Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
993001
   "Полк обращается к потомству". – Л.-М., 1960. – 200с.
993002
  Пожилов И.Е. "Полководец номер один" Чжу Дэ в Народно-освободительной войне в Китае 1946-1949 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 11-16. – ISSN 0321-0626
993003
  Дудинов П. "Полнейшее единение с церковью..." // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-25
993004
   /Полная поваренная повесть /. – Москва, 1791. – 140с.
993005
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
993006
  Карагацис М. [Полковник Ляпкін : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
993007
  Любовець О. Політичні альтернативи 1917-1920 рр. та українські партії // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-12
993008
  Ковальова Н.А. Політичні аспекти "аграрної" революції 1917 - 1922 рр. в Україні // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 19-26
993009
  Лісничук О. Політичні аспекти боротьби з відмиванням тіньових грошей в Україні // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – лето. – С.70-77
993010
  Хилько М.І. Політичні аспекти екологічної проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сутнісні ознаки екологічного характеру сучасної соціальної, правової, демократичної держави.
993011
  Шульга М.А. Політичні аспекти євроінтеграції : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.А. Шульга ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 287 с. – Бібліогр.: с. 270-279. – ISBN 978-966-439-443-4
993012
  Дмитренко М.А. Політичні аспекти інноваційних стратегій розвитку України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 163-170
993013
  Горбатенко В.П. Політичні аспекти інформатизації суспільства / В.П. Горбатенко, О.П. Дубас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 195-201. – ISBN 966-628-197-5
993014
  Шаповалова А.О. Політичні аспекти інформаційної війни // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 59-61
993015
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу та їх роль у сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 44-54
993016
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 191-211
993017
  Заболотна Н.А. Політичні аспекти ісламу: основні етапи еволюції та сучасні особливості : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заболотна Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: 8 назв
993018
  Лелюх К.Т. Політичні аспекти концепції "неспротиву злу насильством" Л. М. Толстого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 86-88
993019
  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун"єра та П. Дракера // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 149-157
993020
  Призіглей К.О. Політичні аспекти концепцій постіндустріального суспільства Д. Белла та Е. Тоффлера // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 29-30
993021
   Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання : аналіт. доповідь / [О.О. Рафальський, В.А. Войналович, А.М. Дегтеренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. – 266, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7990-2
993022
  Сьомін С. Політичні аспекти міжнародної практики постконфлфіктного врегулювання: уроки для України / С. Сьомін, І. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-34. – (Політологія ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто міжнародну практику щодо припинення регіональних конфліктів на сепаратистському ґрунті та механізми постконфліктного врегулювання суспільно-політичної й економічної ситуації у постраждалих регіонах. На підставі аналізу історичного ...
993023
  Бірюков Д.С. Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 468-471. – ISSN 2076-1554
993024
  Троцько В. Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України / В. Троцько, В. Терещук, Л. Троцько // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
993025
  Лісничук О. Політичні аспекти процесу наближення України до членства в СОТ // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.67-76
993026
  Задоянчук О.І. Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Задоянчук О.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 16 с.
993027
  Задоянчук Олександр Іванович Політичні аспекти становлення громадського суспільства в Україні : Дис... канд. політичнихнаук: 23.00.02 / Задоянчук Олександр Іванович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 169л. – Бібліогр.:л.157-169
993028
  Новоскольцева Л.О. Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні : монографія / Л.О. Новоскольцева ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : Елтон-2, 2011. – 252 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-617-563-060-0
993029
  Данилиха Н.Р. Політичні аспекти та соціально-побутові і демографічні наслідки переселення українців із Польщі в Україну / Н.Р. Данилиха, Н.В. Гриньох // Матеріали Міжнародного круглого столу "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей" : (Київ, 17 жовт. 2014 р.) / "Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: в житті народів, у долі людей", міжнар. круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 45-50
993030
  Гладуняк І.В. Політичні аспекти функціонування органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 605-613. – ISSN 1563-3349
993031
  Ідзьо В.С. Політичні взаємовідносини Руси-України з Австрійським герцогством середини XIII ст. // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 8 (11), серпень. – С. 79-84
993032
  Кучеренко А.А. Політичні вибори як предмет теоретичного аналізу // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 87-92
993033
  Гуцуляк І.Р. Політичні виміри польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 102-108. – (Європейські дослідження)
993034
  Мовчан Т. Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 76-79


  Розглядаються особливості розвитку політичних відносин у сучасному українському суспільстві в культурно-етичному контексті. Здійснюється аналіз становлення політикуму в незалежній Україні, грунтуючись на теоретичному доробку американського політолога ...
993035
  Слободян Т.З. Політичні відносини Польщі та Італії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 497-501. – ISSN 2076-1554
993036
  Ідзьо В. Політичні відносини Русі-України з Австрійським герцогством в середині XIII століття // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 10-21. – ISBN 978-617-7037-10-0
993037
  Шальман Т.М. Політичні дебати у програмах діалогічної форми на українському телебаченні // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 128-137


  У статті розглянуто етапи підготовки та проведення політичних дебатів у програмах діалогічної форми. Проаналізовано, наскільки вдало були проведені передвиборчі дебати на українському телебаченні, чи вдався конструктивний діалог між політичними ...
993038
  Судак І. Політичні дискусії щодо державного устрою об"єднаної Канади (60-ті роки ХІХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-112. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості розгортання політичних дискусій стосовно державного устрою об"єднаної Канади. Закцентовано увагу на регіональних особливостях у Канаді. The peculiarities of developing of political discussions about united Canada state order are ...
993039
  Іллічевський А.Х. Політичні діячі і письменники Заходу про Богдана Хмельницького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 26-28
993040
  Баталюк І.В. Політичні еліти в інформаційно-кібернетичній моделі політичної системи К. Дойча // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 9-11
993041
  Кухта Б. Політичні еліти і лідерство / Б. Кухта, Н. Теплоухова. – Львов, 1995. – 198с.
993042
  Рибалка С.В. Політичні еліти регіонів: підходи до теоретичної ідентифікації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 95-99. – ISSN 2077-1800
993043
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 172 л. – Бібліогр.: л. 153-172
993044
  Антонова О.В. Політичні загрози стабільності нових демократій : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Антонова Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 8 назв
993045
  Марковець В.М. Політичні засади становлення особистості як суб"єкта державно-управлінської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-53. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні аспекти процесу трансформації політичної культури особистості у відповідності до умов сучасного суспільного розвитку України. Уточнено поняття "політичної культури особистості" як мети політичної соціалізації, його ...
993046
   Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні. – Москва : Три квадрата, 2003. – 328 с. – ISBN 5-94607-021-5
993047
  Карягін Ю. Політичні і культурні цінності українського суспільства в сфері суспільно-політичної і економічної трансформації // Процеси європеїзації України в окремих галузях / наук. ред.: Йозеф Тимановський, Юліта Карвацька, Йозеф Брилль. – Київ ; Варшава : Національна академія управління, 2016. – С. 205-217. – ISBN 978-966-8406-98-0
993048
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Клода-Адріана Гельвеція // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 30-36. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
993049
  Протосавіцька Л.С. Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 22-26. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
993050
  Кобилинський А.Д. Політичні ідеали Нікколо Макіавеллі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
993051
  Калиниченко О.В. Політичні ідеї державотворення Т. Масарика та О. Ейхельмана в реалізації права націй на самовизначення // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Вип. № 4. – С. 213-219
993052
  Гула Р.В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр. / Р.В. Гула, І.Г. Передерій // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 5 (536), вересень - жовтень. – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
993053
  Тань Юаньпін Політичні ідеї Конфуція і Мен Цзи і політика демократизації Китаю / Тань Юаньпін. – Тайбей : Веньхуа шиє, 1980. – 315 с. – Видання китайською мовою
993054
  Куташев І. Політичні ідеї періоду становлення Козацької держави // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 176-186.
993055
  Обушний М. Політичні ідеї у поетичній спадщині Тараса Шевченка // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 33-37
993056
  Ротар Н.Ю. Політичні ідентичності в сучасній України: міська громада Чернівців : монографія / Ротар Н.Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8192-9
993057
   Політичні ідентичності в сучасній Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 286, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7861-5
993058
  Кармазіна М.С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – 229, [1] с. : табл. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8037-3
993059
  Бевз Т.А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2016. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8101-01
993060
  Зорич О.О. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 102, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8316-9
993061
  Панчук Наталія Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 99-104
993062
  Толстов С.В. Політичні ідеології як засіб мотивації в міжнародних процесах / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 147 : Політичні науки. – С. 39-46. – ISSN 1996-5931
993063
  Іщенко І.В. Політичні інститути в умовах нестабільності: аксіологічна складова // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 198-203. – ISSN 2312-4342
993064
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навчальний посібник / А.Д. Пахарєв ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 183, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розділів. – ISBN 978-966-02-5997-3
993065
  Романюк А.С. Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посібник / А.С. Романюк, В.С. Литвин, Н.В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А.С. Романюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 461, [1] с. : табл. – Бібліогр. в Робочій програмі: с. 416-434 , с. 435-461 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0131-2
993066
  Іщенко І.В. Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (1). – С. 80-83
993067
  Пахарєв А.Д. Політичні інститути як фактори політичних режимів: історико-теоретичні засади та сучасний стан в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 21-24. – ISSN 0868-8117
993068
  Воронянський О.В. Політичні інститути: механізм формування в конкурентному середовищі // Сучасне суспільство : політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 15-28
993069
  Петров П.Г. Політичні інститути: узагальнення змісту підходів до визначення поняття // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 64-69. – ISSN 2077-1800
993070
  Пітусь Л. Політичні інституції в релігійних футурологічних концепціях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.178-188. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
993071
  Радишевський Р. Політичні інтенції творчості А.Н. Коженьовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 426-434
993072
  Радченко Л.М. Політичні інтереси: поняття, функції, типологія // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 595-600. – ISSN 1563-3349
993073
  Сорока Ю. Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 60-63. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто механізми державного регулювання міграційних процесів у західному регіоні України. The article deals with the analysis of mechanism of state regulation of migration processes at the western region of Ukraine.
993074
  Траверсе О.О. Політичні керівники та лідери України: друга половина XX ст. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 670-675. – ISSN 1563-3349
993075
  Кирилюк Ф.М. Політичні комунікативно-інформаційні технології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 193-199. – ISBN 966-628-117-1
993076
  Балинський І. Політичні комунікації в УАНЕТі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 137-141. – ISSN 2078-1911


  У статті обговорено думку, що неконтрольований потік неперевіреної інформації, оприлюднення компромату, зовнішні інформаційні втручання та маніпуляції поступово стають основними ознаками українських політичних Інтернет-ЗМІ, їх використовують з метою ...
993077
  Панчук М. Політичні контексти етнонаціональної пам"яті // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 59-75
993078
  Радіонова Н.В. Політичні контексти філософського спілкування на Слобожанщині // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64. – ISSN 1562-529Х
993079
  Лендьел М.О. Політичні конфігурації місцевих органів влади у країнах Центральної Європи після виборів осені 2010 року // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 3 (20). – С. 181-189
993080
  Гончаренко І.О. Політичні конфлікти у державах Балтії і збройні конфлікти на Кавказі: пострадянський простір (90-х роках 20-го століття) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 172-178
993081
  Кравчук О.М. Політичні концепції лідерів чехословацького визвольного руху в роки Першої світової війни // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 178-186. – ISSN 2309-2262
993082
  Страшнюк С.Ю. Політичні кризи та антитоталітарні рухи у країнах Східної Європи ( 50-80-ті рр. ХХ ст. ) : Хрестоматія за спецкурсом для студентів іст. фак-ту ХДУ / С.Ю. Страшнюк, Є.П. Пугач; МОУ. ХДУ. – Харків, 1998. – 392с. – ISBN 966-7080-48-Х
993083
  Пахарєв А.Д. Політичні лідери лівої опозиції: проблеми консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 25-40
993084
  Рудич Ф.М. Політичні лідери ХХ сторіччя. Конрад Аденауер // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 25-28. – ISSN 0868-8117
993085
  Машаровська С. Політичні маніпулятивні технології у працях зарубіжних вчених // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 173-176


  Статтю присвячено аналізу наукових підходів зарубіжних вчених до вивчення феномена політичних маніпулятивних технологій. Аналізуються особливості наукового дослідження маніпулятивних технологій на прикладі західної та пострадянської наукових шкіл.
993086
  Неліпа Д.В. Політичні маніпуляції і владні відносини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-47. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
993087
  Новікова Л. Політичні методи боротьби уряду Української Держави з повстанським рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку аспектів політичної боротьби уряду П. Скоропадського з повстанським рухом. The article is studied a number ob aspects of the political struggle of the P.Skoropadsky"s Government against rebellious movement.
993088
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : колект. монографія / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 295, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
993089
   Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві : аналіт. доповідь / [Т.А. Бевз та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 94, [2] с. : іл. – Авт. зазнач.: с. 94. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7464-8
993090
  Кравценюк В.М. Політичні міфи перехідного періоду розвитку українського суспільства як тотальна дезінформація мас // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 220-229
993091
  Зубрицька Л.Й. Політичні міфи як індикатори кризи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 178-179
993092
  Сайчук М. Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 41-45. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено зв"язок між експортом нафти і природного газу з СРСР та радянською зовнішньою політикою. З"ясовано, що продаж енергоресурсів був важливим інструментом поширення геополітичного впливу Радянського Союзу. The article deals with the ...
993093
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 17-20.
993094
  Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 15. – С. 24-27.
993095
  Сеник Л. Політичні наслідки геноциду України в XX століття // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 3/4 (207/208). – С. 32-34
993096
  Білобровець О. Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 4-8. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено політичні настрої польського населення в Україні в роки Першої світової війни. Вони виразились у ставленні поляків до війни й до вирішення "польського питання". Сформувались три позиції щодо об"єднання поляків та створення ...
993097
  Шляхтун П.П. Політичні науки у фаховій підготовці політологів // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 261-277. – ISBN 966-594-988-8
993098
  Мохонько А.В. Політичні норми: підхди до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
993099
  Махонько А.В. Політичні норми: підходи до визначення та особливості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 59-65. – ISSN 1563-3349
993100
  Ковалів І. Політичні об"єднання європейських держав в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 10-23. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
993101
  Василенко Олена Політичні організації студентів в індустріально-технічних вищих навчальних закладах УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
993102
  Москаленко В.В. Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом / В.В. Москаленко, О.О. Штанько // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 193-202
993103
  Хмелько В.Є. Політичні орієнтації та соціальний склад двох частин України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 18-24. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
993104
  Салій К.І. Політичні орієнтації українського православного духовенства доби Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 210-215. – ISBN 966-628-108-8
993105
  Кутирьова І В. Політичні орієнтації як соціологічне поняття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С.103-109. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
993106
  Волобуєва А.М. Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905-1906 // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 62-67.
993107
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1954. – 28с.
993108
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 28с.
993109
  Ленін В.І. Політичні партіі в Росїї / В.І. Ленін. – Київ, 1986. – 35 с.
993110
   Політичні партії в демократичному суспільстві. – К., 1997. – 125с.
993111
  Токар П.В. Політичні партії в Закарпатті / П. Токар, Н. Токарчик ; Закарпатська обл. держ. адміністрація ; Упр. з питань внутр. політики та зв"язків із громадськістю. – Ужгород : Облдержадміністрація, 1998. – 118 с. : іл. – Бібліогр.: с. 114-118
993112
  Копиленко М.Л. Політичні партії в Німеччині / М.Л. Копиленко. – Київ, 1997. – 52с. – (Зовнішньополітичні стратегії ; Вип.2). – ISBN 966-554-120-Х
993113
  Лук"янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави : (роль та правове регулювання) : монографія / Д.В. Лук"янов ; АПН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2007. – 320 с. – ISBN 978-966-458-025-7
993114
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – Київ : Центральна виборча комісія, 2001. – 360с. – ISBN 966-95532-8-8
993115
   Політичні партії в Україні : Інформаційно-довідкове видання. – 2-е вид., доп. – Київ : Атіка, 2005. – 440с. – ISBN 966-326-122-6
993116
  Курінний В.К. Політичні партії в Україні та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування (питання аксіології) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 188-193. – ISSN 1563-3349
993117
  Шевченко В. Політичні партії в Українській Центральній Раді // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 225-238. – ISBN 966-7060-54-1
993118
  Стаценко О.С. Політичні партії в умовах переходу від тоталіторизму до демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 168-175. – ISBN 966-628-197-5
993119
  Волиняк П. Політичні партії вклоняються народові // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 148, травень : травень. – С. 21-26


  Парламентські вибори в Канаді.
993120
  Токар М.Ю. Політичні партії Закарпаття в умовах багатопартійності (1919-1939) / Маріан Токар; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т суспільних наук, Каф-ра політології; Агенція політичних досліджень "Соціум Карпат". – Ужгород : Наш рідний край, 2006. – 380с. – ISBN 966-332-086-9
993121
  Карпо Василь Леонтійович Політичні партії Західної України в 20-ті роки: історіографія проблеми. : Дис... канд. історич.наук: 07.00.01 / Карпо Василь Леонтійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 198л. – Бібліогр.:л.170-198
993122
  Хімченко О.Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови демократичного суспільства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г.Хімченко; МОН України, Південнослов"янський інститут Київського Славіст. унів. – Київ : Професіонал, 2006. – 208с. – ISBN 966-370-004-1
993123
  Заворотченко Т. Політичні партії і громадські організації як гаранти прав і свобод людини і громадянина в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1561-4999
993124
  Кафарський В.І. Політичні партії і конституційна реформа: системне оновлення чи спроба перерозподілу повноважень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 180-185. – ISSN 1563-3349
993125
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 0132-1331
993126
  Кафарський В. Політичні партії і конституційне будівництво в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 13-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
993127
  Кафарський В. Політичні партії і місцеве самоврядування: консервативні підходи в умовах політичних компромісів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
993128
  Кафарський В.І. Політичні партії і опозиція: проблеми правового регулювання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 664-671. – ISSN 1563-3349
993129
  Кафарський В.І. Політичні партії і питання про мови в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 556-565. – ISSN 1563-3349
993130
  Ангеліна К.Г. Політичні партії і реалізація мандатної моделі представництва // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 672-680. – ISSN 1563-3349
993131
  Гарба Наталія Анатоліївна Політичні партії і робітничий рух в Україні в період першої російської революції (1905-1907 рр.) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Гарба Наталія Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 18л.
993132
  Кафарський В. Політичні партії і уряд: проблеми правової реламентації в умовах політичної реформи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-16. – ISSN 0132-1331
993133
  Лойко Л.І. Політичні партії національних меншин України: досвід створення та діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 68-77. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано досвід створення політичних партій національними меншинами України, їх участі у виборах до органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначено перспективи цих партій у контексті забезпечення представлення політичних інтересів ...
993134
  Примуш М. Політичні партії поміж Сціллою бюрократії та Харібдою популізму // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 26-28
993135
  Савчин М. Політичні партії та виборчі системи: cпроби конституційної інженерії у контексті сучасного конституціоналізму // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-75.
993136
  КяфарськийВ.І Політичні партії та громадські організації у правовому полі України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 132-139. – ISSN 1563-3349
993137
  Барабаш Ю.Г. Політичні партії та ЗМІ як суб"єкти виборчого процесу: окремі питання конституційно-правового статусу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 6-12
993138
  Примуш М.В. Політичні партії та лібералізм
993139
  Горшков Д.М. Політичні партії та місцеві вибори / Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; Товариство конститут.права.Українська правнича фундація. – Київ : Юридична книга, 2001. – 52с. – ISBN 966-7791-07-6
993140
  Гаврилів І. Політичні партії та організації Західної України в 20-30-х роках XX століття // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 91-99. – ISBN 5-7702-0432-X
993141
  Бєлашко С.О. Політичні партії та політична участь як чинники формування української політичної нації у ХХ-ХХІ ст.: історична ретроспектива і сучасні тенденції // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 13-20. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (17))
993142
  Кизименко І.О. Політичні партії та рухи в Україні наприкінці XX століття (історіографічні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 57)


  Подано короткий аналіз історіографії політичних партій та рухів України наприкінці ХХ століття.
993143
  Федьков Олександр Миколайович Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Федьков Олександр Миколайович; Ін-т історії України АН України. – К., 1993. – 362л. – Бібліогр.:л.334-362
993144
  Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організації на правобережній Україні в 1905-1907 роки. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.02 / Федьков О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
993145
  Колесник В.Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття : навч. посібник / В.Ф. Колесник, Л.П. Могильний ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2007. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 276-279. – ISBN 966-594-916-0
993146
  Шведа Ю.Р. Політичні партії у виборах: теорія і практика виборчої кампанії : навч.-метод. посібник / Ю. Шведа. – Київ : Знання, 2012. – 373, [3] с. – Додатки: с. 356-373. – Бібліогр.: с. 333-355. – ISBN 978-966-346-995-9
993147
  Рибачук М.Ф. Політичні партії у виборчому процесі 2004 року // Право вибору : Громадсько-політичне видання / Всеукраїнська громад. орг. "фонд сприяння демократичним виборам". – Київ, 2005. – № 1. – С. 43-46.
993148
  Руденко А.Ф. Політичні партії у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 10-12
993149
   Політичні партії України / О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; О.П. Голобуцький, Т.Г. Криворучко, В.О. Кулик, В.М. Якушик; Укр.центр політичного маркетингу.Політичне об"єднання "Молода Україна". – Київ : Кобза, 1996. – 142 с. – Бібліогр.: С.130-140. – ISBN 5-87274-185-5
993150
  Кизименко І.О. Політичні партії України 90-х років ХХ ст. у вітчизняній історіографії. Класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 52)


  Подано класифікацію та короткий аналіз історико-політологічних досліджень сучасних політичних партій України.
993151
  Вєтров Р.І. Політичні партії України в першій чверті ХХ століття (1900-1925 рр.) / Р.І. Вєтров, С.П. Донченко; МОНУ Дніпродзержинський держ.техн.ун-т. – Дніпропетровськ; Дніпродзержинськ : Вид-во "Поліграфіст", 2001. – 245с. – ISBN 966-7647-68-4
993152
  Шморгун П.М. Політичні партії України на початку XX ст.: соціальний склад, чисельність, типологія // Наукові праці з питань політичної історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1992. – Вип. 172 : Політичні партії на Україні (1905-1925 р.р.). – С. 14-25. – ISBN 5-325-00067-1. – ISSN 08-68-5061


  Висвітлюється історія виникнення й розвитку політичних партій на Україні - як загальноросійських, так і національних - напередодні та в роки першої російської революції. Простежується еволюція багатьох партій також у період реакції. З"ясовуються деякі ...
993153
  Вєтров Р.І. Політичні партії України на початку ХХ століття(1900 - 1925 рр.) : Навч.посібник / Р.І. Вєтров; МО Дніпродзержинський держ.техн.унів. – Дніпродзержинськ, 1997. – 112 с. – Бібліогр.: С.103-111. – ISBN 5-7763-8940-2
993154
  Балабан Р.В. Політичні партії України на шляху до політичного класу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 38. – С. 77-93. – ISBN 978-966-02-4758-1
993155
  Лінецький С. Політичні партії України та проблеми запровадження нової виборчої системи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.63-65
993156
   Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [за ред. М.С. Кармазіної]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7041-1
993157
  Саміло Г.О. Політичні партії України: виникнення й початок діяльності (1900-1905 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
993158
  Завалевська В. Політичні партії України: участь у виборчому процесі з виборів народних депутатів України 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 2. – С. 66-74.
993159
  Грицина О.М. Політичні партії Франції : виклики сучасності й потенціал змін // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 182-201. – ISBN 978-966-02-4329-3
993160
  Гербут Н.А. Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 104-115. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
993161
  Любченко П.М. Політичні партії як елемент громадянського суспільства та їх вплив на розвиток місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 91-100. – ISSN 0201-7245
993162
  Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 18-24. – ISSN 0132-1331
993163
  Постол О Політичні партії як об"єкт політичної філософії / О Постол, А.А. Постол // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 695-702. – ISSN 1563-3349
993164
  Бевз Т. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 116-125. – ISBN 978-966-02-5496-1
993165
  Саміло Г. Політичні партії як складова частина політичної системи демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.95-98
993166
  Галушко О.П. Політичні партії як суб"єкт парламентської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 107-110. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі моменти цчасті політичних партій в парламентській діяльності. This article is about some aspects of parliament activity of political parties.
993167
   Політичні партії як суб"єкт формування політико-управлінської еліти в умовах політичної модернізації : навчальний посібник для слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які навч. за спец. "Держ. управління" та "Управління суспільним розвитком" / Нац. академія держ. управління при Президентові України; Укр. тов-во сприяння соціальним інноваціям; [ ред. кол.: Е.А. Афонін та ін.; авт. кол.: Е.А. Афонін, Ю.С. Ганжуров, О.І. Крюков та ін. ]. – Київ : "BGW", 2008. – 416с. – (Відкрита дослідницька концепція). – ISBN 978-966-611-619-5
993168
  Пробийголова Н.В. Політичні партії як суб"єкт формування політичного міфу // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 53-59
993169
  Богашева Н. Політичні партії як суб"єкти виборчого процесу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 114-121. – ISSN 1026-9932
993170
  Яремчук В.П. Політичні партії як суб"єкти політичного процесу в Криму (1991-1994 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 54-60. – ISSN 1996-5931
993171
  Гонюкова Л. Політичні партії як суб"єкти творення коаліційного уряду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 154-165.
993172
  Меркотан К. Політичні партії як уособлення політичного режиму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 101-111
993173
  Ткач О.І. Політичні партії як фактор демократизації суспільно-політичного життя в Латинській Америці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-65. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
993174
  Шевченко О.В. Політичні партії. Чому громадяни приєднуються до лав партій та угруповань? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 66-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
993175
  Газін В. Політичні партії: український варіант на тлі світового історичного досвіду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Слово "партія" походить від латинського pars — частина. Партії — один з найважливіших безальтернативних інститутів демократичної системи, що активно впливає на суспільство, стратегію і тактику змагань (боротьби) за владу, відкрито забезпечуючи її ...
993176
  Павловська Т.В. Політичні переговори як спосіб розв"язання політичних конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються конфлікти та засоби їх вирішення. Автор зосереджує увагу на теоріях переговорів. This article connected conflicts and methods of permission. The author pays attention for the theory of negotiations.
993177
  Суддя Ю.В. Політичні передумови анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 244-254. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
993178
  Завдський В.М. Політичні передумови європейської інтеграції країн Балтії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 1728-3671
993179
  Ткач О.І. Політичні передумови консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття: політичної консолідації, вирішення політичних конфліктів. Розглянуто політичні передумови та чинники внутрішньополітичних стратегій України, проблеми реалізації політичних стратегій в залежності від моделей ...
993180
  Краковська А.Є. Політичні передумови реалізації соціальної функції держави // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 22-30. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
993181
  Шпик І. Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці XII - на початку XIII ст. // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 9-19. – ISSN 0203-9494


  У статті зроблена спроба простежити зв’язок між епохальними геополітичними змінами на Балканському півострові кінця ХІІ–початку ХІІІ ст. та розвитком системи східнохристиянських духовно-культурних відносин. Крізь призму найважливіших політичних подій, ...
993182
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
993183
  Батура Н.Ю. Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Батура Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. – Бібліогр.: л.199-238
993184
  Бока Г.І. Політичні перифрази в українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 156-158


  У статті досліджуються політичні перифрази, що функціонують у нашому суспільстві. Розглядаються їхні стилістичні функції у текстах періодичних видань та з"ясовуються чинники їхньої появи в мовному просторі України. Іп the article it is analyzed the ...
993185
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 142-145. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу зовнішньополітичних детермінант суспільної діяльності профспілок України, серед яких чільне місце посідають чинники європейської інтеграції. Відстоюється думка про необхідність трансформації вітчизняного профспілкового руху у ...
993186
  Тупиця О.Л. Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 70-78. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
993187
   Політичні підсумки року. (Очима народних депутатів) // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 1. – С. 16-17
993188
  Драгоманов М.П. Політичні пісні укpайінського наpоду XVIII-XIX ст. [Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст.] / з увагами М. Дpагоманова. – Женева : H. Georg. Печатньа "Гpомади"
Ч. 1, pозд. 1 : Кінець козацтва. – 1883. – [4], V, LV, 136, [1] с. – Chanson pilitigues du peuple Ukrainien XVIII-XIX ss. Textes annotes par M. Dragomanov. Premiere partie. Section I. - Hа окp. аpк.: Посвьашчайеться... Льудмилі Дpагомановій
993189
  Старовойтенко І. Політичні погляди Віктора Андрієвського на українські перспективи (на матеріалах листів до Є. Чикаленка) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 305-342
993190
  Гай-Нижник Павло Політичні погляди Вудро Вільсона у допрезидентський період його життя та діяльності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 67-77. – ISBN 978-966-02-4770-3
993191
  Клюй А.І. Політичні погляди Г.С. Сковороди // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 89-96. – ISBN 978-966-8676-80-2


  Згадується професор КУ - Потульницький В.А.
993192
  Болтон К. Політичні погляди Г.Ф. Лавкрафта : науковий переклад / переклав О. Артамонов // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 387-392. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  "Лавкрафт, як і багато інших освічених людей, котрі зверталися до лівих чи правих політичних напрямів на початку ХХ століття, цікавився впливом капіталізму й техніки на суспільство та культуру. Економічний редукціонізм капіталізму просто ...
993193
  Шумський Л.М. Політичні погляди К. Шмідта в контексті побудови сучасної правової держави // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 22-27. – (Серія "Питання політології" ; вип. 32). – ISSN 2220-8089
993194
  Мовчан У.В. Політичні погляди М. Рудницької як ідейна платформа західноукраїнського жіночого руху у першій третині ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 123-125
993195
  Куташев І.В. Політичні погляди Феофана Прокоповича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 60-71
993196
  Півнева Л.М. Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 2 (6). – С. 130-139
993197
  Чуб О.О. Політичні права громадян в аспекті здійснення місцевого самоврядування в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
993198
   Політичні права громадян в країнах ЄС: конституційне регулювання / Школа політ. аналітики при НаУКМА ; Укр. незалежний центр політ. досліджень ; [за заг. ред. : С.В. Балана, С.Г. Конончук]. – Київ : Лікей, 2012. – 44 с.
993199
  Кононенко Н. Політичні права і свободи в сучасній Україні: проблеми політичної практики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 145-166
993200
  Заворотченко Т.М. Політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації : монографія / Т.М. Заворотченко ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Видавництво ДНУ, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 380-420. – ISBN 978-966-551-399-5
993201
  Кузуб М. Політичні права національних меншин у контексті процесу децентралізації влади в державах Східної Європи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 250-256. – ISSN 2519-4518
993202
  Строган А. Політичні права особи в сучасній правовій державі порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 82-85.
993203
  Федоренко В. Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні : поняття, види, характеристика // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 80-87. – ISSN 2409-4544
993204
  Липчук О.І. Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 72-78. – (Думка). – ISSN 2304-7410
993205
  Скнар О.М. Політичні практики: визначення поняття та підходи до розуміння // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 95-105. – ISBN 978-966-8063-99-46
993206
  Сидоренко Н. Політичні пристрасті в українській пресі Великої Британії (друга половина ХХ століття) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 117-132.
993207
  Мейс Джеймс Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933 рр.) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 273-293. – ISBN 966-95452-3-8
993208
  Разіцький В.Й. Політичні пріоритети братів-мусульман в Єгипті після падіння режиму Х. Мубарака / В.Й. Разіцький, В.В. Петренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  На початку 2011 року до Єгипту дійшла революційна хвиля, яка розпочалася в Тунісі у 2010 році і отримала назву "Арабська весна". Внаслідок цих подій до влади в країні прийшли представники забороненого при режимі Х. Мубарака релігійно-політичного руху ...
993209
  Терещенко В. Політичні проблеми військової промисловості країн ЄС і спільна європейська безпекова та оборонна політика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.86-93
993210
   Політичні проблеми сучасної України : аналітичні доповіді Ін-ту політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України / НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса ; [редкол.: Левенець Ю.А., Кармазіна М.С., Майборода О.М. та ін.]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 599, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці доповіді. – ISBN 978-966-02-6547-9
993211
  Горбатюк О. Політичні проблеми та загрози інформаційної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-76. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються основні політичні проблеми інформаційної безпеки України. Аналізуються основні загрози та шляхи подолання кризових явищ у сфері інформаційної безпеки України. The basic political problems of informational security of Ukraine are ...
993212
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-28 листопада (№ 47). – С. 6-7
993213
  Яременко В. Політичні прогнози в історії і сучасна російська агресія проти України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 10
993214
  Донська Політичні проекти об"єднання Європи / Донська, Г, . // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 85-86
993215
  Заболотня Г. Політичні процеси в Україні: дискурс гегемонії чи гегемонія дискурсу? // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 171-176
993216
  Постригань Г.Ф. Політичні процеси в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 226. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
993217
  Калинович В.І. Політичні процеси Івана Франка та його товаришів / В.І. Калинович. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 155 с.
993218
  Ціватий В. Політичні процеси, переговори та трансформації в модерній Європі доби раннього Нового часу: пошук компромісів, дипломатичних перемог та інституційних результатів / В. Ціватий, С. Каріков // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9. – С. 40-43. – (Політичні науки)
993219
  Примуш М.В. Політичні режими і партійні системи: історичний аспект // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 9/10. – С.26-28. – ISSN 0868-8117
993220
  Тимчук О.Л. Політичні режими країн Латинської Америки: порівняльно-правовий аналіз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-99. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
993221
  Ляшенко Т.М. Політичні режими країн Центральної Азії: нестійка рівновага // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 263-273
993222
  Медвідь Ф. Політичні режими України та чорноморських країн у геополітичному вченні Юрія Липи / Ф. Медвідь, В. Баран // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 419-431
993223
  Білик Н. Політичні рейтинги України в дослідженнях міжнародних неурядових організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 219-222


  У статті аналізуються міжнародні рейтинги неурядових організацій світу та місце України, що вона посідає в них. The article deals with international rating systems of non-governmental organizations of the world and Ukraine"s position in the ratings.
993224
  Бабенко Л. Політичні репресії 1920-1930-х років у Полтавському педагогічному інституті // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 196-209. – ISSN 2075-1222
993225
  Ченцов В.В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки / В.В. Ченцов; НАНУ, Ін-т історії України НАНУ; [наук. ред. П.Т .Тронько]. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 482с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-528-098-8
993226
   Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.) : бібліографічний покажчик. – Київ ; Житомир : Полісся, 2007. – 456 с. – ISBN 978-966-655-233-7
993227
  Васильчук Геннадій Політичні репресії в УСРР 20-30-х рр. XX ст.: історіографічний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 281-291. – ISBN 978-966-02-4770-3
993228
   Політичні репресії на Тернопільщині 1939-1941 рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 194-251. – ISBN 978-966-8919-85-5


  За документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України та Державного архіву Тернопільської області. Упорядники: О. Бажан, П. Гуцал, Л. Кіт.
993229
  Шевчук Юрій Політичні репресії проти науково-педагогічної інтелігенції Житомирщини в добу "великого терору" // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 66-79
993230
  Довбня О. Політичні репресії проти Римо-католицької церкви в Радянській Україні (1920-ті - початок1950 -х рр.) у сучасній вітчизняній історіографії: регіональні особливості // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 296-310. – ISSN 2523-4234
993231
  Деревінський Василь Політичні репресії радянської влади щодо В. Чорновола у другій половині 60-х років XX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 73-82. – Бібліогр. в кінці ст.
993232
   Політичні репресії радянської доби в Україні : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / МОНУ, Державна історична біб-ка України ; [ упоряд. : Т. Приліпко, О. Марченко, З. Мусіна ; авт. вступ. статті Ю.І. Шаповал ]. – Київ : Арістей, 2008. – 684с. – ISBN 978-966-381-009-6
993233
  Орлов Ю.В. Політичні репресії та терор як соціально-правові феномени: кримінологічний аспект // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 167-179. – ISSN 2304-4556
993234
  Бажан О.Г. Політичні репресії у Києві в часи Другої світової війни // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
993235
  Довбня О. Політичні репресії у Києві та на Київщині (1918 - 1950-ті рр.): сучасна українська історіографія // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 169-176. – ISBN 978-617-7399-06-2
993236
  Ляшенко Т. Політичні реформи а країнах Центральної Азії // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 460-471. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
993237
  Парлюк В.І. Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 47-52. – ISSN 2077-1800
993238
  Горбняк О.В. Політичні ризики в умовах диференціації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 163-168
993239
  Зубчик О.А. Політичні ризики публічного адміністрування та управління вищою освітою в Україні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 79-81


  Українська освіта сьогодні перебуває у полі значних політичних ризиків. Підтвердженням є висновки експертів розширеного засідання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України "Про стан імплементації Закону України "Про вищу освіту", яке ...
993240
  Михальченко Микола Політичні ризики суперечливих змін політичної системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 36-37


  Історія України знає різні періоди: розвитку, тупцювання на місці, руїни тощо. Після здобуття незалежності 1991 року у людей з"явилася надія на швидке просування вперед і входження України як рівної серед рівних до європейської сім"ї народів. Але ...
993241
  Марченко С.М. Політичні ризики та державний борг // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 91-98. – Бібліогр.: на 18 пунктів
993242
  Шигун М.М. Політичні ризики та їх оцінка в стратегічному управлінському обліку / М.М. Шигун, В.В. Ходзицька // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 71-75. – ISSN 2307-9878
993243
  Горбатенко В.П. Політичні ризики: від теорії до практики // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 55-69
993244
  Обушний М.І. Політичні рішення - ключовий елемент політичного процесу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 122-124
993245
  Обушний М.І. Політичні рішення у цивілізованому вимірі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 35-39
993246
  Антонов Є.В. Політичні рішення: сутність, типологія, механізм підготовки й прийняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про деякі питання теорії політичного менеджменту та політичної практики - способи підготовки та прийняття політичних рішень.
993247
  Дуцик Д. Політичні свободи та відповідальність українських мас-медіа // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 11-14. – ISBN 966-7181-44-8
993248
  Семенченко Ф.Г. Політичні свободи як пріоритетні цінності суспільного життя та загрози їм з боку демократичного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 209-220
993249
  Климончук В.Й. Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 66-72. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
993250
   Політичні сили і вибори: думка молоді. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2006. – 88с.
993251
  Лейберов О. Політичні сили на Україні у 1919 році та їхнє ставлення до "трудового принципу" Директорії УНР // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 66-68
993252
  Гриценко А.П. Політичні сили у боротьбі за владу в України (кінець 1917р. - початок 1919 р.) / А.П. Гриценко; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 102с. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0664-0
993253
  Шевель Т. Політичні символи України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 74-74. – ISBN 978-966-439-357-4
993254
  Миколенко Д.В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : програма спеціального курсу для студ. історичного фак-ту / Д.В. Миколенко ; МОНУ, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – 32 с. – (Методична література)
993255
  Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини поразки / Данило Яневський ; [відп. за вип. К. Сігов, Л. Фінберг]. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 767, [7] с. – Бібліогр. в кінці параграфів. – ISBN 966-7888-49-5
993256
  Буренко Н.М. Політичні складові концепції наближення країн ЦСЄ до стандартів європейської спільноти. Здобутки та втрати Польщі в процесі опанування досвідом інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С. 12-22
993257
  Панченко О. Політичні скритовбивства Кремля - основний засіб проти українського Визвольного Руху // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2010. – 20 листопада [№ 45]. – С. 18


  Роздуми з нагоди перепоховання подружжя Лева та Дарії Ребетів на Личакові.
993258
  Худолій А.О. Політичні стереотипи у геостратегії США / Анатолій Худолій ; [наук. ред. Б.І. Канцелярук] ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2009. – 146, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-146. – ISBN 978-966-2254-15-0
993259
   Політичні структури та процеси в сучасній Україні. – Київ : Наукова думка, 1995. – 257с.
993260
  Калиняк Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932-1935) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 549-563. – ISSN 2078-6077
993261
  Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв"язки України з Росією в середині 17 ст. / Ф.П. Шевченко. – К., 1959. – 500с.
993262
  Мовчан М.П. Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
993263
  Макаренко Є.А. Політичні та економічні пріоритети інформаційного суспільства: аналітичний огляд міжнародних глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  У статті розглядаються актуальні проблеми глобального інформаційного суспільства та інформаційної економіки, трансформація корпоративного управління в інформаційній сфері, конкуренція транснаціональних корпорацій (ТНК) на світових ринках.
993264
  Мартинова Л. Політичні та економічні проблеми газотранспортної системи України // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-17. – ISSN 0868-8893
993265
  Луніна І. Політичні та економічні фактори зміни рівня державних видатків // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 12-19 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
993266
  Мисик О.І. Політичні та культурно-освітні права національних меншин Польщі (1921-1989 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 278-284
993267
  Замніус В. Політичні та правові аспекти законодавчого визнання Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.17-23
993268
  Тодоров І.Я. Політичні та правові засади співробітництва України і НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 108-111. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політичні та правові засади взаємовідносин України з Організацією Північноатлантичного Договору. Особливу увагу приділено аналізу Державних програм співробітництва України з Альянсом. Розглянуто перспективи України пов"язані з прийняттям у ...
993269
  Корольова А.В. Політичні та соціальні аргументи за/проти щодо офіційного статусу англійської мови в США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 61-64
993270
  Кашка М.Ю. Політичні та соціальні реалії русинської спільноти Закарпаття напередодні революції 1848-1849 років // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 8-14. – (Історія ; Вип. 19)
993271
  Безсонов О.І. Політичні та соціально- економічні процеси у німецьких і менонітських поселенняї Півдня України після закінчення громадянської війни (1918-1920 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 46-57. – Бібліогр.: на 22 пункти. – (Історія та археологія ; Вип. 11)
993272
  Ярошенко М.О. Політичні та соціально-економічні передумови української національно-визвольної війни в середині ХVII ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 29-38. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
993273
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919-1920 років : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 301 л. – Бібліогр.: л. 225-301
993274
  Кузьмин Р.Я. Політичні та соціально-економічні перетворення більшовиків на Волині та у Східній Галичині в ході радянсько-польської війни 1919 - 1920 років : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузьмин Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
993275
  Михальченко М. Політичні теоретичні дослідження у забезпеченні модернізації України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 5-14
993276
  Воронов І.О. Політичні теорії XX століття / І.О. Воронов. – Київ : Генеза, 2004. – 288 с. : табл. – Бібліогр. в прим. : с. 268-282. – ISBN 966-504-383-8
993277
  Льошенко Я.В. Політичні технології в сучасному політичному процесі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
993278
   Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях : аналіт. доповідь / [С.Ю. Римаренко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2014. – 186, [2] с. – Авт зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-02-7466-2
993279
  Ринковий Т. Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 221-230.
993280
  Жиган Д.Ф. Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 392-402. – ISSN 1563-3349


  Розглянуто передумови виникнення, етапи розвитку, основні практичні аспекти застосування та основні ризики політичних технологій як політичного феномена.
993281
  Бурдяк В. Політичні трансформації у посткомуністичних державах ЦСЄ: теоретичні та методологічні підходи // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 40-49. – ISSN 2519-4518
993282
  Овчар І.В. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.) : [за матеріалами кандидатської дисертації] / Ірина Овчар. – Київ : НВП "Інтерсервіс", 2011. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 172-216 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2465-68-6
993283
  Луцишин Г.І. Політичні умови та механізми досягнення національної консолідації України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
993284
  Савченко В. Політичні уподобання професора М. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 111-119. – ISSN 2519-2523
993285
  Бурейко Н.М. Політичні фактори реструктуризації сучасного імміграційного процесу в США : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Бурейко Надія Миколаївна ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
993286
  Третяк О.П. Політичні фактори формування об"єктів конституційно-правових відносини // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 534-536. – ISBN 966-660-151-6
993287
   Політичні фінанси: регулювання і практика : Матеріали міжнародної конференції. – Київ, 2002. – 160с.
993288
  Косілова О.І. Політичні функції громадського суспільства : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.01 - теорія та історія політичної науки / Косілова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 190л. – Бібліогр.: л.176-190
993289
  Косілова О.І. Політичні функції громадянського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.01 - теорія та іст. політ. науки / О.І. Косілова ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
993290
  Проскуріна О. Політичні цінності в контексті політичної культури інформаційного суспільства // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-201-8


  У рамках політичного дискурсу аналізуються політичні цінності як важливий чинник у формуванні політичної культури інформаційної доби.
993291
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194л. – Бібліогр.: л. 176-194
993292
  Носенко О.В. Політичні цінності в масовому суспільстві: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Носенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
993293
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються політичні цінності та їх роль в системі політичних відносин. Розкривається процес формування політичних цінностей, їх зміст та функції. Political values and their role in the system of political relations have been analysed. ...
993294
  Кіш Є.Б. Політичні цінності громадянського суспільства Угорщини // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 362-376
993295
  Миколюк А.В. Політичні цінності євроінтеграції України: концептуальньний вимір // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 268-278
993296
  Семенченко Ф.Г. Політичні цінності українського суспільства: екзистенційний вакуум? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується складний процес руйнування колишніх ціннісних основ життя і нестача нових політичних ідеалів в розбудові української державності. Анализуется сложный процесс разрушения бывших ценностсных оснований жизни и недостаток новых политических ...
993297
  Короб А. Політичні чинники другої половини XIX ст. та їх вплив на функціонування української видавничої справи як однієї із складових націєтворчого процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 77-82
993298
  Жадько К.В. Політичні чинники зародження й розвитку міжнародного туризму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-78. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
993299
  Бойко А. Політичні чинники корупції в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 284-289. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
993300
  Бабенко Л. Політичні чинники посилення впливу органів ВЧК-ВУЧК-ГПУ-НКВД на суспільне життя в Україні (1920-1930-ті рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 294-303. – ISSN 2078-6077
993301
  Ткаченко А. Політичні чинники розвитку механізму правового регулювання банківської діяльності 1917-1920 рр. // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 42-45.
993302
  Бойко А.М. Політичні чинники сучасної економічної злочинності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 104-108. – (Правознавство ; Вип. 385)
993303
  Обушний М.І. Політичні чинники у визначенні соціоцивілізаційних типів людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 45-51. – ISBN 966-628-117-1
993304
  Шуліка А.А. Політичні чинники формування прекаріату як соціально-політичного класу в сучасному світі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 248-257
993305
  Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917-1920 рр.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 32-39. – ISSN 2076-9326
993306
  Пінчук І.О. Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 24-26
993307
  Кузьменко М.М. Політичні чистки науково-педагогічних кадрів КІНО - КДУ у 1920-1930 роках // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 62-63
993308
  Луняк Є.М. Політичні, економічні та військові взаємини між Кримом і Запоріжжям у 1750-1760-х рр.( за свідченнями французьких сучасників) // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 228. – С. 90-93. – ISSN 1562-0808
993309
  Малацай І. Політично-економічна криза в Угорщині на початку 1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується процес загострення політичного протистояння та поглиблення економічної кризи на початку 50-х років ХХ ст. в Угорщині, що стало одним із чинників Угорської революції 1956 року, яка була одним із перших проявів заперечення ...
993310
  Кравчук Л.В. Політично-номенклатурні аспекти управління освітньо-виховними процесами в період утвердження радянської влади в Західній Україні вересень - 1939, червень - 1941 роки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 103 (№ 12). – С. 32-36. – ISSN 2076-1554
993311
  Пархоменко І.І. Політично-правові аспекти культурного будівництва в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 240-242
993312
  Каденко Н.І. Політично-суспільні процеси у Західній Європі: стан та перспективи мультикультуралізму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 100-104


  У даній статті розглядаються витоки і теоретичне підгрунтя явища мультикультуралізму. Наводяться та аналізуються проблеми, пов"язані з цим явищем, в тому числі додатково висвітлені актуальними подіями. Розглядаються приклади Нідерландів, Норвегії та ...
993313
  Бисага К.В. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація : (міжнар. досвід та укр. реалії) : наук.-практ. рекомендації для нац. системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин. шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдж. зброї масового знищення / Катерина Бисага ; Київ. ін-т імені Бориса Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-658-026-3
993314
   Політичну книгу - в маси. – Харків, 1968. – 132 с.
993315
   Політичну пропозицію схвалено // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 21-28 грудня (№ 51/52). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Уряду представила політичну пропозицію "Нова українська школа".
993316
  Бачинська К. Політіспит. Із Київського національного університету відраховують студентів, які боролися з корупцією // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 23 вересня (№ 124). – С. 6


  За словами проректора В. Бугрова студентів В. Коваля та І. Кучерявого відрахувати зараз не можуть, тому що деканат факультету, де хлопці навчаються, не дає на це подання, а також немає підпису голови студентського парламенту М. Бурдюги.
993317
  Тимошенко Ю. Політклуб із Юлією Тимошенко // Вечірні вісті. – 2004. - 30 квіт. - 6 трав.


  [Інтернет-конф. лідера БЮТ (розвиток політ. ситуації в Україні; можливість співпраці лідера Соціаліст. партії О.Мороза та Глави Адмін. Президента В.Медведчука та підтримки Президентом України Л.Кучмою лідера "Нашої України" В.Ющенка в обмін на гарантії ...
993318
  Якименко Юрій Політко-правові проблеми кримськотатарського народу: підходи до вирішення // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 5 (109). – С. 84-88
993319
  Завадська О.В. Політкоректність як мовленнєва стратегія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 178-183


  В статті разглядаєься політкоректність як мовленнєва стратегія, з"ясувуються особливості і визначаються основні типи мовленнєвих стратегій та способи їх реалізації. В статье рассматривается политкорректность как речевая стратегия, выясняются ...
993320
  Марченко Г.В. Політкультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 260-266


  У статті розглядаються соціокультурні основи побудови єдиного культурно-освітнього простору на основі принципів природовідповідності, культуровідповідності, інтеркультурності і толерантності, які багато в чому визначають формування особистості - людини ...
993321
  Бичок А. Політкультурність навчання як життєва установка студентів США // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 325-328. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
993322
  Косянчук О. Політкультурність української літературної традиції: образ Олександра Македонського у творах середньовіччя і бароко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 205-207
993323
  Ямпольська Л. Політкультурність як конфліктогенний фактор міжетнічних відносин Афганістану в другій половині XX - на початку XXI ст. // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 114-123
993324
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С. 11-13.
993325
  Кукуруз Оксана Політолог і юрист як суб"єкти реформування політико-правової системи України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 7 (268). – С.11-13
993326
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов; Фонд "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 240с.
993327
  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави / С.Г. Рябов. – 2-е вид. – Київ : Тандем, 1996. – 240с. – ISBN 5-11-022546-6
993328
  Морозов К.П. Політологічне обгрунтування євроатлантичного вибору України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал. Спец. випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 3 : Україна та НАТО: особливе партнерство. – С. 50-60.
993329
  Логущенко І.М. Політологічне тлумачення інституту соціальної відповідальності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 361-368. – ISSN 1563-3349
993330
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
993331
  Мельник В.М. Політологічний аналіз економічного та конституційного процесів у посткомуністичній Албанії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 239-241
993332
  Бірюков Д.С. Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу / Д.С. Бірюков, О.Я. Лещенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 144-150. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
993333
  Задоянчук О.І. Політологічний вимір громадянського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується політичний характер громадянського суспільства. автор визначає політичні інститути громадянського суспільства: політичні права і свободи громадян, політичні партії, групи інтересів, засоби масової інформації, політична культура.
993334
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
993335
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 2. – 1994
993336
   Політологічний вісник : Науково-аналітичний збірник. – Київ : Либідь
Вип. 3. – 1994
993337
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-108-8
Вип. 6. – 2000. – 224 с.
993338
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 10. – 2002. – 316 с.
993339
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 13. – 2003. – 374 с.
993340
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : Знання України, 1993-. – ISBN 966-628-197-5
Вип. 14. – 2003. – 342 с.
993341
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
993342
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
993343
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
993344
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : ІНТАС, 1993-
Вип. 23. – 2007. – 264 с.
993345
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
993346
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
993347
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
993348
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
993349
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
993350
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993351
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 47. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993352
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 50. – 2010. – 404 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993353
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 51. – 2011. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993354
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 52. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993355
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 53. – 2011. – 414 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993356
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 56. – 2011. – 480 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993357
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 58. – 2011. – 520 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993358
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 59. – 2012. – 592 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993359
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 60. – 2012. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993360
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 61. – 2012. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993361
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 62. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993362
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 64. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993363
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993364
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993365
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993366
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 73. – 2014. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993367
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 75. – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993368
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 76. – 2014. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993369
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 77. – 2015. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993370
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 78. – 2015. – 512 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993371
  Добродум О.В. Політологічний глобалізаційний процес: витоки та перспективи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 152-157. – ISBN 966-628-108-8
993372
   Політологічний енциклопедичний словник. – Київ : Генеза, 1997. – 400 с. – ISBN 9665040111
993373
   Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Генеза, 2004. – 736с. – ISBN 966-504-244-0
993374
   Політологічний огляд : Реферативний збірник. – Київ
Вип. 2. – 1995
993375
  Яковлєв М.В. Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 9-13. – ISSN 1996-5931
993376
   Політологічний словник : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : МАУП, 2005. – 792с. – ISBN 966-608-459-7
993377
  Шляхтун П.П. Політологічний термінологічний словник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 543, [1] с. – ISBN 978-966-439-835-7
993378
  Шергін С. Політологічні аспекти дослідження азійсько-тихоокеанського регіоналізму // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 565-584. – ISBN 966-7522-07-5
993379
  Коломоєць А.В. Політологічні засади дослідження символічного насильства // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 156-165
993380
   Політологічні обрії : збірник наукових праць : до 10 річниці кафедри політології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 249, [1] с. – 10 річниці незалежності України присвячується. – ISBN 966-628-015-9
993381
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 3. – 2013. – 159 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
993382
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський
Вип. 4. – 2015. – 159 с. – Резюме укр., англ. мовами
993383
   Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; відп. ред. В.В. Нечитайло. – Кам"янець-Подільський
Вип. 5 : На пошану професора В.В. Нечитайла. – 2016. – 216 с. – Резюме укр., англ. мовами
993384
  Морозов А.Ю. Політологічні та культурологічні аспекти "Нового світового порядку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
993385
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць. – Чернівці : Прут. – ISBN 966-560-194-6
Том 2. – 2002
993386
   Політологічні та соціологічні студії : Збірник наукових праць.Тематичний випуск. – Чернівці : Рута. – ISBN 966-568-792-1
Том 3 : Етнополітика й етнополітологія країн Центральної та Східної Європи. – 2005
993387
   Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Каф. політології та держ. управління, Каф. ім. Жана Моне [та ін.]. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-534-2. – ISSN 2309-7760
Т. 12, тематич. вип. : Політичні виміри процесів європейської інтеграції. – 2013. – 564 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
993388
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 1. – 1995
993389
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 2. – 1995
993390
   Політологічні читання : українсько-канадський щоквартальник. – Київ
№ 3. – 1995
993391
   Політологія. – Львiв : Світ, 1993. – 576с. – ISBN 5-7773-0086-3
993392
   Політологія. – К., 1993. – 270с.
993393
   Політологія. – 2-е вид. – Львiв : Світ, 1994. – 592с. – ISBN 5-7773-0086-3
993394
  Рябов С.Г. Політологія : Словник термінів і понять / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1996. – 192с. – ISBN 5110225467
993395
   Політологія : Навчальний посібник для студ.вузів. – Харків : Фоліо, 1998. – 735с. – ISBN 966-03-0493-5
993396
   Політологія : Підручник для студ.ВНЗ / Левківський І.С. Дзюбко, В.П. Андрущенко, В.С. Буцевицький, В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна, ; За заг.ред.І.С.Дзюбка,К.М.Левківського. – Київ : Вища школа, 1998. – 415с. – Бібліогр.:с.407-415. – ISBN 5-11-004699-9
993397
   Політологія : Посібник для студентів вузів. – Київ : Академія, 1998. – 368с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-029-9
993398
  Єрмілов Є.П. Політологія : (скорочений текст лекцій для студентів усіх форм навчання) / Є.П. Єрмілов; Мін. освіти України ; Черкаський інженерно-технічн. ін-т. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 104 с. – ISBN 9667331058
993399
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
993400
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
993401
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посибник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 3-е вид., перераб. і доп. – Київ : Знання, 1999. – 427с. – (Вища освита ХХІ століття). – ISBN 966-7293-47-5
993402
   Політологія : Посібник. – Київ : Академія, 2000. – 368c. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-065-5
993403
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
993404
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.Для студ.вищ.закл.освіти 1-1V рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – Шифр дубл. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
993405
  Гелей С.Д. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 4-е вид., перероб. і доп. – Львів : Світ, 2001. – 384с. – ISBN 966-603-103-5


  З позицій сучасних методологічних підходів висвіт-люється зміст, структура, функції інститутів полі-тичної системи з позиції сучасних методологічних підходів. Аналізується вплив різноманітних чинни-ків на політичний процес та прояв їх у суспільних ...
993406
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ. Львів : Каравелла. Новий Світ-2000, 2001. – 328с. – ISBN 966-95596-1-8. 966-7827-00-3
993407
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416с. – ISBN 966-642-062-7
993408
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
993409
  Рябов С.Г. Політологія : Словник понять і термінів / С.Г. Рябов. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : КМ Академія, 2001. – 256с. – ("Книга НаУКМА"). – ISBN 966-518-093-2
993410
  Піча Володимир Маркович Політологія : Навч. посібник для студ вищих закладів освіти / Піча Володимир Маркович, Хома Наталія Михайлівна. – 3-тє вид., виправ. і допов. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 344с. – 1Піча Шифр дубл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6; 966-7827-13-5
993411
   Політологія : Підручник для студ.вищ.навч.закл. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 612с. – ISBN 966-542-158-1
993412
   Політологія : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Панов, Л.М. Герасіна, Н.П. Осипова, Ю.М. Розенфельд; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Київ : Ін Юре, 2002. – 360 с. – ISBN 966-8088-01-8
993413
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 356с. – ISBN 966-8253-00-0
993414
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
993415
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2002. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
993416
  Іванцова І.В. Політологія / І. Іванцова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 300-301. – ISBN 966-642-073-2
993417
   Політологія : підручник для ВНЗ / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко; [А. Колодій, Л .Климанська, Я. Космина, В. Харченко] ; за наук. ред. А. Колодій. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр. – ISBN 966-521-226-5
[Кн. 1, 2]. – 2003. – 663, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим.
993418
  Муляр В.І. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.І. Муляр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 356 с. – ISBN 966-8253-00-0
993419
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 4-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
993420
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2003. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
993421
  Ткач О.І. Політологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Ткач; МОіНУ; Відкритий міжнар. ун-тет розвитку людини "Україна". – Київ : [ВМУРоЛ], 2003. – 254с. – ISBN 966-7979-17-2
993422
  Обушний М.І. Політологія : Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, І О. Ткач; КНУШ. – Київ : Довіра, 2004. – 599с. – ISBN 966-507-161-0
993423
   Політологія : Підручник для вищ. навч. закладів 3-4 рівнів акредитації / Ф.М. Кирилюк, М.І. Обушний, М.І. Хилько, М.О. Корж, І.П. Федірко; За ред.: Ф.М. Кирилюка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Здоров`я, 2004. – 776с. – ISBN 5-311-01327-3
993424
   Політологія : навчально-методичний комплекс : [підручник] / Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик, В.Ф. Цвих, С.О. та ін. Тимошенко; [Ф.М. Кирилюк, А.Є. Конверський, В.Ф. Білик та ін. ; за ред. Кирилюка Ф.М.] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 697, [6] с. – ISBN 966-8365-69-0


  Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
993425
  Юрій М.Ф. Політологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2004. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
993426
  Піча В.М. Політологія : Навч. посібник.для студ.вищ.закл.освіти / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 5-те вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 344с. – ISBN 966-7827-13-5
993427
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 645 с. – ISBN 966-620-154-2


  Аналізується значна кілкість найновіших публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців щодо політичних систем, систематизувати цей матеріал і подати його з позицій сучасних методолічних подхідів. Для студентів вищих заклад
993428
   Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. посібник / М.В. Примуш, А.П. Розкошний, Ю.А. Ададуров, О.І. Анастасов, В.Д. Бородінов; МОНУ ; Примуш М.В. [ та ін.] ; під. заг. ред. М.В. Примуша. – Київ : Професіонал, 2004. – 320 с. – ISBN 966-8556-63-1
993429
  Кухта Б. Політологія : Історія і теорія політичної науки. Курс лекцій / Борис Кухта, Орест Красівський, Андрій Ліпенцев. – Львів : Кальварія, 2004. – 272с. – ISBN 966-663-137-7
993430
   Політологія. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 340с. – ISBN 966-676-111-4
993431
  Піча В.М. Політологія : Конспект лекцій: Навч. посібник / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 3-тє вид., доповн. – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 172c. – ISBN 966-8340-37-X
993432
  Піча В.М. Політологія : Типові питання та відповіді з лекційного курсу. навч. посібник для студ. / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 2-е вид., стереот. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
993433
  Сахно А.К. Політологія : навч. посіб. для дистанц. навчання / А.К. Сахно ; [за ред. В.І. Головченка] ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2004. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 55-58 та наприкінці модулів. – (Дистанційна освіта). – ISBN 966-7979-63-6
993434
  Юрій М.Ф. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор ; КНТ, 2005. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
993435
  Левківський К.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів освіти / К.М. Левківський, В.М. Піча, Н.М. Хома; за заг. ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., виправл. і доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 476с. : іл. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-
993436
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2005. – 528c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
993437
   Політологія : Навчально-методичний комплекс. Підручник для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 704с. – ISBN 966-364-127-4
993438
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки). Підручник / П.П. Шляхтун. – 3-тє вид-ня, стереотипне. – Київ : Либідь, 2005. – 576с. – ISBN 966-06-0389-4


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
993439
  Білецька І.Б. Політологія : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Б. Білецька. – Київ : Знання України, 2005. – 182с. – ISBN 966-316-063-2
993440
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-47-2
993441
   Політологія : Підручник для студ. юрид. спец. внз / Л.М. Герасіна, В.С. Журавський, В.Я. Зимогляд, Н.П. та ін. Осипова; Редкол.: Панов М.І., Журавський В.С., Герасіна Л.М., Осипова Н.П. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2005. – 520с. – Шифр дубл.1 Полі.Доп.карт.хим.,киб.,м.м.,рфз.,фз. – ISBN 966-313-242-6
993442
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.М. Рудич. – Київ : Либідь, 2005. – 480с. – ISBN 966-06-0347-9
993443
  Юрій М.С. Політологія : підручник / Юрій М.Ф. – Київ : Дакор; КНТ, 2006. – 416с. – ISBN 966-95845-7-4
993444
  Піча В.М. Політологія : підручник. для студ вищ. навч. закладів освіти / Піча В.М., Хома Н.М.; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., виправл. і доп. – Львів : Магнолія Плюс, 2006. – 304с. – ISBN 966-8340-39-6
993445
   Політологія : підручник [студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.Ф. та ін. Головатий; [В.Г. Антоненко, В.Д. Бабкін, О.В. Бабкіна, В.М. Бебик, М.В. Головатий]; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2006. – 568c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-219-4
993446
  Прибутько П.С. Політологія : Посібник для підготовки до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В.Михайленко. – 2-е вид., доп.. та переробл. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 152с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-85-5
993447
  Рудич Ф.М. Політологія : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 480с. – ISBN 966-06-0431-9
993448
  Піча В.М. Політологія : типові питання та відповіді з лекційного курсу: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.М. Піча., К.М. Левківський, Н.М. Хома. – 3-тє вид., стереотипне. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 176с. – ISBN 966-7827-01-1
993449
  Логвина В.Л. Політологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Логвина ; МОН України ; Кам"янець-Подільський держ. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с. – ISBN 966-364-354-8
993450
  Дробінка І.Г. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
993451
  Аляєв Г.Є. Політологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
993452
   Політологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Штанько, Н.В. Чорна, Т.Г. Авксентьєва, Л.А. Тіхонова; Штанько В.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Наук.- метод. центр вищої освіти. – Вид. 2-ге, переробл. та допов. – Київ : Фірма "Інкос" ; Центр учбової л-ри, 2007. – 287, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 966-364-378-1
993453
  Кусок Л.М. Політологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ : КСУ, 2007. – 225с. – ISBN 966-7486-17
993454
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 6-те вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – ISBN 966-346-206-X
993455
   Політологія : навч. посібник / А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.Р. Байрак, О.В. Грабовський, П.Г. та ін. Калько; [А.М. Черній, В.І. Волобуєв, І.І. Бойко та ін. ; за заг. ред. А.М. Чернія]. – Київ : Міленіум, 2007. – 364, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
993456
   Політологія : навчальний посібник / Мін-во аграрної політики України ; Полтавська державна аграрна академія ; [ уклад. Безотосний М.Т. ]. – Полтава : ПДАА, 2008. – 128 с.
993457
   Політологія : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7


  Охоплює основну політологічну проблематику, включену до вітчизняних навчальних програм із політології для вищої школи. Розраховане на студентів, викладачів, аспірантів, вчителів і учней середніх спец.навчальних закладів
993458
   Політологія : підручник / Вегеш М.М., Остапець Ю.О., Боднар В.Л., Буркало В.В. та ін.; за ред. М.М. Вегеша. – 3-тє вид.. переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 384с. + CD ROM. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-453-4
993459
  Гелей С.Д. Політологія : навчальний посібник / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 415с. – ISBN 978-966-346-467-1
993460
   Політологія : навчальний посібник / Кузь О.М. [ та ін. ] ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-676-307-8
993461
  Бебик В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна : [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Валерій Бебик. – Київ : Каравела, 2009. – 495, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-93-7


  У цьому ілюстрованому підручнику нового покоління викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук
993462
   Політологія : підручник / Димитрова Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Димитрової, С.О. Кисельова. – Київ : Знання, 2009. – 206 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-533-3


  Розкриваються основні віхи становлення і розвитку політичної думки, ідеї національної державності і демократії в історії політичної думки України, теорії політичної влади, сутність політичної системи
993463
  Піча В.М. Політологія : підручник для студентів внз / Піча В.М., Хома Н.М ; за заг. ред. В.М. Пічі. – 5-е вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 298-303. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-39-6
993464
  Рудич Ф.М. Політологія : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
993465
   Політологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
993466
  Шляхтун П.П. Політологія : історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 451с. – ISBN 978-966-439-272-0
993467
   Політологія : підручник / Цвих В.Ф. [та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 671 с. – ISBN 978-966-439-237-9
993468
   Політологія : навчальний посібник / [В.С. Бліхар та ін.] ; за заг. ред. М.П. Гетьманчука. – Київ : Знання, 2011. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 396-415. – ISBN 978-966-346-681-1
993469
  Горбач О. Політологія : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
993470
   Політологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навчальний посібник / [В.Ф. Цвих та ін.] ; за ред. В.Ф. Цвиха. – Київ : Знання, 2012. – 374, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-374. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-987-4
993471
   Політологія : [базовий] підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Коваль І.М. та ін. ; Громад. рада.: Ю.Я. Бобало, В.С. Бакіров, Л.В. Губерський та ін. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Харків : Фоліо, 2012. – 410, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 410-411. – Бібліогр.: с. 341-350 , в підрядк. прим. та в кінці розд. – ISBN 978-966-03-5994-9
993472
   Політологія : [підручник для студентів ВНЗ] / [А.М. Черній, В.Ф. Калуга, О.В. Костюк та ін.] ; за заг ред. проф. А.М. Чернія. – Київ : Міленіум, 2012. – 425, [1] с : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Довідник країн Європи: с. 362-373. - Слов. політол. термінів: с. 374-420. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-66-4
993473
   Політологія : підручник / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. проф. М.П. Требіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 408-411. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-458-450-7
993474
  Гелей С.Д. Політологія : навч. посібник ... для студ. вищих навч. закладів / С.Д. Гелей, С.М. Рутар. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 346, [1] с. – Бібліогр.: с. 346. – ISBN 978-617-673-103-0
993475
   Політологія : енциклопед. словник / [В. Денисенко та ін.] ; за ред. д-ра філос. наук., проф. Володимира Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 404, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. В кінці кн. зазнач. авт.: Денисенко В.М., Угрин Л.Я., Хома Н.М. – ISBN 978-617-10-0166-4
993476
  Косьмій О.М. Політологія : навч.-метод. комплекс (для курсантів психолог. ф-ту) / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 25, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 23-25
993477
  Мальчин Ю.М. Політологія : курс лекцій / Мальчин Ю.М. – Київ : АМУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-966-2341-18-8
993478
   Політологія : метод. рек. до самост. роботи для студентів напряму підгот. 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад. М.С. Гурицька]. – Київ : НАУ, 2015. – 26, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 26-27
993479
   Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку : Наукові доповіді та статті. – Київ : Європейський університет, 2000. – 252с. – ISBN 966-7508-69-2
993480
   Політологія в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – С. 13


  Фрагменти виступів учасників Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму, який відбувся 25-27 жовтня ц.р. на базі Інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Серед виступаючих професор університету П.П. Шляхтун.
993481
  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина / В.М. Бебик; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 424с. – ISBN 966-608-366-3


  Викладено основні засади політичної науки в контексті історії розвитку світової політичної думки, становлення політології як науової, навчальної та практичної дисципліни
993482
  Мейс Д. Політологія історії, або Народна освіта як чинник соціалізації громадян // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 20-26 лютого (№ 7). – С. 12-13
993483
  Мадіссон В.В. Політологія міжнародних відносин : Навч. посіб. для студ. гуманіт. фак. вищ. закл. освіти / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 174 с. – ISBN 5325008560
993484
  Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.О. Шергін ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ : ДАУ, 2013. – 200, [2] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7037-03-2
993485
  Перепелиця Г. Політологія міжнародних відносин // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 61


  Рецензія на навчальний посібник - "Політологія міжнародних відносин" - підготовлений і виданий завідувачем кафедри регіональних систем і європейської інтеграції Дипломатичної академії України при МЗС, доктором політичних наук, професором Сергієм ...
993486
  Кирилюк Ф.М. Політологія Нової доби : Посібник / Ф.М. Кирилюк. – Київ : Академія, 2003. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-158-9


  Викладено основні політологічні доктрини, концепції Нової доби, висвітлено розвіток політичного знання в єдності його світоглядних засад, теоретичного змісту і програмних вимог. Для студентів вузів
993487
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
993488
  Кирилюк Ф. Політологія Ренесансу : Навчальний посібник / Федір Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання України, 2000. – 200с. – ISBN 966-618-113-4; 966-618-149-5
993489
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
993490
  Сергієнко П.П. Політологія сьогодні і завтра / П.П. Сергієнко. – К., 1991. – 45с.
993491
  Сіленко А. Політологія та соціологія в освітньому процесі України: Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 31-32.
993492
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
993493
  Бульбенюк С.С. Політологія у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / С.С. Бульбенюк, Н.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 242, [6] с. : іл., табл., схеми. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-483-352-0
993494
  Стародуб Н. Політологія у порівнянні // Київський університет. – Київ, 2018. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Друге місце у загальнокомандному заліку вибороли студенти філософського факультету Шевченкового університету Владислав Сасін, Ігор Гончарук та Анастасія Руденко у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Політологія", яка цього ...
993495
  Цвих В. Політологія у системі підготовки сучасного фахівця / В. Цвих, Д. Черняк // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 106-110. – ISSN 1682-2366


  Згадується книга " Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів" за ред. В.Ф. Цвиха, підготовлена каф. політології філософського фак-ту КНУТШ.
993496
   Політологія у схемах , таблицях, визначеннях : Навчальний посібник. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 161c. – ISBN 966-7508-02-1
993497
  Кусок Л.М. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : Навчально-методичний посібник / Кусок Л.М., Ткач О.І.; Київський славістичний ун-т. – Київ, 2006. – 188с.
993498
  Дей М.О. Політологія у схемах, таблицях та визначеннях : навч. посібник для студ. ВНЗ / Дей М.О., Ткач О.І. ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-170. – ISBN 978-966-2609-61-5
993499
  Хілько М.І. Політологія як нова парадигма освітньо-наукового знання // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 190-228. – ISBN 966-594-988-8
993500
  Цвих В.Ф. Політологія, як наука і навчальна дисципліна: сучасні модуси реалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 6-12
993501
   Політологія. Кінець ХІХ - перша половина ХХ ст. : хрестоматія. – Львiв : Світ, 1996. – 800 с. – ISBN 5-7773-0219-Х
993502
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
993503
  Славинський Микола Політологія: від роздумів до прогнозів // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 11 (160). – С. 2-3 : фото
993504
   Політологія: історія та методологія : хрестоматія. – Київ : Здоров"я, 2000. – 632 с. – ISBN 5-311-02747-9
993505
  Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Шляхтун ; МОНУ, КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2010. – 472 с. – ISBN 978-611-01-0097-7
993506
  Піча В.М. Політологія: конспект лекцій : Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України / В.М. Піча, Н.М. Хома. – 2-ге вид., доп. – Львів : Новий Світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 172с. – ISBN 966-95596-1-4
993507
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640с. – ISBN 5-7763-8287-4
993508
   Політологія: наука про політику : Підручник. – Київ-Харків : Єдінорог. – ISBN 966-7333-36-1
Вид. 4-те, виправлене та доповнене. – 2002. – 640с.
993509
  Горлач М.І. Політологія: наука про політику : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 840 с. – ISBN 978-966-364-836-1
993510
   Політологія: освітньо-професійний комплекс : напрям підгот. 030104 - "Політологія", спец. - "Політологія" (6.030104; 7.040301; 8.040301) : [навч. посібник] / А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко, П.П. Шляхтун, В.Ф. та ін. Цвих; [А.Є. Конверський та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 678, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем
993511
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
993512
   Політологія: Терміни. Поняття. Персоналії. Схеми. Таблиці. : Навчальний словник-довідник для студентів. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2001. – 320с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-06-2
993513
  Цвих В.Ф. Політологія: традиція та інновація // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 434-448. – ISBN 978-966-439-469-4
993514
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
993515
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
993516
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
993517
  Бойченко В.П. Поліття / В.П. Бойченко. – К., 1977. – 79с.
993518
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
993519
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
993520
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
993521
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
993522
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
993523
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
993524
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
993525
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
993526
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
993527
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
993528
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
993529
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
993530
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
993531
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
993532
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
993533
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
993534
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
993535
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – ISBN 966-7890-03-1
993536
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
993537
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
993538
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
993539
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
993540
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
993541
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
993542
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
993543
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
993544
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
993545
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму
993546
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
993547
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
993548
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
993549
  Сідорова Я. Поліхромія як засіб гармонізації житлового середовища / Я. Сідорова, Ю.Ф. Сазонова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 302-306. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
993550
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
993551
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
993552
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
993553
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
993554
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
993555
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
993556
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
993557
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
993558
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
993559
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
993560
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
993561
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
993562
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
993563
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
993564
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
993565
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
993566
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
993567
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
993568
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
993569
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
993570
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
993571
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
993572
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
993573
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
993574
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
993575
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
993576
  Прибиткова І. Поліцейський характер радянської паспортної системи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, липень - вересень. – С. 112-124. – ISSN 1563-3713
993577
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
993578
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
993579
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
993580
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
993581
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
993582
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
993583
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
993584
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
993585
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
993586
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого і сучасного // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 45-59. – ISBN 978-966-520-183-0
993587
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
993588
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
993589
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
993590
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
993591
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
993592
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
993593
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
993594
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
993595
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
993596
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
993597
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
993598
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
993599
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
993600
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
993601
   Поліщук Віталій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 214-215 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
993602
   Поліщук Любов Костянтинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 42. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
993603
  Швед Б.Г. Поліщуки / Б.Г. Швед. – Львів : Каменяр, 1965. – 242 с.
993604
  Стецюк Я.Н. Поліщуки. Гірськими стежками : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 367 с.
993605
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький Ігор Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 372л. + Додаток: л.354 - 368. – Бібліогр.: л.: 325 - 354
993606
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
993607
  Ругоев Я. Полк майора Валли: 126-й стрелковый полк : документальное повествование / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 334 с.
993608
  Пармузин Б.С. Полк поднимается по тревоге / Б.С. Пармузин. – Ташкент. – 186с.
993609
  Лазаревский А.М. Полк Прилуцкий / Ал. Лазаревский. – [Перепеч. с изд. 1902 г.]. – [Киев : б. и. – 426, XXIII, [4] с. : табл. – Кн. опис. по обл. - Тит. л. ориг. - Перепеч. с изд.: Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и упр. Ал. Лазаревского. Т. 3: Полк Прилуцкий. К.: тип. Императ.ун-та св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бібліотека часопису "Прилуки. Фортеця" / проект Юрія Коптєва ; т. 1)


  У пр. 1717257 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
993610
  Штыков Н.Г. Полк принимает бой / Н.Г. Штыков. – М, 1979. – 159с.
993611
  Федотов Ф.С. Полк продолжает бой. / Ф.С. Федотов. – М., 1978. – 198с.
993612
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1947. – 203с.
993613
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1955. – 171с.
993614
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 320с.
993615
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1972. – 272с.
993616
  Осинин В. Полк прорыва / В. Осинин. – М, 1983. – 271с.
993617
  Моисеев С.И. Полк рабочей Москвы. / С.И. Моисеев. – М, 1960. – 107с.
993618
  Десняк О. Полк Тимофія Черняка : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1938. – 67 с.
993619
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Москва : Военное издательство, 1980. – 264 с.
993620
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Новосибирск, 1985. – 312с.
993621
  Журавлев В.А. Полк, под знамя! / В.А. Журавлев. – М., 1956. – 167с.
993622
  Бедзик Ю.Д. Полки идут на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик; Пер. с укр. Н. Бакаева. – Москва : Воениздат, 1965. – 240с.
993623
  Бедзик Ю.Д. Полки ідуть на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
993624
  Микитин Т.Д. Полки йдуть на Галич. -- (Під мурами Львова). Іст. повісті. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1965. – 272с.
993625
  Морозов И.К. Полки сражались по-гвардейски / И.К. Морозов. – Волгоград, 1964. – 165 с.
993626
  Мечетная Н. Полкило свободы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 64-66


  Перестройка на Кубі. Дозволено користуватися деякими приладами : мобільними телефонами, мікроволновими печами, інтернетом
993627
  Манакин М.Ф. Полковая наша семья / М.Ф. Манакин. – М, 1983. – 208с.
993628
  Довгич В. Полковенко Віктор Васильович : [спогади] / Віталій Довгич // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 239-240. – ISBN 978-966-2726-03-9
993629
   Полковенко Тарас Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 241. – ISBN 978-966-2726-03-9
993630
  Іванюк О.Л. Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 125-135. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
993631
  Стецюк В.Б. Полкові історії та пам"ятки - джерело з історії російської військової присутності на Правобережній Україні кінця XIX - початок XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 57-58
993632
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманскої України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
993633
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 41-44
993634
  Тешкин Ю.А. Полковник / Ю.А. Тешкин. – М, 1991. – 526с.
993635
   Полковник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 108-111
993636
  Мірчук П. Полковник Андрій Журба // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 252-254
993637
  Середницький Я. Полковник Андрій Мельник - видатний старшина УСС і Корпусу Січових Стрільців, начальник Штабу Дієвої Армії УНР, другий голова Проводу Українських Націоналістів / Я. Середницький, П. Дорожинський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 9 грудня (число 48). – С. 11
993638
  Обухов В.В. Полковник Богун : Козацькому роду нема переводу ! / Обухов В.В. – Киев, 2006. – 136с. – (Наши великие предки). – ISBN 966-8498-19-6
993639
  Личманенко В. Полковник Брацлавський Данило Нечай // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 13-14
993640
  Моруа А. Полковник Брэмбл и его друзья / А. Моруа. – М., 1992. – 142с.
993641
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 288с.
993642
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 287с.
993643
  Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 50-70. – ISSN 0130-5247
993644
  Наумов Н.Ф. Полковник Горин : Повести / Н.Ф. Наумов. – Москва : Воениздат, 1971. – 212с.
993645
  Мартинович О. Полковник Євген Коновалець у Канаді (невідомі його листи, написані у червні 1929 р.) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 368-378
993646
  Чухліб Т. Полковник і наказний гетьман Євстафія Гоголь // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  Остап (Євстафій) Гоголь (р.н.невід.-1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, полковник Кальницького(1649, 1674), Подільського (1654-1661, 1663-1669, 1673-1675) та Брацлавського (1663-1665) полків, наказний гетьман Правобережної ...
993647
  Мірчук П. Полковник Іван Бондаренко // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 256-257
993648
  Мірчук П. Полковник Іван Гонта // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 227-241
993649
  Канторович Л.В. Полковник Коршунов / Л.В. Канторович. – Фрунзе, 1964. – 618 с.
993650
  Лиддель Г. Полковник Лоуренс / Г. Лиддель. – М., 1939. – 295с.
993651
  Виленский Ю. Полковник медицинской службы Борис Эпштейн: "Я бы сделался снова врачом" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 5 (654). – С. 20


  Лікар-ендокринолог Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", професор, полковник медичної служби у відставці.
993652
  Мірчук П. Полковник Микита Швачка // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 248-252
993653
  Никифоров А.В. Полковник милиции / А.В. Никифоров. – Саратов, 1989. – 333с.
993654
  Вирський Д.С. Полковник Михайло Криса - малознаний герой / антигерой козацької революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 65-70. – ISSN 0130-5247
993655
   Полковник Михайло Кричевський Наказний Гетьман України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – С. 3-6
993656
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 36-45
993657
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2004. – 416с. : іл. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-04-3
993658
  Стороженко Н. Полковник прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. / Н. Стороженко. – 7с.
993659
  Куций А.Ф. Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 128-135. – ISSN 0321-0499
993660
  Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам"яті: документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. : фотогр.
993661
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.10-46. – ISSN 0012-6756
993662
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.47-80. – ISSN 0012-6756
993663
  Микитин Т.Д. Полковник Семен Височан : іст. повість [про керівника антифеодал. боротьби на Галичині у 1648—1654 рр.] / Т. Д. Микитин. – Львів : Каменяр, 1968. – 179 с.
993664
  Мірчук П. Полковник Семен Неживий // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 241-248


  Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове прізвисько, Неживий — гайдамацьке прізвисько) (*1744 — рік смерті невідомий) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, ...
993665
  Вайян Р. Полковник Фостер визнає себе винним / Р. Вайян. – Москва, 1953. – 103с.
993666
  Вайян Р. Полковник Фостер признает себя виновным / Р. Вайян. – Москва, 1952. – 96с.
993667
  Бальзак Оноре де Полковник Шабер. Гобсек / Бальзак Оноре де. – Харків, 1930. – 179с.
993668
  Бальзак Оноре де Полковник Шабэр / О. Бальзак ; Пер. с фр. И. Б. Мандельштама. – Ленинград : Книгоизд. "Сеятель", 1925. – 96 с. – (Общедоступная Библиотека ``Сеятель`` : Отдел художественной литературы)
993669
  Загоронюк Л. Полковник Яків Водяний (1886-1940 рр.) // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.51-52
993670
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества: Роман / Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1989. – 429с.
993671
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес. – М., 1990. – 462с.
993672
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества. Роман / Пер с испанского; Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1992. – 431с. – ISBN 5-280-02611-5
993673
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 966-518-349-4
993674
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 978-966-518-582-6
993675
  Ройтман Н.Д. Полководец-коммунист / Н.Д. Ройтман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 62с.
993676
  Тренев К.А. Полководец / К.А. Тренев. – М.-Л., 1945. – 135с.
993677
  Карпов В.В. Полководец : Повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528с.
993678
  Романов Д.М. Полководец Д.С.Дохтуров. / Д.М. Романов. – Тула, 1979. – 108 с.
993679
  Брагин М.Г. Полководец Кутузов / М.Г. Брагин. – М., 1944. – 175с.
993680
   Полководец Кутузов. – М., 1955. – 496с.
993681
  Прунцов В.В. Полководец П. А.Руянцев / В.В. Прунцов, 1946. – с.
993682
  Бахтерев И. Полководец Суворов. / И. Бахтерев, А. Разумовский. – Л.-М., 1949. – 128с.
993683
  Фельдеш П. Полководец улицы / П. Фельдеш. – М., 1977. – 293с.
993684
  Толмачев А. Полководец человечьей силы / А. Толмачев. – М., 1969. – 208с.
993685
  Максимов Г.М. Полководец. Роман / Г.М. Максимов. – М.
кн. 1. – 1968. – 448с.
993686
  Карпов В.В. Полководец: Повесть (о И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 512с.
993687
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 640с.
993688
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – М., 1989. – 572с.
993689
  Карпов В.В. Полководець: повість (про І.Ю. Петрова) / В.В. Карпов. – К., 1987. – 686с.
993690
  Машовець П.Л. Полководці - визволителі України : інформаційно-довідковий збірник / [ П.Л. Машовець, Г.Є. Ясєв] ; Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України - місто-герой Київ". – Київ : Книга Пам"яті України. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; 4). – ISBN 5-88500-159-9
Вип. 4. – 2005. – 46 с.
993691
   Полководці Війська Запорозького : історичні портрети. – Київ : КМ Academia. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-518-011-8
Кн.1. – 1998. – 400с. – На титул. аркуші: До 350-ї річниці початку національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.
993692
   Полководці Війська Запорозького : Історичні портрети. – Київ : Вік. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-8680-04-9
Кн.2. – 2004. – 276с.
993693
   Полководцы. – М., 1995. – 99с.
993694
  Каргалов В.В. Полководцы XVII в / В.В. Каргалов. – М., 1990. – 494с.
993695
   Полководцы Великой Отечественной. – М., 1988. – 223с.
993696
   Полководцы гражданской войны. – М., 1960. – 351с.
993697
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – М., 1985. – 575с.
993698
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 574 с. – В изд. также: Владимир Мономах / А.Н. Сахаров. – (Жизнь замечательных людей)
993699
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1970. – 447с.
993700
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М.
2. – 1979. – 382с.
993701
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1985. – 367с.
993702
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 17. – 1986. – 365с.
993703
  Уилкинсон Ф. Полководцы изменившие мир / Ф. Уилкинсон, М. Поллард. – Москва, 1994. – 88с.
993704
  Каргалов В.В. Полководцы Х -- XVI вв / В.В. Каргалов. – М., 1989. – 332с.
993705
  Ниорадзе Р.Т. Полководческая деятельность Георгия Саакадзе / Р.Т. Ниорадзе. – Тбилиси, 1986. – 215с.
993706
  Боголюбов А.Н. Полководческое искусство / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1939. – 160с.
993707
  Суворов А.В. Полковое учреждение. / А.В. Суворов. – М., 1949. – 152с.
993708
  Домбровський О. Полку офіцерів прибуло // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Три місяці вивчали екстремальну та тактичну медицину, поведінку в зоні конфлікту, психологію, юриспруденцію та фінанси слухачі курсів військової підготовки військовослужбовців рядового та сержантського складу на базі Військового інституту Університету. ...
993709
  Оссовский В. Поллинг versus - социологическое исследование общественного мнения // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.207-216
993710
  Адо В.А. Поллинозы : профилактика сенной лихорадки / В.А. Адо. – Москва : Знание, 1978. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 11, 1978 г. ; Факультет здоровья № 11, 1978 г.)
993711
  Веян А. Полловодье : лирика / А. Веян. – Рига : Лиесма, 1970. – 131 с.
993712
  Митропольский Б.С. Полметаллические месторождения Алтая и Салаира / Б.С. Митропольский, М.К. Паренаго. – Новосибирск, 1931. – 462с.
993713
  Чугунов В.А. Полметра до катастрофы / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1967. – 110с.
993714
  Маевский В.В. Полмиллиона километров позади / В.В. Маевский. – Москва, 1968. – 388 с.
993715
  Черных А. Полмира детства // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 52-54. – ISSN 0869-8171


  Детские музеи мира
993716
  Ковалев А.М. Полная и окончательная победа социализма в СССР / А.М. Ковалев. – М, 1958. – 32с.
993717
  Фоер Полная иллюминация / Джонатан Сафран Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова ; под. ред. Виктории Вайнер. – Москва : Эксмо, 2009. – 350, [2] с. – Пер. с изд.: Everything is illuminated / Jonathan Safran Foer, 2002. – (Игра в классику). – ISBN 978-5-699-12824-2
993718
  Трофимов Валерий Владимирович Полная интегрируемость уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Трофимов Валерий Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 10л.
993719
  Тахтаджян Леон Арменович Полная интегрируемость уравнения U11-Uxx+SinU=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тахтаджян Леон Арменович; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Л., 1975. – 17л.
993720
  Беляев М.М. Полная окончательная победа социализма в СССР - итог всемирно-исторического значения / М.М. Беляев. – Грозный, 1967. – 24с.
993721
  Юрьев З.Ю. Полная переделка. / З.Ю. Юрьев. – М., 1979. – 318с.
993722
  Сухомлин В.А. Полная победа инноваций над российским образованием // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-40. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Размышление российского профессора о реформах высшего образования. Что же наиболее ценного теряет при реформировании система образования ? Откуда вырос Болонский процесс ?
993723
  Нири Ю. Полная система функций в задаче трех тел. 2-5437 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нири Ю. ; ОИЯИ , Лаб-ия теор. физики. – Дубна, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
993724
   Полная хронология ХХ века. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 816c. – ISBN 5-7141-0416-3
993725
  Гурский З.А. Полная энергия переходных металлов / З.А. Гурский, Б.А. Гурский. – К., 1979. – 28с.
993726
   Полная энциклопедия мировой авиации : Самолеты и вертолеты ХХ столетия. – Самара : Федоров, 1997. – 928с. – ISBN 5-888-33-050-7
993727
  Коновалова Н.П. Полнее использовать мощности предприятия. / Н.П. Коновалова, В.Н. Шакотько. – М., 1972. – 63с.
993728
  Попов М. Полній словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. / М. Попов. – 2-е изд., доп. – М,. – 136с.
993729
  Капаев С. Полноводная Тазасу : повести, рассказы / С. Капаев; пер. с ногайск. – Черкесск, 1966. – 208 с.
993730
  Дворецкий И.М. Полноводье / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1954. – 119с.
993731
  Порохова О.Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах / О.Г. Порохова. – Л., 1988. – 261с.
993732
  Маркарьян Н.Е. Полногласная и неполногласная лексика в языке летописей XV века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Маркарьян Н.Е. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 24 с.
993733
  Тимербаев Р.М. Полное запрещение ядерных испытаний / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1986. – 102 с.
993734
  Сорлович И.К. Полное и неполное опрощение. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорлович И.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25 с.
993735
  Павловский И.Г. Полное изгнание фашистских захватчиков с советской земли / И.Г. Павловский. – Москва, 1975. – 63с.
993736
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
[Т. 1] : На заре [и др.]. – 1912. – XXI, 806 стлб.; 23 л. ил.; 1 л. портр.
993737
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
Т. 2 : Бедный Генрих [и др.]. – 1912. – 809–1530 стлб.; 4 л. ил.
993738
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 1 : Предисловие Л.Н. Толстого; Литературная характеристика; Романы, повести и рассказы. – 1904. – LVI, 1116 стб.; 2 л. ил., портр.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
993739
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 4 : Повести и рассказы. – 1907. – 946 стб. с., ил.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
993740
  Русинов И.В. Полное использование земли - задача каждого хозяйства. / И.В. Русинов. – М., 1962. – 64с.
993741
  Нелюбин А. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод.. – С.-Пб.
ч. 1, кн. 1. – 1825. – 671с.
993742
  Инасаридзе С.Ф. Полное обеспечение всего населения продовольствием как социально-экономическая задача развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инасаридзе С.Ф.; Ярослав. гос. ун-тет. – Ярославль, 1980. – 15л.
993743
  Майер В.В. Полное отражение света в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1986. – 127 с.
993744
  Пашалери А. Полное руководство к изучению неправильных глаголов французского языка / А. Пашалери. – Одесса, 1906. – 182 с.
993745
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : книга чертежей и рисунков (Рисунки гербам городов). – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – 11 с., 114 л. ил.
993746
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : чертежи и рисунки , принадлежащие к 1-му Полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1843. – [5], 57 л. ил.
993747
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : (1649-1825). – 1851. – [6], 1206 с. – Экз. деф., без обл.
993748
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.] : Указатель имен и фамилий наодившихся в первом полном собрании законов Российской империи. – 1830-1851. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
(1649-1825) / сост. Григорий Репинский. – 1873. – [2], 154 с.


  На экз. № 119112 фамилия-автограф: Ник. Василенко
993749
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнительный реестр к общему указателю полного собрания законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1851. – [2], 42 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993750
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий хронологический указатель к полному собранию законов. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 2 : 1825-1850. – 1851. – [4], 901 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993751
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 1 : Законы 1825-1843 года. – 1855. – Разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993752
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Дополнение ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Ч. 2 : Законы 1844-1850 года. – 1855. – Разд. паг., 112 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993753
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : (З - О). – 1885. – [3], 880 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993754
   Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 2] : Общий алфавитный указатель ко второму полному собранию законов Российской империи. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : (Т - Я). – 1885. – [3], 385, 26 с., 3 л. табл. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993755
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 9, отд.-ние 1 : 1834 : От № 6685-7379. – 1835. – 891 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993756
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 45, отд.-ние 3 : 1870 : Приложения. – 1874. – 909 с. разд. паг., 49 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993757
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 3 : 1871 : Приложения. – 1874. – 863 с. разд. паг., 61 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993758
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 1 : 1871 : От № 49098-49762. – 1874. – [2], 935 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993759
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 2 : 1871 : От № 49763-50382 и Дополнения. – 1874. – 890 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993760
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 3 : 1872 : Приложения. – 1875. – 740 с. разд. паг., 25 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993761
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 2 : 1872 : От № 51052-51723 и Дополнения. – 1875. – [2], 1276, 71 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993762
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 1 : 1872 : От № 50383-51051. – 1875. – [2], 1047 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993763
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 3 : 1873 : Приложения. – 1876. – 962 с. разд. паг., 117 ил., карт., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993764
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 2 : 1873 : От № 52437-52981 и Дополнения. – 1876. – [2], 648, 62 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993765
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 1 : 1873 : От № 51724-52436. – 1876. – [2], 648, 62 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993766
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 1 : 1874 : От № 52982-53684. – 1876. – [2], 948 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993767
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 2 : 1874 : От № 53685-54240 и Дополнения. – 1876. – [2], 496, 139 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993768
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 3 : 1875 : Приложения. – 1877. – [2], 623, 38, 43 с., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993769
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 1 : 1875 : От № 54241-54878. – 1877. – [2], 720 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993770
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 2 : 1875 : От № 54879-55435 и Дополнения. – 1877. – [2], 513, 19 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993771
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 2 : 1876 : От № 56150-56793 и Дополнения. – 1878. – [2], 580, 29 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993772
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 3 : 1876 : Приложения. – 1878. – 824 с. разд. паг., 34 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993773
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 1 : 1876 : От № 55436-56149. – 1878. – [2], 580, 29 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993774
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 52, отд.-ние 1 : 1877 : От № 56794-57528. – 1879. – [2], 823 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993775
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 2 : 1878 : От № 58674-59182 и Дополнения. – 1880. – [2], 346, 22, [7] с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993776
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 3 : 1878 : Приложения. – 1880. – 805 с. разд. паг., 80 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993777
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 1 : 1878 : От № 58048-58673. – 1880. – [2], 464 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993778
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 54, отд.-ние 1 : 1879 по 18 февраля 1880 : От № 59183-59838. – 1881. – [2], 562 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993779
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 54, отд.-ние 2 : 1879 по 18 февраля 1880 : От № 59839-60540 и Дополнения. – 1881. – [2], 473, 27 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993780
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 2 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : Приложения. – 1884. – 824 с. разд. паг., 21 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993781
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 1 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : От № 60541-61928 и Дополнения. – 1884. – [2], 966, 53 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993782
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 1 : Со дня восшествия на престол государя императора Александра Александровича по 31 декабря 1881 года : От № 1-585 и Дополнения. – 1885. – 623 с. разд. паг., 10 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993783
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : 1882 : От № 586-1292 и Дополнения. – 1886. – 1139 с. разд. паг., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993784
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 3 : 1883 : От № 1293-1933 и Дополнения. – 1886. – 979 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993785
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : 1884 : От № 1934-2642 и Дополнения. – 1887. – 1267 с. разд. паг., 20 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993786
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 5 : 1885 : От № 2643-3435 и Дополнения. – 1887. – 1478 с. разд. паг., 64 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993787
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 7 : 1887 : От № 4138-4932 и Дополнения. – 1889. – 1146 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993788
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 8 : 1888 : От № 4933-5685 и Дополнения. – 1890. – 1173 с. разд. паг., 9 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993789
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 9 : 1889 : От № 5686-6504 и Дополнения. – 1891. – 1490 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993790
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 10, отд.-ние 1 : 1890 : От № 6505-7339 и Дополнения. – 1893. – [2], 845, 245 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
993791
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 11 : 1891 : От № 7340-8214 и Дополнения. – 1894. – 1384 с. разд. паг., 34 л. ил.
993792
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 12 : 1892 : От № 8215-9216 и Дополнения. – 1895. – 1353 с. разд. паг., 37 л. ил.
993793
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 13 : 1893 : От № 9217-10232 и Дополнения. – 1897. – 1365 с. разд. паг., 24 л. ил.
993794
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 19, отд.-ние 1 : 1899 : От № 16310-17967 и Дополнения. – 1902. – [2], 1324, 33 с.
993795
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 20, отд.-ние 2 : 1900 : Приложения. – 1902. – [2], 624, 64, 77 с., 79 л. ил.
993796
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – 1904. – [2], 1030, 139 с. – Конволют. Пер. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : Т. 22, отд.-ние 2
993797
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 22, отд.-ние 2 : в 33 т. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1904. – Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – [2], 638, 59, 76, [5] с., 38 л. ил.
993798
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 2 : 1903 : Приложения. – 1905. – [2], 762, 60, 79, [5] с., 62 л. ил.
993799
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 1 : 1903 : От № 22360-23838 и Дополнения. – 1905. – [2], 1167, 136 с.
993800
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 24, отд.-ние 1 : 1904 : От № 23839-25604 и Дополнения. – 1907. – [2], 1257, 25 с.
993801
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 1 : 1905 : От № 25605-27172 и Дополнения. – 1908. – [2], 966, 157 с.
993802
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 2 : 1905 : Приложения. – 1908. – [2], 844, 62, 90 с., 18 л. ил.
993803
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 1 : 1906 : От № 27173-28753 и Дополнения. – 1909. – [2], 1141, [29] с.
993804
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 2 : 1906 : Приложения. – 1909. – [2], 474, 63, 77, [5] с., 25 л. ил.
993805
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 2 : 1908 : Приложения. – 1911. – [2], 821, 57, 82 с., 38 л. ил.
993806
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 1 : 1908 : От № 29944-31329 и Дополнения. – 1911. – [2], 1008, 53 с.
993807
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 29, отд.-ние 2 : 1909 : Приложения. – 1912. – [2], 399, 65, 98 с., 20 л. ил.
993808
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 30, отд.-ние 2 : 1910 : Приложения. – 1913. – [2], 613, 71, 91, [5] с., 32 л. ил.
993809
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 31, отд.-ние 2 : 1911 : Приложения. – 1914. – [2], 698, 70, 72, [6] с., 55 л. ил.
993810
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 2 : 1912 : Приложения. – 1915. – [2], 775, 100, 59 с., 33 л. ил.
993811
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 1 : 1912 : От № 36391-38603 и Дополнения. – 1915. – [2], 1790, [53] с.
993812
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 1 : Царствование государяцаря и великого князя Петра Алексеевича : 1721. – 1869. – [6], 16, 349, 33 с. – Экз. деф., отсутств. с. 25-33


  табл.-Хронолог. указ. : с. 1 - 16 (в начале издания)
993813
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 4 : [Царствование государяцаря и великого князя Петра Алексеевича] : 1724-1725 января 28. – 1869. – [], 16, 366 с.
993814
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 5 : [Царствование государыни императрицы Екатерины I] : 28 января 1725 - 5 мая 1727. – 1881. – [2], 28, 606 с. – Экз. деф., отсутств. с. 25-33


  табл.-Хронолог. указ. : с. 1 - 16 (в начале издания)
993815
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи : в 10 т. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : В синоидальной тип.
Т. 7 : [Царствование государыни императрицы Анны Иоанновны] : с 19-го января по 23-е декабря 1732. – 1890. – 757 с. разд. паг. ил.
993816
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. – 1869-1911. – Санкт-Петербург : Синоид. тип.
Т. 8 : [Царствование государыни императрицы Анны Иоанновны] : 1733-1734. – 1898. – [2], 367, 24 с. – Экз. деф., отсутств. с. 1-24 в конце книги
993817
   Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи. – 1889-1915. – Петроград : Синоид. тип.
Т. 2 : Царствование государыни императрицы Екатерины II : 1773-1784 гг. – 1915. – IV, 548, 40 с.
993818
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1904. – 407 с.
993819
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – Москва-Л.
Т. 2. – 1907
993820
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993821
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 1916. – LII, 243 с., 1 л. портр. (фронт.)). – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер. ПСС, т. 2 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993822
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 2 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 1 : Критико-биографический очерк П.В. Быкова; Повести и рассказы. – 394 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993823
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Детство Темы: из семейной хроники ; Гимназисты: из семейной хроники. – 1916. – 394 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993824
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993825
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 1916. – 452 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 4 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993826
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 4 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 3 : Студенты; Тема и его друзья: (из семейной хроники); Инженеры. – 358 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993827
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4 : Несколько лет в деревне; В сутолоке провинциальной жизни: деревенская драма: в 4 д. – 1916. – 358 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993828
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993829
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 1916. – 399 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 6 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993830
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 6 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 5 : По Корее, Манджурии и Ляодунскому полуострову: (из путешествий вокруг света); Карандашом с натуры; Корейские сказки записанные осенью 1898 года. – 292 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993831
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Дневник во время войны. – 1916. – 292 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Экз. в разных тип. переплетах


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993832
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993833
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 1916. – 290, II с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива". - Пер. ПСС, т. 8 / Н.Г. Гарин


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993834
  Гарин-Михайловский Полное собрание сочинений. Т. 8 : в 8 т. / Н.Г. Гарин // Полное собрание сочинений : в 8 т. / Гарин-Михайловский. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1916. – Т. 7 : Рассказы; Посмертные произведения; Сказки для детей. – 340 с.


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993835
  Гарин-Михайловский Н.Г. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Н.Г. Гарин. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8 : Деревенские панорамы. – 1916. – 340 с. – Изд. вышло в 20 кн. - Прил. к журн. "Нива"


  Содержание: Т. 1. Критико-биографический очерк П.В. Быкова. Повести и рассказы. Т. 2. Детство Темы: Из семейной хроники; Гимназисты: Из семейной хроники. Т. 3. Студенты; Тема и его друзья: (Из семейной хроники); Инженеры. Т. 4. Несколько лет в деревне; ...
993836
  Салтыков М.Е. (Щедрин Н.) Полное собрание сочинений / М.Е. (Щедрин Н.) Салтыков. – Москва : Огиз ; Гослитиздат
Т. 6 : Публицистика 1863-1864 гг. – 1941. – 643 с.
993837
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1960. – 575 с.
993838
  Горький Максим Полное собрание сочинений : в 6 т. / Горький Максим. – 1917-1918. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. – 1968. – 443 с. : илл., 1 л. портр. – Изд. не было закончено. Вышло 6 т. в 25 кн.


  Содерж.: Т. 1. Макар Чудра; О чиже, который лгал, и о дятле - любителе истины; Емельян Пиляй [и др. мелкие рассказы]. Т. 2. Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. Т. 3. Ярмарка в Голтве; Зазубрина; Скуки ради [и др. рассказы]. Т. 4. ...
993839
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 25. – 1969. – с.
993840
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 39. – 1970
993841
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 29. – 1973
993842
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1976
993843
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1976
993844
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 14. – 1976
993845
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5 издание. – Москва : Политиздат
Т. 15. – 1976
993846
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1976. – 697с.
993847
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1976. – с.
993848
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 45. – 1978
993849
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 2 т. / под ред. прив.-доц. Имп. С.-Петерб. ун-та И.А. Шляпкина. – Санкт-Петербург : Изд. И.П. Варгунина ; Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : (Прозаические статьи и переписка) : (С прил. двух портр. А.С. Грибоедова и факс. его почерка). – 1889. – [2], XLVIII, 472, IV с. : 1 л. фронт. (портр.), [2] л. портр., факс.


  Библиогр.: Библиогр. указатель произведений А.С. Грибоедова и литературы о нем. (1814-1889)" / Сост. под ред. Н.М. Лисовского, при участии: В.И. Межова, С.И. Пономарева, В.И. Саитова и И.А. Шляпкина (с. 421-467) Ред.: Лиссовский, Николай Михайлович ...
993850
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : с биографическим очерком и портретом А.С. Грибоедова, гравированным на стали Ф.А. Брокгаузом в Лейпциге / под ред. Арс. И. Введенского. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф. Маркса, 1892. – 392 с. : 1 л. фронт. (портр.). – Экз. в разных тип. переплетах
993851
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова и И.А. Шляпкина. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 7)
Т. 1. – 1911. – CXLVII, 328 с. : 4 портр., 5 факс., 4 нот. на отд. л. – С. 305-328: А.С. Грибоедов-музыкант / С.К. Булич


  Булич Сергей Константинович (1859-1921) На экз. № 18469 автограф: Турчинович
993852
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 8)
Т. 2. – 1913. – [4], III, 360 с. : 2 портр., 15 факс., 1 л. афиши на отд. л.
993853
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений А.С. Грибоедова : в 3 т. / под ред. и с примеч. Н.К. Пиксанова. – 1911-1917. – Санкт-Петербург : Изд. Разряд изящ. словесности Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 9)
Т. 3. – 1917. – IX, 396 с. : 5 портр., 5 факс. на отд. л. – С. 366-396: Избр. хронологические даты к биографии А.С. Грибоедова
993854
  Грибоедов А.С. Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Грибоедова. – Санкт-Петербург : Изд. кн. скл. и [тип.] "Родина" (А.А. Каспари), 1892. – [2], 300 с., 7 л. ил., портр. – Ежемесячное приложение иллюстрированного журнала "Родина", 1892, № 2 февраль


  На л. форзаца и на тит. л. печать надпись: Петр Иванович Блинов и на форзаце подись Турчинович
993855
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1950. – 700 с.
993856
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т.10. – 1951
993857
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 1. – 1913. – 385, [1] с., [1] л. портр. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
993858
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 1. – 1913. – 385, [1] с., [1] л. портр. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 2
993859
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева. Т. 2 : с портретом автора : в 4 т. // Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. / В.В. Вересаев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс, 1913. – Т. 1. – 319, [1] с.
993860
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 2. – 1913. – 319, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
993861
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 1913. – 403, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Экз. деф., отсутств. с. 161-186
993862
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 1913. – 403, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 4
993863
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева. Т. 4 : с портретом автора : в 4 т. // Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. / В.В. Вересаев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс, 1913. – Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 343, [1] с.
993864
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 4 : [Рассказы о войне; На войне; Записки]. – 1913. – 343, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн.
993865
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993866
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-3


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
993867
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1902. – XXX, [2], 112 c., 1 л. портр (фронт.). – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 2-4


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
993868
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993869
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993870
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 2 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 146 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993871
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993872
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993873
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 3 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 150 с.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993874
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993875
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 4 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 1. – 176, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993876
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
993877
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 5. – 1902. – 164 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 6-8


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
993878
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993879
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 6 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 118, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993880
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993881
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 7 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 110, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993882
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993883
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 8 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 5. – 128, [2] c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993884
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 8. – 1902. – 128, [2] c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993885
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением
993886
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926). На тит. л. надпись: Владимир Андреевич Геппенер и адрес
993887
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса
Т. 9. – 1902. – 152 c. – Прил. к журн. "Нива" за 1902 г. - Конволют. - Пер.: ПСС В.А. Жуковского. Т. 10-12


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926) В коленкоровых переплетах с тиснением на корешках, золотым тиснением и цветной печатью на крышках
993888
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993889
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993890
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 10 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 148 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993891
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993892
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993893
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 11 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 144 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993894
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993895
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993896
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского. Т. 12 : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского // Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : в 12 т. : с прил. портр. Жуковского, грав. на стали, и его факс. / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург : Изд. [и тип.] А.Ф. Маркса, 1902. – Т. 9. – 168 c.


  Архангельский, Александр Семенович (1854-1926)
993897
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 1. – 1896. – 373 с., 1 л. портр. (фронт.). – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993898
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 2 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 1. – 392 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993899
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 3. – 1896. – 387, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993900
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 4 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 3. – 340 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993901
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993902
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993903
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993904
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993905
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 7. – 1896. – 320, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
993906
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Баратынского : с портретом автора, биографией и его письмами. – иев ; Харьков : Изд. книгопрод. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1894. – VIII, 404, VI с., 1 л. портр. – Часть текста на фр. яз.
993907
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 10)
Т. 1. – 1914. – XC, 336 с., [14] л. ил., портр., факс. – Экз. в разных тип. переплетах


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
993908
  Баратынский Е.А. Полное собрание сочинений Е.А. Боратынского : в 2 т. / под ред. и с примеч. М.Л. Гофмана. – Петроград : Изд. Разр. изящ. слов. Имп. Акад. наук. – (Академическая библиотека русских писателей ; Вып. 11)
Т. 2. – 1915. – VI, 360 с., [6] л. портр., факс. – Библиогр.: Список произведений Боратынского по времени первого появления их в печати (с. 296-305)


  Гофман, Модест Людвигович (1887-1959)
993909
  Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах / А.П. Чехов. – Москва : Наука
Указатель к томам 1-12. – 1983
993910
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1. – 1915. – 258 с., 1 л. портр. (фронт.). – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993911
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993912
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3. – 1915. – 247 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993913
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4. – 1915. – 221 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993914
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5. – 1915. – 343 с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993915
  Бунин И.А. Полное собрание сочинений И.А. Бунина : в 6 т. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6. – 1915. – 332, [3] с. – Изд. вышло в 12 вып. - Беспл. прил. к "Ниве", 1915 г., № 1-12


  Содержание: Т. 1. Из юношеских стихотворений; Листопад; Стихотворения 1886-1900 гг.; Новые стихотворения 1901 г.; Стихотворения 1902 г. Песнь о Гайавате / Лонгфелло. Т. 2. Рассказы 1892-1902 г. Т. 3. Стихотворения 1903-06 г.; Стихотворения 1906-11 гг. ...
993916
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 1. – 1911. – VI, 289 с., 1 л. портр. – С. 1-82: Материалы для биографии И.В. Киреевского / Н.А. Елагин
993917
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 2. – 1911. – [4], 300, II с.
993918
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений Ивана Васильевича Киреевского : [в 2 т.] / изданный А.И. Кошелевым. – Москва : В тип. П. Бахметева
Т. 1. – 1861. – [6], 112, 200 с. – С. 1-112 1-й паг.: Материалы для биографии Ив. Вас. Киреевского / Н.А. Елагин
993919
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Литературные критические и биографические очерки. 1810 г. -1827 г. – 1878. – VIII, LX, 355 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
993920
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 3 : Стихотворения : Ч. 1 : 1808 г. - 1827 г. – 1880. – XVI, 453, VIII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
993921
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 5 : Фон-Визин. – 1880. – XVI, 351 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
993922
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 6 : 1853-1855 : Lettres d"un veteran russe de l"annee 1812 sur la question d"Orient publiees par P. D"ostafievo : фр. подлинник с рус. пер. – 1881. – XII, 518 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина; На экз. № 444101 наклейка: П. Киммель книжный ...
993923
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 7 : Литературные критические и биографические очерки. 1855 г. -1877 г. – 1882. – VI, 514 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
993924
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 8 : Старая записная книжка. – 1883. – [4], 524 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
993925
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 9 : Старая записная книжка : 1813-1852 гг. – 1884. – VIII, 320 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
993926
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 11 : Стихотворения : Ч. 3 : 1853-1862 г. – 1887. – X, 463, XII с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
993927
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 12 : Стихотворения : Ч. 4 : 1863-1877 г. – 1896. – XVIII, 558, XVI с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
993928
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского в 10 томах : в 10 томах c 4 портретами. – Санкт-Петербург : Изд.М.Н. Чернышевского ; тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 10, ч. 1 : Произведения, написанные в Сибири. – 1906. – [4], IV, 448, 312, 1 л. портр.
993929
  Аксаков С.Т. Полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова : [в 6 т. : с портр. авт.]. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Г. Мартынова
Т. 4 : Литературные и театральные воспоминания и произведения раннего периода. – 1886. – VIII, 480 с., 1 л. портр. – Предисл.: От издателя / Н. Мартынов


  Автор биогр.: Чешихин-Ветринский Василий Евграфович (1866/67-1923)
993930
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "Просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман : в 4 ч. – 345 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - На части тиража с загл. "Сочинения Ф.М. Достоевского"


  Экз. деф.: без ориг. обл., без тит. л., описан по интернету
993931
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 9 : Дневник писателя за 1873 г.; Критические статьи; Политические статьи : (Из журн. "Гражданин"). – 1888. – 456 с.
993932
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 10 : Дневник писателя за 1876 г. – 1888. – 424, 4 с.
993933
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 1888. – 524, 4 с.
993934
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV 529 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
993935
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV, 280 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 1, ч. 2
993936
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 1, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – [2], 283-529 с. – (Сборник "Нивы")
993937
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы: [Белые ночи. Неточка Незванова. Маленький герой. На европейские события в 1854 году. Стихотворение. Дядюшкин сон]. – 1894. – 320 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 2, ч. 2. - Экз. деф., без тит. л.
993938
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 2, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы: [Белые ночи. Неточка Незванова. Маленький герой. На европейские события в 1854 году. Стихотворение. Дядюшкин сон]. – С. 321-605 с. – (Сборник "Нивы")
993939
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 3, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 354, II с. – (Сборник "Нивы")
993940
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 1894. – 357 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 3, ч. 2
993941
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 3, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 354, II с. – (Сборник "Нивы")
993942
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1894. – 266 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 4, ч. 2
993943
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 4, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – С 267-507. – (Сборник "Нивы")
993944
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1894. – 266 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 4, ч. 2
993945
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 4, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – С 267-507. – (Сборник "Нивы")
993946
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1894. – 275 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 5, ч. 2
993947
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 5, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – С 277-546. – (Сборник "Нивы")
993948
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1894. – 275 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 5, ч. 2
993949
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 5, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – С 277-546. – (Сборник "Нивы")
993950
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман в 4 ч. – 1894. – 345 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 6, ч. 2
993951
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 6, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман в 4 ч. – С. 349-661. – (Сборник "Нивы")
993952
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
993953
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
993954
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
993955
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 8, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – [2], 299-582 с. – (Сборник "Нивы")
993956
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 8, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – [2], 299-582 с. – (Сборник "Нивы")
993957
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
993958
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
993959
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
993960
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2. - Экз. без тит. л.
993961
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2
993962
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2
993963
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – 1895. – 297 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 8, ч. 2. - Экз. без тит. л.
993964
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – 1895. – 297 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 8, ч. 2. - Экз. без тит. л.
993965
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
993966
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
993967
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
993968
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10, ч. 2
993969
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 10, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – С. 237-444, II. – (Сборник "Нивы")
993970
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 10, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – С. 237-444, II. – (Сборник "Нивы")
993971
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10, ч. 2
993972
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
993973
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 2 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – С. 237-444, II. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
993974
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
993975
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
993976
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
993977
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
993978
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
993979
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
993980
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 2 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – С. 277-548, IV. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
993981
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
993982
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
993983
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
993984
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 2 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. (окончание). – 1895. – [2], 435-920, IV с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12.
993985
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
993986
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 12, ч. 2
993987
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – [2], 435-920, IV с. – (Сборник "Нивы")
993988
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – [2], 435-920, IV с. – (Сборник "Нивы")
993989
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 12, ч. 2
993990
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 19 : Дневник писателя за 1873 г.; Политические статьи ; Критические статьи. – 1911. – VIII, 427 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г.
993991
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 20 : Дневник писателя за 1876 год. – 1911. – VIII, 420 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - Экз. деф., без обл., отсутств. с. 321-420
993992
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 1 : Иван Выжигин. – 1839. – IX, [3], 245 с.
993993
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – 1839. – [6], IV, 237, [5] с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина, т. 5
993994
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова
Т. 3 : Записки Чухина и Мазепа. – 1843. – [2], VIII, 329 с. – Экз. деф., без обл. и отсутств. с. 323-329
993995
  Булгарин Ф.В. Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина. Т. 5 : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. // Полное собрание сочинений Фаддея Булгарина : с портр. авт. и снимком с его почерка : в 7 т. / Ф.В. Булгарин. – Новое, сжатое (компакт.) изд., испр. и умнож. ; 1839-1844. – Санкт-Петербург : В тип. К. Жернакова, 1839. – Т. 4 : Петр Иванович Выжигин. – [6], 249 с.
993996
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 10 : Хоровод Времен. – 1909. – 123 с.
993997
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 5 : Литургия красоты. – 1911. – 148, III, [8] с.
993998
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 8 : Зеленый вертроград. – 1911. – 153, [11] с.


  На тит. л. надпись: З книг К. Кржемінського
993999
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 9 : Птицы в Воздухе. – 1912. – 150 с.
994000
  Дельвиг А.А. Полное собрание стихотворений / А.А. Дельвиг. – Ленинград : Издательство писателей в Ленинграде, 1934. – 552 с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,