Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
996001
  Запорожець В.А. "Особливості функціонування УАПЦ в 90-х рр. XX ст. - 10 рр. XXI ст." : дис. ... д-ра філософії у галузі релігієзнавства : 031 / Запорожець Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 192 арк. – Додатки : арк. 191-192Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 168-190
996002
   Особливостi вияву девiантної поведiнки в підлітковому вiцi / Е. Крайніков, Є. Прокопович, Ю. Землякова, С. Примаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-30. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні особливості реалізації суспiльно комунiкативного мовного наміру на неспеціальних факультетах, механізми мовотворення з позицій діяльного підходу. В статье рассматриваются психологически особенности реализации ...
996003
  Біляніна Т. Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 149-153


  У статті розглядаються особливості художніх і мемуарних творів японсько-американської письменниці Кьоко Морі. Вивчаються особливості втілення автобіографічних мотивів у її творчості, зокрема, в романах "Самотня пташка" та "Донька Шідзуко". В статье ...
996004
  Коритний О.Г. Особливості аграрної політики ЄС: можливості для України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 52-56. – ISSN 2410-9576
996005
  Клибанівська Т.М. Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 46-54. – ISSN 2411-3190
996006
  Таволжанський О.В. Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів / О.В. Таволжанський, В.Ю. Приходько // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 87-92. – ISSN 2311-4894
996007
  Задоянчук О. Особливості адаптації сучасного православ"я до модернізаційних процесів в Україні // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 164-168


  В контексті розбудови інформаційного суспільства, ми відмічаємо зміни в усіх складових життя соціуму. Автор аналізує ступінь використання сучасних технологій у межах конкретно-конфесійних проявів християнської традиції та детально зупиняється на ...
996008
  Атаманчук О.М. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 41-46. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
996009
  Волощук І.А. Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 71-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
996010
  Крайніков Е. Особливості адиктивної особистості / Е. Крайніков, Є. Прокопович, А. Баланюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-60. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Ми дослідили 50 осіб віком 18-25 років. Більшість респондентів є студентами вищих навчальних закладів. Нами був використаний такий психодіагностичний інструментарій: СМОЛ (скорочена адаптація MMPI), Методика діагностики копінг-стратегій Хейма, методика ...
996011
  Медведенко Н.В. Особливості адміністративно-правового статусу суб"єктів дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Мельник Р.С., Берлач А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (20). – С. 50-59. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено аналіз нормативно-правових джерел, якими врегульовано дисциплінарну відповідальність та дисциплінарне провадження в органах Національної поліції України, а також наукової думки з питань адміністративно-правового статусу суб"єктів ...
996012
  Мазур Т.В. Особливості актометричної структури спілкування дітей молодшого шкільного віку / Т.В. Мазур, Є.Н. Кузьменко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.90-101. – (Психологічні науки)
996013
  Приходько Г.І. Особливості актуалізації оцінного висловлювання у діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
996014
  Шарова Т.М. Особливості альманаху "Русалка Дністровая" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7346-65-3
996015
  Клименко-Мудрий Особливості американської правової системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 1. – С.51-56. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 966-614-021-7


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
996016
  Канєва Т.В. Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору / Т.В. Канєва, С.О. Шевченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 99-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
996017
  Ущаповський Ю.В. Особливості аналізу неформальних інституцій представниками Київської економічної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 136-153. – ISBN 978-966-683-540-9
996018
   Особливості аналізу оборотних активів підприємства в сучасних умовах / Н.М. Купріна, І.О. Котобан, О.А. Тофаніло, Р.Є. Скіпор // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2312-847X
996019
  Портнов А.В. Особливості англійської моделі омбудсмана // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3, ч. 3. – C. 5-8
996020
  Фролова І.Є. Особливості англо-українського перекладу герундія в науковому тексті / І.Є. Фролова, А.С. Колпакчі // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 90-97. – ISBN 978-966-285-638-5
996021
  Гуркова Д.В. Особливості англо-українського перекладу етикетних мовленнєвих стереотипів у дискурсі НАТО / Д.В. Гуркова, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 34-39. – ISBN 978-966-285-556-2
996022
  Никіфорчук Ж.В. Особливості англомовного релігійного дискурсу для формування компетентності в читанні майбутніх богословів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 27-31. – ISSN 1817-8510
996023
  Дяченко М.С. Особливості анімаційної діяльності в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 145-147
996024
  Янишин Я. Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах / Я. Янишин, Г. Батюк, І. Колодій // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 36-39. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
996025
  Кралюк П.М. Особливості архаїчного мислення та передісторія міфу в логос // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 73-75. – ISBN 978-966-373-777-5


  У деяких роботах зустрічається думка, що в українців, точніше в їхніх далеких предків, існувала своя народна філософія [1]. Остання знайшла вияв у фольклорі. Мовляв, у творах фольклорного характеру можна знайти чимало цікавих космогонічних поглядів, а ...
996026
  Сисоєва І.М. Особливості аудиту у країнах Європейського союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
996027
  Пушина В. Особливості аудіовізуального перекладу / В. Пушина, А. Сітко // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 119-124. – ISBN 978-617-646-477-8
996028
  Гапонов К.Д. Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
996029
  Кравченко І.С. Особливості банківської діяльності та мотивації персоналу в банківській сфері / І.С. Кравченко, А.В. Федоренко // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 83-88
996030
  Водоп"ян Т.В. Особливості банкрутства в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз / Т.В. Водоп"ян, Т.Б. Слаб"як // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 24-28. – ISSN 2304-5809
996031
  Ільченко Н.В. Особливості беспечного керування транспортними засобами під час туману // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 26 : фото
996032
  Соколов В Особливості бібліотечно-музейної виставкової діяльності // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 37-42. – ISSN 1811-377X


  У статті виокремлено особливості бібліотечно-музейних виставок, розкрито специфіку їх створення та функціонування у публічних бібліотеках. Охарактеризовано основні тематико-типологічні різновиди бібліотечно-музейних виставок, а також проаналізовано ...
996033
  Потійко Ю.А. Особливості бізнес-планування діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С61-64
996034
   Особливості біології гриба Phomopsis Helianthi M. та патогенезу фомопсису соняшника / Є.В. Сиводед, М.М. Кирик, О.В. Колесніченко, В.І. Мельник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2078-9912
996035
  Усцький І.М. Особливості будови кореневих систем сосни в осередках кореневої губки Heterobasidion annosum (Fr.) Bref // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 187-193 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISSN 0459-1216
996036
  Тітов Ю.О. Особливості будови міжблокової границі в двошаровій структурі сполук типу AIILn2BIII2O7 (AII=Sr, Ba, Ln, BIII= Al, Fe, Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 1025-6415
996037
  Кувеньова О.М. Особливості будови щитовидної залози при окремій та сполученій дії лазарного і рентгенівського випромінювань. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.03.01 / Кувеньова О.М.; М-во охорони здоров"я Укр. – Харків, 1999. – 16л.
996038
  Рябовол В.М. Особливості будови, фізико-хімічних і токсилогічних властивостей наночастинок діоксиду титану, одержаного за технологією // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 63-70 : рис., фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
996039
  Волик М.М. Особливості бюджетної політики США в кінці 20 століття / М.М. Волик, Оп.Г. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 267-271. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Подано аналіз "динамізації" бюджетної політики США в кінці ХХ ст. та пов"язаних з цим теоретичних і методологічних проблем. Детально вивчаються головні особливості бюджетної політики США, а саме: проблема ліквідації бюджетних дефіцитів, бюджетна ...
996040
  Мосійчук С. Особливості валютного законодавства щодо виконання договорів комісії // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.117-120
996041
  Гук Н. Особливості варіаційного формулювання оберненої задачі теорії тонких пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 40-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу ідентифікації жорстких включень у матеріалі пружної пластини за результатами вимірювання деформацій. Задачу сформульовано як обернену задачу теорії тонких пластин. Варіаційне формулювання враховує фу- нкціонал повної енергії пластини ...
996042
  Завидівська Н. Особливості вдосконалення системи фізичного виховання студентів у контексті нового закону про Вищу освіту / Н. Завидівська, О. Римар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
996043
   Особливості ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик, П.Я. Слобадян, Т.В. Парпан, В.Л. Коржов // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 20-29 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1991-606X
996044
  Андрух О.О. Особливості ведення протиповітряної оборони корабельними угрупованнями в англо-аргентинському збройному конфлікті 1982 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (38). – С. 284-294. – ISSN 2707-1383
996045
  Сівков І.В. Особливості вербалізації концепту "конституційна монархія" в законодавчих текстах арабських країн // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 200-207. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються питання функціонування, семантичних полів і лінгво- прагматичних особливостей уживання мовних одиниць, що вербалізують концепт "конституційна монархія" в арабському юридичному дискурсі на матеріалах масиву конституційних текстів таких ...
996046
  Худа Н. Особливості вживання лексико-семантичних класів іменників у коротких оповіданнях Джона Апдайка // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 101-103
996047
  Сученко С.О. Особливості вживання та проблеми перекладу військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
996048
  Котлярова О.В. Особливості взаємодії коротких пірамідальних паль з основою : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.02 / Котлярова О.В.; Придніпровська держ. Акад. будівницвтв. і архітектури. – Дніпропетровськ, 1994. – 24л.
996049
  Котов М.В. Особливості взаємодії тактик кооперативного та некооперативного спрямування у ситуації спілкування англійською як лінгва франка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 7-11. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
996050
  Онуфрієва Л.А. Особливості взаємозв"язку гендерної приналежності та стресостійкості у студентів-магістрантів / Л.А. Онуфрієва, Д.І. Куриця // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 58-59
996051
  Кандиба М.О. Особливості взаємозв"язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
996052
  Гулий Ю.І. Особливості взаємозв"язку самооцінки і поведінкової складової "Я - концепції" особистості з аномалією рефракції / Ю.І. Гулий, О.Д. Научитель, О.В. Долгополова // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-1249
996053
  Мосіюк О.О. Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 182-186. – Бібліогр.: с. 184-185. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
996054
  Шилова В.В. Особливості вивчення принципів функціонування комунікаційних технологій на телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 121-128. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
996055
  Купріяненко А.В. Особливості вивчення студентами дисципліни "Медична та соціальна реабілітація" на основі професійної компетентності // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 2 (24). – С. 56-61. – ISSN 2618-1592
996056
  Максименко І.Я. Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку об"єктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства / І.Я. Максименко, А.А. Тронькіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 47-51. – ISSN 2306-6792
996057
  Подрез-Ряполова Особливості визначення ефективності інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 18-22. – ISSN 2311-4894
996058
  Калінчик М.В. Особливості визначення норм відгодівлі свиней у світлі останніх досягнень світової науки / М.В. Калінчик, С.М. Калінчик, І.М. Алексєєнко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 183-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
996059
  Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.106-110. – ISSN 0132-1331
996060
  Царенко О.В. Особливості визначеності об"єкта локалізації зусиль при впровадженні системи контролю якості аудиторських послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
996061
  Захарчин Г. Особливості викладання економічних дисциплін у сучасних реаліях // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 45-54. – ISSN 1682-2366
996062
   Особливості викладання природничих дисциплін іноземним студентам / Ю. Левашова, Косенко, О. Лебедєва, А. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 65-68. – ISSN 1562-529Х
996063
  Рибчук О. Особливості викладання спеціальних дисциплін у вищій військовій школі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 204-213. – ISSN 2617-1775
996064
   Особливості викладання технічних та фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в умовах карантину / В. Садковий, О. Мєтєльов, О. Тарасенко, М. Горонескуль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  У Національному університеті цивільного захисту України був розроблений Тимчасовий порядок організації підсумкового контролю із використанням технологій дистанційного навчання з метою встановлення єдиних норм та правил організації і проведення ...
996065
  Царик О.М. Особливості викладання української мови як іноземної: методологічні підходи та інструментальні засоби / О.М. Царик, Н.В. Рибіна, М.О. Сокол // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 227-229
996066
   Особливості викладання фізіології студентам стоматологічного факультету / І. Тимофійчук, С. Юрнюк, С. Семененко, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 123-126. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Кафедрою фізіології БДМУ проводиться успішна робота по забезпеченню студентів якісним навчально-методичним матеріалом, який дає можливість покращувати результати підготовки, що в майбутньому дозволить випустити професіонала.
996067
  Губерський Л.В. Особливості викладання циклу соціогуманітарних навчальних дисциплін для студентів гуманітарних спеціальностей // Всеукраїнська науково-методична конференція " Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи" : [тези доповідей], Київ, 2000 р.
996068
   Особливості використання дуальних холівських методів при дослідженнях квантововимірних струмопровідних каналів / О.В. Третяк, Й. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П`ятницький // Український фізичний журнал, 2000. – №12
996069
  Чумаченко О.М. Особливості використання земельних ресурсів європейських країн / О.М. Чумаченко, Є.В. Кривов"яз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (220). – С. 88-96. – ISSN 2522-1620
996070
   Особливості використання комп"ютерних моделювань у шкільному курсі фізики / Н.П. Дементієвська, О.П. Пінчук, О.В. Слободяник, О.М. Соколюк // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 38-50. – ISSN 2304-0629
996071
  Домашенко Д. Особливості використання кулхантингу в маркетингових дослідженнях // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 10-11
996072
  Бєй Г.А. Особливості використання математичного моделювання в аналізі та прогнозуванні політичних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 253-259


  Розглянуто методику математичного моделювання, розкрито її сутність, основні види та характеристики, з"ясовано переваги та недоліки щодо використання в політичному аналізі та прогнозуванні. Ключові слова: модель, математичне моделювання, теорія ігор, ...
996073
  Ваховський Л.Ц. Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 75-82. – ISSN 2227-2747
996074
  Линник Ю. Особливості використання пошукових систем в організації наукових лінгвістичних досліджень // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 124-133. – ISSN 2410-0927
996075
  Райковська Г.О. Особливості використання САЕ-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
996076
  Попович А. Особливості використання стилістично-мовних, стилістично-мовленнєвих і стилістично-комунікативних вправ у закладах вищої освіти // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (147). – С. 15-18
996077
  Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання "продакт плейсмент" в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
996078
  Ковальчук П.В. Особливості використання тренінгів у фізкультурно-оздоровчій діяльності здобувачів вищої освіти / П.В. Ковальчук, Д.В. Подейко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 138-141. – ISSN 2313-0431
996079
  Прокопенко О.В. Особливості використання ядерно-фізичних методів при досліженні речових доказів у кримінальному судочинстві // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 201-203
996080
  Рябінін І.М. Особливості вилучення об"єктів-носіїв залишків горючих рідин та інших інтенсифікаторів горіння // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 329-330
996081
  Суятинова К. Особливості вираженя проблеми національної свободи у поемі І. Франка "Мойсей" та статті У. Самчука "Нарід чи чернь?" // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 139-142
996082
  Афанасьєв О.В. Особливості виробництва керамічної плитки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
996083
  Повидало В.М. Особливості виробництва сільськогосподарської продукції на схилах землях // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
996084
  Кравченко Т. Особливості виховання патріотизму в сучасній системі освіти Великої Британії / Т. Кравченко, О. Семида // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 164-176. – ISSN 2312-5993
996085
  Свердленко О. Особливості виховної роботи з іноземними студентами // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 133-135. – ISBN 978-966-644-365-9
996086
  Стадник Д. Особливості виходу української IT?компанії на іноземні ринки: які моменти варто враховувати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 16-17
996087
  Авраменко М.М. Особливості вищої педагогічної освіти у Німеччині // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 28-30
996088
  Столярчук Л.Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 58-62. – ISSN 2411-5983
996089
  Покотило П.Г. Особливості вищої філологічної освіти та університетських програм у США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 49. – С. 48-52
996090
  Головенський В.В. Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів / В.В. Головенський, О.І. Базик, В.Д. Лісовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 5-13. – ISSN 2524-0056
996091
  Бортнікова О.Г. Особливості вияву депресивних станів у різних вікових груп / О.Г. Бортнікова, І.М. Охріменко, І.С. Тодорова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 163-172. – ISSN 2617-4162
996092
  Шевчук О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 93-102
996093
  Габрук О. Особливості відображення в податковому обліку витрат на оплату відпусток і придбання путівок на лікування та відпочинок для працівників підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.30-35
996094
  Жорнокуй Ю.М. Особливості відповідальності сторін за акціонерним договором: зобов"язальна чи корпоративна природа // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 61-63
996095
  Булгакова І.В. Особливості відповідальності сторін за договором залізничного перевезення вантажів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.207-213. – ISBN 966-7784-65-7
996096
  Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушеня валютного законодавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
996097
  Сіянова А.О. Особливості відтворення ідіостилю Дж.Р.Р. Толкіна (на матеріалі роману "Гобіт, або Туди і Звідки") / А.О. Сіянова, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 167-173. – ISBN 978-966-285-684-2
996098
  Бугрим А.В. Особливості відтворення ідіостилю Ф.С. Фіцджеральда в українських перекладах / А.В. Бугрим, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 20-26. – ISBN 978-966-285-638-5
996099
  Козирєв Є.В. Особливості відтворення лексики з компонентом благ- у японських православних богослужбових текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 241-249. – ISSN 2520-6397


  Викладено загальні риси передачі частотної лексики з компонентом благ- у японськомовних православних богослужбових текстах, окреслено роль церковнослов"янської мови для передачі сакральних смислів грецьких першоджерел. Изложены общие черты ...
996100
  Марчук М.С. Особливості відтворення ономастичних культурем у короткій прозі Х.Л. Борхеса // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2019. – № 2 (325), квітень : Філологічні науки. – С. 210-221. – ISSN 2227-2844
996101
  Гордієнко П.М. Особливості відтворення реалій в художньому перекладі (на матеріалі Софі Кінселли) / П.М. Гордієнко, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 30-35. – ISBN 978-966-285-684-2
996102
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
996103
  Булкін І.О. Особливості вікової структури наукових кадрів НАН України як провідного елемента наукової системи країни // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 50-61. – ISSN 0374-3896
996104
  Ящук Т.І. Особливості вітчизняного дискурсу про історичну свідомість і національну ідентичність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  Проблема національної ідентичності й історична свідомість як основа ідентифікації індивідом своєї національної приналежності - ці теми займають важливе місце у вітчизняному історичному дискурсі. Пошуки нової колективної ідентичності, усвідомлення ...
996105
  Чекалюк В.В. Особливості вітчизняної IR практики із залученням ЗМІ // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 145-151. – ISSN 2413-6433
996106
  Мушегов О.М. Особливості внутрішніх психологічних детермінант самоефективності педагогічних працівників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 84-91 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
996107
  Огульчанський Тиміш Юрійович Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в П-електронмістких органічних сполуках : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.04.05 / Огульчанський Тиміш Юрійович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 114л. – Бібліогр.: л.: 98-114
996108
  Пітулей В.В. Особливості впливу дистанційного навчання на психіку студента та викладача // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 64-68. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
996109
  Кас"янова С.Б. Особливості впливу емоційного інтелекту на особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 49-57. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
996110
  Крамченкова В.О. Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
996111
  Селіверстов В.В. Особливості впливу часових лагів на монетарну політику Європейського центрального банку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 21 назв.
996112
  Терентьєв О. Особливості впровадження дуальної форми освіти як засобу формування професійної компетентності здобувачів вищої освіти // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 141-151. – ISSN 2307-4914
996113
  Дубініна О. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів / О. Дубініна, Т. Бурлаєнко, В. Добровольський // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 113-140. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650


  У статті здійснено аналіз теоретичних аспектів особливостей впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів; уточнено зміст понять "змішане навчання" в контексті окресленої проблеми; визначено переваги та недоліки застосування моделей ...
996114
  Нагорна О.В. Особливості впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 261-265. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
996115
  Сологуб В. Особливості впровадження інклюзивної освіти в закладах вищої мистецької освіти України // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 78-84. – ISSN 2078-1687
996116
  Шарпатий В. Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 46-57. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
996117
  Карпенко О. Особливості впровадження системи менеджменту якості підприємства на основі міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015 / О. Карпенко, І. Садловська, А. Войткова // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 20-30. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
996118
  Горобченко М. Особливості впровадження системи мобільного зв"язку за технологією LTE в зоні розташування Чорнобильської атомної електростанції / М. Горобченко, Н.І. Чичикало // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7571-44-4
996119
  Никончук А. Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі рапорту банку PKO BP) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 174-183. – ISSN 2522-1272
996120
  Боровик О.В. Особливості встановлення величини метрики, що застосовується для ідентифікації подібності маршрутів суден у системі висвітлення надводної обстановки / О.В. Боровик, Д.О. Боровик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – C. 21-41. – ISSN 2524-0056
996121
  Цюра В.В. Особливості встановлення сервітуту за рішенням суду // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 172-174
996122
  Росоха С.В. Особливості встановлення технічної причини дефлаграційних вибухів у приміщеннях / С.В. Росоха, І.М. Рябінін, В.В. Стрілець // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 326-328
996123
  Шулікін Д. Особливості вступної кампанії-2020 // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 16 грудня (№ 49). – С. 6. – ISSN 2219-5793
996124
  Стойко О.М. Особливості вступу до НАТО постконфліктних держав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 289-232. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
996125
   Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 2
996126
  Кравець І.М. Особливості вторинної зайнятості в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 90-. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
996127
  Поворотня М.М. Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у Степовому Придніпров"ї // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
996128
  Ткалич М.Г. Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі / М.Г. Ткалич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 170-175. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
996129
  Ворона П. Особливості гендерної паритетності серед учасників бойових дій на сході України / П. Ворона, Є. Ярошенко // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 98-101
996130
  Бочек О.І. Особливості гендерної рівності під час перебування у відпусці по догляду за дитиною: міжнародний досвід // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (41). – C. 15-21. – ISSN 2072-8670
996131
  Ущаповський Ю.В. Особливості генезису економічної науки в Україні та їх вплив на характер протоінституційних досліджень // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 70-81. – ISBN 978-966-683-540-9
996132
  Остроух В.І. Особливості геоінформаційного аналізу і картографічного моделювання змін хімічного складу підземних вод / В.І. Остроух, О.А. Остроух // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (20). – С. 39-50
996133
  Суярко В.Г. Особливості геологічної будови і перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту / В.Г. Суярко, Ю.В. Якименко, Л.В. Іщенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
996134
  Лакішик Д. Особливості геостратегії США в країнах третього світу (50-і - перша половина 60-х рр. ХХ ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 9-23. – ISSN 2521-1706
996135
  Папакін Г.В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – C. 7-19. – ISSN 2227-183Х
996136
  Зінчук М.М. Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 13-20. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
996137
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу поселення доби ранньої бронзи неподалік с. Мальчівці (Барський район Вінниччини) / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (99/100). – С. 26-36. – ISSN 0868-6939
996138
  Лі Хуа Особливості Гонконгу як "найвільнішої економіки світу" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.191-197
996139
  Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-8
996140
  Косма Т.В. Особливості дедукції у молодших учнів при поясненні причинних зв"язків // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 171-180. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)


  В настоящей статье раскрывается деятельность Кременчугской большевистской организации в годы подъема рабочего движения в России (1910-1914 гг.). В работе показана борьба большевиков за сохранение и укрепление нелегальной партии пролетариата, а также ...
996141
  Савеко М.Є. Особливості дезактивації техніки на стаціонарних пунктах спеціальної обробки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 28-30 : рис., табл.
996142
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 316 арк. – Додатки: 231-316 арк. – Бібліогр.: 182-230 арк.
996143
  Хоменко І.О. Особливості державно-приватного партнерства як механізм реалізації нової регіональної політики для функціонування та розвитку дорожнього господарства / І.О. Хоменко, Л.М. Волинец, Г.О. Лисенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 73-82. – ISSN 2410-9576
996144
  Тодощак О.В. Особливості державного захисту службовців митних органів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.49-55
996145
  Кущевой Д Особливості державного регулювання регіональної економіки / Д Кущевой, інш. і // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 3. – С.67-70
996146
  Шведун В.О. Особливості державного регулювання ринку ветеринарних послуг і товарів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 42-44. – ISSN 2306-6814
996147
  Козинський С. Особливості державного регулювання ринку цінних паперів у перехідній економіці // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-69
996148
  Каюн С.В. Особливості державного регулювання у сфері розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 56-63. – ISSN 2311-6420
996149
  Целуйко О.І. Особливості державного регулювання фінансової безпеки, як фактора забезпечення національних інтересів держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 143-146. – ISSN 2306-6814
996150
  Кірдан О.Л. Особливості державного управління вищими навчальними закладами у 1863-1884 рр. (на прикладі Харківського, Київського та Новоросійського університетів) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 49-54. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 23 (33))
996151
  Виноградська В. Особливості державної політики Франції у сфері туризму / В. Виноградська, Н. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 86-91. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
996152
  Копчикова І.В. Особливості дефініції "операційна діяльність торговельних мереж" // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 92-96. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
996153
  Шевченко Анатолій Дмитрович Особливості деяких сполук з нестабільною граткою для пристроїв електронної техніки : Автореф. дис. ... д-ра. техн. наук: 05.27.06 / Шевченко А.Д.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 30 с.
996154
  Панфьорова М.А. Особливості джерел права в дореволюційній Україні // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 21-26. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
996155
   Особливості динаміки забруднення атмосферного повітря пилом у деяких містах України / Л.М. Надточій, М.В. Савенець, М.П. Баштаннік, І.В. Дворецька // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 43-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
996156
  Міщишина Ірина Гнатівна Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.03.03 / Міщишина І.Г.; НАНУ; Головна астроном. обсерваторія. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 22 назв.
996157
  Харчук О.О. Особливості дипломатичних відносин 1917 - 1921 рр. // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 45
996158
   Особливості дистанційного навчання в рамках післядипломної підготовки лікарів з медицини невідкладних станів / А.О. Волосовець, Б.І. Слонецький, І.С. Зозуля, В.І. Боброва, О.В. Іващенко, І.В. Вербицький, О.Г. Крамарева, Д.С. Савченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
996159
   Особливості дистанційного навчання іноземних студентів-медиків під час карантину / Князевич-Чорна, Е.О. Кіндратів, А.В. Андріїв, О.Я. Жураківська, О.В. Антимис // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 150-154. – ISSN 2521-1455
996160
   Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 (за результатами анкетування) / Н.О. Теренда, О.А. Теренда, М.І. Горішний, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 57-60. – ISSN 1681-2751
996161
  Грабовська Т.І. Особливості дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття / Т.І. Грабовська, О.В. Грабовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 154-159. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
996162
  Ягупов В.В. Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності / В.В. Ягупов, О.Й. Фурс // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
996163
   Особливості дії антиоксидантних систем гібридогенних форм кісточкових селекцій НБС-ННЦ в умовах степового Придніпров"я / А.М. Кабар, Ю.В. Лихолат, Я.О. Лучка, В.Р. Давидов, А.В. Янченко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 45. – С. 103-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
996164
  Склярова Ю.О. Особливості дії інгібіторів циклооксигенази та ліпооксигенази на системи синтезу гідрогену сульфіду та нітрогену оксиду в слизовій оболонці тонкої кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Склярова Юлія Орестівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
996165
  Ніколаюк С.І. Особливості дій слідчо-оперативної групи при перевірці комерційного банка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.103-109. – ISSN 1609-0462
996166
  Гарасюк О.А. Особливості діючої системи управління соціально-економічним розвитком регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 78-82. – Бібліогр.: на 28 пунктів
996167
  Чумак В.В. Особливості діяльності митних органів щодо протидії контрабанді // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 320-328. – ISSN 2524-0323
996168
   Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень : колект. монографія / [М.П. Бутко, О.В. Попело, В.А. Жовток та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України М.П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 349, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-05-4
996169
  Лебідь О.В. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів / О.В. Лебідь, В.О. Гаркуша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 290-296. – ISSN 2222-4459
996170
  Максименко О. Особливості добору та структурування змісту професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у європейській університетській освіті // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 200-208. – ISBN 978-966-2633-02-3
996171
  Мамічева О.В. Особливості довільної регуляції молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення / О.В. Мамічева, В.В. Апухтіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 180-186. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
996172
  Майданик Р. Особливості довірчого управління спільним майновим комплексом власників майнових сертифікатів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.14-15
996173
  Дмитренко В. Особливості договору про створення за замовленням і використання об"єкта права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 24-28. – ISSN 2663-5313
996174
  Пашковський Микола Іванович Особливості доказування у кримінальних справах, пов"язаних з наданням міжнародної правової допомоги : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пашковський Микола Іванович; Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2002. – 243л. + Додатки: л. 180 - 191. – Бібліогр.: л. 225 - 237
996175
  Пашковський Микола Іванович Особливості доказування у кримінальних справах, пов"язаних з наданням міжнародної правової допомоги : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Пашковський М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
996176
  Регейло І. Особливості докторської підготовки фахівців у США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2633-03-0
996177
  Конончук Т. Особливості документалістики в творчості І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 110-122. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто особливості документалістики у творчості відомого українського письменника І. Нечуя-Левицького на прикладі таких творів, як "Сокільська гора", "Роковий український ярмарок" та "Апокаліпсична картина в Києві". З"ясовано, щописьменник описав ...
996178
  Асєєв Г. Особливості документів, що функціонують в інфокомунікаціях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто статичні, динамічні й віртуальні вебсайти в мережах інфокомунікацій. Проаналізовано переваги й недоліки кожного з ресурсів, продемонстровано особливості їхньої роботи. Розглянуто статичні, динамічні та віртуальні документи, що ...
996179
  Самбор М.А. Особливості документування адміністративного правопорушення у сфері порушення правил карантину людей // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 60-74. – ISSN 2707-6849
996180
  Ільченко А.Є. Особливості дослідження додаткової платної освіти // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 103-106. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
996181
  Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
996182
  Литвицький О.П. Особливості дослідження інформації, розповсюджуваної за допомогою протоколу торрент у різних програмах-кліентах // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 340-342
996183
  Войцеховська Т. Особливості дослідження козацьких літописів у історіографії ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Яскравими представниками вітчизняного історіописання ХVІІ-ХVІІІ ст. є так звані козацькі літописи. Ці пам"ятки, написані козацькою верхівкою Гетьманщини, служать прекрасним джерелом для дослідження історичної та суспільно-політичної думки доби ...
996184
  Христов О.Л. Особливості дослідження пристроїв подолання систем захисту автомобілів ("код-граббери", ретранслятори "вудочка", "хвиля", "довга рука") підрозділами експертної служби МВС України / О.Л. Христов, Ю.В. Христова // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 344-345
996185
  Грицик Л. Особливості дослідницьких пошуків О. Багрія // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 157-163. – ISBN 978-966-374-533-6
996186
  Пушина Н.Л. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Пушина Наталія Львівна ; М-во освіти і накуи України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
996187
  Купчик Г. Особливості досудового слідства щодо екологічних злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.116-119
996188
  Кравчук С.Л. Особливості духовних цінностей та життєстійкості особистості в умовах неперервної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 89-90
996189
  Корзун О. Особливості евакуації сільськогосподарських науково-дослідних установ та їх діяльність в цих умовах в роки Другої світової війни // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 144-150


  В роботі досліджуються особливості евакуації сільськогосподарських науково-дослідних установ та їх діяльність в цих умовах в роки Другої світової війни, зокрема труднощі з переміщенням та збереженням експериментальної бази, племінної худоби. ...
996190
  Соколов В. Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX - на початку ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (251). – С. 13-24. – ISSN 1029-7200


  У статті досліджено становлення та розвиток публічних бібліотек губернських міст на території України у ХІХ – на початку ХХ ст., чинники, умови та основні етапи їхньої еволюції. Охарактеризовано головні напрями діяльності губернських бібліотек як ...
996191
  Бондаренко В.М. Особливості економічного розвитку підприємництва у приміських територіях регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 22-25. – ISSN 2071-4653
996192
  Кузовков Ю. Особливості експертизи заявок на групи винаходів "спосіб-пристрій" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – C. 18-21
996193
  Японцева Ю.С. Особливості електроосадження сплава кобальт - вольфрам - реній / Ю.С. Японцева, В Т. Мальцева, В.С. Кублановский // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 80-87. – ISSN 0041-6045


  "Методами стаціонарної вольтамперометрії та хроновольтамперометрії досліджено катодні процеси осадження сплавів CoWRe при варіюванні вмісту ренію в електроліті і густини струму осадження. Встановлено, що граничні струми мають дифузійну природу і ...
996194
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освітиі науки України. – Київ, 2019. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 1-3, 132-141
996195
  Пещанюк Н.О. Особливості емоційного інтелекту студентів з інвалідністю / Н.О. Пещанюк, О.Г. Дужева, А.О. Вольська // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 266-273. – ISSN 2617-1112
996196
   Особливості емоційного стану у внутрішньо переміщених осіб / О.Є. Семікіна, В.Ю. Федченко, І.О. Явдак, О.С. Череднякова, С.О. Волкова // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 13. – С. 23-28. – ISSN 2312-5675


  У статті описані особливості емоційного стану у внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Сьогодні Україна займає 9 місце в світі за кількістю ВПО. Внутрішні міграції суттєво вплинули на психічний стан здоров’я населення. Визначення емоційного стану вказаної ...
996197
  Калайтан Н.Л. Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості / Н.Л. Калайтан, А.О. Макаренко, Т.П. Старовойт // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 113-119. – ISSN 2073-803X
996198
  Кришталь М.А. Особливості енергетичного забезпечення підготовки поежників : Дис... канд. психол.наук: 19.00.03 / Кришталь М. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 146л. – Бібліогр.:л.138-146
996199
  Кришталь М.А. Особливості ергономічного забезпечення підготовки пожежників. : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.03 / Кришталь М.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
996200
  Шевченко С.Л. Особливості етичних поглядів К. Ранера на проблему трансформації християнських цінностей в нових культурних умовах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 52-61


  Розглянуто ключові моменти зв"язку трансцендентального томізму К. Ранера з філософією екзистенціалізму. Проаналізовано концептуальні положення його етики в контексті сучасної трансформації ціннісних основ християнства. Ключові слова: цінності, людське ...
996201
  Кухарук О.Ю. Особливості етнічної ідентичності представників різних етномовних груп українського студенства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кухарук Ольга Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
996202
  Грищук Е. Особливості етнолінгвістичної ідентичності представників різних мовних груп України / Е. Грищук, А. Коваленко // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 49-71. – (Psychology ; vol. 25, issue 1). – ISSN 2309-1797
996203
  Костюченко В. Особливості етносоціального складу міського населення Проскурівського повіту Подільської губернії (перша половина XIX ст.) / В. Костюченко, Е. Крочак // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 1. – C. 38-41
996204
  Матвієнко А.С. Особливості європейських реформ територіальної організації влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 201-208


  Встановлено причини сучасних реформ територіальної організації влади у країнах Європи, зокрема такі як поступова відмова від концепції держави загального добробуту, зростання незадоволення громадян діяльністю органів публічної влади тощо. Визначено ...
996205
  Дацюк Олексій Олексійович Особливості жанрової еволюції сучасної художньої біографії : Дис... канд. філол.наук: 10.01.06. / Дацюк Олексій Олексійович; Рівненський держ. педагог. ін-тут. – Рівне, 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.134-150
996206
   Особливості живлення Куяльницького лиману підземними водами / Є.А. Черкез, В.І. Медінець, Є.І. Газетов, С.В. Медінець, О.О. Погребна, С.В. Світличний // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 6-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
996207
  Харченко Н.М. Особливості життєвої перспективи у особистостей з ризиком наркотизації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Харченко Наталія Михайлівна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
996208
  Гунін В.Є. Особливості забезпечення безпеки діяльності розслідувальних органів у сучасних умовах ескалації інформаційного (інформаційно-психологічного) протиборства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 352-364. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
996209
  Короткова Ю.М. Особливості забезпечення післядипломної педагогічної освіти учителів-філологів у Греції та Республіці Кіпр наприкінці XX - початку XXI століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
996210
  Постригач Н.О. Особливості забезпечення якості педагогічної освіти в країнах ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-698-290-5
996211
  Пілюков Ю. Особливості завдань планових та позапланових ревізій і перевірок. Використання їх результатів у кримінальних провадженнях // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 171-176. – ISSN 2524-0129
996212
  Зеленський О.М. Особливості загальнообов"язкового соціального страхування деяких зарубіжних країн / О.М. Зеленський, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-617-7625-74-1
996213
  Джунь В. Особливості задоволення вимог із зобов"язань щодо сплати обов"язкових платежів у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-6
996214
  Кучма О.Л. Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 88-92. – ISSN 2617-5967


  В статті аналізується агентський договір відповідно до критеріїв розмежування цивільних та трудових договорів. Розглянуто судову практику та позиції науковців з означеного питання. Акцентовано увагу на особливості законодавчого регулювання ...
996215
  Лисак А. Особливості законодавчого регулювання участі адвоката у виконавчому провадженні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 192-194. – ISBN 978-966-8830-75-4
996216
  Голяшкіна О.А. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
996217
  Карабардін А.В. Особливості запровадження магдебурзького права в українських містах в XIV-XVI ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 336-339
996218
  Резнікова О. Особливості запровадження принципів національної стійкості у контексті забезпечення національної безпеки в умовах децентралізації // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 165-169. – ISBN 978-617-7638-06-2
996219
  Виговський О. Особливості застави товаророзпорядчих цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.34-37
996220
  Шульгін В. Особливості застосування військово-соціального законодавства: практика правотлумачення адміністративних судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 64-75. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
996221
  Матвіїв-Лозинська Особливості застосування віртуального навчального середовища у контексті іншомовної підготовки фахівців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 70-74. – ISSN 2308-4634
996222
  Тімофєєва Л. Особливості застосування європейських стандартів щодо неповнолітніх у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 228-232. – ISSN 2663-5313
996223
  Тищенко О.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір / О.І. Тищенко, І.А. Тітко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 241-260. – ISSN 1993-0909
996224
  Стецюк Є.В. Особливості застосування ідіом в англійській мові // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 51-53. – ISSN 2313-0431
996225
  Міценко Д.В. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 52-56
996226
  Кізіма С. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
996227
  Скороход Т. Особливості застосування креативного обліку суб"єктами господарювання / Т. Скороход, А. Шевчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 29-30
996228
  Кухта К.О. Особливості застосування кредит-ноти від нерезидента в Україні / К.О. Кухта, В.В. Джура // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 114-118. – ISSN 2306-6806
996229
  Горбатюк Ю. Особливості застосування методу проектів у вищій школі / Ю. Горбатюк, А. Романова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 70-71
996230
  Фокіна Н. Особливості застосування пункту 11.32 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.11-12
996231
  Міщинська І.В. Особливості застосування соціально маркованої лексики в медіа дискурсі // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2.1 (78.1), лютий 2020 р. – С. 56-59. – ISSN 2304-5809
996232
  Маслій І.В. Особливості застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" у господарському процесі: огляд судової практики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 97-104. – ISSN 2518-7953
996233
  Паліюк В.П. Особливості застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод : (навчально-практичний посібник) / В.П. Паліюк. – Миколаїв : Атол, 2003. – 130с. – (Благодійний фонд "Центр правової освіти"). – ISBN 966-7726-80-0
996234
  Зеленкова М.В. Особливості застосування традиційної та комп"ютерної діагностики у медико-психологічних дослідженнях : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зеленкова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
996235
  Слюсаренко В.С. Особливості застосування удобрення та позакореневого підживлення в насадженнях зерняткових культур // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 180187. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2410-1125
996236
  Цебенко С. Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 38-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
996237
  Цемко С. Особливості захисту прав та інтересів дітей громадян Іспанії на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 26-30. – ISSN 2663-5313
996238
  Теремцова Н.В. Особливості захисту суб"єктів фінансових правовідносин в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 249-251
996239
  Костів О. Особливості збору та розподілу винагороди за репрографічне відтворення творів і приватне копіювання в Україні та країнах ЄС // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 180-186. – ISSN 2524-0129
996240
  Устименко О.С. Особливості зв"язків сонографічних розмірів нирок з антропо-соматометричними показниками чоловіків та жінок різних соматотипів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Устименко Олена Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
996241
  Поснова Т.В. Особливості здійснення бюджетно-податкової політики та шляхи її вдосконалення / Т.В. Поснова, С.Л. Циганкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 71-75. – ISSN 2306-6814
996242
  Плинокос Д. Особливості здійснення експорту освітніх послуг в Україні // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 14-17. – ISBN 978-966-305-109-3
996243
  Гупаловська М. Особливості здійснення казначейського контролю у бюджетній сфері / М. Гупаловська, А. Дем"янюк, С. Савчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 122-128. – ISSN 2409-8892
996244
  Саволій Н. Особливості здійснення прокурором представницької функції в судах // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.81-83
996245
  Поляков Б.М. Особливості здійснення процедури санації керівником боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.105-110. – ISBN 966-7784-65-7
996246
  Олійник Я.Б. Особливості землекористування в продовольчому комплексі київської області : Тези доповідей / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, І С. Іщук // Проблеми раціонального використання охорони та відтворення природно- ресурсного потенціалу УРСР. Тези доп. роесп. наук. конф.
996247
  Марценко Є.М. Особливості злочинних проявів в агропромисловому комплексі в період його реформування // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.136-144. – ISSN 1609-0462
996248
  Смольницька О. Особливості змалювання гуцульської синкретичної свідомості в рецепції Івана Фрака та Віри Вовк // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 212-224
996249
  Бондар Т.І. Особливості змісту дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням" другого (магістерського) рівня вищої освіти педагогічного профілю // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 197-202. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 8). – ISSN 2522-1477
996250
  Шапченко С.Д. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 45-51. – ISSN 2308-9636
996251
  Журавльова Л.С. Особливості знань учителів щодо специфіки мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 84-92. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
996252
  Івченко Олексій Григорович Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис.... канд. економ. наук:08.05.01 / Івченко Олексій Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 203л. – Бібл.: л.193-203
996253
  Ковтун Т.Д. Особливості зовнішньої торгівлі товарами та послугами Європейського Союзу в сучасних умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 26-33. – ISSN 2222-4459
996254
   Особливості і зміст розвитку організацій з позициї прийняття ефективних управлінських рішень / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, С.А. Омелянчук, І.В. Лісовський, С.Й. Ядуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 130-134. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
996255
  Онопченко О.В. Особливості і проведення практичних занять для обдарованих учнів у віртуальних класах // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 35-42. – ISSN 2304-0629
996256
  Гелетканич О. Особливості інвестицій у стартапи: венчурний бізнес очима юриста / О. Гелетканич, Б. Вершинін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 28-29
996257
  Тітенко З.М. Особливості інвестиційної діяльності аграрних підприємств / З.М. Тітенко, О.В. Гудзь // Біоеконономіка та аграрний бізнес : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: С.М. Кваша, В.А. Ткачук, М.П. Талавиря [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 10, № 1. – С. 128-135. – ISSN 2707-3823
996258
  Захарова О.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України в контексті забезпечення економічної безпеки / О.В. Захарова, В.С. Гнідіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-82. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
996259
  Гомольська В.В. Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 75-83. – ISSN 1998-6912
996260
  Пічкур О. Особливості інноваційної діяльності на сучасному етапі // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.34-38. – ISSN 1608-6422
996261
  Ханін І.Г. Особливості інноваційної моделі економічного розвитку і зростаюча роль освіти в ній / І.Г. Ханін, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 56-64. – ISSN 2222-4459
996262
  Олійник Я.Б. Особливості іноземних інвестицій в Україні // Сучасна географія та навколишне середовище
996263
  Клименко О. Особливості інституту представництва держави у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.38-42. – Бібліогр.: 14 н.
996264
  Гальцова О.Л. Особливості інститутційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України / О.Л. Гальцова, О.І. Трохимець // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 67-72. – ISSN 2410-9576
996265
  Липовська Н. Особливості інституціоналізації державної служби як соціального адміністративного інституту реалізації функцій держави // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.142-153. – ISBN 966-7800-03-2
996266
  Бідзюра Ю.М. Особливості інтернет-залежності сучасної молоді // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (11). – С. 164-166. – ISSN 2313-0431
996267
  Білан Н.І. Особливості інтернет-комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Йдеться про інтернет-комунікації як нове явище сучасного суспільства. Інтернет розглядається як соціальний феномен соціальних комунікацій. Проаналізовано основні характеристики інформаційного суспільства. Зазначено, що саме електронна комунікація стала ...
996268
  Мельник І.О. Особливості інтерпретації концепту ВОЛЯ у проповідях А. Радивиловського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано концепт "воля", його тлумачення у словниках та у проповідях А. Радивиловського, зіставлено особливості трактування цього концепту в творах А. Радивиловського та інших тогочасних авторів, розглянуто інтерпретацію поняття "свободи ...
996269
   Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, О.Р. Трач, Тимовчак-Максимець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: виділити сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів ...
996270
  Голота Н. Особливості інформаційно-правового статусу посадових осіб антикорупційних органів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 157-162. – ISSN 2524-0129
996271
  Король В. Особливості інформаційного забезпечення ситеми економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. – № 2 (265). – С. 114-128. – ISSN 2409-9260
996272
  Білик В.В. Особливості інформаційного менеджменту на регіональному рівні / В.В. Білик, В.О. Шпильова // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 309 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 85-92. – (Серія "Економіка")
996273
  Шевченко О.В. Особливості інформаційної безпеки в навчальних закладах США / О.В. Шевченко, Т.В. Амірханова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 670-672. – ISSN 2076-1554
996274
  Невинна Ю.П. Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Тапас як складовий елемент іспанського меню відносять до безеквівалентної лексики, що тільки ускладнює переклад таких одиниць. Реалія - одна з найскладніших одиниць для дослідження, адже такі одиниці належать до безеквіалентної лексики, екзотизмів, ...
996275
  Іншаков А. Особливості історичної лексики в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 183-186
996276
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії в 11 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 26-30 : табл.
996277
  Павлова А.К. Особливості категорії новини в газетному тексті: спосіб відбору та подачі матеріалу (на прикладі газети "День") / А.К. Павлова, А.Д. Криворучко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 62-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
996278
  Маляр Г. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму та на сході України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 99-112


  У статті викладені результати дослідження вироків вітчизняних судів щодо злочинів, учинених з 2014 по 2019 роки та кваліфікованих як терористичні злочини або як агресія. Зокрема, проаналізовано та систематизовано підходи до юридичної оцінки подій у ...
996279
  Лагнюк О.М. Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 13. – С. 139-143
996280
  Лагнюк О.М. Особливості кваліфікації незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описане чи підлягає конфіскації // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 88-92
996281
  Марченко Н. Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної / Н. Марченко, С. Новицький, Д. Зав"ялов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 269-276. – ISSN 2411-5363
996282
  Степанова Т. Особливості класифікації доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.13-15
996283
  Гапонов К.Д. Особливості клінічного аранжування алкогольної залежності у осіб з різним рівнем психосоціального стресу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 43-54 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-5675
996284
  Татарінова Л. Особливості книговидання у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
996285
  Ордановська О. Особливості комп"ютерного перекладу англомовної науково-технічної літератури українською мовою (на прикладі текстів з фізики та інженерної механіки) / О. Ордановська, О. Іліаді // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 200-215. – (Лінгвістичні науки ; № 29). – ISSN 2616-5317
996286
  Томашевська Т.В. Особливості компетенцій політико-управлінської еліти в інформаційному суспільстві // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 13-20. – ISSN 2311-6420
996287
  Скнар О.М. Особливості комунікативних практик у ситуаціях громадянської та національної самопрезентацї молоді // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 194-208. – ISSN 2522-4093
996288
  Брюховецька О.В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 21-33. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
996289
  Мустафаєв С.М. Особливості комунікативної компетентності підлітків з інтернет-залежною поведінкою : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Мустафаєв Сейдамет Мустафайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
996290
  Бойченко М. Особливості комунікації в умовах соціального конфлікту / М. Бойченко, Г. Сириця // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 23-29
996291
   Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС / В.А. Прилипко, О.О. Петриченко, М.М. Морозова, І.В. Бондаренко // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 22-33. – ISSN 2708-7166
996292
  Бойчук І.В. Особливості комунікаційних складових виставково-ярмаркової діяльності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 101-107. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
996293
  Рудик П.А. Особливості конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду України в аспекті міжнародних та європейських стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87. – ISSN 2219-5521
996294
  Гребенюк А.А. Особливості коннотативної організації свідомості наркологічних хворих : Автореф...канд.психол.наук:19.00.04 / Гребенюк А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.с.13
996295
  Гребенюк А.А. Особливості коннотативної організації свідомості наркологічних хвороб : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.04 / Гребенюк А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13
996296
  Сліченко Л.В. Особливості консервативного напрямку Української політичної думки першої половини 20 століття. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Сліченко Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 25л.
996297
  Бабін Б. Особливості конституційно-правового статусу корінних нечисленних народів Російської Федерації // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.76-80
996298
  Бобрівець В.В. Особливості конструкції благодійного податкового вирахування з персонального прибуткового податку у США: уроки для України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 33-42
996299
  Басай Н.П. Особливості конструювання змісту уроку іноземної мови в початковій школі на засадах компетентнісно орієнтованого навчання // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 36-41. – Бібліогр.: с. 39-40. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
996300
  Дідух Т. Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви в західних областях України у 1953–1958 рр. // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 158-164
996301
  Некос А.Н. Особливості концентрації важких металів у винограді та продуктах його переробки / А.Н. Некос, О.В. Мальчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
996302
  Козир П. Особливості координаційної діяльності у боротьбі із злочинністю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.96-100
996303
  Челнокова М. Особливості корекції негативних психоемоційних станів як наслідків конфліктів у навчально-виховному процесі засобами кінезіології / М. Челнокова, І. Шеремет, К. Василенко // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 243-258. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
996304
  Птащенко О.В. Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 424-429. – ISSN 2222-4459
996305
  Тульчинська С.О. Особливості краудфандинг як різновиду інвестування / С.О. Тульчинська, О.С. Солосіч, М.О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 132-140. – ISSN 2310-5534
996306
  Налуцишин В.В. Особливості кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за кримінальним правом Іспанії // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 128-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
996307
  Бурдін Володимир Миколайович Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бурдін Володимир Миколайович; Львів. нац. ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 225 л. + Додатки: л.217-225. – Бібліогр.: л.186-217
996308
  Цуркан М. Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 347-359. – ISSN 2312-5993
996309
  Івахно О.П. Особливості лабораторного контролю над умовами функціонування закладів для дітей / О.П. Івахно, І.П. Козярін // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (95). – С. 9-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-7477
996310
  Небаба Н.О. Особливості лібералізації торгово-економічного співробітництва між Україною та країнами Близького Сходу / Н.О. Небаба, А.Г. Колпіна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 210-214 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
996311
  Бутко М.П. Особливості локалізації економічного простору регіонів в умовах децентралізації владних повноважень / М.П. Бутко, О.В. Попело, В.П. Колоша // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 60-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2522-9303
996312
  Левченюк Є.В. Особливості локальної та глобальної ідентичностей // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 20


  В статті розглянуті особливості формування національної і глобальної ідентичностей, що постають сучасними умовами існування особистості. Особенности формирования личности на локальном и глобальном уровнях существования. В статье рассмотрены ...
996313
  Проць В.І. Особливості майнових податків та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 66-70. – ISSN 2071-4653
996314
  Литовченко І.Л. Особливості маркетингової функції субконтрактації / І.Л. Литовченко, Я.А. Авдієнко // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 148-158. – ISSN 2313-4569


  "Однією з перспективних форм виходу із кризових явищ в промисловості України може бути застосування субконтрактних відносин між різномасштабними підприємствами. Проведено порівняльний аналіз основних форм виробничої кооперації, визначено роль ...
996315
  Ільченко Т.В. Особливості маркетингу в агробізнесі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
996316
  Ящук Т.А. Особливості маркетингу освітніх послуг закладу вищої освіти // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 100-104. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
996317
   Особливості масопереносу в неоднорідному розчині у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Д.Б. Конвай, Д.І. Маляренко // Вісник КНУ. Серія. фіз- мат. наук, 1994. – В.35
996318
  Саварин Т.В. Особливості медичного страхування за кордоном і в Україні / Т.В. Саварин, А.Ю. Годована // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 199-202
996319
  Горохівська І. Особливості меж Західного Поділля в межах Львівської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
996320
  Гавловський В.Д. Особливості методики виявлення та розкриття злочинів угрупуваннями з використанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.67-78. – ISBN 966-7146-60-Х
996321
  Бондарчук Н.Я. Особливості методики проведення фізкультурних занять із дітьми дошкільного віку / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 48-52. – Бібліогр.: с. 50-51. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
996322
  Лозан Т.А. Особливості методики формування умінь українського монологічного мовлення російськомовних студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 36-44. – ISSN 2414-5076
996323
  Бурлай Т.В. Особливості методичних підходів до прогнозування змін макроекономічної кон"юнктури // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С126-148. – ISSN 1605-7988
996324
  Гнатенко К.І. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа художнього твору в початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
996325
  Бабіч О.М. Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел / О.М. Бабіч, Д.І. Дух, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 32-39. – ISSN 2524-0056
996326
  Козловський Ю. Особливості методів навчання майбутніх докторів філософії у галузі наук про освіту / Ю. Козловський, О. Білик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 108-111. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
996327
  Третяк А.М. Особливості методологічних засад формування землекористування оборони / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 86-95. – ISSN 2306-1677


  Обгрунтовано доцільність перегляду засад віднесення земель до категорії оборони. Визначено класифікацію землекористування оборони у залежності від ступеня еколого-економічного ризику. Запропоновано логічно-змістовну модель методологічного процесу ...
996328
  Буруковська Н.В. Особливості методологічних концепцій гуманітарного пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 11-14. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються особливості становлення, формування та функціонування методологічних концепцій в галузі гуманітарного пізнання. The features of becoming, forming and functioning of methodological conceptions in industry of humanitarian ...
996329
  Першукова О. Особливості методологічної моделі порівняльно-педагогічного дослідження у галузі мовної освіти // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 163-164. – ISBN 978-966-644-365-9
996330
  Фурсенко Т. Особливості механізму набуття повного та асоційованого членства у Канадському інституті актуаріїв // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 195-197
996331
  Хлопяк С. Особливості механізму управління підприємством туристичної галузі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-45
996332
  Софієнко А.П. Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6806
996333
  Нідзельська О. Особливості митного оформлення та сплати податків при ввезенні громадянами на митну територію України транспортних засобів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 23. – С.36-42
996334
  Мицак А. Особливості митної політики Речі Посполітої на українських землях у XIV - XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.132-134. – ISSN 0132-1331
996335
  Кійко С.В. Особливості міжмовної німецько-української енантіосемії // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 133-137
996336
  Андріїв В.М. Особливості міжнародно-правового регулювння праці літніх працівників // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 343-345
996337
  Антипенко В. Особливості міжнародно - правової кваліфікації об"єкта тероризму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.137-140. – ISSN 0132-1331
996338
  Поляков М.В. Особливості міжнародного науково-технічного обміну / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 29-36. – ISSN 2222-4459
996339
  Шендрик О.О. Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявити особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи такі як: історичний (формування історіографії, ...
996340
  Дрималовська Х.В. Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
996341
  Лапа Віра Миколаївна Особливості міжособистісної комунікації старшекласників в умовах інклюзивного навчання // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 90-99. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
996342
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців з черепно-мозковими травмами під час тестування візуальної оперативної пам"яті на складні стимули / Н.Б. Філімонова, М.Ю. Макарчук, І.Г. Зима, В.В. Кальниш, А.Ф. Чебуркова, Є.О. Торгало // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 91-102. – (Серія "Біологічні науки" ; № 1)
996343
  Труб Володимир Михайлович Особливості мікро- та макрорівнів семантичної інтерпретації висловлювання : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.19 / Труб Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
996344
  Чиркін А. Особливості місцевого самоврядування Франції / А. Чиркін, В. Кушнір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 176-180. – ISSN 2663-5313
996345
  Лесів М. Особливості мови і стилю фейлетонів Василя Гірного 1931-1933 рр. // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 232-246. – ISBN 978-966-2248-71-5
996346
  Яскевич К.О. Особливості мови і стилю художніх творів Петра Козланюка : Дис... канд. філол.наук: / Яскевич К.О.; КДУ. – К., 1967. – 299л. – Бібліогр.:л.291
996347
  Яремчук І. Особливості мовного стилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; редкол.: Л. Марчук, О. Рарицький, Т. Джурбій [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – С. 125-130. – (Серія філологічна ; вип. 17). – ISSN 2309-7086
996348
  Комісаров К. Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 69-80


  Визначено основні підходи до вивчення метафори й метонімії в руслі когнітивної семантики; проаналізовано механізми метафоризації та метонімізації крізь призму поняття деривації; досліджено у загальному плані проблему інтерпретації переосмислених ...
996349
  Корчинська Н. Особливості моделей професійної освіти країнських та зарубіжних учених скандинавських країн // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 166-167
996350
  Ілініцька Н. Особливості моделі диференційованого навчання у студентів мистецьких спеціальностей // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Бучківська Г.В., Михаськова М.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2020. – Вип. 11. – С. 29-32. – ISSN 2413-5402
996351
  Ушкаленко І.М. Особливості моделювання в сільськогосподарському виробництві з врахуванням ризику // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 119-134. – ISSN 2411-4413
996352
  Сорочак В. Особливості моделювання уроку математики в умовах НУШ // Науково-методичні засади становлення сучасного педагога : зб. наук. праць студентів / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: О.В. Саган ; редкол.: О.В. Саган та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – [Вип. 6]. – С. 207-211. – ISBN 978-617-7090-39-6


  Дослідження С. Скворцової показали, що залежно від навчального змісту розділу й програмових вимог до його засвоєння серія уроків може реалізовувати мету, пов"язану, наприклад, із формуванням поняття числа, формуванням обчислювальних навичок, ...
996353
  Вечерська О.В. Особливості моніторингу підземних пам"яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / О.В. Вечерська, Ю.Г. Головатенко // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 77-80. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена проблематиці збереження пам"яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а саме їх моніторингу як важливого засобу, що забезпечує отримання в режимі реального часу інформації про стан кожної пам"ятки та ...
996354
  Дубілей Тетяна Олексіївна Особливості моноамінергічної регуляції секреції вазопресину в старості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.17 / Дубілей Тетяна Олексіївна ; Академія медичних наук України, Український НДІ герентології. – Київ, 1993. – 19 с.
996355
  Квасниця В.М. Особливості морфології кристалів CVC алмазу / В.М. Квасниця, І.В. Квасниця, І.В. Гурненко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 18-25. – ISSN 2519-2396
996356
  Дишко В.А. Особливості морфометричних анатомічних ознак сосни звичайної (Pinys sulvestris L.) в ураженому кореневою губкою насадженні / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 153-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
996357
  Глазирін І.Д. Особливості морфункціонального розвикту та адаптації до фізичних навантажень юнаків 15-17 років. : Автореф... Канд.біол.наук: 03.00.13 / Глазирін І.Д.; КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 2000. – 19л.
996358
  Дженджеро Д.С. Особливості мотивації та стимулювання учасників проектних команд / Д.С. Дженджеро, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 80-81
996359
  Завада Т.Ю. Особливості мотиваційної сфери студентів з різним рівнем перфекціонізму // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kiev, 2019. – Vol. 5, iss. 11 (31). – С. 283-296. – ISSN 2414-0023
996360
  Гавриловська К.П. Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей / К.П. Гавриловська, О.Й. Литвак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
996361
  Романец Д.О. Особливості музичної драматургії дитячої опери Ігоря Щербакова "Пастка для Відьми" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 319-329. – ISSN 2226-2180
996362
  Токарєва Н.М. Особливості мукозального захисту при гострих бронхітах у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Токарєва Наталія Михайлівна ; "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О. М Лук"янової НАМН України". – Київ, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
996363
  Голяк Л.В. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина / Л.В. Голяк, В.П. Садовнік // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 33-37. – ISSN 2304-5809
996364
  Логвин Н.Г. Особливості мурування київських пам"яток кінця Х - початку ХІІ століть // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 58. – C. 105-117. – ISSN 2077-3455
996365
   Особливості наведення імен правителів у точках доступу бібліографічного запису електронного каталогу / підготували Сосова Л., Хасанова О., Гордієнко О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 26-30
996366
  Білик О.В. Особливості навчально-виховного процесу побудованого на засадах формування самоосвітньої компетентності для майбутніх техніків-електриків // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-26 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
996367
  Масіян Н.Б. Особливості навчання гебрайської мови на Буковині (друга половина XIX - початок XX ст.) // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (102). – С. 53-60. – ISSN 1817-8510


  У статті проаналізовані особливості навчання гебрайської мови на Буковині у другій половині XIX – початок XX століття. Продемонстровано історико-соціальні передумови становлення і розвитку єврейської освіти на Буковині, представлено два основних типи ...
996368
  Шеверун Н. Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Польщі // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 277-282. – ISBN 978-966-2633-02-3
996369
  Журавська Н.С. Особливості навчання спеціальних дисциплин // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С105-111
996370
  Батюк І. Особливості нагасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку "Німа тиша" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості нагасакського діалекту у романі Ендо Шюсаку "Німа тиша". Використання діалектизмів у романах як регіональних індикаторів є важливою складовою авторського стилю письменника. Виокремлено лексико-граматичні маркери цього ...
996371
  Криницька О.Г. Особливості нагромадження опаду в грабово-сосново-дубових деревостанах, сформованих на зрубах поступових рубок // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 76-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1991-606X
996372
  Шулятицький С.І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 122-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
996373
  Волошан І.Г. Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку / І.Г. Волошан, Я.В. Волковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 289-294. – ISSN 2222-4459
996374
  Чусова О.М. Особливості надання соціальних послуг в Україні / О.М. Чусова, Г.О. Котломанітова, Л.А. Олексієнко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
996375
  Хоменко І. Особливості надходження прямих іноземних інвестицій та їхній вплив на економіку України / І. Хоменко, Л. Волинець, А. Шамкало // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 1 (25). – С. 15-26. – ISSN 2411-5215
996376
  Зарубіна Наталія Євгенівна Особливості накопичення гамма-випромінюючих радіонуклідів макроміцетами на території зони відчуження та "Південного сліду" після аварії на ЧАЕС : Дис. ... біологічних наук: 03.00.01 / Зарубіна Наталія Євгенівна; НАНУ. Науковий центр "Ін-тут ядерних досліджень". – Київ, 2002. – 202 л. + Додаток: л.: 200 - 202. – Бібліогр.: л.: 176 - 200
996377
  Кеба О.В. Особливості наративної структури роману М. Етвуд "Сліпий убивця" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 5-6
996378
  Аксьонова С.Ю. Особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн / С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 37-58. – ISSN 2072-9480
996379
  Жук А.В. Особливості насінництва капусти біологолової сортотипу лангендейська зимова в лісостепу України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Жук А. В.; Ін-т землеробства Укр. аканд. аграрн. наук. – К., 1998. – 16л.
996380
  Кривоконь Н.І. Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 28-37. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1249
996381
  Шедяков В.Є. Особливості наукових праць та методології в умовах розповсюдження Інтернет-простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 117-128


  Розглядаються специфика наукових праці та методології в умовах розповсюдження Інтернет-простору, зокрема - ключові питання використання об"єктивних розумових форм задля розвитку наукової рефлексії. Ключовi слова: наукова праця, методологія, об"єктивні ...
996382
  Прохорова Г. Особливості науково-інформаційного обслуговування фахівців-медиків у бібліотеці // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 35-36. – ISSN 2518-7341


  Висвітлюється досвід застосування різноманітних форм співпраці відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка з представниками медичної галузі.
996383
  Ісаєва Т.Л. Особливості нестаціонарних двовимірних течій в"язкої рудини при малих числах рейнольдса в прямокутній порожнині. : Автореф... канд. фіз.-мат. наук: 01.02.05 / Ісаєва Т.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
996384
  Колесник І. Особливості новітніх релігій в Україні // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів, 2016. – № 9. – С. 34-40. – ISSN 2307-0463
996385
  Тарасюк Інна Василівна Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Тарасюк Інна Василівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 200л. + Додатки: л. 197 - 198. – Бібліогр.: л. 181 - 197
996386
  Тарасюк Інна Василівна Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Тарасюк І.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 21 с. + Додатки: л. 197 - 198. – Бібліогр.: 7 назв
996387
  Коваленко В.А. Особливості номінації та варіювання номінацій в Австралійському варіанті англійської мови. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Коваленко В.А.; Київ. Держ. пед. ін-тут інозем. мов. – К., 1992. – 16л.
996388
  Кобзан С.М. Особливості нормативно-грошової оцінки земель природно-заповідного фонду / С.М. Кобзан, В.С. Кудрявцева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 133-138. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
996389
  Бабенко Е.В. Особливості нормативно-правового регулювання укладення та зміни трудового договору // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3, ч. 3. – C. 94-98
996390
  Вітченко О. Особливості нормативного регулювання безнадійної заборгованості // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 49. – С.37-38
996391
  Ступницька Т.М. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / Т.М. Ступницька, О.П. Володіна, Ю.В. Васильєва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 103-108 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
996392
  Євтушевська О.О. Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі / О.О. Євтушевська, А.Б. Хамардюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
996393
  Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія : Настільна книга для рацівників кримінальної міліції та слідчих / М.І. Камлик. – Київ : Синтез, 1995. – 256с. – ISBN 5-87534-100-9
996394
  Гамова О.В. Особливості обліку та удосконалення методики аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на діючому підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Т.В. Самойленко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
996395
  Дунаєвська Л.Г. Особливості огляду медичних документів під час розслідування злочинів, скоєних при наданні медичної допомоги // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 154-157
996396
  Косик О.І. Особливості озеленення і благоустрою дитячих відкритих просторів / О.І. Косик, О.Р. Андрієнко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 48-57. – ISSN 2415-8151
996397
  Слюта Аліна Особливості озелення зон обмеженого користування міста Чернігова // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (119), січень - лютий. – С. 21-22 : фото
996398
  Майборода Н.Г. Особливості ономастикону повісті В. Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 19. – С. 110-117. – ISSN 2313-4593
996399
  Подгаєцький Юрій Анатолійович Особливості онтогенезу рослин сортів картоплі та вираження господарських ознак залежно від фізіологічного старіння бульб : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.09 / Подгаєцький Юрій Анатолійович; Ін-тут цукрових буряків української академії аграрних наук. – К., 1998. – 19л.
996400
  Вєдєнєєв Д. Особливості оперативних та репресивних заходів радянських спецслужб з ліквідації Греко-католицької церкви в Галичині (1939 - 1946 рр.) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168-185. – ISBN 978-617-7034-13-0
996401
  Кирієнко Н. Особливості оподаткування видавничої діяльності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.23-24
996402
  Кузьмінський Ю. Особливості оподаткування міжнародних бартерних операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.113-116. – Бібліогр.: 8 н.
996403
  Стефанишена О.Б. Особливості оподаткуваня роялті / О.Б. Стефанишена, Н.Д. Когут // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 219-222. – ISBN 978-966-999-024-2
996404
  Андрусів Л.М. Особливості оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 15-21. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
996405
  Супруненко В.М. Особливості оптичних нерівноважних явищ в напівпровідникових з амфотерними центрами рекомбінації. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.05 / Супруненко В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
996406
  Вінніченко М.В. Особливості оптичного поглинання металевих аморфних та опромінених високоенергетичними іонами полікристалічних систем : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вінніченко М.В.; КУ. – Київ, 1998. – 16с.
996407
  Петренко Л.В. Особливості організації дистанційного навчання в процеси фахової підготовки майбутніх учителів математики // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 149-152. – ISBN 978-966-698-290-5
996408
  Городянська Л.В. Особливості організації дистанційного навчання у системі вищої військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 134-142. – ISSN 2524-0056
996409
  Денисенко М.П. Особливості організації дитячого туризму в Україні / М.П. Денисенко, Д.Д. Геньбач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806


  "У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцентується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих туристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції ...
996410
  Томма Р. Особливості організації діяльності суб"єктів запобігання корупції у сфері реалізації антикорупційних заходів / Р. Томма, Ю. Ручка // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 166-170. – ISSN 2663-5313
996411
  Рибак М.П. Особливості організації землекористування заповідників України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 85-97. – ISSN 2306-1677
996412
  Саблук С. Особливості організації кримінально-правового контролю за злочинністю в контексті реформування правоохоронних органів першої половини 1920-х рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 202-206. – ISSN 2663-5313
996413
  Трошкіна О.А. Особливості організації ландшафтного середовища закладів вищої освіти в сучасних умовах / О.А. Трошкіна, О.В. Вент // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 80-88. – ISSN 2415-8151
996414
   Особливості організації навчання студентів із Туркменістану, майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / О.Х. Тадеуш, Д.В. Ємельянова, М.С. Маріна, М.К. Гочиева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 47-55. – ISSN 2414-5076
996415
  Сінкевич С. Особливості організації наставницької діяльності на кафедрах військово-спеціальної спрямованості військового закладу вищої освіти Державної прикордонної служби України / С. Сінкевич, С. Серховець // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 264-270. – ISSN 2617-1775
996416
  Хаустова В.Є. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 122-137. – ISSN 2222-4459
996417
  Докаленко А. Особливості організації оздоровлення та відпочинку дітей: закордонний досвід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 35-46. – ISSN 2312-5993
996418
  Могильна О.І. Особливості організації органів місцевого самоврядування // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
996419
  Бондарчук О. Особливості організації педагогічного процесу в початковій та середній школі сучасної Австралії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 94-101. – ISBN 978-966-2633-02-3
996420
  Полякова Я. Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія та сучасність) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 28-33
996421
  Влад С. Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 319-324. – ISSN 2663-5313
996422
  Васильєва-Халатникова Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-12. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю. Проаналізовано визначення соціокультурного середовища, сформульовано власне визначення феномена для людини з інвалідністю. Розроблено ...
996423
  Лупу Д.В. Особливості організації та діяльності адвакатури у країнах Європейського Союзу // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 152-154. – ISBN 978-617-7611-44-7
996424
  Бережанський Г.І. Особливості організації та здійснення судової влади органами адміністративної юстиції у Великобританії // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 12-14. – ISSN 2413-6433
996425
  Гагалюк О.І. Особливості організації та історичні передумови адміністративно-територіальної реформи в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
996426
  Стрижак М.М. Особливості організації та проведення конкурсу "Учитель року" з географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
996427
   Особливості організації та проведення моніторингу підземних та поверхневих вод у районі розташування вуглевидобувної шахти "Любельська" № 1-2 Волино-Подільського вугільного басейну / О.О. Дмитрієва, М.В. Бабаєв, Н.К. Маркіна, О.О. Доценко // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 88-99. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-1388
996428
  Пюрик В.П. Особливості організації та проведення навчального процесу субординаторів в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі хірургічної стоматології / В.П. Пюрик, Г.П. Ничипорчук, Г.Б. Проць // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 184-185
996429
   Особливості організації управління та зв"язку в роки Великої Вітчизняної війни / А.В. Атрохов, О.І. Гуржій, О.Є. Лисенко, С.В. Сидоров; А.В. Атрохов, О.І. Гуржій, О.Є. Лисенко, С.В. Сидоров ; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ, 2004. – 149с. – (Бібліотека воєнного історика). – ISBN 966-02-2747-7
996430
  Лотоцька О.В. Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України / О.В. Лотоцька, В.О. Прокопов, В.А. Кондратюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 48-55 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
996431
  Бех М. Особливості орнаментики та функціональне значення килимів села Бехина Житомирщині (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 16-23. – ISSN 2309-9356


  У статті на матеріалах польових досліджень проаналізовано килимарство околичноїшляхти, описано основні прийоми та способи виготовлення виробів. Представлено найпоширеніші види орнаменту та мотиви зображення. Відстежено використання килимів упобуті та ...
996432
  Булавенко С. Особливості освітньо-інформаційного простору для формування соціальної активності учнів у закладах загальної середньої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 104-110. – ISSN 2308-4634
996433
  Фомін А.Ю. Особливості оскарження дій уповноважених осіб до суду під час виконавчого провадження // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 138-143
996434
  Монастирький Д. Особливості оскарження судових рішень у процедурі банкрутства / Д. Монастирький, О. Гловацький // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 10-11
996435
  Жигалкіна Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді / Жигалкіна, (Лебедєва) Наталія Віталіївна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 32-38 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
996436
  Бідюк І.А. Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2. – C. 120-127. – ISSN 2073-803X
996437
  Синьоок І.В. Особливості отримання правової охорони на торгівельні марки за міжнародними та регіональними процедурами // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 202-206. – ISBN 978-966-999-024-2
996438
  Глухов С.І. Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 20. – С. 8-13. – ISSN 2312-4458
996439
  Крикунов О.В. Особливості оформлення позовів про компенсацію моральної шкоди у цивільному та кримінальному судочинстві. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.21-23
996440
  Улітіна О. Особливості охорони авторського права на деякі види творів сучасного мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (115). – С. 36-42. – ISSN 2308-0361
996441
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки вартості start-up підприємств / М.Ю. Карпушенко, О.М. Ващенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 59-62. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
996442
  Дука А.П. Особливості оцінки ефективності інвестицій в інноваційній сфері // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 82-88. – ISBN 966-614-021-7
996443
   Особливості оцінки конкурентоспроможності національної економіки / А.П. Гречан, Л.М. Бабич, Е.Г. Парфентьева, С.А. Наконечна // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 79-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
996444
  Басюркіна Н.Й. Особливості оцінки ризиків діяльності промислових підприємств / Н.Й. Басюркіна, В.А. Шалений // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
996445
  Густера О.М. Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 171-174. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
996446
  Верніцька А. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі Фінляндії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 129-135. – ISBN 978-966-2633-02-3
996447
  Олексійченко Н.О. Особливості оцінювання та формування цільового колориту парку імені Тараса Шевченка у м. Києві / Н.О. Олексійченко, М.С. Мавко // Ukrainian journal of forest and wood science : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. П.І. Лакида ; редкол.: Р.Д. Василишин, С.В. Зібцев, Флоріан Кракснер [та ін.]. – Київ, 2019. – Vol. 10, № 2. – C. 91-102. – ISSN 2664-4452
996448
  Ламбуцька Ж.А. Особливості пам"яті педагогів у процесі професійної діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.212-219. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
996449
  Середа О.С. Особливості парламентаризму в Україні // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 74-75
996450
  Васютинська Оксана Григорівна Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 46-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
996451
  Мамонтов І.М. Особливості патогенезу та лікування повної і часткової обструкції позапечінкових жовчних шляхів (експериментально-клінічне дослідження) : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.03 / Мамонтов Іван Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
996452
  Опанасенко Я. Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
996453
  Ошуркевич О.О. Особливості перебігу вагітності та корекція ускладнень у жінок із ретрохоріальною гематомою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Ошуркевич Оксана Орестівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 11 назв
996454
  Шаповаленко І.С. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у осіб похилого та старечого віку в залежності від наявності факторів кардіоваскулярного ризику : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Шаповаленко Ірина Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2019. – Бібліогр. : 10 назв
996455
  Єжель Л. Особливості перебігу колективного трудового спору (конфлікту) // Бюлетень національної служби посередництва і примирення : офіційне нормативне виробничо-практичне наукове інформаційне видання / Національна служба посередництва і примирення. – Київ, 2002. – № 6. – С.42-45
996456
  Чеборака Т.О. Особливості перебігу хвороби Паркінсона при поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.15 / Чеборака Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
996457
  Павловський С.А. Особливості перебігу, діагностики і лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі цукрового діабету 2-го типу : автореф, дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Павловський Сергій Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 27 назв
996458
  Лозова Т.А. Особливості перебігу, медикаментозного лікування та прогнозу інфаркту міокарда лівого шлуночка із залученням правого шлуночка : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Лозова Тетяна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 27 назв
996459
  Смірнов Г. Особливості переведення прав та обов"язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 20-26. – ISSN 2663-5313
996460
  Бринза Ірина В"ячеславівна Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.01 / Бринза Ірина В"ячеславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
996461
  Гультай В.Ф. Особливості переживання психогенних абдомінальних болів хворим на неврози і виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Гультай В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
996462
  Савицька Л.В. Особливості перекладу англійських академічних термінів українською мовою / Л.В. Савицька, С.Є. Тарасенко // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Голобородько К.Ю., Даниленко А.І., Горнятко-Шумилович А. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 49. – С. 59-66. – ISSN 2312-0665


  Стаття присвячена розгляду специфіки вітчизняних і зарубіжних академічних термінів, які використовуються в міжнародному комунікаційному просторі, і виявлення адекватних варіантів для їх перекладу. Академічні терміни тлумачимо як терміни, що вживаються ...
996463
  Філіна А.С. Особливості перекладу англомовних макроекономічних термінів українською мовою / А.С. Філіна, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 234-239. – ISBN 978-966-285-555-5
996464
  Санжаревська М.А. Особливості перекладу англомовних термінів у галузі контрактного права українською мовою / М.А. Санжаревська, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 214-218. – ISBN 978-966-285-555-5
996465
  Танаджи Л.А. Особливості перекладу імен головних героїв у казках Дж. К. Ролінг / Л.А. Танаджи, Л.А. Коваленко // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 192-198. – ISBN 978-966-285-556-2
996466
  Воробйова В.М. Особливості перекладу коміксів / В.М. Воробйова, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 31-37. – ISBN 978-966-285-638-5
996467
  Черноватий Л. Особливості перекладу конфесійних текстів в англійській та українській мовах // Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства : Напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колект. монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. інозем. філології, перекладу та методики навчання ; [голов. ред. К.І. Мізін]. – Переяслав-Хмельницький : Щербатих О.В., 2019. – С. 362-375. – ISBN 978-617-639-227-9
996468
  Бібік О.М. Особливості перекладу корану японською мовою: до постановки питання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення історії та особливостей розвитку ісламу є однією з най- більш актуальних проблем сучасного релігієзнавства. Дослідження історії ісламу в Україні зосереджені навколо регіонів Близького Сходу, Європи і Центральної Азії. Натомість питання ...
996469
  Бринюк А.М. Особливості перекладу лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 30-36


  У статті охарактеризовано роль лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ. Звернено увагу на структурно-семантичні особливості та специфіку функціонування цих структур у мові. Досліджено питання поширеності та особливості ...
996470
  Ладані Є. Особливості перекладу прозових творів Івана Франка угорською мовою ("Свинська конституція" в перекладі Імре Герега та Ласло Шандора) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 316-323
996471
  Шванова О. Особливості перекладу сертифікату енергоефективності будівлі "Energy performance certificate" / О. Шванова, О. Шванов // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 73-78. – ISBN 978-617-646-477-8
996472
  Андрієвська Е. Особливості перекладу технічних текстів із застосуванням новітніх технологій // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 300-305. – ISBN 978-617-646-477-8


  Розвиток сучасного перекладознавства зумовлює об"єктивну потребу у використанні нових інформаційних технологій. Водночас технічні інновації останніх років сприяють появі дієвих систем автоматичного перекладу. Так, унікальні можливості перекладу ...
996473
  Орєхова К.С. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінологічної лексики у галузі методики навчання усного перекладу / К.С. Орєхова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 196-201. – ISBN 978-966-285-555-5
996474
  Дзямко В.М. Особливості перетворення пропанна оксидних каталізаторах. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Дзямко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
996475
  Дзямко Віталій Михайлович Особливості перетворення пропану на оксидних каталізаторах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04. / Дзямко Віталій Михайлович; Ужгородський держ. університет. – Ужгород, 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.142-164
996476
  Грицак Л.Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – C. 129-140. – (Серія: біологія ; № 1 (75)). – ISSN 2078-2357
996477
  Христенко С.Г. Особливості підбору кадрів для митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.20-22
996478
  Теренко О. Особливості підготовки андрагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США і Канаді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 100-103. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
996479
  Лондар С.Л. Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади" / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар, О.В. Бринюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 17-32. – ISSN 2617-8532
996480
  Морозов В.В. Особливості підготовки магістрів з управління проектами через практичний підхід / В.В. Морозов, Г.М. Стешенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 83-84
996481
  Яцишин А.В. Особливості підготовки магістрів та майбутніх PhD для цифрової трансформації освіти і науки України / А.В. Яцишин, І.І. Дейнега, В.О. Ковач // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (104). – С. 14-22. – ISSN 2304-0629
996482
  Шевчук К. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи / К. Шевчук, Г. Бигар, А. Предик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 215-224. – ISSN 2312-5993
996483
  Безкопильний О.О. Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах вищої освіти Нідерландів / О.О. Безкопильний, Л.П. Сущенко, А.О. Артюшенко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 202-207. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті представлено особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в Нідерландах. Зазначено, що система підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти Нідерландів зорієнтована на запити закладів загальної середньої освіти. ...
996484
  Присакар В.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інклюзивного освітнього середовища / В.В. Присакар, Н.С. Боршуляк // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 195-208. – ISSN 2617-1112
996485
  Пришляк О.Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у політкультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 146-150. – Бібліогр.: с. 148-149. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
996486
   Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз : навч. наочний посібник для працівників правоохоронних органів / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; [уклад.: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Промінь, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7180-19-6
996487
   Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-416-0
996488
  Дригач Т. Особливості підготовчого періоду студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 39-45. – ISSN 2307-4906
996489
   Особливості планування досліджень рівнів радону у повітрі будинків у рамках реалізації плану дій / Т.О. Павленко, М.В. Аксьонов, М.А. Фризюк, А.П. Оперчук, О.В. Федоренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (94). – С. 26-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-7477
996490
  Ферт О.Г. Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 129-135. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
996491
  Шахліна Я Л. Особливості планування тренувальних навантажень у мікро- та мезоциклах підготовки спортсменок високої кваліфікації / Я Л. Шахліна, М.О. Чистякова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 8-14 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-7894
996492
  Шахліна Я Л. Особливості планування тренувальних навантажень у мікро- та мезоциклах підготовки спортсменок, які спеціалізуються у дзюдо / Я Л. Шахліна, М.О. Чистякова // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 176-179. – Бібліогр.: 5 назв.
996493
  Возняк А.З. Особливості побудови високоефективної команди проекту в сучасних умовах / А.З. Возняк, О.В. Кальніченко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 76-77
996494
  Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 24-55. – ISSN 1605-7988
996495
  Кушнір В.О. Особливості побудови системи кризових комунікацій у секторі безпеки і оборони України: ситуаційно-кризова модель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
996496
  Самойленко І.В. Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві / І.В. Самойленко, А.В. Нікітін, Г.В. Верьовкіна // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 4, липень - серпень. – С. 136-145. – ISSN 1019-5262
996497
  Тихорський О.А. Особливості побудови тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів в змагальному періоді підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 25 назв.
996498
   Особливості поводження з твердими побутовими відходами на території України / В.М. Радовенчик, М.В. Побережний, Я.В. Радовенчик, К.А. Куцак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 94-100 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
996499
  Сорокіна Олена Анатоліївна Особливості подолання хворими на епілепсію стресових ситуацій, пов"язаних з хворобою : Дис.... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Сорокіна Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 168 л. – Бібліогр.: л.151-168
996500
  Логвиненко М. Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України / М. Логвиненко, І. Кордунян // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 100-108. – ISSN 2308-0361
996501
  Демченко Ірина Особливості поетики Ольги Кобилянської : Монографія / Демченко Ірина. – Київ : Твім інтер, 2001. – 208с. – 8у(Кобилянс) Шифр дубл. – ISBN 966-7430-15-4
996502
  Тхорук Раїса Леонтіївна Особливості поетики премодерністського віршу початку ХХ століття: рання лірика Олександра Олеся : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.06 / Тхорук Раїса Леонтіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 22л.
996503
  Коломієць Лада Володимирівна Особливості поетики художньої прози Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд.філол.наук : 10.01.08 / Коломієць Лада Володимирівна ; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 208 л. – Бібліогр.: л. 191-208
996504
  Коломієць Лада Володимирівна Особливості поетики художньої прози Валер"яна Підмогильного : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Коломієць Лада Володимирівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 22 с.
996505
  Слуцький Я.С. Особливості полікультурної освіти у процесі адаптації іноземного студента // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 158-162. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті проаналізовано сутнісні характеристики полікультурної освіти, яка має застосовуватися при сучасних методах адаптаційної підготовки іноземного студента, який взаємодіє з представниками нового культурного середовища. Виявлено, що полікультурна ...
996506
  Татомир І. Особливості політики власності та контролю за онлайн-практикою в університетах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 7-14. – ISSN 2410-0919
996507
  Головатюк В.М. Особливості політики стратегічно-наукоємного національного поступу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 3-23. – ISSN 0374-3896
996508
  Ситник Олександр Іванович Особливості політичних концепцій М.Драгоманова і Д.Донцова в контексті української ідеї : Дис... канд. політ.наук: 23.00.01 / Ситник Олександр Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 155л. – Бібліогр.:л.139-155
996509
  Ситник О.І. Особливості політичних концепцій М.Драгоманова і Д.Донцова в контексті української ідеї. : Автореф... канд.політ.наук: 23.00.01 / Ситник О.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 23л.
996510
  Назарков В.К. Особливості політичних трансформацій в країнах Аравійського півострова : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Назарков Василь Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 184 арк. – Додатки: 183-184 арк. – Бібліогр.: 161-182 арк.
996511
  Рева Т.С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 424-433


  Розкриваються особливості розвитку політичного екстремізму у Іспанії у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття. Ключові слова: політичний екстремізм, неофашизм, неонацизм, фалангізм, тероризм, анархізм. Раскрываются особенности развития ...
996512
  Салямон В.П. Особливості політичного менеджменту в умовах формування громадянського суспільства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 15-17 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
996513
  Фурман А.В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / А.В. Фурман, А. Гірняк, С. Шандрук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 52-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
996514
  Моренчук А.А. Особливості політичної системи Швеції: досвід для України / Андрій Анатолійович Моренчук, Андрій Андрійович Моренчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-119. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
996515
  Ней В.С. Особливості понятійно-категорійного апарату теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.52-54. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
996516
  Гура М. Особливості поняття "об"єкт авторського права" та його ознак у законодавстві зарубіжних країн (порівняльно правовий аспект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.7-12. – ISSN 1608-6422
996517
   Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви лісостепу Сумщини / М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, В.П. Самодай, В.А. Ігнатенко, А.В. Сотнікова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: с. 39. – ISSN 0459-1216
996518
  Румянцев М.Г. Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
996519
  Савіна Оксана Юріївна Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 62-74. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-5300
996520
  Потомська Н.А. Особливості порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 143-144
996521
  Дебринюк Ю.М. Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1991-606X
996522
  Ворон В.П. Особливості посткатастрофічної пірогенної динаміки живого надгрунтового покриву соснових фітоценозів у Лісостепу України / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 114-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0459-1216
996523
  Шпакова Н.В. Особливості посткомуністичних трансформацій на пострадянському простірі // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 196-204
996524
  Соболь О.М. Особливості походження і використання коней дозвільного напрямку в суб"єктах аматорського конярства м. Херсона і Херсонської області // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
996525
  Откідач Г. Особливості ппроведення дізнання у справах про підпали // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.91-93.
996526
  Савицька І.В. Особливості права інтелектуальної власності на "trade dress" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – C. 117-120. – ISBN 978-617-696-925-9
996527
  Кулинич А.П. Особливості права комунальної власності на землю в об"єднаних територіальних громадах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 261-265. – ISSN 2219-5521
996528
  Джура Х.Ю. Особливості правового забезпечення зайнятості населення в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 / Джура Христина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 227-229. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 208-226
996529
  Мяловицька Н.А. Особливості правового захисту прав національних меншин в європейських державах // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 4 : Свобода, рівність і гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. – С. 59-61
996530
  Нагорний Є. Особливості правового регулювання відносин громадянство на тимчасово окупованих територіях України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.149-153. – ISSN 0132-1331


  Велика Вітчізняна війна
996531
  Пилипенко С. Особливості правового регулювання відносин за договором, укладеним в електронній формі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 48-53. – ISSN 2663-5313
996532
  Пасічна І. Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції / І. Пасічна, О. Скрильник, А. Скрильник
996533
  Пашков К.О. Особливості правового регулювання електронної комерційної діяльності у Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 410-417. – ISSN 2219-5521
996534
  Федотова Г.В. Особливості правового регулювання категорії "кримінальний проступок" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 327-337. – ISSN 2072-8670
996535
  Барабаш А Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання / А Барабаш, Р. Барабаш // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.57-62. – ISSN 0132-1331
996536
  Барабаш А. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання / А. Барабаш, Р. Барабаш // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.6-10
996537
  Гриненко С. Особливості правового регулювання оперативно - розшукової діяльності // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.198-206
996538
  Пилипович В.П. Особливості правового регулювання прав людини під час збройних конфліктів / В.П. Пилипович, П.Б. Пилипишин, Н.М. Раданович // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 74-93. – ISSN 1993-0909
996539
  Венедіктов С.В. Особливості правового регулювання трудових відносин у Канаді // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 35-46. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню особливостей регулювання праці за трудовим правом Канади. Зроблено висновок, що трудове право Канади є унікальним явищем, в якому можна простежити риси, характерні в першу чергу для правових систем Великобританії та ...
996540
  Коросташов Олександр Михайлович Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина 19 століття) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коросташов О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
996541
  Семенюк К.О. Особливості правового регулювання цифрових об’ємно-просторових творів в авторському праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 76-86. – ISSN 2224-9281
996542
  Подорожній Є.Ю. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в умовах реформування трудового законодавства України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7069-63-7
996543
  Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.91-94. – ISSN 0132-1331
996544
  Шибко Р. Особливості правового становища виробників сировини для дитячого харчування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
996545
  Дякович М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 97-106. – ISSN 1026-9932
996546
  Грица Т. Особливості правовогшо регулювання праці професорсько- викладацького складу відомчих закладів освіти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.8-13
996547
  Музика І.В. Особливості праворозуміння академіка Станіслава Дністрянського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.50-57
996548
  Мурашко А.А. Особливості правосуб"єктивності авторів комп"ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7700-38-7
996549
  Чуприна Л.М. Особливості правосуб"єктності бюджетних установ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 218-219
996550
  Шпакович О.М. Особливості правосуб"єктності міжнародних економічних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.136-149
996551
  Павліченко Л.В. Особливості практичної підготовки майбутніх вчителів філологів // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 57-59. – ISSN 2304-5809
996552
  Левицька О.О. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс / О.О. Левицька, О.В. Махонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 91-97. – ISSN 2071-4653
996553
  Польщиков В.В. Особливості пред"явлення для впізнання за участю неповнолітньої особи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 145-149. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
996554
  Гушилик С. Особливості представництва у справі про банкрутство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 45-48. – ISSN 2
996555
  Штомпель Г.О. Особливості призначення професорсько викладацького складу щодо функціонування трикутника знань // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 56-59. – ISSN 2078-1016
996556
  Федчишина В. Особливості призначення судово-економічної експертизи з питань обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 318-322. – ISSN 2663-5313
996557
  Кононенко В.А. Особливості прийняття і звільнення з посад науково-педагогічних працівників : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кононенко Вікторія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
996558
  Рач Д.В. Особливості прийняття рішень та поведінки особистості в умовах невизначеності. небезпеки та ризику як феномену пізнання // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
996559
  Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.78-80. – ISSN 0132-1331


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
996560
   Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Степу / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.П. Чигринець, В.А. Лук"янець, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
996561
  Вовк М.З. Особливості присудження справедливої сатисфакції Європейським судом з прав людини при розгляді цивільних справ // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 35-42. – ISSN 2617-4162
996562
  Чепіль В.П. Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Волино-Поділля на регіональній стадії вивчення // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 21-24 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-721Х
996563
  Кулик С. Особливості проведення декомунізації в українських футбольних клубах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 70-80. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
996564
  Мурована Т. Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі / Т. Мурована, Т. Харченко, Н. Авраменко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 114-122. – ISSN 2410-0919
996565
  Чайківський Т. Особливості проведення олімпіад для абітурієнтів засобами LMS Moodle / Т. Чайківський, Л. Озірковський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 903. – С. 98-105. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
996566
  Кононенко Н. Особливості проведення слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування незаконного заволодіння транспортними засобами // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 254-259. – ISSN 2663-5313
996567
  Пугачова М.В. Особливості прогнозування ділових циклів української економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
996568
  Петюніна О.В. Особливості прогнозування клінічних подій після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST на підставі оцінки післяінфарктного ремоделювання, нейрогуморальної та прозапальної активності : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.11 / Петюніна Ольга Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 32 назви
996569
  Щоголєва І.В. Особливості проектування практичних занять з дисципліни "тайм-менеджмент" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 37-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х


  У статті розглянуто сутність і особливості проектування практичних занять з дисципліни «Тайм-менеджмент», яка є базисом у підготовці не тільки майбутніх фахівців управлінських спеціальностей, а й фахівців інших спеціальностей, які орієнтовані на ...
996570
  Краснобаєва-Чорна Особливості проектування та функційне призначення лінгвістичних баз даних у фразеології, фразеографії та фразеологічній термінографії // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 164-169. – ISSN 1815-3070
996571
  Шабельник Т.В. Особливості проектування фізичної моделі системи підтримки прийняття рішень фармацевтичного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-20. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
996572
  Богородецька О. Особливості промоції вищої освіти республіки Польща // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 78-88. – ISSN 2522-1663
996573
  Алексієнко М.В. Особливості просторово-часового розподілу молоді риб на мілководдях деяких внутрішніх водойм України : монографія / Алексієнко М.В., Гейко Л.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології". – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-152. – ISBN 978-966-306-182-7
996574
  Різніченко В.І. Особливості протокольної практики ООН (на прикладі 26 Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.152-158
996575
  Кецик-Зінченко Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 101-106
996576
  Брик Т.О. Особливості професійно орієнтованого навчання іноземній мові курсантів військових закладів вищої освіти / Т.О. Брик, І.Г. Григорова // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 42. – С. 33-39. – ISSN 2074-8167
996577
  Горпініч Т.І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 57-61. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
996578
  Шульга Ю. Особливості професійного розвитку викладачів недільних шкіл на території Північно-Східної України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 151-152. – ISBN 978-966-698-271-4
996579
  Спіцин Є. Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах / Є. Спіцин, Т. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо професійної педагогічної підготовки вчителя початкової школи, що є важливою умовою формування теоретико-методичних засад оптимізації підготовки вчителів початкової школи в українських ЗВО. Аналіз сучасних ...
996580
  Редько О. Особливості професійної незалежності аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.48-52
996581
  Бобраков С. Особливості професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних школах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 87-93
996582
  Доброскок І.І. Особливості професійної підготовки майбутніх магістрів медсестринства в Україні / І.І. Доброскок, С.О. Ястремська, С.С. Доброскок // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 104-122. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
996583
  Погребняк Т.М. Особливості професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з аеробіки // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 118-122. – Бібліогр.: 11 назв.
996584
  Коцур Н. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів на етапі їх алдаптації до навчання в закладі вищої освіти: психофункціональні аспекти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 18-29. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
996585
  Парій С.Б. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-107. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
996586
  Бойчевська І. Особливості професійної соціалізації студентської молоді у вищих навчальних закладах США // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 116-122. – ISBN 978-966-2633-03-0
996587
  Ніколаюк С.І. Особливості профілактики злочинних посягань у сфері банківського кредитування / С.І. Ніколаюк, Р.О. Коніжай // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.94-102. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 1609-0462
996588
  Остапович І.П. Особливості профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 318-324. – ISSN 2072-8670
996589
  Паленчик П. Особливості проходження державної служби особами, які досягли гранічного віку перебування на державній службі // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-10. – ISBN 966-73-53-51-Х
996590
  Кіндратець О.М. Особливості процесу радикалізації суспільства // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – № 3 (46). – С. 163-175. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
996591
  Сідун М.М. Особливості процесу спілкування молодших школярів у шкільному колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 259-261. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
996592
  Павлов М.М. Особливості процесу цифровізації публічного управління в розвинутих країнах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814


  У статті проаналізовано особливості процесу цифровізації публічного управління в розвинутих країнах. Доведено, що проблематика цифрових трансформацій, цифровізації публічного управління є одним із ключових завдань розвитку для будь-якої країни. ...
996593
  Гавриш Т. Особливості процесуального статусу осіб, викликаних для участі в провадженні по кримінальній справі в порядку міжнародної правової допомоги // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.188-198
996594
  Лебедєва А. Особливості процесуального статусу понятого у кримінальному провадженні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 275-279. – ISSN 2663-5313
996595
  Лисенко О. Особливості прояву енергетичного потенціалу кваліфікованих спортсменів і чутливість кардіореспіраторної системи до гіперкапнії / О. Лисенко, Г. Лопатенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 16-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1992-7894
996596
  Заіка В.М. Особливості прояву тривожності та фрустраційних реакцій студентів в умовах екзаменаційного стресу / В.М. Заіка, В.Ф. Моргун // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2019. – С. 158-173. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 19). – ISSN 2072-4772
996597
  Кравчук Світлана Леонтіївна Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Кравчук Світлана Леонтіївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 265л. + Додатки: л.223-265. – Бібліогр.: л.209-222
996598
  Казакова С.В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 63-77. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
996599
  Зелінська Я. Особливості психологічної корекції та терапії посттравматичного стресового розладу у вимушених переселенців // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 57-60
996600
  Лігоцький А. Особливості психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-67. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема концептуалізації когнітивно-комунікативних та інформаційно-семіотичних вимірів психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності як складне комплексне психічне утворення між компонентами ...
996601
  Грибок А.О. Особливості психологічної стійкості та готовності військовослужбовців Збройних Сил України до дій в екстремальних умовах // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 23-33. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 30). – ISSN 2072-4772
996602
  Бабенко В.Г. Особливості психолого-педагогічної підготовки до окремих тактичних і спеціальних заходів, які проводить Національна поліція України / В.Г. Бабенко, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 356-363. – ISSN 2072-8670
996603
  Кисельова О.А. Особливості психолочгічної проникливості у осіб з різною емоційною диспозицією : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Кисельова О.А.; Південноукраїн. держ. педагог. ун-тет ім. К.Д.Ушинського. – К., 1999. – 19л.
996604
  Мотрук Т.О. Особливості психосоматичних порушень у викладачів ВНЗ та вчителів ЗОШ: аналіз результатів експериментального дослідження / Т.О. Мотрук, К.М. Пасько // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 256-265. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
996605
  Рябець І.В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв"язків з громадкістю / І.В. Рябець, М.О. Голубєва // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2617-2348
996606
  Кравченко Юлія Вікторівна Особливості психофізіологічних параметрів і показників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко Юлія Вікторівна; МОНУ. Херсон. держ. педагог. ун-тет. – Херсон, 2002. – 168 л. – Бібліогр.: л.148 - 168
996607
  Кравченко Юлія Вікторівна Особливості психофізіологічних параметрів і показників гемодинаміки у молоді із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Кравченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
996608
  Берлач Н.А. Особливості публічного адміністрування Німеччини: досвід для України / Н.А. Берлач, М.П. Кобець // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 17-25. – ISSN 2072-8670
996609
  Васильєв Є.О. Особливості радянської системи оподаткування // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 449-452. – ISBN 978-966-438-135-9
996610
  Тимофієва К.Д. Особливості ранніх родинних романів Франсуа Моріака / К.Д. Тимофієва, Т.М. Чередниченко // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
996611
  Скурко П. Особливості ранньомодерної релігійної свідомості по записах на кириличних стародруках // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 128
996612
   Особливості реактивності цитокінів і васкулоендотеліального фактору росту у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Т.С. Міщенко, В.В. Соколік, І.В. Здесенко, В.Г. Деревецька // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-5675
996613
  Красілова Ю.М. Особливості реакції на фрустрацію неповнолітніх засуджених // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 75-84. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
996614
  Богдановська Є.О. Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (192). – С. 8-18
996615
  Холодьон О.М. Особливості реалізації архісеми "говорити" у східнополіських говірках як відображення моделі мовної картини світу діалектоносіїв // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 450-463. – ISBN 978-966-1673-36-5
996616
   Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Європ. Комісія "За демократію через право" ; [упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко]. – Київ : Фенікс, 2018. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-491-1
996617
  Савич Є. Особливості реалізації громадянином права на конституційне звернення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 147-152. – ISSN 2663-5313
996618
  Горобінська І.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах / І.В. Горобінська, В.О. Уляницька // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 32-40. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
996619
  Чабанюк О.І. Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 10-15. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
996620
  Губська О. Особливості реалізації дискреційних повноважень суб"єктами владних повноважень і вибору судами способу захисту під час здійснення адміністративного судочинства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 58-75. – ISSN 2707-6849
996621
  Бєлай С.В. Особливості реалізації ефективного психологічного супроводу професіоналізації майбутніх військових фахівців у вищій військовій школі України / С.В. Бєлай, В.І. Пасічник, О.М. Керницький // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (77). – С. 89-99. – ISSN 2078-7480
996622
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості реалізації звільнення від кримінальної відповідальності у разі зміни правового режиму в державі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 283-291. – ISSN 2072-8670
996623
  Постригач Н. Особливості реалізації інноваційної програми підготовки тренерів для освіти дорослих у Грецькій Республіці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-698-271-4
996624
   Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посібник / О.В. Чеботарьова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушенням інтелект. розвитку. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
996625
  Мостова О. Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 92-97


  У статті охарактеризовано особливості мандрівних блогів, а також зроблено спробу проаналізувати специфіку реалізації основних функцій мови у японських блогах. В статье охарактеризованы особенности блогов о путешествиях, а также сделана попытка ...
996626
  Годованик Є.В. Особливості реалізації конституційно-правових норм у сучасних умовах розвитку системи права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 149-155. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
996627
  Леврінц М. Особливості реалізації конструктивізму в системі підготовки вчителів та підходах до викладання іноземної мови у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 154-164. – ISSN 2312-5993
996628
  Никифорак В.М. Особливості реалізації механізму страхування відповідальності у сфері космічної діяльності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.44-50. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
996629
  Довгаль О.А. Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 49-54. – ISSN 2222-4459
996630
  Чаплінський Ю.Б. Особливості реалізації рекламної кампанії у соціальній мережі Facebook / Ю.Б. Чаплінський, Р.Я. Пащин // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 80-88. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
996631
  Дударенко В. Особливості реалізації страхових правовідносин при здійсненні капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються страхові правовідносини при здійсненні капітального будівництва трирівневою концепцією дослідження, яка складається із загальнотеоретичного, галузево-теоретичного й конкретно-теоретичного рівнів. Додатково виокремлюється специфіка ...
996632
  Полякова Вікторія Олексіївна Особливості регенерації поверхневого епітелію слизової оболонки бронхів у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобільській АЕС:ультраструктурна характеристика : Дис....канд.біолог.наук.:14.03.09 / Полякова Вікторія Олексіївна; ТОВ ін-тут екологічної патології людини. – Київ, 2001. – 247л. – Бібліогр.:л.:186-247
996633
  Мандрик І. Особливості регіонального розвитку продуктивних сил Польщі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 87-92. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
996634
  Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-280


  Проаналізовано поділ страхового ринку України на регіони. Визначено особливості регіональної структури страхового ринку України. Ключові слова: страховий ринок, структура, регіон Проанализировано разделение страхового рынка Украины на регионы. ...
996635
  Аралова Н.І. Особливості регулювання бухгалтерського обліку нематеріальних активів у наукових установах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 22-28. – ISSN 2308-9636
996636
  Шульга М.Ю. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в транзитивних економіках та особливості його здійснення в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 1. – С. 244-249. – Бібліогр.: на 6 пунктів
996637
  Поліщук С.П. Особливості регулювання інвестиційної діяльності в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.103-105
996638
  Чорний Є.М. Особливості регулювання мінімальної заробітної плати осіб, оплата праці яких залежить від "чайових", за законодавством Сполучених Штатів Америки / Є.М. Чорний, С.В. Венедіктов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7625-74-1
996639
  Ружицька Н.Е. Особливості регулювання правомірного використання територій об"єктів нерухомої спадщини історичного центру міста Києва / Н.Е. Ружицька, І.О. Сидоренко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 1. – С. 45-48. – ISSN 1994-7836
996640
  Мирко І.А. Особливості регулювання праці молоді в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 159-161. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
996641
  Заячківська О.В. Особливості регулювання фінансів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 48-55. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
996642
  Навальна М. Особливості редагування відабревіатурних утворень // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 121-135. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
996643
  Фіголь Н.М. Особливості редагування електронного посібника з журналістики для вищої школи / Н.М. Фіголь, А.В. Дєдушкіна // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 327-336. – ISSN 1998-6912
996644
  Домбровська Я.М. Особливості редакторської майстерності філологів у видавничо-поліграфічній діяльності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
996645
  Деркач С.М. Особливості режисури масових свят просто неба на сучасному етапі (80-90-і роки) : Автореф... канд. мистецтв.наук: 17.00.01 / Деркач С. М.; М-во культ. і мист. України, Київ. держ ун-т культ. и мист. – К., 1998. – 16л.
996646
  Гребньов М.Г. Особливості реклами фармацевтичного ринку України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.25-28. – ISSN 1606-3732
996647
   Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр. : (інфом. матеріали) : підготовлені до черг. засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні : [соціологічні дослідження] / Razumkov centre. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 110 с. : іл., табл. – Інформ. матеріали підгот. до чергового засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
996648
  Мишков В. Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 175-179
996649
  Приліпко І. Особливості репрезентації образу іншого у нарисі Олеся Гончара "На землі Камоенса" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 169-177. – ISSN 2520-6346


  "Розкрито специфіку репрезентації образу Іншого в нарисі О. Гончара "На землі Камоенса". З"ясовано чинники формування етнообразу португальців. Окреслено особливості авторської візії інонаціональних образів та реалій". The paper exposes peculiarity of ...
996650
  Шестопалова Л.Ф. Особливості репрезентації образу пацієнта у лікарів та його зв"язок з комплайєнсом хворих / Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 74-81. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2410-1249
996651
  Опря Є.В. Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево-судинними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
996652
  Аносєнкова С.В. Особливості репрезентацій часу у індивідів з різними проявами ригідності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Аносєнкова Світлана Володимирівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
996653
  Зайцева В.О. Особливості реставрації ансамблю Трапезної церкви Києво-Печерської лаври: від створення до сьогодення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 10-15. – ISSN 2218-4805
996654
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
996655
  Дмитренко В. Особливості рецепції творчості Лесі Українки в романі Г. Брасюка "Донна Анна" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 116-123. – ISBN 978-966-600-359-4
996656
  Головко Р.А. Особливості ризику фермерського виробництва як форми підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 117-122. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
996657
  Цвєткова Ю.В. Особливості римської правосвідомості в республіканський період як чинник релігійної толерантності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2019. – № 3 (9). – С. 131-138. – ISSN 2523-4552
996658
  Нестерова С.В. Особливості ринкової капіталізації промислових підприємств в національній економіці / С.В. Нестерова, А.А. Обіцький // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 125-130. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
996659
  Загудаєва О.А. Особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 42-45. – ISSN 2414-5823


  У статті розглянуті особливості риторичного підходу до моделювання юридичної аргументації, виділені його характерні риси, спираючись на роботи класичних і сучасних представників цього підходу. Серед особливостей ри- торичного підходу особлива увага ...
996660
  Кулаковський Т.Ю. Особливості рівня макіавеллізму службовців бюрократичних установ / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 63-70 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-3190
996661
  Теслюк Н.П. Особливості роботи електронного кабінету платників податків / Н.П. Теслюк, О.І. Гуцалюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 173-178. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
996662
  Калашник Л. Особливості роботи з хореографічно-обдарованими дітьми-сиротами в КНР / Л. Калашник, Цан Чжань // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 187-192. – ISBN 978-966-2633-02-3
996663
  Завгородня Ю.В. Особливості розв"язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України) = Features of conflict resolution and conflict management in post-soiet countries (on the example of Moldova, Georgia, Ukraine / Ю.В. Завгородня, А.В. Кройтор, А.В. Пехник // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 93-117. – ISSN 2616-406X
996664
  Чернишова Т.М. Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби "Поліська хата") // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 45-50. – ISSN 2308-135X


  У статті на прикладі діяльності культурно-мистецького центру "Поліська хата" було проаналізовано особливості формування та структурно-функціональні характеристики туристичного продукту сільського туризму у Житомирському регіоні, а також проведено ...
996665
  Дем"яненко П.В. Особливості розвитку акціонерного капіталу в трансформаційній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Дем"яненко П.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17
996666
   Особливості розвитку бактеріопланктону Куяльницького лиману в 2015-2017 рр. / Н.В. Ковальова, В.І. Медінець, С.В. Медінець, О.П. Конарева, І.Є. Солтіс // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 20-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 17). – ISSN 1992-4259
996667
  Патійчук В. Особливості розвитку видовищного туризму в Іспанії / В. Патійчук, К. Карпюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 72-81. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
996668
  Петренко К.В. Особливості розвитку високотехнологічних японських ТНК в умовах глобалізації / К.В. Петренко, К.Ю. Савченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 40-45. – ISSN 2222-4459
996669
  Калініченко Т.М. Особливості розвитку вищої освіти в Україні (2014-2018 рр.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 243-247. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
996670
  Гарафонова О.І. Особливості розвитку державно-приватного партнерства в умовах трансформації економік світу / О.І. Гарафонова, В.Ю. Худолей, О.Л. Демченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 236-243. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
996671
  Ніколюк О.В. Особливості розвитку івент-менеджменту в Україні / О.В. Ніколюк, Ю.В. Дьяченко, Т.В. Савченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6, березень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
996672
  Бойко Д.І. Особливості розвитку інноваційної діяльності країн світу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 75-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
996673
  Хмелевська Любов Петрівна Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування України : Дис...канд.економ.наук: 08.01.01 / Хмелевська Любов Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 235л. – Бібліогр.: л.195-214
996674
  Шупик С.М. Особливості розвитку молочного скотарства у провідних країнах світу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 148-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що пріоритетними факторами підвищення стійкості є: державна підтримка галузі молочного скотарства та переробників молока, використання високопродуктивних порід тварин, запровадження наукомістких технологій у процеси виробництва та ...
996675
  Глеваський В.І. Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук.наук: 06.01.05 / Глеваський В.І.; Ін-т.землеробства.Укр.акад.аграрних наук. – К, 1999. – 21л.
996676
  Панасенко Т.В. Особливості розвитку низової демогеографічної системи : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Панасенко Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 19л.
996677
  Панасенко Тамара Володимирівна Особливості розвитку низової демогеографічної системи (на прикладі Тульчинського району Вінницької області) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Панасенко Тамара Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 259л. – Бібліогр.:л.175-190
996678
  Темрук О.В. Особливості розвитку особистісної зрілості майбутнього вчителя на початковому етапі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 116-119. – (Серія 12 : Психологічні науки ; вип. 4 (28))
996679
  Кісарчук З.Г. Особливості розвитку практичної психології на сучасному етапі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.10-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
996680
  Баб"як Ж. Особливості розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у США / Ж. Баб"як, Н. Щур // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 12-20. – ISSN 2307-4914
996681
  Бордакова О. Особливості розвитку професійної орієнтації учнівської молоді в країнах Європейського Союзу // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 101-109. – ISBN 978-966-2633-02-3
996682
  Метельська Н.Й. Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... д-ра філософії : 053 / Метельська Наталія Йосипівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Полтава, 2020. – 283 арк. – Додатки : арк. 211-282. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-210
996683
  Терещук О. Особливості розвитку реклами у газеті "Свобода" на зламі століть (1893-1923 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 260-271. – ISSN 2524-0331
996684
  Уварова Г.Ш. Особливості розвитку рекреаційного туризму у Франції / Г.Ш. Уварова, Ю.О. Федорова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 6 (208). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
996685
  Манько А.М. Особливості розвитку релігійного туризму римокатолицької церкви на Львівщині / А.М. Манько, І.Й. Лесик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета нашого дослідження провести комплексний науково-теоретичний аналіз особливостей розвитку релігійного туризму і паломництва римо-католицької церкви у Львівській області. Методологічну основу нашої роботи складає система загальнонаукових та ...
996686
  Сомик А.В. Особливості розвитку системи сільськогосподарського кредитування в зарубіжних країнах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 8. – С.136-140
996687
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації в світі у 2018 році в контексті національних інтересів // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 4-25
996688
  Чобаль Л.Ю. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 105-109
996689
  Сокол Людмила Павлівна Особливості розвитку сірої гнилі винограду і вдосконалення захисних заходів в Криму та бузько-дніпровському регіоні України : Автореф... кандид. сільськогосп.наук: 06.01.11 / Сокол Людмила Павлівна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 17л.
996690
  Ляхович Г.І. Особливості розвитку соціального партнерства в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.217-220. – (Технічні науки ; № 17)
996691
  Христофорова О.В. Особливості розвитку соціологічного пізнання в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розкрито основні тенденції розвитку соціологічного пізнання в сучасних соціальних умовах. Показано, що глобальні соціальні трансформаційні процеси, зміни у стилях та структурах функціонування сучасного суспільства зумовлюють інтенсивну наукову ...
996692
  Харченко Олег Валентинович Особливості розвитку сучасної журналістики термінології англійської мови (1960-1990-і роки) : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Харченко Олег Валентинович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 231л. – Бібліогр.:л.153-162
996693
  Харченко В О. Особливості розвитку сучасної журналістської термінології англійської мови. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Харченко О.В,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
996694
  Рафальський О. Особливості розвитку та напрями консолідації української політичної нації // Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір / О.О. Рафальський. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2018. – С. 56-96. – ISBN 978-966-02-8820-1
996695
  Максименко Н.В. Особливості розвитку трудових відносин в Україні // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 185-192. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
996696
  Пікулик О. Особливості розвитку туристичної галузі в Австрії / О. Пікулик, М. Захарунь // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 158-164. – (Серія: Географічні науки ; № 10 (383)). – ISSN 1729-360Х
996697
  Палига Є.М. Особливості розвитку фондового ринку України / Є.М. Палига, Д.В. Обертан, Т.В. Панчишин // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 127-133. – ISSN 1998-6912
996698
  Бодрухін В. Особливості розвитку Чернігівського князівства // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.28-30
996699
  Процьків Н.М. Особливості розірвання договорів про передачу майна в тимчасове користування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.50-54. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
996700
  Процьків Н.М. Особливості розірвання договору купівлі - продажу за законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.45-49. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
996701
  Петкова Леся Омельянівна Особливості розміщення екоємних та екофільних виробництв (на прикладі Черкаської області) : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.10.01 / Петкова Леся Омельянівна; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1996. – 21л.
996702
  Гаврилюк Ольга Особливості розміщення йоду у підземних водах північного борту Дніпровсько-Дошецької западини // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 68-69. – ISSN 0869-0774
996703
  Москальцов А.Ю. Особливості розміщення реклами в історичному середовищі / А.Ю. Москальцов, О.М. Шталінберг // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 89-97. – ISSN 2415-8151
996704
  Самолюк Н.М. Особливості розподілу доходів стейкхолдерів соціально-трудової сфери // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 324-333. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
996705
  Маслова В.О. Особливості розробки стратегії комерційної діяльності підприємств оптової торгівлі / В.О. Маслова, Я.О. Ралько // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2019. – № 67. – С. 39-45. – ISSN 2075-4892
996706
   Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст / Л.Я. Аніщенко, Л.А. Пісня, Б.С. Свердлов, І.В. Барміна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
996707
  Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп"ютерних технологій : монографія / О.А. Самойленко. – Київ : КНТ, 2009. – 324, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-550-4
996708
  Муляр Г.В. Особливості розслідування економічних злочинів у сфері інформаційних технологій / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 342-354. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
996709
  Муляр Г.В. Особливості розслідування економічних злочинів у сфері інформаційних технологій / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 342-354. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
996710
  Федорчук М.А. Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних із рейдерськими захопленнями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Федорчук Михайло Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
996711
  Олійничук Р. Особливості розслідування незаконної порубки лісу // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 166-170. – ISSN 2524-0129
996712
  Нофенко А. Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – C. 83-89. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 8 (392)). – ISSN 1729-360Х
996713
  Дишко В.А. Особливості ростових процесів сосни звичайної у насадженні, ураженому кореневою губкою / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 134-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
996714
  Колчанова О.В. Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.В. Колчанова, С.А. Лось, І.Й. Ситнік // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 0459-1216
996715
  Яцик Р.М. Особливості росту й розвитку хвойних інтродуцентів у дендропарках державного значення Івано-Франківщини / Р.М. Яцик, Т.Р. Юник, А.С. Штогрин // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 84-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0459-1216
996716
  Слюсарчук В.В. Особливості росту та енергетичний потенціал букових деревостанів Буковинського Передкарпаття : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Слюсарчук Віталій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назва
996717
  Полякова Любов Володимирівна Особливості росту та продуктивність березово-соснових насаджень Полісся України : Автореф... канд. сільг.наук: 06.00.19 / Полякова Любов Володимирівна; Національний аграрний університет. – К., 1996. – 24л.
996718
  Слюсар С.М. Особливості росту та розвитку сорго в Правобережному Лісостепу // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (93). – С. 63-67 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0372-8498
996719
  Ткач В.П. Особливості росту та формування штуних дубових насаджень Великонадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
996720
  Гурніцька О.В. Особливості самоіндетифікації концепту естетичного в умовах глобалізації // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 13-15
996721
  Луценко С. Особливості самоосвітньої компетентності менеджерів освіти / С. Луценко, Л. Івашина // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-698-271-4
996722
  Кочержат О.І. Особливості самостійної роботи студента у вищій медичній школі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 223-225. – ISSN 2077-4214
996723
  Шарманова Н. Особливості світобачення письменника у контексті мовної афористики (на матеріалі творчості Івана Франка та Івана Багряного) // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 212-217
996724
  Томенко О. Особливості секційної моделі організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти / О. Томенко, С. Матросов, О. Ярова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 309-322. – ISSN 2312-5993
996725
  Волошук В.І. Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р.М. Рільке та ії збереження в українських перекладах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 7-20. – ISSN 2077-804X
996726
   Особливості синтезу та кополімеризація вінільного мономеру на основі оливкової олії / В.Ф. Кір"янчук, З.І. Демчук, А.С. Воронов, А.М. Когут, С.А. Воронов // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 113-119 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
996727
  Савчук В.П. та інш. Особливості системи бюджутування рідприємства // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-60
996728
  Лихова С.Я. Особливості системи військових злочинів за кримінальним законом України / С.Я. Лихова, А.Р. Цезар // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С.39-49. – ISSN 2413-1342
996729
  Гарнага О.В. Особливості системи внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 12-20. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
996730
  Коваленко Б.В. Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 120-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
996731
   Особливості системи медичної освіти у вищій медичній школи Ганновера / Д.В. Шорікова, Є.І. Шоріков, І.В. Геруш, О.С. Хухліна, І.Б. Горбатюк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; редкол.: Т.М. Бойчук, О.Б. Бєліков, О.С. Годованець [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Т. 23, № 4 (92). – С. 174-178. – ISSN 1684-7903
996732
   Особливості системи підготовки до педагогічної діяльності викладачів військових навчальних закладів США / О. Васильєв, А. Зельницький, В. Оліферук, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 57-69. – ISSN 2617-1775
996733
  Мочков О.Б. Особливості системи територіальної оборони Ізраїлю // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 55-59. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
996734
  Митрофанова А.С. Особливості системи управління корпоративними правами держави в Україні / А.С. Митрофанова, Н.Б. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 63-68. – ISSN 2222-4459
996735
  Мануша Ю.І. Особливості системного запалення при ішемічній хворобі серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Мануша Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
996736
  Завацький Віктор Іванович Особливості системної організації сенсорних та сомато-вегетативних функцій в різних умовах життєдіяльності людини : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.13 / Завацький Віктор Іванович; Волинський держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – 240л. – Бібліогр.:л.190-224
996737
  Набока Р.М. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств / Р.М. Набока, В.В. Шукліна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 94-99. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
996738
  Пономарьова І. Особливості сільських поселень греків Приазов"я // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 17-22


  В статті, в основі якої - польові етнографічні матеріали автора, зроблено аналіз особливостей грецьких населених пунктів. При цьому широко використовується термінологія греків-елліфонів (румеїв) та греків-тюркофонів (урумів).
996739
  Любінська Людмила Особливості сільськогосподарського землекористування в басейні річки Серет (на матеріалах Тернопільської області)) / Любінська Людмила, Любинський Олександр, Касіяник Ігор // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 192-198 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
996740
  Крімер Б.О. Особливості сімейної політики у великих містах в умовах демографічного переходу // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 19-37. – ISSN 2072-9480
996741
  Верес І. Особливості смарт-договорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 128-133
996742
  Дишко В.А. Особливості сортовипробування сосни звичайної на продуктивність і стійкість : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Дишко Валентина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
996743
  Кісь О. Особливості соціалізації дівчаток в українській сім"ї XIX - початку XX ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – C. 49-55
996744
  Фенно І.М. Особливості соціально-економічного вчення Католицької Церкви // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 25-28


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціально-економічного вчення Католицької церкви. Соціальне вчення Католицької цер- кви в середині ХХ століття, особливо після Другого Ватиканського собору пропонує змістовні та обґрунтовані позиції включеності ...
996745
  Кузікова С.Б. Особливості соціально-психологічної адаптації та самооцінка раціональної поведінки в конфлікті майбутніх педагогів / С.Б. Кузікова, С.В. Пухно // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 210-220. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
996746
  Челахова А.С. Особливості соціально-психологічної адаптації у представників молодіжних субкультур // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 113-123 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-5675
996747
  Гуцуляк Н.М. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО / Н.М. Гуцуляк, М.М. Корнівська, Н.Г. Матейчук // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
996748
  Кульчій І. Особливості соціального захисту військовослужбовців: досвід зарубіжних країн // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-98
996749
  Юрчик Г. Особливості соціального захисту сімей в Україні / Г. Юрчик, Б. Давидчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – № 2. – Бібліогр.: 12 назв
996750
  Ковач Л.Л. Особливості соціального розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано процеси суспільного розвитку Закарпаття в незалежній Україні. The article deals with the analysis of the specific feature of social development of Transcarpathia in independent Ukraine.
996751
  Чайка І.Ю. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери / І.Ю. Чайка, М.Р. Хакімова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: с. 201-202. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
996752
  Фурса Є. Особливості спадкування за правом на обов"язкову частку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.87-91. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
996753
  Волинець В. Особливості спадкування корпоративних прав ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
996754
  Булавін Л.А. Особливості спектральних властивостей грунтових вод та можливості експресного контролю шкідливих домішок. / Л.А. Булавін, В.М. Ящук // В мат. практ. сем. "Оптика и спектроскопия и их применение в народном хозяйстве", 1992
996755
  Бачук В.Б. Особливості спорів, що виникають із спадкових відносин / В.Б. Бачук, К.О. Кісілевич // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 1-4. – ISSN 2304-5809
996756
  Погорільська Н. Особливості сприймання часу підлітками в контексті їхньої життєвої активності / Н. Погорільська, Ю. Маціонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-60. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Визначається зв"язок між індивідуальними особливостями сприймання часу і рівнями життєвої активності особистості. Проаналізовано вітчизняні й зарубіжні теоретичні підходи, емпіричні дослідження понять часової орієнтації особистості та життєвої ...
996757
  Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326
996758
  Федченко В.Ю. Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 80-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
996759
  Хохліна О.П. Особливості спрямованості особистості як детермінанта успішності соціально значущої активності студентів / О.П. Хохліна, Д.В. Сила // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 279-293. – ISSN 2522-4093
996760
  Юрченко В. Особливості спрямування та розвитку наукових досліджень кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА / В. Юрченко, С. Даньшева, В. Шилін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
996761
  Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу : навч. посібник. – Львів, 2018. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – ISBN 978-617-10-0265-4
996762
  Кузьмінов В.Н. Особливості станів відміни алкоголю з делірієм у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 9. – С. 55-59 : табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2312-5675
996763
  Кир"ян Т.І. Особливості становлення медсестринства в Україні наприкінці ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
996764
  Яковенко О.Ф. Особливості становлення молодших підлітків як суб"єктів спілкування // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.139-148. – (Психологічні науки)
996765
  Теренко О.О. Особливості становлення освіти дорослих у Канаді // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 267-269. – ISBN 978-966-698-257-8
996766
  Матюшинець Я. Особливості становлення та поступу розвивальних середовищ для дітей в УНР (1917-1919) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 213-225. – ISSN 2312-5993
996767
  Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна Особливості статево-рольової ідентифікації у жінок з психогенною фригидністю : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177 л. + Додатки: л. 169 - 177. – Бібліогр.: л. 159 - 169
996768
  Диннік В.О. Особливості статевого розвитку сучасних дівчаток: світові та українські тенденції // Український журнал дитячої ендокринології : рецензоване науково-практичне спеціалізоване видання / ДУ "Ін-т охорони здоров"я дітей та підлітків НАМН України" ; Всеукраїнська громад. орг. "Асоціація дитячих ендокринологів України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: Багацька Н.В., Базарбакова Р.Б., Большова О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (33). – С. 26-31. – ISSN 2304-005X
996769
  Васильченко С. Особливості створення акціонерних товариств (порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.28-31
996770
   Особливості створення віртуальної лабораторії кібербезпеки для дистанційного навчання / О. Лемешко, О. Єременко, М. Євдокименко, Є. Кузьміних // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 41-45. – ISSN 1562-529Х
996771
  Коляда Н.М. Особливості створення інклюзивного середовища в закладах вищої освіти / Н.М. Коляда, А.М. Таран // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 70-73
996772
  Пелещишин А.М. Особливості створення культурологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, Тимовчак-Максимець // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 2226-3209
996773
  Михайлович О.П. Особливості створення образів на основі термінологічної лексики у рекламних текстах / О.П. Михайлович, І.І. Капраль, М.М. Кулинич // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 176-184. – ISSN 0554-4866
996774
  Підлуцька Д.О. Особливості створення та просування журналістських інтернет-продуктів у новітніх умовах на прикладі порталу tochka.net / Д.О. Підлуцька, О.Г. Підлуцька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень
996775
  Безкоровайна Л.В. Особливості створення та реалізації проєкту віртуального студентського бюро з надання туристичних послуг у Запорізькому національному університеті // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 63-67. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
996776
  Зайцева Т.А. Особливості створення та функціонування інформаційної системи в медичній галузі / Т.А. Зайцева, Т.О. Пилипенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
996777
  Прокопчук О. Особливості страхового захисту в аграрному секторі економіки України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 26-41 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
996778
  Ігнатюк Л. Особливості страхового правовідношення в інвестиційній сфері // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.40-44
996779
  Гнєушева В.О. Особливості страхової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 154-164. – ISSN 2308-1988


  "Дістало подальшого розвитку визначення поняття «фінансова поведінка домогосподарств», яке, на відміну від існуючих, узагальнює фактори впливу на неї та враховує новітні тенденції у розвитку поведінкових фінансів. Оскільки у вітчизняній економічній ...
996780
  Гришко А.А. Особливості структури батьківської сім"ї дівчат-підлітків, які страждають вторинною олігоменореєю // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 56-62 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1249
996781
  Олійник А.В. Особливості структури вищої музичної освіти сучасної Німеччини // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 310-314. – ISSN 2226-0285
996782
  Васильєва А.О. Особливості структури воднево-зв"язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 10 / Васильєва Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 133 арк. – Додаток: арк. 129-133. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 115-128
996783
  Качайло К. Особливості структури і семантики конфіксальних іменників на -ок, використаних у поетичних творах І.Я. Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 196-199
996784
  Пайда Ю. Особливості структури механізму захисту прав та свобод людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 45-48. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу норм Конституції України, національного законодавства, праць сучасних вітчизняних науково-теоретичних концептів щодо юридичної природи прав та свобод людини і громадянина визначено складові структури механізму захисту прав людини в ...
996785
  Сінькевич О.В. Особливості структури норм конституційного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.10-14
996786
  Петровський В.В. Особливості студентських виступів 60-х рр. XIX ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянськох України / В.В. Петровський, В.І. Семененко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на виступах студентів-поляків Університету св. Володимира, реакції на них інших слухачів.
996787
  Осадчий В. Особливості суб"єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
996788
  Усатий Г.О. Особливості суб"єктного складу злочинів у сфері службової діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 125-132. – ISSN 2707-6849
996789
  Гула Л. Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження / Л. Гула, М. Ярмолюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 133-136. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
996790
  Бишевець О.В. Особливості судового захисту прав і свобод людини та громадянина адвокатами // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 176-178
996791
  Воронцова К.О. Особливості судового порядку захисту прав суб"єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
996792
  Яценко О.В. Особливості судового розгляду корпоративних конфліктів за окремими категоріями справ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 9-12
996793
  Харченко В. Особливості судової поцедури щодо охорони прав на об"єкти промислової власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.36-40. – ISSN 1608-6422
996794
  Коссак Степан Михайлович Особливості судочинства в справах, які виникають з трудових правовідносин : Дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коссак Степан Михайлович ; Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1998. – 186 л. – Бібліогр.: л. 176-186
996795
  Коссак С.М. Особливості судочинства в справах, які виникають з трудових правовідносин : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Коссак С. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 17л.
996796
  Харабара В.М. Особливості сучасного банківського маркетингу / В.М. Харабара, Р.І. Грешко, О.В. Третякова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
996797
  Олійник О. Особливості сучасного вектора трудової міграції з України / О. Олійник, Т. Торяник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 42-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-6912 02
996798
  Бейдик О. Особливості сучасного розвитку скелелазіння в Україні / О. Бейдик, О. Топалова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 132-138. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
996799
  Беззубченко О.А. Особливості сучасного стану розвитку міжнародної торгівлі / О.А. Беззубченко, К. Бодрова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 68-74. – (Серія: Економіка ; вип. 16). – ISSN 2226-2822
996800
  Брюховецька О.В. Особливості сформованості соціальної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
996801
  Пасісниченко В.Л. Особливості східноєвропейської концептуалізації громадянського суспільства / В.Л. Пасісниченко, І.М. Пасісниченко // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 145-155. – ISSN 2411-7587
996802
  Костя Л.М. Особливості та межі застосування медіації для вирішення податково-правових спорів // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 125-132. – ISBN 978-966-423-466-2
996803
  Лазор О.Я. Особливості та оцінка плодоношення ялини звичайної (Picea Abi в бескипах) : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.01 / Лазор О.Я.; Львів. лістотехніч. ін-т им. П.Погребняка. – Львів, 1993. – 21л.
996804
  Біляк Ю.В. Особливості та принципи забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання в аграрному секторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 45-52. – ISSN 2306-6792
996805
  Сторонянська І. Особливості та проблеми здійснення громадського контролю виконання місцевих бюджетів територіальних громад / І. Сторонянська, А. Беля // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 103-117 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-5754
996806
  Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 25-34. – ISSN 2617-5967


  "Стаття присвячена дослідженню особливостей формування кадрового складу та порядку оформлення трудових відносин з професійними творчими працівниками державних та комунальних закладів культури. У процесі дослідження проаналізовано відповідність нових ...
996807
  Шамрай І. Особливості та проблеми проходження процедури державної реєстрації банків в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.81-86
996808
  Смирна О.В. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні / О.В. Смирна, О.А. Береславець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 324-330. – ISSN 2222-4459
996809
  Галдецька І.Г. Особливості та характеристика педагогічних здібностей особистості до викладацької діяльності у вищому навчальному закладі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – C. 37-42. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія ; вип. 26). – ISSN 2310-0893
996810
  Переверза О. Особливості тактики допиту особи, яка дає завідомо неправдиві показання, з участю захисника у процесі з моменту затримання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.50-53. – ISSN 0132-1331
996811
  Кушнірук О. Особливості тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (171), квітень. – С. 14-16
996812
  Ліщук П.О. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ліщук Павло Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 136 арк. – Додатки: арк. 134-136. – Бібліогр.: арк. 10-12, 116-133 та в додатках: арк. 134-136
996813
  Кізілова Н.М. Особливості тепломасообміну в ламінарних течіях мікро і нанорідин по трубках і каналах / Н.М. Кізілова, Є.Д. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 62-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
996814
  Олійник Я.Б. Особливості териального управління продовольчого комплексу столичного регіону // Економічна і соціальна географія, 1994. – Вип.45
996815
  Мамонов К.А. Особливості територіального розвитку використання земель регіону / К.А. Мамонов, А.В. Рудомаха // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 113-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
996816
  Мельниченко Б.Ф. Особливості тестування успішності учнів у країнах зарубіжжя // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 35-40. – ISBN 966-96711-2-4
996817
  Добіжа В.В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 316-325. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
996818
  Мазепа М.Г. Особливості технологій проведення рубок догляду в сосняках Центрального Полісся при радіоактивному забрудненні території : Автореф... канд. с.г.наук: 06.03.03 / Мазепа М.Г.; УНВО "Ліс", УНДІ ліс. госп. і агролісомеліор. – Х., 1993. – 16л.
996819
  Федик Сергій Євгенович Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини ( за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Федик Сергій Євгенович; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Київ, 2002. – 215 л. – Бібліогр.: л. 176 - 215
996820
  Федик Сергій Євгенович Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та конституційного суду України) : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.01. / Федик С.Є.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
996821
   Особливості траєкторії руху штанги у важкоатлеток високої кваліфікації при виконанні ривка / О.В. Антонюк, О.С. Павлюк, Т.В. Чопик, Є.О. Павлюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 25 назв.
996822
  Іваницька А.Г. Особливості трактування ідеї свободи в релігійно-конфесійній літературі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 14-22. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
996823
  Гончарук Валерій Петрович Особливості трансформації виборчої системи сучасної України : Дис...канд.політ.наук:23.00.02 / Гончарук Валерій Петрович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 185л. – Бібліогр.:л.173-185
996824
  Кисленко Р.В. Особливості трансформації гібридного політичного режиму : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кисленко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Додатки: арк. 212-214. – Бібліогр.: арк. 7-9, 188-211 та в додатках: арк. 212-213
996825
  Ясинська Вікторія Сергіївна Особливості трансформації політичної культури в умовах становлення демократичного політичного режиму : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Ясинська В.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 186 л. – Бібліогр.: л. 169 - 186
996826
  Бредіхін А. Особливості трансформації політичної системи в Аргентині / А. Бредіхін, М. Зелінська // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3 (36). – C. 92-100
996827
  Шевчук П.Є. Особливості тривалості життя населення в метрополісах України на початку ХХІ століття // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 73-85. – ISSN 2072-9480
996828
  Молотокас А. Особливості тривожних та депресивних розладів у жінок під час вагітності // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 122-128. – ISSN 2308-5126
996829
  Кивгило А.О. Особливості туризму в Швейцарії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 165-168
996830
  Сідловська А. Особливості туристичного потенціалу Осло // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 237-241
996831
  Радзивилюк Є. Особливості убезпечення інформаційного простору Італії в контексті розвитку інформаційно-комунікативних технологій. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 112-122. – ISSN 2522-1663
996832
  Дідук А. Особливості укладення договору про передачу ноу-хау // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (103). – С. 30-38. – ISSN 2308-0361
996833
  Комов А.О. Особливості україномовного відтворення гумору (на матеріалі телесеріалу "Friends"/"Друзі") / А.О. Комов, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 77-83. – ISBN 978-966-285-684-2
996834
  Діденко Н.І. Особливості україномовного відтворення молодіжного сленгу (на матеріалі роману Е. Берджеса "Механічний апельсин") / Н.І. Діденко, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 19. – С. 53-59. – ISBN 978-966-285-556-2
996835
  Замкова К.П. Особливості українсько-турецьких відносин (2014-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 2664-1933
996836
  Візниця Ю.В. Особливості українського електорату в процесі демократизації та станолвення національної державності : Дис... канд. соціол.наук: 22.00.05 / Візниця Ю. В.; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.117-123
996837
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі новітніх досліджень // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
996838
  Полотнянко О.І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 340-353. – ISSN 2413-9998
996839
  Олійник Ю. Особливості уніфікації законодавства та кодифікації права в період Другої Речі Посполитої (1918 - 1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 60-64
996840
  Руденко О.В. Особливості уніфікації норм міжнародного приватного права в ЄС // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.18-23. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
996841
  Муляр Т.С. Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 74-77 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
996842
  Морозов В.В. Особливості управління інформацією в природоохоронних проектах / В.В. Морозов, А.С. Хрутьба // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 85-86
996843
  Єпіфанова І.Ю. Особливості управління капіталом підприємств легкої промисловості / І.Ю. Єпіфанова, В.В. Супрун // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 74-78. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
996844
  Тарасюк А.В. Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
996845
  Крисюк Степан Особливості управління науковими дослідженнями в США // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000. – Бібліогр.: 7 назв
996846
  Рикун Ю.В. Особливості управління політикою прибутковості підприємств сільського господарства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 111-115
996847
  Мороз С.А. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2019. – № 9, травень. – С. 78-82. – ISSN 2306-6814
996848
  Зозуляк О.В. Особливості управління проектом створення мобільного додатку для систематизації точок продажу товарів та послуг "shopme" / О.В. Зозуляк, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 69-70
996849
  Проскуріна Г.П. Особливості управління проектом створення системи електронного голосування для студентів / Г.П. Проскуріна, В.В. Морозова // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 120-121


  Йдеться про start-up проект, який розробили студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного ф-тів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для створення та ...
996850
  Кондратенко Н.О. Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
996851
  Ольхова І.О. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства / І.О. Ольхова, С.В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 79-83. – ISSN 2415-8089
996852
  Круглянко А.В. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства / А.В. Круглянко, В.І. Змеул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 108-118. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
996853
  Минюк О.Ю. Особливості управління цінними паперами в Україні / О.Ю. Минюк, В.С. Андросович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 118-125. – ISSN 2072-8670
996854
  Рудаківська С. Особливості уроку зарубіжної літератури в середніх класах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
996855
  Власенко С.Б. Особливості усвідомлення сліпими молодшими школярами власного фізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 153-159. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
996856
  Зелінська Я.Ц. Особливості усвідомленої психічної саморегуляції у складних (стресових) ситуаціях // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (50). – С. 72-78
996857
  Левченко Т.М. Особливості успадкування і прояв стійкості проса до окремих рас сажки та їх використання в селекцїї : Автореф. дис. ... канд. с. г.наук : 06.00.05 / Левченко Т.М. ; Ін-т землероб. УААН. – Київ, 1997. – 23 с.
996858
  Датченко Ю.В. Особливості утворення назв писанок в українськомовній традиції / Ю.В. Датченко, Н.В. Дьячок // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 9-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 87). – ISSN 2227-1864
996859
  Коваль І. Особливості участі з акладів вищої освіти у заснуванні суб"єктів інноваційної діяльності / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
996860
  Коваль В.І. Особливості участі республіки Кіпр в сучасних міграційних процесах // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 2664-1933
996861
  Москальова А.С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 134-146. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
996862
  Коваль Д. Особливості фахової підготовки майбутніх учителів історії та правознавства в контексті формування правової культури // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 82-94. – ISSN 2307-4914
996863
  Гніздицька М.П. Особливості фігуративної мови есеїстики Юрія Косача // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 91-99. – ISSN 2520-2103
996864
  Коробейнікова Леся Григорівна Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Коробейнікова Л.Г.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
996865
  Вдовічен В.А. Особливості фінансово-правової відповідальності за порушення законодавства в сфері виконання бюджетів за доходами // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (10). – С. 19-28. – ISSN 2523-4889
996866
  Гетманенко О.О. Особливості фінансової безпеки країни в аспекті її інтеграції в світогосподарські відносини // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 203-207. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
996867
  Біляк Ю.В. Особливості фінансової безпеки сільськогосподарського підприємства в загальній системі АПК // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
996868
  Слухай С.В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.48-55
996869
  Шолудько О. Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їхня адаптація до сучасних економічних реалій / О. Шолудько, О. Грицина // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 87-91. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
996870
  Рогач О.І. Особливості фінансової системи транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 200-204. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розкрито сутність та особливості фінансової системи транснаціональних корпорацій. Висвітлено проблеми внутрікорпораційних фінансових потоків та фінансових рішень. Особливу увагу звернено на аналіз трансферних цін та механізму "лідз енд легз". The ...
996871
  Білецька О.А. Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 37-43. – ISSN 2222-4459
996872
  Васюк В.А. Особливості фітогормонального статусу пшениці та інфікуючих її грибів-фітопатогенів : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Васюк В.А.; КУ. – К, 1996. – 22л.
996873
   Особливості флюїдного режиму формування рідкіснометалевих родовищ лужних порід за даними спектроскопічних параметрів мінералів / Лупашко Тетяна, Таращан Аркадій, Ільченко Катерина, Гречановська Олена, Гаращенко Віктор // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 135-138. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-6220
996874
  Дубова І. Особливості фольклоризму балад Степана Руданського // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; редкол.: В. Просалова, О. Соловей, А. Загнітко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 7-15. – ISSN 2308-1902
996875
  Волосянчук Роман Тарасович Особливості формової та генетичної структури ізольованих популяцій сосни звичайної в Українських Карпатах : Автореф... канд. біолог.наук: 06.00.32 / Волосянчук Роман Тарасович; Український ін-т лісового господарства і агролісомеліорації. – Харків, 1996. – л.
996876
  Волкогон Віталій Васильович Особливості формування азотфіксуючих асоціацій бактерій з травами та регулювання їх активності : Автореф... доктора сільськогосп.наук: 03.00.07 / Волкогон Віталій Васильович; Ін-тут землеробства Українськ. академії аграрних наук. – К., 1997. – 36л.
996877
  Штика Ю.М. Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (19). – C. 210-214. – ISSN 2413-1571
996878
  Жегус О.В. Особливості формування бренду закладу вищої освіти / О.В. Жегус, М.В. Михайлова, Г.Л. Чміль // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 111-114. – (Економічні науки ; № 5 (274)). – ISSN 2307-5740
996879
  Прядко В.В. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування на 2002 рік // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.71-73
996880
  Аврамчук Б.О. Особливості формування вартості сільськогосподарських земель в країнах Європи // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 84-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
996881
  Дерев"янко Людмила Анатоліївна Особливості формування вокально-мовленевої культури як складової педагогічної майстерності майбутнього вчителя : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дерев"янко Людмила Анатоліївна; Харківський державний педінститут ім. Г.Сковороди. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.170-184
996882
  Олійник Я.Б. Особливості формування господарського механізму продовольчого комплексу Київського столичного регіону // Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії і оптимального розвитку, 1994. – Вип.45
996883
  Лаппо В.В. Особливості формування духовних цінностей студентської молоді в позааудиторній діяльності закладу вищої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 124-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
996884
  Сулайманов Ж.М. Особливості формування екологічної культури. Особливості в умовах технологічної революції. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Сулайманов Ж.М.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
996885
  Гаюк І.Я. Особливості формування етнокультурної самосвідомості вірмен на українських землях // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Шульгіна В.Д., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 35. – С. 3-8. – ISSN 2226-2180
996886
  Козак Л.С. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
996887
  Терюханова І. Особливості формування загальних компетентностей для професій соціальної сфери / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-6912 01
996888
  Фесенко М. Особливості формування зовнішньої політики США за президентства Дж. Байдена // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4. – С. 28-33. – ISSN 2663-2675
996889
  Деркач Т.В. Особливості формування золотого запасу України та оцінка його використання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 306-313. – ISSN 2222-4459
996890
   Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України / М.Г. Румянцев, В.А. Солодовник, В.П. Чигринець, Л.С. Луначевський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 63-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0459-1216
996891
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 374 арк. – Додатки: арк. 346-374. – Бібліогр.: арк. 309-345
996892
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
996893
  Копилюк О.І. Особливості формування і реалізації стратегії розвитку транскордонного співробітництва / О.І. Копилюк, П. Куцаб // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (91). – C. 31-38. – ISSN 1562-0905
996894
  Буличєва Тамара Валентинівна Особливості формування і розвитку Київської регіональної системи розселення : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Буличєва Тамара Валентинівна; Буличева Т.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
996895
  Черемшук М.М. Особливості формування і розподілу прибутку малого підприємства / М.М. Черемшук, М.В. Григорців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 91-94
996896
  Чепелевський Ю.Л. Особливості формування іміджу міста в контексті євроінтеграції // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 15-19. – ISSN 1562-0905
996897
  Родіна Н. Особливості формування інклюзивного освітнього середовища для людей з особливими потребами // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 72-78. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
996898
  Маркіна І.А. Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики промислових підприємств / І.А. Маркіна, С.М. Марчишинець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 58-62. – ISSN 2071-4653
996899
  Палецька-Юкало Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 39-51. – ISSN 2312-5993
996900
  Данило С.І. Особливості формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 49-53
996901
  Голуб Н.М. Особливості формування контрольно-оцінювального компонента писемно-мовленнєвої діяльності в молодших школярів з порушеннями психомовленнєвого розвитку // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 33-43
996902
  Фера-Клемонца Особливості формування концепції регулювання системи продовольчого забезпечення регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 75-80. – ISSN 2071-4653
996903
  Марціновська І.П. Особливості формування копінг-поведінки підлітків з порушеннями психофізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 120-126. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
996904
  Козієвська Олена Іванівна Особливості формування культури мовлення у професійній діяльності державних службовців : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.03 / Козієвська О.І.; Нац. держ. управл. при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
996905
  Кузьменко Т.Г. Особливості формування культурологічної категорії "духовна культура" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 52-60. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
996906
  Філіппова Н. Особливості формування курсу "Основи термінознавства: роздуми" // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 18-20. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті викладено міркування щодо організування курсу «Основи термінознавства». Показано основну структуру курсу. Мета статті привернути увагу до певних актуальних проблем термінознавства.
996907
  Осіпов М.Ю. Особливості формування лісової підстилки в Юрківському лісництві ДП "Уманське ЛГ" Черкаської області // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 158-163 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
996908
  Синюра-Ростун Особливості формування локальної освітньої політики в об"єднаних територіальних громадах Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 60-70. – ISSN 1562-0905
996909
   Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах / В.А. Овчарук, В.Г. Маргарян, М.В. Гопцій, Г.А. Боровська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 73-74. – ISSN 2306-5680
996910
  Губерський Л.В. Особливості формування менталітету особливості (соціально-економічний аспект) / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний // Культура та етноетика: Міжн. конф.
996911
  Руденко М. Особливості формування механізму цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 20-28. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
996912
  Мірзоєв Д.Ш. огли Особливості формування міграційних потоків під впливом переструктуризації ринку праці // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
996913
  Малишкін О. Особливості формування об"єкта податку на виведений капітал / О. Малишкін, А. Шкуліпа // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 61-71. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
996914
  Кукуруза Г.В. Особливості формування особистості та профілактика психічної дезаптації у школярів, евакуйованих з 30-км зони після аварії на Чорнобильскій АЕС. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Кукуруза Г.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 23л.
996915
  Побочий І.А. Особливості формування партійної системи сучасної України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2018. – Вип. 81


  The level of social harmony in society and the development of democracy depends to a large extent on the level of development of parties, their ideological and political orientation, methods and means of action. The purpose of the article is to study ...
996916
  Азаренкова Г.М. Особливості формування підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Г.М. Азаренкова, А.В. Майборода // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
996917
  Димитров В.Г. Особливості формування площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу ультраскоростиглих сортів сої / В.Г. Димитров, В.Т. Саблук // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
996918
  Шаюк О. Особливості формування поведінкового компонента толерантності у майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 143-146 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-2131
996919
  Свістунов О.С. Особливості формування політики технологічного оновлення підприємств машинобудівної галузі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 177-180. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
996920
  Костащук О. Особливості формування почуття честі у молодших школярів // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 74-80. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2706-6258
996921
  Нгуєн Хоанг Ань Особливості формування правової держави в сучасному В"єтнамі (соціально-філософський аналіз) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Нгуєн Хоанг Ань; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
996922
  Юрченко М. Особливості формування природничих знань в учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.46-47. – ISSN 0131-6788
996923
  Бабич Л.М. Особливості формування пріоритетів сучасної бюджетної політики // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.27-32
996924
  Москалюк О.І. Особливості формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до діяльності з людьми з особливими потребами // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 52-54
996925
  Зозуляк-Случик Особливості формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах: дидактичні аспекти // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 102-115. – ISSN 2074-8167
996926
  Стеблюк С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 45-51. – ISSN 2078-1687
996927
  Скаковська С.С. Особливості формування професійної компетентності фінансистів у ЗВО / С.С. Скаковська, О.В. Котик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 348-357. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
996928
  Шелудько І.В. Особливості формування професійної мобільності майбутніх педагогів у професійно-технічних закладах освіти різних профілів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 168-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
996929
  Мазепа В.Г. Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Межгірської Верховини / В.Г. Мазепа, І.Ф. Шишканинець // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 79-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1991-606X
996930
  Тогочинський О. Особливості формування соціально-економічної компетентності майбутніх фахівців пенітенціарної служби України // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 280-289. – ISSN 2617-1775
996931
  Басай Н.П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 20-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
996932
  Копильчак Х.С. Особливості формування спільноти фанатів мальописів у сучасному інформаційному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 68-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
996933
  Пуцентейло П.Р. Особливості формування стратегії управління економічним розвитком регіону / П.Р. Пуцентейло, О.П. Завитій // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 298-308 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
996934
  Молчанов В.А. Особливості формування структури та властивостей композитного листового прокату з виоскохромистої сталі. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.01 / Молчанов В.А.; НАНУ. Ін-т чорної металругії ім. З.І.Некрасова. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
996935
  Марчук В.П. Особливості формування суспільних цінностей в комунікативних теоріях Ю. Габермаса та К.О. Апеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 83-88. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються теорія комунікативної дії Ю. Габермаса та теорія комунікативного співтовариства К.-О. Апеля з точки зори можливості раціонального обгрунтування етичних та політичних норм в межах спеціальних інтерсуб"єктивних процедур. This ...
996936
  Захарчук К.О. Особливості формування сучасної російської термінології підприємництва : Автореф...канд. філолог. наук: 10.02.02 / Захарчук К.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.: с.16-17
996937
  Чернікова Н. Особливості формування та використаняя орендного земельного ресурсу в Катеринославській губернії пореформеного періоду // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 43-61. – ISSN 1998-4634


  Проаналізовано процес становлення та розвитку орендних відносин в аграрному секторі Катеринославської губернії пореформеного періоду. Визначено роль поміщицького землеволодіння у формуванні орендного фонду регіону. Розкрито шляхи залучення місцевого ...
996938
  Рудік Н.М. Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
996939
  Цвігун Т.В. Особливості формування та стан платіжного балансу України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – C. 266-268. – (Економічні науки ; № 5, т.1). – ISSN 2307-5740
996940
  Філіпович В.М. Особливості формування та функціонування освітніх середовищ в контексті їх ролі у формуванні інтелектуальних здібностей // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 71-78. – ISSN 2412-1185
996941
  Щипанський П.В. Особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження ступенів доктора наук і доктора філософії / П.В. Щипанський, І В. Колесник // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2618-1614
996942
  Кралюк П.М. Особливості формування та функціонування університетів на українських землях. Університетські філософські студії // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 362-365. – ISBN 978-966-373-777-5
996943
  Веремеєнко С.І. Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового грунту в умовах сучасних кліматичних змін / С.І. Веремеєнко, О.А. Фурманець, П.І. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 15-28. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
996944
   Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ / Ю.В. Федорук, Т.В. Панченко, І.А. Покотило, Л.А. Герасименко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
996945
  Савелій І.О. Особливості формування фахівця-професіонала в системі вищої освіти в умовах сучасних викликів та перспектив розвитку // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 176-206. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
996946
  Коваль С. Особливості формування фінансових ресурсів домогосподарств у сучасних умовах / С. Коваль, Л. Грицишина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 131-143 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
996947
  Первуляк І.В. Особливості формування фінансового результату через управління витратами / І.В. Первуляк, Є.В. Скляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 54-59. – ISSN 2306-6792
996948
  Клименко Вікторія Вікторівна Особливості формування фондового ринку України у контексті фінансової безпеки держави : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Клименко Вікторія Вікторівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 201л. + Додатки: л.197 - 201. – Бібліогр.: л.180 - 197
996949
  Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Дубик Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
996950
  Бондаренко Е. Особливості формування шкал кількісних показників на тематичних картах в умовах комп"ютеризації картографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 49-55. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування шкал кількісних показників на тематичних карт у сучасних умовах автоматизації картографічних робіт через призму систематизації функціональних можливостей програмного забезпечення, яке належить до географічних ...
996951
  Берляк Г.В. Особливості формування, обліку та розподілу прибутку інноваційного підприємства / Г.В. Берляк, С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 3 (47). – С. 9-14. – ISSN 1994-1749
996952
  Рум"янцева А.Ю. Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 79-89. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
996953
  Гандзюра В. Особливості фосфорного балансу риб за підвищеного вмісту Cu2+ у воді / В. Гандзюра, Н. Корево // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 75-79. – (Біологія ; вип. 1 (77)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено суттєве порушення фосфорного балансу риб в умовах підвищених концентрацій Cu2+ у воді - різке зростання інтенсивності екскреції фосфору, що в підсумку призводить до істотного зниження його вмісту в тілі риб. Встановлені особливості ...
996954
  Адбряхімов Р.А. Особливості фрустаційного реагування в учасників бойових дій з клінічними проявами посттравматичного синдрому та частковою втратою зору // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
996955
  Міщенко В. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах: вища школа України між минулим і майбутнім / В. Міщенко, С. Науменкова // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.6-17. – ISSN 1682-2366
996956
  Куцин Олена Борисівна Особливості функціонування водоростей-макрофітів Чорного моря в умовах забруднення водного середовища детергентами : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Куцин О.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
996957
  Мацьків П. Особливості функціонування дієслів мовлення в біблійному тексті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 98-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
996958
  Навальна М. Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 68-77. – ISSN 2522-1272
996959
  Феджора С. Особливості функціонування крилатих висловів у текстах сучасних ЗМІ // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 204-211
996960
  Савчук О.Г. Особливості функціонування лексико-граматичних і стилістичних засобів інтенсифікації англомовних політичних промов жінок-політиків / О.Г. Савчук, Н.М. Марченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 92-101. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
996961
  Шакула В. Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977-1985 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 142-148. – ISSN 2522-4611


  Розглядаються особливості діяльності Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в період з 1977 по 1985 рр. У цей час хлібопекарня Переяслав-Хмельницького заводу продовольчих товарів була реорганізована в самостійне підприємство. У статті використано методи ...
996962
  Григорчак І.М. Особливості функціонування регіональних органів державного управління в сфері туризму та курортів: організаційно-структурний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 58-64. – ISSN 2306-6814
996963
  Сівков І. Особливості функціонування регіонально детермінованої термінології мови права країн Арабського Магрибу (на матеріалі текстів сімейного законодавства та Закону "Про акти цивільного стану") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-40. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання функціонування масиву регіонально маркованої термінології сімейного права країн Арабського Магрибу (Алжирська Народна Демократична Республіка, Королівство Марокко, Туніська Республіка) на матеріалі текстів Сімейного кодексу вказаних ...
996964
  Іщук О. Особливості функціонування репресивно-каральної системи НКВС у 1937 - 1938 рр. у м. Києві (за матеріалами Галузевого державного архіву СБУ) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 186-198. – ISBN 978-617-7034-13-0
996965
  Мельникова О. Особливості функціонування ринку онлайн-освіти у світі та в Україні / О. Мельникова, Ю. Олійник // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3. – С. 16-27. – ISSN 2410-0919
996966
  Хахула Б.В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 104-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
996967
  Філіпова Н.В. Особливості функціонування світових моделей фінансування охорони здоров"я // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 136-144. – ISSN 2410-9576
996968
   Особливості функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.В. Чорномидз, А.Г. Шульгай, А.І. Машталір // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 32-37. – ISSN 1681-2751
996969
  Бухтіарова А.Г. Особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / А.Г. Бухтіарова, Я.В. Висоцька // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
996970
  Бутко М.П. Особливості функціонування соціогуманітарного простору в умовах децентралізованого управління: досвід Польщі та уроки для України / М.П. Бутко, А.М. Ревко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
996971
  Сковронська Ірина Юріївна Особливості функціонування сталих словосполук фразеологічного характеру у пресі української діаспори США і Канади (1991-2000 рр.) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Сковронська Ірина Юріївна; Львів. ін-тут внутрішніх справ при Нац. акад. внутр. справ. України. – Львів, 2003. – 202л. + Довідкова література: л. 200 - 202. – Бібліогр.: л. 174 - 200
996972
  Сковронська Ірина Юріївна Особливості функціонування сталих словосполук фразеологічного характеру у пресі української діаспори США і Канади (1991-2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Сковронська І.Ю.; КНУТШ; Ін-тут журналістики. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
996973
  Куликівська І.М. Особливості хімічного складу води озера Кагул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 49-51. – ISSN 2306-5680
996974
  Ратошнюк В.І. Особливості хімічного складу олії сучасних сортів люпину вузьколистого та перспективи використання її в різних сферах народного господарства // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 150-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
996975
  Олійник Вікторія Дмитрівна Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкаламінами : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Олійник Вікторія Дмитрівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 л. + Додатки: л. 168 - 170. – Бібліогр.: л. 151 - 168
996976
  Олійник Вікторія Дмитрівна Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.01. / Олійник В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
996977
  Дзира І. Особливості хронології українських історико-літературних творів середини - другої половини ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.245-256. – ISBN 966-625-033-0
996978
  Лаврова А.О. Особливості хронотопу Г.Ф. Лавкрафта // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 8-9
996979
  Штейнбук Ф. Особливості хронотопу у творах Олеся Ульяненка // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 104-105
996980
  Бродюк Ю.М. Особливості художньо-мовленнєвої організації поеми "Енеїда" І. Котляревського // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 4-11. – (Серія "Філологія" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
996981
  Лутаенко В.С. Особливості художньо-образного відображення дійсності в кіномистецтві : Дис... канд. филол.наук: / Лутаенко В. С.; КДУ, каф. етики, естетики і логіки. – Київ, 1967. – 196л. – Бібліогр.:л.І-ХІІ
996982
  Ніколаєва Т. Особливості художнього перекладу з української на англійську мову // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 119-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
996983
  Полєщук Г.Я. Особливості художньої реалізації проблеми братовбивства в прозових творах М. Вінграновського ("Северин Наливайко") і Ю. Мушкетика ("На брата брат") // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 142-147. – ISBN 978-966-171-249-1
996984
  Кеба О.В. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XX століть : монографія / О.В. Кеба, Л.М. Комарніцька ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2020. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 244-262 та в підрядк. прим.
996985
  Гетьманцев О.В. Особливості цивільних процесуальних відносин з участю представника // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.53-57. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
996986
  Лукасевич-Крутник Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов"язань з надання транспортних послуг // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 129-133
996987
  Виговський В.О. Особливості цивільно-правової відповідальності за розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21-24
996988
  Соловйов Б.О. Особливості цивільно-правової відповідальності залізничного перевізника за втрату вантажу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 250-255. – ISSN 2219-5521
996989
  Савчук К.О. Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за договором комерційної концесії / К.О. Савчук, І.Ф. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 120-122. – ISBN 978-617-696-925-9
996990
  Міловська Н.В. Особливості цивільно-правової відповідальності сторін у договірних зобов"язаннях зі страхування // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 166-171
996991
  Попов В.А. Особливості цивільно-правової природи договору про надання правової (правничої) допомоги / В.А. Попов, В.А. Сливна // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 50-55. – ISSN 2311-4894
996992
  Коцюруба А. Особливості цивільного процесуального правового статусу відповідача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 16-21. – ISSN 2
996993
  Католик Г. Особливості ціннісних орієнтацій "золотої молоді" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 174-184. – ISSN 2307-0463


  Розкрито проблему ціннісних орієнтацій “золотої молоді”. Наголошено на аналізі ціннісних орієнтацій та поведінкових і рольових стереотипах такої молоді. Розглянуто експериментальне дослідження ціннісних орієнтацій “золотої молоді”, що дає можливість ...
996994
  Дмитрієва М.В. Особливості ціннісних орієнтацій сучасної молоді з різними типами світогляду // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.63-68. – (Психологічні науки)
996995
  Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.36-39
996996
  Горобчук Тетяна Тимофіївна Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01. / Горобчук Т.Т.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
996997
  Горобчук Тетяна Тимофіївна Особливості ціноутворення при переході до ринкової економіки в Україні : Дис....канд.економ.наук.:08.01.01 / Горобчук Тетяна Тимофіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки.:л.:194-196. – Бібліогр.:л.:183-194
996998
  Кронда О.Ю. Особливості юридичної відповідальності в порівняльній рекламі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-966-999-024-2
996999
  Туліна Е.Є. Особливості юридичної термінології об"єктів тваринного світу, що негативно впливають на довкілля // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 152-161. – ISSN 2224-9281
997000
  Патлачук О.В. Особливості юридичної техніки природоохоронних норм Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення 1984 р. // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 50-63. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,