – 280л. – Бібліогр.: л.260-280
995062
  Дегтев А.Н. Перечислимые множества / А.Н. Дегтев, Д.А. Захаров. – Новосибирск, 1979. – 92с.
995063
  Стенли Р. Перечислительная комбинаторика / Р. Стенли. – Москва, 1990. – 440 с.
995064
  Гульден Я.П. Перечислительная комбинаторика / Я.П. Гульден, Д. Джексон. – Москва : Наука, 1990. – 502 с.
995065
   Перечислительные задачи комбинаторного анализа : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1979. – 363 с.
995066
  Емеличева Валентина Сергеевна Перечислительные и экстремальные задачи на некоторых классах транспортных многогранников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Емеличева Валентина Сергеевна; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. – Минск, 1974. – 23л.
995067
  Ковалів Ю. Перечитані і не дочитані "Прапороносці" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 78-83
995068
  Любарець Н.О. Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 92-100


  У статті розглянуто ставлення Вірджинії Вулф до романтичної традиції в британській літературі. Фокус дослідження охоплює безпосередні згадки про В. Скотта, С.Т. Колріджа та Дж.Г. Байрона у щоденниках письменниці, алюзії на постаті та твори романтиків у ...
995069
  Григоренко О. Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 110-114. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто низку прикладів цитування класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек у зв"язку з теорією "тривіальних міфів" Ролана Барта.
995070
  Демська-Будзуляк Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 23-28. – ISSN 1996-5931
995071
  Грабовський С. Перечитуючи Євгена Маланюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи засвоять нарешті українці уроки історії?
995072
  Михальчишин А. Перечитуючи мемуари Черчилля // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
995073
  Кітов М.Г. Перечитуючи Т.Г. Шевченка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 170-179
995074
  Карпушина Н. Перечитывая "Алису..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7


  В привычной для себя роли математика Кэролл выступил и на страницах своего лучшего творения - дилогии о приключениях Алисы в Стране чудес и в Заеркалье, где полным-полно оригинальных хитроумных загадок.
995075
  Коган А.Г. Перечитывая войну / А.Г. Коган. – Х., 1975. – 320с.
995076
  Харитонов М. Перечитывая Германа Гессе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 332-351. – ISSN 0042-8795
995077
  Усова Н.Т. Перечитывая дневники / Н.Т. Усова. – Тула, 1978. – 156с.
995078
   Перечитывая заново: лит-критич. ст.. – Л. : Художественная литература, 1989. – 374 с.
995079
  Стариков Д.В. Перечитывая классику / Д.В. Стариков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 374с.
995080
  Стариков Д.В. Перечитывая классику. / Д.В. Стариков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368с.
995081
  Николаев Г. Перечитывая Тендрякова в 21 веке // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 164-175. – ISSN 0321-1878
995082
  Киселев Александр Федотович Перечитывая Чаадаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
995083
  Эренбург И.Г. Перечитывая Чехова / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 111с.
995084
  Соколянский М.Г. Перечитывая Шекспира : Работы разных лет / М.Г. Соколянский. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 172с. – ISBN 966-549-436-8
995085
  Шевердин М.И. Перешагни бездну / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1974. – 613с.
995086
  Пидсуха А.Н. Перешагни рубеж / А.Н. Пидсуха. – М, 1987. – 509с.
995087
  Акимов И.З. Перешагнувшие через юность / И.З. Акимов. – Москва : ДОСААФ, 1972. – 256 с.
995088
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
995089
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
995090
  Пономарьова М.С. Перешкодження законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 147-154. – ISSN 2306-9082
995091
  Чайка І. Перешкоди для втілення моделі дослідницьких (інноваційних) університетів у сфері освіти та науки України // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 164-174. – ISBN 978-966-171-947-6
995092
  Асадчев Ю. Перешкоди для залучення інвесторів та шляхи їх усунення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 24-25
995093
  Козлова М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "бухгалтерський облік" // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: 16 назв
995094
  Михайлець О.В. Перешкоди на шляху до духовної свободи в сучасному суспільстві : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 70-71
995095
  Уолтер Міс К. Перешкоди на шляху до ефективного оподаткування доходів в Україні // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 86-95


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
995096
  Кресіна Ірина Перешкоди на шляху до північноатлантичної інтеграції України і Македонії // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 184-188. – ISBN 978-966-02-4324-8
995097
  Лотиш О.Л. Перешкоди на шляху запровадження системи муніципального екологічного менеджменту і способи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 271-277


  Наведено основні кроки успішного запровадження системи муніципального екологічного менеджменту (СМЕМ). Окреслено основні етапи процесу визначення перешкод на шляху запровадження СМЕМ. Представлено загальний огляд можливих способів подолання цих перешкод.
995098
  Зейкан Я.П. Перешкоди правосуддю, або Хто попереджений - той озброєний : практичний посібник / Я.П. Зейкан. – Київ : КНТ, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-373-484-2
995099
  Дергалюк М.О. Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
995100
  Савельєв Ю.Б. Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 20-32. – ISSN 1681-116Х
995101
   Перешкодозахищена радіолінія передачі даних для систем дистанційного керування озброєнням / І.Г. Леонов, Ю.І. Рафальський, А.Є. Присяжний, С.Г. Леушин // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 31-35. – ISSN 1997-9568
995102
  Письмак Д.О. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису / Д.О. Письмак, В.П. Малайчук, С.В. Клименко // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 123-131. – ISSN 2312-119Х
995103
  Розгон О. Перешлюбні домовленості та договори // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 111-120
995104
   Перещепинский клад. – Л., 1972. – 20с.
995105
  Хамский Е.В. Переыщенные растворы. / Е.В. Хамский. – Л., 1975. – 100с.
995106
   Переяслав-Хмельницкий - місто великого братерства. – Київ, 1954. – 23 с.
995107
  Грабовский И.А. Переяслав-Хмельницкий / И.А. Грабовский, И.Н. Днестров. – Киев, 1954. – 80 с.
995108
   Переяслав-Хмельницкий державний педагогичний університет ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 26 с.
995109
   Переяслав-Хмельницкий и его исторические памятники.. – К., 1954. – 128с.
995110
   Переяслав-Хмельницкий исторический музей.. – К., 1972. – 24с.
995111
  Коцур Г. Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище (1949-1953 рр.) у біографії К.Ф. Ліщенко (Деркач) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 252-258. – ISSN 2518-7732
995112
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяслав-Хмельницький - місто музеїв // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 327-336. – ISBN 978-617-7107-21-6
995113
  Цюпа І. Переяслав-Хмельницький / І. Цюпа. – Київ, 1954. – 64с.
995114
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди = Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University. – Переяслав-Хмельницький, 2006
995115
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-8352-14-9
995116
  Коцур В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : з освітніми традиціями минулого - до європейської інтеграції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
995117
  Шамраєва А.М. Переяслав-Хмельницький за генеральними планами XVII - XX ст. До історико-архітектурного опорного плану міста // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 120-132. – ISBN 978-966-8999-85-7
995118
   Переяслав-Хмельницький і його історичні пам"ятки. – Київ, 1954. – 120 с.
995119
   Переяслав-Хмельницький період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 85-94


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
995120
   Переяслав-Хмельницький район Київської області (географічне есе) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна, І.Г. Савчук, Л.П. Дячевська, Л.М. Воловик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1561-4980
995121
  Глушко Галина Переяслав-Хмельницький. Перейміть славу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Фото
995122
  Коломієць В.Р. Переяслав : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1974. – 192 с.
995123
  Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-т історії України; Науково-дослідний ін-т українського козацтва. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2003. – 156с. – ISBN 966-02-3111-3
995124
  Дашкевич Ярослав Переяслав 1654: дискусійні проблеми // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 23-31. – ISBN 978-966-8603-36-5
995125
  Бурда В. Переяслав 2.0 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 44 (550), 03.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
995126
  Чорна С. Переяслав назвали на честь перемоги Кирила Кожум"яки над печенізьким богатирем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 8 квітня (№ 63)
995127
  Якименко Іван Переяслав сьогодні, Переяслав завтра // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-12. – ISSN 0869-3595
995128
   Переяслав у віках / Ін-т історії України НАНУ; Ін-т археології НАНУ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; [редкол.: В.А. Смолій, В.П. Коцур, І.П. Якименко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 424 с. : іл. – До 1100 ліття першої згадки у літописному джерелі. – ISBN 978-966-8352-26-3
995129
  Пуцко В. Переяслав у історії давньоруського мистецтва (XI - XIIIст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 237-243. – ISBN 978-966-308-311-7
995130
  Ленченко В.О. Переяслав у картографії та описах XVII- XVIII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 28-33 : мал. – ISSN 2311-9780
995131
   Переяслав. 1654 р. / [упоряд. : В.В. Кривошея, С.М. Горобець, Б.О. Вакка] ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-8809-54-5
995132
  Шпиталь І. Переяслав: "Навіки разом!" Навіки! З ким! З братом чи ворогом? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
995133
  Борисенко Володимир Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
995134
  Иванов К.И. Переяславль-Залесский в прошлом и настоящем / К.И. Иванов. – Ярославль, 1940. – 167с.
995135
  Воронин Н.Н. Переяславль Залесский / Н.Н. Воронин. – Москва, 1948. – 59 с.
995136
  Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х - первая половина XIII века / Н.Н. Коринный; АН Украины, Ин-т истории Украины ; [отв. ред. Ф.П. Шевченко]. – Киев : Наукова думка, 1992. – 312 с. – ISBN 5-12-000663-9
995137
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1949. – 596с.
995138
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 616с.
995139
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва, 1950. – 652с.
995140
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1951. – 608с.
995141
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Главы из романа / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 56с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
995142
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1953. – 608с.
995143
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва
2. – 1953. – 624с.
995144
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Т. 1-й. – 1954. – 624с.
995145
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. турганова. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й. – 1954. – 830с.
995146
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1954. – 832с.
995147
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1956. – 600с.
995148
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1956. – 823с.
995149
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 1-й. – 1960. – 741 с.
995150
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка ист. романа)
Т. 1-й. – 1966. – 768с.
995151
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2-й. – 1966. – 703с.
995152
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с кур. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 1-й. – 1971. – 719с.
995153
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 2-й. – 1971. – 742с.
995154
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1979. – 685с.
995155
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1979. – 694с.
995156
  Викторов Ю.Г. Переяславская рада 1654 г. в освещении идеологов украинского национального движения XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 50-62. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
995157
  Бойко І.Д. Переяславская рада и ее историческое значение / І.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 72с.
995158
  Бойко И.Д. Переяславская рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
995159
  Бойко И. Переяславская Рада и ее историческое значение / И. Бойко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 72с.


  В моногpафии pассматpиваются философский, гносеологический и естественнонаучный аспекты бессознательного психического отpажения. Автоp делает попытку изложить научные основы матеpиалистического понимания конкpетных фоpм бессознательной психической ...
995160
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и ее историческое значение / И.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 136 с.
995161
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
995162
  Рыбак Н.С. Переяславская рада т.2 : Роман / Н.С. Рыбак; Автоииз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2-й. – 1960. – 711 с.
995163
   Переяславська земля і світ людини : Видання підгот. за матеріалами трьох Всеукр. конференцій. – Київ ; Переяслав-Хмельницький, 1998. – 285 с.
995164
  Корінний М. Переяславська земля. Х - перша половина XIII століття : (покажчики) / Микола Корінний ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 83, [8] с. – Передм. парал. укр. та англ. – ISBN 5-7702-0550-4
995165
  Сергійчук В. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи / В. Сергійчук; Володимир Іванович. – Київ : Діокор, 2003. – 136 с. – ISBN 966-8331-07-9
995166
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 600с.
995167
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1949. – 492с.
995168
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 484с.
995169
  Рибак Н.С. Переяславська рада : роман / Н.С. Рибак. – Київ : Художня література
Т. 2. – 1953. – 644с.
995170
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т.1-й. – 1954. – 596с.
995171
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й. – 1954. – 800с.
995172
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник
Т. 2-й. – 1954. – 790с.
995173
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 1-й. – 1958. – 687с.
995174
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 2-й. – 1958. – 727с.
995175
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1973. – 671с.
995176
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1973. – 688с.
995177
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман: В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 1-й, Кн.1-4. – 1988. – 477с.
995178
  Рибак Н.С. Переяславська рада : В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 2-й, Кн.1-4. – 1988. – 494с.
995179
  Швець С.А. Переяславська Рада : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
995180
  Петкевич Кшиштоф Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 32-51. – ISBN 978-966-8603-36-5
995181
  Брехуненко Віктор Переяславська рада 1654 р. в російській історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 52-62. – ISBN 978-966-8603-36-5
995182
   Переяславська рада 1654 року : (історіографія та дослідження). – Київ : Смолоскип, 2003. – 890 с. – ISBN 1-889240-18-4
995183
  Бойко І.Д. Переяславська рада та її історичне значення / І.Д. Бойко. – Київ, 1953. – 60с.
995184
  Бойко І. Переяславська Рада та її історичне значення / І. Бойко. – К., 1954. – 127с.
995185
  Борисенко О. Переяславська рада у висвітленні польського історика // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 362-366. – ISBN 966-7865-75-4


  За матеріалами фонду наукової бібліотеки Національного заповідника "Хортиця".
995186
  Таїрова Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі / Таїрова, Яковлева (, Тетяна ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 63-67. – ISBN 978-966-8603-36-5
995187
   Переяславська рада як елемент гібридної брехні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 січня (№ 3). – С. 1


  Звернення громадських організацій до влади з вимогою офіційно спростувати факт та званого "возз"єднання України і Московії" як явища якого ніколи не існувало в природі.
995188
   Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Просвіта, 2003. – 168с. – ISBN 966-7551-86-5
995189
  Харченко О. Переяславська Рада: міфологема досі жива? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 7
995190
   Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – Київ : Україна, 2003. – 432 с. – ISBN 966-524-128-1
995191
  Лєбєдєва Ю.О. Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 117-122
995192
  Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.) / Валерій Цибульський. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 104с. – ISBN 5-7707-3644-5
995193
   Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ, 2004. – 26с.. – ISBN 1-889240-18-4
995194
  Когут З. Переяславська угода тa ідея споконвічних прав України в політичній та історичній думці Гетьманщини // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 291-297. – (Нова серія ; вип. 10/11)
995195
  Юрченко О. Переяславська фортеця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 22-34. – ISSN 2078-0850
995196
  Токарчук О.В. Переяславський договір 1654 р. в оцінці вчених діаспори у 20-40 рр. ХХ ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
995197
  Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : Ретроспективний аналіз / О.О. Рафальський; НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 296с. – ISBN 966-504-367-6
995198
  Колибенко О.В. Переяславський князь Михайло Всеволодович: славна смерть після безславного життя / О.В. Колибенко, О.В. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 5-17. – ISSN 2415-3567
995199
  Лоха В. Переяславський колегіум // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-101. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію створення та функціонування Переяславського колегіуму як одного з освітньо-культурних осередків Лівобережної України XVIII - початку XIX cт. In the article the history of creation and work of Pereyaslav College, as a cultural and ...
995200
  Кравченко В. Переяславський комплекс української історіографії // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 122-148. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
995201
  Черняк І. Переяславський край у житті Тараса Григоровича Шевченка: погляд через століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 296-297
995202
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 3. – 2012. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995203
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 6. – 2014. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995204
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 8. – 2015. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995205
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 9. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995206
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 10. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995207
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 11. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995208
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 12. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995209
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 13. – 2018. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995210
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 14. – 2018. – 137, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
995211
   Переяславський літопис = Pereiaslav Chronicle : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 1 (15). – 2019. – 161, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
995212
  Махінчук М.Г. Переяславський скарб / М.Г. Махінчук. – К., 1989. – 198с.
995213
  Махінчук М. Переяславський скарб Михайла Сікорського : Художньо- документальна повість / Микола Махінчук; Вступна стаття Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2005. – 302с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-73-X
995214
  Дарда В.І. Переяславські дзвони : історичний роман / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 415 с.
995215
  Колибенко О. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р. / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 3-9
995216
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяславські музеї - обереги історичної пам"яті українського народу // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 45-48. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
995217
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 1. – 2011. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995218
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISBN 978-617-7009-24-4
Вип. 2. – 2013. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 80-річчю від дня народж. видат. літературознавця, чл.-кор. НАН України, одного із заснов. і учасника Переясл.-Хмельницьких Сковородинських читань у 1982-2003 рр., Олекси Мишанича присвяч. цей збірник
995219
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-200-8
Вип. 3. – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995220
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-323-4
Вип. 4. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995221
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : спецвипуск: посібник-антологія "Поетичний славень Сковороді" / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISSN 2409-1146
Вип. 5. – 2018. – 495, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
995222
  Тригуб В. Переяславські угоди з"їли миші! Ніякого об"єднання України і Росії не було1 // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 10


  Найбільша історична фальсифікація ризикує перетворитися в потужну політичну сенсацію! Далі обійтися без висловів "ми не повірили", "такого не може бути", "шок" просто не можна.
995223
  Ластовський В.В. Переяславсько-бориспільська єпархія у 18 ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
995224
  Ластовський В.В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
995225
  Лукашевич О. Переяславщина в період становлення колгоспного ладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-104
995226
  Смірнова Н. Переяславщина в періодиці першої половини XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 129-132. – ISBN 978-966-308-311-5
995227
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
995228
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
995229
  Грушевський М.С. Переяслівська умова України з Москвою 1654 року : Статі й тексти / Мих. Грушевський. – вид.2-ге. – Київ : З друкарні Акц.Т-ва "Петро Барський", 1917. – 64 с.


  На тит. стор. підпис. В. Данилевича
995230
  Святовець В. Переясловські заповіти Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
995231
  Лахути А. Пери счастья : поэма / А. Лахути; пер. с тадж. Г.Шенгели. – Сталинабад : Госиздат. ТаджССР, 1948. – 86 с.
995232
  Земсков М. Перигей : роман-фантасмагория с элементами антиутопии // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-84. – ISSN 0012-6756
995233
  Роузвер Н.Т. Перигелий Меркурия от Леверье до Эйнштейна : пер. с англ. / Н.Т. Роузвер. – Москва : Мир, 1985. – 244 с.
995234
   Перигляциальные явления на территории СССР. сб. ст.. – М., 1960. – 291с.
995235
  Заварицкий А.Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале / А.Н. Заварицкий. – Москва-Ленинград, 1932. – 221с.
995236
   Перидотиты п-ова Камчатский мыс: свидетельство плавления океанической мантии вблизи горячей точки / В.Г. Батанова, З.Е. Лясковская, Г.Н. Савельева, А.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1748-1758 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1756-1758. – ISSN 0016-7886
995237
  Лисарди Хосе Перикильо Сарньенто / Лисарди Хосе. – Москва ; Ленинград, 1964. – 792 с.
995238
  Фернандес Перикильо Сарньенто / Фернандес, де. – Москва ; Ленинград, 1964. – 791 с.
995239
  Арский Ф.Н. Перикл / Арский Ф.Н. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. "Серия биографий" ; вып. 16 (504))
995240
  Кравчук А. Перикл и Аспазия / А. Кравчук. – М., 1991. – 271с.
995241
  Райхерт К.В. Перикл як автор слова "філософія" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 34-35
995242
  Бузескул В.П. Перикл. / В.П. Бузескул. – Петербург, 1923. – 122с.
995243
  Шекспир У. Перикл. Зимняя сказка. Буря. Поэзия / Уильям Шекспир. – Москва : АСТ, 2001. – 480 с. – ISBN 5-17-007733-5
995244
  Куренцов А.И. Перилловая совка (Lepsdoptera Noctuidae) на Дальнем Востоке СССР. / А.И. Куренцов. – 267-374с.
995245
  Комкова Е.Г. Периметр безопасности вокруг Канады и США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 64-74. – ISSN 0321-2068
995246
  Чабанюк В"ячеслав Периметр Голоду. Зміна етнографічного матеріалу? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 45. – С. 30-32
995247
   Перинатальна інвазія trichomonas vaginalis, як проблема репродуктивної медицин / Г.М. Бондаренко, Г.І. Мавров, Осінська, , С.В. Унучко, Т.В. Губенко, Ю.В. Щербакова, Н.В. Соболь // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 368-376. – ISSN 2413-7944
995248
   Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва, Кізляк-Бубряк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (70). – С. 126-133. – ISSN 1992-5891
995249
   Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини / М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, В.О. Берестовий, І.В. Сокол, Р.М. Воронова // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 95-102. – ISSN 1992-5891
995250
  Вигівська Л.А. Перинатальні інфекції у вагітних групи високого ризику (діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.01 / Вигівська Людмила Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 40 назв
995251
  Яблонь О.С. Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей / О.С. Яблонь, О.В. Мазулов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 42-47. – ISSN 2226-1230
995252
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (53). – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995253
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (54). – 2013. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995254
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (59). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995255
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (60). – 2014. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995256
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (61). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995257
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (62). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995258
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (63). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995259
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (66). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995260
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (67). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995261
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (68). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995262
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (69). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995263
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (70). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995264
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (71). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995265
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (72). – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995266
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (73). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995267
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (74). – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995268
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (75). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995269
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (76). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995270
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (77). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995271
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтиярова Д.О. ; голов. ред.: Антипкін Ю.Г., Давидова Ю.В. ; редкол.: Березенко В.С., Булавенко О.В., Вдовиченко Ю.П. [та ін.]. – Київ : Група компаний МедЕксперт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (78). – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
995272
  Шляхова Валерія Перинет. Пісня лемурів : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-40 : Фото
995273
  Арват Н.Н. Период в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 45-47. – (Філологічні науки)
995274
  Алексеев В.И. Период возмездия и устрашения в истории тюремного заключения (XVI-XVIII вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
995275
  Голубовский П.В. Период выработки новых начал (XII-XV в.) / П.В. Голуюовский, проф. // Лекции по древнейшей русской истории / Голубовский Петр. – Киев : Университетская тип.В.И.Завадского, 1904. – 24 с.
995276
  Акишина А.А. Период как синтаксико-стилистическая категория современного русского языка. (Материалы к курсу языкознания) / Акишина А.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов : Издательство львовского университета, 1958. – 40 с.
995277
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1979. – 188л.
995278
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка (на материале ораторской прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
995279
  Бураковский А.З. Период полураспада : роман, рассказы / А.З. Бураковский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 365с.
995280
  Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы / Н.И. Басовская. – М., 1974. – 40с.
995281
  Морозов Константин Николаевич Период синтеза ДНК и образование аберраций хромосом под действием радиаций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Морозов Константин Николаевич; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 26л.
995282
  Полякова У.М. Период социалистической реконструкции народного хозяйства и начало завершающейго этапа строительства социализма (1926-1941 гг.) / У.М. Полякова, Д.И. Тверская. – М., 1966. – 136с.
995283
  Веризаде А.А. Периодатный метод иодометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Веризаде А.А.; Сарат. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 44л.
995284
  Гурбанов А.Н. Периодатный метод количественного определения тория и церия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Гурбанов А.Н.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
995285
  Вердизаде Н.А. Периодаты щелочных металлов как реагенты для количественного определения таллия. : Автореф... канд. хим.наук: 02-071 / Вердизаде Н.А.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 26л.
995286
  Козодоев И.И. Периодизация , закономерности и особенности перерастания социализма в коммунизм / И.И. Козодоев. – Душанбе, 1964. – 52с.
995287
  Васюткин С.М. Периодизация археологических памятников Юго-Западного Приуралья : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 575 / Васюткин С.М. ; МГУ. – Москва, 1968. – 18 с.
995288
   Периодизация всемирной истории. Уч. пособие. – Казань, 1984. – 224с.
995289
  Слонимский М.М. Периодизация древней истории в советской историографии / М.М. Слонимский. – Воронеж, 1970. – 295с.
995290
  Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях мыслителей XVI-XVIII веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-126. – ISSN 0130-3864
995291
  Гогадзе Э.М. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гогадзе Э.М.; АН ГССР. Гос. музей Грузии им. С.Н.Джанашиа. – Тбилиси, 1970. – 37л.
995292
   Периодизация и геохронология плейстоцена.. – Л., 1970. – 136с.
995293
  Салоп Л.И. Периодизация и корреляция докембрия южных материков. / Л.И. Салоп. – Л., 1977. – 304с.
995294
  Амплеева Е.Е. Периодизация и некоторые проблемы становления понятийного аппарата международного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
995295
  Турстон Р. Периодизация и просвещение: вопросы трансформации правовых норм в Западной Европе // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2002. – Вип. 5 : Проблеми періодизації історії та історіографічного процесу. – С. 38-44
995296
  Римантене Р. Периодизация и топография поселений каменного и бронозового веков в Литва (по данным поселен. цен. Литвы)_ : Автореф... канд. ист.наук: / Римантене Р.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1962. – 17л.
995297
  Усенко О.В. Периодизация и характерные особенности глубинных процессов в докембрии на примере Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 41-83 : рис., табл. – Библиогр.: с. 74-83. – ISSN 0203-3100
995298
  Вартанян Абрик Сергеевич Периодизация истории геологии Армении и развитие геологии в Советской Армении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.00.10 / Вартанян Абрик Сергеевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
995299
  Воронин А А. Периодизация истории и проблема определения техники // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0042-8744
995300
  Ефремова Н.Н. Периодизация истории становления и развития судебных органов в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной и теоретически значимой проблеме- эволюции судебных органов в условиях модернизации Российского государства в XVIII - первой половине XIX в.
995301
  Илюшин В.А. Периодизация как метод исторического исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Илюшин В.А.; Москов. гос. ун-тет. – М,, 1974. – 20л.
995302
  Машков А. Периодизация методологических исследований в отечественном правоведении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 17-20.
995303
  Кудеярова Н.Ю. Периодизация миграционных процессов в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0044-748Х


  Базовые характеристики и особенности в Латинской Америке.
995304
  Кигурадзе Т.В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Кигурадзе Т.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 30л.
995305
  Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. // Материалы и исследования по археологии СССР : № 10 / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1949. – № 10 : Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. – С. 1-248, рис.
995306
   Периодика и литература. – София : Академ. изд-во "Проф. Марин Доинов". – ISBN 954-430-304-9
том 4 : Литературни списания и вестници, семесени списания, хумористични издания (1911-1917). – 1995. – 645с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
995307
  Городецкий Б.М. Периодика Кубанско-Черноморского края / Б.М. Городецкий. – Краснодар, 1927. – 72с.
995308
  Крылов В.И. Периодика размножения и перспективы рационального промыслового использования тихоокеанского моржа. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов В.И.; Калининград. технич. ин-тут рыбной пром. и хозяйства. – М., 1967. – 28л.
995309
  Дгебуадзе Юрий Юлианович Периодика роста леща в водоемах разных широт и закладка годовых колец на чешуе и идругих регистрирующих структурых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Дгебуадзе Юрий Юлианович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1975. – 26л.
995310
  Кукоз Ф.И. Периодическая аттестация студентов в вузе / Ф.И. Кукоз, Н.М. Кравцова. – Новочеркасск, 1973. – 69с.
995311
  Виноградова О.М. Периодическая болезнь / О.М. Виноградова. – Москва, 1973. – 200с.
995312
  Болдырев В. Периодическая деятельность организма у человека / В. Болдырев. – Б.м. – 98с.
995313
   Периодическая деятельность пищеварительного аппарата : Доклады на симпозиуме в Киеве 1-7.10. 1965 г. – Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1965. – 155с. – Пристатейная библиогр.
995314
  Полищук Валентина Николаевна Периодическая краевая задача для гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Полищук Валентина Николаевна; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1980. – 16л.
995315
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющим параметром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1987. – 101л. – Бібліогр.:л.91-101
995316
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющими параметром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
995317
  Архипов Б.М. Периодическая краевая задача для уравнения и системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... наук: 003 / Архипов Б.М.; АН БССР, Отдел. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
995318
  Тонков Е.Л. Периодическая краевая задача и свойства периодических решений линейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Тонков Е.Л. ; АН БССР , Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
995319
  Хаяли Р. Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
995320
  Гребцова И.С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (вторая треть 19 в.) / И.С. Гребцова; Мин-во образования и науки Украины. Одесский национ. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 408с. – ISBN 966-549-767-7
995321
  Соболев В.П. Периодическая печать в России в начале Х1Х века и журналистика декабристов / В.П. Соболев. – М, 1952. – 31с.
995322
  Асатиани В.А. Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки. : Автореф... наук: 571 / Асатиани В.А.; Тбил. гос. унив. – Тбилиси, 1971. – 33л.
995323
  Стрюченко Иван Григорьевич Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпохи капитализма (1861 - 1917 гг.) : Аннот. библиогр. указ / Стрюченко Иван Григорьевич. – Владивосток, 1983. – 121с. – (Сер. "Дльний Восток в отеч. и зарубеж. лит." / АН СССР; Дальневост. науч. центр; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока; Центр. науч. б-ка)
995324
   Периодическая печать дореволюционного Дона 1841-1916. Библиограф. указ.. – Ростов н/Д, 1963. – 78с.
995325
  Киперман С.А. Периодическая печать и воспитание у школьников интереса к знаниям. / С.А. Киперман. – Киев, 1989. – 127с.
995326
  Коваль Д.В. Периодическая печать и молдавский литературный процесс XIX века / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 270с.
995327
   Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: науч.-попул. сб.. – Цхинвали, 1981. – 303с.
995328
  Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917) : для студ. заочников ист. фак. гос. ун-тов / С.И. Антонова ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета
Вып. 1 : Методическое пособие по курсу "Источниковедение истории СССР". – 1966. – 56 с.
995329
  Алефиренко В.С. Периодическая печать как источник изучения экономического сотрудничества Украины с Германией / В.С. Алефиренко, С.Г. Руденко // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.50-54. – ISBN 966-551-070-3
995330
  Довгич В.А. Периодическая печать Киева буржуазно-демократического периода освободительного движения в России : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Довгич В.А.; МГУ им.Ломоносова. – Москва, 1982. – 23л.
995331
  Лауринайтис С. Периодическая печать Литовской ССР в борьбе против буржуазного национализма (1944 VII -- 1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лауринайтис С.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
995332
  Автайкин И.Е. Периодическая печать Мордовии в период социалисического строительства : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Автайкин И.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 23 с.
995333
  Шмелева А.С. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. Шмелева. – М.
Т. 1. – 1974. – с.
995334
  Шмелева А.С. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. Шмелева. – М.
Т. 2. – 1974. – 807с.
995335
  Шмелева А.С. и др. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. и др. Шмелева. – М.
3. – 1976. – 684с.
995336
  Шмелева А.С. и др. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. и др. Шмелева. – М.
4. – 1984. – 487с.
995337
   Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.) : Указатель газет и журналов: Пособие для студентов. – Томск, 1989. – 86с.
995338
  Федоренко В.А. Периодическая печать советских профсоюзов и ее роль в борьбе партии за осуществление ленинской национальной политики (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 15л.
995339
  Руманова Д.И. Периодическая печать Советского Дона 1920-1958 гг. / Д.И. Руманова. – Ростов-на-Дону, 1961. – 184с.
995340
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 230 с.
995341
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по технике и промышленности. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 315 с., [3] с.
995342
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 220с.
995343
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 171с.
995344
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 198с.
995345
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – вып. 1. – М., 1958. – 318с.
995346
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – вып. 2. – Москва, 1958. – 268с.
995347
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – Москва, 1958. – 219с.
995348
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – Москва, 1959. – 191с.
995349
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1963. – 864с.
995350
  Копотиенко Игорь Иосифович Периодическая печать Украины как источник истории КПСС (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Копотиенко Игорь Иосифович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
995351
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ построения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Дис... канд. филол.наук: / Лапина М. С.; Харьк. ун-т. – Х., 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.279-296
995352
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ простроения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Автореф... канд. филос.наук: / Лапина М. С.; СМиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 20л.
995353
  Хакимов Х.Х. Периодическая система и биологическая роль элементов / Х.Х. Хакимов, А.З. Татарская. – Ташкент : Медицина, 1985. – 184, [4] с., [2] табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 182-185
995354
  Сыркин Я.К. Периодическая система и проблемы валентности / Я.К. Сыркин. – М., 1971. – 32с.
995355
  Менделеев Д.И. Периодическая система химических элементов / Д.И. Менделеев. – М., 1933. – 24с.
995356
  Фельдт В.В. Периодическая система химических элементов / В.В. Фельдт, проф. – 3-е, доп. и испр. – М., 1936. – 31с.
995357
  Семишин В.И. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева / В.И. Семишин. – М., 1972. – 187с.
995358
  Маракушев А.А. Периодическая система экстремальных состояний химических элементов / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1987. – 205с.
995359
  Рабинович Е. Периодическая система элементов / Е. Рабинович, Э. Тило. – Москва-Ленинград, 1933. – 409с.
995360
  Менделеев Д.И. Периодическая система элементов / Д.И. Менделеев. – М., 1945. – 1с.
995361
  Маркевич С.В. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете новейших исследований. Сокращен. доклад, прочит. на засед. Минского отд. ВХО им. Менделеева 9 мая 1957 г. посвящен. 50-летию со дня смерти Д.И. / С.В. Маркевич. – Минск, 1957. – 21с.
995362
  Рогинский С.З. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете последних исследований / С.З. Рогинский. – М., 1952. – 31с.
995363
  Несмеянов А.Н. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева и органическая химия / А.Н. Несмеянов. – М., 1959. – 56с.
995364
   Периодическая система элементов Д.И.Менделеева.. – Л., 1954. – 8с.
995365
  Михайленко Я.И. Периодическая система элементов Менделеева в оформлении Бора-Томсена как классификация атомов по их моделям / Я.И. Михайленко. – Москва, 1931. – 19с.
995366
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов / Сергей Христенко. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. – 219, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-338-7
995367
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 172, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-463-6
995368
  Розенвассер Е.Н. Периодически нестационарные системы управления / Е.Н. Розенвассер. – М., 1973. – 511с.
995369
  Калабухов Н.И. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов. Их причины и последствия / Н.И. Калабухов. – Л., 1969. – 250с.
995370
  Алания М.В. Периодические вариации космических лучей модуляционного происхождения в связи с солнечной и магнитной активностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алания М.В.; Тбили. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
995371
  Боголепов М.А. Периодические возмущения климата / М.А. Боголепов. – 2-е значит. доп изд. – Москва : Новая деревня, 1928. – 64с.
995372
  Котлов В.М. Периодические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Дис... канд.физ-матнаук: / Котлов В.М.; КГУ. – К, 1970. – 78л. – Бібліогр.:л.76
995373
  Лысенок И.Г. Периодические группы четной эспоненты и проблема Бернсайда. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лысенок И.Г.; Росс. Акад. наук. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1996. – 12л.
995374
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 10л.
995375
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 13л.
995376
  Зубов В.И. Периодические динамические системы / В.И. Зубов. – Саранск, 1983. – 88с.
995377
  Вишневский Михаил Петрович Периодические и близкие к ним решения параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вишневский Михаил Петрович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 9л.
995378
  Митропольский Ю.А. Периодические и квазипериодические колебания систем с запаздыванием / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев : Вища школа, 1979. – 247 с.
995379
  Мартынюк Д.И. Периодические и квазипериодические решения дифференциальноразностных и разностных уравнений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1982. – 21л.
995380
  Даканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Даканич Василий Андреевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
995381
  Данканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данканич Василий Андреевич; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1986. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
995382
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Т. 1 // 9-я Междунар. конф. по нелинейным колебаниям
995383
  Самойленко А.М. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Укр. мат. журн., 1982. – №1
995384
  Перестюк Н.А. Периодические и почти периодические решения сильнонелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Прикладная математика и механика, 1992. – Вып. 6
995385
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения систем с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Матем. физика., 1982. – №34
995386
   Периодические и продолжающиеся издания Азербайджанского гос. ун-та им. С.М.Кирова (1921-1962 гг..). – Баку, 1964. – 304с.
995387
  Гуревич М.И. Периодические и продолжающиеся издания Московского университета 1756-1970 / М.И. Гуревич. – М., 1973. – 94с.
995388
   Периодические и продолжающиеся издания СССР по математике и смежным отраслям.. – Кишинев, 1987. – 179с.
995389
  Дороговцев А.Я. Периодические и стационарные режимы бесконечномерных детермированных и стохастических динамических систем / А.Я. Дороговцев. – Киев : Вища школа, 1992. – 317с.
995390
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с пуассоновским возмущением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Аль Набаш Мамун ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
995391
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с цуассоновским возмущением : 01.01.05 ; Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль Набаш Мамун ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 105 л. – Бібліогр. : л. 101-105
995392
   Периодические издания (отеч. и иностр.), получаемые РНМБ в 1957 г.. – Київ, 1957. – 42с.
995393
   Периодические издания по сельскому хозяйству (включая некоторые вопросы биологии, лесное хоз., почвоведение и др.), выходящие в СССР (1959-1962). – М., 1964. – 124с.
995394
   Периодические издания получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1907. – 41 с.
995395
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Каталог фондов. – Ленинград, 1981. – 371 с.
995396
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 327с.
995397
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л., 1980. – 465с.
995398
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград
Кн. 3. – 1982. – 98 с.
995399
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л.
кн. 3. – 1982. – 98с.
995400
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Л.
Ч. 1. – 1984. – 435с.
995401
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Ленинград
Ч. 2. – 1984. – 214 с.
995402
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1967. – 311 с.
995403
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Л., 1979. – 539с.
995404
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 540 с.
995405
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
1. – 1983. – 292с.
995406
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
2. – 1983. – 88с.
995407
  Черняков Б.И. Периодические издания учащейся молодежи Дона и Северного Кавказа 19 - начала 20 вв. : Библиографический указатель / Б.И. Черняков; КНУТШ, Институт журналистики. – Київ, 1999. – 40 л.
995408
   Периодические издания, получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1903 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 39 с.
995409
  Кузнецов Е.А. Периодические кантактные задачи и их приложение в теории трения и износа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04, 05.02.04 / Кузнецов Е. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1979. – 176л. – Бібліогр.:л.123-136
995410
  Артемьева Е.Ю. Периодические колебания асимметрии волны ЭЭГ как показатель состояния активности : Автореф... наук: / Артемьева Е.Ю.;. – Москва, 1965. – 14 л.
995411
  Булгаков Н.Г. Периодические колебания квазилинейных автономных систем со многими степенями свободы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булгаков Н. Г.; МВО СССР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.8
995412
  Купалов П.С. Периодические колебания скорости условногослюноотделения / П.С. Купалов, 1925. – С. 167-174. – Отд. оттиск
995413
  Домингуес Канет Херонимо Антонио Периодические колебания сократительной функции сердца у здорового человека : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.17 / Домингуес Канет Херонимо Антонио; Мин. здравоохр. СССР, Киевский мед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
995414
  Старостин И.А. Периодические колебания фототока и отрицательная фотопроводимость в монокристаллах селенида кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Старостин И.А.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1975. – 20л.
995415
  Всехсвятский С.К. Периодические кометы и их происхождение / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1952. – 63-75с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
995416
  Кузнецов Е.А. Периодические контекстные задачи и их приложение в теории трения и износа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04.,05.02.04 / Кузнецов Е.А.;. – Киев, 1979. – 22л.
995417
  Афталион А Периодические кризисы перепроизводства / А Афталион. – М-Л
2. – 1930. – 248с.
995418
  Григолюк Э.И. Периодические кусочно-однородные упругие структуры / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – Москва, 1992. – 286 с.
995419
  Коряков Игорь Олегович Периодические линейные полугруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Коряков Игорь Олегович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1984. – 137л. – Бібліогр.:л.134-137
995420
  Коряков И.О. Периодические линейные полугруппы : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Коряков И. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 9 с.
995421
  Ксаверий Ю.А. Периодические осцилляции на сечениях элементарных процессов при столкновении тяжелых частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ксаверий Ю.А.; МВ и ССО УССР. Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1990. – 16л.
995422
  Снигирев О.В. Периодические процессы в автоколебательной системе с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Снигирев О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
995423
   Периодические процессы в геологии. – Москва : Недра, 1976. – 264с.
995424
  Бердиеров Азамат Шодиевич Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Бердиеров Азамат Шодиевич; МВ и ССО УССР; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 10 с.
995425
  Бердиеров А.Ш. Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Бердиеров А. Ш.; Моск. автодорож. ин-т. – М., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
995426
  Быков Я.В. Периодические решения дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их асимптотики / Я.В. Быков, Д. Рузикулов. – Фрунзе, 1986. – 278 с.
995427
  Рузикулов Д. Периодические решения дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимптотики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рузикулов Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 13л.
995428
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1978. – №6
995429
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов; ИМ АН УССР // Применение ассимп. методов в теории нелин. диф. уравн.
995430
  Волков М.С. Периодические решения задачи о вращательном движении спутника : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Волков М.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1965. – 3 с.
995431
  Мамса Екатериа Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравлений с импульсным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мамса Екатериа Юрьевна; КГУ. – К., 1986. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
995432
  Мамса Екатерина Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мамса Екатерина Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с.
995433
  Раисов М. Периодические решения и предельные циклы некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Раисов М.; Самарк.гсо.ун-т. – Самарканд, 1974. – 11л.
995434
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ильясов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
995435
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов К.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
995436
  Ильясов Кулахмет Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов Кулахмет; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1981. – 105л. – Бібліогр.:л.95-105
995437
  Перестюк М.О. Периодические решения импульсных дифференциальных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, А.А. Бойчук // Дифференциальные уравнения, 1991. – №9
995438
  Перестюк М.О. Периодические решения квазилинейных импульсных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Украинский математический журнал, 1991. – №3
995439
  Ле Лнонг Тай Периодические решения некоторого класса автономных систем и их устойчивость : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ле Лнонг Тай; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 103л.
995440
  Де Лыонг Тай Периодические решения некотороо класса автономных систем и их устойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Де Лыонг Тай; КГУ. – К., 1979. – 18л.
995441
  Расенченко Ю.А. Периодические решения некоторых неавтономных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Расенченко Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 14л.
995442
  Шовкопляс В.Н. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шовкопляс В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
995443
  Перестюк О М. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / О М. Перестюк, В.Н. Шовкопляс // Укр. мат. журн., 1979. – №5
995444
  Шовкопляс Владимир Николаевич Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шовкопляс Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 128л.
995445
  Раад Н.Б. Периодические решения нелинейных интегральных и дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Раад Н.Б. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
995446
  Мартынюк Д.И. Периодические решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
995447
  Раад Ноори Бутрис Периодические решения нилинейных интегральных и дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Раад Ноори Бутрис ; КУ. – Киев, 1992. – 137л. – Бібліогр. : л.129-137
995448
  Перестюк М.О. Периодические решения одного класса систем разностных уравнений / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк, Л.В. Хабаровская // Матем. физика, 1974
995449
  Сингх В. Периодические решения релятивистской ограниченной задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сингх В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1974. – 6л.
995450
  Вансович М.О. Периодические решения сингулярно-возмущенных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1.01.02 / Вансович М.О.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1987. – 12л.
995451
  Дворянинов Сергей Владимирович Периодические решения сингулярно возмущенных параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворянинов Сергей Владимирович; МГУ. Механ.-мат. ф-т. – М., 1980. – л.
995452
  Лисовская В.П. Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.02 / Лисовская В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
995453
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
995454
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
995455
  Бибиков Ю.Н. Периодические решения систем дифференциальных уравнений и их бифуркации / Ю.Н. Бибиков, В.П. Рузаев. – Саранск, 1990. – 79 с.
995456
  Курдеванидзе Георгий Давыдович Периодические решения систем дифференциальных уравнений с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Курдеванидзе Георгий Давыдович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
995457
  Перестюк М.О. Периодические решения систем с импульсами // Вестник Киевского университета (математика, механика), 1971
995458
  Приходько Н.П. Периодические решения систем с переключением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Приходько Н.П.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
995459
  Перестюк Н.А. Периодические решения систем уравнений в частных производных с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.Б. Ткач // Укр. мат. Журн., 1997. – №4
995460
  Перестюк М.О. Периодические решения слабо нелинейных систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1978. – №6
995461
  Белявцева Татьяна Васильевна Периодические решетки в прямоугольном волноводе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Белявцева Татьяна Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
995462
  Морозов Н. Периодические системы строения вещества : Теория образования химических элементов / Николай Морозов. – Москва : Изд. И.Д. Сытина, 1907. – XVI, 437, [2] с. : 34 л. табл., схем. черт.
995463
  Любченко Д.И. Периодические страсти вокруг таблицы Менделеева // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 3 (34). – С. 24-29.
995464
  Акуличев В.А. Периодические фазовые превращения в жидкостях / В.А. Акуличев, В.Н. Алексеев, В.А. Буланов ; отв. ред. В.А. Красильников ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Москва : Наука, 1986. – 279 с.
995465
  Ермаков В.П. Периодические функции / [соч.] В.П. Ермакова. – [Харьков] : [Типо-лит. М. Зильберберг и с-вья], 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2, 1904, № 8, с. 196-209
995466
  Шмойлов В.И. Периодические цепные дроби / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Академический Экспресс, 1998. – 219 с. – ISBN 9667094197
995467
  Сулейманов Равиль Хаматвалиевич Периодические электровихревые течения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сулейманов Равиль Хаматвалиевич; Ин-т физики АН Латв. ССР. – Рига, 1985. – 215л. – Бібліогр.:л.204-215
995468
  Сулейманов Р.Х. Периодические электровихревые течения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сулейманов Р.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
995469
   Периодические явления в жизни животных: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 135с.
995470
  Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии / Н.А. Северцов. – М., 1950. – 308с.
995471
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – М.-Л., 1926. – 255с.
995472
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – Москва, 1958. – 830с.
995473
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – М., 1960. – 712с.
995474
  Купер Д. Периодический закон / Д. Купер. – Москва : Мир, 1965. – 131 с.
995475
   Периодический закон Д.И.Менделеева и его философское значение. Сб. ст.. – М., 1947. – 246с.
995476
  Новик И.Б. Периодический закон Д.И.Менделеева и учение о материальном единстве мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Новик И.Б. ; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
995477
  Семишин В.И. Периодический закон и периодическая система химических элементов. / В.И. Семишин. – М., 1959. – 98с.
995478
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1973. – 208 с., ил.
995479
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева : Пособие для учащихся / Н.П. Агафошин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с., ил.
995480
  Агафошин Н.П. Периодический закон и современное учение о строении атома / Н.П. Агафошин. – Москва : Знание, 1962. – 40 с.
995481
   Периодический закон и строение атома.. – М., 1971. – 239с.
995482
  Регель А.Р. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1978. – 307 с.
995483
  Григорович В.К. Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов / В.К. Григорович. – Москва, 1966. – 287с.
995484
  Клипель Н.В. Периодический закон, система элементов Д.И. Менделеева и основа их в строении атомов / Н.В. Клипель. – Куйбышев, 1964. – 33с.
995485
  Турбин Н.В. Периодический отбор в селекции растений / Н.В. Турбин, Л.В. Хотылева, Л.Н. Каминская. – Минск : "Наука и техника", 1976. – 144 с.
995486
  Златоустов В.А. Периодическиме движения спутника в плоскости эллиптической орбиты : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Златоустов В.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
995487
  Веркин Б.И. Периодическое изменение восприимчивости металлов в зависимости от напряженности магнитного поля при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Веркин Б.И.; Акад. наук Украинской ССР. – Харьков, 1950. – 11 л.
995488
  Стоян Ю.Г. Периодическое размещение геометрических объектов. / Ю.Г. Стоян, А.А. Панасенко. – К., 1978. – 175с.
995489
  Рузикулов Д. Периодическое решение дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимитотики : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Рузикулов Д.; КГУ. – Киев, 1990. – 122л.
995490
  Циприн М.Г. Периодическое сдвиговоге деморфирование расплавов наполненного полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 076 / Циприн М. Г.; АН Латв.ССР, Ин-т мех. полимер. – Рига, 1969. – 18л.
995491
   Периодичность индивидуального развития насекомых.. – Москва, 1969. – 256с.
995492
  Страшко С.В. Периодичность обмена воды в организме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Страшко С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 25 с.
995493
  Витязь В.И. Периодичность размещения геологических структур. / В.И. Витязь. – Москва, 1982. – 176с.
995494
  Самцов А.С. Периодичность роста и формирование структуры древесины рано и поздно распускающихся форм дуба черешчатого в БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Самцов А.С.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 22л.
995495
  Шевелуха В.С. Периодичность роста сельскохозяйственных растений и пути ее регулирования. / В.С. Шевелуха. – 2-е изд. – М, 1980. – 456с.
995496
  Подвязкин Юрий Алексеевич Периодичность термодинамических характеристик адсорбции водорода на металлах-катализаторах VIII группы периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Подвязкин Юрий Алексеевич; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 35л.
995497
  Дудовцев П.А. Периодичность форм в стальном слитке / П.А. Дудовцев. – М., 1949. – 68с.
995498
  Шатирян А.М. Периоды развития перевода армянской художественной прозы на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шатирян А.М.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1981. – 24л.
995499
  Карпов А.Н. Периоды с одним структурно-организующим центром и периоды с паратаксической связью в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карпов А.Н.; БГУ. – Минск, 1967. – 32л.
995500
  Котлов В.М. Периоидические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Котлов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
995501
  Филатова Н.И. Периокеанические вулканические пояса / Н.И. Филатова. – Москва : Недра, 1988. – 262с.
995502
   Периокеанический седиментогенез : сб. науч. тр. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 124 с. : ил. + Прил. [3] отд. л. ил. – Библиогр. в конце ст.
995503
  Царев А.В. Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения / А.В. Царев, В.Ю. Мынка, Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 158-163. – ISSN 2224-0586
995504
  Дмитрієв Д.В. Периопераційна аналгезія у дітей в онкохірургії : автореф. дис. ... д-ра. мед. наук : 14.01.30 / Дмитрієв Дмитро Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
995505
   Периопераційне ведення пацієнтів з надлишковою масою тіла та ожирінням у плановій хірургії : метод. рекомендації / [уклад.: І.М. Тодуров, В.М. Якимець, О.В. Перехрестенко та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила, 2019. – 30, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-30
995506
  Алєксандрова О.В. Перипатетична школа Арістотеля (Лікей) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 144-145. – ISBN 966-316-069-1
995507
  Терещенко Алексей Перипетии многоязычия : параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 14 : Фото
995508
  Мальцева О.А. Перипетии плотского и духовного в цикле Б. Пастернака "Весна": интертекстуальный аспект // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 144-151. – (Филология ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
995509
  Бурова О. Перипетії "речі" в античній думці // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-35
995510
  Найчук І.А. Перипетії боротьби подолян з польсько-шляхетським військом у першій половині 1649 р. в сучасній українській історіографії // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 115-124. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
995511
  Хамедова О. Перипетії долі в художній прозі Бориса Антоненка-Давидовича // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 217-228. – ISBN 966-7773-70-1
995512
  Гутник М.В. Перипетії життєвого шляху та діяльності провідного фахівця у галузі сільського господарства К.Г. Шиндлера наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / М.В. Гутник, В.М. Скляр // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 73-75
995513
  Нахлік Є.К. Перипетії з приват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому університетах / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : [б. в.], 2018. – 170, [2] с. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 166-171. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Франкознавча серія ; вип. 16). – ISBN 978-966-02-8558-3
995514
  Митрофанова О. Перипетії президентських та парламентських перегонів у Франції 2017 року // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 20-25. – (Політичні науки)


  "Передвиборчі перегони у Франції принесли деякі неочікувані результати. Праймеріз правоцентристських сил показав, що колишній президент Франції Ніколя Саркозі не користується значною популярністю у французів. Лідером праймерізу став колишній ...
995515
  Кралюк П. Перипетії філософських студій у Ніжинському ліцеї. "Справа про вільнодумство" // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 384-386. – ISBN 978-966-2254-74-7
995516
  Кралюк П.М. Перипетії філософських студій у Ніжинському ліцеї. "Справа про вільнодумство" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 384-386. – ISBN 978-966-373-777-5


  У 1820 році в Ніжині реально почала працювати Гімназія вищих наук, яка вважалась вищим навчальним закладом, наближеним до університетів. Її учні після закінчення навчання одержували той же чиновницький клас, що й випускники університетів. Навчання в ...
995517
  Куц Г.М. Перипетії формування політичного режиму в пострадянській Україні: досвід майданів // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 82-94
995518
  Покрас А.М. Перископические антенны и беспроводные линии передачи / А.М. Покрас. – Москва, 1963. – 198 с.
995519
  Борисенков Е.П. Перистая облачность и ее влияние на атмосферные процессы / Е.П. Борисенков, Т.А. Базлова, Л.К. Ефимова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 119с.
995520
  Шкаев В.В. Перистые облака / В.В. Шкаев. – Москва : Современник, 1977. – 399с.
995521
  Мізінкіна О. Перитекст історичного роману "Золоті стремена" Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 214-225. – ISSN 2312-6809


  У статті зроблено короткий огляд вивчення проблеми паратекстуальності як у зарубіжному, так і у вітчизняному літературознавстві. Проаналізовано ос- новний епіграф до роману та ряд епіграфів, їх вмотивованість стосовно чотирьох його розділів. Також ...
995522
   Периферизация Восточной Европы в исторической перспективе / А. Комлоши, Х. Хофбауэр, В.А. Красильщик, М.А. Чешков, Р.С. Дзарасов, В.Г. Хорос; материал подгот. И. Лабинская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 57-70. – Бібліогр.: с. 57-58, 60, 63-65, 67-69. – ISSN 0131-2227
995523
  Борбей И. Периферийная модель процесса и применение ее к реакциям (d, t), (d, He3) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Борбей И. ; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
995524
  Жако П.Э. Периферийная стратегия и атомная бомба / П.Э. Жако. – М., 1956. – 138с.
995525
  Бех А.Д. Периферийные измерительные устройства / А.Д. Бех, В.В. Чернецкий. – Киев : Наукова думка, 1991. – 224с.
995526
  Рахманов А.Б. Периферийные направления мир-системного анализа: концепции Дж. Абу-Луход и Ф. Моулдер // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 24-43. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
995527
  Бабенко Л.И. Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во ; редкол.: С.И. Посохов, В.С. Аксенов, С.И. Берестнев. – Харьков, 2016. – Вып. 14. – C. 90–104. – ISSN 2309-6608
995528
  Ларионов А.М. Периферийные устройства в вычислительных системах / А.М. Ларионов, Н.Н. Горнец. – Москва : Высшая школа, 1991. – 335с.
995529
  Пешков А.Т. Периферийные устройства цифровых ЭВМ. / А.Т. Пешков. – Минск, 1980. – 255с.
995530
   Периферийные устройства ЭВМ. – М., 1990. – 48с.
995531
  Иванов Е.Л. Периферийные устройства ЭВМ и систем. / Е.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1987. – 319с.
995532
   Периферийные устройства ЭВМ и систем: мат. сем.. – М., 1991. – 128с.
995533
  Савета Н.Н. Периферийные устройства ЭВМ: уч. пособие / Н.Н. Савета. – М., 1987. – 302с.
995534
   Периферийный центр обработки. Терминальный комплекс (тех. описание). – Новосибирск, 1983. – 40с.
995535
  Яковлева Е.А. Периферическая хронаксия в связи с условно-рефлекторной деятельностью после экстирпации участков коры полушарий у собак / Е.А. Яковлева, 1944. – с.
995536
   Периферические механизмы регуляции артериального давления: роль сосудистой реактивности и тканевого обмена натрия. – Новосибирск, 1988. – 177с.
995537
  Сергиевский М.В. Периферические, или местные рефлексы / М.В. Сергиевский. – Москва, 1964. – 200с.
995538
  Путинцева Т.Г. Периферический механизм взаимодействия между различными отделами вегетативной нервной системы и саморегуляции медиаторного процесса. : Автореф... доктор биол.наук: / Путинцева Т.Г.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
995539
  Высоцкий Александр Алексеевич Периферическое вещание Франции - идеология, политика, реклама : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Высоцкий Александр Алексеевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 24л.
995540
  Комаченко Юрий Яковлевич Периферическое образование мезонов и y-квантов в эксклюзивных нейтринных процессах : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.04.02 / Комаченко Юрий Яковлевич; Гос.Ком СССР по использованию атомной энергии СССР, Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 6л.
995541
  Пасічніченко Олег Михайлович Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія : Дис... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Пасічніченко Олег Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 179л. – Бібліогр.:л.159-179
995542
  Пасічніченко О.М. Периферичні рефлекторні реакції каудального брижового ганглія : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.13 / Пасічніченко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 19л.
995543
  Татур С.П. Периферия / С.П. Татур. – М., 1989. – 574с.
995544
  Морочковський С.Ф. Периферійна гниль деревних порід, що викликається грибом Vulleminia comedens (nees) maire / С.Ф. Морочковський, 1953. – 97-99с.
995545
  Кліментова О.В. Периферійна зона хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія: конотативний аспект (на матеріалі асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 199-205
995546
  Денисюк В.В. Периферійні варіанти антропонімів (на матеріалі пам"яток історіографічного жанру другої половини XVII-XVIII ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 112-115. – ISBN 966-8188-07-1
995547
  Байоль О.В. Периферійні номінації концепту самотність (на матеріалі драматичних творів Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 27-37. – Бібліогр.: 14 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
995548
  Воловик Л.М. Периферійні райони столичної області, їх функціональна визначеність в умовах суспільних трансформацій (на прикладі Київської області) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 84-88. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
995549
  Калініченко В. Периферійні складові концептів "success-failure", "успіх-невдача" в американській та українській мовній свідомості // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 139-145. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
995550
  Бєліков В.О. Периферійні території як об"єкт дослідження суспільної географії // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-966-285-361-2
995551
  Бунчук Б. Периферійні форми гекзаметра в поезії Лесі Українки
995552
  Смілянський Л. Периферія : Дві повісті / Л. Смілянський. – Харків; Київ : Лім, 1933. – 348с.
995553
  Пилипенко І.О. Периферія та периферійність у понятійно-термінологічній системі суспільної географії // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 182-184. – ISBN 978-617-7069-75-8
995554
  Рычкова М.А. Перифитон Онежского озера : Автореф... канд. биол.наук: 02.00.18 / Рычкова М. А.; ОГУ. – Одесса, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
995555
  Кобылянский И.Ю. Перифраз как функционально-семантическая единица речи (на матер. соврем. укр. советской прозы, поэзии и публицистики) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.02 / Кобылянский И.Ю.; Ужгород. гос. ун-тет. – Ужгород, 1986. – 18л.
995556
  Кобылянский И.Ю. Перифраз как функционально-семантическая единица речи (на матер. соврем. украин. советской прозы, поэзии и публицистики) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.02 / Кобылянский И.Ю. ; Ужгород. гос. ун-тет. – Ужгород, 1986. – 18 с.
995557
  Красавіна В. Перифраз у сучасному політичному дискурсі (на матеріалі електронних ЗМІ // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 86-96. – ISSN 2413-3094
995558
  Булах М.Б. Перифраз як засіб вторинної номінації у мас-медійному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 140-150


  У статті проаналізовано перифраз як засіб вторинної номінації та особливості його функціонування в сучасних текстах мас-медіа. В статье исследованы особенности перифраза как средства вторичной номинации и доминанты его функционирования в текстах ...
995559
  Булах М.Б. Перифраз як засіб інтертекстуальності у мас-медіа // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 143-148
995560
  Мацієвська А. Перифраз як перекладацька трансформація // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 41-45
995561
  Ктитарова Н.К. Перифраза в системі номінативних одиниць мови // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 50-54. – (Серія : Філологія)
995562
  Баракатова Н.А. Перифрази-синоніми в мові мережевих газет // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 26-33. – ISSN 2313-4593
995563
  Булах М.Б. Перифрази в архітектоніці медійного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 39-50. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано одиниці вторинної номінації - перифрастичні звороти - в архітектоніці медійного тексту. Розглянуто функції перифразів в архітектоніці медіатексту, зокрема висвітлено функцію перифраза-заголовка. The paper focuses on the ...
995564
  Свашенко А.О. Перифрази та їх стилістичні функції в поезії І.Я. Франка // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 116-121. – ISSN 0320-3077
995565
  Копусь О. Перифрази як елемент концептуальної картини світу в романах Олеся Гончара // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 33-38. – ISSN 0130-5263
995566
  Завгородня Л.В. Перифрази як засіб стереотипізації соціальної інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 75-78
995567
  Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українській публіцистиці початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Макарець Ю.С. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр. : 8 назв
995568
  Макарець Ю.С. Перифразові номінації в українському публіцистичному дискурсі / Юлія Макарець ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 205, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-204. – ISBN 978-966-660-831-7
995569
  Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10661 / Моложай Г.Н.; АН БССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1971. – 20л.
995570
  Михайлов М.С. Перифрастические формы и категория вида в турецком глаголе / М.С. Михайлов ; под ред. и с предисл. Н.К. Дмитриева ; М-во Высшего Образования СССР, Московский ин-т востоковедения. – Москва : Московский ин-т востоковедения, 1954. – 140с.
995571
  Сулайманов К. Перифрастические формы узбекского глагола. : Автореф... канд. филолог.наук: 665 / Сулайманов К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Восточ. ф-тет. – Л., 1968. – 23л.
995572
   Перифрастични конструкции со "esse" и "habere" во словенските и во балканските jазици = Periphrastic constructions with "esse" and "habere" in Slavic and Balkan languages / Макед. акад. на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика ; [уред. Зузана Тополиньска]. – Скопje : МАНУ, 2011. – 174, [1] с. – На тит. арк.: Проект: Местото на македонскиот jазик во словенскиот и во балканскиот jазичен свет. - Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр. в кінці ст. – (Морфосинтаксички студии ; 2). – ISBN 978-608-203-071-5
995573
  Степаненко М.І. Перифрастичні зв"язки у сфері партіонімів: аксіологічний аналіз // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 272-283. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
995574
  Звонська Л.Л. Перифрастичні звороти на позначення футуральності у давньогрецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 155-159. – ISBN 978-966-581-958-5
995575
  Журман Н.Я. Перифрастичні інфінітивні конструкції з дієсловами fazer, dexar, mandar у стародавній іспанській мові (ХІІ-ХVІ ст.)


  Статтю присвячено дослідженню історії появи, утворення та вживання перифрастичних інфінітивних конструкцій з дієсловами fazer, dexar, mandar в творах ХІІ-ХVІ сторічь.
995576
  Бытева Т.И. Перифрастичность как функционально-семантическая категория коммуникативного уровня языка // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 52-55. – ISSN 2307-4558
995577
  Утріско О. Період "Будяка" у творчому бутті Олеся Бабія // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 155-169. – ISSN 0130-528Х
995578
  Зварич І. Період "динаміки та поступу" в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано період "динаміки та поступу" в розвитку оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано роки цього історичного періоду розвитку оцінювання, запропоновано назву періоду, висвітлено критерії ...
995579
  Утріско О. Період "ЛНВ" - "Вісника" у творчому бутті Олеся Бабія: бібліографічний та біографічний аспекти // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 170-182. – ISSN 0130-528Х


  Зосереджено увагу на періоді 1922-1939 років у житті Олеся Бабія, який означено як продуктивний і вартісний. З допомогою бібліографічного підходів до спадщини митця у часописі "ЛНВ" - "Вісник" зактуалізовано ідею творчого універсалізму, яка може бути ...
995580
  Капранов С.В. Період "нового порядку у Східній Азії" (1938 - 1945 рр.) // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 186-189. – ISBN 978-966-02-8237-7
995581
  Волков С. Період "розвинутого соціалізму" - апогей екстенсивного розвитку системи мистецької освіти в регіонах // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 128-144. – ISBN 978-966-2241-15-0
995582
  Усик А.В. Період "ста шкіл" у Китаї. Ідейна домінанта вчення Конфуція // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.198-204
995583
  Яремчук-Роздольська Період "сучасності" у творчому бутті Богдана Кравціва: предметно-бібліографічний аспект // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 598-605. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
995584
  Салій І. Період 1921 - 1941 рр // Обличчя столиці в долях її керівників / І.М. Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – С. 45-59. – ISBN 978-966-507-311-6
995585
  Капранов С.В. Період експансії в Маньчжурії (1928 - 1938 рр.) // Китай очима Азії : [колектив. монографія] / С.В. Капранов, В.О. Кіктенко, Д.Є. Марков, В.А. Мусійчук, І.В. Отрощенко. – Київ : Відродження, 2017. – С. 180-186. – ISBN 978-966-02-8237-7
995586
  Жерновий К.Ю. Період зайнятості та стаціонарний розподіл для системи М^theta/С/1/infinity з пороговим перемиканням режимів обслуговування // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 46-57. – ISSN 0868-6904
995587
   Період імплементації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 лютого (№ 5). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України повністю приймає рекомендації Венеційської комісії щодо мовної статті Закону "Про освіту" і погоджується, що перехідний період для імплементації статті має бути продовжено до 2023 року.
995588
   Період інтенсивного залучення - нова фаза відносин Україна - НАТО після Бухарестського саміту : науковий семінар // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20. – ISSN 1728-6220
995589
  Карпусь Д.О. Період найвищої активності в діяльності наукової школи М.В. Довнар-Запольського (1911-1915) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 28-32. – ISSN 2076-1554
995590
  Нагайчук В. Період напіврозпаду. У Німеччині знову заговорили про крах "великої коаліції // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 5


  ""Широка коаліція в Німеччині під загрозою розпаду" - на початку грудня типовий заголовок для німецької преси. Молодші партнери Ангели Меркель по уряду - соціал-демократи - визначилися з новим керівництвом партії, і розмови про крах GroKo (Grose ...
995591
  Наєнко М. Період нової літератури і формування історичної школи в літературознавстві // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 41-74. – ISBN 966-580-009-4
995592
  Тимошенко Наталія Період політичного міжсезоння // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 0130-5212
995593
  Криводубський В.Н. Період сонячного динамо-циклу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 3-5. – (Астрономія ; вип. 35)


  Використавши пригнічені значення а-параметра [подано формулу] і радіального градієнта кутової швидкості, здобутого із останніх геліосейсмічних вимірювань, ми визначили напрямок міграції та оцінили період Т динамо-хвиль, які збуджуються механізмом ...
995594
  Гревцова Г.Т. Період спокою та зимостійкість у представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin, інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / Г.Т. Гревцова, В.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Вперше за результатами досліджень 84 таксонів кизильників установлено, що період спокою представників роду Cotoneaster (Medic.) Bauhin становить 100-200 днів, корелює із зимостійкістю та складається з органічного (глибокого) і вимушеного, не залежить ...
995595
  Бойко О. Період тимчасового згортання ліквідації неписьменності в Україні (1921-1923 рр.) // Історико-педагогічний альманах / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2015. – Вип. 1. – С. 79-84
995596
  Яворська В. Періоди нормативного визначення юридичної природи актів судового тлумачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 238-243. – ISSN 2663-5313
995597
  Садова Н. Періоди розвитку порівняльної педагогіки як науки у зарубіжній педагогічній думці // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 216-220. – ISSN 2075-1478
995598
  Миргород В.В. Періоди становлення та розвитку фінансової системи в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 106-118. – ISSN 2519-2353
995599
  Науменко А. Періоди та течії в європоцентристській школі перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 47-55. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
995600
  Єпатько Ю.М. Періоди техногенезу гірничого Кривбасу / Ю.М. Єпатько, І.М. Малахов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
995601
  Шруб І.В. Періодизації історії становлення адміністративної юстиції в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 222-232.


  Досліджено різноманітні наукові підходи до періодизації історії розвитку адміністративного судочинства. Запропоновано власний підхід, що поєднує як теоретичну, так і практичну сторони формування цього інституту в Україні. In this article was ...
995602
  Кульчицький С.В. Періодизація вітчизняної історії у працях Інституту історії України НАНУ // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 161-173. – ISSN 0130-5247
995603
  Давидюк М.В. Періодизація внутрішньорічних станів ландшафтних комплексів (на прикладі Київського Полісся) // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 130-143. – Бібліогр.: 14 назв
995604
  Давидюк М.В. Періодизація внутрішньосезонних станів річного циклу функціонування ландшафтних комплексів південної частини Київського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 140-145 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
995605
  Вінницький О.О. Періодизація генези політичної та правової думки України в першій половині ХХ ст. // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 16-20. – ISBN 978-966-927-199-0
995606
  Попова В. Періодизація еволюційного розвитку державної податкової служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 136-146.
995607
  Береза А.В. Періодизація етапів реформування публічної влади в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 568-572. – ISSN 1563-3349
995608
  Ямаш Ю. Періодизація живописної творчості Івана Труша // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 194-203. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Іван Іванович Труш (1869-1941) - укр. живописець-імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині.
995609
  Фогел К.Є. Періодизація імміграційної політики Європейського Союзу: від витоків до сучасності // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 2 (142). – С. 33-42. – ISSN 2077-1800
995610
  Кобзар Н.П. Періодизація історико-філософського процесу у творчості О.М.Гілярова // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 89-90
995611
  Мальський М. Періодизація історичного розвитку міжнародного комерційного арбітражу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 85-86
995612
  Бойко І. Періодизація історії держави і права України. Дискусійні проблеми // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 79-82
995613
  Ульянова К.М. Періодизація історії журналістики Луганського краю від зародження до сучасності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  У статті розроблено періодизацію журналістики Луганщини від її першопочатків до сучасності; обґрунтовано часові проміжки кожного окресленого періоду з огляду на культурно-історичні, суспільно-політичні та інші чинники; зазначено конкретні назви ...
995614
  Колесников К.М. Періодизація історії митних відносин у Північному Причорномор"ї за доби римського домінування // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 50-53. – ISSN 2077-1800
995615
  Тарасюк І. Періодизація історії розвитку підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у закладах професійної освіти західних областей України (друга половина ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
995616
  Котельнікова Н Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 1. – С. 66-71
995617
  Котельнікова Н. Періодизація історії розвитку післядипломної педагогічної освіти в КНР // Історико-педагогічний альманах / Нац. акад. пед. наук України ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; Всеукраїнська асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2011. – Вип. 2. – С. 77-82
995618
  Давидович О.М. Періодизація історії російського самодержавства в епоху імперіалізму // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
995619
  Кульчицький С. Періодизація історії України // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
995620
  Микитюк В. Періодизація історії української літератури у ситезах Омеляна Огоновського та Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 160-170. – ISSN 0130-528Х
995621
  Рудавіна І.Г. Періодизація історіографії з історії театральних музеїв України (1923-1991) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 13-21
995622
  Коробка Ю.В. Періодизація історіографічного процесу навколо наукового освоєння перетворень в економіці України в 1953-1964 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 3-7. – ISSN 2077-1800
995623
  Юсупов В.В. Періодизація криміналістики: проблеми термінології та визначення критеріїв // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 91-99. – ISSN 0130-2655
995624
  Куідер Резга Періодизація мечетей Алжиру і найвизначніші пам"ятки // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 75-83. – ISSN 2077-3455
995625
  Гриценко І.С. Періодизація наукових досліджень щодо становлення інституту адміністративного примусу / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується система заходів адміністративного примусу, які не стали об"єктом наукових досліджень. The present article studies the system of administrative enforcement measures that have not become subjects of research.
995626
  Бєлік-Золотарьова Періодизація оперно-хорової творчості українських композиторів другої половини 20-го ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 8-18. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
995627
  Чистоколяний Я. Періодизація основних етапів та розвитку громадського суспільства в незалежній Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 107-112. – ISSN 2409-4544
995628
  Кошовий С. Періодизація періоду Чжаньго: дискусійні питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 137-141. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена проблемі періодизації періоду Чжаньго. Автор робить спробу комплексно підійти до вивчення питання періодизації періоду Чжаньго в історії Стародавнього Китаю. Статья посвящена проблеме периодизации периода Чжаньго. Автор предпринимает ...
995629
  Савош В.О. Періодизація підготовки індивіда до неперервної освіти впродовж життя як основа формулювання змісту педагогічних умов // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 172-187. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
995630
  Палій О.П. Періодизація постмодерного періоду сучасної чеської літератури // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 257-264. – ISSN 2075-437X


  У дослідженні пропонується перша у вітчизняному літературознавстві періодизація чеського літературного постмодернізму як художньої системи. Визначаються витоки становлення постмодерністської парадигми у чеській літературі та етапи її розвитку. В ...
995631
  Стрєльцова О.В. Періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 121-127. – ISSN 2306-9082
995632
  Артемов В.Ю. Періодизація процесів становлення й розвитку системи захисту інформації з обмеженим доступом в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 45-49
995633
  Яцишин М. Періодизація процесу становлення та розвитку сучасної кримінально-виконавчої політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 129-133.
995634
  Козьменко С.М. Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти / С.М. Козьменко, М.В. Корнєєв // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 9/10. – С. 73-76. – ISSN 1728-6220
995635
  Ребкало М. Періодизація процесу формування українського морського законодавства в умовах приведення його до стандартів міжнародного морського права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 59-64. – ISSN 2524-0129
995636
  Зозуля О.С. Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
995637
  Зав"ялова О.К. Періодизація розвитку ансамблевих жанрів у камерно-інструментальному мистецтві України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 180-186. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
995638
  Бояр А.О. Періодизація розвитку бюджетної системи ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 3-4
995639
  Корж-Усенко Періодизація розвитку вищої освіти в Україні // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 278-293. – ISSN 2312-5993
995640
  Романець О.В. Періодизація розвитку генетики в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 2 ( 72). – С. 156-172. – ISSN 0374-3896


  І.І. Шмальгаузен створив наукову школу генетиків-еволюціоністів, з якою вийшли Ф.Г. Добржанський, П.О. Ситько, Г.І. Шпет, М.І. Драгомиров, Б.І. Балінський, М.М. Синицький. У 1929 р. в Київськом ун-ті було відкрито аспірантуру зі спеціальності ...
995641
  Тимцуник В.І. Періодизація розвитку державно-громадського управління загальною середньою освітою в Україні в другій половині XIX - на початку XX століття . / В.І. Тимцуник, Л.А. Гаєвська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 117-120
995642
  Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структури населення України упродовж XX ст. // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 120-125
995643
  Кучма Ольга Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 107-113.
995644
  Хміль Н. Періодизація розвитку засобів наукової комунікації в педагогічній науці в Україні в другій половині XX століття // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 11-15
995645
  Петриків В. Періодизація розвитку змісту вищої історичної освіти в Україні (1945 -1991 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 412-419. – ISSN 2312-5993
995646
  Фрис В.Я. Періодизація розвитку книги в Україні від найдавніших часів до початку ХХІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 198-210. – ISSN 2222-4203
995647
  Бабич О.І. Періодизація розвитку книжкової справи в Києво-Печерському монастирі впродовж домонгольської доби // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 24-30


  У статті досліджено періоди розвитку книжкової справи в Києво-Печерському монастирі впродовж домонгольської доби та їх характерні особливості. The periods of development of bookwork and their peculiarities in the Kyiv Caves Monastery during the ...
995648
  Куліченко А. Періодизація розвитку медичної освіти в США // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 63-71. – ISSN 2309-9127
995649
  Прийменко Л. Періодизація розвитку медіаосвіти в освітньому просторі Канади // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 133-142. – ISSN 2077-1827
995650
  Янкович Олександра Періодизація розвитку освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізуються періодизації розвитку освітніх технологій у педагогічній науці зарубіжних держав та педагогічних вищих навчальних закладів України. Доведено доцільність нового напрямку наукових пошуків у галузі технологій виховання. Прогнозується ...
995651
  Шестак Н. Періодизація розвитку партійної системи України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 49-57. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Досліджено різні підходи українських науковців стосовно періодизації розвитку партійної системи України. Охарактеризовано періодизації еволюції української багатопартійності, запропоновані Ю. Шведою, О. Бойко, В. Лебедюком, М. Кармазіною та ін. Подана ...
995652
  Кресін О.В. Періодизація розвитку порівняльного правознавства: у пошуках прийнятної моделі // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 37-55.
995653
  Денисюк Н. Періодизація розвитку преси польскої незалежної самоврядної профспілки "Солідарність" (1980-1989) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 153-165


  У статті визначаються критерії періодизації та особливості чотирьох періодів розвитку преси "Солідарності" у 1980-1989pp. До важливих критеріїв періодизації належать: організаційне оформлення профспілки "Солідарність", активність видавничої діяльності ...
995654
  Мукан Н. Періодизація розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики у Канаді / Н. Мукан, Н. Кобрин // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 21-26. – ISSN 2308-4634
995655
  Стецюк П. Періодизація розвитку та еволюція змісту конституційно - правових доктрин в Україні (до постановки проблеми) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-185. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
995656
  Авшенюк Н.М. Періодизація розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених англомовних країнах у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 15-19. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
995657
  Яценко О.М. Періодизація розвитку українських персональних бібліографічних покажчиків: за матеріалами праці "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)" // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 212-214. – ISBN 978-966-02-7337-5
995658
  Школьник І.О. Періодизація розвитку фінансового сектору та фінансового нагляду в Україні / І.О. Школьник, В.М. Кремень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 97-115 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
995659
  Рекуненко І.І. Періодизація розвитку фондового ринку України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 30-42. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
995660
  Кириченко С.А. Періодизація розвитку, поняття і системно-структурна будова криміналістики : Навчальний посібник / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ. Київський ін-т внутрішніх справ; За ред. О.А. Кириченка. – Київ, 2004. – 80 с.
995661
  Таранченко О.М. Періодизація становлення і розвитку національної системи освіти осіб з порушеннями слуху в Україні // Дитина із сенсорними порушеннями: розвиток, навчання, виховання : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2014. – Вип. 5. – С. 10-27. – ISSN 2313-4542
995662
  Труш М.І. Періодизація становлення інституту адміністративної юстиції в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 411-414. – ISBN 978-617-7293-17-9
995663
  Кернякевич-Танасійчук Періодизація становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 329-333. – ISSN 2219-5521
995664
  Кухарчук О.С. Періодизація суспільного розвитку Закарпатської області в умовах незалежності України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 75-81. – (Історія ; Вип. 24)
995665
  Модаббері М. Періодизація та жанровий поділ перської прози


  У статті оглядового характеру йдеться про періодізацію та жанрову класифікацію перської прози від IV ст. до XV ст. гіджри. This article provides detailed information about the periodisation and genre classification of the Persian prose from IV to XV ...
995666
  Павлюк Т.С. Періодизація та історіографія бального танцю // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 45-46
995667
  Залізняк Л.Л. Періодизація та кудьтурна диференціація верхнього палеоліту України // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-19. – ISSN 0235-3490
995668
  Маруховська-картунова О.О. Періодизація та особливості еволюції етнополітичної конфліктології в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-46. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
995669
  Сардак С.Е. Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів / С.Е. Сардак, В.Т. Сухотеплий // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
995670
  Удовік В.В. Періодизація та характеристика міжнародних відносин України з Японією (1991-2016 рр.) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 372-398. – ISSN 2312-6825
995671
  Купріянчук О.В. Періодизація українського національного руху середини XIX - початку XX століття: новітня істоіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 359-370
995672
  Калуцький С.С. Періодизація Української революції XVII ст. у висвітленні В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 23-24
995673
  Старков В. Періодизація формування джерельної бази у вивченні традиційної ігрової культури людності України: 40-ві - 50-ті роки XIX століття // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 36-45. – (Нова серія ; вип. 16/17)
995674
  Завгородня С.П. Періодизація формування організаційно-правових засад державного управління забезпеченням економічної безпеки України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 40-47. – ISSN 2310-2837
995675
  Пащенко Є.М. Періодизація хорватської україністики першої половини ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 125-134. – ISSN 2075-437X


  У статті запропонована періодизація процесу становлення й розвитку україністики у Хорватії з позначенням основних характеристик ідейного, суспільного контексту. Окреслені питання, котрі потребують подальшого вивчення
995676
  Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 150-160. – ISBN 978-966-439-859-3
995677
  Рудий Г. Періодика - джерело вивчення літературного процесу в Україні 1917-1920 рр. // Пам"ять століть. Україна / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2001. – № 6. – С.91-102. – ISSN 0869-3595
995678
  Рудий Г.Я. Періодика 1920-х рр. як джерело вивчення пам"яткоохоронної діяльності в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 198-212. – ISSN 0130-5247
995679
  Песчаний О. Періодика в архіві надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 роки // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 74-82. – (Нова серія ; вип. 16/17)
995680
  Бідзіля Ю. Періодика Закарпаття крізь призму національної ідентичності // Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Ю. Бідзіля. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – С. 157-171. – ISBN 978-617-7132-48-5
995681
  Кривенко М. Періодика книгозбірні "Студіону" у Львові (спроба реконструкції) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 87-144. – ISSN 2524-0331
995682
  Паукштіте-Шакнене Періодика литовської етнології в перспективі розвитку науки // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 14-18. – ISSN 0130-6936
995683
  Радченко А.І. Періодика майбутнього – паперова чи електронна? // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 46-51. – ISSN 0374-3896
995684
  Язвинська М.В. Періодика НАН України у деяких наукометричних базах даних і переліку наукових фахових видань України / М.В. Язвинська, А.І. Радченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 46-56. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
995685
  Жердєва І. Періодика православних конфесій України: соціально-економічний аспект (1991-2009 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 41-50. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
995686
  Лісіна С.О. Періодика Проводу Українських Націоналістів: "Сурма" і "Розбудова нації" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 65-71. – ISSN 2409-9805
995687
  Бідзіля Ю. Періодика транскордоння в контексті міжнаціональної комунікації : монографія / Юрій Бідзіля ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2016. – 469, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 342-379 та в дод.: с. 381-434. – ISBN 978-617-7132-48-5
995688
  Коваль Н.В. Періодика у галузі суспільних і гуманітарних наук: інтеграція до наукометричних баз даних на прикладі Web of Science // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 107-111. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
995689
  Гончаренко І. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі / І. Гончаренко, В. Мирончик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан і особливості розвитку колекції періодичних і продовжуваних видань. Акцентується увага на стратегічному переорієнтуванні у виборі пріоритетів придбання періодики у друкованому вигляді або забезпечення доступу до її ...
995690
  Гончаренко І. Періодика у фондах Національної бібліотеки Білорусі: тенденції розвитку колекції у сучасному комунікативному середовищі / І. Гончаренко, В. Мирончик // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 1029-7200


  Розглядається сучасний стан і особливості розвитку колекції періодичних і продовжуваних видань. Акцентується увага на стратегічному переорієнтуванні у виборі пріоритетів придбання періодики у друкованому вигляді або забезпечення доступу до її ...
995691
  Рудий Г. Періодика України 1917-1940 рр. як історичне джерело // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядається періодика України 1917-1940 рр. як масове історичне джерело. Характеризуються методологічні та методичні аспекти дослідження періодичної преси, здійснено систематизацію і класифікацію видань.
995692
  Рудий Г. Періодика України 1917-1940 рр. як історичне джерело // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-35. – ISSN 1029-7200
995693
  Пивоваренко О. Періодична вегітаріанська преса в Україні на початку XX ст.: Проблеми становлення та функціонування. На матеріалах журналу "Вегеторианское обозрение" // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 87-94. – ISSN 2522-4611
995694
  Мігрін Г.П. Періодична військова преса періоду Великої Вітчизняної війни як джерело для вивчення партійно-політичної роботи КПРС // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 16-21. – (Історичні науки ; вип. 22). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье показано значение периодической военной печати в общей системе проводимых Коммунистической партией мероприятий по организации разгрома немецко-фашистских захватчиков. Сделана попытка обоснования важности военной печати как богатейшего ...
995695
   Періодична література, видана в Україні. Жовт.-груд. 1958 р.. – 15с.
995696
   Періодична національна доповідь про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини : Проект. – Київ, 1998. – 214с. – ISBN 966-7530-04-3
995697
  Рудий Г.Я. Періодична преса - джерело вивчення національно-культурної політики Української держави (1918) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рудий Г.Я.; НАН України, Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М.Грушевського. – Київ, 1995. – 22 с.
995698
  Парубець О.М. Періодична преса XXI століття: проблеми і перспективи : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Парубець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 259 арк. – Бібліогр.: арк. 216-259
995699
  Парубець О.М. Періодична преса XXI століття: проблеми і перспективи : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Парубець Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 7 назв
995700
  Мальований М.С. Періодична преса в школі / М.С. Мальований, С.А. Кіперман. – К., 1980. – 161с.
995701
  Мовчан Юлія Петрівна Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в Україні (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мовчан Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 212 - 229. – Бібліогр.: л. 189 - 212
995702
  Мовчан Юлія Петрівна Періодична преса Канади та її вплив на виборчий процес в Україні (на прикладі федеральних виборів до Парламенту Канади 2000 року) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Мовчан Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
995703
  Загорулько Р. Періодична преса Києва 1905 - 1914 рр. як історичне джерело // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 15-16
995704
  Антонченко Т.В. Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Антонченко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 с. – Бібліогр.: 3 назв.
995705
  Антонченко Тетяна Вікторівна Періодична преса Києва як джерело вивчення суспільно-політичної історії України (1905-1914 рр.) : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Антонченко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 206л. – Бібліогр.: л.190-206
995706
  Черняков Б.І. Періодична преса на окупованій території України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 131-158


  Розглянуто основні етапи виникнення, формування і особливостей функціонування окупаційної преси на території України в роки Другої світової війни. It is analised the bazis stages of the origin, formation and specific geatures of functioning of the ...
995707
  Іванченко О.В. Періодична преса як джерело дослідження діяльності видавництва "Веселка" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 169-172


  У статті аналізуються матеріали періодичної преси про Державне спеціалізоване видавництво дитячої літератури "Веселка", які е цінним джерелом дослідження внеску видавництва в розвиток та формування традицій української літератури для дітей. The ...
995708
  Губа П.І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917-1920 рр. : Дис. ... д-ра істор. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Губа П.І.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Київ, 2006. – 479с. – Бібліогр.: л. 381-479
995709
  Губа П.І. Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917 - 1920 рр. : Автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Губа П.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 45 назв
995710
  Рудий Григорій Періодична преса як об"єкт дослідження українського пам"яткоохоронного процесу 1917-1940 рр.: історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 5-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются историографические аспекты периодики Украины 1911-1940 гг. в контексте исследований национального процесса охраны памятников старины.
995711
  Кундрат М.М. Періодична система гнучких співдотичних підсилень для пів безмежної пластини / М.М. Кундрат, Ю.В. Заблотська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  За умов плоскої задачі теорії пружності досліджується гранична рівновага та умови відшарування півбезмежної пластини з періодичною системою співдотичних нерозтягливих гнучких підсилень за дії розтягуючого навантаження на пластину. Локалізовані зони ...
995712
  Алентьєв О.О. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва / О.О. Алентьєв. – Київ : Радянська школа, 1965. – 160 с.
995713
  Карнак А. Періодична система мистецтв Б. Галєєва: витоки та перспективи // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 179-187. – ISBN 978-966-8917-14-1
995714
   Періодична та довготермінова мінливість солоності Південної Атлантики за даними вимірів на антарктичній станції "Академік Вернадський" / Л.М. Білокриницька, С.В. Клок, Г.М. Крученицький, Т.В. Скоробагатий // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2007. – № 6/7. – С. 97-103. – ISSN 1727-7485
995715
  Бабич І. Періодичне видання для дітей "Ухтышка" : контент-аналітичне дослідження змісту // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 22-29
995716
   Періодичне виникнення аномального опору і зростання локального енерговиділення в сильноіонізованій розрядній (Li-H) плазмі з компонентою, що конденсується / В.А. Квіцинський, О.І. Кравченко, С.І. Кривошеєв, Є.В. Мудрецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У сильноіонізованій турбулентній плазмі в суміші водню і літію за концентрацій електронів у максимумі струму ~10 15 см. -3 і температури 2-2,5 еВ реалізується незвичайний режим розряду з двома нестійкими станами, що змінюють один одного, у першому з ...
995717
  Астахов О.І. Періодичний закон Д.І. Менделєєва ( Лекція для студ. заоч. педагогічних ін-тов.) / О.І. Астахов, О. Русько. – Київ : Радянська школа, 1950. – 33с.
995718
  Бурксер Є.С. Періодичний закон Д.І. Менделєєва та вчення діалектичного матеріалізму про матеріальну єдність світу / Є.С. Бурксер, А.М. Петрусенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 15-25. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
995719
  Гловацький М.Т. Періодичний закон Д.І. Мєндєлєєва / М.Т. Гловацький. – К, 1971. – 79с.
995720
  Голуб А.М. Періодичний закон Д.І.Менделєєва -- фундаментальний закон природи / А.М. Голуб, А.М. Петрусенко; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 60 с. – (Сер.V ; №3-4)
995721
  Опришко Т.С. Періодичні видання "Бюлетень" та "Мистецькі матеріали" (1928-1929 рр.) літературної групи "Авангард": розвиток ідей конструктивного динамізму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 526-534. – ISSN 2222-4203
995722
  Чорнодон М. Періодичні видання ("Жінка"), "Високий замок"), "День") про стосунки Тараса Шевченка з Ликерою Полусмак // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 159-163
995723
  Шульженко С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950-1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 38-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати роботи, яку проводила ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в рамках науково-дослідної роботи "Аналітико-синтетичне опрацювання фонду Державного архіву друку і створення ретроспективних бібліографічний баз даних." ...
995724
   Періодичні видання XIX - першої чверті XX ст. у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог / Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон : ОУНБ ім. Олеся Гончара
Вип. 1: Журнали (1821-1925), ч. 2 : І-Н / [уклад.: О.Г. Сак, Н.П. Дорошенко ; відп. ред. Л.І. Зелена]. – 2014. – 128, [1] с., [2] арк. фот. – Текст укр., рос.
995725
   Періодичні видання XIX - першої чверті XX століття у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олеся Гончара : каталог / Херсон. обл. бібл. т-во ; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон : ОУНБГ
Вип. 1 : Журнали (1821-1925), ч. 1 : А-З / [уклад.: О.Г. Сак, Н.П. Дорошенко ; відп. ред. Л.І. Зелена, заслуж. працівник культури України]. – 2008. – 54 с.
995726
  Деменко Л. Періодичні видання в бібліотеках вищих навчальних закладів Києва у ХІХ – на початку ХХ ст. особливості накопичення, впорядкування та зберігання, сучасний стан цих видань // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 46-54. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260


  "Бібліотека першого світського вищого навчального закладу Києва, відкрито у 1834 р. - Імператорського університету святого Володимира (далі КІУСВ) - успадкувала первинні фонди від книгозбірні Волинського ліцею".
995727
  Гуславська Г.С. Періодичні видання в Одесі у 1920-му році: загальний огляд // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 126-130. – ISBN 978-617-689-216-8
995728
  Сушкова О.М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Олена Сушкова ; МОН України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : СумДУ, 2009. – 144 с. – ISBN 978-966-657-248-9
995729
  Шологон Л. Періодичні видання для українського жіноцтва Галичини наприкінці XIX - на початку XX ст. як джерело з історії національно-культурного руху краю // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 171-173. – ISSN 1728-9343
995730
  Школьна О. Періодичні видання земських установ Катеринославської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 32-40


  Досліджуються умови появи та шляхи розвитку періодичних видань земських установ східноукраїнських губерній кінця XIX - початку XX ст.; визначаються їх роль у відображенні подій місцевого життя і чинники впливу на розвиток подій; дається коротка ...
995731
  Дроншкевич О. Періодичні видання іноземними мовами ХIX - початку ХХ ст. як джерело інформації з питань розвитку освіти, науки й культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
995732
  Пастушенко О.В. Періодичні видання історико-бібліографічного, книгознавчого та бібліотекознавчого спрямування як об"єкт сучасних досліджень // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 69-73
995733
  Науменко Н. Періодичні видання Кам"янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 64-65
995734
   Періодичні видання Катеринослава та Катеринославської губернії ( 1838-1917 рр.) : Список. – Львів-Київ, 1995. – 154с.
995735
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 2. – 2011. – 127, [1] с. : іл. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1, 3, 4
995736
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 3 : (російськомовні видання). – 2011. – 791, [1] с. : іл. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1, 2, 4
995737
   Періодичні видання Києва (1835-1917 рр.) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – Київ : Темпора. – ISBN 978-617-569-019-2
Т. 4. – 2011. – 206, [1] с. – Кн. в одному папер. футлярі з т. 1-3
995738
  Кузнець Т. Періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про медичне обслуговування населення Уманщини // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 34-45. – ISSN 1998-4634
995739
  Сургай Г.І. Періодичні видання на Україні в роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 34-40. – (Серія історії ; № 17)
995740
  Безверха Т.М. Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  Стаття присвячена аналізу особливостей періодичних видань національних меншин Житомирської області як засобу формування й утвердження традиційних цінностей польської та єврейської етнічних спільнот, що традиційно живуть в Україні. Аналізується ...
995741
   Періодичні видання Національної академії наук України = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-183-0
2011 рік. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
995742
   Періодичні видання Національної академії наук України = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Національна академія наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-215-8
2012 рік. – 2012. – резюме укр., англ. мовами
995743
   Періодичні видання Національної академії наук України = Periodicals of National academy of sciences of Ukraine : каталог академічних періодичних видань / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-250-9
2014 рік. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
995744
   Періодичні видання Подільскої губернії (1838-1917 р.р.) : Покажчик. – Львів-Київ, 1999. – 70с.
995745
   Періодичні видання Подільської губернії (1838-1917 р.р.) : Показчик. – Львів; Київ, 1999. – 70с.
995746
   Періодичні видання Полтави та Полтавської губернії (1838-1917 р.р.) : Список. – Львів-Київ, 1996. – 126с.
995747
  Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог : монографія / С. І. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 506, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – Бібліогр. : с. 466-489 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-438-6
995748
  Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Кравченко С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 415 л. – Бібліогр. : л. 378-415
995749
  Кравченко С.І. Періодичні видання Польщі 20-30-х років XX століття у світлі суспільно-культурних процесів міжвоєнної доби: літературна комунікація, польсько-український діалог : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Кравченко С.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв
995750
  Бойко А. Періодичні видання православної церкви в Україні кінця 19-початку 20 століття : Навчально-методичний посібник / Алла Бойко; Київський міжнародний ун-т; Кафедра масової комунікації. – Київ, 2004. – 80с.
995751
  Бойко А.А. Періодичні видання православної церкви для інтелігенції (1900 - 1918) // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.27-34
995752
  Ворожейкіна О.І. Періодичні видання студентів-академістів Новоросійського університету // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 40-43


  Досліджується питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як одна з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
995753
  Куцов К.О. Періодичні видання та видавнича діяльність підкарпатських студентів в навчальних закладах Чехословацької Республіки (1920-1930-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 222-229. – (Історія ; Вип. 24)
995754
  Брайлян Н. Періодичні видання української еміграції у Брно (1920-1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2017. – Вип. 7 (25). – С. 82-93. – ISSN 2524-0331
995755
   Періодичні видання УРСР 1951-1960.. – Х., 1964. – 183с.
995756
   Періодичні видання УРСР. 1917-1960.. – Х., 1965. – 575с.
995757
   Періодичні видання УРСР. 1918-1950. – Харків, 1956. – 8с.
995758
  Брайлян Н. Періодичні видання учнів Української гімназії у Чехословаччині (1924-1941 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 111-120. – ISSN 1561-6224
995759
  Черняков Б.І. Періодичні видання учнівської і студентської молоді України 19 - початку 20 ст. : Джерела дослідження / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 64с.
995760
  Хітрова Т.В. Періодичні видання учнівської молоді Запорізького краю (1910–1917): типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 91-94


  У статті розглянуто основні напрями розвитку періодичних видань учнівської молоді Запорізького краю, проаналізовано передумови появи й охарактеризовано типологічні особливості цієї групи преси, її роль в національно-культурному розвитку регіону. ...
995761
  Ярмак Н.О. Періодичні видання Харківської губернії в першій половині XIX ст.: становлення та розвиток // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 243-244
995762
  Лопата О. Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII-початок XX ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 415-430
995763
  Степанчук Ю.С. Періодичні видання як історичне джерело у дослідженні суспільного життя УСРР у 20-их роках XX століття // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 155-159. – ISSN 2075-1451
995764
  Зозуля С. Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку / Світлана Зозуля // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 2 (211), лютий. – С. 17-21. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано періодичні видання як різновид інформаційної продукції книгозбірень. Обґрунтовано перспективу розроблення моделі галузевого інформаційно-аналітичного бюлетеня з психолого-педагогічних питань як одного з важливих напрямів ...
995765
  Богдзієвич Т.В. Періодичні групи, що є узагальненнями 3-груп Гупта-Сідкі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано два автоморфізми однорідного кореневого р-адичного дерева, які породжують узагальнення 3-групи Гупта-Сідкі. Доведено теорему про періодичність та нескінченність побудованої групи.
995766
  Боднарев Й.П. Періодичні дроби / Й.П. Боднарев, Ш.Ш. Міневич. – К., 1938. – 16 с.
995767
  Трофимчук О.Ю. Періодичні за розподілом розв"язки нелінійних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-55. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Установлено умови існування періодичних за розподілом розв"язків абстрактного рівняння х"(t)=А(t)х(t) + F(t, x(t), E(t)), t є R та асимптотичної періодичності розв"язків відповідної задачі Коші, де А - періодична операторно-значна функція і - ...
995768
  Елрод Л.Д. Періодичні зміни у поглядах стосовно питання опіки над дитиною: досягнення балансу інтересів дітей / Л.Д. Елрод, М.Д. Дейл // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 205-218
995769
  Букшина Т. Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування / Тамара Букшина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 7-10. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати дослідження ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського з удосконалення переліку видань з питань педагогіки, психології та освіти з метою їхнього максимального реферативного відображення в БД "Україніка наукова", УРЖ "Джерело" і ...
995770
  Перестюк Ю.М. Періодичні коливання маятника в середовищі з тертям // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 185-186. – ISBN 978-617-7021-27-7
995771
  Гончарова Людмила Дмитрівна Періодичні коливання швидкості вітру в тропосфері та стратосфері західної півкулі : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Гончарова Людмила Дмитрівна; Одеський гідрометеоролог. ін-т. – Одеса, 1996. – 18л.
995772
  Михайлин І.Л. Періодичні наукові видання з журналістики // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 124-132. – ISBN 978-966-680-459-7
995773
  Туган-Барановський Періодичні промислові кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 400-411. – ISBN 966-346-208-6
995774
  Ткач А.Б. Періодичні розв"язки деяких систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними з імпульсним збуренням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою узагальнення чисельно-аналітичного методу А.М.Самойленка знайдено достатні умови існування періодичних по t з періодом Т розв"язків деяких систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними з імпульсним збуренням. Ключові ...
995775
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки диференціальних рівнянь в резонансному випадку / М.О. Перестюк, С.М. Копистира // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 34-44. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Пропонується метод дослідження періодичних розв"язків нелінійного диференціального рівняння другого порядку в резонансному випадку. З"ясовується також питання існування 2[пі]-періодичних розв"язків вихідного рівняння і пропонується алгоритм їх ...
995776
  Чайковський А.В. Періодичні розв"язки диференціальних рівнянь з G-секторіальним операторним коефіцієнтом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Отримані необхідні й достатні умови існування та єдиності періодичного розв"язку лінійного диференціального рівняння першого порядку в банаховому просторі з G-секторіальним операторним коефіцієнтом. Оцінена точність апроксимації цього розв"язку ...
995777
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки дифференціальних рівнянь в резонансному випадку / М.О. Перестюк, С.М. Копистира // Вісник Київського університету. Сер. фіз. мат. наук, 1993. – №1
995778
  Верьовкіна Г.В. Періодичні розв"язки зліченних систем різницевих рівнянь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 17-20. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджуються зліченні системи різницевих рівнянь. Отримані умови, при яких відповідні системи мають періодичні розв"язки.
995779
  Іващук О.В. Періодичні розв"язки імпульсної системи з двома точками розриву в нефіксовані моменти часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для імпульсної системи з двома точками розриву в нефіксовані моменти часу встановлено умови існування періодичного розв"язку. We get conditions for the existence of periodic solution of system with impulses at variable times.
995780
  Стельмащук Л.В. Періодичні розв"язки інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 82-86. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджена задача існування періодичних розв"язків інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням у двох конкретних випадках.
995781
  Стельмащук Л.В. Періодичні розв"язки інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням / Л.В. Стельмащук, І.М. Черевко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 145-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується система інтегро-диференціальних рівнянь другого порядку із запізненням. За допомогою чисельно-аналітичного методу одержано умови існування та наближеної побудови періодичних розв"язків у випадку, коли інтегральний член є вольтеровим.
995782
  Ільченко О. Періодичні розв"язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено умови існування періодичних розв"язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з періодичними коефіцієнтами. Найдены условия существования периодических решений линейного неоднородного стохастического дифференциального ...
995783
  Собчук Валентин Володимирович Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.02 / Собчук Валентин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 139л. – Бібліогр.:л.121-137
995784
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Собчук В.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 23л.
995785
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки нелінійних диференціальних рівнянь з імпульсною дією в нефіксовані моменти часу (на площині) : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Собчук В.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 23с. – Бібліогр.:с.17-19
995786
  Самойленко В.Г. Періодичні розв"язки рівняння Дюффінга з імпульсною дією / В.Г. Самойленко, В.В. Собчук, К.К. Єлгондиєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-51. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  Вивчаються періодичні розв"язки та поведінка фазових траєкторій рівняння Дюффінга з імпульсною дією в нефіксвані моменти часу.
995787
  Собчук В.В. Періодичні розв"язки рівняння Льєнара з імпульсною дією і явний вигляд точок порядку Шарковського / В.В. Собчук, І.В. Хітько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача встановлення умов існування періодичних розв"язків коливних систем, що описуються рівняннями Льєнара з імпульсною дією, а також задача про вигляд точок, що задовольняють порядку Шарковського і в яких система Льєнара з імпульсною ...
995788
  Акименко А.М. Періодичні розв"язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.02 / Акименко Андрій Миколайович ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2008. – 170 арк. – Бібліогр.: арк. 158-170
995789
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки систем диференціальних рівнянь з випадковою імпульсною дією. / М.О. Перестюк, О.М. Станжицкий // Теорія ймовірностей та математична статистика., 2000. – вип.63
995790
  Перестюк М.О. Періодичні розв"язки слабонелінійних інтегро- диференціальних рівнянь з імпульсним впливом / М.О. Перестюк, Г.Хр. Сарафова, М.А. Хекимова // Вісник Київського університету. Серія мат. і мех., 1980. – №22
995791
  Акименко А.М. Періодичні розв"язкі сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь : Автореферат дис.фізико-математичних наук: спец. 01.01.02-Диференціальні рівняння / Акименко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.:6 назв
995792
  Волков О.М. Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Волков Олексій Максимович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
995793
  Городній М.Ф. Періодичні та майже періодичні розв"язки одного різницевого рівняння // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 114-117. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано критерії існування та єдності періодичних та майже періодичних розв"язків лінійного різницевого рівняння з необмеженим операторним коефіцієнтом у банановому просторі.
995794
  Рабчун О.С. Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 277-287. – ISSN 2222-4203
995795
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2007 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників до Книжкової палати України) / матеріал підготували співробітники відділу наукового опрацювання обов"язкових примірників Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11
995796
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19
995797
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11
995798
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 11
995799
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 6
995800
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7
995801
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14
995802
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11
995803
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19
995804
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) / матеріал підгот. співроб. від. наук. опрацюв. обов"язкових пр. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15
995805
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році : (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 11-12
995806
   Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2017 році (за матеріалами надходжень обов"язкових примірників у Книжкову палату України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 15. – ISSN 2076-9326
995807
  Зубенко В. Періодичні темпоральні алгоритми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-23. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема синтезу та аналізу періодичних темпоральних алгоритмів. The problem of synthesis and analyze periodical temporal algorithms is considered.
995808
  Новіков Б.Г. Періодичність зміни покровів у птахів та її експериментальний аналіз. / Б.Г. Новіков. – К., 1947. – 229-255с.
995809
  Юрченко В. Періодичність проведення, організація та структура ярмарків у губерніях київського учбового округу (друга половина XIX - початок XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 101-110. – ISSN 2222-5250
995810
  Шульга М.В. Періопераційна корекція окисно-відновного метаболізму при комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Шульга Микола Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
995811
  Павлов О.О. Періопераційна оцінка ризику розвитку серцевих ускладнень / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 69-72. – ISSN 2224-0586
995812
   Періопераційне впровадження кровозберігаючих технологій в інтенсивній терапії хворих онкопроктологічного профілю / О.М. Клигуненко, Ю.О. Площенко, С.П. Новіков, К.Б. Фролов, Л.О. Кирилова, К.В. Гавриш, Р.К. Карась // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 151-155. – ISSN 2224-0586
995813
  Павлов О.О. Періопераційне застосування B-адреноблокаторів у пацієнтів високого ризику / О.О. Павлов, С.А. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 137-143. – ISSN 2224-0586
995814
  Клапченко В.И. Перколяционный квантовый релятивистский мир : Книга гипотез / В.И. Клапченко. – Київ, 1999. – 121с.
995815
   Перколяційна поведінка рідинної системи 1-циклогексил-2-піролідон-нанотрубки-вода при зміні їх концентрації / О.О. Дерябіна, М.І. Лебовка, Л.А. Булавін, А.І. Гончарук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 6
995816
  Булавін Л.А. Перколяційний перехід, зумовлений утворенням льоду в буряковій тканині / Л.А. Булавін, Ю.Ф. Забашта, А.Я. Фрідман // Журнал фіз. досл., 1997. – № 2
995817
  Демчишин А.Б. Перколяційні параметри розгалужених структур складених з окремих одиночних треків, створених при проходженні швидких важких іонів під різними кутами / А.Б. Демчишин, П.О. Селищев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 313-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Формування іонних треків має практичне значення для синтезу різних по морфології і властивостям наноструктур в твердих тілах. В роботі досліджується площа поверхні та перколяційні параметри розгалужених структур, складених з окремих одиночних треків в ...
995818
   Перколяційні явища в композиційному матеріалі фторопласт-графіт / С.Л. Рево, К.О. Іваненко, М.М. Дашевський, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 427-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто перколяційні явища в композиційних матеріалах (КМ), де однією компонентою (матрицею) є фторопласт 3 марки В, а другою компонентою (наповнювачем) - термічно розширений або спектрально-чистий порошковий графіт. На основі вимірювання ...
995819
  Яковлев Н.Н. Пёрл-Харбор, 7 декабря 1941 года / Н.Н. Яковлев. – М, 1988. – 285с.
995820
  Пик С. Перл-Харбор: успіхи і прорахунки японських та амреиканських розвідслужб // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 99-105. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
995821
  Джаншиев Г. Перл Кавказа (Боржом - Абастуман) : впечатления и мысли туриста / Г. Джаншиев. – 4-е доп. изд. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К., 1900. – XVI, 216, [4], XX с.
995822
  Карпа І. Перламутрове порно (Супермаркет самотності) : [роман] / Ірена Карпа. – Київ : Дуліби, 2005. – 216с. – (Text-драйв). – ISBN 966-8910-03-6
995823
  Ульяненко О. Перли і свині : проза: роман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 29-121
995824
  Лопатинський Л.В. Перли: шутки та вигадки / зложив і переклав Лев Лопатинський. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; Дpук. В.А. Шийковського, 1901. – 100 с.
995825
  Кагарлицький М. Перлин народних берегині співають, як богині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (371), січень - лютий. – С. 106-109. – ISSN 0130-6936
995826
  Медведчук А. Перлина Буковини, або навчання у палацах. // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал. Спеціальний номер / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 6 (59) : Абітурієнт 2009 !. – С. 16-17.
995827
  Івченко Володимир Перлина в зеленій короні столиці : національному ботанічному саду - 75 років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 6-7 : Фото
995828
  Троян С. Перлина Гуцульщини / С. Троян, А. Ясінський. – Ужгород, 1967. – 103с.
995829
  Підлісний Є. Перлина Індокитаю // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 82-85. – ISSN 1726-3077


  В"єтнам усе більше приваблює іноземців - як туристів, так і тих, хто шукає добре оплачувану роботу.
995830
  Жук В.Н. Перлина Козельщини : Сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря / В.Н. Жук, Г.Д. Сердюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава, 2004. – 180с.
995831
  Жук В.Н. Перлина Козельщини : сторінки з історії Козельщинського Різдва Богородиці жіночого монастиря / В.Н. Жук, Г.Д. Сердюк. – 3-тє вид., уточн. і доп. – Полтава : АСМІ, 2007. – 237, [1] с., [24] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 226-235. – ISBN 978-966-7653-79-2
995832
  Горобець Ірина Перлина колекції Forte // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 48-55 : фото
995833
  Мазуренко О. Перлина льодовикового періоду // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2014. – № 6 (87), листопад - грудень. – С. 15-18
995834
  Кашкаєв М. Перлина Одеси - архів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30-31 березня (№ 56/57)


  Про приводи для гордості і тривоги.
995835
   Перлина півдня : Путівник по Херсонщині. – Одеса : Маяк, 1967. – 95с.
995836
  Шелкопляс Т.О. Перлина Подільського краю / Тетяна Шелкопляс. – Київ : АГРОМЕДІА-ПРО, 2011. – 223, [1] с. : фотоіл. – До 60-річчя Петра Володимировича Іващука. – ISBN 978-966-97144-1-1
995837
  Магдич Людмила Перлина Поліського краю : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 9. – С. 35
995838
  Дегодюк Едуард Перлина Причорномор"я // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 18-22 : Фото
995839
  Задорожний Микола Перлина Причорномор"я : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 14,45 : Фото
995840
  Шумей О. Перлина степу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 36 (149). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Асканія - Нова - це розмах цілини, принади заповідної природи та винахідливість вітчизняних зоологів.
995841
  Горська Н.О. Перлина українського бібліофільства (вибрані книги з колекції Павла Платоновича Потоцького у фонді Національної історичної бібліотеки України) // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 36-38. – ISBN 978-966-136-493-5
995842
  Кацун Ю. Перлина Чернівців: Дещо з історії спорудження резиденції буковинських митрополітів // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 14 лютого (ч. 5/6)
995843
  Сидоренко Віктор Перлини бухти Мірабелло : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-45 : Фото
995844
   Перлини духовності : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до 17 століття: Навчальний посібник. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-06-5
Кн.1. – 2003. – 560с.
995845
  Климишин І.А. Перлини зоряного неба / І.А. Климишин. – Київ : Радянська школа, 1981. – 142с.
995846
  Парнікоза І.Ю. Перлини київської околиці // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 5 (72)
995847
  Мех Л. Перлини культури країни вранішнього сонця // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 8-9. – ISSN 2519-4429
995848
  Кудіна О.Ф. Перлини народної мудрості. Німецькі прислів"я та приказки = Die Perlen der volksweisheit. Deutsche Sprichworter und sprichwortliche Redensarten : Посіб. для студентів та викладачів вищ. навч. закл. / О.Ф. Кудіна, О.П. Пророченко. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 320с. – ISBN 966-7890-90-2
995849
   Перлини прикарпатської хімії. – Львів, 1965. – 52с.
995850
  Парнікоза І.Ю. Перлини Причорномор"я // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 6 (79)
995851
  Павличко Д. Перлини світової поезії в перекладах Дмитра Павличка = До 82-річчя видатного поета, Героя України, головного редактора "Всесвіту" у 1971-1978 рр. : поезія: переклади // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 5/6 (1001/1002). – С. 21-47. – ISSN 0320 - 8370


  Переклади Дмитра Павличка зі шведської поезії: Ерік Карлфельд, Карін Бойє, Гаррі Мартінсон, Томас Транстрьомер; зі чеської поезії: Ян Коллар, Карел Гінек Маха, Ян Неруда, Ярослав Врхліцький, Вітезслав Незвал, Ярослав Сейферт, Мілан Кундера, Мирослав ...
995852
  Огнєва Л. Перлини українського монументального мистецтва на Донеччині / Людмила Огнєва ; [за ред. Я.Довгана]. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 51, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – Ім"я авт. також: Врадій, Людмила. – Бібліогр.: с. 52
995853
   Перлини української народної пісні. – 2-ге вид. – К., 1991. – 381с.
995854
  Канканян П.Х. Перлитовые породы Армянской ССР. / П.Х. Канканян. – Ереван, 1965. – 131с.
995855
   Перлиты. – Москва : Наука, 1981. – 292с.
995856
  Солоненко И.С. Перлиты Украинской ССР / И.С. Солоненко. – К., 1963. – 36с.
995857
  Стадниченко А.П. Перлівницеві // Фауна України / Топачевський В.О. – Київ, 1984. – 29, в. 9. – 1-383с.
995858
  Ставровецький Кирило Транквіліон Перло многоцінне = Сія книга, названная Перло многоцінное, составленна Кирилломъ Транквил(іономъ): Проп(оведникомъ): Слова Божїа тіпом изобразися: Въ богоспасемым Граді МОГИЛЕВІ, въ друкарни Максима Вощанъки, в літ(о) от Рож(дества): Х(ристо)ва 1699 = Перло Многоценное / Типом изобразися в богоспасаемом граде Могилеве, в друкарни Максима Вощанки, в лето от Рож[дества] Х[ристо]ва 1699. – [Изд. 2-е]. – Могильов (Магілёў) : [Типографія Максима Вощанки], 1699. – [4], 234, [4] арк. – рік видання вказано кириличними цифрами


  Формат 4°. Шрифти. Дзеркало набору 137x116 мм. Друк в одну шпальту, 23 рядки на сторінці, 10 рядків - 62 мм. Друк в одну, деякі аркуші - у дві фарби. Кустоди. Нумерація. Перші 4 та останні 4 аркуші не мають нумерації. На решті аркушів ...
995859
  Ставровецький Кирило Транквіліон Перло многоцінне = Сія книга, названная Перло многоцінное, составленна Кирилломъ Транквил(іономъ): Проп(оведникомъ): Слова Божїа тіпом изобразися: Въ богоспасемым Граді МОГИЛЕВІ, въ друкарни Максима Вощанъки, в літ(о) от Рож(дества): Х(ристо)ва 1699 = Перло Многоценное / Типом изобразися в богоспасаемом граде Могилеве, в друкарни Максима Вощанки, в лето от Рож[дества] Х[ристо]ва 1699. – [Изд. 2-е]. – Могильов (Магілёў) : [Типографія Максима Вощанки], 1699. – [4], 234, [4] арк. – рік видання вказано кириличними цифрами


  Формат 4°. Шрифти. Дзеркало набору 137x116 мм. Друк в одну шпальту, 23 рядки на сторінці, 10 рядків - 62 мм. Друк в одну, деякі аркуші - у дві фарби. Кустоди. Нумерація. Перші 4 та останні 4 аркуші не мають нумерації. На решті аркушів ...
995860
  Сиротинська Н. Перло многоцінноє : муз.-поет. світ богородичної гимнографії : монографія / Наталя Сиротинська ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. Лисенка, Каф. муз. медієвістики та україністики ; Укр. католицький ун-т, Ін-т літург. наук. – Львів : Тетюк Т.В., 2014. – 333, [1] с. : ноти. – Бібліогр.: с. 307-328 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97368-6-4
995861
  Ковпік С.І. Перлокутивний ефект тексту як журналістська стратегія // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 59-62. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
995862
  Безуглая Л.Р. Перлокуция как компонент речевого акта говорящего // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 154-163. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
995863
   Перлы среди архитектурного хаоса // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 11. – С. 4-11


  Архитектруный облик современного Токио дважды изменялся : в 1923 г. и в 1945 г.
995864
  Пущанський-Кривий Перлы фантазии югового руського народу (не любо-не слухай, а брехать не мишай) : Собpание малоpоссийских дум и песен истоpических, казацких, чумацких, буpлацких, солдатских, любовных, промышленницких, поучительных, семеных, шуточных, плясовых, обрядных, колыбельных, свадебных и т. под,.В 2-х ч. / Собрал И.К. Кондратьев. – Николаев : Русскаятипо-литогр. Соборной и Спасской, 1894. – 32 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.
995865
  Козлова Н.В. Пермакультура, як метод вдосконалення зовнішнього вигляду багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 345-352. – ISSN 2077-3455


  "Пермакультура" - це гібридне слово, застосоване австралійським дизайнером, екологом і зоологом Білл Моллісоном для позначення системи "перманентного сільського господарства", що працює в гармонії з природними процесами з мінімальними витратами праці і ...
995866
  Вівчар О.І. Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 25-30. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
995867
  Колісник В. Перманентні проблеми конституційного регулювання державно-владних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
995868
  Минк Хенрик Перманенты. / Минк Хенрик; Захаров В.К. – Москва : Мир, 1982. – 213с.
995869
  Чикобава А.С. Пермансив и место, занимаемое им в истории спряжения грузинского глагола / А.С. Чикобава. – 91-98с.
995870
  Туманская О.Г. Пермо-карбоновые отложения Крыма. / О.Г. Туманская. – М.-Л.
1. – 1931. – 117с.
995871
  Туманская О.Г. Пермо-карбоновые отложения Крыма. Пермо-карбоновые трилобиты Крыма. / О.Г. Туманская. – М.-Л.
2. – 1935. – 63с.
995872
   Пермская государственная художественная галерея. – Пермь
1. – 1959. – 254с.
995873
  Дьяконолицын Л.Ф. Пермская государственная художественная галерея / Л.Ф. Дьяконолицын. – Пермь, 1967. – 23с.
995874
   Пермская деревянная скульптура. – Пермь, 1985. – 159с.
995875
  Серебренников Н.Н. Пермская деревянная скульптура. / Н.Н. Серебренников. – Пермь, 1928. – 214с.
995876
  Серебренников Н.Н. Пермская деревянная скульптура. / Н.Н. Серебренников. – Пермь, 1967. – 50с.
995877
  Федоров А.В. Пермская катастрофа и контрнаступление восточного фронта : (окт. 1918 - янв. 1919 г.) / А.М. Федоров, полк. комиссар. – Москва : Воениздат, 1939. – 192 с., [4] вкл. л. карт.
995878
   Пермская краевая олимпиада школьников по географии : готовимся к олимпиаде // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 55-56 : Табл. – ISSN 0016-7207
995879
   Пермская краевая олимпиада школьников по географии (окончание) : готовимся к олимпиаде // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 48-49 : Табл. – ISSN 0016-7207
995880
  Субботин С.С. Пермская кухня. – 2-е изд., доп. – Пермь : Кн. изд-во, 1991. – 316 с. : ил. – Миниатюрне видання
995881
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 1 : За подписью Ленина. – 1976. – 150 с. – Миниатюрное издание
995882
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 2 : Соратники Ильича. – 1976. – 96 с. – Миниатюрное издание
995883
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 3 : Незабываемые встречи. – 1976. – 85 с. – Миниатюрное издание
995884
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 4 : "Дорогой Владимир Ильич!..". – 1976. – 85 с. – Миниатюрное издание
995885
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 5 : О простом и великом. – 1976. – 85 с. – Миниатюрное издание
995886
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 6 : Бессмертный образ. – 1976. – 23 с. : 20 портр. – Миниатюрное издание
995887
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 7 : Ордена Ленина, имени Ленина. – 1976. – 72 с. – Миниатюрное издание
995888
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 8 : В.И. Ленин и Прикамье. – 1976. – 74 с. – Миниатюрное издание
995889
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 1 : За подписью Ленина. – 1978. – 147 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995890
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 2 : Соратники Ильича. – 1978. – 99 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995891
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 3 : Незабываемые встречи. – 1978. – 88 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995892
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 4 : "Дорогой Владимир Ильич!..". – 1978. – 88 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995893
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 5 : О простом и великом. – 1978. – 43 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995894
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 6 : Бессмертный образ. – 1978. – 26 с. : 20 ил. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995895
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 7 : Ордена Ленина, имени Ленина. – 1978. – 76 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995896
   Пермская Лениниана : библиотечка в 8 т. – Изд. 2-е. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 8 : В.И. Ленин и Прикамье. – 1978. – 73 с. – Миниатюрное издание. - 8 кн. в футляре
995897
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 1 : Ленинская "Искра" в Прикамье. – 1979. – 117 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995898
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 2 : Делегатский мандат Ленину. – 1979. – 109 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995899
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 3 : За советом к Ильичу. – 1979. – 101 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995900
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 4 : Фонд имени В.И. Ленина. – 1979. – 84 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995901
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 5 : По плану ГОЭРЛО. – 1979. – 85 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995902
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 6 : Для ленинских трудов. – 1979. – 69 с. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995903
   Пермская Лениниана : вип. 2 : библиотечка в 7 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 7 : Образ вождя революции. – 1979. – 101 с. : фот. – Миниатюрное издание. - 7 кн. в футляре
995904
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 1 : По страницам ленинской биохроники. – 1981. – 117 с. – Миниатюрное издание
995905
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 2 : Подарки Ильичу. – 1981. – 69 с. : фот. – Миниатюрное издание
995906
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 3 : По-ленински внимательно. – 1981. – 125 с. – Миниатюрное издание
995907
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 4 : К ленинским годовщинам. – 1981. – 149 с. – Миниатюрное издание
995908
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 5 : Кавалеры ордена Ленина. – 1981. – 95 с. – Миниатюрное издание
995909
   Пермская Лениниана : библиотечка в 6 т. : вып. 3. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 6 : Величальная Ленину. – 1981. – 69 с. – Миниатюрное издание
995910
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 1 : Ленинская "Искра" в Прикамье. – 1984. – 156 с. – Миниатюрное издание
995911
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 2 : Делегатский мандат Ленину. – 1984. – 140 с. – Миниатюрное издание
995912
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 3 : За советом к Ильичу. – 1984. – 148 с. – Миниатюрное издание
995913
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 4 : Незабываемые встречи. – 1984. – 127 с. – Миниатюрное издание
995914
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 5 : "Дорогой Владимир Ильич!..". – 1984. – 128 с. – Миниатюрное издание
995915
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 6 : За подписью Ленина. – 1984. – 206 с. – Миниатюрное издание
995916
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 7 : Подарки Ильичу. – 1984. – 101 с. – Миниатюрное издание
995917
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 8 : Ленинский призыв. – 1984. – 156 с. – Миниатюрное издание
995918
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 9 : Фонд имени В.И. Ленина. – 1984. – 140 с. – Миниатюрное издание
995919
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 10 : Трудом соратников Ильича. – 1984. – 251 с. – Миниатюрное издание
995920
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 11 : По ленинскому плану ГОЭЛРО. – 1984. – 128 с. – Миниатюрное издание
995921
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 12 : Кавлеры ордена Ленина. – 1984. – 149 с. – Миниатюрное издание
995922
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 13 : Для ленинских трудов. – 1984. – 109 с. – Миниатюрное издание
995923
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 14 : Бессмертный образ вождя. – 1984. – 152 с. – Миниатюрное издание
995924
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 15 : Ордена Ленина, имени Ленина. – 1984. – 121 с. – Миниатюрное издание
995925
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 16 : В.И. Ленин и Прикамье. – 1984. – 138 с. – Миниатюрное издание
995926
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 17 : Из семейной хроники Ульяновых. – 1984. – 125 с. – Миниатюрное издание
995927
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 18 : О простом и великом. – 1984. – 57 с. – Миниатюрное издание
995928
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 19 : К ленинским годовщинам. – 1984. – 189 с. – Миниатюрное издание
995929
   Пермская Лениниана : библиотечка в 20 т. – Пермь : Кн. изд-во
Т. 20 : Величальная Ленину. – 1984. – 88 с. – Миниатюрное издание
995930
   Пермская область. – Пермь, 1961. – 216с.
995931
   Пермская область в цифрах, 1970. – 248с.
995932
   Пермская область. 1938-1978. – Пермь, 1978. – 133с.
995933
  Устькачкинцева А.И. Пермская партийная организация в борьбе за упрочение Советской власти. / А.И. Устькачкинцева. – Молотов, 1953. – 131с.
995934
  Волконская О.А. Пермская рябинка / О.А. Волконская. – Пермь, 1966. – 145с.
995935
   Пермская система: вопросы стратиграфии и развития органического мира : Сборник. – Казань : Казанский ун-т, 1988. – 136с.
995936
  Дмитриев А.А. Пермская старина : сборник исторических статей и материалов, преимущественно о Пермском крае / [соч.] Александра Дмитриева, преп. Перм. муж. и Мариин. жен. гимназий... – 1889-1900. – Пермь : Изд. автора ; Тип. П.Ф. Каменского
Вып. 1 : Древности бывшей Перми Великой. – 1889. – XVIII, 198, IV с. – Библиогр.: "Список статей автора-издателя по истории, преимущественно, Пермского края, напечатанных в 1882-1888 гг." (с. XV-XVIII) и в примеч.
995937
  Дмитриев А.А. Пермская старина : сборник исторических статей и материалов, преимущественно о Пермском крае : [вып. 1-8] / [соч.] Александра Дмитриева, преп. Перм. муж. и Мариин. жен. гимназий... – 1889-1900. – Пермь : Изд. автора ; Тип. П.Ф. Каменского
Вып. 4 : Строгановы и Ермак. – 1892. – XIV, 194, II с. – Библиогр. в примеч.
995938
  Залесский М.Д. Пермская флора Печорского Урала и хребта Пай-Хоя / М.Д. Залесский, Е.Ф. Чиркова; Северная база; Отв. ред. Книпович Н.М. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1938. – 52с.
995939
   Пермская художественная галерея. – Пермь, 1974. – 110с.
995940
  Лихарев Б.К. Пермские Brachiopoda Северного Кавказа. / Б.К. Лихарев. – Л.М., 1937. – 9-132с.
995941
  Туманская О.Г. Пермские аммонеи Центрального Памира и их стратиграфическое значение / О.Г. Туманская; Отв. ред. Попов Ю.Н. – Москва : АН СССР, 1963. – 120с.
995942
  Устькачкинцева А.И. Пермские большевики в борьбе за упрочение советской власти в губернии (1918 г.) : Автореф... кандид.наук: / Устькачкинцева А.И.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 21 л.
995943
  Андрианов В.Н. Пермские и некотрые каменноугольные аммоноидеи Северо-Востока Азии / В.Н. Андрианов; Отв. ред. В.И. Коростелев; АН СССР. Сибирск. отд. Якутский филиал, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1985. – 179с.
995944
  Мовшович Е.В. Пермские и триасовые отложения Волго-Донского региона и перспективы выявления в них полезных ископаемых. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мовшович Е.В.; Новочеркасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 35л.
995945
  Монкевич К.М. Пермские и триасовые отложения Припятского прогиба. / К.М. Монкевич. – Минск, 1976. – 102с.
995946
  Куршс В.М. Пермские известняки Латвии / В.М. Куршс, Л.С. Савваитова. – Рига, 1986. – 93с.
995947
  Мартынов А.В. Пермские ископаемые насекомые Архангельского края / А.В. Мартынов. – Л, 1933. – 62с.
995948
  Мартынов А.В. Пермские ископаемые насекомые Архангельского края / А.В. Мартынов. – Л, 1933. – 96с.
995949
  Фомичев В.Д. Пермские кораллы Rugosa Дальнего Востока / В.Д. Фомичев. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 71с.
995950
   Пермские красноцветные формации севера Русской плиты. – Л., 1986. – 112с.
995951
   Пермские морские отложения и двустворчатые моллюски Советской Арктики : труды. – Ленинград : Недра, 1984. – 154 с. – Библиогр.: с. 120-127
995952
  Морозова И.П. Пермские мшанки Арктики : (западный сектор) / И.П. Морозова, О.Н. Кручинина; Отв. ред. Вискова Л.А. – Москва : Наука, 1986. – 142с.
995953
  Мартынов А.В. Пермские насекомые Арангельской области / А.В. Мартынов, 1938. – 80с.
995954
  Залесский Ю.М. Пермские насекомые бассейна р Сылвы и вопросы эволюции в классе насекомых / Ю.М. Залесский, 1939. – 91с.
995955
  Жуков Ф.И. Пермские осадочно-вулканогенные формации и рудные месторождения Карпато-Балканской области / Ф.И. Жуков, И.И. Возар, С.Н. Янев. – Киев : Наукова думка, 1976. – 183с.
995956
  Урусов А.В. Пермские отложения Волгоградского Поволжья в связи с перспективами их промышленной нефтегазоносности : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Урусов А.В.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
995957
  Нестеренко Л.П. Пермские отложения Днецкого бассейна : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Нестеренко Л. П.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1961. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
995958
   Пермские отложения Новой Земли. – Л., 1981. – 152с.
995959
  Габай Н.Л. Пермские отложения северной части Джезказганской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.120 / Габай Н.Л. ; МГУ. – Москва, 1970. – 22 с.
995960
  Макарова Т.В. Пермские отложения центральных областей Русской платформы / Т.В. Макарова. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 123 с.
995961
  Макеев А.О. Пермские палеопочвы в свете общей проблематики палеопочвоведения // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 115-125. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0032-180Х
995962
  Пирожников В.И. Пермские системы: Рассказ об управляющих и поисковых системах, создаваемых в науч.-произв. об-нии "Парма". / В.И. Пирожников. – Пермь, 1985. – 158 с.
995963
   Пермские татары. – Казань, 1983. – 164с.
995964
  Шуреков Н.А. Пермские угленосные отложения юга Печорского бассейна / Н.А. Шуреков. – Казань, 1976. – 152с.
995965
  Шуреков Н.А. Пермские угленосные отложения юга Печорского бассейна. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Шуреков Н.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
995966
   Пермские чекисты. – Пермь, 1988. – 222с.
995967
  Осокин В.Н. Пермские чудеса : Поиски и находки / В.Н. Осокин. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 222 с.
995968
  Клипенштейн В.Я. Пермский вулканизм Среднего Тянь-Шаня : Автореф. дис. ... канд. геолого-минералог. наук : 04.00.08 / Клипенштейн В.Я. ; АН КазССР , Ин-т геологич. наук. – Алма-Ата, 1979. – 24 с.
995969
   Пермский гос. театр юного зрителя. – Пермь, 1973. – 57с.
995970
   Пермский государственный университет им. А.М. Горького. Исторический очерк 1916-1966. – Пермь, 1966. – 293 с.
995971
  Грибова Л.С. Пермский звериный стиль / Л.С. Грибова. – М., 1975. – 148с.
995972
  Грибова Л.С. Пермский звериный стиль как часть тотемической социально-идеологической системы. Его стадиальный характер / Л.С. Грибова. – Сыктывкар, 1980. – 28 с.
995973
   Пермский краеведческий сборник. – Пермь
4. – 1928. – 280с.
995974
  Богословский П.С. Пермский край в историко-литературном отношении : (некоторые материалы) / П.С. Богословский. – [Б. м.] : [б. и.]. – [6] с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указ. в конце статьи: Отд. оттиск: Экономика. 1925, № 2-3 (33-34), с. 1-6
995975
  Келлер И.И. Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского / И.И. Келлер. – Пермь, 1971. – 107с.
995976
   Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.М. Горького. – Пермь, 1986. – 18с.
995977
  Самурский Кирилл Пермский период: на краю погибели // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 100-106 : фото, карта
995978
   Пермский рассказ. – Пермь, 1971. – 243с.
995979
  Рабинович Я.Б. Пермскмие "декабристы" / Я.Б. Рабинович. – Пермь, 1966. – 100с.
995980
   Пермское городское профтехучилище № 27. – Пермь, 1968. – 42с.
995981
  Черныш М.И. Пермское земство в 1870-1880 годах. : Автореф... канд. истор.наук: / Черныш М.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Молотов, 1952. – 24 с.
995982
  Делімарський Ю.К. Пермутитр та його щастосовання в техніці / Ю.К. Делімарський; АН УСРР. Інститут Хемії. – Київ : АН УСРР, 1936. – 34 с. – (Сер.Науково-популярна)
995983
  Макаренко Д.Є. Пермяков Вадим Васильович (До 80-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 4. – С. 108-109 : фото. – ISSN 0367-4290
995984
  Мешаак В.А. Пермянка - соль горькая / В.А. Мешаак. – Пермь, 1977. – 357с.
995985
  Живописцев В.П. Пермь - город науки / В.П. Живописцев. – Пермь, 1976. – 135с.
995986
   Пермь. – Пермь, 1957. – 502с.
995987
   Пермь. – 2-е изд. – Пермь, 1970. – 224с.
995988
  Коровина Н. Пермь в Отечественной войне 1812 г.: в тылу и на фронте // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 39-40
995989
  Савельева Э.А. Пермь Вычегодская. К вопросу о происхождении народа коми. / Э.А. Савельева. – М., 1971. – 224с.
995990
  Жердев Э.С. Пернатая радуга / Э.С. Жердев. – Москва, 1988. – 292с.
995991
  Смогоржевський Л.О. Пернаті друзі / Л.О. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 158с.
995992
  Гальченко П.Ф. Пернаті друзі / П.Ф. Гальченко. – Київ : Урожай, 1978. – 198с.
995993
  Гальченко П.Ф. Пернаті друзі людини / П.Ф. Гальченко. – К, 1972. – 45с.
995994
  Яхонтов В.Д. Пернатое племя / В.Д. Яхонтов. – М, 1963. – 456с.
995995
  Зверев М.Д. Пернатые друзья / М.Д. Зверев. – Москва, 1964. – 43с.
995996
  Заянчковский И.Ф. Пернатые друзья и помощники / И.Ф. Заянчковский. – Челябинск, 1986. – 127с.
995997
  Строков В.В. Пернатые друзья лесов. / В.В. Строков. – М., 1960. – 174с.
995998
   Пернатые молнии: Мексиканская поэзия ХХ в.. – М., 1988. – 382с.
995999
  Лерхе А.В. Пернатые путешественники : (Перелет птиц) / А.В. Лерхе. – Ростов -на-Дону, 1941. – 59с.
996000
   Пернатые фанати // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 38 : Фото. – ISSN 1029-5828
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,